97767

Αριθμός τεύχους

5263

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «νικ» ά
  μιχδν φοθί,,
  *5«
  ρβ.».
  <ληρβφορ(αι πηγή; άνει>
  ΣλΓβχχιχί
  ών στρκτ«ι#|
  >βάκοι ΐβκμι
  ; κυρίως ιΐ; ι
  Γ·μέ«
  ^ινή
  ΓΝΑΜΕΙ!
  : ΗΙ1Ι
  ί (τού «ντβ*|
  Εκ των
  .ών
  ρ
  τ»»ν.
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  """"* ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕΥβΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τό Δάντσιγκ
  μετά τΐολύνεκρον άγώνα
  περιήλθε είς χείρας
  των Γερμανών.
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΰπΐου
  ΣΙΟΒΑΤΟΝ
  ίΐησία λίραι 8
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτησια δολ, 10
  9
  Ιξάμηνος » 8
  ΪΙμή
  ΣΕΗΤΕΜΒΡΙΟΙ
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΕΤΟΣ Β4ΟΝ ||
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5263
  II
  Τα πρώτον δπλον τού πολέμου ποϋ ήρχισε
  Οί ΓερμανοΙ έξαΐρουν
  ΤΟΝ ΗΡΩ-Ι-ΣΜΟΝ--------
  ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΩΝ.
  Τελευταίας τδηος διπλοθ π<4μ«γί°του 'ΑμεριχανιχοΟ δδροπλάνου μεταβαλλομίνοα είς βψδαρδιστιχδν έν ώ. α πολέμου. ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ-π μοιραΐα πόλις «ίρΐ την οποίαν «ί πολύνεχροι μαχαι. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Σ)βρίου (ίδ. ύτιηρεσία). — Τό ήμιεττΓοημον γερμανικόν πρακτορείον αγ¬ γέλλει δτι οί έπιχειρήσεις είς τό Άνατολικόν μέτωπον έξε λΐοσονται είς εύρυτάτην κλΐ- μακα μέ μεγάλας επιτυχίας των Γερμανών. Τό Βέρσπλατ μετά άτιεγνωσμένην αντίστα¬ σιν ιή"ς μικράς φρουράς των Πολωνων κατελήφθη υπό τοθ ΓβρμονικοΟ στρατχθ καΐ οθ ιω όλόκληρος ή τιεριοχή τοθ έλευθέρου κράτους τοθ Δάν- τσιγκ περιήλθε ίίς την Γερμα¬ νικήν κυριαρχίαν. Νεώτερον ανακοινωθέν τοθ στρατηγεί- ου άνοφέρει 6τι είς την περιο χήν τοθ διαδρόμου διεξήχθη σον σφοδρόταιαι μαχαι. Με ιαξύ των Πολωνικήν οωμά των τα όποΐα ύττέστησαν με¬ γάλας καταστροφάς, τό (ππι· κόν υπέστη αληθή πανωλεθρΙ αν. Τό ανακοινωθέν ιονΐζει δτι ή κατοστροφή αυτή καΙ οί απώλειαι των Πολωνών όφεΐλονται είς ιήν απαράμιλ¬ λον άνδρίίαν κσΐ τόν ηρωϊ¬ σμόν πού έπιδεικνύουν μαχό· μενοι. ΟΙ ΓερμανοΙ στρατιώ¬ ται όμολογεθν δτι ή γεννσιό- ιης των Πολωνών είνε άξιο· θαύματος. ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε1£ ΑΛΛΟΥ2 ΤΟΜΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Σ)βρΙου (Ιδ. ύτΐηρεσΐα).— Υτιό τοθ ήμιεπι οήμου πρακτορείου άνεκοινώ θηααν σημερον τα εξής: €Χθές ιήν μεσημβρίαν τα Γερμανικά στρατεύματα κατέστρεφον τάς γεφάρας επί τοθ ποτσμοΰ Βι- στοΰλα νοτίως τής Βαρσοβίας. Κατόπιν τούτου καθΐσταται δυσχερεστάιη ή διέλευσις των Πολωνικήν στρατευμάιων τα όποΐα απεκλείσθησαν είς τάς θέσϊΐς των. Δι" άλλου άνακοι νωθέντος τό ημιεπίσημον πρα¬ κτορείον παρέχει τάς εξής πληροφορίας: «Τα σλοβακικά στρατεύμσ- τα κατέλαβον δλα τα έδάφη τής Τσεχοσλοβακίας τα όποΐα εΤχαν τΐαραχωρηθί) είς την Πο¬ λωνίαν κατά τό 1920, 1938 1939. Τα Σλοβακικά στρατεύ ματα ήρχισαν την προέλασΐν των ένιός τής Πολωνίας συγ¬ χρόνως μέ την προέλασιν τοθ ΓερυανικοΟ στρατοθ. ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ Ρ&2ΜΗΣ ΡΩΜΗ 8 Σ)βρΙου ((δ. ύπη- ρεσΐο).— ΟΙ παρακολουθοθν- τες τάς γερμανοπολωνικάς έ πιχειρήσεις πολεμικοΐ,άνταπο κριταΐ των Ίταλικών έφημερΐ δών τηλεγροφοθν δτι ή προέ λασις των Γερμανικόν στρα τευμάτων συνεχΐζεται έφ'δλων των τομέων, είς τό Πολωνι κόν Ιδαφος. ΑΙ έπιδιώξεις των Γερμανών έπιτυγχάνουν μέ μαθηματικήν ακρίβειαν Τα Πολωνικά στρατεύματα ύ ποχωροθν πρός την Βαρσο βίαν καΙ ιήν Λουμττλίν καΙ ε' ναι βέβαιον δτι δέν θά δυνη θοθν νά προβάλουν αποτε¬ λεσματικήν αντίστασιν ουΐε είς την γραμμήν είς την όποΙ αν ύποχωροϋν. ΠερΙ τούτου άλλωστε είναι βεβαιοί καΙ οί Πολωνοί ώς αποδεικνύεται άτιό ιήν εκκένωσιν ιής Βαρ σοβίας καΙ ολων των άλλων πόλβων τής Άνστολικής Πό λωνίας ύτιό τοθ άμάχου πλη θυσμοθ. Οί Τδιοι άνταποκρι τα! προοθέτουν δτι είς τα προάστεια τής ΒαρσοβΙας ά κούεται ή5η ό κρότος των τηλεβόλων. Τόσον Ιχουν πλη σιάσει τα Γερμανικά στρατεύ ματα. Αέν κυριαρχούν οί ΓερμανοΙ; ΡΰΜΗ 8 Σ)6ρΕου (ίδ. ύηρε οΐα)— Τό Πρακτορείον Στέφανι παρίχει τάς εξής πληροφορίας σχετικάς μέ την έπτχρατοθοαν είς την Βαλτιχήν κατάστασιν: «Ό ΰλό στόλος δ ίπ&ίος ήτο έξ ____ μηδαμινός άπεχλιίσθη ή εβυθίσθη δπό των γερμανιχων πό λεμιχων. Κυρίαρχος τής Β,λτι χής άπέμεινεν ή Γερμανία ή όποία δύναται νά έπιχοινωνη" ελευθέριος μέ δλα τα είς την θάλασσαν αύ χήν Κράχη χαθώς χαί μετά τής Σίδιΐτιχής Ρωσοίβς χαί νά προμη θεόεχαι χά ιΐδη χών ίποίωνίχει ά νάγχην». Έξ άνχιθίχου ό Γαλλιχβς χύ- πος, άσχολούμενος μέ χό πρό- βλτ,μα χής χυμαρχίας χ»)ς Βαλ χιχής γράφει: «ΚαΙ άν άχόμη αί χβραι τής Βαλτιχής ήθελαν νά έφοδιάζουν χήν Γερμανίαν μέ χά εΐδη των οποίων έ*χει ανάγ¬ κην αί ύλαι τάς οποίας διαθέ- χιυν είναι έλάχισται. "Αλλωστε. μολονότι ή Γΐρμα νία χβυχδται δχι ίχει φ χυρι- αρχίαν χής Βαλχιχής τουτο ίέν είναι αύμ^ωνον πρίς την πραγ- ματιχίτητα. Κανιΐς ?έν δύναται ν' άποχλείοη χαί νά παρεμποδί¬ ση χήν δρβοιν των αγγλικών χαί γαλλιχών δποβρυχίων είς χήν θά λασσαν αυτήν». ΑΊ δηλώσεις τού κ. Τσάμπερλαιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βρίου (ίδιαιτέ ρα όπηρεοία). — Ό Γαλλικός τύπος άφιερώνει σήμερον μα¬ κρά άρθρα είς τάς χθεσινάς δηΐώσεις τοθ κ. Τσάμπερλαιν ενώπιον τής Βουλής των Κοι- νοτήτων «Τό Έργον» γράφει σχετικώς: «Άπαταται τό Βε ρολϊνον έόν νομίζη δτι εί Δυ τικαΐ Δυνάμεις θ' άθετήσουν τόν λόγον των καΐ την τιμήν των κοί θά συνύψουν χωρι- στήν είρήνην. Τα γεγονότα θά τό άποδεΐξουν. Όλοι ώρ· κΐοθημεν νά μην αφήσωμεν τα δτιλα πρΐν άπελευθερώσω μέν την Ευρώπην άπό την τυ ραννΐαν τοθ ναζισμοθ. ΚαΙ θά νικήσωμεν». Ό «Μικράς Παρισινός» γρόφει: *'Η τύχη τής ΠολωνΙας, τής ΓαλλΙας καϊ τής Αγγλίας είναι στενβς συνδεδεμένη. Ή Πολωνία θά παΐξπ ΐσως τόν σπουδαιότε¬ ρον ρόλον είς την Ιστορίαν δι ότι ό Πολωνός στρατιώτης α¬ πεδείχθη πρώτος είς άνδρεΐαν καί μαχητικότητα καθ" δλον τόν κόσμον. ΚαΙ διότι των στρατιών πού εδημιούργησεν ό Πιλσδοθσκι ήγεΐται σήαε- ρον ό μέγας στρατάρχης Ρΐτζ ΣμΙγκλυ. Συνεχίζεται # % ε»»7 ή προέλασις τοΰ Γαλλικοΰ στρατοΰ. Άνίσχυρος ή γραμμή Ζιίγκφριδ; Τό δυτικόν μέτωπον. Άσχολούμενος έν συνεχεία ό γαλλικός τύπος μέ την κα¬ τάστασιν είς τό Δυτικόν μέ¬ τωπον, γρόφει ότι πρόκειται περΐ πολέμου φρουρίων καΙ χαρακωμάτων καΙ έηάγετσι: 'Εφόσον ή γραμμή μας είναι άπόρθητος, πρέπει ν ά θεωρή ται καΙ ή έχθρκή γραμμή ίσχυ ρά. Άλλ' ό έχθρός διέθεσε ο¬ λίγον καιρόν διά την κατα σκευήν των όχυρών τής Ιδικής τού γραμμήν, έν συγκρΐσει μέ ημάς πού διεθέσσμεν ττολλών έτων προσισθεΐος. Έπομένως τα φροι'ριά τού θά εχουν ά- σθενή οημεΐα τα όποΐα θά διασπάοωμεν καΐ θά είσέλθω μέν είς τό Γερμανικόν εδά φός. __ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βρ(ου (ίδ. ηρεΐία).— Τό Γενικέν έ- πιτ6>εΐον τβΰ οτρατοΰ εξέ¬
  δωκε τό 9βν κατα σειράν α¬
  νακοινωθέν δια τας επιχειρή-
  'σεις είς τό μέτωπον έχον
  ώ$ εξής: Αί προκαταρκτι¬
  καί έπιχειρήσεις έπέτρεψαν
  είς τα στρατεύματά μας νά
  λβββυν νέας θέσεις έξω της
  γρκμμής Μαζινώ επί Γβρμα
  νιχοϋ ϊδάφβυς. Ή προσπα¬
  θεία των στρκτευμάτων μας
  άποσχοπεΤ είς την εξαφά¬
  νισιν των προκμυντικών έρ¬
  γων τοΰ έχθροϋ, αύτομάτων
  πολυβόλων, χαρακωμάτων κ.
