97756

Αριθμός τεύχους

5260

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ■*■" ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ίτησία λίρα» 8
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  ίτησία βολ. 10
  ίξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6
  -ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5260
  Οί Γερμανοί
  άγγέλλουν μεγάλας
  επιτυχίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Σ)βρ(οο (Ιδ.
  ΰτιηοεσΐο). — Τό γερμανικόν
  πρακτορείον εξέδωκε οήαρρον
  τό κάτωθι ανοκοινωθέν: «Αγ
  γλικά άεροπλά.α νεωτάτης
  κατασκευάς επετεθησαν την
  6ην εσπερινήν (τοπική ώρο)
  τής 4ης Σ)βρΙου κατά τής Βι
  λελμσχάφεν καί Κουξχάφεν.
  ΑΙ βόμβαι ουδεμίαν ζημ'αν έ·
  προξένησαν λόγω τής σφο
  6ράς άντιαεροπορικής δοάσε
  ως των γερμανικών -τηλϊβό-
  λων. Έκ των 12 αγγλικών
  άεροπλάνων 5 κατερρίφθησσν.
  Τά διασωθέντα κατέφυγον είς
  τό Όλλανδικόν ϊδαφος διά
  νά διαφΰγουν σφοδράν γερμα
  νίκην άντεπίθεσιν. Τό Ιδιον ά
  νακοινωθέν άναφέρει τα εξής
  διά την δράσιν των γερμανι
  κων άεροπλάνων: «Σμήνος
  γερμανικών καταδιωκτικων ά
  εροπλάνων κατέρριψε πλησίον
  τής Λότς 4 Πολωνικά βομβαρ
  διστικά καί 2 καταδιωκτιχά.
  Σμήνος Πολωνικών άερο
  πλάνων έπιχειρήσαν ν' άπο
  γειωθή υπέστη σφοδράν επί¬
  θεσιν υπό γερμανικών άερο
  πλάνων. Τά Γερμανικά έπα-
  ν ήλθον είς τάς βάσεις των ά
  νέποφα άφοθ κατέρριψαν 15
  ΠολωνικΑ. "Αλλα σμήνη γερ-
  μανικών άεροπλάνων κατέ-
  στρίψαν διά καταιγ στικοθ
  βομβαρδισμοθ καταφύγια ίκ
  Ό άρχΐοτρίτηγος χί)ς Γαλλίας
  χ ΓκαιΐΕλίν
  Ό "Λγγλος στίοααρχης χ. ι χόρτ
  ί1ί τον Ο1°ΐον βνήνγϊΐλβ χθές ό Βασιλβθκ Γεώργιος την *ρ·
  χιστρατηγΐαν των κατά ξηράν δυναμεων της Μ. ΒρϊττανΙας.
  αρχιαχρατηγος
  Ρίτζ Γμίγλυ
  *Λ^^^^%
  Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΝΤ011(^Υ^ΓΐΡΜΑΝIΚ0Υ ΕΔΑΦΟΥΣ
  ΠίΠΐνΐίΛΙ ϊ ν......β./-.. ____ _ ... _.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 _επτεμβρί«υ.
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσία τής «Α¬
  νορθώσεως»).— Κατά σημερι¬
  νάς εΐδήσεις έκ Βαρσεβίας
  αί μαχαι συνεχίσδησαν λυα»
  σώδεις κ*θ" ·ίην την χθεσι¬
  νήν {μ4?Λψ είς ολα τα μ έ-
  τωπα. Μετά θυελλώδεις άν-
  τεπιθέσκις τδν Πολωνών οί
  Γερμανοί άνεχαιτίαθησαν
  Μαί ό αγών μετεφέρθη είς
  πολλά σημεϊα έντές τού
  ίδβ'φονς. Είς τί,ν
  ν ίβ(»$ Π[ «ασίαν
  Πε^ω%οΙ «ν^λβββν έξ ό-
  λ·κ>ηρευ την πρωτοβουλίαν
  τού άγώνΓς καΐ χατέπιν α-
  χαθέχτοαν έΕορμήόΐων άνα-
  χατέλβββν τα είάφη καί
  διαφέρενς πόλεις καί χνρία
  τα οποΤα είχον περιέλθει είς
  την χατβχήν των γερμανι-
  κων οτρατΕυμάτων κατά τοις
  δύο πρώτας ημέρας τοΰ πο·
  λέμβν. Άλλα τηλεγρα^ή
  ματα άνβφέρβυν ϊτι ή Γδύ-
  ν «α άθ(σταται άποτελεσμα·
  τιχ&ς είς τάς βκ>ηρ«ς έπιθέ-
  σεις τϊν Γερμανων πού έ-
  χβι,ν άποχλείσει είς την πε-
  ρι*χήν αδτήν τέ ν διάδρβρ«ν.
  Νεώτεραι είδήσεις άγγέλ-
  λβυν ίτι 50 γερμανικά άερβ-
  π?άνα επετεθησαν κατά σι-
  δηρβδρομιχεΰ ουρμβΰ φέρβν-
  τος τό σημείον τεϋ Έρυθρβΰ
  Ό Γβρμανίς στρατάρχης
  Νπράουχιτς.
  μττβτόν άρμέ ίίς την γραμμήν
  των πολωνικών όχυρωμστι-
  κθν Ιργων. Ταυτοχρόνως 6
  βαλε κατά των πολωνικών
  θέσεων αδιακόπως καί βαρύ
  γερμανικόν πυροβολικόν. ΑΙ
  γερμανικαί απώλειαι εΤναι έ-
  λάχισται έν αντιθέσει πρός τάς
  Πολωνικός κου είνε τεράστι¬
  αι. Λόγω τής άκαθέκτου προ-
  ελάσεως επί τοθ ΠολωνικοΟ
  έδάφους άκριβεΐς άριθμοΐ 6 έ ν
  εγνώσθησαν μέχρι τής ώρσς
  επί των εκατέρωθεν άπω
  λει©». ______
  ΆντιψατικαΙ
  αί πληροφορίαι
  διά τάς διεξαγομένας
  μάχας.
  ______
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)6?ίου (ίδ. δπη
  ρΐαίί») — Καθ' & άναφίρουν τη
  λεγραφήμοτα ίχ Βαρσοδίας, δι—-
  πιστοθται επισήμως δτι είς τάς
  τίΛΐυταίας επιτυχίας τοθ Πολιονι
  χοθ στρατοθ, 6 οποίος ά^αχατέλα
  6ε την πόλιν Λίσνο μιτ' άλλων
  παραμιθορίων πόλεων χά! ϊιέσπα
  οε την γραμμήν τοθ άντιπάλου εί
  σελθών είς τα γΐρμανικά ίϊάφη
  δπου δΊιξάγο*ται ή5η άπό χθές,
  μεγάλη; εκτάσεως μαχαι, συνίι
  βαλαν σπουδαΕιος οί πολίται των,
  περιφερεΐών αυτών. Γίροντες, γυ|
  ναίκες χαΐ παιδία—άχόμη καί
  Γερμανο!—άψηφοθντις τα σφοδρ&ν'
  πθρ συνώδιυααν χά ΙΙ&λωνιχά
  στρατεύματα χά Ι εισήλθον μιτ'
  αυτών είς τδ Γερμανικόν ϋαφος
  κομίζοντις φυσίγγια χαί ίλλα πο-
  λιμοφόδια.
  λ'πίως τοθ διαδρόμου οί Πό
  λωνοΐ πρό τής μεγάλας πιίσεω;
  των Γερμανων ή'αγκίίσθησαν νά
  εγκαταλείψη την πόλιν Γκροθν
  τσε χαί τίνα χωρία. Γΐρμανιχά
  άεροπλάνα έπέδραμον χθίς έπα
  νειλημμένως χαχά τής Βίρσοδί
  άς χαί άλλων πολωνιχών πόλεων
  χαί χωρίων χαί ένήργησαν 6ομ
  δαρδισμούς ΟΕ Γερμανοί άπώλε
  σαν17 άεροπλάνα, οί ίε Πολωνοί 8.
  Επίθεσις
  Πολωνικών
  άεροπλάνων.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 5 Σ)βρ[ου (Ιδ.
  όπηοεσΐσ).—Τό ανώτατον επι¬
  τελείον τοθ ΠολωνικοΟ στρα-
  τοθ εξέδωκε τό κάτωθι ανα¬
  κοινωθέν διά την εξέλιξιν των
  έπιχειρήσεων: «Τα γερμανικά
  άεροπλάνα έβομβάρδισαν οή-
  μερον την Βςτρσοβΐαν, τό Δέ-
  βλΐνο, τό Τορόνο, την Κρακο·
  βίαν καί αλλος πόλεις. Παρά
  τό Δ'Ίντσιγκ ή φρουρά τοθ
  Ούρσεπλάτ έξακολουθεϊ ν' αν¬
  θίσταται αποτελεσματικώς.
  Είς πολλά σημεΐατ τα γερμα¬
  νικά στρστεύματα μάχονται
  βοηθούμενα υπό όρμάτων μά-
  2Υ1ΕΙΙ2ΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΟΙΊΒΑΡ1ΙΣΜΟΙ
  ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΩϋΙ ΟΙΥΡΟΜΕΗΟΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)Βρ(ου (ίδ.σιτέ
  ρα ύπη^εσΐσ).—Νεώτεραι ειδή
  σεις έκ Βατρσοβ'ας άγγέλ¬
  λουν δτι οί βομβατρδισμοΐ έκ
  μέρους των ·νΐ3μανιηώ"ν άερο¬
  πλάνων συνεχΐοθησαν άνηλε-
  βΐς. Την 7 μ μ. τής χθές 70
  γερμανικά άεροπλάνα ένήρ-
  γησσν άγριον βομβορεισμάν
  κατά τής Πολωνικήν πρω
  τευούσης. Στόχος κατοιγιστι
  κου βομβαρδισμοϋ υπήρξε (δι
  αιτέρως τό μεγάλο εργοστά
  οίον άεροπλάνων «Τσενουά»
  καί τό κεντρικόν νοσοκομείον
  τής πόλεως.
  ΠυρκαΐαΙ έκραγεΐσαι είς δι
  άφορα σημεϊα τής πόλεως ε¬
  πέφερον μεγάλας ζημίας Τα
  άντιαεροπορικά τηλεβόλα, ά
  νοΐξαντα πϋρίρρψιν κατά
  ιή/ διάρκειαν τοϋ βαμβαρδι-
  σμοθ τρ(α γερμανικά άερο¬
  πλάνα.
  Τό χωρίον Σμυρνόου έβομ-
  βαρδΐσθη άγρΐως υπό σμήνους
  γερμανικών άεροπλάνων. 'Εμ-
  πρηστικσί βόμβαι ριφθεΐσαι κα
  τέστρεψαν τελείως τό άνωτέ
  ρω χωρίον. Την Ιδίαν τύχην
  εΤχαν καΐ άλλα γειτονικά χω
  ρΐα.
  Είδήσεις έκ Κοπεγχάγης ά-
  ναφέρουν ότι δύο βόμβαι ρι·
  φθεΐσαι υπό γερμανικών ά¬
  εροπλάνων επί ΔανικοΟ έδά¬
  φυς έπροξένησαν μεγάλο ς
  ζημίας.
  Ό απροσπέλαστος δγκος
  Τα Πολωνικά άβροπλάνα έ
  πετέθησαν επιτυχώς κατά δι
  πλής σειράς άρμάτων άνηκόν
  των είς τόν εχθρόν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Σ)βρίου (ίδ. δ
  πηριοίβι).—Τό Γερμανικόν ήμιεπί
  σημον πρακτορείον αγγέλλει τα έ
  ξής: «Προελαύνονται τα γερμινι
  κά στρατιύματα πρ4ς νότον τής
  Σιλισίας ου,έλαβχν 15 χιλ. 11ο
  λωνους οίχμαλώτους. Είς Κραχο
  βίαν οί. Πολωνοί «ποσύ'.&ν:αι χά
  ταϊιωχόμενοι υπό των Γερμανώ'.
