97516

Αριθμός τεύχους

5211

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετησία λίραι Β
  ίξΐίμηνος 8
  Άιιερικής
  ετησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  Σ1ΟΒΑΤΟΝ
  8
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "**· ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ "
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
  ΤΒΕΥΟΥΝΟΣ ΣτΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5211
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ή εργασίκ άποτυπώσε«ς
  τού Μάμκου της Μεσσαράς
  διά την σύνταξιν τής όρνστι.
  κης μελέτης κκί την ταχεί¬
  αν ίναρξιν εκτελέσεως των
  μεγάλων παραγωγέων—έξυ-
  γιαντικών έργων, περατοΰ-
  τ«ι έντός όλίγου. Δεδβμένου'
  δβ ότι έχουν διακανονισθή
  Μαί α) λεπτομέρειαι της συ-
  νάψίως είδικής συμβάσεως
  μεταξύ Δημοσίου καί Άγρο-
  τικής Τραπέζης διά την χρη
  ματοδότησιν των έργων, πι-
  στεύεται ίτι ή έναρξις των
  θ' αρχίση τό ταχύτερον. Πό-
  λύ περισσότερον μάλιστα κα¬
  θόσον δεικνύουν ζωηρόν εν¬
  διαφέρον 6ι« τα ίργα αύτά
  καί ό βενικός Διοικητής
  Κρήτης χ. Μπότης Σφακια¬
  νάκης χαΐ ό ϊδιος ο πρωθ-
  υιουργός κ. Μεταξάς αυτο¬
  προσώπως. Ή εκτέλεσις δέ
  των έργων αυτών πού θ' α¬
  ποδώση δεκάδκς χιλιάδας
  στρεμμάτων πού καλύπτον-
  ται τώρα άπό τέλματα, πρός
  καλλιέργειαν, θ« καταστή οη
  άρδευσίμους τεραστίας έκτά-
  σεις των οποίων αί καλλιέρ-
  γειαι ύφίστανται μέχρι τώρα
  ζημίας άπό ξηρασίαν καί θ'
  απαλλάξη τόν έκτεταμένον
  κάμπον άπό την μάστιγα τής
  έλονοσίας, θά έχη καί έν
  άλλο άγαθόν άποτέλεσμα.
  ©ά συντελέση, είς την ταχυ¬
  τέραν ολοκλήρωσιν τοΰ όδι-
  κοΰ δικτύου καί είς την ορι¬
  στικήν λύσιν τού συγκοινω¬
  νιακόν προβλήματος Διότι
  είς πολλα σημεΐα θα συνδυα-
  οθοΰν τα πκρκγωγιχά μέ τα
  όδικά Ιργα, ώς μάς ανεκοι¬
  νώθη άλλοτε επισήμως, δταν
  είχομεν ααχοληθή καί πάλιν
  μέ τα προβλήματα της Μεσ¬
  σαράς. Καί είνε όντως τό
  συγκοινωνιακόν έν άπό τα
  σοβαροτέρα προβλήματα διά
  την Μεσσαράν. Ή λύσις τού
  δέ θά συντελέβη είς την πλή
  ρη αναδημιουργίαν τοΰ τό·
  που οτύτβϋ.
  Εύτυχώς ή σημερινή κυβέρ
  νησίς αντελήφθη την στϊβυ-
  δαιότητά τού καί εξεδήλω¬
  σεν όλον τό ενδιαφέρον καΐ
  8λην την μέριμνάν της πρός
  τακτοποίησίν τού. "Ηδη έχο-
  ρήγησε πιστώαεις καί διη-
  νοίχθη ή όδός Χάρακα, πού
  έλπίζεται ·τι θά σκυροατρω-
  θή χαί θά αποπερατωθή έξ
  ολοκλήρου ταχέως. Έμερί-
  μνησε διά την προώθησιν
  τής κεντρικής άρτηρίας Η¬
  ρακλείου— Άγίων Δέκα—
  Μοιρών μέχρι Τυμπακίου.
  Καί τώρα ώς πληροφορούμε
  θα θά χορηγήση κονδύλιον
  διά την επέκτασιν της μέχρι
  Κοκκίνου Πύργου, μέ ποόθε
  σιν νά την πρβωθήοη εκεί¬
  θεν πρό; Αγίαν Γαλήνην
  καί Μέλαμπες διά νά ένω-
  βή μέ την άρτηρίαν Ρεθύ¬
  μνης, ώατε νά έπικβινωιή-
  σουν έκ νβτβυ οί δύο νομβι
  Ηρακλείου καί Ρεθύμνης
  πράγμα πού θά συντελέση
  σπβυδαίως είς την β'ικονομι
  κήν των ανάπτυξιν καί ίδι
  αιτέρως είς την αύξησιν της
  ποψαγωγής χαί την οίκονο·
  μικήν πρόοδον καί βξυπηρέ
  τησιν τής Μεσσαράς καί των
  έπαρχιων Άμαρίου καί Αγ.
  Βασιλείου. Έπίαης ή σημερι
  νή κυβέρνηαις άνεκίνησε τό
  ζήτημα τής όλοκληρώσεως
  τής μβνάλης άρτηρίας ή ό
  ποία θά προχωρη έκ Χαρ»
  κα είς Διονύνι, Στάβιες, Βα
  γιωνιά, Β. Άνώγεια, Πλάτα
  νόν καί θά καταλήξη εί;
  Φαιατόν, διασχίζουσα χατά
  μήκος ολόκληρον τόν κάμ¬
  πον καί φέρουσα είς έπικοι
  νωνίαν τάς τρείς επαρχίας
  Μονοφατοίου,Καινουρίου καί
  Πυργιωτίσσης. Τέλος δέ, ή
  κυβέρνησις περιέλαβεν είς
  τό υπό εκτέλεσιν πενταετες
  πρόγραμμα κατασκευής «δι
  *&ν έργων κ«ί την προέχτ*
  σιν τοθ δρέμου Άγίας Βκρ
  βάρας, Πανασσοϋ, ΓέρνερΠ',
  Ζαρού είς Βροντήσι, Βορρί
  ζα κ«1 Μχγαρικάρι κχί έχεϊ
  θκν είς Άμάρι.
  Έκ π«ρ»λλήλου καί ή Γε·
  νίκη Διοίκησις χά Ι τό Τα¬
  μείον επαρχιακάς όδοποιΐας
  σχυον κάθε έχδηλουμέ-
  νην προσπάθειαν κατασκευάς
  επαρχιακήν ό5ών, όπως είνε
  ή όδός Ά,ρκαλοχωρίου—Σκοι
  νιά, ή όδός Πραιτωρίων —
  Πύργου, ή όδός Άγίου Θω¬
  μά— Λαράνι— Άκρ(ων κα)
  αλλαι,διαθέτουν δέ πιστώσεις
  καί διά την κατασκευήν
  διαφόρων αλλων συγκοινω¬
  νιακόν έργων
  Ευρίσκεται έπομένως καί
  τό συγκοινωνιακόν ζήτημα
  τής Μεσσαράς είς καλόν ση¬
  μείον. Καί ύιτάρχουν βάσιμοι
  έλπίδες ότι θά λυθή ταχέ¬
  ως καί όλοκληρωτικως.Όπως
  έπίσης ύΐχάρχουν πολλαί έλ-
  πίδες ότι συντόμως θ' απο¬
  κτήση καί λιμένα είσαγωγής
  καί έξαγωγής ό εύλογημέ-
  νος αύτός κάμπος. Έφόσον
  αλλωστε θά οργανωθή ή Λου
  τρόπολις τού Λέντα όπως α¬
  πεφάσισε τό ύφυπουργεΐον
  Τύπου καί Τουρισμοΰ, τό
  κρόβλημα τής δημιουργίαν
  άσφαλοΰς λιμένος θά λυθή
  αυτομάτως.^Διότι ό .Λέντας
  δέν έχει μόνον τάς θαυμα·
  τουργάς Ιαματικάς πηγάς, τα
  μαγευτικά άκρογιάλια,τΐς πτυ
  χωτές άμμουδιές καί τίς ύ·
  πέροχες λοφοσειρές μέ τίς
  άπαλές γραμμές. "Εχει καί
  λιμένα άσφαλή πού θά έξυ-
  πηρετή τό εμπόριον τοΰ κάμ
  που, οταν θά άναζωογονη-
  θή η νεκρά σήμερον λουτρό
  πόλις. Άλλά καί άν δέν γίνη
  έμπορικός λιμήν είς Λέντα,
  θά δημιουργηθή είς τα Μά·
  ταλλα είτε είς τόν Κόκκινον
  Πύργον δταν όλοκληρωθή τό
  άδικον δίκτυον, όιτότε έννο-
  εΐται θά έξυπηρετή την Μεσ*
  σαράν καί ό θαυμάσιος λιμήν
  τής Άγίκς Γαλήνης. Δέν
  μένει λοιπόν παρά νά εύχη-
  θώμεν νά γίνουν ·λα αύτά
  τό συντομώτερον. Καί θά γί¬
  νουν ασφαλώς. Τό ενδιαφέ¬
  ρον τής οημερινής κυβερ¬
  νήσεως είνε έπαρκής περί
  τούτου εγγύησις.
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΠΕΡΙ ΑΑΙΑΦΟΡΙΑΣ
  Μέγας θόρυβος εγινΐ τελευταί¬
  ως μέ την κλοπήν τοθ «τΆδιαφό
  ρου», τοθ περιφήμου πίναχος τοθ
  Βαττώ άπό τί μουσείον τοθ Λού
  6ρου. Ό θόρυβος αύτάς αφεώρα
  φιισικα την καλλιτεχνικήν οημα
  σίαν τοθ ίργου. Ώστάσο τώρα,
  αύτάς τάς τελευταίας μάλιστα ή
  μέρα{, έξήρθη τοπικως ή κΐινω
  νίκη σημοσία τοθ πίνακος.
  —Ή νεότης τοθ Βαττώ μπο
  ρεΐ νά είχε τοΰς λόγους της νά
  έξωτερικευτΐη" μέ τόν ωραίον τύ
  παν τοθ «Άδιαφόρου». Νομίζετε
  δμως δτι χαί σήμερον πού εν¬
  διαφέρον χαταντ£ νά εχουν δλα
  τα πράγματα, ή άδιαφορία δέν
  είνε μία άη6 τας βασικάς χοι
  " ών ι χά ς αρείας;
  —Έννοιΐς την κοσμικήν άδια
  φορίαν ή καί την εΰρυτέραν πιύ
  £χει ή πού πρίπει νά έχη χαί
  έ άσημότιρος των θνητών;
  —Καί την μίαν,χαϊ την άλλην
  Εάν ήχούετε χαί την αυνέχει
  αν τοθ διαλόγου, θά έπείθεσθε
  δτι ό φίλος τής άδιαφορίας δέν
  ήτο διόλου ούτοπιστής. Ή άδια
  φορία σήμερον είνε προσόν. "Οχι
  τόσον διά λόγους άφορώντας τ&υς
  νευρολόγουζ ή τού; ψυχιάτρους,
  δαον διά βαθυτέρους διαπαιδαγω
  γοθντας ϊσως την κοινωνίαν ή
  τού; ενδιαφερομένους συγκεκρι
  μίνως περισσότερον τοθ δίοντος
  μέ τα πράγματα τής ζωί)ς. Βλά
  πτεΐ θά πήτε τό πολΰ ίνδιαφί
  ρον; Είς ωρισμένας στιγμάς τού
  λάχιβτον, άπβντοθν οί άδιάφοροι,
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  Διά τοΰ φακοΰ
  τάς τίλευτβίας ναυτικάς έπισκέψεις, -"Αγγλοι ναϋτοι τδν μονάδων «ού κατέιιλευσαν έ
  χ είς τα Κρητική ΰδαιτα είς ώραν διακοττής των νυμνασΐων, καί «ροτοϋ έγκαταλεΐψουν τόν
  δρμον τής 'Ελοόντας.
  βλάπτει χαί πολύ μάλιστα. Έν
  Βυμοθμαι Ινα χοσμιχόν κύριον
  ί ίποϊος είχε μανίαν νά πλέχη
  ί-,χώμια διά πολλού; συμπολίτας
  τού.
  —Μά τί σίστημα είνε αύτό!...
  τοθ είπεν μίαν ημέραν «έμπι
  στιυτικακ» Ινας έπιστήθιος φίλος
  τού, Ξίρεις δτι ζημιώνεσαι φο
  βερά μέ την τακτικήν των ίπαί-
  νων; "Ολοι νομίζουν δτι 6
  σαι τοΰς έπαινουμένους.
  Γί
  —Καί ρωτας! Οί ίνθρωποι
  ϊχουν ,ράμματα γιά τή γοθνα
  σου ίνα σωεό. Έν ώ έσύ έπιμέ-
  νεις νά καταρτίζης τούς λεπτό-
  τερους διαφημιστικούς καί νά
  έξαίρης μέ τα εύγενίστερα χρώ-
  ματα την προσωπιχότητά των.
