97726

Αριθμός τεύχους

5254

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ £ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "***■ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  «ΕϊβϊΙΟΣ ΣΤΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΔΙγύπτου
  Ιτησία λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμερικής
  Ιτησία δολ, 10
  Ιξάμηνος » 8
  Τ~ή
  ■στά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  30
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΙ Ϊ4ΟΗ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5251
  Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉ
  Ό Χίτλερ άμφιταλαντεύεται
  άνθ'άπευθυνητελεσίγραφον|διάτόΔάντσιγκ
  ή θά δεχθή την διπλωματικήν οδόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου (ίδιαΐ
  τέρα δπηρεαία «Ανορθώσεως»),—
  Όσον 6 κίνδυνος τού πολέμου γί
  νεται έμφανέστερος χαΐ ή κατά¬
  στασίς βαΕνει πρός τα χείρω, τό¬
  σον ή στάσις τοθ λαοθ τής Γαλ-
  λίας χαθίσταται πλέον άξιοθαύμα-
  στος, καθότι την κρίσιμον αυτήν
  στιγμήν αντιμετωπίζη την φοβε
  ράν απειλήν τοδ πολέμου μέ παρα
  δειγματικόν θάρρος.
  Έν τώ μεταξ6 είς τάς δδούς
  τής Γαλλικής πρωτευούσης παρου
  σιάζεται τό θέαμα γενικοθ στρα-
  τιωτιχοθ ουναγΐρμοθ άπό τάς χι¬
  λιάδας των στρατευθίντων εί'ΐινες
  χαταφθάνουν άπο τα πέρατα τής
  Γαλλίας καί πάλιν έπαναχωροθν
  ένθουοιωντες δια τα σώματά των
  χατΐσπευσμένως.
  Συμφώνως πρός τάς χρατιχάς
  ίϊηγίας συγκεντρώνονται είς τόν
  σταθμόν τής Άνατολής οί χάτοι
  χοι των Παρισίων πεύ προσρί
  ζονται διά τα ένδότερα.
  Αί συνεργασιαι
  τού κ. Νταλαντιέ.
  Ό χ. Νταλαντιέ διήλθε χθές
  ημέραν έξαιρετιχώς πολυάσχολον
  δεχθεΐς είς συνεργασίαν πλείστους
  των ξίνων διπλωμάτην καί μέλη
  τής κυβερνήσεως. Ό χ. Νταλαν
  τι έ εδέχθη έπίσης τόν στρατηγόν
  Νΐουμέγκ επιστρέψαντα μ«ϊ« τ
  λοιπων μελών τής στρατιωτικάς
  αποστολάς έχ Μόσχας χαθώ; καί
  τόν αρχηγόν τοθ ΓαλλιχοΟ στό
  λθυ.
  ΠροτοΟ εγκαταλείψη χθές τοΰς
  Παρισίους δ αΰτοχράτωρ τοθ Άν
  νάμ απηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν
  πρίς τόν υπουργόν των 'Αποιχι
  ών χ. Μπλοντέλ, τονίσας μεταξύ
  άλλων: «ί,τιδήποτε χαΐ άν συμβή
  θά ιίμαι παρά τό πλευρόν τής
  Γαλλίας διά νά συμβάλω υπέρ
  τοθ θριάμβου τοθ πολιτισμοθ καί
  τοθ οΊχαίου».
  Παραλλήλως μέ τον κ. Ντα
  λαντιέ χαΐ ό χ. Μποννέ είχε χθές
  έντονον διπλωματικήν συνεργασί
  αν. "Ιδιαιτέρως συνειργάσθη μιτά
  συνεχεία δ κ. Χάλιφαξ εδέχθη
  είς τό Φόρεϊν Όφφις τούς
  πρεσβευτάς Ίαπωνίας καί Κ(
  νας. Ό Ιάπων πρεσβευτής
  παρέμεινε συνομιλών επί μ(
  αν καί ήμίσειαν ώραν μετά
  τοθ λόρδου Χάλιφαξ.
  Η αποστόλη
  τού σέρ Χέντερσον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Αύγούστου.—
  Δι' ΐίδιχοθ άεροπλάνου Ιφθασε
  είς την Γερμανικήν πρωτεύουσαν
  την 9 30 εσπερινήν 4 χ. Χέντερ
  σον. Είς την Αγγλικήν πρεσδεί
  αν δπου κατηυθύνθη μετέβη πά
  ραυτα δ Γάλλος συνάδελφός τού
  χ. Κουλόντρ μιθ' ού συνομίλησε
  επί μακρόν. Την 10.30 μετέβη
  είς την Καγχελλαρίαν δπου ιίσή
  χθη ευθύς είς τδ ιδιαίτερον γρα
  φεΐον τοθ χ Χίτλερ, άναμένοντος
  την "Αγγλικήν απάντησιν. *Ο χ.
  Χέντεραον παρέμεινε συνομιλην
  μιτά τοθ Φύρερ, παρόντων χαΐ
  των χ. χ. Ρίμπιντροπ, Γχαΐριγχ
  χαΐ τοθ διερμηνέως χ. Σμ(θ 5
  πέρ την μίαν χαΐ ήμίσειαν ώραν.
  Περατωθείσης τής συνομιλίας των
  χ. χ. Χίτλερ—Χέντερσον δ Φύ
  ριρ συνεχάλεσε ίλους τούς συνερ
  γάτας τού χαί συνειργάσθη μετ*
  αυτών πολύ πέραν τοθ μεσονυκτίου.
  Την Ιην μβταμεσονύκτιον δ χ.
  Χίντερσο*. ^λθ«ν είς ^τηλε^ωνιχήν
  επικοινωνίαν μέ τό Φόρεϊν "Οφ
  Τό αεροπλάνον Βπερ μετέφερε
  τον Χέντερσον έχ Αονδίνου παρέ
  μενι είς τό αεροδρόμιον έτοιμον
  πρός αναχώρησιν μέχρι τής πρω
  ίας δπότε άπιγειώθη μΐταφέρον
  μακράν έκθεσιν τοθ χ. Χέντερσον
  είς την Αγγλικήν κυβέρνησιν.
  Ή Πολωνία
  διαμαρτύρεται.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 29 Αύγούστου.
  —Ή Πολωνική κυβέρνησις δι"
  ανακοινωθέντος της διαμσρτύ
  ρεται εντόνως κατά των φαν
  ταστικων είδήσεων τάς δποί-
  ΒΠ(=> Ι,
  Γ3ΑΛΑΕΣΑ
  ΗθΟτΑΝΙΑ
  V
  Λ
  ί ^ · Μοβϊα
  —"εε**εαειεΜεΜΜεΜεΜΐ1ΙιΓ τ»-»»»*»**^·»» *■™
  Αγγλοι Βκοιλΐΐ,ς είς τί>ν επιθεώρησιν τοθ 'Αγγλικβδ στβλβο
  τοθ "Αγγλου πρεσβευτού χαθώς
  καί «Ο στρατηγοθ Βϋ
  Ή ουνεδρία
  τής'Αγγλικής Βουλής.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Αύγούστου.
  —Ή σόγκλησις τής Άγγλικτ)ς
  Βουλής απεφασίσθη διά την
  3ην μεταμεσημβρινήν, προκει
  μένου νά ομιλήση ό κ. Τσάμ
  περλαιν επί τής διαμορφωθεί
  σης καταστάσεως. Χθές την
  8ην εσπερινήν ό κ. Χάλιφαξ
  έσχε μακράν συνεργασίαν με
  *« τοθ πρωθυπουργοθ. Έν
  σς συστηματικώς μεταδίδει τό
  Βερολίνον ιιερΐ δί,θεν βαρβα
  ροτήτων λσμβανουσών χώραν
  είς Πολωνίαν είς βάρος των
  Γερμανών. Τό ανακοινωθέν
  καταλήγει ότι αί είδήσεις αί
  ται ένετάθησαν τελευταίως
  διά καθαρώς προπαγανδιστι-
  κούς σκοπούς καί πρός ένίσχυ
  σιν της γερμανικήν διπλωμα
  ιΐας.
  Έπιστρατεύονται
  δλα τα κράτη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου.-
  Πλήν ιη"ς "Ολλανδίας, ή Έλ6ι
  Τέ) Δάντσιγκ πέριξ τβΰ βπβίου β αγών των τελευταίαν ημερών.
  τία. ή Σουηϊία χαί ή Νορδηγία
  προέβησαν έπίσης εί; έπιστράτευ
  σιν χαί ίλλα προληπτιχά μέτρα
  αμύνης.
  Ή Βασίλισσα τής Όλλανδίας
  απηύθυνε χθές την νύκτα διάγγΐλ
  μα πρός τόν λαόν τής μητροπό
  λεως χαί τάς χτήσεις τονίσασα
  τα εξής: «Καίτοι κάθε ελπίς δπέρ
  τής εί&ήνης δέν έξίλιπε εν τού
  τοις αί Κατω Χωραι ίλαβον την
  σταθεράν απόφασιν νά ζηρήοαυν
  την πλέον αυστηράν οδδετερότη
  τα είς περίπτωσιν πολέμου. Είνε
  δμως πεπεισμέναι 48ΐι ουδέν των
  έμπολέμων κρατών θά τάς δποχρε
  ώση νά έξέλθουν τής ούδετείότη
  τος, χάριν τής οποίας καί προέ-
  βηυεν είς την επιστράτευσιν των
  δυνάμεών μαί».
  Ή Ισπανία.
  πρός ούδετερότητα,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου.—
  Κατ' έγκορους πληροφορίας
  έκ Μαδρίτης ή Ισπανία είνε
  άποφασισμένη νά τηρήση α0"
  στηράν ούδετερότητα, μη έ¬
  χουσα άλλην μεγαλυτέραν α¬
  ποστολήν άπό τοθ νά άσχο·
  ληθή μέ την ανέγερσιν των έ
  ρειπίων τα όποΐα ττΐς έκληρο
  δότησβ ό έμφύλιος σπαραγμος
  Ό στρατηγός Φράνκο είς
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΝ
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΜΑ2
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ό Μ.Χίτλερ κβτήρτιβ» μβτά
  τβϋ μ. Ρίμπβντροπ χαί των
  άλλων έπιτβλδν τβυ την άν
  τοπάντησιν »1ς την Αγγλίαν
  τίιν οκοίαν «αΙ άπέβτειλεν
  είς Λονδίνον άργά την νό
  —Ό μ Τσάμηβελαιν εοη
  λωοΐν είς την Βονλί,ν τδν
  Κοινοτήτων ίτι η κατάστ*
  σις είνβιι είς άκρον λβιττη ««ί
  κρίσιμος ««» έπανέλαβ» μ«
  τηγορημ«τι«ώτβρβν βτι ή Αγ
  γλία βά έ«πληρώοι.ι δλβς τάς
  πρός την Πολ»νίαν υιΐβχρεω
  σεις της.
  —Τβ χογχρΐσον θ« τροΛβ
  ηοιήσο τον νόμον π«ρ! ουδέ
  τβρότητος τής 'Αμερικήϊ κ*1
  6 μ. Ροΰσββλτ θά παρασχη
  ένΐοχυβιν είς τ«β Δι»τικ«ς Δυ
  - Ή Ίαπυνίβ έστράφη πρός
  την ΆγγλΙ«ν η δέ ΊσηανΙβ
  θά ηβτραμείνη ουδβτερβι εν
  ηεριητώσβι συρράξβ«ς
  1·Η Ιταλία τηρ·ί στάσιν
  βπιφυλακτιχην Μ«τ«β*λλ«ι
  δέ προσπαθείας *ηοτρο««ς
  τού ηολέμου.
  -Είς 8λ«ς τάς χώρας Υ«}'»
  κευεται ή 4πιστρ4τβυοις. Τα
  μίτρα δι* την &μ«ν*ν τ«ν.
  —Α1μ*τπρ«6««>σβ0·*
  βον χώραν «Ις τβ ΠολΜνογερ
  μαν.κά σύνβρα καί εΐίτ*
  ΔάντσιγΜ μέ πβλλβββ νβ·
  Ώΐ κυβερνήσΐΐί τβν «ε
  βισαβτερ*>ν χκρβν άηηγβρε»
  σ«ντήν*ί«Υ«νήν ή
  χαί εΐδβν «ρώτηί
  πρόσφατον λόγον τού επί τής
  διεθνοθς καταστάσεως ετόνι¬
  σεν δ τι κανείς 6έν θά παρα
  σύρη την χώραν τού διότι πρέ
  πει νά άφοσιωθή είς τό έργον
  ς άναγεννήσεώς της.