  Τα ατρατεύματα τοθ Ράίχ διελ
  θόντα χον Βιστούλα, προελαύνουν
  νοτιο»νατολ(χ(?ς Οί Πολωνοί, ήτ
  ττ(θίντΐς χαταδΐώχονται πρός νί-
  τον. ΜίΙρα Γερμανικών άεροπλά
  νων επετέθη χατα φορτηγών αύτο
  χινήχων τής πολωνινής ίφοδιοπομ
  πής. Οί στρατιώται έγχατίλιιψ*ν
  χ' αύτοχίνηχα χατίπιν σφοδροθ
  βομβαρϊΐσμοθ.
  Σταυρού εφ' Ιλων των βα-
  γονίων, είς τόν σταθμόν τού
  Σίγχλοβιτς. Ό συρμός κατε¬
  στράφη τελείως υπό των
  βομβαρδισμ&ν. Τό πρακτο¬
  ρείον «Πάτ» αγγέλλει επί-
  σηςίπ τά γερμανικά άβρο-
  ηλάνα επετεθησαν κατά Π©·
  λων&ν άλεξιπτωτιστών «Ι ό-
  ποίβι κατήρχοντο έκ κατα¬
  στραφέντων άεροπλάνων.
  Πλείστοι ετραυματίσθησαν.
  Ό συναγερμός
  είς Παρισίους.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σβπτεμβρίου ν*
  διαιτέρα ότιηρεσίσ).—Σήμερον
  την 3.45 εδόθη είς την Γαλλι
  κήν πρωτεύουσαν τό αύνθη
  μα ττ]ς έ>θρική*ς έπιδρομής.
  Είς την περιφέρειαν των Πά
  ρισίων είχον θεαθή έχθρικό
  άεροπλάνα. Ό πληθυσμός ύ
  πακούσας ευθύς είς τό ούνθη
  μα μέ ψυχραιμίαν απεσύρθη
  είς τά καταφύγια άπό δπου
  εξήλθε την 7 5 δοθέντος τοθ
  συνθήματος δτι παρήλθεν ό
  κίνδυνος.
  Αηλητηριώδεις
  βόμβαι.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 5 Σ)βρίου (16.
  όπηοε.ϊ(α) — Έπιβεβαιοθται έ
  πισήμως δτι οί Γερμανο! ρ(
  πτουν- δηλητηριώδεις βόμβας
  εναντίον τοθ ΠολωνικοΟ πλη
  θυσμοθ. Έπίσης βεβαιοθτο
  επισήμως δτι τά έχθρικά άερ.
  πλάνα φονεύουν διά μυδρα>
  λιοβόλων άνθρώτους καί ζωο
  έντός των άγρών. Τό «Τραν
  σκοντιναντάλ> δισψεύδειδτι ο
  Πολωνοί συνέλοβον 2 όπαλ
  λήλους τής γερΓμανικής πρε
  σβείας κατά την αναχώρησιν
  αυτών έκ τοθ ΠολωνικοΟ εδά
  φους.
  ΟΙ Τσεχοσλοβάκοι
  πσρά τό πλευρόν
  των Πολωνών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)0Λίου (16. 0-
  πηρεσ'α).—Ό Πρόεδρος τής
  Πολωνικΐ^ς Δημοκρατίας κ.
  Μοσίσκυ ανήγγειλεν δτι αί
  ΤσεχικαΙ λεγεώνες αί δ
  ποΐσι μάχονται έν ΠολωνΙα
  θεωρεϋνται τμήαα τοθ Πολωνι
  κοθ στρατοθ έν ώ συγχρόνως
  διατηοοθν έξ ολοκλήρου την
  έθνκότητά των.
  Έξ αλλου ό στρατάρχης
  Ριτζ ΣμΙγκλυ απηύθυνε διάγ-
  γελμα πρός τούς Τσεχους καί
  Σλοβάκους συστήσος είς αύ
  τούς νά μή διστάσουν ν' ά
  γωνισθοθν όμοθ μετά των Πό
  λωνιχών στοατευμά*Ό>ν κατά
  τοθ κοινοθ έχθροθ πρός ανά¬
  κτησιν τής ελευθερίας καί
  τής έθνικής άνεξαρτησίας των.
  'Υπά τοθ στρατηγοθ Βανσαλέν
  τέως ΕιοικητοΟ των ρωσσικων
  στρατευμάτων είς τά Καρπά-
  θια καταρτίζεται λεγεών των
  Τσέχων οί όποΐοι θ' άγωνι·
  σθοθν μετά των Γάλλων έναν
  τίον των Γερμανων.
  ΒομβαρδισμοΙ.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ.5 Σ)βρίου (16.
  ύπηρεσία).— Ή Γερμανική άε
  ροπορία συνεχΐζει σφοδράς
  έπιθέσεις κατά τής κεντρικΙ)ς
  Πολωνίας ή όποΐα βομβαρδίζβ
  τσι άγρίως. Έμπρηστικαί βόμ
  βαι προκαλοθν μεγάλας πυρ
  Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΩ
  Είς ϊλα χά σημεΐα χ<)ς ίποίας δπάρχουν πιναχίϊες μέ την επιγραφήν: Άπ' έϊω ίέν τΐίρν&Ον! ϋράγμ«τ(, πρόχ.ιται πιρί τοθ ίσχυροχέρου φρουριαχοθ συγχροτήμαχος χοθ χίσμου, τοθ όποίου ή χαταοχιυή Ισχείχισι πολλων έχων προσπαθείας χαί δισ$χαχομμυρίβ>ν
  Φράγχων δαπάνας είς την Γαλλικήν Δημοκρατίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Σ)βρ(ου (15
  ύπηρεοίο).— "Επίσημον άνα-
  κοιν ωθέν διοψεύδει ώς άπολύ
  τως άνα<ριβή τά μεταδι&όμε να — διά προπαγανδιστικούς ώς τονΐζβι λόγους—υπό των πολωνικών σταθμόν περΐ κα τοστροφής 64 γερμανικόν άε ροπλάνων έναντι 12 μόνον τιο λωνικων. Καί δηλοί 8π ή Πό λωνική άιροπορΐα δέν τολμσ νά εμφανισθή. Τόσον ολίγαι ημέραι, έπάγεται τό άνακοι νωθέν ήρκεσαν διά την κατα στροφήν της. Τά γερμανικά άεροπλάνα διεξάγουν μόνα πλέον τόν έξ αέρος πόλεμον. Άφοθ κατέστρίψ3ν τελείως τα πολωνικά άερο&ρόμισ, κα τέστρεψΐν καί τόν άεροπορι κόν στόλον. Κατέστρεψαν δ' έπίσης όλας τάς στρατιωτικάς βάσεις τής Πολωνίας». ι Ό μ. Τσδρσιλ δ χαί πάλιν πρβτος λόρδος χοθ ΆγγλιχοΟ Νακαρχείου. καΐάς είς τά χωρία. Είς τό χωρίον Γιραντόρ τά Γερμανι κά άεροπλάνα επετεθησαν διά μυδραλλιοβόλων κατά των χωρικών καί εφόνευσαν γυ ναΐκας καί παιδία. Μεταξύ άλλων έβςμβάρδισαν τά χω¬ ρία Τσοχάτρε Βόρκοβο καί Βουΐνοβο. Τά θύματα είς τά χωρία αύτά είναι πάμπολλα. Ό ΧΙτλερ είς τό μέτωπον. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Σ)βρ(ου (16. ΰττηρεσΐσ) — Νεώτερον ανα¬ κοινωθέν τοθ ΓερμανικοΟ πρα κτορείου μεταδίδει τα εξής: Ή άνατολική στρατιά διέ σπασε την πολωνικήν γραμ μην. Οί Πολωνοί έγκατέλει ψαν τά σύνορα τραπέντες είς φυγήν. Τό επιτελείον της Τσε στόχοβα συνελήφθη. Κατελή φθη τό Μπάρμπουρο. Υπό των Πολωνών εξεκενώθη ή βιομηχανική περιοχή τής Άνω Σιλεσίας. Οί Πολωνοί άντι- λαμβάνονται δτι ή κατάστασις άπέβη δι'ούτούς άφόρητος είς τόν διάδρομον. Πσρουοία τοθ Φύρερ τα γερμανικά στρατεύ ματα προχωροθν πάντοτε άνα τολικως τοθ Βιστούλα. Την νύκτα τής 4ης Σ)βρίου άγγλικά άεροπλάνα επετέθη σαν κατά τοθ γερμανικοθ σιόλου είς τόν κόλπον τοθ Χιέλου. Είς Κιουξχάφεν ή πίθεσις Δπέτυχε. Είς τό Βιλελμσχάφεν αί ριφθέΐσαι 3όμβαι δέν 6πίφ*ραν ζημίας»,
  ι *
  ί ι
  ίιτ-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛ<ΚΑΚΗ.— Σήμβρον «Σγο λή 'Εροτος» μέ τούς Ρενέ ΣαΙν Σύρ Ραιμύ Άντρέ Λεφώρ. Την Πέμ «την «Φλεγδμενοι οϋρανοΐ». ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «Έρωτι κό Κοκτέϊλ». Την Πέμπτην «Τό ανθρώπινον κτήνος». ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Τό περιπα8€οτερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ ΚΙΙΗίίΡΕΙΑΤΑΤΘΥ Σταθμός "Αθηνών 12.25 Σήιια: — Έθνικος μνος—"Υμνος Νεολαίας 12 30 Ή ώρ* τοθ έργάτου 13 Μουσική τζάζζ (δίσχο ) 13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή σεις. "ίί α 'Αστεροσκοπείου Ά θηνών. 13.45 Έλβφρό έλλτ,νιχδ τραγοθ δι (δίακοι). 14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι χον Δελτίον—Κίνησις αγοραίς ΙΙει ραιώς. 19.10 Έμβϊτήρια (ϊίσχοι). 19 20 Ή ώ?α τοθ Πίΐδιοθ 19 50 Έργα διά πιάνο (δίσχοι). 20 Ή ώ?α τής δγείας. 20 15 Δημοτιχό τραγοθδι τοθ δμίλοιι Νιαβου). 21 Ρεσιτάλ τραγουίιοθ (δπό τής δίδος Πίπτ;ς Εύστρατιάδου) 21 30 Ί—ορίες τοθ τόπ'υ μας «Άναμνήσεις άπό τα θίατρα τής ΙΙίλης» τοθ χ ΒχσΕλη Ήλιάϊη 21.45 Ρΐσιτάλ διολιοθ (δπό τοθ χ. Βύεωνος Κολάαη). 22.1?> ΝυκτΐοιναΙ είδήσε·ς.
  22 30 Μικρά ίίχήστρο! τοθ αταθ
  μοθ (δ«ό την δ)οιν τοθ χ. Γ. Β:
  τάλη).
  23 30 Μοοαική τζάζζ (ΐίσκοτ)
  23 50 Έλαφρό τραγοθδι (υπό
  τής διϊος Μαίρης Άβζταγγέλοιι).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις
  Ο 30 Μουαική χοροθ (δίσκοι).
  ΥΛΑΙΑΙΙ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ
  ΟΥΡΑΝ Ο
  Ή συναρκαστιχώτε η έιτο·
  ποιΐα τής άεροπορίας ο' ενα
  δράμα άνθρώπινο γΐμάτο έρ·
  μητιχή άγαπη-θάρρος αύτο
  θυσία.
  Τό φΐλμ ικϋ αυγνϊντςώνϊΐ
  γιά πρωταγωνιστ«{ το> τέσ¬
  σαρας αασους τής οβένης γιά
  πρώτη φβρά μαζί.
  Κλάρκ Γκέϊμπλ
  Μύρνα Λββυ
  Σπένσερ Τρέΐβυ
  Λυονέλ Μπάρρνμβρ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΙΟΛΗ ΕΡΩΤΟΣ
  Μέ τβύς
  Ρενέ Σαίν Σύρ
  Ραιμύ
  'Αντρέ Λεφώρ.
