97797

Αριθμός τεύχους

5269

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ' Υ«ν«ι.

  ώς
  λ
  ύκηρκοία).
  , οί έηίοη.
  ό ζ
  »α· την
  :ηβιν τής
  Ιοετερέτπ·
  πρέεδρο;
  ?βοπ«8ιι*ν
  ισμένβς ν«
  οσώνη; ιΐ;
  έπιχϊίρηβ»
  ς της «ϊ»νί
  ν έν Εί
  . ύκηρϊβίίθ'
  ιχ·ιν·ΐ ·η
  ιή οτρ«η«
  στρβτην"
  ιβίχηβιντ»»
  χβ ίδιον
  χημ«τιζ«βι
  'νήοε»ί 'Αν
  >τ% δέν «ν*
  » δημ·*·1*
  άναθ«νΐ«β·
  ρρβί, ίΧ^ί
  "Γ ίβχίι«
  ν θέο»ν<"·« α» »» (!βι«>
  ι»*»"0,,*·
  |>'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοσ: μινωταυροϋ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λ(ραι 8
  ίξιίμητος Ι
  Άμερικής
  ειησία 8ολ. 10
  Ιξάμηνός > 8
  ή
  «σία φύλλον
  Δοαχ. 3
  ΣΙΒΒΙΤΟΝ
  16
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΪΒΙΥΒΥΪΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5269
  ΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  ΕΠΑΝΕΣΤΡΕΨΕ ΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ
  είς Ί"ήν Βαρσοβίαν
  Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΥΚΛΩΘΗ
  ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ —
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Ϊ5 Σ)βρί
  ου (Ιδ. ύπηρεσία).— Αί
  έκ τής Πολωνίας δια-
  βιβχσδεΐσικι σήμερον εί
  δήαεις οναφέρουν ότι
  αιματηράς, πεισματώ·
  δης αγών διεξάγεται
  ανατολικώς τής Βκρσο
  βίας ο «ου χά Γερμανι·
  κά στρατεύματα χα·
  ταβχλλουν λυοσώδη
  προσπάθειαν προείάσε
  ως με άντικειμενι-
  χον σκοπόν την κατά
  λήψιν της Πολωνιχής
  πρωτευούσης.
  Ό στρατιωτικάς συν
  εργάτας τοΰ «'Αδιαλ-
  λάχτου» έδωκε σήμερον
  άκό ρκδιεφώνου μακράν εκ
  θέσιν έ «Ι τής εξελίξεως τδν
  έκιχειρήσεων είς την οποίαν
  ετόνισε χά εξής;
  «Είς τό 'Ανατολιχον μέτω¬
  πον έ πέλεμος έλαβε πλέον
  πολύ σκληρόν χαί βάρβαρον
  χαραχτήρα. Ό χ. Γχαΐριγκ
  είχεν έξαγγείλει ότι έντός
  14· ημερών θά «τερματίζετο
  ό π*λεμ<ς έν Πολωνίκ. Αί % ημέραι ποφϊϊλθον τ«τ-«1- μεθα άκόμη μακράν τοΰ τέ- λους το» αγώνος. Οί Γερμα¬ νοί έκσποΰν επί των άνοχυ- ρώχων πόλεων τάς οποίας βομβαρδίζουν χωρίς χανένα οΐκτον. Τα θύματα εκ των βομβαρδισμών αυτών άνέρ· χονται είς πολλάς δεχκδας χιλιάδας. Αί έπιθέσεις είς χά πρ·ά- στεια τής Βαρσοβί«ς άπε- κρούσθησαν χαί ό έχθμό; υ¬ πέστη βαρεία; απωλείας κα τα την ύποχώρησιν. Είς τό προάστειον Πραγα οί Γερμα· %οί έθεσαν πΰρ χαί είς αύ τάς τάς απομεμακρυσμένας πτωχικάς καλύβας». Τό πρακτορείον «Πάτ»ιμε· ταδίδει έξ &λλο» τα έςής: «Ή πίλτς τοΰ Λόβ έβομβκρ- δίσθη έκανειλημμένως ύιτό τοΰ βαρέος ηυροβολικοΰ τού έχθροΰ. Οί Πολωνοί ένήρ γησαν σφοδράν άντεπίθεσιν χαί έν τέλει ό Γερμανιχός στρατός άηεμακρύνθη μέ με¬ γάλας απωλείας. Έκ. τοΰ πεδίου της μ«χης έγκατέλει ψχν 8 τάνκς, 11 στρατιωτι¬ κάς μοτοσυκλέττας χαί Ιν στρατιωτικόν αυτοκίνητον. Το ύπ' αριθμόν 14 Πβλω νικόν άναχοι> ωθέν άναφέρει
  χά εξής: Ή εχθριχιΐ άερβπβ
  ρί« ββνμβάρδισε χ6ές έπανει
  λημμένως πολλάς πόλεις χαί
  χωρία χαχά τρόπον σκληρόν
  κκί άπάνθρωπον. Μεταξύ
  των άλλων έβομβάρδισε τό
  Πονζεμέν, τό Λα>βερόβ κλπ
  Είς την Νότιον Πολωνίαν
  συνάπτοντβι πεισματώδεις
  μαχαι. Παρά την αντίστασιν
  των στρατευμάτων μας ό έχ
  θρός έφθασεν είς Σαμόοκ.
  Ό Δήμαρχβς τής πόλεως
  Λέβ ανεκοίνωσεν ότι παρά
  τούς έπανειλημμένους άγρί-
  *υς βομβχρδιομβύ; τής πό
  λεως, ο έχθρός δέν Ιθιξε οτρα
  τιωτιχάς θέσεις καί έγχατα-
  ατάσεις. Έπροξένηβεν ομως
  μεγάλας χαταστρβφάς εί; οί·
  κίας κκί έσχόρπισε τόν θά¬
  νατον μεταξύ τ·ΰ άμάχου
  πληθυσμβδ.
  Είς τέ» Μβρτίν τό Πβλω
  νικόν ίππιχόν χαταδιώχε
  τόν εχθρόν. Δύο έχθριχά ά
  ερβπλάνα κατερρίφθησαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρ(βυ (ίδ
  ύπηρεοία). — Νεώτερον *να
  χοινωθεν τβδ πραχτβρείβυ
  «Πάτ» ίχει ώς εξής: «ΟΙ Γερ
  μ«ν·ί β«δ(ζβ»ν κατά μϋηΦζ
  ΓϊρμκνΐΜκ
  τά όποΐα ίνέσχαψαν καί χθές τό ί5αφος τής Βαρσοβίας.
  των Ρ«ύρανιχων συνόρων,μέ
  ακβπόν ν' άπβμονώσουν την
  Πολωνίαν ά πό τβύς πρός νό¬
  τον γείτβνάς της». Ή εφη¬
  μερίς «Όρντρ» γράνει επί
  τοΰ βημείου αύτοΰ ΐα τό Γερ
  μανιχβν οτρατηγεΐον ίπιδι-
  ώχει ν' άπομβνώση την Πο¬
  λωνίαν άπό τούς γείτονάς
  της καί παρατηρε! ότι τό σχέ
  διον αύτφ αποτελεί σββαράν
  απειλήν διά την ανεξαρτη¬
  σίαν τϊ|£"' Ί*©ομ«νί«ς ««Ι τής
  Ουγγαρίας. Διά χον λόγον
  αυτόν αί δύο αυταί χωραι
  έν έτειναν έξαιρετιχά χατά
  τάς τελευταίας ημέρας τάς
  στρατιωτικάς πρεετοιμασίας
  των.
  Ή Ρωσσία έχίσης θέλει νά
  έπωφελη6ή τοΰ πολέμου. Θε
  λει νά είσδύοη είς την Πο¬
  λωνικήν Ούκρανίαν καί φαί
  νεται άποφκσιομένη νά ζή
  τήβη «μερίδα «πό την δο-
  ράν τής Πολωνίας» Ύκό
  τό αύτό περίκβυ πνεΰμα
  γράφει χ«ί ή «Ήχώ» των
  Παρισίων».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Σ)?ρ(<υ (Ιδ. ύπηρεσ<α).— Κατ' ειδή- σει; έχ Βαρσ^βίας ή μεγα- λυτέρα προσπαθεία των Γερ- μανων οτρέφεται είς τό Βέλ- βο (;) μέ σκοπόν ν' άποχό- ψουν την Πολωνίαν ίΐτό την Ρουμανίαν. Είς χά &λ· λα μέτωπα προβαίνουν ' είς παγίωσιν των θέαεών των Μηχχνοκίνητοι Γερμανικαί μονάδες έφθασαν είς άπόβτα σιν 13 χιλιομέτρων άπό χεδ Λόβ άλλ' άπεχρούσθησαν ΐ5 πό των Πβλωνών ένισχυθέν των διά νέων δονάμενν β πό βορρα. Χάρις ΐίς το άνχιοεροπορΐχόν των πυρο6ολι*4ν οί Πολωοί 6ε δαιώνοον χθές δ« χαχίρριψαν 280 Γερμανικά 6ομ6αρδιστιχά. ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ Γερμανικόν ανακοινωθέν. ΡΩΜΗ 15 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπη ρεσΐα).— "Επίσημον έκ Βερο λίνου ανακοινωθέν αγγέλλει: «Ή Πολωνική αμυνα είς τόν Βιστούλαν καί τόν Σάν διε στιάοθη καί ή ΒαρσοβΙα περιε κυκλώθη έξ ολοκλήρου».. ΡΩΜΗ 15 Σ)βρίου (ίδ. ύπη ρεσΐσ).— Έξ άφορμής τής ττροελάσεως των Γερμα ν ών είς την βοριιανατολικήν Πό λωνΐαν ή κατάστασις άτιέβη Η Κρήτη της ύπαΐθρου Τύπος όρεοιβίβυ Κρητός έχ των χιλιάδων πού άσχολοθνται είς την κτηνοτροφΕαν καί την έντατικήν^καλλιέργειαν. Πρός τ) 5γιές αύτό στοιχείον τής ύπαίθρου απηύθυνε εσχάτως δ άρχηγός τής Έθνικής ' κυβερνήσεως χ. Με¬ ταξάς τό γνωστόν έθνοσωτήριον κήρυγμα: «Καλλιεργεΐιε "Ελληνες αγρόται χαί μίαν σπιθαμήν γής». Επίσημον ανακοινωθέν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρ(ου (ίδ. ύπηρ.)—Τό επίσημον ανακοι¬ νωθέν τοθ ΓαλλικοΟ έπιτελεΐ- ου, τό εκδοθέν την πρωΐαν σήμερον άναφέρει τα έξη**;: «ΑΙ έπιχεψήσεις των τελευ- τοΐων ήμεοών μδς έπέτρεψαν νά προωθήσωμεν τάς θέσεις μας βορειοΒυτιχΟς τοθ Τσιέ- ρκ (;). Κατελάβομεν τό £6α- φοο τό οποίον άπό ημερών διεξε&ΐκει ό έχθρός, προελαύ νοντες συνεχώς. Κατά την διάρκειαν τής νυκτός έσημει· σοβαρά. Αί δυνάμεις οΐτινες διέσπα σαν την Πολωνικήν άμυντι κήν γραμμήν καί διέβησαν τόν Βιστούλαν ήλθον είς σύγ κρούσιν μετά των Πολωνών είς Όπόλε είς ιηνπεριφέρειαν τοθ ΛουμπλΙν. Είς Μπρέστ Λιτόφοκ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Σ)βρίου (18. ύπτρεσΐα). — Επίσημον ανακοινωθέν άναψέρει: «Τα στρατεύμαι ά μας έφθασαν είς ιήν ιΐόλιν Μπρέστ· Λιτόψκ καί έκυρΐευσαν τα προάσκιά της. Επί τής ώχυρωμένης ζώ νης τής πόλεως αυτής εύρισκε ται ό σιδηροδρομικός σταθ μός τής γραμμής Βατρσοβ'.