97736

Αριθμός τεύχους

5256

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ίΐησία λίραι 8
  Ιζά μηνός 8
  Άμερικής
  Ιτησια δολ. 15
  ίξά μηνός » 8
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΪΙΙΕ,ΟΪΙΟΣ ΣΤ1ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5256
  «Η Τουρκία παρασκευάΕεται
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΚΑΜΕ ΣΤΡΟΦΗΝ Γ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΓΓ1ΗΑΛΛΙΑΝ- ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΜΜΙ Η ΣΥΜΜίΧΊΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ■ ΟΥΤίίΡΙΙΣ ■ ΠΟΪΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγβύστου (Ιδι¬
  αιτέρα ύττηρεαία τής «Άνορθώσβ
  ως») —Ώς τό σημαντικώτερον γβγβ
  νβς τοΰ είκοσιτετραώρου χ«ρ«χ'η·
  ρίζεται ή στρβφή τής Ουγγαρίας
  πρός την Αγγλίαν, Γαλλίαν κχ
  Πολωνίαν.
  Ή Ούγγαρία δι" άνκχβινώαεώς
  της κατέστησε ήδη γνωστόν είς
  την Γερμανίαν ότι εί; περίπτωσιν
  ϊΐαβδου των Γερμανίαν στρατβυ-
  . μάτων εί; τό Ούγγρικόν ίδαφος
  ' θά ταχθή αύΐωρεί παρκ τό πλευ
  ρόν τής* Πολωνίας.
  | Μεγάλη ίχανοιτβίηΐΐ; έκικρατεΐ
  έ« της τοιαύτης αποφάσεως είς
  τούς χύκλους τοΰ Βουκβυρεστίου
  'κ«1 Βελιγραδίου, διότι δι* αύτη;
  1 κχθίαταται εύχερεστέρα ή συναψις
  | άμυντικής συμμαχίας μεταξύ των
  ι κρατών Ρβυμαγίας, Γιβυγχοαλαυϊ-
  'ας χαΐ Ουγγαρίας.
  ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 31 Αύγβύστβυ.
  —Ή Ούγγριχή κυβέρνησις διέτα.
  ξε ά πό τής χθές τό κλείσιμον
  τας ίσ'ήσίΐς άντισεροπόρικης αμύνης ιΐς την Σταμ- τδν «υνόρων της, τα ©ΐΓ«ϊα καΐ έ·
  «ούλ -Περισυλλογή τραυματΐου είς την πλατείαν ΒαγιαζΙτ, νίσχυσε δια μεταχινήσεων στρα¬
  τιωτικών μονάδων.
  Αί βυγχοινωνίαι μεταξύ Ούγγα·
  ρίας, Σλββακίνς χαί Γερμκνίας δι·
  εχόπησανάλλως τε λόγω τής μεταφο .Από τάς τελευτα(αί: 4σκήσεις άναδύο-εως ναυτβν κάτοχον
  ρας των Γερμανιχων στρατευμάτων. τιζομένου ύτιοβρυχΐου 6ιά τής εΐδικής συσκειιής Νταϊβις.
  "Εντονος
  διπλωματική
  δράσις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου
  (ίδ υπηρεσίαι τής «Ανορθώ¬
  σεως»).—Πρωτοφανής υπήρξεν
  ή δραστηριότης την οποίαν α¬
  νέπτυξε άπό τίς χθές ή δι·
  πλωματία είς Λονδίνον, Πα¬
  ρισίους, Βερολίνον καΐ Ρώ·
  μην πρός είρηνικήν δΐ€υ(?έτη
  σιν τοθ ΠολωνογρρμανικοΟ
  καΐ λύσιν τής εύρωπαϊκή·ς κρΐ
  σεως διά συμβιβασμοθ. Ό
  πρόεδρος <. Λεμπρέν Εσχε μα¬ κράς συνεργασίαν μετά τοθ κ. Μποννέ, ό Άγγλος δέ Βα σιλεός συνειργάσθη <·αετά:*τοΟ λόρδου Χάλιφαξ καΐ των υ¬ πο υργών Στρατιωτικών καΐ Ά Γροπορίας καΐ ίσχενέπανειλημ μένας συνομιλΐσς μετά τοθ πρωθυπουργοΟ κ. Τσάμπερ¬ λαιν. Έξ άλλου ό λόρδες Χάλιφαξ εδέχθη τούς περισ- σοτέρους πρεσβευτάς των ξέ- νων χωρών έν οΤς καΐ τόν πρεσβευτήν τής Ελλάδος κ. Σ μόπουλον Έν ιω μεταξύ είς δλας τάς εύρωποϊκάς πρωτευούσης έπε κράτησε ζαηοά νευρικότης καΐ άνησυχίσ, έν άναμονή τής εξελίξεως τής καταστάσε¬ ως. Είς ιήν Ρώμην Ιδιαιτέρως παρετηρήθη μεγάλη άνυπομο νησΐα έξεδηλοθτο δέ φανερά δυσσρέσ<εια κατά ι ής Μ Βρεττανίας, διότι ώς έτονΐζε- ιο ή κυβέρνησις τοθ Λονδί- νού δέν κατέβαλεν έντονω τέραν προσπάθειαν πρός τα· χεΐαν Γερμανοπολωνικήν συν Εννόησιν. Ύποχωρεϊ ή αΐσιοδοξΐα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Αύγοόστου. — Την επικρατήσασα^ μεχρι τοθ απογίύαατος χθές οΐσιο δοξΐαν διεδέχθη οΓσθημα α¬ πογοητεύσεως έπιταθε'σης τό εσπέρας. Κάθε ελπίς στηοι- ζ^μένη (ίς τάς διπλωματι¬ κάς 6ιαττρογματ*ύσεις δκψεύ οθη υπό των πραγμάτων. Τοθ το όφείλΕΐαι είς τα Εκτακτα μέτρα πού έλαβεν έσπευ- σμένω- ή Πολωνική κυβέρ νησς κοΐ κυρ'ως είς την κή· ρυξιν γενι>ής έπιστρατεύσε-
  ως. Κστόπ·ν ού των ό κ. Χί-
  τλβρ προήδρευσε την νύκτα
  συσκέψεως λαβούσης σοβα-
  "ρωτάτας άιτοφάσεις. Έν ιφ
  μβτοξύ ή ΠολωνΙα διέκοψί
  πάσαν τηλεφωνικήν συγκοι
  νωνίαν μέ αήν Δυτικήν Εό
  ΐτώπην καΐ ή έπικοινωνΐα νί-
  νετσι μόνον διά τοθ άσυρ-
  μάτου.
  "Εκτακτα μέτρα
  καί έν ΓερμανΙα.
  Κατόπιν τής γενικής έπι-
  στροτεύσεως έν Πολωνίςτ καί
  ιί|ζ έκ νέου έπιδεινώσεως τής
  καταστάσεως ό κ. ΧΙτλερ 6·
  λαβεν εκτακτα μέτρα πρός
  αντιμετώπισιν τής καταστάσε
  ως. Ούτω διά διατάγματός
  ΤΟ ΛΗΞΑΝ 24ΩΡΟΝ
  αί σχέσεις Βερολίνου-Βαρσοδίας έπεδεινώδησαν
  ένώ έβελτιώδησαν αί σχέσειςΛονδίνου-Βερολίνου.
  Τόν λόγον έχει ή διπλωματία.
  τού συνεστήθη «Υπουργικόν
  Συμβούλιον Εθνικήν ΆμύνηΓ»
  υπό την προεδρΐαν τοθ στρα
  τάρχου Γκαΐριγκ, τό οποίον
  ίχ« * «ίόρυτάτην βνκαιοοοσίαν
  διά την λήψιν διαφόρων μέ
  τρών καί την έκδοσιν διατα-
  γών διά την άμυναν τοθ Ρά¬
  ϊχ. Είς τό Συμβούλιον μετέ
  χούν έκτός τοθ κ. Γκαΐριγκ
  καί οί κ.κ. Ροθντολφ "Εςς, έκ
  πρόσωπος τοθ 'κόμματος,ΦρΙκ,
  ύπουργός των Έσωτερικων,
  στρατηγός Κάϊτελ καί δόκτωρ
  Λάμερς.
  Τελευτοΐαι έλπΐδες.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούσΐοΐί.—
  Τό πρακτορείον Ρώΰΐερ μετέδ*
  κιν Ιχ Λονδίνου δτι κατά τού;
  Άγγλικιύ; κύχλους έ κίνδυνος
  τοθ πολέμου έμφανίζιται καί πά
  λιν σ-.βαείς «Είς τάς σ-ονεχιζο
  μένας εϊσίτι διαπραγματεύσεις
  δασιζόμΐνοι, καταλή εί το Ρώ
  ϋ:ερ, ελπίζομεν ά«όμη ν' ίηο
  .»χθ5 ή ίπαπειλουμένη κατα
  σΐροφή» Έν ιω μΐταξΰ άπό
  ς χθές ήίχισιν ή έχχένωοις
  των Παρισίων χαί των περιχώ
  ρων, 6πο των γυναικόπαιδων. Έ
  έκκένωυις πρέπει ν* πραγματο
  ιΤ(θ^) έντός 24 ώ?δν πρός τ*ν
  σκοπόν δ' ούτον διετέθησαν 52
  ΐίϊικοΐ σιδηροδρομιχοΐ ουρμοί.
  Τα γυναικέπαιδα μιταφέρονται
  είς Κεντρικήν Γαλλίαν καί έγ
  καθ οτανταιείς τα αχολιχά χτίρια.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου
  — Ή εφημερίς της ΒαρσοβΙας
  «Γκοζέτα Πόλσκα» δημοσιεύει
  σήμερον άρθρον, είς τό όποΐ
  όν ύπονραμ^Ιζει τα εξής: /Ε¬
  άν ό Χίτλερ δέν παραιτηθή
  των άξιώσεων τού, ό πόλεμος
  είνε άναπόφευκτος». Τό άρ
  θρον προεκάλεσεν άναστάτω
  σιν είς τούς κύκλους τού
  Ράϊχ.
  Τα έπεισόδια μεταξύ Πολω
  νων καί Γερμανων συνεχΐζον
  τσι,τέ«Ρ<ίυΐερ> δέ πληροφορεΐ
  ται δτι έγινανπαρσβιάσεις τής
  πολωνικής μεθορίου υπό των
  γερμανικών άεροπλάνων.
  'Η στάσις
  τής Γιουγκοσλαυία^;.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 31 Αύγού¬
  στου —Ή γνωσθείσα έκ Γερ
  μανικής τχηγί|ς τιληροφορΐα 8
  τι έν περιπτώσει πολέμου ή
  Γιουγκοσλαυία θά τηρήση εύ
  μένη υπέρ των κρατων τοθ ά
  ξονος ούδετερότητα διαψεύδε
  ται επισήμως κατά τόν κατη
  γορηματικώτερον τρόπον ώ;
  τελείως φανταστική καί άνυ·
  πόστατος.
  ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ
  ΘΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΑ
  ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου (Ι
  διαιτέρα ύπηρεοΐσ) —Λαμβά-
  νουσσι αφορμήν αί έφημβρΐ-
  δες έκ τής χθεσινάς πανηγυ·
  ρικί)ς έπιδόσεως των διαπι-
  στευτηο'ω' τοθ νέου πρεσβευ
  τοθ τής ΤουρκΙσς πρός τόν
  Πρόεδρον κ. Λεμπρέν άσχο-
  λοθνται δ ά μακρών μέ ιήν
  Τουρκίαν καί την πολιτικήν
  της. Όλαι 8ε οί έφηαερίδες,
  άποφαίνονται ομοφώνως ότι
  δχι μόνον ή ΤουρκΙα άλλά
  καί δΚα τα Βαλκάνια είναι
  έτοιμα ν ά έκττληρώσουν άνά
  πάσαν στιγμήν τάς ύττοσχέ
  σεις τάς οποίας Εδωσαν.
  Τα Γερμανοπολωνικά
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου.
