97764

Αριθμός τεύχους

5262

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/9/1939

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγϋπτου
  ίιηαία λ(ρα· Β
  ίξάμηνος 2
  Άή
  μρής
  ετησία δολ. 10
  άξάμηνος » 8
  )
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΟίΡΑΣΚΕΥΗ
  8
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦίιΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ -"
  ΥΒΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ£ β«0Η
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5262
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Αγών Απεγνωσμένας αντισταθείς.
  Πολωνοί κυροβολπταΐ
  ιίς^ώραν 6ο)ής γενομένης πρίς άναχαίτΐσιν των άτείειώτων Γερμ»>ιχβν έιτιθέσιων.
  Παραπλεύρως τάνχς άπό τα βαρία τοθ ΠοίωνίχοΟ οτρατιθ.
  Συνεχίζεται σφοδράς αγών
  εις τα Πολωνικά μέτωπα
  μεταξύ Γερμανών - Πολωνών.
  Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΥΠΕΣΤΗ
  ΝΕΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Τ Σ)βριου (Ζδιιΐιτέ
  ρα δπηρεοία «'Ανορ6ώαιω(».—
  Τό γενικόν επιτελείον χοθ στρα
  τοϋ επιβεβαιοί διά ατ)|ΐιρινηΠ α¬
  νακοινωθέντος τού τάς χθεσινάς έ
  ηιτυχΕας ιΦν ΓαλλιχΛν βτρατευ
  μάτων χαΐ πρεοθέτει δτι ή προ
  έλαοις είς τό βόρειον τμήμα «0
  μετώπου συνιχίζεται είς μέγα 64
  θος. Έξ Λλλοιι τό πρακτορείον
  «Στίφανι» πληροφ'ΐρεΐται έκ Λο«
  δίνευ 5τι χατά τάς χθεσινάς ά
  ποπείρας έπιδρομβν Γερμανικόν
  άεροπλάνων χατά των ΐνατολι-
  χδν άχτων τής Αγγλίας κατερ-
  ρίφθη Ιν άιροπλάνον 5πό τοθ
  πιιρίς των αγγλικών άντιαεροπο
  ριχών ιηλιβόλων. Τό Ιδιον πραχτο
  ρεΐον άγγέλλιι δτι ό "Αγγλος
  Βασιλεύς εδέχθη την νύκτα είς
  μακράν συνεργασίαν τόν Αρχηγόν
  των στρατιωτικών δυνάμϊων κ.
  Άϊρονοίϊνχ. Έκ Λονδίνου έ
  πίοης αγγέλλεται ίτι καθ' Λ &
  νεχοίνωσε τό υπουργείον Πληρο
  φοριων μετα νήν κήρυξιν τ&Ο πό
  λίμοι» ή Αγγλία εϊδοποίησε τας
  Κυβέρνησις δλων των χωρώ" δτι
  άνκστέλλει 8λ«ς τας ύποχρΐώσΐις
  άφοπλισμ&Ο που είχεν άναλάδιι
  διά τής νβυτιχ1)ς αυνθήκης «0
  1936. Έν τ® μΐταξύ είς τό Γι
  ίραλτάρ σκνεχεντ; ώθησαν χθές
  133 ΓαλΛΐχ* χά Ι 'Αγγλιχά πολι
  μιχά σχάφη Ιτοιμα πρός δρΛ
  σιν μόλις .χαρασ«$~ άνάγχη χά ι
  λίίβουν σχετικάς διαταγάς.
  Τό Γερμανικόν οτρατηγείον έ
  πιμένιι δτι κατελήφθη ή Κραχο
  6!α χαΐ δτι χατβ διαταγήν τοθ
  Μπράοιιχιτς τμήμα γερμανιχοθ
  στρατοθ απέ?α>χε τιμάς είς τον
  τάφον τί-0 ΠολωνοΟ στρατβρχου
  Οιλδσοθσχι τόν οποίον χαΐ φρου-
  ρεΐ. Τό ΙΙ.λωνιχόί έν τούτοις ε¬
  πιτελείον ί'ίψιύδει χατηγορημα
  τιχώς τοθΐο Φ'ευδής πάντως άπο
  δειχνύιται ή εΐίησΐς παραιτήσεως
  τοθ οΐρατάρχου Σμίγχλυ. Ό στρα
  τάρχης απηύθυνε πρός τόν Γάλ¬
  λον αρχιστράτηγόν Γχαμε)έν τό
  κάτωθι ιηλιγρίφημα: «Την στιγ
  μην καθ* ήν αί αύμμαχοι δυνβ
  μιις Ιλαβον τα διλα εναντίον
  τοθ έχθροθ ιίμαι εύτυχής διότι
  δύναμαι νά διο.6 δίσω τόν άδελ
  φιχόν χαιρετισμόν τοθ ΠολωνικοΟ
  στρβτοθ πρός χον Γαλλικον στρα
  τβν, δ οποίος διά μίσου των αι¬
  ώνιον έδοξάσθτ; διότι προήσπισε
  τάς αρχάς τιμής, ϊιχαιοσύντ,ί χαΐ
  ελευθερίας;, κοινάς (ίς την Γαλ
  λίαν χαΐ την Πολωνίαν».
  Ή είδησις τής μεταφορΛς τής
  Πολωνιχήζ πρωτευούσης έκ Β*ρ
  σοβίας εί; Λιοθμπλιν επιβεβαιοί}
  ται οήμεριν έχ ΒαρσοβΌτς. Επί
  σης έχ Βχρσ&βίας αγγέλλεται 5τι
  ανακοινωθέν τοθ Π&λιονιχοΟ ατρα-
  τηγιίου άναφίρε; τα εξής: «Ά
  ποσπάσματα των στρατεομάτων
  μας έέομβαρδίσθηοχν 5"ό τής
  Γιρμανιχής άνροπορίας. Έπίσης
  ίβμβαρδ!:θησαν ή Βχρσοβία χαϊ
  Αλλαι πόλεις. Είς τόν τομέχ τοθ
  Δάντσιγχ ουνεχίζονται μεγάλαι
  μαχαι χαθώ; χαϊ είς δλους τιύς
  ίλλους τομεϊς.