  λ. π. 'Επραγματοποιήσαμεν,
  συνεχίξει τό ανακοινωθέν,
  σημαντικάς τοπικάς προό¬
  δους βελτιώσαντες τούς 2ρβυς
  διά την περαιτέρω πββέλα-
  σίν μας.
  Είς τό μβταξύ Ρήνου κ αί
  Μβζέλλα σημείον 8πβυ β «λ
  λουν αδιακόπως τα βκρέα
  τηλεβόλκ των γαλλικδν φρου
  ρίων κατά τοΰ έχθροϋ, πα-
  ρουσιάζετχι έξησθενημένη ή
  γραμμή Ζήγκφριδ. Κ αί αύτός
  ο έχθρός δέν φκίνεται βέβαι-
  ος δια την άντοχήν τή; ά·
  μυντικής γραμμής τού. Με¬
  γάλαι δυνάμεις γερμανιχών
  στρατευμάτων μεταφέρονται
  συνβχδς έκ τοδ έσωτερικοΰ
  πρός ενίσχυσιν τοΰ σημείον
  αυτού».
  Ή κατασκοπεΐα
  είς την Αγγλίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Σ)βρίου (16.
  ύτιηρεσΐο)- Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ πληροφορεΐται δτι ή
  Σκώτλανδ Γιάρντ συνέλαβεν
  6 χιλιάδας δνδρος καΙ γυ¬
  ναίκας πού εθεωρήθησαν πρά,
  κτΓρεςτοθ έχθροθ. Οί συλλη¬
  φθέντες θά κρατηθοθν ίγ·
  κλειστοι είς εΐδικά στρατόιΐε
  δα μέχρι πέρατος τοθ πολέ
  μου.
  Μεγάλαι πτησεις
  υπέρ την Γερμανίαν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βρ(ου (Ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσΐο).— Άγγλικά
  κσΐ Γαλλικα άεροπλάνα ένήρ
  γησαν την παρελθούσαν νύ
  κτα νέας πτήσεις άναγνω
  ρίοεως υπεράνω τοθ Γερμα-
  νικοθ έδάφους. Αί πιήσεις έ
  πεξετάθησαν είς όλας τος βι¬
  ομηχανικώς ζώνας τής Γερμα
  νΐσς [διαιτέρως δέ είς τό Βο
  ρειοδυτικόν τμήμα μέχρι τής
  ΒορεΙου Θαλάσσης. Τα άε-
  ροπλάνσ, όφοϋ Ιφεραν είς πέ
  ρας ιήν αποστολήν των, έπέ
  στρΐψαν άθικτα είς τάς βά-
  σεις των.
  Ύποβρύχια
  είς Ν. Ατλαντικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βρίου (Ιδ. ύ·
  πηρεσΐο) — Κατ' εΐδήσεις έκ
  Πόρτο Ρίκο τό αμερικανικόν
  ατμόπλοιον «Ίροχόη» συνήν,
  τησε γερμανικόν ύποβρύχιον
  καταδιώκον φορτηγόν σκά-
  φος. Κατ' άνακοινώσεις τοϋ
  ΆμερικανικοΟ Ναυαρχείύυ,
  πολλά γερμανικά ύποβρύχια
  δροθν είς τόν Νότιον Ατλαν¬
  τικόν. Ή Άμερικανική κυβέρ¬
  νησις -μελειφ την λήψ.ν μέ·
  τρών πρός παρεμπόδισιν τής
  δράσεώς των γερμανικήν ύ-
  ποβρυχίων.
  Συγκαλεϊται
  τό Κογκρέσσον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσία) — Οί ανταποκριταί
  των αγγλικών εφημερίδων τη-
  λεγραφοθν έκ Νέας Υόρκης,
  δτι ό κ. Ροθσβελτ θά συγκα¬
  λέση έκτάκτως τό Κογκρέσ¬
  σον διά την 15ην τρέχ. μηνός
  καΙ θά επιμείνη επί τής άνάγ
  κης τής καταργήσεως τοθ νό·
  μου περΐ ούδετερότητος τής
  Άμερικής. Ό κ. Ροθσββλτ
  φρονεί ότι εάν ή Άμερική δέν
  προμηθευθή δπλαείς τάς Δυτι
  κάς δυνάμεις, όπόλεμος θά πά
  ραταθή έτιί μακρόν πρός μεγί-
  στην ζημ'αν τής άνθρωπότη
  τος καΙ τοθ πολιτισμοθ. Τάς
  άντιλήψεις τοθ κ. Ροθοβελτ
  συμμερΐζετσι καΐ ή μεγίστη
  πλειονότης τοθ ΆμερικανικοΟ
  λαοθ δι* ούτό δέ καΐ πιστεΰ
  εται δτι τό Κογκρέσσονθά ψη
  Φΐοη την κατάργησιν τοθ νό
  μου τής ούδετεροιηιος.
  Η "Αμυνα
  τής ΓαλλΙας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βίίου (ίδ. ύ-
  πηρεσΐα).— Είς τό μέγαρον
  Ήλυσίων συνήλθε σήμε
  ρον τό Ανώτατον ουμβουλι
  όν τής Έθνικής Αμύνης μέ
  συμμετοχήν καί τοθ κ. Ντα
  λαντιέ. Ό Άγα Χάν, απηύ¬
  θυνε σήμερον ώς πνευματικάς
  άρχηγός των Μουσουλμάνων
  Εκκλησιν πρός 10 έκατομμύρια
  πιστούς τοθ Μωάμεθ νά τα
  χθοθν ανεπιφυλάκτως υπέρ
  των Δυτικών Δυνάμεων καΐ
  νά συνδράμουν τόν άγώνα
  των.
  ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΑΝ
  ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ
  ΡΩΜΗ 8 _)βρίου (15. ύπη
  ρεσία) — 'Εκίσημον άνακβι
  νωθέν έκ Βερβλίνβυ έπιβε
  βαιοϊ την κατάληψιν τής
  Βερατεπλάτ καί εξαίρει την
  άνδρείαν των Πβλωνών οΐ¬
  τινες την ύιτερήβπιζνν. Έν
  συνεχεία τό ανακοινωθέν
  ηρνσθέτει 2τι ό αγών συνκ·
  χίζεται είς ολβυς τούς τομεΐς
  κα. ίτι συνελήφθη αϊχμάλω-
  τος ό στρατηγόν Κοσοριόφ·
  σκυ, έκ των στενωτβρων συ·
  νεργατων τοϋ Πιλσδοΰακυ.
  Ό Χίτλερ έπεθεώρησε χβές
  τα γερμανικά στρατεύματα
  είς Γκρκβυντβν.
  Αντιθέτως, τό άνακοινω·
  θέν τοΰ Πολωνικβΰ στρατη·
  γείου άναφέρει τα εξής: «ΤΑ
  Πολωνικά στρατεύματα ένερ
  γήσαντα όρμητικήν άντεπί-
  θεσιν άνεχαίτισαν τόν εχ¬
  θρόν είς τα νβτιανατολιχά.
  Ή Γδύνια ανθίσταται μέ α¬
  φάνταστον ηρωϊσμόν καρά
  την τρομακτιχήν πίεσιν τοΰ
  άντιπάλου. Τα άερβπλάνα
  μας έπιτίθενται χ«τά τεθωρα
  κισμένων βχθρικών φχλάγ·
  γων έκιφέροντα μεγάλας κα¬
  ταστροφάς διά χαταιγιστΐΜών
  βομβαρδισμών.
  ΠΕΝ0Η
  Ιωάν. Περδικογιάννης
  "Ολως αιφνιδίως υπίχυψε προ-
  χθες είς τό μοιραίον, δ πάλαι
  άς πολιτευτής χαί έκ των σημαι
  νόνΐων παλοίΐόΐιρον ίμπόρων Ιξχ
  γωγέων τοθ τόπ ου μας Ίυάννης
  Περδικογιάννης. 'Ο, θανατίς τού
  επροκάλεσε γενικήν^θλίψ.ν, διότι
  ήτο άπό χά ζωχιχά^μέν σχοιχεΐα
  τοθ τόπου, χά πλήρη δράσεώς
  καί μαχητικότητος, αλλά χαί ά
  πό τούς μάλλον χαλοχαγάθους
  τύπους άπό των οποίων χά χείλη
  ποτέ Ζέν ίλιιψε χό μειδίαμα χής
  καλωσύνης, τής πραότητος, τή;
  φιλαλληλίας. Ό Ιωάννης Περδι
  χογι άννης κατήγετο άπό την
  ιδζνδρον επαρχίαν τοθ Μαλεδι»·
  ζίου. Νιώταχος δέ, μόλις δΐχαε
  ξαέτης, επεδόθη είς τού; υπέρ
  τής απελευθερώσεως τής Κρήιη;
  ίπιχούς αγώνας, την οποίαν χά Ι
  προ χαί μετά την άπελευθέρω
  σίν της όπηρέχηοε μέ ζήλον,
  μέ αυταπάρνησιν, μέ αληθή ψυ¬
  χικόν κραδασμόν. Όλη ή δρ£
  σις τού τόν χαΐέστησε άπό τού;
  μάλλον δημοφιλεΐς τύπί,υς καΐ
  τού; μάλλον άζιαγάπητους.
