97511

Αριθμός τεύχους

5210

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  «τησία λίραι 3
  ίξάμηνος ϊ
  Άμερικής
  Ιΐησία οολ. 10
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "" - ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ '
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5210
  ·»*,
  ΤΟ ΓΕΥΙΗΑ ΤΟΠ ΚΡΟΣΦΥΓΩΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΣΜΛΤΛ
  Τό γβΰμα τό οποίον παρέ-1
  θΐσεν έ προσφυγιχός χοίμος
  τής πρωτευβύαης πρός τιμήν
  τού πρωθυπουργόν κ. Μετκ
  ξά, απετέλεσεν αναμφισβή¬
  τητον καί τρανήν απόδειξιν
  των αίσθημάτων πού τρέφει
  ο κόσμος αύτός πρός τό ση¬
  μερινόν κράτος. Έδωκεν ο-
  μως συγχρόνως την ευκαιρί¬
  αν νά διαπιστω9οΰν αλήθει¬
  αι καί ν' ακουσθοδν λόγβι
  πού δίδουν πλήρη την είκό·
  να τής σημερινάς καταστά¬
  σεως.
  ΚαΙ ήτο πράγματι χαιρός
  ν' άκβυσθοΰν οί λόγοι αύτοί,
  νά γίνουν αί διαπιατώοεις
  αυταί. Διότι ίττως ορθώς έτ·
  νισεν β'Υπβυργός—Διβιχητής
  τής Πρωτευβύαης κ. Κοτζιάί,
  δένύκάρχουν πλέον πρόσφαγες
  Καί δέν πρέπει νά γΐνεται «Ι;
  τό έ;ής διάκρισις προσφύγων
  καί γηγενών. Πρόσφυγες υ¬
  πήρχαν άλλοτε, ο τα ν υπήρ¬
  χαν άατεγβι, άναπβκατάστα-
  τβι, άπρβστάτβυτβι, πεινών-
  τβς καί δυστυχβύντες, οταν
  διετηροΰντβ άκέμη τα ράκη
  τής μιχρασιατική; συμφοράς
  καιπεριεφέρβντ© είς τούς δρό
  μους καί ίζων εί; τρώγλας
  χ«1 αποθήκας Άλλά δέν ύ·
  πάρχουν σήμερον παρά μο¬
  νον πολίται Έλληνες άποχα
  τεστημένβι, ζώντες υπό την
  οχέπην τής στοργής καί τής
  μερίμνης τοδ κράτβυ:, πο¬
  λίται δημιουργιχο), άφβσιω-
  μένοι είς τα έργά των, άφο-
  μβιωμένοι μέ τό περιβάλλβν
  ^ ΰ λ
  σμβΰ χαί τής πρβόδβυ τής
  κοινής πατρίδος.
  Κ«ϊ ήτο όντως β χαταλ-
  ληλέτιρβς ανθρωπος νά προ¬
  βή είς την διαχήρυξιν αυτήν
  ό υπουργός —Διοικητής τής
  Πρωτευούσης χ. Κβτζιάς. Διό
  τι έχεΐνος, άλλοτε ώς Δή-
  μαρχος Άθηναίων, παλαιό·
  τερα, χαί άπό τριετίας ώς
  Διοικητής τδν πόλεων τοϋ
  Λϊχανβπβδίβυ της 'Αττικής.
  συνετέλεσεν είς την όλοκλή·
  ρωσιν τής άπβκαταστάσεως
  τδν μυριάδων προσφύγων
  πού συνεκεντρώθησαν πέριξ
  Της Πρωτευούσης χαί τού
  Πειραιώς, είς την οριστικήν
  διαμόρφωβιν χαί την συμ¬
  πλήρωσιν τδν προσφυγιχών
  ουνβιχισμών, είς την τελείαν
  άναχαίνισίν των χαί είς την
  έξίλιξίν των είς πόλεις ώ
  ραίας, άνέτβυς, ύγικινάς, αί
  σθητικώς θαυμασία;, άρτίας
  άπό πάσης απόψεως.
  Διότι ο χ. Κβτζιάς, είς τάς
  ωραίας έμπνεύσεις χαί την
  δραστηριότητα τοΰ όκοίου
  τόβα πολλά όφείλει ή πρω
  τεύβυσα χαί ό Πειραιεύς χαί
  τό'ουγχρότημα πόλεων πού
  τάς περιβάλλβυν, υπήρξεν β
  κυριώτερος συντελεστής τής
  πλήρους αφομοιώσεως τβΰ
  πρβαφυγικβΰ στοιχείου πού
  χατοικεΐ είς την περιφέρει¬
  αν τής Διοικήσεως πρωτευ
  ούσης, μέ τόν γηγκνη πλη
  θυβμόν. Κ«ί διότι έχεΐνβς
  ειργάσθη διά την ανάπτυξιν
  των δεβμδν πβύ ίνώνβυν
  τόν προσφυγικόν κόσμον μέ
  τό σημερινόν κράτος. Είνε
  αύτη μία άλήθεια την όιτβί
  αν παραδέχβνται χ«ι όμβλβ
  γβΰν ίλβι. Είνε μία άλήθεια
  πβύ άπβτίλϊί τίτλον τιμής
  βχι μόνον διά τόν κ. Κβ
  τζιάν άλλά χαί διά τόν αρ¬
  χηγόν τής κυβερνήσεως. Διό¬
  τι τόν τόνον τής φιλοπροσ-
  φυγικής πολιτικάς, τόν ίδω-
  αρν ό χ. Μεταξά;, όπως Ιδω
  χΐ καί τόν ρυθμόν <ίς ίλ·{ τάς ίκδηλώσβΐί κ«ί τάς Ινιρ γείας τβϋ σημερινβΰ χρά- τού:, όπως δίδει χαί τάς χα- τβυθύνοεις είς έλχς τάς προσ¬ παθείας τής χώρας πρός πε¬ ρισυλλογήν, άναβυγχρότη- σιν καί άνόρθωαιν επί τοΰ πεδίου τού πολιτισμοΰ χοχΐ τής πρββίου. ΟΙ έχπρόσωποι τοΰ προσφυγιχοΰ κόσμου τό ανεγνώρισεν καί τό ώμολό- γηβχν. Ό ένθβυαιασμός μέ τόν όιτβΐον ύπεδέχθησαν τούς έμπνευσμένους λόγους τοΰ χ. Μετίξά «ί έξ χιλιάδϊς συνδαιτηαόνες — άντιπρβσω- ποι των όργανώσεων χαί τής διανοήσεως τοδ λαοΰ τής Ί- ωνίας, τής Φράκης καί τής Κωνσταντινουπόλεως, απετέ¬ λεσε την πανηγυρικήν έκ¬ φρασιν τ&ν αίσθημάτων τοϋ προσφυγικοΰ στοιχείου πρό; τόν αρχηγόν της κυβερνήσε ως χαί τό σημερινόν κράτος χαί την χαλυτέραν έπισφρά- γισιν των λόγων αυτών. Αί προσφωνήσεις δέ καί αί ά- παντήσεις πού ήχούοθησχν κατά τό μεγαλειώδες αύτό γεΰμα απετέλεσαν την βαθυ τέραν καί είλιχρινεστέραν Εκφρασιν τής εύγνωμοσύνης τδν προσφύγων πρός τούς χ. χ Μεταξάν καί Κοτζιάν χαί την κυβέρνησιν ολόκλη¬ ρον, δι* οσα υπέρ αυτών έ¬ πραξαν. Άλλά άπό τό γεΰ¬ μα αύτό χαί ά πό τούς λό- γου$ πού έξεφωνήθησαν κατ' αύτό, άπεχομιΌθησαν πολλά ώφέλιμα συμπεράσματα πού θά χρησιμεύσβυν διά νά δι- δάσχουν χ«1 είς τό μάλλον πώς πρέπει νά φέρωνται τα χράτη πρός τούς πολίτας των, καί πώς δημιουργοΰνται οί δεσμοί μεΤαξύ των κυβερνή σεων χαί των λαών. Τό σκου δαιότερον ομως συμπέραβμα «πομένει ότι οί πρόσφυγες έπαυσαν πλέον νά είναι πρόσ φυγες, ότι εχβυν άφβμβιωθή τελείως, ότι άποτελοΰν την πρωτοπορείαν >άθε άναδημι
  βυργικής προσπαθείας, ότι ή
  Ελλάς χατβιχεΤται άαό λα¬
  όν όμβιογβνή, ψυχιχως ήνω
  μένον, φρονηματικώς ύγιά
  χαί συμπαγή, ικανόν καί έ¬
  τοιμον νά συνεχίση τάς πα-
  ρκδόσεις τού χαί νά βαδίσηέπί
  τής όδοΰ των πκπρωμένων
  τού.
  0Π82 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΠΟΤΥΧΒΜΕΗΟΙ
  Τα άποτιλέσματα των έξετάοε
  ών άποτελοθν σταθμόν εις την μα
  θητιχήν ζωήνΛΑλλά καί την χοι
  νωνικήν. ΕυτυχΕαι βαρυσήμαντοι
  άπό τό ίνα μέρος. Δυστυχίαν ά
  νεπανόεθωτοι άπό τό άλλο. Τ·.ύ
  λάχισιον έ*τοι τάς θεωρ·.Ον χαί
  ίτσι τάς παρισιάνουν καί οί άμέ
  σως ένδΐαφιρόμενοι καί ζλ γονιίς
  χαί χηϊεμόνΐς των.
  Ή μικροθλα μέ τα χαρούμενα
  μάτια, μέ την έαωτεριχή άγαλλί
  ασι πού έξωΐερικεύιται τόσο χά
  λά είς τό σύνολον της, π<ιύ μοί άζει Ινα λουλοθδι μέ τού; πρώ τους ζωηρού; χρωματισμούς χαί τα πρώτα πλαστιχά χυματίσματα, είνε ή μι« νότα τής συμφωνίας. Ή άλλη μέ τα δαχρυσμίνα μά· τια είνε ή ϊιύιερη, ή ττερισσόιε ρον φρονώ άξιοπρόσεκτη. —Μόνο μετεξετασιέα; Καί χλαΐς γι' αύτί;... Ό πατέρας πού χαΕρεται γιά την πρόοδο τοθ παιοΊοΟ τού, Ιχει δλη την αυγχατάβασι γιά τί παι δΐ τοθ ιίλλου. Ο£ γονεϊς πάντοτε είναι κοινοι στά αίσθήματά τους. Κϊί άλληλίγγυοΐ. Έκτίς ούτοθ χρατοθν μαζύ τους Ινα μέγα μέ ρος άπά την παιδαγωγιχή—την ίγραφη έννοιΐται. Παραχολουθοθν άπό χοντά τό παιδί χαί μάλιοτα οτΐς «ξυοχολώτερες ώρίς τού», τίς έξωσχολιχί;. Μορφώνουν συνε πώς άκριδή" ουμπεραοματα γιά τ4ν χα?Λχτί)ρί τού. "Εχουν έξ 5λ λ-,υ καί οιά ζητήματα αθ:ά χαί την ίίίχή των πιΐρα χ«ί τή γινι· Παγκόσμιον ρεπορτάζ Αιά τοϋ φακού 1111 Ή Έθνική νεολαία —Είς τάς τβλβυταίας άσκήσβις παθητι κης άεραμύνης έν τή πρωτευούση ή συμμβτοχή των μελδν Γτης Έθνι· κης νεολαίος ύπί|ρξΕν είς τό *·ηακρον άποδοτινή. "Ανωτέρω άπει· κονΐζετσι φαλαγγΐτης άκούων μετά ηροσοχής την σχετικήν δι¬ δασκαλίαν. χώτερτ) τοθ χοινωνιχ&Ο άνθρώπου. ΚαΙ οί παλαιότεροι χαί οί με ταγενίατεροι εσυνήθισαν νά θε τουν τίς μαθητι*έ; έτιτυχίες ή άποτυχίες υπεράνω πραγμάτιον. Μία άποτυχία στίς έξετάσεις έ ξαχολουθεΐ νά θεωρήται ώς μία ίταδίκτ] Νά άπομένη ώ; σήμα χατατεΡέν διά μιχρούς χαί μεγά- λους. Άλλά γιατί; Έ ζωή εί- ν· τόσο παρίξΐνΐιΐ "ΑΤανίΜχΙϊ" πήσωμεν βιογραφιχώς πολλούς άνθρώπους, άπό τα μαθητιχά θρα νία πρός τίς άνώτερες διαμορφώ σεις, θά διαπιστώσωμεν πολλάς αντιθέσει;. Οί χαλοί μαθη¬ ταί δέν υπήρξαν πάντοτε χαί χαλοί πολίται ή δημιουργιχοί άνθρωκοι. Αντιθέτως έκιίνοι π ύ δέν έπηδοθσαν χαί τόσον ιυχολα τίς τάξεις έβγήχαν άσσοι τής ζω ής. Βεβαία δέν γενικεύω τό ζήτη μα. Ώστόσο έχω ύπ' ϊψιν μου ωρισμένα άποδειχτιχά γεγονότα πού δέν είναι ολίγα διά μέσου των έποχών. * * * —Μίνο μετεξΐταηέα χ*ί χλαΐς γι' αύτί;... Ή παραιήρησι τοθ χαρούμενου πατέρα ασφαλώς δέν ήταν διό· λου άντιπαιδαγωγιχή. Άς φρον τίσουμε δλοι νά έλαφρύνουμε τό Ι δράμα των μικρών. Μιχρίς Νι- ίβες καί μιχροΐ Άμλέτοι στέ- χονται αυτή τή στιγμή παράμι ρα άπό τό μιθύσι τής χαρας πού χρέχει νά ξεσπάση στό άνοιχτό Οπαιθρον. Άς νοοθετήσω με, άς παρηγορήσωμε, άς διασκι δάσωμε τού; άποτυχημένους. Τό Λν Μ»(ρνβυν ή ίχι τα γράμματ* δέν είνε ζήτημα τόσο άπλοθν 8σο τό νομίζομεν. "Εχει τίς βαθύΐερες συχνά άφορμίς τού. Άς φροντίσουμε νά τίς άνακαλύψΐυμε χαί νά τίς κτυπήσουμε. Άπό την άποτυχία στήν έπιτωχΕα ή ά πίστασις ίέν είνε μεγάλη. 'Α.ρ%ιϊ νά Ιρευνηθς ή πρώτη, άρχεΐ νά χαθορισθοθν τα έμπόδια πρός την δευτέραν.