  Έχ Βοιιχουρεατίου αγγέλλεται
  δ;ι τδ χθεσινον Μυστικοσυμβ^ύ
  λιον το9 Σΐέμμαιΐς ενέκρινε τα
  5η>θίντα μέτσα αμύνης χαϊ άπε
  φασισε νά τηρήση ή χώ?α άπό
  η
  Τα Ιϊια τηλεγραφή ατα άγγέλ
  λουν δπ αφιχθη είς Βνυδαπέ
  στην, στρατιωτιχή αποστόλη τής
  Ρουμανία; πρ^ς διιξα^ωγήν δια
  πραγματεύσιων. Είς την ΑΐτΌ
  π;ον, ώ; αγγέλλεται έκ Καΐι,ου,
  λαμδάνονται συμπληρωμαΐιχά στ;α
  τιωτιχά μέ:ρα Όλσι οί α-5ρες
  τής άεροπορίας έπεστρατιύθησιχν
  Οί δ!«μένοντ»ς είς ϊτήν χώραν α&
  την ΓερμανοΙ ανεχώρησαν σήμερον.
  Οί πολιτικαί χα( στρατιωτιχοί
  χύχλοι τή; Γαλλία; έχδηλώνο^ν
  σήμερον απόλυτον αισιοδοξίαν πι
  στιύοντες είς ταχείαν χαϊ ίλοχλη
  ρωτικήν συντριβήν τοθ άντιπαλου.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ&Ν
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΟΙ ΓερμανοΙ άγγέΑΑουν νέας νίκας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Σ)βρίου (16. δάφους κατερρΐφθη υπό των
  ύπηρεσΐο). — Τα Γερμανικά
  στρατεύματα συνεχΐζοντα ά·
  κάθεκτα την προέλσσίν των
  κατολομβάνουν ιήν μίαν με·
  τα την άλλην τάς Πολωνι-
  κάς πόλεις καΐ ευρίσκονται
  ήδη είς απόστασιν 40 χιλιό¬
  μετρον άπό τής ΒσρσΓβισς
  έκκενωθεΐσης ήδη ύτιό τής κυ
  βΐρνήσεως καΐ τοθ λαοθ. Πά-
  σαι οί απόπειραι άντιοτάσε-
  ως ιών Πολωνών απέτυχον.
  Είδήσεις έκ Μττρατισλόβας ά-
  νσφέρουν δτι Πολωνινόν όε
  ροπλάνον ένεργήσαν τηί|σιν
  υπεράνω ιοϋ σλοβακικοθ έ-
  άντιαεροπορικών τηλίβόλων.
  Δεύτερον πολωνικόν άεροπλά
  νόν φέρον τόν άγκυλωτόν
  σταύρον τε Ο Ράϊχ έξελήφθη
  ώς γερμανικόν καΐ δέν εκλή¬
  θη. Κατελθόν βίς μικρόν Οψος
  Ερριψε βόμβας τινός είς σλσ
  βακικός τιόλε ς. Έπίσης δύο
  άλλα Πολωνικά άεροττλάνα
  μέ άγκυλωτούς σταυρούς εθβ
  άθησαν ((ς μέγα ΰψος υπερά¬
  νω τής Σλοθακικής πόλεως
  Χουμίν κατά τί)ς οποίας ένήρ
  γησαν βομβορδισμούς χωρϊς
  βμως θετικΛ άποτελέσματα.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Σ)βρίου (16.
  ύτιηρεοΐο).— Έτιίστιμον άν ο
  κοινωθέν τοθ ΓερμετνιχοΟ
  οτραιηγε(€υ άνοίέρει ιά έ
  ξη: «Ό Φ^ρερ επεσκέφθη
  την ττίριοχήν τοθ Νιώοελ κοί
  Γκρόουντεντς ιτ]ς ΠεμερανΙ
  ος οττου διιξήχβηοον χθές
  οφοδρόταται μαχαι. Είς την
  ■περιοχήν οΰιήν συνελάβομεν
  χιλιάδας αίχμαλώτων. Είς
  την κατοχήν μος περιήλθον
  πολλά εΐδη πολέμου, τηλίβό
  λα, ταροβόλα καΐ άλλα. Ή
  οτιοχώρησις των Πολωνων
  ουνεχζεται. Οί ουνοδίΰοντες
  τόν Φύρερ ιίς Γκράουνιεντς
  δημοοιογράφοι τηλεγραψοθν
  δτι τό χάσμα που έδημιουργή
  θη είς την περιοχήν αυτήν εΐν
  την πολωνικήν στρατιον, όφεΐ
  λεται είς έσπευσμένηνύποχώρη
  σιν. ΤάΠολωνικάσΓρατεύματα
  έδέχθησαν έκ πλαγίων σφο
  δράν επίθεσιν έκ μέρους των
  Γερμανώνκαθ'ήνστιγμήνάπεσύ
  ροντο πρός ανατολάς καΐ έ
  κάμφθησαν."Ηδη έτοιμάζοντσι
  νά προβάλουν είς νέας θέ-
  σεις αντίστασιν είς τα γζρμα
  νικά στρατεύματα.
