97731

Αριθμός τεύχους

5255

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/8/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤ1ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ Μ1Ν52ΤΑΥΡΟΥ
  ΥΒΕΥΒΥΚΟΣ ΣΪΙΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΠγΜΠΤγ!
  ΑΙγύπτου
  ιι γ ιη
  II
  ι π
  ετησία λίραι Β
  εξάμηνυς ϊ
  Άμερικής
  Ιτηβία δολ. 1Β
  31
  ίξτμηνος » 8
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  1939
  | ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ΕΤΟΣ !4Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5255
  Ή πολεμική σύρραξις φέρεται άποσοβηδεΐσα.
  Βαίνομεν προς__ε[ρηνικάς λυσζκ.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΜΦΑΝΗΣ ΥΦΕΣΙΣ
  = ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  Ό Χίτλερ εξέλεξε την διπλωματικήν οδόν.
  Πρός τό παρόν έπαυσαν οί κίνδυνοι τοΰ πολέμου.
  Ή Αγγλικη ίσχύς επεβλήθη
  Τα στόμιατβν τηλίβόλων μεγαθηρίου Ιπερντρέτνωτ-έξεσφαλΙζοντος την κυριαρχίαν των θάλασσαν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου (Ι
  διαιτέρα ύπηρεσΐα «Άνορθώ
  σιως»). Ή ανθρωπότης είνε
  έν άναμονβ τής εξελίξεως τής
  καταστάσεως. Ένώοί πολεμι
  κοί έξοπλισμοΐ καί οί πυρε-
  τώδε ς στρατιωτικαί κινητο¬
  ποιήση δέν άνακόπτονται
  ούοέ λεπτόν, αί διαπραγμα
  τίύσεις συνεχίζονται καί εκ-
  κλήσεις καταφθάνουν άπό
  παντοθ πρός τα ύπεύθυνα
  κράτη δπως άνακοπβ 6 ροθς
  των πολεμικών προπαρα-
  σκευών.
  ΙλαΙ χθές συνεχισθή πυρετώ
  δης κίνησις καί είς τος ουο
  πρωτευούσας τής Αγγλίας—
  Γαλλιος.
  Είς Παρισίοις ό κ. Ντα
  λανπέ μεταςό,ύ των πολλών
  ουνεργαοιών τιού εΐχε χθές
  συνειργάσθη καί μετα τοθ κ.
  Μπλςύμ. ΊιπΙοης συνειργά
  οθη μετά τοθ στρατάρχου
  Γκομκλέν καί άλλων άρχη·
  γών τοϋ ναυχικοθ καί τής άε
  ροπορίι ς. "Ο κ. Μποννέ έοε
  χ&η χθες τόν αφιχθέντα έκ
  Μθοχας άεροπορικύυς πρεοβευ
  την τής ΓαλλΙος κ. Ναγκιάρ
  Είς ολόκληρον την Γαλλίαν
  σημειωτέον δσον κοί την
  Αγγλιαν, κυριορχιΐ τό πνεθ
  μα τής σθε.να(.6ς άποφασιστ'
  κθιητος.
  Ή ανταπάντησις
  τού Φύρερ.
  —1<1 Λονδίνον χθές τό εσπέ¬ ρας έλαβε χώραν νυκτερινή συοκιψ,ς καο' ήν εξητάσθη ή κομιοο^ϊσα άργα την νύκτα 6ι ώεροπλάνου ανταπάντησις τοθ κ. Χΐτλερ. Η ούσκεψις δ.ήρκεσε μεχρν τής 1η α μεοονύκτιον. Είς τούτην μετέ σχον πλιΊν των κ. κ. Τσάμ περλαιν—Χάλιφαξ καί οί α- νώτεροι διευθυνταί τοθ φ0 ριΐν Όφφις κ. κ. Κάτογκαν καί Μπάτλερ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου.— Ή περίπτωσις μιδς,, είρηνικής οιευθετήσεως τής καταστάσε ως άντιμετωπιζεται άπό οήμε ρον υπο των εφημερίδων Αγ γλίας καί ΓαλλΙας. Ό τύπος της Ρώμης στρέ φεται πρός μίαν μεσολάβησίν πρός ειρηνικήν επίλυσιν των επι μάχω ν ζτγιημάτων καί υπο δεικνύει τόν Ντοθτσε ώς τόν Ι Αί φιλαγγλιχαί ίιαθίσεις τής νέ γάλλον κατάλληλον διά τήν|ας κυβερνήσεως ιίνε έκδηλοι. αποστολήν αυτήν. , ______ ΣχΒτική μέ την άρθρογρα- Πρός ειρήνην ΒϊθΗν το° ιυτΐου τΛΓ αί τό Βερολίνον. ΡΩΜΗ 30 Αύγούστου.—Οί χύ κλοι τοθ ΒερολΙνου πιστεύουν 6 τι αί διπλωματικαί συνομιλίαι θά έξαχολουΗήοουν μέχρις ίξιυ;έ σεως τρέπου ειρηνικων λύσεων των γνωστων διαφορων.Άλλως τε οί ϊδιοι κύχλοι διχπιστώνου/ άηί τάς συμπληρωματικάς συνομιλία; Χίτλερ—Χέντερσον την δΐευχρί νησιν τής καταστάσεως διά τής δι πλωματιχής όδοθ καί τό ιύκταΐίν μιβς ιίρηνιχής λύσεως. ΚαΙ είς Πολωνίαν άνεμος αίσιοδοξιας. ΡΩΜΗ 30 Αύγούστου.— Είς Πολωνίαν ήρχισε άπό τοθ χθεσινοθ μεσονυκτίου νά πνέη δνεμος αίσιοδοξίας διο την ουνατότητα εξευρέσεως λύσεως άποτρεπούσης την πό λεμικήν σύρραξιν. ΟΙ κύκλοι τής ΒαρσοβΙσς είνε απολύτως (κανοποιημέ νοι έκ τοθ λόγου τοθ κ. Τοάμ περλαιν, κοίτώς καί έκ δια βιβοσθεισών την ύ<τα πληρο φοριών 6ιά τα σταθερά βημα τα των 6ιπ/ο/ματικών συνεν νοήσεων Λονδίνου — Β·ίρολΙ· νού. Οί Γάλλοι κομμουνισταί. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούσ:ου.— Ό άρχηγβς τοθ χομμουνιστ.κοθ χόμματος Κασέν ά/τηύθυνι έπιστο λήν πρός τόν χ. Μπλούμ είς την οποίαν διαδηλοϊ τα εξής: Το Γαλ λιχόν κομμουνιστιχόν κίμμα το- νίζει χατά την παροΐΐσαν στιγμήν δτι έ«ν ό Χίτλερ έκηρύασετο χα· τα τής Γαλλίας θά εΰρισχ» μίαν Γαλλίαν ήνωμένην χ*1 τοΰ; κομ· μίυνιστάς είς τ^ν πρώτην γραμ μην άντιμετώπους τού Ρωσσική διάψευσις ΡΩΜΗ 30 Αύγούστου.—Τό πρακτορείον «Τος» διοψεύδει Βτι ή Ρωσσία άπέσυρβ έκ των άνατολικων ουν,όρων της πρός Μαντζουρίαν οημαντικάς τησις τού κ. Τσιάνο μετά τοθ "Αγγλου πρεσβευτοθ καθ" ήν καί εξητάσθη ή πορεΐα των διεθνών ζη'ημάτων. ΒΑΡΣΟΒΙΑ 30 Αύγούστου — Δι3 έπ.σήμου ανακοινωθέντος ή Ιΐολωνιχή κυβέρνησις διίψευσε κατηγορηματιχως την π/ηο&φο- ρίαν δτι προιχήρυξε γενικήν επι ατράτευσιν. Ό κ. Μπΐ< ίϊέχθη χθές τίν Γάλλον πρεσβευτήν χαΐ τόν έπλη ροφέρησε επί των άποφάσεων μυ στική; συσχίψιως των σπουδαιο τέριον μελών τής Πβλωνικής κυ βερνήσεως καί των άρχηγων των πολεμιχών ίυ άΐεων τής Οολω- Εας. Η Ίσπανική ούδετερότης. ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 30 Αύγού ότου— Υπό την ττροεδριαν τοθ άρχηγοθ τής 'ΓσπανΙας κ. Φράνκο συνήλθε τό ύπουργι κον συμβουλιον καί εξήτασε την διεθνή κοιάσχασιν έν πά- ιη λί.πτομερεΐα. Κατ' έπα· ολουθήσασαν ανακοίνωσιν ά πεφασισϋη όπως ή Ισπανία ηρήοη απόλυτον οΰδετερότη α είς περίπτωσιν Εύρωπαΐ^ής συρράξεως. Γερμανορωσσικόν καί Ιαπωνία. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου.— Τό πρακτορείον Ντομ.ϋ μεταδί- δεί έκ Τόκιο την πληροφορίαν δτι σήμερον την πρωίαν έοχημα τΙοΒη η έα Ιαηωνική κυδέρνη σις υπό τ&ν στρατηγόν °Αμπ·υ ά οποίος ανέλαβε καί τό χ«ρτί φυλάκιον τοθ ϋπςυ&γείου τώ* Έ φυλάκι&ν τοθ δπευργείου τ ξωτερικών. Ό αύτοκράιωρ Ρ χΐτο ίνέχρινι άμέαως την ούν θέσιν τής νέας χυ[ίερνήοιως. Τώ Ιδιον πρακτορείον πληροφο ρεΐ δτι την παραίτησιν τής *" διρνήσιως Χιρανούμα προεχάλισε τό Γΐρμανορωοσιχέν σύμφωνον καθέσον είχεν αποφασΐσιι την ηροοχώρηοιν τής Ίαπωνίας είς τάν άξονα Βερολίνου—Ρώη στρατιωτικάς δυνάμεις έκ 300 χιλ. άνδρών διά νά ενισχύση τούς δυπκούς συνοριακούς της τομεϊς. Τό «Τάς» τονΐζει 8τι τα δυτικά σύνορα ένι· σχύθησαν σχετικώς άλλ' έκ διαθεσΐμων δυνάμεων τοθ έ- σωτερικοΟ. Τα μέτρα ταυτα τής ΡωσσΙ σς ουδόλως δισφέρουν άλλως τε άηό τα ληφθέντα ύτιό τής ΛιθουανΙας ή όποΐα ένΐσχυσβ τα σύνορά της κατεσπευσμέ- νως. Ή τακτική τής άπειλής. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου.— ΟΙ «Τάϊμς» άσχολούμενοι επί τής νέας τροπτΐς των πραγ- μάτων γράφουν δτι οί Άγγλο γερμανικαί σχέσεις δέν δύ¬ νανται παρά νά εξσρτηθοθν άπό την έκ μέρους τής Γερμα ν(ας οριστικήν εγκατάλειψιν τής άπειλής καί τής β'ας, τα- κτικί)ς έφαρμοσθείσης τόσον έναντίρν. τής Αγγλίας- 6σον καί των άλλων κρατών. Δέν φαΐνετσι 6μως δι' αυτήν την μεταβολήν καλώς διατεθειμέ- νη ή Γερμανΐα, έφ' όσον θά εξηκολουθεί την γνωστήν συμ περιφοράν της κατά τής Πό- λωνίας. Ή όποσόβησις τού πολέμου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου.