97721

Αριθμός τεύχους

5253

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^—————————ιε—ειεπεν■_εε_Μ_ι______Β____Η~ΙΙΜΙΙΙ_____Η_Η_____Η~ΜΗΙΜΙΜ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 8
  Ιξάμηνος 8
  Άμερικής
  έΐηαία δολ. 16
  Ιςάμηνός > 8
  ΪΤμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  29
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1939
  ΪΗΕΪβΥΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5253
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ- Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΕΠΈΣΤΡΕΨΕ ΧΟΕΣ
  ^———______:~™_!ΐ^——~~"~Τ~~~~* ' " ~——■-- _____________ ... _ ._____ _ _ ._____________________________________ _______ ■ ' " Ι ————~~~_
  ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ 24ΩΡΟΝ
  ΠΟΥ ΔΙΗΝΥΣΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Αύγούβιου (!5ι
  αιτέρα υπηρεσίαι τής «Άνορθώ
  σεως»).—'Η κατάστασις έξαχολου-
  θεΐ νά είνε αοβχρωτάτη. Αί κρί-
  σιμοι στιγμαί τάς οποίας δΊανόει
  ή ανθρωπότης δΐν παρελθόν. "Ο
  Ύπάρχουν έλπίδες
  διασώσεως τής είρήνης.
  ΑΙ Αγγλικαί προπσρασκειιαΙ
  Κατα "«λΓρ^φορΙας βτ,Ινει μέ πυρετώδη ταχύτητα
  ωθείσβς εί έδό - - Α
  ^~η ρφορας
  μή βεβαιωθείσβς είνε ένδεχό·
  μενον νά κληθ{) έκτάκτως τό
  Ράϊχσταγ διά νά εξετάση τάς
  Άγγλικάς προτάσεις.
  Τό άπόγβυμσ τής Κυριακήν
  λ«ι αί κυδερνήσεις συνεχίζων ά· ό Φύρβρ εκάλεσε χον έν Βε·
  βιάχοπον άγωνιώϊη προσπάθειαν
  πρός άπάμδλυνσιν των έπιμάχων
  ζηΐημάτων χαί των άναποφεύχτων
  έκ τούτων συνεπειών.
  —Ή Αγγλικη κυβέρνησις ειρ
  γάσθη καθ" 8λην την χθεσινήν ή·
  μέραν διά νά ίτοιμάση την άπαν
  τησιν τής 'ΑγγλΕβς πρός τί,ν δι
  «κοίνωσιν «Ο Φΰρερ τής οποίας
  ήτο χομιστής ό χ. Χέντερσον.
  Τάς πρώτας απογευματινάς ώ
  ρας ό λόρδος Χάλιφαξ μετέβη είς
  Ντάοιινιγκ Στρήτ ίπου εγένετο
  δευτέρα 6πουργ:κή σύαχΐψΐς με
  ταξυ των χ. χ. Τσάμπερλαιν, Σέρ
  Χόαρ, Σέρ Σάϊμον, Μβκδόναλ, Χ
  ΜπελΕσοα, Χάλιφαξ παρισταμέ-
  νού χαΐ τοθ χ. Χέντερσίν.Άργότε
  ρον επηκολούθησεν υπουργικόν
  επί παρουοία δλων των μελων
  τής κυβερνήσεως χαΐ τοθ χ. Χέν
  τερσον, δστις άλλωστε παρίσταςαι
  είς δλας τάς μεταξύ δπουργών συν
  εργασίας.
  'Η Γαλλία
  είς πυρετώδη
  κίνησιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 -ύγούστου.—
  Ό πρωθυπουργός κ. Νταλαν-
  τιβ συνειργάσθη σήμερον την
  πρωΐαν μετά τοθ σχρατάρχου
  Γκαμελέν καί τοθ άρχηγοθ
  τοθ ΓαλλικοΟ στόλου. Ό κ.
  Μτοννέ συνειργάσθη μβτά
  τοθ πρεσβευτού τής Πολω
  νΐας.
  —Ό έν Γαλλία εόρισκόμε-
  νος αύτοκράτωρ τοθ Άνάμ
  επισκεφθείς τόν Γάλλον υπουρ
  γόν των Άποιχιων εζήτησε μέ
  σον ταχείας έπιτροφη'ς είς την
  χώραν τε υ διά νά έτοιμάση
  τούς ύτιηκόους τού πρός ττο-
  λεμικήν δρασιν καί θέση. αύ·
  τούς είς την διάθεσιν τής Γαλ·
  λΐας. ______
  Ή Ιταλία
  είνε φιλειρηνική.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Αδγοόστου.—
  Κατ' είδήσεις έ« Ρώμης τό χυ
  ριαρχοθν έν Ιταλία πνεθμα είνε
  μβλλον φιλειρηνιχόν. 'ϊπάρχει τό
  συναΐοθημα ίτι είνε άχόμη δυνα
  τόν νά διασωθη" ή παγχόσμιος εί
  ·ή*η, ίφ' δοον τΐβοτε τό άνεπα
  νδρθωτον ίιν συνέίη μέχρι τής
  στιγμάς.
  Ή εφημερίς «Πέπολο ντί Ρό
  μα» γράφει σχετικώς τα εξή
  «ΟΙ άλθρωποι τβν ΰπευθύνων χρα
  των άς αταθμίαουν καλώς τί ζή
  τήματα ηοο δημιουργοθν την νευ
  ριχότητα των ημερών, άς έπι?ιώ
  ξουν τάς άναγχαΐας προφυλάξεις
  διά νά σώσουν την άνθρωπότητα
  Ιστω χαΐ την δατάτην στιγμήν.
  "Ας απεόαοιιν ίμως διότι άπό την
  άβυσσον τής χαταστρεφής ίέν μας
  χωρΐζουν πλέον ημέραι άλλά ώ
  ραι. ΟΙ στρατοί Πολωνίας χαΐ
  ΓερμανΙας, είνε ί)5η άντιμενωποι
  είς τα σύνορα».
  Σχετικώς μέ χήν απάντησιν τής
  Αγγλιχής κυβερνήσεως πρός τόν
  Χίτλερ οί Ίταλιχοΐ χύκλοι φρο
  ν-οθν 8τι ή Βρεττανική απάντησις
  τής οποίας χομιστής θα είνε δ
  Χίνΐερσον δέν θά είνε ή τελευ
  ταία χαί δτι ή Αγγλικη χυβέρ
  νησίς θά ζηιη" απλώς διευχρινή
  «εις.
  Κατ' Αλλας πληροφορίας ή Αγ
  γλία θ' άπορρίψη τάς προτάσει
  Χίτλερ χαί θά κάμη άντιπροτί
  σεις.
  Ό Φύρερ"
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Λϋνοοστου.—
  Κατ' είδήσεις έκ ΒερολΙνου ό
  Φύρερέκάλβσεν είςτήν καγκελ-
  λαρΐαν τούς βουλευτάς συνο·
  μιλήσβς μετ* αυτών ««' άρ-
  ρολΐνψ Γάλλον πρεσβευτήν
  καί τοθ έπέβωσε δύο επιστο¬
  λάς πρός Των Νταλαντιέ, την
  μίαν κατόπιν τής δλλης, σχε¬
  τικάς μέ τό Γβρμανοπολωνι-
  κόν.
  'ΕπΙ ποδός πολέμου
  10 Ικατομ. άνδρών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Αύγούστου.
  —Υπό των αρμοδίων κύκλων ' τόν.
  τό Αγγλικόν κράτος βτι, εί¬
  νε αδύνατον νά εΐξβύρη τις
  τούς άκριβεΐς άριθμούς άν¬
  δρών, στελεχών καί σωμάτων
  άτινα θά κινητοποιηθοθν είς
  περίπτωσιν πολεμικήν συρρά
  ξεως έπειδή τηροθνται μυ
  στικοΐ.
  Είνε έν τούτοις γεγονός συ
  νεχΐζει τό Λονδίνειον φύλ¬
  λον, 6η 6 Άγγλικός στρατός
  τοθ 1939 παρατάσσει 32 πλή
  ρεις μεραρχΐας Εναντι των 6
  τάς οποίας συνεκρότει μόλις
  πρό ετους. Καί τουτο τόν κα-
  θιστφ Ισότιμον μέ τόν Γαλλι¬
  κόν καί τόν πολωνικόν στρα-
  ή κατάστασις θεωρβΐται πάν-
  οτβ άβββαΐα. Όλα τα Εύ·
  ρωπαΐκά κράτη ευρίσκονται
  (ς τόσον πυρετόν στρατιωτι¬
  κόν προπαρασκευήν ωστε νά
  ΐνβ αυτήν την στιγμήν έ-
  πΐ ποδός πολέμου 10 έκατομ.
  άνδρων.
  Μερίς τί)ς Άγνλικης δημοσΐ
  άς γνώμης φρονεί έν τούτοις
  6τι τόν λόγον θά έχη καί πά-
  ιν ή διπλωματία. 'Η Άγγλι
  κή κυβέρνησις μετά τής Γαλ
  ική*ς «ύρΐσκονται είς συνεχή
  συνεννόησιν, μετά τής Βαρσο
  βΐας καί τής Ούασιγκτωνος.
  Μετά τό υπουργικόν συμ¬
  βούλιον τό οποίον συνεκλήθη
  τρΐς έντός τής ημέρας έξεδό·
  ση λακωνικόν ανακοινωθέν αγ
  γέλλον χαί νέον υπουργικόν
  ΑΙ συνεννοήσεις
  ΧΙτλερ—Μουσολίνι.
  ΡΟΜΗ 28 Αύγούσίου — Τό
  σημαντικώτερον γεγονός τής χθε
  σινής ημέρας έν τί Ίταλιχ{) πρω
  τευούση δπήρξε ή πρός τόν χ.
  Μουσολίνι διακοίνωσις τοθ Χίτλερ
  ήτις τοθ επεδόθη μέαφ τοθ έν
  ταθθα ΓερμανοΟ πρεσβευτοθ χαί
  ή όποία αποτελεί συνέχειαν τής
  άνταλλαγής γνωμων μεταξύ των
  ϊύο άνδρών.
  Είς την συνεχή αθτήν άνταλλα
  γήν άπόψεων μεταξυ Χίτλερ—Μο^
  οολίνι οί Ίταλικοί κύκλοι άποδΕ
  δουν εξαιρετικήν σπουδαιότητα
  διότι τονίζ^υν άποδεικνύεται ή
  σημασία την όπο'αν Ιχει ή στάσις
  τί)ς Ιταλίας επί τής έν γένει χά
  νο5οτ, είς 300 χιλ.
  Καθ9 δλον τό μήχος των Γερ
  μκνοΐτολων ιχών συνόρων συνεχί
  ζονται αί σιιγχρούσεις καί τα αί
  ματηρα έπεισοδια.
  ΜΟΣΧΑ 28 Αύγούσίου.—Μέ
  μεγάλην ηρεμίαν παραχσλουθεΐται
  ή εξέλιξις τί): Εύρωπαϊχήζ χατα
  στάσεως, μετά την έξισνάλισιν
  τν]ς οΊδετερόιητος των Σοβιέτ.
  Οί άομόδιοι κύκλοι δέν πιστεύ
  ουν είς την πιθχνοτητα τοθ πολί
  μου. Ό πρεσβευτής τής Γαλλίας
  χ. Ναγκιάρ ανεχώρησεν έπιστρέ
  φων είς Παρισίους.
  ΟΓΑΣΙΓΚΤΩΝ 28 Αυγο6«ου.
  —Ό χ. Ροθσβελτ παρβχολουθεΐ
  μετ" έντατιχής προσοχί)ς την ε¬
  ξέλιξιν τής διεθνοθς χαταστάσε
  ως. Πάντως δέν άντιμετωπίζει
  πρός τό παρόν νέαν επέμβασιν
  έφόσον δέν έλαβεν ουδεμίαν άπαν
  τησιν άιτδ τον Φ6ρερ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ ~28""Αδγο6στου. —
  Τό Χαβ£ς πληροφορεΐται επί
  ση; έχ Βισχώνης των Ήνωμένων
  Πολιτειων δτι ό Άμεριχανός δ
  πουργος των Στρατιωτικών έδήλω
  είς τόν τύπον δτι ή Κυβέρ
  Ιτοιμάζετοκ κυρετωδος διά
  την τροποποίησιν τοθ νόμου περΐ
  ούϊετερότητος. Κατ' άλλας πληρο
  φορίας 6 Πρέεδρος Ρ&Οσβελ '
  είς νέον διάβημα δπέρ τής
  είρήνης, άπο χοινοθ μεθ' δλων
  την νοτιαμεριχανιχών χρατων.
