97777

Αριθμός τεύχους

5265

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετησία λίραι 8
  ίξάμηνος ϊ
  Άμκρικής
  Ιτησία οολ. 10
  Ιξάμηνος > 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  12
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ :ί ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΕΤΑΥΡθν *"
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5265
  ΤΠΕΥΘΥΙΙΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  Ε
  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΠΙΑΡΟΜΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
  Οί Πολωνοι κατέρριψαν 17 άεροττλάνα.
  ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
  Γεριααν. άεροπλάνα
  κατά της Πολωνίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σ)βρίου (Ιδ. υπηρεσίαι),— Έκ
  Βαρσββίας μετεδόθη τό κάτωθι επίσημον άνα·
  κοινωθέν διά την άμυναν τής Πολωνικής πρω¬
  τευούσης καί τάς αγρίας άεροπορικάς επιδρο-
  μάς έχθρικων άεροπ>άνων. «Καθ" όλην την
  χθεσινήν ημέραν ή Γερμανική άερβπβρία έδρα
  σεν εντόνως. Έβδ«μήκ«ντα βνρέα βομβαρδι·
  στικά άεροπλάνα ένήογησαιν 14 αλλεπαλλή¬
  λους «πιδρεμάς κατά τής πρωτευούσης χα· των
  προαστείων. Βόμβαι έρρίφθηααν είς ολκ άδια-
  κρίτως τα σημεΐα καί' είς αύτά τα παιδικά
  καί τα νοσοκομειακά ίίρΰματατ. Ή Βαρατβία
  μετεβλήθη έκ των άνηλεων ββι βαρδιομ&ν είς
  κόλασιν. Έν τούτοις, ό πληΒυσμες διετήρησε
  την ψυχραιμίαν τού καί άντεμετώπισε τος έπι-
  δρομβς μ έ απαράμιλλον γενχαιοφροούνην καί
  Βάρρος. Έπίσης {βομβαρδ<σθησαν καί άλλαι Πολωνιχαί πόλεις *αί στρατιωτικοί οχηματι- ομοί καί έγκαταστάσκΐί. Κατά τ«ύς συνεχεϊς αΰτβύς βομβαρδισμούς οί Πολωνοί κατίρριψκν 17 Γερμανικά άεροπλάνα. Τα στρατεύματά μας επέδειξαν αφάντοιστβν ηρωϊσμόν. Έξαπέλυσαν έηανειλημμέχας άντεπιθέσεις καί κατώρθωσαν ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ διεξάγονται μαχαι όμοιαι τού Βερντέν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σ)βρίβυ (15. ύπηρβαία).- Τό Πρακτορείον «Χ«βάς» μετέδωκε τό κάτωθι άν« κβινωθέν σχετικώς μέ την καταστασιν είς τό ανατολικήν Μέτωπον: «Είς την Πολωνίαν άρ- χίζει ή μεγάλη μάχη έκ τής εκβάσεως τής ο¬ ποίας θά κριθή ή τύχη τής γερμανοπολωνικϊ,ς συρράξεως». Άλλαι έγχυρβι πληροφορίαι άναφέρβυν ότι πρό τής Βαρσοβίας καί είς απόστασιν 12 χιλιό¬ μετρον, οττβυ τα Πολωνικκ στρατεύματά^ στη· ρίζονται είς οτρατηγικά σημεΐα δίδεται ήδη ή μεγκλη μάχη μεταξύ των άντιπάλων. ΟΙ Πά- λωνοί μάχονται μέ αφάνταστον γενναιότητα ψ ι καί ηρωϊσμόν. «Φαίνεται, λέγουν οί ΐίδικοΐ ' βτρατιωτιχοί, ότι ή Βαρσοβία θ' αναστηθή τ· Βερντ£ν>) ε^α| β{ Ίχκλιχβΐ έφημεριδες, καθ"
  α τηλεγραφείται έκ Ρώμης, άναγνωρίζουν καί
  όμολογοδν είς άρθρα των σήμερον, ότι τό Ι»ε-
  γάλο τταιχνίδι δέν έπαίχθη άκόμη είς την Πο·
  λωνίκν». Ίσως, γράφουν, δοκιμάσουν οί Γερμκ
  νοί την έκπληξιν νά εύρουν άνορθωμένα τα
  Πλ ύ ί η Αλή
  Ό τελίυταΐος τύπος τδν βεμ6αρδιβιιιιβν ΐί)ς Άμεριχής, έχ των οποίων είχε προμηθϊυθβ νβι τπν εκπΑηςιν νβ εύρουν ανβρθΜμβνα τ»
  ή Γαλλία στΐί.αντικίν άριΒμέν ολίγας ημέρας πρό τής πολεμιχής συρράξιιβς. (Πολωνικα στρβτευματα εις την Ανατολικήν
  ' '^ Γ "^ Γ Γ ' Γ ' ™ ' Πολωνίαν, μέαα εί$ τβύς άγρίβυς καί βαλτω-
  ν' άπωθή'σευν τόν εχθρόν έκ των πρεοϊστείων της Βκρσοβίβς είς ίρχεΐέν βάθος. Ή δεις τόπους -της περιοχής τοΰ Βιατούλα πράγμα πού άπβδεικνύει άλλωστε ή μεγάλη
  μεγάλη μάχη δίδεται ήδη 10 μίλια μακράν τής Πολωι»ή; πρωτενβύοηΓ· Ό έχθρές
  υφίσταται βαρυτάτας απωλείας ύπεχωρών ουνεχω^».
  Τάς πληροφορίας αύτάς τειΰ Πολωνικοϋ άχακοινωθέντος επιβεβαιοί χαι Γερμανικόν
  Ανακοινωθεν μετοιβιβαεθέν έκ Βερολίνον, τό όπεϊον ίοχυρίζεται χαι ότι ιά Γερμανικά
  στρατεύματά διέβησαν τόν Βιστου*«ν κβϊ βαδίζ«υν ηψβς την Β»ρβ«βίανί* βμβλογ^ΐ
  όμως ·τι τα Πολωνικά στρατεύματά βάλλευν κατνιγιοτιχως χατά των Γερμανικων
  Βέοεων. Προοθέτει μάλιστα ότι έκ τοΰ βομβαρδΐσμεΰ των Πολων&ν υφίσταται;μεά>α$
  απωλείας ό άμαχος πληθυσμός.
  ς ς ς ρχς ργμ ή μγ
  μάχη πβύ δίδεται ήδη πρό τή; Βκρσοβίας. Έξ άλλου, ό στρατιωτικάς συνεργάτης
  τού «Άδιαλλάκτου» άαχολούμενος μέ την εξέλιξιν των έπιχειρήοεων γράφει: «Επί
  τεΰ 'Ανατολικεΰ μετώπου, ή ύπέροχος, ήρωΐκη άντίατασις των Πολωνικών στρατευ-
  μάτων, συεχ<ζεται επιτυχώς, έναντι των 70 μεραρχιων τού Γερμανικοϋ ατρατοϋ, <**ύ ώς ώμ^λόγησεν ό κ. Γκαΐριγκ, «υνεχέντρωβΕ -τ* Ράϊχ έηί τοΰ Πολωνικοΰ εδά- φους διά νάικατατροπώση τούς Πολωνούς. Παρά την Βαρσοβία ν συνεχίζονται λυσοώδεις μαχαι καί παρ'2λην· την κρεσπάθειάν των οί Γερμανοί δέν έπέτυχαν νά ίκτβπί- σουν τβύς Πολωνούς άπό την Πρωτεύουσαν των. II ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ ΤΟ ΣΑΑΡΜΠΡΟΥΚΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ Π Σ)βρΙου |1δ. ΰ- τΐ»ρ£Ρΐο) — Τ* ντν' 4ρ>θμ. 13
  4ινα«.οι.ωθ4ν τού ΓενικοΟ ' Ε¬
  πιτελείον ϊχει ώς εξής: Πολ¬
  λαί άνΐετιιθέσβις ένηργήθησαν
  ύηό τοθ έχθροθ είς δλην την
  γραμμήν τοθ μετώπου. ΜΙα
  σε»ρά ε·ππυχε>ν ε-ι)(ενρΤ)σεων
  καί μί,θοδνκή -ορ&Ια ν*ς
  έΕπ,σφάλισσν νέας θέσεις με·
  ιαξύ ιοθ Σά,αρ καί των Βοσ
  γίων όρέων. Πρός ανατολάς
  τοθ Μοζέλλα 6ρ>ανο0ιαι άμυ
  να υπό τοθ έχθροϋ. Τα στρα
  τεύματά μας κατέλαβον λό-
  φον επί τοθ Σάαρ ακριβώς
  πρός δνσμάς τοθ ΣσσρμπροΟ
  κεν. Υπό των γαλλικβνν
  στρατευμάτων διενηργήθη βι-
  αιοτάτη έτι(θέσις, μεταξύ των
  ΓαλλΐΗί3ν, ΈλβετικΛν καί
  Γερμανικόν συνόρων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Σ)βρΙου.—
  Τό Γαλλικόν -πυροβολικόν έ-
  βομβάρ&ισε τό αεροδρόμιον
  τοθ Σααρμπροθκεν.
  ΤΙ λέγουν οί Γερμανοί
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Σ)βρΙου.—
  Επίσημον ανακοινωθέν τοϋ
  ΓενικοΟ στρατηγεΐου άνσφέ
  ρει τα εξής ώς τιρός την έ
  ξέλιξιν τοθ πολέμου είς ά μ
  φότερα τώ μέτωπα: «Κατα
  την χθεσινήν συμπλοκήν επί
  γερμανικοϋ έδάφους είς τό Δυ
  τικον μέτωπον ό εχθράς άπω-
  θήθη καί δέν κατώρθωσε νά
  προσβγγΐοη την γραμμήνΖήγκ
  φριδ. Χθές κατερρΐφθησαν επί
  ΓερμανικοΟ έόάφους 3 Γαλλι
  κά άβροπλάνα καί 1 Άγγλι
  κόν.
  Τα Πολωνικά στρατεύματσ,
  άνθιστόμενα είς την περιοχήν
  τής Βαρσοβιος ύποχωροθν.
  Καταδιωκόμενα συνεχώς άπο
  σύρονταιείς την μετοξύΒιστού
  λα καί όρέων τΐίριοχήν.Ή κα
  τάληψις τής ΠοσνανΙσς, συνε·
  χΐζετσι μεθοδικώς υπό των
  νερμαννκών σΛρατευμάτων χθ
  ρΐς αντίστασιν.
  Άποτυχϊαι Γερμανών.
  ΠΑΡΙΣΙΟί Π ΣετηεμβρΙου
  (Ιδ. ΟτιηρεσΙο).— Ό στρατιω·
  τικός συνεργάτης τοθ «Ά6ι·
  αλλάκτοΐ;» συνοψ'ζει ώς εξής
  την κατάστασιν είς τό δυτι¬
  κόν μέτωπον; «Άπό 48 ώρών
  ό εχθράς έπιδιώκει άντεπιτι
  θέμενος είς τό δυτικόν μέτω
  πον ν' άνακτήσπ δ,τι περιήλ¬
  θε είς την κατοχήν μας, άλλ'
  οί προσπαθεία! τού απέβησαν
  μάταιαι. Μαχαι διεξήχθησαν
  οβμσ πρός θώμα μέ τόν άν
  τΐπαλον. Τό τιυροβολικόν μσς
  υπερέβη όλας τάς τιροσδοκΐας
  μας είς επιτυχίας. Επ! τσθ
  κσταληφθέντος γερμανικοθ έ¬
  δάφους, χά στρατεύματά μας
  έργόζονται μέ γοργόν ρυθ¬
  μόν πρός σταθεροποίησιν των
  θέσεών των».
  Επί των δηλώσεων
  τού Γκαϊριγκ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Σ)βρΙου ((δ.
  ΟπηρεσΙα).— *Η Αγγλικη κυ
  βερ νησίς εξέδωκεν επίσημον
  ανακοινωθέν διά τοθ όποίου
  κατέστησε γνωστόν δτι άπε
  φάσισε νά βσσΐστι την πολιτι
  κήν της επί τής προβλέψεως
  δτι ό πόλεμος θά διαρκέση
  τρΐα καί πλέον Ιτη.
