97701

Αριθμός τεύχους

5249

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  άν
  έ*
  Ι**
  Ο
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπΐου
  Ιτησία λΐραι 8
  ίξάμηνος 8
  Άμκρικής
  ίιηοια δολ. 10
  ίξάμηνος » 8
  ή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΙΜΒΤΗ
  24
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΐΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ««ΕΤΙΜΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ©ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5249
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΧΘΕΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΑΡΙΑ
  Εί; τβ Ρέθυμνον θ' ανοί¬
  ξη μετ1 ολίγας ημέρας ή
  Πκγκρήτιος Γεωργοκτην*.
  τροφική Έκθεσις. Καταβάλ¬
  λονται δέ ούντβνοι προαπά
  Βειαι δια την επιτυχίαν της.
  Βαί πιστεύεται ότι ή επ^ιτυ
  χια θ* είναι πλήρης άπό πά
  οης απόψεως δεδΐμένου ϊτ»
  καί έκ μέρου; των όργανω
  Των ελήφθη καί λαμβάνε
  ται χάθε φροντίς καί μετα
  (ύ των αγροτών, γενργών
  κ*1 κτηνοτρβφων, παρατηρεΐ
  ται προθυμία πρβς συμμετο
  χήν των καί αποστολήν προ
  Ιοντων των Είς την έκθεσιν
  αυτήν.
  Μετ' ολίγον έπίσης, άσφα
  λβς δ' έντός τοϋ προσεχούς
  φθινόπωρον, θά οργανωθή
  χαί εί; τόν "Αγιον Νικό
  λ«βν άλλη έκθεσις, μάλ
  λον χτηνοτροφική άποχλει
  στΐΜώς, άπβσκοποΰσα κυρί
  «ς είς την διαπίστωσιν των
  πρβόδων άλλά καί των ά-
  ναγκών τής έγχωρίου κτηνο
  τρβφίας καί είς την συνα
  γωγήν συμπερασμάτων διά
  την χαλυτέραν οργάνωσιν
  κκί την συστηματικωτέραν
  καί άίΐοτελεσματικωτέραν έ
  νίσχυσίν της.
  'Αξίζει νά έπαινεθή ή πρω
  τββουλία των δύο γειτονι·
  κων πόλεων· Εαί είναι υπο
  χρέωσι; ©λίαν τδνδυναμένων
  νά ένισχύσβυν την προσπά
  θείαν των καί νά συντελέ-
  σουν είς την επιτυχίαν τοΰ
  ακοποΰ των. Αί έκθέσεις αύ
  ταί θά ώφελήσουν ασφαλώς
  τας δύο πόλεις είς τάς ο¬
  ποίας θά όργανωθβΰν, διότι
  θ« ύημτβυργήσοον κίνησιν,
  θά γίνουν άφορμή νά συγ
  κεντρωθοΰν πολλοί ξένοι,
  θχ τονώσβυν τάς αυναλλα
  γάς καί θά δώσουν νέαν
  ζωήν.
  ©' άποβοΰν δέ χρήσιμοι
  καί διά την έν γένει τοπι-
  κήν παραγωγήν καί οίκονο
  μίαν. ©' άποτελέσουν μέσα
  διαφημίσβως των έκλεκτών
  γεωογικών καί κτηνοτροφι
  κων προΐόντων τής νήσου.
  Καί θά άποβοΰν ό καθρέ-
  πτης τής καταστάσεως τής
  παραγωγής καί τής άγροτι
  κης εν γένει οίχβνομίας Τα
  συμπεράσματα δέ καί ή πεϊ
  ρ« έκ τώνέκθέσεων αυτών
  ο* είναι, πολύτιμα βτοιχεΐα
  διά τόνκαβορισμόντήςμελλον
  τιχής ττολιτιχής είς Τήν δ τα ι
  θρον.ΟΜητο δ'εύτύχημχ ε*ν
  ε« παρϋλλήλου πρέ-ς την ορ¬
  γάνωσιν* των έχθέσεων αύ
  των κατεβάλλετβ φροντίς
  καί έξβ^ηλοϋτο ιτρωτοβουλία
  οργανώσεως καί γεωργβκτη-
  νοτροφικών συνεδρίων, ό¬
  πως χαϊ άλλοτε έγράψχμεν
  καί όπως γίνωνται καί είς
  άλλα δικμερίσματα, διά την
  μελέτην τ&νδιαφόρωνπροβλη
  μάτων π·ύ «πασχολοΰν την
  ύπαιθρον. ©* ετίθεντο 6τσι
  αί βάσεις μιάς γεωργβκτηνο
  το·φιχής πολιτικάς προσηρ-
  μοσμένης απολύτως είς τάς
  τοπικάς συνθήκας καί άντα
  ποκρινομένης πρός την κρη·
  τικήν ηραγμ«τικ·τητα. Είς
  τήν πόλιν μας συνήλθε τάς
  τελευταίας ημέρας μία σύσχε
  ψ>ς των προΐσταμένων των
  Γεωργιχών ύπηρεσιων, τοΰ
  διευθυντού τής 'Λγροτραπέ-
  ζης, τοΰ Έπόπτου Αγροφύ¬
  λακος καί των προέδρων των
  Ένώσεων Γεωργικών Συνε·
  ταιρισμών, υπό τήν προεδρεί
  αν τοΰ κ. Νομάρχου καί έμε
  λέτησε τα πρεβληματα τής
  ύιταίθρου τοΰ νομοΰ καί έχά
  ραξε τάς γενικάς γραμμάς
  τού προγράμματβς πού πρέ-
  πει ν' ακολουθήσωμεν είς
  τό μέλλβν. Ή πρακτική δέ
  άξία τής συσκέψεως αυτής θά
  φανή ασφαλώς άπό τής προ¬
  σεχούς καλλιεργητιχής περι-
  οδοί Φά ήτο δέ εύχής £ρ
  τι»ρέμ€Λ συσκέψει;
  εγίνοντο είς βλβυς τούς νβ-
  μβύς καί άν τα πβρίσματα
  των συσκέψεων αυτών συνε·
  ζητβΰντο είς έν παγκρήτιον
  συνέδριον, ©ά έΐιθεντο έτσι
  αί βάσε'ς τής γεωργιχή; πο-
  λιτικής δι' ολόκληρον τήν
  νησον. Μέ την ενίσχυσιν δέ
  πού παρέχει ή οημερινή κυ¬
  βέρνησις εί; τάς παραγωγι
  κάς δυνάμεις καί Ιδιαιτέρως
  είς τβύς αγρότας θά έπετυγ-
  χάνετο ή πλήρης άναδημι-
  βυργία τής Ερητιχής ύααί
  θρου.
  ΟΠΒΙ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Ι Η1ΙΚΗΠΙΣ
  Ό Κονδυλάχης δπεστήριξεν δτι
  δταν ή άλήθεια έμφανίζεται γυ
  μνή, ίέν .. ντρέπεται. "Ηλθεν 5
  μως τό πλήρωμα τοθ χρόνου καί
  ο£ δροι άντεατράφησαν. Είς τήν
  «πλάζ» κοί τοθ Ηρακλείου έγινεν
  άντιληπτόν δτι δπήρξε καθαρώς
  ή^οπλαατικδς δ δαθύτερος'σχοπάς
  των μπαίν μίξτ ! Το γυμνόν έπαυ
  σε πλέ-ν χαί νά προκα)ή χαί νά
  άναστατώνη. Οί σεμνότυφοι ίέν
  εξεγείρονται πλέον. ΆπεναντΙας
  εύλεγοθν αυτήν τήν τάσιν τής γυ·
  μνοθεραπείας. Καί διά τα δύο
  φθλα χαί διά τήν ϊχλυσιν των
  ήθών—μεταξύ των—άπίβη σοκη
  ρία. '.·
  Οί έφθαλμισταί πάσης ήλιχ(α;,
  ιδίως ίέ οί μάλλον ...σεΒάσμιοι,
  δμολογοθν δτι -ή πλάζ τοθ λοιποθ
  μίνον διά τήν ηθικήν φοοντίζει.
  Τα μάτια μας παραχολουθοθν τώ-
  ρα χαί .τάς προχλητιχωτέρας γυ-
  μνικας έπιδείξει;, χωρ!; νά σχαν
  δαλΐζωνται. "Ολαι αί λεπτομέρειαι
  Ιγιναν φώς φανερόν χαί άφοθ έγι
  ν*ν Χρδνια τώρα καί στερεοτύπως
  κάΗε χαλοχαΧρι, ήτο φυσικόν νά
  ίπιφερουν τον χ6ρον. Οί χατερχό·
  μενοι είς τα μπαΐν-μΐξτ ένδιαφέ-'
  ρονται περιασίτερον γιά χή δρο·
  σία τής θαλάσσας, για χά &η[ρι
  τίφ τΐθ πρώτου άριστοτέχνου τής
  χουζίναί, παρά διά τό γυμνόν.Ή
  άμμος μπορεΐ νά θερμαίν^ χά αω.
  ματο, ώραϊα χαί μή. Δέν θερμαί
  νει 2μως τό ενδιαφέρον μεταξύ
  των. Ουτε μεταξδ των άλλων. των
  θεατών. Ή συνήθει» τα τρώγει
  δλα. Καί εί·ε επόμενον τό γυμνδν
  νά μή προσχρούη είς τήν αύστη
  ρότητα των πιυριτανών. 'Απεναν-
  τία; καί ίνας οίοσδήποτε ήθιχοδι-
  ϊάσχαλο; θά μποροθσε νά κηρύξη
  »!ς ίήν πλάζ ! Ή άριτή τού {έν
  διά τού φακοϋ
  ΓάλλοςΙίιοδηλατοΒρόμος διηνύ
  σας 4220 χιλιόμετρα έντός 20ημέ
  ρου.
  θά ήθελε χαλύτιρα έπιχ·ιρήμ»τα
  άπό τάς τόσον σεμνάς τριγύρω
  τού άποχαλύψιις τοθ γυμνοθ.
  —Είνΐ δμ»ς, ήίώτησαν, & χο
  ρος έδώ πού έπίφιρεν τα άποτε
  λέαματα α6τά ή χαί χάτι
  βαθύτερον χ«1 ...[στοριχώτερο
  Ή στήλη αδτή έγνώρισΐν Ιπιδο
  χιμασΕας δταν άλλοτε ωμίλησε
  ?ιά τό Ιδιον ζήτημα. Έκήρυττε
  άπό τότε την ταχείαν έπισΐρο
  φήν τοθ κόσμου ιίς τό χεχαλυμ
  μένον ή ήμιχιχαλυμμίνον- Ήτο
  Ινα ιίδος άποδεΐξως διά τής εί
  4τοπον άπαγιογί); ! Τό γυμνί
  συνήρπαζΐ τίτε τςϋς πάντας εϊτ
  άπό τής σχηνής τοθ θεάτρου
  είτε δειλά-διιλά στΐς άχρογιαλιές
  Οί σιμνότυφοι ωρύοντο, '-νψ *
  πρ«π« άχριβϊς νά χαίρωνται· ΘΑ
  Ή Πολωνία έν Ιίτιστρατεύίει,—Πολωνίδες χωρικαί πού άντικαθιστΌϋν τούς άνδρας είς χειρωνα-
  κτικάς Εργασίας.
  έπηχολούθει ταχύς ό θρίαμβος τής
  άρΐτής Σήμερον τό παγκόσμιον
  ρεπορτάζ άναφίρει Ινα σωρό τέ-
  τοιους θριάμβους-: Επανήλθε,
  χαθώς άναγγίλλει ό καλώς πλη
  ροφορημένος, χαί δ χορός των
  «χάν χάν». Είνε γνωστόν χαί δι'
  δσου; δίν έπήγαν στύ Παρίσι !τι
  χορεύεται άπό μπαλλαρίνες μέ...
  μιχρυές (ϊοθστες. Ό,τι χυριαρχεΐ
  είνε ή στιγμιαία αποκάλυψις τοθ
  ποδιοθ Ιως τήν
  καλτσοδέτας.
  μόνον τής
  *
  * *
  Συνέβη έδώ δ,τι συμβαίνει μέ
  τή ζτβή άιιό άρχοποτάττβν χρο ·
  νων. Τάς χατευθύνσεις της είς
  δλα τα έπίπεδα τάς έχαραχτήρι
  αί άφ' ενός μέν ή συνήθεια, &φ'
  Ιτέρου δέ ή εμφυτος τάι:ς τής
  μεταλλαγάς. 'Έτσι μεσολαβούσης
  χά Ι τής διακσπής
  έρωτικής νηστείας
  «οίαν όπέφερον
  τή; παλαιάς
  άπϊ τήν δ
  άλλοτε νέαι
  Καί γέροι, ίφθάσαμεν αίσίως άπο
  τό γϊύσιμο είς τό ντύσιμο: Σΐό
  «ντεζαμπιγιέ»,
  στήν πιτζϊμα,
  στό «πενιουχρ»,
  στήν κάλτσχ. Ή
  1937. Μέχρι σήμερον διετίθηιαν
  διά τα ίργα αΰΐά περΐ τα 16
  000,000 δραχμών, άπασχολοθν δέ
  περί τού; 800 εργάτας.
  Τ» Ιργα χατά τό πρώτον αυτών
  κύριον μίρος συνίστανται είς τήν
  κατασκευήν μιάς άρδευτικής διώ
  ρυγος έιχί μήκους πΐρίποΐ) 19 χι
  λέ δίζ
  γ ρ
  λιομέτρων διασχίζουσαν την φ
  ρωτάτην πεδιάδα Πλατανιά Κολυμ
  Τα πεπραγμένα τής τριετίας
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡ1
  ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Άπό τής μεταδολής τής 4ης
  Αυγούστου 1936 καί κατά τήν
  διαρρεύσασαν τριετίαν δ άπολο
  γισμό; τοθ Κυβερνητιχοθ Έρ
  γου έν Κρήτη είναι πλουσίώτα
  τος, ίσον άφο:ά την εκτέλεσιν
  τεχνιχών χαί άλλων έργων. Τα
  έκτελεσθέντα Ιργα χατά τό ώ;
  ά»ω χρονικόν διάστημα είναι
  τα κάτωθι:
  ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚλ ΕΡΓΑ
  Ή Εατορίβ των παραγωγιχών
  λεγομένων έργων είς την Έλλά
  δα άρχεται χυρίως άπό τή; έπο
  χ*); χοθ' ήν τό Ελληνικόν Δτ]
  μίσιον συνιβλήθι διά τής διά τ^θ
  νόιιου 4500 (τοθ 1930) κυρω
  θείσης συμβάσιως μετά τής Αγ
  γλιχής Έταιρείας «Χέρνυ Μπούΐ
  χαί υίοί». Διά ταύτης ανετέθη είς
  τήν έν λόγω εταιρείαν ή έκ τέ
  λεσις, πλήν των άντιπλημμυρικών
  έργων ΧαιρωνΙα;, των άντιπλημ
  μυρικών καί άρδευτικών ίργων Πή
  νειοθ,Λαρίσση;, πεδιάδος Τρικκά
  λων, των ϊργων Άράχθου καί
  Λούρου, καί των δδραυλ:κών
  έν γένει έργων τ&Ο νομοθ Ιωαν¬
  νίνων χαί των δδραυλιχών ίρ·
  γων Κρήτης.
