97792

Αριθμός τεύχους

5268

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ο
  των η»
  ής 4,,
  ά τής 4-,
  ιάνκο αι»»;
  »ν τάς β:ιγ.
  ορτιΌν ιύ«
  • (τοβ »·
  ιρωθυηονρ·
  θη σήμεροι
  ϊς «ρεββιν·
  Ι συνωμ.0.1)·
  ού.
  ΧΙΑΙ
  ΓΡΑ10Ϊ
  . ύηρ
  «άτωβι κ
  («υ: «Τβ.βν
  ,μαντικβί
  "II
  δο«ιΡ*Γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΥΗΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ Β ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λι'οαι Β
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  Ιτησία 8ολ. 16
  εξάμηνος » 8
  ΪΤμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  15
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΌΕ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5268
  Ό Γάλλος στρατπγβς Βευνχαν
  ΙτιιΗίωρών προ ημερών χατά την είς Λονδίνον μετάβασιν τού νιοχαταταγέντας "Αγγλοι*
  στοατιωτας.'Ο αΐρατηγδς Βίϋγχάν κατα προχθεσινήν μ»ς πληροφορίαν «νίλαβί ήϊη τ?(ν ανωτ*™, διοί-
  χησιν τοθ ΠολωνιχοΟ στρατοθ.
  Οί Γάλλοι άγγέλλουν
  ότι άπέκρουσαν όλας
  τάς Γερμανικαί άντεπιδέσεις--------
  ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ
  -ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑ1Υ1ΜΗΣ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14Σ)βρ(ου (Ιδ. ο·
  τιηρεσΐσ)— Τό εκδοθέν την!
  ■πρωΐαν άνακορ ωθέν τοθ Γε·
  νικοϋ έπιτελείου Ιχει ώς ε¬
  ξής: «Έντονος δράσις τοθ
  έχθρικοθ βαςέος πυροβολικοθ
  έ αί των ύψωμάτων νοτΓως
  τοθ Σασρμπροθκεν».
  Έξ άλλου, ίίδήσεις έκ τοθ
  μετώπου άναφέροι,ν δτι τό
  Σασρμπροθκεν είναι ούσιαστι-
  κώς πανταχόθεν τιερικυκλω
  μένον. Ζωηρά δράσις τής ά·
  εροπορΐος σημεκΰται έκατέ
  ρωθεν. ΟΙ Γερμανοί μετέφε
  ραν μεγάλον αριθμόν άερο
  πλάνων έκ τοθ άνατολικοθ με
  τώπου.
  Ή εφημερίς «Ήμέρο» γρά
  φεΐ τα εξής σχετικώς μ έ την
  εξέλιξιν των έπιχειρήσεων:
  «Παρά την αντίδρασιν τοθ
  έχθροΰ συνεχΐζομεν πάντοτε
  την μεθοδικήν ττροέλασΐν μας
  ανατολικώς τοθ ΣααρμπροΟ
  κεν τοθ όποΐου όλόκληρος
  ή τιεριοχή άτιειλιΐται σοβα
  ρβς. Οί Γερμανοί κατέστρε|το'ν κ. " Νιαλαντιέ. '7Εκ "της
  ψαν την σιδηροδρομικήν γραμ'συνθέσεως ιής νέας Γαλλι
  Η ΑΓΟΡΑΠΩΑΗΣΙΑ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Ό. υιτουρνο» ΓβΛΐχος Διοι-
  χητής Κρήτης άπεστειλβ πρίς
  τςΰς μ. κ. Νομάρχας κ«1 Δι
  οικητάς Χωροφυλβκής της
  Νήσου την άκίλουθον ίγ*ύ
  Ηλιβν: , » . .
  «Πληροφορούμεθα ότι αντι
  πρόσοδοι τινές των έμπβρι
  κων οί κων έξαγωνης σταφί
  δος έπω?ίλβύμίνβι τής κρίσβ
  ως Ην διίρχΐται τό ιΐδο; λο
  γω τού ηβριορισμοδ τής βξ«
  γωγής καΐ έκμβταλλευόμβνοι
  τά« ανάγκας των πβραν,ωγών
  προβαίνει είς την αγοράν
  σταφίδος «!ς τιμάς έίβυτβλι
  βτικάς χαί άπβχοώσβς πολύ
  «πό τάς προιγματοποιουμενας
  έξαγωγικάς τιμάς, υ (β; "Ρβ
  οτααίβν των παραγωγών πά
  ρβνν^λλομβν τα κατωβι:
  Κοιθ' ίχάοτην εσπέραν εκ«
  στος ίίαγωγϊϋς η έμπορος στα
  φίώοςΒα ϋηαβνλλη ϋηβΰθυνον
  δήλωσιν των άγοραζομβνων
  παρ' αυτού πβσοτπτων σταφί
  δβ{, τό ονβμο«τ«πώνυμον τού
  πωλητοϋ την ποιοτπτα τού ι Κ
  δούς καΐ την τιμήν αίς ην έ
  πραγματοποιηθή ή άγορά. Τέ)
  ανωτέρω δελτίον θάύποβάλλ»
  ταΐϊΙςτήν'ΑγορανομικηνΎπη
  ρεσιαν. Εναντίον έχεΐνων ο'τ
  τίνες ίέν ηββλον ονμμορφω
  θη αυστηρώς πρός την άνωτβ
  ι μ ϋπ64«ιςιν η ϊχβΐνων ο'ίτι
  νις τυχόν ήθελον ύιτοβάλβι
  ψβυδή ίήλΐ)σιν άγορας η θά
  απβπϊΐρωνιο καβ' οΐονδήηο
  τε ^τρόπον ν» Ιξαπατήσωαι
  την υπηρεσίαν ώς καΐ έκεί
  ν ών οΐτινες θά ηροοέφιρβν
  τιμάς μή ΰικαιολογουμε,νοις
  έχ της «ξίας τού ειδβνς έν
  ιφ ί{ωτβρ»χφ «Ι μκτκ τθπονς
  •λ οτυνομιχαΐ Αρχαί θά προ
  τείνωσι την πκραηομηήν »1{
  την . Έπιτρβπην 'Αοφβλείας
  κρός άμεσον έκτόπισιν.
  ςί μ. κ. ΙΝβμάρχαι Μοιί Δι
  βικηταΐ Χωρθφυλοικής πκροι
  καλοϋνται νά έπιβλίηουν
  την πιστήν εφαρμογήν τής
  παρούσης.
  Ό Ύπβυργός Γεν. Λιβικπ
  της Κρήτης.
  Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ»
  Γεριιαντύς, είς ημάς δέ θά ε¬
  ξασφαλίση σοβαρά πλεονεκτ^)
  ματα διά τάς περαιτέρω επι-
  χειρήσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Σ)βρΙου (16.
  όπηρεσΐο).— Όλόκ>ηρςς ό
  Γσλλικός ιΰπος άφιερώνει οή
  μερον εύμενέσιατα σχόλια διά
  την νέαν χιβέρνησιν υπό
  μην άτιό των συν άρων μέχρι
  τοθ Τρέβ διότι προφανώς φο
  βοθνται ραγδαίαν προέλα
  σιν των στρατευμάτων κατά
  τοθ Σασρμπροθκεν καί σκο
  πεύουν νά έγκαταλείψουν την
  ■περιοχήν ούτήν.
  Τα στρατεύματά μας έφθα
  σαν μέχρι τοθ Χόρμπαχ. Ό
  έχθρός διά νά καλίψπ την
  ΰποχώρησίν τού βάλλει έντό
  ν ως διά τοθ τιυροβολικοθ. Έ
  πΐκειται ή κατάλτψις τής έ
  κατέρωθεν τοθ Χέρμπεσκ βιο
  μηχανικής περιοχάς υπό των
  στρατευμάτων μας.
  Ό «Μικρός Πσρισινός» έξ
  άλλου γράφει: Εάν οί Γερ
  μανοΐ μετέδωκαν ψευδώς δνι
  καιέρρ ψαν 3 γαλλικά άερο-
  πλάνα επί τοθ έδάφους των,
  ημείς κατερρΐψαμεν πράγμα
  τι πολύ μεγαλύτερον αριθμόν
  γερμανικών άζροπλάν ών επί
  τι. Ο ΓαλλικοΟ έδάφους. Ό
  στρατ ωτικός συνεργάτης τοθ
  «Άδιαλλάκτου» γράφίΐ επί-
  σης: «Ή κατάστασις είς τό
  Δυτικόν μέτωπον είναι λίαν (
  κανοποιηΐική. Τα στρατιύ,ια
  τα μας κατώρθωσαν νά προε
  λάσοι,ν χθές είς βάθος 16 χι
  λιομέτρων».
  Νεώτεραι πληροφορίαι άνα
  φέρουν ότι οί Γάλλοι άπέκρου
  σαν δλας ΐάς άνιεπιθέοεις
  των Γίρμανών καί διά τής
  προελάσεως έφθασαν πρό ιής
  γραμμής Ζίγκφριδ ΰπου ήγκι
  στρώθησαν.
  Τό Σααρ-
  μπροΰκεν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Σ)βρ(ου (16. ύ-
  τιηρ.)—Κατά μήκος ολοκλήρου
  τοθ μειώπου τοθ Σάσρ κυ-
  ριαρχεΐ ιό βαρύ Γαλλικόν
  πυροβολικόν τό οποίον βάλ·
  λει άκαταπαύστως εκατέρω¬
  θεν. Ό έχθρός συνεκέντρωσεν
  εξ ΜεραρχΙας Ιφόδου πρός
  αντιμετώπισιν ι ών δυνάμεών
  μας. Πάντως ή κατάληψ.ς
  τοθ Σαορμπροθκεν θά πραγ¬
  ματοποιηθή. Θά,, είναι τιολύ
  σκληρά ή άτιώλεια διά τούς
  κης κυβερνήσεως, τονΐζεται,
  καταφαΐνεται ή θέλησις τής
  ΓαλλΙας νά συνεχίση τόν
  μεγάλον άγώνα τόν οποίον
  ανέλαβε μέχρι τέλους, έν
  πλήρει συνερ^ασία καί άλλη
  λεγγύΓ) μέ ιήν Άγνλίαν.
  «'Εποχή» γράφε: Ά
  ναλοβών τα ύπουργεΐα 'Εθνι
  κης Αμύνης, Στρατωπκών
  καϊ Εξωτερικών ό κ. Νταλαν
  τιέ, διά τόν καλύτερον συντο
  νισμόν ττ·ς δράσεώς των έ
  νήργησε φρονΐμ&κ».
  ΑΙ αγγλικαί έπ'σης έφημε
  ρίδες άσχολοθνται μέ τόν ά
  νασχηματισμόν τής Γαλλικής
  κυβερνήσεως καί μέ τόν λό
  γον τοθ κ. Τσάμπερλαιν κατά
  την χθεσινήν συνεδρίασιν τής
  Βουλής των Κοινοτήτων καί
  ύπογραμμΐζουν: «ΟΙ νοζισταί
  παύουν πλέον νά λικνΐζωνται
  Ό Δήμαρχος τής Βαρσοβίας ετόνισεν ότι:
  Ή Βαρσο|5ία θά δώση
  τό τελικόν σύνθημα
  τής μεταστροφής
  υπέρ των Πολωνικών δπλων.
