97716

Αριθμός τεύχους

5252

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^———Η^ΗΙΙΙΗΙΙ^^^^ΙΙεΜΙεΗεν_νΗΙΙΗΐΗΗΗΗΙε9ΗΗΗΙε~ε«νΐε~ε~ε~ε1
  ΚΑΘΗΓνΙΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΤΙΙΐνβΤΙΟΣ ΣΠΤΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτηοία δολ, 1Β
  ίξάμηνος » 8
  Ι
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΑΙ!
  27
  ΑΥΓΟΥΗΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 14ΟΗ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5252
  ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ Θ' ΑΠΟΒΗ ΝΕΟΝ ΣΕΡΑΓΕΒΟΝ;
  Δάντσιγκ.—Μ(α άπό τος «ροσφάτους «αρβλάσεις των έθνικοσοσιαλιστών της διβκδι·
  κουμένης πόλεως.
  *> Διξι*.—Είς τα «ρόσφατα υιγάλα Πολωνικά γυμνάσια εκινητοποιήθησαν πλήν των
  τάνκς συρμοΐ μ,έ βαρύ πυροβολικον.
  Είς την εΐκόνα μας άπβικονΐζονται καΐ «ολυάριθμα τάνκς είς ώραν ττολεμκών ά
  σκήσεων.
  Άριστερ* —Βαρύ Γερμανικόν βομβαρδιστικόν αερονλάνον νιωτάτου τονου.
  ΠΥΡΕΤΩΔΗ£
  ΔΙΠΛΩΜΑΤίΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ.
  'Η αποστόλη Χέντερσον
  έχει ειρηνικήν μορφήν;
  —Τό 'Αγγλοιτολωνικόν.
  ΡΩΜΗ 26 Αύγούστου (Ιδι¬
  αιτέρα ύπηρβσία τής «Άνορ
  θώσεως»).—Τό Βερολινον α¬
  νήγγειλε την ματαΐωσιν τής
  εορτής τοθ Τάννεμπεργκ κα
  θώς καΐ τοθ λόγου τοθ Χίτλερ,
  δστις ανέπτυξε πυρετώδη δρα
  στηριότητα άπό τής χθές. Επί
  παρουσία τοθ κ. Ρίμπεντροπ ό
  Φύρερ εδέχθη διαδοχικώς
  τούς έν Βερολίνφ πρεσβευτάς
  τής Ιταλίας πρώτον καί τής
  Ίαπωνίας κατόπιν. Την 13.30'
  εδέχθη τόν "Αγγλον πρεσβευ
  την μετά τοθ όποΐου ίσχε ήμΐ
  ωρον συνομιλίαν. Τέλος εδέ¬
  χθη τόν Γάλλον πρεσβευτήν
  μετά τοθ όποΐου ωμίλησεν επί
  οης περΐ την ήμίσειαν ώραν.
  Τούς πρεσβευτάς Ιταλίας
  καί ΊαπωνΙας ό κ. Χίτλερ ε¬
  δέχθη καί διά δευτέραν φοράν
  βραδύτερον. Είς τούς άνωτέ
  ρω διπλωμάτας ό Φύρερ έ δή
  λωσε 6τι, είνε άποφασισμέ
  νος νά δράση διά νά προστα
  τεΰση τούς έν ΠολωνΙα Γερ
  μανούς. Τό ελάχιστον επεισό
  διον ετόνισεν ,θά εσήμαινε την
  καταστροφήν.
  Μετά τάς συνομιλίας ταύ·
  τας ό 'Άγγλος πρεσβευτής κ.
  Χέντερσον ανεχώρησεν άερο
  πορικώς είς Λονδίνον.
  ΟΙ Άγγλικοί κύκλοι αί-
  σιοδοξοθν διά την αποστολήν
  Χέντβρσον, φρονούντες δ τι
  είνε κομιστής προτάσεων εΐρη
  νίκης φύσεως τοθ φύρερ πρός
  **1ν "Αγγλικήν κυβέρνησι,ν πι
  στεύουν δ* οί Τδιοι κύκλοι δτι
  ο κ. Τσάμπερλαιν θά άναγκα-
  σθβ νά συγκαλέση την Βου
  λήν εάν τό περιεχόμενον των
  προτάσεων Χίτλερ άπαιτβ εύ
  ρυτέραν συζήτησιν.
  Είς Λονδίνον σημειωτέον
  ύπάρχουν καί τίνες πιστεύον¬
  τες δτι τό πάθος τοθ καγκελ
  λαρίου πρός θεαματικάς επι
  δείξεις θά ώθήση σατόν νά
  έκπλήξη τόν κόσμον μέ μίαν
  πραγματικήν πρότασιν είρή-
  νης. 'Εκεΐνο, δμως, τό οποί¬
  ον ουδείς άναμένει είνε δτι
  θά δεχθή ό κ. ΧΙτλερ την δια
  τήρησιν τοθ καθεστώτος τοθ
  Ιΐτάντοτγκ ί) τοθ πολωνικοθ
  διαδρόμου. Κατά την γνώμην
  άλλων πάλιν έν. Βερολίνφ κύ
  κλων, θεωρεΐται πιθανή ή σύγ
  κλησις πενταμεροθς δισσκέψε
  ως έν Μόσχα υπό την προε-
  δρΐαν τοθ Στάλιν, ν Ον δτε τό
  σον ή ΓερμανΙα όσον καί ή
  Αγγλία καί ή Γαλλία επέδει¬
  ξαν προθυμίαν νά συζητήσουν
  μετά των Σοβιέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγού¬
  στου.—Τό Αγγλικόν ύπουργι
  κόν συμβούλιον θά συν έλθη
  έντός ιί)ς ημέρας.
  Τό μυστικόν συμβούλιον
  τοθ στέμματος συνήλθεν έκ νέ
  ου είς σύσκεψιν.
  Τό Αγγλικόν συμβούλιον
  αμύνης συνεδριάζει συνεχώς
  έν Λονδίνω διά τα άποφασι·
  σθέντα έκτακτα στρατιωτικά
  μέτρα τΡς χώρας.
  ΡΩΜΗ 26 Αύγούστου.—
  Καθ* άπασαν την Γαλλίαν ε¬
  κηρύχθη άναφανδόν πόλεμος
  κατά τοθ κομμουνιστικοθ κόμ-
  ματος έξ άφορμής τής Ρωσσι
  κης προδοσίας. Ή έκδοσις
  τής «Οΰμανιτε καί τής «Σέ
  Σουάρ» απηγορεύθη.
  'Η Γαλλία, τονΐζεται Ιδιαι
  τέρως, δτι θά καταγγείλη έν¬
  τός των ημερών τό Γαλλο-
  ρωσσικόν σύμφωνον τοθ 1931.
  ΡΩΜΗ 26 Αύγούστου —Έν
  τονος διπλωματική δράσις ε¬
  σημειώθη τό τελευταίον διήμε
  ρον έν Βουκουρεστίω. Έγκυ
  ροι πληροφορίαι έκ Βελιγρα¬
  δίου άναφέρουν δτι ή Ρουμα
  ν(α έτοιμάζεται νά συνάψη
  σύμφωνον μή έπιθέσεως μετά
  τής Ουγγαρίας μέ την άπόφα
  σιν νά παραμείνη ούδετέρα
  είς περίπτωσιν πολέμου έκτός
  εάν άπειληθβ ή έδαφική άκε
  ραιότης της.
  Σχολιάζων 6 Ιταλικάς τό
  πος τό όπογραφέν Άγγλοπο-
  λωνικόν σύμφωνον άποφαΐνε
  ται δτι αποτελεί τόν μεγαλύ
  τερον κίνδυνον διά την Ευρώ¬
  πην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούστου.—
  Κατ' είδήσεις έκ Βαρσοβίας
  ό κ. ΜοσΙσκυ θά προτείνη βίζ
  τόν κ. Ροθσβελτ νά αναλάβη
  αυτοπροσώπως τόν ρόλον τοθ
  διαιτητοθ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγούστου.
  —ΟΙ «Τάϊμς» τής Ν. Υόρ¬
  κης γράφουν δτι ό Χίτλερ θά
  εδέχετο τάς προτάσεις τοθ
  Ροθσβελτ υπό τόν δρον νά
  τοθ δοθοθν προηγουμένως τό
  Δάντσιγκ καί μία λωρΐς τοθ
  πολωνικοθ διαδρόμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγού·
  στου.—ΆφιγθεΙς έκ Βερολί·
  νού ό έκεΐ Άγγλος πρεσβευ·
  τής κ. Χέντερσον σήμερον ιήν>
  πρωΐαν εΤχε παρευθύς πολύω
  ρον συνομιλίαν μετά τοθ Χά-
  λιφαξ είς Φόρεϊν Όφφις.
  'Η εφημερίς «Έργον» γρά·
  φεΐ σχετικώς: Τό μεγαλύτε¬
  ρον γεγονός τής χθεσινής ήμέ
  ρας ήτο ή μυστηριώδης συνο-
  μιλία Χίτλερ—Χέντερσον καί
  ή έπείγουσα άναχώρησις τοθ
  δευτέρου έκ Βερολίνου. Δέν
  άποκρύπτομεν δτι είς την ψυ¬
  χήν μας ανεγεννήθη μετά την
  συνάντησιν ταύτην ή ελπίς
  μιας ύστάτης χειρονομίας
  τοθ Φύρερ διά μίαν ειρηνικήν
  συνεννόησιν.
  Εις τό κρισιμώτερον
  σημείον εντάσεως
  τάδιεθνήπράγματα
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ
  ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Αύγού¬
  στου (Ιδιαιτέρα ώπηοεσία τής
  «Ανορθώσεως»).—Ή κρισιμό
  της τή καταστάσεως διαπι-
  στοθται έκ των στρατιωτικών
  κινητοποιήσεων αΐτινες εση¬
  μειώθησαν τόσον έν Γαλλία
  δσον καί έν ΠολωνΙα.
  Διά την Πολωνίαν μάλι
  στα τονΐζεται δτι προέβη είς
  μυστικήν επιστράτευσιν είς με
  γάλην κλΐμακα ήλικιών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγούστου
  —Αγγέλλεται έκ Καναδα δπ
  25 χιλ. άνδρες τοθ άεροπορι
  κοθ σώματος εζήτησαν νά κα
  ταταχθοθν είς την Αγγλικήν
  καί την Γαλλικήν άεροπορΐαν.
  Αί σημεριναί έφημερίδες
  άναγράφουν δτι ανηγγέλθη
  ήδη επισήμως δτι είνε καθ*
  δλα έτοιμον πρός άναχώρη
  σιν δι" Ευρώπην τό πρώτον
  Αγγλικόν έκστρατευτικόν σώ·
  μα έξ 800 χιλ. άνδρων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούστου.
  —Γερμανικόν άνιχνευτικόν ά-
  εροπλάνον ένεργοθν πτήσεις
  άναγνωοίσεως υπεράνω τής
  Τα πεπραγμένα τής τριετίας
  ΚΙΣΕΟΣ
  II
  ΕΝΜ
  Κατά χήν πρώτην προσέγγισιν
  τα έργ« διευθετήσεως τοθ χει
  μάρρου Γεροποτάμου καί Άναπο
  δάρη θά «παιτήαουν δαπάνην
  ΙΟέχατ. ίραχμών.
  6) Άποξήρανσις τοθ Ιλους
  Πραιτώρια.
  Τοθτο πιριλαμβανίμΐνον έντος
  ττ)ς λεχάνης τοθ χειμάρρου Άνα
  ποδάρη χαΐακλύζίΐ Ικτασιν 1750
  οχρίμ. Πρός άποατραγγιοιν αυτοθ,
  προβλίπΐται ή κατασκευή άνοικτής
  ουλλεκΐηρίου τάφρου πρβς τον χ·ί
  μαρρον Αναποδάρη.