  Έγχαταλείπων την ματαΐότη
  τα το9 κόσμου αύΐοθ 6 "Ιωάννης
  Περίιχογιάννης, σιιναηοχομίζει
  δίσμας συμπαθιιών δλων των
  κοινωνικών στρωμάτων, φιλίας
  σπανίιον φίλων, εύγνωμ&αυνας πλή
  θί,υς άνθρώπων τούς όποίους ίξα
  πηρέτησε, έβίήθησι, συνέδραμε.
  Συναηοκομίζει ολοκλήρου τής χοι
  νωνίας χήν αγάπην, χήν οποίαν
  ίέν έμείωσαν, δέν έχλένισαν χά
  έμποριχά τού ατυχήματα.
  Ή χηδεία τού, γενομένη χθές
  παρηχολουθήθη άπό σύσσωμον
  τό 'Ηράχλειον χαί άπό πλείστοι»;
  χαχοίχους χής γΐνιχείρας τού έ
  παρχίας.
  Ή «Ανάρθωσις» θρηνιί χον
  χαλδν χης φίλον μέ πραγματικόν
  έλγος. Καί άπευθύνει είς χήν σύ¬
  ζυγον χαί χά χέχνα τού χά πλέον
  ϋερμά, τα πλέον είλιχρινή ουλλν
  ηητήρια.
  1 Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Εν ς
  άερσπορκός κολοσσός Φλεγόμβ·
  νοι οΰρανοΙ». Μέ τούς Κλ*ρ« Κ* τ
  ημτΐλ, Μύρνα Λδου, Σηένσερ,
  ΤρΙΐσυ '
  «ΑΠΟΛΛΩΝ».- Σήμερον ίνα,
  μουσικό έρωτικό *ριστούργημσ:
  «Ρωμαντικές βραδυες».
  κοιμωμικη
  Ότου τα Βερολίνον ήρεμοΰσε
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Προνραμμα 9ης Σ'βρίβυ
  12.25 Σί)μα —ΈΘνιχίς
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Άποοπίσματαί άπό δπε
  ρες (ίίαχοι).
  13 30 Είϊήσΐις: "£2,α Άαχρο
  σκοιείοα Αθηνών.
  13.45 Έλαφρ* μή (
  τ*)ς δρχήοτρας Σταυράκη—Σιδη
  ροπούλου).
  14 25 Μετεωρολογικόν δελτίον
  19.10 Έκχληοιαοτιχον δ γ*
  νόν* (5Γσ«οι).
  19 30 Ή ώρ? τοθ
  19 50 Πρελούδιο,
  Φινάλι: Φράνκ: μ*
  τον Κοοιώ (δίσχοι)
  20 ΌμιλΚα: «Ή
  τής 4τ,ς Αδγοόοτου»,
  Γ. Ρδυμάνη).
  20 20 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δ
  πβ τ«ίς δίδος 'Αφρ. Πατρίλλη)
  20 50 Μικρά δρχήστρα το
  ΣταθμοΟ (δπό την δ)σΐν τοθ χ
  Γ. Βτάλί)).
  21 30 Ρεαιτβλ· πιάνου.
  22 Έίδήαεις.
  22 15 Δημοτική μοιισιχή (δπ
  τοθ όμίλου Κυριακάτη).
  22 45 Χαδανίζίκτ] δρχήστρα
  Μπέζου.
  23.15 "Αποσπάσματα άπό 4π
  ρέττις (δ'σχοι).
  23 45 Μουσική χοροθ (διοκοι)
  24 Τελευταίαι είϊήσεΐς.
  0.10 Μουσική χοροθ (5ίσχοι)
  ΠχιδιοΟ.
  Άρια χά
  έχτελισφ
  Ελλάς πρί
  (5πό τοθ χ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ό
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  κολοσσός:
  ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ
  ΟΥΡΑΝ ΟΙ
  Νέ τούς
  Κλαρχ Γκέϊμπλ
  Μύρνα Λβου
  Σπένσερ Τρέϊίυ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Το άριστούργημα τού Γάλ
  λο» αχαδημαΐκου 'Ανρύ
  Μπΐρνστβϊν:
  ΕΦΟΛΟΣ
  "Ενα ίργο παθητΐΜό, ε·
  να έργο γεμάτο άπό αί-
  σθήματα αληθινα, εύγε·
  νή, άνθρώπινα.
  ΠρΜταγωνΐστοΰν:
  Σσρλ ΒανέΑ,
  ΑλΙς ΦΐΑντ,
  Μαντελ. Ρόμττινσον
  Την Πέμπτην
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
  ΦΥΛΑΙΕΣ
  Βίβιαν Ρομάν;,
  Ρενέ £«ίν Χύρ
  ο οδοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον πε
  λατεΐαν τού δτι έ·ανΙ|λθεν εκ
  τοθ ταξιδίου καΐ δίχεται 8 1)2
  Εως 12 1)2 ν. μ. καΐ 4-7 1)2
  μ. μ.
  Γίρμανίδες άθλητριαι
  ε!; Ενα άπό τα πλέον προσφιλή τιον σηόρ.
  Τ6 περιπαθέοτερον
  άνάγνωσμα
  ΑΟΠΖΤΗΣ μέ
  αμ
  βι
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΑΙΗΣΕΡΕΝΑΙΑ1ΙΥ
  27ον
  Ό Φράντς γυρίζει συντετρΐμμέ
  νος..- Είχον βρίση ραντιβοθ χάτω
  άπό μιά μεγάλη )ιύ<α, είς μικράν απόστασιν άπό την εκκλησίαν .. Είς την εκκλησίαν συνηντωντο Τσυ χνά. Ό Φράντς 2/τα:ζε οτό άρμί νιον, ή Τερέζα τραγουδοθσε .. Δυό χρόνια ϊχουν περάση άπό τί τε ποδ πρωτογνιορΕοθηκαν... Έχουν "_ τ^ν έ?ωτά των... Καί επ ειδή δ μΐχρός μΐσθός τοθ Φράντς δέν τούς έπίτρεπε νά πραγματο- ποιήσουν τό δνειρίν των, ή Τερέ ζ<χ τοθ ώρκίοθηκε νά περιμένη λί γα χοό'·ια Ιως δτοιι βελτιωθή δ μισθίς τού... Τότε θά μιλεθσΐ στή μηχέρα της... θα τολμοθαε νά μι λήση μέ σθίνος χαί είς αυτόν ά κέμη τόν χηϊεμόνα της .. θά ϊλεγε τ ώς άγαπ$ τόν Φράντς χά! π ώ; θά ήταν ΐδτυχής άν τόν ϊπαιρ νιν άνδρα της... —Ό Σϊλιίρι μοθ ιίπε ψιμμα τα! Μέ κορίίξιυσι! λέγει δ Φράντ' ίς την Τερέζα. — Κβί εγώ ήμουν τίσον βεδαί αυτήν την φορα! άπαντα ή κόρη 'Η άπογοήτιυσις χαί των δύ· ίνε μεγάλη Είνε χαί οί δύο συ τετριμμένοι. Άπό τό καχά τού χλαΐνι Κλαΐνΐ σάν τα μιχρά πά διά... — Άγαπημίνη Τερέζο! λίγε ίς την νίρτ) δ Σοθμπερτ. Δέν θε" ω νά ιίμαι έμπάδιο στόν δρίμ< σου... Άγιονίαθηχα, Ιπάλαισα Δέν έτερα άποτέλισμα. Δέν μτο ρώ νά ίχω την αξίωσιν νά χίσηι τό μίλλον σου γιί μενά... 'Η Τερίζα χλϊΐει μέ λυγμούς. Λ.υπ5ται τόν Φράντς. . Σίδετα [ήν δυστυχία τού Διν θέλει να οθ πή τόν άγώνα πίύ δΐιξάγε όν τελευταία χαιρό μέ την μητί ια χαί τόν χηδεμ'να της. Τής χούν ιθρη ε'ν» εδκατίσιατον γαμ 5ρόν .. Την πιέζουν νά τόν πάρη (ΐορίς νά τόν ξεύρη, χωρΐς νά :όν άγα δ! Ό χη5εμών της Ιφθα ιι νά την απειλήση .. —Είσχι δέχα δχ-ώ χοοώ^ Ιπε. Πότε πιριμένει νά πανδρευ Ιή ; "Οίαν γεραοΐ<; "Ο, α; τάς ελπίδας της τάς έ χήριζεν ε?ς την βελτίωσιν τής οικονομικάς θέσεως τοθ Φράντς! ΚαΙ· νά τώρα "ού χάνιται ή τιλιυ ταία ελπίς, ή ελπίς πού έσΐήριζε ίς την υποστήριξιν τοθ Σαλιίρι Ό Σοθμπερτ είς δλον αύΐό τό ιάαττμα π'. ύ τιίρασι δέν Ιμειν» άργός, μέ αταυρωμίνα τα χέρια Έργάζΐται ΰπερινθρώπω;: Κατά την διάρκειαν τι Ο 181Γ> συνέθισε
  τίσσαρις δπβρά χωμίχ, 144 τρα
  γι65ια, δυό συμφωνίες, δυό λει
  τουργίες. ουνθέσε'ς έχχλησιαστι
  κης μΐυσικής, κομμάτια γιά πιά
  νο. Μέοα ο' Ινα μόνο μήνα —τόν
  Αύγουστον τοθ 1815 — συνέθε
  σεν 29 τραγούΐια. . Τί άλλο λοι
  πδν πρέπει νά κάμη Ινα; μουσι
  χός τής ήλιχίας.του γιά νά χινή
  οη την προσοχήν καί τό ένδιαφέ
  ρον τοθ
  πού γνώριοε χατά την
  τοθ 1814, ό Γιόχαν
  πρεοδιίτιρός τού χατά δίχα Ιττ),
  ΙΑΤΡ02
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Αιδκκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου της Λυδνος.