ας— Μόσχας. ΑΙ μηχανοκΐνητοι μονάδες μας άκολουθοθν κατά πόδας τα ύποχωροθντσ Πολωνικά στρατεύματα πρός τα Ρουμα νικά σύνορα. Όλα τα πολεμικά Πολωνι κά σκάφη τα ευρισκόμενα είς τόν λιμένα τής Γδύνιας έβυ θΐσθησαν. Τα περΐχωρα τής ΒαρσοβΙας έχουν άποτεφρωθή. Θρυλική άντΐστασις. ΒΑΡΣΟΒΙΑ 15 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεοία) — ΟΙ Γερμανοί έ πεχεΐρησαν σήμερον μεγάλην επίθεσιν μέ λυσσώδη ορμήν κατά τής πόλεως άλλ' άπε κρούσθησαν υπό των ήρωϊ κώς άμυνομένων στρατευμά των μας. ΑΙ Γερμανικαί ύ πώλειαι είναι σοβαρώταται Παρά την Λουμπλίν τα Γερμανικά στρατεύματα κα τέλοβον πολλά χωρία. Είς τόν λιμένα τής Γδύνιας κα τέπλευσε χθές Γερμανικόν σκά φός καί παρέλαβε τούς Γερ μανούς τραυμαχΐας ι ής στρα τιας τής ανατολικώς Πρωσ οίας. ΤρΙα Άγγλικά πλοΐα έτορπιλλΐσθησαν είς τόν Ά τλαντικόν καί έν Όλλανδικόν ύπεχρεώθη είς την Μάγχην νά εγκαταλείψη'το έμπόρευ υά τού». ΟΙ Γάλλοι προήλασαν ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ. == ώσαμεν νέας σημαντικάς ποο- 66ους πορά την (αχυράν αν¬ τίστασιν τοθ άντιπάλου». Ό άνταποκριτής τοθ «Μι· κροθ ΠοτρισινοΟ» τηΚεγραφεΐ έκ τοθ μετώττου: Τα στρσ- τεύματά μας έσταθεροποΐη σαν τάς θέσεις των χθές είς τα καταληφθέντα έδάφη. Τό εχθρικόν βαού πυροβολικόν βάλλει επί 36 συνεχεΐς ώ ρας διότι οί Γερμανοί φο βοθνται μεγαλειτέρας έκτάσε ως επίθεσιν, χωρίς νά δυ νηθβ ν' άνακόψη. την προέλα σιν των στρατευμάτων μας. Ό στρατιωτικάς έττΐσης συ νεργάτης τοθ «Άοιαλλάκτου» είς έκθεσιν τού περιγράφβι ώς εξής την κατάστασιν: «Υπό τούς εύνοϊκωτέρους δρους τα στρατεύματα μας επεχείρησα ν νέαν επίθεσιν είς την -περιο χήν τοθ ποταμοθ Μοζέλλα, έν συνδυασμώ μέ επίθεσιν άρ μάτων έφόδου. Ό έχθρός ά ποσύρεται υπό την βροχήν των πυρων μας. Οί Γερμανοί έξη φανίσθησαν άπό όλας τάς πρός την γραμμήν Ζγκφριδ 6 δούς καί τα ύψώματα τα 6 ποία κατελήφθησαν υπό τοθ γαλλικοϋ στρατοθ εύρισκομέ νού ήδη πρό των μεγάλον γερμανικών όχυρων». Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑ£Ι£ ΠΑΡΙΣΙΟΙ II» Σ) βρίου (ίβ. ύπηρεσία «Α¬ νορθώσεως»).— Τελευταί¬ αι πληροφορίαι έκ τού με- τώπου άναφέρουν ότι ή προέλασις των Γαλλικών στρατευμάτων συνεχίζε· ται. Παρά τό μπαράζ τό οποίον εσχημάτισε διά καταιγιστικοΰ πυρός τό βα ρύ Γερμανικόν πυροβολι· κόν, έν τούτοις οί Γάλλοι κατώρθωσαν διά θυελλώ¬ δους έξορμήσεως νά φθά· σουν μέχρι των μεγάλων όχυρών τής γραμμής Ζίγ κφριδ. Ε8ΑΚΟΛΟΥΟΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΕΛΑΥΝΌΥΝ "Αλλα τηλεγραφήματα άγγέλλουν ότι οί Γάλλοι έξακολουθούν νά προε· λαύνουν διατηρούντες δλα τα έδάφη άτιναι περιήλθον είς την κατοχήν των. Οί Γερμανοί διατηρούν είσέ τι τα ύψώματα τού Σα- αρμπροθκεν τό οποίον έ- χει περικυκλωθή πανταχό- θεν καί βάλλεται έκ τριών πλευρών υπό των Γαλλι- κών στρατευμάτων. Τό βαρύ Γαλλικόν πυροβολι· κόν βομβαρδίζει συνεχώς την γραμμήν Ζίγκφριδ μέ απολύτως ίκανοποιητικά άποτελέσματα. Αύτό τοθ το τό ανακοινωθέν τού Γερμανικόν στρατηγείου αγγέλλει προελάσεις των Γαλλίαν είς τό Σχαρ- μπρούκεν καί τό «Ι»όρ- μπαχ, τας οποίας όμως ίσχυρίζεται ότι άνεχαί- τισεν ό Γερμανικός τος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  κοινωνικόν άριστούργηιισ: ·Γυναι
  κεΐς ·υλσ«έςη μέ την ΒΙβιαν Ρο
  μάνς καί Ρενέ ΣαΙν Σύρ.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμερον «Μπο
  έμικες άγάνες» μέ τόν Ζάν Πιέρ
  'Ωμον. Την Διυτεραν: «άσύλληπτη
  ακιά·. Την Πέμπτην: ·Ό άλήτης'.
  Δευτέρα. Πίμϊτη, Σάββαΐτο, Κυ
  ριακή ί'όρα 7.30 μ μ άπογευματινή.
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΛΙΗΣίΡΕΗΙΤΑΤΘΙ
  τού ώραιόκοσυου
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμος Αθηνών.
  Πρόγραμμ*
  12.25 Σήμα —Έθ/ικίς "Υμνος
  —"Υμνος ΝεολαΕας.
  12.30 Μουσίκή τζάζζ (5ίακοι).
  13 Έλληνικ* τ-αγουδια (51
  σχοι).
  13 30 Είϊήαεις— Χρηματιατή.
  ριον.
  *Ώρα Άατερςσκοττεΐου Άθτ;
  ν6ν.
  13.45 Έλάφρό τραγοθδι (δπό
  ί)ς δίδος ΜαΙρης Ά6»ταγγΐλουι.
  14.15 Έλαφρά μουσιχή (δί
  σχοι).
  14 20 Είδήσεις—Μετεωρολογι-
  κόν δελτίον Έθ^ικός Ομνος—Ο
  μνος νιολαΐας.
  19 Σί)μα Έθν. Ομνος—0>νος
  νΐολαίας 4ης Αύγουστον.
  19.08 Μιτιωρολογικόν δελτίον
  19 30 Ή ώ?α τοθ τιαιδιοθ.
  19 50 ΕδΗυμη μίυσική (Μσκοι)
  20 ΌμιΜα (*πό τίς ίοτορίες
  ■ τβν άγριμιων κβί των πουλιων)
  20 20 Έλαφρά μουσική (ορ
  χήοτρα 'Λθανασιαδη).
  20 45 Είδήσεις.
  21 Μικρά όρχήστρα τ&0
  ΣταθμοΟ. ('Υπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Γ. Βιτβλη).
  21 30 Ρεσιτάλ πιάνου ('Υπδ
  τής δίδος ΜαρΕκας Παπαΐΐύχννου)
  22 ΝιικτιειναΙ είδήαεις.
  22.15 Ρωοσιχά λαϊχά,χαί τσιγ
  γάνιχα τρχγοθδια (Ίπό τής δ(
  δος Κλάβχς Στάμοιι).
  22 45 Έργα δι' ορχήστραν (δι
  σχοι).
  23.35 Έλαφρά μουσική (δπδ
  τής Όρχήστρας Κορινθίου).
  0.20 Τελευταίαι είϊήσεις.
  Ο 30 Μουσική χοροθ (5(σχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Ή
  ΡΕΝΕ-ΣΑΙΝΣΥΡ
  καί ο μεγάλος ουγγρα-
  φεύς των κοινωνικήν έρ
  γων:
  ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΑΡΚΩ
  Στο κοινωνικόν άριστούρ
  γημ«.
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
  ΦΥΛΑΚΕΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή θαυμασία οκερέττα:
  32ον
  Τί φταίιι λοιπίν αύ.ίς άν
  ενωρίς τί άπόγιυμα τής ήμί
  ρας έκείνης πηγαίνοντα; είς τό
  σχολιϊον τού, το3 έρχεται α:όν
  5{.όμο, καθώ; πηγαίνει διαβάζον
  τας ίνα τόμο ποιημάτων το9 Γχίϊ
  τε, ή ϊμπνιυσις τής μελοποιήοε
  ως ενός μικροθ ποιήματος τού ποι
  ητοθ, των σιίχιον τοθ μιγροθ τρι
  ανταφύλου πού πήγε νά χόψη
  ^α παιδάκι, καί αδτο «ΐριανιά
  φυλλο μικεδ, τριανταφυλλάχι» τοθ
  μάτωσε τα χέ?ια;
  Φθάνει σΐό αχολιίον... Κϊυπα
  τό χουδοθνι... Οί μαθηταί είνε είς
  τα θοανΐα τους. . Τα μ£θημα άρ
  χίζει... Ό Σίθμπιρτ στέκεται
  μτιροστά είς τόν μαυροιτίναχα .
  Σημειώνει άριθμούς . Είνε ή ώ
  ρα τοθ ιιαθήματος τη"ς άριθμη·ι
  κήί. . "Εχει νά διδάξη τού; μι
  χροος μαθητάς την πράξιν τοθ
  πολλαπλασιασμ&Ο.. Άλλά πδς
  βοοΐζει τό χεφχλι τοθ «ιτωχοθ δα
  σχάλοιι άπδ ήχους μουσΐκού,'...
  Οί νότις σάν Ινα σμήνος μελισ
  σών, βουΐζοιιν μίαα σΐό χεφάλι
  τού, θίλουν νά βγοθν στό φως...
  Τό χέρι τοΟ δασχάλου σημεΐώνει
  άριθμ&ίι; είς τόν μαυροπίναχα...
  Άλλ' 6 ν&Βς τού είνε άλλοθ...
  Καί άφηρηαένος παρατφ τιύς αριθ
  μεύς, τοος αβδνει «ι' άρχίζει άντί
  αριθμών ν9 άραδιάζη είς τόν μ»υ
  ροπίναχα νότες... Οί μιχροί μάθη
  τα! τα χάνουν... Σχ^υντοθν δ !
  νας τόν άόλλο... ΤΙ εΐδους άριθμοί
  είνε αύτά τα χορακίστιχα πού ση
  μειώνει μέ την κιμωλία ό δάσκα
  λός τους στό ν μαυροπ!ναχα: ΐρκλ
  λάθηχε; Ηά τοϋστριψε φαίνεται.
  'Ο Σοθμπερτ είνε παραδεδομέ-
  νος είς τόν μουσικόν οίστρον τού...
  Έχει γεαιση τόν πΕναχα μέ νό¬
  τες... Γι' αυτόν 6 5χ«ρις αχολι·
  <ός πΐνοξ έχει γίνη χι' δλας ίνα τραγοθδι, τραγουδιΐ.. Επάνω είς τόν πίναχα άιτλώνεται ή μου σιχή πού ένέπνευσαν είς τόν Σοθμ περτ ιΕ στίχοι γιά τό τριαντάφυλ λο πού μάτιοσε τα χίρια τοθ μι 'χροθ παιίιοθ... «ΤρΐΛντόφυλλο μικρό ΕΙδ' ίνα παιδάκι „ τριαντάφυλλο μικρά Τριανταφυλλάκι·..». Ή σύνθΐσις είνε ετοίμη. Έται αβΐαστα ίρχονται στόν κόσμο τα 'τραγούδιε* τοθ Σοθμπερτ... | 'Ο διδάσχαλος στρίφεται πρός τούς μαθητάς τού... Ξ(.χν$ πώ; εί νι ή ώρα τ&Ο μαθήματος τής ίριθ 'μητιχής. Γι' αυτόν κάθε ώ;α τής ημέρας καί τ,ής νυκτός είνε ά>ιε·
  είς την μουσικήν. . Κ» Ι
  θέ
  ίμη η μή
  με;αόαλλει αύθαιρέτη'ς τό μάθημα
  είς μά'ηαα ώίινής,άρχίζει καί μα
  θύ μιχρους τού ■.αθητάς τό
  Μέ τούς
  Χάν Μόζερ
  Λέο Ιλέζακ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΟΤΗΝ
  Τύ πασίγνωστο ίραματΐΜΟ
  άριοτβύργπμα τού Μ(1Ι£Ι2Ν:
  Ι ,ΑΓΝΟΣΤΟΣ'
  Νέ την
  ΙΚΑΕΝΤΥΣ ΤΖΟΡΤΖ
  νέο τού τραγοθδι... Δεκάδες λε-
  ; πτ&ν, δροσιρών παιδιχών φωνίίν
  τραγουδοθν τ6 «ΐριαντάφυλο μι
  χρό, τριανταφυλλάχι , » καί δ
  άντίλαλθς των φθάνε: Ιω; ίξο
  ατήν αύλή...
