97787

Αριθμός τεύχους

5267

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ό βνταιηβ·
  Λονδίνω
  ι τη χοα νί
  είς μβγ*.
  ηλδδς ηολ
  ϊ«ς.
  ΰ κντοιπ»·
  ιλίνβυ ν»·
  όν στρατη·
  ,ν ότι «
  χν μεγάλα;
  ν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  Αιγυπτου
  ετησία λίρσι 8
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  Ιτηθια δολ, 1ο
  Ιξιίμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΥΗΕΥ8ΤΊΙ0Σ ΣΥΜΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ ί<0Ν ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5267 ΕΒΡΑΥΣΒΗ ΕΙΣ ΤΟ Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΡΜΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΑΝΑΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΟ ΛΟΤΖ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 £)βρίου (ιδιαιτέρα ύκη· ρεσία «Ανορθώσεως»). — Έγκυροι πληροφο¬ ρίαι έκ Πολωνίας άναφέρουν ότι έντός τοΰ τϊλευταίου εΐχοσιτετραώρευ, «Ι βρή «ντε- ατράφησαν είς τα; έπιχειρήσεις καί ήδη την πρωτοβουλίαν έχουν οί Πολωνοι, είς ό¬ λαι τά2 μέτωπα. Οί Γερμανο), «φοϋ προήλα- σαν ραγδαίως χωρίς νά εύρουν ούδαμοϋ σο¬ βαράν αντίστασιν, ευρέθησαν αίφνης ενώπιον τεραστίου τκίχους τό οποίον έσχημάτιζε κατά μηκος των πβταμών Βιστούλα, Νάρεβ πρός ββρειοανατολάς, καί 22άν πρός τα νοτιο- δυτικά, ό κύριος όγκος των Πβλωνικών . οτρατευμάτων. Παρά τας πολυνέκρους δέ έπιθέσεις τ«ν δέν κατώρθωσαν νά διασπάσουν την γραμ¬ μήν αύτην χαί ν ά εισέλθουν είς την Βαρ- σββίαν την οποίαν τόσον προώρνς ίσπευσαν νά διαλαλήσουν ότι κατέλββον. Ε αί όχι μόνον τοδτ». Δεχθέντα σφοδράς άντεπιθέσεις έκ μέρους των Πολωνών, ά- νεχαιτίσθηααν, έκαμφθηααν χαί ηναγκάσθη¬ σαν νά ύηοχωρήοουν έν αταξία. Τα Πολωνι- κά στρατεύματα άναχατέλοΐββν πλείστας πό¬ λεις μεταξύ των οποίων χαί τό Λβτζ. Επίσημον ανακοινωθέν τοΰ Άνωτάτβυ Πολωνικβΰ στρατηγείβυ διαβιβαο&έν σήμε¬ ρον ραδιοφωνικώς παρέχει τας εξής πληρο¬ φορίας σχετικώς μέ την εξέλιξιν των επι- χειρήσεων: Τα Πολωνιχά στρατεύματα άνακατέλα- β·ν κατόπιν σφοδράς άντεπιθέσίώς καί ρα- V δαίβς πρβε?άοενς την πόλιν τού Λίτζ, ή όποία εϊχε πκριέλβει πρό δϋο ημερδν είς την κατοχήν των Γερμανικήν δυνάμεων. Δΰο Πνλωιικαί οτρατιαί αί οποίαι διέτρβ- χαν τέν κίχδυνεν τής άπβμενώσεως περικν- κλεύμεναι είς την περιοχήν ι ής Πβονανί»ς καί Φορμόρ διέσπασαν τέν Γερμανικόν χλβι •Α" . * Ι Γ*· . β Μπρνά .' €> *"
  Χάρτης των πολιμιχδν ίπιχιιρήοεων τοθ ΓιρμανοπολωνιχοΟ μιτώπου.
  έν δΓ έξβρμήσεβ.ς χαί ηώθησαν μέ τέν χύριβν όγκον τί5ν Πβλωχιχών στρατΐυμάτων.
  Επί των αλλων μετώπων χάσα πρβέ>αοις τβΰ εχθρβϋ άνεχόπη κκί αί δυνάμεις
  τού καθηλάθησαν ή άνεχαιτίοθηοαν.
  τδν συντόνων ιτρβετβιμασιων πρός
  Δέον νά σημειωθή ϊτι τα στρατεύμα-
  αύτά απετέλουν τόν κυριώτερον όγκον
  'τών Γερμανικήν δυνάμεων αΐτινες δρ·ΰν είς
  τό Άνατολικόν μέτωπον.
  Σφοδρός αγών διεξάγεται έφ' βλων των
  άνατολιχών καί νοτίων τομέων τοΰ μετώ-
  που. Πρός νότον τα Γερμανικά στρατεύ¬
  ματα περιωρίσθησαν επί τοΰ ποταμοΰ Σάν α¬
  πού διεξάγονται μαχαι είς μεγάλην κλίμακα.
  Ή πρωτεύουσα μετεφέρθη είς μικράν πό¬
  λιν πλησίον των Πολωνοουχρανιχών συνό·
  ρων, διά ΐήν άσφαλεστέραν χαί εύχερεστέ
  ραν λειτουργίαν των διαφόρων ύπηρεαιων.Εις
  την ίδίχν περιοχήν μετεφέρθησαν καί αί
  υπηρεσίαι όλων των ξένων πρεσβειών,
  Ή μεγάλη μάχη ήτις έξαχολβυθεΐ επί
  της ουτιχης όχθης τβΰ Βιστβύλκ ευρίσκεται
  πρβς τό τέρμα της μέ όδυνηράς διά τβύς
  Γερμανούς συνεπείας. Ή κμυντική γραμμή
  τής Ββφσοβίας παραμένει πάντοτε άδιάσπα-
  στος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)βρ(βυ (ίδ. ύπηρεσία) —
  Σημερινόν ανακοινωθεν τβΰ Πβλωνικοΰ
  στρατηγείου, διαβιβνσΒεν διά τοΰ άαυρμάτου
  έχει ώς έ*;ης: «Τα Πολωνικά στρατεύματα
  τή; Ποσνανίας καί τοΰ Φορμόρ ήλθον είς
  επαφήν μέ την μεγάλην Πολωνικήν στρα-
  τιάν ή όπβία διεξάγει σφοδράς μάχας. Αί
  έντός τής Βκραββίβς ώχνρωμέναι Πολωνι-
  καί δυνάμεις έπεχείρησκν πολλάς έπιτυχεϊς
  έξόδβυς άποδεκατίσασαι τόν εχθρόν. Ή έν-
  ταοις της δράσεώς τής Ιέχθρικης άερβπβρίας
  έχαλαρώθη σημαντικώς, λόγω μεγάλων ά·
  πωλειών. Αί μηχκνοκίνητοι Γερμανικαί φά·
  λαγγες όίτϊσθβχωροΰν, έλπΤζουσαι νά εύρουν
  άσφαλεΐς θέσεις νά έδραιωθοΰν.
  Ό στρατηγόν Κνοΰμα διβικών τάς έν
  Βχρσοβία δυνάμεις μετά τοΰ μονίμου διβι-
  κητβΰ χηζ πρωτευούσης έχει την διεύθυνσιν
  οργάνωσιν της αμύνης της πόλεως.
  Ό λαές άνεγείρει τεραστία όδοφράγματα άπό παλαιά άχρηστα αύτοκίνητα, κιβώ·
  τια, λίθους, ξΰλα χαί πάν ο,τι άλλο ευρίσκει, μέ την πεποίθησιν ότι ή Βαρσοβία
  Εά είναι ό τάφβς τοΰ έπιδρομέως εάν επιχείρησις νά 2ιέ>θη έξ αυτής. Ή γνωαθεΐ-
  Τα έχθρικά στρατείματα τα όηοϊα ίβάδιζαν χατά τής Β»ρσββί«ς, περιωρίοθησ«ν . . .--,-«». ,----«. « ,
  επί τής ββρείας όχθης τβδ ποτβμβΰ Βιβτεύ?« 15 χιλιόμετρα μακράν της Βατρσββίας.Ισβ σήμερον έπανακατάληψις τοΰ Λότζ έκορυφωσε τό ηθικόν των Πολωνών
  'Έντονος
  δράσις =
  εις τό Δυτικόν.
  ΤΟ ΣΑΑΡΜΠΡΟΥΚΕΗ
  έκυκλώθη
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Σ)β?1ου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐο) — Τό σημερινόν έ
  πΐσημον ανακοινωθέν επί τής
  εξελίξεως των έπιχειρήσεων
  είς τό Δυτικόν μέτωπον άνα
  φέρει δτι τα άποτελέσματα
  τοθ αγώνος πού διεξάγεται
  είς τόν μεταξύ Ρήνου καί Μο
  ζέλλα τομέα είναι λίαν Ικα
  νοποιητικά. Τό Σααρμπροθκεν
  Εχει περικυκλωθή καί έξ Άνα
  τολών καί έκ Δυσμών.
  Ή άντετιΐθεσις τοθ έχθροθ,
  συνεχΐζει τό ανακοινωθέν, βο
  ρειοδυτικώς τοθ Τστέρκ (;) ά
  πέτυχεν οίκτρώς. Ή Άγγλι
  κή Βασιλική άεροπορΐα βομ-
  βαρδΐζει συνεχώς τάς ώχυρω
  μένσς γραμμάς συγκοινωνΐ
  άς τοθ έχθροθ μέ εξαΐρετα
  άποτελέσματα.
  ΑΙ απώλειαι των Γερμανών
  είναι τεράστιαι. Ή συμβολή
  τής άεροπορίας μας θά συντε
  λέση μεγάλως είς την πρόο
  δόν των έτιιχειρήσεων καί είς
  μεγαλυτέρας επιτυχίας μσς>.
  Αημοσιογραφικαί
  πληροφορίαι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)βρΙου(ίδ. ύ
  πηρεσΐσ).—Ό «Μικράς Παρι
  οινός». δημοσιεύει οήμερον μα
  κρόν άρθρον τοθ στρατιωτι-
  κοθ συνεργάτου τού σχετικάς
  μέ την εξέλιξιν των έπιχειρή
  σεων, είς τό οποίον άναφέρον
  ται καί τα έξ(|ς:
  (Μ έπιχειρήσεις των συμ·
  μάχων είς τό δυτικόν μέτω
  πον άπειλοθν σοβαρώς την με
  γάλην βιομηχανικήν πόλιν τοθ
  Σασρμπροθκεν καί ολόκληρον
  την περιοχήν, τής οποίας ή
  ζωή ένεκρώθη καί ή κίνησις
  έστσμάτησε λόγω των μάχω ν
  ποϋ διεξάγονται πρό των πυ·
  λών της. Τό Σααρμπροθκεν
  έκυκλώθη τελείως. Τό Γερμα
  νικόν ανακοινωθέν όμολογεΐ
  διά πρώτην φοράν δτι έβομ·
  βαρδΐοθη τό αεροδρόμιον τοθ
  ΣααρμττροΟκεν. Άποκρύπτει
  δμως δλην την αλήθειαν. Τα
  τηλεβόλα μας βομβαρδίζουν
  επί 24 ώρας ολόκληρον την πε
  ριοχήν βορειοδυτικβς τοθ άε·
  ροδρομΐου τοθ Σααρμπροθκεν,
  έπίσης βομβαρδίζουν την περι
  οχήν τοθ Άρναουλ. Τα βλή
  ματα των ιηλεβόλων μας φθά
  νούν πέραν των προασΐείων
  τής πόλεως.