  γ') Άποξήρανσις τοθ Ιλους
  "Αγ. Ιωάννου—Φαιστού, σχημα
  τιζομένου έχ «όν μή εχόντων 60
  δ«μ[αν ίξοδον υδάτων των ρευμβ
  των Σ16 Κβμμάρη ί« Λ» δΜ
  των πλημμυρδν <£ΐιν« έκχΐιλίζου σι τ1ς άβαθοθς χοίτης τοθ Γερο ποταμου χαΐ έχ των υπαρχουσών διαχωριστιχών των ϋιοχτησιών τάφρων άποχετεύσεως, κατίχε: μονίμως έχιασιν 1000 περίπου ατρεμμάτων. δ) Άποξήρανσις των ίλών Τυμ πακίου. Τα ϊλη ΤυμπαχΕου σχηματιζό μινα είς την Δυτικήν παραθα- λασσίαν ζώνην τής πεδιάδος Μΐσ σαρας χαλύπτουν Ιχτασιν εδαφών μΐγαλης γεωργικής άξίας. 'Η μέ νιμος βαλτώδης ίχτασις άνέρχΐ ται είς 2 000 στρεμ. πλήν ή μή ίυναμέντ] νά χαλλιεργηθη" Ικτα οΐς, άνέρχιτκι είς 15.009 στεμ. (συνεχίζιται) Γδύνιας έβλήθη υπό των Πό λωνικών άντιαεροπορικών τη λεβόλων καί κατέπεσεν έντός τοθ λιμένος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Αύγού· στου.—Ή έν Παρισίοις κατά στάσις εΤνε λίαν τεταμένη ά πό τής χθεσινής εσπέρας καί (δία μετά τόν λόγον τοθ κ, Νταλαντιέ. Ή Γαλλική πρωτεύόυσα έκ κενοθται υπό των κατοίκων οΐτινες άναχωροθν, μετά των ο!κογενειων των είς τα ένδό τερα. ΈπΙσης έγκαταλεΐπεται υπό πολλών οίκογενειών ή ά· νατολική πρός την Γερμανίαν Γαλλία. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγούστου. —Άπό τό πρωΐ τα γερμανι κά στρατεύματα βάλλςυνσυνε χώς κατά των φυλακίων τοθ Κάτοβιτς. Χαρακτηριστικόν τής καταστάσεως είνε τό δτι καθ' δλον τό μήκος των Γερ μανοπολωνικών συνόρων τα Πολωνικά φυλάκια δέχονται έπιθέσεις έκ μέρους των Γερ μανών. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Αύγού¬ στου.—Κατά τάς έκ ΒαρσοβΙ άς πληροφορίας ή σκιά τοθ πολέμου έπεκτείνεται καί πΐ πτει όλονέν βαρυτέρα επί τής Πολωνικής πρωτευούσης. Είς τάς όδούς βλέπει κανεΐς τό θέαμα ενός λαοθ σπεύδον τος νά εξασφαλίση την άμυ νάν τού. Αδύνατον νά πά ρέλθη ωρα χωρΐς νά δημοσι ευθή καί μΐα προκήρυξις προ ερχομένη άλλοτε άπό την κυ βέρνησιν, άλλοτε άπό τάς στρατιωτικάς ν αρχάς, άλλοτε άπό τάς διαφόρους όργα νώσεις καί παρέχουσα όδηγί άς διά την στάσιν την οποίαν πρέπει νά τηρήση ό πληθυ σμός έν περιπτώσει άεροπορι κης (δία έπιθέσεως. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Αύγούσΐου. —Ό έν Λονδίνω άνταποκρι τής τοθ Πρακτορείου Τρανσό τσεαν μεταδΐδει την κάτωθι εΤδησιν των «Τάϊμς» χωρίς σχόλια: Γίνεται λόγος περί γερμανοσοβιετικοθ σχεδίου ά· ποβλέποντος είς τόν διαμελι σμόν τής Πολωνίας καί την κατανομήν της μεταξύ Γερμα νίας καί Σοβιετικάς Ένώσε ως,, Γίνεται έπίσης λόγος πε ρΐ πιέσεως έξασκουμένης επί ενός μικροθ κράτους διά νά έξαναγκασθή νά εγκαταλείψη τό μέτωπον τής ρίρήνης. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Αύγού στου.—Τό Πρακτορείον Τραν σόντσεαν πληοοφορεΐται έκΠα ρισίων δτι ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ συνειργάσθη έκ νέου διά μακρών μετά τοθ άρχηγοθ των ένόπλων δυνά μεων τής ΓαλλΙας στρατηγοθ Γκαμελέν καί άλλων άνωτά των αξιωματικών τοθ στρα τοθ, τοθ πολεμικοθ ναυτικοθ καί τής άεραπορίας. Κατά πληροφορίας έκ Παρι¬ σίων, ή γαλλική έπιστράτευ- σις συνεχΐζει την πορείαν της. Είς τούς Παρισίους δπως καί είς τάς συνοριακάς πόλεις, έτοιχοκολλήθησαν οδηγίαι πρός τούς κατοίκους δια τό σβύσιμον των φώτων έν περι¬ πτώσει ένσερίου έπιδρομής. Ό ΰπουργός των Δημοσίων Έρ γων ανεκοίνωσεν δτι δσοι με τέβησαν έκ των έπαρχιων είς Παρισίους καί δέν έχουν έτιεί γοντα λόγον διαμονής είς την πρωτεύουσαν όφείλουν νά την έγκαταλεΐψουν άμέσως - καί νά έπιστρέψουν είς τάς έπαρ χίας των Όλοι οί εργάται των πολεμικών βιομηχανιών, οί ευρισκόμενοι έν αδεία, διε τάχθησαν νά διακόψουν τάς αδείας των καί νά έπανελ- θουν άμέσως είς τάς θέσεις των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούστβυ.- 'Η ΟογγρΐΜή κυβέρνησις «κέρριψε την πρότασιν τής Ρονμοινίας πι ρΐ ουνάψβΜ$ συμοώνου μή έπιθί οκνς. — Μ«τά τρίωρβν αύοχεψιν Τσάμπερλαιν- Χάλ饫$- Χεντιρ- σον, συνΐκλήθη έκ νέον ι« έσπί ρ«ς τό Αγγλικόν {,κουρνικόν συμβούλιον. Ό μ. Χέντερσβν έκι ατρέφΐι πιθβνδς είς Βερολίνον. ί1$ Γ>ρμαν(αν
  νέαι ηλικία».
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον.
  «Ή Ππριγκήπισσα της Τσάρντας»
  μέ την Μάρθα Ένκβρθ».
  Την Δευτέραν «Μανβκέν» μέ
  την Τζόαν Κράουφορδ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ή ώραι
  ωτέοα ,Έλληνική ταινΐα «Ή Ά
  γνοθλα». Διά ιό βργο αύτό Ατέ
  λβιαι δέν ίσγ,ύαυν
  Λ6 φ το0 ί'αιοβτικ Ο ϊρνυ
  κίΘ' έ άσ*η ά ο ίυματιιή είς
  τος 7 αιψ ρ"ώς.
  Ι·ΙΙ1ϋ!Ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ή άθάνατη όπκρέττα
  τού ΚΑΛΜΑΝ:
  ΟΡΙίιΗΟΙΪΣΑ
  ΤΗΣ
  ΤΣΑΡΗΤΑΣ
  Νέ την
  ΜΑΡΘΑ
  ΕΓΚΕΡΘ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Έν* κοινονικο—δραματι-
  κο άριστούρνπμα ποϋ θά
  συγκινηθή καββ άνθροίπο.
  ΜΑΜΕΚΕΗ
  Μέ «ρϋταγΜνιστάς τή
  γοητευτικπ:
  ΤΖΟΑΝ ΧΡΛΟΥΦΟΡΛ
  χ«1 τον άφθαστο καλλι*
  τίχνη:
  ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΪΣΥ
  ΜΑΝΕΚ ΕΝ
  Τό ρβμάντζβ μιάς χβ-
  πέλλας τού λαβΰ πβΰ ή
  πολυτέλεια των τβυαλετ-
  τών πού έπεδείχνυε ώς
  ΜΑΝΕΚΕΝ την έκαναν
  νά ποθήση τόν πλβδτβ
  χαί την χλιδή!
  Α
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άφθαστος καί μέγα
  λκιώδης Έλληνική χινη
  ματβγραφική δημιουργία.
  Ό μεγαλύτερος θρίαμββς
  τή; Έλλην ικής τέχνης.
  Ή ταινία θαΰμα, θρΰλ-
  λβς, μεγαλείον:
  Η
  ΑΓΝΟΥΛΛ
  Τό ρωμάντζβ μιά; ώ·
  μορφης ΠλαΜΐωτοπβύλας,
  πού θαμπωμένη άπο την
  εΰθυμη ζ«·η των νυκτερι
  νών κέντρων τής Αθή¬
  νας, μιά νύχτα *αρ%αβα-
  λιοϋ, παρασύρεται στήν
  άμαρτία γιά νά έςαγνι-
  σθο επειτα οτβ βωμό τής
  μκγάλης άγάπης.
  'ΑλΙκη, Μουσού-
  ρης, ΦιλιπηΙδης,
  Ισαγονέας.
  Καθ* έκάοτπν άκογενμονη·
  ν* 6ρα 7 μ. μ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Έν* εύχάριοτβ βιλμ:
  ΒΤΛΝ
  II
  ΤΥΚΗ ΚΥΒΕΡΝΑ
  Νέ τόν Φιρνκντέλ
  —>
  Ή στπλη τού ώραιάκοσιιου
  Ριμδασμος" χαί ήλιοθερβπεία
  είς τας ακτάς τοθ ΣαρωνικοΟ.
  Τό ττεριτταθέστερον
  άνάγνωσμα
  Λ0Π2ΤΗΣ μέ ττολυετή «εΐραν,
  6»ηρ·τ4ν νυν ενταύθα «αρά σο
  $Βίφ Έμτορικφ καί Βιομηχανικφ
  ΟΙκω, διαθέτων χρόνον, άναλαμ
  βαν*ι την τήρησιν λογιστικήν βι
  βλΐων έβιχβιρΓίσιων πάσης φόσε
  ος, ΈνΙσης ένιργιΐ ελένχους
  καί έκκαθαρΐσιις, Πληροφορίαι
  ' Ι)>1ν
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΙΙΙ1ΕΡΕΗΙΙΑΙΙΥ
  20ον
  Καθώς βλέπει τόν Σοθμπερτ
  πού θυμδται άπό την έκκλησία
  τοθ Λίχτενταλ δπου τόν εγνώρισε
  κατά την εκτέλεσιν τής λειτουρ-
  γίας τού, τοθ λέγει φιλικά:
  ι —Δέν άμφιβάλλω, κ. Σοθμπερτ
  δτι έσείς θά παίζατΐ πρό όλί-
  γου...
  1 Πόσον ολίγον έπιδιώκει δ
  άτυχής δ Φράντς νά ι,γίνεται
  τό κέντρον τοθ ένδιαφέροντος,
  πέσο θά ήθιλε νά περνά άπαρατή
  ρητος. Τίσοι φίλοι τού είνε πά
  ρόντες. Δέν εύρισκεν Ινα άλλον ν'
  άποταθη" ή κυρία Γκρόμπ; Καί τό
  ϊχει παρατηρημένο: Κάθε φορά
  είς τάς αυγχεντρώσεις των φίλων
  τού, χωρίς νά τό έηιδιώχη —άπε
  ναντίας...—,γίνεται αύτάς μέ την
  άδεξιότητα καί την δειλία τού
  τό κέντρον τοθ ένϊιαφέροντος...
  Ι —Καί ποίος άλλος, κυρία μου
  1—λέγει δ ζωηρδς Χολταάπφελ—
  μπορεΐ νά παίζη τόσον θιία, παρ»
  ό φίλος μας δ Φράντς...
  —Σκύ; φίλους μου τοϋς άρέσιι
  νά μέ πειράζουν—παρατηρεϊ ό
  Σοθμπερτ, τόσον αιγανά, ώστε ή
  χυρία Γχρόμπ σχεδέν δέν τόν
  άκούει...
  | Μιά δπηρέτρια μπαίνει στό σα
  λόνι μέ ίνα μεγάλο δίσκο μέ διά
  φορα γλυχίσματα...
  Ή δπηρέτρια ι άκουμβά τόν δι
  σχο στό τραπέζι:Ή χυρία Γχρόμπ
  χτυτΐ$ τα χέρια καί άπευθυνομένη
  πρός την νεολαία λέγει:
  —Έμπρός παιδία! Μή θέλιτε
  ιδιαιτέραν πρόσκλησιν. Οί νέοι Ι
  χούν πάντα δριξιν. Έλόϋτε!
  Οί φίλοι τοθ Σοθμπερτ μαζεύ
  ονται μέ τόν υϊόν τής χυρίας
  Γχρόμπ γύρω άπό τόν δίσκο
  «σιν τίς μυϊγις γύρω άπό τό
  μέλι» παρατηρεϊ ό αίώνιος Χολ
  τσάπφελ.
