97746

Αριθμός τεύχους

5258

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ο*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 8
  Άμεριχής
  ίϊησία βολ, 16
  έξάμηνος » 8
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΑΝ
  3
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ % ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν2ΤΑΥΡΟΥ -~
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ««ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5258
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΕΥΒΥ10Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Ή Μ.Βρεττανία
  πανετοίμπ διά τόν άγώνα.
  Ή Γαλλία έν έπιστρατεύσει
  ~" ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  _ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Σ)βρίβυ (15.
  ύτιηρεσία τής «Ανορθώσε¬
  ως»).— Μετά την χθεσινήν
  συνεδοίαοιν των Ββυλών,
  καθ' ήν ό χ. Τσάμπερλαιν έ
  δήλωσεν έτι ή Μεγάλη Βρετ
  τανία θ' αποδυθή ίι' ίλων
  των δυνάμεών τη; είς τόν ά
  γ ίνα χαί ετόνισεν ότι η πβ-
  λεμιχή αύνθεσις τής χώρας
  ηπχά απβτελέσματα. Έκ πά
  ρκλλήλου διετάχθη γενική
  κινητοποίησις χαί τοΰ στό-
  λβυ χαί τής άεροπορίας. Τα
  ευρισκόμενα είς Αλεξάν¬
  δρειαν πολεμιχά έγκατέλει-
  ψχν τόν λιμένα β3πς χλείε
  τ«τι δια δικτύου ναρχών χαΐ
  ήνβ χφησαν είς τό πέλαγος
  πρός βορράν. Ό μητροπολι-
  είς κίνησιν χαί είνε κ*θ' δ
  λα έτοιμος πρός δράσιν.
  Έντές τής σήμερον εττί-
  οης Π τής αυριον πρόχειται
  νά σχηματισθή υπουργείον
  πολέμου "Ηδη ,οί ύτουργβί,
  ώ; συμβχίνει *·£πάντο?ε είς
  τάς κρισίμους ηεριατάβεΐξ,
  έθεσκν είς την διάθεσιν τοϋ
  κ. Τσάμπερλαιν τάς π(*ροι·
  ΟΙ δύο στύλοι τής Μεγ. Βρεττανίας, ΜητρθΒθλιτικός καΐ της Μεσογείου, εκινητοποιήθησαν.
  είνε πολύ ίσχυροτέρα άπό τ»κός στό>.ε>$ έχινητοπβιήθη
  τό 1914, ή κυβέρνησις -£νέ~'ίπΙαζς πρ#$ την Βαλτικήν
  τεινεν άπό σήμερον την
  λήψιν των μέτρων έ»εί-
  ν»ν πού 8α καταστή-
  σουν άποτελεοματιχώτερβν
  τόν άγώνα. Ή επιστράτευ-
  σις έγενιχεύθη οί χληθέντες
  δέ ύιτό τα ίιτλα άνδρες άπό
  ήλιχίας 18 μέχρι 41 έτδν χά
  τέρχβνται μέ πρωτβφανή προ
  θυμίαν χαί ένθβυσιοισμόν. 'Η
  ύποχρεωτιχή θητεία απέδω¬
  κεν ήδη τα πρώτα έζαιρετι-
  χώς εύχάριβτα χαί ίχανβποι
  θάλασσαν χαί είνε ετοιμος
  πρός δράσιν. Διαταγαί χαί ο¬
  δηγίαι διεβιβάοθησαν υπό
  τοΰ ναυαρχείου πρός δρασιν
  μόλις παρέλδη τό είχοσιτε-
  τράωρον «πό τής έπιδόσενς
  τοΰ τελεοιγράφου πρ«ς την
  Γερμανίαν εάν δέν δοθή α¬
  πάντησις η δβθή άρνητιχή
  τοιαύτη υπο ιής κυβερνήσε¬
  ως τοΰ Βερολίνον. Όλόχλη-
  ρος ό ΠΓλεμιχέ; μηχανισμός
  τήσεις τβίν διά νά τόν διευ
  χολϋνβυν είς Λ«ν ιφβολ'*-
  ψιν νέων τοιεύτων. Έγνώ
  σθη δέ 2τι ο χ. Τσάμπβρ
  λαιν παρεκάλεσε τού; χ. χ
  Τσώρτσιλ, "Ηντεν χαί 2ά-
  μουελ χαΡώς χαί τούς άρχη
  γούς τής αντιπολιτεύσεως χ.
  χ. Άτλυ χαί Σίγχλαιρ νά
  μετάσχουν τοΰ νέ<υ ύπβυρ γείβυ πολέμευ διά νά έμφα νισδή ηνωμένον ολόκληρον τής Αύτβκρατβρίας έχει τεθή τό έθνβς. θά μέ συνδράμη νά καΡορίσω την στάσιν τής Άμερικής Ε¬ ναντι τής καταστάσεως». ΑΙ δηλώσεις έρμηνεύονται ώς έν οεικτικαΐ τής αποφάσεως τοϋ κ. Ροθοβελτ νά συγκαλέση τό Κογκρέσσον έντός των ημερών κσί νά ζητήση την κατάργη σιν τοθ νόμου περΐ ούδετερό τητος διά νά δυνηθή νά ενι¬ σχύση τάς δυτικάς δυνάμεις. Είς την έκκλησιν τοθ Προ· έδρου νά μην γίνουν βομβαρ- ΒισμοΙ κατ' άνοχυρώτων πόλβ ών κοί άμάχων πληθυσμών, ήΐ}σαν. : Λλαι αί χ&ραι κατσφατικώς πλήν τής Γερ- μανίος τηρούσης σιγήν. Χθές μόνον ελήφθη ή άπαν τησις είς την προσωπικήν έκ¬ κλησιν τοθ κ. Ροθσβελτ πρός τόν κ. Χίτλερ υπέρ τής είρή νης. Είνε δμωςώςάνεκοινώθη, συντεταγμένη είς άπρεττέί Ο φός, στερεϊτσι δέ καΐ τής στοι χειωδεστέρας διπλωματικής λε πτότητος καΐ δι' αύτό έδημι ούργησεν είς τούς έπισήμους 'κύκλους όδυνηράν εντύπωσιν. Ή Γαλλία εν ποΛεμικφ_οργασμω. ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σεμπτεμβρί θυνθεΐσαν είς τόν χ. Νταλαν ου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή επι- τιέ διά τής οποίας τόν πά στράτευσις συνεχίζεται μέ ραχαλκΐ νά δεχθή την πά πρωτβφανή επιτυχίαν. Όλοι ραίτησίν τού διότι έπιθυμεΐ προσέρχονται μέ άποφασιστι χότητα χαί πβπ«4βτκ^ν επί την νίκην. Καί αύτοι οί χομ μουνισταί δηλούν δι' ανα¬ κοινωθέντος τό οποίον ε¬ ξεδόθη μετά την σύγχλησιν έκτακτον σννεδρίου τβΰ χέμ ματος ότι θά σπεύσουν είς τάς πρώτας γραμμάς χαί θά Κολεμησβυν μέχρι τέλους ι να άναχαιτισθά ή Γερμανι χή έπιδρομή. Ό ύπβυργός της Παιδείας χ. Ζάν Ζ* έδωκεν είς δημο- σιότητα επιστολήν τού άπευ ανθίσταται. ΟΙ Γερμανοΐ έχρησιμοποίησαν άσφυξιογόνα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σέπτεμβρ(ου (Ι δισπέρα ύτιηοεσΐο) —Κατ' εί- δήσεις έκ Βαρσοβίας, έπιβε βαιωθείσας καί υπό επισήμου ανακοινωθέντος, αί έπιχίΐρή σεις έγενικεύθησσν καθ' όλον τό μήκος των Πολωνογερμα- νίκων συνόρων, τα γβρμανι- κό βμως στρατεύματα δέν κα τώρθωσαν νά διασπάσουν τό Πολωνικάν μέτωπον, ποτρό τάς λυσσώδεις έπιθέσεις τάς οποίας έξατιέλυσσν. ΑΙ επι δρομαί των άεροπλάνων κα ΐά άνοχυρώτων πόλεων συνβ- χίζονται. Έκ των βομβττρδι σμων ύττάρχουν πολλα θύμσ τα Ιδίως εέ γυναικόπσιδα κατεστράφησαν δέ έκκλησ'αι είς την ΚοσκοβΙσν. Είς την Β^ρσοΡΙαν ΙΊιεσε μ!α βόμβα επί άούλου εΕβρσιοπαίδω« έκ ττΊς έκςήξΐωΓ ττ)ς ότοΐας εφο¬ νεύθησαν 50 κοί έτραυματί σθησαν πολλοΙ. Είς τάς έπιθέοβις των Γεο μανων οί Πολωνοΐ Αντιτάσ σουν ήρωϊκήν άμυναν. Τό Πό λω-'ΐκόν πυρςβοικόν βάλλει κατά τοθ άναπάλου τόν ότιοΐ όν Ιχε'. κσθηλώσει Είς πολλά σηιΐεΐα τα κά σΐρατεύματσ ένή3γησσν άντεπιθέσεις μέ Ρεΐικά <*ττο τκλέσαπτΓτ Οί Γεομανοί ύπε γώοησαν. Συνελήφθησαν πολ λοΐ οίνμάλωτοι, τιερΐΓ)λθον είς χίΐρακ των Πολωνων καί έττσ τάνκς. Τα Πσλωνικά άντι*«'ροποοι««ά τηλεβόλα κα τΐρριψαν 16 γβρμανικά β«ρο· πλάνσ, έκ των 6ηο(ων πολλά άνεφλέγησαν. ΈτιΙσης τα Πο· λωνικά άεροπλάνα κστεδΓω ξσν σμήνη γερμανικόν μέ επι [τυχΐαν. Ή έπιδρομή κατά τής ι Βσρστβας άτιέτυχε. Τό πρακτορείον «Πάτ» αγ γέλλει 6τι τα γερμανΐκσ. άε ροπλάνσ έρριψαν κατά άνο χυρώτων πόλεων κσί άσφυ ξιογόνα άέρισ, Έν τούτοις ή ψοχρσιμΐα τοθ λαο'Ο ιΐναι πά ροιμιώδης. Ό ήίωΐσμός τοθ πολωνικοθ στρατεθ ίχει κινή οει τόν θαυμσσμόν δ) ών. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ©ά εξέλθη ------- τής ούδετερότητος ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 2 ΣεπαεμβρΙ ου (ίδ. ύτιηοεσίο).— Ό πρόε- δρος κ. Ροθοβελτ, ομιλών πρός τούς δημοσιογράφους έ δήλωσεν: «'Ελπίζω 8τι έντός των ημέραν, ή κοινή γνώμη 'Η Πολωνία εναντίον» τής Οποίας ίξαπέλυσε προ χθές γενικήν επίθεσιν 6 Γερμανικές στρατός, είναι άρκετά έξωπ/ΐσμένη, ίιαθέτει|ίέ τεραστίας δυνά¬ μεις είς έμψυχον χαΓ^ίψκχίν'δλιχίν.^Ό ;Λστραέί τη; άνερχέμΐνος εί; ,4 κ»1 πλέον έχατεμμύρία.,ιί ναι έχ* των χαλυτέρων τοθ χόσμου άπό απόψεως ΐδψιιχί'ας καί οργανώσεως. Ή άεροπορία της είναι Ιηίοης ίσχυροτάττ}. Κατά τ:ύ; Γερμανικιύ; δπο- λογισμ:ύζ ή Πολωνία διέθιΐε των παρελθίντα Μά ϊον 2 500 άιρΐττ^άνα πρώτας γραμαήί, συμπιρι· λαμβανομένων 500 6αρέων βομβαρδισΐικών γενική δέ κινητοποίηβίς θ' ανεβίβαζεΛ τόν άριθμέν ιίς 3000 σχαφδν. Ό άριθμίς ίμως αύτές είναι σήμε ρ όν "πολύ μιγαλύτεροί, διότι ά πό μηνών έργάζονται νυχθημερόν ιτίντ«~ έί-γεστάσια, ανατιτύξαντα δλην την παραγωγτκήν δρασιηριότητά των.; Δέον*δέ νά σημειωθή δχι χά Πολωνικά άιροπλάνα είναι άπά τα τελιιότεία τοθ κέ?μοι>.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Σ)βρ(ου ((δ.
