97761

Αριθμός τεύχους

5261

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1939

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΣΙΑΜ
  ,ειώθη.
  «"'..
  *
  ΙΜ.

  ΥίΒΕΑΤ
  ΓΗΤ02
  Αν.
  η
  τής» λ μι.
  ήν ούδετε·
  »σεως τής
  βερνήσεω;
  οχολιάς».
  * βι εθνών
  ΛΙΑ
  ΒΕΥΤΟΥ
  ϋ «ντακβ·
  μ. Ι. Νΐ-
  %γγλος έν
  :. Ό Άγ·
  [' άρκβτβν
  αβΓ
  ι άντακβ·
  ρος χ. Βΐ
  [ς Κάϊρβν
  των συμ*
  Ιί·
  ύ**ι
  : 4·»»-
  έ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγυπτου
  ίτησία λίραι 8
  Ιξάμηνος 8
  Άμερικής
  ετηβία 8ολ. 15
  ίζπ μηνός » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  7
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ52ΤΑΥΡΟΥ '
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5261
  ΥΙΙΕτΒιΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΕΠΛΗΡΩ0Η -*11*"8 κοί ΤοαρκΙα
  ή [Γαλλική έπιστράτευσις.
  τα γεγονοτα
  ΤΟΥ ΛΗΞ4ΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 ΣιβρΙου (Ιδιαιτέρα ύιτηρίσΐα «Ανορθώσεως»
  Τβ εσπέρας χ8ίς εξεδόθη τβ ύΐτ' άριβμ. 4 ανακοινωθέν τοθ
  ΓενιχοΟ Έπιτβλϊίου τού Γαλλικοΰ στραιτο.ΰ Ι χον άς εξής; «'ά
  στρατβύματά ιιας «ύρ σκονται είς βτ-νίιν έιτ*φήν ιτρβς τάς ίξο
  6ους των συνορων μϊταξύ Ρήνου καΐ Μβζέλα Τα βχορά μοτς
  σημειωτέον ■Ινα» Ν«1 έκ τ«ς μικ; χαΐ τής «Κληί 'λευράς τβθ
  Ρήνου» Έκ τού ανακοινωθέντος αυτού άιτοδβιχχόεται δτι έντός
  τριών ημερών Α γβνικίι έπιστράτβυσις σννεπληρώθη καΙ ό στρα
  τές μετεφέρθη είς τδ μετωπον, γβγο» ός το οποίον ββωρείται
  ρΐκόρ επιτυχίας ^
  'ΐξ αλλου τβ πρακτορείον «Χ»03ς> ηλη&οφΰρβΐτβα έκ Βερ
  νη« βτι ιτίιν ύχτα τ«ς Κυριακάς ποίς την δευτέραν ήχοιίσβ·»
  η«ρ& την λίμνην ΚΜνσταντίας χρέκς έ κρισεως καΐ έθΐΑθησαν
  ·λογε; α-υψούμβναι έκ των ΙργβστειοΐΜν «ίίππέλιν» τβΰ Φροντρι
  οχάφεν Τ* άγγλΐΜά ««ρβπλβνα έ»ή γπσοιν νέβΐς ητήσεις άνα
  γν«ρΙσε»>ς βΐς την Γερμ«<ιβιν καΐ ϊρρτψκν υπέρ τ** 15 β«»τομ μύρια «ροχίϊρύξεΜν εΙ« την Γερμ«> ι*ην γλδσσαν, χαιρΐς νβ
  ουναντήσβνν οΰδαμβθ βτντίδρασιν **
  Έκ Βϊρολίνου αγγέλλεται βτι τβ Γενικήν 'ΡπιτελεΤβν τού
  ΓερμανιχβΟ οτρβτβδ άηβςριύγει την ϊκίοσιν άν«νβιν»)θ*ντ«ν
  διά τβ Δυτικήν ιΓαλλβνερμοινΐΜον) μέτωπον χ αί περιοριζεται
  ν' άναχβΜθΐ τ« τή? «ϊ«λΐξε«ί τδν ηρές την Πρλωνίαν έπιχειρή
  οβων Ο>τν τό εκδοθέν οήμερον την ιτρ&ΐκν ανακοινωθέν Ισχυ
  ρΐζβτβι £τι τ« γβρμανιχά στρατβΰμκτα προχωροϋν νιχηφόρα
  είς την "Ανοιτβλιχην Πΐωσσίαν. Υπο των γΐρμονικίν άερβ«λ·
  νων, βυνεχΐςει τό άν«χβιν*)θέν, χατβοτρίφηυαν 40 άεροπλάνα τ&ν
  Πολωνων.
  Έκ Ρώμπς άγγέλλϊται ότι υπεράνω τού 'Λμστϊρνταμ έ8εά
  θησαν δύο άβρβΐτλάνα ξένης έβνιχβτητβς δέν χατίέτη βμως δ«
  νβτον ν« βληβοΰν υπο τ£ν 'θλλανδιχίν άντιαϊρςπβριχών τή
  λεβόλων.
  Έκ Βονδαπίοτπς ίιβψϊύίεται ίΐτισήμ^ς ή είδησις χ«θ' ην ή
  θύγγριχη χνβερνρσις έχηρνξε την χώραν είς χατασταοιν πβλέ
  μ ου. Ί?η(οης διοψΐώίεται υπο τίς χυββρνήσεως τού Ββλινρ«δ(βυ
  ή εΐίησις περί γβ» ιχής έηιστρατεύοενς τής Γιουγκοσλαυία;.*_τ
  Ό κ. Ρουοβελτ, χαθ' & τηλιγρβφθδν ^ξ Ούασιγχτώνος ύπέγρ»
  ψβ χθές την γενικήν προχήρνξιν ή όποΐοι θέτει είς εφαρμογήν τί ν
  νομόν «κρΐ ίύίβτβρότητος των Ήνωμένων πβλιτϊΐών. Ό ν·μβς έ τί
  8η άμέοως ιΐ{ εφαρμογήν χά! άπηνοΐευθη αυστηράς Α προμηβειβ β
  ηλων είς τα έμητλεμοι χ; ά τη καβώς χαΐ άβρβπλάνων είς την Αγ
  γλίβν χαΐ την Γαλλίαν. € ίίτω ή '/μεριχΑ χβθορίζβι πολιτικην ού
  δετβρβτητος. Την Ιδίαν ηολιτικην 8' άχολουθήσο χά Ι Α Ί«πωνίβ,
  ώς ετόνισεν έκ νέου 6 πρωθυπβυργές κ. '/μπί, είς δηλώσεις τού, «Ι
  πών προοίτι βτι Α χωρ* τού θά φροντίση νά φίρίΐ είς πέρας το τα
  χύτβρον τέ ν έν Κίνοτ ηβλεμον.