  «*'
  Ανωτέρα στρατιωτικαι στελίχη,
  έπιθιωροθν Γερμανούς στρατιώτας ολίγον πρό τής ίπιθίσΐως κατά των Πολωνών,
  ΡΩΜΗ 14 ΣΊβτϊιι βρίου.— Περί τής άνδρεΐας τ&ν Πολνν&ν γράφει ο άνταποχριτής τής
  «Τριμπούνας» κ. ΆλτοιβΙλα τα εξής: «Ι Κ β γενναϊοι οί ΙΤολωνοϊ στρατιώται. 'Εγώ, ώς άνθρωπος,
  ο οποίος τοΰς είδα π&ς πολεμοϋν χ αί π&ς αποθνήσκουν, εχω την αξίωσιν νά μέ πιστεύσετε Δέν
  είνε εϋχολον νά τ<ύς καταβότλετε διά σίδηρον Δέν θά δυνηθητε νά τΐύς συντρίψητε ουτι διά πυρός. Καΐ' ολιγώτερον άχύμη βά δυνηθητε < ά ίξασθβνίσβτε την αντίστασιν των μέ οΐασβηκοτκ ρκβιβφωνιχάς έχπομκάς ή προχηρύξεις. Δύνασβε νά τούς κάμετε νά οινπήαονν διά των βπλων άλλά δέν θά δυνηθητβ νά τούς νικήσβτί. Μόνον αν μπβρίοετϊ νά τούς άφβπλίθϊτβ ψυχικδς μβ νόν τότβ θά είνε δυνατόν νά τούς νικησετε. Έν τώ μετοιξύ ε! Πβλωνοΐ ήλθον σ&μα πρές θώμα κρός τούς στρατιώτας τβΰ Αδόλφου Χίτλερ, μέ στρατιώτας πειβαρχημένους είς την έντέλειαν, σταββρούς. χαλ&ς έξωπλισμένους, βαυμααίνς ώργανωμένβυς. Νίμίζβτβ, δτι έπτοήβησαν έκ τούτου οί Πολωνιί; Ου» κατά διά νβιαν "Οσον ηεριβοότΕροι οί εχθΓοι, τόσον μεγαλίΐτέρ» ή τιμή, ίσον περισσότερον συμπβγεΐς οί ϊχβροΐ τόσον περισαότερον τ(μιος έ αγών. Μέ τρχγούδια ορμοδν πρός τα μυδροιλλιοβόλα, μέ υμνά σπαθιά έφορμοδν κατά τ£ν τάνκς, Προχωροΰν ηρεμοι, μέ τί φάσμα τβδ θανάτβυ ζωγρβφισμένβν οτά μάτια. Είνε άνδρεΐβι στρατιώται οί Πολωνχί. Δέν είνε ευκολον νά χατΜβληΒβδν». ΧΙΛΙΑΔΕ2 ΠΟΛΩ^ΌI ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14£)βρίου (ίδ. ύΐχπρεσί»).—- Πληροφορίαι έκ Μόσχας καί Ρώμης άναφέ· ρουν ίτι αί κύριοιι δυνάμεις τοϋ Πολωνικοϋ στρατεΰ ευ¬ ρίσκονται ουγκεντρωμέναι κατά μήκος των οχθών τεϋ Βιστούλα, τοΰ Νάρεβ.καί τού Μπούγκ ίπου Εχουν όργανώ σει την άμυναν των καί πρββάλλουν ήρωΐκήν άνχί- σταοιν. Κατ' άλλα τηλεγραφήμα- τα σκληρός α^ών διεξάγε- ται περ» τό φρούριον Μούτ- λιν, 15 μίλλια βορειβδυτι- ___ κώς τής Βαρσοβίας. Οί Γερ Ι Νεώτεραι πληροφορίαι έκ μανοί ίσχυρίζβνιαι *5τι κατό, Βαρσοβίας άγέλλουν ότι * τέλοιβον τό φρούριον. Τούς τβββυλίαν των έηιχειρήσεων. ίοχνρισμούς ομως τδν Γερμα (Χθές ένήργησαν έπανειλημ νών διαψεύδευν οί Πβλωνοί μένας ορμητικας «ντεπιθέ Ματηγορηματιχ&ς τβνίζβντες' σεις καί κατώρθωσαν, έντεί- οτι τέ> φρούριον δέν περιηλ
  θβν εύδέ επί στιγμήν υπό
  Γερμανικήν κατοχήν. Πλη
  οίον τού 'Ανοπόλ ό έχθρές
  διέβη τόν Βιστούλαν. Είς την
  έκκλησιν τοΰ Δημάρχου τής
  Βιχρσεβίας διά την άμυναν
  της πόλεως προσήλθον κατά
  χιλιάδας οί έθελονταί.
  Οί Γερμανοί
  ύποχωροΰν
  μέ δνειρα καί ούταπάτας». Ι πιν όρμητικ&ν εφέδων χαΙΠελωνοί άν έλαβον την πρω
  Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΛΟΤΖ
  ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. ΤΡΙΤΗΣ
  ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
  ν. ., _ _
  Τό νυκτβρινόν «νακβινωβεν τβδ Πβ.
  νοντίς είς τό μέγιστον ση
  μεΐον την ^προσπάθειαν των
  ν' άπωθήσουν τα γερμανικαί
  στρατεύματά μακράν τής
  Βαρσββίας είς μέγα βάθος.
  Τό Πολωνικήν ίππικόν ανέ¬
  πτυξε εξαιρετικήν δραστηρι
  έτητα καί^έπέδειξεν άπαρά
  μιλλον ηρωϊσμόν καί μοιχη
  τικότητα.
  Ό μαχητικώτερος
  στρατός τού κόσμου.
  Οί ανταποκριταί των έφη
  μερίδων οΐτινες παρηκολού
  θησαν τάς διαφόρους φά
  σεις τοδ αγώνος τηλεγρα
  φβδν οΐι ο Πολωνικός στρα
  τος ανεδείχθη ό κβλύτερος,
  ό ήρωΐκώτβρβς καί μαχητι
  κώτερος στρατός τοδ κόσμου.
  Αί μαχαι ανακτύσσονται
  ήδη έφ' ολοκλήρου τοδ 'Α-
  νατολικοΰ μετώπου κατά μή
  κ«ς τδν ποταμδν Νάρεβ, Βι
  σ τούλα καί Σάν. Είς πολλά
  σημεΐα οί Γερμανοί άνεχαι
  τίσθησαν έξαναγκααθίντες
  είς ύιχοχώρηαιν είς αλλκ &·>
  σημεΐα ;κ«θηλώθησαν τκλκί-
  ως λόγω τής ίσχυρβτάτη$
  άντιστάαεως την οποίαν προ-
  .. . . . .. βοίλλουν οί Πολωνβί.ΑΙ μηχ«
  τδν εφημερίδων. Έπιβεβαιβδται έπίβης ίτι Ι νοκίν ήτοι αάλαγγες δυσχο·
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύπηρεσ(β). Ιλωνικοδ άρχηγείου στρατβΰ άναφέρει ίτι
  —Επίσημον.— ϊφβδρές *νών διεξάγ&ται εν Ι χατερρίφθηοαν 30 Γερμανικά βεροπλάνα».
  Πολ«ν<α πλησίον τ,οΰ Λότ£, τό οποίον Περί τής άνακαταλήψεβ>ς τβϋ Λέτζ
  βεβαιούν οί Πολωνοί ίτι άνακατελήφθη υπό τδν Πολωνών, συμφωνοδν καί όλαι
  την παρελθούσαν Τρίτην υπό τδν στρα- αί άλλαι έπίσημοι πληροφορίαι καί τα τη-
  τευμάτων, τα όποϊα, άφοϋ διίσπασαν την λεγραφήματα των πολ&μικδν άνταποκριτδν
  βπομονωτικήν κύκλωσίν των είς Ποονα- * " * — - - -
  νίαν διεξάγουν έπιτυχεϊς έπιθεσεις.
  Σφοδραί μαχαι διεξάγοντοιι βηίσης βο-
  ρειοανατολιχδς της Βαρσοβίκς είς την πε¬
  ριοχήν Μάρκυ κατά μήκ«ς τής σιδηροδρο-
  μιχής ΥΡ«μΗΠ5 Β«ρσοβί«£—— ίλνο, ίπου
  τό Πολωνικήν ίππικόν, χαταδιδκον τόν
  εχθρόν επέφερε μεγάλας χαταστρεφας είς
  αυτόν χαί έχυρίευοε 10 τάνχς. Τα ανα¬
  κοινωθέντα τοδ Γερμανιχβδ στρατηγείβυ
  δέν όμιλοδν πλέον περί προελάσκων. Το-
  νίζουν μόνον ίτι έπιχραΐεΐ χακοχαιρία ή
  βπβ.α «βριμπεδίζει την εξέλιξιν τδν επι-
  χειρίσεων δέν έμποδΐζει ίμως χαί την δρα¬
  σιν της άερβπβρίας. Πράγμκτι, ή Βαροο·
  βία, τα νοτιοδυτιχά αυτής περίχωρα καί ό
  σιδηρβδρομικός οταθμός έβομβαρδίοβηοαν
  • * Γκρμανικών-------"^
  οί Γερμανοί ηναγκάσθησαν νά ύπβχωρή
  σουν είς πολλά οημεΐα.
  Έξ άλλευ, ό στρατιωτικός ουνεργάτης
  τοδ «'Αδιαλλάκτβν» των Παρισίων γράφει
  σήμερον ίτι εί αι βεβαίως δύοχολος ή κα¬
  τάστασις είς τό Ανατολικήν Μέτωπον λό·
  ^ω τής ύπεροχής είς όγκον καί οπλισμόν
  των Γερμανδν καί τής &ΰρεί«ς χρήσεως μη
  χανοχινήτων μονάδων, άλλ' είναι έπίσης
  βέβαιον ίτι ή υποχώρησις τδν Πολωνών
  έγινε βάσει οτρατηγικοδ σχεδίον, άπεβλέ-
  ποντος είς τό νά παρασύρη τάς Γερμανι¬
  καί μηχανοκινήτους μβνάδας ν' άπομα«
  κρυνθβϋν εκ τδν συνέρων καί τδν βάσεων
  δια μεγάλης πρεελασεως, όηόιε θά ήτο δύ-
  σκβλβς ό άνεφβδιαομές των καί εύχολωτέρα
  ή χντιμετώπιοίς των. Φαίνβται ότι τό σχέ¬
  διον ·πιτνγχάν«.
  λεύβνται νά έλιχθεΰν λόγω
  τβΰ έλώδους έδάφους. Ό Δή
  μαρχος τής Βαρβοβίας, ομι¬
  λών άπό τοδ ραοιοφωνικοΰ
  σταθμοΰ ετόνισεν: «Ή Βαρ
  σββία θά δώση τό σύνθημαμε
  ταστροφής τού αγώνος μέχρι
  της τελικής νίκης».
  Έξ άλλου, ό άνταποκρι
  τής τοδ «Ανεξαρτήτου» τδν
  Βρυξελλδν τηλεγραφκΐ «κ
  τοδ 'Ανατολικοδ μετώπβυ
  τα εξής: «'Από πέντε ήμβ
  ρδν οί Πολωνοί δέν παρβ
  χώρησαν ·ΰτε σπιθαμήν γής
  είς τόν εχθρόν. Έκ της πλιυ
  Ρ«ί της Ανατολικώς Πρωσ
  οίας διεξάγονται λυββώδεΐ}
  μ«χ«ι».
  ■ι
  !*ί
  Μ
  £=£>
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  κοινωνικόν άριστούργηιισ: ·Γυναι
  κεΐς ουλακές» αέ την Βΐβιαν Ρο
  μάνς καΐ Ρενε ΣαΙν Σύρ.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμερον «Μπο
  έμικες αγάπες» μέ τόν Ζάν Πιέρ
  Ώμόν.