  'Επΐ έπταβτίαν σπουδάσα; έν Λνώνα καΐ Παρισίους, δέ·
  χεται βΐς τ© νέον Ιαιτρεΐβν τ«υ, οίός "Αβέρωφ
  (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) έναντι άρτοποΐϊίου Άθανεισίου
  Σφακιανάκη: 9-12 χ. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς τοΰς απόρους δωρβάν. Ά£. τηλ. 6 63
  Ικφ, οιαβετων χρόνον, άναλα_
  Βάνει την τήρησιν λογιστικβν
  βλίων έ«ιχειρήσ««ν «άσης ούσε
  ΰ ^ΆοίΓηχΆ^ »*«««*«> Υίν««Γ ουνεργάτ,ς
  6πάλλτ]λος είς τό γραφείον τής
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ,ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  "ΓΑΛΛΙΑΪ,,
  Πλατίϊα Όμονοίας
  "θδος Σταδίου
  Τηλ. 304^5
  Τηλ 30236
  70 ΔΩΜΑΤΙΑ
  70 ΔΙΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ
  Τα κέντρα τ£<ν άπανταχοθ Κρητών Άνακαινιοθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΠαρΙχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τια, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσέρ—ζεστά κσΐ κρύα νερά.—Ύτιηρεσία άρτιωτάτη Τιμαί άνάλογοι καί λογικσΐ. ς σί»»ν. ΙΑΤΡΟΣ Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος ΕΙΔΙΕΟ£ XΕIΡ^ΥΡΓΟX ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ Διπλίψατβδχος ΑδδίΊΒΠ τής χβιρβυργικής Κλινιχής τής Ίατρίκής ϊχολής Πανεπιστημίου γ Π«ρι ι Παβησεις τβΰ οΰροποιητιχου συστήματος ήτοι νεορ&ν κνιατίΜς, προστίτβυ, γϊννητικών οργάν«ν κ.λ π. Δίχΐται 9 12 π. μ 3 7 μ μ. έν ·$ ί«ΤΓ6Ϊ« τού έδος Μϊρογιώργη. ηχροδος Πλατείας Άρχαδίου (Χίϊτάν Όγλοϋ). Τπλέφ 8-22 γνωστόν Ξενοδοχείον: Ι Τό γνι ^ΑΠΟΛΛΩΝ, Ι τής απολύτου προτιμήσεως δλων των Ι Ηρακλειωτών. Ι τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Ι Άνακαινισθέν καί πάλιν έξβσφβλίζει ολα τα Ι κλεσνβΜτήματα τής «ν<αε«ς χαί εαχαρΐιταυ 6μ- μ·νής. «ίρμ«νσΐ5-λβ»τρβ μ. λ. κ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΪΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ 'Λρκβτβ θά βρήτε 6λα τα νέα μοντέλα σκελβτΛν. Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργσσίαν κρυστάλλων ΠρΙν προμηθευθήτε ίπισκεφ6τ]τ> μας
  Τιμαί
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  Ι ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε ποοχθίς
  Ό νέο<.! Πόσος αγών νρει- άσθη><ε γιά νά επιβληθή καί νά εδραιώθη την θέσιν τού ό «νέος», πόσκς άντιδράσεις συ νήντησε, πόσους έχθρούς, καί πρώτους άπό δλους τούς «πά λαιούς» πού έξβτόπισε. Πολλοί άιΐό τούς σύλικούς, είς τάς αρχάς τής έμφανΐσε ώς τού, τόν κσταπολέμησαν. Ώς κοί τό δ/ομά τού θέλη- ααν νά μεΐαχειρισθοθν είς την τσσρίνα ώς δπλον έναντι όν τού. Ό Ρασποθτΐ', βυθι οτμένος σιήν άναπόλησίν τού έκει τα μάτια κλειστά. —Κοιμδααι; τόν έρωτβ ή <όρη τού. —Όχι Ματριόνο! άπαντ^ άτλώς ό Ρασποθτιν, χωρίς υνθρ πλήοως ή διά τής ό
  δοθ ταύτης συγκοινωνία.
  —Τα εΐδη άβοιχισκών μέ την
  δοθείσαν τελευταίως ρύθμισιν είς
  τό ζήτηυα ύιό τή* αγορανομικής
  Οτηοεσΐας.
  — ΔένσπανΙζουν, ουδόλως διδόμι
  να μόνον μβμετρημεΛως ύτό των
  διαθετόντων αύΐά παντοπωλβν
  —Ό παραθεοισμός, ό διαρκώς
  εννοοθμεν. καί τα συνήθη .Σαβ
  βιχτοκύοιακα» των ύτταιθριοφΐλων
  έξακολουθοΰν νά μή οημειώνιυν
  μείωσιν.
  —ΟΙ συμπολίται, παρά τι Βιε-
  θνή γβνονότα. δέν χΑνουν τάς
  άπολαύσιις τοθ οπαΐθρου αί όποΐ
  αι είναι καί την εποχήν αυτήν
  εθπρόσδεκτοι.
  -"Από τής 15ης Σ)βρίου άρχ[
  ζει καθ' & ανεκοηώ3η κανονικώς
  ή λειτουργία των έκπαιδευτη-
  ρ(ων.
  —Έν τω ιαεταξύ κοθηγηταϊ καί
  διδασκάλου έπανέρχονται είς τάς
  θέσεις των.
  —Ή αύριανή διάλεξις τοθ κ.
  "Ι. Μουρέλλου περί παθητικής ά
  εραμύ ής θά άβασχολήση άσφα
  λώς τό ενδιαφέρον τού κοινοθ.
  — Λ6γτρ τής έΐΐκαιρότητός της
  καί τής άνάγκης 8*ως δλοι οί
  πολίται συνχοον·3ίο3ΐν άκαραι
  τήτως μέ τα διδομένα τής άερα
  μύνης εί; δα τα εΐδικά «βδία.
  —Μέ την δηαοσΐευσιν τοθ νέου
  νίμου περΐ θήρας την οποίαν ά·
  νηγγεΐλαμεν Ιχθές.
  —Διακανονίζονται ωρισμένα ζή
  τήματα τοθ κυνηγΓου διά τα όποϊα
  ένδιεφέρθησαν οί κυνηγοΐ εΐτι
  νες καί εζήτησαν σχετικάς βλη
  ροφορΐας.
  —Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη συνεχΐζεται ή προβολή
  των «Φλεγομέ· ών Οΰρανών» ενός
  φίλμ άπό τα μάλλον ενδιαφέρον
  τα καί συγκλονιστικά.
  —Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ δλ
  λου οί «Ρωμαντικές καρδιές» μέ
  τόν ΤΙνο Ρόσσι σημειώνουν έπιτυ
  χΐαν.
  & Ρέπορτερ
  ·£5»ικόν Λοχεϊον.
  ΟΙ ΚΕΡΔίΣΜΕΝΟΙ ΑΡίθΜΟΙ
  Οί χληρωθένΐΐς άριθμοΐ τοθ
  ΈθνιχοΟ Λαχείοϋ χατά την 6
  βρίου 5ην ήμίυαν τής χληρώ-
  σιως, ι ί'ην»ς διετέθησαν υπό τοθ
  ίνταθθα πρακτορΐίου είναι οί ε¬
  ξής:
  46214 χερδίζων δρχ. 2000,
  46220 κερδΐζιον δρχ 2000, 99695
  χερδ ζω' δρ. 2000, καί οί έιΐόμι
  νοι άριθμοι χληεωθίντες είς τό
  τιον: 2902. 2962, 2997, 8837,
  19467, 19489, 19493, 24420,
  27756, 32103, 32200 40212,
  46221, 46239, 46283, 46292,
  46518, 51276, 51288, 51296,
  67307, 85852, 96925, 96936,
  96943, 96966, 99601, 99631,
  99677.
  Οί κληρωθίντες άριθμοΐ χατά
  την 7ην Σ)ί$ρίου ήμέρα 6ί) είναι
  οί εξής: 19452 δρ 2000, 27753
  δραχ. 2000, 91107 δρ. 2000. Οί
  χληρωθένιες είς τό άρτίον,: 2917,
  8&32, 19409, 20552. 27782,
  32141, 46225, 46263, 51201,
  51215, 53035, 60167, 71059,
  77729, 77733, 77766, 77783,
  85869, 85897, 99660
  (Έκ τοθ Πρακτορείον)
  Καταστήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν ΤυμπακίΜ. Παράρτημα έν
  Κοκκίνω αύργω Ξβνοώοχϊϊον υ
  ΐτνου καί φαγπτοΰ. Πρακτορείον
  35ης Κ Διεύθυνσιν; Αΰτβκινή
  των. Ώραι αναχωρήσεως αύτβκι
  νήτΝν έκ Κοκκίνου. Πύργου ν«1
  δι' Ηρακλειον 2 μ. μ. έ π. μ.
  Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα
  έκ Σμύρνης είδικά διά σταφί-
  δες παρά τφ κ. Δημ. Γιαλι·
  τάκη έναντι ΔημαρχεΙου.
  Οί
  Ή
  »
  »
  »
  Ή
  δις
  Νία
  Άλεξάν
  Βΐρθλΐ!
  τού
  &Λ', τοθ Λυκείου «δ Κοραής» ένιτηρη
  τής—βοηβός τής μελέτης.
  υ-------------------------------- ___
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή χίντρις είς την σταφιδαγοράν μας έπανή?χιαΐ
  βμω; επί τοθ παρόντος τιμάς κυμαινομένκς ώς
  2ΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ.