  Έν τώ μετοξύ έν '/μεριχβ έχδπλβδται ζ»η;ον <ν£ια«;έρον δια τβΰί τορηιλλιβμού; έμποριχών χαΐ έκιβατικ&ν σχαφδν υπο των Γερμαν&ν Ό έν Λονδίνω πρεσβευτάς τής '/μερικάς κ Κίνϊντυ άπέ στειλε τηλεγρβφημ» πρ4ς τον κ. Ροϊσβϊλτ αναφέρων βτι τα θύ ματκ τ«0 τβρπιλλιοβέ» τος «'/ Βίνΐα» δέν είναι δυνατόν νά γν«σθουν έ φόβον δέν άπιβιβάοθησβν ιΐσέτι είς την Γηράν 2λοι οί διαοω Βένινς, 'Γηίοης β κ Κίνβντυ άν έφερεν δτι νοΰτβι τοδ «Άθίνια» ββ βαιουν ότι εΐίον το ύπ<β(ύχιον ν άνβίύετοιι είς την Ιπΐφάνειαν ά^οδ Ερριψε την τορπΐλλην. Έκ Βρνξελλδν αγγέλλεται 2τι Α Βελγιχη Βουλη συνε>θ©ίσ«
  χβές έχτάχτως ίψή?ιοβ εΐδιχβν νόμον δια τού έπβίβυ παρίχβται
  βύρυτάτη Ισχΰς χαΐ έξ«υσία είς τβν Βαβιλέα Αεοηόλδον κμΙ «τε
  φάσιοε την διάθεσιν πιστώσΓων 2 δισ(κατομμυρί»ν φράγκνν διά
  τος έχτάχτβις άβγχ»ς τού στρατβδ
  Έντβϋθα έηικρατεΐ Α πεποίθησις £τι ιτολύ τβχίως θά γενικευθή
  ο πέλεμος διά συμΐ'ετοχήί χαΐ αλ?ων ΐΐσίτι Κρατών.
  ΟΙ ΓΑΑΛΟΙ ΟΙ ΕΞΑΟΟΑΥΣΟΥΙ
  ΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
  ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Σ)βρ'ου ((δ.
  ύτιηρβσΐο) — Τό ττρακτορίΐον
  Ρί Ο τερ πληροφορι,ΐτσι έκ τ©ν
  Γαλλογερμανικών συνόρων δ
  τι έΐοιμόζεται νά εκδηλωθή
  είς έ<τσσιν 6 χιλιομέτρων με γάλη προέλασις δι* όρμητι- κής έπ^έσεως. Τα χαρακώμσ τα τα όποΐα ευρίσκονται 4 καιέρωθεν των όχυρκ>ματικβν
  έργων έπηνδΓώθησαν κοί (
  άντΐτΐαλοι έτοιράζονται τΐυρε
  τωδώς. ΑΙ έχθροτιροξΐαι ήοχι
  σαν, μεγάλη βμως μάχη δέν
  εδόθη εισέτι.
  Ή Αγγλικη
  άεροπορΐα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρΙου ((δ. ύ
  πηρεσΐα).— Τηλεγροφήματα
  τοθ πρσκτορεΐου «Ρά ϋ εί » ά
  ναφέρουν Βτι ώς συνάγετσι
  έκ νεωτέρων πληροφοριών χά
  άτιοιε) έσματα ι ών χθ σιν ών
  έπδρομβν ιής Άγγλικής άε
  ροπορίσς κατα των Γερμανι
  κων λιμένων Βιλελμχάφεν,
  Κούξχάφεν, κοί τοθ Μτιουσ
  μποθτεν ύτιτΐρξαν πολύ μεγσ
  λύτερα άπω Οσον αρχικώς με
  τεδίθη. Έκ των άλλβιταλλή
  >ων βομβαρδισμθν οί ναυτι
  καΙ β*«σεις ύπέστησαν τερα
  στίες έκτόσ ως καταστροφάΓ.
  'ΕπΙσης πολλά πλοΐατ έβλήθη
  σαν κσΙ ήχρηστεύθησαν.
  Μεταφέρεται
  ή Πολωνική
  πρωτεύουσα;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρίου (Ιδσιτ
  ύιηΓεσ:σ). — Τό πρακτορείον
  Χοβας πληροφορεΐται 6τι λό
  γω των συνεχών βομβ ρδι
  σμών κατά ι ής ΒαρσΓβσς
  υπό των γερμονικών Λεροπλά
  ν ών, έμποδΐζεται σοβαρώς ή
  τΛν κυβερνητικήν
  Ώ έ
  εργασιών. Ώς έκ τούτου ή
  Πολωνική κυβέρνησις φέρεται
  άποφασισμένη νά μεταφέρη
  την πρωτεύουσαν είς Αλλην
  άσφαλεστέραν πόλιν.
  Καταβύθισις
  Γερμανικόν σκαφών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Σ)&1υ ((δ
  ΙΰτΐηρεσΙσ).— "Επισήμως άν ε
  Ικοΐνώθη δτι τρΐα Γερμανικά
  Τό εφαρμοζόμενον άπό σήμερον
  δισέλιδον σχήμα.
  Συμμβρφβύμενβι πρις τό γενικόν μέτρον
  τής Κυβερχήαεως περί ελαττώσεως των «ελίδων
  τέσβν των Άδηναϊκών ίσ·ν καΐ των έπκρχιακών
  εφημερίδων ηεριβρίζβμεν Μαί ημείς «πό σήμερβν
  είς 2β·λίδευ{ τάς χαθημΕριν»; μ«ί εκδόσεως
  Ό υ>ίεδί.ας ής Δτ/ι.«χρ^τ(ας τΥ,ς φίλης ναί σιιμμάχευ Τιυρχίας κ. Ισμέτ ΊνονοΟ χαΐ 4 Βααι-
  )εΰς·τί;ς Ρ(-υμ«νΓας Κάρολος καΐά την τιλεοταίβν έκ Κΐίνστβντινίυπόλιιος διέλει>σ!ν τού—"Ηδη ήγγέλ.