  Δευτέρα. Πέμττη. Σάβδατο, Κυ
  ριακή &ρα 7.30 μ μ απογευματινήν
  Ή οτήλη
  τού ώραιόκοσυου
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών.
  Πρόνροτμμ»
  Τμνος
  (δί
  12.25 Σήυα —Έθνικίς
  —"Υίΐνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τ&0 ίίγάτ
  13 Β εννέζικη μ&υσική
  σχο·.).
  13.30 ΕΖίήσεις— Χ'.ηματιστή-
  ριον.
  "ϋρα Άοτεροσχοπείου 'ΑΒη
  νών.
  13.45 Χ*6άγιες Χΐτζηγ«ωρ
  14.15 Είδήσε-.ς—Μετειβρολογι-
  κόν ϊελτίον — Κίνησις Άγορα"ς
  Πειραιώς
  19.08 Χρηματιστήριον—Μετε
  ωρολογικόν δελτίον.
  19.15 Καντδ^νίττες (5(σκοι)·
  19 30 Ή ώ?α τής Έλληνίδος
  19.45 Άποσπάσματ» άπό δπε
  ρέττες (*5ίοχο().
  Όμιλία διά φ Ε Ο.Ν. «Ή
  πηγή τοθ 3ου 'Ελλτ,νικοΟ πολι
  (Γ Γ Γ
  ('Γπό «Ο κ. Γ. Γιαννα
  κοοδάχη.
  21.15 Ρεσιτάλ τραγουϊιοθ (δπο
  τής Κάς Άλεξάνδρας Μαντζουλί
  νού).
  21 Δημοτιχο τραγοθδι (δπό τοθ
  Όμίλου Κυριαχάτη).
  21 30 Ρεσιτάλ βιλιοθ (δπό τοθ
  χ. Βασ. Σται^ιανοΟ).
  22 Νυχτΐπναΐ ιίδήσ*ΐ(.
  22 15 Μικρά δρχήστρα τοθ
  ΣταθμοΟ. (Υπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Γ. Β;τάλτ)).
  23 15 Μουσική χοροθ (ίίσχοι).
  Ο 20 Τελευταίαι είίήσεις.
  0 30 Έλαφρά μουοιχή (δί-
  σχοι).
  Ό σατανάς καλογήρου
  Είς τί,ν Ιταλίαν Ιχουν μεγάλην κλίσιν είς χά παιγνίδια ΐί]ς τόϊης. Άνιβτίρω άπεικονίζοντα
  Ίταλίδΐς χαί "Ιταλοί προσπαθοΰντις νά ρίψουν δσ3 τό δυνατόν περισσίτερες μπάλίς μίσα είς τό δίχτυ
  διά νά δοκιμάαουν την τύχην των.
  Τα ττεριπαθέστερον
  άνάγνωομα
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Ή
  ΡΕΝΕΣΑΙΝΣΥΡ
  Μαί ό μεγάλος συγγρα¬
  φεύς των κοινωνικήν ερ
  γων:
  ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΑΡΚΩ
  θά παρουσιασθέν είς τού;
  Ήρακλειώτας ίνα έργο
  ζωντανό χαΐ δυνατο, Ινα
  ίργβ πού μπαίνει βαθειά
  στήν κοινωνική ζωή καί
  την άνασκαλεύει μέ ώ·
  μή ειλικρίνειάν
  ΓΙΝΑΙΐΈΙΕΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή θαυμασία όπερέττα:
  Νέ τού;
  Χάν Μόζερ
  Λέο Σλέζακ.
  ο οδοντΐατρβς
  Σταύρος Λογΐάδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον πε
  λατείαν τού δτι επανήλθεν Ικ
  τοθ ταξιδΐου κ αί δέχεται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 112
  μ. μ.
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΙΙΗίίΡρΑΪΙΥ
  31ον
  Είνε στιγμές πού ε'ιερωτα'ται:
  —Πρός τί; Γιά ποιό σχοπό νά
  συν )ίτω, άφοθ ή μουσική μου δέν
  μέ βοηθεΖ σέ τίποτε;
  Στίς φοβερές αύτες στιγμές τής
  άμφΐβολίας νεχρώνεται χάθε τού
  ϊμπνευοις, χάθε δημιουργιχός έ*
  θδυαυσμός .. Είνε πιχραμένος..
  Ή Βιέννη, οιυιή ή τρελλ*. ή δστα
  τη Βιέννη, την οποίαν άγατά σά
  έ;ωμένη καί ή όποία βέν τό
  άγατά τε.0 χλίβ«ι τά τραγούδια
  τού, τα τραγουί^, ίδιοποιιΐτα
  την μουσική τού, άλλά τόν Ιδ < τόν άγν&εΐ. ΠοΟ είνε λοιπόν οί Ζσχυροί προοτάται, αί Μαιχήναι οί Λίμπχοβιτς, οί Κίνοχυ, οί Έ ατερχάζυ; Άλλ' δ,τι ίέν χαχο&θώνει τό ενδιαφέρον χαί ή ίπιμονή των φί ?ων χου, έρχεται μόνο τού... Ή μοΐρα πηγαίνιι πρές συνάντησιν τε Ο μουσιχοθ.., ΤοΟ έτοιμάζει μιά έκπληξιν... Ή ίχπλτ,ξις θ' άρχί ση γιά χον Σοθμπερτ ώς μίά με γάλη χαρά. Άλλά θά τελειώση ώς αλλη μία άπογοήτΐυσις .. Πέτε θά φθάση ή αδεία, πότε ίέν θά είνε δποχρεωμένος ν9 άφή ση σ;ή μέαη τάς ίμκνιύσεις τού, στή μέση την συμφωνία τού πρός συμπλήρωσιν τής οποίας έ&γάζε- ται σάν τό σχυλί, γιά νά πηγαίνη είς τό σχολειό χαί νά οπάζη τό άϊΰνατο σιήθος τού πασχίζοντας νά μάθη χονδροχΐφαλους μαθητάς γράμματα; Πότε θ' απαλλαγή των παραστάσεων των γονέιον των μα θητών τού, πού είνε πιά ανυπόφο· ραι καί άπό τά παιδία των; Ό κ* ϋμίνος ό Φράντς, άνθρωπος είνε καί αϋΐό{: "Εχιι χαί αΰτός νεθ ρα, χαί ή δπομονή τού έξιντλεί τα ι καττοτε... "Οταν οί μικροί μα¬ θηταί το παραξηλώνουν, άλλο μέ¬ σον !έν δπϊρχει γιά νά τούς ε¬ πιβάλη την τάξιν χαί νά τους έ- πιδλτ,θ^ παρά τό ξύλο, πού γιά τάς άντιλήψεις τής παιδαγωγιχής των χρόνων έχΐίνων ιδίως εϊχε βγή άπό τόν ηαράδεισον Σϊ τέ- τοιες σ:ιγμές 6 Φράντς άρπάζει την βέργα χαί την χαταφέρει είς τίς μιχρες παλάμις των άτάχτων ή άμιλων μαθητιον ή είς τα ν©τα των... Φυσιχά ή... άριθμητιχή αυτή ϊέν είνε διόλου ευχάριστος είς τούς μιχροΰς τύραννα;, πολ ] λοΙ άπό τούς όποίευς γιά νά έχδι ι " Όν χον διδάσχαλί τους χον χα| χαγγέλλουν είς χούς γονείς των; Γ.ώ; χούς δη&βχλλει είς βασανισχή ρια. Τόχε έ Φράνχς δέχ«χαι χήν επίσκεψιν έξηγριωμένων μητέρων παχί;ων πού διαμαρχύρονται,' 'τόν άπειλοθν, χίν'προαβίλλουν... Ι Ωότε θά γλυτώση άπό 2λα αύ· | χά χά ράςιανα; Πότι θά φθάση ή α'ίεια; Άλλ' έν τω μΐχαξύ είνε δπο χρεωμίνος νά μή λΐίτιη άπό χό σχολείον χοβ... Άν δμως, γιά νά πάη νά διδάξη, ΐίνε ύποχρεωμί· νος νά διαχοπχη στή μέση τάς μουοιχάς εργασίας τού χαί χάθε ίμπνιυσιν, ίέν ίξαρτβται άπό αυ¬ τόν χαί τ,όχι τοθ Ιρχιται ή Ιμ· ΤΟ 'ΣΙΤΥ ΠΑΑΑΑΣ,, Διευθύνεται υπό σκαλάκη. Α6ΗΝΟΝ τεΰ συμπολίτου μας χ. Γεωργ. Δα- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΡΑ-ΠΟΥΤΊΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ 118ον —Έμένα δμως μέ ξεχνδτε! Καί τό ξέρω έγώ, κσρδοθλες μου, γιατί μέ ξεχνατε. 'Ενώ δέν άργ<3 νά Ιρχωμσι σάν την Ματριόνα. Έρχομαι συ· χνά.,. Ή μεγάλη δού<ισσα Όλγα πρός τό μέρος τής όποίσς κυτ τάζει δ Ρασποθτιν λέγοντας αΰτά, κατεβάζει τά μάτια καί χοκκιν'ζει. ΟΙ άΧλες κοιπΩπικη λημένες μέ την φλενά&α τους δέν δίδουν προσοχήν στά λό γ·α τού. Ό Ρ^σποθτιν κυττά ζει όλοένσ κσί πιό ΙηΙμονα την μεγάλη δούκισσα Όλγα καΐ λέγει: —Στάσου λοιπόν κ' έώ ν' άραιώσω τάς έπισκίψεις μου στάσου νά παύσω νά έρχωμσι. Τότε τά πβριστσράκια μου ϊ σως θυμηθ^Ον τόν γέρω τό φί λο τους, τόν φτωχό τόν ΓρΙσσσ. —Όχι, Γρηγόρη Γιεφήαο· βτς! λέγουν μέ ενα στόμα οί τρϊϊς νεώτεραι μεγάλαι δούκιοσαι. Δέν είνε σωστό αΰ τό πού λές! "Άν σέ ακούση '6 μπαμπάς καί ή μαμα θά τούς κακοφανί). Δέν ττρέπβι νά παυ σης νά ερχεσαι .. —Θέλετε λοιπόν ματάκια μου, νά έξ^κολουθήσω νά δρ χωμσι; (συνεχ(ζετσι) II ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μοναδική δημι- ουργία τοϋ περιφή¬ μου. ΖΑΝ-ΠΙΕΡ-ΟΐνΐΟΝ Τό φίλμ θαΰμα: ΜΠΟΕΜΙΚΕΙ ΑΓΑΠΕΣ Σκπνοθεΐία τοϋ Ζάκ-Ντέ-Μπά ΡονσελλΙ. Έχτός προγράμματος 20ΥΡΝΑΛ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΟΟΙΟΣ ΤΟΝ !ΚΟΤΟ!Ε; μέ τόν Πώλ Μιούνι. ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ ιΠΑΛΛΑΑΙΟΝΛΥΚΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ. 86269 διαταγήν τοϋ ΎπουρνεΙου Παιδείσς ίδρύει άπό τοθ άρχομέ- νου σχολικοό Ιτους 1939—1940 Γυμνάσ;ον αρρενων νέου έξαταξΐου ιύπου. Είς τό Γυμνόσιον τοθτο θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί τής Δ' τάξε¬ ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολείου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρΐ- ών έξετόσεων. Τό έξστάξιον Γυμνάσιον π ^ χ ωο. ^ "ησλαιοϋ τύπου θά εξακολουθήση λει- τουργοθν ώς μικτόν, θ* λ«ιτουρ>ήσουν κατά τό 6τος τοθτο οί τά.
