97782

Αριθμός τεύχους

5266

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""*» ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ^
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησια λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ίιηοια δολ. 1Β
  •ξάμηνος » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΙΡΤΗ
  13
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΤΚϊβϊΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΪΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ηρακλειον κρήτης: · ετοσ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5266
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ ΕΞΗΣΒΕΜΗΣΕ
  ΤΟ
  Αί έχδρικαί έττιδέσεις μετεφέρδησαν
  είς τόν ποταμόν Βιστούλαν και τόν Νάρεβ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρίου (Ιδ.
  ύίΐηρΐσί»).— Υπό τοΰ Πολω
  νιχοϋ Γκνιχοΰ Έπιτελείβυ
  εξεδόθη σήμερον τό κάτωθι
  ανακοινωθέν: «Όλαι αί προ¬
  σπάθειαι τοΰ έχθροΰ πρός δι¬
  άσπασιν τής αμύνης μα$ επί
  Ι τή; Ανατολικώς Πρωσσίαςΐ
  Ι τα γερμανικαι στρατεύματα'
  προσπαθβΰν νά χυκλώσβυν
  την Βαοσοβίαν.
  Λόγω βμως τής άκλονήτβυ
  άντιστάσεώς μας ηναγκάσθη
  σαν νά μετ«β£λβυν σχέδι-
  τόν εσημείωσεν ακοτυχίαν χά
  ριςείςτήνεντβνβν δράσινμνς».
  Έξ αλλου ό στρατΐΜτικές
  συνεργάτης τβΰ «Άδιαλλά-
  κτβυ»γράφει σήμερον διά την
  εξέλιξιν "των επιχειρήβεων
  είς τό. Άνατβλικόν μέτω·
  τόν ποταμόν Βιστβύλαν.
  ΡΩΜΗ 12 Χ)Βρίου (Ιδ. ύ·
  πηρεαία).— Συμφώνως πρός
  επίσημον ανακοιχ ωθέν τβΰ
  Γερμανικοΰ στρατπγείευ, ό
  Γερμανικες στόλβς ββρβαρ
  δίζει συεχως την,. Γδίνιαν
  Η ©ΡΥΛΙΚΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
  τής οποίας οί άνδρις, αί γυναΐχις χαΐ ούτά ιά παιδία αντέταξαν ήροικήν αντίστασιν μέχρις ϊτου ουνϊρΓψουν'τήν
  έπιθετιχήν εχθρικήν χύχλωοιν.
  τοΰ πβιαμβδ Νάριβ απέτυ¬
  χον. Έκ των άεροηλάνων
  άτινα έβομβάρδισαν χθές την
  Βαρσββίαν τά 20 «)ο χατκ-
  στράςησκν υπό των άντιαε-
  ροπορικών ιηλεβίλων καί
  των καταδιωκτι* ών άεροπλά
  ν ών μας καί ίπεσοιν έντές
  τής πόλεως.
  Πρός νότον ή άμυντική
  γροιμμή μ«ς, παραμένη πάν
  τοτε άδιάσπαστος. Ό πρός τα
  δυτικά τού Βιστονλα ά^ών
  συνεχίζεται άπό ηέντε ημε¬
  ρών χωρΐς ό έχθρές νά επι
  τύχη τοϋ σκοπού τού. 'Έχ
  όν. Χλβι εί Πολωιοί, γέ-
  ροντε;, γι·ναΙκες καί παιδία
  έργάζονται μέ ενθουσιασμόν
  χαΐ έχλένητβν αποφασίση·
  χότηια διά την οργάχωσιν
  τής βμύχπς της Βοιροεβίκς.
  Ό έχθρός αποβλέπει πρεφα
  νως είς κύκ?ωσιν τής Βαρ-
  σεβίας έξ άνατολών, χωρΐς
  »ά ύποστϊ) μεγάλας απωλεί¬
  ας ίπως είναι φυσιχίν Λά ύ-
  ποσιή εάν επιχειρήαη >ύ
  χλ&ισιν έξ &>λ&.ν οημείων
  άπ' οπου αποκροΰεται άποτε
  λεσματικΰς λό^ω καλυτέ-
  ρας έχυρώσεώς μας. Πάν·
  τως καί είς τόν τομέα αύ-
  πβν.
  Ή άπ«μάχρυνσις των Γερ-
  μανικ&ν στρατευμάτων έκ
  τϋν περιχώρων τής Βαρσο-
  βίας «φείλεται άιαμφι-
  οβηιήτνς είς την έντονον
  δράσιν τοΰ Πολωνιχοΰ πυρο-
  βολιχοΰ ίπερ επέφερε αλη¬
  θή πανωλΕθρίαν είς τόν εχ¬
  θρόν. Ή Γερ μα νίκη επίθε¬
  σις κατά τεΰ πρβκοτείου της
  Μαριμίν ίδίωί, άπεχρεύσθη
  χάρις είς τέν άπερίγραπτον
  ηρωϊσμόν των" Πο?ων£νχαί
  την εξαιρετικήν συμββλην
  τοΒ «μβχευ π>ηθισ|ΐοϋ "Ηδη
  ή με^άλη μάχη δίδεται είς
  συμβάλλων είς την πολιορ-
  Μίαν τής πέλεωτ, τής οκοία
  ή^φρουρά «μύνεται μ έ πρω
  τνψανΐϊ ήςωΥομόν. Ό Φύ
  ρκρ μετέβη 'κερβπερικως έκ
  τβΰ Πολωνικβΰ ίιαδρόμου
  είς την Σιλεσίαν ϊπβυ έπε
  θεώρησκ τα στρατεύματα. Ό
  μ. Γχαΐριγκ μετέβη έπίση
  είς τό μέτωπον.
  Πολωνιχέν ανακοινωθέν
  άναφέρει ότι είς την περι
  φέρειαν τβΰ Κβΰτνβ Γερμα¬
  νικαί καί Πβλυνικα· μεραρ-
  χίαι διεξάγβυν πεισματώδεις
  Οί "Αγγλ01
  μάχονται
  εις τό Δυτικόν μέτωπον.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ
  Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  τοΰ Σααρμπροΰκεν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Σ)βρί·υ
  (Ιδ. ύπηρβσία). — Τα πρΰτα
  'Αγγλικά στρατεύμχτα έ-!
  φβασοτν ήδη καί μάχονται
  π«ρά τό πλευρόν των
  Γάλλων είς τό δυτικόν μέτω
  τον. Τό γεγονός ανηγγέλθη
  ώ; εξής άπό τοΰ ραδοφννι
  *βΰ σταθμοϋ των Παρισίων:
  «Μέγας άριθμός ά /γλιχών
  ατρατευμάτων άρτίως έξωπλι
  σμένων μάχεται παρά τό
  πλευρόν μας. Ό άριθμός
  των αγγλικών στρατιωτικών
  δυνάμεων θ' νύξάη διαρκώς
  δι' άφίξεων νέων σωμάτων »
  ΠΑΡΙΣΙβΓΪ2 Σ)βρίβυ (Ιδ.
  ύκηρεσία). Τό σημερινόν ά
  νακβινωβέν τοΰ Γαλλιχβΰ έ-
  πιτελείβυ ομιλεί περί ήρε
  μου νυκτός χαί νέων τβπι
  χών προελάσεων.
  Ή Γαλλιχή άεροπορία βομ
  βχρδίζει διαρκώς τάς γερμα-
  νικάς αυγχεντρώσεις όπισθεν
  τής γραμμής τοΰ Ζίγχφρηδ
  πρός παρεμπόδισιν των κι-
  νήσεων τ»ΰ έχθροΰ. Τα γαλ
  λικά βτρατεύματα πρβελαύ
  νούν μεταξύ Σααρμπρβΰκεν
  χαί Λβυξβμββύργβυ. Ή πβ
  ρεία συνεχίζεται πρβς τό
  Σναρμπρβΰκεν έκ τής νβτι
  οανατολιχής χαί νβτΐοδυτι
  κης πλϊυράς τοΰ σπουδαιβτά
  τού «ϋτοΰ βιομηχανικοΰ χίν
  τρου τής δυτικής [Γερμανίας.
  Ή κατάληψις τοΰ Σααρ
  μπροΰχΕν υπό των Γαλλιχών
  στρχτευμάτων πρέηει νά θι
  ωρήται ώς έπικειμένη.
  4 ναύαρχος Ρέντερ άοχηγίςτώνναυ
  τινών δυνίμεων τής ΓερμανΕας άν·
  τετάχθτ) ριζιχως πρός την ίνίρ-
  γιιαν τοθ ύτουργοθ τής Προπα
  γάνδχς Γχαΐμπιλς ίοχυριοθέντος
  ώς γνωστήν 8τι χό «Άθήνια»
  προσέκρουσεν είς νάρχην. Ό Ρέν-
  χιρ φρονεί 8τι δέν έπρεπε νά δι-
  πψϊυοθή ό διά ΓερμανιχβΟ υπο-
  βρυχίου τορπι)λισμίς, δΐδομένου
  8τι 6 χυβΐρνήτης έκτελών σχετι
  κάς διαταγάς τοθ Φύρερ ενήργη¬
  σε τόν τορπιλλισμόν, διά τόν ό
  ποίον θά ίπρεπε νά λάβη πρώ
  τος τόν σιδηροθν σταύρον.
  'Ετορπιλλίσθη
  Αγγλικόν πλοϊον.
  ΡΩΜΗ 12 Σ)βρίου (16. ύπη·
  ρεσ(σ) —Τό "Αγγλικόν ατμό¬
  πλοιον «Μάγδα Πούρ» ετορ·
  πιλλΐοθη υπό Γερμανικοϋ υπο
  βρυχίου. 'Υπάρχουν πολλά θύ
  ματα.
  —Τό Πρακτορείον «Στέφα-
  νυ πληροφορεΐτσι έκ Χάγης
  βτι τό Όλλανδικόν «Χάφεν»
  προσέκρουσεν επί νάρκης είς
  Βόρειον Θάλασσαν , καί εβυ¬
  θίσθη.
  Ή Άμερική
  ΘΑ ΕΠΕΜΒΗ
  υπέρ των σύμμαχον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρΙου (Ιδ. ύ
  τιηρεσίσ) — Τό πρακτορείον
  Χαβάς πληροφορεϊται έξ Ού
  ασιγκτώνος δή ή δημοσία
  γνώμη έν Άμερικβ άποκλίνει
  δλο καί περισσότεοον υπέρ
  των συμμάχων καί δτι κατά
  την Ικτακτον σύγκλησιν τοθ
  Κογκρέσου πρός αναθεώρησιν
  τοθ νόμοι. περί ούδετερότητος
  τα δύο τρΐτσ των βουλευτών
  θά ψηψΐσουν την πρότασιν
  τοθ προέδρου Ροϋσβελτ περί
  καταργήσεως τοθ νόμου καί
  ελευθέρας προμηθείας δηλών
  καΐ πολεμοφοδ ών είς την Αγ
  ■γλΐαν καί Γαλλίαν. ΑΙ αύται
  πληροφορίαι άναφέρουν δ τι ο(
  Ρεμπουμπλικάνοι άντπΐθενται
  είς την αναθεώρησιν τοΟ νό
  μου ιής ούδετερότητος, έφό
  σον ή έξσγωγή βπλων θά επι
  τρέτιεται είς ωρισμένα μόνον
  Κράτη.
  Τό Πρακτορείον «Χαββς»
  πληροψερεΐται έπΐσης έξ Ούα
  σιγκτώνος δτι ήρχισεν ή λί)
  ψις κ αί έφαρμογή έξσιρετικών
  δλως μέτρων ασφαλείας είς
  τα ύπουργεΐσ, τα δημοσία
  κτΐρια, τάς συγκοινωνισκάς
  γραμμάς, τούς σταθμ^ύς καί
  τάς γεφύρας, είς τα έργοστά
  σία καί τα όρυχεΐα διά νά
  προληφθοθν πράξεις σαμπο
  τόζ υπό των έν Άμερικβ Γερ
  μανών εργατών καί τεχνικών,
  δπως συνίβρ κστά τόν προη
  γούμενον πόλεμον όπόιε 6
  μηχανισμός τής ΐί
  κοΐ των μεταφοράν ιής Άμε
  ρικής έκινδύνευσε έκ των κα
  ταστροφών τάς οποίας προε·
  Ι Ή νέα έΒνική
  Τά τεραστία τηλ* βολά Άμβρι
  κανικοθ ύπιρδρέδνωντ.
