97506

Αριθμός τεύχους

5209

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ "
  ιΒ£ΥΒΥ»0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ίτησία οολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΜΠΤΗ
  6
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1959
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5209
  ΜΗΧΑΜΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ1Σ
  Ή αυγκομιδή των σιτηρών
  αυντκλβΐται ήδη χαθ' όλην
  την χώραν κατά τάς υπαρ¬
  χούσας δέ πληροφορίας ή έ-
  σοδβία βά είνε Αρκούντως
  ίχανοποιητική. Καί άν δέν
  υπερβή την εσοδείαν τοΰ πά-
  ρελθόντοςέτους,πάντως δένθά
  ύβτερήβη· Έτσι ή παρχγωγή
  θά καλύψη χ«ί πάλιν τα τρία
  τέταρτα τής καταναλώσεως
  Καί αύτό μάς δίδει στοιχεΐα
  νά πιστεύωμεν «τι με μίαν
  έντεταμένην προσπάθειαν ο¬
  λίγων έτών θά επιτύχωμεν
  την πλήρη σιτάρκειάν μας,
  Βά κερδίσωμεν έξ ολοκλήρου
  την μάχην τοΰ σίτου την ο¬
  ποίαν άπό δεκαετίας ήρχίσα-
  μεν.Έκεΐνβ δμως πού πρέπει
  νάπροσέξωμεν Ιδιαιτέρως είνε
  τό άποτέλεσμα τής σκαλιστι-
  κής καί τής μηχανικής χαλ-
  λιεργείας. Διότι είνε όντως
  άξιον προσοχής χαί μελέτης
  δια ν' αποκομίσωμεν ώφέ-
  λιμα συμπεράσματα.
  Σύμφωνα λοιπόν μέ τα
  συγκεντρωθέντα μέχρι τής
  ατιγμής υπό των γεωργικών
  ύκηρεβιδν στοιχεΐα, επί 153
  άκοδειχτιχων άγρων πού ί-
  δρώθησαν είς διαφόρους πε¬
  ριοχάς τής χώρας, ή μέση
  στρεμματιχή απόδοσις ανήλ¬
  θεν είς 177 χιλιόγραμμα ένω
  τ ής συνήθου; χαλλιεργείας ή
  στρεμματική Απόδοσις μόλις
  έφθασε τα 135 χιλιόγραμμα.
  Εσημειώθη δηλαδή διαφορά
  42 χιλιογράμμων κατά στρέμ
  μα ήτοι 30 καί πλέον επί
  τοίς εκατόν, ενώ τα έκί πλέ¬
  ον ίςΌ&α είνε εντελώς άσή-
  μαντα.Ή μάλλον δέν ύπάρ-
  χουν,διότι τα εξοδα τοΰ σχαλί
  σματος, καλύπτονται άπό την
  αξίαν τοΰ σπόρου πού χερδί-
  ζει ό καλλιεργητής. Διότι
  είς την οχαλιοτικήν καλλιέρ
  γειαν, ό σπόρος είναι, ώ;
  γνωστόν, ολιγώτεροι, άφοΰ ή
  απορά γίν&ται πολύ ωραιοτέ¬
  ρα. Άποδεικνύεται λοιπόν
  •τι ή σχαλιστική χαλλιέρ-
  γεια είναι απολύτως αυμφέ-
  ρουσα χαί κατά πολύ άποδο
  τικωτέρα. Καί πρέπει νά γε
  νικευθή όπωσδήποτε είς ολό¬
  κληρον την χώραν άπό τής
  προσεχούς καλλιεργητιχής
  περιόδβυ. "Πρός τόν σκοπόν
  δέ αυτόν είναι απαραίτητον
  ν' αρχίση άπό τώρα εύρεϊα
  διαφωτιστική έργασία συστη-
  ματική πρβπαγανδα μεταξύ
  των γεωργών μας, υπό των
  γεωπόνων καί των αλλων ύ-
  παλλήλων των γεωργιχών ύ-
  πηρεσιών. Όπως έπίοης είνε
  Απαραίτητον νά είσαχθή καί
  νά.χρησιμοποιηθή ή μηχ«-
  νή είς ίλας τάς εργασίας. Καί
  είς τό θέριβμα καί είς τό ά-
  λώνισμα. Ή πεΐρα απέδειξεν
  ίτι ή μηχανή είναι κατά
  πβλύ συμφερωτέρα άκό τόν
  εργάτην. Τό θέριβμα μέ την
  μηχανήν γίνεται ταχύτατα.
  Καί στοιχίζει ολιγώτερον πά
  ρά διά των έργατιχών χει¬
  ρών. Καί τό άλώνισμα επί·
  σης. "Εται οίχονομεΐται χρή
  μα καί χρόνβς. Καί προλαμ
  βάνβνται ζημίαι πού πρβξε-
  νβϋνται συνηθως άπό πλημ-
  μύροτς καί άλλας κακβχαιρΐ-
  ας. Επί πλέον δέ άναπαύβν
  ται καί οί άνθρωπβι κβθώς
  κ>ί τα ζώάτων κατά τβύς
  μήνας αύτβύς των κυνικών
  καυμάτωνκαί έχουν δυνάμεις
  κατόπιν διά τάς άλλας έργα
  σία; των.
  'Αλλά δέν είναι βεβαία
  ευκολον είς τβύς χωριχούς
  μας μέ την μικράν ίδιοκτη-
  βίαν χαί την μικράν κατά
  βυνέπειαν παραγωγήν νά
  *Β·μηθευθοΰν τόσα γεωργι-
  Ν* μηχανήματα πού χβστί-
  ζ·υν μεγάλα πβσά. Είναι ί·
  μω« ευκβλβν νά γίνη ή προ¬
  μήθειαν των μηχανημάτων
  αύτδν διά των Γεωργιχ&ν
  Χυνεταιριβμών. Κάθι χωρ»*
  ΐ Μ«λλιατ« ν* κρ·μη·
  ^ μίαν θεριστιχήν χαί
  μίαν άλωνιβτιχήν μηχανήν
  ή χαί περισσοτέρας, όσας
  χρειάζεται, αναλόγως της πα-
  ραγωγής τού, διά τής ίδρύσε
  ως βυνεταιρισμών.
  Ή Άγροτιχή Τραπέζα, θά
  παράσχη ασφαλώς την ένί-
  σχυσίν της, β «ως έπραξεν η¬
  δη είς Μεσσαράν ίπου βοη-
  θεϊ οικονομικάς την ένωσιν
  συνεταιρισμόν νά προμηθευ¬
  θή άλωνιστικά συγκροτήμα»
  τα. Ή μηχανή δμως δέν
  πρέπει νά περιορισθή είς την
  καλλιέργειαν χαί την συγκο
  μιδήν τδν δημητριακών μό¬
  νον, ©ά πρέπει νά είσχωρή-
  ση χαί νά χρησιμοποιηθή
  παντοϋ. Δι* δλα τα ειδή τδν
  καλλιέργειαν. Κυρίως δέ είς
  την άμπελοχαλλιέργειαν καί
  τουτο διά νά ελαττωθή" τό
  κόστος της παραγωγής. Διό¬
  τι χωρΐς μείωσιν των έξόδων
  τής καλλιέργειαν δέν είνε
  δυνατόν νά εξασφαλίση κέρ-
  δή ό άμπελβυργός. Τό ζήτη-
  μα έθίγη χαί άλλοτε άπό
  των στηλών αυτών. Έπειδή
  δμως είνε σοβαρόν τό άνα-
  κινοΰμεν χά) πάλιν, μέ την
  ελπίδα ότι οί άρμόδιοι θά τό
  μελετήσουν μέ προσοχήν καί
  θά προσπαθήσουν νά τό λύ-
  σουν. Διότι έπαναλαμβάνο
  μέν χαί τό τονίζομεν χαί πά¬
  λιν. Μόνον ή είσαγωγή χαί
  χρησιμοποίησις της μηχανής
  είς ίλα γά ειδή των καλλιερ
  γειών Βά συντελέση χαί είς
  την αΰζήβΐν της παραγωγής
  χαί την μείωσιν τοΰ κόστους
  πού είνε άπαραίτητος διά νά
  έχ κέρδος ό γεωργος.
  Πεταχτά
  σημειώματο
  ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑ
  Ο ΤΣΟΜΠΑ^ΙΗΣ
  Είναι νά μην τούς πιάσουν
  τα μεράκια τούς Ρωμηούς.
  Τούς έκυρΐεψαν; Πνονται ά
  γνώριστοι. Άδύνατο νά συγ
  κρατηθοθν Ξυπνάει μέσα τους
  ό πραγματικάς άνθρωπος πού
  κρύβουν μέ έπιμέλεισ κι' έκδη
  λώνεται άσυγκράτητος σ' ό
  ποιοδήποτε χρόνο καί τόπο.
  Δέν ύτιήρξεν άλλωστε ποτέ
  διαχωριστική γραμμή νά κοθο
  ρΐζη τάς ώρες τής ύποκρισίας
  άπό τίς ώρες τής είλικρινείας.
  Λΐγες είναι οί δεύτερες καί
  χάνονται στό άπειρο των πρώ
  των. Έρχονται δμως καί δταν
  δέν τίς περιμένει κανεΐς, κσΐ
  μάς άποκαλΰπτουν δλη την
  πραγματικότητα πού κρύβεται
  κατω άπό τό παχύ στρωμα
  τοθ ψεύδος. Τέτοια μίαν ώρα
  μαςέδωκεήπροχθεσινή γαλάζια
  άστροφώτιστη νύχτα. Τα ήλε
  κτρικά είχον σβύσει. Ή γα
  λήνη είχεν άττλωθή. Ή κΐνη
  σις εΤχε σταματήσει. Μονάχα
  οί ί|χοι τής μουσικής ξεχύνον
  ταν στήν χλιαρήν άτμόσφσι
  ρα καί τό τραγοθδιτών ντιζέζ
  ύψώνονταν ώς ΰμνος πρός τή
  Σελήνη πού έφώτιζε τα πρόσω
  πά των κι' έσκόρπα τ' άσήμια
  της στή γή. Άμίλητοι οί Ρω
  μηοί, θαρεΐς κι' εύρΐσκον-
  ταν μέσα σέ έκκλησΐα, μπρο
  στά σέ (ερά είκονΐσματα. Μά
  ταια τα δύο κορΐτσια άγωνΐ
  ζονταν νά σκορπΐσουν λίγην
  άλλεγκροσύνη άπό τό παλκο
  σένικο. Μάταια έφώναζαν
  στό ρεφρσΐν: Όλοι μαζί, Κα
  νβίς δέν έτολμοθσεν δχι νά
  συνοδέψπ τό τραγοθδι μά ου
  τε νά διασιείλη τα χεΐλη σ'
  Ινα χαμόγελο, ν' ανοίξη τό
  στόμα γιά ένα ευθυμο, λε-1
  πτό κείραγμσ, γιά μιά κραυ
  γή έστω χαρούμενης διάθεσης.'
  "Υφος κσρδινσλίων καί Ρω
  μαΐων βυγκλητικών εΐχαν πά|
  ρβι δλοΐ. Άκόμα καί τα θε
  ρινά κοθτούμια των βαρείς
  κσΐ βΐχαν μεταβληθή είς ρά
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  Διά τού φακού
  σώματος
  μξτοβοΐΜ. ..,— -------_.., ... .. . .
  μεγάλη πρό τοθ "Αγγλου Βασιλέως παρέλασις είς τό Χουντ Πάρκ.
  σα κσί τηβένους! "Α! δλα κι'
  δλα! Γιά τόν Ρωμηό έν άρχβ
  ήν ή σοβαροφάνεισ, πού έκδη
  λώνεται μέ κατήφεια καί ξυνι
  σμένα μοΰτρα.
  ΤΙ διάβολο! άν δέν εΐμαστε
  άμίλητοι κσΐ σκυθρωποί, άν
  δέν κρατάμε πόζα πώς θά φα
  νοθμεν ότι εΐμαστε καθώς
  πρέπει άνθρωποι, 8τι άνήκομε
  στόν «καλό κόσμο»; Τό γέλιο,
  ή εΰθυμη νότα, τό ξέσπασμα
  τής ψυχής είνε γιά τα τκηδιά
  καί τόν χυδαΐον δχλο. Πά τόν
  «άριστοκράτη» Ρωμηό, ή μά·
  οκά πού τσιριάζει είνε έκεΐνη
  πού άποκτά δταν μασά λεμό
  νια. Καί την φορεΐ παντοθ.
  Καί στή δουλειά τού, καί στό
  δρόμο καί στό σαλόνι καί στό
  κέντρο διασκεδάσεως άκόμη
  Παρανόησις κι' έδώ όπως παν
  τοθ καί πάντοτε, σ' δλα. Καί
  δμως! Έπρεπε νά τούς δήτε
  τούς Ρωμπούς μας προχθές τό
  βράδυ. ΑύτοΙ πού λές κι' εύ
  ρΐσκονταν σ'ΙεροτελεστΙα δσην
  ώρα ή μουσική κι' οί τραγου
  δΐστριες επέμενον στά ταγκό
  καΐ είς τα φόξ, μόλις ξεχηθή
  κεν ή πρώτη νότα τής βλαχι-
  άς έγιναν άλλοι δνθρωποι.
  Στά πρόσωπά των ξεχύθη
  κεν ή Ιλαρότής. Στά μάτια
  των ίλαμψεν ό ένθουσιασμός.
