97741

Αριθμός τεύχους

5257

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ——ιιι: ΤΙ
  1939
  ►Υθυβτου ({|
  {ΟΙΟ.ΜΪ
  ΙΤΜ ΦΟΗΒΙ
  ούστου (ίδ.
  ρ
  ΐτά τής Άν
  ρκές υπό τί»
  κν «Ι «ξιώ.
  ΓΕΝΙΚΗΣ ι
  ΤΟΥΡΚΙΓ
  ού ότου (ίδ.
  >ήβασ«ν φή·
  εως είς τή»
  ΙΡΕΣΗΕΥΤΙΙ ,
  ΙΤΕΡΣΟΝ'
  ύστου (»δ·
  ιω Ίτβιλό; ι
  εσκέφθη βή' |
  πρεσβείαν Ι
  'άλης Βρ·*· }
  όλο
  *!.·♦*
  ι·Ρ >
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤ1ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 8
  Άμρρικής
  |τι|σια δολ. 10
  ίξάμηνος » 8
  ψή
  κατά φύλλον
  Δρβχ. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  2
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1999
  ΓΡΑΦΕΙΑ ., ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  *"- ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5257
  ΥΒΕΤθηΐΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΠΟΛΕνΜΟΣ ΕΞΕΡΡΑΓΗ
  ΤΑ ΑΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΠΟ ΧΟΕΣ ΡΑΓΔΑΙΑΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ
  Ο ΦΟΡΣΤΕΡ ΕΚΗΡ1ΕΕ ΤΗΝ ΕΝΒΣΙΝ ΤΟΥ ΑΑΗΤΣ1ΓΚ
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΣ ΔΙΕΤΑΞΕ
  ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  Άπό πρωΐας βομβαρδίζονται
  δ' άλά
  βομβαρδίζονται ^±^ί
  δι' άεροπλάνων: η βαρσοβια
  ΙΑΙΑΙΤΕΡΩΖ.
  Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΧ ΛΕΩΝ
  Ό υκερανβρύκΗς άνωνισθεϊς δια τίιν αποφυγήν τβδ πολέμου
  «ρ«6Η»«βυργ*ς της Αγγλίας κ. Τσαμπερλαιν.
  ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
  τής ένσωματώσεως
  ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΚΑΙ ΡΑΪΧ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Σεπτκμ-
  βρίβυ (Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα τής
  «Ανορθώσεως»), —Άπό τής
  πρωΐα; σήμερον τα γεγβνο-
  τα έξειλίχθησαν μέ ίλιγγιώ-
  δη ταχύτητα χαί ,ή ρευστό-
  τπς τής καταστάσεως ετερ·
  ματίβθη. Ή ένωσις τού κρα-
  τβυς τής ελευθέρας πόλεως
  τού Δάντσιγκ μετά τοδ Ρά¬
  ϊχ (κηρυχθή υπό τού αρχη¬
  γόν των ίθνικοσβσιαλιστων
  τού Δάντσιγκ κ. Φόρστερ
  παρά τού οποίον απεστάλη
  τό κάτωθι τηλΐγράφημα πρός
  τόν Φύρΐρ:
  «Αρχήν*,
  Υπέγραψε, κίβί ίθεσα είς
  εφαρμογήν τό κάτωθι διά·
  τα γμα:
  1) Τό χαββατώς; τής ΐλΐν-
  Βέρας πόλεως καταργεϊται.
  2) Ή νομβθεχική εξουσίαι β'
  άσχήται ύιτό τβδ άρχηγβύ.
  3) Τό Δάντβιγκ μετά τού ί-
  δαφβυς τού αποτελεί «π·,
  οτιμΐρον άναπβσπαβτοντμή'Ι
  )»« τής Γερμβνίας. 4) Ή ν·«
  μβθεαία παραμέ>ει ή ιδία εν
  τι) πόλει τού Δάντσιγκ μέ¬
  χρις εφοψμογής τής νβμβθε-
  σίας τού Ράϊχ.
  Σάς παραχαλώ νά κυρώ-
  σετι τόν βεμελιώδη αυτόν
  νόμον.
  Φόρστερ».
  Συγχρόνως έ χ. Φόρστερ
  εξέδωκε διάγγελμα πρός τέν
  λαόν τού Δάντσιγκ ίχον ώς
  ίΐής: «ΓερμανβΙ τού Δάν¬
  τσιγκ. τΗλθεν ή στιγμή πβύ
  πραγματοποιεΐται τό όνειρον
  είκοσιν (τ&ν.*;Τό Δάντσιγκ
  ίπαν έρχεται είς την Γερμα¬
  νίαν. Ή σημαία μέ τόν βγ·
  κυλωτόν σταύρον ! κυματί·
  ίει άπό πρωΐας είς ολα τα
  'ερμανιχά καί τα Πολωνι¬
  και άκόμη κτίρια. Άς ευ¬
  χαριστήσωμεν χον θεόν διό¬
  τι ηξίωσε είς τόν Φύρερ
  την μεγάλην αυτήν πράξιν.
  Ζήτω ή άπελευθερωθεϊσα πό¬
  λις τβϋ Δάντβιγκ. Ζήτω ή
  Μγάλιι Γιρμανία, Ζήτω ό
  Φήριρ». ι
  ΤΟ ΔΙΑΓΕΛΜΑ
  ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Σε·
  πτεμβρίου (ίδ. υπηρεσίαι)
  —-Σήμερον την πρωΐαν
  καί άφού έλαβε τό τηλε·
  γράφημα τού χ. Φόρατερ,
  ο ^&ύοερ εξέδωκε τό κά¬
  τωθι βιάγγελμα πρός τόν
  γερμανικόν λαόν, μεταοο-
  θέν δι' δλων των ραδιο·
  φωνικών σταθμών κ»Ι δή.
  μοσιευθέν είς δλα τα ση·
  μεϊα τού Ράϊχ.
  «Τό Πολωνιν-όν κράτος
  απέκλεισε τόν ειρηνικόν δι
  ακανονισμόν τού ζητήμα·
  τος τού Δάντσιγκ. Οί έν
  Πολωνία Γερμανοί κατα·
  διώκονται κι«.1 ύφίστανται
  άτελείωτα μαρτύρια. "Ο¬
  λαι αύτά απετέλεσαν συνε·
  χείς προκλήσεις κατα τής
  Γερμανίας αλλα καΐ μάς
  εξηνάγκασαν νά απαντήσω¬
  μεν είς την Πολωνικήν βί¬
  αν διά τής βίας. Ό Γερ-
  μανικός στρατό; καλείτα
  νά πολεμήση διά τα Γερ
  μανικά δίκαια. Στρατιώ¬
  ται Γερμανοί. Άναμένω
  νά έπιδείξετε όλον βας τόν
  ηρωϊσμόν χαΐ ότι δέν θά
  λησμονήσετε αύτάς τας
  στιγμάς ότι άνήκετε είς
  την μεγάλην Γερμανίαν.
  Χίτλερ».
  Έν συνεχεία ο Φύρερ δι·
  έτβξε γενικήν κινητοποίη¬
  σιν των πολκμιχβν δυνάμε-
  ων συνεκάλεσε δέ έκτάχτως
  καί τό Ράϊχσταγ. Έπίσης
  ό χ. Χίτλερ απηύθυνε πρός
  τόν χ. Φόρστερ τό κάτωθι
  τηλβγράφημα:
  «Άπο&έχομαι την ένωσιν
  τού Δάντσιγκ μέ την Γβρμα
  νίαν· Εύχαριστώ σας χαί
  τόν λαόν τβΰ Δάντσιγκ, διά
  την πίστιν βας πρός την Γερ
  μανίαν χαί βάς άπονέμω
  τόν τίτλον τβΰ αρχηγόν τής
  πολιτικής διοικήσεως τβΰ
  Δάντσιγκ».
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
  Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Σ)βρ(ου (16.
  ύπηρεσ(α).—Άττό ττ]ς νυκτός
  συνεκλήθη έκτάκτως τό Ρά¬
  ϊχσταγ είς πανηγυρικήν συνε¬
  δρίασιν. Άπό ενωρίς ήρχισεν
  ή προσέλευσις των βουλευ
  των είς την δπεραν Κρώλ δ-
  που συνεδριάζει τό Ράϊχσταγ.
  Μεταξύ των πρώτων αφίχθη¬
  σαν, έκ τοθ διπλωματικοΟ
  σώματος οί πρεσβευταί Ίτα
  λΐας καί Βουλγαρίας. Τα
  ίύρΐ,ϊα ύπερεπληρ ώθησαν κό
  σμου, άπουσΐαζαν ομως έκα
  τόν βουλευταΐ υπηρετούντες
  είς τόν σχραχόν. Ό κ. ΓκαΤ·
  ριγκ υπό ιήν ίδιότητά τού ώς
  προέδρου τοθ Ράϊχσταγ έκή
  ρυξε την έναρξιν τής συνεδρι¬
  άσεως ακολούθως &' ανήλθεν
  είς τό βή*μα ό κ. Χίτλερ. Υπό
  τάς άποθεωτικάς έπευφημίας
  των πσρισταμένων ό Φύρερ
  εξεφώνησεν Ιστορικόν λόγον
  ειπών μεταξύ άλλον:
  «Άπό μηνών υποφέρομεν
  Από τό πρόβλημα πού μας ε¬
  δημιούργησε ή πβρίφημος συν
  θήκη των Βερσαλλιθν. Άλλά
  τό Δάντσιγκ είνε γερμανικόν
  καί ό διάδρομος είνε ίπΐσης
  γίρμανικός.
  Κατέβαλσ μεγάλας εΐρηνι-
  κάς προσπαθείας δια νά πεΙ-
  σω αύτοϋς πού ίσχυρΐζοντο
  δτι ήσαν διατεθε1 μένοι να προ
  βοθν είς νήν αναθεώρησιν τής
  συνθήκης των Βερσαλλιών.
  Επί 5 χρόνια ύπέβαλα προ-
  τάσεις αναθεωρήσεως άλλά
  ματαΐως. ΚανεΙς δέν εΐμπορεΐ
  νά μάς μεμφθβ διότι σημερον
  άναλαμβανομεν άγώνα πρός
  κατάργησιν τής συνθήκης αύ
  τής. Πρό τεσσάρων μηνών ά·
  νίλαβα νέαν προσποθειαν
  πρός ειρηνικήν συνεννόησιν.
  ΑΙ προτάσεις ν μου απερρίφθη
  σαν καί οί πιέσεις κατά τοθ
  ΓερμανικοΟ στοιχείου ένετά
  θησαν έν Πολωνία. Πρό 3 έ
  βδομάδων έβεβαίωσα τόν Πό
  λωνόν πρεσβευτήν δτι ή Γερ·
  μανΐα τοθ Φύρερ δέν πρέπει
  νά θεωρηται ώς ή Γερμανΐα
  των Βερσαλλιών. Ή Αγγλία
  δέν προσεφέρθη νά παίξη Ρ°'
  λον διαιτητοθ μεταξύ ημών
  καί τής Πολωνίας άλλά έ
  φρόντιζε διά μίαν άπ' εύθεΐας
  συνεννόησιν. Κατόπιν προτά¬
  σεως μου άνέμενα επί δύο ό
  λοκλήρους ημέρας άντιπρόσω
  πον έκ μέρους τής ΠολωνΙσς
  πρός διαιτησίαν των μεταξύ
  μας διαφοράν. Άντ" αύτοθ
  έλαβον χΡές τό εσπέρας έκ
  μέρους τοθ Πολωνοθ πρεσβευ
  τοθ την απάντησιν δτι ή
  κυβέρνησις τού συνεζήτει άκό-
  μη κατά πόσον θά Ιπρεπ»
  νά δεχθή νά διεξαγάγη άπ'
  εύθείας μέ ημάς διαπρογμα-
  τεύσεις υπό τούς δρους πού
  έπρότεινα. Κατόπιν τούτου
  είδοποίησα χθές την νύκτα
  την Αγγλίαν δτι δέν εΐμπορώ
  πλέον νά περιμένω».