  Πολωνικόν
  ανακοινωθέν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σ)βρίου ((δ. ύ·
  τιηρεσίσ) — Ανακοινωθέν τοθ
  ανωτάτου ΠολωνικοΟ έπιΤΕλεί
  ου άνσφέρει τα έξτ]ς: «Τα
  γερμανικά στρατεύματα συ
  νσντοθν μεγάλην αντίστασιν
  έ< μέρους των Πολωνών είς τόν διάδρομον. Χθές κατερρΐ- ψσμεν 20 άεροπλάνα τοθ έχ· θροθ καί την προηγουμένην 15. Κατά πληροφορίας τοθ πρα¬ κτορείον Ρώυτερ κατόπιν άπο φάσεως τοθ πολωνικοθ στρα- τηγείου ή Βαρσοβ'α έτοιμάζε τσι ν" αντιμετωπίση μακράν πολιορκίαν. "Ηδη τα πολωνι· κά στρατεύματα προβάλλουν ισχυράν αντίστασιν κατά των γερμανικόν στρατευμάτων. Ή μεγάλη μάχη δέν εδόθη άκόμη είς Πολωνίαν. Ό Χίτλερ και ή Βαρσοβία. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Σίβρίου (15. ρπΕσία).— Ό Αγγλιχές τύ ς τονΐζει σήμερον ίτι ή Αγγλία, ή Γαλλίκ κ«ί «Ι συμ μαχοί των Θα αυνεχίσουν τόν άγωνα κατα τού Χίτλερ μΐχρι τής τελικής νίκης. Έν συνεχεία ό τύκ«ς άιτοτίει φό ρον σεβκσμοΰ πρός τόν τό¬ σον ανδρεί»£ μαχόμενον πό λωνιχβν στρατόν χαί έ/τάγε ται- «Τό σχέδιον έ τί τού β ποίου βχσίζετ«ι ό Χίτλερ είνε νά κρατήση άμυναν είς την γραμμήν Ζίγχφριδ έν «ρχά χαΐ νά κατ«βάλη την Πβλω νίαν, μετά δέ νά στραφή καίπρός δυσμάς» Τό «Νταίηλυ Τέλεγκραφ», είς βχρυσήμαντβν αρθρον , τού σχετικόν μέ την έξέλι ξιν των έπιχειρήσεων καί την τελικήν έκβασιν τοΰ πό λέμου γράφει τ« εξής χά- ρακτηριστικά: «Ό Χίτλερ εί ναι πιθανόν, ρίπτων όλον των όγκον των στρατευμα- των τού, νά επιτύχη την πτώσιν τής Βκρσοβίας. Άλλ' ή πτΰσις της Μόσχαςδέν ίσω σε τόν Ναπβλέοντα». ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεαία «Ανορθώσεως»).— Έκ Βκρσ«βίας αγγέλλεται •τι αί έπιχειρήσεις είς την Πολωνίαν έλαβον μεγάλην έκτασιν. Τό Γερμανικόν σχέ διον αποβλέπει αφ' ενός μέν νά ένώση την Πομερα νίαν δια τοδ διαδρόμου μέ την Ανατολικήν Ορνσσίαν καίέφ' ετέρου ν' άτομονώαη τήνΣιλεσίαν απότό κέντρον. '£ξ άλλου οί Πολωνοί κάμ πτονται είς την Πομερανίαν άκολουθοθντες προκαθωρισμέ νόν σχέδιον. Κυριολεκτικά φρμζ τό σχέδιον τό οποίον εφήρμοσεν ό ατρχτη- γβς Ζόφρ κατα τό 1914 τό οποίον τοΰ εξησφάλισε την νίκην τβδ Μάρνη Ή υποχώρησις εί; την Πό μερανίχν καί ή πχραχώρη ■ σις τού διαδρόμου £χ*υν Αντικειμενικόν σκοπόν ν' άποκλείσουν μεγάλκ τμήμα τα των γερμανικήν στρατευ μάτων χαί νά τα καταστρέ- ψβυν ή νά τα αίχμαλωτί- σουν. Ή προέλνσις των Γερ¬ μανών θά καταστή περαιτέ¬ ρω λίαν δυσχερής. Έξ άλλου καθ' & αγγέλ¬ λεται έκ Ρώμης καί οί πό λεμικοί ανταποκριταί των Ίταλικων εφημερίδων τονί ζβυν είς τας άΐτοστελλομέ- νας έκ τού μετώπου άντα πβκρΐσεις των ίτι οί Πβλω- νβΐ δέν συνάπτβυν μάχας άλλ* περιορίζοντβι είς απλήν άμυναν ΰποχωροϋντες μεθβ- δικώς καί ύπογραμμΐζουν ότι ή πραγμ«τική μάχη δέν ε¬ δόθη άκόμη μεταξύ των άντιπάλων καί επομένας κά θ· βχόλιον καί πρόβλεψις είναι παρκκεκινδυνευμένη. Η Αγγλικη κινητοττοΐησις Είς την έπισΐράϊευσιν τής Μιγάλης Β^ειΐανίας προσήλθον άθ^ό- ως χαϊ 'Αγγλίδες διά β^ηθητικας 6πη3εσ!ας. Ανωτέρω άπειχονίζεται Άγγλίς βϊθμοφίρο; είς ώραν προσκλη τηρίου. Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σ)βρ(ου (ίδ. ύ πηρεσία).— Κατά'τηλεγραφή· ματα έξ Ούασιγκτώνος 6 Ά- μ=ρικανικός τύπος συνεχΓζει σφοδράν πολεμικήν κατά τοθ νόμου περΐ ούδετερότητος καί ζητεί την κατάργησιν τού. Ή ούδετερότης των Ή νωμένων Πολιτειων καί ή α¬ παγόρευσις προμηθείας βπλων είς τούς έμπολέμους δυσχε· ραίνει την θέσιν τής Αγγλί¬ ας καί Γσλλΐσς καί εύνοεΐ την Γερμανίαν. Έξ άλλου, σύμφωνα μέ πληροφορίας των €Τάϊμς» τής Νέας Υόρκης απεφασίσθη όπως τα ΐργο- στάσια πολεμικων ε (δών, ά- εροπλάνων κ. λ. π. μή έλατ τώσουν την παραγωγήν των έξ αφορμάς τής άπαγορεύσε- ως έξαγωγής βπλων διότι οί διευθύνοντες αύτά πιστεύ ουν Οτι πολύ ταχέως θά επι τρατιβ ή προμήθεια βπλων καί πολεμοφοδΐων είς τάς Δυτικώς δυνάμεις. Παναμερικανικόν Συνέδριον. ΡΩΜΗ 7 Σ)βρίου (ίδ. ύπη- ρίσΐσ) — Έξ Ούτσιγκτωνος αγγέλλεται ότι ό κ. ΡοΟ- σβελτ συνεκάλεσε διά τό τέ- λος τοθ μηνός Πανσμερικανι· κόν συνέδριον μέ τόν σκο¬ πόν ν ά κατοβληθπ" τελευταία προσπαθεία υπέρ τής είρή νης καί νά ληφθούν προ- στατευτικά μέτρα υπό των άμερικανικών κρατών έκ των κινδύνων τούς όττοίους δή μιουργεΐ ό εκραγείς έν Εύ ρώτιη πόλεμος. Ό ύπουργός των Έζωτερι κων κ. Χάλλ απαντών είς σχετικήν ερώτησιν των άντι προσώπω ν τοθ τύπου έδήλω Ή Γαλλική προελασις. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σ)βρί·υ (ίδ. ύπηρεσί*).