97822

Αριθμός τεύχους

5274

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγϋπΐου
  ίτηηία λΐραι Β
  ίξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ίιησία δολ. 10
  ίξάμηνος » 8
  Τ~ή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΗΙΡΛΣΚΕΥΙ
  22
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΪ2ΤΑΥΡΟΥ ''
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »40ν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5274
  .πΕΥΒΥΙΟΣ ΣΙΙΤΜΤΗΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠολωνοΙ;
  και
  Πολωνίδες
  Διχογνωμίαι
  Σοβιέτ και Ράϊχ;
  ΑΙ πετρελαιοπηγαί περΝήλθον είς τούς Ρώσοους.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)?ρ'ου (ίδ. ύ·
  ιτηρεσίσ). —Κατ' είδήσεις έκ
  Βέρνης τα Γερμανικά στρα-
  ιεύματα άπεσύοθησαν έκ της
  Ανατολικήν ΓσλικΙσς μέχρι
  τοθ Μπρέστ—Λιτόφσκ καΐ οδ-
  τω Ολαι οί ττετρελαιοφόροι ττε
  σιοχαΐ περιήλθον είς την κα¬
  τοχήν των Ρώσσων. Κατ' άλ.
  λας έκ Βέρνης
  μετά χον δισμελισμόν τής
  Τσεχοσλοβακίας. Πιστεύεται
  μάλιστα δτι τΐιθσνώτατα θά
  ίχη σοβσρωτάτας συνεπείας.
  Πρέπει άκόμη νά σημειωθή Ο¬
  τι ή προέλσσις τ Λ ν έρυθρών
  στρατευμάτων είς την περιο¬
  χήν αυτήν θά έπιδράση μέγα
  λως επί τής καταστάσεως έν
  Μοραβΐα καΐ ΒοημΙα.
  αίτΐας των διεκδικουμένων
  όπ' αμφοτέρων Πολωνικών έ·
  δαφων».
  Έξ άλλου ό συνεργάτης
  τοθ «Άδιαλλάκτου» κ. Ντου
  Βέν γράφει: «Μυστηριώδη
  πράγματα έξακολουθοθν νά
  έκχυλΐσσωνται είς τ6 Άνατο
  λΐκόν μέτωπον: ΟΙ Ρώσσοι ε(σ
  ήλθον άφ' ενός είς τό Ρωσ-
  ΑΝΩ: Πολωνικόν πυροβολικόν εν ,^^
  ΚλΤ.Ω: Πολωνίδες πού δέν £χασαν τό Οάρρος
  των, είς τό έργον ανεγέρσεως όδοφραγμάτων
  έντός τΓ|ς Βαοσοβίας, .
  ξ= Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ
  γράφει σελίδας
  ΑΦΘΑΣΤΟΥ ΗΡΩΊΣΜΟΥ.
  Οί ύπεροσπισταΐ της άποκρούουν
  τάς λυοσώδεις Γερμανικός έπισέσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  υπηρεσίαι — Νυκτερινόν α¬
  νακοινωθέν τού άρχηγείευ
  τής φρβυράς της Β*ρο«β4«ς
  άναφέρει τα εξής: Πρός δυ
  σμνς χαί επί τού βορκίβυ το
  μέ»ς έλαβον χώραν νέαι
  όμηρικαί μαχαι. Οί Γερμα
  νοί επετεθησαν μετά λύσ·
  οης προσηαθοΰντες νά δια-
  σπάσουν τας γραμμάς μας
  χαί νά εισέλθουν είς
  την πόλιν. Τα άποτελοδν-
  τα την άμυναν τής πρω¬
  τευούσης στρατεύματα έξα
  πέλυσαν θυελλώδη επίθεσιν
  καΐ απώθησαν τού; Γερμα·
  νούς έξ» των πλησιεστέρων
  προ«σ:είων οπου είχον φθά-
  σει, επενεγκαντα εί; αύ'βύ&
  μεγάλας καταστροφάς. Υπο
  στηριζομβνοι οί Πολωνοί και
  ά π ό ταξιαρχίας ίππικοϋ ύιε-
  χρέ»ο«ν τβύς Γερμανούς νά
  ύηοχωρήσβυν άτάκτως εί; μέ
  γα βάθος. Ύηοχωροδντβς οί
  Γκρμανοί έγχατέλειψαν με¬
  γάλας ποσότητας ύλικοΰ πό
  λέμβυ* ύπέστηοαν δέ χαί
  βαρυτάτας απωλείας. Μετα
  ςύ των άλλων λαφύρο>ν, τδν
  περιελθόντνν είς την κατο¬
  χήν των Πβλωνικ&ν στρα-
  τευμάιων είναι τέσσαρα βα-
  ρέα μυδραλλκβόλα καί έ-
  πτά άρματα μάχης. Είς την
  περιφέρειαν τοΰ Εοϋτνο εί
  Πολωνοί βάλλβυν χωρίς δια¬
  κοπήν αποτελεσματικώς *α-
  τά των Γερμανων, είς δέ
  τβν τομέα τού ΣαΙν αί μά
  χαι συνεχίζβνται σκληραί
  καί πολύνεκρβι.
  Είς τό Πολωνβρωσβικόν έ
  πίβης μέτωπον διε£άγβντ«ι
  πεισματώδει; μαχαι. Οί Πο·
  λων«ί έπιδειχνύουν άνδρβίαν
  «αί θάρρος πβύ έχβυν κινή
  σει τόν θαυμασμόν ΙκαΙ αυ¬
  τών των άντιπάλων, ώ; ό-
  μολβγεϊ τό επίσημον άνακοι
  νωθέν τού Σοβιετιχβϋ στρα-
  τηγείβυ. Τα ρωασικά στρα¬
  τεύματα κατέλαβον όλόχλη
  ρον την Πολωνορουμανιχήν
  μεθόριον.
  Ι Ρωσσογερμανι κός
  συναγωνισμός.
  ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίου (ίδ,
  ύπηρεσία)·—Ιταλός δημοσιο
  γράφος τηλεγραφ&ΐ σήμερον
  έκ τβϋ Πολωνικοΰ μετώπου
  τα εξής. Παρέστημεν εί; ά-
  γωνα δρόμον μεταξύ των μη
  χανβκινήτων φαλάγγων Ρώσ
  σων καί Γερμανων. Είς τόν
  άγώνα αυτόν άνεδβίχθηααν
  νιχηταί βί Ρ&σσβι οί βποΤοι
  κατώρθωσαν νά φθάσβυν πρώ
  τβι καί νά χαταλάββυν την
  περιφέρειαν των Πολωνοουγ
  γρορουμανικων συνέρων.
  Κατ' άλλας είδήσεις έχ
  Τσέρνοβιτς τής Ρουμανία;,
  υπό των Ρώσαων έξετελε-
  οθησαν, καταδιχασθέντες είς
  θάνατον, πολλοί Ούκρανοι,
  οί όποΐοι εΙχ·ν μείνει μέ·
  χρι τέλους πιστοί είς τού;
  Πολωνούς καί συνεπολέμπ-
  οαν μέ αύτούς άΐτό των πρώ
  των στιγμών .τή; Ρωσαικής
  είοβολής.
  Συνεχίζονται
  οί βομβαροισμοί
  ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ.
  'Τ-Ν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σ)βρ(ου ((δ
  ύτιηρεσΐα).— Κατό τηλε>ρα·
  Φηματα έκ ΒσροτβΙας ή πό
  λις εδέχθη τρείς νέσς άερο
  πορικός έτηδρομάς. Είς την
  τρίτην έτπδρομήν μετιΐχον 40
  βαρέα βομβαρδιστικά άερο
  ττλάνα έκ των οποίων κατερ-
  ρΐφθησαν έιτά υπό των άντι
  αεροηορικών τηλεβόλων των
  Πίλωνων. Ή Πολωνιχή π^,ω
  τεύουσα Ιχη μεταβληθή έκ
  τΟν άνηλεών βομβαρδισμών
  είς σωρούς έρειπΐων. Έν τού
  τοις 6 λαός καί οί ήρωΐκοΐ ύ
  περασπισταΐ συνβχΐζουν την α
  μυναν μέ άκμοϊον ηθικόν καί
  ακλόνητον απόφασιν νά πολε
  μήσουν μέχρις εσχάτων.
  ΑΙ έκ ΛονδΙνου
  πληροφορίαι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σ)βρΙου (ίδ.
  ύπηρεσίο) —Νεώτεραι Είδήσεις
  έκ Βατρσοβΐας άναφέρουν τα
  εξής: Πολωνικσ στρατεύματα
  έκ των δυνάμεων τοθ Βορρά
  διεξάγουν έντονον άγΑνα έ-
  ξαντλήσεως κατά των Γερμα
  νών ύφιστσμέ> ών μεγάλας α¬
  πωλείας.
  Έξ άλλου ό άνταποκριτής
  τοθ «Άνεξορτήτοΐ;» των Βρυ
  ξελλών τηλεγραφεΐ τα ίζής:
  «ΑΙ μαχαι συνρχΐζοντσι λυσ-
  σώδεις όσον κοΐ οΐματηραί
  ιΐς τόν τομέα τοθ ΜουτλΙν
  δπου τό Ιδσφος καλύπτεται
  υπό πτωμάιων. Είς την περιο
  χήν τής ΠομερανΙσς καί Ιδι¬
  αιτέρως είς των τομέα τοθ
  Κοθτνο 6 αγών, συνεχιζόμενος
  άτιό ημερών μετά τιεΐσματος
  κλΐνει ύτιέρ των Πολωνών. Έ
  πί τοθ Βιστούλα καί ίδιαιτέ
  ρως είς ωρισμένους τομεΐς
  ή άντΐστασις των Πολωνών
  είναι άκλόνητος»
  Ό πόλεμος
  θά εξακολουθήση.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σ)βριου (Ιδ.
  ύττηοεσΐα).— Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ μεταδΐδει δτι αί έφη
  μερΐδες, άσχολούμεναι μέ την
  εξέλιξιν των έπιχειρήσεων το
  νΐζουν ιήν ανάγκην τί|ς Οτιο-
  μονής καί τής καρτερΐας άλ
  λά καί τής έμπιστοσύνης είς
  τάς ενεργείας των ύπευθιόνων
  πολιτικών καί στρατιωτικών
  ήνετών. ΟΙ «Τάΐμς> τονΐζουν:
  Είναι ούσιώδες στοιχείον ή
  βαθμιαΐα δράσις τ] τις άνσπτύσ
  σεται είς ολους τούς τομίΐς
  τοθ πολέμου. ΑΙ δυνάμεις
  τής ΑύτοκρατορΙας συγκεν
  τροθνται μετά τάξεως καί έ
  πιΐυχΐας απολύτως Ικανοποι
  ητικής. Τό «ΝΐαΙηλυ ΜαΙηλυ»
  αναφερόμενον είς τόν λόγον
  τοθ κ Τσάμπερλαιν τονίζβι δ
  τι ό κ. πρωθυπουργόν Ιδω
  κε σαφή εΐκόνα τής κατσστά
  σεως τής χώρας καί των συμ
  μάχων της καί την πρέπου
  σαν απάντησιν είς τόν Χι
  τλερ. Τό «ΝΐαΙηλυ Εξπρές»
  σχολιάζον τόν λόγον τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν τονΐζει: ουδείς
  άγνοεϊ ότι βιισθεν τής ήοέμου
  φρασεολογΐας κρύπτεται ή
  στοθερά άποφασιστικό'ης διά
  τόν μέχρις εσχάτων άγώνα.
  Η συνεργασΐα
  Νταλαντιέ ΜπελΙσσα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρΙου (Ιδ. 6
  τιηρεσΐα).— Ή «Μικρά Έφημε
  ρΚ» αναφερομένη £ίς την χθε
  σινήν συνεργασίαν τοθ κ.
  Νΐαλαντιέ μετά τοθ "Αγγλου
  ύπουργοθ των Στρατιωτικών Ι
  κ. Χόρ ΜπελΙσσσ γράφει, δτι'
  απεδείχθη διά μίαν άκόμη φο
  ράν ή ταυτότης αντιλήψεων
  Αγγλίας καί ΓαλλΙας διά
  ΟΙ ΑΓΓΛ1ΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
  Ό "Αγγλος υπουργος των Στρατιωτικών Χόαρ Μπελίσσα έξετάζει τελευταίαν Αγγλικήν εφεύ¬
  ρεσιν νίου πολεμικοθ δπλου.Ό σέρ Χόαρ μετέβη προχθές είς Παρισίους διά νά παραστ$ είς την ατρα-
  τιωτιχήν σύσκιψιν Νταλαντιέ χαί των άρχηγών τοθ ΓαλλικοΟ στρατοθ, τής οποίας τας ^ά
  περΐ συνεχίσεως τοθ ποσίμου μέχρι τής τελικής νίκης κκΐ έδημοσιεύσαμεν.