  Τα Γερμανικά στρατεύματα
  θ' άναγκασθοθν ταχέως νά
  ύποχωρήσουν πρός Βορράν
  τοθ Σααρμπροθκεν οπου θά
  έπιχειρήσουν νά όχυρωθοθν
  είς νέας θέσεις καί νά όργα
  νωθοθν είς αύτάς.
  Τα Γερμανικά
  ανακοινωθέντα.
  ΡΩΜΗ 13 Σ)βρίου (16. ύπη-
  ρεσΐα).—Έπίοημον άνακοινω
  Θέν διαβιβαοθέν ,έκ Βερολί-
  νού άναφέρεΐ: «Τα γερμανικά
  στρατεύματα βαδΐζουν προε-
  ΚΗΡΥΓΜΑ
  ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΝ
  «Ό περ(βολος τοΰ σπιτιοΰ οκς, ή αύλή της
  Έκκλησία;, ό χήπος τοϋ Σχολείου, πρέπει νά
  καλλιεργηθή καί νά δώση εφέτος κάτι.
  «Μιά πατάτα, μιά οχά δημητριακδν, ενκ κιλό
  σιταριοΰ: είνε μιά Έθνιχή άνάγκη».
  Αύτά τονίζβι ό άρχηγός της έθνιχης κυβϊρνήσϊΜς μ.
  Ί. Μβταξάς κ«1 αύτά πρέ^πβι νά έγκολπωθδ κάθβ "Ελλην
  ΰγΐδ; καί φρονίμως βΚΕπΤόμΐνος
  Ώραιότερον κήρυγμα κχΐ πϊρισσότβρον 'Εθνοσωτηρι
  όν κήρυγμ» ά π' αύτό τής όμαδικής έξορμήαεως δλων μας
  πρβς την μητβρα γήν ώέν βΐμπορβΐ νά γίνη
  Ή Έλληνιχή γή μας έδωσε μίχρι σήμερον άικιράριθ·
  μ* δΐίγματκ' "Οπβυ έκαλλιαργηθη μέ σΰατημα κ«1 έπιμί-
  λειαν άπίβΝΟΐ τρισχιλιάκις τιύς κίπβυς των καλλιβργη
  των της: Πβρήγβγβ οΐτον καί ώημητριακά δβκαπλαοίΜς
  πβρισσβτεοα άηό άλλοτε. Οβρηναγε σισίμι, φιστίπια,
  άκέμη κ«1 τοάϊ μας εδωσε έδ» εί; την Κρήτην.
  Διατί λοιπόν νά μη στηρίξωμιν είς την έντατικήν,
  είς την επίμονον, είς την έηιμϊμβλημένην καλλιέργειαν
  της το μέλλον χαΐ νά μη διασφαλίσωμβν την αυριον μας;
  Το μεγάλο αύτο κήρυνμ* τοΰ ΠρωΒυπβυργού κ. Μβ
  τα{ά άς άποτβλέστι σκοπόν κοιΐ μέθοδον τής ζαής των πά
  νβλλήνων. θΰτΐ λεπτόν άς μη Χ«θά άηο κανίνα
  Καί μί« οκιθαμή ΥΠ5 οπ»ς ώιακηρύσσβι ο Έθνικος κυ
  βιρνήτης άς μη μείνη «χρησιμοποίητος.
  'Εμπράς δλοι είς την νέαν
  Εθνικήν έξόρμησιν.
  Ή Τουρκία
  άκλόνητος
  εις την πολιτικήν της.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)ρ"ρΙου (ίδ. ο
  πηρεσίσ) — Ή Ρωμη μετέδω
  κε σήμερον την πληροφορίαν
  καθ* ήν πρόκειται νά μεταβή
  είς Μόσχαν ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής;ΤουρκΙας κ.
  Σαράτσογλου ίνα υπογράψη
  μετά τοθ ΓερμανοΟ πρεσβευ
  τοθ σύμφωνον μή έπιθέσεως
  μεταξύ Τουρκίας καί Γερμα
  ν(ας. Πρόκειται περΐ καθσροθ
  ψεΰδους τής Γερμανικής προ
  παγάνδας. ΟΙ πρεσβευταί τής
  Τουρκίας έν Λονδίνω καί Πά
  ρισΐοις παρέσχον καί πάλιν
  σαφεΐς διαβεβαιώσας περί
  τής σταθερότητος τής Τουρκι
  κης πολιτικής.
  Ή Τουρκική κυβέρνησις, έ
  τόνισαν οί πρεσβευταί, είνε
  στερρώς άποφασισμένη νά μεί
  νη πιστή απολύτως είς δλας
  τάς έναντι τής ΓαλλΙας καί
  Αγγλίας άνειλημμένας υπο-
  χρεώσεις της. Αί στρατιωτικαί
  ύποχρεώσεις τής Τουρκίας θά
  τεθοϋν είς εφαρμογήν καί θά
  έκπληρωθοθν έξδλοκλήρου καί
  μέ προθυμίαν είς την τερίπτω
  σιν επεκτάσεως τής συρράξβ
  ως'εΐς την λεκάνην τής Μεσο
  γεΐου, ώς άλλωστε όρΐζουν
  καί τα σχετικά σύμφωνα.
  λαύνοντα πρός την Λεόπολιν.
  Είς τα νοτιοανατολικά κατε¬
  λήφθη τό Κρεόχοβιτς.
  Πρός δυσμάς τοθ Βιστούλα
  ή μεγώλη μάχη ευρίσκεται
  πρός τό τέρμα της. Τα Γερ
  μανικά στρατεύματα προχω·
  ροθν πρός τόν ποταμόν Σάν
  τόν οποίον διέβησαν έκ πολ
  λών σημείων. Είς τό Δυτικόν
  μέτωπον κατερρΐφθησαν υπό
  των Γερμανικών άντιαεροπορι
  κων τηλεβόλον 3 Γαλλικά άε
  ροπλάνα». _____
  Ιύλληψις
  "Αγγλου προξένου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Σ)βρ(ου (16.
  ύπηρεσία).—Ή εφημερίς «Νΐαί
  ηλυ Μα[ηλυ^ έχει την πληρο¬
  φορίαν δτι συνελήφθη είς Πρά
  γαν υπό των Γερμανών, ό
  Άγγλος πρόξενος μετά 16 με
  λών τοθ προξενείου. Οί συλ
  ληφθέντες χαΐρουν άκρας ύ-
  γ?1σ?. ε χούν δμως άπομονωθή
  τελείως.
  Ό Φράνκο
  καί ή Ισπανία.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 13 Σ)βρίθυ
  (16. ύπηρεσία) —Ό στρατηγός
  Φράνκο διώρισε σήμερον τό
  νέον συμβούλιον τής Ίσπανι-
  κης Φάλαγγος άποτελεσθέν
  έξ έπιφανων προσωπικού
  των τής πολιτικής καί τοθ
  στρατοθ.
  Ό κ. Φράνκο μετέβη είς
  Βΐγκο καί έπεθεώρησε τόν είς
  τόν λιμένα αυτόν Ίσπανικόν
  στόλον. Τα είς τόν λιμένα εύ
  ρισκόμενα 40 φορτηγά πλοΐα
  ξένων δυνάμεων, είχον ά πά
  ρει μέγαν σημαιοστολισμόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)βρ[οι..—
  Κατ' εΐδήσεις έκ τής Γβρμα
  νοπολωνικής μεθορΐου τα Γερ
  μανικά άεροπλάνα προσπα
  θοθν νά διακόψουν τάς συγ
  κοινωνίας ΡουμανΙας—ΠολωνΙ
  άς, βομβαρ&Ιζοντα αδιακόπως
  τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς
  καί τάς άλλας δδούς έπικοι
  νωνίας είς τα ούνορα. Ή ζώ
  νη αύτη κατέστη λίαν έπικΐν
  δυνος.
  Γυμνάσια
  Άγγλικοϋ στόλου.
  ΡΩΜΗ 13 Σ)βρΙου (16. ύτεη
  ρεσία) —Κατ' εΐοήσεις έκ Κα-
  ΐρου 6 Άγγλικός στόλος έκτε
  λεΐ γυμνάσια είς τ* άνοικτά
  της θαλάσσης πρό τής Άλε·
  ξανδρεΐας μέ συμμετοχήν των
  παρακτίων στρατιωτικών έγκα
  ταστάσεων ( ηλεβόλων κλπ,).
  Επισήμως ανακοινούται έκ
  ΛονδΙνου δτι κατά την πρώ¬
  την έβδομάδα τοθ πολέμου
  έβυθΐσθησαν άνγλικά ττλοΐα
  χωρητικότητος 70 χιλ. τόννων.
  Παναμερικανικόν
  Συνέδριον.
  ΡΩΜΗ 13 Σ)βρ(ου (16. ύπη-
  ρεσία) —ΠΧ,ηοοφορίαι έκ Ν.
  Υόρκης άναφέρουν 6τι κατηρ
  τΐσθη τό πρόγραμμα των έργα
  σιών τοθ Παναμερικανικοθ
  ΣυνεδρΙου είς τό οποίον θά
  μετάσχουν 21 κράτη τής Βο-
  ρεΐου καί Νοτίου Άμερικής.
  Τό πρόγραμμα περιλαμβά
  νει: 1) Συζήτησιν περί τής ού
  δετερότητος τής Άμερικής. 2)
  Συζήτησιν επί τής εξευρέσε¬
  ως τρόπου διατηρήσεως τής
  εΐρήνης καί 3) ανάπτυξιν έμπο
  ρίου τώνκρατΛν τήςΆμερικής.
  ΑΝΟΡθβΣΐΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  κοινωνικόν άριστούργηασ: ·Γυναι
  κβΐς ουλαχές» μέ την Βΐβιαν Ρο
  μάνς καΐ Ρινέ ΣαΙν Σύρ.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμερον «Μπο
  ιμικες αγά«ες» μέ τόν Ζάν Πιέρ ι Μ
  Ώμόν. ——
  τοΰ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  12.25 Σήμα — ΈΘνιχίς "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 αοιχίλη μουσική (5£-
  σκσι)
  13 30 ΕΖδήαεις— Χρηματιοτή
  ριον.
  13.45 Έλαφρό τρβγοθδι.
  14 15 Μιυοική τζάζ (δΐσχοι)
  14 20 Ε,ίδήσεις—Μειεωρολογι-
  χον δελτίον
  19 15 Έκκληοίαστικονδ^γανον
  19 30 Ή ιδία τοθ παιϊιοθ
  19.50 ΚνηματογρίφικαΙ επι-
  τυχίαι (5!οκ'-ι).
  20 Ή ώ?α τοθ άγράτου.
  20.15 Δϊΐμοτιιά τρΐγοθδι (δπό
  τοθ Όμιλου Ν:-465ΐι).
  20.45 Είδήσεις.
  21 Μττε^ίβιν: Κουαετέττο.
  21 30 Ρισιτάλ τραγουϊιοθ (5πό
  τοθ κ. Γεωργίου Μου)«, βαθυφώ
  νού).
  22 ΝυκτΐίΐναΙ είϊήσεΐ(.
  22 15 Συναυλία τί[ς αυυφωνι·
  *■*]{ δρχήατρβς τοθ ΣτχθμοΟ.—Ή
  ώρα τεθ ΤουρισμοΟ.
