97501

Αριθμός τεύχους

5208

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  ε ξά μηνός 8
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤ1
  5
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "■"■· ΟΛΟΣ ΜΙΝβΤΑΥΡΟΥ ·"
  ΥΠΕΥβΥΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5208
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΗΟΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΓΗΣ ΣΤΑΦΥΑΟΝ
  Είς τα θερμά καί χαμηλά
  διαμερίσματα τοΰ νομβύ ήρ¬
  χισεν ή ώρίμανσις των στα-
  φυλών. Είς τα νότια μάλιστα
  παράλια ή ώρίμανσις συνετε¬
  λέσθη ηδη καί είς την αγο¬
  ράν μας ενεφανίσθησαν τα
  πρώτα λιάτικα των Πιτσιδί-
  ων. Καθ" όλας δέ τάς ενδεί¬
  ξεις ή ποιότης των σταφυλών
  θχ είνε εφέτος έξαιρετική.
  Αί τελευταίαι βρβχαΐ άνεζω-
  ογόνησαν τα άμπέλια καί έ¬
  δωκαν δύναμιν καί χυμούς
  δια την καλήν ανάπτυξιν
  των βταφυλών, βνω ή ανοδος
  των θερμβκραισι»ν έπιταχύ-
  νει την ώρίμανσιν. Μετ* ο¬
  λίγας λοιπόν ημέρας θά ύ·
  πάρχουν αρκεταί πβιότητες
  σταφυλδν ετοιμοι καί κκτάλ-
  ληλοι πρό; εξαγωγήν. ΚαΙ θ'
  αρχίση ασφαλώς ή αποστόλη
  εφέτος πολύ έννρίτερα άπό
  άλλα Ιτη. Δεδομένου δέ ότι
  ή παραγωγή είνε έξαιρετικώ;
  πλουσία καί αί πβσότητες
  εκλεχταί θά ύκάρχβυν τα πε
  ριθώρια καί αί δυνατότητες
  νά υπερβούν αί έξαγωγαΐ κά
  θε προηγούμενον βριον. Άλλ'
  ακριβώς δι" ·λους αύτούς
  τούς λόγους οφείλομεν νά
  προσέξωμεν άπό τώρα σοβα¬
  ρώς τό ζήτημα τουτο καί νά
  λάβωμεν ολα τα άπαραίτητα
  μέτρα πρός.αποτελεσματικω¬
  τέραν καί έπωφελεστέραν
  άντιμετώπισίν τού.
  Εύτυχώς, κατόπιν ενέργει¬
  αν τβΰ ύπουργείου της Γεωρ
  γίας, οί δρόμοι διά των ό·
  ποίων θά μεταφέρεται τό
  προϊόν έκ τής ύπαίθρου
  είς τόν λιμένα μας έπισκευ-
  άζονται, ώατκ ή μκταφορά
  να γίνεται μέ άβφάλειαν
  καί ανεσιν καί χωρίς ζημί¬
  ας. Έπίσης κατόπιν αποφά¬
  σεως τής κυβερνήσεως, .κα-
  θιεροΰται μονίμως πλέον τό
  εξαγωγικόν δώρον, παρέχον-
  ται δέ καί διάφοραι άλλαι
  διευκολύνσκις ώ; πρός τάς με
  ταφοράς καί τάς έξαγωγάς
  »ι5 ^ς χώρας τής κατανα¬
  λώσεως. Μερίμνη τής κυβερ¬
  νήσεως ωσαύτως έξησφαλίσθη
  ή διάθεσις άρκετών ε ιδικών
  άτμοπλοίων καί βκγονίων—
  ψυγείων ώστε ή μεταφορά
  νά γίνεται με κάθε άβφάλει
  αν καί μέ ολα τα μέσα πού
  διαθέτει ή έπιστήμη καί νά
  φθάνη τό προΐόν είς αρίστην
  κατάστασιν καί είς τάς πλέ¬
  ον απομεμακρυσμένας χώρας
  καί είς την Αγγλίαν καί
  την Σουηδίαν καί την Νορ-
  βηγίαν έστω Μ αί άν παρέλ-
  θουν δέκα καί πλέον ημέραι
  άπό τής φορτώσεώς των έκ
  τοΰ λιμένος μας.
  Τέλος παρεσχέθησαν ευκο¬
  λίαι καί ώς πρός την είααγω-
  φ γήν των είδών πού χρησιμο·
  * ποιοΰνται διά την συσκευα¬
  σίαν των σταφυλών, ήτοι ξυ·
  λεί«ς, χάρτου, ζελατίνας κλπ.
  Καταβάλλεται δέ προσπαθεία
  καί διά την μείωσιν των κο·
  μίστρων είς τού; ξένους αι-
  δηροδρόμους καί τα άτμό-
  πλοια καθώς καί διά την μείω
  σιν των είσαγωγικών δασμών
  διά τής αυνάψεως είδικων
  πρός τουτο ουμφωνιών μετά
  των διαφόρων χωρδν.
  Καί 2λα αύτά θά συντελέ-
  σβυν αναμφισβητήτως είς
  την διευχολυνοιν καί την
  τόνωσιν τδν εξαγωγήν
  μας. Ύπολείπονται ομως νά
  γίνουν καί άλλα άκόμη. Καί
  έν πρώτοις, εφέτος, θά πρέ-
  πει νά επιτραπή όπωσδήποτε
  τό πλεύρισμα των άτμοπλοί-
  «ν είς την αποβάθραν καί
  ν* γίνεται1 ή φόρτωσις χω
  ρίς την μεσολάβησίν λέμ-
  βων καί φορτηγίδων καί δι'
  οΐκονομίαν χρήματος άλλά
  καί δι' οΐχονομίαν χρόνου.
  Διότι ή φόρτωσις διά λέμ-
  Ρ«ν γίνεται μϊ ιιΐγάλην
  Η«Ιν9Τ·ρηβιν. Κ«Ι * ΧΡ·ν·ί
  προκειμένου διά την μετα¬
  φοράν νωηών καρπών εί¬
  ναι πβλύτιμος. Ύπάρχει βέ
  β«ια έμπόδιον τό οποίον
  δεν πρέπει νά παραγνωρι·
  σθή: τα συμφέροντα των λεμ
  ββύχων καί των φορτοεκφορ-
  τωτών.Άλλά τβ έμπόδιβν είμ
  πορεΐ νάπαραμερισθή διά τής
  έφαρμογής τοΰ όργανισμοΰ
  λιμένος καί τής άπβζημιώσε-
  ως των λεμβούχων καί φορ
  τοεκφορτωτών πού θ' άχρη-
  ατευθοΰν όηωσδήποτε, άργά
  Π γρήγορα. "Επειτα, πρέπει
  νά ρυθμισθή καί τό έργατι
  κόν, Ιπως ορθώς ύαοδεικνύ
  εί τό υπουργείον Γεωργία;
  είς τέύφυπβυργεΤον'Εργασία;
  Καί νά ρυθμιβθή κατά τοι-
  βΰτβν τρόπον ώστε έ τρυτη-
  τος καί ή συακευασία νά
  μην έπιβαρύνβυν μεγάλως
  τό κόστος τοΰ προΐόντος Τέ
  λος πρέπει, ν» γίνη δ,τι εί
  ναι δυνατόν ώβτε νά άγορά
  ζωνται είς Ικανοποιητικάς
  τιμάς τα σταφύλια άπό την
  ιδικήν μας παραγωγήν καί
  νά πωλβΰνται είς τα χαμηλό
  τερα δυνατά έπίπεδα είς τόν
  ξένον καταναλωτήν, ώστε
  καί ό παραγωγικός κ εσμός
  νά άπβκομίση λογικά κέρ-
  δη καί αί έξαγωγαί ν' αύ·
  ξηθοΰν, χωρ.ς νά ζημιώσβυν
  βέβχια οί έμποροι. Καί αύ
  τό θά επιτευχθή δταν μει-
  ώοωμεν τα έξοδα συγκομι-
  δής, συσκευασίαν καί μετα-
  φοράς τού προϊόντος είς τό
  ελάχιστον δυνατόν όριον.
  'Αλλ' εύτυχως, την λύσιν
  τοΰ προβλήματος έχει άνα-
  λάβει ή κυβέρνησις. Καί
  ειμπορούμεν νά είμεθα ήσυ
  χοι διά τό άποτέλεομα.
  0ΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  ΤΑ ΚΑΥΜΕΗΠΑ ΡΟΑΙ...
  Τηλεγράφημα έκ Βερολίνου ά
  ναφίρει δτι«δπ4 των αρμοδίων &ρ
  χών απεφασίσθη ή ανάμιξις είς
  τόν καπνόν φύλλων κερασέας, ρό
  δου, λιβάντας, μίντας, χνίδης
  κλπ. Ό Γερμανάς καπνιατής Ι
  δύναται τοθ λοιποθ νά ζητ^ άπό
  τον πρ&μηθευτήν τού την «είδιχό-
  τητα» τής προτιμήσιώς τού, ή δ
  ποία καί θ' άναγράφΐται εί; Ιχα
  σ;ον χυτίον σιγαρέττων. Διά τοθ
  μέτροιι τούτου ίλπίζΐται νά πιριο
  ριαθοθν αί είσαγωγαί τοθ καπνοθ
  είς Γερμανίαν».
  Διά την οικονομικήν στ,μασίαν
  τοθ μέτρου θά Ωμιλήσουν οί είδι
  χοί. Άλλά διά ΐήν άλλην, την
  καθημερινήν, £έν |θά συγχινηθοθν
  οί... θερΐαχλήδε{; Τό χαρμάνι τοθ
  χαπνοθ σπανιώτατα ή ουδέποτε πά
  ρουσίααε αυτήν την σύνθεσιν. Άλ
  λως τε οί καπνισται μπορεί νά
  χαηνίζουν πολύ, άπΐχθάνονται δ-
  μω; τούς λιβανωτούς. ΚαΙ ή* άνά
  μιξις τόσων άρωματιχών φυτών
  είς τόν χκπνόν δέν θά τούς ξενί
  ση έπλώς. θά τού; ταράξη κυρι¬
  ολεκτικώς. Τα γαλανά δαχτυλιδά
  χια τοθ τσιγάρου των θά σ:ερη
  θοθν τοθ ίδιαιτέρου των χαραχτή
  ρος χαΐ τής μιάς καί μόνης όσμής
  των. Ή άσμή αυτή είνε σάν ιίδος
  πεποιθήσεως είς τούς χαπνιοτάς.
  Οί ίνθρωποι άφ' δτου συνεσχεΐί
  σθηοαν μέ την λεπτήν ήδονήν τοθ
  τσιγάρου, χαπνόν αφίχθησαν χαΐ
  καπνόν ήθελον. Δέν τού; ένδίέφε
  ρΐ τό χρυσόν ίπιστόμιον χά Ι ή
  διακοσμητική τοθ χουτιοθ. Τούς
  ίρεσε κα! ή παληα πρωτόγονος
  ταμπαχέρα μέ τόν άγνάν χαπνόν.
  —Μή ξεχνδς δμιος τώρα 2τι
  είς τον καπνόν ύπιισέρχονταΐ τα
  ρόδα.
  —Καχή είσοδος. "Η άκριβίστε
  στερα καχος συγχρωπσμός Την
  φαντασίαν την είχον οί καπνισται
  χαΐ χωρίς τό χαϋμένο τό τρΐαν
  ,τάφυλλο. Είς μερικάς περίστασις
  ήσαν φιλανθεΐς μαζύ καί θερια'
  ! χλήδΐς. Τώρα χαταντ»; νά φονν'
  ' μόνον φιλανθεϊς. '
  —Καί συγχρόνως νά μανθάνβυν
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  Διά τοΰ φακοϋ
  Ή χ«ρ« των «ί«τά3βΜν.—Μιά μηρμυκιά νβαρδν Άμερικανών τιοθ ύπέστησαν έπιτυχεΤς έξε-
  τάσεις είς την Ναυτικήν Ακαδημίαν^ είς Άννάττολιν, πετοθν τούς σκούφους των είς τόν άέρα έκφρά·
  ζοντες την χαράν των.
  άρωματβποιίζν. Ι
  Άλλά χβί «ύτό τό τελευταίον Ι
  δέν έκρίνετο ίπο'.χοβομητιχόν διά
  τού; χαπνιστάς. Οί ά^θρωποι είνε
  δυνατόν νά χάθηνται επί ρόδων.
  Ούσιαστιχώς δμως θέλουν νά %α ^
  πνίζουν καί 5χι νά μυρΕζουν. Ή |
  ποίησις των άρωμάτων μποριΐ νά
  τούς ενδιαφέρη άντιχειμενικώς:
  Μία ώραία χυρία μέ Ινα ρόδο
  στό στήθος, μέ ίνα άριομα είς
  τό έποΐον ή χΐρασία, ή μέντα
  χλΙ ή λεβάντα άναμιγνυονται
  είς Ινα αΐθίριον συνδυΛσμόν θά
  τούς έξεκούραζε περισσότερον.
