9782

Αριθμός τεύχους

124

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ρον άπό
  δτι, δταν ό πόλεμος
  **„.«*, α λ '= ' αΰτη πΡεπει νά ακουσθή μέ
  εξαιρετικόν ενδιαφέρον άπό την πτωχήν είς παρα¬
  γωγήν χώραν μας καί άς άποτβλέοη κήρυγμό^ ερ¬
  γασίας, εργασίας πού ϊοως δέν θά ίρέπει νά γνω
  ρίζη δρια κοπώσεως.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  -----------------------------------
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ αρ. 4-55
  » 2-06
  ΕΘΙΉΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗί;
  ΕΤΟΣ ΒΠΕΡΙΟ4ΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 124
  ΠΕΜΠΤΗ 22 Μαρτίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ.
  20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΙΥΝΤΑ2Ε0Ϊ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΨΕΜΜΑΤΑ
  (τελευταίον)
  Καί τρίτον τουτο: Ότι διά νά
  φθάση έκεΐ δπου έφθασε είς τάς
  τρείς Δεκεμβριού εΐχε: Τα 8-
  πλα καΐ|τά λεπτά πού τοθ ε-
  δωσαν επί τρΐα χρόνια οί "Αγ¬
  γλοι. Την εργασίαν καί την ορ¬
  γάνωσιν πού τοθ παρέσχεν ό
  καιρός καί ή δυστυχία. Την ευ¬
  κολίαν πού εΐχε νά καταλαμ-
  βάνη την άφύλακτον χώραν ώς
  δήθεν έργαζόμενος εναντίον τοθ
  ΓερμανοΟ. Εΐχε, προσθέτως, τό
  ήμισυ τοΰ Κράτους, τό οποίον
  τοθ παρεχώρησε πιεζομένη άπό
  τούς Άγγλους ή Κυβέρνησις
  Παπανδρέου. ΚαΙ μαζί, έ'να πλή
  θος άνθρώπων, παιδιών, νέων,
  άνδρών καίγερόντων, οί όποΐοι
  χωρίς νά γνωρίζουν τί έστί Κ.
  Κ.Ε. καί Έάμ, συνετάσσοντο
  Ι είς τάς τάξεις των, έμπλεκαν,
  "έφοβοόντο νά τα έγκαταλεί-
  , ψουν, καί τα ηυξησαν άθελή
  |ς Είχεν άκόμη τό εξής πλεο
  ίνέκτημα. "Οτι τό Κράτος, τό ό¬
  ϊ ποίον κατώρθωσε τότε ευκολα
  εθκολα νά περιορίση είς μίαν
  πλατείαν, εΤχε ώς οπλισμόν
  τού χΐλιους άστυψύλακας, χί
  λιους χωροφύλακας, κανένα
  στρατιώτην καί—άν δέν άπα
  τώμεθα—έπτακοσΙους'Άγγλόυς
  είς τάς Αθήνας. Αύτό ήταν τό
  Κράτος.
  Άμα λοιπόν φύγουν οί "Αγ¬
  γλοι, τό μέν Κράτος θά είναι
  ώπλισμένον καί θά έχη Στρα¬
  τόν, Στρατόν τοϋ 1945, τοϋ
  1935, '.χοΰ 1932, — αύτά είναι
  γκρίνιες έσωτερικές, μεταξύ
  μας—άλλά Στρατόν, τό δέ σπί-
  μεν ανωτέρω καΐ άφοθ πάρω
  μέν μίαν βαθείαν άναπνοήν
  νά τούς ποθμε ολίγα πράγμα
  τα λογικά;..
  "Ας άφήσουν τώρα πιά κα
  διά λογαριασμόν των καί διά
  λογαριασμόν μας την Έλλά
  δα νά ζήση. Αυτή ή Ελλάς
  δίδει τό αΤμα της καί περνδ
  τάς ημέρας της μέ εσωτερι¬
  κήν ταραχήν άπό τα 1909· Τό¬
  τε έ'γινε ή πρώτη στρατιωτική
  Έπανάστασις. Είς τα 1912
  ό έ'νας Πόλεμος. Είς" τα 1913
  ό όλλος. Είς τα 1916 Έπανά
  στάσις. Είς τα 1917 Έπιστρά
  τευσις, Είς τα 1918 καΐ μέχρι
  τοΰ 1922 Πόλεμος τρίτος. Είς
  τα 1922 καταστροφή. Είς τα
  1922 άκόμη ,'μιά Έπανάστασις
  είς τα 1923 Άντεπανάστασις
  Είς τα 1924 Άνατροπή. Είς τα
  1925 Κίνημα. Είς τα 1926 άλ
  λο Κίνηαα. Είς ιά 1932 έ'να ά
  κόμη. "Αλλο είς τα 1935. Είς
  τα 1936 νέα άνατροπή. Είς
  τα 1940 ό Πόλεμος. Είς τα 1941
  ή Κατοχή, ή τρομακτική Κατο-
  χή, καί τώρα ή Στάσις. Θά
  ελέγαμεν, άν άπετεινόμεθα καί
  είς κακούς άκόμη άνθρώπους:
  «Έ, τί λέτε παιδία, δέν μδς
  Ό άντιστράτηγος
  ΣΚΟΜΠΥ σέ μιά ά-
  νεπίσημη έπίσκεψή
  τού στόν Πειραια ά-
  ποχαιρετώντας Βρετ-
  τανούς άλεξιπτωτι·
  στάς.