— Σήμερον την πρωΐαν εξεδόθη τό 7·ν ά- νακοινωθέν τοϋ Γινικοδ Στρατηγείου άναφέρον τα «Έντονος δράσις των δυ- νάμεών μας συνβχίοθη είς τό μέτωπον. Ή συνεργασία των δυνάμεων Αγγλίας χαί Γαλλίνς πρνγματοποιεΐται ίλονέν καί περιοσέτερον,^με θετικά «ποτελέσματκ». Άλλαι δημβσιογραφιχαί πληροφορίαι εκ Βρυξελλων άναφ'ρουν ίτι ή προελασις των Γάλλων συνεχΐζεται. ΑΙ αυταί πληροφορίαι προσθέ- τουν ίτι αί πρός τα Γαλλι- κά σύνορκ Γερμανικαί πό¬ λεις έκχενοΰνται έσπκυσμέ- νως ύπ· των κατοίκων κα¬ τόπιν δαταγής τού Γερμανι κου στρατηγείου, επί τή προ όψει εϊσββλής των Γαλλικών στρατευμάτων καί μεγάλης ηροελάβεως είς τό Γερμανι κόν έδνφος. ΒΡΥΕΕΛΛΑΙ 7 Σ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσία). — Την 8.30' έβπεριν ήν εθεάθη υπεράνω τής Άμβέρσης ξένον πηδα- λιουχούμςνον κατευθυνόμε· νόν πρός τα Βορειοδυτικά. Τα άντιαεροπορικά πυροβόλα ήνοιξαν άμέσυς σφοδρόν πϋρ καί τό ήνάγκασχν ν' άπομα· κρυνθή. 'Αρθέντος τοϋ μέτρου τής εκδόσεως των επαρχιακήν εφημερίδων είς ημίφυλλον διά νυ κτΐρινοθ τηλϊγραφήματος τού άρ μοδίου Ύποορνείου, ή «ΆνόρΘ&ι σις» θά ί«αν«κδοθό κυρίον είς τέ) τ*τρασέλιδον σχημχ της. σεν δτι ό νόμος περΐ ούδε δετερότητος άπαγορεύει καί την εμμεσον διά τοθ Κανα δα προμήθειαν πολεμοφοδί ών είς τούς έμπολέμους, μο λονότι δέν άναφέρεται τουτο. Πολωνικαι έττιτυχιαι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία).— Επίσημον έκ Πολωνίας ανακοινωθέν αγ¬ γέλλει έ τι τα πολωνικά στρα τεύματα συνέλαβον άπό τής «ΡΧπς τοϋ πολέμου 25 χιλ. αΐχμκλώτβυς, 126 τηλββόλα καί άναρίθμητα τεθωρακισμέ να «ύτοχίνητα χ«ί όίρματα μάχη;. Τό ανακοινωθέν προα θέτει ότι είς πολλά σημεϊα τί πολωνικά στρβτεύματα μάχονται ΐντός Γερμανικβδ ίδάφους.
  ~,
  Κοινωνικο.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Επανήλθε οίκογε
  νβιακώς έξ Αθηνών ό 6)5ιευθυντης
  της Λαϊκής Τραπέζης κ. Χοζ.
  Ζωγραφάκης.
  —"Επανήλθεν ωσαύτως 6 χημι
  κός κ. Μιχ. Σωτηρίου.
  ς
  Φαμελιάδης - ΓιούΧια Κλινάκη §5ω
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου
  Συγχσρητήρια.
  ΓΑΜΟί — Ό κ. Αντώνιος Μιτρ
  κάκης ίηυοδιδόσ<αλος χαί ή Βνΐς Μαρίκα ΜουραντωνΛκη δ):>α έτέ
  λ·<*αν τούς γάμους των είς θρα ψανό. Παράνυμθος παρέστη ό κ 1 Κανακαράκης, Ταμιακός Συν χαρητήρια. 'Αεροπορικοί άψιξεις. —Αφίχθησαν χθές οί κ. κ Τάκης ΒοΤλα^ καΐ Μάνως Τσάνω νας Βιευδυντής τοΰ «Τύποι.» Ρε θύμνης. θεαματα. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-ΠροβάΧλεται ή ταινίαι «Φλεγόμενοι ούρανο!». «ΑΠΟΛΛΩΝ·.— Προβάλλεται τό έργον: «Ρωμαντικές καρδιές·. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταομός Ά 5η ν ών. Πρόγραμμα 8ης Σ)βρίου. "Ωρα 12.30 Σήμα— 'Ε&νιχός "Υ- μνος—'Ύμνσς Νεολαίας. 12.30 Ή ωρα τοΰ έργάτον. 13 Έλλην ιχά λα Ίχά τραγούδια (δίοχοι). 13.30 Εΐ- δήσεις, "Ωρα Άατεροακοηεΐον Άθη νών. 13.45 Έλαφρά μουοική (υπό τής Όρχήατρας Κώστα Σεϊτανίδη). 19.08 Χρηματιστήριον—Μετεωρολο· γικόν δελτίον. 19.15 Βιεννέζιχη μουσική (δίοχοι). 19.30 Ή ωρα της 'Ελληνίδοςι «Μινωί'κές θεότητες», «Γυναίχες τής Κνωσού» (υπό τής δίδος Σελέατ Πολυχρονιάδη. 19.45 Κοντσέρτο Βραδεμβονργου άρ. 2, είς φά μεΐζον Μπάχ. 20 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν. 20.15 Μικρά όρχή· ατρα τοΰ Στα&μον (νηά την δ)αιν τοϋ κ. Γ. Βιτάλη). 21 Μουαιχες ε- ηιτυχίις άπό ηαλ-ηες Άθηναϊκές έ- πι&εωρήσεις (Ελένη Ντε Ροζί καϊ Σωτ. Ίατρίδον). 21.45 Δημοτικό τραγονδι (υπό τον κ. Άλ. Μόαχου, αυνοδεία λαϊχών όργά^νων). 22 Εί· δήοεις. 22.15 Συνέχεια Δημοτικόν τραγουδιον. 22.30 Άποοπάοματα άπό δπερέττες τοΰ Κάλμαν (υπό τής Μικράς Όρχήατρας τον Στα&μον). 23.3Ο Μουοική Τζάζζ. 24 Τελεν ταΓαι είδήοεις. Ο.1Ο "Αριες άπό με- λοδράματα (δίαχοι). Μουαιχη χορόν (δίοχοι). Γύρω στήν πόλι. Ή νευρικότης των νρώτων ώ ρών τής κηρύξεως τοΰ πολέμου ήρχισε παρ«ρχομένη. - Διαπιστοΰται τό πρδγμα άπό την άρα ώσιν των ακροατών τού ραδιοφώνου. —Άπό την αποχώρησιν έκίί νων τι ού ηϋξησαν τος τΐρομηθεί άς τροοίμων καϊ εΐδών πρώτης Ανάγκης. —'Λτιό αήν επάνοδον τοϋ κό σμου είς την συή"η ηρεμίαν. —Κοί ή άγορά άρχίζει μικρόν κατσ μικρόν νά άιαχ-σ την συ νήθη της ζωηρά ητα. -Χβές κατά τας τθηροφορΐας μας έΐανήρχισαν ύ«ό μεγάλου σταφιδικον οΐκου τής τόλιώ μας άγοραστικαΐ πρώξεις σουλ τανίνας καλών ποιοτήτων. —Ελπίζομεν Οτι Θά συνεχι σθό ή έξαγωγή καϊ σταφυλών τόσον είς Αίγυπτον όσον καϊ είς Αγγλίαν. — Μέτήν έναρξιν τΡ,ς θηρευτι κΡ,ς περιόδου ενεφανίσθησαν εΚ την αγοράν μας υπό ημερών λα γοΐ καϊ δλλα Θηρεύματα είς τι μάς δχι καϊ πολύ (ψηλας. —Αί ίργαοΐαι ανοικοδομήσεως τοθ ΔημοτικοΟ μεγάρου διεκόΐ η σαν μέχρις δτου έγκριθοΰν εί συγκριτικοί τιΐνακες ττρδ-μα τό οποίον ελπίζομεν άγί>η σοντό
  μως ώστε ν' Δποπεραιωθή τό
  κτΐριον έντός τού τρέχοντος £
  τους.