  Ό έν Αγκύρα άνταποκριτής
  των «Τάϊμς» τηλεγραφεΐ: «Τί-
  ποτε δέν προλέγει δτι ή
  Τουρκία πρόκειται νά μετσβά
  λη πολιτικήν έξ οίτΐσς τής
  ύπογρσφής τής Γερμανορωσσι
  κτ^ς συμφωνίας."Οση πίεσις καί
  άν άσκηθπ επί ττ]ς κυβερνή
  σεως τής Άγκυρας ή Τουρκία
  θά παραμεΐντι πιστή είς τάς
  συμμαχίας ιης μέ την Άγγλ(
  αν καί την Γαλλίαν >. "Αλλα
  τηλίγραφήματα άνσφέρουν
  δτι οί πρεσβευταί ΓερμανΙας
  καί Ιταλίας έπέστρεψαν χθές
  Είς "Αγκυραν,
  Φρουρός τοθ
  νούς χωρ'κούς.
  Δάντσιγκ άσκών αυστηρόν ϊλβγχον «Ις Πολω·
  ΡΩΜΗ 31 Α&γούαχου.— Ό
  Βασιλεύς Βίχτιορ "Εμμανουήλ α¬
  πήντησεν είς την τελευταίαν Ιχ·
  κλήσιν τού ΆμεριχανοΟ Προί-
  δρου, ώ; εξής: Σ'5ς εύγνωμονώ
  διά τό ενδιαφέρον σας. Διεδίδα-
  σα άμέσως την έκκλησίν σας
  ιΐς την κυβέρνησιν μου ήτις ώ;
  γνωστόν κατέβαλε χαί χαταβάλ·
  λει πδσαν δυνατήν προσπάθειαν
  διά νά επιτευχθή· ή παγίωσις
  δικαίας ειρήνη;,
  Βίκτωρ Εμμανουήλ
  νήσεως των Παρισίων.
  Ό χ. Τσάμπερλαιν ανήλθεν
  την 6 )5' (αγγλικη ώρα) είς τα
  Άνάκτορα χαί συνειργάσθη μετά
  τοθ Βχσιλίιβς, ακολούθως δέ έ
  δεχθή είς σύσκεψιν τούς χ. χ.
  Σίγκλαιρ καί Γχρήγουντ, άρχη-
  γΰ; τ7)ς'άντιπολιτευβε«(, τόν πρε
  οβε,ιτήν των Ήνωμένων Πολιτει-
  ών χαί τόν σέρ "Αντεραον, δπουρ
  γον Προστοσίας τοθ Άμάχου πλη-
  θυσμοΟ.Έξ άλλου τα ΦόριινΌφφις
  ΐδρίοχεται είς δίαρχή έπιχοιν»·
  νίαν μέ τα υπουργιΐα των Έξωτε
  ριχων Γαλλίας χαί Οολωνίας.
  Ή Πολωνική
  έτπστράτευσις.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 31 Αύγούστου.
  —Ή αποφασισθείσα χθές γε
  νίκη έπιστράτευσις έν Πολω
  ν(α περιλσμβάνει δλας τάς
  κλόσεις άπό ήλικίας 18 μέχρι
  40 έτων.
  'Η Ισπανία
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου —
  Ό στρατάρχης ΠεταΙν μετέ
  βη έξ Άγΐου ΣεβατστιανοΟ είς
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΝ
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΜΑΣ ΕΙ_Η£ΕΙ£
  Ή ί'ύγγαρία ίστράφη όρισπκδς πρός τα κράτη τβθ μετώιτου
  τής (Ιρήνης.
  -Φαίνεται γβγβνος ή συσπείρωσις των Βαλκανικών Κρ«τ&ν
  έξαιρέσβι τής Βουλγαρίας.
  —Μϊτά την Πολωνικήν επιστράτευσιν βικό'εινώβηααν «Ι Γερ
  μανοπολωνΐΜαί σχβοΐις.
  —Ό Χίτλβρ φαΐνβται πβιρα ποτΐ διαλλακτικάς είς τάς <5ιε{« γομένας ου»βννοησβις μβτά τοΰ Λονίίνβυ. —Ή Γουρκί» διχόηλβΐ την έμμονήν τπςεΐς τάς (Ιλημμένβς ουμμαχικάς της υποχρβύσεις. —'Η κατάσταβις «ύρΐσκβτβι ίΐσίτι ■({ τάς χείρας τής Αι πλυματίας. — Διετάχβη ή κινητοποίπσις τοΰ Άγγλιχου βτόλβυ. — Είς τα Γβρμανοπβλωνιχά αύνβρα ηρχιααιν ά πό χθές άψιμβι χί «ι μεταξυ Γερμαν&ν καΐ Πολ«ν6ν. Ό κ. Μουσολίνι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγουστον (ίδ. ύπηρ )— Τό Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορίαι έκ Ρώ- μης δτι ό κ. Μουσολίνι συν¬ ειργάσθη την πρωίαν μετά τοθ κόμητος Τσιάνο επί τοθ περιεχομένου τής Άγγλικής απαντήσεως ττρός την Γερμα¬ νίαν. Τό ΐδον πρακτορείον προοθέτει 6τι ό κ. Μουσολίνι ενεφανίσθη χθές είς τόν έ£ώ· στην τού Παλάτσο Βενέτσια κσΐ έγαιοετ'σθη άπό τα πλή θη Ό Ντοθτσε έμβιδΐα καί εφαίνετο ύγιής. Μυστικότης είς τάς συνομιλΐας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγοόστου__ Ή απάντησις τής Αγγλίας απο¬ σταλείσα, ώς γνωστόν, είς Βερο¬ λίνον χθές τό εσπέρας επεδόθη ολίγον πρό τοθ μέσονυχτίου δπό τοθ σέρ Νίβιλ Χέντερσον είς τόν φόν Ρίμπεντροπ. Οί δόο δίπλω μάται συνέχισαν χήν συνομιλίαν των μέχρι τής 1.40' πρωϊνής (γερμανιχή ώρα). ΈιϊΙ τοθ ηιρι «χομένου τής απαντήσεως χαί των έν γένει διαπραγματεόσεων έτηρήθη άπίλυτος έχεμύθεια. Εγνώσθη μονον δτι ή Άγγλιχή απάντησις άπισχάλη είς ΒιρολΙ νόν άφοθ ενεκρίθη 6πο χί]ς χυ6ιρ- Μτχοϋργκος καί εγένετο ευθύς δεκτόςύττό τοθ Ίσπανοθ υπουρ γοθ των Εξωτερικών.—Έτιη<σ λούθησεν επίσκεψις καί συνεο' γσσΐα των πρεσβευτών Αγ¬ γλίας καί ΠορτογαλλΙας. Πληροφορίαι τής Ρώμης. ΡΩΜΗ 31 Αύγούστου (Ιδι¬ αιτέρα ύτιηρεσΐα).—"Η είδησις περΐ γενικής έπιστρατεύσεως έν Πολων'α προεκάλεσεν ζωη ράν εντύπωσιν είς Λονδίνον. Ή έπιστράτευσις απεφασίσθη άφσθ ή Πολωνική κυβέρνησις Ιλαβε γνώσιν τοθ περ'εχομέ νού τής απαντήσεως τοθ κ. Χίτλερ πρός την Αγγλίαν, δι' ής άξιοθται έκ νέου σα· φώς ή προσάρτησις τοθ Δάν¬ τσιγκ καί τοθ ΠολωνικοΟ δια δρόμου είς τό Ράϊχ. Είς τό Βερολίνον ή είδησις τής γενι κης έπιστρατεύσεως 6έν προε κάλεσεν ανησυχίαν. Οί άρμό· διοι κύκλοι τονΐζουν δτι ή έ· τιιστράτευσις εΤχε γίνει ήδη άλλ' ή γνωστοποίησίς της είνε δυνατόν νά θέση έν κινδύνω τάς διεξαγομένσς είσέτι δια πραγματεύσεις έκ των οποίων έλπΐζεται άκόμη ή άποτροπή τής πολεμικής έν Εΰρώπη συρράξεως.
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  ΠΟΥΛλΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα
  κινηματογραφικό Θϊϋμα: «Τό Ναυ
  τόυουλο μέ την Τζέσυ Μάθιους.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον £νας πό
  λεμικός σεροιτορικός καλοσσό'
  «'Λερομαχίαι τοΰ ΔυτικοΟ Μετώ
  «ου» καΐ επίκαιρον Ζουρνάλ
  Την Δευτέραν «'Ερωτικό Κοκ
  τέϊλ». Την Πέμπτην «Τό άνθρώ
  «ινον κτηνος».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  12.25 Σήαα: — Έθνιχός '
  ος—"Υμνες Νεολαίας
  12 30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 Έλληνιχβ λαΙ<ά τραγούδια (ϊίακοι). 13 30 Χρηματιστήριον—Ειδή οεις.—>°Ώ;« Άστεροσκοπείου Ά
  θηνων.
  13 45 Έλαφρά μουσιχή (δί
  σκοι).
  14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογ
  χον Δελτίον—Κίνησις άγορά; Πει
  ραιώ;.
  19.10 Τραγούδια διά χορωδίαν
  19 30 Ή ώ?α τής ΈλληνΙ
  δος.
  19 45 Ρεσιτβλ "Αρπας (δπο
  τής Κος θ. Καίσαρη—Άραγ
  χτ,).
  20 Όμιλία. διά την Ε.Ο.λ.
  20 15 Ρεσιτβλ τραγουδιοθ (δ
  πό τβθ χ. Τ. Ξηρέλλη βαρυτό
  νού).
  20 45 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριον—Μειιωρολογικόν δελτίον.
  21 Μουσιχές έπιτυχίες άπδ πά
  }ηες Άθηνβϊνές έπιθεωιήσεις
  Έκτελΐστοί: Αί κυρίαι Σ. Ίατρ£
  δου Έλ. Ντέ Ρβζέ ν-βί οί χΰριοι
  Ό. Μακρής χαί.Γ. Γαβριηλίδης.
  21 45 Δημοτική μουσική (δπο
  τεθ δμίλου Κυριαχάτη)
  22.15 ΝυχτεριναΙ είδήσε'ς.
  22.30 Μιχρβ όρχήστρα τοθ
  σταθμοθ.
  23 30 Έλαφρό τραγοθδι (δπο
  τής Κβς Χ. Στήβενς)·
  24 Μουσιχή τζάζζ (δίσκοι)
  0.20 Τελευταίαι εϊδήαεις.
  0.30 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι)
  ΟΙΥΛΑΚΛΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα κινηματογραφικό
  θαϋμα μέ αχηνοθεσία
  πρωτοφανή μέ πλούτον
  αφθαστον μέ πλοκήν, μέ
  ρωμαντισμον καί με μου
  σική μβγευτιχή. *
  ΤΟΝΑΥΤΟ
  Μέ τό ύπέροχο «ύτό ά
  ριστούργημα ό κινημα-
  τογράφος Πουλακάκη θ*
  γνωρίση οτβύς Ηρακλειω
  τας τό νέο άστέρι τής ©·
  θονης την:
  ΤΖΕΣΥ
  ΜΑΘΙΟΥΣ
  Έκτός προγράμματος ή
  ή ήφαιατειογενής νή¬
  σος (β κ τβδ φυσικβΰ).
  Τό περιπασέοτερον
  'άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΪΜΠΕΡΤ
  ΙΜΗΙΕΡίΝΑΙΑΙΙΙ
  24βν ν
  «Ή ήσυχία μου πίει.. ».
  —Έ·>ώ τού; ατίχους ο
  τεύ; ξίρω άπ' ίξω!—λέγει ή Τ»
  ρέζ*.
  —Εο'ε, ίΐαποινίς!—φωνάζιι ί
  Σίμπερ, δ Σουηδ&ς πού εδ^ίσχε
  ταΐ είς την Β:ίννην πρός σπουϊά;
  άλλ' δ δττοΐθζ άπουσιάζει συχνό
  άπό τό πανεπιστήμιον, γιατί, 5,
  π ως λέγει δ ίδιος, έχιι ρανΐεβοθ
  μέ τας μούσας. .
  Κ«ί άγνωστον δν δπονοϋ'»
  ΓυαΙτε ή .. τόν εαυτόν τού, έξηγεϊ
  τάν ΐπαινδν τού:
  —θλ πή δτι άγαπόΕΐε τούς ποι
  ητά«!
  —ΆφοΟ ξίρετι τ ύ; ατίχου —
  φωνάζουν πολλοΐ άτιό τού; νί-.υ,
  —θά μας τού; τραγου$ήσετε! Δέν
  μπορεΐ, θά μα~ς τού; χριγονΐή
  σετε!