— Τό Τρανζόνσεαν μεταδΐδει έξσρταται άπό την πίεσιν την οποίαν θ' άσκήσουν ή Αγγλία καί ή Γαλλία είς την Πολωνίαν διά νά την άναγκά σουν νά εγκαταλείψη, την άδι αλλαξίαν της. Ή άπειλή τής ΖλοβακΙας, ΒΑΡΣΟΒΙΑ 30 Αύγούστου.— Ή Πολωνΐχή κυβέρνησις 5ττέβα λΐ Εντονον διαμαρτυρίαν είς την Σλοβακικήν κυβέρνησιν διά τόν χθεσινον λίγον τοθ πρωθυπουργοθ της ΤΕσζο δστις διεξετραγώξησε τού; δήθιν κινδύνους τής Σλοβχ κ'ας έκ μέρους τής Πολωνίας. Ή ΠολωνΕα γράφιι ή διαμαρτυρίαι ουδόλως ϊ/ει ίχθρικάς διαθέσεις πρθς την Σλοβακίαν, αντιθέτως δ' αυτή άποδεικνύεται εδρισκομένη υπό την άμεσον Γερμαν.επιρροήν. Ή Πολωνία συνΐχίζει ή δια μαρτυρία θεωριι εαυτήν σοβχρώς απειλουμένην άφ' ή; στιγμής τα γερμανικα στρατεύματα χατέχλυ σαν τό Σλοβϊκικόν ί5αφος. ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΝ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑ_ Άμβρικανικά πολεμικόν είς καταδίωξιν ΓίρμανικοΟ σχβφους — Ή Γίρμανία έχαρακτηρισε εχθρικήν την κατακράτησιν τού «Βρέμεν» υπό τής 'Αμερικής —Ανεβλήθη επι 15θήμϊρον ή εκδϊσις της Θεσσαλονίχης, —Ό είρηνιχος ρόλος της Ιταλίας φϊρεται έριστικός. —ΑΙ προτάσεις Χίτλερ εξητάσθησαν είς χθεσινόν υπουργι¬ κον συμβούλιον της Αγγλίας. —Ό τύηος τού Βερολίνον έχδηλώνετατ ένθουαιωδΜς Οπερ εΐ- ρηνικων λύσεων. —Ή Πολωνία θίωρεϊ σββαρωτάτην'άπειλήν την στρατιωτι κήν κατάληψιν της Σλοβακίας. —Συγκρούοΐις και έπεισόδια βΐς τα Σλββ«κοπολωνικά σύνορα. Αί διαπραγματίύαίτς Χίτλερ—ΤσάμπϊρΧαιν παρκταίνον επί ολόκληρον εβίομκοα. ται "Αλλαι πληροφορίαι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου.— Την στιγμήν αυτήν ή κστάστα σις έξακολουθεΐ νά είνε ά- μετόβλητος. —Τό υπουργικόν είς Λον δΐνον συνεδρίασεν επί 1 30' καί εξήτασε την απάντησιν Χίτλερ. Δέν -ροβλέπεται έν τος τής ημέρας άλλο υπουρ σημερινοθ ΰπουργικοΟ συμβου λ(ου εκλήθη έπανειλημμένως ό πρόεδρος τής Άγγλικτ]ς Βουλής είς Ντάουνιγκ Στρήτ δπου συνεδριάζει. ΣυνεργασΙα Άγγλίας-ΓαλλΙας. ΠΑΡΙ1ΙΟΙ 30 Αύγούστου.— —Ή Γαλλική κυβέρνησις ένη Ή Ιαπων ία δέν απέστειλε τάς ίδεολογικός της σημαίας •1 Ίάπωνε^ στρατιώται είς στιγμήν κήν περιοχήν. των συνεχιζομένων συγκρούσεαν είς την Μογ·>ολι·
  την τιληροφορΐαν Βτι είς Βε
  ρολΓνον είνε διάχυτος ή ελ¬
  πίς διά την αποσόβησιν
  τοθ πολέμου. Τουτο γίνεται
  καταφανές έκ των Γερμανι-
  κων εφημερίδων οΐτινες τονΐ-
  ζουν Βτι χάρις είς τάς προσ¬
  παθείας Χίτλερ—Τσάμπερλαιν
  ή είρήνη πιθανώτατα θά σωθή.
  Πάντως ή ΓερμανΙα έπιλέ-
  γουν είνε διατεθειμένη διά τ?α
  σαν σχετικήν προσπάθειαν.
  —Ό «Ταχυδρόμος» τοθ Μι
  λάνου γράφει σχετικός δτι,
  άπό μιάς κλωστης κρέμεται
  την στιγμήν αυτήν ή κατάστα
  σις. Ή σταθερότης δ' υή
  γικόν συμβούλιον.
  —Την μόνην πληροφορίαν
  πού μεταδΐδουν τα Άγγλικά
  πρακτορεΐα διά την άπάντη
  σιν τοθ Χίτλερ είνε δτι άπο
  τελεΐται άπό 3 1)2 σελίδας
  δακτυλογρσφημένας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Αύγούστου.
  —Ό πρεσβευτής τής ΓαλλΙας
  μετέβη είς Φόρεϊν Όφφις δ¬
  που Ελοβε γνώσιν τής απαν¬
  τήσεως τοϋ ΧΙτλερ. Τό Φόρεϊν
  "Οφφις επεσκέφθησαν έπΐσης
  έντός τής πρωΐας εί πρεσβευ
  ταί Ρουμανίας, ΒραζιλΙας καί
  Κάτω Χωρών.
  •—Κατά την διάρκειαν τοθ
  μερώθη επί τής απαντήσεως
  τοθ Φύρερ καί συνεργάζεται
  μετά τής κιβερνήσεως τοθ
  Λονδίνου δα την νέαν πρός
  τόν Χίτλερ απάντησιν. Κατά
  ■πασάν πιθανότητα ή απάντη¬
  σις θά εΤνβ κοινή διά νά έκδη
  λωθή δι* άλλην μίαν είσέτι
  φοράν ή Άγγλογαλλική σινερ
  γασΐα.
  Γενικώς αί μέχρι των έσπε
  ρινών ώρων εΐδήσεις δικαίω
  νούν την αισιοδοξίαν ή όποία
  επεκράτησε καθ" βλην την ή
  μέραν είς χά άντίμαχα κράτη.
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Λ
  1
  ΠΟΥΛΚΑΚΗ -Σήμερον: Νέον
  Εργον. ______
  ΛΠΟΛΛΩΝ.-Σήμερον £νας πο·
  λεμικός βεροπορικός κολοσσός
  «ΆερομαχΙαι τοθ ΔυτικοΟ Μετώ
  «ου» καΐ επίκαιρον Ζουρνάλ.
  Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο, Κυ
  ριακή ώρα 8 3 μ μ. άπογευματινή.
  ραδιοφωγΤον
  Σταθμός Αθηνών
  Προγρ«μμ<»31οςΑύνοΰστου. 12.25 Σήιια: — Έθνιχδς "Υ- μνος—Ύμνος Νεολαίας 12.30 Ποιχίληιιουσική (δίσ*ο-)· 13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή σεις.—'Ώία ΆοτεροσχοπεΙου Ά θηνων. 13 45 Τραγούδια με χίιν ειιπί ριο ΆρτζεντΙνα καΐ τάν Τίνο Ρόσ αι (δίσκοι). 14 10 Είδήσεΐί— Μετεωρολογι χον Δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει ραιως. 19.10 Έργα δι* ίχχληαιααΐι χον δΐγανον (Δ(σκοι). 19 20 Ή ώ« τοθ π»ι5ιοΟ (Σκίτς τοθ Γ. Ρώτβ). 19.50 Τραγοδϊια μέ την Ζ?δ ρ% Λΐαντερ (5ίσχοι). 20 Ή ωρα τοθ έργάτου 20 15 Έλαφρδ τραγοθδι (δπδ τής Κάς Μαριάννας Λάζου). 20 45 Είδήσεις — Χρηματιατή ριον—Μετεωοολογιχδν δελτίον. 21 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπδ τή; Κάς Κλ. ΚαραντινοΟ) 21 30 Όμιλία. 21.45 ΣυναυλΕ» συμφωνως έρχήστρχς τοθ αταθμοθ. 23.15 Δημοτιχό τραγοθδι (δπδ τοθ Όμ λου Νΐάδον). 23 30 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι) 0.20 Τελευταίαι είδήσεις Τα περιπαοέστερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ ΙΙΙΗ2ΕΡΕΗΙΤΛΙΙΥ Λ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μεγαλκίτερη καί ώ- ραιότερη κινηματογρα φική δημιουργίαν άφιε- ρωμένη στήν Άεροπο· ρία έπ' εύκαιρΤα των καγ κοσμ(ων προπαρασκευήν τοδ πολέμου. ΤΟΥ ΔΥΤΚΟΥ ΜΕΤΟΙΊΟΥ Ένα έργο μαχρυχ άπό τα συνηθισμένα ρομάν- τζα "Ενα θέαμα ουγχλο- νιστικέ. Μία δραματική ύπέθεσι. Μία κολεσσιαία κινηματογραφική παρα· γωγή, την οποίαν πρέπει νά δοϋν καί νά σΛβυδά- σουν ολ« τα κοινωνικά στρώμ*τα. Πρωταγωνιατεΐ ό άσυγ- χριτος ΕΡΡΟΛ—ΦΛΥΝ. Έχτος προγρίμματβς έ<τι Μοπρέτατατον Ζουρνβλ Ή τελευταία συνεδρΐασις τού Ράϊχ διά τό Πολωνικήν ζή τπμα Ό Χέντβ βον μβταβαί- νων είς Λονδίνον ίιά την συνεννόησιν τοθ Γερμκνοπο λΜνικοδ . 23ον Ι Σιό πΐάνο Ιχιι χαθήση δ ΐ*& χυ, δ έ«θαυσιώδης φίλος τοθ Φραντς πού έ*χει μουσικό αύΐί κ<' ι ϊμαθι την σύ'θεαι τοθ Σΐθμπερτ Ι Κέντρον τής συναν«στροφή"ς γί- νεται τό πιάνο άπο τ4 οποίον άκού 'αθηχανοΕ ήχο; τής μοι>σικής τιθ
  Σοθμπερτ Ή Τειίζα παρα·* τα
  γλυκ'σματα χαΐ πλησ-άζει σία πι
  άνο...
  —Βλίπεΐε, δισιΐοινίς—λέγει σι
  γά δ Γκάχυ, χωρίς νά διακόψη
  ! τ* παίξ μό τού—τα χραγούϊια τοθ
  Φράντς τα παΕρνετ τόσο ιυκολα
  τό αύιί ! Είνε τραγούϊιι πδύ 6/αί
  ι νούν κατ' ευθείαν άπο την καροιά
  καί άπευθύνονται σ:ή καρδιά! Γι'
  αύΐδ τι μαθχίνει κανιΐς τδαον ευ
  χολα ..
  "Οσον φτερουγΐζει μέαα στό
  ααλόνι τδ τραγαθδι τοθ ΣοΌαπερτ
  —σαν Ινα άηίϊνι—τόσον Ινθίυσιά
  Ιζεται ή Τερέζα. Κάθε τίσ3 μονο
  1 λογεΐ:
  —ΤΙ ώ?α!ο! ΤΙ ίξαίσι*!