  τα Σοβιέτ σκέπτονται νά Ι
  δρύσουν μικρόν Πολωνικόν
  κράτος έκ 10 έκατομμυρίων
  πληθυσμοΟ καί μέ πρωτεύου
  σατν την Βοτρσοβίαν, υπό μορ¬
  φήν σοβιετικοθ προτεκτορά
  τού. Διά την κατάληψιν τής
  Άνατολική'ς Πολωνίας οί ΡΛσ
  σοι άπησχόλησαν 110 μεραρ-
  χΐας στρτιτοθ.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 21 Σ)βρ(
  ου (Ιδ. ϋπηρεσΐα).— "Η υπό
  των Ρωσσικών στρατευμάτων
  κατάληψις τοϋ Ρωσσοκαρπα-
  θικοθ έδάφους θεωρεΐται ώς
  γεγονός υψίστης σημασ'ας δι¬
  ότι τό Ιδαφος αϋτά εΐχε πα·
  ραχωρηθή είς την ΟύγγαρΙαν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)β?1οο (Ιδ. ύ
  ■πηρεσΐσ).—Κατ' είοήσβις έκ
  Στοκχόλμης άπεσταλμένοι των
  Σουη^ικών εφημερίδων έν Πό-
  λωνία, βεβαιοθν ότι ή προέ-
  λασις των σοβιετικήν στρατευ
  μάτων πέραν των καθωρισμέ-
  νων γρσμμών προξενεΐ ζωηρο
  τάτας ανησυχίας είς τούς γερ
  μανικούς κύκλους. Έκ ΛονδΙ¬
  νου έπΐσης αγγέλλεται ότι ή
  εφημερίς «Νταίηλυ Χέραλδ»
  ασχολουμένη μέ την έν Πό
  λωνία κατάστασιν γράφει:
  «ΑΙ διχογνωμ'αι μεταξύ Σο
  βιέτ καί Ράϊχ δέν θ' άργή-
  σουν νά έκδηλωθοθν κατά τρο
  πον έντονον, δεδομένου ότι
  αί αφορμαί ύπάρχουν ήδη έξ
  σοκαρπαθικόν Ιδαφος τό 6
  ποίον εΐχε περιέλθει είς την
  κατοχήν τής Ουγγαρίας. Άφ'
  ετέρου, μέ πραγματικόν δρό¬
  μον ταχύτητος, οί Ρώσσοι ευ¬
  ρίσκονται ήδη κατά μή*κος των
  Ρουμανικών καί των Ουγγρι¬
  κήν συνόρων άποκόψϊντες
  ούτω κάθε επαφήν τοθ Ράϊχ
  μέ την Ρουμανίαν καί την
  ΟύγγαρΙαν, την οποίαν έν
  τούτοις επεθύμει καί έπεδίωκε
  τό Ράϊχ δι" έμπορικούς λό·
  γους. Ό κ. Χίτλερ πληρώνει
  πολϋ άκριβά την συνεργασίαν
  τού μέ τα Σοβιέτ διότι τα
  Ρωσσικά στρατεύματα προήλα
  σαν πολύ περισσότερον άπό
  δσον ανεμένετο».
  την συνέχισιν τοθ αγώνος μέ
  χρις εσχάτων. ·ο «Μικρός
  Παρισινός» τονΐζει δτι ή χθε
  σινή συνεδρΐασις τοθ ύπου?
  γικοΟ συμβουλΐου καί ή ού
  σ^εψς τοθ *.. Νταλαντιέ μετά
  των άρχηγών των ένόπλων δυ
  άαεων καί αί ληφθεΐσαι άπο
  φάσεις Εδωκαν την φυσ.κήν ά
  πάντησιν είς τόν τελευταίον
  λόγον τοθ ΧΙτλερ. Είς την
  «Εποχήν» δημοσιεύεται άρ
  θρον είς τό οποίον ύπογραμμΐ
  ετσΐ: «Ή προσφορά τοθ
  XI
  τλερ νά συνάψη ειρήνην Εχει
  σημασίαν. Ή Γαλλία πάντωζ
  θά συνεχίση τόν πόλεμον μέ
  χρις δτου απαλλαγή ό κό
  σμος άπό την απειλήν τοθ
  ΧιτλερισμοΟ».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Σ)βρ!ου
  ([δ. ύπηρεσΐα),—Έπ'σημον ά
  νακοινωθέν άναφέρει τα εξής:
  Ό στρατάρχης φόν Μπρά-
  υχιτί εξέδωκε ανακοινωθέν
  Ις τό οποίον αγγέλλει τό τέ
  Ός τής μβγάλης μάχης τ:>0
  Β.στούλα καί τής έν Πολων'α
  εκστρατείας γενικώτερον. Τό
  μέτωπον τοθ Β.στούλα, γρά·
  φεΐ, αποτεινόμενος πρός τόν
  στρατόνκατέρρευσε.
  Είς 400 χιλ.άνήλθον οί Πό
  λωνοΐ αΐχμάλωτοι μέχρι τής
  στιγμάς, θεωρεΐται δέ βέβαιον
  6τι θά ύπερβοθν τό ήμισυ έ
  κατομμύριον, τελικος.
  Αύο ίστορικά διαγγέλματα.
  Πρός τούς μαχομένους
  ΗΡΩΑΣ ΠΟΛΩΝΟΥΣ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίου (Ιδ. υπηρεσίκ «Άνορβώσίως»).- Ό τέως
  προιδρβς της Πολωνικής Δπμοχρατίας χ. Πβτβ'ρέφσκυ άπηύβυν»
  πρός τόν άγωνιζί>μ«»ον Πολωνικήν λαόν χαΐ τούς πολιτιβμΐνους
  λαοός της γής το κάτωβι διάγγελμα:
  «Είς τας μεγάλας αύτάς ίστορικάς στιγμάς της Πολωνίβς,
  της Εύρώππς ολοκλήρου καί τοΰ συγχρόνου ηβλιτιβμοθ, άπβυθύνω
  | τβ διάγγϊλμα αϋτό, «πβίροο θαυμασμοΰ καί ίλπίίων πρός τούς
  σνμπατριώτας μόν ΠΛωνοώς
  Ι Διά την σωτηρίβιν της ίλευθερίβς τ&ν λ«&ν χαΐ δια τον
  θρίαμβον τού δικαΐου, ή ΠολΜνία μάχεται παρά τό πλευρόν των
  ένδοξων ουμμ&χνν της ίρεΐς έβδομάώϊς ενδόξου καί τιμίου άν&
  νος, τρείς εβδομάδας άτθ*στου ήρωϊαμοϋ καί άμετρήτων θυοιϋν
  ίίωσαν τόν καιρόν είς τούς τρίλους συμμάχους νά κ;ο(τοιμ«
  σβοδν χ«1 ν' άντιμετωΐτίσουν τβλβσφόρως τόν κοινόν εχθρόν.
  Ή Πβλωνία παρά τα τραύματα τα όποΐα της κβτηνέχθπσκν
  θά εξακολουθήση τόν πόλεμον μέχρι τΐλους διά νά μάθη ό έχ
  βρός £τι ή Πολωνία ενικήθη άλλά ΐΌτέ δέν ύπετάχθη Καΐ ότι
  • ινβ άποφβσισμβνη νά πολβμήβη μέχρις ότου εξασφαλίση την
  νίκην η έ ποία ασφαλώς θά ·!νβ Ι&ική μας μίαν ημέραν.
  Πολωνοί στρατιώται. Σκληραί ημέραι μάς πιριμίνουν. Άλλά
  ή Πολωνία δέν πρέπει νά παύση άγωνιζομένη. 'Αφοΰ τό δίκαιον
  είνε μαζί μας κανΐΐς Πολωνός δέν πρέπκι νά παύση νά πιστεΰη
  ότι ή Πβλωνία θ' άνακτήβη .την ελευθερίαν της καί β' άποτινάξα
  τόν ζυγόν τοΰ άνηλεοϋς ίπιδρομέως μέ την βοήθειαν το& ©βοΰ
  καί των συμμάχων τη$».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύιηρεσίκ).—Ό ενταύθα
  πρεσβευτάς τή; Πολωνίας απηύθυνε ουγ«ινητικήν έκκλη¬
  σιν πρές τούς ύπερ&σπιστάς τής Β*ρσββί«ς έχουσαν ώ; εξής:
  «Πρέπει νά γνωρίζετε «τι ή θυσία οα; οέν θ* είναιμ«
  τα(α. Ήδη ωμίλησεν είς την ψυχήν ολου τοϋ κοσμβυ. Τό
  μεγαλείον τής ύψίατη; αύΐής θυσίας, νά είσθε βέβχιοι «τι
  σάς όδηγεΐ εί; την νίκην. Όλοι βί λαβΐ οκΐύοουν είς ββή
  θ»ι«ν σκς.Έπί Γαλλκοΰ έδάφους έτβιμάζεται μεγάλη Πο·
  λωνιχή στρατιά ή β ποία θά έκδικηθή τό αδίκως χύθεν αϊ-
  μα τδν Πολωνών ήρώων χαί θ' άναστήίη την Πολωνίαν.
  Ζήτω ή Πβλωνίο.».
  ΑΝ0ΡΘ0Σ1-
  ΠΟΥΛλΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  πασΐγνωσ'ον'.δραματικό άοιστούρ
  γημα τοΰ Μπιοών «Ή "Αγνω
  στορ». μέ την Γκλέντυς Τζώρτζ.
  Έκτός προγράμματος Ή Ά
  θήνα τοθ παρελθόντος. (Έκ τοθ Η γυναΐΚείθ σελίς
  Φυσικοΰ). ' ———— ■
  Την Δευτέραν δ "Ερως τοθ
  Βολάν.
  €ΑΠΟΛΛ£2Ν·. — Σήμερον :·Ό ,
  Άλήτης». μέ τόν ΕΜκτωρ-Φρανί
  σέ.
  Δευτέρα. Πέυ*»η, ΣόβΒαιτο, Κυ
  Οΐακή &ρα 7. μ μ ακριβώς άπονευ]
  μιτινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρ6νραμμ«
  12.23 Σήιια —Έθνικδς "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ή ώρα τοθ έργάτου
  Β.εννΙζι«Τ) Μουσική (5ίοχοι).
  13 30 Ε15ήσεις— Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Τραγοιίϊια μέ ιόν Επι
  τροπάκην (51σκοι). .
  "Ωρα Άστεροσκοπιίου Άθτ;
  νών.
  14 15 Είδήσεις—Μετεωρολογΐ-
  κόν δελτίον.—Κίνησις 'Αγορβς Π»
  ραιως.
  18.45 Άποσπάαματα ά τι ό όπε
  ρίττες (δίσκοι).
  19.30Ή ωρα τής Έλληνίδος.
  19.45 Έλαφρά έίληνιχά τρα
  γοθδια (δΐσκοι).
  20.15 Δημοτινό τραγοθδι (υπό
  20 50 Είδήσιις.
  21 Βάλς τοθ Στράους δπό τής
  Μικράς όρχήσΐρας τοθ ΣταθμοΟ
  καΐ δπδ την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ.
  Βιτά'η.
  21 50 Έλα*ρό τρανοθδι υπο
  χτ)ς Κάς Έλίνης Ντέ Ροζέ.
  22 20 Είδήσεις.
  * 22.30 Ρεσιτολ πιάνου (δπό τή
  Δίδος Ρένας ΚυριακοΟ μέ ϊργα
  Σοπέν).
  23 "Αριες άπο δπιρις δπό «Ο
  κ. Ζαννή Καμπάντ).
  23.20 ΝυχτιριναΙ είδήσΐις.
  23.30 Μιχρά όρχήσΐρα τοθ
  ΣταθμοΟ δπό την διιύθυ σιν τοθ
  χ. Γ. Βιτάλη.
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Συνίχεια μικράς όρχή
  στρας.
  "Εκθεσις είς την Μόσχβν.
  Σχεδόν ταδΐοχρδνως μέ την Ρασςκκήν εισβολήν είς την μοιραίαν Πολωνίαν ήνοιξϊ είς ι
  Μόσχαν ή μεγαλυτίρα Ι-.θέσις γεωργιχών είίών. Είς το είχονιζόμενον άνάγλυφον τής πανρωασικής
  αυτής εκθέσεως φΐΕνεται δ πρωτεύων ρόλος τής έργαζο-μίνης γυναικός είς την σημερινήν Ρωσσίαν.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό φίλμ της νεέτητος
  καί τής χαρά«!
  Τό φίλμ τού ερωτος
  καί τής ευθυμίαν!