  'ΥπογραμμΙζουν έξ άλλου
  οί ύπεύθυνοι κύκλοι βτι ή "Ι¬
  σπανία δέν εμεινε καθόλου Ι-
  κανοποιημένη άπό τό Γερμα-
  νορωσσικόν συμφωνονΐφ' δσον
  χ« σοβαοούς λογους ν* άντ*
  παθβ την Ρωσσίαν ή όποία Ε
  γινεν άφορμή νά χαθοθν είς
  μίαν άδικον αίματοχυσΐαν ί¬
  να έκατομμόριον Ίσπανικών
  ψυχών.
  Έξ άλλου αγγέλλεται έκ
  Μποθργκος δ τι ό στρατηγός
  Φράνκο δέν θά προβή είς δη·
  λώσεις επί τής στάσεως τής
  Ίσπανίσς έκτός εάν τοθ ζητη
  θ() τγΟτο. Ενδεικτικόν πάντως
  ν διαθέσεων τοθ άρχηγοό
  τής Ίσπανίας πρός τόν αξονα
  είνε ή ματαίωσις τοθ ταξιδίου
  τού είς Ιταλίαν, καίτοι θεώ
  ρεΐται καί οδτη βαδΐζουσα
  πρός την οδόν τής ούδετερό-
  τητος καί έγκαταλεΐψεως τής
  πολιτικής τοθ Ράίχ.
  Γσλλίας διεκόπη καί ή τηλε-
  φωνική συγκοινωνία μετά τής
  Ιταλίας.
  ΡΩΜΗ 29 Αύγούστου.—Είς
  Πολωνίαν έχουν έπιστρατευθή
  2 έκατομμύρια άνδρών.
  Είς Βέλγιον ελήφθησαν σο
  βαρά άντιαεροπορικά μέτρσ,
  συνεπληρώθη ' δέ ή δευτέρα
  σερά έπιστρατεύσεως.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 29 Αύγοθστου
  —Προσωπικότης τής Ίρλαν-
  δίας εδήλωσεν είς τόν τύπον
  Οτι είς περίπτωσιν πολέμου ή
  χώρα αύτη θά παραμείνη ού
  δετέρα.
  ΡΩΜΗ 29 Αύγούστου — Ό
  τύπος τοθ ΒερολΙνου συνιστδ
  υπομονήν είς τόν Γερμανικόν
  λαόν ϋπογραμμΐζων δτι τό
  μαρτύριον των έν Πολωνΐα ά
  δελφών Γερμανών ευρίσκεται
  είς τό τέρμα τού.
  Συνιστά έπίσης νά στρέψε
  ται μέ τυφλήν εμπιστοσύνην
  πρός τόν Φύρερ, δστις θά
  ξαντλήση καί τό τελευταίον
  μέσον υπέρ τής είρήνης.
  Ή Αγγλικη
  απάντησις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου.—
  Ή ανταπάντησις ΧΙτλβρ πρός
  την Άγνλικήν κυβέρνησιν ά
  πέφαόΤσθη οριστικώς δττως ά
  ποσταλβ διά τής Αγγλικη^
  πρεσβείας τοθ ΒερολΙνου καί
  ουχί διά τοθ κ. Χέντερσον ώς
  είχεν αρχικώς αποφασισθή.
  Ή στάσις
  τής Ιταλίας.
  ΡΩΜΗ 29 Αύγοόστου. —Ό
  κ. Μουσολίνι δέν έπαυσε νά
  έργάζεται τάς τελευταίας η¬
  μέρας υπέρ τής είρήνης. Έν
  τούτοις ό Ντοθτσε πιστεύει
  δτι εάν ή Αγγλία καί ή Γαλ
  λΐα δέν συμμορφωθοθν μέτήν
  κατάστασιν, ή είρήνη θά ήτο
  δύσκολον νά σωθή.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Αύγούστου.
  Όλα τα υπό Ίΐαλικήν ση
  ΥΣΤΑΤΗ
  'Ο Μβμιοτης τού Ρωσαογερμανικόν φον.Ρίμηεντροπ.
  τά μέτρα
  έπιστρατεύσεως.
  ΡΩΜΗ 29 Αύγούστου.—Είς
  Γαλλίαν συμπληρώνονται έν-
  τατικώς τα στρατιωτικά καί
  άμυντικά μέτρα καθότι πι·
  στεύεται δτι είς ολίγας ώρας
  θά έχη κριθή ή τύχη τοθ κό·
  σμου. Τά Γαλλογερμανικά σύ
  νορα εκλείσθησαν άπό προ·
  χθές. Κάθε συγκοινωνία μετά
  τοθ έξωτερικοθ διεκόπη. Ε¬
  λήφθησαν προστατευτικά μέ
  τρα διά την διάσωσιν των
  μνημείων, Πρωτοβουλία τής
  μαίαν ττλοΐα άτινα εύρισκον
  ται είς τούς λιμένος Δάντσιγκ
  καί Γδόνιας διετάχθησαν νά
  έπαναπλεύσουν είς Ιταλίαν.
  Ή εφημερίς «Πόπολο ντέ
  Ρόμα» κατεσχέθη σήμερον είς
  Ιταλίαν, διότι ανέγραψε πλη
  ροφορΐας μή έπιτρεπομένας.
  Μεταδΐδεται δτι εγένοντο
  σήμερον έπανειλημμέναι τηλε
  φωνικαΐ συνομιλίαι μεταξύ Χ
  τλερ—Μουσολίνι. Καί δτι πά
  ρά την έκφρασθεΐσαν άντίθε
  τον γνώμην τοθ κ. Μουσολίνι
  6 Χίτλερ δέν εννοεΐ νά προ·
  ββ είς ουδεμίαν ύποχώρησιν.
  στιγμη
  Συνήλθεν
  ή Αγγλικη
  Βουλή
  Αι δηλώσεις
  τού κ. Τσάμ¬
  περλαιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Αύγουσηυ
  (Ιδιαιτέρα ύηηρεσία της «Α¬
  νορθώσεως»).— Την 4.45' μ.
  μ. ('Ελληνική ώρα) συνήλ¬
  θεν είς συνεδρίασιν ή Βου·
  λή τδν Κοινοτήτων παρόν¬
  των των περισσοτέρων βου-
  λευτών. Ό πρωθυπουργός
  κ. Τσάμπερλαιν, τού όποί-
  ου ή εμφάνισις ηγειρε θυ¬
  ελλαν χειροκροτημάτων, προ
  έβη είς τας κατωτέρω δη·
  λώσεις:
  «Ή κατάστασις είναι τό¬
  σον λεπτή ώστε δέν δυνά¬
  μεθα σήμερον νά προβώμεν
  εί; λεπτομερείς άνακοινώ·
  σεις. Όπωσδήποτε ομως δυ¬
  νάμεθα νά τονίσωμεν καί
  πάλιν ότι θά έκπληρώσωμεν
  τάς πρός την Πολωνίαν ύ·
  ποσχέσεις καί ύποχρεώσϊΐς
  μας. Ή τύχη τής είρήνης
  δέν εκρίθη εισέτι οριστικάς.
  Ή καταστροφή δέν επήλθεν
  άλλά χαί δέν άπετράπη. ®κ
  έπιθυμοΰαα νά σάς δώσω πε¬
  ρισσοτέρας πληροφορίας, άλ¬
  λά, δέν δύναμαι νά τ·
  πράξω πρίν γνωσθή η απάν¬
  τησις τοδ κ. Χίτλερ.
  Επανειλημμένας έξεφράσα
  μέν την επιθυμίαν νά συ-
  νεννοηθΰμεν μέ την Γερμα
  νίαν. Πρέπει δμως προηγου¬
  μένως νά συνεννοήθη ή
  Γερμανία μέ την Πολωνί¬
  αν. Μόνον μετά την συνεν¬
  νόησιν των δύο αυτών χω-
  ρών θά είναι δυνατή ή συ¬
  νεννόησις καί επί εύρυτέρ·υ
  πεδίου.
  Δέν προέβημεν καί ήμεΐι,
  ώς ή Γερμανίαν εί; την καθι
  έρωσιν των δελτίων διανο-
  μής των τροφίμων, άλλ' έν
  πάση περιπτώσει έξησφαλί-
  σαμεν ολα έχεΐνα τά μέ·
  σα τά ότοΐ« μάς κατέστη¬
  σαν απολύτως ίσχυρούς πρό;
  αντιμετώπισιν παντός ένδε-
  χομένου. Αί δυνάμεις μας
  ένισχύθησαν καί συνεπληρώ-
  θησαν 'Εξετίμησα δέ την
  ψυχραιμίχν τβΰ λαοΰ μας
  καί την πεποίθησιν τού επί
  τάς δυνάμεις μας αυταί».
  Μετά τόν χ. Τσάμπερλαιν
  ωμίλησεν ο ήγέτης των έρ
  γατικών κ. Γκρήνγουντ το¬
  νίσας την ανάγκην τής προ·
  ασπίσεω; τής ελευθερίας καί
  τήςαύτοδιαθέσεως των λχών.
  Αί καταχτητικαί εςΌρμήσεις,
  ε.πε, πρέαει ν' άναχαιτι·
  σθοΰν. Ή επίθεσις θά στα
  ματήση καί ή Πολωνία δέν
  θά λάβη την τύχην αλλων
  κρατών τής Εύρώπης. Ακο¬
  λούθως ωμίλησεν ό άρχηγος
  των Φιλελευθέρων κ. £ίγ-
  κλαιρ ίστις εξέφρασε την
  πλήρη ικανοποίησιν τού έκ
  της δηλώσεως τοΰ κ. Τσάμ¬
  περλαιν ίτι ή Αγγλία θά έκ
  πληρώση τάς πρός την Πολω
  νίαν ύηοχρεώσεις της. Δέν
  είναι δυνατόν, ούτε επιτε¬
  τραμμένον, εΐπε, νά υφίστα¬
  ται ή ανθρωπότης κάθε Σε¬
  πτέμβριον μίαν κρίσιν. Ή
  κατάστασις της άβεβαιότητος
  πρέπει νά τερματισθή όριστι
  κως. Ή Βουλη δι' όμοφωνί·
  άς ενέκρινε τάς δηλώσεις
  ' τοΰ χ. Τσάμπερλαιν καί την
  έν γένει πολιτικήν της Κυ·
  ββρνήσεως χαί διέχοψε διά
  την Πέμπτην, όπότε θά ο»«
  νίλθα έκ νεον,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  :Λύ
  | ΘΕΒΜΗΤλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήαερον: «Μα·
  νεκέν» μέ τούς Τζόαν Κοάουφορδ.
  καΐ ΣπινσερΤρέϊσυ Την Πέμπτην
  «Πληγωμένος Άετός» μέ τόν
  Σάρλ Μπουαγιέ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «Όταν
  Λ ιύχη κυβερνά» μέ τόν Φερνανι
  τέλ !
  Δευτέρα, Πέμπτη. Σάββατο, Κυ
  ριακή ώρα 8 5 μ μ. απογευματινήν
  Τό περιπα9έοτερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΗΕΡΤ
  ΙΑΙΗΙΕΡΕΙΙΙΤΑΤ1Υ
  22ον
  Μέ τά λίγια αύιά ό μουαιχός
  ____________________________θέτει ενώπιον τής άβρδς χ4ρτ;ς
  ΑΔ1ΟΦί>2ΝΟΝ ΤΙ ξιόρει ά«όμ« άπο την πιχρά
  ' ' " άΐήβεΐα τής ζωίίς ή Τεϋίνχ, μι*
  Σταθμδς Αθηνών '£ΐ£ΐ£ί+!£·&
  τέσσαρας τοίχους τοθ πλουσίου ττϊ
  τρικοϋ της σπιτιαθ, μέο* στό βτΐΐΐ
  β όν ή ζωή Ι έν ίχει χανίνα πρί5λη
  *'^μ»,Ή πραγματικότης, ώ;ιή χαΐ ά-
  λθη χά! γιά
  . χρονια..
  κι' συ:ή τή φρίχη, την τρομερά
  Πρό νροψμ» 30ος Αυνούοτβυ.
  12.25 Σψα: — Έθνιχος
  μνος—Ύμνες Νεολαίας
  12.30 Ή ώ?3 τοθ ίργάτου.
  13 ϋοιχΠη μουσική
  13.30 Χρηματιστήριον— Είδή ^άπο*άλυψ.ν. 8τι άλλο είνε τά
  οεις.— "2;α Άστεροσχοπείου Ά;ν|ΐρΤι χαι £\α ή Βζωή... Καί
  ϋηνων. (φρικτή πραγματικότης πού θ*
  13 45 Έλαφρά μιυαική (δπ4, ^ τιχ1 ηα τ^ νΐύοίατΐ νιά π
  13 45 Έλαφρά μουσική
  τ*ίς -^χήοτρας Παγώνη—Πλε
  οκάν).
  14.10 Είδήσιΐς— Μετεωρολιιγι
  χον Δελτίον—Κίνησις άγορόί; ΙΙει
  ραιως.