  ύτιηρεσ(σ) — Κατά την χθεσι
  νήν συνεδοίασιν τής Βουλής,
  μετά την έγκρισιν των άνσ-
  κοινώσεων των κ. κ. Τσά·
  μπερλαιν κοί Χάλιφαξ καί
  ν ηροληιττικων μέτρων τής
  κυβερνήσεως πρός άντιμετώττι
  σιν τή"ς καταστάσεως, ίψηφ(·
  σθησαν διάψορα νομοσχέδιον
  διά ιήν συμπλήρωσιν των ά
  μυντικων δυνάμεών τής Αύτο
  κρατορίσς κσί την άποτελβ-
  σμστικωτέραν δ:εξαγωγήν τοθ
  αγώνος. 'Εκτός των άλλων
  αί Β^υλοΙ Εψήφισαν ποσόν
  500 έκαΐομμυοιων λιρων στερ
  λινών κρ^ς άντψετώιτισιν των
  βκτόκ'ων δτπανων οί όαοΐσι
  θ' άπσιτηθοθν κστά τό ά πό
  Αιπλωματικπ «ίνηβις είς Λβν41νβν.-Έζ άριστερΛν πρός τ* δεξι* οί «ρεσβευταΐ τ«ζ Πο^ανίσς ΡατσΙνσκι. τής Έλλβ8Ος κ 2ιυό- μένον δ,άσΐημσ τοθ τρέχον*
  νουλος, τί}ς Ρουμανίας κ. ΤΐΛία, της Ίσιιανίας Αςθξ τού ΆΛμττσ καί τής Ουγγαρίας κ. Μτώρτσα Ιυισκεητόμινβι τό φόρεΐν Όί.θις.' ίτος οΐκονομίκοθ ίτους
  ν' ακολουθήση τό σύνταγμά
  τού $ίς τβ- μέτωπον χαί νά
  ουμπολεμήση μέ τούς συνβ
  μήλιχάς τού, έφόσβν ή ήλι-
  χία τού έστρατεύθη- Ή πά
  ραίΐησις τοΰ χ Ζάν _«(, λέ-
  γεται ·τι θά δώση την εύ
  καιρίαν είς εύρύν άνασχημα
  τισμόν .τής κυβερνήσεως μέ
  συμμετοχήν δλων των κομ
  μάτων ώστε νά σχηματισθή
  υπουργείον Έθνικης Ένώσε
  ως πρός άποτελεσματιχωτέ
  ρανδιεξαγωγήν,τοϋ πολέμου.
  Οί Παρίσιοι παρουσιάζουν
  σήμερον όψιν πολεμικήν. £ι
  δηροδρομικοί συρμοί πλήρης
  στρατοΰ φεύγουν διαρκώς έχ
  των σταθμόν πρός τα άνατο
  λιχά σόνορα. 'Αλλοι συρμοί
  έχουν διατεθή διά την μετα¬
  φοράν τβΰ άμάχου πληθυ·
  σμοΰ είς διαφόρους επαρχί¬
  ας. Είς τάς βδβύς ίχει άραιω
  θή ή κίνησις όχημάτων, ηα-
  ρατηρεϊται δμως ζωηρά χίνη
  σις χόσμου χαί ιδίως στρατιω
  των. Έν τώ μεταξύ συμπλη
  ροΰνται τα μέτρα πρός χαλυ
  τέοαν αντιμετώπισιν τή; κα
  «στάσεως. Ή λογβχρισία χά
  τέστη άπό σήμερον αύστηρβ-
  τέρα αί έφημερίδες δέ θά έκ
  δίδωνται είς 4 μόνον σελί¬
  δας. Ή Βουλή χαί ή Γερου.
  σία συνήλθον τό άπόγευμα
  πρός λήψιν άκοφάσεων. Τό
  υπουργικόν συμβούλιον χαί
  τα πολεμικά έπιτελεΐα συνε-
  δριάζουν διαρκώς.
  500 έκατ.
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΙΖΤΩΧΕΙΧ
  ΑΓ ΕΞΟΠΛιΙΜΟΥΙ
  ίί Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα
  κινηματογραφικό θιΰμα: «Τό Μαυ
  τόΐουλο μέ την Τζέσυ Μάθιους.
  ΛΠΟΛΛΩΝ.-Σήμβρον ϊνας ·»ο·
  λεμικός σεροπορικός κολοσσός
  «Άερομαχίαι τοϋ ΔυτικοΟ Μβτώ
  «ου* καΙ επίκαιρον Ζουρνάλ
  Την Δευτέραν «Έρωτικό Κοκ·
  τέϊλ». Την Πέμπτην «Τό άνθρώ
  τινον κτήνος».
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΑΙΗΙΕΡΕΝΑΙΑΓΙΙ
  26ον
  ΑΥΡΙΟΝ
  2ΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ένα χινημ«τογραφικβν
  άριστούργημα.
  ΕΡΟΤΟΣ
  ' Μέ πρωτανωνιστάς τβύς
  άσσους τή; Γαλλικής Κι
  νηματογραφία;:
  ΡίΝΕ-ΣΐΙΝ-ΣΥΡ
  ΡΑΙΜΥ.
  ΑΝΤΡΕ ΛΕΦΒΡ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  διά τελευταίαν φοράν
  ΤΟΝΑΥΤΟ
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΤΖΕΣΥ Μ10Ι0ΥΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλείτερη καί .ώ-
  ραιότερη κινηματογρα
  φικη δημιβυργία, άφιε-
  ρωμένη στήν Άεροπο-
  ρία έπ' εύχαιρία των παγ
  κβσμίων προπαρασκευήν
  τού πολέμου.
  ΤΟ Ι ΔΥΤΙίΟΥ
  ΜΕΤΟΠΟΥ
  "Ενα έργο μακρυκ «πό
  τα συνηθισμένα ρομάν-
  τζα *Ένα θέαμα ουγχλο-
  νιστικβ. Μία δραματική
  ύπόθεοι. Μία κολβσσιαία
  κινηματογραφική παρα
  γωγή, την οποίαν πρέπει
  νά δοΰν καί νά σπβυδά-
  σβυν βλα τα κοινωνικαί
  στρώμχτα.
  Πρωταγωνιστεΐ ο άσύγ-
  χριτβς ΕΡΡΟΛ-ΦΛΥΝ.
  Την Δευτέραν
  ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΑ
  Την Πέμπτην: ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ
  ΤΟ ΑΝ1ΡΟΗΙΝΟ ΚΤΗΝΟ!
  Αυτή τή φ-;ρα ρίχνετατ στ4 φαγί
  κ»1 αυτή ή Τερίζ-χ. . Ξιχαρδισμέ
  νη στά γίλι» άκούπ τάς άφτ}τή
  σεις τδν καβαλλιέρταν της πού
  την ϊχαα·) πΐριστοίχίση, παραχο
  λουθιϊ τεύς διαξίφισμί,ΰς τοθ Σίμ
  «19 μέ -όν Χολτσάηφελ πγο έχ«ι
  ίνα ίίιαβολΐμένα κίφι χαί άπόψε
  • Ενε άνιξίντληΐ'-.ς σ:ά πειράγ
  μαια.. Ό Σοθμπερτ, ίπως πάν
  τοτε, κάθεται παράμερα καί τώρα
  κοντά τού ευρίσκεται ή κυρία
  Γχρόμπ χ?ί τοθ κράτει αυντοο
  φίά .. Τάν ρω·£ γ»ά τόν πάτερ-*
  τ:υ, γι-4 τα άϊέλφια τού, γιά το
  σπίτι τού, γιά τό σχολειό, γιά
  τίος μ·κρούς τού μιθτμά; .
  ϊό οαλόνι είνε γεμάτο καπ'ού;,
  γιατί οί ίοι καπνίζουν πο/ύ, ή
  αυντροφιά δλο καί πιίρνει φωιιί,
  ά θόρυβος δον-χμώ^ε', δέ ν άκούον
  ται, παρά έ*ρήξεις χαρ,ας, έαιφω
  νήματα, πειράγιιατα, γέλια ..
  ϊό παν 5α ι μόν ι αν σταματα, σ*
  νά κόπη»εν έξαφνα μέ μαχαϊίΐ,
  μόνον δταν μέαα σΐΑ σαλόνι είοέρ
  χεται μ' Ινα Οφος σά νά δυσφορή
  γιά τάν καπνέ, γιά τίς φωνές, για
  την ζωηρότη-α, ϊνας σιβχρος κύ
  ρια<.. Περιφίρει τό βλίμμα τού απά τόν ίνα άγνοισπν στον άλλο, σάν νά Ικπ/ήοσετΒί πού βλέπβι τίσα άγναιστα πίάσωπα, σάν νά ζή τή μέσα στίύς τόοους άγνώ στοιις χάίτοιο γνώριμί «υ πρόσω πον... Καί πραγματικώς μόλΐς ίνακαλύπτει την χυρία Γκρόμπ «ατΐυθύνιται πρός αυτήν... Είνε δ συγνενής της, δ κηδεμών των παιδ-.ών της πού δέν Ιχουν πά τίρχ... Άπά την στιγμήν πίΰ ιίς την αίθουσαν είσίρχιται ό αυστηρός, ό βλοσυρές σχΐδίν έχεΐνος αρθρον πος χάνΐται ή διάθιοις καί βλων των αλλων. Καί αί στιγμαί τής συγκεντρώσεως είνε πλίον μετρη μέναι. Είς τ&ύς νέους πού τοθ πά ρουσιάζει ή κυρία Γκρέμπ, δ αυγ γινής της μόλις καταίέχεται ν' α¬ παντήση μέ μίαν έλαφράν κλίσιν τής χεφαλή(: —Ό κύριος Φράντς Σοθμπερχ! —έξηγεΐ ή κυρία Γκρίμπ είς τόν ουγγενή ττ,ς δταν Ιρνεται ή σιιγ μή νά τοθ παρουσιάση τόν νέον μουσικόν. Ό συγγενής άκούει μέ άδιαφο ρΕαν τό δνομα. Ή Τερέζα, 4 άδελφίς της. άπά τή στιγμή πιύ είνε πά; ών δ κη δΐμώΐΐ των, {χούν χάση δλο τό θαρρες των. Καί μαζί μέ τα θάρ ρος καί τα χέφι τευς... Δέν περν$ πολλή ώρα καί είς δλίυς τού; παρόντας είνε φανεράν δτι ή συγκίντρωσίς των δέν έχΐι πλέον λόγον 5πάρξΐως. —Άκόμη λ£γο κα! θ' άρχίζα με τα χασμευρητά!—λέγει ό Χόλ τσαπφελ είς τ^ύ; φίλους τού δταν επί τέλους εδρίοκωνται πάλιν <ξω είς τα δρόμο, . —Τί άγριάνθρωπος ούτάς όχη διμών των παιδιών! — λέγει δ Σπάουν. —Τόν κύριο θεΐο τοιις —τιαρα τηριϊ ό Γκάχυ — μοθ ίρχόταν νά τάν πνίξω. Μόνον 6 Σ.Ομπιρ δέν λέγει τί ποτε. Άκολουθεϊ τίύ; φίλους τού σιωπηλός, 3 π ως πάντοτε ΚαΙ κα τα βάθος ιίνΐ ιύχοριστημένος. Οέ ρασε λίγες στιγμές κοντά στήν Τε ρίζα... Αύτάς δ έραστής είνε τό σον δλιγαρχής. (ουνιχίζΐται) Ό σατανάς καλόγηρος | Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Πρωϊ»ό ξύπνημα στά χωρία. Άριθμός 13841. Περίληψις προγράμματος πλειστηριασμβΰ Ό Συμβολσιογράφος Ήρσ κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ έδρεύων κσΐ κατοικών δηλο ποιώ δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον α ναγκαστικόν πλειστηοιασμόν τα έττ,όμενα άκΐνητα άνήκον τα είς τόν Απόστολον Έμμ Ροβιθάκην κάτοικον Επάνω Βόθίΐας Πεδιάδος, κείμενα έν τή περιφερεία τοθ χωρίου Έ πάνω Βάθειας τοθ ΕΙρηνοδι κείου Ηρακλείου ήτοι 1) Είς θέσιν «Σκουλικαρά» αγρόν έκ τάσεως κ έ ντε στρεμμάτων περιέχοντα πεντήκοντα έπτά ελαιόδενδρα καί συνορευόμε νόν ανατολικώς μέ ρύακσ καί μέ κτήμστα, νοτΐως κληρονό- γων Χ.'