  ΕΡΩΣ
  ΣΤΟ
  ΒΟΛΑΝ
  Μέ την
  Κλώντ Μαίϋ
  την
  Κολέτ Ντόρφεϊγ
  καί τέ ν άμίμητβ ΑΛΕΡΜ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τόπασίγνωστοδραματιχόκ
  ριστούργημα τού Μπισυν:
  Η
  Σ'
  "Εα έργο πού ίμεινε
  αίώνιο γιατΐ αίώνιος εί¬
  νε καί ο «νθρώπινβ£ πό·
  νος!
  Ή άλησμόνητη θεατρι
  χή έπιτυχία τής Κυβέλης
  πβύ τώρα Ιγινε ενας θρι-
  «Ηβ*5 *»·5 οθόνηι.! μέ
  την μεγάλη, την άπαρά
  μιλλη τραγωδο:
  Ι ΠΗ Τ Π ΤΖΟΡΤΖ
  Τα περιτταοέστερον
  άνάγνωσμα
  ο
  ΚΑΙΗΣΕΡΕΙΙΙΑΙΟΥ
  36ον
  Καταστήματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  Έν Τυμηακίω. Παράρτημα έν
  ΚβΚΜίνν Πύργω. Ξενοδοχείον υ
  «νού Μ«Ι φαγητον. Πρακτορείον
  35πί Κ- Διευβώνσεος ΑντθΜΐνΑ
  Μ»ν. "Ωραι *ν«χ»ιρποί«ί «ατοχι
  νΑτκν έκ Κοκκίνου, Πυρν«ν μ*Ι
  ίι, 'ΗοΒΧλειβν μ. μ. 2 ί η. μ,
  —Σίμφωνοι! — άπανι$ ή χδ
  ρη. Νά παίξης την καινούργια
  συμφω^α πού συνθέτΐις τόσον
  καιρό.
  —Αυτή σχίφθηχα κ' έγώ, Τε
  ρέζαΐ — τής λέγει δ Σοθμπερτ.
  Άλλ' ή συμφωνΐα αυτή Σέν έννοε
  νά τελειώση! Χθές την νύκτα Ι
  μιινα καί έ&γάαθηχα 2ως τίς δυ< μετά τα μεσάνυκτα, Ιατάθηκΐ ά ίύνατον νά την φέρο) είς πί ρας... —θά την τελειώοης άπίψί Είνε άνάγχϊ], Φράντς, ν' άχοό σουν την συμφωνία σου. Βάλε 8 λα σου τα δυνατά. .Αϋριο τό βράϊ στο σαλόνι τής δουκίσσης παίζε ται ή τύχτ) μας .. Καί ή Τερέζα πιάνΐι τόν άγα πημίνο της καί τον δδηγεϊ προι την μικράν εκκλησίαν τοθ Λίχτει ταλ. θέλει νά προσευχηθοθν μα ζί γιά την αδριανή έσπέρα νά προ σευχηθοθν χαΐ γι' άπέψ', νά πά ραχαλέσουν μαζί ,τόν θεό νά θήση τόν Φράντς νά [ηρ την συμφωνίαν τού άπίψε χαΐ νά θριαμ^εύοη ο ίό..:ον τό βραδυ. Ό Σοθμπερτ χάθεται στό αρμένιοι χαΐ συνοδεύει την μιλφδιχή φω νή τής Τιριζας πού ψάλλει μέ χατάνυξιν μιά. προσευχή... Τόσο1 άθώΐς είνε δ έρως των δυό μέγα λων αυτών παιδιών... Καί «μέ την βοηθεία τοθ θε οθ», 8πα<ς τοθ είχεν ιίπ$ ή Τε ρέζα, δ Σοθμπερτ εΐελιίωσι έ χεΐνο τό βραδυ την συμφωνίε τού... Το πρϋΐ τής επαύριον σηχώθγ κι μέ χαρδιοχιύπι Τό βρά£υ θά ήταν ή μεγάλη στιγμή τής χρί σΐα-ς! Πρΐιΐπραΐ ή Τιρίζα φρό τιαε κα! τοθ Ιστειλε τό φράχο τοθ άδελφοθ της... Ό ^Φρ όβϊλι» ναΐ χυττάχθηχε στόν χαθρίφτη Τό φράχο, καί &» τοθ έπΐφτε λ£γο στεν*, δπωσδήποτε τάν 6·»εψε Τα ίβγαλε άπό τόν ϊόδο μή λερώση χαΐ 8λο τό πραί χλείοθηχΐ χαί μελετοθσε ατό πιάνο την συμφωνία «υ, τό έργον ποδ θά _ ίπχιζε τό βράίυ... Καί ή μεγάλη στιγμή τής χρί σειος ή*θε... Μέ τα χέρια παγωμίνα άπό την συγχίντισιν, με την χαρδιά τού νά κτιιτι$ νά σπάση, δ Φράντς Σοθμπερτ. μέσα στό φράχο τοθ άδελφΐ,Ο τής Τερέζας, κτυπ^ την πέρτα τοθ μιγάρου, ενός ά- ληθινοθ ηαλατιοΰ, τής δουχίσ σης... Ό άρχιμουσικός τής αύ λής πιύ τόν άνέλαβεν δπό την προστασίαν τού, φρόντισε χαί τοθ Ιοχάλη εγκαίρως πρόσκλησις... Μέ χέρια πιύ άπό την τΐχραχή τού αχεδόν τρέμοον. δ Φράντς επιδεικνύει είς τού; δπηρέτας χΐίύ στέχονται είς την μεγαλοπρε πή ιίσιδον τοθ μιγάρου την πρδσ κλήσιν. . Οί δπηρέται οηχώνουν τό βλίμμα άπό την πρόσχλησιν καί χυτταζουν μέ ,ίυσπιοτίαν τόν Σοθμπιρΐ. , Δέν τιύς γεμίζιι τό μάτιΙ (ίζ) ΙΑΤΡΟ2 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τού Πανεπιοτημίου τής Λυωνος. "Επί έπταβτΐαν σπουδάσας έν Λυωνα χαί Π«οισίους, δί· χκται είς τό νέαν Ι α τ ρ ϊ ϊ ο ν τβυ, έδός "Αβέρωφ (συνοικίαν Βοτλιδέ Τζαμί) Εναντι «ρτοποιβίου 'Αθ«νασίου Σά 9—12 χ. μ. καί 4—7 μ. μ. Ι άς Κυριακάς τούς απόρους δωρεάν. Άρ. τηλ. 6-63 'Αναχβινοΰται, δτι είς τό: ΛΥΚΕΙΟΝ Ό ΚΟΡΑΗΣ, χατά τό νέον οχ«λικόν έτβς 1939—40 θά λειτουργήβη: Ιον 'Εξατάξιον Γυμνάσιον μικτόν παλσιοθ τύπου. 2ον 'Εξατάξιον Γυμνάσιον αρρενων νέ<:υ τύπου (Α', Β', Γ', ιόξς). ΈζηιήΡη άπό τό σιβοστόν Ύποιργεΐον νά επι τρίψη καί εφέτος ιήν συμφοΐιησιν αρρενων καΐ θηλέ¬ ων καί είναι πιθανόν νά επιτραπή οδη καί είς τό νέον τύπου Γυμν<5σι>ν.
  3ον Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
  4ον Νηπιαγωγεΐον.
  5ον Οίκοτροφεΐον.
  Πληροφορίαι καθ* εκάστην είς τα Γρσφεϊα τοθ
  Λυκείου.
  Άριθμός ιηλεφώνου 504.
  ΙΑΤΡ02
  Έμμ. Γ. Μανωλέπουλος
  ΕΙΔΙΚΟ2 ΧΕΙΡεΥΡΓθΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟ2
  Διπλβιματοδχος ΑδδΐιΙππ τής χπρουργικης
  κης Κλινικης τής Ίατρικης Ζχολής Πανεπιοτημίου
  σί«ν,
  γ
  Π«ρι
  Παθήσεις τού ούροποιητικβδ ουατήματος ήτοι νβφρών,
  κύστίως, προστάτου, γβννητικ&ν όργάνων κ.λ.π, Δέχετχι
  9- 12 π. μ 3- 7 μ. μ. έν *« Ιατεβίω τβυ οδλς Μαρογιώργη,
  πάροίος Πλ«τεία$ Άρκαίίου (Χεϊτάν Όγλοϋ).
  Τηλβφ. 8-22
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανβχβινιαβίν χ«1 πάλιν
  ή
  φζ
  εώχ«ρίβτ·«
  βίρμανβ.ί~λ·υτρι» η. λ. κ.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^__»
  Θά βρήτε 6λα τα νέσ μοντέλα σκελετών.
  Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κστεργασΐαν κρυοταλλων.
  Πρ!ν προμηθευθήτε ίπισκβΛ91)τε μας.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
  153ον
  —Νά σοϋ πω, μητερούλσ,
  τί θά γίνη: Κάθε φορά πού
  Ιλειψα έγώ Εστω καί λΐγο, έ
  γινε τό κακό, ή κατασψοφή!
  Ναί, άν δέν μέ εΐχαν καρφώ
  οη στό κρε^βάτι οί μαχαίρας
  τής τρελλτ]ς έκεΐνης τ<1ς Γκουσ σίβας, άν ήαουν έ>ώ κοντά
  στόν ττατερούλη τόν κσταρα
  μένο εκίΐνο ΑΟνουσΐο τοθ
  1914, θ' άφινα πο*έ νά γΐ
  νη πόλεμοί; Δέν θ' άφινα...
  Ό Ρασποθτιν στηοΐζει τό
  κεφάλι τού είς τό Ιρειοίνω-
  τον τής πολυθρόνας κσΐ στήν
  θέσιν αυτήν λέγει άποτεινόμε
  νος είς τόν ν τσάρο καί την
  τσαρίνα πού κάθοντσι άπέ
  ναντι τού, στόν χαμηλό |κσ
  ναπέ:
  —ΕΤνβ σαγμές πού σκέπΐΌ
  μαι μέ φρΐκη πόσο επίμονον
  μπορεΐ νά διατηρήτσι τό μΐ
  σος στήν ψυχή μερικών άν
  θρώπων .. Καί ή χθεσινοβραδυ
  νή απόπειραι καί ή άπόπειρα
  τής Γκουσσέβας τό ϊθιο μΐ
  σος εΐχαν πηγή τους, τό μΐ
  σος τοθ ίδίου άνθρώπου: Τοθ
  μοναχοθ τοθ Ίλιόδωρου! Δέν
  μοθ συγχωρεΐ δτι μέ προτιμή
  σατε.
  Καί δέν καταλαβατΐνβι πώς
  ή ψυχή τού δέν μκοοεΐ νά προ
  σεΰχεται είς τόν Θεό, καί
  6 Θεός δέν άκούει τίς προσευ
  χές τού, γιατί ή ψυχή τού εί
  νέ μοχθηρά, πιό μαύρη κι'
  άπό τα ράσσα πού φορεΐ!
  Γιά ά μέ βγάλη διά τής β!σς
  άιτό την μέση, έβαλε την
  Γκουσσέβα. μιά χωρική πού
  τής εΐχβ πέσει ή μύτη της καί
  πού ήταν άφωσιωμένη', νά
  μέ μαχαιρώση .. Δέν μοθ συγ
  χωροθσε τΐώς άπέκτησα την
  εμπιστοσύνην σας...
  —'Εσύ Ικανες κσλά τόν
  τσάρεβιτς!—λέγει ζωηρά ή
  τσαρίνα.
  Έσύ εΐσσι φΐλος μας. "Αν
  ό Ίλιόδωρος ήταν τόσον άνι
  ος δσον θέλει νά πιστεΰεται,
  γιατί δέν τό Ιδειχνε; Γιατί
  δέν έκανε αύτάς καλά τάν τσά
  ρεβιτς;
  — Αύτάς Ρέν μπορεΐ νά
  κάμη Το καλό!—λέγει ό Ρα-
  σποότιν.
  —Γιατί ή ψυχή τού δέν είνε
  ίσον έπρεπεν άδολη γιά νά
  τόν άκούη ό Θεός.
  ' (συνεχ'ζεται)
  (--------------------^ι
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "£να κοινωνικό δια-
  μάντι γεμάτο ζνή, Ρω·
  μαντισμό, ρεαλισμό καί
  συγκίνησΐ:
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Άθ'χθη έξ Άθη.
  νών άεροπορι«ώς όδιευθυντής ύ-η
  ρβσιδν Ηλεκτρικόν έκμεταλλευ
  σεων τοθ Δήμου κ. Νικ. Λήμνιος,
  —"Ανεχώρησε άερο»ορικός είς
  Άθήνα-ς δ εσωτερικώς Ιατρός «Ο
  ΕΰαγγελισμοΟ κ. Άλ. Ζαβερδι-
  νός.