  19.10 Λα'κά τραγούδια δια
  φοράν χω.ων (δίσκοι)
  19 20 Ή ώρα «Ο παιδιοθ.
  . 19.50 Έι*6ατήρια.
  20 Ή δρα τής δγείας.
  20.15 Δημοτιχό τραγοθδι (υπό
  τοθ χ. Κων. ΖαχυνθινοΟ).
  20.45 Είδήσιις — Χρηματιοτή
  ριον—Μετεωρολογιχον δελτίον.
  21 Ρεσιτάλ πιάνου (υπό τής
  Κάς Δεοπ. Καραμαιύνα).
  21 30 ΌμιλΙα.
  21.45 Τραγούδια νοθ Α!γαί&υ.
  22.15 ΝυχτεριναΙ εϊίήσεις.
  22 30 Σχίχς.
  Ιφριχτή πραγματικότης ποιι θί ?λ-
  τίτ», θά την χωρίση γιά πάν-
  τα άπί τόν Σοθμπερτ !
  —Μιά ήμέρα, χύειε Σϊθμπερτ
  —τοθ λέγει ή Τερέζοτ, θά ήθελα
  —&* τό ϊπιτρέπετε έννο»ΐΐαι—νά
  ίλθω μέ την μητίρα μου ή μέ
  τον ά^ϊλφό μου είς τό σχολείον
  σας.. Νά σάς δώ χαχά την διέρ
  χειαν τής παραδόσεως. .
  Ό Σοθμπιρ >5υ θέλει νά ά
  παντήση, άλλ' ή$η τούς περιοτοι
  23 Μικρά
  οταθμοθ.
  δρχήστρα τοθ
  23.30 Μουοτχί) τζβζζ (δίσχοι).
  23.50 Έλαφρό τραγ&Οδι
  τΐ]ς δίδος Σ. Κευρτίδου).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.30. Μουοική χοροθ.
  (δπό
  ό βδβντίατρβς
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον τι ε
  λατείαν τού ότι επανήλθεν έκ
  τοθ τοξιδίου καΐ δίχΐτσι 8 1)2
  ϊως 12 1)2 π. μ. καί 4—7 1)2
  μ. μ.
  ΙΟΥΑΑΙΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εν« χβιν&ινιχο—δρνματι-
  κο άριοτούονημα «ού θά
  συγκινηθή χάββ όίνθρΝπβ:
  ΜΑΝΕΚΕΝ
  Μέ πρΜταγωνιστάς τή
  νοπτΐυτική:
  ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦ9ΡΑ
  χ«1 τον άφβαστβ χκλλι·
  Τίχνη:
  ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΪΣΥ
  Την Πέμπτην
  ΣΑΡΛ
  ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΖΙΓΚΡΙΔ
  ΚΙΟΥΡΙ
  ΧΕΗΤΥ ΛΑΜΑΡ
  Στήν πιό έξαιρετική
  των δημιουργίαν:
  ί
  ΑΕΤΘΣ
  ήη ήη ς
  χίζουν οί άλλοι νέ·:ι, χαί χέρια
  άπλώνονται μπροστάτους τείνοντα
  πιάντα χαΐ πιατάχια μέ γλυχί-
  σματα.
  —Τό χαλό πού σας θέλω, παι¬
  δία—λέγει δ, Χολτοάπφελ, δ πιό
  ζωηρός από δλους, καποτεινόμενος
  πρός την Τερίζα χαΐ τόν Σοΰμπερτ
  —προλάβετε νά βάλετε χάτι οτο
  ί ΐ δ άέ
  ^ σας, γιατΐ δπως άναφέρε-
  ται χαί εις τό ιϋιαγγέλιον, 6 προ
  λαβών τάν Κύριον είίε !
  Ό ψηλός, λυγιρίς, Σόμπερ, 6
  Σουηδος μέ τό όνειροτιόλο ΰφος
  τοθ ποιητοθ, λέγει είς την Τε
  —Δίαΐε σιΐς, δεσποινΐς, τό χά
  λό π?ράδειγμα γιατΐ άν ηεριμένι
  τε άκό τόν φίλον μας Φράντς,
  αυτάς ίέν ίχει
  πείνης...
  την "αΐοθησι
  Καϊ τείνων πρός τίν Σοθμπερτ
  Ινα πιάτο μέ γλυχίσματα, τοθ λέ
  γει:
  —Έμπρίς,
  έμπρός Φράντ'!
  ΣοΟ Είνομε προθεσμία πέντι λε
  πτιον γιά ν" άδειάσης τό ηιίτο,
  γιατΐ £έν θ' αρνηθή βεβαία νά
  χαθίσης στό πιάνο νά μ αίς παί-
  ξης την χαιναύργια αου σύνθεσι...
  Άπί τό πιάτο στό πιάνο!
  Καί άπΐοθυνόμενος πρός την Τε
  ρέζα συμπληρώνει:
  —Κ' ίσιΤς, δεσποινίς, νά μβς
  τραγουδήστε !
  —"Ωστε Ιχετε χάμη μιά νέα
  σύνθεσι; έρωτόΐ ή Τεριζα τόν Σοθμ
  πΐρτ. Καί
  τίποτε !
  δμως <έν μοθ ιίπατε Καί ή φωνή τη; ίχει ίνα τίνον έπιπλήξεω;. Ό Σοθμπερτ χοχχινίζει, στρα βοχαταπίνεΐ, ξερο^ήχει, χατορθώ νει νά,βγάλη άπό τό στίμα τού λίγα λόγια ν' βπαντήση: —Δέν αξίζει τόν χοπο, δεσποι »Ις... Άλλ' ψ.η άπό τό πιάνο βγαΐ ν υν ζΐ ήχοι τοθ τραγ'υδιοθ τοθ Σοθμπιρτ, τοθ τραγουδΐοθ πςύ τοθ ίνέπνιυσιν ή πρ,ώτη συναντη σ ς μέ την Τερ.ζα, στό ήμίφιος ττς μικρδς έχχλησίας... (αυνεχ(ζεται) ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρομεν είς γνώσιν των εν¬ διαφερομένων όφειλετών μας έκ τψήμοτος άγορών, μισθω μαΐων ή θανε'ων, ρυθμιζομέ Ό σατανάς καλ6γηρ__» Τό ·ΕΑληνικάγ θέατρον Η κ. Κατΐρίν» Άν5ρβάδη ώ; Μ«ρ»«νν χ Είς τα «ΚαπρΙτσι-» τίΐς Μαρίαν άς» τοθ Μυσσέ είς τά ςόηοΐα κυ οιολεκτικώς θειαμβεύβι έν συνδυασμώ μέ τό Θαυμάσιον έπΐσης £ρ νόν τού Μολιέρου «Ζώρζ Ναντέν. Άμφότερι τά 6ρνα σημειωτέον άνεβ βΑσθησαν άπό τίϊς 19ης,Αύγούστου κσΐ Εκτοτε αί παραστάσεις τΛ έζακόλουθοθν μέ μοναδικήν^έττιτυχΐαν είς τό Ιδιόκτητον έν Ά Θήναις Θίατρον της κ Άνδρεά'η—πλατεϊα Κυριακού. •Η οτήλη τού ώραιάκοομοιι. Τα πρώτα μοντέλα τό φθινόπωρο καί ,τόν χειμωνα. Φορϊ:μοτσι επανωφόρια,'Ιγοϋνες Τά πρωτα φθινοπωρινά'μοντέ λα μας αποχαλύπταυν τά_>ύ?ια
  σημιΐα τής μόδας πού ττρόχειται
  νά διαδεχθή την σημερινή χαί
  νά χυριαρχήση τόν χιιμωνα. "Η
  δή άπομακρύνεται δ ρωμαντισμό;
  ποα έχολάχευε τόσο τίς γυναϊ
  χις μί τίς τεράαΐκς φλιθ φοθ
  σιε;, μέ τά έφαρμοστά χορσοζ
  χαί τά μεγάλα ντεχολτέ. Τό φάρ
  δος τής φούστας έλαττώνεται ση
  μαντιχά χαί ή οιλοιέττα δφίστα
  ται πάλιν μεχοβολές.
  Έ βραδύνη μό5α μεταμορφώ
  νεται δι' αλλη μ(α φορά. Τό έν
  διαφίρον μετατ.θεται άπό την
  γραμμή ίοΘ νορσϊζ πού έπιϊιί-
  χνυε τό χοραελέ, ιϊ; την γραμμή
  των ίαχύων. Ή φούατα νχρατ.ά
  ρεται συχνά όλόγυρα οτΐς χνή
  μες. "Ι
  V
  ύ πού έγκειται ή χυριω
  τέρα λεπτομέρεια τής νέας γρ»μ
  μής" ή φούστα πίφΐει έμπρός χαί
  πίσω σηχώνει. Ένας μεγάλας
  φιόγχος σιιμπληρώνει συχνά την
  ί ή Σέ ίλλ άλ
  μηρ χ η
  η αυτή. Σέ ίλλα πάλιν
  μοντέλα τά ίσχύα είνε άρχετά
  στρογγυλά χοί ή φούοτα άρχετά,
  άλλ' ίχι οπερβολιχά φαρίειά. Τά
  χρινολΐνα καραχωροθν την θέσιν
  τους είς τά «πανιί».
  Πολλά έπίθί,ς φο'.έματα γαρΈ
  ρονται μέ ποδιΐς: γχιτιύ? οέ βε
  λοθδο, φά'ιγ αέ δαντελλα.
  Τέλος, χολαχευτιχή καί τέλει*
  ως νέα ή γραμμή, ή έπηρεαομέ
  νη άπό την μόδα τής Ανατολή;,
  μέ ντραπέ δπου τό ΰφασμα τυλίο
  μια
  "Ενα άπό τά κο^ψότερα κοστού
  Ϊ λάζ
  τΐλάζ.
  πρός, ^ύ έ.θυμίζουν ποδιές ή με
  γάλΐς τσίπες.
  Ταγιέρ, μέ πολύ μαχρυέ; ζα
  χέττις πού μαχραίν&υν έμπρός
  χαί Ιχονν πολλά μιχρά
  Φέ έ
  μρ μ
  Φιρέματα γαενιρισμένα είς
  ί ύ
  χατω
  ρμ
  τής φούστας μέ γού
  ύ ύ
  ρ ή φς μ γ
  νινη μπορντούρζ, πού μιμεΐται
  μισοφόρι.
  Γοθνες ένχριστέ ούμφωνα
  την γραμμή των ίαχύων γούνινοι
  σεταΓ έλιχοειδως ό)όγυρά είς τό', νΜ*' ι τοποθετημένοι είς τό χορ
  θώμα γιά νά καταλήξη, είς τόν αάζ ή στήν μέση' ζιλι άπό μπρα
  ώμο, σέ μίαν έσάρπα.
  Γιά τό άπίγιυμο, πολλά
  %χ μ
  ματα μέ φάρδος π'σω, «πανιε»,' Παλϊβ.
  ντρατιε είς τά ίσχύ», ντραπέ έμ
  |ί:σβ>ινς ή άοτραχάν, πελερίνες
  φορέ χαΐ μεγάλοι γιαχάδις είς τί
  Α Ντιοτεγκέ
  Αριθμόν 10149.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλεΐου "Εμμανουήλ ΓεωργΙου
  Καλυτεράκης έν ΆγΙφ Μύρω
  νι κατοικοεδρι ύων.
