97812

Αριθμός τεύχους

5272

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .τΐΥ_3
  ■833%
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ -
  Τ«ΕΥΒΪ«ΟΣ ΣΪΙΤΑΪΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπιου
  ετησία λίραι 8
  Ιξάμηνος 8
  Άμερικής
  ίτησία δολ, 10
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  «στιΐ φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤ1
  20
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  .
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5272
  Ι
  «««Κ Β ΠΟΑΕΜΡΣ ΕΤΕΛΕΙΟΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΑΟΝΟΥΣ
  Ό Δήμαρχος της Βαρσοβίας έπανέλαβε χδές:
  ΛΕΗ ΟΑΡΑΑΙΑΟΜΕΘΑ, ΑΑΑΑ Β' ΑΓ0Ν1Σ80ΜΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΑΕΥΤΑΙΟΥ ΠΙΑΟΝΟΥ
  Τ© ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ «ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ»
  έχπροσωποθν την τελευταίαν λέξιν τής πολιμι*ί)ς ναυπηγιχτ}ς έ-
  μοίπι τύπ&υ όΟ δποΐου ή Αγγλία θα τίαοατάαση ίντός μηνβν άκί"·
  μη 8 τεν άριθμίν. Είνε ίκτοπίβματος 23 χιλ. ΐ4ννω/.
  Μυστήριον πε
  ρί την Ρωσσι
  κήν εισβολήν
  Γνωμαι τού «ΓΔδιαλλάκτου»
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)β<:1ου (15. ύτΐηρίσΐα «Ανορθώσεως»). — Είς άνταπόκρισιν τοϋ πολεμι κοθ άπεσταλμένου τοθ «Άδι- ολάκτουχ.Ντουβέν γρόφει ου τος μετοξύ άλλων κσίτά εξής: «Γό μυστήριον έξακολουθεΐ νά καλύπτη την στρατιωτικήν κινητοττοΐησιν τής Ρωσσίσς. Είδήσεις έκ Ρουμανίσς λέγουν 6τι έθεάθησαν μηχανοκΐνητοι Πολωνικαι φάλαγγες νά βα- ΒΙζουν παράπλευρα μ έ τα ΡωσσίΚά στρατεύματσ, καΐ δπερ σπουδαιότερον νά κα ιευθύνωνται ηνωμεναι πρός δυσμάς. ΈτιΙσης άλλαι εΙδή σεις βεβαιώνουν 8τι τα Πολω νικά στρατεύματα είς ώρισμέ νους τομεϊς δέν -ροέταξαν σοβαράν αντίστασιν είς τα Ρωσσικά ' στρατεύματα. Έκ των κατσφυγόντων έξ άλλου είς τό Ρουμανικόν έ δα Φός Πολωνών αξιωματικών παρεοχέθη ή βεβαΐωσις δτι χά Ρωσοικά σφατεύματα ίέν ήνοιξαν πθρ κατά των Πολω ν©ν κοΐ δτι Ρώσσοι άξ·ωματι κοΐ συνέστησαν είς τούς Πό λωνούς νά μή προβάλουν άν τΐστσσιν 6:6τι 6έν ήλθον νά πολεμήσουν άλλά νά βοηθή σοκν.τήν Πολωνίαν. Άλλαι πληροφορίαι συνεχί ζει ό ούτος άπεσταλμένος λέγουν δτι είς Λεμρέργην ο) Ριΐσσοι προσφέρουν βοήθειαν ιΐς τούς μαχομένους ·όΙ 6τι μηχανοκίνητοι ΡωσσικαΙ μονά δες έθεάθησιν ουμβαδίζου σσι μέ τό Πολωνικόν Ιππικόν καί υποστηρίζουσαι τος κινή σεις τού. Τίθεται τό έρώτημα υπό ιοθ άπεσταλμένου τοθ «Άδι αλλάκτου»: Πώς ή ΓερμανΙα θά κατορθώση ν ά. σ τρίψη ύ τέρ αυτής τό Πολωνικόν στοι χεΐον μβτά την Ρωσσικήν έπέμ βάσιν άφοΟ ένυττήρχε πάντο τε τό γεγονός των άλληλο συγκρουομέν ών συμφερόντων, μετσξύ Ρωσσΐας καί Γερμα· χίος πρδγμα πού πιστοποιεϊ ή όριστική απόφασις τής Ρωσ- οίας νά μην αφήση ποιέ κοι νά σύνορα μετά τής Γερμανΐ ας;Ό άπεσταλμένος τοθ «Ά διαλλάκτουτπροσθέτειδτι κατ' άλλας πλησοφορΐσς έκ ΔανΙ- άς, μ(α Ιστορική σύ?κεψίς θά λάβη .χώραν είς Μττρέστ Λι τόφσκ μετσξύ Γερμανών κοΐ Ρώσσων είς την οποίαν θά σο ζητηθβ ή διανομή τής Πολω νΐας καί θϊ όρισθοθν τα σΊ νορα των δύο χωρ&ν. Έν τώ μεταξύ άνσρΐθμη τοι Πολωνοΐ εΐσέρχονται μέ τα ύτοχωροθντα στρατεύμα τα είς Ρουμανίαν. Ό5υνη ρόν θέαμα άλλά καί χαρσ κτηριστικόν τοθ χάους πού επ.κράτει είς τό ταήμα τοθτο τής Ανατολικήν Εύρώτιης. '0<'ώ μβραρχΐαι Πολωνι κοθ στρατοθ άποκεκλεισμέ νσι είς Ποσνσν(αν υπό των Γβρμανών κατώρθωσαν νά δι- αφύγουν άφοΟ μετά όρμηη- κάς έφίδους διέσπασαν τόν Γερμανικόν κλοιόν. ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜ. ΡΩΣΣΟΙ ΕΝΤΟΣΤΗΣ ΠΟΛΛΝ1ΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Χ)βρΙβυ (ίδ. ύπορϊβία) - Εΐδησεις έ χ Ρίγβς άνο«βιβ»ζβυν τ« ΡΝαβικ& στρβτεώ μβτα τ* «ηοΐβι ε(β«β«λον είς Πό λ»ν.«ν, είς τρΐαι *---------■·— 3|εισέτι Πολωνικαι στρατιαί συνεχίζόυν τόν ύπέρτατον ΑΓΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΑΩΝΙΑΣ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρ;ου (ί διαιτέρα ύκηο. «'Λνορθώβε- «5»·—'Αηο χδές έσίγησαν ολοι οί ραδιοφωνικοί σταθμοί τής Πολωνίας. Τό προσι>πι
  κόν των κατέφυγεν είς Τσερ
  ναοΰτι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίου —
  Κατά βχαίμβυ; πληροφορίας
  τής αήμερον τα Ρωσαικα
  στρατεύματα δέν προτίθεν-
  II
  λέγει ή Ρωμη
  διά τούς Πολωνούς.
  ΡΩΜΗ 19 Σ)βρίου (Ιδίαι-,
  υπηρεσία) — Κάθε άντίστασις
  των Πολωνικήν στρατευμά-
  των Ι(τ«υ38. Ού&εμία ελπίς
  άπομένει πλέον διά την τύ
  χην τού στρανοϋ αύτβΰ, πβ-
  ριηυχλωμένβυ πανταχβθεν.
  Εκατόν Πολωνικαι άεροπλα-
  νοχ περιήλθον είς χ«ϊρας ΐών
  Γερμανών. Πεντακοσια έφθα
  σαν είς Ρουμανίαν καί 82
  προβεγειώθησαν είς Λιθβυκνί
  «ν. Ό πόλεμος ευρίσκεται
  είς τό τέρμχ τού. Κατόιιν
  ίπαναλήψεως τής έπιθέσεως
  των Γκρμανων κατά τής
  Βχρσοβίας ό λαός έστασίασε
  ζήτων την παράδοσιν τής κό
  λεως. Ό στρχτάρχης Ρίτζ
  Σμίγκλυ κατέφυγεν είς Ρου¬
  μανίαν. Οί Γθλιτικοι καί
  στρατιωτικοί δρχηγοί τής
  Ρουμανίας άναχωροϋν έκ
  Βουκουρεστίου διά Παρι¬
  σίους. ______
  Η Ρωσοική
  προέλασις.
  ΡΩΜΗ 19 Σ)βρΙου ((δ. ύπη·
  οεσΐο).—Κατ' είδήσεις έκ Τσερ
  ναοΰτι τής ΡουμανΙας τΑ«
  Ρωσσικά στρατεόματα συνεχΐ-
  ζουν ιήν προέλασΐν των επί
  τοθ πολωνικοθ έδάψους. Τάς
  έηιχειρήσεις των ρωσσικών
  στρατευμάτων διει-θύνει αύτο
  ηροσώτΐως ό έττΐτροπος τβν
  ΣτρατιωτικΛν στρατάρχης Βο·
  οοσίλωφ. Κστ' άλλας ειδή
  σεις ληφθβ'σας μέσφ ΠαρισΙ·
  ται νά σταματιίσουν την
  πρ·έλασίν των είς Πολωνί¬
  αν. Προχωρβΰν {κου δέν
  βύνκντοΰν αντίστασιν τ5ν
  Πολωνών αυντονίζοντα τάς
  κΐνήοεις των πρός τα Γερμα
  νικά στρατεύματα, ββμβαρ·
  δίζοντα διαφόρους περιοχάς.
  Μεγάλη δράσις τήςΡωσσικής
  άβροπορίας εσημειώθη Ιδίως
  είς Ταρνοπόλ ίπβυ^ ή άντί-
  στχσις των Πβλωνών προε-
  ήρωϊκή.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Σ)βρίο».—
  Τρείς εισέτι πολωνικαι στρα-
  τιαί μάχονται άΐτεγνωομέ-
  νως κατά των Γερμανών. Ή
  πρώτη πρβς βορράν είς την
  περιοχήν τής Γδύνικς. Ή
  δευτέρα περί την Βκρσοβίαν
  καί ή τρίτη πρΐς δυσμάς τοΰ
  Λβόφ Είνε φυσικόν νά στε¬
  ρούμεθα πληροφοριών επί
  τής εκβάσεως τής άπεγνω-
  σμένης αυτή& άντιστάσίως
  τοϋ Πολωνικοΰ οτρατοϋ.
  "Ενα είνε τό γεγβνός. "Ο
  τι ήρχισαν επί τέλβυς αί
  βροχαί πού τόσον ηύχοντο
  οί πατριώται ύπερασπισταΐ
  τής Πολωνίας άπβ τής άρχής
  των πολεμικήν έπιχειρήσε-
  ών. Τα ίλη δυβχεραίνβυν
  ήδη τή ν πρβέλασιν των βτρα
  τευμάτων αμφοτέρων των
  είσβολέων.
  ΠΟΛΩΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΔΕΣ
  θεώνται καταρριφΡέν ίντδς τής ΒχρσοβΕας Γερμανικόν βίμβαρϊισΐικόν έξ έχιΕνων πού ένήργηααν
  χαταιγιστικονς βΐμβαρδισμούς είς ολόκληρον την Πολωνίαν
  χιλιάδας ΠολωνοΙ πρόσφυγες.
  Ή Ούγγρική κυβέρνησις άπε
  φάσισε νά παρασχη προστα
  οίαν καί περίθαλψιν είς τούς
  Πολωνούς είς τούς δποίους έ
  πιτρέπεται ήδη έλευθέρως ή
  εΐσοδος είς τό ούγγρικόν έδα
  φός
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 19 Σ)·
  βρίου ((δ. ύτΐηρεσΐα).—Τό πρα
  ΠΡΟΣ ΕΠΕΛΑΣΙΝ:
  Τό περίφημον Πολωνικήν Ιππικον τό οποίον ιξαχολουθεΐ νά ίια-
  γρά^η σελίδας ίφθάστου /ρωϊσμοθ.
  ών τα ρωσσικά στρατεύματα,
  εΙσήλθον )θές την 9ην νυκτε !
