97751

Αριθμός τεύχους

5259

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1939
  τού
  άμάχοο
  Ίντα Θύ·
  δ ότι
  Ι δέν φεΐ.
  πόλεων
  διά των
  καταφεύ·
  «νίας.
  ΗΙΓΚΛΥ
  Ρ4Τ0Ν
  &. ύπηρί
  στρατού
  ι διαγγελ
  Ι Γ·Ρ·
  ένέκριν·
  ν φρ«Υ'
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  ίτηαία λίραι 3
  ϊξΐίμηνος 8
  Άμερικής
  Ιτησια 8ολ. 15
  ίξάμηνός » 8
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  5
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "- ΟΛΟΣ ΜΙΝΠΤΑΥΡΟΥ
  ϊΠΕΥβΐΊΟΣ ΣΤΙ1ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ ί«0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5259
  ΛΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ■Ι σελίς μεσημβρίας Δευτέρας
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΧΒΕΣ ΚΥΡIΑΚΗΝ^0
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΑΓΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΠΩΣ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕΝ
  ό κ. Τσάμπερλαιν
  την κήρυξιν τοΰ πολέμου
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σ)βρίου (ίδιαι
  τέραΰτΐηοεσΙα« Ανορθώσεως»)
  —Την ΙΟην πρωϊνήν εξεδόθη
  ανακοινωθέν είς Ντάουνιγκ
  Στρήτ άνσφέοον δτι,τήν , __
  πτεμβρίου ό Άγγλος έν Βερο
  λίνω πρεσβευτής Ελσββ εντο¬
  λήν νά ειδοποιηθη, την Γερμα¬
  νικήν κυβέρνησιν δτι^άν οθτη
  δέν έδιδε έγγυήσεις ποός την
  Αγγλίαν 8τι θάποσύρη τα
  στρατεύματά της άπό τό Πσ·
  λωνικόν Ιδαφος ή Αγγλία
  θά έξεπλήρου β-τάς πρός την
  Πολωνίαν ΰποχρεώσεις της.
  Τό ανακοινωθέν συνεχίζει:
  Χθές την 9ην πρωϊνήν (Κυρια
  κης) ό πρεοβευτής τί;ς Αγ¬
  γλίας κ. Χέντερσον Ιλαβε νέ
  αο έκ Λονδίνου όδηγίας νά
  βΐδοποιήσπ τό Ράϊχ δτι εάν ή
  Γερμανία δέν άπήντα ίκανο
  ποιητικώς είς τό Αγγλικόν
  τελεσίγραφον μέχρις 11ης π
  μ. (τής ΚυριακήΟ ή Αγγλία
  θά έκηρύσσετο είς κστάστα
  σιν πολέμου μετά τής Γερμα
  Μέχοι τής 11ης ούΒεμΙα
  απάντησις είχε ληφθή έ< Βε ρολίνου. Σημειωτέον δτι ή Γερμανική πρεσβεία άνεκοί νού κάθε τόπον δτι καίτοι εύ ρισκόμεθα είς όιαρκή έττα φήν μετά τοθ ΒερολΙνου ούδε μία ανακοίνωσις μας Εγινε σχετική μέ τό τελεσίγραφον. Την Ιΐην καί 15' δ κ. Τσάμπερλαιν ωμίλησε είς τόν Αγγλικόν λαόν άπά μικρο φώνου είτιών τα εξής περί που. «Σάς όμιλώ άπό τό γραφεί¬ ον μου. Σήμερον την πρωΐ¬ αν είδοποίησα την Γερμανι¬ κήν κυβέρνησιν διά τοΰ πρε αβευτοΰ τής Α. Μ. ότι εάν μέχρι της 11ης π μ ώρας δέν έδιδε ίκανοποιητικήν α παντησιν είς τό άπό 1ης Σε πτεμβρίου τελεσίγραφον μας διά την ανακοπήν τής επι θέσεως την οποίαν έξαπέλυ· σε χατά τής Πολωνίας εΐμε | θ* ύκοχρεωμένοι έχπληρώ- ' νοντες τάς πρός αυτήν υπο- χρκώσεις μας νά κηρύξω- μεν τόν πόλεμον χατά τής Γερμανίας. Είς την τελικήν αυτήν νέ ταν ή Γερμανία δέν έστει- λεν καμμίαν απάντησιν. Καί η Αγγλία ευρίσκεται άπό της 3ης £)βρίου (χθές) 11ης πρωϊνής, είς έμπό λεμον κατάστασιν μετά τής Γερμανίας. Αντιλαμβάνεσθε τί σημαί νκι δι' εμέ αυτή ή δηλώ* σις. Ήλπίζαμεν είς την τελευ ταίαν στιγμήν δτι θά άποτρέ ψωμεν την πολεμικήν σύρ¬ ραξιν. 'Αλλά καμμίαν μας πρότασιν δέν ηθέλησε νά δέ χδη ό χ. Χίτλερ. ίσχυρίζεται ότι έκαμε πρβ τάσεις είς την Πολωνίαν τάς οποίας απερριψε. Ό I- σχυρισμός αύτός δέν βκσίζε τ«ι ουδόλως είς την αλή¬ θειαν. Ή Αγγλία χαί ή Γαλλία δέν διστάζοιιν νά έχπληρώ σουν τάς ύποχρεώσεις των χαί άναλαμβάνονν τόν πό λεμον κατά τής Γερμανίας μέ χκθκράν την συνείδησιν ότι έκαμαν τό πάν διά νά σώαβυν την ειρήνην. Είξεύρω ότι χαθένας άπό σάς θά κάμη τό καθήκον τού μέ θάρρος κα. ηρεμίαν. Αύ τό όπερ έπιβάλλεται δέ αύ την την βτιγμήν είνε νά έ ξαχολουβήση ενας έκαστος την εργασίαν τού μετά ψυ- χραιμίκς. Δι' ημάς άπβτε- λοΰν ένθάρρυνσιν αί έγγυή αεις αΐτινες μάς έρχονται άπό παντοΰ.Ό ©εός άς είναι μαζύ μκς». Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΠΕΣΤΡΑΤΕΥΘΗ Δέν πρόκειται διά τό Δάν 'τσιγκ καί την Πολωνίαν. Πρό κείται νά σώσωμεν την Εύρώ -ην άπό τόν Χιτλερισμόν. Έν συνεχεία ωμίλησαν υπό τό σύτά πνεθμα ο( κ. κ. Λοϋδ Τζώρτζ καί Σίγκλαιρ. ΉΒουλή θά συνεΒριάση καί αυριον (σήμερον).Ή δέ ΒουΧή τωνλόροωνθσσυνεχίσητάςσυνε δριάσειςτης μέχριτήςΤετάρτης. 'Έπΐϊελεϊς Αιγυπτιακού στραϊβΰ εί; τα Γουρχιχά γυμνβσια Ορ&κης Η ΤΟΥΡΚΪΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ Εντύπωσις της κηρύξεως' τοΰ πολέμου είς Αγγλίαν ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σ)βρ(ου.— Την 2αν μ. μ. οί Αγγλικαί Βουλαί συνήλθον εΐο έκτακτον συνεδρίασιν αφορώσαν την κή ρυξιν τοθ πολέμου. 'Η συ νεδρίαοις αυτή ύπήρζκ έκτά κτως συγκινητική. Υπό τό κράτος χσρακτηριοτικής σιγής ό κ. Τσάμπερλαιν άνήλθε ε(ς τό βήμσ, καθ1 ήν στιγμιΊν ό λόρδος Χάλιφαξ άνήγγελλε είς την Βουλήν των λορδων τα διαδροματισθέντσ, καί ώμί λησβ ίίπών τα έξί)ς περΐτιου: "Όταν χθές ώμίλησα ενώ¬ πιον βας, ή κυβέρνησις εΐχε λάβει την απόφασιν της· Ευ¬ ρισκόμενοι είς συνεχή έπα· φήν καθ' όλον τό παρελθόν είχοσιτετράωρον μετ» τής Γαλλικής κυβερνήσεως άνε- μέναμεν την απάντησιν τής Γερμανίας είς τό τελεσίνρα φόν μας μέχρι τής λήξεως τής ταχθείσης προθεσμίας. Είς τό οημιΐον αύτό ό κ. Τσάμπερλαιν άνέγνωσε πρός την Βουλήν τό δηαοσιευόμβ νόν ανωτέρω τελεσίγραφον, καβώς κσΐ την εντολήν τής πρκΐας πρός τόν κ. Χέντερ σον διά μίαν τελευταίαν προ σπάθειαν. ΚαΙ εσυνέχισε: 'Εφ' ίσον ο Ρίμπεντρβπ δέν έδωσε καμμίαν απάντη¬ σιν είς τόν έν Βερολίνω πρεσβευτήν μας μέχρι της 11ης πρό μεσημβρινής ώρ*ς λήξεως τής πρ<:3εσμίας τού τελεσιγρώφου μας, είμεθα είς κατάστκσιν πολέμου μετά τής Γερμανίας. £.,Οί ΒουλευταΙ ήγέρθησαν είς τό σημείον ούΐό καί έκάλιι Την κήρυξιν τοθ πολέμου υπό τής "Αγγλίας κοί διά στόματος τοθ είρηνοφίλου κ. Τσάμπερλαιν απεδέχθη ό Αγ γλικός λαός μετ* άπολύτουψυ χραιμίαςκσί ώς κάτι πούάνεμέ νετοώς φυσικόνέπακολούθημα τής Χιτλερικής αυθαιρεσίας. Άλλως τε ή δημοσία'Αγγλική γνώμη εθεώρει την κήρυξιν τοθ πολέμου ώς γεγονός ττλέ όν τετελεσμένον άπό τής προ ηγουμένης εσπέρας καί ευθύς μετά την θυελλώδη συνεδρία σιν τής Βουλτ)ς των Κοινοτή των καθ' ήν ή αντιπολίτευσις απέκρουσε κάθε πρότασιν πε ραιτέοω ύποχωρήσεως Εναντι τής Γερμανίας καί ό κ. Τσάμ περλαιν ήΧέγχθη διά τήνδιστα κτικότητά τού ή όποΐα ηδύνα¬ το νά έκλβιφθί) ώς δειλία πα· ρά τής Γερμανίας θΐγουοα τό Αγγλικόν γόητρον. Σηαειωτέον Βτιάμέσως υβτά την Ανακοίνωσιν τοθ κ. Τσάμ περλαιν περί κηρύξεως τοθ πό λέμου κατά ιής Γερμανίας καί περί ώραν 1 Ιην καί 30' άκρι βας αί σειρήνες τοθ ΛονδΙνου Ιδωσαν τό σύνθημα περί έχ· θρικής άεροπορικής έπιδρο- μής καί τ' άποτελέσματα ΰπήρ ξαν ίκανοποιητικώτατα.Τάτμή ματα τοθ λαοΟ κατά περιφερεί άς, τροσέφυγον μετά πειθσρ χΐας καί ταχύτητος είς τα έκ των προτέρων καθωρισμένα καταφύγια δ τού πσρέμενον μέχρι τέλους τής άσκήσεως. Τό πολεμ. υπουργείον ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σ)3ρ(ου. Χθές συνεκροτήθη τ·> υπουρ
  γεΐον πολέμου τής Άγγλί, ς
  ώς εΐχε προαττοφσσισθρ, υπό
  τοθ κ. Τσάμπερλαιν. Είς την
  κυβέρνησιν πολέμου ό λόρ
  δος Χάλιφοξ ττσραμένει ύ
  πουργός των εξωτερικών ό κ.
  Τσώρτσιλ πρθτος λόρδος τοθ
  Νςτυαρχείου, Χόρ Μτελ'σσα
  των στρατιωτικών, Γούντ τής
  άεροπορίας, Ήντεν κτήσεων,
  Σάϊμον ΟίκσνομικΔν, σέρ Σά-
  μουελ Χόαρ Εσωτερικήν Άν·
  τερσον ΰπουργός Ασφαλείας.
  Απεφασίσθη όπως ή κυβέρνη¬
  σις παραμένει έφ' δσον τής εί
  νέ δυνατόν είς τό Λονδίνον.