  κάλουν οί ΓερμανοΙ. Ό κ.
  Ροθσβελτ θά συγκαλέση τό
  Κογκρέσον έκτάκτως έντός
  ιής τρεχούσης εβδομάδος κα¬
  τά πασάν πιθανότητα.,
  Υποβρύχιος πόλεμος
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  ύπηρεοΐσ) — Τό Αγγλικόν έμ
  πορικόν «Βασιλική Τίγρις» έ·
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΝ
  ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  "Ελλην £ς χαί 'Γλλπνίίϊί, Γυντϊλεσβιτί είς την έιτιτυ
  χίαν της νέκς έθνιχής έ{ορμήοε&ις Ό (χρχηγές τής έβνι
  χής κυβερνήσεως κ Ί, ΐχιταζάς ύΊβκήρυξίν ίτι:
  1) Ή έντβτική καλλιίργεια της έλληνιχής γής είνε σή
  μέραν πλέον έβνιχον καθήκον.
  2) Ουτβ σκιθβιμη γής ίέν έηιτρίκεται νά μείνη άχαλ
  λιίργητος, ίδτβ χώρος βύλής ν* μιίνο χνρΐς νά πβρβ
  γανη χ&τι.
  3) Ό «νροτικβς χόσμος πρέπει ά γί»η άπό σήμερον
  6 στρατύς τής οΐχονομιχής ζωής τής 'Ιλλαοβς
  4) 'Ολπ ή Ελλάς πρέπει να μ·τ»βληθό σέ εν« τ«ρ«
  βτιον άγροτιχόν στρατοπίίον.
  5) Ή έλληνιχή γή πρέπβι ν ά χολλΐΕργηθςί έντβνώτατα
  δια ά {{ασφαλισθή είς όλον τόν κόσμον έιτάρκεια ζωής.
  6) Η νεολαία πρίπβι να «πβτΐλοο την μβγάλην πρω
  τοπορϊίαν τού στροιτβϋ δια την εξασφάλισιν τής οΐχονο
  μιχής ζωής τής πατρίδος μας.
  7) ΚαΙ β πβρίβολος τβυ σπιτιοθ μας χαί ή αύλή τής
  έχχληοΐας καί β χήπος τοθ σχολείον πρέπ«ι να καλλκργη
  θοδν.
  8) Κάθε σπιθαμή έλΑηνιχής γής κρέπιι %α δώοη γρή
  νορα χ&τι, ϊοτμ μία πατάτβι, ίνα χιλό οιτάρι.
  9) Ή χαλλιίργΐια τής ίλληνιχής γής άπβτϊλβί τβϋ
  λοιπού διά τόν χαθβνα «ίθ, ιχβν καθήκον», ομοιον πράς
  τό χαθήχβν τοθ στρατιύισίαι,
  10) ΚανΐΙς δέν πρβπει, οπου χαί αν βρεθό νά ληβμο
  νπαη οιύτο το καθήκβν.
  'ϋλληνβς χαί Έλληνίδΐ;. Έμπρβς βλοι «1ς την νέαν
  εθνικήν έξόρμηοιν που 8* δώση στην πατρΐδα μας πλήρη
  έπάρχβιαν τβιν υλικών μβσων τής ζκής.
  Ή Πολωνία υπέστη
  μεγάλας καταστροφάς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσΐο) — Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ ανακοινοί δτι ώς πλη-
  ροφορεΐται έκ ΠολωνΙος ή
  ΒαρσοβΙα ύπέσιη μεγάλας κα
  ταστροφάς έκ των άνηλεΛν
  βομβαροισμων τοθ τελευταΐου
  είκοσιτετραώρου Μεταξύ των
  καταστραφέντων κτιρΐων είνε
  κοί τό ιστορικόν άνάκτορον
  τοθ Μπελβεντέρε.
  Έξ άλλου νεώτερον ανα¬
  κοινωθέν τοθ ΠολωνικοΟ στρα
  τηγείου άναφέρει τα εξής:
  «Ή κυρΐα επίθεσις κατά τής
  ΒαρσοβΙας απεκρούσθη».
  «Τά Γερμανικά στρατεύματα
  ένεργοθν επίθεσιν βορείως καί
  νοτΐως τής ΒατρσοβΙας. Ή
  Πολωνική πρωτεΰουσα θεώ
  τορπιλλισθή βυθισθέν άφοθ ε¬
  ξεκενώθη υπό των έπιβαινόν-
  των. Υπό των επισήμων αγ¬
  γλικών κύκλων πσρατηρίΐ-
  ται δ τι ή ΓερμανΙα κατεσκεύ-
  ασε κρυφίας υπερβολικόν α¬
  ριθμόν ύποβρυχΐων τά όποΐα
  Εθεσεν σήμερον έν δράσει.
  Έν τούτοις, παρατηρεΐ τό
  «Νταΐηλυ Μαίηλυ», ή Γερμα
  ν(α στερεΐται καλών κυβερνη
  των καί δέν δύναται νά βλά
  ΨΠ σοβαρά την Αγγλίαν ου
  τε νά παρεμποδίση την προ
  μήθειαν τροφΐμων έκ των ό
  ποΐων ή Αγγλία ίχει με
  γάλα άποθέματα.
  Ο ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ -ΑΘΙΝΙΑ3
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Σ)6ρΙου.— Τό
  ΡιΙθτιρ αγγέλλει δτι ό ανταπο¬
  κριτάς τοθ «ΉμιρηοΕου Κήρυχις»
  ίηλ«γί«?ι1 έκ Κοπιγχάγης δτι
  ραθόταται διβφωνίαι «νεφύτ,σαν με
  χβξο τ® ν ήγετων τβθ Ράϊχ οχετι
  μέ την βαθείαν απήχησιν
  ήν είχε εί; την παγκόσμιον δή
  μοσίαν γνώμην δ τορπιλλισμός
  τοθ «Άθήνια» 6ηό ΓιρμανιχοΟ υ
  ποβρυχίοϋ. Συγκεκριμένως τηλε
  γρανεΐ ύ αύτός άνταηοχριτής δ
  ρεΐται ό προμαχών τής άμυν
  τικής γραμμής των Πολωνών.
  Πάσα άπόπειρα τοθ έχθροθ
  πρός διάσπασιν τής άμυντικής
  μος γραμμής επί τοθ Νάρεβ
  καί βορείως τού Μπούγκ άπε
  κρούοθη Τό Λούμπλιν έβομ
  βαρδΐσθη χθές τετράκις υπο·
  στάν μεγάλας ζημίας. €θ [-
  στορικός τΐύργος τής πόλεως
  καί άλλα μεγάλα κτΐρια κα
  τεστράφησαν. ΈβομβσρδΙσθη
  σαν έπΐοης τό Μττρέκ, τό Κυ
  βέο, στρατεύματα, συγκοινω
  νιακαΐ γραμμαί καί άλλαι πό
  λεις καί χωρία. Παρ' Ολην
  έν τούτοις την σφοδράν έξ ά
  έροςέπΐθεσιν τόήθικόν τοθ στρα
  τοθ καί τοθ λαοθ τής ΠολωνΙ-
  άς διατηρείται άκμαιότατον.
  ΟΙ Γερμανοί
  άγγέλλουν νίκας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Σ)βρ!ου
  (16. ύτιηρεσΐσ) —"Επίσημον ά
  νακοινωθέν τοθ ΓερμανικοΟ
  στρατηγεΐου έχει ώς εξής: "Υ
  πό των Γερμανικήν στρατευ
  μαΐων των προελαυνόντων έκ
  τής Άνατολικής ΠρωσσΙας
  κατελήφθη τό φρούριον Ούόμ
  ζα, ίσχυροτάτη θέσις επί
  τοθ Νάρεβ καί διεσπάσθη ή ά
  μυντική γραμμή τοθ έχθροθ
  επί τοθ Παυλτσούκ καί τοθ
  Νάρεβ. ______
  Ο άγγλικός αγών
  κατά τού ΧΙτλερ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Σ)βρίου (16.
  όπηρεσΐσ).—Όλόκλη3ος ό Αγ
  γλικός τύπος άσχολεΐται μέ
  την θερμήν όποδοχήν τής ό
  ποίας έτυχον τά αφιχθέντα
  είς Γαλλίαν πρώτα τμήματα
  «Ο Άγγλικοθ στρατοθ. ΑΙ
  παρά τό πλευρόν των Γάλ
  λων μαχόμεναι ήδη προφυλα
  καί της Αγγλίας, γράφει 6
  τύπος τοθ ΛονδΙνου, άποτε
  λοθν απόδειξιν τής άποφάσε
  ως ιής Αγγλίας νά πολεμή
  | στ» τόν κενόδοξον άνθρωπον
  τόν άνάξιον κάθε πίστεως
  μέχρις ότου τόν ανατρέψη καί
  απαλλάξη την Γερμανίαν καί
  τόν κόσμον άπό ούτον καί τό
  καθεστώς τού.
  Ό Καναβός
  Ιτοιμάζεται.
  ΡΩΜΗ 12 Σ)3ρΙου (Ιδ. ύπη-
  ρεσΐα).—Τό Πρακτορείον «Στέ
  φανι» πληροφορεϊται 8τι ή Κα
  ναδική ΓερουσΙα ενέκρινε πί¬
  στωσιν 100 έκατομ. δολλαρΐ-
  ών διά τάς πολεμικάς ανάγ¬
  κας μέχρι τής 1ης Μσρτίου
  1940.
  ΣυνεργασΙα
  'ΑγγλΙας-Ίταλίας.
  ΡΩΜΗ 12 Σ)βρ[ου ((δ. όπη
  ρεσΐσ) —Ό "Αγγλος πρεσββυ
  τής σέρ Πέρσυ Λώρραιν επε¬
  σκέφθη έκ νέου σήμερον τόν
  κόμητα Τσιάνο καί συνωμΐλη
  σε μετ* αύτοθ επί μακρόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύ
  τιηρεσΐα).— Ό κ. Νταλαντιέ
  συνειργάσθη μετά τοθ στρα
  τάρχου.Γκαμελέν έπιστρέψαν
  τος έκ τοθ ΔυτικοΟ μετώπου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ·Ή
  έφοδος» μέ τούς Σάρλ Βανέλ,
  ΆλΙς ΦΙλντ.
  Την Πεμπτην: ·Γυναικ·ΐες βυ
  λακίς» μέ την ΒΙβιαν Ρομάνς.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ».— Σήμβοον «Ό
  κακώς δρώμος» μέ την Ντανιέλ.
  Μταριέ.
  Δευτέρα. Πέμπτη, Σάβ3ϊτο, Κυ
  ριακή ώρα 7 30 μ μ άπογευματρή.
  Τα περιπα&έοτερον
  άνάγνωσμο
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΙΙΙΙΣΕΡΕΝΙΤΑΤΟΥ
  29βν
  ΣΙΙΣ ΧΑΡΕΣ
  ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Ό σααανάς καλ6γη£Ρ3
  ΡΑ.ΙΊΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  ΡΑΛΙΠΦΟΝΩ
  ^ / -ι Ι
  V
  Ψ Μ Ι» ι_ε
  ΙΤΟ&μάς Αθηνών.
  ( Ποίος είνι δ «"γνωστάς ούτος νεα
  νίβς τής Β έννη;—πώς δτιογράφι)
  Προνροτμμ»
  12.25 Σήμα — ΈΟνιχίς "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή &?χ τοθ ίργάΐου.
  13 Έργα δια βιολοντσέλλθ
  (δίσχοι).
  13 10 τοαγοΟΒι (δίσχοι)
  13 30 Είδήσεις— Χοηματιστή-
  ριον, "£2?α Άσιεροσχοπείου 'ΑΒη·
  ν&ν.
  13 45 Καντάδα (δίσχοι).
  14 15 Είδήσεις—Μετεωρολογι·
  χον δελτίον.
  19 15 Έμβατήρΐα (ίίοχ-.ι).
  19 30 Ή ώοα . τοθ παιδιοθ
  19.50 Έλαφρά μουσιχή (δι
  σχοι).
  2α Ή ώρα τής δγείαί.
  20.15 Έλαφρό έλληνιχό τραγοθ
  δι (ϊίσ*οι)
  20.45 Κίδήαε:ς.
  21 ϋοιχίλη μουσιχή (δίσχοι)
  21.15 Ό(»ιλία.
  21.30 Δημοτικό τραγοθδι (δ πό
  τοθ χ. Κωνσταντίνου ΖΐχυνθινοΟ,
  ουνοδεία λαΐχών όργάνω·).