  ΆρχεΙ νά έχάπνιζε χαί αυτή την
  Ιδία μάρχα καί μέ τό ίδιο 6ί
  τσιο. Αί δύο ίδιοτροπίαι χαί
  αί δύο έπιδερμίδε; τοθ Σαμφόρ
  δέν έχουν ποτέ Ιαως αίσθητι-
  χώτερον πλαίσιον άπό ι όν καπνόν
  τοθ τσιγάρου. Τόν γνήσιον έν-
  νοεΐται χαί άχι τό παραγεμισμέ
  νόν.
  *
  Νά λυπηθοθμι λοιπόν τα
  είς την προκειμένην περίπτω¬
  σιν; Ασφαλώς! Ή χρησιμοποίη¬
  σις των αυτή δέν άναστατώνει
  μόνον παραδόσεις αίώνων, Άνα
  στατώνΐι τον ρυθμόν των πραγμά
  των καί την τάξιν τής ζωής. Άλ
  λά μήπως δέν πρέπει νά συ
  νηθίσωμεν καί μέ την αταξίαν;
  Ή ζωή σήμερον έχει τόσας άνάγ
  κάς καί τόσα στ, εν ά περιθώρια
  άναζητήσεων πού δέν είνε ουτε
  ι&χολον, ίϋΐε δημιοαργικόν νά
  παραμένη έντός των κοινώς πά
  ραδεδεγμένων. Διά τεύς άναπο
  τρέπτευς αυτού; λόγους άπαιτοθν
  ται θυσίαι. Πτωχοί χαί πλοΰσιοι,
  άσημοι χαί έπίσημοι, μεγάλοι
  χαί μικροί, χρήσιμοι χαί άχρη
  στοι, πληρώνουν είς τάς θυσΕ
  άς αύτάς. "Ας πληρώσουν ε πό
  μένω; καί τα ρόδα.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Τα διε5νή ζητήματα
  Η ΣΥΡΡΑΞΙΣ ΙΠΕΦΕΥΙΙΗ
  Η ΚΡΙΣΙΣ ΟΜΡΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΟΙ Άγγλογάλλοι έν έπιφυλακίΐ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ιουλίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Ή προσοχή των
  ύπεοθύνων πολιτικών καί δι-
  πλωματικών κύκλων καθώς
  καί τής κοινής γνώμης έξακο·
  λουθεϊ νά είνε έστραμμένη
  πρός τό Δάντσιγκ πού άποτε-
  λιϊ πάντοτε τό νευραλγικόν
  σημείον τής Εύρώπης, αί δέ
  έφημερΐδες είναι έξ όλοκλή
  ρου σχεδόν άφιερωμέναι είς
  περιγραφάς καί είδήσεις σχετι
  κάς μέ την ελευθέραν πόλιν
  καί τα έξ αυτής προβλήματα.
  ΚαΙ είνε γενική ή αντίληψις
  δτι δέν υφίσταται μέν άμεσος
  κίνδυνος άναφλέξεως καί με·
  ταδόσεως τοθ πολεμικοθ πυ·
  ρός έκ τοθ Δάντσιγκ είς τόν
  άλλον κόσμον, άλλά καί δέν
  παρήλθεν ή άπειλή. Ή Γερμα
  νία, γράφουν α( έφημερΐδες,
  ευρεθείσα ενώπιον τοθ τερα
  στίου ΰγκου των κινητοποιημέ
  νων δυνάμεων τής Αγγλίας
  καί τής Γαλλίας άποφασισμέ-
  νων νά σπεύσουν είς βοήθει¬
  αν τής Πολωνίας καί ν' άγω·
  νιοθοθν μέχρις εσχάτων, δέν
  ετόλμησε.νά έξαπολύση. τάς
  στρατιάς της κατά τοθ Δια·
  δρόμου καί τοθ Δάντσιγκ. Άλ
  λά, είνε έξ ισου βέβαιον δτι
  6 κ. ΧΙτλερ δέν παρητήθη τοθ
  σχεδίου τού. Καί άν δέν τό
  έθεσεν είς εφαρμογήν τό πα¬
  ρελθόν Σαβθατοκύριακον, δ
  ηως ανεμένετο, τίποτε δέν έγ
  γυαται ότι δέν θά τό θέση,
  αυριον, μεθαύριον, δταν κρί¬
  νη εθθετον τόν καιρόν. Την
  ευκαιρίαν δέ αυτήν θά τού
  δώση χαλάρωσις των πολεμι-
  κων μέτρον τής Πολωνίας καί
  των Δυτικών δυνάμεων ή ρήγ
  μα είς τό μέτωπον των είρη
  νοφΐλων. Δι' αύτό καί ό 'Αγ-
  γλικός τύπος συνιστά σήμε¬
  ρον έντασιν των στρατιωτικών
  καί ναυτικόν μέτρων καί έν¬
  τασιν συγχρόνως τής διπλω¬
  ματικάς δραστηριότητος πρός
  ταχυτέραν υπογραφήν τής
  Άγγλογαλλοσοβιετικής συμ¬
  μαχίας. Επί πλέον δέ έτχιμέ-
  νει καί είς την ανάγκην τής
  προσλήψεως των κ. κ. τΗντεν
  καί Τσώρτσιλ είς την κυβέρ
  νησιν διά νά καταστή έμφα-
  νεσιέρα ή ένότης τοθ Άγγλι
  κου έθνους καί ή άπόφασίς
  τού νά περιφρουρήση την εί
  ρήνην, τάς συνθήκας καί τάς
  ελευθερίας των λαών. Ή συμ
  μετοχή των κ. κ. Τσώρτσιλ
  καί Ήντεν είς την κυβέρνη
  σιν, γράφουν αί έγκυρότεραι
  έφημερίδες σήμερον, είνε άπα
  ραΐτητος, διά νά πεισθοθν οί
  άνθρωποι τοθ ΒερολΙνου καί
  τής Ρώμης ότι δέν άστειευόμε
  θα άλλ' δτι είμεθα άποφασι
  σμένοι ν' άντιταχθώμεν είς
  τάς μεθόδους τής βίας καί είς
  τόν «νόμον τής Ζούγκλας» δ
  πως έχαρακτήρισεν ό κ. ΤΗν
  τεν τάς τελευταίας έν τή κεν
  τρική Εύρώππ ενεργείας.
  Ή υπόθεσις τής Τσεχοσλο¬
  βακίας, γράφουν τα δργανα
  τής άριστεράς, εξέθεσε τούς
  κ. κ, Τσάμπερλαιν καί Χάλι-
  φαξ. ΚαΙ δταν σήμερον βεβαι
  οθν δτι θά εκπληρώση έξ ο¬
  λοκλήρου ή Αγγλία τάς έναν
  τι των άλλων άνειλημμένας
  ύποχρεώσεις της, δέν γϊνονται
  τελείως πιστευτοί. Πρέπει λοι
  πόν νά προσληφθοθν είς την
  κυβέρνησιν καί άνθρωποι πού
  νά Αμπνέουν άπάλυτο-ν ^έμτΐι-
  στοσύνην είς τούς φΐλους καί
  φόβον είς τούς άντιπάλους
  Διότι δέν είνε δυνατόν βεβαία
  είς κάθε κρίσιμον στιγμήν ν'
  απευθύνη διάγγελμα ό Βασι
  λεύς, δπως Ιγινε την παρελ-
  θοθσαν Κυριακήν, διά νά 61
  δεται ό τόνος τής θελήσεως
  καί τής άποφασιστικότητος
  τής Αύτοκρατορίας, νά πολε-
  μησΓ) διά τα αίώνια Ιδεώ5η
  της καί διά την ελευθερίαν
  των λαών.
  Τάς άντιλήψεις αύτάς τοθ
  ΆγγλικοΟ τύπου, φαΐνεται Ο¬
  τι συμμερΐζονται καί οί Γάλ-
  λοι καθώς άναφέρουν σχετι¬
  καί έκ Παρισίων είδήσεις. Είς
  την Γαλλίαν άλλωστε πιστεύ
  εται 8τι ή ΓερμανΙα καί ή Ί
  ταλία θά ώθήσουν μοιραίως
  πλέον τα ποάγματα πρός ρή
  ξιν, διότι αύΐή ε!νε ή μοΐρά
  των. Ύπάρχει δέ ή αντίληψις
  δτι ή κρίσις θά εκδηλωθή μό
  λις αποπερατωθή ή συγκομιδή
  των σιτηρβν καί συμπληρωθή
  ή προμήθεια τροφΐμων, πού
  ένεργεΐται ήδη μέ τιρωτοφανή
  δραστηριότητα. Δι' αύτό καί
  είς την Γαλλίαν συμπληρώνον
  ται μέ ταχύτατον ρυθμόν τα
  άμυντικά μέτρα καί έχβι κηου
  χθή τό έθνος έν έπιφυλακή Οί
  Γάλλοι δέν πλανώνται. Γνω·
  ρίζουν δτι ό πόλεμος θά είνε
  αΐφνιδιαστικός καί όλοκληρω'
  τικός. Θά έκσπάση χωρίς προ
  ειδοποίησιν. ΚαΙ φρντΐζουν
  νά είναι έΐοιμοι.
  "Αν καί ύπάρχου^ καί έν
  Γαλλία πολλοί καί μεταξύ των
  ύπευθονων πολιτικών καί
  στρατιωτικών κύκλων, ποΰτρέ
  φουν μεγάλας ελπίδας δΐι θ'
  αποφευχθή τελικώς ό πόλε¬
  μος. ΣτηρΙζουν δέ τάς ελπί¬
  δας αύτάς είς την υπογραφήν
  τής Άγγλογαλλορωσσικής
  συμμαχίας την οποίαν θεώ
  ροθν βεβαίαν καί προσέχη καί
  είς την ένεργοτέραν ανάμιξιν
  τής Άμερικής είς τα εύρωπαί
  κά πράγματα παρά την τε
  λευταΐαν απόφασιν τής Βου·
  λής. Πάντως ή κρίσις δέν εί¬
  ναι δυνατόν νά συνεχισθή έ
  πΐ μακρόν. ΚαΙ ή κατάστασις
  θά διευκρινισθ() συντόμως, ό-
  πωσδήποτε.
  Τουριστικά.
  Έγράψαμεν κατ' επανάλη¬
  ψιν δτι έπιβάλλεται νά καθιε
  ρωθοθντουριστικά δρομολόγια
  λεωφορείον τουλάχιστον κατά
  τα Σαββατοκύριακα, είς τα
  διαμερίσματα έκεϊνα πού
  προσελκύουν ξένους καί έχουν
  μεγάλην κίνησιν έπιβατών.
  ΚαΙ ή κοινή διεύθυνσις καθιέ-
  ρωσε τοιοθτονδρομολόγιον διά
  τα χωρία τοθ Δήμσυ Άγιών
  Παρασκιών. "Εως έδώ έχει
  καλώς. Έπιβάλλεται δμως νά
  γίνη καΙ κάτι άλλο: Νά καθο
  ρισθοθν αί ώραι αναχωρήσε¬
  ως έξ Ηρακλείου καί αί ώ¬
  ραι αναχωρήσεως έκ των χω
  ρίων καί μάλιστα έξ ενός ε¬
  κάστου χωρίου. ΚαΙ νά καθο
  ρισθοθν καί τα χωρία άπό τα
  όποΐα θά διέρχεται τό αυτοκί¬
  νητον, δττως γίνειαι παντοθ
  δπου έχουν καθιερωθή τουρι
  στικά δρομολόγια. Ή τάξις
  καΐ ή άκρ'βεια είνε πολιτι-
  σμός. ΚαΙ πρέπει ν' άποκτή·
  σωμεν καί ημείς αυτόν ΐόν
  πολιτισμόν.
  ***
  Ή Βιάννος.
  Πληφορούμεθα δτι κατά
  την τελευταίαν μετάβασιν τού
  είς Βιάννον, ό διευθυντής"τοΟ
  ύποκαταστήματος τής Άγρο
  τραπέζης υπεσχέθη νά είσηγη
  θή την χορήγησιν μεγάλου δα
  νείου είς τόν έλαιουργικόν συ
  νεταιρισμόν διά την εκμετάλ¬
  λευσιν των ύδατοπτώσεων,
  την ήλεκτροκίνησιν τοθ έργο·
  στασΐου καί τόν ήλεκτροφωτι
  σμόν τής ωραίας κωμοπόλεως.