  Προσκαλβ» πάντας τούς 6·
  χοντσς τυχόν δικαιώματα ή
  νων υπό τοθ Α. Ν. 677)1937[αξιώσεις επί τοθ έκ οραχμών
  «περί ρυθμΐσεως χρεών», αί έξή<οντα τεσσάρων χιλιάδων Ι ΰποθέσεις των οποίων δέν έ-' (64.000) έκπλειστηριάσματος Ι ρ-λ,^α^οτ,^—, .ι«4τ. *»Ά-'««»των βνώτιι6ν μου χθές άναγ καστικως τ{) έπισκεύσει τής Έθνικτ)ς Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έ δρευούσης έκποιηθέντων άκι νήτων κτημάτων τοθ καταδι Ι , ..ιν «ε·* - ' ξεδικάσθησαν των αρμοδίων κ ενώπιον κ. ΕΙρηνοδι ρμ ρη κων, ότι δύνανται καί ούτοι υπό την επιφύλαξιν των δι· καιωμάτων μσς, νά γίνουν δεκτοΐ πρός πληρωμήν επί έκ- ) ό πτώσει 25 ο)ο προσερχόμενοι! ωκΟμένου όφειλέτου Ήρακλέ μέχρι τέλους τοθ προσεχοθς' ουζ -Ιωάννου Παπουτσάκη γε μηνός ΣβπτεμβρΙου 1939, επί. ωργοκτηματ1ου κατοΐκου Βου τ(| προσαγωγβ πιστοποιητικοθ τβν ΜαλίβυζΙου κατά ιήν ύπ' τοθ άομοίΐου Προέδρου τής ορι©μόν 10146 κα! χθεσι- Κοινότητος έφ' άπλοθ συμφώ, νήν χρονολογίαν εκθεσΙν νως ιφ Νόμφ, βτι κατά τήν'μθυ αναγκαστικο0 πλειστηρι έναρξιν τί)ς Ισχύος τοθ Νό· σσμ0ο ίνα ένΐός τής νομΐμου μου (17—5—1937) άπέζων έκ πρ,θεσμ1ας προσαγάγωοιν έ των είσοδημάτων τής Γεωρ- νωπιον τοθ άρμοδΐου οικασιη γΐας, κτηνοτροφΐας ή άλιεΐας. ρ1ου παρ· φ γενησεται ή κα· Έν ΉοακλίΙω τί) 24 Αύγού ταταξις, τούς τΐτλους καί τα στου 1939. εγγραφα έφ' "'■' στηρΐζουσι Τό Ταμείον Έφέδρων Πό λεμιστον ΝομοΟ Ηρακλείου. Ό Πρόεδρος ϊτβθρβς Τσούοπί Τά μέλη Άχιλ. Χριστόηουλος Μβτνβς Ι..... Μιχαήλ τάς άτΐαιτήσεις των καθ1 Οσον πάσα έκπρόθεσμος προσαγω- γή άπορρΐφθήσβται. 'Εφ' οΐς εγένετο η παροθσα δι' ήν έλή φθη τέλος καί νόμιμον δικαίω μα δραχμων (115) έν Άγ(ω Μορώνι Μαλεβυζίου καί έν τώ ουμβολαιογρσφεΐω μου ίδι οκτησία Γεωργίου Ι Μισυρλά κη σήμερον την 28ην Αύγού στου τοθ χιλιοστοΰ ένεακοσιο στοθ τριακοστοθ έννάτου έ τους (1939) ημέραν Δευτέραν καί υπεγράφη παρ' έμοθ τε Ο Συμβολαιογράφου Ηρακλείου. Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬ κλείου Έμμ. Γ. Καλυτΐρέχης Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έηανακάμψασα έξ Αθηνών καί «λουτΐσασα τό έργαστή ριόν της διά μηχανημάτων νέ ωτάτου τότου, εκτελεί άπά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικός ίξετϋσεις είς τα έργαστήριόν της «αρά την «λ,ατείαν Κορνάρου. ΕΓΚΑΙΝΙΑ. Την 17ί,ν Σ)5ρίο^ ημέραν Κυρι α«ήν τελοθνται τά έγχαίνια τοθ περιχκλλοθς ναοθ τοθ'Αγ.Ιωάννου! θεολόγου, έν Φαροάρφ Λασηθι", ου χαί παραχαλοθνται δπως προ σίλθωσιν οί εϋαεβεΐς χαί φιλέορ τοι χριστιανοί. ' Έν Φαρσάρφ τή 24η Αϋγού στου 1939. Ό Πρέιδρος τοθ Έχχλ, Συμ Ζαχ, ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚ0ΦΟ!_Π1Ν ΤΣΑΡΟΝ 13_ν —'Εξοχώτατοι στρατηγοΐ! Είσθε συνηθ σμένοι νά σάς δέχωνται τιάντοτε πρώτους, γιατί είσθε Ισχυ^οί. Άλλ' έ γώ θά σάς άκούσω τελευ τα(ους. Πρώτους θά δεχθω τούς πιό περιφρονημβνους άνθρώ ποι,ς στήν Ρωσσία, τούς Έ βραΐους... Καί διευθύνεται πρός τούς 'Εβραίους πού κάθονται πά ρόμβοσ, κσί γνέφει τοθ Ά ρόν Σιμάνοβιτς, τοθ ΈβροτΙ ου γραμματίως τού, νά τόν τΐλησιάσΓ|, καί τοθ λέγει: —"Ακουσε Άρόν τούς ά δελφούς μου πού ρΤνε καί συμπατριωτες σου. Κράτα ση μείωσιν τί θέλουν καί νά φοον τΐσης καλλίτερα παρά κι' άν ήσαν χρισηανοί. Οί "Εβραϊοι σκύβουν, φι λοθν τα χέρια τοθ ΡαοποΟ τιν, φιλοθν τό ράσσο τού... Είνε ό προστάτης τους, ό μό νος προστάτης τους μέσα σιή Ρωσσία τιου μισεΐ τούς ΈβραΙους. Ό Ραοποϋτιν άκούει υπο μονητικά τούς επισκέπτας τού. Μέ την πρόφασιν τώς ά νησύχησαν γιά την υγείαν τού ίτρεξαν γιατί δ καθένας Ι χει κι' άπό κάτι νά τοθ ζή τήση·.. ΟΙ ώρες περνοθν .. Ή ώ οα είνε δύο, 6 Ρασποθτιν δέχεται άκόμα άκροάοεις... Πβρασμένες τρείς κάθεται στό τραπέζι τού... Μβτά τό φαγητόν ό Σιμά νοβιτς τόν παίρνει καί κλεΐ νονται στό γραφείον τοθ Ρα σποϋτιν. —Γρηγόρη!— τοθ λέγει ό 'Εβραΐος Ιμτηστός τού—τά πράγματα 6έν μοό άρέσουν καθόλου. Κι' αύτό πού έγινε χθές τό βράδυ είνε χαρακτηρίση κόν... —Φοβισμένε Ώβρηέ!—τοθ λέγει ό Ρασποθτιν— τρέμεις σάν τό καλάμι... '—ΟΙ είδήσεις πού Ιχω—λέ γει ό Σιμάνοβιτς—δέν είνε διόλου καλές . Καί ξέρεις πώς Ιχω πολύ καλλΐιερες πληροφορΐες κι' άπό την Τδια την Όχράνο! —Τί εχεις πάλιν νά μοΟ ίΐ —Θέλω νά μέ άκούσης... —Λέγε γρήγορα, νιοττΐ 6χω νά πάω καί είς τό άνάκτορον! Παρατηρεΐ ό Ρασποθτιν. Μέ περιμένει ό τσάρος. (συνεχΐζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ ό ύ^έροχος καλλιτέχνης ΦΕΡΝΛΝΤΕΛ στό φίλμ: ΟΤΑΝ Η ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΝΑ δείχνει 2λα τά προτερή- μκτά τού: Ταλαιπωρεΐται, έρωτεύ- εται, τραγβυδάει, κάνει γκάφες, άγωνίζεται πάν- τα μέ τό άνεξάντληΐο κέφι τού καί την άββεστη ζωηράδα τού. Μιά φάρ- σα πνευματώδης, συναρ· παστιχή. Την Πέμπτην: Ή με· γαλείτερη κινηματογρα- φική δημιουργί», άφιε- ρωμένη στήν Άςροπο. ρία έπ' εύκαιρία των παγ κοσμίων προπ«ρ«οκβυδν τοΰ πολέμου. ΤΟΥ ΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΊΟΥ Μέ τβν ΒΡΡΟΛ ΦΛΥΝ ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγ ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Αφίχθησαν χθές ά εροπορικθς *ί Αθηνών ό Ιατρός κ Ά. Ζαβερδινός, δ Ιατρός κ. Ί. Πα«σμασιορά«ης. δ κ. Ά. ΆΘανσ σόπουλος καί δ κ. Γ ΆτΐοσΐολΙ η —Άβροπορικθς άφΐχθηοαν βπΐ σης οί κ. κ. Γεώρ. θαλασσινός δι ευΡυντής Έφ. Ταμ. ΣητΕΐαο. Γ. ΤσιτσιρΙδης.-Γ. Άναστασιάϊης. Γ. Κεφϊίδί. Μ Μμΐκος, Ά. Κων σταντΐνου. 'Ερ. ΜτιερΙσητ;, Μ. Ά λιυρίτης καί Χρ. Πέτρου. —Ανεχώρησαν δι' Αθήνας αί δίδες Κατίνα Παπαιιατθαιάκη Ια ΐρός κοΐ Κλειώ ΠρουχάΝη διδα σκάλισσα'. ΓΑΜΟΙ.— Εοάγνβλος Ποτερά κηςΜατΘΙλδη ΚορμανοΟ. ετέλεσαν τούς γάμους των. θερμά συνγαρη'ήρια. ΒλΠΤΙΣΕΐΣ.- Είς τό χωρίον Βενεράτο ή δνΐς ΆΘηνοόλα Νικ. Ρίζου ιιοδΐστα. ανεδίξατο τής κο υμβήθραζ τό χαριτωμίνο κοοιτσό; κι τοθ κ. Άντ. Χονδροζουμάκη ο¬ νομάσασα αύτδ ΚατΙναν, Ε1<: τοθς γονεϊς κσί την ανάδοχον εύχόμε θα να τοίς ζήση. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.—Ήκ. ΜατΘΙλδη Πατερακη δέν Θά δεχθή έτασκε φ«ις μέχρι της 25ης Μαρτίου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό Μορφω τικός Σύλλογος Ηρακλείου εύχα ριστεϊ Θερμώς την έρΐτιμον καί Χρυσή Κατεχά^η διά τό προσίερ Θέν υλουσιώτατον φΐγητΑν είς τδ «"Ασυλον τής Γβοόντισαας». (Έκ τοθ γραφεΐου) ♦** Γύρω στήν πόλι. Τά χθεσινά καί προχθεσινά συν· νι·ιάσματα έκαμαν νά δμιλήσουν πάλιν οί πρακτικαΐ καιροσκόνοι. —ΟΙ όποϊοι καθιέρωσαν ώς 4γ· γΰς τό χρονικόν διάστημα των «προίτοβρεξιών». —Κατ' &λλους πάντως, τά ιΐρω· τοβρέξια Θά βραδύνουν ώστε νά είναι «ρόωροι καί αί προβλίψεις καί οί άνησυχΐαι. —Τά σταφυλάδικα εξακολου· θοθν νά σημειώνωνται είς τόν λι¬ μένα υ.τς. —Οδτινος άλλως τε καί ή γεη· κή κίνησις δέν εμειώθη. —Άλλά διατηρεϊται είς σημείον δτιωσδήιτοτε ζωηρόν. — Συνεχΐζονται νάντοτε οί έργα σΐοι είς την λεωφόρον Βασιλέως Κωνσταντίνου. —Τά άπαιτούμενα διά την άνα· καΐνισιν τής δ^οθ ταύτης σκθρα βχουν μεταφερθή έκίΐ. δέν Θά βρα δ Ον π δέ ή τοποθέτησΐς των καί ή στρώσις των. -Χθές τοθ ΆγΓου Ίωάνλου οί ναοί τής «όλεώς μας παρουσΐα· σαν δπως πάντοτε πυκνόν εκκλη· σΐασμα. —Ώς γνωστόν ή έορτή τοθ Ά· γΙου συνδέεται στενώς μέ την λαί κήν παράδοσιν καί τος ιδιαιτέ¬ ρας θρησκευτικάς δοξασΐας τοΰ κδσμου. — Όστις πρεσβίθει τόν Άγιον ώς «ριγολόγον» καί άξιον παντός σεβασμοθ των φιλοθρησκών. —"Εσχολιασθησαν καί χθές δι* μακρών καί ά τι ο βαθείας ττρωΐας αί τβλευταΐαι είΰήσεις των εφη¬ μερίδων. — Είς τάς εΐδήσεις αύτάς ή «"Λ· νόρθωσις» εσημείωσε τάς τελευ¬ ταίας ημέρας εξαιρετικάς επιτυ¬ χίας. —Μέ την αρτίαν Από πάσης α¬ πόψεως ειδησεογραφίαν της. —Τά διεθνή γεγονότα δέν Βπρο κάλεσαν μέχρι τής στιγμής οΐσθη την μείωσιν ^εΐς την ταξιδιωτικήν κίνησιν. — Έξ Λλλου ή έποχή ούτή είνε Ιποχή των επιστροφήν των διαφό ρων παραθεριζόντων είς λουτρο* όλ — Καί τ63ν κατ' εξοχήν εμπορι κων ταξιδΐων χωρίς να λάβωμεν ύχ' ΰψιν καί τά καθαρώς τουρι- στικά τά δποϊα καί εξακολου θοθν. —Ή φρουταγορά μας δ4ν παύει νά συγκιντρώνει πολλοΰς άγορα στάς. —ΟΙ δποΐοι φροντ(ζ^υν νά είνε έκεΐ δταν κομΐζονται τά φορτΐα φρούτων τής ημέρας, ώοτε νά δύ νανται (ύχερως να έκλέξουν τά καλυτέρα. —Τό σταφυλι έννοεΐται δτι ίχβι τά πρωτβΐα τιάντοτε δεδομίνου δτι έφαρμόζεται συστηματικώς άπό πολλούς ή σταφυλοθεραπεΐα. — Είς τό κέντρον Παπακαλιατά κη αί ντιζέζ άδελφαΐ ΜπελλΙνη συγκεντρώνη κοθε βράδυ πολύν κόσμον καταχειροκροτούμβναι. —Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη προβα/ιλεται αυριον δ «Πληγωμένος 'Αετός» μια άπό τίς τελευταΐες συναρπαστικές δή μιουργΐες τοθ Σάρλ Μπουαγιέ καί των ΚιουοΙ καί Λαμάρ. —Έξ άλου είς τόν «Άπόλλω να» προβάλλεται ή ταινΐα κ'Λερο μαχΐαι ουτικοθ μετώιου» άπό τά έπικαιρότερα κινηματογρα·ικά £ρ γσ, τα όποια προαναγγέλλουν τάς δραματικωτάτας καί ύπερό Ιχου ήρωίσμοθ φάσεις μιας άερο πορικής δράσεώς καί είς ένδεχό μενον πόλεμον. 6 Ρέιτορτερ Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα έκ Σμύρνης είδικά διά σταφΐ- δες παρά τώ κ. Δημ. Γιαλι· τάκη έναντι Δημαρχείον ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πιχιιραμένη τ«ι διά χ4 ξδ 'Έλ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστόν βτι πά ρετάθη ή προθεσμΐα δηλώσε ως ραοιοφώνων καί δύνανται οί μή δηλώσαντες ταυτα νά 'τά δηλώσουν είς τά γραφεΐα τοθ Δήμου. ΖΗΤΕΙΤΛΙ δεσποινίς τελειόθοι τος τής 'Εμΐορι.ής Σχολής ή τοθ Γυμνασΐου, ώς ΰπαλληλος είς σο βαρόν γραφεϊον. Πληροφορίαι «αρ' ημίν. Μ * ϊ Λονδίνον Στχ Βρυξέλλαι Άλεξάνδρει Βερολίνον 1 ν·δι >··λι
  Γε,
  Ο
  ;
  τί,ν
  βτιι
  ν«
  Οίκονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Αί τιμαί των
  τάς εξΐ)ς τιμάς:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » «' δρ.