  —Έπίσης ανεγώρησε ώξροϋορι
  κδο βΐς "Αθήνας ό κ. Σισινης Κοκ
  κέβης γΕωιόνος.
  ΘΛΝΛΤΟΙ. -Άπέθανβν βΐς Γα
  ράζο Μυλοποτάμου συνεπεία »υ
  χαΐου δυστυχήαατοτ:, θαλεοίς πρβ
  σβύτης καί χοηστόΓ οΐκογβνβιάρ
  χης ό κ'ηματίας ■Ε^μαν'1υΛλ Ιω
  Μανιός 6κων τό γ'νος ίζ ΙτΤ0
  ρικής οΐκονβνεΐας της πιοι*ερϊ(
  σς χαί διαχρινόμβιος διά τας 408
  τάς τού δι' &ς καί ήγαπάτο καί
  ΙζιτιμδΓθ καρά πάντων των συν
  χωριανών τού. Ή κηδβία τ υ ένέ
  νετο ττάνδημος *[ς Γαράζο συ ιμε
  τοχΒ σύμτιαντος τοθ κλήρου, τταρα
  κοιουθήσ'ντος δ" αυτήν καί ττλή
  θους κόσμου έκ των πέριξ χωρίων,
  Την σύζυγο , τα τέ>να καί πάντας
  τούς λοιπούς οΐκείους ϊκαΐ συγγι
  νεϊς τοθ μβτασΐάντος,συλλυπούμε
  θα θερμώς.
  Γύρω στήν ττόΑι.
  ΟΑΛΗΤΗΣ
  "Ενα ίραματινό άρι-
  στβύργημα τ«0 Γάλλου
  Άκαδημ«ΐχεϋ Ζάν Ρι-
  σπέν:
  μίση, άπβγβή·
  τεύσεις.
  Τό έργον ποϋ θά συγχι
  νήση χάθε ανθρωπο καί
  θχ ίκκνοποιήση ίλ*5
  τ»ς τάξεις. Μ έ τούς γί
  γχντας τής τέχνης:
  ΒΪΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  ΤΑΝΙΑ ΦΕΝΤΡΡ
  2ΗΜ. ·Α«6 σημβρβν «Ι
  π«ραστ«σϊΐς «ρχβντιχι. ώρα
  7 μ. μ. αί άπονευμοιτιν*. καί
  10 μ. μ ακριβώς αί έσπβριναί.
  — Ό Σεπτίμβριος καθώ: ά»4δει
  ξϊ καί χθέτ. δέν £χει πρόθεσιν νά
  Οΐομακρυνθή τοθ όψ.μοκαλόκαι·
  ρου.
  —Καί νά μας ΰτενθυμίση όλί-
  νόν την αλλαγήν της έποχής την
  όιοίοιν ήμεοολογιακώς τούΑάχι·
  στον έκπροσωπεΐ.
  —ΆιΐίναντΙας δημιουρνεΐ την
  ένττόΐτωσιν δτι τό θέρος παρετάθη
  έπ' άόριοτον, πρδγμα πού ιιαοα
  τείνη έπίσης άκό <η καί τάς θερι νάς έμφανΐσεις— θηλέων καί άρρΐ νων—καί την δλην 'γνωοτήν θερι νήν ζωήν. —Ή Κρή'η εΐχβ χθές πάλιν την θίσιν της βΐς τό πρόγραμμα τοθ ραδιοφωνικοϋ μας σταθμοί': —Ό Διευθυντής ιής ΰπηρίσίας ΤουρισμοΟ τοθ Ύ·υπ<;υργεΐου Τύ· «ου καί ΤουρισμοΟ κ. Στέλιος Χι· λιαδάκης. —ΏαΙλησε διεξοδικως γιά «τίς έκδρομές στήν Κρήτη» καί την ση μτσΐαν των^άαό τουριστικήςκα!·υ σιολατρικης άιίψεω;. —Άβο τόν περίβολον τοθ κατε δαοιζύμένου παλαιοθ νομαρχια· κοθ κτυΐου ήρχισεν ή μετακ5μι. σις τήςεύρισ·ίθμένης έ<εΐ ξυλεΐας. —Τής αι ηκοθσης είς την Ηλεκ¬ τρικήν Υπηρεσίαν τοθ Δήμου. —Έν ιφ μίταξϋ σ^ν&χ(ζ«ται ά- κόμη ή κατεδάφισις τοΰ Ιστορι κ,οΰ κτιρίου. -ΑΙ εγγραφαί των μάθη των ου- νεχΐζονται εντατικΰς. — Άτασχολουμενων αναλόγως των έντεταλμένων Οπηρΐσιών των έχπαιδειπηρΐων μας. —Καί των γονεων έννοεΐτσι καί κηδεμόνων των μαθητήν. —ΟΙ τυχηροί συμπολΓται τοθ 'ΕθνικοΟ ΛαχεΙου έξακολουθοΰν νά μην είναι εύάριθμοι βΐςτήνπό· λίν μις. —Συγκεκριμένως τα κέρδη σΰτά δέν άφοροϋν άπλ£ς τάς κλη ρώσεις εΐο τό άρτιον άλλά καί κά τι ακόμη περισσότερον τοθ πίνα κος των κερδών. —Διά τούς σεισμούς τζς Πελο ποννήσου καί των Ίονίων νήσβν είχον τόν λόγον χθές οί πρακτι· κοΐ... σεισμολόγοι. — Διότι ύπάρχουν καί ά«ό αϋ τούς είς τούς κύχλους των συζητη των τής ,ήμέρας. —Τα μέ'ρα πρός ελάττωσιν τοθ ήλεκτροφωτισμοθ τα ίπιβλη θέντο 4λ της άοηρίτου άνάν«ης οΐχονομιδν ϊΐς την χρήσιν τοθ ά. καθάρτου πετρελαΐου. —Ήφηρμόσθησαν καί ίφσρμό ζονται ύκό .ου Δήμου. —Έκ τταραλλήλ.<:υ γΐνεται ι Ι κον μ α ήεκτρικςθ ρεοματος κσΐ άπό πολλούς οΐκογενειάρχας καί έπιχεΐίηματίας. , ό Ρέπορτιρ —Ρεσιτάλ Άθ. Παπαδάκη. Την προσέχη Τετάρτην καί ώ ραν 10 μ. μ δίδει είς τα θέατρον Πουλακ·1 κη ρεσιτολ χοροΟ ή >νω
  στή Κρηακοτιοϋλα καλλιτέχνις Ά
  θηνοθλα Παπαδάκη. Τό ταλαντόν
  νης, ή ίμφυΐος τ*χ η της εί; τούς
  κλασσικοϋς καί χαρακιηριστικούς
  χορεύς είς τεύς όβοΐουι, διαφοίνε
  ται άρτΐως μία προσωπική καθα
  μώς οημιουργΐαι χοριυιικων μορ
  φών, είνε γνωστή καί άβό άλθ'8
  είς τούς συμπολίτας. Είνε ίέ βέ¬
  βαιον δτι καί τό ρεσιτάλ ούτό τής
  μικροθΧας χορβυτρΙα<, θα άπασχο λήση τςύς ΉραΛλίΐώτας λόγψ τού εί, τιρίτικοθτου προνράμματος.Άλ λΰ καί των νέων οηυιουργιων τάς οποίας ΘΛ παρουσιάση, αΐτινες ά λωστε έκΐνησαν προ μικροθ τό ίνδιαοίρον έν "Αθήναις καί των επισήμων καί των τβχνοκριτικών κοΐ πρόκειται ασφαλώς νά άναδεί ξΠ ευρύτερον μεθαύριον την μι κροθλαν καλλιτίχνιδα. Ή κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Έβανακάμψασα 4ς Άθην#ν καί «λουτΐσασα τό Ιργάστή ριόν της διά μηχανημάτων ν· ωτάτου τύπου, Ικτΐλιϊ ά*& σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικάς έζιτάσεις είς τό Ιργαστήριον της *βρα την «λβτεΐαν Κορνάρου. •Εθνικόν Λοχεϊογ. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Οί χληριοθίντΐς άριθμοί κατά ϊήν 16ί]ν ημέραν 20 Σ)6?{ου, εί- ναι: 20558 δρ 2000, 2916, 2933, 2966, 2986. 8858, 19466, 20. 526, 24419, 32116, 32124, 32. 157, 32165, 46207, 46294, 61. 205, 51220, 60125, 60190, 77. 764, 85894, 96930, 99643, 99. 652, 8886. (Έχ τιθ Πρακτορείον) Ταχύτατοι ώροΑογΙυν ν-^ ΜΗΤΑΚΗ
  £ Χωρίων
  «Ι πάντας
  «αι ουγν,
  ηύ
  « «4
  >6θεσιν
  η χι
  Π0Χης την
  τοΰλάχι.
  "Ρνεί την
  «αρεάθ
  οα
  1 τάς Βερι
  ν καΐ άρρ|
  >οτήν θιρι
  ; πάλιν την
  33 ό
  μοΓ:
  ύτΐΐιρεσ1ας
  'ΡΥϊΙου Τ6-
  Κ Υιώ «τίς
  καΐ την -
  >τικηςκΙ
  ν τού κατι
  νομαρχια·
  Ί μετακίμι.
  «ι ζυλεΐαζ,
  την Ήλικ.
  Δήμου.
  <&χΙζ.τοι ά· τοϋ Ιστορι ιαθητών ου· αναλόγως ΐρεσιών τω» ννοεϊται καί ©ν. ιιολ'τοι τοθ ,ακολουθοθν ι ίΐςτήνπό' τα κέρ&η ι^δς τάς κλπ αλλά καί κά ν τοθ νίνα ις τη"ς Πελο ινΐων νήσβν ; οί πρακτι· καί άΐόαύ ; τ8ν σιιζητΐ Ι> οτ
  ι 10 ε«ΐβ*Ί
  ου άνάγ«Κ
  ρήσιν «Ο «■
  υ' γίνεται γ|
  ρεύματοςκσ
  νβιάρχας κ»
  Ρίηβρτερ
  51·
  .β»)
  ϊτοι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Από 1ης Σεπτεμβρίου όλαι αί συνδρομαί προκαταβάλλονται.
  Οίκονομική ζωή ΙΈγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΛΑΙΑ —Ή πρός χά άνω πορεία των χιμων τοΟ έΧαί&υ χατα >
  δεικνύει την σταθε&ότητα τής τόχης τ&0 πρ-,ϊόνχος αύχοθ, -ό οπιΐον'
  πράγματι ήτο καί είν« τα άσφαλέσΐερον δι' ίνα παραγωγόν. Τό έ Ι
  λαιον θά άιτολίύοη άόλλω; τι χαί χαλυτέρων τιμών χ»1 άπό χίϊς'
  ημέρας βυ;ί)ς δίν απέχομεν πο*ύ. |
  ΣΤΑΦ!ΔΕΣ.-ΚαΙ χθ.ς ίξ^ο>οίθη»ν ά;ΧΙΪ,1 π.*ξ..ς |Λ ί
  των σ:αφί*ων, των οποίων αί ΐιμ*ί έχυμχί,οντο είς χά κάτωθι"
  ΑΓ έκεΐνους ιτού θέΑουν
  (Τλουτίζουν τος ννόσεΐς των.
  Ατϊό δλα 8ι' δλους.
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α
  6'
  γ'
  6'
  Έλεμέί'ς »'"
  δο.
  »
  »
  6'
  ΤΑΧΤΑΣα'β' »
  ^ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  »
  13—
  1150
  10.—
  8.—
  7.—
  5 -
  7 50
  6.50
  5.50
  4 50
  3—
  2 —
  15-ΐΣίτος
  12 50 Κοιθή
  11.— Β ώμη
  9.— ι Οίνοι μ
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λίυνοί α'
  » 6'
  6 — » γ'
  5 — Πράαινοι α'
  » Ρ'
  5— » γ'
  »
  »
  »
  4— 6-
  8 50
  4 50
  5 —
  26.— 28 —
  30 50^
  22 —
  21.—
  20-
  18 —
  17 -
  16 —
  400 —
  3 — 3 50
  425
  » 100 —
  2.