  ρινήν είς την Βίλναν. Τυψεκι |
  σμοΐ αντηλλάγησαν μετοξύ
  Ρώσσων καί Πολωνών είς τά<| όδούς τής τΐόλεως. ΑΙ τηλεφω' νικαΐ συγκοινων(αι δέν διεκό| •ηησαν. Κατά την ώραν τής- είσόδου των Ρωσσικών στρα- τευμάτων είς Βίλναν, οί Γερ( μανοΐ εφθαναν είς Ντόομπυς. ι ΐΕ(ς την ΟογγαρΙαν εισήλθον κτορεΐον «Τάς» μεταδίδει τό κατωτέρω ανακοινωθέν τοΟ ρώσσικου στρατηγείου διά τάς έπιχειρήσεις έν ΠολωνΙα: «Την 18 Σ)βρΙου τα σοβετικά στρατεύματα έξη<ολούθησαν την προέλασΐν των άπωθοθν τα τα άνθιστάμενα μετά τι εί σματος πολωνικά στρατεύμα τα. Ό Ρωσσικός στρατός κα τέλοβε τόν σταθμόν τί|ς ΛΙν τα, τό Χαμόρκ καί τό Λούβις. Είς την Ούκρανΐαν έκυρίευσε τό' ΤαρΙν, τό Λούχ, τό Στανι σλάβο κόμβους συγκοινωνιών καί διαφόρους άλλας πόλεις καί χωρία καί πλησιάζβι είς την Λεμβέονην καί την Λ(ντα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Σ)βρΙου (ίδ. ύτ»η3εσΙα).—'ΕττΙσημον α¬ νακοινωθέν άνσφέρει τα εξής: «Μετά την κατάληψιν τοθ Λουμπλίν καί την πλήρη κύ· κλωσιν τής Λεμβέργης τα γερ μανικά στρατεύματα εύρισκον ται επί τη"ς γραμμής Λ=μβέρ γης, Βουνισέγκ, Μπιέλσκ καί Μπυαλιστόκ καί Ιχουν υπό την κατοχήν των τό μεγαλύ τερον τμήμα τής Πολωνίαν». Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Σ)βρ{ου (Ιδ. ύπηρεσία) — Τό πρκκτα ρεΐον Ρώυτερ ανακοινοί ίτι κ«θ' ά; έχει πληροφορίας εί; την Βχρσββίαν γράφον- τ«ι ήδη «ί έηικώτεραι σελί- δες τής Πολννικής ίστορίας. Ή φρβυρκ τής πρωτευούσης απεφάσισε ν' άντιστη είς την εχθρικήν είσβολήν μέ χρις έοχάτων. "Ολβι οί ύπε ρασκισταί τής Βαρσοβίνς έ· χούν όρκισθή νά άνωνι· σθοΰν κχί ν' άπ·θάνουν | μέχρις ενός καρά νά παρκ [ δοθούν ή νά κγκ«ταλε(ψουν την πόλιν. Έξ αλλου, ό Δήμαρχος τής Βχρσοβίας, ομιλών την παρελθούσαν νύκτα άπό τού ραδιοφώνου εδήλωσε τα ε¬ ξής: «Ή πόλι; δέν θά παρα- δοθή εί; τβν έχθρέν, άποφχ σισμένη νά προασπίση εαυτήν καί την Πολωνικήν τιμήν μέχρι τέλους». ΤΟ ΒΥΘΙΣΘΕΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΦΟΡΟΝ ΔΙΕΞΗΓΛΓΕΝ ΤΟΝ ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΟΝ ΑΓΟΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 £)βρ(ου (ίδ. ύ κτΐΡΐβίτχ.) - Τ6 τορηιλλιοθέν άβρο πλανοαρόρον «©αρραλίος» διε{ή γ«γ« απο της άρχής τοδ π«ρ«ν τος πολέμου άγώνα μΐγάλης φθο ράς κατά των γερμανικήν Οηο βρυχίων Πβριβλάμβανβ *0κονΐα άερβπλάνα καΐ εΤχ« προσφϊριι σπ μανπκας ϋππρβσίας μ«1 ώ; προ στα«υτική μονάς τοϋ Άγγλικβύ έμιτορικοθ οτέλου. Έκ των έπιζησάντων τοΰ κλη ρώματβς τοδ «Οαρραλίβυ» έγνώ σ8η ότι δέν ένένκτο προβιδοποί ησις πρός εκκένωσιν τοθ σκάφους παρ' άφοϋ έβλπθη υπο τοδ γερμ* νικοδ υπββρυχίου, Τό σκβφβς έβιι θίσθη έντος 30χοντ« λεπτών. Το ΰποβρύχιον τό έπιτυχον τβν τβρ πιλλισμόν τοδ «βαρραλέου» έβλή θη άμέσως υπο Άγνλικοϋ άν τιτοριτιλλ.κοδ κ«1 εβυθίσθη αΰ τανορον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 £)βρ(οο (Ιδ ύπη ρεσΐα) — Μ«τ* την αναχώρησιν τοδ οτρατάρχον Ριτζ Σμίγκλυ «Ις Ρουμ«ν(«ν άρχηγος των μ« χβμενβιν ΠολΜνικβν οτρατενμά τ»ν άνέλοιβεν ο ατρκταγος £ο φνοκοφακν Κατά νΕΜτέρας πληρβφορίβς σκλη ραΐ μαχαι διεξάγοντοιι κατατδν Γβρμανών πλησίον τοδ Μβυτλϊν κ«1 πρός νβτον τβδ Λβόφ. Έκ τ&ν κινήσε«ν τδν Γ<ρμ«ννν κ«Ι ΡώββΗν κ«τ«φβίν«ται ίτι οί μέν «ντιθροθν κ«τ* τβν Μ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «ι
  Ό σατανάς καλόντΐΡο>»,
  Οί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Κομ
  φετΐ» (όπερέττο).
  Την Πέμπτην τό πασίγνωσ-ον
  δραματικό άοιστούργημα τοΰ Μπι
  στον «Ή "Λγνωστος».
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμερον «'Λ·
  σύλληπτη σκιά·. Την Πέμπτην: «Ό
  Άλήτης».
  Δευτέρα. Πέμπτη, Σόββατο, Κυ
  ριακή ώρα 7.30 μ μ άπογευματινή.
  Ή οτήλη τού] ώραιάκοσμου
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιτο&μάς Αθηνών.
  Προγρ«μμ« 20πςΣ)βρίου
  12.23 Σήμα — ΈΘνιχίς "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 Έλαφρο έλληνικδ τραγοθδι
  (δίσκοι).
  13 30 Εϊδήσεις— Χ|/Τ)ματιοττ]
  ριον.
  13.45 Έλαψρ*. Μουαική (5Ε
  σκοι).
  14 15 Είδήοεις—Μιτιωρολογι-
  χδν δελτίον—Κίνησις Άγορας 11*-
  ρχιώς.
  18.30 Σί)μαΈθν. Ομνος—Ομνος
  νεολαίας — Ομνο; 4ης Αυγούατου.
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Άθ»}
  ν© ν.
  18 38 Χρηματιστήριον. Μετεω
  ρολογικόν δελτίον.
  18 45 Άμεριχανιχβ τραγούδια.
  (δίσκοι).
  19 30 Ή ώ,α «Ο παιδιιθ
  19 50 Τραγούδια μέ την Ίμπί
  ριο Άρ'ζεντζίνα (Μσκοι).
  '20 Ή ώρα τής δγείας.
  19.15 Έλαφρά Μ'υσιχή (δπώ
  τί]ς Όρχήσΐρας Σταυράκη—ΣιΕη
  ροπούλου.
  20 50 Είδήσεις.
  21 Δημοτιχό τραγιθδι (υπό
  τοθ κ. Κ α» στ. Ζαχυ θινοθ, συνο
  δΐ'α Ααΐχών όργάνων.
  21 30 Ρισιτβλ πιάνου δπό τής
  δίδος "Αγλο ίας Γιαννοπούλου.
  21 Μιχρβ όρχήστρα κθ
  ΣταθμοΟ. ("Υπό την διεύθυνσιν
  τι Ο χ. Γ. Βιτβλη).
  22.20 Είδήαεις.
  22 30 Συνέχεια μιχρβς όρχή
  οτρας.
  22 45 9η Συμφωνία τοθ Μπε
  τέβεν. (ΔΕσχοι).
  23 20 ΝυχτιριναΙ ιϊίήσεις.
  23.30 9η Συμφωνία τοθ Μπε
  τίβιν (Συνέχεια).
  24 Τελευταίαι είίήσεις.
  0.10 Μουσική χοροθ (δίσχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μεγάλη πρεμιέρα. Τό
  πασίγνωστο δραματικό ά
  ριοτούργημα τού Μπισών:
  Η
  ί
  "Εα έργο πβύ Ιμεινε
  αΐώνιο γιατί αίώνιος εί¬
  νε κ«ι ό άνθρώπινος πό·
  νος!
  Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ...- ή
  μυσ*ηριώδης γυναίκα πβύ
  διχάζεται γιά φονο κα!
  την όπιίαν ύπε^ααηίζε-
  τα ι ό γυ·.ός της χωρ ς νά
  την γνωρίζη.! Τό έράμα
  μιάς γυναίκας. Ή ύ««ρ-
  τάτη βυσία μητέρας πβύ
  παίρνει μαζί της βτό τα-
  φο τό μυβτικό τής άμαρ
  τΐας της.
  Τό δεάμα τβΰ πβνβυ
  πβύ κάθε μητέρα θά νοι-
  ώβη καΐ κάθε παιέί θα
  ποέ?η.
  Η
  Ή άλησμένητη θεατρι
  κή (πιτυχία τής Κυβέλης
  πού τώρα ίγινε ίνοτς θρΐ-
  αμβος τής όθένη.Ι μέ
  την μεγάλη, την άπαρά
  μιλλη τραγωδο:
  ΚΑΕΝΤΥΣ ΤΖΟΡΤΖ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Καταστή ματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν Τυμπάκι». Πκράρτημα έν
  ΚοΧΜίνν Πύργω- Ηίνχδοχϊίον ϋ
  πνβυ καΐ φαγητον. Πρακτορείον
  35ης Κ Διβυβύνσεως Αύτοκινα
  Μ»ν. "Ωραι άναχΜρήα««ς αΰτοκι
  νόταν έκ Κβχχίνβ». Πύρνβυ μ«1
  #Γ "Ηράκλειον μ. μ. 2 6 «· μ.
  "Εχβυν καΐ τα τρέπαια τούς μπελάδες των:
  ΆφοΟ δέν είνε ιΓκολο νά γυχλίζτα χανε'ς εΐοσι άιηαί^α καΐ έπίχρυσ* Ιταιθλχ Κα! 5μως ή
  περί?νμος Δανίς κολυμβήτρια Ραχήλ Χβέραρ έπι$ίδετ*ι μέ μεγάλο χίφ: α' αυτή την δϊΐιλειά
  Τα ΐτεριπο&έοτερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΑΙΙ ΙΕΡΕΜΙΑ 1ΙΤ
  34ον
  Στά οαλίνΐα! Καί χαθώς έχστο
  μΐζει την λέξιν αυτήν έ ,-χομψάς
  αρχιμίυσιχ&ΐ, τοθ άποίου ή περι
  βολή είνε άψογος, άναμετρ^ τ όν
  Σοθμπερ μέ τό βλέμμα τού, άπό
  την χορυφήν Ιως τα νύχια. Τα
  ροθχα τοθ φτωχοθ τ6θ Σοθμπερτ
  κάθε άλλο είνε παρά γιά σαλό·
  νια Είνε παληά, τριμμίνα, χαΐ
  π&ς γυαλΐζοϋν! Άλλά βεβαία—
  σχέπτΐται δ άρχιμουσιχίς— ό δα
  σχαλος θ&χη χαί καμμιά χαλλί-
  τερη φορεσιά..
  —Μεθαύριον ή χυρία δούχΐσσα
  —χαί άνίφερε τό δνομα μιάς γνω
  στής ήλιχιωμένης άρισΐοχρατιδος
  —δίδει έσπερΕδα σπίτι της. .—λέ
  γει εΖς τόν Σοθμπερτ δ αυλιχός
  μουσιχίς Κοί ι!ς τάς ίσπερίδας
  ούΐάς παίζεται πάντοτε μοιισιχή,
  συγχεντιώνονται τιολλοί φιλίμου
  οοι. θέλετε νά ϊλθετε νά παΐξετε
  μουσικήν σας είς την έχλεχτήν
  συγκέντρωσιν, Τό σαλίνι τής χο·
  μήςσης μπορεΤ νά σά; επιβάλη,
  νά σα; χαθιερώση!