  22 Νυκτερινόν Ι είδήσεις.
  22 15 Μικρά δρχήστρατοθ Σταθ
  ιιοθ (δπδ την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ.
  Βιτάλη).
  23.15 Ρεσιτάλ,τοαγουδιοΟ (δ
  πό τοθ χ. Τζών Βλάίχου, βαρυ
  τόνου). Ι
  23 45 Μουσιχή χοροθ (δ(σχο>).
  0.20 Τελευταίαι είϊήσει;.
  Ο 30 Μουσιχή τζάζ (ξίαχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Την Πέμπτην
  έξαιρετιχή Πρεμιέρα
  Ή
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Ή
  ΡΕΝΕ-ΣΑΙΝ-ΣΥΡ
  καί ο μεγάλος συγγρα¬
  φεύς των κοινωνικήν ίρ
  γ«ν:
  ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΑΡΚΩ
  θά παρουσιασθέν είς ;
  Ήρακλειώτας Ινα έργβ
  ζωντανό καί δυνατό, Ινα
  ίργο πβύ μπαίνει βαθειά
  στήν κοινωνική ζωή καί
  την άνασκαλεύει μέ ώ-
  μή εΐλικρίνεια.
  ΓΥΝΙΙΚΕΙΕΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η
  ΕΦΟΔΟΣ
  ΙΜέ τούς
  Σόρλ Βανέλ,
  'ΑλΙς ΦΙλντ.
  (σιχά γυμάαματα επάνω είς τού;
  σ:(χοιις τού;
  ) Αί Ιλπίϊες τοθ Φ,άντς καί τής
  Τερέζας διαψευδονται χ*ί τυός
  αδτήν την κατεύθυνσιν.
  Οί φίλοι δμω; τοθ Φράντς δέν
  βΤίελπίζιντ»ι.;Έ/ουν μ-ά νέ* ίμ·
  πνιυαιν.'Υπάρχε: 1>ας περίφημος
  έχδοτιχδς μουαΐλίς οίκος: Ό οί
  χος Μηραϊτχοπφ χαί ΧϊΙίτελ
  Γιατί νά μή τοθ π^οτείνουν νά έχ
  δώτη τά £?γα τοθ Φ,άντς; Άρνη
  τςκή απάντησις χϊΙ 'άπο αδϊδ τί
  σημείον:
  —Δέν τυτώνομε τα £ργα άγνώ
  στ ών μουσικών !
  Άργότερα δμως δ Πιος οΐχηζ
  θά χυττά'η πώς ν* δεσμιύη τόν
  Σΐθμπερτ μί αυμίίλαια πλουτί-
  ζοντας, ίνω δ άτυχής μουσιχός θε
  είνε ίω; τό τέλος φτωχάς..
  Ό Σόμπερ, ό «Σουηϊός», άνε
  ξάντλητος είς έμπνεύιεις προ<ει μίνου να βοηθήση τόν φίλον τού σοφίζεται χάτι άλλο: Είς την Βιίννην εκείνην την εποχήν υπήρχεν ε'νας περίφημος αοιδός: Ό Φίγχλ! Ή φοονή τοθ Φόγχλ μποριί να γίνη ό τηλιίίχς πού θά^διαλαλήση {ως τα πέρατα τής Αυστρίας την άξία τοθ παρα γνωρΐσμίνου της υίοθ... Ό Σόμπερ λιιπδν, ηαίρνει Ινα πριΐϊ δηό μάλης τά τραγούϊια πού ϊχει συνθέση δ Σίθμπερτ, χαί πηγαίνει νά τά δποβάλη είς την έγκρισιν τοθ περιφήμου ά- οιδοθ... Ό Φίγχλ'ήταν υιός ενός βαρχάρη. Άλλ' είχε τύχει χαλής μορφώσεως χαί είχεν ίνα διάσΐη μα ακολουθήση καί νομιχάς σπ&υ δάς. Ή φωνή τού τον προώριζιν είς τό θέατρον... Ήταν βαρύιονσς χαί την εποχήν εκείνην εδρίσχε το είς τό ζενίθ τής θεατριχής δέ ξης τού. Δέν ήταν ι&κολον γιά ίνα < ίον >ά τόν πλησιάατ,: Ό πε-
  ρίφημος άοιδός Σέν εδέχετο τον
  χαθΐνα. Δέ* τοθ πιρίσσΐυε και·
  ρός. Έν τ&αςύτω χαί γιατί δέν
  ήταν ίχανή ή επιμονή τ&0 Σόμ
  περ;
  Κατορθώνει νά ίίη" τον Φογχλ
  χαί νά τοθ μιλήοη γιά τον Σοθμ
  ηερτ.
  —Μοθ φέρατε τίποτι, έρωτά μέ
  αγανάκτησιν δ διάσημος άοιδός.
  Ό Σίμπερ βγάζει χαί τοθ δεί
  χνει Ινα άπό τά τελευταία τραγού
  δια τοθ Σοθμπερτ. Τό «τρανοθδι
  των ματιών» επάνω οέ ατίχους
  τοθ Μίϋρχόφερ. . Ό Φογχλ το σι
  γοτραγουβεΐ.
  —Πο/ύ χαλί! — άποφαίνεται
  χαί δίδει άορίστους δποσχέοεις...
  Δέν ήξευρεν ιυιε ούτος δτι τό τρα
  γιθδι ίχιϊνο τό είχε συνθέση μιά
  μο> σιχή μεγαλοφυία... Άργδτερα
  θά χαμη «τουρνέ» μέ τον Σοθμ
  ηερτ, θά τραγουδ$ τά τραγούδια
  τού χαί δ Σίθμπερτ θά τόν συνο
  δεύη στδ ηιάννο... Άλλά τίτι θ»
  λείπη έχεΐνος ακριβώς πιυ μίλη
  σε γιά πρώτην φοράν είς τόν
  Φίγχλ γιά τόν παρεγνωρισμένον
  μ υσιχόν: Ό Σίμπερ. θί φύγη
  είς την σουηδ.χήν πα-ρίδα Τ4υ.Ό
  Σνϊμπερτ ΰχ χάση Ινα άπό τού,
  πιό άγαπημίνου; φίλους το; Καί
  ή θλΐψις γιά τόν άποχωρισμό θϊ
  τοθ άποσπάση μελαγχολιχές νδΐες
  επάνω οέ οτίχοκς π'.ύ θά γράψτ,
  δ 15ιος.
  «"Εγε γειά άγαπημένι ·1λ«...
  Φεύγεις σέ χύρα μακρυνή.
  Κράτα στό χέρι σφ γκτά τόν
  στερεό διομό τής φιλ'ας.
  "Εχε γβιά φΐλε μου .»
  ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ δύο οικίαι κεΐμε
  ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς
  τιμάς εϋκαιρίας.
  Πκηροφ ρΐσι τσρά ιω κ. Ίω.
  Σιυλιανάκη Φωτονραφειον Καλο
  γερΐδου Πλατεΐα Αγ. Μηά.
  Καταατήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  'Ρν Τυμπακίω. Παράρτημα έν
  Κοχχίνω Πύργω Ξενοδβχϊϊον ϋ
  π«ου ΜαΙ φαγητοϋ. ΠραΜτορϊϊον
  35ης Κ Διβν8ύνα«ω; ΑύτβκινΑ
  των. 'ίΐραι άναχωρπσ*ως αύχοηι
  νητ»»ν (μ Κοκκίνου. Πύργου Μαΐ
  δι' Ήρβιχλειον 2 μ. μ. 6 π. μ.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τμμαν. Π Πετράκη κατοί
  κου Ηρακλείου.
  Κατά
  Ιωάννου Κ Χουρδάκη κσ
  τοίκου Βασίλειον Τεμένους.
  'Εττειδή καίτοι νομίμως
  πετάγη ό καθ" τ ΰ τό παρόν
  μου διά τίΚ υπό χρονολ. 12
  Ίουνΐου 1939 έτιιταγής μου
  κατ' αυτού καί ακολούθως
  διά τή^ υπό χρονολ. 22 Ίου
  νίου 1939 κατσσχετηρίου τοι
  αυτής ϊνα δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 565
  τοθ 1939 οριστικάς καί τελεσι
  δΐκου αποφάσεως τοθ ΕΙρηνο
  δικεΐου Ηρακλείου νομίμως
  κεκηρυγμένης έκτελεσττΐς μοί
  πληρώση έμπροθέσμως διά κε
  φάλαιον τόκους καί !ξο&α μέ
  χρι τής Δευτέρης ώς άνω επι
  ταγής έν ολφ δραχ. 4731 έν
  τόκως έκτοτε, έν τούτοις ού
  δέν μοί κατέβαλε.
  Διά ταθτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ώς άω
  ποσοθ των δραχ. 4731 μετσ
  των νομίμων τόκων και έξό-
  δών εκτελέσεως, Εκτίθημι είς
  δημόσιον αναγκαστικόν πλει
  σιηοιασμόν τά κάτωθι ά«(νη
  τα κτήμστα τοΰ ώς άνω ό
  φειλέτου μου κεΐμεςον έν τ\
  περιφερε'α τοθ χωρίου Βατσι
  λειές τοθ Δήμου κοί ΕΙη^οίϊι
  κείου Ηρακλείου ήτοι α') Έν
  θέοε «Λαγκάδι» αγρόν εκτά
  σεως οί1 ώ μουζουρΐων έμπε
  ριέχοντα 74 έλα'ας καί 22 συ
  κάς συνορευόμενον κτήμασι
  ΓεωργΙου Λυ, ά η, Δεσποΐνης
  Μπσμπαλετάκη Ι< δύο μερών Καλής Σαπουντζάκη καί δέ τγ). β.') "Εν θέσει «Λ^κκο» αγρόν εκτάσεως δύο στρεμμά των έμπεριέχοντα 30 έλοίας καί 5 συκάς συνοοευόμενον κτήμασι Γεωργ'ου Λασηθιωτά κη, ΓεωργΙου Άδατμάκη, Γεωρ γίου Λυράκη καί δρόμω. Ό πλειστηριασμός των ώ; άνω άκινήιων κτημάτων γενή σβτστι την 15ην Όκτωβρίου 1939 ήαέραν Κυριακήν καί ώ ραν 10—12 π. μ ενώπιον τοθ συμβσλσιογοάφου Ηρακλείου Έμμαν. Ι. Ζαχαριάδου, ή τού τού κωλυομένου ενώπιον τοθ νομίμου σύτοθ άναπληοωτοθ καί έν τώ έν ΉρακλεΙφ καί κατά την όςόν ΕύγενικοΟ κει μένφ δημοσίφ γραφεΐφ τού, ?-θα να! όιτότε καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω σιν. Άομόδιος δικσσηκός κλη τήο ένεργησάτω έν προκει μένφ τά νόμιμα. Έν Ήρα»λε(ω τβ 24 Αύγού ότου 1939 Ό τοθ έτισπεύ5οντος καί παραγγέλλοντος πληοεξούσιος δικηνόρος Έμμκν Άντ "Ασσαριώτης ΕΪΚΑΙΡΙΑ ΠωλεΙται χαινουργής χαλτσο μηχανή είς αρίστην κατάστασιν μάρχας Έλδετιχής Ντουπιέ είς τό ήμισυ τής άξίας της χαί μέ έχμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι χαθ' εκάστην τταρά τφ χ. Ανδρ. ϋαπαδάχη χαφεπώλη έναντι κα 1888). Παρελήφθησαν ξύλινα πτόα έκ Σμύρνης είδικά διά σταφΐ- [ δες πορά τφ κ. Δημ. Γιαλι- Τάκη έναντι Δημαρχείον , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην χατάσταοιν, μάρχας Φόρδ, μο· ίέλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας χρήσεως χαί μέ άδειαν χυχλοφο! ρίας.ίσχ6ουσαν, πηλείται. Πλη¬ ροφορίαι ηαράί τί Έταιρία Οο· ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,, ΑΦΗΝΩΝ Διΐυθύνετβι ύπ* τού ο»μη·λίτ·υ μ*ς χ. Γ|»ργ, Τότε αύτός νά τοθ τό 6έν πβρ'μβνε| „..... ..