  23 45 Έλαφρά μουσιχή (5Ε-
  σκοι)
  0.20 Τελευταίαι είϊήυεις.
  Ο 30 Μουσική χοροθ (5[σχοι)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  εξαιρετική Πρεμιέρα
  Ή
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Ή
  ΡΕΝΕ-ΣΑ1Ν-ΣΥΡ
  χαί ό μεγάλβς συγγρα¬
  φεύς τδν κοινωνικών Ιρ
  γων:
  ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΑΡΚΩ
  θα παρβυβιαβουν είς τ«ύ;
  Ήραχλειώτας Ινα έργο
  ζωντκνό χαί δυνατό, ένα
  ίργβ κου μπαίνει βαθεια
  στήν χοινωνική ζωή καί
  την άνασχαλεύει μέ ώ·
  μη εΐλικρίνεια.
  ΓΥΝΑΙίΕΙΕΣ
  Τό καλοκαΐρι
  ξαναρχϊζει
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή θαυμασία όπερέττα:
  Νέ τοΰς
  Χάν Μόζερ
  Λεο Σλέζακ.
  "Ανω διξΐά —Ήγνωστή βεντένττα τοθ
  «ινηματογρά?ου Λορίττα Γιούγχ είς Ινα
  .., ·έον ϊ?γ'-ν, ιίς τ&0 όποίου τό γύρισμα
  Ιΐίχε ίνα άπο τ&ύς πρωτεύοντας ρόλους.
  Άριατερά.—ΔροσιΙς τής μμ
  Γκύ ίέχεται άχόμη τα λουλίύδια τής α
  μέριμντ,ς γυναιχιίας ζιοής.
  Τα ιτερπιταθέστερον
  άνάγνωσμα
  ΟΣΟΥΜ
  ΚΗΙΣΕΡ
  ΙΕΡΤ
  ίΚΙΤΑΤΙΙ
  30ον
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΠροσχαλοΕίνται οί πρ&υηηΐετή·
  οαντις είς την Χωροφυλακήν,
  Αστυνομίαν Πόλεων χαί Οιιροσβε
  οτιχήν Τπηρισ'αν οπλίται δπως
  παρουσιαζόμΐνοι ίντός 10 ήμερβν
  είς τάς πλησιέστερον Άστυνομι-
  χάς άρχσς τοθ τόπου τής διαμο
  νί)ς των (Σταθμοϋς Χωροφυλακήν
  —'Υποδιοιχήσεις—Διοικήσεις καί
  'Αστυνεμιχά Τμήματα)παράσχωσιν
  ωρισμένα στοιχιϊα πρός όριστι
  χήν τακτοποίησιν τής ίφεδριχή;
  των καταστάσεως.
  Έν Αθήναις τί 6 Σιπτεμδρί
  οο 1939.
  (Έχ τοθ δφυποκργείοϋ Δημ
  Ασφαλείας).
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό ΟΙκοτροοεΙον
  ΙθΟ ΛυκΐΙου «6 Κοραής» Ιιιτηρη
  «ΙΗΙΐθίίίος τίς μβλβτ-ς
  "Ολα τα γεγονότα τοθ ίξωτερ
  χοθ χόσμου άττοχτοθν ύπαρξιν γιά
  τόν Σοθμπερτ μόνον άπό την στιγ
  μην που θά ιθρουν απήχησιν εί
  την ψυχήν τού, άπό την ψυχή
  πό υ τα μετουσιώνει είς μουσικήν..
  Καί είς την ιύαιΌθϊ}τη ψ χή τοθ
  μου^ιχοθ ήταν φυσικόν νά εύρη
  απήχησιν ίνα γιγονος 8πως ή α
  ναχωρήση ενός άγαπημένου φΕ
  λου ..
  Ό Σόμπερ, οί αλλοι φίλοι τοθ
  Φράντς, χινεθν παντα λίθον γιά
  νά χινήοουν την προσοχή των ι
  σχυρών ττροστατών τής μουσική*
  είς την Βιεννην. Άπό την αύΐ
  κρατοριχήν αύλήν 2ως τό τΐλευτα
  όν αστικόν σπίτι είς την Βιέννηι
  έχείνη την Ιποχή δλοι είνε μουσ
  κοί. Κ αί δμως ή Βιέννη δείχνε
  ίδιαφορία γιά τον μεγαλοφυέαΐ·
  ρον μουσικήν της ..
  Π6»ς νά επιτευχθή τό χατίρθω
  μα ώστε αί Μαιχήναι τής μουσ
  κης είς την Β.έννην των άρχων
  χοθ δεχάτου ίνάτου αιώνος, δ άρ
  χιδούξ Ροδίλφος, οί πρίγχηπες
  ΑιμπκοβΙτς χαί Κίνσχυ, 6 κό
  μης Έστΐρχάζυ νά ένδιαφερθοθν
  γιά τίν Σοθμπερτ; Οί φίλοι τού
  χαταβαλλουν κάθε προσπαθεία χαί
  δέν χατορθώνουν τίποτΐ. 'Έχοιιν
  αρχίση ν' άπελπίζωνται... Καί
  πρωτος άπο 2λους ίχιι χάση τάς
  ελπίδας τού δ Σοθμπερτ... "Εχει
  χουρασθή. Κάθε προ-1 πηγαίνον
  τας είς τό σχολείον νά διδάξη
  μιχροΰς χονίροχεφάλους, έτα
  κτευς μαθητάς, νομίζει πώ; πή
  γαίνει στά χάτεργα... Ώριμάζιι
  ίλοένα μέαα τού ή απόφασις νά
  ζητήση άδειαν... Ιΐλησιάζει νά
  συμπληρωθή ή τετραετίχ άπό τότε
  πού σπάζει τό στΐ)θος τού γιά νά
  διδάσκη είς τους μιχροΰς μάθη
  τάς την άλφα-βήτα... Ή άϊεια
  τοθ χρειάζεται γιά ν3 άναπαυθς
  ν3 άναπνεύαη, καί πρό παντός νά
  επιδοθή άπερίσπαστος είς τάς συν
  θέσιις τού.,. "Εχει αρχίση μιά
  συμφωνίαι.. Τό κράτει μυστικόν
  άπό τοΰς 'φίλους τού. Μίνον ή
  Τερέζα ξεύρει πόσον τόν παιδεύ
  εί ή συμπλήρωσ.ς τής συμφωνίας

  ίς
  —Δέν χατορθώνω νά την τέλει
  ώσωΙ τής Ιχιι π% 6 Σίθμπερτ...
  Δέν τόν άφήνουν οί περισπά
  σμοΐ τοθ σχολείου, οί γχρίνιες
  τοθ πατέρα τού πΐύ άπό τόχε ποΰ
  τοθ είπι πώ; σκέπτεται" νά ζή τή
  οη ιίϊίΐα είνε κάλι Ιξω φρινών,
  ή φΐφχΐίβ, αί άπογοητιύοεις...
  (ουνιχίζιτοκ)
  Ηράκλειον τβ 13 Σεπτεμβρΐου 1939.
  Πρός τούς χατοίχους τού Δήμευ Ηρακλείου
  ΆγαπητοΙ συμπολίται,
  "Ολοι γνωρΐζεχε δτι τό ηλεκτρικόν εργοστάσιον έργάζε
  ται μέ άκάθαρτον πετρέλαιον.
  Ή Σεβαστή Κυβέρνησις τεραστίας καταβάλλει προσπα
  θείας διά την έπάρκειαν τής χώρας καί ό Δήμος εΐχε την
  πρόβλίψιν ν ά εξασφαλίση Ικανά άποθέματα πετρελαΕου.
  Άλλά παρά τάς προσπαθείας τής Κυβερνήσεως καί πά
  ρά τάς προβλέψεις τοθ Δήμου, ύπάρχει έστω καί ελάχιστον
  ενδεχόμενον νά παρουσισοθβ μελλοντικώς έλλειψις πεΐρε
  λαίου καί νά αναγκασθη τό ηλεκτρικόν εργοστάσιον νό
  σταματήση την λειτουργίαν τού.
  Τουτο ΰποχρεώνει τόν Δήαον νά λάβη τα προοήκοντα
  μέ°ρατ, ώστε τό υπάρχον άπόθεμα τιετρελαΐου, νά έπσρκέ-
  σρ δσον τό δυνατόν περισσότερον χρόνον.
  Συνεπεία τούτου, άπό τής προσεχούς Δευτέρας θά ελατ¬
  τωθή είς τό ελάχιστον δυνατόν δριον ό δημοτικάς Φωτι·
  σμός.
  Δέν άρκεΐ δμως τοθ Δημ, υ ή οίκονομ'σ.
  "Επ βάλλετσι νά συντρέξουν καί οί Ιδιώται καί νά έλατ
  τώσουν δσο εύναντοι περισσότερον τό ύπ' ούτών κατανα
  λισκόμενον ρεθμα, διά φωτισμόν ή διά βιομηχανίαν.
  Άς λείψουν γιά λΐγο καιρό ή πολυτέλεικ, τα πολύφωτσ,
  οί ρεκλάμες κ.λ π. καί άς νοιώσωμεν ολοι, πΛς γιά νάχωμεν
  επί πολύ καιρό ηλεκτρικόν φώς, πρέπει άπό ιώρα νά κάνω¬
  μεν κάθε οίκονομΐα σΐήνκατανάλωσΐ τού.
  Μετά τιμής
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΛΣΦ«
  ΠΟΛΕΜΟΥ
  Παρά ταίς Άγγλικαϊς Έταιρίαις:
  ΥΟΒΚ5ΗΙΒΕ
  ίΙ0ΕΝ0Ε5& ΟΕΝΕΡΑί
  Πράχτ»ρ: Ι«. Γ. ΝΙΚΟΛΑ ΙΔΗΣ
  (Ποιρά τώ ύποκατασΐπματι Έθνικης Τραπέζης)
  ΑΘΗΝΑΐΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ,ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'
  ΠλατεΙ» Όμονοίας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΊΑΤ1Α
  "ΓΑΛΛΙΑΣ,,
  Όδος Σταδίβυ
  Τηλ 302%
  70 ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπσνταχου Κρητών
  Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'*
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρόα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  "Ο σατανάς καλογήρου
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚ0Φ0ί_ΤαΝ ΤΪΑΡΟΗ
  |47ον
  —Αυτή άπό τότε πού την
  εκανα δική μου— λέγει καθ1
  εαυτόν ό Ρασποθτιν—μέ μι·
  σεΐ.
  Καί άιό την Νατάσσ, ό
  νοΐς τού πάει είς τόν μνηστή
  ρα της, τόν πρίγκηιτα Παθλον
  Τσεγκόντιεφ τόν εχθρόν τού
  Γιατί καί τώρα πού είνε πα·
  νίσχυρος, δέν αύταπαταται:
  Τό ξέρει ττώς έχει πολλούς
  έχθρούς. Καί χωρΐς νά τό θέ¬
  λη συλλογΐζεται αύτά ποΰ
  τοθ εΐπβ πρό όλίγου ό Έ
  βραΐος γραμματεύς τού, ό Ά
  ρόν Σιμάνοβιτς. ΣυλλογΙζβ
  τοι τάς μυστικάς συσκέψει
  τής «Ιθνικής λέσχης», θυμά
  ται τα όνόματα πού τοθ άνέ
  φεοεν 6 Σ>μάνοβιτς; Ό πρίγ¬
  κηψ Ππθλος. ό βουλευτής Που
  ρίσκεβιτς...