  θη χθεσινή σύ'θδίς τοθ μι>ατιχοΟ ουμ^ουλίευ τοθ στίμματος υπό ιήν προεϊρίαν τοθ βχσιλέοος Καρόλου
  σκάφη τα όποΐα ηδύναντο
  νά χρησ μοποιηθοθν πρός ε¬
  νίσχυσιν τοθ τίολεμικοθ στό·
  λου τής ΓερμανΙσς εβυθίσθη
  σαν είς τόν Ατλαντικόν ω¬
  κεανόν, άφοθ πρώτον έξεκε
  νώθησαν. Τα πληρωμάς ά των,
  μετοφέρονται είς την Αγ¬
  γλίαν ώς οίνμσλωτοι πολέ¬
  μου. Έξ ά»λου τό Αγγλι¬
  κόν νουσρχιΐον προίβη είς
  την κατάσχεσιν ολων των
  εμπορικον σκαφων των εύρι
  σκομένων είς λιμένος ι ής
  Αγγλίας, των Κτήσεων κσΙ
  των Άποικιων της.
  ΟΙ Γερμανοΐ
  άγγέλλουν νίκας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Σ)βρ'ου (Ι*,
  ύτιηρεσΐο) — Επίσημον ανα¬
  κοινωθέν άναφέρει δή τα γερ
  μανιχά στοατεύματα κατέλα
  βαν τό Νιονμπτ:ύκ Νοτίως
  των συνόρων τής Άνατολι
  κΙ)ς Πρωσσ'ας κατελήφθη ή μι
  κρά πόλις Μαλόβα κατόπιν
  σκληροθ αγώνος. Τό μεγαλύ
  τερον μέρος τής "Αω Σ λε
  σ!ας περιήλθεν είς την κατο
  χήν των Γερμανών δπου γ(νε
  ται έκκαθάρισις τοθ κσταλη
  φθέντος έδάφους. Τα γερμα
  Λκά στρστεύματα ίίσήλθον
  είς βάθος 100 χιλιομβτρων έ
  τιΐ τοθ Π^λωνικοϋ έ5άφους
  καί ευρίσκονται ή"η είς άττό
  στάσιν 35 χιλιομ. άπό τής
  Κρακοβίας.
  Ή συγκοινωνία μβταξύ τοθ
  Δάντσιγκ καί τής Δυτικώς Σι
  λεσ'σς παγιοθται ή5η. "Αεοο
  τιορική έπιδρομή Πιλωνικών
  άεροπλάνων κατά τοθ Ότεμ
  πουργκ Ιμβινεν άνευ θβτικοθ
  άποτελέσματος. Γερμανικά ά
  εροτλάνα έ α< δρόμον κατά τοθ ά^ροδρομΐου τοθ Λότζ κσΙ κατέστρεφον δ.ά καταιγι στικοθ βομβαρδισμοθ 15 Πό λωνικά άεροπλάνα. Ή παραβίααις τής Όλλανδικής ούδετερότητος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Σ)βρίου (15. ύπηρϊσΐο) — Ό ύφυπουργίς των Εξωτερικών κ. Β/ίσγκερ εδέχθη οήμερον τόν Όλλαν- δόν πρεσβευτήν ιΐς σ^νερ'γθ σ(αν δ ά νά διευκρινΐσουν 6 ριστικως τό ζήτημα της έθη κότητος των ξένων άεροπλά νων πού διήΧθον υπεράνω τοθΌλλανδικοΟ έδάφους παρα β.άσαντα την ούδετερότητά τού. Ό Γερμανός ύφυπουρ· γός έπέδειξεν ε(ς τόν Όλλαν δόν διπλωμάιην άγγλικός ττροκηςύξεις έξ έκεΙ>ω> πού
  ευρέθησαν ιΐς τα Γερμανθ-
  ολλανδικά σύνορα.
  Όχρυσός τήςΕύρώπης
  μεταφέρεται
  είς Αμερικήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρ'ου ((δ. ύ
  ηηρεσ(α)— Πληροφορίαι των
  πρακτορείον Χεβας καί Ράΰ-
  τερ άνσφέρουν 6τι γΐνοντσι
  συνεχεΤς μετοφοραί μεγάλων
  ποσοτήτων χρυσοθ έξ Εύρώ-
  ζ είς την Άμερ.κήν. Δύο
  ύπερωκεάνεια υπό Άμερικσνι
  κήν σημαίαν τό 6ν καΙ υπό
  Αγγλικήν τό Ετερον μεταφέ
  ρουν αυτήν την στιγμήν χρυ
  σόν, όξΐος 21 έκατομμυρΐων
  δολλσρΐων τό πρώτον καΙ 15
  έκατομμυρ'ω/ δολλαρΐων τό
  δεύτερον.
  Τα ύπερωκεάνεισ «Νορμαν-
  81σ» καΙ «Κουήν ΜαΙρη» κα-
  θώς κοί εν Πολωνικόν πού
  επρόκειτο ν' άναχωρήσουν έκ.
  Νέας Υόρκης δι' Ευρώπην ά
  νέβαλον τόν άπόπλουν των
  έπ' άόριστον.
  Ή ναυσιπλοϊα
  έν 'Δμερική.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 6 Σ)βρίου
  ((δ. ύπηο ) —Κατόπιν αποφά¬
  σεως τής κυβερνήσεως τα
  πλοΐα των έμπολέμων θά δύ
  νανται νά διέρχωντσι τής δι
  ώρυγος τοθ Πανσμα άλλά μό
  νόν υπό ωρισμένους ορους.
  Ή γραμμή Κάτοβιτς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Σ)βρ(ου (Ιβ.
  ύπηρεσΐσ).— Κατ' έγκύρους
  πληροφορίας έκ ΒαρσοβΙας τα
  Πολωνικά στρατεύματα κατέ-
  χουν πάντοτε έξ ολοκλήρου
  την γραμμήν Κάτοβιτς—Κρα
  κοβϊσς παρά την σφοδράν έ
  πΐθεσιν ιήν οποίαν δέχονται
  Είς τα νώτα των έκ των γερ¬
  μανικόν στρατευμάτων πού
  κατέλαβον την Τσεσΐόγ,οβα.
  ΟΙ Πολωνοΐ βατοίζουν την ά-
  μυν άν των είς τούς ποτα-
  μεύς Βιστούλαν καΙ Μπούγκ
  πρόκειται δέ νά ένισχύσουν
  τάς γραμμάς των έν άνσμο-
  νβ τής κυριωτέρας έκ μέρους
  των Γβρμανών έττιθέσεως πού
  δέν θά βρεδύνη νά έκδη)ωθβ.