„ καί δευτέραν φοράν, σηκώθηκε κσί έτοιμά σ9ηκε γιά ν ά φύγη. τ,ήγε ν" άττοχαιρετή-ίη τ°ν τσαρο κοί την τσπρίνα, τους εΤηε: __Τό ξέρω τώς κσκοί αν θρωποι έπιχειροθν νά μέ δια βάλουν καί νά μεΰ κλέψουν την άγάπη σσς. Μή τούς ά- κοθτε! Άν κατορθώσουν κα! μάς χωρΐσουν, 6έν θά περάση ου τε μισός χρόνος καί θα 6χε δί ό ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Γιάννης Κ. Σ, νατσάκης-ΜΙκη Ζαλώνη ήοραΒω νίσθασβν. Συγχαρητήρια. ΕΟΡΤΑΙ.- Αυριον τοθ Τι ΣταυροΟ δέν έορΐάζει, οθΐε τσι έπισκέψεις ή κ, ΣταυροΟλ*ο Βασ. Παιταδάκη, ΒΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό 65οντΙατοοο ... 'Εμα. "Αλεξάκης άνεδέζατο τΒο κολυμβήθρας είς ΚανλΙ Καστίλλι τό θυγάτριον τ'Ο κ Γεωο. Μαρτι μιανάκη όνομίσας αοτό ΕόγβνΙαν Νά τοίς ζήση- Γύρω στήν πάλι. τε χάση τό παιδί σας — τσάρεβιτς καί τάν θρόνο σας! Τότβ ή τσαρί'α ξ,ίοπαοΐ σέ δάκρυα καί τοθ ιΐιτε: «ΠΛς είνε δυνατόν νά σέ χωριοθοο μρ; Δέν ξέρομε τιώς εΐσαι ό ττροστάτης μας, ό φ'λος Καί λέγοντας αύτά ή τσαοΐ να γονάτισε καί τοθ ζήτησε την ίύλογίαν τού! Καί 03τε· ρςτ πάλιν γύρισε καί ττήγαινε σκεδόν κά9ε βρόδυ είς τά ά νάκτορα καί περνοθσε τίς β^α δοές τού μέ τόν τσάρο καί την τσσρΐνσ. Πολλέο Φορές, υ έ χρι μιάς ωρισμένης Ιμενβ μ.σζ( τους καί ό τσάρε- β τς. Ό Ρασαοϋπν τόν κρα τοθσε στά γόνατά τού, καί ό μ κρός τσάρρβιτς ήκουβ μέ προσοχήν τίς (στορΐες τιού δι ηγεΐτο ό φΐλος τού γιά την πά τρίδα τού, την Σιγηρΐαν... "Ο Ρασττοθτιν μέ τάς άφηγήσεις τού έκανε τόν τσάρο καί την τσαρΐνα καί γβλοθσαν μέ την κσρδιά τους. Π^λλές δμως φο οές τού; έφερνε κσί δάκρυα στά μάτια: ΓιατΙ συνήθιζβ νά τούς τά λέη κοθ.ιρά καί ξά σιερα, νά χούς πσριστάνη τά βάσανα των μουζ(κων, την πεΐνα τους ! .. Κάθε φορά πού ττήγαινε είς τό άνάκτορον, & ταν συνηντατο μέ τόν τσάρο κοί την τσαρΐνα, άντήλλασσε τους άσπασμόν... Κι' δ σο τιερνοθσεν ό καιρός, όσον υπό την επίδρασιν τού ή ύ γεία τοθ τσάρεβιτς πήγαινε καλλίτερα, τόσον έκέρδιζε την εμπιστοσύνην των. Ό τσά ρεβιτς τόν άγαποθσε. Καί αί μεγάλαι δούκισσαι, "αί θυγατέ ρες τοθ τσάρου καί τής τσα ρίνας δέν τοθ έδειχναν όλι γωτέραν αγάπην καί έμπιστο σύνην... Έχει φυλαγμένα δλα τα γράμματα πού τοθ έχουν κατά καιρούς γράψη. Αύτός τίς φώνσζε παιδία τού καί περισΐεράκια τού .. Μόνον τώ ρα κοΐ λίγον καιρό αί μέγα .αι δού^ισσαι τόν άποφεύ νούν, τοθ φέρονται ψυχρά . Ό Ρασποθτιν ύποπτεύεται την έτιρροή τής Νατάοας. (συνεχίζβται) Τά ραδιόφωνα των δημοσίαν *α ρων δέν μένουν ϊάλιν χωρΐς θ»ο;. τάς —ΑΙ φάσεις τού πολέμου ι τα'ως δεικνύουν ένταΐιν των παθειδν των σντιτιΑλων καί «, τά δύο μέτωυ,α έν Εύρώϊη καί κα τά θάλασσαν. —"Ωατε νά δικαιολογοθν Ενο νέον, βαθύ ενδιαφέρον των λιτων. -Ή έατιορικίι κίνησις τής Πύ λης Χανίων ιταρουα· άζεται κατά τό μάλλον καί ήττον ζωηρά. —Ή κίνησις αυτή όφεΐλβται «[- την άνσζωηύρωσ ν τοθ ένίιαψι. τη ζρ οοντος περΐ την δ ψί τής στα¬ φίδος. — Κστόιιν τίς βελτιώσεως υφισταμένων μβτο την κήουξιν τοΰ βολέμου βρων έξαγωγής κοί τάς εύτροσδέκτου; ποοθίοεις ώ ρισμένων ά/ορών τοθ έξ κοθ — Αί ώοαΐαι ημέραι καί νύηες τοθ Σβπτεμβοίου, τιού φαΐνονται ά κάμη ίνα διάμεσον θέρους μίσα είς τό φθινόπωρον. —Εύνοοθν τας απογευματινάς καί νυκτερινάς ίζόδους των συμ· πολιτών. — Τα ύΐαΐθρια κίντρα γενικώς ερ'άζονται ώς έκ τούτου αρκετά καλά. —Άπό μέρους τίς Άνωτάτης πιτροττής 'Ανε·ο5ιαβμοΟ άνεκοι μ 'Επιτροττής νώθη δτι ό ρς της 'Ανε·ο5ιαβμοΟ άνεκοι «εριορισμος τής άταο ΐ (Ι ΑΠΟΛΛΩΝ„ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μεγάλη βεντέττα ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ στήν νέα της δημιουργία 'ΡΙΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΟΙ Ποτέ σου μή χ«τηγβ Ρήβης ενα άνθρωπβ πβϋ πήρ5 τόνΚΛΚΟ ΔΡΟΜΟ χ*νείς δέν μπβρεϊ νά ξέ ΡΟ πειά άν«Υκη ΛΙιβ *ά νωτερη »η' τή θέλησί τού β«« πει« μλ ΑΓΑΠΕΣ ρρμς ής ταο πλοιιιης συγκοινωνΐας ιτροεκλήδη άπό δύο λόγους: —'ΑΦ' ενός τοθθηερδιπλαση· σμοθ τής τιμής τοΰ γαιάνθροκος χαί άφ' ετέρου της μειώσεως είς τό ελάχιστον λόγφ της ανωμάλου καταστάσεως τής έτΐιβατικής κινή σιως. —Σχετικώς προσ-ίθεται ότι κατ' απόφασιν τής Ιδίας Έπιτροηής ό «εριορισμός των δρουολογΐων ε¬ πραγματοποιήθη δσο ήτο δυνατόν καί χωοΐς νά διαταραχθή ή έξυΐη ρΐτησις των άπαραιτήτων συγκοι νωνια·ών άναγκων ιή<. χώρας. —Ό Ραδιο^ωνικός Σταθμός Ά· θηνΰν έιανελοββ προχθές καί κα τά την ώ>αν των έκνομνων των
  ένδιοψιρόντων τούς αγρότας ζή
  τημάτων.
  —Τάς συστάσβις τοθ κ. Πρωθ·
  υτχυργοθ διά την επέκτασιν τβν
  καλλιέργειαν κατά τρόπον εντο
  νωτατον καί όσον Λοορςί καί τόν
  τελευταίον καλλιεργήοιμον χώ¬
  ρον.
  —Σχετικήν έκκλησιν δημοσιεύο
  μέν καί είς τήν[α' σελίδα μαι.
  — Δι' άνορανομικής διατάξεως
  απηγορεύθη ή τ,αρσσκευή καί πώ¬
  λησις ο«ό των ΛρτερνοστασΙων,
  άρτοποιε'ων καί κουλουροποιεΐων
  τού διπυρΐτου αρτου, τής γνωοτί)ς
  δηλ «γαλέττας».
  —Ή απαγόρευσις Ισχύει κοθ'
  ά ταν τό κράτος.
  —Μετά τούς νέους βερΐΓρισμούς
  τής κρεωφαγίας τό ψΐρι δχει την
  ϊοώτην Οίσιν είς τό καθημερινόν
  έδεσματολόγιον.
  -Άν κρίνωμεν ά«ό την κ(νη
  σιν νού παρουσιάζουν τάς νρωϊ
  νάς ώρας τά Ιχθυοπωλεΐα.
  —Είς τόν «Άπόλλωνα» ιιροε
  βλήθη ή ταινία τής εκθέσεως τής
  Λέσβου.
  — Ή ταινΐα αυτή είνε χαρακτη
  ριστική τόσ:>ν δια τάς φυσικάς
  καλλονάς τής ωραίας καί είδυλλι
  ακης πατρίδος τής Σαπφοθς κ-»1
  τοθ Πιττακοϋ.
  — "Οσον καί διά τάς τοπικάς
  αυτής προόδους καί την "ρ
  εΐδκώς της Ε Ο Ν. ύ«ό την αΜ
  δα καί τό θερμουργόν πνεθμα τού
  συμπολίτου Μομάρχου κ. Α. Κο
  ζύρη.
  —/Οριον τοθ Τιμ(ου Σ'αυροΟ
  θά συνκεντρωθη «>ή3ος θιλεόρ-
  των είς τό έξωκκλήσιον τοθ Έ
  σταυρ',ιμένου
  - Ή πανήγυρις άλλως τε εΐθι
  σται κοτ' ίτος νά συγκεντρώνΐ)
  πλήθη λαοΰ καί ίζ "Ηρακλείου
  κοί έκ των περιχώρων αύτοθ.
  Ρέ
  Λοχεϊον.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΟΙ χληρωθέντες άριθμο! χατα
  τ-ήν Ιΐην Σιπ'εμβρίου, ημέραν
  9ψ, είναι 32135 ϊρ. 2000. Οί
  χληΐωθίντες είς τα άοτιον: 2905,
  2900, 2922, 2940, 2984, 8831,
  8895. 19416, 19418, 19424, 20.
  533, 20565, 27738, 32143, 32.
  189, 46250, 46265, 46269, 46.
  276, 51232, 51298, 60116, 77.
  749. 85816, 85872, 96916, 98.
  539, 98556. 98559, 99603.
  (Έκ τοθ Πρακτορείου)
  ΛΟΠΣΤΗΣ μέ «ο>υετή τεΐρα»
  6«ηοετ·ν νΟν ένταθθα «αρά σο
  ·*αοφ Έμτορικφ καί Βιομηχανικφ
  ΟΙκω, διαθέτων χρόνον, άναλαΐί
  ράνει την τήρησιν λογιστικβν ρι
  ρλίβν Ινιχειρήσεκν τβσης οοσε
  βς. #Β«(σης ΙνεργεΙ 1λέγχον< καί ΙκκαΒαρΙαεις, Πλοροοορ(«· • ενα' 4ηΙ*>
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τά παηού-
  τσια Μερατζοθλτ).
  Λ
  ονοθν
  ■Ον
  1Ι« ΠΑ
  ιν4£
  'ζ των συμ.
  «ο*1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ίμοθ ι
  1 της 4χ)ΐ0
  «ΡοεκλήΕη
  ερδιηλασπ·
  'αιάνθροκοι; ί
  ιώσβως ε|ς (
  ς ανωμάλου
  ϊατικής κινή
  ϊται Βτι κατ'
  Ξπιτροΐής 6
  ιιολογΐων 4·
  ήτο 6υνατ6ν
  χθτ3 ή έΕυΐη
  ήτων συγκοι
  «· χώρας.
  Σταθμός Ά·
  χθες κ αί κα
  ΐίομϊών τον
  αγρότας ζή
  οθ κ
  ι έκτασιν τβν
  τροιτον Ιντο
  Οί § καί τ6ν
  /ήοιμον χω·
  ν Βημοσιεύο
  16α μαι.
