97807

Αριθμός τεύχους

5271

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετησία λίραι 3
  βξπ μηνός 9
  Άμερικής
  ίιησια βολ. 16
  ίξ.'ιμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΡ1ΤΗ
  19
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ϊΙΙΕΪβτΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5271
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΙΣΕΒΑΛΕΝ ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  Η ΟΠΟΙΑ ΑΙΕΞΑΓΕΙ ΑΙΜΕΤΩΠΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΛΕΗ ΕΞΕΠΛΑΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΗ ΡΟΙΣΙΪΙΙΚ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ
  ΜΕΓΑΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΎΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Ό Ρωσσικός στρατός
  ιτροσέκρουσε είς γρανίτην
  ήρωΐκής άντιστάσεως
  των Πολωνών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 £)βρίου (ίδ.
  ύπηρεσία τή,«Άνορθώαεως»)
  —Σοβαρά γεγονότα λαμβά·
  νούν χώραν άπό βίκοσιτετρα
  ώρβυ βις την Πολωνίαν τής
  οποίας τα σύνορα παρεβιά-
  σθηοαν την 4ην πρωϊνην Τής
  Κυριακής ύιτο των Ρωσσικων
  ατρατευμάτων. Τό πρακτο¬
  ρείον «Πάτ», αγγέλλει σχε¬
  τικώς τα εξής: «Ό κ. Ποτέμ
  κιν, εκάλεσε την 3ην πρωϊ¬
  νήν τής Κυριακής τόν έν
  Μέσχα πρεσβευτήν τής Πο-
  λωνίας καί τού άνέγνωσε δι
  κκοΐνωαιν τής Σοβιετικής κυ
  βερνήαεως ύκογεγραμμενην
  υπό τ«ϋ πρόεδρον των έηι
  τρόπων χαί έπιτρόπου ,έπί
  των Εξωτερικών κ. Μολό·
  τωφ, έχουσαν ούτω:
  «Κύριε πρέσβυ,
  Ό Πολωνογερμανικός πό-
  λεμος κατέστησεν Ικδηλον
  την αδυναμίαν των ίθυνόν-
  των τάς τύχας τής Πολωνί-
  οτς. Έν τος όλίγου μόνον χρο
  νικοϋ διαστήματος εχρεωκό¬
  πησαν τελείως. Ή Βκρσ·βί«
  έπαυσε νά είνε πρωτ&ύουσα
  τής Πολωνίας. Ή κυβέρνη¬
  σις σας έγχατέλειψϊ τό Πο-
  λωνικεν έδαφος. Τό Πολω¬
  νικήν χράτος έπαυσε πλέον
  ύφιστάμενον. Ουδέν μετ' αύ·
  τού σύμφωνον δύναται νά
  λκμβάνεται πλέον ύπ' όψιν.
  Ή Σοβιβτική κυβέρνησις
  ευρέθη εις την ανάγκην νά
  διατάξη τα στρατεύματά της
  ν α διαβοδν τα Πολωνικά σύ
  νορα διά ν ά προοτατεύοουν
  τεύ; έν Πολωνΐα ύπηκοους
  της Η Ρωσσία απεφάσισε να
  επέμβη διά νά προστατεύση
  τά' ουμφέροντά της καί να
  ύιασφαλίση τα πρός την Πό
  λωνίαν σύνορά της. Έναντι
  της δημιουργηθείσης κατα
  στάσεως ή Σοβιετιχή Ένωσις
  δέ ν ηδύνατο ν ά μείνη βύδε
  τέρα. Ήδη είνε άκοφασι
  ομένη ά συντελέση είς την
  απελευθέρωσιν τού Π όλω ν ι
  κου λαοϋ άπό τοΰ σημερινοΰ
  καθεστώτος. Μολότωφ».
  Την διακοίνωσιν αυτήν α< πέρριψεν ώς «βάσιμον, άδι^ καιολβγητον χαί εχθρικήν ό πρεσβευτής τής Πολωνίας. Αικαιολογίαι τού κ. Μολότωφ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου ( διαιτέρα ύπηρεσί») —Είς τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνη σεν άπό ραδιοφώνου ό Ρωσ· σος επί των Εξωτερικών Έ- πίτροπος χ. Μολότωφ σχετ κώς μέ την επέμβασιν τή; χώρας τού έν ηολωνία ίσχυ ρίαθη ότι αί στρατιωτικαί δυ νάμεις των Σοβιέτ διετάχθη σαν νά εισέλθουν είς Πολων αν διά νά πρεοτατ&ύσουν τούς έν τή χωρ α ύό λ ώ ά κυβέρνησις όσον χαί ό πρόε δρος τής Δημοκρατίας χ. Μοαίσχυ ένκκτέλειψκν τό Πολωνικόν ϊδαφος. Έν τούτοις ή ενταύθα Πό λΐινιχή πρεοβεία διέψευσε κατηγορηματιχώς τόν ίβχυ ριομόν αυτόν, τονίοασα ότι η Κυβέρνησις παραμένει πάντοτε έν Πολωνία. Τα Σοβιετιχά ατρατεύμα- τα, λαβόντα την διαταγήν τής προελάσεως διήλθον τα σύνορα πρός Βορράν, χαί επί τοΰ Μοουοντέτσνο όπου χαί συνήντησαν ζωηράν άν τίστασιν των Πολωνικήν χορώσσβυς άνερχομένβυς είς ένδεχάμισυ έχατβμμύριβ, οί όπβϊοι έμειναν άπρβστάτευ τβι δεδβμένβυ ότι τόσ·ν έβη είς πράξιν αντίθετον πρός τα διεθνή νόμιμα χαί τούς χανόνας τής ηθικής. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου. —Τα ρωσσικά οτρατεύματα συ ναντοΰν κατά την προέλασίν των ίσχυροτάτην αντίδρασιν έκ μέρβυς των Πολωνών. Έν τούτοις προελαύνβνΐα καθ* ό λβν τό μήκβς των συνόρων κατέλαβον πολλάς πόλεις χαί χωρία. Τό Μπαρανοβίτοε, ή Κολομύγια χαί αλλα εύρί σχβνταιεΐςχεϊραςτών Ρώσαων. Ή χατάληψις τής Κολομύ- γιας διευκολύνει την τελεί¬ αν διακοπήν των συγκοινω ξύ Πλί στρατευμάτων. Έξ αλλου, Ινιων μεταξύ Πολωνίας χαί «ατ' είδήσεις έκ Στοχχόλ· Ι Ρουμανία;. 'Επικαί οελίδες ήρωϊ- σμοΰ των Πολωνών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου (ίδ. ύηηρίσΐσ) —Κατ' είδήσεις έκ Ρίγας οί Σοβιετικοί κύκλοι (σχυρΐζονται δτι τα σοβιετικά στρατεϋματα προήλασαν έν τος τής ΠολωνΙας είς βάθος 25 εως 30 χιλιόμετρον. Τα γερμανικά άεροπλάνα έβομ βάρδιζαν την περιοχήν τοΰ Ποτσαγιούφ καθ" ήν στιγμήν διήρχοντο έξ αυτής τα ρωσ-| σικά στρατεύματά. Είς Μπαρανοβΐτσε χά ρωσ σικά στρατεύματά έπροχώρη σαν είς βάθος 35 χιλιομέτρων, πρόκειται δέ νά συναντηθοθν μέ τα γερμανικά είς Μττυαλι στόκ καΐ Βίλνο. Σφοδραί μαχαι διεξάγονται μεταξύ Ρώσσων καί Πολωνών είς Νόβογκροθντεκ, δπου ό Πολωνικός στρατός γράφει έ πικάς σελίδας ήρωΐσμοθ καΐ αύτοθυσίας. Τα ρωσσικά στρατεύματά προσπαθοΰν ν3 ό ύή ποκόψουν την ό5όν σεως των Πολωνών ύποχωρή πρός τα ς ρουμανικά σύνορα. ΒαδΙζουν πρός τό Ταρνοπόλ έγκατα λεΐψαντα, τό Λβόφ οπου διε- ξάγοντσι |όμηρικαί μαχαι με ταξύ Πολωνών καί Γερμανών. ξγ χς ς η ριοχήν τού Μοουοντέτσνο με ταξύ των οτρατευμάτων τής Πολωνίας χαί τής Ρωασίας. —Ή Ρωσσία, ανεκοίνωσεν ή Πολωνική πρεσβκία, χατε πάτηοε τό σύμφωνον μή έ πιθέσεως τό οποίον εΐχε συ νάψει μέ την Πολωνικήν κυβέρνησιν τό 1932 χ«ί προ Μ Π ΡΡ Τ Τ ΑΙ ΤΟ Φ Τ Κ ΡΕ*βν Ρώΰ™Ρ πληρβφορείται Ι VII ΙΓΙ-_- 1 7111 >^/ΝΚΑί-ίΙν έξ ©ύασιγχτωνος ότι ή εϊδη
  ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΖβΜΕΝΗΣ ΠΟΛΩΝΙ^Σ
  είς τίν ίποίον διαχρίνονται τα σύνορα τής χώρας τόσον μετά τής Γερμανίας πρός δυαμάς δσον
  χαί μετά τή; Σ-,βιετικής Ρουσσΐας πρός ανατολάς «αθώ; καί τα σημιία ιίσδολής των στρατευμάτων
  τ©ν δόϊ χώραν.
  μης, τα Πολωνικά ατρατεύ
  ματα μάχονται χαθ' όλον
  τό μή*«5 των συνόρων πρός
  τόν σοβιετιχόν στρατόν.
  Σφοδραί μόχαι
  Ρώσσων—Πολωνών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου
  (Ιδ. ύπηρεοία).— Ή ενταύθα
  Πολωνική πρεοβεία άνεκοί
  νωσεν ότι μεγάλη μάχη διε
  ξάγεται άπό χθές είς την πε
  Είς τό Δυτικόν
  συνεχίζεται
  σφοδρός αγών
  ΕΞΕΚΕΝΏΘΗ ΤΟ ΑΙΞ ΛΑ ΣΑΠΕΛ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρΙου ((δ. ύ· . Βρυξελλών τοθ πρακτορείου
  πηοεσΐα «Ανορθώσεως».— Έ- Ρώυτερ, διετάχθη ή έκκένωσις
  ξεδόθη τό εξής 27όν άνακοι· τοθ ΑΤξ λά Σαπέλ υπό των
  νωθέν τοθ Γενικοθ άρχηγείου:
  «Ό έχθρός επεχείρησε 2 επι
  θέσεις, την μίαν πρός ανατο¬
  λάς τοθ Μοζέλλα, την άλλην
  μεταξύ Σάαρ καί ΒοσγΙων,
  τάς οποίας άπεκρούσαμεν. Ό
  έχθρός μετέφερε έκ τοθ Άνα
  τολικοθ μετώπου στρατεύμα-
  τα καί άεροπορικάς δυνάμεις».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  Γερμανικήν άρχών. ΟΙ κάτοι·
  κοι τοθ ΑΤξ λά Σαπέλ ύπεχρε
  ώθησαν ωσαύτως νά έγκατα
  λείψουν την πόλιν έντός τρι
  ημέρου. Ή σχετική διαταγή
  τοθ ΓερμανικοΟ άρχηγείου
  συμπληροθται ώς εξής: Κάθε
  άπόπειρα διελεύσεως υπό Γερ
  μανών των συνόρων πρός την
  •Ολλανδίαν καί τό Βέλγιον
  θά έχη ώς συνέπειαν την δή
  ί
  ύπηρεσίσ).— Κατ' είδήσεις έκ μευσιν τής περιουσίας των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρΙοιί (Ιδ.