  Ι —"Αλλη μιά φορα: λέγει ό δι
  εάαχαλος καί βάζει τεύς μικρούς
  μαθητάς νά τοθ τραγουδήσουν ά
  πό την άρχή τό τραγ&Οϊι τού ..
  "ΈξαφνΛ κΐυηό^ ή πόρτα. Είνε
  ό αχολάρχης, ό διιυθυντής τοθ
  σχολεΕου. Τοτε μόνον δ Σ-.Ομτερτ
  μεταφέρει ιίς την πραγματικότη
  τα, τό:ε μόνον χατα/αβαίνει πώ;
  ήλλαξεν αύθαιρέτω; τό πρόγραμ·
  μα...
  ι Σϊθτισμίνος ί σχολάρχη; 6λέ
  ' πει τόν πίνακα γιομίίίο άπό νό·
  τες μ-υαικής... Άπό τόν πίνακα
  μΐτοφίρΐΐ τό βλίμμα είς τόν νια
  ρόν διδάσχαλον... Καί μέ ΰ^ος
  μυσιηριώδες λέγει είς τόν Σοθμ
  περτ νά τόν ακολουθήση είς τό
  γραφείον τού ..
  (συνιχίζεται)
  ΧιορΙς φροντίδι
  στΐς χαρές τής άχτής.
  ό οδοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  Ειδοποιεί την Αξιότιμον «ι
  λατεΐαν τού ότι επανήλθεν Ικ
  τοθ ταξιδίου καί 6έχ«ται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 ν. μ. καί 4-7 1)2
  μ. μ.
  Βαταστήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν Τυμηακίω. Παράρτημα έν
  ΕοΚΜίνν Πυρνν ε«ν*δοχβϊον ϋ
  ηβι» Μ«1 φαγπτοΰ, ΠρακτορΕΐον
  35ης Κ Διευβύναεω; Αΰτβκινή
  τ»ν. 'ίΐρβιι αναχωρήσεως αΰτβκι
  νήτνν έκ Κοκκίνου. Πύργβυ κ«1
  οι' ΉραΐΗλΐιον 2 μ μ. 6 π. μ.
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ &ιά τό ΟΙκοτροοεΙον
  τοβ ΛυκεΙου «ό Κοραής· Ιιιτηρη
  ήββός τής μελίτπς.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ ΑβΗΝΑΧβ
  Πλπβΐβν £τ«θ. ΜοναβτηράΜΐ
  Παρέχη κασ«ν ηληρβφορΐ-
  «ν Α οιβοκβλυνσιν («τρικής
  ?ώ ςικ. (Ι( ιιί( ΐΐ; ίή»οΐί
  μιτ«β«{νοντ«{ αοβενιΐς συμ-
  κβλίτκς «ο».
  Αριθ. 13897
  Περίληψις Προγράμμχτβς
  Πλειβτηριασμοϋ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλεΐου Εύστράτιος Θζοδώρου
  Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω έ
  δρεύων καί κστοικών δηλο
  ποιώ δ π,
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
  καστικόν πλειστηριασμόν τα
  έπόμενα άκίνητα των όφβιλβ
  των Ιωάννου ΓεωργΙου Κσ
  ραβιτάκη καί Βασιλε ου Γεωο
  γΙου Καοαβιτάκη κατοΙ<ων Δαφνών ΜαλεβυζΙου, κεΐμενα έν τή περιφερε'α Δαφνθν τής Είρηνοΰικειακής περιφερΐΐβς ιέως Άγίου Μύρωνος καί ή δή Ηρακλείου ήτοι 1) Είς θε σιν «Κα^μήοι» άμπελον εΐδους σουλτανΐνσ τεσσάρων στρεμ μάτων κοΐ εΤδους τακτά καί λιάτικο όκτώ στρεμμάτων με τα συνεχομένου ελαιοφύτου εκτάσεως ό<τώ στρεμμάτων μέ εκατόν όγδοή<οντα έλαιό δενδρα συνορευομένου τοθ ο λου ακινήτου μέ κτήματσ νατολιι<^?ς "Ελευθερίου Τζω ρακολευθεράκ-η, Β^ρΊως 'ϊω άννου Καραβιτά«η καί Μιχ. Πωλιουδάκη, Ν3τ(ως κληοονό μων Άνδρέου Καοαβ·τά-η κσ! Δυτικώς μέ δρόμον άνοοτικόν 2) Είς θέσιν «Ποθρο» άμπελον εΐδσυς τακτά πέντε στρεμαά των μετά συνεχομένου έλαιο φύτου μέ τριάκοντα έλαιάδεν 6ρα συνορΐυομένων μέ κτήμα τα Ανατολικώς ΈμμανοκήΊ Τσουδή, Βορεΐως κληρο>όμω'
  Άνδρέου Καροβιτάκη, Νυτΐως
  κληρονόμων ΔημητρΙου Πυρ
  γιαννάκη καί Δυτικώς Έμμα
  νουήλ. Τζαμπουράίη 3) Είς θε
  σιν «Μουλι£ά» ελαιόφυτον
  τεσσάρων στρεμμάτων μέ πεν
  τήκοντα ελαιόδενδρα συνο
  ρευόμενον μέ κτήματα Άνα
  τολιχώς Μη δ Λ ϊρετζάχη καί
  Δημητεί^υ Τσοτκαλάκη, Βορβ'
  ως κληοονόαων ΆνΡίρέου Κσ
  οοβιτάκη, Ν^τΙως ΆντωνΙου
  Φρογκομΐγ,ελάκη κλτΙ Δυτικώς
  μέ δρόμον άγροτΐΗΟ^, 4) Είς
  θέσιν «Βουλισμένη Λαγκάδα»
  άμπελον οΙνοστάφυ.ον έ<τ6 σεως στρέμματος ενός κσΐ έ νός τβταρτου μετά συνεχομέ νού ελαιοφύτου ημίσεως στρέμ μιτος μέ έ τ τα ελαιόδενδρα σονορευομένων μέ κτήμιτα Ανατολικώς Μύ^ω^ος Πανα γιωτάκη καί μέ δέτη, ΒορεΙως κληοονόμων Γβωρνίου Πολά κη, Δυτικώς μέ άγροτικόν δρό μόν καΐ ΝοτΙως κληρονόμων Άνβίέου Κσροβιτάκη καί Μα ρΐσς Τζωρα«άκη 5) Είς θέσιν '«Βσυλισμένη Λαγκάδα» έλσιό φυτον τριών τετάοτων τοθ στρέμματος μέ όκτώ έλαιό δενδρα συνορευόμΐνον μέ κτή ματα Άνατολιχως Μύρωνος Παναγιωτάκη βορεΐως Ανδρ. [ Καραβιτάχη, δυτικώς μέ άγοο! τικόν δρόμον καί νοτίως Γε Ι ωονίου Πουλά<η κσί 6) είς θε σιν «Κακό ΜττουλΙ» έλαιόφυ τον ενός στρέμματος μέ 6ε κα ελαιόδενδρα συνορευόμεΙ νόν κτήμασι "·'άνατολικως Γβ' Οίργίου Λαμπράκη βρρείοος Γε ωογΐου Λουλουδα η νοτίως Άντωνίου Φραγκομιχελάκη καί δυτικώς Γεωργίου Σγουρά κη τή· έπισπεύσει τής ένυπο θή<ου δανειστρΐας Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Έλ λάδος πρός άπόληψ.ν τής έ νυποθήκου άπαπήσεώς της έκ λ'ρών στερλινΏν Αγγλ! σς έ<ατόν έβ5ομή<οντα 6ξ σελλινΐανν ό<τώ καί πέννας μιδς (£ 176 8 1) είς συνάλ λαγμα δψεως επί Λονδίνου καί των έξό*ων ίκτελέσεω: σΐησιζομένης είς τα ύπ' αριθ μούς 6067 καί 6079 Ιτους 1931 συμβόλοτια τοθ συμβυ λαιογράφου Ηρακλείου Κων σταντίνου Ζαχαριάδου κοΐ δι' ήν άπαΐτησιν έπετάγησαν οί είρημένοι όφειλέται διά τής ύ πό χρονολογίαν 22 Μοΐου έ. Ι. έπιταγής τής έπισπευδούοης ώς δεΐκνυται έκ των ύπ' ά ριθμούς 20941 καί 20942 τΛς , 31ης Μαΐχο ένεστώτος ετους άπο'ϊεικτικών τοθ δικσ στικοθ κληήοος τοθ Π?ωτο δινείου Ήρακλείιυ 'Εμμστ- νουήλ. Άο·«.ουλά<η Ό πλειστηριασμός γενή76 ναι ενώπιον μου ή τοθ νομ' μσο άναπληοωτοϋ ιιου την 29η)ν Ό<τωβο(ου ένεσΐωτος τους ήμέο^ν Κυριακήν καί ο ραν 10—12 π. μ έν τφ έν τσΟ9α καί πάτρα την οδόν «Χάνδακος» ίδιο<·!ή'·ω συμβ; λαιογροφε'φ μου ένθα καί δ τε καλοθνται οί βουλόμενοι νό: πλειο?>οτήοωσ .