  Δέν θά βομβαρδίσωμεν άνω
  χυρΑτβΟς πόλεις. Εάν ή Πό
  λωνία δέν πράξη τό Ιδιον θά
  γνωρΐση βλην την φρΐκην τοθ
  έναερίου πολέμου.
  —Διά την Ιταλίαν.
  "Ηθελα αυτήν την στιγμήν
  νά εύχαριστήσω την Ιταλίαν
  δι' βσα μβς προσέφερε μέχρι
  σήμερον. Βοήθειαν ξένων δυ
  νάμεων δέν θά ζητήσω. Περι
  εβλήθην τό χακΐ καί δέν θά
  τό άιχοβάλω πρΐν ή νίκη στέ
  Ι τα διιλα μας.
  Έν συνεχε'α
  6 Φύρερ άνήγ
  γειλε την σύνα
  ψιν τοθ γβρμα-
  νορωσσικοθ συμ
  φώνου κσΐ ε¬
  τόνισεν [διαιτέ
  ρως καί χαρα·
  κτηριστικΟς:«Τε
  ραστΐα είνε ή
  στροφή πού θά
  σημάνη ή συμ
  μαχία αυτή διά
  τό μέλλον». Ά
  πεφάσισα: 1)Νά
  νίνπ'τόΔάντσιγκ
  Γερμανικόν. 2)
  Νά γίνη ό διά¬
  δρομος νερμανι
  κόζ. 3) Νά ένε-
  ργώ πολεμικώς
  μέχρις δ τού ή
  Πολωνία μετα
  πεισθθ,όπότε θά
  δεχθώ μετ" αύ
  τής διαποαγμσ-
  τεύσεις. Έν συ
  νεχε(α ό κ.
  XI
  τλερ διεβεβα(
  ωσεν διι θά σε
  βασθβ τα ουδέ
  τερα κράτη εάν
  καί οί άλλαι
  δυνάμεις πρά
  ξουν τό ϊδιον.
  Ό ίξαηολύαας χβές την ^-.ις
  Πολννίας χανκ«λλ«ριβς Χίτλερ.
  ΠΩΣ ΕΞΑΠΕΑΥΘΗ
  ό όλεδρος τού" πολέμου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σεπτεμβρίου.
  —Τό πρακτορείον Χαβάς
  πληροφορεϊται έκ Βαρσββί-
  άς ίτι άπό τής 5.40' πρωϊ¬
  νής ήρχισεν ή δράσις τού
  Γερμανικοΰ στρατοδ. Τα Πο¬
  λωνικαι σύνορα καρεβιάβθη-
  βαν είς τέσσαρα σημεϊκ. Ό
  λιμήν τής Γδύνιας άπικλεί-
  σθη υπό τβϋ γερμανικοΰ στό¬
  λον. 'Αβρβπλάνα εβομβάρ-
  δισαν άνηλεδς τας παραμε-
  θορίονς ΠολωνΐΜάς κόλεΐ(.
  Ή ενταύθα Πολωνική πρε-
  σβείκ δι' ανακοινωθέντος
  της επιβεβαιοί την Γερμα¬
  νικήν επίθεσιν καί διαψεύ-
  δει τούς ίσχνρισμούς τού Βε¬
  ρολίνον περΐ παραβιάσεω;
  των Γερμανικών συνόρων
  χαί άλλων βιαιοτήτων έκ
  μέρονς των Πβλωνών.
  Κατά νεωτέρας πληροφορί¬
  ας τού πρακτορείον «Χα¬
  βάς» τα Γερμανικά στρατεύ-
  ματα (νεργοΰν σφοδράς ε-
  πιθέαεις εί; την μεοόριβν τής
  Νοτίβυ Πολωνίας χαΐ 1>Α
  των σννόρων τής ΣιλβσΙας.
  Βαρέα βΐρβαρδιστιχά άερο-
  πλάνα ένήργηααν έπιδρομήν
  χατά τοδ λιμένος τής Γδύ-
  νιας καί έββμβάρδισαν τάς
  έγκαταστάσεις τον.
  Τελενταΐα τηλεγραφήματα
  άναφέρβυν «3τι χαί έκ τής
  Ανατολικώς Πρωσσίας έξα-
  πελύθη όρμητική επίθεσις
  γερμανΐΜών στρατενμάτων
  χατά τής Πβλωνίας.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣΤΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 ΣβπτεμβρΐΌυ
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία).— Επι¬
  σήμως ανεκοινώθη δτι ή λ(|·
  ψις έκτάκτων μέτρων έν Γαλ
  (α απεφασίσθη διά νά είναι
  δυνατή ή έκπλήρωσις των
  πρός την Πολωνίαν Γαλλι-
  κων υποχρεώσεων. 'ΕπΙσης
  εγνώσθη δτι ό κ. Μποννέ
  εβεβαίωσε τόν Πολωνόν πρε¬
  σβευτήν πού τόν επεσκέφθη
  καί τόν έτΐληροφόρησε διά
  την Γερμανικήν εισβολήν, δτι
  ή Γαλλία τιμώσα την υπο
  γραφήν καί τόν λόγον της
  θά παράσχη πάσαν την συν
  δρομήν της πρός την Πολω
  νίαν.
  ΚαΙ ή ·ΑγΫΑιά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Σ)βρΙου (Ιδ.
  ύηηρ). Εγνώσθη δτι ή Αγγλία
  θά τηρήση τα ύτιεσχημένα
  καί θά σπ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον δνα
  κινηματογραφΐκό θαθμα: «Τό Ναυ |
  τόπουλο μέ την Τζέσυ Μάθιους.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον £νας πό
  λιμικός σεροπορικός κολοσσός
  «Άερομαχίαι τοθ ΔυτικοΟ Μετώ
  «ου» καΐ επίκαιρον Ζουρνάλ-
  Την Δευτέραν «Έρωτικό Κοκ·
  τέϊλ». Την Πέμπτην «Τό άνθρώ
  πινον κτήνος».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στσθμός Αθηνών
  12.25 Σήμα: — Έθνιχίς "Υ
  μνος—Ύμνος Νεολαίας.
  12.30 Στρατιωτική μουσιχη
  (δίσκοι).
  13. Έλαφρά μουσική (υπό
  τί)ς Όρχήοτρας Κίκχα—Κρΐμί
  λη).
  13.30 Είδήαΐις.—"Ωϊα Άατι
  ροοχοπιίου Αθηνών.
  13.45 Μελωδίες τής Βοημ!«ς
  καί ταιγγάνικα τραγούϊια τοθ
  Μπράης (δίσκοι). >
  14.15 ΕΕδήσεΐζ— Μιτεωρολογι
  χον Δελτίον—Κίνησις άγορας Πε
  εαιώς.
  19 10 Έλαφρό έλληνιχό τραγοθ
  δι (δίσκοι).
  19 20 'Η ώρα τοθ παιδιοθ.
  19 50 Βάλς (δίσχοι).
  20 Όμιλία.
  23.20 Έλαφρό τραγοθδι (υπο
  τήί Κάς Μάρας Ίδϊνωφ).
  20 45 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογικον δελτίον.
  21 Μικρά όρχήατρα ι τοθ
  αταθμοθ.
  ' 21.30 Ή βραδυα τοθ Άμπε
  λιοθ.
  - 21 Νυκτερινόν εϊδήσεις.
  22.30 Έλληνικά τραγούδια (δ
  πό τοθ χ. Μελέτη Ρούοσου).
  20 Δημοτικό τραγοθδι (υπό τοθ
  χ. Σ. Ταμπακοπούλου).
  23 30 Λαΐχές χαντάίΐς (δπό τοθ
  όμίλου Ταακίρτ)).
  24 Μουσική χοροθ).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.30 Μουσική χοροθ (δίακοι)
  ΟΟΥΛΑΙΛΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα χινηματογραφικό
  θαΰμα μέ οκηνοθεοία
  πρωτοφανή μέ πλούτον
  άφθαστον μέ πλοκήν, μέ
  ρωμαντισμόν καί μέ μου
  σική μαγευτική.
  Μέ τό ύπέρβχο αύτό ά
  ριοτούργημα ο κινημα-
  τογράφος Πουλακάκη θά
  γνωρίση στ«ύς Ηρακλειω
  τας τό νέο άστέρι της ό·
  θόνης την:
  ΜΑΘΙΟΥΣ
  Έκτός πρβγράμματβς ή
  ή ήφαιστειογενής ν
  οο$ (έκ τβϋ φυσικβΰ).
  Τό περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΑΙ Η ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΥ
  25ον
  Ό Σοθμπεοτ πού άκούει την
  δπίροχη φωνή χί)ς Τερίζας «νά τρα
  γουία τα έρωτιχά αυΐά λόγια,
  άνατριχιάζει, παλαΐΐι, βίζει ϊλας
  τού τάς δυνάμεις γιά νά μή ξεσπά
  αη σέ λυγμους! Άν δέν ντριπί
  ταν, Θ' άφηνε τό παίξιμο στό πιά
  νο στήν μέοη, θα σηχωνόταν νά
  γονάτιζε μπροστά στήν μιχρή ά-
  οιδο, θ* τής σνέπαζε τα μικρά
  ς χέρια μέ φιλιά, Τρέχοντας τα
  μέ δαχρυ»...
  "Οταν τελΐιώνη τα τραγοθδι,
  οί φίλοι τοθ Σοθμπερτ ξισποϋν σ'
  ένθουαιώϊη χειροχροτήματα:
  —Μπράβο ατή τραγουδίτρια!
  Μπράδο στό συνθέτη!
  'Η Τερίζα δέν ξεόρει πδς νά
  εκφράση τόν ένθουσιαομί της
  οτϊν Σοθμπερτ, τοθ λέγει πώς είνε
  ευτυχή; που ίμαθε τό τραγοθδι
  τού, ττώ; θά τό τραγουϊα συχνά
  μίνη της... Άλλ' οί φίλοι τού δέν
  τοθ άφήνουν ίπΙ πολίι ακίμη την
  Τερέζα. . Σέ λίγο τον 2χούν βάλη
  σέ νία άγγαρεία χαΐ τόν δποχρεώ
  νούν νά τού; παίξη στό πιάνο,
  διάφορα χομματια γιά νά χορί
  ψουν.
  —Άρχκτά μδς μελαγχόλησες
  μέ την λυπητερή μουσική σου!
  Πώς ή μόνη ντάμα πού έχουν
  γιά τόν χορό είνε ή Τερέζα δέν
  τούς στενοχωριϊ καθόλου.Έν πρώ
  τοις δπάρχει χαί ή χυρία Γκρόμπ,
  τής οποίας τούς οΊσταγμεύ; χατα
  νικοθν εδχολα. Την άγκαζάρει γιά
  ντάμα τού ο Χολτσάπφελ. Τόν
  πρώτο χορό τής Τερίζας Ιξααφα
  λίζει δ Σουηδάς, ό Σόμπερ. Ό
  Σπάουν χάνει τον καβαλλιίρο...
  οίον Γκάχυ. Καί οΕ δλλοι νέαι
  χατανέμονται έπίσης οέ ζευγάρια
  γιά τό χορό...
  ΠΕσω άτιό την πλατή τοθ Σοθμ
  περτ τα χ*ορευτικά ζευγη οτροβι
  λίζονται μέ εύθυμία, μέ κέφι...