  ύπηρεσ(α)— Είδήσεις έξ Άμ
  στερνταμ βεβαιοθν δτι την έ
  σπέραν τοΰ Σσββάτου πρός
  την Κυριακήν έξερράγη βόμ·
  βα είς Βερολίνον, πρό τοθ
  ύπουργείου] τής ΆεροπορΕας
  προξενήσασα σοβτράς ζημίας
  είς την κεντρικήν είσοδον καί
  τα γύρω κτΐρια.
  Ή άπόπειρα προστΐθεται
  δτι εγένετο κατά τοθ ύ-
  πουργοθ τής ΆεροπορΙας
  στρατάρχου Γκαΐριγκ. Έξ αύ
  τής λέγεται δτι έτραυμα-
  τΐσθη 6 ύπασπιστής τοθ
  XI-
  τλερ καί πλεΐστοι των πολι-
  των των διερχομένων κατ' ε¬
  κείνην την ώραν τοθ ύπουρ-
  γεΐου.
  ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 18 Σ)βρ(ου ((δ. ύπη- τελεσιγράφου, άπό ξηρδς κσΐ
  αέρος.
  Ή προθεσμΐα έληξε τό ά-
  πόγευμα τής Κυριακάς άλλ'
  β
  ρεσΐα).— Τό Γερμανικόν άρχη
  γεΐον απηύθυνε την νύκτα
  τοθ Σαββάτου τελεσίγραφον
  είς τόν επί κεφαλής τής α¬
  μύνης τής ΒαρσοβΙας στρατη¬
  γόν Κούσνα τάσσον 12ωρον
  προθεσμίαν παραδόσεως της
  μέ την απειλήν τοθ άμέσου
  βομβαρδισμοθ της μετά ιήν
  έκπνοήν τής προθεσμΐας τοθ
  ή
  ό βομβαρδισμός δέν επραγ¬
  ματοποιήθη υπό των Γερμα-
  νών κατόπιν είδοποιήσεως
  τής ΒαρσοβΙας ότι θ' άποστα
  λβ Πολωνός-άντιπρόσωπος είς
  τό Γερμανικόν άρχηγεΐον πρός
  διεξαγωγήν συνεννοήσεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Τό πρακτορεί¬
  ον Πάτ αγγέλλει ότι, παρά
  την καταπληκτικήν ύκερο-
  8
  χήν των 78
  Γερμανιχοΰ
  ό
  πτοήση τό ηθικόν των Πο¬
  λωνών έν τούτοις ό πολεμος
  θχ συνεχισθή είς Πολωνίαν
  μέχρις εσχάτων.
  Έ ή δ
  μεραρχιών τού Έκ τής δυτικης ηλευράς
  μρρχ
  στρατοΰ είς τό
  έ ί ά
  ρμ ρ ς
  Πολωνικόν μέτωπον αί μά
  χαι συνεχίζβνται πεισματώ·
  δεις καί μέ μεγάλας απω¬
  λείας των επιτιθεμένων.
  Παρά τα σχληρά μέσα πού
  μετέρχεται ό έχθρός διά νά
  ς ς ρς
  ό έχθρός βάλλεισυνεχώς κατά
  της Βκρσοβίας, μέχρις αυτού
  τ«ΰ κέντρου της πόλεως.Έκ
  τής άνατολιχής πλευράς τα
  Γερμανιχά στρντεύματα άπε-
  ύθ μέ μεγάλας α¬
  ρ
  πωλείας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρ(βυ
  (Ιδ. ύπηρεοία).—Τό πρακτο¬
  λ
  ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΗΡΩΤΚΟΣ
  Μία φωνή κυριορχεϊείς δλην την Πολωνίαν.
  «Ν" άποσανουν μέχρις ενός ο! μοχόμενοι».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσία «Α¬
  νορθώσεως».— Κατ' είδήσεις έκ Πολωνίας ό Ρωβ·
  σιχός στραιός όπως ναϊ ό Γερμανικός προσέκρου-
  σε είς γρανίιην άντιστάσεως. Τα Πολωνινα στρα¬
  τεύματά έξακολουθοθν ν' άμύνωνται μέ αφάνταστον
  ήρω'ίβμόν καί είς Μπρέστ—Λιτόφσκ.
  Μία φωνή κυριαρχεΐ καθ* άπασαν την Πολωνί¬
  αν: «Ν' άποθάνουν μέχρις ενός παρά νά «αραδο-
  θούν!»- -ν,
  Νοτίως τής Λουμπλίν θιεξαγεται αίματηρός α¬
  γών πρός επίτευξιν χυκλώβεως τής πόλεως υπό των
  Γερμανών. Πρός τα Καρπάθια τα Γερμανιχά, στρα
  τεύματα πληβιάζουν τ* Ρουμανικβ σύνορα.
  Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
  ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  στιγμήν ταύτην είς την δια-
  σφάλισιν τής Ρωσσιχής άπβ
  μονώσεως χαί παρεμπόδισιν
  τής Γερμννιχής έξαπλώσκως
  χαί βύχί είς τό νίναλάβη
  ρόλον έχθρότητος χατά των
  συμμάχων. Διότι τοιαύτη α¬
  πόφασις θά εΐχε σοβαράς συ
  νεπείας διά την Άπω Άνα
  τολην δπου θά έπωφελεΐτο ή
  Ίαπωνίν νά πραγματοποιηθή
  τα χαταχτητιχά της σχέδια.
  ρ ρ ρφρ
  έξ Ούασιγχτ&νος ότι ή ειδή
  σις τής Ρωσοιχής είσβολής
  είς Πολωνίαν καίτοι έσχε ζω
  ό αί εί τής
  έ{έ
  ς
  ηρόν αντίκτυπον επί
  δημοσίας γνώμης, δέν {
  πληξε τού; Αμερικανικόν;
  πολιτικούς χύκλους. Διότι
  ούτοι φρονούν έν πεποιθήσει
  ότι η Ρωσσία αποβλέπει την
  ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΜΟΣΧΑ 18 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύ-
  πηρεοία).—Τό άρχηγεΐον τοθ
  Ρώσσικου στρατοθ εξέδωκε
  σήμερον τό ύπ' αριθ. 1 άνα
  κοινωθέν τού έχον οϋτω: «Τα
  ρωσσικά στρατεύματά διέβη
  σαν τα δυτικά σύνορα είς δ
  Χον τό μήκος, άπωθήσαντα
  άσθενεΐς προφυλακάς καί εφε
  δρικά στρατεύματά τής Πολω
  νΐας. Κατέλαβον τό Γκλουκο-
  πόε, τόν σιδηροδρομικόν σταθ
  μόν τοθ Βυλοζίνο καί διέβη¬
  σαν τόν ττοταμόν Νιέμεν. Είς
  την Δ. Ούκρανίαν κατέλαβαν
  τόΝόβνο,Κσεμιένιετς,Ποδόλσκ,
  Κολομύγια κλπ. καίσυνεχΐζουν
  πάντοτε την προέλασίν των^,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  _ΘΕΚΜΓΤΚ Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Κομ
  φετί» (δνερέττο).
  Την Πέμντην τό ηασΐννωσ όν
  δραματικό άριστούργημα τοθ Μνι
  οτόν «Ή "Λγνωοτος». ■
  ------- |Α1!γυνοΐκε€
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμερον ·'Α·! ~------Τ--------Γ"
  σύλληϊτη σκιά·. Την Πεμττην: «Ό Ος ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Άλήτης». Ι —————————----------
  Δευτέρα. Πίμντη, Σάββατο, Κυ '
  ριακή ωρα 7.30 μ μ απογευματινήν
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρόγροιμμοι 19οςΈ>βρ1ου.
  12.25 Σήμα —ΈΘνιχίς "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Έλαφρά τ,'αγούδια (5ί
  ακοι).
  13 Μβυαιχή τζάζζ (5ίσχοι).
  13.30 ΕΙδήσεις— Χρηματιστή¬
  ριον.
  13.45 Χαβάγιες Γρυπάρη
  14 16 Κίδήαεις—Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις 'Αγοραίς Πε
  Έθνΐχος δμνος—Ομνος νιολαίας.
  18.30 ΣήμαΈθν. δμνος— ΰμνος
  νιολαίας - 4ης Αύγι-ύατου.
  18 38 Χρηματιστήριον Μετεω
  ρολογιχον δελτίον.
  10.45 Μ-υοική χοροθ (ίΐσχοι)
  19 15 Πόλχες χκΐ 6άλς (δί
  ακοι).
  19 45 ΌμιλΙα διά την Ε.Ο.Ν.
  20 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπβ
  τής δίδος _Σ*πφ. ΒραχνοΟ, Οψι-
  φώνου.
  20.30 Κρητική μουσιχή (&πό
  τοθ Όμΐλου Καραβίτη.) Συρτόζ
  οφαχιανύς.— Κονδυλιές καστρι¬
  νές. —Πεντοζάλτ,ν, χανιώτιχος.—
  Συρτοςάποχορωνιώτικος.—Σοθστα.
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθη¬
  νών.
  20.50 Είδήσεις.
  21 Μικρά δρχήστρα τβθ
  ΣταθμοΟ. ("Υπό την διεύθυνσιν
  «Ο χ. Γ. Βιτβλη).
  21 35 Ή Βραδυά τοθ φθινοπώ
  ρου.
  22 20 ΕΙδήσιις.
  22.30 Καντσονέττις (υπο τοθ
  χ. Διονυσίου θάνου, τενίρου.
  23Έλληνικες Μελωδίες (δπό
  τής Μιχρκς ορχήστρας τοθ Σταθ
  μοθ χαί υπό την διεύθυνσιν χοθ
  χ. Γ. Βιτάλη.
  23 20 ΝυχτιριναΙ είδήσεις.
  23 30 Έλαφρό τραγοθδι δπό
  τής Κάς Μ&ρας Ίβάνωφ.
  24 Τιλΐυταιαι είΐήαεις.
  0.10 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι).
  Ό σατανάς καλογήρου
  Ή στήλη
  τού ώραιόκοσμου
  Άγρλΐς άβροηόρος.
  Άπό τάς πρώτας ή ιίρας τοθ
  πολέμου α^ίλαβαν υπηρεσίαν πι-
  λότου χαί Άγγλ'δες αεροπέρ&ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μεγάλη πρεμιέρα. Τό
  πκοίγνωστο δραματικό α
  ριστούργημα τού Μπισών:
  Η
  "Εα Ιργο πού έμεινε
  οιίώνιο νιατΙ αίώνιος εί¬
  νε καί ο ά θρώπινος πό-
  νος!
  Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ.... ι)
  μυσ'ηριώδης γυναίχα πού
  δΐΜάζετΒΐ γιά φονο καί
  την οποίαν ύπερααιιίζε·
  ται ό γυιός της χωρ ς νά
  την γνωρίζη! Τό οράμα
  μιας γυναίκας. Ή ύιτίρ-
  τάτη θυσία μητέρας πού
  παίρνει μαζί της στό τα·
  φβ τό μυατικό τής άμαρ
  τίας της.
  Τό δςαμα τού πβνευ
  π* υ χοΐθε μητέρα θά νβι-
  ώοη χαί κάθε παιδΐ θοι
  πονέΐη.
  Η
  ί
  Ή άληαμένητη θεατρι
  κή έπιτυχία τής Κνβέλης
  κου τώρα Ι γ» ν ε Ινας θρ(·
  αμβος τής όθένη ! μέ
  την μεγάλη, την άπαρά
  μιλλη τραγωδό:
  ΚΑΕΝΤΥΣ ΤΖΟΡΤΖ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό κ. Κουρκοιιτέκης.
