97802

Αριθμός τεύχους

5270

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «Λ».
  ΤΗΣΕ
  ΚΥΣΕΙ1
  ΛΑΧ2Ν
  ρ
  ονόίναυ ένΐ
  15 ΠολΜνίς
  ν Όφφ»ί μΙ
  ύ
  χ<ι τϋν Χ«*Ρ" ιλλίας. έτβνιαιν ·« ιανών, ·1 Π» έ>ν Λρνΐβρέ»
  ιεσνς ένιαχ.
  Έπίσπς Ψ
  ά την «ντΙ
  Ιχει λ
  ΚΕΝ
  ♦•'ο
  «-οκ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ 6 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ετηοία λίραι 8
  ίξάμηνός Ι
  Άμερικής
  Ιτησια 8ολ. 1Β
  ίξάμηνος » 8
  ΪΙμή
  «αιά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΙΚ1
  17
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΪΒΕτβιΊΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ ί«0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5270
  Ή ΒαρσοβΙα — βρϋλος
  ΤΡ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Εις την Πολωνίαν
  άνεκόπησαν έκ νέου
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  Ή Βαρσοβία καί π Γδύνια
  ανθ ίστανται ήρωϊκως.
  "Εντονος δράσις ΠοΑωνικών άεροπλάνον.
  Κατέστρεφον Γερμανικήν άεροπορικήν βάσιν.
  ρς ουνανβρμ&ς
  γυναικών καΐ κορασίδων ποο άνασκάπχου' χαρακώματα διά την άμυναν τής ΟΌλωνι *ής
  πρωτευούσης
  <^-^^"Ν^-Νιε^ Τα Αυτκον μέτωπον φλέγεΓαι έκ τού ουνεχοϋς βομβαρδισμοΰ ΟίΓερμανοι έξεκένωσαν ΤΗΝ ΡΗΝΑΝΙΑΝ.-- ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)?ρί*Ο ΐΐό. ύπηρεσ(α). — Τβ σημερινον πρωϊνόν ανακοινωθέν τοΰ Ανωτάτου Γενικοϋ Άρχη νείβυ τοΰ Γαλλικβΰ οτρατοϋ έχει ώς εξής: «Ή παρελθόν- σα νύξ διήλθε ταραχώδης είς πβλλά μέρη τοΰ μετώ- πβυ. Ζωηρά αντίδρασις τβΰ εχθρβΰ εξεδηλώθη άνατβλι κώς τοΰ Σααρμπρβΰχεν. Με· ρική πρόοδβς των στρατευ- μάτων μας εσημειώθη είς την ανατολικήν όχθην τοΰ Μοζέλλα». Έξ ίλλβυ ό στρατιωτικάς συνεργάτης τεΰ «Άδιαλλά- χτβΰ» ""«ναφέρει ττά εξής είς νεωτέραν ί*θεσίν τού διά την κατάστασιν είς τβ Δυ τικόν μέτωπον: «Ό έχθρός ανέπτυξε μεγάλην άντίδρα σιν κατά τό τελευταίον εί- κβσιτετράωρβν, ιδία διά τοΰ βαρέβς ηυροββλικοθ. Έν τού τοις ή ηροέλαοι; των στρα τευμάτων μας συνεχίίθη. Έν δεικτικον γεγονός των προό δών τας οποίας έοημειώσα μέν είναι ή υπο των Γερ μανων έκκένωσις τής Ρη· νανίας. Ή νέα Γαλλική επίθεσις βορείως τβΰ —ιέρκ, ή όπβία ίρχισεν ά πό τής ποτρελθβύ βης Πέμπτης συνεχίζετοτι διε^αγβμένβυ σφοδροτάτβυ ά- ν&νος δια τβΰ πυροβολικβΰ Τό Γερμανικέν άνοτκβινω- 6έν όμβλβγεΐ ίτι διεξάγ'εται Ιντβνος αγών δια τβΰ πυρο- βολιχοΰ ανατολικώς τοδ _«- αρμιτροΰχκν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Σ(βρίου (Ιδ. ύπηρεσία).—Έηίσημοι ά- νακβινώαεις εκ Παρισίων α· ναφέρβυν τα εξής: «ΑΙ έν- τονοι άντεπιθέσεις τεΰ Γερ μανιχοΰ ατρατβΰ είς τό Δυ τιχβν μέτωπον άπβδεικνύ βυν ίτι ό έχθρβς αισδάνε ται βαρείαν την πίεσίν μας επί τής γρ»μμής Ζίγκφριδ χαί αποβλέπει να έκτοπίση τα Γαλλικα στρατεύματα έκ των καταληφθέντων έ δαφων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Σ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεοία) — 'Ανακοινω 8έν τοΰ Γενιχοΰ στρατηγεί· ευ άνα^έρει: «ϊΐς τό δυτι¬ κόν μέτωπον τα Γαλλικα στρατεύματα περιεχύκλωσαν έξ ανατολήν τό Σααρμπροΰ κεν». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Σ)β?ίου (Ιδ. ύπη ρεσία).— Τελευταΐ βν ανακοινωθέν *■" Τβϋ Πβλωνιχοΰ οτρκτηγείου λη φ3έν διά τβΰ ά συρμάτου, άναφέ- ρει τα εξής: «ΑΙ β* Βορειβανατολι κων έπιθέσέις τοΰ έχθροΰ άνεχόπη- ιν λόγω τής ά- η ο τ ε λεσματιχής άντιστάσεως των ατρατευμάτωνμας. Ή πρβέλασις πρός τβ Μπυαλιστόκ καί τβ Μπρεστε- μκβύργκ άνεχαιτί σθη έξ όλβκλή- ρβυ Ή αμυνα της Βχροββίνς ουνεχί ζεται πάντοτε ή ρωϊκώς. Ή άν- δρεία καί τό ήθι #ό,ν τβΰ στρατβΰ μας είνε πάντβτε βκλόνητα». Έξ άλλβυ, πλη¬ ροφορίαι ληφθεΐ- σαι μέσωΠαρισίων ,[. άγγέλλουν: Έντβ νβς δράσις της έχθρικης άερβπβρίας εσημειώθη πρός Βορράν. Τό Βίλνο έββμ- βαρδίσθη έπανειλημμένως κατά την χθεσινήν ημέ¬ ραν. Είς τό Μκυχλιστόκ ή κατάστασις μένει άμε τάβλητος. Βορείως τής Γδύ νιας ή άντίστασις τοΰ Πολωνικβΰ στρατβΰ συνεχί ζεται ήρωϊκή. Είς τόν νότι- Ό ΠβλΜνβί στρατάρχπς Ρίτζ Σμίν*λυ ΐοθ δκοίοο χο ϊνομα 6^ίαψ*ι20 εκατομμύρια Πολωνδν. όν τομέα έπεκράτησεν ήρε- μία. Πρός άνατβλάς «1 ' μά χαι βυνεχίσθησαν πεισματώ δεις.Είς τήνΠβονανίαν ταΠβ λωνικά άεροπλάνα κατέβτρε ψκν άεροποριχήν βάσιν τοΰ έχθροΰ. Έκ τής βάαεως αυ¬ τής έξώρμουν τα γερμανικά άεροπλάνα κατά τβύς βομβαρ δισμούς εναντίον τής Τσε στοχέβκς. Κατόπιν δμως τής καταστροφης τβΰ άερβδρβμί βυ ό έχθρβς ήλάττωσκ την δρασιν τού κατά της 'Βαρ σοβίας. Τα έχθρικά άερβπλάνα δέν άρκβΰνται είς τό νά ρίπτβυν βόμβας κατά τοδ άμάχβυ πληθυσμβΰ βλλά κατέρχβν- ται είς ελάχιστον ΰψος άπό ίπβυ βάλλβυν διά μυδραλ· λιοβόλων. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΜΠΥΑΑΙΣΤΟΚ ΠΕΡΙΕΙΦΙΧ6Η Ο ΓίΡΜΑΜΙΚΟΣ ΚΑΟΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΡίΒ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Σ)βρΙου (Ιδ ύτιηρεοΐο).— Επίσημον. Έξ ανατολήν τοθ Βιστούλα τα γερμανικά στρατεύματσ πλη σιόζουν την Βσρσοβίαν, προ χωροθντα μεθοδικβς άφοΰ δι έσπασαν την γραμμήν τής πό λωνικής άντιστάσεως. Ό Φύ ρερ επεσκέφθη έκ νέου τό Ά νστολικόν μέτωπον καί έτιεθε ώρησε καί ενεψύχωσε τα στρατεύματα. Νεώτερον ανακοινωθέν τοθ ημιεπισήμου τιρακτορεΐυυ αγ¬ γέλλει: «Τώ Γερμανικά στρα τεύματα τα όποΐα βαδΐζουν πρός τό Μπυαλιοτόκ εισήλθον κατόπιν θυελλώδους έτιιθέσε ως άπό βορρα είς ιήν πόλιν, καί κατέλαβον τα κύρια οη μεΐα της. Τό κεντρικόν φρού' ριον τής πόλεως οπου εχουν άποσυρθη τα πολωνικά στρα τεύματα, ανθίσταται άπεγνω σμένως. Τα στρατεύματα μας ένεργοϋν μεθοδικώς διά την κατάληψιν καί τοθ ψρουρίου αΰτοθ. Φεϋγουν οί έπΐσημοι ΠολωνοΙ. ΡΩΜΗ 16 Σ)βρ(ου (16. ύπη ρεσία).—·Τό πρακτορείον «Στέ φανι» πληροφορεΐ'.αι δτι τιολ- λαΐ Πολωνικαι ηροσωπικότη τες Εφθασαν είς τό Βουκουρέ οτιον. Μεταξύ αυτών εΤν* ή χήρα τοθ στρατάρχου Πιλ· σοοθσκι κοί ο( κυρίαι ΜοσΙ σκυ καί Μτιέκ αί οποίαι πρό κείται ν' άναχωρήσουν διά Παρισίους. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βρ1ου ((δ. ύτιηρεσΐα).— Τό Πρακτορείον «Χοβδς» πληροφορίαι έκ Βερολ,ίνου ότι εξεδόθη έκεΐ άνακοινω€έν τονιζον καί τα λιν δτι τό Λότζ ευρίσκεται είς χειρός των Γίρμανών. Τό ανακοινωθέν προοθέτει μά λιστα δτι ό στρατάρχης φόν Μπράουχιτς < επεσκέφθη τό Λότζ την 14 Σ)βρΙου, όπότε επεσκέφθη ό στραιάρχης Γκαΐ ριγκ την βιομηχανικήν περιο¬ χήν τής Άνω Σλεσίας την οποίαν καί ένεσωμάτωσεν ή 6η είς τό Ράϊχ. Ό ραδιοφωνικός σταθμός τοΟ Βερολίνου μετέδωσε τα εξής: «Ή ιύχη τής Πολωνίας αποτελεί προειδοποίησιν πρός τα άλλα κράτη. Ό άποκλει σμός τόν οποίον θά εφαρμό¬ ση, κατά της "Αγγλίας ή Γερ- μανΐα θά είναι ασυγκρίτως αποτελεσματικώτερος άπό τόν έπιχειρούμενον ήδη υπό τής Μ. Βρεττανίας άποκλεισμόν τής ΓερμανΙας». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύιιηρ)— "Η νοτΐα ομάς των γερμανικών οτρατευμάτων Ψ " Χ Γάλλοι στρ«τι&τ«ι είς ώραν πορείας κατά τάς τελευταίας προιλάσιις μετώπου πρός την γραμμήν Μβζίλλα. τοθ ΔυτικοΟ συνεχΐζει την καταδίωξιν των Πολωνθν. Είς την Λεμβέργην καί παρά τόν Τάρίβ διβξάγονται ττεισμα τώδεις μαχαι είς μεγάλην κλΐμακα. Πλησίον τοθ Κοθτνο ό κλοι ός τόν οποίον έσχημάτισαν οί Γερμανοί πέριξ τΛνΠολωνικών στρατευμάτων περιεσφΐγχθη περισσότερον. Τα γερμανικά σιρατεομα· τα άπέκρουσαν ^ νοτιανατολι- κως τής ΒαρσοβΙσς τόν εχ¬ θρόν,συνέλαβον 18 χιλ. αΐχμα λώτους καί έφθασαν είς τό Προάστειον τής Βαρσοβΐας Πραγα. ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΘΗ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Σ)βρ[ου (16. ύτηοεσία «Ανορθώσεως»),— Πληροφορίαι προιρχόμεναι έκ θετικών πηγών άναφέρουν δ τι παρά τάς επανειλημμένας έπ.θέσεις των Γερμανικών στρατευμάτων κατά τής Βαρ σοβ'ας καί τοθ Λβόφ οέν κα¬ τωρθώθη ή διάσπασις τής Πο· λωνικής άντιστάσεως καί ή κατάληφις των πόλεων αυ¬ τών δπου συνενίζονται λυσσώ δεις μαχαι. ΟΙ Γερμανοί προή λασαν είς την ΓαλλικΙαν καί κατέλαβον την πετρελαιοφό ρον περιοχήν της. Είς τόν βορειανατολικόν τομέα τα γερμανικά στρατευ ματα έφθασαν είς Μπυαλι- στόκ 120 χιλιόμετρα βορεια- νατολικώς τής Βαρσοβίας. "Ηδη ή κυριώτερα έπιδίωξις των Πολωνων είνε νά κρατή σουν άμυναν καί νά παρεμπο δίσουν τόν άνεφοδιασμόν των μηχανοκινήτων φαλάγγων τοθ γερμανικοθ στρατοθ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βρΙου ((δ. ύτιηρεσίσ).— 4ο στρατιωτικός συνεργάτης τοθ «Άδναλλά- κ τού» Ντουβιέν περιγράφει είς την σημερινήν έκθεσιν τού ώς εξής την κατάστασιν ε(ς τό Άνατολικόν μέτωπον: «Τα Πολωνικά στρατεύματα ευρίσκονται είς δλους τούς τομεΐς είς επαφήν μετά τοθ έχθροθ. Είς την Γδύνιαν καί τα περΐχωρα τοθ Λότζ αί μά· γαι συνεχίζονται λυσσώδεις. ΟΙ ΠολωνοΙ δέν εχουν σχημα τΐσει πόγιον μέτωπον επί τοθ όποίου ν' άμύνωνται. "Ο έχ· θρός ήμπόδισεν έξ άρχής τα Πολωνικά στρατεύματα νά επιτύχουν τουτο. Είναι βέβαι όν δτι οί ΠολωνοΙ παρά την ύποχώρησΐν των Εχουν διασώσει ανέπαφον τό υλικόν των. Τα Γερμανικά στρα· τεύματα προσπ&ΐθο0ν νά δια κόψουν κάθε επικοινωνίαν τής Πολωνίας μέ την Ρουμανίαν πράγμα τό οποίον άγωνΐ ζονται οί Πολωνοί, άπεγνω· σμένως ν' άποφύγουν. ΟΙ Γερμανοί, έφαρμόζοντες νέον σχέδιον έγκαταλεΐπουν τό κέντρον τής Πολωνίας καί Τφοωθοθν τάς δυνάμεις των πρός τα άκρα, τόσον έκ βορ- ρά Οσον καί έκ νότου. 'Η στάσις τής ΡωσσΙας. "Οσον διά την Ρωσσίαν, σο νεχΐζβι 6 συνεργάτης τοθ λ'Α διαλλάκτου» βέβαιον είνε ότι ή χώρα αυτή δέν έκινητοποιή θη μέ σκοπόν νά επέμβη κατά τής Πολωνίας. Μάλλον φαΐ- νεται ότι αΐσθάνεται άνησυχΐ σς άπό την έξάπλωσιν των Γερμανών επί εδαφών είς τα όποΐα κατοικοθν 8 έκατομμύ ρια λευκορώσοι καί Ού«ρανοί,
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  κοινωνικόν Δριστούργηυσ· «Γυναι
  κβΐς φυλακές» μέ την Βίβιαν Ρο
  μάνς καΐ Ρινέ ΣαΙν Σύρ.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμερον «Μπο
  ίμικες σ,γ&πες» μέ τόν Ζάν Πιέρ
  Ώμόν. Την Δευτέραν: «άσύλληπτη
  σκιά». Την Πέμπτην: <Ό άλήτης». Δευτέρα. Πέμπτη, Σάββατο, Κυ ριακή ώρα 7,30 μ μ άπογβυματινή. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ Ή ΡΕΝΕ-ΣΑΙΝΣΥΡ καΐ ο μεγάλος συγγρα¬ φεύς των κοινωνιχών £ρ γων: ΦΡΑΝ-ΙΣ ΚΑΡΚΩ Στο κοινωνικον άριστούρ γημκ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ή θαυμασία έπερέττα: Νέ τβύς Χον Μόζερ Λέο Ιλέζακ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Το παβΕγνωστο δραμκτιχο άριατβύρναμα τοδ ΜΙ1ΙΧΙ1Ν: 1 .ΑΓΝΩΣΤΟΣ' Νέ την ΠΜΕΝΤΥΣ ΤΖΟΡΤΖ Η στήλη τού ώραιάκοσμου Νέ τα ι5ίκτ«« της βαλάσαης Προ ημερών είς τό Λίβερπουλ τής Αγγλίας, αύτοι οί δυό εύτυχεϊς ψαράδες ανέσυραν δίκτυα των είκονιζόμενον θησαυρόν γυναι«ιίας ώμορφιας. μέ τα Τα περιποοέοτερον άνάγνωομα "ΑΠΟΛΛΩΝ,, ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μοαδική δημι- ουργΐα τού περιφή¬ μου. ^ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΖΑΝ-ΠΙΕΡ-ΟΜΟΝΙ Τέ^φίλμ θαϋμα: ΗΗΟΕΗΚΕΣ ΛΓΑΠΕΣ Έκτός προγράμματος 2ΟΥΡΝΑΛ. Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΙΑΙΙΙίΡΕΙΙΑΤΑΙΙΥ 33ον Ό Σοθμπιρτ πηγαίνει. Φοβδ ται πώ; θ' ακούση ζωηράς επι· πλήξΐις, φοβείται ηώς τόν περιμέ¬ νη νϊκ ταπεΐνωσις, Ζαως ή α¬ πόλυσις... Πηγαίνΐι δπως ό έγχλη ματίας πρός τό δικαστήριον. . Τό Ιγχλημά τοϋ είνε πώ; άντ! ξηρών αριθμών, τόλμησε νκ διδά ξη είς τοθς μαθητάς τού ίνα άθά νατο τραγοθδι! Είς τό γραφείον τοθ σχολάρ· χου βλέπιι Ινα άγνωστον τού πρό σωπον, Ινα χαλοντυμίνο, μεσήλι χά κύριον.., —Αύτός ιίνε έ χυριος φράντθ Σοϋμπερτ!—λέγει πρός τόν <ϊγνω σιόν τού ίπισχίπτην δ σχολάρ- χης... Ό Σοθμπερτ χυττάζει μέ ίγωνίαν, βάζΐι τίς χειρότερΐς οχί ψιις μέ τδν νοθν τού, διερωτδται: —Ποίος ν£νε; —Έσεΐς ιίσθε ό κόριος Σνθμ περτ,—έρανιφ δ άγνωστος >ύ?ιο;
  σάν ν3 άμφιβάλλη χαΐ νά δυοχο
  >ευεται νά πιστευθή τα λόγια τοθ
  σχολάρχου.
  Καί τ&Ο παρειισιάζετΐι:
  Είνε δ άρχιμουσικός τής αύλής
  Ό φίλος τού κύριος Φίγκλ, δ
  διάσημος.άοιδάς τοθ ωμίλησε γι'
  αύιάνκαΐ τα τραγούδια τού... Ευ
  ίίσκει πό) υ ενδιαφέρουσαν την
  μουσικήν τού. Καί αύιό τα τρα
  γευδάχι πιύ ήχούοντο πρδ όλίγευ
  νά τραγουδοθν εί μικροί μαθηταί
  —τόν ΐρωά—οΊχί σου είνε, Τ4ν
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Καθιστα γνωστόν είς πάντας δσοι έχουσιν υπο¬
  χρέωσιν είς τόν Δήμον παντός εί'οαυς φόρους, τέ·
  λη, δικαιώματα, είβφορίς, ότι δυνάμει τοθ νόμου
  είς τόν οποίον ύπήχθησαν χαί οί Αήμοι, πάς ό«
  φειλέτης όστις δέν ήθελε καταβάλει την οφειλήν
  τού έντός εκάστου οίκονομικού έτους θά ύπόκειται
  είς τό εξής άπό τής λήξεως αυτού είς πληρωμήν
  τόκων ύπερημερίας.
  Κατόπιν τούτου καί πρός αποφυγήν τής τοιαύ¬
  της έκ τόκων σοβαράς έπιβαρύνσεως, καλούμεν τούς
  όφείλοντας είς τόν Δν)μ*ον νά καταβάλωσι την ο¬
  φειλήν των μέχρι τέλους Μαρτίου 194Ο διότι
  ή καταβολή των τόκων θά αρχίση άπό 1ης Απρι¬
  λίου 194Ο.
  "Έν Ήρακλείο) τή 1«3ηΣ)βρίου 1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  ουγχαίρει! Είνε ίνα μικρά άρι
  στοόργημα!
  Είς τα λίγια αύτά τοθ ιπισκί
  τιτου, δ σχολάρχης πιύ ήταν έξω
  φρενών διότι δ αιωνίως άφηρημέ
  νος κύριος Σοθμπερτ άντΐ νά δ
  ξ άθή ώ
  Άριθμός 13865
  Περίληψις προγράμματος
  πλειστηριασμοϋ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρσ
  κλεΐου Εύστράτιος Θ
  Γ
  ρς ρ
  Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ
  έδρεύων
  ποιώ δ η
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
  καστικόν πλειστηοισσμόν τό
  επόμενον άκΐνητον τγΟ άφει
  λέτου Κωνσταντίνου Θεοδ. Φι
  ορή κατοΐκου (/Ηρακλείου κε[
  μενον έντός τής πόλεως Ήρα
  κλεΐου κατά την συνοικΐαν Κι
  Άχ
  επί ΛονδΙνου καί των έξό
  δών εκτελέσεως στηοιζομένης
  είς τα ύτι'άριθαούς 14116 καί
  14125 Ιτους 1928 συμβόλαια
  τοϋ Συμβολαιογράφου Ήρα
  κλείου Εμμανουήλ Μηλιαρδ
  κι' δι' ήν άπαίτητ-ιν έπετάγη
  ζΐλ Ντάμτιια ή Τεφτεδσρ
  μετ Έφέντη καί επί ιής
  152 καί τέρματος ά^ιεξόΒου
  ό'ϊοθ συνιστάμενον έκ τριών
  κατοικίαν περιλσμβΐνουσών
  τής μέν πρώτης Ιν (σόγειον
  (ήμιϋπόγειον) εν άνώγειον^δω
  ξη άριθμητιχήν συμφώνως πρός
  τό πρόγραμμα είς τους μαθητάς
  τού, τούς Ιβαζε νά γχαρίζουν &
  γνωοτα τραγούδια, χυτιά μέ έκ¬
  πληξιν τόν Σοθμπερτ ..
  Ό άρχΐμουσιχες λέγει είς τόν
  νεαρόν διδάσχαλον πώ; θά είνε εύ
  τιιχής νά κινήση τό ενδιαφέρον
  των φΐλοτέχνων γιά την μουοιχή
  τού, γ ώς είνε πρόθυμος νά τόν εί-
  ααγαγη είς τα ααλόνια τοθ χαλοθ
  κόσμοι» δπου παίζεται πολλή μου
  σική...
  (ουνεχίζεται)
  , ι Ι ----· Ι
  καΐ κατοικών δηλο· ό εΐρηαένος όφε λέτης διά
  | τής ύπ' άοιθμόν 3 ΣεπτβμΒρΙ
  ου 1934 έπιταγής τής επι
  σπευοούΐης ώς δε'κνυτσι έκ
  τοΟ 6π' άριθαάν 14348 τής 1
  Απριλίου 1935 άττοδεικτικοθ
  τοθ δ κασπκοθ κλητήοος τοθ
  Πρωτοδικεΐου Ηρακλείου Γε
  ωργ'ου Μανουσάκη.
