97772

Αριθμός τεύχους

5264

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛθε ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπΐου
  ετηαία λίραι Β
  έξάμηνος 8
  Άμερικής
  Ηησία δολ. 10
  Ιξάμηνος » 8
  Τι"
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΚΥΡΙΑΝ
  10
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5264
  Λ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΡΑΣΙΣ
  ΚΑΘ' ΟΛΟΓ>Μ^ΔΥΤΙΚΟΓ1 ΜΕΤΩΠΟΝ
  Οί Γάλλοι κατέλαβον
  τα πρώτα όχυρά Ζήγκφριδ.
  Τό Ζήγκφριδ
  ύποκύπτει;
  Πρέεδρος τής Πολωνικήν Δημοκρατίας μ, ΜοσΙσχυ
  είς μίαν 9τρατι»τικήν έπιβϊύρηοιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρ(ου (Ιδιαι¬
  τέρα ύτιηρισία ΐής «Άνορθώ
  σεως*).—ΑΙ μαχαι είς όλόκλη
  ρον ιό μέτωπον εγβνικεύθη
  σαν. Τα τηλίβόλα της γραμ¬
  μάς Μσζινώ βάλλουν καταιγι
  στικώς ολη δέ ή περιοχή συγ
  κλονΐζεται άτιό τό άνηλείς
  σφΐ'ροκόπημα. Τα Γαλλικά
  οτρατεύματα ένήργησαν νέαν
  θυελλώδη έξόρμησιν μέ συμ¬
  μετοχήν 600 τάνκς καΐ προή-
  λασαν είς μέγα βάθος. Σχετι
  κώς μέ ιήν πορείαν των έπι-
  χειρήσεων τό ύτι' αριθμόν 9
  ανακοινωθέν τοθ ΓενικοΟ
  στρατηγίΐου άναφέρει τα έ-
  «Ό έχθρίς άποσύρεται εις
  πολλά σημιΐα τοθ μετώπου έ-
  νεργων καταστροφήν τεχνι-
  κων Ιργων. Είς τα εγκαταλει
  ττόμενα έδόφη συναντώμεν
  ύπονόμους. Ή άεροπορΐα μσς
  συνεχΐζει έντονον δράσιν άνα
  γνωρΐσεως Είς τα έδάφη τοθ
  έχθροθ». Τό ύπ' αριθμόν 10
  ανακοινωθέν ίχει ώς εξής:
  «Τα τιροκεχωρημένα τμήμα
  τα μας έεημειωσαν νέσς προ
  όδους κατά την παρελθούσαν
  νύκτα. Τό δάσος Βάρντ τιερι
  ήλθε κατά μέγα μίρος είς
  ιήν κατοχήν μας. Έντός τοθ
  δάσους εύρομεν μέγαν όριθ
  μόν παγΐοων καί ούτομά,των
  πυροβόλων κατεστραμμένων
  Άνάλογος -πρός την δράσιν
  τοθ στρατοθ είνε καί ή δρ ά
  σις τής άβροπ- ρΐσς». Άναλύ-
  ων τό. ανακοινωθέντα αύτό
  καί την γενικήν είς τα μέ
  τωπα κατάστασιν ό στρατιωπ
  κός συνεργάτης τοθ «Άδιαλ
  λάκτου» γράφει: «Τα στρα
  τβύματά μας, ώς ττροκύπιε
  έκ τοθ ύπ' άριθμ. 10 ανακοι¬
  νωθέντος, έπλησΐασαν την
  γραμμήν Ζΐγκφρηδ, τής όποΐ
  άς τα πρώτα στοιχεΐα (τιροο·
  χυρωματικά κ. λ. π. Εργα) ϋ-
  πιρέβησαν ήδη. Έξ αΐτΐας τής
  βαρεΐας τΐιεσεως την οποίαν
  έξασκοθμεν επί τοθ έχθροθ,
  ιδτος μετέφερεν είς την γρσμ
  μην Ζΐγκφρηδ στρατεύματα
  τα ότκΐα προώριζε διά τό Πό
  λωνικόν μέτωπον. Συμφώνως
  μέ εξηκριβωμένας έκ ΒερολΙ
  νού πληροφορίας αγγλικήν
  εφημερίδος, οί ΓερμανοΙ στρα
  τιώται τισραπονοθνται διό
  ιόν κακόν άερισμόν τής γραμ
  μη"ς Ζίγκφρηδ έντός τής ότιοΐ
  άς κοθΐστατοι δθσκολος ή δι
  σμόν τ]».
  Είς τό τιολωνικόν μέτωπον
  ουνεχΐζει ό ουνεργάτης τοθ
  «'Λδιαλλάκτου» φαΐνεται δτ
  Ιφθασε ή στιγμή ιή"ς μεγάλη
  μάχης. Τό τρός τούς Πολω
  νούς διάγγελμα τοθ ΔιοικητοΟ
  τής Βαρσοβίας πού έξεφωνή
  θη χβ*ς ιήν νύκτα άπό ραδιο
  φώνου εΤναι παρόμοιον μέ έ
  κεΐνο τό οποίον απηύθυνεν
  πρό εΐκοστπενταετΐσς πρός
  τούς Γάλλους πρό της μέγα-
  λης μάχης τοθ Μάρνη ό στρα
  τάρχης Ζόφρ.
  Όσον διά τΛν έν ΓερμανΓα
  κατάστασιν, εΐνε βέβαιον δτι
  Ι άρχήγοΐ τοθ Ρόϊχ έπιχει-
  ροθν νά άποκρέψουν ιήν
  πραγματικαί ητα άτΐό τόν γερ¬
  μανικόν λαόν. Δι* αύτό πά-
  ουσιόζουν τόν πόλεμον
  ώς έντοπισμένον είς τα γερ-
  μανοπολωνικά σύνορα μολο-
  ότι ή γραμμήΖίγκφρηδ φλέγε
  αι άπό τα τιυρά μας καί ό-
  %όκληρος ή Ρηνανΐα έκκενοθ
  ται κατεσπευσμένως άπό τόν
  γερμανικόν πληθυσμόν καί ■
  παρ' 6λον δτι είς τα γερμα-
  νογιουγκοσλαυΐκά σύνορα οί*
  ΑύστριακοΙ προσπαθοθν ν*
  διαφύνουν έκ των συνόρων. ·.
  Ό ιι ή γενΐκβυσις τοθπολέμου
  τηρεΐιαι μυστική, άποδεικνύε
  ται καί έκ τοθ ότι οί άρχηνοί
  τοθ Ράϊχ δέν προίβησαν είς
  γενικήν επιστράτευσιν.
  ΝυκτεριναΙ
  πληροφορίαι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ότιηρεοΐσ).— Έττια^μως πσρε
  χονται έκ Πορ>σ·ω« αί κάιω
  θι πληροφορίαι διά τάς έπν
  χειρήσϊΐς είς τό Δυτικόν μ£
  'ωπον: Ό αγών διεξάγεται βο
  ύβιοδυτικβς τοθ Σ'ρυΌβούρ
  γου μέ πρωτοβουλίαν πάντοτε
  των Γαλλικήν στρατειομάτων.
  ΑΙ ΓαλλικαΙ δυνάμεις προε
  λαύνουν ύποστηριζόμεναι άπό
  680 τάνκς. Ό εχθράς ένΐσχυ
  σε την γραμμήν τού διά 6 νέ·
  ών μερσρχιών τάς οποίας με
  τέφερεν έκ τοθ έσωτερικοθ,
  Ό Άίέλφος Χίτλτρ ίμιλών τίς συγκέντρωσιν
  ολίγας ημέρας πρό της έξορμπββως. . ,
  φερουν μεγάλας δυνάμεις έκ
  Τό Σααρμπροθκεν καθώς καΐ;τοθ Πολωνικοθ μετώπου διά
  μ
  νά τάς στρΐψουν εναντίον
  -μαι;. Ή έκ μέρους μαζ τιΐε-
  σις τούς στενοχωρεΐ. Αί έπι-
  τυχΐαι μας τούς έλύπησαν.Ά-
  ποτέλεσμα τής πιέσεως την ό
  ποίον άσκοθμεν' επί της Γερ-
  μανίας θά είνε ν' άνακουφ1·
  σθβ σημαντικά ή ΠολωνΙσ>.
  ε ^ ^Μβ %ι* ρΐ βτ ρΑ ι ε ι^ *«# %* ψ *^ ν ν^ ρ« ^^ ν^τ *^ τ^ *«Α ν &
  άλλαι πόλεις τής Δυτικώς Γερ;
  μανίας ,έξεκβνώθηαα^»^^,»^ -
  „ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρΙου (Ιδ. ό-
  πηρβσΐσ).—Ό «Μικρός Παρισι
  νός» άσχολούμενος μέ τάς έ
  πιχειρήσειςτοθ Δυτικοθ μετώ-
  που γράφει δτι δέν είνε ύπερ-
  βολή εάν επαναληφθή καί πά
  λιν 8τι οί πρόοδοι των Γαλλι·
  κων στρατευμάτων είναι με¬
  γάλαι άφοθ μάλιστα γίνεται
  α·)ών φρουρΐων. Δέν είνε επί
  σΓ,ς ύτιερΒολικοΙ οί Ιπαινοι δι'| ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρ(ου ((δ. ύ-
  έκείνους πού μάχονται καί διά πηρεσΐσ).— Επίσημον άνακοι
  τούς άρχηγούς των. ΑΙ μέχρι'νωθέν τοθ ττολωνικοθ στρατη-
  έπιτευχθεΐσαι τόσον ρα'γείου μεταδοθέν έκ ΒσρσοβΙ
  άς αγγέλλει τα εξής: «Οί Γερ
  μανεί έχσλόρωσαν σημαντι¬
  κώς την προέλασΐν των καί
  έπιδιώκευν νά έδραιωθοθν είς
  Άνεκόπη
  ή Γε
  γδαΐως προελάσεις μβς ένθαρ
  ρόνουν πολύ διά τό μέλλον».
  IV
  Τό «Εξέλσιορ» γρόφει: «Οί
  ΓερμανοΙ σ έπτοντοι ν ά μετα
  Ο Βασιλεύς τής Ιταλίας Βίχτ«ρ Εμμανουήλ π«ραχβλβ«8δν«λΐυια(«ν στρατ.ΜΤΐχην η«ρέλ«σιν.
