97526

Αριθμός τεύχους

5213

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ίτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  ίχησια βολ. 16
  ίξάμηνος » 8
  ~μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""·· ΟΛΟΣ Μ1Ν3ΤΑΥΡΟΥ '
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5213
  ΙΓΛΟΠΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  διά τού φακοϋ
  Μάς εδόθη χαί άλλοτε ή
  άφορμή νά ομιλήσωμεν διά
  την συνεχδς άνκπτυσσομέ-
  νην οικονομικήν ζωτικότητα
  καί την παραγωγικήν δρα-
  στηριότητα τοΰ νομοΰ μας.
  Καί νά παρατηρήσωμεν ότι
  έλάχιστα διαμερίσματα τής
  χώρας παρουσιάζουν τόσην
  διαφοράν μεταξύ ένεργητι·!
  κου καί παθητικοΰ είς τό
  εμπορικόν των Ισοζύγιον ί¬
  σον έ νομβς Ηρακλείου. Ι¬
  δού ομως ότι προστίθενται
  ήδη χαί νέ« στοιχεΐα πιστο-|
  ποιοϋντιχ την προοδευτικήν
  ανάπτυξιν τής παραγωγή',
  την συνεχϊι βελτίωσιν τοΰ
  έμποριχοΰ μας ίσοζυγίου.
  Καί είναι στβιχεΐα άδιάψευ-
  στα, μή έκιδεχόμενα αμφι¬
  σβήτησιν «φού πρόχειται πε-
  ρι αριθμών. Καί ώ; γνωστόν
  ή γλωσσα των αριθμών δέν
  ψεύδκται ποτέ. Σύμφωνα λοι
  πόν μέ τα στοιχεΐ» αύτά,
  τα όποϊα μάς παρέχει ή στα
  τιστιχή ύπηρεσία τοΰ Τελω-
  νείου μας, χατά τό διαρρεΰ-
  α«ν εξάμηνον τοΰ 1939 εξή¬
  χθησαν έκ τού λιμένος μας
  εγχώρια προΐόντα άντιπρο-
  σωπεύοντα αξίαν 189 015.759
  δρ , εισήχθησαν δέ έμπορεύ-
  μκτα άξίας 54.165 291 δρ.
  "Εκλεισε δηλαδή τό εμπορι¬
  κόν Ισοζύγιον μέ ενεργητι¬
  κόν υπόλοιπον 134.850.468
  δρ. Έάγ δέ λάβωμεν ύτι' ό¬
  ψιν ίτι χατά τό εξάμηνον
  αύτό διάστημα εγένοντο ση¬
  μαντικαί έξαγωγαί εγχωρί¬
  ων προϊόντων χαί έκ διαφό¬
  ρων άλλων λιμένων καί ίρ·
  μων όπως τής Χερσονήαου,
  τού Σεϊσι, τής "Αρβης, τού
  Κερατοχάμπου, τοΰ Κοκκί¬
  νου Πύργου χαί άλλων, έ-
  νώ αί είσαγωγαί έξ αυτών
  ήσαν έλάχισται, ή διαφοραί
  μεταξύ έξαγωγών καί είσα
  γωγων θά γίνη άχόμη μέγα
  λυτέρα. Έν πάση δέ περι¬
  πτώσει θά προκύψη ασφαλώς
  ότι κατά τό διάστημα αύτό,
  ή άξία τώ ν έξαγωγών υπήρξε
  μβγαλυτέρα της άξίας των
  βΐβαγωνών χατά 150 τουλά¬
  χιστον έκατομμύρια δραχμάς.
  Εάν δέ λάβωμεν άχόμη ύπ'
  όψιν ότι τό πρώτον έξάμη.
  νόν είνε μάλλον άγονον καί
  ότι τοδ τρέχοντος Ιτους ειδι¬
  κώτερον ήτο επ περισσότε·
  ρον άγονον, λέγω τή; μι¬
  κράς εσοδείας τοΰ ελαίου, θά
  πρέττει νά φθάσωμεν είς τό
  συμπέρκσμχ ίτι τβ ενεργη¬
  τικόν υπόλοιπον τοΰ Ισβζυ
  γίου μ»ς είνε κολύ μεγαλύ
  τερον «πό όσον μέχρι τώρα
  ένβμίζ«μεν.
  Καί: οταν αχεφ9ώμεν άχό
  μη ότι εφέτος, καθ" δλβς
  τάς υπαρχούσας μέχρι τής
  στιγμής ενδείξεις, ή παρα
  γωγη των άμπελουργιχών
  προϊόντων θά είναι έξαιρειι-
  χώς πλουσία χαί κατά συνέ¬
  πειαν αί έξαγωγαί τοΰ δευτέ
  ρβυ εξαμήνου κατά πολύ με·
  γχλύτεραι τβϋ πρώτβυ, θά 'ί
  δωμεν ότι τβ ενεργητικόν
  υπόλοιπον κατά τό τρέχον
  έτβς θά φθάση καί θά ύηερ
  Ρ5 ασφαλώς τα 400 έκατομ
  μύρια, ϊσως δέ πλησιάση καί
  τα 500. ©ά παρουσιάση δή
  λαδή τόσην διαφοράν τό σχέ
  λος των έξαγωγών άπό τό
  σχέλος των εισαγωγήν, όσην
  δέν θά σημειώση ασφαλώς
  κανέν εμπορικόν ίσοζύγι
  όν, κανενός άλλου διαμερί-
  οματος τής χώρας. Καί εί¬
  ναι τό γεγονβς αύτό τόαον
  ευχάριστον όσον καί χαρα-
  κτηριστικόν. Άποδεικνύει
  σταθεράν αύξησιν τής παρα¬
  γωγήν. Σημαίνει ότι οί Ήρα
  κλειώται έχουν επιδοθή είς
  τα έργά των, ότι Ιχβυν προ
  σηλωθη είς την γήν των, ό¬
  τι καλλιεργοΰν μέ σύβτημα,
  μέ επιμονήν, μέ έπιστημονι
  κάς μεθόδους τα κτήματκ
  των καί τα γβνιμβπβιβϋν καί
  τα κκθιοτοΰν άπβδοτικώτερ».
  Άλλά τό γεγβνός αύτό δί
  δεί καί Ιδιαιτέραν θέσιν καί
  ιδιαιτέρα δικαιώματα είς τόν
  νομόν μ«ς.Δίδει τό δικαίωμα
  νάζητά άπό τό Κράτος δι' έρ
  γα προόδου καί πολιτισμόν,
  άνάλογα των βοών προσφέ
  ρει- Καί εύτυχώς, τό δικαίω
  μα αύτό, τό αναγνωρίζει έξ
  ολοκλήρου τό σημερινόν κρά
  τος καί τό ίχανοποιεΐ.
  'ίκδρομική κίνησις
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟΝ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ
  Μιτά την έχδρομήν τοθΣάρχου,
  έκδρομήν άπό τίς ωραιοτέρας τής
  ί^ετεινή; περιίδου, κατά τού; με
  ταοχόντας τόχε, ό σύλλογο; τρα
  πεζιτιχών ύπαλλήλων ώργάνωσε
  την έκδρομήν τή"; Βιάννου τής
  παρελθούσης Κυριακάς. Οί τρα
  πεζιτικοί δπάλληλοι ηθέλησαν μέ
  την έκδρομήν αυτήν, νά συμπλη
  ρώσωσι τόν κατάλογον τής τουρι
  ατικής δράσεώς ταθ συλλόγου των,
  πού είς τό κεφάλαιον αύτό άποτε
  λεΐ κάτι τό ιστορικόν διά τα κοι
  νωνιχά χρονικά τής πόλεώς μας,μέ
  μίαν άκόμη «έκδρομήν σημοσίας».
  Δ'δτι ή Βιάννος καί άλλοτε άλλά
  καί τώρα ιδίως παρουσίασε καί
  παρουσιάζει μίσα είς έχεϊνο τό
  άναλλοίωτον: «γνωρίσωμεν τόν
  τόπον μας», ίνα σκοπόν άπό τού;
  ιύουτίρους. Δέν είνε ή Κρητική
  Ελβετία απλώς διά τοΰ; φίλους
  τοΒ θαυμαατοθ τοπεΕου χαί τής
  έξοχιχή; αυνεπώς ψυχαγωγίας.
  Είνε χατι τό γενιχώτατα ένδια
  φέρον, άπό ίστορικΐ];, πνευματι
  κης, χαλλιτεχνική;, αγροτικάς
  χαί κοινωνικάς απόψεως.
  "Οταν δπάρχει Ινας ωραίας οχο
  πός δπάρχει χαί ή χαλή θέλησις.
  Καί την θέλησιν αυτήν απέδειξεν
  ο ούλλογος των τραπεζιτικήν δ
  «αλλήλων ώς ώργανωμένον σύνο¬
  λον. "Ολίγον πρό τΐ)ς ώρας τής
  έχχινήσιως οί έκδρομιΐς εύρισκον
  το είς τάς θέσιις των, χυρίως διότι
  υπάρχον... θέσιις δι", δλους τούς
  έχδρομιϊς. Είς τό σημείον αύιό
  πού φθάνει ένίοτε τόν χαραχχήρα
  τοθ άθλου προχειμένου περί συγ
  χρόν»ν ίλληνιχών έχδρομών ό
  πρόεδρος τοθ συλλίγου των τρα
  πεζιτικων δπαλλήλων κ. θ Καβά
  λης, (τή; Ίίνιχής) έπαξίω; φέρων
  την τιμήνκαί τα; δποχρεώσει; τοθ
  Ιξιώματος,φροντίζει διά πάντα καί
  πάσαν, βοηθούμενο; χαί άπό μέλη
  τοθ Διοικητικοθ Συμβουλίου. Ό
  άριθϋΰς άλλως τε των μετεχόν
  των 5ίν είνε μικρά;. Ήμΐίς έδώ
  κατορθώνομεν νά σημειώσωμεν μό
  νόν τάς χυρία; χαί δεσποινίδος
  Ξϊΐδιανάκη, Παπαδάκη, Κατσα
  κοθ, Παπαντωνίου, Πλατή, Π»ωΐ
  μάκη, Μίρσα, Βχριτάκη,Μαρούδα,
  Ι Ανδρεαδάκη, Πατεράκη,Λογαρια
  στάκη, Μαθιανάχη, Μαρκάχη, Ξε
  νάχη, Μπορμπουδάχη, Γιανναχά
  χη, Καρδαμάχη, Τσαγχαράχη
  . Βΐγδάνου, Κουναλάκη, Ίχκω
  βίδου καί τού; χ. χ Παπαν
  ' χωρίου, Κανάκην, Μιλισσείδην,
  Ζερβουδάχην, Πρωιμάχην, Σττα
  (γουλίδην, Παπαδάκην, Σαβχλάν,
  1 Πατεράκην, Ανδρεαδάκην, Σακλα
  μπάνην, Γκριδάκην, Μικεδάχην
  Κορνάρον, Στεφανάχην, Βασιλά
  χην, Κωνσταντινιδη^, Νιχολαΐ
  δην, Ζ>χαριουδάχην. Διότι δπάρ-
  χουν χαί τίνες άλλοι τού; όποίους
  δυστυχώ; δέν είνε δυνατόν νά
  περιλάβη ίνα βλέμμα. . ταχύ ή
  ίνα σημείωμα με την αίσθησιν
  τοθ χώρου.
  Ή διαδρομή πρός την Βιάννον
  την αρχαίαν Βΐενναν, δέν ίχει
  ανάγκην έξάρσεως. Τα έκδρομιχά
  αύτοχίνητα πιρνοθν γοργά τόν ά-
  νετον δρόμον τής Κνωσοθ, τα Σπή
  λια, τόν Βαθύ ποταμό, τούς Κου
  χαί τα άλλαι χατάφυτα χω
  Ιταλία καί Ισπανία,—Ό Βασιλεύς τής "Ιταλίας παρακολουθή τταρέλασιν Ίταλων άεροπόρων
  πού έπιστρέφουν έζ ΊσπανΙας. Παραπλεύρως τού Βίκτωρος "Εμμανουήλ ό στρατηγός ΚΙντελαντ Αρχη
  γός -ίίής Ίσ*οχνικής άβροττορΐας.
  ριά τοθ τέως Δήμου 'Αγιων ΙΙχ
  ραακιων,τΐς Μελέσσες, τό 'Αλάγνΐ,
  τό Χουμέρι, την Άλητζανή, τό
  Αρκαλοχωρι, τα Ρουσσοχώρια,
  τό Νιπηδητο, την Παναγιά, την
  "Εμπαρον, τδ ΦρατΙ ή Άφρατή,
  την Μάρθα,δπου έναλλάσσονται τα
  χαρακτηριστΐχά τοθ τοπείου ποΰ
  είνε πολΰ ή ολίγον διάφορα άπό
  επαρχίας είς επαρχίαν. Τα χαρα
  κτηριστιχά αύτά ποιχίλλουν αί
  παρατηρήσεις των «έμπειρογνωμό
  νων» άλλά χαί... τα πεταχτά τοθ
  χ. θ Παπαδάκη, Περί αυτών 5-
  μως άλλοτε
  Ή Κάτω Βιάννος πού μόλις φαί
  νεται, δίδει τό σύνθημα ενός συ
  ναγερμοθ. Τό ενδιαφέρον βλέπιτε
  μιας έχδρομής τελειώνει χαί συγ
  χρόνως χορυφώνεται δΐαν τελειώ
  νη ή διαδρομή Καί εΖδιχώτΐ
  ρα δταν τέλος τής διαδρομής
  Είνε ή Βιάννος. Διότι Βιάννος ση
  μαίνει . μεταμόρφωσί. Οί φα
  λαχροί βράχοι πτ;ϋ διαατίζονται
  άπό μαχρυνές άγροιχίες, άπό έ
  ρείπια σπιτιών, πύργων ή πάλαι
  ών άνεμομύλων, πού κρατοθν μα
  ζύ τους κάποια έοημιχή θλίψι —
  χάποιο στεΐνο χαί άνώφελο παρά
  πονο—δίδουν τίπο σιή θελχτιχώ
  τερη άλλαγή. Πρόχειται γιά τό
  βχθύ πράσινο των έλαιώνων χαί
  πευχώων τής Βιάννου. Έχεΐ τό
  χρώμα παίζει μέ τό φώς καί τό
  νερό—εύλογία θιοθ— μαντεύίται
  νά τρέχη καί νά 6:α μέσ' άπό
  άναρίθμητες θρυλιν,ές πηγίς.