  Στά χεΐλη των, πού έμεναν
  σφιχτοκλεισμένα, άνθισε τό
  χαμόγελο πού φέρνουν τα με
  ράκια. Τα δάχτυλα ήλθαν στό
  στέμα κι' άντιλάλησαν σφυ
  Ιρίγματα. Βελάσματσ ττροβά
  των καί σκύλλων ούρλιαχτά
  άκούστηκαν. Καί ή πλατεΤα
  μεταβλήθηκβ σέ λόγγο. Ή
  μάσκα τοθ σοβαροθ άστοθ Ι
  πεσε κι' έφάνηχεν ή δψις τοθ
  παληού τσομπάνη. ΕΤχε όμο-
  λογουμένως δΐκηο έκεΐνος πού
  διάλεξεν ώς σημα τοθ ραδιο-
  φωνικοθσταθμοθ μας τό: Τσομ
  πανάκος ήμουνα, προβατάκια
  ήβλεττα... Όσο κι' άν θέλωμε
  νά κρύψωμε την άλήθεια δέν
  τα καταφέρνομε. Καί ή πραγ
  ματικότης μας εκδικεΐται...
  Μ.—
  Από τής γαλλικής πλευράς
  ΟΙ ΙΥΡΙΙΤΕΡΟΙ
  ΠΟΥ &ΗΜ10ΥΡΓ0ΥΗ ΤΗΝ
  Ι
  ΚΡΙΣΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου (Ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσΐσ). —Ή προσπα¬
  θεία ιών κυβερνήσεων ΆγγλΙ
  άς καί ΓαλλΙας τιρός κατευ-
  νασμόν συνεχΐζεται, ή διπλω
  ματΐα δέ των δύο χωρών ά
  ναπτύσσει τάς ημέρας αύτάς
  εξαιρετικήν δραστηριότητα,
  άφ' ενός μέν διά νά όλοκλη
  ρώσπ τό μέτωπον των είρηνο
  φΐλων, άφ' ετέρου δέ διά νά
  πληροφορηθβ τάς πραγματι
  κάς προθέσεις καί τάς βαθυ
  τέρας σκέψεις των ίθυνόντων
  τα κράτη τοθ άξονος. Διότι
  τόσον έν Παρισίοις δσον καΐ
  έν Λονδΐνφ ύπάρχουν πολλοΐ
  καί μεταξΰ των επισήμων κύ
  κλων πού πιστεύουν ότι οί
  Γερμανοί καί Ιταλοί μπλοφά-
  ρουν καί δτι άν πεισθοθν δτι
  ή Γαλλία καί ή Αγγλία είνε
  δντως ετοιμαι καί άποφασισμέ
  ναι νά έκπληρώσουν τούς λό·
  γους καί τάς ύποσχέσεις των
  καί νά πολεμήσουν, ασφαλώς
  θά ύποχωρήσουν καί θά τρα
  ποθν πρός την οδόν τής συν
  δισλλαγής.
  Σχετικώς, ο( διπλωματικοΐ
  συνεργάται των Παρισινων ε¬
  φημερίδων, άναλύουν ώς ε¬
  ξής την κατάστασιν, σήμερον:
  ΟΙ κΐνδυνοι διά την εΐρηνην
  Τοθ κόσμου, γράφουν, προέρ
  χονται άπά τό δτι οί άρχηγοΐ
  των κρατων τοθ τριγώνου έ·
  ηροχώρησαν πολύ καί Ιχουν
  έκτβθή ήδη ενώπιον των λαων
  των. Ό Γερμανός Φύρερ υ¬
  πεσχέθη είς τόν Γερμανικόν
  λαόν δτι έντός τοθ 1939 θά
  λύση τό πρόβλημα καί τοθ
  Δάντσιγκ καί των άποικιών.
  Ή ^ύπόσχεσις εδόθη κατ' ε¬
  πανάληψιν χωρΐς περιστρο-
  φάς καί ύπονοουμενα, ρη
  τώς καί κατηγορηματικώς.
  Δέν ευρίσκει έπομένως τώρα
  οδόν ύποχωρήσεως. Έξ άλ·
  λου κατά τάς αρχάς τοθ Σε
  πτεμβρΕου θά συνέλθπ καί πά
  λιν είς Νυρβμβέργην τό έτή
  σιον μέγα συνέδριον τοθ έ
  θνικοσοσιαλισμοΟ. Καί σύμφω
  να μέ παλαιάν συνήθειαν
  πλέον, πρό τοθ συνεδρΐου αύ
  τοθ ό Φύρερ πρέπει νά επι
  δείξη μίαν νίκην, £να θρίαμ¬
  βον. Τό πιθανότερον λοιπόν
  είνε δτι θά επιδιώξη εφέτος
  την νίκην αυτήν είς τό Δάν
  τσιγκ διά τής προσαρτήσεως
  τής ελευθέρας πόλεως έντός
  τοθ Αύγούστου καί μόλις συν
  τελεσθή ή συγκομιδήν
  Ό Ιταλός Ντοθτσε έπίσης
  άνακινήσας τό ζήτημα τής
  Τύνιδος, τοθ Σουέζ, τοθ Τζι
  μπουτΐ, τής Κορσικής, εύρισκε
  ται ήδη έκτεθειμένος ενώπιον
  τοθ φασισμοθ, ένφ συγχρόνως
  άντιμετωπΐζει δυσχερείας τό
  σον είς Αίθιοπίαν δσον καί
  είς την Αλβανίαν. Τό Ιδιον
  συμβαΐνει τέλος καί μέ τούς
  κυβερνήτας τοθ Τόκιο. Έφαν
  τάζοντο δτι θά ύπέτασσαν
  την Κΐναν δι' ενός στρατιωτι
  κοθ.περιπάτου. Καί ένεπλάκη
  σαν είς αυτήν, χωρΐς κανέν
  θετικόν άποτέλεσμα. Μετά
  σκληρόν πόλεμον δυόμισυ έ
  των ή Ίαπωνία άντιμετωπΐζει
  κίνδυνον καταστροφής είς
  τα τέλματα των κάμπον 4καί
  είς τα παράλια τής άπεράν
  τού χώρας τοθ Ούρανΐου Κρά
  τους. Καί είναι ύποχρεωμέ
  νη νά καταβάλη κα' ύστάτην
  προσπάθειαν έπιβολής της επί
  τής ΚΙνας έστω καί" άν ή
  προσπαθεία αυτή την φέρη άν
  τιμέτωπον καί πρός τάς άλ
  λας δυνάμεις πού έχουν συμ
  φέροντα είς την ΚΙναν όπως
  συμβαΐνβι ήδη είς Τιέν—ΤσΙν
  καί άλλας παραλΐους πό¬
  λεις.
  Αύτοι είναι οί λόγοι, τονί
  ζουν οί Γάλλοι άρθρογράφοι,
  πού καθιστοθν δύσκολον την
  ύποχώρησιν των τριών κρα
  των τοθ άξονος καί προκα
  λοθν αυτήν την στιγμήν τούς
  κινδύνους έκρήξεως τοθ πολε
  μικοθήφαιστείου τόσον είς την
  Απω Ανατολήν δσον καί
  είς την Ευρώπην. Καί είς
  τούς λόγους αύτούς πρέπει
  νά προσθέσωμεν άκόμη τόν ύ
  περεξοπλισμόν δλων των κρα
  των, την οικονομικήν έξάντλη
  σιν των περισσοτέρων χω·
  ρών, την πολιτικήν τής άπο
  μονώσεως των Ηνωμένον Πό
  λιτειών καί την άσυμφωνΐαν
  των είρηνοφΐλων νά δράσουν
  άπό κοινοθ. Οί δύο τελευταϊ
  οί μάλιστα λόγοι, ή ούδετερό
  της τής Άμερικής καί ή κα
  θυστέρησις τής συνάψεως τοθ
  συμφώνου των είρηνοφΐλων,
  άποτελοθν κατά τούς Γάλλους
  άρθρογράφους, πραγματικήν
  συμφοράν διά την ειρήνην,
  την άνθρωπότητα καί τόν πολι
  τισμόν της καί δημιουργοθν ά
  μεσωτάτους κινδύνουςπολέμου
  διότι ένθαρρύνουν τούς έπιθε
  τικούς είς την πορείαν των.
  Εάν δέ μέχρι τοθ Αύγούστου
  δέν υπογραφή τ° Άγγλογαλ
  λορωσσικόν σύμφωνον καί
  δέν εκδηλώση έμπράκτως τό
  ενδιαφέρον της ή Άμερική
  διά τα ζητήματα τής Εύρώ
  πης, τό οίκοδόμημα τής εί
  ρήνης θά καταρρεύση κ°τά
  πάσαν πιθανότητα, πρό τί|ς
  συγκλήσεως τοθ συνεδρίου τής
  Νυρεμβέργης.
  Ό Μεγάλος Κούλες.
  Έπ' εύκαιρία τοθ κατάπλυυ
  τής Γαλλικής μοΐρας, Ιγινε
  πάλιν λόγος διά τόν Μεγά¬
  λον Κοθλβν. Ή περιοχή τού
  έ'χει επί τοθ παρόντος έγκατα
  λειφθή ή διάβασις δέ εκείθεν
  καί τοθ κόσμου κσί των ξέ·
  νων δέν είνε κολακευτική διά
  τόν πολιτισμόν μα<. Ή στήλη αυτή δέν παρέλειψε την εύκαι ρ(αν πάντοτε νά ύπενθυμΐση την ανάγκην τοθ γενικωτέρου έξωραίσμοό τοθ μέρους καί διά λόγους τουριστικούς καί διά την προαγωγήν τής άγά πης τοθ κοινοΰ πρός την θά¬ λασσαν καί την ναυτικήν ζω¬ ήν. Έν συνδυασμώ μέ τα έρ γα τής λεωφόρου Νόελ ή ά νάγκη αυτή προβάλλει ήδη επι τακτική. Καί Βνεκα τής σημα οίας τοθ λιμενοβραχίονος ώς διεθνοθς άγκυροβολίου καί τό κάτω—κάτω διότι ή κατάστα σις τής περιοχάς είνε τοιαύτη ωστε ή κάθοδος τοθ κόσμου έκεΐ νά μή είνε δυνατή οθτε μέ την στοιχειώδη άνεσιν τής ελευθέρας κυκλοφορΐας. *** Ή ύλοτομία. Έν συνεχεία πρός 5σα ίγράφο- μιν χθές διά την άναδάσωσιν τοθ ΝομοΟ Λασηθίου, δπάρχιι καί τό συναφές ζήτημα τής διαδίσεως τοθ πρασίνου είς τόν ιδικόν μας νομόν. Άχριβίστερον θά ελέγαμεν δτι υφίσταται ή άνάγκη 8πως δι- ατηρηθοθν ωρισμένα δάση άποτε- λοθντα κόσμημα διά τό Κρητικόν τοπεΐον άλλά χαί άποβαίνοντα χρη σΐμώτατα διά την κτηνοτροφϊαν. Ή δλοτομία, καθ' & μας έπληρο- φόρησαν, ήοχισε νά έπεκτείνεται άνησυχητικώς ιίς τα δάση ταθτα καί άν ή ηληροφορΕα είν» άκρι· 6ής, ή δπηρεσία τής άναδαοώσεως είς τόν νομόν μας ίχει ίνα επί πλέον σκοπόν: Νά περιορίση κα! τόν κίνδυνον τοθιον, άρχετά σοβα¬ ρόν διά τόν δασικάν πλοθτόν μας, παραλλήλως πρός τάς πυρκαϊά;. ΠερΙ αυΐοθ άλλως τε έγγυάται τό τόσον ζωηρόν ενδιαφέρον καί ή δ¬ λη επαγρυπνήση των δασιχών μας άρχίδν. *** Διατί καθυστερεϊ; Πρό χαιροθ ελάβομεν την πλη ροφοοίαν 8τι έπρίχΐιτο ν' άρχί ση ή ρυμοτομία τής λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου ίιδομί νού δτι την αποζημίωσιν των 1· διοκτητών Θά κατέβαλλε τό δημό σιον ποΰ κατέχιι την άπίναντι πλιυράν τής λεωφόρου. Έν τού τοις μέχρι σήμερον δέν Ιγΐ« τί ποτε. Θά εΐμποροθσε άοαγι χά νΐίς άρμόδιος νά μόίς πληροτορή ση διατί χαθυστερεϊ ή ,ρυμοτόμη σις; Την πληροφορίαν αυτήν άνα μίνΐι μαζί μέ ημάς χαί όλόκλη ρος ή πόλις. ■Τ* ^* ^ί ΛειψυδρΙα. "Ελλειψις ύδατος ήρχιο» νά παρατηρήται πάλιν είς πολλά χω ρία τοθ νομοθ μας καθώ; χαί τοθ νομοθ Λασηθίου, δπως συμ δαίνει άλλωσιε χίθε χρόνο χά τα τούς θιρινιύς μήνας. Τα πρό βλημα είναι σοβαρόν χαί πιστεύο μιν δτι θά μελετηθή μέ προσο χήν διά νά επιδιωχθή ή ταχ«ία λύσις τού. Πρωΐίστως βεβαία όφεί λουν νά τό μελιτήσουν τα κοινο τικά σϋμδούλια. Πρίπει 8μω; νά ενισχύση χαί ή Άγροτιχή Τρά πεζα κάθε καλήν προσπάθειαν'τεί νουσαν είς την ύδρευσιν των χω ρίων. Οί ψεκασμοΙ. Ύπάρχουν πληροφορίαι δΐι είς τινάς περιφερείας τοθ νομοθ μας ενεφανίσθη ρυγχίτης επί των έ¬ λαιων. Καί κατά [πόσον μέν αί πληροφορίαι άνταποχρίνονται πρός την αλήθειαν δέν γνωρίζομεν. Γνωρίζομεν δμως δτι ήρχισαν έρ γαζόμενα παντοθ τα συνεργεΐα ψι χασμοθ των έλαιοδίνδριον. Καί πιστεύομεν δτι ό χατά τοθ δάχου χχί τοθ ρυγχίτου αγών θά έντ«· θς ώσ:ε νά έξουδετιρωθή χάθε χίνδιινος διά την έλαιοπαραγω· γήν. Έπιβάλλιται άλλωστε νά γί νη τοθτο όπωσδήποτε χαί μέ κα¬ θ* θυσίαν. Τό Ιλαιον αποτελεί ϊν έκ των κυριωτέρων προιόντων μας καΐ πρέπει νά εξασφαλίσω¬ μεν όπωσδήποτι την έαοδείκν τον(
  ΑΠβΡΘΩΣϊΒ
  'Ο σατανάς καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή τε
  λευταία δημιουργία τοθ ΧονδροΟ
  καΐ ΛιγνοΟ «Εΰθυμοι Τυρολέζοι»
  Την Δευτέραν ό Εγχρωμος κο
  λοσσός «Γκολδούϊν Φόλις».