  ΟΙ Γερμανοί πρεσβευταί ά-
  ναχωοοθν έκ Λονδίνου καί
  Παρισίων. Ό κ. Χέντερσον
  ωσαύτως εζήτησε τα διαβα-
  τήριά τού αναχωρών είς Λον
  δΐνον.
  Ό άρχιστράτηγος τοΰ ΤουρκικοΟ στρατοΰ
  Φΐβζη Τσαχμάκ μετ» τδν έπιτΐλ&ν τού
  είς τα τελευταία μϊγάλα ΤουρκΐΜά γυμνάσια τής
  ψαν τούς λόγους τοϋ κ. Τσάμ
  ηερλαιν μέ ζωηρά χειροκρο
  τήματα κσί έπευφημίσς.
  'Η δήλωσις είς την οποίαν
  καταφεύγω εξηκολούθησεν ό
  χ. Τσάμπερλαιν, καταδει
  χνύει ότι δέν επρόκειτο πε
  ρί δισταγμοΰ «παν επιμένων
  είς την διάσωσιν τής «ίρή·
  νη; κατέφευγα χαί είς την
  ύστάτην υπέρ αύτη; προσπά
  θείαν. 'Η ήμέρα αυτή είνε
  θλιβερά δι' ημάς. —έν επι·
  τρέπεται ομως *;έπιβράδυνσις.
  'Η Πολωνία μάχεται χαί ή
  "Αγγλία δέν θά διστάση
  νά εκπληρώση ίλκς τάς κρός
  ύ^ήν ύποχρεώσεις.
  Τό τελεσίγραφον μας πρός
  την Γερμανίαν έδέθη πρό
  εΐκοσι τεσσάρων ώρών. Καί
  ουδεμίαν απάντησιν έλάββ
  μέν. Ποίον είνε τό σχέδιον
  μου τό γνωρίζετβ. Δι' έσάς,
  2πως χαί ολοι οί "Αγγλοι,
  εϊμαι βέβαιος 2τι θά κάμετε
  τό καθήκον σας. Έγώ θά
  προσπαθήσω νά όλοχληρώ
  σω την αποστολήν μου ή ό·
  ποία οέν γνωρίζω κίαέτι πό
  σον θχ έχταθ$. Ή Χιτλιρι
  κή Γερμανία ανέλαβε άπ·
  προχθές τόν ολϊδριώτερον
  ρόλον κκτά τής ήβυχίας καί
  της εύημερίχς τ«ΰ χόαμαυ,
  χαΐ καθ ολοκλήρου τής άν
  θρωπότητος. Πιστεύω ότι
  θά έπιζήσω διά «ά ίδώ την
  χκτάρρευσιν τοΰ ναζισμοΰ
  κβύ έσκβρπισε την συμφο-
  ράν τοΰ πολεμιχοΰ ολέθρου
  χαί την οριστικήν άπελευ
  θέρωσιν τής Εύρώ «ής.
  Είς συνέπειαν τοθ λόγου
  τοθ κ. Τσάμπερλαιν ωμίλησαν
  οί άονηγοί τής άντιπολιτεύσε
  ως. Ό κ. Γκρήγκουντ μέ θσυ
  μάσιον λόγον έχσιρέπσε τή»
  άγωΊζομένην Πολωνίαν υπέρ
  των άνθρωτιίνων ίδεωδών,
  ειπών μεταξύ άλλων: «Χαιρε
  τΐζομεν την σπσρσσσομένην
  άπό τόν έπιδρομέα Πολωνί
  αν καί ύποσχόμεθα νά την
  βοηθήσωμεν μέχρι τέλους. Ό
  ϊδιος παλμός ένώνει τάς ψυ
  χάς μας κατά τοθ κοινοθ
  έχθροθ τής ανθρωπότητος»
  Ωμίλησε κατόπιν ό κ. Τσωρ
  σιλ βίπών την εξής χσρα-
  ιτηριστικήν φράσιν; «Ό πόλε
  μος είς τόν οποίον άποδυό
  Ή εντύπωσις είς Ρώμην
  ΡΩΜΗ 4 Σ)βρ(ου -Ή κήρυ
  ξις τοθ πολέμου υπό τής Αγ¬
  γλίας κατά τής Γερμανίας έ·
  προξένησε βαθυτάτην έν τύπω
  σιν είς τούς πολιτικούς καί δι
  πλωματικούς κύκλους οί δποΐ
  οί ήλπιζον μέχρι τής τελβυ·
  ταίας στιγμής αποδοχήν των
  Αγγλικών τιροτάσεων έκ μέ·
  ρους τοθ Χίτλερ καί άποσόβη
  σιν τελικώς της πολεμικής συρ
  ράξεως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σβπτεμβρίου.
  —Μετά την ανακοίνωσιν τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν περί κηρύξε¬
  ως τοθ πολέμου, την οποίαν
  ό Άγγλικός λαός εδέχθη μέ
  αληθή Ικανοποίησιν έστάλη
  σαν έξ δλων των κτήσεων
  καί άποικιών ένθουσιώδη τηλε
  γραφήματα. Τοιαθτα τηλεγρα
  φηματα έστάλησαν έκτός των
  άλλων έκ Νέας Ζηλανδίσς,
  Αύστραλίας, Καναδά, Ίνδοκί-
  νας, Συρίας, διαδηλοθντα
  ότι ή έπιστράτευσις άπέδω
  σεν πλήρως. Καί δτι αί οί
  κονομικαί καί στρατιωτικαί
  δυνάμεις των κτήσεων ετέθη
  σαν ήδη είς την απόλυτον
  διάθεσιν τής Αγγλίας.
  , Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΙΣΤΗ
  εις τας ύποχρεώσεις της
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σϊβρίου (ίδ. ύπηρεσί*).- »Ε*
  Άγκυρας αγγέλλεται ότι ό πρόεδρον τής Α*^!
  κρατίας κ. 'ΐσμέ. »Ινονού β.χθείς τόν "Ανίλονϊηΐ
  σβευτήν τόν εβεβαίωσεν ό« ή Τουρκίοχ μέ7.ο ά«ολί
  ί άΧθυς τηςΡκ.Ι Ετοίμη ±
  της. «Άλλ£
  * Λ
  ι
  4
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Σχο
  λή 'Εροτος» μέ τούς Ρε»έ ΣαΙν
  Σύρ Ραιμύ Άντρέ Λεφώρ. Την Πέμ
  «την «Φλεγόμενοι θύραν οί».
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «Έρωτι
  κό Κοκτέϊλ». Την Πέμπτην «Τό
  ανθρώπινον κτήνος».
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡ0ΚΗΡΥ8ΙΣ
  Τό Ταμείον 'Εφίδρων Πο-
  λεμιστών ΝομοΟ Ηρακλείου
  Εχον ύπ' δψιν την ύττ' αριθ.
  145)39 απόφασιν τοθ δοικητι-
  κοθ σύτοθ συμβουλιον, διακη
  ρύσσει δτι έκτΐθησιν είς φανε
  ρόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν
  την ενοικίασιν των άαωλήτων
  κτημάτων αύτοθ των κειμέ
  ν ών είς τάς κάτωθι κτη
  ματικάς περιφερε'ας ώς ακο¬
  λούθως:
  Διά ιήν 10ην Σεπτεμβρίου
  ημέραν Κυριακήν κσί ώραν
  συνήθη των δημοπρασιών έν
  Μοίραις Καινουρίου.
  ΕΙρηνοδιχεισκή περιφέρεια
  Μοιρών.
  Κτηματικαί περιφέρειαι:
  1) Άπεσωκάρι.
  Διετής ένοικΐασις των έλσιο
  φύτων ίξαιοουμένων των είς
  θέσιν. 1) Σ.έρνα 2) Κεφα-
  λάκι.
  Ποώτη προσφορά δραχ.
  10.000.
  2) Αγ. Δέκα.
  Διετής ένοΐκίασις των έλαιο
  φύτων.
  Πρώτη προσφορά δραχμ.
  1000.
  3) Βσσιλικά Άνώγβισ.
  Διειής ένοικΐασις των έ
  1 λαιοφύτων.
  Πρώτη προσφορά δραχμ
  1500.
  4) Καλύβία.
  Διετής ένοικΐασις άγρών
  καΐ έλαιοφύτων.
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  12000.
  5) Πέρι.
  Διετής ένοικΐασις των έλαιο
  φύτων.
  Πρώτη προσφορά δρ. 4ΟΟΟΌ.
  6) Πετροκεφάλι.
  Διετής ένοικΐασις των έλαιο
  φύτων.
  'Εξαιρουμένων τον είς θε
  σιν «Άμμος».
  Πρώτη προσφορά δρ. 4000.
  7) Πλάτανος
  ΔΐΕτής ένοικΐασις των έ-
  λαιοφύτων.
  'Εξαιρουμένων των είς θέ¬
  σις: 1) «Χαριστήδων Άλώ·
  νια».
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  10.000.
  8) Πλώρας.
  Διετής ένοικΐοσις των έ
  λαιοφύτων.
  'Εξαιρουμένων των είς
  θέσεις:
  1) «Μοναστηριακό άλωνι?.
  2) «Γέρω ποταμός».
  Πρώτη τιροοφορά δραχμ.
  10 000.
  9) Πόμτιηας.
  Διετής ένοικΐασις των έ¬
  λαιοφύτων.
  'Εξαιρουμένων των είς
  θέσεις,
  I) Γρηγορά. 2) Νεμ(ρσ).
  Πρώτη προοφορά δρ. 40
  000.
  10) Σΐββα Πυργιωτίσσης.
  Διετής ένοικΐασις των έ
  λαιοφύτων.
  'Εξαιρουμένων των ε(ς θε
  σεις: 1) ΣκαλΙ 2) Πλατειά
  στράτσ.
  Πρώιη προσφορά δραχ. 15
  000.
  II) Χουστουλιανά.
  Διετής μίσθωσις των έλαιο
  φύτων.
  'Εξαιρουμένων των είς θε
  σεις 1) ΒασιλικιανΟ Ληόφυτο.
  Πρώτη προοφορά δραχ.
  6000.
  12) Τυμπάκι.
  Διετής ένοικΐασις των έλαιο
  φύτων (πλήν των άνευ γής έ
  λαιοδένδρων). Πρώτη προσφο
  ρά δρ. 50 000.
  Είς την ανωτέρω δημοπρα¬
  σίαν θέλουσιν έχη εφαρμογήν
  οί βροι εκμισθώσεως άκινή
  των κτημάτων τοθ ταμεΐου, οί
  δημοσιευθέντες είς τα φύ^λα
  τής εφημερίδος «Κρητικά Νέα»
  τής 27 Ιουλίου καί 10 Σεπτεμ
  βρίου 1937.
  Πληροφορίαι κο.1 λεπτομέ¬
  ρειαι επί τής άνω δημοπρασΐ-
  άς, τής τοποθεσίας, περιε·
  χομένου κα) περιγρσφής των
  υπό μΐσθωσιν κτημάτων, παρέ
  χονται καθ" εκάστην είς τεύς
  Ενδιαφερομένους υπό τής
  Γρσμματείας τοθ Ταμε'ου.
  ΑΙ διετεΐς μισθώσεις νο
  οθνται άπό τής 1ης Σεπτεμ-
  βρΐου 1939 μέχρι τής 31ης Αύ-
  νούστου 1941, δέν συμπεριλσμ
  βάνονται δέ είς αύτάς τα ά
  νευ γής ελαιόδενδρα.
  Κατά την αυτήν ημέραν
  καί ώραν καί έν ιω αύτω τό
  πω διενβργηθήσεται πλειοδοτι
  κή δημοπρασΐα.
  Α' Διά την πώλησιν τής έ-
  φβτεινής εσοδείας τοθ έλαιο
  κάρπου των τΐρρΐφερειΔν.
  1) Καμηλάρι. Πρώτη προσ
  φορά Βρχ. 8.000.
  2) Μητροπόλίωτ. Πρώτη
  προσφσρά δρχ. 1.000.