  λενθ&μβν την έζέλιξιν των γβγο
  νότνν διά νά πρβσαρμοσθϋμεν
  πρός αύτά κβΐ νά έναρμβνίσωμεν
  μέ βΰτά τα συμφίροντά μας. 'θ
  λ»ές μας πρβπει «ά συνεχίση χά
  ϊργα τβυ χαί συνχρόνως ά παρα
  σΐΈυκθβή ψυχικως χαί πνευματι
  κώς διά νά είνε ϊτβιμος νά δβ
  την ΪΗχλησιν ιοΰ Ντοΰτοβ
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΘΑ ΤΗΡΗΣΗ
  ΣΤΑΣΙΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΡΟΝΗ 9 Σ)βρίβ« (Ιδιαιτέρα
  υηηρ«ο!«)- Ιίς ίλόχλητον την
  Ίτοΐλίοιν ή έργοσία οννεχΐζετβιι
  ηρέμου, χ*νοΜ>ή, χωρίς «ά έηπ
  ριασδυ οχεϋν καθ*λ€υ άπό το
  4(άμα τβ& πολίμου. Ή χνβέρνη
  νησίς μόνον λοιμβάνβι ονμπλη
  ά έ δά η &
  ην μ
  διά την
  έ
  μβι μ
  μέτςα διά την &μ«-
  »αν της χώρας' χαΐ η
  αντιμετώπισιν η«ντές χμ
  νού. Ιδίως λοτμβάνβνται δι«τβρ«
  μίτρκ αφορώντα τΐν έπισιτι-
  σμόν Χ«1 την λειτουργίαν τδν
  έ δδ Ι
  α» η
  τΐίβ
  β Έηίοης
  ρβοπόβιια
  ς
  χατΜβάλλϊται η«
  διά την τόνωοιν
  βροιοτιιριότητβί
  •Η έϊημΐρίί «Μϊοοατζίρο' *ο
  έ αήμβρον είς μοικρβν
  ά1 δ
  νη αήμβρον είς μοκρ ρ
  βρον, «βύ άπηχ«1 «ρβςρανδς τβς
  γνώμας τδν έπιοήμΜν μ· την «β
  λιτιχην τής ΊτκλΙας γράββι «Έ
  χΐΐλο τβ έηοΐβν ηρβίχε 1 *ι
  χΐΐλο τβ ρχ
  βάλλ*τ«ι είνε νά έπιδοθβθν δλβι
  α δ* «ΡΥ* ™ν Κβ1
  είς τα δημιουργή*
  νά χαταββλουν χ*β·
  «ν «ρές *«?ηοιν τή{|
  Ός
  «ν β
  ™ν Κβ1
  τα καταληφθέντα υπό αυτώ/
  έδάφη, έν ^ άγωνίζονται νά
  συμπληρώσουν την κατάληψιν
  της έπορχίας τοθ Πέζεν. Έκ
  τής πλευράς τής Ανατολικώς
  ΠρωσσΙσς άνακατελάβομεν
  κατόπιν σφοδράς άντεπιθέσε-
  ως τό Πολστούκ».
  ΡΩΜΗ 9 Σ)βρΙου (Ιδ. ύπη·
  ρεοΐα) —Τηλεγραφοθν έκ Λον-
  δίνου δτι μεταξύ τής Μ. Βρετ
  τανΐος καί τής Άμερικής συ
  ήφθη συμφωνίοβάσει τής όποί
  άς ή Άμερική θά προμηθεύη
  βάμβακα είς ιήν Αγγλίαν έπ'
  ώνταλλαγή κόμμεως τό όποϊ
  όν θά χορηγή ή Μ. ΒρεττανΙα
  είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας.
  Ή Πολωνική άμυνα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρίου 16. ύ·
  πηρ).—Τό ημιεπίσημον γερμα¬
  νικόν πρακτορείον μεταδίδει
  ανακοινωθέν διά την πτώσιν
  τής Βέστερπλατ είς τό οποί¬
  ον έκφράζεται μέ θαυμα¬
  σμόν διά ιόν ηρωϊσμόν των
  Πολωνών. «Είς τόν πόλεμον
  κατά τής Πολωνίας, τονίζει
  τό ανακοινωθέν, άμυνα τής
  φρουρας τής Βέστερπλατ θά
  καταλάβη (διαιτέραν θέσιν είς
  ιήν Ιστορίαν. Ό ήρωΐσμός
  των άνδρών τής φρουρας υ¬
  πήρξεν έξαιρεπκός. Ή μικρά
  φρουρά άνθίστατο μετά τόσης
  γενναιότητος έναντι δλων των
  παρ' ημών χρησιμοποιηθέντα^
  μέσων ω?τε μ Ας ηνάγκασαν
  ά καταφύγωμεν είς δλα τα
  πολεμικά μέσσ, θέσαντες πθρ
  ι·ρημνΙσσντες τό μικρόν άλλω-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Σ)βρ(οΐ) (ι¬
  διαιτέρα υπηρεσίαι). —Κατε-
  ττείγοντα έκ Παρισίων τηλε-
  γραφήματα άναφέρουν ίτι
  κατ' έπιοήμους βνακβινώσκις
  είς τό Δυτικόν μέτωπον κα
  τελήφθησαν υπό των Γαλλι-
  κων σΐρατευμάτων κατόπιν
  σφοδράς έπιθέσεως, της οποί¬
  ας προηγήθη βνηλεής βομ-
  βχρδισμός δια των βαρέων
  τηλεβόλον, τα πρώτα τεχνι-
  κά έργα της γρκμμής Ζίγκ-
  φρηδ παρά τόν ποταμόν _ά-
  αρ. Ούτω, ό πρώτος άντικει-
  μενιχός σκοπβς τού Γαλλι·
  κου στρατηγείου ίπιτυγχά-
  νεται πλήρως.
  Είς βάθος άπό 4 ε»ς 10
  χιλιομέτρων πρό; τα έμ πρός
  εδιπλασιάσθη ή γραμμή Μα
  ζινώ δια κ«ταακευή; αλλης
  άμυντικής γραμμής έκί τής
  οποίας θα κροσκρούση καα
  θά συντριβή ό εχθρβς είς πά
  ρίπτωσιν πού θχ επιχείρησις
  άντεηίθβσιν».
  Κατ' άλλα τηλεγραφήμαιτο.
  έκ Βερολίνβυ ή προσοχή των
  στρατιωτικών κύκλων βτρέφβ
  ται ήδη περισσότερον πρό;
  ουσμάς π«ρά πρό; ανατολάς.
  Αί έπιτυχίαι των Γάλλων είς
  το δυτικόν μίτωπβν χαί αϊ
  προετοιμασίαι διά νέβς, μέγα
  λυτέρας εκτάσεως έαιχειρή
  σεις έμβάλλουν είς ζωηράς
  ανησυχίας τούς άρχηγ·ύς τού
  Ρβϊχ.
  στε τεΐχος τοθ φρουρίου καί
  βορβαρδΐζοντες συνεχώς. ΟΙ
  ΓερμανοΙ άξιωματικοΐ έμειναν
  κατάπληκτοι οταν ευρέθησαν,
  μκτά την Οψωσιν "λευκΓ)ς ση·
  μαίας πρό 60 στρατιωτών
  καΐ 5 μόνον αξιωματικόν.
  'Εντός τοθ φρουρίου είχον
  άποθάνει 55 καί οί λοιποί ή¬
  σαν τελείως έξηντλημένοι. Καί
  δμως ήτο τόση ή άντίστασις
  ωστε οί ΓερμανοΙ έπΐστευαν
  δτι επρόκειτο περΐ (σχυροτά-
  της φρουρας »
  Η ΔΡΑΣΙΣ Τ0.Ν ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Σ)βρίου (ίδ, 6
  πηρεσία). Έπίοημον ανακοινωθέν
  εκδοθέν σήμερον τονίζει τα εξής:
  «ΉΓερμανία διιξάγει τόν 5πο6ρυ
  χιαχόν πόλεμον μέ τόν Ιδιον
  σκληρόν χαί άπανθρωπον τρόπον
  δπως καί τό 1914. Τα Γερμανι
  κα ύποβρύχια ίχουν εντολήν νά
  τορπιλλίζευν χάθΐ πλοΤον τό ο¬
  ποίον θά συναντοθν. Καί ή δια
  ταγή αυτή εδόθη πολύ πρό της
  κηρύξεως τοθ πολέμου. Τό Νχυαρ
  χεΐον χαί ή Βασιλική Άγγλιχή
  άΐροπορία προβαίνουν είς την λή
  ψιν δραστηρίων μίτρων διά την έ
  πιτυχή καταδίωξιν των δποβρυ
  χίων τής Γερμανίας. Σκοπίμως
  ΐέν μεΐαδίδεται κχμμία λεπτομέ
  ρεια επί των ένεργειών μας χαί
  των άποτΐλεομάτω^ των πού εί
  ναι έν πάση περιπτώσει έριοται
  Είναι επέμενον νά υποστδμεν ά
  πωλείας είς τάς αρχάς. 'Αλλά
  ταχέως θά έξολοθρευθοθν τα Γερ
  μανικά δπ&βρύχια χαί θά παύση
  ο υπ.βρυχιακβς πόλιμος. Ή χυ
  ριαρχία μας χατά θάλασσαν χαί
  άέρα είναι άδιαμφιοδήτητος καί
  μετ1 ολίγον θά είναι άοόλυτος».
  {|
  ηβλιτιχήν την βηβί
  *χ»λβ»βήβ»μεν, ή μκλλβν
  μένη είνε να τηρηοβμεν
  « κ«1 ν* ««·«*·
  «ν
  ένδεδεινμένη είνε ν ηρ
  ατάαιν «ν«μ·ν«« κ«1 ν* ««·«*·
  «άπρβξητό καθήκον τού δταν
  έπιστ§ ή βτιγμή» Υπό τβ αΰτο
  ηερίπου πνϊϋμα γραφουν χαί αλ
  λαι Ιταλικαι έβημερίδες. Έν 1
  μετ&ξύ, αί σΐίγνβινωνίαι μέ τό
  («τβριχον αποκαθίστανται βαθμη
  δόν, τόσον αί διά ξηράς ίσον κβΐ
  λ διά θαλάσσης.
  Έκ τ&ν λιμίνων τήί Άδριατι
  χίΐς άπέπλΐνσαν σΑμ'ρον πβλλά
  οχάφη διά λιμένα ς {ίνων χ&ιρ&ν.
  Ή οιδηρβδρομιχη ονγχβινννΐα με
  τα τίίς Γαλλ{«( επανελήφθη χ«νβ
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΧΕ
  ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή
  κατά θάλασσαν δράσις των Αγγλικών χαί Γαλλι-
  κών δυνάμεων έντείνεται διαρκώς πρός πλήρη χαί
  ταχείαν εξολόθρευσιν των ύκοβρυχίων καί τερματι¬
  σμόν τού ύποβρυχιαχού πολέμου τόν οποίον καθιέ-
  ρωβεν ή Γερμανία. Σχετικώς παρατηρεϊται ότι
  τό γεγθνός ότι τα Γερμανεκά ύποβρύχια, ευρέθη¬
  σαν είς τας έηικαίρους θέσεις ευθύς μετα την κήρυ¬
  ξιν τού πολέμου, σημαίνει ότι είχον χαταλάβει
  τας θέσεις αύτάς πολύ πρΐν καί ίποδεικνύει δι' άλ«
  λην μίαν φοράν κατά τρόπον αναμφισβήτητον ότι
  ό χ. Χίτλερ είχεν άποφασίσει πρό πολλού τόν πό¬
  λεμον ν αί έψεύδετο όταν ωμίλει περΐ φιλειρηνικών
  διαθέσεών τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).—Κατ'
  είδήσεις έξ "Αμστερνταμ τό Γερμανικόν νόμισμα δέν
  είνε πλέον δεκτόν είς την Ολλανδίαν. Τό μάρκον
  είνε τελείως απαράδεκτον καΐ ώς έκ τούτου οί ερ¬
  γάται πού έργάζονται είς τό Γερμανικόν ίδαφος
  νιχϋς μέ τβ «νοινμκ τβνβννορκν. ευρίσκονται εις δυσχερή θέσιν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμΐοον
  IV
  ς
  αερσηορικός κολοσοός Φλβγόμι
  νοι ούρανοΙ». Μέ τούς Κλ*ρ< Κί ημπλ. Μύρνα Λδου, Σπένσερ ΤρΙϊσυ. _______ «ΑΠΟΛΛΩΝ·.— Σήμερον ίνα μ^υσικό έρωτικό βριστοόργημσ.: ιιΡωμαντικές βραδυ»ς·. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ •Η στηλη τού ώραιάκοσιιου ΣΗΜΕΡΟΝ Ό χολοασό;: ΦΑΕΙΟΜΕΝΟΙ ••έ τοΰς Κλαρκ Γχέΐμπλ Μύρνβ Λόβυ Σπβνσερ Ί>έϊ:υ
  ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡ*Ν
  ·«.