  Άλλά τό άμάξι σταιιατξί
  "ίϊχουν φθάση είς Τσάρκοε
  Σέο. Ό Ρασποθτιν πηδα πρώ
  τος άπό τό άαάξι. Τόν ά<ο λουθεϊ ή κόρη τού. Άνεβαί νούν τίς σκάλβς τοθ άνακτό ρου. "Οσοι οϋλικοί τυχαΐνει νά είνε στούς διαδρόαους καί πρώτος άτΐ' 8ους 6 κομψάς αύλάρχης κόμης Φ^έντερικς σ'ύβτυν καί φιλοθν τό χέρι 'ής Ματρόνιας, τής κόρης τοθ Ρασποθτιν πού λ(γα χρό- νια πρίν ή~Γαν μιά άξεστη χω ριάτισσσ, πού γύριζε ξυττολυ τη.. Ό Ρασποϋτιν μέ την κίρην τού είσάγονται είς τα Ιδιαιτέ¬ ρα δισμερΐσματα τής τσαρι κης ΓίκογενεΙας. 'Εντός όί γσυ Ερχονται αί μεγάλαι δού κ'σσαι οί θυγατέρες τοθ τσά ρου κσΐ τής τσαρί/ας. —Ματριόνα! λέγουν χαθώς βλέπουν την φιλενάδα των πού ?χουν νά ίδοθν τόσον και ρό. Καί ή κόρη τοθ ΡασποΟ τιν έναγκαλίζεται την κάθε μιά καί προφέρει μέ άγάπη τα όνόμάτά των. —Όλγα! —Τατιάνα! —Μαρία! —Άναστασία! —"Εκανα λοιπόν καλά; λέ γει ό Ρασποθτιν άποτεινόμε νος πρός τίς κόρες τοθ τσά ρου. Έκανα καλά πού σας ίφερα την Ματριόνσ; Έχβτε τόσον καιρόν νά Ιδωθήτε, βά χετε τόσα νά πήτε περιστερά- κια μου! —ΝαΙ, Γρηγόρη Γιεφήμοβιτς —άπαντδ ή μεγαλειτέρα άπό τίς ι-όρες τοθ τσάρου, ή μέγα λη δούκισσα "Ολγα— έκανες πολύ καλά κσΐ μάς έφερες την Ματριόνο! Την είχαμε τό σον έπιθυμήση. Καί πάλιν ένσγ<αλΙζοντο·ι τα κορίτσια. Ό Ρασποθτιν ά πευΡυνόμενος πρός τίς κόρες τοθ τσάρου πάντοτβ, τούς λέγε: (συνεχΐζεται) ΜΩΜ "ΑΠΟΛΛΩΝ,, ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μοαδική δημι- ουργΐα τού περιφή¬ μου. ΖΑΝ-ΠΙΕΡ-ΟΜΟΝ Τό φίλμ θαΰμα: ΜΗΟΕΜΙΚΕΣ ΑΓΑ1Ε1 -χηνοθειία τού Ζάκ-Ντέ-Μπά ΡονσελλΙ. Έχτός ΖΟΥΡΝΑΛ. ΠΡΟ25ΕΧΩ5 ΟΟΙΟ2 ΤΟΝ ΣΚΟΤΟΣί; μέ τόν Πώλ Μιούνι. ΔΥΣΜΑΣ ΤΗΣ ΣΛΓΚΑΗΣ ι ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έυανήνθβ 6ξ Άθη νων ό κ. Λεωνίδας .Χατζιδάκης. Γύρω στήν πολι. Έσυνεχΐσθησαν καί χθές αί κα· λαΐ προβλεψίΐς δ ά την εξέλιξιν τής διαθεσεως τής σταφιδοτταρα· γωγπς. —Ώίτε νά σημειωθΒ πάλιν κ(· νησίς καί ν* γίνουν άγορσ(. —Έξ αλου την όλην 4ξαγωγ(. κήν κίνησιν ετόνωαβν καί ή αψι. ξις έλληνικοθ θορτηγοθ μίλ,λον τος νά τταραλόβπ Ικανά ·ορτ(α σταφίδων. —Τό ύττουργϊΐον τής ΠαιίεΙος έκοινοιτοίηαεν μακράν εγκύκλιον σχβτικίϊς πρός τάς Ινγραοσς καί τάς είσιτηρίους έξετάσεις των μα θητδν. -Ώς πρός τάς έγγραφδς γ(νί. ται γνωστόν δτι δ?οι μαθηταί «ρό κείται νσ έγγραφοθν βΐς τό αΰτό σχολείον είς τό οποίον έφοΐτη. σαν καί τροηγουμίνως πρίπει να σηεύσουν νά ένγραφοθν πρό τής 20ής ΣετττεμβΜου. —Δεδομένου δτι μετ* αυτήν θά «σύη ή ιτροτΐαησις των παιδιδν τού αΰτοΰ σχολεΐου καί θά γίνων¬ ται οεκτά καί παιδία πού τροίρ. χοντπι άπό άλλα σχολϊΐα. —Τα κηπευτικά τής έποχής 4 πι>σχ">λο0ν άπό βαθείας ττρωΐας
  τούς ό|Γ«ΐνιστ.ας.
  —Έξ αλλου τα «ηιιιυτικσ αύτα
  προσ»ερονται ·ρέσ<α - φρισκα καί άτό τούς πλανοδίους μανά βηδ*ς. —'Λιτό τούς δ«οΙ υς καί άνοτά ζουν κυρΕως οί νοικοκυρές άλλ4 κοί οί νοικ-ιχύρ- δες τδν άπομεμα κουσιιίνων συνοικιδν. —Ύπ6 της ΟΙκονομικής Έφ^ρβΙ άς ανεκοινώθη δτι ή Βιαχεΐρισις έν γένει τής ανταλλαξίμου νερι· ουσΐοςθά διενεργήται παρ4 ;ής ύιηρίσίας αυτής. —Δίδομένου δα ή άνταλλάξι- αος περιουσίαι περιήλθεν ιίς τό Δημόσιον άιτό "τής 11ης Σεπτεμ βρίου έ £ συμφώνως ττρός3τών Α. Ν 1909)^9. -Ό συνεχιζόμενος εύνοϊκός και ρός τοΰ Σεατεμβρίου έξυνηριτεΐ την συγκομιδήν. —Ή όιιοία καί συνεχΐζετσι όμα λ£ς είς τάς διαφόρους περιφερεί¬ ας διιου ή τΐαραγωγή ιίνε σύνη¬ θες δψιμος —Διά τοίς ύποβΐλόντας αΐτή· σεις περί διορ σμοθ των ώς σχο· λιάτρων. —ΤΛ ύβουργβΐον τής Παιδείας ανεκοίνωσεν δτι δυνάμει τοθ ΰφι σταμένου νόμου αί κεναΐ θέσεις σχο<ιάτρων ηληροθνται κατόπιν διαγωνισμοθ. —Ό διανωνισμίς οΰ:ος ωρίσθη εφέτος διά την ΙΟην Όκτωβρίου οί βνδιαφερόμενοι δέ δύνανται νά υποβάλωσι μέσω των οΐκεΐων άρχών ή καί άπ' εύθείας τα άπαι τούμενα πιστοποιητικά μέχρι τής 30ης Σεπτεμβρίου τό βραδύτερον. —Ώς έγράφομεν καί χθές είς την προχθεσινήν σύσκεψιν είς τόν Δήμον "Ηρακλείου έιέθησαν αί πρώται βάσεις διά την όλην δργά νω^ιν τής άεραμύνης καί τάς α¬ παιτουμένας τεχνικάς ίφαρμογάς αυτής. —Έν συνδυασμφ μέ την φροντί δα ταύτην, έπικαιροτάτη φυσικά κρίνεται ή διάλεξις τής προβε χοθς Κυριακής. ί — Ως γνωστόν όμιλητής θά είνε ό Ιατρός κ. Μαο*κης δστις καί θά συμπληρώση άβό νοσοκομεια κης καί ύγειονομικής άπίψίως την «ροχθεσινήν διάλεξιν τοΰ κ. Μου ρέλλου. —Έξαιρετική ή άττοψινή «ρεμιέ ρα τοθ Πουλακάκη μέ τό φίλμ: «Γυναικεΐες Φυλακές» κπνωνικώ τατον κα) έξαιρετικά ενδιαφέρον, — Έξ αλλου είς τόν «Άνύλλω να» προβάλλονται οί «Μποέμικε·: Άγάπεςη άνίιχά καλυτέρα καί δρα ματιχώτερα έργαΐ τής νεωτέρας κινηματογραφικήςιΐαταγωγής. * Ρέ Εθνικόν ΑοχείονΤ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Οί κληρωθέντΐς χατά φ 12 Σ)6είου, 10ης ήμίηχς, είναι: 99687 δρ. 3 000. Ο£ κληρω- θέντες άριθμοΐ είς τί 4ρτιον: 2932. 8843, 8882, 19439, 20535, 24421, 24422, 27767. 32146, 32190, 51242, 53057. 60177. 60185, 60188, 67317, 77758. 85802, 85840, 91196. 96901. (Έκ τοθ Πρακτορείον) ό έδοντίατρος Σταύρος Λογιάδης Ειδοποιεί την αξιότιμον «ι λατείαν τού δτι ««ανήλθεν Ικ τοθ ταξιδΐου καί δίχεται 8 1)2 «ως 12 1)2 χ. μ. καί 4-7 1)2 μ. μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έπειδή άναληθώς διεδόθη 8π ή συγκίντρωσ ς οΐτοο διεκόπη, ά· νακοινοθμεν δΐι ή συγκέντρωσις εξηκολουθεί ίνεργουμένη πρ4ς γνώσιν των ενδιαφερομένων σιτο- παραγωγών. Έν Μοίραις % 12 2ΐπτιμβρίου 1939. ™* ("Ενυσις Γίωργιχών 2»νετ«ι ριαμ&ν Μεοσβράς). Ή Μόδα θριαμβεύει μόνον είς τα παττού· τσια Μερατζούλη. Ι Τό
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μ.
  «αι
  673Π
  91196,
  Τί Γϊι ■ - —————————————■———·...... ~ - ι —
  Οικονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  "Εξακολουθών σταθεραί α! τιμαί των διαφόρων εγχωρίων πρνί-
  ίντων, εξαιρέσει των τιμων τοθ ελαίου αίτινες αύξάνονχαι τόσον
  ιίς την εσωτερικήν αγοράν δαον χαΐ είς τάς άγοράς έξωτιριχοθ.