  Τα ΠαρΙσι δέν φοβείται
  άεροποίϋκην έπιδρομήν.
  Γαλλίς τοθ ΈρυθροΟ ΣιαυροΟ δεικνύει είς μικρόν Παρισίων
  νά τοποθετή καλύτερον την άντιοσφοξιογίνον προσωπίδα τού.
  Απηγορεύθησαν ο! συζητήσεις
  είς δημοσίους χώρους
  Έκ τοΰ ύ^υπουργείου της Δημοσίας Άοφαλεί-
  ας ανεκοινώθησαν τα εξής:
  «Σνζητήσκις κχί σχόλια είς τα καφενεΐ», τας
  οδοι'ς, τράμ, λεωφορκί», σιδηροδρόμου; καί δη¬
  μοσίους έν γένει χώρους περί των έμπολέμων
  προκαλοΰσαι άντκγκλήσεις ή καΐ απλήν δυσφορίαν
  μεταξύ των ακροατών, άίΐαγβρεύονται απολύτως Οί
  παρβιβάται συλλαμβχνόμενβι θ« π«ραπέμπω τχι
  αΰθημβρόν εί; την Επιτροπήν Άσφαλε(*ς.
  Ό ύφυπβυργΓς τής Δημοσίας 'Ασραλαίας,
  Κ. ΜΑΜΑΔΑΚΗΣ».
  ΥΣΤΑΤΗ
  στιγμη
  Κατελήφθη
  ή Κρακοβία
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΒΕΡΟΜΝΟΝ 6 Σ)β?ί«υ
  (15. ύτηρ )— Επίσημον άνα·
  κοινω°έν αγγέλλει ίτι κατε¬
  λήφθη τό Όλσάγχρεν καί
  ολοκληρος ή Βιομηχανιχή
  κοιλάς τής Σιλεσίας ύτό των
  γερμβνικών σ'ρατκυμχτΜν.
  Τό ανακοινωθέν προσθέτει
  ότι «ί Γερμανοι διέβησαν
  την Βιστβύλαν καί κατέλα
  βον ιό Νουτσεναου Είς την
  Ανατολικήν Πρωσαίαν κα-
  τέστρεψχν πολλάς γραμμάς
  συγχοινωνιών καί ηχμαλώ-
  τισ«ν 10 χιλ. Πολωννύς καί
  60 πυροβόλα.
  Νεώτερον ανακοινωθεν
  τοϋ Γερμανικόν στρατηγείου
  αγγέλλει ·τι τα γερμανικαι
  οτρατεύματα έφθασαν την
  μεσημβρίαν ε'ς την Κρακο-
  ϋαν την οποίαν καί κατέλα
  βον άνευ άντιστάσεως. ΑΙ
  γέφυραι τοΰ Βιστούλα κατε-
  στράφηβαν. Ή όδός πρός τό
  Λότζ κατελήφθη υπό γκρμκ
  νίκων αποσπασμάτων.
  Η ΡΩΜΗ ΑΓΓΕΛΛΕΙ
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤ
  ΤΟΥ ΡΙΪΠΜ
  1ΣΙΝ
  ΓΚΑΥ
  ΡΩΜΗ 6 Σ)βρίοο (ίδ. υπη¬
  ρεσίαι «Ανορθώσεως»).—Κατ'
  είδήσεις έκ Βχρσοβίας 6 άρ.
  ί τδν^πολωνικδν στρα¬
  ά Ρίζ
  χγς ^
  τευμάτων στρατάρχης Ρίτζ
  Σμύγκλυ, παρητήθη μετ»
  τάς σημερινάςήττας των Πό-
  λωνών καί την κατάληψιν
  τής: Κρακοβίας υπό τοδ Γερ-
  μανιχοΰ στρατοΰ.
  Ο ι Πολωνοι
  ΕΙΣΗΑΟΟΝ ΕΙ! ΑΚ. ΠΡΟίίΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 6Σ)βρίβυ Ιδ. ύππ
  ρεσία) — Επίσημον Πολωνι
  κ«ν ανακοινωθέν εκδοθέν
  τό εσπέρας άναφέρει ότι [ή
  Πολωνιχή άεροπορία έβομ
  βχρδισε επιτυχώς τεθωραχι-
  σμένην γερμανικήν μοννδα.
  Εί$ την Πομερανίαν τα Πο·
  λωνικά στρατεύματα άνεκα-
  τίλββον την Πίζεκαί χ^ρία
  τινά. "Ιλη ίππικβδ εΐοήλθεν
  είς Ανατολικήν Πρωσοίαν
  καί μάχεται ίντός αυτής
  χαταδιώκουσα τεύς ύπβχω·
  ρε-ϋντας Γερμανού;.
  ΉΛουμπλίν
  πρωτεΰουσα
  τής ΠολωνΙας.
  ΡΩΜΗ 6 Σ)βρ(ου (<δ. ύπη ρεσία). — Τό πρακτορείον «£τέφανι»*πληροφορείται ϊ- τι ή Πολννιχή κνβέρνησις έγχατέλειψε την Βαροοβίαν καί εγκατεστάθη είς Λουμ· πλίν, όπου θά μεταφερθοΰν καί όλαι αί πολιτικαί καΙ στρατιωτικαί υπηρεσίαι τής Πολωνικής πρωτευούοης. ΡΩΜΗ 6 £)βρίου (ίδ. ύ/τη- ρεσία) —Κατ' είδήσκις έκ Τό κια ή Ίαπωνιχή κυβέρνησις εζήτησεν ά «έ την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν ν' «ποσύ- ρουν έκ Κίνας όλας τάς κα· τα θάλασσαν,ξηράν καί άέρα πολεμιχάς δυνάμει; των. Έ{ άλλον ο τύπος τοΰ Τό· κιο τονίζει ίτι ή Ίαπωνία δέν εκήρυξεν ούδετερότητα άλλ' άπλ&ς μη επέμβασιν ίίς τόν (ύρωπαικον πόλεμον,
  ι
  - Ί
  Τ
  ν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρω Πέμπτης
  7 ΣεπτεμβρΙοο 1939
  Τ
  12ΪΓΩρα
  ΊΠΝΑΝ ΝΕΟΙΣΥΝΛΓΕΡΜΟΙ
  ΕΙΣ ΙΙβϊΣ ΜΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Σ)βρίου (τβΰ άνταποχ-ριτοΰ
  μα$) — Κατά τηλεγραφήματα έκ Παρισίων
  ίγινε βήμερον χαί περί ώραν 1.30 πρωϊνήν
  συναγερμίς λόγω εμφανίσεως έχθριχβΰ ά-
  ερβπλάνβυ.