  τι θά Ιχη £να σουγιά κάτω άπό
  τό μαξηλάρι τοθ νοικοκύρη. Εΐ-
  δατε προχθές τί συνέβη;... Έ-
  περνοθσε άπό την οδόν Στα¬
  δίου συντεταγμένον £να πλή
  θος Έλασιτών, προκλητικόν, μέ
  τραγούδια καί φασαρίες. Ένας
  έμπορος επήρε τό ξύλο μέ τό
  οποίον κατέβαζε τό βράδυ τοθ
  μαγαζιοθ τα ρολά καί τούς ε¬
  πετέθη. Χίλιοι διαβάται τόν έ-
  βοήθησαν μέ τα χέρια των. Καί
  τό ήρωϊκόν Έλάς διελύθη. Ξύ¬
  λο λοιπόν θά υπάρχη παντοΰ.
  Θά υπάρχη έδώ, είς τάς πόλεις
  μαχαΐρι τής κουζίνας, σουγιδς,
  κάποιο δπλον, £να μαδέρι. Καί
  είς τα χωρία ή άξΐνα, ό κα-
  σμδς.
  Αύτά τα άγια πράγματα θά
  ύποδβχθοθν τόν Έλληνα κομ¬
  μουνισμόν δταν παρουσιάση
  την κεφαλήν τού είς τό παρά¬
  θυρον καί έχουν φύγει οί "Αγ¬
  γλοι.
  Δέν τούς συμφέρει λοιπόν
  κατά κανένα τρόπον νά φύ·
  γουν
  φτάνει;. Δέν φτάνουν τό αΓμα,
  τα βάαανα, ή κακομοιριά; Άρ
  χίσαμε νέοι την ζωήν μας μέ
  αΤμα καί Επανάστασιν καί
  την τελειώνομεν γέροι μέ Ε¬
  πανάστασιν καί μέ αΓμα. Δέν
  φτάνει, Στό τέλος, άν ύπάρ-
  χούν μεγάλα ζητήματα φιλο
  σοφικά καί κοινωνικά, άς αφή¬
  σωμεν δουλειά καί σ' αύτούς
  πού άκολουθοΰν, στά έγγόνια
  ΕΛΛΗΗΟΑΓΓΛΙΚΟΜ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  Το ά'νω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣ
  (Τελευτβϊο)
  «Μάς έτονίσθη άπό τόν σμη
  *
  * *
  Άλλά θέλουν, άφοΰ ξεχάσω-
  πρός στιγμήν δσα γράψο-
  μας. Άς τα λύσουν αύτά. ΟΙ
  δικές μας γενεές έκουράστη-
  καν. Γύρω μας άπλώνεται ή
  χορά τής ζωής. Σέ λίγο θ' άν
  θίσουν οί κάμποι, θά μάς πε
  ριμένη άνήσυχη ή γή ή έλλη-
  νίκη νά βάλωμε είς τα σπλά-
  χνα της σπόρον, τό άλέτρι πε-
  ριμένει κάπου τό ,χέρι τοΟ γε
  ωργοθ, ή θάλασσα άποζητά
  την θωπείαν τής ψαροπούλας.
  Δέν βαρεθήκαμε;.. Έλάτε, δ
  σοι εχετε μείνει άνθρωποι, χω
  ρίς παλαβωμένα μυαλά κα
  χωρίς αϊματα είς τα χέρια
  νά μεγαλώσωμε τόν τόπον
  αυτόν πού δέν μάς χωρεΐ, τώ
  ρα δπου θά μεγαλώνουν ο
  άλλοι. 'Ελατε νά τόν σκάψω-
  με, νά τόν σπείρωμε, νά τόν
  κτίσωμε, γιά νά βάλοομεν είς
  τα λειβάδια τα ζώα μας, είς
  τής θάλασσες τα καράβια μας
  πού ταξιδεύουν καί φέρνουν
  φαί, είς τα σπίτια τού τα παι¬
  δία μας..—Έλάτε..—Δέν θέ-
  λετε; Έ, τότε ή Ελλάς πούτό
  θέλει, θά δώση μαζί σας την
  μάχην της. "Αμα φύγουν οί
  Αγγλοι. Γ. Α. Β.
  ναγόν δτι ηταν μιά δουλειά ζω
  ής ή θανάτου καί άλήθεια έτσι
  τό αίοθανθήκαμε>. Εΐπε κατό¬
  πιν έ'νας άξιωματικός ενός Αύ-
  στραλιανοΰ σμήνους Μοσκΐτο,
  °Η άνατίναξη μιάς γωνίας έκρι
  νέ τόν βαθμόν τής επιτυχίας
  εκάστου σμήνους. Πρώτοι ήρ-
  θαν οί Νεοζηλανδοί.