  Ό πλειστηριασμός γβνήσε
  τσι ενώπιον μου ή* τε Ο νομίμου
  άναπληοωτοθ μου την 24ην
  Σβτττεμβρίου ένεστώτος έ τού*
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π μ. έν τώ βνταθθ*
  κσΐ παρά την οδόν Χάνδα
  Κ5ς (δ οκτήτω συμβολαιογρα
  φεΐφ μου ένθα κσΐ δ τε κα
  λοθνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι.
  Ώ; πρώτην προσφοράν ώ
  ρισεν ή έπισιτεύδουσα διά
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έπειδή άνβληθό&ς διεδόθη 8π
  ή συγκέντρωσις οίτου διεχδηη, ά
  ναχοινοθμεν 8τι ή συγκέντρωσις
  έξαχολευθεΐ ίνεργουμένη πρό(
  γνώσιν των ενδιαφερομένων οιτο
  ΙΐβραγιογΛν.
  Έν Μοίραις τί 12 Σεπτεμβρίου
  1939.
  Γεεΐρνικβν ϊυνεται
  β έδοντίατρβς
  Σταύρος Λογιάδης
  ΕΐδονοιιΙ την Αξιότιμον «ε
  λατεΐαν τού δτι {«ανήλθεν Ικ
  τοθ ταξιδίου καί δέχιται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2
  μ. μ.
  μάτιον μέ χώρισμα μαγειρεΐ-
  ου, μίαν μικράν αύλήν, £ν
  φρέαρ καί ενα άποχωρητήριον
  τής δέ δευτέρας εν ήμιϋτό
  γειον δωμάτιον μεθ' ενός μα
  γειρεΐου, έν άνώγειον δωμάτι
  όν καί εν άποχωρητήριον κσΐ
  τής τρΐτης £ν ύττόγειον, Εν
  μαγειρεΐον, £ν δωμάτιον επ"
  αύτοθ, έν ίσόγβιον δωμάτιον,
  μίαν αύλήν, 8ν άποχωοητή
  ριον καί γ)αισυ Φρέαρ συνορευ
  ομένης τής ώς άνω οίκοδομής
  άρκτικώς μέ οίκοδομήν 'Εθνι-
  κης Τραπέζης τής Ελλάδος
  (Μουσουλμανι><ή ανταλλάξι¬ μος), μεσημβρινώς μέ οΐκοδο μην Γεωργίου Άνσσΐασάκη, ανατολικώς μέ οικοδομήν Έ θνικής Τραπέζης (Μουσουλμα νίκη ανταλλάξιμος), Γεωργΐου Άναστασάκη καί τέρμα άδιε ξόδου όδού καί δυτικώς μέ την οδόν 152 τβ έπισττεύσει τής ένυποθήκου δανειστρ(ας 'Εθνικής Κτηματικτ]ς Τραπέ ζης τής Ελλάδος πρός άιό λήψιν τής ένυποθήκου άπσι τήσεώς της έκ λιρών στερλι- νών Αγγλίας εβδομήκοντα τεσσάρων σελλινίων Εξ καί πένναν τεοσάρων (£. 74— 6—4) είς συνάλλαγμσ δψεως Αριθ. 13866 Περίληψις Προγράμμ«τ«ς Πλειστηριασμοϋ Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ έ δρεύων καί κατοικών δηλο ποιώ δτι, Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ καστικόν πλβιστηριασμόν τό επόμενον άκίνητον άνή<ον είς την όφειλέτριαν Μαρίαν Χήραν Σάββα Φουνταλίδου τό γένος Ιωάννου Παπαδά κη κάτοικον "Ηρακλείου, κε μενον έντός τής πόλεως Ή ρακλείου κατά την συνοικίαν Αγίαν Αικατερίνην ή Πλατύ Σοκάκι ήτοι οικίαν διώροφον μετά μαγαζείου καί συνεχομέ νης άποθήκης μεθ' ολων των παραρτημάτων καί παρακο λουθημάτων τοθ οικόπεδον καί τής λοιπάς έν γένει περιο χής τού εκτάσεως μέτρων τε τραγωνικών τριακοσ'ων τεσσα ράκοντα συνορευομένην μέ κτήματα ανατολικώς καί άρ κτικώς κληοονόμων Ιωάννου Παποδάκη Μεσημβρινώζ μέ οδόν Κατεχάκη πρώην Πλατύ σοκάκι καί Δυτικώς μέ περί βολον τοθ ΊεροΟ Ναοθ Άγί ου Μηνβ, τή έπισπεύσει τής ίνυτοθή<ου δανειστρΐας 'Εθνι κης Κτηματικτ)ς Τραπέζης τής Ελλάδος πρός άπόληψ ν τής ένυποθήκου άπαπήαεώς της έκ λρών στερλινών Άγγλί σς τριοτκοσ'ων έξήκοντα τριών, σβλλινίων 6ύ> καί πεν
  νών εξ (£ 363—2-6) καί
  των έξόΡων εκτελέσεως στηρι
  ζομένης είς τό ύπ' αριθμόν
  112636 έτους 1928 συμβό
  λαιον τοθ συμβολαιογράφου
  Αθηνών Ιωάννου Οίκονομο-
  πούλου καί τό ύπ' αριθμόν
  14297 Ιδίου ετους συμβόλαιον
  τοθ ^συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου Έμ. Μηλιαρά καί δι'
  ήν άπαίτησιν έπετάγη ή ειρη¬
  μένη όφειλέτρια διά τής υπό
  χρονολογίαν 3 Ιουλίου 1938
  επιταγήςτήςέπισπευδούσηςΤρα
  πέζης ώς δείκνυται έκ τοθ ύπ'
  αριθμόν 8131 τής 7ης Ιουλίου
  1936 άποδεικτικοθ τοθ δικα
  στικοΟ κλητήρος των έν Α¬
  θήναις Πρωτοδΐκών Κωνσταν¬
  τίνου Π. Τσέκα.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ναι ενώπιον μου ή τοθ νομί
  μου άναπληρωτοϋ μου την
  24ην Σεπτεμβρίου ένεστώτος έ
  τους ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 10—12 π. μ. έν τφ' έν-
  τοθθα καί παρά την οδόν
  «Χάνδακος» (διοκτήτω συμβο
  λαιογραφεϊω μου ένθα καί δ
  τε καλοθνται οί βουλόμενοι
  νά πλειοδοτήσωσι.
  Ώς πρώτην προσφοράν ο
  ρισεν ή έπισπεύδουσα διά τό
  ώς δνω άκίνητον τό ποσόν
  των δραχμών 100.000 όστις
  δέ ιτροσφέρει την αναγκαίαν
  ασφάλειαν δΐκαιοθται νά
  πλειοδοιήση.
  Ό τελευταΐος ύπερθεματι
  στής ύποχρεοθται νά κατοβίι
  λη τό έκπλεισιηρίασμα είς
  την δανείστριαν συμφώνως
  τώ Νόμφ.
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω
  είς τάς ένταθθα έκδιδομένας
  εφημερίδας «Δρασιν» την 20
  Ιουλίου ένεστώτος Ιτους «"1
  δην» την 24 Αύγούστου ίδίου
  Ιτους κοί «Άνόρθωσιν» την
  17ην ΣεπιεμβρΙου 161ου £
  τους.
  Έν Ήρακλείφ τβ 18 Ίου
  ΙΚ ΟΙΠ Ω ΝΙ Κ γΑ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'Επανί|λθβ έξ Άθη
  νδν οΙκογεν·ιακτ2ς δ όβοδιευ
  θοντής της Έθνικης Τραπέζης κ.
  Βδάκης
  ής
  Βαρδάκης.
  —Επανήλθε έξ Αθηνών ό κ.
  Σπύρος Λεοντάκης.
  —Έβανηλθε ίξ Ιταλίας ή δνΐς
  Μαρία Μνίζαρο μετά τοθ Γ "
  της κ. Οδ/κο Μάουρο.
  Γόρω στήν πόλι.
  θεΐου
  Άπό χθές ϊδωκιν δ Δημος χΑ
  παράδειγμα τής οΐκονομΐας ήίκ
  τρικοθ ρεύματος.
  —"Ήνοψε μόνον τ* μικρά
  ή 6λ ί 6
  ψ μ μικρ
  τα τής π6λεως καί 6ΐσι τό
  κλειον εύρεθ
  -Τό
  τό σύνθημα
  είς τό ;*μ'ψως
  ατοκύριακον £δωκε
  γενικής έξόδου των
  αομτολιτών είς την ϋΐαιθρον.