  27ον
  Μίσα είς τόν κΰ<λο πού μπο ριϊ νά κινηθζ Ινας φιωχός μου σιχός, δ Σιθμπερτ άνέπτυασεδλην τού την δραστηριότητα πρός €ελ ι(ωσιν τής θέσεώς τού. . Σταθε ρός σχοπός τού είνε δ γάμος τού μέ την Τερίζ'». Φιλοδοξία τού ιΐνε νά την πάρη γυναΙ<α τού Άλλά πως νά παρουσιασθή α:δν χηδΐμίνα της γιά γαμβρίς μέ ί α μισθόν 400 φιορινίων τόν Ό χαύιός τού, λΙ δλίψΐις τού, οί άγδ'ες τού είνε πως θ' αύξή αη αύ ά τα σαράντα φΐορίνια Τρέχει, ί^οώνει, άνεβοκατιβχίνει σκάλες. "Ολ»ι τού αί ίλπ'δες έ ξαρτώνται τώρα άπό τόν άρχι μουσιχόν τοθ αύτοχρατοριχ&Ο ν* ϊ5ρ(ου τόν Σχλιίρι, τόν ϊδιο Σ* λιίρι πού προήδρευε τής έξετα οτατικής επιτροπήν τόΐε ηού ί Φριντς παρ-.υσιάοθηχε μικρό, δεί λό παιδάκι γιά νά προσληφθή είς τό κόρον των ψχλτίδν τοθ ναιϊρ! ου. Ό Σι ίρι ϋυμίται τίν μιχρό μαθητήν, τοθ δποίου ή μουσική ίδιοφυίχ τοθ είχε κάμη εντύπω¬ σιν... Ύπδαχεται είς τόν 2οΟμ περτ μιά θερμή σύστααι πρός την διεύθυνσιν τής γερμανιχή αχολής τοθ Λίϊδαχ π&ύ ζητεί ίνα διδά ακαλον τής μουσικήν. Ό μισθός ύ διαθίτει τό σχολείον γιά τίν μουσικοδιδάσκαλον είνε 480 φιορίνια τόν χρίνο Ό Σϊθμπιρτ χά»ει τίν λογαριασμόΊου: 80 φιο ρίνια παραπάνω άπό τό μιαθό πού είσπράττεί είς τό μικρόν σχολεί όν τής ένορίας τοθ Λίχτε«ταλ Καί αύτό είνε κάτι... Άγωνίζε ται γιά τά 80 φιορίνια δπως £ νας γρυσοθήρας θά ήγωνίζετο γιά άμύθητους θηβαυρεύς. Άνεβοχατε- δαίνιι κατ' επανάληψιν τίς οκά λες τοθ Σαλιέρι. Ό πρώην χαβη γητής τού είνε 5λο δποσχέσει; καί διαδεβϊΐώσεις. Τοθ λέγει ψίμ ματα. Είς τό τέλος είς την θέσιν πού διεκδικεί δ Σνθμπιρτ διορί- ζεται χάΉοιος άλλος. ΚαΙ τί ϊ^χε ται στή φόρα; Πώς αυτόν τόν άλλον τόν διώρισεν δ Σχλιίρι 3κο:μ£ζονχ3<ς χαί ίξκπατωντας τόσον χαΐρό τόν Σοθμπερτ. Ό λιίρι! Ό μουσιχός αυΐός πού συνέθιιεν ανάστα, άνιαρά μελο- δρίματα, είχεν σπουδαίαν θέσιν Παραθερισμός Στό χω-.ιό τό πρώχο βοριαδαχι. Η οτήλη τού ώραιόκοσμοο. Ή μόδα έν όψει τού φθινοπώρου μ είς τούς μουσικούς κόκλους τή Β.έννη;. Είχε φήμην χαί είσοδή ματα, ϊνώ δ φτωχός ό Φρχντς— ε*νας Φράντς Σΐθμπΐρτ — πει νοθσε.. Ή άπογοήΐευσις ιίνΐ μεγάλη γιά τόν Φράντς. Τί νά πή" εί την Τε,έζα, είς την οποίαν χαιρό, βαοιζόμενος είς τάς διαβι βαιώσεΐς τοθ ψεύτη τοθ είχε παρασΐήση ώς βέβχιον διορισμόν τού, Ή Τερέζα περΐμέ νει μέ αγωνίαν τόν Φράντς νά γυρίση άπό την επίσκεψίν τού ιί τόν Σαλιέρι Είνε ή ήμέρα πού ι θισι6ήρος μουσικές πρδχειται νά Ιχη μίαν δριαΐιχήν απάντη σιν. (συνεχ(ζεται) ό οδοντίατρος Σταύρος Λογιόδιις ΕΙδοποιεΤ την αξιότιμον νι λατεΐαν τού δτι έκανήλθεν έκ τοθ ταξιδΕου κ αί δίχΐται 84)2 ίως 12 1)2 κ. μ. καΐ 4-7 1)2 μ· μ· ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ δύο οΐκΐαι κΐίμε ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς τιυάς εύκαιρΐας. Πληροφορίαι παρά τ$ κ. Ιω. Στυλιανάκη ΦωτογραΦεΐον Χαλο γερίδου Πλατιια "Αν· Μηνδ. ^ΐιιιιιιιιιιΐΐι πΐΗπιΐηι ιιιιιπιι—ι ΙΗ1ΙΙ1ΙΙΠ1 ιιιιιιιιιιιι ιι ιιιυιιιιΐυ ιιιΐΐπιιιιι ι ( ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛ1Α ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ ΕΙδών ταξιδίου καΐ έξοχής Γυναικεΐες τσάντες, ζεδνες, μπαοθλα, πολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα τείας κ. λ. π. Ειδικόν ΣυνεργεΤον έπισκευ&ν: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΟΔΟ5 ΑΓ. ΜΗΝΑ *ν«.οκ«τάστημβ τ·δ έν Αθήναις, Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη Ι ΗΙΗΙΤΗΜΙ ΠΙΒΡΙΠη ΡΙΙΙΒΜΙΙΊ αΐΐ1ΠΗ-Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΟ Ή ζαχίίτα τοθ φθΐνοπωρινοθ πο/ύ αγιέρ είνε άρχετά μ%*£ν% χαί ,φαρμοατή είς τό σ&μα Φοΰα^» γαρνιρισμίνη μέ μεγάλες γ»ζώ τές πιέτες χαί μπλ^ύζα σέ τά χρώμβτα τής μόδας: σωμόν, δράνς χαί γκρενά. Τό γκρενΐ θά γενιχ&ς πολύ γιά φ-ρέματα καί χοστούμια ταγιέρ τής έποχής. Τό ταγιέρ πού προορίζεται γιά τίς ψυχρές ήμέρες, είνε άπό μάλ- λινο τζέίαεϋ σέ αχοτεινό χρ·<·ματι σμί. Ή μπλβύζα πεύ συνοϊείε τό ανωτέρω ταγιέρ είνε άπό κρέπ ντέ σιν, σέ φόρμα σεριζιέ Τό πρω'ι/ό ταγιέρ είνε άπό λευχή νανέλλα μέ γραμμές μαρόν ή ι»πλέ μαρίν. Την ζα'έττα άνο πληρώνει Ινα μπολερό μέ μα κρυί μανίκια καί στενά ρεβε» σέ σχή^ια σμόκιν Μέ τό κοστ^Ο μι αύτό θά φορίσετε ίνα πλατύ γυρο χανοτ'έ άπό άσπρο καστέλι μέ (ρΐδγχο μπλέ ή μαρδν. Ή πρωΐνή μπλούζι τής μδδτς ϊχιι φόρμα σιμιζιέ καί γαρνίρε ται μέ πιετάκια ή σοθρες. Ή πλέον σίκ παριζιάνικη μπλούζα είνε άπό ταφτά οόζ ή σωμόν μέ μαύρη βελούδινη γραβατα. Συνή θως συνοδεύει ίνα μαθρο κλασ σιχό ταγιέρ μέ Ενα μ;0;ο χανο τιέ μέ χορδέλλα ρίζ ή ααμίν. Την έποχή αύΐή θά φορεθοθν τά βρχδυ^ά ταγιέρ, σέ ά· π λ Υ] φόρμχ. Φιύοχχ μαχρυά χαί λοξή χωρί; 5λλη γαρ^ιτούρ» άπό —»,. Ινα βολάν άν φδρμ Ζ <κίττα χον δ*λα|τή μέ μαχρυά μανίχια. Τά δφά σματα πού χρησιμοποιοθνται γιά τά β,-αδυνά ταγιέρ είν<: ςράιγ, κρέπ μαρο/ίν, βιλοθδο χαί δαν τίλλα Ή δανΐέ>λα τής μίδας εί-ε
  πολύ πυχνή ώ; επί τό πλείστον
  μαύρη χαί φορΐίται επάνω σέ φόν
  το άπό χρυσό ή άργαρό λ^μί
  "Ε^οις νεωτερισμός π,,ύ ά;έσει
  πο)ύ αύ'ή την ίποχή είς τό Πά
  ρΕσι είνε τό μανΕχι πςύ έ ώνΐ
  ται είς τό χορσιζ μέ Ι/α μέγα
  λο άμκΐισμάν. Τό μανίκι, αύ:ό
  δίδει είς τό φδρεμα την έμφοτ
  νισι έπανωφοριοθ καί συνανιδί
  τ·»ι ιδίως οέ πρω'ινά φορέμ^τα
  χαί χοστούμια τοθ σιτόρ.
  Γιά τό-ταγΐέρ Θ4 προτιμήσιτε
  τό (δια κ)ασ?ικό μανίχι τό όποί
  όν θά γαρνίρειε πρός τ* χάτω
  μέ μιά σειρά άπό χ^υσα στρογ
  γυλά χουμπάχια.
  Σιήν μπουτονιέΐα τοθ ταγιέρ
  σας θά φορίσιτε Ινα μπουχέτο
  άπό λευχούς μινιξέίις. Μέ τό ά
  πογευματινό ταγιέρ θά προτιμή
  σετε μιά λευχή γαρδένια άπό
  συρέ ή βαΐίστα.
  γι Ντιατεγκέ
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟΝ
  141βν
  —Μδς ρωτοθσαν καί μιλοθ
  ισαν τόσον γΐήνορα πού ή
  Βάρια καί έγώ έδυσκολευόαβ
  θα νά [«ανοποιήσωμε την πε¬
  ριέργειαν των. Ή τσαρίνα μι
  λοθσε μέ την μητέρα, καί κά·
  θε τόσον Ιστρεφε τά ώοαΐα!