  — Έμπρές. ΐεσποινίς! — λέγει
  Γ'άχυ Έ-ι ώ θά 1<ν μ χ την τιμήν νά σά; σανοδευαω σ πιάνο .. Καί νατευθύνΐται στό πιάνο Άλλ' ό Σπάουν — ϊνας ίλλος ά πά τού; φίλους τοθ Σο>Ομπερτ —
  τοθ φοάοσει τάς δρόμο:
  —"Αλτ! Ή τέχνη σου είνε δπί
  ροχος, άγαπητέ μου Γκάχυ, χαί
  ομολογούμεν»; είσαι πολύ ΰποχρι
  ωτιχος, άλλά προχειμίνου νά
  ξανατραγουδήση ή δεσποινίς Τερέ
  ζα τό τραγοθδι^τοθ Φράντς, λογι
  χώτερον είνε νά την συνοδεύοη ί
  (διός δ συνθέτης!
  Στό άχουσμα των λόγων αυτών
  τοθ Σπάουν δ άτυχής δ Φράντς
  είνε σβν νά δέχιται κεραυνό ατό
  χεφάλι. Νά συνοδεύση την Τερί
  ζα στό πιάνο, σχό τραγ&Οδι διά μέ
  σου τοθ όποίου μλεί ή χαρδιά τού
  δ ϊρως τού γι' αυτήν—ωρισμένα);
  αυτό είνε χάτι πού δηερβαίνει τάς
  δυνάμεις τού! Νά συνοδεύοη την
  Τερέζα στό πιάνο! Αίοθάνεται την
  Ιδία συγχίνησι, την ιδία ταραχή
  ποΰ θά τόν εκυρίευεν, άν τοθ ίλε
  γαν νά την συνοδεύση αίφνης σ'
  ενα μακρυνό, ρωμαντικό περί·
  πατο!
  —"Αν δ χύριος Σοθμπερτ θέλη
  —λέγει ή Τερίζα—χαί &ν δέν
  θά έχινδύνευα νά παρεξηγηθώ ά
  πό τόν κύριον Γχάχυ, θχ^ίλεγα
  ηώ; ϊέν Ιχιο χαμμιά άντίρρησιν.
  —Νά παρεξηγτ,θήτε — διαμαρ
  τύρεται δ Γχαχυ. Άπ' εναντίας!
  Ένώνω χι' έγώ την παράκλησιν
  μου είς την γενικήν άπαίτησιν! Ό
  Φράντς στό πιάνο! Γρήγορα, στό
  πιάνο, Φράντς!
  —Ό Γχάχυ θά παίξη χαλλΕτε
  ρα! — ?ωνάζιι άπό χεΐ πού είνε
  καθιομένος ό Φράντς.
  Άλλ' ή φωνή τού πνίγεται μέ
  σα είς τάς άντΐρρήσεις καί τό θο
  ροβο των ά°λλων!
  ΧωρΙΐ νά καταλάβη χι' ούτος
  η&ς, δ Φράντς ευρίσκεται έγχατε
  αΐημένος μπρβατά στό πιάνο.,.
  Η ΐερέζα τόν παραχαλεΐ νά παί¬
  ξη είςτάςάρχος σιγανά γιά νά
  οοχιμίοη .. "Υοτερα τοθ λέγει
  ηώ; είνε ετοίμη. . Καί ή φωνή της
  ή γλυχειά μελφδιχή φωνή της
  τραγου'ά τούς έρωτικούς στίχους
  τοθ Γκοΐϊε ποΰ ίρ'αλε σέ μουσι
  χή δ Σοθμπερτ, έξομολογούμενος
  τόν ίρωΐα τής δκλήςτου καρδίας
  τόν Ιρωτα πρός την χδρη ηού (
  Κτ] την στιγμή τραγουίοθσε:
  Σά δέν είνε μαζΐ μου
  Χάρος είνε ή ζωή μου.
  Όλη νύ^ω ή πλάση
  Σάν ν ά μοθχη χολιάση·..
  (σονέχεια)
  ΖΗΤΕΙΤΛΙ δεσποινίς τβλειόοοι
  τος τής Έμ»ορι»ής Σχολής ή τοθ
  ^υμνασΐου, ώς ΰτιάλληλος είς σο
  βαρόν γραφείον. ΠληροοορΙαι
  «αρ' ημίν.
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα πρώτα φθινοτΐωρινά καπέλλα
  Τά καπέλλα ντεμί—σαιζίν παρουαιάζουν μενάλη ποιχιλία στ'ς
  φδρμες, ατά χρώματα χαί στΐς γαρνιτοθρες. Ή φδρμα κανοτΐέ θο
  φορεθ^ ποίύ τό φθινόπωρο &%6μη χαί τίν χειμώνα. Τό είκονιζδ
  μενο χοτιέλλο είνε ίνα νέο σχήμα κανοτιέ άπό μαθρο μαλακό κα-
  στίρι. Φοριέται μέ Ενα μικρό βέλο χαί γαρνίρεται μέ ίνα μεγάλο
  φιόγκο άπό σατέν οργυρότεφρο.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος δλων των
  Ηρακλειωτών.
  τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άναχαινισβΐν'Μαί πάλιν *£ασφαλ.ζκι *λ* τί
  πλεονεκτήματα τί,ς άνέσενς χαί εύχαρίβτου οια-
  ς
  Φέρμαναις—λοντρα κ. λ. η.
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ'
  Άδελφών Σ. Μσρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημ(ζεται διά τήνχβθαριβτητοτ, διά την τάξιν
  τού, δια την αχραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού
  Τά φαγητά τού παραοκευάζονται μ$ άγνα
  σπάνια ύλικά.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ /_*
  θά βρτΐτε 6λα τά νέα μοντέλα σκελετών
  Παρελάβσμε μηχσνήμστα διά κατεργσσΐσν κρυστάλλων.
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  ΠιολεΙται χαινουργής χαλτσο
  Ι·^Χανή είς αρίστην κατάστασιν
  μάρκος Έλβετιχής Ντουπιέ είς
  τό ήμισυ τής άξίας της καί μέ
  Ικμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι
  χαθ' εκάστην παρά τφ χ. Ανδρ.
  Παπαδάκη καφεπώλη έναντι πά
  λβιβ»ν ΨφΖίχαν (ίδός 1866).
  Καθιστα γνωστόν ότι άναλαμβάνει δια των αεροπλά-
  νων τής Έταιρίας την μεταφοράν δεμάτων καθώς χαί
  έμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Αθηνών είς Ηρά¬
  κλειον καί έξ "Ηρακλείου είς Αθήνας.
  Ή μετχφορά των ταχίστη χαί άσφαλής, είνε επί πλέον
  ή συμφερωτέρα, χαθέτι είνε άπηλλαγμένη παντός έξοδο».
  Τά μεταφέρωμεν» διά των άεροπλάνων δέματα ά-
  παλλάσσονται λιμενικοϋ φόρου.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ_ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  138βν
  Σέ δυδ ήμέρες έρχεται δ Ά
  λέξης αυτήν την ψορά καί μου
  λέγει τιώς δσα μοθ εΐτΐεν δ
  Ίβάν είνε άλήθεια καί
  αύτός μπορεΐ καίνά
  ναφέρη ό όματσ.
  Είς την Ιδιαιτέραν εκείνην
  αίθουσαν τής χαρτοπαικτικής
  λέοχης συναντώνται τακτικά
  δ πρίγκηψ Ποθλος Τσεγκδν
  τιεφ, δ κάμης ΤαστΙτσεΦ, δ
  βουλευτής ιής Δούμσς Που
  ρΐσκεβιτς, δ βουλευτής Σουλγ
  κίν, μερικοΐ νέοι άξιωματι
  κοΐ καί μερικά άλλα πρόσωπα
  πού ανέλαβε _νά έξσκριβώσπ
  τά δνόματά των... Αύτοΐ—
  μοΟ είπεν ό Άλέξης—
  χαοτοπαΐζουν... Μένουν ώ
  δλόκληρες καί συζητοθν πό
  λιτικά ι-αί κάθε τόσον άναφέ
  ρουν τδ δ'θμά σου... Όλο
  γιά τόν Ρσσποθτιν συζητουν!
  μοθ είπεν ό Άλέξης.
  Ό Ρασποθτιν ση^ώνεται
  —Πονηοέ Έβραΐε! ,Μοθ τό
  λές ούτά γιατί θέλεις
  νά κλείση ή άλλη λέσχη
  συναγωνΐζεται τί|ν δική σου!
  Ό Σιμάνοβιτς δισμσρτύρε
  ται" έξορκΐζει την Ρασποθτιν
  νά λάβη τά μέτρα τού, ν" ά
  ναφέρη τάς πληροφορίας σΐόν
  τσάρο...
  Άλλ' δ Ρασποθτιν δέν δ
  δεί προσοχή στά λόγια τού .
  Τόν άφίνει... Κι' έΐοιμάζετσι
  νά πάη στό άνάκτορον...
  Είς τό άμάξι πού τόν μετα
  φέρει έξω είς τό Τσάρ<οε Σέ λο, πρός τό άνάκτορον, δ Ρασποΰτιν δέν είνε μόνος τού. Έχει συντροφιά. Έχει πάρη ^αζ' τού την μεγάλη κό ρη τού, την Ματριόνα. —Έλα — τής εΤπε — μσζΐ μου, εχεις καιρό ν ά. έπιοκ» φθής τά κορΐτσια... «ΚορΙτσισ» ό Ρασποθτιν ό νομάζει τάς μεγάλας δουκΐσ σας, τάς τσσρΐνας. Την χρει άζεται την κόρη τού δ ι Ρα σποθτιν καί γι' σύτό την πα(ρ νει είς τό άνάκτορον: —Κύτταξε νά τίς ρωτήσης —τής λέγει—γιατί τόν τελευ ταΐο καιρό είνε ψυχρές μα ζΐ μου. ΤΙ εχουν μσζ( μου; Κύτταξε νά τούς πάρης λόγια Υποπτεΰομσι τιώς αυτή Γ| Να τάσα τίς έχει έπηρεάσει έ ναντΐον μου... —Ή Νατάσσ;—έρωτςΐ ή κό ρη τοθ Ρασποθτιν ποΰ δέν ξεύρει τί έχει μεσολαβήση με ταξύ τοθ πατρός της καί τής πριγκηπίσσης. Δέν είνε δυ νατόν πατέρα. Ή Νατάσα πού είνε τόσον καλή! ΜοΟ ί χεις υποσχεθή τιώς δ-αν θά πανδρεΐ/θή, θά μ έ πάρης στούς γάμους της .. (συνεχΐζεται) ΚΟΙ ΙΊΩΙΊΙΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μεγαλείτερη χαί .ώ- ραιότερη χινηματογρα φιχη δημιουργία, άφιε- ρωμένη στήν Άεροπο- ρί« έπ' εύχαιρία των παγ χοσμίων προπαρασχευών τοΰ πολέμου. ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ "Ενα Ιργο μαχρυκ άπό τά συνηθισμένα ρομάν- τζα "Ενα θέαμα συγχλο- νιστιχο. Μία δραματιχή ΰπίθισι. Μία χολοσσιαία κινηματογραφιχή παρα· γωγή, την οποίαν πρέπκι νά δοϋν χ«ί νά σπουδά- σουν ολα τα κοινωνικά στρώμχτα. Πρωταγωνιστεΐ ό άσύγ- χριτος ΕΡΡΟΛ-ΦΑΥΝ. Την Δευτέραν ΕΡΟΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΙΛ Την Πίμπτην: ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ ΤΟ ΑΗΒΡΟΠΙΝΟ ΚΤΙΝΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΈπανήλΘεν έκ χ|η, μετά τής κυρΐας τού δ Διευθυνί*ϊ τής Παιδαγωγικής Άκαδημίαίπ; Στ. Μ«ουρλώτος. ^ *· —ΔιήλθΕ τ<1ς πόλεώς μας «. στρέφων είς "Αθήνας δ έν ά,. '" ταγματάρχης κ. Νικ. Σερέπετσης μετά της κυρΐας τού. '"· —•Ανεχώρησε δι" "Αθήνας 6 ι Κ6Ϊ έγκατεστηαένος δικηγ6Ρ0ς !' Νΐκος Κατσςχράκηο. -"Αφίχθησαν χθές οεροποο, κδς ή Βν'ζ Ταμιολάκη, ή δνΐς Χβ στοδουλάκη. δ κ. ισουβαλΐδητ τηλεγραφικός καί ό καλλιτεγν .ΛυΒάιηι. ΓΑΜΟΙ.- Γιάννης Κ. Τζανακά κης καθηγητής, Ρένα Ε. Λεοντίδου ετέλεσαν τούς γάαους των. ΠαρΑ >υαφος τταρίστη δ κ. Στέλιος Δή
  αότιουλος, δ κηγόρος. θφμΟου'
  χαρητήρια.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Είς ωρισμένας περιφερείας τοϋ
  νοαοϋ μας έβρεξε. προχΒές καί μύ,
  λιστοι καθ* & ττληρο#ορούμεθα αέ
  ζημίας της ηαρανωγηΓ.