  -Έτσι τ* έξοχικά κέντρα <αΙ Ιδίως τα χορευ ικά είχον την πα¬ ρελθούσαν νύκτα καί θά ίχουν καί άπ/ψ» την ευεργετικήν των. —Τα ϋηαοτικά, λουτρα τοθ Πό- ρου, συγκεντρΔνουν βτΐΐσης Κό· α πολύν θαλασσοφίλων καί θά συνκεντρώσουν οήιερόν άκόμη τΐεοισσότβρον. —Φροϋτα αφθονα είς την αγο¬ ράν καί είς τιμάς έξαιρετικως να μηλας. —Άλλά καί γενικώς άφθονΐα καί ούδΐμία εκδήλωσις αΐβ· χροκερδείας — Τό γβνονός τιμα κοί τούς κα τασΐηιιατάρχας άλλα καί την άγο ρανομικήν ιότηρεσ'αν της αστυνο μίας πού έπαγρυβνεΐ πάντοτε. — Κόσμος πολύς θβ παρακολου θήση σήμερον την διάλεξιν το3 Ια τροϋ κ. Μαράκη είς τό θέατρον Πουλακάκη περί «ατομικής οροσ· τασίας άπό των πολεμικήν ά|. ρΐων». —Τό θέμα δλλωστι είνε λίαν β πΐκαιρον καί ώς έκ τούτου Ιδιαι¬ τέρως ένδιαφίρον. —Κτηαατίαι τοθ ΚαρτεροΟ μδς παοεπονέθησαν δτι διικόΐη βηο τόμως ή δι' αστικών λβωοοοείων συγκοινωνία έν ώ ύπάρχει άκόμη σημαντική κίνησις έπιβατών. —Πιστεύομεν δτι θά μελετηθή τό ζήτημα καί θά τακτοιοιηθϋ κα τα τόν καλύτερον τρόπον —Ή Δημοτική Βικελαία Βιβλιο· θήκη επλουτίσθη τάς ημέρας αύ τάς μέ μίαν σειράν εξαιρετικήν εκδόσεων. —Πρόκειται περί των έργων δ- λων των μεγάλων ζωγραφων τοθ μεσαιωνος καί τής Άναγεννήσε ως, είς πολυτελεΐς εκδύσεις μέ ά φθάστου τελειότητος φωτογρα¬ φ Ιας. —Άς ελπίσωμεν δτι ταχέως θά ρυθμισθη καί τό ζήτημα τής εοπρε ποθς καί άνέτου στεγάσεως τοθ θαυμασΐου αΰτοθ πνιυματικοθ Ι- δρύματός μας. —Ή άγωνία τδν πολεμικών γε γονότων δέν ένέκρωσεν τα αΐσθή υατα των ρωμαντικών. -Αντιθέτως, ή Ιδία τοθ πολ|. μου καί των κίνδυνον τού. οί ήαυ χες γαληνεμίνες- νΰχτες μέ τα μθρα των λουλουδιών τοθ φθινο· πώρου. τ' άκύμαντα άσημωμένα νερ* τής θαλάσσας καί ή γοητεία τσθ έναστρου οθρανοθ θεριεύουν τα αίσθήματα πού έομηνεύονται μέ τούς παθητικούς ήχους τής κι θάρας καί μέ καντάδες κάτω Δπ' τάπαράθυρα...έκείνης. —Συγκίνησις μεταξύ τοθ μάθη· τόκοσμου Είνε βλέπιτε ή έποχή Ασφαλείας). τό ώς άνω άκίητον τό πο¬ σόν των δραχμών εΤκοσι νιλι άδων ήτοι δραχμάς 7000 διά την πρώτην κατοικίαν, δραχ 6000 διά την δευτέραν καί δρχ. 7000 διά την τρίτην β στις δέ προσφέρει την άναγ καίαν ασφάλειαν δικαιοθται νά πλειεδΐτήση. Ό τελευταΐος ύπερθεματι· στής ύττοχρεοθτσι νά καταβά λη τό έκπλειστηρίασμα είς την δανείσΐριαν Τράπεζαν συμφώνως τώ νόμφ. Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς τάς ένταθθα έ<διδομένας εφημερίδας, «Ίδην» την 22αν Ιουλίου ένεστώτος ετους, «Δρασιν» την 24ην Αύγού στου ίδίου έτους καί «Άνόρ θωσιν» την 17ην Σεπτεμβρίου (δίου Ιτους. Έν Ήραχλείφ τβ 18η Ίου- λίου 1939 Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου Ι, 0. Γ«ρεφ«λ«χπί .....' λ(ου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου. Ε. Ο. Γαρεφαλάκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προοχαλοθνται οί πριϋ.ιηρετή' ααντες είς την Χωροφυλακήν, Αστυνομίαν Πόλεων χαί ίΐυροσδε σιιχήν Τπηρεαίαν τίπλΐται δπως παρουσιαζόμενοι έντός 10 ήμεριον είς τάς πλησιεοτέρας Αστυνομι¬ κάς άρχσς τοθ τόπου τής διαμο νής των (Σταθμοϋς Χωρο»υλαχί)ς —'Υποδιοιχήσεις—ΔΊοιχήσΐ[ς χαί 'Αστυνίμιχά Τμήματα)ηαράοχωοιν ωρισμένα στοιχεΐα πρός όριστι χήν των των επαναληπτικήν, των κατατα κτηρίων καί εΐσιτηρίων έξετά- σεων. — "Ηνοιζεν επίσης τό ΏδεΙον καί ήρχισεν ή έγγραφή τΐαλαιώχ καί νίων μαθητών καί μαθητριών. —ΟΙκοδομική δραστηριότης πα· ρατηρεΐται τεευταΙως είς την πόλιν μας. θά άνεπιύσσετο δέ μεγάλος οΐκοδομικός όργασμός αν δέν έμεσολάβουν τώ "ιεθνή γεγονότα κι' έπωλοθντο είς κα λάς τιμάς τα σταφθλια καί οί οί στσφίδις. —Ανατίμησις των έλαίων έοη μ«ιώθη τίς τελευταϊες ήμ·ρ«, άξιόλογος κι' έλπίζεται νά συνε χισθθ. —Άς πιστεύσωμεν λοιπόν δτι τουλάχιστον οί έλαιοπαραγωγοΐ θά ίκανοποιηθοθν. —"Οπως π»ντοτε, θά λειτουρ· γήσουν καί εφέτος αί νυκτεριναί σχολαί τής πόλεως καί τής Χρυ σοπηγής. — Εύχής ϊργον δμως θά ήτο νά Ιδρύοντο τοιαύται σχολαί είς δλας τάς συνοικίας καί τα χω ρία δπου ϋκάρχουν άγράμματοι. ο Ρίπορτερ ταχτοποίησιν τί)ς έφεδριχή; χαταοτάσεως. Εθνικόν Λοχείον. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕπΌΙ ΑΡ1ΘΜ0Ι Οί χληρωθέντες άριθμοί χατά την Ιδην Σ)6Ρίου ημέραν 12τ)νί 2927 δρ. 2000, 27797 δρ. 2000, 51229 δρ. 2000. Οί χληρωθέντες άριθμοί είς το δρτιον 2939. 20685, 27731, 46. 267, 51247, 51299, 53009, 77. 732, 77754, 85826, 85841, 85. 882, 91114, 91164, 91181, 99. Έν Αθήναις τί 6 3ιπτεμ6ρ!| ου 1939. ' (Έκ τοθ δφι»ποι»ργε!ου 1632, 99686, 53033. (Έκ τοθ Πρακτορείου) Δημ "Η κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έπανακάμψασα *ξ 'Αθηνβν καί «λουτΐσασα τό ίργαστή ριόν της διά μηχανημάτωνν· άτωνν· ™?Α β *«·5ίϊΐαπά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς ΐς,τάσιις ·?ο τό έργαστήριον της ,αοά Λν «λατεΐον Κορνάρου. * ε · ε ε • · · » * • · · ε ■ ε ΠΩΛΟΥΜΓΑΙ δόο οΙκίαι κείμε ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς τιμάς εύκσιρΐας. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ιωάν* Στυλιανάκη Φωτογραφεΐον Καλο γ·ρ Ιδού Πλατιΐα Αγ. Μηνά. ΕΪΚΑΙΡΙΑ ΠωλεΙται χαινουργής μηχανή είς αρίστην χατάσταθιν μάρχας Ελβετικός Ντουπιέ είς τό ήμιβυ τής άξίας της χαί μ! έχμάθηοιν δωρείν. Πληροφορία. χαθ' εκάστην καρά- τφ χ. 'Ανίρ. Οακαδάχη χαφιπώλι Ιναντι η& λίκιβιν ΦαράΒιχον (οδοί 1866^. Οί» Λ Νέ» ί ΤΙ1 Βερολίνον τό ΑΣΙ ΚΑ Λ
  ή·!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ντρο «β!
  ΙΑ ^ *Ο'
  |ν των,
  το0 Πό.
  Βΐκ «ό.
  ·ν «αί β4
  την ονο.
  τικβς χβ
  α
  αί».
  Ι τούς <„ 1 την άνο ζ αοτυνο *ντοτε. V ν το3 ι0 ' „ θεατρον ■••κ «ροο, μικών ά|, Ι νέ λΙαν( ■«ου Ιδιαι. τιροθ μδς κόιη 4ΐο εωφοοεΐων (εί Λκόμη ατών. κα όν Ια. Βιβλιο- ημέρας αύ ξαιρετικΐν ' Εργων δ- γράφων τοθ ■νναγεννήσι >6σ·ις μέ ά
  φωτογρα·
  ταχέως ΘΑ
  χ τής εοΐρι
  γάσεως τοθ
  ιυματικοθ 1·
  ιλεμικών γι
  ν τα αΐσθή
  , τού
  τού, οί ήσο
  τις μ! τα
  τοθ φθινο-
  άσημωμένα
  ιΐ ή γοητεΐο
  3 θεριεύουν
  ομηνεύονται
  Ίχους τής «ι
  ις κάιω άι'
  Ε> τού μαβτ)·
  ιτι ή ϊττοχή
  τ Ον κατατα
  }(ύ)ν έζΐνθ"
  τ6 Ώδεϊρν
  αή ιΐαλαιώ'
  ιΐ μαθητριδν.
  ιηριότη1» ·°'
  ■ ιύσσετο
  σμ
  ι/ τα Πδιεθνίί
  3ντο είς*0
  ιολια κ<»1 ο1 έλαΐων ί»1 εται ΑΡΙΘΜΟΙ >ά
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΟΪΛΤΑΝΙΝΑΓ
  » λ δρ.
  » 6' »
  » γ' »
  » δ' »
  Καοομπουζές
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ'
  » β'γ'
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Καρπουζια
  Ιΐεπόνια
  13.—
  12.—
  11.—
  9.—
  7.—
  5.—
  4.50
  4 —
  *2.—
  3 —
  2.—
  4 —
  14 —
  12.50
  11 50
  10.—
  9 —
  6.—
  5 —
  3 50
  2 50
  3 50
  ο __
  Ο —
  Σίτος »
  Κριθή »
  Β ;ώμη »
  Οίνοι μίατατον »
  Ελαια »
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λιυχοί α' »
  » 6' »
  » γ' »
  Πρασινοι λ »
  » β' »
  » γ' »
  Άλάβδανος
  Κουχούλια
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 —
  31.20
  22 —
  21.-
  20.—
  18 —
  17.—
  16 —
  400.— 425
  100 —
  120.— 130
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Δι" έκεΐνους «τού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους,
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Υίρχη
  Μαρίκα
  Ζυρίχη
  Άματερδαμ
  Στοχχίλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Κοπεγχάγη
  1χΆα οί
  Ί
  Πώλησις
  550 —
  141 20
  3 11ίΠραγα
  31 95
  75-
  33 75
  4 84
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  η
  Β:υξέλλαι
  Β·.υ5απίστ.η
  Βιλιγράίιον
  Κ<«ν)«ολις Βα;σοβ α "Ελαινχφόρς Κόβνο 25 96 3.07 6 13 4.31 3170 4 80 23 45 3 07 104 — 21 12 2 60 22 — 26 16 311 6 19 4 35 3195 4 84 23 95 3 10 105 — 21 32 2 65 22 50 Τό μεγάλο 6ργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι ΚΑΒΒΟΥΣΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Σ) ριος (ίνταποχριΐοθ μα;).— "Α ραΪ3 χιοριο τή; έκαρχΕας Ίερα ;έτρας, είς τα πρίθαρα τή; έπαο (α; Σητείας, είνε ίνα άπό τα λέον ττοοοδιυτκά χωρία τής ίρήτης. Τα έ54φη τού, δέν είναι άνιμα. Μίνο χά:ω στόν μιχυό άμπο πού έκτεΐνκΐαι πρό; τή θά ,ασσα υπάρχιι ιύρορος {«τάσις ί είνε δλη κατάφυτη απο έλη ς πού σχηματίζου^ £νχ ώραΐο ίαταπράσινο δάθίς. "Ειβιτα 2λα ά ίλλα μίρη είναι μάλλον 3γο α. Βιυνοπλαγιές' κεΐ ώ^εκ, ούχ ηρές 8τίυ είνε δύσ<ολη ή ιύ5ο ίμησις χαλλιεργειών. Κ αί 8μω; αρ' δλα αύΐ5 τί Καββίθσι έχει ά έπιίείΕη αϊγά^ας χ«λ/ιεργϊ)τι [άς προόίους Οΰ:ΐ μ ά απιθαμή ής ϊέν ίπι μ«ίνει άολλιέργη η 05 :ϊ ίνα μιχρο πχτάρι ατΐς ίγρΐε; βουνοπλαγές δέν Ιχει μεί ί: ίρημο κ»1 άχ Οπου είνε ίυ/ατίν ν ^ να δένδρ», Ιχει φυκκθή. Άπο μεγαλες άπστίιιις μετχφίρουν πολλές φο;ές οί χέ'ηιχοι λίγο χίϊι μα μέ την ποδιά ή τή μαντήλι ων γιά νά δίΐμιοΐ'ργήΐίυν ίνα πϊ αράχι χαΐ νά ψιηεύσ^υ' ίνα ά 637βν Ό Άγιάννης έπανέλαβε τόν άπορροψητικόν χάρτην καΐ επείσθη έκ νέου' έμεινεν ώς κεραυνό τιληΗτος έτιΐ των λέξεων έκεΕ> ών προοηλώσας τό
  βλβμμα έη' αυτών, καΐ τοιούτον εσχηματίσθη έντός
  τού νέφος, οστε, άν Ιβλβτιέ τις έκεΐ, θά έλεγεν
  δτι βλα τα έντός τής ψυχί,ς τσώτης έκρημνίζοντο.
  Τόχε παρέβαλε περιστάσεις τινάς, ήμερομηνίας,
  έρυθήματά τίνα καΐ ώχριάσεις τής ΤιτΙκας, καί εΐπε
  καθ' εαυτόν—Βίβαια θά είνε έκεΐνος. Ένεθυμήθη
  τόν Μάριον. Ήγνόει μέν τό δνομά τού, άλλ' εδρεν
  άμέσως τόν άνθρωπον. Άνετιόλησεν είς τόν νοθν
  τούτον άγ>κστον νεανίαν έκίΐνον, 8στις περιεφέ¬
  ρετο είς ιόν κήτιον τοθ Λοιξεμβούργου, τόν άθλιον
  εκείνον κοΐ ούτιδανόν καί βλάκα καί άνανδρον
  διότι άνανδρον Βΐνε 50 να ρίπτη τις βλέμματα έρω
  τικά ·Βρος κόρας οΐτινες Ιχουν -πλησίον τόν πατέ
  ρα των, άγαπώντα αύτάς.