  Άπο τοθ ίτους 1930 δμως χαί
  μετά τήν σύνταξιν των σχετιχών
  μελετών τα ίργα έν Κρήτη τούλα
  χιστον, βέν κατέστη δυνατόν να
  άρχ!σ5υν εί μή μόνον κατόπιν τοθ
  εντόνως έκδηλωθίντος ενδιαφέρον
  τος τής Έθνική; Κυβερνήσεως.
  Τί δπό εκτέλεσιν καί μελέ
  την δδραυλιχά ίργα έν Κρήιη
  είναι τ' άκόλουθα:
  1) Έν τψ Νομώ Χανίων.
  α) Άρδευτικά ϊργα τής Πεδιά
  δ0ς Πλατανιά-Κολυμβ«ρίου Κυ
  δωνία;. β) Άρδευτικά κ«ί έξυγι
  αντικά Ιργ« Κουρν* (Άποκορω
  νού)·
  2) Έν τφ Νομφ Ρεθύμνης.
  *) Άρδευτιχά ίργα Άργυροϋπό
  λεως. β) Άρδευτιχά Ιργα -ουρ
  Χ513)ω'Εν ίώ ν6Ι"? '-Ρβχλι|[ου
  α) 'Αηοξηραντιχά,
  ριχΐ χαί άρδευτιχά ίργα Πεδιά
  δας—Μισσαρας.
  Έν τώ νομφ Αισηθίου.
  α) Άρδευτιχά ίργα περιοχής
  Γτ.5 Λυγιάς ΊΕραπίτρας. 6) Άρ
  ϊ ίργα Έπισχοττής Ίερχπέ
  τρας. γ) Δ ευθίΐησι; χειμάρρου
  Πιτρά Σητείας.
  Έκ των έργων τούτων τα μέν έν
  Ν Χανίων (ήτοι τάχρδευτιχά
  Κολυμβχρίου*χαί Κουρ
  να) θέλουσι ίξυπηρετηθή έκ τοθ
  εί; τόν π?Εϋτολογισμόν τοθ κρά
  τους άναγεγραμμένοϋ είδ χ^Ο χον
  δυλίου των παραγωγιχών ίίγων
  ΙΟετοΟς προγράμματος, τα δέ έν
  τφ νομφ Ριθύ^νης, Ηρακλείου
  χαί Λασηθίου, θιλουσι έξυπηοετη
  θή έκ τοθ δανείου των Γ Ο έχα
  τομμυρίων, τό οποίον απεδέχθη δ
  χ. πρόεδρο; τή; κυβερνήσεως τή
  είσηγήσει τοθ υπουργοθ ΓενιχοΟ
  Διοιχητοθ Κρήτης,
  II
  Σφαχιανά
  χη, ^δπως συνάψη ή Γεν Διοίχη
  σις Κρήτης μετά τής1 Άγροτι
  χής Τραπίζης. Διά την εξόφλησιν
  τ&Ο έν λόγφ
  ται έ ησίως
  χαί εφεξής
  δανείου, άναγράφε
  άπό τοθ 1938—39
  είς τόν πριϋπ^λογι
  δυστυχισμένη άλήθεια έπαυσε πλέ βαρίου. Διά τής χατασχευή; τής
  όν νά εμπνέη τον ίρωτα γυμνή. ι διώρυγος χαί των έν αυτή άναγ
  "Αλλως τε τέτοια είνε καί είδιχώ
  τερα ή έποχή μας καί μάλιστα
  δπως την κατατοπίζουν τα τελευ
  Μα χΐπαπληκτιχά νίϊι τή; εύρω
  παϊχή; διπλωματίας.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  τεχνικών ίργων [σίφωνες,
  χτιστοί άγωγοΐ καί γεφυρίδια], ά
  ποσχοπεΐται ή άρδευσις επιφανείας
  17 περίπου χιλιάδων στρεμμϋτων.
  Τα Ιργα δπολογίζεται δτι θά τε
  λειώσουν περί τα τέλη τοθ 1940,
  χαί θά άπαιτήσΐυν συνολικήν δα
  πάνην 27 000 000 δραχμών.
  6) Άρ!εατιχά κ*1 έξυγιαντιχά
  έργα Λ'μνη; Κουρνά.
  Κατά τό έτος 1938 εγένετο ή
  έναρξις των προχατχρχτιχών έργα
  σιών διά την εκτέλεσιν των ώ;
  έργων. Ή όρισπκή μελέτη
  των έργων τούτων προβλίπει τόν
  έγχΐβωΐισμίν τοθ έχ τής λίμντις
  Κουρνά πηγάζοντο; ρεύματος, εί;
  ρόπον ώσιε νά έμπβδισθ^ ή έ
  ξάπλωσις κα! κατάχλυσις των έχ
  τή; λίμνη; υδάτων, Ιπιτυγχανομέ
  . Αγγλίας
  λαμβάνει άπό μικοοολαν φιλάν-
  θρωπον εΐσφοράν διά τούς «τω·
  χούς.
  σμόν τοθ χράτους ποσόν 5 έχατομ
  μυρίων δραχ.ών.
  Λιμβανομένη; ύπ' όψει τή;
  άξιοποιήσεως των διά των ώ; ά
  νω έργων ώφελουμίνων έκτάσε
  ών, Ιξ ή; θέλει προκύψη άνά
  λογος οίχ&νομιχή ενίσχυσις, δπο
  λογίζεται δτι διά τοθ δανείου
  των 50 έχατομμυρίων ένισχυομέ
  νού έχ των ώς άνω αίτίων, τίθεται
  ή βάσις διά τήν δλοχλήρωσιν των
  έν Κρήτη υδραυλικόν Ιργων συνο
  λικής δαπάνης είς πρώτην προ
  σέγγισιν δραγμών 15.000 000.
  Κατωτέρω δίδομεν συνοπτικήν
  περιγραφήν των έν έχτελέσει χαί
  δπό μελέτην σπουδαιοτέρας έν
  Κρήτη ίργων.
  1) Εν τώ Νομώ Χανίων.
  α) Άρδευτιχά έργα Πλατανιδ
  Κολυμδαρίευ.
  Ή έναρξις των ίργων, πρώτων
  έν ανατολή ώς καθαρώς άρδευτι γών Άργυρουπόλειος. 2) Είς την κους 7 50 χιλ.
  κων εγένετο τδν Νοέμβριον τοθ ανύψωσιν μίρους των δδάτων τβν
  Αί είσιτήριοι.
  Αί είσιτήοιοι έξετάσεις διά
  τάς διαφόρους σχολσς τοθ
  Πανεπιστημίου θά γίνουν καί
  εφέτος είς τάς εδρας των
  έπιθεωρητών τής μέσης έκπσι
  δεόσεως. Τό μέτρον είναι 03-
  θόν. Διευκολύνει τούς ύποψη
  φ'ους. Καί τούς άπσλλάσσει
  άπό τούς κόπους καί τα 6ξο
  δα τής μεταβάσεώς των είς
  Αθήνας ή θεσσαλονίκην. ΕΙ
  νσι δέ καί τουτο μία άπό
  δειξις των φιλολαϊπών αίοθη
  μάτων τής κυβερνήσεως καί
  τής προθέσεώς της ν' άκλου
  στεύση χά πάν τα καί νά τια
  οάσχπ κάθε ευκολίαν είς τούς
  σττουδαστάς.
  ΈπαγγελματικαΙ
  σχολαί.
  Νέα μέτρα έλαβεν ή έθν.κυ
  βέρνησις διά την καλλιτέραν όρ
  γάνωσιν τής ΙδρυθεΙσης σχο·
  λής βιομηχανικής μορφώσεως.
  Καί πολύ ορθώς βεβαία. Πρό·
  κείται δέ καθώς πληροφορού¬
  μεθα νά εκδηλωθή τό κυβερ
  νητικόν ενδιαφέρον διά τήν
  ίδρυσιν καί άλλων άκόμη έ-
  παγγβλματικών καί βιοτεχνι
  κων σχολών είς δλα τα με
  γάλα κέντρα τής χώρας. Καί
  ήτο πράγματι άνάγκη νά γί¬
  νη τουτο. Έπρεπε νά άπο-
  κτήσωμεν είδικάς σχολάς διά
  την τεχνικήν εκπαίδευσιν των
  νέων. Διότι χωρΐς άνθρώπους
  μέ τεχνικήν μόρφωσιν δέν θά
  ήτο βεβαία δυνατόν νά προο·
  δεύσωμεν ποτέ.
  Ή Λεωφόρος
  Βασιλέως Κων)νου.
  Άπό ημερών ήρχισαν αί
  εργασίαι ριζικής έπισκευής κσΐ
  πισσοστρώσεως τής λεωφόρου
  ΒασιλέωςΚωνσταντΙνου καί ου
  νεχΐζονται έντατικά.Έν τώ με
  ταξύ άπβπερατοθνται καΐήπλα
  κόστρωσις καί ή όριστική διαρ
  ρύθμισις τοθ χώρου δπου
  ή προτομή τοθ ήοωος—μάρτυ
  ρος Δασκαλογιάννη κοΐ ίτσι
  όλοκληρώνεται 6 έξωροϊσμός
  τής πρό€ νότον τιλευράς τί|ς
  λεωφόρου. Ελπίζομεν δτι έν
  συνεχεΐα θ' αρχίση κσ' ή Ρυ'
  μοτόμησις τής πρός βορράν
  πλευρας, ή κστεδάφισις των
  έρειπίων καί ή ανέγερσις νέ¬
  ων οί<ημάτων ώστε τό κεν τρικώτατθν αύτό σημίΐον τής πόλεως ν' αποκτήση δψιν τιο λιτισμένην καί αίσθητικήν. *** Τό άρμα τού Θέσπιδος Είς τος Αθήνας ήρχισεν ή συναρμολόγησις τοθ άρματος τοθ ΘέσπιΒος πού έπρομηθεύ θη τό κράτος, διά νά κατα¬ στή δυνατή ή περιοδεΐα καί ή λειτουργίαν τοθ ΒασιλικοΟ Θεατρον καί είς τάς επαρχί¬ ας. Τό γεγονός είναι εύχάρι στον, δημιουργεΐ δέ τήν πε¬ ποίθησιν ότι καί ή έλληνική έπαρχΐα θά δύναται είς τό εξής νά βλέπη θέατρον σο βορόν. Ελπίζομεν δτι τό Βα σιλικόν θά περιλάβη είς τό πρόγρσμμα τής καλλιτβχνικής περιοδείας τού καί τήν πό¬ λιν μας. Αί δέκα παραστά- σεις τάς οποίας Εδωκε πρό καιροθ ό έκλεκτός θΐασος τής μεγάλης μας καλλιτέχνι- δος κυρίας Κατερίνας Άνδρε- άδη. άπέδειξαν δι' άλλην μίαν φοράν δτι τό Ηράκλει¬ ον Εχει άνεπτυγμένον κοινόν καί αποτελεί θεατρικήν «πιά- τσαν» εξαιρετικήν. πηγών 'Αργυρουπόλεως, διά τής χρησιμοποιήσεως πτώσεως 20 μέ τρών πρός άρδευοιν χήπων τής πε ριοχής τήςχωμοπόλεως'Αργυρουπό νης τής έξυγιάνσεως μι«ς περιο χής έξ 700 περίπου στρεμμάτων. Τα ίργα συνδυάζονται μέ έργα άρδεύσεω; δι' ώ^ θα έξυιτηρετη θώσιν 650 μέχρι 1500 βΐρέμ Συνο λική άπαιτηθησομένη δαπάνη δρ 6.000.000 περίπου. 2) Είς τόν Νομόν Ρεθύμνης α) Άρδευτιχά έογα περιοχής 'Αργυρουπόλεως—Επι σ «οπής. Τα ίργα ταθτα άνάγονται είς 3 μέρη. 1) Τήν άρδευσιν 4 000 περίπου στρεμ. των χωρίων Άργυ' λεως χαί παραγωγήν ήλεκτριχής ρουπόλεως'Αρχοντιχής-Έπισχοπής | ενεργείας χαί 3) είς τήν χατα διά τής χρησιμοποιήσεως των πή αχευήν άρδευτικής διώρυγος μή (συνεχίζετα^ ι ι ϋ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  '.'Λ:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον:
  «Ή Ππριγκήπισσα ιηΐ Τσάρντας»
  μέ την Μάρθα Έγκερθ»,
  Την Δευτέοαν «Μανεκέν» μέ
  την Τζόαν Κράουφορδ. ,
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ή ώραι
  ωτέρα »"Ελληνΐκή ταινΕα «Ή Ά
  γνοϋλα». Διά ιό 6ργο αύτό άτέ ι
  λειαι δέν ίσχύουν. |
  Δευτέραν. Πέμτιτην, Σάββατον,'
  Κυριακήν ώρα δ 10 ααογευματινή.
  Τα περιποθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΙΙΗΙίΡΕΗΑΙΛΙΟΥ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ :
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣΔΙλΓΩΝΐΣΜΟΥ
  ΚΟί ΜΩΠΙ ΚΡ
  στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  ραδιοφωνον;;;;^
  Σταθμός Αθηνών
  . «Αουκάνικ»» ώνόμαζαν οί »ί
  , λοι τοθ Σοθμπερτ τα δάχτυλά τού
  ώ
  Πρόγραμμ9ΐ2ΙηςΑύγοΰστου.
  12.25 Σήιια — Έθνικίς "Υ-
  μνος—"Υμνος Νεολαίας
  12.30 Ποικίλη μουσιχή(δισχοι).
  13.30 Χρηματιστήριον. —Ειδή
  σεις.—"Ω;ο( Άστεροσκοπείου Ά
  θηνών.
  13.45 Πειραϊχί Χοιβανέζικο
  Κουαρταττο ΠΙπττοι.