  Πίσω άτιό την ράχη τοθ Φράντς
  ή Τερέζα χοριύιι μέ τόν Σίμπερ,
  χορεύει στόν διύτιρο γθρο μέ τόν
  Σπάουν, χορεύεΐ . Ινα τρίτο γθρο
  μέ τόν Γχάχυ! "Ολοι την χορεύ
  ουν χαί μόνον δ άτυχής Φράντς,
  άπό την αρχήν .ως τό τέλος, εί-
  ι στρωμένος στήν αίώνια άγγα
  ρεία τού, μπροσιά οτά πιάνο χαί
  ποίζει γιά νά χορεύουν οί αλλοι
  Ό Ιδιος εεν χορεύει... Ή δειλία
  τού δέν θά τόν αφηνε νά σύρη τα
  πόδΐα τού γιά νά χορεύση μέ μιά
  υναικα! Περιορίζεται νά σέρνη
  τα χίρια τού στό πιάνο! Έτσι
  ίέν τόν πειράζει ό φίλος τού δ
  Χολτοάπφελ,, τό αίώνιο πιιρα-
  —Γιά νά χβρΐύωμε —συνήθιζε
  ά λέγη—είνε άνάγκη εμείς μέν
  'ά σίρνωμε τα πόδια μας χάτω
  είς τό πάτωμα, δ Σέ Φράντς, δ
  φίλος μας,,τά... χέρια στά πλήκ
  τρα τοθ πιίνου...
  Χορεύουν ώρα πολλή, ξεθεώ
  νούν τόν άτυχή Φράντς στό παίξι
  μο στό πιάνο..."Υστερα, Εδρωμίνα
  φυσωντας καί ξεφυσώντας, ξαναμ
  μενά, τα ζευγάρια σκορποθν...
  Ή κυρία Γχρόμπ έξαφανΐζιται
  'ΐά μιά στιγμή καί έπισΐρέφει σέ
  ,[γο άχολουθ&υμένη άπό την δπη
  ρέτρια πού χρατεΐ ίνα μεγάλο δί-
  σκο μέ διάφορα δρεχτιχά. Γιατί
  ίστερα άπό τόσο χοροπήϊημα
  V)
  ιολαΕα πρέπει νά έχη ηΐινάση...
  (αυνίχΐια)
  'Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Έναρμονισμός
  της τουαλέττας
  δημιουρνεΐ
  την κομψότητα
  τοθ συνόλου.
  Ή χάθε χομψή γυναΐχα όΤείλει
  νά δΐδΐ πάντοτε ξεχωριστή ση·»α
  σία στά έξαρτήματα τής τουαλίτ
  τας της, τά^όηοΐα δίδουν τβν τί
  νο είς την εμφάνισιν της. "Ε α
  μέτριο φίρεμα γίνεται το χομψίτε
  ρο σύνολο 5ταν σιινοδεύεται άηό
  ώραϊα χαί μοντέρνα άξεσαυάρ.
  Τα έξαρτήιατα αΰτά ποΰ όψιί
  λουν νά είνε απολύτως Ιναομονι
  σμίνα μεταξύ τους είνε πρωτίστ'ος
  τα παπούτσια χαί ή τσάντα ίπειτα
  τό χαπέλλο, τα γάντια χαί ή ζώ
  νη. Σπαυδαΐο ρόλο παίζει έπίσης
  στήν «μφάνισι χάθε γυναίκας πεύ
  θέλει νά λέγεται χομψή, ή χάλ
  τσα. Μέ την πρόοδο τής βιομηχα
  νίας είς τό οημιΐο αύτό, ή κάλτσα
  κατέστη τό σπουδαιότίρο συμπλή
  ρωμα ένίς χομψοθ συνόλου.
  Είς την πααατιθεμίνη είχόνα
  μας μία κομψή Αονδρέζα φΐίνεται
  νά ίχη πλήρη έπίγνωαι τής σημα
  σίας ενός άρμονιχοθ αυνόλου.
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  < ΜΠΑΓΚΕΐυΝ' "ΓΑΛΛΙΑΣ,, Πλατεϊ» Όμονοίας Ό66ς Σταδίου * Τηλ. 30495 Τηλ. 30236 70 Δίϊ>ΙΑΤΙΑ
  70 ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝ Α
  Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νεαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραϊα μεγάλα δωμά-
  τια, εΰάερα καί μέ θσυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  των Άθηνβν.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—ΎπηρεσΕα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικσΐ.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινΐς τβλειόοοι
  ος τής Έμιΐορι»{ϊς Σχολής ή τοθ
  "υμνασίου, ώς ύπάλληλας είς σο
  5αρόν γραφείον. ΠληροοορΙαι
  ιαρ' ημίν.
  »1ιιΐιιιιΐΐιυι ηηΐιιΐΐηι ηιιιιηειιι ι$ϋΐΗΐΗΐ|ΐβ ιιιιιηιιιιι ιι ΐΒΐιιΐβΐΗυ ιιιιιιιιιιιι ΐ|κ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚ1ΛΙΑ
  1 ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ
  Ξ
  | Είδών τσξΐδίου καί έζοχής
  Γυναικεϊες τσάντες, ζώνες, μπαοϋλα,
  πολοθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα ^
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν 2υν?ργεϊον επισκευήν:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠ1ΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ
  Ύποκατάστημα τού έν Αθήναις, εργοστασιον
  Πολυχρονιδη—Μπιζιώτη
  ιιιη «ε—
  ΗΪΝΙΙΐυΐΙΙΙΙΙ] ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 3ΙΗΙΙΗΐηί Ι9ΙΙ1ϋΗΙΙΗ ΠΙΙΙΠΙΙΐη ΗΙΙ1ΙΙΙΙ»!
  II
  »3ΒΙΙ91Β~ΙΝΪι1
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^__ι
  θά βρήτε δλα τα νέο μοντέλα σκ«λετ<5>ν.
  Πσρελάβαμε μηχσνήματα διά κατεργασίσν κρυστάλλων
  ΠρΙν προμηθ«υθτ]τε έπισκβφθτ)τε μσς.
  Τ
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Ή κ. Μερ. Λυδάκη :
  Ματζαπετάκη *·
  Έπανακάμψασα έξ Αθηνών
  καί πλουτΐσασα τό έργαστή ■
  ριόν της διά μηχανημάτων νι ■
  ωτάτου τόπου, εκτελεί άπά :
  σας τάς μικροβιολογικάς καί ■
  βιοχημικάς Ιζετάσιις είς
  τό ίργαστήριόν της «αρά
  πλατείαν Κορνάρου·
  ειιι·*«ε·εε·ιειε·ε
  Καθιστά γνωστόν ότι αναλαμβάνη διά των άεροπλά-
  νων τής Έταιρίας την μεταφοράν δεμάτων καδώς καί
  Ιμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Αθηνών είς Ηρά¬
  κλειον καί έ, Ηρακλείου είς Αθήνας.
  'Η μετχφορά των ταχίστη καί Ασφαλής, είνε επί πλέον
  ή συμφερωτέρα, καθότι είνε άπηλλαγμένη παντός έξόδο».
  Τα μκταφερόμενα διά των άεροπλάννν δέματα «-
  παλλάσσονται λιμενικοΰ φόρον.
  Ό σατανας καλ6γηρ__ξ1
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣ1ΡΟΗ
  139ον
  Ή Νατάσα θ' άργήσπ
  πανδρευθή!—λέγει ό Ρασπο
  τιν. Καί βυθΐζεται είς σιω
  πήν...
  Ή κόρη τού ομιλεί γιά τα
  μέλη τής τσαρικής οίκογενεί
  α^ μέ"τήν ιδίαν οίκειότητΓ
  μέ την οποίαν ομιλεί κσί
  πατέρσς της.
  Τάς μεγάλας δουπίσσα
  τάς φωνάζει μέ τό μικρά των
  δνομα., Των όιιιλεΐ είς τόν
  ένικόν. Την τσσρΐνα την προ
  σαγορεύει μαμα. Έχει τόσες
  φορές προσκληθή στά άνά
  κτορα, τόσες φορές έχει πάη
  μαζΐ μέ τόν πατέρα της... Ί
  6(ως στΐς άρχές πού εΤχαν
  Ελθη είς την Πετρούτιολιν,
  ό πατέρας της, αυτήν κα
  την άδελφή της, τίς έπαιρνι
  συχνά είς Τσάρκοε Σέλο
  Τότε ήσαν πιό μικρές. «'Ελδ
  τε νά παΐξετε μέ τόν Άλιό
  σα καί μέ τα κορίτσισ», τού
  έλεγε ..
  Στά έλαφρά τινάγματα τοθ
  άμαξιοΰ στίς λακκοθβες τοθ
  ίξοχικοθ δρόμου ό ΡασποΟ
  τιν άποσπαται άπό την βα
  θειά τού όνειροπόλησι.
  Καί καθώς τό άμάξι τόν
  μεταφέρει άλλη μιά φορά ε[
  τό Τσάρκοε Σέλο καί άφή
  νει τόν δρόμο πίσω τού, ό
  Ρασποϋτιν έχει βυθισθή σέ
  βαθειά όνειροπόλησι... Άνα
  λογίζετσι την πρώτη τού
  γνωριμία μέ την τσαρική ο
  κογένεια, την πρώτη τού επ
  σκέψιν είς τα άνάκτορα. Ά
  ναμετρδ τόν δρόμο πού διή
  νυσεν άπό τότε πού έφθασε
  είς την Πετρούπολιν ξυπόλη
  τος.
  Τί πρόοδος, τί εξέλιξις! Σή
  μερά είνε πανίσχυρος, οί φ
  λοι τού τόν τρέμουν, οί έχ
  θροί τού διακηρύσσουν πώς
  είνε ό άληθινός τσάρος, όλό
  κληοος ή Ρωσσσία ύφίστατα
  την επιρροήν τού .. Αότά θυ
  μδται, αύτά σκέπτεται 6 Ρα
  σποθτιν βυθισμένος είς γλυ
  κειάν όνειροπόλησιν. Άπό αύ
  την την όνειροπόλησιν τόν ά
  ποσττφ δλλη μιά φορά τό τί
  ναγμα τής άμάξης...
  (συνεχΐζετσι)
  ΚΟί ΙΊΩΠ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλείτερη καί.ώ-
  ραιότερη κινηματογρα
  φική δημιουργία, άφιε-
  ρωμένη στήν Άεροπο·
  ρία έπ' εύκαιρία των παγ
  κοσμίων προπαραβκβυών
  τοΰ πολέμου.
  ΤΟΥ 1ΥΤΚΟΥ
  ΜΕΤΟΠΟΥ
  "Ενα Ιργο μαχρυά άπβ
  τα συνηθισμένα ρβμάν-
  τζα. "Ενα θέαμα συγκλο-
  νιστικό. Μία δραματική
  ύπέθεσι. Μία κολβσοιαία
  κινηματογραφική παρα-
  γωγή, την οποίαν πρέπει
  νά δβϋν καί νά οκουδά-
  οβυν ολα τα κοινωνικά
  στρώμβτα.
  Πρωταγωνιατχΐ ό άοώγ-
  κριτβς ΕΡΡΟΛ—ΦΑΥΝ.
  Την Δευτέραν
  ΕΡΟΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΙΑ
  ΤήνΠέμητην: ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ
  ΤΟ ΙΝΟΡΟΟΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ Βέτρα ΒακτυλιΒιοΟ
  ρώματος κοκκίνου (φίρουσα λα
  ξίυμίνην κεφαλήν μέ μαλλιά κα·
  σαρά) μεταξύ ξενοδοχβίου «ΜΙ
  Ριγκινάκη, ταχυδρομείου.