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
  μητην καί Κυριακήν άπογευματι
  νή ώαα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «ή Γυ·
  ναϊκα με τα 5ΰο τρόσωπα».
  Διυτίοα, ΠέμΐΓτη. Σάββατο,
  Κιιριακή άρα 7 1)2 άκονευματινή.
  Μ1Ν0Λ.— Κυριακή ώρα 2 μ.
  μ. «Τα άπόκρυφα τη'ς'Λφρικη<>» έ-
  . πιιοοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρένρκμμαι
  Τμνος
  12 25 Σήμα—Έθνιχός
  —"Γμνος Νιολαίας.
  13 Ιΐοιχίλη μουαιχή (δίσχοι).
  13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
  σιΐ{:
  "Ωρα Άστεροαχοπείου Αθηνών
  13.45 Χαβανίζιχη δρχήστρα
  Κίχκα—Κρεμίζη.
  14 10 Είδήοεις— Μεχειορολογι-
  χίν δελτίον—Κίνησις άγορας Πει
  ραιδς.— Έθνικός "Υμνος—"Γμνος
  Νεολαίας.
  19 10 Έμβατήρια (Δισχοι).
  19.20 Ή Άρτι «Ο παιδιοθ.
  19 5ΟΤραγούδια με τόν Τίνο
  Ρίασι (Δίαχοι).
  20 Ή ώ?α χοθ Άγρότου.
  20 15 Δημΐτιχή Μουσΐχή (υπό
  τοθ Όμίλου Κυριαχάττ,)
  20.45 Είϊήσεις — Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
  21 Έλαφρό τραγοθδι (ίιπο τής
  Κάς Μαριάννας Λίζου, αυνοδεία
  Κΐάνου δπό τής ίδίαζ).
  21 30 Όμιλία.
  2145 Συμτωνιχή όρχήστρα
  τοθ σταθμοθ (υπο την διεύθυνσιν
  τοθ κ. Φ. Οίκονομίδη Σιλίστ ή
  ϊίς Μαρίκα Παπά ιωάννου, ττιάνο)
  23 15 Μουσιχή χοροθ (ΐίσκοι).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  Ο 30 Έλαφρό έλληνιχο τραγοθ
  δι (ϊίσχοι).
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  ΙΟδβν
  —"Ενα τόσον ωραίον, έ"να
  τόσον -ολύτιμον σταύρον—
  λέγει είς τόν Έβραΐον ή τσα·
  ρΐνσ—δέν μπορώ νά τόν κρα
  τήσω έγώ... Όλοι εμείς είμε¬
  θα άμαρτωλοί... "Ενσς τόσον
  τιολύτιμος σταύρος άρμόζει
  μόνον είς τό οττίθος τοθ Φί·
  λου μας μέ την άπλή καρδιά,
  τοθ φίλου μσς πού προσεύχε-
  ται γιά έμάς, γιά την Ρωσσί¬
  αν... Μόνο στήν άπλή ψυχή
  τού άρμόζει... Πήγαινε Άρόν
  Σιμάνοβιτς καί πσράδοσε αυ¬
  τόν τόν σταύρον έκ μέρους
  μου είς τόν Γρηγόρη Γιεφήμο
  βιτς καί παρακάλεσέ τον νά
  προσευχηθβ γιά τά παιδία
  μου, γιά τόν Άλιόσα, γιά τόν
  σύζυγον μου πόΟ
  τόν πόλεμον γιά
  οίαν...
  Ό Σιμάνοβιτς
  λεΐπει είς
  την Ρωσ
  ξεύρει πώς
  δέν μπορεΐ νά παρατείνη, την
  παρουσίαν τού είς τα διαμερί
  σματα τής τσαρίνας... Είνε έν
  θουσιασμένος. Ευρίσκεται ή¬
  δη 2ξω άτιό τα άνάκτορα...
  ΔιασχΙζει τό πάρκον μέ γρή
  γορον βήμα. Είς άρκετήν άτιό
  στάσιν άτιό μίαν των ότπσθί-
  ών θυρών των άνακτόρων ά
  πό τάς οποίας εΐσέρχονΐαι ή
  ύπηοεσΐα καί ο( διάφοροι προ
  μηθευταί τόν περιμένει 6να ά
  μάξι. Βιάζεται νά επιστρέψη
  εΙΊ, τό κέντρον τής Πετρουπό-
  λεως καί παραδώση τόν στου
  ρόν είς τόν Ρασποθτιν... Τό
  άμάξι στσματφ είς την οδόν
  Γκοροτσβάγια αριθ. 64: Τό
  στιΐπ τοθ Ρασποθτιν... Ό Σι·
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή άπλή γραμμαί
  δίδει τόν τόνο στή νέα μόδα.
  Φορέματα γιά νεαρές δεσποιν.δες
  Ή γραμμή των πρωινών φϊρε-ΐντέσΐν έιπριμε μέ μικρά
  πονχ
  μαΐων τής μόίϊζ ιί*ε ΐσια
  έχτάκτως άπλή Γιά τά προ)1/ά
  ταγιέρ ή φορέματα προτιμδνται
  τά μονόχίωμα ή γραμμωτά 6φά·
  σματα.
  Τό πρακνό σας ταγιέρ θά είνε,
  κυρία μου, υπό πι*έ
  άαηρο
  χίτρινο μέ μπλούζα άηο άσπρη
  σέ μπλέ μαρίν ή μρ ??
  Τα ταγιέρ αϋιό θά συνοδευεται
  μέ ίνα χαπίλλο άπό ψίθα άαορτί
  μέ τδ φίντο τοθ ύ^άσματος
  Ή νεαρα δεαποινίς Θλ φορέση
  τό άτιόγευμα Ινα φίοεμα καντρι
  ί ά έ γι*
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ_ΛΥΚΟΣ
  Τοθ ΆρϋστρονΥ
  106ο ν
  "Οταν δ ττόλεμος τελείωσε
  τευρχικίς λαίς, 5έν ζ
  τίποτ' 5λλο παρά νά τόν
  Καί 6πετάχθη
  χόκκ:νο
  μέ
  6«Εστα, γαρνιριαμίνη μέ πολύ'χά χαί μϊνίκια άπ4 λινή λευκη
  λεπχά πιετίχια ή ^ήρ. Ζώνη μπατίστα. Είς μια δεξί.^ι θά φο
  ηέτσινη, άπό δέρμα μαλαχό. μίΐρέοη ί'* φόρεμ» *"3 λ:ν4 νπΡι;
  άγκράφ άσημένια ή πλαχινί. Τά'μέ μέ χοραάζ Μρμοσμένον, φού
  χαπέλλο, που συνοδεύει χό πρωΐστα φαρδειά, Ινα μιχρό φιογχο
  ϊνό χαγιίρ, είνε σέ φίρμα με| είς τόν λαίμδ χαί Ινα^σιή μεση
  γάλου χανοτιέ χαί γαρνίρΐται μέ
  σουν^ήαυχο. αί χη ή
  χυδέρνησι τοθ Κεμάλ. Άλλ' έ
  Μουσταφά Κεμάλ ίβλεπε δτί διά
  νά επιτύχη είς την αποστολήν
  χαί την προσπάθειαν τού, ϊπρε-
  πε νά ξυπνήση τόν λαόν χαί ν'
  αναλάβη την άγωγή τού. Έπρεπε
  νά φερθ^ πρός τούς Τούρχους
  θ
  μ
  Ενα χουΐό φανταιζί ή δύο πτέ-
  ρυγις πουλιΰν.
  Τής μίδας είνε γιά τό πριβί
  ίσον χαί τό άπόγευμα Ινα τα
  γιιράχι άπό ιίσαρο χρίπ ντέ οίν.
  μέ πιίτες καί κοντό μπο·
  λερό. Το χοατοθμι αύτο συμπλη
  ρώνεται μέ Ενα τετράγωνο με
  ταξωτό μανΐήλι έμπριμί, μέ με-
  γαλα πουα ζωηροθ χρώμΐτος.
  Είς μία χοσμιπή λουτρόπολι
  ή χομψή χυρία Θλ φο^ίση τό
  άπόγευμα ίνα ταγιέρ από κρέπ
  απδ χρωματιστό
  ΓΛ την νεαρβ δεσποινίδα προ
  ορίζεΐαι ίχίοης Ενα έκτάκτω;
  χ4μψ1 δραδυνο φίρεμα, άπδ λινή
  μπατίστα χριανταφυλλιά, σέ οχέ
  διον σεμίζιέ, καί φοθστα πολΐι
  μχχρΛ καί φαρδειά, χαθώ; χαί
  Εν» &λο βραδυνό (πίσΓ,ς φόρεμα
  άπό λινό λιυκό συνδυασμένο μέ
  δανιέλλα ή δποία σχηματίζει να»
  μίτη, μανίχια χαί τό βολάν τής
  φούστας.
  π Ντιοτκγκέ
  Άριθμός 10119
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬
  κλείου Εμμανουήλ Γεωργιου
  Καλυτεράκης έν ΆγΙφ Μύρω-
  νι κατοικοεδρεΰων.
  Προσκαλώ πάντας τούς Ι-
  χοντας τυχόν δικαιώματα
  Ι πρωτοφειλέτου Ιωάννου Γ.
  Ι Ξενάκη κατοίκου Βενεράτο
  Τεμένους κατά την ύπ' αριθ¬
  μόν 10118 καί χθεσινήν χρο¬
  νολογίαν Ικθεσΐν μου άναγ-
  καστικοθ πλειστηριασμοθ Ίνα
  έντός τής νομίμου προθεσμίας
  προσαγαγωσιν ενώπιον τοθ
  ΟΟΥΚΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  ΧΟΝΔΡΟΣ
  ΕΑΙ
  ΑΙΓΝΟΣ
  £τό κυκνειο άσμα τοϋ
  χ»ρισμβϋ των:
  ΤΥΡΟΑΕΖΟ
  Ντ«λ(ριο χοιράς χ«Ι μουαι
  κης γίλωτος μ«1 μ«λωδίο«.
  Πού γυρίατηχε στο Τυ-
  ρόλο μ έ αυνερναοία της
  ΚρατΐΜής όκερέττας τής
  Βιέννης.