  Ώς πρώτην προσφοράν ώ
  θ'σεν ή έπισιτε,ύδουσαν διά τα
  ώς άνω ά<(νη'ια τό ποσόν των δραγμΏν 25 000 διά τό ■τρωτον 10 000 διά τό δεύτβ οον 5000 δα τό τρίτον 2000 διά τό τέταρτον, 1000 δια τό τιέμπτον καί 2ΟΟΟ διά τό ε κτον, βστις δέ τιροσφέρει την άνοτγκα'βν ασφάλειαν 8ικ~ι οθτσι νά πλειοδοιήιπ. Ό τελευτοϊος ύιερθεματι στής ύποχρε·-Όται νά κατ^βΐ λη τό ίκτιλβισΐηοΐασμα είς την δτνείσΐριαν συμφώνως τώ Νομώ. €Η παροθσα δημοσιευθή Γω είς τος έντο093 έκδιδοαένας εφημερίδας «Τη » την 3 Αύ σΐου ένεστώτος έ'ους «Ά νόρθωαιν» την 16 Σ'πτβμβρ( ου ίδΐου 2τους καί «Δ.ασι» την 22 ΌαωβρΙου [ς»1ου ί τους. Έν ΉοακλεΙω τβ 31 Ί3υ νΐου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλεΐου. Ε. Ο. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ Γθ λΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΪ1Ρ0Η 149βν —Βεβαία καί θέλουμε!—λέ" γουν μέ δην τήνάθωότητα| τής άπονήρευτης χριστιανικτίς των ψυχής αί μεγάλαι δ"ύ· κισσαι... —ΆφοΟ λοιπόν θέλετε νά έξακολουθήσω νά ερχωμαι θά πβ ττώς μ' άγαπάΐε λιγάκι... —Τό ξίρεις ττώς σ' άγαποθ με πολύ Γρηγ*ρη ΙΊεφήμοβιτς. -ΝιΙ, άλλά δέν τό δεΐχνε· ΤΒ...—λέγει ό ΡασττοΟτιν... Ή μεγάλη δούκισσα Όλγα κοκκινΐζει Κσί οί άδελφές της ή Τατιάνσ, ή ΜατρΙα, ή Άνα· στασΐα, δλες τους κοκκινΐ ζουν... Ευρίσκονται είς άμη^ χανΐαν... Δέν. ξβΰρουν τί ν' άταντήσουν... ΣιωτιοΟ^·.. —Σ ή Μιτριόνα τ*ού άγα τιάΐε, ιό άποδείξατε! — λέγει χσμογελώντας ό Ρασποθτιν καί άνοΐγκι την άγκαλιά τού... ΟΙ μεγάλες δούκισσεςκοκκι νΐζουν άκόμη ττερισσότβρον . Ό ΡασποΟτιν προχώρει πρός αύτέ<:, πρός τή μεγάλη δούκισ σα Όλγα πρώτη... Ή μεγάλη δούκισσα άρπάζει τό χέρι τού νά τό άσττασθη . ΆλΧ' ό Ρα σποθτιν τραβδ τό χέρι τού πι άνει τό κεφΛλι τής μεγάλης δουκίσσης καί την φιλεϊ στά μαλλιά, στό μέτωπον... Ή μβ γάλη δούκισσα Όλγα συνε· σταλμένη κάνει νά τρσβηχθή.·· —Στάσου, περιστεράκι μου... στάσου νά σ' εύλογήσω!—τής λέγει ό ΡασποΟτιν. Καί ύψώ νει τό χέρι τού πάνω άπό τό κεφάλι ιη; είς σημείον εύλο γΐας... Καί Οσΐερα μέ την σειρά, φιλεΐ καί εύλογεϊ τάς άλλας μεγάλας δουκΐσσας. Την Τα τιάνα, την Μαρία, την Άνα στασΐα... —Καί ό Άλιόσα, τό πουλά κι μου;—ρωτά ό ΡασποΟτιν —ποθ είνε; —Έχει μάθημα!—άπαντοθν αί άδελφαΐ τοθ τσάρεβιτς. —Μάθημο! Όλο τόν τυραν νοθν τόν μικρούλη μέ τα βι βλία καί τούς δασκάλους... Καί μέ ποίον έχει μάθημο; —Μέ τόν μεσιέ Ζιλλάρ, τόν Έλβετό παφια,γωγό τού! —Ένας Ρωσσος καί νά μα θαΐνη γράμματα άπό έναν Έλβετό!— λέγει ό ΡασποΟ τιν. (συνεχΐζεται) " ΑΠΟΛΛΩΝ „ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μοαδική δημι- ουργία τού περιφή¬ μου. ΖΑΝ-ΠΙΕΡ-ΟΜΟΝ Τό φίλμ θαΰμα: ΜΙΙΟΕΜΙΚΕΣ ΑΓΑΠΕΣ Έκτός προγράμματο{ Ζ©ΥΡΝΑΛ. ΚΙΝΗΣΙΣ - Άφΐχθη είς τήν «6 λιν μας δ κ. Μιχ. Πετυχάκης μηχανι*6ο. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την ταρϊλθοθ- σαν Κυριακήν ή κ. ΕοθυμΙ* Δημ, /υανιωτάκη ίβ4πτισ»ν τό κορι τσάκι τοθ κ. Μιχ. Νιω'ά»η όνομ4 σασα αϋτό Μαρίκα. Είς τούς γ0 νεΓς καί την ανάδοχον εύχόμι θα νά τοίς ζήση. Γύρω στήν ποΛν. Ή σκυρόστρωσις τής Λεϊφ4οου Βασιλέως Κωνσταντίνου έττερατώ. θτ) καί μβτ' όΜγον θ' αρχίση α ο, άσφαλ,τική έχάλβιψΐς της. —Ελπίζομεν δτι θά συνεχισθή ή επισκευή καί των αλων 65ω" της πόλεως ώστε νά όλοκληρωΒη πρό τοθ χειμώνος. " —Μέ την Εναρξιν τοθ νέου σνο λικοθ Μτους «νβιςΐνήθη καί πάλιν τό ζήτημα της βποΐΐερατώοΊϋκ τοθ νίου μεγάραυ τής Παιδαγωγι κης "Ακα5ημΙας. —ΚαΙ της στενΑσεως των σχο- λδν τής Μέσης 'Εκπαιδεύςιεως ιΐς νέα οΐκήαατα· -Εύτυχώς Ιδρθθη Ειδικόν ταμιϊ όν σχολικών κτιρίων διά την «6· λιν μας καί πιστεύομεν δπ τόκρδ βημτ αύτό θά λυθή συντόμως. —Εντύπωσιν βαθείαν νραβκάλε σβ« ή διαταγή τοθ ύιτουρνοθ κ. Σφακιανάκη σχετική μέ τάς ά. γοραπωλησίας τής σταφδος. —Αποτελεί άηόδειζιν τοθ ένδια φέροντός τού υπέρ τοθ πολυτιμω τέρου προϊόντός μας καί τ<0 οτα· ΦΐδοπαοαγωγικοΟ κόσμου. —Ή 1^έα της κατασ*ευ!)ς ηαρα λιακη,ς λεωίόρου άπό τοθ λιαέ· νος μίχρι τοθ άεροδρομΐου δέν πρόκειται νά πραγματοποιηθή φα( νεται επί τού παρόντος τουλά¬ χιστον. — Κατόπιν τούτου άναμένεται ή όριοτική διαρρύθμισις καί κατα. σκευή μονΐμου όδοστρώματος τής όδοϋ Πόρου. —Τό δψιμο«α>όκαιρον ή-χισεν
  άνό ημερών μέ δλα τα κακα συνε
  «ακόλουθά τού.
  — Ζιστη την ήμέρα καί ϋ/ρασΐα
  άνυπόφορη την νύκτα.
  —Έν τούτοις ή νυκτερινή κίνη¬
  σις £χει ζωηρεύσει τελευταίως
  καί είς τουτο συνβτέλεσβ καί τό
  δτι πλεΐστοι παραθιρισταΐ έγκατέ
  λε ψ3ν την εξοχή καί Ιπανίκαμψΐν
  είς τΛν πόλιν.
  — Είς τούς £ξω τ(ς Καινούργιας
  Πόρτας συνοικισμούς συνεχΐζεται
  ή προστιάϋεια διαμορεώσεως των
  όδ&ν. ϋ ιό τοθ Δήμου.
  —Καλόν θά ήτο δμως νά ληφ95
  Φροντίς έκ παραλή'ου καί δια τώ
  δίκτυον ύτονόμων.
  — "Εκαμαν την έιιφΊτνισίν των
  στούς κήιιους, στΐς ού ,ές καί στά
  παρτέρια τα χρυσάνθεαα, τ,ροογ-
  γελος τοΰ φθινοπώρου.
  —Σέ λίγο θάχωμε καί τα φθινο
  αωρινά τριαντάφυλλα καί τα ά·
  λα λουλοϋδια τής «δεύτεοης άνοί
  ξεως», δπως πολϋ σωστά χαρα-
  «τηοΐζεται στόντόπο μας τό φθι
  νόπωρο
  —Είς την ϋπαιθρον ήρχισεν ή
  προεργασία διά την καλλιέργειαν
  των δηιιητριατικΰν.
  —'Ενφ είς τίς ΜοΐραΐΓ συνεχΙ
  ζεται ή συγκέντρωσις σίτου ύκό
  τής ενώσεως Συνεταιρισμόν είς
  τιμάς απολύτως Κανοποιητικάς.
  -Κόσμος πολύς παρσκοΛουθΐΐ
  τα ίργα των κινηματογράΦων ένω
  έν τω μεταζύ γΐνονται έΐοιμασι
  αι δια τό ανοιγμς» των χειμερινων
  αΐίουσων.
  —'ΛϊθϋίοατοΟται ού,τομα ή
  νέα πτίριξ τοθ Πανανείου Δημο
  τικοθ Νοσοκομε'ου.
  — Είς τόν 6>ω όροφον της θά
  τοτιο^ετηθοΰν ώς γνωστόν 20
  κλίνσι διά ΤΓύς Απόρους εφέ·
  δρους πολεμιστάς.
  — Είς Γ έ τα Ισόγεια θά γίνουν
  αί έγκατοσ'άσεις τοθ άκτινολο
  γικοϋ εργαοτηρΐου, τοθ πλυντη·
  ρΐου καί άλων βοη^ητικών ύ·
  Έηρεσιων.
  ο Ρέπο?τερ
  Έ5»ικόν Λαχεϊον.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  Οί κληοωθίνττς άριθμο!
  την 13 ^)6ρίου, ημέραν Ιΐην ιί-
  ναι οί εξής: 2967 κερδίζων, δρ.
  2000, 8900 δρ. 8000, 19500 8ρ.
  2000. Οί κληρωθίντες άριθμοί ιί(
  τό αΐτιον είναι οί κάτωθι:
  2937, 2973, 8827, 19402,
  19433, 19446, 19469, 20509,
  2^571. 46204, 46243, 51244,
  53063, 53Γ69, 77711, 77743,
  77784, 77797, 85849, 91130,
  91182,5 96949, 96983, 99619.
  (Έκ τοθ Πρακτορείον).
  ΙΑΤΡΟ£
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΧ
  Διπλκματουχος Α85ΐ»ΐ3η τής χειρβυργ«Μ«ς οώρολβγι
  κης ΚλινΐΜης της Ίατρικής Σχβλής Πανεπιστπμίβυ Π«ρι
  Παβηαϋς τού οΰροποιητιχβ» συστήματος ήτοι νίβρών
  τίΜς προστάτου, γεννηπκΰν βργάν&ίν χ.χ η Δέχβταί
  3 7 μ έ Ιί ώ
  ς
  σί«ν
  ς γη βργάν&ίν χ.χ η Δέχβταί
  9 12 «. μ 3 7 μ μ. έν τ%» Ιατοβίω τού έ>δος Μβοονιώονη
  ιτάροόος Πλβτείας Άρκαδίου (Χεϊτάν ΌγλοΟ) ρογι"ργπ>
  Όγλοδ).
  Τηλ*·. 8-22
  —Ή τιμή τού αρτβυ.
  ΔΓ άιτοφαοϊως τής Έ«ιτροιτήί
  Διατιμήσϊων αί τιμαί των άλίύ
  ρ»ν κ*Ι τοΰ άρτου καβωρίοβπ
  σαν χθές ώς ακολούθως: "Αλευρα
  λβυκά δρκχ. 10.15 50, ιτιτυροθχκ
  9 10, άρτο, λβυκος 9.70, πιτυρβύ*
  ΧΟ8 8-30.
  ΛΟΠΣΤΗΣ μέ το>υετή «εΐραν
  ό»ηρετ*ν νΟν Ινταθθα τ,αρά σο
  βαοφ "Εμτορικφ καί Βιομηχανικφ
  ΟΙκφ, διαθίτων χρόνον, αναλαμ
  ίάνΐι την τήρησιν λογιστικβν μ
  βλΐων επιχείρησιν «άσης ουσε
  άς. Ένΐσης ένεργεΐ ίλίγχους
  καί Ιχκα9αρ(σιις. Π»
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα πσπού·
  •τσια Νεοατζουλτ).
  Παρελήφθησαν ξύλινα πτύα
  έκ Σμύρνης εΐδικά διά σταφΐ-
  δες παρά τώ κ. Δημ. Γιαλι*
  τάκη έναντι Δημαρχείον.
  Κί!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  :ΐς
  Ον
  II.
  >0
  Λ Ιί* Τάς 4
  -ιν, τού ενοιο
  ιαρ«
  χ,αΐ,
  υ ^
  ϊτοποιηθη μ
  •ντος '-τούλΐ'
  άνομένετοι»
  <: καΐ κα' «Ρθν Γ|-χι0£, τα κακα ου»ι 3 καΐ ΰ/ραοΐα 3. ικτερινή κΐνη. ι τελευταία; έλΐσε καΐ τ6 ιρισταΐ έγκαιί Ι ΙηανΙκαμφ» Κ Καινοόργκς ος βυνεχΐζυαι ορ|ώσιως τ& ου. ΐμως νό ληΐ?) < καίοιάη >
  ο ύ ές καΐ —4
  νθεαα, — ροαγ-
  ρου.