  14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  κό Δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πει
  ραιώ(.
  19.10 Έμβατήρια (δίσκοι).
  19.20 Ή ώ?3 τοθ παιδιοθ.
  19 50 Έργα δι' δργανον (δί-
  σχοι).
  20 'Η ώ α τού άγρότου.
  20.15 Κρητική μουσική (δπό
  τοθ έμίλου Α. Καραβίτη).
  20 45 Είδήαεις— Χρηματιστή¬
  ριον—Μετεωρολογικ&ν δελτίον.
  21 Ρεσιτάλ τρβγουδιοθ (δπο τής
  δίδος Ίωάννας Δεπόλλα).
  21.30 Όμιλία.
  21.45 Μικρά δρχήστροι τοθ
  σταθμοθ.
  22.15 Νυχτεειναί είδήσεις.
  23 30 Συνέχεια μικράς όρχή-
  οΐρας
  23.15 Έλαφρό τραγοθ^ι (δπό
  Σ Κίδ
  φρ ργ
  τής δίδος Σ Κουρτίδου χαί
  σιχή χοεοθ (δίσχοι).
  0.20 Τελευταίαι είδήαιις.
  μου
  0.30. ϊϋθυμη μουαινή (δίσκοι).
  ρ δάχτυλα μουσικοθ...
  χοντόχονδρ*, ροδα/ά, καί οί φί
  λοι τοθ Σοθμπερτ γιά νά τόν πε
  ράζονΐν, τα παρωμοίαζαν μέ λουκά
  "Ω τί τραίά ό χ&ϋμίνος δ Φράντς
  άπό τβύς φίλους τού! Τόν άγαποθν
  δλοι, δέν μποροθν νά κάνουν χω
  είς αυτόν, άλλά χαί 8οι παίργον
  ά
  ΟΟΥΛΑΙΙΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άθάνατη όπερέττα
  τού ΚΑΛΜΑΝ:
  ΟΡΙΓΚΗΟΙΣΣΙ
  ΤΗΣ
  ΤΣΑΡΝΤΑΣ
  Νέ τού;
  ΜΑΡΘΑ
  ΕΓΚΕΡΘ
  ΧΑΝΣΖΕΓΚΕΡ
  ΤΤΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  Πόουλ Χέρμτπγκερ
  "Ιντα Βούστ
  Συμπράττουν:
  Ή συμψωνιχή όρχή·
  στρα τής όπερας τοΰ Βε-
  ρολίνβυ.
  Ή χορωδία καί τα
  μπαλλέτα τής ο πέρας τής
  Βιέννης. Καί ή Τσιγγά.
  νίκη όρχήστρα:·
  ΝΤΑΠΟ£ ΜΠΕΛ
  Τήν Δευτέραν
  ΗΑΜΕΚΕΝ
  Ή τελευταία δημιβυρ·
  γία τής:
  ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΑ
  τας αφοομί) άπό τήν δειλία τού
  άπό τού; άδεξίους τρόπους τού, ά
  πό τό άσουλούπωτο τή: εμφανίσεως
  του,'άρίσκοντϊΐ νά τ4ν πειράζουν.
  Μήπως άναμεταξό τους ίέν τόν
  όνομάζουν «αίάμμερ», δηλαδή
  «σφουγγαράχι», έπειδή καμμιά
  φορά, είς τάς συγχεντρώσεις των
  δ κ' ϋ ιίνος ό Φράντς, ΐαως γιά
  νά λησμονή τήν φτώχειζ τού καί
  τάς άπογοητεύσεις τού, ίπινε
  λίγο πάρα πάνω; Τα σφουγγάρι
  άπορροφά τό νερό... Οί φίλοι τού
  πού Ιπιναν ασυγκρίτως περισσί
  τερον άπό αυτόν, τόν ϊλεγαν
  «σφβυγγάρι», τάχχ πώ; άπορρο
  φοόσε δλο τό κρασ'! Ιΐόσες φορές
  στό σχολείον, στήν τάξι, πιάνον
  τας τό σφουγγάρι νά σβύση κάτι
  άπό τόν μαυροπίναχα, δέν θυμό
  ταν αυτώ τό παρατσοθχλι πού τοθ
  είχαν κολλήση οί φίλοι τού καί
  γελιθσε μόνος τού !... Άλλά μή
  πως ήταν τό μένο παρατσοθκλι
  πεύ τοθ είχαν δώση οί φίλοι τού;
  Μήπως δέν τόν έλεγαν κύριο
  «Κανεβάς». κατά παραφθοράν τω»
  γερμζνιχών λέξεων «χάν έρβας»,
  πού σημαίνουν «νοιώθει τίποτι»;
  Όσάκις τοθ παρουσίαζαν κανένα
  πρόσωπον, δ Σοθμπερτ είχε τή
  συνήθει» νά έρωτα τους φίλίυς
  , τού «νοιώθει τίποτε;» έννοών άν
  1 τό πρόαωτιον πού τοθ είχαν <η· | σΐήσΐ καταλάβαινΐ τίποτβ άπί μουσική. | Καί οί γίλοι τού, σατιιρΕζοντες αύιήν τήν συνήθειαν, τοθ είχαν ' κολλήση τό παρατσοθλι: «δ κ. Νπωθειτίποτο «δ κ. Καννεβά!» "Ολοι,δλοι τόν πειράζουν τόν κου μένο τόν Φράντς, άχόμη καί οί μικραί τού μαθηταί, πού δταν αύ ι τος τούς έοημείωνε μέ τήν χι- | μωλία γράμματα καί άριθμούς οίον μαυροπίνακα, Ιχαναν πίσω '■ άπό την πλατή τού τούς πιό τρελ | λιύς μορφζσμούς πού μπορεΐ κα ' νείς νά φανΐασθή. Ό Χολτσάπφελ τόν τραβά'προς τό πιάνο. Ό Σΐθμπερτ ξέρει πώ; είνε μάταιον ν' αρνηθή... Καθ· ται μπροστά στό πιάνο... Δέν έχει | τόν άέρα ενός μεγάλου βιρτοόζου πού χατακΐφ τεύς άχροατάς τού μέλις τε.ύς άντικρύζει, πρίν ά<ό μη παίξη. Είνε τόσο δειλός! "Ο ταν μπροστά τού είνΐ άλλοι, πολ λοι, τα χάνει... Καί μόνον δια ν ευρεθή μπροστά σΐό πιάνο, έπα νευρίσχει τήν ψυχραιμίαν τού. Κι' ίταν αρχινά νά παίζη, δσοι τόν ξεύριυν, οί ατενώτεροι φίλοι τού πού τεν βλέπουν καθημερινά, ξεχνοθν τό άχάριστο σουλοθπι τού, ξεχνοθν τα κοντά καί χονδρά τού δάκτυλα, τα «λουκάνικα», > αί
  μένουν μόνον υπό τήν γοητιυιι
  κήν εντύπωσιν τής μουσικής τού.
  Τό παίξιμό τού έχει κάτι τό άνώ
  τερο καί θερμό, κάτι πιύ τό κα
  θιοιφ μοναδικόν, συγχλονισΐικίν,
  άξέχαστον γιά δσιυς τό άχοΰουν
  Ιστω καί μιά μόνον φοράν..
  (συνεχίζειαι)
  Τα πρώτα μοντέλα
  γιά τό φθινόπωρο και τό χειμώνα.
  Ή Άγροτική Τραπέζα τής
  Ελλάδος ττρπχηούσσει διαγω
  νισμόν διενεργηθησόιιενον την
  3ην ΣβπτβυβρΙου 1939 έν Ά
  θήναις, Θ'.σσαλονίκη καί Ή
  ρατκλείω Κρήτης είς τα Κα·
  τασΐήματα τ«ς Τραπέζης πρός
  κατάληψιν 30 (τριάκοντσ) θε
  Καπέλλα, φορέματσ, επανωφόρια, σεων Έΐτοπτών Συν)σμ«ν Δ'.
  τάξεως (μηνιαΐος όργανικός
  Είς τό Παρίσι οί δημιουργοί, τό χαπέλλο πού χολαχ·ύΐι δλα
  τα γυναιχε'α πίάσ'οτΐα. Τό χα-
  νοτΐέ τής έΐτοχής είνε άπό φέ'ρ
  μχθρο, μπλέ μαρίν, γχρενά ή μ*-
  ρόν πάντοτε συντονισμένο μέ τό
  τής γυναικείας μίδας παρουσία
  σαν ήδη τα ποώτα φθινοπω?ινά
  των μοντέλα. Βίσϊΐ των μοντέ
  λων αυτών μποροθμε ν χ έχομε
  μία ίδέα των γινιχών γραμμήν
  τής χειμερινής μίϊας
  Ή φούστα τοθ μαλλίνου φορ|
  ματος θά είνε κάτω φα^δειά χαί
  ίπάνα άρχετά σιενή. Κατί τι μα
  κρυτέρα τής καλοχαιρινής φυύ
  στας. θά συνηθΐσθοθν ττολύ πά
  λιν οί πιέτες καί τα τιλισσέ. Τό
  κορσάζ θ< είνε έφαρμοστά μέ μανρυά μανίκια. Τό σ;ρ£φωμα τής φούστχς γάρ νίρεται συνηθέστατα μέ μία γαυ νένα ή βίλούίινη λουρίδα. Την αυτή γαρνιτούία θά συναντήσωμε καί είς τα μαχρυά φθινοπωρινά έπανωφίρια. Στήν περίπτωσι αυ¬ τή ή γ&ύ^α βάφεται μέ τό Ιίιο χρώμα τοθ δφίσματος. Τα φθινοπωρινά καπέλλα πά ρουσιάζ'.υν μεγάλη ποιχιλία είς τήν φόρμα, τα χρώματα καί τίς γαρνιτοθρες τω ! Ή φόρμα κανοηέ θά φορεθή πολύ δχι μίνον τό φθινόπωρον, άλλά καί δλο τό χειμώνα. Είνε τάξεως (μηνιαΐος όργανικός μισθός δραγμαί τρισχίλισι πεν τακοσΐαι (3.500). 1 Οί έπιτυχόντεςθέλουσι προσ ληφθή προσωρινάς παρά τή Τραπέζη ύποχρεούμενοι φίρεμα Ι) τό ταγιέρ τής επί· φοιτήσωσι είς την έν Άθή χής. θά ςροοιθζ έπΐσης τό λευχό ναις λειτουργοΟσανΓεωργικήν χανοτιέ μέ ϊ·χ ταγιέρ μπλέ μα· Συνεταιοιστικήν Σχολήν, μετά ρίν ή μαθρο Θ1 συνοδιύση γε· δέ τήν έτιτυχή έκ ταύτης ά- νικΰς πρωϊνά φΐρέματα ή κοστού τιοφοΐτηοίν των θέλει καταστή μια σηίί. όρσπκΦς ό πσρά τ^ Τραπέ Τα φθινοπωρινά καπέλλα 8πω; ζή διορισμός των. καί τα κ-ϊλοκαιρΐνά συμπληροί ι Είς τόν έν λόγω διανωνι νονται συχνά μέ Ινα μιχρό βέλο.'σμόν δύνανται νά ' συμμετά Μέ τή διαφορά δτι τό φθινοπωρι | σχωσι μόνον άρρενεί, πτυχι νό βέλο είνε πυκνίτϊρο καί γάρ 'οθχοι τή: Νομικής 3|(θλής ή νίρείαί μέ μία στενή μπορντούρα Σχολής Πολιτικών καί ΟΕκο άπό βελούδινη χορίέλλα ή βελούδι' νομικων Έπιστημδΐν ήμβδαποθ πουά. Γιά τό άτόγευμα είνε μιά μιχρή να πουχ. | η άλλοδαποθ Πανεπιστημίου μάλλον ή χεκτημένοι δίπλωμα Ά τόκα ή νωτάτης Σχολής Έμτιοοικών Ινα κχπελλάιΐι σέ μικρή φίρμα. Ι καί Οικονομικόν Επιστήμων Ή τίκα πού αυνοδεύει Ινα άπο ή τής Γεωττονικήΰ Σχολής τοθ γευμαπνό φδρεμα άμπιγιέ, είνε Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άπό φέτρ συ-δυαεμένο μέ βελοίδο. ή (σοτΐμων πρός τού τας Ά Άργότερα, ή τδχα θά γίνη μι-|νωτάτων Σχολών ήμεδιΐπής ργρ ή γη χρότερτι χαί στενώΐερη χαί θά »ί« α^νήθως άπό βελ-.ΟΪο σέ σχήμχ τουρμπίν. ή Ντιατεγχέ ΙΑΤΡΟΣ Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος ΕΙΔΙΚΟ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Διπλωματοδχος Α55ί»ΐ3Π της χβιρουργικής ούρβλογι κης Κλινιχης τής Ίατρικπς. λχβλής Πανεπιστημίου Π«ρι σίων. Παθήαεις τού ούροποιπτικοΰ συατπματο; ήτοι νΐφρνν, ΜυβΤΕΜς, προστάτου, γϊννπτικϊιν όργάνΝν κ.λ.π Δέχεται 9 12 π. μ. 3- 7 μ. μ. έν τώ ιατρείω τού οδός Μνρογιώργη, πάροίος Πλατείας Άρκαύίου (Χεϊτάν Όγλοϋ). Τηλέφ. 8-22 ΔΗΛΩΣΙΣ Εί; τό («^υπουργείον Δημοσία; Ασφαλείας υπέβαλον δηλώσεις μιτανοίας χαί άποχηρύξεω; των Κομμουνισιικών άρχών ο Ε χάτιυθ: Κομμουνισταί ανήκοντες είς την άναχαλυνθιίσχν χομμουνισΐιχήν οργάνωσιν Χανίων. 1) Καμπάλιες Τηλίμαχος τοθ Νιχολάου ίδιωτιχός 6πάλληλο( κά τιχά κης στελέχη τής Όργανώσεως Εομμουνιστι- λαμβάνοντα τοιχος Χανίων. Είς θεΐσαν ϊήϊωσίν τού την όποβλη ώμολόγησΐν Π. Μχρχαντωνάχη ΖΗΤΕΙΤΑΙ δωμάτιον έτΐινλωμι· νόν διά οί βαρόν κύριον. δτι ήτο μέλος τής Άχτιδιχής Έ πιτροπής τής Κομμουνισΐιχής οργανώσεως Χανίων. Ώς άχτι δικός ανέλαβε τήν ίδρυσιν κομ μουνιστιχών πυρήνων ευρίσκετο είς σ ενόν σύνδεσμον μέ τόν ύπεύθυνον χαΗοίηγηΐήν τής κΐμ υν σιικής οργανώσεως Μιτα- ξάν τόν δποϊον κατά τό τέλος Μαρτΐου έ. ίτ. συνέ£εσε μέ τόν φκγοδικοθντα ίιά τό κίνημα Χά ίων άπότακτον στρατηγόν Μάν ταχαν διά τήν κοινήν δι εξαγωγήν τοθ αγώνος. 2) Κατίνα κάτοιχος Χανίων. Υπήρξε κοίτα τήν δμολογίαν της μέλος τής ιομμουνιστιχής Όργανώιεως Χά ίων καί έκ των κυριωτέρων ίχονομιχών ένισχυτών αυτής. &ύ Εαχετο έν συνδέσμφ μέ τούς :*τά καιρούς κ«θοΊη^ητάς τής Οργανώσεως καί ένηργει κατά τάς έντολάς των. 3) Σΐέλλα Αατζιδάχη. Μέλος ής Κομμου»ιστιχής Ό^γανώσε ως Χανίων καταβαλλούσα τα «τι κώς καί κάθε μήνα σημανιι κήν χρηματικήν βοήθειαν. £ίς την οικίαν της έξετυποθντο διά φορα κομμουνιστιχά ένιυπα καί συνήρχοντο είς αυσκέψεις τα ήγε ~%λ^%^—*^ν% άποφάσΐις. 4) Καλλιόπη Ι. Προυκάκη κά τοινος Χανίων. Μέλος καθ δμο λογίαν της τής κομμουνιστάς Όργανώσεως ΧτνΙιο*, πρωτοστα- τοθσα είς δλας 'τάς κομμουνι¬ στικάς καί άντικυβερνητιχάς έ«- δηλώσεις. Μιτιιχε τής συντάξε ως, έκτυπώσεω; καί διανομής κομμουνιστικών προκηρύξεων. Κα τα την μετάβασιν τ:0 Κυβερνη τιχοθ Έπιτρόπου τής Ε Ο,Ν. είς Χανιά συνειργάοθη μέ άλλα μέ λη τής οργανώσεως καί μέ έκ προσώπους τής λεγομένης «Φΐλι χής Έταιρεία;» ιίς τήν δημιουρ¬ γίαν επαιτών. Ή ιδία έπισχε φθεΖσα τόν αρχηγόν τής ναυλο χούση; είς Σού5αν μοίρας τοθ Άγγλιχοθ στόλίυ, προοέφερεν είς αυτόν άνθϋδίσμην χαί τόν προσεφώνηοε χατά τα συνθήμα τα τοθ κομμουνιστιχίθ χόμμα- τος. ! 5) Μαρία σίζυγος Ίδ. Καλαί τζά«η κάτοιχος Χανίων. Μέλος Ι τή; γυναικείας κομμουνιστικήν Όργανώσεως Χανίων ένισχόουσα διά κανονικών χρηματιχών συν | δρομών αυτήν. Μετέφερεν έξ Ά θηνών χαί παρέδωκεν είς την Προυχάκη ιΐ^η πο)υγ;άφου (χαρ την—μεμβράνη; κλπ ) δ ά τοθ δ ποίου ιξετιιπώθτσχν χομμουνισκ- σιιχαί 'προκτ,ρύξει;, αί δΐτί,ΐχι διενεμήθησ»ν είς τα πληρώματα τοθ Άγγλιχοθ Σιόλου. Έλάμβχ νέ μέρος είς διάφορα άντιφασίσπ χά χαί άντιδικτατοριχά συνέ δρια. (συνεχίζιται) ή άλλοδαπής έφ' δσον. 1) έχουσι έκπληρώσι τάς στρατιωτικάς αυτών ύποχρεώ σεις ή Ιχευσι νομίμως άπαλ λαγή αυτών ούχι 6μως ώς ά νΕκανοι δ.ά την ένερ>όν τοθ
  ΣτρατοΟ υπηρεσίαν καί 2)
  Δέν άγουσιν ηλικίαν άνωτέ
  ρ τν των 35 έτων.