  ορεΙο άεροπλάνων καί νη
  ς·.Δ«δομένου βτι «ρό
  «ΙκογινιιακοΟ κιιμηλΐ
  «αρακαλεΐται να την
  1ις^6 >Ρ«··ϊον τοθ κ.
  Π000181 ^"^«^ Ι»* »Ρ·
  τό ΟΙκοτροβεΙον
  Κοραής» ΙΓ
  μελίτης,
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθε τής τιόλε
  ως μας μεταβαίνων είς Ρέθυμνον
  έκ ΜοχοΟ ό κ. "Ιωάν. Παττουτσά.
  κης Γραμματεύς Είρηνοδικεΐου Ρε
  θόμνης.
  -Παρβηιθηαεΐ *«ό της χθέςέν
  τπ πόλει μας 6 *«1 τρ»·τίαν «αρα
  μείνας ·1ς Βιέννην χιιρουργος όρ
  θοπεδικός ΐατρός κ. Μ. Κάτοορης
  μέλος 'ής ίατρικης Έταιρείας;Βι
  έννης.
  ΓλΜΟΙ.—Είς Μέσα Λασήθι ίτέ
  λεσαν τούς γάμους των ό κ. Έμμ.
  "Ιω. Χρυσος καί ή δνΐς Έργ{νο
  Χριστοδουλάκη. Παράνυμφος πά
  οίστη δ κ. Στσϋρος Λαμποάκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - θβωρόθ
  μέν καθήκον μας δπως καί δημο
  σία ευχαριστήσωμεν θβρμότατα
  πάντας τούς παρακολουθήσαντας
  την κηδείαν καί ότιωσδήτΐοτε μι
  τασχόντας τοθ πένθους μας 6»1
  τώ θανάτφ της προσφιλβστάτης
  μας συζθγου, αδελφής καί θείας
  "Ελένης Έμμ. Παρλαμά
  ΟΙ εύχαριστοθντες
  Οικογένειαι Έμμ. Παρλκμά
  Οίκογένεια: Ιω. Κόντου.
  ***
  Γίιρω στήν πόλι.
  Μέ σύννεοα πορουσιάσθη χθές
  ό Σεπτεμβοιοί. Έξ «λλου καί τό
  μελτίμι κατά τάς πρωϊνάς ώρας
  υπήρξεν «σύνηθες.
  —Τό ττρδγμα έξητάζετο άπό
  τούς οίωνοοκότιους τί|ς πρωΐας
  καί άπω καιρικάς απόψεως.
  —'Αλλά καΐ ά«ό τής 5<λης τής ...διεθνοθς ή δποία κάθε άλλο πα· ρά ρώδινος διεφαΐνατο. —ΟΙ φιλοτελισταΐ ασφαλώς θά £χουν πληροφοοηθπ την απόφασιν τοθ άομοδϊου ύφυπουρνβίου. —Όπως άποσύρη ττ)ς κυκλοφο, ρΐας τ* γραμματόσπμα των εκΒο· σεων 1923 μέχρι τής τοθ 1934 —Τα όποΐα τό ^κοινόν θά δύνα¬ ται νά άνταλλάσσρ, έντός τοθ αρ¬ ξαμένου μέ τοιαϋτα έκ των (ν Ι¬ σχύϊ έκδόσεων. —Ό αφιχθείς ποοχθές γνωστάς καλλιτέχνης κ. Γ. Λυδάκης. —Πρόκειται ώς πληροφορούμε¬ θα νά συνβργασθή μετά τού Μη· τροπολΐτου κ. Τιμοθέου. —Διά την συμπλήρωσιν ττΐς εί· κονογρ~Φήσεως τοθ έν Αθήναις εκτυπουμένου ΙστορικοΟ συγγράμ· ματος αύτοθ διά την μονήν Άρκα* δΐου. —Τα σταούλια έξακολουθοθν νά £χουν την ευεργετικήν των καί είς την αγοράν μας καί είς τάς δδούς. —Όπου διαλαλοθνται συνεχώς άπό «λανοδίους καί πωλοθνται δ- σο— δσο —Άπό τούς τελευταΐους 8βν λβίπουν οΰΐε τα ροζακιά τα δποϊα ώς γνωστόν προτιμώνται Ιδιαιτέ¬ ρως άπό δλους τούς φΐλους τοθ σιαΦυλιοΟ. —Άπό χθές ήρχισεν ή συγκέν τρωσις των εκπαιδευτικήν λειτουρ γών οΐτινες καί επανερχονΐαι είς την πόλιν λόγςρ τής προσεχούς Α νάρξεως των μαθημάτων. —Όπωσδήποτβ δέν διετάχθη μέχρι τής στιγμής ή έναρξις των εγγράφων καί ή διαρκειά ι ών. —Έξ ΰΛλου ή κυρίως λειτουρ- γία των έχπαιδβυχηρίων ώς πλη¬ ροφορούμεθα ανεβλήθη μεχρι τής 15ης Σεπτεμβρίου. —Την παρελθούσαν Παρασκευ ήν είς τα Πεζά Πεδιάδος συνηντή θησαν είς φιλικόν άγωνα αί όμά δες Α καί Β «ΈθνικοΟ» Ήρακλεί ου μετά τής Ισχυράς ομάδος τοϋ «Άρεοος» Πεζών. —Τό άποτέλεσμα υπήρξε μετά πείσμονα άγώνα 5 τέρματα τοθ «ΈθνικοΟ» Ηρακλείου έναντι 3 τή? ομάδος τοΰ «Άριως». —Είς εκτέλεσιν τής αποφάσεως τοθ κ. 'Υφυπουργοΰ τής «'Λγορα νομίας τιερΐ ίφαρμογής ΙΟημέρου δλτίου τιμών τροφίμων». —Εδημοσιεύθη είς τάς Άθηαι κάς εφημερίδας τής 31ης ΑΟνού ότου τό δελτίον των τιμών τροφί μων άπα 1ης Σεπτεμβρίου. —ΠορΟ!μ*ιον δελτίον θά «·υντα χθη ώς γνωστόν παρα των κ. κ. Γε νίκων Αιοικητών και Μομαρχών διά τος περιφερείας των. —Παρά την Ριεθνή κατάστασιν ήτις ίξακολουθεϊ άκόμη νά είνε ζοφώδης καί τρομακική. —Ή έμπορική κίνησις συνβχίζε ται κατά τό μάλλον καί ήττον ζωηρ*. —Πάντως εί άμέσως ενδιαφε ρόμενοι ΙσχυρΙζονται δτι εφ' δσον ή παγκόσμιος κρίσις ίξακολουθεί θά εξακολουθή καί ή μετριότηΐ καί ή άοριστία τής έμπορΐιιής κι ήσεως καί αποδόσεως. —Πολύς κόσμος παρηκολούθησε την πρώτην τοθ άριστοτεχνικοθ ίργου «Ναυτόπουλο» είς τόν κι· νηματογοάφον Πουλακάκη. —Πρόκειται περΐ ίργου άΐό α μάλλον ένδιαφέροντα κυρίως διά τό... ντεμ.«ουτάρισμα στό Ή ράκλειο τής χαριτωμένης νίας στάρ» Τσέζυ Μάθιους. —Είς τόν «Άπόλλωνα» ίπΐσης ό συναρπαστικόν πολεμικόν ίρ· Όν: «ΆερομαχΙαι τοϋ ΔυτικοΟ μι ώπου» συγκιντρώνει πλήθος κό σμου. β Ρέπορτιρ ό οδβντίατρος Σταύρος Λογιάδης Ειδοποιεί την αξιότιμον ■■ λατβίαν τοο βτι επανήλθεν έκ τοθ ταξιδίου καί δέχεται 8 1)2 Ι 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2 μ. ΛΟΠΣΤΗΣ μέ πολυετή πείραν, όπηριτΑν νΟν ενταύθα παρά σο Ιαρφ "Εμπορικώ καΐ Βιομηχανικφ 3!κω, διαθέτων χρόνον, άναλαμ ίάνΐι την τήρησιν λογιστικβν ρι ΙλΙων έπιχειρήσεων πάσης οόσε ως. "Κπίσης Ινεργε! Ιλέγχους αί έκκαθαρΐσιις, ΠληροοορΙο» •«ρ' *-*'■ 201 » » » » » » Κρ 11ε«4νι« Λον ΙΙβρΙυιο' ΖιΐρίΧ") Βρξ Άλεξίνδ Λ „ τ·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ών είς οΥ,,
  Ιωάν. πΛ
  Λαοη·
  ις των ό κ
  )μεν
  στοθντες
  ου,.
  ουσιάσΒη
  αλλ
  καΐ
  ίατσσ
  η νά εΐν·
  γι έ#' «β
  " ριότηί
  πορι»Πί *'
  κολούΘησΐ
  τοτ£χνΐκο0
  [ς τόν «ι
  άκη. ,
  ρνου ά*°
  α κυρΐ»< ιβνης ν*ας •μ^,ί,' ιμον«* -7 Ι τής κυκλοφο ΐμα των ίκδό. ϊ τοθ 1934 'ΐνόν θά δύνο εντός τοθ ά* ι εκ των έν [ #ές γνωσΐό( νυδάκης. ληροφορο6μι>
  μετά τοθ Μη·
  έου.
  >ωσιν ττ)ς 6ϊ,
  έν Αθήναις
  κοθ σογγράμ.
  μονήν 'Λρκα·
  ίζακολουθοθν
  πκήν των χαΙ
  καΐ είς τάς
  ται συνεχως
  κωλοθνται δ·
  ιυταΐους ίέν
  κια τα οποΐα
  «αι Ιδιαΐτέ-
  φΐλους τοθ
  Εν ή συγκέν
  ικών λειτοιιρ
  ΐρχσνται είς
  προσεχούς ι
  ών.
  ν διετάχθη
  Εναρξις των
  κίΐά των.
  'ως λειτουρ-
  ΰν ώς ΐλη·
  1 μ*ΧΡΐ τίϊ
  Παρασκευ
  5ος συνηντή
  3να αί όμά
  Ι» Ήρακλεΐ
  ομάδος τού
  πηρζε μετ*
  έρματα τού
  ι ίναΛΐ 3
  άς,
  αποφάσεως
  ί}ς «Άγορα
  ις ΙΟημίρο"
  :άς 'Α8ηναί
  1ης ύ)
  μ ώ ν
  >[ου.
  βν κ. κ, Γ£
  Μομαρχ«ν
  όν.
  Οικονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » έξαιρετιχαΐ
  » α
  » 6'
  » γ'
  » δ'
  » ε'
  Καραμπουζές
  ΪΑΧΤΑΣ α', 6'
  » 6'. γ'
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζαχί
  Καρπούζια
  Ιΐεπόνια
  18.
  δρ. 16 —17.
  » 14 50—15
  » 12.50—13
  ΐΣίτος
  _ Ι Κριθή
  Βίώμη
  0ίνοι μίστατον
  Ε
  11.
  9.
  5
  5.
  4-
  —11
  —10
  — 7.
  — 5
  4
  »
  »
  »
  δρχ.
  »
  4 —
  2 50 3
  3.50—4
  2 —3
  4 —6
  50
  50
  50
  50
  50
  40
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Αευχοί
  Πράσινοι
  α
  6'
  γ'
  α'
  6'
  ι'
  Μέταξα κατ' έχον »
  Άλαβδανος »
  Κουκούλια »
  8.50
  4.50
  5.—
  26. —28.-
  24.50
  22.-
  21.—
  20.—
  18 —
  17—
  16 -
  400.—425.
