97521

Αριθμός τεύχους

5212

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  Ιτησία λίρπι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  ■τησία δολ. 10
  «ξάμηνος > 8
  Τιμή
  «αΐά φύλλον
  Δ·οαχ. 3
  ΓΡΑΦΕίΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "**■ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΗΕΥΟΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5212
  Η ΟΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣ
  'Επ' κύκακρίκ τής λήξεως
  τοΰ σχολικοΰ έτους τό υπουρ
  γεΐον τής Παιδείας μελετά
  καί πάλιν τα έκπαιδευτικά
  προβλήματα καΐ μεριμνα διά '
  την καλύτερον οργάνωσιν
  τοΰ έχπαιδευτικοϋ προγράμ-
  ματθΓ.Ήδη μάλιστα έρρύθμι·
  σκ πλεΐβτα ·σκ ζητήματα
  βπειγούιης φύσεως καί απε¬
  φάσισε νά θέση ώς πρωταρ-
  χικόν σκοπόν καί άμεσον ε¬
  πιδίωξιν τού την άνακαίνι-
  σιν όλω ν των παλαιών έκ-
  παιδευτηρίων βπβυ ύπάρχουν
  τοιαΰτα καί την ανέγερσιν
  νέων, συμφώνως πρός τούς
  σημερινούς ίρου; καί τας ά·
  παιτήσβις τής παιδκγωγικής
  είς όλας τάς πόλει; καί τα
  χωρία οπου τα σχολεΐα στε-
  γάζονται είς οίκήματα πά¬
  λαι», κατβρειπωμένα, άνθυ-
  γιεινά, τελείως ακατάλληλα
  άπό πάσης άπόψεωξ.
  Καθώς δέ ανεκοινώθη, ου-
  νεπές πρός την απόφασιν
  τού αύτην τό υπουργείον,
  άνεγείρει μόνον εί; τό λε-
  κανβπέδιβν τής Άττικής 25
  νέα σχολεΐα καί πρό κείται
  ν' αρχίση την άνβικοδόμη-
  σιν καί αλλων άκόμη έντός
  τβΰ τρέχοντος ίτοιις. Ό βίκο
  δομικός δέ αύτός οργασμός
  θά βπεκταθή καί είς τνς ε¬
  παρχίας συν τω χρόνω, δεί©
  μένου ·τι ή κυβέρνησις μέ¬
  λει α τρόπον εξευρέσεως των
  απαιτουμένων κεφαλαίων διά
  την δημιουργίαν παντοΰ πο-
  λιτισμένων έκπαιδευτηρίων
  Έκ παράλληλον, τό υπουρ
  γείον ανεκοίνωσεν ότι θά
  προβή καί εί; νέου; διορι»
  σμούς 4κπ«ιδευτικών λειτουρ
  γών ώίτε νά συμπληρωθοθν
  •λα τα κενά, νά γ,ίνεται κα¬
  λυτέρα καί συστηματικώτερα
  ή διδασκαλία καί ή μόρφω¬
  σις των μάθη των καί νά λει-
  ργ σχολεΐα κ«ί εί;
  τα πλέον μικρά καί άπόμερα
  χωρία. Τέλος δέ, τό ύπουργεϊ
  όν κάμνει την σκέψιν νά ε¬
  νισχύση περισσότερον την
  πρακτικών, την έιταγγελματι
  κήν καί τεχνικήν εκπαίδευ¬
  σιν, διά τή; Ιδρύσεως γεωρ-
  γικών καί τεχνικών σχολΰν
  είς τα μεγάλα άγροτικά κέν
  τρα καί τάς πόλεις καί διά
  τής δημιουργίας πρακτικών
  νυκτερινήν επαγγελματικήν
  σχολείων εί; ολα τα άγροτι·
  κά καί άβτικά κέντρα. Τό
  υπουργείον δηλαδή άνπμε-
  τωττΐζει τό εκπαιδευτικήν πρό
  βλημα κατά τόν καλύτερον
  τρόπον. Καί φροντίζει νά
  εύρη λύσιν ανταποκρινομέ¬
  νην είς την ελληνικήν πραγ
  ματικότητα καί έξυπηρετου.
  σαν τάς ανάγκας τής χώρας
  καί τάς κατευθύνοεις καί
  τούς ακοπούς τοΰ εθνου;.
  Καί άξίζει νά έξαρθή τό γε-
  γονός. Διότι ή καλή οργά¬
  νωσις καί λειτουργία τής παι¬
  δείας θά συντελέση θετικώς
  καί σπουδαίως εί; την ανα¬
  δημιουργίαν τής χώρας. Καλή
  οργάνωσις δέ τής παιδείας
  συνίσταται είς αύτά ακριβώς
  πού έχει τώρα ύπ' οψίν τού
  τό ύκουργεΐον: Είς την άπό·
  κτησιν συγχρόνων έκπαιδευ-
  τηρίων, είς την συμπλήρω¬
  σιν τοΰ διδακτικοΰ προσωπι-
  κου, είς την δημιουργίαν
  σχολείων άναλόγων πρός τόν
  χαρακτήρα καί την «ίχο-
  νομικήν οργάνωσιν τής χώ·
  ,ρας. Εμπορούμεν λοιπον νά
  πιστεύωμεν ότι ταχέως θ' ά*
  ποκτήσωμεν καί ημείς έκ-
  παιδευτικόν πρόγραμμα καθ'
  ολα αρτιον, προσηρμοσμέ-
  νόν πρός τάς συγχρόνου;
  άντιλήψεις τής παιδαγωγι-
  κής καί τάς ιδιαιτέρας συν¬
  θήκας τής χώρας μας.
  Ή "Απω Ανατολή
  ΜΕΤΑ ΠΑΡΟΔΟΝ 1ΥΟ ΕΤΩΝ
  ΑΓΡΙΑΣ ΑΝΟΡΩΠΟΣΦΑΓΗΣ
  "Επί τή συμπληρώσει διετί
  άς άπό τής έκρήξεως τοθ πό
  λεμικοθ ήφαιστείου είς την
  "Απω Ανατολήν ό Κινέζος
  στρατάρχης Τσάγκ Κάΐ—Σέκ,
  απηύθυνε διάγγελμα πρός
  τόν Ίαπωνικόν λαόν, είς τό
  οποίον τονΐζει δτι είναι μα
  ταία καί καταστρεπτική δι*
  αυτόν ή περιπέτεια είς την
  οποίαν τόν ένέπλεξαν οί στρα
  τιωτικοΐ καί πολιτικοί ηγέται
  τοθ Τόκιο καί διακηούσσει
  ότι οί δύο λαοΐ, ό κινεζικός
  καί ό Ιαπωνικός, θά είμποροθ
  σαν κάλλιστσ νά ζήσουν ά
  δελφωμένοι καί άλληλοσυμ
  πληρούμενοι, εάν ύπήαχε κα
  λή θέλησις εκατέρωθεν καί ά
  μοιβαΐος σεβασμός. "Ομιλών
  επίσης δ Κινέζος στρατάρχης
  επί τή δευτέρα έπετεΐω τοθ
  πολέμου είς τούς άντιπροσώ
  πους τοθ τύπου, εβεβαίωσεν
  δτι σήμερον τό ηθικόν τοθ κι
  νεζικοθ εθνους είναι είηέρπο
  τε ή άλλοτε άκμαΐον καί
  εξέφρασε την απόλυτον πεποΐ
  θηιίν τού δτι τελικώς ή
  νίκη θά στέψτ) τα κινεζικά Β
  πλα δπως άλλωστε επιβάλλει
  ή ήθική καίτό δίκαιον. Είναι
  λοιπόν ενδιαφέρον 6σον καί έ
  πιβεβλημένον νά άναδράμω
  μέν είς τό παρελθόν καί νά
  έπισκοπήσωμεν την κατάστα
  σιν δπως έμφανΐζεται ήδη με
  τα πάροδον δύο ίτών, φωτι
  σμένων άττό τάς φλόγας τοθ
  σκληροτέρου πολέμου πού έ
  γνώρισεν ό κόσμος καί ζυμω
  μένων μέ αΓμσ, πόνον κοΐ
  δάκρυα έκατοντάδων χιλιά
  δών σκοτωμένων, έκατομμυρΐ
  ών θομάτων.
  Είναι γεγονός 6τι δταν ή
  Ίαπωνίσ, χωρίς νά κηρύξη
  τόν πόλεμον, άτιεβίβαζεν είς
  τα κινεζικά παράλισ, υπό
  την προστασίαν των τηλίβό-
  λων των σκαφβν της καί ύ
  πό την σκιάν των βομβαρδι
  στικών άεροπλάνων της, πο-
  λεμικάς δυνάμεις, επίστευεν
  ρίς άμεσον επιβολήν της. ΟΙ
  μιλιταρισταί τοθ Τόκιο έφαν-
  τάζοντο δτι ή κατάκτησις τής
  ΚΙνας ήτο υπόθεσις ενός ά
  πλοθ στρατιωτικοΟ περιπά-
  του. Άπό τής πρώτης δμως
  στιγμάς εδοκίμασαν όδυνηράν
  έκπληξιν καί πικράν άπογο
  ήτευσιν. Οί Κινέζοι άντέτα-
  ξαν λυσσώδη άμυναν. Καί
  οί στρατηγοί των, άντΐ νά δέ
  χθοθν έξαγοράν καί νά προσ-
  χωρήσουν είς τόν εχθρόν, ή
  νώθησαν περΐ τόν στρατάρ¬
  χην Τσάγκ—Κάί—Σέκ. Ό
  πόλεμος, άντΐ νά διαλύση τό
  απέραντον καί ώς ήμιπαρά
  λυτον θεωρούμενον κινεζικόν
  Ιθνος, τό ήνωσε υπό ένα άρ
  χηγόν, πρδγμα πού δέν είχεν
  επιτευχθή ποτέ μέχρι τότε.
  Καί άπό τής απόψεως αύτήο
  ΐσως νά πρέπει νά θεωρηθή
  ώς εύλογία καί εύτύχημα διά
  την Κινεζικήν φυλήν ή είσβο-
  λή των Ίαπώνων είς την χώ¬
  ραν της. Ηνωμένον λοιπόν
  τό Κινεζικόν Ιθνος άντέστη.
  Ηναγκάσθη μόνον νά ύποχω
  ρήση διότι ό άντίπαλος διέ-
  θετεν ύπέρτερα ασυγκρίτως
  πολεμικά μέσα. Καί οί Ίάπω·
  νες έγιναν κόριοι δλων σχε-
  δόν των Κινεζικών παραλίων.
  Διέπροξαν ομως λάθη τα ό
  ποία πληρώνουν τώρα άκρι-
  βά καί Ισως νά πληρώσόυν
  άργότερα μέ μίαν άνεπανόρ
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  Διά τού ψακού
  Δεξιά.—Ό άρχηνός τής Γαλλικής αεροπορΐας στρατηγός Βυγιεμέν·
  Άριστερκ.—Ό Σουλτάνος τοΰ Γαλλικοΰ Μαρόκου άιιοβιβοιζόμενος προσφάτως είς Γαλλίαν.
  θωτον συμφοράν των. Έπρο·
  χώρησαν είς μέγα βάθος. ΚαΙ
  έν ώ, έφόσον ό πόλεμος διε
  ξήγετο είς τα παράλια α( ά-
  πώλειαΐ των ήσαν είς νεκρός
  έναντι πέντε Κινέζων, τώοα
  πού ένεπλάκησαν είς τα τέλ
  ματα καί έπροχώρησαν είς τα
  βρή ή άναλογΐα άντεστράφη.