  Κοντά οτδ πιάνο εδρ(σ<εται ήδη ή κιιρία Γχρίμπ χαί οί περιααίτε ροι φίλοι τοθ Σίθμπερτ .. Μόνον δ Ιϊιος £έν τό ίχει χουνήοη άπό την θέαι τού, μόνον δ ί*5ιος χάθε ται άπόμερα, μονάχος, μαχίυ άπό την μουσική τού καί μοιάζει ίξίριαης άπό τό ϊ?ιο τού 6*σί λΐιοΐ Ή Τερέζα, σιγά, μέ την γλυ· χειά της φωνή, χωρίς νά λέγη τα λόγια, συνοδεύει τάν Γκάχυ καΗώ; παίζιι οτό πιάνο... Ή φωνή της δυναμώνει δλοένα, γεμίζιι την χάμαρα... Κι' δταν οταματα ή μουσική, 8- λοι οτρεφονταΐ μέ θαυμασμόν πρός τόν Σοθμπϊρτ. . ' —Κρίμα ποΰ τί τραγοθϊι αας ίέν ϊχει λόγια! λέγει μέ αφελεία είς τόν νεαρόν μουοιχόν ή χυρία Γχρέμπ... | —'Έχιι χαί >όγια! χυρία μου!
  τής ίξηγιϊ δ Σίμπερ..,
  —"Εχεις κάνης «ού τούς σ:ί
  χου;, τόν έρωτα δ συμφοιτηιής
  τού, δ νεαρός Γχρίμπ, πού ξέρει
  π ώ; δ Σόμτιερ γράφει σιίχους...
  ι —"Οχι ίγώ, άλλ' ίνας έπιφανής
  ουνάδελνές μου! ' λέγει μέ δλην
  την σίβαρότητα δ Σίμπερ. Οί αςί
  χοι είνε τοθ Γχαϊτι! Είνε αυτή
  την έποχή δ άγαπτ,μένος ποιητής
  τοθ φίλοι* μας τοθ Φράντς. Οί δι
  χο( μου οτίχοι £εν τόν έμπνέουν
  άκόμη!
  ι Ό Σοθμπερτ θά ίδινε 8.ι τοθ
  ζητοθοαν, γιά νά μή είνε παρών
  ίκείνη την στιγμή. Τοθ είνε λοι
  πον μοιραίον νά γίνεται χάθε ςρο
  ρά χωρίς νά τό θέλη, χωρίς να
  τό ίπιδιχώχη, τό κέντρον τής προ
  σ^χής των άλλων, 8λων των £
  λων,
  | —Ο£ ατι'χοι — ΙπεμδαΕνει είς
  , την συζήτησιν δ Γκάχυ π'. υ έν
  ' ιω με·οξϋ σηχώθτ,κε άπό τό πιά
  νο — είνε άπό τόν Φίουσΐ τοΰ
  Γχαΐτε, ιίνε τό τραγοθδι που τρα
  Ι γου'ά μπροστά στόν άργαλειό ή
  Μαργαρίτα, αμα χάνη τόν Φάουστ.
  : Κύριε Γχρέμπ — λέγει δ Γχάχυ
  πρός τόν νεαρόν οίκοδεσπέτην—
  έχετε πρόχειρον ίνα τόμο ποιημά
  ,των τοθ Γχοΐΐε;
  | Άπό ποιό γερμανικό σπίτι )εί
  πουν τα πβιήματα τοθ Γκαΐΐε! Ό
  Γκάχυ δέν πρόφθασε νά διαχυηώ
  ση την ερώτησιν τού χοί δ νεαρός
  Γκρόμπ ίχει πετβχθη κι' δλας
  εί; τό γραφείον τού χαί έπισΐρέ
  φεΐ μέ Ινα τόμον ποιημάτων τοθ
  μεγαλου ποιητοθ. . Άνοίγει τόν
  τόμο στόν Φάουσϊ, φυλλομετρό;,
  χαί νά τό πονιμένο τραγοθδι πού
  θρηνολογιϊ ή Μαργαρίτα στή μο
  ναςιά της:
  (σι,νίχεια)
  ό έδοντίατρβς
  Σταύρος Λογιάδης
  ΕΙδοτιοιεΤ την αξιότιμον π ε
  λατιΐαν τού δτι επανήλθεν εκ
  τοθ ταζιδίου καί Βίχιται 8 1)2
  Εως 12 1)2 ν. μ. καί 4-7 1)2
  μ· μ·
  Πωλεΐται χαινουργής χαλτσο
  μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
  μάρχας Έλδετικής Ντουπιέ είς
  χό ήμισυ τής άξίας της χά Ι μ*
  έχμάθτ,σιν δωρεάν. Πληροφορίαι
  χαθ'έκαστην η«ρά τφ χ. Ανδρ.
  Παπαδάκη χαφεπώλη Ιναντι η«
  λαι6ν Ψαράδικων (έδό( 1866).
  Ή κ. Μερ. Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ένανακάμψασα έξ "Αθηνών
  καί νλουτίοασα τό έργαστή
  ριόν της διά μηχανημάτων νέ
  ωτάτου τύιου, έκτΐλεϊ άνά
  σας τάς μικροβιολογικας καί
  βιοχημικάς Ιζιτάσΐις είς
  τό εργαστήριόν της καρά την
  τ,λατείαν Κορνάρου.
  ' Ό σατανας καλ6γηρ_>5;
  ΑΠΌΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην
  χατάσταοιν, μάρχας Φόρδ, μο-
  οέλλ,ου 1931, φορτηγόν δημοσίας
  χρήσιως χαί μέ αδειαν χυχλοφβ
  ρ(ας ίσχύουσαν, πωλεΐται. Πλη¬
  ροφορίαι καρά τη* Έταιρία Πο
  λ«χρον(δ»|{ χβΐ Φίλ
  Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα
  Σμύρνης εΐδικά διά σταφΐ-
  πσρά τώ κ. Δημ. Γιαλι-
  Εναντι ΔημαρχεΙου.
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Είς την χκράν τής ;
  περιμίνοντας τό δαπόρι
  ΙΛΤΡΟΣ
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ- ΟΥΡΟΛΟΓΟ2
  ΔιπλΜματοδχος Αδ5ί&ΐ3η τής χΐιρουργικής βύρβλονι
  «ής Κλινικης τής Ίατριχής ϊχολής Π«νβπιοτπμί©« Π«ρι
  ί
  ν
  Παθήσβις τού ούρβπβιητιχβδ σ«οτημ«τβς ητβι Εφρων,
  στβΜς, ηρβστάτβυ, νβννητικδν έρν*ν»ν κ.λπ Λέχβΐαι
  9 12 π. μ 3- 7 μ μ. έν τψ ΙατεεΙω τού βδός Μβρογιώργη,
  π*ρβδβς Πλατείας 'ΑρΜβιδίβυ (Χβιτάν Όγλβδ).
  Τηλέφ 8-22
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  4 ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεώς δλων των
  "Ηρακλειωτών,
  τό κεντρικώτερον τόν Αθηνών.
  Άναχ«ινι
  την χαρτοπαικτική λέσχη ··
  —Πάλι γιά τή λέσχη σου
  θά μοθ μιλήσ|]Γ,—ρωτά δ Ρΐ
  σποθΐιν Θέλεις καμμιά άλη
  κύκολΐα άπό την άστυνομΐσ:
  — Δέν πρόκβιται περί αύ
  τοθ!—■ άττανιά μιστηριωδβς
  ό Σιμάνοβιτς.
  Ξ'ρεις ττώς πρόεδρο τής
  χαρτοπαικτικής λέσχης μου
  πού όνομάζεται «λέσχη των
  πυροσβεστών» καί είνε έγ<ο( τεστημένοο στό μέγαρον τής κομήσσης Ίγνάτιεφ επί τοθ Πεό(ου τοθ "Αρεως, ήτσν δ ΤομελΙν, 6 δήααρχος τοθ Πι σ<όφ Αύτάς δπως σοθ §χω πή έ φυγβ τόν τελευτσΐο καιοό ά πό τή λέσχη μου καΐ ίξβλέγη πρόεδοος τής νέσς «Ρω^σι κης έθνιπής λέσχης» τΐΓύ ήνοι ξε λίγο τιάρα κάτω άπό την δική μσυ. Στή νέα λέσχη ανέλαβον ύ πηρεσία καί δυΰ νέοι ύτιηοέ τσι πού εΤχα έγώ είς την δι κή μου την λέσχη, ό Ίβάν καί 6 Άλεξίί .Όχι μόνον τούς ά φησα νά πάνβ, άλλά κσΐ τούς χαρτζηλικώνω κάθε τόσο γιά νά μέ κρατοθν ενήμερον τΛν μυστικίΐιν τής νέσς λέσχης... —Κι' έμένσ μ" ένδιαίέοουν τα χσρτοπαΐγνιά σου, έρωι^ί ό Ραστΐοθτιν... —-"Άφησέ με νο τελειώσω! λέγει ό Σιμάνοβιτς. . Μιά ά πό σύτές τίς ήμέοες έρχε ται ό Ίβάν καί μοθ λέει τιώ. σέ μιά άττό τάς αιθούσας τής «Έθνικής λέσχης» γΐνοντσι ά πό τινος μυστηοιώδε ς ουνε δριάσεις... Τό μόνο πού ήξβυ ρε νά μοθ πή" ήταν ττώς στάς συζητήσεις μέσα στή μυστη ριώδη αΓθουσα ττηγαινοέρχε τσι τό δνομα Ρασποθτιν! Περισσότερες λεΐΐτοιιέρειες δέν ήξευρε νά μοθ πή γιατί είς την αίθουσαν εκείνην ύ •πηοετοθσεν ό άλλος ύπηρέ της, ό Άλεξέϊ... Τότε έγώ τοθ δ!νω πεντακόσια ρούβλισ καί τοθ λέγω: "Ακουσβ Ί βάν, έ>ώ κι' έσένα καί τόν
  "Αλέξη σάς θεωρώ δικούς
  μου άνθρώτους. Πές τοθ Άλέ
  ξη νάρθη νά μοθ -πή δ,τι ξέ
  ρει καί σας περψένει γεν-
  ναία άμοιβή.
  (συνεχΐζεται)
  &ΙΕ8ΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  XIV
  περίοδος 10 Σιπτεμ-
  βρίου 1' θχτωβρίβυ 1939.
  Δηλώαατε συμμετοχήν
  έιτισκεφθήτε την.
  "Αποτελεί την οπουδαιοτέ-
  ραν κατ' ίτος επίδειξιν καί
  αποτελεσματικήν διαφήμισιν
  των προϊόντων τής χώρας
  μας
  ΣυντϊλΒϊ είς την υπό κ*λ
  λιτέρους δρους τοκοθβτησιν
  καΐ ίιαβεαίντωνείςτό ίσωτερι
  χον καί εξωτερικόν.
  Έμφανίζβι την ξένπν π«
  ραγωγην είς τάς καλλιτέρας
  ποιότητος καΐ τιμάς καΐ δι·
  ευκολυνβι τόν παραλληλιομόν
  των μέ την παραγωγήν τοδ
  τόπον μας.
  Χορηνβΐ ετησίως βραβεΐα
  καί ίπαθλα είς τας Βιομηχοινί
  «ς καί π«ραγωγούς.
  Μεγάλαι έκπτώσεις ναύ
  λων δια τούς επισκέπτας
  καί μεταφοράς έκθεμά
  των.
  Πληροφορίαι «{ς τας Τοηι
  κάς Έπιτροπάςϊΐς τάς 'έόρας
  τδν Νομών τοδ Κράτους χ«1
  τα κ«τά τβπους Πρακτορκί».
  ΚΑΜΑΡΙϋΡΑ πεπειραμένη ζή
  τιΐται διά τα ξενοδοχΛα Ελ¬
  λάς—Κνωσίς,
  ! ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-,Ό κ. Νικόλαος
  ΜεταΕδς ΔιβυΒυντής ιοθ 'Εμνορι.
  κοθ Έιτ μελητηρίου Ήρκκλε ου ά.
