97706

Αριθμός τεύχους

5250

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ -ί ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "■"* ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΪΒΕΥβΥΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι Β
  Ιξάμηνος 8
  Άμερικής
  Ιΐησια δολ. 1(5
  ίξάμηνος » 8
  ΪΙμή
  πατά φύλλον
  Δραχ. 9
  υτ»
  .ΑΡΑΣΚΕΥΗ
  25
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Εάν τό μέτρον της &ξ(«ς
  ενός λαοΰ, τό δίδουν αί εκ¬
  δηλώσει; τής αύτοθυσίας τού
  χαι οί άγώνες τού διά την
  ελευθερίαν, την ανθρωπίνην
  αξιοπρέπειαν καί την άνά-
  πτυςιν τής σκέψεως καί τού
  ανθρωπίνου πνεύματος, τότε
  «Ι Κρήτες θα πρέπει άναντιρ
  ρήτως ν« κατέχουν την *«-
  ρυφήν τής πυραμίδος, εάν
  δια πυραμίδβς συμβολισθη ή
  ανθρωπότης. Διότι κανείς'
  I-
  σως λαός δέν εχει νά επιδεί¬
  ξη τόσους αγώνας, τόσας
  προσπαθείας, τόσα αϊματα
  καί θυσίας, τόαους ήρωϊσμούς
  »αΐ τόοα όλθΜαυτώματα δια
  την ελευθερίαν τού, ίσα ο
  Κρητικός λαός, είς ίλο τό
  μάκρος των αίώνων καί των
  χιλιΐτηςίδων της ίατορίας
  τού. Πρώτοι εί Κρήτες έδω¬
  καν τό φώς τής γνώσεως
  καί τοΰ πολιτισμόν είς τόν
  κόσμον. Καί έμειναν τελευ¬
  ταίαι υπερασπιστού τ·ΰ π··
  λιτισμοΰ αύτοϋ.
  'ίΐ έπανάστασις τοδ Δα¬
  σκαλογιάννη, τοΰ Βασιλογι¬
  ώργη, τό 66, τό 'Αρχάδι, ή
  Μΐλατος, τό Μελιδόνι, τό
  77, τό 89, τό 97 διά ν' ανα¬
  φέρωμεν τού, κυριωτέρους
  σταθμούς τής τελευταίας μό¬
  νον περιόδου, δίδουν άνά-
  γλυφον την είκένα, σαφή
  ιδέαν των άγώλων κ«ί των
  ήρωϊσμών των Κρητών, των
  βυσιών των χάριν τής ελευ¬
  θερίας καί τής έθνιχής άνε-
  ξαρτησΐας των.
  Καί ή 25η Αύγβύστου 1898
  αποτελεί επίσης ενα λαμπρεν
  σταθμόν, πβύ φωτίζει μέ την
  τραγικήν λάμψιν των φλβ*.
  ώ ιί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Αύγούστου
  (Ιδιαιτέρα ύηηρεσΐο).— 'Η ά
  ναγγελΐα της ύπογρσφή-ς τοθ
  ΓερμανορωσσικοΟ συμφώνου,
  γενομένη χθές την >1ην κοΐ
  45 πρωϊνήν, συνέτεινε μέγα
  λως'είς ττ>ν ραγδαίαν έξέλι
  ξιν τής διεθνοος καταστά¬
  σεως.
  Τάς ίπΐ των ννωστών έπιμά
  χων ζητημάτων άπόψεις τη< τραγικήν λάμψιν των φλβ*. γών τού την ιστορίαν καί ύιτενθυμίζει μέ τα αϊματα καί τας οΐμωγάς των αφα- γιααθέντων τό καθήκον πρός τούς έπ»ζήσ*ντας χαί τβύς έπιγινομένους καί μαρτυρεΐ τό μεγαλείον της Κρητικής ψυχής. Την ημέραν αυτήν τής οποίας την επέτειον έ- βρτάζομεν-,σήμερον, τό Ή· ράκλειον εγραψε μέ τό αίμα μίαν σελίοα τής ίστβρίας τού πβύ 6ά μείνη αΐωνία, ά- θάνατβς. Την 25ην Αύγβύ- στου 1898, τα έξαγριωμένα άπό τας διαρκεΐς έπανα- στάσβις τής Κρήτης, βτίφη τοΰ κατακτητοϋ έπεπεσαν κατά τοΰ Ηρακλείου μέ την φωτία καί τό σίδερο. Οί Ηρακλειώται άντέστη· σαν. Μολονότι άβπλβι καί άνυπεράσπιστβι, δέν έσυνθη- κολόγησαν. Επροτίμησαν τόν θάνατον άπό την ταπεί- νωσιν. Καί εντός όλίγβυ ή πόλις εΐχε μεταβληθή είς φρικαλέαν κόλασιν. Αί φλό- γες των πυρπολουμέννν οί- Μΐών ΰψώνοντο είς τόν ου¬ ρανόν καταυγάζονσαι τα πέ¬ ριξ μ« την τραγικήν λάμψιν των. Αί οίμωγαί των σφαζο¬ μένων συνετάρασσον καί ε- δόνουν την ατμόσφαιραν. Καί τό αΐμα άβώων γυναι¬ κόπαιδων εβ«ψε τα πεζοδρό- μι«. Ό Ματακτητής δέν ύ- πεχώρηοεν ούτε πρό των Αγγλικών άγημάτων πβύ είχον άπεβιβαβθή είς τόν λι¬ μένα μας. Δέκα επτά τέκνα τοΰ εύ· γενοϋς 'Αγγλικοΰ έΒνους •όρον τόν θάνατον. Καϊ τό •"μά των Ιγραψε μίαν σελί- ο« της Ιοτβρίας της Εΐλ»- χρινβδς 'Αγγλβελληνικης φι Αΐα^ Σήμερον τ. "Ηράκλειον έ βρτάζει μέ συγκίνησιν την μεγάλην Ιστορικήν αυτήν ε- πέτειβν. Την «ναμιμνήσκε· ται μέ ευγνωμοσύνην. Κα· ταθβτει τόν φέρβν τής ΐύ· λαβείας τού, τό θυμίαμα τής ψυχής τβυ πρός τβύς ήρωαι καί μάρτυρας πού εσφκγιά σθησαν την ημέραν αυτήν καΒώς καί πρός τού; φβνευ· θέντβς Άγγλβυς. Καί έλεύ θερβν πλέον, αποτελεί δύ¬ ναμιν χαί φρβνηματιομόν διά νά συνεχίση την Ιστο¬ ρίαν τβυ, επί τού ειρηνικόν, Ι>ΜΚ·λιτιστικοϋ ηεδίβυ πλέβν.'
  Ή δκθνιΐο καταστασισ ύπέ-τη Λ-ΥΛ-ι-ν εξέλιξιν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί4Οκ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5250
  Τό Γερμανορωσσικόν σύμφωνον
  δέν ήλλαξε τάς Άγγλικάς άπόψεις
  Ό Πρ«9υπουργβς της "Ιταλίας
  κ. Μουσολίνι.
  Γν*τκ% "ΐτολ«ικτ)ς τονίζε
  ται Ιδιαιτέρως δτι δέν μετέ
  βαλεν ούΕέ κατά κεραΐαν τό
  ϋπογραφέν έν Μόσχα σύμφω
  νόν τΐερΐ μή έπιθέσεως. Τοί
  το θά διαπιστωθη έκ των. ά
  ναμενομένων ταύτοχρόνων δή
  λώσεων τοθ πρωθυπουργοΓ
  κ. Τσάμπερλαιν είς την Βου
  λήν των Κοινοιήτων κοί τοΓ
  επί των "Εξωτερικών Υπουρ
  γοθ Λόρδου Χάλιφοξ είς την
  Βουλήν τών Λορδων.
  Την στιγμήν αυτήν όλόκλΓ
  ρος ή Αγγλία ευρίσκεται είι
  πυρετώδη κινητοποίησιν. Χγ
  ρακιηοιστική τής καταστάσί
  ως είνε ή άμεσος άναχώρη
  αίς τοθ Βασιλέως Γίωργΐου
  έκ Σκωτίας διά Λονδίνον δι'
  έκτάκτου άμαξοστοιχίας.
  ΈπΙσης την Αγγλικήν ά
  ποφασιστικότητα χσρακτηοίζει
  επαρκώς ή νομοθετική έξουσιο
  δότησις ή όποία θά δοθβ είς
  την κυβέρνησιν Τσάμπερλαιν
  έν πλήοιι όμοφωνία 8Κων
  των κομμάτων. Παραλλήλως
  πρός την διπλωματικήν κίνη
  σιν σημειοθται καί έντονοζ
  στρατιωπκή. Ούτω συνήλθε
  σήμερον ή «Έπιτροπή Αύτο
  κρατορικής Άμύνης>, τό δέ
  υπουργείον τοθ Έμπορίου έ
  δηαοσίευσβ σήμερον τόν κσ
  τάλογον των πρώτων ύλών
  τών οποίων άπαγορεόβται ή
  έξαγωγή καί είς τόν οποίον
  περιλαμβάνονται, μβτοξύ άλ
  λων, τό πετρέλαιον καί τα
  προϊόντα τού, τα σιδηαομβ
  ταλλεόμστσ, τό άλουμίνιον, ό
  χαλκός, ό λευκοσίδηρος, τό
  κβουτσούχ, 6 κηρός, τα φυτι
  κά ελαια, ή μέταξα.
  Αί Αγγλικαί κτήοεις
  πανίσχυροι & πλήρως
  αλληλέγγυον
  Κατά γενομένην επίσημον ανα¬
  κοίνωσιν, ή άμυνα τοθ Γιβραλ¬
  τάρ είνε πλήρης χαί ή φρου
  ρά ίχει έπανδρωθή χαί είνε
  ετοίμη πρός δρασιν. Όλα τα έχ
  τών Κτήσΐων τηλεγραφήματα ά-
  ναφέρευν, έν τφ μεταξύ, δτι παν
  τοθ άναγνωρίζεται ή κρισιμό
  της τής λαταστάαεως καί δκχχτ)
  ρύσσεται ή άλληλεγγύη μέ την
  Μεγάλην Βρεττανίαν.
  Ό άντιπρόεδρος τί)ς Νοτιοοτ.
  φριχανιχής Κυβερνήσεως στρα-
  τηγός Σμάτς εδήλωσε σήμερον
  δτι «ή ε&ρωπαΐχή κατάστασις
  είνε είς άκρον σοβαρά χαί χρί
  σιμος». Ό πρωθυπουργος τδθ Κα
  ναδ« χ. Μκχίνζι ΚΙγχ αυντινιή
  θη μέ^ τόν γενιχάν ϊιοιχηττν
  λόρϊον ΤοιιντσμιούϊρχοΙ χατί-
  πιν ανηγγέλθη 8τι τό δπουργι
  χ4ν, συμβούλιον συνεχλήθτ; δ·α
  την* Διυτέραν. Ε^ς Νέαν Ζηλαν·
  δίαν ή χυβέρνηο'ς χαί ή ΐΐντι
  πολίτευσις διεχήρυξαν σήμερον
  την απόφασιν των νά εδρεθ^Ον
  «αρά τό πλευΐάν τής Αγγλίας.
  Είς την Νότιον Ροδεσίαν ή Β5υλή
  συνεκλήθη είς {«ταχτον συνε¬
  δρίασιν διά την 28τ,ν τρέχοντα
  ϊπως ψηφίση νομοθετ^μαΐα δ-
  μοια πρός τόν περΐ ίθνιχής α¬
  μύνης νόμον τ?)ς άγγλιχί)ς χυβιρ
  νήσεω;. Άπό τής αυριον άρχε¬
  ται είς ιήν Νότιον Ροδεσίαν ή
  «ατάταξις έθελοντών διά τόν το-
  πικόν στρατόν. Καί είς την Αΰ
  στραλίαν άπεφασίαθη σήμερον
  ή Αμεσος συγκρότησις σώμα-
  τος έχ 14 000 άνδρ&ν, ό ϋ
  Αύστραλδς πριοθυπουργος χ.
  Μίνζις προέβη είς. τάς άκολίύ
  θους δη^ώσεις:
  «Την στιγμήν ταύτην δμιλώ ά¬
  νευ τοθ έλαχίατβυ δισταγμοθ έξ
  όνόματος τής Αύστραλίας διά νά
  τονίαω δτι ^ςύίέποτε θά^"παόσβ)>
  •Ο ΠρΝίυιτουρν&ς τής Γαλλιας
  χ. Ντκΐοτντιε.