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ με
  ταδΐδει δτι παρ3 δλην την άου
  νσμΐαν πού έπέδειξεν είς τόν
  λό>ον τού ό κ. Γκαϊριγκ ά
  τιευθυνθεΐς τιρός τόν κ. Τσά
  μττερλαιν μέ Οφος έζημμένον,
  καί την οποίαν αδυναμίαν
  προσπαθοθν νά καλύψουν οί
  κύκλοι τοθ Βερολίνου, πρέ·
  πει νά θεωρήται ματαΐα κά
  θε προσπαθεία τής Γερμανί
  άς νά έπιρρΐψπ τάς ευθύνας
  τοϋ πολέμου είς δλλους καί
  ν« πβραοτήοη έβυιήν &ΐρηνό
  φίλον.
  Ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  εΤναι άποφασισμέναι νά ου
  νεχΐσουν μέχρι τέλους τόν τιό
  λεμον καί ν' άναγκόσουν
  χον ΧΙτ/ερ νά έχκενώσπ την
  Πολωνίαν. "Αλλωστε συμπλη
  ρώνει τό Ρώυτερ, ή θέσις τής
  Γερμανίας είναι σήμερον όλι
  γώτερον ίύνοϊκή παρά κατά
  τόν μεγάλον πόλεμον κοΐ ή
  νίκη των Δυτικών Δυνάμεων
  είναι βίβαία.
  ΙχηματΙζεται
  κυβέρνησις πολέμου
  είς Γαλλίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Π Σ)βρίου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐα). — Τό πρακτορείον
  Χαβάς ανακοινοί δτι 6 κ.
  Νταλαντιέ θά προββ έντός τής
  αυριον είς τόν ανασχηματι¬
  σμόν τής κυβερνήσεως. Θά κα
  τσρτισθβ «"Υπουργείον Πολέ¬
  μου» δια τής προσλήψεως προ
  σωπικοτήτων ανεγνωρισμένης
  άξΐας, έξ 6λων των τΐαρατά
  ξεων.
  ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΣ ΑΔΥΣΩΠΗΤΟΣ
  Ή στάσις *
  τής Ροσσίας.
  ΠΑΠΙΙΟΙ Π Σβρίου (ίί. δ
  ττηρΐοία).— Τό πρακτορείον Χά '
  β£; πίηροφορεΓταΐ έχ Μόσχα; δι ι.
  ή Σοδιετική κυβέρνησις θ»ωρ*ΐ έχ
  θρικήν «{δξιν τ,γ]ς Αγγλίας
  την καθυστέρησιν τΐ|ς παραδάαε
  ως ρωσσιχών παραγγελιών. Ή
  Αγγλία αντιθέτως τονίζιι δτι έ
  θνιχοί λόγοι έπέδαλαν την κα:α
  κράτησιν των σεβιΐπχων παραγ-
  γιλιών χαΐ δτι ουδεμίαν εχθρικήν
  διάθεσιν εξεδήλωσεν έναντι των
  Σοβιέτ. Τό πρακτορείον «Τάς» με
  ταδίδει έκ Μίσχας δτι λόγψ τής
  έν Εύρώπη καταατάσΕως, ή Σοβιΐτι
  κή κυβέρνησις εκάλεσεν υπό
  τα βπλα ωρισμένας κλάσΐις των
  πιριοχων Ούκσανίας, Λευκορωα
  οίας, Μόσχα<·, Λίνιγκραντ χ.λ.π. Πολλά εσνη υπέρ των Άγγλογάλλων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σ)βρίου Ι,ίδ. δ πηρΐσία).— Ή χατάταξις ξένων επιθυμούντων νά πολεμήσουν παρά τό πλευρόν των Γάλλων συνεχίζεται. Ήδη κατηρτίσθη σαν χωρΐσταί μονάδες Πολυινών, Αύστριαχών, Τοεχοολιβαχων μέ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ τ©0 γενιχοΰ μίτρου έφαρμογης τοθ Νέμου ένη- μρλκν τοϋ άρμοίίονι Ύπουργϊίςι», άπό της 1ης τρ. μηνές π πώλησις των έν 'ή πόλει ημερησίαν φόλλων θά γίνεται ώιά λ)σμέν τί ν τκΜΤΐχ&ν διανομΕ«ιν καί βφημερι· δοπνλών βάσει τοθ σχετικόν Νόμον καί ούχι ώς πρότβρον δια λ)σμβν των εφημερίδων. ΟΙ επιθυμούντες συνβπώς νά λαμβάνωσι κατ' οίκον τβ φύλλον των δέον »ά άηε«θών*»ντβι «!ς τβ«ς ύπολόγους τής πωλήσκως, διανομεΐς κα| έφημεριδοπώλα ς, καθότι τν* χον παράβαοις το» περΐ 2δρ«χμβυ Νομόν, θκ ΐπισύρο κ* τα των ίδΐων έφημβριδοπνλ&ν τάς βαρείας ουνεπείοτς τβδ νόμον τβύτον. Ηρά»λ·ιον 10 Σ)0ρ.ο» 1939. Ο ΗΜΕΡΗΪΙΟ2 ΤΥΟβϊ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΩΜΗ 11 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).—· Έχ Λονδίνου δτ.αβ(.βάζοντα(, αί γνώμας των ανωτέρων στρατιωτικών καί πολιτικών κύκλων δσον άφορα τόν αυνιχτ.ί^όμκνον {ιτ5«ιβ[ΐυχιπκ«'»ν πΓΐλεμον υπό τής Γ·ρ· μανίας. Οί "Αγγλοι πολι^ικοί καιΐ στρ*τιω-ικοΙ φρονούν ότι ό πόλεμος ούτος διεξάγετας άδνσώ- ηητος άπό θαλάσσης. ΊΓουτο δτ,απι,βτούτατ. καί ά «ό τόν σημερινόν τορπιλλισμον πέντε Αγγλικών έμπο- ρικών σκαφών. τάς σημαίας των. Είς την έν Ού ασιγκχδνι πρεσβείαν τή; Γαλλία ς χαταγράφονππ έπίσης Άμεριχα νοί έΘελονταΕ, ίττιθυμοθντες νά δπηρετήσουν 5πότήν Γαλ.σημαίαν. Τό Μεξικόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 ΣεπτεμβρΙου (ίδ. ύπηοεσία).—Εγνώσθη ότι ή Μεξικανική κυβέρνησις εΤνε διατεθειμένη νά προμηθεύση είς την Αγγλίαν καί Γαλλί¬ αν 13 έκατομμύρια βαρέλια πετρελαΐου, ένώ άπηγόρευσβ την προμήθειαν είς την Γερμα ν (αν. Δηλώσεις τοϋ Ρεί3νώ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σιπτεμβρίου (18- δπηρεαίβ).—Ό δπουογάς των Οί χονομιχών χ. Πώλ Ριϋνώ ωμίλη¬ σε άπό ραδιοφώνου πρός τόν Γαλ¬ λικόν λαόν, τονίσας τα έξήι: «"Ο πισθεν τοθ στρατιωΐιχοθ μετώπου, υΐταρχΐι τό οικονομικόν μέτωπον, π:ύ Ιχει ζωτιχήν σημασίαν διά το5ς έμπολέμους. Ή οίχονομιχή δπεροχή μας έκλόνισε χατά τόν παριλθέντα πόλεμον τό ηθικόν των Γερμανών. ΧωρΙς νά θέλιο νά μειώαω την Γερμανίαν όφεί λω νά είπω δτι ήδη είνε έξην- τλημένη. θά νικήσωμεν διότι εί- 'μΐθα ίσχυρότεροι άπό τόν εχ¬ θρόν». Έξ «λλου αί ΆγγλιχαΙ χαΐ ΓαλλιχαΙ έφημερίδες άσχο- λοθνται σήμερον ιΰρύτκτα μέ χον λόγον χον οποίον εξεφώνησε την νύκτα τοΟ Σαββίτου 6 χ, ΓχαΤριγχ γράφουσι δτι ό πόλΐ μος θά συνεχισθή ίφόσον οί Γερ μανοΐ θά χατίχουν χαι ?ν έχατο στόμετρον ΠολωνΐκοΟ Ιδάςρους. Τό Α«Ιργον» γράφει: "Οταν είς ίνθρωπος εψΐύσθη,χατεπατησε τόν λόγον τού τοσάχις ήΒίτησε την 6 πογραφήν τού, ϊεν Ιχιι τό διχαί ωμα νά τόν πιατεύη πλέον ού δε'.ς». Ή «Ήχώ των Παρισίων» γράορει: θά κερδίσωμεν τόν πόλ· μόν οχι μόνον είς τα πεϊία των μαχων άλλά χαι είς τό οικονομι¬ κόν πεδίον». Ό Άγγλικδς τυπος παρατηριΐ: Ή Αγγλία ϊεν θά τιί ση είς την παγίδα τής Χιτλερικής Γερμανίας ζ «Έντός των τριών ίτών πολέμου πού καθώρισεν ή Αγγλικη χυβέρ νησίς, γράφουν οί «Τάϊμς», θά συντελεσθή ή πλήρης απαλλαγή τής Εύρώπης άπό τόν ναζισμόν». Τό «Νταίηλυ Εξπρές» παρατη- ρεΤ: Ή ειρήνη είναι άπαράϊε- κτος σήμερον. Δέν Ιχομιν εμπι¬ στοσύνην: είς τόν ΓχαΙριγχ. Θ4 συνεχίσωμΐν τόν πόλεμον μέχρι τής νίκης. Ό Φύρερ «Ιμποριΐ νά ! έθελοτιιφθή. Ειμπορεί ν' άμφιβΐλλη. Άλλ' ημείς δέν έ· ξωρμήσαμεν διά την λύσιν μ ι άς διαφοράς, διά νά υποχιορήσωμεν την επαύριον». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σ)6ρ?ου (ίδ. δ· πηρεσία).— Ό χ. Νταλαντιέ έ*· σχεν επανειλημμένας συνεργασί άς μετά τοθ στρατάρχου Γχαμε λέν χαΐ τοθ ΠολωνοΟ πριοβευτοθ κ. Λουχάχσιβιτς.
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ

  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ·Ή
  ίφοδος» μέ τούς Σάρλ Βανέλ,
  'ΑλΙς ΦΙλντ.
  Την Πεμπτην: ·Γυναικεϊες φυ·
  λακές» μέ την ΒΙβιαν Ρομανς.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ».- Σήμερον «Ό
  κακός δρόμος» μέ την Ντανιέλ
  Νταριε.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοθμος Αθηνών.
  Πρόγραμμβ 12ηςϊιβ?ίου
  12.25 Σήμα —Έθνιχίς "Υμνοτ^
  —"Υμνος Νίολ*ίας. .Γ
  12 30 Συμφωνινά ϊ?γα Γάλλιον
  συνΗε'ώ' (Μαχαι).
  13 30 Είϊήσιις— Χρηματιστή¬
  ριον. "Ω;α Άοτεροακοπείαυ Άθη
  νών.
  13.45 Έλαφρά μουσιχή (υπο
  τής όρχήσΐεας Παγώ^η—Πλεα·άν
  14 15 Κίδήαϊΐς—Μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  19.15 Ποιχίλη μουσινή (5?σ·ο)
  19.45 Όαλία διά την Ε.Ο.Ν
  20. Μ:χρά ίρχτίσΐοαί τού
  ΣτοθμοΟ (δπό ιήν δ)σιν τοθ χ
  Γ. Β τάλη).
  20.45 Είδήσεις.
  20 Ρεαιτίλ πιά»οιι (δπό τ?,ς
  κ. Κλ. Άδοα.δτ,).
  2130 Χαβανέζικη όρχήοτρα
  Μπέζου.
  22 Νιι τ»κν3ΐ είϊήσιις.
  22 15 Ριαιτίλ τραγουδιοθ (ύ
  πό τής * Μα^Νας Κα>φ·3πςύλ(;υ).