  νεδέζατο έκ της κολυμβήθρας είς
  Μ'λατον τό κοριτσάκι τοθ «. [>)
  ΜικηΦ'»Ρ<4κη ονομάσας α6τ6 Μοί ίρην—Έλλην. Νά τοίς ζήση. ΘΑΝΊΤΟΙ — ΆηεβΙωσεν αΙφνιβ(. ως καί ένφ ευρίσκετο έν αναρρώ. σει κατόπιν μακράς νόσου, ή καθη γήτρια τίϊς ΓαλΑ,ικής τοθ «Παλλα.. δΐου» ΛυκεΙου 'Αργυοή ΜαθιουδΑ- κη, σύζυγο<: τοθ κ. Γ. ΜαθιουδΛκη οΐκονομιχοθ ύπαλλήλου τού Δή. μου "Ηρακλείου. Ή μεταστάαα καί ώς οΙ<οδίσποινα καί μήτηο καί ώς εκηαιδευτική λειτουργός διεκρΐβη δι* τάς αρετός καί την μόρφωσιν της, ό θίνατός της δβ ή ούσθη μέ ηολλήν λύπην άιτ^ την κοινωνίαν αης εκλεκτόν κσ| ιιυκνόν μέοος της δκοΐας «αρηκο. λούθηίίβν χθές την ττρωίΐν την εκ φοράν της τελεσ3εΐσαν ϊττιβλητι. κΏς συμμετοχή τίϊς Φιλαρμονικής τοθ Δήμου. Τόν βαρυηβνθουντα ού ζυγόν τής μΕταστάσης, τα τέκναι καί τούς άδβλφούς αυτής ουλλυ· ηούμεθα θερμώς. —Άτΐεβΐωσε καί εκηδεύθη χθές έν συρροβ ηολλοθ κοΐ έκλεκτου κόσμου ή θεο^ώρα Γ. Σκουλιδδ έκ των καλαιοτέρων οΐχοδεσηοι· νων τής «όν,εως των διακριθεισών επί χρησΐότηη καί διά τάς δλας αυτών χριστιανικάς άρετάς. Τούς φίλους υΐούς τής μεταστάσης β- &6λ·ούς Σκουλιδο5 καί γενικώς τα τέκ'α »αΙ τούς συγγενείς της συλλυπούμεθα θερμώς. Γύρω στήν πόλι. Καί χθές δέν ίΚεΐψαν άπό τόν ουρανόν μας τα σύνν&ρα. — "Ω·η« νά δικαΌλογηθδσιν νέ αι υροβλ,ίψΒΐς διά τάς πρώτας φθινοτωρινάς μεταβολάς. —ΑΙ δτιοϊαι έχαρακτηρίζοντο «άλιν ένγΰς. —Προχθές τοθ Άγΐου "Ιωάννου έπανηγόρισβ καί τό όμώνυμον προ αστείον. —Συγκεντρωθέντων είς τόν να¬ όν αύτοθ «λεΐστων συμπολίτην είτε έκ των καραθκριζόντων βκεϊ «Ι τε καί έκτάκτων έκ τής πόλεως. — Καθώς καί έκ των γύρωθεν τοθ νροαστεΐου συνοικιδν. —Έκνευριστική αυτή ή διακύ· μανσις μβταξΰ άφεύκτου πολέμου <αΙ. . άφείκτου εΐρήνης. —Ή δ ποία κσΐ συνεχΐζβτοι άκό μη πρός μεγάλον επηριασμόν και των νβύρΓίΐν μας καί τής όμαλής κοινωνικής καί οΝονομικής ζωής. —"Ας έλπΐσωμβν δτι αύτό τό παιννί^ι δέν Θά διαρκέση, καί Οτι Θά φθάσωμεν έττΐ τέλους είς μίαν έκ των 8υο λύσεων,; ^τής κρ'σεως. —ΟΙ ΰτ-ιθ^ιόφιλοι δέν ϊννοοθν νά τό βάλοιον κατω αν καί κατΐ' στη πρός στιγμή αΙ^Θητή ή τρο- πή τοθ καιροϋ πρός άλλας κατα· σίάσεις. —Ή κίνησις άπογευματινή καί νυκτερινή &έν εμειώθη διόλου... —Ή κίνησις αυτή Θσ. έξακολου Θή^η φα νεται καί κα9' Λλον τόν Σεπτέμβριον σρκεΐ έννοεϊται νά μην είνε εντελώς πρόωρον τό χει μώνιασμα, ώς συνέβη άλλοθ. —Ή Λ^Ική 'Αγορά συνβκένρω σε καί χθές πλήθος άγοραστων. —Έν αντιθέσει πρός την άλλην ά>οράν, τής οποίας ή κίνησις ήτο
  μετρία.
  —Ώς σημειώνετηη άλλως τί συ
  χνά, των ευρΐως λοικΰν τάξεων
  έκστρατευουσών είς την πρώτην
  έξ δλων των σημεΐων τΡ,ς πόλεωτ.
  —Αϋιιον οί κυνηγοΐ βχουν την
  ευεργετικήν των,
  —Δεδομίνου δτι διά τό καλόν
  'ής ενάρξεως δέν θά άμελήσουν
  άρκετοΐ νά έκδράμ:υν πάνοπλοι
  δηου τα ληαέρια των λαγώνκαί
  των πβρδΐκων.
  —Μεταξύ των ότοΐων κυμαΐνε
  ται τό κυιήγιον της έποχής 4ν συν
  δυασ^φ καί μέ άλλα τίνα άξιόλο
  γα Θηράματα.
  — Σήμερον είς ιόν Θερινόν Που
  λακάκη προβάλΛεται τό αριστούρ
  νημα: <Πληγωμίνος| άετός». άπό τα άριστουργήματα τής σαιζόν μέ τόν μεγάλον καλλιτέχνην Σόρλ Μπουαγιέ. —Είς τΛν «Άπόλλωνα» προβάλ λονται ώς γνωστόν: «ΑΙ Άερομα χΐ3ΐ τού Δυτικίϋ μετώπου» άπό τό έπικαιρότερα κινηματογραφ,κά καί πολεμικά Ιργα τα δποΐα κυ ριολεκτικως συγκλονΐζουν τόν θε ατήν. έ Ρέπορτβρ ΑΠΩΛΕΣΘΗ πέτρα δακτυλιβιοθ χρώματος κοκ»1νου (φερουσα λα ξέυμένην κεφαλήν μέ μαλλιά κα· τσαρά) μεταξύ ξενοδοχεΐου «Μ1· νως», Ρεγκινάκη, ταχυδρομεΐου, πρακτορεΐου άεροπλάνων καί γη πίδου τίννις. Δεδομένου δτι πρό κείται περί οίκογενειακοθ κειμηλί ου δ ευρών παρακαλεϊται να την παραδώση είς το γραφείον τοθ κ, ι Γ. ΒοΐΧα καί άμειφθησεται μέ δρ. χιλΐας (100Ό). Ιδού τό δίλημμα: νά καπνιζω ή νά μή καπνίζω; ΛΟΠΣΤΗΣ μέ πο>υετή «εϊραν,
  ονηρετΑν νΟν ενταύθα «αρά σο
  βα( ω "Εμπορικφ καί Βιομηχανικφ
  ΟΙκω, διαθετων χρόνον, άναλοαι
  βάν»ι την τήρησιν λογιστικήν βι
  βλΐων έπιχειρήσεων βάσης θόσε
  ως. Έπίσης ένεργεί ίλίγχους
  καί έκκαθορΐσιις, ΠληροοορΙαι
  *«β' ίμΐν,
  Την απάντησιν
  εδωσε τό;
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινΐς τελειόφοι
  τος τής Έμ«ορι»ής Σχολής ή τοθ
  Γυμνασίου, ώς οπάλληλος είς σο
  βαρόν γραφείον. Πληροφορίαι
  .«αρ' ημίν.
  Καταατήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν Τυμπακίω. Πβράρτημ» έν
  Κοχχίνω Πύργω Ξενοδοχβϊον ΰ
  «νού χά! φαγητοϋ. Πραχτορβΐον
  35ης Κ Διευθύνσεως Αΰτοκινη
  των. Ώραι αναχωρήσεως αύτοκι
  νήτων έκ Κοκκίνου. Πύργβυ Χαι
  δι' ' Ηρακλειον 2 μ. μ. 6 κ. μ.
  Τό σιγαρέττο τού μέΛλοντος.
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα παποθ·
  τσισ Μερατζούλη.
  Λονδίνον
  Νέκ "Ϊ"*Ρ
  ί
  ^ου
  Τι
  ΟΙ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΆηην
  Αί τιμαί των
  άς εξής τιμάς:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ *
  α
  6'
  γ'
  δ'
  δρ. 16 -
  » 14 -
  » 12.50-
  » 10. -
  » 7. -
  » 4 —
  ΤΑΧΤΑΣ α', 6'
  » 6', γ'
  Σουλτανί
  ΐαχτά
  Ραζαχί
  Καρπούζια
  Ιΐιπίνια
  Λονδίνον
  Νέ»
  Παρίσιοι
  4
  5 50
  5.—
  Σίχος
  -17.__' Κριθή
  -15 ι Β?ώμη
  . ι ο ριλ ΟίνΟΙ
  -11 501 Ι*1™1*
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  »
  »
  »
  »
  9.—
  5.-
  - 6 —
  4 —
  2 50
  4. -
  3
  4
  3 50
  -5.—
  —4—·
  —5.—
  Λιυχοί α'
  »
  Πράσινοι
  Μίταξα χκχ'
  Αλάδίανος
  Κουχούλια
  8.50
  450
  5.—
  26. -28.—
  24.70
  22.—
  21.—
  20.—
  18 —
  17.—
  16 —
  400.—425.
  100 —
  120.—130.
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  "Αμοτερ^αμ
  Στοχχόλμη
  Βρι-ξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  Άνορά
  546 —
  127.8
  3 12
  28 65
  68 —
  30.75
  4 30
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  129 —
  3.16
  28 90
  68.70
  81.—
  4 34
  £64.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.— 43.—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βδυξέλλαι
  Βουδαπέσττ]
  Βελιγράδιον
  Κωνοφούπολις
  Βζρσοβία
  Έλσινχ^όρς
  Κόβνο
  24 35
  3 12
  6 13
  3 98
  28 65
  4.30
  23 46
  2.87
  93 50
  21.12
  2 60
  22—.
  24 55
  3 16
  6.19
  4 02
  28.90
  4 34
  23 95
  2 90
  94 50
  2132
  2 65
  22 50
  Τό μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  632ον
  Ανεγνώρισεν άμέοως την φωνήν, ήτις καΐ πρό
  δύο ώρών τόν εΤχε καλέσει διά τής κιγκλίδος τής
  όδοθ Πλουμέτου' δμως ή φωνή ουτη έξησθενημένη,
  λετπή ώς τινοή.
  —Παραιηρεΐ περΐ ούτον καΐ δέν βλέπει ού
  — Κύριε Μάριε, έπανέλοβεν ή φωνή.
  Ενόμισεν δτι ήΐταπήθη. Έκινήθη πρός τα έμ
  πρός. Πλέον δέν τώ Εμενενάμφιβολία' ήκονσεν εύκρι
  νέστατα.
  Πσρατηρεΐ έκ νέου ^ύρω τού κοί πάλιν δέν βλέπει
  ψυχήν.
  —Έδώ, είς τούς πόδας σος, λέγει ή φωνή.
  Κΰπτει τότε, καΐ διακρΐνει έντός τής σκιάς σχή
  μά τι έοπον πρός αυτόν επί τού λιθοστρώτου, πε
  ρισκελΐδα έκ χονδροθ βελούδου τΐανταχόθεν σχι
  σμέην, τιό5σς γυμνούς καΐ τι πραγμα χυμένον
  κατά γής, ώς οΤμα.