Τότε θά δημιουργηθή, εί νεβέβαιο,ή άνάλογος δρμή.'Η αμιλ- λα δέν υπήρξε Ισως ποτέ πολύ ίέ περισσότερον σήμερον, ζήτημα σκληρότητος. Ή είρωνεία των άν θρώπων <πού τα ξέρουν 8λα», δέν ίπαιξΐ ποτέ καλόν ρόλον, δχι μόνον ώς προσόν έπιδι'ξεως άλλά χαί ώς βάσις παιδαγωγιχή. ΛΣΜΟΛΑΙΟΣ Τα διεθνή ζητήματα ΟΙ ΙΙΙΗΣΗ Η Ή ΟΑ ΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟ ΑΙ προσπάθειαι των είρηνοφΐλων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Ιουλίου (Ιδι¬ αιτέρα ΰπηρεσΐο) — Άσχολού μεναι αί έφημερίδες σήμερον μέ την ,διεθνή κατάστασιν πά ρατηοοθν ότι μολονότι ή κρ( σις δέν παρήλθεν έν τούτοις ή πρωτοβουλΐη περιήλθε καί πάλιν άπό τάς ένόπλους δυ¬ νάμεις ίίς την διπλωματίαν ή ό ποία καί άναπτύσσει έξαι ρετικήν δραστηριότητα. Θά ήτο βεβαίως πλάνη οΐκτρά, τονίζουν δλοι έν χορώ οί άρ- θρογράφοι καί νά φαντσσθώ μέν κάν ότι εισήλθομεν είς περίοδον ύφέσεως καί δτι οί κΐνδυνοι άπεφεύχθησαν. Άλ- |λά θά ήτο καί άδικαιολόγη τος άπαισιοδοξία νά πιστεύ σωμεν δτι ή άναβολή έστω [τής συρράξεως δέν μδς δίδει πολλάς εύκαιρίας καΐ δυνατό τητας διά μίαν ύστάιην καί αποτελεσματικήν προσπά¬ θειαν περιφρουρήσεως τής εί ρήνης κσΐ τοθ πολιτισμοΟ. Αντιθέτως, ή περΐοδος σύ τή τής «ένόπλου είρήνης» τής άμφιβολΐας καί τής ά να μόν ής πού κάμνει τούς λαούς ν' άνα λογΐζωνται μέ φρίκην καί άπο τροπιασμόν την κόλασιν ενός νέου πολέμου, παρέχει πολ λάς δυνατότητας είς την δι¬ πλωματίαν νά δράση έπωφε λώς καί ν' άποτρέψτ) τόν πόλε μόν τ) τουλάχιστον νά τόν κα ταστήση ολιγώτερον ό5υνηρόν άν ποτε έκραγί). "Ηδη μάλιστα παραιηροθν αί έφημερίδες, ή διπλωματΐα έργάζεται μέ πυ ρετώδη ρυθμόν. ΑΙ άγγλοσοβιετικαί δια πραγματεύσεις έπροχώρησαν άρκετά καί ευρίσκονται πλέ όν έγγύς πρός εύτυχές τέρ μα. Καί φαίνεται δτι είναι ά πολύτως δυνατή ή υπογραφή τής τριμεροθς συμμαχίας. Έ άν δέ δέν ύτΐογράφεται είναι διότι γίνεται σκέψις νά εί ναι δχι τριμερής άλλά πεν τσμερής μέ συμμετοχήν τής Αγγλίας, τής Γαλλίας, των Σοβιέτ, τής Πολωνίας καί τής Τουρκίας ώαττε τό μέτω¬ πον τής βΐρήνης νά ύψώνε- ται πέριξ ολοκλήρου τής Εύ· ρώπης καί τής Μβσογείου διά νά είναι περισσότερον Ισχυ¬ ρόν. Επί τής βάσεως δέ αυ¬ τής διεξάγονται ή5η αί σχε¬ τικαί δισπραγματεύσεις είς την Μόσχαν καβώς κσί είς τάς πρωτευούσσς των άλλαν ενδιαφερομένων χωρών. Κσί έλπΐζεται δτι θά επιτευχθή ταχέως συμφωνία. Όπως έλ· πίζετσι καί ότι ή υπογρα¬ φή τής πεντο-μεροθς αυτής συμμαχίας θά δημιουργήση τό Ισχυρόν τεΐχος τής είρήνης έ ττί τοθ όττοίου θά συντριβοθν αί δυνάμεις καί αί προθέσεις των έπιθετικών. Διότι πράγ ματι, μία τοιαύτη συμμαχία είς την οποίαν έν περιπτώ σει κινδύνου πολεμικής συρ ρόξίως θά προσχωρήσουν καί τα πλείστα των άλλων μι¬ κρών κοί μεγάλων κρατών τοϋ κόσμου, θά παρουσιάση Μνα κολοσσιαϊον δγκον άκα- ταγώνιστον είς ύλικήν δύνα μιν καί ηθικήν επιβολήν. Είς άντιστάθμισμα δέ τής συμμαχίας αυτής τώ/ είρηνο φΐλων, τα κράτη τοθ άξονος προσποθοθν νά μετατρέψουν άφ' ενός τό άντικομμουνιστι- κόν σύμφωνον είς τριμερή Γερμανοϊΐαλοϊαπωνικήν στρα- τιωτικήν συμμαχίαν καί νά προσεταιρισθοθν τελείως την Ούγγσρίαν, την Βουλγαρίαν, την Ισπανίαν καί άλλας τινάς μικράς χώρας. Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν ήΓερμσνική κυρί ως διπλωματΐα ένέτεινε τάς προσπαθείας της τάς τελευ¬ ταίας ημέρας καί έθεσεν είς κίνησιν δλον τόν μηχανισμόν της καί δλα τα μέσα πού Ιχει είς την διάθεσίν της. Οί έν Λονδίνω δμως πιστεύουν δτι ή προσπαθεία αυτή δέν θά έχη σπουδαΐα άποτελέσμα τα." Θά την εξουδετερώση ή Αγγλία πού απεφάσισε νά ρ(ψΠ είς την πλάστιγγα δλον τόν υλικόν καί ηθικόν δγκόν της. Καί θά θέση είς ένΐσχυ σιν τής διπλωματίας τό Σίτυ. Θά κηούξπ οικονομικόν πό λεμον κατά των άντιπάλων της καί θά χορηγήση άφθό νως πιστώσεις είς τούς φΐλους της. Θά ρΐψρ δηλαδή είς άγώ να τό περίφημον «Ίππικόν τοθ ΆγΙου ΓεωργΙου» δηλαδή τάς χρυσας λίρας της, πού άνεδεί χθη πάντοτε είς δλους τούς αγώνας, είς δλας τάς περι πτώσεις, άήτητον. "Ηδη μάλι στα απεφάσισε νά χορηγήση δάνεια έκατοντάδων έκατομμυ ρίων λιρών είς τάς συμμά χους της χώρας πρός οίκονο μικήν άνόρθωσίν των καί συμ πληρώσιν των. Καί των έξοπλισμών ασφαλώς θά νίκη ση. ΦατΙνεται δέ δτι ή Άγγλι κή καθώς καί ή Γαλλική δι πλωματία στρέφουν την προ σοχήν καί την προσπάθειαν των την στιγμήν αυτήν πρός την Ισπανίαν την οποίαν καί άγωνίζονται ν' άποσπάσουν άπό την επιρροήν τής Ίταλί άς καί Γερμανίας. Καί έλπί ζουν νά τό επιτύχουν διότι ή χώρα αυτή συντετριμμένη είς καπνίζοντα εισέτι έρείπια Ιχει ανάγκην μακράς περιό δου είρήνης καί μεγάλων οί κονομικών ένισχύσεων διά ν άνοικοδομηθή καί ν' άνορθωθ{ έκ νέου. Ή εξουδετερώση δέ τής άπειλής έκ τής πλευράς τής Ίσπανίας θά είνε ή πρώ τη καί σοβαρωτέρα νίκη τής Αγγλίας καί Γαλλίας. Έν πάση περιπτώσει, βέβαι όν είνε καθώς τονίζουν αί αγ γλικαΐ έφημερίδες, ότι ή διπλω ματία ανέλαβε νά παίξη τάς ημέρας αύτάς καί τα τελευ ταΐον άτού της. Καί πρέπε ν" άναμένωμεν τ' άποτελέ σματα. Διότι έξ αυτών θά κριθή ή τύχη τοθ κόσμου. Δέν θ' άργήσουν δέ νά φανοθν Έντός τοθ Ιουλίου θά κατα τό σχολείον Διονυσίου. Ίδρυθέν πρό ολίγων έτών τό σχολείον Διονυσίου Μονο¬ φατσίου, στεγάζβται είς οΤκη μα παλαιόν καί τελείως άκα- τάλληλον δι* εκπαιδευτήριον. Καί ή μέν Κοινότης Σταβιών είς την οποίαν ύπάγεται τό χωρίον καθώς καί οί κάτοικοι προσφέρονται νά συνδράμουν είς την ανέγερσιν νέου διδα- κτηρίου, συμφώνως πρός τούς ορους τής παιδαγωγικής Χοει άζεται δμως καί ή ενίσχυσις τοθ κράτους. ΚαΙ πιστεύομεν 6τι θά δοθή, έφόσον ή σημερι- νή κυβέρνησις Ιχει απόφασιν να πλουτίση την χώραν μέ νέα ύγιεινά, άνετα καί πολιτι σμένα έκπαιδευτήρισ. Χρειά- ζεται μόνον νά λάβη σχετι¬ κήν απόφασιν τό Εποπτικόν Συμβούλιον στοιχειώδους έκ- παιδεύσεως τοθ νομοΟ μας καί νά προβή είς τάς καταλ- ληλους είσηγήσεις πρός την άρχιτεκτονικήν ύπηοεσΐαν τοθ ύπουργείου τής Παιδείας. Οδικά. · ΈγκριθεΙς υπό τοθ ύπουρ- γεΐου τής Συγκοινωνίας, έπε- στράφη ό νέος προθπολογι- σμός τοθ ταμείου έπαρχιακής όδοποιΐας τοθ νομοθ μας. Πι· στεΰομεν λοιπόν δτι κατόπιν τούτου θά αρχίση τό ταχύτε ρον ή εκτέλεσις των έργων υπέρ των οποίων Ιχουν άνα· γράφη πιστώσεις. Ύπάρχει βέ βαια τό κώλυμα τής ελλείψε ως μηχανικοθ. Άλλά καί αύ¬ τό δέν είνε δύσκολον νά πά ρακαμφθη διά τής προσλήψε ως νέου τοιούτου. Τό Ταμεΐ όν Ιχει εύτυχώς άρκετούς πό ρους. Άλλά καί ό νομός ε- χει μεγάλας όδικάς ανάγκας πού πρέπει νά θεραπευθοθν τό συντομώτερον έφόσον τό έπαρχιακόν ταμείον διαθέτει τα χρηματικά μέσα. *. αα κ. κ αι. χ ε λ καθιστά εΰκολον δειχθή άν έχη θέσιν ή διπλω ψ[ν τηςνβ[ς 6σους ματία ή άν δοθί) ό λόος είςΐ Ή όδός Φαιστού. Είναι ευχάριστον δτι τόσον τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί Τουρισμοθ δσον καί ή Γενι- κή Διοίκησις ένδιεφέρθησαν διά την επισκευήν καί την συν τήρησιν τής όδοθ Ηρακλείου —Φαιστοθ διά τής οποίας 4- ξυπηρετεΐται ό πληθυσμός τοθ μεγάλου κάμπου καΐδιέρχονται οί μεταβαίνοντες είς προσκύ νημα των έρειπίων τής Γόρτυ¬ νος, τής Φαιστοθ, τής Αγ. Τριάδος καί χ&ν άλλων άρ χαιοτήτων. Ελπίζομεν δέ δτι θά ληφθή τώρα φροντίς καί διά την κατασκευήν αμαξιτής όδοθ άπό τής κεντρικάς άρτηρίας μέχρι τής άρχαίας πόλεως. Ή άνάγκη τής κατα σκευής αμαξιτής όδοθ αγού¬ σης μέχρι τοθ λόφου τής Φαι στοθ Ιχει αναγνωρισθή καί Ιχει τονισθή κατ' επανάληψιν. Ή απαιτουμένη δέ πίστωσις Ιχει εγκριθή υπό τής Κυβερ¬ νήσεως. *** Ή Ιητεία. Κατενθουσιασμένοι έμειναν κυριολεκτικώς οί έκδραμόντες είς την επαρχίαν Σητείας, μέ- χρι τής Μονής Τοπλοθ, συμ¬ πολίται μας. Ή φιλοξενία των Σητειακών, ό πλοθτος τής επαρχίας, ή γραφικότης των τοπείων, ή εύγένεια, ό πολιτισμός καί ή έργατικότης των κατοΐκων τής ύπαίθρου, τούς επροκάλεσαν ζωηροτά- τας έντυπώσεις. ΚαΙ πράγμα- τι ή Σητεία είναι Ινας τόπος πού δέν τόν λησμονοθν δσοι τόν επισκεφθούν. "Ας έλπΐσω μέν μόνον δτι ταχέως θά δια- νοιχθή ή όδός καί θά έξασφα λισθή τακτική δι* αύτοκινή τού συγκοινωνία πού θά έξυ- πηρετή την επαρχίαν καί θά έπίσκε- νά ψ[ν τηςβ[ς 6σους θ^λουν ματία ή άν δοθί) ό λόγος είςΐτήν γνωρίσουν έκ τοθ πλη· τό τηλεβόλον. οίον. ?
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή τε
  λευταΐα δημιουργία τοθ ΧονδροΟ
  καΐ ΛιγνοΟ «ΕΟΘυμοι Τυρολέζοι».
