97817

Αριθμός τεύχους

5273

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΓΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  .ΒΕτΒιΙΟΣ ΣΤΙΙΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ;
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ετησία δολ. 10
  •ξάμηνος » 8
  ή
  «αΐά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΙ ■ ΕΤΟΣ ί40κ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5273
  _ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ
  ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ
  ΤΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Σ)βρίον (τοϋ άνταποκριτοϋ μας).—Δι' ανακοινωθέντος τοϋ Υπουργείον των Έξωνερικών αί
  μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας σχέσεις είναι απολύτως φιλικαί. Πρός διαπίστωσιν τοϋ γεγονότος τούτου απεφασί¬
  σθη όπως απομακρύνουν αμφότεραι αί χώραι τάς στρατιωτικάς των δυνάμεις έκ τής Άλβανικής με&ορίου.
  ___Ό λόγος
  τοΰ Χίτλερ
  ΠΡΟΕΚΑΑΕΣΕ
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΑ ΣΧΟΑΙΑ
  Ό Γερμ«ος
  «ρχικαγχελλίριος Χίτλ«ρ
  δστις ωμίλησε χθίς βΐς Δάντσιγχ.
  ΡΩΜΗ 20 Σ)βρΙου (ίδισιτ. ο·
  κηρεοΐα ·»ή «Ανορθώσεως» —
  ΑΙ έφημερΐδες 6ημοσιιύουν
  σήμερον τόν λόγον τόν οποί¬
  ον εξεφώνησε χθές είς Δόν-
  τσιγκ ό κ. ΧΙτλερ άφ.ερώ-
  νοίσαι ίΐς ούτον μακρά σχό
  λια Ιδιαιτέρας ύκογρσμμί
  ζουν καΐ σχολιάζουν τος Φρά
  οεις τος οποίας ετόνισεν
  6 κ. Χιιλερ εΐτιών: «Δέν έ
  χομεν καμμίαν πολεμικήν πρό
  θεοιν οθΐε κατά τής ΓαλλΙ
  σς ι. Οτε κατά τής Αγγλίας.
  Όβα δμως Ιιη κοΐ &ν συνεχι
  σθβ δ τιόλεμος ουδέποτε ή
  ΓερμανΙα θό προφέρρ την λέ¬
  ξιν συνθη^ολόγησις. θ' άγω
  νισθώμεν δ.ά νά μην άφήσω
  μέν ν" αναστηθή ποιε ή Πό
  λωνΐα καΐ διά νά μή μβς
  άποσηάσουν τάς επαρχίας
  μας». _____
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρΙου (ίδ.
  Οπηρεσία). — Άσχολούμενος
  6 Γαλλικός τύπος μέ τόν
  χθεσινόν λόγον τοθ Γερμα-
  νοθ καγκελλορΐου γράφει: «Ό
  κ. ΧΙτλιρ ομιλών χθές επί μΐ
  αν ώραν καί ε*· τέταρτον,
  ■πρώτην φοράν άηό ΐηΌ ένάρ
  ξεως τοθ πολέμου, ησθάνθη
  την ανάγκην νά δικαιολογη
  θβ πρός τόν Γερμανικόν λαο-,
  διά τόν Ολεθρον είς τόν οποί¬
  ον τόν τιαραούρει Μέ τόν
  Ιδιον βάνουσον τρόπον, πά
  ρέταξε πάλιν τα Ιοια προσχη
  ματικά έτηγειρήματα. Δια¬
  δηλών δτι 8έν θ' αφήση ν'
  αναστηθή ποτέ ή ΠολωνΙσ,
  απέδειξεν ότι ό αγών τού
  δέν άφθ($ τό Δάντσιγκ. Δι¬
  ότι τό Δάντσιγκ υπήρξεν
  |ν ό πό τα προσχήματα διά
  την κυριαρχίαν έτιΐ τής Εο·
  ρώπης, την οποίαν έπ.διώκει
  ή"5η. Πρέπει δμως νά ίννοή
  οη 6τι ή Αγγλία κοΐ ή Γαλ¬
  λία δέν θά τόν άφήσουν έλεύ
  θερον νά καταδικάση, τόν
  κόσμον είς ιήν δουλεΐαν κσΐ
  νά στερήση τάς ελευθερίας
  τού».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20Σ)βρίου <(δ. ύιτηρεσ(α).— Τό "Υπουργείον Πληροφοριών εξέδωκε τό κά¬ τωθι ανακοινωθέν διά τόν χθβ σινόν λόγον τοθ ΓβρμανοΟ καγκελλσρΐου είς τό Δάντσιγκ: ε'Ο λόγος τοθ κ. ΧΙτλερ είνε πλήρης χονδροειδών δι- καιολογιών έξ εκείνον τάς ό ποίας έσυνήθισε τιλέον ό κό σμος Είς τόν λόγον αυτόν δ Γβίμτνός καγκελλάριος εΤπε μετοξύ άλλων: «Εάν ό κό σμος εκώφευεν είς τό μαρτύ ριον των Γβομανων τής Πολω- ν(ας είς ήρβς ήτο πλέον άδύ νριτον^νά. τό άνβχθώμεν» Είς απάντησιν, υπενθυμΐζο μέν ενα λόγον τοθ κ. Χίτλερ ενώπιον τοθ Ράϊχσταγ έκφω νηθέντα την 21 Μοΐου 1935 καί είς τόν οποίον ελεγε: «Δι επιστώσαμεν μέ ευχαρίστησιν δτι αί σχέσεις μας μέ την Πο¬ λωνίαν άτιοβαΐνουν ολοέν φι- λικώτεραι. Τό Δάντσιγκ έχα- σε πλέον κόθε άττειλητικόν χσ ρακιήρα. Τό Δάντσιγκ καί ή ΓερμανΙα Εχουν απόφασιν ν' άνογνωρΐσουν καί νά δεχθοθν τα Πολωνικά δικαιώματο». Είς μεταγενέστί ρ όν λόγον τού ό Τδιος κ. ΧΙτλερ ελεγε: «Την Πολωνίαν διοικεΐ ίΤς μόνον άνθρωπος Ή Πο>ωνΐα
  δέν ίχει δημοκρατίαν. Είμεθα
  άποφασισμένοι νά ζήσωμεν έν
  φιλ α μετ" αυτής. Φυσικόν εί¬
  νε ενός λαός 33 έ<ατομμυρ(- ων νά Ι ν, η μίαν διέξοδον πρός την θάλασσαν». Τα Ιδία περί που έπανελάμβανε καί πίρυ- σι έξ άφορμής τοθ ΣουΓηη· κοθ. Είνε ιίκολον είς πάντας νά συγκρΐνουν ^τούςΓ Ιλόγους Ή Βαρσοβία ;έξακολουθεί ΤΟΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ -----------ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ. ΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΊΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΕΙ5 ΤΟ ΜΕΣΟΝι ίίολ»νοί στρατιώται *π6 τους διβξίγοντας σήμεραν &,ζ όμηριχάς μάχας αμύνης τί)ς Πολωνίας. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ: Γερμανικα βομβαρδιατικά τελιυταίου τύηου τα έηενεγκόντα την μεγαλυτέραν φθοράν έν Πολωνία. κατάστσσιν. Ό «Μικράς Πορισννό<» γρά φεΐ: «6 άνθρωπος πού ήθέ )ησε ν ά γίνη κυρΐαργος τής Εύρώπης, είπεν δτι δέν ήθε λε τόν ιτόλεμον άλλ' δτι τοθ τόν έπίβαλαν. Τό άλη θές είναι δτι επίστευσεν δτι δέν θά έφαινόμεθα συνετεΐς πρός τος ύιτογρεώσεις υας ά «έναντι τής ΠολωνΙας "Ηδη 6 Φύρεο είναι λεία των παραι σθήσεών τού». Ή* «έποχή» γνωρΐζουν διά ποίον λόγον μάχονται. Άλλ' είς ούτό ά κρφως έγκειται ή μεγώλη δι σφορά μεταξύ των λαών τής ΓαλλΙσς καί Γερμανίαν Ού ίεΐς Γάλλος άγνοεΐ τόν λό νόν διά τόν οποίον μάχεται. Όλοι είναι απολύτως συμ φωνοι νά ύποστοθν την όπερ τάτην θυσίαν. Τό αντίθετον δμως ακριβώς συμβοΐνει έν ΓερμανΙα δπου ό λαος άγνοεΐ ιήν πραγματικότητος. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 £)βρίου(ίδ. ύπηρ&αία).— ΑΙ βκ Πβλωνί άς πληροφορίαι είναι άντι- ςρατικαι, ή && κατάστασις εί ν«ι άκαθοριατβς. Τ« Πολω· νικα στρατεύματα έξ«κβ λουθοΰν νά πρ·βάλλουν ή- ρωΐχήν αντίστασιν μαχόμε μενά μέ καρτερίαν καί ά- ποφασιστικέτητα χατά των Γερμανών χαί Ρώ:σων είς τάς περιφερείας τού Μιχίγκ, τοΰ Λβοφ μ αί τής Βαρσο- βίας. Ή Βνροοβία δέχεται (κ νέου άδιακοπους, σφοδρά; έ κιθέοεις 8 κ μέρους των Γβ*ρ μανών «πό της νυκτός τής Κυριακής. Ή ήρωΐχή φρβυ- ρά της έν τούτοις άμύνεται μέ άίΐόφασιν ν' άντιβτή μέ χοι τέλβυς. Όλαι αί έπιδρο μαί κ α τα των πρβκστείων τής πόλεως άπεκρβύσθησαν. £φοδροτάτη επίθεσις επεχει ρήθη κατά τοΰ προαστβ(ου Πραγα Ιδιαιτέρως. Οί Γερμα νοί ομως άνεχαιτίσθηααν κα τόπιν θυελλώδβυς αντεπιθέ- σεως των Πολωνών ύπβστάν τες βαρυτάτας απωλείας. Έν τέλει, τα Γερμανικα στρατεύ ματα ήναγχάσθησαν νά ύ ποχωρήσουν είς ολους τούς πέριξ τής Πρωτευούσης το· μεϊς. Είς τό κύριον Πολωνι κόν μέτωπον επί τοϋ Βι· στούλα αί μαχαι συ< εχίζον- ται πολύνκκροι, όμηρικαί εί; εύρεΐαν κλίμακα. Αί άερβποριχαί έηιδρβμαί των Γερμκνών επανελήφθη βαν. Ή Βχροοβ'α βίλλεται ^'Η^ «ΰτίί ε«ιΐ·ππ(ε·ππΠΗΠεΒΜπ·ΒΜΠΒνιε^εΒεΐΒε>· «αεν^^^ -----------
  Η ΪΥΓΚΙΝΗΤΙΚΩΤΕΡΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ έμφανίζεται είς τας ανωτέρω τέσσαρας είκόνας εκκενώσεως τοΰ Λονδινου
  δια παράλυτα, τυφλα και μικρους μαθητάς,
  (Ηό
  καί τα έογα τοθ κ. ΧΙτλερ
  διά ν' άτιοκομίσουν συμπερά-
  σματα».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύ·
  πηρεσίσ).— Ό στρατιωτικάς
  συνεργάτης τοθ «Άδιαλλά
  κτου» έτιαναλαμβάνων την
  επίσημον γνώμην τής ΓαλλΙας
  τονΐζει δ π 6 λόγος τοθ κ.