  —Δέν μέ γνωρΐζετε, κύριε Μάριε; λέγει πρός
  αυτόν τ,ό σχήμα τοθτο.
  -Όχι.
  —ΕΤμαι ή Έπονίνη.
  Ό Μάριος εκιψε τιάραυτσ—τωόντι δέ ήτο ν ή
  άθλΐα αθΐη κόρη υπό άνόρικά φορέματα.
  __Πώς εύρΐσχεσαι έδΰ; ποθ κοΐτεσαι αύτοθ;
  —ΆποθαΙνω τοθ άποκρΐνεται.
  —Πως! εΤσαι πληγωμένη; Στάσου, στάσου
  νά σέ μεταφέρωμεν είς τό καπηλειό νά οέσωμε τάς
  πληγάς σου! ΑΙοθάνεσαι νά εΤοαι κτυπημένη κακό;
  Άτιό ποθ νά οέ τιιάσω διά νά μή πονέση<; Ποΰ! δεΐξέ μου ποθ εΤσαι κτυτημέντϊ; Αϊ! είνε κανείς έκεΐ νά Ελθη νά μέ βοηθήση! Θεε μου! Άλλά τί ήλθες έδω νά κάμης έδω τί έ-νύρευες; Καί ·π( οσεπάθει ό Μάριος νά περάση τόν χίονά τού ύπ* αυτήν, ίνα ιήν άνεγεΐρη. 'ΑνεγεΙρων αυτήν προοέκρουσεν είς την χεΐ ρά της. "Εβαλεν ή κόρη φωνήν άσθενη". — Σ' έκαμα κι' έπόνεσες; ηρώτησεν ό Μάριος. —"Ολίγον. Άλλ' έ>ώ μόνον είς τό χέρι σέ ήΎγισσ.
  Ήγειρε τότε την χείρα πρός τα δμματα τοθ
  Μσρΐου, όστις είδεν έν ι ώ μέσω τής παλάμης μΐ
  αν μέλαιναν πληγήν.
  —ΤΙ Ιχεις έκιΐ είς τό χέρι; ιήν ηρώτησε.
  —Έτρυπήθηκβ.
  —Έτρυπήθηκεΐ
  —ΝαΙ.
  —Πώς!
  Ένα μολύβι πέρασε.
  —Πώς!
  —Δέν εΐδετε Ινα τουφέκι οπου ήτο έξαμωμένο
  κατεπάνω σας νά πυροβολήση.
  (συνεχΐζεται)
  ΪΟΥΡΙΣΤΙΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  Τ0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  -Ν ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά τήνκετθαριότητα, διά την τάξιν
  τού, διά την άχραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού.
  Τα φαγητά τού παρασκευάζονται μ* *γν*
  απάνια ύλχκά.
  Αι* έκεΐνους ηού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΓΗ ΟΛΟΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ
  Α'.
  Αί μετεωρολογιχαί παραττρή
  σεις χατά τού; δύ? τελευταίον;
  αίωνας ή/αγον χον Γερμανον'
  Μπρύχνερ είς την διαπίστωαιν 5*ι
  έ*τός χοθ χύκλου μιβ; χριακον-
  χαπΐνχαεχοθς πεοιόδου έναλλάσ
  σονχαι θερμά χαί ψυχρά ϊτϊ), χοο-
  νιές χαχά τας οποίας ό χεψώ/
  •Ιν« έξαιρετιχ» δρΐϋύ;, χαί χρονι
  ίς πού ό χειμώ* είνε ήπιος. Πε-
  ρΐ τβ 1800 επί παραδείγματι εί
  Χ* σημειωθή μία σκρά ίξαιρ*·
  τιχά δριμέων νειμώνων, χαί Ο
  σχιρα τΛ 1917 —ΰστερ* άπό
  τριάντα Ιπχβ ίτη—ό χειμώ^—έ
  ξαχολευθΐθτε τό:ε &χ6ιχη δ ιύ^ω
  π»ϊ<4ς πόλεμος, υπήρξεν έξχι ρετικά δριμύς. Άξιοσηιιείωτον είνε το γβγονίς 8χι αί μεταδο λαΐ αυταί σημειούνται ε!ς ί- λόχληρον χήν γήν χαδχοχρίνως. Ή αίιία πού τάς προχαλεΐ πρί πει χατά συ<ίπειαν νά εδρίσχβ τα ι Ιξω τής γί;ς. Καί πρός ά χάλΐίψίν της ιί»ε βυιιχάν νά ρεφώμίθΐ πρός τόν ήλιον Γ^ύ ίφοδιίζϊΐ τόν πλανήτην μας μέ θερμίχητα. Πράγματι δί: Αί σ*ο τιιναί χηλίδτς τυθ ήλ'ου άλλα Ιχη έκτ8ίνοντοιι επί ιή; έπιτα νίας τού, χα( άλλα ίξαφανΐζνν χαι σχεδον Ιξ τ5λοχλήρ&υ. Αί αύξσμοιώσεις αυταί των ήλιακίον χηλίδων είνι περιοδιχαί, π«ρα- τηρεΐται ράλιοτα χριαχονχαπεν- ταετής χΰχλος ού:ών: Καί £ χυ χλες αΰτές συμπίπτει μβ την τρι- αχονχαηεντβειή περίοδον των χυ- μάνσιων τοθ χλίμαχος επί τής Υή€· ΠΕΡΙΟΔΟΙ "Εχη πού αί >ηλ£δ*ς τοθ ηλί¬
  ου {χούν μΐγαλΐιτίραν έκτασιν,
  είνε χαχά φυσικόν λόγον είς
  την γ?]ν μ«ς ψυχρόχερα άπό χά
  Εττ), χατά τα οποίαι αί ήλια·
  καί χηλίδες είνε μικρότεοαι.
  Παραλλήλως βμως πρός τ»;
  35ετο0ς διαρχΐίας πεΐΐόδιυς αύ
  τάς φχί^εται νά διάρχΐί πληθύς
  καί 2λων πεχόδων αύτοθ χοΟ
  ιϊδους. Ούτω έχ τής συγκριτι-
  κης παραχηρήιεως ετών μέ ίξαι
  ρεχιχά χαλήν αιΐπελουργιχήτ ουγ
  χομιδήν καί έτων κατά χά δ-
  ποία αντιθέτως ή απόδοσις των
  αμπέλων ή·αν ίλαχίοτη, διιπι·
  σιώΒη δτι δπάρχ«ι μία χλιμχ-
  τολογική περίοδος διοιρκεΕας 246
  έ των. Έντες χοΟ χύχλου μιας
  246 έχων πιριόδου έναλλάασον
  ται έξχι ρΐτινά δριμεΐς χειμώνες
  χαΙ χαλοχαίρια μέ έξκιρεχιχδν
  καύσωνχ χαί άνομβρίαν.
  Έκτ?ς ϋμως των μικρδν αυτώ/
  χλιματολογινών χυμίνοειον υπάρ
  χούν καί πραγματικαί μεταβο¬
  λαί χοθ κλίμαχος μεγάλης χλ!
  μαχος: Δέν Ιχιι χανείς τχαρά ν3
  ανατέθη συναφώς την παγετώδτ]
  πτρίοδον τής γήί, περίοδον πού
  ή ίπιφάνεια τοθ πλανήτου μας
  ίκαλύπτετο άπό αΐωνίους πα·
  γευς. "Ηδη φαίνεται νά συνχε-
  λήται βραδέως μέν άλλ' ασφα¬
  λώς χαί σταθερώς, νέα μεγάλης
  χλίμαχος μεταβάλη είς τό χ)Ι
  μα χοθ πλανήτου μας. Τό χυρι
  ώτερον χαραχτηριατιχ&ν τής χλι
  ματολογικής αυτής περιόδου ά
  πετέλεσε τόν τελευταίον καιρόν
  αντικείμενον έμπιρισταχωμένων έ
  ρευνών: Συνίαχαχαι δέ τό χυρι
  ώτερον χαρακτηριστικόν τής συν
  τελουμίνης μεταβολής είς τό Βτι
  χοθ' δλας τάς ενδείξεις ή γή
  μας ίλοίνα καθίσταται πιο
  ξηρά.
  (συνεχίζεται)
  Ή γεωργοκτηνοτροφΐκή
  έκθεσις της Ρεθύμνης.
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Λιδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Λυώνος.
  Επί έπταβτίαν σπβυδάσας έν Λυώνα καί Παρισίους, δ»·
  χβτ«ι »1ς τό νέον Ι μ τ ρ ε ι β ν τ·υ, βδές Αβέρωφ
  (ουνβικίαν Βοτλιδέ Τζαμί) ϊνειντι άρτοποιβίου ΆΘανκβΙου
  Σφακιανάκη: 9—12 η. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς τούς απόρους βωρβάν. 'Α^. τηλ. 6-63
  ΜΟΗΟΙΗ ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΊΙΣΑ
  ΜΑΡΚΑ2:
  ΠΟΥΛΙ
  Είναι φυσιχή κα-
  μωμένη άπό στά-
  κτην.
  Κάμνει την καλ¬
  λιτέραν σταφίδα.
  Πωλεΐται παντβϋ.
  Άποφϊύγβτ» τάς ά
  πομιμήαβις.
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τε·» ξε¬
  νοδοχείον είς ' Αθηνά,. Τό κβντρικώτατον καί
  «βλυτελές:
  «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
  διευθυνόμενον παρά τβδ συμπολίτου μας μ.
  Γεωργ. Δασκαλάκη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΑΙ πρβτιμβϋν τό «Σίτυ
  Παλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζκται δια
  την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαιν(ακΐ( τού τό κατέ
  βτηααν απαράμιλλον.
  ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  £τ«β(βυ-ΑβΗΝΑΙ.
  ι ■■«■■*■
  _.

  ΑΛΑΑΔΙΟΚ.. ΛΥΚΕΙΟΚ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γν»οτβπβιεϊτ«ι είς τβύί *νδι«φερβμένβυ{, ·π
  άηό 1ης Αύγβύστβυ λειτβυργβδν τ« θερινοι φρβν-
  τιστήριβ «ν τω «Παλλαδί»».
  Πάντα τα μαθήματα διδάσκβυν είδικοί καθη¬
  γηταί.
  Φίλόλογβι: Γ. Παηαγε»ργ(·υ, Κ. ίτρατηδάκηί,
  'ΪΜάν. Σαρρής.
  Μάν. Σαρρής.
  Μαβηματικβί: Κ. Πβντικάκης, Ε. 'Ασκ·ί«λακηί.
  Φυοικός: Ε. Βεϊάκης
  ΡΕΘΜΜΝΟΝ 3θνδγού3του (ίν
  ταποχριτοθ μας).—Ή παγχρήχιος
  Γεωργοχχηνοτροφΐχή ίχθεσς πού
  ήνο'ξε την Κυριακήν τό πρ:βί χά!