  ξεις Β , Γ Δ , Ε και Στ . Είς !ήν πρώτην τάξιν τοθ έξατοξΐου Γυ·
  μνασΐου παλαιοΟ τύπου κστσργουμένην διά τοΟ νέου νόμου δέν ΘΑ
  γίνωσι δεκτοί μαθηταί. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ'.τόξεως τοθ Δηαο
  τικοθ σχολείου διά την Β' τάξιν τοθ Γυμναοίου κατόπιν κστακτη
  ρίων έξετάσεων. ι*«ιακτη
  Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την στσδιοδρομίαν τού ώο
  μέχρι τοθδβ μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά κατοβάλλΠ δέ πασάν ϊ
  σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητων
  Γί^ώς κσ1 μέχριτο0δε άξιον Τί1ς ό ύ
  Τό οίκβγενειακόν οΐκοτρβφεΐβν τβΰ «Παλλαδίου», υπό την πβο
  οωπιχήν διεύθυνσιν τβδ Διευθυντού τού βΐνβ μβν*δικβν ?ν Έλλάδ,
  Αί εγγραφαί ήρχισαν. Γ Λβν ·ν λαα«0ι.
  Αί βΐσιτήριοι βξετίσδΐς άρχβται την 20ήν Σβπτεμββί
  κατατακτήριβι την 25ην. ·η··ΗΡρι
  Πληρο«βρ(αι καρίχβνται χ«θ' έχάατην έν τ$
  ^^«ε> ^ ^«^^ί^,—^ν-^^^--^
  Τηλέφωνον 6-74.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίχθησαν χθές ο
  •ροτιορικως ό κ. Γεωργιάδης τής
  έταιρΐας έξαγωγών, οί κ. κ. Έ.
  "Αποστολιδη^, Ν. Σπυοότουλος
  Κ. ΜητσόπουλοΓ, Ν. ΜαρχΑκης'
  Δ. Παναγόπουλος, Ν. Καλ{μιΚιε"
  ράκης.
  —ΆφΙχΘη έπΙση<: διά τοθ 'γβι ρωκεβνβ'ου «Νία Ελλάς» έκ ΒΙρ. τον Γουέρτον Ούστ Βεργ(ια βο4ς ίπίσκεψ ν των συνγενδν της Α κ ΟύρανΙα Κατσΐλάχη άδελφή τοθ φίλου φςιρμακοποιοΰ κ. Γεπεοάκη — Ανεχώρησαν άεροϋορικδς δι" Αθήνας ή « Δανόη Βί>|νη
  Δνΐζ Β.ισιλϊΙ·τ ^αναγιωτοπού ου'
  —'ΕπΙσης ά.ΐχώρησαν γ Ι κ> κ"
  "Ιω. Τζοβενής, Κ. ΠοντικάκηΓ, -"
  Πα«αττολυχρον(ου Διευθυντής ·>!
  γοοτικής Τραα'ζηΓ, Σβυρ
  ου, Μελ. Κοκκινάκης.
  Β^ΠΤIΣΕIΣ.- Την
  σαν ΤοΙτην ή κ. ΕΙοήνη Μύρ. Σα
  ηουντζάκη άνεδέξατο τής κολυμ
  βήθρας τό χαριτωαένο κοριτσάίΐ
  τοθ κ. Ιω. Άσπραδάκη όνομάσΐ
  σα αύτό Ε[ρή ην. Είς τούς γονεϊς
  καί την ανάδοχον ευχόμεθα νά
  τοίς ζή?η· „ ,
  — Την παρελθούσαν Κυριακήν
  είς "Αγ όν Γίώργιον Σεληνά3ΐδ
  κ. Σταύρος Βεγιαννάκη- άνιδέξα
  το τής κολυμβήθραΓ τό χατριτωμ4
  νο άγορά«ι τού κ. Γρηγ. Γ. Τζερ
  νιδ ονομάσας αύτό Γεώργιον. Νά
  τοις ζήση-
  Γύρω στήν πάΑι.
  Είς τά έκπαιΒευτήρια τίίς πόλε¬
  ώς μας ήρχισαν τά προχαταρκτι·
  κά τ£5ν εΐσιτηρΐων έξβτάσίων.
  —Έν ιφ μΕταξύ διεζάγονται οί
  έζετΛσεκ, των μεταξεταστέων.
  — Γενικώς δλβι οί έκιταιδευτι·
  κοΐ ευρίσκονται είς τάς θ/σεις
  των καί ή κανονική λειτουργία
  των σχ 'λεΐων είνε *λέον ζήτημα
  ημερών.
  — Διά νόμου κοινο«ί·ιηθέντος
  άρμοο((ΐ>ς έπέργονται διάφοροι
  τροποηοιήσΗΐς είς την Ισχόουοαν
  Φορολογίαν των καθσρών βροοό·
  Γ ών.
  — Όρίζεται διά τοθ νόμου τού¬
  του ποσοστόν φό ·><"υ 4 ο)ο επί α«ο δοχών έν γένει των ναοεχπμένων υπό Βημοσ(ω>, δημοτικήν ϊ) κοινο
  τικων ύΐηρεσιώι·, ώς κσί 0*6 νο·
  μικΟν προσώπων Δημοσίου ΔικαΙ-
  ου, υπό τής Άγροπι·ής Τραιιέζης
  κλπ.
  —Διά τόν ισολογισμόν τοΰ φό·
  ρου έπιτρένεται είς ι όν φορολο·
  γούμενον νά ασκήση προσφυ ήν ή
  νά ζητήση συμβιβαστικήν λύσιν
  τής διαοορα;.
  —Άπό τα μίτρα τα 5 ηφθίντα
  τελευταίως υπό τής άγορανομικής
  ύττηοεσ'ας διά την ρύθμισιν τδν
  τιμων των εΐδων πρώτης ά^άνκης.
  —Έξηρεθη ώς έαληροφορήθη-
  μέν τό πωλούμενον έ'αιόλαΒον.
  —Χθές τοθ Τιμίου Σταυροΰ πλή
  θη φιλοχοΐστων παρηκολούθησαν
  την Ιίράν λειτουργίαν είς τάς έ<· κλησίας της πόλκϊ-ς. —Έξ δλοιτ ή τΐανήγυρις είς τό εξωκκλησίου τοΰ Έσταυρωμένου εσημείωσε την συνήθη κοσμοσυρ ροήν άττό «ταμμένους· καί μή -Κατ' εΐϊήσεις έξ Αθηνών τό υπουργείον τής Παιδείας διίθεσε την άποιτουμένην πίστωσιν διά την αποπεράτωσιν τοθ β' τμήμα- τος τοθ Μουσείου Ηρακλείου. —Ή δημοπρασία διά την άν<4 Θέσιν τής εκτελέσεως τ<Ό έργου Θά διεξαχθή τόν Σεπτέμβριον. — ΑΙ εργασίαι προβλέπβται δτι Θά άρχΐσουν άμέσοχ συμπληρου μίνου πλέον οριστικώς τού Μου σείου μας. — Τό χθεσινόν φύλλον τής «Α¬ νορθώσεως» τιληρίς πάλιν άττοίύ τως έ. τό εΐδησεογραφικής ά«ό· ψεως. —ΈποΙχιλλβ καί ώοοΐος /Αρτης τοΰ Πολωνικοΰ μετώιτου ούτω; ώ στε ό άναγνώστης νά έχη ενώπιον τε υ την είκόνα των έκεϊ ηολεμι κων έηιχειρήσεων. —Καί συντονισμένας τρόπον τι νά διά γενικά συμπεράσματα τας ε(5ήσ£ΐς τοΰ εΐκοσιτετραώρρυ. —ΟΙ κερδΐζοντες μικροποσά είς . ·ΡΒ,.,*Λ,. Λαχεΐον ίζακολου· τό υν νά μην είναι όλιγ4ριθμοι. —Πάντως αί κληρώσεις συνϊχί ζονται, διατηρουμίνον εΰτω των έληΐδων »αί διά τά μεγάλα ποσά τού λαχεΐου. —Άτιό τούς μή κερδΐζοντας έν· νοειται €θτε μικρά ,. —Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ύ πουργείου Γεωργίος ή έΦετεινή παραγωγή ξυλανθρακων Θά είνε ■αρκής. —Δεδομένου δτι τά μέχρι σήμε ρρν Ετοιμα ποσά ξυλανθρακων είς τα δάση καί τάς αποθήκας ύ πολογίζεται δτι ύτερβαΐνουν τά 15 έκατομμύρια οκάδας. — Κατόπιν τούτου τό ύκουργεΐ 'ν φρονεί 8τι «ρίπιι νά άπαγο ρευΒη ή είσαγωγή ξυλανθρακων κ τοΰ έξωτερικοθ, —Ή §κκλησ ς τοθ Δήμου διά τό λβκτρικόν ρΕΰμα άσφαλβς άντα ποκρΐνεται πρός την σημερινήν ραγματικότητσ. — Καί τάς ανάγκας τοθ μέλλον ος £φ όσον είνε ενδεχόμενον νά αρουσιασθοθν έλλε'ψίΐς πολλαί αί ζωτΛκής σημασίας οΐα καί τοθ ετρελαΐου. —Σήμερον τό περιττόν εααυσε ιστυχώς νά «μπν<Π τούς αΐσθη ικους καί τούς καλοζωίστάς καί γινεν άνάγκη μόνον ή άζΐα καί υσικά ή οΐκονομία τοθ χρησΐμου. ο Ρεκορτερ Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έπανακάμψασα έξ ΆΘηνΛν καί πλουτΐσασα τό έργαστή ριόν της διά μηχανημάτων ν· ωτάτου τύπου, εκτελεί άπά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς Ιζετάσεις είς τό ΙργαστΛριβν της %αρά την ■λατείαν Κορνάρου. Ι ι ΐΑΦΥΛΑ ^ λανί ϊϊβκχμϊ βραξέλλαι •Αλιξ*νδρ«ι ΤΙ» Β,ρολΐνον ιοθ Β Έ: Χ(τ«ι (ο»νβ Ι Δέ; λ°νΐΗ Α«, *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οίκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Λόγω τής χθεσινάς άργΕας ή άγορά έστ)μΐΕα)3ι στασιμόττκα χω
  ρΐς να σημειωθή χαλάρωσις των τίμιον.
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α
  » β'
  » γ'
  » δ'
  » ε'
  Καοομπουζές
  ΤΑΧΤΑΣ,»'6'
  δρ.