  3. —'
  120.— 130
  Άγορά
  ΛίνδΕνον
  540.—
  Νέα Ύ6ρ*η
  139 50
  Παρίσιοι
  3 09
  ΖυρΕχη _
  31.6)
  "Αμσΐί^δαμ
  74.20
  Στοκχόλμη
  33.20
  Βριιξέλλαι
  4.76
  ΆλεΕάνδοεια
  560.—
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Πώλησις Κοπεγχάγη
  550 — Πχ'/Εα οί
  141.50 Μ λβν-ον
  3 13 Πραγα
  32.25'Ζ^ρίχη
  75 20, Β,υξίλλαι
  33.7Ο|Β3υδαττέστη
  4 82 Βελιγράδιον
  564.— Κ«>ν)πολις
  ——— Βαίοοβ α
  ΚΛΗΡΙΓΚ Έλσ-.νχφόρς
  42.— 43.-
  25 96
  3.03
  γ__
  4.31
  3160
  4 76
  23 45
  3.27
  10 4-
  21 12
  2 60
  22 —
  26 16
  3.13
  7 06
  4 35
  32 05
  4.82
  23.95
  3.30
  105 —
  21.32
  2 05
  22 50
  Τό μεγαλο έργον
  τον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  Τυμπάκι
  ό τόπος τί|ς προόδου.
  ΤΥΜΠΑΚΙ Σ)6?ιος (
  τοΟ μ»;).—Δέν είνι ασφαλώς
  βολή άν είπωμεν δτι κανΐν&ς δια
  μερίσματος οΕ χ-ίτοιχοι ίέν (χούν
  έγκολπωθή τί κήρυ'μα τής έντ*
  τική; καλλιεργείας ία^ν οί χά
  νοι τοΟ Τυμπακίου. Τό άντιλαμ
  βίνεχαι χανεΐς μέ τό πρώτον
  β'έμμχ π ύ θί ρ(ψη είς αυτόν
  χον κάμπον χί)ς θ»ϊκή"ς εύλογ'ας
  «αί τή; ίξαιρετιχή; γονιμόχητος.
  Είνε πραγματιχά άξί-.θχύ^αιτος
  ή ϊντασις καί ή σ ιστηαατοποίη^ις
  των κιλλιείνειών χατα τί τΐλευ
  χαΐα Ι τη. Καί ϊχιι πεοιασιτέραν
  σημασίαν χό γΐγονος διότι δφιίλε
  τα ι «ίς πρωτοβουλίαν τδν Ϊ5ίων
  των Τυμπαχιανων καί Ιδιαιτέρως
  των μορφωμίνων, τδν διδΐσχα
  λω/ «αί έπιστημόνων τής κιαμο
  πόλεως πού άφιερώνουν δλας τάς
  ίιαθεοίμου; ω;ας των είς την όϊ
  γάνωσιν δίαλίξεων γιωργιχοθ μοο
  φωτικοθ περιεχουένου χαί είς
  την ί>πο$ειγμ·χτι*ήν πειραματιχήν
  καλλιέργειαν, χάριν των ίλλων
  χατοίκων, των άγροτΏ".
  "Κτσι χατωρθώθη νά φυΐευθοθν
  χατά τϊ τελευταία ίιη χιλιάδις
  πολλαί έ:περι£ΐειδ3ν, μ
  καί ίιχφόριο-/ άλλιυ' Ι γω'
  έκ πτοζλλήλοιι αυνεχ σθη
  χή ή χαλλιίργεια <αΙ των έ λαιώ/ Χ9.ί Τ'δν 5ημη:ριαιών χαί των αμπιλιιον. Καί -Ά είσοδήμα τα τής κωμοπόλεως αύξ-ίνουν άπο ίτους είς Ιτος σηιιαντιχά. Αυια II τα δφθονα ε!σοδήμ»τα ίκιχρέ πουν είς την νοινέτητα Χ3ΐ είς τού; κατοίκους να χατασκευάζουν χαί διάφορϊ έ?γα, ν' άν?ιχβδο μοθν νέας όγιεινάς, ώ?α'ας χατοι χίκς, νά χτΕζου' έχχληεία; χ>1
  έχπαιδευτήιια, νά χαΐασκευάζουν
  δίραγωγεΐα, πλατκία; καί άλλα
  ΐ3γα. Ή μεγαλοποεπής έχκληΐΐχ
  τοΟ Άγίου Τίτου τήί οποίας χά
  εγχαίνια Ιγιναν την 20ί]ν Αύγού
  στου, άνεγερθςΤαα χά5ΐς είς τή^
  επιμονήν χοθ Ειρέιος χ. Γεωργίου
  Μχρχαντωνάχτ] χαί των άλλων
  ίνοριοκών επιτροπών χαί φιλοθρή
  σκα>ν κατοίκων είνε Ενα μνημιΐον
  προίδου των Τιΐμπαχιανών.
  Το δδραγωγείον πού θά καΐα
  οκευχιθή χώρα είνε τό δεύτερον
  μέγα έργον πνλΐ'ΐσμοθ. "Εισί έ
  ξίλίσστται καί ηροοδΐύει τό Τιιμ
  πάκι. "Οίαν δέ κατασκευασθέν
  καί τα μεγάλα παραγωγιχά —
  ίξυ(*ιαντιχά ίργα χάρις είς χά
  ό ποία θά χαταατοθν χαλλιιργή
  σ.μοι νέαι τεράστιαι έκτάαεις
  γονιιωτάτης γής, τό-« τό Τιιμ
  κά<ι θ» καταστ'ζ το πλίυσιώτ,ε ρον καί τό χαλύΐερον διοιμέρι ο;ια τής Κρήΐης. Ή δράσις τοθ ήφαιστείου τής Σαντορ(ντ); —Ή τιμπ. τού αατο». ΔΓ άποφάσβωί τής Έπιτροπής Διατιμησιων «Ι νίαι τιμαί των ! αλεύρων καί τοθ &ρτου καβωρί συνενίζιχαι άκόμη'^πσβνχθέ^ώς άκολοώβΜς "α 638 5ν έσχημαχίσθτ) άπό την λ<ί 6χν χαί άπό τόν χρατήρα έχπέμπονται συνε· χως, λάβα, χαπνοί, τέφρα πυραχτωμένη χαί άέρια, ένφ έχ παραλ- λήλου ακούονται δΐτοχθόνιοι χρότοι πού σιιγχλονίζουν τα πέριξ. Ώ; έχ τής δράσεώς τοθ ήφααστείου ή ΣαντορΕνη ϊχει διιγεΐκει πάλιν μέγιστον ενδιαφέρον χαί προσελχύει πλήθη_έπισχιπχων. Είς ηιτνροΰχος 8 20. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Παραχαλοθμΐν άπαντας τού; χά —ΟΙ κληρωθέντες προχσές άναπληρωματι»οί ίνορχο». Άναπληρωμα'ΐχ&Ι ένορκοι χά 'ϊ την προχθεοΐινήν κλήρωσιν 6πο τοθ ΠοωηδικΐΙου Ήραχλεί ομ άνείείχθ'σαν διά τα α' δωδι καήμερον ε£ χ. χ. Ί, Κ. Μαρι δάκης, Στ. Μιτλαβχχτ];, Ίί). Κ. Ξχνθάχης', Άπ, Ζ. Ζαφειρίου, Έ Ν Νλδά Κ η φρ, Έμμ. Ν Νερολ->δάχης, Κ. Κα
  ά Ί Β Μά
  —Δός μου το, δός μου το, εΤπβν ό Άγιάν-
  Ό Γοβρ άς έκράτει τό χαρτίον ίψωμένον άνω¬
  θεν ττΐς κεφαλής τού.
  —Μή στοχασθβς ττώς σύτό είνε κανένα ραβα
  σάκι έρωτικό.
  Είνε διά μίαν γυνοΐκα, δμως είνε διά των λαόν.
  Ημείς πολεμοϋμεν δμως τοίς νυναΐκαις ταίς
  σεβόμαστε.
  Δέν εΤμσστε σάν τόν μεγάλο κόσμο, βπου κα
  τακο^μστιόζονται δι' ούταΐς, «οί Επειτσ ταίς κά¬
  μνουν σκύβΐλα.
  —Δός μου, δός μου.
  —_έ βλέτιω ενα άνθρωτο χρήσιμο, καί δι'
  αύτό'...
  —Δός μου γρήγορα.
  -Λάβε.
  Κσί ενεχείρισε ιό χσρΐΐον ί(ς τόν Άγιάννην.
  —ΚοΙ κάμε νά τής τό δώσης ΥΡήγορα, κύρ
  πώς σέ λέν, προσέθεσεν ό Γαβρ δς, έπειδή καί τό
  περιμένει ή κυρά—πΛς την εΐπες;
  —Είς τού Άγίου Μέρρη πρέπει νά σταλθβ ή ά
  πάντησκ; ήοώτησεν ό Άγιάννης.
  —"Αν ιήν Ιστελνες έκεΐ, ΘΛ έκαμνες μιά τρύπα
  ■είς τό νερό. Αύτό τό γράμμα ,Ιρχεται άτιό την οδόν
  Καννοβ.δος, οττου καί έπιστρέφω Καλήν νύκτα, κύ
  ριε. Καλήν νύκτο!
  Καί ταθταεΐτώι; ό Γοβριάς ανεχώρησε τρέχων,
  κοί έχάθη είς την σκιάν τής όδοθ, ώς καπνος
  ιίς τό σ^ότος· επανήλθε δέ είς την όιόν Ένόττλου
  ή προτέρα άκρα σιωηή.
  Θά Ιλεγε τις 6τι ό Γοβρδς διελύθη είς νέφος
  καί Βιεσκεδάσθη, έόν μετά τινος στιγμάς δέν ή
  κούετο πρός ιήν διίύθυ'οτν τ] εΐχε λόβει μέγας
  πάταγος ύάλων συντριβομέ^ων επί τοθ λιθοστρώτου
  ιής ό*νοΟ, πάταγος έξυτινήσας έκ νέου δΚην ιή/
  συνοικίαν.
  Ό Γοβριδς συνέτρ ψε τόν φανόν τής πλησιβ
  στίρας όδοθ, διεγίΐρας κοινήν ι ώ ν γειτόνων α¬
  γανάκτησιν.
  Γ'.
  Κοιμνμένη; τής Τιτίκας καί τής Παναγιώτης.