  Ι Αί αΐτήσεις συμμετοχής ου
  σαι ίδιόγραφοι δέον άπσραι
  τήιως νά φέρωσιν επ3 αυτών
  την φωτογραφίαν τοθ οίτοθν
  τος γΐνοντσι δέ δεκταί μέχρι
  τής μεσημβοίας τής 31ης Αύ
  γούστου 1939
  Διά πάσαν άλλην πληρο
  φορίαν σχετικήν μέ τα έξετα
  στέα μαθήματα, τα ύποβλη·
  τέα πιστοποιητικά κ. λ. π.
  δύνανται ν' άπευθόνωνται οί
  ένδιοφερόμενοι είς τό τμήμα
  Προσωπικού τής Άγροτικής
  Τραπέζης καθ" έκάσιην άπό
  τής 12η1" μεοη^βρινής μέχρι
  τής 1 1)2 μ. μ. καί είς τα ύ
  ποκαταστήαατα Θεσσαλονί¬
  κης καί Ηρακλείου.^ ♦* ■"
  Έν Αθήναις ι{) 17 Αύγού
  στου 1339.
  (Έκ τής Διοικήσεως)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίχθη προχθές
  ροπορικδζ 6 κ. Γ. Λουΐζος Διευ
  Τρκπίζης Ελλάδος Πει
  ;τ. ΚωισταντινΙδης καί ή
  κ. καϊ δ κ. Στ. Σαριδάκης ίατρώς.
  — Έπίσης αφίχθησαν ή κ. καί
  δ κ Γ Γαοεφ3λάκης, Γ. Καραμπέ
  τσος, Ζ. Σερκισιάν καί Π. Σκοθν
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ.- Ό κ. Κ.
  "Αποστολίδης καί ή δνΐς Τιτίκα
  Τζωρτζάκη Ιτέλεσανβροχθές τούς
  γάμους των. Παράνυμφος παρέστη
  δ κ. Ί. "Ανεμογιάννης, θερμα συγ
  χαρητήοια.
  ΘΑΝλΤΟΙ.—Πλήρης ημερών κοΐ
  Ιδβ
  ΘΑΝήρης ημρ κοΐ
  άφοθ ηύτύχησ» ν* Ιδβ τα τέκνα
  της άττοκατεστημένα καί διακε·
  κριμμένην θέσιν Κίχτέχοντα ίν τη
  κοΐ'ωνΐα, απέθανε είς Σΐββα Πυρ
  νιωτίσσης χι·ησ[ή καί ενάρβτος δέ
  σ*οινσ, ή Ελένη Ί. Πρατικακη,
  καί εκηδεύθη έν σορροή τιληθους
  κό^μου έκ ΣΙββος καί τ<2ν πέριξ χωρ'ων, έκτιμώντος τάς πολλάς καί μεγάλας άοετάς της. Τού; οί κεΐους" της καί· Ιδισιτίρως τόν ιΙόν της "Εμμ. Πρατικάκην ταγματάρ¬ χην 6. ά. ή ^-Ανάρθωσις» σαλλυ- πιΐται θεραώς. —"Απέθανε καί εκηδεύθη *ρ0 χθείς έν συρροί) πλήθους κόσμου »[ς» Βουλιονμένην Μεραμβέλλου ό καλώς πολίτης καί οί<ογενειάρ χης "Εμμ. Γ. ΦλαμΕϋράκης. Συλ λυαούμεθα θερμώς τούς οΐκεΐους τού ΕΥΧλΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τούς συμμε ρισθέντας τό πένθος μας καί πα¬ ρακολουθήσαντας την κηδείαν τής ϊολυ<λαύστσυ μας νεκράς >ί?
  λένηο, κατοΐκους ΣΙββας,
  τροκεφάλι, Πιτσιδίων, Κουσι, Λη
  στάρου. 'Λγίου "Ιωάννου καί των
  πέριξ θεομώς ευχαριστούμεν.
  Έν Σ'ββα ΠυονιωτΙσσης τ{ί 22α
  Αύγούστοιι 1939.
  Οίκογίνειο: Ιω. Πρατικαχη.
  -θίωροϋμεν κ-αθήκον μας 8
  πως καί διά τοΰ τύπου έκφράσω
  μβν τος απείρους μας εύχαριστΐ
  άς πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κοι
  νότητος Βουλισμένης ώς καί πρός
  άταντας ·τούς κατοΐκους ούττΐς
  τούς παρακολουθήσαντας την έκ
  φοράν καί τοΰς έν γένει συμμετα
  σχόντας είς τό βαρύ πένθος μας
  επί ιω θανάτω τοθ προσφιλοθς
  μας συζύγου, πατρός καί θεΐου Έμ
  μανουηλ Γ. Φλαμουράκη.
  Ή βίΐρυτιενθοθσα οίκογένεια
  Έμμ. Γ. Φλαμουράκη
  **»
  Γύρω στήν πδλι.
  Πε
  Εθνικόν Λαχεΐον
  Πρ«χτορεΙον Ηρακλείου
  'Η ανανέωσις των Γραμμα-
  τΐων διά την πέμπτην καί τε¬
  λευταίαν μεγάλην κλήρωσιν
  ήοχιοε και λήγει την 25Αύγού
  στου. Οί κ. κ. ουνδρομητοί πά
  ρακαλοθνται δπως οτιεύσωσι
  καί άνανεώσουν ταθτα έγκαί
  ρως.
  (Έκ τοθ Πρακτορείου)
  —— ι
  ΠΩΛΕ1ΤΛΙ μηχανή Ιμβολον είς
  αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
  Λ τφ ονοδηματονοιιίφ κ. Π»
  ΐ). ΒλαστοΟ 65ο« Χάνοακοο.
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Καθιστά γνωστόν ότι αναλοψβάνει διά των άεροπλά-
  ν«ν τής Έταιρίας την μεταφοράν δεμάτων χαβώς καΐ
  έμπορευμάτων πάντες βάρους άη' Αθηνών είς Ηρά¬
  κλειον καί έξ Ηρακλείου είς Αθήνας.
  Ή μετ*φορ« των ταχίστη χαΐ «σφαλή?, είνε επί πλέον
  ή συμφερωτέρα, χαθοτι είνε άηηλλαγμένη παντός έςοδου.
  Τα μεταφερόμενα διά των άεροπλάνων δέματα αί.
  παλλάσσονται λιμενικοΰ φβρβυ.
  "^ —ν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άφθαστβς καί μέγα
  λειώδης Έλληνική Μΐνη
  ματονρ«φική δημιουργία.
  Ό μεγαλΰτερος θρίνμβος
  τής ΈλληνΐΗής τέχνης.
  Ή ταινία θ«ϋμν, θρΰλ-
  λ«ς. μεγαλεϊβν:
  Η
  ΑΓΝΟΥΛΑ
  Τό ρωμάντζο μ»α; ώ·
  μορφης Πλακια>τοπούλ«ς,
  πβυ βαμΐτωμένη ίηο τήν
  ευθυμη ζ^ή Τδν νυκτερι
  νών κέντρων τής 'Λθι,.
  νας, μι« νύχτα Ναρναβα-
  λιου, παρασύρεται στήν
  αμαρτία γιά νά έξαγνι-
  οθή ίιτειτα ατό 3ωμό τής
  μεγάλης άγάπης.
  'ΑλΙκη, Μουσού-
  ΡΠς# ΦΐλιππΙδης,
  Τσαγανέας,
  Ι ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ιίς
  κατάστασιν, μάρχ
  δέλλου 1931,
  χρήσεως ,β1
  'ΗιΜόδαθριαμΒ
  μόνον είς & ££< Γίερατζούλη. 'Αλλοΰ τό «θινότωρον καθ" ό: μανθίνομιν εΐνι νραγματι«ότης. —Έν ΐάο[] νεριντώσει ίδω αί προαγγεΛ.(οι τ^ υ βερ οτΐζοναι είς ά τλοθν ττίρασμα ουινέφων δ¬ πως επί ποραδεΐγματι χθίς. —Πράγμα έννοε'ται «ού δέν ίιι- ποδίζει διόλου τή ν καθηυερινήν ύπαιθρΐαν κίνησιν. ΟΙ θιοσώται της άλλως τε πισΐεΰουν δτι τό θέ¬ ρος εφέτος θά διαρκέση. — Χϊίές ημέραν τής Λιϊ<Γ|ς Ά- γσρας έξ'στράτευσβν ώς σύνηθες πόρα πολλοί ώγορασταΐ είς Και· νούργιαν Πόρτα'. — Κυρίως ή -ορασθησαν κηπευτι κ* καί Φρουτα τα όαοΐα καί προ σεφέροντο δσο— 8σο. —Άλλά καί άλλων ε!δ3ν ή προ σφορά δέν Εμεινεν χωρΐς άγορα· σΐός —Ή έπιβατική κίνησις πυ*νή «ά λιν αύτές τής ήμέρες. —Καί δσον άφορα δλα τα μέσα συγκοινωνίας. — Δηλαδή τό άεροπλ^νον, τό ατμόπλοιον καί τό αυτοκίνητον δι βομένου δτι ή σνγκοινωνίσ κοΐ άνα το εσωτερικόν οημειώνει ιδι¬ αιτεραν ζωήν αυτήν τήν έπο>ήι.
  —Έπιβλητκή προβλέπβται ή αύ
  οιανή μεγάλη ,τοπικη έοοτή τοθ
  ΆγΕου Τίτου.
  — θά έορταση ώ; γνωστόν 6 #ε
  οώνυμος Ιστορ κος ναός είς τόν
  οποίον ώς γράφομεν αλλαχού θά
  τελεσθή ή καθιερωμένη ιυινηγυρι-
  κή λειτουργΐα.
  —Ιδιαιτέρας σημασΐας διά τό
  Ηράκλειον είνε ή συμπΐπτουσα
  ΐήν Ιδίαν ημέραν έπίτϊΐος τήςσφί
  >ής τής 25ης Αύχούστου 1898
  —Τό ήφαΐσιειον τής θήρας έδω
  σε μαζύ μέ τα άλα θέμα.συζητή
  σεως είς τούς συμπολίτας.
  —Πάντως ή οημασία τοθ ήφσι·
  στείου αυτού μολονότι τιολύ γει·
  τονικοθ μας, δέν ίΐνε δυνατόν βέ
  βαια νά παροβΑ,ηθϋ μέ τήν σημα¬
  σίαν τού άλου ήφαιστίίου πού
  λέγεται διεθνής κατάστασις
  —ΧαΙ τοΰ δϊοίου ή αά*τις ένερ
  γεΐας» περιλαμβάει ολόκληρον
  τόν κόσμον.