  22 45 Έιτιλογή ρ.ελω5ιων ν/ο
  Λέχαρ (υπό τής μικράς δρχήατρας
  τοθ ΣταθμοΟ χαα ϋπώ την βιΐύθ^ν
  αιν τοθ χ. Γ. Β τάλη).
  23.15 Έλαφ(.ά τραγοθδι (δπό
  τής δίδος Σόνιας Κουρτίδου).
  23 45 Μουσιχή χοροθ (δίσκο:).
  0.20 Τελευταίαι είίήαεις.
  Ο 30 Μουσιχή χοροθ ^5ίσχοι).
  •Η στήλη
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Την Πέμπτην
  εξαιρετική Πρεμιέρα
  Ή
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Ή
  ΡΕΝΕ-ΣΑΙΝ-ΣΥΡ
  καΐ ο μεγάλος συγγρα¬
  φεύς των κοινωνικήν Ιρ
  γων:
  ΦΡΛΝΙΙΣ ΚΑΡΚΩ
  θ« παρουσιάσονν είς τεύ;
  Ήρακλειώτας ενα έργο
  ζωντκνό καΐ δυνατέ, Ινα
  έργο πού μπαίνει βαθειά
  στήν χοινωνιχή ζωή χαί
  την άνασκαλεύει μέ ώ·
  μή εΐλικρίνεια.
  ΓΥΗΑΙΙΕΙΕΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η
  ΙΗέ τβύς
  Σ6ρλ Βανέλ,
  'ΑλΙς Φίλντ.
  τού ώοαιόκοσιΐου
  '£ξωφρενισμοϊ
  τής μόδας.
  Κδιτοτβ οί έξωφρενισαοΐ τής ι/ό
  δας ύχερβαΐνουν κάθε δριον. Καΐ
  απόδειξις τό Ανωτέρω μοντέλο
  •θινοπωρινό καττέλλο άπΛ τα άνα
  ρίθμητα ν*α σχέδια πού λανσάριι
  ή μόδα Είνε άπό «αστόρ σέ σχί)
  μα μπεεέ ναρνιρισμένο μέ δυό με
  γάλα κουτώ πού φαίνονται νά ά·
  πειλοθν τό σύμπαν.
  Γΐλλοι τεννισιαΐ διάσημο; διά τάς επιδοθείς των άλλά χαί διά
  τό λανσάριαμα άθλητικών κοστουμΐών.
  Τα τΐεριπαοέοτερον
  άνόγνωομα
  Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ο οδοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον τι
  λατιΐαν τού δτι {«ανήλθεν Ιχ
  τοθ ταξιδίου χαί δέχιται 8 1)2
  ϊως 12 1)2 «. μ. καΐ 4-7 1)2
  μ. μ.
  ΛΟΠΣΤΗΣ μέ τολυετή «ιίραν
  υ*ηριτ·ν νΟνένταΟΒα «αρσ σο
  βαρφ Έμτορικφ καί Βιομηχανικφ
  Οίκφ, διαθέτων χρόνον, άναλαμ
  Βάνιι την τήρησιν λογιστικήν βι
  βλΐων 4«ιχ·ιρήσ·«ν τάσης θύσι
  εβς, 'Ββίσης ΙνεργεΙ Ιλέγχους
  ι«1 Ικκαβορίσΐις. Πληροφορίαι
  «1
  Ο
  (ΙΙΗΙίΡΕΗΑΙΛΙΙΙΙ
  28ον
  Άλλ' αίσθάνονται χαί οί
  δυό τόσον χουρασμίνοί. . Δέν είνε
  τό ο&μα πού χοιιράσθηχΐ. Είνε ή
  ψυχή... Έχουν χουρααδη' αί ψυ
  χαί των άπβ τόν μακρύ δρόμο μα
  ταίων ,έλπίϊων δύο έτών! Ποσόν
  χουράζουν τόν άνθρωπο αί έλπί
  5ες πευ ίέν πραγματοποιοθνται!
  Ό Φράντς συνοδεύει την Τερί
  ζα ϊως τό σημείον τοθ δρόμου
  π'.ύ άρχίζουν τα πρώια σπίτια
  καί είνε φρόνιμον νά χωριοθοθν
  μή τυχόν χαί τ&υς δή" χανίνα ά-
  διακριτο μάτι:
  —Άντίο Τιρίζα!
  Καθώ; αποχαιρετφ την κίρη
  πού άγαηό^ οίσθάνεται σάν μιά
  μαχαιριά ατήν χαρδιά τού. Τί π»
  ρίεργος αίσθησιν! Τοθ φαίνεται
  σιν νά πρέχβιται νά μή ξαναδη
  πατέ. ποιέ πιά την Τερίζα, σάν
  νά την άηοχαιρετ^ για τελευταία
  φοράν, σάν νά είνε ή τελευταία
  συνάντησις τής ζωΐς των, σάν νά
  πρόχειτοι νά την χάση γιά πάντα:
  —Άντίο Τΐρέζβ!
  Άλλ' ή δροσερή φωνή τής χο
  ρης τόν άποσπ^ απά τάς ανησυχίας
  τού:
  —Άντίο Φράντι! Κι' ίν θέλη
  δ θιος—μεθαύριο, την Ιδία ώ α,
  θά ίδωθίθμε στήν λεάκα...
  "Αλλος ϊνας χρόνος περν& ..
  Οί φίλοι τού, Ιδίως ί Σομπερ,
  ί «Σουηδίς»—ε!χε γεννηθζ άπό
  Γΐρμανού; γονε'ς είς την Σουηδί-
  αν —χινητοποιοθν δλα τους τα μέ
  σα γιά νά βοτ,θήσουν τόν Σοΰμ
  περΐ, γιά νά τόν «έπιβάλουν είς
  τους μουσιχούς χύχλους τής Β έ/
  Έχουν μιά πςάκη ίμπνευσιν:
  Πΐίθουν τόν Σοθμπερτ νά στεί
  /η μέ άφιέρωσιι είς τόν πολύν
  ΓχαΙτε, τόν μεγάλον ποιητήν τής
  Γιομανίας, τάν πανίσχυρον μυσα-
  οαύμδουλον τή; Β.νΐμάρης, μιά
  συλλογή των 'συνθέσεών τού πού
  Ιχιι κάνιι επάνω ιίς σιίχους τοθ
  μεγαλου ποιητ&Ο. Ό Γχαίτε, &
  «δλόμπιος» τής ΒΐΙ'μχρη;, ήΐαν
  ήϊη γιά πολλΌύς Γερμαν&ύς ϊνας
  θιός. Δυό λόγια μόνον εάν ίλεγε
  γιά τόν φτωχό τόν Φράνκ, δυό
  φτωχά λίγια, θά μπορ&ΙΌε νά τόν
  βοηθήση.
  Άλλ' ί ΓχαΙτε άηαξιιϊ ν' άπαν
  τήαη Ιστω χαί γιά νά ιύχαριατή
  βη. Ό έλύμπιος τής Βχΐμαρης θΐ
  ωριΐ την ποίησιν τού «αύταρχη».
  Δέν Ιχιι άνίγχην μουσιχής...
  (σανιχίζιται) ;
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Εμμανουήλ Γ. Παπαδάκη
  έργατικοθ κατοίκου Ήρσ
  κλεΐου.
  Κατά
  Άντωνΐου Σταύρου Άστρι
  νάκη κατοίκου Κρουσώνα Μα
  λίβι,ζΐου.
  Διά τής υπό χοονολογίαν
  26 Αύγούστου 1936 πρό πλη
  ρωμήν έπιταγής μου γενομέ
  νης δυνάμει καί πρός έκτελε
  σιν τής ύπ' αριθ. 3860)3753
  τοθ 1934 οριστικάς κοί λελεσι
  δικου αποφάσεως τοθ ΕΙρηνο
  δικείου Ηρακλείου επί μικρο
  διαφόρων έπετάγη ό καθ'ιυτό
  πορόν μου δπως έετός τήςνο
  μΐμου προθεσμίσς μοί πληρώ
  ρη αλληλεγγύους μετά τοθ
  ΔηαητρΙου 1. Πολυχρονάκηκα
  τοΐκου Ηρακλείου δρχ. 1679.
  60 έντόκως άπό τής έπιταγής
  ταύτης μέχρις έξοφλήσεως
  καί συνάμα προσεκλήθη ου
  τος διά τής αυτής έτίΐταγτΐς
  μου νά μοί ύποδείξη κινητήν
  οϋτοΟ περιουσίαν πρός ίϊι
  πράξιν τής ανωτέρω άπαιτή
  σεώς μου πλήν ουδέν οίκος
  ενήργησε καί ώς έκ τούτου
  τιαρήγγειλα πρός τόν δικα
  στίβον κλητήρα τοθ Πν.ωτοδι
  κεΐου Ηρακλείου Γ. Μσρ<ομι χελάκην νά ττροβπ είς κστά σχέσιν κινητών τοθ καθ" ςϋ το πσρόν πρός εϊσπραξιν τής ανωτέρω άπαιτήσεώς μου, ώς προκύτττει δμως έκ τής ϋπ' άριθμ 503 καί χρονολογίαν 22 ΌχτωβρΙου 1936 εκθέσεως τούτου ουδέν κινντόν τοθ καθ' ςδ τό πσρόν μου ιδρεν οδτος πρός κατάσχεσιν έπ( τώ άνω τέρω τέλει. Έπειδή μετά τα ανωτέρω ό καθ' ο δ (ό παρόν μου κατέβα λε κατά την 24ην Ό)βρ(ου 1936 πρός τόν Μιχαήλ Γαλε τάκην δρχ 500 αΐτινες άφαι· ρούμεναι έκ τοθ ανωτέρω πό σοθ κσΐ των τόκων αύτοΟ άπό τής έτιιταγτ)ς μου μέχρι τής καταβολής μένει υπόλοιπον δρχ. 1207 60 (1679 60 συν 28 =1707.60-500-=1207.60) δπερ ποσόν καίτοι διά τής υπό χρονολογίαν 28 Ίατνουαρίου 1938 κατασχειηρίου επι ταγή ς μου πρός αναγκαστικήν εκτέ¬ λεσιν έπετάγη νά μοί ιτληοώ π μετά των τόκων αύτοΟ ά¬ πό τής 24 ΌκτωβρΙου 1936, εξόδων τής εκτελέσεως συνεπε 9 τής ανωτέρω έκθέ σεως καί των έξόδων τής έ- πιταγής ταύτης έν τούτοις οδτος δέν κστέβπλεν ώς ώ φεΐ λε ταύτας είς εμέ άλλά παρα κατέθηκε μόνον πρός τόν αύ τόν Μιχαήλ Γαλετάκην κατά Την 22 Σ)βρ(ου 1938 δραχμάς χιλΐας (1000) χωρΐς ομως^ μέ χρι σήμερον νά κανονίση τό προκειμένον χρέος τού. Διά ταθχα Πρός είσπραξιν τοθ άνωτέ οω ποσοθ τβν δρχ. 1207 60 τβν τόκων αΰτ©ν άιτό τής 24 Όκτωβρΐου 1936 μέχρις έ* ξοφλήσεως, των έξόδων τής γενομένης ώς είρηται κατασχέ σεως μετά τής πορεΐσς τοθ κλητήρος δραχμάς 352.20 μεϊον δραχμάς ?00 κα ΐαβληθεισών είς τόν κλητήρα των έξόδων τής ανωτέρω έ- πιταγής μου μετά των όδοιπο ρικών τοθ κλητήρος δρ. 218 καί των γενησομένων έξόδων μέχρις άποπληρωμής εκτίθημι είς δημόσιον άναγκαστικής έκποιήσεως πλειστηρισσμόν τα έξήο άκίνητα κτήματα τοθ καθ' ^α τό παρόν μου κατα· σ<εθένοα επί τούτω διά τής ανωτέρω έπιταγής μου ί|?οι 1) μίαν οίκΐαν κειμένην έντός τοϋ χωρίου Κρουσώνος Μαλε βυζΐου τοθ τέως Δήμου Κρου- σΛνος τής Είρηνοδιχριακής πε οιφερεΕας ΆγΙου Μύρωνος Μαλεβυζίου καί ή"5η ΉρακλεΙ ου χατά την συνοικΐαν «Φαρ φάρω δρθ-.» συνισταμένην έξ ενός ιτορτέγου, ενός μαγει ρείου, μιάς αύλ.