  σεν
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ
  ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Φ. ΠΑΠΕΝ ΠΕΡ1 ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  διοικήσεως τοθ Τουρκικοϋ στρατοϋ
  ΑΓΚΥΡΑ 28 Αύγβΰστβυ
  (Ιδιαιτέρα ύηηρεσία «Άνορ-
  θώσειυς>).— Ό Γερμανός πρε
  σβευτής φόν Γάπεν έπιφορ-
  τισμένες με «ιδικήν εντολήν
  ίπεσκίφθη χδίς τόν Ισμέτ
  Ίνονοϋ χαί τεΰ έττρότεινε ·■
  πως Λ Τουρκίοι πβραμίίνη
  βύδβτέρ» είς περίπτωσιν Εο·
  παΐχής ουρρδς
  Ό Πρέείρος τής Τουρχι-
  ΔκΡ«τί«ί * '·ν··
  χϋ5 ΔημβκΡ«τίί _
  νού απερριψε τας χ·μιοθβί-
  σας υπό τοΰ φόν Πβπ»ν
  Ισμέτ ΊνονοΟ συζηιών επί τοθ
  ι των επιτελων τής ανωτέρας
  Γερμανικαί πρβταοεις τβνί
  σας (τι τό Τουρκικόν χράτβς
  θά παραμείνη πιστβν είς
  τάς ύποσχέοεις ουμμαχίας
  τάς οποίας Ιχει άναλάβει &< ναντι τής Αγγλίας καί Γαλ λίας. συμβούλιον μετά τό οποίον ό κ. Χέντερσον θά άνεχώρει επι στρέφων είς Βερολίνον κομι στής της Βρεττανικής άπαντή σεως πρός τόν Φορερ. Τεράστιαι αί Αγγλικαί προπαρασκευαΙ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Αύγούστου. -•Οί «Τάϊμς» γράφουν διά τάς στρατιωτικάς τιροπαρα σκευάς είς τάς οποίας ττρο- ταστάσεως χ«1 ττ]ς εξελίξεως της Ό έν Ιταλία "Αγγλος πρισβευ τ*ς κ Αωρενς εΐχε χθές μακράν συνομιλίαν μετά τοβ χόμητος Τσιάνο επί των τελευταία» γεγο νίτων χαί τ<)ί εκβάσεως τί)ς 8» χ«τ«οτάοι~ς. ΒΑΡΣΟΒΙΑ 28 Α&γοόστου.— Οί άφιχθέντεί έκ τής Σλοβαχίας «ρόσφυγες άναβ-βάζουν τους Γ«Ρ , συγχεντρωμένους καί άνα * ύθ τί3ί ψΒΐ εΐί τ* Ζλοβακοπβλωνιχά Ήτουρκική απάντησις ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Αύγούστου. —Ή απάντησις τοθ κ. Ισμέτ ΊνονοΟ πρός τόν ..έν Άγχύρα Γερμανόν πρεσβευτήν φόν Πά πεν κρίνεται μεγάλης σπου δαιότητος δεδομένου βτι ή Τουρκική γνώμη έχει διά τάς πσρούσας κρισίμους στιγ¬ μάς μεγάλην βαρύτητα επί Νεοκαταταγέντες "Ανγλοι στρατιώται Ικγυμνάζωντσι κυρετω· Βώς είς την τέχνην των οΊλων. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΡΙΣΙΜΟΤΕΡΑΙ ΣΤΙΓΜΗΝ ΑΝΤΙΑΑΑΓΗΣΙΝ1ΙΛΙΟΙΙΠΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΤΛΕΡ - ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 νύ (1δ. ΰπηρ«σί« «'Ανορθώσβΐίς».— Διακοινώσεως αντηλλάγησαν οή· μερον μβταίΰ Χίτλβρ καΐ Ντα λαντιβ. Τβ κείμενον των άνταλ λαγειβΝν ΰπβ τώ «β ν επιστολήν δι«Μθΐνώαε«ν άνβκβίνωσβ είς τόν τύπον έ δόκτωρ Γκαΐμπελς. Είς την πρώτην διακοίνωσιν 6 Χίτλερ ετόνισε δτι δέν δόν» ιαι νά παραταθή ή τυραννικη διά τα έκατβμμύρια Γερμανων της Π«λειν(βτς' κβττάσταβις χ«1 δτι ζή τή την άμβσον ρύθμισιν τής καταστβσβως αυτής. ©« έλυ πβμβον βκθυτκτα έλν έχύνετβ ΓνλλΐΝβν καί ΠολΜνικον αΐμ« δταν θά προεβαινκβΐς την βρι στικήν ρυθμιοιν τβν δι«φορ»ν μου με την Πολωνίαν. Συμφώνως πρός τάς άνακοινύ οεις τβΰΓκαϊμπελς β κ.Ντ«λ«ντιέ άκήντησε μέ τα ίξϋς ««ρίηου: της δράσεώς των Βαλκανΐων,0"*·, ά η Ι Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ «Σας είνε γνωβτή ή έμμονος άφοσίωσις τής χώρας^* μου είς τό ίδεώδες τής είρήνης. Άλλά μάς είνε αδύ¬ νατον νά μή φανώμεν συνεπεϊς είς τάς ύαβχρεώσεις τάς οποίας άνελκβομεν άπέναντι ωρισμένων φίλων μας, ϊπως τής Πολωνίας. Εάν δέν τό έκάμναμεν θά δι» πράτταμεν άτιμίαν. Κα| ό Γαλλικής λ«ός δεν ίχει ολι¬ γώτερον συνείδησιν τής τιμής τού, άπό τόν Γερμανικόν λαόν. ϋ Είς τάς παρούσης > κριοίμους στιγμάς τάς οποίας
  Φιανύομεν δέν εΐμπορώ νά μή οάς τονίσω ίτι ή τύχη
  της είρήνης τοΰ κόσμου ευρίσκεται είς τάς χείρας οας. ■
  Είξεύρετε τα οΓηθήματα πού με έμπνεουν έναντι
  οας καί τα φιλειρηνιχά αίσθήματα τής Γαλλίας έναντι
  τοΰ γερμανικόν έθνβυς. Άλλά διά τα αίσθήματα αύτφ
  δέν δυνάμεθα, δέν είνε. κάν ανθρώπινον νά μή τηρήσω
  μέν τόν λόγον μας πρός την Πολωνίαν. -
  Διακηρύττη» την καλήν διάθεσιν ημών καί τβν φί¬
  λων μ«ς υπέρ των ειρηνικων λύσεων. - . Ι
  Σάς διαβεβαιοί δ' ότι ή άλληλεγνύη μας μέ την
  Πολωνίαν δέν θά την έκηρεάσα είς τό νάρνηθή είρη-
  νίκας λύσεις των διαφόρων σας. - ■ - )
  Καί ουδείς δύναται νά πιστεύη ίτι θά κηρυχθή
  πόλεμο;, δστις θά έπισοωρεύση τόσας καταστροφάς ό7
  λέθρου, χωρίς την προσπάθειαν μιάς προηγουμένης άπ' εί
  θείας συνεννοήσεως μεταξύ Γερμανίας καί Πολωνίας. Ιι
  Είσθε παλαιάς πολεμιστής ίπως καί έγώ χαί ίχετε
  γνωρίσει την φρίκην . τοΰ πολέμου. Διά νά αποφευχθή '
  ό πόλεμος αύίό;, εΐμαα ετοιμος νά χαταβάλω καθ· !
  προσπάθειαν διά μίαν ειρηνικήν συνεννόησιν. *■—
  ΕΔ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ».
  Η ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ" ΦΥΡΕΡ
  Είς την επιστολήν ταύτην
  τοθ μ. Νταλαντιέ ό Χίτλερ άπήν
  τη ο* έχτβνώς μέ τα εξής:
  «Ουδέποτε ηννόησα τάς εΰθύ
  νας ποϋ φέρβυν οί άρχηγοί των
  κρκτών Γνωρίζω πόσον ά «β
  χθης είναι ό πβλεμος. Ύπηρξα
  βτρατιώτης ώς καί ύμεΐς. Ουδένα
  λόγον έπβμίνως έχω ά έπιθυμώ
  τόν πόλεμον. "Οταν εδοσκ την
  διβιβεβοτΐΜθΐνεΙς την Γαλλίαν δτι
  ή απόδοσις το& Σάαρ θά έ'θβτβ
  τέρμα είς τάς έδαφιχάς διαφοράς
  μας κ«1 δτι ουδεμίαν πλέον ά$ί
  ώσιν θά είχα άπό την Γαλλίαν,
  ώμίλουν μετά πάσης εΐλιχρινείκς.
  Τα όχυρωματιχά Ιργα τα ό
  ποία έστοίχισαν καί θά στοιχί
  σουν εχατομμυρια άκόμη, είναι
  απόδειξις δτι είς τό σημείον αύ
  τό ίοτήριξα οριστικώς τα ούνο
  ρα της Γερμανίας Τό ότι δέ
  ετέθη τέρμα είς την έχθρότητα
  τβν δυο λαών μας τό διεπιστώσα
  τε κατά την περυσινήν σας επί
  σκέψιν είς τό Μόναχον άπό τάς
  έκδηλώσεις συμπαθείοις τού Γερ
  μανικοβ Λαοδ κρός τό πρόσωπον
  διά την περίπτωσιν
  συρράξεως της Εύρώπης,
  βαν είς τα δντικά ουνορά, Αύτό
  χο
  •Ιί
  βμως δέν σημαίνει δτι δέν ϊ
  μέν διχαιώματα χαί αξιώσεις ι
  άλλους τχμεΐς. Είς την Πολωνί
  αν δυο έχατομμύρια Γερμαν&ν
  ύφίστανται τό μαρτύριον τής
  ΰπβδβυλώσεως. λ
  Οί Πολωνβΐ ένθαρρυνόμενοί
  υπό της Αγγλίας ηρνήθησαν νά
  άπβδβχθοΰν την γβνομίνην πρός
  αύτούς πρότασιν μου, καί ήτις ι
  άν εγένετο δεχτή θά έξησφάλι
  ζβ εΐχοσαετή Εύρωπαϊχήν είρή
  νην.
  Αντιθέτως οί ΠολκνοΙ ύ
  ύ ό θ Α
  *
  ς ΠολκνοΙ ύπβκί-
  νούμενοι υπό τοθ 'Αγγλιχου τώ
  που χά Ι ένβαρρυνβέντες έκ των
  πρός «ύτοΰς έγγυήθίων της Γαλ
  "ίοις χαί "Αγγλίας, δέν ϋθεσαν
  δρια είς τα β«σ«νιστήρι« χά!
  ίίς τόν οικονομικόν πόλεμον
  χατά των Γερμανών. αί δέ αϊιώ
  σβις των έ'φθασοιν είς τό ίσχ«
  τον σημείον τής Ιτ«μότητοί·_^
  Δέν Θ4λω νά έπεχταθϋ επί τδν
  βιαιοκρανι&ν κ«1 ταπεινώσβων
  των Γβρμανιχων μειονοτήτΜν. ΰά
  ίίθελον μόνον νά έρωτηοω Υμάς
  1>ς Γάλλον πατριώτην: 'Ι-.άν «υρί·
  αχεσθε είς την θέσιν είς Ην «Ορί-
  βκομαι έγώ τί θά έκάμνατε; "Εάν
  Γάλλοι πολίται χατΐπιίζοντο θά
  (Συνέχεια είς την 4ην σελίδας
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Ό σατανάς καλογήρου
  1
  ι
  Ι
  Ευα
  ϋϋ
  Α
  Τα περιπαθέοτερον
  άνάγνωσμο
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Μα·
  νεκέν» μ έ τούς Τζόαν Κοάουφορδ.
  καΐ ΣττενσερΤρέϊσυ Την Πέμπτην
  «Πληγωμένος Ά·τός» μέ τόν
  Σάρλ Μιτουαγιέ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον β'θταν
  ή ·Οχη κυβερνδ» μέ τόν Φερναν
  τέλ.
  Δευτέρα. Πέμπτη. Σ4ββατο, Κυ
  ριακή ώρα 8 5 μ μ. άπογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρε)νρ«μμ»29ης Αό
  12.25 Σήιια — Έθνιχός "ϊ
  μνος—Τμνος Νεολαίας.
  12.30 'Αποοπάαμ·»τα άπδ δή
  ρίττις χαί μουσική χοροθ (δ
  οκοι).
  13.30 Χρηματιστήριον—Είδ
  σεις.—"Ω?α 'Αατεροσκοπείου Ά
  θηνων.
  13.45 Έλαφρό έλληνικθ τραγοΐ
  (Ί (ϊίαχοι)
  14 10 ΕΙδήσεΐς— Μΐτ.ωρολογ
  χον Δελτίον—Κίνησις αγοραίς 11ε
  ραιως.