  — Είς τό κέντρον Παπακαλιατά
  κη οί ντιζέζ άδίλφαί ΜπελλΙνη
  χΐιροκροτούνται καθ; βρθδυ μέ
  τα ώραΐα τους τραγούδια.
  — Γά όποϊα σημειωιέον παρακα
  λθυ^ϊϊ πολύς καί έκλεκτός κόσμας
  "— Είς τόν θερινόν κινηματογρά
  φόν Πουλακάκη προβλέπβται άπό
  ψε πυ<νή κοσμοσυγκέντρωσις. — Προβάλλεται ώς γνωστόν ή «Πριγκήπισσα τής Τσάρδας» τοΰ Κάλμαν, άηό τάς μάλλον δημοφι λεΐς όπερέττες, πού έχει κινηματο γρσφηθϋ μέ όλην την ένδιαφίρου σα εξέλιξιν τής πλοκής ιης καί την θαυμάσιον ιης μουσικήν, —Είς τόν «Άπόλλωτα» έζ άλλοι» πολύν κόσμον συγκεντρώνει ή &λ ληνική ταινία α'Αγνοϋλα». ΑΓΩΛΕΣΘΗ πέτρα δακτυλιίιοθ χρώματος κοκκίνου (φέρουσα λα ξευμένην κεφαλήν μέ μαλλΐά κα- τσαρό) μεταξύ ξενοδοχεΐου «Μ1· νως·, Ρεγκινάκη, ταχυδρομεΐοϋ. πρακτορείου άεροπλάνων καί ΥΠ πέοου τέννις. Δεδομένου δτι «ρο κείται περ.1 οΐκογβνειακοθ κειμηλι ου ό ευρών παρακαλεϊται να τήν παραδώση είς τό γραφείον τοθ κ. Γ. ΒοΙ*α καί άμεΐφθήσβται μέ δρ. χιλίας (1000). ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνΐς νοσοκόμος δι'Ια τρεΐον, Πληροφορίαι ναρ' ήίν Κ Τ- 2: μί ! Νέ Πό Ζυ "Α •α; Βιι Τ< 0
  Οίκονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐπν
  20ΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α
  6'
  Υ'
  δ'
  δρ. ιο
  13
  11.
  9.
  7.
  » 0 — 7
  Ι Πιπόνια
  —16__Ι-£τος
  —14 —
  -12—
  —10 —
  7. —
  ΤΑΧΤΑΣ α', 6'
  » 6', γ'
  2ΤΑΦ1ΆΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζαχί
  5 50-
  5.—
  6 —
  5 50
  4 50
  3 —
  Κβρπούζια
  4 —
  2.50
  4 50—5. —
  3.—
  3. —4 —
  Κριθή
  Βρώμη
  Οίνοι μίσχαχον
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΑΐυχοΙ
  Πράσινοι
  Λ
  δ'
  γ'
  α'
  6'
  Μίταξα χατ' δ χον » 400.
  4 -5 —
  8.50
  4 50
  5.—
  26. —28.—
  21.00
  22.—
  21.—
  20 —
  18 —
  17.—
  16-
  Άλάβδανος
  » 100.—
  Είς φ σχαφιδαγοράν μας έοημΐιώθη χθές χαλαρίτης χών τι
  μβν δφειλομίνη προφανβ'ς «ϊς χήν ρευσχίχηχα τής χιταϊτάσεως χαί
  είς φ ένταθεΐσαν πολιτικήν χρίσιν έν Ευρώπη.
  Τιμαί Συναλλάγμφτος
  Λονδίνον
  Νέ«
  Παρίσιοι
  Ζιιρίχη
  Άμστερδαμ
  Σχοχχίλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνδριια
  Άγορά
  540 —
  116 60
  3 09
  26 30
  62 50
  28.10
  3.97
  560.—
  ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.—
  Πώλησις
  550.—
  117 60
  3.13
  26 55
  63.10
  28.35
  4 01
  564.—
  43.—
  Κοττ.γχάγ»}
  Παρίσιοι "
  Μιλανον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέσχη
  Βελιγράδιον
  Κωνστ)νούπολις
  Βαραοδία
  "Ελσινχφόρς
  Κόβνο
  24 35
  3 09
  6 13
  3 98
  26 30
  3.97
  23 46
  2.64
  93 50
  2112
  2 40
  19.40
  24 55
  3 13
  6.19
  4 02
  26 55
  4 01
  23.95
  2 67
  94 50
  2132
  2.45
  19 90
  Β'.
  Φ23 ΚΑΙ ΗΧΟΣ
  Την αρχήν χήν 1<αμεν ό Γάλ- λος Φωχώ χαί επί των ημερών μας ό Άμεριχανδς Μ'ταΐλσον έ· ελειαποίησε μέ περισσήν δίξιο ιχνίαν τάς μεθά5ους μετρήσε ς^ τής χαχύΐηΐος χοθ φοκός. Έξ δλω> των γενομένων με
  ρήσεων προέκυψΐν δ αυΐός κ»
  χά προσέγγισιν άριθμδ; Εξηκρι¬
  βώθη δΐι χδ φδς κινεϊχβι είς τδ
  διάατημα μέ ταχύχηχα 299 790
  χιλιομέχρων χαχά δευχερολετιχον.
  Δ·ά χό σ:ρογγύλον τοθ άριθμοθ
  μποροθμε νά ποθμε !χι χ6 φδς
  διανύει 300 000 χιλιόμετρ* χαχά
  δευτερόλεπτον Διαχρίχει τό διά
  ατημα μέ χήν ιδίαν χαχύτηταπίύ
  τδ διαχρίχουν κοί χά σήμαχα χοθ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  629ον
  ΠρΙν δμως ή λόγχη έγγίση τόν Γαβριαν τό δπλον
  τοθ στρατιώτου έπεσεν άπό των χειρών τού, διό
  τι ήλθεν έν μολυβδοβόλιον καί τόν έτρωσε κατά
  μέσον τοθ μετώπου τού,, έπεσε δέ ό στρατιώτης
  Οιττιος.
  Δεύτερον μολυβδοβόλον Ιτρωσε κατά μέσον τοθ
  στήθους τόν έτερον στρατιώτην, δστις είχεν όρμή
  σει επί τοθ Κουρφειράκου, καί έπεσε χαμαΐ καί
  ούτος.
  Τό δεύτερον μολυβδοβόλον προήλθεν έκ τοθ
  Μαρ(ου/είστιηδήσαντρς είς τό όδοφραγμα κατ' αύ
  αυτήν εκείνην την στιγμήν, κα6ώς καί τό πρώ
  τον.
  Δ'.
  Τό βαρέλιον τής πυρίηδος.
  Ό Μάριος έδίστοζε μέχριτής στνγι.ί)ς έκεΐνης
  άν ετψετΐΕ νά είσέλθη είς τόν αγ ών α ή ν ά με(
  νη άμέτοχος. ι
  Τέλος ένέδωκεν Είς την μυοτι»ήν κεί έπιτακτι
  κήν εκείνην ζάλην, ήν ίύναταΐ τις νά όνομόση ά
  βύσστυ πρόσκλησιν. Έν ώπιον τού έσχάιου κινδύ
  νού, ενώπιον τοθ θανάτου τοθ Βοϊεβ, ενώπιον τοθ
  Βσχορέλη φονευμένου, καί τοθ Κουρφειράκου κρά
  ζοντος βοήθειαν, καί τοθ ποιδ'ου έκεΐνου άτιειλου
  μένου, καί των φΐλων τού εχόντων κατεττεΐγουσαν
  βπικουρείας ή έκδικήσϊως χρεΐαν, , έξέλιτιεν έξ ου
  τοθ πας &ισταγμός, κοί ιίσώρμησεν είς την πσ
  λαΐστραν φέρων άνά χείρας τα δύο τού τιιστό
  λ<α. Γ Πυροβολ'ήσσζ διά τοθ τφώτου εσωσε τόν ία βριβν, κοί διά τοθ διυτέρου άτιελύτρωσε τόν Κουρ φειράκον. Συγχρόνως μετά των έκπυρσοκροτησεων καί κραυγων των τραυματισθέντων στροτΤιωτών, οί λοι ποΐ συνάδελφοΐ των έκαμαν Ιφοδον κατά τοθ χά ρακώματος καί τό κατέλαβον. Άνέβησαν είς την κορυφήν τοθ όδοφράγματος, ίέν κατέβσινον δμως έντός, φοβούμενοι μή ύπήρχέ τις ένέδρα. Εβλε πον μόνον βλοουρβς έν ιφ σκότει, ώς άν ϊσταντο £ΐς τα χεΐλη λάκκου λεόντων. Τό Φώς τής δαδός έφώτιζε τος λόγχας, τους τχΐλους κοί τος όργΐλας καΙ*ανησυχους των μορ φάς*. < . (συνεχΐζεται) ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδακτωρ τοϋ Πανεπιστημίου τής Λυώνος. •Εηΐ Επταβτίαν σπουδίσας έν Λυδνα χαί Πβρισίβυς, β*· χβτκι ϊΐςτό νέον Ιβτρβίον τβυ, «Δ&ς 'ΑββρΜφ (ον»νοΐΜί«ν Βαλιδέ Τζαμί) Εναντι άρτοπβιβίου Άβανετσίου *φ«κ»«νΑκη: 9-12 η. μ. χο*1 4—7 μ· μ· 1*ς Κυριακάς τούς απόρους ο»ρβ«ν. Άρ. τηλ. 6 -63 ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» (παραπλεύρως Γεωργαντά) Νέ ιίΰιχευς γνΐ)στο»ί τιχνΐτκς, έρν«α(« τ«χ·ί«-«» ουνείδητος. ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΪ - Αλλαγή χρκμάΤΜν βλνν τβν ΒΛβδημάτοίν Αγννημίνη. Χρνμκτιβτα δρ. 20.— Μ«0ρ« 15.— Κ«βτβρίν«ς 10. Ήρχισε τας εργασίας τού. 1—30 Έγκυκλοτταιδεία Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις τον« 'Αιΐό $λα δι* δλους. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΣ Ή κωμόπολις Μοχός και ή όδός Σταλίδος. άσυρμάϊοιι. Τδ φίδς είνε χιλια πλ'ισίω; χαχύτεοον το5 ήχου. Ή διαφορά μετ*ς"υ τοθ ρυθμοθ τοθ ήχου, πού έν τοσούτω ή χχχδϊη; τού είι/ε ασυγκρίτως μεγαλει- χίρα των χαχυτέρων μηχανών μας, χαί χοθ ουθμοθ τοθ φωτός • ίνι χερασχία. "Αν βίλωμεν Ινα ρήχορα νά ομιλήση μπροαΐά είς χδ μικρίφιονον, δ ή (ος πού βγαί νει άιχδ χά χείλη χου χρειάζεχαι πβρισσόχϊρη ώ;α νά διασχίση την ένδς μέχρου απόστασιν πού χωρίζει τδν ρήτορα άπ4 τδ μι χρόϊωνον, άηδ δα- χρτιάζονται ςά ήεχτρικά χύματα τοθ ραδιο φώ'ου διά νά φθάσουν άπδ χήν Β.έΜνην έιΐ παραδείγματι είς χήν Ρώμην! ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ Α'. Ώμιλήσαμεν άλλοτε διά την άν τιρραχιτικήν βιταμίνην Δ. Έν τελώς διοφοίίτι-ής φύβειος είνε ή διχαμίνη Α, ή έλλϊΐψις χτ)ς οποίας άπό τόν οργανισμόν έ χ ε ι ώ; άποτ,ίλεσμα διαφόρους ένοχλή σεις, πρδ παντδς £έ δύναται νά £χη ώ; συνέπειαν την τύφλωσιν διά μαλαχύνσεως τοθ χερατοει δοθς χιχώνος χοθ οφθαλμοθ, χήν λεγομένην «ξηροφθαλμίαν». Είς την ΔανΕαν μιτά χδν πόλεμον οί χωρικοί, διά νά πραγμαχοποι οθν μεγαλείτερα χέρδη, πωλοθ < είς την Αγγλίαν δλον χδ πά χύχαχον χίτρινον βούχυρον πού παρήγον χαί είς χά παιδία των άντί βουτύρου ίδιδαν τεχνητόν βούχυρον, π. χ μαργαρΕνην. Αί συνίπιιαι υπήρξαν φοβεραί: Έ- Ιξαχίσια παιδία είς χήν Δχνίαν έπλήρωσκν χδ κερδοσκοπικόν πνεθ μα των γονέων των μέ την άπω λειαν τοθ φω-.ός των: Έτυ^λώ θι^σαν! Έ βιταμίνη Α. περιέχε χαι έν άφθον'α είς τό βούτυρον, χδ μουρουνέλαιον, χδ χίτρινον τοθ αύγοθ, είς τδ σηκίτι, είς πΐλλά πράσινα χορταριχά, είς χδ σπανά χι, είς χήν τομάτα χτλ. Έκ των εργασιών των "Οϋλερ, Καρρέρ χαϊ Κοΰν είνΐ σήμερον γνωστόν δτ,ι ή βιταμίνη Α σαγγενεύει μέ τάς χαροχίνας, ωραίας χΐχρίνας χαί ερυθρά; χρωστιχάς θυσίας, ώ; π. χ. τδ χίτρινον χών καρόχ των, πίύ είνε ευρύτατα διαδε δομένον είς τδ ζωϊκδν χαί φυπχόν βασίλειον. (συνεχίζεχαι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓεωργΙου Λαγκωνάκη έμπό ρου κατοΐκου Ηρακλείου. Κατά ΣπυρΙδωνος Χαιρέτου ίδιω τικοθ ύπαλλήλου κατοΐκου έ-Ισης. Καίτοι ό καθ" οδ τό παρόν μου πρόγραμμα νομίμως έπε ταγη διά των άπό 19 Όκτω βρίου 1938 άπλής έπιταγτ)ς καί 27 ΌκτωβρΙου 1938 κατα οχειηρΐου τοιούτης ώς δε(κνυ ται έκ των ΰπ' αριθ 7696 καί 7789 έπιδοτηρΐων τοθ δι καστικοθ κλητήρος τοθ έντοθ θα ΠίωτοδικεΙου Κων)νου Φραγάκη, ίνα δυνάμει καί κρός εκτέλεσιν τής ύτι' αριθ. 1116)1938 όριστικής καί τελε σιδΐκου αποφάσεως τοθ Πρω τοδ.