  ς διατάξιωϊ
  <·υή καί «ώ" ίρνο ^ουροιΐοιεΐω· τής γνωστήί Ισχύει «ββ' βιρΐΓριομοΟ; ψ»οι Εχει την καθημ·Ρ»ν6ν ι«ό τήνκΜ όν τάςΐθ"1 ί λωνα» ησιον Ι ΑΡΪΘΒΒΟΙ 9< 99003. ———■— ..... —--------------- - - ..... ■—-—■——. | .Ι,, . ΟΙκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί τιμ<1 των διαφόρων έγχωίίων προΐ'όντων αμετάβλητον Μιχροπρόξεις τίνες ϊλαβον.χώραν επί ποιοτήτων είς τα εξής έπίπεδα τιμών: Σ'.τος » Κριθή » Β ώμη » Οίνοι μίατατον » ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ Λ δρ. 6' » γ' » δ' » ■' » Καομπουζές » ΤΑΧΤΑΣ α'β' » » β'γ' » ΣΤΑΦΥΛΑΙ Σουλτανί » Τβχτά » Ραζα.ί » Καρποόζια » Πεπίνια » 13 50 12 50 11.50 10.— 8.— 5 — 4.50 4.— 3 — 2 — 3__ ο __ 4 — 14 — 13.- 12 — 11.— 9 — 6.— 5 — 3 50 2 50 3 50 3.— 6.— ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιυχοΙ &' » 6' » γ' ΙΙρίσινοι λ Κουχο6λια » παρ έμειναν χθές σταφίδων χβλ'Βν 8 50 4 50 5- 26.- 28 — 28.- 22 — 21.— 20.— 18 - 17 — 16 — 400 — 425 100 — 120.— 130 Τιμαί Ιυναλλάγματος Λ«νδίνϊν Νέα 'Υόρκη Παρίσιοι Ζυρίχη Στοκχόλμη Βρυξελλαι Άλ»ξάν?ρεια 'Αγοροτ 546 — 135 — 3.06 30 40 7100 32 20 4 60 560 — Πώλησις 550 — 136 20 3 10 30 65 72 30 32 45 4 64 664 — ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43.- Τό μεγάλο £ργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Κοπεγχάγη Πα^ίσ οί Μ λ α νόν Πραγα Ζίρίχη Β^υξίλλαι Β -υϊαπίιτη Βελιγράδιον Κ»)ν)πολις Βχρσοβ α "Ελσινχφόρς Κόβνο 25 90 3.06 6.13 3.98 30 40 4.60 23 45 2 93 104- 21 12 2 60 22 — 26.16 3.10 6 19 4 02 30 65 4 64 23 95 2 96 105 — 2132 2.65 22 50 Οί "Αθλιοι. Πρώτον ήδη άφ' ότου ευρίσκετο πλησίον τοθ Ά γιάννη ή θέλησ ς αυτής καί ή θέλησις τοθ Άγιάν νη εφάνησαν διεστωσαι, καί, άν δχι άσυμβίβαστοι, τουλάχιστον έναντΐαι ΕΤχβ φοβηθβ πολύ ό Άγιάννης έκ τής γραπιιή'ς έκβΐνης άγγελΐας νά μβτοικήση, ήν απηύθυνε πρός αυτόν άγνωστος χεΐρ κοί ό φόβος ούτος τόν εί χε καταστήσει άμετάπειστον. Ενόμισεν δτι άνε καλυφθή καί κατβδιώκβτο. Ή Τιτίκα ηναγκάσθη νά ένδώση. τΗσαν αμφότεροι είς την οδόν Ένόπλου, ούδό λως άνοίξαντες τώ χείλη- λέξιν δέν είπεν ό είς πρός τόν άλλον, ώς ήσαν βυθισμένοι έκαστος είς τοος Ιδίους τού διαλογισμούς" ό μέν Άγιάννης τό σον ήτο άνήσυχος, ωστε δέν εβλεπε την κατήφει αν τής ΤιτΙκσς, ή δέ Τιτίκα ι.τόσον τιερΐλυπος, ώστε δέν ίβλεπβ την ανησυχίαν τοθ Άγιάννη. Ό Άγιάννης παρέλαβεν, ώς είδομεν, καί τΛν Παναγιώταν, τοθθ' δπερ ουδέποτε εΤχε κάμει κατά προλοβούσσς άπουσΐας τού. Προησθάνετο 6η δέν Εμελλε νά επιστρέψη είς την οδόν Πλουμέτου καί δέν ηδύνατο οθτε ν' Λ φήση την Παναγιώταν οπίσω τού, οθΐε νά τβ είπη τό μυστικόν τού. Άλλως τε, την εγνώριζε γυνοΐκα πιστήν καί ά φωσιωμένην. Άπό ύτιηρέτου είς κύριον ή προδοσΐα άρχεται έκ τής περιεργείας, άλλ' ή Παναγιώτα, ώς άν ήτο προωρισμένη θεράτιαινα τοθ Άγιάννη, δέν εΐχε περιέργειαν:—'Ε>ώ εΐμαι έτσι κσμωμένη, Ιλε
  γεν είς την τοπικήν της διάλεκτον έ·>ώ κυττόζω
  νά κάμω τή δουλειά μου, καί τ' άποδέλοιπα δέ
  είνε δική μου δουλειά.
  Είς την αναχώρησιν ταύτην έκ τής όδοθ Πλου
  μέτου, αναχώρησιν, ήτις μδλλον ηδύνατο νά όνο
  μασθβ φύγη, ουδέν-δλλο εκ των έτιΐπλων τού συνα
  πέφβρεν ό Άγιάννης, «Ιμή τόν ιΰοσμον εκείνον ό
  δοιπορικόν σάκκον, δν ή Τιτίκα άπεκάλει άχώρι
  στον.
  Τα κβώτια των φορεμάτων, Αν μετεκομΐζοντο, θά
  άτΐήτουν άχθοφόρους, <αΙ οί άχθοψόροι είνε τόσο μάρτυρβς Προσεκλήθη μόνον έν δχημα άγοραΐον, καί άνε χώρησαν έντός αύτοθ. Μόλις καί μετά βΐας ή Παναγιώτα ελοβε την άδειαν ά κομβοδέοπ ολίγα ψορέματα καί τίνα τβν έν χρήσει πρός διακόσμησιν, ώς κτένια κο λοιπά. Ή Τιτίκα έπτ]ρε μόνα τα χαρτΐα της. (συνεχΐζεται) ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τ>5 Πανεπιστημίου τής Λυ&νος.
  •Επ» έπτιχετίαν σπουδάσοις έν Λν&νκ χ«1 Παρισίους, δέ·
  χ·τ«ι «Ις τ6 νέον {«τριΐον τού, ββέ-ς ΆβίρΜ»
  (συνοιχΐβιν Ββιλιδέ Τζαμί) Ινβντι «ρτβπβιι(βυ 'ΑΟαναοΙον
  ΖφβικικνοίΜη: 9-12 η. μ. Χ«1 4—7 μ. μ.
  Τ«( Κυρικχβς τβύς απόρους ββιρε&ν. Άρ. τηλ. 6-63
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ▲ι' έκεΐνους ηού βέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Ίθαγΐνής τί)ς ΠαλαιστΕνηί, ή ίποία φέρει ιίς την ενδυμασίαν
  της ενδιαφέρουσαν διακόσμησιν έλληνιχοθ λαΐκοθ τόνου. Πολλαί φυ-
  λαΐ τής Παλαιστΐ'νης καί χί)ς 'Αροδίας ίσχυρΐζονται 8τι χατάγονται
  από την στρατιάν τοθ Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  "Απηγορεύθησαν αί συζητήσεις
  είς δημοσίους χώρους
  Έκ τοδ ύφυπουργείου της Δημοσίας Ασφαλεί¬
  ας ανεκοινώθησαν τα εξής:
  «Συζητήσεις κ«ί σχέλια είς τα καφενεΐκ, τάς
  βδοιίς, τράμ, λεωφορεϊα, βιδηροδρόμβυς κα! δη·
  μοσίους έν γένει χώρους περί των έμπολέμων
  πρβκαλοϋσκι άντεγκλήσεις Π καί απλήν δυσφορίαν
  μεταξύ των άκρβατών, άπαγορεύονται απολύτως Οί
  παρββκται ουλλαμβανόμενοι θά παραπέμπωνται
  αυθημερόν είς την Επιτροπήν 'Ασφαλείας.
  Ό ύφυπουρνος τΑς Δημοσίας ΆαβΜλΕιοτς.
  Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ».
  Τα τίετψαγμένο. τής τριετίας
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ
  III!
  ΙΕΝΙΚΗ! 1ΙΟΙΚΗΣΕΟ!
  II*
  ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤ» ΚΥΒΕΡΧΗΤΙΚΟΝ ΕΡΤΟΝ
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΠΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΒΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. 'Ιατβές τβθ ΚαρδιβλβνιχβΟ 5βΓν1οβ τ«ς Α'.
  ΠαββλογΐΜής Κλινιχής τοβ Π«ν·ιτιστπμίου 'Αβηνβν.
  Δέχεται έν τώ ίατρεΐφ τού, παραπλεύρως όψθαλμο
  λογικάς Κλινικτ)ς Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Πβρβό
  λα, καθ' εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
  1 Άριβ. τηλ. 8-2».
  β) Έν τώ Νομώ Ρεθύμνης.
  1) Κοινοτικής 4δοΟ Άλφδ, 2)
  Κοινοτιν.% ό!&0 Άχλαδέ, 3) δ
  μοίως Σχουλούργια, 4) ίμοίως
  Γιαννοθδι, 5) ίμοίως Άγυιβς, 6)
  ίμοίως "Αδιλΐ-Άγ. Τριάδος, 7)
  ομοίως Πρινέ— Βεδίρων. δ) ομοί¬
  ως Άχλαϊέ, 9) 'Αποπεράταΐσ-ς
  γεφώρας Ωίτροχωρίου, 10) Κοινο-
  τικΐ)ς ίδοθ Ανωγείων (Ρεθύμνης),
  11) Κοινοτιχής έδοθ Βισταγής
  χ. λ. η
  γ) Έν ιω Νομφ Ηρακλείου.
  1) Κοινοτική όδό; Σταυραχίων,
  2) ομοίως Γαζι—ΚοουσωΌς, 3)
  ίμοίως Φοινικιάς, 4) κατασκευή
  γιφύρας Βώριον, 5) Κοινοτ. όδίς
  Άθανάτων, 6) ίμοίως Βαρβαρων
  Πιδιάδος, 7) ίμοίως Γουρνων (Μα
  λεβυζίου), 8) ομοίως Μονής Έπα
  νωσήφι κλπ.
  δ) Έν τδ Νομώ Λασηθίου.