ΡοβΙθη, δυτικώς Άν- τωνίου Σμαρισνάκη, βορεΐως Αικατερίνης Έμμ. Ροβίθη συ ζύγου Ιωάννου Φανταουτσά κη καί 2) Είς την αυτήν θέσιν «Σκουλικαρά» άμπελον σουλ ο οδοντίατρος Σταύρος Λογιάδης ΕΙδονοιεΤ την Αξιότιμον νι λατΐίαν τού δτι ένανήλθεν εκ τοθ τοξιδίου καί δέχεται 8 1)2 Εως 12 1)2 β. μ. καί 4-7 1)2 μ. μ. ΛΟΠΣΤΗΣ μέ βολυβτή «ίΐραν, όΐηρετβν νΟν ένταθθα «αρώ σο 6ϊρφ Εμπορικώ καί Βιομηχανικφ Ικφ, διαθίτων χρόνον, άναλαμ Βάνιι την τήρησιν λογιστικήν βϊ βλίων ένιχειρήσεαν «άσης ούσι ως, 'Β«Ισης ένεργε! ιλεγχους καί Ικκοβαρίοιις. Πλΐ)ρο#*ρ(β« τανίνα εκτάσεως ενός στρέμ ματος συνορευομένην^άνατολι κώς μέ δέ την καί μέ κτήμα τα Γεωργίου Τζαγάκη, νοτί- ως Αικατερίνης Ε. Ροβιθη συζύγου Ιωάννου Φανταου τσάκη, δυτικώς μέ δρόμον ά γροτικόν κσΐ βορεΐως Γεωρ γΐου Ροβίθη, τβ έπισπεύσει τής ένυποθήκου δανειστρΐας 'Εθνικής Κτηματικτ]ς Τραττέ ζης τής Ελλάδος πρός άπό- ληψιν τής ένυποθήκου άπαι τήσεώς της έκ λιρών στερλι- νων Αγγλίας εΐκοσι τεσσά ρων, σελλινΐων έν&εκα κσί πεννών δύο (£ Αγγλίας 24 —11—2) είς συνάλλαγμα 6 ψεως επί Λονδίνου και των έξόδων εκτελέσεως, στηριζο μένης είς τα ύπ' άριθμούς 12241 καί , 12254 έτους 1928 συμβόλαια τοθ Συμβολαιο γράφου "Ηρακλείου Εμμα¬ νουήλ Λασηθιωτάκη καί δι'ήν άτιαίτησιν έηετάγη ό είρημέ νος όφειλέτης δια τής υπό χρονολογίαν 9 Νοεμβριού 1936 ίπιταγής τής έπισπευδουσης Τραπέζης ώς δεΐκνυται έκ τοθ ύπ' αριθ. 224 τής 28 Ίανουα ρ(ου 1937 άποδεικτικοΟ τοθ δικαστικοθ κλητήρος τοθ Πρω τοδικείου Ηρακλείου Γεωργ, χρήσεως καί μέ αδειαν χυχλοφο, Σφακιάνάκη. ρίας ίσχύοκσαν, πιολεΐται. Πλη-( Ό πλειστηριασμός γενήσε ροφορίαι ηαρά % 'Εταιρί^ Πό- ται ενώπιον μου ή τοθ νομΐ- (9 χαΐ Φραγχβύλ^ί. μου άναπληρωτοθ μου την δέ Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Ένανακάμψασα εξ Άθηνδν καί «λουτίσασα τό έργαστή ριόν της δια μηχανηματων νι ωτάτου τύνου, εκτελεί άτά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς έζιτάσεις είς τό έργαστήριόν της «αρσ την «λατιΐαν Κορνάρου. ΑΓΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ι'ς αρίστην κατάστασιν, μάρκας Φόρδ, μο- δίλλοι» 1931, φορτηγόν δημοσίας! κάτην Σετιτεμβρΐου ένεστώτος ϊτους ημέραν Κυριακήν καϊ ώραν 10—12 π. μ. έν τώ έν ταθθα καί παρά την οδόν <Χάνδακο<» Ιδιοκτήτφ συμ βολαιογρσφείω μου ένθα καί δτε καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Ώς πρώτην προσφοράν ω ρισεν ή επισπεύδουσα διά τα εκτιοιούμενα άκίνητα τό πο¬ σόν των δραχμων 3 00Ο διά τό πρώτον καί 2000 διά τό δεύτερον, ϊστις δέ προσφέρει την αναγκαίαν "ασφάλειαν δικαιοθται νά πλειοδοτήση Ό τελευταίας ύπερθεματι- στής ύποχρεοθται νά καταβά λη τό έ<τιλειστηρίασμα είς την έττισπεθδουσαν συμφώνως τ Ν5μφ.
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω
  είς τάς ενταύθα έκδιδομένας
  ίφηιιερίδσς ^Δρασιν» την 13
  Ιουλίου ένεστώτος Ιτους, «"Ι
  δην» τή ι/ 8ην Αύγούστου 161-
  ου Ιτους κσί «Άνόρθωσιν»
  την 3ην ΣεπτεμβρΓου ΙδΙου έ¬
  τους.
  'Ετν Ήοακλεΐφ τή 10 Ιουλίου
  1939
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬
  κλείου
  Β. ®. Γαρεφαλάκης
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣ1Ρ0Ν
  ΗΟ&ν
  — Θυμδσαι— λέγει
  στήν κώρη τού—την πρώτη φο-
  οά πού σέ πήρα ασζί μου είς
  τό άνΛκτορον Ματριόνα;
  — Θυμάμσι ώσάν νά ήταν
  μόλις ·ϊθές πατίρα!
  —Πές μου λοιπόν ν' άΚΓό¬
  σω .
  —Είχεν ί!οθει κσί μας πή"
  θε μιά ανακτορική άμοξα. Ή
  Λ δ
  μ ή
  τσσρΐνσ σοθ (Λχζ
  νσ· μδ:^
  μοζί μέ την μη-έρα πού
  ή*ταν τότε είς την Πετρούττο-
  Αιν γιά νά μας γνωρΐση... Ή
  άνακτορική άααξα μδς ώδή
  νηυεν είς τό Τσάρκσε Σέλο..
  Θ'ομοθμαι πώς έτρρ.μα άπό
  την συγκίντΐσιν, καΡώς δ εσχί
  ζαμε τό κατωφλι τοθ σπιτι
  ου τής Άνιας Βιρούμποβας,
  τί?ς κυοίσς επί των τιμών. Έ
  κΕϊ θά ήοχετο ή τσαρΐνα μέ
  τίο κόρες της. "Οταν Φβά
  πσμεν. ή τσαρΐνα δέ1/ είχεν
  άκόμη Ιλθρ.ΚπθίσσμΒ σ' £.να
  γαυηλό ντιβάνι... Τό σσλόνι
  ταν καλοβαλμένο, θυμδμαι
  ώς ύπήοχαν μέσα σ' αύτό
  πολλές έταζέρες κστάφορτες
  έ χΐλια δυό μικροπράγματα
  Στούς τοίχους ήταν κρεμασμέ
  να κάντρα..."Εξστφνα χτύπη
  σε τό κουδοθνι κι' άκούσσ
  με τριζοβολήματα γυναικεί
  ών φουστανιων. Ή Μπερτσΐχ,
  ό τηστός λακές τής Βιρούμιο
  βας δνοιξε, καί μέσα μπήκε
  ή τσαρίνσ, άκολουθουμένη ά
  πό τίς κόμες της...
  Ή κόρη τοθ Ρασποθτιν στα
  ι1 δ γιά μιά στιγμη την ζω
  ηοάν αφήγησιν της ώσάν νά
  θέλη νά συγκεντρώση τάς ά
  ναμνήσεις της ..
  —Λέγε λοιπόν, Ματριόνα...
  τής λέγει ό Ρασττοθτιν τΐού
  δσον διηγεΐται ή κόρη τού,
  χαϊδεύει τα γένεια τού, δπως
  κάνει κάθε φοράν ττοΰ είνε εύ
  χαρισΐημένος, ύπερήφανος γιά
  κάτι...
  —Εμείς σηκωθήκαμβ... Ή
  τσαρίνα μδς χαιρέτησε καί
  μδς χαμογέλασε μέ καλω
  σύνη.
  Σκύψαμε καί τής φιλήσαμβ
  τό χέρι... "Υστερα έκείνη κά
  θησε καί μδς εΤπβ κι' έμδς
  νά καθήσωμε.
  Οί μεγάλες δούκισαες περι
  ριγύρισαν την , Βάρια (Σημ.
  τό δνομα τής άλλης κόρης
  τοθ Ρασποθτιν) κι* έμένα κι1
  άρχισαν νά μδς κάνουν διά
  φορες έρωτήσεις: «Πόσων έ
  των εΤσαι; Τί κάνεις; ΠηγαΙ
  νεις στό σχολείον; Σέ ποία
  τάξι είσαι;»
  (συνεχίζεται)
  ΕΓΚΑΙΡΙΑ
  Πωλεϊται καινουργής χαλτοο
  μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
  αρκας Ελβετικός Ντοιΐπιέ είς
  ;ό ήμισυ τής άξίας της καί με
  έκμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι
  χαθ' εκάστην παρα τφ χ. Ανδρ.
  Παπαδακη χαφεπώλη Ιναντι πά
  λαιών Ψαράδιχων (όδάς 1866).
  ΚΟί ΜΩΜΙ ΚΡλ
  ΜΝΗΣΙΣ.-'ΑφΙχθησσν γθές άε
  ροιτορικώ€ ή κ. καί ό κ. Β. Κριμ
  «άς. ή κ. Γάβη, Εύ. Σεργάκη.
  —ΈιτΙσης Ο·1χθησαν άεροτιορι
  κδς οί κ. κ. Χρ· ΒασιλάκηΓ, Ν.
  Άποστολάχης, -■ Μαυροκουκου
  λάκης. Μ. Καλλι«ράτης κ. καί κ.
  ΠοπαμαστορΛκης. κ. Άντ. Μαυρο
  γιάννης καί Χ. ϋίργιόπουλος.
  Γδρω στήν πόΑι.
  Ή οα/δα(σ έξέλιζις τώνΒιΐθνβν
  γιγονοτων είνε άιτθ -προχθές τ'ό
  μόνον θέαα τής ήμέρος.
  —θεμα ώς είνε ουοικόν εύρύ
  καί πλήρκς διαφόρων προβλέψεων.
  _Των οποίων μαλιοτα ή ανά¬
  πτυξις «δέν 6χει τβλειοομό» άπσ·
  σχοο0σα δλας τάς τάξβις καί δ
  λας τος ήλικΐας καί τα Φθλα.
  — ΚαΙ τουτο λόγφ τοθ ένδιαφέ
  ροντος ΒΓ'ύ παρουσιαζει πρός βά-
  σαν κατεύθυνσιν: οΐιογενειακήν,
  κοινωνι·ήν. ε*αγγ6*ματικήν.
  —"Οοθοτάτη ή ανακοίνωσις τίϊς
  Διοικήσεως Χϋροφυλακής έν σχέ·
  σίΐ μέ τα τροφ μα.
  —Ή δημιουργηθείσα νευρικόΐης
  Ισφαλως δέν άνταπο·ιρ1νεται ·ρός
  τα ηθ'1ΐγματα.
