97711

Αριθμός τεύχους

5251

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  --------——————————————————————————————0^_^^_0_^|____0^^______
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΪΚϊβΥΙΟΣ ΣΪΙΤΚΤΜΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ετησία λίραι Β
  Ιξάμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  Ιξάμηνος > 8
  ί
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  26
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1959
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ β«0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5251
  ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ "Η ΠΟΛΕΜΟΝ;
  Ό *, Μουσολίνι .
  όστις καθ'ά: λεγεται θά επέμβη την τελευταία* στιγμήν
  συμβιβαστικώς πρός αποσόβησιν τής πολεμικήν ρήξεως.
  Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας Γεώργιος είς των οποίον ή Βου
  λή παρέσχε απεριορίστου Ισχύν καΐ δικαιοδοσίαν.
  Ό Άρχιχαγγελάρι<·ς ΧΙτλερ όστις επέστρεψε χθές έπειγόντω; είς Βερολίνον. ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΝ ΜΕ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ Είνε αναμφισβήτητον «τι ή θέσις τής εύρωπαΐκής είρή νης άπέβη έκτάκτως δυσχε¬ ρής. Άλλεπάλληλα γεγονό- τα των τελευταίων ημερών ιτού έξειλίχθηοαν μέ Ιλιγγιώ- Αη εντελώς ταχύτητα, άπρό- οπτα καί έν πολλοΐς άκατα- νέητα εισέτι, εδημιούργησαν καταστασιν ίκρυθμον, έγκυ μονοΰσαν σοβαρούς κινδύ- νους. Έν όψει τής καταστά¬ σεως αυτής, τα κράτη λαμ βάνουν ίκτακτα μέτρα. Επι στρατεύσβ.ς γίνονται, κινητο ποιήσεις πολεμικών δυνάμε ών συντελοΰνται, τα έπιτε λεΐα αυνεδριάζουν άδιακό π*ς, α! βουλαί συγ<<αλοϋντοα ε«τα«τω£, ή διπλνματιχή δραστηριότης ένετάθη κα) τά καλώδια των τηλ ε γράφων καί τά έρτσιανά μεταοίδουν τόν πυρετόν καί την αγων! αν τ*ΰ πολέμου εί; όλον τόν κόσμον. Όλό κλήρος ό κό ί&μος ευρίσκεται έ αί ποδός πολέμου. Γενική δέ είνε ή έ ;ύπωοις 2τι διερχόμεθα κρισίμους στιγμάς, ότι εύρι σκόμεθα είς την πλέον επι χίνοι,νον καμπήν, ίτι ζώμεν ώρας ίατοριχάς κατά τας ό ποίας κρίνεται ή τύχη τής βίρηνης, τοϋ πολιτισμοΰ καί τής ανθρωπότητος. Άλλ' αν τ* φάσμα τού πολέμου πού πλανάται καί πάλιν οτυγνβν καί φρικαλέβν υπέρ τόν κό σμόν ολόκληρον, έμπνέίΐ τό δέος χ αί προκαλεΐ την άγω νίαν, ή προσδοκία μιάς κα λυτέρας αύριον, ή ενστικτώ δης αΐσιοδοξία πού αποτελεί τό οΰαιώδες στοιχείον καί την τροφόν τής ζωής, θερμαί νούν άχόμη είς τα βάθη των ανθρωπίνην ψυχών την έλ· πίδα κατισχύσεως τής ουνέσε ως καί τής λογικής καί δια- σώσεως της ειρήνη;. Ή Εκκλησις μάλιστα τού προίδρου Ροδσβελτ πρός τόν Βχσιλέα— ^ύτοκράτβρα τής Ιταλίας, ή θερμή επίσης ίκ κληβις τού Πάπα κρός τόν χριστιανικόν κόβμον καί τό οικγγελμα τό οποίον άπηύ Β«νε πρός βλον τόν κόσμον ίκ μερβ«5 τβν κρατων τής Λμαδβς τβδ Όσλβ ό Βέλγβς Βασιλεύς, τβνώνβυν περισοό τερβν την έληίδα βύτήν. "Ι οως λβιπόν την τελευταίαν αυτήν στιγμήν νά ματαιωθη καί πάλιν ή ουμφορά τ·ϋ πό λέμου κ«) νά επικρατήση τό φώς τής είρήνης. Όσον λοι πόν καί άν είναι δύαχολο «ι στιγμαί τάς οποίας ζώ μέν, δεν δικαιολογείται ού τε απογοήτευσιν ουτε πανι. κός. Αντιθέτως μάλιστα είς αύτάς τάς ώρας των άπβφα- σιστικών γεγονότων πού κρίνβυν την μοίραν τβϋ χ·· ομού, επιβάλλεται νά διατη- ρήοωμεν την ψυχραιμίαν *«, τό θάρρος μ άς χαί ν ά παΐ α¬ κολουθήσωμεν την εξέλιξιν μέ άκμαΐον ηθικόν χαί δι¬ αρκώς τβνβύμενβν τό αΐσθη- μα τής αίσιβδοξίας. Τό θάρ- ρβς αλλωστε χαί ή πίστις πρός την ειρήνην χαί ή ψύχραιμος άντιμετώπισις των ουσκόλων καταστάσεων είναι τα καλυτέρα στοιχεΐ*, τα α¬ ποτελεσματικωτέρα μέσα ά· πεντρβπής τής καταστροφάς. Ιδιαιτέρως ημείς οί Έλ- ληνες, έχομεν περισσβτέρβυς λόγους ν ά διατηρήσωμεν την ψυχραιμίαν καί τό θάρ- ρος μας καί νά μή καταλη· φθώμεν βυτε «πό κανικόν ού τε άπό φόβον. 'Η χώρα μας ευρίσκεται μακράν τοϋ κέντρον των μεγάλων ζυμώ- οεων καί των γεγονότων π*ύ συγκλονίζβυν τόν κό¬ σμον. Είνε προσηλωμένη είς τό ίίεώδες της είρήνης, δέν έ,χει κατακτητιχάς βλέψεις καί άπεχθάνεται τόν πόλε¬ μον. Μ έ τ·ύ{ γείτονάς της διατηρεί αγαθάς σχέσεις. Μέ ίλους δέ τούς ΒχΛκανίου; συνδέεται δι* είλικρινοΰς φι- λΐας χαί διά συμφώνου συμ¬ μαχίας. Καί ίπί πλέον έχει πλήρως ώργανωμένην την άμυναν τη;, χάρις είς τάς φροντίδας τοΰ νέ*υ κράτου; Ή Ελλάς έπβμένως δέν δια τρέχει άμεσον κίνδυνον έμ- πλοχή; είς πόλεμον καί αν έχσπάση ή θύελλα είς την Ευρώπην "Αν χαί, επανα¬ λαμβάνομεν, αί έλπίδες ά πό φύγη; τού πολέμου είνε ά¬ χόμη ίαχυραΐ παρά τάς κινη- το ποιήσεις τδν πολεμικών δυνάμεων των περισσοτέρων κρατών τού κόσμου. Τονίζβμεν λβιπόν χαί πά¬ λιν, ότι ό λαός πρέπει νά παραμείνη ηρεμβς χαί νά συνεχίση άπερίαπαβτος τά είρηνικά Ιργα τού, άντιμε- τωπίζων μέ ψυχραιμίαν την διεθνή εξέλιξιν, πολύ περισ¬ σότερον μάλιστα εφόσβν ή άσφάλεια τής χώρας εύρίοκε ται είς χείρας Ισχυράς ΟΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Ο ΑΙΟΝ ΤΟΥ Ή ζωή καί ή κίνησις των κίν τρών είναι είς χό φόρτε της. Όλοι οί έχπρόαωποι αυτής ευρί¬ σκονται επί ποδός. Τά γειογρα· φιχά χαί πολεμιχά σχέδια δια δέχονται άλληλα. Τά μάρμαρα ή χαί τά ξύλινα έπΕπιδα των τραπεζιων, χρησιμοποιοθνται «πά μιχρςύς χαΙ μεγάλους. Συναγερ μβς άληθινός πςί» έπι6<*λλετο.ι πάσης Λλλτ,ς γενιχής κινήσεως χαι παντός άλλου ένδιοφέροντος. Κάποιος είπε:. —Δέν χάνοκν αϊιχα χον χαιρδ τους οί άνθρωπον ΚκΙ «οποίος ίλλος —Καθόλου. 'Υπάρχει πλήρης άρμονία διαθίσιων χαΐ προθέσε· ιον. Τά άΊομα χαί αί γινιχαΐ πολιτικαί καταστάσε ς άποτελοθν αυτήν την στιγμήν τό μάλλον έμαλίν, ψυχολογιχόν σύνολον. "Ολος δ χόσμος εδά βαδίζει μέ τόν Ιδιον ρυθμόν. Οί πολλοΐ πού ηθέλησαν νά έμ βαθύνουν είς τό νόημα τοθ άπαν τήσαντος Ην τά κατάφεραν. Καί δμως ήτο τόσο άπλοθν! Ή πολι τιχή αυτήν την στιγμήν είνε ι, τι χαί ή σύγχρΐνος ζωή: Μήπως ίξειλίχθη ποιέ μέ σαφήνειαν χαϊ είς τό εμπορικόν χαί είς τό χοΐ νωνικάν πεδίον; ΒΙβχια αί έξαιρέ σ·ις ύπάρχουν. Άλλά χαί αυταί άκόμη την τελευταίαν στιγμήν εί νέ δυνατόν νά άλλάξουν χαρα χτήρα. Τούς έξαναγχάζει τό πε ριδίλλον χαί 6 τρόπος τοθ ζήν καί ένεργεΐν των ίλλων. Ό τρό πος αΰτος είνε... περιστροφικίς. Ή χατ' ευθείαν διεύθυνσις είνε δύσκολον νά επικρατήση. Σχεδόν «ί άρχνΐς ή προοπτιχή χάθε ζή τήματος χαί χάθε συμφέροντας —δπάγεται είς την τεθλα^μένην. 'Η σχετιχότης ϊέν είνε σήμερον, μόνον θεωρία τεθ Άινστάϊν Είνε θΐ<ϋθΓατής ζωής χαίπράξις ακόμη Οί ά·θρωποι εσυνήθισαν νά πέρνουν την ζοήν παντοθ χαί πάντοτε ώς παιγνίδι. ΓιατΙ έγ χατελείφθ^σαν λίγο πολύ τά άλ λα παιγνίδια; Γιά νά παίζωμεν ανετώΐερα μέ τούς... χύβους τής διεθνοθς καταστάσεως! Δ ότι πρό κείται κυριολεκτικώς περΙ χυβ? παιξίος Αί προβλέψεις είνε επι χινδυνωδέστατον νά διατυττώνων ται χιαρΐς τ-ύς άπαραιτήτους δ ρους τεχνιχής χαί διξιοτροφίας Άπό τό περιεχόμενον τής ζωή; ώς παιγνίδι μέ περιηλίκου; χά νόναί, ψϋχολογιχοΰς σιινδυασμου;, φάσεις χαί άνχιφίσεις, προέργε ται ή είναι δυνατόν νά προέλθη ή μαεσΐρία μας. Διά νά φθάσω με" είς τόν πό)εμον ή την είρή νην ή δδίς δέν είνε ιυχολος. Εί νέ ζήνηιβ ίν επιτύχωμεν. Κα! ο£ μεγαλύιεροι «θιτιχοί» είνε ιδ %οον νά την πάθουν έδδ. Να χάσουν χαί την τελευταία παρτί δα τοι»ς· Σαμπέοοσμα: "Η Ιτσι ή άλ λοιώς, ό^ολογοΐίμένιβς δέν σπατα λοθν τόν καιρόν τού; τά ««αρρέ» των καθημερινήν πολιτικών προ δλίψΐων. Συνηθίζοκν είς ίλα τά παιγνίδια. Συντ4θ!ζουν είς την έννοιαν τήςζωής ώ; άπεράνιου ΠΛΐγνιδιοΟ, άδιαφίρως πάσης αλ λης τάξεως χαί ή^.κής. Τό ου σιωδες είνε νά νι»3ς χαΐ ά ξε φεύγης άπδ χιιρώσες. Τά άλλα «Ινε μιχροπράγματα χωρΐς σημ» οίαν Καί πολυ περισσότερον αί λέξεις. "Οσον ήχηραΙ: χ«1 *ν είνε δΐίφίρουν κατά τ6 βάθος χαΐ κυ; σκοπούς. Ό αίώ* τής χαθϊρότη τος παρήλθεν. Έπιχρατεΐ ό αί ώ> τοθ παιγνιδιου. Καί είνε φυβι
  κόν νά παΐζουν δλοι άφοθ εξ α
  παλδν δνύχβν άλλως τε τό παι-
  γνίδι ήτο έκ»ϊνο ποί» σανεχέν-
  τρωσεν χ»ί τό ενδιαφέρον τής
  ζωής. Οί σημεριναί πολιτιχοί δέν
  ,Εναι παρά κεντριχοΐ έχπρόσω
  ποι αυτής τής αυναρπαστιχής οί
  χουμενιχής Η^'Τ ?λ
  πολΓτεύονται. ϋαίζοον άπλω
  χερδΐζοϋν ή χάνουν, τίποτε
  * λχμοδλιοσ;
  Ο κ. ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  ς
  Μέ πραγματικήν Ικανοποίη¬
  σιν καί χαράν έπληροφοοήθη
  ή κοινωνϊα τοθ Ηρακλείου
  την διά ΒασιλικοΟ δια τα γμα-
  τος τοποθέτησιν τοθ κ. Ανδρ.