  Δέν κατώρθωσαν δέ νά έκκαθα
  ρΐσουν τάς έκτάσεις πού κα-
  τέλοβαν. Καί τώρα διεξάγουν
  διμέτωπον άγώνσ. Μάχονται
  πρός τα τακτικά στρατεύματα
  τοθ μετώπου. Κσί μάχονται
  καί πρός τούς,άτάκτους, ποιΧ
  άποτελοϋν μεραρχΐας ολοκλή¬
  ρους, είς τα μετόπισθεν. Καί
  άποδεκατΐζονται. Επί πλέον
  δέ, δέν ήμποροθν καί νά εισ-1
  πράξουν φόρους καί νά κσρ-1
  πωθοθν οίκονομικά όφέλη |
  Καί μετά πάροδον δύο έ των
  οί Ίάπωνες άντιμετωπΐζουν
  τεραστίας στρατηγικάς δυ¬
  σχερείας καί όξύτατον οίκο
  νομικόν πρόβλημα. Τό Γιέν,
  τιΐπτει συνεχάς. Καί ό πόλε·< μος δέν ύπαρχει πιθ-χνότης νά λήξη συντόμως. Ή ΊαπωνΙα ένεπλάκη είς μίαν περιτιέτει ( αν τής οποίας τό τέρμα δέν · βλέπει. Νά επιβληθή δέν είμ πορεΐ. Άλλά καί νά ύποχω] ρήση αδυνατεί. Διότι θά κα¬ ταστροφήν Δι' αύτό καί τόν τελευταίον καιρόν στρέφεται «αί κατά των Εύρωπαίων καί κατά των Σοβιετομογγόλων. 'Εφαρμόζει τόν δλοκληρωτι- κόν πόλεμον, πού άπέμεινε μόνη ελπίς. Θά δυνηθή δμως νά τόν εξακολουθήση χωρίς όδυνηοάς δι' αυτήν συνεπεί¬ ας; Βεβαίως είναι δύσκολον νά τό φανταοθώμεν. Τό πι θανώτερον είναι ότι αί Ία- πωνικαί αύται αυθαιρεσίας έ άν συνεχισθοθν, θά Ιχουν ώς άποτέλεσμα την γενίκευσιν τοθ πολέμου. Εάν δέ μέχρι σήμερον δέν Ιλαβαν σκληρά μέτρα κατ' αύιής αί Εύρωπαϊ καί δυνάμεις καί ή Άμερική, εΤναι διότι δέν έπιθυμοθν την καταστροφήν της καί τόν θρί αμβον τής Κίνας, Διότι £νας θρίαμβος τής Κίνας, πού θά εξασφαλίση την εθνικήν ένό τητά της, θά είναι ή άρχή τοθ τέλους τής κυριαρχΐας Τής Εύρώπης καί τής Άμερι κης είς τόν Ειρηνικόν καί τα Κινεζικά παράλια. Άλλά τα γεγονότα Ιχουν μεγαλυ τέραν δύναμιν άπό την θέλη σιν των άνθρώπων, άκόμη καί των πλέον ίσχυρών. Καί τα γεγονότα προοιωνΐζονται ότι άπό τάς φλόγας τοθ κι νεζοΐαπωνικοθ -πολέμου πού θά διαρκέση ασφαλώς επί μα κρόν καί Υσως εξελιχθή είς παγκόσμιον, θά αναπηδήση μία νέα καταστροφή ομοίαν τί)ς οποίας δέν έγνώρισεν ή ανθρωπότης. ΤΑ ΜΕΤ1ΑΑΕΙΑ ΣΙΙΙΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΔΕΛΕ Τόν τελευταίον καιρόν ίξεδη λώθη είς τόν τόπον μας σοβαρά κίνησις διά την εκμετάλλευσιν τοθ υπεδάφους τής Μεγαλονήσου. Έπιιδή δέ τό ζήτημα είνε έξαι ρετικής σημααίας, ρίπορτερ τής «Ανορθώσεως» άπετάθη εί; τόν & Έμμ. Λυξάκην τέως νομάρ¬ χην, όστις χαΐ άντιπροσωπεύει την έταιρίαν μεταλλευτικών έρευ νων είς ϊ' άνήκει καί τό μεταλ λεϊον σιδήρου τής Κεράς καί τοθ εζήτησε σχετικάς πληροφορίας τάς οποίας καί Ιδωκε προθύμως: Ώ; γνωρίζετε, είπεν δ κ. Λυ δάκης, ϊχει ί5ρυθή έν Παρισίοις άνώνυμος έταιρία μεταλλευτιχών έρευνών έν Κρήτη εί; έκ των οκο πών τής οποίας είνε καί ή διά λ)σμόν ίαυτής ή καί τρίτων επί ώρισμένοις άνταλλάγμασιν έρευ να καί εκμετάλλευσις δεδηλωμέ νων υπό τρίΐων μεταλλείων. Ή δή ή Έταιρία αυ;η £χει άναλά βει την εκμετάλλευσιν τοθ μεταλ λείου Κεράς, κατ' αύτάς 5έ άνέ λαβε καί την "συνέχισιν των έ;ευ νων χαί την εκμετάλλευσιν καί τοθ μεταλλείου Φίδελε καί ίλπί ζει, επί τ% βάσει υπαρχουσών έν δείξειον, πολυ προσεχώς νά άνα λάβη ερεύνας καί εκμετάλλευσιν καί άλλων μεταλλΐίων διά τα δ- ποία τής εγένοντο ήδη προτάσεις έκ διαφόρων νομων. Είς ερώτησιν άν πρέχειται νά αρχίση άμέσω; εργασίας ή Έ ταιρΕα δ χ. Λυδάκης απήντησεν δτι παρά τό δτι τουτο αποτελεί επιθυμίαν τής Έταιρίας λαβούσης ήδη παρά τοθ άρμοϊίου υπουργοθ την ά"5ειαν «ίσαγωγής των άναγ χαίων μηχαντ,μάτων, τακτικαί βε βαίως έογασίαι, τόσον διά την άξιοποίησιν, ήτις θά απαιτήση πιρίπου Ιν Ιτος, διον καί διά την εκμετάλλευσιν, δέν δύνανται νά άρχίσοιιν είς τό μΐταλλεΐον Κι ράς πρό τής παριλεύσεως έπαρ χοθς χρόνου, είνε δμω; διατεθει μένη νά προβή είς εργασίας ε στω χαί μέ τα υπάρχοντα πρωιό γονα μίσα' άλλά προκιιμένου πι ρί τοθ μεταλλείου τούτου, έν ώ 6 ττιλόγιζε 8π μέχρι τής δπΰ τοθ χράτους καταακευής τοθ έχ 4 600 μίτρων τμήματος τής 65ο0 Ποτα μιών—Ά65οΟ—Γωνιών, αί οίκιΐ αι χοινίτητις, δπως είχον αυται υποσχεθή ήδη, ήθελον χαταστήσει διά τής διαθέσεω; έπαρχών ήμι ρομισθίων προσωπικάς εργασίας, χρησιμοποιήσιμον την υφισταμέ νην χοινοτιχήν οδόν, έν τούτοις ήδιαφίρησαν,άναγχάζιται δέ ή Έ ταιρία νά περιορίση επί τοθ πά ρόντος τάς εργασίας αυτής εί; την απλήν μόνον εξόρυξιν τοθ μιταλ λίύματος χαί μεταφοράν αύτοθ διά πρωτογόνων μέσων είς Γωνιίς. Άπό τής άπόψιως ταύτης, καθ1 £ς Ιχω πληροφορίας αί συνθήκαι είς τό μιταλλιΐον Φόδελε φαίνον ται ιύμινέοτεραι λόγφ τής μικράς άό τής θαλάσσης αποστάσεως χαί ϊχω λόγους νά πιστεύω δτι θά επιτευχθή συντόμως ή συμτιλή ρωσις των έριυνων χαί καταστή ευχερής ή άξιοποΕησις χαί ίκμε τάλλευσις. Έν σϋμπεράσματι αί εργασίαι είς αμφότερα τα μεταλλεΐα θά άρχίαουν ίλπίζω έντός τοθ μη νός, άλλά" βεβαίως άτελώςΛ Είς Κεράν θά ήτο δυνατόν νά γίνουν έντονώτεραι, &ν αί χοινότητες έ προθυμοποιοθντο νά χαταστήσουν δπως δήποτε χρησιμοποιήσιμον την κοινοτικήν δέον Ποταμιών —Άβδοθ—Γωνιών. Τάς ελπίδας μου περί πραγμα τοποιήσεως τής ιδίας τής έχ μέ ' ρους των Κοινοτήτων εργασίας έ νισχύει, άφ' ενός ή σκέψις δτι 6 (παγορεύει τοθτο αύτό τοθτο τό συμφέρον των χατοίχων των περί τό μεταλλείον Κοινοτήτων, δεδο μένου δτι ποόχειται νά άπασχο λοθνται έκατοντάδες έργατών συ | νεχώς είς τάς εργασίας τοθ μεταλ λείου χαί άφ' ετέρου ή προώθησις ήτις κατά πληροφορίας τής «Βρα ( δυνής» τής παρελθούσης Πίμπτης, ιπρόκειται, έγκρίσει τής Κυβερνή , σεω;, νά δοθή παντοθ διά την πύ χνωσιν τής συγκοινωνίας. Εάν έπαληθεύΐωσιν αί ιτροβλέ ψεΐς μου αύιαι, αποφασισθή δ' έν τφ μειαξύ έκκρεμοθσα σχετική μέ τό συναλλαγμα αίτησις τή; έταιρίας, ώ; ίχω πάντα Λ λόγον νά πιστεύω, άτιοβλέπω' είς την σημασίαν την οποίαν αποδίδει ή Κυβέρνησις έχουσα μεταξύ των αλ λων ώς πρόγραμμα της την αύξη¬ σιν των πλουτοπαραγωγικ&ν πό ρων τής χώρας καί την δΐτβστήρι ξιν τής έργατιχή; τάξεως, ίχω την γνώμην δτι πρό τή; παρελεύ σεως τοθ Ιουλίου θά ίχει δημι ουργηθή κατάστασις άρκετά εύχά ριστος χαί συμφέρουσα χαί τό Κράτος χαί τόν τόπον. Έν τέλει 6 χ. Λυδάκης μ£; έ νεχείρισεν ίνιυιτον έλληνισΐί χαί γαλλιστί έρωτηματολόγιον φέρον τόν χάρτην τή; νήσου τό οποίον άποστέλλει κατ' αύτάς ή έταιρία πρός πάντας έκείνου; παρ' ών Ι χει λάβει επιστολάς διά μεταλλεΐα ών ζητεΐται ή μελέτη χαί των δ ποίων προτίθεται νά δώση ιύρυτέ ραν διάδοσιν. ΟΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Π0ΑΕΜ01 ΝΕΥΡΟΝ Πόλεμον νεύριον όνομάζουν οί Γερμανοί τάς προσπαθεία; των διά τό Δάντσιγκ. Έν τώ μεταξύ οί... νιυριχοί διαμαρτύρονται: Μή πως ή ζωή έν τφ συνόλφ της σήμερον ϊέν είνε ίνας πόλεμος νεύρων;... —θέλει; νά πής δτι ή ζωή πειά είνε γιά τού; ζωντανού;... —Κάτι τέτοιο. —Αυτά δμως τό ξεύρουν πολυ χαλά σήμερον δλοι. Καί «"κείνοι Ψεκασμοί Μας πληροφοροθν δτι είς την περιφέρειαν Άγίου Βασι λείου Πεδιάδος ενεφανίσθη ρυγχίτης επί των ελαιών. Καί εέν γνωρίζομεν ποίας έκτά σεως είνε ό κίνδυνος. Πάντως φανταζόμεθα ότι θά λη φθοθν ολα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε ή καταπολέμησις τής νόσου νά ένταθβ, νά συ σιηαατοποιηθή καί νά γενι κευθή μέχρι πλήρους έξουδε τερώσεώς της. Ή έλαιοπαρα γωγή αποτελεί ττολύτιμον προ ϊόν. Καί πρέπει νά προστα τευθή όπωσδήποτε καί μέ κά θε τρόπον. 'ΑλλΑ €ά λάρπ σχ«τ;ν;ήν μεριμναν τό Γβωργι κόν Ταμείον καΡώς καί τό συνεργεΐον ψεκασμοθ τοθ το μέως τοΰ Αγ. Βασιλείου. ζοθν σάν θεοί τοθ Όλύμπου χαί έχεΐνοι πού ζοθν σάν μηχ* νικοί άνθρωποι καί έκεϊνοι πού δέν κάθονται ποτέ άλλά τρέχουν συνιχώς εύριαιτέχναι τής χερδο σκοπίας ή των αίωνίων έπιχειρη ματιχών άναζητήσεων. Καί άν τό ξεύρουν δμω; δλοι αύτό μήπως χαί τό συναισθάνον ται; Ό πόλεμος των νεύρων εί νέ συνεχής, ακάματος, έπίμονος καί σχληρός διά τού; άνθρώπους πρό παντός πού ξέρουν καί την αξίαν καί τάς άπαιτήσει; τής ζωή;. Αύτοι ούσιαστικώς δέν ζοθν. Παλαίουν καθημερινώς μέ την ζωήν. Είνε δμω; βέβαιον 6 τι την νικοθν. Καί δτι άκόμη είς τό τέλος βγαίνουν χιρδισμένοι. ΈννοεΙται διά νά συνεχίσουν. Διότι οί άνθρωποι άχολουθοθν ίνα μεγάλον σκοπόν: Δέν τού; άρχεΐ &υ.ΐχ τα ποίον, οώτε τα προόν. θί λουν αίωνίω; χαί τό πρώτον χά λύτερον χαί τό δεύτερον πολυπλη θέστερον. Ή ζωή δέν είνε άπλώ; δι'αύτού; ζήτημα έξασφαλίσεωςάτο μιχής. Είνε χάτι γενιχώτερον. Ά παιτεΐ πάλην διαρχή, άνοδον διαρ χή, επιβολήν διαρχή. Οί νηφάλιοι θά ίλεγαν δτι είς τό σημείον αύτό ή ζωή γίνεται φρενοκομείον. Άλλά δέν θά εί χαν δίκαιον. Ή μεγάλη απόδοσις τής ζωή; σήμερον, ή άντιμετώπι σι; δλων των άναγχων αυτή;, εί τε πολεμιχών, είτε ειρηνικων, αί τεράστιαι πρδοδοί τη;, αί μέγα λειώδει; έφευρέσεις, καταντοθν ζήτημα πολέμου νεύρων. Ουδέποτε άλλοτε δ πόλεμος άπέβη χαί άπο βαίνει δημΐοιιργικώτερος. Καί αύ τοί οί είρηνισταί, πού τόν χατα διχάζουν εί; την πραγματιχότη τ», έδώ τόν εύλογοθν. —Ώστόσο δ πόλεμος νεύρων δέν έξαντλεΐ τα πνευματικά καί σωματικά άποθέματα, δέν κουρά· ζει Χαί δέν έχνευρίζει;... Ή ερώτησις είχε τόν τόπον της. Άλλά θά τό πιστέψετε; Καί είς τό κεφάλαιον αύτό,οί φιλοπόλεμοι, τοθ πολέμου των νεύρων έννοεί- ται, ίχουν τό βέτο. * * % • Διαβάζω είς μίαν περιγραφήν: «"Ανθρωποι καί μηχανές άγκομα χοθν. Είνε ατιγμίς πού δ πυρι- τό; αύΐό; τή; εργασίας ξεπερνά- εί κάθε φυσική άντοχή. Τα νεθ· ρα τεντώνουν—τεντώνουν καί τώ¬ ρα νομίζεις πώς Γσα—ΐσα θά σπά- σουν. Μά πάλι περνάει ή ίξαψι γιά νά ξανάρθη καί πάλι, νά πε¬ ράση σέ λίγο. Μή βιασθήτε καΐ τόσο νά άπογοητευθήτε. Έχει καί τίς στιγμές της, τίς ήρεμες ή έργασία...» "£ λοιπόν!... Καί δ πόλεμος των νεύρων ίχει τίς είρηνιχές ατιγμές τού. Ξεύρετε τί θά πή αύτό; Ότι τα νεθρα χαλαρώνον- τχι τότε, δτι τό πνεθμα Ζσορρο- πεΐται, δτι ή διάνοια χαθαρίζεται χαί άνανεώνεται. Τό μεγάλο μυ· στικό των σημερινών πολεμιστών τής ζωή; είνε δτι γνωρίζουν χα- λά την σημασίαν των στιγμών αύ των καί δτι φροντίζουν είς τό δι- άστημα τής μάχης μιιϊς ημέρας νά τίς ίχουν άφθονώτερις χαί τα- χτιχώτερες. Άλλά καί δσον τό δυνατόν όλιγόστιγμες: Καί μιά στιγμή άκόμη άξίζει, προχειμέ- νου νά ήοεμήσουν χαί νά άνανεω θοθν οί πολεμισται. Νά γιατί δ πόλιμος των νεύρων συνεχίζιται άενάω; σήμερον χαί τα νεθρα δέΐν σποθν. ΑΣΝΟΔΑΙΟΧ
  ΑΠ0ΡΘΩΖΙ1
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Λ, τε
  λευταΐα δημιουρνία τού ΧονδροΟ
  καΐ ΛιννοΟ «ΕΟΘυμοι Τυρολέζοι».