  Την παρελθούσαν έβδομάδα α¬
  νεχώρησε διά την νέαν τού θέσιν
  Ι είς Μιτυλήνην δκου ανέλαβε την
  διεύθυνσιν τοθ δποχαταοτήματος
  τής Άγίοτικής Τραπέζης δ χ.
  Δημ. Κουρχουτάχης μιτά τιτραι
  | τΐ£ έν τ^ νήαιρ μας δημιουργικήν
  εργασίαν χαί δράσιν περισσότερον
  ι άπό άξιάλογον.Ό κ.Κουρχουτάχης
  είχεν ίλθει τό πρώτον ώ; δποδιευ-
  θυντής τοθ υη)9τήματος'Η(α<λιΐΌυ λόγφ δέ των άδιαφιλονιχήτων προ σόντων, τού ανέλαβε ταχύτατα την διεύθυνσιν τοθ έν Άγίφ Νιχολάφ δποχαταστήματος τής Αγροτικάς δπου προήγαγε μέ την πείραν καί τα προσόντ» τού τα πα;αγω γιχα συμφίροντα τής Ιξαιρετιχής άγροτιχής ταύτης περιφερείας χαί εχάραξε γραμμήν είς τας εργα¬ σίας τιθ δποχαταστήματος τιμώ σαν άληθως τό Γδρυμα. 'ϋ χ. Κουρκουτάκης, συγχαταλεγόμινος μΐταξΰ των αξιών στελεχών τής Αγροτικάς, διχαίως ετοποθετήθη ■ί; την διεύθυνσιν τόσον μιγάλου δποκατασίήματος ώ; τής Μιτυλή νης. Δι! τοθτο χ^Ι ή<ούσθη έν- ταθθα ή προαγωγή τού μέ ιυλογον χαί βαθείαν ικανοποίησιν. Άλλωστε άς δπογραμμισ'ίη": Ό χ. Κουρκουτάκης ή^απήθη ίίώ καί έξετιμήθη μεγάλως Φεύγων Σέ συναπιχόμισε άπειροΐτληθιΐς συμπαθείας χαί την βαθείαν ίχτί μησιν τής Κρητιχής χαινωνΕας. Ή άγορά. Μεχ' ιδιαιτέρας χαρές Σιαπι· στώνομεν δτι τα διιθ-ή γεγονότα δέ" είχον ουδεμίαν απολύτως έ πίδρασιν είς την αγοράν τή; πό λεως. "Ολα γενικώς τα ε15η εί) ρίσχονται έν άφθονία καί αί τι¬ μαί διατηροθνται είς τα Ιδία έ πίπεδα ώς χαί πρίν. Μεριχών μά λιστα είδών χ αί ιδιαιτέρως τιαν* φρούίων, αί τ μϊί έμιιώθησϊν τε¬ λευταίως. Τό γεγονβ;, ευχάριστον άπό πάσης απέψιως, όφείλεται 6ε βαίως είς την ευσυνειδησίαν ών χαταστηααταρχων, ίλλά καί είς τα μέτρα τα έποΐχ έλαβεν ή Δι οίκησις Χωροφυλαχή; χαί είς την άγρυην^ν παραχολούθησιν τής άγο ρανομιχής υπηρεσίας. ■ Καί είνε ορθόν ίσον χαί δίχαι όν ν9 αναγνωρισθή τουτο χαί νά δ μολογηθζ: Τα το9 Καίσαρος, ιω Καίσαρι. . Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έκανακάμψασα 1ζ Άθην#ν καί τ,λουτΐσασα τό έργαστή ριόν της ΒιΑ μηχανημάτων νι ωιάτου τύτ,ου, εκτελεί άτά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς έζετάσεις είς τό ϊργαστήριόν της «αρά την «λατεΐαν Κορνάρου. ΠΟΥΛΑΚΆΚΗ την Πίμι»τπν Ή Μόδα θρισμβεύει μόνον είς τα παττού- %οια Μερατζούλη. Η "Ενα ηερίεργο καπέλλο π&ύ μετεφυτεύθη άπό τό Χΐλίυγουντ ιίς τό Λονδίνον. Οί άνα γνώστριαί μσς άνογνωρ:ζοι.ν βιβαίωί είς την δημοσιευομένην φ τογραφίαν την γνωστήν μεγάλην ήΡοποιόν τοθ χινηματογράφου Κό στανς ΜΓέννετ, ή ίπΓία ναίϊβερειίς την Αγγλικήν πρωτεύουσαν πρό δύο έβδεμάδων τό περΓεργο αοτό χαπέλλο. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου, Καθιστα. γνωστόν είς πάντας δσοι έχουσιν υπο χρέωσιν είς τόν Δ?,μον παντός ιΐδους φόρους, τέ* λη, δικατώματα, είβφορίς, ότι δυνάμει τοΰ νόμου είς τόν οποίον ύπήχ%ησαν καί οί Δήμοι, «τάς ό- φειλέτης όστις 6έν ή'θελε καταβάλει την οφειλήν τού έντός έχάστου οΐκονομικού έτους θά ύκόκειται είς τό εξής άπό τής λήξεως αυτού είς πληρωμήν τόκων ύπερημερίας. Κατόπιν τούτου καΐ πρός αποφυγήν τής τοιαύ της έκ τόκων σοβαράς έπιβαρύνσεως, καλούμεν τούς όφείλοντας είς τόν Δ?«μον νά καταβάλωσι την ό φειλήν των μέχρι τέλους Μαρτίου 194Ο διότι ή καταβολή των τόκων θά αρχίση άπό 1ης Άπρι λίου 194Ο. Έν Ηρακλείω τή 1βηΣ)βρίου 1939. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΣΦϋΛΕΙΐΊ ΜΜΙ ΠΟΛΕΜΟΥ Παρά ταίς Αγγλικοϊς ΕταιρΙαις: ΥΟΒΚ8ΗΙΡΕ ά ΟΕΝΕΡΑί Πράκτωρ: Ι». Γ. ΝΙΚΟΛΑ ΙΔΗΣ (Παρά ιφ ΰποκαταστήματι 'ΡΘνικής Τραπέζης) ΙΑΤΡΟ2 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάχτωρ τού Πανεπιστημίου τή; Λυ&νο;. Επί ίπταβτίαν απού ϋ σας έν Λυώνα χ αί Παρισίους, δέ- χκται «Ις το νέον Ιατρείον τβυ, όίος Αβέρωφ (συνοιχΐαν Βαλιδέ Τζαμί) ϊναντι άρτοποιβίου 'Αβανασίου Σφακιανάκη: 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς τούς απόρους βνρεέν. Άρ. τηλ. 6-63 ΙΑΤΡΟ2 Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος Ε1ΔΙΚΟ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓβϊ 0ΥΡ0Λ0Γ05 ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΗ ΤΣΙΡΟΝ 150ο ν Καί τί μπορεϊ νά μάθη τοθ' Αλιόσα ούτος 6 Έλβίτίς; ΤΙ τα θέλει τα γράμματα ό Άλιόσα καί τό τυρσννοθν,! τό παιδάκι μου! ! —Ό μπαμπάς λέγει τώς δ| Αλιόσα πρέΐΈΐ νά μάθη τιολ- λά γίάμματα. Σ<ίψ3υ, Γρηγό- ρη Γιεφήμοβιτς, ό Άλιόσα μιά ήμέραθά κυβερνήοη οήν Ρωσ σίο! —Δέν χρειάζονται πολλά γρΛμματα, περιστεράκι μου! —λέγει ό Ραστιοθτιν. Χρειά ζονται τόσα μόνο δσο νά ξέρη κανίίς νά διαβάζη τό λόγο τοθ ΘεοΟ, τα εύαγγέλια Καί μάλιστα μπορεΐ νά τα μάθη «ι' άπ' £ξω. Δεν βλέηεις έ μένο, —Έσο εΤσττι άλλο πράγμο! —άπανια μέ αφέλειαν μ(α άπό τίς μεγΛλες δούχίσαες... —Τί εΐμαι έγώ; —ρω^ςί τα χά μέ αφέλειαν ό Ραστιοθτιν. —Έσύ Ιχεις τή χάρι τού ΘεοΟ ! —τοθ λέγουν οί μέγα λες δούκισσες. Ό Ρ^ισποθΐιν χομογε>β
  μέ ούτσρ^σκειαν... Έξαφνα
  κυττόζει την μιά ^εΐά την άλ
  λη τάς μεγάλας Βουκίσσας ά
  πό την κορυφή £ως τα νύχια
  καί τοΰς λέγει:
  —Θά τής τα ψάλλω δμως
  τής τσιγγούνσς τής μάννας
  σας! Πώς σας Ιχει ντυμένες
  έ'τσι; Ου τε νάσαστε φτωχοκό
  ριτσο! Θά τής πώ τής μήτε
  ρούλας νά σας πάρη καινούρ
  για φουστάνια !
  —Άλήθεια θά ιής τό τιης;—
  ρωτοθν οί μεγάλες δούκισσες
  μέ φιλσρέσκεια.
  —Θά της τό πώ, καί θά την
  μαλλώσω κι' δλας!
  Ή μικρόΐερη άπό τίς κόρες
  τοθ τσάρου, ή ΆναστασΙα,
  άνυπομονοθσα νά πάρουν την
  Ματριόνα στά δικά τους δια-
  μερΐσματα, την τροβ^ άπό τό
  χέρι καί ρατφ τόν Ρασποθτιν
  —Καί τώρα Γρηγόρη Γιεφή
  μοβιτς μας θέλεις τΐποτε άλ·
  λο; Μάς έπιτρέπεις νά πάρω
  με τή Ματριόνα μέσα, μσζί
  Ικθ
  ιΊΩΜ
  Διηλνμκτοδχβς ΛδβίλΐΒΐι τής χειρουργικής βΰρβλονι
  κης Ελινιχής της Ίκτριχής Χχολής Πανιπιοτημίου Πβιρι
  σίείν.
  Πββήοΐις τβϋ ούροπβιητικβΰ συοτήματος ήτοι νεφρδν,
  ΜύστΒΝς, προστάτου, νΐννοτικδν οργάνων κ.λ.π. Δίχεται
  9-12 η. μ. 3- 7 μ. μ. έν τ$ 1«τρ«ίω τού οδος Μαρογιώργη,
  ηβροδβς Πλοιτείοΐς Άρκαδίου (Χιϊτάν Όνλον).
  Τηλίφ. 8-22
  ΓΑΜΟΙ.- Χαρ'Βημος Μουροει-
  δης—Άντιγόνη ΚαλιιτΛκη ίτελι.
  σαν τούς γομους των είς Τζερμι·
  άδω Λασηθίου. Παράνυ^φος πα·
  ρέστη ή κ Κλειώ Τσακιράκη.
  —Την παρ. ΤετΑρ ην ετέλεσαν
  ένταθθα τούς γΛαους ιων δ
  έκ ΜοχοΟ κ.'Εμμ. Ν Ζερβάκης κο,Ι
  ή Βνΐς 'Αρετή Δ. Κα»«ταν6κη. Πά
  ρίινυμβος «αρέστη ό φ^ρμακοποι
  6ς κ. Έμμ. Ματζαττβτάκης.
  ***
  Γύρω στήνπόΑι.
  ς;
  —Μέ την εύχή μου περιστε
  ράκι μου!—λέγει δ ΡασποΟ
  τιν...