  μερον. Ό_Σύλλογος «Διαβάτης»
  είνε μία γενική, συμβολιχή φυ
  σιογνωμΕα τού,
  * *
  *
  Υπό τάς όξηγίας τοθ χ. Κατσα
  ράχη άρχίζουν την διαδρομήν
  των άξιοθεάτιον, οί έχδρομεΐς
  —διαδρομήν αυτήν την φοράν
  συγχεντρωμένην. Αί τοπο-
  θεσίαι τής Βιάννου άποτιλοθν ά-
  ληθινόν μωσαϊκόν. Σϋνδυάζε
  ται έδώ ή ίσΐορία μέ τόν θρθλον,
  τό φυσικό στοιχιϊο μέ την πα¬
  ράδοσι χαί την μοίραν των χαι
  ρών, οί άναρίθμητες νερομάννες
  μέ χάποια βιβλιχή άπόχρωσι, ή
  ΰλη μέ τό πνεθμα, σ' ίνα άρμο-
  νιχό, πανθιυτιχό σύνολο. Τό σε
  μνό χαί γραφικό σπιτάχι πού γεν
  νήθηχε ό Κονδυλακη; είνε τό προα
  νάκρουσμα. Άπό έκεί, στού;
  «Ντερβίσιδες», πού άποτελοθν ίνα
  έχφραστιχό χομμάτι άπό τό άρει
  ]νό αύστημα πού περιβάλλει τή
  Βιάννο, στό δρόμο πού θά την
  ένώση μί την Ιεραπέτρα, στά
  'νερά πού τρέχουν άπό τό Γκαμ-
  πριέλλε, τα άξιοθίατα πληθύνον
  ται. Τό συνεταιριχό έργοστάσιο,
  πού είνε τό πρώτο π^ύ ίγινε στή
  Κρήτη μέ πρωτέγονα μέσα άλλά
  χαί άξιοθαύμαστη έπιμονή των Βι
  αννιιών, κποτιλεΐ παραχάτω μίαν
  * *
  *
  Έ5ω χρειάζεται μία παρένθε
  αίς. Ό Τουριστιχός Συλλογος
  Βιάννου ό «Διαβάτης» ίχει τόν
  λόγον. Πρώτο, πνευματιχό χαί !
  δεολογιχό πλαίσιο τή; άφίξεώ;
  μας στή γραφιχώτατη χωμόπολι
  είνε ή άνθοδίσμη τού. Άλλά χαί
  τα ώραΐα λόγια τοθ γενιχοθ γραμ
  ματέως τού χ. Παπαδάκη, δοχί-
  μου λογογράφου. Άλλά μήτιω;
  είνε μόνον αύτά ώραΐα; Ή δρά
  σις τοθ προέδρου χ Νίχου Κα
  τσαράχη, ενός άγνοθ έχπρΐσώπου
  τής Κρητική; φιλοξενία; έν συν-
  δυασμφ μέ μίαν πολυσχιδή δρ3
  σιν πού άρχίζιι άπό τα γράμμα
  τα χαί τάς τέχνας χαί τελειώ
  νει είς τού; τοπιχού; έξωραΐσμούς
  χαί την γεωργιχήν βιομηχανίαν
  δέν είνε άραγε ίνα; εύρύ; παρά
  γων ώμορφιάί, Άλλά χαί τοθ
  άντιπροέδρου διαχεχριμέναϋ διχη
  γόρου χ. Ιωάννου Τίτου Παπά
  μαστοράκη, εύγενοθς χαί έμπνευ
  σμένου χαθοδηγητοθ τή; δλης κι
  νήσεως τοθ συλλόγου, τοθ τα·
  μίου χ. Έμμ. Κονδυλακη χαί των
  μελών χ. χ. Γ. Παπαμαστορά-
  κη, Έμμ. Παπαδογιάννη,
  Ανδρ. Φ'αρολογάκη χαί Νικολ.
  Μιταξάχη συμπληρώνιι άρτιώτα
  τα την μορφήν, εμφάνισιν καί ζω
  ήν τοθ λαμπροθ Σωματείον Τό
  πνεθμα τοθ πατρός τοθ χρονογρα
  φήματος, ίνα πνεθμα άπλοθν τού;
  τρόπου;, δημιουργιχόν δμιος χαί
  άχάματον είς τό βάθος τού, δέν
  ήθελεν Ισω; καλύτερον χαί χά-
  ραχτηριατιχώτιρον έμψυχον δλι·
  χον είς την γινέτιιράν τού αή-
  απαρχή τρόπον τίνα σ' ίνα τοπιχό
  μέλλον χαλύτερο:Τάδδροηλ(χτριχά
  Ιργα τα ό«οϊα θά · γίνουν συντό
  μως, μέ σχοπό τόν ήλεκτροφωτι-
  σμό, την Γβρυσι πυιρηνελαιουργε
  ου, χαρουπομύλου, έργοστασίου
  διά «πριονοκορδέλλε;» χ.λ.π. θά
  δώσουν νέα, πλατειά ώ9ησι στήν
  οίχονομική άνάπτυξι τής Βιάννου.
  Άφήνω τώρα την άναβλύζουσαν
  «νερό—άγίασμα» μονήν τοθ Άγί
  ου Ιωάννου πού φαίνεται επάνω
  άπό τό άμφιθεατριχό. χαρακτηοι-
  στιχό σύνολο των σπιτιών τής
  Βιάννου χαί πού θά γίνη ώ; έλπί
  ζεται ίνα πρώτη; τάξεως τουριστι
  χον καί παραθεριστιχόν κέντρον.
  Άλλά χαί τό Ένετιχό μέγαρο
  καί ό ίστορικός «Καλές» κα! τό
  συγχρονο χτίριο τοθ γυμνασί
  ου μέ τή βιβλιοθήκη καί τίς βι
  τρίνε; τού φυσική; (στορίας δ
  που δπάρχουν χελώνε; καί πΐ
  λαργοί, έρπετά καί άετοί, δλα
  παρμένα άπό τόν ζω'ικό πλοθ
  το των βουνών καί των ρεμμα
  τιών τής Βιάννου δέν είναι έξαι
  ρετιχά στοιχεΐα έντυπώσεων; ..
  ι Είναι 5μω; χαί τόσα δ>λκ πού
  πρίπει νά έπιφυλαχθώμεν δι' αυ
  ριον.
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  Πετοχτά
  σημειώματα ,
  ΕΝΑ ΞΥΛΟ
  ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  Στήν άκτή των λουτρών, ή
  φουσκωμένη θάλασσσ, παΐζει
  μ9 ένα μεγάλο άνεμοδαρμέ-
  νο ξύλο. Τό κτυπάει πάνω
  σιούς βράχους, τό πει§ στήν
  άμμουδιά, τό άγκαλιάζει στορ
  γικά καί πάλι τό πετα μέ πε-
  ριφρόνησι εξω. Τό βλέπω ά-
  νάμεσα στό άπροσμέτρητο
  πλήθος των λουομένων πού
  άψηφοθν τα κύματα πού ση
  κώνει τό μελτέμι καί πέφτουν
  στήν άγκάλη τοθ ύγροθ στοι
  χείου. Είναι ένα κομμάτι άπό
  παληό πανύψηλο άλμπουρο,
  καταχτυπημένο, ξεφτισμένο,
  σάν γέρικο κουφάρι. Σήμερο
  είναι ένα οίκτρό λείψανο, 'έρ-
  μαιο των κυμάτων. Άν δμως
  εΤχε γλώσσα νά μιλήσι/) θάχε
  ασφαλώς νά (στορήση ένα πά
  ρελθόν γεμάτο δόξα καί ύπε·
  ρηφάνεια. Κάποτε, θά ύψωνό-
  ταν ασφαλώς σέ κάποια τρι-
  κάταρτη γαλέρα. Θά στήριζε
  πελώρια, κάτασπρα πανιά,
  πού θ' άνοιγαν καί θ' άρμένι-
  ζαν σάν τίς άνθρώπινες έλπί·
  δες σέ ολα ιά πελάγη καί
  τούς ώκεανούς. Καί στήν κορ
  φή τού θά Ιφερνε ενα λάβαρο
  σύμβολο τοθ απαραμίλλου
  θάρρους των δαμαστών των
  θαλασσών. Θά πάλαιψε χρό-
  νια μέ τούς άνέμους. Καί θά
  λικνΐστικε σ' άκύμαντα νερά.
  Κάτω άπ' τή σκιά τού θαβρι-
  καν άπειρες φορές γαλήνη
  καί ξεκούρασι οί θαλασσόλυ
  κοι. Καί άπειρες φορές θ' ά-
  κούμπησαν τίς νύχτες τίς φεγ
  γαρόλουστες οί πονεμένοι ναθ
  τες καί θά τραγούδησαν μέ
  μιά κιθάρα, νοσταλγικά τόν
  πόνο καί τόν έρωτά των.
  Καί πιό πολλές άκόμα οί
  άνθρωποι θά ζήλεψχν την
  περηφάνεια καί τή δόξα τού,
  οταν θά τδβλεπαν νά παλέβη
  μέ τίς φουρτοθνες καί νά νι
  κ$, άλύγιστο, ή δταν θά τ'
  άντΐκρυζαν νά μπαίν^ μέ τα
  λευκά πανιά ώσάν πελώρια
  φτερά, είς τα λιμάνια. Στήν
  κορυφή τού άνέβαιναν οί ψη
  μένοι άπό την άλμη ναθτες
  γιά νά στεΐλουν τό ΰστερνό φι
  λΐ καί τό χαιρετισμό τοθ χωρι
  σμοθ είς τίς άγαπημένες των,
  ή γιά νά δώσουν τό σινιάλο
  τοθ έρχομοθ των. Κι" ήτανε
  πάντα δυνατό, περήφανο, άλύ
  γιστο κι' ώραΐο μέ τή μεγαλο
  πρέπειά τού τό άλμπουρο.
  Κάποιαν άνταριασμένην δμως
  μερά ή κάποια νύχτα σκότει
  νήν ώσάν την κόλασι έξέσπα
  σε επάνω τού ή όργή των
  στοιχειών τής φύσεως. Καί τό
  τσάκισε. Τό ΐδιο δπως τσακί
  ζει καί τούς άνθρώπους ή
  Τα λουτρά.
  Ή δημοπρσσία διά την κα
  τασκευήν των θερμών λαΐκων
  λουτρών προβκηρύχθη ήδη
  κα( έλτιίζεται διι μέχρι τοθ
  προσεχούς φθινοπώρου θ' άρ
  χΐσρ ή άνέγεοσΐς των είς τό
  παρά τα «ΛεμπλετζΙδικα» οί
  κόπεδον τοΰ Δήμου. Τα λου
  τρά αύτΐ,άπό πάσης απόψεως
  τελεία, σύμφωνα μέ την τε
  λευταΐαν λέξιν τής άρχιτεκτο
  νίκης καί ύγιβινής, θά είναι
  ύΐιερεπσρκή διά τάς ανάγ¬
  κας τής πόλεως καί θ' άπο
  τελέσουν πραγματικόν έργον
  προόδου κοί πολιτισμοθ. Όμο
  λογουμένως λοιπόν, ή Δημο
  τική άρχή, καί ή άρχιτεκτονι
  κή ΰπηρεσΐα τοθ Δήμου, δικαι
  οόνται νά καυχώνται καί νά
  ύπερηφανεύωνται διά την κα
  τασκευήν των λουτρών αύ·
  των.
  ***
  Ή έκθεσις
  "Αγ. Νικολάου.
  Αί προσπάθειαι διά την κα
  λυτέραν οργάνωσιν καί την
  πλήρη επιτυχίαν τής Γεωργο
  κτηνοτροφικής εκθέσεως τοθ
  ΆγΙου Νικολάου, τής οποίας
  τα έγκαΐνια θά γίνουν τόν
  προσέχη μήνα, συνεχίζονται.
  Καί ασφαλώς θά στεφθοθν
  υπό επιτυχίας. Δέν αμφιβαλ¬
  λομεν δέ ότι είς την έκθεσιν
  αυτήν θά μετάσχουν γεωργοί
  καί κτηνοτρόφοι έξ δλης τής
  Κρήτης, άποστέλλοντες προΐ¬
  όντα των. Άπό την συμμετο¬
  χήν των αυτήν άλωστε θά ώ·
  φεληθοθν πρωτίστως οί Γδιοι.