  β Ρίπορτερ
  Εΰχαριοτήρια.
  Μόλις συνελθόντες έ<τήε *λη ξόσης ημάς συμ·ο;άς τού θανά- τού τής ιΐολυ<λαύστου συζύγου, μητρός καϊ αδελφής Άργυρης αί σθανόμιθα την υποχρέωσιν νά εκ¬ φράσωμεν καϊ δημοσία τος Θεο μάς ευχαριστίας μας πρός εί πάντας τούς παρακολευθήσαν τας την κηδείαν, τούς καταθέσαν ιας στεφάνους καϊ τι ϋς ουμμε- ρισθέντας όηωσδήποιι την λύπην μας. Ιδιαιτέρας ευχαρίστου >εν τόν
  Δήμαρχον Ηρακλείου κ Μηνάν
  Γεωργιάδην καϊ τό «ροσω*ικόν
  τού Δήιιου Ηρακλείου, τόν κ. Δι¬
  ευθυντήν, τό διδακτικόν προσωπι
  κόν, τάς μοθητρίας καϊ τούς
  μαθητάς τοθ Παλλαδίου Λυκεί·
  ου, βπιδιίξαντας εΐλικρινές ένδι,
  αοέρον κατά την διάρκειαν της)
  νοσου της, καταθέσαντας στεφά'
  νους καϊ συνοδεύσαντας την έκ
  •όρον τΡ,ς νεκρδς μέχρι ιής τε
  λευταίας κατοικίας της. ι
  Αί βαρυΐενθοθσαι οικογένειαι
  Γεωργ. Ε. Μαθιβυοάχη, Κων) τί-
  νθ» Μ. ΜαθιουδάΜη
  Φαρμακεία.
  Σήμερον 8 Σ)βρ(ου θά 6ιαυ<τε ρεύσουν τα Φΐρμακεϊα Έμμ. Μα Τζαιετάκη καί Μιχ. Τζομπανάκ·. Ή Κυβέρνησις καϊ οί Γεωργ- ΣυνεταιοισμοΙ Ό άρχηγόί τής Κυβερνήσεως κ. είς την τιλευταίαν εν,Άθή·.«ις γενικήν σιι-,ίλιυσ.ν κων των Γ<ωργ Τα πεπραγμένα τής τριετίας ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΝΙΚΙ! ΔΙ0ΙΚ1ΣΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΧΡΗΤΗ ΚΥΒΓΡΗΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 6ον Έδώσαμεν σύντομον ΠΕριγρα: Φήν των στουδαιοτέρων βν Κοή-ρ ίογων ών ή εκτέλεσις περιβλήφΡη είς τό πρώτον μίρος τοθ προγοάκ ματος των παραγωγικων Εργων. Άλλ' ή μέριμνα τοθ Κράτους δέν σταμιαια είς τ* σημείον τοθτο. "Η δή ελήφθη πρόνοια διά τα ^ύπόλοι πά ίρνα τής Νήσου μικροτέρας ση-ΐασΐαο ά>λά διά τοθτο ουχί
  καϊ μικράς σπι;υδαιδτητος τοπι
  κήΐ, λαμβανομένων ύι' ΰψει των
  κλιματολογικών κα! ΰγιεινων συν
  Θηκων τοθ τόπου. Ή εκτέλεσις αύ
  των Θέλει αποτελέση τό αντικεί
  μενον τΐθ δευτέρου μέρους τοθ
  προγράμματος των έν Κρήττι πά
  ραγωγικών Εργων
  Τα Εργα ταθτα εΐνϊΐ:
  1) Διευθέτησις χειμάρρου Ταυρω
  νίτου Χανίων.
  2) Διευθέτησις χειμάρρου Πλατα
  νιά Χανίων.
  3) Διευθέτησις χειμάρρου Γιοφύ
  ρου καϊ ^ηροποτάμου Ηρακλείου
  4) Διευθέτησις χειμάρρου Πετρα
  —Σητείας. '
  5) Άποξήρανσις Ελους Σούδ. ς
  Χανίων.
  6) Άποξήρανσις ίίλους Γεωργι-
  ουπόλεως Χανίων.
  7) Άποξήρανσις ε'λους Κουρνά
  Χανίων.
  8) Άποξήρανσις Βλους ΆλμυροΟ
  Γιόφυρο Ηρακλείου.
  9) Άποξήρανσις ϊλους Μαλλίων
  Ηρακλείου.
  10) Άιτοξήρα σις ε'λους Βιάννου
  Ηρακλείου.
  11) Άποξήοανσις ϊλους Τυμπο:
  κίου ΆφρατέΓ.
  12) Άποξήοανσις ίλους Όροπε
  Λ(ου Λασηθίου
  13) "Λρδευσις ηεδιάδος κοιλά¬
  δος Άλικΐ'-ινοΟ Χ'ηνΙων.
  14) "Αρδευσις πεδιάδος Στύλου
  Άριιένων.
  15) "Αρδευσις πεδιάδος Ένδοχώ
  ρας Ρεθύμνης.
  16) "Λρδίυσις πεδιάδος Πετρέ
  Σί
  17) "Εκμετάλλευσις κηγων Πρί
  βελη.
  18) "Αρδευσις ττεδιάδος ΣιτηΛι
  Κοξσρί.