  Ό Ά>ιάνης, άφοθ καλώς ενισχυθή είς την
  Ιίέαν, δτι τα τιάντα ίξ έκεΐνου τεθ νέου προήρχον
  το, είδεν είς τα έντός τού κοΐ διέκρινε φάσμα
  τι, τό μϊσος.
  Αί μεγάλαι όΕύναι ιιεριέχουν απόγνωσιν ό άν-
  θρωποςείς'ιδτινος την ψυχήν ιίσΕύουν, οΙοθάνΕτσΙ
  τι άτιοχωρίθν άτι' ούιήΐ, τό θάρρος. "Επί τής
  νεόιητος, ή έπΐοκιψις ούτων εΤε τιέθιμος· βροδύ
  τερον, εΐε άποτροτΐοιος. ΦεΟ! οταν τό οΐμα είνε
  θερμόν, οΓτρΙχες μίλαινσι, δταν ή κεφαλή ίσταται
  επί τοθ σώματος όρθΐα κοίώς ή φλόξ επί τής λαμ¬
  πάδος, δταν ή είς κύλινδρον τιεργσμηνή της μελ
  λούσης τύχης Ιχΐ) Λκόμη 6λον της σχεδόν τόν δγ
  κον, 6ταν ή κορδΐα τιάλ>η έτι παλμούς, οτιες
  δύνανται να άνταποδοθθσιν είς ούτήν, δταν Ιχτ
  τις έώπιόν τούτον καιρόν τοθ νά επανορθώση
  τα καταλι,θέντσ, οταν δλαι οί γινοΐκίς προσέ
  νωσι, κοΐ 6λα ιτρόκεινται τα μειδιάματα καί όλον
  τό μέλλον καί δλος ό όρίζων, δταν ή δύναμις
  τής ζωής εΤνε τΐλήρης, εάν καί τότε ή άπελπισΐο
  είνε πίάγμα φρικτόν, τιόοςρ μάλλον είς τα γηρα
  τιΐσ, Βταν τα 6τη άποδιδρόσκασι τσχύπτερσ, καί
  ήδη 6 άνθρωπος διακρίνη τούς άστίρας της τε
  λιυτή;! . , _ .
  'Ενώίίτο δλος βυθισμένος είς ιους διαλογισμους
  τού, εισήλθεν ή Παναγιώτα. Ηγέρθη τότε ό Αγίαν
  νης καί ηρώτησε-
  —Καί πρός ποίον μέρος εΤΕ; ξιυρεις %ά μοθ
  ιίτιβς; "Εκθοι-βος ή Πανα">ιώτα τουτο μόνον άπε
  κρΐθη.
  __ΤΙ τϊίάγμα αύθένττι;
  —Δέν μοθ εΐχες ειπή π^ό όλΐγοο, πώς κάπου
  κτυπιοθνται;
  (συνεχΐζεται)
  Ή ίστιοπλοια αποτελεί αναντΐρρήτως ε> άπό τα ωραιοτέρα χαί
  τα υγιεινοτερα θαλάααια σπόρ χά Ι μίαν εύγενή ένααχόλησιν, πού μό
  λις ιώ?α τελευταίως άναπτύσσεται χαΐ διαδίδιται είς την Έλλά5α.
  Είς άλλας χώρας έν τούτοις καί ιδιαιτέρως εί; την Αγγλίαν, ή ίοτιο
  πλοΐα έχει χιλιάδας ίπαδούς χαί ίραστάς χαΐ οί ΙσαοπλοϊκοΙ ά
  γώνες διεγείρουν μέγιστον ενδιαφέρον μιταξυ δλων των χοινωνιχών
  τάξιων. Είς την ιίχΐνα μας, τό Αγγλικόν κόττερο «ΒαμαρΙ», τό
  οποίον συμμετείχεν είς τούς τελευταίας διιθνεΓς Εοτοπλιίχιύ; άγώ
  νας μακρά; άποατάσεω;.
  Αριθ. 6235 |νη Ιχάοτοτ· δι' άγροθ χέρσου
  ΕΙδβηοίησις άνββληθέντβς ι(άγρι«δος πίτρώδουθέχτάσεω; τΐσ
  Ιοάριον -------''— '------'—
  πληστηριασμοϋ άκινήτων.
  Ό Συμβολαιογράφος αρχανών
  Νικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάν
  νης έν Επάνω Άρχαναις τεμέ¬
  νους έδρεύων χαί χατοιχών.
  ΕίδοΊΐοιώ δτι ό διά τοθ δπ'
  αριθ. 18498
  7 Απριλίου
  ΛΪΦΛΛΕΙΛΙ ΒΛΛΑΙΣΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Παρά ταίς Άγγλικαϊς ΕταιρΙαις:
  ΥΟΡΚ8ΗΙΒΕ
  ίΙΟΕΝΟΕδ & ΟΕΝΕΡΑί
  Πράκτωρ: ΙΟ. Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
  τ&> Ιποχατββτήματι Έβνιχίΐς Τραπέζης)
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρίΐτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετΑν.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργοσίαν κρυστάλλων
  Πρΐν προμί)β8ΐ)β1)τ8 έιιισκ{φθ(]τε μας.
  1934 προγράμματος αναγχαστιχοθ
  πλειστηριασμοθ άκινήτων τοθ
  σιιμβολαιογράφίυ Καστελλίου Πε
  διΐδες Εμμανουήλ Ιδομενέως
  προχηρυχθείς χαί έν περιλήψΐι δή
  μοσιευθείς είς τδ δπ' αριθ. 3132
  ιής 15 Απριλίου 1934 φύλλον
  τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης έ
  φημερίδος ή «'Ίϊη» άναγχαστι
  χδς πλιισχηριασμδς άχινήΐων
  τοθ όφειλέτου Εμμανουήλ Ιω
  άννιυ Μορφιαδάχη χατοίχου Άρ
  χανών τεμένοις τή έπισπεύσει
  τής έν Αθήναις έδρευούσης Έ
  θνιχής Κιηματιχής Τραπέζης τής
  Έλλάδες έχπροσωπουμένης νο^ί
  μως υπό τοθ εκάστοτε διοιχητοθ
  αυτής δυνάμει χαί πρός έχτέλε
  σιν των δπ' αριθ. 1169 τής 7
  Αυγσύβΐου 1928 χαί 1176 τής-9
  Αογούβτου 1928 δανειστιχών συμ
  βολαίων τοθ συμβολαισγράφου Ή
  ραχλιίου Άντωνίου Γιάνναρη, δ
  στΐς επρόκειτο νά γίνη ενώπιον
  τοθ ανωτέρω συμβολαιογράφου
  την 10 Ίουνίου 1934 χαί άνεβλή
  6η Ινεχεν νομίμων λέγων, γινήσε
  ται κατόπιν τής δπ' αριθ. 279
  τής 20 ΊουνΕου 1939 αποφάσεως
  τού χ. Προέδρου των έν Ήρα
  χλείφ πρωτοδικών την 15 'Οχτω
  βρίου 1939 ημέραν Κυριακήν χαί
  ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον έμοθ
  τοθ συμβολαιογράφου Αρχανών
  Νιχολάου. 'Α. Μουρογιάννη ή
  τοθ νομίμου άναπληρωτιθ μου
  χαί έν τ© έν "Αρχάναις δημοσίφ
  γραφείφ μου ένθα ,χαί δτε χά
  λοθνται οί βουλόμενοι να πλειό
  δοτήσωσιν.
  Τα π?ειστηριαζόμεν« άχίνητα
  χείμενα είς την περιφέρειαν τοθ
  χωρίου Κουνάβων, τέως δήμου
  Άγιων ϋαρασχιών τής ΕΕρηνοδι
  χειαχίΐς Περιφερείας πρώην Κα·
  ατελλίου Πεδιάδος νθν Αρχανών
  Τεμένους εισί τα εξής:
  1) Είς θέσιν 'Αγία Φωτία &·
  μπιλος ιϊδους χοτσιφάλι, μαντιλά
  ρι ίχτάσιως Σύο στρεμμάτων συ
  νοριύουσα χτήμασιν άνατολιχώς
  Αιωνίίιυ Κατσιχάχη,νοτίως Σταύ
  ρου Κουτουλάχη, δυτιχώς Ιω
  άννου Καλπαδάκη, χαί βορείως
  Ιωάννου Βλαχάχη χαί Χαρΐλΐου
  Μαρχοδημητράχη χαί 2) Είς θε
  σιν "Αγιος Γεώργιος Σχοτωμένος
  άμπελος τιθ εΐδους ταχτβ ίχτάσε
  ως ενός στ^έμματος χαί ενός τε
  τάρτοϋ τοθ οτρίμματος μέ συνε
  χίμενον άγρβν χέρσον
  οιμον εκτάσεως Ινίς χαί
  «ς οτρίμματος καί σϋνεχ,?»,,, ΪΜν; -αρΜ1 βν«χβ,ρπα«»ίί «δτοχι
  δυτιχως ίμπιλος κοτβιφάλι μβν | νήτΜν ιη Κοκκίνου. Πύργου κα>
  είς τρί« τμήματα τεμνομΐ δΓ Ηράκλειον 2 μ. μ. 6 α. μ.
  στριμμάτων έμπεριέχον·
  τα 23 ελαιόδενδρα χαί συνορεθ
  όν ολόκληρον τό κτήμα ανατολι
  κώς μέ δρόμον δημόσιον πάλαι
  όν, νοτίως μέ χτήματα Ιωάν
  νού Ούσταμανωλάκη, Γεωργ ί ου
  }τάκτ] χαί ΓιωργΕου Κωσΐά
  χη, δυτικώς ευάχι, χαί βορείως
  Γεωργίου Κιρχιχάχη, Νιχολάου
  Βογιατζάχτ] χαί Ίωάντου Ουστα
  μανωλάκη. Πρώτη προσφορά των
  πλιιστηριαζομένων αχινήτων όρ
  ζιται διά τό πρώτον δραχ. 2000
  χαί διά τό δεύτερον δραχμα
  6000. Ή χαταχύρωσις γενήσετα
  πρός τόν πλείονα προσφέροντα
  συμφώνως τω νίμφ.
  'Ο πλΐιστηριασμβς γενήσετα
  επί πληρωμή είς μετρητά
  ίχαστος δέ των παρόντα»
  καθόσον προσφέριι την αναγ
  χαίαν ασφάλειαν διχαιοθτα
  νά πλειοδοτήοη. Ό τελευταΐος
  πλειοδότης άμα τή χαταχυρώσε
  δποχρεοθται νά χαταβίλλη το έχ
  πλειστηρίασμα πρί; την έπισπεδ
  δουσαν δανείστριαν "Εθνικήν Κτη
  ματιχήν Τράπεζαν τής Έλλάδο
  συμφώνως ιΐω δρθρφ 61 § 1
  τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ
  περί είδιχών^διατάξιων επί άνωιύ
  μων εταιρείαν, άλλοις θέλει ένερ
  γηθή άναπλειστηριασμός είς βά
  ρος τού, είνε ίέ δπεύθυνο; χά
  διά τιύς τόκους άπό τής ήμέ
  ρας τοθ πλεισττ,ριασμοθ χαί έν ά
  ναπλεισιηριασμφ διά τό έλλεΐπσ
  χαί τα έξοδα συμφώνως τφ νόμψ
  χαί παραγγέλλω αρμόδιον διχα
  στικόν χλητήρα να ενεργήση τα
  νομίμους έπιδέσεις χαί τοιχοχολ
  λήσεις τής παρούαης χαί πάν
  τα έν γένει τα νόμιμα χαί τή
  δημοσίευσιν τής παρούσης διά
  τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης έφη
  μερίδος «Άνίροωσις» την 17 Σ
  ητεμβ'ρίου 1939. Έφ' ώ έγέν
  το ή παροθσα έν Επάνω Άρχά
  ναις Τεμένους σήμερον την 1!