  Διότι ή έκθεσις θ' αποτελέση
  τό καλύτερον μέσον διαφημί-
  σεως των προϊόντων πού θά
  σταλοϋν.
  Τό Γυμναστήριον.
  Τό υπουργείον τής ΠαιδεΙ·
  άς εξεδήλωσε καί πάλιν τό
  ενδιαφέρον τού διά την κατα¬
  σκευήν γυμναστηρίων καί ά-
  θλητικών στίβων είς δλαο τάς
  πόλεις. Ειμπορούμεν λοιπόν
  νά ελπίζωμεν βασίμως κατό
  πιν τούτου δτι θά ληφθή μέρι
  μνα καί διά την ταχυτέραν
  αποπεράτωσιν τοθ Γυμναστη
  ρίου τής πόλεώς μας. Ό Δή
  μος Ιχει εκδηλώσει ήδη τό εν¬
  διαφέρον τού. Καί μέ μικράν
  προσπάθειαν, μέ ενίσχυσιν
  τοθ κράτους καί των διαφό¬
  ρων οργανισμόν, θά καταστή
  δυνατή ή εκτέλεσις καί των
  υπολειπομένου έργων, ώστε
  τό γυμναστήριον «Χάνδαξ» νά
  είνε καθ' ολα τέλειον καί έ¬
  τοιμον.
  φουρτοθνα τής κακοτυχΐας
  δταν ξεσπάσπ επάνω τοίς, ά·
  γρια καί άνελέητη. Τώρα, ο(κ
  τρό ναυάγιο, συντρΐμμι περι
  φρονημένο, δέρνεται άπό τή
  θάλασσσ, κτυπιέται πάνω
  στούς βράχους καί στήν άμ·
  μο κι' ακούεται ό κτύπος σάν
  θρήνος καί άγριο παράπονο
  Ποίος τό προσέχει; Ποίος αί-
  σθάνεται τό θρήνό τού; Ένας
  δμιλος νέων γυναικών, τό τρι-
  γυρνά γιά μιά στιγμή, τό άρ·
  πάζει, παΐζει μαζί τού, καί
  προσπσθεΐ νά τό ύποτάξη τε
  λεΐως καί ν' άνεβή επάνω τού,
  τό Τδιο, δπως άρέσκεται πάντα
  ή γυναΐκα νά παίζη μέ τα θύ
  ματα καί τα συντρΐμμια. Τό
  βλέπω τό λεΐψαΐνο αύτό τοθ
  άλμπουρου. Καί σκέφτομαι πό
  σο θά ήταν διδακτική ή ίστο-
  ρία τού γιά τούς άνθρώπους
  αν μποροθσαν νά τή σκε-
  φτοθν καί νά τή νοιώσουν.
  Πρό πάντων γιά τούς άνδρες,
  πού γελοθν βλέποντας τίς γυ
  ναΐκες νά παίζουν μαζί τού...
  Μ.-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
  ίγχρωμον άριστούργημα «Γκόλ
  δουϊν Φόλις».
  Την Πέμπτην ·Ή ανάστασις»
  "Άννα Στέν— Φρέντερικ Μάρς.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
  μκτην καΐ Κυριακήν άπογευματι
  νή ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «Μέ τό
  χαμόγελο». Την Πέμπτην δ κολοσ
  σός «Μανέζ».
  Διυτίρα, Πίμπτη, Σόββατο
  Κυριακή ώρα 7 1)2 άττογευματινή.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.- Μ(α
  σύστασις γιά δσους ταξιδεόουν
  στήν Άθήνα: Νά παρακολουθή^
  οουν τόν «ΠυγμαΜωνα» τού
  Μηίρναρ Σώ ττού τΐαίζεται μέ ε
  ξαιρετική ίπιτυχΐα είς τό θεοινό
  θίατρο της κ. ΚατερΙνας Άν
  δρεάΒη (ΐτλατεΐα ΚυριακοΟ.
  Είνε τώ Εργον κου συνεκέντρω-
  οί δλο τό θεατρόθιλο κόσμο,
  τ ό Ιργο ποϋ συγκεντρώνει καθ ε
  βράου δλη την άφρόκρεμα των
  Αθηνών.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόνρκμμ» 3ης'Ιουλίου.
  12 25 Ση>α—Έθνιχός "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Άποοπάσματα άπό ίπι
  ρες (9(σκοι).
  13 ΗΟ Χρηματιστήριον Είδήοεις
  "Ωρα ΆστεροσχοπειΌι» 'ΑθηνΛν
  13.45 'Ελαφρά μοασιχή (δι
  σχοι).
  14.10 Είδήαεις—Μετειορολογι·
  χον δελτίον—Κίνησις αγοράς ϋει
  ραιδς.— 'Εθνικός Τμνος—"Γμνος
  Νιολαίας.
  19.10 Μικρά όρχήοτρα (ί»πό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βααλη)
  19.45 Όμιλία διά",την Ε Ο Ν.
  20 Συνίχεια μικραί; όρχήατρας.
  20.45 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
  21 Έλαφρά μουσική (δίσχοι).
  21.45 Ή ώρα τοθ τουριαμοθ.
  22 Τελευταίαι έλληνιχ»! έπιτυ
  χίαι (δίσκοι).
  22.15 ΝυχτεριναΙ είδήαεις.
  22 30 Τρίο Αθηνών. (Μέ τού;
  χ. χ. Σπθρον Φαραντοττον, πιά
  νο, Φρειίερίχον Βολωνίνην, 6ιο
  λί, χαΐ την Δίδα Λήδαν Κου
  ρβύκλη, 6ιολοντσίλλο).
  23.10 Βραδυά Βιεννέζιχης <5πε ρέττας (*2(·χοι). 23 50 Ρεσιταλ τραγουίιεΟ (&πό ττ)ς δίδος Αφροδίτης Πετρελλη, & ψ(φώνου). 0.20 Τελευταίαι ιίδήσεΐζ. 0,30 Μουοιχή τζάζζ (δίσχοι). Ό σατανάς καλόγηρος; ρασπουτιν! ΤΟ ΑΥΚΒΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ «ε» Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ λΥΚΟΣ Ι Ι) Κ Ο ί Μ Ω Μ 1ΟΥΑ1Κ1ΙΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό εγχρωμος χολοσσος Ν ΦΟΛΙΣ "Ενα ωμορφβ χαΐ άπλό ραι μάντζο πλΐγμΐνο μϊοβο' ίνα «φαντάβκυ ώμβρφΐάς καλλι τιχνΐΜβ περιβαλλον. Μέ τους ΕΛΕΝ ΤΖΙΜΠΣΟΝ ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ Άντόλφ Μαντζού Μβυοιχή ΓΚΡΕΣΒΙΝ Ένβ φΐλμ όνιιρ&δες η€» 6* χβρή Ιλο το Ήράκλειο. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τό άθάνατο άριβτούρ- γημα τβδ Λ. ΤΟΛΕΤΟΙ·: ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Μέ ΑΝΙΑ ΣΤΕΗ «ΡΕΗΙΕΡΙΙΗΑΡ! ΙΟΙον ΕΤνε ή τρΐτη ήμέρα πού ή πριγκήπισσα Ιχει νά φανή είς τα δισμερίσματα τής σύτο κρστορικής οικογενείας. Ή τσαρΐνα σηκώνετσι νά πάη νά την δή. Πρέπβι, πρέπει νά την δή Οστβρα άπό την επίσκεψιν πού τής ίκανε χθές ό πρίγκηψ Παθλος Τσεγκόντιεφ.. ΕΤνε άνάγκη νά τής μιλήση... Ή τσαρΐνα μτισίνει είς τό δωμάτιον τί|ς πριγκηηίσσης Νατάσας. Πλησιάζβι την κλΙ· νην της. —Νατούσκα τί Ιχεις, —Εΐμαι άδιάθβιη μεγαλειο τάτη... |'Η μεγαλειότης σας δέν Ιττρεηε νά υποβληθή είς τόν κόπον... Ή τσσρΐνα τής πιάνει τό χέρι... —Κοΐς Νστούσκα.. ΚαΙ πώς είνε κομμένα τα μάτισ σου! ΚαΙ τα μάγουλά σου είνε χλωμά... —Δέν εΐνβ.τΐποτε, μεγαλει- οτάτη... Θ4 περάση. —Δέν μέ άγαπφς Νατού- σκο! Είς τα τελευταία αύτά λό για τής τσσρΐνας, ή πριγκή¬ πισσα Νστάσα άνασηκώνετσι επί τής κλίνης της. ΚαΙ άπλώ νοντας τα χερια της άγκα- λιάζβι την τσαρίνα καί τής φι λίΐ τα χέρια... —ΝσΙ, ναΐ Νατοΰσκσ, δέν μέ άγαρςΐς! —Τό ξίρει ή μεγσλειότης σας πώς σβς άγαπΏ σάν μη τβρα. —Άν μέ άγαποΓσες σάν μητερσ, δέν θά μοθ ιΤχες μυ· στικά... Ή πρινκήπισσα αίσθάνεται δλο τό ο Γμα νά τη"ς άνεβοίνη στό κεφάλι. Μυστικά; Ξέρει λοιπόν ή τσαρίνσ. Είνε δυνα¬ τόν, Μήπως τής εΤπε τίποτε ό Ρασποθτιν, —Χθές εζήτησε νά μέ (δή ό πρίγκηψ Παθλος. Επεκαλέ¬ σθη την επέμβασιν μου, Να τούσκα . Μοθ πσρεπονέθη πώς χωρΐς λόγον πού έκεΐνος τουλάχιστον νά ξέρη, τοθ φέ ρεσαι ψυχρά. Πώς τόν άπο· φΐύγεις... ΤΙ συνέβη, Νστού σκο, ΓιστΙ δέν μοθ εΤπες τί ποτε άπό Βλα ούτά; 'Εγώ ξέ ρω ν ώς ό ΝΙκυ, ώς άρχηγός Ρωμανώφ, δέν θά έχη, Ιχει καμμιά άντΐρρησιν γιά τον γάμο σου μέ τόν —ρΐγ κηπα. Όλοι θεωροθμε πώς ό' πρίγκηψ ιτσρ' δλα τα λάθη πούΕκανε τόν τελευτοϊο και ρό μας άγατιφ. ΚαΙ πρό παν, τος είμεθα πεπεισμένοι τι ώς σέ άγαιτφ. ι Ή πριγκήπισσα Νατάσα αί σθάνβται τα λόγια τής τσα ρΐνας σάν μαχαιρές στήν καρ διά της. Δέν άντέχει. Γέρνει στό μοξιλάρι της πού εχει το ποθετηθή δρθιο γιά νά τής χοη~μϊύη ώς στήοιγμα καθώς εχει άνσσηκωθή στό κρεββά τι της... Άναλϋεται σέδάκρυα. Ι ΚλαΙει μέ λυγμούς... (συνεχΐζετσι) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Νεωτερισμοι τής έποχης πού κυρισρχουν είς τό Παρίσι. Επανωφόρια, καπέλλα, ντ€ζαμπ.Υ]Γ Πολύ τής μέδας είνε είς τό ι Παρίσι, τα τραναπαράν επανωφί 'ρια. Μία μονίχρωμη μουσελίνα ,τρανσπαράν φοριέιαι μέ Ινα έμ ι πριμέ φόρεμα Εάν τό φίρεμά οας Ι είνε μονόχρωμο, προτιμήσιτε ί .' να Ιμπριμέ ίπανωφόρι. Ι "Ενα βραδυνό χαπίλλο άπό τοθ' λι φοριέται έπίαης πολύ, χαί χο λαχεύΐι έξαιρετιχά ϋ»α χαριτιβμέ ] νο ιυναιχιΐο πρίσωπο. 'Η κομψή χυρία προαέχει πολύ στην Ικλογή ενός ντεζαμπιγιί, τί|ς, άηλή; αυτή; τουαλέττας μέ την ί' ποίαν δέχεται είς τό σπίτι τίς φίλες της. Τα ντεζαμπιγιέ τή; μόίας Ι χούν πολύ άπλί) γρχμμή **1 γχρ νίρονται μέ πιετάκια, άζ-ύ? κεν τημένα, άντραντέ ή δαντελ)ένια βολάν. Τό χομψίτιρα ντεζιμπιγιέ είνε άπό ζωρζιττα ροζ πά λ καί γάρ νίρετιι μέ φΐερά οτρουϋοκαμή λου. "Ενα ώραιότατο ντεζχμπιγιέ τής έποχής είνε άπό μουσιλΐνα ή ζιβρζέττα ίνοιχτοθ χρώματος χαί χατά προτίμησιν μηλέ ιτάλ, ρό.,, κίτρινο ή φιστιχί Χαριτωμένες είνε ίπίσης οί πι τζάμες τής μάδ*;· σας έτιτρέηετε δμιος νά τίς φορέσετε, μίνον δταν ςχετε πο)ύ λεπτή χαί κομψή αι λουίττα. Οί πιτζάμες αϋ-έ; γίνον τ>ι άηο χίϊπ—ντέ—ο'.ν άνοιχτοθ
  χρώματος ίαπριμέ μέ πολύχοωιια
  λοιιλούϊια ή μεγάλα η-οϊ αϊ ζωη
  ρ4 ΙιιΙσια χρωμα.
  Ή τελειιταΐχ λέξις τί)ς πχρι
  ζιανιχη; μί5»ς είνε οί πιτζίμες
  άπό σατέν λευχί, μέ πουα 6ελ^
  ϊίνια μαθρα ή μαρόν.