  ίκλεισε χθές βρα5<, εσημείωσεν αναμφισβήτητον επιτυχίαν χαί έν πά5η πΐριπτώσει μεγαλυτέραν ά πά τίς όργανάπεις είς ποοηγού μενά Ιτη. Τό περίπτερον τής Ρεθύμνης ήτο πλουσιώταχον είς έχλεχτά έκθέμαχα Ιδιαιτέραν δέ εντύπωσιν έποοξίνησνν τα έχθέμα τα τής Γεωργιχής Σχολής Άσω μάτων, πού είχον τοποθεττ,θζ χω οιστά. Έτίηη; τό περίπτερον των Χανίων ήτο εξαιρετικόν χχί είς οθτον χαί είς ποιχιλίαν χαί είς ποσότητα έχθεμάτιβν. Καί τοθ Λασηθίου 4α[ση; ήτο άρχετά πλούσιον. Τοθ Ήραχλείου έν τούτοις τό περίπτερον £έν παρουσίασι τόν πλούτον π;ύ ανέμενον δλοι. Κίχε μέν άρχβτά χαί έχλεχτά έκθέμα- τα — αύΐό άποδειχνύετ»ι «αί 4πό τα βραβεΐχ πού έλαβε τό Ήρά χλειον —άλλά δταν σκεφθή κα-εΐς χον τεράστιεν ηλοΰιον τοθ νομοθ αύτοθ, πού αποτελεί πραγματικήν γήν1 έπαγγελίας χαί κάμη την εί«όνα τοθ περιΐιτίρΐυ θά διαπι στώση δτι ή συ,ιμετοχή τού ήτο μάλλον πενιχρά. Έξίγεται δ- μως τό γεγονος έ« τοθ δτι την εποχήν αυτήν οί Ηρακλειώται εί ναι άπηχολημένοι με την συγχομι δήν των άμπιλουργιχών προίόν των χά! δέν είχον τον καιρόν νά φροντίοουν δι* ιύρυνέρχν συμ μετοχήν είς χήν ϊκθεσιν. Έπίσης ίίιαΐτερον- ενδιαφέρον προεχάλεσε χό χμήμϊ χτηνοτροφίαί τής έχθέ αεως. "Εβειξε πόσας προόδους Ι- χει έκτελέσιι ή ζιΐοτεχνία χατά τελευταία ίτη είς την Κρή¬ την. Έφανέριοσεν δμως έπίσης βχι είς πολλά πράγματα ύπάρχει μι γάλη χαθυοτέρηας. Καί άπό τίς απόψιως αυτής άπεχομΕοθησαν ώ· φίλιμα σ^μπεράοματα. Έ μεγαλυ τέρα άλλωστε ύπηρεοία την δποί αν προσίτιερεν ή ϊχθεσις είνε αύ τήι'Ότι έδιοκε χον χαθρέπΐην τής γεωργοκτηνοτροφιχής χαχαστάσε ως τής νήσου. Καί έφχνέρωσε χά Ι τάς προόδους άλλά χαί τάς έλ λείψεις τάς οποίας αί γεωργιχαΐ υπηρεσίαι, ή Άγροτρ-ίπεζα χαί οί αγρόται θά προσπαθήσουν νά θε- ραπεύσΐυν. Γενικόν έν πάση περιπτώσει βυμπέρασμα είνε δτΐ ή έκθεσις έπέτυχεν πλήβως. Καί ώρέληαε χαί την πόλιν τ«!ς Ρεθύμνης, πού παρουσίασεν δι9 ολίγας ημέρας χί νησιν, ζωήν, οικονομικήν δραατη ριόΐητα χαί τόνωαιν αυναλλαγ&ν χαί την Κρήτην ολόκληρον πού ιύρεν ίνα θαυμάσιον μέσον νά δια φημίση τα πρ'ϊόντα της. Καί θά είνε καλόν νά συνεχισθή χαί είς τό μίλλον ή εχθισις. —Τό έπάγγελμ» τβϋκτηνιά- τρου. Τβ υπουργείον της Γ'ΐιργίας γνωρίζίΐ κρός τβ επί των Έξωτβρι κων ΰπουργβϊον 2τι, συμφώνως μέ τον νόμον διά την απόκτησιν άδϊίας έξοτοΜήββως έπαγγέλματος κτηνιάτρβυ έν "Ελλάδι, άπαιτβΐ- ται, έκτός άλλων, έφ' όσον πρό κείται πΐρΐ διπλώματος κτηνιατρι κης ϋχολής της άλλοδαπή;, σχβ τική έπικύρωσις τού διπλώματβς υπό τής άρμβδίας Έλληνικης προ ϊενιχής «ρχίίί. —Ή απαγόρευσις τής έξαγω γής. 'Αιτο χβές δι' βΙδΐΜης νρ ν ομικης ύιατάίίως απηγορεύθη ή έξαγωγή είς τό εξωτερικόν παν τος (ΐδους τροφίμων ώς καί καυ σίμων ΰλνν ΰγρών καΐ στ«ρβων είτε ταυτα πρβέρχονται έκ της ελευθέρας άγοράς ϊϊτβ έκ των ά- ποθηκων των τβλωνείων καί τ&ν έλβυθέρων ζωνών Αθηνών κ«1 Θεσσαλονίκης. —Ό άναγκαστικός νόμβς διά τα άνταλλάξιμα. Έδημοοιβύθη είς την φμρ δα τής κυβερνήαΕΜς ό «·> αγκα
  στικός νόμβς πβρΐ τής άναλήψε
  ως υπο τοΰ κράιτοαζ τής ύιαχει
  ρίσανς των έν "Ελλάδι κτηιιάτων
  τ&ν άντβλλαγίντων μουσβυλμά
  νων.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  Την 17τ ν Σ)5ρίο.ι ημέραν Κυρι
  α «ήν τελοθνται τα ένχαίνΐα τοθ
  περιχαλλοθς ναοθ τοθ'Αγ. Ιωάννου
  θεολόγου,. έν Φαρσάρφ Λασηθι
  ου χαί παραχαλοθνται ίπως προ
  σέλθωσιν οί εύσιβέΐς χαί φιλέορ
  χοι χριαχιανοί.
  Έν Φαρσάρφ^ τή 24η Αύγού
  σχου 1939.
  Ό Πρόεδρος τοθ Έχχλ. Συμ
  βουλίου.
  Παπά Ζαχ, Μαρκάκης
  ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ δύο οί*(αι κείμε
  ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς
  τιυάς εΰκαιρΐος.
  Πληροφορίαι τΐαρά τφ κ. Ιω.
  Στυλιανάκη Φωτογραφείον Χαλο
  γερίδου Πλατε'α Αγ. Μηνα.
  — Ή έκάρχεια των ξυλαν¬
  θρακων.
  Το ύιτβυργβϊβν Γκωργίκς δια
  δΐΜταγής τού πρός τί χατα τό
  πους Δασαρχβΐα καί Λαβονομεϊκ,
  έντέλλβται δ «ως άπό τής 31 Αύ
  γβύστβυ καί εφεξής κκΐ είς το
  τέλος εκάστου μηνός, άν«φί
  ρουν ανελλιπώς τα ετοιμα ποσ«
  ξυλανθρακων βΐς τας άπββήκοτς
  καί δβση τής π«ρ|ε;£ρ«ί«ς των,
  ώς κ»Ι τα παρανόμβνα καθ' ό
  λόκληρον το μηνιαίον χρονικόν
  διάβτημβΐ. Τοιουτοτρόπως θά κα
  ταστή γνωστόν, εάν ή έγχώριος
  παραγωγή ξυλανθρακων δυν«τ«ι
  νά άνταιποκριθή είς τάς ανάγκας
  τής καταναλώσεως καί άν τί
  ϋπάρχοντα άκβθεμκτκ, είνε λ
  π αρκή δι' άρχβτόν χρονικόν δι
  άστημχ, ώστβ νά μή παρ(στ«τ«ι
  άνάγκη χορηνπσεως άβειών εί α*
  γωγής έκ τοθ έξωτϊρικοϋ.
  —Ό μισθός των άγρβφι,λά-
  κων.
  Τβ υπουργείον των ρΐ
  κων γνωρίζβι προ; τα όργαν»
  τής Άγροφυλακής ότι οί μισθο!
  των άγροςρυλάκων ύπόκβινται
  ζΐς κρχτήσεις 1 ο)© υπέρ τοθ Με
  τοχικού Ταμβίου Πολιτικών Ύ·
  παλλήλων.
  —Διανυκτερεόβντα φκρμα-
  κεϊα.
  Σημερον 31ην *ΰγούστου θά
  διανυκτβρϊύοβυν τα φ«ρμ«κ(ΐ>
  Έμμ Ματζβπετάκη καί Μιχ.
  Τζομπανάκη.
  —Αί σταφίδες καί σταφυλαί
  έξαιροΰνται τής άπαγβρεύ·
  σεως έξαγωγής.
  Κατ' ανακοίνωσιν τού «Οϊκου
  τοΰ 'Αγρότου» "Ηρακλείου αί στ*
  Φίδες καί σταφυλβί έίαιρβθντοτι
  τής κοινοποιηθβίσης άπαγορεύβε
  νς έξοιγωγής, Ή έ{«γωγη «ιι«ο
  τΐρων των είδδν παραμένει ίλευ
  θίρκ.
  —Ή παραγωγή Σμύρνης.
  Πληροφβρβύμεθα ίξ άρμοβίας
  πηγής δτι 13 000 τόννβι τής ατ»
  φίδος Ιμύρνης έβρ&χηοκν. Ό
  κκιρβς βίς την περιοχήν ταύτην
  καί κατά τάς Ιδί«ς πληρβφορίοτς,
  παραμβνει άνώμβιλος
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίκτρός τοΒ ΚαρδιολβγικβΟ 5βΓν1οβ τής Α'.
  Παθολογιχης Κλινικής τβΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δέχεται έν τώ Ιατρείω τού, παραπλεύρως όφθαλμο
  λογικής Κλινικτ)ς Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό
  λα, καθ' εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
  Αριθ. τηλ. 8-25.
  ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
  συγκεντρώνει λόγω τής προνομιούχου τού θέ¬
  σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας την
  καλυτέρα πελατεία.
  Ή δροσά τού είνε μοναδική.
  Ή περιποίησις τού άφθαστος.