  τοθ μηνός Σεπτεμβρίου ήμέρα
  Τετάρτην τοθ χιλιοστοθ ένιαχο
  σιοστοθ τριακοατοθ έννάτου (1939)
  Ιτους έν τώ ένΐαθθα χαί χαχά
  την θέσιν Ρυάχι χειμένφ συμβο
  λαιογραφείφ μου ίδιοχτησία τώ
  χληρονόμων Εμμανουήλ Ρασιδι
  χη δπ' έμοθ τοθ συμβϊλαιογρά
  φού Αρχανών ένταθθχ έδρεύοντο
  χαί χατοιχοθντος Νιχολάου Άντω
  νίου Μαυρογιάννη χαί δπεγράφ
  διΐ' έμιθ ώς έπεται.
  Ό Συμβολαιογράφες Άρχανώ
  Ν. Α. Μαυρβγι&ννη
  Καταοτήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν Τυμπακίω. Παράρτημα έ
  Πύργω. Ξενοδοχείον
  Κα66οί3σι
  τό έξελιγμένο χωριό.
  μύγδαλο ή Ινα αλλο χαρποφόρο
  ^ί^ζρο. Κι' δπου δέν ιίνι ουνα
  τόν νχ γίνη χαλλιέργεια, δπάο·
  χει ή χτηνοτροφ'α. Κοπάδια γιδο
  πρίβχτα βίαχουν είς τίς πλαγιές
  χαί δίδουν είσοδήματχ σημαντιχά.
  Άλλ' οί Καββουσιανοί δέν άφή
  νούν τίποτε άνεχμετάλλευτο. Έ
  Ιω γίνεται εκμετάλλευσις, χαί των
  άρωματιχων φυτών πού καλύπτουν
  δΧα τα βουνα. Ηχράγεται φασχο
  μηλίλαιον, ριγανέλαιον χαί αλλα.
  Καί τό χωριο είαπράττει πλέον
  των 150 χιλ. δραχ ετησίως άπ4
  τα αίθίρια ελαια.
  ΆλλάχαΙ ίύίχωρώ, τό ΚχββιΟ
  σΐ ίχει προοδιύσει Χίρις είς την
  Κοινότηπχ. τον φιλοδασιχό χαί
  προοδευτινό σύλλογο χαί τα; £λ
  λα; όργανώσιις το Καββοθσι έξε
  λ!σσιται ραγδαίω;, συγχρονίζΐται
  χαί ίχπολιτίζεΐ'χι. Δρίμ:; δη^ι
  ουογοθνται, πλατείαι διαμορφώ
  νονται χαί δενδροφυτεύονται, οί
  άκάλυΐιτοι χώροι άναδχσώνονται
  κα! Εργα δγεία;, κοινή; ωφελείας
  χαί προόδου έκτελοθνται σανε
  χώς.'Έτσι τό Κβββίθΐι παρουαιά
  ζΐι ΐΕ<ό/α την ότοίαν θα έζήλευ αν ασφαλώς ττολλά 5λλο< χωρία τή; "χώρας. ΑΓΩΓΗ Τοθ έν· Ήρακλε'ω Ύ·ι)τος ής έν Αθήναις έδ^ευούσης Λαΐ<ής Τραπέζης Α.Ε. νομί¬ μως έκπροσωττουμένου υπό τοθ ΔιευθυντοΟ αύτοθ κ. Ί ω&ν. ΣακελλαρΙδου κατοίκου Ηρακλείου. Κατά Άντωνίου Βάφατ έμπόρου κατοίκου Ηρακλείου καί ήδη αγνώστου διαμονής. "Ενώπιον τοθ ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου Παρά τοθ έναγομένου, δι καιοθμαι νά λάβω, δυνάμει τοθ υπό χρονολογίαν 17 Ίου ν(ου 1936 έμπορικοθ είς δια¬ ταγήν γραμματΐου τής υπο γραφής τοθ έναγσμένου λήξε¬ ως 17 Σ)βρΙου 1936, λόγφ μέν κεφαλαΐου δραχ. 20.000 λόγω δέ δεδουλευμένου "Ικτο' τε τόκου ΰπερημερίας αότβν μέχρι σήμερον δραχ. 4800 ■ τ) τοι έν δλφ δραχ. 24 800 δπερ ποσόν καίτοι επανειλημμένας όχληθεΐς πρός πληρωμήν άρ νεΐται νά μοί πληρώση. Δέον έπομένως νά υποχρεωθή είς τουτο δικαστικώς. Έτιειδή τώ νόμφ καί ούσ'α βάσιμον τής παρούσης άπο δειχθήσεται νομίμως έκ τοθέπι καλουμένου ώς άνω γραμμα τΐου τής ύπογραφής τοθ ένα γομένου. Διά ταθτα Υπό την ρητήν επιφύλαξιν παντός ετέρου δικαιώματός μου. Αίτοθμαι Νά γίνη μου. δεκτή ή άγωγή Ν λ υποχρεωθή ό έναγόμε· μενος διά την Ιστορηθεΐσαν αΐτΐαν γά μοί πληρώση δρχμ. (24 800) εϊκοσι τέσσαρας χιλι άδας όκτακοσΐας έντόκως άπό σήμερον μέχρις άποπληρωμής. Ν' άπαγγελθή κατ' αύτοθ άνάλογος προσωπική κράΐη σις διά την εκτέλεσιν τής έκ- δοθησομένης αποφάσεως. Νά κηρυχθή αυτή προσωρινώς έκτελεστή καί: Ν* καταδικα- σθή είς πάσας τάς δικαστικάς δαπάνας καί αμοιβήν τοθ πλη ρεξουσΐου μου. Έν Ηρακλείω τή 14 Σ)βρ(ου 1939 Ό πληρεξούσιος τοθ ένά γοντος Άκριβές αντίγραφον. Έν ΉροκλεΙφ τβ 16 Σ)βρ(ου 1939 Ό δικ. γραφεύς Β«ο(λ. Μαλλιωτάκης Εθεωρήθη Διά την νόμιμον σήμανσιν καί την κατά σειράν τής πα¬ ραγγελίας Εκδοσιν. Έν ΉρακλεΙφ τβ 16 Σ)βρίου 1939. Ό προΐστάμενος τοθ Τμή- — Λιημευρεύοντα κ%ί διχνυ- κτερεύοντα φαρμακεΐα. Σήμερον Κυριακην διημκρεώ· ©υν τ« φαρμακΐΤα των χ κ. Ίωχννου Λογιάδου, Λάμπρου Κα νακάκη καί Μιχ. Τζομπανάκη. δΐΜννχτερεΰουν ϋ τα φβρμαχβΐα των χ. χ. ©εοδώρου Γεωργιάδου κοιΐ Κννστ. Κανακάκη. —Δνρεαί. Ή οίκογένεια Ιωάννου Πεβδι κογιάννη προσέφΐρεν είς τό Πτω χοκομεϊον εκλεκτόν φαγητόν διά έννεκήμερον μνημόσυνον τού αειμνήστου σύζυγον, «αί η« τρος αυτής Ιωάννου Περδικο¬ γιάννη. ΟΙ τρόφΐμοι τού Ιδρύματος εΰ χαριστούν ίερμώς. — Αί έξετάσεις των ύτιοψηφί· ών φοιτητ&ν. Ανεκοινώθη άομοδί&ις ότι ο! έκ Κρήτης ΰιτοψήφιοι φοιτητκΐ διά τάς σχολάς των Πανεπιστη μίων Αθηνών καί Θεσσαλονίκης δέον νά ΰποβάλβυν τάς σχκτι κάς «Ιτηβϊΐς τ«ν £πως ΰποστοϋν τάς νενομισμένας έξετάαβις είς τον έν Χανίοις γενικόν Επι θίωρητην τής Μέσης Έκπαιδεύ αϊ&ις παρά τω οποίω 83ε διιξαχθίϊ ή σχετικπ όοχιιιασίβ μέχρι τής 27ης τρέχ μηνός. Είς τάς αίτπ βεις των θά έαισυνάπτουν ά π:ο λυτήριον Γυμνασίου ή Πραχτικοϋ Λυ»βίου χαί γραμμάτιον δρ. 200 τού Ταμείου ΠκρακοιταθηκΜν καί ΔανβΙων. — Ή εΐσαγωγή είδών διχτρο- φής. Υπο τοδ χ υπουργόν τής Ί?θν. Οΐκονοαία; έβέΒη έντολή όπως χορηγηθοθν αδειαι είσαγωγής τυ ροδ, ώών, βουτΰρου, ξυλοπνεΰ ματο; καί νωπών ίχθύων άπό χώ ρας μέ τάς οποίας η Ελλάς συν δέΐται διά τραπϊζιτικοΰ χληριγχ. Επετράπη ωσαύτως ή ΐίσαγωγή σφαγίων έπίσης πρβΐρχομβνων έκ χωρών ί συνδϊομένων μέ την 'Ελλάδα διά τραπβζιτικοϋ κλή ριγκ. —Ή εντασις της καλλιεργεί· άς είς τάς φυλακάς. Τ ό υπουργείον τής Δικβιοσύ νης έχοινβποίπσβ πρός απάσας τάς αγροτικάς φυλακάς την έγ κΰκλιον τοδ κ. προίδρου της Κυ βρνήσενς διά την προσπάθβι αν τής ίντάσεως τής γεωργικης πκραγωγής. —Διορισμός δικ. κλητήρος. Διωρίσθη δικ κλητήρ έν τή πβρΐφβρεΐα τοΰ Πρωτοδικιίου 'Η ραχλείου κ«1 άνέλββεν καθήκον τα ό κ Ελευθέριος Ί, Καπιται νάκης έκ £υχολόγο» Βιάννου. ματος Χ. Ιωαννίδης Δημοσιευθήτω ή παροθσα έν τβ εφημερίδι «Ανάρθωσις» διά τόν καθ' οδ αδτη Άντώ νιον Βάφα κάτοικον Ήρακλε ου καί ήδη αγνώστου διαμο ν ής πρός γνώσιν τού καί διά τάς νομίμους συνεπείας. Ό πληρεξούσιος τοθ ένάγον τος καί παραγγέλλοντος Ι. Ζΐρβουδάχης ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό ΟΙχοτροοεΙο Διοίκησις Χωροφυλ. Ήρβκλβίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άναχβινοδμεν ότι την 17ην τρέχον, ημέραν Κυριακήν χαΐ ώραν 10.30* π. μ, έν τή αΐθούοπ τού κινηματογράφβυ ΙΙουλβικά χη θά λββη χώραν διάλεξις υπο τοδ κ Κων. Λαράκη Ιατροδ επι ζητημάτων άφορώντων την παθπ τιχήν άίράμυνοΐν. Προοκείλονμΐν ίβ«ν ηάντ«4 τούς ενδιαφερομένους οι«»ς προ οελθωσι χαι παρακολβυβίΐσΜοι την διάλεξιν ταύτην. Ο Λιοιχητη; τής ΔιοιχήσΐΝς ΕΜΜ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ τ«γ)χης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο· δίλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας χρήσεως χαί μέ αδειαν χυχλοφο ρίας ίσχύουσαν, πωλεΐται. Πλη- Ε καρά τ) Έταιρία 11ο- Ρ! τοΟΛυχεΙοο.6 Κοραί|ς» 1·ε τηρη ?β*βί"?, Τ *" λΓ* τίς-Ροηβός »»)ς μελέτης. ' λυχρονίδτ,ς χαί Φραγχο4λΐ|ί.
  ι ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Κυριακής
  17 Σεπτεμβρίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΓΙΝΑΝ ΟΜΑΔΙΚΛΙ ΣΥΑΑΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΒΡΗΜ1ΑΝ -ΜΡΡΛΒΙΑΝ
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΕΞΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1« Σ)βρίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία). — Κατ' είδήσεις έκ Πράγας
  ή Γκεσταπό ενήργησε χιλιάδας αυλ-
  λήψεων είς ΛΙοραδίαν καί Βοημίαν.
  Τόσος μέγας είνε ό άριθμός των συλλη·
  φθέντων ώστε δέν ήτο δυνατή ή ί πό·
  κρυψις τού γεγονότος κ*ι τό Βερολίνον
  ανεκοίνωσεν ότι συνελήφθησαν ολίγοι ά-
  ναρχικοί Χσέχοι. Είς μίαν συνοικίαν
  τής Πράγας ανεκαλύφθη οργάνωσις ή
  όποία άπέβλεπεν είς ενίσχυσιν» των συι*.·
  μάχων. Ή συνοικία αυτή άπεμονώθη
  τελείως έκ τής άλλης πόλεως κνί τρο-
  μοκρατείται. Είς ολόκληρον την πόλιν
  ελήφθησαν έκτακτα προληητικά μέτρα.