  Χίτλερ δέν προοθέτει κανέν
  1 νέον στοιχείον είς την διεθνή
  τονίζβι: «οιανδήποτε υτιόσχϊ
  σιν κ αί άν έδωκεν ή θά δώ
  ση δ κ. Χίτλβρ, απαντώμεν
  6< 1 χιλιάκις δχ>! Εάν ε<λειε ■ΐ&ρα εΐρήνης, μετά έν ϊτος θά ήοχιζβ καί πάλιν πόλεμον εναντίον νέας λε'ας Βως δτου θά ήρχετο καί ή Ιδική μας σειρά». Ό «Φιν«α. ώ» παρα τηοεΐ: «Ό κ. Χΐτλερ έτόλμη σε νά ΙσχυρισθΟ είς τόν λό γον τού βτι οί Γβλλοι βέν Η. ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Σ)βρΙου (Ιδ. ύπηοεσΐο).— Πληροφορίαι έκ ΛονδΙνου έπιβεβαιοθν την εΤ Βηοιν καθ* ή / ή Πολωνική κυ βέρνησις κρόκειται νά ένκσ τασταθΗ ε1ί Γαλλίαν. Ή Γαλ λική κυβέρνησις έδωκε την συγκατάθεσις της πρός τουτο. έκχληοίκ τοΰ Άγίβυ Ιωάν νού, μία των μεγαλβπρεπε στβρων καί ώρκιοτέρων τής χεντρικης Εύρώπης εδέχθη χαταιγισμόν βορβων καθ' ήν στιγμήν μάλιστα έτελεΐ το έντόί αύίής λειτουργία καί ύαέστη τεραστίας ζη μίας μέ κολλά θύματ». Χά ρακτηριστικόν είνε. ότι παρά τόν ανηλιή β·μβ»ρδισμέν δίν έγκατιλιίφθη ύπ· τ&ν . Ο ΗΝΤΕΝ , εναντίον τοθ όκοΐου ίστοάΦη κυρ'ως ιΐς τόν λόγον τού ό XI · τλ·ρ. προβευχομένων πιστών πρό τ·ΰ τέλβυς τής λειτουργίαν Είς Βαρσοβίαν κατεστράφη- σαν/ έπίσης έκ τδν βομ- βαρδισμϋν, τό Βασιλικόν ά- νάκτορον, τό οποίον ειχκ μεταβληθή είς Μουσείον καί άλλα μεγάλας ίστορικής άξίας Μτίρια- Εγνώσθη ότι τα ρνσαικά στρατεύιιατα θά καταλάβουν τό Μκυαλιατόκ χαί τ· Μπρέατ—Λιτόφσκ Μεταξύ Γερμανδν καί Ρώσαων διε ξάγονται συνεννοήσεις διά ν' αποφασισθή ποίος έκ των δύβ στρατών θά καταλάβη τό Λβοφ Οί Ιταλοί διά την Πολωνίαν. ΡΩΜΗ 20 Σ)ρ*ρ[ου (Ιδ. ύπη ρεσΐσ) — Ή εφημερίς «Πόπο λο να' Ί άλιο», ή δποΐα θεώ ρεΐται δτι έκφράζει τάς ννώ μας τοθ κ. Μουσολίνι νοάφει δτι δ λόγος τοθ κ. Χ(τλερ είς τό Δάντσιγκ ύπήοξε σα Φής ι<αΙ άπεκάλι ψεν άποφατ σισ'κότητα «Ή Πολω>·1α, συ
  νεχΐζει ή έφηαερΐς, ώφειλε
  ν' άτοφύνπ την σύρραξιν καί
  νά δεχθή τάς λογικάς τρι
  τάσεις τοθ Φύρερ, διά νά σω
  θή. Ή τΰχη τής ΠολωνΙας ί
  κρΐθη δ^ισηκως καί δέν ύπάο
  χει λόγος νά συνεχισθή ό πό
  λεμος διά καθεστοτα τα ό-
  ποία ίξέλιπον»
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  ύτιηοεσΐα).— Ό Δήμσρχος τ(|ς
  Βαρσοβίας απηύθυνεν ά πό
  ραδιοφώνου νέον λόγον το
  νΐσας τα εξής: «Ή Βαρσο
  β(α δέν ένδισφέρεται διά την
  πολιτικήν. Μάχεται καί έργά
  ζεται διά την τιμήν της».
  ΜΟΣΧΑ 20 Σ)βρ(ου (16. ύ·
  πηρεσΐο).—Τό Άρχηγεΐον τοθ
  στρστοθ εξέδωκε τό κάτωθι
  ανακοινωθέν διά την πορείαν
  των βπιχειρήσεων: «Καθ' δλον
  τό μήκος των συνόρων ίκυρι-
  εύσαμβν σπουδαΐα κέντρα
  κ" Ι ευρισκόμεθα πλησίον της
  ΛΙγτα καί τοθ Λβόφ».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  πασ(γνωσ*ον1δραματικό Αριστούρ
  >ημα τοΰ Μπιστόν «Ή "Αγνω
  στος». μέ την Γκλέντι.ς Τζώρτζ.
  Έκτός προγράμματος Ή Ά
  θή'να τοθ παρελθόντος. (Έκ τοθ
  φυσικοί).
  Την Δίΐπέρον ό «Έρως τού
  Βολάν.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμερον :«Ό
  Άλήτης·. μέ τόν ΒΙκτωρ-Φραν
  σέ.
  Δευτέρα. Πέμντη, ΣόβΒατο, Κυ
  ριακή ώρα 7. μ μ ακριβώς άπογευ
  ματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρένραμμαι 21ηςΐ>βρίου
  12.23 Σή>α.—ΈΘνιχδς "Υμνοζ
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ποιχ'λη μουσιχή (5£-
  οχοι).
  13.30 ΕΙΪήσεις— Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Δυωδίαι υπό των χ. χ.
  Αλεξάνδρου Χυτήρη, τενόρου χαΐ
  Νιχολαου Λυμπΐροπούλου, βαρυτό
  νού.
  Ώρα Άατεροσκοπείου Άθη
  νβν.
  14 15 Είδήαεις—Μετεωρολογι-
  χόν δελτίον.—Κίνηοις Άγορδς Πε
  ραιδς
  18.45 'ΙΤλαφρ* Μουοιχή (δπδ
  τής ύρχήστρας Ηαγώνη—Ηλε·
  οκάν.
  19 30 Ή ώ?α τοϋ καιδιοθ.
  19 50 Έμβαιήρια (δίσκοι).
  20 Ή ώρα τοθ Άγρότου.
  20.15 Δηαοτιχό τραγοθδι (δπο
  τοθ χ. θιο&ώρου Οαπαοπυροπού
  λου, αυνοδε α λαιχων όργάνιον.
  20 50 Είδήσεις.
  21 Ρεσιτάλ τραγουδιοί) υπό
  τής δίδος Δίστΐ. Άμπάρτζογλου.
  21,30 Ή ώρα τοθ τουριαμοθ:
  «Έχδρομές στήν Κρήτη». Υπο
  τοθ ΔιιυθυντοΟ τής Τουριατικής
  ■Οργανώσεως τοθ 'Υπουργείου Τα
  που καί. Τουρισμοθ χ. Στέλιου
  Χιλιαδάχη.
  21.45 Συναυλία τής συμφωνικής
  όρχήστρα χοθ ΣταθμοΟ (υπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Άντ. £υ
  αγγελάτου. Σολίοτ: ή Κα Λίλα
  Λαλαηύνη π,άνο.
  23 20 Νυχτ«ριαΙ είδήοεις. .
  23 30 Έλαφρό τραγ&Οδι υπό
  τής Κος Μαριάννας Λίζου.
  24 Τελευταίαι ιϋήοεις.
  Ο 10' Μδυσική τζοζζ (δίσκοι)
  Τα περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  Ι1ΙΗΣΕΡΕΗΙΙΛΤΙΥ
  35ον
  ΕυχαριατεΙ τόν αολιχόν μουσι-
  κόν καί δίδει τόν λόγον τού δτι
  δέν Θά λείψη άπό την έσπερΐδα
  τής δουχίαοης...
  Ό αύλικίς μουσιχδς χαιρέτη
  καί φεόγει. . Ό Σοθμπερι γυρίζει
  είς την τάξιν τού νά τελειώση ή
  υ άλλον ν' αρχίση τό μάθημα τής
  αριθμητικώς... Καί δέν δλίπει την
  ώ;α πάτε θα χτυπήση τό χοιιδ;
  νι, να φύ/η .. ΆνυτιομοεΤ νά ου
  ναντηθή μέ την Τερέζ», νά τής
  ανακοινώση την ευχάριστον είδη¬
  σιν. .
  Καί γιά πρώ ην φοράν δ φτω
  χ4ς ού-.^ς ίρασιής είνε χαρούμε
  νος χ»ί γελαστος 8:αν την άλλη
  μερά, οτή μιχίή Ι«χληαία κάτω
  άττό την λεύχα, αυναντά:αι μέ την
  κόρη π'ύ άγατά. Στά μάτια τ
  Τερέζας άνεβχΐνουν δάχρυ»...
  —Τώξερα έγώ—ΐοθ λέγει—τώ
  ξερα π ώ; θά μ«ς βοηθήση
  Ηιίς. .
  —Πδς νά πάω δμω; μέ αύτά
  τα ροθχα, τής λέει δ Φράντς.
  —Μέ αύτά τα ροθχα δέν μπο
  ρεΐς νά τ ά; στδ σ*λδνι τής δίυ
  χίσσης...— άπαντα ή Τερέζα. Οί
  δπηρέται δέν θά σοθ έπίτρεπαν
  νά μπ?ς!...
  —Τότε ϊέν μπορώ νά πά»!—
  λέγει μιλαγχολιχά δ Φρά-τς. Για
  τί ξεόρει τι ώ; Σέν ϊχει αλλη φο
  ρεσιά... Τα ραθχα άπειλοθοαν νά
  χλείσουν είς ίνα Φράντς ΣοΓμπερτ
  τίς ΐίόρτες π;ϋ ,ήνάγχαζε ν' άνοΐ
  ξουν ή μου3ΐχή τού!
  —Τα ροθχα δέν έπιτρέπεται
  νά είνε έμπδδιον είς την εϋχαι
  ρία που σοθ παρουσίάζετα
  Ή στήλη τού ώραιάκοσυου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγαλη πρεμιέρα. Τό
  πασίγωστο δραματικό ά
  ριστβύργημα τ«ΰ Μπιαών:
  Η
  ί
  "Ε%α έργο πεύ ίμεινε
  αίώνιο γι«τί κίώνιος εί¬
  νε καί ό ανθρωπίνης πο-
  νος!
  Η ΑΓΝΩΣΤΟΝ .. ή
  μυστηριώίης γυναίχα πό υ
  θιχάζεται για φόν ο καΐ
  την οποίαν ύπερασηίζε-
  ται ό υιός της χωρς νά
  την γνωρίζη.! Τό οράμα
  μιάς γυναίκας. Ή ύπερ-
  τάτη θυσία μητερας πού
  τιαίρνει μαζϊ της οτό τα·
  φο τό μυστικό τής άμαρ
  τίας της.
  Τό δράμα τοΰ πένευ
  πεύ κάθΐ μητέρα θά νοι-
  ώοη καί κάθε παι&ί θά
  πονέίη.
  Η
  Ή άλησμόνητη θεατρ»
  κή Ιπιτυχία τής Κυβέλης
  πού τώρα ίγινε Ινας θρι-
  αμββς τής όθένη.Ι μέ
  την μεγάλη, την άπαρά
  μιλλη τραγωδό:
  ΚΑΕΝΤΥ! ΤΖΟΡΤΖ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  —Δέν σοθ Ιχω π^,
  Καινούργια ροθχα έληίζνα νά μπ< ρέσω νά παρο.γγείλω δταν θά εί μαι γαμπρδι! Γιατί τότε μό'ον ελπίζω νά μοΟ τδ έπιτρέπςυν τα μέσα μου. —Μή στενοχωριέσαι, Φράντς Μέ τόν άδελφδ μου ίχετε^περίπου τδ Ιδιο μπι!;. ΈχεΤνος αυριο ίέ πρδχειται νά 6γ^) τδ βράδυ. Τδ ξίρω χαλά, γιατί ϊχει μιλέτη. θά τι Ο ζητήοω λοιπόν ά σοθ δανείση τδ φράχο τιυ, άλλ' ίννο ιΐχαι χρυφά άπδ τόν χηδεμδνα Ή Μόδα θριαμβευει μόνον είς ια -~ού· — Κι' άν ιύχη ναί μιθ πρεσφί ρουν τίποτα στδ σαλδνι τής δου χίσοης χαΐ μοΟ χυθ^ χαΐ Τδθ τδ λεχιάσω, —Τδτε θά Χίθαρΐσω έγώ τδ λε χί!—άπβνΐίί γιλωντας με τάς ά ντ,αυχΐας τιθ άγαηημένου της ι Τερέζα, Τόσον δειλίς είνε δ Σοθμπιρτ τίαον δλίγην τιεποίΒησιν^ϊχει είς έβυτδ τού, ώστε φίβαται νά >ίβη την ιϋθύνη γιά ίνα.,
  φραχο!