  Την Δευτέραν δ εΎν,ρωμος κο
  λοσσός «Γκολδούιν Φ6λις».
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
  μπτην καί Κυριακήν άπογευματι
  νή ωοα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «ΣτΙς
  Φλόνες τής Σαγκάης·.
  Δευτέρα, Πίμπτη, Σόββατο
  Κυριακή &ρα 7 1)2 άπονευματινή.
  ΜΙΝΩΛ.- Κυριακή ώρα 2 μ.
  μ. «Γά άπόκρυφα τής Άφρκή'.» έ-
  πεισοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός ,'Αθηνών
  Πρόγραμμα 7ης'Ιουλίου.
  12 25 Σημα—Έθνιχδς Ύμνο
  —"Υμνος ΝεολαΕας.
  ν 12 30 Ή ώρα τοθ έί,γάτου.
  13 Ποιχίλη μουσιχή )
  13.30 Χή
  σεις:
  η μή ()
  Χρηματιστήριον—Ειδή
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθηνών
  13 45 Χαβάγιες Καραμαλή
  14 10 Είδήαεις— Μετεωρολογι
  χδν δελτίον—Κίνησις άγοράς ϋε
  ραιδς.— Έθνιχδς "Υμνος—*Ύμνο< Νεολαίας. 19.10 "Εργα διά πιάνο το Μπετόβεν (ϊίσχοι). (Έχτελεστή δ Κέμπφ). 19.30 Ή ώρχ τής Έλληνίδος 19 45 ΈπιλογαΙ απδ όπερέττΐι τοθ Λέχαρ (Δίσχοι). 20. Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν. 20 15 Δημετιχδ τραγβθδι (Ε»πδ τοθ χ. ΖχχυνθινοΟ, συνοδεία λα'ι χων ίργάνων). 20.45 Είδήσεις.— Χρηματιοτή ριον—Μετεωρολογικον δελτίον. 21 Μο,ίσιχις έπιτυχίες άπο πά ληές Αθηναι»έ; έπιθκορήαιις (Έκ τιλισταί: Αί χ. Σωτηρία Ίχτρίδη χαί Ελένη ντέ Ροζέ χαί οί χ Όρέσΐης Μακρής καί Γ. Γαβριη λίΣης. Είς τδ πιάνο δ κ θεο'φρ Σαχελ/αρίδης. Έπιξηγηματιχαί είαηγήβεις υπό τ&Ο χ. Αούκη Δέλ 21.45 Μοοσιχή ίωματίου (δι σχοι). 22.15 Νυχτεριναί ιίδήσιΐς. 23 30 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (£>πδ
  τ&Ο χ. Γ. Μουλά! βαθύφωνον.
  23. Μουσιχή χοροθ (δίσχοι).
  23 30 Μικρά όρχήοτρα (υπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιταλη)
  &20 ΐελευηιΐαι είΒήσεις.
  0.30 Συνέχεια μικράς όρχή
  στρας.
  Την Δευτέραν στοΰ:
  ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Έ» άς νέβς κινηματο
  ρφές θριαμββς!
  Ό έγχρωμβς χολβσσές
  πού άνεστάτωβε τάς 'Αθή
  νας.
  Ν
  ΦΟΛΙΣ
  *Ενα ώμορφο καί άπλο ρω
  μάντζο πλινμένο μέσασ' ενκ
  άφαντάστευ ώμορφΐάς καλλι
  τΐχνιχό πεβιββλλον. "Οτι πιό
  πολΰτιμο βχβι α επιδείξη
  ή Άμΐρική βέ βέατρο, 06 ό
  θόνιι, οέ έάδιο, οέ ίιτερ», βέ
  μπολλίτ*.
  ΕΛΕΝ ΤΖΙΜΠΣΟΝ
  Πριμαντονα τής Μβτρβιτό·
  λιταν όπερ α. Τα 2 μΐγάλα
  ιιποτλέττα τής Μΐτρ. Χπ«ρα{
  μέ την μεγαλβίτΐρη χορεο-
  τρια τβΰ κοσμου
  ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ
  "Ε ν α φΐλμ όνιιοώοΊς πβύ
  θά χαρή ίλο τβ Ήράκλΐιο.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΥΡΟΑΕΖΟ
  ΧΟΝΔΡΟΣ
  Β ΑΙ
  ΛΙΓΝΟΣ
  '0 σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΩ ΔΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  ΙΟέβν
  Ό Σιμάνοβιτς, έλεύθερος ν'
  ανοίγη μέσα είς τό σπίτι τοθ
  Γρηγόρη Γιεφήαοβιτς τίς πόρ·
  τες, άνοΐγει την θύραν τοθ
  γοαφείου καί μπαΐνει μέσα...
  Έκεΐ βλέπει τόν Ρασποθτιν
  καθισμένον είς τό ντιβάνι...
  Είς τα γόνατά τού κράτει μί¬
  αν ώοοίαν γυναΐκα .. Ό Σι
  μάνοβιτς βλέπη τιώς Ιρχεται
  είς ^κατάλληλον στιγμήν...
  Άλλ' 6χι! Κάθε στιγμή είνε
  κατάλληλος γιώ ν' αναγγείλη
  είς τόν _ Ρασποθτιν την νέαν
  ευνοιαν τής τσαρΐνας... Βγά-
  ζει καί τοό δείχνει τόν άδα-
  μαντοκόλλητον στσυρό...
  —ΣοΟ τόν στέλλει ή τσαρί-
  να ... τοθ λέγει.
  —Τα μάτια τοθ Ρασποϋτιν
  άστράφτουν... Άπλώνει τό
  χέρι τού... Ό Σιμάνοβιτς τιλη
  αιάζει. Τοθ παραίίδει τόν
  σταυρό. 'Ύστερα φεύγει. Ή
  παρουσία τού μπορεΐ νά ένο·
  χλβ·.·
  —Τό ώραΐος σταύρος! λέ¬
  γει μέ θσυμασμό ^ή γυναΐκα
  πού ό Ρασποθτιν έχει στά γό·
  «=»
  ναΐά τού...
  —ΣοΟ άρέσει,
  ττεριστέρα
  μου, σοθ άρέσει; την ρωτδ ό
  Ρασττοθτιν...
  Καΐ χωρίς νά περιμένη α¬
  πάντησιν τής κρεμφ τόν άδα
  μαντοκόλλητον σταυρό μέ τή
  χρυσή καδένα πού τοθ παρέ
  δωσεν ό Σιμάνοβιτς, τόν σταυ
  ρό πού τοθ Ιστειλεν ή τσαρί
  να, άπό τόν,,λαιμό της.
  'Ύστερα σκύβει τό κεφάλι
  τού καΐ φιλεΐ τόν κρινένιο λαι
  μό της...
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20όν
  Ή ζωή Ιχβι καταστή" μαρ-
  τυρική γιά την πριγκήπισσα
  Νατάσα άπό ιήν ήμέρα πού
  άπό τόν μνησιήρα της, τόν
  πρίγκηπα Παθλον Τσεγκόντι
  την χωρΐζει τό φοβερό της
  μυστικόν. Ό Ρασποθτιν τής ά
  φήρεσε τό πολυτιμότερον δώ¬
  ρον μέ τό οποίον μιά νέα γυ-
  ναΐκσ, έστεμμένη ή μή μπορεΐ
  νά πάη πρός εκείνον πού πρό
  κείται νά καταστή [άνδρας
  της. Τό πολυτιμότερον αύτό
  των δώρων, ή πριγκήπισσα Να
  τάσσ τό έχει χάσει. Θυμάται
  την επίσκεψιν τοθ Έβραίου
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα τής κοτσίδας
  έπανέρχεται;
  Κεμάλ Άτατοόρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  ΚΟΙΝΟΝ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Αφίχθησαν χθές β
  εροτΐορικίδς οί κ. κ. Α. Γιαννακό
  πουλος μηχανικόο, Ν, Δρανδάκης,
  107ον ■π Πετροπουλέας
  γ7~ιω ^ ι. / „.„ ! ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ή
  Προέβη μέ άποφασιατιχότητα, &1ς Καα[να Δ. Παπαματθαιάκη δώ
  άλλά μέ σύνεσιν. "Ηρχισεν άπο σαβα τάς έ—Ι διτΐλώματι ίξετά
  την σωματοφιιλακήν του.Έφόρισΐν σεις της ενώπιον των χαθηγητών
  Ινα είδο; πηλικίοι, είς τούς σωμ« τί,ς Ια^^^^«^
  τοφύλακάς τού. Κ»ί 5ταν αύτοι ϊέν
  ϊφεριχν αντίστασιν, άντιχατέστησι
  μέ πηλίκια τα φέσΐα των στρατιω
  των, καί έξαπέστειλεν έκτταιδευ
  τάς ,διά νά ε'ξηγήοουν τα "πλεονϊ
  ή τοθ νέου καλύμματος τής
  ς ,
  χτήματα τοθ νέου καλύμματος τής
  ύ αθέ * δ
  Γύρω στήν πόλι.
  Τό γαλλικόν καταδρομικόν «Μι
  ό όΐ άέλ
  τ μμς ή γ ρμ Μι
  πού αντιθέτως πρ*ς τδ , λάν» τό όιοΐον άπέπλίυσβ τάς
  ή^ ν^^
  Ή κόμμωσις πρός τα περσ-
  σμένα —Ή μόδϊ τής χομμώσιως
  υφίσταται τδν τελευταίον καιρόν
  χαταιγΐσμδν μεταβολών, σχεδίων
  καί μιταμβρφώσκαν. Ή μία ή
  μερά άνατρέπει τα σχέδιοι ' τής
  προηγοαμένης καί ή έπομένη έ·
  πανίρχεται είς τα πρ-,η ^ούμενα
  χτενίσματα.
  Οί Παρισινοί χομμω;αί πού έ πά
  νέφεραν χωρίς μιγάλον ό
  νά ίπιβάλουν την 'παλτ,ίΙ; μόδα
  τής «■τόσον αγαπημένην χοτσίδας.
  "Η5η έιΐϊνεμφινίζοιιν την χο
  τσίδχ επάνω σέ άηλό κτένιομα
  μαλλιών, χωρίς μποθκλες καί κιι
  ματισμούς.
  "Οσαι χιιρίαι είχαν ωραίας ά
  ξιοπρίσιχτες κοτσίδες Ιϊν θά βρα
  δύνη δ χαιρδς πιύ θά τής άνα
  ζή έιν οί Παρισινοί χομ
  ,.Τ.Γ_. Λ_Γ.. γ--,..... ____ μωταΐ δπερισχύσίυν είς τδν άγω
  τίς μποθχλες, τώρα άγωνίζονται Ινα πού χατα6£λλουν.
  *έσΓ,Λπροίφύλασ«ν"άπΓ>ΐό7ήιον | νυκτβρινος ώρας τής προχΰές.