  — Βροχή ήτειλήθη ίξάλλουχθει;
  την προ ΐαν καί ίΐς τήνηόλιν μαο
  καί τα ,περΐχωοα. ^
  —Άς έληΐσωμεν έν τούτοις,«π
  τό φθινόπωρον ΘΛ είνε μάλλον β
  ψ.μον διά νά μή ύποστ{) ήύλ
  τιομένη παραγάγη νέα
  τιτίκα άϊρόοπτα.
  — Ύ·εσις χΒές είς τούς ύκ
  των συζηιητών της διεθι/οθς κα
  τ-Όΐάσεως άπό άτιόψΕως τούλα·
  χιστον ζωηρότητος καί... πολεμι.
  κότητος.
  —Κ"1 τούτο διότι τά νέα τής Λ
  μέρας άηέκλιναν πρός τής ΐΐΡη.
  νικός Ριευθετήσεις.
  —Καί 6 πόλεμος εφαίνετο μά.
  λονάαομακρυνόμενος.
  —Φυσιχά ή ϋφεσις αυτή είνε κ.
  Θανώτατον νά χαραχτηρ σθ() ηρο
  σωρινή έφ' δσον ούσιαστικ&ς ή
  κατάστασις οέν έ'ϊαυσεν νά ιΐνι
  κρ'σιμος.
  —ΣυνβχΙζεται εισέτι ή κατ«Β6·
  φισις τοθ ττυλαιοΰ νομαρχιακοΰ
  κτιρΐου.
  —ΠιστΕύεται δτι τό κτΐριον ού
  τό-ή Ιστοριΐιή «πόρτα τοΟΠοσσά»
  —μετά τινάς ημέρας θά ανήκη, είς
  τό παρελθόν.
  —'Εφαρμοζομένου συντόμως τοθ
  χεΜου τοθ Δήμου διά τόν έξω·
  ραϊσμόν τής περιοχής ή ό
  ποία _ Θά άποτελέοΓ) κεντρον καΐ
  πνεύμονα τής πόλεως.
  -ΧΘές ώς ανηγγέλθη τό Σωμα
  τεΐον τόν τεχνιτων ζαχαροπλα·
  σ &ν έξέδραμεν είς Μονήν Γορ-
  γολαΐνΐ.
  —Έκ' εύκαιρία τίίς εορτής τής
  Αγίας Ζώνης—εβέτβιον ιίίς. Ιδρύ·
  σΐως αύτοθ.
  —Ή έκ&ρομή τοθ ΣωματεΙου
  ροεβλέκετο ανδ πάσης ααοψεως
  έπιτυχής.
  —Ή έξαγωγή των σταφυλώνΒι'
  ωρισμένους τεχνικού- λόγους έ·
  ΐνΐτο χθές πκριορισθεϊσα.
  —Πάντως ό περιορισμόν αύτός
  Θεωρεϊται ασχετος ανησυχιών κοι
  έλπΐζεται δτι τά συγκοινωνιακα
  μέσα— σιΒηροδρομικά Ιδίως— θά
  επιτρϊψουν ταχίως την έπανάλη
  ν τή«. έξαγωνής.
  — Τά φθινοπωρινά καί χειμερι
  νά είδη ήρχισαν νά άκασχολοθν
  τόν ώραιθκοσμον.
  —Σημειουμένων είς τά καταστή
  ματα των ττρώτων κομψΰν άγο-
  ρασ ριων.,.
  — Όπωοδήποτε αί προθήκαι δέν
  Θά αργήσουν νά περιλοβουν καί
  αν^λογα ειδή ένδιαφέροντα τούς
  άνδρας
  — Είς τό κέντρον Παπακαλιατά
  κη συνεχΐζεται ή «σμοσυγκεντρω
  σις. καταχειροκοοτουμένων των
  ντιζέζ άδεΑφων ΜπελλΙνη.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη ττοοβαλλεται ατΐίψε τό α
  ριστουργηματικόν έργον: «ΓΟ Νού
  τόαουλο»
  —Έξ άλλου είς τόν «Άυόλλω
  να» συνεχΐζεται ή προβολή τοθ
  έοικαΐρ.υ πολεμικοθ ίργου: «'Λε
  ρομαχίαι τοθ Δυτικοϋ μετώπου».
  έ Ρέπορτϊρ
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. πρωτοβάθμιος κα-
  Θη/ητής έκτός θίσ.ως διαθέιει
  ΟΛίγας &ρας είς ναραδόσεις. Πλη
  ροφοριαι π αρ' ημίν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό ΟΙκοτροθεΤον
  τοθ Λυκβΐου «δ Κοραής» έπιτηρη
  τής-βοηθός τής μελετης.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνΐς νοσοκόμος δι"
  ΐτρεϊον. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δόο οΐχΐαι κε(με
  ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς
  τιυάς εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι παρά τω κ. Ιω.
  Στυλιανάκη Φωτογραφεΐον Χαλο
  γερίδου Πλατεΐα Άν. Μηνά.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ πέτρα δακτυλιΒιοΟ
  χοώματος κοκκίνου (φέρουσα λα
  ί;ευμένην κεφαλήν μέ μαλλιά κα·
  τσαρά) μεταξύ ξενοδοχείον «Μ1·
  νως», Ρεγκινάκη, ταχυδρομεΐου.
  «ρακτορΕΐου άεροπλάνων καί γη
  πίδου τεννις. Δεδομένου δτι ορό
  ειται περΐ οΐκογενκιακοθ κειμηλΙ
  υ δ ευρών ναρακαλεϊται νά την
  ναραδώσα είς τό γραφείον τοθ κ,
  Γ. Βοΐ*α καί άμεΐφθήσιται μέ δρ.
  χιλΐας (1000). *
  Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα
  έκ Σμύρνης είδικά διά σταφΐ-
  δες παρά τώ κ. Δημ. Γιαλι·
  τάκη έναντι Δημαρχείον
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς ρ
  κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο·
  δίλλου 1931, φορτηγόν δημοοίαί
  χρήσεως χαί μέ &δηχν χυχλο^ο
  ρίας ίσχύουσαν, πωλεΐταΐ. Πλη¬
  ροφορίαι ηαρά τή Έταιρία Οβ-
  λυχρονίδης καί Φραγχούλτ#-
  Λ
  '■*.< Γιάν νης Ρΐνβ τα ν*α εμος έ,α(ν ομενος. ' *« τό κτίριονοι «πόρτα τΰΙ έου συντόμως το5 μου δια τόν έί,β ηεριοχης /) | ϊλέοη, κεντρον καΙ ολεως. ηνγέλθη τοΣωμιΐ /ιτών ζαχαροΐλα. είς Μονήν Γορ. χ της εορτής ιί( βέτβιον ι)ς15 τ ου Σωματιΐο» ώ πάσης άό των σταΤυλδν5ι νικού- λόγοιχ! διορισθείσα, ιριορισμός αύ(4< ος άνηουχιών κοι ά συγκοινωνίαν μικά Ιδίως- 64 ος την έπανάλΐ; ς. >ινά καΙ χειμερι
  νά άκασχοΑοΟ»
  μ είς τα καταστί[
  ν κομψδν <-"Υ»'| αί προθηκαι ίένΐ περιλοβουν «οί! διαφέροντα τούς | ή προβολή» ού έργοικ «ΑΙ ι κου μΐτώτβ»11 β Ρέπβρτ**1 ϊ ΟΙκοτο**! οραήζ" ~—=---- Οίκονομική ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΦΙΔΕΣ.—. Μετά την οημιιωθιίσαν είς τα γονότα 5?εσιν αί άγοραΐ σταφίδων έηανίίλθον είε των ηαριλθΐυαων ημερών. Χθές χαί προχθές εσημειώθησαν άθρόο» „»«„. . χυρίως ποιοτΓ,τας, αί'τίνες προτιμωνται δπό των ίομίνου δτι αί γενόμεναι νυν προμήθειαι άφοροθν ίξαγωγάς σχεδδν αποκλειστικώς Τα ζήτησιν αγγλίαν ,ίχαν οχεδόν ώ; ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ » έξαιοετιχαί » λ δρ. 16 — » 6' » 14 50- » γ' » 12.50— » δ' » ιι. — » ε' » 9. — Καρβμπουζές » 5 — ΤΑΧΤΑΣ α', 6' » 5 — » 6', γ' » 4 — ΣΓΑΦΥΛΑ1 Σουλτανί » 4 — Ταχτά » 2 50 3 50 ΡαζαχΙ » 4. —5. — Καρττούζια δρχ. 2 —3 — Πεπόνια » 4. —6 — ϋίτο« » 8.50 18.-1 Κριθή 9 450 17.— Βίώμη „ ^__ 15.50 Ρίν0' μίστατον » 26. —28.- 13.50 ("-λαια » 24.50 ΣΑΠΩΝΕΣ ΛευχοΙ Λ' » 6' 7.- 5 50 4 40 » 22 — » 21.— » γ' » 20 - Ιΐράσινοι β' » 18 — » 6' » 17___ ™, ,* ">' * 16-
  Μίταξοί χαχ' β<£ν » 400.—425. Άλάδδανος » ιοο__ Κουκούλια » 120—130. Τιμαί Ζυναλλάγματος Λονδίνον Νέα Τόρχτ] Παρίσιοι Ζυρίχη "Αμστερϊομ Στοκχόλμη Βρυξίλλαι Άλεξάνδρεια 'Αγβρ» 540 — 125.— 312 28 20 66 80 30.30 4 22 560.— Πώλησις 550 — 120.20 3.16 28 45 67.50 33 55 4.20 664.— ,« ν ΚΛΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43.— Κοηιγχάγη Παρίσιοι Πραγα ΖυρΕχη Βίκξέλλαι Βθϋδατιέατη Βελιγράδιον Κωνατ)νούπολις Βαρσοβία Έλσιν>φόρς
  Κόβνο
  24 35
  3 12
  6 13
  3 98
  28 20
  4.22
  23 4»;
  2.90
  93 50
  21.12
  2 60
  22—,
  24 55
  3 16
  6.19
  4 02
  28.45
  4 26
  23.95
  2 93
  94 50
  2132
  2 65
  22 50
  Έγκυκλοτταιδεία
  Αι* έκεΐνοας ηού ©έλουν
  νά πΑουτΙζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 5λ« δι' όλους.
  Η ΓΗ ΟΛΟΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ
  9 Ή άσφάλεια
  εις τό Μονοφάτσι.
  Τό μεγάλο έργον
  τοΰ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ·»■*
  633ον
  —ΝαΙ, καΐ εΤδα πώς είχεν εμββι ενα χέρι έμ
  πρός, καί τό εΐχε φράξει.
  —Ήταν τό ίδικό μου χέρι.
  Ό Μάριος ίφριξβ.
  —Άχ, ταλαίπωρη! καί τί τρέλλα ή*τον ούτή δ
  που Ικαμες! Άλλ' έστω" αν είνε μόνον αύτό δέν
  βλάπτει τΐποτε άφες νά σέ φέρω σ' ίνα κρεββάτι
  ν' άναπαυθβς· έκεΐ νά δέσουν ιην πληγή σου' ά
  πό μιά πληγή είς τό χέρι δέν άποθαΐνει κανείς.
  ' —Να(, άλλά τό μολοβι έκαμε δρόμο δι9 δλου
  τε Ο χεριοθ μου καί βγήκε άπό τή ράχη μου. Τοθ
  κάκοι θά μέ σηκώσετε άπ' έδ<2>. Ν ι οας είπω έ
  γώ πώς ίίμπορεΐτε νά μέ δέσετε καλλίτερα καί ά
  πθ ενα ίατρό. Καθίσατε σιμά μου, επάνω είς αυτήν
  την πέτρα.
  Ό Μάριος ύτιήκουσεν. Ή "Επονΐνη έτιέθεσε
  την κεφαλήν είς τα γόνατά τού, κα( χωρίς νά
  τόν βλέπη είς τό πρόσωπον, είπεν.