  Μαρκέλλου είς την θέσιν τοθ
  Συμβούλου τοθ Έλεγκτικοθ
  Συ εδρΐου. Καί δικαίως.
  Είς ιήν τελευταίαν τριετίαν
  τής 'Εθνικής άναδημιουργΐας
  δ κ. Μάρκελλος ώς Νομάρ
  χης Ηρακλείου άπέδειξε δχι
  μόνον έξαιρετικάς διοικητικώς
  (κανότητας, 6χι μόνον πεΐ
  ραν, δχι μόνον - πληρότητα ύ,·
  πηρεσιακήν, άλλά την εύροτη
  τα αντιλήψεως τοθ άνωτέρου
  κρατικοθ λειτουργοθ είς τοθ
  ότιοίου την διαδρομήν κανεΐς
  τόπος. όσοδήηοτε δύσκολος
  δέν θά Ιμενε άνικανοποΐητος.
  Έν βραχεΐ λόγφ ό κ. Μάρ
  κελλος εδημιούργησε.Ένέπνευ
  σε. Έδωσε μέ πράξεις καί
  έργα την προοπτικήν τής με
  τσβολής τοθ νέου κράτου*,. '£
  νεκολπώθη τόν τόπον καί τεΰς
  άνθρώπους τού. Έκαμε τόν
  κόσμον νά τόν αγαπήση -?
  άνθρωπον χαί νά τόν αίσθαν
  θβ ώς ανώτερον έν τώ τόπ%>
  κρατικόν έκπρόσωπον'. Πολύ
  δέν είνε αν είπωμεν 6τι ή δι
  έλευσις καΐ ή έδώ παραμονή
  τού εδημιούργησε σταθμόν έρ
  νώ5ους προσπαθείας καί χα¬
  ράξεως των ώραιοτέρων έκ
  πολιτιστικθν κατευθυνσεων
  είς τα τοπικά μας ζηιήματα,
  σταθμόν τοθ όττοίου τάς φω
  τεινότητας δέν θά διαγράψη
  άπό την μνήμην κα>&νός Ή
  ρακλειώτου ό χρόνος.
  Δι* αύτό καί ο τόπος καί ή
  κοινωνϊα μας αύχιιασα ήκου
  σαν την τοποθέτησΐν τού αύ
  ιήν ώς δικαίαν έπιβράβευσιν
  τοθ Εργου τού. Ασφαλώς ή
  Έθνική Κυβέρνησις καί ό άρχη
  νός αυτής κ. Μεταξάς γνωρΐ
  ζου^ νά έιτιμοθν υπηρεσίας
  τόσον ά5ρών γρσμμών οΐαι
  αί τοθ κ. Μαρκέλλου άλλά
  καί νά τάς βραβεύουν.
  Τά πεπραγμένα τής τριετίας
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΗΙΡΗΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΠΙ!
  Β'.
  Τό έργον ώς πρός τό πρώτον
  αύτοθ μέρος σύγχειται είς την
  κατασκευήν διωρύγων άρδεύσεω;
  έ* σχυροχονιάιιατος χατά χλιμα
  χωτήν διάταξιν λέγω τής μορ-
  φής τοθ έδάφους δι* &ς θέλει δα
  ινηθη" ποσόν 8 έ<ατομμυρίων δραχμών. Ή άνά στρέμμα έπιβάρυνσ:ς έσεται δύο χιλιάδων δρχχμών, ή {έ αύξησις τής άξίας των άγρών τής άρδιυθησομένης περιοχής λέ¬ γω τής εκτελέσεως των έργων, χυ^αίνεται μεταξΰ 5 χαί 20 χι λιάδων δραχμών άνά στρέμμα ά ναλέγως τής συςιτάσιως τοθ έ¬ δάφους χαί τής θέσεως εκάστου ίγροθ. αιά τό δεύτερον μέρος των έργων έξασραλίζεται α) έτη σία δυνατότης χαταναλώσεω; 175 392 μ. χ. (ύδατος δι* άρδιύσιις χαΐ β) 172 910 ωρ. χυλοβάτ ήλεχ τριχής ενεργείας χαΐ έιτομενως {ν ετήσιον χαθαρόν ίφιλος έχ δραχμών 500.000. Ή άπαΐτηθησο μένη δαπάνη διά τό δεύτερον μέρος των έργων άνέρχεται είς 2,4 έχατομ. Διά τό τρίτον μέρος των έργων προβλέπεται ή χά τασχειιή άρδευτιχής διώρυγος μήχους 7 50 χιλιομέτρων έκ σκυροχονιάματος. Ή απόδοσις των άρδευθησομέ νιον χτημάτων δπολογίζεται είς δραχμάς 20 χιλ. χατά στρέμμα κατ' ελάχιστον βριον. 'Η δαπάνη των έργων άνέρχεται είς 4 εχατ. δραχ. ή δέ νάνα στρέμμα έπιβά ρυνσις είς 1780 δραχμάς. Έν συμ περάσματι ή συνολιχως άπαιτηθη σομένη δαπάνη διά την όλοχλήρω οιν των έργων άνέρχεται είς δρ. 14.4 έκ. έντός δέ ολίγων έτων ή η τοθ ΐίσίϊήμττος έχ τής άρδεύσιως των χτημάτων θέλει α¬ νέλθη είς 20 έχ*ϊ. δρ. 3) Είς τόν Ν. Ηρακλείου: 1) "Εργχ Πεϊιάδος Μισσαρίϊς. α) Διευθέτησις των χείμάρρων Γεροποτάμου χαί Αναποδάρη. Ό χείμαρρος Γεοοπόταμος έχων λε<άνην άπορροής έξ, 600 τ χιλ δέχεται τά Οδατα πολλων μιχρων παραχε:μάρρων χαΐ έχβίλλει διά τής δυτικής παραλίας τής Μισσα ρίς είς τό Λιβίκόν πέλαγΐς Λί γφ τοθ άνεπνρχοθς τής χοίτης τοθ χειμάρρου π;οκαλοαντ«ι έχ χιιλίσεις των £»5άτων χατά τάς πλημμύρας, δι' ώ^ συντελεϊ:αι τά μέγιατα ή διατήρησις των εκατέ¬ ρωθεν τής κοίτης βαλτωδων έκτά σεων. Όμοίως θέλει επιδιωχθή ή διευθέτησις τοθ έχ των χυριωτέ ρων ηαροχειμάρρων τοθ Γεροποτά μου Μάγειρου, τοθ δποΕου ή άνε πάρχεια τής χοίτης δημιουργεΐ χατάχλυσιν 6πό των υδάτων των πλημμυρων περιοχής εκτάσεως 3. 500 στρεμμάτων, ήτις χαί Ινεχα τούτου μένει άχαλλιέ?γητος. Ό χείμαρρος Άναπο!άρης έχων λε χάνην άπορροής έχ 450 τ. χιλ. χαί δεχέμενος τά Οδατα των χει- μάρρων Αϋλιώτη χαί Έμπαρίτη έχβάλλει είς τό Λυβιχόν πέλαγος. Προβλέπεται ή διευθέτησις τής χοίτης τοθ χειμάρρου τούτου χά τά μικρά τμήματχ τά όποΐα λέ γφ τής άνεπαρκείας αδ;ής κατα χλύζονται 6αό των υδάτων των πλημμυρων, άχρηστευομένης άπό απόψεως χαλλιεργείας (χανής εκ¬ τάσεως γαιών. (ουνεχίζεται) ΥΣΤΑΤΗ στιγμη Ό Νταλαντιέ απηύθυνε διάγγελμα πρός τό Γαλ- λικόνΊΕδνος Την 10η ν νοκτβρινάν. ω?«ν Ελληνικήν, έ (τρωθϋπβυργος τής Γαλλία; κ Ντβΐλβτντιέ άπηύβνν· πρός τούς Γάλλους πολίτβς τό χ* τνΘι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Αύγοόατου (ίδ. ύπηρεβία τής «Ανορθώ¬ σεως»).—Ήθέλησα νά άπ·τ«- θώ σέ σάς δι' ολίγας στιγμάς την εσπέραν ταύτην διότι ώς άρχηγό; —ημοκρατικοδ κράτβυς νομίζω έπάναγκες νά εύρίσκωμαι είς τάς κρι¬ σίμους αύτάς στιγμάς μαζύ σας. Είξεάρω μέ πόσην αγω¬ νίαν μέ πκραχβλβυθεϊτε, πα- ρακολουθεΐτε κάθε μου άπέ- φασιν καί κάθε μου πράξιν. Παρ' όλας μου τάς φροντίδας δεν παραβλέπω ούδε στιγμήν τά αίΐθήματα πού ?άς έμπνέ ουν ίλους, την αγάπην σας πρός την ειρήνην καί την άφοσίωσίν σας πρός την πα- τρίδα. Αίαθαναμαι τόν εαυ¬ τόν μου άπό τούς ύκευθύνους άρχηγούς κρατων καί θά κα μω ί,τι είνε ανθρωπίνον δυ¬ νατόν δια νά αώσω την εί· ρήνην. Άλλ' ήδη μάς κυκλώνει ή άπκιλή τής βίας. Καί εάν άθετήσωμεν είλημμένας υπο χρεώσεις έναντι των φίλων μας αυτή ή απειλή θά στρα φρ άκάθεκτος κατ' αυτής τής πατρίδος μας. Άνελάβομεν ύποχρεώοεις μετ* άλλων ε¬ θνών διά νά σχηματίσωμεν μέτωπον είρήνης. Έχάμαμεν τό πάν διά νά επιτύχωμεν στρατιωτιχήν καί πολιτικήν συμμαχίαν μετά τής Ρωασί άς. Άλλ' ή Ρωσσία την τε λευταίαν στιγμήν καταπατώ αχ τάς ίδεολογίας της έστρά φη πρός την Γερμανίαν καί συνήψε μετ" αυτής σύμφωνον μή επιθέσεως. Αύ¬ τό έμποδίζει μήπως είς τό νά είσβάλουν Α μ(α είς τά σύνορα τής άλλης; Άλλά δέν έχβυν σύνορα κοινά. Είς τάς σκοτεινάς 2μως περιστάσεις πού υπεγράφη τό σύμφωνον αύτό αύζάνει τόν κίνδυνον τής είσβολΙ,ς κατά τδν φίλων τής Γαλλί- άς καί αυτής ταύτης τής Γαλλ(ας. Ό Πάπας καί ό Ροϋσβελτ άνέλαβαν μίαν ειρηνικήν μεσολάβηαιν, ό δέ Βασιλεύς τοΰ Βελγίου απηύθυνε μίαν συγκινητικόν έκκλησιν υπέρ τής είρήνης. 'Η Γαλλία Ιδω- σε άμέσως την απάντησιν της μέ την πλήρη συγκατά- θεσίν της. Ή Πολωνία μέ την ψυχραιμίαν της. Ή Αγ¬ γλία μέ την σώφρονα τα¬ κτικήν της, ενω έτοιμάζει πυρετωδδς τάς δυνάμεις τη;, καθώς καί ημείς τάς ιδικάς μας. Ή άποφααιστικότης κου μας έμπνέει είνε ή Ιδία μέ τής Αγγλίας. Καί είς τάς ί- εράς αύτάς στιγμάς πιστεύο- μέν ίτι η φρονήβις καί η λβγική θά κυριαρχήσβυν. Εάν παρ' όλας τάς προσ¬ παθείας μας άπβτύχομεν Γάλλοι καί Γαλλίδες άηευθύ νβμαι εί; την θέλησίν σας καί τό θάρρος σας καί ζητί νά μή σάς έγκαταλείψβυν. (Θέλομεν νά μείνωμεν έλεύ θεροι Θέλομεν την ειρήνην. Άλλά δέν δυνάμεθα νά μή άντισταθ&μεν κατά τής βίας. Άνδρες τής Γαλλίας οέν θε ωρδ αναγκαίαν νά οά$ υπο δείξω τό καθήκον σ«ς πρό( την πατρίδος,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον:
  «Ή Ππριγκήπισσα της Τσάρντας»
  μέ την Μάρθα "Ενκερθ»,
  Την Δβυτίοαν «Μανεκέν» μέ
  την Τζόαν Κράουφορδ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ή ώραι
  ωτΐοα Έλληνική ταινΐα «Ή 'Α
  γνοθλα». Διά ιό Εργο αυτώ άτέ
  λειαι 6έν ίσχύουν.