  τε~"' "ι* τ . ' — Επεσ<έφθησ3ν την Ιδίαν Λι±£ *α! την δροχην. Ο5:ε οί στρ««-|ρβν§ β1 μαΦθη1ριαι τής ένταθθα ώται έδβιξαν καμμίαν αντίδρασιν,; Σχολής Καλογραίων τοθ 'ΛγΙου Καί 8ταν έπέδίλΐ την χαινοτομί ιν χαί είς τόν στρατόν, ίχαμεν Ι¬ να, άκόμη 6<]μα πρός τα έμπρδς χαί έκρινεν δτι είχεν έπισχή ή σΐιγμή νά την '·"επιβάλη χαί είς τόν λαόν. Επεχείρησε περιοδείαν είς την άκτήν τής Μιύρης θαλάσσης. Είς Καοταμονήν έοταμάτησεν, εκάλεσε τδν λαδν είς συγκέντρωσιν χαί έ νεφανίσθη εις τδ πλήθος φορών άντί γιά φέσι, παναμά. Γιατί ή ταν χαλεχαΐρι. Τα πλήθος ίξεπλάγη. Επί τή δποθέαει δΐΐ ό βασιλεύς τής Αγ γλίας ή ό πρόΐδρος των Ήνωΐέ νων Πολιτιιών ένεφανίζοντο δημο σία .. μασχαρευμένοι, δέν θά ένε σεως πέντε στρεμμάτων συνο,τή"ς όριστικής κατοψηφίσεως η Σιμάνοβιτς, θυμάται τα λό· νια τού: —Ά, σάς καταλαβαίνω, ύψη νοτάιη! θέλετε νά προσφέρε- τε έσεΐς τα δυό σμσράγοια ωρον είς τόν πρΐγκηπα... Δώρον είς τόν πρΐγκηπο! Πό σον αγρίαν εΐρωνεΐσν τής φα( οντσι νώς περικλείουν τα λό 'ΐσ αύτά. Τό μόνον δ£ρον, ό άληθινά πολύτιμον πού έδι σιοθτο νά περιμένη άπό ού ήν ό πρίγκηψ Ρέν τό ϊχει πλέ ν. Τής τό άφήςεσεν 6 Ρα· σττοθτιν. Είνε μιά κατεστρσμ ένη γυνοΐκα. Ή κσρδιά της άζ ρεύουσαν ανατολικώς μέ ορό μόν άγροτικόν καί κλήρον ΆντωνΙου Ούσταμανωλάκη νοτΐως Γεωργίου Κοβροχαρά κη καΐ Δημητρίου Γαροελάκη δυτικώς Μιχαήλ Άγογλωσά κη καί βορείως μέ δρόμον ά γροτικόν κσί Μιχαήλ Άγογλω σάκη, άνήκοντα είς τόν πό τέ άρχικόν όφειλέιην Χαρά λάμπον Κωνσταντίνου Κοντζε δάκην κάτοικον Αρχανών καΐ ήδη τούτου θανόντος είς τούς κληρονόμους αύτοθ: 1) Μαρίαν χήραν ;Χαραλάμ Κοντζκ&ακη Βι' εαυτήν ώς νόμιμον επί τρόπον. Γ τής (συνεχΐζεται) Αριθ. 6145 Περίληψις Προγράμμκτος πλειστηριααμοϋ άκινήτων Ό Συμβολαιογράφος Άρ χανβν Νικόλαος Άντωνΐου Μαυρογιάννης έν 'Επάνω'Αρ χάναις Τεμένους έδρεόων καί κατοικβν δηλοποιώ 8τι: Εκτίθημι είς δημόσιον ά ναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα άκόλουθα ενυπόθηκα κτή μστα κείμενα είς την περιφέ ρειαν τοθ χωρίου "Επάνω Άρ χανθν Κοινότητος Όμωνύμου τής ΕΙρηνοδικειακής περιφερεί βζ Αρχανών ήτοι: 1) Είς θέσιν Μαρή Πόρος άμπελον εκτάσεως τεσσάρων καί ημίσεως στρεμμάιων ποι κιλ'σς σουλτανί καΐ κοτσιφάλι συνορεύουσαν ανατολικώς μέ δρόμον άγροτικόν καΐ μέ κτήμα κληρονόμων Κωνστ. Έ παροπάκη, νοτΐως Περικλέους Ψαραδάκη, δυτικώς Ιωάννου Κοντζεδάκη, βορείως Ιωάν¬ νου Κοντζεδάκη, 2)Ε(ς την αυτήν θέσιν άμπε λον τοθ εΐδους κοτσιφάλι εκ¬ τάσεως έπτά σιρεμμάτων συνορεύουσαν ανατολικώς μέ δρόμον άγροτικόν, νοτίως μέ δρόμον άγροτικόν καΐ τό όρος Γιούκτσ, δυτικώς μέ τό 6ρος Γιούχτα καΐ βορείως μέ δρόμον άγροτικόν κσ(: 3) Είς θέσιν Μαρή Πόρος ή* Άγιος Γεώργιος Σκοτωμέ νος άμπελον τοθ είδους κο τσιφάλι μέ 24 μουρέλλα έκτά καΐ μμ ρ των άνηλίκων τέκνων της Γ. καΐ Χαρικλείας Χαραλάμπους Κοντζεδάκη (έν περιπτώσει ά· νηΧικότητος αυτών). 2) Γεώργιον Χαραλόμπους Κοντζεδάκη (έν περιπτώσει ένηλικότητός τού). 3) Χσρΐκλειαν Χσραλάμ πους ΚονιζεΕάκη έν περιπτώ σει ένηλικότητός της καί 4) Άθανόσιον Χαρσλάμ- πους Κοντζεδάι,η κατοΐκους Άρχαγών τή" έπισπεύσει τής 'Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έ5ρευούσης καΐ έκ-, προσωπουμένης υπό τοθ διοι κητοθ αύιής κ. "Ιωάννου Άθα νασίου Δροσοπούλου κατοΐ- κου Αθηνών πρός άπόληψιν των ένυποθή<ων άπαιιήσεών τηο, σιηριζομένων είς τα ύπ' άριθμούς14Π7κα1 14126 (1938) δανειστικά ουμβόλαια τοθ συμ βολαιογρόφου Ηρακλείου Έμ μαν. Ζ. ΜηλισρΟ; καΐ άνερχο μένων μέχρι τής άπό 17 Αύ γοόστου 1934 έπιταγής ιης κοινοποιηθεΐσης είς τοΰς όψει κατά τα ύπ' άριθμούς 12494 καΐ 12495 της 4 ΌκτωβρΙου 1934 έπιδοιή οια τοθ ΒικαστικοΟ κλη- τήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Έμ μανουήλ Άρκουλάκη έν συνό {τής άπσπήσεως τής Τραπέ¬ ζης καΐ τα ίξοδα εκτελέσεως. Ό Πλειστηοιασμός γενήσε τσι τήν^ην Όκτωβρίου 1939 ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ μοί) τοθ Συμβολαιογράφου Αρχανών Νικολάου Α. Μαυ ρογιάννη έν "Επάνω Άρχά ναις κατοικοεδρεύοντος ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ μου καΐ έν τώ έντσθθα συμβολαιογρα φεΐφ μου άρχόμενος την 10 π. μ.,,καΐ περατούμενος μετά δύο ώρας καΐ ενός τετάρτου τής ώρας επί πλέον συμφώ να>Γ τώ. νόμφ.
  Πρώιη προσφορά των πλει
  στηρισζομένων κτημάτων όρί
  ζεται διά τό πρώτον κτήμα
  δραχ. 10 000 διά τό δεύτερον
  &ραχ. 10000 κσί διά τό τρίτον
  δραχ. 10000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον
  τα συμφώνως τώ Νομώ.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται επί τιληρωμή είς μετρητά,
  έκαστος δέ των παρόντων
  καθ1 όσον προσφέρει την ά
  νσγκαΐαν ασφάλειαν δικαιοθ
  ται νά πλειοδοιήσ[).
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  άμα τή κατακιρώσει ύποχρε
  οθται νά καταβάλη τό έκπλει
  στηοίασμα πρός την έπισπεύ
  δουσαν δανείστριαν Εθνικήν
  Κτηματικήν Τράπεζαν τί)ς 'Ελ
  λάδος συμφώνως τώ άρθρφ
  61 τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923
  Νομοθετικου Διατάγματος πε
  ρΐ εΐοικών διστάξεων επί Άνω
  νιόμων Έταιρειωνάλλως θέλει
  ενεργηθή· άναπλειστηριασμός
  είς βάρος τού. είναι δέ ύπεύ
  θυνος καί διά τούς τόκους ά
  πό τής ημέρας τοθ ττλεισιη
  ριασμοϋ καΐ έν άναπλειστη
  ριασμώ διά τό έλλεΐπον κσί
  τα Ιξοδα συμφώνως τώ Νό
  μφ.
  Δημοσιευθήτω ή παροθσα
  διά τής έν Ηρακλείω έκδιδο
  μεγαλυτέραν χαί πε¬
  ρισσότερον όδυνηράν εντύπωσιν.
  Διότι διά τδν Τοθρχον των λαϊ-
  κων τάξεων τδ χάλυμμα τής κεφα
  λής πού φοροθσεν ό Γαζή;, ήταν
  τδ γνώρισμα των άπίστων, των
  αχαθάρτων, των μ-.σητών χριστια
  νών χαί έν γένει των ξένων τής
  Δύσιως.
  Άλλ' 6 Κεμάλ, τόσον είς τα
  ζητήματα τής ήθιχής δαον καΐ είς
  τ'.ύς σωματιχιύ; χινδύνους ϊέν
  ήξευρε τί θά π? φόβος. "Ενας; $Χ
  λος είς την θέσιν τού, τδ έλάχι
  στον πού θά ιίχε νά φοβηΗς ίν
  στά καλά χαθούμενα ενεφανίζετο
  ενώπιον τοθ πλήθους αντΐ μέ φέσι
  μέ χαπέλλο, θά ήταν μήπως χι·
  τούς γέλωτας χαί άπεδοχι
  γς
  μάζετο. Άλλ' δ Κεμάλ, δέν ίφοβεΐ
  το ί-υιε τα γέλια οδτε τού; γιου
  χαϊσμιύ;, Σέν έφοβεΐτο τίποτε.
  «Άν θέλωμεν νά Είμεθα ίνα
  πολιτισμένον Ιθνος — εκήρυσσεν
  —δφείλομεν νά φοροθμεν τα ροθ
  χά πού είνε διεθν&ς καθιερωμέναι,
  τα ροθχα πού ίροροθν δλοι οί πό
  λιτιομένοι άνθρωποι. Τδ φέσι είνε
  σύμβολον άμαθείας». Καΐ ΛαντοΟ
  δΐτου περνοΰσ», χαθ' δλην την δι
  άρχειαν τής περιοδείας τού, ίνε
  φανίζετο μέ χαπέλλο, χά Ι επανβ
  λάμβανι τδ χήρυγμα χατά τοθ φε
  οιοθ. Άλλ' ή προπαγάνδα τού ϊέν
  έπιασε. Ή χοινή γνώμη,δέν τδν
  ηκολούθησεν. Έλάχιστοι έτόλμη
  σα^ ν'άντιχαταστήσουν τα μέσιχ μϊ
  καπέλλα χοί είς τέτοιον σημείον
  απέβησαν στδχοι τής ή γαναχτημέ
  νης περιεργείας 2λων γενιχών ώ
  στε γρήγορα έγχατέλειψαν τα χά
  πέλλα καί έπανήλθον είς τα φέσια.
  (συνεχίζεται)
  μανσυηΛ ΛρκουΛακη εν συνθι , " •·Γ—™.»^ι^« &·υιυυ
  λω είς λΐρας Αγγλίας στερ'μένης ^".μερίδος «Άνόρθω
  λίναςε(ςσυνάλλαγμαδψεωςέπί'σι5* 1')ν 7 'Ιουλ'ου 1939.
  λίναςείςσυνάλλαγμα δψεωςέπΐ, σι5ρ
  Λονδίνου έκατόνέξήκοντα
  σελλίνια (4) πέννας έπ·
  1939.
  2°'1θϋ
  Λονδίνου έκατόνέξήκοντα δύο'νίοι7ΐ939' ------
  (162), σελλίνια (4) πέννας επ·1 ν» ν ' ο ι
  τα (7) ι] τό ισότιμον αυτΟν·°Σϋμβ0λαΐ°ΥΡάΦ0<: ΑΡ ή μ είς δραχμάς κατά ιήν ημέραν Ν. Α. ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον άηέχτηβΕ καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πβλυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον π«ρα τβΰ συμπολίτου μαςκ. Γεωργ. Δαακαλάχη. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ πρβτιμοΰν τό «£ίτυ Πάλλας». Είναι τό «νετώτερον. Φπμίζεται δια την υπηρεσίαν τον. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατέ οτηοαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ ό £τ«δίου-Α·ΗΝΑ1. ΣΗΜΕΡΟΝ Μιά συναριταστιχη πβριπέ τΐια τραγιχής βπικαιρότητος πού έκτυλίσσϊτοιι οτήν κόλα σι τής Σαγγάπί. Ή ύπέροχη χεΗ γοητϊυτιχή: ΝΤΟΑΟΡΕ! ΗΤΓΛ ΡΙΟ καΐ έ Ο ΖΩΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ Στό άριστουργηματικο φίλμ: ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗί Φρικιαοτικές σκηνές άπό τούς μβγάλους βομβαρύιβμους τής £«νγ«ης, μυστικβς προμή θιιβς πυρομαχιχών, ολόχλη ρος Α σημΐρινή ζ«η τής "Α πω 'Ανατβλής. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ή Τζόαν Κράουφορντ στό φίλμ χάρμα; ΟΝΕΙΡΑ Ιωσήφ. — "Ητις ώς γνωστόν καΐ ρον ύπάγεται μετά ιτολλών αλλων έν "Ανατολή σχολων, υπό την Γαλλικήν προστασίαν. —Χθές «ημέραν κρίατος» δέν 6λειψεν ή κίνησις *ΐιό τα κρεο πωλεΐα. —Παραλλήλως δμως παρουσιά σθησαν οί τακτικοΐ δψωνισταΐ κη τΐευτικων καΐ χορταρικων. — ΟΙ όποΐοι καΐ είς την αγοράν μας άποτελοθν δχι καΐ τόσον Λ σήααντον μειοψηφίαν άπέναντι τδν κοεωφάγων. —Μετά την συμπλήρωσιν τής εκδόσεως των άτΐοτελεσμάτων των έξετάσεων είς τα σχολεϊα τής μέ οης έκπαιδεύσβωΓ. —Έξέλιπεν ή ύπαιθρία μαθητι κή κίνησις, ή «χαρά τοθ δρόμου», βτΐως έχαρακτηρίσθη τό καθημ?Ερι νό μελισσολόι' των μαθητών είς τα προαύλια των εκπαιδευτηρί· ών, τούς πέριξ δρομίσκους καΐ τούς άνοιχτούς χώρους έν γένει. —ΑΙ "μαθητικαί διακοταΐ εϋρΐ σκονται πλέον εΙςτήν..