  Διά τής εκτελέσεως άτάντων
  των περιγραφέντων ώς <5νω έργων Θά επιτευχθή ή άποξήρανσις μόν! μ ών έλων Εκτάσεως 10 χιλ. ηερΐ που στρεμμάτων έίυγιανομένης συγχρόνως «εριοχής έζαιτλασίας εκτάσεως θά άρδευθΰσι περΐ τα 120 χιλ. στρέμ. καί Θά προστατευ Θοθν άττό κατακλϋσεις έκ των ΰ δάτων πλημμυρών χειμόρρων καί ρ^υμάτων περί τα 70 χιλ. στρέ^μ< τα καλλιεργούμενον γαιών, —Μικρά παραγυγιχά ϊργα, ΈϊΙσης κατά τό άπό 4 Αύ/ού στου 1936 μέχρι σήμερον οΊάσΐημα εξετελέσθησαν έν Κρήτη πλείστα μικράς εκτάσεως άλλά μεγάλης σΐτουδαιότητος ύδραυλικά 6ρνα (συνεχίζεται) ΟΙκονομ.κή Ζωη , ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προϊόντων παραμένονν δνομαοτικαί. ΤΙΜΑΙ ΣΥΝΑΛΑΑΓΜΑΤΟΣ Λονδίνον Νέα Ύόρχη Παρίοιοι Ζνρίχη "Αμοτερδαμ Στοχχύλμη Βρυξελλαι Άλεξάνδρεια Άγορά Πώλησις 546.— 550.- 136.20 3.16 30.55 72.50 32.45 135.— 3.12 30.30 71.80 32.20 4.59 560. — 4.63 564. — ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ Βερολίνον Κοπεγχάγη Παρίσιοι Μιλάνον Πραγα Ζνρίχη Βρν%έλλαι Βουδαηέατη Βελιγράδιον Κωνστ)νονπολις Βαραοβία "Ελοινχψόρς Κόβνο 42.— 24.35 3. 12 6. 13 3.98 30.30 4.59 23.46 2.93 101.— 21. 12 2.60 22.- 43.— 24.45 3.16 6. 19 4.02 30.55 4.63 23.95 2.96 102.— 21.32 2.65 22.50 ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ σημερον Ό άεβοποριχός «ολοσσός: ΦΑΕΓΟΜΕΝΟ ΟΥΡΑΝΟ Μέ τοΰς Κλάρκ Γχέϊμπλ Μύρνα Λόβυ Σπένσερ Τρέΐβυ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Το άριστβύργημα τού Γάλ λβυ άκαΐημαϊκοΰ 'Ανρϋ Μπερνοτάϊν: Η ΕΦΟΑΟΣ ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ ΑΛΙΖ ΦΙΛΝΤ —"Αφιξις κ, Εισαγγελέως Έπανήλβϊ 15 Αθηνών β Είσαγ γελείις Ηρακλείου χ. Δ. Βελλί· νη; μβτά της χ. Βελλίνη. —Ή έμπβριχή κίνησις κατά τέν μήνα Αΰγευατον. Ύηο τού Τελωνείον Ήρακλίί ου υπεβλήθη είς τό υπουργείον Έθνικής ΟΐκονομΙας Εχίεσις πβ ρΐ τής εΐσαγωγιχής κοτΐ έςαγν νιχής χινήβιω; τού νομοθ μας κατά τβν παρβλβόντα μην«. Κατ' αύτην τα εξαχθέντα έγχώρια πρβ ϊβντα κατά τόν μήνα Αυγου στον άνήλβον είς 3 360 342 χιλιό γραμμ» άντιπςοσωπεύοντα άξί «ν 34 520,801 <5ρ., τα δέ βΐσαχθίν τα ϊίς 2 834.501 χιλιόγραμμα ά ξίας δρ. 11606 816 —Αί καλλιέργειαι έν τω νομώ. Υπο τής Γϊωργιχής Ύπηρββ! «ς ΉροινλίΙου υπεβλήθη λεπτο μαρής £κθβοις είς τό ύπο-ργ«ϊ όν Γβκργίας κ»1 την Νομαρχίαν περί τής ηοββίας τ£ιν καλλιερ γΐιών έν τω νομώ κατ* τβν λή ξαντα μήνα Αυγονστβν. —Ή τιμή τβΰ άρτου Διά χββσινής άποφάσ:ω; της Έ πιτροπής ίιατιμήοεων αί νέαι τιμαί των αλεύρων χαί τοϋ &ρ< τού καβορίξςνται ώς εξής: "Αλ(υ ρα λευκά δρ. 10.15 1)2 κατ' οίαν, πιτυρβδχα 910. "Αρτο; λϊυκος δρχ 9.70 πιτυροΰχος 8,20. —Ή διάλεξις περί πχθητιχής άεραμύνης. Ή διάλεξις περΐ τής παθητΐΜης άιραμύνπς υπό τοϋ μ Ι Μουρέλ λου ή β ποία έηρ6κϊΐτο «ά γ.νη σήμερον Παρασκευήν ανεβλήθη διά την Κυριακήν χαί ώραν 10. 30' π μ Ή διάλεξις θά γίνη ώς γνωστόν είς τό θέατρον Πουλα κάχη, —Τα πρέοθετα άεροπορικά τέλη. Κατ' «ρμοδίιχν ανακοίνωσιν τα πρίσΒετα άεροποριχά τέλη μβτα βλήθησκν άπό της 5ης τρέχοντος —·Η πώλησις χρεωγρίφων. Έδημοσΐίΰθη άναγκαστικος νο μος δια τού οποίον ή πώλησις χρε*>γρ*¥»ν επί τμηματιχη χ*τ«
  βολό τοϋ τιμήματος «ϋτ&ιν επι
  τρεπβται μόνον είς τραιτίζας ε¬
  χούσας χβφάλαιον χαταβίβλπμί
  νόν τουλάχιστον δϊχαπέντβ έκχ
  τομμυρίων δραχμήν. Είς τάς μ*
  χρι το&δβ έχςύσοτς ανάλογον δι
  καίωμα άνΜνυμους έταιριίας επι
  τρέπεται ή συνέχισις διβξοιγΜγής
  ηαρομοίων έργασιδν υπό ορους
  άνοιφΐρομΐνους βϊς τόν νομόν.
  Α Ν Ο Ρ θ Ω
  11
  Νυκτεριναί
  δηλώσεις τοΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Σ)βρ[ου (15.