  Κ«1 γιβ να έπανέλθοαε εί; τα
  ψί 55
  Κ«1 γιβ να
  ίπανωφίρια, τί χομψίτερο
  νό μ*ντώ πού συνοξεύΐι την 1<τ οη^η τοκαλέττα ττ)ς χυ^ίας ε'νι άπό τα»ΐα ζ(ΐΐτ)?οΟ χρώμχΐος χά χατά προτίμησιν χόκχινο, πρία νο ζίντ ή σέ χρώμα πορτοχαλλ! Ή ώραιίτιρη 6?αδυνήτου»λέττ: τής εποχάς, ιίνε άπό χεέπ ή μοί σελίνα έμπριμέ μέ μεγάλ* πολι χοωμα λουλούΐια ή ΝτιοτεγΜέ ^^%^^^^^ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ» Άδελφών Σ. Μαρνιέρου ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Φημίζεται διά την καθαριότητα διά την τά¬ ξιν τού, διά την άκραν περιποίησιν τής υπηρε¬ σίας τού. Τα φαγητά τού παρασκευάζοντκι μέ άγνά σπάνια ύλικά. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ Φιλανθρωπικου Συλλόγου Κυρίων Ηρακλείου Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν τι των Δικαστηρίων, ϋπάρχει διαρκής εκθεσ.ς των ε (δών 'ΥφσντηρΙου τοθ Ιόρύματος καί πωλοθνται τα τόσον περΐφημα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης. . 'ΕπΙοης βλα τα «Τδη οΐκιακής τέχνης, έξαιρε τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔ1ΣΙΑΝ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ί Ι V Ι Ε Γνωστοποιεΐ ότι άτίό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τακτι¬ κάς άνά δεκαήμ«ρον άνοχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ διά των κάτοθι νεοτεύκτων καί -ΨΥΓΕΙΟΝ τής γνωστής Έταιρβίας: ταχυπλόων άτμοπλοίων ίΑυΒΙΤΖΕΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΛΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ2 ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ά)π. ψυγείον ϋΟΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ϋΟΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ϋΟΝΝΑ 1η 10η 20ή 1η 10η 20ή 1η 10η Αύγούστου Σεπτεμβρίου » » Όκτωβρίου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «Ι .νδ.«φ.ρ.μ,ν., & Σ·α Τηλέψ. 3-91. 110ο ν Τοϋ Άρμστρογν_· Κ*1 δια νά διαχηούξη την χαι νοτομίαν τού χαί είς τόν άλλον χό ' σμόν, ί Μουσταφά Κεμάλ ϊστειλε χον οτενόν φίλον τού, τόν ΈντΙπ Σερβέτ, ώς πληρεξούσιον είς μωαμεθανικόν συνέδριον τη*ς ίχας. Είς τό ίερόν αύτό χίντρο' τδν Μιοαμεθχνδν είχαν σαρρεύσε άντιπρόαωποι άπό την Κεντρική Ασίαν, την Άφρικήν, την Άρα βίαν, τίς Ίνδίας, χά μαλαΐχά χρα τη ΠολλοΙ έξ αύ:δν ήσαν φανα .τιχοί χά! δλοι των ή7αν ά?ωσιω ΐμένοι ΜναμεθανοΙ πιστοί είς τό προφήτην, έρμηνεύοντες τό Κορά νιον χατά γρίμμ». Ό ΈντΙπήταν μιχρόσωμος, παχος, μέ χόκχινο πρόσωπον. Είς τό συνέδριον, έ' τώ μίσφ τδν φανατιχών Ιχείνω' θρησχολήιττων, πΐύ φοροθσαν τϊι ίθνιχάς ένδυμασΕας των, ένεφαν αθη μέ επίσημον εδρωπαΐκόν Ιν δυμα χαί μέ υψηλόν πΐλον! Άλλά τόσον ήτο τό γόητρον τοθ Μουστα φΖ Κεμάλ, τοθ Γαζή, ώσ:ε ί Έντίπ Σερβέτ εδχε εδολοφονήθη ιδτε χάν έγιουχαΐσθη. Τόΐε ί Μουσταφά Κεμάλ ίστρά ϊη πρός την θρησ«είαν. Ή θρη σχεία εξηκολουθεί άχό,ιη νά άχι τίζιται μέ τόν κρατικόν μηχαν σμόν. Ό μωαμεθανισμό; Ιξηχι λούθει νά είνε μία χρατιχή θρη σχιία. «"Ολα τα δεινά μας προέχοντα έκ τή; επεμβάσεως τής θρησκείαν είς τα τοθ χράτους .. Μίνον ίνα· άσθενής όργανισμός Ιχιι ανάγκη τής θρησχείας διά νά χυβερν^ϊ!» είπεν £ Κεμάλ χαί διίταξε τό χωρισμόν τής θρησχείας άπό τό χράτος. «Ή θρησχεία —εδήλωσε— δέν δύναται ν' άποτελή κρατικόν ζή τη μα. Είνε ζήτημα αφορών καί έν διαφέρον τα ά*τομα. "Εχαστος πό λίτης τή; δημοκρατίας είνε ελεύ θέρος νά χανονΐζη τα τής θρησχε α; τού κατ' απόλυτον βούλησιν» ΚαΙ απροκαλύπτως χατεφέρετο χατά τής θρησχΐίας. "Αφηνε νά φαίνεται χαθαρά δτι δ θρήαχος ίνθρωπος, ί ανθρωπος πού πηγά νεν είς τό τζαμί χαί προσηύχετο ήταν γι' αυτόν ίνας άμαθής τρελλός, £νας ίνθρωπος έν πάση περιπτώσει άχρηστος. Αί ίίέαι τοθ Μουοταφβ Κεμάλ ήσαν χαί αί ιδέαι τοϋ λαΐχοθκίμ ματος. ΚαΙ ίΐσι τής μοδας ίγινε νά χλευίζη χανείς τα τής θρη σχείας, {νφ τό νά εκτελή χανεΐς τα θρησκευτιχά τού ,χαθήκοντα εί χεν αποβή επικίνδυνον. Οί Τοθρ κοι έπαυσαν πλέον νά πηγαίνουν είς τα τζαμι! Μετά τό φέσι είχι χαταδιχαοθί) ή θρηοχεία. (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΜΩΡΙΪ ΣΕΒΑΛΙΕ κ«1 ή γοητευτιχη ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΟ- ΡΥ στ* ΓοΛλικί) φίλμ: με το ιζί έχ^ άΟπμβυ χρίου ιτού κατβρβωοβ μέ τβ χ«μ«ν·λ« τβτ» μ«1 κατέπτι αι τή ύέξχ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ένας βκηνοθκτικος κο λοσσός: ΜΑΝΕΖ Τ* δρ«μ« μ,ά, »ητ|οβ.. «·» άνβ,γκαζ,τίι να σ«τώο«? VI* ν* σωο0 τέ) πα,ίί ,ηί, ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίκετο δ κ. Γε¬ ώργιος Δ. ΜιΐουρΛ.άκης σηουδα στής τής έν Χάλκη, θεολογικής Σχολής. —Ανεχώρησε δι" "Αθήνας ό κ. Ευάγγελος Γκικας της σρωμα· τοΐτοιίας Γεωργαντά. —Μεταβαίνων είς "Αγιον Νικό¬ λαον αφίκετο είς τίιν πόλιν μας ώ Διοκητής τού Ταμείον) Έφέδρων Λΐσηθίου κ. Μιχ. Περοδασκαλα ι/ΤΐΓ, ΘΑΝΑΤΟ1.- Ήγγέλθη έκ Κα¬ βάλλας, ό θάνατος τοθ έκεΐ &ρι στα έγκατεστημένου ΉλΙα Πά ττουτσάκη, έξ ΆγΙας Παρασκευής ΆμαρΙου, καταγομένου. Τοθς οί κεΐους τού καί Ιδιαιτέρως τόν ά δελφ6ν τού Αντώνιον Πατιουτσά. κην συλλυπούμεθα. *** Γύρω στήν πόλι. 'Εντός των ημερών θά διεξα· χθοθν αί ετήσιαι έζετάσεις των μαθητών καί μαθητριών τοθ Ώ· δεΐου Ηρακλείου. —Τό λαμπρόν τουτο ϊδρυμα Βι· ευθυνόμενον άπό έκλεκτοθς καθη γητάς καί καθηγητρΐας τής μου- σικής, θά καταοειςπ τάς συντε· λουμίνας είς αύτό προόδους »ών σπουδαζόντων καί Θ' άποσπάοη διά μίαν ακόμη φοράν Εκθυμον την Ικανοποίησιν καί τάς ευχαρι¬ στίας τοθ κοινοθ. —"Ολίγαι σχετικώς ημέραι μδς χωρίζουν άκόμη από την Εναρξιν τής σταψυλικής περιόδου ή ό- ποία εφέτος προοιωνΐζεται έξαι ρετική. —Ή κυβέρνησις άποβλέπουσα μετά ζωηροθ ένδιαοέροντος πρός αυτήν πρ6κειται νά έγκρίνο νόμον δι* οθ καθορΐζονται καθημερινοΐ άπόπλοι άτμοπλοίων έξ'ΗρακλεΙ ου δι' Αλεξάνδρειαν καί Πειραια. —Ή κίνησις τής πόλεώς μας θά είναι ώς έκ τούτου ζωηροτέρα ή άλλοτε, αί υπηρεσίαι ποιοτικου ίλέγχου των έξαγομένων σταφυ· λών περισσότερον συντονισμέναι καί τό γενικόν ενδιαφέρον διά τάς σταφυλάς μας ανώτερον ά¬ πό ττέρυσι. —Συμπληρωθεισών καί των τε¬ λευταίον προειοιμασιών των ψα ράδων ήρχισεν άπό νροχθές ή όΛιεια διά των γρΐ—γρΐ έντός τής περιοχης άπό τής άκτής τής ΆγΙας ΠβΛαγΙας μέχρι κάΐ τοθ λιμένος μας, —Τό Θέαμα των πλοιαρίων τα όποΐα χρησιμοποιοΰνται πρός τόν σκοπόν τούτον είναι κατά τάς νώκτας. γραφικώτατον καθώς φω τΐζονται μέ τούς μεγάλους των πρ&βολεϊς πού κάμνουν την Θά¬ λασσαν ν' άντανακλφ, σ' απρο- σμέτρητες μαρμσρυγές... —Κατάμεστα κόσμου την πά ρελθοϋσαν Κυριακήν τα ϋπαίθρια κέντρα, τό άπύγευμακαίτθ βραδυ. —'Η νυκτερινή κίνησις Ιδΐωι. δι¬ ετηρήθη μεχρι των μεταμβσονυ κτιων ώρών καί πέραν. —Συντελεσάσης είς τουτο καί τής καλοκαιρΐας, την οποίαν τε¬ λευταίως έπλαισίωοε πάλιν μία αΐσθητη ανοδος τής Θερμοκρα- οίας. —'ΑρκετοΙ οί λουόμενοι είς τα δημοτικα λουτρά τοΰ Πόρου. — ΚαΙ έκ των δύο φύλων φυσι κά καί έκ κόσμου ποικΐλλον- τος. —'Εννοιΐται δτι την ζωήν έδΐ δ ου ν έδώ οί κυρΐως κοσμικοΐ είς τούς όποΐους άλλως τε όφείλεται είς κάϋε ««λαζ», ή δλη κίνησις καί ζωή —Έκτθς των έκδρομων, την πά ρελθοΰσαν Κυριακήν ίδωσαν καί επήραν καί τα στερεότυπα «γου ήκ εντ». — Άπό τό έσττέρας τοθ Σοββά- τού τουλάχιστον εσημειώθησαν ίξοδοι συμπολιτών είς ττ,ν εξο¬ χήν πού οιημέρευσαν έκεϊ καί την Κυριακήν. — Είς τόν Θερινόν Πουλακάκη εξαιρετική πρεμιίρα καί άπόψε με τό περίφημον «Γκόλντουίν Φθλλις» την ταινίαν ποθ αποτε¬ λεί γεγονΰς διώ τα κινηματο γροφικα χρ^νικά. — Ειτίσικ «Ις τόν «Άπόλλωνα» κόσμον Οα συγκεντρώση τό άρι στοτεχνικόν φίλμ: «Μέ το χαμό· γελο». • ΡΑκορτερ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕίδοποιιΖται τό Σεβαστόν κοί¬ νον Ηρακλείου δτι δ γνωστός διά την ταχύτητα χαί είλιχρίνει άν τού Ταχυδράμος ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ Αναχωρεί εκάστην έβδομάδα ά· ιλλιπώς διά Πειραια χαί τάνά- παλιν. Πληροφορίαι παρά τφ χ. Μπα- αμούτοω. Άρ. τηλ. 7—88. ΔΙΑ ΤΟΓΣΣΤΑΦΥΛΕΞΑΓΩΓΕ1Σ Ένοιχιάζονται δ6ο άπ&θήχαι κατάλληλοι διά χαλάθια χαί χι- βώτια οταφυλων. Πληροφορίαι παρά τ© Εύαγγέλφ Άνωγειανάχη. α&λιομόν χαί ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. Χ&ΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΔΟ£ Λ0ΗΝΑΧ8 Πλησίβν ϊτ«β. ΜονκβτηράΜ καααν πληροφορ(- ■ν Α οιιυκολυνσιν («τριχης »ύο«»»ς, «1ς «ύ< είς 'Αβηνβς μετ«0οι(νβντκ« «σβενεΐς βνμ· «βλίτοις τ·». ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ *4*€ ΆνΙεη» Μην» ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρός διά τό 3. νοδοχεΐον «ΕΛΛΑΣ>,
  υί °<>< Μωάμεθ φ σθοθν τους, μηνσ χήν, ίρατοθσαν τούς άγρούς. ΤΙ άνοησία τρα πσλαιοφά σιηρ. σκέψις μοθ ήλΐ νά έφωτΐζετο Ιδού έγώ περιέ μου. ΤΙ θά εΐτΐπ νά Ιχη ύτΐ' δψ λπόκοσμος! __·Αληθινά, μορφΐδης' ώς Φ μένος· —Έγινε άκ σεν ό Άετός. -Όχι. —ΤΙ εΐπες; —Όχι σοθ —Τοθ Μορ γαρος. 'Εγώ νά σά ος,φΐλοι μου, ι καμμίαν όμΐχλι των ττοιητών. Ποιητής εΤ ριος κοί ή Μ€ ροθλά τού, ή φαντοοθήτβ τί οί Ιρωτές των. ΕΰΝΙΚΗ ΤΡ ΥΠΟΚΑΤΑ ΔιαχεΙρισις >
  Προχήρυξις
  είς α' επανο
  ψ τή* 31ην '/ουλίον
  "! »ο νποχατάστημα τής '
  κημάχω
  κνήματος
  ,ΐ, Καταστή;
  ί,νυπόθηκον 3·ά δρ. 3
  ί"0^1"*»! όροι είναι
  ΐ
  γνώσιν.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΪΛ
  ίϊίϊ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  605βν
  —Έγώ έπλάοθην διά νά εΤμαι Τοϋρκος, νά βλέ·
  πω δλην την ημέραν ούαί δρχουμένας τούς ήδυπα-
  θεΐς έκείνους χορούς. κ«ί νά Ικρατώ τόν ναργιλέ
  καθήμενος διπλοποδητΐ, ή μικρός τις ήγεμών Γερμα
  νός, χορηγών ενα ήαισυν μόνον στρατιώτην είς
  την Γερμανικήν ΌμοστονδΙαν, καΐ ένασχολών τάς
  ώρας τής άνέσεώς μου είς τό νά στεγνώνω ταίς
  κάλτσαις μου έτιί τού φράκτου μου, δηΚαδή επί
  τοθ μεθορΐου τής ήγεμονΐας μου. Ιδού διά ποίας
  τύχας ή"μην έγώ γεννηαένος! Ναΐ, εΐπα δτι ήθελβ
  νά ήαην Γοθρκος καί 6έν άποσύρω τόν λόγον μου.