  Τώ άριστοώργΓμα τβΰ Γάλ
  λου άκα£ημ.αΐχοΰ Άνρϋ
  Μηβρνστ»ϊν:
  Η
  Έν» εργο παθητιχέ, Ι ■
  να έρνβ γβματο άπό αί
  αθήμοττα άληθιν», εύγε·
  νή, άνθρώπινα.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Ιόρλ Βανέλ,
  'ΑΑΙς ΦΙλντ,
  Μαντελ. Ρόμπινσον
  Την Πέμπτην
  ΓϊΝίΙΙΕΙΕΣ
  ΦΥΛΑΙΕΣ
  Βίβιαν Ρομκνς,
  Ρενέ ΣοιΙν Χύρ.
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα μονσιχό έρωτικό
  αριστούργημα:
  ΒΡΑΛΥΕΣ
  Ή μεγαλυτέρα χαί
  τελευταία εφετεινή έπι-
  τοχία τοΰ γοητευτικοΰ
  κανσονετίστα:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΣΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Νέ
  ΝΤΑιΝΙΕΛ ιΥΓαΡΙΕ
  ο οδβντΐατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον «ε
  λατείαν τού ότι ««ανήλθεν έκ
  «Ο ταζιδΐου καΐ Μχεται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 ν. μ. καΐ 4-7 1)2
  μ. μ.
  μέ τα κοστοόμια χωρίων των οποίων αί γυ·
  ναΙ<*ς διεκρίθησαν χά! είς παλαιοτέρα; ημέρας, διά την χάει, την χορμοσταστ* κα! των. Τα περιποθέοτερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ (ΑΙΙίΕΡΕΗΛΙΙΤΟΥ 28ον Επάνω σέ στίχους τοθ Μά ϋρχόφερ, άιλως μελαγχολιχού στίχοιις έρντινών τραγουδιών, < Σοθμπεοτ συθίτβι μουσικήν... °Χ λη ή Βιέννη Ιχει αρχίση νά τρα γουίδ τα τραγούΐια τού. Άλλά κανεΐς ίέν βνδιαφίρεται ά"ν δ συν θέΐης των τραγουϊιβν, ιίνε φτω χος *αΙ διΐστ,ιχής. Τί π;έττει λοιπον νά κάμη Φράντς γιά νά β^ξ άπό τα άδι ξοδον; "Εως πίτε ή Τερέζα θά έχη την δπομονή νά τόν περι μένη; —Ή ζωή —λέγει μέ πικρία1 ιίς την νέαν π:υ άγατιά δ Σοθμ πιρτ—ϊέν άπίτελε'ται μόνον άπό τραγού'ια. Κι' εγώ ίέν ξέρω τί· ποχε άλλο νά κάνω άπό τραγού δια. Ή Τερέθχ χρύβει την άπελπ. σία της. "Οίαν βλέπη πεαμένο τδ ηθικόν τού, αγωνίζεται—έστω χαί ύποχρινομένη, γιατΐ χαί ού:ής ή απελπισΐα της ?έ' είνε μιχρόΐερη —νά τοθ ίμπνιύαη θάρρος: —Δέν τιειράζει Φράντί,! ΕΙμα σιε άκόμη νΐοι! Μποροθμε νά πι (,ιμένωμ·! Μιά άηαλή αΰρα φυςα μίαα στά φύλλα τής λεύκας... Είνε ά νοιξις. Τα ποιιλΐά χελαΕδοΟν.*Όλγ) ή φύσις είνε χΐρούμενη. Μόνον δ Σ'.Ομπερ: ιί>ε λυηημίνος χαί ά-
  παρηγίρητ'ζ .. Κυττάζει την Τε
  ρίζα, κυττάζιι πρός τί μίρος τής
  μικί,&ς ίίχλησίας χάτω άπό τίύ;
  θόλους τής οποίας τίσες φορές αί
  ψυχαί των βουβχ, άγνά συνεννοή
  θΐ}καν... Άραγε θά άξιιβθί νά ο¬
  δηγήση την Τερίζα μπροστ* είς
  τόν βιομό τής μιχ(£( έχχλησίας,
  καί νά γενατίσουν γιά όρκισθοθν
  στό θ<ό τι ώ; θά ζήσουν άχώρι- ατοι είς δλη τού; τή ζωή; Αύΐο είνε τό δ^ειρό τού;. Κι' έξαφνα τό θίαμα τής μιχρβς έχχλησΕας δπου έ Σνθμπερτ άντί- κρυσε γιά πρώτη φορά την Τερέ ζα, δπ:υ τόσΐς φορές οί ψυχές ν ών έπεχοινώνησαν μέ την μουσι χή χαί μέ τίς προσΐυχέ;, ή μιχρά έκχλησία, είς την οποίαν ?ένκ*' τορθώνιι νά όίηγήαη χήν Τερέζα' νύφη, στο πλευρό τού, τοθ χανιι ί κακό Καί λέγει είς την χορη : μι νά φόγωμι... Γυρίζουν... Δταοχίζουν την άν θισμίνη πεδ.ίδα χαΐ χρατιωνται , άπό τό χέρι,. Ή απόστασις πού Ιχουν νά διαβχίαοΐίν ίέν είνε μι ' γάλη (οίζ) Άριθμός 13850 Περίληψις Προγράμματος πλειστΐιριασμ«ΰ Ό Συμβολαιογράφος Ήοα κλεΐου Εύστράτιος Θεοδ. Γσ ρεφαλάκης έν ΉρσκλεΙφ έδρεύ ών καΐ χατοικών δηλοποιώ «τι: Εκτίθημι είς δημόσιον ά- νσγκσσηκόν πλειστηοιασμόν τα έττόαενα άκΐνητσ τοθ όφει- λέτου ΆνιωνΙου'Ιωάν. Άστρι νάκη κατοΐκου εΗρακλεΙου ή¬ τοι 1) έντός τής πόλεως Η¬ ρακλείου κατά την συνοικίσν Χανίων Πόοτα μίαν οίηίαν διώροφον μεθ' ύπογεΐου καΐ ενός μονωρόφου μαγοζίουμεθ' ολων των πσραρτημάτων κσΐ πσρακολουθημάτων τοϋ οΐκο- πέδου καί τής λοιηής έν γένει περιοχάς της εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 201.76 σονορεύ ούσα ν άρκτικ©ς μέ οίκοδομήν Γεωργίου Σταφυλάκη, μεοημ βρινώς μέ ό?όν άνώνυμον, ανατολικώς μέ οίκςδομήν Ν: κολάου Θεοδοσιάδου κοί δυτι κώς μέ οικοδομήν Πωργίου Γιαννσδάκη πρώην 'Εμμσνου ηλ Φραγκισδακη. 2) είς θέσ.ν «Γιόφι.ρο ι] Ξεροπόταμο» τής περιφερείας Τόπ—άλτΐ Ήρα κλεΐου άμπελον εΐδους σθυλ τανΐνα καί τακιά εκτάσεως έπτά στρεμμάτων συνορεύου σαν κιήμσσιν ανατολικώς Ί ωάννου Ανδρεαδάκη, μεσηα βρινβς Γεωργίου Ξΐίλούρτι, δυ τικώς Νικολάου Λογιάδου κοί άρ<τικΛς Άντω^ου Γιεχεσά κη καί 3) είς θέσιν «Ξημέρι λιόφυτο ή βιολί» τής περιφε ρεΐας Κορφών ΜαλεβυζΙου έ λσιόφυτον εκτάσεως έπτά στρεμμάτων συνορβθον κτήμα σιν ανατολικώς Εμμανουήλ ΚαπνιστοΟ, μεαημβρινΛς Νιχο υ Τσσμπουράκη δυτικώς μέ δέτη κοί άρκτικώς Ιωάν. Ψαρομανωλά^η, τ{) έπισπεύ σει τής ένυποθήκου δανειστρ! άς Έθνι»·ής Κτηματικής Τρΰ» πέζης τής Ελλάδος πρός άπό λήψιν των μέχρι τής 10 Δεκεμ βρίου 1931 καταστάντων ληξι προθέσμων ποσών έκ λιρών στερλινών Αγγλίας πεντήκον τα, σίλλινΐων δέκσ όκτώ κσΐ πεννών τεσσάρων (ΣτίρΧίνσι 50—18—4) είς συνάλλαγμσ 6 ψεως επί Λονοίνου μέ την επι φύλοξιν παντός έν γένει δι- κσιώματος τής ώς είρηται Τραπέζης καί Ιδίως τοθ νά καταστήση άπαιτητόν τό μέ χρι τής ώς ανω χρονολογίας μή λήξαν υπόλοιπον κεφα λαίου έκ λιρών στερλινών Αγ γλΐας εκατόν εβδομήκοντα τρι ών, σβλινΐων δέκα όκτώ κσΐ πεννΛν εξ (Στβρ. 173-18-6) Ι στηριζομένων των ώς άνω ά •παιτήοεων είς τό ύπ' αριθμόν 123010 ετους 1929 συμβόλαιον τοθ Συμβολαιογράφου Άθη νβν Ιωάννου ΟΙκονομοπού- λου κσΐ τ6 ύπ' αριθμόν 17399 | Ετους 1930 συμβόλαιον τοΰ , συμβαλαιογράφου Ήρακλε'ου ; Εμμανουήλ Μηλιαρδ, δι' ή/ ώς άνω άπαΐτησιν έκ λιοών στερλινΛν Αγγλίας πβντήκον τα, σελλινΐων δέκα ό<τώ καί πεννών τεσσάρων (σχερλίναι 50—18—4) έηετάγη 6 είρπμέ νος όφειλέτης διά τής υπό χοονολογίαν 10 Δεκεμβριού 1931 έτητανής τής είρημένης Τραπέζης ώς Βείκνυται έκ τοθ ύττ' αριθμόν 5706 τής 15ης Δέ κεμβρΐου 1931 άποδεικτικοΟ τοθ δικσσπκοΟ κληττΐρος τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Εμ¬ μανουήλ Άρκουλάκη. Ό πλειστηοιασυός γενήσε ται ένώπ όν μου ή τοθ νομί μου άναιτλη-^ωτοθ μου την 17ην Σϊπτεμβρΐου ένΕστώτος έτους, ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 — 12 π. μ. έν ιω έν ταϋθα καί πσρά την οδόν «Χάνδακος» ί^ιοκτήτφ συμβο λαιογροφεΐφ μου Ινθα καί δτε καλοθνται οί βου'όμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Ώς πρώτην προσφοράν & ρισεν ή επ σπεύδουσα 6ιά τα ώς άνω άκίνη'α ·»ό ποσόν των δραχμήν 25 000 διά τό πρώτον, 25 000 διά τό δεύιε οον καί 10 000 διά τό τρίτον, δστις δέ προσφέρει την άναγ καΐαν ασφάλειαν δικαιοϋτσι νά πλειοδοτήση. Ό τελευταϊος ύπερθεματι στής ύπογρϊοθται νά κατοβά λη τό έκπλειστηρίοσμα πρός την δανείστριαν συμφώνως τώ νόμφ. Ή παροθσα δηΐΛοσιευθήτω είς τάς ένταθοα έκδιδομένας .-------------*—**-■% Εφημερίδας «Δρασιν» την 15 ί Ιουλίου ένεσΐώτος ε^ους, «"Ι! 6ην» την 10ην Αύγούστου (δίΙ ου Ιτους καί «Άνόρθωσιν» την 10ην Σεπιεμβρίου [δίου ϊτους. Έν Ήρακλεΐφ τβ 13 Ί ουλίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλεΐου. Έ. Φ. Γαρβφαλάχης Παρελήφθησαν ξόλινα πΐύα ίκ Σμύρνης ε(δικά διά στσφί· δες παρά τφ κ. Δημ. Γιαλι- τάκη έναντι Δημαρχείον Ή Μόδα θριαμβεύει μόνον είς τα παικ>ύ-|
  τσια Μζύλ
  ί= § Ρ Ρ|
  Ο ^
  ο
  ο - Ρ|
  11"°
  —< £ Ο >

  Ι
  Λ
  •Ο >
  ι- Ζ
  9-
  Ο 3
  - Ο
  5Ι«
  /—. <λι 2^ ΙΛ 10 ΚΖ ο «Ι : > >
  3 ...'