  Τό ενδιαφέρον τοθ άνθρώπου
  τοθ κόσμου δπως ετέθη καί την
  εποχήν εκείνην ήτο ίνα έπιχείρη
  μα υπέρ τής άδιαφαρίας. Διότι
  άραγε δέν επίστευεν δ χόσμος τούς
  έπαίνους τού ή διότι ήξευρεν έ< πείρας νά κατατοπίζη καλΦς χαί τούς έπαίνους έχείνου χαί την χαχολογίαν των άλλων; Δέν μπο ρώ νά ξεύριο. Ό χύριος έν πάση περιπτώσει πού επέμενε διά τα προτερήματα μόνον των άλλων, εί χβ την γνώμην δτι μέ τον τρό πον αυτόν ήΐιαφέρει πρό παντός είς πεϊσμα χαί των πρώτων χαί των δευτέρων. Καί δτι Ιφθανε μέ την αδιαφορίαν αυτήν νά συνη θίζη, χαί τού; άλλους είς την ά διαφορίαν. Καί δέν ύπάρχει άφορ μή θετιχωτέρα διά τόν ομαλόν κοινωνικόν ρυθμόν, μερικώς ή γε νικώς, άπό την περίπτωσιν πού χαί ό πρώτος χαί έ τελευταϊος, θά ε χά ν ε τό πολύ ενδιαφέρον τού διά πράγματα χαί πρόαιοπα. Καί θά Ιπαυε φυσικά τα δπέρ ή έναν τίον των. * * * Αποροθν πολλαί πάντστε μέ τό βρεττανικόν φλέγμα. Έν τού τβτς τ* 2ί^έγμα αύτό είνε «ο λύ χατατοπισμένον μέ τό πνεθμα τής ίποχής. Άδιαφορεϊ, διότι ξέ ρει τί χάνει: "Αν έξυπηρετή λ. χ. σήμερον την ειρήνην, δέν ίπε ται βτι δέν είνε Ετοιμον χαί διά πόλεμον. Ακριβώς δπως χαί είς τα πράγματα, τα μιχρότερα τής ζωής. Ένας άδιάφορος σήμερον είνε πολύ πλέον ίνδιαφέρων άπό ίνα πο>·5" ένδιαφερόμενον. Δέν πό
  λεμάΐαι είίχολα, θέλουν νά ποθν,
  ο5:ε νικαιαι Τό ούσιώδις δέ είνε
  δτι άποχτά καί μιμητάς. Άλ¬
  λοτε υπεστήριξαν δτι ή ζωή χω
  ρίς ενδιαφέρον, παύει λογικώς
  νά όνομάζιται ζωή. Σήμερον
  ώστόσο είνε δυνατόν νά ισχύση
  χαί αυτή ή παραδοξολογία: "Οτι
  αύξησις τοθ άριθμοθ των άδιαφό
  ρων είς μίαν κοινωνίαν, άρχίζει
  νά δίδη ενδιαφέρον καί διά . την
  κοινωνίαν αυτήν _ χαί διά την
  ζωήν.
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
  (ΑΙ Η ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Πρό καιροθ 6 Δήμος εΤχε
  λάβει μίαν λαμπράν απόφα¬
  σιν: Ν' άνεγεΐρη Στέγην Γραμ
  μάτων καί Τεχνών είς τό πα¬
  ρά την πλατείαν Δασκαλογι¬
  άννη οικόπεδον δπου στεγάζε
  ται τώρα ή φιλαρμονική. Τό
  οικόπεδον ομως εκρίθη άνε-
  παρκές διά μίαν οικοδομήν δ¬
  που θά υπήρχεν μεγάλη αΐ-
  θουσα διαλέξεων συναυλίαν
  καί θά έστεγάζοντο ή Βικε
  λαία Βιβλιοθήκη κσί τό Ιδρυ
  θησόμενον Βυζαντινόν Μου¬
  σείον κσθώς καί τό υπάρχον
  πολύτιμον τουρκικόν άρχεΐον.
  Καί απεφάσισε μέν τό Δημο¬
  τικόν Συμβούλιον την τροπο
  ποίησιν τοθ σχεδΐου τής πό¬
  λεως είς τό σημείον αύτό ώ
  στε νά αύξηθβ τό οικόπεδον
  είς βάρος τής πλατείας. Άλ¬
  λά τό υπουργείον δέν ένέκρι
  νέ την απόφασιν αυτήν.
  Εάν δμως τό οικόπεδον αύ
  τό είνε άνεπσρκές διά την οί
  |κοδόμησιν έπ' αύτοθ τής «Στέ
  ιγης Γραμμάτων κοί Τεχνών»
  είνε έν τούτοις έπαρκέστατον
  διά την ανέγερσιν τοθ μέγα-
  ρου Τ.Τ.Τ. ΕΤνε δέ καί άπό
  πάσης απόψεως κατάλληλον.
  Διότι ευρίσκεται είς τό κέν¬
  τρον τής πόλεως,*διότι θά έ¬
  χη τρείς προσόψεις, μέ την
  κυρΐβν επί εύρυχώροι. πλατεί-
  άς, διότι γειτνιάζει μέ τό οί
  κοδομικόν συγκρότημα δπου
  στεγάζονται δλαι α( άλλαι
  δημόσιαι υπηρεσίαι καί αί
  αρχαί, ή ΝομαρχΙα, τα Δικα
  σιηρια, ή Διοίκησις Χωροφυλα
  κης, ή Έφορΐα, τό Ταμείον,
  ή Νομαρχιακή ύπηοεσΐσ, τό
  Ύποθηκοφυλακεΐον κλπ. 'Εφό
  σον δέ δέν ύπάρχει ούδένάλλο
  οικόπεδον καί έφόσον είνε ά-
  νάγκη άμεσος δσον καί μέγα
  λη ν' αποκτήση ή πόλις μας
  Μέγαρον Τ. Τ. Τ., πρέπει
  νά χρησιμοποιηθή τό οΐκόπβ-
  δόν αύτό τοθ Δήμου καί νά
  παραχωρηθ{{ είς άντάλλαγμα
  υπό τοθ Δημοσίου είς τόν Δή
  μόν, τό έναντι τοθ ΜουσεΙου
  μεγάλον οΐκόπεδόν τού, πού
  προωρίζετο διά την ανέγερσιν
  μεγάρου Δημοσΐων έργων καί
  χρησιμοποιεΐται τώρα ώς άπο
  θήκη υλικών.
  "Ετσι θά εύρη καί ό Δήμος!
  καί αρκετόν καί κατάλληλον
  οικόπεδον διά την ανέγερσιν'
  τής «Στέγης Γραμμάτων καΐ
  Τεχνών». Είνε δέ καταλληλό
  τερον τό έναντι τοθ ΜουσεΙου
  οικόπεδον, δπως έχομεν καί
  άλλοτε ύποστηρϊξει. Πρώτον
  διότι είνε μεγάλης εκτάσεως.
  Δεύτερον διότιτόμέγαρον,έναρ
  μονιζόμενον πρός τό Μουσεΐ
  όν θά συντελέση, είς τό νά δή
  μιουργηθρ είς τόν τομέα αύ
  τόν τής πόλεως Ινα . ωραίον
  κτιριακόν δΐπτυχον.Τρίτον διό
  τι ή Βιβλιοθήκη, τό Ιστορικόν
  —τουρκικόν άρχεΐον καί τό
  Ευζαντινόν Μουσείον πού θά
  στεγασθοθν έκεϊ θά εύρΐσκων
  ται έγγύτατα πρός τό Μου¬
  σείον καί θά είνε ευκολον είς
  τούς ξένους νά τα έπισκέ
  πτωνται καί είς τούς φΐλανα
  γνωστάς νά χρησιμοποιοθν
  καί τάς δύο βιβλιοθήκας τοθ
  Δήμου καί τοθ ΜουσεΙου. Τέ
  ταρτον διότι ή Βιβλιοθήκη θά
  ευρίσκεται έγγύς των σχολεί¬
  ων τής Μέσης έκπαιδεύσεως,
  Έμπορικής, ΠρακτικοΟ Λυκεί
  ου Γυμνασίου, έφόσον ή μέν
  Έμπορική στεγάζεται έκεΐ πά
  ραπλεύρως, τα δέ δύο άλλα
  σχολειό θά στεγασθοθν είς τό
  Καπετανάκειον Μέγαρον —
  καί ώς γνωστόν οί μαθηταί
  είναι οί περισσότεροι καί οί
  τακτικώτεροι αναγνώσται τής
  Βιβλιοθήκης. Καί τέλος διότι
  τό μέρος αύτό, χωρΐς νά είνε
  απόκεντρον— αντιθέτως μάλι-
  στα είνε κεντρικώτατον—είνε
  έν τούτοις ήσυχον, μακράν
  τοθ θορύβου, δπως πρέπει νά
  είνε μ(α βιβλιοθήκη, £να άρ-
  χεϊον, μία αϊθουσα διαλέξε
  ών καί συναυλιών. Καί έκτός
  ολων αυτών διότι διά τοθ τρό
  που αύτοθ θά λυθοθν δύο
  σπουδαιότατα ζητήματα τής
  πόλεως ταυτοχρόνως κατά
  τόν καλύτερον καί τόν όλιγώ
  τερον δαπανηρότερον τρόπον:
  Τό ζήτημα τής ανεγέρσεως Με
  γάρου Τ.Τ.Τ. χαί τό ζήτημα
  τής άποκτήσεως «Στέγης Γραμ
  μάτων καί Τεχνών». Καί νΰμί
  ζομεν δτι οί άρμόδιοι θά πόέ-
  πει νά τό μελετήσουν μέ την
  έπιβαλλομένην προσοχήν.
  Ή Παιδαγ.ΆκαδημΙα.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη
  ροφορίας δέν ύπάρχει καθ* δ
  λην την Κρήτην ούδεμία διδα
  σκάλισσα άδιόριστος. Καΐ τό
  ευχάριστον αύτό γεγονός δή
  μιουργεΐ πολλάς ελπίδας δτι
  άπό τοθ προσεχούς έτους θά
  επιτραπή ή εΐσαγωγή καΐ θη
  λέων είς την Παιδαγωγικήν
  Ακαδημίαν τής πόλεως μας
  έφόσον ύπάρχουν πολλαί ά
  ποφοιτοι γυμνασίων πού επι
  θυμοθν ν' άκολουθήσουν
  τό διδασκαλικόν έπάγγελμα.
  Πράγματι δέ θά ήτο ορθόν
  καΐ δίκαιον νά γίνουν δεκταί
  καί φοιτήτριαι είς την Παιδ,
  Ακαδημίαν, δπως θά ήτο έ
  πίσης ορθόν νά γνωσθή τοθτο
  άπό τώρα διά σχετικής άνα-
  κοινώσεως. ΑΙ τοπικαί αρχαί
  καί οί άλλοι άρμόδιοι πιστεύ
  ομεν δτι θά προβοθν είς τάς
  σχετικάς ενεργείας.
  Θαλάσσια σπόρ.
  Πέρυσιν εΤχε μετακληθή εί
  δικός έξ Αθηνών διά την δι
  ^ασκαλίαν τής κολυμβήσεως
  είς τα μέλη τής νσυτικής ορ¬
  γανώσεως. Καί απέδωκεν (κα
  νοποιητικΰ άποτελέσματα. Έ
  φέτος άπεκτήσαμεν καΐ θα·
  λάσσια λουτρά, καλώς ώργα
  νωμένα καί άρτΐως λειτουρ
  νοθντα. Είναι βεβαία αύτά
  πρόοδος άξιοσημείωτος. Παρά
  ταθτα δμως παρατηοεΐται ε(
  σέτι παντελής ελλειψ ς ένδια-
  φέροντος διά τα θαλάσσια
  σπόρ. Καΐ θά επρεπε ν' άπα
  σχολήση τό ζήΐημα αύτό τάς
  ναυτικάς όργανώσεις, τόν δμι
  λον φΐλων τής θαλάσσης καΐ
  τούς άλλους άρμοδΐους. Ή
  κωπηλασία, ή ίστιοπλοΤα, ή
  κολύμβησις, τό πόλο καί τόσα
  άλλα σπόρ δίδουν υγείαν, δή
  μιουργοθν αισιοδοξίαν, θάρ-
  ρος διά την ζωήν. Καί πρέ
  πει νά διαδοθοθν καΐ έδώ έ
  φόσον τό Ηράκλειον έχβι τό
  άγαθόν τής θαλάσσης.
  'ΕορταΙ.
  Κάποτε είχε ριφθή ή (δέα
  τής οργανώσεως περιόδου
  τουριστικών έορτών είς τόν
  τόπον μας, βΤχε δέ υΐοθετηθ!)
  ή ίδέα αυτή άπό τόν Δήμον
  καί την τοπικήν "Επιτροπήν
  ΤουρισμοΟ. Άλλά δέν έγινε
  τιποτε. Έν τούτοις, ό καιρός
  δέν έχάθη. Καΐ θά ήτο καλόν
  νά μελετηθή έκ νέου τό ζήτη¬
  μα. Φρονοθμεν δτι ή οργάνω¬
  σις μιάς εορτής τοθ τρύγου,
  μιάς εορτής τής θαλάσσης,
  μιας εορτής μέ άναπαράστα-
  σιν τής ζωής των τελετών καί
  των μυστηρίων τής άρχαΐας
  ΚνωσοΟ ή τής Φαιστοθ δέν
  θά ήτο δύσκολος. πολύ περισ
  σότερον δέ, δέν θά ήτο άδύνα
  τος. Αί έορταί δέ αύται θά
  άπέφερον τεραστία όφέλη είς
  τόν τόπον καί θά συνέτειναν
  μεγάλως είς την ανάπτυξιν
  τής τουριστικής κινήσεως. 'Αλ
  λά τό ζήτημα είναι σοβαρόν.
  Καΐ θ' ασχοληθώμεν άναλυτι-
  κώτερον * είς άλλο φύλλον
  μας.
  Ή όδός Άντισκάρι.
  Πληροφορούμεθα δτι οί κά·
  τοικοι Πλώρατς καΐ Άντισκάρι
  προσφέρονται νά έργασθοόν
  διά την διάνοιξιν τής αμαξι¬
  τής όδοθ άπό Πλατάνου μέ¬
  χρις Άντισκάρι, άρκεΐ νά με¬
  ταβή μηχανικάς διά την χάρα¬
  ξιν καί νά διατεθοθν υπό τοθ
  έπαρχιακοθ ταμεΐου έργαλεΐα
  καί έργοδηγοΐ. Ή προσφορά
  είναι συγκινητική καΐ δέν αμ¬
  φιβαλλομεν δτι θά έκτιμηθή
  δεόντως. Είμεθα δέ βεβαιοί
  δτι τό έπαρχιακόν ταμείον
  θά διαθέση καί μηχανικόν καΐ
  έργοδηγόν μόλις θά είναι είς
  θέσιν νά τό κάμυ διά την κα¬
  τασκευήν τής νέας αυτής ό-
  δοθ.
  Οί μεταλλουργοΙ,
  Αυριον θά έχδράμουν είς την
  ιστορικήν Μονήν τοθ Γοργολαίνη
  οί μεταλλουργοΙ τής πόλεώς μας
  (σιδηρουργόν όρειχαλκουργοί, χαλ
  χουργοί κλπ). Καί δέν γεννάται
  άμφφολία δτι θά επιτύχη πλή
  ρως ή έκδρομή αυτή, δπως επι
  τυγχάνουν δλαι αί έκδρομαί των
  έπαγγελματιων χαί διοτεχνών μας.