  —Δηαιουργεΐ δέ προηγού^βνα
  πρός απλήν κ£ρ5οσκοηίαν εις βά-
  ρος τοθ καταναλωτικοϋ κοινοθ.
  —'Ε< τοθ ΟφυκουργεΙου Τ.Τ.Τ. άνε<οινώθη 6τι ά«ό 1ης Σβτττίμ- βρίου ήοχισεν ή πώλησις υπό των ταχυδρομε'ων εΐδικών φακέλλων επί των ώποίων θά είνε ε'ντυΐαν τό γραμματώσημον (κοινόν καί κοι νωνικής ηρθνοΐας) —ΟΊ φάκελλοι οογοι θά προο· ρ(ζωνται δι' έηιστοΛάς έσωτερι· νοΟ καί έξωτερικοΰ καί θά πω· λώκται είς βρ. 4<αΙ 9 άντιστο'χως. —ΟΊ «άκελλοι αύτοΐ οί όποίοι είνε άρίσ ής ποιότητος θά ίξυηη ρετή ωσι Ίϋΐωι τό κοινόν των ά γροτικών διαμερισμάτων (δ«ου θά (ΐο5λο0νται ύαό των άγροτικων Βι· ανομέων) διότι θα τό άπαλάσοωοι καί άηό την πρόσθετον ύποχρέω σιν νά Λναζητη φακέλλους άπό τό έμν6ριον —Τα ραδιόφωνα των κέντρων άποτελοϋν άπό τής πρυχθές τό... κέντρον κάθε κινήσεως καί ζωης. —Ό κόσμος εγκαθίσταται πρό αυτών πολύ προτοΰ ταυτα λει τουργήσωσι καί Αρχίση & «απή κερ» την &ιατυκωσιν των διαφόρων έκ τοθ έξωΐερικοθ εί&ήσεων. —Αί οποίαι σημειωτέον άκούον ται μετά κροσοχής καί θρησκευτι κης σιγής. —'Λτιό προχθές ώς γνωστόν θά ήρχιζεν ή Κλήρωσις τοθ έθνικοϋ μας λαχείου καί οί τυχηροί «ού είνε πολλοί είς την πθλιν μας. —Άναμένουν τήν,.,τύχην αυτών νά θαυματουργήση καί είς την «α ροϋσαν κλήρωσιν τοΰ λαχείου. — Άλλως τε οί έκκυββυόμε,νοι λαχνοί είνε «αρά πολλοί ωστενά δικαιολογοΐσι κάθε πρόβλίψιν καί έλπΐβα. —Είς τό κέντρον Παπακαλια τάκη συνεχίζεται ή κοσμοσυγκβν τρωσις δπως πάντοτε καί τάς άπο γευματινάς καί τάς νυκτερινάς ώ ρος καταχειροκροτουμένων των τραγουΒιστριων άδελφών^ Μπελ· λΐνη. —Είς τόν κινημαιογράφον Που λακάκη συνεχίζεται ή προβολή τοθ •ίλμ: «ΓίαυτΟΒολο» μέ την Τσέζυ Μάθιους. — Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ Λλ λου προβάλλεται μετά πολλής ε¬ πιτυχίας τό συναρπαστικόν δργον «Άερομαχίαι ΒυτικοΟ μετώβου», ό Ρέπορτβρ ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ δύο οίχίαι κείμε >αι είς τό Προάστειον Πόρος είς
  ιυάς εΰκαιρίας.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ιω
  Στυλιανάκη Φωτογραφεΐον Χαλο
  γερίδου Πλατ«ΐα Άν. Μηνθ.
  ΖΗΤΕΙΤΛΙ διά τό ΟΙκοτροφβΓον
  τοΰ ΛυκιΙου «ό Κοραής» Ιπιτηρη
  τής-βοηβος τής μελετης.
  ΙΑΤΡΟΝ
  Γ. Μανωλόπουλος
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ22 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Έμμ.
  ΕΙΔΙΚΟ2
  Διπλωματοϋχος ΑδκΙκΐΒη της χβιρουργικής ούρβλογι
  κης Κλινικης της Ί«τρικης Ιχολής Πανβπιστπμίου Πβιρι
  σί«ν.
  Παβήσβις τού ούροπβιητικβθ αυατήματος ήτοι νεφρών,
  κύατ«ως, προστάτου, ν«ννητικΐιν όργάνυν κ.λ.π. Δέχεται
  9 12 π. μ. 3- 7 μ. μ. έν τω ιατρείω τβυ έδος Ναρογιωρνη,
  πάροδος Πλατείας Άρκαώίοτ» (Χεϊτάν Όγλοδ).
  Τηλέφ. 8—22
  —Ή «Πνευματική ζωή».
  "Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε τό
  ΰπ' άρ. 53 τεθχος τής «Πνευματι
  κης Ζωης» τού κ. Μβλή Νκολαί
  δή Άπό τα περιεχόμενά τού ση
  μΜώνομβν: «Λογοτεχνες καί Δή
  μοσιογράφοι* τοθ κ. Μβλή Μικο
  αθη, «Γλωσσιι,ές παρατηρήσεις»
  τοϋ κ. Άχιλ. Τζαοτζανου, «Βιρνι
  νία ΕύαγγελΙδη» τοθ κ. Άντ. Για
  λουρη, «Φύλλα άπό χρυσάφι τοθ
  Πλουιάρχου» τοϋ κ. ιΐολ. Παπά
  χριστοδούλου, «Άπό τό Φόδελ»
  στό Τολέβο» τοθ κ. θρ. Ν. Ζταυ
  ράκη, ποιήματα των κ. κ. Φ. Διλ
  φη, Γ. Καλαματιανοΰ. Τ. Μβλα, οη
  μειώματσ. κριτική τοθ βιβλίου τοθ
  κ. Γιάννη Χατζΐνη κλ. κλ.
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ ^ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά τήνχαθαριέτητα, δια την τάξιν
  τ*υ, διά την αχραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού
  Τα φαγητά τού παρασκευάζονται μέ κννκ'
  βπβνια ύλ»ιά. ^ Υ
  Καταστήματα
  ΚΩΝ£Τ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν Τυμπακίω. Παράρτημ» έν
  Κοκχίνω Πύργω. Ξβνοοοχΐΐον υ
  π ν ου καί φαγητοΰ. Πρακτορείον
  35ης Κ. Διευθύνσεως Αύτοκινά
  τ«ν. Ώρβι οϊνβχωρπσβως αΰτοκι
  νήτων εκ Κοκκίνου. Πύργου «αί
  δι' Ηρακλειον 2 μ. μ. έ η. μ.
  Παρελήφθησαν ξύλινα πτόα
  'κ Σμύρνης εΐόικά διά σταφΐ-
  δες παρά τφ κ. Δημ. Γιαλι-
  τάκη έναντι Δημαρχείου.
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα παπού-
  τσια Νερατζούλα.
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πεπειραμέντ] ζή.
  τεΐται διά τα ξενοδοχιΐα 'Ελ-
  λάς—Κνιοσόί.
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. πρωτοβάθμιος κα·
  θηγητής έκτός θεσβως διαθέτει
  ολίγας ώρας είς ναραδόσεις. Πλη
  ροφορΐαι παρ' ημίν.
  1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνΐς νοσοκόμος δι'
  Ιατρείον. Πληροφορίαι παρ' ημίν·
  Λ
  6'
  γ'
  δ'

  Λονδίνον
  Ι
  ρ(οι
  ΤΓς;
  συν
  ΪΟ Κ
  'Ρβ;.ροχβ*« *
  ·υσ·κόν
  • «ρορλί
  ι'ΟΙα 1
  λό
  βις καΐ χ
  ·0λβ.
  δι3φέ
  «Ρος «δ.
  ρ
  «Ρΐνετα
  <οϋ κοινοθ •γεΐου τ.τ'τ 1<"ς υπό λ* ίντυ,ον οινόν καΐ κο, «>ι θά πρ00.
  άς εσωτερι·
  «αί θώ »Β,
  άντιστο'χως,
  >1 οί όηοϊοι
  γνωστόν θά
  τού έθνικοΰ
  υχηροΐ «ού
  >λιν μος.
  5χην αυτών
  . είς την «α
  λαχείου.
  ιυβευόμινοι
  %οι ώστενά
  όβλιψιν καί
  Πανακαλια
  >σμοσυγκ«ν
  αί τας Αηο
  ικτερινάς ώ
  μένων των
  >βνβ Μπελ·
  ϊΐηρή
  /ου. «ΒιΡΥ'
  . Άντ. Γιβ
  ιυσάβι τού
  ολ. Παυα
  ο Φόδίλβ
  Ν. *·ταυ
  ■ φ. Δ·λ
  "ιΜελβ. οη
  ιβλίου τοϋ
  ινα
  στ
  Γισλΐ·
  (ου.
  — ·*ινιι|]
  ϊινόν των ά'
  των (δβου θά
  άπαλάσοωοτ
  όν ΰττοχρέδ)
  λους άτιό τό
  κέντρον
  .,θες τό...
  καΐ ζωής.
  ησταται νού
  ταυτα λει
  [■ση δ «σ»ή
  >>ν διαφοράν
  Ιδήσιων.
  έον άκούον
  ιΐ "
  Ποϋ
  ροβολή τοθ
  την Τσέζυ
  Ι
  «χ» έξ αλ !
  πολλάς ε¬
  ικών
  ετώαου»
  ιτορτερ
  >φόρησε τό
  «Πνΐυματι
  η Νκολαί
  κά τού ση
  ; καί Δή
  —'" '----------------- ^=~^=—————;
  Οίκονομική ζοίή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  γ
  δ'
  » 6'
  »
  »
  » ί'
  Καραμκουζές
  ΤΑΧΤΑΣ α', 6'
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  »
  »
  5
  5
  4
  4 —
  2 50
  3 50
  3.50—4 50
  2
  4
  —3—-
  —6 —
  α
  » υ'
  Πράαινοι α'
  » 6'
  » "ί'
  Μέ,ταξ* κατ' ά,ι
  8.50
  4.50
  ^__
  2β! —28.—
  24.50
  22.—
  £> Υ. · '.....
  20 —
  18 —
  17.—
  16 —
  400.—425.
  100 —
  ■» 120—130.