  Ό Σ->0μπερτ άχούει χαί βέν πι
  στεύει στ' αύτιά τού. Τόσον χαιρό
  οί φίλοι τού μί-χθοθααν χαί ήγω
  νίζοντο νά τοθ άνοίξουν τίς πόρ
  τες των ίσχυρών. . Καί νά τώρα
  πού σάν νά ενήργησε κάποιο μαγι
  κά » λ«ι δ ί, άνοιγαν διάπλατες οί
  πίρτες ενός άπό τα πεοιφηυιίτερα:
  σαλίνια τής Βιέννης! Φαντάζιταιι
  γιά μιά στιγμή τό σαλένι τή; δου
  χίσοηί, τ&ύς αριστοκράτας χαί
  τάς άρΐσ'οχρά'ΐδας πού θά ήσαν
  ίχιΐ γιά νά τον άκούσουν χαί...
  τοθ έρχεται ζάλη. Κοχ<ινίζ<ι 1<ϋ; τα αύτιά .. Αύτδς τα είχε χάαει εί; τό ασήμαντον σαλόνι τής ν. Γχρίμπ, μπροστά σιούς στενού; φίλους τού, χαί θά τα καταφέρη νά οταθη^ [,σ' Ινα δγνυ;σ:6ν τού περιβάλλον, σ' ίνα ααλόνι πού μά ζευε την άφρίχρεμχ τής χοινωνί άς τής Β ίννης, Δέν ξεύρει τί ν' απαντήση. Τα ιύχολώιεραν καί τό φρονιμώτερον τού φαίνεται τι ώ; είνε ν' άρνη θή... Άλλ' Ιχει τό διχαΕωμ»; Μπροστά τού έρχεται γιά μιά στιγμή ή άγαπημένη μορφή τής Τερεζας... Γιά τώ χατήρι τη; πρί πει νά πάη .. Δέν τοθ είχε πή ατήν τελευταίαν των άκέμη ου νάνιηοιν ή Τερέζα: —Φράνκ, πρίπει όπωσδήποτε νά βγοθμε άπό αύτό τοάδιέξοδον, πρέπει νά δημιουργηθή μιά χατά στάσις πού νά οοθ έπιτρέπη νά θ^ς χαί νά μέ ζητήση; ά πό την μητέρα μου γιά νά μέ ά παλλάξτ,ς άπό την τυραννία τοθ χηίιμόνος μου. Γιά τό μίλλον τού λοιηόν, γιί δημιουργηθή κατάστασις πιύ νά τε.0 έπιτρέπη νά ζητήση την Τερέζα, Ιϊ* τοθ έπιτρέπιται, ίέν Ιχει τό διχαίωμα ν9 αρνηθή την απροσδόκητον πρόσκλησιν... Άπό αύΐή μπορεΐ νά έξαρτΛται τό μίλλον τού, ή ευτυχία τού, ή πραγματοποίηοΐς τοθ όνεΕρου τ υ: Ό γάμος μέ την Τερέζα (συνιχίζιται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου, Καθκστα γνωστόν είς πάντας όσοι έχουσιν υπο¬ χρέωσιν είς τόν Δ?μον ταντός ιί'6ους φόρους, τέ¬ λη, δικατώματο», είβφορνο, ότι δυνάμει τού νόμου είς τόν οποίον ύπήχθησαν καί οί Δήμοι, πάς ό- φειλέτης όστις δέν ήθελε καταβάλει την οφειλήν τού έντός εκάστου υΐκονομικοϋ έτους θά ύττόκειται είς τό εξής άπό τής λήξεως αυτού είς πληρωμήν τόχων ύπερημερίας. Κατόπιν τούτου καί πρός αποφυγήν τής τοιού της έκ ιόχων σοβαράς έπιββρύνσεωί, καλοθμεν τούς όφείλοντας είς τόν Αί, μ όν νά ναταβάλωσι την ό· | φειλήν των μέχρι τέλους Μαρτίου 194Ο διότι 'ή καταβολή των τόκων θά αρχίση άπό 1ης Απρι¬ λίου 1 94Ο. "Έν Ηρακλείω τή 1βηΣ)βρίου 1939. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Άριθμ. 6148 Περίληψις προγράμματος άναγκαστικοϋ πλεΐστηρια- σμοΰ «κινητών. Ό Συμβολαιογράφος Άρχα νών Νικόλαος ΆντωνΙου Μαυ ρογιάννης έν Έπάνφ Άρχά ναις Τεμένι υς έδρεύων καί κάτοικον δηλοποιθ δ τι: Εκτίθημι είς δημόσιον ά ναγκσστικόν ττλεισττιριασμόν τα άκόλουθα ένυπόθηκα κιή ματσ κεΐμενσ είς την περΐφέ ρειαν τοθ χωρίου Καλλονής Πεδιάδος Κοινότητος όμωνύ μου τής Είςηνοδικειαΐ'ίΐς περι φερείας πρώην ΚσσΐελλΙου Πεδιάδος χαί νΟν, Αρχανών Τεμένους ήτοι: 1) Είς θέσιν Περβόλα κήπον έκτάσΕως τρι ών στρεμματων άρδευόμενον διά ρέοντος ύδατος καθ" άηι σμένας ημέρας, συνοοεύοντα ανατολικώς ρυάκι, νοτίως μέ κιήμα Έμμ. Χουδετσανάΐίη, δυτικώς Ιωάννου Λογσρισστα κη καί βορεΐως Ιωάννου Βλ.α χάκη 2) Είς θέσιν Άρσπ Ίμά μη ή Τρινώνα ελαιόφυτον έ< τάσεως έ^ός κοί ημίσεως στρέμματος μέ 18 ελαιόδεν¬ δρα συνορεθον κιήμασιν άνα τολικβς καί νοΐΐως ΆντωνΙ ου Λογσριαστάκη, δυτικώς Ί ωάννου ΛογΛρισστάκη κσί βο ρεΐως Ζαχαρίου Σταυριανά«η καί 3) Είς θέσιν Νέρτι κρε βατΐναν άναστυλωμένην έκτά σεως τριών στρεμματων συνο ρεύουσαν ανατολικώς Ιωάν νού Καστελάκη, νοτΐως Ιωάν νού Χουδετσανάκη, δυτικώς Νκολάου Μυλωνάκη καί βσ ρε(ως Άννης Χρυσοφάκη. Ά νήκοντα είς τόν καταδιωκόμΐι νόν- ό^ειλέτην Αλέξανδρον Κοκονοζάκη κάτοικον τοθ χω ρΐου Καλλονής Πεδ άδος ιή έπισπεύσει τής 'ΕθνικήςΚτημα τική"ς Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης καΐ έκπροσωπουμέντις υπό τοθ Δι οικητοθ αυτής Ιωάννου Άθα νασΐου Δροσοπο ύου κατοΐ κου Αθηνών πρός άπόληψιν τΟν ένυποθήκων άπαιτήσεών της στηριζομένων είς τα ύπ' άριθμ. 914 καί 926 (1928) δα νειστικά συμβόλαια τοθ συμ βολαιογράφου Ηρακλείου Ά ριστεΐδου Τσακΐρη κοί άνερχο μένων μέχρι τής άπό 24 Ίαυ λΐου 1933 έπιταγής της κοινο ποιηθεΐσης είς τόν όφειλέτην κατά τό ύπ° αριθμόν 10043 έ πιδοτήριον τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τοθ ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου Έ. Άρκουλάκη έν συνόλω είς λίρας Αγγλίας στερλίνας ιίς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδί νού 116 έ*ατόν δέκα Εξ, σελ λίνια τέσσαρα (4) πέννας δύο (2) ή τό Ισότιμον αυτών είς δραχμάς κατά την ημέραν τής οριστικάς κατοψηφ'σεως τής άπσιτήσεως τής Τραπέζης καί τα έξοδςΐ εκτελέσεως. Ό πλειό1 η3ΐασμός γςνήσε ται την 15ην Όκτωβρίου 1939 ήαέραν Κυριακήν ενώπιον έ- μοθ τοθ ΣυμβολαιογράφουΆρ χανών Νικολάου Α. Μαυρογι άννη έν Επάνω Άρχαναις κα τοικοβδρεύονΓος ή τοθ νομί μου άναπλη ωτοθ μου καί έν -ώ ένταθθα συμβολαιογρα φβίφ μου, άρχόμενος την ΙΟην π. μ. καί περατούμενος μετά δύο ώοσς καΐ ενός τετάρτου τής οοας επί πλέον συμφώ νως ·>ώ νόμφ. Πρώιη προσφο-
  ρά των πλειστηριαζομένων
  κτημάτων όρίζεται διά τό
  πρώτον κιήμοτ δραχμ 10 000,
  διά τό δεύτερον 3 000 καί
  δα τό τρίτον δρχ. 12.000 Ή
  κατακύρωσις γβνήσεται πρός
  τόν πλείονα προσφέροντα
  συμφώνως τώ νόμφ. Ό πλει
  στηριασμός γενησεται επί
  πληρωμβ είς μβτρητά, Εκαστος
  δέ των παρόντων καθ* δσον
  προσφίρει την αναγκαίαν α¬
  σφάλειαν δικαιοθται νά πλειό-
  οοτηση. Ό τελευτοΐος πλειο¬
  νότης άμα τβ κατακυρώσει ύ
  ποχρεοθται νά καταβάλη τό
  εκπλειστηρΐασμα πρός την έ
  πισπεύδουσαν δατνείστριαν Έ
  θνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν
  τής εΕχο;5ος συμφωνως τώ
  άυθρφ 61 τοθ ά πό 17 Ιουλίου
  1923 ΝομοθετικοΟ Διατάγματ
  τος «τιερΐ εΐδικων διατάξεων
  επί Άνωνύμων Εταιρείαν»
  άλλως θέλει ενεργηθή άνα-
  πλειστηοιασμός είς βάρος τού,
  είνε δέ ύκεύθυνος καί διά
  τούς τό<ους άττό τής ημέρας τοθ πλειστηαιασμοθ καί έν άναπλεισιηριασμφ διά τό έλ· λεΐπον καί τα Ιξοδα συμφώ¬ νως τώ Νόμφ. Δημοσιευθήτω ή πσροθσα διά τής έν Ήρα- κλϊίφ εκδιδομένης εφημερίδος «Ανάρθωσις» την 20 Σεπτεμ- ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΙΟΙΝ ΤΣΑΡΟΝ Ϊ51ον "Υστερα κάθεται... Τοθ Φσί νεται περίεργον πως οί ήγε μόνες δέν φάνη<αν άχόμη.·· 'Επωφελεΐται της εύκαιρΐας •πού είνε μόνος, καί βγάζει μέσα ά πό μιά τσέπη τού μιά μικρή κτένα, καί σιάχνει τα μαλλιά τού... ΦροντΙζβι πάν τοτε καί τα κατεβάζει πρός τό μέτωπον, γιά νά σκεπάζτι ενα σημάδι πούτοΰ^βι με(νΠ στό μέτωπον άηό μιά σπαθιά -ού είχε δεχθή κατακέφαλα την έποχή ηού Ικλρβιν άλο γα στή Σιβη3(α... Περ>(? καί
  τό χέρι τού στά μαχρυά, γυατ
  λιστερά μαλλιά τού γιά νά
  βεβαιωθή τώς είνε τσκτοποιη
  μενά . Βάζει τή^/ μικρή «^ε
  να σπΊ" τσέπη τού . Πβρ
  νοθν μερικά άκόμη λετΐτά
  καί μέσα είς τό οωμάτιον
  μπαίνει ό τσάρος .. Ό Ρα