  Ά>λά χαί 5φ&0 ί)ύθη τδ ζή
  ττ,μα των ριύχων, δ Φράνς είνε
  ά»δμη άνήσαχοί, Ιχει 2να άλλο
  σημείον τΐιυ τδν στενιχωριΐ... Πά
  ραγνωρίζοντας δ Ιδιες ιήν αξίαν
  των άθανάτων τραγουδιών τού, θά
  ήθιλε >ά εκτελέση είς την συγ
  χίντρωσιν τής οουκίσσης ίνα με
  γαλειτέρας πν&ής έργον τού...
  Νά, μιά αυμφωνία... — λέγει
  είς Την Τερέζα.
  (συνεχΐζεται)
  Άριθμ. 6147
  Περίληψις προγράμματος
  άναγκαστικοΰ πλειστηρια·
  σμβΰ άκινήτων.
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  ν ών Νικόλαος Άντωνίου Μου
  ρογιάν%ης έν Επάνω Άρχά
  ιναις Τεμέντυς έΒρεύων καί
  κατοικών δηλοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγκαστΐίόν πλειστηριασμόν
  τα άκόλουθα ένυπόθηκα κτή
  ματα κείμενα Α') είς την πρ.
  ριφέρειαν τοθ χωρίου Κουνά
  βων Κοινότητος όμωνύμου
  τής Εί^ηνοδικειαηής περιφε
  ρείας πρώην Καστελλίου
  Πεδιάδος καί ν Ον Αρχανών
  Τεμένους ήτοι: 1) Είς θέσιν
  «Κανιμαθιές» ελαιόφυτον έκ
  τάσεως δέκα στρεμμάτων πε
  ριέχον 120 ελαιόδενδρα μι
  κρά καί μεγάλσ, καί 100 άμυ
  γ&αλάς, καί συνεχομένην αμ
  πελον ενός στρέμματος καί
  3)4 (1 3)4) συνορεθον τό 8-
  λον ανατολικώς μέ ρύχακα,'
  νοτίως μέ κτήματα Παύλου
  Πολάκη, δυτικώς μέ δρόμον
  άγροτικόν καί βορείως μέ κ τή
  μα Μαρίας Βουρεξάκη,Κωνστ.
  Βουκυκλακη, τέως Γεωργίου
  Τζανάκη, 2) Είς θέσιν «Βαθυ
  Μιά χαριτωμένη ψϊροποθλα ποθ προσήρμισε την άμφίεσίν τη
  είς την μόδαν τοθ 1939.
  νοτίως Αικατερίνης Γιακουμά
  κη, δυτικώς κλήρον. Χ" Λοζά
  ρου Λυδάκη καί βορείως Έμ.
  Γιακουμάκη. Β'.) Είς ιήν, τι ε
  ριφέρειαν τοΟ χωρίου Βαρβά
  ρους Πεδιάδος, όμωνύμου
  Κοινότητος καί ΕΙρηνοδικείου
  Αρχανών. 3) Είς θέσιν «Γού
  ναις ή Άμύγδαλο» άμπελον
  κοτσκΐάλι εκτάσεως τιέντε
  στρεμμάτων, ουνορεΰουσαν
  κτήμασι ανατολικώς Αίκατερί
  νης Γιακουμάκη, νοτίως καί
  δυτικώς μέ δρόμον άγροτικόν
  καί βορείως Ιωάννου Πσκσυ
  μάκη κσί 4) Είς θέσιν «Βα
  γιό» άμπελον σουλτανίναν
  εκτάσεως τιέντε στρεμμάιων
  συνορεύουσαν κτήμασιν άνσ
  τολικως κλήρον. ΣτυλιανοΟ
  Χρηστάκη, νοτίως Δημητρίου
  Γιακουμάκη, δυτικώς καί βο
  ρείως μέ δρόμον άγροτικόν.
  Άνήκοντσ είς τού καταδιωκο
  μένους όφειλέτας Μιχαήλ Γε
  ωργίου Τζανάκη τ] Μαυροιι
  δάκη καΐ κήν σιΐζυγόν τού Μα
  ρΐαν Μ. Τζανάκη τό γένος
  "Ιωάννου Χατζηγιακουμάκη
  κατοΐκους Κουνάβων Πεδιά
  5ος ιή έπισπεύσει τής Έθνι
  ^ς Κιηματικής Τραπέζης
  της Ελλάδος έν Αθήναις
  έδρευούοης καί έκπροσωπου
  μένης υπό τοθ ΔιοικητοΟ
  αυτής κ. Ιωάννου Άθα
  νασίου Δροσοπι ύλου κατοΙ
  κου Αθηνών πρός άπόληψιν
  των ένυποθήι ών άπαιτήσεων
  ιης στηριζομένων είς τάύπ'άρ
  16015Λσ116077(1929)συμβόλαια
  τοθ ουμβολαιογράφου Ήρα
  κλείου Έμμ- Ζ. Μη>ισρά καί
  άνερχομένων μέχρι τής άπό
  28 Ιουλίου 1933 έπιτογής της
  κοινοποιηθείσης είς τεύς όψει
  λέτος καιά τα ύπ' άριθμούς
  10041 καί 10042 έπιδοιήρια
  τοθ δικαστικοθ κληιήρος τής
  περιφερείας τοθ Πρωιοδικείου
  Ηρακλείου Έμμ. Άρκουλάκη
  έν συνόλφ είς λ'ρας Αγ
  γλίας στερλίνας είς συνάλ
  λαγμα δψεως επί Λονδίνου
  131 εκατόν τριάκοντα μίαν,
  σελλίνια τρία (3) πέννας δέκα
  10) ή τό Ισότιμον αυτών είς
  δραχμάς κατά την ημέραν τής
  οριστικάς κατοψηφ'σεως τής
  άπσιτήσεως ττΐς Τραπέζης κα
  τα έξοδσ εκτελέσεως.
  Ό πλεισιηριασμός γενήσε
  ται την 15ην Όκτωβρίου 1939
  ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ
  μοθ τοθ Συμβολαιογράφου'Αρ
  χαν©ν Νικολάου Α. Μαυρογι
  άννη έν Επάνω Άρχαναιςκο
  τοικοεδρεύοντος ή τοθ νομί
  μου άναπληρωτοθ μου καί έν
  τώ ένταθθα συμβολαιογρα
  φείφ μου, άρχόμενος την 10ην
  π. μ. καί ττερατούμενος μετά
  δύο ωρος κοί ενός τετάρτου
  τής ώρας επί πλέον συμφώ
  νως τώ νόμφ. Πρώτη προσφο
  ρά των πλειστηριαζομένων
  κτημάτων όρίζεται διά τό
  πρώτον κιήμα δραχμ. 10 000
  διά τό δεύτερον δρχ. 5.000
  διά τό τρίτον .δρχ. 5.000 κσ
  διά τό τέταρτον δρχ. 5 000. Ή
  κατακύρωσις γενησεται πρός
  τον πλείονα προσφέροντο
  συμφώνως ι ώ νόμφ. Ό πλει
  στηριασμός γενησεται επί
  πληρωμή είς μετρητέ, έκαστος
  £έ των παρόντων καθ* δσον
  προσφίρει την αναγκαίαν ά
  σαάλεισν δικαιοθται νά -πλειό
  δοτήστ). Ό τελευτοΐος πλειό
  δόιης άμα τή κατακυρώσει ύ-
  ποχρεοθται νά κατοβάλη τό
  έκπλειστηρίασμα πρός την έ
  πισπεύδουσαν δανείστριαν Έ
  θνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος συμφώνως τώ
  άρθρω 61 τοθάπό 17 Ιουλίου
  1923 Νομοθετικοθ Διατάγμο
  τος «περί είδικών δ.ατάξεων
  επί Άνωνύμων Εταιρείαν»
  άλλως θέλει ενεργηθή άνα
  ττλειστηοιασμός είςβαρος τού,
  είνε δέ ϋκεύθυνος καί διά
  τούς τόκους ά πό τής ημέρας
  τοθ πλεισιηριασμοϋ καί έν
  άναπλειθΐηριασμφ διά τό έλ
  λεΐπον καί χά εξοδα συμφώ
  νως τώ Νόμφ. Δημοσιευθήτω
  ή πσροθσα διά της έν Ήρα
  κλείφ εκδιδομένης εφημερίδος
  €'Ανόρθωσις» την 21 Σεπτεμ
  βρίου 1939.
  Έν Άρχαναις τβ 20 Ιου
  νίου 1939.
  Ό Συμβολαιογρόφος Άρ
  χαναν
  Ν. Α. Μ««ρογιάννης
  τολινΔς μέ δρόμον ,άγροτικόν,
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος δλον τον
  Ήρακλειοτόν.
  τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'ΑνακαινιβΘίν κβΐ κ«λιν έζαβφαλίζκι (λ· τΑ
  κλαβνΐΜτι,μα.τε. τής βν<αι»( κ«Ι «ύχαρίατο» διει- ρονής •ι ίρ|»βνί»ί-λε)1)Τρβ Μ. λ. Κ. Ό σατανδς καλόνηρος ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΧΟΦΙΣ_ΤΙΙΗ ΤΣΙΡΟΗ -1$2βν , '. ,· Ζ— -έν Θά γίνη δίκη!—λέγει ό Ρσσποθτιν. Ό τσάρος τόν κυττάζει 6κ πληκτος. —Ή άτιμωρησΐα νομΐζεις πως τούς κάνει νά μετανοή σουν,—έρωιφ 6 τσάρος. Ά πατδσαι Γρηγόρη. Τούς , άπο θρασύνει. —Εμείς θά κάμωμε τό »«* θή<ον μας άπέναντι τοθ Θε οί!—λέγει ό Ρασποθτιν. Πρέ -εί νά συγχωροθμβ τούς έ· χθρούς μος, δταν μάλιστα εΤνε πτωχοΐ καί άμαθεϊς χω οικοί. —Μιλςϊς σάν άγιος, Γρηγό ρη—λέγει μέ συγκίνησιν ή τσσρίνα. Έτσι θά μιλοθσε μόνον ό Κύριος ημών Ιησούς Χρι- στός... Ό τσάρος έπιμένει πώς αύ την την φοράν οί δολοφόνοΐ τρέπει νά τιμωρηθοθν: —"Ισα Τσα, παρουσιάζεται ή εύκαιρία νά δώσωμε ένα μά θημα. Έχομε νά κάμωμε μέ ά ιήμους χωρικούς. Δέν πρόχει ται νά στραφωμεν έναντί όν ενός ίσχυροθ, πρβγμα πού θά ύπήρχβ κίνδυνος νά προκαλέση διαμαρτυρίσς Ό Ρασποθτιν κυττάζει τόν τσάρον σύστηρά: —"Ισα Ισα, έιτειδή είνε ά σημοι καί άνίσχυροι χωρικοΐ πρέπει νά τούς συγχωρήσης. Νά κτυττ(?ς τούς μεγάλους, τρύς δυνατούς, 6χι τούς μι κρούς κσί τοΰς φτωχούς. . Έπεμβαίνει ή τσαρίνα καί λέγει είς τόν τσάρο ττώς δέν πρέπει νά επιμένη, άφοθ ό Τ διός ό Ρασποθτιν, 6 ^άμέσως ένδιαφερόμενος συγχωρεΐ τούς έχθρούς τού. . —Κι' άν τόν σκότωναν;— ρω^$ ό τσάρος. —Μή φοβάσαι γιά μένσ, πατερούλη!—λέγει ό Ρασποθν τιν. ΟΙ σφοΐρες δέν ι ^ πιά- νουν... Δέν είνε ή ττγ< >η φο
  ρά πού θέλησαγ νΛ μέ χτυ
  πήσουν... Μέ προσιατεύει 6
  Θεός! Άλλά τόσην ώραν δρ
  θιοι, θά κουρασθήκατε. Δέν
  καθόμαστρ,
  —ΟΙ κακοθργο.!—λέγει ή
  τσαρίνα. Δέν συλλογ'ζονται
  τί θά νίνπ ό τόπος, τί θά γί
  νη ό τσάρεβιτς, 11 θά γίνω
  με δλοι μας, άν λείψης έσύ
  άπό την μέση;
  (συνεχΐζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ— Ανεχώρησεν δι"
  Αθήνας ό βιβλιοχαρτεμπορος κ.
  Μιχ. Άλικιώτης.