  » β' »
  » γ' »
  » ε' »
  Καρ*μπουζες »
  ΤΑΧΤΑΣα', δ' »
  » 6', γ' »
  2Τ4ΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  ΡαζαχΙ »
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ
  κατωτέρω εγχωρίων ιτροΐόνϊων έχυμάνθηααν είς
  Σίτος
  16 —17 _ΙΚριθή
  14 —15 |?3ώμη
  12.50-13.50 „„,
  10. —11 50 ί ΕΧ«ί%
  7· — 9.— ΣΑΠΩΝΕΣ
  4 — 5.—
  5 50- 6 —
  5.—
  4 —
  2 50
  8 50
  Πιπόνια
  Λονδίνον
  Νέα 'ϊ"«5ρ*η
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερϊημ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  4. —5. —
  8 -4-
  4 —5.— Κουχούλια
  ΛΐυκοΙ
  »
  Πράσινοι
  α
  6'
  Υ'
  α'
  6'
  8.50
  4.50
  ^__
  26*. —28.—
  24.70
  22.-
  21.—
  20.—
  18 —
  17.—
  » 16.-
  Μέταξα κατ' διον » 400.—425.
  Άλάδδανος »
  » 120.—130.
  ϊϊΐιχνΐ τάς ώ;ας,
  καΐ τούς μήνας.
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  'Λγορά
  546 —
  124.20
  3.12
  28 —
  66 10
  28.10
  4.20
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  125 40
  3.16
  28.25
  66 80
  28.35
  4 24
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.— 43.—
  Κοΐιιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλάνον
  Πραγα
  ΖυρΕχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κωνστ)νούπολις
  Βαρσοβία
  Έλσινχφόρς
  Κόβνο
  24 35
  3 12
  6 13
  3 98
  28 —
  4.20
  23 46
  2.64
  93 50
  21.12
  2 40
  19.40
  24 55
  3 16
  6 19
  4 02
  28.25
  4 24
  23.95
  2 67
  94 50
  2132
  2.45
  19 90
  »·^*«
  Τό μεγάλο Εργον
  ι τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  632ον
  Την χαράν τή*ς άπσλλογής τοθ όδοφράγματος
  κατέθλιψεν όδυνηρά τις σιέρησις. Έλειτιβν είς
  των άνταρτών κοΐ τίς; ιΐς των προσφιλεστέρων καί
  άνδρειοτέρων' ό Ιωάννης Προιβέριος. Εζητήθη με
  ταξύ των τρουματιΛν, άλλά θε ν ευρέθη· μετα
  ξύ των νεκρών οΰτε. Βεβαίως έζωγρήθη ο Προ υ
  βέριος.
  —Ό φίλος μσς περιήλθεν είς τάς χείρας των
  εναντίον, λέγει ό Κομπεφέρρης πρός τόν Ένζο·
  λωραν.
  Αύτοι έπιασαν τόν φίλον μας, άλλά καί ημείς
  έχομεν τόν πράκτορά των. Τί θά τόν κάμωμεν
  αυτόν τόν κατάσκοπον; Δέν θέλεις τόν θάνατόν
  τού;
  — ΝαΙ, άπεκρΐθη ό Ένζολωρας, άλλ' 6χι δσον
  θέλω την ζωήν τοθ ΠρουβερΙου.
  Ταθτα διέτρεχον έντός τής χσμηλής αιθούσης,
  πλησίον τοθ στύλου δπου ήτο προοδεδεμένος ό Ία
  βέρης.
  —Λοιτιόν, είπεν ό Κομπεφέρρης. άκουσε, θά δέ
  σω τό μανδήΧΙ μου επάνω είς ενα ρσβδΐ καί θά
  τιάγω ώς κηρυξ νά προτείνω νά τούς δώσωμεν τόν
  άνθρωπον των άντΐ τοθ ΙόικοΟ μσς.
  —Στάσου, έπίΐπεν ό Ένζολωρας, βαλών την χεΐ
  ρα επί τοθ βραχΐονος τοθ Κομπεφέρρου.
  Ήκεύετο είς τό άκρον της όδοθ κλαγγή τις 8
  τΐλων, δοΓσα είς τόν Ένζολα>ίάν κακήν όπΓ,ψίαν.
  Συγχρόνως δέ ήλθεν εκείθεν καί φωνή άρρενωπή
  κράζουσα —Ζήτω ή ΓολλΙο! ζήτω ιό μέλλον!
  ΤΗτο ή^ωνή τοθ ΠροιβερΙου' οί ψιλοι την άνε
  γν ώρισαν.
  Ή δδός ήστροψε καί ηκούσθη έκπυρσοκρό
  τησις.
  Έπειτα δ' έτιήλθε νέα σιγή.
  —Τόν έσκότοϊσαν, άνέκροξεν ό Κομπεφέρρη
  Ό Ένζολωρας έστράφη πρός ΐόν 'Ιοβέίί
  καί ι$ είπεν.
  —Όϊ Φΐλοι σου... Ιδού σέ έτουφέκισαν.
  ΣΤ'.
  Ή άγ*νία τοΰ θανάτου μετά την της ζωής.
  Ένφο>ωνή προσοχή ήτο έστρσμμένη πρός
  τό μέγα όδόφρογμα, έτιειδή μόνον σύτό εφαίνετο ά
  ■"ειλούμενον, ό Μάριος ηθέλησε νά Ιδη τί εγίνετο
  είς τό άλλο όδόφραγμσ, τό μικρόν ττΚ όδοθ Μόν
  δετούρου, δπου άκρα επεκράτει ήσυχΐα. Έπιστρέ
  φων λοιπόν μετά την επιθεώρησιν ταύτην, ή<ου σε τό δνομά τού προφερόμενον έντός τοθ ααόχο ύπ' άοθενοϋς τίνες φων ής. — Κύριε Μάριι! (συνβχΐζεται) ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τβ Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ζε- ν·δοχεϊον εΙ$ 'Αβήνας. Τ· κεντρικώτατ.ν καί κοΑυτΐλΐς: ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διβΜβυνέμΐνβν παρά Τφδ βυμΠ·λ{ΤΜ μ«ςκ. Γεωργ. Δασκαλάκη. βΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ πρ·τιμ.δν τ. «Σ.τι» Παλλας». Είναι τέ) «νΐΤΜΤϊρον. Φημίζκ-αι δι* την υπηρεσίαν τβ«. ΑΙ 4ν«κ«ιν{οκις τ·» τό χε.τ< βτηβαν απαράμιλλον. ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Έγκυκλοττα ιδε ία νά Δι* έκεΐνους πού βέλουν πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι/ δλους. ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Β'. Έ παραδοσις άναφέρει δτι ί πε ίφημος Άλεξανδρεύ; μηχανικάς Κτησ!6<ος, ό μέγιστος των μηχα νίκων τίΐς αρχαιότητος μετ* τ*ν 'Αρχιμήδη», καί παοά τόν "Η ρωνα, είχε καΐοοκιυααχί ιίς την Αλεξάνδρειαν περΐ τ4 μίσα τοθ 3ου αιώνος πίό ΧριοτοΟ ίνα ώίολόγιονκλιψίδραν, το όποΤον τος ημέρας Περίφημον δημόσιον ωρολόγι¬ ον κατ.4 την άρχαιότητα δπή>
  ξϊ τό υδραυλικόν ωρολόγιον των
  Αθηνών, ιίς τάς δπωρείας τής
  Ακροπόλει»;, τό κατασκευασθέν
  τό 100 μ. Χ. είς σχήμα δχταγώ-
  νού πύργου υπό τοθ 'Ανδρονίκευ
  τοθ Κηρύστου, ό οποίος πυργος
  σώζεται άκόμη χαΐ είνε £ γνω¬
  στάς παρά την Ακροπολιν «Πύρ
  γος των 'Ανέμων», 4 χοινδς «Ά
  έρη*5ε(» δνομαζόμενος
  ΣΗΜΕΡΙΝΑ. ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  Τα ωρολόγια δμως δπως τα
  γνωρίζομεν οήμερον, μέ τόν ιιε
  τα τροχών μηχανισμόν των δέν
  ήσαν γνωστά είς την άρχαιότη-
  τα ή ίέ ίσΐορία τής εφευρέσεως
  των {έν είνε γνωσθή, χαλυπτο
  μένη άπό ιστορικόν σχότος. Έ-
  κείνο, τό οποίον γνωρίζομεν, εί¬
  νε δτι ό μηχανισμίς αύτάς ή
  το γνωστός άπό των πρώΐων χρό
  νων τής μεσαιιονιχίίς εποχάς, ή
  χρησιμοποίησις δμινς ν.0 έλατη-
  ρΐου ώ; χινψηρίου Ευάμιως
  των τροχών τοθ μηχανισμοθ αύ·
  τοθ ανάγεται είς τα μίσ* περ£-
  που τοθ 15ου αιώνος. Άπ4 τοθ
  1Γ>:υ αιώνος καί ίνιεθθεν χα:α·
  σκευάζονται χαί τα μικρά φ?-
  ρητ» ωρολόγια, τί ωρολόγια τής
  τσέπη;.
  Ή χώρχ είς την όποιαν χά
  τεσ«αίσθησιν τα πρωτα ώίολό
  γχα μέ τροχοκΕνητον μηχανισμδν
  είνε ή Ιιαλική Λνμβαρδίί, καΐ
  τοθτο χατά τάς αρχάς τοθ 14ου
  αιώνος Είς την Γαλλίαν τό πρώ
  τον δημόσιον ωρολόγιον χατε-
  ακευάαθτ) είς τό Στραοβίθργον.
  Ή κατασ<ευή ζοΰ ώ?ολογίου τοθ Σίρασ6ούργ:υ ήοχισε τί 1352 χαί διήρκεσε δϋο όλόκληρα χρό νια. Κατ' άλλους το ωρολόγιον τοθ ΣΐΓ,ασβού;γου δέν είνε τό πρώτον ωρολόγιον πού χατεσκευ «σθη είς την Γαλλίαν, άλλά τό δεύτερον. Πρό αατοθ είχε χατα σκευασθ^ ίνα αλλο, τό οποίον εδρίσχετο είς την βασιλιχήν τοθ άββαείου τοθ Κλινύ. Άπό τοθ 163υ αιώνος έγενιχεύ θη πλέον ή χατχσκευή των ώρο λογίων, τελειοποιουμένων συνε χως, μέχρις δτου έξειλίχθη είς την σημερινήν ώρολογοποιΐαν, δπως αυτή άχμάζει εϊς,τό Σώ ντέ Φόν χά Ι είς την Γενεύην τής Ελβετίας, είς τό Μπεζανσόν τής ΓαλΜας, είς τό Λονδίνον καί είς τό Πρέστον καί τό Κό βεντρυ τής Αγγλίας, είς την Βαδην, την Σαξωνίαν χαί την Σι λεσίαν χαί την Βόρειον Άμιρι >ήν.