  «Τό αϊσθημα των άνδρών η¬
  ταν, δτι ήταν μιά δουλιά πού
  δέν εΐχε σημασία καίέάν δλοι
  άκόμη σκοτωνώμεθα», έπρό-
  σθεσε ό άξιωματικός. «Έβγή-
  καμε άπό την έπιδρομή αυτή
  πιό θαρραλέοι καί πιό έπιθε-
  τικοί άπό κάθε άλλη φορά. Οί
  Νεοζηλανδοί ήρθαν πρώτοι καί
  εΐδα τίς βόμβες τους πού εσκα
  ζαν. Έπετάξαμε τόσο χαμη
  λά ώστε έπρεπε, δταν έπλη
  σιάζαμε τόν,ύψηλό μανδρότοι
  χοντής φυλακήςίνάάνυψώσουμ
  λίγο τα άεροπλάνα μας καί ά
  μέσως νά άφΐσωμε τίς βόμβες
  μας νά γλυστρήσουν πάνω
  τού».
  Έτσι περίπου διηγήθηκε την
  ΙστορΙα £νας άπό τό σμήνος
  των Νεοζηλανδών. «ΤΗταν έ'να
  έλεεινό πρωΐ μέ χιονοθύελλα
  καί χαμηλά νέφη, άλλά δλοι θε
  λαμε νά πάμε. Υπήρχαν πράγ-
  ματι δυό δουλιές πού έπρεπε
  νά γίνουν καί δχι μιά. Πρώτα
  έπρεπε νά άνθτινάξωμε τόμαν-
  δρότειχο γιά νά ανοίξωμε τό
  δρόμο στούς φυλακισμένους νά
  φύγουν στά χωράφια καί έπειτα
  νά γκρεμΐσουμε τα δύο άκρα
  τοϋ κτιρίου γιά νά σκοτώσωμε
  τούς Γερμανούς καί νά άπελευ
  θερώσωμε το3ς φυλακισμένους.
  Έξεκινήσαμε μιά ώρα μετά τίς
  άναγκαΐες προετοιμασίες. Ίτχι·
  όνιζε άκόμη άλλ' δταν προχω-
  ρήσσμε ό καιρός έκαθάρισε καί
  δέν έδυσκολευτήκαμε νά άνα-
  γνωρίσωμε τή φυλακή. Ώδήγη-
  σα τό έ'να τμήμα των άεροπλά-
  νων τοϋ σμήνους μου κατ' ευ¬
  θείαν πρός την ανατολικήν πρό
  σοψιν τοθ μανδρότειχου, τό δέ
  άλλο τμήμα εστριψε λίγα μίλια
  πίσω γιά νά μπή επί κεφαλής
  στήν προσβολή τής νοτίας πλευ
  ράς τοθ μανδροτείχου. Ποτέ δέν
  εΐδα καλλίτερο πέταγμα καί
  χειρισμό. Έπετάξαμε δσο μπο-
  ρούσαμε χαμηλώτερα γιά νά
  ρΐξωμε τίς βόμβες μας ακριβώς
  στά θεμέλια των τείχων, άλλά
  άκόμη καί έτσι μερικές βόμβε
  μου έπεσαν στό έσωτερικό τή,
  αύλής καί μερικές άλλες πάνω
  στό άκρο τοϋ τείχου. Έρριξα
  τίς βόμβες μου σέ δέκα πόδια
  άπόσταση, καί πέρασα ξυστρά
  πάνω άπό τή στέγη τής φυλα
  κης μέσα στούς καπνούς. Άπ
  δλες τίς βόμβες τοθ σμήνους
  μου μόνο μιά πήγε χαμένη.
  Πόσο έπιτυχής ή"ταν ή έπίθε
  σις, μας περιέγραψε καί ό Άξι
  ωματικός πού όδηγοϋσε τό φω
  τογραφικό άεροπλάνο.
  »'Ετριγυρίζαμε νοτίως τοθ
  στόχου παρατηροθντες την επί·
  θέση των δύο σμηνών. Εϊδαμε
  σύννεφα καπνοθ καί σκόνης νά
  άνυψώνωνται στό άέρα καί άε·
  ιοπλάνα νά όρμοθν πάνω άπό
  ή στέγη τής φυλακής. Έπειτα
  ξηφανίσθησαν καί ή"ταν ή σειρά
  'μας νά προχωρήσωμβ. ΟΙ έκρή-
  ξεις, ό καπνός καί ή σκόνη μδς
  έφαίνοντο τόσο συγκεντρωμένα
  ώστε περιμέναμε νά δοθμε έκεΐ
  πέροτ τα πάντα γής —μαδιάμ.