  Μόνον ό Σοθμπερ μένει στή θε
  σι τού, κοντά στή Τερέζα... Οί
  άλλοι παραδεδτμένοι στή δουλιμία
  τους, άδειάζοντας τό ίνα κατόπιν
  τοθ άλλου τα πιατάχια πού είνε
  στόν δίσκο, σΐίς άρχές ιδ:ε κάν
  άντιλαμβάνονται την άπουσίαν τοθ
  Σοθμπερτ...
  —Ό φίλος σας ίέν θά πειν?
  λέγει ή χυρία Γχρόμπ που δια
  σχεδάζει παρακολουθώντα τό χέφι
  τής ιδθυμης νεολαίας.
  Καί άπευθυνομένη πρός την χό
  ρην της, π&ύ σ' δλο αύτό τό διά
  στημα συνομιλεΐ μέ τόν Σοθμπερτ
  τής φωνάζει:
  — Μέ την φλυαρία σου, Νΐέζι,
  δέν άφήνεις «ν χ. Σοθμπερτ...
  Την διακόπτει δ Χολτοάπφελ:
  —"Εννοια σας χυρία μου! "Α¬
  σφαλώς δ Φράντς θά μιλ$ μέ την
  δεαποινίδα Τερέζα περί μουσι
  κης! Κι' δταν αύτός μιλή περί
  μουσιχής... χορταίνει!
  Καί πραγματικώς μετοξύ των
  δύο νέιβν είχεν αρχίση μΐα συζή
  τησις περί μουσιχής, παύ είχεν
  άπορροφήση δλον τό ενδιαφέρον
  των...
  Άπό την συζήτησιν μέ την Τε
  ρέζα αποβή$ τόν Σοθμπερτ ή
  πρόσκλησις τής χυρίας Γχρόμπ. .
  Κάνΐι νά σηχωθς... Άλλ1 ή Τερέ
  ζα τόν έμποί.ζιΐ:
  (συνιχίζιται)
  ΙΑΤΡ02
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διπλωματοθχος ΑδδΙ»ΐ3η της χειρουργικής ργ
  Χής Κλινικής τής Ίκτρικής Χχολής Πκνβπιοτημίου Π«ρι
  σίων.
  Παθπσιις τού ούροποιητικοϋ αυατπμοιτος ήτοι ν«φρών,
  κυστΐΜς, προστάτου, γ«ννπτικί>ν όργάν&ιν κ.λ.π. Δέχβται
  9-12 π. μ. 3- 7 μ. μ. έν τϋ ιατρείω τού οδος Μοιρογιώργη,
  κάροδος ΠλατεΙας Άρκαδίου (Χεϊτάν ΌγλοΟ).
  Τηλέφ. 8-22
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρές τοΰ Καρδιολογικ«0 δετνίοε της Α'.
  Παβολβγικής Κλινικης τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δέχετσι Λιψ ίστρεΐφ τού, παραπλεύρως όφθαλμο
  λογικάς Κλινικης Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό
  λα, κοθ' εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
  Αριθ. τηλ. 8-25
  ΜΟΝΟΝ Η ΠΟΤΑΣΣΑ ΙΙΙΙΣΑ
  ΜΑΡΚΑΣ:
  ΠΟΥΛ1
  Είναι φυσιχή χα-
  μωμένη άπό στά-
  χτην.
  Κάμνει την καλ¬
  λιτέραν σταφίδα.
  ΠωλεΙται παντοΰ.
  Άποφβΰγ(τ>
  πομιμήβ«ις.
  τάς &
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε χαί Ιδιχόν τού {«"
  νοδοχκΐον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον χαί
  κολυτελές:
  «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
  διευθυνόμενον καρά τοϋ συμπολίτου μας-χ.
  Γεωργ. Δασχαλαχη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΚ2ΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
  Πάλλας». Είναι τό ανκτώτερον. Φημίζεται δια
  την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού το χατέ
  στησαν απαράμιλλον.
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  Όόος Ζτοιοίο»—Α·ΗΝΑ1-
  ■■■■ε
  "ΠΑΛΑΛΔΙΟΙΙ ΛΥΚΕΙΟΝ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποΐϊϊται «1$ τούς ίνδιαφερομένβυς, (τι
  «πό 1ης Αύγούστβυ λειτουργοϋν τα θερινά φρον-
  τιοτήρια εν τώ «ΠαλλαδΙω».
  Πάντα τα μαθήματβ διδάβχβον είδιχοί καθη¬
  γηταί.
  Φιλέλογβι: Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Στρατηδάκην
  Ιωάν. Σαρρής.
  Μαθηματικβί: Κ. Ποντικάκης, Ε. 'Ασκβϊυλάκης.
  Φυσικός: Κ.
  ■•■■■■««•■■■βεΐϋεΐειβε
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΙΙΑΝ
  ΚΟ1ΙΊΩΜΙ ΚΤΛ
  ΔΗ ΛΩΣΙΣ
  11) ΆλέξανΒρος
  τζόγλου Ιργάτης κάτοικος Λ,ανι ^ιμηΣΙΣ.— ΆφΙκοντο χθές εξ
  ών, μέλος χομμουνιατικοθ πυρή Αθηνών άεροπορικώς οί κ, κ. Μ.
  νος είς τό εργοστάσιον δπου Μαρκάκης, Ί· Μητσοτάκης, Παν
  Λί-.Ζ τουβάκητ, Άρ. Κουφάκης
  Ι"**»1"· . „ . , - —Αφίχθησαν επΐσης άεοο«ο
  12) Κοτσιφάχης Άν?ρέ«ς «9 ρικως *·^ κ. κ ι. ΠολίτηΓ, Γ. Βα
  Νικολάου εργάτας κάτοικος Χ* ροΰχας. Ε Παβακαλιατώκης. Ν.
  νίων, γραμματεύς ίργοστααιαχοθ Δημητοιάδης.
  καί μέλος Άχτιδιχής .^^
  Χανίων. Κουνδουράκης, "Ι. Άδαμάκης.
  13) Λαμπρίση; Μδρκος τοθ
  Λάμπρου εργάτης κάτοικος Χ* **♦
  νίων, μέλος έ^γοστασιακοθ πυ γ^ο%α στήν ΠΟλΐ.
  ρήνος. _!_-------------------------
  -" - " - - τοθ
  ΓεωργΕου χάτοιχος
  φοιτος Ιϋμνα,σιου, μέλος
  κομμουνιστιχής ΝεολαΕας
  ^ Γαλάνηε ΜτγαΥΐλ τοθ
  ιαλανης ηιχαηλ τού
  πώρου.
  —Τάς'τοιχοκολληθεΐσας νροσ-
  ή έ ξ
  Ή άνοδος τώ" θερμοκροσιδν
  θαΐνεται απολύτως σχετική μ» τόν
  χ*1δ έφετιινό«(Αΰνουστον.
  Χϊ·) —Έν αντιθέσει ηρός 4λας £.
  Εποχάς, όπότε περί τα τέλη Αύγού
  Μ( στου ήοχιζαν έλαφρές ψϋχρΐτσις.
  τ:· , ■· ," : , Ι —"Η ήταν καί γενικωτερα αί-
  χαήλ έμπορςϋιταλληλος χατοι σ9ητη ^ ΒρΟσέγγισις τοΰ φθινο
  κος Χανίων, μέλος τής χομμου
  νιστικΐ)ς Νεολαίας Χανίων χαί
  μέλος χί,ς Άχτιδιχή; Έπιτρο
  πής ΝεολαΕας.
  16) Λιονάχης Λεωνίδας τού
  Δημητρίου μηχανοξυλουργός "κά
  τοιχος Χ*-ίων. Μέλος τής Άχ
  τιδικής Έπιτροπής χομμουνσιι
  κης Νεολαίας -Χανίων. ,
  17) Αντωνακάκη Αντώνιος τοθ
  Δημητρίου βυρσοδέψης χάτοικος
  ρψης
  Χανίων, Μέλος Άχτιδιχής Έ
  πιτροπής τής χομμουνιστιχής
  Νεολαίας Χανίων.
  18) Μεταξ8ς Δημήτριος τοθ
  Διανέλου έκ Συχιων Βόλου ναυ
  τιχός. Πρωτοστατήσας ώς μέλος
  ής °Αχτ'διχτ]ς Επιτροπήν Βί
  λοιι είς την κομμουνιστικήν χί
  νησιν εξετοπίσθη είς την νήιον
  Γαθδον. Την 12ην Μαΐου άπέ
  δρασεν εκείθεν έντολή το(3 χόμ
  ματος χαί μετέβη είς Χανιά
  δπου άνέλαβεν ώ; 6πεύθυνος
  την γενικήν χαθοδήγησιν τής
  κομμουνιστιχής "Οργανώσεως. 11α
  ρέδιδΐν είς διαφόρους οικίας των
  μελων τής "Οργανώσεως χατηχτ)
  τιχά χομμουνιστινά μαθήματα,
  τή ίντολ^ τού δέ συνετάγησαν χαί
  ιξετυπώθηβαν προκηρύξεις χομ
  μουνιστιχαΐ είς την Αγγλικήν
  χαί διενεμήθηααν είς τα πληρώ
  ματα τοθ έν Σΐύδα ναυλοχοθντος
  ΆγγλικίΟ στόλου.
  Συνειργάσθη χαί χατέβαλΐν
  προσπαθείας μέ έκπροσώπους τής
  «Φιλιχής Έταιρείας» διά την ά
  ποχήν τοθ ΛαοΟ άπδ την δποδο
  χήν χατά την μετάβασιν είς
  Κρήτην τού ΚυβεενητιχοΟ Επι
  τρόπου τής Ε Ο.Ν. Έχτελών
  εντολήν τής Κεντρικάς Έπιτρο
  πής τοθ κομμουνιστικοθ χόμμα
  τος τής Ελλάδος συνηντήθη την
  νύχτα τής 30 Μαρτίου έ. έτ. ίξω
  θι τοθ χωρίου Λάχχοι μετά τοθ
  άηοτάχτου στρατηγοθ Μανταχα
  χαί μετά. πολύωρον συζήτησιν
  έθεσεν τάς δάσεις τής χοινής ου
  νεργαοίας είς την άνατριπτιχήν
  οργάνωσιν «Κοινόν Μέτωπον» £-
  δρύσαντες κοινήν τοπιχήν Έπιτρο
  πήν.
  Κατόπιν των ανωτέρω άποκαλύ
  ψιων τοθ Γενιχοθ Καθοδηγητοθ
  τής Κομμουνισιιχής Όργανώσειος
  Χαν.ων ήλθον άκθμη είς φώς έχ
  τής ένεργτ,θείσης προανακρίσεω,
  τα εξής: 'Η υπάρχουσα είς Χανιά
  οργάνωσις ΰπό'τόν τίτλον «Κοι
  νόν Μέτωπον» ήτο ταθΐόσημος μέ
  τό «Λαΐ>όν μέτωπον» μετεΐχον
  δέ είς την μιχτήν Επιτροπήν οί
  Καλεμιχιάρης θρ. καί Μάρκος
  Ρενιέρης έχ μέρους τοθ κομμουνι
  στικοθ χόμματος, Δημ. Ξενάκης
  Ιμπορος, Γεώργιος Βαρδάκη κτη
  ματίας, Νικόλαος Τζάτζιμος άπο
  ΐαχτος ^ντισυνταγματάρχης, Ιω
  Παΐζης ίατρός διορισθΐντις υπό
  τοθ άποτάχτου στρατηγοθ Μάν-
  τακα υπό την ήγεσίαν τοθ όποίου
  έτέλει ή Όργάνωσις* μέλη τής
  ανωτέρω έπιτροπής έπισχεφθέντα
  τόν Ναύαρχον τής έν Σούδα ναυλο
  χούσης τόν παρελθόντα Μάϊον
  >ο(ρας τοθ ΆγγλικοΟ στόλου ε¬
  πέδωκαν είς αυτόν οπόμνημα άνά
  λόγον ηρός τάς άπόψεις τοθ
  κομμουνιστικοθ κόμματος έν τώ
  ουνθήματι ηιρΐ
  χοθ μετώπου».
  ιδρύσεως
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ.
  Την 17τ,ν Σ)5ρΕο^ ημέραν Κυρι
  ακήν τελκθνται τα έγκαΐνια τοθ
  περικαλλοθς ναοθ τοΟ'Αγ. Ιωάννου
  θεολόγου, έν Φαραάρφ Λααηθί
  ου καί παρακάλοθνται δπως προ
  σέλθωσιν οί εύσιβιίς χαί φιλέορ
  τοι χριστιανοί.
  Έν Φαρσάρφ χ« 24ΐ Αύγοΰ
  ότου 1939.
  Ό Πρόιδρος τοθ Έχχλ. Συμ
  βουλίου.