  «6
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'Λνε/ώρησ,ν α,ρο
  πορικο3ς δι' "Αθήνας οί κ. κ. ΔηΓ[ή
  τριος Ρι—άκης ύηάΚληλος ύιτουο
  γβΐου Οίκονομκών και Γεώον
  Τσελουπάκης καθηγητής. "
  ***
  Γύρω στήν π&λι.
  Ή δι' σΰτοκινή'ων συγκοινωνΐβ
  τόσον μέ τούς Βυτικούς ίίσον καί
  τοθς άνστοΑΐκούς νομούς τιαρου
  σιάζπ τβλευταίως ειτιβατικήν κί¬
  νησιν οΰγΐ συ'ήθη.
  —Τό ούτοκί^ητον κρΐνετοι αύ¬
  την ιήν στιγμήν τ^ καλ6τΐρον
  υέσον σογκοινωνΐας 4< «αραΧλή λου ιιέ τό άεροπ^ά όν ηοοκεια*. νού διά την μετάβασιν είς '«9ή νας. — "Αλ>ως τε ή δι* αύο.ι,Α ηϋ
  καί άεοοιΐ'Λνου συ/κοινωνΐα εί
  νέ ή έπικρατεστέρα σήαερον
  — Σήμεο^ν ποοβνίιΐεται όμάδι-
  <ή είόρ^ησ.ς των κυνηγδν. — ΟΙ νεμρώδ θά έκορομουν πά ν.ιν ιίς τα πλησιόχωρα άλλά καί τα μακρ'.νώτβ α. — Διά την τόσον ποικΐλλουσαν <α! ίκλεκτήν θήοανιής έττρχηΓ. — Τα δογο τής λεωιρόρου Νόελ (Μπεντενάκι) συνεχΐζονται τοτ» τοτ» —Άλλα μέ βραδύν ρυθμόν -'Ελήφ"η υπό τβν άομοδ'ων βρ· χδν τοθ Ν μοθ μσς ή ιηλίνραψι· κή 6γκ6κ»ιος τοθ κ. πρωθυπουο γοθ πβρΐ ^; χθεσινόν μας τη8 Ό^φημα φημα. — Είς την εγκύκλιον ταύτην το ν'ζβτσι Ιδιαιτέρως ότι ιιρέιτει νά α'ανοηθί) ΰτιά τοθ λαοθ καί Ι διαιτέρως τοθ άνροτικοθ κόσμου 6 ι ή καλ>ιέργβια τής >{Γ «ΐνβ
  ση ιερόν ηθικήν καθήκον καί δή
  τ Ο -οιηοθ δέν ηρέτΐίΐ νά μείνη
  σπιθαμή γης ακαλλιίργητος.
  —Το μίτρα βρδς Ιντασιν των
  <αλλιεονειων ό κ. ττρωθυ τυργός όνομόζει άληθτΐ σταυοοψορΐαν, κα λεϊ δέ δπως έ«1 κεφαλής ούτΒς τεθοθν δλοι οί κατά τόνους άν- τΐΊΐοόσωποι τοθ κράτους. —Περιζήτητοι δχουν γΐιη οί χάρται τής Εύρώυης καί τοογο λόγψ των διιθνών γεγονότων διά τα όποΐα ένδιαφέρεται καί ό τε λευταΐος πολίτης. —Έκ παρ3λ*ήλου Ιχουν επι· στρατευθή κοί οί; ΓεωγραφικοΙ "Ατλαντες μαθητικοΐ καί μή. οί • ύρισκόμενοι είς τα β βλιοπωλεία. —Έκτός των δλ,λων δίδετοι μέ τόν τρόπον αυτόν διά τολλούς ή εύκαιρία νά ιτλουτΐζουν τάς γ*ωνραφικάς των γνώσεκ. — Ή κατβδάφισις τοθ ιταλαιοθ νομαρχιακοθ κτιρίου βδρίσκεται σχβδόν έν τω τΕλβιοϋσθαι. — Είνε δέ φανερόν πλέον βτι κατεβαφιζομένου τοθ κτιρίου δ «έριξ χώρος θά άνο'ξη κατα τρό¬ πον κλβονβκτικόν δια ιάς γύοω θεν συνοικίας καΐ διά την ιτόλιν αυτήν καθ* εαυτήν. —Ύπενθυμίζοαεν την σημερινήν νρωίνήν Βιάλΐξιν τοθ κ. Μουρελ λου είς τό θέατρον Πουλα<άκη. —'Αναι*»ρικίίς μέ την παθητκήν Λερσμυναν. -Είς την αγοράν μας ή Σοββα τιάτικη κίνησις είς τό φόρτε της -ΚαΙ ή ν.ρομήθε α ά«ό πίωΐσς τροφίμων δύο ημερών ποικ.λλόν των ά«ό τα κηιΐευτικά πρώτον καΐιιτα τα «ασχαλινά. —Ανάλογον κίνησιν παρουσία σαν καί τα Ιχθυοβωλεΐα. -Είς τόν θερινόν Πουλακάκη 'Ρ'βάλλεται σήμΕρον διά τβλευ- τ*Ιαν ?οοάν τό *ζαιρ«τικόν φίλμ: «Φνεγόμενοι ΟύρανοΙ». —Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ λεται έιΐίσης δια τελευταίαν «ο ραν ή ταινία: «Ρωμαντικές κ»ρ· διές· μέ τόν Τίνο Ρόσσι. ό Ρέπορταρ Εθνικόν Λοχεϊον. ΟΙ ΚΕΡΔΙΙΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Οί κληρωθέντις είς τό &?τιον κατά την 8ην Σ)6ρ·ίνυ ήμίρχν 7»)ν 2959, 2975, 8807. 8848, 88(33. 19463, 19498, 24425, 27720, 27760, 27789, 32171, 32179, 32182, 46280, 510207, 51213, 51226, 51264, 53072, 67306, 75263, 77740, 85888. 91166, 96913. 96919, 99641, 99668, 99671, ^ 99673 καί 99613). (Έκ τοθ Ηρακτορείου) ο ο 2 >
  Καταστήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  ΈνΤυμκβκίή). Παράρτημ» έν
  Κοκκίνω Πύργω. Ηβνοοβχβϊον δ
  π»ουχαι φαγητβΰ. Πρακτορϊΐβν
  35ης. Κ Διευθύνσεως Λΰτοκινή
  τ«ν. 'βραι άναχωρήαβως βύτοκι
  ΥηΤν έΝ Κοκκίνου. Πύργου νκΙ
  δι' Ηράκλειον 2 μ. μ. 6 η. μ,
  ΛΟΠΣΤΗΣ μέ βολυβτίΙ «εΐραν
  6«ηρ«τβν νΟν ενταύθα καρά σο
  βαρφ 'Εμιΐορικω καί Βιομηχανικώ
  ΟΙκω, διοθίτων χρόνον, άναλαμ
  Βάν·ι την τήρησιν λογιστικβν βί
  Ρλ1ων.»£,*ιχιιΡ^σε»ν «άσης οόσε
  ωςί .Β*1σοΠϊ , ΙνεργεΙ Ιλέγχους
  «αί ΙκκαθαρΙσιις. Πληροφορίαι
  ■ «ο ννιν.
  ΑΓΤ0Κ1ΝΗΤ0Ν ιίς άρίσ^ν
  χατβστασιν, μάρκας Φόρδ, μο·
  δέλλοο 1931, φορτηγον δημοσίας
  χρήσεως καί μέ άδειαν χυκλονο
  ρίας ίοχύουοαν, πωλεΐταΐ. Πλη¬
  ροφορίαι ηαρά τί Έταιρία Πο-
  λυχρονίΒ-( χαί Φραγκούλτις.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό Οίκοτροφεΐον
  ου Λυκείου «6 Κοραής» Ιιιτηρη
  τής-βοηβός της μΐλέτης.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνΐς νοσοκόμος βι'
  Ιατρείον. Πληροφορίαι «αρ' ημίν,
  'βή
  αΐτιον
  ίραν Την
  Ι, 8863,
  27720,
  32179,
  , 51213,
  67306,
  91166,
  99668,
  ι 13).
  είου)
  ■*'
  Οίκονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί των
  ώ; εξ*ί(:
  ΖΟΪΑΤΑΝΙΝΑΙ
  » Λ δρ.
  » 6' »
  » γ' »
  » δ' »
  » ε' »
  δ!αφόρων εγχωρίων προϊόντων έχυμάνθησϊν χθές
  ΤΑΧΤΑΣ *'6' »
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχχά
  13—
  12.—
  11.—
  9.—
  7 —
  5 —
  4.50
  4.—
  13 50
  12.50
  11.50
  10.—
  8 —
  6.—
  Καρπούζια
  , Πιπίνία
  »
  »
  »
  4 —
  2 50-3.50
  3 50-4 50
  2.- 3 —
  4— 6 —
  Σ'.τος »
  Κριθή »
  Β ώμη »
  ΟΙνοι μίαταχον »
  "Ελαια »
  ΣΧΠΩΝΕΣ
  Λϊ,υχοΙ λ' »
  » 6' »
  » γ' »
  Πράαινοι α' »
  » · ρ' »
  » γ'
  Μίτ-χξχ
  Άλάδϊανος
  Κουχούλια
  8 50
  4 50
  5-
  26.— 28 —
  26-
  22 —
  21.-
  20 -
  1*8 -
  17 —
  16 —
  400.— 425
  100 —
  120 — 130
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ί α
  ▲ι* έκεΐνους ηού Οέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέ* 'Υόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίνη
  "Αμστεοδαμ
  Σιοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνϊρεια
  Άνορά
  546 —
  135 —
  312
  30 30
  71.80
  32 20
  4.59
  560 —
  Πώλησις
  550 —
  136 20
  3 16
  30.55
  72 50
  32 45
  4 63
  564 —
  Κοπεγχάγη
  Πζοίσ οί
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Β .υη
  Β«λιγρ4?ιαν
  Κ··"ν)ττολΐς
  Βχ^,σοϊ α
  "Ελσινκφίρς
  Κόβνο
  24 35
  3.12
  6 13
  3.98
  30 30
  4 59
  23 45
  2 93
  101.—
  21.12
  2 60
  22.—
  24 45
  3 16
  6 19
  4 02
  30 55
  4 63
  23 95
  2 96]
  102—|
  21 32
  2.65
  22 50
  Τό
  έργον
  €θΟ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  Ρνβμιχέ; άαχησεις
  ποθ τόσον ώφελοδν χαί συντελοθν είς την δγεία χαί ιύμορφιά
  τής νεόχηχος.
  Τα πειτρανμένα τής τριβτίας
  68ϊον
  Εσκέφθη τότε δτι εΤχε νά εκπληρώση δύο τινά
  χρέη' νά πληροφορήση ιήν ΤιτΙκαν περΐ τοθ θανά
  τού τού, στέλλων -πρός αυτήν τόν τελευταίον ά
  ποχαιρετισμόν καΐ νά σώση άπ0 τής επικειμένης
  καταστροφάς τό ταλαΐπωρον παιδΐον, έκεϊνο, τόν
  αδελφόν της ΈπονΙνης καΐ τόν υϊόν τοθ Θενσρ
  διέρου.
  Έκράτει τό χαρτοφυλάκιον τού, άπά έκεϊνο έν
  φ ευρίσκετο καΐ τό τετράδιον, ένθα ήσαν γεγραμ
  μένοι οί έρωτικοΐ στοχασμοΐ τού πρός την ΤιτΙκαν.