  ε και τάλβΐΝ
  λα καΐ το.ίλ·
  ·5ίύτ*οτ,ς ά«1
  σωστά χαρα-
  ιιΐο μας τό (λ
  ρον
  ή
  Μοΐραΐί ου
  ςια-ο,ς σίτουδιά
  ς καρα
  ιατογοο»ων έν»
  νοντσι έιοιμ«
  ι των χβιμεριν»
  οί **τ«β
  8827,
  1^469
  ' 46243,
  1
  Οίκονομική ζωή ;Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
  Συνεχίζονται αρκεταί πράξεις επί σταφίδων είς τα αοτά'
  έπΕπιδα τιμων. Ιδιαιτέρα δλως προτίμησις αημειοθται επι στα*ί < δών χαλών ποιοτήτων. Ή ανατίμησις των έλαίων έξ ίλλου συνιχΕ ζιται^ έπίοης μέ προβλίψεις λίαν ικανοποιητικάς. "Αναλυτιχώς αΕ τιμαί των διαφόρων εγχωρίων πρ&ιόντων είχον χθές ώς ακολούθως: Αι* έκεΐνους «ού πλουτΐζουν τάς θέλουν γνώσεις των. Άπδ δλσ δι' δλους. ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ Σίτος » 8 50 » λ δρ. 13—· 14 — Κριθή » 4 50 » 6' » 12.— 12.50 Β )ώμη » 5- » γ' » 11.— 11 50 Οίνοι μίστατον » 26— 28 » δ' » 9.— 10.— "Ελαια » 30 50 » ε' » 7 — 9 — ΣΑΠΩΝΕΣ Καρβιιπουζές » 5.— 6.— ΑιυκοΙ α' » 22 — ΤΑΧΤΑΣ α'β' » 4.50 5__ & 0 >
  21.—
  » β'γ' .»
  4.—
  » γ' »
  20 —
  ΣΤΑΦΥΛΑ1
  ΙΙράοινοι α' »
  18 —
  Σουλτανί »
  3 —
  3 50
  » β' »
  17 —
  Ταχτά »
  2 —
  2 50
  » γ' »
  Ραζα.ί »
  3 —
  3 50
  Μιτιζ'ζ »
  400 —
  Καρπούζια »
  2 —
  3.—
  Αλα6δανος »
  100 —
  Πεπόνια »
  4 —
  6.—
  Κοιικούλια »
  120 —
  Ή ττ,ανηγυρις
  τόΰΣταυροΰ ένΝεάπόλει
  425
  130
  Είς τό χυκλοφο&οθν σήμερον δελτίον χινήα«<ι>; τί)ς άγορϊς χαί
  τιμών, τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελητηρίου, άναφέρεται ϊτι ή έξχγωγι·«
  χή κίνησις τής ληξάσης εβδομάδος ή'θ .ζιοηίοτέρα τής προηγου
  μένης. Αί νατ' αυτήν αηιιβιωθεισζι ΙξχγωγαΙ άνήλθον είς 900 000
  χιλιόγραμμα σουλτανίνης, 25 000 ταχτα, 40 000 ελαίου, 280 000
  σΐαφυλών χαί 33 000 χαρουπίων.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Άγορά Πώλησις
  Κοπεγχάγη
  25 96
  26
  16
  Λονδίνον
  546.— 550 —
  ϋαείσΐοι
  3,07
  3
  11
  Νέα 'Υόρχη
  140 — 141 20
  Μιλανον
  6 13
  6
  19
  Παρίσιοι
  3 07 3 11
  Πραγα
  4.31
  4
  35
  Ζορίχη
  3170 31.95
  Ζυρίχη
  3170
  31
  95
  Άμοτερδαμ
  74.30 75.-
  Β;υξίλλιχι
  4.80
  4
  84
  Στοχχόλμη
  33 50 33.75
  Βίυδαπέστη
  .23 45
  23
  95
  Βρυξέλλαι
  4.80 4 84
  Βελιγράδιον
  3.07
  3
  10
  Άλεξάνδρεια
  560.— 564.—
  Κι«ν)πολις
  10 4—
  105

  Βαρσοβ'α
  21.12
  21
  32
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Έλσινχφόρς
  2 60
  2
  65
  Βερολίνον
  42.- 43.-
  Κόβνο
  ^^^Ι^εκ^ε'·^ ^^λ»^,
  22.—
  22
  .50
  _0εκ
  Τ6 μεγάλο έργον
  νΤ ■*■» "** ^Φ ~Με>εν "*■!
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  )
  1
  Άληθώς έφοίνοντο εί στΐχοι ευτοι τεχυπωμένοι
  επί τοθ άπορροφητικοΟ χάρτου εύκρινώς, 6 δέ κα
  θρέπτης τούς άντατιέδιδεν ορθώς καΐ δχι άντιστρό
  φως.
  Ό Άγιάννης λοιπόν είχεν τοιουτοτρόπως ύπ
  δψιν την επιστολήν, ήν ή ΤιΐΙκα εΤχε γρόψει την
  προτεροΐαν πρός τόν Μάριον.
  Πράγμα άπλοθν, άλλά κεραυνε βόλον. Ό Ά
  γιάννης έπανέλοβε την ανάγνωσιν, καΐ δμως Εέν
  ήθελε νά πιστεύσιι κατ' αρχάς τούς οφθαλμούς
  του' τώ εφαίνετο ώς όπτική τις άτιτ*τη
  Έλαβεν είς τάς χιΐράς τού τόν άπορροφητικό
  χάρτην, τόν τιορετήρησεν, είδεν δτι ό χαρακτήρ ό
  γροφικος ήτο πραγματικώς τής ΤιτΙκας, καίτοι ά
  νεστραμμένος.
  Άτιέθεοε τιάλιν τόν χάρτην υπό τόν κοθρέπτην
  ώς ήτο πρΐν, είδεν, έγω, έβιβαιώΕη.
  Άφίΐκε τόν χάρτην, αύτός δέ έπεσεν επί τής
  καθέδρας τεθορυβημένος. Βάλλων κατά μέρος δ
  λους τούς άλλους κινδύνους, τοθτο κυρΐως ήσθά
  νετο τό πικρόν, δτι έχανε τό μόνον δν, ^εΐς δ συνε
  κεντροβτο 8λη τού ή άγάπη επί τής γής.
  Ότσλαΐτιωρος Άγιώννης, ό γέρων, εέν ήγάπα
  βεβαίως την Τιτικαν άλλως ττως ή' ώς πατήρ· άλλ'
  έντός τοθ ττατρικοθ οΐοθήματος ου^εκεντροθτο τάν
  φΐλτρον. δπερ ίέν Είχεν αισθανθή έφ' 6λης τού τή
  ζωής.
  Ήγάπα την ΤιτΙκαν ώς θυγατέρα τού, την η
  γάπα ίέ καί ώς άδελφήν τού· καί έτιειδή 6έν εί
  χε γνωρΐσει τώποτε ερωμένην, οθτε σύζυγον, ή δέ
  φύσις είνε δαγειστής μηδεμίαν άνεχόμεντς διαμσρ
  τυρΐαν, υπήρχεν είς αυτόν καί τό άναπαλλοτρίω
  τον τοθτο αΤοθημα άνσμεμιγμένον μετά των άλλων,
  άμυδρόν, άμοθές, άγνόν, άγγελικόν, θιΐον, άδιά
  γνωστόν καί αόρατον, άλλά πραγματικόν.
  "Ωοτε τό κυρΐως λεγόμενον έρως ευρίσκετο έν
  τος τής άπβΐρου φιλοστοργΐας τού πρός την Τι
  τΐκαν, άλλ' ώς ευρίσκεται τό χρυσΐον έντός ενός
  δρους" σκοτεινόν καί παρθενικώτατον.
  Όταν λοιπόν είδεν δτι τετέλεσται πλέον, δτι ή
  Τιτίκα άπεδΐδρασκεν 8τι διωλΐοθαινεν άπό των χει
  ρών τού, δτι ήτο σύννεφον 6τι ήτο νερόν δταν
  έβΕβακίθη δτι άλλος τις ήτο ό σκοπός τής καρδ
  άς της, άλλος τις ό πόθος τής ζωής της, δλος
  τις ό φίλτατος, αύτός δέ μόνον ό πατήρ" δταν
  Ε έν τώ ίμεινε πλέον δισταγμός περΐ τούτου* δταν
  εΤπε καθ' εαυτόν: ή Τιτίκα αναχωρεί άπό πλησΐ
  σν μου, ησθάνθη δριμυτάτην οδύνην έντός τής καρ
  δΐας
  Νά πράξη. τιδν δ,τι έπραξε δι* αυτήν την κόρην
  καί τέλος νά είνε πρός αυτήν ώς τίποτε.
  ΤΗλθεν είς άδημονίαν' διηγέρθη 6 φιλαυτία τού
  καί τό έ-) ώ Ιβαλε μυκηθμόν έν τβ άβύσσφ τοθ άν
  θρώπου τούτου.
  ^(συνεχιζεται)
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟ-ΒΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΪ
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Σεπτέμβριος (άνταΐ
  ιοχοιτοθ μας).— Συρροή Νεαπο Ι
  ιτών εσημειώθη χά! εφέτος είς;
  την πανήγυριν τής δψώσιως τοϋ
  Τιμίοιι ΣΐαυροΟ χατά την όποι¬
  αν έορτάζει 6 ναίιχες ί ιυ3ΐσκό
  μενος επί τοθ όμωνύμου βουνοθ
  Παο' δλον τό κοπιασαχον τής ά-
  ίδου επί τοθ βοιινο3 αύιοθ—ί
  ναΐσκος ευρίσκεται είς 5ψος 1ΟΌ0
  μίτρων—ή συρροή τοθ πλήθους
  ήΐο πρωτεφανής. Έχατοντάδις
  τιροσκυνητών μετχξύ τδν οποίων
  καί πολλοί γέροντες χαί παιδία
  ώ'ΐύύμΐνει άπο βχθεΐαν θρη"ΐχειι
  τιχή« εύλιίβΐιαν άνήλθίν άφ' ε¬
  σπέρας σ' αύΐό γιά νά έ*πληρώ
  σουν §^α θρησκευτιχίν καθήκον
  Ι ν' άπολαύσουν ίπ' εύ«αιρία
  την 9ίαν ποϋ ί>τείνετοίΐ άπέοαν-
  τη πρ4ς δλα τα σημεΐα τοθ Νέ
  απολίτιχου χάμπου πεί» στολί-
  ^ν τόσα γραφιχά χωρία πλαι-
  σιωμίνα άπό τβ πράσινο, δεΤγ
  μ α τής προοδευτικότητος χ»!
  τής έργατινότ,ητος των χατοίχων
  τοθ πλουΐοφόρου »ύ:οΟ διαμε
  ρίσματος τοθ νεμοί Α-χσηθίου
  Ό αϊδίσιμώτί,τος πκτια Ευαγ.
  Κριτσωτίχης άχούρασ:ος δτιως
  πάντοτε, έπρωτοστΐτηστ χαί ένέ
  ' Ή ϊχρτ,ξις τεθ τιελ»μινοΟ ή^αιοτείευ % Εδρώπης έγινεν
  άφορμή νά ληαμονηθφ τό ήφαίατειον τής Σαντορίνης. Έν τούτοις,
  ή δράσις τοθ ήφαιατιίου τής γραίκης νησίδος ουνιχίζεται ιντονω-
  τάτη χαί τα φαινόμενα τκυ ποροισιάζει π^οσελχύ&υν τό ενδιαφέρον
  ων «ίδινων έπιστημόνιβν. Είς την είχόνα μας, ή ήφαιστειογενής
  νησίς μέ δλην την αγρίαν δψίν της, δπως ϊχει δΐίμορφωθ^ παλαιό
  τΐρα άπό την λάβαν.
  Τα ττεπραγμένα τής τριετίας
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ! ΑΙΟΙΚΗΣΕΒ!
  II»
  ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΤΟΝ
  ΟΟΐω εξασφαλίζεται ή έχ τής
  θαλάσσης εΐσοδος μιχρών ίστιοφό
  ρων είς την απόλυτον ασφάλειαν
  παρέχουσαν λίμνην τοθ'Αγ. Νικο
  λάου. Πρός τούτοις ή:ξαντο οί
  εργασίαι έχβαθύνσεως της έν λό
  γω διώρυγος.