  "Ας ελπίσωμεν λοιπόν δτι συν·
  τόμως θά δοθή τό δάνειον καί
  δτι τα ύδροηλεκτρικά Ιργα τής
  Βιάννου θα άποπερατωθοθν
  τό ταχύτερον. Θά είναι ,εργα
  προσοδοφόρα άπό οικονομι¬
  κάς απόψεως καί συγχρόνως
  έργα πολιτισμοθ καί προόδου.
  Καί θά ειμπορή νά ύπερηφα-
  νεύεται καί ή Άγροτραπεζα
  διά την κατασκευήν των.
  Είς τό Λασήθι.
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ-
  γοθ Γεν. ΔιοικητοΟ συνεστήθη
  φιλοδασική έπιτροπή είς Ψυ-
  χρό μέ δικαιοδοσίαν είςόλόκλη
  ρον την επαρχίαν Λασηθίου.
  Ή απόφασις είνε καλή καί ά-
  γία, Άπομένει μόνον νά ερ¬
  γασθή τώρα καί ή έπιτροπή
  καί διά την προστασίαν των
  ύπαρχόντων δένδρων καί διά
  την άναδάσωσιν, των άποψι-
  λωμένων βουνών τοθ όροπε-
  δίου. ΚαΙ θά έργασθ[) ασφα¬
  λώς. "Αλλωστε, ή άναδάσω-
  σις δέν είνε δΰσκολος. Άρκεΐ
  νά κηρυχθοθν άναδασωτέα
  τα βουνά καί ν' απαγορευθή
  ή βοσκή αίγων καί ή ύλοτόμη
  σις είς αύτά καί θά έχουν κα
  λυφθή έντός δεκαπενταετΐας
  άπό πρίνους καί πεθκα. Καί
  είνε καιρός ν' άναδασωθοθν
  οί βουνοπλαγιές τοθ μοναδι-
  κοθ αύτοθ όροπεδίου.
  Ή άλιεία.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών έ-
  πιβεβαιοθν την είδησιν περΐ
  αποφάσεως τής κυβερνήσεως
  νά όργανώση την αλιείαν επί
  βάσεων έπιστημονικών καί νά
  Ιδρύση είς διάφορα παράλια
  ϋπήνεμα, βπου τα Ο δα τα είνε
  άβαθή, ίχθυοτροφεΐα. Πρός
  τόν σκοπόν μάλιστα αυτόν έ¬
  χει αποστείλει είς τό εξωτερι¬
  κόν άρκετούς νέους νά είδικευ
  θοθν είς την ίχθυολογίαν. Πι¬
  στεύομεν λοιπόν δτι θά Φρον¬
  τίση νά ιδρύση τοιαθτα (χθυο
  τροφεΐα καί είς την νήσόν
  μας: Είς τόν κόλπον τοθ €Λ·
  γίου Νικολάου, είς τα νότια
  παράλια καί αλλαχού καθώς
  καί είς Δίαν δπου εύδοκιμοθν
  τα καβούρια καί οί άστακοί.
  Άλλωστε παλαιότερα, είχον
  ζητήση άν δέν άπατώμεθα ά¬
  δειαν καί ένισχύσεις Ιδιώται
  άλιεΐς τής πόλεώς μας, νά
  I-
  δρύσουν ίχθυο τροφεΐα. είςΔίαν.
  ΚαΙ είνε καιρός νά πραγματο¬
  ποιηθή τώρα ή ίδέα αυτή. Θά
  έχη νά κερδίση πολλά καί Δ
  τόπος μας καί ή χώρα γενι·
  κώτερον.
  ΑΠ0ΡΘΩ2Ι-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Σα
  ράτι 6 τρομεράς» μέ τόν Χαρ
  ρυ Μιτώρ. Την Πέμβτην Χονδρός
  —Λιγνός στήν τελευταίον των
  Βημιουργία: «Εΰ9υμοι Τυρολίζοι».
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «ή Γυ-
  ναΐκα μέ τα δύο τρόσωπσ».
  Διυτεοα, Πέμκτη, Σόββατο,
  Κοριακή ώρα 7 1)2 ά«ογευματινή.
  ΜΙΝΩΛ.— Κυριακή ώρα 2 μ.
  μ. «ΤΛ άπόκρυθα τίϊςΆορικήΊ,» ί·
  ηειοοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Τμνος
  μ
  12 30 Ή ώραι τοθ έργάτου.
  1.1 Μου:κχή Τζάζζ (ίίσχοι).
  13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
  αεις:
  "Ωρ« Άατεροσχοττΐίιυ ΆθηνΛν
  13 45 Λαϊ«ές χαντάδες. ("Υη4
  τθθ Όμίλου Τααχίρτ)
  14 10 Είίήσιις— Ϊ1ιτεο>ρολογ:-
  *4ν δελτίον—Κίνησις αγορας Ηιι
  ραιώς.— Έθνιχός "Υμνος—"Τμνος
  Νεολαίας.
  19 10 Άποοπάοματα άπί την
  δτερα «Βοκκάχιοί» τοθ
  )
  19.20 Ή ώρχ τοθ παιδιοθ.
  19 50 Τραγούδιε μέ την Τσάρ«
  Λεά>τερ. (Δ'αχοι).
  20. 'Η Δια τής 6γε(ας.
  20 20 Δηιΐ'.τικό Τραγ&Οϊί (δπο
  τοθ Όιιίλου Ηλ Γερογιάνντ,).
  20.45 Είδήσεις — Χβημβτιατή
  ριον—Μετειορολογικάν δελτίον.
  21 Ρεσιτάλ πιάνου (ΰτό τής Δ!
  δος Λοόαης Κέχλα)
  21 30 Όμιλία.
  21.45 Έλληνική χαντάδα, (υπο
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. 'ΛΗανα
  αιάϊη).
  22 15 ΝκχτιριναΙ ΐίίήσιις.
  22 30 Μικρά όρχήατρα τ&0
  σταθμοθ (δττά την διεύθυνσιν τοθ
  κ. Γ. Βιτάλη).
  23 Άποσπααματα άπό ίπΐρις.
  (δίαχοι).
  23.45 Μαυσιχή χοροθ (δίοκοΐ).
  0 20 Τελευταίαι είδήσιιζ.
  Ο 30 Συνέχεια Μουστχτ)ς χοροθ
  (διΌχοι).
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ Η οτήΑΠ τού ώραι&κοσμο...
  ΟΟΥΑΑΙΑΙΙ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΧΟΝΔΡΟΣ
  ΕΑΙ
  ΑΙΓΝΟΣ
  £τό κύκνειο άσμα
  χνρισμοΰ των:
  τού
  ΤΥΡΟΑΕΖΟΙ
  Ντελ'ριο χαράς χ«1 μουαι
  κης γέλωτος «αί μελωύία*.
  Πβύ γυρΐοτηχΐ στβ Τυ-
  ρόλο μ έ αυνερ γοτοίβ τής
  Κρατιχής όπερέττας τής
  Βιέννης·
  ΓχηνοβΐοΙβι Μΐγαλΐιι,ίης!
  ΧοροΙ ΜαΙ τραγούύιβ Τυρβλι
  ζιχ« χβΙ μιά ϊΐρενάτα Χον-
  δρού—Λιγνοΰ, ιτού 8* την βιι
  μώοβστβ ΜαΙ 0ά γελάτε α' *·
  λη ο«ς τπ ζ»»ή
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΑΡΑΤ
  Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ
  Ι04βν
  —Θά Εχη ή ύμετέρα ύψηλό
  της την καλωσύνη νά μέ α
  ναγγείλη είς την αυτής αύτο
  κρστορικήν μεγαλειότητσ... ΕΙ
  μσι βέβαιος ττώς ό σταύρος
  αύτός θ' άρέση είς την σύτο
  κράτειραν...
  —θά (6ώ, Άρόν Σιμάνοβιτς
  άπαντα η πρ.γκήπισσσ Νατά
  σα καί έξέρχεται διά ν' ά
  ναγγεΐλη τόν Σιμάνοβιτς είς
  τα ιδιαιτέρα δισμερΐσματα τής
  τσαρΐνας. Περνοθν μερικά λε-
  ιΐτά τής ώρας... Ένας ύπηρέ-
  της τ©ν άνσκτόρων έρχεται
  κσΐ τισραλαμβάνει τόν Σιμά-
  βιτς Βιά νά τόν οδηγήση είς
  τα αύτοκρατορικά διαμερίσμα
  τα. Ό Σιμάνοβιτς στέκεται
  είς την πόρτα. Κάνει υιώ βα
  θειά εδαφιαίαν ύπόκλισιν...
  —ΤολμΔ νώ ένοχλήσω την
  ύμετέραν σύτοκρατορικήν με·
  γαλειότητα ..
  —Τό ξέρεις, Άρόν Σιμάνο
  βιτς άπαντφ ή τσαρΐνα—πω< γιά μενά 6έν είνε τΐοτέ ένό χληοις προκειμένου νά τόν σταυρό... Ό Σιμάνοβιτν βγάζει τό κουτΙ, τό άνοΐγει, δεΐχνει τόν άδαμαντοκόλλητον σταύρον... Ή τσαρίνα σηκώνεται καί πά ραλσμβάνει τόν σταύρον άπό τα χέρια τοθ ΈβραΙου... Τρι γύρω της μαζεύονται, μέ επι φωνήματα θαυμασμοθ καθώς βλέπουν τόν άδσμαντοκόλλη τον σταύρον, αί κόραι της, αί μεγάλαι δούκισσαι. Είνε όλαι είς Τό δωμάτιον μέ τή μήτε ρα των. Είς τό Ιδιον δωμάτι όν είνε καί ό τσάρίβιτς... "Ελα Άλιόσα, τοθ φωνάζει ή μητέρα τού—Ελα μικρέ μου ν' άσπασθβς τόν ωραίον σταυ ρόν .. Καί ή τσσρΐνα κυττάζοντσς τόν πραγματικά ωραίον άδα μαντοκόλλητον σταύρον, λέ γει: —Μόνον Ιτσι μποροθν νά ίχουν προορισμόν οί πολύτι μοί λίθοι... ΣτολΙζοντσς τόν αγιον σταύρον καί άλλα ίερά σκεύη . Καί άπευθυνομένη πρός τόν 'Εβραΐο: —θά τόν κρατήσω, Σιμάνο βιτς τόν στσυρό... Σ* εύχσρι στώ διά την ωραίαν Ιδέαν ιτού εΐχες... Παρουσιάζεις τόν λογαριασμόν είς την υπηρεσί¬ αν μου... Καί τώρα πάρε τόν σταύρον... Ή τσα^ίνα έπιστρέφει τόν άδαμαντοκόλλητον σταύρον Είς τόν 'Εβραΐον. ΑΙ μεγάλαι δούκισσα— αί κόραι της—ή πριγκήηισσα Νατάσα πού εΤ·| νέ μέσα είς τό δωμάτιον, την κυττάζουν μέ άποιίαν. Δέν ηύ χαρΐστησε τόν προμη9ευτήν της; Δέν τοθ ε Ι—ε κώς κράτει τόν σταύρον; Δέν τοθ εΐπε νά παρουσιάση τόν λογαριασμόν είς την ύηηρίσΐαν της; 'Η ά πορΐα τοθ Σιμάνοβιτς δέν εί νέ μικροτέρα. (συνεχ(ζβται) Έθνιχόν Λαχεΐον Πραχτερεΐβν Ηρακλείου Ή ανανέωσις των γρσμμα- τίων διά την Γ' κλήρωσιν τοθ 'ΕθνικοΟ ΛαχιΙου, λήγΐι την 6 Ιουλίου »αί καρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί νά άνα- νΓώσωσι ταυτα έντός τής προ θεσμΐας. Πέραν τής ώς άνω προθε σμίας τό Πρακτορείον ουδεμί¬ αν υποχρέωσιν άναλαμβάνει. (Έκ τοθ Πρακτορε(ου). ΝΕ Ί€Η ΙΙΡΡΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήχτ] Ιαέ- γκος ίχτάβειος 200 τ. μ. μέ η¬ λεκτρικήν χαΐ .ΰΐραυλικήν |γ»α τάοταίιν έηί τΨ,ς ίδοθ Έιτίμενί 3ου παρά τδ 'Αγγλιχόν Τη)εγρα φεΓον χατάλληλος διά ουοχευασί αν στβφυλ&ν χ. λ. η. φρούτων. Πληροφορίαι ηχρά τοίς χ. χ. ζϋ), ΤοιλΙνη χαΐ Σία. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ Φ0ΡΕΜΑ άπό μεΐαξϋκό Οφασμα μέ χον τα μανίχια,'μιχρό γιαχόί χαί λο· ξές πτυχές είς τή φοόστ*. Τ4 κύριον γνώριομά τοιι είνε ή" άπλ<5· της. Καΐ ή ίπλότης αποτελεί στίλιαμα. ΕΝΑ ΛΕΙΤΜΑ Ο8ΛΙΤΙΙΜΙΙΥ ΕΙΣ ΗΗΠίΑΙΝ ΆΙΚΤΑΙΟΝ, Ξενοδοχείον Τουριστικοϋ Μεγάρου ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Έναρξις την 6ην Ιουλίου. Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ γνωστοθ μαγευτικοθ ττάρκου. Μέ αιθούσας άναμο- νής. Μέ ταράτσες καί βεράντες οΐτινες δεσπόζουν ολης τής θέας ιής πόλεως καί των καταφύτων βου· νών της. Έξαοφαλΐζει ιίς την πελατείαν τού βλας τάς μοντέρνας άνέοεις. Φωτισμόν Απλετον. Άερισμόν Εξοχον. Τριχούμενα νερά είς βλα τα δωμάτισ, λουτρά κ. λ. π. ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' συνδυάζον τάς άνέσεις Τού μέ όμιλοθντα κινηματογράψον καί πολυτελή Λέσχην α¬ ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε- ρισμοθ. Δι* ν* ίξαβφβλ(σ«τ« θέσιν γρβψετε η τπλεγραφησετϊ (Ις την Λιιύβιοσιν: «Α1ΚΤΑΚΝ» Νεάκβλιν. ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κκντρικώτατον καί πβλυτελες: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρά τβδ συμπολίτου μαςκ. Γεωργ. Δαβκαλακη. ΓΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΏΤΑΙ προτιμοϋν τό «Σίτυ Πάλλας». Είναι τβ άνετώτερβν. Φημίζεται διά * την ύπηρεοίαν τ«υ. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατέ στηοαν απαράμιλλον. ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδέις Ιτβίίου-ΑβΗΝΑΙ. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΗΜ1ΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕίΣ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΙ Οίκιών — Καταστημάτων — Σαλονιών Έλαιβχεωματισμοί, Ντβυκό. χρωματισμβΐ ουβτήματο; Έν γένει άναλαμβάνομΐν καί έπτελοϋμεν πάσαν ίργβοίβν μ«τ' ακριβείας καί ταχύτητος;. 0/ ΨΑΡΟΗΗΛ1ΓΓ8Π « Κεμάλ 'Ατατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣΑΥΚΟΣ Τοϋ Ι05ον Οί τριΐς »ύτοΙ ήσαν: Ό Ζι« 2·τέτ, γενιχός γραμματεύς τοθ λαϊχοθ χόμματος, ένας ίχανίς %λΙ μέ έτοιμίτητ» πνεύματος προικι σμίνος Έ&χΙος, τοΰ άνίφ«ρΐ τ* σημαντικώτεραι γεγονότα τής ημέ¬ ρας χβΐ τό έργον τοθ χόμμ*τος· Ό Φίβζή τοθ έδιν» άναφορά γιά το στρατευμα χαί ό "Ισμέτ διά τό έργον τής εθνοσυνελεύσεως χ«1 των γραφείων τής διοικήσεως Ό Σετέτ παριΐχε τάς ρίας, ό Ισμέτ διηύθυνε την γρατειοκρατία χαί δ Φιβζή" ήταν δπιύθυνος διά την άφοσίωσι τοθ στρατεΰματος. "Υπέρ ούκΰ;, χυ ριαρχών διά τοθ γοήτοου τού, τής ενεργητικότητος χαί τοθ ι σχυροθ χαρακτήρος τού, ί'στατο 6 Κεμάλ. Α υιός ήΐαν πρύΊδρο; τής δημοκρατίας, πρόεδρος τής εθνοσυνελεύσεως, πρίιδρος τοθ υπουργιχοθ συμβουλίου, πρίι· δ?ος τοθ λαϊκοθ κόμματες, χαί αρχιστράτηγόν Μέ επιτυχΐα χαί δύναμιν ό Μουσταφά" Κεμάλ είχεν εξελιχθή 4πό άπείθαρχον νέον, είς επανα¬ στατικήν απουδαστήν τής άνωτί ρας στρατιωτικάς αχολής χαί πά νίαχυρον διχτάιορα. Επίστευεν είς την δύναμιν. Άνεφέρΐτο είς τό παλαιά ταρταριχό ρητό: «μό¬ νον τό χέρι πού μπορεΐ νά σύρη τό ξ,Ιψζς, μπορεί να χρατή τό σχήπΐοο». Ήταν αμείλικτος χαί επίστευεν ιίς την αποστολήν τού. Ώ; αποστολήν τού εθεώρει νά καταστήση την Τουρκίαν χώραν πολιτισμίνη, πλού«τα χαί εύτυχι σμένη. «Τή χώρα αυτή — ίλεγε — πρέπει νά την καταστήσωμεν α¬ ξίαν τοθ όνόμαιός της. Πρέπιι νά τής δώσωμεν 8,τι καλλίτερον υπάρχιι είς τόν Γδιο της πολιτι σμό, άλλά χαί δ,τι ^καλλίτερο μηοριϊ νά τής χρησιμιύοη άπό τού; άλλους πολιτισμούς. 'Η Τ'-υρ <ία πρέΐτει νά καταστή μία χώρα πολιτιαμένη». Ετέθη αμέαως επι τό έργον. Ηθελι νά κάμη τον λαόν τού στή ριγμα γιά τό μέλλον. —Κάθι μεγάλη κίνησις — συ νήθιζε νά λέγη— πρέπει νά εδ ρίσκη την πηγή της ιίς τα δάθη τής λΛϊχής ψυχής, άφιτηρίας χά θι μεγαλιίου χαί χάθι δυνά· μεω;». Άλλ' ή ψυχή τοθ λαοθ τής Τοιιρχίας χατεπιέζετο άπό τή σκίνη χαί τα δηλητήρια μακρών αιώνιον τυραννίας χαί χαχοδιοι- κήσεως. Ό τουρχιχός λαός ε!χ· χ&υρασθή. Δέν άπαντοθσΐ αύθόρ μητα είς τα σαλπίσματα τοθ με ταρρυθμιστοθ. Είχι χαταβάλιι τίς τι)ΐυταΐες προσπάθειες, είχεν έπιστρατεύσιι δλας^τάς δυνάμιις τού διά τόν πόλιμον τί]ς άνεξαρ- τησίας. Είχιν άχολουθήσιι τ4ν Κι ΚΟΙΝΩΓίΙΚΚ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ - Ό κ Γεώργιος Μανούσακας-δνΙς χ0 κια Ν. Ρασιδάκη ηρραβωνίσθησαν. θερμά συγχαρητήοια. —Ό κ. Γεώργ. Καπελλάκης εκ Βόρρων καί ή δνΐς 'ΕΚίνη Κοκκα· ράκη έκ Κλήματος ήρραβωνΐσθη. σαν. —Ό κ. Παναγιώτης Γ. ΒισιλεΙ. ου καί ή ΒνΙς ΜαρΙνα Έμμ. Λιο· 6άκη ηρραβωνίσθησαν. — Γ. Α Μανουσάκης εξ Έττά νω "Ασιτών καί ΕΙρήνη 'Ελευθ. ΚαβοοΟ έκ Κάτω Ασιτών Εδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Συγχαρη ήρια. ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.— Ή κ. ΧοιστΙνα Σεμερτζάκη ανεδίξατο τό άγορ4. κι τού κ. Μττότη Τρικουράκη όνο- μάοασίΐ αΰτό Γεώργιον, Νά τοίς ζήση· ΝΕΟΙ ΕΤΙΣΤΗΜΟΝΕΣ— Ό φ(. λος κ. Μιχαήλ Κωνστ. Τζανακά· «ής εηειτα άπό έτιιτυχεΐς 'σπου· δάς απέκτησε δ.'πλωμα πολιτικοθ μηχανικοΰ τοθ 'Εϋνικοΰ ΜετσοβεΙ· ου Πολυτεχνείου. Τόν συγχαίρω θερμότατα. Α.Κ. *** Γύρω στήν πόλι. μάλ ιίς τα πιδία τής μάχης. (συνεχίζεται) ΟΕΡΙΝΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό ΜΩΡ1Σ ΣΕΒΑΛΙΕ κο<1 ή ΜΑ1ΡΗ ΓΚΛΟΡΥ ο' 2ν« χομψοτίχνημβ τής Γαλλικής κινημβτβγραφίας: Μέ τό ΧΑΜΟΓΕΑΟ Τβ ίρβσερώτίρβ, «ο χαμιχύ τερβ φίλμ τή« αβαζέν. ΣΗΜΕΡΟΝ 'Η γυναϊκα μέ τα δύο πρόσοπα *Εν« έ{«ιρετιχο6 ίνδιαφέ Ρβντβί δρ«μ«Τι>««) φίλμ μέ {,
  λβκληρον τίιν ς>π 4νβ$ λτμ
  Χ·0 ίργαιζομίνβ» κβριτσιοβ.
  Ό "Ιούλιος φαίνεται 8τι δέν προ
  τίθεται νά άλλάξη πρόγραμμα.
  —Άλλά νά ιιείνη αντιθέτως μέ
  τόν Ιούνιον, Ιούλιος,.
  —Ό θεός νά δώση. Διότι δι* αΰ
  τό ώς γνωστόν ύπάρχει ποό παν¬
  τός άλλου Λ άνάνχη τής καλής
  εξελίξεως της εσοδείας.
  — Κόσμος πολύς καί έκλεκτός
  ετίυησε τό παρελθόν Σάββατον τό
  ουζο τού Συλλόγου Δεσποινίδων
  είς τό γήηεδον τοθ Τέννις.
  — Παρέστησαν έπίσης καί οί έκ-
  πρόσωτΐοι των άρχών.
  —Οΐτινες κοΐ ίκτιμοθν Ιδιαιτέ¬
  ρως την κοινωνικήν σημασίαν τοθ
  Συλλόγου Δβσποινίδων καί τούς
  σκοπούς αϋτοθ έν τή καθόλου ίξι
  λίξει των προόδων τής πόλεώς
  μας.
  —Είς την ΛυίκΛν "Αγοράν σήμε
  ρον θά ύπάρχουν ώς συνήθως δλα
  τα... έλέη τοΰ θεοθ.
  —Καί συνεπώς θά παρουσιασβρ
  κίνησις άγοραστών καί συγκεκρι¬
  μένως ΰχι μόνον άπό τάς πέριξ
  τής Καινούργιας Πόρτας συνοι¬
  κίας.
  —Πρό παντός θά ζητηθοΰν εΰθη
  νάκηπευτικά καί βροϋτα.
  —ΚαΙ χθές αρκετάς κόσμος κα
  τήλθεν είς τόν λιμενοβραχίονα.
  — Χάριν των όρμοΰντων είς τον
  λιμένα μας ύκθβρυχίων.
  —ΚαΙ τοθ καταπλεύσαντος Ιν
  τω μετοξύ γαλλικοθ άντιτορπιλ·
  λικοθ «Μιλάν».
  —'Η δεξίωσις έξ «λλου υπό τοθ
  Δήμου των Γάλλων αξιωματικών
  είς τό γήπεδον άντισφαιρίσεως
  χθές τό εσπέρας, προεβλέπετο ώς
  εξαιρετικόν κοσμικόν γενονός.
  —Τό άεροπλάνον τής Ε Ε.Ε.Σ.
  κατά την άφιξίν τού χθές ϊκαμε
  Ενα ωραίον έλιγμόν υπέρ την πό
  λ ι ν.
  —Κατελθόν είς χαμηλόν Οψος.
  —Ή κάθοδός τού μάλιστσ, έ-
  ξαφνική ώς ήτο, άνεστάτωσε μερι
  κούς έφησυχάζοντας είς τα κεν
  τραν Βιά τόν πρωινόν καφέ.
  —Υπό τοθ Άγρονόμου Ηρα¬
  κλείου κ. Γ. Μανούσακα εκοινο¬
  ποιήθη προκήρυξις διά την πλήρω
  σιν δύο κενών θέσεων άγροφυλά-
  κων έν τβ άγροτικη περιοχ() Ήρα
  κλεΐου.
  —Διά τόν διορισμόν τοθτον ά·
  παιτοθνται τα συνήθη πιστοηοιη·
  τικά Ογείας, ποινικης καταστάσε¬
  ως, Ιθαγενείας καΐκοινωνικών ορο
  νημάτων.