  Λόγω τής επιδεινώσει!* χατά την διαορεόσασαν έ65ομ<δα τής διιθνοθς *αταστάαιως ή κίνησις ^ς «γβρας μας δέν εσημείωσε άο χΐτήν ζωηρίτητα των ίξαγωγων πιριοοιοθϋσων «?ς 000 000 Υ(λιό γραμμα σουλτανίναν, 900 000 οταφυλων χαί 160.000 έλαιων ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ · Σ£χος χαί 18.—Ι Κριθή δρ. 16 —17— Βϊώμτ » 14 50—15.50 Οίνθ1 » 12 50—13.50 ' " » 11. —1150 » 9. —10 50 — 7 — — 5 50 4 40 ΣΤΑΦΥΛΑΙ Σουλτανί Ταχτά Ραζαχί Καρττούζιο» Κουχούλΐα Κατ' ανακοίνωσιν τοθ Έιτηοκοθ χ*ί Β ομηγανικοθ Έι-μελη τηρίου Ηρακλείου, αί Ιχ των τελευΓΐίων βροχων ζημίαι, επί στα φιδονάρπο'ϋ περιφερείας Σμύρνης, ποιοτινως μί^ον έπηρεάσασαι τό ποοϊίν, άνήλθίν ώς ΙηΙηααψάρψε τό έ*εΙΊε Ελληνικόν Προξενείον, είς 9 000 τόννους περίπου. Λονδίνον Νέα Παρίσιοι Ζυρίχη "Αματερϊαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδριια Βερολίνον ■ Τιμαί Χυναλλάγματος Άγορά Πώλησις Κοηεγχάγη 24 35 24 55 546 — 550 — Παρίσι&ι 3.10 3 14 129.50 130 70 Μιλανον 6 13 6 19 3.10 3.14 Πραγα 3 98 4 02 29 20 70.10 Ζυρίχη 29 20 29 45 69 40 67 20 Β;υξίλλαι 4.40 4 44 29.90 3115 Βίυδαηέατη 23 40 23 .95 4.40 4 44 Βελιγράδιον 2.89 2 92 560.— &64.'— Κωνστ)νουπολις 96 80 97 80 ΚΛΗΡΙΓΚ Βαρσοβία 2112 21 32 Έλσινχφόρς 2 60 2 .65 42.-^ 43.— Κόβνο 22-. 22 50 Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι 634ον Καί άρπάσσσα σπσσμωδικβς ι ήν χείρα τοθ Μα ρίου. την έφερεν είς τόν θύλακα τοθ έτιενδύτου της. Ό Μάριος ησθάνθη τφόντι χ αρτ (όν έντός τοθ —Λοβετέ το, είπεν ή Έπονίνη. Ό Μάριος ελοβε την επιστολήν. Ή δυστυχής άπέτεινεν είς ούτον νεθμα εύφρο σύνης καΐ συναινέσεως. —Τώρα διά τόν κόπον μου, ύποσχεθήτέ μου... Άλλ' έσιώτιησε. —Τί; ηρώτησεν ό Μάριος. —ΠρΔτα ν ά ύποσχεθήτέ. —ΣγΟ ύπόσχομαι. —Ύποσχεθήτέ, κύριε Μόριε, νά μοθ Εώσετε £ να φΐλημα έδώ, είς τό μέτωπον, δταν μέ ίδητε νέ κράν. Θσ τό οίοθανθώ. Έπίσείέτότε πόλιν ή κ£φολή της ίτιί τ©ν γο νάτων τοθ ΜαρΙου καΐ εκλείσθησαν τα βλέφαρά της. Ό Μάριος ενόμισεν ούιήν έκτινεύσσσσν. Ή Έ πονΐνη Ιμρινεν άκΐνητος άλλ* οΐφνης, ένώ δ Μά ριος την εθεώρει ώς διά παντός κοιμηθεΐσσν, άνοί γει βροδέως τούς όίι)θολμ^ύς της, έφ" ών έπεκάθη το βορύς ό θάνατος, καί τώ λέγει διά <| ών ής, τής οποίος ή ήδύτης εφαίνετο ήδη ώς προβρχομένη έξ άλλου κόσμου. __Καί θά οάς τό είπω πλέον, κύριε Μάριε'θαρ ρώ νά εΐχα διά σάς κάποιον έρωτο. —Έπειράθη δέ τΐάλιν νά μειδιάση, άλλ' έξέ- πνευσε. Ζ'. Ό Γαβριάς βαθύς λογιστής τδν άποατάσεων Ό Μάριος έτήρησε την υπόσχεσιν" Ιδωσεν ένα άσπασμόν είς τό ώχρόν' έκεϊνο μέτωπον ύγρόν ήοη υπό μσργαριτών ιδρώτος ψυχρού. Δέν έπραξεν οθτως άπιστίαν τινά ιτρώς την Τιτίκαν άπεχσιρέτι σε τό τελευταίον μίαν αθλίαν ψυχήν. Την δέ επιστολήν, ή«/ τώ ένβχείοισεν ή 'Επονίνη έλαβεν δχι άνευ συγκινήσεως. τΗτο άνυπόμονος νά την αναγνώση. Οθτως ιΐνε τιλοσμένη ή *αρΕία τοθ άνθρώ- που* μόλις εΤχε κλε'σει τα δμματά της ή άθλΐα κόρη. καΐ ό Μοριος εφρόντισε ν' ανοίξη το *νά χειρός γράμμσ. ... . , Λ α Απέθεσε λοι-πόν την νεκρόν ησύχως έτιί τής γής καί ανεχώρησε. Φκνή τις ένδόμυχος τώ έλεγεν δτι δέν ηδύνατο νά αναγνώση ταύτην την επιστολήν έ νώπιον τούτου τοθπτώματος. (συνεχ(ζεται) ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Σ συγκεντρώνει λόγφ τής προνομιούχου τού θέ¬ σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ©ρσς την καλυτέρα πελατεία. Ή δροσά τού είνε μοναδική. Ή περιποίησις τού αφθσστος. Έγκυκλοπαιδεία Αι* έκείνους ηού θέΑουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους Μία άποψις της Σαντορίνης Τό ήοαΐστειον της Σαντορΐνης ·ύο(σχεται πάλιν έν δράσει, Ήνη σΐς τοΰ Άγ'ου Γεαργίου κατβϊονι'σθη καί είς την θέσιν της έσχημα •ΙσΡη νέα νησίς άπό την λάζει πέοιξ τοθ ή
  φαιστΕΐου καί τό θέαμα πού ιταρέχπ τό ήίαΐστειον είναι έκτά
  κτως ίπιβλητικόν μέ την αγρίαν μεγαλοπρέπειαν τού. Είς ιήν εΐκό
  «α μα<-, ό λιμήν τής Σαντορίνης, κατέναντι τοθ ήφσιστείΓυ καί δ έλικοϊΐδής Βρόμος ιιού όδηνεϊ «Ις την νρωτεθουοαν τής νήσου, τα Φυρά. Ή Σαντορίνη μέ την ξεχωριστήν εντελώς δισμόρφωσίν της τα ρεχει είκόνα θελκτικήν κοΐ είναι άπό τα γραφικώτερα ησιάμας. ΚΟΡΙΤΣΙ Η ΑΓΟΡΙ; Α'. Τό αιώνιον ίρώττμα τής μη-έ ρα(, πίύ Γεριμΐνει Ινα παιδάχι, χαΐ τοθ παιέρα ά/Οωατε χαί των φίλων ή ουγγ»ν©ν: Άγόρι ή χο ρίτσι; Ή έπια-.ήμτ] ένασχολεΐται άπό καιροθ μέ την εξέτασιν τεθ προδλήματος ούτΐθ, μέ την έριυ ναν, Ιάν είνε δυνατόν νά γ(η ή διάγνωσις οδτή. Καί τοθτο δχι μόνον διά νά ίχανβποιήεη την περιέργειαν των γονέων, δι- λύειισα μίαν άγνοιαν, ή ίποία ίχει ναΐ αυτή τα θίλγητρά της, άλλά διότι τό ι^ώτημα τουτο συνίέεται μέ βασικά βιολογιχά πριβ?ήματοτ, των ίπο'ων ή Ιπϋυ σις, μα; βιβαιώνουν οί ίατροί, θά ήτο μεγάλης σημοσίας δια την επιστήμην. Καί ιδού, ποθ φθάνΐι κατ' αί) τας ή είδησις δτι επετεύχθη- ή έ πίλυσις τοθ ϋελκτικοθ ούιοϋ προ· βλήματες. Άπό την Ιίΐιδίρμίδα τίς μελλούσης μητρός, διατείνε τβι ό Άβγεντινός γι/ναικολίγος, δίκτωρ Άλφρέντο Τζίάν Τζιόμ πε, ημπορεί νά χαταλάβη εάν τό τέκνον τής γυναικός αυτής θά είνε άρσΐνικον ή θηλυχόν. Πώς δέ γίνβται τε Οτι; Είς τάν βραχίονα τής δπό παρατήρησιν γυναικός γίνεται μέ μίαν θυσί¬ αν—τιοίαν ίέν μδς λέγει δ Άρ γεντινός δόκτωρ—ύποδόρειος 2νε σΐς, ΰσχερο. δέ άπό ολίγον χρό νόν έμφανΐζεται είς την θέσιν, δπου έγινεν ή ένεσις, Ινα μικρό σπειράχι, ίνα ασήμαντον σπει ράκι, τό οποίον χαί εξαφανίζε :αι μόνον τού μΐτά τινάς ημέρας ΠροτοΟ ίμως έξαφανιοθή. .. αποχα λύπτει είς τόν δόκτορα Τζιάν Τζιέμπε, δ οποίες τό ές>άζει
  έπιεταμίνιος, τέ. . μυστικόν, δίδει
  την απάντησιν είς τό έρώτημα:
  Κορίτσι ή άγόρι!
  (σιινΐχίζεται)
  Τα πειτραγμένα τής τριετίας
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ
  II
  ΕΗΙΡΙΙΙΙΙΟΕΡΗΙΙΙΙΟΗ ΕΡΓΩΝ
  (Σιινέχιια έχ τοθ προηγοιιμένου)
  Δι* άκοστραγγίσεΐβς άποξήρανσις
  των ώ; ίνα) έλων παρουσιάζει
  δυσχέρΐιαν λόγφ τής προκαλουμέ
  νης προσαμμώσεως παραλλήλως
  πρός την παραχειμένην άκτήν έ
  πιδεινευμίνης έχ τής συνεχοΒς
  μετακινήσεως τής ίμμου 6πό των
  άνέμων, δι' δν λόγον χαί ή γενή
  σομίνη άποστραγγΐσις θά άπαι
  τήση συνεχή συντήρησιν.
  ε) Ή έρδιυσις τής Πεδιάδος
  Μεσσαράς αποτελεί τό κέντρον
  τοθ ένδιαφέροντος διά τή< προ ώθησιν τής γεωργιχής παραγω γί)ς τΐ)ς Νήσου. Ή νΟν συντι λουμένη έλλΐιηής εκμετάλλευσις, των εδαφών τής Πεδιάδος, μεγί στής καλλιεργητάς βξίαί, έφεί λιται είς τό νοαηρόν ι ής πΐρι οχής λόγφ τ&ν μαοτιζόντων ταύ την έλωδ&ν πυριτών, τής έπαχο λούθου μειωμένης έργατιχοτητος των χατοίχων χαί τής παρατη ροιιμένης μεγάλης νηοηρότητος. Ή δλη χαλλιεργητία πιθανή Ιχτοσις ΐν τή πεδιάδι, μή οιι- νυπολογιζομίνης τής πιριοδιχής ί μονίμως χβταχλυζομίνης *χ τάσεως έκ 50 000 στρεμ. άνέρ χεται είς 350.000 περίπου στρεμ. χατά τό πλείστον χαλλΐίρ/ουμί- νων διά σιτηρών. Ευνόητον τυγχά νιι δτι ή άρδευσις χαί έξυγί· ανσις των έν λόγφ ίκτάσειον θέ¬ λει παράσχη ευρύτατον περιθώ ριον άναπτύξεως τής γεωργικής παραγωγής τής πεδιάδος χαί διά ξηριχών χαλλιεργειών, ΙΑ χουσαν ιδιαιτέραν σημασίαν άπό ' τε απόψεως ώφελιμότητος τής ι' διωΐικής χαί ίθνιχής οίχονομί' άς. Διά την άρδευσιν θέλουσι χρησιμοποιή*^) διά τής έχτελίσε ως των άναγχαίιον έργων, τα υ δατα 1) δημιουργηθησομένων τε | χνητών δεξαμενών ' συγκεντρώςιε ως έπιφανειών όμβρίων υδάτων! είς τάς χοιλάδας Ζϊρο—Βόρρων , χαί Γέργιρη—Μητρόπολις, 2) τα διά γεωτρήσεων χατά τό άπο λύτως πεδινόν ούστημοί ίξησφα λισμίνα ΰδατα χαί τέλος 3) τα έξ ύδρομαστεύσεως χατά μιχρά μιμονωμένα τμήματα τής χαλι' κώδους χοΕτης τοθ Γεροποτάμου. (συνεχίζεται) Ή Ζάκρος και τα ζητήματά της. ΖΑΚΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σ)6ριος (άνταποκριτοθ μας) — Δέν εί^αί ιύκολο νά ττ-ζϊΐϊίύαττ- χανείς ώ; τ*;ν Ζίνρο. Χ.όνος πιλϋις χαί, χό πος περισσοτέρας χρειάζεται. "Ο σ:ς 8μω; χι' άν είναι έ χόπος, ή ίπϋζημίωσις είναι άρχεχή. Τί ψυχικο ξεχούρασμι π;ύ αίαθί νεται χανείς μίλις ορθάσΐϋ έδιό χαί αντικρύση τί δπέροχον δρα μα αύτοθ τοθ τόττου άρκιϊ γι4 νά ξεχνά,χόπους καί ταλαιπωοίίς χαί ρίθΛνχ. Ή Ζάκρος απα^ελιΐ τ^ ίκραϊτ αηΐίΙο τής Κρήτης υ.λ φυσιχά δλης τής Ελλάδος. Κον 'Λ ατήν ά/ατολικώ:ε6η« άκτή τής νήσ'-υ αποτελεί £»α μικρό πραγματικό *παοάδεισ?, &γν<Άατο ίμως χαί άπρόσιτ<< είς τούς ξί νους. Είναι μ'α χομψή, πολιτι σμένη, δροσίλουιτος χωμίπολΐς τΐίύ ζή μέ τό τραγοθίι τοΰ ν* ϋθ χ»ί τ& ψιθύρσμα τοΰ δα ιονς. Νερά χυλοίν άπο πιντ:0, γύριο χαί μέσ< είς την χωμόπο λι χαί σχηματίζουν καταρράχτες πού τραγουΪ5£θν μερά χττί νύχτα τα θίλγητρα χαί τίς ώαορφιές αύΐ&Ο τού τόπου Καί τα νερά αύ:ά Εημίουργοθν τάν πλοθτο *αί τον π5λιτισμό. ΓονΐμοποιεΟ; τα Ιΐάφη χαί τοίφουν τα τερι βόλια, μέ τα όπωροφόρα δένδρα καί τά,χηπευτιχά. Ιΐοτίζουν τίς πλαγιές χαί κάνουν νά δψώνωντχι μυρτιές χαί δάφνες χαί νά δημιουργοθνται δάσ>} όλόχληοα.