  Λόγω τοθ βζαιρετικοϋ Εργου
  καθ* εκάστην απογευματινήν είς
  τάς 7 ακριβώς.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  1225 Σήαα — Έθνιχβς "Γ
  μνος— "Γμνες ΝεολαΕβς
  12.30 Μουσίκή τζάζζ (δίσκιι)
  13.30 Είδήοβις-—"3 α Άατι
  ροσκοττ»£ου Αθηνών.
  13.45 Έλαφρδ τραγοθδι (δπ4
  χί)ς Κάς Έ. ντέ ΡοζΙ).
  14 15 ΕΙδήσεις— Μετεωρολογι
  χον Δελτίον.
  19.10 Ποιχίλη μουσιχή *(δί
  σκοι).
  19.20 Ή ώ?β τοθ παιϊιιβ
  . 19 50 Μελωδίες τής Χαδαης
  (δίακοι)
  20 Όμιλία.
  20.15 Δημοτιχδ τραγοθϊι (δπό
  τοθ χ. Ά. Μόαχευ).
  20 45 Είδήοεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  21 Τελευταίαι χορευτιχαΐ επι
  τυχίαι (δηό των χ.χ. Κ. Γιβχο
  βλεφ χαί Γ. Γρίμττελα).
  21 30 Ή βραίυά τοθ χωριοθ
  22.15 ΝυκτεριναΙ ιίίήσΐις.
  22.30 'Αποσπάσμοτα άπό την
  όηΐίέτια «Ή χοντίοσα τοθ χο
  ροθ», «Ο Ρ&6. , Στόλες. Έχτελε
  οταί: ΑΙ δίβες Α. ΝιφελούΕη
  χαί Μ. ΆδβταγγΙλου, οί χ. χ. Δ
  θαν-ς χαί Μ. Κιφινΐώτης.
  23.30 Μουσιχή ,χοεοθ (δ(σχοι).
  23 50 Έλληνιχή χαντάδα δπδ
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ Άθανα
  αιάδτ,).
  0.20 Τελευταίαι είδήαεις.
  Ο 30. Μουαιχί] χοροθ (δίσκοι).
  ο «δοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον πε
  λατεΐαν τού δτι επανήλθεν έκ
  τοθ ταξιδίου κ αί δεχεται 8 1)2
  ίως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2
  μ· μ·
  ΟΟΥΛΑΚΛΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή αθάνατη όπβρέττα
  τβΰ ΚΑΛΜΑΝ:
  ΟΡΙΓΙΗΠΙΣΣΑ
  ΤΗΣ
  ΤΣΑ Ρ Ν Τ Α Σ
  Μέ την
  ΜΑΡΘΑ
  ΕΓΚΕΡΘ
  Την Δευτέραν
  Έ ν α χβΐΛΌίνιχο— δρνμκτι-
  χέι άριστβύρνπμα «βΟ β
  συγκινηθή κβθβ άβ
  ΜΑΗΕΚΕΗ
  Μ έ «ρΜΤκγωνιστβς τί»
  γοητευτικιΐ:
  ΤΖΟΑΗ ΧΡΑΟΪΦΟΡ.
  χαΐ τόν «ββαοτβ Μ«λλι·
  τέχνη:
  2ΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΪΣΥ
  ΜΑΝΕΚΕΝ
  Τό ρομάντζβ μ&ς χβ·
  πέλλας τβΰ λαβΰ π«ύ ή
  πβλυτέλχια τδν τουαλετ-
  τών πού έπεδείχνυε ώς
  ΜΑΝΕΚΕΝ την Ικαναν
  ν α ποθήση τόν πλβδτβ
  χαί την χλιδή!
  Τα περιτταθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜηΕΡΤ
  ΙΑΙΗΣΕΡΕΗΑΙΑΪΟΪ.
  19βν
  —Καί τώρα Νςέζι, νά σοθ πά
  ρουσ;άσιο τδν κύριον Φράντς Σνθμ
  περτ ..
  Με άργά, άϊέξια βήμ,ατα, 4
  Σοθμπερτ χατευθύνεται πρός την
  νία...
  —Χιίοω πολύ!—τιάΐι νά τραυ
  λίαη δ Φρίντς υποχλινάμενος με
  κακώς κωιικήν έτίΐσημδτητα.
  —Μί ϊχοα» ή5η γνωριαθή!—
  λέγει μέ την γλυκεΐά φωνή της
  ή Τ.ρίζ*...
  —Ή Νιέζι—λέγει δ άδελφίς
  τή; Τβρίζ-ς όνομάζοντάς την μέ
  τδ χ»ϊ5ε«τιχΛ<ν της δν>μα— τρα
  γούίηοε την λειτουργίαν ααί, κύ
  ρΐε Σοθμπερτ
  —Ό κ. Σίθμπεοτ Θ1 ξεχνόΐ
  φαίνεται ιΰ<ολα — λίγ«ι ιιέ χαρι τωμένην αφέλειαν ή Τερέζα. Ό Σοθμπιρτ ϊέν ξέρει τί νά πή Διατελεί δπδ τδ χράτος τής άγωνίαζ, οάν άπδ την μιά ατιγμή είς την άλλη περιμένη νά τδν προγγήξου> οί φίλοι τού, 8 τως
  Ικαναν κατ' άπαράβατον συνήθειαν
  κάθε φοράτκύ τοθ συνιστοθσαν
  μιά ν έχ χαί αύτάς—κάθε φοοά
  εφέρετο μέ την Ιδία δειλία. Οί
  φίλοι τού θά είχαν δλην την διά
  θέσι τοθ κόσμου νά τόν προγγή
  ξουν, άλλά σέβονται τδ ξένο αα
  λόνι είς τδ οποίον ευρίσκονται,
  οέβονται ιδίως την δεσποινίδα
  Γκρόμπ.
  —Νά μή σβς κρατδ 2ρθιο, χ.
  Σοθμπερτ!—λέγει ή Τερέζα. Φλ£
  νεοθε κουραομένος... Δέν χάθεαθε;
  Καί τοθ δείχνει ινα άπδ τα χά
  θίοματα χοντά της.
  Ό Σοθμπερτ εγκαθίσταται στό
  χάθιομα, χοντά στήν κόρη... Άλ
  λάζει χάθε τόσο στάσΐ, )ές χαί τό
  χάθισμά τού Ιχει καρφιά ! Δέν ά-
  νοίγει τδ στδμα τού. Δέν ξέεει
  τί νά τής πή. ΤΙ άλλο νά τής πή
  παρά αυτό πιύ αίοθάνεται ή χαρ
  διά τού— πώς την άγαπφ; Άλλ
  αύτδ δέν λέγιται ο' ίνα σαλον ι.
  τήνπρώτη φορά πού ίχει προσχλη
  θή χαί έν ώ τριγύρω είνε τδσοι
  άλλοι... ι
  Ή Τερέζα μένει χι' έχείνη σιω
  πηλή... Μπήχε στδ σαλόνι μάλις
  άΊιουσι τδ πιάνο. θαθελε τόσο πό
  λΰ νά μιλήοη μέ τδν νέο μουσιχδ
  γιά μουσιχή. Άλλ3 αύτδς ό χ.
  Σοθμπερτ φαίνιται τόσο ψ.χρίς,
  τόσο λιγομίλητοί, τόσο άχοινώνη
  τ,ες. Όϊ άλλοι νέαι Ιχουν σχορπί
  ση τριγύρω οέ μιχρές συντροφιές,
  χαπνίζουν χαί συζητοθν... ί
  Ό Σοθμπερτ χαταλαβαίνει πολύ
  ;λά^ πώς είνε προσβλητιχδ γιά
  μιά νέα νά χάθεται τδσην ώ;α
  χοντά της καί νά μή τή; λέγη ιύ
  τι λέξι. Οαλαίει μέ την δειλΐα
  τού. Επί τέλους άποφασ'ζει ν'
  ανοίξη τδ στόμα τού. Καί άπευθυ
  νόμενος πρός την Τερέζα, έντι
  λώς ξεχαρφωτα τής λέγει: Ι
  —"Εχεΐε τέ σιν ώραία φωνή !
  —Γιατί μοθ τδ λέτε; άπαντ^
  χαμογελώντας ή Τερέζα. Έπειδή
  τόσην ώ^α χάθομαι ββκβή; [
  'Η άκροοδδχητος αυτή άπάνΐη
  σις άποχορυφώνει την ταραχή τοθ
  Σοθμπιρτ. ι
  Άλλ' άπδ την δόσχολη θέσι
  τδν βίάζει ή εμφάνισις τής χυρί
  άς Γχρίμπ. Καβώ; μπαίνει στδ
  ααλίνι ή οίχοδέσποινα, δλοι οί
  νέοι σηχώνονται...
  —Έλπίζω, παιδία νά διασχε-
  δάσατι χαλά λέγει ή χυρία
  Γχρίμπ, πού.είνε μιά γυναΐχα ά ',
  νοιχτόχαρδη.
  (συνεχίζεχαι)
  Ή κ. Μερ. Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  'Ετΐανακάμψασα έζ "Αθηνών
  καί ττλουτΐσασα τό ίργαστή
  ριόν της δια μηχανημάτων νι
  ωτάτου τόιΐου, εκτελεί άκά
  σας τάς μικροβιολογικάς καί
  βιοχημικος έξετάσϊΐς είς
  τό ίργαοτήριόν της τιαρα την
  νλατιΐαν Κορνάρου.
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Πωλεϊται χαινοιιργής χαλτσο
  μηχανή είς αρίστην κατάσ:ιχσιν
  μάρχας Έλδετιχής Ντουπιέ εί;
  τδ ήμιου τής άξίας της χαί με
  έχμαθηοιν δωρεάν. Πληροφορίαι
  χοθ' έκαστην παρά τώ χ. Ανδρ.
  Παπαδακη χαφιπώλη Ιναντι πά
  λα·ων Ψαράδιχων (δδός 1866).