  —Διά περισσοτέρας πληροΦο
  ρ'ας οί ένδιαφερόμενοι δύνανται
  νά άηοτεΐνωνται είς τό ενταύθα
  Άγρονομεΐον,
  —Είς άλλην στήλην γράφομεν
  διά την εκτέλεσιν βολών υπό τοθ
  Συντάγματος
  — Είς ωρισμένον τομέα τής πι
  ριοχής των ΣτοατώνωνΉρακλείου
  —Πρός αποφυγήν δυστυχημά-
  των οί αγρόται καί δλλοι δέον νά
  απομακρυνθοθν εγκαίρως τής καθ
  οριζομένης Βεριοχής των βολών.
  —Είς την ττροχθεσινήν «ρεμιέ
  ραν τοθ θερινου κινηματογράφου
  Πουλακάκη μέ τό εξαιρετικόν
  φίλμ: «Σαράτι ό τρομεοός» παρε¬
  τηρήθη άθρόα κοσμοσυγκέντρω·
  σις.
  —Είς τό ίίιΐκαιρότατον έξ άλ
  λου «Ζουρνάλ» τό οποίον θά προ
  βληθί) καί άπόψί ττεριλαμβάνεται
  καί τό Δάντσιγκ διά τό οποίον τό
  σος λόγος γίνεται κατ' αύτάς.
  —Είς τόν «Άπόλλωνα» έπίσης
  προβάλλεται μέ κοσμοσυγκέντρω
  σιν: «Ή γυναΐκα μέ τα δύο πρό·
  σωπα».
  * Ρέκβρτερ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΕΑΡΗ
  ΟΔΟ2 ΑΟΗΝΑΣδ
  Πλησίον Χτ*β. Μον«οτηρ*κι
  ρχη πασβν κληρβφβρΐ·
  «ν η διευκόλυνοιν Ιβτριχής
  φύο«»»ς, (1ς τβυς είς Άβήνιχς
  μ«τ«β«ίνοντεις άοββνεΐς συμ-
  χολΐτβις τον.
  Ν ϋΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΓΟΙ
  ΜΕΙ.ΑΥΔΑΙΙΜΛυΑΟΕΙΑΐΙΙ
  Δίχιται είς τό ιργαστή·
  Ρΐ·ν της (ΠλατιΙ· Β«λιδέ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίναποθήκτ]
  (στ!6α) μι δαρέλια χιορητΐκδτητος
  45.000 οχ.
  Ιΐληροφορΐοκ είς τα ΓραφιΙα
  χ. Α. Γ. Καλοχαιρινοθ.
  Τ
  δέν εΤχον Ιλθ.
  Ή Στυφαο
  πι
  εί
  ου.
  ·£γ(νωσκβ 1
  Ένώ κατε'
  όστρειδ ών, τια
  π0 τής κλΐμακ
  Διέβαινα κσΐ
  σίΟς όσμή τυ
  τΗτο ό
  Λαβών
  καί ούτος
  'Η Στυφάδα
  ρεν είς την τρό
  ν __ΚαΙ τάς Ι
  ρώτησε τόν Μέ
  Ό Μέγαρος
  —"Ολοι οί
  βΐθαι μπουνταλ
  ποτέ δέν ή<ουσι να άνθρωπον. —-Κσί οί μί τοθ, ό δέ Μέγ< όφθαλμοθ κατε' φισλών. -Έκατάλαί στόμαχος νά Ι ναίδων. —Ημπορεί, πεκρίθη ό Μέν< Καί άποπ ών είπω, Άετέ, πρ έπιτσφΐους λόγο ρά πολύ. —ΝαΙ, τοιαί τος" διά τοθτο ι δέν είξεύρεις τ καθ* βλα επήρεν καί μοθ τα κρα· σον άνετα! θαρ να μου. Καμμίαν μου Κατ' άλλο δέν τεΐ ζεστόν. Τα παλαιά φ λαιούς φίλους έν ΤΑ ι άηό τα ότι· χρόνια τό ΗΡ>
  ΠΑΣ ΝΕΑΙ
  ΕΓΚΑΤ
  ΝΕΟΝ
  ΝΕΟΝ
  ΠΡίίΤΟ
  ΛΡ/
  "■"""ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΗΙ
  ΠααστιγΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙ
  ΙΙΙιιι··..__
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ2
  Τ6
  έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  604ον
  —Γρήγορα· στρεΐδισ, τυρί καί χοιρομέρι, είπεν
  δ Αετός. Καί έκάθισαν αμφότεροι είς μίαν τρά¬
  πεζαν.
  —Τό καπηλεΐον ήτο κενόν όλλο> πλήν τούτων
  δέν είχον έλθει.
  Ή Στυφάδω έφερεν άμέσως καί κατέθεσεν ε¬
  πί τής τραπέζης πρώτον πάντων μίαν φιάλην
  οίνου.
  ΈγΙνωσκε τόν ΕύμορφΙΒην καί τόν Άετόν.
  Ένώ κατεγίνοντο είς την βρώσιν των πρώτων
  όστρειδ ών, παρουσιάσθη κβφαλή τις ττροελθοθσα ά
  πό τής κλΐμακος, καί ή <ούσθη φωνή λέγουσα.— Διέβαινα καί ήλθεν είς τούς μυκτήράς μου εύάρε στος όσμή τυροθ τής ΒρΙας. Καί Ιδού έγώ. Ήτο ό Μέγαρος. Λαβών δέ καθέδραν καί πλησιάσας έκάθισε καί οδτος είς την αυτήν τράπεζαν. Έγιναν τρείς. "Η Στυφάδω, άμα ίδοθσα τόν Μέγαρον, έφε ρεν είς την τράπεζαν δύο φΐάλας οίνου. —Καί τάς δύο αύτάς φιάλας θά τάς πιής; ή ρώτησε τόν Μέγαρον ό Άβτός. Ό Μέγαρος άπεκρΐθη —Όλοι οί άνθρωποι είνε εύφυεΐς, σύ μόνος ρΐθαι μπουνταλοειδέστατος. Δύο φιάλσι κρασιοθ ποτέ δέν ήκουσα νά έπροξενησαν θαυμασμόν είς ε" να άνθρωπον, —Καί οί μέν δύο πρ&τοι ήρξαντο τοθ φαγη- τοθ, ό δέ Μέγαρος άπό τοθ ποτοθ. Έν ριπή δέ όφθαλμοθ κατεπόθη τό ήμισυ τής μισ,ς των δύο φιαλών. — Έκατάλαβα, είπεν ό Άετός, ό δικός σου ό στόμαχος νά έχη τρύπα καθώς ό πίθος των Δα νοΐδων. —Ημπορεί, καθώς την εχει ό άγκώνάς σου, ά· πεκρίθη ό Μέγαρος. Καί άποπ ών τό ποτήριον τού.—Άκουσε νά σοθ είπω, Άετέ, προσέθεσεν άς αφήσωμεν τώρα τούς έπιτσφίους λόγους" τό φόρεμά σου έπαλαιώθη πά ρά πολύ. —Ναί, τοιαύτην 6χω έλπίδα, απήντησεν ό Άε τος· διά τουτο καί συνοικειώθηαεν έγώ καί αύτό, δέν είξεύρεις πόσον καλά. Συνεμορφώθη μ' εμέ καθ" δλα επήρεν 8λα τα κυρτά τοθ σώματός μου, καί μοθ τα κράτει ένηγκαλισμένα τόσον άπαλά, τό σον άνετα! θαρρεϊς δτι μέ περιθάλπει ή μόν- να μου. Καμμίαν μου κίνησιν δέν έμποΕίζει ουτε ένοχλεΐ. Κατ' άλλο δέν τό αίσθάνομαι, είμή καθότι μέ κρα τεϊ ζεστόν. Τα παλαιά φορέματα όμοιάζουν μέ τούς πα¬ λαιούς φίλους έν ένί λόγφ. (συνεχίζετσι) Έγκυκλοπα ιδε ία ▲Γ έκεΐνους ηού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άτϊ6 δλα δι' δλους. ΕΝΔΕΚΑ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Β.' τής ΤΑ ΒΑΛΑΠΙΑ ΛΟΥΤΡΑ άπό τα όποΐα έστερεΐτο τόσο: χρόνια τό Ηράκλειον. ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΤΑΣ ΝΕΛΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ άνατταυτικώτατες, και- νουργεϊς, ώραιότατες είς την διάθεσι των λουομένων. ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ τταγομένα άνα- ψυκτικά.—Μέ μπυρες, ρετσίνα, οΰζο καί μεζέδες.—Παγωτά έξαιρετικά. Ή παλαιά γενική ίννοια ή διακρίνετο σήμερα την επιστήμην είς πένΐϊ χω?ι ατάς αίαθήαεις, αί οποίαι είνε έν τελως άσχετοι άναμεταξύ των. Είς την έπι5ερμίδα είρεύουνμε ταξύ των άλλων τα είδι<4 *έντ5« τής αίσθήσεω; τοθ ψύχους καί τ^ς θιρμότητος. Δίο άλλαι αίσθή"αεις πού έντοπίζονται είς την Ιπιδερ· μίδα θεωρ&Ονται άπό έτών ή αϊ- σθησις τοθ πόνου καί ή αίσθησις τοθ ψαύειν. 'Άα πρώτης δψιως φαί νεται περίεργον 5τι οί φυσιολό- γοι σήϋρα κάμνουν διάχρισιν με ταξύ άφής, αίσθήσεως τοθ πόνου καί αίσθήσεως τοθ ψ*ύ*ιν. Έκ των νεωτέρων εοευνων απεδείχθη έν τοσούτω δτι διά τάς διαφορε τιχάς αύτάς είοθήσεις δπάρχου/ αίαθητήοια δργανα τί βποϊα 3χι μόνον τελείως άνεξάρτητα είνε τα μέν άπδ τα ϊέ, ά/λχ διαφέρουν καί άπδ απόψεως χατασκιυής καί άπό πόψεως λειτουργίαν Ειδικώς ώς πρός τό ψ*ύειν σπουδαίον ρό λον παίζϊΐ τό τριχωτόν τής επι δερμΐδος. Διεπιστώθη δτι άν ξορι σθοθν τελείως αί τρίχες είς Ινα ωρισμένον μέρος τής έπιδερμίδος, τό μίροζ τούτο τής έπιδερμίδος χάνει κατά τό ήμισυ την αΐσθη· σιν τού είς τό ψαόειν .. ΑΝΘΡΩΠΟΙ -ΩΡΟΛΟΓΙΑ. Μιά άλλη αϊσθησις τοθ ανθρώ που είνε ή αίσθησις τοθ χρόνου. 'Γπάρχου* άνθρωπο' πΐύ θά ίλεγε χανείς πώ; ίχουν τό ρολόι... μέσα στό κεφάλι τους καί μετροθν μέ τό μυαλό τουςτό πέρχσμα των ώ ρων. Διότι κατά προσέγγισιν οί άνθρωποι αύτοι μποροΰν νά υπο λοζίγουν, την νύκτα χαί την ήμέ ρχ, τί ωρα είνε. Άπό τα γινάμε νχ πειράματα απεδείχθη1 δτι είς 90 περίπτωσις επί εκατόν οί άν βρωποι μέ την ιδιαιτέραν αυτήν αίσθησιν τοϋ χρόνου υπολογίζουν την ώρα μέ διαφοράν τριών μό νόν λεπτών χάθε φοριιν, είς 50 δέ περιπτώσει επί εκατόν δπολογί ζουν ακριβώς την ώρα, χιορίς δια φοράν ιύτ-ε ενός λεπτοθ! Την αί σθησ.ν 3μως αυτήν τοθ χρόνου δέν Ιχει εξακριβωθή άν την έ*χουν δλοι οί άνθρωποι, ή άν είνε μία κλίσις ωρισμένων μόνον προνομι ούχων άπό αυτής τής απόψεως άνθρώπιον. ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΕΡΕΙ... ΔΙΨΑΝ Α' Πρό καιροθ δ Γερμανός ίατρός κ. Κ&ύνστουμαν έφθασε νά πιή 150 ττοτήρια νερό την ήμέρα, θέλων νά μελετήση τάς σ,ινεπείας πού μπορεϊ νά Ιχη γιά τόν άν θρώπινον οργανισμόν ή ύπερβολι χή πόσις ύδατος Οιστεύεται γε νιχως βτι τό πολύ νερό παχαί- νει. Παεά τάς δπερβολικάς ποσό τητας τοθ νεροθ πιύ ϊπινε κατά τόν πολύμηνον πειραματισμόν τού δ δρ Κούνστουμαν δέν ίιεπίστωσε καμμιά αύξησιν τοθ βάρους τοθ σώματός τού. Τό σωμά τού δέν συγκρατοθσε τό ιίσαγέμενον νερό, άλλ' ολίγον μετά την εισαγωγήν ήθελι νά τό βγάλη. Καί ή άν·ίγ· χη αύιή ήταν μία άπό τάς πλέον τυραννιχάς ένοχλήσεΐς τοθ δίκτο ρος Κούνστου αν χατά την μα- Ή Νεάπολις ίδεώδης τόπος παραδερισμοΰ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ιούλιος (ίνταπο- «ριτοθ μας).