ή"ς καί συν*χο μένου άγροκηιΐου τριών οκά 6ων εκτάσεως, ιιέ φρέαρ συ- νορευομένην πρός κιήματα κληρονόμων Άντωνΐου Που λωρίνη, Σχολείου Κρουσώνος, δάμακα καί δρόμον καί 2) τα 4)14 έξ άδιανεμήτου μιάς έλαι οφάμπτοικας αποτελούμενης έξ ενός ΙσογεΙου έν* φ ή σιδη ρδ μην,ανή καί μικροθ (σογεί ου διά την πυρήνα ήοειπωμέ νων καί αύΚής κειμένης έν τος τοθ χω:ίου Κσβαοχώρι τοθ τέως Δήαου Τυλίσσου τής Ε(δ Ηρακλείου συνορευομένης πρός κτήματα κληρρνόιιων Ν. Χρονάκη, κληοονόαων Ν. Τρι αλώνη καί πρός δρόμον. Ό πλ6«σΐηριασμός τβν κτη μάτων τούτων γενησεται τοθ μέν ποώτου την 15 Όκτωβρί ου 1939 ήμέοαν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ συμβολαιογράφου ε|-ΐρα λλείου Εμμανουήλ Γ. Καλυτε ράκη έν Άγΐψ Μορώνι έδρεύ όντος καί τούτου κωλυομένου τοθ νομΐμου αύτοΟ άναπλη ρωτοθ καί έν τώ έν Άγίφ Μύ ρωνι Μαλεβυζίου δημοσίω γραφείω τοθ είρημένου Συα- βολαιογράφου τοθ δέ δευτέ¬ ρου την 8 Ό)βρίθυ 1939 ήμέ ραν Κυριακήν καί ώραν 10 —12 π. μ. ενώπιον τοθ συμ- βολαιογράφουΉρακλείου Άν. Γιάννααη έν "Ηρακλείω έ· ' δρβύοντος καί τούτου κωλυο ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΜ 145βν Πρίν τούς κατανικήσρ, πρίν θριαμβϊύση, πρίν γίνη ό σον ίσχυρός 8σον είνε τώρα πού διορΐζει ύπουργούς κσί πρωθυπουργούς τούς φΐ λους τού, τόν Πρωτοποπώφ είς τό υπουργείον των Έσω- τερικών, τόν Σοθρμερ πρόε- όρον τή<· κυβερνήσεως, εΐχε <αί δύο πρωθυπουργούς έναν τ(ον τού: Τόν Στολύπιν πού δέν τόν χώνευβ καί υστερα τόν Κοκόβσκφ. Ό τελευταΤος αύτός μάλι στα εΤχε φθάση νά τοθ προ τείνη διακόσιες χιλιάδες χρυ σά ρούβλια υπό τόν δρον ν' άπομακρυνθή οριστικώς άπό ΐήτ Πετρούπολιν. Άλλ' ό Ρασποθτιν—& π<3ς 9ά θυμδΐσι δλα ούτά, νά ήταν μόλις χθές!—γοΟ εί πε: «Άς μοθ τιΗ νά φύγω ό τατίρούλης — ετσι ώνόμσζε Γόν τσάρο — κοί φεύγω άαέ σω<,! Δέν δέχομαι βμοις ττεντάρο!Μάθετο!Έγώ.Όχΐ.Ό Κοκύβοωφ Ιβαζε τόν κυβερνη τικόν τύπον νά γο4τφηέναντίον τής έπιρροής τοΓΡαστιοΟτιν,καί ΰστερα μετεχειρίζετο τα δή μοσιεύματα πού ενέπνεεν, ώς προσχήματα γιά νά θΐγη τό ζηιημα είς τόν τσάρον καί νά ου ζη*ή ν' άπομακρύνη τόν Ρασποθπν. "Ο τσάρος ύπερησϋίζετο τόν «φΐλο» τού, όπως ώ >όμαζε
  τόν Ρασποθτιν. Έλεγεν είς
  τόν πρωθυπουργόν τού ττώς
  αύτά ποΰ έγραφαν αί έφη
  μερΐδες ήσαν κακοήθπσ, ττώς
  αύτός τόν ήξευρε τόν ΡασποΟ
  τιν, καί τι ώς αύτοι πού £λε
  γαν εναντίον τού ήσαν βλά
  κες! Έπειδή δμως ό Κοκόβ
  σωφ έπέμεινβν, ό τσάρος η¬
  ναγκάσθη μέ τόν εύγενικώτε
  ρον τρόπον νά ζηιήση άπό
  τόν Ρασποθτιν νά λείψη γιά
  λΐγον καιρόν άπό την πρω
  τεύουσαν.
  (συνεχΐζβται)
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγάλη βεντέττα
  ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
  στήν νέα της δημιουργία
  Σ
  ΗΟΙΗΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΟΙ
  Ποτέ σου μή κατηγο
  ρήσης ένα άνθεωπο πβΰ
  πηρε τόνΚΑΚΟ ΔΡΟΜΟ
  κανεΐς δέν μπορεΐ νά ξέ
  ρη πειά άνάγκη πειά ά
  νώτερη οτπ' τή θέλησί τού
  βία, πειά μεγάλη άπβγο
  ήτευσι τής ζωής τού, τόν
  έκύλησε άθελά τού στό
  κατραχύλιαμα τό κοινω-
  νικο.
  Χημ: Σάββατο — Κυ-
  ριακή ώρα 7.30 άπογευ-
  ματινή.
  μένου τοθ νομΐμου αύτοΟ ά-
  ναπληρωτοθ καί έν τώ δημο
  σίω γραφείφ τοθ είρημένου
  συμβολαιογράφου κειμένω κα
  τα την οδόν Καντανολέου
  τ«ς πόλεως Ηρακλείου έν
  -Τς χρόνοις καί τόποις κα-
  .οθνται οί βουλόμενοι νά γί-
  νωσιν ύπερθεαατισταί.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάιω τα νόμιμα
  επί τοθ προκειμένου κατά τάς
  διατάξδΐς τής Πολ. Δικονομί
  άς τοθ 1880.
  ΚΙΝΗΣΙΣ. — Διήλθε χς
  δια Νεάπολιν ό έκει γυμνασιΑρ
  χης κ. Βασ. Τατάκης.
  — Έιτΐσης διήλθεν οικογένειαι-
  κώς δι1 "Αθήνας ό δικηγόρος κ.
  Έμμ. Σέονιος
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ,- "Ελένη Ί. Δερ
  μιτζάοη εκ Ρβθύμνης—Ιωάννης
  Καχρίλας Εδωσαν αμοιβαίαν ύ ό
  σχέσιν γΛμου.
  Γύρω στήν πάΑι.
  Πλήί'η κόσμου τταςηκολούθησαν
  την προχθεσινήν διάλεξιν τοθ κ.
  Ί. Μουρέλλου περΐ τταθητικής άβ·
  ραμύνης.
  —Ό ομιλήτί,ς ανέπτυξε μέ μτ-
  θοδιχότη*α τα ΰέματά τού έ->β<· ταθεΐς κυρ·ως έιΐί της άνάγκης της άιΐό τοθδε οργανώσεως τής «οΐκιαιίίο άερΐμύνηι.» καί τής δι ασκϊϋής ή κατασκευίίς των κατα φυγ(ων. —Αί διαλέξβκ τΐϊρΐ καθητικής άεραμύνης θά συνεχισΒωσιν ■ έ ώ μιλητήν τόν ίατοόν κ. Μαρα.ην δστις θά άναπτόξπ τα νοσοκομίια κ» μέσα τής άεραμύνης καί χήν ηοοφύ^αζιν εναντίον των αε,Μων ειδικώτερον. — Σχεδόν επεροϊτώθησαν αί Η· γασΐαι Αναναινίοεως τής λεω ροϋ Β3<ηλ*Γ4ΐς Κωνσταντίνου -"Η άττλή έβίστρωσις το, 8έν α*ομέ>'θυν δέ παρά αί <ονα σ'αι της πισ^οστρώσεως αί ότοί· αι 5εν θά βοαδύνουν. --Παραδ.δσυένης τί|ς κβντριχβς ταύτης 65-^0 όλοκληρωμένης είς την κυκλοφορίαν. — ΣυνεγΕζεται ή επάνοδος -ών λϊΐτουργων τήο έκ1Iαι5εύσεο^ς ι Ις τάς θέσεις των. — ΕΙγ "Ηράκλειον δχουν θη ή5η οί ·8βρισσότεροι. φούμενοι κσί πρός την βτιΐ ψ έχδοθεΐ .>αν διαταγήν τοθ ό> υρ-
  γεΐου της Π ΐιδείας.
  — Ή Ειαταγή αϋ-η 4ς γν&ιστόν
  όρίζει δα οί ληττυργοΐ της ίκ
  παι'Έύσεως τΐρεηει νώ ίδρίσκων
  ταϊ είς τάς θίσε ς τΓ.ιν τό βοαδύ
  τερον μέγρι τής 15ης τρέχοντος.
  —Μεταξύ των διαφόρων οΐκονο
  μολονικων μέτρον τα όχοϊα θά β
  φαρμοσθοθν είς διαφόρους δημο¬
  τικάς καί κοινοτικάς «βοΐφερείος
  τού κράτους,αγγέλλεται δτι συμτΐε
  ριλαμβανεται καί ό περιορισμός
  τοθ φωτιαμοΰ.
  —Ό περιορισμός οΰτος λέγετσι
  δ'ΐ θά φθάση τό ήαισυ τοθ σημε¬
  ριναί) διά τής χρησιμοποιήσεως ά
  ναλόγ<:υ άριθμ·0 λσμπτήρων. — Είς Αθήνας εγένετο έφαρμο γή τοθ έν λόγω περιορισμόν άνό προχθές. —Σημαντιχός ώς ποοεβλέπετο ΰχηρξβν ό άριθμος των έξελθόν των προχθές κυνηγών. —Άλλά καί τα άποτΐλέσματα τής έξόδου αυτής είς θηράματα δέν υπήρξαν ίύκαταφρόνητα. — Άν κρίνωμεν τα πράγματσ ά«ό τούς λαγούς πού διεκόμιζον έϋΐΒεικτικώς τό εσπέρας ώρισμε νοι κυνηγοί. —Είς τόν κινηματονράφον Που λακάκη προβάλλεται άϊό χθές τό άριστούργημα τοθ Γάλλου Άκα· δημαϊκοΰ Μπερνστάϊν «Ή "Εφο δος». —Είς τόν «Άτόλλωνα» έξ αλ· λου μετά τό ώραιότατον οΐλμ: «Ρωμαντικές, καρδιές» νροβάλλι ται ό «Κακός Δρόμος» μέ την Ντανιέλ Μταριέ. 6 Ρέπβρτϊρ Εθνικόν Λαχεϊον. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΙϊΟΟΊ ΑΡΙΘΜΟΙ „ Γί άριθμοί την 9 Σ)6?!ου, ήμέοον 8ην είναι: 19452, δρχ. 2000. 40227, δρχ. 2000, 91112 δρχ. 3000. ΟΕ *λη ρωθέντες είς τα άρτιον: ' 2919, 2925, 8850, 19401. 19483, 20536, 27703, 2777ο, 32109, 32111, 32117. 32153, 32196. 43668, 46234, 46268, 46287, 51231, 53039, 53051, 53084, 60159, 06764. 77701, 77763, 85885, 91108, 91156. 96911, 96950. (Έκ τοϋ Πρακτορείον) ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 δύο οικίαι κζίμι ναι είς τ·ό Προάστειον Πόρος είς τιμάς εύκαιρίας. Πκηροφ ρΐαι νσρά ιω κ. Ιω. Στυλιανάκη Φωτονραφειον Καλο νβρίδου Πλατβΐα "Αγ. Μηνά. Καταοτήματα ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ Έν Τυμπάκι». Παράρτημα έν Κοκκίνω Πύργω. Ξενοδοχείον ϋ πνου καί φαγητον. Πρακτορείον 35ης Κ Δΐϊυθύναεως Αύτβκινό των. "Ώραι άναχωρησβως αΰτοκι νήτων έκ Κοκκίνου, Πύργου χ«1 ΰι' " Ηρακλειον 2 μ. μ. 6 κ. μ. Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη 'ΕκανακΛμψασα εξ 'ΛθηνΑν καί ιτλουτΐσοσα τό Ιργαστή ριόν της διά μηχανημάτων νι ωτάτου τύνου, εκτελεί Ληά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς Ιζετάσεις είς τό ιργαστήριέν της *αρά την τλατεΐαν Κορνάρου. ΕΓΚΑΙΡΙΑ ΠωλΐΙται χαινουργής χαλτσο μηχανή είς αρίστην κατάστασιν μάρχας Έλδετικής Ντουπιέ ιίς , τό ήμισυ τής αξίας της χαί μέ Ό τοθ έπισπεύδοντος καί έκμάθηοιν δωρεάν. Πληροφορίαι χαθ'εκάστην παρά τφ χ. Ανδρ. Παπαδάκη χαφιπώλη έναντι η» λαι&ν ψαράΒΐκαη* (όδός 1866). ΑύΥ°ύστου έπισπεόδοντος καί τΐαραγγέλλοντος τ,ληρεξούσι·' ος δικηγόρος. ί ΊθΟ ρς Ν. Κε«οιλ·νιάννΐ|{
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  19401.