  ΛΟΠΖΤΗΣ μέ νο>υετή «εΐρον,
  ύτιηοετών νΟν ενταύθα «αρά σο
  βα φ Έμυορικω καί Βιομηχανικφ
  Οίκφ, διαθέτων χρόνον, άναλσμ
  βάνε ι την τήρησιν λογιστικήν βι
  βλίων έττιχειρήσεων πάσης φύσε
  ως. ΈνΙσης ένεργεΐ ελίγχους
  καί 4κκαθαρίσ»ι<;. Πληροφορίαι ■α*1 ΟμΤν. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Είς την άτιίλαυσιν τοθ πραϊνοθ περιπάτου. ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοδ Πανεπιστημίου τής Λυώνος. Επί ίπτκβτίαν σηουδάσκς έν Α«δν« χαί Παρτσίβυς, δί· χβται βΐς τί» νέον Ι « Χ ρ β ί β ν το», &δ6ς ' ΑβίρΜφ (αυνοιχίαν Βαλιδέ τς«μί) #ν«ντι άρτοπβιβίβ» Άθ«νεισίο» £φ«χι«νάκτι: 9-12 κ. μ. |«1 4-7 μ. μ. 1«ς Κυριακάς τβύς ά«όρ*υς δωρϊάν. 'Αδ. τηλ. 6-63 Ο ΧΑΜΑΡΑΤΟΣ ο άνθρωπβς γ·α τ*ν όπβϊον ό Αθηνα'ίκός τύ- πος άφιέρωβε στήλας ολοκλήρους διά τα κατα- πληκτικΜ πειράματά τού. Καί ή μοναδική είς τόν κόσμον ύπνΜτίστρια: ΜΑΒΙΕ ΟΕΙ-Ι-Ε ή αποναλβυμένη γυναΐκα αΐνιγμα. Κυριολεκτικώς κατέπληξαν καί συ- νήρπασαν επί. ολόκληρον δεκαήμερον τό "Ηράκλειον. Χιλιάδες κόσμου έσττευ σαν καί παρηκολούθησαν τα καταπλη- κτικά πειράματά των. Κ.Κ. Έπβιδή είς την αγοράν κυκλοφορεΐ λίυκήπότσσ· σα άλ>ης μάρκας καί άλλης ποιότητος ουδεμίαν
  σχέσιν έχουσα μ έ την φημισμένην κοθαράν λευκήν
  ποτασσαν:
  Μάρκσς «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)ο
  διά τουτο πρέπει νά είσθε προσεκιικοΐ καί νά
  ζητήτε τιάντοτε ίπιμόνως άπό τόν παντοπώλην
  οας νά οβς Βηλώοτι κατηγορηματικάς εάν ή λΐυκή
  πότασσα πού οάς τχωλιΐ εΤναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96—
  98 ο)ο. Διά νά βεβαιωθήτε δέ άκόμη περισσότερον
  ζητήτε άπό τόν παντοπώλην σας νά σας δώση έγ¬
  γραφον πιστοποίησιν Οτι ή λευκή πότασσα πού σάς
  πωλεΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο.
  Δοκιμάσατέ ολοι την καθαράν λευκήν ποτασσαν
  ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθήτε τα θαυμα-
  τουργά της άποτελέσματα. .
  Άποχλειατιχοι αΐοαγωγεϊί έν
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣ1ΑΝ
  Ό σατανάς καλ6γηρο<» ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ λΥΚΟΦΙΠΟΚ ΤΣΑΡΟΚ 134ον —Χθές την νύκτα—λέγει ό Σιμάνοβπς—-6 Ρασποθτιν γύ ριζε σπΐτι τού άργά .. Τό ού τοκίνητον τοθ όττοίου έττέβαι νεν, ευρέθη ίξαφνα μπροστά είς πασσάλους καί κομμάτια κορμών δένδοων πού 6ρρ»ξαν. καθώς τό εΤδαν νά ίρχεται, μερικοΐ χωρικοΐ. ΟΙ άστυνοαι κοΐ τιού ουνώδευαν τόν Ρ·* σποϋτιν κατώρθωσαν νά πιά σουν ενα άπό τούς χωρικοος αύτοΰς... Ώνώμασεν βλους τούς άλλους συνεργούς τού, χω3ΐχούς καί σϋτούς. Εδήλωσεν δα κατάγβται ά πό τό Τσαριτσίν. Τό Τσαοι τσίν είνε ή άκρόπολις τοθ Ί λιοδώρου! Έκεΐ εχει θαυμα στάς καί ότταδούς. . Άτιό την λεπτομέρειαν αυτήν 6 ι διός ό Ρασπΐ/Οτιν συμπεραίνει •πώς πρόκειται περΐ όργάνων τοθ Ίλιοδώρου. . —Καλά, καί είς τί άιτϊβλε παν;—έρωτα ενας έκ των στρατηγόν. —Προφανο^ς υπελόγιζον 8 τι τό αυτοκίνητον θ' άνετρέ πετο, δτι θά εγίνετο δυστύγη μα καί θά έφονεύετο ό Ρλ σποθτιν. —Ά, τούς κακούργουζ!— λέγει 8νας άπό τούς στρατη- γούς .. —Άλλ' ό σωφέρ έπρόλα βε μέ ενα επίγειον χειρι σμόν καί έλοξοδρόμησε... Ά πέφυγε την ανατροπήν, άλλά παρέσυρε μιά γυναΐκα, μιά πτωχή καθαρΐστρια, πού ίτυ χε νά ττερνξΐ άτιό «εί έκείνη την ώρα... Αυτή ί|ταν ή μόνη τραγική λεπτομέρεια είς την απόπειραν. —Δόξα νά Εχη 6 Θεός!— λέγουν οί στραιηγοΐ τοθ τσά ρου κσί κάνουν τό σταυρό τους! —Μέ άλλα λόγια—λέγει ό Σιμάνοβιτς—τό δτι 6 ΡαστΐοΟ τιν δέν σκοτώθη<ε, τό χρ?ω στ§ είς τόν σωφέρ τού. Ό σωφέρ τόν Ισωσε, καί έσω σε κι' δλους μας!... —Δέν λές ό Θεός!—·τιαρα τηρεϊ μέ κάποιαν αύστηοόιη τα Ινας στρατηγός. Ό Θβός προστατεύει τόν Ραστΐοθτιν.. Ό Θεός τόν Εσωσε, κι' εσω σε κι' δλους μας! —Έπρεπβ νά εΤχα έδθ τούς έχθρούς τού—λέγει ό Σιμάνοβιτς— γιά νά θαυμά συυν την άνεξικακίαν αϋτοθ τοθ άνθρωπον! Έφρόντισεν 6 ϊδιος νά μεταφερθή ή άτυ χής γυναΐκα στό νοσοκομεΐ όν... Τής Ιδωσε χρήματα... Άλλ' είς τό σημείον ούτό ό Σιμάνοβιτς έτιΐτηδες, δέν λέγει την άλήθεια. Πά τή μεταφορά τής πτω χής γυναίκας είς τό νοσοκο μεΐον εφρόντισαν οί άστυνο μικοί. (συνεχίζεται) ΚΟΙιΊΟΓϋ ΚΡ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή άφθαστος καί μέγα λειώδης Έλληνική Μΐνη ματογραφική δημιουργία. Ό μεγαλυτέρας θρίαμββς τής Έλληνιχής τέχνης. Ή ταινία θαΰμ«, θρΰλ- λος, μεγαλείον: Τό ρωμάντζο μιά; ώ· μορφης Πλκκιωτοπούλας, πού θαμπωμένη άπό την εϋθυμη ζ^ή τδν νυκτβρι νών κέντρων τί,ς Άθή· νας, μιά νύχτα καρναβα- λιβΰ, παρασύρεται στήν άμαρτία γιά νά έξαγνι- σθό ίηειτα στβ βωμό τής μϊγάλπς άγάππς. ΆΑΙκη, Μουσού- Ρηςι Φιλιππιδης, Τσαγανέας. Κββ' έχ&στην άπογ«υμ«τι· νίι ώρα 7 μ. μ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ *Εν« «ώχϋρ,στο φίλμ: ΟΤΑΝ Η ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΗΑ Με τέν Φερνβντέλ Κ1ΝΗΣΙΣ.-ΆφΙχθη ηροχθές δ κ. Ίω'ϊν. Κανακάκης γλύτιτης. —ΈηΙσης άρΐχθη δ κ. Ί. Τζα νάκης φ^ιτητή^ Ιβτρική'ς. ΓΑΜΟΙ.-Ή Βνίς ΠαντελΙα Μιλ. ΜηλιοάΛη καί ό κ. Έμμ. Δαμιανα κης έτίλεσαν τούς γάμους των. Παράνυιχφος «αρίστη δ κ. Χριστ. Παντουβάκης. Συγχαρητήρια. ΓΟρω στήν πόλι. Κατάμεστος γθές φιλοχοΐστοιν καί φινεόρτων ό ιτανηγυρΐζων Ιστο ρι»ός νός τοθ ΆγΙου Τίτου. —ΤΛν λειτουογΐσν τ"0 όιοίου παρηκολούθησαν καί οί αρχαί Η¬ ρακλείου. —ΤβλβσθΕίσης καί ττΐς κατ' Β- θος λιΐανβΐας μετάττΐς δεούσης £■ πιβλητικότητος συμμετοχπ ττςμου σικτς τοθ Δήμου. —Ή κίνησις είς την ΠύΧην Χα¬ νίων οτιήοξε καί χθές δΐωα^ήηο· τε ζωηοά. —Ό συναλλασσόμενος κόσμος 1 τήοει ψυχραιμίαν καί τοθτο συμ· Φωνα καί μέ τάς εξωτερικάς εί- δήοεις. —Αί οποίαι δΐΒτήρουν κάποιαν ρευστό'ητα καί δέν ήσιν απολύ¬ τως δυομενεΐς διά την εξέλιξιν τοθ εμτοοΐου. —Μεταξύ «αλαιοτερων συιιπο Χιτων καί δή έξ έ<ε(νων οΐτινες Μζησαν τάς φοβ«ρός στιγμάς της σφϊγής τοθ 1898. —'Ανε*τύσσετο χ3ές, είς τάς συγκέντρωσις τής ττρωΐας των διαφόρων καφενειον. — Καί τό δλον ίστορ κόν τής σφάξης καί οί τόσον δγριαι λε· πτομέοειαΐ τού. —Ιδιαιτέρως ιτεριεγράφετο ή δο λοφονΐα των 17 "Αγγλων καί δ βοιιβαρδισμός των. τουρκικών συν κεντρωσίων υπό τοθ ηολεμικοθ «Καπερντάουμ». —Ή χθεσινη άργία συνετέλεσεν πάλιν είς τή ν έξοδον πολλ&ν φυ- σιολατρών. —Τό ϋιαιθρον τραβα ηο>ύ ά<ό· μη κοΐ οί φΐλου τού δέν ναραλεΐ- πουν εύκαιρΐας Από τοθ νά τό 6- πισκέπτονται διά περιωρισμένον ή καί μακοόν χρονικόν δι^στηαα. —Δεδομένιυ δτι δι* δλα "χεδόν τα έπαγγέλματα δέν είναι συχναί μόνον αί άργΐαι τής έποχή* Αλλά καί αί γενικώτεραι περιοτάσεις αί όϊοϊαι ένιτρέπουν £ναν ιιαρα· θερισμόν ημερών. —Ή λεωφορειακή κίνησις άνο· "Ολοι οί Κρήτες Οί ταξιδεύοντες είς Αθήνας πέρασαν άπό τό λαμπρόν καλλι τεχνικόν συγκρότημα τής Κάς Κα τερίνας Άνδρεάοη διά νά ίδουν τόν«Πυγμαλίωνα» ποΰ εσημείωσε 60 καί πλέον παραστάσεις, Τώρα δέν παραλείπουν νά ζητήσουν είς τό δροσόλουστο θε ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ χνιδος την καλλιτεχνική άπόλαυσι είς τα «Καπρίτσια τής Μαρίαν νας» τοΰ Μυσσέ πυύ παίζεται καί πάλιν μέ έζ-αιρετική έπιτυχία. βαΐνει έξαιρετικά έκωφελής αύ>
  τάς τάς ήι»*ρας.
  —Καί εΐδικως ώς πρός τας με
  ταβάσεις καί έπιοτροφάς έργατων.
  κτηματιων καί παραγωγόν Ανά
  τα «ληοιόχωρα.
  —'Εξυπηρετουμένου σ>'γχρ6νως
  καί τοΰ οΐκονομικοθ μέρους τής
  κινήσεως αυτής.
  —"Ωοτε τό κυνήγιον ώς νρόφο
  μέν αλλαχού Θά Αρχίση την Ιην
  ΣεπτεμβρΙου καί δχι την 25ην Α0·
  γούοτου ώς ενομίσθη.
  — Ή Ανακοίνωσις εγένετο κα
  λώς υπό τοΰ κ. Δασονόμου·
  —Καί τουτο διότι οί νεμρώΐ Ι-
  χει παρατηρηθη καί άλλοτε, δ·ι
  Λνυπομονοθν καί Ανυνομονοθν γιά
  καλά..