  19.10 Μικρά ό^χήοτρα «Ο
  σταθμοθ.
  19 45 ΌμιλΙα δι* την Ε.Ο Ν
  20) Συνίγεια μιχρϊς δρχήατρας
  20 45 Είδήσεις— Μεΐεωρολογ
  χον δελτίον.
  21 Έλαφρά μουσική (δπό τί),
  όρχήατρας Κορινθίου).
  21.45 Ή ώ?3 τοθ τουρισμαθ
  22,Τραγούδια μέ τ£ν Τάουμπερ
  (δίακοι).
  22 15 ΝυχτιριναΙ είδήσεις.
  22.30 Τα 24 πρελούδια «Ο
  πένϊ] μέ τόν Κορτδ (ίίσκο:)
  23 Τραγούδια άπω ύπερέττες
  χαί έπιθιωρήσεις (6πό τής Κάς
  Κοθλας Γχιουζ(πε).
  23.30 Λιϊκα γερμανικαί τρα
  γοάδια (δίσχοι).
  24 Μουσική χοροθ (δίακοι).
  0.20 Τελευταίαι ΐίδήσεις.
  0.30. Μουαιχή χοροθ (δίσχοι)
  ο οδοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον π ε
  λατιΐαν τού δτι («ανήλθεν εκ
  τοθ ταζιδΐου καί δέχεται 8 1)2
  ίως 12 1)2 ν. μ. καί 4-7 1)2
  μ. μ.
  ΟΟΥΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Βνα χοινβινικβ— δρομκτι
  κο άριοτούρνπμα τού θά
  συγκινηθή κ»6« άθ
  ΜΑΝΕΚΕΝ
  Μέ πρΜτ«γωνιστάς τή
  γοητιντιχη:
  ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΗ
  χβΐ χον άφβαοτο χαλλι·
  τ*χνη:
  ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΪΣΥ
  Την Πέμπτην
  ΣΑΡΛ
  ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΖΙΓΚΡΙΔ
  ΚΙΟΥΡΙ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  ϊτήν πιό εξαιρΐτιχή
  των δημιουργίαν:
  ΑΕΤΟΣ
  ΚΑΗΑΡΙΕΡΑ πεπιιραμίνη ζη-
  τεΐιαι διά τα ξινοδοχιΐ* 'Ελ·
  —·Τώρα, μαμμα σέ λίγο—φω
  |νάζει τής μητίρας τη;.—Έχω μιά
  ; ένδιαφίρουαα ουζήΐηΐΐ μέ τόν χ.
  Σιθμιτερτ ..
  Καί σάν νά μή υπάρχον 5λλοι
  μίοα είς τό οαλόνι, ή 'Γΐρίζ-χ χαί
  ό Φραντς συνεχίζων την συζήτη
  σιν τού;..
  —"Α, έγώ 5ν ήμουν άνδρας—
  λέγει ή Τε^ίζα —θά ΙξΚη» το
  έπάγγελμα τοθ μουσιχοθ... Τοθ ά-
  δελφοθ μου τοθ ίλεγα νά γίνη
  μουσιχος, άλλ' αύ:ός μέ χορ'Ί'ξευε
  χαί μοθ ιΐπε ττώ; δέν ίχει ακο·
  πό νά ττεινόΐ στή ζωή τού...
  '0 Σοθμπερτ χαμογελά ττιχρά:
  —Ό χύριος αδελφάς αας ϊέν ί·
  χει άδικον. Ή μουαική δέν φέρει
  τόν πλοθτον...
  —Ναί, άλλά γίριι τή δοξ»! —
  λέγει ή Τε^έζα καί τα μίτια της
  λάμποιιν.
  Καί 03ϊ«ρα συμπληρώνει:
  —Αύτο άχριδδς δέν αυνίδη μέ
  τόν Μπετόβεν μας;
  —Ό Μπετόβεν—λέγει έ Σίθμ
  περτ—ήΐαν τόσο μιγάλος.! ΦοβοΟ
  "Ενα φιλΐ
  στήν βοή
  τής καταιγΐδος.
  μαι τι ώ; Οστερα άπό αυτόν δέν
  μποριΐ χανεΐς νά τολμήση τίποτε
  στήν μουσική...
  Ή Τΐρίζα χυττάζει τόν
  πιρτ μέ άνυπόκριτο θαυμασμέ:
  —Κι' δμως πρέπΐΐ νά τολμήοι
  τι, χύριε Σοθμπερτ. Είσθε τόσον
  νίος άκάμα! Έχετε δπ' δψιν οας
  χαμμιά σύνθεσιν;
  —θέλια νά συνθέοω μουσιχή
  γιά τό θέατρον! Προαπαθώ νά
  συνθίσω Ινα μελόδραμα! Τό θέα¬
  τρον μποριΐ νά μέ βοηθήση είς
  την οταδιοδρομίαν μου...
  Καί λίγοντας αυτά δ Φράντς
  χυττάζιι πρός τα χάτω. Είνε τό
  σο δειλό;! Είνε ντροπαλίς .σάν Ι¬
  να μικρό παιδΕ...
  —Άλήθΐια χύριι Σοθμπιρτ! θε
  ήταν* τόσον ώραΐα ν' ακούσωμεν
  ίνα μελίδρ?μά σας οτό θέατρον..
  ϊά λογια τής Τερίζας τού χά
  νούν χαλϊ, τοθ ίμπνίουν θάρρος
  Είνε σάν νά τοθ μιλή μιά χαλή,
  πονετική άδελφή. Έ Τιρέζα τοθ
  μιλεΐ μέ τοαη καλωσύνη ! Άλλά
  πόσον μαχρυά άπό τόν προορισμο
  χαί την ίϊιοφυΐαν τού (δριΌχιται
  χαί αυΐό; χαί ή εύγενική χόρη
  ικεΕντ] την στιγμή πού μιλοθν μέ
  λαχτάρα γιά μιλοδράματα. ΓιατΙ
  τόν Σ&Ομπερτ {έν πρδχειται νά
  τίν άηαθανατίσουνμιλοδραματικαΐ
  συνθέσεις. Την αθανασίαν ('ά τοθ
  χαρίσουν τα μικρά, λαΐχά, μιλαγ
  χολιχά τραγο6δια, τα περίφημα
  «λίντΐ(» τού, σάν αύτο ποΰ ουνέ
  θεσεν επάνω είς Τίύ; στίχους τοθ
  Γκαΐτι, οΐν τόσα άλλα πιύ θά δή
  μευριήατς άχδμη χαί πού θά τρα
  γουίη ή Βιέννη δλόχληρη χαί δ
  λις ιί ίποχίς!...
  —Καί παραδίδιτι μαθήματα
  χαί στοος μιχροΰς μαθητάς, χύριε
  Σοθμπερτ, δέν είνε ίτσι;— Ιρωτό^
  ή Τερέζα.
  —Μάλιστα δεσποινίς ! —άπαν-
  ντρκαλά δ Φράντς.
  —Καί τό έπάγγιλμα τοθ δασχά
  λου —λέγει ή Τερέζα—είνε Ινα
  ιύγενικό ιπάγγιλμα. Ό δάοχαλος
  έχει νά κάμη μέ α?ώΐς ψ^χές μι
  ών παΐδιών...
  —Ώ δ»σποινΙς —λέγει μέ πι
  χρίαν δ Φράντς χαί άναοτινάζει
  —τα μικρά παιδία μέ τίς άθφις
  ψνχές είνε καμμιά φορά τόσον με
  γάλοι τύραννοι! Είνε άταχτα, ά-
  μελή πολλές φορές χονδροχίφα
  λα. Σπάζει χανείς τό σ ήθίς τού
  γιά νά τοθ,βάλη μίσα σιό χεφάλι
  τήνίλφιβήτα. Χίνιι χανεΐς τόσον
  πολύΐιμ-3 χαιρό...ΆνΙξηρτα:ο άπό
  Ιμίνα, ?έν θά ήθιλα ποτέ μου νά
  ιΐμαι δάσχαλος...
  (σιινεχ(ζεται)
  ΖΗΤΕΙΤΛΙ δεσττοινΐς τελειόφοι
  τος τής Έμ*ορι»ής Σχολής ή τού
  "υμνασΐου, ώς ϋιτάλληλος εις σο
  βαρόν γροφιϊον. Πληροοορίαι
  «χαρ1 ημίν.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή νέα
  Παρισινή
  μόδα
  έ5ω<ε.μέ τα τε λευταϊα τη; μον- τέλα αάτό τί ώ- ραιότατο βραδϋέ φόριμα είς τάς μεγάλας Ιιθίσε'.ί των Παρισινών οί κ ών: ά τούϊ μψ λέττα μέ Το επάνω χαθώ; χαί ή κά ηα ποθ σ'.ολίζον- ται μέ μικρέ πτυχές είνε άπό λιπτόΐατο χρ:η μέ μαθρες ποϋ λιΐ{. ΙΑΤΡΟΣ Έμμ. Γ. Μανωλότιουλος ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ2 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔιπλΜμκτβϋχος Α55ΐ*ΐ3η τής χειρουργικης ούρολογι Κης Κλινικής τής Ίατρικής ίχβλής Πβνίίτιστημίου Πβρι οίων. Παθησ«ις τού οΰρβποιητιχοΰ συστήμβτος ήτοι νβφρων, κύατϊως, προστάτου, γίννητικών βργάν&ιν κ.λ π. Δίχβτκι 9 12 π. μ. 3- 7 μ. μ. έν τώ Ιατρείω τού όδός Μβρογιώργη, πάροίος Πλατείας 'Αρκαίίου (Χεϊτάν Όγλοϋ). Τηλέφ. 8-22 ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ .ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ "Γ ΑΛΛΙΑΙ,, Πλατβΐοι Χμονοίας Όδός ϊταδίβυ Τηλ. 30495 Τηλ 30236 70 ΔΩΜΑΤΙΑ 70 Δ1ΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών Άνακαινιοθέντα καί υπό ι ήν νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ* Πσρέχουσι συγχρονισμένα ώροΐα μεγάλα δωμά- τισ, εύάερα καί μέ θαυμαοΐαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσσνσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—Ύηηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρές τκν Καρδιβλογικβΰ δίΓνΙτε τής Α'. Παβολογικής Κλινικής τον Πανεπιστημίου Αθηνών. Δέχετοι έν ιω (οτρείφ τ?υ, ποραττλεύροϋς όφθσλμο λογικής Κλινικίΐς Γεωργ Φωιό*.η. ουνοικΐα Περβό λα, καθ* εκάστην 8—12 τι. μ. 3—7 μ. μ. Αριθ. τηλ. 8-25 ΜΟΝΟΝ ΗΟΟΤΑΣΙΑΐΡβΑ. 7 ΜΑΡΚΑΣ: ΠΟΥΛΙ Είναι φυσική χά- μυμένη άπό στά- κτπν. Κάμνει την καλ¬ λιτέραν σταφίδα. Πωλεΐτχι παντοϋ. 'Αποφβύγετ· τάς ά πομιμήο«ις. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ λΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟΝ ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ . Ιδού τό δίλημμα: νά κσπνίζω ή νά μή καπνίζω; Την απάντησιν £δωσε τό; Τό σιγαρέττο τού μέλλοντος. 135ον Καί τα χρήιιατα τα εστει- νεν έξ , όνόματος τοθ Ρα· σποθτιν αύτός... Ό Ρασποθτιν θά τα ενέκρινεν 6λα αύτά| χωρΐς άμφιβολΐα... Άλλ' ή ταν πολύ μεθυσμένος έκεΐνη τή νύκτα γυρΐζοντας σπΐτι τού 4πό τό καμπαρέ «Έπαυλις Ρόντε», γιά νά φροντίση μ° νος τού γιά δα αύτά. . Ό Ραστοθτιν άπό τή μέθη τού σχεδόν δέν κστάλαβε τόν κίν 5υνον πού εΐχε διατρέξπ Γύρισε σττίτι τού, στόν Σι- αάνοβ.τς εΤττεν άσυνάρτητα .όγια~κι' 6η·εσε νά κοιμηθή Βυθίσ9η<ε σέ Οπνο βσρύ, καί οοχάλιζε... ροχσλίζει άκόμη Τίς λεπτομέρειες ό Σιμάνοβιτς τίς ξεύρειάτιό τούς άστυνομι· <ούς... Ή λογοκρ^σία είδοποι- ήθη άμέσως νά μην αφήση νά 5ηαοσιευθή ή εΤδησις... —Άλλ' είνε φοβερό τιραγμα ^έ τιόση ταχύτητα δισδΐδεται ή φήμη!—λέγει ό Σμάνοβιτς, <αϊ δεΐχνει είς τούς στρατη γούς τό συγκβντρωμένον πλή 3ος. ΠοΟ τό Ιμαθεν δλος ιύτός ό κόσμος καί μσζβύθη <ε κι' δλας. Ή ωρα προχώρει... Διαρ κΛς καταφθάνουν ^άνθρωποι. Ό Σιμάνοβιτς πηγαΐνει, Ιρχε ται, τρέχει στό τηλέφωνον, δέχεται τηλεψωνήματα άπαν τα... Έξαφνα ή πόρτα τοθ πά ραπλεύρως οωμστίου άνοΐγει καί έμφανΐζεται ό,Ρασαοϋτιν... Τα μάτια τού είνε κομμένα, τό πρόσωπον τού ώχρόν Οστε ρα άπό τό χθεσινόν τού ξεφάν τωμα... —Καλημερΐζω τούς άδελ¬ φούς μου!