  Β' Διά τ.ήν εκποίησιν των
  άνευ γής έλαιοδένδρων τοθ
  Ταμείου κτηματικής περιφε
  ρεΐας Άντισκάρι Καινουρίου
  των διαλαμβανομένων είς
  την ίπτό χρρονολογίαν 26 Ίου
  ουνΐου 1939 προκήρυξιν δημο
  πρασΐας τοθ ΤαμεΙου κρ>
  θέντων άσυμφόρων, εγκαίρως
  ύπερθεματισθέντων ή μηδό
  δως πλειοδοτηθέντων ώς καί
  των ύπολοίπων τής (Είας
  πρθερεΙαΓ, των πρώτων ή^η
  έκτιθεμένων πρός πώλησιν
  ήτοι:
  Α' Άσύμφορα
  5) Είς θέσιν Παναγιά έ'
  έλαιόδενδρον ά ευ γής εΐ
  τόν αγρόν Γ. Κυριακάκη, πρώ
  τη προσφορά δρχ 550.
  6) Είς θέσιν «Πετραμυγδ"
  λιά» 6ν έλαιόδενδρον άνευ
  γής ϊ[ς τόν αγρόν Α. ΖιχαΛ
  ουδάκη
  Ποώεη προσφορά δρ. 550
  8) Είς θέσιν Καλογρηά Εν
  έλαιό&ενδρον άνευ γής είς
  τόν αγρόν χήρο-ς Σοφίας Λ-ϊ
  δουκάκη.
  9) Είς θέσιν Ρ^υσσές έν
  έλαιόδενδρον άνευ γής είο
  τόν αγρόν Έμμ. Κουτσάκη.
  πρώτη προσφορά δργ. 1050.
  10) Είς θέσιν «Χάρακος»
  έν έλαιόδενδρον άνευ γής
  είς τόν αγρόν Έμμ. Μουρ-
  τζάκη. Πρώτη προσψοπά δρχ.
  350.
  12) Είς θέσιν «Νικολέτας»
  έν έλαιόδενδρον άνευ γής είς
  τόν αγρόν κληρονόμον Κ.
  Ζαχαριουδάκη. Πρώτη προσ
  φορά δρχ. 450.
  26) Είς θέσιν «Μέλισσες»
  εν έλαιόδενδρον ανευ γής είς
  τόν αγρόν χήρας Καλ. Πε
  τράκη. Πρώτη προσφορά δρχ
  60.
  28) Είς θέσιν «Καλυβωνι
  Χάρακος» έν έλαιόδενδρον
  άνευ γής είς τόν αγρόν Γ.
  Σμαραγδάκη. Πρώτη προσφο
  ρά δρχ. 110.
  29) Είς θέσιν* Κάτω Χω
  ριό» ενδεκα έλαιόδενρα άνευ
  γής είς τόν αγρόν Ε. Ρινακά
  κη. Πρώτη προσφορά δρχ.
  10250.
  32) Είς θέσιν «Χάρακα»
  τρ(α ελαιόδενδρα άνευ γής
  ε[ς τόν αγρόν Γ. Κυριακάκη
  Πρώτη προσφορά δρχ. 650.
  33)ΕΙς θέσιν «Κεφάλα» δύο
  ελαιόδενδρα άνευ γής είς
  τόν αγρόν τοθ Δευκαλ, Μα-
  νιουδάκη. Πρώτη προσφορά
  δρχ. 750
  34) Είς θέσιν «Παναγιά ή
  Λειβαδάκι» δύο ελαιόδενδρα
  άνευ γής είς τόν αγρόν χή
  ρας Κυρ. Ζαχαριουδάκη.
  Πρώιη προσφορά δρχ. 1050.
  35) είς θέσιν «Άρκαλιό
  Λάκκοις» 1 έλαιόΡενδρον ά
  νευ γτ*,ς είς τόν αγρόν Φα
  νουρίου Μουρτζάκη. Πρώτη
  προσφορά δρ. 350.
  37) Είς θέσιν «Θ'οδωρΐνη»
  δύο ελαιόδενδρα άνευ γής
  ΙΙΙΑ1ΙΑΙ!
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΦΛΕΓΟΜΕΗΟΙ
  ΟΥΡΑΝ Ο
  Ή ουναρκοτστιχώτε η έχο·
  ποιΐα τής άίροπορία; α' ενα
  δράμα άνβρώπινο γΐμάτο 4ρ·
  μητιχή άγάπη- βάρρος αύτο
  θυσίβ.
  Τό φΐλμ «ού συγχεντ;ών«Ί
  γιά ιτρΜταγ&ινιβτ&ς τού τέσ¬
  σαρας ασσους τής οίόνη; γιά
  πρώτη φορά μαζί.
  Κλάρχ Γκέΐμπλ
  Μύρνα Λόου
  Σβένσερ Τρέϊου
  Λυονέλ Μπέρρυμβρ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΙΟΑΗ ΕΡΟΤΟΣ
  Μέ τούς
  Ρενέ £αίν Σύρ
  Ραιμύ
  Άντρέ Λϊφώρ.
  'Η χαρά τής νεότηΐες
  είς χό Χάΰΐν πάρχ το3 Λονδΐνου.
  είς τόν αγρόν Αδαμ Σμα,θέμενα ποός πώλησιν.
  ραγδάκη.
  δρ. 250.
  Πρώτη προσφορά | 51) Είς θέσιν «Φαραγκοθλι»
  41) είς θέσιν «ΘβοδωρΕνες»
  δύο ελαιόδενδρα άνευ γί^ς
  είς τόν αγρόν Ι. Νικολουδάκη,
  Πρώτη προσφορά δραχμάς
  1050.
  42) είς θέσιν «Χαλικιά»
  πέντβ ελαιόδενδρα άνευ γής
  είς τόν αγρόν Ι Μπουχαλά
  κη. Πρώτη προσφορά δρχ.
  2950.
  43) είς θέσιν «Σώχωρο»
  πέντε ελαιόδενδρα άνευ γής
  είς τόν αγρόν Ε. Βαρδουλά
  έν έλαιόδενδρον άνευ γής είς
  τόν αγρόν Στυλ. Κουρτικακη.
  Πρώτη προσφοραι δρ. 50 Ο
  52) Είς θέσιν «Άλώνισ» εν
  έλαιόδενδρον άνευ γής είς
  τόν αγρόν Ι. Βαρδουλάκη.
  Πρώτη προσφορά δρ. 500.
  53) Είς θέσιν «Άγιος Γεώρ
  γιος» τέσσαρα ελαιόδενδρα
  άνευ γής είς τόν αγρόν Άν.
  Μπουχαλάκη.
  Πρώτη προσφορά δρ. 2000.
  54) Είς θέσιν «Νικολή Λάχ
  κος» Ιν έλαιόοβνδρον άνευ
  γής είς τόν αγρόν Ι. Κουρ
  τικάκη.
  Πρώ τη προσφορά δρ. 500
  Είς θέσιν «Κοπράνι» εν έ
  λαιόδενδρον άνευ γής είς τόν
  Λγρόν Άντ. Κατσιρντάκη
  Πρώτη προσφοορά δρχ. 500.
  56) Είς θέσιν «Κοπράνι»
  τρία ελαιόδενδρα άνευ γής
  είς τόν αγρόν Ν. Μανουσάκη
  57) Είς θέσιν «Κουτσουνά
  ρι» τέσσαρα ελαιόδενδρα ά
  νευ γής ^Ιγ τόν άνρόν Δημ.
  Μπουχαλάκη.
  Ποώτη προσφορά δρ. 2000.
  58) Είς θέσιν «Βαπτισνένου»
  'Εληά» δύο ελαιόδενδρα άνευ
  γής ιίς τόν αγρόν Β. Ρινα
  κάκη.
  Ποώτη προσφορά δρ. 600
  59) Είς θέσιν «Πσναγιά»
  έν έλαιόδενδρον άνευ νής είς
  τόν αγρόν Κων)<Ίνου Βαρδου λά>η
  Πρώ^η προσφοοά δρ. 200.
  60) Είς θέσιν «Θ:>δωρίνε<» έν ελσιόσενδοον άνευ γής είς τόν αγρόν Ι. Νικολιδάχη. Πρώτη προσφορά δρ. 200. 61) Είς θέσιν «Φρσγμένο Σώχωρο» τρία ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Γ. Μτουχαλάκη Πρώτη προσφορά δρ. 1000. 62) Είς θέσιν«Ρουσσές» τρία ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Ε. Κουτσάκη. Πρώ η προσφορά δρ 1000. 63) Είς θέσιν «Πατληόμυλος» ελαιόδενδρα ά·ευ νής είς τούς άγοούς Γ Ν Μουρ ιζάκη καί Κ Ι Βαρδουλά*η Π(.ώ:η προσφορά δρ. 3 500. 64) Είς θέσιν «Σώχωρο» ε"ν ίν έλα.όδενδρον ανευ γί)ς είς Ι έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Ε. Βσρδ3υλά«η ,Ιτόν αγρόν Μιχ. Ζ ΐχσριου- 15) Είς θέσιν «ΚουτστβασΙ δάκη. ! λσ» έν έλαιόδενδρον άευ Π^ώ η προσφορά δρ. 500 είς τόν αγρόν Σ. Κατσιρν- 65) Είς θέσιν «Άμπέλι» εν ΐ'ιη. έλαιόδβνδρον άνευ γής Είς 24) Είς θέσιν «Κσμίνι» £ν αγρόν Ι, Χαριστάκη. έλαιόδενδρον ά.ευ νής είς Πρώτη προσφορς» δρ. 300 τόν αγρόν Αδαμ Σμαραγ- 66) Είς θέσιν«Χοτλικιας» ϊν δάκη έλαιό5ενδρον άνευ γ?)ς είς 25) Είς θέσιν «Στεφανιανά» τόν αγρόν Ι Μττουχαλάχη εν έλαιόδενδρον άνευ γής Π-ώτη πρισφορά δο. 200 έντός τοθ δρόμου 67) Είς θέσιν «ΝταρλΙ λακ 27; Είς θέσιν «Κοπράνι» ϊν κος» δύο ελαιόδενδρα άνευ έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν γής είς τόν αγρόν Ι. Γ. Ρινα αγρόν Δ. Μουρτζά>η κά<η. 30) Είς θέσιν «Κορφάλια» Πρώ τη προσφσρά δρ. 2000 εν έλαιόδενδρον άνευ γής είς 68) Είς θέσιν «-Χοκολιανά» τόν αγρόν Γ. Σταυρουλάκης Έπτά ελαιόδενδρα ά ζυ γής 39) Είς θέσιν «Καλογρ-ά» είς τόν αγρόν κληι. Γ. Κυρια έννέα ελαιόδενδρα άνευ γής κάκη. είς τόν αγρόν Β Ρινακάκη. Πρώ τη -ρσσφορ-ϊ δρ. 2500 46) Είς θέσιν «Σωχώρο» 69) Είς θέσιν «Σφάχα». εν έλαιόδενδρον άνευ γής είς Δύο ελαιόδενδρα άνευ γής τόν αγρόν Β. Ρινακάκη, είς τόν αγρόν Άποστ Κυρια Δ'. Διά πρώτην φοράν έκτι κάκη. . κη. Πρώτη προσφορά 2050. 44) είς θέσιν «Άλώνια» έ πτά ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Άντων. Ζαγα ριουδάχη. Πρώιη προσφορά δραχ. 4050. 48) Είς θέσιν «Άσπες» τρία ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Κ. Σμαραγδάκη. Ποώτη προσφορά δρ 1050 Β) Ύτίρθεματισθέντα. 50) Είς θέσιν Έκκλησία εν έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Παπά Έμμ. Γαλη νάκη Πρώτη προσφορά δρ. 650. 49) Είς θέσιν «Καλ ό Νερό» πέντε έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν κληρονόμ Νικ. Γαληνάκη. Πρώτη προσφορά δρ. 1.550 Γ'. Μη*>όλως πλειοΒοτηθέν
  τσ.
  2) Είς θέσιν «ΆργουλΙδσ»
  τέσσαρα ελαιόδενδρα άνευ
  γής είς τόν αγρόν Ιωάν. Κου
  τσάκη.