  "Ω! καλά! Νά' τώρα (έν αίσθάνομαι πλέον κα
  νένα πόνον!...
  Έσιώπησε δέ πρός στιγμήν, καί στρί ψασα
  τό πρόσωπον της μετά κόπου, ή ένισεν είς τόν Μά
  ριον.
  —-Είξεύρε-ιε, κύριε ΜόρΐΓ; Μ' έπεΐροζβ πολύ,
  οταν οας εβλεπα κα( ίμβοίνατε είς εκείνον τόν
  κήπον.
  ΤΗτον άνοησΐα μου, άφοθ έ·>ώ ή Ιδία οας εΐχα
  δείξη ιό σπΐτι. Καί τέλος πάντων, Ιπρεπε νά στο
  χαοθώ δτι ενός νέος καθώς είσθε σεϊς. .
  Διεκότιη, έτιεηα δέ'—Έ^ώ οάς έφαινόμουν ά
  σχημη, δέν είνε άλήθειο; ηρώτησε μετά μειδίαμα
  τος σπσραξικαροΐου. Άκουοατε. Έδω είνε χομένη
  ή ζωή σος, έπειίή τώρα κανείς (έν θά Εβγπ Ιξω
  άπό τό όδοφραγμα. Σάς ίφερα έπίτηδες. Θά σκοτω
  θήτε, είνε βίβαιον. Κοι ο^,ως δταν εΐδα πας οας
  εοημάδευαν, £βαλα τό χίρι μου είς τό στόμα έκεΐ
  νού τοθ τουφεκιοθ.
  Τοθτο οας φαΐνεται παράδοξον, άλλ' ήθελα έ
  ·)ώ προτήτερσ άπό οάς ν' αποθανω. Όταν έκτυ
  ηήθηκσ, μόλις κοΐ μετα βίος ήμ-ηόρεσα κοΐ ήλθα
  εως έ&£>, χωρίς κανείς νά μέ (6ή· χωρίς κανείς
  νά μέ υποστηρίξη.
  Σάς επερίμενα καί ελεγα' ο έν θά έλθη αΡά Υε
  άπ' έδβ; "Ω! ήοθανόμην τόσον δριμεΐς πόνους! έ
  δάγκανα τα φορεματά μου! Τώρα εΤμαι καλά.
  Θυμάσθε την ήμέρα δπου έμβήκα είς την καμάρα
  σσς καί εΤδα είς ιόν καθρέπτην σας, καί την ήμέ
  ραν δπου σδς συναπάνιησα έκεΐ δπου πλύνουν;
  Πώς ίκελαδοθσαν τα πουλάκια; Πόσος] καιρός εί
  νέ άπω τότε; ί
  Δέν είνε πολύς Μοϋ εΤχατε δώσει ένα πεντό
  φράγκον, καί σας εΤχα εΐπεΐ' δέν θέλω τα χρήματά
  σας.
  (συνεχΐζεται)
  Β'.
  ΙΙΑΛΜΥΡΑ
  Τό παρεΐθό/ Ιΐος Ι5ηαοσίεύ')τ]
  σαν τα πο^ίσμιτα τΑν μακρο/ρο
  νίων, επί δεκαιτηρίδα; σονΐχισθιι
  σΓδν έρευ^ών τ&ν Γερμανών έττε-
  στημίνων πιύ «?ς την έρημον
  Τής Σϋίίας ίττεχείρτϊσαν άναοκα
  »ϊς είς την άρχα'αν Πΐλαύραν.
  ΈκεΙ, ϊίς τό μέσιν τής σημερι
  νίίς Ιρή'ΐου, ήγΐίοϊτο έ«1 τίδν
  ρωμαϊκών χρόνιον ίχίμ,η μία μ*
  γάλη πόλις ιιέ μεγαλοπρεπώς να-
  'ύ; καί άνάκτοριχ, να! μέ πολ
  λ'.ύ; χατοίχους. Τα διασνζόμε
  να έρείπιά τη; μαρτυοαθν κα(
  σήαερϊ άχόμη πεοΐ τοθ παΧιιοΟ
  μεγαλΐίου της. κ-»ί μεταξύ
  δΐασώζονται άν,όαη τα
  των ύίοοιγωγε'ων πού
  ζ*ν την πίλιν μέ νε?ί. Μΐτ»Εω;
  ϊμ»ς θ' άνβζητήση χανείς τάς πή
  γας τ©ν οποίων τ* Είϊυη διωχε
  τιύετρ ι?ς την πόλιν Άπό την
  ΙΙαλμύραν τον πληθυσμόν τη; έξε-
  δίιοξεν ίχι Ινας ίχθρικίς σΐρα-
  τίς, «λλ' ή δίψϊ. ΓιατΙ έξαφνα
  2στε(οευσαν οί πηγαι τοθ ζειδώ
  ρου ύδατος είς την περιοχήν έ<«ί νην τής γή', Γιατί ή ίρημος άττλώνεται οήμερα έχεΐ ποϋ 'άλ- λ°τε υπήρχεν ίνα μεγίλο κέν¬ τρον ζωής; θί συμπλη,ώσωμεν δμως μέ τό κατωτέρω σημιί- ωμα. Είς πολλά σημεΐα τής γής 8- που σήμερα άπλώνεται ή αϋχμη ρά έρημος 6πν}ρχαν Αλλοτε 5φθο να νερά, τιλουσία βλάοτησις, με¬ γάλαι άνθρώπιναι έγκαταστασεις. πολύμορφος καί έντατιχή ζωή .. Ό Γερμανάς έξερευνητής Φρομ πένιβυ ανικάλυψεν είς τό βαρος τής Σιχάρας οπήλαια μέ πρωΐο- γόνους είχόνας χαμωμένας άπά τόν τΐίοΊστορ'χόν άνθρωπον: Είς τάς είχόνας ίχείνας τώ» σΐτηλαί ω' τ!Λριστ4νοντο δνθρωΐΐοι είς σΐίσιν χο)υμβήματος, απόδειξις δτι χαχά τιιις ποίΐστοριχούς χρό νους είς την Σαχάριν δπήρχαν ά φθονα νερά μέσχ είς τα ότιοΓα χολυμβοθσχν οί έγχατεστημένοι έ<εΐ ά'θρωποι .. "Αλλος διάσημος εξερευνητής τή: έποχί)ς μας, δ Σιυηϊδς επι στήιιιον Σβέν Χΐντίν χατα τα ιια χοκνά χ»ί πιριττετειώ'ίη τβξε'- δ·ά τοα είς τα β 'θη τής Κΐντρώ άς Άαίας, αέαα είς την ίμμον τής ίρήμΐυ Γκίμπι άνεχάλυψΐν ίριίπΐαι πόλεων θααμένων υπό την δμμον, χαί μετ^ξύ των ί5λ )α>* έρϊΐπ'αιν ίφεαεν είς φ*ς
  άντινΐίαενα άληθοθς τέχνη; μαρ
  ■υροθντϊ 8τι είς τ4 μέρη π-.ϋ
  χαλύπτει σήμερα ή άμμος τής
  έρήμου, 6πί)ρχαν άλλοτε άνθοθν
  τα χέντοα άνεπτυγμένου πολιτι
  σμοθ. ΚαΙ τα χέντρα αύΐά εύρ£
  σχοντο είς την ταριοχ^ν πού εί¬
  νε οήμερα νεκρά έρημο;, ή ι¬
  δία ίρτ,μοζ είς την οποίαν Ενεκα
  έλλείψΐως ΰ5ατος εΕχαν χαθή βλα
  τα μέλη τή; άΐτεστολΥ/ς, έ%ψ 6
  ϊϊιος ό Σ6έν Χεντίν μαζί μέ
  τόν δηηρέχην τού μέ κόπον χαί
  Οηΐρα άπό πολλάς περιπετείας
  δΐίσώθησαν άποφυγόντις τόν έκ
  δίψης θάνατον...
  Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ
  Ή άηώλεια των χέντρων έκιΕ
  ν ών τοθ πολιτισμοθ, ή μεταβολή
  όλοχλήρων περιοχήν είς άγονον
  χαί «ύχμηΐάν έρημον όφείλονται
  είς μεταβολάς τοθ χλίματος τής
  (συνιχίζεται)
  ___ ____ Αυνουατο; (άντα
  ποχριτοΰ μ*ς) - Μέ εξαιρετικήν-
  χαράν κ»ί ευχαρίστησιν παραχο
  λβυθοΰν οί Μεσσαρίτε; την έξέλι
  ξιν τοΰ τόιτου «ου, τού πλουτο
  φόρου αΰ;οΰ κ»μπ·υ, τής τοθ
  φθΰ βΰτή; των ΰπολοίπων νομών
  τής Ιβτοριχή; νήσου μχς, άπό πά
  βη; μέν άπόψεω; άλλ' ιδίως δσβν
  άφθΒ(? γενικώς την ασφάλειαν.
  ι "Ολοι οί χάτοιχοι, ήσυχοι, έρ
  γάζονται έντατικώ; εί; την καλ
  λιέ γειαν των δημητριαχών, τδν
  .ελαιών, τή: άμπελου, των χ άπω ν
  Ι κτλ χαί δοξχζουν τόν ©ίόν διό
  τι επί τέλους έτέθηβχν εί; έφ>ρ
  μογήν οί νόμοι τοΰ χοάτους μέ
  άιτοοανιποληψίαν χχί δικαιοσύνην
  ' κα) έκαστος άπολκμβάνβι τα
  άγαθά των χίπων τού, τής έργΐ
  οίας τού, 'ήιυχοτ, άα;αλή;, άνε
  ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
  Διευθύνεται
  Δασχαλάκπ.
  ΑΦΗΝΩΝ
  υπό τού συμπολίτου μας κ. Γεωργ
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ τού Πανεπιοτημίου της Λυώνος.
  Επι έπταϊτΐαν σπουίάσας έν Λυωνα καί Παρισίους, δέ·
  χβται εΐςτθ νέον Ιατρείον τού, βδος Αβέρωφ
  (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Εναντι άρτοποΐίίου Άθανασίου
  ΧφαΜΐανάχπ: 9-12 «. μ. Χ»1 4-7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς τους απόρους δωρεάν. Άρ. τηλ. 6-63
  χτς
  ΙΑΤΡΟ2
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  ΕΙΔ1ΚΟ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ
  Διπλ*)μ«τ©Οχβς ΑββΙ&Ιβπ τής χειρουργικήν ούρολογι
  Κλινικής τής Ίατρικίίί λχολίίί Πκνεηιστημίου Παρι
  νπ«βήσεις τού οώρβπβιπτικοδ σ»οτήμ«τ·ς ήτοι νεορ&ν,
  , πρβοτατβυ, γεννητιχδν ♦ργ*ν»»ν λΧλ. Δίχ.ται
  ς, πρβοτατβυ, γεννητιχδν ♦ργ*ν»»ν λΧλ. Δίχ.ται
  9- 12 π? μ. 3-7 μ. μ. ίν »¥ Ιατρείν τβ» Αδββ Μαρβγιώργπ,
  Πλ«τεί«ί Άρχαοίβν (Χ·ϊτ«ν Όγλοδ).
  ηάρβδβς
  Τπλίφ. 9-22
  ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
  Σ
  συγκεντρώνει λόγφ τής προνομιούχου τού θέ¬
  σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ©ρας την
  καλυτέρα πελατεία.
  Ή δροσά τού είνε μοναδική.
  Ή περιποίησις τού άφθαστσς.
  Ό γεωργος τα δημπτρι««α
  τού, τα άχλάίια τού, τα Μαριου
  ζιά τβυ κτλ. έ άμπκλουβγος τα
  σταφύλια τού. "Ολοι ιυοον την
  ασφάλειαν- κχΐ την ησυχίαν των.
  "Οσον άφορά δέ τοΰς κτηνο
  τρόφβυ; βύ5ε!ς δύναται νά πεο»
  νρ«ψίΐ τον ένθουσιαΐμόν των έκ
  της περιβτολης τής κλβηή;, τής
  κακάς αύτη; συνηθείας, ή «ποία
  ήτο ή μάστιξ τής κτηνοτροφί
  άς. «θέλομεν, λέγουν, τί πό τε άλ
  λο άπ' αύτβ, διά τοΰ όιοίου
  μά; εξησφάλισε καΙ μάς έσωΐε
  το σημερινον κράτο; νά άφιίνω
  μέν τα πρόβχτά μας την νύκτα
  στό ύπαιθρον, φυλάττοντες αύτά
  μόνον διά νά μή προξενήσουν
  άγροζημίαν, νά έρχώμεθα καί ή
  μβΐς σάν 'ανθΐαΐκοι στο στιταχι
  μ»ς καί νά χοιμώμεθα Ησυχοι
  μέ την πεποίθησιν δτι ή πβριου
  | σία μας δέν ώιατβίχ'ϊΐ ου τί τόν
  ελάχιστον κίνδυνβν».