  Τα κορΐτσια άναχωροθν. Γιά
  μιά στιγμή οί χαρούμενες φω·
  νές των σάν κελάίδημα άντη
  χοθν στό διάδρομο... Ό Ρα·
  σποθτιν δρθιος, καθώς τίς ά
  κούει, κουνεΐ μιά δυό φορές
  τό κεφάλι τού, καί χαμογε-
  λώντας μονολογεΐ:
  —Περιστεράκια, πιτσουνά-
  κια :
  (συνεχΐζεται)
  Κίνησις έζαιριτικήτό πόνΐυμα
  της Κΐ'ριακής είς την π'.ατεϊαν
  Έλευθερ'ας.
  Τα χέντρα έκαμαν χρυσές Βου·
  λειές στήν κυριολεξία,
  —*Η {ξα ωγη στοφυλων είς
  την Αΐγυιιΐον σονεχΙζΒται. Ήο·
  χισε δέ έκ νέου ή άιοστολή Εστβ
  μικρΟν βοσοτή-ων είς χην ΕΰΓώ
  κην ηαοά τα ύ»ιστάμ£να Ιιιαόδια.
  —ΣτΙς ώαορφι'ς των είναι πά.
  λιν τα ττροίστειά μας αυτήν την
  έηοχή Ή τακτκή Γέ διά τδ»
  λβωφορεΐων συγκοινωνΐα διευχο·
  λύ εί ιήν έηΙσ<ιψ ν των. — Συνεχ'ζονται άκόμη αί »οΒο· σφ3ΐρικαΙ συναντήσεις μεταξύ των διαφόρων όμάδων ττ^ς νύλε ως. τταρακολουθούμεναι από ηλή θη »<^σμου. —Άς ελπίσωμεν δτι 9α η«ρα· τΐκθί) ιυντόμως καί τώ Γυμναοτή ριον ότότε κοΐ τό τΐοδόσΛαιοον καί τα ά'-λα αγω Ιαματα θ' βνα· νυχθοθν ττερισσότερον. Γενι ή πάλιν Εξοδος των *υ η/ώνμττς τό Σαββιτοκύ^ια<ον. Λ" £ΒΐτυχΙα σημανηκή. — Κατά την όμολογΐαν αλλω· στε των ΙΜων, τα θηράματα είναι εφέτος αφθονα καί έκλεκτά. —Μετά τήα σκυρόστρωσιν τής λεω^όρου Βασιλέως Κωνσταντί¬ νου πιστεύομεν δτι θά έπακολου θήση καί ή ρυμοτόμησις τής βο ριΐας της πλευράς ώστε ν' άπο κτήοη η κεντρική αυτή άρχηρΐα ΰψιν καλαίσθητον καί νολιτισμέ νην. — Είς τάς υπαρχούσας 6ΰο χει μερινάς αιθούσας κνηαατογρά· φού θά τιροστιθή κατά τάσαν 'ηιθανότητα καί τρίττι, εφέτος: — Ή άνεγειρομένη ήδη υπό τοθ κ. Αγγελιδάκη είς την πλατείαν Ελευθέριος ε«1 τοθ οΐκοτιίδου τοθ νρώην «Ντορέ». —Έν ιφμεταζύ είς τούς 66ο θερινούς. τοθ «Πουλακάκη» καί τόν «Άνόλλωνα» σημειούνται «ρανματικές πιέννες κάθε βρά&υ. — Ξένος πεύ ευρέθη είς την πόλιν μ-ς καί εζήτησεν έιιΐ μα ταίω ίνα μιτου»ίτο λουλούδισ, μάς έξ'φρασε την απορίαν καί την Εκπληξιν τού β ώς νά μην υ¬ πάρχη ίνα ώργανωμένον άνθοπω λεϊον. Καί εΤχε δίκαιον. -θαπρετε νά βρεθή κΛποιος νά κάμη αυτή την εγχείρησιν. Ασφαλώς θά έκέρ&ιζβ καί θά συνββλήρωνβ μίαν ϊλλε ψιτής πό λεως. —Έν δψει τοθ φθινοπώρί-ΐ). οί βιτρΐνκς των καταστημάτων άλ λάζουν περιεχόμενον καί έμφαν( ζουν νέα έκθέματα καί μοντέλα —Όμολουμενως δέ, ή πόλις μας ίχει βιτρΐνες καί κατσσ:ή· ματα εφάμιλλα των Αθηνών. δ Ρεκορτερ "ΑΠΟΛΛΩΝ,, ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα γεματο μυστήριο καί πρωτοτυπία ύπέ( οχο φίλμ τού ίημιουργοΰ της Ρέζ Μαρΐ, Βάν *!·<·■'«· ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣΚΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ •Εν« μΐγβλουργημ·: Ο Σ Μέ χον ΒΪΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ πΐπειραμένη ζή- ο ίδοντίατρβς Σταύρος Λογιάδης ΕΙΒοποιεΤ την αξιότιμον «ε λατεΐαν τού δτι β«ανΙ|λθιν Ικ τοθ ταζιδίου καί δέχεται 8 1)2 !ως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2 μ. μ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Την Πέμπτην: Ο ΑΛΗΤΗΣ Καταβτήματα ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ Έν Τυμπακίω. Παράρτημκ έν Κοκκίνω Πύργω. Ξενοδοχείον υ πνου κ αί ςραγητοΰ. Πρακτβρϊΐβν 35ης Κ. Διβυθΰνσιως ΑΰτοχινΑ των. Ώραι αναχωρήσεως αΰτβκι νήτων έκ Κοκκίνου. Πύργου κ«Ι ύι' Ηράκλειον μ. μ. 2 έ η. μ. ΕΓΚΑΙΡΙΑ ΠωλΐΤται καινουργής χαλτοο μηχανή είς αρίστην καταστασιν μάρκχς Έλδετικής Ντουπιέ είς τό ήμισυ τής άξίας ττ)ς χαί μ» έκμίθησιν δωρεάν. Πληροφορίβ' χαθ' Ικάατην παρά τφ κ. "Ανδρ. ΙΙαπαδάκη χαφιπώλτ^ έναντι ηα Ψαράίικων (όδος 1866(. ΛΟΠΣΤΗΣ μέ «ολυετί| τείραν ηρετ&ν νΟν ίνταθθα «αρά σο βαρφ Έμιορικφ καί Βιομηχανικό) ΟΙκω, διαθέτων χρόνον, αναλαμ Βάνιι την τήρησιν λογιστικήν βι βλΐων έπιχειρήσεων «άσης Φθσε άς, 'ΒιΙσης ΙνεργεΙ ίλίγχους καί ΙκκαθαρΙσεις, Πληροφορίαι •αο' |ρ!ν. Ταχύταται έπισκευα! ώρολογίων —άσφαλεΐς είς τ· ωρολογοποιείον ΜΗΤΑΚΗ τ» Ζνντοΐ|«νΐ|. Οί βιρολΐν «οθ
  <γΥ ϋβν ται. - ναι «ά. 1 αί 9Λ ιΐίρα. των ρ ή ΚωνσΐαντΙ. ι ίηακολου 'ΐς της ρ0 »« ν· ά,ο -■τή άρτπρίο ι ■ολιτιομ) ΐας δόο χ» νηαατογρά. ιατά τά Εφέτος: ϊδη ύηό τοδ ΐν τ,λατιΐον Ι οΙκο«·5οιι ίύο η καΐ σημειούνται κάθε βράου. ίθη είς την ιησεν έΐΐ μα > λουλούδια,
  απορίαν καΐ
  ώς να μην ϋ·
  ι4νον άνθοΐϋ
  αιον.
  ιεθΰ κήτβοιος
  («ιχεΐρηοιν.
  ,6ιζ« καΐ θα
  !λλε ψι τής ιιίι
  ινουώρπ). οί

  ημ
  ν καΐ εμ»ανΙ
  καί μοντίΐα
  Β», ή «όλις
  οί κατοοψ
  ν Αθηνών,
  ΡεηοΒτερ
  ογιόδης
  μ
  «ανήλθεν»«
  811»
  ιαΐ 4'7
  ——----------——————==———:—___=———-—____.
  Οικονομ»κή ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επί σταφίδων ή κίνησις χί,ς άγορβς μας συν.χίζ,ται είς πιρι
  ωριβμίνην πάντως χλίμακα. ΑΕ τιμαί των διαφόρων ίγνωΜων εί-
  δών είχον χθές ώ; ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Σ(τος
  » α'
  δρ. 13.—
  14 —
  Κριθή
  » 6'
  » 11 50
  12.50
  Β ώμη
  » γ'
  » 10.—
  11.—
  ΟΙνοι μίστατον
  » δ'
  » 8.—
  9.—
  "Ελαια
  » ■'
  » 7.—
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Καραμπκυζές
  » 4 —
  6.-
  ΛιυχοΙ λ
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  » 4.—
  5 —
  » 6'
  » β'γ'
  » 4.-
  » γ'
  ΣΤΑΦΥΛΑ1
  Πράσινοι λ
  Σουλτανί
  » 3-
  - 3 50
  » β'
  Ταχτά
  » 2--
  - 2 50
  » γ'
  Ρίζα^ί
  » 3 —
  - 3 50
  Μίηξ«
  Καρπούζια
  » 2.—
  - 3-
  Άλά65αινος
  [Ιεπίνια
  » 4 -
  - 6 —
  ΚουχούΧια
  Τιμαί
  Χυνχ
  ιλλάγματο
  Άγορά Ι
  Πώλησις
  Κοτιεγχάγη
  Λονδίνον
  546 —
  550 —
  II
  -χ· ίσ οί
  Νέ» 'Υ4ρ*η
  141.50
  142 70
  Μ >«*«
  Παρίίΐοι
  3 07
  3 Π
  Ποάγχ
  Ζυρίκη
  32.—
  32 25
  Ζ ίθ'γη
  "Αμοιερίοιμ
  75 —
  75 70
  Β υξίλλαι
  Σιοχχόλιιη
  33 ΡΟ
  34 05
  Β .υ5ατιέ·ϊΐη
  Βρυξέλλαι
  4 80
  4 84
  Βίλιγρ45ιον
  Άλεξανίρεια
  560.—
  564 —
  Κ'>ν)ττολις

  Βχ.σοβ α
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΗΡΙΓΒ
  "Ελαινχφόρς
  Βερολίνον
  42.—
  43.-
  Κόβνο
  »
  »
  »
  »
  8 50
  4 50
  5 —
  26__
  32 —
  22__
  21.—
  20 —
  18 —
  17 —
  10 _
  400—
  100.—
  120.—
  28 —
  425
  ι
  130
  1 ·
  25 96
  3.07
  7.—
  4.31
  32 —
  4.80
  23 45
  3 07
  10 4-
  21 12
  2 60
  22 —
  26 10
  3 11
  7 06
  4 35
  32.%
  ι 84
  23 95
  3 10
  105 —
  2132
  2 65
  22 50
  Τδ μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ^.^
  *■■ '^ Λ '■■
  οί
  Οί "Αθλιοι.