  3) Είς θέσιν «ΠαναγΙσ» εν
  ελαιόδενδρα άνευ γη> είς
  τόν αγρόν Κ. Ι Βαρδουλάκη
  7) Είς θέσιν «Λβ β^6.» δύο
  ελαιόδενδρα άνευ γής είς
  τόν αγρόν χήρσς Ε(ρήης Π
  Γεννεδάκη
  11) Είς θέσιν «Κορφάλισ»
  ε* ν έλαιό5ενδμον άνευ γής
  είς τόν αγρόν Γεωργ. Σταυ
  ρουλάκη.
  13) Είς θέσ»ν «Νικόλίνας»
  Ι»· έλαιόδενδρον άνευ γής τίς
  τόν αγρόν κληρονόμων Ν Γα
  η η
  4) Είς θέσιν «ΧοκκινόχωμΛ»
  Πρώτη προσφορά δρ. 500
  ί 70) Είς θέσιν «Παληόμυ·
  λος»
  ' Έξ ελαιόδενδρα άνευ ή
  ι είς τόν αγρόν Γ. Σταυρου-
  , |λάκη.
  Μόλΐς Πρό εβδομάδος | Πρώτη προσφορά δρ. 3 500.
  71) Είς θέσιν «Σώχωρο»
  "Εν έλαιόδενδρον άνευ γής
  είς τόν αγρόν Δέσπ. Χαμαλά
  κη
  Ποώτη προσφορά δρ. 600
  72) Είς θέσιν Μέλισσες.
  Δΰ) έλα όδενδρα άνευ γής
  είς τόν αγρόν Γ. Σπιθάκη.
  Ποώτη προσφορά δρ. 600.
  73) Είς θέσιν Σωχώρα.
  Δύο έλεόδενδοα άνευ
  είς τόν αγρόν Ν. Χαριτακη
  Πρώτη προσφορά δρ. 800
  74) Είς θέσιν «Άρκολιάκο»
  Έπτά ελαιόδενδρα άνευ γή< είς τον αγρόν 1 Ρινακάκη Πρώτη προσφορά δρ. 1000 75) Είς θέσιν «Τράβα» £ν έ λαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Γ. Σταυρουλίκη Ποώτη τιροσφορά δρ. 1000. 76) Είς θέσιν Τράβατ. Τρία ελαιόδενδρα ά.ευ γής είς τόν αγρόν Έμμ. Μουρ τζάκη. Πρώτη προσφορά δρ. 1000 77) Είς θέσιν Στεφανιανά. Τέσσαρα ελαιόδενδρα άνευ γή*ς είς τόν άγραν κληρ. Έμμ. Μιχελακάκη Πρώτη προσφορά δρ. 400 78 Είς θέσιν Κάτω χωρία. Έν έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Γ. Σταυρουλά κη Πρώτη προσφορά δρ. 1000. 79) Είς θέσιν Στεφανιανά δύο ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν κληρ. Παναγ. Γεν νεδάκη. Πρώτη προσφορά δρ. 1000. 80) Είς θέσιν Άνατολικό 2 ελαιόδενδρα άνεν γής ίίς τόν αγρόν κληρ. Παναγ, Γενεδά κη Πρώτη προσφαρά δρ. 1500. 81) Είς θέσιν Πλοθηές οψές τρία ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Σ. Λαδουκά κη Πρώτη προσφορά δρ. 1500 82) Είς θέσιν «Τράβα» πέν τε ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Άποστ. Κουτσάκη Πρώτη προσφορά δρ, 1500. 83) Είς θέσιν «Άσάνιδων» δύο ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Χαραλ. Σ ιπώ κου. Πρώτη προσφορά δρ. 300 84) είς θέσιν «Άρκαλιά» 1 έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Χαρ. Σμτώκου. Πρώτη προσφορά δρχ. 200 85) Είς θέσιν «Στεφανιανό» δύο ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Κωνστ. Θ. Βσρ δουλάκη Πρώτη προσφορά δρχ. 2000. 86) είς θέσιν Στεφανιανά δύο ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Ι. Κυριακάκη Πρώτη προσφορά δρχ. 500 Πληροφορίαι καθ' εκάστην παρά τ{| γραμματε'α τοθ Τα [ ΙΊΩΜ ι ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνβνώρησεν δι' Ά θήνας καί εκείθεν διά Μυτιλήνην 1 τοιτοθετούμϊνος είς την βκβΐ 6ιεύ θυνσιν τοθ ύποκσταστήματος τής Αγροτικάς Τραιιέζης, ό τέως Διευ θυντής τοθ Ύποκαταστήματος Ά ΐγροτικτΐς Τραπέζης "Αγ. Νικολά .ου, κ. Δημ. Κουρκουτάκης. | — ΆΦΐχθη έξ Άθηνίϊν «αί άνι χώρησβν είς Στάβιβς ό Ιατρός κ. Στέλιος Χριστοφοράκη;. *** Γύρω στήν πόλι. μ* [ου. £ ΉοακλεΙω τβ 30 Αύγού στου 1939 Ό Δ·ευθυντής τοθ Τσμείου Μιχαήλ Σχουντάκης ο βδβντίατρβς Σταύρος Λογιάδης ΕίδοτοιβΙ την αξιότιμον «■ λατιΕαν τού Οτι έ«πνήλθβν έκ τοθ ταξιδίου καί Βέχιτοι 8 1)2 Εως 12 1)2 ν. μ καί 4-7 1)2 μ. μ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. πρωτοβάθμιοε κσ- βηγητής ίκτός θεσ.ως διαθέτει ολίγας ώρας Είς «αραδόσεις Πλη ροφορΐαι ασρ' ημίν. ΣΗΜΕΡΟΝ "Εν« άΐτό τα ωραιοτέρα φίλμ: ΚΟΚΤΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ εμμ'ιλ τβδ ΤΩ (ΤΗΙΟΣ Ό κόσμος χθές έν συναγερμφ, κατόπιν των άγγελβίντων Ιστορι· κων νέων. —Κατά τα δποΐσ ό «όλεμος β- γενικευθή άιιό την ανατολικήν δΐς την δυτικήν Ευρώπην. —Μίχρι βαθβίας νυκτός ελει¬ τούργουν τα ραδιόφωνα, αί έκιτομ «αί δέ τού έλληνικοθ σταθαοΰ γι¬ νομέναι έιανιιλημμένως [συνεκίν- τρωνον πρό των καφενειον πλήθη κόσμου. —Έΐιιβλητικώτατα έτελέσθη ή «οοχθεσινή έορτή τοθ Συντάνμα· τος τβ συμμετοχπ είς αυτήν των "Λρχών τής πόλεως, τμημάτων τής έθνικής νίολαΐας, των διαφό¬ ρων σωμαιεΐων καί πλήθους κό¬ σμου. —Μετά τήνέιτιμνημΑσυνονδίησιν, τό προσκλητήριον των ηεσόντων καί την άνάκρουσιν νενθίμου έμ βατηρΐου υπό τής μουσικής τοθ Δήμου, ωμίλησαν επί τής σημοσί ος τής ημέρας ό λοχογός κ. Πβ· διαδ(της. δ κ. Νομάρχης Κ3ΐ ό κ. Δήμσοχος. Ακολούθως εγένετο ή κατάθεσις στεφάνων — Καθ" δλην την ημέραν τής Κυ· ρ ακής ή πόλις μας ήτο σημαιο· στόλιστος. -Λίγφ τής σιμασίας δι' αυτήν καί τόν νομόν ολόκληρον τής έαο τής τοθ 43ου Πεζικοΰ συντάγμα- τος. —Ό σάλος των ημερών δέν ήα· ττόδισε κ»1 την καθαριΕς Κυριακά τικην κίνησιν. —Είς δλα τα κέντρα τής λεω- φόρ"υ Κωνσταντίνου καί τής πλα τιΐας Ελευθερίας. —Τα διτεΐα «Τχον ϋ»ερπληρωθη άνό κόσμον καί δή ώραιόκοσμον. —Ή κίνησις τοθ λιμένος μας πά ραμένει μέχρι τής στιγμάς ζωηρά. —Σχετικάς δέ τό εμπόριον δέν ήτόνητε τάς τελευταίας ημέρας. — Παρά τα ραγδαΐα διεθνή γε· γονότα καί τας εξ αυτών φυσικάς συνιτΐΒΐος —Ειργάσθησαν ε«!σης χθές καί τα στσφιδοεργοστώσια. —Μετο·ξύ των τύπω ν τής ήμέ ρας συγκαταλέγονται καί οί άπά ραΐτητοι τεοατολόγοι. —ΟΙ όποϊοι καί Ιξηγοθν τα πράγ ματα κατα τάς άντιλήψεις των καί πρός ευθυμίαν φυσικά των ώ- μοτραττέζων...· —Διάφορα εΐδη τής παραγωγης Ηρακλείου είς την γεωργοκτηνο τροφικήν Εκθεσιν Ρεθύμνης έτυ¬ χον Ιδιαιτέρας νροοοχής καί δια κρίσεως. — Έκ των Εχτεθέντων σηαειώ· νομεν τάς σταφυλάς, σταφΐδας, δηαητριακά. μνανάνες «-αί εΐδη^άγ γειοκλαστκής. —Τ4 τελευταία άνήκον είς τούς κ. κ Μιχ Πετράκην, Γ. Β σιλά κην »αΙ Α. Χρυσόγαλον. —ΟΙ κυνηγοί ίσυστηματονοίη σαν τάς έξόδους των διά τό κυνή γιον τής έιΐοχής. —"Εθεάθησαν μάλιστα θριαμβευ τικως ένιδεικνυόμενοι οί πρωτοι λαγοΐ. —ΕΙδος «εριζήτητον ώς γνωστόν δια -ήν αγοράν καί όσον άφορφ ειδικώτερον ωρισμένους γαστρι μάρνους. —Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη υροβάλλεται άπίψε τό & ριστοτεχνικόν έργον: «Σχολή £οω τοο> μέ τούς Ρενέ ΣαΙν, Σύρ Ραι
  μύ, Άντρέ Λεφώρ,
  — Είς τόν «Άτόλλωνα» ιτροβάλ
  λεται έξ άλλου τό «'Ερωτικό Κο
  κτίϊλ» ίνα άπό τα ωραιοτέρα καί
  κοσμιχώτερα φίλμ τής ίιτοχής.
  6 Ρέπορτιρ
  Εθνικόν Λαχείον
  ΟΙ ΚΕΡΑΐΪΜΕΝθΊ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΟΕ κλη^ωθίντες άριθμοί ναιά
  την 1 Σιπτεμβρίου 1η ήμέρα.
  53044 δρχ 2000, 00169 δρ«χ.
  3000, 60199 δρχ. 2000, 91155
  «ραχ 2000 ,99153 5ρχ. 2000.
  Οί κάτωθι άριθμοί χερδΐζ^υν
  1000 δραχ. ίκαοτος (είς τό άρ¬
  τι όν).