κείου "Ηρακλείου νομίμως κηρυχθεΐσης εκτελεστής μοί πληρώση έν δλφ διά κεφά λαιον τόκους καί Ιξοδα μέ χρι τής χρονολογΐας τί|ς κα τοσχετηρΐου έπιταγής μου δραχμάς 10.110 πλήν άπέσχε μέχρι σήμερον νά πράξη τουτο. Διά ταθτα Έπιφυλσσσόμενος πάντων των δικαιωμάτων μου καί Ιδία των ίξίδων μου διά την έγ γραφήν προσημειώσεως καί τροπής ούτής είς ύτιοθήκην. Πρός είσπραξιν τοθ άνω πό σοθ των δραχμών 10.110 τ©ν τόκων των έξ αυτών το κοφόρων ποσών καί λοιπων συμβησομένων έξόΡων έκτε λέσεως, έκθέτω είς δημόσιον αναγκαστικόν ιΐλειστηριασμόν τα κάτωθι άκΐνητα κτήματα τοθ όφειλέτου μου ένυπόθηκά μοί διά την τΐροκειμένην ά ϊαΐτησιν ήτοι τα εξής: 1) Έν τος τής πόλεως Ηρακλείου τοθ όμωνύμου Δήμου καί Είρηνοδικείου καί κατά την συνοικίαν Κιζΐλ Ντάμπια μίαν οίκΐαν συνισταμένην έξ ενός ΙσογΐιΙου πορτέγου μεθ' ενός επ'αυτου άνωγεΐου δωματίου, ενός μικροθ μαγαζείου πρός τόν δρόμον καί ενός μαγει ρεΐου καί μιάς αύλής φρέατος καί άφοδευτηρίου συνορ. κτή μασι Ζαχαρίου Τσαντηράκη, Γιανουσάκη; ή Κσρελλάκη τέ ως ήδη Φραγκΐσκου Μπιρδιά κη, τέως Άλή Μπουμπούλα κη ν Ον Άντ. Παπαδάκη καί δρόμφ, 2) Είς θέσιν «ΚομΙνιο» ' τιεριφερειας Τόπ—Άλτί Ήρα κλεΐου καί πλησίον τοθ ποτα μεθ Γιόφιρο μίαν άμπελον εί δούς σουλτανί εκτάσεως 2904 τετραγ. μέτρων μ έ Ινα καλα μιώνα πρός τό μέρος τοθ τιοτσμοθ συνορ. κτήμασι πό τσμοθ Γιίφυρο, Κωνστ. Κα ροϋζου, Έλληνικοΰ Δημοσίου έκ δύο μερών τέως Ίμβραήμ Βροζεράκη. Ό πλΐιστηριασμός των ά νω κτημάτων γενησεται ένώ πιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου ΕύστρατΙου Γα ρΕφαλάκη ή τοθ νομΐμου άνα πληρωτοθ τού καί εν τώ έν ταθθα έν τή ό&ώ Χάνοακος κειμένφ δημοοΐω γραφείφ τού την 8 Όκτωβρίου 1939 ημέραν Κυριακήν καΐ ώ^αν 10—12 π μ. ένθα καί δτε καλοθνται οί ένδιαψερόμενοι δπως πλειό δοτήσωσιν. Άρμόδιος δικσστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Έν Ηρακλείω τβ 18 Αύγού ότου 1939. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ έπισπεϋ&οντος καί πσραγ γέλλοντος. Ευάγγελος Μ. Χρυσός ΜΟΧΟΣ Αύγουστος (ρ χοθ μας).—Ένα άπδ χά μεγαλύ χέρα χωρία χοθ νομοθ μας—ά· ληθινή χωμιίπολίς—δ Μ3χδς, είνε συγχρόνως χαί άπδ χά πλουσιώχε ρχ χαί τί π^οοδευτιχώτερα. Κτι- σμΐνη ή κωμόπολις αύτη είς τδ όψ'πεδί πού σχη^ατίζεχαι έπίνω άπδ χήν Σταλίδχ πρδ; χδ Κρχσι, ευρίσκεται εί; έξχιρεχικήν θέσι χαί άπδ τής απόψεως χλίματος καί άπδ απίψ.ως έδαφΰ/. Τδ κλΐμί χης είνε ξηοον, δγιεινδν, θαυμάσιον. Τα δέ έ5άφη χης.γόνι μα, παραγ;ωγιχά, άτϊοδαπκί.. Καί οί κάτοικο' έογατικ^Ι. εύ^υΐΐς, φλοπρόϊδοι. Τδ άνχι,λαμβίνεται κανείς εύΊύς άαδ τή; πρώιης έπισκέψίώ; τού εί; τόν χίκον αύ τόν. Ή νγ] Ιχει καλλιεργηθ^ έν τατιχά. "Οσες έκτάσεις έϊν ίχουν φυτευθή άπδ έλ^έ;, άμπέλια, χαί καρποφόρα δίνδρα χαί περιβίλια χρησ μοποιοθνται γιά χήν χαλλι ιργεια δημητριακών χαί όσπ?£ων Καί μίσα ή κωμόπολις έχει παντοθ εκδηλον χήν σφραγΐ5α χοθ πολιτισμοθ καί τής προόδου. Ωΐαΐχ οίχήματα, δρέμοι χαί πλα χεϊις μέ ζ',λευτή χαθαριότητα μεγάλα έμπορικά χαταστήματα, θαυμασία κέντρα άναψ^χής. "Ε- χει άλλωστε χαί κίνησιν μιγά λην δ Μοχίς. "Ε5ρα χοινίχητος, γρανείου Τ Τ.Τ , άστυνομιχοθ σταθμοθ αυγχενχρώνει καθημέραν χαί άρχεχού; ξένους, παρά την έλλειψιν συγχοινωνίας δι3 αύχοχι νήχου χαί χήν άπομόνωαίν τού, Άλλά ύΐτάρχουν (μεγάλαι έλπί δέ; 8χι συνχομχ θά λυθή χαί ή απομόνωσις χαί θ' άποχχήση χαί δ Μ?χδ( χά άγαθά τής σύγχρο νης συγχοινωνίας "Ηδη δ δρί μος τή; Σΐαλίδο; —Μοχοθ ϊχει δΐανοιχθή χαχά χδ μεγαλύτερον μίρος χάρις είς χήν γιγανχιαίαν προσπάθειαν χών κατοίχω/ χαί την ίνίσχυσιν πού παρέσχον χδ έπαρ χιαχδν ταμείον δδοποιΐχς χαί ή Γενιχή Διοίκησις. Καί ασφαλώς θά διανοιχθη συντόμως χαί χό άπομένον τμήμα. Οί χάτειχοι ΐίνε άηοφασισμίνοι χαί πρδθυμοι νά συνεχίσουν χήν προσωπικήν των εργασίαν. Καί ή Γενιχή Διοίκησις καί χδ Ταμείον Έπαρχιαχής Όδοποιΐ άς ένδιαφέρονχαι έπίοης διά την αποπεράτωσιν τής δΐοθ αυτής τδ συντομώχιρον. 'Η διάταξις δέ τής ό5οΟ αύ:ή; θά έχη πράγματι μι γίσχην επίδρασιν επί τής περαιχέ ρω ίξελίξεω; χοθ Μοχού, θά έξυ πηρετήση δ' επί πλέον σπουδαίως χκί χδ οροπέδιον χοθ Λασηθίου. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου α¬ νακοινοί δτι, Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 202 έ. έ. αποφάσεως τοθ Δημοτι- κοθ ΣυμβουλΙου Ηρακλείου έ τροποποιηθή τό ίσχΰον ρυμο τομικόν σχέδιον τής πόλεως έν ιω οίκοδομικώ τετραγώνω 23 διανοιγομένης τής επί τοθ τετραγώνου τούτου άδιεξόδου πρός την οδόν Μεραμβέλλου ώς δεΐκνυται διά πρασΐνης μελάνης έν τώ τοιχοκολληθέν τι έν τώ Δηιοτικώ Καταστή ματι σχεδιαγσάμματι καί έ στω πρός γνώσιν των ενδια¬ φερομένων Ινα υποβάλλωσι ημίν τάς τυχόν ένστάσεις των έντός 153ημέρου άπό σήμε¬ ρον. Έν Ηρακλείω τβ 23 Αύ- γούστου 1939. Ό Δήμαρχοο Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ανακοινοί ότι: Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 124 έ. Ι. αποφάσεως τοθ Δημοτι κου Συμβουλίου Ηρακλείου ετροποποιήθη τό ίσχθον ρυμο τομικόν σχέδιον τής πόλεως έν τοίς τετραγώνοις 37 καί 90 καί ώς πρός την όΰόν την ένοθσαν τος όδούς Γρίβενών καί Κι,δωνΙας ώστε ή όδός νά διέλθη διά τοϋ κστεδαφιοθέν τος Σατιωνοποιείου είς πλά τος 5 μέτρα καί έστω πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων ίνα υποβάλλωσι ημίν τάς τυχόν ένστάοεις των έντός 153ημέρου άπό σήμερον. Έν Ηρακλείω τή 23 Αύγού στου 1939. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τ* Ήοάκλβιβν άηέκτηθί καί Ιδικόν τ·» ,ϊ- ν«δβχεϊ·ν είς Αθήνβς. Τ. κεντρικώτατον καί ΠΑΛΛΑΣ>
  δΐίυβυνβμίνβν παρ« τ·δ συμπβλίτου μαςκ.
  ^►^μ -. ΗΡΑ_ΛΕΙθΤΑΙπρβτιμβδντό
  Πάλλας». Είναι τό άν·τ««ρ·ν. Φημΐς««ι διά
  ίί,ν ύπηρββίβν τβ«. ΑΙ άνβκβινίοβις τφμ τ· κατέ
  βΤ«β«ν β««ρ«μΐλλ.ν. _ΐτγ ΠΑΑΛΑ_
  ■θδβς
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος ΤυμπακΙου προκηρύσσει
  &τι:
  ΈκτΙθεται είς μειοδοτικήν
  δι3 ένσφραγΐστων προσφορών
  δημοπρασίαν ή προμήθεια,δύο
  άντλιών άναρροφητικων—κα
  ταθλιπτικών μανομετρικοθ δ
  ψους 35 00 μ. καί παροχής
  5 60 λΐτρων άνά δευτερόλε
  πτον μετά'κινητήρων άκαθάρ
  τού πετρελαΐου δυνάμεως ό
  εΐς^κινητήρ 20 ίππων καί ό έ
  τερος 8, την 11 Σ)βρίοι> ήμέ
  ραν Δευτέραν καί ώραν 11 —
  1 μ. μ. έν τφ Κατασ)τι τής
  Μηχανικής υπηρεσίας Κοινο
  τήτων Ν. Η.
  Ι Παράβολον συμμετοχήν δρχ.
  5000.
  | Τα σχετικά τής μελέτης εί
  σιν κατατεθειμένα είς την Μη
  χανικήν υπηρεσίαν κοινοτή
  των καί είς τό Γραφείον τής
  Κοινότητος ένθα δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν
  προσερχόμενοι κατά τάςέργα-
  σίμους ώρας.
  Έν Τυμπακίφ τη 21 Αύγού
  στου 1939
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Έμμ. 'Ανδρουλακάκης
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πεπειραμένη ζη-
  τεϊται διά χά ξενοδοχεΐα Έλ·
  λβς—Κνωοός.
  —Περί των άπολυτηρίων καί
  κατατακτηρίων έξετάσεων
  των κατ' ιδίαν διδαχθέν-
  των καί των έξ Ίδιωτικών
  σχολείων προερχομένων.
  Ό Γεν. ΈπιθΐΜοητηί Μέαης 'Βχ
  παιδεώοεως Κρήτης ανακοινοί
  ποό{ τούς ενδιαφερομένους δτι
  «Ι άπολυτήριοτ έξίτάσβις των
  κατ' ιδίαν διδαχθέντνν καί των
  έξ ιδιωτικήν σχολϊ'ινιν προερχο-
  μένων θχ ένεργηθΰαιν έν Χανί¬
  οις έντός τού πρώτου δΐχαη-
  μερου τού μηνός Σβπτεμβρίου.
  Είς τάς έν λόνω χατατακτηρΐονς
  έξϊτάσεις δύνανται νά προσέλ
  θουν καί μαθηταί Ίδιωτικών αχο
  λβίυν παραπεμφθίντες κατ' Ιού¬
  νιον έ έ. ύπί των σχολείων τ*>ν
  είς μερικήν η ό^ικην συμπλη
  ρωμκτικήν εξέτασιν, δεδομένου
  ότι την συμπληρωματικήν ταύ·
  την έξέτοΜΐν όέν ·&ύναντο(ΐ να ΰ·
  ποοτοΰν προ τής 1ης Σεπτεμβρί
  β», ημέρας ενάρξεως των κατα·
  τακτηρίων έξετάσεων. Καί οί τής
  χατηγορίας ταύτης μαθηταί θά
  έξβτασθ&σι καθ' δν τρόπον καΐ
  ο! λοιποί μαθηταί τής αυτής τα
  ξεως οί προαχθέντες κατ' Ιού¬
  νιον.
  ΑΙ ηίτησεις των ΰιτοφηφίων καί
  τα άναγχαΐα διχαιολογητικά,
  πρίπει νά ύποβληθώσιν είς το
  Γραφείον της Γεν. 'Επιθεωρηίβ
  ως μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός.
  Πληροφορίας πκρΐ των άπαιτου·
  μίνων δικαιολβγητΐΜ&ν παρέχίΐ
  το Γραφείον τής Γεν. Έπιθεωρή
  σεως καθ1 εκάστην. ΑΙ συμπλη-
  ρωματικαΐ επί άπολύσει μερικαΐ
  η έλικαί έξβτάοεις ύπμβσίων
  καί Ίδιωτικών Γυμνασίων θά
  δκξαχθνσι κατά το δεύτΐρον
  δκκαήμεροντοΰ μηνός Σεπτεμβρί
  ου έ. ι.
  —Διανυχτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 24 Αύγούστου θέλουν
  διανυκτ€ρβύαη τα φαρμαΜεΐα ®.
  Γεωργιάδη καΐ Κωνστ, Κανακάκη.
  —Ή μείωσ ς των κβμίστρων
  των οταφυλών.