ούσίαντων. Πάντως.ΌΙ καθηγηταί είναι άκόμη άπησχολημένοι μέ τάς άπολυτηρί ούς καΐ εΐσιτηοίους έξβτάσεις. — ΟΙ ΰπαίθριοι πωληταί άφθο- νοθν αυτήν την εποχήν. —Διά την αφθονίαν των δμως ϊχει νά τιαρατηρήση κανεΐς εφέτος μετρισσμόν είς τα ένοχλη τικά «διαλαλήαατα». —Χαί δή τος ώρας τής άναπαύ σεως όπότε σχετικώς σημβιοθται ήοεμία είς τάς κεντρικάς δδοϋς ΰσον καΐ τας συνοικιακάς. —Πυκνοτάτη πάντοτε ή έσπερι νή καΐ νυκτερινή κίνησις είς τα κέντρα τήςπλατείας καΐ την λεω φόρον Γεωργίου τοθ Β!, τόν κυ ρίως περίκατον των Ηρακλειω των. —Έπίσης καΐ καρά την Κρήνην Μοροζίνι καΐ την οδόν 4ης Λΰγού στου ή κίνησις είνε έπίσης πυκνή κάθε βράδυ Ιδίως. —Άλλά καΐ μετά τό δείπνον δέν λείπουν οΰτε άπό έκεΐ οί ύπαι θριόφιλοι συμπολίται. —Τα χθεσινά σύννεψα άνησύχη χ εφ σαν πάλιν τόν κόσμον, θά δθ) ό — θά διατηρηθή) μαλότ; θά λείψουν οί [άπροσδόκητες ό καιράς δ οί νοτιίς καΐ καλοκαιρινές —Ιδού τί έρωτοθσαν οί ένδια ρόμενοι μέχρι τέλους, διά τα παρα γωγικά πράγματα. —Έπειγομένη ή ύπηρεσία Τού ρισμοϋ νά συμπληρώση την κατα γραφήν των έν τφ Νομφ βυζανη νων κειμηλίων. —Άπηυθύνθη κρός τόν Εφοοον τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης κ. Σπανά'ην όστις καΐ παρεκλήθη νά υποβοηθήση την επιτροπήν είς την καταγραφήν αυτήν. —"Ητις όντως αποτελεί σπου δαΐον στοιχείον καΐ άπό τουριστι κήςκαΙάπόκαλλιτεχνικήςσημασίαΓ, προώρισται δέ περατουμένη νά ύ ποβοηθήση. τος γενικάς νροσπαθεί άς πρός περιΦθλαξιν καΐ διάσωσιν των βυζαντινήν κειμηλίων. —Αναφορικώς μέ τόν προχθεσι νόν πνιγμόν εγένετο ή διευκρίνη σις ότι ό ύποδηματοποιός Κ. Μα θιουδάκης έπνΐγη δχι διότι έπεχεΐ ρησε νά σώση άλλον. —Απλώς ό άΐυχής εΐχ· φάγει ποοτοθ κολυμβήση καΐ ώς έκ τού τού υπέστη κεραυνοβόλον κυκλο ψοριακήν προσβολήν ήτις καΐ έπέ φερεν είς αυτόν τόν θανατον. — Είς την χθεσινήν πρεμιέραν τού Πουλακάκη μέ τούς«έϋθύμους Τυρολέζους» τούς όττοίους δημι ουργοθν οί δύο άμίμητοι: «Χονδρός καΐ Λιγνός» ανεμένετο πυκνή κο σμοσυγκέντρωσις. —Πρόκειται ώς γνωστόν περΐ φίλμ πού Εχει καΐ Ιδιαιτέραν ση μασίαν διά τα χροιικά τοθ κινη ματογράφου δεδομένου ότι μετά την ταινίαν αυτήν οί δύο άχώρι στοι κωμικοΐ... έχώρισαν. —Έπίσης καΐ εΙςτόν«Άπόλλωνα» τό «ΣτΙς φλόγες τής Σαγκάης», ό πό τα έπικαιρότερα φίλμ, άνιμβ νετο ότι θά συνεκέντρωνεν άρκΐ τόν κόσμον. * Ρεκορτπα ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ άποθήχη Ζσ<5- γΐιος εκτάσεως 200 τ. μ. μέ η¬ λεκτρικήν χαί 65ραυλιχήν έγκα τάοτασΐν επί τής έδοθ Έπιμενί δου παρά ΐά Αγγλικόν Τηλεγρα φεΐον κατάλληλος διά συσχιυαοί αν σΐαφυλών χ. λ. π. φρούτων. Πληροφορίαι παρά τοίς χ. χ. ΧατζιΙάχη, Τσιλίνη χαί Σία. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ "Α θηνών δπου ιίχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μόδας των σολέϊγ χαί ματλαοε ή δνΐς Μαρία Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν αυλ λογήν μοντέλων. Έργαστήριον παραπλεύρως Πατ μβνίδΐ!--Κοόρϊη. / ^ΤΑΙ 45 όθθ ίί Πληροφορίβκ είς χά Γρ«φεΓ« χ,ίΑ. ι. ΚαΑθχΟ ,τ*5^?- ρον η Ήτο Αυτή ΐ απήντησα ρ Τ* αη^έστα ήτο ίύμοοψη, άναθε 6έν εφαίνετο ό τρα» στον τοθτσ ίχουν τ
  οιμβιλον τοθ ερωτί
  λίμου, ή έλσΐσ, σ6μ|
  τις ολίγον Ιλβ ψί ■
  μέ τόν ά«ηγορίυμεν< καΐου, άς «ίπΜ καί Οί Γαλάτσι 6ο4- Κλύσην ή Ρωμη τή» Γαλάτας, ή Κλύση) ι άιιο»ρ νεται.—"Ο,τι» οΐθύόλσκοι καΐ οί σου "Ομοίως ς( Κ Έννοοθμεν την γι καΐ σύ. Έ«λίψ«ς ττ)* Ά Κλύσην. Ή Ρωμη τ<5 νΙΤ£. Ό Βοένος Ικυρ ί<ρα(,ιν (ούαΐ τοίς ι τό δίκα'.ον Θέλω νά μίΐ σαρχοβόρων θη( των! Καΐ προίτϊινε τ μορψΐδην, τιληρώσαν' (ξηκολούθηαε ν ά 6μ ύ«ό τΙΚ »όσεω«: τ< παρετήιησε καΐ ού&' —Ό Β^ένος 6 κι τος· 6 τρακεζΐιη; 6 ι χαί ούτος. Όσην αίίώ |χ., ( σίύωμεν λοιηόν ε (ι Ιΐν£ άληθές. το ,,(¥β, γνώμην. βΙτ, το η(>άί
  νόν ιιίνε.
  ΚάβησαικαΙμοΟ λ«
  «αί τα λοιττά. Τι! τι
  Ά·;ορω μι τόν 0§όν
  προνοίας τού ΕΤνε ι
  *"* 'ά"«ν στιγμήν ι
  1ΕΚΗΑ
  ο
  'ΔΙΚΊ
  Ξενοδοχείον Τουρ
  ΝΙΑΠΟ
  "!'"'ιί.::««:·«;.;
  ««!>
  ΔΡΑΧϊ
  ΙΙηΐΙΙ'"·Μι^ΙΙ1|
  ΙΓΓΕΣ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  605ον
  Τώρσ, αϋΐηή κόοη δέν είνε δύο μήνες 6που ή
  ταν φρόνιμη είς τό σπιτάκι της τό πτωχικό, έξενο
  δούλευε, έρραπτε, έΐρωγε τό ψομάκι της μέ ίνα
  κρεββατάκι έκεΐ άπό άχυρσ, μέ μία μικρή γλάστρσ
  δπου εΐχε βασιλικόν φυτευμένον είς τό παράθο
  ρόν της.
  ΤΗτο Γύχαρισ<ημένη. Σήμνοον είνε τραπεζΐτις. Αυτή ή ιιεταβολή εινεν άπέψϊ την νύκτα Σήμερον τό πραΐ απήντησα τό θθμα τουτο καθ1 οδόν, περι χσρέστατον. Τό άη'ϊέστατον ά π' Βλα είνε, 5τι καΙ σήμερον ήτο ευμοοφη, άναθεμά την καΡώς ή*Γο γ,θές. Διόλου Βέν εφαίνετο ό τραπεζίτης της. Τθ ρόδα τούλάχι στον τοθτο έχουν τό καλόν ή τό κακόν 8τι ^φαίνον ται τιάνω των τα ϊχνη τής κάμπης, ήτις έπέοασε καί τα ίβόσκησε. "Α! ετελείωσεν ήθική δέν ύΐιάρ χει πλέον είς την γήν, καΙ απόδειξις ή μυροίνη. σι'-μβολον τοθ έρωτος, ή δάφνη, σύμβολον τοθ πό λεμου, ή ελαια, σύμβολον τής εΐρήνης, ή μηλέα, ή τις ολίγον έλε'ψε νά φέρη άνω κάτω τόν Αδαμ μέ τόν άπηγορευμένον της καρπόν. ΠερΙ δέ τοθ δι καΐου, άς είπη καί άλλος. Οί Γαλάτσι όοέγονται νά νοσφισθοθν την πόλιν Κλύσην ή Ρωμη την ύπβρσσπΐζβται, καί έρωτφ τούς Γαλάτας, ή Κλύση τί κακόν τούς έκαμεν; ό Βρένος άπονρνεται.—Ό,τικακόν Εκαμαν είς σέ οί Έκουοι, ο'Ούολσκοι καί οί Σσβΐνοι οΐτινες ήσαν γείτονές σου. Όμοίως οί Κλυσαεΐς είναι ίδικοί μσςγεΐτονες. Εννοούμεν καί σύ. Έκλίψβς Κλύσην. Ή Ρωμη τότε είπεν—Όχι δέν την πα(ρ- νετε. Ό Βρένος έκυρίευσε την Ρώμην, καί επειτα την γειτνΐασιν καθώς την έννοεΐς την Άλβην, παΐρνομεν καί ημείς την Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκεΐνους πού δέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΕΡΕΙ... ΔΙΨΑΝ Γ.' Γι' αύτ.4 — δσον χαί άν φανή" παραδοξον — είς τα τοοπικά κλί ματα ίηου ό <αύσων είνε μεγάλος οί άνθρωποι ώ; άπό ίνατίκτου μεταχ«ιρ£ζονται είς χά φαγητά των πολύ άλάΐι καί έν γένει πολλα καρυκευτικά. ΓιατΙ πλου:£ ζονχΐς τον οργανισμόν τω/ είς ά λάτι, τόν καθισιοθν Εκανώτερον ν' άπορρο^^' ν* ουγκρατη" τό νερό πού πίνουν. Καί ίτσι διψοΰν όλι γώτερον Τρώγοντας επί παραξείγ Ή εξέλιξις της 'Ελούντας ώς δερινής διαμονης. ματι άλμυρές, παστές σαρδέλλες, άντιαταθμίζουν την είς ά"λας α¬ πώλειαν πού υφίσταται έ δργανι | σμός των. Διά νά επανέλθωμεν είς τόν ιατρόν Κούνατου/αν, ( 'ύΐος κατά τάς 12ή ημέρας πού έπΕΐραματίζϊ.10 πίνων πολύ νερό, δπέίΐη απώλειαν 1958 γραμμαρί ών δλατ^ς. Κατά την συνέχισιν τσ3 πειράματός τού δφίατατο τό¬ σην απώλειαν άλατος, ώΐτε 5- πήρχε κίνδυνος σοβαραί! κλονιαμοθ τής υγιΕας τού. ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ... ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΝ! Α.' Άνόργανα σώματα είνε τα ίξ άνοργάνου Ολης, τής δρυκιή; ΰλης. Άνόργανος Ολη είνε τα διάφορα όρυκτά πού δγάζομεν μέαα άπό την γήν. Όργανική ΰλη είνε τα διάφορα ζώα, τα φυΐά, τα ζωντανά πλάσματα. Ύπάρχ·ι άπόλυτος δια φορά μεταξύ τής άνοργάνου χαΐ τής όργανικής Ολης; Αδΐό τό εν¬ διαφέρον ζήτηιια εξήτασε πρό τινος είς μίαν διάλεξιν τού μέ θε έπραξεν (ούαΐ τοίς νενικημένοις!) Ιδού τί είνε καί μ» το «μυστήριον τής ζωί)ς—είνε τό δίκαιον. Θέλω νά είπω πώς αύτός ό κόσμος γέ μει σαρκοβόρων θηρίων! γέμει όρνέων, γέμει άε των! Κοΐ προέτεινε τό ποτήοιόν τού πρός τόν Εύ μορψΐδην, πληρώσαντα αύτό. έπειτα δι" επιε καί επηκολούθησε νά ομιλή σχεδόν ουδόλως διακοπεΐς υπό ιής πόσεως τοθ ποτηρΐου, τοθθ' δπερ ουδείς παρετήρησε κσί ούδ' ούτος. —Ό Βρένος δ κυριεύων την Ρώμην, είνε άε τος* ό τραπεζίτη; ό κυριεύων την ράπτριαν, άετός καΙ αύτός. "Οσην αίΡώ Ιχβι ό είς, Ιχβι καί 6 άλλος. Μή πι σ'εύωμεν λοιπόν είς τίποτε. Έν μόνον πρό γμα είνε άληθές, τό τιΐνειν. Όποιανδήτνοτε κσί άν έχης γνώμην, είτε τό πράσινον προκρΐνεις, είτε τό κΐτρι νόν π(νε. Κάθησαικσΐμοθ λέγεις βουλεβάρτον, συναγερμούς καί τα λοιπά. Τι! πάλιν επανάστασιν θά έχωμεν; Άπορώ μέ τόν Θεόν, δι' σϋτά τα ένδεή μέσα τής ■προνοίας τού. Είνε χρεΐσ νά κάθητσι καί αύτός κατά πασάν στιγμήν νά ανοίγη τόν όχετόν, όστις φράιτεται. (συνεχ(ζεται) δυνατόν νά παραχθή δια τεχνητων μίσων άπί τόν άνθρωπον ζωή;»— ό χαθηγητής ',,ίο Φερδινάνδος Σε μΕνταχυ είς τό «ίνοτιτοθτον φυσι |τ*1ί Βέννης Ή πειραματι ί έ ξύ ήί |1 η ρμ κή έξίταοΐς των σχέσεων μεταξύ άνοργάνου χαί δργανιχής δλης— ανέπτυξεν δ χαθηγητής ΣεμΕντσχυ —εσημείωσεν άποτε*έοματα έκτά χτου συγκλονιστιχίθ άληθώς ένδι αφέροντος. Έ<τός τοθ δτι έπετεύ χθη ή 5ηό τοθ άνθρώπου, διά τε χνητδν μέσω>, παραγωγή δλων αί
  οποίαι μίχρι το05ε άπαντοθσαν
  μόνον έν τή φύσει, δπως ή Ολη
  πού χατεσκύχσεν δ προώρως άπο
  θανών ΑίμΕλιος Φίσιρ, μιά ΰλη
  πού^όμοιάζει πολύ μέ τό λευκώ
  μα τοθ ώοθ, τόσον πολΰ ωστε είς
  την κτηνοτροφίαν μπβρεΐ αρίστα
  ν9 άντιχαταστήση τάς λευκωματού
  χου; θυσίας τής τροφής πού δ!δέ
  ται είς τα χτήνη' έχτος άπά δλα
  τα έιπληχτικά άποτελίσμα
  κατωρθώθη διά πειραματων
  οδειχθή ή ίαωτέρα σχέσις
  δπάρχει μεταξύ άνοργάνου
  κ»ι ό;γανικής Ολης!
  ΠΑΛΜΟΙ... ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ.