  27770,
  32153,
  46268,
  53051,
  77701.
  91156.
  ΟΙκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α προχθές ήρχισεν εκδηλουμένη ζωηρότης ,ίς Χήν
  γοραν λ4γφ των έπαναληφθειαδν αγορών πρός χάλυψινν των δπο-
  χρ,ώοεων εμπόριον έξαγωγέων μας είς τάς «γοράς Λονδίνου χαΐ
  ΓιουγχοοΛαυΐϊς. Αί χθεσιναί τιμαί τίδν σταφίδων χαΐ λοιπών εγ¬
  χωρίων προΐίντων είχον ώ; ακολούθως:
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ▲ι* έκεΐνους ηού βέλουν
  νά ττλουτΐζουν τάς γνώσεΐς των.
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Σ'τος »
  8 50
  » α'
  δρ. 13 50
  14 —
  Κριθή »
  4 50
  » 6'
  » 12 50
  13.-
  Β ώμη »
  5 —
  » γ'
  » 11.50
  12 —
  ΟΙνο: μίστατον »
  26.-
  28 —
  » δ'
  » 10.—
  11 —
  "Κλ-ίΐα »
  28 —
  > ε'
  » 8.—
  9 —
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Καο'μτΐουζέ
  ς » 5 —
  6.—
  ΛιυκοΙ α' »
  22 —
  ΤΑΧΤΑΣ β'
  6' » 4.50
  γ; ____
  %.* ——
  » 6' »
  21.—
  » Ρ'
  γ' » 4 —
  » γ' »
  20 —
  3ΪΑΦΥΛΑ1
  Πρίσινο; α' »
  18 —
  Σουλτανί
  » 3 —
  ■ 3 50
  » ρ· »
  17 —
  Ταχτά
  » 2-
  ■ 2 50
  » γ' »
  16 —
  Ραζανί
  » 3 —
  - 3 50
  Μίτ*ξ* »
  400 —
  425
  Καρπούζιχ
  > 2.-
  - 3 —
  Άλά65»'>Γς »
  100 —
  Οικον ι α
  » 4-
  - 6 —
  Κ&υκούλια »
  120 —
  130
  ΤιμαΙ Χυναλλάγματος
  'Αγορά
  Πώλησις
  Κοτϊεγχάΐϊ]
  25 96
  26 10
  Λονδίνον
  540 —
  550 —
  ΠλΈο) οί
  3.05
  3 09
  Νέβ 'Υόρκη
  135 —
  130 20
  Μ λ α/όν
  6 13
  6 19
  Παρίιιοι
  3 05
  3 09
  Πυάγ*
  3 98
  40ί
  Ζυρίϊη
  30 40
  30 65
  ΖιβΎη
  30 40
  30 65
  "Αματεοδοιτι
  7100
  72 30
  Β υξίλΐαι
  4 60
  -1 «4
  Στοκχίλμη
  32 20
  32 45
  Β υϊατίοτη
  23 45
  23 95
  Βρυξέλλαι
  4 00
  4 64
  Β«)ιγρά!ΐ'3ν
  2 93
  2 96
  'Αλεξάνίρεια 560 —
  564 —
  Κ«ν)<τολ(ς 10 4 - 105 — - Β*.σο6 α 21 12 21 32 ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΒ 'Έλσ-νκφόρς 2 60 2.ϋ"->
  βερολίνον
  ^^_Λε^_·^^^^ε·"^_
  42 —
  43.-
  ε^^^^ε·*"™*
  Κόβνο
  ^«/"■•«■^^■«•^•""^•ν^εν^Νβ
  22 —
  22 50
  Ψ %ρ*~·σ»* ■**■»" ^»· ■——-— —— ---
  Τό μεγάλο ^Ι
  ργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  •Ολίγον πρό τού πολέμου.
  Λιδίνες Σητείας
  τό χωριό της προόδου.
  Οί "Αθλιοι.
  —Τό όδόφραγμα δέν θά τό προσβάλουν πλέον
  προτοθ νά φέξτ"), καθ* ολσ τα φαινόμενα' ουτε ήμπο
  ροθν νά τ ό κυριεύσουν αυριον εως τό μεσημέρι.
  Άληθώς, τα στρατεύμστα έξηκολούθουν ήρεμοθν
  τα" δια κοπή έξ έκείνων, οΐτινες συμβαίνουν πολλά
  κις είς τάς μάχας, καί μεθ' άς έπέρχεται σφοδρσ
  τέρα σύγκρουσις.
  —ΑΤ, δέν γΐνεται νά πάγω τό γράμμα σας αθρι
  όν τό προοΤ.; ηρώτησεν ό Γαβριας-
  υ ό ΐ 6έ θά Τ
  ΛΙΘΙΝΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σ)βριος
  (ίνταποχριτοθ μας).—Άγνοημένες
  μένουν ατήν μόνωσί των οί Λιθί-
  νες ΚαΧ δμως είνε ίνα άπό τα
  μεγαλύτερα, τα προοδευτικώτερα
  τα παραγωγικώτερα χω?ιά
  τή; Σητείας Παράγει ελαια, δή
  μηεριαχά, δενδροχομιχά χαί άλ-
  προ.όντα ΚαΙ επί πλέον
  _„ . σημαντικήν κτηνοτροφίαν.'Έ
  τα: χάρις την ποικίλην καλλιέρ¬
  γειαν οί χατοιχοι ϊέν δυσΐυχοθν
  'έ. Ζνθν μέ αξιοπρέπειαν πού
  ο; έξασχιαλίζει ή αΰτάρκεια.
  ΚαΙ έργάζοντχι δια^χώ; χαί
  μοχθοθν διά την πρόοδο τοθ τό
  ηο:> των. ΠαντοΟ β">έπει χανείς
  έχϊηλα τα άποτελέσματα τής έργα
  σίας χαί τής φιλοπροόδου διαθέ
  αίιος των Λιθινιωτών. Τί χωριό
  άνακαινίζεται πλουτιζόμενον διαρ
  κώς μέ νέα οίχήματα, μέ νέα χά
  τοιστήματα, μέ νέ* έργα χοινής
  ωφελεία;. ΚαΙ ή ΰιταιθρος χάρις
  είς την έντατιχήν καλλιέργειαν
  σιγά σιγά είς ε*
  . περι64λι. 'Η άλλαγή
  είνε αίαθητή είς δλη την
  τή; Σητείας Διότι έδώ
  Ανωτέρω άπειχονίζεται 6 Γιρμανος Ρο'ντολφ Μόχ έξα
  τό αεροπλάνον τού, είς τού; διενεργηθέντας ολίγας ημέρας πρό ταθ
  πολέμου διεθνεΤς αγώνας πρός εκτέλεσιν τής χαλυτέρας πτήσεως.
  πέρα σ' αυτή την επαρχίας π ου
  αποτελεί τό άπώτατον διαμέρισμα
  τής έλληνιχής έπικρατείας, α.ιντε
  λεΐται μία πραγματιχή άναδημι
  ουργία χατά τα τελευταία Ιτη.
  θά είνε δέ μεγαλυτέρα καί γορ
  γοτέρα ή εξέλιξις δταν ίλοχληρω
  %% τό άδικον δίκτυον καί λυθ$ μο
  νίμως χαί ριζιχώς τό συγχοινωνι
  αχίν πρόβλημα. Καί εύτυχώ; φαί-
  νετιι δτι δέν θ' άργήση ή ήμέρα
  πού θ' αποκτήση χαί ό τόπ,ος αΰ
  τος τα άγαθχ τής δι' αύτοχινήτου
  συγχοινωνίας. Ή χυίέρνησι; εξε¬
  δήλωσεν ί)5η τδ ενδιαφέρον της.