  Έν τούτοις όλό*ληοος ό Τσεχικός λα·
  ός ευρίσκεται έν εξεγέρσει κατά των
  Γερμανών.
  ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΚΒΕΣΕΩΣ ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΙ ΞΕΝΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σ)βρίιυ (τοΰ κναποκρι·
  τοϋ μας)— Αί προετοιμασίαι δι* τα έγ·
  καίνια τής έφετειής περιό&ου τής εκθέσε¬
  ως Θεσσαλονίκης άπβπερατβϋνται πλέον.
  Αί αντιπροσωπείαι των ξένων χωρών αί
  όηβΐαι 6ά μετάσχουν τής εκθέσεως άφί-
  χθηοαν ήδη είς την Θεσσαλονίκην καί
  άοχολοΰνται μάτην τοπ«θέτησιν των έμ-
  πορευμάτων είς τα ίδιαίτερα περίπτερά
  των.Εάν κρίνη τις άηό την συμμετβχήντών
  έπισκεπτών καί Ιδία των ξένων χωρών, ή
  έπιτυχία τής εκθέσεως πρέπει νά θεωρή-
  ται απολύτως εξησφαλισμένη καί ανωτέρα
  πάσης προηγουμένης.
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  ΕΠ1ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 16 Χ)βρίβυ (τεϋ άνταπ<κριτ«ϋ μα£)— Άνεκοινώεη σήμερον επι ήμως έ- τι ^χατά ι ήν χθεοινήν ουεδρίασιν τεΰύ· πβΰργικοΰ ουιβουλίβυ ένεχρίέη ό ν«μος περί πολιτικάς κβί οίκονομικής έπιστρα- τεύσεως της χώρας έν ώ: α άνάγκης. Ό νόμος ίύτος Βά τεΕη εις εφαρμογήν εάν καί όπότε κρίνη τουτο απαραίτητον ή κυ βέρνπβις δΓ εκδόσεως σχετικοϋ έχτελεστι κου διατάγματος. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ί:ΘΗ. ΟΙΚΟΚΟΜΙΑΣ ΟΡΚΙΣΒΗ Ο ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 15 Σ)βρίβυ (τβϋ άνταττοκριτοϋ μα$) —Σήμερον ώρκίοθη ενώπιον τή; Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου παριστνμένου καί τ*ϋ πρωθυπουργόν κ Μετα£ά, κα· «νέ λαβεν άμέαως τβ νεοσυσταδέν ύφυπβυργεΐ- όν Έθνιχής ©ίκβνβμίβς, ό χ. Κυριακοπου λβς. Όμιλ&ν πρός τ*ύς ύηαλλήλβυς τ«ΰ ύ πευργείευ ό κ. Κυρικκόιτευλος εζήτησε πει θβρχιαν, έργατι*ότητα καί ενθουσιασμόν διά την εφαρμογήν τβΰ κηρύγματος καί την επιτυχίαν των σκοπών τοϋ νέβυ Κρά τους. 'Απηνής αγών υπό της Γερμανικης άεροπορίας. Δεκατίζονται οί άμαχοιπληδυσμοί. Π*Ρ'ΣΙΟΙ 16 Σ)βρίθΜ (ίδ. ύπηρεσία «Ά νορθώαεως»).—Τό πρακτορείον «Πάτ» μετα δίδει* Ή Γερμανική άεροπορία έξακολβυ θεϊ άγώνα εξολβθρεμβΰ των Πολωνικήν πληθυσμόν. Κατέστη άπηνής καί λυσσώδης διωκτις των άνβχυρώτων πόλεων, καταδιώ· κκι χωρίς κανέν» οΐκτβν τούς φυγάδκς, τας άμαξεστβιχίας καί «ύ'ά τα αύτοκίνη- τα καί τα βαγχόν τοΰ Έρυθροϋ στκυροΰ καί κάθε άλλο μέσον μ«ταφ·ρικόν, μέ τόν αν τικειμενικόν πάντοτε σκοπόν νά καθιστά έτι δυσχερεστέραν αυτήν ταύτην την ύπαρ¬ ξιν τοϋ δεινοπαθούντας Πολωνικοϋ λαοϋ. Έκ πλήθους καταρριφθέντων άεροπλά- νων, τα ό'ΐοΐα ένεργεΰν τάς φονικωτάτας αύτάς έπιδρομάς, κατεδέχθη ϊτι τόν έξ«ν- ΐτωτικόν αυτόν διωγμόν τβϋ άμ&χου Πβ- λωνικοϋ πληθυσμβΰ διευκβλύνβυν μέ έκ- πομπάς κχί άλλα μ(σχ κχτασκοπεία; γερ- μανίδες καί πολίται έκ των γερμανικήν μειονβτήτων τής Πβλωνίας. Σήμερον την πρωΐαν δέκα όκτώ άερο- πλάνα τβΰ έχθροΰ έβομβάρδιβαν τό Βίλνβ. Έρριψχν μετά λύσαης 200 ββμβχς είς τό κέντρον τής πόλεως, προξενήσαντα αληθή φθοράν τοΰ άμάχου πληθυσμοϋ. Ό άριθμός των θυμάτων είνε άνυπολόγιστος. ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΝΗΣ ΠΟΪ,ΚΟΣΑΑ.ΪΙ,Σ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑ,; ΡΩΜΗ 16 Σ)βρ(ου (ίδ. ύκηρεσί»).— Τό πρακτορείον Στέφανι πληροφορίαι ίτι α¬ νεχώρησεν έκ Βελιγραδίου έπίσημος άντι- προοωπεία διά Μβσχαν πρός ύιεξαγωγήν διαπραγματεύσεων. Μεπχξύ τής Ρωσοίας καί τής Γιευγκββλαι/ίας έέν ύφισταινται μέ- χρι σήμερον διπλωματικαί σχέσει;. Δι' αύτό ή είδησις τής διεξαγωγής ύιαπραγματεύ- οεων ένεποΐησε βαθείαν εντύπωσιν. ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡ1ΟΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩιΥιΑΤΙΑΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ -------»-------------------------- ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσίο).— Ό κ. Νταλαντιέ π«ρέμειε καθ" ίλην την ημέραν εί; τό υπουργείον των Στρατιωτι κων οπου καί έ&έχθη πολλού; ίιπλωμα τικούς άντιπροαώπους ξένων χωρών. Μετα ξύ των άλλων ό κ. Νταλαντιέ εδέχθη τούς πρεοβευτάς τής Ιταλίας, τής Ισπα- νίας καί τής Γιουγκοσλαυία. Ό πρέεδ^ος τής Δημοκρατίας μ. Λε- μπρεν εδέχθη &ίς μακράν συνεργασίαν τόν πρεσβευτήν τής Π όλω ν (άς κ. Λβυχα Τβίεβιτς, ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΣΩΜΑ ΕΦΟΔΟΥ , και μηχανοκινπτος Γερμανική φάλαγξ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βρΙου (16. ύ πηοεσΐα )— Ή κατάστασις είς τό Ανατολικήν μέτωπον Ιμ ψαν ζεται σήμερον κατά τάς έ.εΐθεν διοβ.βασθεΐσας εΐδή σεις, ώς εξής: «Ή έπΐθεσ.ς τοθ έχθροϋ Ιπαυσε πλέον νά ένεργήται κεραυνοβόλως. Τό τελευταίον είκησιτετράωρον ύ πήρξε μάλλον ή3εμον. Είς τα Ρουμσνικά σύνορα οί μαχαι συνεχίζονται. ΑΙ τηλεφωνικαί συγκοιν<&νΛσι ΡουμανΙσς—Πό λωνίας οΐτινες είχον Λττοκο- τιί) μέχρι τοθ Λβόφ άπο^ατε- στάθησαν σήμερον ιήν μεσημ βρΐαν. Τα είς τόν βόρειον το μέα γκρμανικά στροτεΰματα ήνώθησαν μέ την στρα- τιάν τής Ποσνανίας. Τα στρατεόματσ τής περιοχάς τοθ Λβόφ 6ύρ'σ<ονται είς δι αρκή" επικοινωνίαν μέ τό γενι κόν Πολωνικόν στρατηγεϊον. Τό «Πάι» μεταδΐδει 8τι χθές μιά μηχανοκ(νητος φά λσγξ καί εν οωμα έφόδου των Γερμανών κατεστοόφη σαν τελείως υπό των Πολω νών. Συνελήφθησαν 1200 οίχ μάλωτοι καί έκυριεύθησαν 42 τόνκς κσί 11 άρματα μά χης. ΟΙ νεκρςί είνε πολυάριθ μοί. Ή Γερμανική άεροπορία έρομβάρ&ισε σήμερον πσρά τα Ρωσσικα σύνορα τό Ταρνό τό Κσεμενιές καί άλ πόλεις. Βομβαρδιστικόν Γερμανικόν άεοοπλάνον, ένερ γήσαν πτήσιν υπέρ τό Ρωσσι κον ?δπτφος ίβλήθη υπό Ρωσσι κΛν τηλεβόλων καΐ κατερρΐ- φθη Τό έκ 5 άνδρών πλήρ.ω μά τού συνελήφθη υπό των σοβιετικήν φρουρών. ΝυκτεριναΙ πληροφορίαι τοθ «Χαβδ<» έκ ΒοτρσοβΙας άνα φέρουν ότι ή φρουρά τής πό λεως ανθίσταται μέ θαυμόσι όν ηθικόν. Ή φρουρά, ένισχυ θίΐσα άπό στρατεύματα τής ΠομερανΙας τα όποΐα διέσπα σαν τόν έχθρικρν κλοιόν, μάχε ται επί δύο ημέρας μέ άξιο θαύμαστον άνδρεΐαν. Παρά' τάς άντιθέτους έκ ΓερμανΙας ■πληροφορίας οί Πολωνοί άν θΐστανται άκλδνητοι είς Μπυ αλιστόκ, Μπρέστ Λαόφσκ καί Κοθτνο. 30 Πρωινή ΠΟΑΕΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑ ΡΑΧΥΣ Κλ Ι1ΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΑΑΑ' Η ΗΙΚΗ ΚΡΙΗΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΟΝΑΙΝΟΝ 16 Σ)βρίου (ίδ. ύ. πηρεσία). — Οί αΤάϊμς» δημοσιεύουν σήμεραν βχρυσήμαντον άρθρον είς ,ό όπΌίον τονίζεταΐί «Ό πόλεμος θά ε?ν« τόσον τραχύς όσον καί παρατεταμένος, «ά τερματισθή δμως μέ νίκην τής » ^γ γλίας ή όποία διαθέτει πολύ πλουαιω· τέρχς οικονομικάς «ηγάς άπό την Γερ. μανίαν. Δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι ό κ. Χίτλερ θά κάμη τό πάν διά νά συντρίψη την Πολωνίαν προτού έκταθή ή πίεσις είς τό δυτικόν μέτωπον δ« που πιθανόν νά έπιχειρήσουν έηίθε· σιν κατά τής γραμμής Μαζινώ. Έφ" όσον όμως αί προφυλακαί τ<Αν Γάλλων άπώθησχν τούς Γερμανούς »1. ναι εύ«ολον ν' αντιληφθή τις τί θά συμβή όταν κατέλθη είς τόν άγώνα ό κύ· ριος όγκος των βυμμαχικών στρατευ· μάτων. οιΥμοσ 1ΑΡΑΜΙΑΛΟΣ Ο ΗΡ 1Ν ΠΟΛΩΝΟΝ ΑΕ 9 ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΟΥ 15ΘΗΜΕΡΟΥ άναβιδάζει είς 100 χιλιάδας τούς Γερμανούς νεκρούς. ΛΟΝΛΙΝΟΝ Κ» Σ) βρίου (ίδ. ύπηρεαέα «Ά- νορθώσεως». — Τό πρα¬ κτορείον Ρώυτερ μεταδί- δεί βαρυσήμαντον πιρι- γραφήν αντιχπηΜριτοΰ Βελ γ'κής εφημερίδος ί.