  Ό συνχγερμβς έ£ετελέοθη μέ απόλυ¬
  τον τάξιν κ«ί ψυχραιμίαν, τοΰ άαάχβυ
  πληθυσμοΰ άποτυρθέντβς άμέσως είς τάκα·(
  ταφυγιά τού. 'Αρτίως έλειτούργησε χαί ή
  ύπηρεσία πρώτων ββηθειων. Ό αυναγερ
  μβς έληξε την 4 10 πρωϊνήν.
  Όμβιβς συαγερμ«ς έγινε περί τάς
  πρωϊνάς ώρας καί είς τό Λονδίνον.
  ΉΆμερική
  πρέπει νά εξέλθη της ούδετερότητος.
  1 ΙΡΙΟΜΟΣ ΤΟΝ ΕΙ!«ΧΟΗ!ΟΜΕΝΟΝ
  ΕΙ! ΤΟ Ε8ΗΙΚΟΗ ΗΜΣΤΙ1
  ΑΦΗΝΑΙ 6 Σκπτεμβρίου (τβΰ άντβπο·
  χριτοϋ μα;).—Δια δκχτάγματβς χα9ωρ(σθη
  ό αριΒμός των εΐσαχθησομένων είς τό Πκ-
  νεηιστήμιιν ώ$ έξη ι: Είς την ®ε*λ<;γ.χήν βχολήν θ* ιίοέλβίυν 50, είς τή ν ΝβμΜί,ν σχολήν 270, ιί$ την Ιατρικήν 180, είς την Φιλβσοφικήν 80 και 125 είς την των Φυ- σικομαθηματικών. ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΤΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Σβατεμβρίου (τοΰ άνταπο κριτοϋ μας) — Είς συν«λθ«ΰσαν σήμερον ύ· πουργιχήν ούσχεψιν εξητάσθησαν τα ζητή ματα τα δημιουργηθέντα είς την έλλην ι χήν φ€ρτηγβν % αυτιλίαν λόγω τβΰ έκρα γέντος έν Εύρώπη πολέμου Είς νέαν σύσκβ ψιν θά ληφθούν όριστικαί άπ*φάοεις ε αί τοϋ ζητήματος τούτου. ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΙ II ΙΚΑΟΤΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΗίΑΗΨΙΗ ΤΩΝ ΚΛΙΑΟΕΣΕΟΝ ΑΦΗΝΑΙ 6 Σεπτεμβρίβυ (τβΰ βντακβχρι· τοΰ μα$) — Η Τραπέζα ι ής Έλίάίοζ ανε¬ κοίνωσεν ότι ή παρατηρουμένη αΰ£η«ι- τΐίς χυκλεφβρίβς τεΰ χ«ρτονβμ(οματο$ είς νέ ανευ οημασί»ί. Ή Τραπέζα τονιζει 2η είνε ασκβπ·5 καί άνηπατρΐΜτική η παρα- τηροιμένη άνάληψις των κχτβθέσεων. ΠΟΣΑ ΓΥΜΝΑΙΙΛ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο· χριτοΰ μ«ί).— Διά διατάγματβς τβΰ ύτ,βυρ γείβυ τής Παιδείχς ίδρύβται είς Ηράκλει¬ ον έν Γνμνάσιον αρρενων χαί εν Γυμνά- σιβν θηλέων. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτερβρίβυ (τοΰ όντβπο κριτοϋ μα$).— Σήμερον τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξάν επεσκέφθη ό πρεοβευτίις της Ιταλίας όστις χαί συνωμίληβε μετ' αυτού: έη' αρκετόν. Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρίου (15. ύ· τπρβ-ΐΐα τής «Ανορθώσεως») Ή δημοσίευσις των πρσκηρύ ξεων περί ούδετερότητος τής Άμερικής καί άπαγορεύσεως προμηθείας πολεμοψοδΐων είς τούς έμπολέμους προεκάλεσεν εύρυτάτσς συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών καί δημοσιο γραφικών κύκλων. Τό μεγα¬ λύτερον μέρος τοθ άμερικανι κοθ τύπου έτάχθη υπέρ τής καταργήσεως τοθ ν ομού καί διεξάγει αληθή σταυροφορίαν πρός τοθτο. Πυόςτην ατοψν αυτήν είναι σύμφωνος καί ό Πρόβδρος κ. ΡοΟσβελτ φρον τΐζϊΐ δέ νά προπαρασκευάσρ την κοινήν γνώμην, ωζΐε 8· τσν συγκληθ}] τό Κογκρέσσον νά ευρεθή υπό την πίεσιν τοθ δημοσίου φρονήματος. ΟΙ «Τα ϊμς» τής Ν. Υόρκης, άσχο- λούμενοι σήμερον μέ τόν νό¬ μον τής ούδετερότητος είς μα κρόν άρθρον των «"Εχομεν υποχρέωσιν νά βοηθήσωμεν δι" δλω/ των μέ σων τα όποΐα διαθέτομεν τάς δυνάμεις πού μάχονται υπέρ τί)ς ελευθερίας κσΐ τής άνεξαρ τησ'ας των λσών. Ό νόμος τιερΐ ούδετεΰότητος πρέπει νά καταογηθβ άμέσως διά νά δυ νηθοθν οί "Ηνωμεναι Πολιτίϊ αινά πράξου,-τό καθήκον {ών». Ή εφημερίς «Κηρυξ—Βήμα» τής Νέας Υόρκης, γράφβι έ πΐσης είς βαρυσήμαντον άρ¬ θρον της: «Έπιβάλλεται άμε σος κατά?γησις τοθ νόμου πβρί ούδετερότητος τής Άμβ ρικής, διά νά παρασχεθβ κά θε δυνατή βοήθβια είς την Αγ γλίαν καί την Γαλλίαν πρός έτΐιτυχεσιεράν διεξιγωγήν τοθ άγθνος τόν οποίον ανέλαβον ύΐτέρ τής έλβυθερίας καί τοθ άνθ^ωιισμοϋ». Ή στσυροφορΐα αυτή τοθ Αμερικανικόν» τΰπου ευρίσκει βαθείαν απήχησιν παρά τί) χοινβ γνώμη. ΜΓΡΑφΓΐΙΡΩΤΒΚΟΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Συναγερμός είς τούς Παρισίους και τό Λονδίνον. ΠΑΝΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρ(ου (15 ύ Ι πηρεσίο).