—λέγει. Ό Σιμάνοβιτς, έπΐτηδες, μέ την έλπίδα δτιθά τοθ έ δινεν Ινα πρόσχημα γιά ν' αποφύγη την ενόχλησιν δλου έκείνουτοθ κόσμου, τοθ φω· νάζει είς έπΐκοον ολων: —Μοθ έτηλεφώνησαν Γρη γόρη Γιιφήμοβιτς άπό τό άνά κτορον, μόλις ξυτΐνήσπς νά πεταχθής... ■ Ό Ρασττοθτιν κυττάζβι τό πλήθος.,.κυΐτάζβι τούς στρα τηγούς, τούς άνθρώπους τοθ λαοθ, κι' άπόμερσ, τούς πε ρ φρονημένους ΈβραΙους... —Ό τσάρος άς -περιμένη! λέγει ό Ρασποθην. Ποώτα θ' άκούσω τούς άδελφούς μου... Πρώτα θ' άκούσω τόν λαό τού! Καί άηευθυνόμενος πρός τούς στρατηγούς πού έτοιμά ζονται νά τόν πλησιάσουν καί στούς ότοΐους τό πλή θος, άπό σεβασμόν, άνοΐγει δΐοδον γιά νά περάσουν, ό Ρασποθτιν τούς λέγει: (ουνεχΐζβται) ΣΗΜΕΡΟΝ ό ύΓίέροχος κκλλιτέχνης ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ βτό φίλμ: ΟΙΑΝ Η ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΝΑ δίίχνει ολα τα προτερή- ματά τού: Ταλαιπ«ρεΐτ«ι, ερωτεΰ· εται, τραγουδάει, κάνει γ «άφες, άγωνίζεται πάν- τα μέ τό άνεζάντλητο κέφι τού καί την άοβεβτη ζωηράδα τ€υ. Μιά φάρ- σ« πνευματώδη;, συνβρ- παστική. Την Πέμπτην: Ή με· γχλείτερη χινηματογρα- φική δημιβυργίβ, άφΐϊ- ρωμένη ατήν 'Αερβπβ. ρί« «π' εύκαιρία των «αγ κοσμίων προπ«ρβο·<6δν τού πολέμου. ΤΟΥ ΑΥΤΚΟΥ ΜΕΤΟΙΊΟΥ Με τ*ν ΕΡΡολ ΦΛΥΝ ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τοθ Αγ. Αλεξάνδρου Βέν έορτάζει οθτβ δέχεται εηισκέψεις δ κ. "Αλεξ. Γεωργιάδης. —"Εηΐσης αυριον δέν θά οβγθ επίσκεψις 6 μηχανικός τοθ Α μου κ. Άλέζ. Τσαντηράκης. —ΈπΙσης αυριον ή κ. Λοζώ Μαρκατάτου δέν εορτάζει οθτΐ δβΥΒτε έτισκ-έψϊΐς. ΑΡΡ'ΚΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Μβνέλο ος ΣαβΒακης τμηματάρχητ: ύιουο γεΐου Γ»ω3γ(ας καί ή δνΐς Εύ ανγελΐα Α. Άνωγειανάκη Βδωσαν ομοιβαΐαν ύ«όσχεσιν γάμου. θιραβ συγχαρητήρια. ΓΛΜΟΙ.— Ό κ. Άθ. Τσεκούοας καί ή δνίς Σιτυριδοθλα Πανταζή ετέλεσαν τιροχθές τούς γάμους των είς "Αγ. ΕΙρήνην ΣιτηΜον. Παοάνυμφος παρέστη δ υΐδς τοθ άρτοβιουηχάνου Πειραιώς ;». Σταύρου Πονΐαζή. Συγχαρητήρια. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διήλΰε ττροχθές τής ιτόλεώς μας δι"ίερ4*6τραν δ κ, Ί ΆερΛκης 6μ«οοος. ΘΊΝΑΤΟ!.- Παρ' δλας τίς προσπαθείας τής έτηστήμης καί τας σΐοργιχάς φροντίδας άφωοιω μένου συζύγου άτιεβ ωσε τιροχθές ή "Ελένη "Εμμ. Π ΐρλαμά τό γένος Κόντου, έκ των χρησΐών καί ενα ρέτων συζόγων τής πόλεώς μας αΐτινες διεκρίθησαν γενικώς διά την καλωσύνην καΐ τή» ευγένειαν άίτοτελέσϊσβι πρδτυΐτσ! συζύγων καΐ οΐκοκυρών. Την κηδεΐαντης πά ρηκολσύθησε πλήθος εκλεκτοθ κό σμου τιμώντος την μνήμην της. Τόν βαρυπενθοθντα σύζυγον της κ. 'Ε.Παρλαμσν καταοτηματάρχην κουρέα καί τούς άδελφούς τής με ταστάσηςή «Ανάρθωσις» ουλλυΐεϊ χαι θερμώς. *** Γύρω στήν πόλι. Α1σ3ητί| ή μεΐωσις τής κινήσΐ. ως της παρελθούσης Κυριακάς. — Καί τουτο α*· ενός λόγω τής εντάσεως των παραγωγικών ίργα σιων οΐτινες άιτασχολοθν κσί τάς Κυριακάς πολύν κόσμον καί άφ' ετέρου λόγω τής έξόδου τοθ.κό- σμου είς την εζοχήν. —Ή όποΐα βαΐνει πάντοτε αΰ· ξανομίνη. —Κατά τάς τελευταίας ημέραις Αέν Μειψβν ή κάθοδος τοθ κδ· σμου είς την παραλίαν. >-ΚαΙ ή δημιουργΐα τής συνή·
  Θους κινήσεως λουομένων καί μή.
  — Γή-; κινήσεως ταύτης 6χει ε·
  ζαιρ·θ?| άπό ήμιρων τό παοαλια-
  κόν τμήμα Τρυπητής, δπου λόγφ
  των λιμενικδν Εργων απηγορεύθη
  —ορθώς άλλως τε-ή συγκίντοω·
  σις θαλασσοφΐλων καί τό κολΰμ·
  Ρ
  μαι.
  —ΑΙ προετοιμασίαι των Νεμ·
  ρώδ ευρίσκονται έν ιω νερατοθ·
  σ9αι, προκειμένου|<5>ς γνωστόν την
  ποοσεχή ΠαρασκευήνΙην Σιντεμ
  βρΐίυ νά αρχίση. "° κυνήγιον.
  —Όαότβ επακολουθούσης καί
  τής πρώτης Κυριακής Θά σημειω-
  θωσιν ασφαλώς δμαδικαί εξοδοι.
  —Είς αύτάς βεβαία θά μετέ·
  χούν ώς συνήθως ΰχι μόνον πιπιι
  ραμένοι κυνηγοί άλλά ,καί ίροσι
  τιχναι.
  —Ό κόσμος ίζακολουθεϊ νά πά
  οακολουθη μέ ψυχραιμίαν την 4·
  ζωτερικήν κατάστασιν.
  —Ή όαοΐα παρέμεινε καί χθές
  σΐάσιμος.
  —Πάντως δέν λιΐπει καί ποία
  της ανυπομονησίαν .διά την άποσα·
  •ηνισίν της δεοομένου ώς γνωστόν
  δτι αυτή σχετϊζεται ·τενώς μέ
  την εμπορικήν Ιν γένει καί παρα
  γωγικήν κίνησιν καί τάς συ^αφιϊς
  εχδηλώσεις τής οίκονομικής μας
  ζωής.
  —Άπό την Πύλην Χανίων δέν
  λεΐπει ή ζωηςότης των συναλλα
  γων άίό βΐθεΐας πρωΐοις.
  — Ιδιαιτέρως ζωηραΐ είνε αί με
  ταφοραΐ δ ' αύτοκινήτων, έργαζο
  μέν ών έντατικώτατα είς τό κεφά
  λαιον αύτό,
  — ΖωηραΙ επΐσης ιΤναι αί έργα
  σ(αι είς τα σταφιδοερνοστάσια
  καί τάς στσφιδαποθήκατ;.
  —Πολύς κόσμος παρηκολούθη
  σε προχθές τόν "Εσπερινήν καί
  την πανηγυρικήν λειτουργίαν τοθ
  ΆγΙου ΦανουρΙου.
  —"Ιδιαιτέρως πυκνή υπήρξεν ή
  συγκέντρωσις ώραιοκόσμου,
  -Γενικώς ό 'Λγιος καί εφέτος
  συνβκέντρωσεν είς τόν γραφΐκόν
  ντίσκοντου πλήθη κόσμου έξ 8
  λης τής πόλεως.
  —"Εντός των ημερών κάμνει Ι·
  ναρζιν των εργασιών τού τό ϊξω
  Θι τής ΠύΧης Χανίων νέον ίξοχι
  κόν «έντοον τοθ κ. Γ. Λυρατζ<*κη. -Είς τόν κινηματογράφον Ποϋ λακόκη συνεχίζβτσι ή προβολή τοθ έκλεκτοθ Εργου -Μανεκέν» τοθ δποΐου ή χθεσινή πρεμιέρα έσηυιΐωσι κοαμοσυ/κέντρωσιν. —Την Πέμπτην Θα προβληθβ είς τόν κινηματογράφον «Άπόλ λωνα» τό τραγικής έπικαιρότητος έργον: «Άερομαχϊαι δυτικοθ με· τώπου» μέ τόν "Ερολ Φλύν, —Πρό«·ι αι πιρί Εργου πρωτο φανοθς είς θεαματικότητα καΐπλο κήν τό οποίον θά αφήση εποχήν είς τα κινηματογραφΐκά μας χρο νικά. * & Ρεπορτερ ΠΩΛΟΥΜΤΑΙ δύο οΐκΐαι κεΐμε ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς άς εύ<αιρίας. Πληροφορίαι παρά ιω κ. "Ιω. Στυλιανάκη ΦωτογραφΕΐον Χαλο γερΐδου Πλατι'α "Αγ. Μηνδ. Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα έκ Σμύρνης είδικά διά στσφΐ- δες παρά τώ κ. Δημ. Γιαλι- τάκη Εναντι Δημαρχεΐου. Καταστήματα ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ Έν Τυμπάκι». Πβράρτημα έν Κοκκίνω Πύργω ΑίνβδοχεΙον & πνου καί φαγητοϋ. Πρ«κτορ({βν 35ης Κ Διευβύνσεως ΑύτβκινΑ Των. "Ωραι αναχωρήσεως αύτβκι νπτνν έκ Κοκκίνου Πύργου 6' ι Ηρακλειον 6 η. μ, καΐ 2 μ, ψ,
  -— ,-■
  Οικονομική ζωή
  ;—-——————■——————.—_—-■-"————— ε"
  ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐον
  ΣΤΑΦΙΔΕΣ.- Τ6 παρελθόν Σάββατον χά! ν», *
  4βρό»< είσαγα,γαΐ σχαφιδο,ορχΕα,ν Ικ Γν διαφόρων" «Τ «,ριφ.ρ.Κδν είς χήν πόλιν, χα1 πλΕτ3τβί Πω^ν ^ «οιοχήχιον άχίμη είς χ«μηλάς 0χιϊ[,6ς ^ «^ «» θρόα προαφορβ χαΐ ή έκδηλος «νησυγία *&* ϊάζη τίς τιμάς «λϊ δέΛνί ίΤΖϊ χά έςωχ.ριχ* γ.γονοχα θ ^ ! ρ^ η ς χήν ίλλω; τε είς χά συμφέρον™ των ΟΙ πβονοηχιχοΐ χ«ΐ 0[ Ιχον,,ς χ ψχ καλύτερον τάπρίγμ,χα ββΐΙ πανιχοδάλλονχαι «οί* μεχαβάλλ,ι χίθ, έτ«ρχομίν— στΐγμή, βΒϊ, β οουν χδ προϊ ν των ,Ις την οιαδήποτε χιμήν. Σχ αδ™ χ* χ,ί ριοθοθν ρβς χαΐ θά απ ρας άπδ τάς γ)5η προσφερομένας. Αί ί χιμ*ς φμς Αί τιμαί χων προϊίνχων έχι>μάνθη3*ν χθές ιίς
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α'
  » 6'
  » γ'
  » δ'
  » ε'
  Καραμπουζές
  ΤΑΧΤΑΣ β', 6'
  » 6', γ
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχχά
  Ραζαχί
  Καρηούζια
  Πΐηόνια
  χας
  δρ. 16 —17.—
  » 14 50—15 50
  » 13. —14.—
  » 11. —12 50
  » 8. —10 50
  » 4 — 5.—
  » 5 50— 6 —
  ' » 5.—
  Σίτος
  4 —
  2 50 3 50
  3. -4 —
  4 —5.—
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευκοί
  »
  »
  Πράσινοι
  α'
  6'
  γ'
  α'
  6'
  ϊ'
  »
  »
  »
  »
  Μέχαξα κατ' ό*«ν »
  Άλάβδανος »
  Κουχούλια »
  χαλυτέ·
  χιμίς:
  8.50
  4 50
  5.—
  26. —28.—
  21.30
  22.—
  21.—
  20 —
  18.—
  17.—
  16.-
  400.—425.