  »
  »
  »
  »
  »
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Καρπούζια
  Πεπίνια
  13 —
  12.—
  11.—
  9.—
  7.—
  5.—
  4.—
  13 50
  12.50
  11 50
  10.—
  8 —
  6__
  5 50
  3 50
  2 50
  3 50
  — 6.—
  Σίτος »
  Κριθή »
  Β ώμη »
  Οίνοι μίστατον »
  "Ελαια »
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ α' »
  » 6' »
  » γ' »
  Πράσινοι α' »
  » Ρ' »
  » γ' »
  Μέτιξ» »
  Άλά65ανος »
  Κουχούλια »
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 —
  29 20
  22 —
  21.—
  20 —
  18 —
  17 —
  16 —
  400 — 425
  100 —
  120 — 130
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Άνορά Πώλησις
  Λονδίνον
  Νία 'Υόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στ,οχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλιξάνδρεια
  54(1—
  135 80
  3.07
  30.60
  72.—
  32 30
  4 60
  560 —
  550.—
  137 -
  3 11
  30.85
  72 70
  32 55
  4 64
  564 —
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Κοπεγχάγη
  Πα'Λσ οί
  Μ >ίνον
  Πραγα
  Ζορίγη
  Β-.υξίλλαι
  Βουξαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ«<ν)πολις Βαρσοδ α Έλσινκφόρς Κόβνο 25 96 3.07 6 13 4.31 30 40 4.60 23 45 3 05 10 4- 21 12 2 60 22.— 26.16 3.11 6 19 4 35 30 65 4 64 23 95 3 08 105 — 2132 2.65 22 50 Οί "Αθλιοι. 635ον Ό Άγιάνης εφαγε μίαν των πτερύγων τής δρνιθος μετά όρέξεως. Τρώγων. κοΐ όλος έν ταύ τώ προοηλωμένος είς τα μέλλοντα σχέβιά τού μθλις εΤχε τιροσέξει είς την Παναγιώταν λέγευ σαν είς αυτόν. —Ξεύρεις, σΰθέντη, είνε τσραχσΐς είς τό Πά- ρίσι. Κτυπιοθνται. Ό Άγιάννης σχεδόν ο£5τε ήκουσεν. Ηγέρθη έκ τής τραπέζης, ήρξατο νά τιεριπααή άπό τοθ παρα- θύρου είς την θύραν . καί άπό ιής θύρας είς τό παράθυρον, επί μάλλον καί μάλλον κατηυνα σμένος. Καθ" βσον τό πνεθμα τού ί^σλην'σ, έτιανήοχβτο είς τόν νοθν τού ή Τιτίκα, ή μόνη τού φροντίς. Όχι Οτι άνησύχει έκ τής ήμικρανΐας της, μικράς νευρικής κρίσεως, δυοτροπΐας Ιδίας είς κόρην στιγμιαίου νέφους' άλλ' έσκέπτετο τιερΐ τοθ μέλλον τος, καΙ, κατά τό σύνηθες, έσκέπτετο μετά πραότη τος καί θάρρους. Δέν έβλεπε, τέλος, σπουδαίον τι ιτρόσκομμα, Ικανόν νά τόν εμποδίση τοθ νά επαναλάβη Τον ροθν τοθ εύδαίμονος βΐου τού. Κατά τινάς ώρας, δλα μάς £φοίνονται άδύνατα' κατ' άλλας πάλιν ώρας δλα ίϋκολσ. Ό Άγιάνής ευρίσκετο είς μίαν των καλών τού των ώρών. Συνήθως έρχονται μετά τος κακάς, καθώς ή ή μίρα μετά την νύκτα" διότι τοιοϋτος ύπάρχει δια δοχικίς νόμος έν ι ώ βάθει τής φύσεως. Έμελέ τα λοιτιόν 6 Ά γιάννης την είς Λονδίνον μετά τής Τιτίκσς άποδΓμΙαν τού, καί έν Αγγλία , δέν έβλε πεν ενώπιον τού εΐμή ανάπαυσιν καί αγαλλίασιν. Έν ώ περιεπάτει βραδέως ,τοιαθτα έχων κατά νοθν, απήντησαν οί όφθαλμοΐ τού αιφνιδίως πραγ μά τι πνράδοξον. Παρετήρησεν ενώπιον τού έντός τοθ καθρέπτου βστις έκρέματο άνωθεν τοθ κυλικείου προσκλινής, τούς έπομένους στΐχους. «ΦΙλτατέ μοί, δυστυχίας δ πατήρ θέλει ν' άνα- χωρήοωμεν άμέοως άπ' ούτήν την οικίαν. Άπόψε λοιπήν θά μετοικήσωμεν είς την οδόν Ένόπλου, αριθ. 7, καί μετά όκιώ ημέρας θά είμεθα είς τό Λονδίνον—Τιτίκα 4 ΊουνΙου» Ό Άγιάννης έμεινεν έκθσμβος. Ή Τιτίκα είχεν άφήσει επί τοθ κυλικείου τόν άπορροφητικόν χάρτην, όν εφήρμοσεν επί τής επι στολής της "ίνα στεγνώση αυτήν ταχέως, καί ώς έκ των θλιβερών περιοτΐασμών τοθ νβός της τόν εΤχε λησμονήσει έκεΐσε. (συνεχ(ζεται) ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τοδ Πανεπιστημίου τής Λυωνος. ΈηΙ ίπταβτίαν απουδάσας Ιν Λυωνα κ«1 Παρισίους, δί· χκται είς το ν έ β ν 1 β τ ρ β Ι ο ν τού, οδβς 'Αρέρω» (ουνοικίβν Βαλιδέ Τζαμί) ίνβντι άρτοιτοιιΐου ΆΒανκαίον Σφακιανάκη: 9-12 π. μ. καΐ «—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς τούς απόρους δωρεάν. Άρ. τηλ. 6-63 ΑΓ έκεΐνους πού οέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. Λάστρος-Σφάκα δύο φιλοπρόοδα χωρία ΛΑΣΤΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ _)βριος (χ*ταποχριτ9θ μ»ς).—Ή Λίστρος χαί ή Σφάχα είναι τα δυό χω ρια πού πρωτοσυναντδί χανείς μπαίνοντας στήν έπαρχία τής Ση τείας. ΚαΙ δίδουν τα χωρία αυ τα τί μέτρον τοθ ΣητειαχοΟ πό [λιτισμοθ. Άληθινά πολιτισμέ/α, Ιχαταχάθαρα, σιγυρισμίνα, χομ ψί, ώραΐα, φιλοπ^όίδα. ΚαΙ οί ίχάτοιχοί των, μέ την τταροιμιώϋη φιλοξενία των, μέ την ευγένειαν 1 των αίσθηματων των, μέ την ά λεγκροσύνη χαί τό σπινθηροβίλΐ πνιθμα των άποτελοθν μ(α χοι νωνία πνευιιατιχΊ καί ΰλικά ά ν ε πτυγ έ»η. Τα έδάφη των δέν εί ν»ι έξαιρετιχά πλοάαια. Τα χαλ λιεργοθν 5μως {«τατιχά. Τ' ανα μοχ^ιύτυν, τα γονιμοποιοθν υέ τόν Εδρωτα τής άγίας Ιργααί άς των χαί τα χαθιοτοθν άπο δοτικά είς καρπούς. Δί^η όλό χληοα σχηματΐζουν οΕ έλαιώνις πού χαλλιεργοθνται σία γονίμω τερα μέρη. Καί οί πλαγιές ι! ναι χατάφυτες απο χαρουπιές χαί άΑλα δίνδρα. Καλλιεργοθνται δέ έπίαης χαί τα Σηαητριαχά χαί 8σα από τα άλλα γεωργιχά ιΐίη εύδοκιμοθν. ΚαΙ επί πλέον υπάρ χει ανεπτυγμένη χαί σημχντι χή χτηνοτροφια παυ άποίίδιι άξιόλονα ΐίσαδήματι. Άλλά έίώ δέν είναι τή; ϊδιιοτιχής πριατο βουλίας μόνον, Ιίδηλκ τ' άποτι λέσματα. Έ5ώ βλέιτει κανείς παν τοθ καί την σφοαγίδα τής 4μι5ι χής δρχσιιο;. "Εργα χοινής ώρε λείας ϊχουν κατασκευασθή μέ την αρωγήν τοθ χοινοτΐχοθ τα μιίου κ «Ι την προσωπικήν ίρ γαα'αν των χατοίκων. Τό συνεταιρικόν 5έ ίλαιουργιΐ όν ποί» κατισχευάσθτ] τελΐυΐαΕως μέ την ένίσχυιιν τής Άγροτρα πέζης δψί»νετοιΐ ώ; μνημείον χαΐ · Ομνος τής ίργατικίτητος καί τής φιλοηρυάϊου διαθίίίΐο; των χατοΕκων τής Λάστροιι καί τής Σφίχας. Άλλά ΐά χωρία ιχύ τα θά ϊχουν ραγδαίαν πράγματι εξέλιξιν δΐ*ν άποκτήσουν συγχοι νωνίαν δι' αύτοχινήτοϋ τόσον μέ τό Αιμάνι τής Σητείας 8σον χαΐ μέ την άλλην Κρήτην. ΚαΙ θα ίιιτευχθ^ τοθτο σύντομα χάρις είς τό ενδιαφέρον τή; οημερινή; Κυβερνήσεως. "Ισως μαλιστα έν τος τοθ 1940 νά διανοιχθ^ ή δ δός Παχείας "Αμμου—Σητείας, δ πέτε θά λήξη ή απομόνωσις τού τόπου αύΐοθ τής θιϊχής εύλογΕας χαί των προοδευπχών χατοίχων. —Οί είααχθέντες είς την — Ή άλληλογραφίχ μετά Σχολήν Άεροπορίας Κρή¬ τες. Είς τό Βέλγιον χαθώς ναί είς την Όλλανδίαν ίχαυν χαταοχευα- σθϊ] τεράστιαι Γιώρυγες χάρις είς τάς οποίας ϊιιυχολύνονται ο Ε με· ταφοραί, δεδομένου διι αί πλεί¬ σται έξ αυτών είναι πλωταΐ, χαί άρδιύονται άπέραντοι έχτάσεις. Επί πλέον, αί διώίυγες αύται άποτΐλοθν θαυμασία έργα ασφα¬ λείας τής χώρας διότι δι'άνοίγμα τος των φραγμα:ων χαΐαχλύζον- Ι3.ι έλόκ/ηροι χάμποι καί παρεμ- ποδίζεται ή πρ&έλασις τοθ έχ- θροθ. Τελευταίως ίγιναν τα έγ· χαίνια τής διώρυγος πιύ φέρει τό δνομα τοθ' «Βασιλέως—Ίππότου» 'Αλβέρτου καί πβύ είνε ε'ν άπό τα μεγαλύτερα τεχνιχά Ιργα τής Εύ· ρώπης. Είς την είχίνα μας, τό μνημείον κοΐ τό αγαλμα τοθ Βα¬ σίλειος Άλβίρτου είς χεντριχον σημείον τής δμωνύμου διώρυγος. Τα πεπρανμένα τής τριετίας Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΗΙΚϋϊ ΛΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ τβν διενερνπθέντα δια γωνισμόν διά την εισαγωγήν μα θητων είς την Σχολήν ΎπαξΐΜ· ματικων 'Αεροπορίας. επέτυχον ι καί οί Κρήτες: Κ. Εΰαγγελινά ' κης καί Ν. Ψευτολι«χη{. Όυργουμένης Εχανής προστατευτι 'χής ζώνης διά ταθτα. | Έ υπό τό ΰϊωρ χατασχευή σύγ ΧΕΐται έκ τεχνιχων ογκολίθων, 'ή δέ ανωδομή έξετελίσθη διά λι- ιθοδομής, έπιστρωθεΕσης τής επι 'φανεΕας τής πριβλήτος δια γρα νιτιχων χυβολΕθων. Ο —ιδηρόί χυλιομένη γέφυρα λαιμοθ λίμνης Άγίου Νιχολάου. Είς την είσοδον τής διώρυγος λίμνης Αγ. Νιχολάου, χατεσχευ άσθη σιδηρα γέφυρα άνοίγμ. 