  1) Κοινοτιχής όίοθ Β3υοο©ν—
  Βρασι, 2) Κοινοτ. ίδοθ ΣεΙσΐ, 3)
  Κοινοτ. ίδοθ Άγίου Νικολαου,
  4) Τεχνιχά Ιργα κοινίτηΐος Ιε¬
  ραπέτρας, 5) τεχνιχά έργα χοινο·
  τιχ<]ς ίδοθ Ιεραπέτρας—Καλα· μαύχας, 6) τεχνιχά Ιργα χοινοτι· κης όδοθ Έσταυρωμίνου—Σητείας. Άνάγχη νά έξαρθς ίδιαιτέριος ή μίριμνα τΐ)« Έθνικής χυβιρνή σεως διά την χοινοτιχήν' ίδάν Φίυρνής— Πλάχας — Έλούντας, ήτις μέλλει νά συνδέοη όϊιχώς τόν σπουδαιότατον άερολιμένα Έ λούντας μέ την ενδοχώραν τοθ ΝΐμοΟ. Τής ίδοθ ταύτης χατεσχευ άοθη πλήρως χατά την δποδο- μήν (έξ ίλοχλήρου έχβραχισμών) Ιν μήκος 7 χιλιόμετρον μετά τής σχυροστρώσεως επί μή«ους 2,5 περίπου χιλ. έντός τής 2ετ£ας 1937—39, αί δέ εργασίαι θίλου οί άποπείατωθη" έντίς τί)ς τρε¬ χούσης χρήοεως διά τής διαθέ σεως τής απαιτουμένης πρός τοθ το πιστώσεως. "Ομοίως έξαίρεται ή* άρωγή τοθ Κράτους διά την αποπεράΐΐοσι1 τής Κοινοτιχής ίδοθ τής μιλλού σης νά συνδέση τό εδφορώτα τον Όροπέδιον Χανδ^δ (Σητείας) μετά τοθ χέντρου τής επαρχίας χωμοπόλϊΐος Σητείας. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ Έχτελΐσθέντα ίργα χ αί ττραγ ματοποιηθεΐσαι δαπάναι υπο τώ ταμείων έπαρχιαχής όϊοποιϊα Κρήτης κατά τήν3ετίαν 1936— 1939. 1) Ν?μος Χανίων — Διά χατα σχευίς καί συντηίήσεις έπαρχια κων ό5ών έδαπανήθησαν τα έπό μενά πασά διά τα; χρήσεΐς: Α) Οικονομικόν ΙΈος 1936 — 1937 — 1) Δ ά χατασ^ευάς ίδα πανήθηααν δρ. 1 100 000 2) Διά συντηρήσεις έδαπανήθησαν δρχ 750.000. Κατισχιυάσθη πλήρως ή συνΐ πληρώθη διά τής χατασχευΐ)ς χω ματουργιχών χαί τεχνιχών Ιργω ή δποδομή 12 χιλιομ. έπαρχια κων όδών χαί εγένετο ή σχυρό στρωσις 4 χΐλιομίτρων έπαρχια κων όδών. Έπίσης εγένετο ι συντήρησις 50 χιλιομέτρων ίηαρ χιαχών όϊών. Β) Οίχονομιχίν ϊ«ς 1937— 1938.— 1) Διά κατασχευάς έδ ηρνήθησαν δρ. 1025 000. $ Διά συντηρήσεις έδαπανήθησαν δρ. 300.000. Κατεσχευάσθη πλήρως χαί σ νεπληρώθη διά τής χοτασκευή χωματουργιχών Ιργων χαί τεχν χων έργων ή 6ηοδομή 8 χιλιομ τρών έπαρχια <ών όδών. Έπίσης εγένετο ή συνχήρηαι 20 χιλιομέτρων έπαρχιαχΰν άδων (συνεχίζεται) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρί|τ· 5λα τα νέα μοντέλα οκβλβτών. Παρελάβαμι μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλον. ΠρΙν προμηθευθήτε επισκευθητε μας. ΙΊμνΙ λ«γικβ(. Ή προοδευτική Ζιΐρος. Γοργή εξέλιξις. ΖΗΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σ)6ριος (ίν αποχριτοθ μ«ς).— 'Κπάνιο είς ο ιοπέδιο πού χωρίζεται άηο τί δ ροπέδιο των «Άρμινοχανδραδων» μέ μιχρϋ λοφοσεΐρά είναι χτι- μένη ή Ζήρος. Είναι ίνα άπδ τα μεγάλα χαί πρεοίευτιχά χωρία οθ όποίου οί χάτοιχοι έργάζον | αι νυχθημερόν, όλοχρυνίω; χαί, ηαιουργοθν τάν πλοθΐον χ»1 τίν ττολιτισμόν τ «ν Τό έροτιέ$ιο εί αι χατάτυτο άπό εληές χι' άμπέ λια πού παρ^γουν έ<λκά κρα ιιά. Καί οί β-.υνοπλαγιέζ χαιλλι γοΐνται έντατιχά μέ δημητρΐα χά, όηωροφόρα δίνδϊ» χχΐ ά'λλα γεωργιχά προϊόντϊ. Έγπ δέ χαί ιημαντιχήν χτηνοτροφίαν ή Ζή οζ. Δ'ίτι ίχει χϊΙ άρθινοι ζι· 3χοτίπ:α δπβυ χειμ&να χαλοχαΐ οί τρίφονται χοηίδια γιδοπρό βατα. 'Κξ άλου ή Ζήρος Ιχει πολλά {μβά?ματα έκ τοθ ίξαιτεριχοθ. Για :ί ίχει καί πολλού; ξενητευιιέ νους. Στή« Βίρειο χαί την Νί ΐιο Άμερική, στήν Αύιτραλία, στήν Άφριχή, παντοθ, σ' δλες τίς χωρες τής Λύσεως χαί τή; Άνατολίΐί, δτάρχουν τέκνα τή; Ζήρου. Κα! είναι στήν μιγάλη πλΐιονίτη^ά των καλώς άποκχτι στημένχ. Ένΐς δέ ά πό τού; ξενη τεμμένου; Ζήριοιις ΙΊυσε χαί το πρίβλημα τής υδρεύσεως τοθ χιο ριοθ. ,Έχορήγηίε; τα Ι χρήιιατίχ πού 4πη:ο0ντο χαί άνωρόχθη Φρέαρ χαί ετοποθετήθη άνεμαν τλία 4τ«ί άγ-οράοθησαν σωλήνες χι' Ιγινΐ ή ι γ κατάστασις σωστοθ δίραγωγείου. Έτσι ή Ζήρος ά πηλλάγη άπό το βίακνο τής λ·ι ψοϊρίας χαί σ^μερο έξελίσσετχι χαΐ προο^εύιι μέ γοργό ρυθμί. Έττίση; ή Ζί)ρος Ιλυσε χχΐ τί πρόβλημα τή; συγχοινωνίας δι" αύτοχινή'ταυ χϊρις ιίς την ό54ν τή·' ίπο!»ν διήνοιξχν οΕ χάτοιχοί της διά προσωπΐχή; εργασίας έν συνιργασ'α χιΐ μέ τού; χατοί- χους Χχνδρβ, Άρμένων χαί 11α παγιαννάδων. "Οταν δέ γίνη ή χυλίνδριοσις τή; όδοθ χαί θχ γί νχι σύντομϊ υπό τοθ Έπαρχια χοθ Ταμείου Όδαποιΐχς, χαί έξ* σφαλισθγ") ή συγχοινωνία χαί τον χειμωνα, τότι θ αρχίση νέα περί οδος διά την Ζί]ρον. —Αί άμ#ιβ»ί δι' εξόντωσιν έπιβλαβών θηραμάτων. Υπο τβϋ όΐτουργϊίου ΓβωργΙ άς άπβφααίσβη δπιις διά την εξόντωσιν έιτιβλαβ&ν θηραμάτων χορηγηθοΰν όιάφβρβι άμοιβ>ί.
  Κατά την εφετεινήν κυνηνετικπν
  περίοδον, «ι άμοιβαΐ καθωρίσθη
  σαν μίτα{ύ των άλλων "ώς εξής
  ©ωος (τσακαλιοΰ) δρ 300, άλώπε
  κβ{ δρ. 200, ι κουφούνας δρ 25,
  καρκκά£ας δρ. 25, Μαρίας δρ. 7
  Τ(Χ οΐχίΐα Ταμκίχ 6ήρ«ς θά προ
  βαίνουν αίς την καταβολήν των
  ίμοιβών, μέχρις ότου καθορισθί)
  6 τρβπος της πλπ;ωμης διά των
  Γ€ωργιχ*<ν ΤαμεΙων είς τα όποΐα συγχωνεύονται — τα Ταμεϊα Οή ρ«ς— δυνάμει τού νέον ιτερι θηρκς νόμου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προσκαλοθνται οί πρ&ϋιτηριτή σαντες είς την Χωροφυλακήν, Αστυνομίαν Πόλεων χαί Ηυροαβε σχιχήν Υπηρεσίαν οπλίται ίπω; παρουσιαζόμενοι έντδς 10 ημερών ιίς τάς πλησιεστέρας Άατυνομι κάς άρχί; τοθ τίπου τής διαμο νής των (Σταθμοΰς Χωροφυλαχής —'Υποδιοιχήσεις—Διοικήσεις χαΐ Άσΐυνεμικά Τμήματα)τταράσχωσιν ωρισμένα στοιχεΐα πρός ίριστι χήν ταχτοποίησιν τής Ιφιδρική; των καταστάσεως. Έν Αθήναις τί 6 Σεπτεμβρί ου 1939. (Έκ τοθ δφυπουργείου Δημ Ασφαλείας). ό οδοντίατρος Σταύρος Λογιάδης Ειδοποιεί την αξιότιμον «ι λατείαν τού δτι {«ανήλθεν έκ τοθ ταξιΜου καί δίχεται 8 1)2 Εως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2 μ. μ. Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έκανακάαψασα έξ 'Λθηνδν καί «λουτΐσασα τό έργαστή ριόν της διά μηχανημάτων νί ωτάτου τύκου, εκτελεί άπά σας τας μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς Ιζετάσΐις «Ις τό ίργαστήριόν της *αρά την «λατιΐαν Κορνάρου. ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό ΟΙκοτροοιΤον τοθ ΛυκεΙου «ό Κοραής» έπιτηρη τής-βοηθός τής μελετης. —Υπέρ τού «Άσύλου τής γερόντισσαί». Ή οικογένειαι Δ. Σφακιανάκη όιέθεσβ είς το "Ασυλον της γερόν τι όσας δρ. 300 είς μνήμην τού πατρός αυτών Δημητρ{οτ». Είς το οιΰτο άσυλον χατέθΕσε δρ. 300 ή οΐκογένΐια Εύαγ. ΚετρΙπη «ϊς μνήμην της μητρός των Άργυ ρώς. — Ό μ. Κ. Ναιθιουδ&χης παρέ θεσεν πλουσιώτατον γβ&μαι είς το "Ασυλον τοΰ παιδιου καί τ6 "Ασυ λον της γΐρόντισοας είς μνήμην τής «δελφής τού 'Αργυρής Είς το αΰτό "Ασυλον ή οικογένειαι 'Αντωνίου Παπαδάκη ή Ποταμι ανοΰ παρέθϊσεν άφθονώτατον η· μεριίσιον φαγητον είς εξάμηνον μνημόσυνον τής μήτρος αυτών 'Αγγελικής. Ό Μορφΐίτικός Σύλλογος εΰχ« ριστεΐ θερμώς άπαντας τους δω ρητάς —Ό τιμάριθμος κβτά τόν μήνα Αίγουστον. Κατ' ανακοίνωσιν της Γενικάς Στατιστικήν Υπηρεσίας τοθ Ύ κουργείου Έθνικής Ο1κονομ(«ς 6 γενικός τιμάριθμος χόατους ζωί|ς κράτβυς [ϋ πόλεων) κατά τον μή να Αυγουστον ήτο 2,136.5 έναντι 2 136 Ο τοΰ προηγούμενον μηνός Ιουλίου. Έκ των ανωτέρω προχύ πτβι ότι έ γβνικος τιμάριθμος πβ ρβμένΐι σχϊδόν είς τό αΰτο μέ τού προπγουμένβυ μηνός έπίιΐβ- δον. Τό αΰτό παρβτηρβΐται κ«1 είς τους βίδικοΰς τιμαρίθμους, πλήν τοδ βίδικοϋ τιμαρίθμου διατρβφή;, όστις ποιρουσιάζβι ά σήμκντον αύξησιν κατά 0.04 ο)ο λέγω ύψώσεως τής τιμής των γΐωμήλβιν καΐ ώδν. 'Αντιθίτω; εΐς άλλα ϊίόη τής διατρβφης πά ρβτηρήθη πτδσις των τιμ&ν. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ό κ. Γβώργιος Καρβφυλάκης καιτέθεβε υπέρ τοθ Γΐρωνυμακεί ου ΒρβφΟΜβμείου δρ. 300 «Ις μνή μην τής συζΰγου αυτού Φχνής —Ή οΐκογβνβια χ. Μίνωος Πά λιεράκη χατέβκλεν «Ις τό τα μεΐον τού ΦιλανθρωπικοΟ Συλ λόγου Κυρίων Ήρακλϊίου δρ. 600 είς μνήμην το&|πουκλαύστβυ Ιωάννου Περδικογιάννη Ό Φι λανθρωπικός Σύλλογος εΰχ«<ιστβΤ θερμ&ς. —Άντ! στεφάνου καί βίς μνή μην τοθ Ιωάννου Περδικογιάν νη κατετέθησαν υπέρ τοΰ Πανα νείου Δημοτιχβΰ ΝοσοΜομαίου υπό τ&ν χ. χ. Ιωσήφ 'Αληγιζά χη Ιατρβΰ δρ. 500 χκ) Κωνστ. Μαρκατάτη ϊατρβϋδρ. 500. —Διανυκτερεύοντα φκρμα· κεϊα. Σήμερον 13ην Σεκτβμβρίου θ« διανυκτϊοβΰσουν τα ςραρμαιχεΤαι Άριστ. Χαλκιαδάκη χαί 'ΑπβίΤ. Ζαφειρίου. ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' Πλατείαι Όμονοίοις Τηλ. 30495 70 "ΓΑΛΛΙΑΣ,, Όδός Σταδίου Τηλ. 30236 70 ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝ Α Τα κέντρα των άπανταχοϋ Κρητών Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τια, εύάερα καί μέ θαυμάσιον θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. ΆσανσΙρ—ζεστά καί κρ6α νερά.—-Ύπηρεσίσ άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊαι Τετάρτης
  13 Σεπτεμβρίου 1939
  120 Ώρα
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΠ'ΓΚΑΝ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΔΙΑ ΝΙ ΑΝΙΛ'Ο» ΤΗΝ Α ΝΟ Τ Α ΤΗ Ν
  ΣΤΡΑΤΙΟ.ΤΊΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
  ΑΝΑΚΟΟΗ ΤΗΣ «ΙΚΗΣ ΗΡΟΕΛΙΣΕΟ
  Α·» ΗΝ ΑΙ 19 Σ)βρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—- Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό στρατηγός Βεΰγκάν με·
  ταβαίνει είς την Πολωνίαν προκειμένου
  νά αναλάβη την ανωτάτην στρατιωτική'
  διοίκησιν ώς συνέβη χαί κατά τόν πό
  λεμον εναντίον των Ρώσσων.