  1 —Διηλθ· προχθές τής πόεώ;
  , μας δι1 "Αθήνας δ κ. Ί Στασινό
  | πουλος τέως Δημόσιος ταμίας Ρε
  μνης.
  —'Ανεχώρησβ δι" Αθήνας Ο κ.
  Χαρ. Μαράκης όθθαλμίατρος.
  Γύρω στήν πόλι.
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα χοινωνιχό δια-
  μάντι γεματο ζνή, Ρω·
  μανησμό, ρεαλισμό καί
  συγκίνησΐ:
  ΑΛ ΗΣ
  "Ενα δραματιχό άρι-
  στούργηρα τβϋ Γάλλβυ
  'Ακαδημα.κεΰ Ζαν Ρι·
  σπέν:
  Έρως, μίαη, άπογβή-
  τεύσεις.
  Τό Ιργβν ποϋ θά συγχι
  νήση χάθκ άνθρωπο καί
  θ« ίκανβποιήση *λ<χς τάς τάξβις. Μέ τούς γί γαντας τής τέχνη;: ΒΪΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ ΤΑΝΙΑ ΦΕΝΤΟΡ £ΗΜ. Άηβ σήμερον αί παρβοτάσεις &ί>Χβντ«ι. ώρα
  7 μ. μ. αί ά«ογΐυμ«τινβιΙ καΐ
  10 μ. μ άκριβδς οί Ι έσηεριναί.
  Ό καιρός έξακολουθεϊ θερμώς
  καί κάΐοτε θερμότερος τοθ {«.ι-
  κρατοθντος συνήθως τόν Σεητέμ·
  βριον—τρώ'ον μήνα τοθ φθινοπώ-
  ρου. ώ·: γνκστόν.
  —Έννοίίται δτι τό βραδάκι δέν
  λβΙ«·ι ή 6γρασΙσ. ώστε να μην
  ίζϋτηρβ τΐΐται καί τόσον ή νυκτε·
  ρινή ζωή καί κΙνησΐΓ.
  — Είς τόν λιμένα μας συνεχΐζι·
  ται ή φόρτωσις σταφίδος είς τό
  απσ ημερών κατανλεθσαν ξένον
  φορτηνόν.
  —Έκ παοαλλήΧου κοί ή ίζαγω
  γή σταθυλων, Ιδιαιτέρως είς ΑΙγυ
  ιττον, δέν ΰστβοιΐ μέ τάς τταρου·
  σιαζομίνας έ«ίστοτ· ΐύ<αιο(ας καί τα εΐϊικβ μικρά άτμόνλοια. —Χθέο Τετάρτην ημέραν τής Λα"κης Άγορδ; υαρουσ.άσθη ή καθιιρωμίνη πλέον συγκέντρωσις όψιονιστών είς Καινούργιαν Πόρ- ταν. —'Αηό 8λα τα σημβϊα τής «ό· λεως έξιστράτευσαν νάλιν έ «εί πλήθι, κόσμου διά να ΐϋρουν εύ θηνά τρόφιμα . —Ή έλληνική εκτομπή τ,σρά τοθ σταθμοθ τοθ Λονδίνου περί τίΐς οποίας εΐδικΰς ένράψαμεν χθές. — θάίξυτιηοετήση οσοαλωςτούς φίλους των εΐδήσεων πού δέν εί ναι δλ,Ιγοι αθιή/ την εποχήν καί «ού δέν παραλείβοον νά *ροσί· χούν δλους τούς σΐαθμούς καί δ· λας τάς έκπομπας. —Διά νά συμπληρών υν δαον τό δυνατόν καλύτερον τα εΐ&ησε- ολογικά τοον «ρεζουμί». — Γό κτίριον δ ιου τό ξενοδο¬ χείον «Μίνως», έαισκευάζεται άπό προχ9έ; ϋΐό της Έφορείας τοθ Πανανείου Νοσοκομείου είς την οποίαν καί άνήκει. -Ύποτίθεται δτι καί τό κτίριον τε Ο Ταχυδρομείου πού άνήκει καί αύτό είς πήν Ιδίαν Έοορείαν θά επισκευασθτ] έν καιρώ, δεδομένου δτι Εχει ανάγκην τοιαύτης έιι· σκβυης καί άνακαινίσεως —Ή Πύλη Χανίων διατηρεΐ πάν· τοτε την συνήθη εμπορικήν της ζωήν. —Ή όκοΐα υφίσταται πάντοτΐ παρά τάς ίξαιριτικά ανωμάλους εξωτερικάς συνθήκας καί χάρις είς τούς εύνοίκούς δρους πού φροντΐζει νά αποκαταστήση δια τό πλουτοφόρον προίόν μας, ή Κυ βερνησις. —Έκτόςτοθ «κυνηγίου» πούχε ριφέρουν πρός πώλησιν ώρισμέ· νοι πληνόδιοι, δέν λείπουν καί τα κοινά πουλερικά. —ΟΙ όρνιθοπώλαι συγκεκριμέ νως είναι στιγμαί πού άοθονοϋν είς την αγοράν —Τό είδος βλέπετι είνε σήμε ρον περιζήτητον δχι μόνον διά τό έδεσματολόγιον — τό εκλεκτόν— τής ημέρας, άλλά καί .διά την όρ· γάνασιν οΐκοσΐτου πτηνοτρο·ιας μέ την οποίαν άσχολοΰνται πολ λοί νοικοκύρηδες. —Ό όφυπουρνός τής Παιδείας κατέστησε γνωστόν είς τος έκπαι δευτικάς μας αρχάς δτι διά τόν διορισμόν διδακτικοθ προσωπικού είς τα Ιδιωτικά σχολεΐα. -θίλουν προτιμηθή εκ των τό πρδτον εΐσερχομένων είς την 15ι ωτικήν εκπαίδευσιν ώς άδιόριστοι οί μή ;καταλοβόντες εΐσέτι θέ- σ.ν δημοσίαν. -Είς αότούς συμπεριλαμβάνον ται εΐδικδς εί μή Βιορισθέντες λό >φ μή άποκιήαεως νομίμου σει
  ρβς διορισμοθ καί δχι έκεϊνοι οί
  τίνες δέν υπέβαλον μ*χρι τοθδι
  αίτησιν διορισμοθ.
  —Έξαιρετική πρεμιέρα «ιόψε
  είς τόν κινηματογράφον Πουλαιιά
  κη μέ την «Άγνωστον» τό πασί
  γνωστόν δσον καί άθάνατον άρι
  στοθργημα τοθ Μττισών.
  —Έξ δλλου είς τόν «Άπόλλω
  να» ένοιαφέρουοα προβλέπετσιή
  προβολή τοθ «Άλήτου» μέ τόν ά
  λησμόνητον Γάλλον καλλιτ'χνην
  Βΐλτωρ Φρανσέν.
  6 Ρίηορτερ
  Εθνικόν Λαχεϊον.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΟΕ χληρωθέντες άριθμοί κατά
  την 15ην ημέραν 19 £)βρίου είνε
  οί εξής: 99906 δρ. 4.000, 19422
  δρ. 2000, 90992 δρ. 2 000.
  Οί κληρωθέντες άριθμοί είς το
  άρτιον είναι οί εξής:
  2990, 8838, 8839, 8870,
  19442, 20506, 20528, 20595,
  27749,
  51278,
  60197,
  85838,
  Ι 99607,
  85890.
  27791,
  53014,
  71055,
  91104,
  71013,
  46272.
  53033,
  75279,
  91128,
  71095,
  51211,
  60150,
  85834,
  91133,
  85878,
  (Έκ «Ο Πρακτορείον
  Καταστήματι
  ΚΩΝΣ.Τ. ΜΑΡΑΚΗ
  'Ρν Τυμποτκίψ. ΠαραΟτηυ« έν
  "ί ·■ »«» »βνητβδ. Πρακτορείον
  Κ· Δι««βώνσε«*ί Αύτβκινο
  Ή κ. Μερ. Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ένανακάμψασα έξ Άθηνβν
  καί πλουτίσασα τό Ιργαστή
  ριόν της διά μηχανημάτων νέ
  ωτάτου τόπου, εκτελεί άπά
  σας τάς μικροβιολογικάς καί
  βιοχημικας έξετάσεις είς
  τό Ιργαστήριον της «αρά την
  πλατείαν Κορνάρου.
  •Γ ϋ·«ιιλει·ν μ. μ. 2 /., μ.
  ΕΠΑΝΗΛΘΓΝ έξ Αθηνών Ινθα
  παρηκολούθησε την εξέλιξιν τΙ)ς
  μόδας ή μοδΐστα δνΐς Νίκη Κανα¬
  κάκη.
  :
  ... «
  'ιοθδι
  ε* ·,
  ηΐ' ■ ---------— - — "■■ ■'■ '■'■ ' ■ "-■ —■.-~~~~-■——■■—■
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή σϊβφιδαγορά Ήραχλείου ήρχισεν νά εμφανίζη ,„ νίθϋ ογ).
  ·"" ^λ,ϊΐώ?ΐωί' Α?;"α1 πρι5ξ·ις δί«ν·ΡΥίΟνχαι επί καλών ποιοΐή
  των. Υψωμόν εμφανίζων αί τιν&αιΐ χδν ελαίαι.
  Πιπόνυι »
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ.
  » 6'
  γ'
  δ]
  »
  » ε'
  Καρβμπουζές
  6'
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  ΤΑΧΤΑΣ**6'
  » β'ϊ' »
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Τβχχά
  13 —
  11 50
  10.—
  8.—
  7.—
  5 —
  7 30
  6 20;
  5.—
  4.50
  3 —
  ο
  3__
  2.—
  14 — Σίτος »
  12.50 Κοιθή »
  11 — Βίώμη »
  ,— ιθίνοι μίαχαχον »
  •Ελαια >
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  3 50
  α'
  » β'
  » γ'
  ΙΙράσινοι λ
  » Ρ"
  » γ'
  3 —
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Ρζ
  Κβρποώζια
  Λονδίνον
  Νέ» 'Υ4ρ«η
  ΠαρΕιιβι
  Ζυρίνη
  "Αμστε&δαμ
  Στονχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεΐα
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  2 50 Μίταξα
  3 50' Άλάδδανος
  4.— 6 -
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 —
  32.20
  22 —
  21.—
  20.—
  18.—
  17.—
  16.—
  400 — 425
  100.—
  120— 130
  Κοπεγχάγη
  ΠχγΕο αι
  Μλανον
  Πραγα
  Ζ^ρίχη
  Β:υξέλλαι
  η
  Βελιγράδιον
  Κ«·ν)πολις
  Βχ',οοβ α
  "Ελσινκφόρς
  Κόβνο
  25 90
  3.03
  η __
  4.31
  31 70
  4 78
  23 45
  3.27
  10 4-
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3.13
  7 06
  4 35
  32 15
  4 84
  23 95
  3 30
  105 —
  2132
  2.65
  22:50
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  638ου
  —Λοββ το, κύριβ, τό ιτεντόφρσγκό σου' έγώ
  κάλλιο έχω νά οτιάνω τα φανάρισ. Τουτο έδώ είνε
  θεριό μέ μεγάλα νύχισ, έμένα δμως 6έν μέ τσουγ-
  γρανοθν. Αύτά έμένα δέν μέ πλονοθν.
  —Άκουσε, παιδί μου' έσύ μάννα 6έν Εχεις: ήρώ
  τησεν δ Άγιάννης.
  —Μάννα; Ήμπορώ νά έχω καΐ περισσότερρν
  άπό σένα.
  —Φύλαξέ το λοιπόν ούτό γιά τή μάννα σου.
  Ό λόγος ούτος έπροξένησεν αίσθησιν είς τόν
  Γαβριάν.
  —'Αλήθϊια τό λές; εΤπε' 6έν μοθ τό δΐνεις διά
  νά μ' έμποδΐσης νά απάνω τα φανάρια;
  Σπάνε δ,τι θέλεις.
  —Εδγελοιτιόν! εΤσαι καθώς πρέπει άνθρωπος,
  άνέκραξεν ό Γσβριας.
  ΚαΙ ένιβαλε τό πεντόφραγκον είς εν των θυ
  λακΐων τού.
  —ΕΤσαι γείτονος έδώ; ηρώτησε τότε τό παιδΐον
  ένθαρρυνθέν.