  —Είς την έπιμνημόσυνον δέησιν
  την ψαλεϊσαν ευθύς μετσ την λει
  τουογΐαν είς τόν ναόν τοθ ΆγΙου
  Τίτου.
  — Παρέστησαν οί έπίοημοι κοΐ
  δ συμπαριστάμενος είς την λει
  τουργΐαν κόσμος.
  —Κατά την ώραν τοθ μνημοσύ
  νούν ήχουν πενθΐμως εί κώδωνες
  τοθ ναοθ
  — ΣυνεχΙζοντσι μέ επιτυχίαν κά
  θε βράδυ στοθ Παιιακαλιατάκη αί
  έμφανΐσεις των ίδελοών Μπελ
  λΐνη.
  — Είς τόν Θερινόν κινηματογρά
  φόν Πουλακάκη συνεχίζεται ή προ
  ρολή τής θαυμαοίας «Πριγκηπίσ
  σης τής Τσάρδαςη τοθ Κάλμαν μέ
  την γλυκυτάτην της μουσικήν.
  —Είς τόν «Άπΰλλωναη έζακο
  λουθεί ή «ροβολή τής «'Αγνοΰ
  λας».
  ο Ρεκοιτΐρ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ.-Έξίδόθη μέ έκλε
  κτήν δπως πάντοτε φιλοογικήν
  καί Ιστορικήν Ολην τό περιοδικόν
  «Δρήρος» τοΠ κ. Μανώλη Πιτυκά
  κη (ΊουνΙου 1939) Άπό τα περιε
  χόμενα σημειώνομεν Σοφίας Μαυ
  ροειδή Παπαδάκη: «Σαιζόν μόρτ».
  Γιάννη Μαθιουδακη (Ρεθεμνιώτη),
  «Ό Πραμματευτής» (διηγημα) Μ.
  Πιτυκάκη «ΆδοσΙϋης Κωστή—Πά
  σας» (συνέχεια) κλ. κλ.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην
  κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο·
  δέλλοϋ 1931, φορτηγόν δημοσίας
  χρήσεως χαί με άδειαν χυχλοφο
  ρίας Ισχυοιιααν. ΐιωλεΐται. Πλη¬
  ροφορίαι παρα τή Έταιρία Πο·
  λυχρονίδης χαί Φραγχούλης.
  —Είς το Βαφεΐον χαΐ Καθαριοτή·
  ριον «Κύχνος», Μετοχιανακη (κρώ
  ην Τρικουράκη), καθαρΐζονται κσί
  βάφονται μέ πραγματικήν τέχνην
  καί μέ νάσαν εγγύησιν, παντός
  είδους ύοάσματα καί κοστούμια.
  ΠροτοΟ προβήτε είς οιανδήποτε
  σχετικήν παραγγελίαν ΐπΐσκιφθή
  τε τόν «Κύκνον», παρά την οδόν
  Ιδής (Κάτω ΔερμιτζΙδικα).
  6'
  τ'
  δ'
  Νέ*
  Στχ
  Βρυξίλλαι
  λξάδρ
  Βερολίνον
  χον
  Βί
  θ
  Τ
  δ
  ι
  Ι
  51
  Λ
  10
  άρ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ1
  20ΓΑΤΑΝΙΝΑΙ
  > α' δρ. 16 -
  » 6' » 14.50-
  » ϊ' » 12 50-
  » δ' » ιι. _
  » ε' » 10. -
  Καραμπουζές » " -
  ΤΑΧΤΑΣ α', 6' » 5 50-
  » 6', γ' » 5.—-
  2ΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί » 4.50
  Ταχτά » 3.—
  ΡαζαχΙ » 4. ·
  Μαθρα » 3 —
  Καρπούζια δρχ. 3
  •17-
  ■15 —
  ■13.50
  -12 —
  -11.—
  - 9.-
  • 6 —
  5 50
  3 50
  -6.—
  —4 —
  Πεπόνία
  Σ£τος
  Κριθή
  » 4 —5.
  » 8 50
  » 4 50
  » 5.__
  ΟΙνοι μίσταχον » 26. —28
  Ελ(!"ϊ » 24 50
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ «' » 22__
  » δ' » 21.-
  * γ' » 20 -
  Ιΐρασινοι α » 18__
  » 6' » π__
  » ·,' » 16 —
  Μίταξα κατ' δκβν » 400.—
  Άλά65ανος »
  Κουχούλια »
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νία
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερϊαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνδρεια
  Άγορα
  546 —
  116 60
  3 09
  26 30
  62 50
  28.10
  3 97
  560.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42 —
  Πώλησις
  550 —
  117 60
  3.13
  26 55
  63 10
  28.35
  4 01
  £64.—
  43.—
  Κοηεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βριιξέλλαι
  Βίυδαττέστη
  Βελιγράδιον
  Κωνστ)νούπολις
  Βαρσοβία
  Έλσινχφόρς
  Κόβνο
  24 35
  3 09
  6 13
  3 98
  26 30
  3.97
  23 46
  2.64
  93 50
  21 12
  2 40
  19 40
  Έγκυκλοποαδεία
  ▲ ι* έκεΐνους πού βέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ
  24 55
  3 13
  6 19
  4 02
  26 55
  4 011
  23.95 ί
  2 671
  94 501
  2132]
  2.45'
  19 90
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ "ΑΘλιοι.
  631ον
  ΆφοΟ διελύθη ό καπνός, άνεφάνησαν άμφοτέρω
  θεν οί άντΐπαλοι, ήραιωμένοι μέν, άλλά ττάντοτε
  τάς αύτάς θέσεις κατέχοντες καί γεμΐζοντες έκ
  νέου τα δπλα των έν σιωπή.
  —Αίφνης ακούεται βροντώδης φωνή άνακρά
  ζουσα.
  —Φύγβτι! βάλλω φωτία νά τινάξω είς τόν άέ
  ρα τό δδόφραγμα.
  "Ολοι έοτράφησαν πρός τό μέρος, οπόθεν άν ε
  δοθή ή φωνή οθτη. Ό Μάριος είχεν εισέλθει είς τό
  κατιηλιΐον, οπόθεν Ιφερε τό βαρέλιον τής πυρΐτιδος·
  Ιπειτα £·έ έπωφεληθεΐς τοθ καπνοΟ καί την όμίχλην,
  ήτις εκάλυπτε τό πεφραγμένον μέρος έκεΐνο, τΐροε
  χώρηοεν υπό τό όόόφρογμσ μέχρι πλησίον τής
  καιούσης Βαδός.
  Έν άκσρεΐ 6έ τότε ήρτΐασε πρώτον την ίφδα, £
  •πειτα έρριψεν είς την θέσιν αυτής τό βαρέλιον
  εκρήμνισεν έπ' αύτοθ τας πέτρας, οΐτινες προε
  φύλαττον την δφδα κατά τοθ αέρος ώς έντός
  κλωβοθ, καί 6 πυθμήν τοθ βαρελΐου ήνοΐχθη πά
  ραυτα.
  "Οσοι πλέον ενώπιον τοθ τοιούτου τρομεροθ θεά
  ματος, στρατιώται καί όξιωματικοΐ, ευρισκόμενοι
  επί τοθ άλλου ά«ρου τοθ ό&οφράγματος καί βλέ¬
  ποντες τόν επικείμενον κΐνίυνον, έστησαν θεώμε
  νοι τόν Μάριον ώς έ^βρόντητοι.
  Μετά τόν δγδοηκοντούτην εκείνον γέροντσ, ό
  Μάριος, ώς ίστατο έκεΐ άγρ ωπός καί ώρθωμένη
  έχων ιήν κόμην, ήτο ή όπτοσΐα τής έπανσστάσε
  ως μέ τό οραμα ιής τισλαιάς.
  —Βάλλεις φωτία, δμως καί ού καΐεσαι! άνέκρσ
  ξεν ιΐς λοχΐας.
  Ό Μάριος άπεκρΐθη —Καί έγώ, βεβαία.
  Καί επλησίασε την ί§εα πρός τό βαρέλιον.
  "Ηδη βμως Βλοι είχον πηεήσει άπό τοθ όδο
  φράγματος οί στρατιώται, άφήσαντες έκεΐ τούς νέ
  κρούς καί τραυματΐας των, καί τρέχοντες φόρδην
  μΐγδην, έν αταξία, πρός τα Ισχατα αής όδοθ, δ
  που έχάθησαν έκ νέου ιίς τό σκότος.
  Τούς είχε κυρΐίύσει φόβος, τιανικσς.
  Ου ως άτιηλλάγη τό όδόφραγμσ, καί έμεινεν
  σώον.
  Ε'.
  Τίλ·ς τ&ν στίχων τ·ΰ Προυβδρϊου.
  "Ολοι περιεκύκλωσαν τόν Μάριον. Ό Κουρφβι
  ράκος έχόθη περΐ τόν τράχηλόν τού.
  —Τέλος πάντων σ' έχομεν!
  —"Ω. τί χσρά! είπεν 6 Κομπεφέρρης.
  —Ήλθες κοΐ είς στιγμήν άκρ.ββς! εΐτΐεν δ Αε
  τος.
  —ΧορΙς έσάς, τώρα θά μέ εΤχαν κι' έμένα είς τό
  χίρι καλά καί καλό! προσέθεσεν 6 Γοβριας.
  (συνεχΐζεται)
  Γ'.
  Α, Β Γ. Δ Ε .—άλλά μή νομ[
  σε« δτι θά σ3; όιιλήσωμεν γιά
  την άλφαδήτχ. Τα γράμιιατα
  πεύ παραθέτομεν είνε βεβχίτος
  τα πΐωτα πί.τε γοίμματα τί);
  άλφαβήτου, άλλ' είνε τί&ΐοχοό-
  νω; χαί όνίματα β ταμινων. Τί
  ΐίνΐ α! βιταμΐναΐ; Λέγοντες δι
  ταμινην έννοοθμεν εκάστην των
  ούσιων ωρισμένων τοο·ρίον έν τή
  φυιιχί αυτών χαταστάσει ΑΕ ού
  σ'«· ?έ αυταί, των οποίων αγνω
  στος είνε άχόμη ή χημική σύ
  στάσις, είνε άπχραίτητοι διά
  την διατήρησιν τής κανονικάς
  άνταλλαγί]ς ττ]ς δης είς τδν
  οργανισμόν μας Ή έπιστήμη
  γνωρίζει οήμΐρα μέγα πλήθος
  παρΐμοίων βιταμινων. θχ ομιλή
  σωμεν σήμερον έν συνεχεία προ;
  τό χθεσινόν μας σημείωμα δι" όλί
  γας αχέμη πού είνε έ* των σπου
  δαιοτέρων καί των περισσότερον
  γνωστων.