— Κέντρον τής προτι μήσεως των παραθεριστων, ή Νέ «πόλις, συγκεντρώνει πάλιν πλί) θος ξένων. Φαίνεται δέ 5τι έφέ τος θά είναι ή κίνησις μεγαλυτί ρα άπό κάθε άλλο έτος. Δικαί ως άλλωστε. Διότι εφέτος ή Νέ άπολ'ς Ιχει περισσίΐερα θέλγη κ, μιγαλατέίας άνέσεις, άφθο νώτερα τα μέσα ποΰ καθιστοθν εύ χάρΐσΐον την διαμονήν τίσΐν είς τούς εντοπίους δσον καί είς Τ'ύς ξένους έπιαχέπτας Εφέτος λει- τουργιΐ έξ όλοχλήοου τό τοιιρι- στιχόν μίγαρον: Ή λέσχη, τό ξενοδοχείον ΰπνου, ά κινηματο· γράφος. Καί είναι δλα θαυμασία άπό πάσης άπόψιω;. Τό ξενοδο χΐον ϋπνου, πολυΐελως έπιπλωμέ νόν, μέ λο^τοΑ μέ τηλέφωνον, μέ άφθονα τρεχούμενα νερά, μέσα είς Ινοι πετιβαλλον πραγματικά είδυλλιαχόν, μέ την πλατείαν χαί τόν κήπον έμπρόί, μέ ήλιον καί άέρα άπ' δλχς τάς πλευράς, πά ρέχει χάθε ανεσιν. Ή Λίσχη χά τω, είς τό Ζσίγειον τοθ Μεγάρου, μέ ευρυχώρους αιθούσας, μέ βε ράντες με πλούσιον χυλιχεϊον πάν τοτε. Καί είς τό άλλο μέρος δ χινηματογράφος, δ,τι χρειάζεται δηλαδή Ενας ξίνος διά νά αίαθά νεται ευχαρίστησιν, διά νά μην πλήττη. Καί δέν είναι μόνον τό τουριστιχόν μέγαρον. Ή Νεάπολις διαθέτει χαί άλλα ώραία ξενοδο χεϊα υπνου, έστιατέρια, χαφενΐΐα, χέντρχ άναψυχής χαί σπίτια μέ εύθηνον σχετικώς ενοίκιον. Δια θέτει επί πλέον ίδεώδεις έξοχάς. Γρατιχά τοπιίϊ, κατάφυτες χαί κατάρρητες ρεμματιίς, φροθτα ϋ φθονα χαί έχλεχτά, κλίμα 5πέρο χον μέ δροσερόν άέρα. Καί επί πλέον τα γύρω ^ χωρία πού™ ε! ναι σάν διάδημα άπό διαμάντια τή Βίυλισμένη, τή Λαταίδα, τίς Βρύσες, τό Χουμεριάχο, τίς Αί μνες, τό Νιχηθιανό, τό Πλτιτυπόϊι, 3που ή ίκδραμή είναι είίχολος χαί άπολαυστιχή. Έχει έπίαης ή Νεάπολις την Δημοτικήν Μου σιχήν πού παιανίζει τα Σαββατο χύριαχα, τάς εορτάς πού όργανώ νούν ό τουριστιχάς Όμιλος, ή Νεολαία χαί οί Πρόσκοποι, έορ τάς πού γίνοντα( μ' άληθινήν φαντασμαγορίαν. Είναι λοιπόν ό ίδεωδίστερ?ς τόπος διαμονής, τό καλύτερον κέντρον παραθιρισμοθ. Καί είναι απολύτως διχαιολογημέ νη ή προτίμησις πού συγκεντρώ νει. Έχει δλας τάς άνίσεις τής πόλεως καί συγχρόνως βλα τα θέλ γητρα χαί τα άγαθά τής έξοχής. χράν διάρκειαν των πειραμάτων τού. Δέν τολμοθσε νς άπομαχρυν θή άπό τό σπίτι τού Δέν τοίμοθσε νά παραμείνη επ μακρόν ίξω τοθ σπιτιοθ τού, είς χεντριχά έν πάση περιπτώσει μέρη τής πόλεως. Καί μέ τό νά άναγ*ά ζεται νά μένη διαρκώς χλεισμίΊος μέσα, ή έπιδερμίς τού είχεν είς τέτοιο σηαεΐον ξεσυνηθίση τό φδς' ώστε δταν ηναγκάσθη νά τερμ*·ί ση τόν πβιραματΐσμόν τού χαί άρ χισε νά βγαίνη πάλιν Ιξω ή επι δερμίς τού είχεν αποκτήση τέτοι αν ευαισθησίαν, ώστε αί άκτϊνες τοθ ηλίου τοθ επροκάλεσαν έγκαύ ματα είς τα γυμνά μέρη τοθ σώμά τος τού είς τό πρόσωπον καί τα χέρια ! (συνεχίζεται) —Άγορανομιχή επιθεώρησις Ό Τμηματάρχης Άνοροινομίας Κρήτης ανεχώρησε έκ Χανίων χθές Τρίτην διά Ρέθυμνον καί Ηράκλειον δ που θά έιτιληφθςί »ρι σμένων ζητημάτων της άρμοδιο- τητός τού. —-Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεϊα. Σήμερον 5 Ιουλίου θά ίιανυ κτερβύσουν τα φαρμακϊϊα Γβωργ. Μαδαριωτάκη καί Θεοδ, Οεοδω ρίδη. Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Α. ΣΙΓΑΛΑ -ΡΑΧΜ. 13. ΜΙίΙ1ΙΙ11Ι1ΙΠ111ΠΙΙ11ΙΙ1ΙΙ1||1ΙΙΙΙ||Ι|11ΗΗ1|1Ι1|||||ΙΙ1ΜΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΜΙΕ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ11Ι||ΐ§ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ 1 ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ τιεφημισμένου έργοστασΐου Ελένης Εαχαβούλη, Έμμ. Παγκά- - λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ ^ καί μέ ευκολίας πίηρωμής, παρά τφ άντιπροσώ- α πφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημορχείου. Πρίν 5 ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσίν μας. β ΙΙΒΙΙΜ11ΙΙ— ΙΙΙΙΗΙΗρΐ| ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΝΜΝΗΝΙΙΗΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙ1ΙΙ1ΙΗΗΙΙΙ|||/^ Άποξηράνσεως σταφίδος είνε τού σήματος: φΊια Β.8 Γενική «ντιπροβ»πεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ. Αθήναι—Πιβματζογλου 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΈκτΙθβτσι είς φανεράν έπα ναληπτικήν δημοπρασίαν ή έ νοικΐασις τοθ ΔημοτικοΟ φό ροο 2ο)ο επί τβν έν τη- περι φερεΐα τοθ Δήμου συγκομι ζομένων άμπελουργικών προ ϊόντων τοθ έτους 1939. Ή δημοπρασΐα θά διεξαχθή έν τώ Δημοτικώ Καταστήματι την 6ην Ιουλίου 1939 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 —12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής. Έν Ηρακλείω τή 3η Ιουλίου 1939 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιρφοββς δλ·ν των Ήρακλβιβοτβν. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισβέν καί πάλιν έξασφαλίζει ίλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσίκς καί ευχαρίστου δια¬ μονής. •έρμαναις—λβυτρβ κ. λ. κ. Ι ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ι Ή Λιμενική Έπιτροπή δια κηρύττει δτι ματαιωθεΐσης τής ττροκηρυχθίίσης μειοδοσΐσςτήν 17ην Ίουνΐου 1939 διά την προμήθειαν ενός ΣυμπιεστοΟ 'καί έξαρτημάτων αύτοθ διά μηχανικήν βαφήν, έπαναλαμ βάνεται οθτη δι' ένσφραγΐ στων προσφορών την 14ην τοθ μηνός Ιουλίου ημέραν ■ Παρασκευήν κα! ώραν 11 —12 < —τ || /«ιιι ι ΑλΜ Γ ·** ·Ψτ/~·λ η ·*■ Λ ιμ —Μέτρα πρός διευκόλυνσιν των έξαγωγών των στα- φυλών. Τό Υπουργείον Γεωργίας δι' εγγραφαί» τού πρός τα Υπουργεί¬ ον Εργασίας, έφιστά την προσο¬ χήν τοθ τελειπαίου επί τής αυλ- λογικής συμβάσεως τοθ Συνδέσμου Σταφυλεργατων Κρήτης, συνιστων δπως παραμείνη έν ισχύϊ ή πρό διετίας τεθεΐσα είς εφαρμογήν συλλογική σύμβασις, καθ' ψ χα- θωρίζετο ΙΟιορον εργασίας, την οποίαν έπιτρέπει δ Νόμος, προ· κειμένου περί προϊόντων 6ποκει- μένων είς φθοράν, ώ; είνε αί ν<ο· παί όπώοαι χαί τα λαχανικά. Έν συνεχεία τονίζεται, 8τι δέν πρέπει νά επιβαρυνθή τό κόστος των έξαγομένων νωπών σταφυλων μας είς τό εξωτερικόν, καθόσον εφέτος δ συναγωνισμός θά είνε χλίμη έξύτερος, Ινεκα τής προ¬ βλεπομένης άθρόας προσφορας Ί- σπανικών σταφυλων καί τής μέγα* λης παραγωγής, ή ό«οία εση¬ μειώθη είς άλλας Χώρας, δπως ή Βουλγαρία, Τουρχία καί Ρουμα¬ νία, α Ε οποίαι μας αυναγωνίζον- ται έπίσης είς τάς άγοράς κατα¬ ναλώσεως. —Νέοι άνθυπασπισταί. Διά Β. Δ προήχθησαν είς άν· θυπασπιστάς δ έπιλοχίας Γ. Κλά δος καί δ ένωμοτάρχης Κ. Μπο· φατάκης. —Τό γεΰμα των προσφύγων πρός τόν κ. Μεταξάν. Έπ' ίΰκαιρία τού δοθέντος αίς τό γηΐτεδον τού Παναθηναϊκοΰ γεύματος των προσφύγων πρός τι¬ μήν τοϋ πρωθυπουρνοΰ Ψχ. Μ«τ«· ξχ & ενταύθα σόνδίσμος άατοκλη ρούχων απηύθυνε τό ακόλουθον τηλεγράφημα: "Αρχηγόν Έθνική; ΚυββρνήσβΜς Γήπεδον Παναθηναϊκβϋ, Αθήνας Σύνδεσμος άστοκληρούχων Νο- μοϋ Ηρακλείου επ! σημβρινή ίστο συμφώνως πρός τούς Ρ·"0 ήμ«Ρ« μη δυνάμβνβς μβθίίβι «„.,,. τ«ρ Λπή γοονηλ ιη'μ'Υάλης τιμής γιύματος ίκφράζϊΐ δρους της υπο χρονολ. 11 ·ΥμΙν άπβλυτβν ηίΛβίθησιν καί Απριλίου 1939 σχετικής συγ Ι άφοσίωσίν τού. γραφής υποχρεώσεων τροπο ποιουμένης μόνον ώς πρός την ήμερομηνΐαν τής δημοπρα οίας κσΐ τόν τρόπον ένεργεΐ άς αύττΐς. Έν Ηρακλείω τή 3 ΊουλΙ ου 1939. Ό Άντιπρόεείρος τής Λιμεν. Έπιτροπής. Γεώργιος Γβρωνυμάκης Πρέεδρος Γίρμακόπουλβς» —Ύπαλληλικά. ΔΓ ΰπουργικής άΐτβφάσϊως μετ» τάχβησαν έκ τοΰ κλάδου των ιίβ πρακτόρων είς Ταμβιακοΰς. γρθφ- μκτεΐς β καΐ έτίθησαν είς την διάθεσιν τής Γεν. Διοικήσεως Κρή της οί κ. κ. Γεώργ Πετράκη; καί Στυλ. Καρακατσάνης μβχρι τοδδϊ ύπηρίτβϋντϊς ΐΐς τβ ΤαμβΤον Ή· ρακλβίου. ΑΛΑΤΙ Μσγειρικό Έπιτραπέζιο Είς κακέτα 200 δραμίων καί μιάς οκά; Αραχ. 4.60 κατ' οκάν χονδρικώς έκ τβΰ Καταστήματος: Γ. ΜΙΪΤΙΛΟΓΛΟΥ. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ^|ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΐηΐΙΗΙ·1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||§ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1ΚΙΛΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ ΕΙδών ταξιδίου καί έξοχης Γυναικεΐες τσάντες, ζ&νες, μπαοθλα, πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα τείας κ. λ. π. Β Ξ Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευών: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ § ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ β Ύποκατάστημα τβΰ βν Αθήναις, έργβατασίου Ι Πολυχρονίδη—-ΪΜπιζιώτη 3ΐι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιΐΐιυι πΐηηιιιιι πιΐπιΐιΐα ηιιιιιιηιι ιιιιιπιιιιι ιι ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡθΩΣΙΣ
  Πρωία Τβτάρτης
  5 Ιουλίου 1939
  120 Ώρα
  ^•^^^
  Ο ΜΠΕΚ ΟΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ
  ΕΝΤΟΝΟΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ Τ1Υ ΛΑΝΤΣΙίΚ
  ΒΛΑΞΙΩΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΣΟΜΛΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΙΜΒΕΡ
  ΑΘΙΙΝλΙ 4 Ιουλίου (το« άντα-
  «οκριτοΦ μας).— Ό ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής Πολωνίας κ. Μπέκ
  καθ* £ τηλεγραφείται, θά αποστείλη είς
  την Γερουσίαν τού Δάντσιγκ διακοίνω¬
  σιν.