  Άλλά άφοθ έκαθάρισε λίγο ό
  άέρας καί έπροχωρήσαμε λιγά-
  κι μπορέσαμε νά δοθμε στόν
  πρώτο μας γύρω πόσο πετυχβ·
  μενά καί άποτελεσματικά ήσαν
  τα κτυπήματα. Τα δύο άκρα
  τοϋ κτιρίου εΐχαν άνατιναχθεΐ
  καί ό τεΐχος τής αύλής έπίσης
  κρεμίστηκε στά προκαθωρισμέ-
  να σημεϊα. Στήν αύλήν έτρεχαν
  πολλοίφυλακισμένοι, τρείς μά·
  λιστα άπ' αύτούς εΐχαν ήδη 11ε
  ράσει τόν τεϊχο τής αύλής καί
  έτρεχαν πρός τα χωράφια βια-
  στικά.
  Έν τώ μεταξύ ή αύτόματες
  φωτογραφ'κές μηχανές τοθ ά-
  ■ροπλάνου μας έκαναν τή δου·
  ειά τους καί ό φωτογράφος
  !> τοποθετημένος στή μύτη τοϋ
  άεροπλάνου έπαιρνε έπίσης φω
  τογραφίες μέ τή μηχανή τού.
  Η φωτογραφίες τού ήσαν πά·
  ρα πολύ ώραΐες. "Εδειχναν
  καθαρά τα κρεμισμένα σημεϊα
  τοθ κτιρίου καί τοθ τοίχου,
  όλόμαυρα πάνω στό λευκό φόν
  το πού σχημάτιζε ή χιονισμέ
  νη πίριοχή καί τούς άπελευ·
  θερωμένους φυλακισμένους νά
  τρέχουν πρός δλες τίς διευ-
  θύνσεις έκεΐ γύρω».
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθμεντούς ενδιαφερο¬
  μένους δτι ή έναρξις των μαθη-
  μάτων τής Άγγλικής Σχολής α¬
  νεβλήθη διά την 26ην Μαρτίου
  λόγφ τής μή καταβολής των δι·
  •άκτρων παρά των πλείστων
  μαθητών.
  Παρακαλοθνται 6θεν δπως
  προσέλθωσιν τό ταχύτερον καί
  :ακτοποιήσωσιν τάς ύποχρεώ-
  εις των.
  (Έκ τοθ Γραφίίου Α. Ι. Σ,
  νά σδς είπω τό τί αίσθάνομαι. ι
  Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σας. ΣάνΙ
  6λα τα παιδία μου πού πέντ'Ι
  νοόνια τώοα. υέΙ
  -------,— ._,— .., ,.-,--., — —γ_το7ξομ£·ν αύτό τά^ίϊνΟΓ'
  Κι' άπ' τή χαρά μας, ξεχνοθμε τής σκλαβιάς τόν ττόνο.
  ι λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
  ρ
  'των. Τκής Έπαναστόΐσε«ς τα
  Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καί έμπορικά
  κατανουένων ίκ τοΩ ΝηιιηΠ Ή Ιπσοώτουνπν τΛν ΆννλΙιτ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δαβχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 Μαρτίθϋ 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25»?ί ΜΗΡΤΙΟΥ
  Παρά τής Νομαρχίας Ήρακλεί
  ου απεστάλη πρός τούς Προέδρους
  των Κοινοτήτων ή κάτωθι δια-
  ταγή περί τού έορτασμοΰ τής 25ης
  ΜαρτΙου.
  Επί τή έπικειμένη έορτή τής
  Έθνικής ΆνεξαρτησΚίς τής 25
  Μαρτίου, παρακαλούμεν όπως με
  ριμνήσητε διά τόν όσον τό δυνα¬
  τόν «ανηγυρικώτερον εορτασμόν
  αυτής εις την Κοινότητά σας.
  Τό γεγονός ότι τό πρώτον ή¬
  δη υσΐερα άπό τριών καί ημίσεως
  έτών σκληρά δουλεΐα πρόκειτσι νά
  εορτασθχ) ή ίστορική καί μεγάλη
  έπέτειος τής απελευθερώσεως
  τής Πατρίδος, πάλιν ελευθέρας
  καί άπηλλαγμένης άπό τόν ζυ-
  ζόν των βαρβάρων επιβάλλει ό¬
  πως ό έορτασμός ούτος πραγματο
  ποιηθη έντός άτμοσφαίρας άνυ
  ποκρίτου καί καθολικής διαδη-
  λώσεως των πατριωτικών αϊσθημά
  των τα όποΐα δονοϋσι πάσαν Ελ¬
  ληνικήν καρδίαν.
  Ό λαός ό οποίος διά νά προα ·
  σπίση κοί προσφάτως την ελευθε¬
  ρίαν τού, αποφασιστικώς καί νι·
  κηφόρως άντιμετώπισε τα κύμα-
  τα των ϊταμών κατακτητών ονδ'
  επί στιγμήν πτοηθείς πρό των ά-
  πείροον συμφορών αί οποίαι τψ έ
  πισωρεύθησαν ήδη ότε αί θυσίαι
  τού έκαρποφόρησαν καί ό ήλιος
  "τής ελευθερίας άνέτειλε καί πάλιν
  είς την Ελληνικήν Πατρίδα θά
  κληθή κατά την 25 Μαρτίου είς
  μίαν έξαρσιν πατριωτικήν είς μί¬
  αν άνάτασιν ψι.χών ήτις συνε-
  γείρουσα τό Πανελλήνιον διά νά
  αποτελέση μίαν έτι εκδήλωσιν
  τής πρός την ελευθερίαν άγά-
  πης καί άκλονήτου προσηλώσεώς
  τού.