  Τό σύνολον των δαπανηθέντων
  άπο τής ενάρξεως των έργων πο-
  σων ανέρχετΒΐ είς δρχ 5 580 000
  Έχ τούτων έδαπανήθησαν διά την
  εκτέλεσιν των έργων χατά την τρι
  ιτίαν 1936—1939 δρχ. 3 700 000
  Τό ϊργον θ' αποπερατωθή χατά τό
  τρέχον έτος ή 1 συνολική δαπά
  νη αύτοθ προβλίπΐται ιίς δρχμ.
  6 400 000
  Τό έργον των Γεωργιχων 'Υπη
  ρεσιων Κρήτης άπό τής {4ηςΑυγοΰ
  στου 1936 καί έντεθθεν έχιι ώ;
  κάτωθι :
  Διά νά χαταν&ηθη^ πληρεστέραν
  τό έργον χδν δτιηρεσιών τοθ 'Υ
  πουργεΐευ Γεωργίας έν Κρήτη
  είνε άνάγχη νά ληφθοθν υπ' όψει
  τα εξής:
  1) Βασιχή άρχή τής Γεωργιχής
  πολιτιχής είνε δτι τα ζητήματα
  ΐά αφορώντα την Γεωργίαν λόγω
  τοθ 8τι είνε πολύπλοχα, άπαιτοθν
  λύσιις μακρ£; διαρχείας, έντονον
  καί συνεχή προσπάθειαν ώς χαί
  ένέτητα κατιυθύνσεων, πρ<.ΰποθέ σεις τάς οποίας μόνον μία ϊσχυρά διοίκησις ηδύνατο νά εξασφαλίση. 2) Ή έλλειψις ισχυράς Δΐοική σεως βυνέτΐινεν ώστε αί χατά χαι ρους έπιβαλλίμεναι μεταρρυθμί σεις νά άποτυγχάναυν έν τ^ έφαρ μογή των ή δέ έλλειψις συηονι σμοθ χατιυθύνσεων είχεν έχτρέψει τάς χατά τόπους υπηρεσίας τοθ ιΊπουργείου Γεωργίας είς έργα ούχι άμέσως συνδεέμενα πρός την Γεωργίαν, συμπαρομαρτούντων δέ χαί άλλων τινών παραγόντιον ή γεωργ!» τοθ τόπου είχεν τοσούτον παραμελτ,θΐ) ωστΐ μόνον ή δύνα μις των άρχών τής 4ης Α&γού ότου χαί 4 ζήλος τίν ίποΐεν έ- «έπνευσεν ή χυβερνησις είς τα δργονά της ηδύναντο νά^άντι τωπίσουν έργων γιγάντιον ώς ή άναγέννησις τής Έλληνιχής Γεωρ γίας Άπο τίίς 4ης Αυγούστου 1936 χαί τό ενδιαφέρον τής χυβερνήσε ως εξεδηλώθη είς την έντονωτέ ραν τού μορφήν καί μιθαδιναί μεταρρυθμίβεις ιύρον την δέουσαν απήχησιν είς τον Γεωργικόν χό σμόν είς ΤΓΟπον ώστε νά διιυχο λυνθή περισσότερον ή προσπαθεία των μεταρρυθμιστών. Ό Κρητικός γεωργιχβς χίσμος πρωΐοστάτης πάσης προόδου δέν ήτο δυνατόν παρά έχ ΐών πρώτων νά έγκολπωθή τάς άκολουθουμί νας νεας μεθόδους χαί νά έλθη συνεπίχουρος τεθ έπιμίχθευ ϊργου τής κυβερνήσεως. (συνεχίζεται) Τ Ε, Ίκτρές το& ΚαρδιολβγιχεΟ 8βίνΙαβ της Α'. Ο«6ολογΐκή( Κλινιχη( τβ& ΠετνΐπιστημΙβι» Άθην&ν. Δέχεται έν τώ [ατρείφ τού, παραπλεύρως όφθαλμο λογικής Κλινικί)ς Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό λα, καθ* εκάστην 8—12 τι. μ. 3—-7 μ. μ Άρΐβ. «ηλ. 5-25. ΑΣΦΛΛΕΙΛΙ ΒΛΔΛΙΣΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Πσρά ταίς Άγγλικαϊς ΈταιρΙαις: ΥΟΒΚ8ΗΙΒΕ ίΙΟΕΝΟΕδ & ΟΕΝΕΡΑί Πράκτωρ: ΙΩ. Γ. ΝΙΚΟΛ Α ΙΔΗ5 (Π«ρά τζι ύποκαταστήματι Έβνικής Τρακέζης) τος «ίς την πανήγυοιν. 'Ατΐό χαιροθ χατέβχλλε άξιολίγουΰ προ σΐταθίίας διά την ίδρυσιν ξενβ- νος είς τόν οποΐ-.ν νά ε&ρί- σ<ουν λίγην ανάπαυσιν εί πρ-5- σχυνητιί χαί οί παραθερίζοντες είς τα πέριξ. Ή ώρελ'μίτης τοθ ξενώνος αατοθ απεδείχθη ή¬ δη ηροχβϊζ γι' οϋΐό δέ χαί ίλοι οί παεευρέντε; είς την πά νήγυριν , ίξέφρισχν πρός τόν δη· μιουργικόν Λευΐΐη^ τάς εΰχαρι στίας των χαθώ; χαί πρός δ¬ λους τούς συντελέσαντα; είς την ίδρυσιν τοθ ξενίονος αύΐοθ πού ίμολογουμένως τιμά «αί αυτήν την Νεάπολιν. Τώρα οί ΝεαπολΙ· τ«ι σκίπιονται νά έ.τισχΐυάσουν διά προσωπιντΐς εργασίας χαί τόν δρόμον δ οποίος φθάνει μέ χρι τοθ νοίσκου ωστε ή άνά- 6«σις νά γίνεται εΰχερεστίρα. Καί ϊίναι αξιοί «άθε ίπαίνοιι γι' ουιέ. "Οπως αξιοί χάθε ευ· γνωμοσύνης είνε χαί Νεαπολϊ- ται; π:ΰ ΕιέΒεσαν τάς είσφοράς τω/ διά την πραγματοποίησιν τής ωραίας ΙΚνς τής κατασκευάς τοθ ξενώνος Χλ! τοθ έ ώνοντος τόν ναΐσχον χαί την Νεάπολιν δράμου. —Μέτρα τοϋ ύφυπουργείου 'Αγορβινομία; διά την έ- πάρκειαν των τροφ(μων. Δι' άγορανομικης ξς χοινοτοιπθίίσπς πρός έφαρμο γήν άπαγορεύεται ή κβτοχή εί δών δι&τροφΐ<ς παρ' οΐουδηπβτε καί ή έναποθπχευοις έν ταίς βΐ κίαιςπρίς οϊκιακήν χρήσιν, πί ραν των λονιχνν άνβγχών μΐάς Ιβίομάδος, έκτός τού οίνου, έ λαίευ, έλαιων καί βουτΰ; ου. Δι' άλλων διατάξεων άπαγορενετοιι Α πβρασχευη κικί πώλησις γα λέττας, Α χκτοχη σίτου παρά μίι σιτβπαραγωγών. Εχβινοποιήβη έ πίσης ετέρα διάτβξ ς άφορδσα τον καθορισμόν σταθεράν τιμων πωλήσϊως εϊίών βιωτικϋν άναγ κων. —©ά διο;ιβθοϋν 600 διδά· οκαλοι καί 200 καθηγη¬ ταί. Το ΰπουργϊΤον της Παιδείας ά νβκοίνωβεν ότι πρός.; έλοκλήρω σιν της λειτουργίας τοϋ Απόϊ φέτος £φκρμοζ«μέν6υ νίου έκ παιδευτικοΰ συατήματος άπεφά σιβε νά διορίση 200 νίους λβι τουργούς τής μέβης έκπαιδβύσε Ης καί 600 ίπμβίιδαοκάλβυς. —Ένώσεις είσαγωγης προΐ όντων έκ τοϋ έξωτερικοΰ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προσχαλοθνται οί πρεϋπηρετή σαντες είς την Χωροφυλακήν, Αστυνομίαν Πόλεων χαί Πυροσβε στιχήν Υπηρεσίαν οπλίται ϊπως παρουσιαζόμενοι έντός 10 ημερών είς τάς πλησιεστέρας Αστυνομι¬ κάς ίρχίς τοθ τόπου τής διαμο νής των (Σταθμούς Χωροφυλακής —'Υποδιοιχήσεις—Διοικήσεις χαί Άστυνομικά Τμήματα)παράσχω3ΐν ωρισμένα στοιχεΐα πρός όριστι χήν ταχτοποίησιν τής ίφεδρικής των καταστάσεως. Έν Αθήναις τ« 6 Σεπχεμδρί ου 1939. (Έκ τοθ δφυπουργΐίου Δημ Ασφαλείας). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έπειδή άναληθώς διεδόθη δα ή συγκέντρωσις σίτευ διεκόπη, α¬ νακοινούμεν δ:ι ή συγχίντρωσις έξαχολευθιΐ ένεργουμίνη πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων σιτο παραγωγήν. Έν Μοίραις τή 12 Σεπτιμβρίου 1939. ("Ενωσις Γεωργιχών Σονεται ρισμών Μεοσαρα{). ΑΓΤΟΚ1ΝΗΤΟΝ είς αρίστην κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο- δέλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας χρήσεως χαί μΐ άδειαν κυκλοφο ρίας.Ισχόουσαν, πιολεΐται. ΙΙλη ροφορίαι παρά τη Έταιρία 11ο· ί λυχρονίδης χαί Φραγχούλης. Ό υπουργός τής Έθνικής νχμίας διά τηλεγοαφιχής έγκυκλί ου τού προ; τα έμπβροβιομηχβνι χά Μα) περιφερειακά έπιμελητή ρια τοϋ χράτους γνωρίζ€ΐ δτι δυνάμει τού νομόν 1960 έ'χβι έξουσιβδοτηβή νά συνιστά έν ώ σεις ϊίσαγωγέων διά την άπο κλειστικήν εισαγωγήν έμποριυ μκτων μέσω βύτών. Βάσει τοθ ανωτέρω νόμον συνεατηδηααν ήδη ένώαεις διά την άποκλειστικήν εισαγωγήν καφέ, ζακχάρεως βα καλάου καί οαπρίων μέ έδραν τόν Πειραια. Έκίοτη ένωσις_θ« διοικήται υπό πενταμελούς έκι τροπής οριζομένης υπό τοϋ υπουρ γοϋ '£θνικής θϊκονομίας. Δικαί ωμα συμμβτοχής βΐς τάς έχώσεΐί. διά κάθε εϊσαγόμενον είδος, έ χούν οί διατηροϋντες εμπορικάς έπιχειρηβεις εΐσαγωγών ά «ό 1ης ΊανουαρίοΑ 1937 ΟΙ έν ταίς έ πνρχίαις έμποροι έδει νά εχουν ΰΐτοβίλη τάς βχετικάς αΐτησεις ουμμΕτοχης μέχρι τής 1&ης τρ» χβντβς —Δωρεαι. Ό κ. «αί ή μ. Εΰαγγέλου Πε ράκη κατίθίσαν κΙςτβτκμΕϊον τοϋ Φιλανθρωπικοϋ Συλλόγου των Κυρίων Ήρακλβίου δρ. 500 άντΐ στεφάνου " είς την ββρον τού α¬ λησμονήτου συμπολίτου Ιωάν¬ νου Περδικογιάννη. Ό ανωτέ¬ ρω Σύλλογος εΰχαριστεϊ θερμώς τούς «ύγενεΐς δωρητάς. —Ή δημοσία νυκτερινή σχο λή Χρυσοπηγής. Κατά χθεσινήν ανακοίνωσιν οί βουλόμενοι νά φοιτήσωσιν έν τίί δημοαία νυκτερινή σχολη Χρυ σοπηνής δέον νά εγγραφώσι μέ χρι τής 30 τρίχ. έν αύτη. Δεκταί πρός έγγρ*φην γίνον- ται οί ΰπερβαντες την νόμιμον πρός φοίτησιν είς το Δημοτικόν Σχολείον ηλικίαν, ήτοι οί άνω των Η έτών. συμφώνως τώ νομώ 4 397 —Διανυκτερεύοντα φκρμα- κεϊα. Σήμερον 16ην Σίπτϊμβ^ίου θ» διανυκτϊρΐύσουν τα φαρμαχεϊα 'Εμμαν. Ματζκπκτάκη καί Μιχ. Τζομπανάκη. Διοίκησις Χωροφυλ Ήρακλβίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ) Ανακοινούμεν δτι την 17ην τρέχον, ημέραν Κυριακην καί ώραν 10 30' η. μ. έν τό «19οΰση τοϋ κινηματογράφου Πουλακά κη θά λάβη χώραν διάλεξις υπο τοϋ κ Κων. ΙΊαράχη Ιατρόν επί ζητημάτων άφορώντων την πάθη τικην «εράμυνην. Προσκαλοΰμβν ίβίν πάντας τούς ένδιαφβρομίνους όπως προ σίλβωσι χαΐ παρακβλουθήσωσι την διάλεξιν ταύτην. Ό Διοιχητης τής Διοικήσεως ΕΜΜ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ταν)χης ΙΑΤΡΟΝ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τοϋ Πανεπιατημίου τής Λυώνος. Επί Ιπταετίαν σπουδάοοΐς έν Λυδνα χαί Παριβίονς, δέ- χβται είς τβ νέον Ι « τ ρ β ϊ ο ν τευ, βδβς 'ΑβέρΜφ (ουνοιχίαν ΒοτΛιδέ Τζαμί) έναντι αρτοηβιείου 'Αβαναοίβυ ϊφαχιανάκΐι: 9-12 η. μ. πά! 4-7 μ. μ. Τας Κυριακάς τβύς άηβρβυς βνρεάν. 'Α6. τηλ. 6-63 Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεος δλων των Ήρακλειωτβν. τό κεντρικώτερον των Άδηνών. Άνακαινισθεν καί πάλιν έξαβφαλίζει ε)λα τε) πλεβνκκτήματα τής βνίαϊ«ς καί κύχκρ(·τ·ιι δια- μ·νϋί. ·<ρμαναΐ(—λ·υτρ«> ν. λ. κ.