12 μ. (χειροχίνητος). (συνιχίζιται) Δαπανηθέν ποσδν άπδ τής ένάρ ξεως των Ιργων μέχρι σήμερον δρ. 19 6ΟΟΧΟΟ. β) Έπισχευή τμήματος προχυ- μαΕας Ένεπκοΰ λιμένος. Κατεσχευάσθησαν χρηπιδότοι- χοι μήκβυς 60 μ. είς βίθβς 3,5 Μ. Γ. Σ. θ. 2,30 μ. είς αντικα¬ τάστασιν παλαιοθ χρηπιδοτοΕχου χβί ίπεστρώθησαν συγχρόνως 1ΟΟΟ μ. 2 προχυμαιών διά γρανι- τικών χυβολΕθων. Δαπανηθέν ποσδν περΐ τάς 8ΟΟ.ΟΟΟ. γ) Έπισκευή τίΕχους Μπεντε- νάχι. ΑΕ εργασίαι περιορΕζονται ήΤη είς δποθιμελιώσείς απδ τδ 55ω? τοθ δπάρχοντος ΙνετιχοΟ τείχους. Προβλέπεται ή εκτέλεσις ττεριφε· ριιακής 65&0, διπλοθ χαταστρώ ματος, επί τοθ ώ; 5νω τεΕχους. Δκπάνη έ«τελεσϋίντων Ινγων δρ. 945.000 συνολιχώς, προβλεπομέ- νη δαπάνη 1.90Ο.ΟΟΟ δ) Κατασχευή υποσχέγου έν τω λιμένι Ηρακλείου. Έπιχαλύφθη διά τής εργασίας ταύτης έχτασις 528 μ. 2 παρά τδ χρηπΕδωμα τοθ Μιχροθ Κόυλε, διά ξυλΕνου δποστέγου χεραμοσκεποθς άνοι- χτοθ ίΐανταχέθεν. Δχπανηθίν ποσδν δρ. 31Ο.Ο0Ο. Νομδς Ρεθύμνης. α) Λιμΐνιχά ίργα Πανόρμου— Μυλοποτάμου. Δα τής μδλις πρδ μηνίς αρ ξαμένης εργασίας προβλέπεται ή χατασχευή προβλήτος μικρά;, μή χους 20 ΟΟΟ. Ό πρ€ϋ!τολογισμδς των έργων άνέ^χεται είς 600. ΟΟΟ δρχ. Δ' Νομίς Λασηθίου. ρ) Λιμενικά ϊργα Άγίου Νιχο λάου. Εξετελέσθησαν τα χάτωθι ίργα: ο) Έχβαθύνσεις γενικώς τοθ πυθμένος λιμένος άνερχόμεναι συ νολιχως είς 7.250 μ. 3, έπιτευ χθέντος μέσου βΐθους 3,20 μ. β) Κατασκευή χρηηιδοτοΕχων χατά χλιμαχωτήν διάταξιν, (προ σαρμοζομένων πρδς την μόνιμον ίΐχοδομικήν κατάστασιν τής πΐ ριοχής) επί μήχους 300 μ. πΐ· ρίπου. γ) Κατασχευή έπιστρώαΐων προ χυμαιών διά χοινοθ σκυρωτοθ, μέ διπλήν άσφαλτιχήν έπάλε ψιν. δ) Έπιμήχυνσις τής χεντριχής υπαρχούσης προβλήτος χατά 600 μ. χαί διαπλάτυνσις α υ ιής είς 10 μ. (δπδ τδ ΰίωρ χατασχευή έχ χυτοθ σχυροδέματος χαί λι- θοδομή διά την άνωδομήν) μιτ' έπιστρώσεως διά χυβολΕθιον Κα βάλλας. ε) Έπιμήχυνσις τής χΐντριχής Υπαρχούσης προβλήτος είς τδ & χρον τοθ λιμένος μήχους 50 μ. Μέτωπον προβλήτος είς βάθος 6 μέτρων. Διά ταύτης έξυπηρετοθνται αί πράξεις μιχρών σχαφών, δημι- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προσκαλοθνταΐ οί προ υπηρετή¬ σαντες είς την Χωροφυλακήν, Αστυνομίαν Πόλεων καί ϋυροσβε [ στιχήν Υπηρεσίαν οπλίται βπω; παρουοιαζόμενοι έντός 10 ημερών είς τας πλησιεστέρας Αστυνομι¬ κάς άρχίς τοθ τόπου τής διαμο νής των (Σταθμους Χωΐοφυλαχή( —'Υποδιοΐχήσεις—Διοιχήαεις χαί Άστυν^μιχά Τμήματα)παράσχωσιν ωρισμένα στοιχεΐα πρός όρισπ | χήν ταχτοποίησιν τής ίφΐδρική; των καταστάσεως. Έν Αθήναις τή 6 Σΐπΐεμδρί ου 1939. (Έχ τοθ δφυπουργείου Δημ Ασφαλείας). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έπειδή άναληθώς δι εδόθη δτι ή συγκέντρωσις σίτου δΐϊχόπη, ά ναχοινοθμεν δτι ή συγκέντρωσις έξαχολευθε! ένεργουμένη πρδς γνώσιν των ενδιαφερομένων σιτβ- παραγωγών. Έν Μοίραις τή 12 ΣεπτεμβρΕου 1939. ("ένωσις Γβωργικών Συνεται ριβμ&ν Μίοσαράς). ΛΟΠΣΤΗΣ μέ «ολυεττΐ «βΐραν Ονηρετβν νυν ενταύθα «αρά σο βατφ Έμνορικφ καί Βιομηχανικφ ΟΙκφ, διαθίτων χρόνον, άναλαμ βάνε ι την τήρησιν λογιστικβν β>
  βλΐων έτιιχειρήσεων «άσης ούσι
  ως. ΈνΙσης Ινιργεί Αλέγχους
  κβί εκκαθαρίσεως, Πληοο·ορ(β,
  *ιιΙν·
  των στρατιώτην.
  Διά τβΰς μετά στρατιώτην άλ
  ληλογρ»φοϋντας όπενθυμίζϊται 6
  τι άπαγορεύεταιι ή άναγβαφή τού
  τόπου προορισμόν μόνον επί των
  έπιστολών κ λ. η. των άπβυθυνο
  μένων πρός στρατιωτικούς σχη
  ματισμοϋς, έξυπηρετουμβνους πά
  ρά τκχυδρομικών τομίων. 6 δι»
  κριτιχος άριθμός των έποίων θά
  άνακοινωδίί αυτοίς παρά των
  στρατιωτων μετά των οποίων άν
  ταποκρΐνονται. Διά τούς λοιπούς
  σχηματιομοϋς έπιτρέπεται ή άνα
  γράφη τού τόπου προορισμοΰ ώς
  καί ρέ
  —Ό φέρο; πυρηνελαίων καί
  σαπώνων.
  Πρός τάς Έφοριακάς, Ταμβια·
  κάς καί Τελωνειακάς αρχάς τού
  Κράτους εκοινοποιήθη υπο τού
  ΰπουργείου των Οΐκονομικών τό
  διάταγμα πίρΐ τρόπου καταβο-
  λης τού φόρου τοΰ πυρηνβλαίου
  καΐ σαπώνων καί καθορισμοΰ ά·
  ναλογιών των έκ των πυρπνϊλαί·
  ω* καί απορελαίων παραγομίνων
  σαηώνων.
  —Διάλεξις περί παθητικης
  άεραμύνης.
  Την προσέχη Κυριακην ώραν
  10 30' κ. μ θά γίνη εί; τό θέατρον
  Πουλακάκη διάλεξις υπο τοΰ 1α·
  τροϋ μ. Μαράκη μέ θέμκ «ή π«·
  Βητική άιράμυνα»,
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σημερον 15ην Σίπτεμβρίου θά
  διανυχτβρΐΰσουν τα φαρμαχεϊα
  Έμμ. Μικτζαπετοικη κ«1 Μιχ.
  Τζομπανάκη.
  —Ή είσαγωγή σφαγίων.
  Πρός τάς Τελωνειακάς αρχάς
  έκοινοαοιήθο τηλεγραφιχή έγχύ
  κλιος τού ΰπουργβίου Έθνικής
  ΟΙχονομίβς όρίζουσα ότι έπιτρβ
  πβται ή εΐσαγωγή σφαγίων προ
  ελεύσεως χωρ ών τραπβζιχοϋ κλη·
  ριγκ έ (τ Ι διαχανονιβμω της άξί·
  άς αΰτδν μέσω τοθ οΐχ'βΐου κλή·
  ριγκ, έςρ' ίσον άφιχθοθν μέχρι
  τής 20ής τρέχοντος συμπβριλαμ·
  βανομβνης.
  —Διάλεξις.
  Σημερον Παραΐκΐυην καί ω?βν
  7.30' έν τή Λέσχη 'Επιστημβνων
  Ήρβιχλείου θέλουν όμιλήσει οί
  κ. μ Ί. 'Αρνΐλλης καβηγητης
  Μαθηματικήν και Β. Πανοτγιωτά·
  κης θεολόγος μέθέμα: «Τί λέγουσιν
  αί ΓραψΛί περί των σημερινήν
  γϊγονότων, ΟΙ ουγχεκριμένοι ά·
  ριθμοί των Γράφων πβρϊ τούτων.
  Τα πρανματικά αΐτια αυτών καί
  ή κβτάλπξις. Τίς η θέσις της Έλ
  λάδος» Εΐσοδος έλΐυθίρα.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟ£»ΜΑΤΑ ΕΑΡΔΙΑ£
  Τ. Β, Ίεττρές τοδ Κ«ρδιολογικβΟ δβτνΐββ τής Α'.
  Πκθολογικής Κλινιχήί τοδ Πανεπιστημίου Άθην&ν.
  Δέχεται έν τώ Ιατρείω τού, παραπλεύρως όφθαλμο
  λογικης Κλινικής Γεωργ. Φωτάκί], συνοικΐα Περβό
  λα, καθ' εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
  Αριθ. τηλ. 8-25.
  ΑΣΦΛΛΕΙΑΙ ΒΑΑΑΗΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Παρά ταίς Άγγλικαίς ΈταιρΙαις:
  ΥΟΡΚ5ΗΙΡΕ
  ίΙΟΕΝΟΕδ & ΟΕΝΕΡΑί
  Πράχτ^ρ: ΙΩ. Γ. ΝΙΚΟΛΑ ΙΔΗΣ
  (Ποιρά τφ υηοκατκβτηματι ΈβνΐΗής Τραπέζης)
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'
  Πλκτεΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΜΑΤΙΑ
  "Γ ΑΛΛΙΑ Σ,,
  Όδβς Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 ΔΙΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  τι5ν "Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—Ύπηρεσία
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  ι
  ι
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευης
  15 ΣεπτεμβρΙοο 1939
  120 Ώρα
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΛ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΚΑΙ ΛΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Α β ΗΝ ΑΙ 14 Σ)βρίου (τού άν
  ταποχριτού μας). — Ό πρωθυπουργό;
  χ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον είς μ α
  κραν συνεργασίαν τόν υπουργόν τής Γε
  ωργίας κ. Κυρκακόν. Συνεζητήθη τό
  γεωργικόν πρόβλημα τής χώρας καί ή
  έξεύρεαις τρόπων ένισ«ύσεως τής ά-
  γροτικής οίκονομίας καί αυξήσεως τής
  ηαραγωγής.Έν σνινεχεία ό κ.πρωθυπουρ
  γός εδέχθη τόν ύφυπουργόν τής* νβροπο
  ρίας χαί συνειργάσθη μετ* αυτού επί
  πολύ επί διαφόρων ζητημάτων.