— Την πσρελθοθσαν Ι νύκτα εδόθη τό σύιθημα ου ί ναγερμοθ είς Παρσίους, Χά βρην καί Μπουρζέ λόγφ έμ | φανίσεως εχθρικήν άεροπλά- νων. ΟΙ κάτοικοι έσπευσαν καί έκρέβησαν είς τά κατα- φύγισ, τά δέ έχθριχά άερο πλάνα ηναγκάσθησαν νά ά· πομακρυνθοόν καταδιωκόμεναί χωρίς νά ρ'ψουν βόμβας ώς εκ τούτου ούδεμία απολύτως ζημία προεκλήθη. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Σ)βρ(ου (ίο ύτιηρεσ'ο).— Είς τάς άνατολι κάς άκτος τής Αγγλίας ένε- φανΐοθησαν έχθρικά άεροιτλά νσ, ώς έκ τούτου δέ εδόθη χό σύνθημα τοθ συναγερμοθ. Άγγλικά καταδιωκτικά, άνυ· ψωθέντα κατεδίωξαν τα έχ· θρικά είς μεγάλην άκΐΐνο καίδέν τα αφήκαν νά προσεγ γίσουν είς τα ώμυντικά δργα τής χώρας. Τα γερμανικά άε ροπλάνα επεχείρησα ν καί διά δευτέραν φοράν νά προβοθνείς Ιβομβσρδισμόν τοθ Λονδίνου Ι καί άλλων πόλεων, μόλις 8 μως έπλησΐασαν υπεράνω των 1 άκτων έδέχθησαν τό σφοδρόν πθρ των Αγγλικών άντιαερο πορικών τηλεβόλον κ,αί ή αγ κάσθησαν νά τραποθν είς φυ γήν χωρΐφ νά δυνηθοϋν νά δράσουν. Ό λσός τοθ ΛονδΙ νού καί των άλλων πόλεων έ δεχθή τόσύνθημα τοθ συναγερ μοθ μίψυχρσιμίαν καί έσπευ σε μέ παραδειγματικήν τάξιν είς τάκαταφύγια. ΜΕΓΙΣΤΗ Η ΣΗΜΛΣΙΛ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ϊ)β3ί«υ (ίδ. ύπηρββία).— Υπό τοΰ κ. Μ«βννέ καί τβϋ πρεοβδυτοΰ τής Πολωνίας υπεγράφη σάμφβν τό πρω- τόχολλβν έφχρμβν«Ϊ5 «« συμφώνβυ συμμ*. χίας Γαλλί»ς καί Πβλωνίας. Άπό διπλωμ»- 'τικης καΐ στρατιωτικής άπίψδως τό πρ«τό. κολλον βύ:ο Ιχει μεγίστην αηβυοαιότητα, 'περιλαμβχνει δέ μεταξύ των δρων τβυ ' καί τα εξής: Τα δυο συμβχλλόμενα κράτη άν*λ«μβχνουν την υποχρέωσιν ν« μην ύ· πογράφουν χωριβτά ειρήνην μέ τούς άντι. πάλους. Παρομοιβν πρωτόκολλον ύαεγρά- φη ααα τή ενάρξει των Γερμανβπβλωνι- κών έχθρογραξιών καί μςταξύ Πολ»ν(«ς καί Αγγλία;. Ο ΚΛΝΛΔΛΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΗ ΣΤΛΟΕΡΟΣ ΙΟΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεοί»).— Κατ' είδήοβις εξ Άμερικής την σταθεράν απόφασιν τής Άγγλικής άποικίας τού Εά¬ ν αδά νά ύποατηρίςΌυν την Μητρόπολιν κ- πβδεικνυβυν αί έκδηλώσεις τού λαοΰ, τ» «ρ θρα των εφημερίδων καί ή πρ«8υμία τής κατατάξεως είς τόν στρατόν ίλων των Κα- ναδών έπιστράτων. Αι έπιχειρήσεις είς τα Πολωνογερμανικά σύνορα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρίου (ίδ. ό πηρεσΐσ).— Τό πρσκτορεΐον Χοββς πληροφορεΐτσι δα Γερ μανικά άεροπλάνα έπέδρσμον έκ νέου σήμερον ιήν πρωΐαν κατά ττ-ς Βαρσοβίας καί ένήρ γησαν βομβαρδισμόν κατά τοθ άμάχου πληθυσμοΰ. Καταδιω κτικά Πολωνικά άεροπλάνα άνυψωθέντα άμέσως καί βοη θηθέντα υπό των άντιαεροπο ρικών τηλϊβόλων, ηνάγκασαν τά Γερμανικά ν' άπομακρυν- θοθν. Τά θύματα έκ τβν βομ βαρισμών είναι πολλά Ιδίως παιδία καί γυναΐ<ες. Κατερρίφθησαν 14 Γερμανικά άεροπλάνα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρίου (15. ύ πηρεσίσ).—Νεώτεραι έ< Βατρ σοβίας είδήσεις άναφέρουν δτι ( Ι μαχαι συνεχΐζονται υσσώΡ·εις είς τά νοτιοδυτι· κά τής Πολωνίος. Οί Πολω οί κατέρρψαν 14 Γερμανικά άεροπλάνα καί άπώλεσαν 6 ίδικά των. ΑΙ έφημερίδες τής Βαρσοβίας βίβαιοθν σήμερον την πληοοφορΐαν δ τι 39 Πό λωνικά άεροπλάνα εβομβάρ δισαν την τιαρελθοΟοοΓν νύ κτα τό Ββρο>ΐνον προξενήΙ
  σαντα μεγάλας καταστροφάς,
  είς τάς στρατιωτικάς έγκατα
  οτάσεις καί τα κυβερητικά
  κτίρια, ΑΙ έφημερίδες έπ(οης
  άνσφέρουν ότι ΠολωνοΙ χω
  ρικοί συνέλαβον 4 Γερμανούς
  στρατιώτας οί δαοΐοι κατήλ
  θον ένδϋδυμένοι πολωνικά δι"
  άλεξιπτώτων καί τούς παρέ
  δωσαν είς τος αρχάς.