  σττοθτιν ση<ώνετνι.. Ό τσά ρος σπεύδει πρός αυτόν: —Εΐσαι κσλά, Γκρήσ'τ, τοθ λέγει, δόζα νά έχη 6 Θ.ός! Ή βϊδησις τής αποπείρας έ ναντΐον σου μας κατετάραξε κι' έμένα καί την ούτοκρά τειρα. . —Δέν ή'αν τΐποτε, δέν ή τα ν τίποτι! λέγει ό ΡασποΟ τιν, καί είς τα χείλη τού πλα νδται τό άγγελικώτερον μει δΐσμσ... Ό τσάρος τοθ ζητεί λεπτομέρειες γιά τό έπεισόδι όν τής δολοφονικής αποπείρας των χωρικών... Ό Ρασποθτιν έπιμένει τΐώς δέν είνε τί ποτε ... —Ό Θεός μάς λυπήθηχε, Γρηνόρη... ακούεται μιά φωνή πρός τό μέρος τής θύρας. Ό Ρασποϋτιν στρέφεται πρός τα έκεΐ. Είνε ή τσαρΐνα. —Τηλεφώνησα σπίτι σου! Εΰτυχως δέν ήταν τίποτί! —Αυτή την φορά δμως θε λω νά δώσω ενα μάθημα!— λένει ό τσάρος. Θά πσραπέμψω τούς δολο φόνους είς τό στρατοδικείον... Είς τό στρατοδικείον!— λέ γει ό τσάρος καί τα χείλη τού τρέμουν κοθώς προφέρουν την λέξιν αύιήν. Έννοω νά γίνη ή δίκη, καί μάλιστα γρήγορσ, ίσον είνε νωπόν τό πράγμο! (συνεχΐζεται) "ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα γεμάτο μυστήριο χαι πρΐίτοτυπίαΰπέροχο φίλμ τον δημιουργού της 1*οζ Μαρί, Βαν Ντοιϊκ: ΛΣΥΜΗΠΤΗ111Α ΤΗΝ ΠΒΜΠΤΗΝ 'Ενα μϊγαλούργημβ: ΟΑΛΗΤΗΣ Νέ τον ΒΪΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ βρίου 1939, Έν Άρχαναις τβ 20 Ίου νΐου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬ χανών Ν. Α. Μαυρογιάννης ΛΟΓΙΣΤΗΣ μέ βολυετΓΐ «εΐραν «αρά σο κα1 Βιομηχανικφ χρόνον, άναλαμ Κΐε! τ*ήν τ^ρ1<»'ν λογιστιχβν βι «γ •-*ίΙΐχΐφή<"ίβν «*σης ·όσε «ς. β«1οί|ς Ινιργιΐ Ιλίί ΚΙΝΗΣΙΣ — "Αφίκετο άεροιιορι κθς έξ Αθηνών ό οοιτητής κ Γε· ωργος Ιω. Βλαστός. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ- Την 13ην τρέχ. δ «λοΐαρχος κ. Στυλ. Πτίρης |. βΐπτισε τό άγοράκι τοθ Γαβριήλ Καραμαντα δώσας είς αύτό τό ονομα "Αντώνιος Νά τοίς ζήση. Γύρω στήνπόλι. Πυρετώ*3εις προετοιμασίαι γ(. νονται είς τα σχολειό προκειμέ· νού ν' άρχίσουν μ·τ' ολίγον τα μαθήματα. — Διδακτικόν προσωπικόν καί μαθηταί ευρίσκονται έν κινήσει άλλά καί έν... συγκινήσβι. —"Η ανέγερσις τής Λόνγιας δι· α<οπεϊσα λόγω υετοβολή- οχ(. δίου δέν επανελήφθη εισέτι. —Ένιΐζομεν έν τούτοις δτι θ' Αρχίση σύντομα δ&δομένου δτι ή σχβ'ΐκή πίστωσις ΰπάρχει δ αθέ· σιιιος —'ι£ν τφ μετοξύ συνεχΐζεται ή ονένερσ ς τοθ νέου μουσε(<υ μβ ταχύν ρυθμόν. — Καί ακ έξακολου3ήσουν 8 τ στ αί εργασίαι έντός βτου; τό πολύ, τό δον κτιριακόν συνκοότημα θα ί-χη αποπερατωθή καί θά ύψώ-.ε· ται ώς ε"να ύτέροχον μνημβϊον προόδ-υ καί πολιτισμοθ. —Δι' αποφάσεως τής Τοπικής Επιτροπής ΤουρισμοΟ ίδρΰθησαν είς τάς περισσοτέρας κοινότητας τοθ νομοΰ τουριστικοΐ δμιλοι σ<ο πός των οποίων θά είνε ή προα γωγή άπό πολιτιστικής απόψεως ών κοινοτήτων των. -Ιδιαιτέρα πρνστίάθεια θά κα ταβ ηθή δια την δημιουργίαν με ταξύ των κατοί<ων τής ΟηαΙθρου τουριστικής συνειδήσεως Ιδία είς τας κοινότητας τάς παρουσιαζού σας τουριστικόν ενδιαφέρον. —Έκ παραλλήλου ή Έπιτροπή ΤουρισμοΟ ουντονΐζει κοί έν τγ] πόλει τάς προσπαθείας της, ώστε ή «Βιομηχανία ξένων» νά όργανω »ί) κατά τόν καλύτερον τρόπον τόσον έδώ δσον καί είς την ίίΐιαι θρον. —"Αν καί λόγω τής πολεμικής άναταραχής ή τουριστική κίνηοις περιωρίσθη είς τό ελάχιστον. — "Οπως νάντοτι καί χθές ά·ί χθη καί ανεχώρησεν είς την καθω ρισμένην άκριβ&ς ώραν τό άερο σκάφος ν ής Έλληνικής Έταιρίας Έναερίων Συγκοινωνίαν, συνεχϊ ζον ανελλιπώς τα δρομολόγιά τού. —Επαναλαμβάνομεν καί πάλιν σήμερον δτι είνε άνάγκη νά μερι μνήση, ή λιμενική έπιτροπή διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν τ46ν έξωραΐστικων έργων τοθ Μπεντε νακιοθ. — Ασφαλώς ομως θά ένδισ·ερ θη καί ό Δήμος τώρα όπότε Ιπε ξιτάθη τό σχέδιον πόλεως καί είς την παραλιακήν ζώνην. —Ή διεύθυνσις τοθ Φυτοιαθο λογικοθ ΣταθμοΟ μεριμνα καί πά λιν «ρος εξεύρεσιν καταλλήλου άγροθ διά πειραματικάς καλλιερ γείας. — Πιστεύομεν ί5 τι είς την προσ πάθειαν αυτήν θά συνδράμουν κοί ό Δήμος καί ό ΟΙκος τοθ 'Αγρό τού καί αί άΛλαι ένδιαοερόμεναι όργανώσεις. —"Ωστε νά μην έπαναλη,θη τό σφαλμα πού Εγινε «αλαιότερα καί πού έστοίχισε την ματαίωσιν τής Ιδρύσιως τοΰ άντιφυλλοξηρικοθ φυτωοίου. —Έξ άφορμής των δϋσκολιών περί την εξαγωγήν των σταφυλων ήθβν καί πάλιν έ«1 τάπητος καί συζητεΐται μιταξύ των εΐδικων έπιστημόνων τό ζήτημα τής παρα σκευής όηοΰ έκ νωαων σταευλών, τής σταφυλίνης, «ού Μχει παντοϋ εξαιρετικήν ζήτησ.ν καί είνε ιΰ<ο λος τώρα ή έξαγωγή καί πώλη· οί; τού. — θό ήτο δέ εΰχής £ργον νά με λετηθβ σοβαρώτβρα τό (,ήΐημακσΐ νά εξευρεθή τρόΐος Ιδρύσεως σχε τικής βιομηχανίας. —Έν δψει τοθ οθινοπώρου ό ώραιόκςσμος ευρίσκεται έν συγ· «ινήσει. —Ή Ιδέα τής άλλαγής μόδας καί τουαλεττών καί εμφανίσεως «οοκ έά καθεόδειν» τίς κοομικές κυρΐες καί τίς κο'ψές ντεμουαζέλ λες. —Δέν είνε έννοεΐται όλιγώτε ρη ή συγκίνησ ς των άνδρών πού 8α πληρώσουν τα £(;οδα τής μετα μορφώσεως των τρυφερων θηλέων. —Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν προβάλλεται «Ις τοθ Πουλακάκη τό «ΚομφετΙ» άναυένεται δέ μέ ά νυΐομονησίαν ή «Αγνωστος». — Έηίσης άναμένεται μέ Ιδιαί τερον ενδιαφέρον τό αυριανόν Μρ γον τοθ «Απόλλωνος» ό «Άλή της» μέ τόν Βκτώρ Φρανσέν. & Ρέπορτβρ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών 6νθα παρηκολούθησε την εξέλιξιν τής μόδας ή μοδΐστα Βνΐς Νίκη Κανα· κάκη. Έθ»Νκ6ν Αοχεϊον. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Οί χληρωθέντις άριθμοί κατά την 13ηνήμίραν, 10 Σ)6ρ£ου είναι ο£ εξής: 2970 δρ. 8000, 67303 δρ. 2000. Οί κληρωθίντες είς χδ αρτίαν: 2938, 19444. 19484, 20596, 27725, 32133, 51202, 53067, 53083, 60110, 71062, 77708, 77752, 85864, 96951, 98570, 99693, 99699. Οί κληρωθέντΐς άριθμοί είς το αΐτιον κατά την 14ην ημέραν 18ην Σ)βρ(ου είναι οί κάτωθι: 2943, 8811, 19413. 19430. 20522, 27751, 27784, 32169, 46266, 51254. 51292, 60122, 77718. 85884, 91146. 96902. 96997, 98551. 98555, 98558, 99661. (Έκ τοΟ^Πρα,χχοριίοι») » » » » » ΒΐρολΤνι χον ,1 τ< τιο άρ
  Ν
  «ικόν
  ε",.
  , θ
  Χει δ α9ί1
  '·Χίζ·ται (
  Ι
  ΚΟΐνόΤηΐα
  °μ»λοι οίο
  18 ,Ί ποοα
  ί απίψ£(ίι.
  Ιεια βακα
  ουογΐαν μι
  • θιαΐβρου
  β« «Ιθιΐς
  αρουοιαζοίι
  >έρθ
  κοΐ ι^
  ! της, ώβίΐ
  νο όργονΒ
  ρ
  την
  μίζ
  ική κΐνηοις
  4χιστον.
  1 θέ ά
  Ις την καθο
  ΐν τό άερο
  ις "ΕταιοΙος
  νιων, συνΐχϊ
  Λθλ όγιά τού.
  ν κ αί κάλι ν
  νκη νά μερι
  ηιτροηή (ώ
  ράτωσιν τΐν
  τοθ Μΐενΐι
  θά ένδιο(ερ
  ι όβότε Ιι»
  πόλεως καί
  ;ώνην.
  ιϋ Φυτοιαίο
  >ιμνά καί «ι
  καταλλήλοιι
  κάς καλλιιρ
  Ις την τροο
  νοράμουν κοΐ
  ς τοϋ Άγρί
  οιαοερόμιναι
  καναλητδ
  χλαιότερακαΙ
  ιταΐωσιν τί!
  Φ-υλλοξηρικοδ
  ίργοννάμι
  θ ζήΐημο»
  Ιδρύσεως "ί'
  ι
  «——------------------ =—-
  Οικονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α£ τιμαί των διαφόρων εγχωρίων είδών είχον χθές ώ; άκο·
  λούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  »ξ*ιρετικ*1 δρ
  α
  6'
  Υ'
  δ'
  ε'
  δρ.
  Κμζς
  ΤΑΧΤΑΣ *'6' »
  » β'γ' »
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Ραζα» ι »
  Καρπούζια »
  Πεπίνια »
  14 —
  12 50
  10.—
  8.—
  7.—
  5 —
  5.—
  4 50
  Σίτος »
  Κριθή »
  Βρώμη »
  Οίνοι μίστατον »
  16-
  15 —
  13.50
  11 50 "Ελαια
  9 —
  ΛιυχοΙ α'
  » 6'
  2 —
  3__
  2__
  6.—
  5 50
  3 50
  2 50
  3 50
  3 —
  » Υ
  Πράσινοι λ
  » β'
  » Υ'
  »
  »
  ■ — 6 —
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 —
  32.—
  22-
  21.—
  20 —
  18 —
  17 —
  16 —
  400 — 425
  100.—
  120.— 130
  Έγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους πού σέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Άγορά Πώληβις ι
  Λονδίνον
  Νέ» 'Υόρ-ιη
  Παρίσιοι
  Ζυρίνη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  540 —
  143.50
  3 07
  32 31
  75 80
  34.40
  4 84
  560.—
  550 —
  145 50
  3 11
  32 75
  70 80
  34.70
  4.90
  564 —
  Κοπεγχάγη
  Πχιίσ οί
  Μ )8νον
  Πραγα
  Β^υξέλλαι
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ]
  Βελιγράδιον
  Κ'ον)τιολις
  Βαζσοβ α
  Έλσινκφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.07
  7.—
  4.31
  32.30
  4.84
  23 45
  3.27
  10 4—
  21 12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 11
  7 06
  4 35
  32 75
  4 90
  23 95
  3 30
  105 —
  2132
  2 65
  22 50
  Οί "Αθλιοι.
  638ον
  Ό Γοβριας έβλεπεν είς τόν άέρα, ώς άν οί
  όφθσλμοΐ τού άν εζήτουν <(ς ούτον-πράγμή τι* ε τχειτα δέ ΙταπεΙνωσε τα βλέμματά τού είς την γήν. Άνιψοθτο έτ>ί ιής άκμή°ς των πό1: ών, ίψηλάφα τος
  θύρας καΐ χά παράθυρσ.