  Άλλωστε οί μεταλλουργοί, έργα
  ζόμενοι σκληρά έμπρός είς την
  φωτία, ημέραν χαί νύκτα δλο
  χρονίως, (χούν ανάγκην αναψιι
  χής, χαθαροθ αέρος, δροσιάς, 5
  παίθρου. Καί δλα αύτά θά τα εθ
  ρουν οί συμπαθεΐς βιοπαλαισταΐ
  είς τό Γοργολαίνη πού αποτελεί
  Ιν άπό τα γραφιχώτερα τοπιΐχ
  τοθ νομοθ μας. -
  ΑΠ6ΡΘ--Ι—
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή τε
  λευταία δημιουρνία τού ΧονδροΟ
  καΐ ΛιγνοΟ «Ευθυμοι Τυρολέζοι».
  Την Δευτέραν ό Εγγρωμος κο
  λοσσός «Γκολδούιν Φόλις».
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
  μητην καΐ Κυριακήν απογευματ
  νή ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «ΣτΙ
  Φλόνες τής Σανκάης».
  Την Δευτέραν «Μέ τό χαμό
  γελο».
  Δευτέρα, Πέμπτη, Σόββατ
  Κυριακή ώρα 7 1)2 άπογευματινή
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.- Μί
  σύστασις γιά δσους ταξιδεύου
  στήν Άθήνα· Νά ησρακολουθή
  σουν τόν «ΠυγμαλΙωνα» τοί
  Μκέρναρ Σω πού παίζεται μέ
  ξαιρετική *ττιτυχΐα είς τό θεριν
  θέατρο τής κ. ΚατερΙνας Άν
  Βρεάδη (τλατεϊα Κυριακού).
  Είνε τό Εργον «ού συνεκέντρω
  ο· δλο τό θεατρόφιλο κόσμο
  τ ό ϊργο πού συγκεντρώνει καθ
  βρά&υ δλη την άφράκρεμα τω
  Αθηνών.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγρίΐμμο» 5ης'Ιο»λ1ου.
  "Υμνο
  12 25 Σίΐμα—Έθνιχό;
  —"Υμνος Νεολαία;.
  12 30 Έλαψρδ έλληνιχό τρα
  γοθΒι. (δίσκοι).
  13 30 Είϊήσεις.
  13.45 Έλαφρδ τραγοθδι ('Υπι
  τή; Κα; Ελένη; Ντέ Ροζί).
  14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χδν δελτίον—Κίνησις άγορά; 11ε
  ραιώς.— Έθνιχδς/Υμνος—"Υμνος
  Νεολβίας.
  19.10 Τυρολίζιχα τραγούδια
  (δίσχοι).
  19 20 Ή δρα τοΒ ΙΙαιδιο
  19.50 Έλαφρό έλληνιχό τραγο
  δι. (δίοχοι).
  20 Όμιλία.
  20.15 Δημ&τιχο τρογ&Οϊι (6π
  τής Κα; Νίτσα; Μωρέττη, συν
  ίε(α λαίχων δργάνων)
  20.45 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογιχβν δελτίον.
  "Ωρα Άστεροσχοπείου Αθηνών
  21 Χαβανέζιχη Όρχήστρα Κώ
  σία Μπέζου.
  2130 Όμιλία.
  21 45 Δυωϊίαι άπό ϊπερες (δι
  ο<οι). 22.15 ΝυχτεριναΙ ΐίδήσεις. 22 30 Μιχρά όρχήστρα (5πο την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη) 23 30 Μουσιχή τζάζζ (δίσχοι). 0.20 ,Τελευταΐαι είδήσεις. 0,30 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι). Την Δευτέραν ότου: ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ένας νέε·ς κινηματο· γραφι»<ς θρΐαμβος! Ό έγχρνμος κολβσσές πού άνεστάτωσε τάς Αθή¬ νας. II ΦΟΛΙΣ "Εν« ώμορφο χαΐ άπλο ρ» μάντζο ΐτλΐγμένο μέοασ' ϊν« άφαντάατου ώμορφιάς καλλι τιχνικό περιβ&λλον. "Οτι πιβ πολύτιμο έχει ν ά επιδείξη ή Άμερική οε βέατρο, οέ β- ββνπ, οέ £άδιο, αε όπΐρα, σέ μπβλλέτβ. ΕΛΕΝ ΤΖΙΜΠΣΟΝ Πριμαντόνα τίς Μβτροιτβ- λιταν οαεροι. Τα 2 μενάλα μπαλέττκ τής Μκτρ. *Οπερ«( μέ τπν μεγαλείτιρη χορΐυ- τρια τβδ κβομου: ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ Ένα φΐλμ όνειρΑδες πού θ« χ«ρθ βλβ το Ήραχλειο. ΣΗΜΕΡΟΝ Τ ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΣ Αριθ. 12275 Περίληψις Προγρκμματος Πλειατηριασμοΰ "Ο Συμβολαιογράφος Ήρα κλεΐου Κωνσταντίνος ΆντωνΙ ου Ζσχαριάδης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικων δηλο ποιώ δτι:: Εκτίθημι είς δημό¬ σιον αναγκαστικόν πλειστηρι- σσμόν τό επόμενον άκΐνητον τοθ καταδιωκομένου όφειλέ τού Μιχαήλ Ιωάννου Γιαννα κάκη έμττόρου κατοΐκου Ήρα κλείου κείμενον έντός τής πό λεως Ηρακλείου τοθ όμωνύ μου Δήμου καί ΕΙρηνοδικεΙου είς την συνοικΐαν «ΚιζΙλ Ντάμ πια» επί τής όδοΟ Μελισση ν ών αποτελούμενον έκ δύο δι ορόφων οίκιων καί δύο μονο ρόφων τοιούτων, μεθ' δλων των πσραρτημάτων καί πσρα κολουθημάτων τοθ οίκοπέδου καί τής λοιπάς έν γένει περιο χής τού εκτάσεως μέτρων τε τραγωνικών έξακοοΐων τεσσα ράκοντα όκτώ καί 44 ο)ο καί συνορευόμενον Άρκτικως υέ οικόπεδον Νικολάου Κονταξά «ην, Μεσημβρινως μέ οδόν Μελισσηνών, Ανατολικώς μέ οικόπεδον Εμμανουήλ Κου μαντάκη πρώην Νικολάου Κον ταξάκη καί Δυτικώς μέ οΐκό πεδον άδελφων Στεφανίδου πρώην Στεφάνου Ξανθουδι¬ δου καί παραλιακόν τεΐχος Φρούριον, τβ έπισπεύσει τής Έθνικη"ς Κτηματικτ)ς Τραπέ ζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης πρός άπόληψιν τής [ένυποθήκου άπαιτήσεώς της έκ λιρων στερλινών Αγ¬ γλίας εκατόν τριάκοντα ό«τώ σελλιν'ωνδέκα τριώνπεννιϊιν έν νέα (£ 138—13—9) είς συνάλ λαγμα δψεως επί ΛονδΙνου κοΐ των έξόδων εκτελέσεως, στηριζομένης είς τα ύπ' αριθ μούς 118079 τοθ Ετους 1928 τοθ Συμβολσιογράφου Άθη νων Ιωάννου Οίκονομοπού- λου καί 3387 τοθ ετους 1929 συμβολαΐου μου δανειστικων ουμβολαΐων καί δ' ήν άταΐτη- σιν ίττετάγη ό εΐρημένος όφει λέτης δυνάμει τής υπό χρονο λογίαν 15 Όκτωβρίου 1936 έ· πιταγής τής έπισπευδούσης Τραπέζης ώς δεΐκνυτσι έκ τοθ ύπ' αριθμόν 15697 της 25 Μοί ου 1937 άποδεικτικοθ τοθ δι καστικοθ κλητήρος της περι¬ φερείας τοθ ΠρωτοδικεΙου Ή ρακλεΐου Εμμανουήλ Άρκου λάκη. '. Ό πλειστηριασμός γενήσε ται ενώπιον μου ή τοθ νομ μου άναπληρωτοθ μου την 10 ΣεπτεμβρΙου ένεστώτος ίτους ημέραν Κυριακήν κοί ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας καί έν τώ ενταθθα καί παρά την ό δόν Χάνδακος ύπ' αριθμόν 71 Συ μβολαιογραφεΐω μου κτήμασι κληρονόμον Άντω νΐου Ζαχαριάδου Ενθα καλοθν ται ο( βουλόμενοι ν ά πλειοδο τήσωοιν. Ώς πρώτην τιροσφο ράν ωρισεν ή έπισπεύδουσα τό ποσόν των δραχμών 30 000 Όστις ττροσφέρει την άναγκαΐ αν ασφάλειαν δικαιοθται νά πλειοδοιήστ|. Ό τελευτοϊος ύττερθεματιστής ύποχρεοθται νά καταβάλη τό έκπλειστη ρΐασμα είς την δανεΐστρισν Έ ταιρεΐαν συμφώνως ιφ Νομώ. Ή παροΓσσ δημοσιευθήτω είς τάς ενταύθα έκ&ιδομένσς έφη μερίδας «Άνόρθωσιν» την 8ην Ιουλίου ενεστωτος ετους,«Δρα σιν» την 29ην Ιουλίου ένεστω τος Ιτους καί «'Ρην» την 24 Αύγούστου ΙδΙου ετους. Έν Ηρακλείω τβ 4 ΊουλΙ ου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου. Κ. Ζαχαριάίης 3 Αριθ. 6144 Περίληψις Πρβγράμματος πλειστηριαβμοΰ άχινήτων *=» Ή στήΑη τού ώραιόκοσμου. Ή μόδα στήν έξοχή επιβάλλει χρώματα φωτεινά κσΐ εϋθυμσ. Προσαρμονη στό ΠΕριβάλΑον. Οί έχδρομές είς την ΰτταιθρο είνε την έποχή αύτη συνηθέστ» τις. Μετ' ολίγον, άλλωσΐε είσερ- χόμεθα είς την χαθ' οωτό θερινή περΕοδο πού ίγχαταλεΕπομε την πόλιν γιά νά ζήσωμε ελευθέρα είς την έξοχή Μ5ς χρειάζονται λοι πον φορίματα άνάλογα μέ την περίστααι. Χρώματα φωΐεινά χ?ί εϋθυμα πού θά έκλέξωμε είς & φάσματα λαβίμπλ, ώιτε να μόίς είνε ευχολο να τα διατηροθμε πάν τοτι απολύτω; χαθαρά χαί φρί οχα. Γιά τα φορέματα τής έξοχής θά προτιμήσεΐε τα ριγωτά τουαλ ντέ αουά καί τα στερεώτατα χρε τόν. Ή μί5α είς τα φορέματοι άπά τουάλ ντέ σουΛ, έγκειται είς την διάΐαξι των γραμμών Ή φούαΐα, ανφίρμ, ϊχΐι λοξές τίς γραμμίς.Ένα πανο μέ χάθετες τίς ρίγες,γαρνίρει τα ίμπρος, ένω φαρ δαίνει έλαφρα είς τό κ£τω μέ ρος. Μία φαρδιά ζώνη μέ τ'ς γραμ μές ίριζόντιες χοβΐι τό φίρεμα χαί άρχΐζει ευθύς τό χορσάζ με χάθετες -(ραμ^ίς. Ένας νωμίτης μέ όριζόντιες γραμμές χόβει χαί το χοροαζ, το δέ ντεχολτέ είνε μυτεβό ίως τό κατω μίρος τοθ . νωαίτου Τα μανίκια, μακρυχ %% έφχρ 'μοατά, φχρίαίνουν είς τό επάνω μίρος, κ α τα τρόπον πίύ νά £πε χτείνουν τον νω-ΐίτη κ»ί νά χά νούν τετράγωνον; τού; ύι,ου;. Ι "Ενα άλλο μοντέλο, άπο τουάλ ντέ αο«α έ—£σης, ριγέ μπλε χαί χίχχινο, είνε σχεδόν άντίθετα διευ θιτημίνο άπό τό προηγούμενο. | Ή φούιτα, έττίσης άνφίβμ, μέ τίς γραμμέ; είς υψος τοποθετημένες,, ίχει Ενα πανό μέ τί; γραμμέ; ο ριζ^ντιε;, πού φαρβχίνει είς τό κάτω μέρος, έν ώ άνεβχίνοντας ι πρός τα επάνω προχωΐΐϊ εί; το χορσάζ χαί σχημα:Εζει Ενα νωιί τη. Τα πλάγια το3 χορσάζ άχο λοαθοθν την φούθ'α χαί έχουν τίς γραμμές χάθετες, χαθώ; χαί ή πλατή Τα μανίκια, χΐντά, εί νέ άντιθίτω; ϊριζίνκα καί γάρ νιρισμένα μέ 1*χ φιρίύ ριβέρ μπλί Μπλέ είνε έπίοη; ό για χά;, ή φαρδειά ζώνη χαί τα τρία μιγάλα κουμπιά π&ύ χλείουν ίμπρός τό ηορσοιζ δ ως την] ζώνη ή Ντιοτ*γκέ ρεύουσαν ανατολικώς μέ κτήμα κλήρονόμων Στσύρου Καλπαδάκη νοτίως μέ κτήμα ΙδΙου όφειλέτου καί δυτικώς μέ τό δρος Γιούχτα καί βορεΐως μέ κτήμα ίδίου όφειλέτου καί κληρονόμων Έμμαν. Πσχάχη, άνήκοντα είς τόν καταδιωκό μενον όφειλέτην Νικόλαον Ε. Παχάκην κάτοικον 'Ετιάνω Αρχανών, τβ τής Έθνικής έπισπεύσει Κτηματικής Τραπέζης τής "Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης καί έκ προσωπουμένης υπό τοθ διοι, _, „ . . ,_ „ . ,Λ_^, κητοθ αύττ]ς κ Ιωάννου Άθα 61 το° από 17 Ιθϋλιου 1923 ναοΐου Δροσοπούλου κατοί-, Νομοθετικοΰ Διατάγματος πε τα συμφώνως τώ Νομώ. Ό πλειστηριασμός γενήσε ται επί πληρωμή είς μβτρητά, έκαστος δέ των τιαρόντων κοθ' δσον προσφέρει την ά ναγκαΐαν ασφάλειαν δικαιοθ ται νά πλειοοοιήοτ). ε Ο τελευταΐος πλειοδότης άμα τή κατακι,ρώσει ϋποχρε οϋται νά κατοβάλη τό έκπλει στηρίασμα πρός την έπισπεύ δουσαν δανείστριαν Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής 'Ελ λάδος συμφώνως τώ άρθρω Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬ χανών Νικόλαος ΆντωνΙου Μαυρογιάννηο έν Έπάνω'Αρ- χάναις Τεμένους έδρεύων καί κατοικών έηλοποιώ δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον ά >αγκαστικόν πλειστηριασμόν
  ά άκόλουθα ένυπόθηκα κτή-
  μστα κεΐμενα είς την περιφέ
  ειαν τοθ χωρίου Επάνω Άρ
  ,ανών Κοινότητος Όμωνύμου
  ής ΕΙρηνοδικειακής περιφερεΐ
  άς Αρχανών ήτοι:
  1) Είς θέσιν Κάμπος κρεβα
  [ναν τής ποικιλίας ραζακί ά
  αστηλωμένην εκτάσεως τρι¬
  ών στρεμμάτων συνορεύουσαν
  ανατολικώς μέ κτήμα Γεωργ!