  100 —
  120 —130.
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Γόρχτ]
  Παρίσιοι
  ΖυρΕχη
  "ΑμΛερδαμ
  Σχοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρΐια
  Άγορά
  546 —
  116 60
  3 09
  26 30
  62 50
  28.10
  3.97
  560.—
  Βερολίνον
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.—
  Πώλησις
  550.—
  117 60
  3.13
  26.55
  63.10
  28.35
  4.01
  564.—
  43.—
  Κοηεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πραγα
  ΖυρΕχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδατΐέστη
  Βελιγράδιον
  Κωνσχ)νούπολις
  Βαρσοβία
  Έλσινχφόρς
  Κόβνο
  24 35
  3 09
  6 13
  3 98
  26 30
  3.97
  23 46
  2.64
  93 50
  21.12
  2 40
  19.40
  24 55
  3 13
  6.19
  4 02
  26.55
  4 01
  23.95
  2 67
  94 50
  2132
  2.45
  19 90
  Τδ μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  631 ©ν
  Ό Μάριος ηρώτησε.
  —ΠοΟ είνε ό άρχηγόί;
  —Σό εΐσαι άρχηγός, απήντησεν ό Ένζολω·
  ρας.
  Ό Μάριος καθ' δλην εκείνην την ημέραν εΐχβ
  κάμινον έντός τοθ έγκεψάλου του' τώρα 6έ ή κά
  μινος μετεβλήθη είς άνεμοστρόβιλον, δστις, ένφ ή"
  το έντός τού, εφαίνετο ώς άν ήτο έκτός καί τόν
  άνήρπαζε.
  Τώ εφαίνετο δτι ήδη ευρίσκετο είς άπειρον ά
  πόστασιν άπό τής ζωής. Οί δύο φεγγοβόλοι μήνες,
  ου; διήνυσεν έν άγαλλιάσει καί ερωιι, οί άπολή
  ξαντες αποτόμως είς τό φρικώδες βάραθρον τουτο,
  ή Τιτίκα ή άπολεσθεΐσα πλέον δι' αυτόν, ό κ.
  ΒοϊΕάς, ό δεχόμενος τόν θάνατον υπέρ τής δή
  μοκρατίσς, αύτάς ςδτος άρχηγός των άνταρτών
  ταθτα πάντα τώ έφαίνοντο ώς τερατώδης τις έφιάλ
  της.
  Εδέησε νά συνάψη καλώς τάς ίδέας τού, ίνα
  καταλάβη δτι τα περί αυτόν ήσαν πραγμα καί
  δχι όνειρον.
  Ό Μάριος ήτο νέος ετι, χαί ώς όλίγην λα
  βών τής ζωής πείραν, ηννόει δτι δέν ύπάρχει πράγ
  μα πλησιέστερον ημών καί έφιστάμενον έφ' ημάς
  όσον τάν δ,τι φαίνεται ημίν ώς αδύνατον, καί δτι
  δσα πρέπει πάντοτβ νά προβλέπομεν, βΤνε τα άπρο
  σδόκητσ.
  Παρίστατο είς τό ίδιόν τού δρδμα ώς είς θεσ
  τρ'κήν παράστασιν, ήν βλέπει τις, καί νά έννοήση
  δέν δύναται.
  Έντός τοιαύτης άχλύος διακειμένου τοθ νοός
  τού δέν άνεγνώ^ιαε τόν Ίοβέρην, όστις δεδεμένος
  ών είς· τόν στ Ολον ουδέ την κεφαλήν έκίνησεν επί
  τής άψιμοχίας, άλλά μόνον εθεώρει την περί αυτόν
  άνταρσΐαν μετά καρτερίας μάρτυρος καί μεγαλεί
  ου δικαστοθ.
  Οί στρατιώται έν τούτοις έμβνον κσί
  άκίνητοι' ήιούοντο μόνον είς τό άκρον τής
  θορυβοθντες καί σαλεύοντες ώς μύρμηγκες,
  Βέν είσήρχοντο, ή διότι περιέμενον διαταγάς,
  ττειδή, τΐρΐν ή επιχειρήσωσι νέαν εφοδον κατά
  αύτοι
  δδοθ
  άλλά
  ή
  τοθ
  δυσπορθήτςυ χσρακώματος τούτου, ανέμενον καί
  άλλην ένΐοχυσιν. ,
  Οί δέ άντάρται ετοποθέτησαν σκοπούς, καί τι
  νες έξ αύτθν, μαθηταί τής ίατρικής σχολής, έκάθι
  σαν νά δέσωσι τώ τραύματα των πληγωθέντων.
  Είχον ρίψει τάς τραπέζας Βλας ίζω τοθ καπη
  λείου, έκτός μόνον δύο, έφ' ών φυσέκια καί ξαν
  τόν, καί έκείνης ίφ' ής ήτο χ6 πτώμα τοθ γέ·
  ροντος.
  "Εβαλον δέ τούς τραυματίας επί των στρωμά
  των τής κυ^άς Λύκαινας καί των Εύο θεραπαινών
  της, οΐτινες κοί οί τρείς είχον γίνει δφαντοι. *Η
  σαν κρυμμέναι είς τό ύπόγειον.
  (συνεχίζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΙΙΑΝ
  Γ.
  Τδ Ιδιον Η απι*ί'χθη χαί δια
  τό γάλχ. Ή είς διταμίνας περί
  «κχιχδχης χοθ γάλαχχςς χδν «γβ
  λάδων έαηίείζεχαι δυσμενώς 8
  χαν αί άγελάδΐς σταυλίζ'ΐ>νχαι
  ιίς αχοχειν!ύς σιαΰλους. 'Υαοδει-
  χνώεται μάλισ«, 8πως ίηΐ χφ
  σκοπώ μεγαλειχίρας είς βιχαμΐ-
  νας περιιχχικότητος χοθ γάλαχχος,
  τδ χόρτον πού προορίζεται διά
  ήν διατροφήν των αγελάδων έν
  χδς των σταύλων, άκοχόιτΐεχαι 5
  πδ ήλιον. Ή έπιστήμη γνωρΕζει
  χδ προχαταρχχιχδν στάδιον τή;
  άνχιρραχιτιχί)ς διχαμίνης: Είνε ή
  έργοσχεαρΐνη ή έργοστεαρόλη, λευ
  χή χρυσταλλιχή ουσία άπομονω
  θιΤσα έκ τίνων μυκήτων χαί ζυ
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ
  βοζυμ&ν. ΈκχιΘεμένη Ια' ίλί-
  γον «Λς χήν ενέργειαν υιτ.«ριω·
  δ&ν άχτίνων μετιβίλλίΓαΐ ίΐς δ
  π-ιχιχρίνην έλαιώ5η ούϊίαν, ποϋ
  πιρΐσσίιερον άπό κάθε άλλην ού·
  σίαν περιέχει $γθονον διον χαί
  δρασιιχήν βιχαμίνη^ Δ. Ώς άν-
  πρραχικόν φίρμχχον Ιχιι εκατον¬
  τάκις χιλιο,πλασίαν θεραπευχικήν
  δύναμιν άπθ χδ μοιιρουνίλαδο.
  Άναμιγνϋομίνη μέ γάλα, βϊόχυ
  ρον, ψ·ΛμΙ χαί χορηγουμίνη
  είς παιδία πού ταύΐοχοόνως 5-
  πίβίλλονχαι είς ήλιοθεραηείαν,
  ή ούσία αυτή διαποτίζϊΐ χον χρυ
  φερον πχίδικόν οργανισμόν μέ
  βιχαμΕνην Δ χαί προφυλάσσΐι τ)
  χαί θεραπεύΐι αυτά άπό χήν
  ραχιχιχήν χαχεξίαν.
  ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  Α'.
  Ποίος είνε δ λαές, δ οποίος έ
  φεθρε χαί έχρησιμοηοίησε, πρώ
  τος αύΐδ; τό άιχρονομιχδν ώρο
  λόγιον χαί ποία δΐτήρξεν ή ίξί
  λ'ξ'ς τής ώρολογοπειΐας άνα
  τού; αίώνϊ';;
  ΟΕ Αίγύΐΐχιοι, οί δποϊοι, συσχή
  σανχες, επί τή βάσει χων πρδς
  χήν «επισχολήν» χοθ ΣειρΕου σχε
  χιχων δπολογισμων χων, χήν «σω
  θιακήν περίοδον», έχελειοποΕη-
  σαν, δσο ή:ο τότε δυνατόν χδ
  ημερολόγιον, αύτοΙ έγνώριζαν χά!
  χδ ώρολίγιον, Βπως μόϊς γνωρί
  ζουν άνασκαφαΐ είς χήν Αί*γυ
  πχον, χαχά τας οποίας ευρέθη
  σαν χμήμαχα ναΐ χεμάχια χων
  άρχαιοχίτων γνωστΛν όργάνων
  πού έχρησΕμΐυαν πρό; χαχαμέ
  χρήσιν χοθ χρίνου, δργάνων, χά
  όποΐα άνταποχρίνονχαι πρδς χά
  χρ'χ «Ιδη των οημΐρινών μας ώ
  ρολογΕων, χά ωρολόγια, Εηλαδή.
  χή; χαέπης, χοθ χοίχου καί χά
  δημοσία ωρολόγια έχχληοιών,
  δημοσΕω; χτιρΕων κλπ.