  100 —
  120 —130.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα Τόρκτ;
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοκχολμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ■Αγορά
  546 —
  124 60
  3 12
  28 15
  66 50
  29.80
  4.22
  560.—
  Πώλησις
  550 —
  125.60
  3 16
  28 45
  67 20
  30 05
  4.26
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.— 48.—
  Κοηεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλδναν
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδατιίστη
  Βελιγράδιον
  Κωνστ)νουπολις
  Βαρσοβία
  Έλσινκφόρς
  Κόβνο
  24 35
  3 12
  6 13
  3 98
  28 20
  4.24
  23 46
  2.92
  96 80
  21 12
  2 60
  22—.
  24 55
  3 16
  6.19
  4 02
  28.45
  4 28
  23.95
  2 95
  97 80
  2132
  2 65
  22 50
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι' έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άιτό δλα δι* δλους.
  Η ΓΗ ΟΛΟΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ
  Γ.
  Τελευταίως ή έττιστήμη ανεκά¬
  λυψεν Ινα μέσον πού την διαφιο
  τίζιι περΐ των μεγάλων μεταδο-
  λων των κλιματολογικών συνθη¬
  κην επί τοθ πλανήτου μας δι*
  δλην την περίοδον των τελευ-
  ταίιον τεσσίρων χιλιάδων έ των.
  Ή φύσις διετήρησε ττισΐά την
  ά θ
  χατά τάς οποίας εί πολιτικοί
  παγώνες είχαν φθάσχ] 1«>ς την
  Μάλλαις Ιεραπέτρας
  ένα κομμάτι Ελβετίας.
  ΜΑΛΛΑΙΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αδ
  γουοτος (ανταποχριτοθ μας). —
  Ηρέπει νδρθη χανείς έδώ σΐίς Μίλ
  λα:ς γιά να νοιώση δλο τό μέγα
  λεΐο χ*ί τον πλοθτο τή; Κρητι
  Τ6
  δργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί ΆΘλιοι
  ανάμνησιν των χαιριχών
  των διαφόρων έιών είς τά στρώ
  ϊλιλ πού σχηματίζει χάθε χρόνον
  6 φλοιίς των δένδριον. Έ έτησία
  ανάπτυξις των δένδρων πού έκ-
  δηλώνεται δια τοθ μήχους τοθ
  στρώματος τοθ φλοιοθ, ϋξαρτά"-
  ται άπό τάς άτμοσφαιρικβς συν¬
  θήκας χάθε έτους. Παρατηροθν
  τε; τού; χορμοϋς των δένδριον
  είς τό δάαος οί έπιστήμονες είνε
  σήμερον είς θέσιν νά γνωρί
  ζουν τίς καιρικάς συνθή'ος ενός
  εκάστου έχ των έτών πού πέρα¬
  σαν. Άπό τά σΐρώματα τοθ φλοι
  οθ των περιφήμων αίιονοβίων χαί
  γιγαντιαίων δίνδρων τής Καλλι-
  φορνίοτς, οί έμισιήμονες μποροθν,
  ώσάν νά είχαν μπροστά των βι
  βλία, νά διοβάζουν τάς άτμοσφαι-
  ριχάς συνθήκας των τελευταίαν
  τεσαάριον χιλιάδων έτών! Κατά
  την νεανιχήν ηλικίαν των δί/δρων
  αυτών, την εποχήν περίπου πού
  οί Αίγύπτιει ίκτισαν τάς πυρα·
  μίδας των, τό χλίμα τοθ πλάνη-
  τού μας ήταν βροχερώτερον ά¬
  πό δ,τι είνε σήμερον. Τί συνά-
  γεται έξ αύτοθ, 'Η έπιστημονι-
  Τουλάχιστον επήρατε άπό χαμαΐ έκεΐνο τό πεν
  τόφρσγκον, Ξεύρω πώς 6έν είσθε τιλούσιος. Δέν έ
  στοχάοθηκα νά σάς είπω νά τό πάρετε. 7Ητο τό
  σον ώροΐος ήλιος! δέν εΐχε κρύο κσθόλου. Θυμασθε
  κύριε Μάριε, Άχ! έγώ τώρα εΤμαι εϋτυχής, Ό-
  λοι έδώ θ' αποθάνωμεν.
  Ό Μάριος παρετήρει την αθλίαν κόρην μετά βα
  θυτάτου οΓκτου. Τό ο Γμα έτρεχεν αδιακόπως άπ'
  αυτής.
  —Άχ! άνέκραξεν ή ΈπονΙνη" νά, πάλιν έρχε¬
  ται ή λιποθυμία. Χάνομαι άπό τούς πόνους, χάνο
  μαι!
  Καΐ λοβοθσα τό έττανωφόριόν της τό ίδακνε τα
  νύουσα τούς πόδας της επί τοθ λιθοστρώτου τής
  όοοθ.
  Κατ' εκείνην ιήν στιγμήν άντήχησεν είς τό όδό
  Φραγμα ή φωνή άλεκτορι&Ιου, τοθ μικροθ Γα-
  βρια.
  Είχεν άνα^ΐ τό παιδΐον επί μιάς τραπέζης,
  ίνα γεμίση τό μακρόν τυφέκιον, καΐ συγχρόνως έ
  μελπε φαιόρ£ς £ν άσμάτιον κατ' εκείνον τον καιρόν
  δημοτικώτατον.
  Σάν βλέπ' ό χωροφύλακας έμπρός τόν Λσφαγέτη,
  Κράζει των άλλων των παιδιών
  «Φευγιό, μωρέ παιδία, φευγιό!»
  Ή ΈπονΙνη ηγέρθη ολίγον, έδωσεν ακρόασιν καΐ
  έτιειτα' έψ θύρισεν.
  —ΈκΕϊνος εΤνε. εΐπε.
  ΚαΙ πρός τόν ΜΛριον στραφεΐαα.
  —Είνε ίκεϊ 6 άδελφός μου, προσέθεσε. Δέν θε
  λω νά μέ Ιδβ. Θά μέ μαλλώση·
  Ό άδελφός σου! ηρώτησεν ό Μάριος, ένθυμη
  θείς καΐ έν τβπικρ'σ της καρδίας τού τα χρέη, ά
  τίνα 6 πατήρ τού τώ έκληροδότησε πρός τούς Θε
  ναρδιέρους" ποίος είνε ό αδελφάς σευ,
  —Αύτός ό μικράς δπου τρογφδεΐ.
  Αύτάς; αύτός;
  —ΝαΙ.
  Ό Μάριος έκαμε τίνα κίνησιν.
  —"Ω! είπεν ή ΈπονΙνη. μή φύγετε! τώρατ τέλει
  ώνω γρήγορα.
  Πραγματικώς ή φωνή της διεκόπτετο υπό των
  λυγμών τοθ θανάτου' έττλησΐαζεν δσον πλέον ήδύ
  νατο τό πρόσωπον της ττρος τό τοΰ ΜαρΙου.
  —Άκούσατε, ιφ λέγει. Κρατώ επάνω μου ίνα
  γράμμα διά οάς. Ίό κρατώ άπό χθές. ΜοΟ είπαν
  νά τό δώσω είς τό ταχυδρομεΓο, άλλά τό έφύ
  λαξα.
  Δέν ήθελα νά τό λάβετε. Άλλά θά μέ έχθρεύε
  σθε Τσως δταν μετ* ολίγον συναπαντηθοθμεν πάλιν
  έκεΐ' επειδή αί ψυχαί συναπαντώνται μετά θάνα¬
  τον, δέν είνε άλήθεια, "Ιδού, λάβετε τό γράμμα
  σας.
  (συνεχ(ζεται)
  χή έρευνα >ατά τα τιλευταΐοι
  Ιτη
  αμα
  κατέληξεν είς τό συμπίρα
  βτι αί παγετώϊεις εποχαί
  Δκτιχήν Ευρώπην, έχουν ώς σιι· χίίί φύσεως. Πρέπει νά τάξει δέ
  νέπειαν χαμηλοτέρας θερμοκρασί ψ^ ι^ς τ^ Κροδστα χαί την Πρί
  άς, άλλ'ίδ'ως μεγάλην υγρασί- νβ ή η^χ προς Τά Βιαννίτίχα,
  αν ΚαΙ μέ την δΐαπίστωσΐν αύ ν£ Π|ράαη μίοχ άπό τό δάσο; πού
  την συμπίπτουν οί άποδείξεις των οχ^ματίζοιιν οί αίω*όβ[οι πρΐνοι
  τό
  στρωμάτων τοθ φλοιίθ των δέν
  δρων τής Καλλιφόρνια;. Έξ αύ
  των, ίπω; εϊπαμεν άποϊεικνύε
  ταΐ βτι χατά την νεανιχήν ήλι
  χίαν των δένδρων αυτών—δέν εί
  χε ?έ τότι άκόμη περάση πολύς
  καιρός άπό τή; τελευταίας πά
  γΐτώδους έποχης—τώ χλΐμα ήταν
  ψκχρότερον χαί 6γρότερον. Έ
  κτοτε ηλαττώθη τό ψθχος χαί ή
  ύγρασία
  Έ μεταβολή βμως αυτή φ%1νκ
  ται ήδη νά έφθασεν είς σημείον
  στάσιμον. Σημαίνει τοθτο μίαν
  αποφασιστικήν χαμπήν διά
  χλίμα τοθ πλανήτου μαζ; θά
  να/ίνη,ϊ τό χλίμα τή; νίίς ψυ
  χρότερον χαί υγρότερον; Δέν μπο
  ροθμε νά τό ξεύρωμΐ. "Ισω; ή
  σημερινή κατάστασις νά είνε ά
  πλώ; Ινχ βραχύ διάλειμμα, κατό
  πιν τοθ όποίου ή μεταβάλη τοθ
  χλίματος τή; γ*)ς θά συνεχισθή
  πρός την ιδίαν κατεύθυνσιν, πρός
  τό ξηρότερον δηλαδή, Γσω; χατά
  τάς προσεχεΐς χΐλιετηρίδα; τό
  χλίμα χαταστξ πάλιν ψυχρότε
  ρον χά Ι δγρέτερον, έξελισσόμε
  νόν πρός μίαν νέαν παγετώδτ] έ
  ποχήν. Έν πάσφ περιπτώσει ή
  μεταβολή τοθ κλίματος συντελεί
  ται τόσον άργά, ώστε ίϋτ,ε δι' ή
  μάς, ιυτε διά τού; ίγγόνου; μας
  θά είνε ίχδηλος.
  χαί τά πελώρια πεθκα γιά νά
  συλλάβη το 8?αμα τής ωραιοτέρας
  χαί μεγαλοπρεπεστέρα; εικόνος.
  ΧωρΙς άντίρρησι. τά,^δάαη αυτά
  θά τα ίζήλευι χαί οιαδήποτε χώρα
  τοθ Βορρί Μένουν βμω; άγνωσια
  στόν πολύ χίσμο, άπρίσιτα έντε
  λω;, άνεχμετάλλευτα άπό τουρι-
  στιχής απόψεως.
  ΚαΙ £μα>; τό βάσος αύτό που έκ
  τείνιται στίς νοτιοανατολιχές χλι
  τύες τή; Δίκτης καΐ φθά/ει εί;
  τίς Μάλλαις θά μποροθσε ν9 άπο
  τελέση ίνα θαυμάσιο τόπο χατα
  αχηνώσιως τό χ^λοχαΐρι, ένα περί
  φημο μέρος χειμερινών έκίρομών,
  χιονοδρομιών χαί δημιοκργίας σα
  νατορίων χαί άλλων ίδρυιιά(ων.
  Καί ϋπάρχει ελπίς δτι δλα αύΐά
  γίνουν συν τώ χρίνφ, δταν χά
  τασχ«υασθ·5 χαί άμαξιτή όδό; χαί
  ίξησφαλισθη' συγκοινωνί* δι' αύ
  τοκινήτων,
  Όπωσδήποτε 2μω; οί Μάλλαι;
  έχουν καί τώρα χίνηαιν άξιόλο
  γον χαί συγκεντρώνουν ξένου; άρ·
  ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
  ΑΟΗΝΩΝ
  Διευθύνεται υπό τού ουμπολίτου μ»ς κ. Γεωργ.