  ου Χατζάκη, νοτΐως κληρονό-!
  μων Γεωρνίου Τουλουπάκη,
  δυτικώς μέ δρόμον άγροτικόν ]
  καί βορεΐως μέ κτήμα κληρο ι
  νόμον ΓεωργΙου ψαλτάκη
  καί: ι
  2) Είς θέσιν Μαρί) Πόρος
  Αμπελον εκτάσεως ενός καί
  ήμ(σΐως στρέμματος συνο
  κου Αθηνών πρός άπόληψιν
  των ένυποθήκων άπαιτήσεών
  της, στηριζομένου είς τα ύπ'
  άριθμούς 1361 καί 13865;(1928)
  οανειστικά ουμβόλαια τοΰ συμ
  βολαιογρόφου Ηρακλείου Έμ
  μαν. Ζ. Μηλισρα καί άνερχο
  μένων μέχρι τής άπό 9 Ία-
  νουαρΐου 1933 έπιταγής της
  κοινοποιηθεΐσης είς τόν όφει·
  λέτην κατά τό ύπ' αριθμόν
  8535 τής 14 Φ)ρΙου 1934 έτιι·
  δοτήριον τοθ δικαστικοθ κλη-
  τήρος τής περιφερείας τοθ
  Πρωτοδικειου Ηρακλείου Έμ
  μανουήλ Άρκουλάκη έν συνό
  λω είς λΐρας Αγγλίας στερ
  λΐναςεΐςσυνάλλαγμα δψεωςέπΐ
  ΛονδΙνου εκατόν τέσσαρες
  (104), σελλίνια (14), πέννας έν
  νέα (9) ή τό Ισότιμον αυτών
  είς δραχμάς κατά την ημέραν
  τής οριστικάς κατο ψηφίσεως
  τής άπαιτήσεώς τής Τραπέ¬
  ζης καί τα Ιξοδα εκτελέσεως.
  Ό τιλειστηριασμός γενήσε
  τα ι την 15ην ΌκτωβρΙου1939
  ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ
  μοθ τοθ Συμβολαιογράφου
  Αρχανών Νικολάου Α. Μαυ
  ρογιάννη έν Έπάνφ Άρχά
  ναις κατοικοεδρεύοντος ή τοθ
  νομΐμου άναπληρωτοθ μου καί
  έν ιω ενταύθα συμβολαιογρα
  φεΐφ μου άρχόμενος την 10
  π. μ. καί περατούμενος μετά
  δύο ώρας καί ενός τετάρτου
  τής ώρας επί πλέον συμφώ
  νως ιω νομώ.
  Πρώτη τιροσφορά των πλει
  στηριαζομένων κτημάτων όρΐ
  ζεται διά τό πρώτον κτήμα
  οραχ. 20.000 κσΐ διά τό δευ
  τερον οραχ. 3 000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον
  ρί είδικών διατάξεων επί Άνω
  νύμων Έταιρειώνάλλως θέλει
  ενεργηθή άναπλεισττιριασμός
  είς βάρος τού, είναι δέ ύπεύ
  θυνος καί διά τοΰς τόκους ά
  πό τής ημέρας τοθ τιλειστη
  ριασμοΰ καί έν άναπλειστη
  ριασμώ διά τα έλλεΐπον καί
  τα Ιξοδα συμφώνως τώ Νό
  μφ.
  Δημοσιευθήτω ή παροθσα
  διά τής έν Ήρακλείφ έκδιδο
  μένης εφημερίδος «Άνόρθω
  σις» την 8 Ιουλίου 1939.
  Έν Άρχαναις τβ 20 Ίου
  νΐου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Άρ
  χανών
  Ν. Α. Ναυρογιάννης
  Ή Μόδα θριαμβευει
  μόνον είς τα παπου-
  τσια Νερατζοθλη.
  Τοχύταται
  έπιοκευα! ώροΑογΙων
  —άσφαλεϊς
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  «αι ΖονιοιΒ·>«ι>.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  108ον
  "Οταν είδεν ίτι μέ το χαλό δέν
  μποροθοε νά πείση τού; Τουρχους
  ί Κεμαλ απεφάσισε νά μετέλθη
  6Εαν. "Αν δέν ήθελαν νά πετάξουν
  χά φέσια μέ τό χαλό, θά έξηναγ
  χάζοντο πρό; τοθτο.
  Τί είσηγήσει τού ή Ιθνοσυνίλευ
  σις εψήφισεν άμίσω; νόμον χηεύσ
  σοντ» την φεαοφορίαν παράνομον
  προσβολήν χατά τή; .δημοσία; τα
  ξεω;. Μετά τίνα; ήμέρα;, εί; τα;
  πόλει; χαί τα χωρία, αί άστυνομι
  χαί αρχαί κατέλαβον δλα τα έπΕ
  χαιρα σημεϊα χαί προέβησαν είς
  την κατάσχεσιν δλων των φεσιδν.
  Οίοσ5ήπο:ε έπεχείρει νά φέρη άν
  τΕστααιν, ερρίπτετο είς τάς φιιλα
  κάς. ΚΟμα άγαναχτήσεω; ηγέρθη
  εί; ολόκληρον την χώραν. Οί χω
  ριχοί πού έπήγαιναν είς τό παζά
  ρι, εί; τα; πόλει;, διεμαρτύροντο
  βταν τού; επαιρναν τα φέσια άπό
  τα κεφάλια τού;. Ήναγχάζοντο νά
  ίπισιρίφουν εί; τα χωρία χαί τα
  απίτια τού; άοχιπεΐς, πρδγμα πού
  δι' Ενα Μουσουλμάνον ίσο5υναμεί
  μέ δεινήν υβριν. Καί εύρισκον
  το ενώπιον τοθ διλήμματο; ή νά
  περΐφέρωνται άσκεπιΐς, τ) νά προ
  μηθευθοθν εί; φανταστιχάς τιμάς
  τα καπέλλα τα μισοΰσαν!
  Έρνήθηαχν νά δπαχο6σουν. Δέν
  ένοοθοαν νά βάλουν είς τό χεφ*
  λι τού; τα μισητά χαλύμματα των
  άπίστων, τα δποΐα εθεώρουν δτι
  τού; άτίμαζαν. Είς Σεβάστειαν
  εί; Έρζερούμ, εί; έώΙΊχα άχόμη
  πόλεις τό έξηγριωμένον πλήθος έ
  λιθοβίληαε τα δΐοιχητιχά γραφεΐα
  χαί τού; Ιπιοή-ιου;. Οί ίιρεϊς
  έξηρίθιζαν, παρεκίνουν τόν λαόν.
  Έθιώρουν την χαινοτομίαν ώ; ίλ
  λην μίαν προσβολήν κατά τί); θρη
  σχείας των. Τό Κοράνι χαί δ Προ
  φήτης άπηγόρευαν τά^ χαλύμματα
  των άπίστων. Εί; τήνέθνοσυνέλευ
  σιν 6 περίφημο; στρατηγί; Νού
  ρεντίν πασά; ωμίλησεν υπό πνοθ
  μα ?ι*μαρτυρία; διά την χαινοτο
  μίαν. (αυνεχίζεται)
  Ι κ ο
  ΝΩΝ
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Ανεχώρησεν Οϊρο
  πορικβς δ" Αθήνας ό κ. Άριστο
  τέλης Χαλκιαδόικης θαρμακοηοι·
  **— Έτΐαντϊλθεν χθές'έξ Αθηνών ό
  κ Δημ. Λεμπιδάκης νομσρχιακος
  περατώσας τας σπουδάς τού είς
  την έν "Αθήναις Σχολήν Διοικη¬
  τικόν ΰτιαλλήλων.
  —ΆφΙχΘη έττίσης ό κ. Ι. Τσαν
  τηράκης ψοιτηττίς της Νομικής.
  ΒΑΠΤΙΣΚΙΣ.-Ό κ, Κ. ΚουβΙ
  Βης Ιατρός εβάπτισεν είς τό έξωκ
  κλήσιον τής ΆγΙας Μαρίνας τό
  χαριτωμένο κοριτσάκι τού κ ΜΙ
  νωος Μαρή ονομάσας αύτό "Αν
  να-ΜαρΙναν. Να τοίς ζήση.
  Γίιρω στήν πόλι.
  εί; Μασταμπάν
  παραπλεύρως γχαραζ οίχΐα νΐόδ
  μήτε; μέ ωραίον αύλιομόν χαί
  κήπον. Πληροφορίαι κρε&πιβλεΐ-
  όν Κωνστ. ΚΕτσου.
  ΟΕΡΙΝΟ2
  σημερον
  Νικ συναρκαοτιχη περιπί
  τ(ι« τραγιχής έηιχααρότητος
  πού έκτυλΐσσετοιι οτην κολα
  σι της Σαγγάπς.
  Ή ύπέροχη καί γοητϊυτική-
  ΗΤΟΛΒΡΕΪ ΝΤίΑ ΠΟ
  χαί ·
  Ο Ζ.ΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ
  Στό άριστβυρνηματικβ φίλμ:
  ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
  ΤΗΣ ΣΛΓΓΛΗΣ
  Φρικιαστικίς σκηνές άπο
  τοΰς μβγάλους βομβαρδισμούς
  της ϊαγγάης, μυστικές πρβμο
  θίΐΐς πυρομβχιχών, έλόκλη
  ρος Α οημερινη ζ«ή της "Λ
  πή 'Ανατολης.
  . ΠΡΟΣΕΧΟΣ;:
  Ή Τζβαν Κράβυφορντ
  στό φίλμ χάρμα;
  ΟΝΕΙΡΑ
  Προχθές άνηοτήθησαν βΐς τόν
  προθάλαμον τοθ Μουσείου αί Βω·
  ρηθεΐσαι είς αύτό υπό τοθ Όμ(·
  λου των ΦΙλων τοθ Μουσείου δύο
  μεγάλαι φωιογραφΐαι των άει-
  μνήστων άχαιολόγων Στ.Ξανθουδί
  δου καί Ιωσήφ Χατζιδάκη.
  —Έντός των ημερών δέ δ Όαι
  λος των ΦΙλων τοθ ΜουσβΙου θά
  δωρήση είς τουτο καί διάφορα Δρ
  χαιολογικά αντικείμενα άτινα «β
  ριήλθον είς την κατοχήν τού έξ
  άγορδς *ττό τρΐτους.
  —Ούτω ή δράσις των ΦΙλων
  τού Μουσείου παρουοιάζεται πάν
  τοτε καρποφόρος καί άξΐα κάθ«
  έζάρσεως.
  —Άπό τίνων ημερών ευρίσκε¬
  ται είς περιοδείαν άνά την Β·
  παιθρον ό προιστάμενος τής Γβ·
  ωογικής 'ΥτΐηρεσΙας Ηρακλείου
  κ. ΞανΘουδΙδης πρός διαττίστω-
  σιντής πορεΐας των καλλιεργειών.
  —Έξ αλλου δεκάδες γεωπόνων
  τοθ Γεωργικοΰ ΤαμεΙου ίχουν κα·
  τακλόσει τα έλαιοπαραγωγικά δ»
  αμερίσματα καθοδηγοθντες τα
  •υ εργεΐα είς την αποτελεσμα¬
  τικήν καταπολέμησιν τοθ Βάκου
  καί τοθ ρυνχΐτου.
  —115 τοιαΰτα συνεργβΤα ίργά·
  ζονται πυρβτωδώς καθ' όλον τόν
  νομόν τα μέχρι τούδε δέ έπιτευ
  χθέντα Αποτβλέσματα Ικανοποι·
  οθν τάς προσδοκιας των γβωργι·
  κων ϋπηρεσιών.
  —Τό όφυπουργιΐον Γεωργίας
  διά τηλβνραφήματός τού πρός τό
  Γεωργικόν Ταμείον γνωρίζει δή
  άποστέλει 1.200.000 δρ. διά την
  συνέχισιν των εργασιών τούτων
  αί Εόποϊαι συνολικώς Θ' άπαιτή-
  σουν περΐ τα 4.000 000. δρχ.
  — Σταφύλια μαθρα είς μεγάλας
  ποσότητας ύπάρχουν είς την άγο
  ράν μας-
  —ΈπΙσης μεγάλαι ποσότητες
  άπό βερύκκοκσ, άχλάδια καί ώ·
  ραιότατα Μαλλιώτικα καρπού-
  ζιά προσκομίζονται καθημερινώς
  καί αγοράζονται άθρόως άπό τώ
  κοινόν,
  — "Άγρυπνος δέ ή Άγορανομι·
  κή μσς ΎπηρεσΙα παρσκολουθεΐ
  την τήρησιν των σχετικών άγο
  ρανομικών διατάξεων.