  ΟΙ Π0ΛΟΝ0) ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΗ
  ΤΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝΕΑΑΦΟ>;
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙ! ΤΟΥ ΗΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σ)βρίου (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας). — Τό πρακτορείον
  «Τάς» ανακοινοί ότι αί παραβιάσεις των
  Ρωσσικών συνόρων υπό Πολωνικών ά-
  εροπλάνων συνεχίζονται αύξανόμενοιι
  καθημέραν. Τα αοβιετινά «ντιαεροπο-
  ρικά τηλεβόλα ηνάγκασαν4Πολωνικά >ε
  ροπλάνα νά προσγειωθοΰν επί Ρωσβικοΰ
  έδάφθυς. Εις τάς παραβιάσεις αύτάς
  των συνόρων, τονίζει τό πρακτορείον
  «Τάς», ή κυβέρνησις τής Αΐόσχας απο¬
  δίδει μεγάλην σημασίαν.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Π ΚΛΤΛΣΚΕΥΗ
  ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΟΣΙΔΕΡΙ
  ΑΟΗΝΑΚ 14 7)βρίου (τοΰ «νταποκριτβΰ
  μ«$).—'Λρμβδιως ανεκοινώθη ότι πκρά την
  άννμαλον πολεμικήν κατάστασιν πβύ έκι-
  κρατεΐ έν Εύρώπη καί την έξ αυτής αύξη¬
  σιν των πολεμικήν δαπανών της χωρ α:, ή
  κυβέρνησις βά μεριμνήση ίιά την συνέχι
  σιν τής κατασκευής των ηαραγωγιχών έρ
  γων. Ή καταοκευή τβΰ μεγάλου χωματί
  νευ φράγματβ; παρά τό Φασιδέρι της
  'Αττικβββιωτίας άπεφαοίσθη νά πραγματο-
  πβιηβή όηωσίήπβτε εί; τό συντομώτερεν
  δυνατόν χρονικόν διάστημα.
  ΤΟ
  ΤΗΣ
  ΙΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
  Σ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
  Α43ΗΝΑΙ 13 Σ)βρ(ου (τού άντα
  ποκριτου μας).— Αι αγορανομιναί δι-
  ατάξεις οΐτινες εξεδόθησαν πρός τόν
  σκοπόν τοθ ναθοριβμοϋ των τιμών των
  βιωτικών είοών, έξαιρούν τό Γωλού
  μενον έλαιόλαδον.
  ΥιΊΕΥΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΙΝΑΙ Ο ΚΛΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ!
  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΟΪΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Σ)βρίου (ίδ. ύ·
  πηρεσία).·— Τηλεγραφοθν έξ Άγκυρας
  ότι ό Τουρκιχός χύπος άφιερώνει μα·
  χρά σχόλια επί τού καταμερισμού των
  εύθυνών τοΰπολέμου χαί τονίζειΐ «Ό κ.
  Χίτλερ προητοίμαζε τόν πόλεμον άντί
  νά φροντίζη διά την οικονομικήν άνόρ·
  θωσιν τής χώρας τού. Δι' αύτό είναι σή¬
  μερον έξ ολοκλήρου ύπεύθυνος δια τόν
  έκραγέντα πόλεμον. Έπιβεβαιοΰται ε¬
  πισήμως ότι ή πολιτιχή τής Τουρκίας
  είναι άμετάβλητος καί ότι ή χώρα δέν
  είναι ούδετέρα, άλλ' απλώς άπέχει τού
  πολέμου.
  Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ιΊΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΕΠΕΪΚΕΦΒΗ_]ΟΝ_Κ. ΜΕΤΛΞΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σ)βρ(«υ (τβΰ άνταπβκριτοΰ
  μ«().—Ό ενταύθα πρεοβευτής τής Ρουμα-
  νίας χ. Τζίβίρα , επεσκέφθη σήμερον ολί¬
  γον πρό τής μεσημβρίας είς τό υπουργείον
  Τ&ν Εξωτερικών τόν πρωθυπουργόν κ. Με·
  ταξαν καί παρέμεινε συ ομιλών μετ* αυτού
  ίπ' αρκετόν. Επί των διαμειφθέντων ουδέν
  ανεκοινώθη.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σ)βρίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Αί υπηρεσίαι τής
  Διοικήσεως πρωτευούσης ήρχισαν άπό
  χθές τάς προσπαθείας διά την έντατι·
  «ήν καλλιέργειαν τής γής είς την περι¬
  φέρειαν Αθηνών—Πειραιώς κβί ώ
  έξ βυνοικισμών.
  Ή Γερμανική άπειλή
  περί γενικεύσεως των βομβαρδισμών
  προκαλεΐ παγκόσμιον εξέγερσιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσΐσ).— Ή έξαγγελθεΐσα
  επισήμως έκ ΒερολΙνου άπό
  φασις τής ΓερμανΙας νά έφαρ
  μόση όλοκληρωτικόν πόλεμον
  κατά τ©ν άμάχων πληθυ
  σμών έν Πολωνία προεκάλεσε
  ζωηροτάτην εξέγερσιν είς δ
  λον τόν κόσμον.
  Είς την Βουλήν των Κοινο
  τήτων έπίσης έγινεν άπ/ψε εύ
  ρεΐα συζήτησις επί τοθ ζητή
  ματος τούΐου. Τόν κ. Τσάμ
  περλαιν ηρώτησεν εργατικάς
  βουλευτής εάν πρόκειται νά
  προβή είς ανακοίνωσις επί
  τής αποφάσεως αυτής τοθ
  ΓερμανικοΟ στρατηγεΓου.
  Ή κυβέρνησις απήντησεν ό
  κ. Τσάμπερλαιν έλαβε γνώσιν
  τής γερμανικήν διακοινώσεως!
  καί φρονεί δτι αί τη (ή διακοΐ
  νωσις) άντιτΐθεται είς ποοσφά
  τους δηλώσεις τοθ κ. ΧΙτλερ
  ενώπιον τοθ Ράίχσταχ δτι δέν
  θά έπεκτεΐνη τόν πόλεμον καί
  κατά των γυναικόπαιδων. Ά
  νεξαρτήτως, ετόνισε, των έ
  νεργειβν είς τάς οποίας θά
  προβοθν άλλα κράιη ή κυβέρ
  νησίς τής Αγγλίας ουδέποτε
  θά καταφύγη είς έσκεμμένην
  έτΐθεσιν κατά γυναικόπαιδων
  μέ μόνον σκοπόν νά ένσπεΙρ[)
  τόν πανικόν.
  ΕΑΝ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ3ΙΗΣΗ
  ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΤΗΣ
  Εάν ή ΓερμανΙα πραγματο
  ποιήση την άττόφασιν αυτήν
  θά έ^ραιώσπ περισσότερον
  την απόφασιν ημών καί των
  συμμάχων μας νά συνεχ'σω
  μέν τόν πόλεμον μέχρις δτου
  εκλείψη ή άπειλή πρός έξου
  δετέρωσιν τής οποίας έλάβο
  μέν τα δπλα. Εάν ή Γερμα
  νΐα 6έν» μεταβάλη γνώμην,
  Αγγλία μετά τής Γαλλία
  θά θεωρήσουν εαυτάς άπηλ
  λαγμένος πάσης ύποχρεώσ
  ως καί απολύτως ελευθέρας
  νά προβοθν είς τάς καταλλή
  λους ενεργείας διά νά δώ
  σουν την αρμόζουσαν απάν¬
  τησιν».
  Είς την Βουλήν των Λόρ
  δών ανήγγειλεν ό ύττουργό
  των "Εξωτερικών λόρδος Χά
  λιφαξ δτι ή ΓερμανικΛ Κυβέρ
  νη^ς έΐέχθη νά μή κάμη χρί)
  σ ν άσφυξιο>όνων καί δηλητη
  ριωδών άερίων κατά τόν πόλε
  μόν.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ^
  νέας επιτυχίας τού στρατοΰ των.
  ΡΜΜΗ 14 Σ]β?(©« (ίδ Οηηϊϊσία) - Τώ ΒερολΤ
  νόν μβταίί'ει τό εξής επίσημον ανακοινωθέν:
  ΑΙ επιχειρήσας των Γιοοανικδν στρατΐυμάτων
  πούς νότον της ΟολΝνίας 'έφίραν είς την κατοχήν
  των Γερμανών νέ* εβάφη. Διά τη; «ατβλιίψϊως
  τού Ράντοφ οί ΓερμανοΙ σν>νέλ»βον 60 χιλ αΐχμχ
  λώτων μετβ των όποων πολλους άνωτέρβυς άξιοαμα
  τιχούί, 1+3 τηλεβόλα, 36 άοματχ έφώίου Τό Λ ου μ
  πλΐν «πειλεΐται πλέον σοβαράς.
  Πρός βορράν χατελάβομιν τβ "€αϊρο&ο μέ έ
  χιλ. αΐχμαλώτβιις καί 3 τηλεβόλα
  Την 10 15 πρωϊνήν της σήμερον 6 επί κεφαλής
  της Πολωνικη; ςρρουρκς της Γδώνια; παρέίωσί την
  πόλιν είς τού; Γερμανούς Πρές βορράν της Γδύ
  νι»ς »ϊ μαχαι συνίχίζονται.
  Ή Γβρμανικίι άεροπο?(κ βομβαρδίζίΐ αυνεχώς
  τάς συγκοινωνιακάς γραμμάς όπιαθίν τού αολωνι
  κου μΐτώτου. __________
  ΔΙβΝϊ3ΕΙ3 ΧΛΟΒΑΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝίλΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 £)βρΊου (Ιδ. Οππρϊαία) — Τ
  υπουργείον των Οληροφθίΐινν ανακοινοί δτι είς
  ϊλοβακίαν ύΐί'ϊρνόβπααν πολυ4ριθμοι αυλλή
  ψεις υπό των Γίρμβνών. ΟΙ Εβραϊοι ένεκλείσθπ
  οχν ϊΐς ατρατόπίδα έρνασίας.
  *Λλλ«ι πλπροφορΐαιι βΐβχιοΰν οΐι οί Σλοβάχοι
  λιποτοτΗτοΰν ομαδιΚΜςκχτκφκύγοντες είς Πολωνίαν
  καί ότι συνίπβία τούτου άπηγορεώΒποαν υπό της
  γβομανιχή; στρατιωτικης διοικήσεως αί πτησ*ις
  ολββ*κι«ών ά
  Ή Γερμανία
  προτεινει ειρήνην υπό δρους.
  ΡΩΜΗ 14 Σ)6ρΕοιι (!5. δπτ];ι·
  σία).—Γερμανικόν επίσημον άνα
  κοινωΡέν διαβιβαοθέν έκ Βερολ!
  νού τονίζεΐ: «Ή ΓΐρμανΕα Ην ϊ-
  χει πρόθεσιν νά χαταστρ·ψη την
  Πολωνίαν. Αντιθέτως είνε ετοίμη
  νά συνάψη ειρήνην την ήαέραν
  καθ' ήν μία νέα Πολωνική χυβίρ
  νησίς θά παρείέχιτο την βασιμό-
  τητατών γΐρμανικών δινοιωμάτ'^ν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Σ)βρίθϋ (ίδ
  δπηρεσίο) —Τό "Υπουργείον ΙΙλη
  ροφοριών ανακοινοί δτι άποδίδε
  ται σημαντική σημασΐα είς την
  χυκλοφοροθσαν ιΐϊησιν χαθ' ήν
  είνε πολο πιθανόν νά δπιβληθοθν
  επισήμως προτάσεις είρήνης έκ
  μίρους τής Γερμανίας.