  -ΝαΙ, διατί;
  —Ήμποροθσες νά μιϋ Βεΐξρς ποιό σπίτι είνε ά
  ριθμός 7;
  —ΤΙ τό θέλεις;
  Τό πσίδιον έφυλάχθη τοθ νά ε-Τττη, φεβηθέν μή
  ποτε ήνοΐχθη πολύ είς τόν άγνωστον τούτον όνθρω
  πον' εχωσε τούς δακτύλους έντός τής κάμης τού,
  καΐ απήντησε μόνον.
  —Τίποτε· έρωτώ.
  ΑΙ ύποψΐαι καθιστώσι πολλάκις τόν άνθρωπον
  μάντιν.
  —Μήπως σ' έδωκε νά μοθ φέρης Ενα γράμ-
  μα οπου περιμένω ηρώτησεν ό Άγιάννης τό
  παιδΐον.
  —Είς έσένσ; είπεν ό Γαβράς. ΚαΙ γυναΐκα εί
  σαι ή αύθεντιά σου.
  __Τό γράμμα είνε διά την Τιτΐκαν' δέν φέρει
  αύτό τό επανώγραμμα; Κύτταξε νά Ιδής.
  __Τιτίκα...ναΙ, θαρρώ νά είνε ώσάν τέτοιο 6-
  να παράξενο δνομα.
  —Κύτταξε άν είνε αύτό, θά τό .δώσης *1< έ μέ διά νά τής τό φέρω. Κύτταξβ, είπεν 6 Ά γιάννης. —Τότε λοιπόν πρέπει νά ξβύρη,ς πώς εΤμαι σταλ μένος άτιό τό όδόφραγμα. —Έννοεΐται, είπεν ό Άγιάννης. Ό Γοβριάς έχωσε ιήν χείρα είς έ"ν άλλο θυ λάκιόν τού καί εξήγαγεν έν χορτΐον είς τέσσερα. —"Επειτσ, χαιρετΐσας καθ5 δν τρόπον οί στρα τιώται. —Κύτταξε καλά, εΐπε πρός τόν Άγιάννην αύ τό τό γρΛμμα θέλει σέβας. Έρχεται άπό την πρόσω ρινήν Κυβέρνησιν. (συνεχΐζβτσι) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ == ΡΕΠΟΡΤΑΖ == ΟΙ αλλαχού Κρήτες Έξω καίΜέσα Μουλλιανά δύο θαυμασία χωρία. ΜΟΥΛΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Σ)βρι ος άνχαποχριχοθ μ«ς).— Άπό χά γραφιχώτερα χωρία τής Σητείας είναι χι9 αυχά τα Ϊυ4: Τα Έξω καί τα Μέσα Μουλλιανά Κτισμέ να στήν Βαρεία πλευρά, στήν πλα γιά των βουνων, δεσπέζουν δλευ τοθ γύρου τοπείου χαί 2χούν θε αν μαγευτικήν. Στο βίθ^ς άιτλώ νεΐαι χο Κρητικόν πέλχγος έ ν ώ μπροστά χαίν»ι μεγάλη χά ίρα χαί π£νω δψώνοντη οί «οριιφές χων 6-υν(δν χιΐχάφιιιες άπό δίνδοα διάφΐια. Κι' οί ρείΐ ματιίς μέ τί χρεχούμενα, νερά, βχθύ3<ιις, μέ την είδΐλλιαχήν εί χόνα χων, άποτελοθ» άληΐινέ; ίίακς. , Κι' αύ'.ά τό όΐοηίϊιο θ 'ΑγριλοΟ π^δ οχΓ/μαχίζεται είς την χοοφή χι:υ βοϋν&Ο ίχει ί ϊιαίχερο προνόμιο καί ευ^ογία ο χήν φύσι. Κατίφυΐο είναι ά πό ίμπέλΐα ποδ^παραγουν τό ο νομαστο χοασί Κ α τα τή γνώμη μαλιστα των ιϊδικών έπισιη^ό ·. ών—οίνολόγων χο χρασΐ αυτο, άν συσκευχσθή χί*λ£ είς φιάλΐ; «αί χιιΐιοπειηθή θά είναι άνώχερο ί άπδ αύτ,ά τα ίσπ^νικά κρα σία χαί άπό τα κρασιά τής Β,υρ γ&ονδία;. Τα Μΐαλλιανά δμω; δίν πΐρά- Είς την Καατέλλαν Πειραιώς Ενα χοριτσάχι χη"ί σ,ινοιχίας χών Κρητιχων προσφίρει χαριίατα- τα άνθοδέσμην είς τίν υπουργόν διοικητήν Πρωτευούίη; κ. Κωνστ. Κοτζιδίν ΐίς ένδειξιν εύγνωμοσύνης των χαχοίχων Κασχέλλαςδιά χή' χαχχσχευήν τής ίδ&Ο Γΐωργίου τοθ Α'. Τα ττεπρανμένα τής τριετίας Η ΕΚΟΕϋ! ΤΗ! ΙΕΝΙΚΗΣ ΛΙΟΙΚΗΣΕΟ! ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΙΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΙΟΝ "Η5η ήρχισαν έφαρμοζόμινα χά υποδειχθέντα βελτΐωχιχά μέ τρ». Έν ιφ Νομώ Ηρακλείου. Έλειτούργησαν επιτυχώς κατά χό ϊτος 1936—39 μεχ*6. Σχο- λεΐα έλαιοχλαδευμάΐων μέδαπάνην 82.000 δο. καί ίξεπαιδεύθησαν 50 μαθηταί έλαιοχλαδευταί, χων όποί ών ήδη δ άριθμός ύττε',βαίνει είς χον Νομόν χιύς 200 Έξ δλ· λου ή μιγίσχη φρονχΐς χής δπηρε οίας διά χήν έλαΕαν χαχεδλήθη είς χήν καταπολέμησιν τ&0 δά- κου, ενεργηθείσαν διά 120 συ νεργείων ετησίως χαί μέ δαπά |ν 6 έχατομ δραχμων. ΚαΙ χαχά χά δύο Ιτη ή χαχά πολέμησις χοθ δάχου Ινηργήθη έπιχυχώς δπό το3 Φυτοπαθολο- γιχοθ ΣταθμοΟ 'Ηβαχλείου πιρι- σιοθίντος τοθ προϊίντος. Έν τώ Ν3μώ Λασηθίου. Έλιιτούργησαν ίχ>ώ άποδει
  χχιχοί χλωρόι; λιπάναεως έλαιώ
  νων είς την περιφέρειαν.
  Διενηογήθη παρά χων δργάνων
  τής δπηρεσίας επιτυχώς ή χατα
  πολέμηιις χοθ δάχου ώ; χαί ή χά
  χαπολέμησίς τής κάμπης Ίιραπέ·
  χρας επί περιφερείας περιλαμβ*
  Τ0ΥΡΙΣΤ1Κ0Ν ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ1
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά τηνκαθαριέτητα, δι» την τάξιν
  τ·υ, δι« την ακραν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού.
  Τα φαγητά τού παρεσκευάζοντο» μέ άγνα
  βπάνια ύλιχα.
  νούαης 120 000 ελαιόδενδρα
  αποτιλίσματα θεχινά.
  ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.
  Νομος Χανίων.
  Κυρία δενδροχομιχή έργασία
  υπήρξεν χαχά τό διάσχημα τής
  διιχίας ή χοτάρτισις Μεχαβατι
  χ ών Σχολείων έξημερώσεως ά
  γρίων δένδρων
  Ή δπηρ·σία ήαχολήθη Γορύχα-
  χα είς την εργασίαν αυτήν καί
  χαχά χά δύο Ιιη, Ιξημΐρώσασα
  χιλιάδας άγρίων Σένδρων έν τώ
  νομώ πρός ϊφελος τής οίκονομί
  άς τοθ χίπου ηρέγραμμα δέ εχει
  τή ^ εξακολούθησιν τής έξημερώ
  σΐως είς ευρυχάτην χλίμαχα έν
  σιινιργασ'α μΐχά τής δπηρεσίας
  Άγροφυλακής χής οποίας χά δρ
  γανα έξεπαιδιύθησχν δπό των όο
  γάνων Γεωργινής 'ϊπηρεοίας
  Έγκατεστάθησαν είς τό Πρότυπον
  Κτήμα Χανίων φατώρια πρός διά
  δοσιν έχλεχτών ποιχιλιών έσΐτι
  ριδοειϊών χαί λοιπών οπωροφό
  5 ών.
  Προβλέπεται ίέ χαί ή Ι'ξρ
  σις φυτωρίου Άμεριχανιχών άμ
  πελων.
  μίνόν νρασΐά. Ιΐαράγουν χαί
  λα'ι χαί δημητριαχά κ»Ι διαφό¬
  ρους ξηοεύς χαρποδς χαί εχουν
  ' ίπΐ πλίον άνειττυγμί.ην σημαντι¬
  κήν κτηνοχίοφίαν. "Εχουν δηΐα
  δή παρά χο όρεινον ι(Λ^ έίαφδόν
  πλοθτον σημαντικόν. Χίρις δέ
  είς χά είσΐΐήμχτα αύτά, χάρτς
  είς χήν Ιργατιχβτηια χϊΙ χήν
  Ιμφυτον χχσιν των χαχοίχων των
  πρός (ήν πρόοδον χαί χον πολιχι
  σμόν χαί τα δύο παρουσ:άζουν
  είκίνα πραγματιχοθ πολιτισμόν.
  "&χου/ ώραΙ*. οίχήματα, χαττ-
  στήιιατα, χίντρα άν3ψ)χής Έ·
  χούν σχολεΐχ, έχχλησίες, Ιργα
  65ρεύσε(ος, δγείας χαί χαθαριότη
  τος. "Εχουν δέ ένιοθζ χα( είς σο.