  Παρακαλούμεν όθεν όπως έν
  συνεννοήσει μετά τού ίερέως καί
  τού διδ)λου τής Κοινότητος σας
  μεριμνήσητε διά τόν λαμπρότε-
  ρον τής -έθνικής ημών εορτής
  πανηγυρισμόν καί είς όν δέον α¬
  παραιτήτως νά περιλαμβάνηται
  καί ή εκτέλεσις δοξολογίας.
  Διεσπάσ8ησαν υπό των Συμμά-
  χων αί γραμμαί Ζίγκφριντ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΟΙ Ιδιοκτήται πλοΐων, πλοια-
  ρΐων καί πλωτών μέσων έν γέ¬
  νει, τα όποΐα κατεστράφησαν,
  έπετβχθησαν ή καθ" οιονδήποτε
  άλλον τρόπον ύπέστησαν ζημί¬
  ας έκ μέρους τοθ έχθροΰ, όψει
  λουν μέχρι τής 26ης τρέχοντος
  νά ύποβάλουν λεπτομερείς δη-
  λώσειςβίς τό Λιμεναρχείον Η¬
  ρακλείου.
  Ηράκλειον τή 20—3—45
  (Έκ τοθ ΛιμεναρχεΙου Ηρα¬
  κλείου)
  Δ1ΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Φ. Σ. Η.
  ΣήμΐρονΠέμπτη22—3—45στίς
  διαλέξεις μαθήματα τοθ Φοιτ.
  Συλλόγου πού γΐνονται στό
  Μουσεΐο, θά μιλήση στίς 5,30
  ακριβώς ό Νομομηχανικός κ.
  Κώστας Λασσηθιωτάκης μέ θέ-
  μα «Προσωκρατική καί Σωκρα-
  τική Φιλοσοφία.»
  'Η εϊσοδος είνε ελεύθερη.
  ΚΟΙΗΩΗΙΚ"
  ΑΦΙΞΕΙΣ.— Αφιχθη ό Νομάρχης
  τοΰ γείτονος Νομοΰ κ. Μ. Πολυχρονά-
  κης δί' ύττηρεοιακ·ούς^λόγους.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Καθήκον μου
  επιβεβλημένον θεωρώ, θερμώς νά
  εύχαριστήσω την αξιότιμον Διεύ¬
  θυνσιν τούς κουράντε Ιατρούς καί
  τάς αδελφάς Εύαγγελία καί Δήμη¬
  τρα καΐ άπαν τό «ροσοτπικο τβϋ έν
  Πειραιεί ·ιλοινθρωπ κοΰί'Ιδρύματος
  «Βοΰλα» διά τό πατρικόν ενδιαφέ¬
  ρον πού δεικνύουν είς τόν υϊόν μου
  Νΐκον Έμμ. Κολ,υβάκη, πάσχοντα
  επί δεκαπενταετΐαν καί πλέον τοΰ
  τιαθήματος «Ισχυαθρωκάκι» καί βελ
  τιουμένης τής θέσεώς τού καθημε¬
  ρινώς λόγ«ί> τής σοβαράς επεμβά¬
  σεως καί τού ένδιαψέροντος δει¬
  κνύουν οί Ιθύνοντες τό Φιλανθρωπι¬
  κόν τούτο ϊδρυμα.
  Υπό τοιαύτην Διεύθυνσιν φιλάν-
  θρωπον κα'ι προσωπικόν ή θέσις
  τοΰ Ιδρϋματος εξυψούται όφείλει
  6έ ή κοινωνία μετ" εμού νά εύγνω-
  μονη τό δέ "Εθνος νά ΰττερηφανεύε
  ται.
  Έν'ΗρακλεΙφ Κρήτης 19 Μ)τίου1945
  Ό ευγνωμονών πατήρ
  Έμμ. Γ. Κολυβάκης
  —Μετά τόν άδικον οκοτωμό τοϋ
  άνδρώς μ·υ υπό των Γε'ρμανών καί
  τής καταστροφής τού σιτιτιοΰ μου,
  έγώ καί τα τέσσαρα όρφανά παι¬
  δία μου, έφύγαμε πρός την υπαιθρο
  ζητώντες στέγη καί προστασία. Ό
  καλάς ·βός μέ ωδήγησε είς τό σπί-
  τι τού κ. Γεωργ. Έαμ. Κοπιδάκη
  είς "Ανω ΆσΙτες. Σάν νά ήμουν
  •παιδΐ τού, ή άδελφή τού καί άνοιξε
  άμέσως τό άρχοντικό τού σττίτι
  καΙ μάς έστέγασε, καί μας παη
  γόρησε καί μάς έβοήθησε τόσον
  έκεΐνος δσον καί ή φιλάνθρωπος
  σύζυγός τού κ. Βικτωρία ό παρή-
  γορος αθτός δγγελος τής δυστυ¬
  χίας μας.