  Παπδι Ζαχ, Μαρκάκης
  Ή κ. Μερ. Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Έκανακάμψασα έξ Αθηνών
  καί κλουτΐσασα τό έργαστή
  ριον της διά μηχανημα,των ν·
  ωτάτου τυκου. βκτελίί άπά
  σας τος μικροβιολογικώς καί
  Ριοχημικβς ίξΐτο:σ·ις είς
  τό ίργαστηριόν της «αρά την
  τ,λατεϊαν Κορνάρου.
  ■■•111(1
  κλήσεις
  λώ
  ης νροσ
  αξιωματικών καί ό·
  ΐ
  κής φ ξμ
  πλιτών άδροττορΐας.
  —ΆνεγΙνωσκον προχθές τό βρά
  δυ πλήθη κόσμηυ είς την Πλατβΐ·
  αν Νικηφόρου Φωκά καί άλλ,αχοθ.
  —Μεταζύ τοθ κόομου αιότοε 6
  νήρχον Γαΐ τίνες οΙΟαοιΌι «ένδιε·
  φέροντο Λμέσως» δια τάς έν λόγω
  προσκληθείς.
  —Σήμερον δέν θά λβΕψουν βε¬
  βαία άτιό τό ΰχαιθρον οί συνηθι
  σμένοι έκΛρομεΐς τής ήμέρος.
  — Δέν θά λεΐψουν έτΐΐσης εΐδικώ·
  τερσ, οθτε οί ϋαλασσό|ιλοι.
  —Άιιό τούς τβλευταΐους αύτούς
  δέν είναι ολίγοι έκεΐνοι—ανεξαρ¬
  τήτως τής τ,υκνής κινήσεως των
  λσυτρων τοΰ Πόρου—«ού συνΒυά-
  ζουν την φυσιολατρεΐαν μέ την ώ.
  οαΐαν Αναψυχήν τοθ κολυμβήμα-
  τοο σέ μακρυνές δσον καί ρωμαν
  τικές άκρονιαλιές.
  — Συνεχίζβται ή άνακαίνισις της
  λεωφόρουΒασιλέως Κωνσταντίνου.
  —Έν τω μεταξύ ΐκαΐ ό νερΐ την
  προτομήν τού Δασκαλογιάννη χφ
  ρος πύτρεπίσθη αρκούντως.
  —Ώστε νά μην ύεολεΐτωνται
  ήδη ή τα άαοκαλυητήριά της.
  —Καί χθές δέν υπήρξε μικρά ή
  κίνησις είς την Λαϊκήν Αγοράν.
  —Φροθτα . άπό 6λα τα είδη τής
  εποχής διελαλοθντο είς εύθηνο
  τάτας τιμάς.
  Αλλά καί τα βλλα εΐοη τό·
  Όλοι ο! Κρήτες
  Οϊ ταξιδεύθντες είς Αθήνας
  πέρασαν άπό τό λαμπρόν καλλι
  τεχνικόν συγκρότημα τής Κάς Κα
  τερίνας Άνδρεάδη διά νά ίδουν
  τόνοΠυγμαλίωνα» ποϋ εσημείωσε
  60 καί πλέον παρασΐάσεις,
  Τώρα δέν παραλείπουν νά
  ζητήσουν είς τό δροσόλουστο θε
  ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ
  χνιδος την καλλιτεχνική άπόλαυοι
  είς τα «Καπρίτσια τής Μαρίαν
  νας» τοΰ Μυσσέ πού παίζεται καί
  πάλιν μέ έξαιρετική έπιτυχία,
  σον τα φαγώσιμσ όσον καί τα άλ
  λσ τάδνοΐα έξετΙΘιντο είς την Λα
  ΐκήν Αγοράν δέν ύ3Τ*ρουν είς τό
  διαλάλημα τουτο."
  —'Λπθ νρωΐας αί τελευταίαι
  εΐδήσεις των εοημερ16ων είχον
  φυσικά καί την χθεσινήν ημέραν
  τούς σχολισστάς των.
  —Των οποίων άλως τε ή εύ
  γλωττΐα βφθασεν είς τό μή κεραι
  τέρω τος ημέρας αύτάς.
  —Καί δικαΐως έφ' δ^ον αί «15η
  σεις ϊίνε καθαρώς ΙστορικαΙ καί
  προαναγγέλλουν καμπήν τοθ Εύ
  ρωπαϊκοΰ πολιτισμοθ Από τύς
  _κρισιμωτέρας καί ΐσως—Ισως τάς
  'άφαντάστως τραγικωτέοας.
  —Επιβλητικόν υπήρξε τό προ
  χθεσινόν μνημόσυνον υπέρ των
  'ΑΊΤΥλων των π»σόνων έν Ήρα
  ΑΪ κατά τάς σφαγας τής 23ης
  1698
  φ ς
  Αύγοόστου 1698
  —Παρέστησαν έν σώματι αί άρ
  χαί τής πόλεως καί έ.Ι των τα-
  φων των πεσόντων κατείθησαν
  στέφανοι.
  —£1ς ανάμνησιν τής θυσίας των
  υπέρ τ£ν ελευθεριών των λαων
  καί Ιδιαιτέρως τής Κρήτης τής ό
  ποίας τόν αγώνα τόσον συνεπά
  θησι , καί ύτιεστήριξβν ή Μεγάλη
  ΒρεττανΙα.
  —Έξηκολούθησβ καί προχθές
  καί χθές ή συγκέντρωσις κόσμου
  είς τό κέντρον Παηακαλιατάκη δ
  που ώς γνωστόν τραγουδοθν αί
  καλλιτέχνιδες τοθ δσματος δε·
  σποινΐδες Μπελλίνη.
  —Είς τόν θερινόν Πουλακάκη
  προβάλλεται σήμερον διά τβλευ.
  ταΐαν φοράν: «Ή πίΐγκήτιισσα τής
  Τσάρδας» μέτην ωραίαν βλοκήν
  καί την Οπέροχη μοι,'σική της.
  —Είς τόν «Άιόλλωνα» ένΐσής
  διά τελευταίαν οοράν προβάλλΐ·
  ται ή «Άγνοθλα» ή έξαιρετική «ι
  νηματογραίική ταιιία Έλληνιιιης
  «αραγωγής.
  ΡΙηορτερ
  ο οδοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον πε
  λατεΐαν τού δτι έιανήλθεν έκ
  τοθ ταξιδΐου καί δέχεται 8 1)2
  Εως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2
  μ. μ.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ νέχρα δακτυλιδιοθ
  χρώματος κοκκίνου (φίρουσα λα
  ξευμένην κεφαλήν μέ μαλλιά κα·
  τσαρά) μιταξύ ξενοδοχεΐου «Μ1·
  νως», Ρ·γκινάκη, ταχυδρομιΐου,
  βρακτορεΐου άεροπλάνων καί γη
  «έδου τίννις. Δεδομένου ότι *ρό
  κείται -·ρΙ οΐκογενειακοθ κειμηλΐ
  ου ό ευρών παρακαλείται νά την
  παραδώση είς τό γραφείον τοθ κ»
  Γ. Βοίλα καί άμειφθήσεται μ* δρ,
  'χιλΐβςΐΐθ»^
  Οικονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  κβ'
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έ άγοραστιχή κίνησις

  31* Λ
  » ν
  » γ'
  » δ'
  » ε'
  Καραμπουζές
  ΤΑΧΤΑΣ β',
  ΣΤΑΦ1ΆΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  ΡαζαχΙ
  Μαθρα
  Καρπούζια
  δρ. 16
  » 14
  » 12
  » 10.
  Ι Πεπόνια
  Ι ΣΕτος
  »
  »
  τάς εξής τιμάς;
  » 4 —5.—
  » 8.50
  » 4 50
  » 5.—
  » 26. —28.—
  » 24 50
  7.
  »
  »
  δρχ.
  — 13.—
  —11.—
  — 9.—
  6 — 8.-
  5 50- 6 —
  5.—
  4.50
  3.— 3 50
  4. —6. —
  3 —
  3. —4 —
  Β ρωμη
  Οίνοι μίστατον
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευκοΙ
  α »
  » 6' »
  » Υ' »
  Πρααινοι α' »
  » 6' »
  » ι' »
  Μέταξα χατ' δχ8ν »
  Άλάδδανος »
  Κουκούλια
  22 —
  21.—
  20 —
  18 —
  17___
  16 —
  400.—
  100.—
  » 110 —
  Αί έξαγωγαί τοθ όχταημέρου είναι α£ |ξί)ς: Σουλτανίνιβν
  290 000 χ<λιόγρ., Έλαιολάδων 190.000 χιλΐόγρ. Σταφυλων 1.500. 000 χιλιόγρ. Οΐνων 170.000 χιλιόγ. Τιμαί Ιυναλλάγματος Λονδίνον Νέα 'Γδρκη Παρίσιοι ΖυρΕχη "ΑμστερΕαμ Στοκχόλμη Βρυξίλλαι Άλεξάνδρεια Άγορά 546 — 116 60 3 09 26 30 62 50 28.10 3.97 560.— ΚΑΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— Πώλησις 550.— 117 60 3.13 26.55 63.10 28.35 4.01- 564.— 43.— Κοτ-ίγχάγη Παρίσιοι Μιλδνον Πραγα Ζυρίχη Βουξέλλαι Βΐυδαπέσττ] Βελιγράδιον Κωνστ)νο6πολις Βζρσοβία "Ελαινχφόρς Κόβνο 24 35 3 09 6 13 3 98 26 30 3.97 23 46 2.64 93 50 21.12 2 40 19.40 24 55 3 13 6.19 4 02 2655 4 01 23.95 2 67 94 50 2132 2.45 19 90 Βασίλειον τής Ελλάδος Ταμείον Εφέδρ ών Πολεμι- στών Νομοΰ Ηρακλείου ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Τό Ταμείον Έφέδρων Πό λεμισιών ΝομοΟ Ηρακλείου £ χον ύτι' δψιν τόν Νομόν 3345 τιερί Τσμειων Έφέδρων Πολε μιστών Κρήτης, τάς άτιοφάσεις των έττιτροττών οιαγομής Μο ναστηριακών κτημάτων καί την ύτι' αριθ. 145)39 άττόφοσιν τοθ ΔιοικητικοΟ ΣυμβουλΙου τού, διακηίόττει βτι έκτίθη σιν είς φανερόν πλειοδοτι κόν διαγωνισμόν ιήν ένοικΐ ασιν των άτιωλήτων κτημά των ούτοθ τ&ν κείμενον είς ■τος κάτωθι περιφερείας ώς ακολούθως: Διά την 3ην Σετπεμβρί ου 1939 ήμίραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. έν τοίς γραφείοις τού ΤαμεΙου. Α'. ΕΙρηνοδικειακή περιφερεία Ηρακλείου ΚιηματικαΙ τιεριφέ ρειαι: 1) Έπισκοπής Διετής μΐσθωσις των έλαιο Φύιων έξαιρουμένων τής ^μι· οθώσεως των είς θέσεις. 1) Ραφιόλο. 2) Ξερόκαμπο, 3) Μαρκοβούσα 4) Σωμαρά 6ο 5) Καλυβότοπος, 6) Ξερό καμπος ή Κουτσούρενας ληό φυτο και 7) Πλάκα. Πρώτη προσφορά δρ. 15.000 2) ΆίτανΙων Διετής μίοθωσις έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής μισθώσεως των είς θέσεις. 1) Γλώσσα ή Ρυάκι 2) Πλά κάς μϋλος, 3) 1 ωνιά. Πρώτη προοφορά δραχμάς 4.000. 3) Σγουροκεφάλι ΔιΕνΐής μίοθωσις έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής μισθώσεως ι ©ν είς θέσεις. 1) Όβρά ΓενναδΙου, 2) Έ ιιάνω Λάκκους, Ψύλλους καί 4) Κατρά ρυάκι. Πρώτη προσφορά δρ. 4 χιλιαδες. 4) ΆγΙου Μύρωνος —ιειης ένοικίασις των έλαι οφότων έξαιρουμένων τής μι· οθώσεως των είς θέσεις: 1) Καρυά 2) Βρυάδα 3) Έ πάνω Πλακωτή δνωθι άμαξη τής όδοθ "Ηρακλείου Κρουσώ νος, 4) Σώΐϊατα Κακομουρδ (ά γρός μ. τ. 1.600). 5) Σώττατα Κακουμουρά ελαιοφύτου μ. τ. 2.150 μέ 12 ελαίου. 1 άττι6ε αν 1 άμυγδαλήν) 6) Πόρος Πλακωτής. Πρώτη προσφορά δραχ. 8 χιλιάδες. 5) ΠυργοΟ Διετής ένοικίασις άγρών καί έλαιοφύτων έξαιρουμέ ν ών τής μιοθώσεως των είς θεσεις. 1) Παχύ δάσος (αγρόν μ.τ, 3025 μέ 38 ελαιόδενδρα Ιδρθν 1 άπι&έαν 1 &γριαπιδέαν)2)Πα χύ δάσος (άγρός μ.τ. 0 920 μέ 3έλαίας 2 συχδς). 3) Παχύ δα σος (ά-νρός μ. τ. 3500 μέ 5 ελαιόδενδρα 2 άγριελαίας 2 άπιοέας 1 άγριατΐι&έαν) 4) Τουλούπα καί 5 Γιψοκέφαλο Πρώτη τιροοφορά δςαχ. 8 χιλιάδες. 6) Κσμαρίευ Διειής ένοικΐασις των έ λαιρΦύι.ων έξαιρουμένων ττ]ς μιο6ώοεως των είς θέοεις: 1) Κάμπους 2) ΒρυσΙδα ή ΚαισοτιρΙνι 3) Πετριάς, 4) Κα ραμτιΐνη 5) Βασιλική Βρύσι 6) Κεφάλα 7) Χώνος ή Άγιό νερο 8) Σώπατα 9) Μττεκΐρι. Πρώτη προσφορά δραχ. 15 χιλιθδες. 7) Λουτρακΐου Διε·>ής ενοικΐοσις άγρών
  καί έλαιοφύτων έξαιροομέ
  ν ών τής μισθώσεως των ε(ς
  θέσεις.