  Τα μοντέρνα πολεμικά μίσ»
  Είς τόν σύγχρονον πόλεμον, σπουδαιότατον ρόλον παίζουν
  μηχανοκίνηιοι φάλαγγες ποα άντικατέστησαν έν πολλοις
  το παλλαιόν ίττπικόν. Δι' αύτό, τα περισσίτερα χράτη προ
  σπαθοθν ν' ΐποκτήσουν ίσον τί δυνατόν περΐσαότερα τάνχς χαΐ
  τεθωρακισμίνα αύΐοκίνητα. Είς την είκόνα μας φαίνεται μακρά
  σειρά τεθωραχι?μίνων αύτοχινήτων Ιφοδιασμίνων μ< πολυοίλα, έν ηαρατάξει, χαΐ έτοίμων πρός εκκίνησιν. Μέ τοιαθτα μίσα εί ναι ιϋ*ολον νά φαντασθη" χανιΐς πόσον ταχέως γΐνεται ή προίλααι; Βταν χομφθή 6 άντίπαλος. 637ον —Α, νοΐ, ούθέντη, άηεκρΐθη ή Παναγιώτα. Έ Κίΐ κατά τό μέρος τοθ ΆγΙου Μέρρη. Πολλάκις έκ των βαθυτάτων Βιανοπμάτων τοθ άνθρώπου προέρχεται ούτόματός τις όρμή έν ά γνοΐα τού. 'Υττό ιήν ώθησιν τοιούτης τινός βίβαΐως δρμής ής μόλις εΐχε την συναΐοθησιν, ό Άγιάννης βΰ ρέθη μβτά τιέντε λειιτά έξω ΐής οΐκΐας, ιΐς ιήν οδόν. Εόρέθη άσκετιής την κεφαλήν, καθήμενος επί μβ γάλης τινός τιέτραί. κεψένης 6ξω τής θύρας τού καί εφαίνετο άκροώμενος. Ήτο ήδη νύξ. Β'. Φωτβοβέστης. Πόοην ώραν έμεινεν ιΐς εκείνην ιήν θέσιν, έντός &ν τραγικήν μελετβν τού, ούδ' ούτος'Τοως ή*ύ νατο νά 6ΐτΐΓ|. . *Η όεές ήτο Ιρημος. Μίλις ΙΕωσαν ιίς ούτον προσοχήν γεΐτονές τινε<, έτιιστρ/φοντϊς έν ιόχειεΐς ιάς εί»·Ιος των. Έν ώρα κι>δύνου, έκαστος φρον
  τΐζει μόνον τερΐ έαυκθ.
  Ό συνήθως άνάτηων τούς φανούς ιής τιόλε
  ως ήλθε καί ήνοψε ιόν άτΐένοντι ιης θύρας τοθ
  'Αγιάνη, κοί πάλιν απήλθεν.
  Ήκούοντο έν τούτοις οί κώΕωνες σημαΐνοντες
  ώς έν &ί α κινδύνου καί φωναί μακρόθεν ώο έκ τρι
  κυμΐσς. .
  Έν "ώ μέοφ τούτης δλης ι ής τσραχης, τό ωρο
  λόνιον τής πληοιεστέρας έκκληοΐσς έοήμαινεν &
  ραν ένδεκάτην τής νυκτός, έν σοβσρότητι καί ά
  νευ τοθ νά σπϊύίη αύτό' διότι ή μέν φωνή τοθ
  κινδύνου εΤνε δ άνθρωπος, ή δέ &>ρα είνε 6 Θεός.
  Ό Άγιάννης Ιμενεν άκΐνητος, καίτοι ήτο ή ω
  έ
  Τά τΐετΐραγρένα τής τριετίας
  Η ΕΚΐΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΝΙΚΗΣ «ΙΟΙΚΗΣΕΟΙ
  ΤΟ ΕΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΟΕΡΧΗΤΙΚΟΝ ΕΡΤΟΗ
  Γεγονος είναι !τι παρατηριΐ
  ται σήμερον χ»Ι είς την τελευταί¬
  αν γωνίαν η"ί Νήαου αληθής δρ-
  γαομίς Γιωργ^χί)ς πρϋόδου. Σ_«;
  νΐπιχιυρούντων ίέ χαί των λοι-
  Ιπων άπαραιτήτων παραγόντων ή ρουσιάσθη
  αν τδ προσωπικόν ά πασών των
  Γεωργινών 'Υπηρεσιων Κρήτης
  ςυνεηληρώθτ] είς τρόπον ώσΐΐ
  >|ά παρουσιάζετοι σήμερον είς.εΐ'
  αν ουδέποτε προγενεστέρας πά
  ογωρημένη. ,
  Σχεδόν κατά την αυτήν εκείνην στιγμήν ή<ου σθη δυνατή έκπυρσοκρότησις έκ τοθ μέρους των Αγο ρβν έπειτα Εέ καί δευτέρα σψοδροτέρα τής τιρώ της· ήτο δέ, ώς φαΙνΒται, ήκατά τοθ όδοφράγμα τος τής όδοθ ΚσννσβΙδος έτι[θέσις έκεΐνη, ή^, ώς είδομεν, άντέκρουσεν δ Μάριος. Ό Άνιάννης έστρά<τη πρός τό μέρος οπόθεν δ κρότος, ήκροάοθη. άλλ' Ιπειτα ήσύχσσεν έκ νέου έ πί τ«ς πέτρας δπου έκάθητο, έσταύρωσε τάς χείρας καί ή κεφαλή τού Ικλινε πάλιν ήρέμα επί τοθ στή 01)Έκεΐ άκούει βήματα ίίς την οδόν, πλησίον τού, έγεΐρει τούς όφθαλούς. καί είς τό φι2ς τοθ φανού διακρΐνβι παιδΐον τι ερχόμενον περιχσρώς· τόν Γα βριάν. συνεχ'ζβται ΑΡ)ΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Γεωργιχή οίχογένΐια τής Κρή της, ή επί Ιτη πινομένη, βελτιώ νει ήμέρα τ^ ήμέρα την οίχονο μιχήν της θέσιν χαί πληαιίζΐι πρός την βαθμίδα τής εύημερίας. 'Η Κρήτη είναι ή χατ5 ίξο>ήν
  δενδροχομιχή πιριφέρεια τοθ Κρά
  τους τής οποίας βασιχή έπιδί
  ωξις είναι ή πριώθί)σις των δεν
  δρωϊων χα/λιΐργειων. Άλλά χαί
  ή άπέδοσις των γιωπόνων είς
  τόν γεωργόν. Τά λειτβυργοθντα
  τΐαντοχ&Ο Με.τα6ατιχά Γεωργΐχά
  Σχολιΐα μεταδόσΐως των Γιωρ
  γιχων γνώσεων ώς χαί οί λε·
  τουργοθντες είς βλα *ο, τα μι
  χρίτερα διαμερίσματα τής Νήσου
  άποδειχτιχοί καί πειροματιχοί ά
  γροΐ χαί πρίτυπα χτήματα έξη
  σφάλισαν την έμπισκσύνην τ&0
  γεωργιθ ίστις άσυζητητΐ πλέον
  άποδίχεται τάς δποΣΐίξεις τής
  Γεωργ. Υπηρεσίας.
  Κατβ την διαρρεύαασαν τριετί
  Έτοπ&θΐτήθησαν έν Κρήτη 18
  νέοι χοινοτιχο! γεωπόνοι, 2 χαθη
  γηταΐ είς τας Γεωργιχάς Σχολάς
  2 Έπιμεληταί. 2 ΕίδιχοΙ τεχν
  ταΐ, ιΐί Κχηνίατρος χαί είς Φυλ
  λιξτ,ρικδς 'Ελεγχτήί.
  Κατά προηγουμένας περιόδου;
  ό,ηασα σχείόν ή δύναμις τοθ τε
  χνικοθ προσωπιχοθ εδρίσκετο
  συγχεντρωμένη είς την ϊδρα1
  τής περιφερείας.
  Μέ την νέαν σύνθεσιν 6 προ
  ϊστάμενος συνεπιχουριύμΐνος χά
  παρά τοθ βιηθοθ τού, ίστις έχτι
  ?εΐ χαί χρέη έπαρχιαχοθ γεω
  τιόνου, χατευθύνει τάς ίνιργεία
  δλιυ τοθ τεχνιχοθ προσωπιχοθ
  διαρκώς εδρισχομένου είς την
  ύπαιθρον.
  Κατά το άμίσωί
  μετά την ά
  νάλτ,ψιν τής Άρχής δπό τής Έ
  θνιχής Κυβερνήσεως διίστημα
  διά ιήν αναγέννησιν τής χώρα
  Ό "Αγιος Νικόλαος
  και τα μεγάλα έργα "τού.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ)βριος
  άνταποχριτοθ μας — Γραφική, ώ
  ραια «αί γοητιυτική δλες τίς έ
  ποχές τοθ ίτουΐ ή μιχρή πόλις
  τοθ Άγίου Νιχολάου ίχει χά Ι
  τό φθινόπωρο τά θέλγη-ρχ τη;.
  Κομψή χ α Ι ίλοκάθαρη χαθρεπτί
  ζεται σι' άχύμαντα γαλη'«ιιένα
  νερά τής λίμνης χαΐ τής θίλασ
  σας π.ύ την περιβ£λλουν χ«1 δί
  δεί την είχόνα μιά; μιχρής Βι
  νετίας. Γοητευμένοι είναι κυριολε
  χτιχά οί ξένοι άπό τή μαγε(α
  των τοπείων της, άπ4 τίς ώιορ
  φιές τη; χαί τά χίντρα τη:.
  Άλλά δ Άγιος Νικόλαος δέν
  έχει μόν? τίς φυσιχις χαλλονές
  αί τά ώρ'ίϊα χίντρ*, τούς δρό
  μους, τίς πλαιειις χαί τού; χή
  που; μέ τούς πΐδαίες. Έχει χαί
  χοινωνία ^ιλοηρί^δ ν, ϊχει ά">χον
  τα; που έπιδειχνύιυ^ ζήλον χαί
  μέριμναν δι' δλα τά ζητήμ^τα
  Έ5ώ είνχι πρ·>γματιχά ώ>γα<ω μένη ή ζ<οή χχί όμχδική ή προ σπασεια δι' 5λχ τά ζητήαατα, διά την θεραπείαν δλων των άναγκων τοθ τόαου. Τά μεγάλα δηιοτικά Ιργα είνε ή πρώτη απόδειξις Τό δπέροχο νοσοχεμιΐο τοθ όποίου ή λιιτουργία θ' αρχίση σύντομχ είναι τό δεδΐερο τεκμήοιο. Τά σχολιΖχ είναι το τρίτο γεγονός. Τά σχολεΐα τοθ Άγίου Νικολ* ου είναι άπό τά τελΐιώτερα τής χώ?ας χαί ώ; χτίρια χαί ώ; ι δρύιιχτχ μορφωτιχχ. Ή λιιτουργία δέ των μάθη τιχώ' συυιτίων, υπήρξε πχντο τε αποδΐιγματιχή. Ιΐυοβλέπε'αι δέ δτι εφέτος θϋ είναι άχόμη χά λυτέρα. Ή5τ] εξελέγη ή Διοιχοθ σα Έπιτροπή των σϋσσκίων με άντιπρόεδρΐν τόν δΐιυθυντήν ταθ 'Υποχατασΐήματίς τή; Έθνικίΐς Τραπέζης χαί μέ ταμίαν τίν δι ευθ^ντήν τή; Άγροτιχή";. Καί χά ταβαλλΐται σύντο'ο; προσπίθειχ διά την άρτιω έρχν οργάνωσιν το") θισμαθ. "Ετσι οί πτωχοι μχ θηταί θά εδρ'σ«ουν άφθονον χαί έχλεχτόν φαγητον εκ παραλλήλου πρδ; την πνευμϊΐιχήν τροφήν "Ο χι ?έ μόνον ύ μ·χθητ3ΐί. Περίθαλ ψιν θά Ιχουν χαί ϊλοι οί πΐω χοί. Διότι ή φΐλχνθρωπία. 6ιΐ]ρ ξε πέντοτε κύριον γνώρισμα τής ■χοινω'ίας τοθ Άγΐου Ν.χολάου. πρί,βλημάτων παρ' 8λον δέ δτι τό γεωργιχδν στοιχείον τή; χώ ρα; ήτο ήνχγ*ασμένον ιά άχολου θήση τον ρυθμόν τή; γενιχή; ά- ναγεννήσεως, έν τούτοις διά νά παρουσιασθή εί; την «ρώτην σβι ράν τής προόδου ήτο άναγχαΐ.ν νά πρισαρμοαθ^ είς τάς αρχάς τής 4»]ς Αύγ&ύατου Ήτο άναγχαΐον νά μεταρρυθμι σθη έχ βάθρων τό χρατοθν σύστη μα έν ιψ υπουργείω Γεωργίας ά πό το οποίον ελειπεν 5 συνονι- σμός των ενέργειαν χαί τής τρά σεα>ς των δπηρεσιών Γεν ΰπήρχε
  ισχυρά έποπτεία χαί Διοιχ. Ε
  λεγχος, ελειπεν ή ένιαία οίχονο
  μιχή διαχείρησις των διατιθτμέ
  νων δπό τοθ 'Υπουργείου πόρων
  χαί τό κυριώτερον τά τεχνιχά
  χέντρα μακράν τής δπαίθρου δ¬
  που είναι ή θέσις των.