  Δασκαλάκη.
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά τήνχαβαριότπτα, δια την τάξιν
  τ·υ, διά την αχραν περιποίησιν τής ύπηρκοία; τού.
  Τά φαγητά Τ·Μ πβρβσχευάζονται μέ άα
  αηάνιχ ολιηά.
  χετού;. Πρέπει άλλωστε νά σημιι
  ωθή δτι παρ' δλον πού ώρΐακον
  τχι άπομονωιιένΐ; άπό τόν ίλλον
  χέσμον, άπρόσιτες αχεδόν, στήν
  πλαγιά αύτοθ τοθ ίεροθ βουναθ
  πού έκπλήοσει μέ την μεγαλοπρε¬
  πεία τού χαί γοητιύει μί τά θέλ
  γητρά τού, είνε μιά άπό τίς πλέ
  όν ίξελιγμένε; χωμοπόλει;. Οί
  Μάλλαι; έχοιιν ώραΐα οίχήματα,
  ώραίϊ χαΰχράι χίντρα χαί επί
  πλέον τρέφΐμα ίφθονα καί φροθτα
  έκλΐχτά. "Εισί ή διαμονή διά τόν
  ξένον είνε χαί ά'νετος χαί εύχάρι
  στος χχί οικονομικήν "Επειτα οί
  Μαλλιώτες είνε άνθρωττοι πολ«ι
  σμίνοι, π?όσχαροι, φιλόξενοι χαί
  φιλοπρόοδοι δσον χαί φίλεργοι.
  Δείγμα τής προοδιυτικότητος άλ
  λά χαί τής έργατικόΐητό; των
  είνε τό θαυμάσιον συνεταιριχόν
  ίλαιουργΐίον πού εδημιούργησαν
  χαί είνε άπό τά καλυτέρα τής
  Κρήτης.
  Άλλ' είπομεν: Οί Μάλλαις δ-
  πω; χαί δλα τά πέριξ θ' άποχτή
  σουν νέαν ζωήν χαί νέαν κίνησιν
  χαί μεγαλυτέραν εξέλιξιν δ τα ν
  άποχτήσουν μόνιμον, τακτικήν χαί
  ά'νετον δι' αϋτοχινήτου συγχοινω
  νίαν Καί έλπίζεται δτι ταχέως
  θ' άποχτήσουν χαί αύτό τό μέγα
  άγαθόν. Τό ενδιαφέρον τοθ σημε
  ρινοθ χράτου; διά την δλοχλήρω
  σιν τοθ όδιχοθ διχτύου είνε άρχΐ
  τή περί τούτου εγγύησις.
  —■Πρόσκλησις.
  Προαχαλοΰνται αΊταντες οί ΰ
  ποβαλλοντες αίτποεΐί άμοξοχαρ
  ραγωγΐϊς όπως προσέλθωσι την
  15ην Σίπτβμβρίου έ. έτους ημέ
  ραν Παρασκίυην καί ώραν 10
  π, μ. ενώπιον της αρμοδίας επι
  τροπής πρός εξέτασιν ήτις θέλει
  συνεδριάσει έν τω καταστήματι
  τού Αστυνομικον» Γμήμητος Ήρα
  κλεΐου- 'Επίσπς εΐίοΐΐβιοΰνται
  διά τελευταίαν φοράν ο! μή ί>
  ποβαλόντες αίτήσβις μεχρι σπ
  μβρον 6πως απβύσωσι καΐ ύιτο
  βνλωσι τοιαύτοτς μεχρι τής 14ης
  ίβπκμβρίου έ έτους.
  Έν Ηρακλείω τό 30 Αΰγού
  ότου 1939.
  Ό Άστυνόμβς Ηρακλείου
  Λαζβράτος 'Αθανάσιος
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ανακοινοί δτι:
  Κατόπιν τής ότι1 άριθμ. 123
  έ. έ. αποφάσεως τοθ Δημοτι-
  κοθ Συμβουλίου Ηρακλείου έ
  τροποποιηθή τό ίσχθον ρυμο
  τομικόν σχέδιον τής πόλεως
  έν τί) πλατε'α Καλλεργών καί
  έν τφ ύπ' άριθμ. 220 τετρα-
  γώνφ έναντι 33 καί Ιστω πρός
  ννώσιν των ενδιαφερομένων
  ίνα υποβάλωσιν ημίν τάς τυ¬
  χόν ένστάσεις των έντός 15
  θημέρου άπό σήμερον.
  Έν Ηρακλείω τρ 1η Σεπτεμ
  βρίου 1939.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΙΑΤΡ02
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου της Λυωνος.
  Επί έπταετίαν σηουδάοας έν Λυδνα χαί Παρισίους, δί·
  χιτκι «Ις τό νέον ιατρείον κ», οδος Αβέρωφ
  (αυνοιχίαν Βαλιδέ Τζαμί) ίναντι άρτβποΐίΐου ΆΟανκσίο»
  Σφακιανάκη: 9-12 π. μ. χαΐ 4—7 μ. μ.
  Τας Κυριακάς τοθς απόρους οαιριάν. Ά(5. τηλ. 6-63
  ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
  συγκεντρώνει λόγφ τής προνομιούχου τού
  σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας
  καλυτέρα πελατεία.
  Ή δροσά τού εΤνε μοναδική.
  Ή περιποίησις τού άφθαστος.
  Σ
  θέ¬
  την
  ΑΙΕΟΝιΊΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  XIV
  πβρίοδος 10 Σεπταμ-
  βρίου Γ θκτωβρίου 1939.
  Δηλώσατε συμμετοχήν
  επισκεφθήτε την.
  Άποτϊλεϊ την σπουδαιοτί-
  ραν κατ' έτος επίδειξιν καί
  άποτελεοματιχπν διαφήμισιν
  των προΐόνΤΝν της χώρας
  μας.
  Συντελεί είς την υπο καλ
  λιτέρους όρβυς τοπβθετηαιν
  καΐ διαθΕβΙντωνβίςτο βσωτβρι
  χον χαί έ{ωτϊριχβν.
  ΈμφκνίζΈΐ την |ένην πά
  ραγωγην βίς τάς καλλιτέρας
  ποιότητος καί τιμάς καί δι·
  ϊυκολυνϊΐ τόν παραλληλιομόν
  τνν μέ την παραγωγήν τού
  τόπου μας.
  Χορηγεΐ ετησίως βραβεΐα
  χαί ϊπαθλα βίς τας Βιομηχανί
  άς καί πηραγωγούς.
  Μεγάλαι έκπτώσεις ναύ
  λων διά τούς επισκέπτας
  καί μεταφβρβς έκθεμά-
  των.
  Πληροφορίαι είς τάς Τοπι
  κάς ΈπιτροπαςβΙς τας εδρας
  των Νβμών τβΰ Κρατους καί
  τα κατά τόπους Πρακτορβϊα.
  —Αί έξετάσεις των μαθητών
  των ϊδιωτικών.
  Την προσέχη Δευτέραν ένώιτι·
  όν των έξ εκπαιδευτικήν λβιτουρ·
  γών επιτροπών άρχίζουν αί χατα
  ταχτηριοι έξίτάσεις των μαθητών
  των ϊδιωτικών σχολείων καί των
  κατ' Ιδίαν ίιΰβχθέντων. ΑΙ έξε
  τάσεις θά περατωθοΰν έντός τοΰ
  πρώτου δεκαημέρου τβΰ £βπτεμ·
  βρίου Κατά τό δεύτερον δεκαή¬
  μερον τοΰ !δίου μηνός θά διεξα
  χθοΰν καί αί ένώπιβν",τών αρμο¬
  δίων επιτροπών άπολυτΐΊριοι έξε-
  τάσίΐς των (διωτικών σχολείων
  κα· των κατ' οίκον διδαχθίντων,
  ώς έπίαης καί έκβίνων έκ
  των μαθητών της αυτής κατη·
  γορίας, οΐτινες μετααχοντες βίς
  παρομοίας έξετάσβις κατά τόν
  παρελθόντα Ιούλιον, έκρίβηβαν
  μτεξΕταβτέοι καί παρεκίμφθησαν
  βίς συμπληρωματικήν εξέτασιν
  δια τβν Σεπτέμβριον.
  —'Αγορά σιτόρου σίτου.
  Λόγω άνβπαρκείας σπέρου
  σίτου Μβντάνα πρός κάλυψιν
  των άναγκών τής χώρας, άπβφα
  βίβθη έπως τα κέντρα σποροπα
  ρχγωγής παραλαμβκνουν με τι
  μην δρ. 8 70 κατ' οκάν καί έχβί
  νους τούς απόρους, οί όποϊβι πά
  ρουαιάζουν μβρικά έλαττώματα,
  είνε βμως οπωσδήποτβ καταλλη
  λοι δια σποραν Ή κατά τόν
  ανωτέρω τρόπον ρύθμισις τοδ ζή
  τιίματος τούτου υπό τοΰ υπουρ
  γείου τής Γεωργίας προβλεπτται
  ότι θά αποβή είς όφελος καί των
  παραγωγήν, οί όποΐοι μετά την
  άπόΒριψιντΝν κατεχομένων παρ'
  αυτών ποαοτήτων τοιούτου σπό
  ρου ηβαν ύποχρεωμίνοι νά τόν
  παραδ»σουνΊ είς την ΚΕΠΕ£ μέ
  την τιμήν τοΰ άλβυροποιησίμου
  σίτου.
  —Αί προαγωγαι των δημοδι-
  δασκάλνν.
  Ό ϋφυπουργός τής Παιδίίας
  χ. Ν. ·£ηεντζας απηύθυνε πρός
  τούς νομάρχας τοΰ Κράτβυς έν
  κύκλιον άφβρνσαν τάς προαγΜ
  V—
  $ των ύημοδιδαβχαλνν. Δι' αύ
  τής όρίζεται ότι δυνάμει βχβτι
  κης έγκριτικής άποφάοεως τοδ
  ύπουργείου θικονομικών οί νο
  μαρχαι πρέπει νά προβούν, επί
  τά βάσει,, τ&ν προτάσβων των
  έποπτιχών ουμβουλίων περί προ
  αγωγης των λειτουργών τής βτοι
  χεΐΝδους έκπαιύβύσϊως τού μπ
  νός Ίουνίου έ. β. μεχρι καί τής
  5ης κατηγορίας, είς την έκδοσιν
  καί αποστολήν είς τό Εθνικόν
  Τυπογραφείον των αρμοδίων πρα
  ξεων έκτελισεΜς Των πρβτάσεων
  τούτων.
  —Διανυκτερεύοντα φκρμα-
  κεία.
  Σήμερον 2«ν Χβπτεμβρίου θά
  διανυητερεύοουν τα φαρμακεΐα
  Ιωάννου Λογιάδου καί £ωκρα·
  τους ΧανΐΝτακη.
  ΑΓΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην
  κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο
  δίλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας
  χρήσεως χαί μέ άδειαν χυχλοφο
  ρίας ίσχύουσαν, πωλεΐται. Πλη
  ροφορίαι παρά τί 'Εταιρία Πο-
  Αοχρονίδτ)ς χαί Φύλ
  ΕΓΚΑΙΡΙΑ
  ΠωλεΙται χαινουργής χαλτσο
  μηχανή είς αρίστην χαταατασιν
  μαρχας Έλβετιχής Ντουκιέ είς
  τό ήμισυ τής άξίας της χαί μέ
  ίκμΛθησιν οωρεαν. Οληροφορίαι
  χαθ' εκάστην παρά τώ χ. Ανδρ.