  'Αουνήθης ζωηρότης εσημειώθη χθές είς τάς άγορίς τοθ στα¬
  φιδικον1 προ.όντος, λόγφ πιθχνώΐατα των επικείμενον» φορτώσεων
  Αγγλίας. Οί πρ<βλεπτικοί, άς προατεθη", όμιλοθν λίαν αίσιοδίξως διά τάς τιμάς των σταφίδων καί δι' έπωφιλιί; τοποθεχήσεις των μέ την πάροδον των ημερών. Αί χθεσιναί τιμαί ΐδ&ν διαφόρων είδών είχον χθές ώ; ακο¬ λούθως: ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ » λ δρ. » δ' » » γ' » » δ' » Καρβμπουζές » ΤΑΧΤΑΣ α'β' » » β'γ' » ΣΤΑΦΥΛΑΙ Σουλτανί » Ταχτά » Ραζανί » Καρπούζια » Πιπόνια » 13 — 12.— 11.— 9.— 7.— 5.— 4__ Λ ____ 3 — 2 —· 3 — 2.— 4 — 13 50 12 50 11 50 10.— 8 — 6.— 5 50 3 50 2 50 3 50 3.— 6.— Σίτος » Κριθή » Β ώμη » Οίνοι μίστατον » Ελαια » ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιυχοΙ λ » » 6' » » γ' » Πράσινοι α' » » β» » γ' » 8 50 4 50 5- 20 — 28 29 20; 22 — 21.— 20 — 18 - » 17.— 16 — 400 — 100 — 120 — 425 130 Ι·" ..τ·' Λονδίνον Νία 'Υόοχη Παρίσιοι Ζυρίχη "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον Τιμαί Ιυναλλάγματος Πώλησις 550.— 137 - 3 11 72 70 Βρυξέλλαι 32 55 Βουδαπίσττ) 4 641 Βελιγραδιον Πα'ίσ οί Μ )5>ον
  Ιΐράγ-χ
  504 —
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.-
  Κκ>ν)πολις
  Βαρσοβ α
  "Ελαινκφόρς
  Κόβνο
  25 90
  3.07
  6 13
  4.31
  30 40
  4.60
  23 45
  3 05
  10 4—
  21 12
  2 00
  22.—
  20.10
  3.11
  Ο 19
  4 35
  30 05
  4 64
  23 95
  3 08
  105 —
  2132
  2 05
  22 50
  Έγκυκλοπα ιδεία
  Δι" έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι* δλους.
  Ή Νεάπολις
  καί ή γοητεία της.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Σ)5ρ!ος (4νταπο |και τάς ά:χα!ίτητα{. παρέχει
  χριτοθ μας) —Ή Θερινή περίοδος'χαθϊ (ίνΐσιν, είς τούς ξένους, ώ;
  λήγει πλέον καί άπό ίλα τα χω
  ριά φεύγουν οί παραθεριαταΐ επι
  σ'ρέφοντες είς τας πόλεις. Είς
  την Νεάπολιν εν τούτοις μένουν
  άχόμτ] οί περισσέτεροι έ χ των
  ξίνων παραθεριστών. Φίίνιται δέ
  δτι θά 6πάρχη κίνησις μεγάλη
  επί πιλύ άχόμη ΚλΘ' 8Χας τάς
  ενδείξεις μάλιστα ή περιηγητική
  κίνησις θά είνε ζωηρά χαΐ κατά
  χειμερινούς μήνας. "Αλλωσΐε
  ή Νιάπολκ:, ίπως έχομεν γράψιι
  κατ' ίίΧΛνάληψιν καί δπιος ίμολο
  γεΐται χ αί άπά δλους βσους την
  ϊπιοχέπτονται ίχει χατααΐ^ τα
  δεω*ίσ:ερον μέρος διαμονής χαθ'
  δλας τάς εποχάς τοό ίΐους. Συν
  δυάζει δλα τα προσίντα χκί τα
  Ή παγοίριμία Σέν είνε μόνον ωραίον απίρ πού ίξασφαλίζει
  δγείαν χαΐ κεμψίτητα γρομμών. Είνε συγχρόνως καί ρυθμός πού
  " "νει τα δρια τ<;ς μεγάλης τίχντ;ς. Έ Μαρία Μπελίτι μέ την Τό μεγάλο Εργον •τού Βίκτωρος Ουγκώ. χαί £λλα άχόμη χαρίσματο: θοποιΐαν. Οί "Αθλιοι. 635ον Εσπέραν ανεχώρησαν έπ(ιη6ες, ίνα μή διακρι θωσι καθ' οδόν υπό των διοβατών, καί ή Τιτίκα έλαβε καιρόν νά γρόψη την επιστολήν της εκεί¬ νην πρός τόν Μάριον. "Οταν είχον φθάοει είς ιήν οδόν Ένόπλου, ήτο νύξ. Έκοιμήθησαν έν σιωπβ. Τό κατάλυμά των είς την οδόν εκείνην έκειτο ιύλυγισίαν την χάριν χαί την απόλυτον ίσορροπίαν ίχει χή χία από τάς ναλυτΐρνς τΐαγοδρόμους τοθ νόσμου καί μεσουρανεϊ τώ ρα είς τό καλλιτεχνικόν στερέωμα τοθ Χΐλλυγουντ. "Εχει άλλωστε ΤραγουϊεΙ, χορεύει χαί ίφθαστον ή Τα ττεπραγμένα τής τριετίας Η ΕΚΟΕΣΙ! ΤΗΣ ΓΕΗΙΚΗΙ ΑΙΟΙΧ1ΣΕ1! ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΗ είς μίαν ότπσθίαν ο ύλην, είςτό δεύτερον πάτωμα οικίας τινός, καί εΤχε Εύο κοιτώνας, εν εστιατόριον κσΐ έν μαγειρεΐον προσεχές είς τό εστιατόριον. Είς τό μαγειρεΐον ύτιήρχε καί τόπος ίνα κοιμάτσι ή Παναγιώτα. Τό εστιατόριον ήτο έν τούτω καί άνιιθάλσμος διοχωρΐζων τούς δύο κοπώνσς. Ό άνθρωτιος καί ώς "πολλάκις άνηουχιΐ άτΐερι Γ) ΟΖχονομιχόν ίτος 1938— 1939 — 1) Διά κατασκευάς έδα πανήθησαν δρ. 1200 000, 2) Διά συντηρήσεις εδαπανήθησαν δρ. 400 000. Κατεσκιυάσδη πλήριος ή συνε- τιληρώθη διά τής κατασκευάς χω· ματουργιχων καί τεχνικών έργων ή δποδομή 4 χιλιομέτρων έπαρ- χιαχών ίϊών εγένετο ή σχυρό- στρωοις επί μήχους αυτών 4 χιλι ομέτρων. Έηίσης εγένετο ή συν- τήρησις 30 χιλιομέτρων έπαρχια· χ ών ό?6ν. Δ) Οικονομ. Ιτος 1939—40 Ε ά είς τίν προ- είνε ή Μόλις ήλθεν ό Άγιάννης είς τό νέον τού κατά λυμσ, καί διελύθησαν ολίγον κατ' ολίγον τα νέφη άτινα τόν είχον κατσστήσει σκιθρωπόν. Πολύ έτιενερ>οΓσιν ίίς κατατιρόϋνσιν τοθ πεύ
  ματος δύο τινά1 όΕός μονήρης καί φιλήσυχοι νάτοι
  κοι. Ό Άγιάννης άνέπνευσε.
  Καί πρώτον εφρόντισε νά λόβη τόν άχώριστον
  πλησίον τού.
  Έκοιμήθη δέ καλώς. Ή νύξ πορέχει συμβουλήν
  λέγει ό κοινός λόγος' άλλά κοί κατευνόζει ή νύξ!
  τόν άνθρωπον. Την έπιοΐ,σαν έΕύπνησε σχεδόν εθ
  θυμος.
  Εδρε πολύ καλόν τό εστιατόριον, ένώ ήτο έλε
  εινόν μόλις εΤχε μίαν στρογγύλην τράπεζαν, εν κυ
  λικεΐον χαμηλόν μεθ' ενός καθρέπτου κλίνοντος
  έκ των άνω, μίαν καθέδραν ^σκωληκόβρωτον έκ
  των άναπαυτικών έκεΐνων, κοί τινάς άλλας ά
  πλάς καθέδρας, πλήρεις κομβοδεμάτων τής Πανα
  γιώτας.
  Είς έν των κομβοδεμάτων τούτων διεκρίνετο άφ'
  ενός άνοίγματος ή στολή έθνοφολακος, ήν είχεν ό
  Άγιάννης.
  ΠερΙ δέ τής Τιτίκας, αθτη είπεν είς την Πά
  ναγιώταν νά τβ φέρη ολίγον ζωμόν ίίς τόν κοιτ©
  νά της, κοί μόλις τιερΐ την έσττέραν εΐχε φανβ.
  ΠερΙ τάς πέντε ώρας, η Παναγιώτα, ήτις περιε
  ψέρετο ένησχολημένη νά τσκτοποιήση τα πράγματα
  άτιέθεσεν επί τής τραπέζης τοθ έστιατορΐου μίαν
  όρνιθα ψυχράν, ήν ή Τιτίκα μόλις ήλθε νά ίδβ, καί
  τοθτο χάριν τοθ πατρός της* 6έν ηθέλησε δέ τΐο
  σώς ν ά Φάγη, άλλά ττροφβσισθεΐσα ότι εΐχε κεφα
  λαλγίαν, κοί είποθσα καλήν νύκτα είς τόν Ά
  γιάννην, εκλείσθη είς τόν κοιτώνά της.
  (συνεχ(ζεται)
  ίιά χατασχειάς
  διά
  χαί
  θά καταοχευοσβ^ τιλήρως
  δποδομή είς ίδιύς μήχους
  χιλιεμ. θά συμπληρα,θ^) ή δ
  μή διά τής κατασκευάς χωμα-
  τουργΐχών χαί τεννοών ίργιον
  επί μήκας 5 χιλιεμ. καί θά
  επί
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ήρακλειοτον.
  τδ κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθίν καί πάλιν ίξασφαλίζει ·λα τ·
  πλε·νεκτήμβτ« της «ν.σει*{ κβί εύχβρίατ·» δια-
  Ρ·νπ{
  •Ιρ|ΙεινβΙ|—λ·»Τρ& Μ. λ. Χ.
  Έτιίοης θά αυμτίληραθώσι δι*
  ασφαλτιχής έπαλε'ψιως 10 χι.-
  λιόμ. έπαρχιαχων άδων άσφαλ-
  ~'
  τοστριομένα.
  2) Νυμβς Ρεθύμνης.
  1) Διά χαταοχευάς ίπαρχιαχών
  όϊών καί τεχνιχών έργων, έδαπα
  νήθησαν τα έπόμενα ποσά χατά
  τάς χρήσει;:
  1930—1937
  1937—1938
  1938—1939
  609 000
  434 000
  375.000
  Σύνολον δαπανηθέντων 1.478.
  000.
  2) Διά συντηρήσεις γενομένας
  μόνον χατά την αρξαμένην οίκον,
  χρήσιν 1939—1940 έχουσι δαπα
  νηβή μίνρι σήμερον δρ. 100.000.
  3) Νεμές "Ηρακλείου.
  Διά χατβαχευάς χαί συντηρή¬
  σεις ίπΛρχιαχών όδών έδαπανή
  θησαν τα έπόμενα πιαά δ ά τάς
  265.100
  1 002.400
  1 160.400
  1930—1937
  1937—1938
  1938—1939
  Σύνολον δαπανηθέντων 2 433
  900.