  Τό ίδιον λένουν καί ολοι οί
  αλλοι διότι μετ" βύχαριστήβΐώς
  των παρατηροΰν δτι παντβΰ βα
  σιλεύει σπμϊρον ή έιτιμέλεια, ή
  πβιθαρχία. ή ήβυχία καί η τάξις.
  Τουτο δέ όφΕίλεται άφ' ενός
  μέν βΐς τό ότι ο άγροτιχος χό
  σμο; κατηνόπσίν επί τίλους ότι
  δέον νά βέβεται την ξϊνην ϊδι
  οχτηαίαν κ«1 Αφ· ετέρου είς την
  άνρυπνον καί έντατιχην «εριπο
  λίαν τ όν όργάνων της Χωροςρυλα
  κης καί τή^ Άγροτιχης Άσιρα
  λϊίιχς ποοϊ έφαρμογιιν των νο
  μων τού κράτους, ίιαο τον διαο
  κή έλϊγχον των άόχνων κ. κ
  Καλαΐτζχχη ΰποδιοιχητοϋ χωρο
  φυλακής καί Μοναχογιοϋ άγρο
  νόμου της ένταΰθχ πεοιοχής.
  &ιότΐτ πρέπει νά σημκιωθό ότι
  άφ' η; οί οΰο αύτοι προΐιτάμβ
  νοι των ΰπηρεαιών ασφαλείας,
  τή; Χωροφυλακή; καί της Άγρο
  Φυλακής, ήλθον είς τον Πύργον,
  ■1 τάξις έιταγιώθη κκΐ ή δ»μο
  σία καί άγροτική άσφίλεια είνε
  πλήρη; Ή ζωοκλοπή έξπλϊίφθη τε
  λείως. Ή έγκληυατικότης περιω
  ρίσ9η είς τό ελάχιστον Καί αί
  άγροζημία σπανιζουν πλέον. ΚαΙ
  Είνε αύτό τό μεγαλύτερον άγχ
  Βόν ποϋ είμττορεϊ νά ποθήση
  ενα διαμέριαμα άγροτικόν, μέ
  ποικίλην καλλιέργειαν καί με
  γάλον πλούτον όπως είνε ή έπαρ
  χία Μονοφατσίου.
  —Ή τιμή τοΰ άρτου.
  Δι' αποφάσεως τής Επιτραπή;
  Διατιμήσεων αί τιμαί των άλεϋ
  ρων καί τοΰ άρτον χαθΜρίαθησαν
  ώ; εξής: "Αλενρα λευκά δραχμ.
  10.15 50 κατ' οκάν, κιτυροΰχα
  9 10. "Αρτο; λευχός 9 70 πιτυροΰ
  χος 8 30.
  —Τα τέλη των έντύτνν.
  Ά πό 1η; Σεπτεμ βρίου τα τέλη
  εγγράφων ύποθέσεων έντΰπων καί
  δειγμάτων, προορισμοϋ Τουρχί
  ας,Σερβίαί, Ρουμανία;, προτεκτο
  ρατου Βοημίας— Μοραβία; ορί
  ζονται «ίς δρ. μίαν καί λεπτά
  πεντήκοντα άνά 50 γραμμάρια.
  Τα τέλη των εγγράφων ύποθέσε
  ών, έντυπον καί ίειγμάτων προ
  ορισμοϋ λοιπ&ν χωρων ορίζονται
  είς δρ. δύοάνά 50 γραμμάρια
  Ελάχιστον τέλος των ίειγμάτων
  έξωτϊρικοϋ ορίζβται βίς δρ. 4 Τα
  λοιπά τίλη παραμένουσι ώς τα
  έν Ισχύϊ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  Πρός τού; χ. Μ Διοικητά; Ύ
  ποίιεικήσεων Χωρ)κή; καΐ Σταθ
  μοϋ; Χωρ)χή; Ν ομού ' Ηρακλείου
  Έπειδή σΕ πλιΐσιοι των χυνη
  γών προσίρχονται τάς τελευΐαί
  άς ημέρας δια την σύνταξιν χαΐ
  χατάθεσιν των διχαιολογητιχών
  πρός ί<δοσιν άδειών χυνηγίευ χαί δέν εί/αι δυνατόν νά έκ δοθΦσιν χαΐ παραδ&θώσιν αμί σως είς τ&ύ; χυνηγούς δπιρτρι σχΐλιαι άίεια', έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν οΐι λΙ άϊιΐϊΐ 6ά έχδίίωνται μέ την ήμερομηνίαν ή< φέρουσιν χά κατατεθίντα ιίς τα Κυνηγεΐικι Σιοματεΐα' ή τα παραρχήμ^τα αυτών διπλότυπον δημοσίου χ. λ π. δικαιολο , άλλά θά σΐαλβισι ταχυ δρομιχώς. Μέχρις δτου πιριίλθωσιν είς χείρας των αΰίαι, διά τί πρώ τον δεχαπενθήμερον τοθ Σεπτεμ βρίου, θά ίξέρχωνται είς χυνήγι όν βάσει τή; έντύποιι διπλοιύ που άποδείϊιως των κυνηγεΐικών αωματείων ή τ&Ο παραρτήματος αυτών καί παραχαλοθμεν δπως δώσητε τας δεούσης όδηγία, είς τα 6φ' υμάς όργανα ώς πρό; την εξακρίβωσιν τής ταύτόττ)τος τοθ χυηγοΰ καί χον έν γένει έλεγχον. Ό Δασονόμος Ηρακλείου Παΰλβς Μητρόπβυλο; ο βδοντίατρος Σταύρος Λογιάδης ΕΙοοηοιβΐ την αξιότιμον πι λατείαν τού δτι έκανήλθεν έκ τοθ ταξιδίου κ αί οιχΐται 8 1)2 6ως 12 1)2 χ. μ. καί 4-7 1)2 μ. μ. Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαττετάκη Έκανακάμψασα έξ "Αθηνών καί χλουτίσασα τό έρναστή ριόν της διά μηχανημάτων νέ ωτάτου τύ«ου, εκτελεί άνά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς έζετάσεις είς τό έργαστήριόν της «αρά την ΐλατιΐαν Κορνάρου. —Ή έξόφλησις χρεών δι' ό- μολογιών έθνικών δα- νείων. Πρός τού; διευθυντάς των Τα· μείων εκοινοποιήθη έγχυχλιος τοΰ ύπουργείου Οϊκονομιχών πε ρί τρόπου έξοφλήσεως των χρί ών των κατοιβαλλομένων δι' έμο λογιδν έθνικών δανείαιν. Δι' αΰ τή; ΰΐτομιμνπσκϊται πρώτον ο σχετικός νόμος δι' κύ καθωρίσθη ότι ή πληρωμή τής άξίας των έφί ξής έχποιουμένων κτημάτων τού δημοσίου θά γί«εταιτοί; μίτρη τοίς καταργουμένη; πάσης δια τάξεως καθοριζουαης την δι' έ μολογιων έθνικών ώανϊίων πλη ρωαήν των αξιών αυτών, ένω άν τιθέτω; "διά τα προ τής ώημοσιεύ σεως τοΰ νόμου έχποιηθέντα κτή ματα τοΰ δημοσίου χθχωρ'σθη 1 ότι τό τίμημα αυτών θά έξαχο λουθήαα καταβαλλόμενον είς αΰτβυσίας~ όμολογία; ώς εγίνετο μβχρι τοΰίβ. —Διορισμός. Διά Β*σ. Διατάγματο; διωρί¬ σθη ιΐς το ΰπουργβϊον Γεωργί* «ς όΙ'Εμμ. Ζαχ Περάκης ώ; Λο· γιστής β διτλΜματοδχος Άνωτά της ίμπορικής Σχολής. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. α μαθηταί χαΐ αί μαθήτριαι τής Ίταλιχής Σχολής χατεθεααν υπέρ τοΰ Φιλαν θρΝπικού Χυλλο· γου «'Αγία Τριάς», δρ. πενταχοΐί άς (500) έκί τω μνπμοβύνω τοΰ αειμνήστου ''(ωσή? Κάρπη. Ό Ιύλλονο; βΰχαριβτΕί θερμώς. —Ή κ. καί ο λ. Κ. Ζαχαριά· δης συμβολαιογράφος χατεθηχαν είς το "Ασυλον τής Γερόντιασα; δρ. τριακοσίας (300) είς μνήμην τή; προσ?ιλοΰς των Μίρόπη; Σκλάβου τό γένο; Κοχκινάχη. Ό Μορφωΐικός Σύλλογος εΰχαρισΐεΤ. —Ή οϊχογένεια κ Ι, Κοκκινά κπ κατέθεσεν εί; το ταμείον τοΰ Φιλανθρωπικοΰ Συλλογου Κυρίων "Ηρακλείου δρ 500 άντΐ στεφάνου εί; την σορον τής πό λυκλαύστου άνεψιά; των Μ.ρό- πη« Σκλάβου. 'Ο Φιλανθρωπικβς Σύλλογος Κυρίων εΰχαριστεϊ θερ¬ μώς. —Πρόσκλησις. Προσκαλοΰνται όϊ πάντες ο! ΰ ποβαλλοντε; αίτήσεις άμαξοχαρ ραγωγεϊς όπω; προσέλθωσι την 15ην £επτεμβρίου έ. ετους ήμέ ραν Παρασκευήν καί ώραν 10 π, μ. ενώπιον τής αρμοδίας επι τροπής πρός εξέτασιν ήτις θέλει συνεδριάση έν ιω καταστήματι τοΰ Άστυνομικοΰ Γμήματος. Ήρα κλείου. 'Επίση; βίδοποιοθνται διά τελευταίαν φοράν οί μή 6 ποβαλοντε; «ΐτήβεις μέχρι σή μβρον όπως σττεώσωσι χαί υπο βάλωοι. τοιαύτ»ς μβχρι τής 14ης ϋεπτεμβρίου έ έ τού; Έν Ηρακλείω τη 30 Αΰγοΰ στου 1939. Ό Άστυνομο; Ηρακλείου Ααζαρατος Άθκνάσιος —ΔιανυκΤερεύβντα φχρμα- κεΐα. Σήμερον Ιην Σΐπτεμβρίου θά διανυχτερεύσουν τα φαρμαχεία ©εοδ. Γεωργιάδη καί Κωνστ. Κα νακάκη, —Τα τέλη «γγραφής ίδιωτι- χών σχολείων. Έκ των παρά τδν μαβητβν έ*βστβ« (δΐΗτιχοϋ 'Εκπαιδευτη ρίβυ καταβαλλόμενον καί 6π" ευθύνην τού ίδιωπχβϋ 'ΕκΛαιδευ τηρίου είσπραττβμένων τελών έγ γραφής, κρθωρίσθη υπό τοδ υπουρ γείου τής Παιδβία; όπως τα 40 έκατοστά άηοδίδονται εί; τβ 'ΕΗ παιδευτήριβν, ώς ίβοδβν αύτ·ΰ,
  1
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Προΐοί Παρασκευής
  1 Σεπτεμβρίοο 1939
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚ1Υ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥ Η Ο Ρ Α
  ΙΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΨΙΜΑΧΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου (ίδ.
  ύπηρεαία).— Κατ' είδήσεις έξ "Ορλο-
  βο των Γερμανοπολωνικών συνόρων,
  ήρχισαν έκεί αί πρώται άψιμαχίαι με·
  ταξύ των στρατευμάτων τού Ράϊχ καί
  των Πολωνών.
  Ή έναρξις των συμπλοκών τούτων
  εσημειώθη τό μεσονύκτιον τής χθές.
  Πάντως αί έν λόγω πληροφορίαι δέν
  φέρονται έπιβ*βχιού>εναι επισήμως.
  ΔΚΝ ΕΞΕΛΙΠΟΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Ή κατάστασις
  παραμένει πάντοτε κρίσιμος.
  Σχόλια των Γαλλικον εφημερίδων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Λύγουΐτοι» (ίδ.