  Ήσαν δέ δλα κατάκλειστα, καί καλώς κλει
  δωμένσ.
  ΆφοΟ έβεβαιώθη περΐ τούτου, έξετάσας τιέντε
  ή" έξ θύρας καί πσράθυρα οίκιών καί έργαστηρί
  ών, Ιστρεψε πάλιν πρός τόν άέρα τα δμματα.
  Ό Άγιάννης έμβήκεν είς περιέργειαν.
  —ΤΙ θέλεις, καλό πθιδ(, τί ζητίΐς;
  —Παιδί νά ιΐσαι! Πεινώ, άττεκρίθη 6 Γα·
  βριάς.
  Ό Άγιάννης ήοεύησεν είς τό θυλάκιόν τού
  καί εξήγαγεν Μν πεντόφρβγκον.
  Άλλ' έν μεταξύ τούτφ, ό Γοβριάς κίψσς Ιλσ
  βε μίαν πέτραν έκ τής όδοθ. Εΐχε παρατηρήσει
  τόν φανόν.
  —Μτιά! εΐπρ, σιϊς Ιχετε άκίμη έδώ τα φανό
  ρια σσς άνσμμένα! Αύτό είνε αταξία. Ή τα
  ξις ιώρα θέλει ν ά σπάνουνται. Κάτω γρήγορα.
  ΚοΙ Ερρ ψε τόν λΐθον τού κατά τοθ φανού, ^δ
  τινος οί ϋσλοι συντριβεΐσαι έπεσαν μετά πολλοθ
  κρότου είς τό λιθόστρωτον.
  Ό φανός έκλονΐοθη σφοδρώς, τό δέ φβς τού
  έσβέσθη πλημμυρισθε'σης τής θρυαλλΐδος υπό τοθ
  ελαίου.
  Πάραυτα δέ κατέλοβε ζοφερόν σκότος την ο¬
  δόν.
  —Έτσ ! είπεν ό Γαβριδς βάλε δα ιώρα, γέρο,
  τό σκοθφό σου τό νο<τικό. Καί στρσφεΐς πρός τόν Άγιάννην. Καί έκεΐναις έκϊΐ ταίς κολώναις, εΐπβ, δεΐξας παρέκει τό κα τάστημα των ΆρχεΙων, ήΐαν χρβΐα κ&ποιος τρόπος νά τάς κάμωμεν Ενα όΐόφραγμσ. Θά εύρεθ||. Ό Άγιάννης επλησίασε πρός τόν Γοβριάν, λέγων καθ" εαυτόν. —Τό πτωχόν, ϊσως θά πεΐ1 φ. —Καί ένέθεσε τό πεντόφραγκον είς την χεΐ ρά τού. Ό Γοβριάς άίψωσε την ρΐνσ, έκπλαγεΐς ί πό τοθ μεγέθους τοθ νομΐσματος' τό έξέλοβεν ώς χαλκοθν των τεσσάρων σολδΐων τό παρειήρησεν έντός τοθ σκότους, άλλ' ή λευκότης τού τόν έθάμ βωσεν. Έκ Φήμης μόνον ήκουε περΐ ιχενταφράγκων' έχάρη λοιτιόν μεγάλως βλέπων έν τβ παλάμπ τού εν έξ αυτών. Τό παρετήρησε μετά θάμβους επί τινος στιγμάς άλλ' ίττειτα στραφεΐς πρός ιόν Άγιάννην, Ιτεινε πρός ούτον τό νόμισμα, καί εΐπε μεγαλοπρεπώς (συνεχΐζεται) Ή δίάδοχος τεθ άγγλικοθ θ(όνου πριγκήπισσα Έλισάδετ με'ά τής νεωτέρας αδελφής της έμπρ&ς είς τό λίκνον, πιύ τιύ; εχρη¬ σίμευσεν δταν ήσαν δρέφτ), είς την έκθεσιν διαφόρων άνΐιχεΐμί- νων τής βισιλικής οίχογΐνεΕας είς τό σπίτι βπου έμεναν οί γο- νεΐς των πρΐν γίνουν βασιλείς. Τα ττεπραγμένα τής τριετίας Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΝΙΚΗΣ ΑΙΟΙΧΗΣΕΟ! ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ Καλό Χωριό άληδινός παράδεισος. μέ την χτηνιτροφίαν χαί μέ την μελισσοχομίαν χαί έν μέρει μέ την αλιείαν χαί μέ δλες τίς άλλες έογασίες γενίκά. Καί ϊχουν ιίαο- δήματα α'φθανα χαί έχλειίτά Διό τι πρέπει νά σημειωθή χαί τοθ- το: Τα πριϊόντα τοθ ΚβλοΟ Χω· κάμπο καί βουνό. Γι' ριοθ είνε έξαιρετιχής ποιότητος, αυτό χαί είνε ποιχίλις οί ίνασχο, Ίίιαιτέρως οΕ μπανάνες είνε είς λήσεις των χατοΐχιον τού χβί,γεασιν, είς δρωμα, είς εμφάνισιν πλούαια ή παραγωγή τού. Ό μι· Ιϊνάμιλλες των Αίγυπτιακίδν.Άλλ' κρός κάμπος τού είνε άπό τα πλίυ είνε δίκαιον έπίσης νά όμολογηθή ΚΑ Ο ΧΩΡΙΟ ΜΕΡΑΜΒΕΛ- ΛΟΥ Σ)β?ΐος (άνταποκριτοθ μας). —Ένας άληθΐνίς παραδΐιοος είνε τό Κάλι Χωριό τοθ Μεραμβέλλου. Κτισμίνο σέ προνσμιοθχο θέσι, κοντά ο τή θάλαασχ, 5που έ«^ χλ- λ«ι β ποταμές, τα ουνίυάζει &λα: σίώτεοα διομερίσματα τής Κρή της. Τα έδάφη τού είνε γονιμώτα τα. Κι' έ^τατιχά χαλλιεργημένα. Εληές χι' άμπέλια ίχουν φυτευ¬ θή*, υιρΐβίλια άπό έσα.ριδοΐίδή, χιτρέί, πορτοκ-χλλιέί, καί λΐμο νιές κι" άπό μπανίνες ίχουν δή- χαί τοθτο άχόμη: "Ο:ι είς την γεωργιχήν πρόοδον τοθ χωρίου ίσον χαί δλης τής περιφερείας, συνιΐίλεσε σημιντιχά τό άγροκή πιον τί)ς Ρεωργικής 'Γηηρισίας πού απετέλεσε τό πρότυπον τώ/ καλλιέργειαν χαί έχορήγησε δεχά μιουργηθζ ώς χατω στον άφρο δας πολλάς χιλ-άδω^ δενϊρυλλίων τής θάλασσις Μοοχο^ϋΙ/. 6 τίπος είς τού; γεωργεύ; πρός φάιευσιν άπο τίς ευωδ'ις των άνθδν των χαί καλλιέργειαν, έσπιριδοειοών χά! των (ίλλων. Ι Διά τί Καλό Χωπό Χα!ρΐτα4 ή ψ^χή καί τδ μάτι «Ο , μία μόνον πληγή: Ή άνθρώπου σΐό αντικρύση τώι.Χίρις δμως είς τή/ έ«δϊ)λιοθιϊ μπανανιώνων χχΐ των δλλω< πε ίσχν υπο τοθ χράτου; μίρΐμναν ριβολιών θαυμάζιι χανείς την δή | ίλπίζ,τα[ δΐ[ σ4νϊομ3( θ* θερα- μιουργικότητα των κατοίκων που έβ τδν τόπον αύΐόν είς ^β γήν πραγματικάς έπαγγελίας. πευθζ τό χακόν. Καλό Χωριό θά Άλλ' εΐπαμεν: Οί κάτοικοι τοθ πό τα ίδεωϊίστιρα Καλοθ ΧωριοΟ άσχολοθνται καί Κρήτης. Καί τότε τό αποβή Ινα ά χωρία τής ψη διά των ληφθέντων μίτρων. Ίδρύθησαν 70 μεταβ α^ολεΐα ίλαιοχλαδευμάτων πρός μίριρω σιν έλαιοχλαδεκτων μέ δαπάνην —Ή Έλληνική έκπομπή απ· τό Λονδίνον Κατά σχβτικίιν ανακοίνωσιν άπό της τρεχούσης εβδομάδος 260 000 δραχμων. | καί ώρας $ 30 καί 12 45' μ μ. 6 Ίδρύθησϊν 90 πρότυποι έλαιω Ρ«δ»β»«νικές σταβμος τβθ Λβνδί Γ ,. , ι ■> λ ι νού θα καθιερωση έχπομπην είς
  νες καλλιεργείας καί λιπάνσεως .Ελλην1).ην ΥλΜβ0«ν Μήκος χύ·
  οίκονομιχή ά?ωγή τής Αγρο «τος τοϋ σταθμβδ 959 χαί 1531.
  τραπέζης μέ τελείως οίχονομιχά
  άποτελέσματα. Ούτοι (δρύθησαν
  είς τάς χεντριχωτέρας Κοινέτη
  τας τή; περιφερείας είς τρόπον
  ώκε τα έΐτιτευχθίντα άποτελέ
  σματα νά είνε πλέον χαταφανή
  χαί είς περισσότερον αριθμόν χω
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  ΐ
  ριχών.
  (συ/εχίζεται)
  Καί παρά τό γεγονός 8τι ώ;
  καί έν βρχ^ έτονίσθη τα αφορών
  τα την Γεωργίαν ζητήματα άπαι
  τοθν λύσεις μακράς διαρχείας έκ
  τής μελέτας καί τής άντιπαραβο
  λής ιών έχθέσεων τοθ έργου των
  Γεωργ. Υπηρεσίαν Κρήτης, κεχω
  ρισμένως διά τα έ*ιη 1936 καί
  1937 έν συνέψει ώς χαί άναλυτι
  κώς διά τό έτος 1938 δύναται
  πας τις νά πεισθς δτι αί χαρα¬
  χθείσα! κυρίαι γραμμαί είς τό
  Γειοργιχόν πρόγραμμα τής χώ
  ρας άνταποχρίνονται πλήρως πρός
  την Ελληνικήν πραγματιχότητα
  χαί είνε πρνωρισμέναι νά δ5η
  γήσουν την Ελληνικήν Γεωργί¬
  αν είς τ' άκρότατα άποϊοτικά
  της δρια.
  Κατωτέρω παρατίθεται τό ϊρ
  γον των Γεωργ κων 'Υπηρεαιών
  Κρήτης χατά την τριετίαν 1936
  —1939 χατά χλάδ&υς γεωργικών
  δπη?εσιων.
  Η ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
  Έν ιψ Νομώ Χανίιβν.
  Είς τόν νομόν Χανίων συνε
  σιήΐησαν χατά την τελιυταίαν
  διετίαν πιρί τα 30 Μεταβατιχά
  Σχολεΐα έλαιοχλαδευμάτων μέ
  σκοπόν τό χλάδειμα των ελαιό¬
  δενδρα» καί την εκπαίδευσιν των
  τεχνικόν χλαδευτών δαπανήσαν
  τος τοθ Κράτους περί τάς 200
  χιλιάδας δραχμήν.
  Έλειτίύργησαν κανονικώς πέν
  τε πε'ρ^ματιχοΐ άγροΐ χαλλιερ
  γείας καί λιπάνσεως τής έλχΕ-
  άς καί εγένετο ή συνήθης χα·
  ταπολίμήσις των νόσων ταύτης
  χαί δή τοθ δάκου.
  Επετεύχθη ή πλήρης ώρίμαν
  σις τής ίδέας παρά τοίς γεωρ
  γοΐς περί τής ώφελΐμότητος των
  χλαδευμάτων, ή δποδειγματική
  χλάδευσις 200.000 έλαιοδένδρων
  χαί ή έκπαίδευσις των άπαραι
  τήτων χατά Κοινότητας τεχνι
  των έλαιοχλαδευτών άνερχομίνων
  ή5η είς 500.
  Καίτοι εί πιιραματισμοί επί
  τής έλαίας ίέν έληξαν εισέτι,
  ίξήχθησαν μεγίστου ενδιαφέρον
  τος συμπερααματα ώ; πρός την
  οίκονομιχωτέραν χαί καλλιτέραν
  λΐπανσιν καί καλλιέργειαν τής έ
  λαίας καί ετέθησαν δπ' δψιν
  των γεωργών.