  Άπέσποσεν έξ αύτοι) εν φύλλον ά γράφον, καί έ
  γρσψε διά ^ιολυβδΐδος τα έξ,ήδς:
  «Νά ένωθΛμεν είς γάμον ήτο αδύνατον. 'Εζή
  τησα την άδειαν τοθ πάππου, κσΐ μοθ την ήονή
  θη. Εΐμαι πτωχός καί ού τιτωχή, τΗλθα είς την οί
  κΐαν σου, δέν σέ ηΰρα" γνωρΐζεις ποίον λόγον σοθ
  Εδωσα' λοιπήν θά τόν έκτελέσω. »
  Άποθνήσκ» καί σέ άγσπώ. "Οίαν άναγινώσκης
  τό παρόν μου, ή ψυχή μου θά ευρίσκεται πλησίον
  σου καί θά σοθ μβιδιφ». .
  Μή Εχων -ως νά σφραγΐση την επιστολήν, 6
  δΐπλωσε μόνο τό χαρτΐον είς τέσσαρα, καί τό
  πέγρο ψε.
  «Πρός την δβσποινΐδα ΤιτΙκαν Θερσανέμη, πα·
  ρά ιω Κ. Θερσανέμη, όδός Ένόπλου, αριθ. 7».
  Διτιλωθεΐσης οθτω καί έπιγραφείσης τής έπιστο
  λής, εμεινε σύννους ττρός στιγμήν" Ιπειτα δ' έπα
  έλαβε τό χαρτοφυλάκιον, τό ήνοιξε καί έγραψε
  διά τής μολυβδΐδος είς την πρώτην σελΐδα.
  «Όνομάζομαι Μάριος Πομμερσο. Τό πτώμά μου
  άς μετακομισθη είς τοθ πάππου μου Κ. Γιλνορ
  μάνδου, όδός Καλογραίων, άριθμός 6».
  Έκρι-ψβ τό χαρτοφυλάκιον είς τόν θύλακα τοθ
  ένδύματός τού καί Ιπειτσ έκροξε τόν Γαβριβν. Τό
  παιδΐον ετρεξεν είς την φωνήν τοθ ΜαρΙου περιχσ
  ρώς κσΐ εύγνωμόνως.
  — Θέλεις νά μοθ κάμης μ'αν χάριν;
  —"Ο,τι θέλετε. είπεν ό Γοβριάς. Έγώ, χωρίς
  οάς, θά ήμουν αυτήν την ώρα βρασμένος.
  —Βλέπεις αύτό τό γράμμσ;
  —ΝαΙ.
  —Λάβε το. Έβγα άμέσως άπό τό όδόψρσγμσ (ό
  Γοβριας ήρχισε νά ξέη τό ώτΐον τού, άνησυχήσας)
  καί αυριον τό πρωΐ πηγαι ν εις καί τό δίδεις καθώς
  έπιγράφεται- ίδέ- είς την οδόν Ένόπλου, αριθ
  μ —Καλά, άπεκρίθη ό ήρωίκός παίς, άλλ' άν είς
  αύτό τό μετοξύ δπου λείπω κυριεύσουν τό όδό
  φραγμα, δέν θά εύρεθώ καί έγώ.
  (ουνεχ(ζβται)
  ΤΟΥΡΙΓΠΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  Τ0 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
  'Αδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται δια τήνκαθαριέτητα, διά την τάξιν
  τού, διά την ακραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού.
  Τα φάγητε τβ» παρασκευάζονται μ* άγνβ
  ακάνι* ύΧιηά.
  Η ΕΚΟΰΙΣ ΤΗΣ ΤΕΝΙΚΙ! ΑΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  7 όν
  2) Καχασχευαί έθκιχών δδών
  Κρήτης.
  Είναι άνάγχη νά έξαρβη" ειδι¬
  κώς ή χαχά την ίιαρρεύσασαν
  χοιετίαν μιγάλη συμβολή τής
  Έθνικής Κυβερνήσεως διά την
  πρόοδον των 'δϊοποιητιχων ίρ
  γων Κρήτης.
  Διά των δαπανηθέντων 70 πε
  ρΕπου έχατομμυρίων δραχμων χά
  τεσχευάαθησαν χαΐ κατασχΐυάζον
  ται 50 χιλιίμιχρα έθνιχών όδών.
  Είς τίνα χμήματα των έν λόγω
  όδδν συνεπληρώθη ή χατασχευή
  αυτών δια τής εκτελέσεως των
  ΪΓ,γων όδοστρωαίας μετ* άσφαλτι
  κης έπαλείψΒΐος (Ιδίως είς χά
  οπουδαιότιρα άπό τε απόψεως τού
  ριστιχής. ουγχοινωνιαχής χαί
  οίκονομιχής.
  Αί σπουδαιό^εραι δδοί, ών προ·
  ωθήθη σημαντικώτατα ή χαχά
  σκευή είναι αί κάτωθι:
  α) Είς χβν Νομόν Χανίων.
  1) Βοαχολιών—Κανϊάνου—Πά
  λαιοχώρας. 2) Καρτσοματάδο—
  "Ελος—Σφηνάρι. 3) Νία Ρούμα·
  τα—ΚαμπανοΟ. 4) Ξχμουδοχωρι —
  Νι«Εέ 5) Διαχλάίωοις Κουρνά
  Γ>) Νίμπρου—Κ'-μιτά?ες.
  β) Είς χον Νομόν Ρεθίμνης. 1)
  Μπαλέ— Κάνεδο, 2) Στιήλι—Αγ
  Γαλήνη (μέλλουσα νά ένώοη την
  επαρχίαν Αγ. Βαοιλΐίου μέ χον
  νομόν Έραχλΐίου £ιά τής Πιδιά
  δος Μεσσαράς, 3) Άφραχές—Κου
  ροθχΐς τυ.ήμα χήί «π' *ριθ|». 169
  έθ*. όδοθ ενούσης χύ Ρέθυμνον,
  διά χή> επαρχίας 'Αμαρίου μέ χό
  Ήράκλβιον.
  γ') Είς τίν νομόν Ηρακλείου;
  1) Όδδς Βιάννου— θωμαδιανό
  (ίποπιραχώθη ή γέφυρα άνοίγμα
  τος 30 μ· *<*1 άποχατεατάθ»} ή συγ*οινιβν[α τοθ σημανχιχωχάτου διά τόν πλοθχον χευ, χωρίου Β: άννου μέ τό Ήράχλίΐον), 2)Νι6ρη τού χαί Ζ*ροΟ, Τυλίσσου—"Ανω γΐίων (έν ιφ περαχοθοθαι), 5) Μελεσσβν - 'Αρχαλοχωρίου. 6) ΚορχεροΟ—'Ε«ισκοπί)ς, 7) Γάζι —Κρουσώνες. δ) Είς τον Νομόν Λασηθίου.— Άξιοσηιιιίωχα γεγονέχα διά την δδοποιΐχν τοθ ΝομοΟ χαχά την δΐαρρεύσασαν χριιχίαν είνε Ιον) Ή ϊπίτιυξις τής συνδέσεως τοθ κλουχοπαραγωγιχοθ όροπεδίου Λα σηθίου μέ την πρωτεύουσαν τοθ νομοθ Αγ. Νιχολάου, διά τής αποπερατώσεως τής όμωνύμου 6 δοθ. Ή ίδός συνεχίζεται εισέτι ένχος χοϋ Όροπεδίου, διά χής χαχασχευής δ6ο διαχλαδώσεων, πρός Τζερμιάδω (πρωτευούσης τοθ Όροπεδίου) χαί πρός Ψυχρί. Διον νά σημειωθή έπίσης δτι ίξε τελεσθή επί μήκοιις 10 χιλιομέ τρών σχυρόστρωσΐς μετ' άσφαλ τιχή; έπαλείψεως χαί επί μή<ου; 6 χιλιομ. Έξεχελίοθησαν ίργα σίαι άτλής σχυροσχρώσεως, συνε- τηρήθη δέ διά χής έν ενεργεια έργολαβΕας κατασκευάς χής όϊοθ, τό άρχικόν τμήμα αυτή; επί μή χους 13 χιλιομ. είς τρόπον ώσχ νά εξασφαλισθή ανετος χυχλοφο- ρ'α, τόσον είς την σημαντικήν τού ρισχιχήν κίνησιν, ίσον καί είς την τής μεταφορας των προΐ ένχων χοθ Όροπεδί&υ. 2ον) Ή σημανχική προώθησις των εργασιών χής όδοθ Παχείας "Αμ μου— Σηχείας, δι' ή; ή έπαρχία Σητείας θέλει ένωθς ό5ικώς μέ την υπόλοιπον Κρήχην. Άρχε! νά σημειωθή δχι χαχά την έν λόγω χριεχίαν διετέθησαν διά χήν δδόν χαύιην πισχώσεις περίπου 15 έχα χομμυρίων, δι9 ώ* εξετελέσθησαν: 1) Διάνοιξις τής όδοθ μετ* χεχνιχών έργων επί μήχους 10 χιλ. (Μΐυλιανά—Σφάχα) άποχα τασταθείσης τής συγκοινωνίας μέ χήν Σητείαν των τριών μεγάλιον χ»ρίων τής ίμωνύμου Επαρχίας Μυρσίνης—Τουρλωτής χαί Σφά χας (συνεχίζεται) ΙΑΤΡΟΕ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοΰ ΠανΕπΐοτημίο» τϋς Λ»δνος. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ >Ρκΐ έπταετίαν σπουδάαας έν Λυ&να καί Παρισίους, δ*·
  «τΪΓεΙί τΓνέβν Ι α τρ εί ο ν τβυ, 4»β6ίι Αβέρωφ
  (συν"ιίί«ν Βαλιδέ Τζαμί) ίν«ν.ι «ρτβποι.ίο» Άβ«ν«σίβ»
  Σφ«χι«νάιιη: 9-12 η. μ. «α 4-7 μ. μ.
  Τας Κυριακάς τβύς άηβρβνς βΗρΐάν. Ά&. τηλ. 6-63
  _____,___..—^.μ—».ε—εε.εε—ε.ε.—«ε.-——
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ *_·
  θά βρίττ* δλα τα νέα μοντέλα σκβλβτών.
  Παρβλάβαμβ μηχανήματα διά κατβργασίαν κρυο~άλλ»ν.