  —ΑΙ συνεχιζόμεναι εργασίαι δι-
  αμορφώσεως τής παραλιακής λε-
  ωφόρου εσημείωσαν σημαντικάς
  προόδους.
  —Έλπίζΐται δτι δντός τής
  διανυομένης Θερινης περιόδου αί
  εργασίαι Θά προχωρήσουν άλμα-
  τωδώς.
  —Τό λαϊκόν Ιατρείον τοθ αντι
  τραχωματικοθ αγώνος κατακλύζι·
  ται καθ' ημέραν άπό δεκάδας πά-
  σχόντων είς τούς όιΐοΐους πσρέ·
  χεται ή δέουσα περΐθαλψις έκ με
  ρους τοθ διακεκριμένου όφθαλμι
  άτρου κ. Χατζηδάκη.
  —Έξαιρετικά έπιτυχής προμη
  νύεται ή παράστασις τοθ Ιργου
  «ΈΘνικός Όραματισμόο) τοθ κα
  Θηγητοθ τοθ Γυμνασίου θηλέων
  κ. Ήλία Ξανθάκη.
  —Άλλά καί Λ δλη Ιδία τής πά
  ραστόσεως υπέρ τής στολής τοθ
  ΦαλαγγΙτου αποτελεί κάτι τό Δ
  ραϊον έν σχέσει καί μέ τό νόημα
  τοθ Εργου σφιερωμένου ούσιαστι
  κώς είς την δρασιν καί την άπο
  στολήν τής έθνικής νεολαίας.
  —ΣυνεχΙζεται μέ κοσμοσυγκεν
  τρωσιν είς τόν Θερινόν Πουλα
  κάκη ή προβολή των «Εύθθμων
  Τυρολέζων», τοθ εργου «ού ήοισι
  γενικώς καί διά την δλην πλο
  κήν καί διά τό λεπτόν κωμικδν
  παΐξιμον των δύο γνωστών δσον
  καί συμπαθών ασσων τής όθόνης.
  —Είς τόν «Άπόλλωνα» έςακο
  λουθεϊ ή προβολή τοθ έπικαΐρου
  φίλμ: «ΣτΙς ολόγες τής Σαγγάης».
  Ι Ρεκ·ρτερ
  ν^ννν
  Ί
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά
  θηνων δπου είχε μεταβή κρός
  παρακολούθησιν τί); μοδας των
  οολέΐγ καί ματλασε ή δνί; Μαρία
  Τζανάκη χομίοαοα πλουσίαν ουλ
  λογήν μοντέλων.
  Έργαοτήριον παραπλεύρως
  μανίδτ,—Κούρτη.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ·φβ«λμ(ειτρ·(
  Έ*1 τριακονταιτΐαν άπο
  κλειστικβς καί μόνον είς τα
  όβθαλμολογικά άσχολοόμε-
  νος, δέχεται, τοΰς πασχρντας
  τούς όοθαλμούς είς τό δοθαλ
  μιατρειον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι «λησΐον τής
  Πολυκλινικβς ΉρακλεΙο·.
  Την μΐγαλυτέραν ιμιχι-
  λίαν ύφ«σμ«τ«ν τής >ιτ·χί|$
  ν Ιχει μίνον Ι
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  Μ*νβ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρός ίιά τό 3ΐ-
  νοδβχιΐον ΕΛΑΑΣ
  θειτρι
  Οί
  μ
  τί); μί
  Κατωτέρω
  φίροντος
  ,ίριβ βμως τοθ
  Μπέρνσρ Σω
  ίνα τίτ°10 θέ
  μα χάνβι σχε
  5ον όλότελα ^_
  την συμβοΓ"1»0
  ιητά τού καί γΐνεται διιως Ι
  Ν> Ιργ^ τ°° μοναδικοθ
  λονδοθ ουγγρσφεως: Ινα «
  ιβχτερό παιγνίδ» πνεύμαι
  μιά δηκτικωτάτη σάτυρα,
  τι «ροτότυτιον κι' έξσιρετ
  ενδιαφέρον.
  Ό Σω Ιχει—ή τούλάχισ
  υποστηρίζη τηόν «Πυγμο
  να»-γνώμη άντΐθετη ιιρός
  κιΐνητοθ Πσσχάλ, «ού
  νιι: «Διώξτβ τό φυσ κό (
  Ανθρώηου)· ίπανέρχβται μ
  ηάζοντας». Φρονεί κως |
  κοκέλλα τοθ λαοΟ μτΐορβΐ
  άλλάξη δχι μόνο λεκτικό ι
  τρόηους, άλλά καί δ»ανο
  κότητσ, Βπως Ινα ησιοο
  «ού βταν βρεθή σέ ξένο
  ριβάλλον, ξβχνξί άμέοχος ι
  μητρικήτου γΧβοσα καί ι
  β™· σ' δλη ιή γραμμή ι
  συμβαΐνει στόν «Π
  : Ό γλωσσολό^
  *β ιά Ιδιώμαηχ καί τούς
  ««ούς τον,σμούς τής Άγ'
  τοο ύνά Υ
  ΐερβς ά
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Ελληνικόν θέατρον
  «Πυγμαλίων»
  ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ.
  Θίασος Ανδρεάδη.
  Τό θεατριχό* έργον ποθ συγκιντρώνιι χατά την
  εφετεινήν θεατριχήν περίοδον δλην την προσοχήν τ&ν
  Αθηνών χαΐ τοθ κόσμου ποθ περνά άπό την πρωΐεύιυ-
  σαν είνε ό «Πυγμαλίων» τού Μπέρναρ Σώ, ποθ παίζε-
  ται μιτ' έξαιρΐτική; επιτυχίας υπό τοδ γνωστοθ χαί
  είς την πόλιν μας θιάσου τής κ Κατΐρίνας Ανδρεάδη.
  ΟΪ θεατριχοί χριτιχοί άπηαχολήθησαν πολύ μέ την
  θριαμβευτικήν αύ ήν επιτυχίαν τοθ ίξαιρετιχοθ θιά-
  σου τή; μεγάλης,Έλληνίδος χαλλιτίχνιδος.
  Κατωτέρω δημοσιεύομεν Ινα άπο τα κριτικά ση-
  μειώματα τάναφερόμενα είς τόν «Πυγμαλίωνα».
  Ένα έργο μέ την ύττόθεσι
  τοθ «ΠυγμαλΙωνος» (έ"νας άν
  6ρας άδιαφορεΐ πρός μιά γυ
  ναΐκα ή όποίοτ τόν ένδιαφέ
  ρβι μόνο ώς
  άντικεΐμβνο πει ψ»>·———*"■- ·
  ραματισμοθ, *
  καΐ ή όποία
  τελικώς κατορ
  θώνει νά τόν
  κατάκτησις) ε-
  χει βεβαία κά·
  τι τό ουμβατι·
  κό. Ύπάρχουν
  άπειρες άνάλο
  γες ττεριπτώ
  σεις στό θέα-
  τρο κι' 6 θεσ.
  τής, άκόμη καΐ
  ό πιό άφελής,
  μαντεύει άπό
  την πρώτη στιγ
  μή τί πρόκει-
  ται νά συμβή,
  τιράγμα, πού
  είνε, φυσικά,
  άρκετά μειωτι
  κόν τοθ ένδισ-
  φέροντος. Στά
  >ίρισ. ομως τοθ
  Μτιερναρ Σώ
  ίνα τέτοιο θε
  μα χάνει σχε-
  δόν όλότελα
  την συμβατικό
  ιητά τού κοΐ γΐνεται δπως 8λα
  τσ Ιργ-" τοθ μοναδικοθ Ίρ
  λανδοθ συγγρσφέως: Ινα φαν
  τσχτερό τταιγνΐδι πνεύματος,
  μιά δηκτικωτάτη σάτυρα, κά
  τι πρωτότυπον κι' έξαιρετικά
  ενδιαφέρον.
  Ό Σώ Ιχει—ή τουλάχιστον
  ύτιοστηριζβι οπόν «ΠυγμαλΙω
  να»—γνώμη άντΐθετη πρός έ
  κΒΐνη τοθ Πασκάλ, πού λέ¬
  γει: «Διβξτε τό φυσ κό (τοθ
  άνθρώπου)" έπανέρχετσι καλ
  πάζοντας». Φρονεί τι ώς μιά
  κοπέλλα τοθ λαοϋ μπορεΐ ν'
  άλλάξπ δχι μόνο λβκτικό καΐ
  τρόπους, άλλά καί διανοητι
  κότητα, όπως Ε*να παιδάκι,
  πού βταν βρεθή σέ ξένο πε
  ριβάλλον, ζβχνφ άμέσως την
  μητρική τού γλώσσα καί υίο
  θέτει σ' 6λη τή γραμμή την
  ξένη.
  Αθτό συμβαΐνει στόν «Πυγ
  μαλΐωνο»; Ό γλωσσολόγος
  Χίγκινς, πού κατέχει τελεία
  δλα τα ίδιώματα καί τούς το
  ιιικούς τονισμούς τής Άγγλί
  άς, τόσο πού νά μαντίύη άπ*
  τίς λεπτότερες άποχρώσεις
  τους την καταγωγή τοθ κα
  θβνός, συνανιφ στό πρόστοο
  μιάς έκκλησΐας, έν ώ βρέχει
  ραγδαϊα, μίαν άνθοττώλιδα
  (ή σκηνή, πού αποτελεί τόν
  ττρόλογο τοθ βργου, εΤνε άλη
  θινά χσριτωμένη καί πρωτότυ
  πή). Ή άνθοπώλις, ή ΛΙζσ,
  κόρη ενός άνθρώπου τής κα
  τωτάτης ύποστάθμης, πολύ 8
  μως Ιδιορρύθμου καί μέ δική
  τού προσωπτκότητσ, τόν έν
  διαφέρει γίΛ τόν τρόπο πού μι
  λδ καί γΐά τίς έκφράσεις πού
  μετσχειρΐζετσι.
  ΣτοιχηματΙζει μ' ένα φί
  λο τού, πώς θά κατορθώση,
  μέ κατάλληλη λεκτική μόρφω
  σι καί κοινωνική άγωγή, νά
  την εμφάνισις σέ μιά κοσμική
  συγκέντρωσι ώς δούκισσα. Την
  παίρνει στό σπΐτι τού κι' άρ
  χΐζει τό τιεΐραμα.
  Ό ΧΙγκινς κερδΐζει τό στοΐ-
  χημα. Τό πεΐρσμα ίχει έπιτύ-
  χει απολύτως. Ό νεώτερος
  ΠυγμαλΙων κατώρθωσεν δχι
  άπλΔς νά ζωντανέψη, άλλά
  καί νά κάνη εντελώς διαφο- ι
  ρετικό άνθρωπο τή Γαλάτειά Ι
  τού. Ή Γαλάτειά δμως αυτή'
  δέν είνε απλώς Ινα ίνδικό
  χοιρίδιο. "Ηχει καί κσρδιά,
  γεμάτη άπό άνομολόγητη ά-
  γάπη πρός τόν άναδημιουρ-
  γό της, ό οποίος είνε μισο-
  γύνης, άναίσθητος πρός κάθε
  αϊσθημα τρυφερότητος καί πό
  λΰ άπότομος, χωρίς δμως ϊχ-
  νος σχολαστικότητος. Έξ άλ
  λου ή Λ!ζα -αρουσιόζει τώρα
  ε"να εΤδος τραγελάφου, θυμΐ-
  ζει την περίπτωσι τής νυχτερΐ-
  δος, πού δέν είνε ου τε πουλί,
  ο6τε ποντικός. Ή μετσμόρψω
  σίς της εδημιούργησε Ενα πρό
  βλημα: τί θ' άπογίνη ή γυναΐ
  κα αυτή, πού έπαυσε πιά ν'
  ανήκη στά κατωτέρα λαϊκά
  στρώματα δΐχως καί νά πολι
  τογραφηθή μεταξύ των ανω¬
  τέρων; Τ ό πρόβλημα λύεται
  μέ τόν άπλούστερο κοί φυσι·
  κώτερο τρόπο: άν ό Πυγμα·
  λΐων έφτιασε μιά καινούργια
  Γαλάτεισ, κι' αυτή κατώρθω¬
  σε μέ τή σειρά της νά τόν
  κάν[) ριζικώς άλλο άνθρωπο,
  τόσο, πού νά την αγαπήση
  καί νά την παντρευθ[]. Αύτό
  ύποδηλοθται απλώς στό 6ο
  γο. Θά πήγαινε παραπολύ ε-
  να τέτοιο «εύτυχές τέλος» σέ
  κάτι πού βγήκε άπό την πέν-
  να τοθ Μπέρναρ Σώ
  Μέ τόν «ΠυγμαλΙωνα» άρ-
  χισε χθές τό βράου τάς παρα
  στάσεις τού 6 θίασος Άνδρε·
  άδη στό θερινό τού θέατρο.
  ΤΗταν μιά έναρξις πραγματι
  κά πανηγυρική μέ πρωτοφανή"
  συρροή κόσμου, ή όποΐα άπέ
  δειζε πόσο τό κοινόν άγαπφ
  τό θέατρον τής πρόζας, πού
  φέτος τό καλοκαΐρι θά περι¬
  ορισθή μόνον στή σκηνή τής
  πλατεΐας ΚυριακοΟ.
  Τό έργον απεδόθη πλέον
  ή Ικανοποιητικά. Ή κ. Κατε-
  ρ(να Άνδρεάδη πραγματοποΐη
  σε στόν ρόλο τής Λΐζας μιά
  ώραΐα καλλιτεχνική δημιουρ
  γΙα, πού τιεριλαμβάνεται ά
  σφαλώς μεταξύ των καλλιτέ¬
  ρων έπιτυχιών της. ΔΙπλα της
  στάθηκε άντάξιός της ό κ. Α¬
  ποστολίδης ώς Χίγκινς. Επί·
  σης 6 κ. Δομασιώτης παρου·
  σΐασε ένα σπαρταριστό τόπο
  άνθρώπου τοθ λαοΟ. Ή κ.
  Άνθή Μηλιάδου ένεφάνισε
  μιά Ιδιαιτέρως συμπαθητική
  μητέρα καί ή κ. Στάσα ΊατρΙ
  δου μαζΐ μέ τόν κ. ΜορΙδη
  συνεπλήρωσαν την άρτ(α έρ·
  μηνεΐα.