  Τα ωρολόγια χής χσέπης χών
  Αίγυπχίων ήσαν φορηχοί ήλιαχοί
  τετράντες, αί κλιψίδραι δέ, χά
  ώρολδγια<(δηλαδή πού έμειροθσο'ν χον χρόνον μέ τάς έκχυνομένας αχαγόνοτς ωρισμένης ποσότητος ΰ δαχος, ήσαν χά ωρολόγια χοθ χο( χοιι, χοθ σπΐτίθθ χών Αίγυπτίων θέσιν δημοσΕων ώρολογίοβν έπεΐ χον δβΐλΕσχοι, έχ χών δποίων διάφοροι σώζονχαι άχόμη αήαΐ ρον, οί όποίοι ήσαν χοποθεχημέ νοι συνήθως μπροσχά ε!ς μέγα λους ναού; χαί οί όποΐοι δέν ήσαν άλλο χι παρά μΐγάλα ή λιαχά ωρολόγια. (σιινεχ(ζιχαι) Κ1 Έπειδή είς την αγοράν κυκλοφορεΐ λίυχή πότασ¬ σα άλλης μάρκας καί άλλης ποιότητος ουδεμίαν σχέσιν έχουσα μέ την φημισμένην κοθαράν λευκήν ποτασσαν: Μάρκας «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)ο διά τοθτο πρέπει νά είσθε προσεκτικοΐ καί νά ζητήτε τάντοτε έπιμόνως άπό τόν παντοπώλην σας νά οάς εηλώσπ κατηγορηματικάς εάν ή λευκή πότασσα πού σάς πωλίΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96— 98 ο)ο. Διά νά βεβαιωθήτε δέ άκόμη περισσότερον ζητήτε άπό τόν παντοττώλην σας νά σάς δώση έγ¬ γραφον πιστοποΐησιν δτι ή λευκή πότασσα πού σδς πωλεΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο. Δοκιμάσατέ ολοι την καθαράν λευκήν ποτασσαν ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθΓ)ΤΕ τα θαυμα- τουργά της άποτελέσματα. ΆποκλίΐστιχοΙ βΐσαγωγϊίς έν Κρήτα: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ' ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τοδ Πανεπιστημίου τής Λυώνος. Επί έπταβτίαν σπουίάσας έν Λυ&να χαί Παρισίους, ϋ· νεται βΐςτβ νέον Ι β τ ρ « ι ο ν τβυ, οδός "Αβέρωφ (συνβικίικν Βαλιδέ Τζαμί) ϊναντι άρτβηοιείου 'Α8«ν«σίο» Σφακιανάκη: 9-12 η. μ. καΐ 4-7 μ. μ. Τάς Κυριακάς τους απόρους βοιρβάν. 'Αρ. τηλ. 6-63 Τα λιμενικά έργα εις την Σητείαν. ΣΗΤΕΙΑ. Αυγουσΐος (4νχατι·3 χριχοθ μας).— Είνε γνωστήν 8χι Ι χΐ μεγαλύτερον πρόβλημα διά την Σητείαν είνε χδ συγκοινωνιακόν. Άπό ξηρά*; είνε άπομονωμέντ] άπο χήν άλλην Κρήχηχ. Καί άτιδ θαλάσσης Ιχει συγκοινωνίαν έλ λειπεστατην, ά^οθ μίαν μόνον φο ράν χήν έβ5ομα5απρασεγγίζιι άχ μόΐτλοιον. Εόΐυχώς δμαι; χδ μέγα αύΐό πρόβλημχ φχίνετϊΐ 8χι θά λυθή ταχέως. Τδ σημιρινδν κράτος, χάρις είς ενεργείας χά! χάς είσηγήσεΐς χοθ 6αουργοΟ χ. Σφακιανάκη, έ χορήγησε χαί χορηγεΐ άφιιδώς πιστώσεις διά την συνέχισιν χων εργασιών μέχρις αποπεραχώσευ); χής μεγάλη; όϊικής άρχηρίας Πά χείας Άμμου — Σητείας πού θά λύση χήν απομονωσιν χαί θά φί οί είς επικοινωνίαν, δι' αύτοχι- νήτου χήν Σητείαν μέ αλλχ δια μερίσ^αΐα χής νήσου. Καί έλπίζε χ«ι δ« άπδ χής προσεχοθς ανοί¬ ξεως θά επιτευχθή ή διέλευσις αύΐοχινήτου διά χής διανοΕξειο; προσωρινήν δϊών προσπελάσεως είς χά σημεΐχ πού δέν θά ϊχουν χαχασκειιασθί) χεχνιχΐ ίργα. Έκ πχραλλήλου χαχαβαλλειαι προαπα ί)ε:α βιλτιώσιιο; χαί χ(ον θχλασσΕ ών συγκοινωνίαν. Ή ι*δέζ τής χατασκευή; λιμενιχιον έργων, θά μεχχβληθζ συντόμως είς πραγμα χιχόχηΐα. "Ηδη ίχουν ϋποβληΒς 6πδ διαφόρων είδικων ' διά χά λιμενικά, μηχανικόν μελέχαι χατασχευή"; λιμένος. Κϊί μόλις έγχβΐθ^ χδ καλύτερον σχέδιον, θά πρακηρυκθ^ ή δημοπρασΐα έκτιλέ σεως χαί θ' αρχίση ή χατασχΐυή χοθ έργου. "£τσι ή Σ^τείαθ' απο¬ κτήση μιχ' ολίγον χαί άσφαλή, σύγχρονον λιμέν*, μέ χεχνιχδν έ- ξοπλισμδν, ωιτε νά γίνΐται μέ ευκολίαν ή φίρτωσις χαί ή έχφόρ χωσι;, χαί νέ άς άπιβάθρας χαί προχυμαΕας χαί θά λάβη νέαν εν¬ τελώς ίψιν είς χδ παραλιακόν τμήμά τη;. Τα λιμενιχά δηλαδή ϊργα θά συντελέσουν χαί είς χδν έξωραϊσμδν τής πόλεως, τής οποίας αί πρόοδοι χαι ή έξίλι ξις χαχά χά τελευταία ϊτη είνε ραγδαΐαι. Καί ή Σηχεία θά χατα στ$ μία άπό τάς ωραιοτέρας χαί τάς καλυτέρα; άπό πάση; απόψε ω; πόλεις χής Κρήτης. "Εχει δλ- λωστε χαί πλοθχον υλικόν χαί α¬ νάπτυξιν πνευμχχιχήν χαί πολιχι σμδν έν γένει άνεπτυγμένον. —Τό συνέδριον των Γεωργι- κ&ν Συνεταιριομών. Έπανήλβον πρβχθές έξ Άθη των οί άντιπρόσΜπβι των συνεται ρισμ&ν Ήραχλβίου οί λαβόντες μέρος είς την γενικήν αυνέλβυ σιν Τής Έθνικής Συνομοσπονδίοτς των Συνεταιριομ&ν της Ελλάδος. —Ή Έταιρία Κρηπκών Σαουδών. Πληροφορούμεθα δτι. 6 στρα· γος κ. Ί. Αλεξάκης έίβλέγη τα κχιχον μέλος τής έν Άβήναις Έ τκιρείας Κρητικόν Σπουδών. Έ- πίσης εξελέγη τακτικόν μέλος τού, ύη6 την προεδρίαν τού σο φβθ ίστοριοδίφβο κ- Μανουήλ Γε δβών, πατριωτικώτατα δρώντος έν Αθήναις Σνλλόγου Μεσαιω νίκων Γραμμάτων. ΔΙΕΒΝΗΣ ΕΚΒΕΣΙΣ XIV περίοίος 10 Σβητεμ· βρίου 1' θκτωβρίου, 1939. Δηλώσατε συμμετοχήν επισκεφθήτε την. Αποτελεί την σηουδαιοτέ- ραν κατ' ε τος επίδειξιν καί «ηοτϊλεσματικην διαφήμισιν των προϊόντων της χώρας μας Συντελεί είς την υπο κ»λ λιτίρους ορους τοττοθέτησιν καί διάβεσίντωνβΐςτό έσωτερι χον καί έ Έμφ«νίζ6ΐ την ξένην πά ραγωγην είς τάς καλλιτέρας ποιότητος χ«' τιμ*ς κοοΐ δι- βυχολύνϊΐ τον παραλλπλιαμόν των μέ την παραγωγήν τού Τόπβυ μας. Χορηγεΐ ετησίως βραβεΐ» καί Ιπαθλα είς τάς Βιομηχανί άς καί παραγωγούς. Μεγάλαι έκπτώσεις ναύ λων δια τούς επισκέπτας καί μεταφορνς έκθεμά των. Πληροφορίαι είς τάς Τοπι κάς ΈπιτροΛκςεις τ«ς 'έδρας των Νομόν τού Κράτους «αί χά κ«τά τόπους Πρακτορεία. ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βαθιστά γνωστόν ίτι άναλαμβάνει δια των άβροπλά- ν«ν τήδ Έταιρίβς την μεταφοράν δεμάτ«ν χαβώς καί ίμπορευματων πάντες βάρους «η' 'Αθηνδν δΐς Ήρά- κλειον καί ίξ Ηρακλείου ίίς 'ΑΒήνας- Ή μεταφβρ* των ταχίστη καί άσφαλή;, είνε επί πλέον η ουμφΐρ^τέρ», χαθέτι είνε άπηλλαγμένη παντός έξόδου. Τα μεταφδρβμενα δια των άερβπλάνων δέματα α- παλλάσοβντα» λιμενικβϋ φόρβυ. —Τό έπαγγελματβσημβν των συναλλαγματικάς. Δι' άνβγκαατικοΰ νόμου δι« τηρεϊται τό επί των συναλλαγμιχ τικών έπαγγβλματόσηαον καΐ χά ταργβϊται ή θεσηισθεΐσκ άκυρό της διά την μή έκιχόλλησιν «ύ τού επί των συναλλκγματικων & μκ τή ύπογραφίί των. Ώ; έρΐζει ο νέος νόμος, ή έπικόλληβις τού έπαγγελματοσομου δύναται νά γίνη καί κατά την προσαγ«γήν τή;]σ»ναλλαγματικής ενώπιον τοδ πρόεδρον ή τού ύικαστηρίβυ. ' —©ανατηφόρβς δυσεντερία εί; Κίσσαμβν. Είς το χωρίον Παλαιά Ρβύμ« τα Κισσάμβυ ένβφανίσθη έπιδη μία δυσεντερίας προσβληθέντ«ν ΰΐΓϊρτεσοαράκοντα κτομων. Δύο έκ των προσβληθβντων απέθανον. Επί τόπου μετέβη ό Ικτρος Τβϋ ύγϊΐονομικοϋ Κέντρου Χανίων κ. Γ. Μπικάκης. —Αί οικονομικαί έφορίαι Κρήτης. Δι' αποφάσεως τοθ ύκουργοδ ΓενΐΜβδ Διοιχητοδ Κρήτης με τετέθησαν οί γραμματαϊς τής 'Β φορβίας Ρεθύμνης Στυλ. Βρανά κης καΐ "Άννα Άβρβνιδάχη είς Χανιά άντΐ των έμοιοβέθμαιν των Ιωάννου 'Αχύλα καί Θβοδ. "Αναγνωστοιΐούλβυ μετατιθεμέ· νων είς την Έφορείαν Ρεθύμνης. — Ή έξαγωγή σταφίδος. ΔΓ αποφάσεως των ΰπουργών Έξωτβρικών καί Έθνικής Οίκονο μίας ωρίσθη ότι Α έξαγωγή είς χώρας άνταλλαγής της αταφί δος σιυλτανίνας καί Κορινβιακης έπιτρέπβται κατόπιν αδείας τής Τραπέζης της Ελλάδος. —Τό ήφαίστειον Σαντορίνης. Κατ' ανακοίνωσιν της γεωδυνα μικής ύιτηρβσίαις τού Άστβροσκο πείου'Αθηνών. ή δράσις τοθ ήφαι στείου Οήρας κατέστη άπό τή; ε¬ σπέρας τιΰ παρΕλθόντος Χαββά τού έντονωτέρα. Ό νέος σχημα τισμός λάβας έξαχολουθβΐ αϋξανώ μενος βραδέως. —Πτυχία ύγιεινολόγου. Υπο της Ύγβιονομιχης £χο· λής Αθηνών ο δικγωνισμος οι« την εισαγωγήν Ι δ ιω των Ιατρών πρός απόκτησιν πτυχίον ΰγιεινο λόγου ωρίσθη διά την 18ην £( πτΐμβρίου. —Διανυκτερεύοντα φ«ρμα- κεϊα. Σήμερον 29ην Αύγουστον θά διαν»ΜΤ«ρεύσουν χά φαρμαχεΐοι Χριστβφ. Ζουρβρη μκΙ Γεωργ. Σφακιανάκη. ΕΓΚΑ1ΜΑ. Την Πτ,ν Σ)6ρίο^ ημέραν Κυρί αχήν τελοθνχαι χά έγχαίνια χοθ περιχαλλοθς ναοθ χοθΆγ.'Ιωάννου θεολόγου, έν Φαρσάρφ Λασηθι ου χαί παραχαλοθνχαι δπως προ σίλθωσιν οί ευσιβιΐς χαί φιλέορ χοι χρισχιανοί. Έν Φαρσάρφ τή 24 η ΑΟγού σχου 1939. Ό Πρόιδρος χοθ _Έχχλ. Συμ δουλίου. Παπόΐ Ζαχ, Μαρκάκης ΛΟΠΣΤΗΣ μέ νολυετή «είραν, ύνηριτβν νυν ενταύθα «αρά σο βαρφ Έμνορικφ καί Βιομηχανικφ ΟΙκφ, διαθέ,των χρόνον, άναλαμ βάνει χήν τήρησιν λογιστικήν βι βλίων έττιχειρήσΐων πάσης ούσι ως. 'ΕβΙσης ένεργεΐ Ιλέγχους καί έκκαθαρΐσιις, Πληροφορίαι ιαρ' 4
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρωΐα Τρίτης
  29 Αύγούστου 1939
  123 Ώρα
  Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΒΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑίΚΕΛΑλΡΙΟΝ Χ1ΤΑΕΡ
  ΡΡΙΣΜΕΗΑΣ ΑΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
  ΥΠΙΡΧΕ1 ΠΙΝΤΟΤΕ ΑΚΤΙΣ Ε Α ΠΙΔ Ο Σ
  ΔΓ ΕΙΡΗΝΙΚΑΣ ΛΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούατου (τού άν
  ταποκριχού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι ό έν Βερολίνω πρεσβευ·
  τής τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. Χέν·
  τερσον θά επιστρέψη σήμερον είς την
  θέσιν τού.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό χ.