  1) Κεφάλια ελαιόφυτον καί
  άμπελον μ. τ. 14 500 μέ 100
  ελαιόδενδρα κσΐ 4 άπιοέας. 2)
  ΆγΙα Μαρίνα Μαντηλάρι 3)
  Παλατιάνος, 4) Γιοκούτΐη, 5)
  Νεκροταφείον, 6) Όμέρη Χά
  ράκια, 7 Σβένακας, 8 Αγ.
  Γεώργιος, 9 Άέρενας, 10 Τζο
  νίνας, 11 Ξεριζάμπελα, 12
  Μακαρίου ή Τσαχαλιά, 13
  Φλεγάκι, 14 Μεσάμπελα ή
  Λαμπικορώνη.
  Πρώτη προσφορά δρσχ. 5
  χιλιάδες.
  Β'.
  ΕΙρηνοδικειακή περιφέρεια
  Καστελλίου Πεδιάδος.
  ΚτηματικαΙ περιφέρειαι
  1) Μελεσσων
  Διετής ένοικΐασις άγρών
  καί έλαιοφύτων έξαιρουμένων
  τής μισθώσεως των είς θέσεις:
  1) Μαραθοκέφαλο (άγρός
  μ. τ. 1280, 23 έλαιόδεναρα, 1
  τιλάτανος).
  2) Λαγκάδα (άγρός μ. τ.
  1900 μέ 37 ελαιόδενδρα), 3)
  Λαγκάδα (άγρός μ. τ. 3100
  μέ 25 ελαιόδενδρα, 4) Μπολι-
  νάς, 5) Καστελλιανά, 6) Μα¬
  ραθοκέφαλο (άγρός μ. τ. 2460
  μέ 24 ελαιόδενδρα καί συνε
  χομένας ποταμιδας καί 10
  κυδωνέας).
  Πρώιη προσφορά δρ. 40000.
  2) Άγιών Παρασκιών.
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καί έλαιοφύτων.
  Πρώτη προσφορά δρσχμ.
  45.000.
  3) Αστρακων.
  Διετής ένοικΐασις άγρών
  καί έλαιοφύτων, έξαιρουμέ·
  νων τής μισθώσεως των είς
  θέσεις:
  1) Πλάτανος, 2) Περβολά
  κια, 3) Κουσκούρους, 4) Τει-
  χΐδες.
  Πρώτη προοφορά δρ. 25 χι¬
  λιάδας.
  4) Βώνης.
  Διετής ένοικίασις άγρων καί
  •λαιοφύτων ίξαιρουμενων τής
  μισθώσεως των βΐς θίσεις.
  1) Βαγιάνου ΜΟλοο, 2) Μουρ
  τζβνά (άνρός μ τ. 3960 νύρω
  θεν ποταμός), 3) Μουρτζανά
  (άνοός μ. τ. 5950). (
  Ποώτη προσφορά δρ. 7 χιλ. )
  5) Βαρβάρων.
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καί έλαιοφύτων έξαιρουμένων
  τής μισθώσεως των είς θέσεις.
  1) Κεφάλι. 2) Άγιος Γεώρ
  γιος, 3) Καραούλας δέτης
  Ποώτη προσφορά δρχ. 9 χιλ.
  6) ΜηΚιαοάδο.
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καΐ έλαιοφύτων.
  Πρώτη προσφορά δρ. 5 χιλ.
  7) Ζ Ώφόρων.
  Διετής ένοικίασις άνρών
  καΐ έλαιοφύτων έξαιρουμένων
  της μισθώς»εως των είς θέσεις:
  1) Βλόργια (άγρός μ. τ.
  0 640)
  2) Βόργια (άγρός μ. τ.
  Ο 860).
  3) Σαπου /τζή" λωνάοι.
  Ποώτη ποοσφορά δρ. 2 500.
  8) Σαμτιδ.
  Διετής ένοικίασις άνρων
  καΐ έλ,αιοφύτων έξαιρουμέ·
  νων τής μισθώσεως των είς
  θέσεις:
  1) Τροχάλους (άγρός μ. τ.
  2.770).
  2) Τροχάλους (άγρός μ. τ.
  7.850).
  3) Πλακούρια (αγρός τ. μ.
  3.668).
  4) Πλακούρια (άγρός τ. μ.
  3 913).
  Ποώτη προσφορά δρ 30 χιλ.
  9) ΧουδετσΙου.
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καΐ έλαιοφύτων.
  Πρώτη προσφορά δρ. 8 χιλ.
  Γ'.
  Είρηνοδικειακή περιφέρεια
  Χερσονήσου.
  ΚτηματικαΙ περιφέρειαι
  1) Κερδς.
  Διετής ένοικίασις άγρών κσΐ
  έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής
  μιοθώσεως των είς θέσεις:
  1)Πόρτες 2) Λειβάδι 3) Κα
  λιΐβα 4) Κουκαλιάρη 5) Λα
  τσίδα.
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  8 χιλ.
  2) Γωνιών
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καΐ έλαιοφύτων έξαιρουμένων
  των είς θέσεις:
  1) Χωμανός 2) Πετράδια 3)
  Καλογρδς άμτιέλι 4) Πετρά
  δες 5) Άμμος 6) Χωμονό 7)
  Πέτρας 8) Περβόλι 9) Σέχερη
  κοΐ 10) έντός τοθ χωρίου Γω
  ν ιων μΐα οίκΐα μονοδώματος
  μέ 1 παιητήρι.
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  40 χιλ.
  3) ΆβδοΟ
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καΐ έλαιοφύτων έξαιρουμένων
  τής μισθώσεως των ίίς θε
  σεις:
  1) Φραγκούλη ή Πέρδικα.
  2) Παχύ Άρμί.
  3) Άγιος Νικόλαος
  Πρώτη προσφορά δραχμ
  5 χιλιάδες.
  4) Γάλυπε
  Διετής ένοικίσσις άγρών
  καΐ έλαιοφύτων έξαιρουμένων
  τής μιοθώσεως των είς θε
  σεις:
  1) Γαλαρότοπον 2) Μου·
  λουσανά 3) Κουτέλι 4) Κου·
  λουμΐτσα 5) ΓρυλοΟ ή Πατιδ
  Βρόσι 6) Κάτω άμπελια 7)
  Νότον.
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  10 χιλ.
  5) ΒοριτσΙου.
  Διετής ένοικίασις άγρών
  κσί έλαιοφύτων ώς ακολού¬
  θως:
  α') Μετόχιον Κερδς Έλε
  ουοης έξαιρουμένων τής μι-
  σθώσεως των είς θέσεις.
  1) Πέτρας ή Καλογέρου
  χωράφι 2) Άμπελάκια.
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  25 χιλιάδες.
  β') Μετόχιον ΣφακιΓίων
  έξαιρουμένων τής μισθώσβως
  των είς θέσεις.
  1) Πέτρα Καβαλόπετρσ,
  2) Άνεμοσυκίά, 3) Σφακίδα.
  Πρώτη προσφορά δρ. 10 χιλ.
  γ') Μετόχιον Αγ. Γεωργί
  ου ΚοβοΟ έξαιρουμένων τής
  μισθώσεως των είς θέσεις.
  1) Ρούσα λίμνη, 2) Άπολέμι.
  Πρώτη προσφορά δρ. 2 χιλ.
  6) ΣκοτεινοΟ.
  Διετής ένοικίασις άγρών
  καί ελαιόφυτον έξαιρουμένων
  τής μιοθώσεως των είς θέ·
  σεις:
  1) Άγκαθωπό.
  2) ΠετροκαλύΒο:.
  Πρώτη προσφορά δραχ.
  750.
  7) Σφεντύλι
  Διετής ένοικίασις άγρων
  καΐ ελαιόφυτον έξαιρουμένων
  τής μισθώσεως των είς θέσεις
  1 Πλατάνια.
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  400. , Ι
  Δ. !
  ΕΙρηνοδικβιακή τιεριφέρβια
  Πύργου Μονοφατσίου. ι
  ΚτηαατικαΙ περιφέρειαι
  1) ΜεγΛλης Βρΰσεωο.