  ίΐαπαδάχη καφεπώλη ίναντι πά
  λαιών Φαράδιχων (όδός 1866).
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δόο οΙκίαι χείμε
  ναι είς τΰ Προάστειον Πόρος ι(ς
  τιμάς εύκαιρΐας.
  Πληροφορίαι καρά τψ κ. Ία.
  Στυλιανάκη Φωτογραοείον Χαλο
  γερΐδου ΠλατεΙα Αγ. Μηνα,
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  2 ΣεπτεμβρΙοο 1939
  Ε ΑΓΓΛΙΑ ΚΔΙΗ ΓΑΑΑΙΔ ΕΚΗΡΥ
  Ξ
  Ε ΑΓΓΛΙΑ
  ΕΥΘΥΖ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ
  ΣΥΝΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΒΟΥΛΑΙ
  ΤΑ ΑΙΛΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ!
  ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σε-
  πτεμβρίου (ίδ. ύπηρεσία).
  —ΊΙ είδησις τής γερμανι
  κης είσβολής είς Πολωνί¬
  αν γνωσθείσα ενταύθα δι*
  έχτάκτων έκδόσεων των ε¬
  φημερίδων καί ραδιοφωνι-
  κών έκπομπών, προεκάλε
  «εν όδυνηραν εντύπωσιν
  καί ζωηράν αγανάκτησιν.
  Τό υπουργικόν συμβού¬
  λιον συνήλθεν άμέσως έκ-
  τά«τως υπό την προεορεί-
  αν τού κ. Λεμπρέν καί ε¬
  ψήφισε κατ' είσήγησιν τού
  *. Νταλαντιέ τα κάτωθι
  διατάγματα:
  1) Την κήρυξιν γενιχής
  έπιατρατεύσεως είς Γαλ¬
  λίαν, Άλγερίαν καί όλα
  τα υπό γαλλικήν κατοχήν
  έδάφη (κτήσεις καί άποι·
  χ£ας) χαί έφ' όλων των δυ
  νάμεων καί ϋπλων, ξηράς,
  θαλάσσης καί αέρος.
  2) Την εφαρμογήν τού
  στρατιωτικού νόμου είς
  89 διαμερίσματα τής
  Γαλλίας χαί τής Άλγερί-
  ας κχΐ
  3) Την σύγκλησιν δι»
  αύριον των νομοθετικόν
  αωμάτων, Βουλής χαί Γε
  ρουσίας, διά την λήψιν ά-
  ποφάαεων πρός άντιμετώ
  πισιν τής καταστάσεως.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σ)βρίου.— Μετα τό πέρας τού
  πρωϊνού ύπουργιχού συμβουλίου ό κ. Νϊαλαντιέ
  συνειργάσθη επί μακρόν μετά τού στρατάρχου Γ*-·
  μελέν. Ό ύπουργός των Ναυτικών κ. Καμπενκύ έσχε
  πολύωρον συνεργασίαν μ«.τά τοΰ ναυάοχου άρχηγοΰ
  τού Γαλλικού στόλου κ. Νταρλάν. Ό κ. Μποννέ
  εδέχθη είς συνομιλίαν τού; πρεσβευτάς ' Αγγλίας,
  Ήνωμένων Πολιτειών καί Πορτογαλλίας.
  II
  ΕΠΙΣΤΡΑΪΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Σ)βρίου {ιδιαιτέρα ύπηρε·
  σία τής «'ανορθώσεως»),—Ή είδησις τής έπιδρο-
  μής τού Γερμανικόν στρατοΰ κατά τής Πολωνίας,
  χωρίς μάλιστα την επίσημον κήρυξιν πολέμου, γνω¬
  σθείσα ένταθθ* εδημιούργησεν άλγεινήν εντύπωσιν έ¬
  σχεν δέ ισχυράν απήχησιν. '*Ι απάντησις τής Μ.
  Βρεττανίας είς τό Γερμανικόν πραξιχόπημ* ύπήρ-
  ξεν άμεσος. Ό Βασιλεύς Γεώργιος προήδρευσε την
  πρωΐαν μυστιχής ύπουργικής συσκέψεως ή όποία
  διήρκεσε 12 λεπτά τής ώρας. Κατά την σύσκε¬
  ψιν αύτην ό Βασιλεύς υπέγραψε τα διατάγματα γε-
  νικής έπιστρατεύσεως καί κινητοποιήσεως των ηο-
  λεμικών δυνάμεως αέρος, ξηράς κ»1 θαλάσσης."Απε¬
  φασίσθη έπίσης ή έχταχτος σύγκληαις των Βουλών,
  Κοινοτήτων καί Λορδων, διά την 18ην ώραν τής
  σήμερον. Μετα τό πέρας τής συσκέψεως ό χ. Τσάμ¬
  περλαιν συνειργάσθη ιδιαιτέρως χαί επί μακρόν
  μετά τού λόρδου Χάλιφαξ. Κατόπιν ό ^γγς
  ποωθυπουργός εδέχθη τό* Γερμ.*νον πρεσβευτήν με¬
  τα τού όποίου συνωμίλησεν επι μακρον.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Σ)6ρίου (ίδ. ύπηρεσία)__·ε~
  κυβέρνησις ένημέρωσε άπό τής πρω?ας τόν πρόε¬
  δρον των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ επί
  τής έν Έύρώπη καταστάσεως τής δημιουργηθείσης
  μετά την άπρόκλητον επίθεσιν τοθ» Γερμαν(χοα βτραι.
  τού κατά τής Πολωνίας χαί τούς βομβαροΊσμούς
  άνοχυρώτων Πολωνικών πόλεων υπό Γερμανικήν
  άεροπλάνων. Μόλις έλαβε γνώσιν των γεγονότων
  αυτών ό κ. Ρούσβελτ ή πρώτη ενεργεια τού ύπήρ·
  ξεν, ως αγγέλλεται έξ Ούασιγκτώνος, νά δώση πληρο
  φορίας καί όδηγίας είς τόν ναύαρχον αρχηγόν τοθ
  στόλου τοΰ Άτλαντικοΰ. Έν συνεχεία ό χ. ΡοΟ-
  σβελτ απηύθυνεν έκκλησιν πρό; την Αγγλίαν καί
  Γαλλίαν ν' άποφύγουν τόν βομβαροισμόν άνοχυρώ·
  των πόλεων καί την εξολόθρευσιν αμάχου πληθυ-
  σμού εν περιπτώσει πολέμου. Ό κ. Μποννέ, άπήν
  τησεν είς την έκκλησιν »ύτή«, καθώς άναφέρουν τη
  λεγραφήματα έκ Παρισίων, διά τού πρεσβευτού των
  Ήνωμένων Πολιτειών κατά την πρωϊνήν συνίντη
  σίν των, υπό πνεύμα εύνοϊκόν.
  ΩΩΣ ΙΗΗΓΓΕΙΑΙΝ, ΤΑ Ε,Ξ ΑΘΗΝΩΝ
  τηλεγραφηματα μας
  τα πολεμικά γεγονότα.
  Σφοδράς βομβαρδισμός Βαρσοβίσς
  Κρακοβίας καΐ άλλων πόλεων.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΣεπτεμβρΙου
  (τοθ άνταποκριτοθ μας) — Τα
  γεγονότα έξειλίχθησαν ρα
  γδαίως άπό τος πρώτας πρωϊ
  νος ώρας τής σήμερον.
  Ό τΐρόεδρος τής Γερουσίας
  τοθ Δάντσιγκ ίθνικοσοσιαλι-
  στής Φόρστερ, έκήρυξε την 6
  ν«σιν τής ελευθέρας πόλεως
  μετώ τοθ Ράϊχ. Την ένωσιν
  ταύτην ό Χΐτλερ απεδέχθη άμέ
  σως.
  Πρός τόν Γερμανικόν στρα
  τόν εξεδόθη ακολούθως δια
  ταγή τοθ Φύριρ τονίζουσα δ
  τι λόγω τής στάσεως τής Πό
  λωνΐας, άναγκάζεται νά ά
  παντήση είς την βίαν διά τής
  βΐσς. Ό Γερμανικός στρα
  τος καλείται δια τής Ιδίας δια
  ταγί|ς, νά πολεμήσρ. μέ 6σον
  τό δυνατόν μεγαλυτέραν έ
  νεργητικότητα.
  Συγκαλέσας είτα τδ Ράϊχ
  σταγ ό Χΐτλερ εξεφώνησεν Ι
  στορικόν λόγον άναφερθείς
  είς τα προηγηθέντα τής ένώ
  σεως τοΟ Δάντσιγκ καί τος
  αφορμάς αΐτινες επέβαλλον
  την άμεσον δρασιν ούτοθ.
  Την αύγήν χθές ό Γβρμανι
  κός στόλος ήρχισεν άποκλεΐ
  ών τόν μεγάλον Πολωνικον
  λιμένα τής Γδύνιας ένώ Γερ
  μονικά στρατεύματα έπετέ
  θησαν εναντίον των Πολω
  νων είς τα σύνορα^τής Άνω
  ΣιλεσΙας.
  Ή κήρυξις τοθ πολέμου ε¬
  ναντίον τής Πολωνίας υπό
  τής ΓερμανΙας, γνωσθείσα έν
  Γαλλία, προε*άλεσεν άμέ
  σως ίπισήμους δηλώσεις είς
  άς έτονΐζετο δτι ή κστάστσ
  σις όδηγεΐ είς την άμεσον λή
  ψιν στρατιωτικών μέτρων πά
  ροχής βοηθείας άπό μέρους
  τής Γαλλίας πρός την Πολω
  νΐαν. Τάς δηλώσεις ταύτας
  επηκολούθησεν ή εκδοσις τοθ
  διαιάγματος διά τοθ όποίου
  εκηρύχθη γενική έπιστοάτευ
  σις είς την Γαλλίαν κοΐ τάς
  άποικΐας της.
  Έν ιφ μεταξΰ τηλεγραφή
  ματα έκ τοθ θεάτρου τοθ πό
  λέμου άνήγγειλαν ότι ήρχισε
  ό βομβατρδισμός υπό γερμανι
  κων άεροπλάνων των πολω
  νίκων πόλεων Ιδίως τής Γδύ
  νιας, τής Κρακοβ.ας, τή"ς Βίλ
  νας, τοθ Γκρόντνο. Έπίσης
  έβομβατρδίσθη υπό των Γερμα
  νών καί ή ΒαρσοβΙα.
  Άλλαι πληροφορίαι μετέ
  δωκαν δ ΐι ό Γερμανικός στρα
  τος επετέθη έκ των κυρίων
  σημε'ων των Γερμανικών συ
  νόρων πρός την Πολωνίαν
  καί έκ τής'Λνατολ.ΠρωσσΙας
  Τό Γαλλικόν υπουργικόν
  συμβούλιον συνεδριόζει συνε
  χώς άπό των πρώτων πρωϊ
  νων ώρων. Τό Λονδίνον τε
  λεΐται απολύτως ενήμερον
  των λαμβανομένων πολεμι
  κων μέτρων. Έκ πσραλλή
  λου ή Αγγλικη κυβέρνησις
  συνεκάλεσε διά την 6ην άττο
  γευματινήν σήμερον έκτάκτως
  τάς δυο Βουλάς, διατάξασσ
  ταυτοχρόνως καί γενικήν κι
  νητοποΐησιν τής χώρας.
  Έκ των ούδετέρων κρατών
  καί ή Ελβετία διέταξε χθές
  γενικήν επιστράτευσιν.
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  "Εκκλησις τοΰ Ροΰσβελτ
  πρός τούς έμπολέμους.