  Την Δευτέραν ό ?γχρωμος κο
  λοσαός «Γκολδούιν Φολις».
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Π
  μτιτην καΐ Κυριακήν άτΐογευματ
  νή ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «ΣτΙ
  Φλόνες τής Σαγκάης·.
  Την Δευτέραν «Μβ τό χαμό
  γβλο».
  Διυτέοα, Πέμπτη, Σόββατο
  Κυριακή ώρα 7 1)2 άπογευματινή
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΝΔΡΕΛΔΗ.- ΜΙα
  σύστασις γιά δσους ταξιδεύουν
  στήν Άθήνα: Νά πσρβκολουθή
  σουν τόν «ΠυγμαλΙωνα» τοθ
  Μτΐέρναρ Σώ ττού παίζεται μέ έ·
  ζαιρετική έπιτυχία είς τό θερινό
  θέατρο της κ. Κατερίνας Άν-
  δρεάδη (πλατεϊα Κυριακού).
  Είνε τό Εργον ηοο συνεκέντρω
  σβ δλο τώ θεατρόφιλο κόσμο
  τό Εργο πού συγκεντρώνει κάθε
  βρά&υ δλη την άφρόκρεμα των
  Αθηνών.
  Αυριον στοΰ:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ένας νϊβς Λΐνηματ©
  γραφι»ος θρίαμβος!
  Ό Ιγχρωμος κολβσσός
  πού άνβστάτωσβ τάς 'Αθή
  νας.
  ΦΟΛΙΣ
  "Ενα ώμορφβ χαΙ άιτλβ ρν
  μαντζο πλΐγμένο μέοαα' βν«
  ά φα ν τα ότου ώμβοφιάς χαλλι
  τΐχνιχο ηββιβάλλβν. "Οτι πι&
  πολυτιμο ίχβι νά έπιδϊίζα
  ή Άμερική οέ βέατρο, οέ ό-
  ββνη, αέ ράίιο, οέ όπερ», οί
  μΐτβτλλέτκ.
  | ΕΛΕΝ ΤΖΙΜΠΣΟΝ
  Πριμαντβνα τής Μβτροπβ·
  λιτ«ν ©π«ρα. Τα 2 μίγάλα
  μπαλίττα τής Μίτρ. "Όπβροις
  μέ τίιν μεγαλβίτερη χορεΰ-
  τρια τού κύαμβυ:
  ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ
  Ένα φ!λμ όνειρ&δβς πού
  βά χαρή ίλο τό Ήράκλβιο.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ι
  ΧΟΝΔΡΟΣ
  ΚΑΙ
  ΑΙΓΝΟΣ
  Βασίλειον της Ελλάδος
  Δήμος Ηρακλείου
  Τΐχνική Ύππρ«σί«
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Δισκηρύττει δτι,
  'ΕκτΙθεται είς μυστικήν μει
  ο&οτικήν δημοπρασίαν δι' έν
  αφραγΐστων προσφορών [ανευ
  ορίου έκπτώσεως ή κατοσκευή
  λσϊκών λουτρΔν έν τρ -πόλει
  Ηρακλείου υπό τούς ;δρους
  τής ύπ' άριθμ. 6255|4512 δια
  κηρύξεως.
  Τό έργον προϋπολογισθή
  είς δραχμάς 1.200.000.
  Ή δημοπρασΐα ένεργηθήσε
  ται ενταύθα καΐ έν ι ώ Δημαρ
  χιακώ καταστήματι την 29ην
  Ιουλίου 1939 ημέραν Σάββα
  τον κοί ώραν 11—12 π. μ.
  ΔεκτοΙ γίνονται έργολάβοι
  διπλωματοθχοι τοθ οΐκεϊου
  πτυχίου. "Αηαντα χά σχετικά
  εισί κατατεθειμένα είς τώ
  γραφεΐα τής Τεχνικάς Ύπηοε
  οίας τοθ Δήμου "Ηρακλείου
  καΐ είς τό Τεχνικόν 'Επιμελη
  τήριον τής Ελλάδος είς την
  διάθεσιν των ενδιαφερομένων
  νά λάβωσι γνώσιν τούτων.
  Έν Ηρακλείω τί) 23η Ίου·
  νίου 1939
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Νην&| Γά
  ΖΗΤΕΙΤΑΤ μικρο« διά τό Εε·
  δ «£ΑΑΑ£>,
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΩΝ ΤΣΑΡΟΝ
  109ον
  —ΤΙ φτοΐς έσύ, άν επεσες
  θθμα τοθ Ρασποθτιν, ΤΙ μπο-
  ρεΐ νά φταΐη ή Ρωσσία ποΰ
  είνε θϋμά τού; Πήγαινε καί
  πβς την δυστυχίαν σου είς τόν
  πρΐγκηπ» Πές τού τα βλα. 'Ε-
  κεϊνος σέ άγαπδ καί θά κα
  ταλάβπ ..
  Άλλ' ή συνεΐδησΐς της τής
  λέγει:
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμοο.
  Συνδυασμοί. τής θερινής μόδας
  γιά την έξασφάλισι άρμονικοθ συνόλου.
  Κεμαλ Άτατοϋρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Ή καλοκαιρινή μόδα
  μιγάλη ποικιλία είς τού; συ/5υα
  σμοΰς των χρωμάτων. Άρκεΐ νά
  παρουσιάζουν, ?3ον άντίθετοι καί
  5ν είναι, μίαν ωραίαν άρμονίαν ά
  ποχρώσεων.
  Ή βραδύνη κίμμωσις τή; κομ
  —Όχι! Δέν έχεις τό δικαΐ ! Ψ*ίί κιιρίας ή δισποινίδος αο1
  ωμα. Δέν μπορεΐς νά γΐνΐις ζ«τ«ι Ι16 *νθί) τα δποι'α πλέκον
  γυναΐκά τού. Είτε τό ήθϊλες, ται σέ μιχ χαριτωμένη γιρλάντα
  " καί αχηματίζουν Ινα δΐάδημα γ6
  ρω άπό τό κεφάλι.
  Οί κομψές παρισινές υίοθέτη
  σαν για τό άπόγευμα Ινα ταγιέί
  άπ4 μεταξωτό Οφασμα εμπριμέ
  μέ πουα ιετρίου μεγέθους.
  Έπίσης ε*να μονοκόμματο φίρε
  μα, μέ φουακωτά μανίχια τό ίποΐ
  όν συμπληρώνοιιν μ έ μιά μαχρυά
  ζακίττα σέ αχη"μα ρεδιγκόΐας,
  πού άναπληρώνει τό ίπανωφόρι
  τής έποχής. Ή ζακίττα είνε ά
  φοδράριστη καί γαρνίρεται μέ Σύ3
  μεγάλα τρίγωνα ριβίρ.
  Γιά την πλάζ άπαραίτητο συ
  μπλήρωμα τοθ πρω'ινοθ ταγιέρ,
  π&ύ ώς επί τό πλείστον είνε μο
  νόχρωμο. είνε ίνα τετράγωνο
  εΤτε δχι, είτε φταΐς, είτε εί-
  σαι άθώα, τό γεγονός είνε 8·
  τι ό δεσμός τής σαρκός σέ
  συνέδεσε μέ τόν Ρασποθτιν.
  Πρός στιγμήν ή πριγκήπισ-
  σα Νατάσα σκέπτεται νά κα¬
  ταφύγη είς την τσαρΐνα. Νά
  τί|ς ανοίξη την καρδιά της.
  Καί πρό παντός νά τής ανοί¬
  ξη τα μάτιά της... Ν ά τής πή
  πώς ό Ρασποθτιν τόν οποίον
  πσραδέχεται ώς άγιον, τής ε¬
  πετέθη, τιώς δέν την έσεβά-
  σθη, νά τής π{) τό μεγάλο κα·
  κό πού τής ίκανε! Ήμέρες γυ
  ρΐζει αυτή ή σκέψις είς τό
  κεφάλι της .. Άλλ' δχι! Δέν
  θά πάη είς την τσαρΐνα^ Δ|
  Ιχεΐ-Τύ οικαιωμα. Τό γεγονό
  είνε ότι ό Ρασποθτιν κάνε
  καλό στόν τσάρεβιτς. Ή ζωή
  τοθ διαδόχου τοθ θρόνου, εί
  την πριγκηπικήν της συνεΐδη
  σιν, άφορςί τό μάλλον τή^ δυ
  νσστεΐας, τό μέλλον τής Ρωσ
  σΐσς .. Δέν έχει δικαΐωμα ν
  άπομακρύνη άπό τό' προσκέ
  φαλο τοθ τσάρεβιτς τόν Ρα
  σποθτιν. Είς τόν τσάρεβιτς δ
  Ρσσποθτιν κάνει καλό. Είς αύ
  την έπροξένησε κακό.. Πρέ
  πει νά θυσιασθή αυτή γιά τό
  <αλό τοθ τσάρεβιτς, γιά τό <αλό τής Ρωσσΐσς... ΚαΙ γιά ό καλό τοθ πρΐγκηπος: Φοβά αι τι ώς άν άτιεκάλυπτε τό φο βερόν της μυστικόν καί τό μυ στικόν πήγαινε είς τα αύτιά τού, ό πρίγκηψ θά ώθεΐτο είς πράξεις πού μποροθν νά έ χούν μοιραΐας γι' αυτόν συνε πείας... Ό τσάρος τόν είχεν ήδη συγχωρήσει μιά φορά... Είς την φοβεράν θέσιν πού ευρίσκεται ή πριγκήπισσσ, τό κορμτ της δέν άντέχει... Άρ ρωσταίνει... Ή πριγκήπισσα Νατάσα είνε άρρωστη Άναγ κάζεται νά τιέση στό κρεββά- τι... Τό κορμΐ της καίει άπό τόν πυρετό. Τό σιχαΐνεται αύ μ μωτό, εμπριμέ μέ παντοτε σε πολύ χριοματιαμούς Τό μαντήλι αύτό ίχει διπλδ κ»ί πάντοτε πρακτικό προοοισμό. Σάς Λ' τους ώ,ιους άττό τόν λάσσιο άνεμο ή τό χ ώ; κάλυμ-ΐα τής κεφαλής, δαΐς φυσιχα άποφεύγετε πλέον αυσΐη ματικά τα καπέλλα. Ή παρισινή μόδα συμπλη ρώνει τό κομψ$ καλοκαιρινό κο ατοθμι τής κιιρίας, μέ πολύ χά οιτωμένα ζιλέ. Άπό τα ώραιότε ρα είνε ίνα ζ·λέ άπό κόχχινο λι νό υφασμα έαπριμέ μέ λευκά & σπρα πουί Σϋνοδεύιι Ινα χοσΐοθ μι λευκό άπό πιχέ, είνε χωρίς μα νΕκια καί κο^μπώ-ε; έμττρθ; μέ τρία δσπρα φιλντισέηα κιυ- πιά. 109ον Τοϋ "Αραστρογν· ΚαΙ δ Μουσταφά Κεμάλ άπό διδάσκαλοςτοθΐθνους τού, γρήτ"ορα μετεβλήθη είς άμείλΐκτον δεσπό την. «Α£ έπαναστάσείς— Ιλεγε—δέν μψ είνε ίπίσης καί Ινα ζιλέ ϊπό δίχρωμο σκωταίζικο τα έ λέ ί ί ό τό τό κορμΐ πού λέρωσεν ό Ρασποθτιν. Μακάρι, μακάρι νά τό σσρώση ή άρρώστεια. Ή πριγκήπισσα Νατσσ^ επι· καλείται τόν θάνατον. Είνε δυστυχής. ΑΙοθάνεται τόν έ- αυτό της αμαρτωλόν. Δέν μπο ρ(ΐ νά ανακούφισιν εΰτβ είς την τιροσευχήν. Δέν τολμφ νά προσευχηθπ είς τόν Θεό... Κσΐ βρέχει τό προσκέφαλό της μέ δάκρυα. Ή τσαρίνα στέλλει καθημε ρινώς καί ζητεί νέα της. Τής στέλλει άνθη... (συνεχΐζεται) ζέ χρμ ζ Φτα' μέ κάρρο μπλέ φαχ>ί καί χόκ
  κινα. Γαρνίρεται μέ δύο μικρά ρε
  βέ? καί μεγάλα κουμπιά φανται
  ζί, σέ χρώμα φραίζ καί άσπρο.
  Ντιατβγχέ
  ματικί)ς Τραπέζης τής 'Ελλά τόν τα πλείονα προσΦέροντα
  δος άνωνύμου εταιρείας έκ-1 συμφώνως τώ Νομώ. Ό πλει
  τιροσωπουμένης νομίμως ύπό'σΐηριασμός γενησεται επί πλη
  τοθ ΔιοικητοΟ αυτής κ. 'Ροάν ρωμϋ είς μετρητά. Έκαστος
  νού Δροσοπούλου κστοίκου! των παρόντων-καθ' δσον προσ
  Αθηνών πρός άπόληψιν τΑν
  καθυστερουμένωνκαΐ έπιταχθει
  σων ένυποθήκων άπαιτήσεών
  της έκ λιρών στερλινών Αγ¬
  γλίας είς συνάλλαγμα δψίως
  επί Λονοίνου έν συνόλφ ό
  γδοήκοντα Εξ, σελλινΐων δέκα
  έπτά, πεννθν εξ (£ 85. 17. 6.)
  καί των έξόδων εκτελέσεως,
  στηριζομένης τής άπαιτήσεως
  είς τα ύπ' άριθμούς 14054 κοί
  14152 δανειστικά συμβόλαια
  τού Συμβολαιογράφου Ήρα
  κλεΐου Εμμανουήλ Μηλιαρά
  ήτοι είς θέσιν «Γέννες> ελαι¬
  όφυτον εκτάσεως όκτώ στρεμ
  μάτων μέ εβδομήκοντα πέντε
  έλσιόοεν δρα συνορεύοντος κτή
  μασι κληρονόμων Ζαχαρίου
  Μακρυγιαννάκη έκ νότου, κλη
  ρονόμων Ιωάννου Βαρδάκη
  έκ δυσμών, κληρονόμων Γεωρ
  V
  (ου Κοκκινάκη έκ βορρα καί
  άγοοτικώ δρόμφ έξ άνατολών.