  Χ'ορΐς καμμιά άμφ^βήτησι, ή
  Ζχχρος είναι ή πιό ώΐαία χά!
  πολιτισμένη κωμόπολΐζ. Τα απί
  τι α της, κάτασιτρα, χομψ ί, προ
  ^άλλουν άνάαεσχ άπό πράσινο
  όργ αστ χό Οί δρίμοι χαταχάθχ
  ροι. Τα χαταστήματα χαί τα χέν
  τρα άναψοχής πολιτισμίνα μέ
  δλα τα κοΐΛ*όρ. Σέ λίγο «έ θά
  αποκτήση, ώ; έλπίζεται, καί ή
  λεκτρΐκό φώς. Οί χάτειχοι τ&
  έ"χούν θεσ ώς σκοπόν τιο . Ψρον
  τίζουν νά ίδρύσουν έλαιουργιχό
  συνεταιρΐσμό, νά έχμετχλλευθιθν
  τάς δίατοπιώσεις γιά την παρχ
  |γω/ή ήεχτρι«ής δυνάμεως μέ
  , την όποιαν νά κινήαουν τό έρ
  | γοαΐάσιο χαί νά φωτίαουν την
  Καί θά τό επιτύχουν
  Ή Άγροτραπεζοι θά
  τ«ύ; βηίήση διά δαν«Εου. Κίχί
  τότε ή Ζίχδος θ' άτιε^ πραγμα
  Ι τιχά μία άπό τίς ώραιότΐρις χω
  Ι μοπόλεΐς τής Κρήτης. Ταχέως θά
  λυθί ίλλωσΐε χαί τό συγκοινω¬
  νιακόν ζήτημα διά προσωπιχής
  εργασίας των χατοίχων ιΓτινες
  προσφέρουσι αυτήν ευχαρίστως
  χαί έ< τοθ δποίου τόσα ίχουν χαί αύτοι Γ καί οί έπισχέπται νά ώφε ληθοθν. —"Αφιξις κ. Μακράκη. ι—Οί λειτουργοί δημοτικής Άφίκϊτο χθές «ερβπορικώς έξ 'Εχπαΐδεύσεως. Άθην&ν 6 Διβυθυντής τού Κβν _, , ,. _ τοικβδ τηςΆνββτιχής Το«ι»ίζη« ," τίίν 6*πμ«ρι3« της χυβερ λβιτουργών στοιχειώδους κκποα- —Διά τούς δημους. Είς την εφημερίδα της κυβϊρ νιίσεως εδημοσιεύθη ό νομος «πε ρΐ τροποποιήσεως καΐ συμπληρώ σεαις των περΐ Ενώσεως των Δή μων καΐ Κοινοτήτων της 'Ελλά <5ος καΐ προμήθειαν των Δήμων καΐ Κοινοτήτων ίσχυονσών δια- τάξεων». —Οί νέοι σχολίατροι. Εδημοσιεύθη είς την έφημε ρίδα της κυβερνήσεως τό διά τανμα πβρΐ διενεργείας* διαγω ν σμοΰ πρός πλήεωσιν κενών θί· σβων , σχβλιατρων. —Αί άδειαι χυνηγίου. Φίρβμΐν β·'ς γνώσιν των χ, χ. κυνηγών ίτι έταχυίρβμήθησαν ίλαι οί Ι άδειαι κυνηγΐου καΐ παρακαλούμεν νά φροντίσβυν διά την παρβλαβην άπό τα κατά τοπουΐ τ«χυΰοομεϊα. Εφεξής άμ« τή προσβγωγό των σ?£τινών δικαιολογητικών θά λαρβάνουν οιΰτοοτιγμεΐ τάς αδείας των. Ό Δασονέμος Ηρακλείου ΠοιΰΧος Δ. Οιητρόπουλος ΑΠΩΛΕΣΘΗ ηέτρα δακτυ>ιδιοΟ
  χρώματος κοκκίνου (φίοουσα λα
  ξευμένην κεβΓχλήν μέ μαλλιά κα
  τσαρά) μΕταξύ ξενοδοχβΐου «Μί
  νως», Ρβγκινάκη, ταχυδρομβΐου.
  πρσκτορείου άεροττλάνων καΐ γη
  ιίδου τέννις. Δβδομένου δτι τΐρό
  κείται ττ«ρΙ οΐκογβνειακοθ κϊΐμηλί
  ου ό ευρών τταοακαιλ8Ϊτ-»ι νά την
  «αοαδώσο κΐς τό γραφείον τοθ κ.
  Γ. ΒοΙ»α <αΙ Λμειφθήσβται μέ δρ. χιλΐας (1000). ΖΗΤΕΙΤΛΙ δεσττοινΐς τελειόψοι τος τής Έμ«ορι»ή*ς Σχολής ή τοθ Γυμνασίου, ώς ύπάλληλος είς σο βαρύν γραφείον. Πληροφορίαι τταρ' ημίν. —Ό φβρος έκπλειβτηρικζο- μένων οίχοδομ&ν. Πρός τούς *οΐκονομι»βύς έφβ ρβυς καΐ τούς διβνβυντάς Ταμαί ών εκοινοποιήθη έρμηνεία τού ΰίΐουργείου σχετική μέ την κα ταβολήν τού φόρου ^ επί των έκ πλειστπριαζομένων οΐχοδομ&ν Ό σχετικός νόμος έρίζει τό άλλπ λεγγυον τού δικδάχου εΐαοδή ματίου πρός καταβολήν τού ό· ςρειλομένου φόρον» της τελευταί άς τρΐίτία;, μόνον 4«ΐ τδν έκου αί ως μεταβιβαζομένων οϊκοδο μ&ν. —©ανάσιμος τραυματισμός. Ό Ηϊτής Νικόλαος 2. Χαιρέ¬ της χάτοικος Κεπασβνν Μοΐλεβυ- ζίου άναρριχπθβί; όπισθεν τοθ φβρτηνοϋ αύτοΜΐνήτου τού Νικ. ΆποστβΛάκη κβ ι άποπβιραθβΐς νά κατέλθη ένω τούτο ϊΰρίσκε το έν κινήσει χατέπβσβν τρανμα τιοθίΐς είς την κεφαλήν θανααί- μως. Ό τραυματισθϊΐς άπεβίωσε μετά δΐωρον. -Πνιγμός. Κατέπΐββν έντός φρίατος καΐ έπνίγη έ ΙθΕτής Νικητάς Γεωργ. Βιδάκης έξ Άλττζανής Μονβφα τσίου καθ' ην ώραν έπκχαίρει ν' άντλήση έξ αύτοΰ ύδωρ. —Διημερεύοντα καί διανυ- κτερεύοντα φαρμακεΐα. Σήμερον 3 Σβπτεμβρίοο θά δι ημερεύσουν τα φαρμβκεϊα Άριστ. Χαλκιαδακη, Άποατ. Ζαφειρίου, Γεωργ. Μαδαρι&ιτάκη. θά δια νυκτβρεύση δέ τό φαρμακείον Γ. Γεκεσάκη Αυριον Δευτέραν θε λουν διανυκτβρβΰση τα φαρμα χεϊα Λάμπρου Κανακάκη χαί Έμμ. Ζαχαριάδη. ΙΑΤΡΟ£ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τή; Λυωνος. Επί έπταβτίαν απουδάσας έν Λυ&να χαί Παρισίους, δέ· χβται «Ιςτο νέον Ιατρβΐον τού, όδός Αβέρωφ (συνοιχίαν Βαλιδέ Τζαμί) ίναντι άρτοποιίίου Άθανεισίου ϊφαχιανάκη: 9-12 π. μ. καΐ 4-7 μ. μ. ι άς Κυριακάς τούς απόρους δωρβάν. Άρ. τηλ. 6- €3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ϋ»- θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Π σρελάβαμε μηχσνήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. ΠρΙν «ρομτ4θ·υθ^τε έπισκεφθτ}τε μας. Τιμαί λ9γικ«(. ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτερον καί πολυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρα τοϋ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Δασκαλάκη. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΪ2ΤΑΙ προτιμοΰν τό «£(τιι Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τ·υ. ΑΙ «ναχαινίοεις τού τό κατί ατησαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑ2 Όοθς Ζίταδίου-ΑβΗΝΑΙ.
  Μ
  ιν.
  γ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΓ4ΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακης
  3 Σεπτεμβρίοϋ 1939
  120 Ώρα
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙ Ο ΕΣ ΕΙΣ
  ΕΙΠΗΝ,ΠΕΡΙΟΧΗΝΤΟΥΔΛΝΤΣΙΓΚ
  ΑΠΕΚΡΟΥ.ΒΗΙΑΝ ΛΙΜΑΤΗΡΒΣ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποχριτού μας). —Σημερινά τηλεγρα·
  φηματα έκ τού θεάτρου τού πολέμου
  «ναφέρουν ότι είς τόν τομέα τού Δάν-
  τσιγκ άπεχρούαθησαν αίματηρώς υπό
  των Πολωνών, όλαι αί έπιθέσεις των
  Γερμανών. Ή Πολωνική άντίστασις
  συνεχίζεται άκαμπτος καί σθεναρά.
  Αί απώλειαι τού γερμανικόν στρα
  τού κατά τα α-ύιά τηλεγραφήματιχ εί¬
  ναι μεγάλαι τόσον είς έμψυχον ύλι-
  χον όσον χαί είς πόλει* ι «άς μηχανάς καί
  πολεμικα ειδή έν γένει.
  ΠΕΙΣΜιΤΟΛΗΣ ΑΕΡΟΜΛΧΙΑ
  ΥΠΕΡΑιΝΩΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ2ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβρίου (τοβ άν-
  ταποκριτοθ μας).— Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλπγρο φηματα υπεράνω τής
  Βαρσοβίος διεξήχθη πειβματώδης άε·
  ρομαχία μεταξύ Πολωνών καί Γερμα¬
  νών.
  Δύο Γβρμανικά άεροπλάνα κατερρί-
  «θησαν φλεγόμενα. Είς τάς άερομαχί·
  άς σημειωτέον οί ΠολωνοΙ διεκρΐθη·
  σαν ώς βποφασιστικοί άεροπόροι ανώ·
  τεροι έν πολλοΐς των Γερμανών.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ
  ΤΙΣ ΠΓΛΕΙΙ ΟΟΖΗΑΗ ΚΑΙ ΟΟΥΛΤΣΟΥΚ
  ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοθν έκ
  τού έξωτερικού ότι Γερμανοί έβομ
  βάροισαν τάς πόλεις Πόζναν χαί
  Πουλτσούκ. Είς αμφοτέρας τάς περι¬
  φερείας ταύτας οί ΠολωνοΙ άνθίστανται
  ερρωμένως είς τας έπιθέσεις των Γερ·
  μανών.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  . ΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοθ άν.