  2969, 8816, 8829, 8849, 19
  417, 19479, 19494. 19.499, 20
  553, 27,713, 27750, 32176,
  <*6210, 46241, 40257, 46297, 51219, 51204, 51219 51240 51 250 51252 51285, 53007. 53011 53041, 53061. 53095, 60118, 60123. 60153, 77704, 77734, 77773. 85830. 20501, 85858. 85862. 96915, 96934. 96937, 98572. 99604. 85818. 51204 Οί χληραθίντες αριθμοΐ κατά ην 2αν Σιπτεμβίίου 2% ήαίία. 27712 δρ. 2000, 60184 δρ. 2000, 96921 δ?. 2000. Οί κληεωθίντες ιίς τί αρτίαν 2920. 2996, 8824, 20525, 20. 590. 32199. 46295, 51251. 51. 261, 53013, 53098, 77725, 77. 745, 77759, 77786, 858<«ίί, 91. 102, 91130. 96925. 96973, 98. 571. 99682. (Έκ τοθ Η:ακτορείου). ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην κατάστασιν, μαρχας Φόρδ, μο· ίλλου 1931, φορτηγον δημοσίας χρήσεως καί με άδειαν κυκλοφο ρί»ς ϊσχύουσαν, πιολεΐτοκ. Πλη¬ ροφορίαι παρά τί Έταιρία 11ο- λυχρονίβτ)ς χαΐ Φραγχούλΐ)(. ίΐΡ Η ΙΑ1 ΗΓΑΑ ΠΚ0ΛΟ1 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ 'Ο κ. Κουλόντί ^Γαλλίας έν ,άλη νά προβή ιρός τών «■ ίέν μαπϊρά τ{| Γερι νήσει «αί νά θέο ώρών 6τΐως τ< στρστβύματα άπ ΠολωνικοΟ έδάφ ώραν εγένετο δί κ. Ριμπεντρο-, ψί την Γαλλικήν Ό κ. Κουλόντρ νέου τάς εύθύνα ή ΓερμανΙα καί ή Γαλλία μβτά ι προθεσμΐσς θέτει σιν τάς πρός τι ίικοχρεώσεις της ΐσι είς τόν πί Την 5<]ν μεταμ λήξιν ή τροθεσμ λικοθ τελεσιγράφ οτιγμ()ς ούιής, ήλθεν είς τόν ι ιί)ς ΓερμανΙας. Προηγήθησαν νεργσσίαι των ι -Γιταλαντιέ, ^ Μΐοννέ κοΐ τοθ Ο~ΝΤΑ πρός τ( ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ« ('8· ύτιηρεσΐα τί] «ως»).- Χθές , κ· Ντσλαντιέ έξι «ινητικώτατον λό Γαλλικόν λοόν ? έ ηρύί κατάιη Γ ΟΓάλλος - 8Ι?? '* εξής: Π θ[ Ιά ουνθ| ?σαν, ό λαό
  καΐ
  33011
  77.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Μεσημβρία Δευτέρσς
  4 Σετιτεμβρίου 1939
  Τϋ ΠΟΑΕ.
  ΠΡΟΖ ΤΟ ΥΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥΣ ΛΑΟΥΖ
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ
  Η ΙΑΤΤΩΝΙΑ ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
  Η ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΑΝΕΥ ΑΙΑΚΟΟΗΣ
  μέ άσφυξιογόνα, κοα έμπρηστικάς βόμβας
  -Απεκλείσθησαν τα Γερμανικά παράλια
  Η ΓΑΛΛΙΑ
  ηκολούθησε τήν'Αγγλίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σεπτέμβριον—
  Ό κ. Κουλόντο πρεσβευτήν
  τη"ς ΓαλλΙας έν Βερολίνω ένε
  ταλη νά προβή είς ανάλογον
  πρός τόν κ. Χέντερσον διάβη
  μσ πάτρα ιή Γερμανική κυβερ
  νήσει κοΐ νά Θέση προθεσμίαν
  ώραν δπως τα Γερμανικά
  στρατεύματα άποσυρθοθν τοθ
  ΠολωνικοΟ έδάφους. Την 12ην
  ώρσν εγένετο δεκτός υπό τοθ
  κ. Ρίμπεντροττ, δστις άπέρρι
  ψε την Γαλλικήν πρότασιν.
  Ό κ. Κουλόντρ ετόνισε έκ
  νέου τάς ευθύνας πού φέρει
  ή ΓερμανΙα κοί εδήλωσεν δ τι
  ή Γαλλία μετά την λήξιν τής
  προθεσμΐσς θέτει είς έχπλήρω
  σιν τάς πρός την Πολωνίαν
  ϋποχρεώσεις της καΐ εΐσέρχε
  ται είς τόν πόλεμον.
  Την 5ην μεταμεοημβρινήν £
  ληξεν ή τροθεσμΐα τοθ Γαλ
  λικοθ τελεσιγράφου. Άπό τής
  στιγμάς αυτής, ή Γαλλία εισ¬
  ήλθεν είς τόν πόλεμον κατά
  τής Γερμανΐας.
  Προηγήθησαν συνεχεΐς συ
  νεργασίαι των κ. κ Λ?μττρέν
  —Νταλαντιβ, Ν;σλαντιέ —
  Μποννέ κοί τοθ κ. Μποννέ
  μ των πρεσβευτήν τής Αγ
  γλίας καΐ Πολωνίας.
  Είς ι ήν άναγγελΐαν τής
  είσόδου τής Γσλλΐας είς τόν
  πόλεμον οί Γαλλικαί άποι·
  κίοι απήντησαν ένθουσιω*)ώς.
  Την κήρυξιν τοθ πολέμου
  επηκολούθησε ή Ικδοσις τοθ
  κάτωθι ανακοινωθέντος:
  «ΑΙ κυβερνήσεις Αγγλίας
  καΐ Γαλλίας εξηναγκάσθησαν
  νά εισέλθουν είς τόν πόλεμον.
  Είνε άποφασισμέναι νάποφύ
  γουν τεύς βομβαρδισμούς ά
  νοχυρώτων πόλεων καΐ άμά-
  χων πληθυσμών καί νά σεβ»
  σθοθν τα μνημεΐα τής άνθρω
  πόιητος.
  Λαμβάνουσαι σοβαρώς ύπ'
  6ψ.ν την έκκλησιν τοθ κ.
  Ροϋσβελτ, έΕώσαμεν άναλό·
  γους έντολάς είς τούς άρχη
  γούς των πολεμικον μας 8υ
  χάμεων, ξΓρδς καί θαλάσσης.
  Όσον διά τόν ναυτικόνκαίίδΐα
  τόν έκ ιών ύποβρυχΐων θά έ
  φαρμόσωμεν τόν κώδικα τοθ
  1916. Αί δύο κυβερνήσεις θά
  ζητήσουν άπό την Γερμανίαν
  νά δώση άναλόγους έγγι,ή
  σεις.
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  πρός τόν Γαλλικόν λαόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σβπτεμβρίου.—
  (16. ύπηρεσΐα τής «Άνορθώ
  σεως»).— Χθές τό εσπέρας ό
  κ. Ντσλαντιέ εξεφώνησε συγ
  κινητικώτατον λόγον πρός τόν
  Γαλλικόν λαόν καί τας χτή
  σεις, επί τή κηρύξει τοθ πολέ
  μου κατά τής ΓερμανΙας.
  Ό Γάλλος πρωθυπουργός
  εΐπε τα εξής:
  Άπό τής 1ης Σβπτεμβρίου
  ή ΠολωνΙα είνε θθμα τής σκλη
  ροτέρας καί άδικωτέρας επι
  θέσεως. Τα ούνορά της πσρε
  βιάσθησαν, ό λαός της βομ-
  βαρδΐζεται, ό στρατός της άν
  θίσταται ήρωΐκας.
  Ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  ηθξησαν τίς προσπαθείας
  των ΰτιέρ τής είρήνης. Σήμε
  ρον την πρωΐαν κοτΐβάλομεν
  την ύστάτην προσπάθειαν άλλ'
  άπεκρούσθημεν υπό τοθ Χΐ
  τλερ δτως άπενρούοθησαν
  ύπ' ούτοΟ Ολαι προσπαθειαι
  των φιλειρηνικών λαών καί
  των άρχηγών.
  Ή ιύχη τής ίίρήνης ήτο είς
  χείρας τοθ Χίτλερ άλλ' ήθέλη
  σε τόν πόλεμον. Φέρει έξ ο¬
  λοκλήρου την ευθύνην" διά τό
  αΐμα τιού χύνεται. Λέγει δτι
  θέλει την καταστροφήν τής
  Πολωνίας διά νά εξασφαλίση
  την ειρήνην της Εύρώτιης. Θε
  λει πράγματι την καταστρο¬
  φήν τής Πολωίας διά νά επι
  πέσ[) κστά ιής Εύρώπης ολο¬
  κλήρου καί εγειρόμεθα. Γάλ
  λοι, εναντίον τής φ< βερωτέ ρας τυραννίας διά νά άμυν θώμεν όπερ τής Πατρίδος, τοθ έδάφους της καί των έ στιών μας. Έχω έμπισΐοσύ νην δτι θ' άντισταθώμεν μέ- χρι τέλους είς τόν πόλεμον καί δτι θά φανώμεν άπολύ τως ουνεπεΐς είς τό καθήκον μας. Ό φιλειρηνικάς λαός τής Γαλλΐας θά είνε νικητής έκ παραδόσεως. ΧαιρετΙζομβν τούς νέους στρατιώτας πού πηγαΐνουν πρός την εκπλήρωσιν τοθ ίε- ροθ των χρέοι-ς πρός την πα· τριδα καί τούς βίβαιώνομεν δΐι δύνανται νά βασίζωνται είς τούς άρχηγούς των. Ό αγών πεύ οιεξάγομεν είνε αγών τοθ δικαΐου καί θά νίκη σωμεν. Γάλλοι καί Γαλλίδες: Κάνο μέν τόν πόλεμον διότι μάς τόν έτιέβαλον. Συγκεντρώσατε δλσς τάς προσπαθείας Σεις, τό θάρ ρος καί την δύναμίν σας δια την σωτηρίαν τής πατρίδος Καθένας άπό οας άς μείνη είς την θέσιν τού. Ζήτω ή Γαλλία. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ δέν εδέχθη συζητησιν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Σ)βρίου (Ιδ. ύτιηρεσσ)__Χθές τό άτιόγευ μα εδόθη υπό τής Γερμανι¬ κήν κιβερνήσεως είς τόν κ. Χέντερσον ή απάντησις της είς τό τελευταίον αγγλικόν τελεσίγραφον εχοι,σα ώς έ «Ή Γερμανική κιβέρνησις άρνεΐτσ,ι νά δεχθ{) ταπεινωτι κά αΐτήματα τής Αγγλίας υπό μορφήν τελεσιγράφου Ά •πό μηνων διεξήγετο πόλεμος είς την;Ανατολικήν Ευρώπην, έξ αφορμάς τής άδίκου συν θήκης των Βερσαλλιων, τής οποίας τάς άδικίας ιτροσπα θοθμεν νά άοωμεν. Ή Άγ- γλία ή ννήθη την άναθεώρη σιν τίΐς συνθή<ης αυτής καί είνε σήμερον έξ ολοκλήρου ΰπεύθυνος. Ή Αγγλία ώθησβ την Πό λωνίαν νά επιμείνη άντιδρώ σα καί ή κατάστα;ης ήτο ώς Ικ τούτου έτΐόμενον ν" άπο βί) άφόρητος κοί νά μδς ά ναγκΛση νά προσφύνωμεν είς πόλεμον. Μδς άηέστειλε τρο τάσεις διά τελεσιγράφου καί απήτει ν' άποσύρωμεν τα στρατεύματα μας, τα όποϊα μάχονται άμυνόμενα τής α¬ σφαλείας μας. Τάς προτάσεις αύτάς άπερ ρίψαμεν καί μας έκήρυξε τόν πόλεμον. Θ' απαντήσωμεν ά ναλόγως είς την Αγγλικήν επίθεσιν.» ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 _)βρίου (ίδ. ύπηρεαία).