  Άνωθεν τΡς Βορείου Όλ
  λανδΐας έθεάβη σήμερον Γβρ
  μανικόν στρατιωτικόν άερο
  πλάνον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Σ)βρ(ου ((δ
  ύπηρεσίσ). — "Επίσημον ανα¬
  κοινωθέν διά την εξέλιξιν
  των έπιχειρήσεων άναφέρει
  τα εξής: «ΑΙ στρατιωτικαί έ
  τιιχειρήσεις συνεχίσθηταν χΡές
  είς Πολω-ίαν βάσει τοθ προ
  καθορισθέντος σχίδ'ου, τό ό
  ποίον ίφατρμοζομεν έξ όλοκλή
  ρου. Τα στρατεύματά μσς
  προελάύνονα άπωθ:0>/ τά
  πολωνικά στρατεύματά πρός
  την πόλιν τής Κρακοβίας Ή
  επίθεσις ά ατολικώς τοϋ Βάλ
  τατ συνεχίζεται μέ πορείαν
  πρός τό Λ6τζ
  Είς την Ανατολικήν Πρωσ
  οίαν ό έχθρός ύποχωρεΐ είς
  τόν ποτσμόν Λίρεβ πλησίον
  τοθ Ράντωρ. Δεκάδες χιλ»ά·
  δες οίχμολώτων συνελήφθη
  σαν έηΐ τοΟ ΔυτικοΟ μετώ-
  που. ΑΙ πολωνικαι άμαξοστοι
  χίοι πυρπολοθνται. Τό Μπρόν
  τερ κατελήφθη υπό τθν στρα
  τευμάτων μσς τά όποΐα προ-
  χωροθν τ|Νη πρός νότον Ού
  δεμΐα επίθεσις κατά γερμανι-
  κοθ έδάφους εσημειώθη μέ
  χρι τής 7ης έσπερινής τής
  χθές».
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΙΜΕΝΟΙ ΑΡίθΜΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΛ*ΧΕΪΟΥ
  ίί κληρΐίθέντίς άριθμοΐ τού,
  Έθνικοΰ Λαχΐίου χατά την 5 Σ)
  βρίου (4 ημέραν τής κληρώσεως)
  οΐτινες διετέθησαν υπό τού ένταθ ;
  θα Πρακτορβίου είνε ο! εξής: |
  6*133 κερδίζων δρ, 4;00 καί οί
  τόμβνοι άριΒμοΙ κληρωδίντες
  βΐϊ τβ όίοτιβν: 2%1 8822, 8871. 20
  543,20555,20568,27718, 32129,32
  144, 32197. 51291, 53045, 53086, 53.
  096, 60101, 6013*, 60144, 60146, 60
  176, 85812, 91105, 911«4, 91167, 91.
  178. 96927, 96948, 96968, 96959, 98.
  575, 99648.
  ΟΙ ΠΟΛΟΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ
  ΙΣΧΥΡΑΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Γ)βρίβυ (τοΰ ανταποκρι·
  τβϋ μαί) — Ισχυραί βπιθέσεις των Γερμα-
  νών έχδηλωθεΤσαι είς ίλα τά πολεμικά
  μέτωπα σήμερον άπεχρβύσθησαν υπό των
  Πολωνων. Οί Πολωνοί είς τίνα σημβΐα β-
  νήργηααν έπιτυχεϊς άντεπιθέσεις
  Τό σχέδιον των Γερμανών όπως κυχλώ-
  σουν την Πβμερανίαν καί καταλάβουν
  τον Πολωνικόν διάδρομον άποτυγχάνει λό¬
  γω τής σφοδράς άντιστάσεως την οποίαν
  πρββάλλβυν οί Πολωνοί.
  Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΟΗ ΗΡΟΧΟΕ! ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΜΕΤΟΝ ΠΡΟΤΟΝ ΛΟΡΛΟΗΤΟΥΗΑΪΙΡΧΕΙΟΪ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Σ,βρίου (ίδ ύπηρεο(«) — Ό κρ&
  τος λίρίος τού Λγγλιχοϋ Ναυαρχβίου κ Τσώρ¬
  τσιλ βΐχε χθές την νύκτα μακράν ουνίργασΐαν
  μετά τού "Λγγλου Βασιλέως,
  Είς την συνεργασίαν ταύτην άποδίδβτώΐ Ιδιαι¬
  τέρα σημνσίκ υπό των δπμοσιογραφικών χύ
  κλων τής 'Αγγλικης —·-------'■ —
  ά'ΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΙΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήυΐρον 7-ν Σεπτεμβρίου, θά
  διανυ<τιρεύσουν τά φαρμακε'α Γεωργ. Μσδαριωτάκη καί θεοδ. θίθδωρίκίη. ΤΟ ΙΡΑΚ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ'βρΕβυ (Ιδ ύηηρεοίοο.- Κατ' ■!· δπσβις έκ Βκγδάτης τό Ιράκ διίκοφβ κάθ( διπλω μ«τικίιν σχέσιν μέ την Γερμανίαν ϊήμβρβν την πρωϊαν ίγκατίλειψβ την Ββΐγδοΐτην & Γΐρμανός πρεσβευτής κ»! τό προσωπικόν της πρβσβείας. ΑΘΗΝΑΙ 5 Σ,βρίου (τοδ άντακοχριτοθ μ«ς).- ΕΙς τ άν ίένεν τύπον οννβχ(ζ«τ«ι η δημοσίευσις έγκΜ μιοοτιχδν «ρβΡΜν ίπέρ τής κυβερνησβως το8 Χ Ί. Μβτ»{ά χαί τβδ ϊργβυ της έν Έλλβδι. ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΛΑΣΑΝ ΕΝΩ Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΗΓΚΦΡΙΑ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΤΩ ΡΩΥΤΕΡ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑΚΨΙΝ ΤΗΣ ΚΡΑΚΟΒΙΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ β Σ)@ρίΜ> (ίδ. ύπη-
  ρεσία «Άν€ρβώσ«ως»).— Σήμερον εξε¬
  δόθη ιό τιίμπτον κατά σειράν ανακοι¬
  νωθέν τού Γενικού έπιτελείου τού στρα-
  τοθ έχον ώς έξή(:
  «Μ*ρικβΙ τοπικαί ^ρο·λάσεκ« εση¬
  μειώθησαν *ατά την χθεσινήν ημέραν
  χαί την νύκτα είς τό μέτωπον». Τό
  ανακοινωθέν, αύμφωνα μέ ναθΐερωθιί-
  σαν άρχήν,λιιόν ναί λακωνινό^, δέν δί·
  6ει λεπτομερείας. "Αλλαι δμως πλη¬
  ροφορίαι των πολεμικών ανταποκρι-
  των των εφημερίδων άναφέρουν ότι, οί
  Γάλλοι έξ»«έλυοαν αήν πρώτην όρμη-
  τικήν επίθεσιν των κ«ί κατώρθωσαν νά
  τρέψουν ι όν εχθρόν είς υποχώρησις καί
  νά προελάσουν είς μέγα βάθος επί τού
  γερμανικού έδάφους, παρά τόν «τοταμόν
  Μοζέλα τής παραρρηνίου περιοχήν.