  Δια τής διακοινώσεως ταύτης θα
  αξιοί ά«ό την Γερουσίαν την αποστρα¬
  τευσιν τού σώματος τής Χάΐμβερ καί
  την ελάττωσιν των άστυνομικών δυνά¬
  μεων τής ελευθέρας πόλεως την οποί¬
  αν ως γνωστό<| έχουν διοργανώαει οί Γερμανοί. Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΒ4ΣΘΗ ΟΠΛΙΤΑΓΟΓΟΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ Λ Ιουλίου (τού ίντα- ποκριτού μας.)—-Κατά τα έκ τού έξωτε Ι«ικού τηλεγραφήματα ό Άγγλικός στρ* τος τέλει έν έπιφυλακή. Ίσχυράτμήμα τα αυτού, είναι συγκεκριμένως^ ετοιμα νά έπιβιβααθοθν αεταγωγικών είς περί πτώσιν κα,θ' ήν ήθελεν εκδηλωθή άμεσος άνάγκη. Τα έκτακτα ταύτα μέτρα είς τόν Αγ γλικόν στρατόν καί ά άφήνουν νά έννοη Βή αί ί'δι<Αΐ πληροφορίαι Οέλουν συνεχι σθή ·φ' 6αον Βέν άποσαφηνίζεται πλή· ρως ή κατάστασις καί δέν έκλείπουν όρι ατιχώς οί κίνδυνοι αυρράξεως. Η ΠΟΑαΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙ.ΜΕΝΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚ1 ΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα- «οκριχού μας.)— Τηλεγραφοθν έκ Βαρ- σοβίας ότι ή Πολωνική κυβέρνησις εί* νέ άποφασισμένη νά συνεχίση τα λη¬ φθέντα άπό τής παρελθούσης εβδομά¬ δος έχτακτα στρατιωτικά μέτρα. Ή συνέχισις των μέτρων τούτων ά- ποδίδεται είς τάς προθίσεις τής Γερμα νίας αΐτινες έφ' όσον θά έξακολουθήσωσιν άμετάβλητοι είς τό Δάντσιγκ, ή Πο· λωνία δέν είνε δυνατόν παρά νά εξα¬ κολουθήση καί αυτή άμειώτω^ προ· βαίνουσα είς άνάλογα πολεμιχά μέτρα. ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΡΟΥ.ΒΕΑΤΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έξ Ούασιγκτώνος άγγέλλουν ότι ό πρόε- 6ρος των Ήνωμένων Ηολιτειών κ. Ρουσβελτ προτίθεται νά προβή είς δη- λώσεις επί τής έν Εύρώηη καταστάσεως. Αί δηλώσεις τού κ. Ροθσβελτ άναμέ νονται μ έ ιδιαίτερον ενδιαφέρον άπό τοΰς διεθνεϊς δικλωματιχούς χύχλους. ΑΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγραφή ματα έκ Βερολίνου μέσω ξένης πηγής φέρουν ώς πιθανήν πάντοτε την έπίσχε· ψιν τού Χίτλερ είς τό Δάνταιγχ. ΒΕΡΜΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΑ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού «ντα- «ιθκριτοθ μας).— λΐεταξύ τού πρωθυ- πουργοΰ χ. Μεταξά χαί των νεονύμ- φων ηριγκήπων έν Ιταλία αντηλλάγησαν θερμά τηλεγραφήματα τού χ. Ποωθυ πουργοΰ συγχαίρονο; τούς Δοθκας τού Χπολέτο, οΐτινες χαί απήντησαν εύ χαρκιτούντες τούτον χαί τόν ελληνικόν λαόν. Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ διά την Ευρώπην * '..... " Ή σδεναρά Αγγλικη στάσις είς τό ζητημα τοΰΔάντσιγκ. 30 Πρωϊνή ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου (Ιδιαιτέρα Ι ύπηρεσΐα τής «Ανορθώσεως».· —Κατ' εΐδήσεις έκ Λονδίνου αί Αγγλικαί έφημερίδες έξα· κολουθοθν νά έπιμένουν 8τι ό λόγο^ τοθ Χάλιφαζ καθώς καί ή έν γένει σταθερά στά σις τής τε Αγγλίας καί τής ΓαλλΙας Εγιναν άφαρμή νά αποσοβήθη ή πραξικοτΐηματική κατάληψις τοθ Δάντσιγκ υπό τής Γερμονΐας την οποίαν αθ τη έφαντάζετο ευκσλον καί άκίνδυνον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ιουλίου. - Ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπβρ λαιν β(ς δηλώσεις τού ενώπι¬ ον τής Βουλής, επί τής δή μιουργηθεΐσης καταστάσεως είς Δάντσιγκ εβεβαίωσε μετα ξύ αλλων δτι πολίται Γερ· μανοΐ υπό τα πρόσχημα τουρι- ©ΥΑ-1ΤΚΤί2Ν 4 Ίβυλί-' ου.— Ό Πρβεδρος των Ήνωί μένων Πβλιτειών χ. Ρβΰα- βελτ δέν πεύει να έπιδει- χνύη αδιάπτωτον ένδΐαφέ·, ρον'έπί των άιταβχβλούντων την Ευρώπην ζητημάτων. Χθές εζήτησε π*ρ* τοΰ ύ· πουργδίου των Εξωτερικών βλβυ: τβύς φκκέλλους των έν Εύρώπη πρεσβευτών χά. εμελέτησεν επισταμένως τα ζητήματα ταυτα. Ό χ. Ροδσβελτ θ* έκφνι- νήση πιθχνώτχτχ λόγον, έ· πΐ τοΰ ζητήματος τής τροπο ιτοιηοεω; τοϋ νόμου περί βύδετερότητοί, την οποίαν ευρίσκει λ(«ν άσθενη διά τα φιλικά πρός την Άμε ριχήν χράτη χχί συνεπώς αύξάνουααν τού; χινδύνου; τού πολέμου. σηκής επισκέψεως πσοαμέ· νούν καί σήμερον είς την ελευθέραν πόλιν καταρτίζον χες τα ελευθέρα σώματα. ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου.— Καί 6 Γαλλικός τύπος ΰποσΐηρΐζει έκθύμως την άποψιν δτι ό πόλεμος άπεφεύχθη χάρις είς την αποφασιστικήν πολι τικήν τής Αγγλίας καί Γαλ· λ(σς, την οποίαν καθώρισε ταυτοχρόνως σχβδόν μέ τόν λόρδον Χάλιφαξ ό κ. Νταλαν τιέ, τονίσας δτι κάθε από¬ πειραν τής Γερμανΐας κατά τοθ Δάντσιγκ θά διεδέχετο γενική έπιστράτευσις τής Γαλ λίας. ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου.— Τό Βερολίνον (σχυρίζεται δτι είς τόν λιμένα τής Γδύνιας έκ- φορτώνονται συνίχίδς έξ Αγ γλικών πλοΐων μεγάλαι ποσό- τητες πολεμοφοδΐων καί ο πλων. ΜΟΣΧΙΣ-ΑΟΝΔΙΝΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ 8ΕΛΊ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΗΠΕΜΠΤΗΗ ΗΡΟΗΪΑΗ ΑΙ ΡΟΣΣΙΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα· ποχριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι καθ" α γράφει ό «Μικρός Παρισινός» ούσιαστιχώς είς την Μόαχαν επήλθε βυμφωνί* μεταξϋ "Αγγλων καί Ρώσσων. Πιστεύεται μάλιστα ότι τό άγγλοαο· βιετικόν σύμφωνον συμμαχίας θέλει ύ πογραφή είς τό Λονδίνον την προσέχη Πέμπϊή'». Ή πεποίθησις αυτή δημιουρ γείται αφ* ενός διότι ή Μόσχα έκρινεν Ικανοποιητικάς τας τελευταίας άγγλικάς προτΐσεις καί ήρε τάς αντιροήσεις της, ϊφ' ετέρου δέ διότι ήρχισαν συνεννοή- σεις διά την τελικήν οιατύπωσιν τού συμφώνου, δυνάμεναι νά έγγυηθαύν άηό τούδε την ταχυτάτην αύ.οΐ ύπογρ*. ή ΑΙ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ έξακολουδοΰν είς Μαντζουρίαν. Ή μετάβασις τοΰ Φυρερ είς την πόλιν τοΰ Δάντσιγκ. ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου.—Άγγέλ λεται έκ Τοκιο βτι δέν καθω ρΐοθη εΐσέτι ή ήμερομηνΐα τής ενάρξεως των Άγγλοΐαπωνι· κώνσυνομιλιών, διότιδέν έφθα σαν είσέτι έκ Τιέν—Τοΐν οί άντιπρόσωποι οΐτινες θά πά ραστοΰν είς οιότάς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ιουλίου. — Μέ αγωνίαν άναμένεταιένταθ θα ή Ρωσσική απάντησις. Τό πρακτορείον Ρώυτερ πληροφο ρεΐταιδτι ήχθεσινή συνάντησις Μολότωφ καί των έν Μόσχα πρεσβευτήν κοΐ τοθ κ. Στράγκ δέν θά είνε ή τελευταία. ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου. —Ό επί των Εξωτερικών ΈπΙτροπος των Σοβιέτ κ. Μολότωφ έπέ δωσε χθές την Ρωσσικήν άπαν τησιν είς τόν έν Μόσχα πρε σβευτήν τής Αγγλίας. Τό πε ριεχόμενον τής Ρωσσικής α¬ παντήσεως δέν ανεκοινώθη. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ιουλίου.— Ή θρυλουμένη προσεχής μετάβα σις τού Φύρερ ιίς Δάντσιγκ Ι ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου.- Κατ' ι'είδήσεις έκ Μαντζουκουό νέα ' πολύνεχρος μάχη έλαβε χθές χώραν μεταξύ Ίαπώνων καί Ρωσσομογγολιχών στρατευ μάτων. Τέσσαρες χιλιάδες Μογγόλε>ι άπωθήθησαν υπο
  των Ίακώνων κατόπιν σφο·
  δροΰ βομβαρβισμοϋ άπ« |η-
  ράς καί αέρος είς βάθος 6
  χιλιομέτρων.
  δέν ανεκοινώθη επισήμως είς
  την Πολωνικήν κυβέρνησιν.
  Τουτο οημαίνει δτι εάν ττραγ
  ματοποιήση τό ταξΐδιόν τού ο
  Φύρερ θά μετοββ είς Δάντσιγκ
  ούχι ώς άρχηγός τοθ Γερμονι
  κοθ κράτους άλλ' ώς ήγέτης
  των έθνικοσοσιαλιστων.
  Παραλλήλως δέ τό γεγονός
  8τι ανηγγέλθη είς την Πολω
  νΐαν ό προσεχής κατάπλους
  τοθ «ΚαΙνικσμτιεργκ» είς τόν
  λιμένα τοθ Δάντσιγκ οημαί.·
  νει 8τι τό Ράϊχ άναγνωρίζει
  ώς επίσημον έκπρόσωπον τοθ
  Δάντσιγκ την Πολωνίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ιουλίου. — Ή
  εφημερίς «Νταιϋλυ ΜαΙηλ»πλη
  ροφορεϊται ότι ή ΠολωνΙα θά
  ένημερώση έντός τής ημέρας
  τάς κυβερνήσεις Αγγλίας καί
  ΓαλλΙας επί τής καταστάσεως
  τοθ Δάντσιγκ.
  Ή (δία εφημερίς δισψεύδε
  τσ περί Πολωνικής διακοινώ
  σεως πρός την Γερουσίαν τοθ
  Δάντσιγκ.
  ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου.— Αυριον
  φθάνει είς Βερολίνον ό πρωθυ
  πουργός τής Βουλγαρίας.