  μιν νά παρέχωμεν ολόκληρον την
  συνεργασίαν μας είς την Μεγάλην
  Βρεττανίαν είς τάς έξϊχοιις προ
  σπαθιίας τάς οποίας χαταβάλλει
  διά νά προφυλάξη τον κόσμον ά πά
  τάς συνεπείας τής παραφροσύνης
  <αΙ τής άδιχίας ενός πολέμου. Έ- χν αί δπεράνθρωποι προσπάθειαι τας οποίας χαταβάλλη ή Μεγάλη Βρεττανία διά την διατήρησιν τής ιίρή^ς αιοτύχουν, θά εδρΐ- θιομΐν άδιστάχτως παρά τό πλευ ρδν της, θά διαπράξη δέ χεφα- •0 1Υ«β»ρν*ί τδν ■ΕξΜΤβρικδν τής Πβλ4»νίβτς χ. Μηίχ. λαιαδες σφά)μ« έκεΐνος, ό όποΤ- ος θά νομίση δτι έπΐτοθ χεφαλαίου τούτου δφίσταται έστω χά» ή ε¬ λαχίστη διχογνωμία μεταξυ των λαβν πού άποπλοθν την Βρεττα νιχήν Αύτοχρατορίαν. Ή βριττα- νιχή κυβέρνησις, ή «ποία !καμ« την χειρονομίαν ν' αφήση άνοι· κτήν την θύραν «ίς μίαν διεθνη" διάσχεψιν κατευνασμοθ χ«1 δπέ· οττ, πολλάς μέχρι χβθίε άηογοτι τεύσεις, Σέν θά χατέλθη μόντ] της ιίς χον πόλεμον, εάν παρασύρη ■Ις τοθτον». Πρός τα Αάντσιγκ ή προσοχή ολοκλήρου τής Εόρώπης, Εβδομήκοντα Γερμανικαί μεραρχΐαι είς τα πολων.σύνορα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αύγούστου— Κατά τηλεγραφήματα έχ Βερολί νού εκλήθησαν άπο χθές δπά τα δπλα χαί νέαι χλάσεις έφίδρων, διατάγματα δέ έπιστρατεύσΐως έ- τοιχοχολλήθησαν σήμερον είς Κο λωνίαν. Εβδομήκοντα γερμανικαί ΑΙ πρός την Πολωνίαν "Αγγλικαί διασέσεις είναι άκλόνητοι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2* Αύγούοτου.- 'Η άμβσο{_δράσις ή άιτοφασισίεΐβα ύπ6 τού ύπουργικοϋ αυμβουλίβυ κατά την χθεαινήν τού .συνιδρί» σιν έβχεν ώ; άποτελεαμα ν» στα θρο^οιήση τίιν δκθνη κατάστα¬ σιν, ή δέ ανακοίνωσις δτι α! ά μυντικαΐ δυνάμεις "της Άγγλίαί προετοιμίζονται ίιά ηάν ένδβχό μενον, γίνονται δςκταί μετά χά ράς είς κλιίοτας χώρας τοΰ έξωτβ ρικοδ έψ ταύτβχρβνοας ηνωσαν κεριβσότβρον άχόμη τβνάγγλιχόν λαόν. Ίδιαιτβρως ή άναγγελία δτι ή συναψις τοθ γεϊμανορωσσιχοϋ συαφώνβυ μή έπιθίσβως κατ' ού δέν θά έηηρεάαη τάς έναντι τής Πολωνίας ύπβχρβώσβις της Μέν» λπς Βρεττανία;, εγένετο δεχτή μέ Ιδιαιτέραν δλως Ικανοποίησιν. Ή σαφής αύτη καί άπβρίφραστβς δήλωσις τής θέσεως της Μενάλης Βρεττανίας ή περιεχομένη είς τβν άνα*οιν»)6εν το δημοαιευθέν την νύκτα,δέν έδημεσι&ύθη μέχρι τού δβ είς τάς γβρμανικάς έφημερί δ άς λαρβάνονται ομως μέτρα & παίς καταστή γνωστή βϊς τον ήγί την τηςνερμανΐΜής κυβερνήσεΐίςη στάοις τής βρεττανιχής. Πυρετώδεις αί Γαλλικα! προετοιμασίαι. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Αύγούατου. —Κατά,πληροφορίας έχ Παρισί ω«, χΐ γαλλιχαΐ στίαιιωτιχαί προετοιμασίαι διεξάγονταΐ πυρε τωδώς, ώς τοθτο χαταφαίνεται έχ τής επικρατούσης μεγέλης χινή σεως είς τούς κυριωτίρους τών σιδηροδρομιχών σταθμών των Πά ρισίων χαί ιδίως είς τδν σταθ¬ μόν τής «Ανατολή*;», Βστις είνε ή άφετηρία των χυοιωτίρων αι δηροδρομικών γραμμων, τών ό δηγουσων πρός τα άνατολιχά σύνορα. Μεταξύ των άναχωρούν των έπειγόντως άνδρών διαχρίνον ται οί ανήκοντες είς τα είδικά τάγματα τής άμυντιχιί)ς γραμμής Μαζΐνό. ΆξιωματιχοΙ χαί 5νδρες ανήκοντες είς τάς εφεδρείας, εί νΐ έπίσης πολυάρ-ιθμοι μΐταξυ αυτών· Έν σχέσι: ι έ τό υπουρ γιχον συμβούλιον, δπερ πρόκει· ται νά συγχροτηθή δπο την προ ιδρίαν τοθ Οροέδρου τής Δημο χρατίας χ. Αιμπρέν είς τα Ή λύοια, αί γερμανικαί έφημερί δες πληροφοροθνται δτι πρόκει ται κατ' ούτό νά έξετασθοθν δύο ζητήματα: Ή δπο τοθ πρω θυπουργοθ χ. Νταλαντιε άναχοί νωσις των ή*5η ληφθέντων αμάν τιχων μέτρων, ώς χαί ή δπο τοθ δπουργοθ των Εξωτερικών χ. Μποννέ έκθεσις τής διιθνοθ; πολι ικής καταστάσεως, ώ; αθΐη ίμφανίζεται μετά την άναγγελί τοθ ρωσαογερμανιχοθ συμφώ νού μή έπιθέσεως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αΰγούστου —Τό ανώτατον πολεμικόν συμβούλιον συνήλθε χθές είς μαχράν συνεδρί ασιν, χατά δέ τάς συνομιλίας τοθ χ. Νταλαντιέ μέ τόν αρχηγόν των ένόπλων δυναμεων τής χώ ρας στρατηγόν Γχαμιλέν, μέ τον αρχηγόν τοθ έηιτβλείου τοθ στρα τοθ στρατηγόν Ζώρζ,καθωρΕσθησαν ολα τα στρατιωτιχά μέτρα, τα ό ποία ήοχισχν ήδη λαμβανόμενα. Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας χ. Αΐμπρέν, ό οποίος παρεθέρι ζεν είς Λωρραίνην, επέστρεψε ην εσπέραν είς Παρισίους. Ό πρωθυπουργος χ. Νταλαντιέ προέβη την εσπέραν είς τάς άχο λούθευς άναχοινώσεις: «Λόγω τ1)ς διιθνοθς χαταστάσεως, ή χυ βέρνησις απεφάσισε νά λάβη καί άλλαι στρατιωτιχά μέτρα, συμ πληροθντα τα ήϊη ληφθέντα χαί νά καλέση δπό τα δπλα συμπλη ρωματιχάς κλάσεις έφίδρων». Κα τα νυκτερινάς πληροφορίας, οί Ιφιδροι ίέν θά χληθοθν δι' ατο μιχών προσχλήσεων, άλλά ίιά τής τοιχοχολλήσεως τοθ £,διατάγ ματος τής μερικάς έπιστρχτεύ σεως είς χά ίημαρχεΐα χαί τα δημοσία χτίρια. 'Η απόφασις « νηγγέλθη χατόπιν συσκέψεως των δπαυργών τών πολεμιχών Υπουργείων καί των στρατιωτικών άρχηγών δπό την προεδρίαν τοθ χ. Νΐαλαντιέ. Ραγδαία ή κινητοποίησις τής Πολωνίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αύγούστου — Κατά τηλεγράφημα έκ Βαρσο β(σς, οί ΠολωνοΙ λσμβάνουν τα τελευταία στρατιωτικά μέ τρα αμύνης. Όλαι αί κεντρί¬ κας οδοί οί άγουσαι έκ τοθ έσωτερικοθ τής Πολωνίας είς τα γερμανικαί σύνορα είνε πλήρεις στρατιωτικών δυνά μεων, μετακινουμένων συνε- χβς πρός ενίσχυσιν των έκεϊ στρατηγικών θέσεων, χιλιάδες 6έ τάνκς καί τεθωοακισμένων αύΐοκινήτων δ.σσχΐζουν τάς όδικάς άρτηοΐας τάς άγούσας πρός τα σύνορα. ΑΙ περισσότερατι πλησίον των γερμανικών συνόρων γέ· φυρσι έχουν ύπονομευθή, ού¬ τως ώστε έν περιπτώσει ά- Ό Άρχιχαγχβλλάριβς χ. Άδόλφος Χίτλΐρ. νάγκης ν' άνατιναχθοθν είς τόν άέρα ίνα παρακωλιαθ)") ή είσβολή είς Πολωνίαν γερμσ νίκων στρατευμάτων. Είς την πεδινήν περιοχήν Ρούμπνικ Ιχουν άνεγβρθή ά πόρθητα ψρουριακά συγκροτή ματσ, έκατοντάδρς δέ άντιαε- ροπορικών πυροβολαρχιών ά- ναμένουν νυχθημερόν δ ά πδν ενδεχόμενον. Καθ" δλον τό μήκος τοθ πό ταμοθ Νέτζε δλόκληοον τό 61 Ό Γάλλος άρχιβτράτηγος ™ Ν. Γχβμελέν. κτυον των ύδατοφρακτών ί· χει τεθή υπό τόν έλεγχον άπο σπασμάτων σκαπανέων, ά τι να έν περιπτώσει πολέμου θά άνοΐξουν τούς ύδατοφράκτας καί θά κατακλύσουν δι' ύδά των ολόκληρον την περιοχήν. Κατ' άλλα τηλεγραφήματα έκ ΒαρσοβΙας έλάχιστοι κάτοικοι έγκατέλειψαν την πόλιν. Ό πληθυσμός παραμένει έχων απόλυτον εμπιστοσύνην είς την άντιαεροπορικήν άμυναν. Ό Πρωθυπουργές της Αγγλίας , χ,.Τβάμπερλοιιν. μεραρχίαι ίχουν συγχεντρωθή είς τα πολωνικά σύνορα, δπου παρα τηρεϊται ένιονωτάτη στρατιωτιχή κίνησις. Διά διαταγάς τοθ στρα τάρχου ΓχαΙριγχ, απηγορεύθη, άπό τής 6ης π. μ. τής σήμερον μέχρι τής 8ης μ. μ. τοθ Σαββά τού ή πτήαις πολιτικών άιροπλά νων υπεράνω ολοκλήρου τής πρός την Πολωνίαν μεθοριαχής ζώνης. Τα περισσότιρα έχ των μηχανοκι νήτων στρατιωτικών σωμάτων τής περιοχής τοθ Βερολίνου έχουν ά- ναχωρήσει άπό τής Δευτέρας μέ χατεΰθυνοιν πρός τα πολωνιχά σύνορα. Κατ' άλλα; πληροφορίας δ Γερμανός άοχιστράτηγος, στρα τηγός φόν Μπράουχιτς θά άπει< θύνη πρός τόν γερμανικόν στρατόν διάγγελμα διά τοθ άσυρμάτοϋ την σπέραν τοθ προσεχοθς Σαββάΐου. Ό μεθαυριανός λόγος τού Χίτλερ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Αδγούστου.— Οί γερμανιχοΐ πολιτιχοΐ χΰχλοι δηλούν δτι δέν αδταπατώνται χά Θόλου δσον άφορα την έκτασιν τής έχ μέρους τκθ χ. Τσάμπερ λαιν άναχοινώσεως την όποιαν έ πέδωχε σήμερον πρός τόν χαγχιλ λαριον Χίτλερ ό χ Χέντερσον χαί πιρί τοθ δυνατοθ αντιχτύπου της επί τής εξελίξεως τής διε θνοθ; χαταστάσεως. Έν τώ μεταξυ συνεχίζονται ά διαχόπως αί προετοιμασίαι διά την τελετήν τοθ Τάννεμπιργχ τής προσεχοθς Κυριακής χατά την 6 ποίαν & χαγχελλάριος Χίτλερ θά έχφωνήση βχρυσήμαντον λόγον. Άπό τής >θις οί έν Γερμανία
  διαμένοντις Γάλλοι δημοσιογρά
  φοι είδοποιήθησαν νά έπιστρέ
  ψιυν είς Γαλλίαν πλήν τοθ άν
  ταποχριτοθ τοθ «Χαβάς» χαί πέν
  τε άλλων.
  Σημειωτέον δτι δ Γερμανιχός
  τύπος προσπαθεΐ νά φαίνεται ά
  διάφορος διά τάς στρατιωτικάς
  προπαρασχευάς τής "Αγγλίας χαί
  Γαλλίας, στρένει δ9 δλην τού
  την προσοχήν είς την στάσιν τί)ς
  Πολωνίας κυρίως. Ή «Άγχριφ»
  γράφει σχετικώς:
  «Ούΐε ενώπιον τής ίστορικής
  μεταστροφής τής προκληθείσης
  έχ τοθ συμφώνου Βερολίνου—Μό
  σχας οί ΠολωνοΙ δέν έννοοθν νά
  έπανέλθουν είς την λογικήν».
  'Η «Νάχτ» γράφει: «Έν τη" χυ
  ριολεχτιχώς τρομαχτιχ^ έπιμονη"
  της ή Πολωνία έξαχολουθεΐ νά
  '"ί τα πράγματα είς τα χείρω.
  ,Ή συνίχεια είς την 4ην βίλΐδα)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον
  €'Η Πτιριγκήπισσα ιή<: Τσάρντας» μέ την Μάρθα Έγκιρθ», Την Δβυτέοαν «Μανεκέν» μέ την Τζόαν Κράουφορδ, ΛΠΟΛΛ-Ν.— Σήμερον ή ώραι ωτέρα 4Έλληνική ταινΐα «Ή Ά γνοόλα». Διά ιό 8ργο αύτό άτέ λειαι δέν ϊσχύουν. Λόγω τοθ βζαιρετικοθ βργου καθ* εκάστην απογευματινήν είς τάς 7 ακριβώς. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμδς "Αθηνών Πρό νραμμ«25η5 Αύνοόστου. 12.25 Σήμα — Έθνικός ' μνος—"Υμνος ΝεολαΕας 12 30 Ή α>3α τοΰ έργάτου.
  13 Έλαφρά μουσική (δίσκ!
  13 30 Χρηματιστήριον. —Ειδή
  σΐις.—"ΰκχ Άστεροσκοπείου Ά
  θηνών.
  13 45 Έλαφρ* μουσική (δπό
  τής ίρχήστρας Κώαΐα Σιιτανίδη)
  14 10 Είδήσιις— Μετεωρολογ
  χον Δελτίον— Κίνησις άγορδς Πε
  ραιώί.
  19.10 "Εργα δι' ορχήστραν (δ
  σκοι).