  Διβτής μΐσθωσις άγρών καί
  έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής
  μισθώσβως ττ?ιν είς θέσεις:
  1) "Αγ. Κωστανχΐνος, 2)
  Π?υ*άα 3) Μουλδ Μβμέτη
  4) Φτενά 5) Πϋληά Φωτία 6)
  Πίΐοασμόν, 7) Μβταξδ, 8) Μο
  θ
  Πρώτη προσφορά δ"<χ. 10. 000 2) Σχοινιά. Διετή ενοικίασιν άγρών καί έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής μισθώσεως των είς θέ¬ σεις: 1) Μουοόπουλο, 2) Μπρι- ιζΛλενας άΧ,ωνι. | Ποώτη τιοοσφορά δρ. 500 3) Μτιαδιάς. ] Διετή ενοικίασιν άνρ&ν καί έλα,οφΰτων έξαιρουμένων τής μισθώσεως των είς θέ· σεις: 1) Σώγωρο Μεζσρλίκια, 2) Έξω ό Άγιος Ίωάννη-, 3) Ποασιμά€. 4) Έξω "Αγιος Ί «ιάννης, 5) Ανατολικώς χω οιοΟ Μπαδιά μέ είοιπωμενα οίκήαατσ. Ποώτη ιτροσφορά δρ. 2000. 4) Δοαττέτι. Διετήν ένοικΐτσις άγοων χσί έλαιοφύτων έξαιρουμένων των μισθώαεων των είς θέ- σβις. 1) Έν οϊκηαα αετ' αύλής, 2) Σώχωοο, 3) Πβτράδσ, 4) Άλωνοσώχωρο- Πρώτη ιτροσφορά δρ. 1500 5) Μβσοχωριό. Διετής ένοικίασις άγρων καί έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής μισθώσεως των είς θε σεις. 1) Παληοτιήγαϊδο καί 2) Καβαλόπετρα. Πρώτη προοφοράδρ. 12.000 6) Πατσιδέρου. Διετής ένοικίασις άγρών καί έλαιοφύτων έξαιρουμέ ν ής τής μισθώσεως των είς θέσεις. 1) Λιμνοκεφάλα, 2) Πεζού λια ή Λοΰλο. Πρώτη προσφορά δρχ. 200 7) Λουρών. * Διετής ένοικίασις άγρών καί ελαιόφυτον. Πρώτη προσφορά δρ. 4 χιλ. 8) Άσήμι. Διετής ένοικίασις άγρών παί έλαιοφύτων ίξαιρουμένων τής μιοθώσεως των είς θέσεις. 1) Κρύα Βρύσι. Πρώτη προσφορά δρχ. 500. 9) Χάρακα. Διετής ενοικίασιν άγρών καί έλαιοφύτων έξαιρουμένων τής μισθώσεως των είς θέσεκ: 1) Μεγάλα κομμάτισ, 2) ΜπραγοΟ Ρούκουνα, 3) Μα καροθνα ρυάκι, 4) Καπαρδιά δες (άμπελος τ. μ. 0.400). Πρώτη προσφορά δρ. 1000. Είς τάς ανωτέρω δημοπρα- σΐος θέλουσιν έχη εφαρμο¬ γήν ο( δροι εκμισθώσεως ά κινητών κτημάτων τοθ Ταμεί- ου οί δημοσιευθέντες είς τα φιόλλα τής εφημερίδος «Κρη τικά Νέα» τής 27ης Ιουλίου καί 10 ΣεπτεμβρΙου 1937. Πληροφορίαι καί λεπτομέ¬ ρειαι επί των ώς άνω δημο- πρασιών τή"ς τοποθεσίας, έκ τάσεως,περιεχομένου καί περι Τό Βραχάσι και αί καλλοναί τού. ΒΡΑΧΑΣΙ Αύγουστος (ίνταπο μας) — "Ενα ταξ£?ι είς τί Βραχασι Ιδίως την εποχήν αυ¬ τή, είμποριϊ νά είπη καθείς βτι Αποτελεί άληθινή (ύλογία «αί με γάλη ίπόλαυσ . Ή διαδριμή, μέ τίς διαρκώς έναλλασσόμενΐς κίκό νΐς, είναι έξχιρκ-ικώΐ γοα?ική. Καί 6 δρόμος, ίίν Ιξιιρίτ^ χα- νιΐς Εναιικρό τμί,μα μεταξύ Νςχρ μίρου καί Μχλλίων, πού ίλπίζο μέν νά έπιδιορθωθζ γρήγαρα ά φοΰ ϊχει τίσην μεγάλην κίνησιν, ε·ορίσ<ΐται είς σχετιχβς καλήν κατάστασιν. Δέν κίνε δέ ή δια μή μόνον άηολαιιατική Καί τό θίχμα πού παρέ<ει τα Β?αχάσι είνε ωραίον καί ευχάριστον. Τα τιλευτιΐϊ μάλιστκ ί τη, ή κωμίπο' λις £χει σημειώ^κι προόδους είς δλους τ'.ύ; τομιΐς χαΐ κυριολΐκτι κά £χει μεταβίλλει δψιν. Έχει άποχ,τήσει νέα ώραΐα οίκήιΐατα, καταστήματα κέντρα αναψυχής κχί διασχιδάσΐως. "Εχει ήλεκχρο φωτΐσθή, έχΐι διαμορφώσει νέους δρίμους, νέχς πλατε'.οτς. "Εχει ά ποκτήσιι έργοσιάσΐα έ)αιουργΕας χ τί άλευρομύλους καί Ιχιι ίνα δημιουργηθή Επί πλέον δέ ϊχει έκτελέσίΐ καί κατασιΐΐυίζει άιέ μη, έργα έξυγιάνσεως, ύ δρ αγ α) γεΐα, αποχετευτικούς αγωγούς, κα! ϊχει άναδΐσώσεί διαφόρους έκΐάσιις χαί εχει δενδροφυτεύ- σει ίλους τού; κεντρικούς δρό ιιου;. Τώρα χατασχεΐεΐζζιι είς "Αγιον Γίώργιον Σϊληνάρι χαί του?ισιικόν περίπτερον διά τού; ξένους προοχυνητάς χαί τιεριη/η· τάς πού συρρίουν χΐθημιρΐνιας είς τό γραφΐκΰ χά! τόσον άπλό χλλα καί τόσο δηοβλητιχό μέ την θρησχευτικίτητα π:ύ έμπνίει τό τοπ«ΐ9, μέ τό ίκχλησάχι τοθ Αγ Ε ου Γεωργίου. Καί ίτσι τί ένδια φέρον το3 Βραχασιου ώ; τουριατι χοθ χέντρου αδξίνει. "Αλλωστε τό Βραχάοι μέ τό ώραίο κλΐμα, μέ τό 2φθονο πράσινο, μέ τίς έ ξαίρετες φαοιχές καλλονίς, μέ τα γεϋστιχώτατα φροθτα τού, αποτι λεΖ ίβείδδες μέρος^εΰχαρίοτου δια· μονή;. Ιδιαιτέρως δέ τό καλοχαΐ ρι. Καί 5ταν όλοχληριοθή ή ρι- ζιχή έπιδιόρθωσις κχί πισόστρω αίς τής όδοθ—πρόχειται περΐ χ εν τρικής άρτηρΕας ποΰ έξυαηρετεί ολόκληρον την Ανατολικήν Κρή την χαί ή πιοσόστρωσίς της ήρχι¬ σε χαί έξ Ηρακλείου χαί έξ Αγ. Νιχολάου—ή διαδρομή θα είνε δντως ίδεώϊης χαί τό ταξίδι χαί έδώ θα δημιουργή την μεγαλυτί ραν ψυχικήν απόλαυσιν. γραφής των υπό μίσθωσιν κτη μάτωνπαρέχονται καθ'έκάστην είς τους ενδιαφερομένους υπό τής ΓραμματεΙσς τοΰ ΤαμεΙου ΑΙ διετεΐς μισθώσεις νοοθν ται άπό τής 1 Σεπτεμβρίου 1939 μέχρι τής 31 Αύγούστου 1941. Κατά την αυτήν ημέραν καί έν τφ αυτώ τόπω διενεργηθή σεται πλειοδοτική δημοπρασία διά την πώλησιν τής έφετει νής εσοδείας τοθ έλαιοκάρπου καί χαρουποκόρπου των εξής περιφεοειών: 1) Ρογδιδς. Έλαιοκάρπου καί χαρου ποκάρττου. Πρώτη προσφορά δρ. 30. 000. 2) Άνω καί Κάτω Ασι¬ τών έλαιοκάρπου. Πρώτη προσφορά δρ. 500. 3) Κιθαρίδος. Έλα ιοκάρτιου. Πρώτη προσφορά δρ. 1000 4) Κορφών, Μετόχιον Καβαλ λαρδς. Έλαιοκάρπου. Πρώτη ιτροσφορά δρχ. 1500 5) Βενερώτου. Έλαιοκάρπου. Πρώτη προσφορά δο 1000. Έν "Ηρακλείω τβ 24 Αύ γούστου 1939. Ό ΔιευΒυντής τοθ ΤσμεΓου Μιχ. Σιουντάκης ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πιπιιραμένη ζή τεϊται διά τα ξενοδοχεΐα "Ελ¬ λάς—Κνωσός. ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Αιδάκτωρ τοΰ Πανεπιοτημίου τής Λυωνος. Επί έπταβτίαν σπουδάσας έν Λυωνα καί Παρισίους, δέ- χεται «Ις το νέον ί « τ ρ β ι ο ν «υ, όδβς Αβέρωφ (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Εναντι άρτοποιείου 'Αθοινετσίου Σφακιανάκη: 9—12 π. μ. χ«ί 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς τοΰς απόρους δωρβάν. 'Αρ. τηλ. 6-63 Έπειδή είς την αγοράν κυκλοφορεΐ λευκή ττότασ- σα άλλης μάρκας καΐ άλλης ποιότητος ουδεμίαν σχέσιν έχουσα μέ την φημισμένην καθσράν λευκήν ποτασσαν: Μάρκας «ΑΣΤΗΡ» 96—98 ο)ο διά τοθτο πρέπει νά είσθε προσεκτικοΐ καΐ νά ζητήτβ Τίάντοτε έπιμόνως άπό τόν παντοπώλην σας νά σάς δηλώση κατηγορηματικώς εάν ή λευκή πότασσα τιού σάς πωλεϊ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96— 98 ο)ο. Διά νά βεβαιωθήτε δέ άκόμη περισσότερον ζητήτε άπό τόν παντοπώλην σας νά οδς δώση Εγ¬ γραφον πιστοποίησιν δτι ή λευκή πότασσα πού σδς πωλεϊ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο. Δοκιμάσατέ 8λοι την καθαράν λευκήν ποτασσαν ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθήτε τα θαυμα- τουργά της άποτελέσματα. ΆηοχλειοτικοΙ ίίσαγωγβϊί έν Κρήτα: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ —Άφιξις γενικοΰ τεχνικοϋ Τ. Τ. Έπιθε«ρητοϋ. Αφίκετο ες την πόλιν μ άς 6 γΐνΐΜος τεχνικβς Τ. Τ 'Ρπιθίωρπ τής κ. Φώτιος Κυριάκης κρός έττιθεώρπσιν τού δΐΜτύου κ«1 των έγκαταατάσϊΐιν Τ.Τ,Τ. ΰπηρεσιων καΐ γραφείων της άνατολικης Κρήτης. Επεσκέφθη προ; τούτο πλήν των Άσυρμάτων καί Τ.Τ.Τ. ΰπηοΐσιών της πόλεώς μας καί τα Τ.Τ.Τ γοαφΐϊοι Χερσονήσου, Βρα χασίου. Νεαπόλεως, 'Αγίου Νιμο λάβυ, ■Ιεραπέτρας, Σητείας, Τζερ μιάδαιν, Καστελλίου Πβδ. κλπ. τηρηοας καταστάσεκ των έπενβ κτέων τροποποιησβ&ιν καί συμπλη ' ρώαεων, άνβχώρπσβ δέ χθές «ϊς ' Ρέθυμνον πρός επιθεώρησιν τοΰ Ι δικτΰου καΐ των ένκχταστ&σεων ' τ&ν Τ.Τ.Τ. ΰπηρρσιών της Δυτι κάς Κρήτης. Σημειωτέον ότι δια πρώτην φοράν επισκέπτωνται την νήσον μας γενικβΐ Τ.ΤΤ, 'Επιθίω ρηταΐ πρός έπιτόπιον μελέτην των άναγκών αυτής καΐ τουτο πρός τιμήν τού ήγουμένου σπμε ρον των Τ.Τ.Τ. υπηρεσίαν ΰ πουργοϋ κ. Πολυζωγοπούλου. —Ή πολεμική έορτή τού 43ου συντάγματος. Την ερχομένην Κυριακήν 3ην τρέχοντος έορτάζει τό ενταύθα 43ον σύνταγμα την έπέΐΕΐον τής πολεμικής τού δράσεώς είς μνή μνην των ένδόξκς πβσόντων άξιω ματικών καίόπλιτών τουκατά τοΰς πολέμους 1912 -1922 Ή τελετή τής εορτής θά λάβη χώραν έν τη πλατεία των στρατώνων Ρβυ σών κατ' αυτήν δέ θά πβρα οτοΰν α! αρχαί. Παρακαλεϊται έπίσης νά παραστή τό κοινόν καΐ Ιδιαιτέρως* ο! συνγβνεΐς των φονευθεντων ή βπωσδήποτ· έξο φανισθέντων κατά τοϋς πολέ μους. Τό πρόγραμμα τής τ«λβ της της ανωτέρω πολϊμικης εορτής κατηρτίαθη ώ; εξής- 1) Έπιμνημέσυνος δέησις. - 2) 'Αναφορά συνταιγματος καΐ όν© μαστικόν προσκλητήριον πεσόν των. 3) _ Πένθιμον έμβατήριον, 4) Σιγή ενός λεπτοϋ είς μνήμην τϋν πεσόντων. 5) Πανηνυριχός, 6) Κατάθεσις στβφάνων. 7) Έθνι κβς 'Υμνος. 8) Παρέλασις προ τού Μνημείου των πεσόντων. 9) Δεξίωσις είς πκρίπτβρον άξιωμα τικών. —Έκδρβμή τδν τεχνιτών ζαχαροπλαβτών'Ηρακλείου. Την προσέχη Πέμπτην 31ην Αύγούστου τό Σωματείον τεχνι των ζαχαροηλαβτών Ηρακλείου θα έχδραμη είς την παλαιάν Μονην Γοργολαΐνι έπ' βΰΜαιρΙα; τής έπετείου εορτής τοΰ 2,ωμα τβίου κατά την ιδίαν ημέραν. —Τό Ταμείον Σητείας. Την διεύθυνσιν τού Δημοσίου Ταμβίου Σητείας άνέλαβεν ό μέχρι τούδε όιαχειριστης αυτού κ. ιΊιχ. ΜαρχονικοΑακης, —Διημερεύοντα καί διανυ- κτερεύβντα φαρμακεΐκ. Σήμερον Κυριακήν 27ην Αύ γοΰοτου 6α ίιημερεύαουν τα φαρ μβικεϊα Κ. Κανακάκη, θεοδ. Θε βδωριύη καΐ. θεοδ. Γεωργιαδου. 6α διανυκτιρβυοουν δέ τα φαρ μαχβϊα Λαμηρου Κανακάκη καί Έμμ. Ζαχαριάδου. Αυριον βά οί ανυκτερ&υαουν τα φαρμακεΐα Άριστ. Χαλκιαδάκη κα* Άπβοτ. Ζαφειρίου, —Φιλάνθρωποι δωρκαί. Μάς κατετέΒησαν άντΐ στΐβά νού της Νερβπης Χκλβββυ δρ. 300 ύηό τοΰ χ. καΐ της κ. Γεωρ. Λουΐζου υπέρ τοθ Φιλανθρωπιχου £υλλ«γου ϋυριών Ηρακλειον<
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑγΙΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωία Κοιακής
  27 Αύγούστοο 1939
  120 Ώρα
  ΜΕΛΛΕΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  ΕΙΣΒΟΛΑΣ ΤΟΝ Γ Ε ΡΜ Α Ν ΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Βαρσοβίας ότι ή Πολωνία Απηύθυνε
  πρός την Γερμανίαν αυστηράν διακοί¬
  νωσιν διά τάς αλλεπαλλήλους είσβολάς
  στρατιωτικών αποσπασμάτων αυτής είς
  τό Πολωνκκόν έδαφος.