  οτπρεσΐα) —Ό πρωθυπουργός
  κ. Τσάμπερλαιν προέ3η άπό
  ψε ενώπιον της Βσυλής των
  Κοινοτήτων είς μακράς άνσ
  κοινώσεις απαντών ιίς ·>ήν
  άντιπολίτευσιν, επί τής έξβλΐ
  ξεως τΛν πσλβμικ^ν έτιιχει-
  ρήσεων καϊ ^βν μέχρι τοθδε
  αποτελέση των των. ΚυρΙως
  ετόνισε δύο σηαεΐ ·: Την π?οα
  πάθειαν πού κα'έβαίλεν ήΠ^
  λωνίσ τάς τιρώ σς ήέρ^ς
  οΟ πολέαουκοί την στρατιωτι
  κήν ορασιη^ιόητα ιή' οποί¬
  αν ανέπτυξεν ή Γαλλία Συγ
  χρόνως εξήρε την σημασίαν
  τής συνβογασΐσς Αγγλίας
  ΓαλλΙας. Συνεχίζων ό κ. Τσάμ
  περλαιν εΐπε:
  ΟΙ ΠολωνοΙ μάχονται πρός
  4νατολάς. Μέ θάμρος καί
  γενναιότητα διεκδικοθν κάθε
  σαιθςΐμήν τοθ έδάφους των.
  ΟΙ Γερρ.ανοί θέλ,ουν νά φέ
  ρουν είς πέρας τό ταχύτε-
  οον τόν πόλεμον μέ την
  Πολωνίαν καί είναι σκληροΐ
  κσΐ απηνείς. Έν τούτοις,
  παρ' δλσς τάς απωλείας των
  είς έμψυχον καί άψυχον ύ
  λικόν οί ΠολωνοΙ διατηροθν
  άκμαΐον τό ήθι«όν των. Θ ι
  συνεχΐσουν τόν άγώνα μέ
  την συνδρομήν μσς. Σήμερον
  έχορηγήσαμεν είς αύτούς άπό
  κοινοθ μετά τής ΓαλλΙας δά¬
  νειον 8.500 000 λιρών στερλι-
  νών κσΐ θά συνεχίσωμεν πα¬
  ρέχοντες την ύποσιήριξΐν μας
  παντοιοτρόπως.
  Είς τό Δυτικόν μέτωπον
  ευρισκόμεθα είς επαφήν μέ
  τόν εχθρόν. Λεπτομέρειαι εέν
  δίδονται σκοπίμως είς την δή
  μσσιότητα επί τοθ παρόντος
  Δυνάμεθα δαως νά είπωμεν
  θετικβς δτι ή συνερνα
  σία των δυνάμεών μας μβ-
  τα των γαλλικόν έ ιτιτυγχάνει
  άπολύΓως καί φέρει εύχάρι·
  στα άποτελεσματα. Έν ουνε
  χε'α όΛ"κ. Τσάμπερλαιν άπέτι
  σε φόρον τιμής πρός τούς
  Άγγλους στρατιώτας καί συν
  έχισε: "Οίον άφορδ τό ναυ'ΐ
  κόν ή μεγαλυτέρα δ;άαης ση·
  μειοϋται επί τοθ παρόντος είς
  την εξολόθρευσιν των ύποβρυ-
  χίων διά των οποίων ή Γερμα
  νία ήοχισε τόν πόλεμον διά
  τοθ τορπιλλισμοθ τοθ « ΑθΙ-
  νιαν» καί έξηκολούθησε τούς
  τορπιλλισμούς. Μυστικότης,
  βΤπβ τηοεϊται καί ώς πρός τάς
  ναυτικάς Ιπιχειρήσεις. Πάν¬
  τως ή καταδίωξις τής γερμα
  νίκης ναυσιπλοΐττς ήρχισε, β
  φησμόσθη δέ ή συνοδεία των
  Ιμποοικών μας σκαφδν.
  Τα γερμανικά ύποβρυχια
  'ύφίστανται άπηνή καταδ ω
  ξιν έ< μέρους των πολεμικον Ι μας κσί μεγάλην πατνωλε- θρίαν άλλά καί έττ' αυτού τού σηαείου είναι έπΐσης άτια- ραίτητος ή μυστικότης καί 1 δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν Ι λεπτομερείς πληροφορίας. Ό Άγγλικός σΐόλος θά μάς α¬ παλλάξη κατά τόν καλύτβ ρον τρόπον άπό την πληγήν των τορπιλλισμών. Ό 'Άγγλος πρωθυηουργής εξήρεν έπίσης τόν ρόλον τ«ς Άγγλικής άεροπορΐας πού χό σας επιτυχίας εσημείωσε είς τούς βομβαρδισμούς των γβρ μανικών λιμένων καί τ©ν πό λεμικών ναυστάθμων ύτιό χό σον μάλιστα δυσ<όλους συν θή<ας πού την άπέδειξαν [. κανήν διά κάθβ άγΛνα. Ήσχο ληθή τέλος μέ την άντισεοο π-ιρικήν άμυναν τϊϊς Άγγ(ας καί συνβπέοανβ. Γνωρίζη 8ί ή προσπαθεία μας νά κερ6( σωμεν τόν πόλεμον 8χβι την υποστήριξιν Βλων των λαων τής Μ Βρεττανίας καί 8η είμτιοροθ^εν ·νά βασιζώμεθο είς την αφοσίωσιν τοθ Άγγλι κοθ λοτοθ είς την παττρΐδσ, α¬ φοσίωσιν πού θά φέρη την νίκην. Κινδυνεύει τό Λότζ. ΟΙ ΠΟΑΩΝΟΙ ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Σ)βρΙ«υ (ίδ. ύπηρεσίν). — .Νεώτερον ανακοινωθέν τοΰ Γβνικοΰ έπιτελείβυ Ιχει ώς εί ής: Τα Πολωνικά οτρατεύματα μά- χονται ύπβχωροΰντα έφ' ο· λων των μετώπων. Είς £ι λεσίαν τα γερμανικά στρα- τεύματα πλησιάζουν συνε- χως τό Λότζ. Κατέλαβεν ί- λα τα πέριξ έδάφη μέ πολ¬ λάς απωλείας τοΰ έχθροΰ. Περιήλθον είς την κατο· χήν μας 90 Πβλωνικν τη· λεβέλα. Ή 9η καί 27η με· ραρχία Πολωνικοΰ στρατοΰ καθώς καί τεθωραχισμένα τάγματα ύπέστησαν μεγά- λ«ς καταστροφάς. Χθές κ«- τερρίψχμεν 18 Πολωνικά ά- ερβπλάνα. Ή άερβπορία μας δρά είς μεγάλην πάντοτε 'κλίμαχα. Ό δυτικός σταθ- Ι μός της Βχραββίας πυρπολεϊ ται. ' ΡΩΜΗ 7 Σ)βρίου (Ιδ.ύΐχηρε σία).—Τό Πολωνικόν άνακοι νωθέν δια τας σημερινάς έ· πιχειρήσεις άναφέρει τ« έ. ξής: Ή φρευρά της Γδύνιας έξελθοΰαα επετέθη κατα των ΓερμανΐΜών στρατευμκτΗν τοΰ Δάντσιγκ ΑΙ μαχαι παρά την Γδύνιαν συνεχί· ζονται. Είς τόν βόρειον τβ μέα τα Πολωνικά άεροαλίνα επετεθησαν κατά τεθωρακι. σμένων γερμανικών φαλάγ. γων είς τάς οποίας έηέφεραν μεγάλας καταστροφάς. Άν« κατελ«βομεν πβλλά χωρί» καί ,άντετάξαμεν αποτελε· σματικήν άμυναν είς πβλλά σημεΐα δπου βξαπέλυοεν επι θέσεις έ έχθρό;». Άλλαι πληροφορίαι έκ Γβρμανική; πηγής άν«φέ. ρβυν 2τι τα Σλββχκικβ ατρκ τεύματα επετεθησαν κατκ των Πβλωνικων στρατευμά- των. Οί £λοβάκοι έσημβ(υ< σαν έτπτυχίας κυρίως είς τον ανατολικήν τομέα. 120 Ώ ρα Ο ΧΙΤΛΕΡ ΒΑ ΠΡΟΒΑΑΗ ΖΗΤΗΜΑΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠϋίΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ,: ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοϋ ά.ταπο- χρκ«ΰ μβί).—Κατά τηλεγραφήματα έκ Πά ρισίων >» Λονδίνευ ό Χίτλερ μετά τυ
  χον επιτυχίαν αύτοΰ είς την Πολωνίαν
  θά προβάλη ζήτημα βποκαταστάσεως τής
  Εύρωπαϊχής είρήνης.