  Πρίν «ρομτιβΐυθςτε επισκίΦβ<|τ« μας. ψμβ « Τό γραφικό όροπέδιο τοΰ Χανδρά. ΧΑΝΔΡΑΣ ΣΗΤΕΗΣ Σ)5ιος («-•ταποκριτοί} μ»ζ). — ΆληΗινά Ηαθμα ώχορν·δί.ζ καί γοητείας είνε 5 Χίνθίδς την εποχήν αυτή. Ποά κνο ττέλαγος σχηιΛατίζουν χ' άμ ιί)ια κοίί οί χήτχοι- ταθ ίροττε- 5ίου ττοΰ ίχτε'νιτίΐ νάΐω ώ; τοϋς ' Ασθενούς καί πέ&α είς τή ν Ζϋ)ρο οί γονιμοποιιϊ;αι ά π' τα νεοά τού άντλοΰν η μθλοι που γυρί ζουν μίρα νύχτα μέ ά'βιγμενα τ' άσπρα των πανιά. Φροΰιχ χιλι&ν λογιών, γλυ^χυμα, έκλεχχά, ά . Σταφύλια πίύ συναγωνί τα Άίγανίώτ κα καί μή λα χαΐ άτκδια ώι.-ιν τα Λϊ3ηθιώ- χικα. Καί έΐκιταί, τί χλΤμχ τοθ Ό υ είνε ξηρο ΐιο κ»! δεοσϊ φυσιχί 5ιγιει·ίτατο.'ΧωρΙς δ ΧιχνδκΧ;, ή Ζήεος <αί οί Άρμένοι ιίναι άπο χά ύγι ίΐνότερ* μέρη χί): Ελλάδος. Είνε ίμως χαί άπό χά πλέον φ λοηρόο 5α χαί πολιτισμένα. Ένχύτιωσι προκοιλιΐ σ' δλους τού: ξένου; ηοΰ ίπισκέπτονται τόν Χανδκϊ ή πά ιοιμιώδη; πράγμχτι χαθαριότη: ΐτού έπικρατιϊ παντοθ. Τάσπίια, φρισ<οασβισΐωμέ»α πάντοτε,λαμπο κοποθν χυριολεχτιχά. Καί τοθ πλέον φτωχοθ τό £σημο σπ:τάχι χναδίδει την έσμή τοθ φρέσχου άσβέσ:η Τα χαΐασιήματα χαί τα χέντρα άναψοχής ίχουν παροιμιώ δή χαθαριοχητα έπίσης. Καί οί δρίμοι, )ιθίστοω:οι πλύνονται »άθ« θαίρεΐς δτι Τόσ-> είνε
  3ν καί ^ι
  'οί κίτοιχοι τής χΐα
  μοπδλετος ίχουν χ<ΐπτυγμίνον ί¬ να ίΐιαίτε&ο πραγματιχά πολιτι σιιό. Αυτή &έ ή νιλοπρέοδος διά θί<ΐ!ς των ΙξεδηΜοθη χαί μέ χήν έμαζιχή ποοσπίθιιά των διά την διάνοιξ ν άιαξιτή*; δϊοθ ώιτε ν* έξασφαλίσουν συγκοινωνίαν δι9 αΰ τοχινήτου μέ τό Λιμάνι τής Ση¬ τείας. Κιν»! πρ*γματιχά τον θχυμα- σμό τό έργο ττ,ού έξε·έλεσαν. Πλέ όν των 15 χιλιομέτρων δρίμου χιτεσχιύχσαν διά μίσου βιυνών χαί χαραδρών διά προσωπιχής τω» εργασίας. Καί Ιπέτυχαν τό ποθούμενον. Ή συγχοινωνία έξη σφζλίσθη χατά τ&ΰς θιρ,ινούς μή νιχζ. θχ ίξΐσφϊλισθ^ δέ μονίμως πο)ύ σύντομα δεδομίνου δτι τδ έπαρχιαχδν τχμεΐον θά μεριμνή¬ ση διά την ταχυτέραν σχυρόστρω σιν τής δ5οΟ. Άλλ' είνε δίκαιον έπ' εύιαιρία νά άναφιρθζ δτι ή διανοιξις τής ό5οΟ αυτής έφείλεται έν πολλοΓς είς την πρωτοβουλίαν τοθ προέ- δρου τής κοινότητος χ. Άτζολε· τάχη χαί των κ. κ. Μαΐθ. Όρψχ νουΜχ,η, Μιχ. Πιτυχάκη μηχα "ΐχοθ, καί τοθ ίφημ»?ίου Παπ£ Μχιθ. Περογιαννάχη. — Ή χατανάλωβις τ·ΰ άρτου. Ό ΰφυπβυργίς τη; 'Αγορανο- μίας διεβίβαββ κρός τού; γβνι· κου; δΐοικητάς, νομάρχβς καΐ λοι πάς αρμοδίας άρχά?, μ·»κνάν εγ¬ κύκλιον περϊ της φειδοΰς είς την κατανάλωσιν τοΰ άρτον καί άιχο ςρυγϋς άίικαιολογήτου σπατάλης αυτού. —Νέος Διβικητής Χωρβφυλκ κης είς τβν νομόν Λαση· θίβυ. ι Είς Άγιον Νικόλαον άφίχθη πρβχθΐ; καί ανέλαβε την Διοίκη ' σιν Χωροφυλακής Λασηθίου έ μοί ι ραρχος μ. Μιχ Παπαδάκης ^τέως. Διοικΐίτής Χωροφυλακην Χανίων. ΎηοδιοΐΜητης τής Ιδίας Διοική¬ σεως άνίλβββν ο άνβυπομοίραρ χος κ. Χρυαανθόηουλος. —Διημερεύοντα καί διανυ· κτερεύοντα^φαρμαχεϊοι. Σήμερον Κυριακήν ΙΟην Σβπτεμ βρίου θά διπμίοβύσουν τα φαρμα κεϊα Γεωρ. Γεπΐσάνπ, Χριστ. Ζου ράρη, Σωκρ. Χανιωτάκη Ο χ δια νυκτβρϊύσουν δέ τα φαρμαχεϊα Ιωάν. Λβνιάδη χαί Σωκρ, Χανι ωτάκη «Αυριον 11 ΣΕπτεμβαΙβΐ) θά διανυχτβ(ϊϊύαη το φαρμακείον Γ. Γβπβσάκη ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ4Σ Έχτίθεται είς φανεράν μειοδο¬ τικήν Δημοπρασίαν ή έπισχευή χοινοτιχοθ οίχήματος μετά άποθή κης ένθα στεγάζεται ήδη δ ένταθ θα σταθμός Χωροφυλακής. Ή δη- μοπραοίας διεξαχθήσεται έν τώ Νκμαρχιανφ. Καταστήματι ίνώ πιονΈπιτροπήςτήν29ήν Σ)6ρίου έ. έ ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —11 π. μ. Οί δ?οι συγγραφής καί υπο¬ χρεώσεων εισίν κατατεθέρενοι είς το γραφείον τοθ κ. ΜηχανιχοΟ Κοινοτήτων καί Γραφείον Κοινό χηχος ημών, ένθα οί βΐυλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσιν γνώσιν χαθ' εκάστην. Έν Πίμπηα χή 31 Αδγούσχου 1939. Ό Πρόεΐρος τή*; Κοινότητος. Έμμ. Τααχιρης Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έιΐανακάμιμασα έξ "Αθηνών καί τλουτΐσασα τό έργαστή ριόν της διά μηχανημάτων νέ ωτάτου τύΐου, έκτελΐΐ ά»ά σας τάς μιχροβιολογικας καί βιοχημικάς ίζετάσιις είς τό Ιρναστήριόν της «αρά την πλατείαν Κορνάρου. ΕΓΚΑΙΡΙΑ Πωλεΐχαι χαινουργής χαλχσο μηχανή είς αρίστην κατάστασιν μάρχας Έλβετιχής Ντουπιέ είς τό ήμισυ τής άξίας της χαί με έχμαθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι χαθ' εκάστην παρά τώ χ. Ανδρ Παπαδάκη χαφεπώλη έναντι πά λαι&ν Φαράδικων (όδός 1866). ΑΠΩΛΕΣΘΗ όρμαθός κλειδι Ον «αρακαλεΐται ο ευρών ονως τα «ροσκομ(ση είς τόν κ, Σταθρον Λογιάδην όδοντΐατρον καί θά ά 9Β —Μέτρκ ασφαλείας είς τα £ πιβχτικκ πλοϊκ. Διά διατ«γης τοΰ ΰφυπουργοθ τής "Εμπορικάς Ναυτιλίας, ένβ τάλη Α επιθεώρησις τ&ν έμπορι χ&ν πλοίιιν, βιτως προβή είς αϋστηροτάτΓΐν έπιθϊώρησιν Γτ«ν συσσιβίων μέσω ν απάντων των έ πιβατιΧΜν άτμοπλβίων (δία δέ των δρομολογημένων είς γραμ μάς έξωτερικοΰ, έιτιβάλη δέ τα έκ των π» ιστάσεων ένδκιχνυόμεν» μέτρα άσφχλείας καί διασύσενς των έπιβαινόντων αυτών. Κατά τα διαΐασσόμίνα σχετιχ&ς, έκτώς των άλλων μέτρων των αφορών των είς την εξασφάλισιν έιταρ κων κυρίοις ταχνιχ&ν μέσων δια σώσεω;, θα ν^νωνται κατά την διάρκειαν τοΰ πλοΰ άσκήσιις συ ναγερμοϋ διά νά συνηθ ζουν οί έ πιβάται βίς την περιβολήν των αωσσιβίων καί την τάξιν έηιβι βάσΐως αυτών αίς τάς επί τού τω διατβθειμβνβτς λέμβους τοΰ ατμοπλοίου. —Τα άνταλλάξιμα κτήμκτα. Γυνεχιζομένης είς τό Γενικόν Λ<ΎΐατπΒΐον] της^προε?γααίας διά την ανάληψιν της διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας υπό τοΰ δημοσίου, απεφασίσθη όπως διά τα άποχρυπτόμβνα άνταλλά ξιμα χτήματα χορηνοΰνται άμοι β*1 είς τούς έξαχριβώνοντας την χυριέτητά των χαί γενικώς άποχα λυπτοντας ταυτα είς τό δημό¬ σιον. _______ —Ή έφαρμογή τοΰ νέμου περί χαρτοσήμου. Ύπό χοΰ ΰΐτονργοϋ των θίχονο μικών εξεδόθη έγχύχλιος ίιαταγη σχετικώς μέ τόν έλεγχον τ&ν συμ βολαιογράφων, διά την έφαρμο γήν τοΰ νόμου πβρί τβλών χαρτο οημου. Συμφώνως πρός την διατα γήν ταύτην έ ελεγχβς θά διενερ γήται χεχΜρισμένως καί ουχί άπο κοινοΰ μετά τη; ίίσαγγελικής άρ χής ώ; εγένετο μέχρι σήμερον. —Οί έφέται χαί πρωτοδίχ«ι Κρήτης. Λιά διατάγματος ωρίσθη ί»; ί- ξης διά Την νεαν οιχχστιχήν πε¬ ρίοδον ο άριθμός έφϊτών χαί π->ω
  τοδιχων έν Κρήτα: 'βφέται 5,
  ΠρΜΤβδίχαι Ηρακλείου 7, Χανί
  ών 7, Ρεθύμνης 5, Λασηθιου 3
  Ό άριθμός έξ αλλου των άντι-
  εισαγγβλέων παρά ταίς Εϊσαγγβ
  λίαις 'ϊφΐτών καί Ορωτοδιχϋν
  Κρήτης, ωρίσθη ώ; ακολούθως: Έ
  φβτων 1, Πρωτοδικων άνά είς, είς
  Ηράκλειον χ«ί Χανιά.
  —Προαγωγαί.
  Διά Β. Δ. προήχθη είς άντι
  συνταγματάρχην χατ' εκλογήν
  6 ταγματάρχης στρατολογίας χ.
  Οαντελής Πρινιωτάκη;, εί; ΰπολ©
  χαγόν δέ ό άνθυπολοχανβς δια
  χΕΐ^ίβεως κ. Στ. Χωνιανάκης.
  — Προήχθησαν έπίσης εί; ταγ
  ματάρχα; ο! έν πολεμική διαθ*
  σιμέτητι λοχαγοΐ πεζικβΰ Νικ.
  Χατζηδάκης χαΐ Γεωργ. Μουλου
  δάχης.
  —Δασμολογιχά.
  Τό υπουργείον τδν ΟΙχονομι
  χών δι' έγγράφου τού κρός τας
  τελωνειακάς αρχάς γνωρίζκι ότι
  τό εξαγωγικόν τελος έηΐ των ρα
  χών γενικώς, μετά την τροηοηοίη
  βιν τ»ν σχετικών νόμων καί δια
  ταγμάτων έχει καθοριοβή είς δύο
  χρυσά λεπτά επί τή; άξίας των.
  ΐοΰ έξαγωγικοθ τούτου τελονς ά
  παλλάσοονται τα βαμβαχερά χαί
  τα έξ Ιούτης ράχη δυνάμει τοβ
  «ναγκαστικοϋ νομου 1503)1938.