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Βερο-
  λίνου τηλεγραφήματα αί γερμανικαί
  έφημερΐοες αγγέλλουν επιτυχίας είς τα
  Πολωνικά μέτωηα.
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγράφημα έχ
  Βαρσοβίας αναφέρει ότι ή Πολωνιχή
  βουλή συνεκλήθη έκτάκ-.ως διά σήμερον
  την μεσημβρίαν. Ή Πολωνική βουλή
  θά κηρύξη την μέχρις εσχάτων συνέ¬
  χισιν τής Πολωνικής αμύνης χαί θά
  ψηφίση ωρισμένα νομοθετιχα μέτρα
  ουμπληρώνοντα την κατάστασιν πολέ¬
  μου είς ήν περιήλθεν άπό προχθές όλό·
  κλήρος ήχώρα.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΑΝΑΑΑΜΒΑΝΕΙ
  ΟΤΙ ΟΑ ΤΗΡΗίΙΙ ΟΥΛΕΤΕΡ1ΤΙΙΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Έκ Νιας Υόρκης
  αγγέλλεται ότι ή Ιταλία απαντώσα είς
  την έκκλησιν τού Ροθαβελτ έπαναλαμ-
  βάνει χ ήν απόφασιν αυτής όπως τηρήση
  ούδετερότητα.
  . ΟΥΔΕΤΕΡΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ
  Η ΑΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙ Β. ΧΟ.ΡΑΙ
  Συνήλθον χθές
  έκτάκτως αί ΓαλλικαΊ Βουλαί.
  Διάγγελμα τού κ. Λεμπρέν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σεπτεμβρίου
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία τής «Α¬
  νορθώσεως»)·—Την 5τιν μ. μ.
  ήρχισεν ή έχτακτος συνεδρί-
  ασις των νομοθετικόν σωμά-
  των.'Η βουλή ύκερεπληρώθη.
  Είς τα διπλωμκτιχά θεωρεΐα
  παρεχάθηντβ οί πρεσβευταί
  τής Αγγλίας, Πολωνίας χαί
  'Αμερικής καί άλλων χω·
  ρών Την 5 ΙΟ' ό κ. Έρριω
  ανήγγειλε την έναρξιν -ιής
  συνεδριάσεως είπών τα εξής
  «Άγαπητοί δυνίδελφοι.Είς
  αύτάς τάς θλιβεράς στιγμάς
  δέν χρειάζονται πολλά λό·
  για διά νά σάς ζητήσω ένό-
  τητα ενώπιον τοΰ χινδώνβυ
  Έπειτα άπό 20 έτη ευρισκό¬
  μεθα καί πάλιν άντιμέτωποι
  μέ την Γερμανίαν εί; νέον
  πόλεμον. Ό Ιδιος άνθρωπβς
  πού έξηφάνισε την Αύατρί-
  αν, πού απερρόφησε την Ταε
  χβσλοβαΜίαν, πού έγέμιαε
  τόν κόσμον ολόκληρον έξο·
  ρίστους, έξαιτέλυαε χαί πάλιν
  την καταστροφήν. Ή γεν-
  ναία Πολωνία υφίσταται σή¬
  μερον την συνέπειαν της.
  Άπευθύνω είς αυτήν την έν
  θερμόν συμπάθειαν τής Γαλ
  λ(ας ή ό ποία μέ ύψηλά τό
  κεφάλι άντιμετωαίζει τόν χίν
  δυνον καί καθιστά ύπευθύ
  νβυς τούς έπιτιθεμένους. Έν
  συνεχεία ό κ. Έρριω άνέγνω
  σε διάγγελμα τοΰ προέδρου
  τής Δημοκρατίας χ.Λεμπρέν,
  το οποίον άνέγχωσετήνιδίαν
  ώραν εί; την Γερουσίαν ό χ.
  Σωτάν. Τό διάγγελμα τβΰ
  χ. Λεμπρέν έχει ώς εξής:
  «Κυρίαι Γερουσιαοταί, χύ·
  ριοι Ββυλδυχαί,
  Ή κρίσιμος στιγμή έσήμ»
  νέ Ό πόλεμος έ;ερράγη εί;
  την Κεντρικήν Ευρώπην.
  Δΰο λχβί συνεχρβύσθησαν
  την στιγμήν πού επρόκειτο
  νά έλθουν εί; συνεννόηβιν
  Ή Γερμανί* επετέθη *«τά
  τής Πολωνίας. Ή "Αγγλία
  καί ή Γαλλία ήνκσαν την
  φωνήν των μέ όλον τόν κό¬
  σμον χαί μέ την μετριο-
  πβθη χαί σώφοβνα πβλιτι
  χήν των κατέβαλον χάθε
  προσπάθειαν ν' άποτρέψουν
  την φοβεράν θεομηνίαν.'Αλ
  λά ματαίως. Μέ μεγάλην η
  ρεμιαν ή Γαλλία έλαβε την
  θέσιν της ενώπιον των εύθυ
  νών της. Έλαβεν δλα τα μέ
  το* πού έπεβάλλοντο έχ των
  π;ρισ:άαεων Σήμερον ήρχι
  σε την επιστράτευσιν των δυ
  νάμεών της»· Έν συνεχεία,
  διά τού διαγγέλματος, ό κ.
  Λεμπρέν άπηύ3υνε θερμόν
  χαιρετισμόν πρός τόν στρα
  τβν καί την όμόφωνο* συ
  νείδησιν της Γαλλίας χαί
  κατέληξε μέ την ευχήν:
  «"Ας είμεθα ηνωμένοι».
  Ό λόγος τού κ. Νταλαντιέ.
  Μβτά την ανάγνωσιν τιΟ
  προβδρικοθ διαγγέλματος ά
  νηΛθβν είς τό βί)ασ ό πρωθυ
  πουργός κ. Νταλσντιέ καί έν
  μέσω θυέλλης έπεοφημιων, }ρ
  χισε τόν λόγον τού, Ιστορικόν
  πράγματι καί βαρυσήιΐαντον.
  Ό κ. Νταλαντιέ, έξιστόρη
  σε τα διαδραματισθέντα έσχά
  τως γεγονότσ, έξήγγειλβ τα
  ληφθέντα υπό ιής κυβερνήσΐ
  ώς τού μέτρα καί εσυνέχισεν.
  »..ΧΘές άκόμη καταβάλωμεν
  τάς τελευταίας προσπαθείας
  μας υπέρ τής είρήνης. Αύτό
  πού έκάμαμεν πρό τής ένάο
  ξεως των έχθροπραξιών εί
  μεθα ετοιμοι νά έπαναλάβω
  μέν. Άλλ' ό καιρός έπεΐγβι.
  Δέν πρόκειται περΐ μονομε-
  οθς έπιθέσεως τής ΓερμανΙ-
  ας κατά τής Πολωνίας. Πρό
  κείται τιε£ί ενός βήματος τής
  δικτατορΐας τοθ έθνικοσοσια
  λισμοθ πρός κατάκτησιν τής
  Εύρώτιης. ΊσχυρΙζεται δτι την
  ημέραν πού ο( β> έψεις τής
  Γερμανίας έ~1 τής ΠολωνΙας
  θά Ικανοποιηθοθν θ' αρχίση
  περΐοδος διορκοθς είρήνης έν
  Εύρώπη. Μάς είνε γνωσταί
  αί ύποσχέσεις τοθ Χίτλκρ Τό
  1935. τό 1938 έφθάσαμεν είς
  τό ίδιον σημείον. Τό παρ. Σε
  πτέμβριον έπρόβαλε τα δικαι
  ώματά τού επί τοθ ΣουδιτικοΟ
  έδάφους διά νά είοέλθη έντός
  ολίγων ώρών είς την Πρά
  Ιγαν. ΑΙ πράξεις κσΐ δχι οί
  Ιλ<Ύ3ΐ τοθ Χΐΐλερ ύττολογΐ ζονται Ή Πολω ία, σύμμαχός μσς άπό τοθ 1921, "ευρίσκεται έν κινΕύνω. Βάσει νίω·έ<-ων ά μοιβαΐων υποχρεώσεων τάς ό ποίας άνβλάβαμι=ν έναντι ού τής, ύπεμνήσαμεν διά τοϋ πρβοβ£υτοΟ μας είς την <υ βερνησιν της Γερμανίας έπα νειληαμένως, 6τι είμεθα ετοι μοιάνά πάσαν στιγμήν νά έκ •πληρώσωμεν τάς πρός την Π3 λωνίαν ΰποχρεώσεις μας. Άλλ' ή σύμμαχός ΠολωνΓα έγινεν αντικείμενον τής σ.<λη ροτέρας έκιθέσεως. Την Ιην Σ)βρ(ου εστείλαμεν διακοΐνω σιν πρός την Γερμανίαν β«- βαιοθσαν αυτήν δτι ή κατά τής ΠολωνΙας επίθεσις φέρει την Αγγλίαν κοί την Γαλλί¬ αν ίίς την ανάγκην νά έκπλη ρώσουν τάς πρός την Πολωνί αν ύποχρεώσεις των, εάν ή Γερμανίσ δέν σπεύση ν' άπο σύρη τα στρατεύματά της έ< τοθ ΠολωνικοΟ έ-άφους. Δέν πρόκειται νά προασπίσωμεν την τιμήν μας μόνον, άλλά καί τα συμφέροντά μας, διότι ευρισκόμεθα υπό άμεσον κίν δυνον. Πως ειμπορούμεν νά βατσι ζώμεθα είς τάς έγγυήσεις πού μάς εδόθησαν; Ή τιμή μας λοιπόν είναι τό ένέχυρον τής |4σφαλε(ος μας. Γνωρίζω πό Ισον είναι σκληρόν δι" έκεί Ι νους πού δδωσαν δλην την ζωήν των υπέρ τής είρήνης, ν' άναγκσσθοθν ν'άπαντήσουν είς την βίαν διά τής β α·.. Καί έ>ώ ύπήρζα στρατιώιης.
  Οί Γάλλοι είναι γνωστοΐ
  ώς ειρηνόφιλος Άλλ' είνε κα!
  έξ Τσου τοΧμηροί προκειμένου
  νά προασπίσουν την τιμήν τής
  Γαλλίας. Όιαν η Γαλλία έ
  γείρετσι επί ποδίς, είνε ή.