  α
  » 6'
  » γ' »
  » Ι' »
  » ε' »
  Καο»ιιπουζέ( »
  ΤΑΧΤΑΣ *'6' »
  » . Ρ'γ' »
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  13 —
  12.—
  11.—
  9 —
  7 —
  5 —
  4 50
  4 -
  13 50
  12.50
  Π50
  10 —
  8 _
  0.—
  » 4 —
  » 2 50-3 50
  » 3 50-4 50
  » 2.-3-
  ΠιπόνΐΛ » 4 — 6 —
  Ή σημείωθιΤσχ χατ·* την διαρρεύσισχν έβίομάδ* ίξαγωγη
  ντ,αις Ιχει ώς εξής: Σουλτανίναι χιλιόγραμμα 1 400 000 τ
  δις 14 000, ελαια 38 000, σταφυλαΐ 330.000
  Σ'τος
  Κριθή »
  Β ώμη »
  ΟΙνοι μίαχατον »
  "Ελαια »
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛτυχοΙ «' »
  » 6' »
  » γ' »
  Πράσινοι α' »
  » Ρ' »
  » γ' »
  Μίτιιξχ »
  8 50
  4 50
  5 -
  20 —
  26-
  22 —
  21.—
  20 -
  18 -
  17 —
  16 —
  400 —
  100 —
  120
  28 —
  425
  130
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι* έκεΐνοιις «ού ©έλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Ά πά την φΐλην
  κοί σύμμαχον Τουρκίαν
  ή
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Λονδίνον
  Νία 'ϊόρχη
  Παρίσιοι
  Ζιιρίνη
  "Αμοτερδαμ
  Σΐοκχίλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλιξάνΐρεια
  Πώλησις
  550 —
  130 20
  3 10
  30 55
  72 50
  32 45
  4 63
  504 —
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Τό μεγάλο Εργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Κοηβγχάγη
  Πχ ίσ οί
  Μ )«>ον
  Πραγα
  Ζιρίγη
  Β υξίλλαι
  Β υΒοηίσ'η
  Βελιγράδιον
  Κ»>ν) πόλις
  Βχ;οο6 α
  Έλαινχφόρς
  Κόβνο
  24 35
  3.12
  6 13
  3 98
  30 30
  4 59
  23 45
  2 93
  101.—
  21 12
  2 60
  22.—
  24 45
  3 16
  6 19
  4 0<ί 30 55 Ί 63 23 95 2 96 102 — 2132 2 65 22 50 Οί Άθλιοι. Χαριτιιμένη Χθ»μ«νίς φοιτήτρια διανύΐυσα τό χαλοχαΐρι της είς αγροτικάς εργασίας χάρις είς την ραγδαίαν έξέλ ξιν τής Όθωμανίδος γυναικός. ΚΟΡΙΤΣΙ Η ΑΓΟΡΓ; 634 «ν Την εκραξε λοιτΐόν ή Τιτίκα νομΐζουσα αυτήν εργάτην τινά νέον, καΐ τβ έδοίσβ πέντβ φράγκα καΐ την επιστολήν. «Σέ πσρακαλω, τβ είπεν, αύτό τό γράμμα πήγαινέ το δπου έπιγράφεται». Ή ΈπονΙ νη εβολε την επιστολήν είς τόν κόλπον της, καΐ την επαύριον 5 ΊουνΙου έπορεύθη είς την κατοι¬ κίαν τοθ Κουρφειράκου ίνα ζητήση τόν Μάριον, άλλ' δχι καί νά τώ δώση την επιστολήν. Καταλαμ βάνει κάθε έρώσα ψυχή κοΐ ζηλϊύοισα. ήθελε μό νόν «ν ά ίδ£». — —· " Περιέμενε λοιτΐόν νά έλθη ό Μάριος, ή τουλάχι¬ στον δ Κουρφειράκες, τιάντοτε διά ά Ιδή. Όταν ό ΚουρφεΐΓάκος τβ εΤ-πε.—Πδμε είς τα όδοφράγμσ τα—τότε ήλθεν είς τόν νοθν τής Έιχον( ής ή Ι δέα νά ρίψη εαυτήν είς εκείνον τόν θάνατον, ώς θά ερρίπτετο είς πάντα άλλον, νά ώθήση δέ καί τόν Μάριον είς ούτον. _ Κσί ή<ολούθησε λοιπόν τόν ΚουρφΗΐράκον, εΐδε πό0 ήγειρετο τό όδόφρσγμα καΐ βεβαία οδσα δτι δ Μάριος, έτιειδή ή πρός ούτον έπιστολή τής Τιτίκας διεκρατεΐτο, ουδεμίαν εΐχε λόβει αγγελίαν, κσί έμελλε κατ' εκείνην την εσπέραν ά Ιλθη ιίς τόν νήτιον, κατά τό σύνηθες, ή Έπονίνη έπορεύθη Είς την δδόν Πλουμέτου, πρριέμεινε τόν Μάριον έκεϊ καί τόν ττροσεκάλεσεν έν ονόματι των φΐλων τού είς τό όδόφραγμα. Ή ΈττονΙνη συνεπέρανε τή απόγνωσιν ρίου, δταν ούτος θά Ιχανε τα ϊχνη τής καί δέν ήτιατήβη ίίς την προσδοκίσν της. ψβ δέ Ιπειτα κοΐ ούτή είς την δδόν 5ος. Είδομεν έκεΐ τί έπροξεν. Ά'έθανεν έν τβ τρα γικβ έκεΐνη άγσλλιάσει των ζηλοιύπων καρδιών, αΐτινες συμπαρσσύρουσι τόν ύπ' αυτών άγαπώ μενον ϊίς τόν Τδιον ούτΛν θάνατον, λέγοισσι «-0 τω δέν θά τόν έχη άλλη κσμμ·ο!» Ό Μάριος κατησπάσθη την επιστολήν τής Τι τίκας. Λοιπόν τόν ήγάττα πάντοτί! Τώ ήλθε πρός στιγ μην ή Ιδέσ, δα τώρα δέν έπρετΐε ν' αποθάνη. "-· ιΐειτα δμως εΤπεν —Ή Τιτίκα αναχωρεί. Ό πατήρ της την φέρει ίίς την Αγγλίαν καί ό πάππος μου Βέν στέργει είς τοθ^ο τό συνοικεσιο··. "Η άθλΐα'μου τΰχη μένει ή ούτή Τ! ιήν θέ>ω την ζωήν κα!
  (συνεχΐζεται)
  τοθ Μα
  Τιτ'κας,
  Έπέστρε
  ΚαννοβΙ
  Β'
  Τό μυστικόν τής έφ .
  τού ϊεν τό άποχαλύπτει δ Άρ
  γεντινίς γυναικολόγος, άντί τού-
  τευ δμιος έλθίτει μίαν παράδεξον
  θεωρίαν τού, επί τή βάσει τής δ-
  ποίας <ατώΓθιι)σ« νά έπι)ύση χό προ» ώνιον αύχό πρόδλημα. Κατά τόν ?ό«τορα Τζι3ν Τζιόμ πε,'χάθε γυν&Ι<α περν$, κατά την διάρκειαν τής ζωής της,διαφόρους «άρσβνικάς» χαί «θηλυ*ά;» .. φά σεις. Έχείνο τό ίποΐον παραίέ χεται καί ή σύγχρανΐς βίβλον, [α δτι. δτ/λαϊή -οί ά-,θΐωτιοι ίχουν είς τόν οργανισμόν των δρμόνας αμφοτέρων <λ* φυλων, άρσενιχάς χαί θηλυχάί, ο.ίκό τα παραδεχε ται χαί δ γυναιχολόγος μας, πλήν ίεν τταραίέχεται δτι ή πό σότης των δί,μονων αυτών είνε σταθερά, δπως διατείνεται ή βι ολογία Κατά τόν Άργεντινόν ί ατρόν, πάτε αδξάνουν, πίτε έλαι τ&υνται αί δρμόναι αύ-αί χοί ί τ/ί παρουσιϊζοντρΊ αί. . φάσεις αυταί, β Ι «ϋρσενικοί» χαί «θήλυ χαί», περί των ίποίων δμίλοθ μέν ανωτέρω. Αί φάσεις αυταί παρουσιάζον ται χαί είς τόν άνδρα καί είς την γυναϊια, πλήν τόν δόχτορα Τζΐάν Τζιόμπε χοί τώ έρώττ,μά μας ϊέν ένδιοφέρουν ΐιαρά αί σχετικαί φάσεις τής γυναικός. Τό Τζερμιάδω και αι πρόοδοίτου Διότι δ δόκτωρ Τζιάν Τζιόμ ττε διατείνεται ίτι τό φθλον των παιδίών Σέν έξαρτάΐαΐ άπό τόν ηατέρα, δπιος είνε ή έπικρατοθ σα σήμερον γνώμη, άλλά άπό την μητέρα χαί δτι συνεπώς τό φύλον τοθ μέλλοντας νά γεννη παιδιοθ έξαρτάται άπό την φάσιν, είς την όποιαν ευρίσκετο ή μητίρα χατά την εποχήν τής συλλήψεως τοθ πιιιδηυ. Εάν εδ ρίσκετο ή γυν«ϊ<α είς την «ά?σε νίκην» της φάσιν, τό παιΜ θά είνε άγόρι, εάν ευρίσκετο είς τίφ .«βηλυκήν» της φάσιν, τό τΰκ δι θά είνε κο&ίτσι. Αυτή είνε ή θΐωρητιχή βάσις τοθ δόχτορος Άλφρέντο Τζάν Τζι όμττε: Ότι ή μητέρα προσδιορί- ζει τό φθλον τού παιδιοθ, έξαρ τωμένη ή ιδία άπό την «φάσιν» ε'ς την όποιαν ευρίσκετο, δταν συ>έλιβε τό παιδί
  Δέν μ5ς άποχαλύπτιι δμως δ
  Άργεντινός ίατρός τό βιολογιχόν
  μυστικόν τής ίξαχριβώσεως τοθ
  ςρόλου το!} μέλλοντος νά γεννηθζ
  παιδιοθ άπό την ώ; άνο) ίνεσιν
  χαί άπό τό Ι α σηειράχι. Πάν¬
  τως, διοδίβαιώνουν την εϊδησιν
  άναγράφοντα τάπεριοδι»ά δΐιτά...
  προγ>ωστιχά τοθ δίχτορος Τζιάν
  Τζιόμπε χατεϊεΓχθησαν μέχρι τώ
  ρα άλίθηια.
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ'
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά τήνν·θνριότητ«, δια την τάξιν
  τού, δι« την αχραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού.
  Τα φαγητά τού παρασκευάζβνται μέ άγνά
  σπάνια ύλικά.
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΤΖΕΡΜΙ4ΔΩΝ Σ)6?ιος (4«τα
  ποχριχοθ μας) —Πάντοτε γραφι-
  χο χαΐ ώοαΐο το όροπίδιο τοθ
  η Ιχει καί τώρχ, αυτή
  την έποχή, τα θέλγητρά τού.
  Σΐόν κάμπον γυρίζ'υν άκίμα οί
  μθλοι— τερίσ'ΐις μαογαρίτες —
  χι' άντλοθν απ' χ» Ιγ*ατα το νΐ
  ρό μέ το οποίον ποτίζονται οί κή
  ποι καί τα περιβίλια Τα μήλα
  καί τ' άχλάοΊα ώριμάζουν
  χαί τα σταφύλια χ»1 τα
  φροθτα ένω ά?χ ζει ή γ
  των πατατων. Κ»1 πά/ω σΐΐς διυ
  νοχορφές τής Δ'κιης άτλώνονται
  τα πρωτα σύ'νιφχ προίγγελος
  τοθ φινοπώρου Χ-χίρεται ή ψυχή
  τοθ άνθρώπ,αυ σχο άν ίκρυσμα τής
  εϊ^όννς αυτής.
  Άλλά ?έν είνε πό χοπεΐο μόνο
  ποϋ π οχιχλεΐ την «ύχ-χρΐστησι
  χαί την άγαλλίασι τής ψυχής
  Είνε καί ή π^όοδίς πού συντε
  λεϊται—χαί είνε ίκϊηλΐς—σ' δλις
  τίς χοινότητες, σ' δλα τα χωρία
  τής επαρχίας. ΠανΐοΟ κατασκευά
  ζονται Ιργα κοινή; ώρελείας,παν
  τοθ ύπίρχε' δ ρυθμος τής προό
  δου καί τοθ πολιτισμοθ.