  Διά τοθ ώς ανω ποσοθ κατΐ
  σχιυάοθη δποδεμή επί έπαρχια
  κων ίδιον (ειάνοιξίς καί τεχνικά
  ϊργο) επί μήχους 5 χιλιομέτρων
  καί εξετελέσθησαν Ιρ-γα συντηρή
  σεως δφιστομένων έπαρχιαχί&ν
  μέ 3λα τα
  Ή
  γ τής πίλεως
  θίλγητρα της ίξ^χή
  λ'(, με τό θαυμάσιν τ,ουρισΐικον
  μέγαρον, μέ τό πολιτισμίνον ξ:νο
  οχεΐον, μέ την λίσχην, μέ τδν κι
  ημαΐογράφον, μέ τή ωραίον πάρ
  χον καί τή" πλαΐιί'ν, μέ τα ί
  ξα'σια κέντρα άν&ψϋχής, μέ τον
  άπλετον ηλεκτροφωτισμόν, μέ την
  Δημοτικήν μουσικήν,
  χνικήν κίνησιν, μέ
  την καλλιτε
  τό μουσείον
  πόλις. "Επειτα ή Νεάπολις μέ
  τό πράαινον τής δ?γιαστικής βλα
  στήσκος, μέ τα θαυμάΐια περιβό
  λια, μέ τίς χατάφυτες βουνοπλα
  γιέ; καί τίς άτιαλές χορυφΐς, μέ
  τα είδυλλιαχά τοπιϊα χαί τα γρα
  φικά χωρία τοθ χάμπου γύρω
  της, ώΐάν περιδέραιον άπό μαρ
  γαριτάριβ,ίποτελεΐ την καλυτέΐαν
  εξοχήν, δπου οί χουρασμένοι σω
  ματικά καί ψυχι<ά μποροθν νά βροθν τή χαρά καί την δγεία. Τ· πάρχουν δ' επί πλέον χαί δ τού ρΐοτιχ&ς σύλλογος χαί τα μίλη τής Ε.Ο Ν καί ή δπηρειία τί)ς Κοινότητος, ποίθυμ'ΐ πάντοτε γιά κάθε ιξυπη-ρέττ,σι, γιί χάθι διευ χόλυνσι των ξένων, Ή φιλοξενία είνε πατροπαράδοτσς έδώ. Κα! συνεχίζεται. Άλλί γιά τα θίλγψρα χαί τίς ώ,χορφΐές τή; Νεαπόλεως" δέν θά έκταθώμεν ήμΐΐς περισσότερον. Μιλοϋν δλοι δσοι ήΧθαν ί5ώ ίφέ- τος χι' έαέρασχν τό χαλοχαΐρι τω/ ή έστω καί μιά μερά μόνον, πού τής πλέκουν έγχώμια. Μιλεί ή Πια ή πραγματικότης πού άπο τέλει άληθινή ποίητι. —Αί εξετάσει; είς την Σχο¬ λήν των Εύελκίδ»ν. "Υπο τής Διοικήσεως της Σχο λης Εύεληίδων, έκοινοΐτοιηθησαν τα άποτελεσματα των ύποστάν των ϊίσιτπρίου; έξετάσεις είς τό μάθημα των 'Ελληνικών. Έκ των συμμετασχόντων 1065 ΰποφη ςρΐκν άπερρίςρέησαν 201. Έντός της έβδομάδβς 8α έκδοθοΰν τα ά (τοτελέσματα των Μαθηματικήν ό δών επί μήχους 31 χιλιομέτρων. 4) Νομος Λασηθίου. Διά κατασκευάς επαρχιακήν όδών έδαπανήθησαν τα έπόμενα ποσά χατά τάς οίκον, χρήσεις: 1930—1937 1037 000 1937—1938 1 383 000 1938—1939 540 000 Σύνολον δαπανηθέντων δρ. 2 960.000. Διά των ώς άνω δαπανών επε¬ τεύχθη ή* χατασκευή 18 πέρΊ που χιλιομέτρων έπαρχιακών 6 δών. Συντηρήσεις έπαρχιακών £ δών, υφισταμένων, δέν εγένοντο κατά την διορρεύσασαν τριετίαν. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ α) Κατασκιυή κρηπιδο-μάτων έν τώ λιμένι Ηρακλείου. Κατε σχευασθησαν πλήρως χαί χρησι μοποιοθνται περί τα 120 τ. μ χρτ,πιδοτείχευ είς βάθος 7 μ. Έ πεστρώθησαν περί τα 1500 μ. έ πιφανειών διά γρανιτιχών χυβ: λίθων. Έκ παραλλήλί,υ απεπερα τώθη ή ϋποίομή 300 μ. τρ. χρη πιδοτοίχων χαί ή αφαίρεσις 400 000 μ. 2 βυθεκερηματων πά σης φύσεως Τα ώ; ανω Ιργα Ιξιτελέσθηααν έν τώ νέφ λιμένι Ηρακλείου Είς τάν Ένετικόν λιμένα Ηρακλείου χατεσκιυάαθτ, σαν 60 τρ. μ. χρηπιδοτοίχων καί άφηρέθτ,σκν 10 000 μ. 2 δ )ών, έπιτευχθέντος είς έκτασιν 5 στρεμμάτων βάθους 3,5 μ. (συνεχίζεται) ιΠΑΛΛΑΑΙΟΝΛΥΚΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ. 86269 διαταγήν τοθ ΎπουργεΙου ΠαιοεΙας ίδρύει άπό τοθ άρχομέ- νου σχολικοϋ Ιτους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξΐου τύπου. Είς τό Γυμνάσιον τοθτο θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί τής Δ' τάξε¬ ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολείου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρΐ- ών έξετάσεων. Τό έξατάξιον Γυμνάσιον πολαιοθ τύπου θά εξακολουθήση λει- τουργοθν ώς μεικτόν. Θά λειτουργήσουν κατά τό Ιτος τουτο αί τά- ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Στ'. Είς την πρώτην τάξιν τοθ έξαταξίου Γυ- μνασίου παλαιοθ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ.τάξεως τοθ Δημο τικοθ σχολείου διά την Β' τάξιν τοΰ Γυμνασίου κατόπιν κατακτη· ρΐων έξετάσεων. Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την σταδιοδρομίαν τού, ώς μέχρι τούδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά κατσβάλλη δέ πάσαν προ¬ σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητών τού, άνα- • δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε άξιον τής πρός αύτό έμπιστοσύνης τής κοινωνίας. Τό οίκογενειακόν οίκοτροφεΐον τοΰ «Παλλαδίου», υπό την προ οωπικήν διεύθυνσιν τοϋ Διευθυντού τού είνε μοναδικόν έν Ελλάδι. ΑΙ εγγραφαί ηρχιβ«ν. ΑΙ εΐσιτήριοι «{ετάσεις άρχβνται την 20ήν Σεπτεμβρίβυ, αί δβ κατατακτήριοι την 25ην. Πληροφορίαι η»ρέχονται χαθ' ίκάατην έν τφ Γραφείω τβδ Λυχΐίβυ. Τηλίφωνον 6-74, —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Υπο τοΰ μ Άριστ. Μαρκατά- τβο έμιτόρου κατετέθησαν ημίν δρ π&νταχοσιαι (500) υπέρ τοΰ Γηροκομβίου καί είς μνήμην Ιω. Πβρόικονιάννη. —Υπέρ τβϋ «Άσώλβυ τής Γε ρόντισσας» καί είς μνήμην τοϋ ϊδίου κατϊτέθησαν ημίν υπο τοΰ προ3ωπιχοΰ της Τραπέζης τής 'Κλλάδος δρ. πεντακόσιαι (500). ——ϊς τό ταμείβν τοΰ Φιλ«ν· θρωπικοϋ ϊυλλόγου Κυρίων Ήροτ κλείου καϊ άντ! στεφάνου αίς την σορόν τοΰ ΊωάννουίΐΕρδικο· γιάννη κατβτέβησαν δρ. ηαντα κόσΐΜΐ (500) Ό £ύλλογος βϋχαρι στβϊ θερμάς. —Εσφαλμένως εδόθη υπό τοΰ Πανανείου Νοσοκομβίου τό όνο· χ* τού μ. Ιωσήφ 'Αληγιζάκη ώ: καταθέσαντος δρ 500, ένω η δωρεά αύτη β!; μνήμην τοΰ μ« καρίτου "Ιωάννου Περδικογιάννη εγίνετο υπό τοΰ όδοντιάτρου μ. Γΐωργίου Άληγιζχχη. —Διανυκτερεύβντα φαρμα- κεϊα. Σήμερον 14ην Σϊπτεμβρίβυ θά διανυκτβρβύσουν τα φαρμβΐκΐίκ Χριστοφ. Ζουράρη καί Γεωργ. Σφακιανάκη. —Αί έχονσιαι παραιτήοκις καί μετατάξεις δημοσίων ύπαλλήλων. Ληξάσης τής προθεσμίας τοϋ νόμου πβρΐ μετατάξευς τίιν δή- μοσίων ύπαλλήλων την 4 Σιΐττβμ βρίου% κβθίσταται ννωοτόν δτι ή βλη έργαοία διεπβραιώθη καΐ δέν γίνονται πλέον δβκτβΐ αί τήσεις πβραιτήσβων. Χθές συνήλ θον αίς τελευταίαν σΰσκϊψιν οί διευθυνταί τού ύΐτουργείβυ ©ίκο νομιχών καί τοΰ Γενικοΰ Λογι στηρίου υπο την πρβεδρίαν τοϋ ύπουργοΰ των Οΐχονομικών Ίνα καταρτίσουν τους έριστικοΰς πΙ· ναχας των μϊτατακτβων ΰπαλλή λων άφ' ενός καΐ άφ' ετέρου τούς πίναχας τί ν εκουσίως πά ροητηθβντων ύπαλλήλων. —Αί έπαναληπτικαί έξετά- σεις τής Δημοσίας Έμπβ- ρικής £χολής. Κατ' απόφασιν τοΰ συλλέγου των διδάσκοντος καθωρίσθη τό πρόγραμμα των επαναληπτικήν έξβτάσβων τής Δημ. Έμηορικής ι-χολής Ήρακλβίου ώς εξής: α! εξετάσϊΐς άρχονται άπό τοΰ Σαβ βάτου 16 Σεπτεμβρίου καί λή· γουν την 2έην, ημβρανΤρίτην. ΑΙ κατακτητήριοι έξ αλλου έξετά- σίΐς ώρΐσθηΐαν διά την μβταπρο βεχή Τετάρτην 27ην Σεπτεμ· βρίου. —Ό νόμος περί έθνικϋς ά- γωγής τής Νεολαίας. Τό Οηουργϊϊον Ορηοχΐυμάταιν καΐ Έθνικρς Παιδείας έχάλΐοεν ά κάντα τα σωματϊΐβ αίς έχτέ· λβσιν τού Α. Ν. 1798)939 «πβρΐ έθνικής καί ήθικής άγωγης τής νβολαιας», όπως υποβάλωσιν μ* χρι τής 17ης Σϊπτεμβρίου έ £. «Ις τό υπουργείον Ορησκβυμβ των καί Έθνιχης Παιώείας βΐϊΰ θανσιν Β. Ο. Ν , κεκυρωμενα άν τίγραφα τοϋ κατβστατικοϋ των (Ις τ^ιπλοΰν μβτα καταστάοβων όνομαστικών κεχωρισμένως των μϊλών τοΰ διοικητικοΰ συμβου λίου καί των τακτικών αυτών μΐλ&ν, επί ποινη διαλύσεως τοΰ σωματείβυ καί μέχρις ενός μηνός φυλακίσβως τοΰ προβορκίου αϋτοΰ. αράξις βίαδήποτε πΐριουσιακη των ανωτέρων σωματείων μετά την ϊναρίιν τής Ισχυος τού ρα θίντος νόμου, ήτοι μετ» την 17ην Ίουνίου έ. Ε. άπαγορεύεται. ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 Βύο οίκΐαι κείμι ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς τιμάς εύκαιρίας. Πκηροφ^ρΙαι καρά τφ κ. Ιω. Στυλιανάκη Φωτονραφειον Καλο >ερίδου Πλατβΐα Αγ. Μηνά.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ' θ Ω Σ Ι Σ'
  Πρωϊα Πέμητης
  14 Σεπτεμβρίοο 1939
  Ι !