  Ή χαταπολέμησις τοθ δάκου
  ένεργηθεΐσα ,παρά των γεωργι
  δπαλλήλων, ίσχεν αρί¬
  στα άαοτελισματα περηώσασα
  έκ τής προσβολάς πρ&Ιόν μέγα
  λης άξίας.
  Έν τ© Νοι ψ Ρεθύμνης.
  'Η συμβολή των όργάνων τής
  Γεωργι>ής Υπηρεσίας είς τόν ί-
  γώνα χατά τής άχαρπίας των
  έλαιοδένδρων τής περιφερείας
  ταύτης υπήρξεν ά'χρως άποτε
  λεσματική είς τρόπον ώατε ή ά
  πό ΙΟετίας παρατηρουμένη άχαρ
  πία των έλαιοδένδρων νά έχλεί
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'
  "Γ ΑΛΛΙΑ Σ,,
  Πλατεΐ« "θμονοί«ς
  Όδί>ί Σταδίου
  Τηλ. 30495
  Τηλ. 30236
  70 ΛΟΜΑΤΙΑ
  70 Α1ΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών
  Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. Τ2ΑΝΝΗ & Σ'Α
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώρσΐα μεγάλα δωμά-
  τια, ΐύάΐρα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κροα νερά.—Ύπηρεσία
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι κσΐ λογικαί.
  Ανακοινούται, 2τι είς τέ:
  ΛΥΚΕΙΟΝ Ό ΚΟΡΑΗΣ,
  κατά τό νέον οχολιχόν έτβς 1939—40 θά
  λκιτουργή βρ-
  Ιον Έξατάξιον Γυμνάσιον μικτόν παλαιοθ τύπου·
  2ον 'Εξατάξιον Γυμνάσιον αρρενων νέευ τύπου
  (Α', Β', Γ', τόξς).
  Έζητήβη άπό τό οιβαστόν Υπουργείον νά επι
  τρέψη καί εφέτος την συμφοΐτησιν αρρενων κσί θηλέ¬
  ων καί είναι πιθανόν νά έπιτρατιβ αθίη καί είς
  τό νέον τύπου Γυμνάσιον.
  3ον Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
  4ον Νηπιαγωγεΐον.
  5 όν Οίκοτροφεΐον.
  Πληροφορίαι καθ" εκάστην είς τα ΓραφεΤα τοθ
  ΛυκεΙου.
  Άριθμός τηλεφώνου 504.
  Άριθμός 14083
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό συμβολαιογράφος Ήρα
  κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου
  Γαρεφαλάκης έν ΉρακλεΙφ έ"
  δρεύων καί κατοικ
  Προσκαλώ τούς μμ
  ηλ Π. Παντελάκην, Δημήτριον
  Βεργετάκην κατοΐκους Ήρα
  κλείου, τό Ελληνικόν Δημό
  σιον την Άγροτικήν Τράπε
  ζαν τής Ελλάδος, τάς έγγε
  γρσμμένας δανειστρΐας 'Εθνι
  κήν Τράπεζαν τής Έλάδος
  ώς διαχειρΐστριαν των 'έξ άν
  ταλλαγής κτημάτων καί την
  έν Αθήναις έδρεύουσαν Έ
  θνικήν κτηματικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος, ώς καί πάντα
  άλλον Ιχοντα τυχόν αξιώσεις
  επί τού έκ δραχμών τριακο
  σΐων ογδοήκοντα χιλιάδων
  (380 ΟΟΟ) έκπλειστηριάσματος
  τοθ κστά την ΰπ' αριθμόν
  14081 υπό χθεσινήν χρονολο
  γΐαν έκθεσιν μου δημοσίου
  πλειστηριασμοΟ έκποιηθέντος
  ακινήτου έπικοΐνου μεταξύ
  των ρηθέντων Εμμανουήλ
  Παντελάκη καί Δημητρΐου
  Βεργετάκη, δπως προσαγάγω
  σι παρά τώ άρμοδΐφ δικα
  σΐηρ(<ρ παρ' ώ γενησεται ή κατάταξις έντός τής νομΐμου προθεσμΐσς τούς τΐτλους κα τα λοιπά δικαιολογητικά των άξιώσεών των Ιγγραφα καθ3 δσον ή έκπρόθεσμος τούτων προσαγωγή Εσεται άπαράδε κτος. Εγένετο έν ΉρακλεΙφ Κρή της σήμερον την δεκάτην όγδό ην τοθ μηνός Σεπτεμβρίου τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοθ τρια κοστοθ έννάτου (1939) ετου ημέραν Δευτέραν καί έν τώ ένταθθα παρά την οδόν «Χάν δακος» (διοκτήτφ συμβολαιο γραφείω μου, δι' ήν εΐσπρα κτέα τέλη καί δικαιώματα δραχμαί εκατόν εϊκοσι πέν τ καί υπεγράφη παρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρβφαλάκης Άκριβές αντίγραφον. Έν Ηρακλείω αυθημερόν Ό Συμβολαιογράφος Ήρ κλείου. Β. ©. Γαρεφαλάκης Σημερον 20ήν τρέχ θά διανυκτε ρεύσονν τα φχρμακεΐα των χ. κ Λάμπρου Κανακάκη μ»ι Έμμ Ζκχαρι&δη. —Τό Ώδεΐον Ιεραπέτρας. "Ηρχισαν αί εγγραφαί των μ« ητών καί μαθητοιων είς τβ Ό εΐον Ίϊραπέτρας, λήγουσβι την 30 τρέχοντος. Τα μαθαματα άρ· χονται άπό της 1ης Όκτωβρίου. —ΟΙ, πολίται όφείλβυν να καταγγέλλβυν τού; «Ισχρβ κερδεΐί- Πληροφορίαι έξ Αθηνών ανα· φέφονν δτι το υπουργείον Άγο· ρανομίας απεφάσισε την τοπβθί τησιν Είς τάς διαφόρους πόλεις κιβώτιων όμοίων πρός τα χρη* ματοΜΐβώτια έντές των όποίΝν οί πολίται θα δύνανται νά ρί πτωσι μήνυσίν των Η . καταγγβλί· αν των χατά οΐουδήπο» καντο πύλου όστις ηθβλι τυχόν πωλή 09 κΐδη μέ ύκκρτίμησιν {ί 2ΐι ούτος άιτίκρυψβ τοιαΰτα μέ βχο αϊσχρβκεβδβίας, —Ή εΐσαγωγή έμπβρευμά- των. Δι' άποφάσϊως τοϋ ύπουργβίου Εθνικης Οϊκβνομίας επετράπη εΐσαγωγή έμπορευμάτων, τδν οποίων ο διακανονισμύς θά γίνη έιτΐ τή βίσει έγκεκριμένης ΐδι'· ωτικής άνταλλανήί, έφόσον ήδη εχει πρανματοκοιηθή ή έξαγωγή τοθ Έλλπνικοϋ έμπορευματος καί εχβι ί'σπραχθή τό συνάλ- λαγμα. Διά συμπληρωϋατιχής άποφά σεως ΐοϋ ΰπουργοΰ τής Έθνικης θΐκονομίας επετράπη η έκ χ» ρών τραπεζιτικοΰ κλήριγκ βΐσ* γωνή έμπορευματων βάσει άδειών εΐσασωγή;, έφ' όσον αί προθΐσμ» αι τής Ιαχύος των έν λόγω άδει ών δέν ίχουν ληξη Προκειμίνου π«ρΙ είδών τοΰ Δημοσίου Ισχυ ουν, πλήν των ανωτέρω άδεΐΗν κβΐ α! άίειαι εΐοαγωγής «Ιδών διακανονιοθησομέν&ιν επί τή β» σει Ιδιωτιχής άνταλλαγης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προσχαλοτΐνται οί ρηή σαντες είς την Χωροφυλακήν, Αστυνομίαν Πόλεων χαί Πυροσβε στιχήν 'Υπηρεσίαν οπλίται δπως παρουσιαζόμενοι έντός 10 ημερών είς τάς πλησιεστέρας Αστυνομι¬ κάς αρχάς τοθ τόπου τής διαμο νής των (Σταθμοϋις Χωροφυλαχής —'Υποδιοιχήσεις—Διοιχήσεις καϊ Άστυνσμιχά Τμήματα)παράσχωσιν ωρισμένα στοιχεΐα πρός οριστι¬ κήν ταχτοποίησιν τής εφεδρικής των καταστάσεως. Έν Αθήναις τή 6 Σεπτεμδρί ου 1939. (Έκ τοθ δφυπουργείου Δημ. Ασφαλείας). 1ΑΤΡ02 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοδ Πανεπιστημίου τής Λυωνος. ΈχΙ έπταετίβν απουδ&οας έν Λνδνα χαΐ Παρισίους, δέ* χβται «Ιςτο νέον Ιατρείον τού, βδος Άβίρ«φ (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ιναντι άρτβποιείου ΆΒαν«βίο» Σφακιανάκη: 9—12 η. μ. καί 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς τβϋς απόρους ββιρεάν. Άρ, τηλ. 6-63
  ί;_Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίοί Τετάρτης
  20 Σεπτεμβρίοο 1939
  Η ΑΓΓΛΙΑ Θ'
  Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΗ
  την Ρωσσογερμανικήν σύμπραξιν.
  ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίου (ίδ. υ-
  «ηρεαία).— Τό υπουργείον των Πληοο
  φοριών μετεβίβαβε σήμερον έκ Λονδί
  νού την κατωτέρω επίσημον ανακοίνω¬
  σιν. «'ΙΪ »Αγγλικη Κυβέρνησις εξήτασε
  την κατάστασιν όπως αυτή διαμορφαύ
  ται μετά την Ρωσσικήν κατα τής Πολω
  νίας επίθεσιν, ενέργειαν την οποίαν δέν
  δύναται νά δικαιολογήση τίποτε διότι
  έγινεν είς στιγμάς καθ' άς ή Πολωνία ή
  γωνίζετο κατά σκληρού έπιδρομέως.
  Ή Αγγλικη Κυβέρνησις ευρίσκει άδι
  χαιολόγητα καί άβάσιμα τα έπι*ε«ρή
  ματα τα όποϊα προέβαλεν ή Κυβέρνη¬
  σις τής Μόσχας πρίν προβή είς δ» ά
  σιν. Δέν δυνάμεθα «κόμη νά γνωρίζω
  μέν τί θά επακολουθήση. Πάντως ή α¬
  πόφασις τής Αγγλίας ν» άγωνισθή μέ¬
  χρι τέλους είναι άμετάτρεπτος».
  ΑΘΗΝΑΙ 1°> Σ)βρίου (ίδ. ύκηρε-
  σία) — Ό στενώ τερος συνεργά
  της τού Λίνιν καΐ πρώην επί·
  τροπος των Στρατιωτικών ηδη
  ' δέ έξόριατβς είς τό Μεξικον Λε
  | έν Τρβτοκυ προέβη είς μακράς
  ! δπλώσεις σχετικώς μέ την εϊσβο
  Ι λην τη; Ρωσσίας είς Πολωνίαν
  ειπών μεταξυ άλλων: Τώρα είναι
  παοιφανές ότι ένώ οί άνθρω-
  ποι της Κομιντέρν διεξήγκγον
  συνεννοηαεις μετά των Δυτικήν
  Δυνάμεων διά την προστασίαν
  των Δημοκρατικών ελευθεριών
  οί ανθρωιτοι τοΰ Κρεμλίνου ητοί·
  μαζον μυστικά συμμαχίαν μέ
  τόν Χίτλερ. Οί ΐδιοι ανθρνπβι
  άποκαλύιττονται τώρα δ π ένηρ
  γησαν «πό οκοποϋ δταν κατεδί&ί
  κβν χκΐ εξετέλουν -τέν Τού·
  χατσέφσκυ καΐ τούς άλλους π*
  λ*ιους μπολσεβίκους ηγέτας μέ
  την κατηγορίαν ότι έπβδίοιχον
  συνεννόησιν μετά των Γβρμανών
  ακριβώς διά νά ουγκαλύψουν
  την έγληματικην συμμαχίαν
  Σταλινισμοΰ κΐΐ Χιτλβρισμοΰ
  την οποίαν αύτο! ητΌίμοιζον άηβ
  τότβ.