  υπηρεσίαι τής «ΆνοίβώθΜίς»),—
  , Ή γενική εντύπωσις των έψημερί
  | δών είνε ότι ή κατάστασις δέν έ
  1 βελτιωθή παρά την χβεσινήν ϋ
  Φβαιν κ*1 ότι παραμένει πάντοτ·
  σοβαρά.
  Ό «Μικρος Παρισινος» γρά
  φεΐ: Ή Αγγλικη Μ«Ι Γοιλλΐκή δι
  πλωματία φρονούν ότι ή καλυτέ
  ρα λύσις θά είνε μ!α χη' (ΰθεία;
  συνεννόησις Γερμανίας καϊ Πό
  λωνίβς. Ή νέα αγγλικη άαάντπ
  αίς άφήνει ανοιχτην την οίον
  ' των διαπραγμϋχτεΰσίων άΧλά κα
  .θιστα τόν ΧΙτλερ ύπεΰθυνον διά
  ! την τύχην τής ειρήνη;, εϋριαχο
  μένης πλέον είς χεΐοας τού Ή
  «Ζουρνάλ» αίσιοδοξοΰία. έλπίζϊΐ
  είς αποτελεσματικήν μεσολάβησίν
  τού Πάπα Πιου 12ου.
  Τβ «Έργον» Ιχβ« ττ)ν ννώμην
  8τι ό Φόρερ δέν θ' άργήση νά
  στραφή κατά τη« Ούγναρίας, κυ
  ΜλΜθιίοης ήδη υπο της Ράϊχσβερ
  Β*ΡΣΟΒΙΛ31 Αύγούστου (ίδ.
  ύπηρεαία).— Τό Πρακτορείον Τραν
  ανοντιναντάλ μεταδίΒει ότι άπό τούςΠ
  λωνικούς κυβερνηχικούς κύκλους δ έν έ·
  ξέλιπον εισέτι <*ί έλπίδες περΐ μιάς εί ρηνικΤις διευθετήσεως τού ζητήματος τού Δάντσιγκ. Αί έλπίδες δμως επί τής λύσεως ταύτης, χαραχτηρίζονται υπό τού ίδίου Πραχτορείου, ώς έλάχι σται. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝί ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΚ ΙΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΝ ΙΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Αύγούστου (ι διαιτέρα ύηηρεσία).— Ή «Εφημερίς τού Άμβούργου» γράφετ, σήμερον ότι ή γενική επιατράχευσις τής Πολωνίας αποτελεί την σοβαρωτέραν απειλήν τού πολέμου, δεδομένου ότι προκα- λεί οχι μόνον την Γερμανίαν άλλ' όλα τα κροιτη τής Έύρώπης. Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ; ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Αύγούστου (ίδ. ύηηρεσία).— Τηλεγράφημα έκ Ρώ- μης άναφέρει ότι ή εφημερίς «Με- σατζέρο» χρίνουσα την κατάστασιν, το· νίζει οιά την στάσιν τής Ιταλίας ότι αύτη παραμένει άμετάβλητος. «II ει¬ ρήνη δέν δύναται ν ά σωθή, έπαναλαμ· βάνει ή ιδία εφημερίς, άνευ τής ανα¬ θεωρήσεως τής συνθήκης των Βερσαλλι- ών καί έπανορθώαεως των άδικιών τής Έύρώπης». ΛΕΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΗΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΠΟΑΡΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου (ίδ. ύπηρεσία).—Άν καί ό Χίτλερ έμμέ· νει είς τάς αξιώσεις τού είς την απάν¬ τησιν τού πρός την Αγγλικήν κυβέρνη¬ σιν, οί πολιτιχοί χύχλοι τού Λονδίνου δέν άποχλεΐουν την «π» εύθείας συνεννό¬ ησιν τού Γερμανοΰ χαγκελλαρίου μέ την Βαρσοβίαν. Σημειωτέον ότι ώς εγνώσθη, ό Χί¬ τλερ είς τάς αξιώσεις τού έπεκτείνεται χαΐ πέραν τού οιαορόμου άλλά μέ πρό θέσιν νά περιορίση τάς άπαιτήσεις τού. Πάντως ή Αγγλία δέν δύναται νά υπο χρεώση την Πολωνίαν νά δεχθή τκς α¬ ξιώσεις τής Γερμανίας. ΑΙ ΔΗΜΟ.ΙΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΑΗΗΙΟΡίϊΒΗΙΑΜ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΧΟΦ1Α 31 Αύγούστου (16. ύπη- ρεσΐα).—Ανεκοινώθη.επισήμως ότι αί δημόαιαι συγχεντρώβεις απηγορεύθη· βαν καθ* όλην ήν Βουλγαρίαν Είς την κυβέρνησιν χορηγεϊται είδική δι· καιοδοσι'α διά την επιβολήν αύστηρών ποινών είς τούς πυραβάτας. ΚΑΘΑΡΩΣ ΑΓΓΛΟΦΙΛΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΙΑΠΟΜΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου (ίδ. ύπηρεσ(α).—■ Ιδιαιτέρας προβοχής τυγ¬ χάνει ή σύνθεσις τής νέας Ίαπωνιχής κυβερνήσεως ήτις είνε καθαρώς Άγ· γλόφιλο;. Έπέσης τούς διεθνείς χύ- κλους απασχολεΐ εύρέως τό εκδοθέν διάγγελμα τού πρωθυπουργοΰ Άμπέ' τονίζοντος Σ>τι ή ηολιτιχή τού νέου1
  όπουργβίου θά είνε εντελώς άνεξάρ.'
  κκβώ; καί κατ* τής Γιουγ¬
  κοσλαυία*. Ή «Ματέν» ΐχληββφβ
  ρεΐται έκ Λβνδίνου δτι έ Χίτλΐρ
  αξιοί έκτδς των άλΚων κ*1 μετ*
  βάσιν των Πολωνών υιτουϊγδν
  είς Βερολίνον πρίς διαιτραγμά
  τΐυαιν συμφωνίας- Τό ((Εξέλσιορ»
  πληροφορεΐται ότι ή > Αγγλικη ά
  πάντησις συνετάγη έν σΐβνή συ
  νβργααία μέ τούς Παρισίους καί
  την Βαραοβΐχν κκ'ι ή Γ«ρμ*νι
  >»η τξί ουγκκι«3βσ«ι τής Ρώμπς
  Ή ΓβρμανιΊ* αξιοί έν τη άαβντή
  σϊΐ τπ« «ρωτββουλίβν είς τίιν
  Ανατολικήν Κύίύκην χχί άπ*ρ
  νηίΐν ΰιι6 τής "Αγγλίας των πρός
  την Πολυνίχν υηοσχέσίων χαί ΰ
  πβχρεώσΐών τηϊ Ή «Έποχπ» νρ*
  φεΐ, ότι η ΓβρμκνΙα εχαυε 8 ήαέ
  ρ«ς άιτο των «πόλεμον των νβύ
  ρνιν». Ή κ"Οον:ρ» περ" .βσύτβοον
  άίταισιόϊοξος φρονεί δπ η ώρχ
  τής χρίοε&ι; «Ινϊ έγγύς καί τβνί
  ;ι ότι «καβίνβς όφίίλβι νά ΰψύ
  ση το σώμα χαΐ τίιν ψυχήν τβυ
  προ τού κινδύνβυ πού απειλεϊ
  την πατϊίδοι». Είς νβωτέρβν ίκδο
  σϊν τ«ιυ το «"Εργον» γράφει δτι
  δέν «ποκλείετ«ι ν' άΐτβυβύνη έν
  τος ολίγοι*, π Γβρμβνία τϊλίσί
  νρβφβν πρός την Πολωνικήν κ»
  βέρνπστν. Ή «Διχαιοσύνη» συμ
  φωνεί δτι ή απγμή τοΰπαροξυσμβϋ
  προσϊγνίζβι κ«» έ«*γεται βτι
  ό 2τ*λιν «ού ηδύνατο ν' απβτρβ
  ψα τόν πόλεμον «*1 δέν τβ &*0*
  ξ« καί ί> Χίτλβρ ηού ή3«λη3ΐ τον
  ιτόλβμβν, είναι οί ΰιτβύθυνοι της
  καταστρβφξίς «ου θ* προκληθή.
  Ό ((Λ*ό;» φρονεί ότι μετά την νέ
  αν δικτύπΜίΐν τδν άξιώσϊ»ν τβϋ
  Ράϊχ ή άτμόσφχιρ» θολούτ«ι βι
  «ρκδς. Ή «Ήχώ τδν Παρισίων»
  ηκρατηρεϊ: «Ό Χίτλερ Ιΐταιξε μέ
  το ρωσβιχο χαρτΐ πού άπϊδείχθη
  δπ δέ»τ ήτο καλόν. Ύιχο δυβμ»
  εΐς αυνβήκ«ς β' άνβλββπ τον πό
  λβμον».
  Πώς νρφ
  ή εξέλιξις των διεσνών πραγμάτων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου
  (Ιδιαιτέρα ύηηρεοίο). —ΟΙ έ τι Ι
  σημοι πολιτικοί καί οί δημοσι
  ογραφικοΐ κύκλοι κρίνουν ώς
  εξής την κατάστασιν: 'Εφό-
  σον δ έν διεκόπησαν αι* δια-
  πραγματεύσεις μετοξύ ΒερολΙ
  νού καί Λονδίνου ΰτάρχει
  πάντοτβ ελπίς διά την εΐρή
  νην. Τό γεγονος δμως ότι δ
  κ. Χίτλερ δέν ήλλαξε πολιτι¬
  κήν παρά ιήν φαινομενικήν
  δισλλακτικότητά τού, άλλ' α¬
  ξιοί άμεσον ικανοποίησιν των
  απέψεών τού χωρίς καμμίαν
  καθυστέρησιν, δέν δικαιολο-
  γεΐ πολλήν αισιοδοξίαν.
  ΡΩΜΗ 31 Αύγούστου.—
  ΟΙ Ιταλικοί κύκλοι ευρίσκουν
  δτι ή διπλωματική διέξοδος
  καθΐσταται διαρκώς στενωτέ
  ρα διότι ή μέν Γερμσνία δέν
  έννοεΐ νά υποχωρήση επί των
  άξιώσεών της, ή δέ ΠολωνΙα
  είναι άνενδότως άποφασισμέ
  νη ν' άντιστβ.
  Έξ αλλου έκ Παρισίων αγ
  γέλλεται δτι οί Γάλλοι άνσμέ
  νούν Βτι θά επέλθη άπό στιγ
  μής είς στιγμήν ή καταστρο
  φή. Σήμερον εξεδόθη τό 4ον
  κατά σειράν διάγγελμα πρός
  τόν λαόν των Παρισίων νά
  εγκαταλείπη πάραυτα την πό
  λιν. Ενδεικτικόν τής κρισιμό
  τητος τής καταστάσεως άπο
  τέλει καί τό γεγονός δτι ό τέ
  ως "Αγγλος Βασιλεύς Έ-
  δουάρδος (Λούξ τοθ Ούΐν-
  δνσωρ) άπηυθύνθη διά πρόσω
  πικής έπιστολής τού πρός τόν
  Βασιλέαιής Ιταλίας καί ζητεί
  την επέμβασιν τού υπέρ τής
  είρήνης.
  ΠΑΡΊΣΙΟΙ 31 Αύγοόστου).—
  Ή άπογοήτευσις διά την εξέ¬
  λιξιν τη> καταστάσεως αϋξά-
  νει. Γενική είναι ή πεποίθησις
  δτι τό τιεδΐον των διαπραγμα
  τεύσεων γίνεται διαρκώς σιε
  νώτερον.
  Πάντως ήπερΐπτωσις νέου
  Μονάχου άττοκλεΐεται παντε
  λώς. Πιθανή θεωριΐται μάλ¬
  λον μ(α προσωπική έπέμβα
  σ ς τοθ κ. Μουσολίνι κατά
  την τελευταίαν στιγμήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου.
  —Τα «Νέα Χοονικά» άναγρά
  φουν την πληροφορίαν καθ*
  ήν θεωρεΐΐαι δυνοτή καί πι¬
  θανή ή σύγκλησις διεθνοθς
  διασκέψεως επί ούδετέρου έ
  δάφους. Τό Νταίηλυ Εξπρές»
  έπιμένει δτι καθ' άς ξχει Ιδι
  αιτέρας, απολύτως 5' έγκύ
  ρους πληροφορίας, ό Ντοϋτσε
  6χει ήοη έτοιμον πλήρες σχέ
  διον εΐρηνεύσεως τό οποίον
  ΰπάρχουν πολλαί έλπίδες νά
  γίνη δεκτόν.