  ΚΟ
  '.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Ποοχθές 6 κ
  Γραμματικάκης ίβάιττισβ είς
  ■πόλιν τό χαριτωμένο κοριτσάκι
  τοϋ κ Νικ. Γραμματικάχη όνομά
  σας αύτό Φωφώ. Νά τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τούς καθ'
  οΐονδήτΐοτε τρόπον συμμεριοθίν
  τας την θλίψΙν μας διά τόν θάνα
  τον τής ποοσφι>ο3ς μας μη·ρος
  εύχ'ϊριστοΟμΗν θερμότατα
  Ήρ'ίίκλειον τή 5 9)19
  Οικογένειαι
  ντρεπόμουν. Εΐχσ μιά αΐσθη
  σιν τ.ώς άπό την μιά στιγμή
  είς την άλλην θά μοθ μιλοθ
  σε καί δέν ήξευρα τ! νά τής
  άπσντήσω καί ή χσρδιά μου
  κτυποθαε. Τόση ήταν ή άγω
  νία μου ποΰ στό τέλος 6έν
  βάσταξσ, θέλησοτ νά την προ
  λόβω,καίΐξοφνοτήν έρώτησσ·
  —Μσμμά—γιατΐ έτσι μας
  εΐπβς νά φωνάζωμε την τσα-
  ρίνσ, έπειδή είνε ή μητέρα
  δλης τής Ρωσσίας — μαμμά
  ττ)<; εΤτΐα, εχεις πολλούς ύπη ρέτ^ς; Ή τσαρΐνα γέλασε ΰτσν ά<ουσε την απροσδόκητον αυ¬ τήν εΌώτησιν καί μοθ εΤπε: —Πολλούς, καρδούλα μου! Κα! Οστερα πσίξσμβ μέ τά «ο ρήτσια, κι' εθΐε έ,ώ θυμά- με πιά ιί ιί'ιτσμε. Θυμαμαι μόνο πώς "εΓτταμβ πολλά, κι' έγώ καί ή Βάρια εΤ,μαστε ζα- λισμένες... Φύγαμε φο·)τωμιέ- νες μέ 6<3ρα κσί γλυκίσματσ.. Ή κόρη τοϋ ΡασποΟτιν σω παΐνει.. Τό άμόξι προχώρει, πό τε τι ό τε σέ καμμιά μικρή ά νωμαλΐα τοθ δρόμου τινάσσβ ται, ΰστερα πάλιν ό δρόμος είνε όμαλός... Ό ΡασποΟτιν ξανοβυθιζβτβι στός όνειροπο- λήσεις τού... Πά μιά στιγμή χαμογε)όι: Θαυμάται τό δνο- μα μέ τό οποίον στίς άρχές τόν φώνσζεν ό μικρός «τσάρε βιτς!» «Νόβας»τόν είχε φ^νά ξη ό διάδοχος τοθθρόνου, καί ή άφελής προσαγόρευσιςήρεσε τόσον πολύ στόν τσάρο,ποθάρ γότβρα άπένειμε τό δνομα αύ τό στό ΡασποΟτιν ώς 8να εί δος τΐτλου. Νόβιτς θά πή" ό «νέος». ΚαΙ €νέο» νόν ·πε κάλεσεν ό μικρός τσάρεβιτς ίς διάκρισιν άηό των «πάλαι 1», των πρός τοθ ΡασποΟτιν καλογέρων, θαυματουργών | καί «άγίων άνθρώηων» πού περ.στοίχιζαν πάντοτε τό τσά ρο καί την τσαρΐνα. Νόβιτς! (συνεχ(ζβται) ζικολουθουν άτελεΐωτοι οί οί τήσεκ γύρω άηό την εξέλιξιν καταστάσεως. —Ή ΟΊθΙα πορουσιάζβται ηάν. τοτε τιλήοης έναλλανών καί ψ4· σεων καί πλήρης «ρό παντός τιο λεμικων εΐδήσεων. —Διά τάς ότοΐας ΰίλλως τε Α δ ψ ι τού κοινοθ είνε φυσιολογική, —Ή εΐσίδος άνροΐών ε'ς την νόλιν είνε κατ' αύτάς τάς ημέρας ζωηρ*. —Μίλονότι Ιχουν σταματήση 6 * πωσδήποτε αί παραγωγιχαί καί έμποοικαΐ εργασίαι. —ΟΙ αγρόται δχουν λόγους ζ« τικούς ττολλάκις νά εΐσέρχωνται είς τΛν πόλιν —'ΑρκετοΙ είναι οί κατερχόμε. νοι τό άηόγευμα είς τόν λιμβνο· βραχΐονα. —'ΛντΙ παντός άλλου τε «ΕΡΐττάτου. — ΚοΙ τουτο λόγφ τοθ ώραΐου καιροθ καί τοθ ένδιαφέροντος πού γεννά ή κατάστασις γύρω άπό τάς κινήσεις καί την δψιν κάθε λιμέ νος. —ΟΙ τυχηροΐ τοθ έθιικοθ λαχεΝ ου—οί μι<ροτυχηροΙ έννοοθμεν— δέν είναι πάλιν ολίγοι. — ΚαΙ δέν είνε δυνατόν έττίσης νά μή είναι ΐύχαριστημένοι διά τουτο. —ΆφοΟ άπό τά μικρά χέρδη 3ρ. χΐζει συνήθως ή τύχη διά να φΒά- σ{] είς τα μεγάα. —Σήμερον *1ς την Λαϊκήν Άνο· ;σν θα παρουσιασθή ή συνήθης κίνησις άγορσσΓών. —Οί ότοϊοι ίχουν λόγοις αό τος τος ήμίρας νά έκιζητοΰκ την εΰβηνίαν. —"Η όπωσδήποτε να την συνη. ΘΙζουν νροκειμένου περΐ ώρισμέ. νων εί5ων καί τροψίμων γενικώς, — Προκειμένου περΐ τής άνασκο. πήσεως τής καταστάσεως οβάρ- νούν έκτός των άπαισιοδόξβν κο οί αΐσιόδοξοι. —Οί όποΐοι καί έκφράζονται διά την κατάστασιν μέ την προοπτικήν τοθ «μιιόν—βιβέρ». — Καΐ θά τελειώση γλήγορα κατ' αύτούς ό πόλκμος καί τά άποτελέ σματά τού θά είναι τοιαϋτα ώστβ νά διασφαλιζουν διά παντός την ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα άηό τά ωραιοτέρα φίλμ: ΧΟΚΤΕΊ'λ ΠΒΟΣΒΧΩΣ Το μεγαλούργημοι ΕΜΜΙΛ ΖΩΛΑ. τού ΤΟ ηη —'£ννοεΐται δτι καί οί έκ των άβαισιοδόξων άκόμη κριτικων τό^ι» ημερών οί νερισσότεροι διαχρίνον τοι —ανεξαρτήτως γνωμων— διά την ντ>φσ.λιότητα καί τήν| ψυχρα*
  μίαν μέ τάς οποίας έξβτάζοον τώ
  πράνματα.
  — Συνεχ'ζεται δραστηρίως Λ
  έπΐστρωσις τής λϊ»·όρου Βοσι.
  λεως Κωνσταντίνου.
  —Ή όΐοία άηοτβλεϊ ώς γνω
  στόν την ΚΕντρικωτέραν άρτηρΐαν
  τής πόλεως.
  -ΑΙ εργασίαι πάντως τη< επ« στρώσεως τής όδοθ ταύτης βά δι αρκέσουν ημέρας τινάς άκδμη —Ή νυκτερινή ζωή καί κίνησις συνεχΐζεται άμείωτοο. — Παρατεινομένη ιιάλιστα ένΐα τε καί πέραν τοθ μεσονυκτίου. — Συγκεκριμένας ή κίνησις αύ τή διακρίνει τα κέντρα τής βλα τείας Ελευθερίας καί Βενιζέλου. — Είς τόν θερινόν κινηματογρά φόν Πουλακάκη προβϊλλεται άπό ψ3 διά τελευταίαν φοράν: «Τό Σχο λ*ΐον ίρωτος». Αβριον τό άριστούρ γην»α: «Φλεγόμενιΐ θύραν οί». —Είς τΰν «Άτόνλωνα» ττροβαλ λεται μέ επιτυχίαν τό άριστουργι, μβτικόν 8ργο>«Έρωτικό Κοκτέϊλ»-
  6 Ρίπβρτϊρ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ό^μαθός κλειδι
  ών παρακαλεϊται ό ευρών δΐως
  τά βροσκομίοη είς τόν κ. Σταθροκ
  Λογιάδην όδοντΐατρον καί θά ά·
  μεφ9{ί
  Ι
  )
  )
  >
  3
  Ι
  )
  ι
  ι
  ι
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Καθιστδ γνωστόν ότι αναλαμβάνη δια των άεροπλά
  νων τής Έταιρίας την μκταφορκν δεμάτων χαθώς
  ίμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Άθην&ν είς Ηρά¬
  κλειον καί έξ Ηρακλείου είς Αθήνας.
  Ή μκταφβρ* των ταχίστι, καί άοφαλής, είνε επί πλέον
  ή συμφκρωτέρα, χαθβτι είνε απηλαγμένη παντός ί{έδβ«.
  Τά μεταφερομενα δια των άεροπλάνων δέματα β-
  παλλάβοονται λιμενικοΰ φόρον.
  ΑΤΤΩΛΕΣΘΗ πέτρβ δακτυλίδιον
  χρώματος κοκκίνου (φέρουσα λα
  ξευμένην κεφαλήν μέ μαλλιά κα·
  τσαρά) μεταξύ ξενοδοχβίου «Μ1·
  νως», Ρβγκινάκη, ταχυδρομεΐου,
  «ρακτορβΐου άεροπλάνων καί γη
  κεδου τέννις. Δεδομένου ότι πρό
  κείται πιρί οΐκονινειακοθ κειμηλΐ
  ου ό ευρών χαρακαλιΐται νά την
  «αραδώση, ΐΐς το γραφείον τοθ κ,
  ϊΐ1 *<* * ΖΗΤΕΙΤΑΙ δΐσποινΐς τελειόοο* τος τής 'Εμ«ορι«ής Σχολής « τοθ. ΓυμνασΙου, ώς όπάλληλος είς σο βαρόν γραφείον. Πληροφορίαι, «αρ' ημίν. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. πρωτοβάθμιος κα-. θηγητής έκτός θέσ.ως διαθίτει ολίγας ώρας είς «αραδόσεις. Πλη ροφορΐαι «αρ' ημίν. Καταστήματα ΚΩΝΪΤ. ΜΑΡΑΚΗ Έν Τυμπακίι». Π«ράρτπμ« *ν Κοκχίνω Πύργω. Ξενοδοχείον & π* ου χαί φαγπτοΰ. Πρακτορείον 35ης Κ. Δι«υθύνσεω£ Αύτοκιν6 τ«ν. 'βραι αναχωρήσεως αΰτοχι νπτων έκ Κοκκίνου. Πύργου μ«1 δι' Ηράκλειον 2 μ. μ. 6 η. μ. π δι ΛΟΠΖΤΗΣ μέ «ολυϊτή «ιΐραν, ύ«ηρετ#ν νΟν ενταύθα «αοά σο βαρφ 'Εμτορικφ καί Βιομηχανικ* ΟΙκω, διαθίτων χρόνον, άναλαμ Βάνιι την τήρησιν λογιστικήν βϊ βλΐων 1*ιχειρήσεων «άσης ουσι ως. 'Β«Ισης ίνεργεί Ιλίνχοος καί έκκαθαρΐσεις, ' $·.»· λίνχοος Πλοροοβοίαι Λ
  'Φ τοθ ώ0α(0υ
  13φίρον
  ίβ.ικοθ λ,νι,.
  >1 εννοούμεν,
  (γοι.
  ϋν^°ν επ(σ,
  Ηοτημέ.-οι δι4
  '«Ρ* «ίρΒη 1ρ.
  (Π δια νβ «9ά'
  ' Λαϊκήν Άνο
  »Π ή συνήθης
  ν λόγοις αό
  έβιζητοΰ* την
  ν* την
  ΐ ώ
  μων γκ^,
  Ί της αναακα
  τάσεως όΐάρ.