  Έκ παραλλήλου μεταδίδεται ότι Ι
  στρατάρχης Ρίτζ Σμίγκλυ χατορθώσχι
  νά «νασυντάξη τόν Πολωνικόν στρατόν
  άνέκοψι τελείως την προέλασιν των Γερ
  μ αν ών είς όλα τα μέτωπα έν Πολωνία
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΙΚ. ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ Α Γ Γ Λ Ο
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Σ)βρίου(τού άν τα
  ποχριτοθ μας).— Κατά τα έκ τού έ
  ξωτεριχού τηλεγραφήματα σφοδραί συ1
  κρούαεις σημειώνονται ό πό τής χθέ; ε2< τό δυτικόν μέτωπον. Είς* τάς μάχας συμμετέχουν ήδη κα Άγγλικά στρατεύματα τα όποία χα' ένισχύουν τούς Γάλλους εί; την σταθε ροποίηαιν χαί άμυναν των χατακτηθέν των εδαφών. ΤΑ ΑΪΤΟΚΙΝΗΤΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΕΝΑΛΛΟΞ ΑΘΗΝΑΙ 1» Σ)βρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Άβο τής αύριον 1 4ης Σ*πτ»μβρίου τα αύτοχίνητα θά κυκλοφορούν έναλλάξ χβί αναλόγως τοΰ περιττοΰ η άρτίου Αριθμών αυτών. Τα ίδιωτινα έξ άλλου αύτοχί^ητα θά Κυκλοφορούν μόνον έν άνάγκη. *Εν έ ναντία περιπτώσει Θά απαγορευθή τε λείως ή κυχλοφορία των. ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΏΓΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σ)βρίου (τού άντα πονριτοο μας). — Αποφάσει τής *υ βερνήσΐως θά αυσταθώσιν ένώσεις εισ αγωγϊων αφορώσαι αποκλειστικώς τή εισαγωγήν παρ' αυτών ζαχάρεως, κα^έ, βακαλάου καί όσπρίων. Χά περί συστά- βεως των ένώσεων τούτων θά οΊακα· νονίση ; τό ύφυπουργείον Άγορανομίας έν συνεννοήσει μετά τής συσταθείσης τε λευταίως Άνωτάτης Έπιτροπής Ά νέ φοδιασμού τής χώρας. ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σ)έρίου (τού άν ταποκριτού . μας).— Είς τούς αγρότας χαί μέαω των »ατά τόπους αρμοδίων ύηηρεσιών εδόθησαν χαί νέαι έκτενεϊς ά*δηγία.ι διά την επέκτασιν των καλλι. εργειών ν αί ι ήν έντασιν έν γένει αυτών επί παντός έηιπέδου συντελοϋντος είς την αύτάρκειαν τής χώρας. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ Είς συνέχειαν τής διαλίξιως τοθ χ. ']. Μου |Ιλλου περΐ παον,τιχη'ς άεραμύνης αί τοπικαί ά& χαί σιηεχίζουν εξακολουθητικώς τάς προαπαθεί άς των διά ιήν λΐ,ψιν έ« παραλλήλου μίτρων πρός αντιμετώπισιν πάντες ένδεχομίνου. Ούτω χβες συνεκροτήθη εϋρεϊα σύσχιψις είς τόν Δή μόν είς νήν οποίαν έλαβον μίρος ό Διοικητής τίς Χωρ&φυλακής Ηρακλείου χ. Όρφανουδάχης, ό Δήμαρχος χ. Γεωργιάδης, δ Γεν. Γραμματεύς τοθ Δήμου χ. Μουριλλος, δ νομομηχανιχός χ. Καυ γαλάκης, δ Λιμενάρχης χ. Βλαδίμηρος, δ Περιφε ρειαχβς Διοιχτ,νής τής Ε. Ο. Ν. χ. Ίατρίδης, δ νομίατρος χ. Νικολακάκης, δ Διοικητής τής Ηυ ροοδεστιχής Υπηρεσίας χ. Καρ&ίταης, δ προΐ οταμενος τής Μηχανι>ής 'ϊπηρεσίος τού Δήμου χ.
  Ά/έξανδρος Τσαντηράκης χ. ά. χαί ησχολήθησαν
  διά μακρών μέ τδ ζήνημα. Ή έπιτροπή κατέληξεν
  είς την απόφασιν τής έξευρέοεως ή κατασχεοή;
  χαταφυγίων προαιααίας απο των έξ αέρος β-.μ-
  δών χαί άερίων έν πρώτοις. Απεφάσισεν έπΕσης
  την διαίρεσιν τής πόλεως είς τομιίς, τόν χαΐαρ
  τισμόν δπηρεσιών παροχής πρώιων δοηθειών χ.
  λ, π. Ή σύσχιψις θά ίπαναληφθί,.
  Άφάνταστος
  ή τραγωδία τού Πολωνικοΰ λαοΰ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρίου (ίδ. ύ·
  πηρεσΐα). — Κατ' είδήσεις έ< Ρίγσς, Λεττονός δημοσιογρά- φός επιστρέψας έκ Πολωνίας περιέγρσψε μέ τα μελανώτε- ρα χρώμααα την έν αυτή κα τάστασιν. «Καΐά τό ταξΐδιόν μου,άπερχόμενοςέκ Πολωνίας, γράφει εΤοαπόλεις βυθισμένας μέσα είς φλόγας καΐ πυκνούς κατπνούς, τούς κατοΐκους των νά φεύγουν τρέχοντες καί νά ζητοϋν καΐαφύγιον είς τα δα ση, τάς όδούς των χωρίων πλήρεις προσφύγων έκ των πόλεων. Ειδή μίαν ξυλΐνην γέφυραν νά καταορ&η καί νά πνΐγωνται είς τόν ποταμόν 100 άΐομα»... Έξ άλλου, Βέλγος δημοσι ογράφος επανελθών έ< Πό λωνΐα». εδήλωσε τα εξής: «Μέ αξιοθαύμαστον τάξιν κσί 8 λως μυστησιωδΰς άνασυντα χθεΐς ό Πσλωνικός στρατός, εΤμαι πετΐεισαένος δΐι πρόκει ται ν" αντιτάξη μακράν καί ίσχυροτάτην άμυναν. ΣυνεχΙ ζων δέ ό Βϊλγος δηαοσιογρά φός κατέληξε: Ήαουν πάντο χε υπέρ τής προσεγγίσεως των λαών. Άλλ' άπ' δσα εΤ- δΐ είς την Πολωνίαν έσχη- μάτισα την γνώμην δτι εί¬ ναι ανθρώπινον καθήκον νά ύΐΓοστη3'ζωνται οί μικροί λα οί διά νά μάχωνται υπέρ τής ελευθερίας καί τής άνεξαρτη- σΐας των». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Σ)βρίου ((δ. ύπηθΕσία). — Αί Γερμανικαί έφημερΐδες καταγγέλλουν δ- τι έν Πολων'α διεξάγβται ά τακτος πόλεμος. Οί Γερμανοί άγγέλλουν νέας επιτυχίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Σ)6ρ!ου (!δ. δπηρεαία).— Επίσημον ανακοινοί θέν τοθ γερμανιχοθ ατραΐηγεΕοιι άναφέρει δτι ή μεγαλη μίχη πευ δίδεται είς Πολωνίαν ιυρίσχεΐαι πρός τδ τέλος της μέ πλήϊη συν τριβ^ν τώ' Πολωνιχών οτρατευ μαΐων πρός δυσμάς τοθ Βιστ'.ύ λα χαί επί τοθ ποταμοθ Σίν. Τα γερμννικά στρατεύματα συνιχ!ζ«ι τό ανακοινωθέν, εψΰχαχν είς Σι ρόβ ΕΖς τδ Ράντοφ καί την περι οχήν τού οί Πολ'ονοί παραδίδον ται. Μιταξύ των λκ^ύρΐιν πιύ ΘΔ περιέλθουν είς χιί?α; των Γ«ρμχ νών δ<τολογ(ζεται 5π Θ1 είνε τδ βλ 4 μεραρχιών καί τα 4ξχρτήμϊτά τω/. Ό άριθμίς των αίχμαλώ'ων είνε άνυπολόγισΐος Είς τδ Κουντνόφ οί Πολωνοί χατέβαλαν άπιγνωσμίνην προσπά-', θεικ" νά διασιτίαοιιν την γρτμμήν } μος,αλλάματαίως. Είς τήνάνΐίστα ι σιν μα; συνέβχλεν αιφνιδίως ή, άεροπορία. Τα προχεχωρημένα Γεομανικχ αΐρατΐ'ίματα Ιρθαοαν είς Β.ίλτσι. Ό μεγάλας σιδηρο δρομικδς σ:»θμ;^ς τοθ Γιζλιστί νι χατεσκ-άφτ] τελείως δνδ βΐμ βχρδισμοθ Το Γκρόσεντροφ χατε ληφθή μετα τοθ λιμένος υπό το9 Γ ρ ΡΩΜΗ 12 Σ)6ρίου (ί5. δπηρε αία).— Νεώτερον έτ!α»;μ·>ν ανα¬
  κοινωθέν έχ Βιρολίνου αναφέ;ε::
  «Ή νίχη των Γερμανίαν ·ίς τάς
  δυτιχίς δχθας τοθ Βιστούλα είναι
  ίγγύς. Επί τής ανατολικήν βχθης
  χαί νοτίως τής ΒχρσοβΕας περιήλ
  θίν είς την κατοχήν μας, τηλεβό
  λχ τιλίΐαχίιαν τύΐτου χαθώ; κα!
  &λ% ιΙ5τ) πολέμου Πρός δασμάς
  τής Βχρσοβίας οΕ,Πολω^οί συνε
  Τ3ίβί]3αν. Κχτελάβΐμεν την σι¬
  δηροδρομικήν γραμμήν Β «ρσοβί
  άς—Μπουλστόχ. Τδ Ταρινζετδφ
  κατελήφθη ίτί των επαρχίαν Πί
  ζεν χαί δυτ. Πρωσσίίς Τοιουτο
  τρόπω; δλο τδ 'παλαιδν Γερμα
  νικόν ίοαφο; έπχναχατελήφθη
  χαί προαη3τήθη είς τδ Ράϊχ.
  Συνάντησις
  Νταλαντιέ, Τσάμπερλαιν, Γκαμελέν.
  33 Πρωινή
  ΣΚΛΗΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΛΠΤΟΝΤΛΙ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΟΤΙ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΖΝΑΝ
  ΑΜΥΝΟΝΤΑΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜ»
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Σ)βρίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μχς).— Νεώτεραι πληρα,
  φορίαι πρός τό »Αθηναϊκον Πρακτο.
  ρείον άναφέρουν ότι ακληραί μαχαι
  συνάπτονται είς δλα τα Πολωνιχά μ4.
  τωπα.
  Χά ανακοινωθέντα των Πολωνων
  ύποστηρίζουν ότι ούτοι εξακολουθών
  νά 6 μύνωνται αποτελεσματικώς ^ τόσον
  είς την Βαρσοβίαν δαον^κχΐ ·ίς τάς
  περιφερείας τού Πόζναν όπου μετά μ*.
  γάλης δυσκολίας προχωρούν οί Γερ.
  μανοί.