  19.30 Ή ώρβ τής Έλληνας
  19 45 "Εργα διά βιολοντσέλλ< (δίσκοι) 20 Όμιλία. 20 15 Δημοτιχό τραγοθίι (6πί τοθ όμίλου Άνεστοπουλου). 20 45 Είδήσεις— Μετεωρολογ χον δελτίον— Χρηματιστήριον. 21 Μουσιχές επιτυχίες άπό πά 3ηές Άθηνοοές ίπιθειβρήσεις (Έχτε)εσταΐ αί κυρίαι Σ. Ίατρί δου χαί Έ. ντέ Ροζέ κοί 6 κ. Ό ρέστης Μακρής καΐ Γ. Γαβριτ,λί ης) 21 45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπό τοθ χ. Ζ Καμπάνη). 22 15 Μετάδοσις άπό τό 'Ω 'ΗρώοΌυ τοθ ΆττιχοΟ τής συναυλΕ άς τής Σ Όρ τιθ "Βδείου Άθη νών (υπό την διεύθυνσιν τβθ χ Δ. Μητροπουλου) 24 Μουσική χοροθ (δίσχοι). 0.20 Τελευταίαι είδήσεις 0.30. Μουαιχή χοροθ (δίσχοι) ΟΟΥΛΑΚΛΚΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή άθάνατη όπερέττα τβΰ ΚΛΛΜΑΝ: ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΙ ΤΗΣ ΤΣΑΡΝΤΑΣ Νέ την ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ Την Δευτέραν "Ενα κοινωνιχό—ίρβματι- κο άριστβύργημα ποΰ θά συγκινηθή κ»βε άνθρωπβ. ΜΑΗΕΚΕΗ Ρ*έ πρωταγωνιαΐάς τη νοητβυτιχπ ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΪΦΟΡΑ καΐ τβν άφθαστβ χαλλι- τίχνη: ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΙΣ Υ ΜΑΝΕΚ ΕΝ Τό ρομάντζο μιάς κο- πέλλας τοΰ λαβδ πβύ ή πολυτέλεια των τουαλετ- τδν πού επεδείχνυε ώς ΜΑΝΕΚΕΝ την βκαναν νά ποθήση τόν πλβδτο χαί την χλιδή! Τό περιπαθεστερον άνάγνωσμα Κν ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τελβυμίνπς την προσέχη ρι««ην μΐγάλης έκδρομης φ γιτ&ν Κράτπξ άνα την Πϊλοΐτον ναοβν ηρβσκαλοϋνται οί έπιθυ μοϋντες να μετάσχουν της έχδρο μής φαλαγγΐται της πόλεως καΐ των προ«οτ«ίων. ϋηνς ΰκρχέμι νβι των Γραφείων της β Ο. Ν. μ« χρι τήβ 25πΐ τρέχ. χ«ι ««ταθίσω αι τάς βπλ»»σ«»ς συμμετβχής των, λαμβάνοντες *«1 σχετικάς πληρ* κερΐ τπί εχίρβμής. ί'Β* τής Διβιχηα«Μ<), Ο! (ΙΙΙΣΕΡΕΗΛΙΙΙΐν 18ον Ό Σοθμπερτ χάτι αύτοσχεδιά ζιι στό πιάνο, κάτι παίζει γιά τοος φίλους τού, άλλ' Οΐτερα άπό ε*να σημείον καΐ ϊπειτα παρασΰρε τα ι · ζ'Χ^ά πώ; ευρίσκεται σ' ίνα ξίνο ααλίνι, ξεχνα πώ; στό πιάνο κάθησε νά παίξη γιά τούς φΐλους τού, ξεχνα τού; φίλους τού, είνε παραδεδομένους στάς ένειροπολή σεις καΐ στίν οίστρον τού, παίζει γιά τίν εαυτόν τού! Οί φίλαι τού χρατοθν την άνα πνοήν τού; "Οίαν ΰστιρ* άπό μι σή ώ?α δ Σοθμττερτ στοιματά τό παίξιμί τού, τότε μόνον μεταφέρε ται άπό τα δ/ειρά τού είς την πραγματικότητα, τότε μόνον θυ μβΐται πού ευρίσκεται, τί:ε μόνον ξαναθυμαται τιύς φίλους τού. Τα πα'ξιμο τόν κουρααε, γιατί κάθι φορά πού κάθιται μπροστά στό πιϊνο, ίάζει δλη τού την ψυχή Τό ώρα πού ϊπαιζε. ίέ* αί ατή ράχη τόν άνΐμο πού ίμπαινε άπό τό παράθυρον άπί ναντι, ποϋ εΐχχν ανοίξη γιά νά φύγουν λίγο οί χαπνοί... "Ηδη 8 μως αίσθάνεται τό ρεθμα τοθ άέ ρος χαΐ οηχώνεχαι ν° άλλάξη θε σι . Γιατί ήδη άπό την εποχήν έκείνη είνε «ύνίαθητος στά ρεύμα τα τοθ αέρος χαί οτά χρυολογή ματα. Άπό την έποχή έκείντ; πά ραφυ?$ τό κορμί τού ή φθίσις... Καβως αη>ώνεται βλέπει χαθι
  σμίνη είς απόστασιν ολίγων 6ημά
  των άπό τό πιάνο την Τερεζα.
  Μπήχε μίσα είς τό δωμάτιον την
  ώρα ΠΓ-ύ ό Σοθμπερτ ίπαιζε πιά
  νο. Μπήκε σΐίς ίχρες τίον ποδιών
  χά ι ϊκανε νεθμα στούς δίλλονς νέ
  ου; νά μή ίνοχληθοθν χαί πρό
  παντός νά μή κάμουν θόρΐίβο ..Ό
  αδελφάς της τής παρουσιάζει τς
  φίλους τού, ποΰ την· ϊχουν πβρι
  κυχλώσΐΒ χι' ίλας Καΐ υστερα
  ατρεφόμενος πρός τόν Σοθμπερτ:
  (συνεχ(ζεταΐ)
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ή Άγροτική Τραπέζα τής
  Ελλάδος ττροκηρύσσει διαγω
  νισμόν διενεργηθησόμενον την
  3ην Σεπτεμβρίου 1939 έν Ά
  θήναις, ΘίσσαλονΙκη καΐ Ή
  ρακλείω Κρήτης είς τα Κα-
  ταστήματα τίς Τραπέζης πρός
  κατάληψιν 30 (τριάκοντο) θε
  σεων Έποπτών Συν)σμών Δ'.
  τάξεως (μηνιαΐος όργανικός
  μισθός δραχμαί ιρισχΐλιαι πεν
  τακοσισι (3.500).
  ΟΙ έτιιτυχόντεςθέλουσι προσ
  ληφθή προσωρινώς παρά τή
  Τρατιέζη ύποχρεούμβνοι να
  φοιτήοωσι είς ιήν έν Άθή
  νσις λειτουργοϋσανΓεωργικήν
  Συνεταιριοτικήν Σχολήν, μετά
  δέ την επιτύχη έκ ταύτης ά-
  ποφοΐτηοΐν των θέλει καταστή
  οριστικώς ό πορά ιβ Τραπέ
  ζή διορισμός των.
  Είς τόν έν λόγφ διαγωνι
  σμόν δύνανται να συμμετά
  σχωσι μόνον άρρενες, πτυχι
  οθχοι τής Νομικης Σχολής ή
  Σχολής Πολιτικών καΐ Οίκο
  νομικων Επιστήμων ήμεδαποθ
  ή άλλοδαποθ Πανεπιστημίου
  ή κεκτημένοι δίπλωμα Ά
  νωτάιης Σχολής Έμπορικών
  καί Οικονομικωσ 'Ετΐιστημών
  ή τής Γίωπονικί)ς Σχολης τοθ
  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  ή ΙσοτΙμων πρός τούτσς Ά
  νωτάιων Σχολων ήμιδαπής
  ή άλλοδαπής έφ' δσον.
  1) έχουσι έκπληρώσι τάς
  στρατιωτικάς αυτών οποχρεώ
  σεις ή έχουσι νομίμως άπαλ
  λαγή αυτών ούχι ομως ώς ά
  νΐκανοι διά την ένερ,όν τοΟ
  ΣτρατοΟ υπηρεσίαν καΐ 2)
  Δέν άγουσιν ηλικίαν άνωτέ
  ρπν των 35 έτών.
  ΑΙ αΐτήσεις συμμετοχτΐς ου
  σαι ίδιόγραφοι δέον άπαραι
  τήιως νά φέρωσιν έπ' αυτών
  την φωτογραφΐαν τοθ οίτοθν
  τος γίνονται δέ δεκταί μέχρι
  τής μεσημβρίας τής 31ης Αύ
  γούστου 1939
  Διά τιάοαν άλλην πληρο¬
  φορίαν σχετικήν μέ τα έξετα
  σχέα μαθήματα, τα ύποβλη
  τέα πιστοποιητικά κ. λ. π.
  δύνανται ν' άπευθύνωνται οί
  νδιαφερόμενοι είς τό τμήμα
  ΠροσωπικοΟ τής Άγροτικί|ς
  Τραπέζης καθ* εκάστην άπό
  τής ΐ2ηΓ μεσημβρινής μέχρι
  τής 1 1)2 μ. μ. καΐ είς τα ύ·
  ποκαταστήιιατα ΘεσσαλονΙ-
  ής καί Ηρακλείου.
  Έν Αθήναις τβ 17Αογοώ·
  στου 1339.
  (Έκ ΐς Διοικήσεως)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τελευταΐοι νεωτερισμοΐ
  πού κυρισρχουν είς τό Παρίσι.
  ΓΝά κυρίες κα! νεαρές δεσποινίδες
  Ό μεγάλος νεωτερισμίς τής έ
  ποχής είνε τα ίμπριμέ μάλλινα δ
  φίαματα, έκ των οποίων θά προ
  τιμηθίθν τα τζέρσυ μέ βιλου
  δέν ι α που*.
  Ένας τελευταίας έπίσης νέ
  ωτεριαμός τής έποχή; είνε Ινα
  πρωινό ταγ έρ σέ ΧΡ®μ» μπλέ
  ρουά, άπ,ά 6»μ6αχερό βελοθδο
  Ή φοίστα χαί ή ζακεττα γ*ρ
  νίρονται μέ στενά γαλόνια γκρι
  ά(ζάν. Καπέλλο άπό χαστόρι γ«ρΙ
  μέ ίμοιόχρωμο πτερό καΐ γκρίζα
  γάντια.
  Διά τάς νεαράςδιστοινίίας προ
  οοίζεται ίνα πρωινό ταγιέί άπό
  έλαφρό ντρά σέ χρώ,ια κίκκινο
  λίχας. Κχπίλλο καΐ γάντ α μαθ
  ρα χαί τσάντα έπίσης μαύρη
  Το ταγιέ» τής έτοχήί είνε ά
  πό ίλαφρό μάλλινα ΰρασμα μπλέ
  μαρίν εμπριμέ μέ άσπρα πουά
  Φ^ύστα κλός καί κοντή ριχτή
  ζαχέττα μέ μακρυά μανίκια.
  Μπλούζ» άπό κρέπ ντέ σιν λευ
  κό γαρνιρισμένη μέ πιετάχια, πίύ
  χουμπώνει ίμπρίς μέ τρία με
  γάλα φιλδισένια κουμπιά.
  Ή γαρνιτούρα, π'-ί> προτιμά
  άπό δλες τίς ίλλες ή παρισινή
  μόδα, είνε τα κουμπιά, τα απόϊ»
  γαρνίρουν δλα τα φθινοττωρινά
  φορέματα, ταγιέρ, τ) επανωφόρια.
  Τα κουμπιά.θά παρουσιάσουν ά
  φάνταστη ποικιλία μικρά, μέγα
  λα, μέτρια, οέ διάφορα σχίϊια
  καί χρωματισμούς. Τα πιό μόν
  τέρνα κουμπιά Ιχουν 3ψι μοτιφ.
  π^ύ παριστάν&υν διάφορα λουλού
  δια, φροθτα, ',πεταλοθδες καΐ 2λ
  λα ποιχίλα διαχεσμητικά σχέ
  δια-
  Ή μόδα έλάνσαρε ήδη αύτό τό
  κομψό καπέλλο διά τό φθινόπω¬
  ρον
  λέττα Άσ3ρτΙ μέ τα γάντια είνε
  τα γοβάχια καί ή βεντάλια, πίύ
  συμπληρώνουν τί^ βραδύνη έμφά
  νισι.
  Ή χομψή Παρισινή φορεΐ τό
  βράδυ επάνω είς τα μαλλιά της
  μία μικρή χουκούλα άπό άσπρη
  ή μ»ύρη ?αντίλ)α, π'ύ πίφτει
  επάνω είς τού; ώ,ιαυς ώσάν κον
  τή πελερίνα
  Γιά 6?άδυ προορίζεται
  κάπα άπό κόκχινο βελοθδο,
  δραρισμένη μέ μαθρο τάφτ»!
  γιαχ3ς άναπληρώνεται μέ
  μία
  φο
  Ό
  μία
  Ή τελευταία λέξις τής παρισι αΐινή χαί μαχρυά έσάρπα ή δποία
  νής κομψότητος είνε τα μακρυά δίνιται εμπρός
  γάντια ζιυηροθ χρώματος, πιύ
  θά φορέσετε μέ μ'α μΐύρη τουα
  οέ ίνα ώμορφο
  η Ντιστβγκέ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  6) Ρενιέρης Μδρχος τοθ
  λάοϋ ίμπορος χάτοιχος Χανίων.
  Μέλος τής κομμουνιστάς δογα
  νώσεως Χανίων. Έτιρωιοατατη
  σεν είς την Γ5ρυσιν έν Χανίοις
  χομμουνιστικοθ συλλόγου των
  «φίλων τής είρήνης» τοθ ίποίου
  διετέλΐσε ταμίας καΐ ό οποίος
  διελύθη ώς κομμ&υνιστικίς. Έ
  νίσχυε διά αημαντιχών πέσων
  την κομμουνιστικήν οργάνωσιν.Κα
  τα πρότασιν τοθ δπευθύνου τής
  κομμουνιστικήν οργανώσεως πρ4ς
  τόν αρχηγόν των άντιχαθίστωτι
  κων όργανώσεων Κρήτης άπότα
  κτον στρατηγόν Μάνταχαν είχεν
  ορισθή άναπληρωματικόε μέλος
  τοθ «χοινοθ μετωπον» δπερ είνε
  τό ούτω μέ τό λεγόμενον «Λ-ηκόν
  μέτωπον» ώς έκπρόσυαπος τής
  κομμουνιστάς οργανώσεως.
  7) Καλιμικιέρης θρααύβου
  λος ίατρός χάτοιχος Χανίων Όμο
  λίγησιν είς
  άνήχιν είς
  την δήλωσιν τού δτι
  την κομμουνιστικήν
  οργάνωσιν Χανίων ίγγραφείς χαί
  μέλος τοθ χέμματος. Είς τό ία
  τριΐ^ν τευ συνήρχοντο οί ηγέται
  τής Όργανώσιως πρός σύσχιψιν.
  Κατά τόν χατάπλουν τοθ Αγ
  γλικοθ στέλου είς Σούϊαν ίαχη
  μάτισιν επιτροπήν έχ χομμουνι
  στών χαί αλλων άντιδραστιχών
  στοιχείω-ί τής λεγομέντ,ς «Φιλι
  κης Εταιρείαι» κατόπιν συνθήμα
  τος τής κομμουνιαπκής, Όργα
  νώσενς καΐ έπισχιφθίντες τόν "Αγ
  γλον Ναύαρχον προσεφέρον είς
  αυτόν μίαν μάχαιραν Κατά την
  προκληθείσαν συγκέντρωσιν έπω
  φεληθέντις οί κομμουνισταί διέ
  νειμον είς τα πληρώματα τοθ σιό
  λου κομμουνιστικάς προχηρύξεις.
  8) Σπανουδάχης Στυλιανός τοθ
  Γεωργίου. Μέλος -τής Κομμουνι
  σπ*ής Όργανώσειβς Χανίων ίδρύ
  σας καθ* όμολογίαν καί κομμουνι
  στικόν πυρήνα Νεολαίας, διατελέ
  ή ύ Κα
  τοθ
  τής
  παρά την
  Ιδιοκτήτω
  μου ένθα
  σας καί καθίδηγητής αύιής.