  Ό πλειστηριασμός άρχόμε
  μενος την ΙΟην π. μ. ώραν πε
  ρατωθήσετσι την δωδεκάτην
  καί 6ν τέταρτον τής ώρσς με
  σημβρινήν, τής αυτής ημέρας
  συμφώνως τώ Νόμφ. Πρώτη
  προοφορά τοθ πλειστηριοζσμέ
  νού κιηματος όρΐζονται δραν
  μσΐδέκα χιλιάδες (10 000) Ή
  κατακύρωσις γενησεται πρός ι
  φέρει την αναγκαίαν άσφάλει
  αν δικαιοθται νά πλειοδοτή
  ση. Ό τελευταϊος πλειοδότης
  άμα τή κατακυρώσει ύΐτοχρε
  οθται νά καταβάλη τό πλει
  στηρΐασμα είς την έπισπεύδου
  σαν ένυπόθηκον δανεΐστριαν
  "Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε
  ζαν τής Ελλάδος συμφώνως
  τώ άρθρφ 61 τού άπό 17 Ίου
  λί'ου 1923 Νομοθετικοθ διατάγ
  ματος περί εΐδικών διατάξεων
  επί άνωνύμων εταιρείαν, άλ
  λως θέλει ενεργηθή άναπλει
  στηριασμός είς βαρος τού είνε
  δέ ύπκυθυνος καί δια τούς τό
  κους άπό τής ημέρας τοθ πλει
  στηριασμοθ κσί έν άναπλει
  στηριασμώ διά τό έλλεΐπον
  καί διά τα εξοδα συμφώνως
  τώ νομώ. Εγένετο έν Πύργφ
  Κρήτης καί έν τώ ένταθθα
  καί παρά την συνοικίαν «Ά
  γοράν» κβιμένω (διοκτήΓω συμ
  βολαιογραφεΐφ μου σήμερον
  την έννάτην'ΐουλΐου τοθ Ιτους
  χιλιοστοθ έννεακοσιοστοθ τρι
  ακοστοθ ένάτου (1919) ήμέ
  ραν Παρασκευήν καί ΰπεγρά
  φη πσρ' έμοθ τοθ Συμβολαιο
  γράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Πύρ
  γου Κρήτης.
  Αλεξ. Μ. Έληώτης
  στερεώνονται
  δέν
  ρ ρ
  αίματοχυσίας. Τό «Γμα τούς
  δύναμιν!»
  Απέκλεισε τόν αΐρατηγόν Νού
  ρενΐΐν πασάν τή; εθνοσυνελεύσεως.
  Είς ολόκληρον την χώραν έξαπέ
  σιειλε δικαστήρια τής άνεξαρτησί
  α: μέ στρατεύματα. Έκατοντάΐες
  Τούρκων άπηγχονίσθησαν, έτυφεκί
  σθησαν, έρρίφθησαν είς τα; φυλα
  κάς καί κατβδικάσθησαν είς την
  βασανιστινήν ποινήν τοθ ραβδι
  σμοΰ. Ή άντίστασις έπαυσε. Κάθε
  Τοθρκο; έσπευσε νά προμηθευθή
  Ινα καπίλλο. Κα! ή πβομήθεια
  δέν ήταν καί τόσον ιΰηοΧος. Μό
  νόν οί χριστιανοί φοροθσαν κα¬
  πέλλα, καί οί χριστιανοί ειχαν,[
  ίκδιωχθή.
  Είς Ινα χωριό πίσω άπό την
  Σμύρνη, οί χωρικοϊ ανεκάλυψεν,
  είς τό κλειστόν χατάατημα χάΊΐοι
  ου έχδιωχθέντος Άρμένη, Ινα σω
  ρόν παλαιών θερινών γυναικείων
  καπέλλων. ΚαΙ οΕ χωρικοϊ έιιτευ
  σαν νά τί φορ'έσουν, 8πως ήσαν
  καί εδρΕσχοντο: Μέ τα πτερά, μέ
  τίς κορδίλλες, μέ ίλα!
  Κάθιζαν ό,χιδήαοτί ιΰρισχαν
  πρόχειρον, είς τό χεφάλι των, μέ
  νόν καί μόνον διά νά μή θεωρή
  θοθν άντιδρώντες κατά τή; θέλη
  σεως τοθ Γαζή. Φίροθσαν παληί,
  χιτρινισμένα ψαθακια, καί... ψηλά
  καπέλλα πού ευρέθησαν έκεΐ ά¬
  γνωστον πώς .. Φοροθσαν γιά κα
  πέλλα κάτι καλύμματα τής χεφα
  λής ποΰ τούς σκάρωναν άτέχνω;
  μέ ίίφασμα α.1 γυναΐκε; των, ήγό
  ραζαν είς υψηλάς τιμάς τα χαπέλ
  λα πού είσήγον έν σττουίή οί Ιμπο
  ροι άπό την Αύστρίαν, φοροθσαν
  ό,τιδήποτε, γιά ,νά μή θεωρηθοθν
  έχθροί τοθ καθεσιώτος, γιά ν' ά
  ποφύγουν την φυλακήν, τόν ραβδι
  σμόν! την άγχόνην, τόν θάνατον.
  Τό φέσι άνήκε πλέον .είς τό πά
  ρελθόν. Τό φέσι ήταν μιά άνάμνη
  Κάθ Τ θίλ
  ΚΐΝΗΣΙΣ.-'Αφίχθη χθές άερο
  πορικώζ 6ζ Αθηνών ό ΔιευΒυντής
  τής Τραπέζης "Ελλάδος κ. Γ. Λουί
  ζος.
  -ΆφΙχθη έτιίσης έξ Αθηνών
  αεροπορικώς ό άλευροβιομήχανος
  κ. Άντ. Καστρινάκης.
  —Ανεχώρησεν αεροπορικώς δι"
  Αίδηψόν μ«τά της κυρΐας τού ό κ.
  Κορν. Μιισρμπουνάκης.
  —Άφίχθη έξ Αθηνών χθές 6
  έν Πειραΐϊϊ δημοσιονράφος κ.
  Τραυλός.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. — Την παρελθοθ-
  σαν Πέμπτην ή δνΐς Ζανέτ Α.
  Βλάσση βνεδέξατο έκ τής κολυμ
  βήθρας τό κοριτσάκι τοθ κ. Κων
  σταντίνου Δοκιανάκη έκ Καστελ
  λίου Πβδιοχδος δώσασα τό δνο
  μα Μαρία. Είς τε τούς γονεϊς
  καί την ανάδοχον ευχόμεθα να
  Χ. Κ.
  παρελθούσαν
  τοίς ζήση.
  ΘΛΝΑΤΟ1 - Την
  Κυριακήν απέθανε καί εκηδεύθη
  είς τό χωρίον Τεφέλι, ό ύπετωμο
  τάρχης τοθ έκεΐ τμήματος Ε. Ο.
  Ν. Ίορδάνης ΓενιτσαρΙδης. Την
  κηδείαν τού παρηκολούθησε δ λό
  χος αρρενων, ή ομάς θηλέων καΐ
  πλήοη κόσμου έν καταφανεΐ συν
  κινήσει διά τόν πρόωρον χαμόν
  τοΰ καλοθ συνεργάτου των καί
  χρησΐμου συγχωριανοθ των. Κα
  ταθέσεις κ στεφάνων εγένοντο υπό
  βοθμοφόρων τής "Οργανώσεως, ό
  δέ Διοικητής τοΰ τμήματος βαθειά
  συγκεκινημένος εξεφώνησε τόν έ
  πικήδειον.πρό τής σοροό τοΰ ίκλι
  παντός.
  Γύρω στήν πόλι.
  Άριθμ. 1493
  Περίληψις Προγράμματος
  Πλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολαιογρόφος Πύρ
  γου Κρήτης Άλέξανδρος Μι
  χαήλ 'Εληώτης ώς έτιΐ τοθ
  πλϊΐστηριασμοθ ύπάλληΧος δή
  λοποιώ ότι την τριακοστήν Ί
  ουλίου 1939 ημέραν Κυριακήν
  έν Πύργφ Κρήτης καί πσρά !
  την. θέσιν «Άγορά» κειμένω
  (διοκτήΐφ δημοσΐφ γραφεΐφ (
  μου, ενώπιον έμοθ τοθ συμβο
  λαιογράφου Πύργου Κρήτης
  Αλεξάνδρου Μιχαήλ'Εληώτου
  έν Πύργω κατοικοεδρεύοντος,
  έμοθ δέ κωλυομένου ενώπιον
  τοθ νομίμου άναπληρωτοθ
  μου έκτΐθεται είς δημόσιον ά
  ναγκαστικόν πλειστηρ.ασμόν
  τό ακόλουθον άκΕνητον κτήμα
  κείμενον κατά την κτηματικήν
  περιφέρειαν Λούκισς Μονοφα
  τσΐου, άνήκον είς τόν όφειλέ·
  την Ιωάννην Κωνσταντίνου
  Μακρυγιαννάκην γεωργόν κά
  τοικον Λοό<ιας Μονοφατσίου, τβ έπισπεύσει τής έν 'Αθή ναις έδρευούσης Έθνικής Κτη (ΛΛΛΛΛΑ/νΛ>< Άποξηράνσεως σταφίδος είνε τοθ σήματος.· φιϊλ 6.3. ρ ή μ μη αίς. Κάθε Τοθρκο;, θίλένΐας καί μή, φοροθσε καπέλλα. (συνεχίζεΐαι) Γκνική αντιπροβ»πεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΆβήνοΗ—Πϊαματζόγλου 5 ΑΛΑΤΙ Μαγειρικό Έπιτραπέζιο Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιάς οκάς Αραχ. 4.60 κατ' βχαν χβνδρικ&ς έκ τβδ Καταβτήματβς: Γ. ΜΙΪΤΐΛΟΓΛβΥ. ©ΕΡΙΝ©2>
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Νιά συναρηαστιχή πΐριπέ
  τβια τραγικής έπικαιροτητος
  πό ό ίκτυλίσσβται στίιν Μόλα
  σι της Σαγγάπϊ-
  Ή ΰπέροχη καί γβητευτική:
  ΗΤ0ΛΟΡΕ2 ΗΤΓΑ ΡΙΟ
  κ«Ι έ
  Ο ΖΩΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ
  Στό άριστουργηματικο φίλμ:
  ΣΤΙΣ ΦΑΟΓΕΣ
  ΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗΣ
  Φρικιαστικβς βκηνές άπό
  τούς μβγάλους βομβαρδισμούς
  τής Χοιγγάης, μυστικές προμή
  θειες πυρομαχιχών, όλέχλπ
  ρος Α σημβρινη ζωή τής "Α
  πω 'Ανατολήί.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  Ή Τζοαν Κράουφορντ
  στό φίλμ χάρμα;
  ΟΝΕΙΡΑ
  ΑΒΕΔΙΣ ΛΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΑΙ πραχθεσιναΐ <4·"Τ".-/;ϊαι των πρακτικών ούρανοσκόπων διά την εξέλιξιν τοϋ καιροθ δέν έδικαιο- λογήθησαν. —Ό καιρός έζακολουθεΐ όμα- λός, ωοτε νά ύττάρχουν πάντο* τε άγαθαί έλνίδες διά την ύλο- κλήρωσιν τής συγκομιδής, —Χωρίς δυσάρεστα καιρικά ά· πρόοπτα. —Είς την χθεσινήν λαϊκήν αγο¬ ράν είς Καινούργιαν-Πόρταν πα· ρετηρήθησαν συν τοίς άλλοις κη« πευτιχά άφθονα. —Άπό τα όποϊα καί έπωφελή· θησαν οί έκστρατεθσαντες έκεΐ. —Άλλά καί άλ,λα τρόφιμα σχε τικώς καλά, έπωλήθησαν είς εύ· θηνάς τιμάς. —Ό διπλοΰς πνιγμός τής Ρεθύ¬ μνης περί τοΰ όποΐου κατεχω· ρήσσμεν χθές σχετικήν πληρο¬ φορίαν. ρ —Πρέπει όμολογουμένως νά καταστήση προσεκτικούς καί τούς έδώ φίλους τοθ ύνροθ στοιχεΐου. —Είτε μεγάλοι είναι, είτε μι· κρο(. Συγκεκριμένως είς την περί πτώσιν πού άσκοϋν (οί μεγάλοι) έ έβλέ ω •β** Άν(β« Μβν* κοπτικη ΚΕΛΛΕΝ Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥΚΟΡΙΤΣΙΟΥ μγ χρέη έπιβλέψεως των μικρων—ό¬ πως αί άΐυχβϊς μικραί τής Ρεθύ¬ μνης—όφεΐλουν νά ίχουν έντετα μένην την προσοχήν των, —Διά νά μή θρηνήσωμεν καί αλλα δυστυχήμστα «ατώ την ε¬ φετεινήν περίοδον των θαλασσί- ών λουτρών. —ΟΙ οΐλαθλοι θά παρακολου· θήσουν σήμερον μέ Ιδιαίτερον έν διαΦέρον. — Τόν βγώνα είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» των ποδοσφαιρικων όμά δων^τοΰ «ΌμΙλου Φιλάθλων» καί τοθ «'ΕθνικοΟ». — Λόγφ ΐΓ)ς άρτιας συνθέσε· ως αμφοτέρων των όμάδων ή¬ τις έγγυάται παιγνίδι έςαιρε· τικό. —ΟΙ έμποροι τοθ ποδαριοθ καί είς την πόλιν μας αύξάνονται καί πληθύνονται. —"Εμπλαστρα άποτελεσματικά διά τούς άρθριτιτούς, σαπουνά· κια διά την έξάλειψιν δλων των κηλίδων, Ιδού τί άποτελοθν τα ι! δή τοΰ έμπορΐου των, — Δένμπορεΐ νά πή κανεΐς δ'ΐ οί ϊμποροι σύτοΐ είνε περιττοΐ διά τάς^άνάγκας των συμπολιτών οί δποϊοι έφησυχάζοντες^,εΐς τα κέντρα £χουν όλον τόν καιρόν καί δλην την διάθεσιν κάποτε νά έκτιμήσουν την χρησιμότητα τοΰ έμνορεύματός των. —Ή νέα βιτρίνα τοΰ ώρολοποι εΐου τοΰ κ Μανουσάκη: «ΖενΙΘ» αποτελεί όμολογουμένως ένδειξιν Ιδιαιτέρας προόδου μεταξΰ των καλών χαταστημάτων μας. —•Ιδία τα κρύσταλλα τής βιτρΐ νας καί ό φωτισμός αυτής άποτε λοθν κάτι τό ωραίον καί τό χαρα κτηριστικώς πολιτισμένον. —Άλλά καί τα πλοόσια έκθέ ματα τής βιτρΐνας δέν είναι άσφα λώς άντικείμενα μικροτέρας προ σοχης καί γούστου. — Είς τόν θερινΰν Πουλακάκη προβάλλονται σήμερον διά(| τελευ ταίαν φοράν οί «Εΰθυμοι Τυρολέ ζοι» πού πρέπει νά παρακολου θήσουν δλοι διά νά περάσουν δύο ώρες άληθινής εύθυμΐας. —Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ λεται έπΐσης διά τελευταίαν φο ράν τό εξαιρετικόν Φΐλμ: «Στίς φλόγες τής Σαγκάης». Α Ρέηβρτιρ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Κατεδαφιζομένης τής πάλαι δς Νομαρχΐας πωλοθνται ύλι κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι. Κεραμύδια, κουφώματα ώς καί καστανιές δια στύλους, Βο κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς. ΠΛΑΤΒΙΑ ΑΓΙΑ2 Ε1ΡΗΝΗ2 4 ΑβΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.263. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΔΟΧ ΑΟΗΝΑΧ8 Πλησ(βν Χταβ. Μβναστηράχι Παρέχη β&α*ν ηληρε>φβρ(·
  «ν Α οιευκβλυνβιν ΙατρικΑβ
  φύβΐΜς, είς τβύς είς 'Αβήν^
  μ«τ«ρ«ίνβντ9τ{ άββενε!< βνμ* η·λ(τα| το». — Γθλ.β«Ρ^ ^ν καθΐστατσι £ριστά-σε.ς καί β τσ συνήθη· χρειάζονται μι κα1 μ«τσξθ των η τοθντσι συμπτωσε των τΐποτε ?έννΙ Άκόμη ««« ·[« τον ΐ ,,όκοΐ^ν τος δ ούρανός Λν ■Εξαφνα, λβ ° ίος καί τό καμΓ αστρον ■«»·»»· Τό τινάζει 6 Καισ «α Κράκ! νά σου στάσις. ένσ< γράμματσ, ό π α τ 1811 τοιχοκολληι βέαμα 1<τακτον. ό»θαλμούς χσφτο τί ξβμσλλιάρικο! 1 Καλέ Θ=-έ μου. Μ μίγάλα μέν είνε. Ό θεός μακρ< στάσις. ΚαΙ μετά τοθτ τα μικροιιρειτή τε 6 θείς, αν άπ' α νω άπό τό κακό |, θλιότητας. Νά βλέπω μά μοίρη, καθως εί μαι ότι εΤμαι ττ>
  ται... 'Αετέ, φΐλε.