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ηεπειραμένη ζη
  τείται διά χά ξενοδοχεΤα 'Ελ
  λβς—Κνωσίς,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κοριακής
  10 Σεπτέμβριον) 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΛΒΓΟΝΤΑΠΦΡ ΜΑΧΑΙ
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ
  ΤΗΝ ΗΡΟΤΟΟΟΥΑΙΑΝ ΤΟΠ ΕΠίΧΕΙΡΗΣΕΟΗ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΡίΜΜΒΜ ΤΟΥ ΜΕΤΡΠΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Σημεριναί πληροφορίαι
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι είς τό δυ¬
  τικόν μέτωπον διεξάγονται σφοδρότα-
  ται μαχαι.
  Οί Γάλλοι βεβαιούν ότι διατηρούν
  έξ ολοκλήρου την πρωτοβουλίαν των
  έπιχειρήσεων καΐ δτι συνεχίζουν την
  προέλασιν αυτών επί Γερμανικοΰ εδά-
  φους. Είς ωρισμένα σημεΐα τού με·
  τώπου οί Γερμανοί συμπτύασονται έ·
  σπευσμένως.
  ΕΚΚΕΝΟΥΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΣΑΑΡΜΠΡΟΥΚΕΝ
  XII
  ΟΑ0ΚΑΗΡΟΣ_Η_ΠΕΡΙ0ΧΗ ΤΟΥ ΣΑΑΡ
  ΑβΗΝΊΙ 9 Σ^βρίου (τού άντα·
  ποκριτοο μας).— Τηλεγραφούν έκ Οα·
  ρισίων ότι ή πόλις των Σααρμπρούκεν
  έκχενούται υπό των κατοίχων. Ι
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματ*, υπό
  τού Γερμανικού επιτελείον οιετίχθη ή
  έβκένωσις καί ολοκλήρου τής βιομηχα- ι
  νίκης περιοχάς τού Σάαρ πρός την ό-'
  ποίαν κ»ί εκδηλούται περιασοτέρα πίε¬
  σις άπό μέρους των Γαλλικών σνρα·
  τευμάτων. ΊΙ έκκένωσις τής περιοχής
  ταύτης πραγματοποιείται ήδη.
  ΣϋΐΑΖΕΤΑΙ ΗΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Α «3 ΗΝ ΑΙ 9 Σ)βρί«υ (τού ά ντα-
  «ονριτού μας).— Οί οιεθνείς *ύικ>οι ά·
  φιερώνουν σχόλια είς την χθεσινήν μα¬
  κράν συνεργασίαν τού Ιταλού πρω·
  θυπουργοΰ κ. Μουσολίνι μετά τού «ρ
  χηγού τού Γενι*οΰ Έπιτελείου τού Ί
  ταλικοΰ στρατόν, στρατάρχου Μπαν-
  τόλιθ. Τηλεγράφημα έκ Ρώμης το*
  νίζει ότι ό σιρατάρχης Μπαντόλιο
  συνωμίλησε μετά τού Ιταλού πρωθυ¬
  πουργόν} έν τή ίδιότητί τού ώς προέ·
  δρ ου τού εθνικον συμβουλίου έρευ¬
  ναν, συζητήσης μετ9 αυτού επί τής έ
  φαρμογής τού σχεδίου αύταρκείας είς
  την ίταλικήν οίκονομίαν.
  Έβομβαρδίσθησαν
  άεροίτορικαί Γερμ. εγκαταστάσεως
  υπό Αγγλικών άεροττλάνων.
  ΡΩΜΗ 9 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύαηρεοία).—'Αγ-
  γλιχά άεροπλάνα έβομβάρδισαν την πα¬
  ρελθούσαν νύκτα κκταιγιστικώς τάς άερβ
  , πβριχάς έγκαταστάαει; τβυ ΤσΙγκστ είς την
  Βχλτικήν θάλασσαν έναντι των άκτων
  ι τής Δανίας. Οί "Αγγλβι ίσχυρίζβνται ϊτι
  ήκβυσχν έκκωφαντικούς κρότου; προελ-
  θόντας προφανώς έξ έ«ρηξεων τάς όιοίας
  έιτρβξένησχν αί ριφβεϊσαι βόμβχι.
  Τα γερμανικά άϊροπλάνα αντελήφθη·
  σαν τα άγγλικά υπεράνω τβΰ γερμανικού
  έδάφβυς κ>ί τα κατεδίωξαν. Εατερρίφθη εν
  τοΰ όποίου τό πλήρωμα έκ 5 άνδρών ήχμα
  λωτίαθη. Τα λβιπά κντέφυγον εί; την "Ολ¬
  λανδίαν. Υπέρ τό Δανικόν έδχφος έθεά-
  θηααν έπίσης άγγλικά άεροπλάνα κατά την
  .παρελθούσαν νύκτα, πρβφανως έξ έκείνων
  πβύ κατεδΐώχθησαν έκ Γερμανίας. 'Αερο-
  πλάνα έθϊάθησαν ωσαύτως την παρελθβΰ
  σαν νύκτα καϊ υπεράνω τοϋ Βελγικου εδά·
  φβυς. Βίλγικά άερβπλάνα τα κατεδίωξ«
  χαί ηνάγκασαν έν έξ αυτών νά πίβσγειωθη
  Τα άλλα ήνβιξαν πΰρ κ«ί κατέρριψκν ε*
  Βελγικον. Ή Αγγλικη κυβέρνησις έξέ
  φρασι είς την κυβέρνησιν των Βρυξελλώ
  την β*8εΐιχν τηί λύιην διά τό έπεισόδιβ
  καί την παραβίασιν τβΰ Βελγικου έδάφ·υς
  Π*ΡΙ£ΙΟ< 9 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύ«ηρ.).-Τή παρελθβΰσχν νύκτα έδβθη τό σύνθημα συ>
  ναγερμβΰ είς Βερολίνον. 'Αγγλικά άερβ
  πλάνα είχον ενεργηθεί πτήσιν άναγνω
  ρίσδως υπέρ την γερμανικήν πρωτεύουοα
  υπό λίχν δυσμενεΐς καιρικάς συνθήκας καί
  έρριψαν χιλιάδας προχηρύξεων πρός τό
  Γερμανικόν λαόν.
  Ήπροέλασις
  τοΰ Γαλλικοΰ στρατοΰ συνεχίζεται.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρ(ου (15. ύ
  πησεσία).—ΑΙ έκ τοθ μετώ
  που διαβιβαζομένας έπίσηαοι
  πληροφορίαι είναι έξαιοεΐικώς
  Ικανοποιητικόν διά ιή·» έξέλ'
  ξιν των πολεμικήν επ χειρήσε
  ών. Έπ'σημα τηλίγραφήματσ
  άναφέρουν:
  «Άπό παντοθ διέΡηιβν τα ού
  νορα τοθ έχθροθ καί τα στρυ
  τεύματά μσς εύοΕσκονται ήοη
  β(ς επαφήν μέ την γραμμήν
  Ζήγκφριδ καθ" δλον τό μί|κος
  της. Πρβπει θβ νά ύπογρσμ
  μισθ[) ότι αί 6ύο όχυρωματι
  καί γοαμμαΐ Μσζινώ καί Ζήγ< φ3ΐδ Ιχουν διόφορον άτι' άλ λήλων απόστασιν είς τα διά φς>οα σηαίΐο των, κυμαινο
  μβνη>> άπό όΜγων έ<ατοντά 5ων ιιέΓρων μεχοις 20 χιλιο μέτρων. Ό^η αυτή ή 1<τασκ·, άνή<ουσα πρΐν κατά τό μίγι στον αυτής μέρος είς τούο Γερμσνούς περιή-νθβν ί(ς την κατοχήν των Γαλλινών στρα τευμάτων. ΊττΓίΐκόν κοί άρματα μά*η, Ασχολοθνται ή5η βΐς τόν χά θερισμόν τοθ κατσληφθέντος έδάφους άαό τάς Φωλεάς. 'Η έκκένωσις τώ ΰτισθβν τής γραμμής Ζή κφοιδ γερμσνικΩν "κόλεων σι νεγΐζϊται έν τάχει». Δέον νά σημβιωθή 8 η ι «λη9υσμ6ς τΛν παρσμιθορ ών Γαλλικών πόλεων εΐχε μ ταφερθίί βύθύς «ξ άρχής ίί δλα σημεΐα τής χώρας, ι ιτου μετβφέρθησαν ποοηγουμ νως τα παιδία -αί 161α οί μσ θηταΐ των σχολιων πού θ' Λοχΐσουν νά λειτουργοθν μετ ολίγον. Η ΡΩΜΗ ττερι της καταληφεως τής Βαρσοδίας ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΟΝ 2ΙΜΜ.ΧΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σΐπτεμβρίου (τού άν ταποχριτοθ μας).— Κατόπιν τής έπισή μου κηρύξεως τού πολέμου εναντίον τής Γερμανίας υπό τού Καναδά, καθ* όλην την χώραν ταύτην σημειούνται έν θουσιώοεις έκδηλώαεις υπέρ τής Γαλ· λίας χαί Αγγλίας. Σύσσωμος ό Κα< ναδάς τονίζεται θά πολεμήση παρά τό πλευρόν των συμμάχων λαών μέχρι τής λή ί ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ Τ ΡΙΤ Η Σ ΑΟΙΤΟΡΕΥΕΤΑΙΗ ΑΟΟΟΗΚΕΥΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρ(ου (;οϋ άντακοκριτοΰ μ«$).— Διά διαταγήν τής κυβερνήσεως ά παγβρεύκται αύστηρότατα ή έναποθήχειισις των τροφίμων. Ή ίσχύς τής διαταγή; ταύ¬ της άρχεται άπό τής προσεχούς Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗΝ ΚΑΙ ηθΛΗΣιΊΠΟΙΙ ΑΜΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρίβυ (τοΰ ανταποκριτοϋ μας).—Τό Ύφυπουργεΐβν τής 'Αγορανομία; ·>Μ€ΐ%βπβ(ησε σήμερον νέα μέτρα διά την
  σφαγήν Μοί την πώλησιν των άμνών. 'Η-
  κατανάλωσις «μν&ν*άιταγορ(ύεταιι ώριβμέ-
  να$ ημέρας τής εβδομάδος.
  ΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρ(ου (τοΰ άνταιτοκριτοϋ
  μ αί) — Κ*τ' ανακοίνωσιν τής μετε&ιρολβ-
  γικής ύ«ηρεσίας παρκτηρκΐτκι πτώσις των
  βερμοκραοιών καθ" απαοβν οχεδόν την
  Έλλάδβ.
  ΡΩΜΗ 9 Σ)βίΙου (ίδ. ύπη
  ρεσίο).—Τα έκ ΒΐρολΙνου με¬
  ταδίδομεν α έττίοημα ανακοι¬
  νωθέντα έηψένουν δτι ή Βσρ
  σοβία κατελήφθη υπό των Γερ
  μανών κοί προσθέτουν ότι τώ
  γεγονός Ιχει πολιτικήν σημα
  οίαν μόνον δχι καί στρατηγι·
  κήν. Τα Γερμαικά στρατεύ
  ματα ουνεχΐσαντα ι ήν προέ·
  λασΐν των κατέλαβον την Γκό
  ρσ, Κοβαρίκα καί ευρίσκονται
  50 χιλιόμετρα νοτιοανατολι¬
  κώς ττΐς ΒαρσοβΙας.
  €Ο Γερμανικός στροτός ά¬
  πω θ εί τα Πολωνικά στρατεύ
  μαχα τ.ρίς ι ήν Ρωσσίαν διά
  νά τα άπομακρύνη έκ τ&ν
  Ρουμανικων συνόρων.Ή Λουμ
  πλΐν, άπειλεΐται ή&η σοβαράς.