  Δέν καταλσμβάνω διατί τάχα νά λέγουν διά τούς
  Τούρκους ού τα 8σα λέγουν.
  Ό Μωάμεθ Ιχει τι καλόν σέβας πρός τόν έφευ
  ρέτην των σεραγΐων μέ τα ούρί καί των παραδεΐ-
  σων μέ τάς όδαλίσκας! Μή περιυβρΐζωμεν τόν μω
  αμεθσνισμόν, την μόνην θρησκείαν, ήτις είνε κε
  κοσμημένη δι* ενός όρνιθώνος! Έτταναλέγω λοιπόν,
  οΐνον καί πάλιν οΐλβν
  Ή γή εΤνε μία μεγάλη άνοησίσ. Καί τώρα, ώς
  φαίνεται αύτοι δλοι οί χαμένοι θά πάγουν νά πια
  σθοθν άπό τα μαλλιά νά σπάσουν τα ρουθούνΐα
  τους, νά κατασκοτωθοθν έν πλήρει θέρει, .Ιούνιον
  μήνα, έν φ κσι^ώ ημπορούσαν νά πάνε'! βίς την έξο
  χήν, μέ μίαν καλήν, καί—έστω καί αίσθηματικήν—
  κρατούσαν τόν βραχΐονά των, ν' άναπνεύσουν είς
  τούς άγρούς, τό &ς>α>μσ των νεοθερΐστων χόρτων.
  Τί άνοησϊα τρανή! τρανή! Πρό μικροθ πσρετήρουν
  έΐνα πσλαιοφάναρσν, σπασμένον είς κάποιο έργσ
  στή"ρι, δπου έπωλοθντο παλαιά πράγματσ, κοί μ(α
  σκέψις μοΟ ήλθεν είς τόν νοϋν. Καιρος είνε, εΐπα,
  νά έφωτΐζετο τό γένος τό ανθρώπινον. "Αχ. ναΐ!
  Ιδού εγώ περιέπεσα έκ νέου είς τάς μελαγχολΐας
  μου.
  ΤΙ θά είπη ά καταπίη κανεΐς 6να στρεϊδι καί
  νά έχη ύπ' δψιν μίαν επανάστασιν! "Ω! άηδής πσ
  λτ)όκοσμος!
  —Άληθινά, ίΐπες επανάστασιν, άνέκροξεν ό Εύ
  μορφΐδης' ώς φοίνεται, 6 Μάριος είνε καλά έρωτευ
  μένος.
  —'Έγινε άκόμη γνωστόν ποίον άγατφ;
  σεν ό Άετός.
  -Όχι.
  —ΤΙ εΤπες;
  —"Οχι σοθ λέγω.
  —Τοθ Μαριου οί ερωτες! άνέκραξεν ό
  γαρος.
  Έγώ νά σδς είπω τί εϊδους θά είνε. Ό Μάρι
  ος,φΐλοι μου, είνε ένας άτμός' θά εΰρε λοιπόν
  καμμίαν όμίχλην. Ό Μάριος είνε έκ τοθ γένους
  των ποιητών.
  Ποιητής είνε συνώνυμος τοθ τρελλός. Ό Μά
  ριος καί ή Μαρία τού, ή ή Μαρίτσα τού, ή ή Μα
  ροθλά τού, ή ή ΜαρουδΙτσα * τού, ήμτιορεΐτε νά
  φαντασθήτε ιί ζιθγος θά άποτελοθν, τΐοΐοι θά είνε
  οί έ'ρωτές των.
  (συνεχ(ζεται)
  Έν τοιαύτη περιπτώσει μετά
  σχετικάς βεβαιότητος δύναται νά
  γίνη ή πρόβλεψις δτι ε ως τό 6ρά
  ίυ θά ίχη ξεσπίση ή καταιγίς.
  "Οίαν είνε τέηια κουφίδρασις
  πολλά πουλιά άφήνουν ν' ακουσθή
  ίίιαιτέρω; συχνά ή κραξιά ή τδ
  σφύριγμά των. Άλλά καί αυτών
  των ζώ(ύν ή στάσ ς προσίιορίζεται
  ά πό την υφισταμένην καιρικήν κα
  ίστασιν, άπό τόν χαιρό π.οκά
  νει καί δχι άπό τόν καιρό πίύ
  θά κάνη.
  "Αλλωστΐ είς τοιαύτας περι
  πτώσεις τό ιδιαίτερον των χαΐρι
  κων συνθηχων—ή έξχιρετιχή επί
  παραδείγματι κουφίβρασις—είνι
  αίοθητόν καί είς τόν άνθρωπον, ό
  ποίος διά τοθτο δέν 1<ιι ανάγκην ά παρετηρήθη τα αλλα ζωα διά ά τα λάβη ώς γνώμονα τής καιοι «ής καταστάσεως. Έν τοσούτω Μέ ΕΟΜΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαχεΐρισις κτημάτων έξ ανταλλαγήν. Προκήρυξις πωλήσεων. Έκΐίθεται είς α' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ενεργηθή σομένην την 31ην ΊονΧίον 1939 ημέραν Δευτέραν καϊ ώραν 11—12 π.μ είς τό ϋποκατάστημα τής Εθνιχής Τραπέζης ή εκποίησις των κάτωθ κτηματωνι Αριθ. κτήματος είδος θέσις κτήμ. "Επτ. τ.μ. α' προσφορά βββ Άποθήκη Χανίων ΙΓόρτα 80 117.60ό 899 Κατάοτημα » » 117 199.500 Ένυπό&ηχον διά δρ. 3348 έντόκως άπό 27—12—22. Οί άναλντικοϊ ό'ροι είναι κατατίθιιμένοι εις τό ϋποκατάστημα τήι Έθνικής Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί βουλόμενοι νά λαμ· βάνωσι γνώσιν. (Έχ τοϋ Γραφείον). ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
  διευθυνόμενον παρά τού συμπολίτου μοτςκ.
  Γεωργ. Δασκαλάκη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
  Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζετβι διά
  την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
  στησαν απαράμιλλον.
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  •θύος Ζταδίβυ-ΑβΗΝΑΙ
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνβ
  τοθ σήματος:
  ΦΙΣλΕ.υ.
  Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  'ΛβίΙναι—Πεβμβκζβγλβ» 9
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι' έκείνους πού βέλουν
  νά ττλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Ο ΚΑΙΡΟΣ
  Β'.
  δπάρχουν χ»1 ζώχ, δπως χαί άν
  Θρωποι μέ ιδιαιτέραν συναίσθησιν
  είς τάς καιρικάς συνθήκας. Μετα
  ξΰ αυτών συγχαταλέγεται ίνα μι
  κρό ψχράχι—Σλάμ μπάϊασερ, δή
  λαδή «ψίρι πού δαγχάνει την λά
  απη», τό λέγουν οί ΓιρμανοΙ—
  πού άναίεύει τόν βυθόν ποΐαμών
  καί λιμνών είς· αναζήτησιν τής
  λείας τού.
  Κάθε φοράν πού επίκειται κα
  ταγαΕς, πολλήν ώίαν πρίν 'ξεσπά
  αη ή θύελλα, τό ψχράκι Ιμφανί
  ζεται είς την επιφάνειαν των 65ά
  των καί κολυμβά άνήσυχον. Ή
  κολλυμβητιχή χύατις τού δύναται
  νά χαρακτηριαθί ώ; άληθές βαρό
  μέτρον άφοθ είνε εύχίσθτ,τος καί
  είς ελαχίστας πιέσεις τοθ αέρος
  καί τάς μεταδίδει είς τό όργανον
  τής ίσορροπΕας καί είς τό έΐωτι
  ριχόν ού;·
  Ή προχδεσινή
  έκδρομητώνσιδηρουργών
  εις Γοργολαίνι.
  ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ
  Α.'
  Τό μαγειριχόν &ας, δπω; μάς
  τό προσφίρει σήμερα ή βιομην,κ
  νία, λευκόν χαί άλμυρόν, είνε 98
  καί ποκλάκις 100 τοίς έχατό χα-
  θαρόν χλωριοθχι-ν νάτριον. Άλλο
  τε τό ά"λας εξήγετο άποχλειατι-
  κώς έχ τής θαλάσσης χαί έκ των
  άλμυρών λΐμνών δι' έξατμίσεως.
  Τό θαλάσσιον οΐλας έχτός τοθ
  χλωριούχου νατρΐου περιέχει καί
  λατα καλίου, θειΐχοθ άσβεστίου,
  μαγνησΐΌυ χαί ίώδιον. Μέ τάς ά
  ναλογΕας »ύτίς — 8πως «Ιδαμε
  χθές — τό αλας πού είνε άπαραί
  τητον οτοιχεΐον τοθ όργανισμοθ
  μας, ίέν βλαπτει. Τό μαγειριχόν
  δμως &1χς πεύ μας προσφέεει ή
  διομηχανία, ώς χαθαρόν χ^ωριοθ
  χον νάτριον ίνεργεί είς τόν όργα
  νισμόν μας ώς δηλητήριον διότι
  διά νά έξάγη άπό τάς είσαγομίνας
  τροφάς τό χάλιον πού τρόπον τι
  νά ενεργεΐ ώς άντίδοτον τοθ χλω
  ριούχου νοτίίου, δ έργανισμίς
  μας δποβάλλε'ται είς πρόσθετον έρ
  γασίαν. Έ έργασία αυτή, είνε ά
  παραίτητος διά νά έξαοφαλίζεται
  ή φυσιχή ϊσορροπία των άλάτων
  τοθ νατρίου χαί τοθ χαλίου είς
  τό ο Γμα μας. Διότι ή ιίς αλατα
  σύστασις τοθ υγροθ μίρους τοθ
  αΐματος — τοθ έροθ — είνε άχρι
  6ώς ή ιδία μέ την σύστασιν τοθ
  θαλασσίου* ύδατος. Καί δ.τι συμ
  δαίνει μέ τόν άνθρωπον, ϊσχύει
  χά Ι διά τα ά'λλα ζωα.
  (συνεχίζεται)
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΙΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΜΟΙΡΕΣ Ιούλιος (άνταποχρι
  Τίθ μας) — Ως γνωστόν, χατόπιν
  αποφάσεως τής κυβερνήσεως,έτιεξι
  τάθη ό θεσμός τής συγκεντρώσεως
  τοθ σίτου χαί είς την Μιασαράν
  άπό τοθ τρέχοντος ίτους. Την
  συγκέντρωσιν θά ένΐργή προσωρι
  ν ώς ή Ένωσις Γΐωργικών Συνε
  ταΐρΐαμών Με"σα(άς ή ίποία κ»ί
  θά δίίη προχατβ.βολάς ιίς τούς
  παραγωγίύς μέχρις δτου χαθορι
  οθιθν οί έριστιχαί τιμαί. Σχετι
  κως ή Ένωσις απηύθυνε χήν
  κάτωθι εγκύκλιον πρός τούς πά
  ραγωγςύς διά των προΐδη ών των
  συνεταιμσμών:
  Ώς γνωσιόν δμΖν, κατόπιν α¬
  ποφάσεως τή Σεδασιής Κυβερνήσε
  ω?, έπιξετάθη δ θεσμές τής συγ
  κεντριίαιως σίτου υπό τής Κεντρι
  χί)ς Έπιτροηής Προστασίας Έγ
  χωρίου Σιτοπαραγωγής (Κ Κ.Ο.Ε
  Σ.) είς τάς σιτοπαραγωγούς περι
  φεριίας τοθ ΝομίΟ δι' έξαγοράς
  των πΛβονασμάτων είς προατοτευ
  τιχάς διά τόν πΐΛραγωγον τιμάς.