  Ό κόσμος είνε κ
  καμμίαν, άλλ' αι
  είς την συνεΐδησ!
  σθην διά νά εΐμα
  «θωμάι πάντοτε
  ρηατηττ&ν κα( τή
  ι- _Γ
  ΚΡ
  ΤΑΞΙ
  Τό Ηράκλειον ι
  νβδβχϊΐον είς Ά0ή
  «•λϋΐελές:
  «ΣΙΤΥ
  διευθυνόμενον
  ΡΥ λ
  £ΡΥ· -ασκαλα,,η.
  €ΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑ&
  ύπηρεοίβν τβα.
  «Ποβν «
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ3
  5-!
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  605βν
  Ιδού έμποδΐσθησαν πάλιν τα νερά, δέν τρέχουν.
  Επανάστασιν λοιπόν άμέσως. Έγώ, είς την θέσιν
  τού, θά ήμουν άπλούστερος' δέν θά έτάνυα κάθε
  στιγμήν την μσχανήν μου' θά ή"γα κοί θά έφερα τό
  ανθρώπινον γένος άπό τό αύτΐ' θά έπλεκα τα συμ
  βησόμενα 6ν ποός έν τούς κρΐκοος ΰλης αύΐής τής
  άλύσεως, τόν έ"να κατόπιν τοθ άλου χωοΐς νά ά
  φΐνω έν τώ μεταξύ σπασίματα. ΤΙ χρειάζονται τα
  έκτακτα μέσσ.
  Αύτό τό πράγμσ, τό οποίον όνομάζετε πρό
  οδόν, προβαίνει ώθούμενον <τιρός τα έμπρός ά πό δύο έλατήρια1 τούς άνθρώπους καΐ τάς περι στάσεις. Τό θλιβερόν δμως είνε, δπ άπό καιρόν είς και ρόν καθΐσταται άναγκαία ή εξαίρεσις. Καΐ διά τάς περιστάσεις καΐ διά τούς άνθρώπους δέν άρκοθν Τά συνήθη. Χρειάζονται μεταξύ των άνθρώπων εξοχοι νόες καΐ μεταξύ των περιστάσεων, έΐταναστάσεις. Άπαι τοθνται συμπτώσεις τινές σημαντικαί, άνευ δέ τού των τΐποτε εέν γίνετσΓ μία "τρύττα είς τό νερό. Άκόμη καΐ είς τόν ουρανόν είνε χρεία νά έρχωνται άπό κοιοόν είς καιρόν κομήται σημείον δτι καΐ αύ τος ό ούρανός Ιχβι ανάγκην τοιούτων διαδραματι στων. Έξαφνα, χωρΐς νά περιμένη κανείς, σοΟ τοι χοκολλά ό θ£ός ε"ν μετέωρον επί τού στερεώμα τος" κα( τό καμαρώνεις μέ κεχηνός στόμα· ένα άστρον έκεΐ, μέ μίαν ουράν απέραντον. Καΐ μέ αύ τό τινάζβι ό Καίσαρ τά πέταλα" ό Βροθτος τοθ κτυπφ μία μαχσιριά, καΐ 6 Θεός μ(α κομητιά... Κράκ! νά σου καΐ £να βόρειον σέλας, μία έπανά στάσις, έ"νσς μέγας άνθρωπος· τό 1793 μέ μεγάλα γράμματσ, ό Ναπολέων προμηνύεται· ό κομήτης τοθ 1811 τοιχοκολλημένος είς τόν ουρανόν. Πάμ! ποόμ! θέαμα έκτακτον. Ύψώσατε πρός τόν ουρανόν τούς οφθαλμούς, χαφτομύγηδες! Ίδέτε τί άκτένιστο άστρο τί ξεμαλλιάρικο! Τοιοθτο θά φσν{) καί τό δραμα. Καλέ Θίέ μου, καλέ, σύ τά κάμνβις αύτά; Αύτά, μεγάλα μέν είνε, άλλ' δχι κοί άρκετά. Ό Θεός μακροθυμεϊ £ως ου γΐνεται μία έπανά στάσις. Καΐ μετά τουτο τ(; δτι ό Θεός μετέρχεται τοιαϋ τα μικροπρεπή τεχνάσματα. Πολύ πτωχάς θά ήτο ό Θεός, άν άπ' αύτά έπερίμενε. "Ω! σκάνω, οκά νω άπό τό κακό μου, νά βλέπω δλας αύτάς τάς ά θλιότητας. Νά βλέπω μάλιστα αυτόν τόν Άετό τόν κακο μοΐρη, καθώς εΤνε φαλακρός, καΐ νά συλλογΐζω μαι δτι εΤμαι τής ήλικίας τού. Μή σοΟ κακοφαίνε ται... Άετέ, φΐλε, έπικρίνω, άλλά δέν κατηγορώ. Ό κόσμος είνε καθώς είνε. Όμιλώ χωρΐς κακίαν καμμίαν, άλλ' απλώς λέγω έκεΐνο τό"; οποίον έχω είς την συνείδησιν μου. Αίσθάνομαι ότι δέν έπλά σθην διά νά εΤμαι Παρισινός, Εηλαδήδιά νά ταλαν τεύωμαι πάγτοτε μετσξύ τής χορεΐας των όκνοπε ΡΜΐατητών κα( τής χορεϊας τών' τοφαχοποιών. (συνεχΐζεται) ,·»^»^». ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρα τοϋ συμπολίτου μαςκ. Γεωργ. Δασκαλάκη. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμούν τό «Σίτυ Πάλλας». Είναι τό ανετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ στ ήσαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδος £ταδίου-ΑΟΗΝΛΙ. ΕΝΑ ΙΕΙΤΜΛ ΗΟΑΙΤΙΣΜΟΪ ΕΙΣ ΗΕΑΠ0Α1Μ τ» ΆΙΚΤΑΙΟΝ, Ξενοδοχείον Τουριστικού Μεγάρου ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "Εναρξις την 6ην Ιουλίου. Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ γνωστοϋ μαγευτικοϋ πάρκου. Μέ σίθούσας άναμο- νής. Μέ τσράτσες καΐ βεράντες αΐτινες δεσττόζουν ολης τής θε άς τής πόλεως καί των καταφύτων βου νών της. ΈξσσφΊτλΙζει είς την πελατείαν τού όλας τάς μοντέρνσς άνέσεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν Ιξοχον. Τρβχούμενα νερά είς δλα τά δωμάτια, λουτρά κ. λ. π. ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ όμιλοθντα κινηματογράφον καΐ πολυτελή Λέσχην α¬ ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε- ρισμοθ. Δια νά έϊκσφαλίσβτβ θέσιν γράψετε ϋ τηλιγρααήβετ· είς την Διευβυνσιν: «Δ1&ΤΑΚΝ» Νεάπολιν, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :*_.· θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελβτΛν. Παρελάβαμε μηχσνήματσ διά κατεργασΐαν κρυστάλλων ΠρΙν προμηθβυβήτε επισκεφθήτε μσς. ϊιμβί λογικαΐ. Έγκυκλοπα ιδε ία Αι' έκεΐνους πού θελουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. Ο ΚΑΙΡΟΣ Α.' 'Γπάρχουν ζώα δυνάμενα νά Θε ωρηθοθν ώς «αροφήται τοθ και ροθ;» Έχεΐνοι πού παρατηροθν ίδι αιτέρως τά ζδ>α άπό αυτής τής ά-
  πόψΐως είνε οί γεωργοί καί οί
  ποΐμένες, διά τού; όιτοίους αί καΐ
  ΐκαΐ συνθήκαι έχουν άμεσον σχέ-
  ΐιν μέ ζ·<>τικά των συμφέροντα.
  Άπό διαφόρους στάσεις των άρνι
  ών των οί ποιμένες θά σάς ποθν.
  τι προμηνύεται αύτίς ή έκιΐνος
  £ καιρός. Ή έμπιιρία δμω; αυτή,
  συνδεομένη καί μέ πολλάς δεΐσι
  αιμονίας, δέν μπορεί νά ληφθή,
  ώς άσφαλές κριτήρ:ον είς την
  πρόρρησιν τοθ καιροθ Διά τα πε
  ρισσόιερα ζωχ είς τά ό ποία άπο
  ίδεται ιδιαιτέρα εύ»ισ6ησίαι ώ;
  προ; τάς καιρικάς συνθήκας, ό έ
  πιστημονικός ϊλεγχος, ή ίΐτιστη
  μονιχή παρατήρησις δέν παραδέ-
  χΐται αύ:όν τόν θρθλόν των. Μερι
  κά παραδείγματι:
  ΒΙΤΡΑΧΟΙ.
  Άπό τής αρχαιότητος Ιως σήμε
  α, ό βάτραχος θεωρεΐται ώ; «ζων
  τανόν βίρόμετρον». Ίσχυρίζονται
  πώ; άν ό βάτραχος παραμένη είς
  τό νερό κ?ί χοάζη ζωηρά ό κα
  ρός είνε πρός την βροχήν. Άντι
  θέτως δταν δ βάτραχος προβάλ
  η επάνω είς έ/ύϊρια φυτά καί
  χλαδιά πολλοί πιατεύουν δτι δέον
  ν' άναμένεται βελτίωσις τοθ και
  ροθ. Διά τάν λόγον αυτόν δσοι
  αίχμαλωτίζουν Ινα βίτραχον μέ
  σα είς ίνα δάλινον δοχείον μέ νέ
  ρό, διά νά τόν ίχουν ώς ζωντανόν
  βαρέμετρον, φροντίζουν πάντοτε
  νά τοθ βάζουν καί μιά μικροσκο
  πική σχάλα, είς τρόπον ώστε άπό
  τάς βαθμίδας είς τάς οποίας άναρ
  ριχάται νά σϋμπιραίνουν την κα
  τάστασιν τοθ καιροθ. Τά πράν,ματα
  δμως δέν είνε τόσον άπλά καθώς
  αποδεικνύη έπισταμένη έπιατημο
  νιχή παρατήρησις. Τό μόνον άλη
  θές είνε δτι δταν δ κοαρός είνε
  θερμάς, δ βάτραχος ευχαρίστως ά
  φήνει τό νερό καί βγαίνει εξω Άλ
  λά μακράν άπό τ,οΰ νά είνε πρό
  βλεψις καιροθ, ή στάσις αυτή τοθ
  βχτράχευ είνε απλώς μία συνεπεία
  υφισταμένου καιροθ, μία προσαρ
  μογή τοθ άμφιβίου είς τάς καιρι
  κάς συνθήκας.
  ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ.
  Ένα εΐβος δαρομίτρου ρ
  ται καί τά χελιδόνια. Όταν τά
  χελιδόνια πετοθν χαμηλά, οί άν
  θρωποι τοθ λαοθ πιστεύουν δτι θά
  βρέξη. Άλλ' άν τά χελιδόνια πε
  τοθν είς την περίπτιοσιν αυτήν χ»
  μηλά, ?έν είνε διότι ίχουν ευαι
  σθηαίαν τινά ώς πρός τόν καιρόν
  καΐ δτι τάχα προαισθάνονται την
  βροχήν, άλλά διότι τά ίντομα τά
  δποΐα τούς χρησιμεύουν, ώς τροφή
  δταν είνε κουφόβρασι?, δέν άιτο-
  μακρύνονται άπό τόν φυτικάν κό
  σμόν είς τόν οποίον κρυΐττόμενα
  ε&ρίσχοον προστασίαν καΐ κατα
  φόγίον. Καθώ; μάλιστα —είς την
  περίπτωσιν αύφ'— τά χελιδόνια
  πιτοθν χαμηλά, ξεσηχώνουν άιό
  τά κρησ^ρύγετά των τά τρομαγμένα
  Ι^τομα χαί τά ραμφίζουν είς τόν
  άέρα.