  ισιοδόξον καί
  ρράζονται διο
  Ίν τιροοτιτιφ
  γοήγορα κατ'
  ιΐ τα άποτελέ
  τοιαΰτα ώβτι
  παντός την
  [Ι οί έκ των
  κριτικων την
  ιοι δια>ρΙνον
  ^νωμών- 5ι4
  τήν| ψυχρκ
  ίξετάζουν τ4
  τστη,οίως ί)
  ιόρου Βαον
  .βΐ ώς γνο
  ιαν άρτηρίαν
  γ ως τΡι< ί«< χύ»ης βά 8ι ις άκόμη καί κίνησις ίσεις. πλη ________ Οίκονομική ζωή ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Τα ττεπρανμένα τής τριετίας ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ* τβν διεβνβν γεγονότων αί Τϊμαί τής οταφιδαγορδ; μ«ς| π«ραμένουσιν ονομαοτιχαί. Επί των λοιπδν εγχωρίων προϊόντων' σημιιοθνται αί κατωτέρω τιμα': ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ ι Σίτος » ίξαιριτιχαί 18. — Ι Κριθή λ δρ. 16 —Π.—|Β?ώμη Η ΕΙΟΕΣΙΣ ΤΗ! ΓΕΝ. ΛΙΟΚΗΣΕΟΣ ΔΙΑ II ΕΙ ΚΡΙΓΗ ΙΥΙίΡΙΙΙΚΝ ΕΡΓΙΙ Αί » Υ » δ' » ΐ' Καραμπουζές ΤΑΧΤΑΣ <χ 6' » 6'. γ' ΣΤΑΦΥΛΑ1 Σουλτανί Ταχτά Ραζαχί Καρπούζία Πιπόνια 6' » 14 50-15.50 Οίνο1 » 12 50—13.501 "Ελαια 8.50 4.50 5.— 26. —28.— 2».5Ο » 11. » 9. » 5 » 5. —10 50 — 7.- — 5 50 4 — 4 40 4 — 2 50 3 50 ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιυχοΙ Πράαινοι » » δ' γ' α' δ' Ί' 22 — 21.— 20.— 18 — 17.— 16 - 3.50—4 50 Μέταξ» χατ' ο«α"ν » 400.—425. 2 — 3 —, Άλάβδανος » 100 — 4 —6.— Κουχούλια » 120—130. Τιμαί Χυναλλάγματος Λονδίνον Νία 'Γορκη Παρίσιοι Ζυρίχη Άμστερδαμ Στοχχόλμ,η . Βρυξίλλαι Άλεξίνδρει* Άγορά 546 — 129 80 3 10 29 20 09 40 29.90 4 40 560.— Πώλησις 550 — 131 — 3.14 29 45 70.10 3115 4 44 £64.— ΚΛΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43.— γχ Παρίσιοι ΥΙιλαΎον Πραγα Ζ η Βϊλιγράδιον Κιονστ)νούπολις Βΐραοβία Έλσινχφόρς Κόβνο 24 35 3.10 6 13 3 98 29 20 4.40 23 46 2.89 96 80 2112 2 60 22—. 24 55 3 14 6.19 4 02 29 45 4 44 23.95 2 92 97 80 2132 2.65 22 50 Τό μεγάλο §ργον Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι 634ον Έπλησίαοεν είς Εν φβς έν τή αιθούση τοθ κα- ■ηηλείου. Τής επιστολάς ή έττιγρσφή εφαίνετο ώς διά χειρός γυναικός καί διελάμβανε χά εξής. —Πρός ιόν κύριον Μάριον Πομμερσύ, πσρά τώ κυρίω Κουρφειράκψ, δδός 'Υαλοπωλεΐων, άριθ- μος 16. —Σχίζει την σφραγΐδσ, άνοίγει καί άναγι- νώσκει. — ■· - «Φίλτατέ μοί, δυστυχβς όϊ πατήο θέλει ν' άνα· χωρήσωμεν άπ' αυτήν την οίκίσν. Άτόψε λοιτιόν θά μετοικήσωμεν είς την οδόν Ένόπλου, αριθ, 7. καΐ μετά όκιώ ημέρας θά εΤμεθα είς τό Λονδί¬ νον.—Τιτίκα, 4 Ίοι»ιΌι?. Ό Μάριος νΟν πρώτον έ βλεπε τόν γραφΐκόν χαρακτήρα τής Τπίκσς. Πώς δέ δαξήχθηοαν οθιω τα ττράγματα, δυ¬ νάμεθα νά είπωμεν διά βρσχέων. Όλα ήσαν Ερ γα τής Έπονίνη·-. Αυτή μετά την εσπέραν τής 3 Ίουνίου, δύο τι νά ϊβαλε κατά νοθν "πρώτον νά ματαιώση τα κατά τής οίκίας τής όθοθ Πλουμέτου σχέδια τοθ πατρός της καί των κακούρνων συνεταίρων τού. καΐ δεύτερον νά χωρίοτ) τόν Μάριον άτιό τής Τι τίκας Εδρεν έλα^ρόν τίνα νέον, 6στις χάριν πσιδιας ή<λαξε τα φορίμαιά τού ιά άνδρικα ένδι,θείς τα φθ(έματα ούτ^, καί πορευθίΐσσ έδωσβ την αγ γελΐαν εκείνην είς τόν Άγιάννην, 8τι επρεπε νά μετοικήση· Τψόντι, ό Άγιάννης. μόλις έπιστρέψϊς βίς την οικίαν τού είχεν είπη «Ις την ΤιτΙκαν. «Άτκίψί, Τι τίκσ, πρέτιει ν' αφήσωμεν ούτό τό σττΐτι, καί νά με τοΐΗήσωμβν είς την οδόν Ένόπλου μσζΙ μέ την Παναγιώτα- καΐ ιήν ερχομένην έβδομάδα άναχω ροθμεν είς τό Λονδίνον». Τό απροσδόκητον τοθτο άκούσοσα ή Τηίκσ, ε σπευσε νά γρόψη δύο λέξεις πρός τόν Μάριον. Άλλά διά τίνος νά στείλη τό γραμμαί της είς τό ταχυδρομειον; Αυτή μόνη δέν εξήρχετο εκ τής οί κΐας' νά στείλη ττ)ν Παναγιώταν, οθτη θά ήττόρει είς τοθτο καί βεβαίως θά εδείκνυε την επιστολήν είς τόν αύθέντην της. Έντός τής άμηχανίας ταύτης εύρισκομένη, εί δέ διά των καγκέλλων τοθ κήπου την Έπονίνην άν- δρικά ένδεδυμένην ήτις περιεφέρετο αδιαλείπτως τιέ ριξ τοθ κήπου κατοτττεύουσα τα τοθ Μαρίου δια (συνεχίζεται) ΙΑΤΡΟ2 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Αιδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίο» τής Λυώνος. Έκΐ έπταβτίαν σπουδάσκς ίν Λυδνοι χαΐ Παρισίους, ίέ- χβτ«ι εΐςτο νέβν Ιβτριϊβν το», έδός Αβέρωφ Ισυνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ιναντι άρτβποχίο» Άβανειοίου Σφακιανάκη: 9-12 «ι. μ. Μ«1 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς τούς άπόρβυς δ&»ρ«άν. Άρ. τηλ. 6-63 ΙΑΤΡΟ2 Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος Ε1-ΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ Διιτλνματοθχβς ΑβδΙϊΙβη τής χίΐρουρνιχής ούρολονι χτι« Κλινιχής της Ίκτριχής λχβλης Πο,νικιατημ,βν Παρι σί«ν. . _ , Π«βήσει< τού βνρβπβιητιχβ» συστήματος ήτοι νεφρβν, ΜυστΐΜί, ιτροατβτβυ, γΐννοτιχβν βρν*νβ»ν χ.λ.η. ΔΙχεται 9- 12 η. μ. 3-7 μ. μ. ίν ιφ ί«τρ«ί»> τβ» οδος Μαρογιήργη,
  ο« Πλατείκς Άρκαδίον (Χεΐτ«ν ΌγλβΟ).
  Τηλίβ. 8-22
  τό νήμα τί);
  ; χαί οΓπνες θά άπο
  δώσουν είς έιτ'στημονκήν χά Ι τε
  λειοτίραν χαλλιίργειαν των πε?ι
  οχών άπο Μη-ροπίλεως μέχρι
  Τυμπχχίου, (συνολ. έκτχσεις πε
  ρί 50 000 στοέα ) Διά την Άνα
  τολιχήν βμιΐις Μεσσαράν αί δυνα
  τότητες άρΒιύσε'ιΐς ιίναι κολυ
  πλέον περίωρισμίναι χαθ' ίσον ι5
  τε κηγαΐα Ο^ατα διατίθενται ίΰ
  τε χαταλληλοι θέσεις πρίς ίη
  μιουργίαν τεχνητών δεξαμενών.
  Έναπ&μίνει ή προσφύγη είς τα
  υ$ατα των άνορυχθηΐομίνων φρε
  {ΰ* χοινών ή χαί άρτεσιανών
  Κατάπρόχειρον ένδειχτιχήν ά
  πλώ; εκτίμησιν ή δαπάνη των γ.%
  θαρώς άρδευτιχων έργων Μεσσα
  ρα~; θά ανέλθη ιίς 50 έκαιομ
  δραχμάς
  Νθν τί έργον ευρίσκεται είς
  την αρχήν τοθ σταδίου των μελι
  των (άποτυπώσεις άρδευθησομένιον
  χαί ίξυγΐανθησομένων νιριοχ&ν).
  Έντός τοθ 1939 θά χαταστζ δυ-
  νατή ή 1-χ',ξ'ί τής μελέτης των
  δδραυλιχων χυρίω; έργων βασκ
  των ώς &<>ΰ τοτογραφήσΐιον.
  4) Έν τώ Νομφ Λασηθίου
  α) "Αρδευσις περιοχη"; ΓρόΙ —
  Λυγιδί. Ή πΐριοχή Γ^όΕ—Λ^γι
  &ί Ιεραπέτρα; εκτΐινεμένη επί
  έΐιιφανε''α; 35 000 στρεμμάτων ά
  πό Ιεραπέτρα; μέχρι Στομίου χαί
  Λυβιχον πέλαγο; μέχσι των χωρί
  ών Καλαμαύχας χαί Μεσσελέρων,
  πορευσιάζει 3λως είδιχάς κλιμα
  τολογιχά; συνθάχας. Λόγφ τής χά
  τα «υ; χειμερ νεύ; μήνας διαιη
  ρουμε'νη; ύψηλή; θερμοχρασίας,
  αί συνθήκαι καλλιέργειαν των
  πραί^ων χηπιχβ,ν (ντομάτας, ά·
  πό των άρχών Μαρτίου) χαί τρο-
  πιχών προϊόντων (μπανάνις) είναι
  λίαν εδνανή πλήν λόγφ τής ηχ
  μ
  Φθυς χαθίστα αι έπιτα<τΐ*ή ή α νάγχη άρϊεύστΐι): διά την πρόοδον τώ> ώ; (ϊνω χαλλιεογιιων Υπό
  τής μελέτας τω-1 έργων π5οβλέ
  πεται ή χατχσχευή τριών άρϊευ
  τίχδν διωρύγων ήΐοι 1) Διώρυγος
  Χχυγα παροχής 200 λ)δλ. έταρ
  χο'Όαν χαΐ διά τάς χκμε'ΐνάς
  άρδιύσεΐς χ->! συ^ολίχοό μήχους
  πιρΐ τα 5 χιλιόμετρα. 2) Δ ώρυ
  γος Λαζτνίί έ< των πηγων Με3 σελ{ρ<ι>ν αυνολιχοθ μήχους 3,9 χιλ
  χαί ηχροχής διά την χειμερινήν
  ί?δει»σ;ν 100 λ)5λ Ή θερινή δι
  ε θεσ: μ χ ποοόΐης ΰ 5α τος πρός 3-3
  δυσιν ε[·αι 30 λ)?λ. χαΐ 3) Διώ
  ρυγος Σ:ομίου παραλαμβχνούση-ς
  τό ΟΒω^ ίπό την ίμώ/υμον θέσιν
  Ιιΰχ ύΐτάίχιι φ;ά.γμχ δδίθληψ!
  άς συνολιχοθ μήχους 1 500 μ.