— Ή ενταύθα Πο· λωνιχή πρεσβεία ανεκοίνωσε τα εξής: Την νύκτα τής 1ης πρός την 2κν Χ)βρίου ή Γερ μανία υπέβαλε πρός την Πο¬ λωνίαν μέσω της Όλλανδί άς πρότασιν οπνς βομβαρδί- ζωνται αμφοτέρωθεν μόνον στρατιωτικά σημεΐα, άποφεύ-' γονται δέ οί βομβαρδισμοί κατά πόλεων. Ή κυβέρνη-, σις τής Βαρσοβίας απήντησε καταφατικως. Έν τούτοις βί Γερμανοί ουδόλως ελ*βον ύα' ι όψιν την Πολωνικήν συγκα τάβεοιν, άλλά προέβησαν ι είς «ναρριθμητους βομβαρδι σμούς πόλεων καί χωρίων, | άκόμη δέ καί άραιοχατω- κημένων άγροτικών περιφε ρειών. Τα θύματα έκ των ββμβαρδισμών τής 2*ς πρός| την 3ην Σ)βρίου άνήλθον) είς 1500 έκ των οποίων 12 μόνον ήσαν στρατιώται τα δέ λοιπά, ήσαν γυναικόπαι- δα. Την Ιην μόνον Σ)βρί· •υ ή Γερμανία ενήργησεν! 94 άεροπορικάς έπιδρομάς] κατά πόλεων καί χωρίων έκ τ&ν οποίων πολλά μέ πληθυομόν άνω των 10 χιλ. Πολλαί πόλεις καί χωρία καίονται ουνεπεία βομβαρ δισμοΰ δι' έμπρηστικων βομ βών. Έκτός των νεκρών ύ- πάρχει καί μέγας άριθμβς τροιυματιών. .Ό άντικειμενικός σκοπός των βομβαρδισμων, είναι νά κλονισθή τό ηθικόν τοΰ πο- λωνικβΰ λαοΰ, πού παραμέ- νει πάντβτε άκμαΐον. Άφοΰ διά των σειρήνων δοθή τό σύνθημα της παρόδου τής έναερίβυ έπιδρβμής ό λαός έπανέρχεται κανονικώς είς τάς εργασίας τού». Έξ άλλου τό πρακτορεΐ- βν«Τρ«νσκοντιναντάλ» μετα δίδει τα έξϋζ έν σχέσει μέ τάς έχθρβπραξίας. «Ό Χΐτλερ κατεπάτησε κά θε βίαθημχ πολιτισμοϋ προ. βχίνων είς αγριότητος χαί οκληρούς βομβχρδισμούς τοΰ Πολωνιχοϋ λαοΰ. Ή Πολωνική πρωτεύουαα έβομβαρδίσθη έπανειλημμέ- νως. Άπό τής 7η; μέχρι τής 9ης πρωϊνής τού Χαβ- βάτου έβομβαρδίζετο άδιακό πως. Τό αεροδρόμιον εγέ¬ νετο στόχο$ έπανειλημμέ- νων βομβαρδισμών. Ό αριθ μός των θυμάτων δέν έξηκρι βώθη. Ύπερεκατόν βόμββι έρρίφθησαν χθές είς τα προ άστεια τής Βαρσοβίας». Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΕΝΕΨΥΧΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΩΝΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρίου (ίδ. ύπηοεσία)__Την 11.30 τής χθές ό ραδιοφωνικός σταθμός τής Βαρ βοβίας ανήγγειλε είς ιόν Πολωνικήν λαόν τό τελευ¬ ταίον Αγγλικόν τελεσίγραφον πρός την Γερμανί¬ αν καί την κήρυξιν τού πολέμου. Τό προσωπικόν τού σταθμοΰ έζητωκραύγασεν πρό τοΰ μικροφώνου υπέρ τής Ά,γγλίας καΐ τού κ. Τσάμπερλαιν κ»1 έτραγού δησε τόν Αγγλικόν ΰμνον. Άμέσως έσχηματίσθησαν είς τάς όδούς τής Βαρ σοβίας τεράστιαι διαδηλώσεις λαού παραληρούντος έξ ένθουσιασμού. Οί οιαδηλωταί διήλθον πρό των πρεσβειών » ΐ,γγλίας καί Γαλλίας άπαιτήσαντες την έξοδον των πρεσβευΐών είς τούς εξώστας, υπέρ των οποίων προέβησαν είς άποθεωτικάς έπευφημίχς. ΒΛΡΣΟΒΙΑ 4 Σ)βρ(ου.— λννίαν, ήλθον αύτοιτροσώκνς Ό ύπουργός των Εξωτερικών ι είς την Αγγλικήν πρεσβεί- κ. Μπεκ μετέβη χθέί την με αν διά *ά δώσω την βεβαία* σημβρίαν είς την Άγγλι κήν πρεσβείαν 2που καί εδή¬ λωσε: «Την ιστορικήν αυτήν στιγμήν καθ* ήν η Αγγλία δίδει τάς χείρας είς την Πό σιν ότι ή* ΠολωνΤα δέν θά διαψεύβη τάς ελπίδας τής Αγγλίας όπως καί ή Αγ¬ γλία οέν διαψεύδει τάς ελπί¬ δας τής Πολωνίας». ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ίδ. ύπηρ >-Τό
  πρακτορείον «Πάτ» ανεκοί¬
  νωσεν ότι Γερμανοί άλεξιπτω
  τισταί χατήλθον χθές είζΣιλε
  οίαν όπισθεν των Πβλωνι-
  κων γραμμών ίνα άκοκό-
  ψβυν τάς τηλεφωνι»άς καί
  ήλεκτρικάς συγκβινωνίας Ό
  λαές εκλήθη νά συνδράμη
  την αστυνομίαν κ«ί τόν
  στρατόν. Πράγματι εί αλεςι·
  πτωτιβταί διεσκορηίσθησαν.
  Ή ίερά πόλις τής Πβλωνί
  άς Τσετσόχοβα μέ τόν περίφη
  μόν ναόν τής Παναγίας
  υφίσταται μεγάλας καταστρο
  φάς έκ των ουν έχων βομ βαρ
  δισμών, δι' έκρηκτικών καί
  έμπρηβτικών βομβων. Ό να-
  •ς της Παναγίας αποτελεί
  τόν στόχον των άνηλεών έ-
  πιθέσεων, έχει ύηοσιή δέ με
  γάλας καταστροφάς. 1 έσοαρα
  Πολωνικά ώεροπλάνα κατε-
  στρά^ησαν είς μίαν άερομα
  χίαν. Τό Ιδιον πρακτορείον
  μετκδίδει διά νεωτέρου α¬
  νακοινωθέντος τού ότι τα
  Γερμανικά στρατεύιιατα είσ-
  ερχόμενα είς^τό Πολωνικόν
  έδαφος τυφεκίζουν τόν πλη
  θυσμόν καί προβαίνουν είς
  παντοία^ φρικαλεότητας, λε-
  ηλατοΰντα τα πάντα.
  Άεροπορικαι έπιδρομαί
  μέ 6όμ6ας ύπερίτου
  καί ήλεκτροφόρους.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρίου (ίδ. , ύπηρεαία).— Τό
  πρακτορείον «Πάτ» μεταδίδει έκ Βαρσοβίας τό α¬
  κόλουθον ανακοινωθέν: «Σφυδραί μαχαι διεξάγον.
  ται είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν καί την Σιλεσί*
  αν. Ή ίερά πόλις τής Πολωνίας Τσετσόχοβα κα¬
  τεστράφη έκ των άνηλιών βομβαροισμών των Γερ-
  μανικών βίεροπλάνων. Λεπτομέρειαι έλλείπουν λό¬
  γω διακοπής των συγκοινωνιών.
  Μετά διήμερον μάχην κατελήφθη υπό των γερ-
  μανικών στρατευμάτων τό Έγινστονφάου πόλις 12Ο
  χιλ. κατοίκων.
  Νεώτερον ανακοινωθέν τού «Πάτ», αγγέλλει ότι
  έκ των πορισμάτων τής άντιαεροπορικής αμύνης
  των Οολωνών βυνάγε^αι 5τι είς την περιφέρειαν
  τής Κραχοβίας, οί Γερμανοί προέβησαν χθές είς
  φρικκλέας πράξεις. Αι» έπανειλημένων σκληρών
  ' επιδρομών έρριψαν βόμβας εκρηκτικαί, έμπρηβτι-
  κάς καί βόμβας άσφυξιογόνων. »Επίσης έρριψαν
  μικράς βόμβας μέ ύπερίτην, μέ τάς οποίας έκαίοντο
  τα παιδία πού τάς συνέλεγαν άνύποπτα είς τάς ό¬
  δούς των πόλεων. Έπίσης έρρίφθησαν βόμβαι μέ
  συσαωρευμέναν ηλεκτρισμόν αί οποίαι προεκάλουν ά-
  καριαίως τόν θάνατον είς δσους τάς ήγγιζον.
  Τα θύματα είνε πλείστα όσα ιδίως δέ γυναι-
  κόπαιδα.
  Έν συνεχεία τό ίδιον πρακτορείον τονίζει ότι τα
  Πολωνικά σ:ρατεύματχ παρεχώρησαν την Τστεσόχο-
  βα κατόπιν λυσσώδους άντιστάσεως.
  ΑΠΟΚΑΕΙΙΜΟΣ ΤΟΝ Γ£ΡΜΑΝ!ΚΟΗ Π4ΡΑΑΙ0Ν
  ΥΠΟ ΤΟΥ «ΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  Ι ΑΙΓΪ1Τ0Σ ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΪίΙΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).—■ Ό
  Πρωθυπουργός τής Αιγυπτου ανεκοίνωσεν ότι 6ά
  '-- τού ύφιαταμένου Άγγλοαιγυπτιακού Συμφώνου
  βει
  η Λ ΐγυπτος διακόπτει πάσαν σχέσιν μετά τής Γερ-
  μανέας άφ* η; στιγμής εύρέθηείς εμπόλεμον κατά¬
  στασιν μέ την Αγγλίαν. Έξ άλλου τηλεγραφηματα
  έκ Καΐρου άγγέλλουν ότι εκηρύχθη χθές γενική επι
  στράτευσις έν ΑΪγύητω. Έπίσης εκηρύχθη ό στρα¬
  τιωτικάς νόμος είς ολόκληρον την χώραν.
  Ή Βουλή παρέσχε πλήρη έξουσιοδότησιν είς
  την κυβέρνησιν πρός αντιμετώπισιν τής καταστά¬
  σεως.
  4 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Κα¬
  τόπιν έντολής τοΰ ναυαρχείου ό Μητροπολιτιχός
  σΐόλος έ«νήθη πρός τάς Γερμανικας θαλάσσας καί
  ήΌχισεν ήδη στενόν άποκλεισμόν των Γερμανικών λι·
  μένων. διαταγάς πρός δράσιν έλαβεν έπίσης ^καΐ ό έ-
  φεδρικός στόλος.
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ
  η ΤΗΡΗΣΗ ΑΪΣΤΗΡΑΗ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)6ρίου (ίδ. ύπηρεσία)__Τό
  Πρακτορείον «Ρώυτερ» μεταδίδει ότι συμφώνως
  μέ πληροφορίας τού έ* Σαγγάης ή Ίαπωνική κυβέρ
  νησίς εί δοποίησεν επισήμως την κυβέρνησιν τής Μ.
  Βρεττανίας ότι ή Ίαπωνία θά παραμείνη απολύτως
  ούδετέρα καί δέν θ* χναμιχθή είς τόν πόλεμον.
  '-ν
  "^
  Λόγω των έκτακτον
  πολεμικον γεγονότων
  ή ,,ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ"
  θο δώση σήμερον τάς
  ,.εττπυεσονυκτΐους
  ποΛεμικων γεγονότων ^[_^_β|_^β^1ιιι11_1___ "*' ~--------------Γ------
  διά μιάς και δύο πιθανώς έκτάκτων έκδόοεων μέχρι της 11.50 π. μ.
  ΤΑ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΡΡΙΨΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  ΠΡΟ. ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΛΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύπηρε
  σία) —Κατ' είδήσεις έκ των γερμανοολλαν
  δικων συνορων Άγγλικά αεροπλάνα έρρι¬
  ψαν την παρελθούσαν νύκτα προκηρύξεις
  ίπί τού γερμανικόν έδάφους.
  ΑΙ προχηρύξεις έρρίφθησαν είς πολλάς
  παραμεθορίβυς πόλεις καί χωρία τής Γερ ·
  μανίας, τονίζβυν δέ τό Ιστορικόν των έκ-
  δηλωθεισών άνέχαθεν πρββέσεων της Αγ¬
  γλίας διά μίαν τιμίαν εΐρήνην μετά της
  Γερμανίας.
  ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΗΟΝ ΤΟΝ ΡΙΦΟΕΙΣΟΝ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΟ.Ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύκηρε
  σία) —Νεώτεραι πληροφορίαι έν σχέσει μέ
  τας ριφθείσας είς Γερμανίαν προκηρύξεις
  υπό Αγγλικών άεροπλάνων, μεταδίδουν
  ολόκληρον σχεδβν τό περιεχόμενον αύ
  των, έχον ώς εξής:
  «Γερμανοί. Ή χυβέρνησίς σας μάς επι¬
  βάλλει ανεπιφυλάκτως τόν πόλεμον. Κα-
  νείς κίνδυνος δέν ηπείλει την Γερμα¬
  νίαν. Ό πόλεμος αύΐός ήτο τελείως πε-
  ριττός. Αί διεχδιχήσεις σα§^ θά ηδύναντο
  νά ίκανοποιηθοϋν έφ' όσον ήσαν βκσιμοι.
  Ό χ. Ρβΰσβελτ υπέδειξε τιμίαν ειρήνην
  άλλ' ό αρχηγός σας έπροτίμησε νά σάς
  οδηγήση είς την σφαγήν, είς την άθλιό·
  τη τα, εί; Ινα πόλεμον τόν οποίον δέν
  είσθε ίκανοί νά διεξαγάγητε. Παρ' όλον το
  φορτίον των φόρων πού σάς έπέβ*λ«ν οί
  ΝαζΙς, είβθε οικονομικάς έξηντλημένοι.
  Δέν μισοΰμεν έαένα, λαέ, τής Γερμανί¬
  ας. Αλλ' είμεθα ίσχυροί χαί έχομεν ίλ«
  τα μέσα να σάς καταβάλωμεν μέχρι τε·
  λείκς έ{αντλήσεώς οας. Έχετε τό διχαί»μα
  νά ζητήσετε ειρήνην. Καί ήιιεϊς είμεθα
  άνά πάσαν στιγμήν έτοιμοι νά χλείσωμεν
  ειρήνην μαζύ σας».
  ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΟΥΝ
  ΝΑ ΡΙΠΤΟΥΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 ΣεπτεμβρΙου (1δ- ύπηρε
  οίβ)., — Κατ' ειδήοεις τεϋ Πραχτορείου
  «Πατ» οί Πελωνοΐ έρριψαν 6 γερμανιχά
  στρατιωτιχά άεροπλάια είς Πέσνανδ. Ση¬
  μειωτέον ότι οί Γερμανοί έρριψαν 15 βέμ
  βας είς τόν σιδηροδρομικήν σταθμόν τοϋ
  Πόσνανδ. Οί Γερμανοί είχον χαταλάβει
  τον σταθμέν τούτον αλλ' βί Πολωνοί άν
  τεπιτεβέντες κατώρθωσαν νά τόν άνακατα
  λάββυν.
  ΗΟΙΟΙ ΐΊΟΡΙΣβΗΣΑΝ ΑΡΧΗΓΟΙ
  ΤΟΝ ΑΙΙΑΙΚΟΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΙΥΝ1ΜΕΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύπηρε
  σία).— Διά Βαοιλικβΰ διατάγματβς διωρί
  σθηβαν άρχηγοί των αγγλικών πελεμιχων
  δυνάμεων οί κ., κ. Γκόρτ τέως άρχηγός
  τβΰ άγγλικοΰ έπιτελείου ήδη δέ άρχιστράτη
  γβς,'Αΐρονσάϊντ καί Γκίργκ.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
  ΓΕΝΙΚΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Σιβρίου ((δ. ύηηρεοία).-Τό νέ
  νιχέν σρατηγβΐον τοϋ Γβρμανιχοΰ ατρατβδ ανα¬
  κοίνωσιν έτι έ βτρατός τού Ράϊχ οιΐβπ τόν Βι
  στούλαν έξ ανατολήν. Ό γβρμανιχο; βτρατβς διώ
  χβι τούς Πολύν ούς ο! οποίαι βαδΐζουν πρός την
  Κραχββίαν.Ή σΐρατιά της Πομερανίας προοθετει τό
  ανακοινωθέν ΐ-ρβελαύνβι έπίαης Άπβπίΐρα των Πό
  λωνών νά εισέλθουν είς την Γερμανίαν άιτΐκρού
  σθη.
  Έτορπιλλίσθη
  Αγγλικόν σκάφοςυπό των Γερμανών.
  Ή εντύπωσις εις την Αμερικήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4Σ)β ρ'ου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).—ΈπεΙγοντα ραδιογρα
  φηματα άνήγγειλσν δτι δυτι
  κβς των 'ΕβρΙδων περί τα δια
  κόσισ μΐλια έκ ΣκωτΙας έ
  τορπιλλισθή τό αγγλικόν Οττβ
  ρωκεάνειον «Αθίνιαν», τό ό
  ποίον είχεν άναχωρήσει έκ
  Λ(βερτΐουλ κσί κστηυθύνετο είς
  Μοντρεάλ τοθ Καναδά.
  Τό σκάφος εφερε φορτίον
  1000 τόννων καί 140Π δτο
  μα, ττλήρωμα κσ) επιβάτας,
  Μεταξύ των έπιβατών ί|
  σαν 311 ΆμερικανοΙ πολίται
  επιστρέφοντες είς Αμερικήν,
  λόγφ τής έκρήξεως τοϋ πολέ
  μου έν Εύρώτιη
  Τό πρακτορείον «Χαβάς»
  η έξ ΟύασιγκτΩ
  νος δτι ή Άμερ κανική κοινή
  γνώμη έδοκΐμασε ζωηοάν συγ
  κίνησιν έ< τοθ τοριτιλλισμοθ τοθ «ΆθΙνιαν» έτΓΐβεβίτιωθέν τος καί έξ επισήμου τηλεγρα φήαατος τοθ *ν Λονδίνφ ποε σβευτοθ τθν Ήνω^ένων ΠοΧι τειθν κ. Κένεντυ Οί Άμερικα νοί τονίζουν δτι ή Γερμα ν(α είναι άσυγχώρητος διά τόν τοοπιλλισμόν αυτόν, διό τι ήτο αδύνατον ν' άγνοοθν δ τι τό σκάφος δέν μετέφερεν πολεμοφόδια άλλ' Άμερικα· νούς πολίτας έπιστρέφοντας είς τάς έσ:ίας των. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 Σεπτεμβοΐ- ου.Ό γραμματεύς τοθ κ. ΡοΟ οβελτ προέβη είς δηλώσεις διά τόν τοοπιλλισμόν τοθ Άθί νιαν» «πταφερθείς δριμύτατα ·<ατά τής Γερμανίας καί τοθ Φύρεο. «Τό γεγονός αύτό, έ δήλωσβν, προεκάλεσε τή" α¬ πόφασιν τι θανί)ς δι* άπόψ1- συγκλήσεως τοθ Κογρέσου.διά την λήψιν άποφάσεων επί τής καταστάσεως» ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρ(ου ((δ. 6 τπρεσ(σ).—Κατ' ανακοινωθέν τοϋ Άγγλικοΰ ΝαυαρχεΙου 6 λοι οί έαιβαΐνοντες τοϋ «Άθί- νιαν» διεσώθησαν ττερισυλλε γέντες υπό των πλοΐων πού Ι σπευσαν είς Βοήθειαν των, πλήν έκεΐνων οΐτινες έφονεύ θησαν έκ τής έκρήξεως. Ή Άμερική και τα Εύρωπαϊκά γεγονότα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)0ρ(ου 1939 (ίδ. ύπηρεσΐσ).— Χθές ιήν νύ κτα ό κ. Ροεσβίλτ έξεφώνη σβ λόγον ιΐρός τόν Αμερικα¬ νικόν λαόν εΐκώι/ τα εξής: Παρά την εκρηξιν ιοθ πολέ μου πιστεύομεν 8τι έχομεν καθήκον έξ αΐσθημάτων άν θρωπισμοθ, άτιό χριστιανικότη τα, νά έπιμεΐνωμεν δρβντες υπέρ τής είρήνης. Ή Άιιε ρική όφείλει νά έπιδράση δ ά την ταχείαν αποκατάστασιν τής παγκοσμίου ίίρήνης. Είνε εθκολον νά είπωμεν δτι δ πόλεμος είνε μακράν μας. Άλλ' είμεθα ύποχρΕω- μένοι νά παραδεχθώμεν δτι κάθε ττολεμική πράξις πέ ραν τόσων θβλασσών, εύρί σ<βι άμεσον απήχησιν επί τής Αμερικήν. Πρός τό πσρόν έ- τοιμάζομεν νά δώσωμεν είς την δημοσιότητα προκήρυξιν κηρύττουσαν την Αμερικήν ούδειέ»αν άΐτέναντι τοθ πό λέμου, α&χέτως τοθ ύφισταμέ νού νόμύυ περί ούδετερότη τος. Δέν πιστεύομεν επί τοθ πά ρόντος νά Ιχη οικονομικήν επίδρασιν επί τής Άμεοικής ό εύρωπαϊκός πόλεμος. 'Επιδιώ κομεν νά έμποδΐσωμεν, ν' ά- ναχαιτίσωμεν τόν πόλεμον διά νά μην φθάση £ως ημάς. |Καί συμπεραΐνομεν δτι: Ή Άμερικανική κυβέρνησις απεφάσισεν ούδετερότητα έ ναντι τοθ πολέμου. Είς τάς συνειδήσεις σας, είς τάς ου νειδήσεις δλων μας, δέν μπο ροΰμεν έν τούτοις νά έπιβά- λωμεν ούδετερότητα. ΑΙ Ήνω μέναι Πολιτειαι θά μείνουν, έφ' διον δύνανται, μακράν τοθ πολέμου. Διαγγέλματα τοϋ Χίτλερ διά τόν άρξάμενον άγώνα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύτΐηρεσΐο),—Ό Γερμανός καγ κελλάριος απηύθυνε χθές τέσ¬ σαρα διαγγέλματα, πρός τα στρατεύματα τη*ς Ανατολάς, τα στρατεύματα τής Λύσεως, τόν Γερμανικόν λαόν καί τό έθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα. Τό τΐρθτον διάγγελμα έχει ώςέξής: «Στρατιώται τής άνα- τολικής στραΐιάς. Ή ΆγγλΙο ή<ολούθησε άπό μην ών κυ- κλωτικήν ττολιηκήν κατά τής ΓερμανΙας. Ή ΠολωνΙα άττβτέ- λει τό σημαντικώτερον μέλος τής ομάδος των κρατων πού κατήρτισε πρός τουτο ή Αγ γλία. Τα Σοβέτ ήονήθησαν νά μετάσχουν τής ομάδος, καί έσύναψαν μεθ' ημών συμ φωνον μή έπιθέσεως πού ή νωσε τάς δύο μεγαλυτέρας καί (σχυροτέρας δυνάμεις τοθ κόσμου. Ήδη έντός δύο ημερών έπε- τελέσαμεν θριάυβους πού κσθι στοθν ύπερήφανον την Γερμα¬ νίαν. ΓνωρΙζω δτι δχετε ου ν αίσθησιν τοθ καθήκοντος καί ότι θά κατσβάλετε πάσαν προσπάθειαν διά νά συντρ ψε· τε τόν εχθρόν, βσον ·ό δυνα τόν γρηγορώτερσ. Ή γραμμή Ζίνγφρηρδ εΤνβ ίσχυρά καί θα συγκροτήση τα Άγγλικά καί Γαλλικί στρατεύματα. ΕΤμαι παλαιός πολεμισιής Άναχω ρώ σήμερον διά νά έλθω κοντά σας είς τό μέτωπον. Χιτλερ». Είς τό διάγγελμα τού πρός τόν στρατόν τής Λύσεως ό Φύρερ ετόνισεν: Εάν έπιτελέ σετε πλήοως τό καθήκον σας ό αγών θά είνε ζήτημα όλΐγου μόνον καιροθ. Τό διάγγελμα τοθ Χίτλερ ιτρός τόν λαόν τονΐζει μετοτ- ξύ άλλων: Την ευθύνην τοθ πολέμου δέν Ιχει ό Άγγλι κός λαός. άλλ' ή έβραιοπλου τοκρατική Αγγλικη κυβέρνη σις πού θέλει νά κρατή υπο δούλ,ους τούς λαούς. Θά φέ ρωμεν είς πέρίς τόν άγωνα τοϋ έθνικοσοσιοτλισμοθ καί θά γνωρΐσουν έ<εΐνοι πού μάς έτιιτΐθενται ποΐαι είνε αί συ νέπειαι τής έπιθέσεως κατά τοθ [σχυροτίρ3υ λαοθ «αί τοθ μεγαλυτέρου έθνικοθ κράτους τής Εύρώττης. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σ)βρ(ου.— Ό Α·νγλοςάρχιετΐΌκοποςτοΙ.Καν τέρμτΐουρυ άτηύθυνε διάγγελ μα πρός ι όν Αγγλικόν λα¬ όν τονΐζων μεταξΰ άλλων 6τι, ό αγών τόν οποίον δΐίξαγά γωμεν κατά ιής Γερμανίας δέν είνε ά>ών συμφερόντων