  τα την μετάβασιν είς Χανιά
  Κυβερνητικαί) Έπιτρόπου
  Ε.Ο.Ν. έπρωτοστάτησαν είς την
  δημιουργίαν τρομοκρατίαν έχδη
  λώσεων διά δυναμίτιδος ήΊις έρ
  ρίφθη είς άπομεμακρυαμένον ση
  ιιίον τής πόλεως Χανίων, χαί
  είς την διανομήν κομμουνιστικήν
  προκηρύξεων.
  9)Άντωνακάκης Κωνσΐ. άντχπο
  κριτή(έφημερίδωνχάτοικοςΧαν(ων.
  Μέλος τής κομμουνιστιχής οργανώ
  σεως Χανίων καΐ ύπεύθυνος επί
  τοθ οίκονομικοθ μέρους. Μετ!
  σχεν είς την αυντακαχήν Επι
  τροπήν διά την ίχδοσιν κομ
  μουνιοΐικών έντύπων.
  10) Γιαμαλάχης Χαράλαμπ?ς
  τοθ Ματθαίου φοιτητής ίατριχής,
  χ&τοιχος Χανίων. Μέλος τοθ χομ
  μουΥΐβτιχοΟ χόμματος χαί μέλος' ματα δρσχμαί
  τ'ς χομμουνισπκής Όργανώσεως
  Χανίων. Είς την οικίαν τού έξε
  τυπώΒησΐν κομμουνιστικαί προχη
  ρύξεις, τάς οποίας β {διός ίθι
  σεν είς κυκλοφορίαν κατά την
  μετάβασιν είς Χανιά τοΟ Κυ
  βερνητιχοθ Έπιτρόπου τής Ε Ο Ν. Ι
  Έλαβε μέρες είς συγκέντρωσιν)
  κομμουνιστών ιίς Σούδαν καθ' 1ι
  διενεμήθησαν προχηρύξεις είς τα
  πληρώματα τοθ 'ΑγγλιχοΟ στό
  Ό σατανάς καλογήρου
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  ΚΟΙΠΩΠ
  133ον
  —Σύμφωνοι! Μόλις ό Γρη-
  γόρης Γιεφήμοβιτς ξυπνήση,
  θά τοθ άναφέρω την επιθυμίαν
  τής αύτοθ μεγαλε'ότητος. Θά
  τοθ είπω νά σπεύση άμέσως
  είς τό άνάκτορον καΐ ίτσι ή αύ-
  τοΟ μ?γαλειότης θά βεβαιωθή
  ότι ό ΡασποΟτιν δέν δπαθβ τΐ-
  ποτε ..
  Ό Σιμάνοβιτς κρεμτ? τό άκου-
  στικόν. Διακόπτει..
  Ένας χονδρός στρατηγός
  τόν πλησιόζε :
  —Μά πώς συνέβη,
  Γιά άλλη μιά φορά ό Σιμά
  νοβιτς δίδει έξηγήσεις:
  —Κι' Ιμένα ήλθαν καί μέ
  ξυπνησαν σπΐτι μου .. ΜοΟ εί
  παν ττως Ιγινεν άπόπειρα κα
  τα τοθ ΡασποΟτιν .. Πετά
  χθηκα άμεσως έδώ .. Εΐόα
  τόν Ρασποθτιν... Δέν εΤχε πά
  θη τΐττοτε... Δέν εΐχβ κά« μω
  λωπισθή . Δέν είνε τΐποτε μοθ
  είπεν— ό φΐλος μου δ Ίλιό-
  δωρος μέ θυμήθη<κ πάλι. . —Ό Ίλιόδωρο<,— έρω α μέ Εκπληξιν 6 στρατηγός. Εΐσαι βφ3ΐος, Φοβοθμαι μήττως ή άπόπειρα Ιχει πολιτικα έλατή- ρια... —Όχι, δχι!—λέγει ό Σιμά- νοβιτς —Είνε βέβαιον ότι πρό κείται τιερί όργάνων τοθ Ί λιοδώοου. Ό φίλος μσς δέν συγχωρεΐ είς τόν Ρσσποθτιν πώς άπό τότε πού ήλθεν είς την Πετρούπολιν, τόν έπεσκΐα σεν. Ό ΡασποΟτιν έξεμηδέ νισε την επιρροήν τού είς τούς κύκλους τής άρισιοκρα τίος. . Αύτό δέν τσθ συγχωρεΐ ό Ίλιόδωρος. . Καί τόν έκδι- κεΐται μέ τα φανατικά κη ρύγματα καΐ τούς γιομάτους μϊσος λιβέλλους πού θέτει είς την κυκλοφορίαν εναντί¬ ον τού. Τόν έκδικεΐται καΐ μέ έπιθέσεις σάν την χθεσι- νοβραδυνή... Γύρω άπό τόν Σιμάνοβας Ιχουν σχηματίση- κύκλον καΐ άλλοι στρατηγοί, καΐ άκού- ουν μέ ενδιαφέρον, μέ ττροσο χήν ώσάν νά πρόκειται γιά άπόπειρα κατά τής ζωής αύ τοθ τοΰ τσάρου! (συνβχΐζεται) λου. (συνεχίζεται) Αριθ 13972. Ειδοποίησιν άναβληθέντος πλειατηριαβμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλεΐου Εύστράτιος Θΐοδώρου Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω έ- δρεΰων καΐ κατοικών δηο· πσιώ ότι: Ό διά τοθ αριθμόν τής 7ης Φεβρουσρίου 9788 1935 προγράμμοτός μου, περΐληψ ς τοθ όηοΐου εδημοσιεύθη είς τό ύπ' αριθμόν 3289 τής 9ης ΦεβρουαρΙου 1935 φύλλον τής ένταθθα εκδιδομένης εφημερί¬ δος «ή Ίδη> προκηρυχθείς δή
  μόσιος άναγκσστιχός πλειστη
  ριασμός τί} έπισπεύσε|| τής έν
  Αθήναις έδρευοΰσης Έθνικτ]ςί
  Κτημαπκής Τραπέζης τής Έλ|
  λάδος κατά τής όφειλετρΐσς'
  Άργυρή.» χήρας ΓέωργΙου Πά-'
  ναγιωτάκη τό γένος Κωνστανί
  τίνου Περβολαράκη κατοΐκου'
  Πόρου Ηρακλείου τοθ έν τώ
  ε'ρηαένω προγράμματι περι·|
  γραφομένου ακινήτου άναβλη
  θεΐς Ενεκεν νομίμων λόγων γε
  νήσεται συμφώνως πρός τούς
  δρους τοθ εΐρημένου προ
  γράμματος κατόπιν τής ύπ'
  άοιθμόν 358 ένεστώτος Ιτους
  αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου
  των ένταθθα Πρωτοδικών την
  22αν Όκτωβρΐου ένεστώτοΓ,έ.
  ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν
  10—12 πρό μεσημβρίας ένώπι
  όν μοι,ήτοθνομΐμου άναπληρω
  τοθ μου καί έν τώ ένταθθα καί'πέντε' κσ' υπεγράφη παρ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή αφθαστος καί μέγα
  λειώδης Έλληνική χινη
  μ«τονρ«φική δημιουργ(<χ. Ό μεγαλυτερος θρίαμβος τής Έλληνικής τέχνης. Ή ταινία θαΰμ», θρϋλ- λος, μεγαλείον: ΑΓΝΩΥΑΑ Τό ρωμάντζο μιά: ώ- μορφης Πλακιωτοπούλνς, πού θαμπωμένη άπό την εϋθυμη ζ«ή των νυκτερι νών κέντρων τής Άθή· να;, μιά νύχτα χαρναβα- λιοΰ, παρασύρεται οτήν άμαρτία γιά νά έξαγνι- σ9$ έπειτα στό βωμό τής μεγάλης άγάπης. 'ΑλΙκη, Μουσού- ρης, Φιλιπττίδης, Τσαγανέας. Καθ' εκάστην νίι ώρα 7 μ μ απογευματι- ΤΗΝ *Εν« ΔΕΥΤΕΡΑΝ φίλμ: ΟΤΑΝ Η ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΝΑ Μέ τον Φερναντέλ οδόν «Χάνδακος» συμβολαιογραφεΐω καΐ δ τε καλοθν ται οί βουλόμενοι νά πλβιοδο τήσωσι. Εγένετο έν Ήρα κλείω Κρήτης σήμερον την εΐκοστήν δευτέταν τοθ μηνός Αύγούστου τοθ χιλιοστοθ ένε ακοσιοστοθτριακοστοθέννάτου Ο συμβολαιογράφος • α <Τ'**' ^' ®' Γ^Ρεφβλάχηί Ακριβές αντίγραφον. 'α' 'ΗΡσκλείφ σύθημβοόν. Έν αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬ κλείου Ε. (1939) Ιτους ημέραν ΤρίτηνκαΙ «Χάνδακος» ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην κατάστασιν, μάρκας Φόρδ, μο· δέλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας ίδιοκτήτφ χρήσεως χαΐ μέ άδειαν χυχλοφο ρίβς ίοχύοϋοβν, πιολιϊται. Πλη- βϊχοσι λυχρονίδης χ«ΐ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άθίχθηυαν χθές β. βροπορικως οί κ. κ. Απόστολος Γ. Κατεχάκης. Ά. Παπαδρακάκτκ, Μαρκομιχελάκης, Φράνκου, Άργυ ρός, Άχ. Τζανάκης, Ν Κοκκινσ κης, Χανδάνο·:, Σταυριανάκης καΐ Ί Μαθ ουδάκης -Διήλθε χθές δι1 "Αθήνας ό κ. Μανος Π. Τσάκωνας Διευθυντής ( της συναδέλφου «Τύπος» τής Ρε- | Θύμνης ΕΟΡΤΑΙ —Σήμερον τοθ Άγίου Τίτου δέν έορτάζει οθΐε δίχεται έπισκέψεις δ δικηγόρος κ. ι (τος Γεωργιάδης. ΒΑΠΤΙΣ.ΕΙΣ.-Τήν Ιδην ΑΟνού· στου είς Παναγίαν Καλυβιανήν ό κ. Λεωνίδας Κουρμούλης άνεδ*. ξατο της κολυμβήθρας τό χαριτω μένο κοριτσίΐκι τοθ κ. Σταματίου ΜαυρΛκη έκ Μαγαρικάρι δώ^ας είς αύτό τό όνομα Μαρία. Είς τούς γονεϊς «αί τόν ανάδοχον εο· ■•^ιιίθϊ νΛ τοίς ζήστι. ΘΑΜΑΤΟΙ.-Βάσκανος μοΐρα ά- φήρττσσεν έκ τής άγκάλης τρυΦε· ρων γονέων, αδελφόν κσί συζυ γου, την Με(.όΐτην ΙΛ. Σκλόβου τό γένος Γ. Νοκκινάκη τί ως βουλβυ- τοΰ. Ή μετοστάσα άαό τάς συμ. παθεϊς δεσποινίδας καΐ είτα οί<ο· δέσποινας τοθ Ηρακλείου, διεκρί¬ νετο διά τάς αρείας της, την λε πτότητα καΐ ευγένειαν τοΰ Γ)· θουτ, την μόρφωσιν καί τα αΐσθή- μα'ά τη<", εΐλικρινεΐς δέ ήσαν αί εύ<αί αί Δκοϊαι συνώδειισαν αυ¬ τήν άπό μέρους τής κοινωνίας μας δταν πρό ολίγον μδλις μηνων άνκχώρει εξ Ήρακλεΐυυ μέ τα αν θη τοθ 'Υμβναίου. Ή κηδεία της εγένετο προχθές είς Αθήνας εν καταφανεΐ συγκινήοει των έιεϊ φίλων τοθ συζύγου της καΐ βλή Θους Κρητων έκτιμώντων τάς ά- ρετάς της. Τούς γονεϊς τής μετα σΐάσης καΐ Ιδιαιτέρως τόν πατέρα τηϊ κ. Γ. Κοκκινάκην, τόν σύζυγον τούςά^ελφούς της την οικογένειαν Γ.Καββαλάκη καΐ^άντος τούς λοι πούς οίκείους της καΐ συγ<>ινε{ς
  ή α'Ανόρθωσις· συλλυπεΐται θερ
  μώς εύχομίνη την έξ ϋψους καρά
  μυθΐαν.
  Γύρω στήν πόλι.
  Σήμερον εορτήν τοθ ΆγΙου Τί
  τού οα ύργησουν ώς γνωστόν τα
  καταστηματα δημοσία καΐ Ιδιω
  τικά.
  — Ι ής εορτής Θίωρουμένης ώς
  άιιό τος κυρίως τοπικάς.
  —Έν συνδυασμώ μέ την επέτει
  όν της μεγάλης οφανής τοΰ 1898
  ή όαοία ύαήρξεν ό νροόρομος τη ι,
  Κρηΐικής ελευθερίας.
  —Ό καιρός συνεχίζεται εθνοΐ-
  κάς και οί παραγωγοΐ είναι Ικα
  νοποιημΐνοι άπό τής απΐψεως ταθ
  της.
  —Έν τφ μεταξύ ή κίνησις γορω
  άπό τάς &ςανωγας σ.)νεχ(ζεται κα
  θημερινη ή σχεϋόν,
  —»νέ απασχόλη ιν πολών βρ
  γατικών χειρών £ξ αμφοτέρων των
  φυλων.
  —Πληοοφορούμεθα δτι τό μι
  κρόν Ιστιοφόρον δια τοθ δβοΐου
  ηροτΐΰεται νά έηιχειρήση τόν γθ
  ρον τού κόσμου ό τολμηρθς Κρής
  ναυτικός Δ. 2.υγγιλάκης έκ Μεσ
  σα< άς, —Λατασκευάζΐται ενταύθα ϋιό τοθ εΐδικοϋ τεχνιτού Ιωάν. Πε τεινοθ, —Ό Συγγελάκης αΐιεΐται πρός τουτο την ^ρωγήν των συμιολι των Βιά νά δυηθη νά πραγματο τιοιήση τόν οϊθΛθν τού έυ' άγαθφ τής φημη ,,τοϋ ΚρητικοΟ όνόματος. —ΚαΙ χθές αί ουζη'ήσϊΐς £5ω σανκαί ειιηραν άπό τιρωΐας γυρω αττό τα γίγονότα τοϋ εΐκοσιτετρα ώρου. —Τα όποΐα καΐ έσχολιάζοντο. —ΚαΙ αναλόγως πρός τάς προ βΛ,ίψεις των συζη ούντων, οίτινες ώς συνήθως ήσαν διύφοροι ώς πρός τόν πόλεμον καίτήν εΐρήνην. —Χθές επρόκειτο νά άναχω^ή ση έξ Ηρακλείου ό Ιφορος βυζαν τινών σρχαιοτήΐων τοθ ύ<τουργε( ου τής ΠαιΛείος κ. Ξυγκόιουλςς —Ό κ. ΞυγκοπουΛος έπεθεώ(.η σε δλα τα βυζ^ντινά μνημβΐα και κειμήλια έν τή πόλει καΐ τφ Να μφ Ηρακλείου. —ΆποκομΙσας συν τοίς άλλοις άρίστας έντυκώσειο καΐ διά τό προσωπικόν ενδιαφέρον των κα τοΐκων καΐ έκδη^ώσας τάς προβε σεις τού εν σχέσει μέ μίαν γενι κωτέραν μέριμναν τού κράτους ύ τιέρ των έν Κρήτη βυζαντινών μνη μ*1ων καΐ «εΐμηΛίων. -Συνεχίζεται είς τόν Θερινόν κινηματογράφον Πουλακάκη ή προ β>λη τής γλυκοτάτης φιλμοηβρέτ
  τας τοΰ Κάλμαν: «Πριγκήπισσχ
  τής Τζάρβας» μέ συγκέντρωσιν
  κόσμου.