  Λ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  31 Αΰγούστου 1939
  |~·*^ν ε^> —||—|ε——«εετ —ε——— —ε— —π—— —— —- — — -- — ■-
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΚΑΤΑΔΙΟΚΟΥΝ. ΦΟΡΤΗΓΟΝ
  ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΙΝΣΗΜΑΙΑΝ
  ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕιΊΙΒΑΙΝΟΥΙΙΝ
  ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ&ΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου <τού άν ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματ» έκ Νέας "Υόρκης άναφέρουν ότι ' *· μερικανιχά πολεμικα καταδιώκουν ϊν Γερμανικόν φορτηγόν. Επί τού πλοίου έπιβαίνουσιν δύο μυστηριώαεις έπιβάται τούς όποίους έ'χουν λόγους να ύποπτεύωνταί αί *με« ρικανικαί αρχαί αί βιατάξασαι την δίω¬ ξιν χαΐ βύλληψιν τού Γερμανίκού φορ· τηγοΰ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΕΧΘΡΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΡΕΜΕΝ, ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άνταποχριτοθμαί,).— Αγγέλλεται έκ Βε ρολίνου ότι οί Γερμανικοί κύκλοι κατα- κρίνουν την χαταχράτηαιν τού ύπερω- κεανείου «Βρέμεν» υπό των λιμενικών άρχών τής, Νέας Υόρκης. Οί Γερμανοί χαρακτηρίζουν την κα· τα κράτησιν τού ύπερωκεανείου ώς πρά¬ ξιν καθαρώς εχθρικήν πρός την Γερμα¬ νίαν. Ο ίΜΕΡΙΚΑΝ,ΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ II ΒΙΡΐΦΡυΐΡΙΙΣΙ ΤίΝ .ΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΚΟΜΕΚΟΝ ΠΟΑΙΤΕΙίΝ Α «Β Ν ΑΙ 3Ο Αύγουστον» (τού άν ταποκριτού μας). — Κατά τα έξ Ούα- σιγκτώνος αηλεγραφίματα ό Άμ«ρι- χα,νιγός σιόλος έλαβεν εντολήν νά πε¬ ριφρουρήση αυστηρώς την ^ούδετερό- ιητα τής Άμ·ρι»ής είς περίπτωσιν πολεμιχής συρράξεως έν Εύρώηη. ΑΠΕΙΑΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ Η ΚΑΤΑΑΙΙτΙΣ ΤΗΣ ΣΔΟΒΑΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν ταποχριτού μας).—Έκ ΒαρσοβΙας τη· λεγραφεΐται ότι οί Πολωνοί θιωροθν ώς σοβαρωτάτην απειλήν εναντίον τής χώρας των την κατάληψιν τής Σλ^βα- κίας υπό τού Γερμανικού στρατού ή¬ τις ώς γνωστόν φέριται συμπληρωθεΐ' σα έξ ολοκλήρου. ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΕΙΗΤΑΙΒΗΣΑΊΠΙ.τΩΝ ΑίίΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 30Αύγεύστευ (τεΰ ανταπο- κριτεϋ μα )— Ε»6' & τηλεγραφίΐτ»» εκ Βε· ρολίνου χβές τό έσπέρκς ό κ«γκ&λ?άριος Χίτλερ επεδ&ίχεν είς τον εχεϊ πρεςβε^ιήν τής Αγγλίας κ Χβντβραον έγγραφον ά- ίΐάντηοιν πρες την κυβέρνησιν! οαμπερλαιν. Ό χαγχελλ«ρΐ€$ έδνοε καί πρβφοριχως εί; τόν "ΑγγΑβν πρεσβευτήν εύρείας έξη- γήαεις. ΑΙ προιάσεις τοΰ Χίτλερ έξητάαθησαν^δΐθΐ μακρών είς την συνελθοϋααν είς Λονδίνον οήμερον την Ιΐηνπρωΐνήν έκτκκτον υπουρ γικήνσύσκεψιν υπό την πρβεόρίαν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν. θά επικρατήση τελικώς η σύνεσις καί ή λογικη; Κρίσεις τοΰ Γαλλικοΰ τύττου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγβύατο» (1<5ι- αιτκρα ύπηρβσίκ τής «Ανορθώσε¬ ως) — Ολόκληρον ό τύπβς ,άοχο- λίΐται μέ την διεθνή κρίσιν προ σπβιθών νά ίιίδη την εξέλιξιν. Ό «Μικράς Παριοτνύς» γράφει ίτι η κατάστασις παραμένβι πάν τβτ· σοβαρβ, πάντως ομ«ς ΰπάρ χβι διέξοδες εί; οΊαπραγμοιτεΰ σϊΐς Ή «Ήχώ των Παρισίων» φρονεί ότι ή Ιταλία διαινίε ται άΓτό μετριοπάθϊιαν καί δτι ά«ό ημέρας είς ημέραν άναμέ νίται η πλήρη; αποκατάστασις των Γαλλοϊταλιχών σχέσεων επί βάσεων οταθερδν «αί ύικαίων Ό μ. Μπλοΰμ γράφβι είς την «Πό πυλαίρη: Τα δημοχρατικά κράτη θ' άντιστοδν μέ θέλησιν, 'Ράν έ Φύρερ εγκαταλείψη την βίβν ή συνεννόησις μεταξΰ των κρα των θά καταστή απολύτως δυνα τή». Αντιθέτως ή «'Όρντρ» επι μένει δτι η Γερμανία δέν 8ά παραιτηθή των όξΐΜβεών της επί τού Αάνταιγχ, τού διάδρομον κ«1 «λλνν Πολωνικήν εδαφών. Ό «Φιγκαρύ» τονίζβι: «ΟΙαδήιτο τε καί άν είναι ή δοθιΐβχ αίς την Άγγλίβιν άιτάντπσις τβδ XI τλβρ, ημείς είμεθα ηρβμβι κ«ϊ ,αταθεροί διότι ελάβομεν τάς ά 'πο^άσΐις μκς·. "β δι«λ»»μ«τιχ6ς , αυνεργατης τής «Έ«βχης» ««βυ θυνόμενος πρ>ς τβν ΧΙτλερ γβ*
  φβι: «Αύτβ πού έκάμοιΐε είς τβϋς
  Ίαβχους έπιδιώκβτε ν* κάμετβ
  τώρβ χ«ί είς τβός Πβλωνούς. Έ
  «ν τολμήοβτε, 8ά μείνβτε μόνβς
  έναντι ενός άκβταβλητου βίς
  όγκον κ«ί ϊπτααιν συν«οηιομοΰ
  διτι»ς κ«ΐ το 191* Ή Γβρμανική
  τιμη σ«ς επιβάλλει νά τπρήσι
  Τί τόν λόγον πβϋ έδώσκτβ είς τώ
  Μόναχον». Είς αλλο σημβίωμκ
  η «'ϋποχη» διεοωτάταΐ μήτως έ
  Χίτλερ έξο«σι4ς«τ«ι βίς τάς άπο
  φάοβις τού ά «6 τβΰς στρατιωτι
  κβύς παράγβντας τβθ Ράϊχ. Ή
  «Ζβτιρναλ» νοάςρβι: «©ά ϊδωμβν
  συντόμως εάν έ κ. Χίτλερ 4να
  λάβη τάς βΰδύνιχς ενός ολεθρίου
  πολέμου ένω τβΰ δίδονται τα μέ
  σα ν« τον'άηβφύγη Ή «Ματέν»
  έλτΐ,ςβι δτι χ«1 «ν δέν είναι
  εντελώς θετικη η απάντησις τοΰ
  Φύ.-ερ δέν άιτβ«λείετ«ι νά μην
  «ϊν«ι άρνητική. Ήιτοτβ άνιπα
  -~Κ—.~.. τονίζβΓ, δέν ουνέβη
  άρ« εϊμηβρίϋμϊν νά έλπίζωμϊν
  Ή «Νίκη» έκφράζει την γνώμην
  δτι άρχίζει ν* έίτικρ«τΐ5 ή λ
  Τ ο «"Εργον» άΐχβλβύμενβ
  μέ την στάσιν τής Ίτ«λί«ς ίβχυ
  ρίζεται δτι βχ«ι πλπρβφορίοις
  κϊβ' α; ο κ Μουσολίνι θά παρο
  αιάσα τίιν τελεοτβίαν στιγμή
  σχέδιον διασχίψεως των άντιμα
  χομένων κρατνν. Ό Μ. Μουσολί
  νι, συνεχίζίΐ ή έρημερίί, έχβι δυ
  σαρβστηθη διότι β Φύρΐρ διβτό
  πωσβ «ρός τόν κ Ντ>λ«ντιέ α
  φϊϊς αξιώσεις επί τού Δάντοιγ
  χ αί τού Διάδρομον» διά Τα όηοΐ
  ή Αγγλία κ«1 ίι Γβιλλία εχβτ»ν δώ
  σϊΐ έγγυήσίΐ; κρός την Πολωνίαν.
  Δ<ό: την στάσιν τής Ίσιτανίκς αί Γαλλικαΐ ίφημερΐδες γρχφβυι δτι ο Φράνκο καθώρισε ηδι πολιτικήν βΰδετερβτπτβς, χοιρα κτηρίζουν δέ την έν Ίβπ&ίνίι* μ« ταβολήν ώ; διευκολύνουσαν την προαίγγισιν κ«1 την συνεργκσίβιν μέ την Αγγλίαν. α* κ Ό Ιταλικάς τύπος συνιστά ταχείαν λύσιν της κρισεως ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου (Ι Ι διαιτέρα ύηηοεσΐα) — Έκ Ρώ· Ι μης τηλεγραφείται βτι οί Ίτσ λικοΐ έφημερΐδίς ουνιστοθν απόλυτον μυστικόιητα κατά την δΐίξαγωγήν των μεταξύ Αγγλίας καί ΓερμανΙας συνεν νοήσεων καΐ ταχείαν λύσιν ιής κρίσεως διά δΐίυθετήσεως τίς Γερμανοπολωνικής δισφο ράς. Τέλος συνιστοθν είς την Πολωνίαν *ά συνέλθρ έφό- σον είνε άκόμη καιρός». Επίσημον άνακοηαθέν τής ΒσρσοβΙας τονΐζει δτι ό (σχυ ρισμώς ιής ΓερμανΙας δτι έν Πολων α ύπάρχουν 2 έκατομ μύρια Γερμανοί εΤνε,άντίθετος πρός ιήν πραγματικόιητα Κό τω τοθ ενός έκατομμυρΐου, το νΐζει τό ανακοινωθέν, εΤναι ο( έν Πολων α Γερμανοί, έν ώ οί έν Γερμανία ΠολωνοΙ είνε πολύ περισσότεροι. ΒΑΡΣΟΒ1Α ΒΟΑύγούστου. —Ή εφημερίς «Γκοζέτα Πόλ· σκα» άσχολεΐται σήμερον μέ την ρ,φθεΐσαν Ιδέαν άνταλλα γής των ΠολωνογΕρμανικών πληθυσμών. Έαν, γράφΕΐ, δέν δεχθή ό κ. Χ(τλερ ιήν ττρότα- σιν ούτήν, 6" άπεδείξη δτι ΰΐ σκοποΐ τού δέν είναι Ιδεολογι κοί άλλ' ΙμττεριαλιστικοΙ. Ό διευθυντής τοθ πρακτορεΐου «Τρασκοντιναντάλ»γρόφει δή έκ πληροφοριών τα όαοΐας Ι χει έξ έπσφής τού μέ έγκύ ρους τίροσωπικόιητας, ή Εύρώ πή ειμπορεί νά έλτιΐζ— άκόμη είς 50 ώρών είρήνην. Μβτά την πάροδον τοΰ οισστήματος αύτοϋ η ΓερμανΙα θά επιτεθή κατά τής ΠολωνΙας Μόνον €ν θαθμα ειμπορεί νά σώση την είρήνην. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου.— Ή «Εφημερίς τοθ Άμβούρ γου» Εξαίρει τόν χθεσινόν λό γον τοθ κ. Τοάμτιερλαιν κοί την προσπάθειαν τού νά σώ ση την ι(ρήν ην. Τοιούτοι λό γοι, γράφει, Ιχουν μεγάλην βαρύτητα λόγω τής περιό 6ου καθ" ήν έκφωνοθνται. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 30 Αύγού στου.— Ενώπιον 15 χιλ. λσ οθ, εξεφώνησε λόγον ό πρω θυπουργός κ. Τσέφκοβιτς καί επανέλαβε ιήν δήλωσιν 8τι Γιουγκοσλαυία θέλει νά με νη. ούδετέρα καί δτι δέν ζηχί τΐποτβ άλλά καί δέν θά δώση τΐποτε άπ' δ,τι εΐνείδικόντης». ΉΓίρουσΙατοΟ Δάντσιγκ ύπέ βαλε έντονον διαμαρτυρΐα πρίς την Πολωνικήν Κυβέρνη σιν διά την διακοπείσαν πό τής ΠολωνΙας σιδηροδρο μικήν συγκοινωνίαν έξ αί τ(ας τής οποίας έπαυσε πά σα διά ζηιάς έπικοινωνΐα τοθ Δάντσιγχμέ τόνάλλον κόσμον. Έκ ΛονδΙνου αγγέλλεται τι ή Αγγλία θά σεβασθή άπο λύτως την ούΕετερότητα τή "Ολλανδίας έν περιπτώσει πό λέμςυ. Προβλέπεται παράτασις των συνεννοησεων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Αύγούστου (16. ύπηρεσΐο) — Μολονότι ού οέν εγνώσθη ώς πρός τό πε¬ ριεχόμενον τής απαντήσεως τοθ κ. Χΐτλερ, λώγφ τής τη ρουμένης ούσιηρδςέχεμυθεΐας, έν' τούτοις πιοτεύεται δτι καί άν ή απάντησις είναι άπότο- μος καί άρνητική οί διαπραγ μαΐεύσεις μεταξύ Ά>γλΐκής
  καί Γερμανικης κυβερνήσεως
  θήσυνι χισθοθνττορατεινόμεναι
  μέχρι τέλους ιής τρεχούσης
  εβδομάδος.