  Τό συμπέρσσμα εΤνε πώς ό
  «Πυγμαλίων» θ' άργήση νά
  εγκαταλείψη τό πρόγραμμσ.
  Κ. Ο.
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ... ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΝ!
  Β.
  'Άλλα χαταπληχτιχά πειράμα
  τα πού ό χαθηγητής επίδειξιν επι*
  σης διά προβολής ταινίας, άποδει
  χνύουν4δτι καΐ^αίάνόργανοι ύλαι ί
  χούν κίνησιν δπως χαί αί δργανι
  χαί. Μιχροσχοπιχϊ μικρόβια πού
  έιιπερΐέχονται είς μίαν σταγόνα
  ύδατος—καί τα μιχρέβια είνε χαί
  αύιά ένόργανος Ολη, — έκτελοθν
  τας αύτάς ακριβώς κινήσει; πού
  έκτελοΰν καί μιχροσχοπιχά τιμά
  χια χαμφορας—χαί αύΐχ είνε φα
  αιχά άνόργανος Ολη —πού αχορπι*
  ζονται είς καθαρόν νερό. Καί αύ
  ταΐ άχόμη αί λεγόμεναι άιοιβοει
  δεϊς κινήσεις— κινήσει; των χυτ
  τάρων πού ίθεωροθντο ώ; βααικόν
  χαρακτηριστιχόν τής ζιοντανής υ
  λης, —έκτελοθντ,αι τελείως άπό
  μίαν σταγόνα ΰδραργύρου μέσ*
  είς οξύ χρωμίου ή είς νιτρδδε;
  όξύ χρωμίου ή είς νιτρώδες όξύ.
  Τόσον τελείως έχτελοθνται αί
  άμοιβοειδεΐς χινήσιις υπό τήςα:α
  γδνος τοθ ύϊραργύρου ώστε Ενας
  βτολέγος είς τόν οποίον θά έπεδει
  χνύοντο εί; είνίνας αί χινήσΐι; αύ
  τα), θά ένΊισχολεύιτο νά παραδε
  χθ^ δτι πεόχειται πιρί άνοργάνου
  Ολης! Άλλ' είνε Γσιος άνάγκη νά
  εξηγήσωμεν τί οημαΐνει: Άμοιδο
  ειδιΓ; κινήσει; Πρόχειται περΐ
  χινήσεων χατά τόν τρόπον τής
  άμοιβάδος. Είνε δέ,ή άμοιβ*; ή ά
  μοιβή άτελέστατον μικροσκοπικόν
  ζαυριον —άπό χά πρωτόγονα —
  πού τό μικροσκοπικόν θωμά της
  είνε ενα άπλοθν σφαιροειϊέ; χύτ
  ταρον. Αί άμοιβάδες ζοθν έντός
  τοθ ύδατος ή έντός υγρών μερδν
  δπου πολλαπλασιάζονται διά διαρ
  χοθ; μερισμοθ τοθ σώμαιός των.
  Ένα είδος άμοιβάδο; άναπτύσσι
  ται εί; τό ίντιρον τοθ άνθρώπου
  προχαλοθσα μιά ειδικήν μορφήν,
  δυσεντερίας, συχνήν ΐίς τό κλΐμα
  τής Αιγυπτου. Αύτά ώ; πρός τάς
  αμοιβοειδεΐς κινήσει; πού εκτελεί
  χαί ή σταγώ; τοθ &5ραργύρου. Ό
  χαθηγητή; Στεμίνσκυ άνέφερε
  χατά την διάλεξιν τού χαί μίαν
  άλλην καταπληκτικήν λεπτομέρει
  αν: Σταγόνΐς σινική; μελάνης ρι
  πτόμενχι εί; γλυχϋ 05ω? άναπΐύσ
  σονται είς αορφχς πού είνε ϊδιαι
  είς ζωα πού ζοθν έντός γλυχίων
  Αί Ιδιαι οταγίνες ριπτόμιναι
  έντό; άμι»ροθ Οδχτος άναπτύα
  σουν μορφάς ιδίας των ζώων πού
  ζοθν είς άλμυρά νιρά! Έξ δλων
  αυτών συμπεραίνει δ καθηγητή;
  Σεμίντσκυ άποίειχνύκται δτι μ ε
  ταζύ άνοργάνου χαί δργανιχί); 5
  λη; δέν >πάρχο^ θεμελιώϊει; ϊια
  φοραί, άποδειχνύεται πώ; δ,τι
  υπαρχει είς αυτόν τόν κόσμον υπό
  χειται εί; τεύ; αυτού; φυσικού;
  νόμους. Άπό δλα αύτά, σιιμπιραί
  νει ό καθηγητή; δέν άποχλείιται
  νά μπορέαιτ) μίαν ημέραν δ £νθρω
  πό; νά παραγάγη είς τό έργαστή
  ριον διά τεχνητων μέσων ζωήν...
  Άποξηράνσεος
  σταφίδος είνε
  τοθ σήματος:
  ΦΙΣλΒ.ϋ
  Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άβίίναι—Πΐσματζόγλβυ 5
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
  'Αδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά την καθαριότητα διά την τά¬
  ξιν τού, δια την άκραν περιποίησιν τή; υπηρε¬
  σίας τού.
  Τα φαγητά τού παρασκευάζοντκι μέ άγνα
  σπάνια ύλιχά.
  των ημερών κυκλοφορεΐ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
  ΠΡΩΤΟΝ Α ΣΙΓΑΑΑ
  ΔΡΑΧΜ. 13.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  Φιλανθρωπικου Συλλόγου
  Κυρίων Ηρακλείου
  Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
  κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί Ιναν
  τι των ΔικαστηρΙων, ύπάρχβι διαρκής Εκθεσις των
  είδών Ύφαντηρίου τοθ Ιδρύματος καί πωλοθνται
  τα τόσον -ερΐψημα ύψαντά Μινωΐκής καί Κρητικτ)ς
  τέχνης.
  ΈπΙσης δλα τα εΐδη οίκιακης τβχνης, έξαιρε
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρίΐτε δλα τα νέα μοντέλσ σχβλβτών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων,
  ΠρΙν τιρομηθευθητβ έηισκεφθηΛβ μας.
  ΪΊΙ ΑβγικαΙ.
  Ή κοινωνική κίνησις
  και δράσις εις Πιτσίδια.
  Π1ΤΣΙΔΙ4 Ιούλιος (άνταποχρι
  τοθ μα;) —Είς τό νοτιώτερον ση
  μϊο^ τής Μεσσαρί; χτισμένα τα
  Πιτσίδια, χωρίς τακτικήν άμαξι
  την συγκοινωνίαν, χωρίς καμμίαν
  έξωθεν ενίσχυσιν, έγκαταλελειμ-
  μένα κατά τό παρελθόν άπό τό
  κράτος, παοουσιάζουν έν τούτοις
  μεγάλην έξέλ ξιν καί σημαντικάς
  προόδους.
  Μόνοι των οί Πιτσιϊιανοί διή·
  νοιξαν δρόμον πρός τό Πετοοκεφά
  λι καί έξησφαλισαν αύτοκινητι-
  κήν συγκοινωνίαν κχθ' δλον τό
  έτος πλήν των περιάδων των ρα
  γδαίων 6?οχών καί πλημμυρών
  πού καθίστατίΐ ά^ιάβχτος δ δρό
  μος. Καί μίνοι των έπίσης διή
  νοιξαν δρόμον καί πρός τα Μά
  ταλλα, τόν γραφικόν ίσον χαί ά-
  σφαλή δρμον πού αποτελεί ίδε
  ώδε; τόπον παραθερισμοθ μέ την
  γραριχότηΐί τού, μέ την θαλασοα
  καί τής άμμουδιέ; τού. Ή πρίο
  οδο; δέ των Ηιτσιδιανών έκδηλώ
  νεται είς δλους τούς τομεϊς, είς
  δλας τάς εκδηλώσει; τής ζωής
  των. Καί είς την γεωργίαν καί
  εί; τό εμπόριον καί είς την
  αλιείαν.
  Δέν υστεροθν δέ τα Πιτσίδια
  καί είς κοινωνικήν καί φιλανθρω
  πιχήν κίνησιν καί δρασιν. "Επί
  κεφαλής τής φιλανθρωπιχής χαί
  κοινωνιχής κινήσεως ειΊρίσχεται
  δ σύλλογο; των δεσποινίδων πού
  έργάζεται πραγματιχά με άξιέ
  παινον ζήλον καί δραστηριότη
  τα. Δεΐγμα δέ τής δραστηριότητος
  καί τοθ όργανωτικοθ τού πνευμα
  τος καί των ώραίων ίμπνεύσεών
  τού, απετέλεσε καί ή χοροεσπε
  ρ!ς την όποιαν ώργάνωαε τό
  εσπέρας τή"; παρελθούσης Κυρι
  α<ής είς την ιύρύχωρον αύλήν τοθ σχολείου, θαυμασίως διακοσμη μένην χαί ήλε<τροφωτισμίνην μέ τό μοτέρ χοθ.μορφιοτικοθ—σχο λικοθ κινηματογραφϊυ καί είς την όποιαν παρευρέθησαν πλήν των κατοίκων Πιτσιδίων καί πλεΐστοι έχ των πέριξ χωρίων. ΠερΙ την έννάτην χαί ήμΕσειαν νυκτερινήν, όπότε ολοι είχον συγκενχρωθή καί είχον καταλάβει τάς δρι αθείσας έκ των προτέρων δι" Ινα ίκαστον θίσεις, εγένετο ή Ιναρ ξις τής εορτής μέ τόν ΰμνον τής Νεολαίας τόν οποίον εψαλλεν ο¬ μάς καλλιφώνων δεαποινίδων τζ συνοδία τοθ περιφήμου λυράρη Γαβριήλ πού 2δωχε τόν τόνο τής χαρούμενης διαθέαεως μέ τίς χον τυλιές τού είς την εορτήν πού δι ήρχεσΐν δλην την νδκτα. Μιτά τόν υμνον τής Νεολαΐας ωμίλησε δι* ολίγων έχ μέρους των Δεσποινίδιον ή δνίς Άνθοθ· λα Χιωτάκη εύχαριστήσασα τούς παριοταμένους διά την προθυμί¬ αν χαι τό ενδιαφέρον των νά έ- νιαχύσουν κάθε προσπάθειαν τοθ Συλλόγου καί νά τιμήσουν την χοροεσηερίδα των, μεθ' δ ήρχισε τό τραγοθϊι καί ό χορό; πού δι ήρκεοαν μέχρι πρωΐχς. Τό πρό γραμμα τής χοροεσπιρίδος, πλοιι σιώταρον, έτηρήθη μέ ακρίβειαν, οί παρευρεθέντε; δέ έμειναν κα· τενθουαιασμένοι. Είς την έπιτυχί αν τής χοροεσπερίδος συνετέλεσαν διά τής συνδρομής των οί χ. χ. Κ. Σαχελλαρίδης οίκον. Ιφορος Μεσσαράς καί ή άϊελφή τού δνίς Σόφια Σαχελλαρίδου, Δ Σταυρια νάχης δικηγόρος, Εύτυχ. Σφακιά νίκης, Σταυ?.β Μαμαλάχης καί Στ Πετρόπουλος ίμπορος Μοιρών, Έμμ. Σπιθάχη; χαθηγητής μιτά τή; κυρίας τού, Χ. Ποτηραντβς διδάαχαλος μετά τή; κυρίοις τού, Χ. Σπιθάχη;, Μέν. Άνδριανίχης πρόεδρος τής κοινότητος, Γ. Κα ζάχης, Γ. Σφαχάχης χαί άλλοι πολλοί, αξιοί δλοι αυγχαρητηρί ών. Μ. Α. Βοιαίλϊΐον της Ελλάδος Δήμβς Ηρακλείου Τεχνική Ύπηρεοία Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει δτι, ΈκτΙθεται είς μυστικήν μει οδοτικήν δημοπρασίαν δι* έν· σφραγίστων προσφορών |άνευ όρΐου έκπτώσεως ή κατασκευή λαΐκών λουτρών έν τή πόλει Ηρακλείου υπό τούς ^δρους τής ύπ' άριθμ. 