  "Οταν ύΐϊίρχη μεγάλη κουφί-
  βρασις προμηνιΐουσα άσφαλή Θ6ελ·
  ^*ν, παρατηρεϊται άνησιιχία χαί
  ξαιρετιχή κίνησις μετταξύ των
  μυρμήγ*ων. Μυρμη<υιαΙ πιύ ίω; τότε έζοθσαν είρηνικά ή μία χον τά είς την άλλην, πΐρΐέρχονται αιφνιδίως είς έΛπόλεμον κατάστα σιν καί άρχίζουν τάς έχθροπραξί άς. Άπό άλλας πάλιν μυρκηχυιάς δταν είνε μΐγάλη κουφόβρααις, προβάλλβυν είς πυχνά πλήθη πΐερωτά άρρενα καί θήλεα έντο^α διά νά δψωθΰθν διά τή γαμήλιον πτήσιν των είς τόν άέρα. (συνεχίζεται) Ποΐες ταινίες θά δήτε την προσέχη έβδομάδα. Την Δευτέραν:«ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ι Ν ΦΟΛΛΙΣ».—Ένα μοντέρνο έγχρω μο φίλμ, μέ πρωτότυπο καί δια- σκεδαστικό αβνάριο, πού σατυρί- ζει τή ζωή στά παρασκήνια των στούντιο. Άφθονο καΐ δΐαλεχτό τό μουσιχό μέρος άρχίζει μέ την Τραβιάτα καΐ φθάνει σέ άμερικά· νιχ« σλόου. Στό σχέτς Ριβμαίου καΐ Ίΐυ λιέττας, θά γοητεύση ή σύγκρου ση μοντέρνου καΐ χλασσικοθ χο ροθ, μέ μπαλέττα νυμφών καΐ χλακέττες. Έχτός άπό τόν πάντα άψϊγί Άντόλφ Ματζοθ, την έχπληκτι κή χορίυτρια Βέρά Ζορίνα, πρω ταγωνιστεΓ χαί ό Έντγκαρ Μΐτέρ- γχεν μέ την περίφημη κούκλα τού Τσάρλυ, Κάρθυ, Μάκ ίνα νο οτΐμώτατο άμεριχανιχό Ιξωφρενι- σμό. Στό σύνολο δηλ. είναι μιά ται- νία ίξυπνη, πολυποίκιλη, πλου σία χαί πραγματικά άπολαυστική. Την Πέμπτην: «Η ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΣ».—Τό γνωστότατο άριστούρ- γημα τιθ μεγάλου συγγραφέως Λ. Τολστίϊ, πεύ τό έμψυχώνουν οί διάσημοι άστέρες Άννα Στέν καΐ Φρέντερικ Μάρς. ΤΥΜΠΑΚΙ Ιούλιος («νταποχρι- οθ μας),—Αί τελευταίαι πρόοδοι ου Τυμπακίου είναι γνωσταί είς ούς αναγνώστας τής «Άνορθώσε ως» άπό προηγουμένας άνταποχρί εις. Άλλά τό Τυμπάκι πού άπο ελιϊ την μεγαλυτέραν χαί πλου- τέραν κωμόπολιν τή; Μισαα άς σημε'.ώνει, καθημερινώς χαί έχς προόδους Ιξελίσσεται π?άγ- ιατι ραγδαίως. Έ αυστηματοποίη :ς χαί ή ανάπτυξις των καλλιερ- ειών4εί»ε όντως ϊχπληκτιχή. Καί ίνε ίδιιΐΐέρω; ευχάριστον δτι χά :ά τά τελευταία έ τη αί καλλιέρ- 'ζιαι δέν περιορίζονται πλέον ίς τά δημηςρ;αχά, τάς έλαίας αί τά χηπεικιχά μόνον, άλλά έ πΐκτείνσνται (ίς δλα τά είδη, ι ία δέ είς τά έσπεριδθΕΐδή, τά άμπέλια, τίς μπανάνε; χαί διάφο α καρποφόρα δίνδρα. Γίνεται έ ή χαλλιέργεια εντελώς έιτιστη μονιχή. Διότι οί μορφωιένοι τής κωμοπόλεως, δι' είδιχων διαλέξε- ών χαί μαθημάτων, διεφώτισαν τ'ύς δμοχωρίου; των είς τό ίργόν των. Άπό τής απόψεως' δέ αυτής τό Τυμπάκι πριοτοπορεΐ πράγματι καΐ οί έΐτιστήμονες χαί διανοού μενοί των, έκαινοτόμησαν, εφάνη¬ σαν αξιοί τής άτοσΐολής των, ε¬ πέδειξαν 8τι άντιλαμβανονται πλή ρως τόν αληθή προορισμόν τοθ μορφωμένου, προορισμόν πού Ιχ χειται είς την διαπαιδαγώγησιν καί την διαφώτισιν τοθ λαοθ. Καί εφέτος πάλιν τό χαλοκαΐρι Τό φλέγον ζήτημα τής ημέρας Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΛΑίΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Έπειδή τό καταναλωτικόν κοινόν ύποδημάτων έκατάλα βεν 8τι τά έλαοτικά παπού τσια είναι άνθυγιεινά καΐ Ι παυσε ττλειά νά αγοράζη τέ τοια παπούτσια οί κ. κ. βιο μήχανοι καΐ οί ένταθθα άντι πρόσωποΐ των έθορι,βήθησαν καΐ έσπευσαν νά χρησιμοποι ήσουν την έφημεριδογραφίαδιά ν ά ίξυπηρετήσουν καΐ πάλιν τά συμφέροντά των είς βάρος τής ύγεΐας τοθ καταναλωτι κοθ καινοΟ. Έκ τής αίτΐας αυτής ποοήλ θε τό δημοσΐευμα τής «Δρά σεως» τής 4 Ιουλίου έ. Ι. είς τό οποίον ■γίνεται λόγος «πε ρΐ σοβαροθ ζητήματος», «ηερΐ εξυπηρετήσεως των λαϊκών τάξεων διά των έξ έλαστι κοθ ύποδημάτων» κλπ. Γράφοντες τό παρόν δέν προτιθέμεθα νά απαντήσωμεν είς τό είρημένον δημοσίευμα των βιομηχάνων έλαστικών παπουτσιών καΐ των ένταθθα παραγγελιοδοχικον των. Σκοπός μας μάλλον είναι νά καταστήσωμεν γνωστόν είς τό κοινόν δτι ή Σεβαστή Κυβέρνησις αύτεπαγγέλτως λαμβάνει τα προσήκοντα μέ τρα τιεριορισμοθ κατά τής βι ομηχανίας τοθ έλαστικοθ πσ πουτσιοϋ ενδιαφερομένη νά προστατεύση νομοθετικώς πλέ όν την υγείαν τοθ λαοθ έκ τής χρήσεως των έλαστικθν παπουτσιών, τά όποΐα έπιστη μονικώς άπεδεΐχθησαν έντε λώς άνθυγιεινά καί βλαβΐρά είς την υγείαν των χρησιμο ποιούντων αύτά. Απόδειξις δέ τούτου είναι καΐ τό άναμ φιοβήΐητον γεγονός δτι δσο έχρησιμοποίησαν τέτοια παπού τσια μίαν φοράν καΐ άντε λήψθησαν καί οί ϊδιοι 8τι ε ναι άνθυγιεινά, δέν ήγόρασαν πλέον δια δευτέραν φοράν Μόνον έκεΐνοι οί όποΐ οί δέν φροντίζουν διά την ύγε αν των παιδιών των έξακο λουθοθν νά άγοράζουν δι αύτά λαστιχένια παπούτσια διότι τά παιδία δέν καταλα βαίνουν καΐ δέν διαμαρτύρσν ται ή διότι λόγω τής ήλικίας των, δέν αίσθάνονται άκόμη τά βλσβερά άποτελέσματα τής χρήσεως τοιούτων. Διά τουτο ύπάρχει άκόμη καΐ κά ποία σχετική κατανάλωσις παιδικών έλασχικών ύποδηαά των ένώ θά έπρεπβ οί γονεϊς των νά προτιμοθν νά τά άφί νούν ξυπολυτα. Έκτός τής σοβαράς ταύτης αίτίας ή Σεβαστή φιλεργα τική καΐ φιλεπαγγελματική Έ θνική Κυβέρνησις, δέν είναι ά πολύτως δυνατόν νά παρίδη τό γεγονός ότι διά τής υπο στηρΐξεως των βιομηχανίαν των έλαστικών παπουτσιών καταοικάζει είς βέβαιον θά νατον έξ άσιτίας, στρατιάν ολόκληρον ύποδηματεργατώ άποζώντων αποκλειστικώς έκ τής τιμίας εργασίας των χει ρβν των τάς οποίας προσπα θεΐ* νά άχρηστεύση ή βιομηχα νία των έλαστικών. Δεύτερον: δέν είνε δυνατόν νά μή προστατεύση, τάς χιλι Τό Τυμπάκι. Ραγδαία ή εξέλιξις τού. πού έχουν διαχοπάς τά σχολεϊα θά όργανωθίθν διαλέξεις καΐ δια φωτιστικά μαθήματα πού θά γί νωνται τα βράδυχ χαί τάς εορτάς πού δέν έργάζονσαι οί κάτοιχοι. Άλλά χΐ πρόοδοι τοθ Τυμπα κίου δέν συντελοθνται είς τόν το μέα τής γεωργίας μόνον. Παρα τηροθντίΐ παντοθ είς δλας τάς έκ δηλώσεις τής ζωής χαί τής χινή σεως τής κωμοπόλεως. Ή μέγα λοπρεπής έκχλησία πού άκοπε ρατοθται ή5η είνε μιχ άπόδει ξις Τά μεγάλα ίργα υδρεύσεως πού θά έχτελεσθοθν τώρα είνε άλλο δεΐγμα. Μέ τά Ιργχ δέ αύ τά θά . εξασφαλισθή δχΐ μόνον ή (ίδρευσις τής χωμοπόλεως άλλά καί ή αρδεασις σημαντιχών ίχτάσε ών. Διότι τά νερά τοθ άρτεσιανοθ πού θ' άντλοθνται δι' είδικών μη χανοχινήτων άντλιων είναι πολλά. άνεξάντλητ». "Ετσι θά λυθή τά σοβαρώτατον πρόβλημα τής υδρεύ σεως πού έβασάνιζε μέχρι τώρα τούς Τυμπαχιανούς. Ταχέως έπίσης πιστευεται 8τι θά επιτευχθή ή ρυμοτόμησις τής κεντρικής πλατείας χαί τής μέγα λης λεωφόρου πού θά διασχίζη την χωμόπολιν άπό τοθ ενός ά· χρου είς τό άλλο, ώς τμήαα τής αμαξιτής δδοθ πού θά προεκταθή διά Τυμπακίου είς Κόκκινον Πύρ γον καΐ θά διέρχεται μέσψ τής κωμοπόλεως καΐ δχι έ'ξω αυτής. Καΐ θά είνε χαί τοθτο μία νέα πρόοδος, μία νέα κατάκτησις πό λιτισμοθ. άδας έντίμων έπαγγελματι- ών ύποδηματοποιών οί όποΐ- οι δχι μόνον αυτοπροσώπως έργάζονται 20 ώρας τό 24ω ρον άλλά διαθέτουν καί σεβα στά κεφάλαια διά νά έξυπη ρετοθν πλήρως τάς ανάγκας τοθ καταναλωτικοθ κοινοθ. Τρίτον: δέν είνε δυνατόν ή Σεβαστή Κυβέρνησις νά μή προστατεύση ικανόν αριθμόν βυρσοδεψών οί όποΐοι άποτε- λοθν πραγματικήν εθνικήν, βι¬ ομηχανίαν διότι ώς -πρώτας Ολας χρησιμοποιοθν τά δέρμα τα αυτών τούτων των ζώων τά όποΐα ή χώρα μας παρά¬ γει καΐ δχι έλαστικόν κόμμι τής Άφρικής καί τόν βάμβα- κα ξένων χωρών. Τέταρτον: δέν είνε δυνατόν | ή Σεβαστή Κυβέρνησις νά μή προστατεύση τό Εθνικόν Νό- μισμα τής χώρας διά τό ό ποίον τόσον ενδιαφέρον δει¬ κνύει απαγορεύουσα την χρή" σιν τοθ άκριβωτάτου, κατά την σημερινήν κυρίως περίο¬ δον, έλαστικοθ κόμμεως καΐ τοθ βάμβακος τά όποΐα πληρώ νονται μέ συνάλλαγμα καί νά ενισχύση την βιομηχανίαν τοθ δέρματος τής οποίας οί πρώ¬ ται Ολαι ευρίσκονται σφθονοι έντός τής χώρας, ένισχύουσα ούτω έμμέσως καΐ την κτηνο τροφΐαν τής χώρας. Δι' Βλους αύτούς τούς λό· γους ή Σεβαστή Κυβέρνησις σκέπτεται νά επιβάλη ^σοβαρά περιοριστικά μέτρα επί των έξ έλαστικοθ άνθυγιεινων ύποδη μάτων καί θά τά επιβάλη, άς φροντίσουν δέ οί κ. κ. βιο· μήχανοι τοϋ έλαστικοθ νά στρέψουν την κατεύθυνσιν των είς τα τόσα άλλα έλα- στικά εϊδη τά όποΐα είσάγον ται έκ τοθ έξωτερικοθ έίτοι μα πληρωνόμενα είς ύπερόγ- κους τιμάς άντί νά συναγω- νίζωνται τόσαι άλλα πτωχά έπαγγέλματα πρός ζημίαν καΐ τής Έθνικής μας οίκονομίας ' γένει. Ό Πρόεδρος ΎποΒηματο· ποιών Καταστηματαρχών. Γεώργ Βασιλείου Ό Γεν. Γραμματεύς