  άλλ' υπέρ τής 'Δγγλικής νεό-
  τητος καί τάς επερχομένας
  γενεάς. Θ' απαντήσωμεν
  είς την Χιτλερικήν βίαν μέ
  την φωτεινόν έπίγνωσιν ενός
  ΙεροΟ κσθήκοντος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρίου (ίδ. ύ
  πηρεσία) — Κατ' είδήσεις έκ
  ΛονδΙνου, τό Γερμανικόν ύπε
  ρωκεάνειον «Βρέμεν» τό όποΐ
  όν είχεν άναχωρήσει τό έσπέ
  ρας τί)ς π. Τετάοτης έκ τοθ
  λιμένος της Ν. Υόρκης κατευ-
  θυνόμενον είς Αμβουργον,
  ήχμαλωτΐσθη χθές άμα τή
  κηρύξει τοθ πολέμου υπό Αγ
  γλικοθ πολεμικοθ είς τόν Ά
  τλαντικόν ώ<εανόν καί ωδηγή¬ θη είς λιμένα της Αγγλίας. ΓΕΡΜΑΗΙΚΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ ΕΒΥΟΙΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΚΩΣΤΗΣ,, ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΜΙΙΒλΑΛΣΣΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 4 2)βρίου (Ιδ. ύπηρεαία).— Τ4 Ελληνικόν ατμόπλοιον «Κωστής» έ- πτά χιλιάδων τόννων, ταξιδϊδον μέ φορ. τίον Ευλείας έκ Λένιγκραντ είς Άμβέρσαν διετάχθη είς την Βχλτικην ά«ό δύο Γερ- μννικά άντιτορπιλλικά νά σταματήαη καί να εκκενωθή τοΰ πληρώματος. Ό πλοίαρχος ύπήκουσε. Μόλις δέ οί άν. δρες κατήλθον είς τάς λέμββυς τό σκάφβς έτβρπιλλίβθη υπό των Γερμανικών «βλεμι. κων. Τό πλβΐβν ήτο άνασφάλιστον κατα τβδ πολέμου, άνήχε δέ είς την έταιρίαν Γβυ. λανδρη. ΟΠΣΕΧθΊ ΒΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΠΑΡΛΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΛΣ ΤΗΣ ΛίΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σεπτβμβρίου (ϊδ. ύπηρεσία) - Ό τέ»ς πρόϊδρο; της 1 σΐχβσλββαχικής Δομοκρατίβις χ. Μιτένβς απέστειλε ουγκινπτιχήν επιστολήν πρ^ς τον 'Άγγλον πρωθυπουργόν μ. Τσάμπερλαιν ίχον.. σαν ούτω- «Έξοχώτατ», Την στιγμήν πού έπιβάλλουν τόν πόλεμον ιϊς ϊά{. την Γαλλίαν καί την Πολωνίβν, 8ίλω νά σάς έχφράσω την επιθυμίαν των Τβέχνν ΜβιΙ των Σλοβάχων νά έλθωμεν παρά τό πλευρόν σας διά νά βαδίσνμβν μαζύ είς την νίκην κου θα μάς φκρη πάλιν στήν ΰπόύουλο πατρίδα μ*ς», ΟΡΚΟΜ9ΣΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΗ κ. κ. ΚΡΙΜΠί ΚΑΙ ΑΛΙΒΙΖ4Τ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 4 Σ)βρίβυ (τοδ άνταποκριΤβΰ μας).— Σήμερον ώρκίσθησαν ενώπιον της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, παριστκμένου καί τοΰ πεωθυπουργοΰ κ. Ί. Μεταξά, ό κ. Β. Κριμ πάς ώς ύπβυργός τής Προνοίας καί Μπ. 'Αλιβιζάτος ώς ύφυπουργός των Γεωργιχών Συνεταιρισμών. Μετά την ορκωμοοίαν οί κ. χ. Κριμ «άς καί Άλιβιζάτος μετέβησαν είς τα ύφυπουργεΐα των καί ανέλαβον τα καθάκβντά των. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΡΕΜΟΣ ΟΑΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σεπτέμβριον (!δ ύπορ«σία).- Ό άνταποκριτής τοΰ «Ήμβρηοίου Τηλίγράφβυ» μεταδΐδιι έχ Ρώμης δτι ό Ίταλιχ&ς λβος «Ιν« απολύτως ίίρβμος δβδομένου ότι επί τοθ παρόν¬ τος Ιχ«ι ίξαοφαλίσβι την απόλυτον βύδβτβρο τη τα τού. ΕΞΪΛΪΛγΓ ΤΟ ΟΡΟΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΟΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σβτττβμβρίου (Ιδ. ύπηρια(«).-Έ· δημοσκύθη σπμερβν τό πρώτον πολεμικον ανα¬ κοινωθεν άγγέλλον δτι άηέ> τΐίς σημβρινής πρΝ-
  ΐας ηρχισαν αί πολεμικαι έηιχειρήα* ις άπό $π·
  ράς, άέ βς χαϊ θολάσοης. Ήρχισε ηρβαίίτΐι τό
  ανακοινωθέν, ό αγών της άπ«λ«υθβρώσβως.
  ΑΙΦΗΙ ΔΙ Α ΣΤΙΚ Η ΕΐθΐΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΗΟΑΒΝΙΚΒΥ ΥΟΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρίου (Ιδ. ΰπηρεαία.) - Γβρμανι
  κά πολεμιχά έπιτεθβντα βίφνιώιαατικώς κατιβύθι
  σαν εν Πολωνικόν ύπ«0ρύχιον «Ις τόν λιμένα τοδ
  Δάντσιγχ.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 — Κατά τηλεγράφημα έκ
  Παρισίων τα Γαλλοΐταλιχά σύνορα ήνοιξαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρ£ου (ίδ. ύπηοεσία).—Κατ' κυβέρνησις άνεσχηματίσθη μέ συμμετοχήν τού τέως πρός τόν Καναδικόν λαόν είπών μεταζύ άλλων* «%,
  είδήσεις έκ Βρυξελλών η βελγική Κυβέρνησις ειδο πρωθυπουργού κ. Σπαακ, εκ μέρους τού έργατιχο» την τήνστιγμήν έχομεν είς την διάθεσιν τ»Γ »ΑνΛί**
  «■(.{νχιει ·Αν »ί*.ννλίαν ότι θά ι*είνν> αύστνιοώς ουδέτε κόμματος, ως υπουρνού των Εξωτερικών. 1ΠΠ«Λ»Κ».___-~λ " ·ττΛΙ·*ς
  ποίηαε την ' Αγγλίαν ότι θά μείνη αυστηρώς ουδέτε κόμματος, ως υπουργού των
  ρον τό Βέλγιον, είς τόν ϊρξάμενον πόλεμον. Έν τω ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Σ)βρίου (ίδ
  ρ γ
  μεταξύ, λόγω τής κρισιμότητος τής καταστάσεως, ή
  ύπηρεσία)__Ό
  ) . ηρσα)__Ό
  πρωθυπουργός τοΰ Καναδά ^εξεφώνησε χθές λόγον
  1ΟΟ χιλιάδας στρατού.
  Ή έπιστράτευσις θά δώση τελικώς πλέον των
  »5»Ο χιλιάδων ατρατού, είς την Μητρόπολις.
  Ύστάτη στιγμή:
  Π0ΑΟΝΙΚ0Σ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ
  ΕΙΙΑΝλΚΑΤΕΛΑΒΕ ΧΟΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΕΥΒΕΝΤΑ ΠΟΛΟΝΙΚΑ Ε&ΑΦΗ
  άό
  ΕΝΚΑΤΕΛΑΒΕ ΧΟΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΕΥΒΕΝΤΑ ΠΟΛΟΝΙΚΑ
  Οί Γερμανοί έσυνέχισαν σφοδρόν άεροπορικόν 6ομ6αρδισμόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Σ)βρίου (ίδ. ύπη-
  ρεβία «Ανορθώσεως».— Έκ Βαρσοβί-
  άς αγγέλλεται ότι μετά λυσσώδεις μά¬
  χας οί Γερμανοί έκάμφθηβαν. Τό Πό
  λωνικόν ίππικόν ετέθη είς καταδίωξιν
  των ύποχωρούντων Γερμανικών στρατευ
  μάτων καί τα άπεδεκάτισαν. Συνεχί-
  «αν όρμητιχήν προέλασιν άνακατέλαβε
  την πόλιν Λέσνο καΐ άλλας παραμεθο·
  ρίους πόλεις αί οποίαι είχον περιέλ-
  θει άπό τής 1ης Σ)βρίου είς την κατο¬
  χήν των Γερμανών. Τα Γερμανικά βτρα
  τεύματα, καταδιωκόμενα συνεχώς ήναγ
  χάσθησαν να ύποχωρήσουν είς τό Γερ¬
  μανικόν έδαφος όπου ήδη ένεργούν
  χειμαρρώδεις έπιθέσεις οί Πολωνοί.Τα
  Πολωνικά στρατεύματα μετά Θυελλώ-
  5εις «ντεπιθέσεις «νακατέλαβον έπίσης
  τάς πόλεις "Ορλοβο, Κάρτλ καί άλ¬
  λας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4Σ)βρίου (ίδ. υπη¬
  ρεσίαι).—Τό Πρακτορείον «Πάτ» άγ·
  γέλλει ότι ή Βαροοβία, ή Κραχοβία
  χαί πολλαί άλλαι πόλεις έβομβαρδίσθη
  σαν έκ νέου έπανειλημμένως. Τα γερμα
  νικά άεροπλάνα παρηκολούθουν τόν πλη
  θυσμόν'πού έγχατέλειπε τάς πόλεις κ*Ι
  τόν εβομβάρδιζαν. Έπίσης «βομβάρδι
  σαν άσυλα παίδων χαί Παρθεναγωγεία
  των οποίων τα θύματα δέν είνε έπαχρι-
  βώς γνωστά.
  Μία έκρηχτιχή βόμβα συνεχίζει τό
  πρακτορείον «αάτ» έπεσεν έντός τού
  χήπου τής έπαύλεως τού ΆμερικανοΟ
  πρεοβευτοΰ. Ουδείς έχ τής οικογενεί¬
  ας τού έτραυματίσθη. Ό Πρεαβευτής
  εστειλεν έκθεσιν είς τόν κ. Ρουαβελτ το
  νίζων δτι είς την περιφέρειαν τής έπ*ύ.
  στρατιω·
  λεως τού δέν ύπήρχε καμμιά
  τική θέσις.
  Νεώτερα τηλεγραφήματα τού πρακτο
  ρείου «Πάτ» έκ Βαρσοβίας άγγέλλουν
  ότι οί Πολωνοί κατέρριψαν χθές »Τ
  γερμανικά άεροπλάνα. Άπό τής |1ης
  Σ)βρίου οί Πολωνοί κατέστρεψαν έν
  συνόλω β 1 γερμανικά «εροηλάνα.
  Επί των βομβαρδιαμών είς τούς ό-
  πό ί ούς προβαίνουν :ά άεροπλίνα τοθ
  Ράϊχ χαθώς καί έιχΐ των άπωλειών τάς
  οποίας υφίστανται ταύτα, αί γερμανι*
  χαί έφημερίδες τηρούν απόλυτον σιγήν.