  χαί παροχής 35 λ)5λ διά την
  χΐί|ε;ινήν 5ο5ευσιν. Αί δΐώρυ
  γε; προδλέπο-ται {κ σ<υροχονΐί£ ματο; ή δέ συ/ολιχή άιταΐΐηθη σαμένη δαπάνη διά τό Ιρ^ον άνίρ χειΐϊΐ είς 5 έ«ατ. δραχμών. Διά τή; χειμερινής άρδεύσιως (τή; μόνη; ίιτιβαλλομέντ];) των έλαιώ νω/ χιί άμπέλωιΐ τής περιοχάς (4 χιλ. στρέμ. έλαιώνων, 500 στρκμ. άμπλίων χαί 3,5 χιλ στρίμματα σιτηοα) ίιτιτυγχάνιται επί πλέον απόδοσις άχαθόρισ:ος ίτηιία 5 περίπου έχατομμυρίων, διά τής βίριν^ί δέ άρδεύσεως των χηπιχ(ο< χά Ι βανανεών διά παρ& χής 120 λδ)λ. θέλει επιτευχθή ή νέα δημιουργία κήπων 800 αιρ. μέσης έτηαίας αχαθΐρίστου άπο δόσ$ω; 48 έ<ατομ. δρχμ. Ή έκ των χηπιχων αϋετ] πρόσοδις δέ »ν νά ληφθ^ πενταπλασία λόγφ τής χλιματολογιχής δυνατότητος τής καλλΐΒργείας τ*ίς ντομάτας χαί τής βανανίας. (συνεχίζεΐαΐ) ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,, Διευθύνεται υπό Δασκαλάκη. Α θ Η ^ τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ" Άδελφών Σ. Μαρνιέρου ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Φημίζεται διά τήνκνθαριέτητα, διά την τάξιν τού, διά την αχραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού. Τα φαγητά τού πβραακευάζονται μ^ άγνά οπάνια ύλιχά. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρίΐτβ βλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων ΠρΙν «ρομηθευ&Οτε ίπισκεφθςτε μας. Τιμαί λογικασ. Μία ώραι α έορτή είς Φυχρό Λασηθίου. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Σεπτέμβριος άνταποχρΐτοθ μας) —Την 31ηνΑϋ γούΐτου Ιπανηγυρ'σθη εί; |ίι'^χρο ή τοπική έορτή τή"; Άγία; Ζώνη; έοριή, είζ*τήν οποίαν σημειω τίον συνί^λεν πάλιν ΙπχξΙΐϋί τή; σημασία; της, ό προοδευτιχώ πρόεδρο; τής Κοινότητος ΨυχοοΟ κ. Κ-χσίπη; χαί το τμή μα Ε Ο Ν δηό τδν λοχίτη^ χ Εμμ. Τσχγχαρά<ην, ίπέυχε χαθ' δλα, αφήσασα εί; πάντας τάς χκ λυτέρας άναμ'ήΐεις. Είς την λειτουργίαν την πρω ιχν έχοροστάτησεν ό βιοφ:λίσΐοι το; Έπίσκοτΐος Πέτρας χ. Διονύ σιοςέπί χεφαλή; τοθ χλήρου χαίμέ άσφυχτιχήν συρροήν δλων των χά τοίχων τή; περιφερεία; Ψυχρού τοθτο ό χόσμος αυνεχινιρώ εί; την πλατείαν τοθ χωρίου ο'ΐτου έπηολούθησε κοινή διασκέ δασις δΐαρχέσασα μέχρι τής έσπί ρα;. Έν τώ μεταξυ ή ίΐτιτροπή τοθ διοργανωθέντο; δτό τής Ε Ο Ν. χαί επ" εύχαιρ'α τή"; χοροθ, αποτελούμενη έκ τοθ λοχίτου ταύτης, τοθ άατανομι χοθ σταθμάρχου χ. Παπαδάκη, τοθ διευθυντοθ τοθ δη^ιοτιχοθ σχο λείου χ. Μαρινάκη, τή; διδαακα- λίσσης δεσποινίδος Καραβέλα, των δίδων Χΐλαμπαλάκη χ. Λ. περιήλθε τα πέριξ^ χαί διίθεσε πλήθος είσιτυρίιον. Ό χορός εδόθη είς την μεγά¬ λην αίθουσαν τοθ ΔημοτιχοΟ σχο λείου δπί τού; ήχους έγχιβρίας ίρχήστρας. Έχορεύθησαν δλοι οΕ ευρωιταϊ/θί χαί έλληνιχοί χοροΐ μέ ζωηρότης χαί εξαιρετικήν ε¬ πιτυχίαν. Διεκρίθησαν αί κυρίαι χαί δεσποινίδες Έλευθ. Ψχλιϊά κη, Ζην&δία Τσιραχάχΐ], Άχρί τού, ΑΊαπαθεοδώρου, Χ. Χϊλαμ- ιτ*λά<η, Τρυΐτοσχιάίου, Δ. χαί Μ. Χΐλαμπαλάη χαί οί χ. χ. Χελιώ της γραμματιύ; τοθ ΙΙ?ωτοδιχΐ(ου Ηρακλείου, Οαπαθεοδώρου μηχα νικός, Μ. Χ. Καραβελάχης έμπο ρος, Μιχ. Άλΐξίχης διχηγόρος. Γ. 1Γίλίδάκης γεωπόνος χαί &· λοί πΐλλοί έ χ των προσελθόνιων είτε έκ τής περιοχή; ταύτης είτε έκ τοθ νομοθ μα; γενικώς ίιτ' ιΰ· χαιρία τή; άλτ,σαονήτου ταύτης τοπικής πανηγύρεως. Ή Έλληνική Έταιρεία διχ την εξαγωγήν νωπών καρπών καί λαχανικών Λ.Ε. Παραχαλε! ϊπω; οί έχοντες δι σοληψ'ας μετά τή; Έξαγωγική; οσΐλθίβσι χαί ταχτοποιήσωσι ταύτας τό βραδύτερον μέχρι τής 10»;ς Σεπτεμβρίου 1939. Μετά την παρέλευσιν τή; προθισμίας ταύτης δέον νά άπευθύνωνται πρός τό ένταθθα δποχατάστημα τής Αγροτικάς Τραπέζης τής Ελλάδος. Έν Ήρανλείω τή 4η Σΐπΐεμ- • βρίου 1939 (Έκ τοθ γραφείου) ΠΡΟΚΒΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ4Σ Έχτίθεται είς φανεράν μειοδο¬ τικήν Δημοπρασίαν ή ίπισχευή νβινοτιχοθ οίχήματος μετά άποθή κης έ»9α στ*ν«ζεται ή5η δ Ινταθ θα σταθμος Χωροφυλαχής Ή δη- μοπραοίας διεξαχθήαεΕαι έν τώ Νομαρχίαν ώ Καταστήματι ένώ ονΈπιτροηή;τήν29^ν Σ)βρ(ου έ. 2 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10 11 π. μ. ΟΕ δροί συγγραφής χαί δπο- χριώσεων εισίν χατατεθέ^ενοι είς το γραφειον τοθ χ. ΜηχανικοΟ Κοινοτήτων χαί ΓραφίΙνν Κοινό τ τ, τος ημών, Ινθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν χαθ' έ<ίστην. Έν Πίμπητί τή 31 Αύγούστου 1939. Ό Πρόϋρος τή; Κοινίτηιος. Έμμ Τσακίρης —Διακοπή αεροποριχής συγ κοινωνίας. Λόγω διακβιτής άβροιτορικ&ν βυγκβινωνιών δέν γίνεται δβκτη άβροπβρική άλληλογραφία δι« Γερμανίαν, Πολωνίαν, Σερβίαν, Ρουμανίαν Ρωσσίαν. Ή άϊροπο ρικπ άλληλογρ«φ{« προορισμοϋ Αυστρίας, Ούγγ«ρίαί, Βοημίας, ΣΧββαοιίκς, Σουηδίας,ΝβρβηγΙοτς, καί Βαλτιχών χωρών εξυιτηρβτεΐ ται υπό ορους μή έίαβφαλίζβν τας ταχείαν διαβίβασιν. —Τό Γυμνάσιον Βιάννου. Πληροφορούμεθα ίτι κατοιτιν ένεργειών των υιτουρννν Κ χ. Σφακιανάκη χαί Κοτζιά χαί τού Προοδϊυτιχοΰ τουριστΐΜβυ £υλ λόγου ο «Διαβάτης» τβ Γυμνά οίον Βιάννου δικτηοεΐται καΐ μ< τατρέπΐται βΐς έξατάξιον μικτόν νέου τύπου. καταργουμένου τοΰ άστιχοϋ σχβλείοο. ΈιτΙσης το νυ μνασιακόν κτίριον άνεχαινίσθη καΐ έιτλουτίσβη διά νέων έπίπλων κ«1 έκΐταιοίυτικών όρν«νων κ«1 θά ίέχβται μαθητάς δι' ίλας τάς ΔίΕΟΝΚΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΒΕΣΣΙΑ9ΝΙΚΗΣ XIV περίοίος 10 Σϊπτεμ- βρίοο Γ θκτωβρίοο 1939. Δηλώσατε συμμετοχήν επισκεφθήτε την. Αποτελεί την ίπουίαιοτέ- ροιν κατ' έ τος επίδειξιν καΐ άιτοτελβσματικην διαφήμισιν των προϊόντΝν τής χώρας μας. Συντελεί είς την υπό κ«λ λιτέρους δρους το/τοθέτπσιν καί διάθεαΙντΝν·1ςτό έοωτβρι κόν κ«1 έίό Έμςρκνίζει την ξένην πά ραγωγην Είς τάς καλλιτέρας ποιότητος καί τιμάς καΐ δι· ευκολύνβι τον παραλληλισμον των μέ την παραγωγήν τού τόπου μας. Χορηγεϊ έτηαίΜς βραββϊα καί ϊπαβλα είς τάς Βιβμηχανί άς καί πβραγωγβώς. Μεγάλαι έκπτώσεις ναύ λων δια τούς επισκέπτας καί μεταφορας έκθεμά των. Πληροφορίαι είς τάς Τβπι κάς Έπιτροπάςβΐς τάς εδροις των Νομών τού Κράτους καί τα κβτά τόπους Ορκχτορΐΐα. —Ή μετ*φορκ των έπιστβ. λων έσωτεριχβΰ άερβπβρι- κως. Κατόπιν συνίννοησεως τοΰ Γύ Φυπβυργοϋ των Τ. Τ, Τ. χ, Πβλυ ζωγοπούλου μετά της έτ«ιρ{«ς ίνακρίων ,συγκοινωνιών έπβτευ- χθη βυμφυνίκ χαθ' ίίν αί συνή¬ θεις επιστολαί θά μετ«φέο«>ντ«ι
  έντός τοΰ έσντβριχοΰ δι' άερο
  πλάνων έστω κ«1 &ν δέν εχβυν
  κκταβληθή υπό των άιτοστολε«ιν
  των ηρόσθετα άϊροποοικά τέλη.
  Λόγω τοΰ ίμβγίλου ογκου των
  μεταρερομϊνων έπιστολών συνϊζη
  τήθπ δπιις έιτΐ τού παρόντος μβ
  ταφέρβται δι' άεροπλάνων ώρισμε
  νβς άριθμές Ιπιστολ&ν.
  —Δι«νυχτερεύοντα φαρμα¬
  κείω.
  Σήμερον (, Σβπτβμβρίου θάδι«
  νυκτβρεύσουν τα φ*ρμα«εϊα Χρ.
  Ζουράρι) καΐ Γεωργ. Σφακιά
  νάχη.
  —Τα έκιπΐα τίν δημοσίων
  ύπηρεσιδν.
  Το ΰπουργϊϊον των (.Ικονοιιι
  κων δι' έγγράφου τού πρός ολνς
  τάς δημοοίνς υπηρεσίας συνιστά;
  έπως κατά την προμήθειαν επί
  πλων καΐ την ενέργειαν προ
  χειρών μ$ιοδοτικ«ν διαγωνι
  | σμών βΐώοπβιοϋν δλους τοΰς προ
  1 μηθίυτάς. Ίνα προκαλήται συνα
  Ι γωνισμος καΐ έπιτυγχάνβται συμ
  φερωτβρα δικ τόΔημόοιον πρβαφβ
  ρά.Έπίσης όπως τα εκιπλα ταϋτ«
  παραλαμβάνωνται κατόπιν έλέγ
  χου καΐ επί τή βάσει προηνουμί
  νως σϋντασσομένου συμφωνητι
  Ι κου, ίνα μη παρατηρήται τό λυ
  πη^ον φαινόμενον νά άχρηστεΰ
  ωνται έπιπλα κατασκευασθίντκ
  πρό ολίγο» μόλις χρόνον.
  —Λωρεά.
  Ό χ. Γϊώργιβς Μαθιουδάκης
  Ματβθϊσβν αίς τώ Πανάνειον Δημ.
  Νοσοκομείον δρ. 3000 είς μνήμην
  της συζυγου τού Άργορηί,
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην
  κατάστασιν, μάρκα; Φόρδ, μο-
  δέλλου 1931, φορτηγον δημοσία;
  χρήσεως χαί μϊ άδειαν κυχλοφο
  ρία; ίσχύουσαν, πωλεΐται. Πλη
  ροφορίαί παρά τ{ Έταιρία Πό
  χαί
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό ΟΙκοτροοεΙον
  τοθ Λυκιΐου <δ Κοραής» Ινιτηρη τής—βοηβός τής μελετης. Διοίκησις χωρβφυλαχής Ήραχλΐίου. ΑΝΑΚΟ1ΝΪ2ΣΙΣ 'Ανακοινβΰμεν ότι την 8ην τρέχοντος ήμβραν Παρασκευήν χαί ώραν 10.30' η μ έν τή, αί- θοΰση τβϋ Κινηματοθεάτρου «Πουλακακη» θά λββη χώραν δι· άλ»{ις υπό τού χ. Ίωαιννου Νού ρέλλου έηΐ ζητημάτων άφορώντοαν την Παθητικήν Άεραμυναν. Προβχαλουντκι βθβν πάντες βί ένδιαφερομινοι δπ«ις προσέλ· βωσι κκΐ παρακβλουθήσωσι την διάλεξιν ταύτην. Ό Διοικητης Διοικήσινς Έμμ. Όβφανβυοαχης Γ«γ)ρχης ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνΐς νοσοκόμος δι' Ιατρείον. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Ιύ
  ν
  _
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊοι Τετάρτης
  6 Σεπτεμβρίοο 1939
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  κι κατ
  III
  ΝΑΥΤΙΚΑΙ
  ίίΤΡ
  ΙΙΣΕΙΣ1
  τ
  ί
  ΣΙΕΡΜ1ΝΙΙ!