  νεχαιρισμον ποδ αποτελεί έ'< επί Γλίον δεΐγμτ τής προοδευτιχίχη· τος των. Άφ' δΐου μίλισια Ιπε- χοινώνησαν χά χΐαριά αύτά μέ τό Λ-μίνι τίίς Σητείας δι' αύτοχινή χου ή έξέλιξ'ς των είνε διαρ χής χαί πραοδειιχιχή, ΚαΙ 84 είνε άχίμη ραγδαιοχίρα δταν θά ανοιχθή ή όδδς Οξείας "Αμμοιι —Σητείας π;,ύ διίρχεται δι' αύ· τίον. Καί εύχυχώ; θά γίνη σύντο μα χαί αύτο χάρις είς τό ενδια¬ φέρον τοθ σημερινοθ χραχους. —Οί κληρωθΐντες ένορκβι Ηρακλείου διά τέ ν μηνα "Οκτώβριον. "Υπό τοθ Πρωχοδιχείου 'Ηρα χλείου εγένετο χθές την πρωΐαν ή κλήρωσις των ίνόρχων διά την σ'νοδον χοθ «αχουργιοδι- κείου μηνός ΌκχωβρΕου. Οί χλη ρωθίνχες είναι οί εξής: Α' Δωδε χαημέρου, Ταχτικοί: Έμμ. θ Χαλκιαδάκης, Έμμ. Αλεξάκης, Εύάγγ. Ν. Παπαδογιάννης, Μ. Κ. Ίερωνυμάκης, Δ Γ. Σπυρι¬ δάκης, Ία). Χ. Αληγιζάκης, Άλ. Π. Καμάρας, Κ. Ν. Φασουλά- κης, Έμμ, Ι Κονδυλάχης. Γ. Σ Δακανάλης, Ν. Ε. Κραααδάκτκ, Κ. Π, Άλεπουδίλης, Έμμ. Μ. Γαλενιανίί, Έμμ. Ζ. Δχμιανά- χ*ς, Εύάγγ. Δ. Άνωγειανάχης, Έμμ Γ. Άρχατζιχάχης, Ανδρ. Α. Αλεξανδρίδης, Ν. Δ. Άλιχι ώτηί, Μ Α. Κββαλλάχηί, Ν Μ. Βερυχοχάκης. Β' Δωδεχιήμερον. Τοχτιχοί.— Κ. Ι.Κοσμαδάχης,Χο. Μ Πΐράχη', Άθ.Κ.'Δανέλης, Κ. Δ Μαρκατάτης, Β. Γ. Παπάζογλου, Μ. Βιλισα ρίου, 1 Χ, Παπαχιρίλάου, Έμμ. Ι. Ζαχαριάδης. Ζ. Ν Βϊυρεξάκης, Έμμ. Γ. Β. Γεωργιάδης, Άπολ Ι. ΜελισσεΕεης, Κ. Γ. Κοκκινά- κης, Γ. Ν. Αλεξάκης, Έμμ. Γ. ΒχσιλεΕου, Σϊέφ. Σ. Σαριδά κης, Νικόλ. Ι. Παντατοσάκηζ', Γ. Α. Παπαιχίχζάχης,Μ Γ. Καπα ρουνάχης, Σ:. Γ. Πολυκράτης, Εύρ. Λ Αάζος. —Διανυχτερεύοντα φ«ρμα- κεϊχ. Σημερον 2Ιηντρέχ θά διανυκτα ρευσουν τα φ»ρμακεϊ« Άριστ. Χαλκιαδάκη καί Ζαφειρίου. —Ό νέος νόμος περί κατα στάσεως των βχπαιδευτι- κων. Κατηρτίσθη ύκό τού υπουργείον τής Παιδείας δ άναγκαστιχίς νομος «ηβρΐ τροποποιήσβως κ«1 συμπληρώσευς των διατάξεων πβ ρ οργανώσεως της έκπαιδαύοβ- ως καί κατοστάσεως των έχιται- δε^τικων λειτβυργϊν» Ό νέος νόμος άΐτοιρτίζεται έκ 31 άρθρων δι' βύτών δι ρυβιαΐζβντβι τα των πβοτύηων δημοτικήν σχολϊίων, τα τής ύποχρεωτικής φοιτησεως βΐς τα νηττιαγωγϊϊα, τα τού μη· τρώβυ, λβιτουηγών στοιχεΐώδους έκπαιδϊύσίως κα) τα της μετεκ- π«ΐδβύ:βως δημοδιδασκάλων είς τβ Πανβπιστήμιον. —Οί μετατιθέμενοι λειτουρ- γβί στοιχειώδου; έκκαι- δεύσεως. ιΠΑΛΛΑΔΙΟΝ'ΛΥΚΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ Τό «Παλλάδιον» Λόκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ. 86269 διαταγήν τοθ ΎπουργεΙου Παιδείας Ιδρύει άπό τοθ άρχομέ- νου σχολικοθ Ιτους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξϊου τύπου. Είς τό Γυμνάσιον τοθτο θά γίνωσι δεκτοΐ μαθηταί τής Δ' τάξε¬ ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολεΐου διά την ττρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρΐ- ων έξετάσεων. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ σχολεΐου διά την Β' τάξιν τοθ Γυμνασίου κατόπιν κατακτηρΐων έξετάσεων. Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοθ τύπου θά εξακολουθήση λει- τουργοθν ώς μεικτόν. Θά λειτουργήσουν κατά τό ϊτος τοθτο αί τά- ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Σι'. Είς ιήν πρώτην τάξιν τοθ έξατοξΐου Γυ· μνασΐου παλαιοθ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν θά γίνωσι δεκτοΐ μαθηταί. Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την σταδιοδρομΐαν τού, ώς μέχρι τοθδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά κατσβάλλη δέ πάσαν προ¬ σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητον τού, άνα· δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε άξιον τής πρός αύτό έμπιστοσύνης τής κοινυνίας. Τό οίκογενειακόν βίκοτρβφεϊον τοΰ «Παλλαδίου», υπό την προ βνπικήν διεύθυνσιν τβΰ Διευθυντού τού είνε μοναδικόν έν Ελλάδι. ΑΙ εγγραφαί ήρχ»ο«ν. ΑΙ είβιτήριοι έξετάαεις αρχβνται την 20ήν Σεπτεμβρίβυ, αί δ* κατατακτήριβι τΛν 25ην. Πλπρβφβρίαι ηαρεχοντκι ηβΛ' Ιχάβχην έν τί Γραφείς τβθ Λυχείβ». Τπλέφννον 6-74, ρ τοΰς ν*νιχούς ές των σχολείων της στοιχειώδβυς έκπαιδβύσεως 6 ΰφυπουργβς της ηαιδεία; άπίστβιλϊ τπλεγρβΐφΐ κδς έγκϋΜλιον διά της οποίος άναφέφϊι ίτι ο λβιτουργοϊ της στοιχβιώδους έκπαιδβΰββως αί πϊ ρΐ μβτοιθέσεως τ&ν οποίων π<ά ξεις των οΐχϊίων νομαρχών εχουν άποσταλίί πρές δημοσίευσιν είς τίιν έφημβρίδοτ της κυβερνήσεως δύνανται νά άναλάβουν ΰΐτηρϊ οίαν «Ις την θέσιν είς Ην μετ» τίθενται κβινοποιουμίνου είς την νέαν θέσιν των τοΰ ίγγράφου τής μεταθέσβως. —Νέοι Κρήτες Τριατατικοί. Κατά τόν δΐΕνεργηθέντα έσχα τος διαγωνισμόν ύποψπφίων τ&ν Τρικτατικών £χβλων "Αθηνών μ«1 ©εοσαλονίχπς επέτυχον ο( κάτωθι Κρήτας: Κ. Τσχχμάχη;, Β. Παπαδογεωργάκπς, Κ. Καπβτα νάκπς, Ι. Δρακάχη;, Λ. 'Αγαπά κη?, Έμμ. Μαυριδακπς. Π. Βλα χάκης, Ιω. Λιμκντζάκης, Στ. Πβν ββρβυδάχης- Ι. Κοντοποράκπς, "Αγ Μοσχοβάκπς, Ε. Χοχτζησταυ ράκης, Ευστρ Παπαγρηγορακης, Β. Μητσάκπς, Α. Κ«λοτΐτζ«Μη«, Μ. Χτρατογιαννάκης, 'Ελ. Χατζι δάκη(, Κ. Τσακνβκης. Μ. Κορώνα χης, Χ ϊτειακάκπς, 1. ϊσολά κης, 'Ελ. ϊοιρμιράκης, Εΰίγ. Ζονρκάκη;. —Τα μα9ήμ«τα τής Ε. Ο. Ν. Προχθές το εσπέρας εγένετο είς τα Γραφϊϊα της Ε. Ο. Ν. ή ίνβιρξις των μκθημάτων έθνικής άγωγπς τρός τούς άνωτίρους βαθ μοφόρο»; τής Β. Ο. Ν. Ήραχλεί ου την όποιαν παρηκολούθησβ κ>1 ό Παρΐφ. Διοικητής Ε. Ο. Ν.
  Ηρακλείου κ. Γεώργ. Ίκτρίδης.
  Τα μαθήματα ταυτα άτινα θά γί
  νωνται δΐς τής εβδομάδος, ίίτοι
  Τρίτην καί Παρασκευήν, διδά
  σκει έ δκυθυντής τής ιΐολιτικής
  Διαφωτίσβως Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου
  κ. Π. Βάρβοβλης. Την σειράν ταΰ
  την των μαθημάτων έθνικής ά
  γ&ιγής θά έπαχολουθήσουν αλλα
  ήθικής άγωγή;, στρατιωτιχής προ
  παιδεύβεως κ. λ. π. άτινα διδκ
  χθτΐσονται υπο διαφόρων κΐδι
  κΑν. _____
  —Τό συμπεπυκνωμένβν γάλα
  Υπο τού ϋπουργβίου τής 'Εθν.
  Οϊχονομίας ε;.ΰοποιήθησαν τα
  'Εμπορικά 'Επιμελητηρια 2πνς
  τοΰ υποβάλωσι το ταχύτερον <χ· ναλυτικως καταστάσεις έμφαινού σας τούς εΐβαγωγεΐ; τούς ίν*ρ· γησαντας κατά τα έτη 1937 καί 1938 βΐσαγωγάς γάλακτος είς κό νιν δια βρέβη καί συμπβπυκνω μίνον. μουρουνβλαίου καί σάκ κων μονορρήγνν καί τριρρήγνν, τκ άπβθίματβ άτινβ κατέχουσιν έκ τ&ν εΐίών τούτων ώς καί τάς —.. -<_ . —. — — - . — —»—, ν **ν «»·»ε·· ε***1 ν ανάγκας αυτών έκΐ των έν λόγω (Ιδών δι' εν εξάμηνον.
  ;
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Προϊα Πέμπτης
  21 Σεπτεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  ΙΪΧΥΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ Α0ΗΗΙ1Σ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΟΟΟΝΝΗΣΟΝ
  ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥχ ΝΗΣΟΥΣ
  ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΙΤΟΛΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Σ)βρίου (τού άντα-
  ηοχριτού μας). — Ίσχυρά βεισμική δό«
  νησίς έλαβε χώραν χθές είς την Πελο·
  πόννησον καί τας Ίονίους νήσους. Ή
  δόνησις υπήρξεν αίσθητή κυρίως είς τάς
  βορείους περιφερείας τής Πελοποννή·
  σου καί είς τας περισσοτέρας έκ των Ί·
  ονίων νήσων. Έπίσης είς Μεσολόγγιον
  χαί Αίτωλικόν.
  Συγκεκριμένως είς Αίτωλι«όν κα·
  τέρρευσαν αρκεταί οικίαι καί έρράγη
  τό κωδωνοστάσιον τού ναού τού Άγίου
  Διονυσίου.Ό πληθυβμός είς την περιφέ
  ρειαν ταύτην έχει πανικοβληθή χαί δια
  μένει είς τό ύπαιθρον.
  Ο ΠΟΥΓΚΟΣΛΛΥΟΣ ΠΡΕΣΒίΥΤΗΣ
  ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕΤ* ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σ)βρίου (τού άντα
  ποχριτού μας). —Ό Σέρβος πρεσβευ
  τής επεσκέφθη σήμερον τόν πρωθυπουρ
  γόν χ. »1. Μεταϊάν μετά τού όποίου
  χαί συνομίλησε έπ' αρκετόν. Ή συνο-
  μιλία αύτη αφεώρα πιθανώς την διεθνή
  κατάστασιν χαί ειδικώς την στάσιν των
  Βαλκανικών κρατών άπέναντι τού έν
  Εύρώπη πολέμου.
  ΑΥΡΙΟΗ ΑΝΑΧαΡΪΙ ΕΙΣ ΜυΉΑΝ
  ΤΟΙΡΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙΙΒΝΙΙΟΤΕΡΙΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Σ)βρίου (τού άντα-
  ποχριτοίι μας).— Κατά τάς έξ Άγκυ¬
  ρας πληροφορίας μεθαύριον (αυριον)
  αναχωρεί είς Μόσχαν ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Τουρκίας χ. Σουκρή
  Σαράταογλου.
  ΕΙΤΑ Λ ΗΣ Α Ν ΟΔΗΓΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΤΡΟΦΙΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σ)βρίου(τού άντα·
  ποχριτού μος). — Πρός τοϋς Νομάρ¬
  χας τού κράτους διεβιβάσθησαν. σήμε¬
  ρον υπό τού ύφυπουργείου τής Άγο-
  ρανομίβς οδηγίαι ειδικώς ώς πρός
  τόν τρόπον χορηγήσεως είς τό κοινόν
  ζαχάρεως, χα,φέ καί οαπρίων. Είς την
  σχετικήν εγκύκλιον τονίζεται ή άνάγκη
  τής ένακριβοϋς συμμορφώσεως πρί,ς
  τάς όδηγίας ταύτας των ενδιαφερομέ¬
  νων έμπόρων έν γένει χαί τού χοινοθ.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΝΟΜΟΣ
  ΙΙΛΤΛΣίΑΙΙΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΟΙΛΑΗΛΒΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σ)βρίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).— Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγχα·
  στικός %όμος διά τοΰ όποίου ρυθμί·
  ζονται τα αφορώντα την χορήγησιν
  καν-ονικών καί αναρρωτικών άοειών είς
  τ«-.ύς οημοσΐονς ύπαλλήλους.
  ΑΡΧΙΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΕΚ ΠεΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚλΟΦΟΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Σ)βρίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Ά πό αύριον (σήμε·
  ρον)βρ;ίζ·ι έφαρμοζομένη ή οΊαιαγή
  περί τής έχ περιτροπής κυκλοφορ£ας
  των αύτοκινήτων. Την εκτέλεσιν τής
  έν λό'ν.ω διαταγής θά παρακολουθή·
  σουν τα δργανα τής τροχαίος κινήσεως
  Αθηνών, Πειραιώς καϊ περιχώρων.