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ 4λ
  λου ή τελευταία ταινία έλληνικής
  παραγωγής «Άγνοθλα» σημειώνει
  επιτυχίαν.
  δ Ρ*ιιοβτ·ρ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου κα
  θιστδ. γνωστόν δτι άπό ο Ορι¬
  ον 25 λήγοντος μηνός Αύγού
  στου θέλουσι περιέλθη τα υ¬
  πό τοθ Δήμου καταρτισθέντα
  συνεργιΐα πρός καταγραφήν
  των έν τή τιεριφερεΐα τοθ Δή¬
  μου άγροτικών κτημάτων καί
  τοθ έκ^τούτων παραχθέντος
  είσοδήματος έξ άμπελουργι-
  κών προίόντων. ΠροσκαλοΟ
  μέν δθεν πάντας τούς ίδιοκτή
  τας δπως.άπό τής αυριον πα·
  ρευρΐσκονται είς τα κτήματά
  των ΐ«α άπό κοινοθ καί έκ
  συμφώνου μετά των Δημοτ.
  συνεργειων καθορισθή ή παρα
  γω>ή των άμπελουργικών
  προίόντων.
  Έν "Ηρακλείφ τβ 25 Αύγού
  στου 1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου/
  Μηνάς Γά
  την
  " Αί τιμ«
  20ΪΛΤΑΝΙΓ
  ΤΑ2
  ΦΥΛ*1
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Λονδίνον
  Νέα "«Ρ
  2τοκχμη
  βρυξίλλβι
  'Αλεξάνδριΐί
  Βερολίνον
  τού Β!

  Οικονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΩν
  ΣΤΑΦΙΔΕΣ: Η κίνηοις Χτ5ς σταφιδαγορδ; επανήλθε
  την ζωηρότης τδν προηγούμενον ήμ«ρων. Έοιιαειώβϊ »
  ϊίμτϊσίς είς βλας τάς ποιότ«τ« των «τ..;·*.» 'μ η "
  —' *> *»^·τ Ι1 Ά 1! Εί Λ [ Ο Υΐ γ Άν&τ ι ιι "ίιΐ^'τι ****** _ Ι ·.
  ΑΕ τιμαί τής άγορδς γ,νιχβς ήνοιξαν κ«1 ίκλεισαν^ώί
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ ι π-*,.. . .
  »
  α
  6'
  γ'
  δ'
  Πεπόνια
  δρ. 16 —17 —
  » 14.50-15 —
  » 12 50-13.50 „;-■-
  » Π. —12— Οίν01
  10. —Π.—
  7. — 9.-
  5 50— 6 —
  5.— 5 50
  »
  » ι
  Καραμπουζΐς
  ΤΑΧΤΑΣ β', δ'
  » 6'. γ'
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί » 4.50
  Ταχτά » :)._ 3 50
  ΡαζαχΙ » 4 —6. —
  Μαθοα » 3 — «Λ««*«νο5
  Καρπούζια δρχ. 3. —4 — Κουχούλια
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛΐυχοΙ
  »
  Πράσινοι
  α
  6'
  γ'
  α'
  6'
  ι'
  4 -5-
  8.50
  4 50
  5.—
  26. —28.—
  24 50
  22 —
  21.—
  20 —
  18.—
  17.—
  » 10 -
  ι » ι υ —
  Μίταξχ κατ' δ «ν » 400.—
  Άλάδδανος - ■""1Λ
  100.—
  ΠΟ —
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρχτ]
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  Άμστερίαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνδριια
  'Αγορά
  546 —
  110 00
  3 09
  26 30
  62 50
  28.10
  3.97
  560.—
  Πώλησις
  550 —
  117 60
  3.13
  26 55
  63.10
  28.35
  4 01
  £64.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.— 43.—
  Κοκεγχάγη
  Παρίσιοι
  Πραγα
  ΖυρΕχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαττέοτη
  Βελιγράδιον
  Κωνστ)νούπολις
  Βϊρσοδία
  Κόβνο
  24 35
  3 09
  6 13
  3 98
  26 30
  3.97
  23 46
  2.64
  93 50
  21 12
  2 40
  19.40
  24 55
  3 13
  6.19
  4 02
  26 55
  4 01
  23.95
  2 67
  94 50
  2132
  2.45
  19 90
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  630ον
  Ό Μάριος εέν εΤχεν δλλο ίπλον άφοθ έξε
  κένωσε τα πιστόλιά τού, τα άπέρριψεν είχεν [δή
  ομως τό βσρέλιον τής πυρΐτιδος έντός τίΐς χσμηλής
  αιθούσης πλησίον τής θύρας.
  » Ένφ έστρέφετο ίνα παρατήρησίς πλαγίως, ίΓς
  των στρατιωτών έσκόπευσε νά πυροβολήση, έν αντ Ι
  όν του' άλλά κατ' αυτήν εκείνην την στιγμήν μ[σ
  χεΐρ ετέθη επί τοθ στομίου τοθ τουφεκΐου, καί τό
  Ιφραξε.
  ΤΙνος δέουτη ή χε(ρ; Τοθ νέου έκεΐνου, δστις
  έφόρει την έκ βελούδου περισκελΐδα. Ό στρατιώ
  της ούχ ήττον τιυροβολεΤ, καί τό μολυβδοβόλον δια
  πε(.α την χείρα, Τσως δέ καΐ τόν νέον αυτόν,
  έτιειεή Επεσεν άλλ' ό Μάριος έμεινεν ώς έκ τού
  τού άβλσβής·
  Πάντα δέ ταυτα έντός τοθ καπνοθ, καί μόλις
  τα δ.έκρινεν ό όφθσλμός τοθ ΜαρΙου έπιστρέφον
  τος είς τό καπηλεΐον. Είδεν δμως, κοίτοι άμυδρώς,
  τό και' ούτοθ σκοπεθον τυφέκιον, κσί 6τι μ(α χεΐρ
  τό εΐχε φράξει, ή<ουσε δ' Ιπειτα καί την έ*πυρσο κράτησιν, άλλ' είς τοιούτος ώρας τα πράγματα δ λα φαΐνονται ώς άτμώδη, ώς περιδινούμενα καΐ είς ουδέν ή δράσις προοηλοϋται έξεταατικώς. ΑΙ οθάνεται ό άνθρωπος εαυτόν ώσεΐ προσωθούμε νόν είς ετι πυκνοτέραν σκιάν, κσί τα πάν τα εί νέ περΐ αυτόν νεφέλη. Οί άντάρται έξηφανΐσθησαν μέν, άλλά δέν έ τΐτοήθησαν. Συνήχθησαν έκ νέου δλοι, κοΐ ό 'Ενζο λωράς πρός αύτούς. —Σταθήτβ, παιδία! άνέραξε' μην άδειάζετε τυχαΐως τα δπλα σας! Τωόντι είς την πρώτην εκείνην σύγχυσιν ή5ύναν το καί νά τρουματΐζωνται μεταξύ των. ΟΙ πλεΐ στοι είχον άνοβή είς τό παράθυρον τοθ πατώματος τοθ καπηλεΐου καί είς τό ΰπεμώον, οπόθεν έπε κράτουν των στρατιώτην. ΟΙ τολμηρότεροι δέ μετά τοθ Κουρφειράκευ, τοθ ΠρουβερΙου κ αί τοθ Κομτιεφέρρου, στηριζοντες τα νώτα αυτών επί τοθ τοίχου των οΐκιών, άντέταττον ύπερηφάνως τα στήθη των κατά των στρατιωτών των Ισταμένων επί τής κορυφής τοθ όδοφράγ ματος. Τόσον δέ πλησίον ευρίσκοντο οί έναντΐοι, ώ ότε ηδύναντο νά συνομιλώσι μβτρία φωνή. Έβλέ ποντο δμως μόνον, κα( είχον αμφοτέρωθεν τα δ τιλσ κατά σκοπόν, ετοιμα. "Οίαν ήλθε πλέον τοιουτοτρόπως είς την άκμήν τοθ νά έκραγή ό σπινθήρ, άξιωματικός τις φέρων ίπωμΐδας προέτεινε τό ξ'φος τού καί εΐπε πρός τούς άντάρτας. — Κάτω τα δπλα! —Πθρ! άνεφώνησεν Ένζολωράς. Αμφοτέρων των έναντΐων τα δπλα έβροντοβό λησαν ταυτοχρόνως καί τα πάντα ήφανΐσθησαν έν τος καπνοθ πνιγηροθ, καπνοθ δριμεος, ούτινος ά- νά μέσον έκυλΐοντο μετ* ασθενών καί ύποκώφων οΐ^ τραυματΐαι καί ψυχορραγοθντες. (συνεχΐζεται) ΕΙΣ Τ0 ΣΤ1ΛΒΩΤΗΡΙ0Ν ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ· (παραπλεύρως Γεωργαντά) Νέ είδιχούς γνυοτοΐις τΐχνΐτοτς, έργαοία ταχεία-·ύ ουνείδητος. ΔΙΑ ΤΑ£ ΚΥΡΙΑΙ. - 'Αλλαγπ χρΝμάηιν δλοιν τ&ν νκοδηματων ήγννημενη. _ρε»ματ»0τ« δρ. 20.— Μαυρα 15.— Καστορίνες 10. Ήρχιοε τά{ 1ρν«οί«{ τβ». 1—30 ' Εγκυκλοπσ ιδ ε ία ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν ν6 ηλουτίζουν τάς γνώοεις των. Άττό δλα δι' δλους. ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ Β'. ΑΝΤΙΝΕΥΡΙΠΚΑΙ ΜΕα άλλη διταμίνη ι! ε ή )ε γομίνη άντινευριτική 6ιτ»μίνη ή βιταμίνη Μ Ή έλλειψις της προ καλεΐ μαζί μέ άνωμαλίτς §ίζ τήν έν γίνει ά άπτυξιν, νιυρΕτιδ*. προσβολήν δηλαδή πολλδν ν«υ ρικών κέντρων μετά παοαλύ3«· ως. 'Η άσθίνεια «ύτή είνε γνω στή είς την Ίχπωνΐαν δι* τό δνομα «βίρι βερ » προσβάλλουσα τάς πτωχάς κυρίω; τάξεις πού τρίφονται μέ φθηνόν ρύζι ατιλ βωμένον διά μηχανΐκής άποφλοι- ώσεακ, διά τής ότιοίας τό ούζι οΐεριΓΐαι τής έν ιφ φη ω βι ταμίνης Β Διά βιταμ'.νης Β, πού άπανια είς τα δ ΐπρια, είς τα σι τηρί κτλ. δόνοιται νά θεραπευθη ή άσθί' εια «βέρι βίρ:». ΒΙΤΑΜΙΝΗ Γ. 'βπ' έσχάτω μόλις έ"χΐι Ιρευ νηθτ] μία άλλη4ίμίς βιταμινων, ή άντιοκορβουτιχή βιτϊμίνη ή ·6ι· τομίνη Γ. Είς τάν Ούγγρον φυ σιολόγον Στρέντ Γχιεργν'οϊ έ—·£ λιτοι ή διαπίσΐωσις δτι ή διτα μίνη ούιή παρουσιάζει είς την χηιιιχήν της σύγκρουσιν άναλογί άς μέ τα διάφο^α ε!δη των σακ χάρων. Τώ σκορβΐθτον χαραχτη ρίζεται είς τχύ; έ ηλίκους άπό αίμορρβγίας τοθ δίρματο;, τ&ν ιδρων, τής χύστεως καί ύπήρξ* αυχνοτάιη είς παλαιοτέραν επο¬ χήν μεταξϋ των ναυτιχών, των έξερευνητών των πολικών πΐρι· οχών καί τ&ν στρατιώτην κατά τίς πολιμιχας στερήσεις !ν«κα τής ίλλείψιως φρέσκων χορταρι κων. Κατά τίν μισαίωνα τό ήταν συνηθεστάτη πά ό ^ ή ηη θησις. Κατά τόν ιύ;ωπ5ϊχόν πό λεμον τα άγγλΐχά οτρατεύματα έν Μεσοποταμία υπέφιραν πολυ άπό σχο'.βοθΐον διότι έΐρέφον- το χυρίως μέ χονσίρβις. Διά τόν ΓεεμανοΙ άθληταΐ είς έτιιδείξεις σω^ατικ^2ν άή Ιδιον λόγον—τό 2τι δηλαίή εί νέ δποχρεωμίνα ν ά τρίφωνται μέ χονσίρβες—παθαίνουν πολλά κις άπό σκορβοθτον ι Ε έρευνη ταί των πόλων καΐ οί ναυτιλ- λέμενοι πιο έπιχειροθν μαχρυ νά τοξείδια. 'Η διταμΕντ} Γ πε ριέχεται άφθόνως είς τόν χυμόν των φυτών, ιδίως ίέ είς τόν δ πόν λεμονιων, πο&τοχαλλιων καί έσαεριδοειδών έν γένει, είς την τεμάτα, τα Χάχανα, τα μήλα, τάς βανάνας. Είς μικροτέρας πο¬ σότητας υπέχει χαί είς την πά η τάτα. Ή βιτομίνη £, ί λλά πού πΐριέχε ά ται είς πολλά φυτά, είς τό λά δι των ελαιών, είς τόν σπόρον τοθ βάμβαχος κτλ., τονώνει την γονιμότητα, την ίχανίτητα τοθ τεκνοποιιϊν. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαχείρισις κτημάτων έξ άνταλλαγής. Προκήρυξις Δημοπρασίας πωλήσεων. Έκτίθεται είς α' καί β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ενεργη θησομένην την 6ην Σεπτέμβριον 1939 ημέραν Τετάρτην καΐ ώραν 12 π. μ. είς το νποχατάστημα τής Έ&νικης Τραπέζης ή εκποίηαις των κάτω&ι κτημάτων/ Αριθ. κτήματος είδος θέσις κτήμ. "Εκτ. τ.μ. α' προοφορά Τον κάτω&ι κτήματος ή δημοπρααία έσεται β' επαναληπτική 1868 4)5 Τ> Οίκία Βαλιδέ Τζαμι τ.μ. 34 52.605
  Τον κάτωθι κτήματος ή δημοπρασία έσεται α' επαναληπτική
  2774 Οίκία Γενϊ Τζαμι τ.μ. 43 ^ 23.835
  Οί αναλντικο'ι ό'ροι είναι κατατεθήιμένοι είς τό νποκατάατημα τής
  ΈΦνικής Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί βουλόμενοι νά λαμ¬
  βάνωσι γνώσιν.