  ΧβροΙ καί τραγούώιβ Τυρβλβ
  ζικα κ«ί μιά Ζιρενάτ* Χον-
  ίροϋ-Λιγνοϋ, πβδ 8« την βυ
  μώοαοτ· καΐ θά γελάτΐ σ'β-
  λη σβς τή ζιυή.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό ίγχρωμβς κολοσσός:
  ή ταινία ποΰ άνεστάτωσε
  τάς Αθήνας:
  Ν
  ΦΟΛΙΣ
  (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ)
  μάνοβιτς μπαίνει μέσα είς τό αςιώσει<; ίπι το0 έ< δραχμΛν ι άΡ^οδ(ου δικασιηρΐου παρ ω στίίτι.. Ό διάδρομοςεΤνεγε-,ΕΙΚοσι πέντε χιλιάδες (25. Υ«ζή«"ΐ ή κατάτς,ξις τούς μάτος κόσμο... Ή τραττεζσρΐα 000) έκπλειστηριάσματος των 1(τλους Υ τό Ιδιο... Άλλ' ό Ρασποθτιν | ένώπιόν μΟϋχθές ανσγκαση ών στηρΐζουσι τάς «λ., .τ... .,. .α *.....*------- ώ (. ύ ί) Έθ Ι σεις των καθ1 δσον δέν είνε είς τό διαμέρισμα αύιό τοθ σπιτιοθ τού... (συνεχΐζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 'Εκτίθεται είς μυστιχήν δι ένσφραγίστων προσφορών με οδοτικήν επαναληπτικήν δημο πρασΐαν ή προμήθεια είς την 'Ετιιτροτιήν "Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρικήν Έγκαταστάσεων Ηρακλείου 5ΟΟΟχιλιογράμμων όρυκτελαΐου εσωτερικάς λιπάν σεως μηχανΔν ΔΙΖΕΛ. Ή έημοπρασΐα θέλει λάβη χώραν έν τώ δημαρχιακώ κα ταστήματι την 8ην τοϋ μηνός Αύγούστου 1939 {μίραν ΤρΙ την καί ώραν 11 —12 π. μ. νώπιον τής 'Επιτροτιής 'Εκμε ταλλεύσεως. ΟΙ δροι συγγραφή'ς ϋποχρε ώσεων ε(οΙ κατατεθειμένοι είς τά Γραφεϊα τής 'Επιτροτιής 'Εκμεταλλιύοεως Ήλεκτρικβν Έγκαταστάσεων Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύναν τοι νά λάβωσιν γνώσιν Έν Ηρακλείω τή 4 Ίουλί ου 1939. Ό Πρόεδρος τής 'Ετιιτροτίής 'ΕκμετσλλϊύσΓως. Μηνάς Γεωργιάδης Έθ ιχόν Λαχεΐον Πρακτορείον Ηρακλείου Ή ανανέωσις των γραμμα- τίων διά την Γ' κλήρωσιν τοΟ 'ΕθνικοΟ ΛαχΕΐου, λήγει την 6 Ιουλίου καί ιταρακαλοθνται ο' κ. κ. συνδρομηταί νά άνα- νεώσωσι ταυτα έντός τής προ θεσμίας. Πέραν τής ώς ανω προθε¬ σμίας τό Πρακτορείον ουδεμί¬ αν υποχρέωσιν άναλαμβάνει. (Έκ τοθ Πρακτορείου). ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ «Μ< Άνίον Μόν* ετΐιοηεύσει Έθνι των καθ1 δσον κατάτς,ξις, τούς τά εΥΥΡσ*α έΦ άπαιτή· έκ κης Κιηιΐατικης Τραπέζης τής πρόθεσμος προσαγωγή άπορ Ελλάδος έν Αθήναις έδρευ ούσης έκποιηθέντων άκινήτων κτηαάτων των καταδιωκομέ· νων όφειλετων Γεωργίου Ί. Ξενάκη μηχανικοθ δηαοσίων Ιργων κατοίκου Κοΐρου ΑΙγύ γύπτου, Άνδρέου Ί. Ξενάκη έμπόρου κατοίκου Ηρακλεί¬ ου, Μαρίας Μ. Πολίτη τό γέ· νος Ί. Ξενάκη κατοίκβυ Ήρα κλείου, ΔημητρΙου Ί. Ξενάκη καί ΣτυλιανοΟ Ί. Ξενάκη γε· ωργθν αμφοτέρων κατοίκων Βενεράτο ώς μόνων έξ άδιαθέ τού κληοονόμων τοθ άρχικοΟ ριφθήσεται. Έφ' οΐς βγένετο ή παροθσα δι' ήν ελήφθη τέ λος καί νόμιμον δικαίωμα δραχμών (115) έν Άγίφ Μύρω νι Μαλεβυζίου καί έν τώ συμ βολαιογραφείψ μου [διοκτη- σία Γεωργίου Ι. Μισυρλάκι σήμερον την Τρίτην (3) Ίουλί ου τοϋ Ιτους 1939 ημέραν Δευ τέραν κσΐ υπεγράφη παρ' έ μοθ τοθ συμβολαιογράφου Ή ρακλείου. Ό Συμβολαιογράφος Ή 5πως ό δάσκαλος είς τού; μαθη¬ τάς τού. "Ετσι ήΐαν χαί δ τουρ κικδς λαός. 'Απλοϊκός σάν τούς μικρούς μαθητάς. Ό Κεμάλ επί στειιε δτι ί λαός τού," δπως χά παιδία, ήΐα^ υλικόν ευπλαστον, άπό χό οποίον μιά ίοχυρά θέλη σις μποροθίε νά σφυρηλατήση Ινα, ίθνος ίσχυρό χαί άδιάσπα- στο. Το!3 ήρεσε χό Ιργον χοθ δα σχάλου. Πρω:Εστιος Ιπρΐπε νά συμπλη ρώση τό έργον τής χαχεδαφίοε ως πού είχεν άρχίσει. ΙΙρίόχα θά χατεδάφιζε τά έτοιμόρροπα κτί- ρια τοθ άμαρτωλοθ παρελθόντος χαί υσΐερα θά έθι,Αελίωνεν χαί θά Ικτιζε *-δ την άποφασισμίνος [ν άρχή. Ήταν χωρίαη την Τουρκίαν άηό χά παρελθόν της. "Ηθελε νά δ-ανοίξη είς τδ Ιθνος τού νέον δρόμον διά μίσου των Ιρειπίων. Είχεν άνατρίψΐι άλό κλήρον τόν κυβερνητικόν μηχα νισμόν. Μίαν μοναρχΕαν την είχε με ταβαλει είς δημοκρατίαν, μίαν αύτοχρατορΕαν την μετέβαλεν είς εθνικόν χράτος. μίαν θεοχρατιχήν τιολιτείαν την μετέβαλεν είς σύγ χρόνον λαοχρατίαν, είχε ίκδιώξει τόν αουλτάνον, τβν χαλίφην, εί¬ χεν αρνηθή κάθε συσχέτισιν μέ την δθωμανικήν αύτοχρατορΕαν. Ήδη έννοοθσε νά μεταβάλη την δλην δίανοηΐικδτητα τού: Τάς συνηθείας, ψ«ς. ά περιβολήν, τοθ έθνους τάς προλή παλαιάς ίϊίας, την τά καλύμματα τής ρακλείου Έμμ. Γ. Καλυτεράχης ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον άηέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρά τοϋ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Δασκαλάκη. «ΓΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοδν τό «ϊίτυ Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίοει; τού τό κατέ οτησαν απαράμιλλον. -ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όίος £τ«ο(ου—ΑΟΗΝΑΙ. κεφαλής χά φίσια, δλον τόν βίον των Τούρκων είς τάς χαθη μερηάς τού λεπτομερείας. Καί δλα αΰτά ή:αν ασυγκρίτως δυσκολώτερα καί τολμηρίτερα άπά χήν ανατροπήν χαί μεταρ- ρύθμισιν τοθ πολιτιχοθ μηχανι σμοθ «Ένίκησα τόν ίσωΐεριυόν εχθρόν, θά μπορίσω νά νικήσω χαί τόν λαόν;» είπεν δ Κεμάλ. "Ηρχισεν άπό τά φίσΐα. Τά φί σία νά χαχαργηθοθν. Καί δμως χό χάλυμμα τής χεφαλής^ήτο τό έξω τεριχόν γνώρισμα τοθ Μωάμεθ* νισμοθ. Καί κάθε Τοθρχος ήίαν υπερήφανος διά τό φέσι τού Ό τρόπος τής ενεργείας χοθ Κεμάλ ήτο χαραχτηριατικός χοθ άνδρός. "Ηρχιζεν άπό έχεϊ πού ή ξιυρε πώ; ίπρεπε νά περιμένη την μεγαλειτίραν αντίστασιν. "Η ξευρεν δτι θά τά ίβαζε μέ βαθύ χαχά έρριζωμίνα ίθιμα. Γιά πολ λύ Τούρκους χό νά -"θέλη νά πάρη τά φέσια τους, ήχαν τό Ιδιον—χαί Ισως χαί χειρόΐερον! —μέ χό νά θέλη νά χίύς πάρη χά ΚΟΙΝΟΝ ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε δι" Ύ πάτην μετά τής κυρίας τού δ [α τρός κ. Κωνστ. Καρυωτάκης. —Αφίκετο έκ Πατοτ3ν πρός ^ ραθερισμόν ή κ. "Ελλη Δαμαλά ΔιευθυντοΟ Τελωνείων Πατρών μετά των κ. κ. Μικέ Δαμαλδ καί Άλέκου Ανδρεαδάκη. ΓΑΜΟΙ.— Πέτρος Γεωργολδς δίς 'Λγγέλα ΣτεργΙου ετέλεσαν τούς γάαους των. Παράνυμφοι |πβ ρέστησαν αί δίδες Άγγέλα Στα ματάκη καί Κατίνα Άρχαγγι λά«η. Συγχβοητήρια ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Έμμ. Πεδιώτης καί ή δΐς Μαρίκα Λαση. θιωτάκη αντήλλαξαν δακτύλιον άρραβώνος. Συγχαοητήρια. —Ό Γϊώρνιος Πιστικάκης καί ή δίς ΣοφΙα Βαλζάκη 6δωσαν προ χθές αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου είς Κρουσώνα. Σ. Μ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-ΑΙσθάνομαι υποχρέωσιν δπως καί δημοσία έκφράσω τάς απείρους μου εύχά ριστίας καί την ευγνωμοσύνην μου πρός τόν διακεκριμένον χβι ροθργον Ιατρόν κ. Έμμ, Μανωλό πουλον όστις διά τής ταχείας επι στημονικής τού επεμβάσεως, κα τώρθωσε νά μέ σώση έκ βεβαίου θανάτου. Τοιούτοι έπιστήμονες τι μώσι καί τόν κλάδον των καί την κοινωνίαν. Ηράκλειον τη 5 Ιουλίου 1929 Ή ευχαριστούσα Μαριάνθη Καμαροπούλου *** Γύρω στήν πόλι. χεφάλια τους. (συνεχΕζεχαι) ΑΛΑΤΙ ιΜανειρικό Έπιτραπέζιο Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιάς οκας Αραχ. 4.60 χατ' έκαν χονδρικώς έκ τοϋ Καταστήματι: Γ. ΜΙΪΤΙΛΟΓΛΟΥ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 Πλησίον Σταθ. Μοναστπράχ» Παρέχη πάσαν πληροφορί¬ αν η διεοκολυνσιν Ιατρικής φύσεως, είς τους είς 'Αβηνοις μεταβαίνοντας άσθενείς συμ¬ πολίτας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ^άποΘήχη ίσό· γειος εκτάσεως 200 χ. μ. μέ η¬ λεκτρικήν χαί ύ5ραυλιχήν |γχα τάοχαοιν επί τη"ς δδοθ Έπιμενί δου παρά τό Αγγλικόν Τη)εγρα »·1ον χατάλληλος διά ουσχευασί αν σταφυλβν χ. λ. π. φρούτων. Πληροφορίαι παρά τοίς χ. χ. _«τζιϋχη, Τοιλένη χαί Σίβ. *ΚΟΠΤΙΜΗ ΖΗΤΕ1ΤΑΙ μ(χρό( ν»δβχ·ϊον «ΕΛΛΑΣ», το Μ ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡ.ΑΥ1ΔΙΗ-ΜΑΤΖΑΗΕΙΑΚΙ Δέχΐται ·1ς χό Ιργαστή- Ρΐ·ν της (ΠλατεΙα Βαλι&έ Τζαμι). Ταχύταται έπιοκκιιαΐ ώροΑογΙων —άσφαλεϊς τ· ΜΙΤΑΚΗ βηνων , ~ 'Ε««νήλθ«ν έξ Ά δπου «ίχ« ^ ^ Χθές τό μελτίμι εΐχε μετρια· σθη καί οί πρωΐνοΐ καιροσκόποι ώμίλουν τιερΐ νέου κόματος καύ σ^ονο^. —Υπήρχεν δμως έκ της προηγη θεΐσης περιπτώσεως ή κακή πό ρεία τοθ κύματος αυτού, συγκεκρι μένως ή σημειωθεΐσα μετ" αθτό κα*οκαιρ(α. —"Ωσΐε τάς προβλέψειςτ<3ν και ροσκόπων νά ΰτΐοοέχωνται δυσμε νή σχόλια καί...έξορκισμο(. — Φαντασμαγορική ή διακοσμη· σις τοϋ γηπέδου τοθ Τέννις καί ζωηροτάτη ή παρατηρηθεΐσα κο σμική κίνησις προχθές τό βράδυ, δπότε ώς γνωστόν εδόθη ή 6ε ξ'ωσις πρός τιμήν χ&ν Γάλλον ά ί;ιωματικων. —Υπό τούς ήχους τής μουσι- κης τοθ Δήμου εσημειώθη μ (α ά ληθινή συναδέλφωσις Γάλλων ά ξιωματικων κα έττιλέκτου κοινοθ καί μία ένδειξις θερμών αίσθη μάτων φιλοξενίας καί εύγενείας έ κατβρωθεν. — Άλλως τε ύπάρχουν πάντοτε [ς τοιαύτας στιγμάς αί κοιναΐ παραδόσεις χαρακτήρος καί κοι νωνικότητος, αί οποίαι βκτός των αΛλων συνδέουν στενώς τούς δύο λαούς —Ώς γράφομεν είς Λλλην στή λην την έκδρομήν των 'Ε«ιιιλο· ποιών είς Ξβιδα, την τόσον έπιτυ χοθσον, διαδέχεται την προσέχη Κυριακήν ή έκδρομή των σιδηρουρ γών είς τό ρωμαντικόν Γοργολοί νι, δπου ή μονή τοθ Άγίου Γεωρ γίου. —Καί ή έκδρομή αυτή £χομεν λόγους νά πιστεύωμεν δτι θά Ε XI) εξαιρετικήν έππυχίαν. — Καί δτι αυτής θά μετάσχουν δχι μόνον άπαντα τά μέλη τής συμπαθούς τάξεως των σιδηρουρ· γών άλλά καί άλλοι έξ Ήρα κλείου. —Ή κίνησις είς τά θαλάσσια λουτρά, βαΐνβι άπό ημέρας είς ή μέραν αυξανομένη. —Κόσμος καί έκ τοθ άσχήμου κοΐέκ τοθ ώραίου φύλου εΐνβτακτι κός έκεΐ καί τάς καθημερινώς. 1· δία δέ τάς μεσημβρίας Η τάς πρώ τας μεταμεσημβρινάς ώρας. —Συνήθη ώραν τοΟ μπάνιου διά τούς έργαζομένους καί ώς γνωστόν πάντοτε πρό τού β»α· γητοΰ. —Έξακολουθεϊ ή κατεδάφισις τοθ κτιρίου τής παλαιάς Νομαρ Χίος. — Κατεδαφιζσμίνου τοθ κτιρίου καί έκκαθαριζομένου τελείως τοθ περ βόλου αύτοθ, ασφαλώς θά κα τανοηθή ευρύτερον ή οημασΐσ. τοθ έξωραισμοΰ. —Ό οποίος αργότερον θά χαρ! σΠ είς την πόλιν £να ωραίον κεντρικόν πάρκον άλλά καί ίνα άληθινόννέον πνεύμονα. —Ή Πύλη Χανίων άποκτά βαΒ μηδόν την κίνησιν ή όποία την δια κρίνει κατά την εποχήν τής ίσο θείας. —ΠρόκΕΐται ώς εγράψαμβν καί «ρό ήμεοών περΐ των συνήθων »ρο ετοιμασιών. —Αΐτινες ένδιαφέρουν καί τούς 6κει συγκεντρωμένους εργοδότας καί τόν έργαζόμενον κόσμον, πό λυν δπως πάντοτε καί ποικίλον είς εΐδικότητας. —Σήμερον Πέμπτην θά διενερ θΗ έν Αθήναις κλήρωσις των πωληθίντων κουμπαράδων των ταχυδρομικών ταμιευτηριον. α γΓ'Εκ^05 ^Ρ'ν.κλΠΡωτίδος θά τε Βοθν δλοιΐοί άοιθμοί των «ωληθέν των κουμπσράδων άπό τά διάφο ρα γραφεϊα ταχυδρομικών ταμιευ τηρίων, —Έκ τούτων θά έκκυβευθοϋν έν συνόλω 2,000 άριθμοΐ. οί κάτοχοι τ^ν, οποίων θά κερδίσουν άνά ορ. ϊκαστος. ζι χομίοβ λογήν μοντέλιβν. πλουοίαν ουλ Παχ ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς ΜαοχαμπΛν παραπλεύρως γχαρβζ οίχΕα νεοΒ μητος μέ ωραίον αύλιομόν χ«1 κί)πον. Πληροφορίαι χρεοπνλιΐ- ον Κωνστ. ΚΕταου. Ή Μόδα θριαμβεύει μόνον είς τά παπού* __"£χει δ ς ΦΡ^ _-Μέγσρ£ ν έρχε "Οχι —Πρό μι* κσί επέρασεν _ Έξαίσκ -Επρεπε νά Ι —Κύτταξι πρός τόν Εύι —Κύττσξι χ[αν αυτής ι Πίσισ ρίσι, Κσί άπ τ0 τό μέρος- Άνέγνωσά π αυτών. "Ήσαν οί μυρμήκια αι δλλους τούς τίνες έχουν κι των γενάτοι ψαροΙ, φράγκ λοΐ αύγουστι λή °υ ά ς μ°υ· —Μην όμι ρος διακόψας φέρει φαγοθ£ Κσί μόλις —-Πούψ! πάλιν θά μ' ί εωλσ, ή οπηι έμίσησα τό ά σα άπό τό μ της όδοθ Ρι< δ^ΤΛ μοθ θ Πόσο χαρ όρνιθοσκαλίσι γροψαν δλα νοψαροκέφαλ δίπουν άπτ«<; είς τό γράφί μίαν νέαν, τή τώ κρύο τό ν ρωτάτην, πά τόν ουρανόν νή! διότι χθέ« μάνθρωπος, ' πό, κατεδέχθι τρισαλλοίμονι σίτου ώς υπό δεν κυνηγοθν πτηνά. ΘΕΡΙΝΟΣ Σήμερον ίλ* τα Άπμ Άνβτολής ΣΤΙΣΦΑΟ Μ ϊΕΙΤΜΑ Ξενοδοχείον ΝΕ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  —ι
  Οί "Αθλιοι.