  ΑΝΤΙΡΡΑΧΙΤΙΚΑΙ
  Ί5εύ έηΐ παραδείγματι τί
  γράφει σχετιχ&ς μέ την διταμί
  ν ην Δ ό χ&θηγηΐής δρ "Οθων
  Φύρτ, διευθυντάς τοθ ίατριχοθ
  χημιχ&Ο ίνστιτούτου τοθ πανεπι¬
  στημίου τής Βιέννης:
  «Ή βιταμίντ) Δ καλείται χαί
  άντιρραχιτιχή, διότι συντελεί ιίς
  την ανάπτυξιν τοθ οργανισμόν
  χαί την παρανώλυσιν τοθ ρα
  χιτισμοθ. ΤΕ ι!νι ό «ραχιτισμός»
  ή «αγγλικη άοθένεια» είνε αή
  μιρα γνωστόν χαί είς τούς μή ί-
  ατρούς. Πρό πολλοθ έπίσης γνι*
  στόν είνε 8τι τό Ιλαιον τοθ
  —μουρονίλα^ο—ϊχει ευερ
  γετικήν ίηίίραιιν χατά τής ρχ
  χίτιδος Την άποτελεΐματινϊττ]
  τί τού τή^δφείλει το μουρουνόλα
  ξ5 είς την μεγάλην τού είς
  διτχμ'νην Δ «ε'-ιεκτιχότητα.. Ή
  άφθονίχ τής βιτχμίνης Δ είς
  τδ «λάδ » των ψ«ριων αυτών προ
  στατεύει τα παιδία των Λτππώ
  νων χχί τ'Τίν Έσ<ΐμώω' άπο χον ρχχιτισμόν κατά την μακράν πό λιχήν νύ«τα Τα Έσχιμίπ^υλα ηχίρνουν άφθονον μου;ουνόλαιδο «αί αύτό τα προφυλάσσει από τόν (αχιτισμέν. Άλλά καί έχ τδν σιινήθων τρο^ρδν πολλαί πε ριέχευν είς τοιαύτην αφθονίαν β ΐαμίνην Δ, ώπε ή άπαρα'τη τος ούτή β ταμίνν; νά υπάρχη έπαΐκής είς τίν οργανισμόν των μεγάλων τουλάχιστον. Τοθτο δ μ ως ϊέν ίσχύει^ πάντοτε δ ά τα παιδία Ή δημιουργία τής βιτα μίνης Δ εΰνβεΐται διά των αχτί- ν<οι. Τί 1918 δ Χουλτσίνσχυ ά πέδειξεν &τι ή ραχΐτις θεραπεύ εται Ιι' οπεριωδών άκτίνων, με τα τίνα δέ ϊτη ό έν Ν(α Ύ&ρ χη ίχτρίς Α Φ. Χθές απέδειξεν δτι χοινά ελαια ώ; π. χ τό έ λαιόλαδον, πού αυτά χαθ' έαυ τα δέν ένεργοθν χατά τής ρα χίτιδος, &^6χλλόμΐνα είς την ενέργειαν των οπεριωδών άχτί- νων, χαθΕστανται άποτελεσματι χά χατά τής ραχΕτιδος: Μέ ά°λ λα λόγια δπό την επίδρασιν 5 περιωδών άχτίνων άναπτύσσεται ιίς τα χοινά αυτά ελαια διταμΐνη. (συνιχίζιται) Ή ανάπτυξις καί ή κίνησις της Χερσονήσου. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Αδ/ουιτος (άν ταποχριτοθ μας) — "Οσοι έγνώρι- ζαν την παλαιάν Χερσόνησον χαί την έπισχέπτονται τώρα, μόνον ίχπληχτοι άντιχρύζουν τάς τι?α στ'ας πράγματι προόδους της Είς διάστημα ολίγων έιών, ή Χ«ραό νήσος μετεβλήθη ριζΐχώς "Ηταν π?ίν δεχαπίντε χρόνια Ινχς μι χρός συνοιχισμό; χωρίς κίνησιν χαί ζωήν, μέ έλαχΕστους χατοί- χους χαί μέ τίς δημοσίας 6πη οεα'ας μόνον Καί τώρα είνε μία θαυμασία κωμόπολις μέ μεγαλο πρέπη κτίρια, μέ μεγάλα έμπορι χά χαταστήαατιχ, μέ πολιτισμένα έντρα άνέσιως, διαμονής χαί ά- αψυχής. Κτισμέν»} στήν άχρογι αλιά—μιά άπ' τίς γραφιχώτερες πραγματιχά άκρογιαλιες τής Κρή της—λούζεΐαι ε'ς τδ χθμα τής θαλάσσης χλΙ ζωογβνεΐται άπο τίς αύ;ες τοθ ηελάγους, ένώ Ι πάνω δ χάμπος χαί ή πλαγιά, χά τάφυτοι άπό έϊηές, χαρουπιές χαί πωροφόρα δένδρχ δάσος όλέχλη ρο, την στεφανώ/ουν μέ τό πράσι 6 των. Έδρα Είρή/οδιχιίου, Ά- στιινομιχοθ σταθμοθ, Γραφείου Τ Τ Τ., ΆγρονομεΕου, Τποθηχο φυλαχείου, Τελωνιίου, συγχεν- ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,, Δΐϊυθύνεται υπό τοδ ουμπολίτβυ μας χ. Γεωργ Δασκαλάκη. τρώνει κόσμον πολύν καθημέραν έκ των πέριξ χαί ϊχει κίνησιν ξί >ων μεγάλην Κέντρον ιίσαγωγι
  χοθ χαϊ έξαγνγιχοθ έμπορίου, έξ
  άλλου παρουσιάζη μεγάλην οίχο
  νομιχήν άχμήν χαί εξέλιξιν. Τώ¬
  ρα, πρόχιιται ν' αποκτήση
  χαί λιμένα άσφχλΐ) υ.%1 τεχνικώς
  •ξωπλιαμένον, διά τής κατασκευάς
  σημχντικων τεχνιχων έργων. Τό
  λιμενιχόν Ταμείον ιδρίσχιται είς
  χαλήν κατάστασιν. Ή εχμετάλ
  λευσις δέ τοθ σιϊηρωρυχείου τής
  Κερά; χαί ή έξαγιογή τοθ μιταλ
  λεύματος έντεθθεν θά συντελέ-
  σουν είς την κατασκευήν τβν χρη
  πιδιβμάτων χαί των ίλλων λιμι
  νιχ&ν έργων.
  Πρέπιι δέ νά σημειωθή* άχά
  μη δτι χαί χοινοτιχά έργα χατι
  σχεύασε χαί χχτασχιυάζιι ή Χερ
  αόνησος. Έργα όδιχά, έξυγιαν·
  τιχά, έξωραΐσΐιχά. Καί συνεχίζει
  την ωραίαν προσπάθειαι της,
  έτσι συνιχως έξιλισσομέντ) χαί
  π?οοδεύ&υσα άποβαίνιι μία άπό
  τάς χαλυτέρας χωμοπόλΐις το9
  νομοθ μας, ίίεώϊης τόπος διαμο
  νής δι9 εντοπίου; χά Ι ξένους,
  τόσον τό χαλοχαΐρι ίσον χαί τον
  χειμδνα.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΈκτΙθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή κα·
  τασκευή 1000 τεμαχΐων διαφό
  ρων σιδηρών σΐηριγμάτων μο
  νωτήρων.
  Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη
  χώραν έν τώ Δημαρχιακώ Κα
  ταστήματι την 31 ην Αΰγού
  στου 1939 ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 11—12 π. μ. ένώ
  πιον τής Έπιτροπής Εκμε¬
  ταλλεύσεως.
  ΟΙ δροι συγγραφεύς ο-οχρΕ(ί)
  σεων είσΐ κατατεθειμένοι είς
  τα Γραφεΐα τβν Ήλεκτριχών
  Έγ<αταστάσεων Δήμου Ήρα κλεΐου δτόθεν οί βουλόμε¬ νοι δύνανται νά λάβωσιν γνώ¬ σιν. Έν ΉρακλεΙφ τη 24 Αύγού· στου 1939. Ό Πρόεδρος τής Εκμεταλλεύσεως. Μηνάς Γϊωργιάδης. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη τος ΤυμπακΙου προκηρύσσει ότι: ΈκτΙθεται είς μειοδοτικήν δι" ένσφραγΐστων προσφορών δημοπρασίαν ή προμήθεια διόο άντλιών άναρροφητικιδν—κα ταθλιπτικών μανομετρικοθ Ο ψους 35 00 μ. καί παροχής 5 60 λΐτρων άνά δευτερόλε πτον μετά κινητήρων άκαθάρ τού πετρελαίου δυνάμεως ό ίΐς κινητήο 20 ίππων καί ό 6 τβρος 8, την 11 Σ)βρΙου ήμέ ραν Δευτέραν καί ώραν 11— 1 μ μ. έν τφ Κατασ)τι τής Μηχανικάς υπηρεσίας Κοινο τήτων Ν Η. Παράβολον συμμετοχής δρχ. 5000. Τα σχετικά τής μελέτης εί σΐν κατατεθειμένα είς την Μη χανικήν υπηρεσίαν κοινοτή των καί είς τό Γραφείον τί)ς Κοινότητος ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν προσερνόμενοι κατά τάςεργα¬ σίμους ώρας. Έν Τυμπακίφ τβ 21 Αύγού στου 1939 Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Έμμ. 'Ανδρουλακάκης ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' Πλατείαι Όμονβίιχς Τηλ. 30495 70 ΔΩΜΑΤ1Α "ΓΑΛΛΙΑ!,, Όδές Ζταδίβυ Τηλ 30236 70 ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ Τα κέντρα των άπαντσχου Κρητών Ανακοινωθέντα καί 6τιό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α Πσρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τισ, εύάερα κοΐ μέ θαυμασία ν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσέρ—ζεστά κοΐ κρόα νερά.—'ΥηηρεσΙα άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί. ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθιστά γ»στβν ίτι άναλαμβάνει διά των αεροπλά- νων τής Έταιρίας την μεταφοράν δεμάτων χαθώς χαί βμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Αθηνών είς Ήρά- κλβιον χαί έξ Ηρακλείου είς Αθήνας. Ή μεταφορά των ταχίατη χαί άσφαλής, κΐνκ επί πλέον ή β«μφερωτέρα, χαθέτι είνε απηλλαγμένη παντός έξόδου. Τα μετοιφερομενα δια τ&ν άεροπλάνων δέματα β- παλλάοσβνται λιμενικβΰ φόρβυ. «Μ^^Μ^/ «Α —Ή έναρξις τοϋ κυνηγίου. Ό ααοονβμος "Ηρακλείου »ί· ρβι είς νν&σιν τ&ν κυνηγων, διά τελευταίαν φοράν ότι αί «· δβιοπ κυνπγίου θ« βταλοθν τ«· χοδρομιχώς βΐς τοΰς κυνηνοΰς κατ' ευθείαν καΐ δτι τβ χυνέί γιβν δι' δλα έν γίνβι τα βορβ- ματα θά «ρχίβη την Ιην £■- πτβμμρΐου χαί οχι την 25ην Αύ· γούστβυ ώς άνέγραψαν έφημβρΐ δες τίνες, διότι 6 νίβς νβμβς «ερΐ θήρας δέν εδημοσιεύθη. —Τό Δημοτικόν Συμββύ. λιβν. Την προσέχη Δβυτέροιν θα ου ν έλθη είς συνΐδρίασιν τβ Δημο τικόν συμβούλιον προκειμένον» νά λάβη αποφάσεις επί διαφό¬ ρων ύπηρεσιαχής φύσεως ζητημά τ«ν. —Τΐροσγείωσις άεροπλάνβυ. Χθές την 7 30 πρωϊνην «ιροβε γειώβη είς τό αεροδρόμιον μας τό άβροπλανον τής Όλλοινδιχής βταιρβίας Κ ί.Μ. τβ ίκτελο&ν την γραμμήν τ&ν Ίνδι&ν πρός ά νεφοδιασμόν. —Δι*τίμησις αλεύρων. Κατά προχθεσινήν απόφασιν τής αρμοδίας Επιτροπήν διετιμή θπσαν: "<·λΐυρ« λευχά 10 15 1)2. πιτυροΰχα 9.09, "Αρτβς λΐυκίς 9 60. πιτυροΰχος 8 30. Ή έπιτροπη δια τροπβπβιητι· χής αποφάσεως της έπαναφΐρ·· ται έν Ισχύϊ το ΰπ' αριθ. 66 έ. ε. τοιαύτην ;δσον άφορό: τας με ρίδας φαγητών έκ χορταρΐΜ&ν, λαδερϋν, οσπρίων χαί ζυμαρικ&ν. —Διανυκτερεύοντα φαρμα· κεΐα. Γήμΐρβν 26ην Αύγοόστου θά διανυκτβρβνση ,τβ ςραρμοκεΐον τού Γεώργιον Γβπβσϊκη. —Ή σφράγιοις μέτρων καί σταθμών. ΔΓ ύπουργικής άποφάβεως πά ρετάθη μέχρι τής 30ής τρέχον τος ή πρβθισμία δια την σφραγι σιν των μέτρων καί σταθμών, Η¬ τις, κανονικώς ίληξβν σημερον. 'Ρξ άλλου, διβτάχθησαν πάντες αϊ κατέχοντες πλάατιγγας. νά προβούν Είς σχετικάς δηλώσβις είς τα πλησιέστπρα άστυνομικΐ τμήματα, προσκομίοουν δέ χαί τα σταθμά αυτών πρός εξέτασιν τής ακριβείας των. — Τό Νοσοκομείον Άγίου Νικολάου. ' Ενεκρίθη υπό το& κ. υπουρ· γοΰ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης απόφασις τοθ 'ΚφίδρικοΟ Ταμείου Λασηθίου, δι' ής θα διατίθενται ετησίως δρ. 100 000 είς το ,Δημο τιχον Νοσοκομείον Αγ. Νικολα ου δια την νοσηλείαν έν αύτω δνρεαν μελών ίφεδρικών οίχογε νειών. —Τό Ιστορικόν Άρχιΐον Κρήτης. Πληροφορούμεθα έκ Χανίων δ* τι ά πό τής 18ης Αύγούστου έ. ί. απεστάλη παρά τής Γεν. Δι οιχήσ(ως Κίήτης πρός το υπουρ γεΐον των 'Εσωτιρικών, |προς ϊγ κρίσιν σχέδιον άναγκαστικοΰ ν* μου δια τού οποίου τακτοποιοδν ται οριστικώς τα τού ΊστορικοΟ Άρχείβο Κρήτης. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πέτρα ΒακτυλιΒιοΟ χρώματος κοκκίνου (φιρουσα λα ξ&υμένην κεοαλήν μέ μαλλιά κα· τσαρά) μβταξύ ξενοΒοχεΙου «Μ1· νως», Ρεγκινάκη, ταχυδρομεΐου. βρακτορεΐου Δεροπλάνων καί γη «Ιδού τεννις. Δεδομίνου ότι «ρό κείται ηιρί οΐκογινειακοθ κειμηλί ου δ ευρών ναρακαλεϊται νά την παραδώση είς το γραοεΐον τοθ κ. Γ. Βοίλα καί άμειΦθήσιται μέ δρ. χιλΐας (1000). II ι» Ι! ι
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γροφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαφβάτου
  26 Αύγούστου 1939
  122 Ώρα
  ΝΕΑ ΕΚΚλΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΫΣΒΕΛΤ
  ΠΡΟΗΟΥΙΠ.ΜΟΣΙΣΚΥ-ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΑΒΟΥΝ
  ΕΙΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΑΠ' ΕΥΒΕΙΑΣ
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ &ΕΗ &ΕΧΕΤΑΙ ΚΙΤΑΚΤΒΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούβτου (τού άν
  ταηοχριχού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Νέας Υόρκης ότι άπηυθύνθη νέα έκ¬
  κλησις τού προέδρου των Ήνωμένων
  Πολιτειών χ. Ρούσβελτ πρός τόν
  χαγχελλάριον Χίτλερ καί τόν πρόε
  δρον τής ΙΙολωνικής Δημοκρατίας ν
  Μοαίακυ.