  Ό Άγιάννης Εισήλθεν είς την οΙ<(αν τού φέ ρων την έηιστολήν τοΟ ΜαοΙου. Άνίβη την κ>1μακα ψηλαφητΐ, χαΐοων διά τα σ<ό τος καθώς γύψ κρατών είς χούς όνυχας την βο ράν σύτΓθ, ήνοιξε καί πάλιν 2<λεισε την θύραν τβν Βωματίων τού ησύχως, ίδωσεν ακρόασιν μή ηκούετο ψυχή τις έξυπνος, επείσθη ίξ 6λ.ων των φαινομένών δτι ή Τιτίκα καί ή Παναγιώτα έκοι μ^ντο, καί ή^οψε φως διά χειρών τρεμουσΔν έν ταύττι τβ πράξει τού ύπήρχβ κλοπή. (συνεχίζετσι) δσπρΕων χβΐ έ« γένει μέ *&*ηί, Ν Ν. Σχοθφος, Μιλτ. Τα τιετΐραγμένα τής τριετίας Η ΕΧ1ΕΣΙ! ΤΗ! ΤΕΝΙΚ1Σ ΛΙΟΙΚΗΣΕΟ! ΑΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΗΕΡΧΗΤΙΧΟΝ ΕΡΓΟΗ Ν-μος Ρεθύμνης. Ί5ρύΗηαλν χχΐ έλειτούργηααν 8 Μεταβατικα ΣχολιΙϊ χλαδεύοεω; όπωροφόρων δίνδριον χαί ίσάριθμα σχολιΐα έμβολίασμοθ άγρίων δένδρων Χι λιάδες άγείιον δένδρων ίξημερώ δό ί θησαν καί δφιστάμίνοι θ εί η άπαντες σχεδόν οί άποοώνες έχλαδεύ θησαν επί τθ τέλει τής αύξήσι ως τής παραγωγής των δπωρων τίς ελήφθη διά την διδασκαλΐ αν τού χλαδεύμιτος τήί αουλτα νΕνας ίργασίαν μεγάλης σπουδαι ότητος έξ ής έξαρ:βται ή παρα γωγή χαί μελλοντιχή εξέλιξις τής σταφίδος. Πρός τόν σκοπόν τοθτον χαί διά την μετάδοσιν τής τέ- χνης τοθ χλαδεύματος είς τού; γεωργούς συνεστήθησαν Μεταβα τιχά Σχολεΐα άτινα έσχον £ρι στα άποτελέσματα. Είς τα Σχο χρι τό εσπέρας τής 24—9—39. Παριρχομένης τής ανωτέρω προ θισμΕας παίς χαταλαμβΐνίμενος χαχά χον ένεργηθηυίμενον έλεγχον φς, ρη; Νικολ. Ι. Σΐυργια Μιχ. Δ. Λυδάκης, Κωνστ, δά θΐίδ. Ι Δοχαυμε Πίκουλας, Γ" Καλ Π. ης τζίδτις, Ν.χάλ. Α. _ γι .._____ λ. ις υ θάμηνύΐται έπΊ ' παραβάσει 'ίων|θ Ξηρουδά*ης χαί Ί». Έ διατάξεων χοθ άγορανομιχοθ χώδι [ λιατάχης. χος επί άπο^ρύψει τροφίμων. ( Ε Γί Ά ς ρψ ρφμ ( Εχ τοθ Γραφείου τήςΆγορανο 'Υ Η μιχής γρ Ηρακλείου). την (λεία των, έν τφ Ν-μώ. Παραλλήλως προέβη είς καταπολέμησιν των νόσων έσπεριδοειδων μέ ίπιΐυχή άποτε 'ασμϊν τής αμπέλου απαραιτήτου λίσιιατοτ. διά τόν εισαγωγήν νέων ποικιλι Ν-μίς Ηρακλείου Ή δπηρε-,ών. Περιοδιχως χαί χατά τάς Κυλινδρόμιλοι Α καί Γ. Καστρινάκη Α,Ε Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Έκτάκτου Γενικής ϊυνβλεύοε· ως των Μκτόχνν. Καλοθνται είς έκτακτον γενι χήν συνέ'ευσιν οΕ χ. χ. μέτ^χοι των χυλΐοδρομύλων Α. & Γ. Κα στρινάχη Α. Ε Ε., την 22ζν Ό χτωβρ'ου έ. Ι. 1939 ημέραν Κυρι ή ί ώ ίΐ1".-"^1*.·™ ^"'ΐο.ίΙΙ'»^*·"1.*^ 10^ 'ήΓμΤ'είΓχά σία διατηοεΐ άπό έτών φυτώρια' εποχάς των εργασιών τής άμπέ ι έπωροφέρων χαί χαλλωπιστικων λου τα δργανα είδιχά τής υπη Ι δ»ν5ρυλλίων χατά ίέ την τελευ- ρεσίας περιώϊευον τόν Νομόν ! ταΕαν περίοδον έντείνασα τάς προ , σπαθείας της παρήγαγε καΐ δι- έθεσε ίντος διετίας πετ.1 τάς 10. πρός υπόδειξιν τοθ τρόπου των άμπελουργιχων έργα _______- . . σιων χαί την πΐρακολούθησιν τής 000 είτε δωρεϊν ιΐιε ίπΐ πλ»;ρω | καταπολεμήσεως νό^ων τής άμπέ δενδρύλλιΐ έν ·ώ Ν;μώ, έκλε | λου. Πρός τούτοις Εδρύθησαν τρείς κ των ποιχιλιών. Άνάλογος αριθ μος διετέθη χ·>1 6λ4 τής Γεωρ-
  γιχής Σ<'λής Μ<σσαρας Ειδικήν φοοντΕδα έλαβεν έ σχάτως διά τόν πολλζπλισια- σαίν χϊΙ διάδοσιν συχής Κα λαμών χαί Κάμης ώς χαί μω- ρεοδένδρων διά την ανάπτυξιν τής Σηροτοο?Ε:ις Λχσηθίου. Τά'τελευταϊχ 2—3 Ιτη συντι- λεΐται ραγδαΕως ή δρνάνωσις τοθ άγροχηττΕου ΚαλοΟ Χωριοθ, μέ σκοπόν δπω; δι3 αύτοθ δο θή όριστική χαχεύθυνσις είς την έν γένει χαί ίΐι καλλιέργειαν έσ·τε έπΕσης ή εϊσαγω δενδροκομίαν αιτέρω; την ριδβειδων. Έπιδιώκιται Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΓ,ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρές το6 Κ«ρβιολογιχ*0 δβτνΐοβ τής Α'. Ποτβολογικής Κλινιχής τβθ Πανεηιοτημΐβυ Άβηνϋν. Δέχετσι έν τώ ΙαχρεΙφ τού, παραπλεύρως όφθαλμο λογικάς Κλινικής Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό λα, καθ* εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ. Άριβ. τηλ. 8—25, Έπ η ή γή νέων καλλιέργειαν νέων ποι χιλιων όπορωφόρων δένδρων χαί φυχων άροτραίας χ>λλιεργείας
  καί επί πλέον ή διδασ«αλ(α
  χαί ή μόρφωσις τεχνιτων χαί
  έργατων.
  Έντΐργήθη επιτυχώς ή χατα
  πολέμησις των νόσων τής Μηλέ
  άς δι «τεθέντων είς τούς παρα
  γωγούς δωρεάν φαρμάχων χαί
  ψιχαοτήρων δπό την ϊγρυηνο» έ
  ποχχείαν των δργάνων τί)ς δπη
  ριαΐας.
  ΑΜαΕΛΟΓΡΓΙΑ
  Χανίων.—Ίδιαιτέραφρον
  πειραματιχοί άμεριχανιχων χλη
  μάτων χαί 27 άπο'ειχτικοΐ άμπε
  λώνες χαλλιιργείας χαί χλαδΐύ
  ματος Πάντα ταυτα υπήρξαν σο
  βαροί συντελισταΐ διά την χατΐ
  χά τελευταία έ:η οθξησιν τής
  παραγωγής άμπελουργιχων προΐ
  ίντων έ' τώ Νΐμώ.
  Νομός Ηρακλείου— Είς την
  κατ' εξοχήν άμπ<λουογιχήν περι φέρειαν ταύτην τής Νήσου ή Γε ωργιχή 'Υιτηρεαία έυξεν έχ των χυριω:έρων αύτ^ς χαθηκίντων την προαγω/ήν τής άμπελουρ γίας τοθ Ν?μο9. Πρός χοθΐο συνέστησαν, παρα χολ'νύθησαν χαί έχρημχχοδόχη σαν Μιΐαβατιχά Σχολιίχ χλχ δεύματος χειμερινών χαί χλωρων άμπελοχλαδευμάτων, ΣχολιΙα άπο ξηράνσεως, Σχολιΐχ Σ?υλχαν(νης! περιοδεύσαντχ ολόκληρον χήν | περιφέρειαν χαί άποδόσανχα Ε ρείας. θίματα ημερησίας διατάξεως: 1) Αήψις αποφάσεως περί μΐιώ σεως τοθ έταιρικοθ κεταλχΕου δι' έξαγορας μετοχών τής έταιρε'.ας καί σχετικήν ΙξουσιοΓόΐηςιιν χοθ Δ'.οΐκητιχοθ Σ·ομ[ί>υλίου. Τροπο
  ποΕησις χοθ σχεχιχαθ περί κεφα
  λαίου 53υ αρθρου τοθ καΐασΐ^τι
  χοθ τής έΐαιρεί^ς.
  2) Α^ψις άηοφϊσεως περί αύξή
  σιω; άμοιβών διευθυντοθ καί προ
  ίϊρου Διοιχητιχοθ Συαβ«;υλΕου.
  Έν Ήρα'λε φ τη 21η Σεπτεμ
  βρίου 1939.
  Ίύ Διοικητικόν Συμβούλιον.
  —Διανυχτϊρβύοντα φκρμα·
  Σήμερον 22*ν τρέχ. θά οι«νυκτ< ρκύσουν τα φ»ρμακίΐ« Χριατφ. Ζουβάρη ** Γεωργ. Σφακιανάκη. —Ή, Διεύθυνσις Στρκτολογι κου Γρκφείβ» Ηρακλείου. Την Διεύθυνσιν Στρατολογικόν Γραφϊΐου ΉρκχλβΙου, άνίλατβΐν ά 8 ό δ ρφ ρΙ, άλβΐν ά (Γ β της χ8β{, κατόπιν διαταγης υπουργεΐβυ Ετρατιωτικϊιν, έ ταγ ματάρχης κ. Χαρ. ,Φραντξ<κιν«· κη{ — ΑΙ καταθΐσεις τού Ταχυδ. Ταμιευτηρίου. Ό ύφυπουρνός ΤΤΤ μ. Πολυζω· γόπβυλβς δι' έγκυνλίου τού κρός τα ΤΤΤ γραφίΐ» γνωρίζβι ότι καί Α έλαχίσΐη τάσις άναλήψεων λόγω των οιβθνών γβγονότων ουδέν αλλο ποοσφίρβι αίς τούς χ«ταθέτ«ς ίχτος τβΰ ότι όφίσταν τόπ «υτοι μεγίαταε ζημίας έκ τΑς άιτΜλϊίας των τβκων κ«1 έκ των χινδΰνων έκ των οιΐοίων ά· πϊΐλοϋνται χά ΐύιωτικώς άιτβθη- οαυριζβμενα χρήματα. Συνιστά κατόπιν τούτου έ κως δηλούται (Ι; τού; χαταθίτας το άβάσιμον χαΐ έντβλίς άδικαιολόγητον τοδ φόβου των καθόσον έιτανΐιλημμί· ννς άνβχοινώθη υπό τής κυβερ νήαεως δπ ουδέν πβριβριστικόν μέτρον ποόχΐιται νά ληφθτ} διά τάς καταβέσίΐς, οβονδήηοτ· καί αν «Ιναι το ποσόν. ΖΗΤΕΙΤΜ 64ς νοσοκόμος βι Ιατρΐϊον. ΠΛηροοοοΙιι παρ' χανοποιητιχά άποτελέσματα. (συνεχίζεται) Ή Μόδα θριαμβευει μόνον είς τα παπού- «σία ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ .ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' "ΓΑΛΛΙΑΣ,, Πλκτεΐα Όμονβίοις Όδβ( £τ«δ(βυ Τηλ. 30495 Τηλ. 30236 70 Δ&1ΑΤ1Α 70 ΔΙΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ Τα κέντρα των άπανταχοϋ Κρητων Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐσ μεγάλα βωμά- τια, βύάβρα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσέρ—-ζεστά καί κρύα νερά.·—ΎπηρεσΙσ άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαΐ.
  ;|;
  ι ί ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Παρασκευής
  22 Σεπτεμβρίου 1939
  Ο ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΩΜΙΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΕΟΙΙΛΝ ΝΙΚΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βο(ου (15.
  (ύπηρεσΐσ).— Την 9 30' έσπε
  ρινήν ό πρωθυπουργός κ. Ντα
  λαντιέ ωμίλησε πρός τόν
  Γαλλικόν λαόν άπό ραδιοφώ
  νού εΐπών τα εξής:
  «Άπό εΐκοσι ημερών εΤα'
  θα είς εμπόλεμον κατάστασιν
  Σάς άπευθύνω τόν λόγον διό
  τι θέλω νά σάς δώσω μίαν
  εΐκόνα των στρατιωτικών καί
  διπλωματικήν πραγμάτων τής
  χώρας. Θά ή"θελα νά £χω
  διαθέσιμον χρόνον νά έπικοι
  νωνβ μαζύ σας καθ* εκάστην.