  Έχορήγησε πιστώσεις χαί ή %<*· τασχευή τής ίδοθ Σητείας—Λιθι- νών—Ιεραπέτρας προωθήθη ση¬ μαντικώς. ΚαΙ οί χάτοικοι ειργά¬ σθησαν χαί είναι πάντοτε πρόθυ μοί νά είσφέρουν χαί άλλην προ¬ σωπικήν εργασίαν διά την 'άπορά τωαιν τής δ5ο5 αυτής. "Εται χάρις είς την στενήν συνεργασίαν χρά- του: χαί πολιτών χ» Ι μέ κοινήν προσπάθειαν των θά άποΐτε , ρχτιοθή ταχέως ή διός. Καί τότι 1 θ' αρχίση μία νέα περίαδος π ο οί ! δου καί εύημερίας διά τί; Αιθί νέ; καί δλην την περιφέρειαν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕ&ΡΒΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Πό Τα ττεπραγμένα τής τριετίας τό προοΤ.; ηρώη βρς —Αυριον τό πρωΐ 6έν θά εΤνε πλέον καιρός. ί λέ άό τθ τό Αυριον τό ρω Πι θανόν νά είνε πολιορκημένον άπό παντοθ τό όδό Φραγμα θά κλεισθοθν οί δρόμοι Βλοι, καί δέν θά ή Τ άέ II ΕΚΒΕ2Ι2 ΤΒΣ ΓΕΗΙΚΗΣ ΑΙ0ΙΚ1ΣΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΪΒΕΡΗΒΤΙΚΟΗ ΕΡΓΟΝ νά μ άπό πουθενά. Τώρα άμέσως. ξ Ο Γαβριάς Ιμενεν άναποφάσιστος ξέων περι λύπως τό ώτΐον τού. Αίφνης δμως άρτιόζει ι ήν επιστολήν άπό των χειρών τοθ ΜαρΙου καί λέγει"—Καλά! τό πηγαίνω δότε μού το. ΚαΙ ανεχώρησε τρέχων διά ιήςστενής όδοθ Μόν δετούρου. Ή σκέψις, έξ ής αίφνης απεφάσισεν ό Γοβριάς νά κομίστ| την επιστολήν, ήτο οθνη. —Είνε μόλις μέσαν υκτα" ή όδός Ένότλου δέν μ μ άπέχει πολύ άπ' εδώ' τρέχω καί έπιστρέφω. ς άμίσ&ς τό γράμμσ έπιστρέφω. Δέν διεχοΐνωσεν δμως είς τόν Μόριον την οκίψιν 2) Διάνοιξις τοθ τελευταΕου τμήματος τής δδοθ μετά μερικής χατασκευής των έν αύτω τεχν. έργων επί μήχους 9 περίπου χι- λιομέτρων (Σφάχα — Λάστρος— Αύχήν—Σχοινεσέλι) καί 3) Εκτέ¬ λεσις εργασιών ίδεστρωσίας επί μήχους 11 χιλιομ. (Τμήματα Μυρσίνης—Τουρλωτής χαί Καβ βουσίου, Μαλάβρα). Αί εργασίαι συνιχίζονται μέ ταχύτατον ρυθ¬ μόν, είς τρόπον ώστε έντός τοθ τρέχοντος έτους νά επιτευχθή ή συγχοινωνία τής επαρχίας Ση τείας μέ την υπόλοιπον Κρήτην. "Αξιοσημείωτον τυγχάνει επί- αης ή αποπεράτωσις, συντελοιιμέ νη ν Ον, τής γεφύρας ζεύξιως τοθ χειμάρευ ΠαντέλΤ] (ανοίγμ. 30 μ ) είς τό σημείον Φυγέτου Μθ· λος, χειμίνη επί τοθ τμήματος Έπισχοπή, Μθλος Φυγέτου τής 4!ϊ Τό Ταμείον Έφέ'ιοων λεμιστών Ν3μο0 φέρει είς γνώσιν των φερομένων δπ την προσέχη Κυριακήν 17 ΣετιτεμβρΙου 1989 κσΐ ώραν 10—12 π. μ. θέλουσιν επαναληφθή έν τοίς ■—Λωρεαί. Ή οΐκογένεια Ανδρ Κοχκινί δου κατέθεσε ήμϊν δρ. 200 «ίς μνήμην τοΰ πολυχλβύστου Ιωάν. Περδικογιάννη χκΐ υπέρ τοϋ Π«- νανε'ου Νοσοχομβίβυ. —Διά τόν αυτόν σκοπόν, τό προσωπικόν τοΰ ενταύθα ΰποκα- τκβτήματος τής Τραπέζης τή$ Έλ λάδος κατέθηκεν υπέρ τοΰ Πτωχο κομεΐου δρ πεντβκοσίας (500). —Έπίσης ό χ. Γεώργιος Μιχ. Διαλλινάς κατέθεσεν δρ 1000 αίς μνήμην τοΰ Ιωάν. Περδικογιάν¬ νη χαί υπέρ τοΰ «Άσύλου τής Γερόντισσας». ταύτην, αύτοθ. Η ΟΔΟΣΕΝΟΠΛΟΥ Α'. Προδοσία κατόπτρβυ. Έν ώ ή πόλις των Παρισίων είρίσκετο είς τοιοθ τον άναβρασμόν, 6 Άγιάννης είχεν έντός τής καρ δίας τού έτερον κλυδωνα. Έντός ολίγων τινών ώρ©ν ή τύχη κσί ή ψυχή αύτοθ τοθ άνθρώπου κατεκαλύφθησαν υπό νεφελών Την προτεραΐαν τής αυτής έκεΐνης ημέρας 5 Ί ουνΐου, ό Άγιάννης συνοδευόμενος υπό τής ΤιτΙ κάς καί τής Παναγιώτας, έπορεόθη πρός τό έαπέ ρας καί κατώκησεν είς την οδόν 'Ενόπλου, οπου τόν έτΐερΐμενε νέα περιπέτεια. Ή Τιτίκα δέν ανεχώρησεν έκ τής όδοΰ Πλουμέ τού άνευ άντιστάσεως. (συνεχΐζεται) ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' "ΓΑΛΛΙΑ Ι,, Πλ«τβΙ« ΌμονοΙας Όδος £ταδ(βυ Τηλ. 30493 Τηλ. 30236 70 Δ-ΜΑΤ1Α 70 ΔΙΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ ααθέντος ίμοίως σχεδόν πλήρω; χατά την ΰποίομήν αυτού έντος τή; ώ; άνω τριετίας. Διά τής ώς άνω γυφύρας, άποχαθίστα ται ή συγχοινωνία τοΘ εύφορω- τάτου έροπεδίου Ά ρ μέν ών—Χαν- δρβ, ήτις χαθίσταται άδύνατο; έν καιρώ χειμώνος λάγφ των πλημμιιρων τοθ ώς άνω χειμάρ- ρου, έξ ών ναί χαο' έκαστον Ι τος έοημειιθντο πλείστα δυστυχή ματα. Άλλά παραλλήλως πρός την κατασκευήν των έν λόγω άδων, εξεδηλώθη έντονος ή μέριμνα τή; Έθ»ιχής Κιδΐρνήσιως, διά τα διαμερΐσματα τοθ νομοθ Λΐσηθί ου τα οη/αντιχά άπό απόψεως πλουτοπαραγωγής. Οθτω χατ6 πιν προσωπικών ένεργειών τοθ κ. Προεϊρου τής Κυβερνήσεως, ήρ ξατο χατά τό 1938 θέλει ίέ ά ποπερατΐίθη χατα την τρέχουσαν χρήσιν, ή όδβς Ιεραπέτρας—" " —Λιγιάς (μήχους 6 χιλιομέτρων) συνδέουσα την όνομαστήν διά την πεώϊμον παραγωγήν ντομάτας πε¬ ριφέρειαν Γρα—·Λυγι3ς μέ τον δ- πόλοιπον Νομδν χαί Κρήτην. Ό- αοίω; εξετελέσθησαν επί μήχους 3 χιλιομ. εργασίαι δΐανοίξεω; μετά τεχνικών έργων επί τής ί- δοθ ΚαλοΟ Χωρίου—Μαλλών (πε ριφερείβς ένομαστής διά τόν πλοθ τον τής έλαιοπαραγωγής της) χαί άπΐπερατώςη (υπολοιπομένου χαί μήχους 900 μ )Ι ή ένοθσα τδ χω ρίον Μίλατος πρός τόν υπόλοι¬ πον Νομόν όδός. 3) Κατασκευαί έργων χαί τεχνιχών επί Κοινοτιχων όδών. Τα ώς άνω έργα ΐχτελοθεται έκ των πόρων τοθ Ταμείου Έθν. ίδοποιΐας, έξ ού χαί χαθ' εκά¬ στην οίχονομιχήν χρήσιν τίθενται είς την διάθεσιν τής Γενικής Δι οινήσεως πιστώσεΐς πρός χατανο μην, αναλόγως των άναγχών είς τάς διαφόρους Κοινότητος τής Κρήτης. Διά των πιστώσεων τού των, τό Κράτος ένισχύει τάς Κει νότητας χαί τα ο π' αυτών διά προσωπικάς εργασίας έχτελούμε ν» έργα. Κ<*τά την τριετίαν 1936 —1939 ετελέσθησαν έργα 15 περίπου έχατομμυρίων επί χοινο τιχών όδών Κρήτης. Συγκεκριμένως εξετελέσθησαν έργα γεφυροποΐίας είς τάς χάτω θι κοινοτιχάς ιδού;: α') Έν τφ νομώ Χανίων. 1) Κοινοτιχής όδοθ Ά-^υιάς —Γαλατβχ. 2) Όμοίως πρός φθι σιατρεΐον, 3) όμοίως Μουρτζανών —Κριίας Β,ύοης, 4) όμοίως Δέ λιανων—Πανιθύμου, όμοίως Κρθο Βρυσά^ι κλπ. 6) Λουτράχι—Μα νωλιόπουλο, 7) Έπισκοπή; Καρ ρών χλπ. (συνιχίζεται) γραφείοις αύτοθ αί μισθώ σεις των άκινήτων κτημάτων _ τού καί πωλήσεις έλαιοκάρ — Υ«εΡ «υ ΣυλλβγβΜ «Ά- που καί χαρουποκάρπου αί γία Τριάς». διαλαμβανόμεναι έν τή υπό | Η έτ«ιρ«ία «Τάλω<» χκτέθε- χρονολ. 24 Αύγούστου ! 939 σεν είς τό ταμείον τοδ Φιλανθρω - — ■ - πιχοΰ Συλλόνβυ «'Αγία Τριάς» δο. 1000 είς μνήμην Ιωάννου Πΐρ δικογιάννη. Έπίσης ή οϊκογένϊΐα χ. "Αριστ. Γραμματιχάχη κατεθε σβν υπέρ ότου αύτοΰ Συλλώγου χ«1 βΐς μνήμην Ιωάννου Περδι κογιάννη δρ. 250. Τοϋς ϊύγϊνεϊς δωρητάς έ Σύλλογο{ ίΰχβριβτεϊ θερμώς. Τα κέντρα των άπανταχου Κρητων Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ Πσρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τια, εύάερα καί μέ θαυμααίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσίρ—ζβστά καί κρόα νβρά.—Ύπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαΐ. · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟ .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ1 Άδελφών Σ. Μαρνιέρου ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Φημίζεται δια: τήνκκθαριότητα, δια την τάξιν τού, δια την ακραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού. Τα φαγητά τού παρασκευάςβνται μέ άγνά βπβνια ύλιχά. προκηρύξβι τοθ Ταμείου δή μοσιευθείση είς τα ύπ' αριθ. 4313 τής 26—8—39 φύλλον τής εφημερίδος «"Ιδη» καί 3252)27—8—39 φύλλον τής· έ] φημερΐδος «Ανάρθωσις», των κάτωθι περιφέρειαν: Α'. Είρηνοδικειακή περιφέρεια Ηρακλείου. Κτηματικαί περιφέρειαι: 1) Έπισκοπής 2) Άΐτανίων 3) Σγουροκεφάλι, 4) Αγ. Μύ οωνος 5) Πύργου 6) ΚσμαρΙου 7) ΛουτρακΙου, 8) Ρογδ άς, 9) Άνω καί Κάτω Ασιτών, 10) Κιθσρίδος, 11) Κορφών. Β'. Είρηνοδικειακή περιφέρεια ΚσστελλΙου Πεδιάδος Κτηματικαί περιφέρειαι 1) Μελεσσών 2) Αγ. Παρα σκιών 3) Αστρακών 4) Βώνης 5) Βαρβάρων, 6) Μηλιαράδο 7) Ζωφόρων, 8) Σαμπά, 9) Χου δετσΐου. Γ'. Είρην,οδικειακή περιφέρεια Χερσονήσου Κτηματικαί περιφέρειαι 1) Κερδς 2) Γωνιων, 3) Ά βδοθ, 4) Γάλυπε, 5) ΒοριτσΙ ου 6) ΣκοτεινοΟ 7) Σφεντήλι. Δ'. Είοηνοοεικειαχή περιφέρεια Πύργου Μονοφατσίου Κτηματικαί περιφέοειαι 1) Μεγάλης Βρύσεως 2) Σχοινιά 3) Μηαδιάς 4) Δρα πάτι 5) Πατσιδέρου 6) Μεσο χωρίου 7) Λουρών 8) Άσήμι 9) Χάρακος. Πληροφορίαι κσί λεπτομέρει αι επί των ώς άνω δημοπρασι ών, τής τοποθεσίας, έκτάσε ως, περιεχομένου καί περι γραφής των υπό μίσθώσιν κτη μάτων παρέχονται καθ* έκά στην είς τοϋς ένδιαφερομέ νους υπό τής ΓραμματεΙας τοθ Ταμείου. Έν ΉρακλεΙφ τβ 8 Σεπτεμ βρΐορ 1939 Ό Διευθυντής τοθ Ταμείου Μιχ. Σκουντάκης —Ή τιμή τού φωτιστικοΰ πβ· τρελαίου. ΔΓ άγοβανομικίΐς διατάξεως ε¬ μειώθη ή τιμί» τού ΰ λί δά ά μ μ πβτρβλαίου διά τάς ί θίθ φωτιστιχοΰ Νίας Χώ¬ ή ρας καί καθωρίσθη ή τιμή «ΰ —Αγρονομικα Λασηθίου. Ό μέχρι τούδε 'Αγρονόμος Τζερ μιάδων χ Στρατάχης έτοποθετή η ώς άγρονόμος Νεαπόλεως δια ηρων προσωρινώς χαί την διοί¬ κησιν τού 'Αγρονομείου Τζερμι¬ άδω, —'Η θήρα τού λαγωοΰ καΐ τής πέρδικος. Αρμοδίως ανακοινούται ότι ή θήρα τού λαγωοΰ λήγει την Οην Ίανουαρίου. [Η θήρα τής πβδινής πέαδιχος επετράπη άπό Ιπί Όκτωβρίου—15 Δεκεμβριού έ, έτονς. —Ή σφαγή καί πώλησις κρέ ατος. Έν αυνεχβία τηλϊγραφήματός μας διά την άπαγορευοην κατα¬ ναλώσεως χοέατος πληροφορούμΐ· 8α ότι καθ' άπαν το κράτος ή Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα έκ Σμύρνης είδικά διά σταφΐ δες παρά τώ κ. Δημ. Γιαλι τάκη έναντι Δημαρχείου. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην κατάστασιν, μάρκας Φόρδ, μο δέλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας χρήσεως χαί μέ άδειαν χυχλοφ ρίας ίσχύουσαν, καλείται. Πλη ροφορ.αι παρά τ) Έταιρία Πό λυχρονΐδης χαί Φρ«γχο6Λΐ,(. ρ ού χατά ζίΰγος ρ. 421. ή μή δοχαίων πρός ζώων τάς ημέρας Τρί¬ την, Πεμπτην, Σάββατον χαί Κυριακήν άπαγορεύβται. 'Απαγο ρϊύεται έπίσης ή πώλησις χρέα-· τος την Δευτέραν, Τετάρτην, Πά ρασχευήν χαί Κυριακήν. Είς τό μέτρον ύπάγβνται τα πουλβριχά, πά ν τα τα βϊδη χυνηγίου, τα έν τοαθια των σφαγίων χ λ. π. Τοΰ μέτρον «ξαιροΰνται τα νοσβχο μεϊα καί α! χλινιχαΐ, έπιτρΐπο- μενης της παρασκβυης ώριομέ νων φαγητών έχ κρίατος χατά τας ανωτέρω ημέρας καί διά τάς ανάγκας σθενών. αποκλειστικώς των ά· —Λιανυκτερεύβντα φαρμα- κεϊα. Σήμερον 12ην Σ)β^>ίβυ θά δια
  νυκτ«ρ«ύσουν τα φβιρμ«χεϊ« Λάμ
  πρβυ Κανακάκη κ«ΐ Έμμ. Ζαχ»
  ριάδη. ___ ^
  —Ή έτησία πανήγυρις είς
  Έσταυρωμένον.