  60 5ο ν
  —Έχει δίκαιον, ό Άετός, άνέκρσξεν ό ΕύμορφΙ
  δης' Φόρεμα παλαιόν, φΐλος παλαιός.
  —Μέγαρε, ήοώτησεν ό Άετός, άπό τό βουλε
  βάρτον ερχεσαι;
  —Όχι
  —Πρό μικροθ έ·>ώ καΐ ό ΕύμορφΙδης εΓδαμεν
  καί επέρασεν ή κεφαλή τοθ συναγεομοϋ.
  —Έξοίσιον θέαμα! άνέκραξεν ό ΕύμορφΙδης
  Έπρεπε νά ιδής.
  —Κύτταξε διαφοραί είπεν ό Άετός άποταθεΐς
  πρός τόν ΕύμορφΙδην.
  —Κύτταξε! ποίος νά πιστεύση βλέπων |τήν ήσυ
  χίαν αυτής έδώ ιής όδοΰ, δτι είνε άνω κάτω τα
  ΠατρΙσισ;
  Καί άπ' αύτό κανεΐς καταλσμβάνει δτι είς τοθ
  το τό μέρος ήσαν Ενα καιρόν δλω μοναστήρια.
  Ανέγνωσα ποτε μακράν καί λεπτομερή περιγραφήν
  αυτών.
  τΗσαν οί καπουκΐνοι είς τό μέρος τοθτο ώσάν
  μυρμήκια άπ' έκείνους τούς γυμνόποδτς, άπό τούς
  άλλους τούς μέ εά σάνδαλα, άπό τούς άλλους οί
  τίνες έχουν κουρευμένην την κορυφήν τής κεφαλής
  των γενδτοι, ξυρισμένοι άξύριστοι, λευκοΐ, μαθροι,
  ψαροΙ, φραγκισκανοί, καρμηλΐται, μικροί καί μέγα
  λοι αύγουστιανοΐ, νά! σάν τα μαλλιά τής κεφα
  λής μου, άν εΤχα...
  —Μην όμιλεϊτε περΐ καλογήρων, είπεν ό Μέγα
  ρος διακόψας τόν Άετόν, διότι αύτό τό πραγμα
  φέρει φαγοθρα είς τό σώμά μου
  Καί μόλις εΐττών, έβαλε κραυγήν.
  —Πούφ! έκατάπια έ'να στρεΐδι βρώαικο! Τώρσ
  πάλιν θά μ' έλθη ή ύποχονδρΐα μου. Τα στρεΐδια
  έωλα, ή ύπηρέτρισις άσχημσις. 'Εβδελύχθηκα καί
  εμΐσησα τό ανθρώπινον γένος. Πρό όλΐγου έπέρα
  σα άπό τό μέγα έκεΐνο δημόσιον βιβλιοπωλείον
  τής όδοϋ Ρισχελιέ έκεΐνος έκεϊ ό σωρός των όστρα
  κοδβρμό;των, τα όποΐα όνομάζουν βιβλιοθήκην,
  μο& τίρΌ*Ιβνεΐ άποστροφήν καί μόνον άν τό συλλο
  γισθώ.
  Πόσο χαρτΐ, μωρέ παιδΙ! πόσο μελάνι! πόσα
  όρνιθοσκαλίσματσ! Άνθρωποι έχάθισαν καί τα
  γραψςιν δλα αύτά; Μωρέ τιοιός ήτον έκεΐνος ό χη
  νοψαροκέφαλος, όστις είπεν δτι ό άνθρωπος είνε
  δΐπουν άπτ«ρβνΓ έν ώ τόσον κάμνει χρήσιν πτερών
  είς τό γράφ&ιιΐ Άλλο. Χθές απήντησα καθ1 οδόν
  μίαν νέαν, την οποίαν εγνώριζα· μίαν κόρην ώσάν
  τό κροο τ ό νερό' την βλέπω βλην χσρούμενην, Ιλα
  ρωτάτην, πανευδοίμονα' ένόμΐζες δτι έπετοθσεν είς
  τόν ουρανόν μέ τούς άγγέλους ή άθλΐα! ή έλεει
  νή! διότι χθές ενα κάποιος τρατϊεζΐτης, ενας άσχη
  μάνθρωπος, γεματβς άπό εύλογιαΐς είς τό πρόσω
  πό, κατεδέχθη νά την θελήση! "Ω! αλλοίμονον καί
  τρισαλλοΐμονον! ή γυνή έλκύεται κσΐ υπό τοθ Θερ
  σΐτου ώς υπό τοθ Νσρκΐσσου' οί γαλαϊ, βλέπεις
  δέν κνχχ^ζ3ν-~^&ντιν"ΐά ποντΐκια άλλά καΐ τα
  πτηνά.
  (συνεχΐζεται)
  θερινοσ ..ΑΠΟΛΛΩΝ
  11
  Σήμερον 2>λχ τα τελευταία δραματικά ,γεγονότα τής
  "Απω Άνατολής ατό φίλμ θαΰμα:
  ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗΣ
  ΕΝΑ ΛΕΙίΜΛ Ι.ΟΛΙΜΥ ΕΙΣ ΗΕΙΠΟΑΙΗ
  'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
  Ξενοδοχείον Τουριστικοΰ; Μεγάρου
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Έναρξις την 6ην Ιουλίου.
  Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ
  γναστοθ μαγευτικοθ πάρκου. Μέ οΐθούσας άαμο·
  νής. Μέ ταράισες καί βεράντες αΐτινες δεστιόζουν
  δλης τής θέας τής πόλεως καί των καταφότων βου
  νών της.
  'ΕξασφτλΙζει είς την πελατείαν τού δλας τάς
  μοντέρνας άνέσεις. Φωτισμόν Απλετον. Άερισμόν
  Ιξοχον. Τρεχούμενα νερά είς δλα τα δωμάτια,
  λουτρά κ. λ. τι.
  ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ1 συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
  όμιλοθντα κινημστογράφον *α[ πολυτελή* Λέσχην α¬
  ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε-
  ρισμοϋ.
  Δια ν ά έϊασφαλίσΐτε θέοιν γράψετε η τηλεγραφήαΐτβ
  είς την Διεύθυνσιν: «Α1ΚΤΑΙ0Ν» Νεάπολιν,
  Τα γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής Λπολότοο σροτιρήσβ·ς <5λ·ν *··*>
  Ήρακλ£ΐ·τ·ν,
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισβκν χ«)
  πλεονιχτήματα Τί,ί
  μ·νϋς.
  ·<ρμ«νβΐ|—λ#«τρ« χ «*λιν εξααφαλίζει σλα τί ί χ«ί <ύχ«ρίατ·υ δια- λ. χ. ' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ί α ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΕΡΕΙ... ΔΙΨΑΝ ΑΛΑΤΙ... Παρ' δλας τάς καταπληκτικώς , ποσότητας τοθ νεροΰ πού είσήγε μίοα τού δ δρ Κούνστουμαν, τό, σώμά τού δέν χόρταινε τό νερό! Πολλάκις δ πειραματιζόμενος 1%· ΐρός είχε μιά αίσθησιν ώσάν τό νερό πού ϊπινε, νά τοθ ψέρνη δίψαν. 1 Όαον, ειτινε, τίσον διψοθσε. | Καί αυτο συνέβαινΐ πράγματι: Τό} νερό τού εφερνε δίψαν. Έκ των! έπιστημονιχών παρατηρήσεων άπΐ ( διίχθη δ« έκ τής παρατεινομένης πόσεως μεν,άλων ποσοτήτων νεροθ θώμα Ιχανε άλάτι. Καί τό ά-, λάτ.1 είνε απαραίτητον συστατικόν| διά τόν οργανισμόν τοθ άνΒρώπου.' Άναφέραμεν βτι 8σ3 ίπινε νείό, ί τόσον ταχυτέρα ησθάνετο δ πηρα! ματιζίμενος την ανάγκην νά το! βγάλη. Έξερχόμενον τό νερό άπό! ΐό σώμά τού παρέσυρεν άλάτι' άπαράλλακτα δπω; τό νερό των ποταμών επί παραδείγματι άπο πλύνΐι τα όρυκτά ά"λατα άπό τα πετρώματα ποϋ διααχΐζει.. Είς την ιατρικήν επιστήμην είνε γνωστόν πώ; αί είς αλας άπώλΐιαι τοθ δργανισμοθ έχουν ώς συνέπειαν μίαν έντονον δίψαν: Όσον δηλα δή τό σώμα χάνει άπό τα αλα:ά τού, τόσον αίσθάνεται τή» άνάγ χην των δγρων. Αυτός είνε ά'λ λωστε ό λόγος γιά τόν οποίον τό καλοκαΐρι κατά τάς θερμάς ημέρας, δέν ώφελεΐ είς τΕποτε τό νά πίνη κανείς πολδ νερί. Όσον περισσότερο νερό πίνομεν, τόσον συχνότερα δ δργανισμός αίσθάνε ται την ανάγκην νά τό βγάλη. Τό έξαγόμανον αύ-ό νιρό παρασύ ρει άπό τό σώμά μας τό άλάτι. Καί 8σ3 φτωχότερον είς άλάτι ΐίνε τό σώμά μ?ς, τόσον όλιγώ τερον είνε ίχκνόν πρός συγκρά τησιν τοθ είσαγομένου νεροθ, τό οποίον έν τοιαύτη περιπτώσει δέν παραμένει, άλλά διαρρίει. (συνεχίζεται) Αι ύδροηλεκτρικαί έγκαταστάσεις Βιάννουι Αριθ. 6146 Περίληψις Προγράμμκτος πλειστηριααμοΰ «κινητών Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬ χανών Νικόλαος ΆντωνΙου Μαυρογιάννηο έν ΈπάνωΆρ- χάναις Τεμένους έδρεύων καί κατοικών δηλοποιω δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον ά ναγκαστικόν ττλειστηριασμόν τα άκόλουθα ένυποθηκα κτή μστα κεΐμενα είς την περιφέ ρειαν τοθ χωρίου Επάνω Άρ χανών Κοινότητος Όμωνύμου τής Είρηνοδικειακής περιφερεΐ άς Αρχανών ήτοι: 1) Είς θέσιν Μκρτσρά άμπε λον κρεβατΐναν άποτελουμέ ν ην άπό κρεβατίναν ραζακΐ εκτάσεως δύο στρεμμάτων με τα αυνεχομένης νοτΐως άμπέ λου εΤδους κρ»~ιφάλι α' " τα ξεως εκτάσεως έητά στρεμμά των, συνορεύουσαν άνατολι κώς ρυάκι, νοτίως κληρ. Γε ωργίου Χοχλιδάκη, δυτικώς βάγκα καί βορείως δρόμω ά γροτικώ 2) Είς θέσιν Χωστά όμπε λον εϊδους κοτσιφάλι β'. ποιό ιητος εκτάσεως τριών στρεμ μάτων μέ δέκα ελαιόδενδρα, συνορεύουσαν ανατολικώς δρόμω άγροτικώ καί ΔημητρΙ ου Σκο^βελάκη, νοτΐως Γεωρ γ(ου Χαιζάκη, δυτικώς Ιωάν νού Κουνουγάι-η καί βορείως δρόμφ άγροτικώ κα(: 3) Είς θέσιν Λούματα άμπε λον εϊδους κοτσιφάλι έκτόοε ως ενός στρέμματος μέ ιέσσα ρα ελαιόδενδρα συνορεύου σαν ανατολικώς δρόμω άγρο τΐεώ, νοτ'ως Εύαγγέλου Π^ω τογερόκη, δυτικώς Χαραλόμ πους Άδσμάκη καί βορείως Εύαγγέλϋυ Κουνουγάκη. Ά- νήκοντα είς τόν καταδιωκόμε νόν όφειλέιην Δημήτριον Βα- σιλείου Σκαρβελάκην κάτοικον Επάνω Αρχανών τή έπισπεύ σει τής Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης καί έκ- προσωπουμένης υπό τοθ διοι κητοθ αυτής κ. Ιωάννου Άθα νασίου Δροσοπούλου κατοΐ- κου Αθηνών πρός άπόληψιν των ένυποθήκων άπαιτήσεών της, στηριζομένων είς τα ύπ' άριθμούς 4407 καί 4416 (1931) δανειστικά ουμβόλαια τοθ συμ βολαιογράφου Ηρακλείου Ά ριστείδου Τσακίρη καί άνερχο μ έν ών μέχρι τής άπό 12 Φε- βρουαρίου 1934 έπιταγής της κοινοποιηθεΐσης είς τόν όφει λέιην κατά τό ύπ' αριθμόν 11050 της 8 Μαρτίου 1934 επι δοτήριον τοθ δικαστικοθ κλη ιήρος τ-λς περιφερείας τοθ Πρωτόδικείου 'ΗρακλεΙον- '?;· μανουήλ Άρκουλάκη έν συνό λφ είς λίρσς Αγγλίας στερ λίνας είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου έξήκοντα δύο (62) σελλΐνια (14) πέννας πέν τε (5) ή τό Ισότιμον αυτών είς δραχμάς κατά ι ήν ημέραν τής οριστικάς κατο ψηφίσεως τής άπαιιήσεως τής Τραπέ¬ ζης καί τα εξοδα εκτελέσεως. Ό Πλειστηριασμός γενήσε τσι την Ιην ΌκτοοβρίΕυ 1939 ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ μοθ τοθ Συρβολαιογράφου Αρχανών Νικολάου Α. Μου ρογιάννη έν Επάνω Άρχά ναις κατοικοεδρεύοντος ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ μου καί έν ·>ώ ενταύθα συμβολαιογρα
  φε(φ μου άρχόμενος την 10
  π. μ, καί περατούμενος μετά
  δύο ώρας κοί ενός τετάρτου
  ιής ώρας επί πλέον συμφώ
  νωΓ τώ νομώ.