  Διότι δέν παύω νά σάς σκέπτω
  μαι ολους σας καί κάς γυνσΐ
  κες τής ΓαλλΙας των οποίων
  ο( σύζυγοι, άδέλφια καί τα
  παιδία μάχονται διά την πά
  τρΐδα. Διότι ε/ω τόν φόρτον
  νά διευθύνω ένα Εθνος έλευ
  θέρων άνθρώπων καϊ νό
  τούς διαφωτΐζω επί παντός
  Μετέβην είς τό μέτωπον,
  κπΐ εΐδα δτι ο( γενναΐοι άν
  δρες τής Γαλλΐας ευρίσκονται
  ήδη πολλά χιλιόαετρα μέσα
  είς τό Γερμανικόν εδαφίκ,
  καί διεπΐστωσα την αξίαν των
  ήγετών των πολεμικόν μας
  δυνάμεων καί αντελήφθην ι ό
  θάρρος δπερ έμπνέει τού<, ΛΛΑΛ/ στρατιώτας μας, καί ήσθά-θην τούς παλμούς πού έμπνέουν τούς παλαιούς συμπολεμιστάς μου ΕΙζεΰρουν δλοι των δια¬ τί μάχονται. Διότι ή ΓερμανΙα μάς έτΐέβαλε τόν πόλεμον. Δι Οτι θέλουν νά καταπαύση ή όλεθρΐα άπειλή ή άτονβκρώ νουσα την ζωήν των είοηνικών ήαερών καί ή ό ποία ανάστα τώνει τΛς οικογενειακάς έ σΜας. Πσλβμοθν διά νά συν τρ'ψαυν εχθρόν όστις άπβιλεΐ την Οηαρζιν τής χώοας μας. Όλων οί προσπάθειαι άπέ βησ^τν μάταιαι πρός διάσω σιν τής είρήνης, άφ' ής στιγ μής ό Χΐτλεο συζηκΰν διά *ήν ιΐρήνην ήνειοε τα οπλα εναντίον τής ΠολωνΙσς τής οποίας τΊν ύπαρξιν εΤχε προ γράψει. Καί την οποίαν κατέ στρίψζ. Ή ΠολωνΙα δέν περι ωρ'σθη έν τούτοις ιΐς τό μαρ όριον πού τής επεβλήθη υπό τοϋ Χιτλερισμοο. Πσρά τό ά νισον των στρατ ωτικών έχθοι ν δυνάμεων οΐτινες έ πέτε σαν εναντίον της, οί γενναΐοι ΠολωνοΙ στρατιώται καίτοι έ ξαναγκασθέντες ,ρ(ς ύποχώοη σιν δέν έγκατέλειψαν τό εδά φός των. Τό διεξεοΐκησαν σπι Ο Γάλλος ^ Κ. ΝΤΛ ΛΑΝΤΙΕ θαμήν πρός σπιθαμήν. ΆΧλά καθ' τ]> στιγμήν έδραίωναν
  τάς θέσεις τής αμύνης των
  καί ή Βσρσοβία περικυχλουμέ
  νη προπαρεσ<εύσζε την άμυ νάν της τα Ρυ3σσ·<ά στοατεύ ματα είσίβιλον διά νά διαμβ λΐσουν επί τή βάσει συμφώ νού με τόν Χίτλερ την Πολω ν(αν. Ποίος τίμιος άνθρωπος είς τόν κόσμον θά βασισθή πλέον είς αυτόν, ποίος Γάλλος είμ πορεΐ νά πισΐεύη είς αυτόν όστις κατεξέσχισε τόσα συμ φωνσ, έξέσχισβ τό Λοκάρνο διά νά άρπάση την ΡβνανΙαν. Καί είπομεν έστω, είνε Γερ μσνική. Τό 1938 ττροσήρτισβ την ΑύστρΙαν καί είπομεν Ι στω άνήκει είς την Γερμανί¬ αν. Τό 1938 ι. άς έβιβατΐωνε δ τι τό Σουδητικόν εί ν β τό μό νόν άπομένον διά την ΓερμανΙ αν ά>υτον πρόβλημα. Την
  29ην Σβπτεμβρίου τοθ 161ου Ε
  τους, έβίβαίου εμέ προσωπι
  κώς £ι τό Μόναγον Βτι δέν
  έσκέπτετο νά προσαρτήσπ την
  ΤσΐχοσλοβακΙαν. Έζητοθσε
  δέ μόνον τούς ΣουΒΙτσς. Καί
  είπομεν κσί πάλιν έστω, διό
  τι ήΐο ΓβρμανοΙ. Την 15ην
  Μαριου εΐσήρχετο είς την
  Πράγαν κσί προσήρτει την
  ΒοημΙαν καί ιήν Μοοαβίαν.
  Τό 1938πάντοΐβ δΐίβεβαίου
  δτι τα σύνορά μσς πρός την
  Πολωνίαν είναι όριστικά. Δέν
  Εχομεν βΚίψεις πρός αυτήν.
  Καί τής επετέθη κατά τόν
  γνωστόν άτιάνθρωπον τρόπον.
  Εφεξής δέν εΐμποροθμεν
  πλέον νά τόν πιστεύωμεν.
  Άλλως θά μάς καταστρέψη-
  Όπως κατέστρεψε την Αυ·
  σΐρΐαν, την Τσεχοσλοβακίαν,
  την Πολωνίαν. Άλ' βΐς τόν
  άστερισμόν τής ΓαλλΙας 6έν
  άρμόζει ή τύχη παρομοίας κα
  ταστροφής.
  Έκαμε τό πάν διά νά έζε
  γείρη την ΆλσατΙαν καί Λω
  ραΐνην νά προδώσουν την πά
  τρίδα Άκόμη καί χρήμα έορι
  ψε πρός τόν σκοπόν αυτόν.
  Άλλ' ή Γαλλία άντετάχθη.
  "Υψωσβ τό άνάστημά της, Ό
  λαός της, λαός θσρραλέος.
  πατρώτης, συνεσπβιρώθη πά
  ρευθύς κάτω άπό τάς σημαίας
  της άποφασισμένος δΥ ενα τί
  μιον θάνατον ό οποίος βμως
  διασώζει την ελευθερίαν.
  Ή Γερμανική προπαγ4νδα
  άκόμη σήμερον έργαζομένη ε·
  χει δύο σκοπούτ: Νά χωρΙση
  την Γαλλίαν άπό την Αγ-
  γλίαν κοΐ τούς ΓάλΧους με·
  ταξύ των. Άλλ' ή Γβρμανική
  προπαγάνδα δέν Εχει καμμίαν
  επίδρασιν βταν έξέρχεται των
  όρίων τής ΓερμανΙας.
  Σεΐς βλέπβτβ τό ναυτικόν
  μας ηνωμένον μ.έ τόν στόλον |
  τής Μβγάλης Βρεττανίας νά
  άγων'ζωνται είς τάς θαλάο
  σας καί νά διατρέχουν έξ {
  σου τούς Ιδιους κινδύνους,
  τούς στρατιώτας της Άγγλ(
  άς νά μάχωνται άπό ύπέρτ0
  τον πλέον ^καθήκον καί ουχί
  ώς έθβλονταΐ είς τό πλευρόν
  μας διά τό Τδιον ίδε£δίς 6
  πέο τής ελευθερίας τό οποίον
  έ/ώνει τα πέρ»ν των θαλασ
  σών έκατομμύρια των δημο
  κραττ.ών μας. Κανεΐς συνεπώς
  δέν ειμπορεί νά σας έξαπατή
  ση κσί καμμιά προπαγάνδα
  δέν θά σας πείση νά παύσβ
  τε νά άγαπάτε την Γαλλίαν.
  Κάμνομεν τόν πόλεμον διότι
  δέν θέλομεν νά Ιδωμεν την
  Γαλλίαν ύποτεταγμένην. Θ4
  ηθέλαμεν την ειρήνην μόνον
  βτσν ή είρήνη θά ηδύνατο νά
  εδραιώθη είς'βάσβις άκλονή
  τους. Ή δοκιαασΐα εΤνβ σκλη
  ρά καί ή θυσΐα «Τνβ μβγάλη.
  Οί Γάλλοι Εχουν τό θάρρος
  νά μάχωνται, γνωρΐζουν νά
  μάχωνται *αΙ νά νικοθν Ή
  Γαλλία δέν Ελαβε τα διλα
  διά νά πυοπολήση πό ε ς καί
  νά έξολοθρεύση γυναΐκ τς καί
  πσιδιά. Άλλά διά μίαν 6ικα(
  αν αίΐίιν. Καί ή νίκη θά είνε
  ίδική της».
  ΚΙΟΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗ
  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗΝ
  ΕΙΣ ΤΙΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 21 Σ)βρ(ου (τού «νταποκριτ<& μ«ί).—Δι' άπο^άσιως τής κυβερνήσεως τα μαβήματα πα6ητι»ή$ άεραμύνης 6ά γε*ι- κευθ&σιν <ϋτως * ωστε νά όργονω&ή κατά τόπους πλή^ης μηχανισμό; ποθητικής «ε· ραμύνη;. Διά τής ιδίας αποφάσεως καθίσταται ύποχρεωτικη ή έχπαΐδευσις ιων πολιτών είς την παθητικήν άβράμυναν. θά επιτραπή ή έξαγωγή όπλων έξ Άμερικης. Ο ΡΩ2ΙΙΚ0Σ ΣΤΟΛΟΣ ΕΞΗΛΘΕ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΑΗΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίευ (ίδ. ύπηρεσί»).- Πληρεφεφΐαι (κ Λ&νιγκραντ άναβέρίυν δ¬ τι τρΐα ε&»(ηκιά, έξ κβ.τα£ρομιχά 50 άντ τορπιλλιχά» «ίπ*λλο άερ<πλά α ανεχώρησαν εκ τής χαυτιχής βάοεως τής Κροοτάνίης πρός την Βσλτιχήν, υπό τό πρέσχημ» •τι βά καταδίωξιν Πβλωνιχόν ύπτβρύ- χιον. Έκυκλοφέρηοε φήμη ίτι ό Ρ»σοικός βτόλος απέκλεισε τα Λιβοονιχα παράλια άλλ' ή φήμη διεψεύοεη μεαω Ρώμης. ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΑ'Ι ΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σ)βρ(ου (τού ανταποκριτοϋ μαί)— —ια διαταγήν τοϋ ύ^υπουργείευ Ά· γοραομίας επετράπη ή πώληαις κρέατος είς τάς Λαϊκάς Ά^ορος τας λειτουργού 00ς τέσον είς την περιφέρειαν ιής Διοική οε&ς Πρωτευούοη^ δα*ν *αί είς τάς διαφό· ρευς επαρχίας τεΰ ά ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣ αΡΙΙΜΕΝϋΥΣΠΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σ)βρ(ου (τοΰ άνταπβχριτεν μας).—Τό ύπευργβΐον των Στρατιωτικών εχορήγησεν £ε»«ημέρευς άίείας είς τ<ύ στρατευοίμους έκειου$ οΐτινες προχειτα ν* μ&τάσχευν είς ΐόν διαγωνισμόν δια την πλήρωοιν ι&ν κενών 8έοε6-ν τ«ν σχολιά τρών είς τάς διαφόρους περιφερείας τοΰ κράτονς. Ο ΚΑΘΟΡΙΙΜΟΣ ΤΗ! ΤΙΜΙ2 ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΙΦΕ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σ)βρ(ου (τ«ΰ άνταπακρι- τ«ΰ μα£).—Τό «φυπβυργεΐον τής Άγορανο- μί«5 έκανόνισε τάς τιμάς τής λιανιχής πω· λήβενς τής ζαχάρεως χαί χαςρέ διά τοϋ νέ- ου δΐλτίευ ώς έί,ής: Ζάχαρις δρ. 25 20 κατ' βχ*ν, χαφες 86.50. Η ΠΟΛΓΠΚΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣΤΗΙΜΕΤΟ ΡΑΪΧ ΒΕΡ€ΛΙΝΟΝ 21 Σ)βρίου (Ιδ. ί>πηρ*σ!α). - Ό
  Φυριρ εδεχθη οήμερβν τέν Ιάπων» οτρητηνβν
  χβμητκ ^ε^υτοι παιριοταμένου καί τού Φόν Ρί
  μπβντροπ κ*1 τού έν ΒιρολΙνν ΊάπΜνβς ηρεββευ
  τβϋ.