  ΚΡΗΤΣΑ Αύγουστος (ίνχαπο
  χριτοθ μ»ς). — "Οιοι εγνώριζεν
  την παλαιάν Κρητσαν μέ τα σιε
  νά δρομάκια, τα άδιέξο5α, τα
  μιχρά σπιτάχια πού ίμοιαζαν πε
  ρισσότερον μέ φωληές παρά μέ
  χατοιχίας άνθρώπων, θά δοχιμά
  ν ζωηράν έκπληξιν άντιχρύ
  ζονΐες την νέαν. Διότι πρίγματι
  υπάρχει τώρα μία νία Κ;ητσ£ είς
  την θέσιν τής παλαιάς. 'Υπάρχει
  μία Κρηισα πκύ προοδιύει συνε
  χώς, που ίξιλίααεταΐ, είς μίαν
  χωμόπολιν χομψήν, ωραίαν, ά'νι
  τον, πολιτισμενην χαθ' δλα σύγ¬
  χρονον. Άφ' δτου διηνοίχθη ή
  άμαξιτή ό5ίς πού διίσχισε την
  χωμόπολιν καί εδημιούργησε την
  κεντρικήν αγοράν, ή μεταβάλη
  συντΐλεϊται μέ ταχύν ρυθμόν. Ή
  κωμόπολΐς έπεχτείνεται τώρχ κά
  τω πρός την πεδιάδα, δπου ανε
  γείρονται ώραΐα: οίχήματα, θαυμά
  σία χατασΐήματα, κίντρχ διάτο
  ρα. δπου δημιουργεϊΐαι μιά νέα
  Κρητσα. Τα δέ μεγάλαι ίργοστά
  σία έλαιουργίας πού υψώνονται
  είνε Ενα αλλο διίγμα τή; προδειι
  τιχότητος των Κρη-σωτδν. Έδω
  ή ίδιωτιχή χαί ή συνεταιρική
  πρωτοβυυλία ϊχΐι πραγματικώς
  θαυματουργήση. Τώρα έργάζεται
  μέ ενθουσιασμόν καί αναναίνιστι
  χον πρόγραμμα χαί ή χοινότης.
  Φροντίζει διά την εφαρμογήν σχε
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Λιδάκτωρ τού Πανεπιστημίου τής Λυώνος.
  Επί έπτοιβτίαν σπβυίβσας έν Λυώνα χαί Παρισίους, δέ·
  χεται *1ς τό νεον Ι « τ ρ β Ι ο ν τβυ, όίός "Αβέρωφ
  (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) ίναντι άρτοπβιβΐου 'Αθανκοίου
  Σφακιανάκη: 9-12 η. μ. χαί 4—7 μ. μ.
  Τας Κυριακάς τούς απόρους δωρεάν. Άρ. τηλ. 6 -63
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ ^ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
  'Αδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά τήνκκθαριότητα, διά την τάξιν
  τευ, δια την άκρα ν περιποίησιν τής υπηρεσίας -ου.
  Τα φαγητά τού παρασκευάζβνται μέ άγνά
  σπάνια ύλικα.
  ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
  συγκεντρώνει λό>φ τής προνομιούχου τού θέ¬
  σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας την
  καλυτέρα πελατεΐα.
  Ή ίτροσά τού είνε μονσδική.
  Ή περιποίησις τού άφθαστος.
  Ή Κρητσα πρωτοπορεΐ
  εις έργα πολιτισμοΰ.
  δ£ου πόλεως ,ώσ» νά' τεθή τέρμα
  είς την οίχοδομιχήν άναρχίαν
  καί νά γίνουν ρυμοτομίαι Οδ&ν,
  νά δημιουργηθοθν πλατειαι χαί
  χοινόχρησΐοι χώροι"να διαμορφω
  θοθν χήποι κχί δενδροστοιχίαι.
  Κατασχευίζει|,δίκτυον δπονόμιον
  ώπε νά είνε πλήρη; ή άποχέ
  τευσΐ;, καθ ώ; καί αποχωρητήρια
  είς διάφοραι σημεΐα τής χωμοπό
  λεως καί διάφορα άλλα ίργα κοι
  νής ωφελείας, δγείας κ»1 πολιτι
  σμοθ.
  Έπεχτείνει δέ την ευεργετικήν
  δράσιν της κχΐ είς τούς πέριξ
  συνοιχισμούς δπως είς Τάπες, δ¬
  που κατασχευαζει! τώρα δΐραγω·
  γεϊον διά την πλήρη καί δγιει·
  νήν ύδρευσιν των χατοίχιον τοθ
  συνοιχισμοθ. Γενιχά ή Κρητσά,
  πχρουσιαζει τα τελευταία ίτη
  προόδους μεγάλας. Προόδους πού
  θά τάς έζήλευε καί οιαδήποτε
  αλλη χωμόπολις τής χώρας. Ή
  Κρητσα πού έπρωτοστίτησεν 3λ>
  λοτε είς τού; έθνιχούς αγώνας,
  πρωτοπορεΐ τώ;α είς ίργα είρη
  νικοθ πολιτιαμοθ. Καί, ασφαλώς
  μει' ολίγα ίτη θά έχη άναχαινι-
  σθή πλήρως χαί θά έχη καταστή
  τόπος ευχαρίστου διαμονής καί
  διά τούς μονίμους χατοίχους της
  «αί διά τούς πολυπληθεΐς ξένους
  π;ύ την έπισχίπτοντχι.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου επ βεβλημένον
  θεωρώ όπως καί δημοσ'α: έκφρά
  σω τάς Απείρους ευχαριστίας
  μου πρός τόν έν Ηρακλείω έγ
  κατεστημένον παρσ τα Κάτω Δερ
  μιτζίδικα ειδικόν τεχνΐ^ην όοθο
  πεδικων κ. Κ. θεοδωρέσκου, Ρου
  μόνον έκ ΒουκουρεστΙου. καθ* δτι
  πασχων έκ σιτονδυλΐτιδος, κλινή
  ρης δέ ευρισκόμενος επί τρ(α £τη
  μοθ ήτο αδύνατον νά «εριπατή
  σω οθτε νά σταθθ δρθιος είς τα
  ττόδια μου, είχον δέ τελείως άπεΧ
  πισθί) όπότε μοθ κατεσ<εύσσι κορ σέ σπονδυλΐτιδος χ*ριζ είς τόν δποΐον δύναμαι σήμερον νά περι πατω ονενόχλητος καί νά έργά ζομαι Ό αμφΐβάλων δύναται νά πληροφορήση παρ' έμοθ τοΰ ΙδΙ ου. καχοικω δέ εΐςτό χωρίον Δε· μάτι ΜονοοατσΙου. Το.ο3τοι όρ θοιτεδικοί τιμοθν την κοινωνίαν μοζ. Ηράκλειον ΐ{ϊ 77 Αύγούσΐου1939 Ό ευχαριστών Μιχαήλ Έμμ Φυλάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτΐθεται είς φανεράν έπα ναληπτικήν μειοδοτικήν δημο· πρασίσν ή προμήθεια είς τόν Δήμον Ηρακλείου των κάτω θι είδβν. 1) Έβδομήχοντα πέντβ χιλι άδων (75.000) οκάδων ασβέ¬ στου διά διάφορα δημοτικά Ιργα καί 2) Δώδεκα χιλιάδων πεντα- κοσίων )12.500) όχόδων βρώ- μης καί δέκα χιλιάδων οκά¬ δων άχύρων διά ιήν συντή¬ ρησιν των ζώων καθαριότητος τοθ Δήμου. Ή δημοπρασΐα διεξαχθήσε¬ ται έν τώ Δημοτικφ καταστή¬ ματι Ηρακλείου καί ενώπιον τής ΔημαρχιακΓΐς ΈτιιτροπίΙς τό προσεχές Σάββατον 2αν Σεπτεμβρίου 1939 καί ώραν 11 — 12 π. μ. ΟΙ δροι συγγρσφής υποχρε¬ ώσεων εισίν κατατεθειμένοι είς τό γραφείον Διαχειρίσεως ύλικοΟ Δήμου ένθα οί βουλό¬ μενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν κοθ' εκάστην. Έν Ήρακλεΐφ τί) 28 Αύγού στου 1939 Ό Δήμαρχος •Ηρακλείου Μηνάς Γεργιάδης ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθιστ»; γνωστόν ότι αναλαμβάνη διά των άεροπλά- νων τής Έταιρίας την μεταφοράν δεμάτων χαθώς καί βμπορευμάτων πάντες βάρους άπ' Αθηνών είς Ηρά¬ κλειον καί έξ Ηρακλείου είς Αθήνας. Ή μετχφορά των ταχίστη χαί άσφοτλής, είνε επί πλέον η ονμφκρΜτέρα, χαθότι είνε άπηλλαγμένη παντός έξόδου. ΤΑ μετιχφερόμενα διά των άεροπλάνων δέματα β- παλλάβσβνται λιμενικοΰ φόρον. — Φιλάνθρωποι δωρεβί. Ό κ,Παπαχατζάχης Ιατρίς ηρ«σ έφερεν είς τό "άσυλον της Γί ρόντισσας πλουσιωτατον φαγη¬ τόν μετά φρούτων, άρτου καί οίνου είς μνημόσυνον τού υίβΰ τού Μιχαήλ. —ΟΙ μαθηταί κοτΐ μαθήτριαι της Ίταλικής Σχολης προσίφβραν βίς τό "Ασυλον της Γερόντισσας δρ. 500 πρός παροχήν φαγητοϋ βίς τάς ττοφίμβυς τοΰ ίδρΰματβς επί τώ μνημοΐΰνω τοΰ άειμνή στου Ιωσήφ Κόρπη προξένου τής Ιταλίας. Ό ΜορφΜτιχός Σύλλογος εΰ· χαριατεΐ θερμώς «ύς ίωρητάς. ——ΐανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 30ήν Αύγβύστου θά διανυκτΕρ&ΰαουν τ* φορμακβΐβι Γεωργ. ΜαδκρΐΗτάχη Μ«1 Οβοδ. ©ίβδωρίδη. —Ή πώλησις των είδών δι- ατροφής. Υπό τού ύφυπουργοδ της Ά ν© ρανβμΐας εκοινοποιήθη πρός ά· πάσας τοις αρμοδίας αρχάς τβΰ Κρκτους άγορανομική .διάτ«ξις δια της οποίας καθορΐζονταΐ μι χρι 1η« Σϊπτεμβρίου σταθαρειΐ τιμαί πάντων των είδών διατρο φής Ιδία κβφέ, ζαχίρεως, ορΰ ζχις, λιπών καί ζυμαρικών άα« γορκυομένης τή;|>αύξήσεως των τι
  μώνχονδρικης καί λιανιχή; πωλή
  σεως πέραν τοϋ μίσου δ ρου τώντι
  μώνπωλησίωςκατά την 22«νΑύγοΰ
  στου. Έν συνβχβΐα καθορίζετιχι ο
  τροπος ύποχρβωτικης συνταξβωςέκ
  μέρους των βισαγωγεων έμπόρων
  ΜαΐέπαγνβλμκτΐΜνβΙδώνδικτροφής
  τιμοκαταλβγων, τοΰς όπβίους υπο
  χρεοϋντΜΐ νά άναρτήσουν είς τα
  καταβτήματά των.
  —"Αλλβι «γορκνομιχαί δι-
  ταξεις.
  Διά της τελευταίας διαταγάς
  τοΰ ϋφυπουργβίου ΆγορανομΕας
  διά τα Γίθη διατροφής καθο/ίζον
  ται συν τοίς άλλοις καί τα άκό
  λονθοΐ: Κατά δεκαήμερον θά συν
  τάσσεται παρα τοΰ ΰφυπουργεί
  ου Άγορανομίας δελτίον χον
  δρικής και λιανιχής πωλήαϊως
  τρβφίμων ώς καί παρά των Δι
  οιχήσβων Χωροφυλακής διά τάς
  περιφερείας βύτών. Ή ελευθέρα
  έμπορίοτ είώών δικτροφής έπιτρέ
  πεται ώς πρός τα θεωρουμένας
  ώς «πβθεμκτκ καταγεγραμμβνα.
  υπό την προϋηοθεσιν ώιαδίσϊως
  αυτών τμηματικώς πρός ίκανο
  ποίησιν των συνήθων άναγκών
  τή; καταναλώσεως καΐ ουχί ου
  νολικώς χαί κατά μεγάλας ποσό
  τ π τας πρός άβέμιτον εμπορικήν
  κερδοβΜθηίαν. Άπαγβρβύϊται ή
  όπβκρυφις των ϊίόών διατρβφής
  ανευ έγγράφου έγκρίσεως τοΰ
  ύφυπουργεΐου Άγβρ«νομί«ς.