  Χέντεραον ' έπιστρέφων είς τό Βερο¬
  λίνον Ιθά ζητήση ωρισμένας διευκρινή·
  α εις επί των διαβιβασθείσαν είς τό
  Λονδίνον αντιλήψεων τού κ. Χίτλερ
  επί τού ζητήματος τού Δάντσιγχ.
  συνεδριάσει διαρκώς
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ
  Ή Ίαπωνία
  στρέφεται πρός την Μ. Βρεττανίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Αύγούστου
  . (ίδ. ύπηρεσΐα της1 «ΆνορΘώ
  σεως>).—Έκ Τόκιο αγγέλλε¬
  ται Οτι ή κυβέρνησις Χιρανού
  μα υπέβαλε την παράίτησίν
  της πρός τόν Αύτοκράτορα|
  γενομένην άποδεκτήν Σχετικάς
  παρεσχέθη ή πληροφορία δτι
  ή κυβερνητική κρίσις έν Ίαπω
  ν(α είνε άποτέλβσμα τής γερ
  μανορωσσικής συνθή^ης καί
  τής άτονήσεως τοθ άντικομ·
  μουνιστικοθ συμφώνου επί τοθ
  δποίου εστηρίζετο ή πολιτική
  τής κυβερνήσεως Χιρανούμα
  καί ό έν Κίνσ. αγών. Έξ έγκύ
  ρου πηγής εγνώσθη έπίσης 8
  τι ή Ίαπωνία στρέφεται ήδη
  πρός νέας εντελώς κατευθύν-
  σεις καί δτι ή νέα κυβέρνη
  σις πού θά σχηματισθή, πιθα
  νώτατα έντός τής ημέρας, θά
  6λθη είς επαφήν καί συνεννό¬
  ησιν μέ την Μεγάλην Βρεττα
  νίαν. Την προεδρίαν τής νέ-
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούατου (τού άν
  ταηοκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί¬
  νου τηλεγραφήματα τό Αγγλικόν υ¬
  πουργικόν συμβούλιον συνήλθεν είς αλ¬
  λεπαλλήλους συνεδριάσεις σήμερον καί
  Χθές.
  Καθ* α εγνώσθη τα Θέματα τού ύ-
  πουργικού αυμβουλίου ήσαν σχετικά καί
  μέ τάς στρατιωτικάς κινήσεις καί τα
  συμπληρωματιχά πολεμικά μέτρα. Λέ·
  γεται ότι εδόθη οιαταγή πρό; τόν Αγ¬
  γλικόν στόλον όπως είνε έτοιμος πρός
  αναχώρησιν αμα τή δοθηαομένη πρός
  τουτο εντολή.
  Ο ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ
  ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΗ
  ΑΦΗΝΑΙ 28 Αύγβύστου (τού άνταπβ·
  κριτοϋ μ«$).—Πληροφορίαι πρός τό Αθη¬
  ναϊκον Πρακτορείον μεταδίδβυν φήμας κυ¬
  κλοφορούσας έν Εύρώπη καθ* άς ό καγκβλ-
  λάριος Χίτλερ εκάλεσεν είς τό Βερολίνον
  τόν 'Αγγλβν πρωθυπουργόν κ. Τσαμπερ¬
  λαιν. Πάντως αί φήμαι αύται μέχρι τής
  οτιγμί,ς δέν φέρονται έπιβεβαιούμκναι.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΒΑ ΑΝΕΧΘΗ
  ΤΗΝ ΕΝ ΠΟΑΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΕΗΙΣΤΟΑΗ ΤΟΥ ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΝΤΙΑΙΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Αύγούατου (τού άν-
  ταηοκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έ*
  Βερολίνου άναφέρουν ότι είς την επι¬
  στολήν αυτού την αποσταλείσαι πρός
  τόν Γάλλον πρωθυπουργόν κ. Νταλαν*
  τιέ ό καγκελλάριος Χίτλερ τονίζει ότι
  Βέν θά ανεχθή την έπικρατοοσαν έν Πο·
  λωνί*α κατάστασιν εναντίον τής Γερμα-
  νίας.
  Ο ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕΝ
  ΑΜΕΣΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγοΰστου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ' α άγγέλλε·
  τα ι έκ Παρισίων ο Γάλλος πρωθυπουρ·
  γός κ. Νταλαντιέ απαντών είς τόν καγ*
  χελλάριον Χίτλερ συνιστά όπως ούτος
  έλθη εις συνεννόησιν μέ την Πολωνίαν.
  Έν έναντία περιπτώσει ετόνισεν ότι τό¬
  σον ή Γερμανία όσον χαί ή Γαλλία κα·
  τερχόμεναι είς ενδεχόμενον πόλεμον
  θά πολεμήσουν μ έ πλήρη εμπιστοσύνην
  έηί την ιδίαν νίκην.
  σς κυβερνήσεως Θ' αναλάβη
  κστά τΐδσαν πιθανότητα ό
  πρίγκηψ Κονόγιε ή ό κ. Χιρό
  τα, τό υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών ό στρατηγός Άοά-
  κι, τό δέ υπουργείον των Έ·
  ξωτβοικών ό νθν έν Λονδίνω
  ■πρβσβϊυτής. Τουτο δέ κρΐνε
  ται ώς ενδεικτικόν τής όριστι
  κης στροφής τής ΊοπωνΙας
  πρός την Αγγλίαν. Άλλογε-
  γονός χσρσκτηριστικόν της νέ
  άς Ίζπωνικής πολιτικάς καί
  της όρισΐικης απομακρύνσεως
  της έκ των κατευθύνσϊων των
  κρατών τοθ άξονος καΐ 15ιαι
  τέρως έκ τής έπιρροής τοθ Βε
  οολΐνου είνε καί τό 8τι ή εν
  Βερολίνω Ίαπωνική πρεσβεία
  διέταξε τούς έν Γερμανία Ία
  πωνας ν' άναχωρήσουν άμέ
  σως έγκαταλεΐποντες τό γεο
  μανικόν εδοφος. Σήμερον μά
  λιστα, ώς εγνώσθη, άνεχώρη
  σαν έξ Άμβούργου διακόσι
  οί Ίάτιωνες.
  Έκ Χόγκ— Κόγκ τηλεγρα
  φεΐται έξ αλλου δτι σήμερον
  τα Ίαπωνικά σΐρατεύματα υ¬
  πεχώρησαν άπό τής Άγγλι
  κης περιοχάς καί δτι ελυσαν
  τόν άποκλεισμόν των Άγγλι
  κων καί Γαλλικών έκχωρήσε
  «ν είς τάς άλλας πόλεις. Γε
  νικώς, είς τάς σχέσεις Άγγλί
  άς καί Ίατχωνΐας παρατηρεΐ
  ται άπότομος βελτίωσις. Άν
  τιθέτως είς τα Μογγολομαν
  τζουριανά σύνορα, έπανελή
  φθησαν έκ νέου σφοορόταται
  συγκρουσεις μεταξύ Ρωσαο
  μογγολικών καί Ίΐπωνομαν
  τζουοιανων στρατευμάτων.
  Νεώτερα τηλεγραφήματα
  άγγέλλουν 8τι εσχηματίσθη ή
  νέα Ίαπωνική κυβέρνησις έκ
  συντηοηπκων στοιχεΐων. Ου¬
  δείς έκ των παλαιών υπουρ
  γών περιελήφθη είς την νέαν
  κυβέρνησιν.
  Έν συναγερμφ
  έτοιμρι πρός δράσιν οί Πολωνοί.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Αύγούστου
  Τό Γερμανικόν πρακτορείον
  μεταδΐδει έκ. ΒαρσοβΙας τα έ
  ξής: ΟΙ ΠολωνικοΙ κύκλοι πά
  ρακολουθοθν μετά συγκινήσε
  σεως τάς μεταξύ Άγγλί
  αςκαΐ Γερμανίας διαπρσγ
  ματεύσεις. Περισσότερον ο
  μως, ένδιαφέρονται, ώς λέ
  γουν, «διά την άφιξιν τοθ Αγ
  γλικοθ στόλου είς την Βαλτι
  κήν θάλασσαν παρά διά την
  άφιξιν τοθ κ. Χέντερσον είς
  τό Βερολίνον». Έν συνεχε'α
  τό πρακτορείον Ισχυρίζετο»
  δ Π εάν ή Αγγλία δεχθ()
  συμβιβαστικήν λύσιν της πό
  λωνογερμανικής διαφοράς είς
  την ΒορσοβΙαν θά εκδηλωθή
  κυβερνητική κρίσις.
  ΒΑ.ΡΣΟΒΙΑ 28 Αύγούστου
  των επισήμων πολιτικών
  καί στρατιωτικών κύκλων έτο-
  νΐζετο καί σήμερον δ τι ή Πο·
  λωνία δέν θά δεχθί) ταπεινω
  τικόν συμβιβασμόν καί 8τι θά
  πολεμήσΓ) μέχρις εσχάτων διά
  την προάσπισιν των δικσΐων
  της, έστω καί άν έίμενε μόνη
  της. Έν τώ μβταξύ όλόκλη
  ρον τό Πολωνικόν Ιθνος ευ¬
  ρίσκεται έν συναγερμώ, έτοι
  μόν πρός δράσιναν ή άνάγκη
  τό απαιτήση..
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Αύγού
  στου.—'Η κατάστασις είς την
  Πολωνοσλοβακικήν μεθόριον
  επιδεινούται συνεχώς. ΑΙ συγ
  κοινωνίαν διεκόπησαν πολωνι-
  κά δέ άεροπλάνα Ιρρ^ψον προ
  κηρΰξεις είς τό Σλοβακικόν
  Ιδαφος. Έξ αλλου αί πολεμι
  καί παρασκευαι συνεχΐζονται
  πυρετωδώς είς ολόκληρον την
  Πολωνίαν. Χαρακώματαάνεγϊί
  ρονται προσταΐευόμενα άπό
  πολλών σειρών συρματοπλεγ
  μάτων είς $λας δέ τάς γεφύ·
  οας έτοποθετήθησαν έκρηκτι
  καί δλαι δι' άνατινάξ?ις μό·
  λις παρασΐβ άνάγκη ΑΙ τη
  λεγραφικαΐ καί τηΚεφωνκαΙ
  συγκοινωνΐαι ΠολωνΙας—Γερ
  μανΐας διβκόπησανσΐ δέάμαξα
  στοιχΐαι δέν ηδυνήθησαν νά
  διέλθουν τα Πολωνογερμανι
  κά σύνορα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Αύγούστου
  (Ιδ. ότιηο.)— Ή απάντησις
  πρός τόν Φύρβρ κατηρτίσθη κα
  τόπιν συνεννοήσεως τώνκυβερ
  νήσεων Αγγλίας καΙΓαλλΙας.
  Έν τώ μεταξύ 6 άγγλικός ΐύ·
  πος γράφει πάλιν περί έπικει
  μένηςπεντσμεροθς διασκέψεως
  ένώαΐ γαλλικαΐ έφημερίδεςφρο
  νοθν 8τι ή κατάστασις εΐσήλ-
  θεν είς την κρισιμωτέραν φά
  σιν της.
  Καί ή ΣουηδΙα Ελαβεν ίκτα
  κτα στρατιωτικά μέτρα.
  Ή ' Αγγλικη Βουλή
  9ά συνέλδη σημερον έκ νέου.