  Είς την έκκλησιν ταύτην, ό Πρόε
  όρος χ. Ροθαβελτ πρός αποσόβησιν
  τού πολέμου συνιστά είς τούς χ. χ.
  Μοσίσχυ—Χίτλερ να έλθουν είς άπ
  εύθείας συνεννόησιν. Ό χ. Ροϋσβελτ
  προβθέτει ότι ή Άμερική άντιτάσαε-
  ται σύασωμος κατά πάσης πολιτιχής
  άποβλεπούσης είς στρατιωτιχήν χατά
  χτησιν.
  Άναμένεται
  ένοπλος επέμβασις είς τό Δάντσιγκ.
  Πολεμικαι κινητοποιησεις.
  ΠΟΛΥΩΡΟΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι εγένετο σήμερον
  ούσχΐψις τού καγκελλαρίου Χίτλερ
  μετά των στρατιωτικών ήγετών τού
  Ράϊχ. Ή αύσκεψις διήρχεσεν πολλάς
  ώρας, άπησχολήθη δέ προφανώς μέ
  την εξέτασιν τής στρατιωτικάς κατα¬
  στάσεως τής Γερμανίας χοτί τής πε-
  ριπτώσεως κοιθ' ήν αυτή θά απεδύετο
  είς πόλεμον.
  ΟΙ ΚΥΚλΟΙ ΤΟΥ ΒΕΡ.ΛΙΝ0Υ
  ΑΗΑΦΕΡΟΪΗ ΟΤΙ 4ΕΝ 01 ΒΡΑΔΥΝΗ
  Η ΣΤΡΑΤ1ΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  * ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (το<5 άν ταποκριτοΰ μας). — Κατά πληροφορο- ρίας έχ Βερολίνου, οί έχεί πολιτικαί κύκλοι άνεχοίνωσαν ότι δ ένθα βραδύνη ή γερμανική δράσις. Οί ΐδιοι κύκλοι καταγγέλλουν ότι ό Πολωνικός στρατός είνε έτοιμος νά είοβάλη είς τό Δάν ταιγχ. ΠΟΛΥΑΡΙΟΜΛ ΕΠΕΙΣΟ&ΙΑ ΕΙ! ΤΗΝ ΜΕΒΟΡΙΟΜ ΒΟΑΟΝΙΑΣ-ΚΡΜΑΝΙΑ) ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— * Αγγέλλεται πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον ότι είς την μεθόριον Γερμανίας— Κολωνίας συνέ&η σαν κατά αό τελευταίον είκοσινετρα· ωρον πολυάριθμα έπειαόδια. ΤΑ ΙΕΡΜΛΝΙΚΑ ΑίΡΟΠΛΛΝΑ ΒίΡΙΒΙίΙίΗ ΤΑ ΙΜΙΪί ΣΥΝΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 25 Α,ύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς ύπαρχού σας τελευταίας πληροφορίας διά τα Πολωνογεμμανικά, στρατιωτικά γερ· μανιχά άεροπλάνα παρεβίασαν τα πολω- νικά σύνορα, όπου απεπειράθησαν νά προβούν είς ευρεί άς άκτίνος χαταπτώ αεις. ΠΡΟΣΕΙΕΙΟ8ΗΣΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣ7!! ΒΛΗΒΕΝΤΑ ΥΠΟ ΗΟΑΡΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού άν ταποχριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσετς άναφέρουν ότι τα παραβιάσαντα τα Πολωνιχά σύνορα Γερμανικά «εροπλά· να έβλήθησαν υπό των Π όλω ν ών, προσ* γειωθέντα άνα,γχαστικώς. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ)ΚΩΝ Χθές την ττρυΐίν ίτειχοκοΛλήθη ή κατββχέρω δια ταγή τΐερί προσκλήσεως ΐφέδρων αξιωματικών: Συν.ττεΙα 8766 διάταξης Πέμπιης Μιραρχίχς χαλ&Ονται "Ιΐφεδροι ΆξιωμακκοΙ κλάσεων 1935, 1936 απάντων δηλών κβί Σομάτω> δπως παρου
  οιαοθώσιν είς την Ιδραν τής ανωτέρω μεραρχΕας μέ
  χρι τής Ιοηίροα 26 τρέχοντος μηνός ανυπερθέτως.
  (Έκ τής Διοιχήοειος Χλή)
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Αύγούστου
  (15. ύπηρεσ(σ).— Τό πρακτο¬
  ρείον Χαβάς πληοοφορεΐτσι
  δτι μετά την νυκτερινήν σΰ
  σκέψιν τοθ κ. Χίτλερ είς την
  Καγκβλλσρ'αν μετά τοθ κ.
  Ρίαπεντροπ κσΐ των αρχηγόν
  των ένόπλων δυνάμεων, πού
  παρετάθη καί πέραν τοθ
  μεσονυκτΐου καί επί των άπο
  φ^σεων τής οποίας τηρεΐταη
  άπόλυτος μυστικότης, άναμέ-
  νβται ενοπλος επέμβασις τοθ
  Ράϊχ είς τό Δάντσιγκ Ή
  Γερμανική δράσις, τονΐζβι τό
  Χαβάς, δέν θά βραδύνη Πιθ.τ
  νως μάλιστα νά έ<δηλωθ{) έντός τής σήμερον δεδομένου δτι ή εγκαθίδρυσις έθνικοσο σισλιστικοθ καθεστώτος μέ τόν Φόρστεράρχηγόν, είς Δάν τσιγκ, κρΐνεΐαι ώς άρχή έφαρ μογής καί πραγματοποιήσεως των Γερμανικήν σχεδ'ων Δέον νά σημειωθή 8 τι ή ΓερμανΙα προσπαθεΐ νά πά ρουσιάσπ εαυτήν ώς θϋμα καί ώς υφισταμένην επίθεσιν έκ 1 μέρους τής ΠολωνΙας, τής ό ποίας ό στρατός, λέγει, άνα μένει διαταγήν δ ά νά είσρ1^ λη είς τό Δάντσιγ*. Τώ Χ ι βθς έπιμένβι προσέτι δή ή 'γερμανιχη έτΐθβσις κατά της Πολωνίας θ' αρχίση άπό τό Δάντσ.γκ. Έκ Βαοσσβ'ας έξ άλλου τηλεγραφεΐΐσι δτι ** άνομο νβ έιΐιθέσβως τής Γβομανίας, χιλιάδες λσοθκυκλοφοροϋν είς τάς όδούς καί προβαΐνουν είς πσντοίας πατριωτικάς έχδη λώσεις. Γενική είναι ή θέλη σις των Πολωνών νά μην ύ ποχωρήσουν είς την Γερμανι κήν πίεσιν καί ν' άντιμετωπΐ σουν μέ άττοφασιστικότητο καί ήοωίσμίν παν ένδεχόμβ νόν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Αύγού στου.— Τό πρακτορείον Τρσν ζόντσεαν πληροφορεϊται δ τι είς όλόκληοον την Πολωνίαν άτμόσφαιρα πολε ψυχώσεως. Σήμερον η αυριον άναμένεται νά λάβι, 6 Πολωνικός στρατός δια τα γάς πολεμικής δράσεώς. Άλλαι πληροφορίαι έκ Ββ ρσλΐνου καί Βοτρσοβ'ας άνα φέοουν δ π κατά μήκος τω συνόρων των δύο χωοών πά ρατηαοθνται τεράστιαι συγ κβντρώαεις καί κινητοποιή σεις πολβμικων δυνάμεων, έ τοΐμων κσθ' δλα πρός δρα σιν. Έκτακτα μέτρα τάς χώρας. Αι προστχάδειαι υπέρ της ειρήνης. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Αύγούστου — Μετά την χθεσινήν Ιστο¬ ρικήν συνεδρίασιν των Βου λων καί την παροχήν άπολΰ τού εξουσιοδοτήσεως είς τόν Βασιλέα καί την Κυβέρνησιν νά όργανώσουν την άμυναν τής ΑύτοκρατορΙας καί νά άντιμετωτΐϊσουν την κατάστα¬ σιν, τα βκτακτα πολεμικά μέτρα ίνετάθησαν σήμερον. Ό πολεμικός μηχανισμος τής άπεράντου ΑύτοκρατορΙας εί ναι ετοιμος νά κινηθή καί νά δράση μόλις πσραστή άνάγ κη. ΑΙ αρχαί τοθ Γιβραλτάρ διέταξαν δλους τούς ξένους νά έγκαταλε ψουν τό Αγ¬ γλικόν έδαφος έντός 48 ώ ών. Τό φρούριον έ" χ εί έπσν ίί πλήρως καί τα πάν τα είναι ετοιμα πρός δρα σιν. Έξ άλλου, καί είς την Γαλ λίαν, καθ" ά τηλεγραφείται έκ Παρισίων, συνεχΐζονται οί πολεμικαι προετοιμασίαι πυρε τωδώς, ένταθίΐσαι μετά την πρωϊνήν μακράν συνεργασίαν τοθ κ. Νταλαντιέ μ?τά τοθ άρχιστραιήγου κ. Γκαμελέν καί των άρχηγών των τοιών πολεμικήν επιτελείων. Έκτα κτα στρατιωτικά μέτρα λαμ βάνονται έπΐσης είς δλας τάς χώοας τής Εόρώτιης. ΡΩΜΗ 25 Αύγο^σ^ου.—ΑΙ έφημερίδες άποφεύγσυν νά σχολιάσουν τάς έκκλήσΜς τοθ κ. Ροθσβελτ πρός τόν 'ϊτα λόν Βασιλέα την μίαν καί πρός τούς κ. κ. Χίτλερ καί ΜοσΓσι-υ την έτέραν. Δημοσι εύουν ομως την έκκλησιν τοθ Πάπα Πΐου 12ου καί άποφαΐ νονται δτι οί έκκλήσεις αυταί άποτβλοθν την ύστάτην προσ πάθειαν ύτιέρ τίΐς εΐρήνης. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Αύγοόστου, —Τό πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορεϊται έ< ΜόσχαςκαΙ έξ επισήμου πηγής ότι συ νεκλήθη τό Σοβ ετικόν κοινο βούλιον έκτάκτως, διά την προσέχη Δευτέραν. Θά συζη τηθή τό Γερμανοσοβιετικόν Σύμφωνον καί ή θέσις τής Ρωσσίας έναντι των διεθνών γεγονότων ώς διεμορφώθησαν εσχάτως. "Έκκλησις Ροϋσβελτ πρός τούς κ. κ. Χίτλερ καί Μοσίσκυ. Υποδεικνύει τρόπους συμβιδασμοΰ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 ,Αύγβύστβυ [(Ιδ 6πηρεσί>) — Ό έν Βάαιγχτων άν·
  πχποκριτίις τού Πρακτβρείου Χά
  βάς. μεταίίίει τό πληρες κείμΐ·
  της έκκληοεως τοΰ Προ*
  δροο Ροΰοβίλτ πρές τόν χ,
  Χίτλκρ, άΓτβυθυνθείσης έπίσπς χαΐ
  τόν Μοσίσκυ, έχον «υ-ω
  «Πρές την Αύτβΰ έξοχέτπτα
  τύν αρχηγόν τού Γβρμανικβΰ έ
  9νους. Τέ ν πχρΐΧθόντα 'Αηρίλι
  όν Γάς £γ0·ψ« ότι κατά την
  αντίληψίν μ ου βί άρχηγοΐ τ&ν
  (>ρατΜν δύνανται νά αώσβυν
  'τςυς λαούς των. ΙΙς την επι
  ατολήν μου ίέν μούάπηντήσατΐ
  Η καταστροφή «|ν· αημΐρον έν
  γύ{. ΔΓ αύτό άπευθυομ·χι και
  πάλιν κρός υμάς χαι Σά{ π«ρα
  καλώ νλ συντβλέσβτε; είς την
  σωτηρίαν τής Παγκοσμίου εΐρή
  Σάς κροτιίν» τούς έ{ής τρείς
  τρόπους ειρηνικόν) συμβιβαομοϋ
  σ«; μετά τής Πολννίοις 1) Ν« συ·
  νίννοηθήτείΓ άΐτ'εΰ9είας διαπραγ
  μοττίύθίων μβτά τής Πολωνίοις 2
  Νά ϋποβχλλϊτε τάς διβφοράς
  οα:-, εάν «ίναι ίύσκολος { «π' εϋ
  θείας συνϊννοηοκ, «1ς ώι*ιτη:ίαν
  πρός επιλυσιν. 3) Ν' άναθίσβτβτό
  έργον της συμφιλιώσϊώς αας μ«τά
  τής Πολωνίας είς αρχηγόν η ά
  πλούν πολίτην έός Κράτους έκ
  παραδόσεως ούίβτέρου, διά νά εί
  ναι εξησφαλισμένη ή άμίρολη
  ψία τού».