  1
  ΙΜ^Ωρα
  ήΤΪΞΗΧΘΗ &ΙΟΡΟΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΚΛΙΧΙΤΛΕΡ
  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΤΤΑΣ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ.Ν ΕΝ Π ΟΛΟΝ ΙΑ
  ΑβΙΙΝΑΙ 13 Σ)βρίου (τού άν
  ταποχριτού μας). — Ό ατρατάρχης
  •Έρμαν Γκαϊριγχ επεσκέφθη είς τό
  Γενικόν στρατηγείον έν Πολωνία
  τόν Φύρερ, αυνομιλήιας μετ* αυτού
  επί δίωρον. Ό Γχνΐριγκ ακολούθως
  έπέβη τού ίδιωτικού τού άεροπλάνου
  καί μετέβη είς την γραμμήν των επι·
  χειρήσεων διά νά παρακολουθήση την
  δράσιν τής Γερμανικής άεροπορίας.
  Είς την αυνομιλίαν των χ. κ. Γκαϊ
  ριγχ—.Χίτλερ άφιερώνονται πολλά σχό·
  λΐΐΑ υπό των Έύρωπα'έχών εφημερίδων.
  Κυρίως ή συνομιλία Γκβ.ϊριγ»·—Χί-
  τλερ έξηγεϊται ώς συνεπεία των 4πι
  χρατουσών την στιγμήν ταύτην έν Γερ
  μανία καί μεταξϋ των έπιτελών τού
  έθνιχοσοσιαλισμοθ, ζωηροτάτων άνησυ
  χιώνλόγω τής προελάσεως των Γάλλω·
  βφ' ενός καί αφ* ετέρου των παρά τό'
  Ιίιστούλαν σημαντιχών έπιτυχιών των
  Πολωνών.
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΕΗΙ ΤΗΣ ΗΟΡΙΙΑΣ ΤΟΝ ΕΧ8Ρ1ΟΗΙΙ1Ν
  ΟΑ ΟΙΣΙΖΕΤΑΙ ΙΗΙ ΤΗΣ Ι ΕΝ Ι ΚΗΣ
  ΑΝΑΣΚΟΗΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ8Σ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Σ)βρίου (ίδ. ύ
  πηρεαία).— Ό *. Τσάμπερλαιν θά προ
  βή σήμερον είς δηλώσεις ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων, διά τούς σχο
  «ούς τούς όποίους θά έπιδιώξουν ή
  Αγγλία καί ή Γαλλία κατά την διε
  ξαγωγήν τού πολέμου.
  Κατά την ιδίαν συνεδρίασιν τής
  Βουλής των Κοινοτήτων θά συζητηθή
  ή εξέλιξις των έπιχειρήσεων. ΊΙ συ·
  ζήτησις &ϋτη προολέπεται σύντομος.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν θά ζητήση, μετά
  την έπιψήφιαιν διαφόρων νόμων, την
  διακοπήν των εργασιών τής Βουλής.
  ΕΞΑ1ΡΕΤΙΚΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΠΟΛΕΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΑΡΙΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σ)βρίου (τού άν
  ταποχριτού μας).—Κατά τάς εκ Παρι¬
  σίων ηληρ€φορίας είς τό συνελθόν έκεί
  ανώτατον πολεμικόν συμβούλιον είς τό
  οποίον μετέσχον ό "Αγγλος πρωθυ·
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν καί ό*υπουρ-
  γός τού Συντονισμού λόρδοςΤσάτσφηλδ
  άποδίδεται έξαιρετιχή σημασία. Οί
  κ. κ. Νταλαντιέ χαί Γκαμελαίν συνε-
  φώνησαν μετά τώ* "Αγγλων συναδέλφων
  των επί τής άνάγχης τής άμέσου βοη¬
  θείας τής Πολωνίας καί τής λήψεως νέ
  ών συντόνων χαί αποτελεσματικήν στρα·
  τιωτικών μέτρων.
  ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΦΟΡΟΑΟΠΛΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σ)βρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Αι* αναγκαστικόν
  νόμου δημοσιευθέντος είς την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως τροποποιεϊται ό
  ήδη ύφιστάμενος νόμος περί φορολο·
  γίας τού οίνοπνεύματος επί τή βάσει
  των προχυψτσών έν τω μεταξύ νέων οί·
  κονομιχών συνθηχών.
  ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ΛΡΧΙΖΕΙ
  II
  ΕΚΟΕ2Ι21ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σ)βρίου(τού άντα.
  «οχριτοΰ ·, μας).— Εγνώσθη ότι την
  μετακροοεχή Κυριανήν άρχίςΐι όρι·
  ατικώς ή *Ε»θεσις θεσσαλονίκης. Αί
  προετοιμασίαι διά τό άνοιγμα τής δι·
  εθνοΰς Εκθέσεως την χαθωρισμένην η¬
  μέραν, ένετάθησαν ήδη.
  ΟΙ ΒΑΛΚΛπΊΚΟΙ ΑΙΙ1ΝΕΣ
  ΒΑ ΤΕΛΕΣΒΟΥΜ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σ; βρίου (ιού άντα-
  ποχριτοΰ μας). — Ανεκοινώθη ότι «ε-
  ρΐ τάς αρχάς 'ΟκτωβριΌυ θά τε>εσθον>ν
  έν Αθήναις οί ΒαλχανιχοΙ όγώνες.
  Χχεχιχή απόφασις ελήφθη ύ*ό τού άρ·
  μοοίου Βαλχανιχού ουμβουλίον.
  Ό Ρουσβελτ
  υπέρ των Δυτικόν Δυνάμεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)βρίου (ίδ.
  υπηρεσίας — Τηλβγρκφοϋν έξ
  Ούκσιγχτώνος ότι ό πρόε-
  δρος Ροϋοβελτ προέβη σήμε
  ρ·ν είς βχρυΐημάντους δή
  λώυεις πρβς τού; δημοσιογρά
  ςρους τονίσας ότι θά συγχα
  λέση τό Κβγκρέσον έκτά
  κτω'ς πρός αναθεώρησιν τοϋ
  νόμου περί ούδετερότητος
  ώβτε νά καταστή δυνατή ή
  πκρβχή δηλών είς τάς Δυ:ι
  κάς Δυνάμεις.
  Ό κ. Ρουσβελτ εξέφρασε
  την δυσφορίαν τού διά τάς
  κυριαρχικάς τάσεις τής Γερ
  μανίας καί ετόνισεν «τι: «τό
  δημοκρατικόν δόγμα έπιβάλ
  λει νά ύτοοτηριχθοϋν τα μι
  κρά Κράτη τής Κεντρικής
  Εύρώπης δια νά έξασφαλίσουν
  την ελευθερίαν καί άνεξαρ
  τησί*ν των».
  "Αλλαι πληροφορίαι άνα
  φέρουν ότι επί τή προόψει
  έκτάκτου συγκλή3εω: τοϋ
  Κογκρέσου «ί περισσότεροι
  ΒβυλευταΙ καί Γερβυσιχστ»!
  Ιφθ»σχν ηδη έ* των έΐτχρ
  χιών είς την Ούασιγκτωνα.
  Οί άντιδρώντες εί; την
  αναθεώρησιν τβδ νόμου δι
  χαιβλονβΰν την στάσιν των
  μέ τό ότι παρβχή δηλών εί;
  τάς Δυτικάς δυνάμεις θ* έ
  νέπλεκεν αυτομάτως την
  Αμερικήν είς τόν πόλεμον.
  Έξ άντιθέτβυ όλέκληρ«ς ό
  "Αμερικανικόν τύπβς έχει
  ταχθή υπέρ τής άναθενρή
  σεως τοϋ νόμβυ τή; «ΰδετε
  ρότητος *αί έχει πείβει πε
  ο τούτου κ«ί τό μέγιστον
  μέρβς τη; κβινής γνώιιης
  Ό Άμερκανιχός τύπος
  άσχβλεΐται έπίσης μέ τόν
  τελευταίον λόγον τοϋ στρα
  τάρχβυ Γκαϊριγκ καί παρα
  τηρεϊ «Ό λβγβς τβδ κ. Γκαΐ
  ριγκ αποτελεί άναξιβπρεπή
  προσπάθειαν τής Γερμβνί
  άς ν» διαιρέση τούς συμ
  μάχους καί συγχρόνως άπει
  λήν χατά των βύδετέρω
  χρατών». _____
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ»βρίου (.ίδ
  ύιτη;εσίβ)— Έπείγοντα τη
  λεγρχφήυκτα έξ Ούκσιγχτώ
  νος άγγέλλβυν ότι έ Πρόε
  δρβς Ρβύσβελτ συνεκάλεσ
  τ» Κονκρέσον δια την με
  σημβρίαν τής 21ης Σ)βρί«υ
  ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  τού Γερμανικόν Στρατηγείου.
  ΡΩΜΗ 13 Σΐβρίου (Ιδ ύπηο*
  σία) —Το ίσιτΐρινβν ανακοινωθέν
  τοϋ Γβομκνιχοΰ οτροιτηγΕϊου ί
  χει ως έ{ης: Την νύκτα τής 12ης
  Σιβρίον* π Γερμανιχή στρβτιά
  τής 'Ανατολιχης Ιΐροασσίας ήρχισε
  >αταδίωξιν τοϋ έχθροθ έκ των νβ
  τΐων καί βοριίιιν αύτη; άκρων. ι
  Τα στρατϊΰματα μας άπέχλβισαν |
  την Λβόπολιν. Είς το Ρβντομ Ε |
  παυσε κάβε άντίατασις Μίγος ά
  ριθμβς αΐχμαλώτυν καί πβλεμο
  φοδίων πβριηλθεν είς χβΐρβις μας
  Ή πίοσπάθβια της άποκεχλϊΐσμέ
  νπς 5ης Γολωνιχής μκρορχία; είς
  Κοΰτνοφ δπως ίι»σποσΐι τέ ν ά πό
  χλειομύν δέν έπίτυχϊ. Μβτβξύ
  Βαρσοβίβς *«' Βιίλτβ* τα Γβρμα
  νικά οτρατίύματα διέβησαν τάς
  σιίηροΐρομιχάς νο«μμ«ς *?' λοι
  πάς όδούξ. Ή δρααις τής άεροιτο
  ρί«ς μας υπήρξεν έντβνΜτάτπ. Έ
  βομβαρίΙοΒπσαν πόλεις, έρνοστά
  σι« οτρατεύμβτα. Κατεστρβφπσαν
  Η Πολωνικα άεροπλάνα.