  Ί ιίς τ6 Τζβρμιάδων
  βλέπΐι χανείς νά συντελήται μιά
  ίργασία πλήρους ανχκαινομοθ χά
  ρΐς είς την ίδιωτιχή πεωτοβουλία
  καί την χοινοτική δρασι. Νία οί
  χήματα χτίζοντνι. Καταστήματα
  ώ?αΙϊ δημιουργοθνται χαί γενικά
  ή χω^όπολΐς άναδημιουργειτ-χι
  έκ βίθρων Τώρα, χάρις είς ε¬
  νεργείας τής χοινοτιχής άρχήί,
  πϋό<ΐιται νά λυθ>5 χαί τό μεγάλο
  πρόβλη ια τής 65ρεύ3τω;. θά δια
  νοιχθ-ζ μεγάλο φΑ*ρ χαί θά
  μεταφερθή δι' άηλήσεως τό νερό
  τού διά την ϋΐρευΐΐν τής χωιι-.πί
  λεως, χατασκευϊζιμένου συγχρό
  νως χαί έσωτιριχοθ διχτύ?υ. Ή
  ίδρευσις τοθ Τ^ε^μιάΐω θά συν-
  τελιση ασφαλώς εϊς τή^ ραγδαίαν
  εξέλιξιν τού. Άλλωστε χαί τό
  πρόβλημα τής δι' α5:ο<ινήΐ5ΐι συγ χοινωνίας μέ την Νεάπολιν καί τόν "Αγιον Νικόλαον έλύθΓ] π)έ όν. Έξ άλλου δτι ταχέως θά καταστή δυνατή άπ' εύθείας συγ κοινωνία χαί μέ τό Ηράκλειον δι9 άποπερατώσΐιος τής ήμιτελοθς δδοθ Άμπελου—Γωνιων Καί τό· τε τό Τζερμιάδια δπως καί δλο τό οροπέδιον τοθ Λισηθ'ου θά έχη πράγματι ραγδαίαν εξέλιξιν. —Τό μέγαρον τοϋ Έμιορι- κου Έπιμελητηρίβυ. Εκλήθη προχθες εις συνεδρίασιν ή δΊβικητικήίκιτροπητοΰ'Εμπορικοΰ καί Βιομπχανικοΰ '£πιμελητηρί ου διά τό ζήτημα της άνΐγέρσεως τού Έηιμελητη?ιαΗθν μβγάρου —Διανυκτερεύβντα φοψμα- κεΐ«. Σημερον 9ην Σβιττεμβρίοι» θά διανυκτερεύβουν τα φβιρμβτχεΐα: θεοδ Γβωργιάδη κ«1 Κωνστ. Κα νακάκη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΣ Έχτίθεται είς φανεράν μΐΐοδο- τιχήν Δημοπρασίαν ή έπισχευή χοινοτιχοθ οίκήματος μετά άποθή κης 1*Ηχ στεγάζεται ή5η δ ένταθ θα σταθμδς Χωροφυλαχί;ς 'Η^δη μοπραοίας διεξαχθήαεΐαι έν τώ Νϋμαρχΐανφ Καταστήματι ένώ- πιον'Επιτροπήςτήν29ήν Σ)6ρίου έ. Ι ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —11 π. μ. Οί δροι συγγραφής χαί υπο- χρεώσΐων εισίν χατατεθέμενοι είς τό γραφείον τοθ κ. ΜηχανικοΟ Κοινοτήΐων χαί Γραφείον Κοινο ττ,τος ημών, ίνθα οί βουλόμινο· δυναντνι νά λαμβάνωσι γνώσιν χαθ' ί*άατψ. Έν Πίμπηα τή 31 Αδγούστοι» 1939 Ό Πρόειρος τής Κοινότητος Έμμ Τσακίρης Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη μψ έξ Άθηνδν καί ηλουτ'σοσα τό έργαστή ριόν της διά μηχανημάτων νι ωιάιου τύτ,ου, εκτελεί ά «ά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχηυικσς ίζίΐονιοεις *1ς τό ίρν:χστήριόν της «αρά την ί Κορνάρου, ΕΓΚΛΙΡΙΑ ΠωλεΤται χαινουργής χαλτσο μηχανή είς αρίστην κατάστβσιν μάρκας Έλβετικής Ντουπιέ είς τό ήμισυ τής άξίας τη; %%1 μί ίκμάθησιν βωρεάν. Πληροφορίαι καθ3 εκάστην π«ρά τώ κ. Ανδρ Χ5φεΐϊώλη ίν«ντι Π3 ΨαράδικΜν ίδδός 1866). ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο· δέλλοι^ΐθδΐ, φορτηγίν δημοσίας χρήσεως χαί με 5δε!«ν χυκλθφ ρίας ίσχύουσαν, πωλεϊται. Πλη ροφορίαι παρά τ^ Έταιρία 11ο λχίδ καί Φραγκοόλης. φ ΑΠΩΛΗΣΘΚ ό-μαθός κλειδ Ον τιαρακαλΐΐται ό εύρώ^ 8«ως χά ποοοκομίση είς τόν κ. Σταθρον Λογι·ϊδην όδοντΐατρον καί θά ά· μΕφθη —'Αδικαιολόγητοι ύπερτιμή· σεις. Το ύφυπουργϊΐον 'Αγορανβμί· άς έλαβε γνώσιν καταγγελιών ότι εμποροι τινές ύπϊρετίμησαν έμπορεόματά των έκ σιδηρου,κασ σιτέρου. ξυλβίκς, λευκοβιδήρου καί λοιπά συνάψη ειδή ώς «αί βαμβαχερά καί μάλλινα παρ«· σχευαζόμενα έν Ελλάδι καί γε νικώς δλα τα είς χείρας των εό ρισπόμενα έμπορίύματα προβάλ Χοντες δικφορους δικαιολογίκς καί προσχίιματα λόγω τή; έμπολε μου καταστάσεως. Το ύφυπουρ γεΐον ανακοινοί σχετικώς δ τι αίς τάς παοούσας περιστάσϊΐς δέν 9ά επιτραπή είς ουδένα νά πλου τίση είς βκρος τοΰ λαοΰ. Πε¬ ραιτέρω τό ίδιον υφυπουρνίϊον διέταξβ δι&φορα μέτρα διά των οποίων «Ι εϊβαγωγκτ καί προμή· θειαι θά ύπαχθοϋν Είς την δι καιοδοαίαν της άνωτάτης έπιτρο πής άνεφοδιααμοΰ ήτις Ιδρύθη τελτυταίΜς έν Άθπν«ι$ καί Ητις θά κανονίζη γβιικ&ς την κίνη σιν τού έμπορίου κ«1 τής κατικ ναλώσβως εί{ το εσωτερικόν —Ή κίνησις των γεωργικών προΐβντων. Τα εξαχθέντα γϊωργικά προϊ ίντα κατ' Αύνουβτον - έκ τοΰ λιμένος Ηρακλείου άνήλδον είς 13.977 χιλιόγρβμμα κίτρων έν ά μη. 875 599 σταφίδος σουλτανίναι 9 915 ξανθής καΐ 176 943 έλαιολά δών τα δέ ϊΐσαχθέντα "είς 1 009, 030 χιλιόνρ. σίτου, 63 701 ορύζης καί 85 441 ζαχάρβως —Οί δημοδιδάσκαλοι. Δι' έγκυχλίου τοΰ ύπουργβίου της Παιίείας καθορίζβται ότι δυνάμει σχετικης έγκριτικής άπο φάσεως τοϋ ΰπουργβίου των ΟΙ κονομικ&ν ο! Νομάρχαι πρέπει νά πυεβοΰν επί τί) βάσει των προτάσίων των έπ&πτικνν συμ βουλίων πίίΐ προανωγής των λει τουργών της ατοιχειώδους έκ πΜΐδεύσεως τοΰ μηνός Ίουνίου έ £ μίχοι κ%1 .τής 5 κ«τπγορί«ς είς την έκδοσιν καί αποστολήν Είς τό Έθν. Τυπογραφείον των άρ μοδίων πράξεων εκτελέσεως των προτάσεων. —Ή προατασία τοΰ σίτου. Ύηό της κεντρικής έιτιτροππς σποροΐταοαγωγής απεφασίσθη & πως καΐ κατά την προσέχη σι τβπαραγωγΐΗήν ηερίοδον 19 9- 40 λεκουβγησουν καί πάλιν τα κέντρα σπίροηαραγωγής Μεσσα ράς. —Οί έηιτυχόντες άνθοπία- τροι. Κατατίσσονται Είς τέ ν στοα τόν τή; ξηρά; μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυιτιάτρου ίί ίπιτυχόντσς κ« τα τβν ένεργηθεντ« διαγωνισμόν κ. κ. Έμμ Μοδινό;, Ιωαν. Μπαλ τζάκης, καί Χρ. Παΐζης. Ή Μόδα θριαμβευει μόνον είς το: παπού- τσια Νερατζούλη. ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΑΑΑΣ,, ΑΦΗΝΩΝ Δ«ϋ0ύν«τ«ι ύι.4 τβδ σ«μη·λ{τβ« μ«, χ. Γ$»ργ. Δα- Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε, Ίατρός τού Καρδιολογικοδ 5ΰΐ·νιοβ της Α'. Πκβολογικής Κλινικής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δέχετσι έν τώ (ατρείω τού, παραπλεύρως όφθαλμο λογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη, συνοικία Περβό λα, καθ1 εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ. Αριθ. τηλ. β-25