  ΙΜίΓΑΦίΤΑΓΣΥΝΤΟΜΒΣ
  ΡΟΣΣΟΙΟΪΡΙΙΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΡΩΜΗ 20 Σ)β(.ίευ (Ιδιαιτέρα ύπηρίσί»)
  —Κατ' εΐίήσεις έκ Βελιγραδίου έτός των
  ήμερ&ν Θέλει άναγγΐλβή ή υπογραφή συμ·
  φώνβυ μ&τα^ύ Τβυρχίας καί Ρωαοίας.
  Το οΰμφωνεν δα καθορίζα την θέσιν τη;
  Ρ&ισσίας και Τευρκίας είς την Μαίρην ©ά-
  λαοααν χαι 6ά βπαγερεύη -ήν άσχησιν έ-
  πιρροής των Δυΐικών δΐΛβμεων επι της
  περιοχής αυτής.
  Ι Πυ.ΠΙΟΣλΑΙΪΑ ΙΒΑΚΙΑΙΜΒίΝΕΙ
  ΤΑΣ ΙΧίΙΙΙί Α11ΙΙΣ ΜΕ ΙίΗ ΡΩΣΣΙΑΝ
  Γ12ΜΗ 20Σ)β(ίου (ίδ. ύππρεα(α).-Κατ'
  κίδήσεις έκ Βελιγραδίου ή Γιουγκοσλαυία
  απεφάσισε νά επαναλάβη τας διπλωματικάς
  της οχία·»ί μ* την Ρωοοίαν, ,
  Οί Γερμανοί
  καί οί Ρωσσοι ύποδλέπονται.
  Συνεχίζεται ό αγών έν Πολωνίςι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρ(ου (ίδ. ύππρεσία).—
  Είδήβεις έκ Βερ ν ής άναφέρουν ότι κατ'
  έγχύρους πληροφορίας έκ Βερολίνου ή προ
  έλασις των Ρωσσιχδν στρκτευμάτων επί
  τής Γαλλικίας προκαλεΐ ζωηρας ανησυχίας
  εί; τβύς Γερμανικβύ; στρατιωτικβύς κύ·
  κλους.
  Έξ άλλου οί «Τάϊμς» δημοβιεύουν την
  πληροφορίαν ότι μεταξύ Ρωσσία; καί Γερ·
  μανίας δέν προηγήθη σύμφωνον καθορί·
  ζβν τόν τρόπον διαμελισμοΰ τής Πολωνί-
  ας. Μβταξύ των δύο χωρων διεξάνβνται
  τώρα μβλις συζη ρήσεις έκ* αύτοϋ τού ζή-
  τήματβ;. Πρός βορράν, τα Ρωσσιχα στρα-
  τεύματα έγκατεστάθησχν ήδη είς Βίλναν
  την οποίαν ή Γερμανία έσχόπει νά πά
  ραχωρήοη είς την Λιθβυανίαν. Πρός νό
  τον ή κατάστασις είναι λεπτοτάτη διότι
  ή Ρωσβία διεκδικεϊ ολόκληρον την 'Ανα
  τολικήν Γαλλικίκν.
  Ο ΑΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Άλλαι πληροφορίαι έχ Πολωνίας άνα
  φέρβυν ότι συνεχΐζοντχι σκληρκί μαχαι·
  Δέχα πέντε Πολωνιχαιμερκρχίαι άποχ&κλκι
  σμέναι τελείως μβταξύ Ρωσσιχών καί Γερ
  μανικων στρκτβυμάτων είναι άκοφασισμέ·
  ναι νά συνεχίσουν έντίμως τόν άγώνα
  Κατά μηκος τοϋ Βιστούλα διεξάγοντα
  σφοδρέταται μαχαι μεταξύ Γερμανών καί
  Πολωνων Ή Βχρσββίκ συνεχίζει την θρυ
  λικήν αντίστασιν γράφουσα την ήρωϊκωτέ-
  ρ«ν σελ! δα της Πολωνιχής ίστορίας. ΟΙ
  Γερμανοί ύφίατανται βαρυτάτας άπωλεί
  άς. Ή άμυνα δμως δέν θά κρατήση δυστυ
  χώς επί πολύ Οί Πολωνοί. τελείως άποκε
  κλεισμένοι δέν θά δύνανται ν' άνεφοδιά
  ζωνται κ«ί θ' άναγκασθοΰν νά όποκύψουν.
  'Ως έκ τούτου πρέπει ν' άναμένεται ή τα
  χεϊχ ητωσις τής θρυλιχής πρωτευούσης.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΗ
  ειρήνην υπό μορφήν τελεσιγράφου;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρ(οι> (Ιδ.
  ύπηρεσί*) — Καθ" όλον τ· Δυ
  τικόν μέτωπεν έπικρατεΐ ά-
  πό τής νυκτός ήρεμία. Οί
  ξένοι παρατηρήται 'προβλέ-
  πευν ώς έκ τούτου ότι ό κ.
  Χίτλερ θχ υποβάλη είς την
  Αγγλίαν *αί την Γαλλίαν
  πρότασιν ειρήνη;, είς την ό
  ποίαν 45μως θά δώση την
  μορφήν τελεσίγραφον.
  Πάντως, εί έπίσημοι Γαλ»
  λιχοΐ χύκλοι, παρατηρών {.
  τι, εάν επανέλθωμεν &1ς τ·ν
  χθεσινόν λόγον τεΰ κ. Χί¬
  τλερ είς τόν όπεΐον έτόνι·
  (οεν «τι ή Γερμανία δέν δι·
  ε»διχεϊ τίποτε άπό την Γαλ¬
  λίαν, θά πρέπει ν' απαντή¬
  σωμεν ίτι ή βεβαίωσις αυτή
  έχει τόσην άξ<αν καί Ισχύν διά την παγκόσμιον κοινήν γνώμην Ισην είχον καί αί ύποοχεσεις διά τό Αυστρία- χον, τό Τσεχιχέν καί τό Πο¬ λω νι χον. Υπό τδν ύπευθύνων έπί¬ σης Γαλλιχών κύκλων πι- στκύβται 2 τι ή Γερμανία θ' άναγκνσδή νά ίχανοποιή- ση όλας τας φιλοδοξίας κα τάς βλέψεις των Σ«β έτ επ τής Γαλλικίας, παρ' όλον οτ εβάσιζε μεγάλας ελπίδας είς την κατάληψιν τής περιφε ρείας αυτής λόγω των μέγα λων πετρελαΐοφόρων πηγων της. Είς τάς ύητοχωρήσεις αύτάς θά άναγκασΕή νά πρββό ή Γερμανία διά νά μείνη ά περίσπαστος έξ άνατ«λών καί ά ουνεχίση τόν πέλε μόν είς τό Δυτικόν μέτω π«ν. Ένα δάσος πλήρες νεκρών Πολωνων ήρώων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2θΣ)6ρίου. (ίδιαι τέρα δπηρεσίΌ).— Ό συνταγμα- τάρχης Αιβίνσχυ είπεν άηόψε άπό ραδίοφώνου έκ Βαρσοβίας: «Διινύσομεν δύο ήμίρ·*» ήρεμίνς έν τή πόλει ή ζωή της οποίας έπανίλαβ< τόν κανονικόν της ρυθ μόν. Είξιύρεμεν βμως χαλά 8τι άπό τί]ς μιάς στιγμής είς την άλ¬ λην θά διαδεχθή την Ιφήμερον αυτήν ηρεμίαν ή φρικτή κόλασις. Δι9 &ύτο καμμίαν ιύχαρίστιοιν ίέν μας ττρ&ξενεΐ ή άνάπαυλα αυτή. ΙΙεριμίνιμεν πάντως ν' ά γωνιοθωμιν διά την τιμήν χαΐ την ίέξαν τής Πολωνΐαι». Ίΐαλίς δημοσιογ&άφος τηλιγρα φιΐ έχ τοθ άνατολιχοθ μιτώποιι τα εξής: Μετά ]3 ημερών α*λη- ράς μάχας ή 5η μεραρχία τοθ ΙΙολωνιχ',Ο ατρατοθ ίχυχ^ώθη είς Κοθτνο. £2; την Βαρσοδίαν δύο ταξΐαρ χίαι ίππιχοθ δι1 όμηριχής έπιλά- σιως διέσπασαν χθές τΐν Γερ¬ μανικόν κλοιόν με τόν σκοπόν νά άνο ξουν δί&δον. Ό χλοιο; ί θραύσθη μέ την χεμαρρώϊη ίξόρ μησιν των Πολωνων ίππίων οί ίπιΐοι 5μω; ένέπεσαν ίντος 6 λίγ;υ είς την ένίδραν φονινω τάτου πυρός Γερμανικών πολυβό λων ΧΐΙ τηλεβόλων ι σμίνων ίντός δάσους έλάτιον !- που Ισπιυδον ο! Πο?ωνοί ίππιΐς διά νά διαφύγουν. Τό ΐΐυρε β υλι¬ κόν ϊβαλε καταιγιοτιχώ; κατά τής άστραπής των επιτιθεμένων Εππίων. Διεσκίλισαν πολλά τηλι- βέλα άλλά τα πολυβόλα τούς έ- θέριζαν άναταπαύστως. Συγκινη τιχωΐάτην ιίχόνα παρουοΕαζι τί καιόμενον άπ' άκρου είς χοΐ πλήρες άμόρφων μα ζών Γππων καί άνθρώπων άναμίξ. Τό δάσος ούιό εκαλύφθη άπό νέ χρ&υ; ήρωας των δύο ϋολωνιχών τοξιαρχιώΛ Ό κ. Τσάμπερλαιν προέβη χδές είς μακράς δηλώσεις. Ή Αγγλία θά διασώση την Πολωνίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Σ)βρίου ιΓδ. ύπηρεαία). — Την 7ην άηογβυματινήν συνήλθίν ·1ς συνεδρίασιν π Βουλή των Κοινβτήτων ενώπιον της οποίας ό πρωθυπουργές χ, '/αάμπβίλαιν προέβη είς έβίομα διαίαν εχΒεσιν τής πολβμικης καταστάοβωί «Ι πών μβτβξΰ αλλων τα εξής: Την παρελθούσαν έβδομάδα ουνίβηβαν γβγο νβτβ τόσον αίβαρα, ωβτβ τό ώιαρρβϋσαν διάσΐη μα δέν ηρκεοε διά ν ά ώςθοΰν έξηγήββις επί τής έξϊλΐξβως τής χατ«θ[όίαΐΝ{ καί τής μϊλλοντικης έ»β*βε«ς τβΰ πολέμου. Την )7ην τρέχοντος συνέβη γϊγονές δπβρ ϊΐχβν αποφασιστικήν έαΐδρασιν επι τής ιΰχης των έν ιίο λ«νία έπιχβ»ρήσε»»ν. £οβιβτικά στρατϊυματα βιβεβοιλοιν είς την Πό λωνΐοιν καί προήλασαν έπΐΐΐθίμΐνα κατά των Ιιο λωνών. Δέν ίύνοιμαι νά εϊπω δτι ή ενεργεια αυτή δέν ανεμένετο ή ότι δέν εΐχε προβλεφθή έφοσον οί βϋβιετΐΜαΙ έφημβρΐδες £νραφ«ν πρΐηγουμίνως περΐ χαταπιϊθίΜς των Λϊυκορώοσων >·αΙ των θϋ·
  κρανων έκ μέρους τής ΠοΧωνίας. Άλλ' ή επίθεσις
  αυτή δέν έώικαιολογεϊτοπ«ρά τα προβαλλόμοα
  έπιχϊΐρήματα, τα όπ^ία ήσαν τελείως άβασιμα, Ή
  έηίθίσις ήτο «εικός, αδικαιολόγητος κ«Ι βηνομος
  πολύ πϊριασότερον μάλιατα έφόσβν έγένϊτο «1$
  στιγμάς καθ1 άς οί Πολωνοΐ άντβτααααν άπεγνω
  σμένην μέν άλλά καί «ποτελεσμκτιχην άμυναν
  κατά των Γερμανών έπιορομϊων. Ή πρβς την 0ο
  λωνίαν διακοίνωσις των Ζοβιβτ επεδόθη κ«1 Είς
  τόν έν Μόσχα ηρεοβενιτήν μας. 'Απηντπσ*μϊν διά
  διακοινώσεως "ότι ή ενεργεια των Σοβιέτ ήτο έ«νο
  μΐς. Καί έδηώσαμεν ότι δέν υπήρχβ τίποτβ τβ δι»
  νάμενβν νά συντελέση είς τό ν' άκυρώοη ή Μ
  Βρβττβνί* τάς ηρίς την Πολωνίαν ύποχρβάοεις
  της, άχβξβρτητΜί τδν μελλουβνν συνεπειδν της.