6255)4512 δισ- κηρύξεως. Τό έργον προϋπελογΐσθη είς δραχμάς 1.200.000. Ή δημοπρασΐα ένεργηθήσε ται ένταθθα καί έν τώ Δημαρ χιακφ καταστήματι την 29ην Ιουλίου 1939 ημέραν Σάββα¬ τον καί ώραν 11—12 π. μ. Δεκτοί γΐνονται έργολάβοι διπλωματοθχοι τοθ οίκεΐου πτυχΐου. "Απαντα τα σχετικά εΐσί κατατεθειμένα είς τα γρσφεΐα τής Τεχνικής Υπηρε¬ σίας τοθ -Δήμου 'ΗρακλεΙου καί είς τό Τεχνικόν Έπιμελη τήριον τής Ελλάδος είς την διάθεσιν των ενδιαφερομένων νά λάβωσι γνώσιν τούτων. Έν Ηρακλείω τή 23η Ίου- νΐου 1939 Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. _. 2ΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ ΑΟΗΝΑ£8 Πληοίον £ταθ. Νβναοτηράκι Παρέχη πάσαν πληροφορί¬ αν η διβυχολυνσιν («τρικης φύσΐΜς, είς τούς βΐς Αθήνας μεταβαίνοντος άαθενεΐς ανμ* πολίτας τού. Η ΜΙΚΡ0ΒΙ0Α0Γ02 ΙΑΤΡΟΙ ■ΕΡ.ΗΑΑΙΗ-ΜΑΙΜΙΑΗ Δέχιται είς τό Ιργαστή- ρι*ν της (ΠλατεΙα Βαλιοε Τζαμί). ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΓάποθήχη ίσό- γειος έχτάσεω; 200 τ. μ. με η¬ λεκτρικήν χαί ΰ5ραυλικήν έγκα τάστασιν επί τής όδοθ Έπιμενί δου παρά τό Αγγλικόν Τηλεγρα φεΐον κατάλληλος διά ουοχιυαοί αν σταφυλδν κ. λ. π. φρούτων. Πληροφορίαι ηαρα τοίς χ. κ. Χατζιδάκη, Τσιλέντα χαί ΣΙλ. —Τό υπουργείον Έθνίκης Οίκονομίας δια τόν δασμόν των σταφυλδν. Πρός τό Εμπορικόν Έπιμελη· τήριον Ηρακλείου άπεστάλτ] υπό τοθ υπουργείου Έθν. Οίχο^ομίας έγγραφον διά τοθ όποίου γνωρί· ζβται δτι πληροφορηθίν τοθτο χαί άλλοθεν την άποφασισθεϊσαν αύξη¬ σιν τοθ δασμοθ των αταφυλών υ¬ πό τή; Αιγυπτιακάς κυβερνήσεως, εζήτησεν διά τοθ ύπουργείου των Εξωτερικών την ενέργειαν σχετι- κοθ διαβήματος επί τω τέλει τής επαναφοραν τοθ προηγουμένου δα· σμοθ καί έν άνάγκη τοθ περιορι· σμοθ τής ίφαρμογή; των νέου τοι¬ ούτου μίνον διά την μέχρι τέλους Αύγούσχου περίοδον, έντός τής ο¬ ποίας ή αίγυπτιακή παραγωγή έξαντλεΐται. Τό υπουργείον γνωρί- ζει έν συνεχεία δτι τό 5πό τοθ Έμπορικοθ Έπιμελητηρίου Ηρα¬ κλείου ύποδειχνυίμενον μέτρον χο ρηγήσΐως πρίμ δέν ευρίσκει λυαι τελές χαθ'δτιένδέχεται νά έπαχολου θήση την παροχήν αύτοθ νέα αύ¬ ξησις τοθ δασμοθ άφοθ τό μέτρον τής Αιγυπτιακάς κυβερνήσεως σκο πεϊ την προστασ'αν τής έγχωρίου παραγωγής, στρεφόμενον κατά των ξένων έν γένει σταφυλδν. —Μετάλλιον είς τόν κ. ' λιάδην. Τβ Διοικητικόν Συμβούλιον τοδ Σώματος Έλλήνων Προβκό πων.κατά την τελευταίκν «ύτοθ 1 συνεδρίασιν, άπένβιμε πρός τον '· συμπολίτην κ. Μιχ, Ήλιάβην Ύ ' ποπρόξ«νβν της Μβγάλης Βρεττκ νίας τό Μβτάλλιβν τ&ν Φίλον : τοδ ΠροσκβπισμοΟ διά τοις μ«- ! Μρβς καί πολυτίμους υπηρεσίας τού προ; τόν προσκοπικον θε· σμόν. —Ό διοριομός λειτουργών μέσης έχπαιδεύσεως. Παρεσχέθη άρμοδίιις ή πληρο ςρβρία ίτι οί διορισμοΐ Ιτδν λει τουρν&ν τής μέσης έκηαιβεύβε ν; βά γίνουν εφέτος προ τής έ νάρξΐως τ&ν μαθημάτων μ«Ϊ δή προ της <*ης Σεπτεμβρίου. -Ή «Έργατική Έστί»». Το άπογβυμα προχθές άνεχώ ρηααν διά Ρουμανίαν οί εχδρο μεϊς τής «'Βργατικής Έατίοτς». '_ς γνωστόν ό θεσμος τής «Έργ« τιχής Έστίοις» πρόκειται νά ίπε χταθοδν κοιΐ είς τας επαρχίαις ό πέτε χαί αί έχδρομοιι αυτής α ( νά το εσωτερικόν*»! ί{Μτβρικον | βά λάβουν γενικύτερον χαρακτϋ « Σήμερον 8 Ιουλίου 0α οίαν» χτερεναβυν τ« φαρμαχεΐα Ί««ν. Λογιάδου χαΐ Σϋ»κρ«τ·ν$ Χ«νι«·
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  8 Ιουλίου 1939
  12Π Ώρα ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  Ίσπανίαςκαιάξονος;
  Πρός ναυάγιον τό Άγγλορωσσικόν;
  ΕΙΣ
  ΑΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
  ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΟΡΙΑΣ
  ΣΥΠΙΡΟΝΟΣ ΟΑ ΓΙΗΟΥΝ ΛΟΟ ΚΟΙΝΟΥ
  ΙΥΜΝΙΣΙ» ΙΤΡΑΤθν ΚΑΙ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι πρός
  τό * Αθηναϊκον Πρακτορείον άγγέλλουν
  ότι είς τό Λονδίνον θά γίνη κατά τούς
  προσεχείς μήνας δοκιμαστική κινητο·
  ηοίησις των έφέδρων τής άεροπορίας.
  Ή κινητοποίησις αυτή θά άποσκοπή είς
  την Βιαπίστωσιν τού ρυθμού ταχύτη*
  τος τής κινητοποιήσεως.
  Συγχρόνως μέ την κινητοποίησιν θά
  γίνουν καί αυνδεουααμένα γυμνάσια "τού
  στρατοΰ χαί τού στόλου τής Μεγάλης
  Βρεττανίας.
  ΟΑΓΓΛΙΚΟΣΪΥΠΟΣΕΠΙΔΟΗΙ
  ΤΗΝ ΕΗΙίΧΥΙΙΝ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΧΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα-
  «οκριτοΰ μας.)— Κατά χά έκ Λονδί¬
  νου τηλεγραφήματα όλόκληρος σχεδόν
  ό άγγλιν.ός τύπος έπιβοκιμάζει την ά·
  ηόφασιν τής Βρεττανικής κυβερνήσεως
  Οπως ενισχύση οίκονομικώς τα μικρά
  κράτη.
  Ή εύμενής αυτή ύηοδοχή τής άτιο·
  φάσεως τής κυβερνήσεως Τσάμπερλαιν
  άπο δίδεται είς την ανάγκην όπως ολα
  τα μικρά κράτη συμπληρώσωσι τούς
  έξοπλισμούς των.
  ΣΥΝΕΣΤΗΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  1ΎΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού αντα
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκτοΰ έξωτε
  ρικοΰ τ ηλεγρα φηματα είς την Πολωνι»
  κήν^κυβέρνησιν συνεστήθη ψυχραιμίακαΐ
  μεΐριοπάθεια είς περίπτωσιν στρατιω¬
  τικάς δράσεώς τής Γερμανίας είς τό
  Δάνταιγκ.
  ΔΙΗΥΘΕΤΗΘΗ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΓΑΛΛΟΝ ΚΑΙ «ΟΝ ΕΙ! ΙΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άντα.
  ηοκριτοΰ μας.)— Τηλέγραφον^ έκ
  Παρισίων ότι τόλαβόν χώραν είς Χαν
  κόου σοβαρόν επεισόδιον μεταξΰ Γάλ-
  λων *αΙ Ίαπώνων διηυθετήθη, άποσο·
  βηθείσης τής ρήξεως.
  Πάντως παρά των γαλιλκών κύκλων
  αχολιάζεται δυσμενώς τό επεισόδιον
  καί τονίζειαι *αί πάλιν ή προκλητιχότης
  τής Ίαπωνίας άπέναντι των έν Κίνα
  ξένων ύπηκόων.
  ΑΙΓΑΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ■ΙΜΕΤΑΗ01ΝΙ.ΝΕΙΙΡ10ΗΕΙΣΟ1ΡΙΣΙΟΥΣ
  ΡΩΜΗ 7 Ιουλίου (Ιδιαιτέρα
  ύπηρβσΐα τής «Άνορθώσε
  ως»).— ΑΙ άναγραφεΐσαι χθές
  πληροφορίαι περΐ τοθ ταξειδΐ
  ου τοθ κόμητος Τσιάνο είς Ί
  σπανίαν,προκαλοθνζωηρά σχό
  λια των σημερινήν ίκδόσε
  ών τοθ διεθνοθς τύπου.
  Ό Γερμανικός τύπος άσχο
  λούμενος σχετικώς έκφράζει
  την γνώμην ότι ή συνάντησις
  τοθ στρατηγοθ Φράνκο μετά
  τοθ κόμητος Τσιάνο θά συν
  τελέση είς την σύσφιγξιν των
  σχέσεων τής Ιταλίας μετά
  τής ΊσπανΙσς καί συνετιώς
  καί των κρατών τοθ άξο
  νος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου.— Ό
  Γαλλικός τύπος γράφει σχετι
  κώς μέ τό ταξίδιον Τσιάνο
  δτι τοθτο θά συντελέση είς
  την σύναψιν κοινοθ πολιτικοθ
  καί στρατιωτικοΟ συμφώνου
  Ίσπανίας καί κρατών τοθ ά
  ξονος, τό οποίον θά ύπογρα
  φή τόν προσέχη Σεπτέμβρι
  όν, έπ' βύκαιρίσ τοθ ταξιδί
  ου τόθ στρατηγοθ Φράνκο είς |
  Ρώμην.
  Τοθ συμφώνου τούτου αί
  βάσεις, προσθέτουν τα Γαλλι
  κά φόλλα, ετέθησαν κατά την
  πρόσφατον επίσκεψιν είς'Ι
  ταλΐαν τοθ ύπουργοθ των Ε¬
  ξωτερικών τής ΊσηανΙας κ.
  Σεράνο Σοθνερ.
  ΑΙ δυτικα! Δυνάμεις
  διάτό άγγλορωσσικόν.
  ΡΩΜΗ 7 Ιουλίου.— Άγγέλ
  λεται ίκ Λονδΐνου καί Παοι
  σ'ων 6τι ή κατάστασις ιή^
  οποίαν έτιιζητεΐ ή Ρωσσία νά
  δημιουργήση διά τοθ υπό δια·
  πραγμάτευσιν συμφώνου συμ
  μαχΐας μετά των δυτικΛν δυ
  νάμεον, 6έν είνε καθόλου ά-
  ρεσιή οΰτε είς την Αγγλίαν,
  ουΐε είς την Γαλλίαν.
  ΑΙ δυτικαΐ δυνάμεις θά είναι
  άπό σήμερον πολίι περισσότε
  οον συνεταΐ διότι διά τοθ συμ
  φώνου δπερ άπαιτεΐ" νά συνά
  ψ[) ή Ρωσσία θά Εχη άμεσον1
  ιν επί των Βαλτικώ
  χωρβν καί επί των έσωτερι
  κων των άκόμη ζητημάτων
  πραγμα είς τό οποίον την εό
  νοεΐ απολύτως ή φυσική τη
  θέσις, άλλά καί διότι εί
  περίπτωσιν καθ" ήν θά υπβ
  γράφετο τό σύμφωνον υπό
  τούς προβαλλομένους βρους,
  ή Ρωσσία θά ηδύνατο ν' άπο
  φασ ζή διά τόν πόλεμον.
  Αί άντίθετοι
  πιθανότητες.