  Τηλεγραφήματα έπίσης έκ Βρυξελ-
  λών άγγέλλουν ότι καθ' όλην την νύκτα
  διεξήγοντο σφοδραί έπιθέσεις είς τα
  γαλλογεοι*-ανικά σύνορα.
  'Έξ άλλου ό άνταποχρ.τής ιοθ «Μί-
  χροΰ Παρισινο^» τηλεγραφεί: «'** κοι¬
  λάς τού Ρήνου βέχεχαι σφοδράν έηίθε·
  αιν· "Ολαι «Ι πρός τό Μπάντεν 6ιέξο·
  δοι βάλλονται ά τι ό τό γαλλικόν πυροβο
  λι*όν. Αί γίφυραι τού Ρήνου άπεχό-
  πησαν».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ β Σ)βρ£ου (ίδ. ύ^η
  ρεσία).— Τό Ανώτατον Επιτελείον
  τού Γαλλικού στρατοΰ εξέδωκε την 9ην
  νυκτερινήν ι ό βον ανακοινωθέν τής 6
  Σ)βρίου έχον ώς εξής: «Τά πρώτα
  στρατεωτικά μας σώματα προχωροθν
  «αντοθ «τέραν των συνόρων κανονικώς.
  Ή «εροπορία συγχρονίζει την δράσιν
  της μέ την δράσιν των στρατιωτικών
  δυνάμεων καί τού βαρέος κυροβολικού
  βάλλοντος συνεχώς κατά τής γραμμής
  Ζήγκφριδ.
  Π % Ρ1ΣΙΟΙ 6 Σ)βρίι>υ (ιδία^έρα
  ύπηρεσία).—Σμήνη Αγγλικών καί Γαλ
  λικων βκρέων βομβαρδιστικών άερο·
  πλάνων ένήργησαν σήμερον άπό κοινού
  επανειλημμένας έπιδρομάς είς ·*άς πά-
  ραρρηνίους γερμανικάς πόλεις χαί
  τάς στρατιωτικάς έγκαταστάσεις καί έ-
  νηργησαν βομβνρδισμούς μέ μεγάλας ε¬
  πιτυχίας χωρίς νά ύποστοθν ουδεμίαν
  απώλειαν. Μεταξύ των άλλων στρατιω¬
  τικών αημείων, έγχαταστάσεων πολεμΐ"
  κων, βιομηχαν.κών καί πόλεων, έβομ·
  βαρδίσθη καί τό Αΐξλά Σαπέλ μεγάλη
  πόλις εξ 18Ο χιλ. κατοίκων εύρισκο-
  μένη πβρά τά γερμανοβελγιχά σύνο¬
  ρα. Έκ των βομβαρδισμών τώνίγγλο-
  γαλλικών άεροπλάνων προεκλήθηβαν τε¬
  ράστιαι καταστροφαί είς τάς στρατιωτι¬
  κάς καί βιομηχανικας έγκαταστάσεις
  των Γερμανών εδημιουργήθη δέ καί
  μέγας πανικός μεταξύ τοΰ ηλν,θυσμού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Σ)βρίου (ίδ. ύπη.
  ρεσία).— Τό ναυαρχεϊον ανεκοίνωσεν
  σήμερον ότι ήρχισεν ή δράσις τοΰ αγ.
  γλικού σ.όλου είς όλος ιάς θαλάσσας
  ευρισκόμενα* ήδη υπό την απόλυτον κυ
  ριαρχίαν τού Βρεττανικοΰ ναυτικού.
  Πολλά βμηοριχά σ«άφη τής Αγγλί¬
  ας ο*πέατησαν έπιθέοεις έ« μέρους γερ-
  μανικών ύποβρυχίων είς βιάφορα πελά-
  γη, χωρίς δμως σημαντικά βποτελέσμα
  τ». Τά γερμανικά ύποβρύχια έπιση-
  μβινόμενα υπό των αγγλικών πολεμι·
  κων καταδιώκονται άπηνώς καί ύφίσταν
  ται πραγματικήν πανωλεθρίαν. Τό Λομ>
  βρχεϊον έλπίζει δτι ταχέως θά ίξασφα·
  λισθοθν τελείως αί Θαλάσσιαι συγκοινω
  νίοι είς όλα τά σημεΐα χαί είς όλας τά
  γραμμάς.
  ΑίΝ Η«ΡΗ[Β8,?_Ο_ΡΙ1Ζ ΣΜΙΓΚΑΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ β Σ)βρίου (ίδ. ύπη.
  ρεσία (μεσονύκτιον)— Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ ανακοινοί ότι υπό τού ραδι-
  οφωνικού σταθμού τής Βαρσοβίας δι·
  εψεύσβη ή χατάληψις τής Κρακοβίας
  υπό των Γερμανών. Την *αν απογευ¬
  ματινήν γερμανικά άεροπλάνα ένήργη¬
  σαν επιδρομήν κατα τής πόλεως κατερ-
  ρίφθησαν δμως 15 έξ αυτών υπό των
  Πολωνών.
  ΡΩΜΗ β Χ)βρίου (ίδ. ύπηρε.
  α).—^Τό^Πρακτορεϊον Στέφανι μετα-
  δίδει ότι ή Πολωνική πρεσβεία έν Ρω¬
  μη διέψευσε δι' ανακοινωθέντος της
  την είδησιν περί παραιτήσεως τοΰ στρα·
  τάρχου Ρίτζ Σμίγκλυ ώς τελείως άνυ«
  «όατατον.