  Την προσέχη Πέμπτην εορτήν
  τοΰ Σταυροΰ εορταζβι τό νραςρι-
  χό έξωκχλήβιον τού Έστβυρωμέ
  νο» ΟΙ φιλϊορτβι θά δύνανται
  νά μετββαίνουν άηό πρωΐας «ϊς
  την Ιεράν ταύτην π«νήγυριν διά
  των επί τούτω διατιθΐμένων λε»
  φορείων «ύτοχινήτων υπο τής &ρ
  δ| χβινης οιενβυνβ(Μ$,
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  12 Σεπτεμβρίου 1939
  Ι^Ωρα
  εΓιταπροαστειατησβαριοβιασ
  οι ποαονοι εξαπελυσαν
  σφοδροτατην αντεπιβεσιν
  Ο ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΝΑΣΥΗΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΣΤΟΥΑΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Σ)βρίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν ό τ
  είς τα προάστεια τής Βαρσοβίβς ο
  Πολωνοί έξαπέλυσαν σφοδροτάτην, αί
  φνιδιαατιχήν άντεπίθεσιν εναντίον των
  προελαυνόντων Γερμανών. ΊΙ άντεπί
  θέσις, καθ* α άναφέρουν αί ΐδιαι *λη
  ροφορίατ, επέτυχε τούς πρώτους άντικει
  μενικούς αυτής σχοπούς.
  Έκ παράλληλον» άγγέλλιται ότι
  ατρατάρχης Ρίτζ Σμένκλυ άνασυντάσσει
  τόν Πολωνικόν στρατόν παρά τόν Βι
  στούλαν, όπου προτίθεται νά δώση ά
  ποφασιστικάς μάχας εναντίον των. 1 «ρ
  μανών, έξαναγχάζων αύτούς είς ύποχώ
  ρήσιν.
  Τό ισχυρότερον
  6αρύ πυροβολικον της Εύρώπης
  συγκεντρώνεται είς'τόν Βιστούλαν.
  ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ ΤΗΣ ΒλΡΣΟΒΙΑΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΟΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΙΒΙΒΑΙΟΥΝ ίΗΙΣΗΜΟΣ ΟΙ Λ ΠΑ ΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτού μ»ς).—Τηλεγράφημα έκ Αον·
  οίνου αγγέλλει ότι επίσημον άνακοινω
  θέν εκδοθέν εκεί σήμερον βεβαιοί ότι
  ή Βσρσοβία κατέχεται _ στιρρώς υπό
  των Πολωνών καί ότι οί Γερμανοί
  δέν εισήλθον είς την πόλιν.
  ΕΙΣ ΜΑίΧΗΝ ΕΤΟΠΟΒΕΤΗΒΗΣΛΝ
  ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).·— Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικού τηλεγρνφήματα οί Άγγλο·
  γάλλοι ετοποθέτησαν φράγματα ναρκών
  είς την Μάγχην.
  Ι Ι1Η1ΙΙΙΑ ΛΕΗ ΟΑ ΑΗΙΜΙΧΒΒ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΡΡΠΑΪΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Σ)6ρίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). —Τηλέγραφον ν έκ Τό·
  κιο ότι ό πρωθυπουργός τής Ίαπωνίας
  Ά μ*ε εδήλωσεν ότι ή χώρα τού δέν θά
  άναμιχθή είς τόν έκραγέντα έν Έύρώηη
  πόλεμον.
  ΗΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΝΗΡΓΗΣΕΝ
  ΕΚ ΚΑΚΟΝ ΥΠΟΛΟΠΣΐνΐΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτου μας).— Αναφορικώς μέ τάς
  δηλώσεις τού Ίάπωνος πρωθυπουρ·
  γοθ, ύπογραμμίζεται ότι προεκάλε¬
  σαν εντύπωσιν άνά τούς διεθνεΐς
  *ύκλους τα όσα είπεν ούτος είδι-
  κώς διά την Γερμανίαν, τονίσας
  ότι ό Χίτλερ προεκάλεσε τόν πόλεμον
  έξ ύπολογισμών κακών, οΐτινες καί δέν
  δύνανται παρά νά έχουν διά τό Ράϊχ,
  όλεθρίας συνεπείας.
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ ΠΥΡΚΑΪΑ
  ΕΙ! ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡΑΦΙΙΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Είς κινηματο-
  γράφον τής πρωτευούσης τής νήσου Λή
  μ νόν, Κάστρο, έξέρράγη αιφνιδίως καί
  καθ* ήν ώραν ·ίργάζε-.ο, πυρκαϊά. Έκ
  των θεατών ύπάρχουν 4Ο νεκροί καί
  8Ο τραυματίαι. Οολλοί έκ των τελευ·
  ταίων είναι βαρέως τραυματισμένοι.
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Τό ένταθθα ύποκατάσΐημα τής Τραπέζης
  τής "Ελλάδος δι' έγγράφου τού πρός τό Έ
  μπορικόν *οϊ Βιομηχανίαν Έπιμε^ητήριον
  γνωρΐζει Οτι κατά ληφθείσαν απόφασιν ά πά
  γοριύειαι εφεξής ή ίξσγωγή ίμποίευμάτων
  πρός -πώλησιν (ειι οοηδϊβ-ιΐΗΐ οη) ώς καί επί
  [διωτική άνταλλογί). Ή παράδοσις των ίξα
  γομένων έμπορευμάτων είς χώρας έλειθέρου
  συναλλάγματος έπιτρέπεται μόνον επί άμέσφ
  διακανονισμώ τής άξίας έναντι των φορτωΐι
  κων ώς καί έναντι τής άποδοχής τής άρμο
  βίας Τραπέζης τοθ έξωτερικοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σεπτεμβρί-
  ου.—Τό πρακτορείον Χαβάς
  πληροφορεΐται έξ έγκύρου
  πολωνι«ης ππγη-:, *-τι τό Πό
  λωνιχόν βτρατηγεΐον έτ·ι·
  μάζεται ήδη νά δώιη την
  μεγάλην μάχην χατά των
  Γερμανών. Οί Πβλωνβί κα
  τα τάς αύτάς πληροφορίας
  τοΰ Χαβάς, υπεχώρησαν έ-
  σπευαμένως χαί βάσει προ-
  διαγεγραμμένου σχεδίου, χω
  ρ1; νά δώσουν ούβιαατικϋς
  ουδεμίαν μάχην, μέχρι τοϋ
  Βιβτούλα επί τοΰ όποίου στη
  ρίζονται ήδη. Είς τόν Βι-
  ατούλαν δέ θά δοθή ή μάχη
  κ*ί θά κοιθή ό αγών. Ήδη
  κατά μήχος τού μεγάλου
  ποταμοΰ π«ύ αποτελεί
  την σπβνδυλικήν στή¬
  λην τής Πολωνίας συγκεν-
  τρώνει τβ άνώτατβν στρατη·
  γεΐον όλας τος δυνάμεις τού
  Πολωνικοΰ στρατοΰ, πεζιχόν,
  ίππιχόν καί μηχανοκινήτβυ;
  ςράλαγγκς. Οί πολεμικαι αν¬
  ταποκριται τοΰ πρκκτορείου
  Χαβάς πρβσθέτβυν ότι είς
  τόν Βιστβύλαν συγκεντρώ-
  νβυν ήδη οί Πβλωνβί τόν
  μεγαλύτερβν ογκβν βχρέβς
  πυροβολΐΜβΰ πού εΐδε ποτέ
  η Κεντριχή Εύοώπη κ«1 το-
  νίζβυν δτι των παρασκευήν
  δια την μεγάλην αποφασι¬
  στικήν μάχην έποπτεύει ό
  ϊδιος ό στρατάρχης Ριτζ
  Σμίγκλυ. Τό ηθικόν τού Πο-
  λωνικοΰ στρατοϋ είνε άκμαι
  βτατον,η δέ μαχητικότης τού
  είνε ασφαλώς ανωτέρα οί ου
  δήιιοτε άλλθΗ στρατοΰ.
  Η ΒΑΡΤΟΒΙΑ
  ΕΒ©ΜΒ*ΡΔΓ_©Η
  40ΚΟΝΤΑ ΦΟΡΑ2
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 2)βρίου (ίδ. ρ
  —Το Ρώίκεο ανακοινοί ότι εί Γερμανοί ίπε
  χείρηβαν 40 αλλεπαλλήλους άερβπ»ρι*άς
  έπιδρομάς κατά τή; Βαρσοβίας.
  Η ΡΩΣΣΙ* ΟΑ ΕΠΕΜΒΗ;
  ΡΩΜΗ 11 Σ)βρίβυ (15. ύπηρεαί»).— Είς
  τό Λονδίνον έπιχρατεΐ ή γνώμη, ώς τηλε¬
  γραφείται εκείθεν, ότι τα Σοβιέτ θά κατέλ
  θουν είς τβν πβεμον. Κατ' είδήβεις έκ
  Μόσχας ετέθησαν έχεϊ χαΐ» είς τάς άλλας
  'ΐπβυδαιβτέρας σοβιετικάς πόλεις περιορι
  στιχά μέτρα εφ' ίλων των δημοσίων θεαμά
  των, κέντρω ν χ.λ.ΐτ. καί κατεσχέθησαν τα
  ίδιωτιχά οΐύτο«ίνητα.
  Κατόπιν τής διαχοπΓις των έμπβρικών
  σχέσεων Αγγλίας—Ρωσσιας τα σοβιετικά
  έμπορικά διετάχθησαν νά έπιστρέψουν.