  (Έκ τον Γραφείον).
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΚΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρές τού Καρδΐβλογιχβδ δοΐ-νΐοβ τής Α'.
  ΠκθολογΐΜής Κλινικής τού Πανεπιστημίου "Αθηνών.
  Δέχετσι έν τώ Ιατρείω τού, παραπλεύρως όφθαλμο
  λογικής Κλινικτ)ς Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό
  λσ, καθ1 εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
  Αριθ. τηλ. 8-25
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ,ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'

  ΑΛΛΙΑ7,,
  Πλατειαι Όμονοίας
  Όδύς Σταδίου
  Τηλ. 304^5
  Τηλ 30236
  70 ΔΩΗΑΤ1Α
  70
  ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & £·*
  Πσρίχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερα καί μέ θαυμάσιον θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαΐ.
  Τό προοδευτικόν 'Αβδοΰ
  Αί όδικαί τού άνάγκαι.
  ΑΒΟΥ Αύγουστος (άνταπο-
  χριτοΰ μας).— £τήν καρδιά τής
  Λαγκάδος, τό'^βδοΰ, είναι ενα
  άπό τα πλουσιώτερα χαί τα προ
  οδευτιχώτερα χωρία τού νομοΰ.
  Άπίβαντοι έλαιώνες τό περιβχλ-
  λουν. Καΐ τ' αΐπρα σιτίτια τού
  στίζουν τό δάσος καί ξεπ-οβάλ
  λουν άπό τό πίίαινο ώαάν κομ
  ψές βιλλίταες. Κατάρρυτες οί γύ
  ρω ρεμυατιές είναι συγχρόνω; χά
  τάφυτες άπό όπΜροφόρ* δένδρα
  χαί άιοτΐλοϋν περιβέλια γραφι
  χά. Καΐ μίσα τό '*βδοϋ είναι
  ώροιΐο, καθαρέ, πολιτισμένο. Συν
  τελοϋ·/ δέ σπβυδα<ως είς την άνάπτυξι τβΰ πολιτισμοΰ καί οί πολυπλπθεΐς μορφωμενοι, έπΐστή μ«- ε;, διανοούμενοι γενιχά χά τοΐΜβί ιο>. Γιατΐ πρΐπει νά ση
  μειωθή δτι όίτω; είς τούς χρόνβυς
  των έπαναστάσεων χαί των έ9νι
  «ών έξεγέεσεων ο! κάτβιχοι τοΰ
  Άβδοΰ κϋρίσχοντο πάντα είς
  την πρώτην γρχμυήν «αί διεχρί
  νοντο διά τόν ευΐτοχον χειρι
  σμόν των δηλών, ετσι καΐ μετά
  την απελευθέρωσιν τής Κρήτης,
  διαχρίνονται είς τάς γράμματα
  καΐ τάς επιστήμας. Έώώ τό έπλβν
  άντικατεστάθη πραγματικώς άπό
  τό άροτρον καί τό ξϊφβς άπό
  την Πένναν. "Ετσι τό Άβδοΰ,
  αποτελεί ύπόδειγμα κ«1 γιά τα
  αλλα νύρω χωρία Είναι δέ όν
  τ ως χαί τα χωρία αΰτά προω
  δευμένα, καραγνγιχά, πολιτισμέ
  να. ίί Ποταμιες, τό Σφεντήλι,
  οί Γωνιές. έξελίσσονται ραγδαί
  ως είς ολους τοϋς τομεϊς, είς έλα
  ι τα πεδία τής προόδου χαί τοΰ
  ' πολιτισμοΰ. Ο* είναι δέ άκόμη
  μβγαλυτέρα Α πρόοδος τοΰ δια·
  , μερίσματβς αυτού δ τα ν έϊασφ»
  λισθό μονιμος, ταχτική, άνετος
  δι' αυτοκίνητον» αυγκοινωνία.
  Καί έλπίζεται δτι θά έιτιτευχβςί
  τουτο τκχέως. Καΐ σήμερον άλ
  λωβτε διέρχεται αυτοκίνητον χαί
  φΒάνει μέχρι Γωνιόϋν χάρις είς
  την διανοιχθεΐααν διά προσωπι
  χής εργασίας των χατοίχων οδόν.
  Θά χαταβχευααθή ομως, φχντα
  ζόμεθα μόνιμος άμαξιτή όδός
  ταχέως δεδομένου μάλιβτα δτι
  θά έξυπηρπτήση χαΐ τάς μετα
  φοράς τοΰ οιδηρωρυχείου Κεράς
  τοΰ όποίου ή εκμετάλλευσις ήρ
  χισε χαί τάς ανάγκας τοΰ όρο
  πεδίου Λασηθίου τοΰ όποίου τα
  πλούσια χαί έκλεχτά πρβϊόντα
  χατανβλίσκωνται κυρίως είς τό
  Ηράκλειον. Συντόμως έιτίσης θά
  έπιτελέση τό Άβδοΰ 'έν» μέγα
  λο χρέος τού πρός ενα εκλεκτόν
  τού τέκνον: Ίόν Νταφιώτην. Θά
  άνεγείρη τόν άνδριάντα τού
  είς την κεντρικήν πλατείαν. Ό
  ερανος ήρχισε. Καΐ δλοι ε,Ισφπ
  ρουν μέ προθυμίαν 'βτσι θ' ά
  παθανατισθά είς τό μάρμαρον.
  ό_ηρως ποϋ άπεθανατίοθη χαί
  μέ τοΰς έθνικούς αγώνας τού.
  Αριθ. 13973
  Είδοποίησ'ς 'Αναβληθέντος
  Πλειστηριασμβΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρσ
  κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου
  Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω
  έδρεΰων καΐ κατοικών δηλο
  ποιΛ βτι:
  Ό διά τοθ ύπ' αριθμόν 8765
  — Ή είσπραξις των φβρων
  1939-40.
  Κατ' ανακοίνωσιν τοδ Ταμείον
  Ηρακλείου, είδοποιοΰνται διά τε
  λκυταίαν φοράν οί φορολονούμι
  νοι έν σχέσει μέ την είσπραξιν
  τδν φβραιν 1939-40, ότι, καίτοι
  ά πό πολλών μηνων εχ«ι συντιλΐ-
  σθή η βίβαίωσΐς πάντων τ&ν φό
  ρων της χρηοενς ταύτης, έν τού
  τοις οΰδεμία ενεργεια σχεδόν ϊ·
  λοιββ χώραν πρός είσπραξιν τού
  δά λό ό έ
  γούμενοι δπως χαταβάλωαιν
  α τω χαί τμήματι κώς τάς ύπβχοεύ
  Αθήναις σί'5 ™ν> "*8' Ίσον Ματ> έχείνων
  τής Ελλάδος φβή τα υπό τβΰ Νόμου συγχωρού
  ί---- ά.-----'' μενά μέτρα ανευ οΰδεμιάς έ {αι
  ρίοεως,
  —Διά τβύς έξαγωγεΐς νωπδν
  σταφυλων.
  Ή Γεωργιχη ΎπηρεσΕα Ήρα
  χλείου ανεκοίνωσεν δ τι κατά
  τηλεγραφικήν διαταγήν τβΰ ί»
  πουργείου ^Γεωργίας γίνεται γν»ι
  τής 5 Μαΐου 1934 προγράμ
  ματός μου, περίληψις τού ό
  ποΐου έδηαοσιεύθη είς τό ύπ'
  αριθμόν 650 την 6ην Λ^αΐου
  1934 φύλλον ιής ίνταθθα έκ
  διδομένης εφημερίδος ή «Δρα
  σις», προ<ηρυχθείς δημόσιος άναγκαστικός πλειστηριασμός τή έπισπεύσβι τής έδρευούσης κης Τραπέζης κατά τοθ όρειλέτου Άντωνί ου Σταύρου Αστρινακη κα τοΐκου Κρουσώνος Μαλεβυ ζ(ου, τοθ έν ιω είρημένφ προ γράμματι περιγραφομένου ά κινήτου άναβληθείς ένεκεν νο μίμων λόγων, γενησεται συμ φώνως πρός τούς ορους τοθ είρημένου προγράμματος κα τόπιν τής ύπ' αριθμόν 355 έ νεστώτος Ιτους αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου των έντσθ θα Πρωτοδικών την 15ην Ό κτωβρΐου ένεστώτος Ιτους ή μέραν Κυριακήν καΐ ώρΐν 10—12 πρό μεσημβρίας ένώ πιόν μου ή τοθ νομ'μου άνα πληΓωτο0 μου κοί έν τώ έν ταθθα καΐ παρά την οδόν «Χάν δακος» συμβολσιογρσφεΐφ μου' βαγονίων δνθα καΐ 6τε καλοθνται οί ««^©ΰ " βουλόμενοι νά πλε.οδοτήσωσι. Εγένετο έν ΉρακλεΙφ Κρή της σήμερον την (Ικοστήν δευ τέραν τοϋ μηνός Αύγούσΐου τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοθ τριακοστοϋ ένάτου (1939) Ι τους, ημέραν Τρίτην καΐ έν τώ έν>ταθθί καΐ παρά την ό
  δόν «Χάνδακος> ί^ιοκτήτςρ
  συμβολαιογραφεΐφ μου δι* ήν
  είσπρακτέα τέλη καΐ δικαίω
  ματα δραχμαΐ έ<ατόν εΐ<οσι πέντε καί υπεγράφη ταρ' έ μοθ. Ό Συμβολαιογράφος χρ ρς ρξ των διά λόγους σχοπιμότητος, έν άναμονή τής προσοδοφορου *πο χής, "Ηδη άπό 1ης Σ)βρίου θέλει αρχίση έντατιχη είσπραξις τ&ν φόρων διά των τοποθετηθίντΝν είς τούς διαφόρους τομΐΐς τής λ Ηλί ΐ νής έξαγωγης σταφυλ&ν "υπήρξεν ανευ προηγουμένου δεδομένου £ τι εντόςτβΰ πρώτου δεκαπβνθημέ (Τ. Σ.) Ε. Ο. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον Έν Ήρακλε'φ αυθημερόν Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου. Ε. ©. Γαρεφαλάκης ΑΠΩΛΕΣΘΗ πέτρα δακτυλιδιοθ χρωματος κοκκίνου (φεοουσα λα ξευμένην κεφαλήν μέ μαλλιά κα- τσαρά) μεταξύ ζενοδοχεΐου «Μ1· νως·, Ρεγκινακη, ταχυ&ρομεΐου. πρακτορείου άεροπλάνων καΐ γη πέδου τίννις. Δεδομένου δτι πρό κείται ττερΐ οίκογενειακοθ κειμηλί ου δ ευρών παρακαλεΐται νά την παραδώση είς τό γραφείον τοΰ κ. Γ. Βοΐ'α καΐ αμειφθήσεται μέ δρ, χιλΐας (1000). ΙΕΠιΈαΐΙ Ιδού τό δΐλημμ».» Την απάντησιν έδωσε τό; νό: καπνίζω ή νά μή καπνίζω; Τό σιγαρέττο τού μέλλοντος. σταφυλων έναντι 95 άντίστοίχου έξαγωγικπς περιόδου πέρυσι. Ή χυχλθφορία των βχγονίων έφ( τος είνε βραδυτέρα λόγω έντατι χή^ κινήσεως των ϊύρωπαϊκών δι κτύων. Επί πλέον των έλληνικών έξησφαλίσθησαν μετά ΐου λόγω ελλείψεως δι αθϊσίμων βαγονίων ψυγείων, έξη χοντα πέντε, ή άφιξις των οποίων ήρχισεν "Ηδη ζπτιϊται έξασφάλι αίς έτέρων 105 περίπου χαί συνΐ- π&ς έν προχειμίνω εγένετο πάν τό δυνατόν, —Ή σχολική ύγιεινή καί 1· ατρική αντίληψις. Είς την εφημερίδα τής κυβερ ς φημρ βρ νήσεως εδημοσιεύθη απόφασις περΐ ΰποχρεωΐΐκής εΐσφοράς μα θητών μέοης χαί στοιχειώδους έχπαιδεύσεως ϋιέρ της βχολικής ύγιεινής χαί Ιατριχής άντιληφε ως μαθητνν. Ή απόφασις όρΐζει ώς υποχρεωτικήν εΐβφοράν των μαθητών στοιχειύδου; έκπαιδεύ δ δέ ί μη χ; σ«ωςδραχμάς δέχα χαί δραχμάς τριάχοντα διά τούς μαθητάς μ*· σηςέΗπαιδβϋσεως άπό τοΰσχολικοϋ Ετους 1939-40-'Κχ τ&ν μαθητών άηαλλάσσονται ο! άποροι μέχρι ποϊβστοϋ 20 ο)ο επί βυνόλου αριθ μοϋ αυτών έχάστης τάξεβ>$
  —Ή γεωργική άπογραφή.
  Καταρτισθέν χαί εγκριθέν υπό
  τοϋ υπουργικον ουμβουλίου έδη
  μοοιεύθη είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως τό διαταγμα πβρι δι
  ενεργείας τής γενργιχής άπογρα·
  φής χατά τόν προσέχη Δ]βριον,
  —Διημερεύοντα χαί διανυ-
  κτερεύοντα φαρμακεΐ».
  Σήμερον τοΰ 'Αγίου Τίτου βά
  δι ημερ&υσουν τα φαρμαχεΐα Έμμ.