  Ή προσυγχέντρωσις >αί δρισχοή
  συγκέντρωσις των πλεονασματων
  τούτων ανετέθη είς την ημετέραν
  Ένωσιν. Πρός τούτοις εχομεν
  την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν
  υμών τα κάτωθι κ αί νά παραχα
  λέσωμεν διά την ιύριϊαν δημοσία
  τητα τής παρούσης μεταξύ των
  παραγιογ&ν τής περιφερείας σας.
  Μέχρις δριστικής παραλαβής
  των τιλεονασμάτων 5πό τής Κ.Ε.
  Ω.Ε.Σ , πρός δκυκόλυνσιν των
  παραγωγών, απεφασίσθη δπιος έ
  νεργηθή προσυγχεντρωσις 6πό τής
  ήμετίρας Ενώσεως μέ προχαταβο
  λάς έναντι τής άξίας τοθ παραδι
  δομένου σίτου, χυμαινομένας άπό
  δρχ. 7.60—8.20 κατ' όχάν άνα
  λόγω; τής ποιότητος χαί βίρους
  χατά έχατόλιτρον χαί μιτά την
  ενέργειαν των χεχανονισμένων έχ
  πχώσεων διά ξένας Ολας χαί φ
  ραν. Ή έχχοθάρισις τής άξίας
  τοθ παραδοθέντος σίτου θά γίνη
  μετά την οριστικήν παραλαβήν
  δπό τής Κ.Ε.Π.Ε.Σ). %αΙ άναλό
  γως τής 6πό ταύτης χατατάξεως
  τοθ παραδοθέντος υφ' ενός έχά
  ότου παραγωγοθ σίτου κατά ποιό
  τητας.
  Ή παραλάβη θά ένεργήται μό
  νόν έν Μοίραις (όρΐσθέν Κέντρον
  Παραλάβη;) χαί είς τάς αποθήκας
  τής Ένώσεω:. Λόγφ έπιβρανδύν
  σεως τοθ άλωνισμοθ ή παραλάβη
  ιιοθ σίτου κατόπιν έγκρίσιως τής
  Κ.Ε.Π.Ε Σ. θά αρχίση άπό τής
  15ης τρέχοντος μτ,νός άπό τής
  ήμερομηνίας Ιϊ ταύτης οί πα^
  γωγοί θά προσχομίζωσι τόν σΐτον
  των είς την Προαυγχεντρωσιν.
  Πρός ευκολίαν τ*ς κατατάξεως
  καί ίδιον συμφέρον των παραγω
  γών συνιστώμεν £πως ληφθή μίρι
  μνα κατά τόν άλωνισμόν χαί μετά
  τοθτον Γνα μή γίνη ανάμιξις άνο
  μοειδών ποικιλιών καί ποιοτήτων,
  ομοίως δπως δ προσχομιζόμενος
  σίτςς είνε άπηλλαγμίνος ξίνων 6
  λών (χωμάΐων, άμμου, ζιζανίων
  μαυροχοθχι, δαυλίτου κλπ ). Ποσό
  τητες περιέχουσαι ξένας Ολας πέ
  ραν των χεκαν&νισμί^ων ποσοστών
  Ι έν θά παραλαμβάνωνται.
  Παραναλοθμεν έπίσης δπως οί
  παραγωγοΐ έχωσι 6π' ίψιν νά
  φροντίσουν καί προσκομίσουν είς
  τάς αποθήκας μας έφ' άπαξ χαί
  ουχί τμηματιχως ολόκληρον την
  παραγωγήν των σίτου τόν οποίον
  προτΐθενται νά παραδώσωσιν είς
  την Συγκέντρωσιν.
  Μετά τιμής
  Ένωσις Γεωργικών Συνΐταιρ
  σμων Μεοοαράς
  Ό Πρόεδρος
  Χ. Καμαριανάκης
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  'ΑΠΟΛΛίίΝ,
  της άπολότο» νροτιρήσΐΑς δλ·ν
  ΉρακΔ.βι·τ·ν,
  - Τό κεντρικώτερον των "Αθηνών.
  Άναχαινιαθέν καί πάλιν έξαβφαλίζει >λ« τ*
  πλεονκκτήματα τής βνέοβΜί καί εύχαρίανυ 6
  μ·νΙδ.
  Φ. λ. η.
  Είς τίι σΐιραν των ώραίωνέκδρο
  μών πού άπο πέρυσι καθιέρωααν
  μέ ζηλβυτην τάξιν καί σύατημκ
  τα ίιάφορα έπαγγελματικά σωμκ
  τβΐα Ήρακλΐίβυ προσετέθη «κό
  μη μία θαυμασία έκίρομή κου
  ώ?γάν»σβ την πκρελθοΰαβίν Κυ
  ριακην είς την γραρικην Μβνί>ν
  τοΰ'Αγίου Γειιργίβυ—Γοργβλ*ΐν»
  Σύνδεΐμος Σιδπρβυργνιν, Ό
  λώ ΐ λ
  ρυχαλκουργών
  ργ,
  Χαλκβαρ^ών.
  δέ 2λη ή περιοχίι άντηχοΰσβ ά
  πό τα τραγούδιε των καί τούς ή
  χου; μανδβλίνων καί άλλων μου
  σικών όίγάνων.
  Εί; Γοργολ«ΐνι διαμένβυν ά
  πό 23πμέοοο καί περϊ τούς 60 έ
  λβνοσβΰντβς στρατιώται τού 43ου
  συντάγυατο; Οιτβ την στοργικΐιν
  πβοίθχλψιν τού άνβυΐτιάτρβο κ.
  Παΐταμαατοράκη πρόκβιται δέ με
  τα ίνα δεκαήμερον όιτότε θά ίχω
  Συμπαθεΐς έπαγν*λμ«Γί*ι πού μο βι άναλίβιι τβλκίω; οί ήδη διαμέ
  χθοΰν έλοχρονϊω: χόνοντες, των νβντες έ«βΤ νά μεταβό άλλη κκο
  τίμιον Ιδρ&τά των μέβ' τα καμί στβΧή Τό κΧΐμα εί; Γοργολαίνι
  νια -έργαστπριά των, αΙ<'<χι άσφα εκρίθη τβ ύγι«ινότ*οον δι' «ύτό λώς κ*ί οί μόνοι πού έ χου ν πϊ δέ κ«1 έπρβτιμπθπ ώ; τοΓτος 4ν«ρ ρισσότερην ανάγκην άπό κάθϊ ρώυβως των στρατιώτην οί όποΐοι ■■-■-■ ■ έξβ άλλον νά έξέρχωνται στην χπ, ν' άναπνέδυν λίγον καβχρόν άίρα γιά νά έιτιδΐδωνται έκ νέ ου είς τό πολύμοχ9ον έπάν;ελμά των. Κ«ί μίαν τβιαύΐην έχόρομήν πού χάρισε ωρκς άλητμονητης χά ράς καί άναανησϊων έηραγμκτο πο'ιπσαν «ρβχβές εΙςΓοργολκΐνι οί σιδηρουργοί μας. Ύπερϊκκτον πϊντήκβντα ήσαν τα άτομαπού μετέσχον είς αύτην Κι' ολοι σημβιώτβον είναι κατβνβουσια σμίνοι άπό τόν Ιατρόν των, τόν κ. Παπαμαστοράκην καί άπο το εκλεκτόν καί αφίονον συσσίτιον τό οποίον τούς παρέχβται. ; Όλόκληρος η Γιμέρα διέρρϊυ αί μέ χορούς καί τραγούδια των έκδρομέων. Πΐρΐ την 6 30 δέ έβπβ ρινην ο! έκδρομεϊς αυνεκεντρώ θηβαν είς Κ*τω 'Ασίτες ο! κ*τοι κοι των οποίων τούς επέδειξαν έπίατρεψαν- μέ τάς ωραιοτέρας αίσθήματα σπανίας φιλοξβνίας καΐ των άνκμνήαϊων,βύγνώμονες πρός έιτιβιβασίέντις των αυτοκίνητον έκδρομής, τοΰς ό·γ«νωτ«ς τής . . . τούς χ μ. Εύαγ γ. Οίκονόμου, Αντ. Λαμπράκην, Ιωσηφ Μαρ κουλάκην, Έμμ. Μιζεράχην, Ε. Σακαδάκην καί Κ. Μαρνελάκπν Ή άφιξις των έκδρομέων είς Γορνολαΐνι διά μέσου των χωρί ών Βοϋτβς, Πβτροκεφάλου. ΆγΙ ου Μύρωνος, Πύργου Μαί Ά οί των ανεχώρησαν κατβυχαριστημέ νοι διβλθόντβς καί πάλιν έκ Πυρ γοΰ καί Άγΐου Μύρωνος δπου έστάθμίυσαν επί ήμίαειαν αχβ δόν ώραν. Είς τόν "Αγιον Μύ ρωνα Είχεν έκδράμβι σημιιωτέ όν καί ό σύλλογος ΰποδηματοποι ών Νεαπόλεως δστις καί εστβψί . . . . τόν άνδριάντα τοΰ Ηρωος Χατζο τβί ^ κμτοιμοι των οποίων Ιξηρ | μιχάλη, γενόμενος δβκτός μέ έ χοντο είς τάς ό δούς καί τού; έ-1 ξκιρετικά «Ιββήματα φιλοξ«νίας χαιρέτων μέ βυγκινητικάς φιλο άπό τοΰς Άγιομυργιανους, ξίνους έκδηλώβκις, συνβπβσϊ μέ Έξ ' Αγίου Μύρωνος οί έκδρβ την 8 πρωϊνήν. Ολβκληρος ή γύ μείς ανεχώρησαν πβρΐ την 8 έ ρω γραφική έκτασις μέ τα κρυ σπερινην διά Βοϋτες μβτά μικράν στάλλινα νϊρά πού κβλαρρύζουν ι δέ ανάπαυσιν καΐ ενταύθα επί κάτω άΐτό πλατάνους καί κυπαρίσ | ατρεψκν είς Ηράκλειον κατϊν σους καί διάςρορα όπωρβφόρα δέν (θουσιααυένοι άπό την έκδρομήν δρα κατεκλύσθη άπό τούς έκδρο τού καί μέ την απόφασιν νά μϊίς τούς οποιους έπλημμύριβΐν γίνουν ;β! θίρμότβροι κήρυκες άμέσως άδιάπτωτο κέφι οέ λίγο των αγαθών τοΰ έκδρομισμοΰ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Προκηρύσσει δτι: ΈκτΙθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγΐστων προσφορόν ά¬ νευ όρίου δημοπρασίαν ή συν τήρησις τοθ άσφαλτικοϋ όδο-, στρώματος τής ΛεωφόρουΉα σιλέως Κωνσταντίνου την 29ην| "Ιουλίου έ. Ι. ημέραν Σάββα¬ τον καί ώρρν 11—12 ενώπιον] τής Δημαρχιακής Έπιτροπής. Τό έργον προϋπελογΐαθηΐ είς δραχμ. 135 000. Εγγύησις είς γραμμάτιον Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων διά δραχμ. δέκα χιλιάδας (10.000). Τα σχετικά είσίν κατατεθει μενά είς τα γραφεΐα τής Τε χνικής Ύπηρρσίας τοθ Δήμου πρός γνώσιν των ενδιαφερο¬ μένων. "Ηράκλειον 8 Ιουλίου 1939 Ό Δήμαοχος "Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου Προκηούσσει δτι: ΈκτΙθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν την έξαγοράν α γροϋ κειμένου είς θέσιν Βουρ λιές πρός έναπόθεσιν των ά- πορριμμάτων τής πόλεως εκ¬ τάσεως περΐπου 12 στρεμμά- των καί λωρΐδος 2—3 στρεμ- μάτων άπό τής παλαιάς άμα ξιτής όδοθ μέχρι τής άμμώδους άκτής πρός κατασκευήν όδοθ προσπελάσεως. ΑΙ προσφοραί θά γίνωσιν μέ τιμήν άνά στρέαπα κσί είνε. δεκταί μέχρι τής μεσημ¬ βρίας (12ης ώρας) τής 29ης Ιουλίου έ. έ. Όροι διακηρυξεως εύρί σκονται είς τα γραφεΐα τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοθ Δή μου διά τούς επιθυμούντας νά προσφέρωσιν. "Ηράκλειον τή 8 Ιουλίου 1939 Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΕΥΚΑΙΡΙΑ Κατεδαφιζομένης τής πάλαι άς ΝομαρχΙας πωλοθνται ύλι κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι. Κεραμύδια, κουφώματα ώς καί καστανιές δια στύλους, δο κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήχη !σό γειος εκτάσεως 200 τ. μ. μέ η¬ λεκτρικήν καί δϊραυλικήν έγχα τάστασΐν επί τής όδοθ Έπιμενί δου παρά τό Αγγλικόν Τηλεγρα φεΐον χατάλληλος διά συσχευασί αν σταφυλών χ. λ. π. φρούτων. Πληροφορίαι παρά τοίς χ. κ. ζΙά, Τσιλίνη καί Σία. —Τα έκπαιδευτικα τέλη. Διετάχθησαν οί διευθυνταί των Ταμϊίων τοϋ κράτους όπως είς τό τέλο; έκάοτης τριμηνίκς ύποβάλ- λουν είς τό υπουργείον Παιδείας κατάστασιν έμφαίνουσαν τάς ένΐρ γουμένας είσπράξεις έξ έκπαιδευ τιχων τβλών. Κατάστασις δέον νά ΰποβάλλεται καΐ αν άκόμη έντός της τριμπνίας δέν επραγ¬ ματοποιήθη είσπραξις. Διά την τριμηνίαν Απριλίου— Ίουνίου ή κατάστασις θά υποβληθή έντός τού τρέχοντος δεκαήμερον τού Ιουλίου, —Αί άδειαι καθ' υπέρβασιν. ΔΓ αποφάσεως των ύπουργών Έθνικης Οΐκονομίας 'καί θϊκονο μικών ωρίσθη δτι δύναται ό επί της Έθνικης Οίχονομί«ς υπουρ γός νά έπιτρέπη την υπό των άρ μοδίων επιτροπών παράτασιν, επί εν (Ιοέτι°τρίμηνον της ΐσχΰος^ών ΰπ' αυτών χορηγουμένων άδειών εΐσαγωγης καδ' υπέρβασιν η ά¬ νευ τοϋ ορου της άντκλλαγής, έφ' όσον διά την παράτασιν ταΰ την συντρέχουν άποχρώντες λό- γοι. 'Επίαης καθωρίσθη δτι δύνα ται ό αϋτός υπουργός νά παρα¬ τείνη πέραν ΐτοϋ , προβλεπομένου χρονικοϋ διαστηματος καί κατά την κρίσιν αΰτοϋ την ισχύν των άδειών είααγωγπς χαθ' ΰπέρβα· σιν ίί άνευ τού ορου τής άνταλ λαγής των χορηγουμένων διά κοινών άιτβφάσεων ίί δι' άποφά- σΐων αύτοϋ είς νομικά ή φυσικά πρόσωπά η τό δημόσιον καί τάς δημοσίας υπηρεσίας. —Οί παιδικοί σταθμοί. Υπό των υπουρ γών Κρατικής Ύγιεινής καί ΟΙκονομικών έν« κριθη ή ίδρυσις έθνΐΜών παιδι· κων οταθμων έν Χίω καί 'Ηρα- κλϊίω Κρήτης. —Ή ταμειακή ύπηρεσία. Κατά πληροφορίας, υπό τής άρ μοδίας υπηρεσίας τοϋ Γεν. Λογι στηρΐου κατηρτίσθη νίος όργανι σμος τής ταμβιακής υπηρεσίας ό¬ στις καί υπεβλήθη είς τόν υπουρ γόν των θίκονομικών. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ό όργανισμός κατηρτίσθη επί τό βάσει τής με χρι τούδε πείρας, έπιτυγχάνεται δέ δι' αϋτοΰ η κχνονική εξέλιξις των ταμαιακών ύπαλλήλων καί ή προαγωγαι των {«ανωτέρων έξ αΰ των. Έπίσης κατηρτίσθη καί νέος οργανιαμός τής Γεν. θΐχονομι κης Επιθεωρήσεως τοδ Κράτους δι' ου αί υπάρχουσαι οίχονομι Κ«1 περιφέρειαι αΰξάνονται, δημι ουργουμινων νεων τοιούτων. ΟΙ κατα τοπους επιθεωρηταί θά ά- οκοϋν εφεξής καί τόν έλεγχον των είς τάς πβρΐφβρβίας των ύφΐ σταμένων νομικών πρβσώπων δή μοσϊου δικβίβυ. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεϊοτ. Σήμερον θά διανυκτβρεύσουν τα φαρμακβΐα Λάμπρου Κανακά¬ κη καί Έμμ. Ζαχαριάδη. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μόδας των σολέϊγ καί ματλασε ή δνΐς Μαρία Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλιον. Έργαοτήριον παραπλεύρως Πατ μβνΐδΐ}—Κούρτη.
  ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  11 Ιουλίου 1939
  122 Ώρα
  ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΝΕΑ
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΛΝ
  ΟΙ ΙΛΠΩΝΕΣ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΗ
  ΕΙΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ
  ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΡ.Ν
  Α«ΗΝΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτεοικού άνχφέρουν&τι νέα έπει·
  σόδια συνέβησαν έν Κίνα ·ί<, βάρος των •Άγγλων. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί Ίά· ηωνες συνεχίζοντες την ιδίαν τακτικήν, άποβλέτουν, προφανώς, είς την κατάρ¬ γησιν όλων γενικώς των ξένων έκχωρή· ηεων είς τούς λιμένας καΐ τάς πόλεις τής Κί«ας τάς οποίας έχουν υπό την κατοχήν των. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΙΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΣΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν ταηοκριτού μας).— Έκ τής "4ηω Ά- νατολής αγγέλλεται ότι είς τα ούνορα Μαντζουρίας καί Έξωτερικής Μογγο· λίας συνεχίζονται πάντοτε αί συγκρού- αεις μεταξύ Ίαπώνων καί Ρώσσων. Αί συγκρούσεις γίνονται μέ πολύ πείσμα ε¬ κατέρωθεν καί είναι αίματηρόταται. Οί "Αγγλοι δυσανασχετουν διά τα Αγγλοσοβιετικά. Νέα λυσσώδηςμάχηείςΜαντζουκουό. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ κ. κ. ΣΪΡΑΓΚΚΑΙΜΟΑΟΐΰΦ ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΞΕΝ ΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν· ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Μόσχας ότι έγινε χθές συνάντησις με¬ ταξύ τού έκτάχτόυ Βρεττανοΰ άπεαταλ- μ έ νού κ. Στράγχ καί τού έπιτρόπου των Εξωτερικών τής Ρωσσίας κ. Μο· λότωφ. Πάντως ή συνάντησις αυτή δέν κατέ· ληξεν είς θετικόν ίποτέλεσμα. ΡΩΜΗ 10 Ιουλίου (Ιδιαιτέ¬ ρα ότιηοεσια τής «"*Ανορθώσε¬ ως»).— ΑΙ νεώτεραι έκ Μό¬ σχας πληροφορίαι τιερΐ τό συ ζητούμενον ΆγγλοσοβΐΒΤΐκόν σύμφωνον, βεβαιούν Κτι ό κ. Μολότωφ έσχε χθές νέαν μα¬ κράν συνομιλΐαν μετά των πρεσβευτήν Αγγλίας, Γαλ- λ(ας καΐ τοθ κ. Στράγκ, ήτις διήρκεσε δύο ώρας καί πεντή¬ κοντα λεπτά. Παρά την τηοηθεΐσαν αρχι¬ κώς έχεμΰθειαν μεταγενεστέ ρως εξεδόθη ανακοινωθέν είς Μόσχαν τονΐζον δτι αί διε- ζαχθεΐσαι συνομιλΐαι δέν άτιέ λήξαν είς ουδέν άποτέλεσμα. Έκ τούτου συνάγεΐαι ότι ή Μόσχα δέν μένει καί πάλιν (κανοποιημένη έκ των τελευ¬ ταίαν Αγγλικών άνππροτά- σεων. ΡΩΜΗ 10 "Ιουλίου.—Μέγα λην απογοήτευσιν εδοκίμασεν ό Άγγλικός καί Γαλλικός λαός άπό την νέαν ά<αρπον συνομιλΐαν τής Κυριακάς έν Μόσχα. Διότι ή νέα άποτυ χΐα τθν διαττραγματεύσεων καθιστφ πλέον καταφανές δ τι ή Ρωσσία δέν εΐν,ει την δια δηλουμένην ύτι' αυτής διάθε σιν νά συνάψη συ^μαχ' ϊν ε18" τα τΛν δυτικών δυνάμεων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Ιουλίου.— Έντός τής ημέρας θά γνω σθοθν πιθατνΛς τα έπΐσηαοτ Άγγλικά σχόλια διά την δυ σανασ^έπσιν την όποιαν προεκάλεσεν είς Λονδίνον ή μεταδοθεΐσα διά τοθ ραδιοφοα νικοθ σταθμοθ τή; Μόσχας ώ; ά<αρπος χθεονή μακροτάτη συνάντησις των κ ΜΆότωφ, Σήντς, Ναγκιάο καί Στράγκ. ΌΆγγλικός τύπος έκφράζει ή'ϊη άτΐροκάλυπτον δυσφοοΐαν διά την τροπήν την οποίαν ίΚα βονέκ νέου αί άγγλορωσσικαΐ διαττοατγματεύσεις. ΡΩΜΗ 10 Ιουλίου.— Τό («Ν'αΙηΧυ Τέλεγκραφ» άσχο Ιλούμενον μέ την χθεσινήν ά νευ ουδενός άποτελέσματος συνοιιιΜαν τής Μόσχας γρά φεΐ: Ένα είνε γεγονός μετά τόν τοαγέλαφον των Κιαπραγ ματεύ3»ων αύΐΛν: Όιι 6 Αγ γλκός λαός δέν έπιθυμεΐ πλέον την συμμαχίαν μετά των Σοβιέτ. ΡΩΜΗ 10 Ιουλίου.— Κατ' ρ^ήσεις έ< Σαγκάης νέα λυσ σί^ης μά*η ΙΛσβϊ χώραν με ταξύ ΊΐπωνικΛν καί Μογγο λοσοβιετικών στρατευμάτων Οϊ 'ϋιτωνες επετεθησαν όρμη τικθς κατά των έχθριχών θε σεων μέ σκοπόν νά άπωθή σοον έ< τοθ έδΑφους τοθ Μαν τζουκουό τάς άντιπάλους δυ νάμεις. Ή μάχη αυτή υπήρξε σφ^Βροτάτη καί πολονεκρος. Αρχίσασα τήνΠαρασκευήν δι ήρκεσεν όλόκλησον τό Σάββα τον καί ένετάθη άπό τής χθεσινάς πρωΐας. Ο ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ διά την Άγνλοτουρκίκην. ΊοπανοΙ κακοποιοΰντες τόν Γάλλον πρόξενον Μαδρίτης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ιουλίου.—Κατ' είδήσεις έξ Άγκυρας επί τ{| | λήξβι των εργασιών τής Τουρ ' κικη"ς Εθνοσυνελεύσεως ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Ισμέτ ΊνονοΟ εξεφώνησε χθές βαρυσήμαντον λόγον αφο¬ ρώντα την εξωτερικόν πολιτι κήν της ΤουρκΙας. Ό κ."Ισμέτ ΊνονοΟ ύπεγράμ μισεν είς τόν λόγον τού τα κοινά συμφέροντα άτινα συν- Ο ΤΣΙΑΝΟ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο "Ιουλίου (τού άν ταποκριτοΰ ?ί*«ς)- — Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι ό ύπουργός των "Εξωτερι¬ κών τής Ιταλίας χόι*.ης Ταιάνο ανεχώ¬ ρησε μεταβαίνων είς Ισπανίαν όπου πρόκειται ώς γνωστόν νά συναντηθή με· τα τού στρατηγοΰ Φράν«ο. ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΑΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΙλ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο «Ιουλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας.)— Έκ Νέας "Υόρκης τηλεγραφείται ότι τόν προσέχη Αύγου¬ στον θά γίνουν είς την Αμερικήν με· γάλα στρατιωτικά γυμνάσια. ΟΡΙίΟΗΣΑΝ ΑΙ! ΤΟΝ ΝΟΕΜΟΡΙΟΝ ΑΙ ΟΟΥΑΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο "Ιουλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ Λονδίνου ότι αί γενικαί εκλογαί έν "Αγγλία πιθανώς νά γίνουν τόν προσε· χή Νοέμβριον. ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 10 "Ιουλίου (τού άντ», ποκριτοΰ μας).— Είς όλας τάς έηαρ· χίας τής Ελλάδος ήρχισαν καταρτι. ζόμεναι αί έπιτροιιαΐ έορτασμοΰ τής 4ί Αγοόθ δέουν την Τουρκίαν μετά τής Αγγλίας. Εξέφρασε έν συνεχεία την έλπΐδα δτι ή Βουλγαρία έπΐ- σης δέν Θά βραδύνη νά μετά σΧΠ τής Βαλκανικής συνεννοή σεως πρός ενίσχυσιν τοθ κοι νοΟ μετώπου εΐρήνης Έν τέ¬ λει εξήρε την Γαλλοτουρκικήν φιλίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ιουλίου.— Ό έν Μαδρίτη Γάλλος πρό ξενος υπήρξε θθμα άγρΐας έ- πιθέσεως χθές την νύκτα κα τα την εξοδόν τού έξ ενός έστιατορΐου. Τής έπιθέσεως μετέσχε πε^τηκον τάς Ίσπα νων επί κεφαλής των οποίων ήτο άξιωματικός έν ενεργεια τοθ ΊσπανικοΟ στρατοΟ. Ό Γάλλος πρόξενος είνε σοβα ρά τραυματισμένος είς διά φορα μέρη τοθ σώματος. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ τού "Αγγλου Πρωθυπουργόν, Τό Δάντσιγκ είς την Πολωνίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ιουλίου (τοΰ πραχτΓρεί ου Ρώυτερ).—Καχά την απογευματινήν ουν εδρίασιν της Βευλής χ&ν Κοινοτήτων έ χ. Τσάμπερλαιν άφοΰ προέβη είς, «άασχόπη σιν των στοιχείον τ«ϋ ζητηματΓς τοδ Δάν τσιγχ» ετόνισεν ότι τυχόν άποσχοπεΰμενον «τετελεσμένον γεγονβς» έν τα πόλει ταύτη «ουδαμώς θά θεωρηθή ώς τοηικβν ζήτημα». Εάν σήμερον έν τή πόλει τοΰ Δάντσιγκ πλεονάζα τό Γερμανικόν στοιχείον τουτο ουδαμώς μεταβάλλει τό γεν,όνος «τι τό Δάν τσιγκ άπο αίώνων τυγχάνει ζωτιχώτατες χώρος διά την Πολωνίαν της οποίας τό έμ πόριον διενεργεΐτοτι διά τού λιμένες τού τού. Ή εγκατάστασις, είτε βιαία, είτε μο νόπλευρος, άλλης δυνάμεως επί τη; έλευθέ ρας ταύτης πόλεως θέλει σημάνη πλήρη οί κονομιχόν εάν μή καί πολιτικόν έλεγχον επί της Πβλωνίας. Ό ίδιος β κ. Χίτλερ δια τής συμφωνίας μετά τοΰ Πιλσβύδσκι άν εγνώρισε τό χαθεβτώς τ·ΰ Δάντσιγκ χαί ήγγυήθη αύτό. Άλλωστε εί έν Δάντσιγκ Γερμκνοί βΐνα. τελείως έλεΰθεροι πολίται χά) παρ' ουδε¬ νός άπειλοϋνται. Την σημερινήν ανησυ¬ χίαν τής Πολωνίας εύδαμως προεχάλεσε ή πρός αύτην παρασχεβεΐβα εγγύησις τής Μεγολης Βρεττανίας, άλλά ή χατά τόν τε λευταίον καιρόν «ένοωμάτωσΐ£» άλλων η& ριβχων είς τό Ράϊχ. Ή πρός την Πβλω νίαν εγγύησις παρεβχέθη μετά την βπο· τυχίαν χαί οριστικήν διακοπήν των πρβσ- παθειών τής ουνεννβήσιως μετά τού Ράϊχ. Τελευτών ετόνισεν ίτι ενδεχόμενον «έπειοβδιον» έν Δάντσιγκ θά εσήμαινε κίν δυνβν δι' ολόκληρον την Ευρώπην καί έ δήλωσεν ότι ή Μ. Βρεττανία, χωρΐς ©ύδέ πβτε > ά άντιτίβεται είς ειρηνικήν διευθέ¬
  τησιν παντός ζητήματβς«εΙνε ύποχρεωμένη
  άλλα χαί ετοίμη νά παράσχη πλήρη την
  βοήθειαν της πρός την Πολωνίαν είς τό ν'
  άντικρούση καί νά επανορθώση πάσαν ένέρ
  γειαν γενομένην είς βάρος της».