  < αί "Ηράκλειον — Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ Πρωίοί Σοφβάτου 9 Σεπτεμβρίοο 1939 120 Ώρα ΕΙ! ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΝ ΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΛΙΜΛΧΑΙ Ο κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ συνεκάλεσεέκτάκτωςτό Κογκρέσον. Σ Υ Η Ε Χ ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΤΙ Γ1ΑΑΟΓΕΡΜΑΝΙΧΙ ΣΥΗΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σ)βρίου (τού άντα- ποχριτοΰ μας).— Κατά τα έκ ΠαρισΕ· ών κιί Αονδίνου τηλεγρχφήματα είς τό δυτικόν μέτωπον θά δοθούν έντός των ημερών άποφααιατιχαί μαχαι. Είς τάς μάχας ταύτας «ρόκειταε νά λάβουν μέρος σώματα Γάλλων κχί " Αγ γλων έκ των άρτι χινητοποιηθέντων καθ* όλην την έκτασιν τού δυϊΐκοΰ μετώπου καθ* ην καί θά εκδηλωθή ή συντονισμέ νη πλέον έπιθετική ενεργεια των δύο συμμάχων στρατιών* ΑΙ ΓΓΡΜΑΝΙΚ.ίΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΖΙΙΚΦΡΗΝΤ Α ΘΙΙΝ %Ι 8 Σ)βρίου (τού Ανταπα- κριτοθ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται έκ τού έξωτεριχού μεγάλη στρατιωτική κίνησις παρα^ηρεϊται είς την νοτιοδυ- τικήν Γερμανίαν δπου κινητοποιούν- ται αί Γερμανικαί έφεδρείαι των περι· οχών τούτων. Ισχυραί δυνάμεις μετα- φέρονται έσηευσμένως είς τα όχυρά τής γραμμής Ζίγκφρηντ. Κατά τό λήξαν είκοσιτετράωρον είς την γραμμήν ταύ¬ την μετεφέρθησαν νέαι μεραρχίαι έκ των προσφάτως ατρατολογηθεισών. ΤΠ6ΕΣΙΝ0Ν ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕΝΟΜ0ΘΕΤΙΚΑ ΑβΗΙΜΑΙ β Σ)βρ(ου (τού ανταπο- κριτοΰ μας).— Χ ό σημερινόν υπουργι¬ κόν συμβούλιον τό συνελθόν ώς συνή· θως υπό την προε*£ρ(αν τού κ. Μετα· ξά, άπησχολήθη μέ ι ήν εξέτασιν διαφό¬ ρων νομοθετημάτων. ΣΥΝΙΣΤΑΤΛΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΪΠϋΥΡΙΕΙΟΗ ΕΒΗίΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ12 ΑΘΗΝΑΙ 8 Σ)βρίου (τού άνταπο κριτοΰ μας).—Δι* «ναγκαστικοΰ νόμου δημοσιευομένου είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως συνιστάται *αΙ ύφυπουργεΐ όν Έθνικής Οίκονομίας. Η ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣΤΗΣΠΑΡΑίΟίΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σ)βρ(ου (τού «ντα ποκριτοΰ μας).— Ό Πρωθυηουργός ν Ί. Μεταξάς δι' έγκυκλίΌυ τού πρός τούς χ. κ. 'Υπουργούς καί Νομάρχας συνιστά νά ένταθοΰν τα μέτρα πρός αύ ξησιν τήςγεωργιχής *αραγωγής. ΠΑΡΙΣΙΟΙ δ Σεπτεμβίίου (Ιδιαιτέρχ ύ· κηρεσί») — Κατ' εί Ρήσεις έξ Ούχοιγκτδνβς έ πρόεδρος Ρβϋσβελτ υπέγραψε διά τα γμα έκτάκτου συνκλήσεως τβΰ Κογκρέαοιι δι» την 1δι-ν Σεπτεμβρίβυ, Ίνα συζητηθή ή άναθεώοησις τοΰ νόμου περί ούδετερβτη· τος. Ό ΓενΐΜβς Γρχμματιύς τβΰ κ Ρβΰ σβελτ ανεκοίνωσε σχε'ΐκδς ότι δέν κκτηα- τίοθη άκόμη τό όοιστικόν νομοσχέδιον τό οποίον θχ υποβληθή είς τό Κογκρέαον «ρ·§ ψήφισιν Πάντως οαως ό τορπιλλισμό- τοΰ «Άθίνικ» θ' αποτελέση έν έ* των σιτουδαι- οτέρων έπιχειρημάτων τοΰ κ. Ροΰσβελτ, διότι τό γεγονός αύτό τόν ώ9ησε νά ζητή¬ ση την ταχείαν αναθεώρησιν τού νόμου τής ού5ετερότητος. "Αλλ« τηλεγραφήματα άναφέρουν ότι όλόκληρος ή κοινή γνώμη εχει έξαναστή κατά τοΰ νόμβυ τής βύδετερότητβς τού όιτοίου ζητεί την άμεσον κχτάργησιν κ«ί δ« ό τύπος ένέτεινε την εκστρατείαν τού. Κατόπιν τοΰ γεγονότβς αύτοϋ θεωρεϊ- ται πλέον βέβχιον ότι το Κογκρέσον δέν θ' αρνηθή την αναθεώρησιν τοΰ νόμου διότι δέν θά τολμήση ν' αντιταχθή είς τό δημόσιον αίσθημα. Ή Μ. Βρεττανία δεσπόζει της θαλάσσης και τοΰ αέρος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ δ Σ)?ρ(ου(1δ ύ-τηρεβίκ). — Το υπουργείον των Πληροφοριών έδωκε σή¬ μερον εί; την δημοσιότητα τό κάτωθι ανακοινωθέν σχε τικώς μέ την δράσιν τής ά- εροπορίκς κχί τοΰ ναυτικοΰ τής Αγγλίας: «Τό Βρεττανι¬ κόν ναυαρχεΐον ανακοινοί ©π ή κυριαρχίχ κχτά θάλαα* σαν εΤνε άκόλυ'ο-. Ό Άγ· γλικός στόλος δ*ά συμφυ- να μέ τάς έδηγίχς κ*1 τας διαταγάς τάς οποίας ίχει λά- βει κχΐ έπιτυγχάνει πλήρως τοδ βχοποδ τού. Τα γερμανικά σκάφη ύφί βτανται άκοτεΧεσματικήν κ« ταδίωξιν. Χθές την νύκτα έ- βλήθη επιτυχώς υπό 'Αγγλι- κου πολεμικοΰ καί κατεβυ¬ θίσθη γερμανικόν ύποβρύχι όν Έν συνεπεία τό ανακοι¬ νωθέν προα9*τει': Τα γερμχ- νικά έμποριχ* σκά?η> κατα
  διωκόμενα ύτό τοΰ Άγγλι-
  κου σίόλου, είτε «Ιχμχλ»τί
  ζονται ύη' αυτού είτε άναγ·
  κάζοναι νά κα-αφεύγουν
  είςλιμένχς «ύδϊτίρωνχυρϊν.
  Ήδη 54 Γερμανικά άτμό·
  πλοΐα κ*τέφυγ«ν είς τόν
  λιμένα ΒΙγκο τή; Ισπανί¬
  α-. Έντός όλίγου, δέν θά ευ¬
  ρίσκεται έν πλώ ού τε έν
  Γερμανικόν ατμόπλοιον. "Η
  αγγλικη άεροπορί» έπίσης,
  τονίζει τό ανακοινωθέν, συ·
  νεχίζει επιτυχώς την δρά
  σιν τη", ένεργοΰβα έπιδρο-
  μάς καί βομβχρδιαμβύς κ«
  τα στρχτηγικων σημείων
  της Γερμανίας. Έπίσης ή «·
  εροκορία μας έεργϊϊ διά
  την διαφώτισιν τοΰ Γερμα-
  νικβϋ λιχοΰ επί τώνπρχγμχ
  τικων ύπευθύνων τοΰ πολέ¬
  μου. Χθέ; την νύκτα κ«ί σή
  μερον την πρωϊχν τα άγ·
  γλικά «εροΐχλάνα ένήργη·
  σαν μεγάλας πτήαβις υπέρ
  το γερμανικόν βδκφο; καί
  έρριψαν 4 έκατομμύριχ άντι·
  τύΐτων τοϋ άγγλικοΰ ύπβμνή
  ματος πρός τόν λαόν τής
  Βορείου Γερμανίας. Όλ« τα
  άεροιχλχνα έπκνήλθον άνέ-
  παφκ είς τάς βάβεις των.
  Γερμανικά άεροπλάνα δέν
  ένεφχνίσθηβαν βύδαμοΰ. Μό
  νόν είς Τουλώνα τής Γαλλί
  άς εδόθη τό σύνθημα τοΰ
  συναγβρμοΰ έξ! εμφανίσεως
  έχθρικβΰ άεροπλάνβν, τρα-
  πέντβς είς φυγήν μόλις ήνβί
  χθη κατ' αύτοΰ πΰρ.
  Ανθίσταται ήρωϊκώς ή Γδύνια.
  ΡΩΜΗ 8 Σ)βρίου (15. ύτΐηρε
  σία).—Κατ' εΐδήσεις έκ Παρι
  σΐων μεγάλαι μαχαι συνάπτον
  ται μετά την προέλασιν των
  Γσλλικών στρατευμάτων πρό
  ττ)ζ γοαμμής ΖήνγκφριΒ.
  ΡΩΜΗ 8 Σ)βρΙου (16. ύτΐηρε
  σΐο) — Ανακοινωθέν τοθ Πό
  λωνικοθ στρστηγεΐου άνσφέρει
  βτι τα Πολωνικά στρατεομα
  τα πσρεμποδίζουν την προέλσ
  σιν τβν Γερμσνων έκ των νο-
  τιοδυτικών. Ή φρουρά τής
  Γδύνιας ανθίσταται ήρωίκβς
  είς τάς σφοράς έπιθέσεις των
  Γερμανών. Κατά την διάρκει
  αν τής ήμέρος κατερρΐφθησαν
  35 γερμανικά άεοοπλάνα
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βο(ου ((5. ύ-
  πηρεσ(ο). — Ό ροδιοφωνικός
  σταθμός τής Βαρσοβίας μετέ
  δωχε τό άπόγευμα ότι ή Πό
  Ο ΚΑΝϋΔΑΣ ΕΚΗΡΥΞΕ
  ΤΟΝ ΟΟΑΙΜΟΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤίΡΜΑΝΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 8 Σ,δρίου (ίδ. ύπηρε-
  σία).— Κ»ί' είδήσεις Ι* Μοντρεάλ ή
  Καναϋιχή Βουλή αυνελθοθσα χθές έκτά
  κτως έκήρυξε τόν πόλεμον εναντίον τής
  Γερμανίας.
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΗΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
  ΕΙΣ ΙίΠΑΝΙΑΝ ΚΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βρίου (ί6. ύπη-
  ρεσία).— Εΐκοσι έπτά γερμανικά έμπο·
  ρικά κατέφυγον έκ τόν λιμένα Βίγκο
  τής Ίσπανίας. 'Έννέα άλλα κατέφυγον
  εις Ίαπωνικούς λιμένας.
  ΒΙΙΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΤΙΚΑ
  ΑΗΗΝΑΙ 8 Σ)βρίου (τού άντα·
  ηοκριτού μας).— Κατ' είδησις έκ Βε·
  ρολίνου οί Γερμανοί ίσχυρίζονται ότι
  αί δυτ&καί δυνάμεις προβηαθοθν νά^προ
  #εταφ*βθοΟν τα Β»λτικά κράτη.