  Νατζαπετάχη, Έμμ· Ζαχαριαδη
  καί ιεωργ. £φακιανάΜη· θά δια-
  νυχτερεύοουν δέ .τα φαρμαχεΐα
  Ιωάν. Λογιάδου ΧβΙ Χωκράτ. Χά
  νΐΜτάκη
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Νή γενομένης άπαρτίας την
  παρελθ Κυριακην καλοδνται τα
  μελη τοϋ Όμιλον ΦιλβιθλΜν έκ
  νέου την προσέχη Κυριακην 27
  Αύγουστον είς γενικήν συνελευ
  οιν <ίς τε) καφενειον 'Αδικημενα κη. ©ίματα: Λβγοδοσία Διοιχητι χο& βυμβουλΐβυ. Άρχετιρεαίαι. (Έκ τβδ γραφείον)
  Γ" "Μ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  75 Αύγούστοο 1939
  4
  £
  120 Ώρα
  τ ο η ι ζ ετ α ι ότι η γαλλια
  Κ ΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
  1Α ΒΟΗΒΗΣΟΥΗΤΗΗ ΠΟΑΟΝΝΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγουστος (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Παρι¬
  σίων καί Αονδίνου τηλεγραφήμαχα το·
  νίζεται είς αμφοτέρας τάς πρωτευού·
  βας υπό των δημοσιογραφικήν καί πο¬
  λιτικών κύκλων, ότι ή Μεγάλη Βρεττχ-
  νία καί ή Γαλλία είναι στερρώς άπο-
  φασισμέναι νά βοηθήσουν την Πολωνί¬
  αν.
  "II
  δήλωσις αυτή έπαναλαμβάνεται
  δεδομένου ότι ή Γερμανία συνεχίζει
  μετακινήαεις μεγάλων τμημάτων στρα-
  τού είς τα Πολωνικά σύνορα δηλούσα
  ότι δέν θά υποχωρήση είς πιέσεις.
  Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΗΤΗΣΙΗ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ τού
  έξωτερικού ότι 6 ύπουργό; των Εξω¬
  τερικών τής Γερμανίας φόν ρΓμπεντροπ
  επιστρέψας .έκ Μόαχα?, ανεχώρησεν άμέ
  σως πρός συνάντησιν τού καγκελλαρίου
  Χίτλερ.
  Τό πλήρες κείμενον
  τού Γερμανορωσσικοΰ Συμφώνου.
  Αί εκατέρωθεν ύποχρεώσεις.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗΕΝΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ Θ Η Ρ Α Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφο
  ρίαι έκ Θήρας άναφέρουν ότι συνεχί·
  ζεται πάντοτε ή έντονος δράσις τού πα·
  ρά την νήσον ταύτην ύποθαλασσίου ή·
  φαιστείου.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ;
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—-Καθ* ά τηλεγραφεί·
  ται κυκλοφορούν έν Έύρώπη φήμαι !»τι
  ή Ιταλία τής οποίας ύπογραμμίζεται
  γενικώς ή ήρεμος στάσις έν αντιθέσει
  πρός την Γερμανίαν, θά επέμβη την τε·
  λευταίαν στιγμήν πρός ειρηνικήν διευ
  Οέτησιν τού ζητήματος τοϊ Δάντσιγκ.
  Ο Τ ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕ
  ΤΗΣ ΣΥΜΕΑΕΥΣίΟΣ Μ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγ<.ύστου (τού άν ταποκρποθ μας).— Ό πρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς προήδρευσεν σήμερον τής γενιχής συνελεύσεως των συνεταιρι ομών τής Ελλάδος έκφωνήσας βαρυσή μαντον λόγον επί τής αγροτικάς πολιτι κης τής κυβερνήσεως. ' 1«ΔΕΣ τΗΦΙΙΜΑ Τ ΟΝ ΣΥΜΕΤΑΙΡΙ1ΜΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑβΒΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν ταηοκριτού μας).— Κατά την αημερι ήν γενικήν συνέλευσιν των συνεταιρι ομών τής Ελλάδος ό άντιπρόσωπος "•Ηρακλείου». Βαρούχας ανέγνωσεν έν- θουσιώδες ψήφιβμ» τής ενώσεως συνε- ταιρισμών τού ν©μου πρός ι όν χ. Με· ταξάν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Αύγού· στου (Ιδιαιτέρα υπηρεσίαι τής «Ανορθώσεως»)—Είς τόΚρεμ λΐνον υπεγράφη χθές την νύ κτα υπό των κ. κ. ΡΙμτιεντροπ καί Μολότωφ, πσρουσία τοθ Στάλιν καί τοθ έν Μόσχα ΓερμανοΟ πρεσβευτοΟ ή Γερ μανορωσσική συμφοονΐα φιλί άς καί μή έπιθέσεως. Τό άκριβές κείμενον τής συμφω| νΐας αυτής, δοθέν είς την δή μοσιότητα δι* επισήμου άνα κοινωθέντος, Ιχει ώς εξής: «ΑΙ κυβερνήσβις Γερμανίας καί ΡωσσΙας ώθοόμεναι άπό την επιθυμίαν νά σταθεροποι- ήσουν τάς μεταζύ των 6ύο χωρών σχέσεις απεφάσισαν νά ΰττογράψουν σύμφωνον μή επι θέσεως υπό τούς εξής δ3ους: Ιον) Άναλαμβάνουν την ύ ποχρέωσιν ν' άπέχουν πάσης πράξεως βίας στρεφομένης έ ναντΐον τοθ ενός ή τοθ άλ· λου, μονομερώς ή μετ* άλλων. 2ον) Εάν τό £ν έκ των δύο κρατων εδέχετο επίθεσιν τό έτερον δέν θά υπεστήριζε τό τρίτον (έτΐιτιθέμενον) κράτος. 3ίν) Τα δύο κράτη θά εύ ρίσκωνται είς έιαφήν καί θά έξυπηρετοθν άμοιΡ^Ιως τάς συναλλαγάς καί τα συμφέρον τα των. 4ον) Οΰδέτερον των δύο κρατων θά δύναται νά μετά σχη συνασπισμοθ (κπατδν) σΐρεφομένου άμέσως ή έμμέ σως κατά τοθ άλλου έξ αύ των. 5ον) Αί δυνατόν ν' άναφυ οθν διαφοραί μεταζύ των δύο χώραν θά λύωνται διά τής ειρηνικήν δδοθ είτε δι" έ- πιτοοπών διαιτησΐας. 6ον) Τό σύμφωνον θά (σχύ ση διά μίαν δακαετίαν καί άν δέν καταγγελθή υπό τοθ έ νός έκ των δύο κρατών μετά τό πέοας τής Ισχύος τού, θά Ισχύση αυτομάτως διά μίαν επί πλέον πενταετίαν. 7ον) Ή άνταλλαγή των κυ ρώαεων τοθ συμφώνου θά γΐ νη είς Βερολίνον. Τό σύμφω νόν τίθεται πάραυτα είς έφαρ μογήν». Ή υπογραφή τοθ συμφώνου τβύτου πανηνυρΐζεται υπό τοθ ΓβρμανκοΟ λαοθ καθώς καί' ύττό τοθ Ρϋσσκοϋ ώς άγγέλ λεται έκ Μόαχας. Είς τό Λονδίνον συνήλθε συμβούλιον τού Στέμματος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Αύγούστου —(Ιδ. ύπηρεσ(α) — Ό Βασι λεύς Γεώργιος άφΐχθη έκ Μπάλμοραλ την 1 μ. μεσονύ κτιον καί κατηυθύνθη είς τα άνάκτορα τοθ Μπούκιγχαμ δ που προήδρευσε τοθ μυστικο συμβουλΐου τοθ Στέμματος έκτάκτως συγκληθέντος καί λσβόντος σοβαρωτάτας άπο φάσεις διά την Άμυναν τής χώρας. Ακολούθως 6 Βασι λεύς εδέχθη είς Ιδιαιτέραν μα κράν συνεργασίαν τόν γ. Τσά μπερλαιν. Οί Άγγλοι μολο νότι πιστεύουν ότι οί συνέ πειαι τής γερμανορωσσιχής θά είναι τεράστιαι, άντιμετω πΐζουν την κατάστασιν μέ ψυ χραιμΐαν, ό * τύπος δέ συνι στά εκπλήρωσιν δλων τ&ν πρός την Πσλωνίαν ύποσχέσβ ών.Πόσον κρίσιμος 8μως θεώ ρεΐται ή κατάστασις άποδει· κνύεται καί έκ τοθ γεγονότος ότι τα σκάφη πού επρόκειτο ν' άναχορήσουν διά τούς γερ μανικοΰς λιμένος τής Άνατο λικής ΠαωσσΙας διετάχθησαν ν' άναβάλουν τα τσξίδιά των καθώς καί έκ τοθ δ π ηυξήθη σαν τ' άσφάλιστρα έφ' δλων των αγγλικών πλοίων. ΒΑΡΣΟΒΙΑ 24 Αύγούστου. — Τό υπουργικόν συμβούλιον συνελθόν απεφάσισε ν' άντι ταχθή ένόπλως ή Πολωνία βΐς άπόπεραν είσβολής τής Γερμανίας ίίς τό Δάντσιγκ. Πάντως τοιοθτον ενδεχόμενον δέν άντιμετωπΐζβται προ τής Κυριακής όττότε θά έκφωνήστι ό κ. Χίτλεο τόν λόγον τού. Ή καβέρνησ ς δχει κατηγορη ματικήν βεβαΐωσιν τής Αγ¬ γλίας καί Γαλλίσς δτι ευρί¬ σκονται ιισρά τα πλευρόν της. ΒΡΥΞΡΛΛΑΙ 24 Αύγούστου. —Ή διάσ<εψ ς των κρςαων τής ομάδος τοθ Όσλο, άπε φάσισε τα εξής: Νά παραμεΐ νούν ού^έτερα τα κράτη τής ομάδος καί νά συμβάλουν είς την περιφρούρησιν τής είρήνης. Νά πολεμήσουν δέ άπό κοινοθ μόνον Βταν ή άνεξαρτησΐα των ευρεθή έν κινδύνω 'Η δι άσκεψ.ς εξέδωκε τέλος συγκι νητικήν έκκλησιν ύττέρ τής εί- ρήνης την όποιαν ανέγνωσεν άπό ραδιοφώνου ό Βασιλεύς Λεοπόλδος διά ν'ακουσθή είς δλον τόν κόσμον. Ό κ. Τσάμπερλαιν ωμίλησε χθές ενώπιον τής Βουλής. Παρεσχέθη άπεριόριστος έξουσιοδότησις είς την Κυβέρνησιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Αύγ«ύοτ<:υ (Ιδιαιτέρα ύπηρεσί»). — Την 5ην απογευματινήν ουνήλ- Θεν έκτάκτως ή Βςυ)ή των Κοινοτήτων. Ό κ. Τσάμπερ λ«ιν, τόν οποίον ή Βουλή ύ· πείέχθη έν έί,άλλω ένθίυσια- ομω, απαντών είς έπερωτή σεις προέβη είς ίστορικής σημασΐας άνακονώσεις εί· πών μεταξύ άλλων: «Εύρισκε μενοι ενώπιον έπι>ειμένευ
  πολέμευ εκρίναμεν άναγχαί
  αν την λήψιν ωρισμένων
  στρατιωτικών μέτρων ζητοϋ
  μέν δέ την έγκρισιν τής Β«υ
  λής < διά την ςυμπλήρ-σίν των καί την άντψετώπισιν τής χαταστάσΐως πρός άμυ αν της Αύτοχρατβρίας». Ά ναφ$ρόμενος είς,τήν γερρανο ρωσοιχην, εδήλωσεν: Έώ ήμιϊς διεξηγαγομεν μετα της ΓωοσΓα; διαπραγματιυ οεις μέ την πετο(8ησιν «μοί βαίας εύουνειίπσ'ο'ς, ή Μό σχα οιεπραγμοιτεύετο μυοτι κΰς *αΙ μετά τής Γερμανί¬ ας, πράγρα π«ύ ήτο άντίθε το πρός την έξωτεριχην πό λιτικήν των Σ«βιέτ». Η βου λή παρέσχε άπεριέριοτβν ί- ξευσιοϊότησιν είς την κυβέρ νηαιν. ΠΑΡ1ΣΙΟΙ24 Αύγούσκυ.—Δ ά διατάγματχς δημοσιευθέντος την προΐαν τό ίθνικεσοσιαλιστιχ4ν ούστημα άντιχαθισ α το συνταγ ματιχίν πολίτευμα, τής έλιυ θέρος τΐόλιως. Τό γεγονϊς ϊέν μεταβάλλει τάς μετά τής Πολω νί»ς σγίσιις τοθ Δάνταιγκ. ΡΩΜΗ 24 Αύ,ούστου.— Ό χ Μουσελίνι εδέχθη είς πολύωρον συνεργασίαν τούς άρχηγιύ; των κα·ά ξηράν, θάλασσαν *αί αέρα ΤΌΚ1Ό 24 Αύγίύατεΐ).— Κα ιά τα ττραχτοριΐον «ΝιομΓι» ή ού νι ψις Ιοπωνο^ωοσιχής σι<μφων( άς είναι άΣύν τος ίφίσον ό & γ ών χαχά τής Κίνας είνοι άντι κομμουνιστικάς. Ό τΐρωθυπουρ γές χ. Χιρβνοθμα ιίχι μακράν συνεργοσίαν μετά χοθ αυτοχ(άτο ρες. Πριβλέπεται άνασχτ;ματι σμός τής κυβερνήσεως. Τό υπουρ γεϊον Εξωτερικών θ' αναλάβη δ πρίγχτ,ψ Κονόγιε. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αύγούστου.— Υπο την προεδρίαν τοθ χ. Λεμ πρέν συνήλθε το υπουργικόν συμ ιούλιον χαί ενέκρινε τα ληφθέντα υπό τής κυβερνήσεως Ιχταχτα σΐρατιωτιχά μέτρα. Έχ Λονίίνου αγγέλλεται δχι δ, Βασιλεύς είχεν επανειλημμένας1 μετά των χ. χ. ΐσάμ' ηερλαιν χαί Χάλιφαξ. Ι 50 Πρωίνή ΑΙ ΔΥΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΗΤ1ΜΕΤΩΠΙΖ0ΥΗ ΨΥΧΡΑΙΜΒΣ ΤΟ ΓΕΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡλΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΡΟΣΣΙΧΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν· ταποκριτού μας). - Τηλεγραφήματα έχ Παρισίων κηί Λονδίνου αγγέλλρυν ότι αί δυτικαί δυνάμεις άντιμετωπίζουν ψονραιμότατα τό γεγονός τής υπογρα- φής τού Γερμανορωσσικού συμφώνου μή έπιθέσεως. , Αί στρατιωτικαί μετακινησεις καί τ« άλλαέκτακτα πολεμικά μέτρα συνεχί. ζονται ίδίω; είς την Γαλλίαν, δπου ως άφήνετα·. νά εννοηθή συνεπληρωθη ηδη καί ή μερική κινητοηοίησις. Έκ παραλ· λήλου ή Πολωνία εκάλεσε καί άλλας η. λικίας υπό τα δπλα. ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΓΚΑΤ8ΛΕΙΠ0ΥΝ ΤΗΝ ΝΙΟΣΧΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται πρός τόΆθηναϊκόν Πρακτορείον ότι αί στρα τιωτικαί αποστολαί »Αγγλίας καί Γαλ· λίας έλαβον τηλεγραφικήν διαταγήν να έγχατ<Αλε£ψΐ>υν την Μόσχαν.