  Ή πρότασις θϋ εγίνετο δεχτή
  έχ μέρους μας, εάν υπεβάλλετο
  δπά ίξίοπίστου γερμανική; χυβερ
  νήσεω;, όπότε θά ήτο δυνατόν νά
  συζητηθή χαί νά επιδιωχθή
  ή Ιξεύρεσις (χανοποιητιχής λύ
  σεως δλων των οϊκενομιχώ'
  χαί πολιτικών πρεβλημάτω'
  πού άπασχολοθν τα χράτη
  τής Ευρώπην». Καί οί Γ»λ
  λιχοΐ κύκλοι Ιπίοης τονΐζουν
  ώ; τηλεγραφείται έχ Παρισίων
  δτι θά ήτο δυνατή συζήτησις μ
  ιϊ&ηνόφιλον καί λογικήν χυβίρ
  ντ,σιν τής Γερμανίας, δχι δμαις
  καί μέ κυβέρνησιν εθνιχεσοσια
  λιστιχή^ είς την οποίαν ουδεί
  ειμπορεί νά ίχη εμπιστοσύνην
  Έσαρώθησαν
  2 πλήρεις Γερμανικαι μεραρχίαι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Σ)βρίου (Ιδικιτέρα ύπη-
  ρεσία).— Τό Πολωνικήν στρατηγεΐβν έξέδω
  χ ε τό κάτωθι ανακοινωθέν:
  «Αί μαχαι συνεχίζονται λυσσώδεις. ΔΓ
  άκατασχέτου πυρές τοδ πυρ<βολ<χοΰ μας έμποδίζεται ή πρεέλασις τβΰ έχθρβϋ κρός βορράν. Τό Λβτζ άνακατελήφθη, άπό τής προχθές. Είς Ποσνανίαν κατεστρέψχμεν όλοχλη ρωτικΰς ίιά καταιγιστιχοΰ πορβς τοΰ πεζι- κβΰ χαΐ πυΓθβολΐΜβΰ 2 Γερμα νίκας Μερκρ- χίας. Τα ύπολείμματα αυτών έκ 1000 άν δρων συνελνββμεν αίχμκλώτου;. Είς τό Κβΰινοφ συνεχίζοντχι αί μαχαι Είς την περιοχήν αύτην έρρίψχμεν 30 ά- εροπλάνα τού έχθρβΰ. Βαρεϊαι απώλειαι της Γερμανικης άεροπορίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Σ)βρ(ου (ίδ ύίτηρεοία).—Τό πραχτορεϊον Χαβάς με'έοωσε την ύ<<τα τάς κατωτέρω πληροφορίας ώς πρός την κατάστασιν είς τό Δυτικόν μέτωπον. «Κατά τάς χθεσινάς άερομαχίας οί Γερμανβί ύΐτέσι'ηααν βχοείνς απωλείας. Ή Τρέβ, Αίς" λα Σκέλ καί άλλαι πόλει; έξε- κενώθηβαν ώ-ό τοΰ πληθυ σμοΰ. Πρό τοϋ Σααρμπροΰ κεν κ αί έκατι.ρω?εν αύτοΰ τόν λόγβν άνέλΐβχν τα τη λεβόλα. Άνησυχήσαντες οί Γερμανοί έκ τής Γαλλικής πρβελάσεως κάμνουν εύρεΐαν χρήσιν τοΰ βχρέος πυρ?βολι κου. Παρά την κακοκαιρίαν τα γαλλικά α:ρατευμ»τα προ ήλκσκν υεθοδιχώς καί περιώ ρισχν την δχαώδη θύλαχα κατά τρόπον έαωφελη διά τάς περαιτέρω έπιχειρήσεις. Τ* γενικόν Γαλλικόν στρ« τηγεϊον ίέν παρέχει λεπτο· μερεία; των κινήαεων τοϋ στρατοΰ μας διά νά μή δίδη .στβιχεΐα είς τόν εχθρόν πρβς δράσιν. Τα έχθρικά άε- ροπλάνα άδυνατοΰν νά προ βοϋν είς άναγνωρίσεις καί νά παρακολουθοΰν τάς μετα κινήσει; τού στρχτοΰ μας, λόγω τής ένακηψάσης κακο κ«ιρ<α; Οί Πολωνοί ανέλαβον πρωτοβουλίαν δράσεώς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Σ)βρίου (ίδ. ύ· πηρεσ£»>.—· Τό πρακτορείον Ρώυτερ
  μεταδίδει ότι καθ* άς έχει πληροφορί¬
  ας έκ Πολωνίας ή άνακατάληψις τού
  Λότζ ένεθίρρυνεν έξαιρετικά τούς Πό
  λωνούς καί άνεπτέρωσε τό ηθικόν των.
  Ή άμυνα τής Βαρσοβίας συνεχί·
  ζεται άποτελεσμντική ήδη δέ ό άμεσος
  κίνδυνον έχει άπομακρυνθή.
  Εις πολλά σημεία τοθ έκτεταμένου
  μετώπου οί Πολωνοί ανέλαβον την
  πρωτοβουλίαν των έπιχειρήβ*ων έξε-
  τόπισαν τούς Γερμανούς έκ των θε-
  σεών των καί τούς άπεδεκάτισαν υπο-
  χωροΰντας «ν αταξία. Είς την περιο-
  χήν τής Λεμβέργης οί Πολωνοί έτοι*
  μαζονται να οώσουν μ-άχην πρός «να.
  χαίτιβιν τού έχθρού. '
  30 Πρωινή
  ΟΑ ΟΟΜΒΛΡΔΙΖΟΝΤΙΙ
  ΚΑΙ ΑΝΟΙΥΡΟΤΟΙΟΟΛΕΙΣ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΤΙ ΑΠΛΝΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΡΩΗΗ 14 Σ)βρίβυ (Ιδ ύπηρεαίοι)— ή
  Γερμανική κυβέρνησις ανήγγειλεν έιιισή.
  μως ότι απεφάσισε, απαντώσα εί$ τέν «τα.
  κτον πόλεμον τόν όΐϊβΐον διεξάγβυν οί
  Πολννβ), διά συμμετβχής καί των γυνκι·
  κων, τδν γερόντων κ*| των παιδίων νά
  χρησιμβ««·ήοη είς τό εξής ίλα τα μέβχ
  ενός όλοκληρωπκβΰ πολέμου, βομβαρδί.
  ζβυα* διά τβΰ πυρβββλιχοΰ καί τής άερβ.
  πορίας χ*ί τάς άνβχυρώτους πβλβις. Ό Αγ
  νλικός τύπβς, λαμβάνων άφβρμήν έχ τής
  άνακοινώβεως αυτής έπιτ Θεται δριμυτ«τ«
  κατά τής Γερμανίβς καί έπάγεται: Ό ββμ.
  βχρδισμό; άνοχυρώτων πόλεων, θχ βλάψη.
  πρωτί3Τ«ς την Γερμανίαν πβύ θ' άντιμετο*.
  πίση την εξέγερσιν τής παγκοσμΐβυ χβινής
  γνώμην Ο* έχη άλλωστε ανάλογον άαάν-
  τησιν καί έκ μέρβυς τής "Αγγλίας καί Γ«λ·
  λίας πβύ θά προβούν είς άντίποινα ώ; έδή
  λωσεν ό ύπονργός των Εξωτερικών λίρδος
  Χάλιφχξ πρό ημερών.________
  ΟΓΡΟΥΣΒΕΑΤ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ
  ΚΑ1ΒΑ ΤΡΟΠ0Π01ΗΒΗ ΑΙΦΑΛΟΣ
  Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Η Σ)βρίου (Ιδ. ύηηρεσ(α).
  —Κατ' είδησεις 6$ Ούασιγκώνβς οί έηίβη·
  μοί κύχλοι φρονούν δτι θά διεξαχθή ζωη-
  ρός αγών είς την Βουλήν »α! την
  Γερουσίαν κατά την συζήτησιν τη;
  τροποποιήσεως τοΰ νόμου τής βύδετερότη-
  τος. Πιατεύεται έν τούτοις «τι ό πρόεδρος
  Ροΰσβελτ θά επιτύχη εί; την προσπάθειαν
  τού. Ό κ. Ροΰσβελτ είνε άποφχσισμένος νά
  θέση ζήτημα πρβσωπιχής έμπιβτοσύνης εί;
  τάς'δύο Βουλάς καί θά φέρη τό έπιχείρηαα
  2τι εάν δέν τροπβπβιηθή ό νόμος της ούδε
  τερότητος τότε την πρωτοβουλίαν έν Εύ
  ρώιη θ' αναλάβη ιβως ή Ρωσσία.
  Ο κ. ΜΠΕΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ
  ΤΣΕΧΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΒΣΙΝ
  ΒΑ ΕΛΕΥΒΕΡΩΟΟΥΝ ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεοία).
  —Τό πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί ότι
  εσχηματίσθη έν Γαλλία Τσεχιχή στρατιά
  μέ ίδιον στρατηγεΐον υπό τόν στρατηγόν
  Φοοέ καί υπό την Γενικήν Διοίκησιν τβΰ
  Γαλλικβϋ Άρχηγείβυ στρατόν. Τό Ιδιον
  πρακτορείον ανακοινοί ότι βχηματίξεται
  πρβσωρινή υπό τόν κ. Μιτένες Τοεχική χυ-
  βέρνησι; ρέ έδραν τό Λονδίνον, την ό< π·ίαν θ' άναγνωρίσουν αί κυβερνήσει; Αγ¬ γλία; καί Γαλλίας, δεδομένου ίτι δέν άνα- ννωρίζβυν την πρβςάρτησιν τής Τσεχοσλο· β«Μίας Είς τό Ράϊχ Έκ Παρισίων άγγέλλε ται ότι ή εφημερίς «Φιγκαρώ» δημοοιεύςι έμπνενσμένον αρθρον διά τεύ; άνασυντασ· σομένβυς Τσέχβυς. «Έχετε θάρρβς, Ιχετε πεπβίθησιν, τβνίζει, ίτι θά ϊλθη ταχέως Λ ήμέρχ πού θά ευρετε πάλιν την θέσιν σ«; είς την Εύρωπαϊκην κοινότητα». η γ δ υ ηια κατεληφθη χθεσ Ο ΗΡαϊίΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΙΟΝ Π%Ρ1ΣΙΟΙ 14 Σ)6οίου (ίδ. ύ- πηρεσία).— Ένώ περί την Βαρσοβίαν συνεχίζονται σκληραΐ μαχαι, Γερμανι· «όν ανακοινωθέν αγγέλλει την πτώσιν τής Γδύνιας μετά πολυηυιέρους λυσσώ· δεις μάχας καθ' άς οί Πολωνοί έηέ« δειξαν αξιοθαύμαστον ηρωϊσμόν. Βο· ρείως τής Γδύνιας αί μάχ*ι συνεχί· ζονται εισέτι. ΡΩΜΗ 14 Σϊβρίου (ίβ. ύηηρε· σία).—Πληροφορίαι έκ Βουκουρέστιον) «ναφέρουν ότι ή Γδύνια ανθίσταται ει¬ σέτι καί έπιβεβαιούν την άνακατάληψιν τού Λότζ υπό των Πολωνών. ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΗ ΠΟΑΕΜΝΚΟΗ ΑΗΑΚΟΙΝΟΟΕΗ ΤΟΥ ΠΜΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρίου ("Ωρ* 51 α μεταμεσονύκτιος).—' Χό νυκτερινόν ανακοινωθέν 'τοΰ Γενιχού στρατηγείου αναφέρει: «Έιη».ειώσαμεν τοπικάς προ- οοους κατά την διάρκειαν των οποίων συνελάβομεν πολλούς αίχμαλώτους».