  Πρώιη τιροσφορά των πλει
  στηρισζομένων κτημάτων όρΐ
  ΒΙΑΝΝΟΣ Ιούλιος (ανταποχρι-
  τοθ μας) — ΑΕ αΐήλαι τής «Α¬
  νορθώσεως» έχουν άσχοληθή κατ'
  επανάληψιν μέ τα ζητήματα τής
  Βιάννου. Άλλά καί ή εξέλιξις
  τής ωραίας κωμοπόλεως καθώ;
  καϊ ολοκλήρου τ?ς επαρχίας είναι
  άλματική.ΚαΙ πρέπει νά την πα·
  οακολουθοθμεν. Θ' ασχοληθώμεν
  λοΐπόν καί σειράν μέ Ινα ζή-
  τημα ύψιστης σπουδαιότητος, μέ
  μίαν νέαν σημαντικήν πρόοδον
  μέ μίαν νέαν χατάκτησιν πο·
  λιτΐσμοθ.
  Ώ; είναι γνωστόν, πόθος διαν«·
  ής των Βιαννιτών ήτο άνίκαθεν
  ή εκμετάλλευσις των δδατοπτώ-
  σεων καί ή ήλεχτροκίνησις τοθ
  συνεταιριχοθ έργοστασίου των
  καί δ ήλε«εροφω:ισμός τής κω¬
  μοπόλεως των. Καί ό πδθος των
  αδτός έκπληροθται ή^η. Είς την
  εφημερίδα τής κυβερνήσεως έδημο
  σιεύθη τό διάταγμα τής απαλλο¬
  τριώσεως των πηγων «Επάνω
  Μίννα» καί «Γκαμπριέλλε» έντός
  τής εβδομάδος θ* δπογραφοθν
  τα σχετιχά σομβόλαια ώίτε ή χυ
  ριότης των πηγών νά περιέλθη
  είς τόν έλαιουργιχόν συνεταιρι¬
  σμόν. Ή Άγροτιχή Τραπέζα έ-
  πίαης υπεσχέθη νά χορηγήση δά¬
  νειον διά την κατασκευήν των 5
  δροηλεχτριχων έργων. Καί έτσι
  πιστεύεται δτι λίαν συντόμως θ'
  άρχίσουν αί σχετικαί εργασίαι.
  Οί πρωτοστατο Οντες είς την χατα
  ζεται διά τό πρώτον κτήμα
  δραχ. 10 000 διά τό δεύτερον
  δραχ. 3,000 καί διά τό τρίτον
  δραχ. 2000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον
  τα συμφώνως τώ Νομώ.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται επί πληρωμή είς μετρητά,
  έκαστος δέ των παρόντων
  καθ' όσον προσφέρει την ά
  ναγκαΐαν ασφάλειαν δικαιοθ
  ται νά πλειστοίήστ).
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  άμα »*, χατακι,ρώσει ύποχρε
  οθται νά καταβάλη τό^έκπλει
  στηρΐασμα πρός την έπισπεύ
  δουσαν δανεΐστριαν "Εθνικήν
  Κτηματικήν Τράπεζαν τής Έλ
  λάδος συμφώνως τώ άρθρω
  61 τοθ άπό 17 "Ιουλίου 1923
  ΝομοθετικοΟ Διατάγματος πε
  ρ[ είδικών διατάξεων επί Άνω
  νύμων Έταιρειωνάλλως θέλει
  ενεργηθή άναπλειστηριασμός
  είς βάρος τού, είναι δέ ύπεύ
  θυνος κοΐ διά τούς τόκους ά
  πό τής ημέρας τοθ τιλειστη
  ριασμοθ κοί έν άναπλειστη
  ριοσμώ διά τό έλλεΐπον κσί
  τα Εξοδα συμφώνως ι ώ Νό
  μφ.
  Δημοσιευθήτω ή παροθσα
  διά τής έν Ηρακλείω έκδιδο
  μένης εφημερίδος «Άνόρθω
  σις» την 6 Ιουλίου 1939.
  Έν Άρχαναις τή 20 Ίου
  νίου 1939
  Ό Συμβολαιογράφος Άρ
  χανων
  Ν. Α. Μαυρογιάννης
  σκευήν των έργων χ. χ. Μιχ. £Πα·
  παδογιάννης πρόεδρος τοθ συνε-
  ταιρισμοθ, Νιχ. Κατσαράκης δι
  ευθυντής τοθ συνεταιρισμοΟ,Άλεξ.
  Ραυτόπ^υλος προ'ιστάμενος τοθ έ
  ποπτικοθ, Γ. Σπανάκης ίατρός,
  Τιμ. Λυριντζάκης συμδολαιογρά
  φός, Γ. Στρατάκης καί Χαρ. Φο^ρ
  ναράκης μέλη τοθ συμβουλίου,
  Γεώργ. Καρπαθάκης καί Χαρ.
  Κουφαλιτάκης μέλη τοθ έποπτι
  χοθ, Έμμ. Ραπτάχης συνταξιοθ
  χος ίνώτίροζ τριατατιχός, Ιω.
  Οαπαμαστοράκης ίατρός, Ανδρ.
  Παπαδάκης γραμματεύς τοθ συ
  νεταιρισμοϋ χαΐ άλλοι φιλοπρό
  οδοί Βιαννΐται έργάζοντιχι ή'η
  δραστηρίως καί αύτό αποτελεί
  εγγύησιν δτι τό έργον θ' άρχ(
  ση καί θ' αποπερατωθή τό τα
  χυτερον.
  Πρέπει ϊέ νά σημειωθή Βτι θά
  γίνουν τεράστιαι έγκατασΐάσεις.
  Έχτός τοθ έλαιουργείου χαί τοθ
  άλευρομύλου πού δπάρχουν ή5η
  θά γίνουν χαί έγχαταστάσΐις έ-
  πιξεργασίας τής πυρήνης καί των
  χαρουπίωνχαίέγχατάστασιςκιτρίονο
  χορδέλλας»διά την σχοπήν καί επι
  ξεργασίαν των ξύλων τωνδασων τής
  επαρχίας. Επί πλέον δέ διά τοθ
  παραγομίνου ρεύματος θά ήλεχ
  τροφωτίζεται ή χωμόπολις παρε
  χομένου είς την κοινότητα καί
  τ&υς ιδιώτας ρεύματος, είς χαμη
  λήν τιμήν. "£τσι τό συνεταιριχόν
  εργοστάσιον Βιάννου θά καταστή
  τό τιλειότερον χαί μεγαλύτερον
  έν Κρήτη χαί ε'ν έχ των χαλυτέ
  ρων ολοκλήρου τής Ελλάδος, δι
  δομένου δτι είς δλην την χώραν,
  τρία μόνον τοιαθτα συνΐταιριχά
  έργοστάσια λιιτουργοθν μέχρι
  σήμερον. Καί άξίζΐι όμολογουμέ
  νως χάθε έπαινος είς έκείνους
  πού έπρωτοστάτησαν είς την δή
  μιουργίαν τού χαθώ; χαί είς δ¬
  λους τούς Β.αννίτας.
  ΤΟ ΠΡ/ΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο - Ι Λ Ι Ε Ρ
  έγκαινιάζει τακτι-
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ'
  Γ νωσ τοπο ιεΐ
  δτι άττό τού προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  κάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ
  ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχσπλόων άτμοπλοίων
  —ΨΥΓΕΙΩΝ τής γνωστής Έταιρείας.-
  πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ψυγείον
  ίΑυΠΑ
  ϋΟΝΝΑ
  ΜΑΡΙΑ
  ϋΟΝΝΑ
  ΜΑΡΙΑ
  ϋΟΝΝΑ
  ΙΟη
  2Οή

  ΙΟη
  2Οή

  10η
  Αύγούστοο
  Σεπτεμβρίου
  Όκτωβρίου
  Δια «ριθσοτέρας πληροφορίας παραχαλοϋνιαι οί ένδιαφερέμενοι όπως
  άπευθύνωνται είς τέ:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΟίΐνΐΕΡ & Σία Τηλέφ. 3-91.
  —Ή έκδρομή των σιδηρουρ-
  γών.
  Ό Σώνίβσμος Σιδηρουργδν, Ό-
  ρυχαλκουργών καί Χαλκουργών
  ανεκοίνωσε το κρβγρ«μμ« της
  οργανουμένης την πρβαβχή Κυρι-
  Μην έχδρομής τού είς Γοργολκί·
  νι, Ιχβν ,ώς εξής:
  «ΣυγΗέντρωσις εκίρομέων επί
  της όδοΰ 1821 (Χβϊτάν Όγλοδ)
  ωρικ 5 1)2 π. μ. Έκκίνησις ωρ«
  έη η. μ. ακριβώς. Διίλίυσις οιοί
  μέσου των γραφικών χωρίων Βοΰ
  τίς—Πετροκϊφαλο—"Αγ. Μύρων
  καί Πύργου.
  Άφιξις είς Κάτω Άσίτες την
  7ην π. μ. Άνοδος είς την Ιστορι
  κήν Μονήν Άν. Γβωργίου Γορ
  γολοιΐνη ΙΟλεπτος πορεία, έ·θ«
  στάθμβυσις χαΐ ύιημέρευσις. Πρό
  γευμα καί γεΰμαέξ Ιδίων. Άνα
  χώρηαις έκ τής Μονής ωρα έ 1)2
  μ. μ . άφιξις είς Κάτω Άσίτε; κ«Ι
  επιβίβασις πρός αναχώρησιν. Ή
  μίωρος στάθμβυσις είς Άγιον Μυ
  ρωνα κ«ί Βοΰτές. 'Αναχώρησις έκ
  Βουτ&ν ωρα 8 1)2 μ. μ , άφιξις είς
  Ηράκλειον ωρα 9 μ. μ.
  Είσιτήρια θά έκδίίωνται παρά
  των χ. χ Εύκγγελου Οίκονόμου
  προέώρου, Άντωνίοο Λβμπράκπ,
  ΊΗσήφ Μαρκβυλάκη, Έμμ Μιζ·
  ράκη. Έμμ. Σακκαδάκη καί Κ.
  Μαρνελιχκη.
  —Ή κατάταξις έθελβντών
  είς την άεροπορίαν.