  ΠΑΡ.Σ1ΟΙ 1 ΣεπτΕμβρΙου
  (16. ύπηρεσίσ).—Αί κυβερνή
  σεις Αγγλίας, Γαλλίας καί
  Ήνωμένων Πολιτειών ευρί¬
  σκονται ίίς δισρκή" επαφήν
  πρός αντιμετώπισιν τής κατα
  στάσεως. ΑΙ τηλεβωνικαΐ
  συγκοινωνΐαι μεταξύΛονδΙνου,
  Παρισίων* καί ΒαρσοβΙας διε
  κόπησαν άπόψε. Ό κ. Μπον
  νέ εδέχθη είς μακρον συνομι
  λίαν τόν πρεσβευτήν τής Ίτα
  λΐας.
  Έ£ Ούασιγκτωνος άγγέλλε
  ται 6τι ιήν έκκλησίν τού διά
  τόν μή βομβαρδισμόν άνοχυ
  ρώτων πόλεων καί άμά
  χων πληθυσμών, ό κ. ΡοΟ
  οβελτ απηύθυνε δχι μόνον είς
  την Αγγλίαν καί Γαλλίαν
  άλλά καί εις την Γερμανίαν,
  τήν'ΐιαλΐαν κσΐ την Πολωνίαν.
  "Αλλα τηλεγρσφήματα άνσφέ
  ρουν δτι 6 κ, Ροθσβελτ έσχε
  μακράν συνεργασίαν μετά
  τοθ άρχιστραιήγου τοθ άμερι
  κανικοθ στρατοθ, Οπως καί
  μετά τοθ ναυάρχσυ άρχηγοθ
  τοθ στόλου.
  Έκ τοθ ΛευκοΟ Οϊκου άνε
  κοινώθη έξ άλλου άποψε 8
  τι ό πρόεδρος κ. Ροθσβελτ θά
  προββ την νύκτα είς δηλώσεις
  πρός τόν τόπον επί τής διε
  Μετκφορά Άγγλικοϋ οτρατβΰ ίι' άεροπλάνου.
  01 Π0Λ2Ν0Ι ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ
  ΜΕ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΝ ΗΡΩΪΣΜΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύηηρεσία
  τής «Ανορθώσεως»). — Τό πρακτορείον «Χαβάς»
  πληροφορείται ότι αί έπιθέαεις των Γερμανών έγε-
  νικεύθησαν, καθ* όλον τό μήκος τής Γερμα νοπο·
  λωνικής μεθορίου τόσον έκ Δυσμών καί νότου
  όσον καί έχ τής Άνατολιχής Πρωσσίας. Αι επι·
  δρομαί κατά της Κραχοβίαι, τής Βαρσοβίας, τοθ
  Κάτοβιτς καί άλλων πόλεων συνεχίζονται. Οί
  Πολωνοί άνθίστανται μέ ^πρωτοφανή γενναιότητα καί
  απαράμιλλον θάρρος.
  ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ
  ΕΠΤΑ ΓίΡΜΑΜΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  Τό πρακτορείον «Πατ» ανακοινοί άπόψε ότι τα
  άντιαεροηορικά τηλεβόλα των Πολωνών κατέρρι-
  ψαν σήμερον 7 Γερμανιχά «εροπλάνα, τα όποία
  «υνετρίβησαν τελείως. Ή έπιτυχία αυτή των Πο¬
  λωνών επέφερε την πρώτην απογοήτευσιν είς τούς
  Γερμανούς.
  Θνούς καταστάσεως καί τής
  θέσεως τής Άμερικής. Ή έκτα
  κτος σύγκλησις τοθ Κογκρέ
  σου πρός συζήτησιν τοθ νό
  μου περΐ ούόετερότητος 6έν
  απεφασίσθη ,μέχρι τής στιγ
  Ή Πολωνία
  θά απαντήση
  μετά γεναιότητος.·
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σ)βρΙου ((διαι
  τέρα ύπηρεσία) — Τό πρακτο
  ρεΐον «Πάτ» ανεκοίνωσεν ά
  τιίψε τα εξής: «Είς ιήν έηΐθε
  σιν τής ΓερμανΙσς ή Πολω
  νΐα θ' απαντήση μετά γενναιό
  τητος άνθισταμένη μέχρι τέ
  λους διά νά προασπίση και
  νά διαφυλάξη την ελευθερίαν
  της-Τό πρόσχημα περί προκλή
  σεως έκ μέρους τής Πολωνί
  άς είνε τελείως άβασιμον. Ού
  δεΐς πολιτισμένος άνθρωπος
  άγνοεΐ ποίος είνε ό έπιτιθέ
  μενος, ποίος είνε ό *<πδρο μβύς. Άβασιμον τελείως εΤνε έπ'σης δτι άπερρΐψςτμεν την άπ' εύθεΐας συνεννόησιν μετά τής ΓερμανΙας. Την στιγμήν, τιοΰ θά ήρχετο χθές τό έσπέ ρας είς επαφήν ό έν Βερολί νω ■πρεοβευτής μας μετά τοθ κ. Ριμπεντροπ, ή Γβρμανία έ δήλωσεν δτι διακόπτει πάσαν διπλωκατικήν % συνεννόησιν». ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦ'ΜΟΝ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κατ' ανακοίνωσιν ιη"ς Διοική¬ σεως Χβροφυλακής Ηρακλείου ή υηάρχουοα πλήρης έπάρκεια τροφίμων δέν δικαιολογιϊ την ση μιιωθεΐσαν νευριχέτητα υπό ενίων χαταναλιοτών ιΓτινις οπεύδουν νά κάμουν προμηθείας μεγαλυτέρας άπο τας συνήθεις Ή Διοίκησις συνιστά είς τούς παντοπώλας δ· πως πωλώσι τα εί 5η των μεμι τρημένβς χ»1 κανονικώς δπως πρότ,ερον, διά νά μην έμίάλωσιν τον κόσμον είς ανησυχίας. Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΗΥΘΥΝΕ τελεσίγραφον πρός την Γερμανίαν. Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΩΝ ΑΥΟ ΒΟΥΛΟΝ 0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ- ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Σε· πτεμβρίου (ίδ. ύπηοεβία τής «Άνοοθώσεως»). — Την 18ην ώραν (8 έλλη νίκη) συνήλθεν έκτάκτως ή Βουλή των Κοινοτή· των. Έν μέσω ένθουσιω Βών έπευφημιών άλλά χαί χαταιφανούς συγχινήαεως, ό πρωθυπουργός χ. Ταάμ περλαιν ανήλθεν είς τό βήμα χ*ί εξεφώνησε ίστο μικόν όντως λόγον; «Ή ένοχή τοΰ πολέμου, ετόνισεν ό 'Άγγλος πρω¬ θυπουργός, βαρύνει έ'να «αί μόνον άνθρωπον, τόν Χίτλερ, πού οέν εδίστασε νά βυθίση την ανθρωπότης «α είς τό σκότος, δεά νά ίκανοποιήαη τάς έπιθυμί άς χαί τας φιλοδοξίας τού. 'Η Πολωνία δέν ήτο έτ γνώσει των γερμανικών προτάσεων. Ό κ. Ρίμπεντροπ προ· φααιζόμενος τό προκεχω- ρημένον τής ώρας ανέγνω¬ σεν έν σπουδή χθές τό έ- σπέρας είς τόν χ. Χέντερ- σον, τάς προτάσεως αύτάς, τάς οποίας ή «Αγγλικη κυβέρνησις έπληροφορήθη δια τοΰ ραδιοφώνου (βα· θυτάτη αί'ιθησις είς την Βουλήν). Εάν οέν δοθούν είς τόν κ. Χέντεραον είς τόν ο¬ ποίον έδώσαμεν όδηγίας νά προβή είς έντονον δι- άβημα πρό; την Γερμανι· κήν κυβέρνησιν, βάσιμο» «γγυήσεις υπό τού Ράϊχ ότι θά σταματήσουν αί έχ θροπραξίαι κατά τής Πό λωνίας ή| Αγγλικη κυβέρ νησίς είβπποίησε την κυ¬ βέρνησιν τού Βερολίνου ότι θά θέση ευθύς είς ε¬ φαρμογήν " δλβχς τας απέ ναντι τής ΙΙολωνίας άνει- λημμένας(ύποχρεώσεκςτης. Είμεθα άποφασισμένοι ν' «γωνιαθώμεν μέχρι τέ- λους μέ την βοήθειαν των κτήσεών μας κ αί την ήθι κήν υποστήριξιν όλοκλή ρου τής ανθρωπότητος. Δέ» τρέφομεν έχθρότητα πρός τόν γερμανικόν λ* όν, άλλ» εάν| συνεχίση την τακτικήν την οποίαν άκο λουθεί άπό δύο έτών, ή ειρήνη έν Εύρώπη δέν δύ ναται νά συνεχισθή ^καΐ ή μείς είμεθα άποφααισμέ νοι ν' άντιστώμεν». Μετά τόν κ. Τσάμπερλαιν ώμί λησαν οί άρχηγοί τής άν τιπολιτεύσΐως χ. χ. Γκρήν γουντ καί Σίγχλαιρ ή δέ Βουλή ομοφώνως ενέκρινε τάς κυβερνητικάς ενεργείας καί άποφάσεις καί εψήφισε διάφορα μέτρα. Είς παρομοίας μέ τόν κ. Τσάμπερλαιν δηλώαεις προέβη καί ό λόροος Χά λιφαξ είς την Βουλήν των Λορδων συνελθοΰσαν -την αυτήν ώραν μ έ την Βου λήν των Κοινοτήτων. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΙΤΛΕΡ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΡΩΜΗ 1 Σεπτβμβρίου (Ιδ. ύπηρεσί»).— Ό η. Χίτλκρ ά- πηώβννβ πρός τόν *. Μ·«σβ- λ|νι β«»οτβλήν έχουσαν ώς «Ντβδτσε, Σ' εύχαριστδ τάς στιγμάς «ύτ«ς διά την πολιτικήν »αί θιηλωματικήνσυνδρβμήν την έπβίαν μβϋ παρέσχε* τόν τε λευταΐον καιρόν. Πιστΐύω ότι Θά βξέλβω τού αγώνος μέ μονάς τάς Γβρμ» νίκας δυνάμεις. Κα'δέν πι- οτβϋ» ότι θ* εχβί ανάγκην της βτρ«τιωτιΚή5 4νισχυοίΜ5 της Ιταλίας. . ,2> «ύχβριστδ Ντβδταε καί
  δ» ί,τι θ« κάμετε «ίς τό
  μίλλ·ν δΓήμδί.
  ΧΙΤΛΕΡ».
  ΡΩΜΗ1 ΣεπτβμβρίουΤήν
  5ην απογευματινήν συνήλ¬
  θε τό υπουργικόν συμβούλιον
  υπό την προεδρίαν τού χ.
  Μουσολίνι άφοΰ ήκουσε μα-
  χραν έκθεσιν «πί της χατ«·
  στάσεως ενέκρινε ίλα τα λη¬
  φθέντα διοιχητικά καί στρα-
  τιωτικά μέτρα, τα οπ*Τα ώς
  έτονίσθη Ιχουν προληπτιχόν
  χαρακτήρα. Μετά το πέρας
  τής συνεδριάσεως τοΰ συμ¬
  βουλίου εξεδόθη ανακοινω¬
  θέν πρό; τόν λαόν παρέχον
  τήνβεβαίωσιν «τι, ή Ιταλία
  δέν πρόκειται ν' αναλάβη
  καμμίαν πρωτοβουλίαν ατρ«
  τιωτιχής δράσεώς κα! 0»γ"
  χαΐρον αυτόν (τόν λαόν) διά
  την ψυχραιμίαν καί την ψυ¬
  χικήν ηρεμίαν πό ύδιατηρΐ1<