  Απηγορεύθησαν οί συζητήσεις
  είς δημοσΐους χώρους
  Έκ τού ύφυπουργείου της Δημοσίας Άσφαλεί"
  άς ανεκοινώθησαν τα εξής:
  «Συζητήσεις κ<χί σχόλια είς τα χ«φκνεΤ«, τάς έδβι'ς, τράμ, λεωφορεΐοτ, σιδηρβδρόμβυς και δη· μοσίους έν γένει χώρους περί των έμκολέμων προκαλοϋσκι άντεγκλήσεις ή καί απλήν δυσφορίαν μετχξύ των άκρβατών, ά'ταγβρεΰονται απολύτως Οί παρο-βχται ουλλαμβχνόμενοι θχ παραπέμπωντχι αυθημερόν είς την Επιτροπήν Άσφαλείχς. Ό ύφυπουργίς της Δημοοίας 'Λσφαλίίας. Κ. ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ». ι λωνική πρωτεύουσα υπέστη σήμερον νέαν, μεγάλην έπιδρο μην έξ αέρος. Λβπτομερίίας Ρέν ανεκοίνωσεν εκτός τοθ δα ό λαός εδέχθη καί την νέ αν αϋιήν δοκιμασίαν μέ πολΰ θάρρος. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σ)βρίου (Ιδ. ύ πηρεσΐσ) — Κατ' είδήσβις έκ Στοκχόλμης γερμανικήν ναρκο θε τις προσέ<οουσεν έτιΐ νάο κης είς την Βαλτικήν κσΐ έβυ θίσθη. Έκ τοθ έκ 50 άνδρών πληρώματός της εί 29 έπνΐγη σαν. Έΐτίσης μ(α Όλλανδική ναρκοθέτις προσέκρουσε επί νάρκης καί εβυθίσθη. Έκ των 51 άνΒρών τοθ πληρώματός της 23 έπνΐγησαν. Τό υπουργείον των πληρο φοριών τής Αγγλίας άνακο νοΐ δ τι πο>ί μικόν τής Αύστρα
  λΐας ήχμαλώτ'σε γερμανικόν
  εμπορικον σκάφος καί τό ώ
  ■νησεν είς τόν λιμένα τοθ Σΐ·
  δνεϋ.
  Άλλεπάλληλα
  Γερμανικά ανακοινωθέντα
  διά την πτώσιν τής Βαρσοβίας
  ' ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Σ)βρίου (ιδιαιτέρα ύπη
  ρεσίβ).—Έπίοημβν ανακοινωθέν άναφέρει
  τ« εξής:
  Τα Γερμανικά στρατεΰματα παρακ»λου·
  θβΰν τέν εχθρόν έφ' 2λ»ν των μετώπνν.
  Ή κατάληψι; τής επαρχίας Πε'ζεν πρ*γ-
  ματοπβιεΐται ήδη· Προελαύνοντες έκ της
  πλευράς τεΰ Λ«τζ »ατελ«βομεν το Τομαζίβ
  καί ευρισκόμεθα 50 χιλιβμετρα μακράν τής
  Βκρσεβίας. Έκ τής πλευρβίς τής Ανατβλι
  κης Πρωασίνς ό έχθρός υπέστη αληθή πα·
  «ωλεθρίαν. Συνελνββμεν 25 χιλ αίχμνλύ
  τ·υς «χαί άμέτρητον υλικόν πολέμου. Έκ
  τής πλευράς αυτής ευρισκόμεθα 30 χιλιόμε
  τρα μακράν τής Βχρσοβίνς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ δ Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσί»).
  — Νεώ'ερβν ανακοινωθέν άναφέρει ότι με¬
  τά σφοδράς μάχας τα γερμανικά στρατεύ·
  ματα διέσπασαν την γραμμήν τοΰ έχθροΰ
  είς Τβμαζόβ καί βχδίζουν όλβταχώς κατά
  τής Βχραββ άς.
  ΡΩΜΗ 8Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσί»).- Τ
  Πρακτορείον Στέφ*νι πληροφορεΐται έ*
  Βερολίνου οη μετα την δάσπασιν τής γρ*μ
  μής Τομαζίβ προήλασαν κατά τής Βκρσο-
  βίας δπβυ καί εισήλθον τα πρωτα άρματα
  μάχης καί αί μηχανβκίνητβι μονάδες την
  5 15' απογευματινήν ώραν.
  ΤΟ ΡΩΥΤΕΡ ΑΝΠΤΙΘΕΤΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 1)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία.-
  Τό Πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει την έκ
  Βεραλίνου είδησιν περί καταλήψεως της
  Βχρσββίκς υπό των Γερμανών μέ την ηρβσ
  θήκην ίτι μέχρι τής 9ης νυκτερινήν (10 έλ·
  ληνικη ωρα) δέν έπεβεβοαώθη ιύ5>μόθ$ν
  τό γερμανικόν ανακοινωθέν.
  Πρόκειται περί Πολωνικοΰ σχεδίου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Σ)βρίβυ (Ιδ.
  ύπηρεσία).—Οί άρμόδιοι στρα
  τιωτικ«ί κύκλοι παρατηροΰν
  ότι αί ύποχωρήαεις των Πό
  λωνών δέν δικαι«λογο0ν α-
  νηουχίας ή άπονοήτευβιν. Ή
  ύτοχώρηΐις αυτή γίνεται
  βχσει προδιαγεγραμμένου
  οχεδίβυ, ώ- παρατηροΰν καί
  άμερβληπτοι ηαρατηρητνί,
  οίοι εί ν» ι οί Βέλγοι καί
  'Ολλκνδβί είδικοΐ πβύ παρα
  κβλβυθοδν τ«ς έπ,χΐιοήαΐις.
  Χαρακτηριστικόν άλλως τε
  ότι δέν έχοησιμβποιήθι-ααν
  εισέτι διόλου αί μηχανοκίνη
  τβι φάλαγγες πού είναι ά
  φθονοι καί άπό τάς ί-χυ-ο
  τέρα; τοϋ κόσμβυ. Ό σ'ρα
  τάρχης Ρίτζ Σμίγκλν άκο
  λβυθεί παλαιάν τακτικήν
  τού την οποίαν εφήρμοσε
  καί τό 1920 όπότβ ύπβχώρη
  σΐ χίλιχ όλόχληρα χιλιόμε
  τρ χ διά νά δώση την νίκη·
  φόρον μάχην. "Ηδη πιοτΐύε
  ται ίτι μετά βύμπτυξιν οί Πβ
  λ«·νοί θχ άντιτάξβυν ημυναν
  Προστίθεται ίτι τό Πολω
  νικόν σχέδιον άπεβλίηει νά
  πβγιδεύση τού: Γβρμανούς
  είς πέριξ τβδ Βιατβύλα τέλ
  ματα. Νυκτεριναί είδήσεις
  αναφέρβυν-ένάντιθέσει πρβς
  τάς πληροφορίας περί κατα
  λήψεω; τής Βχρσββίας—ίτι
  εδόθησαν οδηγίαι διά την
  άμυναν πολιορχίας τής
  τί«·ΐίβιι*. '
  53 Πρωινη
  ΤΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  1ΕΩΡΩΥΝΤΑΙΑΠΑΡΑ1ΕΚΤ1
  ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΗ ΚΑΙ ΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑΗ
  Η ΚΟΙΝΗ ΓΗΟΜΗ ΛΝΤΙΟΕΤΟΣ
  ΟΡΟΣ Η1ΣΑΝ ΙΔΕΑΝ ΕΙΡΗΗΕΥΐΕΟΐ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τοΜ άν·
  ταπο«ριτο3 μας>- — Τηλέγραφον έκ
  Λονδίνου ότι οί Άγγλικοί κύκλοι χά.
  ρακτηοίζουν ώς άνάξια σηι*ααίας *ά
  θρυλούμενα περί αυμβιβασμών μετά
  τής Γερμανίας καί τή; συ<άψεως συμ. φωνίας επί τή βάσει^ των όρων τοϋς όποίους προΐίθε-αι ώς χγγέλετ*ι νά προτείνη ό καγκελλάοιος Χίτλερ. *Επίσης τηλεγραφεί-αι εκ Παοισίων ότι όλόκληοος ή κοινή γνώμη είνε χε· χηουγμένη κατά πάσης ίδέας εΐοηνεύ- σεως άνευ κατιβχύσεω; των βυμμάχων δυνάμεων. ΤΟΠΟΛβΝΙΚΟΝΖΗΤΗΜΑ Θ1 ΛΥΘΗ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΟΝ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ_ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ τ%ΘΗΝ%Ι 8 Σ)βρίου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφορίαι έκ ααρισίων «ναφέρουν ότι ό Γαλλι· κός τύπος άπό συμφώνου τονίζει ότι τό Γερμανοπολωνικόν ζήτημα θά λυθή μόνον διά των οηλων. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΡΑ ΤΟ ΠΑΕΥΡΟΗ ΤΗΣ Μ. ΟΡΕΠΑΝΙΑ! ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό πρωθυπουργός τή«, Αι¬ γυπτου εδήλωσε είς τόν έν Καΐρω αν¬ ταποκριτήν των «Τάϊμς» ότι μετά την διακοπήν των σχέσεων μετά τής Γερ¬ μανίας ή Λ ίγυπτιακή κυβέρνησις καί ό λαός τής Αιγυπτου τάσσονται όμοφώ* νως παρά τό πλευρόν τής Αγγλίας. ΕΙΚΟΣΙΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΛβΙΙΜΑ,Ι 8 Σ)βρίου (τοΰ άντ»- πο*ριτοΰ μας).— Κατά τα έ« τού έ· ξωτερικού τηλεγραφήματα εΐκοσι μη- χανοκίνητοι αγγλικαί μεραρχίαι ευρί¬ σκονται επί ποδός πολέμου, έτοιμοι νά έπιβιβααθώσι πλοίων διά Γαλλίαν όπου καί θά ενισχύσωσι την συμμαχι· κήν παράταξιν τού δυτιχού μετώπου. ΕΙΣ ΑΕΝΑΟΝ ΔΡΑΣΙΝ Η ΑΓΓΛΙΚΗ^ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σ)βρίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα· ρισίων ότι »^γγλι>ιή νεροπορία εύρισκε
  τα^κατ" αύτάς είς αιέναον κίνησιν. Σμή-
  νη άεροπλάνων νεωτάτου τύπον ένήογη·
  σαν επανειλημμένας έηιχειρήσειςύηέρτό
  Γερμανικόν εδά φός μέ άποτελέσματα ά-
  ξιόλογα.
  ΥΣΤΑΤΗ
  στιγμή
  Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ
  ΔΕΝ ΕΠΕΣΕΝ
  Π % Ρ1ΣΙΟΙ 5η πρωΐνή.— ίδι«(·
  τέρα ύπηρ. α*Ανορθώσεως».—Την 8ην
  νυκτερινήν ό Στρατιωτικάς Διοεκη-ής
  τής Βαρσοβίας απηύθυνε ραδιοφωνιχώς
  διάγγελμα πρός τόν λαόν τής πρωτευού
  ής είπω1·: «Ό άρχιστράτηγός μας
  Γ»ίτζ Σμίγχλυ μάς ένεπιστεύθη την £·
  μυναν τής Βαρσοβίας. Λι στιγμαί ·Γ<ε ίστορικαί. Καί ό τελευταΐος βτρατιώ* της πρέπει νά πέση μαχόμενο; διά νά μή εισέλθη ό «χθρός».