  Ο ΤΣΙΑΝΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— «Αναφορικώς πρός
  τάς φήμας «ερΐ μεσολαβήσεως τής Ί·
  ταλίας πρός ομαλήν λύσιν τής Γερμανο-
  πολω νίκης διαφοράς, αγγέλλεται ότι ό
  Ιταλός ύπουργός των. Εξωτερικών
  κόμης Τσιάνο καλών τούς εν Ρωμη
  πρεσβευτάς των θυτιχών δυνάμεων χαί
  τής Πολωνίας θά ανακοινώση είς αύ·
  τούς σχέδιον τού Ντοΰτσε πρός είρη·
  νικόν διακανονισμόν τού ζητήματος τής
  ελευθέρας πόλεως.
  ΡΑΓΔΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΕΠ1ΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αύγούστου (Ιδ. ύπηρε-
  σία) — Ό κ. Φίρστερ, άντιπρβσωπος τοΰ
  κ. Χ.τλκρ είς Δάντσιγκ, άνεχηρύχθη διά
  διατάγματος άρχηγός τής ελευθέρα; πό¬
  λεως. ΟΙ εν Γερμανία διαμένοντες "Αγ¬
  γλοι ύηήκοοι καί διπλωματικαί ηράκτορε;,
  διβτάχθηοαν νά φύγβυν, επιστρέφοντες «μέ
  σως ιίς Αγγλίαν. Κατ' είίήοεις έκ Βερο
  λίνου τό Ράϊχ προοπαβεΐ ν' άποσΓάαη την
  Τουρκίαν έκ τοΰ 'Αγγλογαλλικοϋ συνασκι
  σμοΰ. Ό Φέν Πάπεν ανεχώρησε μέ ι Ιδι¬
  κάς όίηγ<«ς δι' "Αγκυραν. Είς την Αγγλίαν ανεκλήθησαν Ι)αι αί άδειαι καί έξεκενώθησαν τα μβυοεΐκ, των θηοαυρών των μεταφερθέντων είς ασφα λεΐς κρύπτας. Ή Βουλη θά πνράοχη δι' είδικοΰ νέ μου είς τβν Βασιλέα Γεώργιον άπεριόρι- στον ίσχύν «αί δικαιοδοσίαν δια την λήψιν μετ; ών αμύνης τής Αύτβκρατβρίας. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αύγούστου (Ιδ. ύπηρβ- οία).— Ό Προεΰρος Ρεΰοβελτ απηύθυνε τηλεγραφικώς πρός τόν Ίταλόν Βααιλέαν έκκλησιν νά μεσολαβήση υπέρ τής είρήνης, χωρ)ς ν' απευθυνθή είς ουδένα άλλον άρχη γόν κράτους. Ή εξέλιξις της διεθνοΰς καταστάσεως. (Συνέχεια έκ τής 1ης σελΙΕος) ΑΙ είίήσεις πιρί δολοϊονιών Γΐρ μανΰιν έν Πολωνία προχαλοθν 6 Λοέν ζιυηροτέραν εξέγερσιν χο) αί μίθοδοι τής Πολωνιχή; τρίμο χρατίας χαια Γΐρμανών ούξο νοι*ν ίλιέν περισοοτιρο». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Αύγούστου.— Τό ημιεπίσημον Γερμανικόν Ηρα χτοριΐον μεταοΐοει έχ Μηερχτεσγ χάντεν τα εξής: «Έχηλη'ων επι θυμΐαν έχφρααθεΐσαν υπό τής βρετ τανιχής χυβερνήσιως 6 Φύρερ έ οιχΗη σήμερον >ί( Μπέρχωφ τόν
  οιρ Νΐ6ιλ Χέντιρσον, πρισ^
  την έν Βερολίνω τής Μιγάλης
  Βριττανΐας. Ούτος ίηείωσεν είς
  χον Φύρερ επιστολήν τιθ Β^ετ
  ταν&Ο π(.ιΐ)θυτιουργοϋ σνντιταγμέ
  ν ην υπό τώι,ύϊό πνεθμα 6πό τβ
  όπ&ϊον χαί τό χθές την εσπέραν
  δημοαιευθίν αγγλικόν άναχοινω
  Οέν μιτα τό πέρας τοθ έν Λΐνοί
  νφ συγχροτητΐέντος υπουργικον
  συμβίυλΐΰυ Ό Φ6ρΐρ ωμίλησεν
  •ίς τ&ν "Αγγλον πρεσβευτήν χά
  τα τρόπον ουδεμίαν αφΐνοντα ά μ
  «ιβολΐαν πε^ τοθ δτι αί υπό τής
  έρΐττανιχής κυβερνήσεως άναλη
  οι ύποχριώσεις ίίν είνε 5υ
  ν* έξβνβγχάορυν τή» Γερ ι
  μανίαν νά παραιτηθή τής φ
  α.ώς της δπως χαταστήσιο σεβα
  στά τα διχαιώματά της».
  Ή στάσις
  τής Ιταλίας.
  ΡΩΜΗ 24 Αύγουστον.— Κατά
  πληρβφορίαις έκ ΒερολΙνου αί γΐρ
  μοινΐΜοιΙ έφημϊρίίες άποίίίουν
  ξαιρίτιχήν οημασίαν είς τάς δι
  πλκματιχας αυνομιλίαςτάς οποίας
  ϊοχε λ?ές κ αί σημερον ο Ίταλέ;
  χιπ&υργό( των 'ΕξΝΤβρικνν κόμης
  Τσιάνο ίεχθϊΐς τον ενα κατόπιν
  Τβΰ άλλου, τους πρεσβευτάς Πολω
  νία;, Ήνωμϊνων Πολιτίΐΐιν, Ία
  πωνίας κ αι Μβγάλπί Βρεττανίας,
  χα6ώ; χοιΐ τον επιτετραμμένον
  της οββιετΐΜης Ρωσσίας 'Η ηιιιβ
  πΐβημος «Γενινή Γβρμανιχή Ί?ςρη
  μ^ΐς» ύπογραμμΐζπι ότι το Ράϊχ
  ϊέλαββ την άηβφασιν τής συνόψί
  «ις τβΰ συμφώνου μή έπιθέββν(
  μιτα τής σοβιετικάς Ρωσοίβς άΐτί
  χβινβϋ καί μέ την συγκοιτάβϊαιν
  της Ίταλίοι;, είς τρόπον ωατβ ή
  γερμανικη νίκη εί; τό ζητημκ αΰ
  τβ νβ βινε νίκη τοϋ ά{ονος Ρώ
  μης—Βερολίνβυ,
  Ρ_ΜΗ 24 Αύγουστον, — ΰΐ πβ
  λιτιχοΐ χύχλοι τής Ιταλικής πρω
  τβυβύσης άνεκοΐχωσβν σήμερον
  ότι π Ιταλία διετέλει έν γνώσει
  τ&ν γιρμ«νβΒΜασικ&ν οιαπρκγμ*
  τεύσιων όιά την ούνβψιν ύ
  «ου μη έπιθέσεως. ί Ι ΐδιοι κύκλοι
  έτμηνεύουν την καταπληκτικήν
  ταχϋτητα μεθ' η$ διεςήχβησαν «Ι
  σχετικαί ίκχπρανματεύσΐις ώ; β
  Φ*ιλομ«νην «Ις την απόφασιν τής
  όιπλωματίας τού άξονβς. νά έφαρ
  μόοη ρεαλιατικήν, κολιτιχήν ίιά
  νά προλάβπ τάς ίυτικάς δυνάμεις
  είς τα; σχΐτινάς προσπαθείας των.
  Προκειται τονίζουν οί πολιτιχοί
  κύκλοι τής Ρώμης νά μ«τ«ΐΜθΐ)
  ή χύκλωαις τ&ν χρατων τού άξο
  νες καί φρονούν ότι ή σχετικπ
  προσπαθεία έπετυχϊν. < 1 Ϊδιοι κό »λοι έκφρβζουν την γνώμην «τι ή κβτβστασις έξβχολονθεΐ νά εινι οοβαρα, διότι ή Πολωνίκ δέν ά πβφαίΐζίΐ νά δβχβπ τάς λΰσβις τας έποιοις η Γβρμανί» έπρβτβινβ την 28ην Απριλίου.'Η γερμανιχη ενεργεια κατά τού Δάντσιγκ κα} τού πολωνικοΰ διαδρόμβυ θά εί νέ ά αΐτίφευκτος χαί άμεσος. Είς Βερολίνον μΐτοβιβάζον ται σχόλια τού Ιταλικού τΰπβυ επί της «αταστάσίως. ΑΙ Ίιαλι και έιρημβρίδβς γρβφουν μετ«ίΰ άλλων: Καιρός είνε νά παύσβυν τα ψευδη πβρί τού &τι ή Γΐρμανία Μα1 ή Ίτ«λΙ« είνε ά«όρβστοι »α1 έπιδιώχουν Διαρκώς νέας κατάκτησις. Ή Ιταλία κ*1 ή Γερμανία ζητούν άπλδς καί μό νόν νά βασισθή ή ιΐρήνη τής Εΰρώπη; επί διχαί«$ Μ«τ«νβμής τ&ν «γαθ&ν μϊτα{υ ίλων τ&ν Μεγάλων Δτίΐάμειιν χ«Ι ίέν «Ι νέ, φυσικά. διατιθϊΐμέναι νά ά ναγνωρίσουν ηγεμονίαν άλλων χυρ&ν επί ζημία τής Ιδικής των» Ό πρόεδρος Ροϋσβελτ. ι ______ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Αύγού- στου.—-Τηλεγροφοθν έκ Νίας "Υόρκης πρός τό Πρακτορείον Τρανσέσβαν δτι 6 Πρόεδρος Ροθοβελτδιέκοψε τή/ έττί τοθ καταδρομικοθ «Τουσ<αλούζσ» θαλσσσΐαν έκδρομήν τού καΐ δ έτσξεν δπως τό πολεμικόν έαισηέψη ίπειγόντως είς τόν λιμένα Σάντχου, οπόθεν ό πρόεδρος θά επιστρέψη δι' εί δικής άμαξοσΐοιχΐσς είς Ούά σ γκτων.Ποραλλήλω; καί ό ύ πουργός των Έξω-ερικών κ. Χάλλ διέκοψ'. τόν παραθερι σμόν τευ καί έπέστρΕψεν ά μέσως ίίς Ούάσιγκτων. Ποίαι α! προβλέψεις διά τό Δάντσιγκ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, ?4 ΑύγούσΓου.— ΟΙ καλώς πληροφορημένοι κύ κλοι τΐροβλέτιουν ώς εξής την σχετικάς μέ τό )Δάντσιγκ έξέ λιξιν τής καταστάσεως: Με τα την κήρυξιν τής ενώσεως τοθ Δάντσιγκ μέ τώ Ράϊχ. θεώ οουμένην ώς πιθανήν διά την βυμςρώνβυ μετά τού Ράϊχ. Ή Κυριακήν, είνε δυνατόν νά έ! *,«»«<». .*·* .την σύναψιν συμ πακολουθήση. επίσκεψις τοθΧΐ τλερ είς την ελευθέραν πόλιν. Αίένέργειαιδμως αυταί,ύττότήν άνωτίροομορφήν καί άνευ προ σφυγής είς βίαν, εέν θά έπρε πε νά θεωρηθοθν ώς δίδουσαι λαβήν είς την πολωνικήν άν φώνου μή έπιθέσϊως ελήφθη είς σΰσχεφιν συγροτηθίϊσαν είς το Κρϊμλΐνον υπό την προείρίαν τού Στάλιν τή ουμμκτοχή τ&ν κυριωτέρων παρβγόντων τοΰ σο βιεΐικοϋ χαβεστ&τος. Ή σύΐχ* ψις αυτή υπήρξε μακροτάτπ, εΐχε (έ ώς θεμα την έξβτοισιν τής προτάσεως τού ίδΐου τού Στάλιν ιτπΐ ί βέ είνε νά προ τον νά προ βλεφθή καί κατά την οποίαν αί γερμανικαί αρχαί θά έσκέ πτοντο ν' άσκήσουν βίαν κα τα τής παρσυσίας τής μικράς πολωνικής φρουρας τοθ Νιάν τσιγκ επί τοθ σημεΐου δέ τού τού ήΠολωνία δεΐκνυται άδιάλ λακτος. Εάν ή Πολωνίσ, θεώ ρήσπ τόχε δπ θίγονται τα συμ φέροντά της καί απαντήση, θά λειτουργήση άμέσως καΐ αυτομάτως ή άγγλογαλλική εγγύησις. Τό Ιστορικόν τού Γερμανορωσσικοΰ συμφώνου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αΰγοώβτου.- Υπάρχουν βάαιμοι πληροφορίαι •χ Μόσχοις άπβσβφηνιζουσαι την άπβφβσιν τ&ν Σοβιέτ ί««ς «ρβ· ελβουν ·Ι| την υπογραφήν τ·0 κροΰ χροχου υπο τού Στβλιν, λέγουν ο! «ύταΐ πληροφορίαι, συνήντησα ζωηροτάτην άντίδρ» σιν ολνν των άλλων παραγόν των, οί οιτοΐοι δέν έπειΌθησβν νά αυμφωνήσουν μέ αύτην η* ρά μόνον β τα ν ό £τάλιν έ{6γη σβν αίς αυτού; β τι τό Γΐρμανο σοβιβτικόν σύμφωνον μη έπιθίσΐ ως είνε ή μόνη όδος πρός διά σπβσιν τοΰ άντιχομμουνιστιχοβ μετώιτου κ«1 δτι διά τής ατρβ φής πρός την Γερμανίαν ή Ρμο σία θα ίυνηίή νά επιτύχη « συγκρίτως περισσοτέρβς παρβχ»» ρήσεις άπό τάς δυτιχάς δυν« μεις είς τάς οιαπραγματεύσβις τής Μοσχ«ς. Διά την βραίυτπτα ε{ αλλβο τ&ν ΆγγλογκλλορΜσσΐΝ&ν δι» πραγματευοιων τονΐζΐται έ τι ■ παιξβ σημαντικόν ρόλον Α κβτη γορημκτΐΜή άρνησις τής Π όλω ν ί «ς όπως μη επιτρέψη την ει'ββ δόν Ρωοσικών στρατευμβτΜν είς το βολωνικόν ϊίαφβς, μή ένδώβα σ« οΰτΝ νά θέση έκποδών την έ δνσχέρειαν τβν τρ· γε ρ μερβν