Γεώργ. Μαραγκάκης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήκη ίσό- γειος εκτάσεως 200 τ. μ. μέ η¬ λεκτρικήν καΐ υίοαυλιχήν έγχα τάστασιν επί τής όδοθ Έπιμενί ιυ παρά τό Αγγλικόν Τηλιγρα φεϊον χατάλληλος διά συσκευασί, αν σχαφυλών κ. λ. π. φρούτων. | Πληροφορίαι παρά τοίς χ. χ. ι Χατζιδάκη, Τσιλένη καί Σία. , —Νέοι γυμνασιάρχαι. Διά διατάγματος τοΰ ΰπουργεί- ου της Παιδείας προάγονται οί κάτωθβν έκπαιδευτιχοΐ λειτουρ- γοΐ είς γυμνασιάρχας τοποθετβύ- μενβι ώ; εξής: Ν, Παπαγρπγορά κης είς Πολύνυρον, Έμμ. Γεωρ- γουλάκης είς Σιάτισταν,Έμμ. Χά ϊτάκης είς Τρικκαλα, Ε. Βαλα· γιάκης είς Κιλκίς Είς την σχολήν έξ άλλου μέσης έκπαιίϊύίεως Ρεθύμνης τοπβθε τεΤται προαγόμενος είς γυμνα βιάρχην 6 κ. Κ. Πλιάκας καΐ ό κ. Κ. £τεργιόπουλος είς "Ανω Βιάννβν." ' —Ή Δ'. Πανελλήνιος όρει- βατική συγκέντρωσις είς Σπάρτην καί Ταΰγετον. Ό Ελληνικάς Όρειβατικος Σύνδεσμος (τμήμα Ηρακλείου) έκοινοποίησε τό πρόγραμμα τής ορΕΐβατικής συγκεντρώσεως καΐ ταυτοχρόνως τουριστικής έκδρο μής είς την Πελοπόνησον. Ή άναχώρηαις έξ Ηρακλείου θά γί¬ νη την Ιέην Ιουλίου ημέραν Κυ¬ ριακήν μέ τό ατμόπλοιον «Λέ- σβος». Ο! έχύρομεϊς θά επισκε¬ φθούν τό Ναύπλιον, τάς Μυκή νας, το "Αργος, την Τρίπολιν. τόν Μυστράν καΐ την κορυφήν Προφήτης Ηλίας τοϋ Ταϋγέτου (οί όρειβάται) οπου θά γίνη Π συγκέντρωσις όλω ν των τμ'ημά των τοΰ Όρειβατικοΰ τής 'Κλλά δο; Είτα θάέπιοτρέψουν διά Σπάρ της, Καλαμών, Πύργου, Πατρών, ΑΙγίου Δηλώβεις καί πληρβφο ρίαι ώς καΐ καταβάλη τοϋ δικαίω ματος τής συμμετοχήΐ παρά τω κ Ν. Δανδαρή διά την Όρειβατ'ι κην όμάδα μέχρι τής 10ης τρέ χοντος καΐ δια την τουριστικην μέχρι τής Ηης. —Σχολικά βραβεΐκ είς άρι- στεύσαντας μαθητάς. Κατά το λήξαν σχολΐΜον έ τος έκ των μαθητών τού Πρακτικού Λυκείου οί μαθηταί Νικόλ. Άγγ. Μαυρίδπς τής 4ης τάξεως τυχών τού γενικοϋ βαθμοΰ 19 7)11 καΐ όιαγωγής κοσμιωτάτης, Κωνστ. Δ. Κευγάς τής 5ης τάξεως τυχών τού βαθμοΰ 17 9)12 καΐ Παΰλος Κ. Καστρινάκης της Στ' τάξεως τυχών τοϋ βαθμοΰ 18 5)12, χρι νονται αξιοί διά την λήψιν τοθ βραβείου τοϋ αειμνήστου διαθέ· τού Γεωργίου Χατζηστυλιανάκη, —Ή σημερινή ποδοοφκιρική συνάντησις. Σήμερον το άπόγευμα χαί περΐ ώραν 5 μ. μ. συναντάται είς πο· δοβφαιρικόν άγωνα πρωταθλήμα· τος είς τό γηκεδον «Χάνδαξ» 6 «'Όμιλο; Φιλάθλων» μετά τοΰ «Έθνικοϋ». —Διημερεύοντα κ»ί διανυ- κτερεύοντα φαρμακεΐα. Σήμερον Κυριακήν 9 Ιουλίου θά διημερεύσουν τά φαρμακεΐα Άριστ. Χαλκιαδάκη, Άποατ, Ζα φειρίου καΐ Γεωργ Μαδαριωτά ΚΙΝΗΣΙΣ — Έπανΐΐλθεν έξ 'Α' θηνων δπου είχε μεταβή πρός < διανυκτερεύσουν τά φαρμακεΐα Λάμπρου Κανακάκη καΐ Έμμ. Ζαχαριάδη. μόνον είς τά παπου- τσια Νερατζούλη.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχϊας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  9 Ιουλίου 1939
  123 Ώρα
  Β
  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΟΙ ΣΥΗΕΧΙΖΟΥΗ
  ΗΝ ΟΧΥΡΩΣΙΝ ΤΟΝ ΛΟΦΩΝ
  ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  Τ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΕΠΙΣΗΣ
  ΚΙΙ ΤΑ ΑΑΑΑ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚ» ΜΕΤΡ1
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα·
  πονφΐτού μας).—Αγγέλλεται έκ Παρι¬
  σίων καί Λονδίνου ότι οί Γερμανοί συ·
  νεχίζουν τα στρατιωτιχά μέτρα είς τό
  Δάντσιγκ.
  Οί Γερμανοί άπασχολούνται ιδίως
  μέ την συστηματικήν οχύρωσιν των πέριξ
  τού Αάντσιγκ λόφων.Έξ άλλου δέν διέ
  κοψαν τα μέτρα στρατολογίας διά τα ό·
  ποία φροντίζουν στρατιωτικοί είσελθόν·
  τες έχ τού Ράϊχ.
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΙΑ ΤΗΝ .ΤΑ2ΙΝ ΤΙ! Ο Α Α Α Η Δ ί Α Σ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΏΝ
  ΛβΗΙΙΙ 8 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)— Καθ* α -τηλεγραφεί
  ται έκ τής άγγλικής πρωτευούσης είς
  την Αγγλίαν παρατηρείται εξέγερσις
  λόγω τής στάσεως τής Όλλανδίας άπέ·
  ναντι τού ζητήματος των έγγυήσεων.
  Ή Όλλανδία σχετικώς δέν φαίνεται
  αιατιθειμένη νά αποδεχθή την εγγύησιν
  τής Ρωσαίας την οποίαν προτείνει ή
  Μεγάλη Βρεττανία.
  ΑΥΡΙΟΝ Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  II
  ΕΚΦΠΝΙΣΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άν-α-
  ποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου βεβαι·
  ούται ότι την προσέχη Δευτέραν (αύ¬
  ριον) ό "Αγγλος πρωθυπουρ-νός κ.
  Τσάμπερλαιν ')« έκφωνήση τΐ,ν άναμενό·
  μενον λόγον τού επί των οιεθνών ζητη
  μάτων.
  Είς τόν λόγον τούτον ό Βρεττανός
  πρωθυπουργός Οά κοιθορίση σαφώς την
  θέσιν τής Αγγλίας άπέναντι τού ^ζητή·
  ματος τού Αάντσιγκ.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΕΟΡΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑΝ
  ΤΙΗ ΝΙΚΗΝ ΤΟΝ ΙΑΗΟΝ1 ΕΙ! ΚΙΝ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα.
  «οχριτού μας.)— Τηλέγραφον ν έκ
  Βερολίνου ότι οί γερμανιχοί κύκλοι,
  κρίνοντες την έν Κ ίνα κατάστασιν καί
  την εξέλιξιν των έκεΐ πολεμικών έπιχει-
  ρήσεων, φρονούν ότι τελικώς ή Ίαπω-
  νία θά νικήση έν Κίνα.
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΛ
  ΟΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ [«ΛΑΪΚΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα·
  «οκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ τού
  έξωτερικού ότι είς την εορτήν τής 14ης
  Ιουλίου, έπετείου'τής άλώσεως τής
  Βαατίλλης καί έθνικης εορτής των
  Γάλλων, θά μετάσχουν άμερικανικά
  σκάφη ναταπλέοντα επί τούτω είς Γαλ·
  λικούς λιμένας.
  ΕΙΣ Τ
  ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι επανελήφθη ή
  δράσις των Ίρλανδών τρομοκρατών.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
  ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ Ο κ.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μας). — Την προσέχη Τετάρ
  την ό κ. »Ι. Δροσόπουλος μεταβαίνων
  είς Κέρκυραν θέλει όρκισθή ενώπιον
  τής Α. Μ. τού Βααιλέωα ώς Διοινη-
  τής τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
  Είς την ορκαιμοσίαν τού κ. Δροσο·
  «βόλου θέλει παραστή καί ό Ύηουρ>
  6 «ών Οικονομικήν μ. Αποστολίδης.
  Αι δηλώσεις
  τού κ. Τσάμπερλαιν
  αναμένονται άνωνιωδως.
  Ό Τσιάνο ειΤ Ίοηανίαν
  μέ μοίραν Ιταλικού στολου.
  ΡΩΜΗ 8 Ιουλίου (Ιδιαιτέρα
  ύπηρεσΐα «Ανορθώσεως») —
  Είς τα σχόλια άτινα άφιερώ
  νει ό διεθνής τύπος διά τό τα
  ξΐδιον τοθ κόμητος Τσιάνο είς
  Ισπανίαν αί Ιταλικαι έφημβ
  ρΐδβς άπαντοθν δτι πρόκειτσι
  πρό πάντων περί μιας αΰθορ
  μήτου εκδηλώσεως τής σταθβ
  ρότητος τής Ίτσλοϊσπανικής
  φιλ(σς καί την σημασίαν τής
  εκδηλώσεως ταύτης παραποι
  οθν δσοι Ιχουν λόγους νά
  βλέπουν μέ άνήσυχον βλέμ·
  μα τή ν σύσφιγξιν των Ίταλο-
  ϊσττσνικών δεσμων.
  Είνε περιττόν, προσθάτει ό
  Ίταλικός τύπος, νά εξασκήση
  Ιταλία πίεσιν κατά τοθ
  Μποθργκος διά νά επιτύχη
  μετ* αυτής συμμαχίαν διότι
  πρέπει καλώς νά είξεύρουν
  δτι τόσον ή Ιταλία όσον καί
  ή ΓερμανΙα έ"χουν κάθβ στιγ¬
  μήν παρά τό πλευρόν των την
  φΐλην των Ισπανίαν.
  ΡΩΜΗ 8 Ιουλίου.— Κατά
  πληροφορίας των άπογίυματι
  νων έκδόσεων (τοθ ΊταλικοΟ
  ΡίϊΜΗ 8 Ιουλίου.— 'Αγ
  νέλλεται έκ Λονδίνου ότι
  άαασκ ή δημοσία γνώμη τής
  Αγγλίας άναμένει μετ" άλη-
  θοΰς άγωνίας τάς δηλώσεις
  τβϋ κ. Τσάμπερλαιν. Τό πε¬
  ριεχόμενον των δηλώσεων
  αυτών, θά καταρτισθή σημει
  ωτέον έκ συμφώνου μετά
  των κυβερνησιν Παρισίων
  καί Βχρ3θβ(«ς, 8ά άναφέρε-
  ται δ" έξ ολοκλήρου είς τό
  ζήτι,μα τοΰ Δάντσιγκ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Ιουλίου.
  —Ό τΰπβς τοΰ Λονδίνβυέ-
  πεξηγεϊ την άναβολήν των
  δηλώοεων τοΰ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν ώς αποτελουσών συνέ¬
  πειαν της πιθανολογουμένης
  ενάρξεως διμερών διαπραγ-
  ματεύαεων μεταξύ τοΰ Ράϊχ
  καί τής Πολωνίας πρός ©ρι-
  στικήν διευθέτησιν τοΰ ζητή-
  ματος τοΰ Δάντσιγκ.
  τύπου, τόν κόμητα Τσιάνο
  θά συνοδευσρ κατά τό προσε
  χές είς Ισπανίαν τσξΐδιόν τού
  |όλό«ληοος μοΐοα Ίΐαλικών
  πολεμικών σκσψών.
  Όλόκληοος ή Ισπανία, κα
  τα τος αύτάς πληροφορίας
  έτοιμάζεται νά ύποδεχθή τόν
  Ίταλόν ύττουργόν των'Εζωτερι
  κων. Ό συνάδελφός τού κ.