  Η Β.ΙΡΣΟΒΙΑ ΥΠΕΣΤΗ ΚΛΙ ΝΕΟΝ
  ΑΝΗΑΕΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΝ
  ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΪΙΙΑ Α£ΡΟΠΑΑΝΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρΙου Ιδ. ύ-
  πηρεσ(σ).—Επί τοθ ΓαλλικοΟ
  έδαφους συνήλθε σήμερον α¬
  νώτατον πολεμικόν Συμβούλι¬
  ον της Αγγλίας καί ΓαλλΙας.
  Την μέν Αγγλίαν άντεπροσώ
  πευσεν ό πρωθυπουργός κ.
  Τσάμπερλαιν καί ό ύπουργός
  τοθ ΣυντονισμοΟ λόρδος Τσάτ
  σφηλδ την Ε έ Γαλλίαν ό πρω¬
  θυπουργός κ. Νταλαντιέ καί
  ό στρατάρχης Γκαμελέν. Τό
  Συμβούλιον άπησχολήθη μέ
  την κατάστασιν ώς διαγράφε-
  ται, διεπΐστωσε δέτήν τούτότη
  τα αντιλήψεων Αγγλίας καί
  ΓαλλΙας καί την κοινήν άπό-
  φασίν των νά συνεχΐσουν τόν
  άγώνα μέχρι τέλους καί απε¬
  φάσισε νά πσρσσχεθή κόθε
  συνδρομή είς την υπό τόσον
  δυσμενεΐς δρους άγωνιζομέ-
  νην διά ιήν ελευθερίαν της
  Πολωνίαν.
  Ή κατάστασις
  είς την Πολωνίαν.
  Έκ ΒαρσοβΙας αγγέλλεται
  ότι ή συγκέντρωσις τοθ κυρΐ
  ου δγκου των Πολωνικώνστρα
  τευμάτων είς την ΒαρσοβΙαν
  καί κατά μήκος των ποταμών
  Νάρεβ, Βιοτούλσ, Σαν είχεν
  ώς άποτέλεσμα την άναχαιτι
  σιν καί την κοθήλωσιν των
  Γερμανών καί την αλλαγήν
  τοΟ,ΓερμανικοΟ σχεδΐου.
  Έξ άλλου μεταδΐδεται δτι
  οί Γερμανοί δέν είνε άκόμη
  κύριοι τοΟ διαδρόμου. Τουτο
  δέ άποδεικνύεται καί έκ τοθ
  δτι ή έπικοινωνία τής Γερμα
  νίας καί τής Ανατολικώς
  ΠρωσσΙας γίνεται εισέτι διά
  θαλάσσης. Ή Γδόνια άνθΐστα
  ται Εισέτι αποτελεσματικώς.
  Ό ά} ών περί την ΒαρσοβΙαν
  δημιουργεΐ σοβαράς άπωλεΐ
  άς είς τούς Γερμανούς.
  Ή Αγγλικη πρεοβεΐα μετε
  φερθή σήμερον έκ ΒαρσοβΙας
  κατόπιν τοθ φόνου τής ουζύ
  γου τοθ επί των διαβατήριον
  ΰπαλλήλου τής πρεσβείας έκ
  τ-,ΰ βομβαρδισμοθ.
  Στρατιωτικός όργασμός εις Ευρώπην.
  Ή πολιτική
  τής Τουρκίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ,12 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐο) —Χ6ές ήρχισεν είς
  την Άγκυραν ή τακτική ού
  νοδος τής Τουρκικής Έθνοσυ
  νελεύσεως ενώπιον τής οποίας
  προίβη ό πρωθυπουργός κ.
  Σεϊντάν είς μακράς δηλώσεις
  τονίσας δτι ή ΤουρκΙα έπιθυ
  μεΐ νά διατηρήση αγαθάς σχέ
  σεις μέ δλα τα έθνη άλλά
  καί νά μεΐντι πιστή είς τάς ύ
  τΐοχρεώσει .της. Ιδιαιτέρα δ
  λως σημασία άποδίδεται είς
  ΐό ταξΐδιον τοθ ύπουργοθ των
  Εξωτερικών κ. Σαράτσογλόυ
  είς ςΜόσχαν.
  €Η έν ΠαρισΙσς Τοι.ρ<ική πρεσβεΐα μετεφέρθη διά λό- γους"μεγαλυτέρας ασφαλείας είς Τούρ τής ΓαλλΙας. Εγνώσθη έξ άλλου δα ή (Τουρκική κυβέρνησις άπεφάσι σε νά λάβη μέτρα αμύνης των μεγαλυτέρων πόλεων τής χώρας. Τα δρομολόγισ των Τουρκικών άτμοπλοίων πού είχον διακοπίΐ 6πανε>ήφθησαν
  είς αήν Μεσόγειον κανονι
  κώς.
  Ό Άνασχηματισμός
  τής Γαλ.Κυβερνήσεως
  ΡΩΜΗ 12 Σ)β(:1ου ((δ. ύπη
  ρεσΐα).— Πληροφορίαι έκ Πά
  ρισΐων άναφέρουν ότι έπίκει
  ται ή άναγγελΐα σχηαατισμοθ
  ποΧεμικής κυβερνήσεως έν
  Γαλλ'α Ό στρατάρχης Πε·
  ταίν, νΟν πρεσβευτής είς
  Μποθργκος, θ' άναλάβρ κατά
  πάσαν πιθανότητα τό υπουρ
  γεΐον Έθνικξς Αμύνης. Ό
  κ. Μτιοννέ ύπουργός των έξω
  τερικών θ' αναλάβη την πρε
  οβείαν τοθ Μποθργκος.
  Ή Ρουμανία
  κινητοποιείται.
  ΡΩΜΗ 12 Σ)βρ(ου (16. ύτιη·
  ρεσΐο). — Κατ' είδήσεις έκ
  ΒουχουρεστΙου έντός τί)ς ημέ¬
  ρας άρχΐζει ή άπομάκρυνσις
  τοθ άμάχου πληθυσμοθ έκ
  τής Ρουμανικής πρωτευούσης.
  "Υπό τής Ρουμανικής κυβερνή
  σεως απεφασίσθη ή ληψ ς καί
  άλλων έκτάκτων μέτρων πρός
  αντιμετώπισιν παντός ένδεχο
  μένου.
  Νεώτεραι πληροφορίαι άνα
  φέρουν δτι μεγάλαι δυνάμεις
  ΡουμανικοΟ στρατοθ συγκεν
  τρώνονται κατά μήκος των
  πρός την Ρωσσίαν συνόρων
  κοί συγκεκριμμένως επί τοθ
  ποταμοθ Δνειστέρου.
  Συνεχίζεται
  ή προέλασις των Γαλ. στρατευμάτων.
  Εκκενοί3νται αι Γερμανικαι πόλεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σ)βρίου (Ιδ.
  πηρεσία).—Τό πρακτορείον
  Κνβάς άνακεινοΐ ότι μετά
  ήν άπόκρουσιν τής Γερμα> ι
  :ής άντεπιθέσϊως είς τα ού
  ορα τοΰ Λευξεμβεύργου έ-
  :ανήρχιαεν ή δράσις έξ 'Α-
  ατολών τοΰ Σααρμπρβΰχεν
  ού έχει έλαφρώς χυκλωθή.
  Η Γερμανική γραμμή εΰρί
  χεται όπισθεν τής πόλεως
  ής^καΐ τα γαλλιχά οτρα·
  εύματ* χινοδνται μεταξύ
  Σάαρ, "Αρντ καί Μικρ&ν Βο
  σνίων.
  Επίσημον άν»κοινωθέν
  τοΰ Γαλλιχβΰ στρατηγείου
  εκδοθέν την 10 30 νυκτερι
  * ήν ίχει ώς εξής: «Τα οτ» α
  τεύματά μας σίνέχιοαν τάς
  προόδονς των επί ι ού ίδίου
  ώς καί πρότερον μετώπευ. Ό
  έχθρος προ βαλε ζωηράν αν¬
  τίστασιν. 'Ιδιαιτέραν αντί¬
  δρασιν προίιαξε τό εχθρικόν
  πυροβολικόν».
  ΛΟΝΔΙΝΌΝ 12 Σ)βρ(βϋ
  ίδ. ύηηρεσία). -Είδήσεις έξ
  Αμστερνταμ άγγέλλουν οτ"
  λόγω της έντόνβυ δράσεώς
  «αί τής συνεχβδς πρβελάσε-
  ως των Γαλλικων στρατευμά.
  των π«ρατη?εϊται νευριχό-
  της καί άνησυχία μεταξύ τδν
  Γερμανδν. Τό Σα«ρμπρβδ.
  κενκαΐ τό Τρβζ εξεκενώθη.
  σ«ν· {Εη.0Π5 τβ Αίξ λ* Σ«
  π$λ καί άλλαι παρ«μββόοιβι
  γερμανικαί ηβίεις ρ
  12 £επτεμβρ(«υ (τ«ΰ άνταηο·
  κριτοΰ μα ).— Αγγέλλεται έκ Λονδίνβυ
  δ π ή Πολωνιχή πρωτεύ^υσα υπέστη χαι νέ
  βν βομβχ&δισμόν άπό τα γερμανιχά άερο-
  πλάνα. Ό β·μβχρδισμός έγινεν είς μέγα·
  λην άκτϊνα, ββμβκρδισθέντων άνηλεδς πολ
  λΰν κεντρΐΜών σημείων τής πόλεως.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ Ι1ΧΥΡΙΖ0ΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΗΙΚΟΥΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΩΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τ«ΰ άνταπο-
  χριτεΰ μα$) — Κατά τάς έκ Βερολίνον ν»ι.
  κτεριννς πληροφορίας, τό γενικόν στρατη.
  γεΐον των Γερμανών ανεκοίνωσεν ίτι τα
  στρατεύματα τοΰ Ράϊχ εσημείωσαν μεγάλας
  επιτυχίας εναντίον των Πολωνών.
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΣΥΓΚΑΑΕΙΤΛΙ ΤΩ ΚΟίΚΡΕΣΣΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τοΰ αντακο
  κριτβΰ μα;) — Τηλεγραφήμχτα έκ Νέ«ς Ύ
  όρκης άναφέρευν ότι έντβς τής εβδομάδος
  ό Πρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτει&ν κ.
  Ροϋσβελτ ουγκαλεΐ τό Κβγκρέσσον προ*εί
  μένου νά εκθέση ενώπιον αύτοΰ την διε-
  θνή κατάστασιν κκί την θέσιν της 'Αμερι
  κης απέναντι των εμπόλεμον.
  ΙΤίΛΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗίΟΝ ΕΒΟΗΘΗΣΕ
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΥήΡΟΠΛΑΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1% Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Ό Γαλλικός τύηος
  εξαίρει την βοήθειαν την οποίαν παρέ¬
  σχεν Ιταλικόν φορτηγό* είς γαλλικόν
  υοροπλάνον τό οποίον εΣχεν υποστή βλά
  βην. Χό ιταλικόν ατμόπλοιον, ώς αγ¬
  γέλλει τό πρακτορείον Χαβά?, «αρέλα·
  6ε αμέσως τό πλήρωμα τού ύδροπλά-
  νού τό οποίον χαί περιέθα)ψ», ρυμουλ-
  κήσαν ι ό ύδροπλάνον μέχρι τού λιμέ¬
  νος τού Άλγερίου.
  Ο ΡΑΑΙΟΦΟΝΙΚ1Σ .ΣΤΛΟΜΟΣ ΑΟΗΑΙΝΟΥ
  ΟΙ Κ»ΒΙΕΡΟΣΗ ΤΑΛΗΝΙΚΙΙΙΙ ΕΚΟΟΜΠΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Σ)βρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)—Έντός των ημερών
  Ο Ραδιοφωνικός στοιθμός τού Λονδί-
  νού θά χαθιερώση έχπομηήν είς Έλ·
  ληνικήν γλώσσαν χάριν τού κοινού τής
  Ελλάδος %ό οποίον έηιθυμεί να άκρο-
  άται τάς άνακοινώβεις τού επί τής δι·
  εθνοΰς εν γένει χαταα.άαεως.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΙΤΑΑΟΥ_
  , ΑΘΗΝΑΙ 1* Σεπτεμβρίου (τοβ
  ανταποκριτοΰ μας) ■— Έκ Ρώμης άγ·
  γέλλεχαι ότι ό ν. Μουσολίνι θά άηο·
  οχείλη εντός των ημερών είς Λονδίνον
  ανακοίνωσιν σοβαρού περιεχομένου*