  "Οσον καί αν γνωρίζω δτι προσ-
  κρούω είς την μετριοφροσΰνην των,
  έν τούτοις δέν μπορώ νά μην ά-
  πευθόνω ενα εύχαριστώ πρός τοΰς
  εΰεργέτας μου αύτούς, γιατί τα ό-
  νόματα τοιούτων ιτατριωτών καί
  φιλανθρώιϊων· ι»ού στηρίζουν την
  κάθε κοινωνία πρέπει νά τα γνω¬
  ρίζη; ό κόσμος γιά νά τούς άπονέμτ)
  τόν όφΐΐλόμενον σεβασμόν.
  Ή ευχαριστούσα
  Μαρία χήρα Μιχ. Χρηστάκη
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  Σήμερον άπογευματινή ώρα
  6 30' βραδύνη 9 μ. μ. «Άνήσυ-
  χα Νειάτα» μέ την Λίντα Μπά-
  ροβα.
  Σήμερον τελευταία άπογευ'
  ματινή ,είς τό θέατρον ΗΛΕΚ-
  ΤΡΑ ώρα 2.30' μ. μ. μέ τό κοι-
  νωνικών έργον: «Ο ΜΠΑΜ¬
  ΠΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ».
  -ΙΗΕ Γηΐ
  Σήμερον ε"να συγκλονιστικό καί
  άγωνιώδες ε"ργον ό «Ζωντανός νέ.
  κρός» μέ τόν γίγαντα τής δραρια-
  τικής τεχνης Στεπανέκ. Καθ" εκά¬
  στην δύο τταραστάσεις 5—7 καί
  7-9.
  Την Δευτέραν: «ΡΐΓΚΟΛ^ΤΟ
  "Εργον ανώτερον πάσης περιγρα-
  Φής.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τα κρατικά δελ-
  τία Νικ. Σ. Χρονάκις, Στυλιανή
  Χρονάκη, Γιάννη Χρονάκη, Γεώργ.
  Χρονάκη, Παγ. Μηλαθιανάκη.
  Παρακαλεϊται ό ευρών νά τα παρα¬
  δώση είς τα γραφεΐα μας.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ όνος άνήκον είς τόν
  κ. Ξυλοΰρην Χαράλαμπ* ν την
  νύκτα τής 15ης τρέχοντος χρώματος
  μαΰρου. Παρακαλεϊται ό γνωρίζων πβ-
  ρ'ι τής κλοπής νά άακοινώσγ] είς τόν
  κ. Ξυλούρην είς Γενί Τζαμί καί αμοι¬
  φθήσεται.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ κα'ι πωλοϋνται
  κυνηγετικά οπλα καί έξαρτήμ,α-
  τα αυτών, ομοίως καί (άνταλλάσσοντ α).
  Έπισκευάζονται δπλα χα'ι πιστό-
  λια κα'ι πάιης φύσεως όπλο-
  μηχανουργικαί εργασίαι, αφα'ι Βδπλων
  απαράμιλλον έργοστοσίων.
  Έργαστήριον έναντι ίχθυοπωλείων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΜΑΜΌΣ Ε. ·ΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού.
  Πλατεΐα Δασκαλογιάννη Τηλ. 244
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Στρα
  τεύματα τής 7ης στρατιάς διέσπα-
  σαν την γραμμήν Ζίγκφριντ καί
  συνηνώθησαν μέ την 3ην στρατι-
  άν δυτικώς τοϋ Κάϊζερλάουτερν.
  Τό Σάαρμπρϋκεν καί τό Τσβάϊμ
  πρΰκεν κατελήφθησαν. Ούτω οί
  Γερμανοί άπώλεσαν ολόκληρον
  την βιομηχανικήν περιοχήν τού
  Σάαρ. Στρατεύματα τής 3ης στρα
  πάς κατέλαβον τό Βόρμς καί ει¬
  σήλθον είς Μάϊντς, ευρίσκονται
  δέ είς Κάϊζερ Λάουτερ, τό κυρι¬
  ώτερον κέντρον τού θύλακος.
  Ή 1η Άμερικανική στρατιά έπεξέ
  τεινε άκομη περισσότερον τό προ-
  γεφύρωμα τοϋ Ρέμαγκεν.
  Είς τόν βόρειον τομέα τοΰ Με·
  τώπου ό Στρατηγός Μοντγκόμερυ
  προετοιμάζεται διά την μεγάλην
  ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗ Η ΠΑΝΑ-
  ΠΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου.—Διά
  τόν μεγαλοπρεπέστερον εορτα¬
  σμόν τής "Εθν. έπετείου καί λό
  λφ τής ελλείψεως μέσων διά
  την μετάβασιν προσκυνητθν είς
  την Τήνον, υπό τοθ κ. υπουρ-
  γοϋ των 'Εσωτερικΰν έρρίφθη ή
  Ιδέα, γενομένη έποδεκτή δπως
  ή εικών τής Παναγίας τής Τή-
  νου μεταφερθή ενταύθα.
  ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 ΜαρτΙου.—ΈψηφΙ
  σ8η σχέδιον νόμου διά τοθ όποΙ
  ου 9ά έπιβάλλονται κυρώσεις
  είς τούς καλλιεργητάς οί όποϊοι
  δέν δα χρησιμοποιοϋν τούς χο-
  ρηγουμένους απόρους καί τα γε·
  ωργικά έργαλεΤα. Έκτος των
  ποινικών κυρώσεων 9α άποκλεί-
  ωνται πάσης είς τό μέλλον ένι-
  σχύσεως είς χρήμα ή" είς εΐδος
  παρεχάμενον παρά τής 'Αγροτι
  κης Τραπέζης.
  ΟΙ ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  ΦΟΙΤΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίοο.— Άνε
  κοινώθη υπό τοϋ ΎπουργεΙου
  τής Παιδείας ότι οί είσελθόντες
  είς τα Πανεπιστήμια επί κατο-
  χής άνευ έξετάσεων φοιτηταί θά
  έξετασθοϋν έντός τοϋ τρέχοντος
  πανεπιστημιακοΰ έτους καί έντός
  τακτικής προθεσμίας.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ
  Συνδέσμου Ίδιοκτητών Φορτη
  γών καί Λεωφορείων Αύτοκινή-
  των ΝομοΟ Ηρακλείου, έξελέ
  γησαν Πρόεδρος Κων)νος Κα¬
  τσιφαράκης, άντιπρόεδρος Ά-
  στρινός Ίατράκης, ταμίας Γρη
  γόριος Μαζαράκης, Γεν. Γραμ
  ματεύς Γεώργιος Γιάνναρης
  καΐ Συμβουλοι Δημήτριος Βα
  σιλάκης, Γεώργιος Μαστορά¬
  κης καί Χαράλαμπος Καστελ-
  λάκης.
  Έν Ήρακλείφ τή 21 Μαρτί
  ου 1945.
  Ό Πρόεδρος
  ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  επίθεσιν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ό στρατάρχης Ζούκωφ έτοι-
  μάζεται διά την τελικήν έ'φοδον
  κατά τοθ Στεττίνου κατελήφθη
  ήδη τέ Άλνταμ, προάστειον
  τής πόλεως επί τής άνατολι-
  κής δχθης τοθ Όντερ.
  Είς την Ανατολικήν Πρωσ-
  σίαν τό 3ον Λευκορωσσικό
  Συγκρότημα, ύηό τόν στρατάρ
  χην Βασιλέσφκυ, κατέλαβε
  τό Μπράουνσμπεργκ. Οί Γερ-
  μανοΐ έξαπολύουν άντεπιθέ-
  σεις διά νά σογκρατήσουν τόν
  σπουδαίον κόμβον τοθ Χάϊ-
  λΐγκενμπάϊλ. Χθές συνελήφθη
  σσν 2 χιλιάδες Γερμανοί αίχ-
  μάλωτοι. Τό Ρωσσικόν πυροβο-
  λικόν^ κανονιοβολεΐ δλας τάς
  ΣΥΜΤΟΜΟΙΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαρτίου.—"Υ¬
  πεγράφη εμπορικόν σύμφωνον
  μεταξύ Γαλλίας, Βελγίου καί
  "Ολλανδίας. Τό Σύμφωνον ύ-
  πέγραψεν είς τό Παρίσι ό κ.
  Βάν Κλέπις μετά τοθ Γάλλου
  ύπουργοθ των εξωτερικών κ.
  Μπιντώ.
  Οδτοι συνεφώνησαν απολύ¬
  τως είς την ανάγκην όργανι-
  σμοϋ διεθνοθς ασφαλείας δπως
  εΐχε συμφωνηθεΐ είς Τάμπαρ-
  τον "Οουξ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Μαρτίου.—
  Την Τρίτην θά συζητηθή είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων τό επι
  σιτιστικόν ζήτημα των απελευ¬
  θερουμένων χωρών.
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου. — Ό
  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
  Στρατηγός Πλαστήρας εξέδω¬
  κε εγκύκλιον πρός δλα τα ύ·
  πουργεΐα καί ύφυπουργεΐα διά
  τής οποίας έντέλλονται δλοι οί
  ύπάλληλοι οί ευρισκόμενοι είς
  τάς επαρχίας καί δέν έπέστρε-
  ψαν μέχρι σήμερον είς τάς θε
  σεις των δπως έπιστρέψουν ά¬
  μέσως, χορηγουμέλων είς αύ¬
  τούς των μεταφορικών μέσων.
  Θά ορισθή είς αύτούς χρόνος
  παρουσιάσεως πέραν τού όποΙ·
  ου θά θεωροθνται άπολυμένοι.