  Ή Πολωνία έπιρρίπτει άχεραίας
  τάς ευθύνας των γεγονότων τα όποία
  θά είνε δυνατόν νά προκύψουν έκ τής
  συνεχίσεως την ταχτιχής ταύτης είς την
  Γερμανίαν.
  Ο ΧΙΤΑΕΡ ΟΑ ΑΠΕΥΘΥΝΗ
  ΑΝΤΙΤΟΥΣΗΜΕΡΙΝΟΥΛΟΓΟΥΤΟΥ
  ΙΙΑΙΓΕΛΜΑ ΒΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΡΜΙΝΟΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Βε
  ρολίνου άναφέρουν ότι άντί τοΰ λόγου
  τόν οποίον επρόκειτο νά έκφωνήση αυ¬
  ριον (σήμερον) ό »αγκελλάριος Χί¬
  τλερ έπ' εύχαιρία τής άναβληθείαης τελε
  τής τοΰ Τάννεμπεργκ θά απευθύνη πρός
  τόν Γερμανικόν λαόν ώς άρχηγός τού
  Ράϊχ διάγγελμα, είς τό οποίον καί θά
  έκτίθενται αί άπόψεις τής Γερμανίας
  έναντι τής Βιεθνοΰς καταστάσεως.
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Α1ΣΘΗΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΛΟίΟΥ ΤΟΥ ΝΤΑΑΛΝΐΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). -— Ή εντύπωσις έν
  Γαλλία έκ τού χθεσινοΰ ραδιοφωνι-
  χού λόγου τού Γαλλου πρωθυπουργοΰ
  υπήρξε ζωηροτάτη. Ό λόγος τού χ.
  Νταλαντιέ προυκάλεσε τόσον είς Πα¬
  ρισίους όσον χαί είς όλας τας επαρ¬
  χίας τής Γαλλίας χαί τάς αποιχίας της,
  ένθουσιώδεις έχδηλώσεις έπιοοχΐμασίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖ0ΝΤΑ1 ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΜΑΗίΟΟΑΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήμα-
  τα έκ Παρισίων {καί Λονθίνου είς τα
  Πολωνογερμανικά αύνορα συνεχιζον-
  ται τα έπεισόαια. Έπίσης αυνεχίζονται
  αί εκατέρωθεν πχήσεις άεροπλάνων καί
  άνάλογος δράσις τή·, άνΐιαεροπορικής
  αμύνης.
  ΤσϊΜΜΑΚΙΑ ΑΙΤΑΙΑΙ-ΒΟΑΟΝΙΑΣ
  ΙΙΑΜΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΐΡΜΑΜΟΙΙΟΙΕΙΙΚίΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοθ
  άνταποκριτοϋ μας).— Κα.θ' α αγγέλλε¬
  ται έκ τοθ εξωτερικόν ή συναφθ·ίσα
  χθές συμμαχία, Αγγλίας ναί Πολω-
  νίας κρίνειονι υπό των διπλωματικήν
  κύκλων τής Εύ(·ώ*ιης ώς απάντησις είς
  τό Γερμ<*.νοσοβιετινόν σύμφωνον μή έ- πιθέβεως. Η Ι10ΛΩΜΑ ΕΝΤΕ1ΝΕΙ ΤΑΣ ΣΤΡΑ1ΙΙ1ΤΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΪΑΣ ΑβΒΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — ΊΓηλεγραφοΟν έκ Βαρσοβΐας μεαω Λονδΐνου καί Παρι· σίων ότι ή Ηολωνική κυβέρνησις έν τείνει τάς στρατιωτικάς βύτής παρα· σκευάς. ΤΑ ΪΡΟλιΉΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΛ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΤΒΗ ΗΑΑΙΑΜ ΚΑΙ ΤΒΙΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΜΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 2 6 Αύγούστου (τού άν ταποχριτού μας).—Έκ Παρισίων χαί ΛθνΟίνου αγγέλλεται ότι τα προλη- τιτίκα στρατιωτικά μέτρα συνεχίζοντα,ι είς την Γαλλίαν κ»ι την Μ. Βρεττα- νΐαν. Οαρόμοια μέτρα λαμβ^νονται καί είς τας άποικίας αμφοτέρων των χωρών. "Ομοίως προληπτιχά οτρατιω· τιχά μέτρα λαμΰάνονται καί είς άλλας χ ώραι*] τής Έύρώπης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγοθστου (16. οπηοεσΐα) — Ό τιρόεδρος τής Πολωνικήν Δημοκρατίας κ. Μοοίσκυ απήντησεν είς την τελευταίαν Εκκλησιν τοό κ. Ροθσβελτ άποδεχόμενος την πρότασιν ειρηνικήν διευ Θετήσεως των Γερμανοπολω νίκων διαφόρων. Αντιθέτως 6 κ. Χίτλερ, δέν έδωκεν ούδε μίαν απάντησιν. Παρά του¬ το, 6 κ. Ροθσβελτ μόλις έλα βε την απάντησιν τοθ κ. Μο σΐσκυ, απηύθυνε καί δευτέ ραν έκκλησιν πρός τόν Γερμσ νόν Φύρερ. Είς την έκκλησιν αυτήν, ό Άμερικανός πρόε 6ρος τονΐζει μεταξύ άλλων: «Έπανειλημμένως ίχετε (σχυ ρισθή δτι οί σκοποί καί αί επι Ή Γαλλία ειπε την τελευταίαν λέξιν της προχδές. Πως κρίνεται ό_λόγοςτοΰ Νταλαντιέ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αόνούστου ((δ. ύπηρεσΐα τής «Ανορθώσεως»). —Όλόκληρος 6 γαλλικός τό· πος άσχολεΐται μέ τό χθεσι νοβραδυνόν διάγγελμα τοθ πρωθυπουργοθ κ. Νταλαντιέ, τό οποίον δημοσιευει είς τό έμφσνέστερον μέρος καί μέ τα μεγαλύτερα στοιχεΐα, ά- ποκαλεΐ δέ την χθεσινήν η¬ μέραν, ώς «μεγάλην Γαλλι¬ κήν ημέραν» εξ αίτΐσς τοθ δι σγγέλματος αύτοθ. Ή «Ήχώ των Πσρισ'ων» γράφει σχετικώς: «Μέ σχαιάν ειλικρίνειάν ό κ. Νταλαντιέ •περιεφρόνησεν είς τόν λόγον τού την Ρωσσικήν προδοσΐαν. Ό «Φιγκαρώ» ύπογραμμΐ- ζει, «ότι είναι πλέον άδύνα τον είς την Ευρώπην νά ζή έν ,συναγερμώ, όπως εύρΐ σκετσι ήδη άπφ ενός έτους. Ή είρήνη πού ζώμεν δέν εί¬ ναι ειρήνη, άλλ' ή φοβερά γελοιογραφΐα της. Την εΐρή νην αυτήν δέν την θέλομεν πλέον. Αυτή ή ίδέα·. σονεχΙ- ζει ή εφημερίς, ένέπνβυσε τόν πρωθυπουργόν τής Γαλ λίας νά θέση την χώραν άν τιμέτωπον μέ δλα τα ένδβχό μενά». Ή «'Εποχή» παρατη ρεϊ: «Διά τοθ τολμηοοθ καί άνδρικοΟ λόγουτουό κ.Νταλαν τιέ έδωκεν επίσημον διατβε βαΐωσιν τής άποφασιστικότη τος μας». Ή «Όρντρ» χβοα κτηρίζει τόν λόγον τοθ κ. Ντα λαντιέ ώς μίαν διακήρυξιν παλλομένην άπό προοδικΐαν καί έπιφυλακτικότητα. ΤΗΐο, γράφει, μία λάμψ.ς φρονήσε ως, μία λάμψις λογι«ής. Ό «Δημοκράτης» έπάγεται: «Έμπρός είς τόν κίνδυνον ό Γάλλος πρωθυπουργός έλαβε θέσιν ανάλογον πρός την θε σιν πού καθώρισβν διά τοθ λόγου τού είς την Βουλήν των Κοινοτήτωνό κ- Τσάμπερλαιν». Ό «Μικράς Παρισινός? γρά- Φει: «Όχθεσινός λόγος τοθ κ. Νταλαντιέ καί ή ανάκλησις των στρατιωτικών άποστολών Αγγλίας καί Γαλλίας έκ Μ6· σχας, άποτελοθν την τελευ¬ ταίαν λέξιν τής ΓαλλΙας καί συνάμα σσφή προειδοποίη¬ σιν πρός τούς άντιπάλους της δπως αποτελεί ποοειδοποΐησιν καί απάντησιν είς τό Ρωσσο- γερμανικόν ή οπογοαφεΐσα χθές την νύκτα είς Λονδίνον Άγγλοπολωνική στρατιωτική συμμαχΐα. Τώρα γνωρΐζει κα¬ λώς ή ΓερμανΙα τί την άνα- μένει εάν πραγματοποιηθή, τάς πρός τήνΠολωνίανάπειλάςτης. Νέα έκκλησις τοΰ Ρουσβελτ πρός τόν Χίτλερ. Αι Γερμανικαί άντιλήφεις. διώξεις τΐ|ς Γερμανίας είναι νόμιμοι. Ό κ. Μοσϊσ*υ μοθ απήντησεν 8τι άποδέχετσι τάς προτάσεις μου πρός είρη νίκην διευθέτησιν των μετα ξύ σας διαφόρων. Εάν καί σεΐς δεχθήτε ειρηνικήν λύσιν, έκατομμύρια άνθρωπον θά σωθοθν καΓ θά Ιδωμεν άπο καθισταμένην την Εύρωπαϊ χήν εΐρήνην. Ή ανθρωπότης όλόκληρος πσρακαλεΐ δι' ύ- στάτην φοράν την Γερμανίαν νά δεχθβ την ειρηνικήν διαιτη οίαν». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Αύγούστου — ΑΙ έπΐσημοι Γερμανικαί άν τιλήψεις επί τής καταστάσε ως, συνοψΐζονται είς τό κάτω θι ανακοινωθέν τοθ ήμιειισή μου ΓερμανικοΟ πρακτορεΐου «Άπό την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν έξαρταται νά συγ· κρατήσουν την Πολωνίαν καί ν' άποτρέψουν τόν πόλεμον. Συνεπώς, αί συστάσεις τιρός την Γερμανίαν είναι περιτταΙ. Τό Ράϊχ δέν εΐμπορεΐ νά μην απαντήση είς τάς Πολωνικάς προκλήσεις». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγούστου. — Έξ έγκύρου πηγής έγνώ σθη Οτι ή ΓερμανΙα τότε μό νόν θά εδέχετο συζήτησιν καί ειρηνικήν διευθέτησιν, 6ταν θ' άνεγνωρΐζοντο έκ των προ τέρων τα δικαιώματά της επί τοΰ Δάντσιγκ καί τοθ Πολω νικοθ διαδρόμου. Ή Ρωσσογερμανική είνε μεγαλυτέρας εκτάσεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγουστον (Ιδ. ύπηρϊοία )- Έμ θβτιχδν πληρο¬ φοριών έπιβΐβαιοΰται ότι ή Γερ- μχνορωσβικη αυμφωνία «Ιναι πό λυ μεγαλυτέρας έκταβενς χαΐ ση μβσίας ά πό όσον ένβφκνίσβη κατ' αρχάς. Μβτβξΰ Γίρμανίβς καί Σοβιέτ απεφασίσθη ή διάλυ αίς της Πολωνίας καί ή διανομη της μεταξύ των. Μυστικόν πρωτό κολλον ουνοδεύει την δημοσιευ θβΐααν συμφωνίαν διά τοΰόττοίου αί δύο χ&ραι συμφΑΐνονν επί τδν εξής: α) Ή Ρωσσία έχει δικαιώμα τα καί ελευθερίαν πολιτικής καί οικονομικάς διβισδύσβως εί; την Κίναν β) ΑΙ δύο χ&ραι, Γΐρμ«. νία καί Ρωσαία, έχβυν ίαα δικαίω ματα έπιρροήςείς την Κβντρικπν καί ανατολικήν ίύρώαην. γ) Ή Ρωσσία έχβι ώικαιώματα έιτιρροή; επί των Βαλτικΐιν χωρών άπο τί λβϋίών ζωτικέν χώρον διά τα £ο βιέτ. δ) Ή Ρωσαία καί η Γβρμα νία θά διαμοιρασθοθν άπό κοινοΰ την Πολωνίαν. Καί ή μέν Ρωσσία θ& λάβη την Πολωνικήν Ούχρα νίαν καί τ6 τμήμα τής παλαιάς Λευχορηισαίβς ή «έ Γϊρμανία την ηομερανίαν. την ϊιλϊσίανκαί την υπόλοιπον έν γένϊΐ Πολωνίαν.» Ή παρκχθεΐσα εντύπωσις έν ταΰθχ, έκ των πληροφοριών αύ των, υπήρξεν όδυνηρά Τό μυστι κοσυμβοώλιον τού Χτέμματος ου ναλθόν σημβρον εη νέου βνέκρι νβν δλα τα ληφθέντα ύ«6 τής κ« β«ρνήσϊως πολβμικά μετρα. Είς την Γαλλίαν έπίσπί ένβτάθη η έπιστράτβυσις νβνιχβυθεϊσα εις δ λην την χαράν. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 26 4ύγού στ©».— Ό μ, Γκαφένχ© εδεχθη αίς πολύωρον αυνβργαβίαν τόν πρεσβευτήν τής Πολωνία:». Άποτυγχάνουν αί προσπάθειαι τοΰ κ. Ροΰσβελτ; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αδγ&6ατου (ίδ. δτ.ηρισίο).— Αι προσπάθειαι τοθ κ. Ριθοβελτ υπέρ τής Εΰρώτιης δτι τα άπόγευμα χθ|ς| 4 Ντίθτσε εδέχθη τόν πρεσβευτήν τής Γιρμανίος συνοδευόμενον ίιπό θ(ΐορ(.0νται άπ&τυχοθσαι <ξ αίτίας τοθ κ. ΐσιάνο. Ό Γιρμανός πρε τίς Γερμανίας καί τοθ άρχηγοθ -·-■--ν ' — τίς Γερμανίς κ τ ρχ,γ της πκυ ίίιιξεν αδιαφορίαν χαΐ ίέν ατιήντηοεν ιίς την ΙκκΡη σιν πιΰ Ιλο 6εν. Έν τούκις, οί ΆμεριχανοΙ άσχολοθνται εισέτι μέ την εξεύρεσιν λύσεως τής κρί σιιος χαί σωτηρίας τής είίήνης. Κατά τγ^λιγραϊήματα έκ Ρωμης, οί Ίταλικοι χύχλοι φρονούν ότι τής ταχύτητος μέ την όποί ξλΐ ά ιψ ής χης μ η αν ιξιλΐσσ&νται τα γεγονάτα είναι αΐύνατος οιαδήποτε πρό βλεψις. Τα αΰτά τηλεγραφήματα οβευτής επέδωκε είς την κ. Μςυ οολίνι διακοίνωσιν την οποίαν είχι λάβει 4 τηλεφωνιχώς παρά τοθ χ. Χίτλερ. Ό Ντοθτσε άπήν τησεν άμία»ς δι' ίπιατολή{. Την ΙΟην |χτίΡινήν 4 Γερμανός πρε α6ευτή|< έπίίωκεν είς τςν Ντ&Ο τσι χαί δευτέραν διακοίνωσιν θ Φύρερ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Αύγουστον— Ό χ. Χίντιρσον μετέβη ιίς Ντάουνιγκ Στρήτ την μεσημβρίαν καί επέδωκεν είς τον χ. Τσίμπερ ΑΝ1ΚΟΙΚ1ΣΙΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ 2ΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ2 Ήν ΜεραρχΙα ί'χουσα ύπ' όψιν της βτι τίνες *>« των χβλουμίνΜν
  πρός εκπαίδευσιν οπλιτΐιν δυνα
  τόν νά ίύρίσχωντοιι έν Κβητη,
  ε'ίτί λόγω προσωρινάς διαιμονής,
  είτε μονίμου τοιαύτης γν^ρίζει
  δ τι δια διαταγής τοϋ Ύπουργ«1ου
  Στρατιωτικών.
  Καλοΰνται οί κάτωθι οπλίται
  τί. ν κάτΝθι ϋίτλων, Ε. Λ., κβί κλά
  σεων:
  1.— Πΐδινίν Πυροββλικβν «)
  τ&ν Μλάοευν 1936 κβΐ 1937α των
  Λ. 13, 16, 27. 28, 30, 31, 32, 33,
  Κ, 65, 68, 7«,
  εθ των ·ύτών ώς άν μ χλ«αε»ν
  τδν Ε. Δ. 2; 3, 4, 5, 42.
  Π.- Βαρέως Ιΐυρεβολικου α)
  των χλαοΐΜν 1936 και 1937α τδν
  •5. Δ. 13, 16, 28, 30, 31, 33, 50, 65,
  69, 74.
  β) ιων χλάοιων 1936 καΐ 1937α
  τ&ν Ε. Δ. 27 καί 32.
  Υ) της κλάθϊως 1937α των Ε.Δ.
  2, 3. 4, 5, 42. 111— Όρειβατικοϋ
  ΠυρββολΐΜοΟ α) τ&ν κλάσεων
  1936 καί 1937 τδν Ε. Λ. 13, 28, 31,
  33, 50, 65, 68, 74. β) ι&ν οχύτων ως
  «νω χλαοενν των Ε. Δ. 16, καί
  30, ν) τ&ν «ϋτών ώς άνω χλβσβων
  ·&ν 2, 4. χβι Α 5, δ) των αυτών ώ;
  «νω «λαοεβ,ν τ&ν Β. Δ. 27. Μαί
  32, β) τ6ν «ύτών <ι$ άνω λαιν διακοίνωσιν τοθ χ. Χίτλερ, ουδέν βμως ανεκοινώθη ίπισή μως. Ή τηλεγραφική καί τηλε φωνική αυγκοινωνία τί|ς Γΐρ μανίας μέ τό ίξωτερΐκόν διεκό π»] χ6ές την νύκτα. Τό «Μεσατζέρο» γράφει δτι ή ανθρωπότης ίέν «ιστεύει άκίμη δ τι ή τραγωδία είνε άναπίφευκτος. Ή οιπλωματική δραστηριότης αί έκκλήσεις τεθ Ροθσβελτ χαί τοθ Πάπα, γράφει, άποτιλοθν φως ίλ πίδος μέσα είς τόν σκοτεινόν διε θνή όρίζοντα ^καί ένιοχύοον την ιδίαν των ειρηνικων διαπραγμα τεύσεων. τδν Ε. Δ. 15, 24. 40, 75. 16, 31. 50, 74. 65, 30. 68. 23 33, β) τδν αΰτδνώϊ «ν» κλααεων τ»ιν Ε. Δ. 27, χαί 32. γ) τδν κλα· σ«4»ν 1934, 1935, 1936. 1937. τδν Ε. Δ. 10,15,24, 40, 75. Υ.-Τηλ. γραφηται α) τδν κλ4»ο«ων 1935. 1936, ««ι 1937, τδν Ε. Δ. 13, 31 τβν ^λάΜΜν 16' 3°' 65' "" *>
  τδν Ε. Δ. 2, 4, 5.' 42, 27 28*
  32, 33. γ) τδν χλβσβων 1935, 1936*
  »Ι 1937, τδν Ε. Δ. 15, 24, 40
  /*. Ημβρα παρβυοιάσεως τούτων
  ε .β Ι*ίνΓ11?νΑ·3 193'
  Ύηβ9)γβς.
  33 Πρωινη
  πι
  ΤΗ!
  ΕΙΣ
  ΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ
  ΙΟΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ
  ΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΡΟΥΣΒΕλ
  ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ
  ΕΙΠΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Αύγούστου (τού αν
  ταποκριτού |*ας). — Ό πρόεδρος τής
  Πολωνιχής Δημοκρατίας κ. Μοα.σκυ
  απαντών είς την έκκλησιν τού Ηροέ.
  δρου Ρουσβελτ δέχεται τό περιεχόμε·
  νόν αυτής. 9
  Ό κ- Ιϋοσίσκυ εις την απάντησιν τού
  ταύτην προσθέτει χαρακτηριστικώς ότι
  εΰχεται ολοψύχως όπως ή τόσον άνθρω
  πιστική έκκλησις τού Προέδρου των ΊΙ
  νωμένων Πολιτειών τελεσφορήση, συν
  τελοΰσα ταχέως είς τόν γενικόν κατευ
  νασμόν.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ
  ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΒίλΤ
  ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΛΗΣΕΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 36 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βερολί
  νού τηλεγραφήματα ό χαγχελλάριος Χί
  τλερ εδήλωσεν είς τόν πρεσβευτήν τής
  Μεγάλης Βρεττανίας κ. Χέντερσον ά
  ναφορικώς μέ την πρός αυτόν άπευθυν
  θείσαν έκκλησιν τού , ΠροέΒρου Ροΰ¬
  σβελτ ότι δέν άποκρούει εντελώς την Ι¬
  δέαν τού περί συγκλήσεως διεθνούς δια
  σκέψεως.
  Συγκεκριμένως ό Φύρερ φαίνεται ά
  ποδεχόμενος μίαν των λύαεων των προ
  ταθεισών υπό τού Προέδρου ^Ρού-
  σβελτ υπό ωρισμένας προυποθέβεις έ
  ξασφαλιζούσας τα συμφέροντα τής Γερ
  μανίας.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙΣΤΑΣ1ΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Αύγούστου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον πρακτο¬
  ρείον φέρουν την διεθνή κατάστασιν
  ώς μάλλον, στάοιμον.
  Κατα την γνώμην των διπλωματι-
  κων κύκλων ή χατάσ βάσις δέν εσημείω¬
  σε νέαν έπιδείνωβ'.ν.
  ΑΝΑΒΙΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοθ άν
  ταποκριτού μας). — Κυκλοφορούν φή¬
  μαι είς τό εξωτερικόν ότι τό συνέ¬
  δριον των έθνιχοσοσιαλιατών τής Νυρεμ
  βέργης θα άναβληθή κατα τρείς έβδομά-
  δ*ς έντολή τού χαγκελλαρ£ου Χίτλερ.
  Ο ΙΑΗΟΝ 0ΡΕΪΒΕΥΤΗΣ ΕΗΕ.1ΚΕ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούβτου (ίδ.
  υπηρεσίαι).—Ό έν Βερολίνω πρεσβευ-
  τής τής Ίαπωνίας υπέβαλεν είς τόν
  ίδιον τόν χαγχελλάρεον Χίτλερ δια¬
  μαρτυρίαν δια την σύναψιν τού Γερ-
  μανορωσσικού συμφώνου. Ώς ετόνισεν
  ό Ιάπων ηρεσβευτής τό γερμανορωσ-
  σενόν σύμφωνον άντιτίθεται είς τό με·
  το»ξύ των κρατών τού άξονος χαί τής
  Ίαπωνίας ύπογραφέν άντικομμουνιατι-
  κόν σύμφωνον-
  Ο
  ΕΙΣ
  ΤΗΝ
  ΟΛ
  ΓΕΡΜΑΗΙΚϋΗ
  ΜΕΤΑΒΗ
  ΟΡΟΤΕΥΟΙΣ1Ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούστου (16.
  ύπηρεαία).—■ Έκ Βερολίνου μετεδόθη
  ή πληροφορίαι ότι ό λ. Μολότωφ θά
  μεταοή είς τό «Βερολίνον διά την χύ-
  ρωσιν τού ΓερμανοσοβιετικοΟ συμφώ-
  νού.
  ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούστου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Τό Βέλγιον εκάλεσεν υπό
  τα δπλα 3 ήλικ.ας έφέδρων αΐτινες
  θά άποδώσουν 31Ο.ΟΟΟ στρατοθ.