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ :» Σ)βρΐΌυ (ίδιαιτέ·
  ρ* ύπηρεσία «Ανορθώσεως»). — 'Απο
  τής σήμερον ή Γερμανία ήρχισε νά
  αίσθάνεται τάς θλιβεράς δι» ? αυτήν
  συνεπείας τάς οποίας θά έχη ή έναν
  τίον της κήρυξις :ού πολέμου υπό
  τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας. Τα
  στρατεύματά μ«ς κατόπιν άναγνωρίσε-
  ών τάς οποίος ένήργησαν χθές ήρχι¬
  σαν σήμερον την επίθεσιν κατά των Γ·ρ-
  μανικών συνόρων ναθ' όλον τό μήκος
  των, ρίψαντα τό μεγαλύτερον βνρος
  τής πιέσΐώς των ιΐς τα βύο ά*ρα* Ή
  αγγλικη άεροπορία εσημείωσεν έπίσης
  την παρελθούσαν νύκτα τας πρώτας ε¬
  πιτυχίας της βομβαρδίσασα τάς ναυτι-
  κάς βάσεις τού Κιέλου καθώς καί τα
  ευρισκόμενα έντός τού κόλπου ηολεμι*
  κά σκάφη τ?,ς Γερμανίας.
  Έκ τού βομβαρδιαμού αυτού αί προ
  ξενηθείααι είς τούς Γερμτνούς ζημίαι
  υπήρξαν σοβαραί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σΐβρίου (ίδ. ύπη·
  ρεσΓα).—Τό υπουργείον των Πληροφο¬
  ριών μετέδωκεν έκ Αονδίνου μακρόν ά-
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΟΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΛΛΙΑΣ
  ΕΠΕΤΕΘΗ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  Α «3ΗΝΑΙ 5 Σ)βί.£ου <τού άντα- ποκριτοθμας).—Σημερινά τηλεγραφήμα τα έ*ΙΙοριο(ων ανο^έρουν ότι τμήματα τού Γαλλικού στρατοΰ ένήργησαν ισχυ¬ ράς έπιθέσεις εναντίον τής ώχυρωμένης γρομμήςτών Γερμανών. Α ί ε'ηιθέοεις των Γάλ)ων έξεδηλώ· Θηβαν είς τα δύο άκρα τής γαλλογβρμα νίκης μιϋορίου. Αί έίτιχεφήεεΐΓ, έξ·· λίσσονται *ύν< ϊχώς διά τα Γαλλινά στρα τεύματα. ΙΊΙΤΙΕΛΜΑ ΤΟΥ ΙΙΤΑΟΥ ΟΑίΙΑΕΟΣ ΚΡΟΣ ΤΡΗ ΟΡΕΙΤΛΝΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σ)βρίου (τοΰ άνταΐΓβχριτοδ μας).— Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας Γΐώργιος £τ'. απηύθυνε ένθβυσι&δες οιάγγελμα πρός τόν Βρεττανικόν στόλον. Ό Βασιλεύς χαλεΐ τβύς άξινματιχού; καί τα πληρώματα τοϋ στόλβυ, νά εκτελί- σβυν μέχρι τέλευς τό καθήκον των. νακοινωθέν σχετικώς μέ τούς ένεργηθέν- τας άπό αέρος βομβαρδισμού; των έγ- καταστάσεων τού Κιέλου. Τό ανακοι¬ νωθέν τονίζει ότι έ«τό; τής νυκτερινής πρώτης έπιθέσεως ένηργήθη καί δευ;έ· ρα υπό σμήνους βαρειών βομβαρδιστι- κών αγγλικών άεροπλάνων έπιτυχοΏσχ πλήρως τού σκοπόν τητ. Οί λιμένες τού Βιλελμσχάφεν καί ΛΙπρεμερχάφεν καθώ; καί τό Μπρουσμοθτεν καί άλλαι βάσεις ύπέστησαν κχταιγισμό* βομβών.Αί έγκα ταστάσεις των κατ·στράφησαν είς μέγα λην έκτασιν. Ό ναύσταθμος τού Κιέ· λου έπέσης υπέστη τάς συνεπείας σφο>
  δρού έξ «έρΐις βομιβαρδιαμού. Τα αγ-
  γλι*ά αεροπλάνα έρριψαν είς τάς ναυτι
  κάς εγκαταστάσεως μέγαν αριθμόν έκρη·
  κτικών βομβών, έ«ιτυχοντα πλήρως
  τού αντικειμενικόν των σκοποθ, μέ
  μικράς σχετικώς απωλείας. 'Έξω τού
  Κιέλου τα άγγ>ιχά αεροπλάνα έβομ-
  βάρδισαν Γερμανικά πολεμικά προξενή-
  ααντα τεραστίας καταστροφάς είς δύο
  έξ αυτών.
  Ο ΠΟΑΟΗΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΚΙΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛ
  ΐΙΝΛΚΙΤΕΛΙΙΕ ΤΗΝ ΝΟΤ
  (ΗΝ ΠΡΩΣΣΙΑΙ
  ΝΙΛΗ
  πορείαν των έπιχειρήσεων είς
  λωνικά μέτωηα μεταδίδει τα
  « λί μαχαι αυνεχίζονται σκληραί
  πρός νότον μέ θετικά υπέρ ημών ά-
  ποτελέσματα. Έπίσης είς την Πομε·
  ρανίαν ό αγών ένετάθη. Τό Πολω«
  νικόν ίππικόν προχώρει έντός τής Ά-
  νατολιχής Πρωσσίας έκ τής περιοχής
  Κουσαλόβεν. Τα γερμανικά στρατβύ-
  ματα ύποχωρούν έ* άκαταστασία. Τα
  Πολω-'ΐκά στρατεύματά προελαύνοντα
  συνεχώς συνέλαβον μεγάλον αριθμόν
  Γερμανών αίχμαλώτων. Ό |έχθρός ά·
  ηωθούμενος έγκκταλείπει άρι*-ατα μά·
  χης, πολυβόλα καί παντός εΐβους ύλι·
  κ ό ν πολέμου.
  Έπειδή καί δευτέρα άπόκειρα των
  Γερμανών νά ρίψουν άλεξιπτωτΐστάς
  είς τα μετόπισθεν ινα καταστρέψουν
  τάς τηΧεφωνικάς κ*ί ήλεκτρικας γραμ¬
  μάς άπέτυχε λόγω άντιατάσεως τού
  ______ Γερμανοί είνε ένδε·
  __ι____ώ; Πολωνοί στρατιώται διά νά
  ΓξαϊΓατοΰν τούς κχτοίκους».
  Έν συνεχεία τό ανακοινωθέν τονίζει
  ότι άπό τής είάόδου τής Αγγλίας καί
  Γαλλίας είς τόν πόλεμον τό ηθικόν των
  Πολωνών έτονώθη καί ή μαχητικότης
  των υπερέβη πάσαν προσδοχίαν έ«ώ
  των Γερμανών τ ό θάρρος εμειώθη.
  * λλλαι εκ Βαρσ^βίας πληροφορίαι
  βεβαιούν έπίσης ότι χθέ; κ»ί σήμερον
  τα Πολωνκά στρατεύματά εσημείωσαν
  θριαμβευτικάς επιτυχίας. Κατώρθωσαν
  ν' άνακαταλάβουν τα έδάφη καί τάς πό.
  λεις πού εϊχαν ίπωλέαει τάς δύο πρώ·
  τας ημέρας τού πολέμου, ν* διασπά-
  σουν είς πλείστα ση-».εϊα τάς γερμανι·
  κάς γραμμάς κ»1 νά είαέλθατ>4 εί; μέ·
  γαβθος έντός τού Γερμανικού εδά·
  φους.
  Άνασχηματισμός
  της κυβερνήσεως Νταλαντιέ.
  'Εβομβαρδίσδη τό Βερολινον.
  Η
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 ?)βρί<υ (τοΰ άνταπβχριτίϋ ).— Τηλεγρκφήματα έκΒέρης άναφέ· ρουν ότι ουνεπληρώθη ή κι* ητοποίησις τβΰ Έ>βετικοΰ στρατβΰ ίστις χαί εγκατε¬
  στάθη χαθ' όλον τό μήκος των συνέρων
  τής Ελβετίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ
  ΠΑΣΑ ΕΧΘΡίΚΗ ίΑΙΟΚΤΗΣΙΑ
  Α*9ΗΝΑΙ 5 Χεπτεμβρίου (τού
  αντβποκριτου μας).— Τηλεγραφοθν έκ
  Παρισίων ότι διετάχθη ή κατάσχεσις
  πάσης περιουσίας άνηκ^ύσης είς τούςΓερ
  μανούς. Η έφβρμογή τ?,ς 6ιαταγής ήρ.
  χισεν ήδη ίοχύουοα εις όλην την Γαλ
  λίαν.
  ΗΑΜγΡΙΚΗΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ
  ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΠΓΑίΙΗΟΦΟΑΙΡΝ
  /©ΗΝΑΙ 5 7 )βρί€υ (τβΰ άντοκτοκριτβθ μας).—
  Κατά τος Ιχ Νίος Ύόρ»ης ηλπρΓφορΙβ'ς ή 'Λμ«·
  ριχή βά δημββιείση πρβχηρνξιν διά τή; οποίας
  άπαγοριύΐτ»! ή έξοινΜΥπ πβλίμοφοίΐΜν ί Άμε
  ρικπς·
  Ή ίτροκήρυξις οίΐτη περιλατ^ ββνβτβΊ (Ις τ*ς ύ-
  πό βηρβοίιυοιν άναχοινίιοεις ιών ΉνωμίΛων 0ο
  λιτειών Πϊρΐ κηρύξεως τής ούίίτΐρβτπτος της
  ώ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΩΚΟΙ
  ΠΡΟΕΛΑιΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΣΙΑΝ
  ΚΣετίτεμβρίου (τού άν
  ιατ.οχρποθ μβς).—■ Κατ' ανακοίνωσιν
  τού επισήμου ΐίολωνικού ορακτορεί·
  ου» χά Πολωνιχα στρατεύματά έση·
  μείωσαν μεγάλας επιτυχίας παρά την Ά
  νατολικήν Πρωσσίαν. Τό ίππικόν υπε¬
  ρέβη ίο Ρονμπουρν παρά τα Πολωνο>
  γερμανικά αύνορα συνεχίζει δέ την προέ
  λασίν τού έντός τού γερμανικού ,έδχ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)βιΙρ:υ (ίθιαιτ.
  ύπηρεσΐσ) — Τό πρσκτορεΐον
  «Πάι» μεταδΐδει έκ ΒσρσοβΙ
  σς δτι τα Πολωνικά άερο-
  πλάνα ένήργησαν σήμερον έ-
  πιδρσμήν κατά ιτ)ς Γερμανι-
  κης τρωτευούοης. Τα Πολω
  νικά οεροπλάνα κατώρθωσαν
  πσρά τό σφοδρόν τθρτό όποΐ
  όν ήνοιξαν τα γερμανικό άν
  τισεροτορικά ιηλϊβόλσ, νά
  ρίψουν μέγαν αριθμόν βομ
  β&ν είς στρατιωτικάς καΐ βιο
  μηχανικάς ένκατοστόσεις καί
  είς κιβ'ρνητικά κτΐρια τοθ Βε
  ρολίνου καί νά επιτύχουν πλή
  ρος τοθ σκοτοθ των. ·
  /Ι ζημίαι έκ των βομβαρ-
  δσμών είναι τεράστιαι μέγος
  Εέ παντός έ6ημιουργή6η με
  ταξύ τοθ πληθυσμοθ. Τα Πό
  λωνικά αεροπλάνα κατώρθω¬
  σαν νά έπιστρέψουν ιΐς τος
  βάσεις των μετά τόν βομβαρ
  δισμόν, χωρΐς εΰΕέν έξ αυ¬
  τών νά πάθη ιήν ελαχίστην
  ζημίαν. !
  Π/ΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)βρίου ((δ. ύ|
  τΐηρεο(ο) — Ανεκοινώθη οήμε
  ρον έξ έγκ-ύρου τΐηγΓ]ς 8τι πρό
  κείται ν' ανασχηματισθή ή κυ
  βέρνησις οστε ν ά καταρτισθή
  «Υπουργείον Πολέμου» μέ
  συμμετοχήν προσωπικοτήτων
  ίξ ολοκλήρου τε Ο πολιτικοθ
  κόσμου. 'Ο πρωθυπουργΐς κ.