  Έν σχέσει πρός τα ^αναγραφέν¬
  τα είς την «Άνόρθωσιν» τής Π)8>
  39 διά τό ζήτημα της μειώσεως
  τ&ν κομίστρων των σταφυλών τέ
  'Υφυπουργεϊον παρά τω κ Οροβ
  δρω της Κυβερνησϊως γνωρίζομεν
  ότι απέστειλε τό σχ,&π/όν άπό·
  χομμα είς τό υπουργείον Σιδηρο
  δρόμων καί Αΰτοχινήτων ώς άρ
  μόδιον «αί μέ την παράκλησιν ο
  πως ανακοινώση τάς επί τοΰ προ
  κβιμένου άποψβις η ενεργείας
  τού.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Τελουμΐνης την προσέχη Κυ
  ριακήν μβγάλης έκδρομης φαλαν/
  γιτών Κρητηξ άνά την Πελοπόν
  νόσον πρβσκαλοϋνται οί έπιθυ
  μοϋντες νά μετάσχουν τής έχδρο
  μής φαλαγγίται τής πόλεως καί
  των ηροαβτβίων, όπως ώιερχόμϊ
  νοι των Γραφείων τής Ε Ο.Ν. μί
  χρι της 25ης τρέχ. καί καταθΐσω
  οί τάς ίηλωσεις συμμετοχης των,
  λαμβάνοντες καί σχετικάς πληρο
  φορΐας πβρί της έχορομής·
  (Έν της Διοικήσίως).
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Δηλούται είς χό κοινόν δχι οί
  περιφερόμενοι καί διανεμόμενοι
  πρδς είσπραξιν χρημάτων είς την
  αγοράν αρ:οι, δέν έχουσιν ούδε
  μίαν σχέσιν μέ την έν τώ Ίερώ
  Ναώ χοθ Άγίου Τίχου ένεργουμε
  νην κατ' Ιτος χαχά την 25ην Αυ
  γούστου άρχοπλασίαν.
  "Ηράκλειον χη" 18 Αυγούσχου
  1939.
  (Τδ Έχχλησιασΐιχδν 2υμ6ο4
  λιον "Αγ. Τίτου),
  Ι
  ■'ίί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίοί Πέμπτης
  24 Αύγούστοο 1939
  122
  ΑΕΗ Ο» ΜΕΤΑΒΛΗΘΗ
  Ι ΣΘΕΝΑΡΑ ΣΤΑΣΙΣ
  III
  ΙΥΙΔ1ΙΙΚΙΙΙΥΙΙΙΜΕΙΝ
  ΚΑΙΜίΙΙΤΙΓΕΡΜΑΗΙΡΙΙΣΙΚΩΝ
  ΜΓΝΒΙ [ΙΙΠΗΤίΚΙΙ
  II
  ΙΙ1ΙΙΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν·
  ταποχριτού μας). — Πληοο^ορίαι έκ
  Παρισίων καί Αονδίνου αναφέρουν
  ότι χαί μετά την τυχόν υπογραφήν Ρωα
  σογερμανικού συμφώνου μή έπεθέβε
  ως, ή σθεναρά στάσις των δύο δοτι
  κων δυνάμεων δέν πρόκειται νά μετα
  Ή Μ. Βρεττανία 50 Πρωϊνή
  καί ή
  ^1
  Δέχονται όμως καί διαπραγματεύσεις.
  βληθή.
  Σχετική μέ την
  απόφασιν ταύτην
  θεωρείται ή πρόσκλησις υπό τής Γαλ¬
  λικής κυβερνήσεως ήλικιών έφέδρων υ
  πό τύπον μιρικής έπιστρατεύαεως.
  ΠΟΣΔΙΚΑΙΟΑΟΓΟΥΝΤΑΙΙΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΤΔ ΣΤΡΑΤΙΒΤΙΚΑ ΜΕΤΡΛ
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝ %.! 23 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι ηληροφο·
  ρίαι έκ τής Γαλλικής πρωτευούσης
  άποδέοΌυν τα ληφθέντα έκτακτα στρα-
  ττωτικά μέτρ« υπό τής κυβερνήσεως
  Νταλαντιέ είς την κρισιμότητα τής κα
  ταστάσεως. Οί Γαλλικοί >ύκλοι δέν
  άποκρύπτουν τούς φόβους των ότι ό
  πόλεμος ένδέχεται νά ,_ καταστή μετ9
  ολίγον αναπόφευκτος.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΚΑΜΕΛΕΝ
  ΚΑΙΤΟΥΠΡϋΘΥΠΟΥΡΓΟΥΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν-'
  ταποκριτοΰ μας).— Κατα τα έκ Πα¬
  ρισίων αηλεγραφήματα ό πρωθυηουρ·
  γός χ. Νταλανιιέ έσχε μακράν συνομι·
  λίαν μετά τού άρχηγού τού γαλλιχού
  στρατού κ. Γκνμελέν.
  'Η συνεργααία αφεώρα αποκλειστι¬
  κώς την διαμόρφωσιν τής διεθνοθς κα¬
  ταστάσεως καί τα υπό ^άμεσον εκτέλεσιν
  στρατιωτικά μέτρα ώς κβί την περί-
  πτώσιν γενικής κινητοποιήσεως τής Γαλ-
  λίας.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΛ ΔΕΝ ΒΑ ΕΠΙΤΥΧΗ
  ΕΚΦΟΟΙ1ΜΟΝ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΛΥΝΑΜΕΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Αονδίνου αναφέρουν ότι οί «Τάϊμς»
  είς σημερινόν αυτών άρθρον τονίζουν
  ότι ή Γερμανία οέν θά επιτύχη τόν
  εκφοβισμόν των δύο δυτικών δυνάμεων
  διά τού ΓερμανορωασικοΦ συμφώνου.
  Ο ΦΟΡΣΤΕΡ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ ΕΟΙΚΕΙΙΑΙΗ ΕΗΟΪΙΣ ΤΟΥ Α1ΝΤΣΙΓΚ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Αύγούστου (ίδ.
  ί) Ό ήέ
  ιοσο
  Φόρστερ
  ός τούς
  γ (.
  ύττηρεαία).-— Ό ήγέτης των »Ονι«οσο·
  σιαλιστών τού Δάντσιγκ κ.
  εξεφώνησεν έκ νέου λόγον
  Γερμανούβ εργάτας. »Ό ». Ιόστερ
  ετόνισεν «ότι ουδέποτε άλλοτε οί χά·
  τοικοι τού Δάντσιγκ ήσαν περισσότερον
  βεβαιοί ϋτι ετελείωσεν ό χαιρό; τού
  χωριαμού τής πόλεως άπό την Γερμα ·
  νίαν». ,
  Τα αύτά περίπου ύπεγοάμμιαεν καί
  έ ή
  ό έκ των
  «1>ράνκ
  ρ γμμ
  ήγετών των Γερμανών κ.
  ΜΕΤΑ.ΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΙΑΠΟΝΙΚΗ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Αύγούστου
  (Ιδιαιτέρα ύττηοεσΐα «Άνορ
  θώσεως») — Ή είδησις της
  επικειμένης υπογραφάς Γερμσ
  νορωσσικοθ συμφώνου μή έ
  πιθέσεως κράτει είς ανα¬
  στάτωσιν ολόκληρον τόν κό
  σμόν παντοθ δέ γίνοντσι με
  γάλαι ζυμώσεις κοί λσμβάνον
  ται μέτρα άντιμετωπίσεως
  τής καταστάσεως. Ή Άγγλι
  κή κυβέρνησις παρακολουθεΐ
  αγρύπνως την κατάστασιν με
  τα δέ τό τέλος τοθ χθεσινο
  βραδυνοθ ύιουργικοθ Συμβιυ
  λ(ου εξεδόθη ανακοινωθέν την
  νύκτα, 8τι άιεφ'χσΐσθη ή σύγ
  κλησις τής Βουλής δι" αυριον
  (σήαεροθ €Η κυβέρνησις θά
  ζητήση πλήρη έξουσιοδότησιν
  διά την συμπλήρωσιν των μέ·
  τρών αμύνης τής χώρας καί
  την άντιυετώπισιν τή"ς κρισΐ-
  αου καταστάσεως Τό υπουρ
  γικόν Συμβούλιον απεφάσισεν
  έπΐσης νά καλέση υπό τα δ
  πλα ήλικίας τινάς έφέδρων
  τοθ ναυτικοθ, τής ξη?άς καί
  τί^ς άεροπορ!ας. Ή Άγνλική
  κυβέρνησις, συνεχΐζει τό άνα
  κοινωθ'ν, πιστεύει δτι είναι
  δυνατόν νάλυθοθν αί πολωνο
  γερμανκαί δ.αφοραί διά τής ό
  δοθτωνδιαττραγαατεύσεω^, θά
  καταβάλη δέ ύστάτηκπροσπά
  θείαν πρός τοθτο. "Εάν Βιιως
  αί δύο αυται δυνάμεις ζή τή
  σουν νά λΰσουν τάς διαφ3
  ρ-τς των διά τής β'.ας, ή Άν
  γλίο πισΐή είς τάς ύποσχέ
  σεις τη-, είνε έΤο(μη νά συν
  δράμπ αέχοι τέλους την Π:>λω
  η
  νίαν Ο!
  κύχλ,οι
  ημ
  νούν την καταστασιν ώ;
  κρ(
  σο
  ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΑΔΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ
  ΤΟΥ ΣΥΜΦ11Υ ΡΟΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΙΙΙ%Ι23 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ "μας).— Νυκτεριναί πληρο-
  φοα§αι πρός «ό Άθηναϊ'ό» Πρακτο¬
  ρείον άγγέλλουν ότι οί έν Μόσχ'α πρε
  σβευταί τής Μεγάλην Βρεττανίας καί
  πασάν πιθανότητα !Γ*λ%Ιας κ. κ. Σηντς καί Νιγκιάρ προ-
  ΐ καί ή ΓαλΧι·ή έβησ*ν είς Βιάβημα αναφορικώς πρό;
  τηλεγραφείται ίκίχό σύμφωνον μή έπτ,θέσβω; Γερμανί-
  βαρωτάτην, απόδειξιν δέ περί
  τούτου αποτελεί καί τό γεγο-
  νός δτι ό Βασιλεύς Γεώργιος
  διέκοψϊ την εξοχήν καί έπα
  νέοχεται έσπευσμένωςέκ Μπάλ
  μοραλ τή; Σκωτίας είς Λον
  δΐνον. Έν ·>ώ μεταξύ αί κυ
  βϊρνήσεις Αγγλία», καί Γαλ·
  λίας εύρίσ<ονται είς διαρκτ] τηΧεφωνικήν επαφήν λαμβά- νού; δέ άπό κοινοθ έκτακτα πολεμικά μέτρα. Τό Γαλλι¬ κόν υπουργικόν συμβούλιον συνήλθεν είς επανειλημμένας συνεδριάσει την Παρασκευήν δέ κατά θά Βουλή, ώς τηεγραφειτοι εκ:το σύμφωνον Πΐρισίων. ΈπΙσης τα πολΐμι'<χς_.ρωσσίας- Διά τού διαβήματος τού- κά επι τελεία συνε5ριάζουν ά -^υ έπεατήθη ή προσοχή τής ~'-β---- δια<όπως καί νύκτα. σχβδόν ημέραν Ή διπλωματία είς αφάνταστον δραστηριότητα. Συνεχίζονται αι έπιτελικαί; ~χ ΠΑΡΙΣΙΟΙ23 Αύγούστου (15. ύπηοεσΐα) — Τα πρακτορείον Χαβάς ανακοινοί δτι είς όλας τάς πρωτευούσης τοθ κόσμου παρατηρεΐται πρωτοφανής δρα στηοιότης τής διπλωματΐας μβτά την άναγγελΐαν τής Γερ μανορωσσικής. Είς Τόκιο συ- νεδριάζει διαρκώς τό ύπουργι κόν συμβούλιον, 6 έν Βερολί νω 6έ Ιάπων πρεσβευτής έζή τησε κατόπιν έντολής τής κυ βερνήσεως έξηγήσεις διά την μβταστροφήν τής πολιτικής τοθ Ράϊχ την οποίαν οί 'Ιάπω νες Θεωροθν ώς βεβήλωσιν τοθ άντικομμουνιστικοθ συμφώνου. Έπΐσης, ό έν Λονδίνω πρε σβευτής τής ΊαπωνΙας έπε σκεφθή την ΐν Όφφις. πρωΐαν τό Φόρε Είς την Ρώμην ό κόμηΐ; Τσι άνο εδέχθη τούς πρεσβευτάς ΊαπωνΙας καί Ήνωμένων Πό λιτειών καί τής Γαλλίας είς Αί έπιτελικα! συνομιλίαι έν Μόσχα ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Αύγούστου. —Χθές τό άκόγευμα έπεσκέ· φθησχν τό Κρεμλΐνον μέλη τινά των επιτελικόν άηοατβ- λών Αγγλίας κ»ί Γαλλίας υ¬ πό τόν στρατηγόν Ντουμέγκ. Σήμερον έπκναλαμβάνονταιι αί συνομιλίαι μεταξύ των ά- ποστολών Αγγλίας καί Γ«λ· λ'ας Χα^ των Ρώσσων έπιτε· λών, ποιρά την έπικειμένην υπογραφήν της Ρωοσογερ- μανικης. σεις έκ Βαρσοβίας, ό έν Βερο λίνω πρεσβευτάς τής Πολωνί άς αφιχθη δι* είδικοθ άεροπλά νού καί εγένετο άμέσως δέ- κτός υπό τοθ κ. Μττέκ είς μα κράν συνεργασίαν. Έξ άλλου > ήη ή ρχή ής
  κης κυβερνήσεως επί τού περιεχομένου
  τού συμφώνου τούτου.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΙΝ
  ΤΟΥ ΥΗΟΥΡίίΥ ΤΟΝ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  μακράν συνομιλΐαν. Κατ' ειδή εγνώσθη ότι ό Γερμανός Διο(
  λιν είς Μπερχτεσγκάντεν διά
  νά λάβη νέας όδηγΐας
  τοθ Φύρερ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—-Σήμερον (χθές) τό
  άπόγευμα έφθασεν είς την Σοβιετικήν
  νητήςτοθ Δάντσιγκ Θά μετα «Ρω«ύουσαν ό ύπουργός των Έξωτ.·
  ακολουθία τού. Έ π' ευκαιρία τής ανα
  Ρίμπεντροπ ό γερμανι-
  τύπος άφιερώνει βίαια άρθρα έναν
  Έκ Βρυξίλλβν αγγέλλεται ;*£ον τ^ Πολωνίας καί τής Αγγλίας.