  II
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προία Σοφβάτου
  16 Σεπτεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  1 ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΡΟΜΗΣ
  ΟΠΟΥ ΜΕΤΕΒΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ
  ΚΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΤΟΗ κ ΜΕΤΑΞΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Σ)βρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σήμερον επανήλθεν
  άεροπορικώς έκ Ρώμης δπου μετέβη
  προχθές άεροπορινώς έπίσης, ό πρεαβευ
  τής τής "Ιταλίας. "Αμα τή αφίξει τού
  ό "Ιταλός διπλωμάτης μετέβη είς τ ό
  υπουργείον των "Εξωτερικών καί ηαρέ·
  μεινε συνομιλών επί μακρόν μετά τού
  Πρωθυπουργοΰ καί ύπουργου των Ε¬
  ξωτερικών κ. Μεταξά. Έ«ί τού περιε-
  γομένου τής συνομιλίας τού Έλληνος
  πρωθυπουργού καί τού Ιταλού πρε¬
  σβευτού ουδέν απολύτως ανεκοινώθη.
  "Εγνώσθη μόνον ότι ή συνομιλία ήτο
  σχετική μέ την διεθνή κατάστασιν.
  Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΡΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρίου (ίδ. ύ-
  πηρεσί»).— Είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος
  αναφέρουν ότι άποδίδεται έξαιρετική
  σημασία είς την προσέχη συνεδρίασιν
  τού Κόγκρέσου διότι αί αποφίσεις τού
  θά είναι ίστορικής σημασίας καί θά έ·
  χούν μεγίστην επίδρασιν επί τής διε·
  θνούς καταστάσεως καί των έβωτερι«ών
  πραγμάτων τής "Αμερικής. '%νώτερος
  ύπάλληλος τοθ Λευκού Οΐκου, ό κ.
  Χάρλυ εδήλωσεν ότι ή απόφασις τής
  έκτάκτου συγκλήσεως τού Κογκρέαου ε¬
  λήφθη έξ άφορμής τού ύποβρυχιακού
  πολέμου τόν οποίον διεξάγει ή Γερμα-
  νία καί τού τορπιλλισμούς τού Άθίνια.
  Οί κύκλοι τού Λευκού Οΐκου έλπίζουν
  βασίμως είς αναθεώρησιν τού νόμου τής
  ούΰετερότητος.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΛΣ ΕΝ ΠΟΑΩΝΙΑ;
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 15 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσία).
  —Τελευταίαι πληροφορίαι έκ Βερολίνβυ
  άναφέρβυν ίτι σχεδιάζεται ό διαμελισμός
  της Πολοιί*ς μεταξύ Γερμανίας καί Ρωσ-
  σικς. Ή Γερμα* ία Θά λάβη τα έδάφη τα ό·
  ποία χατείχε μέχςι τοΰ 1914 καί ή Ρωσσία
  τα ύπόλοιπα. Ή δράσις των Ρωσσικών
  στρατευμάτων τα όπ«1α έχουν ουγχεντρωθή
  κατά μήχος. των πρός την Πολωνίαν συνό·
  ρων άναμένεται άπό στιγμής είς στιγμήν.
  Θά κατκλάβουν την Πολωνικήν Ούκρανίαν
  ίπου ΰπάρχβυν Ρωσσικαί μειονότητες.
  ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΕΣ
  ΤΑΣΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΘΑ ΑΙΚΑΖΩΝΤΑΙ ΑΜΕΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ
  II»
  Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτου μας).—Ανεκοινώθη αρμοδί¬
  ως ότι >ατά την σημερινήν συνεδρίασιν
  τού ύπουργικοΰ Συμβουλίου ελήφθη α¬
  πόφασις, κατ'είοήγηαιν τού κ. ύφυπουρ·
  γοΰ τής Άγορανομίας, νά παραπίμ-
  πωνται άμέσως είς δίκην οί καταστρα·
  τηγοθντες τάς έκοοθεί°σας εσχάτως ίγο-
  ρανομικάς διατάξεις διά την έπάρκειαν,
  τάς τιμάς καί τόν τρόπον καταναλώσε
  άς των τροφίμων καί των άλλων είδών.
  Σχετικαί οδηγίαι θά κοινοπαιγ,θοΰν
  άμέσως τόσον πρός τάς αστυνομικάς
  καί άγορανομικάς ύπηρεοίας όσον καί
  πρός τάς διιαστικάς αρχάς.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΞΗΤΑΣΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑβΙΙΝΑΙ 1ί> Σ)βρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Υπό την προεδρίαν
  τού πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά συνήλθε
  τό υπουργικόν Συμβούλιον είς μακράν
  συνεδρίασιν. Ώς ανεκοινώθη τό υπουρ¬
  γικόν Συμβούλιον ενέκρινε διάφορα νο·
  μοθετήματα έν βυνεχεία δέ ήσχολήθη μέ
  ύπηρεσιακά ζητήματα τρεχούβης φύ¬
  σεως.
  Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛ.Ν '
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ_ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΡΩΜΗ 13 Ι)βρίβυ (Ιδ »πηρ ) -Ή έβημβρΐς «Λ«
  ββρβ ςρκοίστα» έξαίριι τό υπέροχον ηθικόν των
  γαλλικήν στρατΐνμάτΜν κβΐ ομβλογΐϊ την προέλα
  οίν των εντβς τού Γερμανϊχοΰ έδάφονς, Ή έφη
  μερίς τβνίζίΐ β τι ή άνορεία των Γβλλων ηροκαλε!
  ιέ-ν •«νματβμον,
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ
  διέρχεται
  Οί Γερμανοί ένέτειναν την πίεσιν.
  τερα μηχανικά μέσα άτινα διαθέτει
  άφθόνως.
  Ή άνδρεία καί τό θάρρος τού γεν-
  ναίου στρατολ καί το<1 λαθύ τής Κολω¬ νίας δημιουργοΰν βασίμους ελπίδας καί διά την α,ποτελεσματικότητα τής α- μύ^ης τής Βαρσοβίας καί δια την όλην έοβασιν τού πολεμικον αγώνος, παρά τό ότι ό έχθρός έπανέρριψε όλας τού τάς μηχ*νο«ινήτους μονάδας καί μέγαν ΛΟΝΔΙΝΟΝ Πί Σ)βρίου (ίβιαι τέρα ύπηοεσία).—■ Ό γαλλικός τύπος άσχολεϊται διά μακρών μέ την διαμορ- φωθείααν είς Πολωνίαν δύσκολον κατά· στάσιν κατόπιν τής εντάσεως τής πιέσε· ως την οποίαν έπανήοχισε τό τελευταί¬ ον 24ωρον τό Γερμανικόν στρατηγεϊ· όν καθ" όλο τό Πολωνικόν μέτωηον καί των άενάων άπό αέρος βομβαρδ«σμών πόλεων καί χωρίων τής Πολωνίας. Παρ' όλον τόν ήρωίσμόν, γράφει ό,ά ^ ^ . βαμι6χρΒιστ^ών ..ροπλάνων Γαλλικός τύπος καί την αξιοθαύμαστον »ΐ"«ε»-·1" »* ** ^ μαχητικόϊητ* των Πολωνών, δέν »πο.«"αντίον των Πολωνών. 'Όλη η προσο- κρύπτομεν ότι ή Πολωνία διέρχεται λί χή τού έχθρού, ποοσθέτουν αι Γαλλί¬ αν κρισίμους στιγμάς. Τουτο δέον νί κ*1 έφημεοίδες, έχει στραφή απά προ- ποδοθή είς την άριθμητικήν ύπεροχήν χθές είς τό* μεγάλον προμαχώνα τής τού περισφίγγοντος την άμυνομένην Ηο θρυλι^ής Βαρσοβίας ή όποία έηίσης δι- λωνίαν έχθρού καί τα ασυγκρίτως άνώ· ανύει άγωνιώδεις ώρας. Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΜΒΗ υπέρ της Γερμανίας. 33 Πρωινή Η ΟΥΛΣΙΓΚΤΩΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΓΓΑΙΚλ ΕΧΟΥΝ ΒΥΟΙΣΕΙΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 25 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙ4 ηής ύ«ό ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σβρίου (15. ύ· πηοεοίοτ).—Τό ημιεπίσημον Π2 λωνικόν πρακτορείον «Πατ» μετοδίδει δτι οί βομβορδισμοί κατά άνοχυρώτων πόλεων κοΐ άμάχων πληθυσμόν συν ε χΐζονται υπό των Γεομανών μ έ άγριον πάθος, χωρίς οί κτον ού6έ Τχνος άνθρωτϊι- σμοθ· Τό ίδιον πρακτορείον άναφέρει δτι εσημειώθη προέ λσσις τ&ν Γερμανών πρός την Πολωνικήν ΟύκρανΙαν. Ή «Εφημερίς τής Ζυρίχης» ασχολουμένη μέ τα Πολωνο- γερμανικά γρόφει: «ΕΤνβ αδύ¬ νατον ά προΐδη κανεΐς τί θά συμβή είς τό μέλλον. ώς έ< τής εξελίξεως των πολίμικών γεγονότων είς τό Άνστολικόν μέτωπον. Ό Στάλιν είνε 6υ σηρεστημένος διότι Γερμανι- κά στρατεϋματα είσήλθον είς την Ανατολικήν Πολωνίαν ε¬ πί έδάφους τό οποίον ή Ρωσ¬ σία εΤχε παραχωρήσει είς την Πολωνίαν διά τοθ συμφώνου τής Ριγας. Πάντως, κατ' έγ κύρους καί απολύτως έξηκρι βωμένας έκ Μόσχας πληροφο ρΐας ή είδησις περΐ έττιστρα τεύσεως τί)< ΡωσσΙας δέν ση μαΐνει δ τι 6 Στάλιν Ιχει την πρόθεσιν νά επέμβη είς τόν Γερμανοπολωνικόν πόλεμον. Αντιθέτως μάλιστα βεβαίου τσι δτι δέν προτίθεται ν' άλ· λάξη πολιτικήν, έναντι των έν Εύρώπη γεγονότων. Οί Πολωνοι διατηρο3ν άκμαΐον ηθικόν. Συνέλαβον 16 χιλ. αίχμαλώτους. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρ'ου(ίδ ΰαηρεσ(οι). — Έ^ακνλνυθοΰν λυσαώδεις μαχαι χαί είς τα τέσσ«ρα Γερμανοπολωνικά μέτωπα. Τα Πολωχιχά στρα¬ τεύματα άνθίστανταιήρωϊχϋς είς ίλα τα σημεΐα των έχθρι κων γραμμων. Είς την Ι ού- νιαν χαί τό Λότζ αί μαχαι αυνεχίζονται μετά μεγάλης σφοδρότητος. Οί Πολωνοί τάς τελευταί¬ ας ημέρας συνέλββον 16 χι¬ λιάδας Γερμαν«ύς αίχμαλώ τβυς μεταξύ των οποίων καί πλείστους άξιωματικβύς. Ε α τόπιν τής ένισχύσεως τοΰ άντιαερβπορικοΰ πυροβολικοΰ των είς τα σημεΐα τής έχθρι κης προωθήσεως κατέρριψαν 280 Γά ββδ ρς ρρψ Γερμανικά βομβκρδιστι χαί κβταδιωκτικά άερο Τό λό ς 280 κα ρ πλάνα. Τό πετρελαιοφόρον κέντρον τβϋ Λόβ κατελήφθη υπό των Γερμαών μετά πό λυνέκρους μάχας. Τό ηθικόν των Πολωνων είνε εξαίρετον παρά τάς με γάλνς των απωλείας. Είς την μεσημβρινήν Πολωνίαν ό χαιρός £ιατηρεΐ<αι ξηρός. Είς τό Στερλέτι ή πρός την Ροι μανίαν σιδηροδρομική γ^αμμή υπέστη έξ άεροπορι* κου ββμβαρδισμβΰ μεγάλας ζημίας. Κατά νεωτέρας πλη¬ ροφορίας είς την Γδύνιαν αί μάχοτι είνε σκληρόταται. Βεβκιοΰται ότι διεξάγονται μαχαι επί περιφέρειαν βΐτι νες ένδιαφέρουν ιδιαιτέρως την Ρωσσίαν, τής οποίας τα τελευταία έκτακτα στρατιω τικά μέτρα κρίνονται ώς ε- χοντα άμεσον σχέσιν μ έ έπικειμένην ανάμιξιν αυτής είς τόν διεξανέμενον Πολ» γΐρμαννικόν άγώνα. Μεγάλη προέλασις των Γαλλικων στρατευμάτων. Οί Γερμανοί έκκενώνουν τάς πόλεις. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρ(ου (Ιδ. τ«4 θέεεις τού είς τόν τομέχ ύκηρεσία).— Τό πρακτορείον αυτόν. Ταγματ» πεζικοΰ κκ Χαβάς ανακοινοί τα εξής: Τό τελευ αϊ·ν εικοσιτετράω ρον, παρά την κακοκαιρίαν καί την δράσιν τού έχθρι«·ϋ πυροβολιχοΰ στρατεύματα τα Γαλλικά έξηκολούθησαν τάς πρός τα πρόσω χινήβεις των. Αί άντεπιθέσεις των ύ περασπιστών της γραψμής Ζίγκφριντ έθραύαθηοαν. Αί κνριώτεραι έπιτυχίαι των Γάλ λων έοημειώθηβκν είς τό δυ- τικέν άκρον τοϋ μετωπου παρά τό Χιέρκ παραλλήλως τοΰ Μβζέλλν. Τό Γαλλικόν πεζιχόν ύηβστηριζβμενον υπό άρμάτων μάχης έβελτίωσε τέλαβχν σημαντικα^θέβειςκαί παρατηρητηριχ ίεσ/τέζονα έπτεταμένων πεδίων. Τό Γαλ λιχόν στρατηγεΐον τηρεΐ μυ στικότητκ διά λόγου; σχοπι μότητος, αί έίτιτυχίαι όμνς των στρατευμάτων μας είνε άφκντάστως μεγάλαι. 'Αργά την νύκτα εξεδόθη τέ· έσπερινόν ανακοινωθέν τοϋ Γενικοϋ Άρχηγείου τοΰ ΓνλλΐΜοϋ στρατνΰ έχον ώς έ»ής: «Έ««γ ώσαμεν τάς θέσεις αί όιτβΐαι είχον έλβ ά η ς χ ρ έλβει άς τελευτα'ας ημέρας είς την κατοχήν μκζ. Άπω- θήσαμεν άντεπίθεσιν τοϋ έχ· θροΰ ύ«σ-άντος σημαντικάς άπωλε α;. 'Εντονβς δράσις τοΰ έχθρικβΰ πυρββο«ικοΰ καί της άερβπορί*ς είς ώοι σμέα σπμεΐα τ«ϋ μετώτου. Τα άεροπλάνα τοϋ έχθοβΰ έκεχείρησαν άν επιτύχη ββμ βαρδισμόν των προχεχωρημέ νων μας γραμμών. Πληροφβρίαι έκ Γερμανί άς άναφέρευν 2η ή έκκένω σις των πόλεων τής Δυτικής Γερμανίας συνεχίζςται έσαευ σμένως. Προβλέπεται μετα φορά πληθυΐμοΰ 18—20 έχα τομμυρίων μακράν των πό λεων θρου. σημεΐα τής ύποιί (ίδ.ύπηρεσίαα' ανορθώσεως»), πόλεμος καταδιώξεως διεξάγεται μονάδων τού Ά.γγλικου στόλου των έξαπολυθέντων είς μεγάλον αριθ· μόν υπό τής Γερμ»νίας ύποβρυχίων προ τού άκόμη αρχίση ή Γερμανοπολωνι«ή σύρραξις- Παρά την τηρουμενην μυβτικοτητα τού ΆγγλΐΛθύ Ναυαρχείου, είνε έξη. κριβωμένον ότι τα βυθισθέντα Γερμα. νικά' ύποβρύχια μέχρι τής ατιγμής ύηό "Αγγλικών πολεμικών ύηερβχίνουν τα εΐκοσι πέντε. ΙΙθΊΙπϊ,ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΔΗΑΩΣΕΙΠΟΥ_ κ. ΚΣΑΚΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1Ε» Σ)βρ{ου (ίβ. ύ' πηρεσία).— Τηλεγραφήματα έκ Υιού- δαπέστης άγγέλλουν ότι ό ύπουργός των "Εξωτερικών τής Ουγγαρίας^ κ. Κσά«υ προέβη είς μακράς δηλώσεις ενώπιον*^; Βουλής επί τ?,ς καταστάσεως έν Εύρώ· πή. Ό κ Κσάκυ εβεβαίωσεν ότι ή Ούγ γρική κυβέρνησις παρακολουθεί μέ ή· ρτμίαν την θυελλαν τοΰ πολέμου κχί δέν σκέπτεται νά παρασύρη την χώραν είς την καταστροφήν άπό νευρικότητ« ή έπίπλαατον ηρωϊσμόν. Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΜΕΣΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Σ)βρίου (τ*ΰ άνταποκριτβΰ μ«5) — Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνβυ άνα φέρουν ότι ό πρεοβευτής τής Πολωνίας με-έβη σήμερον είς τό Φόρεϊν Όφφις καί εζήτησε νά δοθβϋν θετιχώτεραι ένιαχύαεις, ατρατοΰ καί πολεμοφοδίων είς την χώραν τού υπό τής Αγγλίας καί Γαλλίας. Ό Πολωνύς διπλωμάτης ετόνισεν δτι λόγω τής ύπεροχής των Γερμανών, ·ί Πό λωνοί θά ύποκύψευν παρά τόν ηρωϊσμόν των εάν δέν άποσταλοΰν άμέσως ένισχυ σεις είς τα πολωνικά μέτωηα. Έπίαης προ σέθεσεν ότι ή Βαρσοβία, παρά την άντί σταβιν των ΰπερασπιστών της Ιχει κύκλω· θή υπό των Γερμανών. ' ΤΟ ΣΑΑΡΜΠΡΟΥΚΕΝ ΑΐΊίΜΟΗΟΒΗ Χ6ΕΣ ΟΛ02ΧΕΡΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σ)βρίου (δ. ύτηρεσί») - Τελευταίαι είδήσεις έκ τοΰ Μετωπου άνα· φέρουν ότι τό μπαράζ τό οποίον σχηματί- ζβυν τα πυρά των Γαλλικών τηλεβόλων καί πολυβόλων έχει άποκλείσει τελείως την πόλιν Τ€ϋ Σααρμπροϋκεν.Ή είσοδβς ή ή έξβδβς είς την πόλιν είναι άδύνατος πλέβ '. Τό έν 18 πόλει υλικόν πολέμου *α- τεατράφη τελείως έκ τοΰ βομβ*ρδιομβϋ καί κατέστη άχρηστβν διά τβύς έν αυτή Γ«ρμα νβύς 'Η κατάληψις τής πόλεως υπό τδν Γαλλικών στρατευμάτων δΐνε πλέον βεβ*ί« ίσον καί κροσεχής Οί Γερμανοί υπεχώρησαν είς Μοζέλαν κατάτό Γερμ.άνακοινωθέν της νυκτός. ΡΩΜΗ 15 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπηΐΑΙ Πολωνικαι δυνάμεις ρεσΐο)— "Επίσημον ΓερμανιΙστανται ιΐς τό δάσος κόν ανακοινωθέν άναφέρει: Ή Άνατολική στρατιά μσς προχωροθοα κατέλαβε την κυ ρίαν ποός τό ΛουμπλΙν ό δόν. ΑΙ είς Κοθτνο άντεπι θέσεις των Πολωνών, οί ό ποΐοι μάχονται άπεγνωσμέ- νως, απέτυχον. Ή ,άπότιειρα διασπάσεως τοθ κλοιοθ ιής Βαρσοβίσς ύπ6 τ©ν άΐτοτε λούντων την άμυναν τής πό λεως απεκρούσθη αΐμαιηοώς. άνθί ,φυραν τοθ ποτσμοθ Μοζέλλα ΒιοβιΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Σ)βρ(ου. Με λέσκα. Οί Γερμανοί προελαύ, σονόκτιον ((6. ύπηρεσίσ) —Τό νούν πρός τό προάστειον τής νυκτερινόν ανακοινωθέν τοθ Βατρσοβίας Πραγα έκ τριών γερμανικοθ σημείον. Είς τό Δυτικόν μέτωπον 10 άρματα μάχης τοθ έχθροθ έ νηργησαν έι1θεσιν κατα των πρώτων γραμμων μας είς την περιοχήν τοθ Μ-ζέλλσ. Τα γερμανικά στρατεύματα ύπε χώρησαν ολίγας εκατοντάδας μέτρων άνατινόξαντα την γέ γερμανικοθ σΐρατηγεΐου πεΡι λαμβάνει μόνον τώ εξής: «Τό πυροβολικόν μας άνέ πτιοξε δρασ'ηριότητα πρός Ά νατολάς τοθ ΣααρμπροΟκ«ν?. Τηλεγρσφήματα έκ ΒαρσοβΙσς αναφέρουν 8 η οί Γερμανοί έ βομβάρδισαν σανατόριον Ιξω της πόλεως. Έκ τοθ βομβαο δισμοθ εφονεύθησαν ^0 παιδία ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΠΑΡΕΒΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΡΩΜΗ 15 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύπηριοία).—Κατ' είδήβεις εξ "Αματερνταμ, Γερμανικόν αί ροπλάνον παρεβίασε την Όλλανδι»ήν βύ δετερότητα. Καταδιωχθέν υπό Όλλανδιχδν άερβπλάνων, ήνοιξε πϋρ διά τβΰ πβλυβό λου τού κατ' αυτών καί χατέρριψβν ϊν. Είς τό τέλος ομως έβλήβη υπό των Όλλανδι κων πρβογειωθέν ίη τοϋ ,Όλλανδικοΰ έδ«- φους 1 ΑΜΕΡ1ΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΗΣ Ν' ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ Λ6ΝΛΙΝΟΝ 15 Σ)βρίου (ίδ. ϋηηρεσία),- Τηλ» ΥΡκφοϋν ίχ Νοσχας ότι 6 έκ«Ι πρϊσβϊυτής τ&ν Ηνωμένων Πολιτίΐών συνέστησεν «1{ τβΰς ίν Ρ»»α β(