  Οχι μόνον έπΐτίύχθη ή δι' ά-
  νοργάνων υλών τελεία άπομίμη
  σις μορφδν τής όργανικής Ολης,
  5χι μόνον επετεύχθη ή τεχνηχή
  παραγωγή τής μικροσκοπικής δια
  πλάσεως ζωντανών πλασμάτω/,
  άλλ' επετεύχθη νά πχραχθαθν είς
  άνοργάνου; Ολας κίνησις καί άνα
  πνοή... Καί δμω; ξεύρομεν δτι ά*ν
  είνε κάτι πού χαραχτηρίζΐι την
  άνόργανον Ολην χαί την κάμνει
  νά διαφιρη άπά την όργανικήν,
  είνε δτι δέν χινιΐται καί δέν άνα
  πνίει. Ό καθηγητής ΣεμΕντσκυά
  πέδειξε διά τής προβολής φωτεί
  νής ταινίας δα μία σταγών δδραρ
  γύρου πεύ ίγγίζεται υπό ώρισμέ
  νας προϋιοθέσε'ς μέ μιά χαλυδδί
  νην βελόνην, άρχίζει νά πάλλη
  ρυθμιχά, χαί δτι μάλιστα—λιπτο
  μέρΐια άκόμη πιό έκπληχτιχή—
  κατά τό διάστημα αύτό πού πάλ
  λει ή σταγών τοθ ύίραργύρου
  προσλαμβάνιι τό σχήμα τής καρ
  διας!
  (αυνεχίζεται)
  ΕΛΟΥΝΤΑ Ιούλιος (χνταποχρι ]
  χοθ μας) —Τό πρωί τής παρελ¬
  θούσης Πέμπτης, οί χαλύβίινοι
  Φρουροί τής θαλασσοχρατιί?ας δΐέ
  σχισαν χά γαληνεμίνα νερά τοθ
  κόλττου τοθ Μεριμβίλλου χαί ήγ-
  χυροβίλησαν έξω άπό την γραφΐ
  χήν Έλούντα. Μιγαλοπρεπή, ά·
  παστράιτΐντα, χαρά χαί έλπίδα
  των φίλων, φόβος των έχθρών, τα
  άγγλιχά σ«άφη εδω<αν τό μέτρον τής ίσχύος καί τοθ μεγαλείου τοϋ Άγγλικοθ Ιθνους. Καί παρέσχεν δ χαΐάπλου; των την ευκαιρίαν νά έχδηλωθοθν τα βχθύτεοτ αί- σθήματα πού σ·ονδίου> τού; δύ?
  λαούς, τόν Αγγλικόν καί τόν Έλ
  ληνιχόν. Συνέτεινεν δμως άκόμη
  καΙ είς χό νά παρουσιάση ζωηρο¬
  τάτην κίνησιν ή Έλούντα. Οί αξι
  ωματιχοί καί τα πληρώμαΐα των
  σ<α|ΐων ξεχύθηχαν σΐήν κω,ιόπο λι καί τίς άχρογιαλιέ; χαί δλη ή ήσυχη καί γαληνεμένη άκτή άντή χησεν ά πό τίς φωνές καί τα τρα γούδια των. Καί έμειναν δλοι γο ητευμένοι άπό τή γραφικότητα τοθ τοπείου, άπό την είδυλλιαχήν ώμορφιά αυτής τής Κρητική; γω νιά; πού άποπνέει τό άρωμα τοθ βουνοθ χαί τοθ δάσου; χαί την <5£λμη τής θαλάσσης. Γιατί πρ»γ ματιχά ή Έλούντα, αυτή ή νύμ- φη τοθ μυχοθ τοθ Μεραμβέλλου πού λούζΐται μερά καί νύκτα στόν άφρό τής θάλασσχς έχει άπροσμέ τοητα θέλγητοα καί άπαράμιλλΐς ώιοριρ ές. Είνε ίνας τόπος πού ή θέα τού είνε άληθινά 'φαντασμαγο ρική. Τα άκύμαντα νερά τής θά λασσας, τό μικρό κχνάλι πού χω ρίζει τή μικρή χερσίνησο άπό την άλλη Κρήτη καί σχηματίζει τό νηοί τή; «Κολακύθίς», ό άνιμο μυλο; πάνω στήν άποβάθρα τοθ καναλιοθ, δίπλα στή γέφυρα, τα ή'μερα άφρολουσμένα άκρογιάλια μέ τίς άμμουδιίς, τα δάση των άμυγδαλών χαί των άλλων δέν· δρων πού καλύπτουν τίς βαυνοπλα γιές, σιινθίτουν ίνχ πραγμχτιχά όνειρώδες είς ώμορφιά τοπιΐο. Κι' ίπειτχ, ή Έλούντα, έξελίσ σεται συνεχώ;. Άποχτα μεγάλα χαταστήματα, ώραΐα οίχήματα, σύγχρονα χέντρα άναψυχής χαί μέ σα άνέσειο; χαί διατροφής, ξενο δοχεϊα Οΐινοι», έατιατόρια. "Οταν δέ μετ9 ολίγο/ θά έττΐχοινωνήση δι' αύτοχινήτου μέ την Φ^υρνήν καί την Νεάπολιν, ϊσως γ' άργό τιρα χαί μέ τόν "Άγιον Νικόλαον άπ' εύθείας, τότε θά σημειώση ά¬ κόμη μεγαλυτέραν πρόοδον. Όπωσ δήποτε δμως καί τώρα αποτελεί ίδεώίη τόπον διαμονης. ΚαΙ θά· πρεπε 8σοι θέλουν νά ζήσουν λί γες μέρες εύχάριστα, τό χαλοχα! ρι νά ίρχωνται έδώ, δπου θά ιύ· ρουν θάλασσα χαί βΐυνά χαί δγεία. Ι. Τ. ΆΙΚΤΑΙΟΝ, ενοδοχείον Τουριστικού Μεγάρου ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Έναρξις την 6ην Ιουλίου. Νεόκτιστον μέγαρον κε'μενον Εμπροσθεν τοθ γνωστοϋ μσγευτιχοθ -πόρκου. Μέ οΐθούσσς άναμο- νής. Μέ τσράτσες κοΐ βεράντες οΐτινες δεσττόζουν δλης τής θέσς τής πόλεως κοί των κατοφύτων βου νών της. Έξασφ-τλΙζει είς την πελατείαν τού δλας τος μοντέρνα^ άνέοεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν Ιξοχον, Τρεχαύμενα νερά είς δλα τα δωμάτισ, λουτρά κ. λ. π ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' ουνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ όμιλοθντα κινηματογράφον καί πολυτελί| Λέσχην ά- ποτελίΐ την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου πσραθε- ρισμοθ. Διά νά έ{ασφαλίσίτε Βέοιν γρόψβτβ ϋ η είς την Διεύθυνσιν: «ΑΙϋΤΑΚΝ» Νεάπολιν, Ι Τό γν< Ι__ 4 γνωστόν Ξενοδοχείον: ΕΝΑ ΗΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ! ΝΕΙΙΤΟΛΙΝ Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Α. ΣΙΓΑΑΑ ΔΡΑΧΜ. 13 —ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ ΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ ΙΙΗΙΙΙΠΙιΊΐς Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 9 Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- Ξ γες—ζυγσριές—χρημστοκιβώτισ τοθ πεφημισμένου 3 έργοστσσΐου Ελένης Κ«χ«βοόλη, Έμμ. Παγκά- ■ λου, καί ττωλοθνται είς τιμάς έκτός συνογωνισμοθ ΙκσΙ μέ ευκολίας π*ηοωμτ)ς, παρά τφ Αντπτροσώ- ττφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι ΔημαρχεΙου. ΠρΙν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την ΙκθεσΙν μας. ΐιιΐΗΗΐΕϋ ιιιΐΕΐιιιιιι υιιιιυιΐΐιιιιιιπΐιΐυ ΐιιιιιιιιιυ ιιιυυιιιιΐα ιιιιιαιΐΜΐι ΑΠΟΛΛΩΝ, τής άπολότοο προτιρήσββς δλ·ν τ·ν Ήρακλβι·τ·ν. Τό κεντρικώτερον των "Αθηνών. 'Ανακαινισθέν χαί πάλιν έζαοφαλίζβι ίλα τα πλε·νεκτήματα τής άνέσεω; καί ευχαρίστου δια- μβνης. Φέρμαναις—λουτρά η. λ. π. ■ Έκδρομική κίνησις. Την 18ην τρίχ. αφικνείται «Ις Χανιά υμάς έκ 40 προσώπων τού Όμίλου Φοσιολατρών ©βοσα λονίκης μετ* επίσκεψιν δέ των Τουριστικών τοπείων Χανίων θ' ναχιιρήσουν διά Ρέθυμνον την 20ήν τρέχοντος καί την 21ην δι' Ηράκλειον ένθα θά παραμβίνουν μίχρι τής 25ης. Κατά την διάρ κκιαν της ενταύθα παραμονής των οί έχδρομεϊς θά επισκεφθούν την Μεσσαράν, την Φαιστόν, την Γόρτυνα, την Κνωσόν καί Άρχά ναις. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή επί τής συντάξρως τοθ Κτηματολογίου τοθ Δήαου Ή ρακλείου Έπιτροπή απεφήνα¬ το διά τής ύπ' άριθμ. 8)1939 αποφάσεως της δτι τό έν αύ τη" άκίνητον (τό γήιτεδον πρώ ην σκοπευτήριον) άνήκει κατά ! κυριότητα είς τόν Δήμον Ήρα κλείου. Ή απόφασις αυτή μετά των σχετικών έκθέσεων καΙ διαγραμμάτων έκτίθενται έν τώ Δημαρχιακώ Καταστήματι ι άπό 11—12 π. μ. έκάστης έρ ι γασΐμου ημέρας. Πας ένδιαφερόμενος δύνα¬ ται νά λάβη γνώσιν αυτών καί νά ασκήση προσφυγήν κατά τής αποφάσεως έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως ι τής παρούσης. Έν Ηρακλείω τή 5 ΊουλΙ- Όυ 1939. ^ Ό Πρόεδρος τής Έπιτοοπής Δημ. Μαργέλος ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΑΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΘΗΝΑΣ Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 1. καΙ 30 π. μ. 'ΕπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καΙ Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ. 'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδβνται είσιτήρια δι' ίλας τάς Ελληνι¬ κάς 'Αερβπβρικάς γραμμάς καί έν συνεπεία δι' ίλας τάς Εύρωπαϊκάς τβιβύτας. Έκδίδβνται φβρτωτικαί δι' έμπβρΐύματα, δΐίγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδβσις είς τβν τόπον τβδ πρββρισμβΒ τ·»ν. ΠράχΤΜρ Ηρακλείου Λρ.τι,λ.β-ιβ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ — Ή φορολογία τού είαοδή. ματος. Το ύιτουργεϊον ΟΙκονομικΗν δι' έγκυχλίου παρίσχβν είς τούς οί κ© νομικβύς έφόρους όδηγίας διά την εφαρμογήν Ισχυουσών διατά ξβων «ρϊ φορολογίας τοδ εΐσο δήματος έκ τοκΝν. Τ4> ΰπουργεί
  όν γνωρίζϊΐ ίτι παρέχονται δι
  βυκολύνσεις είς την φβρολογικήν
  δικδΐΜκσίοιν προκειμένβυ ηερΐ ά
  τόκου δανκίου ή δανείον χο
  ρηγηθέντος επί τόκω μικροτίρου
  τοΰ νομίμου.
  —Αί μεταδέσεις των έκπ«ι«
  δευτικών λειτουργων.
  Ό ΰπουργος της Γΐαιδβίας ««*
  σΐίΐλβ πρός τού; κ. κ. Νομάρχας
  εγκύκλιον διά τής οποίας συν ι
  στα οΐτΜς ούτοι βίσίΐ ύποβληθβι
  συν βΐς αύτβύς γνωμ«τ(ύσ&Μν
  των τοπικών έκπαιίευτΐΜών συμ
  βουλίων προβούν είς Εκδοσιν &ηο
  φίσεων μβτβθίσεων έκκ«ιδευτι
  χδν λειτουργών.
  -Έκδρβμή τής Ε.Ο.Ν. Άρ-
  καλοχωρίου είς Βιάννον.
  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ιούλιος.- Την
  παρελθούσαν Κυριακην τμήμκτκ
  των αχπματισμών αρρενων κ«1
  θηλέων τής Ε.Ο.Ν. Άρκβλβχωρί-
  ©υ μέ επί κεφαλής τόν διοικητήν
  τού τμήματος κ. Ίάκωβον Κ«λ«ί·
  τζάκην καί τού; βαθμβφόρους Γ«
  λάτειαν Κονταξάκη, Έμμ. ΚουνΕ
  νάκην, Μιχ, Πασχχλίδην καί Εΰ.
  Λοτμπράκην, εξέδραμον δι' αύτο
  κινητών είς την γραφικώτατον
  Βιάννον, γενόμενοι ένθουίΐωδώς
  δεκτοΐ υπό των φιλοπροόώων κα
  τοίκων. ΟΙ έκδρομεϊς παρέμεινον
  είς Βιάννον μέχρι τής 5ης άιχο·
  γευματινής έπισκεφθεντϊς διάφο
  ρα άξιοθίατα. Κατα την έιτιστρβ
  φήν των έοτάθμευσαν είς την δρβ
  σόλουστον "£μπ«ρον ενθ* τούς Ι
  γενετο θκρμή ΰποδοχή υπό τβν
  κατοίκων καί τοΰ εκείθεν τμήμα
  τος Ε.θ Ν., πκρεμεινον δέ εχεϊ
  μεχρι τής 10ης νυκτβρινής, επι
  στρέψαντες μέ τάς άρίατας των έν
  τυπώσβων αίς 'Αρκκλβχώρι.
  —-"Ιδρυσις έργχτικοϋ βωμα-
  τείου.
  Συνελθόντες ο! έν τή πόλει μας
  'Ασβε ΐτοεργάται προέβησαν είς
  την ίδρυσιν έπαγγΐλματικοΰ α»
  ματείου των υπό την έπωνυμίκν
  «Εύνώεσμος 'Ασβϊστοεργατών Ή
  ρκκλείου» καθώς καί είς την ψή¬
  φισιν τού καταστατικοΰ ΑΓ ού
  θά διβηηται ό Σύνδεσμός των.
  Κατά τάς γενομένας δέ άρχοιι
  ρεσίας πρός άνάδειςΊν τού Διβικ.
  £υμβουλίου τού εξελέγησαν παμ
  ψηφεϊ Πρόβδρος 6 κ. @εοδόσιο$
  Αθαν. Μπαξεβανάκης, Γεν. Γραμ
  μαΐεύς ό κ. Εμμανουήλ Ιωάν.