  Διά νέων αοφων νομοθετημά
  —Ηέ:ρχ δι* τή ν έπάρκειαν
  τού άρτου.
  Κατά ηληοοφορίας έξ Αθηνών
  ύιτό τού Ύφΐίηουργΐΐου τής Άγο
  ρανομίας μελετάται ή έφαρμονίι
  τού μέτρου τής πωλήσεως παρ' δ¬
  λων γενικώς αρτου τής προηγβτ»·
  μβνης ημέρας (μποινιάτικου). Διά
  τού μέτρον τούτου θά επιτευχθή
  ώς ύπολογίζεται 25 ο)ο οίκονομία
  επί της καταναλώσεως, βά μβιωβή
  Α σημερον παρατηρουμένη φ9ορά
  καί γενικώτερον ο άρτος ούτος
  δέν θά είνε έπιβλο>βης είς την ύ
  γβίαν των πολιτών δεδομένου 2*
  τι θχ περιέχιι πολύ μικράν ΰγρκ
  οίαν.
  —Πλήρη; ό έφοδιασμός των
  καταστημάτων δι' είδ&ν δι-
  ατροφής.
  Ετέθη £Ϊ5 εφαρμογήν η άγοροτ
  νομική διάταξις περΐ τού τρόποο
  προμηθείας ζακχάρεως καφί, ©ρύ
  ζης καί όσπρίων υπό των έδνδιμο
  παντοπωλών, έμΐτόρων καί βιομπ
  των επήλθεν ριζική (ΐεταδολή χ«ν«ν. Κατόπιν τούτου ήρχισεν
  είς τί κρατο,Ον ε«)ς τότε. βύ,3τη ,έ «νεφββιβσιΛς τ*ν διαφόρων κ«
  */ * ι »ι . « »_„ »., Ι ταστημ*ΤΜν, δι» τ»»ν ανωτέρω εί·
  μα δύναται τις » να είπη δτι ή βΒν ,, τ^4Λβν Οατβ] βώβΐ, ·· δ
  πλήρης έφαρμογή τή; νίας Γε' - - -·
  ωργιχή; Πολιτιχής χαί ή άπίδει
  ξις τής δπεροχής της άπά πά¬
  σης προηγουμένης επετεύχθη πλή
  ρως τό έτος 1938.
  (συνεχίζεται)
  πληρης έφαρμογή τής νέοις 1ε πολι των νά δύναται νά Ιοχυρίζβ
  ται πλέον δτι οτερεΐται των έν
  λόγω ΓΪίών διά την αγοράν των
  οποίων ο! πελάται των παντοπω
  ι&ν πρέπει ν' αηευθύνωνται είς
  τά Ματαστήματα ά π'2 που συνήθως
  εχαμναν τάς [προμηθείας των «ρί
  τής χρήθϊβίς.
  είχον ν' αντιμετωπισθοθν σωρεία Ασφαλείας).
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προσκαλοδνται οί προϋπηρετή-
  σαντες είς την Χωροφυλακήν,
  Αστυνομίαν Πόλεων χαί Πυροσβε
  στικήν Τπηρισ.'αν οπλίται δπως
  παρουσιαζόμενοι έντός 10 ημερών
  είς τάς πλησιεστέρας Άατυνομι-
  χάς άρ-χας τοθ τόπου τή; διαμο
  νής των (Σταθμοΰ; Χωροφυλακής
  —"Υποδιοιχήσει;—Διοικήσεις χαί
  Άστυνμικά Τμήματα)παράαχωσιν
  ωρισμένα στοιχεΐα πρό; ίριστι
  κήν ταχτοποίησιν τής έφεδριχή";
  των καταστάσεως.
  Έν Αθήναις τη· 6 Σϊπτΐμδρί
  ου 1939.
  (Έχ τοθ δφυπουργείου Δημ
  "Γ ΑΛΑΙΑ Σ,,
  Όδος Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 ΔΙΠΛΑ 70
  . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'
  ΠλατεΙα Όμονοίας
  Τηλ. 30495
  70 Δ&ΜΑΤΙΑ
  Τά κέντρα των άπσντσχοθ Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τια, εΰάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  ιΠΑΛΛΑΑΙΟΝ1 ΛΥΚΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
  Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ.
  86269 διαταγήν τοθ Ύπουργείου Παιδείας Ιδρύει άπό τοθ άρχομέ-
  νου σχολικοθ ετους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξ(ου
  τύπου.
  που.
  Είς τό Γυμνάσιον τουτο θά γίνωσι δεκτοΐ μαθηταί τής Δ' τάξε¬
  ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολεΐου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρΐ-
  ων έξετάσεων. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ
  σχολεΐου διά την Β' τάξιν τοθ ΓυμνασΙου κατόπιν κατακτηρΐων
  έξετάσεων.
  Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοΟ τύπου θά εξακολουθήση λει-
  τουργοθν ώς μεικτόν. Θά λειτουργήσουν κατά τό Ιτος τουτο αί τά-
  ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Στ'. Είς την πρώτην τάξιν τοθ έξαταξΐου Γυ·
  μνασΐου παλαιοΟ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν θά
  γίνωσι δεκτοΐ μαθηταί.
  Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την σταδιοδρομΐαν τού, ώς
  μέχρι τοθδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά κατσβάλλη δέ πάσαν προ¬
  σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητών τού, άνσ-
  δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε αξιον τής πρός αύτό έμπιστοσύνης
  τής κοινήν ίας.
  Τό οίχβγενειακόν οΐκοτροφεΐβν τοδ «Παλλαδίου», υπό την προ
  σωπικήν διεύθυνσιν τοδ Διευθυντού τού είνε μοναδικόν έν Ελλάδι.
  ΑΙ εγγραφαί ηρχισαν.
  ΑΙ είσιτήριοι εξετάσεις αρχ·ται την 20ήν Σεπτεμβρίου, «Ι δέ
  κβτβτοικτήριβι τίιν 25ην.
  Πληροφορίαι ηάρίχονται χαβ' Ικαβτην έν τ$ Γρβφείω τβδ ΛυχεΙβυ.
  Τηλέφωνον 6—74,
  ί
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σημερον 19 τρέχ θά διανυκτε
  ρεύση τό φερμακεΐον τού Κ. Γ.
  Γεπεβάκη
  —Τα σιγβρέττα.
  Δι' [ΰπουργικής αποφάσεως αΰ
  άνεται η τιμη των αιγαρέττων
  πολυτελείας κατά μίαν δρ. κατά
  κυτίον. 'Επίσης αύξάνβται χατά
  ,50 λ. ή τιμη των πυρείων.
  —Συλλήψεις αΐβχρβκερδών
  καί κακβποιών στοιχείων
  είς Χανιά.
  Παρά τής αρμοδίας άστυνεμι
  κης «ρχής Χανίων συνελήφθησαν
  καί παρΐπέμΐθησαν είς την εΐσαγ
  γβλΐαν επί αΐσχροχερώεία οί '£.
  Ν, Παπαδούλης, Σαράντος Τσου
  βαλάκπς καί Σπ. Κ«στάκης. Επί
  βης συνελήφθησαν επί παρανόμω
  άλιεία οί Γ. Κουμανταχάκης κ»ι
  Νικ Βαρδάκης καταδΐΜβσββντες
  είς δίμηνον έκαστος φυλάκισιν
  *αΙ 500δραχμον πρόστιμον. Έξ
  άλλου ουνελήφθηοκν έ'ϋλ.'Β. Να
  νωλικάχης έτνν 15 διά κλοπήν
  είς β&ρος τοδ προϊσταμένου τού
  χρπματικοϋ ποοοΰ 3000 δρ. καΐ Λ.
  Κ. Αλεξίου διά παράνομον οπλο
  κατοχήν.
  —Ποδοσφαιρικά.
  Είς Πορον διεξήχθη προχθές πό
  δοσφαιρικός αγών μιταξύ των ό
  μάδων ο'Ενώσεως Άν Γϊωργίου
  προαατείου Πόρου» καΙ«Νίων Βρυ
  ούλλων» άπολήξας υπέρ τής πρώ
  της μέ τέρματα 6-1.
  -Ή Έμπβρΐκή'-χβλή.
  Ή Δημοσία 'βμποριχή Σχολή
  Ηρακλείου φέρεΐ£;ς γνώσιν των
  ένδιαφερομέχ ών πολυτίκνων δτι
  άπό τού άρξαμεεου ΣχολΐΜβΰ
  ϊτους θέλουσιν εφαρμοσθή χαί
  διά την Εμπορικήν Έκπαίδβυ-
  σιν α! διάταξις άπαλλαγών αί
  βηοΐβι ίσχύβκν διά τά κλαοσιχά
  οχολεϊα Μεβης Έχπαιδεύσιως. Έ
  πιοπς ΰττενθυμίζβται ότι αί έγγρα
  φαΐ λήγουν την 30 Σεπτϊμβρίβυ
  έ. ετους.
  ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ 56ο οΐκΐαι κεΐμι
  ναι είς τό Προάστειον Πόρος είς
  τιμάς εύκσιρΐας.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ιωάν.
  Στυλιανάκη Φωτογραφεϊον Καλο
  γερΐδου Πλατεΐα "Αγ. Μηνά.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνίς νοσοκόμες Βι
  Ιατρείον. Πληροοορΐαι «αρ' ημίν·
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, ΝομαρχΙας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Τρίτης
  19 Σετττεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  Η ΡΟΣΣΙΙΠ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
  ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΛΑΕΣΕΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ
  ΕΙΣΤΟΥΣΚΥΚΛΟΥΣΤίΥΛΒΝΑΙΝΟΥ
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρίου (ίδ. ί
  πηρεσία). —Τό πρακτορείον Ρώυτερ
  νακοινοί ότι είς τούς έπισήμους κύ«λο>ς
  τού Αονδίνου δέν προεκάλεσεν ου τε ϊ-
  πληξιν ούτε ιδιαιτέραν εντύπωσιν καί ·
  «ησυχίαν ή επέμβασις τής Ρωαβίας εί
  την Πολωνογερμανικήν σύρραξιν καί ι
  προέλασις των σοβιετικήν στρβτευμά
  των επί Πολωνικού έδάφους, διότι ή
  ενεργεια αυτή ανεμένετο ώς συνεπεία
  τού Γερμανοσοβιετικου συμφώνου. 'Ά,λ
  λωστ·, τον"ίζειαί, ή Αγγλικη κυβέρνη
  σις είχεν ύπ' δψίν της καί τό ενδεχόμε¬
  νον τής Ρωσσιχής έπεμβάσ*ω«, όταν έ·
  κήρυσσε τόν πόλεμον κατά τής Γερμα
  νίας, σπεύδουσα είς βοήθειαν τής Πο·
  λωνίας.
  Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡίΟΣ ι. ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΕΙΙίΩΕΟΡΗΣΕ ΤΟ ΑΥΤ. ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρίου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Ό πρωθυπουργός κ. Ντα
  λαντιέ μετέβη τό παρελθόν Σάββατον
  είς τό μέτωπον χ»ί έπεθεώρησε τόν το
  μέα τού Σάαρ οηως χαί τα χαταλη
  φθέντα υπό τού Γαλλιχού στρατού έ
  οάφη.
  Επιστρέψας χθές την νύκτα έξέφρα
  σε την απόλυτον ικανοποίησιν τού δΐό
  τό β ν μάϊον ηθικόν των Γάλλων στρα
  τιωτών παρά τούς σχληρούς άγώναι
  τούς οποίους διεξάγουν.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣ
  ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΙ ΚΑΙ
  ΡΟΣ
  ΩΝ
  ΙΑΣ
  1
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Χ)βρίου (Ιδ ύπηρεσίο).—
  Κατ' ιίδήσεις έξ Άγκυρας τό ταξίδιον τού
  υπουργοϋ των Εξωτερικών κ. Σουκρή Σα-
  ράτσογλου Θεωρεϊται επιβεβλημένον, ίνα
  πληροφορήση ή Τουρκιχή κυβέρνησις έκ
  στόματος τεϋ Μολότωφ ποίας προθέσεις Ι-
  χιι ή Ρωσσία έναντι τή& Τουρκίας.
  Ή μεταδβθεΐσα έκ Ρώμης είδησις περ
  διαχοπής των Άγγλετβυρχιχων ύιαπραγμα
  τεύσεων ίέν έπιβεβαιβΰιαι εύδαμέθεν. Έ-
  πίοης εύ&εμία ύηάρχει έπ<σημος πληροφ·· ρία διά τάς φημβλογουμένας ρωοοοτ«υρκι κάς διαπραγματεύσεις σχετικώς μέ την κυ ριβρχίαν επί τεΰ Εύξείνου Πόντου. Η ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ" ΠΑΡΑ ΙΑ γΟΥΜΑΝΙΚΑ ίΥΚΟΡΑ ΡΩΜΗ 18 Σ)βρίου <ίδ._ ύΓηρεσία).—Τη λεγραφήματα έκ Τσερναχυτι άγγέλλβυν (τι ό πρόεϋρος τής ΙΊολωνιχής Δημοκρατίας χ. Μοσισκυ καί ή κυβέρνησις ευρίσκονται επι Ρουμανικον έδάφους Έν τούτοις τό ι ηλεγραφικόν πρακτο, ρεΐον τό οποίον συνοδεύει την χυβέρνη. σιν, διαψεύδει την εΐ&ηαιν αυτήν χαί έ πιμέει ·τι τέσον ό προεδρος ίσον καί ή κυβέρνησις της Π«λων(ας ευρίσκονται Πολωνικήν πβλίχνην παρά τα ρουμανιχά ούνορα καί ότι διατηροΰν συνεχή ε¬ πικοινωνίαν μέ τό γενικόν άρχηγεΐον τού Πολωνιχοϋ στρατόν. Η ΣΑΟΒΑΚΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝ11ΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσία).— Τηλεγ* αφήματα έκ Μπρατιαλαβας άγγέλ λουν ότι ή Σ>οβχκιχή κυβέρνησις διέταξε
  άμεσον γενικήν αποστρατευσιν λέγω δια
  φωνιων της μέ την κυβέρνησιν τού Βερο
  λίνου χαί αρνήσεως των —λοβάκων νά πό
  λεμοΰν υπό τας διαταγάς των Γερμκνών
  κατά τής Πολωνίαν
  Κατα νεωτέρας πληροφορίας ή άπβσ'ρά-
  τβΐίσις έν Σλιβαχία διετάχθη κατόπιν έν
  τολής τής κυβερνήσεως τού Βερολίνου, δι
  ότι άνεχαλύφΒη μεγάλης εκτάσεως έπανα-
  στατι>ή οργάνωσις τού Σλοβαχικοΰ στρατοΰ
  χατά τής Γερμανΐας. Αί ουλ/πψεις είς
  Σλοβακιαν, Μοροβίαν, Βοημίαν ουνεχι-
  ζοντβι. Οί κατηγορούμενοι διά οαμποταζ
  χαταίιχάζενται είς θάνατον. Είς Πρά,αν
  συνελήφθησαν 10 χιλ. άτομα μετκςύ των
  οποίων χαί ο μετά τό Μόναχον πρωθυπουρ
  γός.
  Βοιτ' άλλας εΐδήσεις έκ Μ«ρατισ?άβας
  αί ονλληψεις Τσίχων είς Μορββίαν χαί Βο
  η μίαν άνέρχονιαι ιίς πολλάς χιλιάδας.
  Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
  δέν θά μεταβάλη την πολιτικήν
  των σύμμαχον Δυτ. Δυνάμεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 ϊ)βρίου (ίδ ΰηη
  ( ρεσία).— Ό στρατιωτικάς ουνβρ
  γάτης τού «'Αδιαλλάχτου». άπη
  χ&ν προφαν&ς έπισήμους γνώ¬
  μας, έκβέτει ώ; εξής την κχτά
  στάσιν μετ» την επέμβασιν της
  Ρωσσίας είς τόν Γίρμανοπολιινι
  χον πόλεμον: «Κατόπιν τής βίΐβο
  λης των Ρώσβων είς την Π όλω
  νίαν ή κατάστασις είς την χώ
  ραν αύτην άπββαίνει σοβαρΜτά
  τη άλλ' όχι άπελπιστική Ή έ
  πέμβασις τής Ρωσσίας μεταβάλ
  λει αρδην την κατάστασιν Μέ
  χοι σήμερον επρόκειτο περΐ εύ
  ρωπαϊκής συρραξεως. Τώρα ό'μως
  ι ευρισκόμεθα ενώπιον παγκοσμίου
  Ι πολέμου
  ι Ο! λόγοι διά τού; όπο'ους έ
  Ιπεμβχίνει ή Ρωίβία είναι οί έξη;:
  11) Διότι ο τα ν μτταξϋ ουμμάχων
  ■■ κρατών τό Ην ευρίσκεται είς πό
  λεμον, τ« άλλο είναι αδύνατον
  ν' απέχη καί νά παραμένη άπ*
  θές. 2) Διότι ϊαως η Ρωσσία νομί
  ζϊΐ εϋβετον την στιγμήν νά έκίι
  ! κη9ή την Πολωνίαν τού Οιλαδου
  σκικαΐ 3)1ιότι ΐσωςφρονβϊ δ τι διά
  ι τού τρόπου αυτού έξυκηρΕτβϊ τα
  στενά συμφέροντά της Αύτην
  1 την στιγμήν, την Ρωσσίαν καί
  την Γερμανίαν συνδέει η κοινή
  βπιδίωξις τής διανομήςτήςΠολΜνι
  κης λϊίας. Άλλ' βΐνβ δυνατόν
  νά φχνταοθδμΐν ότι δέν θά συγ
  κρουσίοΰν αί δύο αυταί δυνά
  μΐις κατά την οριστικήν καί ε
  πίσημον διανομήν τού Πολωνι
  κου έδάφβυς; .
  Πάντως τίιτοτε δέν θά ηδυνα
  το να μΕταβχλη την στάσιν χαί
  τούς σχβπβύί τής Αγγλίας καί
  τής Γαλλία;, άκ©ϊ>ασισμέν»>ν ν4
  συνεχίσβυν τβν πόλεμον μέ ο
  λας των τάς δυνάμεις καί μέ
  οΐουβδήηοτβ #ντιπάλους μεχοι
  της τελικης νίκης των, έξησφα
  λιβμενης απολύτως έκ των προ
  τέρων». ·
  30 Πρωινή
  Ο ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  προηλασε είς τόν νότιον τομέα.
  Κατεληφδησαν τό Ταρνοπόλ και Βίλνα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρίου.-
  Τό πρακτορείον Χαβάς πλη-
  ροφορεΐται έκ Ζυρίχης ότι
  τα Ρωσσικά στρατεύματα
  προελάσχντα είς τέν νότιον
  τομέχ κατέλαβον την Β!λ·
  ναν.
  ΠΑΡΙΣΓΟΙ 18 Σ)βρ<ου.- Κατ' είδήσεις έξ Ελβετίας είς Πολωνίαν δροΰν μηχανο χίνητοι φάλαγγες τοΰ σ-βιε τικοΰ στρατοΰ. Είς Γοτλλιχίαν τα Ρωσσιχά στρατεύματα μετά πείσμβνα αντίστασιν τ«ϋ "Πβλωνιχοΰ ατρατεϋ κατέλαβον τό Ταρ νοπόλ, σπουδαιότατον ουγκει νωνιαχόν κέντρον. Πρός ανατολάς τα Πολω νιχά στρατεύματα άμύνον- ται άδιασπάστως χατά των Γερμανών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρ(ου.~ Συμπεράσματα σαφη έ"ί των πολεμικήν γεγονότων τής Πολωνίας χαί των άποτελε σμάτων τού διπλοΰ αγώνος τόν οποίον συνεχΐζει * ήρωΐ κως ό πολωνιχός στρατές δέν ύπάρχουν εισέτι λόγω των άλ ληλοαυγκρουομένων πληρο φοριων. Γεγονές, είνε ότι τα πολω νικά στρατεύματα άγωνΐζον ται είς ολα τα μέτωπα παρά τόν όγκον των άνιιπάλων δυνάμεων. Σημειωτέον 2τι ή πληροφο ρίχ περί παραιτήσεως τ<ΰ Πό λωνοΰ στιατάρ^ουΡίτζ Σμίγ χλυ είνε τελείνς άβάοιμες. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου —Κατ' είίήαεις τοΰ ήμιεπι σήμου πρκκτορείου ό πρόε δρος τής πολωνικής Δημο χρατίας *. ΜισΓσκυ έγχατε στάθη προσωρινώς είς έπαυ λιν εξω τοΰ Βουχουρετσίου. ΒΟΥΕΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 18 Σ) βρίου.—Διαχόσια πενήντα πολωνιχά άε^οπλάνα ουνε χεντρώθησαν είς Τσέρνοβιτς. "Αρματα μάχης, πυρ«βόλα καί άλλα βαρέα 2πλα μετε φέρθησαν επί Ρουμανικοΰ έδάφους. Στρατιώται διεκκε ρχιωθέντες είς Ρουμανίαν άφωπλίαθησαν κατά τα διε 8ή νέμιμοτ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Σ)βρίβυ. Τα ρωσσιχά στρατεύματα συ νηντήθησαν σήμερον είς Μπρέστ Λιτόφα μέ τόν γερ μανικβν στρατόν. Ό πολεμικός αγών είς τό δυτικόν μέτωπον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18Σ)βρίου — ·Ε«ι· βεβαιούται έκ Παρισίων ή μεταφορά νίων στρατιωτικών μονάδων χαί άερο- πορικών γερμανικήν δυνάμεων *ίς ι ό Δυτικόν μέτωπον. Τονίζετβι έν τούτοις ότι ή Γαλλική άΐροϊΐορι'α έχει ίτάνιοτε την ύπεροχήν καί βομββρδίζει άνενοχλήτως τάς γ·ρ· μοννικάς θέσεις «αί ιήν Ρηνανίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ·πτεμβρίου.— * Επί ου, μόν ανακοινωθέν τού γαλλικοΰ άρχηγείου (πρωΐας). αΙύξ ήριμος είς δλο τό μέτωπον, τοτιική δράσις των έξ έπβφής στοι- χείων». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σεπτεμβρίου.— Ό κ. Νταλαντιέ εδέχθη ι όν πρεοβευ* την των Σοβιέτ χο ι ουνωμίλησαν έπ' αρκετόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σεπτεμβρίου.— Ό κ. Τσοίμϊτερλαιν άναμένεται είς την Γαλλικήν πρωτεύουσαν διά στρατιωτι· κου άεροπλάνου πρός ανταλλαγήν ακέ· ψ<ων μετά τού κ. Νταλαντιέ επί τής γενικής καταστάσεως. Ν. ΥΟΡΚΗ 18 Σ)βρ£ου.— Είς την περιχήν τού Σάαρ καί των Βο- σγίων έκκενοΰνται διαρκώς γερμανικά χωρία καί πόλεις. "Μρχισεν έπίσης ή έκκένωσις τής Τρέβ. Κατά σημερινάς είδήσεις έκ τού Γαλλικοΰ μετώπου τό Αγγλικόν πυρο- βολιχόν ένωθέν μετά τού Γαλλι,κού δροΰν άκό κοινού έντονώταχα κατά των Γερμανικών θέσεων. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΛΛΛΙ&ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σεπτεμβρίου.— (Επίσημον νυχτές).—α*Εντονος δράσις τοΰ πυροβολικου ·ίς οιάφορα σημεϊα τού μετώπου «ρός νότον ιδία τοΊ Σαχρμπροθκεν. Γαλλικόν ναταδρ«μιχόν έβύθισε γερ>
  μανικόν ύποβρύχιον».