  Ή δράσις τής Συμ-
  μαχικήςάεροπορίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Μαρτίου.—
  Ή τακτική συμμαχική άεροπο·
  ρία εσυνέχισε τάς έπιθέσεις
  της εναντίον των ύποχωρούν-
  των Γερμανών ανατολικώς τοθ
  Ρήνου. Έπλήγησαν 3200 όχή-
  ματα, 90 άτμομηχαναί καί πλή-
  θος άλλων μεταφορικών μέσων.
  Βρεττανικά «Μοσκΐτος» έβομ
  βάρδισαν δι" 29ην κατά συνέ¬
  χειαν νύκτα τό Βερολίνον. Με
  γάλαι δυνάμεις Βρεττανικών
  καί Άμερικανικών βομβαρδιστι
  κων επετεθησαν εναντίον Γερ-
  μανικών συγκοινωνιών καί κέν-
  τρων άνεφοδιασμοθ διά τό Ά-
  νατολικόν καί τό Δυτικόν μέτω
  θέσεις τοθ ΓερμανικοΟ θύλσ·
  κος. Είς τόν Νότιον τομέα
  Ρωσσικά Στρατεύματα έξεκα·
  θάρισαν τό Γερμανικόν προγε-
  φύρωμα είς την άντίπεραν τοθ
  Ντράβα.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Ή Ίνοιχή
  Μεραρχία Ντάγκερ έξεκαθάρισε τό
  φρούριον τής Μανταλέϊ Ντάφεριν
  καί όλόκληρος ή πόλις ευρίσκεται
  τώρα είς συμμαχικάς χείρας.
  Επί τής Νήσου Πανάϊ τα ά·
  μερικανικά στρατεύματα ευρίσκον¬
  ται είς τα προάστεια τής πρω¬
  τευούσης Ίλοΐλο καί κατέλαβον
  τό αεροδρόμιον της. Επί τής
  Λουζόν Φιλιππίνοι άντάρται κα¬
  τέλαβον τόν λιμένα τοϋ ΆγΙου
  Φερδινάνδου.
  πον. Έβομβαρδίσθη τό Ρεγκλιν
  χάουζεν καί τό Χάμ επί τής
  γραμμής πρός τό Ρούρ. 'Επίσης
  έβομβαρδίοθησαν στόχοι είς
  ΑύστρΙαν, Ναυπηγεΐα ύποβρυ-
  χίων καΐ δύο διϋλιστήρια πετρε
  λαίου είς Αμβουργον.
  Ή Ερυθρά άεροπορία έβομ·
  βάρδισε τό Μπρεσλάου, την
  Καινιξβέργην καί τό Ντάντσιγκ.
  Είς την Βαλτικήν άεροπλάνα
  τοθ Ρώσσικου στόλου έβύθισαν
  4 Γερμανικά πλοϊα άνίφοδια-
  σμοθ χωρητικότητος 26 χιλιά¬
  δων τόννων καί 1 άντιτορπιλ-
  λικόν.
  Έλαφρά άίροπλάνα καί άε¬
  ροπλάνα καθέτου έφορμήσεως
  τής Έλληνικής άεροπορίας έπε
  τέθησαν εναντίον στόχων είς
  την Μήλον μέ καλά άποτελέ-
  σματα.
  ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου.— Ά¬
  πό σήμερον Ιληξβ ή φιλία καί
  ή ούδετερότης μεταξύ ΡωσσΙας
  καί ΤουρκΙας. Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Ρωσσίας
  κ. Μολότωφ ανήγγειλεν είς
  τόν Τοθρκον πρέσβυν δτι ή Ρωσ
  σία άναγνωρίζει τό ύπογρα·
  φέν πρό ΙΟετίας σύμφωνον
  τό οποίον δέν έχει λόγον συ
  νεχΐσεως δνεκα των δημιουργή,
  θεισών συνθηκών. Ή ύπογρα·
  φεΐσ« συνθήκη Ιχει ανάγκην
  σημαντικής βελτιώσεως καί
  την θεωρεΐ λήξασαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 ΜαρτΙου.—
  Αγγέλλεται έκ τοθ Στρατηγεί
  ου τοθ Ναυάρχου Νίμιτς έκ
  Γκουάμ δτι,άμερικανικά άερο¬
  πλάνα καί στόλος επετεθησαν
  εναντίον τοϋ ΊαπωνικοΟ στό¬
  λου είς τα χωρικά ϋδατα τής
  ΊαπωνΙας. Είς διήμερον άγώ
  να κατερρίφθησαν 200 Ίαπω·
  νικά άεροπλάνα. Άλλα 275
  κατεστράφησαν επί τοθ έδά-
  φους. 'Επίσης ό Ίαπωνικός
  στόλος άπώλεσεν 1 θωρηκτόν
  τύπου «Γιανάτο» 45 χιλιάδων
  τόννων, 6 άεροπλανοφόρα καί
  πλοΐα συνοδείας, 1 βαρύ κα
  τσδρομικόν καΐ 7 άλλα
  μικά σκάφη.