  Λιαντράκης, Εί δ. Γραμματεύς ό
  κ. Γρ. Τζερνιά;, Ταμίας 6 κ. Μι¬
  χαήλ Κ. Καρκανάκης καί ούμ·
  βουλοι οί κ. κ. Ηλίας £κ«ν-
  τζουράχης καί Νικόλαος Πκα·
  σάς.
  —Φεατρική παράστασις ύπβρ
  τής στολής τοδ φχλαγγίτου.
  Υπό τβδκ.Νομάρχου άπεφασίοθη
  όπως την 3ην Αύγοΰστου κα) αίς
  τό θέατρον Πουλακάκη γίνη ή πά
  ράστασις τού θβατρικβϋ εργου τού
  συμπολίτου μ«ς κκθηγητοδ κ.
  Ηλ. 3*νθάκη: «ό Έθνικός Όρα
  μκτιβμός» υπέρ τής στολής τοθ
  Φ«λ«γγίτου. Τβύς ρόλους τού Ιρ
  γου θά ίΰπβδυθβϋν οί κ.κ. Κανδύ
  λη$, Μ. Μαθιουδάκης, Γ. Πιτσι
  διανόί, Χρυσάκης. Κ«λ«ΐτζάκης,
  'Αρπακουλάκης, Λχμκάκη;, Το«
  πάκης κ«1 3«νθ«κη$ Έμμ. κ*1 «Ι
  δίδες Ταράχη, Τζομηανάκη, Βο
  γιβττζάχη, Δό^οι κ«Ι Περάκη.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  7 "Ιουλίου 1939
  123 Ώρα
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΙΟΡΗΓΕΙ
  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Ο Η λ-
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΑΙΡΟΝ
  ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΑΗΡΟΟΟΣΙΝ
  ΟΙ ΕΞ0ΒΑ1ΪΜ0Ι ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΧΡΑΤΟΝ
  Ό Ρίμπεντροπ
  αξιοί στρατιωτικόν σύμφωνον
  Ίαπωνίας κα'ι Άξονος.
  Άγγλορωσσικαΐ
  διαπραγματεύσεις.
  ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Ιουλίου (1->ι
  αιτέρσ ύτη^εσΐα «Άνορθώσε
  ως»).—ΟΙ «Τάϊμς» είς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  ΑΘΙ1Ν%Ι 4$ Ιουλίου (τού άντα·
  ηοκριτοΰ μας.) | Τη^εγραφήματα έ«
  Αονδίνου *ν»φερουν ότι ή * %-γγλική
  κυβέρνησις απεφάσισε νά χορηγήση πί·
  στώσεις 1Κ Ο έκατομμυρΐων λιρών
  είς διάφορα εύρωπιϊχά κράτη.
  Αί πιστώαεις αύται θά χορηγηθΛ·
  «ι μέ τόν σ«οπόννά αομπληρωθώσιν
  οί έξοπλισμοί είς τούς όποίους προ·
  βαίνωαι τα κράτη ταυτα.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΥΠ ΟΥΡΓΟ Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «3 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτου μας)-— Ό Διοικητής τ?ις Έ-
  θνικί,ς Τραπέζης κ. Ί. Δροσόκουλος
  συνωμίλησε σήυ-ερον έπ' αρκετόν μετά
  τού ύηουργού των Οίκονομικών κ. Α¬
  ποστολίδη.
  ΊΙ συνομιλία πιθανώς περιεστράφη
  είς διάφορα οικονομικά ζητήματα.
  ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΗΕΙΟ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ;
  Α «ΗΝ ΑΙ «$ "Ιουλίου (τού ά ντα
  «οκριτού μας).—-Κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφορίας Λιοικητής τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος άναλομβάνει ό κ. Αροσό
  ηουλος.
  *Ι£ν τοιαύτη περιπτώσει την Διοί< κησιν τής Έθνικής Τραπέζης θά άνα λάβη ό ύποδιοικητης αυτής καί υπουρ γός τής Κρατικής'Υγιεινήςκ. Κορυζής νόν άρθρον σχολιάζουν παρασχεθείσας πληοοφοοΐας επί τής εξελίξεως των Αγ γλορωσσικων δισπραγματεΰ σεων. Πρό ολίγων έβδομάδων, γρά ύηηρεσία «'Ανορ 9ώσεως»).-Κατά σημερινάς είδήβεις έκ Τοχιο ο εν Μερβ- λ<νω «ρίαβίϋτής τής Ί«πωνί«ς διεβίβαοε πρός την χυ- βίρΐησΐν Κϊ δι«τυιΛ.Β.Ι~ν «1>ο,ν τού ύπουργου της Γερ
  μανίας επί τδν Εξωτερικών φόν Ρίμπεντροπ, δια την α-
  σημερινάϊχηντπς ΰα«νρ«*ης στρχτ,ωτ.κπς συμμαχίας μεταξυ
  τάς'τδν χρατών τβΰ αξβνος χβα τής Ικπωνιας
  'β Ρίμπεντροπ ετόνισεν εί; τό σχετικόν διαβημα δτ»
  δέν άοκεί ή ύφισταμένη μεταξύ των κεντρικήν κρατων
  οίκονομΐΗΠ συμμαχία, βάσει τής «««ίας * ΙβΛΜ^" ""
  ενισχυθή οικονομικάς τα κράτη τού αςονβς έν περιπτώσει
  πολέμου, άλλ' ή ολοκλήρους τβϋ πνεύματβς τού συμφω-
  33 Πρωινή
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  ΤΟ
  ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Ζ Ε Υ Γ Ο Σ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Ιουλίου (τού «ντα·
  ποκριτού μας).— Σήμερον έπέστρε·
  ψαν έξΊταλίας δπου είχον ώς γνωστόν
  μεταβή 8ιά τούς γάμους τής Α. Β. Υ
  τής «ριγ> η«ίασης Ειρήνη*;, αί Λ. Α.
  Β. ΙΥ.Υ.Υ. ό πρίγκηψ Αιάδοχος
  II
  αΰ
  λος καί ή πριγ*ήπισσα ΦρειΒερίκη.
  Ολ ΓΙΝΗ ΑΥΣΤΗΡΟΚΡΟΣ
  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΗΙΣ ΤΙΕΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού Ιντα
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τάς έκ έξ "Α
  ηω Άνατολής πληροφορίας ό άπο·
  χλεισμός τής άγγλικής έκχωρήσεως είς
  Τιέν—Τσίν θά γίνη αύστηρότεροβ, ?ε
  δομένου ότι οί Ίάπωνες είς τόν άπο
  κλεισμόν τούτον ύπολογίζουν. προκει*
  μένου νά επιτύχουν ωρισμένα πλέον».
  κτήματα καιά τάς άγγλο'ΐαπωνικάς δια
  πραγυ,ατεύσεις.
  Ο ΤΣΙΑΝΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)— Τηλέγραφον ν έκ
  Μποθργκος ότι ό ύπουργός των Εξω¬
  τερικών τής Ιταλίας κόμης Ταιάνο ά-
  ναμένεται είς την Ισπανίαν. Ό κά¬
  μης Τσιάνο θά συναντηθή ώς ίνηγγέλ-
  θη την 12ην Ιουλίου μετά τού στρα·
  τηγού Φράνκο είς τόν "Αγιον Σεβα·
  στιανόν άποδίδεται δέ ιδιαιτέρα σημα·
  σία είς την συνάντησιν ταύτην υπό των
  Ίσπανικών κύκλων.
  ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β «Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Σημεριναί πληοοφο·
  ρίαι έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι
  σκληρόταται μαχαι διεξάγονται είς την! 'Επίσης τονΐζβτσι βτι κατά
  μεθόριον Μαντζουρίας — Έξωτερικής τάς διβξαχθείσας λυσσώδειςΐ
  Μογγολίας συγκεκριμένως δέ παρά την μάχας είς Ματντσουκουό καί
  φεΐ τό Λονδΐνιον φύλλον,
  τα κράτη Αγγλία, Ρωσσίσ,
  καΊ Γαλλία έκπληροθντα κοι
  νήν επιθυμίαν εΤχαν συμφωνή
  σει επί τής άνάγκης τής υπο
  γραφής τριμεροθς συμμαχίας
  καί τής παροχής εγγυήσεως
  είς ωρισμένα Εύρωπαϊκά κρά
  τη. Τα κράτη τής Άγγλικής
  ύποστηοΐξεως ύπεδεικνύοντο
  είς πέντε. Βραδύτερον ή Ρωσ
  σία ό,πήτησεν έγγυήσεις κπΐ
  διά τα Βαλτικά κράτη Καί
  ή Αγγλία συνέστησε στρατι
  ωτικάς συμμαχίας μετά τής
  Πολωνΐας καί τής Τουρκίας.
  Τόσον εύρεΐα καθΐσταται 8
  μως ή Ικτασις τής προστασΐ
  οτς την οποίαν ζητεί ή Ρωσ¬
  σία διά τα Βαλτικά κράτη,
  ώστε ύτΐερπηοωμεν είς τό άλ
  λο σημείον τοθ πνεύματος
  τής επιδιωκομένης συμφωνίας
  έφ' όσον φαΐνεται νά έπεμ
  βαίνωμεν είς τα έσωτερικά ζή
  τήματα των κρατών ποΰ θά
  έγγυώμεθα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 "Ιουλίου— Ό
  Γαλλικός τύπος άσχολεΐται
  ευρύτατα μ 4 τάς Άγγλοσο
  βιετικάς διαπραγματεύσεις.
  πολέμου, άλλ ή όλοχλήρωΐις μς
  νού τούτου δι* ετέρου κ«θχρώς στρατιωτιχης μορφΠζ
  Την ηρότααιν Ρίμπεντροπ άηοχρούει ο πρωθυπουργος
  τής Ί«ττ«νία5 βκρ«νο$ Χιρ*νοώμ« είνε δ' ενδεχόμενον
  νά παραιτηθή, έ*ν βί Ίάπωνες στρατιωτικαί ηγέται κεκη:
  ρυνμίνοι ήδη υπέρ τής στρχτιωτιχής συμμαχίας μετα τού
  άξονος, θελήοουν νά τόν έξαναγ<άσουν νά την απβδεχβη. Ό κ. Μιτλβύμ άρθρογραφ5ν είς τόν «Δηαοκράτην» γράφει: «Συμβσΐνει πάντοτε είς δια πραγματ"ύσεις δπως αί Αγ νλοοωσσικαΐ νάγεννΩνται προ βλήματα τα όποΐα φαίνονται άνυπέρβλητα. ΑΙ διεξαγόμε ναι ομως έν Μόσχα διαπραγ ματτεύσεις ποέττει νά έπισπευ σθοθν, βασιζόμεναι είς την ά μοιβα!αν' καλήν πίστιν των δι«πραγμόττευομέν'·>ν, όπότε
  τα ύφιστάμενα έμπόδια θά
  ϋπεοπη'ΐηθοθν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ιουλίου.—
  Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου ά
  νεβλήθησαν τα μεγάλα άγγλι
  κά γυμνάσια τα όποΐα έπρό
  κειτο νά γίνουν την 26 καί
  27 τρέχοντος καί τα όποΐα
  θά συμπεριελάμβανον τό ναυ
  τικόν, την άεροπορΐαν καί τόν
  στρατόν. Τα γυμνάσια άνεβλή
  λόγω τής άμφιρρόπου
  διεθνοϋς καταστάσεως.
  Τό αγγλικόν ναυαρχεΐον ά
  νεκοίνωσεν ωσαύτως δτι δέν
  δύναται νά διαθέση πολεμικά
  πλοϊα διά την εκτέλεσιν γυ
  μνασ(ων λόγφ τθν διεθνών
  πεοιπλοκων.
  ΡΩΜΗ 6 Ιουλίου.—Μέ (δι
  αιτέραν Ικανοποίησιν ηκούσθη
  είς Λιθουανίαν ή είδησις πεαΐ
  -ροσεχοθς ταξιδΐου τοθ Φόν
  Ρίμπεντροπ είς τάς Βαλτικάς
  χώρας καί επ* εύκαψία βεβιχι
  οϋται καί πάλιν έκ θετικών
  πηγών ότι ή Ρωσσία μετά των
  Δυτικί&ν Δυνάμεων ουδόλως
  συνεβουλεϋθησαν τα Βαλτικά
  κράτη διά τάς πρός αύτάς συ
  ζητουμένας έγγυήσεις τάς
  οποίας άλλωστε έπιμένουν νά
  διαδηλοϋν Οτι δέν] έπιθυμοϋν.
  Είς Μαντσουκουό
  Ρωσσο-μογγόλοι και Ίάπωνες
  διεξάγουν λυσσώδεις μάχας.
  ΠΙΟΑΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΕΙΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΕΣ Τ!
  ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
  Η ΠΟΛΟΝΙΑ ΚΑΙ
  ΕΙΣ ΑΥΤΟ
  Η ΤΟΥΡΚΙλ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ιουλίου (16. ϋ
  πηρεοία τής «Ανορθώσεως»)
  Τό Πρακτορείον «Τάς» μετσ-
  δΐδει έκ Μόσχσς σχετικώς μέ
  τάς αιματηράς συρράξεις Ρωσ
  σομογγόλων κοί Ίατΐώνων είς
  Μαντσουκουό 6τι ίαπωνικά
  στρατεύματα μετά έζήκοντα
  άρμάτων μάχης, ίσχυροθ πιρο
  βολικοθ κοί μεγάλου άριθμοθ
  βομβσρδιστικβν καί καταδιω
  κτικών άεροπλάνων ηνάγκα¬
  σαν τα Μογγολοσοβιετικά
  στρατεύματα νά ύποχωρή
  σουν χιλιόμετρά τίνα. ΟΙ Ία
  πωνες διά σφο&ροθ βομβαρδι
  σμοθ άπό αέρος κοί ξηράς
  κατέστρεφον 50 άοματα μά
  κης τοθ ΜογγολικοΟ στρα-
  τοθ.