  —ΑΙ άδβιαι κυνηγίου.
  Ό Δβαονομο; Ηρακλείου φί
  ρει είς γνώσιν των κ κ. κυνηγών
  ότι ληφθβντΜν ΰπ' όψει των π*
  ραπόνων των έστάληβαν βιβλίκ
  άδειών κυνηγίου καί αίς τοΰς
  σταθμοΰς χωροφυλακής Αγ. Δ«-
  κα και Αρχανών καίώς καί είς
  τάς ύποδιοικησεις Χωροφυλακής
  Οεδιάδος καί Βιάννου κ«ι &ς κ«
  τατίθϊντβι έκ«ΐ τα δικαιολογητι
  χά προσωπικοΰ δι' άντιπροσώπβυ,
  ή κ«1 διά τβΰ Ιάοτυνομικοΰ οτοιβ
  μοδ της περιφερείας των πρός «
  πβφυγήν περιττήν έ£όο«ν,
  —Υπέρ τεΰ «Άσύλβυ τής
  Γερόντισσβς».
  Ό ΰποδιευθυντής τής Τροιπίζης
  Τής Ελλάδος κ. Καβαλάκης κμ
  τέθεσεν ημίν δρ. 500 ύκέρ τοθ
  Άούλου τής Γερβντιοοβΐς είς μνή
  μην τής γυνβικαβίλφπς τού Με
  ροπης Μ.ϊκλάββυ, τέ· ΓΚ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Τετάρτης
  30 Αύγούστοο 1939
  π Ώρα
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  Μ
  Δ
  ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΑΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  Ν ΚΑΤΕΛΗΞΛΝ ΑΚΟΜΗ
  ΙΥΔΕΜΙΑΝ ΑΠΟΦΛΣΙΝ
  ΟΥ
  Άναπόφευκτος
  ή τραγωδία ενός νέου πολέμου;
  εύδύνεται ή Γερμανία.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού έ
  ξωτεριχού τελευταία τηλεγραφήματα ό
  χαγχελλάριος Χίτλερ χαί μετά την ό
  λονύχτιον συνομιλίαν μέ τούς συνεργά
  τας τού δέν κατέληξεν^άκόμη είς άπο
  φάαεις.
  Είνε δηλ. μέχρι τής στιγμής αγνω
  ατον άν ό Γερμανός καγκελλάριος θά
  συγκατατεθή είς τάς διπλωματικάς συ
  νεννοήαεις τάς οποίας προτείνει ή Αγ
  γλία. ή θά αποστείλη τελεσίγραφον είς
  την Πολωνίαν ζητών τό Δάντσιγκ καί
  ωρισμένον τμήμα τού Πολωνικού δια
  δρόμου.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝ ΟΛΟΣ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Ταυτοχρόνως μέ
  την άφιξιν είς Λονδίνον τού Κ*ρεττανού
  έν Βερολίνω πρεσβευτού χ. Χέντβρσο1
  θά συν έλθουν τα άγγλιχά νομοθετιχά σώ
  ματα τού κ. Τσάμπερλαιν προβαίνον
  τος είς έκτενεΐς επί τής διεθνούς κατα¬
  στάσεως ανακοινώσεις.
  Σ. Χ> ΑΙ άνβκοινώσεις αυται δημβσκύονται (Ι;
  άλλην στήλην.
  Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29Αύνούατ©υ (Ιδ ΰττη
  ,ρβσίοθ- Ό ϊΓαλλικβς τύπο; 8ϊμ
  [ρεΤ τίιν άνταπχντηαιν τής Άγγλί
  «ς πρές τόν κ Χίτλβρ τό σπου·
  δαιότβρον γεγονός τβΰ βϊκβσιτε
  τραύρου. Ό «Μικοός Παρισινός·
  φρονεί βτι Α 'Αγγλίβ Θά φροντί
  οη νά παρατείνη κ»! έπϊκτείνη
  τέκς μβτα τής ΓβρμανΙκς διαπραγ
  ματιύσεις. 'θ «Φιγκ«ρώ» πκρχ
  τηρεΐ δτι 6 Χίτλβρ ζητεί άηβ την
  'Αγνλίαν καί την Γαλλίαν
  νά πιέσβυν την Πολωνίαν νά π«
  ραιτηθη έκβΐνβυ το οποίον
  6 Κ διός άναγνωρ(ζ«ι δτι αποτελεί
  ζΜτικώτβτβν ζήτημα δι' 'έν» γεν
  νοτιον λαόν 33 έκατομμυοίων. Ή
  Αγγλία καΐ Α .Γαλλία ομω; άρ·
  νβΰνται κατηγορηματικάς1 κ«ί πε
  ρΐ τούτου τον ΐέχβι βεβκιώσβι
  άαφκλ&ς ο κ. Χέντβραον. Τό «'Έρ
  γον» γράφει δτι ένω ό κ. Χίτλϊρ
  ύπϊρηφανϊύεται είς την πρός τον
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΙΣΤΕ Υ Ο ΥΙΙΝ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ *■ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Ρώ
  μης τηλεγραφήματα οί Ιταλοί έλπίζουν
  πάντοτε είς την ειρηνικήν διευθέτη¬
  σιν τού ζητήματος τού Δάντσιγκ καί
  την αποφυγήν τελικώς τού πολέμου.
  Σχετικώς άναφέρεται ότι έργάζεται
  δραστηρίως ό Ιταλός πρωθυπουργός
  κ. Μουσολίνι.
  ΑΙ ΔΥΤΙΚΛΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΔΕΝ ΜΕΤΕΒΛΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Καθ* ά τηλεγρα¬
  φείται όλαι αί ενδείξεις σχετικώς μέ
  την εξέλιξιν τοΰ Γερμανοπολωνικου ηεί
  θουν ότι αί δυτιναί δυνάμεις θά επι·
  μείνουν είς τάς άπόψεις των.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΔΕΝ
  ΤΗΝ ΛΙΓΛΙΚΗΝ ΠΡ
  ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΙΣΤΑΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μ·«ς). — Τηλέγραφον ν έκ
  Βούδα-πέστης ότι είνε άνακριβής ή κυ·
  κλοφορήσασα έν Εύρώπη φήμη ότι ή
  Ούγγαρία εζήτησε την Αγγλικήν προ¬
  στασίαν.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ *· |0. ΜΕΤΪΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕ2 ΒΕΥΤΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
  άνταποχριτου μας). — Ό πρ·ο6«υτής
  τής Γιουγκοσλαυία έπεσ»ίφθη σήμε
  ρον τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξά··
  μετά τοΰ όποίου συνωμίλησεν επί τίνα
  ώραν.
  ΓΕΡΜΛΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου (ΐδ.
  ύπηρεοία).— Μεραρχίνι γερμανικού
  στρατού εισήλθον σήμερον είς τό Σλο·
  βαχικόν έδαφος κ»Ι κατέλαβον όλόκλη.
  ρον την χώραν υπό τό πρόσχημα ότι
  Θά την προσταχεύσουν. Είς τό γεγονός
  άποοίοεχαι ύψίατη σημασίν, δεδημέ·
  νού ότι πρόκειται περί χυχλωτιχής κι.
  νήσεως είς βάρος τής Πολωνίας. ού·
  σιαστιχώς ή Σλοβανία κατελήφθη υπό
  χ Ντ«λ«ντιέ έηιβτβλήν τβι» διά
  τό γερμανικόν γόπτοβν ζη«ι α
  π© την ΆγΛί«ν **1 Τίιν Γ"λλί
  «ν νά πϊβδώβουν την Ιδικήν τ«ν
  τιμήν. Ή «"Ορνχρ» ύπογρ«αμ«ί
  ζ« «τι έ{ άφορμής τβδ μ Χίτλβρ
  ξ«ν«ρχίζει ή μεγάλπ τρ«νΜδί«
  τοϋ πολέμου Αλλά, συνβχίζβι.
  δέν έχρειάσβη τίποτε,ώστβ δλβι ©ϊ
  6?Μ τδν ουνόρων μας λ*»1, καΐ βι
  απολύτως ούδέτερβι, ν* «ϋχ»»νϊ«ι
  καί νά έλπίζουν βΐς την νίκην
  μας Ό κ. Μπλβύμ γράφει «τίς
  Γόν«Δημοκοάτη.ν»8« άπομένβι α·
  κώμη ή διέξοδβς μι*ί διαβκέψεως
  Οπερ τη? οποίας 6 κ. Ροθσβελτ
  άηηυθύνθπ βΐς τβν Βαβιλί« τής
  Ιταλίας Άλλά. χαταλήγβι τόοον
  6 Ιταλός Βασιλεύς όσον κχι ό χ
  Μουσολίνι τηροΰν επί τού πχρόν
  τος απόλυτον σιωπήν Ό «<α ος», περισσότερον άποασιοδβξβί, έ «άγίτοα δτι μόνον βΐς βαΰμιχ πρέ πΐι νά ελπίζωμεν πλέον, ένώ Α «Δικαιοϋύνη» έπ&γβται δτι 4 πό λεμος βΐναι δυνατόν άκ6μη ν' ά ιτατραιτή, άλλ« ιτρέιτβι νά βΐρη νεύση 6 κ. Χίτλϊρ. Τό «"Εργον» πληροφορβϊται έκ Ρωμη; δτι οί «ασιβτιχοΐ κύχλοι έλπίζουν είς επέμβασιν τοΰ χ. Μουσολίνι «1; τάς δΊκπραγμκ τεΰβίΐς Χβντβρσβν—Χ(τλ<β, Ό χ. Μουσολίνι έχάλΐβΐ τοΰς έπιτε λβΐ; των πολϊμικϋν δυνάμϊων χκ! έξβθβββν βΐς αυτού; τοϋς λόγου; διά τοΰς βποίους έιτιβχλλβτκι Α άττοφυγΑ τοΰ πολέμου. Ή ίδί« έφημΐρΐς τονίζβι δτι Α παραίτη αίς της Ίαηωνιχη; Κυβϊρνήθίως προϊκάλϊσβν Ικανοποίησιν έν Αγ γλία καί Γαλΐα, διότι διβυκο λύνη την ατροφήν τής Ί«π«νίας καί την προσέγγιαίν της πρός τάς δΰο Δυτικώς Δυνάμεις, Ή Άμερική δα ενισχύση τούς^Αγγλογάλλους. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 29 Αύγοό- στου (ίδισιτέρα υπηρεσίαι τής «Άνορ9ώσεως») — Ό ύτιουρ- γός των Εξωτερικών κ. Κόρ- ν τε ν Χάλλ προέβη είς μακράς δηλώσεις πρός τούς δημοσιο- γράφους σχετικώς μέ την στά σιν της Αμερικήν έναντι ττ)ς έν Εΰρώττη καταστάσεως, εί ττών μεταξύ άλλων τα εξής: «Ή Άμερικανική κυβέρνησις δέν προτΐθεται νά προβή επί τοθ παρόντος είς την λήψιν ουδενός έχτάκτου μέτρου. Διά ιήν σύγκλησιν τοθ Κογκρέσ· σου δέν υπολείπετο! πσρά ή υπογραφή τοθ προέδρου κ. Ροθσβελτ, δεδομένου δτι τό διάταγμα είνε έτοιμον. Θά υ¬ πογραφή δέ τό διάταγμα μό· λις φανή άναπόφευκτος ή σύρ ραξις έν Εύρώπη. Ό κ, πρό εδρος θά παράσχη πλήοη καί αποτελεσματικήν ενίσχυσιν είς τάς Δυτικάς δυνάμεις (Αγ γλίαν, Γαλλ(αν) ένώ Ικ πα- ραλλήλου θά κρατήση την χώραν μακράν τής πολεμικήν συγκρούοε^^^. Τόν κ. ΡοΟ- σβελτ θά ενισχύση ασφαλώς το Κογκρέσσον, δι' όμοφώνου έγκρΐσεως τής χαρασσομένης πολιτικής». ΤΟΚΙΟ 29 Αύγούστου.