  1' άποτίλέσμοΐτα τής Ρωσσιχής είοβςλης
  ΰπήρξοιν τόσον άμεσα ίσον χοιΐ σοβαρά, ο πολω
  νιχβς στρατές έχίμφδη. Ή πολ«νι>ή κυβέρνπ
  σις ίζήτησε διά τόν πρόίίρον τής Δημο«ρΛτία6
  καΐ τοϋς ΰπουργούς τού φιλοίενίβν εν Ρουμανία.
  Είνε πβλΰ ενωρίς διά νά δυνηθ&μΐν νά έξαγα
  γωμεν άσςραλή συμπβροσματα έχ τής Ρωσσικήί
  ■Ιββολής Ό αγών τής ηολωνίας άπέβη μΐ» σπα
  ρακτικη τραγωδία. Ο ΠολωνοΙ ήγωνίοθηοαν μέ
  βΰτβιπάρνηοιν καί άνδρβίβν. '€ λος « κόσμος. θαυ
  μάζει τον ηρνϊομβν των. Ή άντιστασίς των κα
  τέρρειιοεν. Ή '/γγλία ίμως «αί ή ΓαλλΙβ διεβε
  βαίνοαν την ΠβλΝνικήν κνβίρνηοιν «τι β« ονν·
  (ίββνν τβν αγών» καΐ β« τό πράςΌνν,
  Άναφερόμενβς β χ. Τσαμπερλαιν (Ι; τβν χβε-
  ο νβν λόγον τού κ Χίτλερ εΐηβ: Δέν ουνηθίζομβν
  είς την χώραν αύτην νά ομιλώμεν μέ έηαρσιν
  καΐ απειλάς. Δ Γ αΰτό ϊσως δέν μας έννβοΰν. Έν
  τούτοις δέν θά άπομακρυνθώ άπβ την πραγμχτι
  κότπτα καί θά όμιλήσω μέ ηρεμίαν. Ματαίω: άν«
  ζητηο* είς τον λόγον τού κ. Χίτλβρ μίαν λέξιν
  δι' βκ-ίνους πού ε χασάν ανζύγου?, μητέρβις, αδ«λ·
  φα;, τέκνα είς την κβλαβιν τού πολέμου τού
  βποίου δημιουρνός καί ύπεύθυνος ιΐνβό κ ΧΙτλϊρ.
  Καί »ϋτό άποδεικνύει την ψυχολογίαν τού
  Ό π6λεμο; μάς επεβλήθη καί θά τόν συνβχίσω
  μέν. Χκοπβς μας ίΐνϊ ν' απαλλάξωμεν τόν κόσμον
  έκ τού φέβου τής Γβρμανικης έπιθϊσβως. θύδεμΐβι
  άπβιλη ή δύναμις 11 ν* ίχανή νά μάς ;κάμη νά π«
  ραιτηθίιμεν τού οκοποΰ αύτοϋ. Λί μέθοδοι τάς ο¬
  ποίας χρησιμοποιή είς τόν πόλεμον 6 χ Χίτλερ
  μάς έξεγίίροον. Ό κ. Χίτλβρ Ισχυρίοβη ότι ίέν πά
  ρίβη τούς ανθρωπιαπχούς κανόνας. Άλλ' αί μέθο
  δοι δέν κρίνί.νται έκ των λόγων άλλ' έκ τδν 'έα
  γων. Αί βάρβαροι έπιδρομαί τής Γβρμανιχής άβρο
  πορίας εχουν έξχγβίρει την συνείδηαιν ολοκλήρου
  τού κόσμον Καί έ«εϊνοι οί όποϊοι έβτερήθηοκν
  των γονίων, των άδελφων, τδν ουζύγων τ»»ν ννω
  ρίζουν ότι αΰτβ εγένετο διά νά χορββθή ή άπλη
  οτος δίψα τής φΐλοδοξίας τού κ. Χιτλϊρ.
  Έν σονβχβία ό χ. Ι σάμπβρλαιν άνεωέρθη <1ς την χαταοτασιν είς το Δυτικόν μέτωπον χαί έτό νισβν ότι τα γβλλικά στρατβύμβτα συν·χίζο»ν την μβθοδικήν των π9βέλοισιν. 'ίΐμίλησίν έιτίσης διά τόν κατά θάλασσαν άγώνα καί διεβεβοιίωσε 2τι εί νβ άχλόνητβς η απόφασις τής Αγγλίας καί Γ«λ λίας νά πολεμησουν μέχρι τής τελικής νίκης, ΚαταλήγΜν ό χ Τσάμπβρλαιν εΙπ«: «©ά κου επιτρεψετβ νά τελίΐώο»» τόν λόγον μου ιιέ ταο Φράοεις τάς οποίας διάσημος Πολωνό; στρατηνέκ απηύθυνε πρβς συμμαχικήν οτρατι«τικήν άποστο λην χατα τόν αποχαιρϊτιομόν της: «©ά πολϊμήσι» μέν! Μιγα μερβς της χώρας μ«ί, θά χαταχλυόβή απβ τβν βχθρβν. Άλλ' εάν θϊϊς ϊλθβτ· αίς ΓΛ θείαν μας ή χωρ α μας βά αναστηθή καί πβλ!|ν» Τίλβς β χ Τσδρτοιλ ωμίλησε διά την βράοιν τβδ άγγλιχου ναυτιχβδ χαί έβεβαίΜ0( την Βουλήν δτι τβτορπιλλίσαν τβ άβρβ«λανβφ6ρβν ι«© λί^ς» υηββρυχιβν έβυθίοθο. 20 Χ)βρίβ» ιΐδ. ί,πηρεσία).-. Κατ |β«ί ηληρβφβρίας ή Ίταλιχη χυββρνησις βε! οιά την ουναψιν σύμφωνον μβτ«Εν ρίας, Γιουγκοσλαυία Μ«> Έλλαββι '
  30 Πρωινή
  Ι ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2Ο Σ)βρίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).—Σήμερον την πρωΐαν συνήλ.
  θεν είς τα Ήλύσια Πεδία υπό την
  προεδρίαν τού κ. Λεμπρέν τό Γαλλι-
  κόν υπουργικόν συμβούλιον.
  Ό κ. Νταλαντιέ έκαμεν έκθεσιν επί
  τής στρατιωτικάς χαί διπλωματικάς
  καταστάσεως. Ακολούθως τόύπουργι.
  κόν Συμβούλιον απεφάνθη ομοφώνως
  υπέρ τής συνεχίσεως τού πολέμου μέ¬
  χρις ότου επιτευχθή ή τελική νίκη υπό
  της Γαλλίας καί Αγγλίας.
  ΣΗΜΕΡΟΝΟ ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΡΟΥΙΒΕΑΤ
  ΟΑΑΝΑΓΝΟΣΗΤΟΛΙΑΓΓΕΛΜΑΤΟΥ
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ Β0ΥΛ2Ν
  ΡΩΜΗ 2Ο ΣΤ βρίου (ίβ. ύπηρε*
  σία).—Ό πρόεδρος των Ήνωμένων Πό
  λιτειών κ. Ροθσβελτ θά αναγνώση αύ¬
  ριον (σήμερον) τό διάγγελμα ,αυτού ε¬
  νώπιον των δύο * <* μερικανικών Βου· λών συγκαλουμένων επί τούτω. Βεβαιούται ότι τό διάγγελμα τού '%μερικανού προέβρου ηεριστρέφεται κυρίως είς την αναθεώρησιν τού νόμου περΐ ουδετερότητος τής οποίας καί θά αναπτύξη την επιτακτικήν ανάγκην. ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΔΕΝ ΕΦΗΡΜΟΣΑΝ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΡ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)3ρίβυ.—Ανακοινούται αρμοδίως ίτι είς τβύς Πολωνού; στοατιω· τικού; ηγέτας εϊχε στα>ή σχέδιον αμύνης
  τής Πολωνίας υπό τοΰ Γαλλικοΰ έπιτε^είου
  τό όΐτοϊον δμως δέν έφήρμοσαν δια πολιτι-
  κβύς λβγους. Τό σφάλμα τής μή έφχρμογής
  τοϋ Γαλλιχοΰ σχεδίβυ άντελήφθησαν έκ
  των ύστέρων.
  Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  Ν' ΑΓΟΗΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρ(βυ (μεσβνύχτιβν).—
  ' Εκ τοΰ ραδιβφωνικβδ σταθμβϋ τής Βαρβοβί
  άς εγένετο ή ενομένη νυχτερινή έχπομπή:
  «Είνε απολύτως ψευδές ότι επίκειται ή
  πτδσις τής Βαρσοβίας. Ό Πολωνός στρατιώ
  της δεν φοβείται τό εχθρικόν τηλεβόλον.
  Ή Βαρσοβία θ* ουνεχίση τόν αγων» κβί
  θάί εξέλθη νικήτρια».
  Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΜΙΛΕΙ ~
  ΟΕΡΙΜΕΣΟΓΕΙΛΚΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ιδ. ύπηρεσί») — Ύπάρ
  χούν πληροφορίαι καθ' άς βτβιμάζβται η
  συναψις Μεσβγειβχβϋ βυμφ^νου μεγάλης έ
  χτάσεως μεταξύ των Κρατών Ίταλίβς, Ί
  σπανίας, Γιουγκοσλαυία;, Ελλάδος καί
  Βουλγαρίας. Έπίσημος βεβ«(ωσις δέν ύιχάρ
  χει εισέτι.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΑΝΛΚΟΙΚΩΒΕΝΤΛ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡαΓΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρίου (Ιδ. ύίϊηρεαί»).-
  Τό ύπ' αριθ. 33 ανακοινωθέν τοϋ Γκλλικοΰ
  'Λρχηγβίβυ Ιχβι ώ; έ;ης: Νύ; ήρκμο; εί;
  δλον τέ) μέτωπον. Δράσις τού έχθρικβΰ ην
  ρίβολιχβϋ ανατολικώς τής Μιτλής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρί·υ (Ιδ. ύ-τηρεσί«).-
  Κατά πληρβφορί«ς έκ τβΰ μετώπβυ Γερ·
  μανιχά οτρατβύμβτα διερχονται συνεχδς
  έκ τού Μξλα Σ«πίλ μεταβχίνοντα ηρφζ
  ένίσχυβιν τής Γερμανιχή; γραμμής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρί*υ μεσβνύκτιον.-
  Έκίσημον άνακοινωβέν ύπ' «ριθ. 34. — Το
  π.υροβολικόν τού ίχθροϋ άνέΐιτυίε δρδ·
  σιν επί ωρισμένων σημεΐων τοϋ μΐτώπου.
  'Λερομαχίκι μεταξύ καταδιωχτιχών τβδ
  έχθρβΰ καί Ιδικών μας. Κατερρίφθη εν έχ
  θριχόν άεροπλάνβν επί των γραμμών μ«ς·
  ΠίΛίΜίΚΡΗ ΙΐΜΒΟΥΑΙΟΜ ΕΙΣ ΗΑΡΙΣΙΙΙΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σ)βρ(βυ (Ιδ. ύκηρβσία).-
  Σήμερον τό άπογευμα συνειργάσθησαν Μ
  μακρόν ό κ. Νταλαντιέ καί έ αφιχθείς
  Άγγλος ύπουργές των Στρατιωτικών Χό·
  «ρ Μπελίσσα. Επηκολούθησε σπουδαιοτάτη
  ούσκεψις είς τό γραφείον τοΰ κ. Νταλαν
  τιί της οποίας μετέσχον ό στρατίρχπί
  "καμελέν, ό στρατηγός Κοσίν, ό χ. Πετ»
  ^ΡΧ*ΐγβ, των άερβκοριχών δυν«με«ν, «
  'αύαρχβς Νταρλάν.
  8