  Είνε χαρακτηριστιχόν δτι
  καθ' ην εποχήν α! στρατιωτικαί
  αποστολαί τής "Αγγλίας καί Γαλ
  λίας βυνεζήτουν μετά τού Ββρο-
  σίλωφ την εξεύρεσιν μϊαων πρ-σ
  30 Πρωϊνή
  Λ»>β^^^·»»ν
  φ
  Κρεμλίνοο διεξήγοιγον μυστικά
  συνεννοήσει; συμμαχίας μ«τά
  των άντιπροσώπων τής χιτλβρικής
  Γβρμανίας,
  ΟΙ άνθρωπβι τοΰ Κρεμλίνου,
  δέν έξππάτησαν απλώς τόν κ.
  Τσάμπερλαιν καί τόν κ. Νταλαν
  τι* κχΐ τοΰς άλλβυς δημοκρατι-
  κοϋ; άιχηγούς μόνον. Κατβπρό
  δ καί τάς προλϊταριακάς τα
  ό ί ά
  ΐ ς ρρ
  ξεις δλου τού κόσμου καί τάς σο
  σιαλΐστικχ« αρχάς τού μαρξισμοϋ
  καί π?β3ηψχν αιώνιον αίσχο; κα
  τα τού προλεταριάτβυ».
  Ό 'Αδόλφος Χίτλερ
  εξεφώνησε λόγον είς Δάντσιγκ.
  Ο ιΊΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΣΧΕΧΟΕΙΜΛΚΡΛΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ
  ΜΕ ΤΟΝ ΛΓΓΑΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ
  19 Σ)β;ί«υ (τβΰ άνταπβχριτοΰ
  μα<).—Ό πρεσβευτάς τής Μεγάλης Βρεττα¬ νίας μ. Πάλαιρετ επεσκέφθη οήμερβν την μεσημβρίαν εί; τό υπουργείον των Έξωτε ρικων τέν πρωθυπουργόν κ. Μεταξαν χαί παρέμεινε συνομιλών μετ' αυτού επ αρκε¬ τόν. Επί τοΰ περιεχομένου της συνιμιλίας ουδέν απολύτως ανεκοινώθη οΰτε έ λ μέ· ροιις τοΰ κ. Μεταξα βδτεέκ μερβυς τού κ Πάλαιρετ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΑΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΕΠΕΑΟΚΕΤΑΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΙϋΤΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΤΟΪΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Σ)βρ(βυ (τού άνταποκριτοΰ μα$).—Την Ιΐην π. μ. ανήλθεν είς τα άνά- κτορα χαί επέδωκεν εί; την Αι Μ. τόν Βαοιλέα Γεώργιον, Γ.αρουσία τβΰ πρωθυ- πβυργεΰ κ. Μεταξά, τα διαπστευτήριά τού, ο νέος έν Άδήχαις πρεοβευτής της Τβυρ- χίκς κ. Έννίς. Μεταξύ τ<ϋ "Ελληνβς Βα¬ σιλέως χ αί τού Τβύρκ<υ πρεσβΕυτοΰ αντηλ¬ λάγησαν προαφωνήσεις έξαίρβυσοιι τάς φιλι¬ κάς σχέβεις των δόο χνρων Ελλάδος καί Τβυρχίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύπηρεσί») —Κοπά η>ηρεφορ(ας τβΰ πρακτβρείευ Ρώυ¬
  τερ εί έπίσημβι >ύχλ«ι «υ Τόκιο τβνίζουν
  •τι τό Ρωςοβϊαπωνιχβν ουμφωβν ίέν
  εχει οχέσιν μέ την έν Εύροίπη ούρραξιν.
  Κατ' άλλας πλΐ,ρβφετρίοτς τ*υ ίδίβυ πρ«-
  χτερείβυ ό ά&ελφός τοΰ α ρατάρχου Τσάγκ
  — ϋάΐ—Σέχ μετββαΚει είς Μίσχαν επ)
  κεφαλής μυστιχής «πεστολή;. Λέγετβι έπί-
  01)$ ότι πρβκειται ν ά υπογραφή Κιχεζβ ια¬
  πων ιχόν σύμφωνον, ανάλογον μέ τό Ρωσ·
  σο'ϊχπωνικόν.
  ΡΥΒΜΙΖΟΐΐΤΪΠΑΐθΓΐΤΡΙβΥ
  ΗΑΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΛΣΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σ)βρ(ου (τ<ϋ άταπβκριτ«.ϋ μα{)—Υπό τεΰ υπουργείον τής ;Δικκιοσύ· ν ής κατηρτίοθη νόμος έγκριθείς ;καί υπό τοϋ προέδρου τής κυβερνήσεως διά τού ό» ποίου ρυθμΐζοντκι οριστικώς κ»1 ?επτβμερ£ς τα τεΰ βρίου ήλικίας των δικαστι»ων. Δια τβΰ νόμβυ τούτου έπέρχβνται ση¬ μαντικαί τροποπβιήβεις είς τα ηδη ίσχύ- όν τα καί βελτιώνεται μεγάλως ή κατάστα- οι$ των βιχαοτιχών. ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΊΊΚΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ 1937 Α©ΗΝΑΙ 19 Σ)βρίβυ (τβΰ άνταποχριτβΰ μας) — Εδημοσιεύθη σήμερον διάταγμα δια τού βπβίου άποΛύονται βί υπηρετούντες είς τό ναυτικόν κληρωτβί τής κλάσεως 1937. Ημέραι απολύσεως των κληρωτων τβΰ νβυ· ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Σ)6ρΕου (ίδ δπηρεσί'χ).— Την 1 30' μ. μ. ά φίχθτ] είς Δίντσϊγκ δ Φίρΐρ συνοδευόμενος υπο τοθ κ Φΐρατερ βστις ιίχε οπεύσει είς Ρίνε μπεργκ πρός πρ' ϋπάντησίν τού. Ό κ. Χίτλΐρ κατέλασεν εί; κεν τρικόν χτίριον πρό τοθ έηοίου παριτάχθγ) ιί; λίγος άσϊαλΐιας τής Χάϊμδερ. Όλίϊληροζ ή πί λις ΐίχϊ διακοσυηθή πανηγιιρι κώς. Άπά τοθ εξώστου τοθ κτΓρί ου δπο'ϋ κατίλιισιν 6 Φύρερ έξε φώνησε τον λίγον τού ΐΕπών; «Τό Δάντσιγ* υπήρξεν άνέκα θεν Γερμανικόν, ώ; τοιούτον δέ εγνώρισε τα διινά τοθ μιγάλδυ πολέμου καί τάς συνεπείας τή: συνθήχης τδν Βερσαλλιών. Ή συνθήκη α&τή έ5ημβίω3ε την άρ χήν μιιΚς νίας πρείδου είς τόν κόσμον. Τό κυριώτερον αφέλμα τδν ουντακτών της υπήρξεν δτι £έν ϊλαβαν υπ' &ψ:ν των την Ο παρξιν των 80 έκατομμυρίων Γερμανών, πού άποτελοθμεν τάν μεγαλύτερον λαόν τής Εύρώπης. Τα σφίλματα χαί τίς άδικίας τής συνθήκας αϋΐής ίπανορθώνω. Εάν ιίς πολιτιχίς άνήρ, ξένης χώρας άρέσχεΓαι νά λίγη δτι δέν είμπο ρεϊ νά ϊχη εμπιστοσύνην είς τους λόγ&υς χαΐ τ*ς δποσχίσεις των Γερμανών, έχομεν τό διχαίωμα νά τοθ άπ3ΐν.τήσωμεν με τόν Ιδιον τρόπον Ή Πολα>ν!α δΐχήρξε δημιοόρ προτάοεις μου πιρί ιΐρηνιχοθ δια
  γημα τή: συνθήκης των Βερσχλ
  λιών. Ήτο χράίος άτοτελούμε
  νόν άπό διαφόρους έθνόΐητας.
  Ή τύχη των είς αυτήν διαβι-
  οόντων Γερμανων ήτο τραγική.
  Προσεπάθησε παρά τοθΐο νά επι
  τύχω δίκαιον διακανονισμόν διά
  τής ειρηνικήν άίοθ, τώ< μειαξύ μας διαφόρων. ΕΙχα κατορθώση νά συνεννοηθώ μέ τόν στρατάρχην Πιλοοθδσχυ καί εφαίνετο δυνα τόν νά φθάσωμεν είς είλικρινή συμφωνίαν. Άλλά μετά τόν θϊ νατον ϊοΟ σΐρατάρχαυ, οί νίοι ή ^&%£ΐ?&Ά!- Η ΠΟΛΩΝΙΑ θ ΑΝΑΖΗΣΗ ,--.. >»...**—.-.ιΚΑ1 ΘΑ Γ|ΝΗ ΚΡΑΤ0Σ
  ΜΕΓΑ ΚΑΙ_Ε.ΝΔΟΞΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίου (ίδ. ύιτηρεαία)__
  Αί γαλλικαί έφημερίδες άσχολβΰνται σημΒ.
  ρον διά μακρών μέ την Ρωασικήν είββο-
  λήν είς Πολωνίαν, καί άπβτίβυν φβρβν τι.
  Ι»ής πρβς τόν ηρωϊσμόν των Π*λωνών, πβυ
  δέν έδίβτβσαν ν' άντιτάξουν άμυναν είς
  δύο άπό τάς μεγαλυτέρας δυνάμεις τβΰ
  κόσμου. Ή «Πολωνία, γράφουν, πιθανόν νά
  διαγραφη προσωρινώς έκ τοδ χάρτου. 'Αλ-
  λά θ* άναζήση χάρις;είς τόν κοίνον άγώνα
  των συμμάχων της καί θά γίνη μεγαλυτέ·
  ρα χαί ένδοξοτέρα». Ό «Μικρός Παριβινός»
  τονίζει ότι ή Ρωΐσική επέμβασις δέν μετα·
  βάλλει > την ακλόνητον απόφασιν τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας νά συνεχίββυν τόν
  πόλεμον μέχρι της πτώσεως τοθ Χίτλερ.
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΤΙΚΑ;
  ΥΠΟΠΤΟΣ^ΛΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 19 Ζΐβρίου (15 ΰπηεσ(α)
  -Κατ' εΐίήσβις έκ Λένιγκραντ αί σοβιετικαΐ άρ
  χαί «αταγγέλλουν βτι είς τα ϋδατα των Βαλτικών
  Κρατών Εύρίβκουν καταφύγιον πολλά πολλννι
  κά καί άνγλον«λικά ΰποβιύχια έτοιμαζέμενα νά
  δράσουν είς ΒαλτΐΜήν. Τό ϊοβιδτικόν νβιυαρχεΐον
  έίλαβΐ μετρα διά νά προλϊβιι δράβιν των ύποβρυ
  χίων είς βάρο; ρωσσιχών πλο'ιων
  ΑΙ καταγγίλαι έν τούτοις αυταί των
  Γερμανιχή ή^ίλησε νά επανέλθη
  είς τ,ό Ράϊχ" (Ι δνθρωποι των Δή
  μοκραΐιδν την παίημπίδιζαν. Μία
  ίπαρχία ΐχωρίζετο άπό χήν λοι
  πήν Γερμανίαν. Δέν γνωρ'ζω
  τί θά Ιλεγαν έν Αγγλία, Γαλλία
  χαΐ Άμεριχϊ διά μΕαν τοιαύτην
  κατάστασ.ν είς βίρος των. Τάς
  ν.ανονισμοθ των ζητημάτων
  άαέκροιισαν.
  Έν συνεχεία Ό χ. Χίτλερ ώ
  >ι[λτ]3Ε διά τας χαταπιίαιις των
  Γεομανών τή; Πολωνίας, διά τα;
  προσπαθείας τού πρός έπανέρθω·
  σιν των άδιχιων, διά τάς
  νίκας διαθέαεις τού χαί
  έχ νίου κατά τής Αγγλίας ώς ........ ^ _____^ ________>
  πευθύνοιι το9 πολέμου. Άνεφέοθη' κρΐνονναι εν Παρισίοις καί Λονδίνω ώς υποπτβι
  γέται τής Πολωνίας ήρχισαν ου ετόνισεν
  ατηματικόν άντιγερμανιχόν ά τίμησε
  γωνα. . γένετο
  Μία πόλις πανθομολογουμίνως την ώ,»-
  είς την μεσολάβησίν τοΰ χ. Μου
  οολίνι την τελευταίαν στιγμήν,
  την όποιαν ίδέχθησαν τόσον ή
  Γαλλία διον χαί ή Γερμανία χαϊ
  Πί έ
  ή μ
  δτι &ι ή Πολωνία έπρο
  τόν πόλεμον τοθτο έ
  διότι είς την οίον αδτήν
  δεν ή Αγγλία.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  διά τούς βομβαρδισμούςάμάχουλαοΰ.