—Τό πρακτορείον Ντομέΐ άνσκοι νοϊ δτι ή εΤδησις πΐρί έπικει μέν ής Ίαπωνοσοβιετικής προ σεγγίσεως καί υπογραφάς συμ φωνΐας είνε άνυπόστατος κοί τελείως φανταστική, έρρΐφθη δέ υπό τής ΓερμανΙας σκοπί μως δι' εσωτερικήν κατανά¬ λωσιν καί προπαγάνδαν καί αποτελεί μέσον πολεμικήν ε¬ ναντίον τής Αγγλίας. Ό Ίλο λός έν Τόκιο πρεσβευτής έπε σκεφθή τόν Ίάπωνα υπουργόν των Εξωτερικών καί τόν έββ βαΐωσεν έκ μέρους ιής κυβερ νήσεώς τού δ τι ή Ιταλία δέν θά μεταβάλη στάσιν Εναντι τής ΊαπωνΙσς καί 8τι διατη- ρεΐ πάντοτε άπέναντΐ της τα ειλικρινεστέρα αΐοθήματα τής φιλΐας. Έν συνεχεία οί δύο δι πλωμάται συνεζήτησαν έτιΐ μα κρόν διά την διεθνή" κατάστα σιν ώς εδημιουργήθη μετά ιήν υπογραφήν τής Γερμανορωσσι κης συμφωνίας. Έντείνοντοα αί πολεμικαι παρασκευαι παντοθ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Αύγεύστου (15. ύπηρεσία) — Μετά την λήξιν της απογευματινάς συ νεδριάσεως τής Βουλής συνε κληθή είς συνεδρίασιν τό Συμ βούλιον Αμύνης τής Αύτοκρα τορίας. Έξ άλλου έκ ΠαρισΙ ών αγγέλλεται δτι κατόπιν διαταγί)ς τής κυβερνήσεως δ λα τα κέντρα θά κλείσουν ά πό τής 11ης νυκτερινής. Έκ Μασσαλίας ανεχώρησαν σή μερον 17 χιλιάδες άμάχου πλη θυσμοθ διά την Βόρειον Ά φρικήν. Τηλεγρσφήματα έξ Άμ στερνταμ άνα<ίέ3ουν ότι ή Όλλανδΐ'ή έπιστράτευσις έττε ξετάθη καί είς τάς Όλλανδι κάς Ίνδίας. Τα Έλβετικά ού νορα εκλείσθησαν, 100 χιλ. δέ Ι ευρίσκονται ήδη υπό τα δπλα. ΓΕπίοης ή Νορβηγική Κυβέρνη ' σις έλαβεν έκτακτα στρατιω τικά μέτρσ, μοΐρςΐι δέ άερο πλάνων καί πολεμικών πλοΐ ών διετάχθησαν νά περιπο λοϋν διά νά δισφυλαχθή ή ού δετερότης τής χώρας. ΒΑΡΣΟΒΙλ 29 Αόγούστου Βόμβα εκραγείσα πλησίον τής Κρακοβίας έφόνευσε 17 καί έ- τραυμάτισε πολλούς' συνελή φθησαν δύο ΓερμανοΙ ώς ύ· πεύθυνοι. Είς τό Δάντσιγκ στρατιωτικόν γερμανικόν αυ¬ τοκίνητον επιροβολήθη υπό άντιεθνικοσοσιαλιστών. Έπη<ο λούθησε συμπλοκή φονευθέν- των τριών εκατέρωθεν. Έκ- ποόσωπος τοθ ύπουργεΐου των εξωτερικών ίδήΚωσεν ότι «ή Ι Γερμανία δέν ζητεί τό Δάν· Ιτσιγκ μόνον, άλλά την έξαφά νισιν ολοκλήρου τής Πολω νΐας. *Η έπιστολή τοθ κ. XI τλερ πρός τόν κ. Νταλαντιέ δεικνύει φανερά τάς διαθέ σεις τού, άλλά καί την με γάλην αδυναμίαν τού». ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 29 Αύγού στου.— Ό πρωθυπουργός κ. Τσέφκοβιτς προέβη είς τάς κα τωτέρω δηλώσεις: «Δέν ζητοθ μέν άπό κανένα τΐποτε. Άλ- ' λά καί δέν θά δώσωμεν τίαο | τε άπό δ,τι είνε Ιδικόν μας Ή ένότης τοθ λαοθ μας είνε σήαερον άκλόνητος καί άρροτ γής. Καί ή ένότης έγγυάται την ασφάλειαν καί την ούδε τερότητά μας». ργ την νύκτα έδόδη ή απάντησις τοΰ κ. Χίτλερ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου (Ιδ. ύπηρεσία «Άνορθώσίω »).— Τηλεγραφοθν εκ ΒερολΙνου 8- τι ό κ. Χίτλερ συνειργάσθη καθ" 8λην την ημέραν μετά των πολιτικών καί στρατιωτι¬ κών έττιτελών τε0 Ράϊχ διά τόν καταρτισμόν τής άπανχή σεώς τού πρός την Αγγλίαν ΆργΛ τό εσπέρας εδέχθη τό. κ. Χέντερσον, παρουσ·α των κ. κ. Ριμπεντροπ κοί Σμήθ καί τοθ ένεχείρησΕ την άπάντη σιν ήτις κοί έστάλη δι' εί5ι· κοθ άεροπλάνου είς Λονδίνον Ό κ. Χέντερσον παρέμεινεν είς Βερολίνον ουδέν δέ έγνώ σθη ώς πρός τό περιεχόμενον τής απαντήσεως. Φημη έκυ<λο φόρησεν δτι πρόκειται νά συγ κληθή έκτάκτως τό Ράϊχσταγ. Κοί μετά την επίδοσιν τής απαντήσεως τοθ κ. Χίτλερ τα στρατιωτικά μέτρα έντεΐνον ται. Τό Παρίσι ευρίσκεται ίίς <ατάστασιν πολέμου. ΑΙ τηλε Φωνικσΐ συγκοινωνΐαι μέ τό εξωτερικόν διεκόπησαν. Τα πρός τή·/ Ιταλίαν ούνορα έ κλεΐσθησαν. ΟΙ κ. κ. Νταλαν τιέ, Μποννέ, Σαρρώ καί Μαν τέλ απετέλεσαν την επιτροπήν Ιλίγχου τοθ ιύπου, των ραοι οφώνων καί κ νηματογράφΌν. ΟΙ έν Γσλλίςτ ξένοι εδήλωσαν διά τΐρωτοχόλλου Οτι θα ύπη ρειήσουν υπό την Γαλλικήν σημαίαν. Έκ Ρώμτ,ς τηλεγρσφίΐΓαι 8τι ελήφθησαν τα έίής μέτρα σήμερον έν Ίταλ'α: Άτιηνο ρ»·ύθη ή κυκλοφορία ί^ιωπκων ούΐοκινήτων κοί περιωρίσθη ή κατάλυσ ς κρέατος, άτιηγο ρεύθηδ' έπΐσης ή ητήίτις άε ροπλάνων υπεράνω ττΊς Ίτα λ'ας καί των άποικιων της. Έ< Βρυξελλων αγγέλλεται δΐι ό πρωθυπουργός κ. Π>εο
  'λό εδήλωσεν ε(ς ιδ^ Γάλ
  λον πρεσβευτήν 8τι 6 Βασι¬
  λεύς τοθ Βελγίου καί ή Βα
  σΐλισσα τής Όλλανδίας προσ
  φέρονπι νά μεσολαβήσουν
  μετοξύ Αγγλίας, Γαλλίσς,
  Γερμανίας, Ίιαλίας καί Πιλω
  νίας πρός διευθέτησιν των δι
  αφορών των.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Λ4ΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  Γινομένης τής κληρώσεως τοθ
  Λαχεϊου τοθ ατάλου εκέρδισαν
  οί κάτωθι άριθμοί. τα έναντι αύ
  των οημειούμενα ποσά:
  18431 δρχ 300 000, 31855
  40 000, 5872 δρχ. 20 000, 26347
  δρχ 10 000, 38 932, δρχ. 10.000
  Άνά 4 000 δραχμάς κερδίζουν
  ε! κάτωθι άριθμοΙ: 963 1292
  9124 12657 12993 16411 20523
  29803 36521 37264.
  Άνά3 000 δραχμάς κερ?£ζουν οί
  κάτωθι άριθμο!: 2104 4535 5827
  7262 7918 10286 14391 14706
  15218 17939 19816 20604 20279
  27363 27463 28074 19185 29332
  29640 32861.
  Ι Άνά 2000 δρχ. κΐρδίζουν οί
  κάτωθι άριθμο!: 615 1377 2774
  1 8083 8201 10164 10303 12482
  1&922 17263 1845719038 20230
  20869 20982 23803 28967 3^095
  30435 30789 32935 34042 36550
  37622 38507. Άνά χιλίας δραχ
  μάς κερδίζουν οί κάτωθι άριθμοί:
  1084 1189 2228 4486 5948
  6482 7174 8169 9477 10391
  11891 13326 14002 15317 15327
  15427 18188 19000 19121 19399
  19899 20603Ϊ21670 24540 33769
  34238 35047 37770 39060 34338
  Έπίαης κερΐίζουν ά ά 80
  μάς οί λήγοντις είς 1.
  30 Πρωϊνή
  Ι ΠΟΛΩΝΙΛ ΕΠΕΔΩΙΕ
  ΔΙΙΜΙΙΟίΙΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΟΥ ΡΑΪΧ
  ΠΕΡΙ ΔΙΟΞΕΩ11ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΤΑΙΘΕΩΡΕΙ ΑΣΥΣΤΑΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλέγραφον ν έκ
  Βαρσοβίας ότι ή Πολω νίκη κυβέρνη¬
  σις εξέδωκεν ανακοινωθέν δια τού ό·
  ποίου διαμαρτύρεται δια τας κατηγο-
  ρίας περί διώξεων των έν Πολωνία
  Γερμανών ατινας ώς γνωστόν διετύπω¬
  σεν^ ή Γερμανία.
  Ή Πολωνική κυβέρνησις χαρακτηρί·
  ζει τας Γερμανικάς χα,τηγορίας ώς άσυ·
  στάτους καί ώς άπό ανοποθ γενομένας
  διά νά ζημιώαουν την Πολωνικήν υ¬
  πόθεσιν καί τα δίκαια τής χώρας είς
  τό ζήτημα τού Δάντσιγκ.
  ΟΙ "ΤΑΪΜΣ,, ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ
  Λονδίνου ότι οί «Τάϊμς» είς σημερι¬
  νόν άρθρον αυτών επί τού Γερμανοπο·
  λωνικού ύποδεικνύουν ώς γενικωτέραν
  λύσιν την ανταλλαγήν των πληθυσμών
  Γερμανίας καί Πολωνίας ώς εγένετο έ·
  σχάτως είς τό Τυρόλον μεταξύ Ράϊχ
  καί Ιταλίας. ·-'
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
  ΥΣΤΑΤΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
  ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούατου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθ* α τηλεγραφεί¬
  ται έκ Παρισίων ό Γαλλικός,τύπος έκ-
  φράζει άκόμη ύστάτας ελπίδας ότι θά
  κατορθωθή νά εξευρεθή είρηνική λύσις
  είς τό ζήτημα τού Δάντσιγκ.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΘΕΩΡΟΥΣΙΝ
  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Κατά την γνώμην
  των Κινεζικών κύκλων ό Έύρωπαϊχός
  πόλεμος κρίνεται έπιχείμενος.
  ΓηωΒΠιΓεΙϊίω
  ΕΚΤΛΚΤΟΣΤΟΚΟίΚΡΕΣΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Ό πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών χ. Ρούσβελτ
  προτίθεται νά ^ συγκαλέση έκτάκτως τό
  Κογκρέσσον είς περίπτωσιν έηιδεινώ·
  αεως τής έ^ Εύρώπη καταστάσεως. Ό
  Ροθαβελτ έν τοιαύτη περιπτώσει θά ζη·
  τήση την παροχήν πλήρους ένιαχύσεως
  είς τάς δυτικάς δυνάμεις.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΜΠΟΔΙΣΕ
  ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥΝ ΤΟΥ ΒΡΕΜΕΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αύγούστου (ίΒ.
  ύπηρεσία).— Κατ' είδήσεις έκ Νέας
  Υόρκης τό Γερμανικόν ύπερωκεάνειον
  «Βρέμεν», ένφ ήταιμάζετο νά αναχωρή¬
  ση εκείθεν, διετάχθη υπό των άμέρικανι-
  κων λιμενικών άρχών νά παραμείνη
  καθ* ότι θά προέβαινον αύται είς έλεγ·
  χον τού φορτίου τού. Τό ύπερωκεάνει-
  όν δέν θά δυνηθή νά αναχωρήση πρίν ή
  δοθή αδεία έξ Ούασιγκτώνος.'Μ αυτή
  διατύπωσις θά γίνη χαί δια τα άλλα
  Γ&ρμανικά ύπερωκεάνεια τα ευρισκόμε¬
  να ήδη έντός των χωρικών Άμερινανι·
  κων υδάτων.
  Ο ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτού μας.— Ό Πολωνιχό; τύ·
  πος άφιερώνει ένθουσιώδη άρθρα υπέρ
  τού "Ελληνος πρωθυπουργόν χ. Ί.
  Μεταξά χαί τού έργου τής κυβερνήσε¬
  ως τής 4ης Αύγούστου είς όλας τάς
  εκδηλώσει; τής ζωή<, τής χώρας.