  Ή απάντησις
  της Αγγλίας πρός την Γερμανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31Αύγούστου (Ιδ.
  ύπηρεοΐα.)— Κστά πληροφο¬
  ρίας έκ Λονδίνου ή απάντησις
  τής Αγγλικη^ κυβερνήσεως
  πρός τόν κ. Χΐτλερ συνχψ'ζε
  ται είς τα εξής: Ή Πολωνία
  θά εδέχετο διαπραγματεΰσεις
  μετά τής Γερμανίας: Πρώτον
  υπό τόν δρον τής πλήρους Ι
  σότητος μεταξύ των. Κοί δεύ
  «ιερόν ύαό τόν δρον νά γίνουν
  αί διαπραγματεοσεις είς ού&έ-
  τερον έδαφος έν εύδεμιςχ δέ
  περιπτώσει είς τό Βερολίνον.
  "Αλλα ιηλεγρσφήματα έκ
  Λονδίνου άνοφέρευν δτι ή έ
  κεΐ εντύπωσις είναι δτι ή κα¬
  τάστασις πσραμένει σοβσρω-
  τάτη καί δτι ουδόλως μετε
  βλήθη. Τό σημαντικώτερον δέ
  είναι δτι ή διπλωματΐα δέν
  παρεχώρησε μέχρι τής σΐιγ·
  μής την θέσιν της είς τα ο
  πλα. Ύπάρχει έπίσης ή πεποΐ
  θησις Οτι ό Φύρερ είνε την
  φοράν αυτήν περισσότερον οί
  αλλακτικός καί δεικνύει μέγα
  λυτέραν εύκαμψΐαν, μολονότι
  βεβαία έπιμένει πάντοτε είς
  τάς άπόψεις τού έναντι τής
  Πολωνίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου
  (Ιδιαιτέρα ύτιηρεο(α). — Τό
  «Νταίηλυ Εξπρές» έπιμένει
  είς νεωτέραν έκδοσιν τού δτι
  κατά πληροφορίας τάς οποίας
  έχει έξ οπευθύνου τιηγής, τό
  σχέδιον εΐρηνεόοεως τό οποίον
  θά προτείνη δ κ. Μουσολίνι
  την τελευταίαν στιγμήν πρός
  είρήνευσιν θά συνιστόί: Την
  σύγκλησιν μιάς πανευρωπαϊ-
  κής διασκέψεως διά την άνα
  θεώρησιν τής συνθήκης των
  Βερσαλλιών.
  Την άνακωχήν έν τώ μετα
  ξύ διά τό ζήτημα τοθ Δάν¬
  τσιγκ συμφώνως μέ την πρό
  τάσιν τοθ κ. Ροθσβελτ. Καί
  την λύσιν τής πολωνογερμα
  νίκης διαφοράς είτε διά τής
  άνταλλαγής των πληθυσμών
  υετσξύ των δύο χωρών είτε
  δι' άλλου ίκανοποιητικοϋ τρό
  που, τόν οποίον ήθελεν υπο
  δείξη ή πανευρωπαϊκή διάσκε
  ψις.
  Είς παραμονάς
  μεγάλων άποφάσεων διά τόν κόσμον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου
  (ίδ. ύπηρ.)— Νυκιερινά έκ Βε
  ρολίνου τηλεγρσφήμστα άα·
  φέρουν δτι πνεθμα ανησυ¬
  χίας εκδηλούται μβτοξύ των
  επισήμων. Ό κ. Φόρστερ ά
  φΐχθη την νύκτα έκ Δάντσιγκ
  καί ουνωμίλησεν επί μακρόν
  μετά τοθ κ. ,Χίτλερ έτιέστρε
  ψε Εέ πάλιν είς Δάνστιγκ. Έκ
  Βαρσοβΐας αγγέλλεται 6τι με
  τα την κήρυξιν τήΓ γενικάς έ
  πιστρατεύσεως ή Πολωνία έ
  χει υπό τα δπλα 4 έχατομμύ
  ρια στρατόν. Διά νόμου πά
  ρεσχέθη είς την κυβέρνησιν
  τό δικαίωμα νά έπιστρατεύΓ)
  άνδας καί γυναίκας 17 μέχρις
  60 έτών ήλικίας.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 31 Αύγού
  στου. — Ό ττρόεδρος ΡοΟ-
  σβελτ έξετάζβι μετά των συ
  νεργατων τού τό περιεχόμε
  νόν των άνταλλογεισών μετα
  ξύ Αγγλίας καί ΓερμανΙας ά
  παντήσεων καί άνταπαντήσε
  ών, μελετ^ δέ την εξεύρεσιν
  τρόπου λύσεως τής εύρωπαϊ
  »ής κρίσεως. Ό κ. Ροθσβελτ
  έλπΐζει δτι τό Κογκρέσον,
  συνερχόμενον, θά τοΟ τιαρά
  θ)(Π ίξοι,σιοδόιησιν ενεργείας
  καί παροχής βοηθείας είς την
  Αγγλίαν, Γαλλίαν καί Πολω
  νίαν. Πάντως γενική εΐνβ ή
  πεποίθησις δτι δέν άπομένει
  πλέον νά πράξη τίποτε άλλο
  ή Άμερική είμή νά ένισχύσΓ|
  τάς Δυτικάς δυνάμες.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 31 Αύγούστου,
  —Δι' αποφάσεως τής κυβερνή
  σεας λαμβάνονται νέα συμ
  πληρωματικά μέτρα διά ιήν
  άμυναν τής χώρος καί την δ
  λοκλήρωσιν των όχυρωματι
  κων έργων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου
  (Ιδ. ύπηρ).—Ό κ. Νΐαλαντιέ
  έσχε χθές τό άπόγευμα μα
  κρον συνομιλΐαν μετά τοθ
  στρατάρχου Γκαμελέν πρός
  συμπλήρωσιν των πολεμικήν
  μέτρων. Έν (Όυνεχε'α δ κ.
  Νταλαντιέ εδέχθη ιόν ·ηρε
  οβευτήν τής Πολωνίας μεθ'
  ου συνωμίλησεν έπ' αρκετόν.
  ΕΚΙΝΗΘΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΣ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ
  ΡΩΜΗ 31 Αύγεύστβυ —
  Ό κ. Μουσολίνι διέταξεν,
  ώς ύπουργές τδν οτρατιωτι
  κων κινητοποίησιν τοΰ μη
  τροπολιτικοΰ στρατόν, κκτα
  νεμηθέντος είς δύο ομάδας
  Την πρώτην όμάδα έθεσεν ύ
  πβ την Λγεσίαν τοΰ διαδοχου
  πρίγχηπος τού Πεδεμβντίοα
  την δέ δευτέραν ύιχό την
  ΜΑΔΡ1ΤΗ 31 Αύγούστου
  (Ιδ. ύπηρεσία).- Ό στρατη.
  γβς Φράνκο κατήρχ,οε «Μέ.
  γα Χυμββύλιβν Άμόνης» ε15
  τβ οποίον ύ«ήχθησαν αί πό
  λιτικαί χαί στρατιωτικαί {„,
  νάμεις, ίνα φροντίζη διά Τήν
  «μυναν της, χώρ«5 Πν
  ϊΠΠρωινή
  ΧΘΕΪΥΠΟΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΙ ΟΥ
  ΕΓΙΝΑΝ ΝΕΑ ΑΙΑΒΗΜΑΤΑ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΉΥΡΕΣΕΟΣ
  ΕΙΡΗΝΙΚΗΣΛΥΣΕΩΣ
  ΔΙΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΪΣΠΡΕΣΒΕΙΣ
  ΑΟΝΔΙΝΟΝ 31 /*.ύγούοτου (ίβ.
  ύπηρεσία).— Κατ' είδήσεις έχ τής πό.
  λεως τού Βατικανού ό Πάπας Πϊ^ς
  ΙΒ συ*εχίζο>ν τάς προσπαθείας τού ύ·
  πέο τής είρήνης προέβη είς νέα δι·
  αβήματα πρό% τάς κυβερνήαεις »%γ.
  γλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας
  καί Πολωνίας-
  Ό Πάπας αφού συνειργάσθη σήμ,ε·
  ρον έ«1 μακρόν μεϊά τού γενικου γραμ.
  ματέως τού Βατικανού κχρδιναλίου
  Μαλλ'.όνε, εκάλεσε μέσω τού τελε>.
  ταίου τούς πρεσβευτάς των ανωτέρω
  χρατών πρό; τούς όποίους καΐ^ επέδω¬
  κεν διακοίνωσιν υπέρ μιάς είρηνικης
  διευθετήαεως τού Γερμανοπολωνιχοΰ.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΞΕΦΡΑΣΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΤΗΝ ΕΗΙ8ΥΜΙΑΗ
  ΝΑ ΣϊίΑΨΙΙ ΜΑΡΗΣ ΣΥΜ Φ ΟΝ Ο Η
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ή «Ματένηπληροφορείται
  ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ εξέφρασε
  τήν επιθυμίαν νά συνάψη μετά τής Αγ
  γλίας σύμφωνον φΐλίας θιαρκές υπό τόν
  όρον όμως νά ίχανοποιηθώσιν αί άξιώ·
  σεις τού έν Πολωνία.
  ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
  ΚΙΗΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
  ; ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου (ί6.
  ύπηρεσία).—· Τηλεγράφημα έξ Άγχύ·
  ρας διαψεύδει τήν χυχλοφορήσασαν φή·
  μη περΐ γενιχής έπιστρατεύσεως είς τήν
  Τουρκίαν.
  Ο ΕΗ ΒΕΡΟΛΙΗΟ ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕίΒΕΥΤΗΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αυγουστον (ίδ.
  υπηρεσίαι).— Ό έν Βορολίνω Ιταλός
  πρεσβευτής χ. Άτόλικο επεσκέφθη σή¬
  μερον είς τήν Αγγλικήν πρεσβείαν
  τόν συνάδελφον τού τής Μεγάλης Βρετ
  τανίας χ. Χέντερσον. Ό κ. Άτόλικο
  παρέμεινε συνομιλών επ* αρκετόν μετά
  τού κ. Χέντερσον.
  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΩΝΒΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ
  ΡΩΜΗ 31 Αύγούβτου (ίδ. ύπη.
  ρεσία).—-Συνεπεία των επικρατήσασα^
  άνηβυχιών είς τ ό περιβάλλον τού Πά¬
  πα ότι ένδέχεται ή πολωνική κινητοποί
  ησις νά ματαιώση οριστικώς τάς υπέρ
  τής είρήνης προσηαθείας τού, ό χαρδινά
  λιος Μαλλιόνε είς τήν σημερινήν συνάν
  τησιν αυτού μετά τού πρεσβευτού τής
  Πολωνίας, συνέστησεν εί; αυτόν με¬
  τριοπάθειαν.
  Β Α ΕΚΔΟΘΗ
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
  ΟΥ κ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΡΩΜΗ 31 Αύγβύστβο (ίδ. ύπηρΜία).-
  Κατά τηλεγράφημα έκ Ρώμης θεωρεϊται
  πιθανή ή Ιχδοσις διαγγέλματος πρός τόν
  Γερμανικόν λαόν διά τού όποίου ό Χιτλβρ
  θά άνοικβινώοη τας τελευταίας άποφάβεις
  τού.
  ΓΕΝΙΚΗ
  ΤΟΥ ΑΓ
  ΚΙΝ
  ΛΙΚ
  ΤΟΠΟ
  Υ Σ
  1ΣΙΣ
  Ο Α Ο Υ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούβτου (ίδ.
  ύπηρεσία). — Νέα. ε'κτακτα μέτρα ελή¬
  φθησαν άπόψε. "Ολοι οί έφεδροι τού
  ναυτικού καί τής άεροπορίας εκλήθη¬
  σαν υπό τα όπλα, διετάχθη δέ ή κι·
  νητοποίησις ολοκλήρου τού στόλου,
  μητροπολιτικού καί έφεδρικού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31__Είς τό Βερο¬
  λίνον επροκάλεσεν ^βαθείαν αίσθησιν ή
  γενική κινητοποίησις τού
  ατόλου.
  Τλ
  ο