  καΐ ώ; ύποκούπτουσαι διαθέσεις είσβολής
  σων β(ς τα Ββτλτικά κράτη.
  των Ρώσ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  ότιηρεοΐα).— "Ο ττροεδρος κ.
  Ροθσβελτ άττηύθυνε πρός τόν
  κ. Μοσίσκυ τήνέξήςάιάντησιν:
  «Έλαβτχ τό ιηλεγράφημά
  σας διά τοθ όποίου μοθ αγ
  γέλλετε δτι είς πολλάς χιλιά
  δας άνέρχονται ο( νεχροί καί
  οί τραυμστΐαι έκ των βομβ^ρ
  Βίσμών άνοχυρώτων πόλεων
  καί χωρίων τής Πολωνίας».
  Τό περιεχόμενον τοθ τηλε
  γραφήμστός σσς καΓώς καί
  άλλαι πληροφορίαι τάς ότοί
  σς έχω πρβκαλρθν ζωηράν
  την αγανάκτησιν καί την συγ
  κίνησιν μου διά τάς γερμανι
  κάς σκληρότητας. Καί έκφρά
  ζω την έλπΙΒα »τι τα έμιτό
  λεμα Κράτη θά δώαουν νέ
  άς όδηγΐας είς τάς άεροπορΐ
  άς των νά φεΐδωνται περισ
  σότβρον τής ζωής των άμά
  χων π> ηθυσμών».
  "Αλλαι πλη3θφορ[αι έξ Ούατ
  σιγκτΛνος άναφέρουν δή επί
  τή έι άρξει τοθ παναμεριχανι
  κοθ συνεδρΐου την Πέμπτην δ
  ύπουργός τΛν Εξωτερικών κ.
  Κάρντεν Χάλλ θά έκφωνήση
  βαρυσήμαντον λόγον καθορΐ-
  ζων την εξωτερικόν πολιτικήν
  τής ΆμερικήΓ. Ό λόγος ού¬
  τος κρίνεται άπό τοόδεώς ό
  σπουδαιότερος έξ δσων ή <ού σθη7αν έν Άβ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ είς τα πολεμικά μέτωπα. ΡΩΜΗ 19 Σ)βρίβυ —Τα Πολωνιχά βτρατεύματα έξα χβλβυθβΰν χά. παραδίδωνται. Ό αγών είς Εσοΰρα εύρισκε τα ι εΤς τό τέλβς τβυ. Είς τό Δυτιχβν μέτωπον οί Γάλλβι «σχβλοΰνται μέ την χατα σκευήν όχυρωματικων έρ¬ γων. Έλαχίσ η δράσις είς την περιφέρειαν ι ού Σααρ μπρβΰκ&ν μέ «σβενεϊς μβνβ μαχίας πνρ«ββλι»εϋ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ:βρ(«υ (ίδ. ύπηρεσίοι).—Ό Γαλλιχός τύ πος φαίνεται ςήμερβν πίρισ σοτερον έπιφυ/ακτικές ώ; πρβς ιήν εξέλιξιν της κατα στάσεως είς την Άνατβλι κήν Ευρώπην. Αί περΐοσβτε ραι έφημερΐδες ύπβστηριζουν ότι λβω της πορβυσίβς με γάλων Ρωσσιχ&ν στρατιωτι χών δυνάμεων είς τα πλευ ρά τής Γερμανιας, ό Χίτλερ θά ύπ*χ(ΐεω6ή νά διατηρηθή μεγάλον όγκον στρατοΰ «είς Πολωνίαν. ΡΩΜΗ 19 Σ)βρ(βυ - Α νακβινβδται έκ Βερβλίνευ: Ή τύχη τής Πβλωνίας θά κριθη άπό την Ρνσοίαν χ «ι την Γερμανίαν χωρίς την επέμβασιν άλλων δυνάμεων, άπβφκοισμένων νά έπιβά- λ<υν νέαν τάξιν πραγμάτων είς την κεντρικήν Ευρώπην. Τα ούνορά των δέ Εά καθο- ριαδοΰν βάσει των συμφερόν- των αυτών ύηό των Ιδίο»ν. ΒΕΡ&ΛΙΝΟΝ 19 Σ)βρ(βυ. Έπίοημβν άακοιναθέν αγ¬ γέλλει τα εξής: Ή άποαύνθε σις καί διάλυσις των πβλωιι- κων οτρατευματων ευρίσκε¬ ται πρές τό τέλος της. Είς Κ.σούρα έτδρμαιίοθη ό αγών άποδεκατισθέντων των πολω ιχών στρκτευμάτων. Συνε¬ λήφθησαν 50 χιλ. «ίχμάλω- τοι καί περιήλθεν είς την κατοχήν μνς άναρίθμητον ύΧιχβν πολέμβυ. Είς Λεμβέρ γήν συ ελάβομεν 10 χιλ. αίχ μαλώτους, εκλήθη δέ ή φρου ρά τής πόλεως νά πβραδοΒϊι. Είς την Βαρσββίαν έπαχήο χισε ςημερον αγών άφβΰ επί οκληρβτκτο; μένετβ έν ολόκληρον 48ωρβν νά φθάοη είς τάς γραμμάς μας Πολωνός άπεσ α^μέχβς με λευκήν σημαίαν. Ή πό¬ λις έβεμβαρδίβθη έπανειλημ- μένως καί οί Πολωνοί μά- χβνται χωρίς νά λαμβανβυν ύπ όψιν βτι ευρίσκεται έν «ύιή εν έκατβμμύριβν «μά- χβυ πληθυσμεΰ. Ή Λίντα άναμένεται νά παροτίοδή άπό στιγμής είς στιγμήν. Ό αγών είς τό ά· νατολικόν μέτωηβν τερμα τίζ&τιι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίβυ- Ό κ. Νταλαντιέ εδέχθη σή μερβν τέν στρατάρχην Γκα μελέν έπιβτρέφβντα έκ τβΰ μετώπβυ καίώς χαί τόν ναύ «ΡΧβν Νταρλάν καί τόν κ. Μπλβΰμ. ΡΩΜΗ 19 Σ)?ρίίυ.-Ό ύ φυπ#υργός των Έξωτεριχϋν τής Ιταλίας Μπαα ιανίνι δι ωρίσθη πρεσβευτής έν Λονδί ω. Σχβλιβ>ζεται τό νεν°νός
  διότι πρόκειται περί διπλω'
  ΕΠΑΝΕΣΤΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟΝ ΤΟΥ ΪΚΟΗΤΑ
  Π1ΡΙΧΙΟΙ 19 19Σ)ρβίου (ίδ.
  ύπηρ.Τί.—Κ'*τ'8ίδήσιιςέ*Κοπΐ.γχάγης αί
  συλλ^ψεις είς Μοο-ϋβίαν, Βοημίαν καί
  Σλοβικίαν συνεχίζονται είς μεγάλην
  έκτασιν. Ή Γ*εβΐαπό προβαίνει εί;
  σκληοά μέτρα κατα των Τσέχων δια·
  τελούντων έν άναβρασμω. Είς πολλάς
  περιφερείας τής παλαιάί Τσεχοσλοβα¬
  κίας έξ«δηλώθησ<χ.ν έπανασϊατιχά κινή· ματα. Έπίσης είς τα περίφημα έργο- στάσεα Σκόντα εξεδηλώθη μεγάλης εκ¬ τάσεως έπανάστααις των έργατών. Είς ΛΙπρνό ωσαύτως καί είς πολλάς Σλο· βακικάς πόλεις έλαβον χώραν έπαν«· στατικα κινήματα. Ο ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ &ΕΝ ΠΡΒΚΤΜΗ ΖΟΗ; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)6ρίου (ίδιαιτ. υπη^εβίο).—Έιδήσεις έξ "/3Μ*.άτερνταμ επιμένουν ότι ό δόκτωρ Γκαΐμπελς δέν ευρίσκεται πλέον έν ζωή. Τό Βερολί¬ νον δέν διέψευσε μέχρι τής στιγμής τάς σχετικάς εϊδήτεις. ΣΥΣΚΕΨΙΣ Κ· ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΜΕ Μ ΑΡΜΟΪΣ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 19 Σ)βρίβυ (15. ύ«ηρε οί*) - Ό κ. Ρβϋοβελτ συνεκάλεσε διά την Πεμπτην αύσκεψις είς τόν «Λευκόν Οικον» είς ήν θά μετάσχουν καί ολοι εί «ρχηγβί των κομμάτων διά νά ουζητηδή τό ζήτημα της 'Αμερικανικής βύδειερβτητβς πρίν διε ξαχεή την επομένην συζήτησις επί τβδ ίδί ου θέματο; είς το Κβγχρέσον. ΓΛΛΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΑΤΕΔΙΩΞ4Ν ΚΑΙ ΕΒΥΘϊΣΑΝ 4 ΓΕΡΜΛΝΙΚΛ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ματαίω άνε-'ματικής «ρβσωπικόΐητβς. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ νά κυκλώσουν τούς Πολωνούς. τικβϋ όρίζεται ή 25η τρέχοντος μηνός Σε· _____#· _ /__ Ι ητεμβρίβυ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίου (ιδιαι¬ τέρα ύ«ηρεβ(α).—-Επί των ηολεμικών έπιχειρήβεων είς τό Δυτικόν μέτωπον ανακοινούται ότι: Οί ΓερμανοΙ άντι- δροΰν διά τού ηυροβολικού των είς την έκ μέρους των Γαλλικών σ?ρα· τευμάτων άσκουμένην ισχυράν πίεσιν. Αί έπιχειρηθεϊσαι Γερμανικαί αντε- πιθέσεις απεκρούσθησαν εύχερώς ύηό των Γαλλικών στρατευμάτων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Σ)βρίου.·— Τα Ρωσσικά στρατεύματα τα δρώντα είς τό Άνκτολικόν μέτωπον εισήλθον είς Βίλ- |>αν κ»ί προχωρούν πρός τα Λεττονικα
  κατά μήκος των
  Ι *> Σ)βρίου (ίδ. ΰπη·
  πρακτορείον Χαβάς μετ»·
  ϊΐηολίαι των Γαλλικών «ο
  λεμικών σκαφών συνεργάζονται μ έ τα
  αγγλικά σκάφη είς την καταδίωξιν των
  Γερμανικών ύηοβρυχίων αποτελεσματι·
  κώς. Μολονότι τηρεΐται μυστικότης ώς
  πρός την κατα θάλασσαν δράσιν, εγνώ¬
  σθη ότι τα Γαλλικά οκάφη κατεδίωξαν
  καί έβύθισαν τέσσαρα γερμχνικά υπο·
  βρύχια.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΔΕΝ 0' ΑΝΑΜΙΧΟΟΥΝ
  ΕΝΕΡΓΟΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  σύνορα, πρός νότον
  Ρουμανικών συνόρων
  Τα Γερμανι*α ατρατεύματα ένερ-
  γούντα κυκλωτικάς κινήαεις προσπαβούν
  να περιβφίγξουντβς περιφερείας Κοΰτ-
  νο, Λοθμπλιν καί Βαρσοβ£ας μέ τόν ρωμη 10 &β»ίΛ« ,ια < ^ «1η*ν"0νΛ β"°*6ν ^ΐς *Σχί"λ<·>σίας μ-τΏϊ'?.^νΐ,ίρ^
  των Πολωνικών στρ*τιωττ.κών μονάδων μβ«ν,ατιΧβν όργανον «Πράβδ..^ δημβ'ιεύει Ιοβρβν
  αΐτινες εςακολουθοΰν νά προβάλλουνζω. ?λ5 !? *πβίβν »*■«>& &λλ«ν τονίζοντ«ι τ* έϊής:
  νιοαν αντίστασιν είς τάς περιφεοεία£ ' »ίΜΟσί? "ήλκσβν ότι Θά μείνη βύίετέρ* ϊν«ν
  ■» «ϊ η·μτφ«ρειας| χι β)Μν τβν ΜραΤΜν μετά τδν βποί»»ν "
  ηραν
  αύτάς
  αν καί ΛουμπλΙν διεξάγονται
  γνωσμέναι μαχαι.
  (Χπε·
  ρ
  ίιατπρβϊ δι
  ς μβς είς την Οβλωνίαν δέν πρόκειται
  να έχουν βν«ργβ«ρ«ν άν*μι{ιν *ίς την ■ύρο.παι
  Κην σύρραξιν. '