  ΠΑ Ρ1ΣΙΟ1 30 Αύγούστου (16.
  ύτιηρΕθΙο)— Αί οιατιραγμα·
  τεθσεις συνε) ίζονται, τονΐζε-
  ται ομως εγκύρως δτι £έν {;ι-
  καιολογεΐται άτΐό τώρα οΐσιο
  δοξΐα όλοκληρωτικής έξομα
  λύνσ<ως τής καταστάοεως. "Αλλωστε τα στρατιωτικά μέτρα συνεχΐζονται είς δλας τάς χώρας. Είς την Πολωνίαν είναι άθρόα ή προσέλευσις Ιφέίρων, σήμερον, κατόπιν έ πιστρατεύσΐως καί άλλων ήλι κιών, διατσχθβΐσης ι ήν, νύκτα είς απάντησιν τής εΐσόδου των Γερμανικών στρατευμάτων είς την ΣλΓ,βαχΙαν ίζ ής έδημιουρ γήθη σοβαρά άπειλή διά τό πολωνικήν έδαφος. Τό Πρσκτοριΐον €Πάτ> πλη
  ρεφοριΐτπι εγκύρως δτ ή Πό
  λωνΐα απήντησεν είς την προσ
  φοράν τής ΒσσιλΙσσης τής
  ■Ολλανδίας κοί τοθ Βασιλέως
  «ου Βελγίου νά μεσολαβή-
  σουν διά ι ήν διευθέτησιν
  ιήτ,Πολωνογερμανικής διοφο
  ρθς.
  Ή κιβέρνησις τής Βαρσεβι
  άς τονίζβι ίίς την άτιάντησΐν
  τηςοτιή ΠολωνΙα εΤνεττρόθυμος
  πάντοτε δι* εΐρηνικσς διατΐραγ
  ματεύσεις, όπως άτιέδειξε κα
  ή απάντησις τοθ προέδρου κ
  ΜοσΙσκυ είς την έκκλησιν τοθ
  κ. Ροθοβελτ. Έν τέλει δηλοί
  ότι άποδέχεται την μεσολάβη
  σιν των Βασιλέων Βελγίου
  —"Ολλανδίας παρ' δλον δτ
  αί μέχρι τοθδε γενόμεναι έ
  πειβάσεις υπέρ τής εΐρήνης
  έμειναν χωρΐς άποτέλεσμα
  καί ουδόλως μβτέβολαν τάς
  κατακτητικάς διαθέσεις τής
  ΓερμανΙας.
  Είς τα Γερμανοπολωνικά
  σύνορα οί Γερμανοί προβζΐ
  νούν είς τρομονρατικάς άπο
  τιείρας. Βόμβα εκραγείσα είς
  Κάτοβιτς έφόνευσεν έπτά ά
  30 Πρωινη
  Ο ΑΓΓΛΐΙΓτΥηΟΣ ΖΗΤΕΙ
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ
  Α©ΗΝΑΙ 30Αύγ€ύστ€υ (τοΰ άνταποχρι-
  Τβΰ μ«$)— Πλήρβφορίαι έκΛονδίνου άνβ-
  φΐρουν έν» ό Άγγλιχές τύπος άσχολβύμε-
  νος μέ την νέαν τρβπήν τής καταστάσεως
  ζητεί οριστικόν διακανονισμόν «λων των
  βιεθνών προβλημάτων.
  ΈΒΪίΒ Ε1Ι ΈίΪΗΟΗΜΪΡΐίΗ
  Η ΕΚΟΕΣΙ! ΤΗΣ 8ΒΣΑ.Ι»
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Αύγεύσ;ου (τβΰ ανταπο-
  κριτοϋ μας.)— Κατ' απόφασιν τής κυβερ¬
  νήσεως ανεβλήθη 4ηί δεκαηενθήμερον ή
  έναρξις τής εφετινής ©ιεθνοΰς έκθέσενς τή;
  θεσσαλονίκης,
  ΉΡώμη αγγέλλει
  γενικήν Πολωνικήν επιστράτευσιν.
  ΡΩΜΗ 30 Αϋγούοτου (ίδαιτέρα ΰττηρε
  σία «Ανορθώσεως»).—Έκ ΒαρσοβΙας αγγέλ¬
  λεται ότι εξεδόθη ανακοινωθέν ·<ής κυβερ¬ νήσεως, άγγέλλον Βτι διετάχθη γενική επι σΐράτευσις καθ" δλην την Πολωνίαν. Τό άνα κοινωθέν τονΐζει Βτι τό μέτρον ελήφθη κατόπιν τής είσόδου των Γερμανών είς ΣλοβακΙαν κσί Βτι ή ΠολωνΙα έπιθυμεΐ νά διατηρήση α¬ γαθάς σχέσεις μέ δλας τάς χώρας. Ό Ιταλικάς τύπος γράφει άττόψε δτι καμ μΐα άκτΐς δέν ήλθε νά φωτίσ[ΐ την σκοτεινήν κατάστασιν τοθ τελευταΐσυ εΐκοσιτετραώρου. Όλα τα έν τή Μεσόγειω σοβιετικά άτμό πλοια διετάχθησαν σήμερον υπό τής κυβερ- νήσΐως τής Μόσχας ν α έτπστριψουν είς Ρωσσικούς λιμένος. Ή Αγγλικη κυβέρνησις απέστειλε διά τοθ έν Λονδίνω ΠολωνοΟ 1τρε σβευτοθ την απάντησιν τοϋ κ. Χίτλερ είς την κυβέρνησιν τής ΒαρσοβΙσς. Είς "Αμστερνταμ συνεδρίαοαν σήμερον οί ύπουργοί των "εξω¬ τερικών δλων των Βορεΐων Κρατών καί συν ] εσκέφθησαν επί τής καταστάσεως. Πιστεύ εται 6τι αί άτιοφάσεις των θά έτιηρεάσουν σοβαρώς την εξέλιξιν. Ό κ. Νταλαντιέ Εσχεν επανειλημμένας συν εργασίας μέ τόν στρατάρχην Γκαμελέν. Είς τό Βερολίνον εγένετο με συμπάθειαν δεκτή ή πρόθεσις των Βασιλέων Βελγίου καί "Ολλανδίας νά μεσολαβήατουν πρός ειρηνικήν λύσιν τής κρίσεως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 /ύγούστου— Τό πρωΐνόν ύπουρνικόν συμβούλιον κατήρτισε την άπαν τησιν πρός τόν κ. Χ(τλερ την οποίαν καί α¬ πέστειλεν ό κ. Τσάμπερλαιν τό άπόγευμα είς Βερολίνον. Άναμένεται νέα ανταπάντησις τοθ κ. Χίτλερ. Είς την Πολωνίαν λαμβάνον ται άπόψε ίκτακτα μέτρα. Τεράστιαι τοιχο κολλήσεις καλοθν τόν λαόν νά πολεμήση κα χά τοθ έχθροΟ.Ή Βαρσοβ'α θά εκκενωθή αθρι όν άπό τα γυναικόπαιΒα. Είο Βουδατιέσ'ην προκαλεΐ ανησυχίας ή κατάληψ ς τ«ς Σ.οΒα κίας υπό τής Ράϊχσβερ. Η Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΟΝΙΚΟΥ ΑΙ Τ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μ-ας). — Τηλεγραφούν έκ Ρώμης ότι *£«, τα διαταχθέντα σήιι,ερον έν Ιταλία μέτρα αυμπεριλαμβάνεται σύστασις πρός τούς κατοίκους ώ· ρισμένων περιφερειών νά έγκατα* λείψουν τάς μεγάλας πόλεις. Έπίσης διετάχθη ό περιορισμός άπό σήυ,ερον των έκδόσεων των εφημερίδων είς 'έξ αε· λίδας. »ανεξαρτήτως των μέτρων τούτων τονίζεται ότι ό ρόλος τής Ιταλίας άπέ· ναντι των διεθνών γεγονότων παραμένει σαφώς καί αποφασιστικώς είρηνικός. Προσωπικώς αί προσπάθειαι τού κ. Μουσολίνι πρός εξεύρεσιν είρηνΐκής λύ¬ σεως τού γερμανοπολωνικού ζητήματος συνεχίζονται άμείωτοι. Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Βαρ- αοβίας τηλεγραφήματα ή Πολωνική κυ¬ βέρνησις.απεδέχθη την μεσολάβησίν είς τό ζήτημα τού Δάντσιγκ, τού Βελγίου καί τής Όλλανδίας έκοηλούσα ούτω τάς καλάς διαθέσεις ο.ύτ?ς άπέναντι των προαπαθειών πρός διάσωσιν τής είρήνης. ΒΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΠΑΥΣΑΝΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ; ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άνταποκριτού μας).—Τελευταίαι νυ· κτεριναί πληροφορίαι άναφέρουν ότι δύναται νά τονισθή επί τού παρόντος διά τούς κινΕύνους τού πολέμου, ότι ούτοι έπαυσαν ύφιατάμενοι. Η ΛΙΕΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΛΕΗ »Η[8ΑΑΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗ! ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Παρα τάς ύπαρ χούσβς ενδείξεις διά την εξέλιξιν τής δι«θνονς καταστάσεως, οί δημοσιογρα- φικοί χαί διπλωματικοί ν.ύχλοκ τής Εύ· ρώπης συμφωνοΰν ^τι αυτή δέν άπέβα- λε την κρισιμόχητά της. Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΙΣ ΕΚΤΟΥΛΟΙΟΥΤΟΥΐΣΑΜΠΙΡΛΛΙΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3Ο % ύγούστου (ι- διαιτέρα ύπηρεσία).—Μέ ήρεμ.αν έγι-νε δ«κτός ενταύθα ό προχθεσινός λόγος τού κ. Τσάμπερλαιν. Οί ύ*εύθυνοι κύκλοι τονίζουν ότι είναι απολύτως αύμφωνοι επί των δύο σημείων τού λόγου τού Βρεττανού πρωθυπουργόν ήτοι επί τής άνάγχης τής τηρήσεως έχεμυθείας έηί των άντχλλασσομένων δίακοινώαεων με· ταξύ Β«ρολ£νου—Αονδίνου κ*ί επί τής έπιβεβλημένη; ταχείας διεκπεραιώσεως των εκατέρωθεν ζητημάτων. ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΙΛΠΩΝΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλέγραφον ν έκ τής Ίαπωνικης πρωτευούσης ότι συνήλ¬ θεν είς την πρώτην αυτού συνεδρίασιν τό νέον Ίαπωνινόν υπουργικόν συμβού λιον. ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΑ ΕΠΕΙΣΟΑΙΛ ΕΙ! ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΑΟΟΙΚΙΙΣ- ΡΩΜΗ 3Ο Αύγούστου (ίδ. υπη· ρεσία.)—-Σοβαρώτατα έπεισόοια λαμβά νούν χώραν είς τα σύνορα Σλοβακίας καί Πολωνίας.