  20 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ
  εφονεύθησαν κατά τόν βομβαρδισμόν
  τού ΛοΰμπΑιν και τοΰ Λ6όφ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ>βρίβυ καί Λβέφ. Αί δύο πόλεις με
  ίδ. ύπηρεοίο).— Τό ηρακτο-, τεβλή&ηοαν είί σωρεύ$ έρει
  ρεΐον Ρώυτερ πληροφ<ρίϊται πίων χαί δίδουν την ιίκόνα έχ Μόσχνς ότι χαθ' α έξαχρι βοϋται εξ έγχύρων πηγών χαί είδήβεων την 16«νν Σίβρίίυ εύρον τόν θάνατον 20 χιλιά 2 ε; άτομα, έκ τ&ν οποίων τα περιασβτΐρα γν,ναιχέίϊαιί*, έκ των άνηλεων ββμβκρδι- σμών τ«ύς όπείους έ»ήρν,η κατά τ&ν πόλεων Λευμπλίν ρ«βολιχεϋ »αι τόν ι Σιοκούπεροχήν «ΰ έπιδρόμέως Διάγγελμα πρός τούς Πολωνούς τοΰ Προέδρου κ. Μοσίσκυ. άληβινής χολάβεως. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 18 Σ)βρίβυ (Ιω. ύηηρ )—Ε «τ1 είέήοιΐς έ* Βετικών ηηγών, πρός δυσμάς τοϋ Βιστεύλα ιά πολωνιχα στρατεύματα άν61στανταιπάν τοτε ήρωΐ>ώς παρά την έντο
  νόν δράσιν τεϋ έχθρικοΰ ηυ
  πον ββμβαρδιομόν έξ αέρος*
  Μεταςύ τού Λότζ καί τής
  Λεοπόλ τα πβλωνικά στρα¬
  τεύματα άντιτάσσουν έπίσης
  άΐΐοτελεσματιχήν άμυναν
  I-
  ναντι των Γερ μ»ν ών. Επί
  οης άπέκρουσαν τάς σφοδράς
  έπιθέσεις των Ρώσσων είς
  την Βίλνανχαί κατώρθωσαν
  νά διατηρήσβυν άδιάσπαατον
  την άμυντιχήν γραμμήν
  των παρά την άθή
  Η ΓΑΥΝΙλ ΑΕΝ ΚΛΤΕΛΗΦΟΗ
  ΕΙΣΕΤΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΛΝΟΝ
  Η ΦΡΟΥΡΑ ΤΗΣ ΑΗΒΙΣΤΑΤΑΙ
  Π%ΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρίου (ίδ. ύ¬
  πηρεσία).— Παρα τάς διαβεβαιώσεις
  καί τή* επιμονήν των Γκρμανών περβ.
  καταλήψεως τής Γδύνιας υπό των στρα.
  τευμάτων των, βέβαιον καί έξηχριβω
  μένον είναι ότι ή ήρωϊκή φρουρά τής
  πόλεως αυτής ανθίσταται εισέτι μέ χαρ
  τερίαν καί θάρρος πού χινοΰν τόν παγ¬
  κόσμιον θαυμασμόν. Ή Γδύνια χαί
  ή πρός βορράν περιοχή της εύρισκον
  ται εισέτι είς χείρας των Πολωνών
  παρά τάς Θυελλώδεις χαθημερι-
  νάς καί άνευ διαχοπής έπιθέσεις το»
  Γερμανικοΰ στρατού.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜ4ΝΙΑΣ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
  ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΧΗΣ_ΕΙΣΒΟΛΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1$ ϊ)βρίου (Ιδ. ΰπηρβσία).- Είς «ρ
  Ορον τού ο επί τ&ν Εξωτερικών ύπουργος τής
  Ρουμβνίας χ Γχβφβνκο καββρΐζβι την στάσιν
  τής Ρβυμανίας γράφων μβταξυ άλλων: «Εί; τό
  καθήκον των ώρων αυτών νά διατηρήσωμβν την
  ψυχραιμίαν χαί τό θάρρος μ«ς έναντι τής ση
  μερινπς χαταστάαεως, προστίδεται καί το αλλο
  νά τηρήσωμβν απόλυτον οϋ6ετ*ρβτητα χαί διά
  το ι οί κων μας καλόν χαί διά τό καλόν τ&ν
  γβιτόνων»
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΒΑ ΑΛΛΑΞΗ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου (Ιδ. ύπποεοία).
  — Ό κ. Τσάμπερλαιν μετά τού λόρδου
  Χάλιφας είς όλιγέωρον χθεσινήν συνερ¬
  γασίαν εξήτασαν την διαμορφωθεΤσαν συνε¬
  πεία τής Ρωσσικής επεμβάσεως κατάστασιν.
  Έτονίσθη αρμοδίως ότι ή Αγγλία δέν
  πρόχειται ν' άλλά*η την χαραχθείσαν ύπ'
  αυτής γραμμήν άφοΰ άλλως τε είχεν ύπ'
  όψει της προτβΰ επέμβη πολεμιχώς υπέρ
  τής Πολωνίας ποΰ άπέβλεπεν ή Ρωσσογερ-
  μανιχή συνεργασία.
  ΤΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΑΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΡΟΣΣΙΑΣ ΚΑΙΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18Σ)βρ(ου (ίδ.. ύπηρεσία).-
  Τό πρακτορείον Ντομέϊ μεταδίδει έκ Τό-
  κιο τα εξής: ©ίτρντες τέρμα είς τάς Ρωσ-
  σοϊαπωνικας έχθροπραξίας καί τάς εριδας
  πέντε μηνών, άρχΐζομεν σημερον διαηραγ·
  ματεύσεις μετά τής Ρωοσίας επί έδάφους
  κειμένου μεταξύ των Ρωασικών καί Ί«πω·
  νίκων ουνόρων.
  ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ
  ΘΑΡΑΛΛΕΟΣ, ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΘΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)€ρίου (ίδ. ύ·
  πηρεοία).—Ό πρόεδρος τής Πολωνι-
  κής Δημοχρτίας κ. Λΐοσίσκυ απηύθυνε
  σήμερον διάγγελμα πρός τόν Πολωνι·
  νόν λαόν, παλλόμενον α πό συγκίνησιν
  καί ανώτερον πατριωτικόν αΐοθημα.
  Έν συνόψει ό Πολωνός πρόεδρος είτε
  τα εξής άπευθυνόμενος, πρός τό μαχό-
  μενον τόν ύστατον υπέρ όλων άγώνα
  έθνος τού:
  αΤήν στιγμήν χαθ'ήν ιά στρατεύματα
  μας έμάχοντο άπεγνωσμένως είς άνισον
  άγώνα μέ ισχυρότερον αντίπαλον, έδέ·
  χθημεν κ»ί άλλον έπιδρομέα επί τού
  εδαφους μ«ς. Αέν είνε ή «ρώτη φορά
  εις την μακράν ιστορίαν μβς πού ύ·Γι.
  ?-^·ί1 *°'*νιι>ν °*ληράν δοκιμ»0£*ν.
  Η Αγγλία, ή Γαλλία καί ήμ.ίς μ.»!
  χομεθα «πό κοινού υπέρ τού δικαίου.
  Καί εις άλλας άκόμη σκληροτέρας ^
  μας αι οποίαι θα μάς έλθουν φανήτε
  θαρραλέοι καί αποφασιστικοί δια νά τι '
  μηβετε την δικαίαν φήμην σ«ς κλ1 ^
  φανήτε αξιοί τής πατρίδος κ»ί -*. ι*
  στορίας μας.Ή Θεία πρόνοια θά μ*."
  αποδώση δικαιοσύνην»... ^ '
  ΠΑΡΙΣΚΙ 18 Σ)βρίου (Ιδ. ύιτηρίσί»).- ^γν«·
  σθη ότι το 'Αγγλιχβν άεροπλανβίόρβν «©αραλ·
  λέβς» ναυπηγήβκ&ις 1915 έτορπιλλίσθπ ύαό Γερμα
  νίκων ΰτοβρυχίων Ώς έγνώοθη τό βυθισθέν άερο
  πλανβίρβρον βίχβ ηληρωμα έχ 1200 αξιωματικών,
  υποξιωματικών χαί ναυτών Πβριοσότβραι λβιιτο·
  μερΕΐαι ελλείπουν. "Ανακβ·ι ούται έτι άπό τής
  άρχης τοΰ πολέμου έβυθίβθησαν υπο Γερμανικ&ν
  ΰπββρυχίων 30 Αγγλικά σκάφη χωρητΐΜΟτητος 199
  χιλιάδων τόννων.
  ΫΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΡΩΣΣΙΑΣΚΑΙΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΛ1ΣΜ0Υ ΤΗΣ ΠΟΛΟΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Σ)βρίου Ιδ. δππρεσία).-Κατ'
  «γχυρους πληρβϊορίας, σνμ?ώ»ως πρός ύπάρχου
  ααν αυμςρωνίαν μετβξυ Βϊρίλΐχου Μώσχας, έτοιμα
  ςβται ό έιαμελιομός τής Πολωνίας. Ή Γερμανία
  θα λο.βπ την Σιλεοίαν το Δάντσιγχ χαί τον Διά
  δίομον,η δέ Ρωσσία τήνΔΧύχρανίαν, θά Ιδρύσουν
  δέ χ« Ι μικρόν ηολωνιχον Κράτος μβταξυ των συ
  νόρων των ίυο χωρών.
  Ύστάτπ Στιναή
  4η ΠΡΩΪΝΗ 17 ΙεπτειιΒρΙου
  ΟΙ
  ΤΕ60ΡΑΚΙΣΜΕΝΗΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ
  ΚΑΙ ΤΒ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΙΝΤΣ
  ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙΟΝ (μεσονύκτι¬
  ον 1 8ης)—Ή δευτέρα θωρακισμένη
  μεραρχ£α καί τό 45ον Σώμα τού
  Λίντζ ηχμαλωτίσθησαν τάς μεταμεσημ-
  ορι νάς ώρας υπό των Πολωνών. Δύο
  Γερμανοί στρατηγοί συνελήφθησαν Ιτιί
  σης αιχμάλωτοι.
  Ή Βίλν* δέν έπεσεν άκόμη.