  ΡΩΜΗ 28 Αύγούστου (ίδ. 6πή
  ρεοΕα.— Είς τό Λονδίνον καθ9 &
  τηλέγραφον εκείθεν, κρίνουν την
  κατάστασιν ώ; άκρως σοβαράν. Ό
  τύπος φρονεί δτι αί άντιπροτά
  σεις τάς όπο'ας θά κομΕοη σήμε
  ρον δ κ. Χέντερσον είς τόν Φ6
  ρερ καί ή άπάντηα ς την όποιαν
  θά δώση εθϊος, θ' άποτελέσουν
  την κριοιμωτέραν φάσιν τής κατα
  στάσεως. Εάν ή απάντησις τοθ
  Φύρερ δοθ^ μέχρις αύριον είς
  τό Λονδίνον, τότΐ είναι πιθανόν
  νά συγχληθζ ίκτάκτως ή Β?υλή
  διά την 2χν μ μ. σήμερον ένώπι
  όν τή; οποίας ό κ. Τσάμπερλαιν
  θά προβη' είς δηλώβεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Αύγούατου.— Ού
  ίίποτε ταξίδιον διπλωμάτου προ
  εκάλεσε τόσην ανυπομονησίαν δ
  σηνή επιατροφή τοθ κ. Χέντερ
  σον είς ΒιρολΤνον. Καί αύΐή ή
  κοι^ή γνώμη τής Γερμανία;, ή 6
  ποία έλάχιστα γνωρίζει εκ τής
  άναπτιιχθεΕαης τελευταίως διττλω
  ματικής δρασ;η?ιότηιος, ά.τιλαμ
  δάνεται δΐι τό μίλλον εξαρτατα;
  έν πολλαίς άΐτό την απάντησιν την
  όποιαν θά κομΕση είς Βερολίνον
  δ κ. Χίντΐρσον. Τό Ρώϋ;ερ με
  ταδίϊιι δτι ή καθυστέρησις τής
  Άγγλιχής άταντήσειος όρείλεται
  είς τό γεγβνός δτι τα μίλη τής
  σαν μέ πόσην προσοχήν ίπριπι
  νά μελετήσουν τάς προτάσεΐς τοθ
  κ. Χίτλΐρ καί νά ουντάξουν τάς
  'Αγγλικας άντιπροιάσεις. Ή ά
  πάνΐησις αύιή, ίπάγεται τό Ρώϋ
  τιρ. αποτελεί άπαύγασμα ώρίμου
  καί ίμοφώνου άποφί
  Άγγλικής κυβερνήσεως χατηνόη 'Φύρερ.
  σεως τής Αγγλικη; χυβερνήσεως.
  Έξ άλλου τό πρακτορείον Χχ
  βας πληροφορΐΐται έκ Λονδίνου
  δτι είναι τελείως φαντασΐιχαΐ αί
  φήμαι περί διαρωνιών μεταξύ
  μελδν ττ)ς Αγγλικη; χυβιρνήσΐως
  ώ; πρός την απάντησιν είς τόν
  Ο κ. ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ είς Βερολίνον.
  'Επεδεινώση ή κατάστασις;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Αύγούστου.
  —(16. ϋπηρεσΐσ) —Τό ΰπουργι
  κόν συμβούλιον συνεδριάσαν
  επί 2 30' ώρας ενέκρινε την α¬
  πάντησιν είς τάς προτάσεις
  τοθ Φύρερ. Την 3ην άπογευμα
  τινήν ό κ. Χέντερσον εγένετο
  δεκτός υπό τοθ κ. Τσάμπερ
  'λαιν καί την 5ην ανεχώρησεν
  |άεροπορικώς επιστρέψας είς
  τό Βερολίνον. Εγνώσθη ότι ή
  Αγγλία εμμένει είς τάς πρός
  την Πολωνίαν ύποχρεώσεις
  'της καί αποβλέπει απλώς είς
  την παράτασιν των διαπραγ
  ματεύσεων.
  Ή ΆΑσατίοΓ
  έκκενοΰται.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 28 Αύγού [ μπορικων σ<αφΰν της Μεσο στου (Ιδ. ύτιηρεσΐα) —Ό πρόβ γεΐου. Τα Άγγλικά πλοΐα διε δρος Ροθσββλτ έργάζεται άδι ( τάχθησαν νά άπομακρυνθοθν ακόπως είς τόν Λευκόν Οί¬ κον, ή κοινή δέ γνώμη πιστεύ εί είς ταχείαν κατάργησιν τού νόμου της ούδετερότητος. Ό ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥΧΙΤΛΕΡ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγοόστου (τοθ άν. ΐαΛθκριτού μας). — Καθ* ά τηλεγρα¬ φείται έκ τού έξωτεριχού έν τή άντα· παντήσει τού χαγκελλαρίου Χίτλερ πρός τόν κ. Νταλαντιέ αί προτάαεις τού δευτέρου περί συνεννοήσεως τής Γερμανίας μέ την Πολωνίαν άηορρί· Ι Είς Παρισίους πιστεύεται ο- 'τι μετά την ανταλλαγήν επι· στολων μεταξύ Ντσλαντιέ καίΧίΐλερ αίέλπ δες άιτοφυγής ' τοθ πολέμου είναι έλάχισται. ι ΟΙ κάτοικοι τής Άλσατίας καί ΛωραΙνης διετάχθησαν νά έκκενώσουν τάς πόλεις. Αί άε ροπορικαΐ συγκοινωνίαι τής Γαλλίας μετά τοθ έξωτερικοΟ διεκόπησαν. Ή απάντησις τής Αγγλίας πρός τόν κ. Χίτλερ δέν θά δοθβ είς την δημοσιότητα πρό Τής συνεδριάσεως των Βου- λων πού συνεκλήθησαν διά την 2αν Απογευματινήν. έκ της Βαλτικης. Οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Μπελίσσα εγένοντο δεκτοί είς μακράν συνεργασίαν παρά Βατσιλέα 8τι εάν τό Βέλγιον μείνη ούδέτερον, αί δύο χώραι θά σεβασθοθν απολύτως την άπόφασΐν τού. Είς την Έλβετί αν διετάχθηέπιστράτευσις είς τύπος γράφει διά τάς έπιστο τοθ Βασιλέως. Οί έν Βρυξέλ λάς Νταλαντιέ— Χΐΐλερ ότι ή λαις πρεσβευταί Αγγλίας Γαλλία έκέ^ισβ τόν πόλεμον καί Γαλλίας διίβεβαίωσαν τόν των νευρων. " ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Αύγούστου. —Τα Εκτακτα πολεμικά μέ τρα συνεχΐζονται. Τό υπουρ γεΐον Ναυτικων άνέλσβεν Ι _.___-Αν,11ί1ιΙΜΙ| λεγχον επί των αγγλικών έ*εύρεΐαν κλίμακα. ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Χ1ΤΛΕΡ-ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ (συνΐχεια εκ τής 1ης σελΐδος) ήνείχεσθ* τουτο κ«1 δέν θά,ίμάχε αθε διά την άπελβυθέρωσίν τω ν; Είσθε καλις πατριώτας καί γνω ρίζω τι θά έκάμνατ*. Αύτό χαμνω τώρ« καί έγώ. Ή συνβήκπ των Βερβαλλι&ν εί νι άπεχβπς (Ις «ύς Γβρμανούς και ή τρβποποΐηοίς της κβθίστ» ται έπιτακτική. Ορέπβι έν πάοπ ηβριπτώοει τό ζήτημ» νά λυθή. Τβ Δάντσιγκ καί ό διάδρομβς ηρίπβι νά άποδβθβϋν είς την Γερ μανία. Εάν Χ«τά κακήν μας τό _......._. χπν ήδϊλομβν βύρββο άντιμέτω Α1ΟΛΦΟ5 ΧΙΤΛΕΡ» ποι «Ις ίνα πόλεμον, έγώ μίν μ* Μ«τ« την «ντβλΧοινΓΐν τβ'ν έ τόν λαόν μου βά ίπβλίμουν δια πιστβλ&ν αύτδν το ζήτηϋ την άρσιν μι«$ άβικί««,έν$ ύμεΐί μ·τ«(» Γ«λλ(«; —> -
  διά »α στηρίζ«τ« την αδικίαν αι» β«ν«ννβήσ««ν
  τήν.Βιμβιι ηλίιρηί *ν ννώαει τδν μ!ν·ν,
  εηϊΐών τοθ πβλίμου. Έν τβιαύ
  τα «*ντ»»ς πϊριπτώσει τό Πβλ»»
  νικέν Κράτος θά «πολϊσθίί. Εί
  νβι,τουτο πβλύ βδυνπρβν τόσον
  «Ις εμέ βσβν χ«1 είς 6μ«5 Λυπβ$
  μ«ι δέ περισαότερον διότι παοά
  τ*ς προσπαβϊίας μβ« ββν *
  τώρθωσ» ν« τβ οδηνπσω ΐΐς ιββν
  0Μϊ.ρβσυνης. Εϊβ« δμως ή έπιρροή
  οας, βπΐ τής ηολ»νί«ς νά έ2
  νβρθώσυ μί«ν άνυπόφβρβ
  ?τ«οιν.©άα1βθανθδ β«θί
  ε*ν «Ιμοττοχυλιοθβθν
  50]Τρωπίη
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΑΥΤΩΝ
  ΟΗΟ; ΒΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΒΤΒΣΙΝ
  ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούατου (τοβ
  άνταποκριτοΰ μας). —Τελευταίαι πλη.
  ροφορίαι ί* Αονδίνου καί Παρισίων ά-
  ναφέρουν ότι ή Γαλλία κ*ί »Αγγλία^ δέν
  μετέβαλον ουδέ κατά κεραίαν τάς άπο-
  φάαεις των.
  Υπό των κυβερνήσεων αμφοτέρων
  των χωρών έπαναλαμβάνεται ή δήλωσις
  ότι ή στάσις των «αραμένει απολύτως
  σταθερά κχί ότι αυται θά πολεμήσουν
  ηνωμεναι είς περίπτωσιν καθ* ήν τουτο
  θέλει καταστή αναπόφευκτον.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΠΑΡΑΜΕΗΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
  ΙΑΙΛ ΕΞΟΤΕΡ,Κυ ΒΜΙΤΙΚΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας). —/Εν σχέσει μέ κυ·
  κλοφορούσας φήμας περΐ μεταβολής
  τής Τουρχιχής έξωτερικής πολιτικάς
  μετά την υπογραφήν τού γερμανοσοβι·
  ετικού συμφώνου, παρεσχέθη έξ άσφα-
  λοΰς πηγής ή πληροφορία ότι ή διπλω·
  ματική κατάστασις έν Τουρκία δέν υ¬
  πέστη μεταβολήν καί Οτι ή ποιτική
  τής Τουρκίας παραμένει οϊα. διεχαρά·
  χθη άφ' ής στιγμής αυτή ήλθεν είς συ-
  νεννοήσεις μέ την Γαλλίαν καί την
  •Αγγλίαν.
  Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΙΥΓΚΡΟΥΣΕΟΝ
  ΡΩΣΣΏΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έξ "Απω
  Άναιτολής πληροφορίας ή έκτασις των
  αημειωθεισών έκ νέου αίματηροτάτων
  συγκρούσεων μεταξύ Ρώσσων καί Ία-
  πώνων είς τα μογγολικα σύνορα είνε με
  γάλη, αί απώλειαι δέ εκατέρωθεν φέ·
  ρονται ώς βαρεϊαι. Ύπάρχουν ένδεί·
  ξεις ότι αί συγκρούσεις θά συνεχισθώσιν
  μεταβαλλόμεναι είς πραγματικόν πό¬
  λεμον δεδομένου ότι αμφότεροι οί στρα
  τοί ένισχύθησαν δια νέων δυνάμεων τε*
  λευταίως.
  Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗΙ
  ΚΥΒΕΡΜΗ-ΕΟΣ ΧΙΡΑΝΡΪΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Ό διεθνής τύπος
  σχολιάζει χαθ' ά τηλεγραφείται, ίδιαι·
  τέρως την παραίτησιν τής κυβερνήσε·
  ως Χιρανούμα. Ή σχηματισθησομένη
  νέα ίαπωνική κυβέρνησις ηροβλέπεται
  ότι θά τηρήση άπέναντι των Δυτικών
  δυνάμεων κχί τής Άμιρικής πολιτικήν
  μετριοπαθείας καί συνβιαλλαγής.
  ΤΟ ΥΒΟΥΡΠΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΗΡΟΣΒΑΟΕΙΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ2
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούατου (τού άν
  ταηοκριτού μας). —Έκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι τό συνελθόν σήμερον εις
  τό Λονδίνον υπουργικόν συμβούλιον
  εξήτασε τό γενικόν συμπέρασμα τό
  οποίον παρουσιάζουν ταύτην την στιγ·
  μην αί καταβληθείσαν, προσπάθειαι υπέρ
  διααώαεως τής είρήνης.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΔΕΝ ΟΙ ΕΙΧΙΤΙΑΕΙΨΙ
  ΤΑΣ ΗΡΟΣΒΑΒΕΣΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑ Τ1Ν ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τού «ν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι ό Ιταλός ηρωθυπουργός
  κ. Μουσολίνι εδήλωσεν ότι δέν θά εγ¬
  καταλείψη τας προσπαθείας τού υπέρ
  μιά; είρηνική λύσεως μεταξύ Γερμα·
  νίας—Πολωνίας.
  ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΤΗΣ ΚΙΗΪϊΓ
  ΧΙΓΚ1Η 28 Αύγούατου (ίδ.
  ύηηρεσία).—<Έκ των τελευταίων άνα την περιφέρειαν τού Τιέν—Τσίν πλημμυρών βΟΟ χ.λιάδες Κινέζων κατέστησαν ά* στεγοι.