  "Ανακοινοϋται αρμοδίως δτι αί
  τήσκις των επιθυμούντων νά κα
  τ,αταγοϋν ως έθϊλονταΐ στρατιύαι
  ' μοί είς την άπροπβρίαν επί 18μή
  ' νω ΰποχρβώσει θά γίνωνται δέ
  ■ μτ«ι είς ,τήν Στρατολογίαν τού
  ύπουργείου Άεροπορίας μέχρι
  τής 20ής άρξαμενρυ μηνός. Ι οί
  Ι αύτάς αΐτησεις δύνανται νά υπο
  βάλουν νέοι γεννηβέντες μ«τ«
  ,τ« ετη 1918, 1910, 1920, μ«1 1<»21. Ό άριθμος των καταταγηαομένων θά ανέλθη (Ις 2400. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεϊα. Σήμερον 6 Ιουλίου θά δικνυ κτΐρϊύσουν τα φαρμαχΐΐκ Έμμ. Ματζαπετάκη κ*Ι Μιχαήλ Τζβμ πανάκη. —Ή είσαγωγή νημάτων. "Υπό τοθ δπουργείου Έθν. Οί κονομίας εξουσιοδοτήθη ή Κεντρι χή Έπιτροπή Άδειων Είσαγωγής χαθ' υπέρβασιν δπως χορηγή μέχρι 31 Δεκεμβριού έ. έ αδείας είσα γωγής κλωστών έχ βάμβαχος έχ χωρών παγίουένεργητιχοθχλήριγκ. Δι' ετέρας αποφάσεως έπετρά πή ή άπό τοθ τρέχοντος είσαγω γιχοθ εξαμήνου είσαγωγή ποσο στοθ 2Οΐ)ο επί τοθ τακτιχοθ εί σαγωγικοθ διχαιώματος νημάτων χά Ι κλωστών έξ έρίου δασμ. κλ. 234. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίναποθήχ*) (στ (βα) μέ δαρέλια χωρητιχότητος 45.000 δχ. Πληροφορίαι είς τα ΓραφιΙα χ. Α. Γ. Καλοχβκρ,νοΟ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  6 Ιουλίου 1939
  Τ
  123 Ώρα
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ 1ΙΑΙΗΜΙ
  ΤΟΗ 1Υ1ΙΚΩΙ ΛΥΙΛΜΕΟΝ
  ΗΡΟΙ ΤΗΗ ΓΕΡΙΙΑΗΙΑΗ
  ΙΙΑ10 ΖΗΤΒΜΑ ΤβΤ ΛΙΝΓΣΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ « Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληροφο
  ρίαι έκ Παρισίων κ»ί Λονοίνου άν»
  φέρουν ότι κατά κυκλοφορούσας πάλι
  φήμοιε, επίκειται κοινόν διάβημα τώ
  86ο δυτικήν δυνάμεων διά τό καθε
  βτώς τού Αάνταιγκ.
  Αιά τού δ:αβήματος τούτου θά υπο
  οειχθώσιν οί κίνδυνοι έκ τυχόν παρεμ
  βάαεως τής Γερμανίας είς τό καθεστώ
  τής ελευθέρας πόλεως καί ή άπόφασι
  των δυτικών δυνάμεων νά βοηθήσου
  την Πολωνίαν εναντίον παντός ένδεχο
  μίνου «ινβύνου.
  Αι 'Αγγλορωσσικαι
  πρό νέων δυσχερειών
  Είς τό Τιέν-Τσίν ηυξήθησαν
  τα μέτρα περιορισμόν).
  ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΚΕΗΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ Ι: Ι ΔΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Λον¬
  δίνον· ότι έξερράγη πυρκαϊά είς αγγλικόν
  κεντρικόν εργοστάσιον πολεμιχών εί
  δών.
  Αί ζημίαι έκ τής πυρκαϊά; ταύτης
  είναι μεγάλαι. Ένεργοΰνται άνα*ρίσ«ις
  διά την προέλευσιν τού πυρός.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΟΑ ΔΗΛΟΣΗ
  ΟΤΙ 1 ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ ΥΟίίΧιΣΙΣ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΧ
  ΑΘΗΝΑΙ ίί Ιουλίου (τού αντα
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου ά
  αάμΑερλαιν είς δηλώοιις τού είς τάς
  οποίας πρόκειται νά προβή άπόψε, θά
  τονίση ότι ή αγγλικη ύπόσχεαις πρός
  την Πολωνίαν περιλαμβάνει καί οίανδή
  ποτε μεταβολήν των περί Δάντσιγκ πό
  λιτικών ουνθηκών.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΙΑΝΟ-ΦΡΑΝΚΟ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)— Νεώτεραι πληροφορί·
  αι έκ Μπου'ργκος άναφέρουν ότι ό υ¬
  πουργός των "Εξωτερικών τής Ιταλίας
  κόμης Τσιάνο Θά αυναντηθή είς τόν
  "Αγιον Σεβαατιανόν μετά τοΰ άρχηγοΰ
  τής Ίσπανίας στρατηγού «Φράνκο, την
  12ην τρέχοντος.
  ΟΠΟΛΩΝΟΣΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ « Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Τηλέγρχφούν έκ Βαρ
  αοβίας ότι ό έν Λονδίνω Πολωνό;
  πρεσβευτής μεταβάς είς Βαρσοβίαν συν
  ωμίλησε διά μακρών μ·τά τού Πο·
  λωνού ύπουργού των "Εξωτερικών κ.
  Μηέκ, άναχωρήσας ακολούθως διά την
  θέσιν τού.
  ΒΕΒΑΙΑ ϊ ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΤΣΟΡΤΣΙΛ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΚΥΙΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή
  ματα έκ ^ τής Άγγλικής πρωτευούσης
  φέρουν ώς βεβαίαν πλέον την πρόσληψιν
  τού κ. Τσώρτσιλ είς την Αγγλικήν κυ
  βέρνηαιν. Ηροστίθεται ότι ό κ. Τσώρ¬
  τσιλ θά αναλάβη τό υπουργείον των
  Ναυτικών.
  ΕΝΘΟΥΣ1ΟΔΗ ΣΧΟΑΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας.)— Αί έφημερίδες τού
  Βερολίνου άφιερώνουν ενθουαιώδη σχό
  λια είς τάς^ παραστάαεις τού Βασιλικού
  Θεάτρου είς την γερμανικήν πρωτεύου
  ααν, έξαίρουσαι την προαωπικό.ητα των
  'Έλλήνων ήθοποιών τούς όποίους χαρα
  κτηρίζουν ώς άνωτέρους πολλών Εύρω
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου (Ιδ. ύπηρε
  σία τής «Ανορθώσεως») —
  Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου,
  Ιΐαρά την αισιοδοξίαν των
  πρώτων στιγμων μετά την τε
  λευταΐαν συνάντησιν τής Μό·
  σχας μεταξύ των κ. κ. Μολό
  Στράγκ καί των δύο πρεσβευ
  τωφ, των Αγγλίας—Γαλλΐσς,
  διεπιστώθη δτι αί δυσχέρειαι
  πρός τελικήν συνεννόησιν δέν
  ύπερεπηδήθησαν, άλλά προσε
  τέθησαν είς τάς προσγενεσ'έ-
  ρας καί νέαι: Ή Αγγλία είς
  τάς νέας προτάσεις ζητεί ά¬
  πό τα Σοβιέτ νά έγνυηθοθν
  την ΌλλανδΙαν καί ΈλβετΙ
  αν, κράτη μετά των οποίων
  ουδεμίαν διπλωματικήν σχέ¬
  σιν έχουν τα Σοβιέτ.
  Ό Άγγλικός τύπος υποστή
  ρίζει δτι αί ΡωσσικαΙ άντιρ
  ρήσεις δημιουργοθν έμπόδια
  είς την υπογραφήν τοθ συμ
  φώνου.
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου.—Δύο φο¬
  ράς συνήλθε χθές έν Λονδίνω!
  ή επί των εξωτερικών ύποθέ
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου.— Κατ'
  εΐδήσϊΐς έκ Σχγκάης π Ί«·
  πωνία ένέτεινε τα μέτρα πε-
  ριορισμοΰ είς Τιέν — Τσίν,
  προβάλλουσα τόν ίσχυρισμόν
  «τι οί περιορισμοί ούτοι διευ
  κολύνουσι την ριζικήν λύσιν
  των διαφορδν της μενά της
  Αγγλίας κ*τά την διεξ«γ«
  γήν των Άγγλοϊαπωνικών
  συνομιλιών δίς Τόκιο.
  σεων Έπιτροπή καί εξήτασε
  τό περιεχόμενον τής Ρωσσικής
  απαντήσεως. Σήμερον την
  πρωΐαν τό υπουργικόν συμβού
  λιον τής Αγγλίας θά δξετά
  ση έπίσης την Ρωσσικήν άπαν
  τη"»ιν.
  Τό δ' άπόγβυμα 6 πρωθ-
  υπουργός κ. Τσαμπερλαιν θά
  προββ είς σχετικάς δηλώ
  σεις ενώπιον τής Άγγλικής
  Βουλής.
  ΡΩ^ΙΗ 5 Ιουλίου.— Μέγα
  λη άπογοήτευσις έτιικρατεΐ είς
  Παρισίους συνεπεία των νέων
  δυσχερειών αΐτινες διεπιστώ
  θησαν είς τάς Άνγλορωσσι
  κάς συνεννοήσεις. Ό κ. Μπον
  νέ έσχε χθές έντονον διπλω
  ματικήν συνεργασίαν μετά
  των άντιπροσώπων διαφόρων
  κρατων. ______
  Τό ταζΐδιον
  κ. Κιοσεϊβάνωφ.
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου.—Ό πρωθ
  υπουργός τής Βουλγαρίας κ.
  Κιοσεϊβάνωφ κατά την χθεσ
  νήν τού διέλευσιν έκ Βελιγρι
  δΐου δΐίξήγαγε σοβαρωτάτα
  συνομιλίας μετά τοθ Γιουγκο
  σλαύου ύπουργοθ των 'Εξωτε
  ρικών κ. Μάρκοβιτς.
  Είς δηλώσεις τού πρός τό
  τύπον ό Βούλγαρος πρωθ
  υπουργός είπεν δτι α
  συνομιλίαι τού μετά τοθ κ
  Μάρκοβιτς άφεί>ρων τα κοινά
  συμφέροντα Γιουγκοσλαυΐας
  καί Βουλγαρίας επί των όποί
  ών ύττάρχει πλήρης άρμονία
  άπίψεων.
  ΟΓΚΟΙ ΧΡΥΣΟΥ
  είς 'Αμερικανικάς Τραπέζας.
  Είς Μαντζουρίαν κατερρίφδησαν
  14 ρωσσικά άεροπλάνα.
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου— Κατ'
  είδήσεις έκ Τόκιο σφοδρότα-
  τος αγών δυνάμεων πεζικοθ
  Ίατιώνωνκαί
  διεξάγεται είς
  Μαντζουκουό.
  Είς χθεσινήν σφοδροτάτην
  άερομαχίαν, ϋποβοηθητικήν
  των διεξαγομένων οΐματηοο
  τάτων μαχων, υψώθησαν πολ
  λαΐ δεκάδες βομβαρδιστικων
  καί καταδιωκτικών άεροπλά
  νων εκατέρωθεν. Κατά την
  διεξαχθεΐσαν αγρίαν πάλην
  μεταξύ των άντιπάλων άε
  ροπορικων δυνάμεων οί Ίάπω
  ες ίσχυρίζονται ότι κατέρρι
  ψαν 14 σοβιετικά άεροττλάνα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ιουλίου.—Ό
  κόμης Ραλίνσκυ πρεσβευτής
  τής Πολωνίας έν Αγγλία ά·
  εχώρησε χθές άεροπορικώς
  διά Βαρσοβίαν, άφοθ συνην|
  τήθη δΐς μετά τοθ λόρδου Χά |
  ιφαξ Άμα τή αφίξει τού
  είς Βαρσοβίαν ανέπτυξεν είς
  τόν υπουργόν των Εξωτερι¬
  κών κ. Μπέκ την έκτασιν των
  υποχρεώσεων τάς οποίας ά
  'αλαμβάνει ή Αγγλία έναντι
  ής Πολωνίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου.—Είς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου.-
  Κατ' έγκύρους πληροφορίας
  έκ των Ήνωμένων Πολιτει-
  "δν «» 5ΐ5Λ-χρίίΛ»ίν_χ«ταθέσεις
  τής Αγγλίας χά) αλΛων £^
  ρωπαΐχών χωρδν είς τας
  Τραπέζας Άμεριχίς χαί Κα
  ναδά, άνέρχονται είς Ινα
  δισεχατομμύριον,πεντακβσια
  βχατομμύρια δολλαρια. Τονί
  ζεται έπ' εύχαιρία ίτι ουδέ
  ποτε αί Άμερικανικαί Τράπε
  ζαι βυνεχέντρωοαν τοσαύτας
  κατβτθέσεις. Οί ογχοι εύτοι
  τοδ χρυσβϋ ήρχισαν να συρ
  ρέουν έξ Εύρώπης «πό τοΰ
  Σ)βρ(ου τοΰ 1938.
  Βαρσαβίαν πρόκειται νά διε-
  ξαχθοθν σοβαρώταται συνομι-
  λίσι μεταξύ τοθ κ. Μπέκ καί
  των πρεσβευτων Αγγλίας,
  Γαλλίας διά την ενέργειαν
  κοινοθ διαβήματος των τριών
  κρατων είς τό Βερολίνον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 "Ιουλίου. — ΑΙ
  έφημερίδες τής άριστερας υπο-
  στηρίζουν είς σημερινήν έντο¬
  νον άρθρογραφίαν δτι ή Πολω
  νία θά χάσητήν έλευθέρΐαντης
  έά*1 αί δυνάμεις αϊπνες ήγγυ-
  ήθησαν την ανεξαρτησίαν της'
  ΙΕέν άντπαχθοθν εγκαίρως μεΤ
  Ιάτΐοφασιστικότητος είς τό ζή
  | τημα τοθ Δάντσιγκ.