  ανθρωπίνη συνείδησ.ς πού'
  έγεΐρεται. Προσκαλώ τούς
  Γάλλους νά θέσουν τό θάρ
  ρος καί την ζωήν των είς την
  υπηρεσίαν τής Γαλλίας. Εάν
  δέν κρατήσωμεν τόν λόγον
  μας πρός ,τήν Πολωνίαν, τί
  λόγον θά δώσωμεν είς την
  Γαλλίαν οταν μετ" ολίγον,
  μβτ' ολίγας μόνον εβδομάδος
  θά στραφή ό κίνδυνος έναντι
  όν της καί θά την εύρη μόνην,
  έγκαταλελειμμένην άπό τούς
  συμμάχους της έναντι των
  οποίων . θ' άθετούσαμεν τάς
  ΰποσχέσεις μας ;... Ή Γαλλία
  μάς διατάσσει σήμερον. . Με
  τα τόν κ. Νταλαντιέ, ώμίλη
  σαν διάφοροι ρήτορες καί
  ή Βουλή ενέκρινε όμοφώ ως ι
  3!]Πρωινη
  ΟΙΓΕΡΜΑΝΟΙΔΕΗ ΗΛΥΝΗ8ΗΣΑΝ
  Νλ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΟΥΔΑΜΟΥ
  ΤΑΣ ΠΟΛΩΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣ
  ΤΙ ΔΗΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΟΝΙΚΟΙ
  ΣΤΡΑΤ.ΩΤΙΚΟΙΚΥΚΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ » Σ)βρίου <τού άντα- ποκριτού μας).— Κατά τα έκ Βαραο· βίας τηλεγραφήματα οί Πολωνιχοί σϊρατιωτικοί χύ»λοι δηλοθσιν ότι οί Γερμανοί δέν ηδυνήθησαν νά διασπά· σουν τάς γραμμάς αντιστάσεως των ωνών ς Πολωνών. ολωνών. Σχετικώς ύπογραμμίζεται ότι μέ· χρι τής βτιγμής ουδέν σημείον τής Πολωνικής παρατάξεως ηδυνήθη νά καμφθή ώστε οί Γερμανοί νά δυνη. θοαν νά «ροχωρήσουν έν τ ό; τής χώ· ρας ρας ΥΠλΡΧΟΥΝ ΠΛΕΙΣΤΑ 8ΥΜΑΤ4 ΕΚ ΤΩΝ ΛΜΛΧΟΝ ΠΛΗΟΥΣΜΙΙΙΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΟΜΙΑΡΑΙΖΟΥΗ ΑΝΗΛΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έχ Βαρσοβίας ότι μεταξύ τοΰ άμάχου πληθυσμόν σημειώνονται πλείστα θύ· ματα. Τό γεγονός τούτο προκαλείται δ ότι οί Γερμανοί βομβαροίζοντες δέν φεΐ· δονται ούτε των άνοχυρώτων πόλεων ου-ε των μέσων μεταφοράς διά των οποίων ό άμαχος πληθυσμός καταφεύ· γει είς τα ένδότερα τής Πολωνίας. Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΡΙΤΖ ΣΜΙΓΚΛΥ ΠΡΟΣ ΤΒΝ ΠΒΛΩΝ1ΚΟΝΣΤΡΑΤΟΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 2 Σεπτεμβρίου (15. ύπηρε σία).— Ό άρχηγός τοΰ Πολωνικου στρατοΰ Ρίτζ Σμίγχλυ απηύθυνε τό κάτωθι διάγγελ μα ποός τόν Πολωνικόν στρατόν. Στρατιτώται Πολωνίας: Οί Γερμανοί οί λυοσώδεις έχθροί μας, μάς επετεθησαν. *£ φθασεν ή στιγμή τοϋ καθήκοντος. Ή στιγ —ν πού θά άγωνισθητε διά την ύπαρξιν καί ελευθερίαν τής Πολωνίας. Διά την τι γεΐας τής κυβερνήσεως πρός αντιμετώπισιν τής καταστά σεως. Συνεχίζονται αί συγκρούσεις είς την Πολωνίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σεπτεμβρίου (Ιδ. ύτιηρεσΐο) —Κατ' εΐδήσεις έκ ΒαρσοβΙας τό εσπέρας ίθε άθησαν 41 Γερμανικά άερο¬ πλάνα υπεράνω τής πόλεως. Τα άντισεροπορικά τηλίβολά ήνοιξαν πθρ άμέσως καί ή νάνκασαν τ' άεροπλάνα ν' ά¬ ν έλθουν είς μέγα Οψος κσΐ ν' άπομακρυνθοθν έν τάχει. Αντιθέτως οί Γερμανοί (σχυ ρΐζονται δτι έπαΐθενται μόνον κατά πολεμικών κέντρων καί άποφεύγουν βο^ιβσρ&ισμούςά νθχυρώτων πόλεων καί άμά ν πληθυσμών. Έπΐσης (σχυ | ρΙ ζονται δ τι ΠολωνοΙ τρομο κράται πυρπολοΰν τα γερμα νικά χωρία. Έκ Στοκχόλμης αγγέλλεται ότι ή πλέον Ιγκυ ρος Σουηδική έφπμερ'ς δημοοι εύει σήμερον τάς εξής έκ Βε ρολΐνου πληροφορίας σχετι¬ κώς μέ την έν Γερμαν'σ. κατά¬ στασιν : 1) ΟΙ ΓεομανοΙ στρα τεθονται διά τής β άς. 2) Τα γυναικόπαίδα πίπτουν επί των σιδηροδρομικήν γραμμών διά νά έμποδΐσουν την κίνησιν των συρμών πού μετσφέρουν είς τα σύνορα στρατεύμα τα. 3) Ότι ό λόγος τοθ φόν Έςς διά την κήρυξιν τοθ πό λέμου ιυρε ζωηράν άντίδρα σιν έκ μέρους τοθ τύπου. 4) ΌπαΙ γερμανικαί αρχαί προβαΐνουν £ΐς άθρόος συλ· λήψεις άντιδρώντων. 5) Όη μεταξύ τοθ ύπουργοΟ Λάμερς καί τοθ ειτιτελάρχου στρατη γοθ φόν Κάίτελ εγεννήθησαν ζωηραΐ διαφωνΐαι καί 6) δτι εκατόν χιλιάδες Τσέχοι επι στρατευθέντες είς τα στριτό- πεδα εργασίας προβαίνουν είς πράξει ς σαμποτάζ. ΉΣλοβακία παρ ά τό πλευρόν της Πολωνίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σ)βρ1ου (15. ύΐτήν Γερμανίαν Θά συμπρά τιηοεσΐο).— Τό πρακτορείον Ι ζώμεν μετά των πολιτισμένω/ ΤοανσκοντιναντάλμεταδΙ'ει έκ Κρατων καί οάς παρακαλώ Βαρσοβ άς βτι ό έν Πολων α νά βεβ^ιώσετε περί τςυτου επιτετραμμένος τής ΣΚ.οβ2)Ί- τούς συμμάχους σας. Έλπιζο ζίΐ ή πιχτρίς μας. Ή νίκη θά είναι ίδιχή μ«ς καί των συμμάχων μας. ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΑΝ8ΘΕΝΤΗΣΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ » Σ)βρίου (ίβ. ύπη. ρεσία).—-Την 7ην εσπερινήν πολλά σμή νη γερμα,νικών «εροπλάνων έηέδραμον κατά τής Βαρσοβίας. Μετά των ΙΙολω νίκων άεροπλάνων συνήφθη λυσσώδης ά· ερομαχία είς ΰψος 5ΟΟ μέτμων ύπε ράνω τής πόλεως. Οί ΠολωνοΙ κατέρριψχν 33 Γερ· μανικά άεροπλάνα. 69 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣ Α [ΙΣ 2 Σβκτεμβρίβυ (τοΰ άνταπο· χριτοϋ μας).—Τηλεγραφήματα έκ Κοπεγχά· γηί, Στοκχόλμης χαϊ "Οσλο, τονίζουν {τι είς τόν βκραγέντα εύρωπαΐκόν πόλεμον ή Δανία και αί Σκανδιναυϊκαί χωραι θά τη- ρήβουν χ«ι πάλιν αυστηράν ούδετερότητα. άς απηύθυνε σήμερον πρός τόν υπουργόν των Εξωτερικών κ. Μπέ* την κάτωθι επιστολήν, «Έξ ακάματος τοθ λαοθ τής Σλοβακίας ό ότοΐος εύρΐσκε ται αυτή τή« στιγμήν υπό την πίεσιν τοθ Ράϊχ διαμσρτύ ρομαι δ ά τόν άποκλεισμόν τοθ Σλοβαχικοϋ στρατοθ κοί την χρησιμοπο.ησιν τοθ εδά φους μας υπό των Γε'μονι κων σ'ρατευμάτων, των στρε- φομένων εναντίον σας. Ουδέ¬ ποτε θά συνεργασθωμεν μέ μέν ότι θά μάς βοηθήσουν νά έττανακτήσ ^μεν την έλευ θερίαν μσς. Παρομοίπτς έκδηλώσεις μέ ύ Σ έ τούς μ έ»6ηλώνουν, Τ β η ώς εγνώσθη καί γ Ι Τσέχοι, όϊ τίνες κογ διατελοθν έν ψοχι κη εξεγέρσει. Σήμερον ό κ. Μπέ< εδέχθη £ίς συνβργσσΐ αν τούς πρεσβευτάς ΆγΜας καί Γαλλίσς κοί τόν Νούντσι όν τοθ Πάπα. Έξ άνλου ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Μοσίσκυ διώρισε σήμερον άρ χιστράτηγον τοθ ΠολωνικοΟ στρα τοθ τόν στρατάρχην Ρ4τζ 2.μ'γ<λυ καί άντι^αταστά ην τού, έν περιπτώσει θανάτου τού Επ σης ό χ. Μοσ σ*υ ϋπέγοοψϊ δ.άταγμα έκτάκτου συγκλήσεως τής Πολωνκής Β>υλή·ς.
  Ό έν Βερολίνω πρεοβευτής
  τής Πολων (άς έλαβεν «ντο
  λήν τής κυβερνήσεως τού νά
  εγκαταλείψη άμέσως τό Γερ¬
  μανικόν έΌαφος καί νά επι
  στρέψη είς Βσρσοβΐαν. Ή Πό
  λωνικη κυβέρνησις παρεκά ε '
  οε την Σοιοη^Ιαν ν' αναλά¬
  βη 'ήν προστασίαν των έν Γερ'
  μανία Πολωνικων συμφέρον
  των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ » Σ)βρίου (ίβ. ύπη.
  ρεσία).— Ή Γαλλιχή βουλή ενέκρινε
  ομοφώνως 69 δισεκατομμυρίων φράγ·
  κων πολεμικάς πιατώαεις.
  ΤΑ ΤΕΡΜΙΝΙΚΑ ίΤΡΑΤΕΥΗΙΤί
  ΕΙΪΕΡΧΒΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΗΟ ΣΙΛΕΣΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοδ άνταπο-
  χριτοδ μας).—Τό Βερολίνον αγγέλλει δτι
  τα γεεμχνιχά στρατεύματά γίνονται δεχτά
  μκτ' ένθουσιασμοϋ ύηβ των Γερμανών χα-
  τοίκων τής Άνω Σιλεσίας.
  ΜΕΓΑΑΗΣ ΕΚΤΑΣΕΟΣ ΜΑΧΑΙ
  ΙΙΠ'ΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ^ ΟΟΑΟΝΙΚΙ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σβπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  κειτοϋ μ«£) —Νεώτεραι πληροφορίαι έχ Πά
  ρισίων άναφέρουν ότι μεγάλπς εκτάσεως μά
  χ«ι συνάπτονται εί; πολλά σημεΐοι τής Πό-
  >ωνιχή; μεθορίου. Οί Πολωνοί ένισχύονται
  διαρκώς διά νέων έτοιμοπολέμων δυνάμε·
  ών οτρατοΰ.
  ΣΥ1
  ΠΟ-
  ό κ.
  την κ
  Ε
  ΛΟΝΔ1ΝΟ
  τέραύτιηοεσί< _Τήν 10ην ανακοινωθέν Στρήτ άνσφέ πτεμβρΐου ό λ(ν» τψβσβει λήν νά εΐδοτ νίκην κυβέρν δέν Ιδιδε έγι Αγγλίαν ί στρατεύματά λωνικόν έΤδο θά έξεπλήρο Πολωνίαν όϊ Τό άνακοι Χθές την 9ηι κί|ς) ό πρεο γλΐας κ. Χέν σο εκ Λονΐ ϊΐδοποιήση ι Γερμανία δέ ποιητικως εΙ< τελεσίγραφον μ. (τί|ς Κυρκ θά έκηρύσσι σιν πολέμου ν(ας Μέχοι τί] απάντησις ι οολ(νου. Στ Γϊρμανική · νού κάθε τό ρισκόμεθα Φήν μετά τοι μΐα άνα^οΐν σχβτική μέ Λ Την 11ην Τσάμπερλαιν Αγγλικόν λ Φώνου εΐτιώι τιου «2«? βμιλ βν μβυ. Σή^ «ν είδβποίί Χήνχυβέρνη βρευτοδ τής |»ίχρι τής δ Π*ντησιν ε| Πτεβί ΕΙΣ ΤΗ