  Νταλαντιέ άνσμένει την κα
  τάλληλον στιγμήν διά νά
  προβή" είς τόν ανασχημα¬
  τισμόν τής κυβερνήσεως τής
  οποίας θά ββτάσχη ασφαλώς,
  ώς ανεκοινώθη καί ό άρχηγός
  των σοσιαλιστών κ. Λεόν
  Μπλούμ, τέως πρωθυπουρ-
  γός.
  Ή Μ. Βρεττανία
  λαμδάνει μεγάλας άποφάσεις.
  ΑΝΕΒΛ
  ΤΗΣ ΠΡ
  ΟΝ Η ΔΗΜΕΥΣΙΣ
  ΚΗΡΥΞΕΩΣ Ρ9ΥΙΒΕΛΤ
  ΠΕΡΙ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού Αν.
  ταποκρποΰ μας).—Κατά τηλεγραφή·
  ματα έκ Νίας Ύόρνης ανεβλήθη ί»ιΙ
  μίαν ημέραν ή δημοσίευσις τής */* με·
  ρι»«ανικής προκηρύξεως διά την ούδετε·
  ρότητα τής χώρας.
  Ή άναβολή τής δημοσιεύσεως τής
  προκηρύξεως ταύτης τής κυβερνήσεως
  των Ηνωμένον Πολιτειών, σχολιάζε·
  ται ποικιλοτρόπως υπό των δι εθνών
  κύκλων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Σ)βρίου (18.
  όττηρ.).—Σήμερον τό άπόγευ-
  μα συνήλθε ιίς τα άνάκτο-
  ρα τοθ Βούκιγχσμ τό μυστι-
  κοσυμβούλιον τοθ Στέμιιατος
  υπό την προεδρΐσν τοθ Βασι-
  λίως Γιωργίου Στ' Τό μυστι
  χοσυμβούλιον έξήτοσε ιήν διε
  θνή κατάστασιν ώς έδημιοιορ
  γήθη μετά ιήν κήρυξιν τοϋ
  πολέμου καί Ελαβεν άποφά
  σεις διά την κατεύθυνσιν των
  έχθοοποαξιών.
  Ώς εγνώσθη α( άποφάσεις
  θά τεθοϋν (Λμέσως είς έφσρμο
  γ'ήν πιστεύεται ίέ ότι θά 8
  χούν τεραστίαν επίδρασιν, 6ε
  δομένου δτι ή Μεγάλη Βρετ
  τανία αποβλέπει είς ταχείαν
  συντριβήν τοθ άντιπάλοο κοί
  είς σύντομον αποκατάστασιν
  είρήνης καί νέας τάξεως πραγ
  μάτων είς την Ευρώπην.
  Αί Αγγλικαί Βουλαί δια-
  κόπτουν τάς εργασίας των
  επίήυέρας άπό τής Πίμπτηο
  Καθώς ανεκοινώθη, εί·: τό
  Φόρεΐν Όφφις καταφθάνουν
  έξ δλων των άποικιών καί
  των κτήσ'ων τής Αύτοκρατο
  ρίσς διαβεβαιώσβις δτι θά τιο
  λβμήσουν παρά τό πλευρόν
  τής Μητροπόλεως μέχρις δτου
  ή νίκη στέψπ τα δπλσ τοθ
  Ήνωμένου ΒοτσιλεΙου.
  "Ανεκοινώθη έιτΐση ς δτι
  κατόπιν όβηγιων καί βντολών
  τοθ Ναυαρχείου ήοχισεν ή
  βρβσις τοθ στόλου, λβπτομέ
  ρειαι βμως 6έν εδόθησαν είς
  την δημοσιόιητα έκ λόγων
  προνο!ο·ς.
  ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Ό 'Δμερικανικός
  στόλος.
  σει καί κατσστρ/ψει προχθέςΓ
  την ίρράν πόλιν των Πό* ών ών |
  Τσεστόχοβα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)βρίου (ίδ. ύτιη' Τό ίδιον πρακτορείον βίβαι
  ρβσ(ο).— Ό ύπουργός των|οί δτι έκ- τοθ χθεσινοθ βομ·
  Νσυτικων τής Άμερικής έδή βαρδισμοθ τή1»; Βαρσοβ'σς καί
  λωσε δτι ό Άμερικανικός άλλων πόλεων καί χωρίων
  κτα
  στόλος πρόκειτσι νά λάβη
  εντολήν νά έπιβλέππ την
  ναυσιπλοΐαν είς τόν Άτλαν
  τικόν διά νά προστατεύσΓ)
  τούς Άμερικανούς ή τούς κα
  τσφεύγοντσς ίίς Αμερικήν, έ
  ναντίον τής δράσεώς των ύ
  ποβρυχίων.
  Ανακοινωθέν
  τού Γαλ. στρατηγείου
  ......___________^.._ ,.. προχαλοθν ζωϊ)ροτάτην εξέγερσιν
  ύιτηρεσί»). — ϊό Γαλλικόν<°ι δίμ^αρδισμοί κοί οί τορπιλ τα θύματα άνέρχονται είς με γάλον αριθμόν. Είς Κόλνο μό νόν οί νεκροΐ άνέρχονται είς εκατόν. Αί "Αγγλ. έφημερΐδες δΐάτούς 6ομ6)σμούς ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Σ)βρΓοα (ίδ δ' πηρΐσ[ι?) — Αί ίφτ,μιρίδες, άτΐη ' χοθσαΐ τα αίοθίμιχτα τής άγγλι ι κης κοινάς γνώμης γράφουν 8τι [ παρουσιάσθησαν ύπερά νω τίς χεντριχής '©λλανδί»ς άεροίτλάνα άγνώβτ«5« 46νι. κότητβς. Τα άντιαίρβπβρικ« τηλεβόλα ήνοιξαν σφοδρόν πΰρ εναντίον των. ΡΩΜΗ 5 Σ)Βρίου (Ιδ. ύτιηρε σ(σ) — Τα Γερμανικά πολεμι κά εβυθισαν σήμερον ϊξωθι τοθ λιμένος τοθ Δάντσιγκ καί τρίτον Πολωνκόν ύπΓβρύχι όν. Τό ημιεπίσημον γερμανι κόν πρακτορείον όπερ μετέ Ρωκε την είδησιν ίέν πσρί σχε περισσοτέρας τΐληροφο Ρ'σς. ■ ■ ' — — στρατηγεΐον έξέδωχΐ σήμε¬ ρον τό ύπ' άρ. 3 ανακοινω¬ θέν αυτού £χ«ν ούτω: λισμοί Ικ των Γιρμανών Αλί μ μεζ ρμαών καί τονίζουν δΐι ή Αγγλία χρη σιμοποιιΐ την τακτικήν τοΰ διά «ΑΙ Μΐνήσεις συνεχίζοντβι βίμδβρδισμβν πολέμου διά οτγ « ιαλδς είς τό σύνολον τβν' τκοτιχάς μόνον περιοχάς χαθώ; όμαλνς _., ._ ._ . ___ δυνάμεών μας ξηρά;, θαλάσ¬ σης καί αέρος» τό ψορτηγόν ΒοσνΙα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Σ)βρΓου (ίδ ύπηοεσίσ) —ΤόΠρακτορεΐον Ρώ ϋτ?ρ μεταδΙΡίΐ δ τι τόάγγλικόν φοοτηγόν «Βοσνίο» τορπιλλι όθεν, εβυθίσθη Τό πλήρωμά τού διεσώθη. υπό των προστρε ξάντων είς βοήθειαν τού σκα φων. Τα άντίποινα ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)βρίου (15. ύ τιηρεσίο).—Τό Αγγλικόν άν τιτορπιλλικόν «Έρ» ήχμσλώ τισεν τΐσρά τό Ρίο Γκράντο τό Γερμανικόν «Όλλάντσ» τό οποίον καί έτορτιίλλισεν άφοθ πρώτον παρέδωσε τόπλήρωμά ._,,_-------- ....--------- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5 Σ)βρίουτου είς διερχόμενον αγγλικόν στρατοθ πού είχον τιυρπολή <ίο. ύ«ηρ «οί»).—Χ9«ί την νό· φορτηγόν. απέδειξε μέ τ4ν δίμβαρδισμδν ίών γε'μαν χών ναυτινών δίσΐ ών τοθ Κιέλου Συνιχίζουσαι οί έφημερίδΐς γράφουν ϊτΐ δ πόλε μο; αύτάς θά ί-ημεΐώση την «πε λιυθίρωσιν κθ γε^μανικοθ λοοθ άό την τυραννίαν τωι«Ναζ'». Ή δράσις τοϋ Πολων. Ιππικοΰ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σεπτεμβρίου.— Τό τρακτορεΐον «Πάτ» μετα- δίδει 6τι ή πρώτη καί ή τετόρ _. ___________ τη μερσρχία τοθ Πολωνικού ούδεΤεθΟΤΗΟ. ίππικοθ δ.εσκόρπισε δύο μέγα. κν'ΠΗ λσς μονάδας τοθ γερμανικοθ Η ΟλλανδΤκή ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤίΞΛ ΚΑΙ ΛΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο- κριτοϋ μ«0·—Τέν ΠραΐΙυπβυργόν κ. Ί. Με- ταξαν επεσκέφθη σήμερον ό Άγγλβς εν Αθήναις πρκοβευτής μ. Πάλαιρκτ. 'Ο "Αγ- γλος πρεσβευτής συν ωμίλησεν έα' αρκετόν μετ» τού κ. Πρωθυπουργόν. Ο ΒΕΫΓΚΑΝ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝΙΡΜΚΗΤΟΥΣΤΡΛΤΙΙΥΤΗΣΛΝΑΤΙΙΑ1Σ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άνταπο- κριτοϋ μας) -Ό Γάλλος ,οτρατηγός χ. Βε· ΰγχάν άγνέλλετνι ίτι έφ9«σεν είς Κάϊρον *5που καί ανέλαβε την άρχηγίαν των συμ- μαχιχών δυνάμεών τής Άνατολής. Ο ΠΑΠΑΣ ΠΙΟΣ ΟΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΕθΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτού μας)----Αγγέλλεται έκ τής πόλεως τού Βατικανού ότι ό Πά- πας Πϊος ΙΒ'. θά ομιλήση κατ' αύτάς επί τής διεθνούς καταστάσεως. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΝΟΤΙΩΣ ^ ·?®ΛΝΛ1 5 Σ>βΡ{β» (τοθ άντβίτβκριτβϋ μβτς).-
  Κ«8' α άν·>Όΐν»σ« τ* πρα»τορϊϊον «Τρβνζόνσεανΐ)
  4 γερμβνικος στρατός πρΰβλαΰνει είς χπν νο¬
  τιον Πολωνίαν.
  ΕΧΑΕΙΣΑΝ ΟΛ« ΤΑ ΒΕ1ΤΡΛ
  ΚβΙ ΟΙ ΚΙΗΗ]»ΙΦ|Ι ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΑΣ
  Α ©ΗΝ ΑΙ 5 Σ)βρΙου (τού άνΐοοτβκριτβθ μ«;).—
  Διά ύιαταγΒς τοϋ στρατιωτικόν) διοικητΐΰ των Π«·
  ριοίων, ϊχλαεχν ίλα τα Θέατρα κ»Ι οί χινη·
  ματογράφοι τής Γαλλι>ης πρωτευούσης.
  ΕΠΙΣΤΟΛΗΤΟΥΚίΓΑΟΥΒΛΣΙΛΐΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Κ Σ)βρίου (ίδ. ύπη.
  ρεαία).— Ό "Αγγλος Β«σιλ«ύς 4πί-
  σχει) εν επιστολήν πρός τόν κ. Λεμπρέν
  μ έ τό εξής περίπου περιεχόμενον! αΚα
  τα την κρίσιμον ταύτην στιγμήν ευρι¬
  σκόμεθα πάλιν μαζύ. Ετς ύρ ά; καί
  πρός όλους τούς Γάλλους άπευθύνω
  θερμόν χαιρετισμόν. Καί έλπίζω βα¬
  σίμως εις τόν θρίαμβον».
  Ανάλογον απάντησιν απέστειλεν ό
  κ. Λεμπρέν πρός τόν "Αγγλον Βασι-
  λέ«.