  ΡΩΜΗ 4 Ιουλίου.— Έξ
  Ίαπωνικνν πηγών άναχοι-
  νοΰται ότι ό άναληφθείς ά
  νών υπό των Μαντζουρια
  νών βτρατευμάτων έχει α¬
  πλώς αμυντικόν χαρακτήρα
  έναντι των (Ισβαλλόντων
  εντές τοδ έδαφους των.
  0 ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΕΥΔΡΟΜΟΥ «ΜΙΛΑΝ»
  Χθές την ηριχΐχν κατέπλευσεν
  είς τίν λιμένα μας τό συνοδεΟοΌν
  χά γαλλινα ύποβρύχια ιύϊρομον
  τοθ γαλλικοθ οτόλου «Μιλάν»
  ςό:ινος έπιβαίνει ό ναύαρχος—
  Διοικητής τής μοίρας τής Άνατο-
  λής κ. Καρπαντιί. Επί τοθ γαλ¬
  λικοθ άνχιτορπιλλιχοθ ανήλθεν
  5μα τώ κατάπλφ τού ό πρόξενος
  τής Γαλλία; κ. Εδάγγ. Τζολάκη;,
  αργότερον δέ 6 Γάλλος ναύχρ-
  χος σανοδιυόμενος 6πό τοθ κ. Τζο
  λάχτ], ίπεσχίφθη τίς αρχάς βί'τι
  νις τό άπέγευμα άνταπιβωσαν
  την επίσκεψιν.
  ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΒΟΛΑΙ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Σήμερον Τΐταρτην 5. 7. 39 χαί
  μεθαύριον Παρασκευήν 7. 7. 39
  χαΐ ώρας 8—11 π μ. θά Ιχτε
  λεοθοθν έν χ% περιοχϊ ανατολικώς
  των Σιρατώνων—Οψιομα Προφή
  της Ηλίας χά! έν τή ζώνη τής ό
  ποίας ίιξιά (δυτ.) βριον είνε ή
  καροποίητος Σιρατώνων—Σχαλάνι
  χαί αριοτερά ΡλΘιΤλ χαράδρς» ά·
  μέοωί, άνατ Προφήτη Ήλία, βο
  λαί μεμακρυσμίναι πρός Προφή
  την Ήλίαν. ΠαραχαλεΙ συνεπώς
  ή" Διοίκησις τοθ Συντάγματος 8
  πω; είδοποιηθοθν βί χάτοιχοι των
  χωρίων Μπαμπαλή Μιτόχι, Πρα
  σά χαί ΚαρτεροΟ ώί:ε νά μιίνη
  χενός δ χώρος χατά τάς χαθορι
  σθείσας ώρας εκτελέσεως των βό¬
  λω ν, εϊιε υπό των χωριχων, είτε
  υπό κτηνδν χαί Οπβζυγίων έν γί
  νιι.
  1ΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
  ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΩΝΟΥ
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Το περιοδεθον Στρατιωτιχό1
  Συμβούλιον Ηρακλείου θα ίξειάση
  σήμερον 5 τρέχοντος είς Σητείαν
  #____ ... -τ-. τιϋς οτρατευσΐμους τούς δπαγομί
  λ,ής τόν Βασιλϊα' Γεώργιον. ΛΙ (νους είς την χλάσιν 1940 χαί τού;
  „·.?■ \ '.ΐίνΧ*™ *£,ΙΛ!._ν?μ!ίν Ιεχοντας λόγους " "
  ΑΟίίΝΑΙ Ι Ιουλίου -Σήμερον
  ' φθάνει διά τού ατμοπλοίου « »ι
  λάς» ολοκλπρος ή Βασιλική
  είς ϋέρκυροιν μέ επί
  λεύς βά παραμίίνο καο' όλον τό
  θέρος ·1ς την έν Κερκύρα ίποιυλίν
  τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ιουλίου — Άνα
  μΐνΐται νά φθαιοα σημερον είς
  Βερολίνον έ άρχηγός τοϋ Ούγ-
  γρικοΰ έπιτελείου προσχοιλημέ
  νος τοΰ φόν Μπράουχιτ; άρχη·
  νού τού Γβρμανιχοϋ έπιτιλβίου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ιουλίου.— Ό έν
  Πολωνία "Αγγλος πρεσββυτπς πά
  ρίστατο σήμερον την πρωΐαν είς
  την συνείρίασιν τής έπιτροιτής
  ίπΐ των έ$4ίτ«ρικών πς ιτροήύρευ
  σεν ό χ. ΐσάμηΐρλαιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ιουλίου.—ΟΙ δι
  πλωματικοΐ χΰκλοι τοΰ ΛονΟΙνου
  άγγέ>λουν ότι τό άποαταλβν υ¬
  πό τοΰ κ. Ζήντς ύπόμνημ» διά
  την χθεσινήν ουνάντησιν μκτά
  τοθ χ.ηολότΝφ ίφθαοβν είς Λον¬
  δίνον. Δέν έςηταοθη μίχρι της
  οτιγμήί έ; ολοκλήρου υπό τού Φο
  ρεϊν Χφφΐς,
  ΠΑΡ)£Ι&1 4 Ιουλίου.- Προΐρ
  χόμενος έ» Βου«ουρεβτίου ο υ
  πουργός των Ίιξωτ«ρικ».ν τής ΑΙ
  γύπτου έφθασε σημερον (1{ Βουλ
  γαρίαν δι' επίσημον έπιβκβψιν
  πρός την κυβέρνηβιν τής Σοφίας.
  Ό ΑΙγΰπτιος ϋπουργό; πιστ·ύ«
  ται δ τι β« ίπισχεφβή τό Ββλιγρα
  διον μέχρι της 7ης Ιουλίου.
  ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΑ__ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
  Κατά σχετικάς πληροφορίας χά
  ίρμοθντα είς χον χόλπον Έλούν
  δας Μεραμβέλλου άγγλιχά πολεμι
  χά άπέπλευσαν εκείθεν χαχιυϋυ
  νόμινοι πιθβνώς ιίς "Ιδραν,
  δίων, Χαμαϊςι, Τουρλωτής, Σψί
  χας, Μυροίνης, Λάσχρου, Ιΐιοχοχι
  φάλου, Ρούσα; Εχχλησΐίϊς, Σχο
  πή;, Στχυρωμένοα, Παλαιοκά
  στροα, αύριον δέ τούς οτραΐευσί
  μου; Σητείας, "£ξω χαί Μέσα
  Μουλιανών χαί Μαρωνιά;,
  Η ΓΕΝΙΧΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Την παρελθοθσαν έδδομάδα συ
  νεκροτήθη έν Ρεθύμνη ή έιησία
  γενιχή ουνέλΐυαι; των μετόχων
  τή; Τραπέζη; Κρήτης χαθ' ήν
  πρόεδρος τής γεν. συνελεύσει»;
  εξελέγη δ χ. Γεώργ. Χαμαράχης,
  Κν τη συνελεύσει ελήφθη άό
  σι; ύξή
  ου
  σις Βύξήσεως τοθ χεφαλαί«ι
  τή; Τρβπέζη; και Ιδρύσεως 6πο-
  καταατήματος αύιτ]ς χβί έν Χα¬
  νίοις. Έν συνεχεία ένικρίθηοαν
  άπαντα τ« θέματα τής ημερησίας
  διατάξεως.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
  ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΜΑΤΟΣ
  Διά κοινής άτΐοφάσεω; των δ
  Οίκονομιχών παρ.τίθη0^ ι^
  «0 ταχτικοθ είοαγωγιχοο "
  ματος τρέχοντος εξαμήνου
  *«1 τής 20ής Ιουλίου έ. έ.
  ριλαμ6«νομίνης.
  ΕΞ4ΙΡΜΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ
  ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΥΝΑΜΕΩΝ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΙΣΙΟΑΟΞΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Παρά την άβάφειαν εί
  σέτι τής εύρωπαϊχής καταστάσεως, επι
  κράτει αίσιοδοξία μεταξύ των πολιτι¬
  κών καί δημοσιογραφικόν κύκλων τού
  Λονδίνου καί των Παρισίων.
  Γενικώς έξαίρεται ή σταθερά στάσις
  των δύο δυτικών δυνάμεων ήτις καί χά
  ρακτηρίζεται ώς άποτελεσματική διά
  την αποφυγήν χαί αυτήν την φοράν των
  κινδύνων τής ειρήνην._____
  ΕΠΙΑΥΙ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙ
  1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ;
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Πληροφορίαι πρός τό
  Αθηναϊκον Πρακτορείον έν σχέσει πρός
  την έπικρατοϊσαν αισιοδοξίαν έν Έύρώ
  «η, άναφέρουν ότι Θεωρείται δυνοιτή ή
  έηίλυσις τοθ ζητήματος τού Δάντσιγκ
  διά τής είρηνιχής όδού.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντ»
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Γερμανιβς άγγέλλουν ότι ό καγκελλάρι
  ος Χίτλερ ενδέχεται α προτείνη είς
  την Αγγλίαν *αΙ Γαλλίαν σχέδιον ' είρη
  νεύσεως δια τής ρυθμίσεως των έκκρε
  μών ζητημάτων των έμφιλοχωρούντων
  μεταξύ άξονος καί δυτικών δυνάμεων
  δι* άμοιβαίων ύποχωρήβεων.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΫ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας.)— Τόν πρωθυπουργόν
  κ. Ί. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον ό
  πρεσβευτής τής Ρουμανίας κ. Τζουβά
  ρα όστις καί συνωμίλησε μετ» αυτού
  έπ' αρκετόν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΕΙΣΤΑΣΥΝΟΡΑΤΗΣΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντ*·
  ποκριτοΰ μ.*ς.)-Πληροφορίαι έκ τής
  "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι μέγα
  λαι στρατιωτικαί συγκεντρώσεις Ρωσσο
  μογγολων καί Ίαπώνων συνεχίζονται είς
  τα σύνορα τής Μαντζουρίας καί ότι γί
  νονται εκατέρωθεν μεγάλαι άεροπορικαΐ
  επιδρομαί. ^
  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ!
  ΕΚΧΠΡΗΣΕ0Σ_ΙΙ1Υ_ ΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντ»
  ποκριτού μας). - Κατα τα εκ Σαγκά
  ής τηλεγραφήματα οί Ίάπωνες έντεί
  νούν πάλιν τόν άποκλειαμόν τής »ΑΥ
  γλικής έκχωρήβεως τοΰ Τιέν Τβίν.
  " λ,κ«ι ήδη »««'
  β2 *ώρ*ν κ«τ* τβ5
  5
  ίάχην
  δαως που
  νκΛρββέξ»»μβν Ιδιβιτέρ
  τβ ά«βτέλ*βμ« τής β*
  χής χ«1 τής μ«Χ«ν·κΠ
  λ,ίΡΥ«ί«5- Διέτι ΐ]ν·
  δξιβν ηρβοβχης «οιί μ
  3,« ν' «Λβκβμίαωμΐν
  λιμ» βυμ«δρ«ομ«τβ.
  Σύμφωνα λβιπόν
  βυγχεντρωθέντα μέχ(
  γμής ύηβ τών Υ«ωΐ
  οτιγμής Υ
  ύηπρ«ιίν στβιχεΐα, ι
  δεκτΐΜών άγρων
  δ
  βκβδεικτΐΜών άγρων
  βρνθηαχν είς διαφοραί
  Ρ»·Χ«ί 'Πί χώρ«δ. ή
  οτρεμμ«τιχή είηοδβσις
  8·ν εί; 177 χιλ.βγρ«μι
  τής ουνήθβυ; χαλλιερΊ
  βτρεμματικη *πόδβσις
  ίοβααε τα 133 χιλιβγς
  Έβημίΐώδη δηλαδή δι
  42 χιλιογράμμων κατά
  μκ ήτοι 30 καί πλέβ
  τοίς εκατόν, ενω τα βι
  αν |{οδα είνε ίντελώ{
  μβντβ.Ή μάλλον δέν
  χουν,διοτι τα εζοδα τοδ
  ομβτβς, χαλύπτβνται ά
  «{•αν τοϋ σπβρου που
  ζιι ο καλλιΐργητής.
  •ϊίτήν οκαλιοτιχήν κ< Υϊΐβν, ο σκόρος εΐν γνιιστβν, όλιγώτβρ«>5, *
  θίΐβρά γίνβται πβλΰ άρ
  Ρ«. ΆηοδεΐΗνύεται ;
  « ήλ
  ή μ
  Υ«« είναι άΐΓβλύτως
  Κ«ί πρεπει
  ίπωαδήπβπ εΙ< την χώραν «π δ «ΡΧίαη άπό πβιρβ «ρ Λ ? δυνο