  Ν¥ϋΡιΠ«ΣΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ
  ΕΙ! ΠΡΟΚΕΧΟΡΗΜΕΝΑ ΟΧΥΡλ
  ΤΗΣ ΓΡΛΜΜΗΣ ΖΙΓΚΦΡΗΛ
  ΑΛΑ' ϋΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ
  ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΕΙΠΩΚ ΓΕΡΜΑΝ11ΙΙ
  Σ
  Ή Μ. Βρεττανια
  διά την ασφάλειαν των δαλασσών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 ΣετιτεμβρΙ-
  ου (Ιδ. υπηρεσίο) —"Επίσημον
  ανακοινωθέν τοθ ΝαυοργεΙου
  εκδοθέν σήμερον έχει ώς εξής:
  Ό Άγγλικός στόλος δέν έση
  μείωσεν άκόμη ιΐποτε τό έ
  ξαιρετικόν λόγφ τοθ δτι ού
  δαμοθ συνήντησε τόν εχθρι¬
  κόν στόλον μή τολμώντα νά
  εξέλθη τής Βαλτικί|ς. Τα κα-
  ταδιωκτικά καί άντιτορπιλλι-
  κά τοθ στόλου ουνεχίζουν έν
  τονον δράσιν έφ' δλων .των
  θαλοσσών κατσδιώκοντα τα
  γερμανικά ύτιοβρύχια καί τα
  έμπορικά σκάφη, Πολλά πλοϊα
  τοΟ έχθροθ ήχμαλωτΐσθησαν
  ή απεκλείσθησαν ίίς ούδετέ-
  ρους λιμένος ή εβυθΐσθησαν.
  "Οφείλομεν ευγνωμοσύνην
  πρός τεύς άξιωματικούς πού
  έκτελοθν πλήρως τό καθήκον
  των, άοπλοι επί των έμπορι-
  κων σκσφων. Έξ άλλου έξ
  αρμοδίας ττηγής ανεκοινώθη
  δτι έτοποθετήθησαν 6πό άγγλι
  κων και Γαλλι«ών σκσφών
  νώρκσι τόσον είς την Μάγ
  χην δσον καί είς την Βόρει¬
  ον Θάλασσαν. Υπό τής Αγ¬
  γλίας έπΐσης, έν συνεργασία
  μετά τής Αιγυπτου, ελήφθη¬
  σαν σοβαρά μέτρα διά την
  άμυναν καί την ασφάλειαν
  τής διώρυγος τοθ Σουεζ. Ίσχυ
  ραΐ δυνάμεις καί άντιοεροπο
  ρικά τηλεβόλα έτοποθετήθη¬
  σαν πρός φρούρησιν τής διώ-
  ρυγος. Γενικώς υπό των ήνω
  μέν ών στόλων Αγγλίας κσί
  Γαλλΐας ελήφθησαν δλα τα
  μέτρα διά την κυριαρχίαν καί
  την ασφάλειαν των θαλασ-
  σων.
  Ή Άμερική
  δα άναμιχδη είς την σύρραξιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 ΣεπτεμβρΙου
  [δ. ύτιηρεσίσ).— Τόσον ό τύ
  πος τϋς Άμεριν.ής όσον καί
  ι έν Ού"ΐσιγκτ©νι πσρατηρη
  αί Ιχουν την γνώμην 8τι ύ
  •πάρχουν σήμερον τιερισσότε-
  ροι - θανότητες νά έμπλακίΐ
  Άμερική είς τόν πόλεμον
  πσρά βσαι ύπίΐρχον τ'ό 1914.
  Ή συγκλησις τοθ Κογκρέσ
  σου ωρίσθη διά την 2αν Ό-
  τωβρΐου.
  Έκ ΒουκουρεσχΙου άγγέλλβ| Έπιβεβαιοθται έκ Χάγης δτι
  ται δτι ή Ρουμανική κυβέρνη ή Αγγλία καί ή Γαλλία ήξίω
  λή
  σι<τ, προβαίνουσα είς ιήν ψιν μέτρων ττεός εξασφάλι¬ σιν τής ούδετερότητός της, συνεκέντι: ωσεν υπό τα δπλα £ν έκατομμύριον στρατοΟ. Τό Βέλγιον έτιίοης εκάλεσεν υπό τα οτιλα νέας ήλικΐας έφέ- δρων μέ την δικαιολογίαν τής έκγυμνάσεώς των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Σ)βρ[ου σαν άπό την "Ολλανδίαν κσί τό Βέλγιον νά μην άνεφοδιά ζουν την Γερμανίαν. Κατόπιν τούτου απεφασίσθη ή σύγκλη σις διασκέψεως τβν Κρατών τής ομάδος τοΰ "Οσλο διά τόν καθορισμόν κοινής στάσεως έκ μέρους δλων αυτών επί τοθ ζητήυατος. ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Σ)βρίου (τού ίντα. ποκριτού μας). — Τηλεγραφήμ»,» 4χ τής Γαλλικής πρωτευούσης αγγέλλουν ότι κατ' έπισήμους άνα*οινώσ«ις έκ -ου δυτικού μετώπου οί Γάλλοι επέτυχον νέας προελάσείς είς τα προκεχωρη ιίν» όχυρά τής γρβμμής Ζίγ»ιφρηδ. ϋα-ρά τάς ιδίας πληροφορίας οί Γ«ρ μανοί ένισχυθέντες ένήρνησαν σφοδράς «ντεπιθέσείς πρός βνακατάληψιν των «■ δαφικών τμημάιων είς τα όποϊα έγκατε* ατάθησαν τα Γαλλικά σϊρατεύματα. Καθ' ά τονίζεται σχετικώς οί Γερμα- νοί καί μετά τάς άντεπιθέσεις^ ταότϊς δεί επέτυχον νά προωθήσουν ούδαμοα τάς θέσεις των. ΠΟΣΑΙ ΜΕΡΛΡΧΙΑ! ΓΕΡΜΑΝΟΚ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Σεπτεμβρίου (τοΰ ανταποκριταί μας).—■ Πληροφορίαι έκ Βερολίνου μέσω ξένης πηγής άναφέ¬ ρουν ότι οί Γερμανοί κατόπιν των τε- λευταίων ά,ντεκιθέσεων των Πολωνών ηναγκάσθησαν νά διαθέσουν είςτό^Ανα- τολικόν μέτωπον καί τάς τελευταίας έφεδρείαι, των. "Ηδη εβδομήκοντα καί πλέον Γερμανικαί μεραρχίαι μάχον· ται είς τό μέτωπον τούτο. Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας) — Τηλεγρανούν έκ Μόσχας ότι ή Σοβΐετική κυβέρνησις εκάλεσε τελευταίως ωρισμένας ήλικίας έφέορων. Ή πρόσκλησις »ΰτη καθ» ά λέγεται έχει σχέσιν μ έ την περιφρούρη· σιν ,τών συνόρων τής Ρωσσίας καί την εξασφάλισιν τής ούδετερότητός αυτής. Οί Γερμανοί υπεχώρησαν παρά την Βαρσοβίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσία).— ό τελευταϊβν άναχοινωδέν τοΰ Γερμανι- <©ΰ στρατηγείβυ, όπερ διεβιβάσθη ραδιοφ»· ηκώς έκ Βερολίνου, αγγέλλει ότι άπεφασί- θη ν' άηβσυρθβϋν τα γερμανικά στρατευ- ιατα έκ των περιχώρων τής Β«ρσ€β(ας Τό γεγονός, κατά την αντίληψιν των αρμοδίων, πρέηει ν' άποδβθή εί; την έξ δ Πλ ρ ή ξρ δράσιν τοΰ Πολωνικοΰ πυρβββλικβΰ, πού η ά α ά ύ ά- νάγκασε τα γερμανΐχά στρχτεύματα ν ποσυρθεϋν |ξω της άκτΐνος βολής τού ενταύθα άρμόδιοι παρατηροΰν 8τι δέν γί νεται πλέον είς Βερολίνον λόγος περί κα ταλί ψεως τής Βαρσοβίας Οί Γερμανοί προ ημοΰν νά ίσχυρίζωνται δτι ειχαν την Πο¬ λωνικήν πρωτεύουσαν χαί την άπώλεσαν παρά ίτι δέν την χατέχτησαν ποτέ. Τό ανακοινωθέν τοϋ Βερολίνου προσθέ· τει δτι τα Γερμανικά στρατεύματα άν.κο- ψαν την προέλκσίν των διά %ά έκχαθνρί- σβυν τό ίύαφίςτοΰ διαδρόμου, διότι, λέ¬ γει, ενας στρατός δέν ειμπορεί νά κροχω· ρή διαρκώς. Τό βέβαιον ϊμως είνε, 4τι τί Γεραανοί άνεχκιτίοθηβαν ύπβ των Πολω¬ νών οΐτινες πρβέβ*λαν άξιοθκύμοτστον αν¬ τίστασιν καί έδειξαν πρωτοφανή ηρωϊσμόν. ΑΙ ΑΙΠΟΤίΞΙΑΙ ΑΥΣΤΡΙΛΚΟΝ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άν- ταηοχριτοθ μας>.— Μεταοίδεται υπό
  ξένων πραχτορείων ότι ό τριθμός των
  λιποτακτών /% ύστριακών των καταφυ·
  γόντων είς Σερβίαν καί Ούγγαρίαν έκ
  των Γερμανικών συνόρων, είναι σημαν
  τικός.
  ΥΣΤΑΤΗ
  στιγμή
  Έπεχειρήθησαν
  άκαρποι άντεπιδέσεις των Γερμανών.
  Νέα προέλασις των Γάλλον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Σε¬
  πτεμβρίου (ίδ. ύ*Εηρεσ{α).
  — Απογευματιναί δημο-
  αιογραφιναί πληροφορίαι
  έκ τοθ μετώπου αναφέ-
  ρου· : «Επί 34 ώρας άν-
  τεπιτιθέμενοι οί Γερμα¬
  νοί δέν κατώρθωσαν νά με·
  ταβάλλουν την γραμμήν
  μας. Ή κυριώτερα άντε-
  πέθεσις γίνεται παρά τα
  σύνορα τού Λουξεμβούρ-
  γου. Δέν πρόκειται πλέον
  περί άπλής ίπαφής των
  άντιπάλων άλλά περί σο-
  βαρών μαχών. Ό πόλεμος
  ήρχισε *αί γενικεύειαι
  ήδη κοτΐ ίπό θαλάσσης διά
  τής τοποθετήσεως ναρκών
  είς την Βόρειον Θάλασσαν
  καί την Μάγχην.
  Τό νυκτερινόν ανακοι¬
  νωθέν τού Γαλλινού στραι-
  τηγείου έχει ώς εξής:
  «Παρά την απεγνωσμέ-
  ν ην αντίστασιν τού έχθρού
  χατελάβομεν νέας σημαντι
  κάς θέσεις επί μετώπου
  2 Ο χιλιόμετρον περίπου
  Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΙΙΘ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΟΑΩΙΙΑΙ
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ
  "Ωρα 4η πρωΐνή.
  ανατολικώς
  ΡΩΜ
  τού
  11
  Σάαρ.
  ΡΩΜΗ
  (ίδ. ύπηρ.
  ρίαιέκτών Βαλτικών χω·
  ρών άναφέρουν ότι ή θο
  λωνική κυβέρνησις άπεφά
  σισε νά μεταφερθή
  ίού
  σύνοοοί
  άπΤ Ελη
  ,*«οστασιν
  Ρωσ<"Χ* ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρίου. "Ωρα 4η πρωΐνή (ίδ. ύπηρεσία)__Οί Βέλ- γοι έν Πολωνέα άνταποκοιτβί τηλεγρα¬ φ θθ ν ότι οί Γερμανοί άνεχαιτίσθηβ«ν είς όλα τα μέτωπα. Έξ Άνατολικής Πρωσσίας άνεκόπη τελείως ή προέλασις. Επί τής Δυτικής ό'χθης τού Βι- στούλα αί Γερμανικαί έπιθέαεις αυνε- τρίβησαν. Αί έξ *νατολών τής Βαρ- έπιθέαειβ «ποτυγχάνουν, οηως τό 192Ο αί ,,Ρωσσικαί έπι« θέσεις- Είς την Πομερννίαν αί επιχει¬ ρήσας των Γερμανών απέβησαν άκαρ ποι. Ή χαταλαβούσα την Τσεβτόχοβα στρατιά ηναγκάσθη ν άνακόψη την προ έλασίν της πρός την Βαρσοβίαν.