  αΥΑΙΙΓΚΤΩΝ 21 Τ)βρ(βν άό. ύπηρεβία).- Ή
  Ίβηκνιχή ηρεοβείκ εξέδωκεν άνβκοινωθΐν τβνίζβν
  ίτι ί» πβλιτιχή τής ΊοιπΜνίοις άποβλίη«ι εί; άκοον
  γήν άναμΙίε«< τ«ί Ι«Γ»»νίας ε'ς την ινρΜϊ 6| ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίου ((δ. ύπη· σία).— Α! έφημβρΐώβς γρόφουν οήιιερβν άσχολβύμβναι μέ την | στάσιν τβς Άμβριχή;, τα ' εξής: «Μία μΐγόλη δσον χοιΐ βΰ Ι χοΐριοτος εκπ) η{ι$ μάς έπιφυλάα σβται έ{ ΆμβρΐΜης. Κατά την χθβσινήν σύσχϊψιν τού Μ. Ροϋσ- βϊλτ μ«τά των άρχηγδν των κομ μάτων Ρίμπουμπλικάνων καΐ Δή μοκρατιχων, σύακεψιν γβνομϊνην *<ς τόν Λευκίν ΰΐκον καΐ παρα ταθεΐσαν επί δίωρον, άπϊφασί σβη έν πρώτοις, όπως τα Νομο θβτΐΜά σώματα καί π κνβέρνη σις ευρίσκονται είς διαρκή έπα φήν διά νά μή δημιονργηθό αίς το έξ&ίτερικόν ή εντύπωσις ότι ύπάρχοον ίιαφωνίαι μ*τα {Ο ίκτιλεστιχής κοιΐ νομοθετιχής ύ$ πρός την ίξωτϊρικήν ι πολιτικήν τ&ν ' Ηνωμεναι ν Πολι τβιών. 'Ενσυνίχε'α άπβφαοίσθη έηΐβης ίπως συζητηθή δσον τό δ» νατον ταχύτερον τό ζητημει τής αρσ<»{ τού νόμου τοΰ «ηοτγβρβύ όντος την ίξχνωγήν δ πλώ ν «Ις τούς εμπόλεμον;. Κατόπιν τής άπ'φίσβω; αυτή; η έηί των έξΐίτβρικών έηιτροίτΐί τη; Γβρουσίας θά κατκρτΐση την πρωΐαν τή; Παρασκβυής (σήμε¬ ρον) σχέδιον επί τής τροποποιή οεως τοό νομου τό «ποίον θά υποβάλη κρός έγκρισιν αίς τό Κογκρίσσον. Μετά την πλήοη έπίση; ουμφωνίαν των άρχηγών των κομμάτων κατά την χθεσινήν σύσΜϊψιν ώ; πρός την άνάγχην αναθεωρήσεως τοΰ νόμου της ού δβτερότητος ή π(ωτοβο«λία επί τοΰ ζητηματος τούτου περιήλθε ε(; την Γερουσίαν μ«τά την άιτό φασιν τή; οποίας θά έχη τόν λό γον ή Βουλή Τονίζ«ται δτι άπβ φασίσθη άχόμη δι' ομοφωνίας τίιν μ«τασχόντ4»ν τής ουσκίψϊ ως νά καταβληθοθν δλαι αί δ» ναταΐ πρβ3«*θίΐαι διά την δια τήρησιν τής ούδετβροτητος καί τή; ϊίρηνης των Ήνωμένων Πό λιτίΐων. ΟΙάομόδιοι 'ΛμερικανιχοΙ κύ κλοι φρονούν δτι κατόπιν των άπβφάσβων τής χβισινής συβκί ψβνς πρίπϊι ν' άναμένβται ω; λΐ «ν πρβσβχή; ή αρσι; τής άπ» γοριύοεω; έξαγωγη; δ πλώ ν πράγ μ» τό οποίον θά ϊχη οΰοιώδη σημααίβν διά την Αγγλίαν καί Γαλλίαν χάριν των οποίων λαμ βάνιται η σχβτική απόφασις». ΥΝΕΧΙΖ ΙΣΜΟ ΙΛΡΑ ΝΤΑΙ ΑΙ ΕΞ 'ΛΒΙΑΝ Κ Α ΣΚΛΗ ΩΝΓΕΡΜΑΝΙΚ Ι Β Α Μ Ν Α [ΓΕΡΣΕΙΣ ΟΗ ΤΡλ ΧΟΝ Εδολοφονήθη ό Πρωδυπουργός της Ρουμανίας υπό μελώντής Σιδηρας Φρουράς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίευ (Ι¬ διαιτέρα ύηηρεοία της «Α¬ νορθώσεως»).— Έπεΐγοντα τηλεγραφήματα έκ Βουκβυ ρεστίου άγγέλλουν ότι την 13 45' απογευματινήν ώραν έοολοφενήθη ό πεωθιπονρ- γός τής Ρβυμανίας Καλινέ σκο έντές τοΰ αύτοΜΐ«ήτου τον, υπό τάς άκολβύθευς ςυν θήκας: Κβθ' ήν στιγμήν τό πρω- θυπουργικόν αυτοκίνητον διέβαινε την γέφυραν Ντομ προβίντζα έντ«ς τής Ρβυμα- νικης πρωτευούοης τρία »ύ τ«κίνητα παρενέβησαν. Τό εν έξ αυτών ουνεχρίΰσθη αχοπίμως μέ τό προεδρικβχ βύτβκίνητον διά νά τό στα¬ ματήση άναγχαστικ&ς. Εύ ' 6ύς κατήλβεν έκ τ&,ν δύο άλ λων αύτβκη ήτων άν δρες τής «οιδη^άς φρουραί» μέρεβόλ· βερ είς χείρας κ»1 ήρχσκν νά πιιρ€β·λοΰν. "Ενέεκα σφαίραι έπέτκχον τόν πρωθυ πουργόν καί τόν εφόνευσαν. "Αλλαι σφαίραι εύρον τόν ακόλουθον φύλακα καί τόν εφόνευσαν καί τέν σωφέρ καί τόν έτρ~υμάτισαν θανα- σίμως. Οί δολοφόνοι, πλήν ενός συλληφθέντος επί τόπου μετέβησχν ακολούθως εί; τόν ραβιοφωνιχόν σταθμόν καί «φού έτραυμάτισαν τόν φρου ρον είοήλθβν έντός. Δ'ακό ψαντες ι ήν έκπομηήν είπον πρό τ<ΰ μιχροφώνου: «Ό Πρωθυπουργές Κβτλινεο>Ό
  έ£ολοφο ήθη ύηό άνδρων
  τής «Σιδηράς Φρουράς». Ή
  έκπομπή διεκόπη άμέβως.
  Είς ολόκληρον την Ρουμα
  νί«ν ελήφθησαν έχτακτα^μέ
  τρα ιδιαιτέρως δέ είς την
  πρωτεύουσαν. Πασά έπικοι
  ,νωνία μειά τοΰ έξωτερνκοΰ
  διεκόπη.
  Σημειωτέον δΐι ό Κάλι νέ-
  σκο ύαήρξβ φανατικ'ς άν τί
  παλβς τής «Σιδηράς φρου
  ράς» είνε δέ γνωστή ή κατα
  δίωξις καί ό αγών τόν όποΐ
  όν διεξήγαγεν εναντίον της.
  Νεώτεραι πληροφορίαι άνα
  φέρουν ότι οί δολοφόνοι συ
  νελή^θησαν καί ,έτι ώρκίσθη
  ενώπιον τού Βασιλέως νέος
  πρωθυπβυργβς ό στρατηγόν
  κ. Άρζεσάνβ.
  Είς τό Δ. Μέτωπον
  γίνονται μεγάλαι προετοιμασίαι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)βρ(ου (15. ύ
  πηρεσΐσ) —Τό σημερινόν ανο¬
  κοινωθέν τοθ ΓσλλικοΟ στοα
  τηγεΐου άναφέρει τό έξ«ς: «Τσ
  πική δρασ ς των έν έποφίί
  μονάδων τοθ γαλλικοθ κσί
  "ερμανικοθ στρατοϋ' Δράσις
  ου πυροβολικοό έκατέρωθε »
  Τό πρακτορείον Χαβάς με
  ;αδ(δει δΐι ανατολικώς τοθ
  Σααρμπροθκεν εί Γερμανοΐ
  ένεργοϋν έπιμόνους άλλά μα-
  τα(σς άντεπιθέσβις, προφανώς
  διότι 6έν Ιγνωρίζουν ποΐαν
  'ράσιν έτοιμάζουν είς ιόν το
  έα αυτόν τα Γαλλικά στρα
  τεύματα καί άποβλέπουν είς
  άντιπερισπασμόν καί παρενό
  λησιν.
  ΕΙδήσεις έκ Βελγίου άνα
  ύρονν δτι παρά την πόλιν
  ΑΙξ Λ·* Σαπέλ, ανατολικώς
  ιής Λιέγης πσρατηροθνται
  υεγάλαι προετοιμασίαι των
  Γερμσνών. Είς την πόλιν σύ
  την συγκεντρώνοντσι μεγάλαι
  δυνάμεις στρατοθ ευρίσκονται
  δέ καί 1500 βοψέα β >μβσρδι
  στικά άεροπλάνσ. Πιστεύεται
  έκ τούτου δτι οί ΓερμανοΙ έ
  τπμόζονται τρός δοάσιν. Έτι
  σης επί τής γρσμμής Ζ γκφιηο
  έργάζονται χιλιάδβς έ^γστών
  πρός συμπλήρωσιν διαφόρων
  έργων καί ενίσχυσιν των ά
  σθβνών σημεΐων.
  ΡΩΜΗ 21 Σ)βρ(ου (15. ύπη
  ρβσΐο)—'ο υΐος τοθ τέως
  προβδρου τής Γαλλικής Δη¬
  μοκρατίας Ντεσανέλ έφονεύ
  θη είς τό δυτικόν μέτωπον.
  Ό Γερμανός στρστάρχης φον
  Μττράουχιτς μετέβη είς τό Δυ
  τικόν μέτωπον καί έ-εθεώρη
  σ« τος ώχυρωμένσς γραμμάΓ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σ)βΓ(ου (16
  ύττηοεσΐο).—Τό Νυυαρχεΐον α
  νεκοΐνωσεν δή άπό τής 16ης
  Σ)βς>(ου κατεσχέθησαν υπό
  των Άγγλων έμπορεύματα
  προορ ζόμβνα διά ΓβομανΙαν
  110 χιλ τόννων καί όξ(ας 500
  χιλ.λιρών. Επρόκειτο ώς επί
  τό,πλεΐστον πβρΐ πρώτωνολώ,/
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρΙου ([*. υ
  πηρεσΐο).—Κατά πληροφορίας
  τοθ Ρώϋιερ, έπισημοποιηθβΐ
  σας έκ ΛονδΙνου, τό γερμανι
  κόν ύπερωκβάνειον «Βέαβν»
  συνελήφθη υπό αγγλικόν πό
  λεμικών κα] ωδηγήθη 6Ις άγ
  γλικόν λιμένα. % Υ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίου (ίδ. ύ-
  η). — Τό πρακτορείον Ρώυτερ
  μεταδίδει ότι κατ' απολύτως έξηκρ'-
  βωμένας πληροφορίας χαΐ παρά τάς δι-
  αψεύσεις τοΰ Βερολίνου ή επανάσ«ααίς
  αυνεχίζεται είς Βοηυλίαν καί Μοραβίαν
  μέ εύρεΐαν επέκτασιν είς Σλοβακίαν
  παρ' όλα τα σκληρά μέτρα τα όποΐα
  λαμβάνει ή Γκεσταπό. Είς πολλάς εκα¬
  τοντάδας ανέρχονται οί τυφεκισθέντες
  καί είς χιλιάδας οί συλληφθέντες είς
  τας περιφερείας αύτάς. Έκχτόν έξη·
  κοντα έκ των φυλακισμένων έν Πραγα
  Τσέχων έξηφανίσθησαν. Έξ άλλου αί
  καταστροφαί τάς οποίας υπέστησαν τα
  δημοσία κτίρ<α καί τα έργοστάσια έξ έ· κρήξεως βομβών καί έξ έπιθέβεων των έηαναστατών είνε άνυπολόγιατοκ. ΥΣΤΑΤΗ στιγμή ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 21 Σ)βρί«υ (ίδ. ύκηρεοί* «Άνορθώσεωξ»— Ό πρόκδρος μ. Ρβΰίβελτ άνέγνωσε σήμερον ενώπιον τ«ΰ έκτάκτως ουγκλπθέν^ς Κογκρέσβυ οιάγγελμα είς τό οποίον μεταξύ αλλων τον«ζονται τα έίϊ,ς· «Έ άν δέν τροποποιήσωμεν τόν νόμον περί ουδέ τερότητβς καί ίέν άρωμεν την άπαγόρευοιν τής έξαγωγής έηλων είς τούς έμπολέ· μους, βλέπω πολύ καθαρά τόν κίνδυνον ν' άπειλή την ασφάλειαν μας καί τή ν είρή νην τής χώρας μας. Σκεφθήτε Ιτι τροποποιοΰντες τόν νόμον τής ού&ετερότητος θά δώσετε εργασίαν είς χιλιάδας εργάτας οί όιτοΐοι θά εργάζωντο» συγχρόνως καί διά την άμυναν μ«(. Ή ε- πιστροφή είς τα δ_θνή νόμιμα καί ή αρ σις τής άπαγβρεύοεως έξαγωγής ίπλων θ« αάς προστατεύση άπό χον κίνδυνον τού πολέμου. Εϊμεθχ απολύτως σύμφωνοι είς τβύς βκβ πβύ; τούς έηοίους έπιδιώχβμεν. Πρέπει νά συμφωνήσωμεν κα) επί των μέσων διά τδν οποίων θά έπιδιώζωμβν καί θχ επιτύχωμεν τούς σκβΐτβύς αύτούς. Δέν γνωρίζω κ«τ« ποίον καλύτερον τ όπβν θά άτομακρόνωμβν την απειλήν τοΰ πολέμου εάν δέν καταργήσωμεν τόν νόμον τής ούδβτερότητβς >»α1 την άπαγό-
  ρευαιν τής έξβγωγής των ίπλων. Η άν·
  θρωπότης διέρχβται μίαν των βοβαρωτέρων
  κεριόδων τής ίστβρίας της. "Οφείλομεν νά
  λάβωμεν άναλέγους άποφάσεις. Δέν ζή τώ
  νά μοΰ δοθούν έξαιρετικα διχαιώματα. "Αν
  παρασιή άνάγκη θά συγκαλέσω καί πάλιν
  τό Κογχρέσον. Όπωσδήποτκ πιστεύω Ιτι
  μέ τάς άποφάσεις σας θά εί πή τε είς τον κ·-
  σμον: Είμεθα είς λαόί, μία σκέψις καί μί*
  απόφασις». Ή συζήτησις θά συνεχισθή «·ί
  τ* Κ·νκρΙβ·ν.