  Είς τό Δυτικόν μέτωπον τα
  γεςμαΐνικά στρατ«ύμ«τ« άναχ»τε
  Λαβον τό Ντιμπϊργκ 10 χιλιόμε
  τρα μακράν τού Ιααομπρουχεν
  τό ίποϊον εΐχ* παριέλθη <1ς την κατοχήν ιών Γάλλων. ΠΑΡΙΕΚΙ 13 Σ(βρίου (ι5. ύ πηρεσΐα) — Καθ1 ά τηλενραφθϋν έκ Πολωνίας γερμανικαί ά«ροιτλι4 να έβουβχρίισαν σήμερον μΐτά σφοδρότητος την πόλιν Κοεμ νιέτς έδραν τού διπλωμβτικο σώματος, παρά τα Πολωνοουκρα νικ» σύνο?α. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΛΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΛΟΤΖ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Σ)βρίβυ, Νβσ νύκτιον (ίδ υπηρίσία),—Σήμβρο «Ιβήλθεν θριαμββυτιχως είς τ Λόιζ ο Φύρ«ρ. Περιίργω;, τη στιγμήν ακριβώς τής κΐσόδου τβΐ κ. Χίτλΐρ ?ένοι σταβμοί μετίδ δ>ν 4τι δήθεν άνΕΜατελήφθη
  ό υπό των 11 όλωνών.Ι
  Ό κ. Τσάμπερλαιν
  ώμίλησρ εις την 'Αγγλικήν Βουλήν
  διά τούς σκοπούς τού πολέμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Σ)6ρΕου^(ίδ.
  δπηρισία) —Τό άπίγΐυμα ο'ήμε-
  ρον συνήλθον ο£ Άγγλιχοί Βου
  λαί. Ή εμφάνισις τού χ. Τσάμ¬
  περλαιν ιίς την Βουλήν των Κοι·
  νοτήτων προεχάλισε θυελλαν έν-
  Βουσίωδ&ν έκίηλώσιων.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ανήλθεν
  είς τό βΐμα καΐί προίβη είς μα
  χράς δηλώσεις: «ΝομΙζν, είπεν
  δτι είνε καθήκον μου ν' άναφερ
  ώ πρωτίοτως είς την χθισινήν
  συνεδρίασιν τοϋ Ανωτάτου ϋολε
  μιχοθ Συμβουλίου ι π Ι γαλλικοθ
  ίδάφους καί τιίς "λτ,φθείσας κατ'
  αύτά άποφάσεις. Σκοτιός τής ου
  νΐδριάοεοκ ήτο ή άνταλλαγή οκέ
  ψεων, ή ίξίτοισις τής καταστάσε¬
  ως καί ή λήψΐς άποφάσεων
  ίς άντιμετώπισίν της.
  ■Η Β:υλή Σέν θά πίίπει νά
  αναμείνη λεπτομερείας επί των
  άντικειμίνων τής συζητήσεως. Δέν
  δύναμαι δμως νά μην άναΐέρω ι¬
  διαιτέρως μέ Εκανοπ&Ετριν 5τι
  εγένετο άνταλλαγή σκίψεων καί
  πληροφοριών διά την δημοσίαν
  γνώμην των &ώο χωρίον Αγγλίας
  χαΐ Γαλλίας.
  Καί διεπιστώθη 2τι τα δημό
  σιον φρόνημα είνε άριστον χαΐ
  απολύτως σύμφωνον δτι δ αγώ'
  πρίπει νά συνεχισθή άνευ διαχο
  ηής μέχρις δτου τεθ^ τέρμα ιίς
  την καταστασιν νά ζοθν οί λαοί
  ιιπο την απειλήν τής ναζιστική;
  έπιθέσεως καί δτι πρίπει νά πά
  ρασχεθς κάθε ενίσχυσις ιίς την
  ι Πολωνίαν. Διότι ττράγματι δέν
  Ι ειμπορεί νά δπάρξη ειρήνη 1^6
  σον ϊέν καταργηθή τό χαθεο-ώ;
  τοθ Χίτλιρ.
  Συνεχίζων 6 χ. Τσάμπερλαιν
  είπε: Λ-ΐμβίνομιν χαθημιρινώς 'ν
  δείξιις 5τι δλοι οί λαοϊ, οί πέ
  ραν των θαλασσών πιΰ άνήχουν
  είς την Αγγλικήν α&τοχρατορίαν
  είναι άπβτασιματιών. Τόση άκαταατααία καί
  σύγχυσις επεκράτηοε χατά την μετα¬
  φοράν των τραυματιών των τελευταί-
  ών μαχών ωατε οί θάνατοι ηυξήθησαν
  καταπληκτιχά. Τα νοσοχομεία χαί τα
  σχολεία τής Βιέννης, τού Βερολίνου
  χαί αλλων μεγάλων πόλεων τής Γερ.
  μανίας είναι πλήρη τραυματιών. «ο
  Γερμανιχός στρατός έμπλακείς είς τήν
  περιοχήν τού Βιστούλα χαί δεχθείς τας
  σφοδράς αντεπιθέσεις των Πολωνών ύ-
  πέστη αληθή η«%ωλεθρίαν».
  Έξ άλλ^υ, κ»θ' ά τηλεγραφείται έξ
  Άμστερνταμ Όλλανδική εφημ.ρ}!
  άποκαλύπτει ότι μόνον επί τού Όλλα!
  δικοο εδάφους ευρίσκονται 10
  ποτάκται Σλ<>βάκοι. Ή ίβί* < γράφει ότι διέρχονται συνεχώς μανοδβνικά βύνορ* λιποτάχτβιι . .„„_. νοΐ καταφεύγοντες είς τό Αανΐκόν Ιδ*. 33 Πρωίνή Ο ΡΟΣΣ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΕΟΡΕΙ ΤΟΝ ΑΙ. ΙΙΤΛΕΡ ΙΙΣ ΥΙΕΥΘΥΗΘΗ ΤΙΥ ΒίίίΗΙΪ Π ΑΡΙΣΙΟΙ .13 Σ)6οίου (ίδ. {>·
  πηρεσία).— Τηλεγραφήματα έκ Μό-
  σχας άναφέρουν ότι ό Σοβιετικός τύ·
  πος πού έτήρει σιγήν άπό τής ένάρξ».
  ως τού πολέμου,^ ήρχισεν ήδη να 8η
  μοσιεύη άρθρα είς τα οποϊα χαταδυί
  ζβι τόν Χίτλερ καί την Γερμανίαν
  ώς μόνους ύπευθύνους τού σημερινον
  άγρίου πολέμου. Ή άρθρογραφία «{,
  τή τού τύπου, άποδεικνύουσα στροφήν
  τής Σοβ:ετικής πολιτικής, ηροεκάλεβε
  παντού βαθείαν εντύπωσιν.
  "1ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ
  ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥ! ΕΝ ΚΛΑΙΑ ΙΣΠΑΝΟΥΣ
  Π %ΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)6ρίου (ίδ. ύ.
  πηρεσία).— Ό στρατηγός «Ι»ράνκο έκά·
  λεσε διά διαγγέλματος διαβιβχσθέντος
  μέσω τής Ίσπανικής πρεσβ·ίρς των Πα
  ρισίων, άπαντας τούς έν ^Γαλλία Ίσηα·
  νούς, να έπιστρέψουν είς τό πάτριον
  έδαφος. Ή πρόσκλησις αυτή αποτελεί
  ίπποτικήν χειρονομίαν τοθ^ στρατηγόν
  «1>ράνκο καί συνέχισιν τής έθνιχής άνα
  γεννήσεως τής Ίσπανίας. Δια τής «πα·
  φάεεώς τού ό στρατηγός Φράνκο άπαλ
  λάσσει συγχρόνως την Γαλλίαν τάς στιγ¬
  μάς αύτάς, άπό τό βαρύ φορτίον των
  Ίσπανών προσφύγων.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σ)βρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—· Τόν πρωθυπουρ·
  γόν κ. Ί. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον
  ο αφιχθείς προσφάτως νέος πρεσβευ*
  τής τής Τουρκίας όστις καί συνωμίλη·
  σε επί τίνα ώραν μετ9 αυτού.
  ΥΙΙιΜΙΙΙΠΒΙ!
  ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥΣΤΡΑΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σ)βρίου (ίδ. ύππρεοία).—
  Άργά την νύκτα εξεδόθη τό κάτωθι άναχβι
  νωβέν τβΰ Γαλλιχοϋ βτρατηγείου: «Τα στρα
  τεύματά μας έβελτίωσαν σημαντικώς τάς
  θέσκις των. Σημειβϋται μεγάλη δραστηριό·
  της τβΰ στόλου μας κατα των έχθρικών ύ·
  πββρυχίων. Ή άεροαορία ανέπτυξε μβτρίοιν
  δρασιν λόγω τής κακοκαιρίας». Κατά πλη¬
  ροφορίας τοϋ πρακτορείου Χ«βά; μεταξύ
  Ρήνου καί Μβζέλλα εσημειώθησαν δύβ
  σημαντικαί πρβελάαεις εκατέρωθεν τβδ £«
  αρμπροΰκεν.
  Κατελήφθη όλόχληρβντό ΰψωμαπέριξτβϋ
  οποίου έχτείνεται τ· δάσος Βάρντ. ΕΙδήβεις
  έκΛουξεμβούργου άναφέρουν ότι οΙΓερμανοι
  άνβτίναξαν έηί τής μεθορίου σιδηρβδρομι·
  κήν γραμμήν τής οποίας τ« συντρίμματα
  έφθαβαν μέχρι τοΰ έδάφβυς τοΰΛβυξεμββύρ
  γου.
  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 ϊ)βρίβυ (μεσβνόχτιβν) Ιδ. ύκηρε
  σίοα-Σημερβν «νβοΧημ*τίσθη η Κυββρνηθΐί τβθ
  χ. Ντβιλαντιί Είς την νέαν Κυβϊρνηοιν ό «ρμ8ι>
  πουργδς χ. Ντ«λ«ντιέ άνίλαβϊ καί τό ^υπουργείον
  των 'Εξωτϊριχδν διοιτηρεΐ ύέ ηδη χ«1 τ* ί>(ΐο»ρ
  Υ«ι« 'Ιθν. Αμύνης χ*1 ΛίτΡ«τΐΜτιχδν. Ύπβυργόί
  της Διχαιβσυνης χοιΐ σφρχγιδς-ύλοιξ άνβλαβϊν ύ
  κ, Μπονε, 'ίθνιχής ΆγΜγής και ιΐαιδείο.; ό κ.
  Ντελμπος, Έμπβριχίϊς Ναυτιλίοΐί έ κ Ρίο, 'ίΕοηλ»
  σμ«ν 6 χ. Ντυφρ*, Ύφυπουργος Έθν. Αμύνης β
  χ. Ντυχβ. Είς την χυββρνησιν συμμβτέχβυν έπίοήί
  β! χ χ, ϊωταν, Χαρρώ μλϊ "----------*
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Σ)βρΙβυ (Ιδ. ύΛΠΡί·
  σία).— Ο υπβνργός των ΟΙκονομιχών οερ
  Τζών Σάϊμβν απηύθυνε τηλεγράφημα ηρβς
  τόν Γάλλον συνάδελφον τού κ. Ρεϋνώ δι*
  τοΰ όποίου άφοϋ έκφράζει την ίχανβπβίη
  σίν τού διά τάς τελβυταΐβς δηλώ?εις τού, κ«
  θιβτ* γνωστήν την απόφασιν τής Αγγλίας,
  περί στενής συνεργασίας των δύβ θηο«υ
  ρβφυλακίων Αγγλίας καί Γαλλίας πρός (ύ
  χερεστέραν καί αποτελεσματικωτέραν δι*
  αγωγήν τού μβγάλβυ χβινοΰ αγώνος.
  ΤΗΣ