  Σερδνο Σοθνερ άττέστειλεν ή
  | δή έ< Μττ5ρΙτης χσιρετιστήρι όν ιηεγβαφΐ"ή« ανακοίνωσιν . έκ μέρους τής Ίσιΐανΐας πρός τόν κόμητα Τσιάνο. ΑΙ διαπραγματεύσεις Αγγλίας—Ρωσσίας. ΡΩΜΗ 8 Ιουλίου. — Κατ' εΐδήσεις έκ Λονδίνου αί άπο σταλείσαι νέαι οδηγίαι πρός τόν έν Μόσχα "Αγγλον πρε σβευτήν, άποτελοθν μίαν νέαν Αγγλικήν ύποχώρηοιν έναντι των έπιδιώξεων τοθ ΚρεμλΙ νού. ΤονΙζεται ότι διά των νέ ών όδηγιων της ή Αγγλικη κυβέρνησις έξαντλεΐ τό άνώ τατον δριον τής ύποχωρήσβ ως είς τάς Ρωσσικάς άττόψεις. Πρός συνεννόησιν τό Ράϊχ και ή Πολωνία; Αί έξ Άμερικης προμήδειαι όπλων και πολεμοφθδίων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου — Έ ξαιρετική σημασΐα άποδίδε ται υπό των Γαλλικον κύ κλων είς την χθεσινήν μακράν συνομιλΐαν τοθ κ. Νταλαντιέ μετά τοθ έν Ούασιγκτώνι "Αγ ι γλου πρεσβευτοθ εύρισκομέ-( νού έν Παρισίοις, καθόσον ή συνομιλΐα οΰιη αφεώρα τό ζήτημα τής προμηθείας οπλων καί πολεμοφοδΐων υπό τής Ά- μερικάς πρός την Γαλλίαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Ιουλίου.— Βαθυτάτην εντύπωσιν έτιροκά λεσεκαΐείς αύτάς τος Ηνω¬ μένας ΠολπεΙας ή απόφασις 34 γερουσιαστων ν' άντιτσ- χθοθν σφοδρώς είς την τροπο ποίησιν τοθ νόμου περί ού· τερότητος καί τής προμηθεί¬ ας οπλων είς τα έμπόλεμα κράιη. ΟΙ εΐρημένοι γερουσιασταί σημειωτέον απεκάλεσαν παρά φρονα την άξ'ωσιν τοθ Αγ γλογαλλικοθ τύπου τής παρο χής οπλων καί πολεμοφοδίων πρώτης άνάγκης πρός τα κρά τη των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου. — Ό Γαλλικός τύπος σχολιάζει καί σήμερον ευρύτατα τό ζήτημα ΡΩΜΗ 8 Ιουλίου. — Με- γάλη μερίς τοΰ Άγγλικοϋ τύ που άσκεΐ έντονον πολεμι Μην κατά τής ίδέοτς συμμε τοχης τοδ κ. τΗντεν είς την Αγγλικήν κυβέρνησιν. Τό «Νταίηλυ Έξπρέ;», γράφει σήμερον: «Όχι, πρό; θεοϋ όχι πλέον πρός τον κ. Ήν- τεν. Δέν πρέπει νά επανέλ¬ θη είς την κυβέρνησιν ό ανθρωπος όστις κατέατρεψε την 'Αγγλοΐταλικήν φιλίαν». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου. — Είς τάς απογευματινάς-τού έκοόσεις ό Γαλλιχός τύπος αγγέλλει τό ενδεχόμενον ©- ριστιχής διευθετήσεως τοΰ ε¬ πιμάχου ζητηματος τοϋ Δάν τσιγκ δι' άπευθείας συνεννο¬ ήσεως τής Γερμανίας μετά τής Πολωνίας. τοθ Δάντοτγκ. Ή εφημερίς «Φιγκαρώ» γράφει σχετι κώς: «ΑΙ άπόψεις τής Πολω νΐας ώς πρός τό Δάντσιγκ εί νέ αί εξής: Νά παραμείνη τό Δάντσιγκ χωριστή ένότης έξω τοθ Ράϊχ. Νά παραμείνη τε- λωνιακός όργανισμός τής Πό λωνίας καί νά είνε είς την πράξιν σεβαστά τα δικαιώμα τα τής Πολωνίας έπ' αυτού». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου.— Έκ Πολωνικήν πηγής μεταδΐδεται δτι εάν ή Γερμανία ήτο Βιατε θειμένη διά μίαν νομιμόφρο να διευθέτησιν των ύφισταμέ νων διαφόρων επί τοθ Δάν¬ τσιγκ ή ΠολωνΙα δέν θά προέ βαινε είς άνάλογα πρός την Γερμανίαν στρατιωτικά μέτρα έν τ() ελευθέρα πόλει. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου. — Ό Άγγλικός τύπος μένει έκπλη κτος πρό τής τακτικάς τής Όλ λανδικής κυβερνήσεως διά τό ζήτημα ιών πρός αύιήν έγγυή σεων. Τό «Νταίηλυ Έξπρέο» γρά φεΐ είς σχετικόν άρθρον ότι εάν ή ΌλλανδΙα 8έν βσσΐζε ται είς τάς έγγυήσεις μας καί ημείς δέν πρέπει νά βασισθώ μέν τοθ λοιποΟ είς τα Ιμπο ρεύματά της τα όποΐα θά έ θεωροθντο λαθραΐα υπό τής Γερμανίας έν ορα πολέμου. Καί είνε γνωστόν δτι ή Όλ· λανδΐα είσαγάγη τα τετρσ- πλάσια των δσων έξάγει ετησίως. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ «ΠΟΠΡΑΤΟΝ ΑΞΐύΜΑΤΙΚΟΝ Γενομένων αρχαιρεσιών πρός άνάδειξιν τοπικοθ ΔιοιχητιχοΟ Σιιμβιυλίου των έν άποστρατεία Αξιωματικών τοθ ΝομοΟ Ήρακλεί ου εξελέγησαν οί κάτωθι: Ταγμα τάρχαι Ν. ΟΕκουλας θ. Παπαη λιάχης, Ο. Μουντράκης, Μ. Δια μαντίύλης, Ί. Φιοράκη<, Σιινταγ ματάρχης Δ. Μαλαγαρδής, Άντ) χης Ί. Ξεζωνάχης, Συνταγ)χης Ρ. Ίιρεμίας, Τ)χης Γ. Καατιρν τάκης, Μοίραρχοι Β. Πατεράκης, Ζ Φρουδαράκης, Τ)χης Κ. Πολυ χρονάκης, Μοίραρχο ς Γ, Φραγ χιαξευλάκης, Αοχαγίς Ά. Στα ματάκης καί 'Υ)ρχος Στ. Βελγά κης. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ Είς τό Έπαγγελματικόν καί Βιοτιχνικόν 'Επιμε/ηιήριον θά συγκρατηθή αυριον γενιχή συνέ¬ λευσις τοθ ουνδέαμου ύποδηματο ποιών χαταστ^ματαρχών Ήρα χλείου μέ θέμα: «Τα έξ ελασΐικοθ ακοδήματα». Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΑ 6ΜΗΝΟΝ 1939 Συμφώνως πρός την τηρούμενον υπό τοθ τέλωνεϊου Ηρακλείου στατιστικήν κατά τόν λήξαντα μή να Ιούνιον εισήχθησαν ένταθθα διάψαρα ίμπορεύματα συνολι κ&0 βάρους 1 363 933 χιλιογράμ μων καί άξίας 8.434 528 δρχ. καί εξήχθησαν έγχώρια ηροιόντα βάρους 1.856 292 .χιλιόγραμμα»», άξίας δρ. 30 387 054 "Ητοι καί κατά τον μήνα τοθτον «Ε ε*ξαγω γαί μας ϋπερίβησαν τάς είσαγωγάς κατά 21.952 526 δρχ. Κατά τδ λήξαν α' εξάμηνον τοθ τρί χοντος ίτους τα εξαχθέντα έντεθ θεν διάφορα έγχώρια προ'ιίντα άντιπροσωπεύουν 4ξίαν δρχ. 189. 015.759 τα ίέ είοαχθίντα αξίαν δρχ. 54.165.291. Συνολικώς δηλα δή χατά τό πρώτον εξάμηνον τ&8 1939 αί (ξαγωγαΐ μας υπερέβη σαν τάς είοαγωγάς χατά 134 850. 468 δρχ. Η_ΠΥΡΚΑΪΆ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ Τάς νυκτερινάς ώρας προ χθές κατωρθώθη ή οβέσις της πυρκαϊβς τοθ δρους Γιούχτα. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 1ΥΙΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ Τα δπουργεΓον τή"ς Παιδείας απηύθυνε πρός τού; Γεν. Διοικη- τάς καί τούς Νομάρχας εγκύκλιον διά τής οποίας παρακαλεΐ δπως γνωρίαουν είς τό δπουργεΐον τα είς την περιφέρειαν των εδριακό- μενά γυμναατήρια, τάς διασχάσεις των γηπέδων αυτών, τάς Ι* αυτοίς έγκαταστάαεις, ώς %λ τα δπολει- πόμενα πρός όλοχλήρωσιν αυτών Εργ«._______ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΟΤΡΩΝ Διά τής «π' άριθμ. 5979)39 χοινής άποφάοειος των δπουρ· γών Έθν. ΟίκονομΕας καί Οίχο νομιχών ανετέθη είς χήν παρά τί) Γραπέζη τής Ελλάδος αρμοδία Επιτροπήν ή κατανομή τοθ ίχ δρχ 26 000 000 ποσοστοθ ιίαα γωγΐ)ς έπισώτρων χαί άιροθαλά μων ές Ί^λίας, Βελγίου, !>»«
  νίας καί Β^μίας _ Μοραβίας.
  ΣΧ«τι*6>ί παρεχλήθηοαν τα Έμπο
  ριχά Επιμιλητήοια νά μεριμνή
  αουν ίιά την αποστολήν παοά των
  ενδιαφερομένων ιίααγωγίων των
  οίχείων αιτήσεων οΐτινες τ$ άο
  Υίτιρον ίέον νά διαβ(6αοθώοιν
  Αρμοδίως μ*χρΐχ<3ςΐθΑ0γβ6στΟυ||. 30 Πρωινη Η ΠΟΛΩΝΙΑ Α Π Ο Κ Ρ ΟΥΕΙ ΉΝ ΣΤΡΑΤΙΚΟΟΟΙΗΣΙΙ Η! ΠΕΡΙΙΙΗΠΙΥ ΑΜΠΣΙΓΙ ΕΞΕΔΟΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΟΛθΓίΙΚΟΥ ΥΙΊΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ ΑΘΗΝ %Ι 8 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας). — Τηλέγραφον έκ Βαρσοβίας ότι τό υπουργείον των "Ε· ξωτερικών τής Πολωνίας εξέδωκεν α¬ νακοινωθέν κανονίζον την στάσιν αυτής άπέναντι τού Δάντσιγκ. Είς τό ανακοινωθέν τονίζεται ότι έν ούδεμιά περιπτώσει θά επιτραπή είς την Γερμανίαν νά στρχτικοποιήση τό Δάν. τσιγκ καί ότι ή Πολωνία θά άγωνι«θή όπως ή πόλις παραμείνη έκχό; των συ· νόρων τού Ράϊχ. Ο ΥΣΤ ΑΔ 1ΜΑ ΑΤΗΡΗ Ν ΙΥ ΤΕΛΩΝΙΛΚ ΔΑΝΤΣΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ Κ ΑΘΗΝ%Ι 8 Ιουλίου (τού άντα. ποκριτού μας.)— Κατά τάς έκ Βαρσο- βίας πληροφορίας, είς τό εκδοθέν υπό τού πολωνικού ύπουργείου Έξωτερι· κων ανακοινωθέν εν σχέσει πρός τό έν Δάντσιγκ καθεστώς, τονίζεται έκτός των άλλων, ότι ή Πολωνία έννοεϊ νά πα· ραμείνη ή πόλις χαί έντός τού πολω· νικοΰ τελωνιακού συστήματος. ΒΕΟΡΕΙΤΑΙΠΙΘΑΝΗ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΟΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝίΑΣ Σ 8 Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας).— Πληροφορίαι πρός τό "Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν ότι θεωρείται πιθανή ή έναρξις διμερών διαπραγματεύσεων μετ«ξύ Πολωνίας καί Γερμανίας. Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ιΙΡΟΒΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚ ΒΕ ΤΟΣ ΝΟΥ ΡΩΜΗ 8 Ιουλίου (ίδ. ύπηρε· σία).— Μετά τριήμερον παραμονήν είς Βερολίνον ό Βούλγαρος πρωθυπουρ· γός κ. Κιοοεϊβάνωφ ανεχώρησε χθές έηι στρέφων εις Βουλγαρίαν. Διερχόμε· νος εκ Μονάχου ό κ. Κιοσεϊβΐνωφ θά παραμείνη επ* ολίγον πρόο επίσκεψιν των εθνικοσοσιαλιστικών όργανώβεων τής πόλεως. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΒΙΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΕΟί ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα· ποχριτού μας). — Τελευταίαι είδήσεΐΑ εκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι άν*· μένεται μεταξύ των διπλωματικαί κύ κλων,χαλάρωσις τής διεθνοΰς εντάσεως. ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΗ ΤΥΡΟΑΟ ΓΕΡΜ4Η0ΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 «Ιουλίου (τού άντα» ποκριτού μας)— χό Πρακτορείον Χ« βας πληροφορεϊται έκ Ρώμης ότι επήλ¬ θε συμφωνία μεταξύ Γερμανίας καί Ιταλίας όσον αφορά τα ζητήματα των μειονοτητων εις τάς δύο χώρας. Δυνά· μει τής εν λόγω συμφωνίας, ήτις πρό· κείται να υπογραφή συντόμως, οί Γερ¬ μανοί η οί γερμανικής κα,ταγωγής Ι¬ ταλοί υπηκοοι οί έγκατεστημένοι είς τον 'Άνω Άδίγην (νότιον Τυρόλον) θα δύνανται να έπιβτρέψουν είς Γερ- μανίαν, άποζημιούμενοι διά τα έγκα- ταλειπομενα κτήματά των. ΟΑΙΙΥ ΕΦΘΑΣΕ Χ( ΙΤΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣ ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Ό ύπουργός των •Ε¬ ξωτερικών τής Αιγυπτου κ. Γίχι* προερχομένας έκ Σόφιας αφίκετο χθέβ εί$ Βελιγράδιον. Λ "δη- τί την προβδιυ ^5 Ρ"Υ λιμίν· αίίάντ. «δί«ν 189 0 2ρ , ίΙθήχβΠβαν δέ έμίΐ 5ί«5 54.165 291 ,τ 55 Εκλβΐοί δηλαδή τό έμ χβν Ιββζύγιβν μέ *νε( χον ύΛβλβιπβν 134.8 ίρ. ·Ε«ν δέ λάβωμεν ί ψιν ·τι χατά τέ) έ{ά| κύτό διάβτημα έγένβνι μ*νπκαΐ έξαγωγαί εγ «ν πρβϊόντων καί εκ Ι ρονκλλων λιμένων κβ μνν έηως τής Χερσβ^ τβόΣεΐβι, τής "Αρβηί Κίρατοχάμπου, τοΰ Ε νού Πύργου χαί χλλω νώ αί ΕΪβαγωγαί έξ ηβ«ν έλάχιβται, ή δ*ι μεταξύ έξαγωγϋν καί γ«γδν θά γίνη άκόμη λυΐέρα. Έν πάση δέ πτώθίΐ 9« προχνψη άο ίτι χατά τό διάστημβι ή άξία των έξαγωγ&ν £ μβγαλυτέρα τής άξί* ϊΙβ«γ»νδν κατά 150 ι χιβτον έχκτομμύρια δρβ £«ν δέ λάβ ά6 Εκδρομική κΐνηι ΕΙΣ ΤΗ ΜΕΤ0ΥΣ1 Λ