  Πϊροατίρω ό κ. Ρο€ββ«λτ τονί
  ζίΐ δτι οί λ»ΐ, μιχροι καί μβ
  νάλοι, έπιίυμοϋν την εΐρόνην
  καί προοθέΐει δτι είνε ΐτβιμος
  νά έργαοθή πρές έξασφίλιοίν
  της. 'ο 'Αμΐρικκνικί; τύπος
  3χολιοζων τάς έκχλήσΕΐς γράφιι
  ό α β μ. Ροϋοββλτ προσβπάθηοε
  νά ίώαα είς βύιάς τέ· πνϊΰιιβ
  π ου διέπει τόν Άμβρικβνικόν λα
  όν είς τάς κρισίμους αυτάς ώρας.
  30 Πρωΐνή
  Ή δραστηριότης
  της διπ/ωματίας έντείνεται παντοί3.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 25 Αύγούστου.
  —Ό κ. Μπέκ εδέχθη σήμερον
  αλληλοδιαδόχως τούς πρεσβευ
  τος Ιταλίας, Μ. ΒρΕττανΙσς
  καί Σοβέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Αύγούστου.
  Κατά θετικάς πληροφορίας
  έκ ΒερολΙνου, ό φόν Ριμ
  ττεντροπ ύπέδειξεν είς την
  Ιαπωνίαν νά μετοβάλλη στά
  σιν Ιναντι τής Σοβιετ. Ρωσ
  σ(ας κοΐ νά συνάψη σύμφω
  νόν μετ* αύττ]ς. Είς πσρο
  μο'.αν υπόδειξιν προέβη καί
  6 κ. Τσιάνο πρός τόν έν Ρώ
  μη Ίάπωνα πρεσβευτήν.
  Έκ Τόχιο έν τούτοις αγ
  έλλεται δτι ή Ίαπωνική κυ
  έρνησις απεφάσισε νά δια
  μαρτυρηθβ είς τό Βερολίνον
  Ιδία ιήν σύναψιν τοθ Γερμο
  Ι νορωσσικοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Αύγούστου.—
  Ό κ. Νταλαντιέ συνειργάσθη
  επί μακρόν μέ τόν κ. Μπον-
  νέ. Ακολούθως ό κ. Μποννέ
  εδέχθη τούς ττρεοβευτάς τής
  Αγγλίας, Πολωνίας καί Ία
  πωνΐας. Ό κ. Νταλαντιέ θά
  έκφωνήση Ιστορικής σημασΐας
  λόγον την 9ην νυκτερινήν.
  Έκ Βρυξελλών αγγέλλεται
  δτι ή Βελγική κυβέρνησ ς λσμ
  βάνει μέτρα αμύνης της χώ
  ρας. Ό πρωθυπουργός κ.
  Πιέρ Λό εδέχθη είς συνεργα¬
  σίαν τόν "Αγγλον πρεσβευτήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Αύγοόστου.
  Εργατικάς Βουλευτής απέ¬
  στειλε τηλεγράφημα πρός τόν
  κ. Χίτλερ πσρακαλων αυτόν
  νά λάβη σοβαρ£ς ύπ' όψιν
  την έκκλησιν τοθ κ. Ροϋσβελτ
  διά νά σώση την Γερμανίαν
  καΐ ιήν Ευρώπην ολόκληρον
  άπό την καταστροφήν.
  ΟΙ «Τάϊμς» άσχολούμενοι
  μέ την κατάστασιν γράφουν:
  Ή Αγγλία πρεοβεύει δτι οί
  λαοί Ιχουν δικαΐωμα επί τής
  ελευθερίας των καί έπιμένει
  είς τοθΐο.
  ΜΟΣΧΑ 25 Αύγούστου (16.
  ύπηρεσΐα).—Την Ιην μ. μ. οή
  μερον εγένοντο δεκτά υπό
  τού κ. ΒοροσΙλωφ τα μέλη
  των στρατιωτικών άποστολων
  Αγγλίας καί ΓαλλΙας, είς τό
  υπουργείον 'Εθνικής Αμύνης,
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Τ0Ν1ΖΕΤΑ
  ΟΤΙ Η ΑΙΕΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ
  ΕΦΘΑΣΕΝ Ε]Σ_Τ0_ ΑΔΟΑΟΝ
  ΝΕΑ ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΧΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΝ
  ΑΘΗΝ-%1 25 %ύγούστου (τού
  ανταποκριθή μας». — ΝυκτεριναΙ πλη·
  ροφοοίαι έκ Παρισίων άναφέρουν δ«
  οί ΓαλλικοΙ κύκλοι τονίζουν ότι ή
  χατάστα»; έφθασεν είς τό άδιέξοδον.
  »Εκ «αραλλήλου εγνώσθη ότι εγένε¬
  το σήμερον μακρά συνεργ οί* τού
  πρωθυπουργόν κ. Νταλαντιέ μετα τού
  άρχςστραχήγου κ. Γ*αμελέν κχί των
  άλλων άνωχάτων αξιωματικών τού
  Γαλλικού στρατού- Μετά την συνεογα-
  βίαν διετάχθησαν νέ», έ«τ*κτ« στρατιω-
  τικά μέτρα.
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΝ Α ΡΘ?Ο Ν
  ΤΟΥ Κ. ΛΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΒΝΟΝ ΡΒΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούβτου (τού
  άνταποκρίτού μας).—Καθ» ά αγγέλλε¬
  ται έκ Παρισίων ο άρχηγός των σοσιαλι
  στών χ. Μπλούμ έδημοσίευσε σήμε¬
  ρον δριμύτατον άρθρον εναντίον των
  Σοβιέτ. Ό χ. Μπλούμ καταφέρεται
  μέ βαρείας φράσεις εναντίον των ίθυ·
  νόντων την Ρωσσίαν, καυτηριάζων την
  στάσιν αυτών κβί την σύναψιν τού Γερ-
  μανορωσσικού συμφώνου μή έπιθέ-
  σεως.
  ΠΡΟΣΕΚΑΗΒΗΣΑΝ ΕΦΕΔΡΟΙ
  ΟΠΛΙΤΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τοθ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Υπό τα όπλα εκλή¬
  θησαν διά διαταγής τού Ύπουργείου
  Άεροπορίας οί έφεδρο» οπλίται άερο-
  πορίας των κλάσεων 1939—194Ο
  είδικότητος: Μηχανοσυνθέτου όπλουρ-
  γοΰ, ήκεκτροτεχνίτου, ραδιοτηλεγρα·
  φητοθ, σχεδιαστοθ, έφαρμοατο , τορ-
  νευτού,μηχανουργού αύτοκινήτων,σιδη-
  ρουργοθ, λευκοσιδηρουργοο, ξυλουρ-
  γοθ, ράπτου, πυροβολητοι, όξυγονο-
  κολληιοθ, γραφέως, αποθηκαρίου, νο·
  σοκόμου, αρμενιστοθ, όδηγού αύτο
  κινητών, ποδηλάτων, τηλεφωνητοθ, με
  τβωρολόγου, παρντηρητου, δακτυλο
  γράφου, χημικού, ύποδηματοποιού,
  μαγείρου, βοηθού όδηγού αύτοκινήτων
  καί οί άνευ είδικότητος ύπαξιωματι
  κ«ί των αυτών ώς άνω κλάσεων. Οί ά
  νωτέρω δέον νά παρουσιασθώσιν είς
  άς μονάδας τα είς χείρας των φύλλα
  πιιρείας ιναγράφωσι μέχρι τής έσηέρας
  τής 29ης τρέχοντος.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΑΛΟΥΝ
  ΠΡΑΞΙΧ0ηΗΜΑ__ΤΟΝ ΠΟΛΟΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό Γερμανικός τύ-
  πος καθ* ά άναφέρουν τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έ β Βερολίνου, αγγέλλει όχι
  ή Ηολωνία έτοιμάζει πραξικόπημα ε¬
  ναντίον τής Γερμανίας είς Δάντσιγχ,
  προβαίνουσα ήδη καί είς μυστικήν επι¬
  στράτευσιν.
  ψ Έξ άλλης πηγής τηλεγραφείται δ«
  εκατέρωθεν εντείνονται τα σΐρατιωτικά
  μέτ(:α χαΐ γίνονΐαι είς τα σύνορα πυρε-
  τώδεις όχυρωματικαί εργασίαι.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  ΚΑΙ ΣΪΗΕΡΗΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΕ Ρ Ο ΛΙΗ Ο Η
  ΡΩΜΗ 25 Αύγούστου (ίδ. ύπη·
  ρεσία).— Ό καγκελλάριος Χίτλερ έ¬
  σχε καί νέαν σύσκεψιν μετα των κ. κ.
  Γκαίριγχ, Μττράουχιτς καί τού άρχη
  γού τού στόλου την μεσημβρίαν. Την
  Κυριακήν Θά μεταβή είς Ανατολικήν
  Π ρωσσίαν καί θά ομιλήση είς Τάννεμ
  περγχ. Οί ξένοι έγχαταλείπουν την Γερ
  μανίαν, πολλοΐ Πολωνοί συνελήφθησαν.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΡΩΜΗ25 Αύγούστου (ίδ. ύπηρε-
  σία).— Γερμανικόν πολεμικόν κατέπλευ
  σε σήμερον είς Δάντσιγκ άγκυροβολή·
  ο*ν έντός χον λιμένος ^αύτοδ. '.
  Λ