τ.1 τής εκβάσεως των πολεμικών έπιχειρήσεων είς τό Γ·ρ μανοηολωνικόν μέτωπον καί κάμνει τρόπον τινά ά- πολογισμόν τού λήξαντος πολεμικού δεκαημέρου. 10 Βέλγος άνταποκρι τής κίμνει σύγκρισιν των εκατέρωθεν άπωλειών κβί τονίζειχαρακτηριστικώς ό¬ τι παρ* όλην την άριθμη τικήν ύπεροχήν των Γερ¬ μανών έναντι των Ηολω- νών καί την άπό αέρος τοιαύτην, τα Γερμανινά σΤρατεύματα ύπέστησαν κα τα τό λήξαν δεκαπενθή μερον μεγάλας άπωλεί άς. Οί νε*ροί καί τραυ ματίαι των Γεομανών συ· ] νεχίζει ό ί'θιος άνταπο· κριτής άνήλθαν ήδη τάς 1ΟΟ χιλιάδας. Διά νά κρίνη δέ καί τάς άντιατοίχους «πωλεί- ας των Πολωνών άναφέ- ρ«ι ότι, είς τό Λάντσιγκ οί Γερμανοί είχον 1 ΟΟΟ νεκρού:, έκτό; τοΰ σημαν τικου άριθμού των τραυ ματιών, έναντι 6Ο νε· κρών τού Πολων.στρατοΟ. ΠΑΡΙ&ΙΟ1 16 Σ)βρίου (Ιδ. ΰπηρβσία). - Τό ηρ* ΜΤβρεΐον Πάτ μεταδί<3ει ότι κατά τάς τελευταίας ημέρας οί Πολωνοί άεροπόροι έιβίδΐξαν άπαρά μιλλβν ήρωϊαμόν. Ίό ίδιον πρακτορβΐον έξυμνεΐ την τόλμην καί το Θάρρος τοϋ άβροπόρου Πολι· νίσχο «ναδειχβέντος έθνικοΰ ίίρωος. Ό Πόλιν*· σχο κατώ;8ωσεν είς άερομαχίαν την ώΐτοίαν έίυ· κε σήμερον την πρωΐαν νά κατοτρρίψη 12 γερμανι κά άεροπλάνα βάλλων άίιαχόιτω; ώιά τοΰ πολν· βόλου τού. Βαρέως τραυματισμβνος είς τβ τελας, έπετββη κατά τβΰ 13ου «κρβιτλάνου τοΰ γβρμανι- κοθ στολίσκου μέ άατρατιαίαν ταχύτητ* καί ορ¬ μήν. Τό εχθρικόν άεροΐτλάνον βληθίν κατέπεσε ςρλ&νόμ*νον καΐ άιτϊΤ£φρώ9η. ΈπΙβης άνεφλέγπ έκ συγκρβύοεως μετά τοΰ έχθοιχ ΰ κχί τό άβρο· πλάνον τοΰ Πόλινέσχβ. ούτος ομως κατήλ θεν Δι' άλιξιπτώτου ημιθανής πλ«ον Παρόμοιον ηρωϊσμόν έπέδβιξϊν (Ις προηγουμένην άβρομαχίαν καί ο άίροπβρος Βαλικοφκυ. ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΧΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία)__ ,Τό επίσημον Σοβιετικήν πρά'κτορεΐον «Τάς» μεταδίδει ότι μεταξύ τού κ. Μολότωφ καί Ι τού πρεσβευτού τής Ίαπωνίας έν Μόσχα ου (νεφωνήθηοαν τα εξής «Αί ρωσσομογγολίκαί Ι καί Ίαπωνομανΐζουριαναι δυνάμεις θά παύ σουν τάς έχθροπρ«£ίας άπό σήμερον. Αί δύο δυνάμεις θά »ρατήσουν είς την κατοχήν των τα έδέφη τα όποΐα είχον μέχρι τής με¬ σημβρίας τής 15πς τρέχοντος κ«1 θ' άνταλ. λάςβυν τβύς αίχμοιλώτβι.ς των. Έπιτροτή έκ τεσσίρων μελών Β* καθορίση τα σύνορχ Μαντζονρίας καί Μογγολίας». Οί Άμερικανοί άντιτίδενται. είς την συμφωνίαν Σοβιέτ-Ίαπωνϊας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βΜου (16. ύπηρεοΐο).— Γό πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐτσι έξ Ού ασιγκτώνος δΐι οί Άμερικανι κοί κύκλοι δέν εξεπλάγησαν έκ τής εί&ήσεως περί Ιαπωνο ρωσσικής άνακωχής τής ό ποίας την σύνοψιν ανέμενον. Σχετικάς τΐαρατηροθν δτι ή συμφωνΐα αυτή θά έπιτρίψη άφ' ενός είς την Ρωσσίαν ν' άναμιχθή είς την Γερμανο πολωνικήν σύρραξιν καί άφ' ετέρου είς την Ιαπωνίαν νά μεταφέρη *κ ^ Μανιζουρί άς στρατεύματα είς Κ(ναν διά την άποτελεσματικωιέραν συνέχισιν τοθ πολέμου. ΟΙ έ •πΐοημοι κύκλοι των Ήνωμέ νων Πολιτειθν "φρονούν δτι ή ρωσσοίαττβνική προσέγγισις είναι λίαν έπικΐνδυνος διά την Αμερικήν καΐ ίτιστεύουν δτι θά έπιδράση σοβαρώς είς την απόφασιν τοθ Κογκρέσου διά την αναθεώρησιν τοθ νόμου περί ού&ετερότητος. Ό Άμερικανικσς τύπος επί σης άσχολεΐται διά μακρών μέ τό ζήτημα καί διερω'δται: ΠοΙαν άραγβ έκπληξιν έιοι μάζει πάλιν ιίς την Ευ¬ ρώπην ό Στάλιν, μβτά τό Ρωσσογερμανιχόν σύμφωνον, Ή άπειλή τής στενωτέρας ου νεργασΐας ■ Σοβιέτ—ΊΐπωνΙας έμβάλλει είς ζωηρώς ανησυχί¬ ας τεύς άρμοδΐους Άμερι- κανικούς κύκλους. Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι θά, επιτραπή υπό τοθ Κογκρέσσου' ή πσροχη ένισχύσεως έκ μέ·! ρους τής Άμερικης Είς τούς συμμάχους. Ή εφημερίς «Σαλβατόρε Ρομάν» γράφει δτι τόσον θε ωτεΐται βιβαΐα ή άναθεώρη σις τοθ νόμου τής ούδετερό τητος, μετά την Ρωσσοϊατιω νίκην προσέγγισιν, ώστε α¬ νηγγέλθη ή η ή άφιξις £[ς Αμερικήν Αγγλικήν έπιτρο πής "ί«α διαπραγματευθή την προμήθειαν διτλων. Ό Γαλλικός στρατός μάχεται επι της γραμμης Ζίγκφριντ. Γερμανικαι άντεπιδέσεις απέτυχον. ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1:; Σ)βρίου (ίδ. υ- πηρεβία).— Τό Ναυαριαΐον άνεκοίνω σε σήμερον ότι Αγγλικόν εμπορικόν σκάφος ί».2ΟΟ τόννων έτορπιλλίβθη. Τό «λήρωμα τού πλοίου διεσώθη. Εί δήιεις έ* Παρισίων άναφέρουν ότι καί. τα ούδέτερα κράτη ύφίστανται τάς συνε πείας τού ύποβμυχιαχού πολέμου. Εις την Λΐάγχην έτορπιλλίαθη υπό γερμανι κου έπίαης ύποβρυχίου Βελγι«όν χτμό πλοιον μεταφέρον φορτίον 4.Σ»ΟΟ τόν νων καί «ολλίίύς επιβάτας. Σήμερον έτορπιλλίσθησαν έτερα τρία άγγλιχά πλ*>ϊχ τό πρώτον ϋ.ΟΟΟ τόννων, ·νό
  δεύτερον 8.825 τόννων, βυθισθέν έν«
  τό; ΙΟλεπτώΑ κβί τό τρίτον 2Ο χι¬
  λιάδων τόννων.
  ΠΑΓΙΣΚΙ 16 Σ)βρίου (ίδ.
  ύπηρεοίο) — Τό πρακτορείον
  Χαβάς ανακοινοί ότι μεταξύ
  των αρμοδίων στρατιωτικών
  χνκλων πρβεκάλεσεν ίδιαιτέ
  ρ«ν εντύπωσιν καί συιεζη
  τεΐτο άηέψε μ έ Ικανοποίησιν
  τό γεγοχός ότι έφ' ολης τής
  εκτάσεως τοΰ Δυτικοΰ μετώ
  που ό αγών διεζάγεται επί
  Γερμανιχοΰ έ£άφ*υς, δι«ρ
  κώς εύρυόμενβ£. Αί γαλλι
  καίπροφυλακαϊύπερβάραι την
  γραμμήν τοϋ έχθρικοϋ πυρ«ς
  διά ραγδαίας προελάβεως έ¬
  φθασαν επί τής γραμμήν Ζίγκ
  φριδ Ζπου διεξάγονται τώρα
  μεγάλης εκτάσεως καί πεί-
  σματος μαχαι.
  Δύο «ντεπιβέσεις τάς όποί
  άς ένήργησαν «Ι Γερμανεί
  κατόπιν έντένευ δράσεώς χαί
  αυστηματιχής προπβίρασκευ
  ής τού πυροβολιχοΰ άνεχκι
  τΐσθησαν μ έ βαρυτάτας άπω
  λείας. Ή διεξαχθεΐσκ εί;
  την κοιλάδα τοϋ Μήδ μάχη
  είχεν ώς άποτέλεσμα νά κα
  ταληφβοϋν τα είς αυτήν ύψώ
  ματα υπό των Γάλλων, τινά
  των οποίων είνε δασώδη καί
  άπό οπου τβ ηυϊοββλικόν ίύ
  νατα» νά δράση έφ' βλης
  τής κοιλάδος τβΰ Σάαρ.
  Ό ίχθρός εΐχβ ζωτικήν «-
  νάγχην καί μέγιστον συμφέ
  ρβν ν' άνακέψη την Γ»λλι
  κήν προέλασιν όπωσδήποτε
  χαί διά τβϋτβ έξαπέλυσβ τάς
  σφοδροτέρας έξ βαων έπεχεί
  ρησε μέχρι σήμερον άντεκι
  θέσεις, άλλ' άπέτυχε καί ή
  πρός. τα πρόσω πβρεία των
  Γβλλων ουνεχίσθη χ«ί βήμε
  ρβν. Γ
  'Υστάτη Στιναή
  5η ΠΡΠΪΝΗ 17 Ιεπτίμ6ρ|ου
  ΟΙ ΙίίΜϋΙ ΥΠΠΧΟΡΟΥΗ ΕΙ! ΤΟ ΑΙΤΙΚΟΝ
  ΚΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΗΤΕΣ ΧΟΡΙΑ
  ΝΕΟ! ΒΙΙΜΒΑΡΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΙΒΙΑ!
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Σ)6ρίο«, ώρα
  Ιίη πρωϊνή (ίδ. ύπηρεσία «Άνορθώσ·
  ως»).—Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν τού
  ΓενικοΟ Γαλλικού στρατηγείου άνάφέ-
  ρει τα έξή<: «Ό έχθρός ένισχύεται συ- νεχώς ενώπιον μ«ς, ύποχωρών είς πλεϊ στα σημεία τού μετώπου χα,τέβτρεψε χωρία τα όποΐα έγκατέλειψεν». Τό Χαβάς πληροφορεϊται έκ Πολω· λωνίνς ότι ή Βαρσοβία έβομβαρβίζετο καθ* όλην την ημέραν. Είς ι ό κέντρον τής πόλεως έρίφθησαν 2ΟΟ βόμβαι. 'ΙΙ έκκλησία των διαμαρτυρομένων κατεστράφη καθώς χαί πολλά άλλα I- δρύματα. Ό άριθμός των θυμάτων ειν· μεγάλος.