  ΡΩΜΗ 7 Ιουλίου Κατ' «ίδη
  σεις έκ Παρισίων είς τ) ν περ
  πτώσιν δ λόρδος Χ<4λιφαξ Θά πραγματοποιηθή τό είς Μό σχαν ταξίδιον τού μέ τόν σκο πόν άμέσου διευκρινΐσεως τοθ ζητήματος τής υπό δια πραγμάτευσιν Άγγλορωσσ κης συμμαχίας ό Γάλλος ί πουργός των Εξωτερικών κ Μποννέ θά συνώδευε τόν λόρ5ο^ Χάλιφσξ είς Μόσχαν ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ Ίαπωνικων άεροπλάνων. Νέαι 'Αγγλικαι οδηγίαι διά τό Άγγλοσοβιετικόν σύμφωνον. ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού____ ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκΛον ξίνου ότι των έορτών έν Παρισίοις έπίτήέθνική Γαλλική έπετείω τής 14 Ιουλίου, 6ά μετάσχουν πολλά άγγλικά άεροπλάνα. Τα άεροπλάνα ταυτα 75 τόν αριθ· μόν θά έκτελέσουν ομού μετά των γαλ λιχών θεαματικούς έλιγμούς υπέρ την γαλλικήν πρωτεύουσαν. ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άντα. ποκριτοΰ μας).—Τό σημερινόν υπουρ, γικόν συμβούλιον ενέκρινε τόν διορι¬ σμόν τοΰ κ.Ί. Δροσοπούλου ώς Διοικη τοΰ τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Η ΕΝΣΚΗτΑΣΑ ΕΙΣ ΣΜΫΡΐ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΠΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άντα. ποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων Ιη*βι βαιώθη ή πληροφορία ότι είς την πε ριοχήν τής Σμύρνης ένέσκηψεν κα-ία-, βτρεπτιχή καταιγίς έκ τής οποίας εηήλ θον ζημίαι υπέρ τό εν έχατομμύριον' λιρών, ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου.-Αγγέλλεται έκ Φού Τσόου ίτι χθές την 12ην νυκτερινήν εδόθη τό σύνθημα νέας άεροποριχής επι- δρομής υπό των ΊαπώΛων εναντίον τής πόλεως ταύτης. Ό βομβαρδισμός των Ια¬ πωνικων άεροπλάνων υπήρξε κεραυνοβό- λος καί έχτάκτου σφοδρότητος. Μεγάλας πανικός έπβΜράτησεν είς τόν πληθυσμόν, όστις έτρεχεν ί£αλλος πρός την ύπαιθρον. Ή άεροπορική αυτή έπιδρο- μή, πρωτοφανής είς άγριίτητα, διήρκεσε μέχρι τής 2 30', ώρα μεταμεσονύκτιος. Αί καταατρκφκΐ έκ τοΰ βομβαρδιβμοΰ δέν έ- γνώσθηοαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ιουλίου.—Τα θύματα έκ τοϋ χθεσινοΰ σφοδροϋ βομβαρδισμβΰ των Ίαπωνικών αεροπλάων χατά τοΰ Φβΰ— Τσόευ άνέρχονται «Ι; εκατόν. Παράλλη λοι εΚαι καί αί προξενηθεΐοαι καταστρο φαί. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ιουλίου —■ Άργά την νύκτα απεστάλη¬ σαν υπό τής "Αγγλικήν κυβερ νήσεως νέαι οδηγίαι πρός τόν έν Μόσχα Άγγλον πρεσβευ¬ τήν κ. Σήντς.Τό περιεχόμενον των όδηγιών δέν έγνωστοποι ήθη. Βεβαιοθται πάντως Οτι οί άγγλορωσσικοΐ διαπραγματεύ σεις θά έπανσρχΐσουν πολύ τα χέωο Κατά τα τιροκατσρκτικά των όδηγιών αυτών οί κυβερνήσεις Λονδίνου καί Μόσχας ήσαν είς διαρκή επαφήν. Καί ή Ελλάς λαμβάνει δάνειον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου.— Ό Άγγλικός τύπος έκφράζει την Ικανοποίησιν τού οιι ηυξήθη σαν ήδη κατά 50 έκατομμύ ρια λιρών οί άποφαθισθεΐοαι έξωτερικαΐ πιστώσεις πρός τα φιλικά τής Αγγλίας κρά¬ τη, έτηκροτών απολύτως την απόφασιν ταύτην τής κυβερ¬ νήσεως. Είς την παροχήν των πιστώ σεων αυτών συμπεριλαμβά- νεται ή Τουρκία, ή "Ελλάς καί ή ΠολωνΙα. Τα σινοϊαπωνικά. ΡΩΜΗ 7 "Ιουλίου.— Άγγέλ λεται έκ Τόκιο ότι ό πρωθυ πουργός τής Ίαπωνίας κ. Χι ρσνοΰμα είς σημερινάς δηλώ σεις τού ετόνισεν δτι διά των Άγγλοϊαπωνικών διαπραγμα- τεύσεων θά διακανονισθή ου¬ χί μόνον τό ζήτημα τοθ Τιέν Τσΐν, άλλά καί ή γενική πο- λιτική τής Αγγλίας είς ιήν Άπω Ανατολήν. . ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου. — Είς την έκκλησιν την οποίαν α¬ πηύθυνεν ό ΤσάγκΚάίΣέκ πρός τούς Ίάπωνας έπ' εύκπτι ρία τής 2ας έπετεΐου άπό τής ενάρξεως τοθ ΣινοϊαπωνικοΟ πολέμου τονίζει μεταξύ άλ· λων: Είνε σφαλμα εάν νομ( ζή ή Ίςιπωνΐα δτι άνατρέπου σα την κυβέρνησιν μου θά έ- . πιτύχη των σκοπών της έν Κινα. ΤΟΚΙΟ 7 "Ιουλίου.—Είς δή λώσεις τού ό "Ιάπων ναΰαρ χοςΝομούρα επί τή 2α έπετεΐω τοθ πολέμου ετόνισεν δτι η ΊαπωνΙα δέν θέλει νάκυριαρχή ση τής ΚΙνας άλλ'εΤνε εχθρά τοθ καθεστώτος Τσάγκ Κάϊ Σέκ καί θά συνεχίση τόν πό λεμον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ιουλίου.— Τό σοβαρόν Γαλλοϊαπωνικόν επεισόδιον είς Χανκόου, 6- περ παρ' ολίγον νά σημάνη την μεταξύ των δύο κρατών ρήξιν, προεκλήθη έκ τοθ δτι αί γαλλικαΐ αρχαί άπηγόρευ σαν είς τα ίαπωνικά αϋτοκί νητα νά διέλθουν έκ τής γραμμής τής Γαλλικής έκ- χωρήσεως, έν ώ ταυτα πάρη λαυνον έντός τής πόλε ως διά τάς εορτάς τί)ς 2ας έπετεΐου τοθ ΣινοϊαπωνικοΟ πολέμου. Τό επεισόδιον εληξε πρός τό εσπέρας, κατόπιν έντόνων διαπρσγματεύσεων. ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΙΑ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Κατά πληροφορίας μας επί τοθ δρους Γιούχτα Ιξερράγη χθές τας μεταμεστ.μβρινάς ώρας μεγάλη πυρ χαιά προξενήοασα σημαντικάς ζή μί»ς επί μεγάλης δενδρώδους εκ¬ τάσεως. Ή πυρκαϊά παρά τα συν- τονα μέτρα των αοτυνομικών χαί των κοινοτικόν άρχών βοηθουμί νων χαΐ υπό των χατοίκων τής χωμοπόλιως Αρχανών δέν εΐχε οβεσθή μέχρις άργά τό έσπίρα{. ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΝΙΓΜΟΣ ΕΊΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Την πρωίαν τής παρΐλθούβης 'ετάρτης ή 12έτις Άργυροθλα Καλημεράκη καθ1 ήν στιγμήν έ- χολύμία παρά την άχτήν τής Καλ λιθέας Ρεθύμνης παρεσύρθη υπό τοθ ριύματος. Είς βοήθειαν της ίσπιυοεν ή μικρά έξαδέλφη της Ναυσιχι8 Φραγγιλάχη. Ατυχώς καί αύιή παρεσύρθη υπό τοθ ρεύματος, πνιγιΐσα. μιτά τής πρώΐης. { ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΡΩΜΗ 7 Ιουλίου. — 'Αγγέλλε¬ ται έκ Βερολίνον 2τι 6 πρωβυ- πουργός της Βουλγαρίας ν. &ιβ σεϊβανωφ ύΐίξπγβγβ κ«ί νέαν ου νομιλίαν μετα τού Ριμπβντροιτ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου.- Ό κ. Μποννε ιΐχβ σήμερον μακράν ου νκργοτοίκν μβτα τοϋ έν Παρισίοις κραοβιυτου τής ΐιολωνΐκς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ιουλίου.- Ή εί¬ δησις τοΰ τοτςΊδΙου τού κόμητος Ισιανο βΐς Ισπανίαν προ,ιαλίΐ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου.- Αγ- γΐλλεται έκ Λονδίνου δτι χα¬ βάς προκύπτβι έκ των σχετικών άνακρίοεων ή καταβύθισις τοϋ ύ· ποβρυχΐου «©«τις» προεκλήθη «. «β εσωτερικήν έκρη{ιν τορπίλ- λπς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ίουλίβυ.-'Αν· ρλήθησ«ν διά την προοεχή Δ(υ τβρβν αί Οηλώβ·ΐ{ τού κ. Το«μ π«ρλ«ιν πρός την Βουλήν των Κοινότητος. ΡΩΜΗ 7 Ιουλίου. - Προ τής Αγγλικη; πρεσβείας τοϋ Γόκιο κολυιτληθεΐς ομβιό({ προεβηοαν οημιρον είς αντιβγγλικας ·κδη· λβ,οεις 'Αποπΐιοαθίϊοαι να *1σ· Ρ«λουν είς την «ρ«σρ«ίοιν διελυ Οηοκν β·-'-·- ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΑΕΥΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τό πιριοδεθον Στρατολογιχό Συμβούλιον Έραχλείου θά έξετά οη την 12 τρίχ. είς "Αγ. Νιχό λαόν τοδς στρατεκσίμους τής χλά σεως 1940 καί τούς μΐΐ' Λί>τ6><φ ύποχρίους χαταγομένους δέ έχ τω· Κοινοτήτων Κρητσας, Κρούσ:ας ΚαλοΟ ΧωριοΟ, Άγίου Νιχολάου, Πρίνας, Βρουχα Έλούντας Λού μα, 2χοινι« χαί *Έξο» Λαχωνίων την 13 δέ είς Τζερμιάδω κύ, σιρατευοίμους τούς έχ χων χοινο τήτων Τζερμιάδω, ΈξωΠοτάμων Μαρμαχέΐτο, Μέσα Λαοηθίου, Αγ Κωνσταντίνου, Άβραχόντι, Αγ Γεωργίου, Καμιναχίου, Κίτω Μετοχίου, Πλάτης χαΐ ΨυχροΟ ΤΡΑΠΕΖΪτίκΑ "Αφιχθη είς την πόλιν μας ό διιυθυντής τοθ έν Χανίοις δΠ)αα «ς τής Έθνιχής Τραπέζης .χ Κωνστ. Μπβχος. ' ©Ι ΣΧΟΛΙΑΤΡΟΙ Συμφώνως πρός τελευχοιίίν νό μόνι άπαγοριύεται είς οχολιατρους ή *ξίο*ησις χοθ 1Λτρ^ {„ * γέλματος. ■ 33 Πρωινή Η ΑΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΥΣΕ ΗΑ ΕΙΝΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΟΒΟΙ ΝΑΔΙΑΚΥΒΕΥΣΟ1ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι είοήσεις έχ Παρισίων καί Λονδίνου συμφωνοΰν επί τού γεγονότος ότι ή ^ κατάστασις δέν έπαυσε νά είναι σοβαρά. ΛΙεταξύ των πολιτικών καί δημοσιο- γραφικών κύκλων των εύρωπαϊκών προ·, τευουσών έξακολουθοΰν νά ύφίστανΐαι ,φόβοι βι* άπρόοπτα δυνάμενα νά δ». ακυβεύσωσι την εύρωπαΐκήν ειρήνην. ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ Υ Π Α Ρ Χ ΟΥ Ν ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άντα ποκριτοΰ μας).—Καθ" α τηλεγραφεί. ται *« Λονδίνου υπάρχουν άκόμη επι· αυλάξεις ώς πρός την πορείαν καί τό αποτέλεσμα των άγγλοβοβιετικών δια· πραγματεύσεων, Τονίζεται έν πάση περιπτώσει ότι αί οιαπραγματεύσεις θά συνεχισθώσιν, παρατεινόμεναι επί τι χρονικόν διάσνη· μα καί τούτο διά να έπιλυθώαιν τελι· κώς τα ύφιστάμενα έκκρεμή ζητήματα. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΟΥ ΗΡΑΤΑΡΧΟΥ ΤΣΑΓΚΚλΙ ΣΕΚ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας.)— Τηλεγραφήματαε. έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι ό Κινέζος στρατάρχης Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ απηύθυ¬ νεν έκκλησιν πρός τόν Ίαπωνικόν λαόν. Είς την έκκλησίν τού ό Ταάγκ—■Κάϊ —Σέκ τονίζει ότι ούδεμία οιαφορά χω ρίζει τα 6ύο κράτη χαί ϋτι είνε άνάγ· χη έκ πρωτοβουλίας πλέον τοΰ λαοΰ τής Ίαπωνίας νά σταματήση ή αίματο- χυσία, άναγνωριζομένων των δικαίων των Κινέζων. ΑΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΕΟΝΒΝ ΖΗΤΗΜΑΤΰΗ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Μετά ζωηροΰ ένδια· φέροντος αναμένονται υπό των διε- θνών κύκλων αί προαγγελθείσα! δηλώ· σεις τοΰ "Αγγλου πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν επί τής πόρείας των διε θνών πραγμάτω*, αΐτινες πιθανώς νά γί νούν σήμερον. Η ΜΟΣΧΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕίΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφορί¬ αι εκ Λονδίνου δέν Θεωρούν βάσιμον την έκ Βερολίνου τηλεγραφηθείσαν εί¬ δησιν καθ' ήν ή διστακτικότης τής αο- βιετικής κυβερνήσεως είς τα άγγλοσο- βιετικά, οφείλεται είς ένοεχομένην πρό¬ θεσιν αυτής νά έπηρεάση την θέσιν τοβ κ. Τσάμπερλαιν. Επί τοΰ παρόντος οί αγγλικαί κύκλοι δέν φαίνονται ύποψια.- ζόμενοι τοιούτον τι ώς ίβχυρίζεται τό Βερολίνον. ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΦΑΛΗΡΟΝ ΤΟ ΛΕΡΟΠΛΑΗΟΦΡΡΟΗ 'ίΚΛΟΡΙΟΥΙ' ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντ* ποκριτού μας). - Σήμερον κατέπλευ>
  °εν εις ^ τον Φαληρικόν όρμον τό Αγ·
  Υλικόν^ άεροπλανοφόρον «Γκλόριους» δ
  περ ως γνωστόν άνήκει είς τόν στόλον
  τής Μεσογείου, ισχυρά μοίρα τού ό-
  ποίου ευρίσκεται κατ' αύτάς είς τα έλ·
  ληνικά ΰδατα. ' ^
  ΤΟ ΪΚΛΟΡΙΟΥΣ' ΣΥΝΟΑΕΥΟΥΝ
  ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑ ΛΗΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
  ΑΘΗΛΓ Α.Ι 7 Ιουλίου (τού άντ«-
  ποκριτού μας)—Τό καταπλεύσαν είς
  Φαληρον αγγλικόν άεροπλανοφόρον
  «Γκλόριους» βυνοδεύουν κ»1 4»ντιτορ-
  πιλλικά τα όποία καί προσωρμίσθησαν
  έπίβπ£ «;β Φαληρον.
  καθ
  {βδ * Ήδη ΗίλιβΤ· *ρρυ
  ρ.
  τ
  ,νΐϊίίρ·· Ρβν·ν ,·|β τ*
  ,«ν·«·δ»«ν τής ΆττιμΙΙι
  ν» αχ«λιϊ* καί προκβ
  ( ίρχίβη την άνβιιε·Α*
  ην χβί χλλνν άκόμιι *ι
  ΐίδ τρίχ·ντβ$ Ιτβίΐς. Ό *
  ϋ ύ:ί>ς οργβσ
  ταβθ καί είς τ·ς
  Λίρχί ούν τώ χρβνω. δι
  μ·ν«» Ιη ι, βές
  λίΟ
  ίηΊτβυμέννν
  την δημιουργίαν ιητντβφ
  λιτιβμένων έκκαιδευτηρΙ
  'Ιμ ΐοιραΛλάΑεΐϋ. Τ* ΰ«
  η!·ν άνχκοίνΐΜβν ότι
  β χχί Εί; νέου; δ*4
  ίδ λειτ
  νά
  Τ βυμηληρ^
  ·λ« τ« κινά, νβ γίνεται
  λώτερβ κ·! αυστημαηιεώτ
  α διί«σκ-«λί- χαΐ ή μορ
  ^ Των μβθητίν χά Ι να ;
  Η Άπω ΆνοτοΑιΗ
  ΙίΙΙ ΟΑΡΟ
  <Τ« (ΰν. "