  ι ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Ιουλίου.—
  Λονδινίων φύλλον συνάγεται
  δτι αί διαφοραί αντιλήψεων
  Αγγλίας καί Σοβιέτ είνε βασι
  καί. Έφημερίδες τινές τοθ Λον
  ' δίνου φρονούν ότι διά τής τα
  , κτικής ιης ή Μόσχα έπιδιώκει
  νά κλονίση την θέσιν τοθ κ
  Τσάμπερλαιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου. — Τό
  συγκροτηθέν την πρωΐαν Υ¬
  πουργικόν συμβούλιον έν Λον
  δίνω θά συνεχίση καί τό άπό
  γευμα την εξέτασιν των Αγ
  γλοσοβιετικών διαπραγματεύ
  σεων, τοθ ζητήματος τοθ Δάν
  τσιγκ χαθώς καί των Άγγλοι"
  απωνικώνσυνομιλιωντοΟΤόκιο.
  Ήδη διεβιβάσθησαν αί πρώ
  ται οδηγίαι τής άγγλικής κυ¬
  βερνήσεως πρός τόν έν Μόσχα
  Άγγλον πρεσβευτήν κ. Σήντς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ιουλίου. —
  Την ώραν τής συσκέψεως τοθ
  ύπουργικοθ συμβουλΐου προ¬
  σήλθεν είς τό Φόρεϊν Όφφις
  καί ό έν Βερολίνφ "Αγγλος
  πρεσβευτής.
  Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ 0.0Υ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΦΑΙΣΤΟΥ
  Τα 'ΥφιιπουργιΙον Τύπου καί
  1'ουρισμδΰ απαντών είς ενεργείας
  τί)ς ένταθθα Έπιτροπής ΤουρισμοΟ
  κοινοποιεϊ έγγραφον τοθ δπουργεί
  υ Συγχοινωνίας πρδς την Γεν.
  Διοίκησιν Κρήτης διά τοϋ ίποίου
  ΰΐη παρακαλεϊται δπιος έκ τοθ
  παρ' βύΐη' άδιαθέτου ποοοθ των
  000.000 δρχ. τής χορηγηθείσης
  χαχά την χρήσιν 1939—40 γενι
  κης πιστώοεως, διατεθή τό απαι¬
  τούμενον ποσόν διά την άποπερα
  ώσιν τή; συντηρήσεως τής έθν.
  5οΟ Ηρακλείου—ΦαίσΐοΟ. Τα
  Υπουργείον Τύπου παραχαλεϊ έν
  προχειμίνω νά υποβληθή είς αύ
  τό χαί πρίχιιρος πριϋαολογισμος
  ής άπαιτηθΓ,σομένης δαπάνης συν
  ηρήβιω; τής ΟδοΟ ταύτης, έκπο
  'ηθηιίμενος παρα τής Μηχανική;
  Υπηρεσίας τοθΔήμου Ηρακλείου.
  ΑΠΕΠΑΕΥΣΑΝ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
  Χθές την 11 π. μ. απέπλευσεν
  Ιντεθθεν τα άπό τετραημίρου όρ
  μοθντα είς τόν λιμένα μας γαλλι
  χά υτιοδρύχια, «Ρικέν», «Μαρσου-
  έν» χαί «Ναρβάλ». Επί τοθ πα·
  «αμείναντος εύδρίμου «Μιλάν»
  δοθή χθές το άπέγευμα δεξίωοΐς
  —ό τοθ Γάλλου Ναυάρχου χ Ντέ
  ίαρπαντιέ είς ή'ν προσήλθίν
  αρχαί χαί μερίς τή; χοινωνίας
  Κραχλιίου.
  ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ιουλίου.- Ό
  έν Πολωνία "Αγγλος πρεσβευτής
  ίνινε σήμερον ώϊκτός υπό τοΰ
  Βααιλίως τής Αγγλίας ΐΐς μα¬
  κράν ακρόασιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου. Την 2
  30' μ. μ. αφιχθη σιδηροδρομικώς
  είς Βερολίνον έ πρωθυπουογός
  τής Βουλγαρίας. Είς τόν σταθμόν
  τόν ύπεδέχθη έ φόν Ρίμπεντροκ
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου. —Την προσέ¬
  χη Κυριακην αναχωρεί ή 3η μοί
  ρα τοΰ Ιταλικού στόλου πρός
  ίς την Ά
  Χ γ
  ΣΟΦΙΑ 5 Ιουλίου.- 'Ασχβλβό
  μβνβς μέτό ταξίδιον τοΰ κ. Κιοσβ
  ϊβάνωφ ό Βουλνχριχός τόπος, τβ
  τού Ράϊχ ή Βουλγαρία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ιουλίου.— Ή
  τεραστία πυρκαϊά τοϋ 'Αγγλιχοΰ
  έργοστασίου πολϊμοφοίίων είς
  Μπίρμιγχαμ «κοδΐδβται είς τού;
  Ίρλκνδοΰ; τρομοπράτας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου.- Ό πρω
  θυπουργός κ. Νταλαντιέ συνωμί·
  λησε σήμερον την πρωΐαν μετά
  τοδ πρεσβευτού των " Ηνωμένων
  Πολιτϊΐών. Άκολοΰθνς εδέχθη
  τόν αρχηγόν των σβσιαλιστών κ
  Μπλοϋμ.
  ΠΑΡΙΖ.ΙΟΙ 5 Ιουλίου.— Ό ύ·
  πουργός της Παιδείας χ. Ζάν
  ΖαΙ άνεχώρπσϊ σήμερον την πρω-
  ί«ν άεροιτορικώς είς Λονδίνον
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου.— Τό Βε¬
  ρολίνον δι«ψ<ΰδει κατηγορηματι κως την μετάβκσιν «Ις τό Δάν· τσιγχ Γερμκν&ν βτρατιωτών ή «βλιτών νηβ τό προοχημ» τβυρι τα{ιο·ο». ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Κατά διενεργηθεΐαας προσφά τως άρχαιολογιχάς ανασκαφάς είς τα διαμερίσματα των άνακτόρων τής ΦαιαχοΟ χαί τής έπαΰλεως τής Άγίας Τριάδος δπδ τής Ίτα λίδος άρχαιολίγου Λουΐζας Μττάν- τι άπεχαλύφθη άξιόλογον δάπεδον μέ παρααΐάσεις άπειχονιζούσας μιχρούς ϊχθθς, όχτάποδας χαί δελφίνας. Άπεχαλώφθηοαν επί- σης τεμάχια ίχνογραφημάτων επί τής διαχοσμήσεως των τοίχων «πομιμούμενα πολύχρωμα μάρμα ρα χαί τίνα άκέραια χαμαροϊκά άγγεΤα χαί ίφθονα θραύαματα άγγείων τοθ αυτοθ ρυθμοθ. Άπαν ρήματα μΐτεφέρθηααν χαί χατετέ θ-ιοαν είς τό μουσιΐον Ηρακλείου. Αυριον την εσπέραν θά ουνέλθη •ίς συνιδρίαοιν χδ Έποπτιχβν Συμβουλιον Σΐοιχειώδους Έχπαι- διύσεως προχειμίνου νά ά,σχολη θΐ μέ τρεχούσης φύσεως ζητήμα ταέπί τί λήξει τοθ σχολιχοθ Ιχους. Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ :ιπι ΗΟΑΑΑΙΙΙΙΗ-ΕΑΒΕΙ βΛΙΥΝΑΦβΠ ΤΑΧΕϋΣ Η ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ; ΑΘΗΝΑΙ 2» Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας).— ΝυκτεριναΙ είδήσεις πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άνα φέρουν ϋ»τι άπό μέρους των Σοβιέτ θά παρασχεθή εγγύησις είς την Ολλανδίαν καί Έλβετίαν. Έξ άλλου τηλεγραφείται ότε ή σύνα ψις συμφωνίας μετά της Ρωσσίας, τής Αγγλίας καί Γαλλίας, μέ σκοπόν την σύμπηξιν κοινού άνμυντικού μετώπου προβλέπεται πάντοτεευχερής καί ταχείχ. βΑ ΠΛΡΑΚΑΜΦ90ΥΝ ΕΝΤΕΐ ΤΑ ΥΦΙΣΤΛΜΕΝΑ ΕΜ Π Β ΔΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας.)— Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ έξωτερικού ότι θεωρείται βέβαιον ότι θά παρακαμφθούν τα ύφιστάμενα έμπό· δια δια την οριστικήν συνεννόησιν τής Αγγλίας καί Ρωσσίας. Περί τούτου οί κύκλοι τού Λονδίνου καί των Πα· ρισίων δέν έχασαν ώς τονίζεται, τάς έλ πίδας των. ΤΙΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙΤΟΤΡΑΝΖΟΠΕΑΝ ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛ0Σ0Β1ΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας).— Σημεριναί πληροφο ρίαι τού πρακτορείου Τρανζόντσεαν αγ γέλλουν ότι ή στάσις τής Μόσχας δέν προάγει τάς διαπραγματεύσεις καί ότι ύφίατοΐνταε εισέτι πολλαί αμφιβολίαι επί τού άναμενομένου άποτελέβματος. 1 ΤΜίΤιΊΤ 1ΚΓ ΜΟΣΧΑΣ ΔΕΝ «ΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ » Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας). —· Κατά τας έκ Βερο λίνου πληροφορίας,έν σχέσει μέ τάς αγ γλοσοβιετικάς συνομιλίας, ή τακτική τής Μόσχας ήρχισε νά προκαλή βυσφο ρίαν είς Λονδίνον. Έξ άνακόινώαεων έγκύρων κύκλων, η Άγγλικήκυβέρνησις δέν είνε ίκννοποιημένη άπό την τ«κτι κήν ταύτηντήν οποίαν θεωρεϊ αντίθετον πρός^ τάς^ υφισταμένας σήμερον βυνθή κάς έν Εύρώπη καί την ανάγκην τής έ«ι δείξεως καλής πίστλως μεταξύ των είρη νοφίλων εθνών. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΡΡΑΞ ίΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντ*· ποκριτού μας)— Κατά τάς πληροφορί¬ ας των εν Βερολίνω ξένων άνταποκρι· των, οί γερμανικαί κύκλοι έξακολου· θούν νά παραμένουν ήρεμοι άπέναντΐ τής διεθνούς καταστάσεως. Αί γερμα νικαί έφημερίδες περιορίζονται να *ν«- γράφουν τα σχόλία των Γαλλικών καί Αγγλικών εφημερίδων χωρίς να έκφέ- ρουν παρατηρήσεις. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΛΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου (ίδ. ύπηρεβΐα). Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου αί έφημε ,^ες τής άριστερας αναφερόμενον είς την εξέλιξιν τής καταστάσεως έπιμένουν εις την ανάγκην ανασχηματισμόν τής »Αγγλικής κυβερνήσεως μέ βυμμετο· χήν είς αυτήν όχι μόνον τού κ. Τσώρ¬ τσιλ άλλά χαΐ των κ. κ. Ήντεν «αί Ντάφ Κοΰπερ.___________ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΙ» ΤΑΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τοΰ άντα· ποκριτού μας.)—Αί τελευταίαι πληρο φορίαι επί τής πορείας των άγγλοσοβι- ετιχών διαπραγματεύσεων είναι άντιφα- Λ Κ ι » -^ — — - — ^— -]■ —— — — —«- ψ ν* ^ ποιήθη έκ των νέων άγγλογαλλικών προ- τασεων, μολονότι δέν άποκλείουν την τελικήν συνεννόησιν έντός μικρόν εισέτι χρονικόν διαβτήματος. III Τ» Ε ΛΪΊ ;Λ.«ν ν. τ«ί οη τήί Πρ ίώ«ά τ· έ,ήί δ.-χρ.ο.ς «Ρ·«¥ Μ1 γαγενβν. Πρβσφυγ ηπρνοεν άλλοτε, ο:αν ^ »«ν«οτεγβι, *νβη·κβετο τη, αιιρ·βτ«τΐϋτοι, π« τβί χ«ί δυβτυχβϋντΐς, δ»ετηρ·δντβ Ααέμη τ« ι τή{ μιχρβοιατιχήί αυμα χβΐηβρυφέρβντ· είς τ·^ μευς χκί Ιζ»ν εί; τρω χβΐβηοθήκβς 'Αλλβ δι ίΐβρχβυν βήμερον παρά νόν κβλΐται Έλληνες Α: τιβτημίνβι, ζώντες 6«* βχέκην τής στοργής καΙ μερίμνης τού κράτβυ;, λΐται δημιουργτκο·, άφε μίνβι είς τα ίργά των, μβιωμένβι μέ τό βά σμοΰ χαί τής προοδον χοινής ^ πατρίδος. Κ«1 ήτο όντως ό χ·ν ληλετιρβς άνθρωπβς ν* Ρί είς την διακήρυξιν «ι • υπουρ γός — Διοιχητής Πρωτβϋβύσης μ. Κβτζιβς. τι έχΐϊνος, άλλοτε ώς μ«ΡΧ«5 Αβηνβίων, παλ τιρα, πέλεων τΠ$ Άττι α-νετέλεοεν είς την όλ·» Ρ«β»ν τής βη·«βΤββ~β, τ«ν μοριάδων προβφύ Μύ β«νβχ»ντρώθηα«ν μ τ« Π τηνβρ»βτ» τβν τι,