  ΜΟΣΧΑ 6 Ιουλίου —Οί Ί
  απωνομαντζουριανοΐ συνεκέν-
  τρωσαν πρό τοθ ποταμοθ Κα
  χόλκα Ισχυράς στρατιωτικάς
  δυνάμεις, 100 άρματα μά¬
  χης, άεροπλάνα κοί τιυροβο-
  λικόν καί άνέλαβ ν επίθεσιν
  κατά τής Δημοκρατίας τής
  ΜογγολΙας. Είς την επίθεσιν
  ταύτην μετέσχεν όλόκληρος ή
  23η Ίαπωνική ΜεραρχΙα, 6ξ
  συντάγματα πεζικοθ κσί άλ¬
  λαι δυνάμεις. Τα Σοβιετομογ-
  γολικά στρατεύματα άνέκο
  ν ιήν επίθεσιν ταύτην άπω
  θήσαντα τούς Ίάπωνας πρός
  την Μογγολικήν δχθην τοθ πό
  ταμοθ. Οί τελευταΐοι αφήκαν
  επί τοθ πεδΐου τής μάχης 100
  νεκροϋς καί πλήθος τρσυμα
  τιών. Τό Σοβιετομογγολικόν
  πυροβολικόν ήχρήστευσε 50
  άρματα μάχης των Ίΐπώνων.
  Μεταξϋ 2 καί 5 Ιουλίου διε
  ξήχθησαν μεγάλαι άεο&μότχΐ
  αι πέριξ τής λΐμνης Μΐιουΐο
  άσυνήθους σφοδρότητος. ΟΙ
  Ιάπωνες άπώλεσαν 45 άερο
  πλάνα, οί δέ Ρωσσομογγό·
  λοι 9.
  ΡΩΜΗ 6 Ίουλ'ου.— Έκ Τό
  κιο έτιαναλαμβάνεται ή πλη
  ροφορΐα καθ' ην είς τάς δύο
  τελευταίας άερομαχΐας Ίατπώ-
  νων καί Σοβιετομογγόλων οί
  Ίάπωνες κατέρριψαν κατόπιν
  άγρΐας πάλης 53 σοβιετικά
  άεροπλάνα.
  Ίαπωνικά στρατεύματα άηώ-
  θησαν είς μεγάλο βάθος τα
  Μογγολοσοβιετικά.
  ΟΙ εκατέρωθεν νεκροί άνέρ
  χονται είς 300 κοί πλέον, έκ
  τος τοθ μεγάλου άριθμοθ των
  τραυμαπβν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ιουλίου— 'Υ
  πό των Αγγλικών διπλωμα
  τικών κύκλων οτζητεϊται σή
  μερον ή μετατροπή τοϋ τρι
  μεροθς συμφώνου, τοΰ συζη
  τουμένου είς Μόσχαν, είς πεν
  ταμερές μετοξύ των κρατών
  Αγγλίας, ΓσλλΙας, ΡωσσΙας,
  ΠολωνΙας καί Τουρκίας, όπό
  τε ή Ρωσσία δέχεται νά συμ
  μετάσχη είς τάς έγγυήσεις
  "Ελβετίας καί Όλλανδίας.
  Πιθανόν ομως νά υπογρα¬
  φή ταχέως ή άπλή" τριμερής
  συμμαχΐα ή όποΐα έγινεν άρ
  χικως άποδεκτή υπό των Σο
  β έ γ εάν άποδειχθή τελικβς
  άδύνατος ή παροχή έγγυήσε
  ών είς δλλα κράτη.
  Νέαι δηλώσεις
  κ. Τσάμπερλαιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ιουλίου. — Ό
  πρωθυπουργός τής Αγγλίας
  κ. Τσάμπερλαιν θά προβή
  λίαν συντόμως, Τσως καί έν-
  τος τής σήμερον, είς νέας
  κατηγορηματικάς δηλώσεις κα
  θορίζων ιήν θέσιν τής ΆγγλΙ
  άς έναντι τοθ ζηΐήματος τοθ
  Δάντσιγκ. Είς τάς δηλώσεις
  τού ταύτας ό κ. Τσάμπερλαιν
  θά τονίση Ιδιαιτέρως την στερ
  ράν απόφασιν τής Αγγλίας
  νά μή παραβλέψη πλέον ού
  δενός τος έπιθετικάς έπιχει
  ρήσεις έν Εύρώπη.
  ΡΩΜΗ 6 "Ιουλίου.— Ό έν
  Τόκιο Άγγλος πρεοβευτής
  έσχεν Ιδιαιτέραν συνομιλίαν
  μετά τοθ κ. 'λρΐτα ύπουργοθ
  των Εξωτερικών τής ΊαπωνΙ
  ος. Μετά την συνομιλίαν ταύ
  την δ Άγγλος τιρεσβευτής
  εδήλωσεν δτι οί άγγλοϊαπω
  νικοί διαπραγματεΰσεις θό
  περιορισθοθν περί τό ζήτημα
  Τιέν—Τοίν.
  Έξ (ατιωνικων έν τούτοις
  τιηγων τονΐζετσι ότι εάν ή
  Αγγλία δέν δεχθβ διαπραγμα
  τεύσεις επί των γενικών διαφο
  ρών των δύο κρατών ή Ίαπω
  ν(α θά συνεχίση τόν άποκλει
  σμόν τοθ Τιέν—Τσίν.
  γγς γρμς ρ η
  λίμνην ΑΊηουΐρ καί έ«είθεν. Αί άπώλει
  «ι εκατέρωθεν φέρονται ώς. βαρύταται.
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΕΑλΙΟΛΙΑΟΥ
  ΕΝΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΝ Β^ΡΕΛΏΝ
  Τό δΐιουργεΐον Έθν. Οίχονομί-
  α; δ(' έγγ·άφ3υ τού πρός τα Έ
  μπορικα Έπιμελητήοια Κρήτης
  παρακαλιΐ νά είδοποιηθώσιν οί
  ίξαγωγεΐς έκάσΐης περιφερείας δ
  ποο; καταβάλλοοσιν πίσαν προσπά¬
  θειαν ώστε τα οπ' αυτών χρησι-
  μοττοιούμενα οιίηρϋ βαρίλια δια
  την εξαγωγήν έλαιολάδου ώσιν είς
  καλήν κατάστασιν πρός άπο
  φυγήν τής παρατηρουμένης πολ¬
  λάκις όξιιδώσιως ή βιαοροή; τοθ
  έν αυτοίς έναποτιθιμίνου ελαίου.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Διά αποφάσεως τής Έιτιτροπή;
  Διατιμήοεων αί νέαι τιμαί των
  αλεύρων χαΐ τοθ 5/του καθωρίαθη
  οαν ώ; έξ*);: Άλιυρα λευκά δρχ.
  10 11 1)2 κατ' δ<όίν, πιτυροϋχα ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ πβρΐ τα σύνορα Μαντζουρίας 9·οδ 1)2. *Ρ™ί λευχος δρχ. 9 60, καί ΈξωτερικήςΜογγολΙας τώ πιτυροθχος 8 20. ΡΩΜΗ έ Ιουλίου.- Κατ' εί· δήσϊΐς έκ Παρισίων, ό κ. Νποννέ εδέχθη είς ίίιαιτϊραν συνχργα οίαν τόν έν Γαλλία πρβββευ την τής Κίνας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ έ Ιουλίου. —Άν γέλλϊται έκ Χβγκ Κόγκ δτ» άπβ- μακρυνθηβαν έκ Φού Γσόου, ο· κου ή «ατάατασις είναι σοβαρά, ΆυερικανοΙ καί "Αγγλοι έΐτιβιβά σδένιϊς άμβρικανικοϋ πλοίου. ΡΟΜΗ 6 Ίβυλίοι». - Κατά πλ0 ρβφορίβς έκ Βρυςϊλλών β{ "Αγ γλοι Βασιλΐϊς 8ά πρκγματβαοιή σουν τό είς Βέλγιον ταξίόιόν των την 24ην καΐ 25 τοΰ μηνός Όκτω βρίου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ έ Ιουλίου - Ό πρΜθυπουρνος χ^ Βουλγβρίας χ. ΚιοοιιβάνΜφ συνηντήθη μιτά τοϋ Φυ;ερ άφοϋ προηγουμβνως διβξη γβγβ ουνομιλίκς μ»τ« τού Φήν Ρίμπβντροπ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ έ Ιουλίου - Ό έν Μόσχα "Αγγλβς ηρβσβϊυτής χ Σπντς ελοκβεν όδηγιοκς δπω- ουνε; χίσο τάς άγγλβρ&ίβσιχοτς όιάπραν μ«τ«υσ*ις. ' * . ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (, Ιουλίου.- ·© ·ν Μόσχα ΤβΰρΗος πρβςΓ έχληβη έπεινόντως υπό τής νήβιώς το» είς "" ΑΘΗΝΑΙ 6 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτοβ μας.)—-Νυκτεριναί πληροφο¬ ρίαι πρός τό "Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν ότι κρίνεται πιθανή ή με· τατροηή τού υπό υπογραφήν τριμερούς συμφώνου, Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσ- σίας είς πενταμερές τοιούτον. Είς τό νέον τούτο σύμφωνον θά με· τάσχη τόσον ή Πολωνία όσον καί ή Τουρκία. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΑΠΑΝΤΗΣΕΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΟΣΣΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ο Ιουλίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).-— Κατά τάς έκ Λονδί· νού πληροφορίας έντός 48 ώρών έπιδί· δ·ται ή αγγλικη απάντησις είς τάς τε¬ λευταίας άντιπροτάσεις τής Ρωσσίας. 9ΕΩΡΕΙΤΑΙΠΙΘΑΗΗ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΡΟΣΣΙΛΝ ΤΟΥ ΑΟΡ1ΟΥ ΧίΑΙΦΑΞ ΔΙΑΤΙ» ΣΥΝΕΧΙΣΙΝΤΟΗΛΙΙΠΡΙίΜΑΤΕΥΗΟΝ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ τής άγγλικής πρωτευούσης, μή επιβεβαιοί· θεϊσαι ομως μέχρι τής ατιγμής, κρί* νούν πιθανήν την μετάβασιν τού Βρετ- τανοΰ ύπουργού των Εξωτερικών λόρ- δου Χάλιφαξ είς Μόσχαν, δπου προστί θεται ότι θά συνεχισθώσιν αί άγγλοσο· βιετικαΐ διαπραγματεύσεις. ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΑίΜΑΤΟΠΟΙΗΒΗ Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΛΓΓΛΒΓΑΛΛΒΡΡΣΙΚΟΥΣΥΜΦΙ1ΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 6 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας)— Κατά τάς έκ Λονδί¬ νου χαί Παρισίων πληροφορίας Θιωρεί ται Βυνατή ή πραγματοποίησις άμέ- σως ι ου Άγγλογαλλορωσσικοΰ συμβώ νηιι ΕΟΙΜΕΗΕΙ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΡΑΪΧ ΝΑ ΜΕΤΙίΧΗ ΤΟΥ ΑΙΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας)— Είδήσεις έκ Βερολί· νού μέσω ξενης πηγής έπιβεβαιοθν την πληροφορίαν ότι ή Γερμανία έπιμέ· νει ^πως καί ή Ίαπωνία μετάσχη τής συμμαχίας τού άξονος. 10 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΚΙΗ&ΥΜΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΣΕΙΡΗΜΗΙ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφικαί έκ,Πα ρισίων ότι τό πρόβλημα τού Δίντσιγκ εξακολουθεί πχντοτε να άποτελή αφορ¬ μήν σοβαρών ανησυχιών. ΕΙ! ΤΛ ΜΟίίΟΑΟΜΑΝΙΖΟΥΡΙΑΝΑ ΣΥΝΟΡΛ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντ»· ποκριτοΰ μας.)- Έκ Τόκιο αγγέλλεται ότι οί ημιεπίσημοι ιαπωνικοί κύκλοι τονίζουν ότι αί στρατιωτικαί έπιχειρή· σεις των'ΐαπώνων είς την Μαντζουρί- αν αποβλέπουν εις την αποκατάστασιν τής τάξεως εις την Μογγολομβ,ντζονι- ριανη» μεθόριον» εξασφαλιζομενης τοβ λοιπού τής αμύνης των σ>νόρων *«ό
  πάσης επιθέσεως των Ρωββθμογγόλων,
  ΚΑΘ
  Ρ
  4·ι«νύ·»ν
  διά τ«
  Ρ«νικός
  <Η «ου* ται ._. πού χαλύπτ άπβ τέλμβτα, π ^, Θά χειτβοτι κρδβυσιμους τεραστίας έκ αΚις των βκβίων «Ι καλλι γιιβι ύφίβτανται μέχρι τ& ζημΐοι; ά«ό ξηρ«οίαν χά ί««λλ«5η τβν έχτεταμέι χίμηβν άπό την μάστιγβ ίλβνβαίν;, θά έχη χά Ι άλλο ίγβθόν άΐτβτέλβθ, (2α συντελέση, είς την τα .τέραν ολβχλήρωοιν τβΰ « χβύ διχτώβυ καΐ είς την Ι οτιχήν λύσιν τβΰ ουγ*οιι νιαχοΰ πρββλήματβς Αι 8ί; ΐΐθλλά βημεΐα θα συνδι βββύν τκ πκραγωγιχά μέ βίιχα ίργα, ώς μ άς άνΐ* νώθη άλλβτε επισήμως, ίι είχομεν &βχοληθή χ«1 πά μέ τκ πρββλήματα της Μ ο«ρ«$. Καί είνε όντως ουγχοινΜνιαχβν εν άπό θββαρώτβρβ πρββλήματα , την Μεβοκράν. ή λύσις ι » β* ουντελέβη είς την η ρη «νκδημιβυργίαν τβϋ ' «υ ατύτβδ. Χ'5 ί ,οι»Μ·Ρ»νή Μυ «ντελπφθπ την α κ τ*τβυ Χβ1 «δ«δπ δλον τβ ενδιαφέρον , τ«κτβπβίπσίν τβυ. Ήδη 4 ί κ τ< Ά