  Νεώτερον άνακοιναθέν τοϋ
  ΓερμβνικοΟ στρατηγείου άνα
  φέρε>: Ό Πολωνικος στρατός
  κάμπτεται Είς ολα τα μέτωπα
  Πενήντα χιλιάδες Πολωνοί εύ
  ρΐσκονται άποκεκλεισμένοι είς
  τόν Διάδρομον.
  Μετοξύ ΒαρσοβΙσς καί
  Λούπλιν κατελήφθη τό Γάρ
  βολιν κσί Δφλιν πσρσπλεύ-
  ρως τής^ Λούμπλιν. Έντός
  τής ημέρας τό Λότζ περιέρ
  Πολωνική αποστόλη
  είς Λονδίνον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 1)βρΙου (16.
  ύπηρεσΐο).— Χθές την 5ην α¬
  πογευματινήν αφιχθη μέσφ
  Στοκχόλμης Πολωνική στρατι
  ωτική αποστόλη, την οποίαν
  ύπεδέχθη ένταθθα ό πρεοβευ
  τής τής ΠολωνΙας.
  Γερμανικαί έπιτυχίαι.
  ΡΩΜΗ 9 Σ)βρ(ου (ίδ. ύπη-
  ρεσίο).— Έκ Βερολίνου μετε
  δοθή επίσημον ανακοινωθέν
  έχον ώς εξής: «Τα γερμανι-
  κά στρατιυμάτα κατέλαβον
  στρατηγικά τινά σημεΐα τα
  όποΐα διευκολύνουν την τιρο
  έλασίν των πρός τό Λ·ότζ. ΑΙ
  χεται είς χείρας των Γερμα
  νων. Ή Γερμανική άεροπορΐα
  δρ δ είς 6λα τα μέτωπα. Εί
  τό δυτικόν μέτωπον κατβρρΐ
  φθησαν Εύο γαλλικά άεροπλά
  να επί γερμανικοΟ έδαφους
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρΙου (Ιδ. ι
  τιηρεσία). — Τό ττρακτορεϊο
  «Πάτ» μεταεΐδει δτι ή εΤδησι
  την οποίαν ίξαπέλυσε άπό
  χθές τό Βερο/ΐνον περί πτώ
  σεως τής Βσρσοβίας όφείλε
  ται ιίς προπαγανδιστικούς
  λόγους κοί προορ'ζεται κυρί
  ως δι* εσωτερικήν είς την Γερ
  μανίαν κατανάλωσιν.
  οδοί πρός την ΒσρσοβΙαν
  φράσσονται άπό τα Πολωνι
  κά στρατεύμστα τα ότοΐα
  μάχονται ήρωΐκως, ύποχω
  ροόντα μεθοδικώς».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Σ)βρ'ου ((δ
  ύπηρεσΐο).— Τα γερμανικά
  στρατεύματα διελθόντα τόν
  Βιστούλαν κατέλαβον τό Σαν
  ομιές είς την μεσ. Πολωνίαν
  ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σ)βρίου Μεσονύ λον τό μέτωπον. Μία έπιτυχής επίθεσις
  κ*ιον (ίδ. ύπηρεσία)-— Την ^ 9 νυκτεριΐτών στρατευμά.ων μας, μάς έξησφάλισ*
  νήν (Γβλλική ώρα) εξεδόθη υπό τοΰ Ά σημαντικάς ιμυντικάς θέσεις.
  νωτάΐου Γαλλικού Έπιτελείου τό Ή χεροπορίτ μας ένε£γεί έτκ,τυχείς
  νωτάΐθυ Γαλλικού
  12ον κατά σειράν
  ου ιω:
  ανακοινωθέν έχον
  «Ό έχθρός άντιτάσιΐει άμυναν καθ* ό
  ..-.---,—, ..ε^γεί έτκ,τυχείς
  αναγνωρίσεις επί τοΰ έχθρικοΰ έδάφους,
  παρ' όλην την καταδίωξιν πού υφίσταται
  έκ μέρους τοΰ έχθροΰ.
  Οί Πρεσβευταί έγκατέλειιΐιαν
  μόνον χδές την Βαρσοβίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σΐβρίου. Με¬
  σονύκτιον (15. ύπηρεβία).—
  Σήμερον μόνον έγκατέλει-
  ψχν την Βαρβοβίαν τό ύχ*υρ
  γεϊον των Εξωτερικών τή;
  Πολωνίας καί αί ξέναι πρε¬
  σβείαν καί έγκκτεστάθησαν
  εί; Λβυμπλίν, οπου μετεφίρ
  θη ή Πολωνική πρωτεύουσα
  Αυριον (σήμερον) την 19ν«λ.
  ώραν 8ά
  άπό τβΰ ραδιοφωνικοΰ σταθ
  μοΰ των Παρισίων ό Πρε·
  οβευτής τής Πολωνίας κ. Αου
  κάτσεβιτς.
  Ό έν Λονδίνω πρεβευιής
  τής Πολωνίας ωμίλησεν άπό
  ψε άπό ραοιβφώνου εί-
  πών ότι ή ήμέρα τής έαι-
  θέσεως τής Γερμανίας κατά
  λόγον | τής Πολωνίκς θχ μείνη Ιοτβ
  ή δό ό λ
  ς ς θχ μείνη
  ρική διότι ό πβλχμος θά δή
  μιουργήση νέαν κατάστασιν
  πραγμοίτων έν Εύρώπη καί
  εξήρε την ανδρείαν τοΰ "
  λωχικοΰ στρατβΰ καί
  Πό
  ρόλον ττδν Δυτικών δυνάμ
  «ν ώ; ςροουοων τοΰ
  *ν «5 φρουρων τοΰ πολιτι
  αμοδ τής ανθρωπότητος.
  Ό Βεϋγκάν είς "Αγκυραν,
  Ή Τουρκία έπιστρατεύεται.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σεπτεμβρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Έπιστρέφων έκ ΒηρυττοΟ,
  έφθασε σήμερον είς "Αγκυραν ό στρα·
  τηγός Βευγκάν.
  ΡΩΜΗ 9 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύπη-
  .—Έξ Άγκυρας τηλεγραφείται
  •τι ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας
  ιμετ Ίνονού υπέγραψε 6ιάταγμα ..ΗΜ
  κλήσΐως ήλικιών τίνων υπό τα όπλα. ' %
  νεκοινωθηότι οί ηροσκαλούμενοι
  ορίζονται διά γυμνάσια καί θά
  ρετήσουν 45 μόνον '
  ««η.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΕΣ ΜΟΝΑΑΑΣ
  «ΠΟ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΉΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΔΥΣΜΕΝΗΣ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥΣΤΡΑΤΟΥ Τ0ΜΙΣΤ0 ΔΥΤΙΚΟΝ;
  ΑΘΗΝΑ.Ι 9 Σ)βρίου (τού άντα.
  ποχριτού μας).— Κατά τα έκ Παρι.
  σίων τηλεγραφήματα οί Γερμανοί προ*
  χιθέμενοι νά ένισχύσουν τό δυτικόν μέ.
  τωπον ήρχισαν άποσύροντες έν τάχει
  στρατεύματα άπό τάς δυνάμεις αυτών
  τάς μαχομένας είς την Πολωνίαν. * %ρ.
  κεταί μάλιστα μεραρχίαι αγγέλλεται
  ότι ευρίσκονται ήδη καθ' οδόν πρός τό
  δυτικόν μέτωπον.
  Ώς διαπιστοΰται έξ ωρισμένων έν·
  δείξεων ή θέσις των Γερμανικήν στρα·
  τευμάτων είς την γραμμήν Ζίγφρηΰ
  δέν χρίνεται ίχανοποιητική, ήρχισαν Βέ
  έκδηλούμεναι ζωηραί άνησυχίαι μετα.
  ξύ των έπιτελών τού Γερμανικού στρα
  τού.
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΟΝΙΚΟΥΙΤΡΑΤΟΥ
  ΛΝΑΚΛΤΕΛΗΦΒΗΙ ΤΟ ΠΟΥΑΤΣΟΥΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σδΐχτεμβρίου (τοδ «νταπο.
  κριτοΰ μχζ) — ΤηλενΡ*φο"ν έχ Παρισίων
  δτι οί Πολωνοί ένεργήσκντδς σφβίρχν άν·
  τεπίθεσιν άναχατέλαββν την όχυράν πόλιν
  Πουλτσούχ. Είς την περιοχήν ταύτην ή
  γερμανική υποχώρησις βυνεχίζεται, των
  Γίρμχνών διωιομένων κ»τά πόδας υπό
  τοδ Πολωνικοΰ ίππικοΰ.
  ΪΙ ΙΕΡΜΐΠ.ΙΙ,™!"
  8ΤΙΕΙΝΕΚΥΡΙΟΙΤΜΗΜΑΤΟΝΤΗ!ΒΑΡΣΟΒΙΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έκ
  Βερολίνου άναφέρει ότι καθ* α. α¬
  νεκοίνωσε τό Γερμανικόν στρατηγεί-
  ον, τα βόρεια τμήματα τής Βαρσοβί·
  άς κατελήφθησαν υπό τού στρατού τού
  Ράϊχ. Ή είδησις αυτή δέν έπεβεβαι·
  ώθη εισέτι.
  δεΊΠξ
  τησ ρωσσικησ
  ΑΘΗΝ 1.1 9 Σ)βρίου (τού άνταπο·
  κριτού μας)— Τό πρακτορείον Χαβάς
  εν σχέσει μέ την τελευταίαν πρόσκλη¬
  σιν έφέδρων έν Ρωσσία άναφέρει ότι
  δέν εξηκριβώθη εισέτι ό σκοπός τής έ·
  πεστρατεύσεως ταύτης. " Αλλως τε καί
  μεταξύ τοΰ πληθυσμού τής Μόσχας κυ·
  κλοφορούν ποικίλαι φήμαι κιί ή γνώμη
  τού είνε άρκετά συγκεχυμένη 'άφ»
  ότου τα γεγονότα έλαβον <ίπρόοπ«ον τροπήν μετά την υπογραφήν τοΰ γερ- μανοσοβιετικού συμφώνου. Γενική είνε ή αντίληψίς έν Ρωσσία ότι ή Γαλλία καί Αγγλία θά πολεμήαουν μέχρις έ- σχφτων ανεξαρτήτως τής στάσεως τής Ρωσαίας. ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΙΑΝ1 Μ ΤΑ ΤΟΥ ΒΡΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑ: ΑΘΗΝΑΙ 1 Σβπτεμβρίου (τβΰ άνταπο- κρΐΓβϋ μα$)—Τηλεγράφημα έκ Π*ρισ{»ν μεταδίδει δτι χββς ό έν Ρωμη πρεοβευτής τής Αγγλίας οέρ Λώρενς συνηντήθη με¬ τά τοΰ ύπουργοϋ των Εξωτερικών κόμη· τος Τσιάνο μετά τβΰ όπβίου συνωμίληβκν έη' άρκετήν ώραν. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΛΛΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεκτεμβρίβυ (τοΰ άνταηβ- κριτβΰ μας) — Νεώτεραι πληροφορίαι τβδ πρακτβρβίβυ Χαβάς άναφέρουν δτι επίκει¬ ται ό άνασχηματισμός τής Γαλλικής κυ· Ιερνήσεως ήτις θά λάβη την σύνθεσιν πο· ,εμικής καθαρώς κυβερνήσεως. Ωρισμένα φυπουργεϊα θά άναλάβουν τεχνικβί <μ· πειρβγνώμονες. ΣΥΝΟΜΙΑ1Α ΜΕΤΑΞΑ-ΣΠΕΜΤΖΑ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρωθυ· πουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη είς συ· νεργασίαν τόν υπουργόν τής Ηαιβείαβ, Σηέντζαν. ΤΙ