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ
  Είς απάντησιν σχετικοθ έγγρά
  φού τοθ ΟΙκου τοθ Άγρέτου τό
  Ελληνικόν Εμπορικον Έπιμιλϊ]·
  τήριον Άλιξανδρείας γνωρίζιι δχι
  μέχρι σήμερον ούδεμία αύξησις ί·
  γένετο είς τόν Αίγυπτιακον δα¬
  σμόν επί των σταφυλίδν, ουνεπώς
  ή μτταδ&θεΐσα αρχικώς πληροφο-
  ρία πε(ί αύξήοεω; τοθ έν λέγω
  δααμοθ ίέν έχεται αληθείας. Τό
  Ελληνικόν Εμπορικον Έπιμελη
  τήριον γνωρίζει έν ουνΐχεία δτι
  ή έφΐχεινή «αραγωγή Αύγυητια-
  χων οταφυλδν θ' ανέλθη είς 7—8
  ίχατομμύρια οκάδας έναντι 12 έ
  κατομ. τί)ς περυοινής παραγωγής.
  Τό γεγονος τοθΐο,έν ουνδυασμψ μέ
  την ίιίψιυσιν τής πληροφορίας
  περί αυξήσεως τοθΑίγυπτιαχοΟ δα
  αμοθ επί των σΐαφυλών παρέχει
  εΰνι'ικά οημιΐα δια την αθξηοιν
  τ*)ς έξαγωγής τ»ν οταφυλων μας
  ιίς την αίγ«πϊΐ«χήν αγοράν.
  ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
  ΠΑΡΙ£1ΟΙ 10 Ιουλίου.-- Αγ¬
  γέλλεται έκ Μαδρίτης ότι *ίς
  Μποΰργ*ος οίνβτιν«χθη άπό ΐχ
  ρη,ιν μεγάλη «ποθηκη πυρομκ
  χιηΝν. Εκ της ίκρηςβως διβμΐλί
  οίπσαν οΐκτρωί *° ατομ«, οπαρ
  χούν δέ χαί 400 τραυματιαι,
  ίΐΑΡϋ,ΙΟΙ 10 Ιουλίου — ϊη
  μερον φίανει είς Αθήνας ό ύ
  πουργός των Εξωτερικών της Αί
  γΰπτβυ Γεχια πασά;, όστις θα ιϊ
  νβ φιλοξενούμεν ος τής 'ϋλληνι
  κης κυβερνήσεως.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 10 Ιουλίου.
  — Ό «φΐχθβί; σημερον ενταύθα
  Βοΰλγαρος ιτρωθι>πουργος μ. Κιο
  οβϊβανωφ ε{·θ«βεν βίς τβν αντιβχ
  σιλεα άσυλον καί τόν πρω8«
  πουργόν της ί ιβυγκοολ«υΐ*ς τα;
  αυνομιλίκς τού έν Βερολίνω κ«ι
  τα ε{ «ύΐων βυμπΐραομ>τ« τβυ
  ΛϋΜΔΐΛΟΝ 10 Ιουλίου.-
  Χθίς την έοπέρκν επανήλθεν έχ
  ΒβρβββΙας « πρΐοβευτπ; της Πβ
  λΜνίνχς χ, Ραζιναχν
  ηληροφορι&ν τής
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ Τ0Π0ΘΕΤΗΣΕΙ1
  χ«ντ Τ" χβΐσ-ιν''ν ένΧ»Χλιβν τού
  λάδβς πρός τό ενταύθα* Ιιτοχα
  τ*οτημ«, ιιπτκτιθέμενος ό
  θυντπς τούτου κ. Γεώργιος
  Γβ' τβηβββτβϊται εί
  ν!««7ρ^ν χ.άλι»*ϊ· αι
  νικ«1 βυτβι «ν«χβινώσ«ις
  ΒΑΡ£ΟΒΙΑ 10 Ιουλίου - Ά
  νεχωρη«ν έ* νιβυ βΓ« ΛονβΙ
  νβν ή βί«βνομιχή έπιτρβππ Ητις
  •α ββνεχΐαο ^ίβι.Λρ.γμοιτΐύοί,ί
  '* τ* **ν·ιβν '«ί Αγγλίας
  την Πολωνίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ιουλίου.- Οί
  .ίμί «φ τίιν
  ρΥμβ,ΤβώσϊΜν Λ$ Λν
  βπ Έπίβπί οί .τάϊμς» βιαψευ
  β·»ν την έντβί δ
  μ«*β
  Ο ΚΛΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΟΣ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΑΗΤΣΙΓΚ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ «. ΝΕΒΙΛ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  _,_„.-__1Ο Ιουλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας.)— Έσπεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου .αναφέρουν ότι
  αί σημεριναί δηλώσεις τού κ. Τσάμπερ
  λαιν θεωροΰνται ώς άποφααιστικαί διά
  τό ζήτημα τοΰ Δάνϊαιγκ.
  Αί δηλώσεις το» κ. Τσάμπερλαιν
  χαρακτηρίζονται ώ; σαφής πλέον κα·
  θοριαμός τής στάσεως τής άγγλικής κι»«
  βερνήσεως άπέναντι τού έν λόγω ζητή-
  ματος καί τής μελλοντικής πορε(ας αυ¬
  τής άποσκοπούσης είς την περιφρού·
  ρήσιν '-ϊής είρήνης άλλά καί την εξυ¬
  πηρέτησιν των πολωνικών συμφέρον-
  των.
  ΑΕΝ ΑΠΟΚΑΕΙΕΤΑΙΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΕΙΣ ΤΟ Π0ΛΡΗΡΓΕΡΜΑΗ1ΚΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Ρώμης, μέσω
  ξένης πηγής, τηλεγραφείται 1>τι δέν ά-
  ποκλείεται προσεχής μεσολάβησις τοθ
  κ. Μηενίτο ΛΙουσολίνι διά τό Πολω·
  νογερμανικόν.
  Ό κ. Μουσολίνι θά προσπαθήση νά
  πείση την Γερμανίαν ότι πρέπει νά
  δεχθή συμβιβαστικήν λύσιν διά τό Δάν*
  τσιγκ. Ό χρόνος τού διαβήματος τού
  Ιταλού πρωθυπουργοΰ ένδέχεται νά
  είνε σύντομος.
  ΑΙΣΘΗΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΡ,ΣΣΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Αον·
  δίνου τελευταίας πληροφορίας εσημει¬
  ώθη αίσθητή βελτίωσις είς την πορεί¬
  αν των συνεννοήσεων Αγγλίας καί
  Ρωασίας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΙΙΟΑΟΞΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Είς την αγγλικήν
  πρωτεύουσαν έπικρατεί γενική αίσιοδο
  ξία διά τα άποτελέσματα των άγγλο·
  σοβιετιχών διαπραγματεύσεων λόγω
  τής άναγγελθείσης βελτιώσεως είς την
  πορείαν τούτων έν Μόσχα.
  ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Η ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Νέας Υόρκης
  τηλεγραφείται ότι άνά τας Ηνωμένας
  Πολιτείας παρατηρεϊται επέκτασις τε
  λευταίως τής άπεργιακής κινήσεως.
  ΟΙ ΛΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΖΪΤΟΥΝ ΑΥΙΗΣΙΝ Ϊ1Ν ΗΜΕΡΕ3ΜΙΪ9ΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας.)— κ.»τα τα έξ »Α-
  μερικής τηλεγραφήμβιτ» οί εργάται πολ-
  λών άμερικανικών έργοστασίων κ*1 επι
  χειρηματικών σογκροτημάτων ζηχούν
  αύξησιν των ημερομίσθιον. »Εν έναντία
  περιπτώσει άπειλούν ότι θά κατέλθουν
  εις άπεργίας δυναμένας να λάβουν μεγ*
  λας διαστάσεις.
  β
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΙΑΝΟ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΙΣΗΑΝΙΚΗΝ ΗΡΒΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου τού άν
  ταποκριτοΰ μας)— «ο τύπος τής Αγ
  γλί*ς καί Γαλλίαςσχολιάζει τό ταξίδιον
  τού κ. Τσιάνο είς Ισπανίαν καθορίζων
  την στάσιν των δύο δυνάμεων είς περί
  πτώσιν προσχωρήσεως τής Ίβπαινίβις ·ΐ,
  την συμμαχίαν τοβ άξονος.
  ι
  Ι
  ,φιι
  ΟΛΙ
  ■Ο Αίγύ>·»β5 *
  τέρ?
  V·»
  μ
  ίώ
  5
  ,νί,αφέρβ τ«ς ι
  τήν'Ελλάδ» καί
  ητβν. Δέν γεννδτ
  β,ββλία «τι «ι β«ν
  ηϊ 8ά είναι «?«ιρ
  μοί είς βύϊ»χή *>
  τ« χχΐ κλούσιαι ι!
  •Η Έλλβς »«· π
  οϋνδέοντοιι «πό
  V
  ώνων διά στενής
  κης ουγν·νΐ<ας κα νών σ«μ·βρ·ντω χώραι, όλληλοσνμ ναι καί συνεργαζ δελφικώί άπ* πέντ ετηρίδυν, έδημι·ιί| Μεαβγειακόν κολι άποτίλεί την βάσι ππγπν τής μετέιιε ϋβν χαί τού πολΐ' Εύρώπης Μαί τΐις τος ολοκλήρου. Κ εργχοία αυτή συν τοτε καί οί δύο λ< πάντοτδ με αίσθή 3«ίου οιβασμβΰ μι Ιδιαιτέρως χατά ταΐβυς χαιρβυς, ή ή ΑΙγυπτβς δι«τ άρίατβς των σχ την χώραν τού Ν βιοΰν εκατόν τάδε Έλλήννν καί άσ 8ίρ«{ τάς έργααία πβριον, τέχνα;, κβί βιομηχανΚβ "Ργανωμένοι είς τ«5 κ«1 διβτηρβϋν οχβλεϊ», νββύς, β Η«τ« χαί βμιλβθν ο«ν των καί χ Χ»Ρ>ς ουδέν» Κ
  Χ«^5 την παραμη
  «ίΜιν τό ίθνΐΜέν
  νημ«.Είς την Ά
  «ν μαλιβτα έπικρο
  Κί'ΐ *λλην»κ.ν
  ΕΙΣ *
  ΜΕ ΤΟΥ]