  'Εννοειται ότι είς την πληροφορίαν
  ταύτην άποδίδβνΓαι χαί εμμεοβι σκοίΐοΐ
  χαραχτηριζόμϊνοι απλώς ώς ίύσεβεΤ,ς πόθοι
  τοΰ Ράϊχ καί συγχεντρύνοντες μόνον τα
  εΙρ»νικά σχόλια τόσον των Αγγλικών ο
  σον καί των Γαλλιχών εφημερίδων.
  ΟΙ ΟΡΕίΟΕΥΤΑΙ ΤίΡΜΑΝΙΑ! ΚΑΙ ΙΣΟΙΝΙΑ!
  ΙΗΕίΚΕΦΟΗΣΑΝ ΤΟΝ Κ. Ι, ΜΕΤΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίευ (τοΰ άνταπο.
  χρΐΓθΰ μα£) —Σήμερον έτεαχέφθη τόν Πρ»
  θυίβυργβν κ. Ι. Μεταξάν ό πρεσβευτής τής
  Γερμανίνς. Τόν κ. Πρωθυπουργόν έΐΐεσκέ
  φθη έπίσης καί ό έν Αθήναις πρεσβευτάς
  τής Ίσπανίας.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοϋ άνταπο.
  κριτοϋ μ«{)— Ή Α. Μ. έ Βασιλεύς μετέβη
  σήμερον είς τό υπουργείον των Έ$ωτερι-
  κδν χαί συνειργάσθη μετά τού πρωθυπουο.
  γοΰ κ. Ί. Μεταξά. Ή συνεργασία Βααιλένς
  καί πρωθυπουργοΰ διήρχεσεν έπ' αρκε¬
  τόν.
  ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΟ ΥΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΟΝ "ΕΛΛΑΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπεμβρί«υ (τβΰ «νΓαπβκρ,
  τού μ«5)-ΕΙς τόν λιμένα Πε.ραιδς κ«τί
  πλευο. σήμερον έ*Νέα5 Υόρκης τό ύ«
  ρωκεάνειον «Ελλάς». Τό ύπερωχβάνϊΐβν
  μετέφερβν άρχετβύί έπιβκτα}. "·ν·»·ν
  3ΠΠρωϊνή
  ΑΙ ΔΥΊΊΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΟΑ ΗΟΑΕΜΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕίΧΑΤΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τβΰ άντ»*»·
  χριτβΰ μαί).—Πληροφορίαι έκ των πρωτευ¬
  ουσών των δυτικών δυάμεων άναφέρβυν
  ότι είς απάντησιν των άγγελλβμέννν ίν
  σχέσει μέ τάς προθέσ&ις τ«ΰ έξαπολύααντβς
  την επίθεσιν εναντίον τής Πολννίκς
  κ*γκελλ«ρ(βί Χίτλερ, δίδεται έξ ήμιε«ΐϊή-
  μβυ πηγής^ ή ανακοίνωσις ίτι «Ι δυτιχκΐ
  δυνάμεις είναι άπβφασισμέναι >ά πβλεμιί-
  σβ«ν μεχίΐς εσχάτων χαί μέχρι τελιχήί
  νίκης εναντίον τδν άντιηάλων των.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΒΗ ΕΙΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΥΣ
  ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΟΝΤΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σϊπτεμβρίβυ (τβδ άνταπβ
  κριτβΰ μβς).—Δ ά δημοοιενθέντος άν«γχ«
  στιχβΰ ν*5μου άπαγβρεόετοιι είς τβύς άξι«
  μκτιχούς νά νυμφεύωνται μή Έλληνίδ«ί·
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕ1ΣΑΑ0ΝΙΚΗΣ
  ΘΑ ΓΙΝΗ Ο ΠΡ. ΙΔΗ Π ΟΤΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σβπτεμβρίβυ (τβΰ άντα«β·
  κριτβΰ μ»ς).-Ό Γενιχβς Διβιχητής Μ«κ«-
  δβνίας κ Κυρίμης άναφβριχδς, μέ την Δι·
  εδνη "Εκθεσιν Θεσσαλονί»ης ετόνισεν, «τι
  ή έκθεοις εφέτος θά γίνη βιτωσδήπβτΐ.
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝθΓ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σΐτττβμβρίευ (τοδ άντκηοχριτβδ
  μκς). -Ό πρωθυπυργος κ. Μεταξάς έδίχβη »ή·
  με^ον τέν Αρχιεπίσκοπον Άβην&ν μετ« τού
  έποίου καί συνωμΐλησ*.
  ΕΐΚΜΟΣΙΕΥΟΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΙΪΡ1!
  Α&ΗΝΑΙ 7 Σεπτβμβρίβο (τού άνταποκριτ*6
  μας).-Σήμερον έοημοοιβύθη είς την
  της χνβερνήβεΝ{ έ νέος νομοί ηεΡΐ