  δτι ή Βελγική κυβέρνησις άνε
  κάλεσε τάς αδείας των άξιω
  ματικών λόγφ τής κρισιμότη
  τος τής καταστάσεως. Είς |
  την Όλλανδικήν πρωτεύουσαν
  έπέστοεψαν έσττευσμένως δλα
  τα μέλη τής κυβερνήσεως.
  Έξ Οόάσιγκτων αγγέλλε¬
  ται δα ό ύφυπουργός των Ε¬
  ξωτερικών κ. Ούέλς συνεσ<έ νω φθη μετά των κυριωτέρων συ -β'6 νεργατων τού έν τώ υπουρ Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΜΕΤΑΒλΊΝΕΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΧΟ! ΕΙΣ ΗΗΕΡΧΤΕΣΤΚΑΝΤΕΗ φ Μη.ρχ^ Υε(ω δ.ά την λήψ,ν προστατευ χ6τ&* . τικων μέτρων υπέρ των εν Εύ έπς«ολης ΡηΑΤσνβνϋ1ΐηων ο? ητοο τϊ ρότητος τής Δέν η ή μής άποκλεΐβται Εκτακτος: ουγκλη σαν πολλοί γερουσιασταΐ. Θά μεταβληθουν οί άντίττ,αλοι συνασπισμοι Κρατών. Π^ΡIΣIΟI 23 Αύγούστου ((δ. ύπηοεσίσ).— Τό πρακτο¬ ρείον Χσβδς πληροφορεϊται δτι 6 Φόν Ριμπεντροπ φθάνει είς Μόσχαντήν Ιην ιιετάμεσημ ΡρΙαν συνοδευόμενος καί υπό 32 ανωτέρων ύπαλκήλων τοθ ύπουργεΐου τού. Έκ Ρ>ί>μης τηλΕγραφεϊται
  δτι οί ΊταλικοΙ κύ<λοι (σχυρΐ- ζονται δτι ευρίσκοντο έν γνώ σει των γερμανορω σσικων δια πραγματίύσεων, όφειλοαένων είς πρωτοβουλίαν τοθ Χιτλερ πούή <ολούθησε ρεαλιστικήν πό λιτικήν διά νά εμποδίση την κυκλωτικήν κίνησιν των δυτι κων δυνάμεων. ΟΙ Τδιοι κύ· κλοι φρονούν δτι θά νούν άποδεκταΐ δλαι αί δια τυπω9εϊσαι κατά τόν παραλ θόντα Απρίλιον γερμανικαί αξιώσεις. Αντιθέτως έκ Τόκιο άγγέλ λεται δΐι ή Ιδέα τής μεταστρο φής τής Ίατπωνικής πολιτικής καί τής προσεγγίσεως τη; μέ την Αγγλία» κατακτφ φαΐνβται δέ βΐι θά η τελικΛς. Άλλωστε καί ή "Αγ γλΐα καί ή Γαλλία είναι δια τβθειμέναι γά προβ^Ον είς ύ ποχωρήσεις Ιναντι τή; Ίιπω νΐας διά νά έκδικηθοϋν την Ρωσσίαν. Έκ Μποθργκος ί —( σης τηλεγραφείται δτι οίέη! σημοι εΐΐπανικοΐ κύκοι δέν ά ποκρύπτουν την δυσφορίαν θλιβερά γεγονότα εάν δέν γί των κατά τοθ ΧίτΧερ, τόν ό ποίον θεωροθν ώς προδώσαν τα τα 15ανικά τού δ ά τής συμ μαχίας τού μέ τόν κομμουνι ό Π%ΡΙΣΙΟ1 33 Αύγούσϊθυ (ίδ. ----Ό "Αγγλος έν Βερολί- κ. Χέντερσον μεταβαί· .. ημέρας άεροπορικώς είς Μηερχτεσγκάντεν ϊνα συναντηθήμετά τού " " Χέντερσον είνε χομιστή; κ. Τσάμπερλαιν πρός καγκελλάριον. Είς την επιστολήν ταύτην ό κ. Τσάμπερλαιν άπαντα είς την πρό ήιΐερών έπιδοθεΐσ?.ν γερμανι¬ κήν διακοίνωσιν σχετικήν μέ τας άπό ψεις τού Ρά'ίχ είς την ανατολικήν Εύ- ! ρώπην, έκθέτων τας Άγγλιχάς άπό· ψεις. ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΜΟ2ΧΛΝ Ο ι. σμόν. Θ?ω3εΐται λίαν πιθς,νόν δ Π %ΡΙΣΙΟΙ 2 3 Αύγούστου (ίδιαι ρα ύπηοεσίχ).—Τάς πρώτας άπογευ- ώ ε'·Ρθ*αεν είς Μόσχαν ό φόν τι ό σφατηγος Φράνκο θα ^ρ μετα τής χκολουθίας τού. ίγκαταλ8.ψη τόν συνασΐτ σμόν ^°μ*νος δεκτος εις το αεροδρόμιον, των κοατωΐ τοθ ά.τικομμου δι«ο·.μημίνον μέ Γερμανικά; σημχίας υ"° *· Ποτεμ»«ιν Ή πρώτη συνο- ή· τι ό σφατηγος Φράνκο θα νιστκοθ στραφή ηοός την καί την Γαλλίαν. καί θά ΆγγλίοΤν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Αόγούστου — Έντιϋθα έτιικρατεΐ ή είς νήν. Κρεμλΐνον την 3ην απογευματι ό κ. Νταλαντιέ έιχε μα« τύτιωχςδπ εάν ύπογραφίϊ τε"' *?"* «υνιργασίαν μέ τό^σ.ρατηγόν Νογ ποοέΚθουν ττιθατνώ τατα έκ των διπλωματικώς ζυ μώσεων, νέοι σπισμοί ΑΟΝΑΙΛΟΝ 2 3 %ύγούϋτου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό Ιάπων πρωθυπουργόν, - κ. Χιρανούμα εκάλεσε σήμερον τόν ύ· ν1" «ουργόν,τών Στρατιωτικών κ. ·Ι^.;Μ^^Τ?:^?^ κ*κι μετα τού οποίου καί εξήτασαν την Μβτά τδ πέρας τής θείας χατάαταισιν Είνε βέβαιον ότι άπεί Υία5 θ* Φ*λή έπιμνημόσ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ Επί τή αΰριανή έοοτή τού "Α¬ ποστόλου Τίτου π;ώτού Ιεράρχου Κρήτης καθ' ην έορτάζΐι ό έν τή πόλει μα; έπ' ονόματι αΰτοϋ τι· μώμενος Ίΐρό; ίατορικος Ναβς, 'ΐ ΈνϋριαΜή Έπιτροπή αύτοϋ ίξέίωκϊν την κάτωθι άνακοίνω σιν: Ο Μέγας εσπερινάς άρχεται χερι ώραν 7. μ,μ καθ' όν θέλει γίνη ή βΰλογία των άρτων τού χοροστατοΰντο; Σεβΐσμΐωτάτου Μητροηολίτβυ Κρήτης κ Γιμοθέ- ου.Ό Ναές θά παραμένη άνοικτό; μέχρι τού μβαονυχ. διά τό προσκύ νημα των βύσεβών Χριστιανών. Ό "θρθβος άρχεται πβρΐ ώραν 6 )2 η. μ. μεθ' δν θέλει τελίσθή βΐβισμ&νη Λιτανεία καί εΰλο άρτων κ«Ι μβτ' μ ξή η βτά τ χατάαταισιν. Είνε βέβαιον ότι άπεφασί Υία5 θ* θ ή ή ό έ θ «β &«* ής ς ρ έπιμνημόσυνος δεη Ο όλ ύ σι. Είε βέβαιον ότι άπεφασί Υ5 Φή μμς η σθη ή μεταατροφή πρός νέας κατευθύν «β &«*ρ των «ν τ.Ο πόλει μ«ς ύ «εις τής έξωτεριΐής πολιτικής τής .... £* ΧΙϊ^τ.ιΤΐ^'ΛΛντ^ ηωνίας βάσει τής καταστάσεως η οποίαι καί ολβκαυτωβίντικν αδελφ»)ν ή πρόκειται νά δημιουργηθή μετά την ύ· μδν. ΟΙ ΈιιχληβιαβτιχοΙ χορο! υ «ογραφήν τής Ρωβσογερμανινής συμφω ηό την διεύβννσιν τββ κρ«τβψ*λ γί*5» τομ τοϋ Ί. Ναβδ; Ίνάννον Βου Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΑΡΠΑ Κπιτ' ανακοίνωσιν έκ τής Διοικήσεως Χωροφυλα'.ής ή αύοιανή έ>ρΐή τοθ ΆγΕου Τί
  τού θά θεωοηθπ ώς Κυριακτ1
  άργία' συνεπως άΐταντα τα
  κατασΐήματα θά είναι κλει
  στά.
  ΠΝΙΓΜΟΣ
  ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
  ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΩΝΟΥ
  Η ΑΠΟΙΤΟΛ
  ΚΑί Η ΑΓΓΛ
  Κ
  ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ
  ΠΟΑΙΤΙΚΗ
  Προχθές έιινίγη είς Μ^χόν
  πεςΐοθσΐ έντός φ^έατος καθ"
  V
  στιγμήν προσεπάθει νά
  άντλήση έξ αύτοΟ ύδωρ ή Ού
  ρινΐα Αρχοντάκη.
  τσινά θάφάλλουν είς εκλεκτόν Βυ
  ζαντιόν ύρος
  Παραχβλβΰνται ο φιλίορτοι, &
  πως προσέλθωσιν «Τ; την Ιεράν
  ταύτην Παιήγυριν. Ιδιαιτέρως
  πβρακκλοδνται ό μ. Νομάρχπς,
  ό μ. Λήμαρχβς μβτά τοϋ Δημοτί
  ό Φώ
  μρχς μ ημοτί
  κου Συμβοολίοϋ. ό κ. Φροώραρ
  χβ;, ο μ. Διβιχητπς τού ί,υντάγ
  μ«Τ€{, 6 χ Διοιχητή; τής Χωρο
  φυλβιχής, οί χ. χ, άντιπρόοωπβι
  «Ο Τύπβ» χ,λ«,
  Είς
  συ
  23 Αύγβύστβυ -
  Π%ΡΙΣΙΟΙ 23 %ύγούστου (ίΒ.
  ήο.)—■ Ή αποστόλη τοθ έν Βερο·
  %.γγλου πρεσβευτού κ.Χέντερσον
  τα τού μ.
  »» » λ πμΐΐΕντίοιτ θά · >- » -----— —-^—.-^ »«(*>*«»
  έκτβς τδν άλλων μ« !*ι? Μπερχτεσγκαντεν προ; συνάντησιντού
  Μβλότωφ κοί τβν Χα Χίτλερ κρίνεται ώς γεγονός υψίστης
  , ΜΟΣΧΑ
  Εν .? 6'5 »«»»·ΐί<*ν ουνομιλΐαν!« 'β · · " ν — ~^—"'· """ τον "Αγγλβν π(5εσβ»υτην. ςΰδΐν ξ°«β'θδοτησιν εις την Κυβέρνησιν ανεχοινώθη. ·»«·ν ι- ι- ι "άντως ή «ολίικήτ^Ά^. πρόκειται νά μεταβληθή. Ή στ·ύ*τα1 δτ6 6ά δώ0?ϊ «^Ρη έ- ΧΟΓΚ.ΚΟΓΚ 23.- 'Ββόβπ έν- τβλη χαταατροφής βλ«ν των νΐ Φ?ρώπβύ έώ ζ ϊ* βυ 8>ίΜνουν το Κινΐζι
  έδοκρβς με την Αγγλικήν
  έχχώρηοιν τβδ Χβγκ-Κόγχ
  ΠΑΡΙΣίΙθΙ 23. - Υπάρχβυν
  πληροφορίαι ίίτι έηήΛθε συμφ
  Αγγλίας-Ίαιιωνίας επί τδν
  ΕΠ
  [ΙΤΑΙ Π Ρ
  ΜΑΝΟΝ Ε
  1ΕΑΑ
  Σ
  ΙΣ
  ΙΝ
  ΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23
  (ίδ.
  Ν
  π,
  _ντ.ιν^
  Μ«1 8χ
  «>ρηνη{.
  νβδνται. Γερμανικά στρατεύματα μετακι·
  νβυνται συνεχώς ηρός τα Πβλωνιχά σύνβ
  ρ« καί έτοιμάζονται δι" εισβολήν. Τα 8-
  «$ι πεισόδια έπανελήφδησαν. Είς τό Δάντσιγκ
  τού εγένοντο πολλαί συλλήφεις Πολων&ν. 'Η
  ίσπ αντιπολωνική έΐΌτρατεία τού Γερμανιχοΰ
  η·ρ(« τόπου υπερέβη «άν βριον. Ο Πβλωνοΐ άν-
  τιμ ε τ «πΐζουν πϊρ(»;τ»βιν άμεσον
  Ε
  λαβυ'
  ΓνβΡ^^
  βί Κρήτες
  ν
  θυσίας,
  τόο«
  την έ
  Βρπτ«χός *
  «5 τ®
  τού. ρ
  χ«ν τό «
  χ«ί τού Π'
  Κ
  λιτισμβδ (
  οκαλβγιβίν
  ώργη. τό < Μΐλατος, 77, τό 89, φέρωμεν θ5 1 οταθμβ«5 νόν περιο* γλυφον τι Ιδέαν των ήρνΐβμων θυσιων τω θερίας κβί {«ρτησίας Κ«ί ή 2! άηβτελδϊί οταθμόν, ι ή γών τβν ύπενθυμιζι χλ τάς < γιαοθέντω τβύς έπιζι έηιγινομε τό μέγα) Ψ»ΧΠ5. Τ τής όπβίοτ ορτ«ζομε>
  ράχλειον
  μίαν σε3
  τού πβύ 6
  θάνατος.
  στου 1898
  «πό τάς
  οτάσβις τ
  τού κβτ
  κ«τά τβδ
  φωτία κο
  Οί ΉΡ(
  ο«ν. Μβ>
  «νυπεράβ'
  χολόγησα
  τόν θάναι
  νωαιν. Ε
  πβλις
  γβς των
  χιών ύψώ
  ρβνόν κ»
  Ρ'ξ μέ τή
  τ»ν. Αί ι
  μίνων όν
  δόνουν
  Κ τό ι
  μι«. ό ;
  ««Χώ
  "Χβν
  έ
  μο(
  Υβνβδς
  *»Ρβν τί
  «ιμά
  δ
  δ« τής
  *Ρΐνβ85
  μ
  ΡΤ«ζε»
  ΙβιΛμ·.
  ν
  β«Ρ
  βν