97827

Αριθμός τεύχους

5275

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΤΙΙ
  ς
  ουν
  '*
  ««οο,
  λλ
  τήν
  4
  Τ μόνον
  >υνατο ν*.
  σκλη
  '« μβγάλη
  τό θάρρος
  Ρ'ζουν ν*
  νικοθν 'ΐ)
  ε τα δνλ,
  πόνες κα|
  ναΐκ ις κοΐ
  μίαν 6ικο|
  Ικη θά ίΐν,

  10
  Μ
  Α
  επ¬
  ι
  ίϊΙ
  ου (ΐΒ. 4·
  Γ»ν Ρώΰηρ
  ως ·ς"νΡ'·
  ιρά τ»ς δι·
  ά
  _λοβ<χ«ίι* τα ότΐοΐι ολλάς ίη>
  ί
  ^
  «< ΚΛ ψ έν Πρ>7?
  άλλον »1
  βτ
  θέσεων των
  >ιστοι·
  ΐβν
  .π*·.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■ε^Ηΐ^Β^^ΙΜΙΒ'εεεενεΗετ^^εΐ^εΐ^ει^εΗπ^^ΐΗΐΜΐΗε^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΗΕ.Β.ΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ίτησισ λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρ·χής
  ετησια δολ. 15
  23
  1άμηνός » 8
  Τιμή
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  πατά φύλλον
  ===
  Δραχ. 9
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΙ «40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5275
  Ή δολοφονία
  τού Ρουμάνου
  πρωθυπουργου
  ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΝ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ.
  Ό αγών των Πολωνών
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 22 Σ)
  βρίου (Ιδ. ύτιηρεσία «Άνορ
  θώσεως»)— Είς ολόκληρον
  την Ρουμανίαν έπικρατεΐ μέ
  γος άνοβροσμός έξ αίτΐσς
  τής άνάνδρου δολοφονίας
  τοθ πρωθυπουργοθ Καλλινέ
  σκο υπό μελών τής «Σιδη
  ρας φρουραί».
  Τό υπουργικόν Συμβούλιον
  συνήλθεν είς συνεδρίασιν υπό
  «ήν προεδρίαν τοθ νέου πρω
  θυπουργοθ κ. Άρτσεζάνο
  καΐ εξέδωκεν ανοκοινωθέν
  ιτρός τόν λαόν τονΐζον τα
  εξής: «Όλόκληρος ή χώρα έ
  πληροφορήθη μέ αφατον θλΐ
  ψ ν την άναδρον δολοφονΐαν
  κυβέρνησις. ' Τήν 10 30' μ. μ.
  συνήλθε υπό τόν στρατηγόν
  Άρσεζάνο τό υπουργικόν Σιμ
  βούλιον.
  Κατ' άπόφασΙν τού, οί στυ
  γβροί δολοφόνοι κατεδικάσθη
  σαν είς θάνατον. Ή άπόφα
  'σις άνεγνώοθη τήν 11 45 πλη
  Ιοΐον τοθ ποτσμοθ Νιεμοβίσκο
  ίκοΐ έηΐ τοθ οημεΐου ακριβώς
  !ΐής εΐδεχθοθς δολοφονίας, ό
  [μέσως δέ εξετελέσθησαν ο!
  δολοφόνοι υπό στρατιωτικόν
  άποστιάσματος διά ρεβόλ
  βερ. Οί ενοχοι ήσαν 11 έτυφε
  κΐσθησαν ομως μόνον 9 διότι
  2 έξ ούτών ηΰτοκτόνησαν
  την σηγμήν καθ* ή> θά συν
  ελσμβάνοντο. Τα πτώματο
  των τιφεκιοθέντων θά μεΐ-
  νουν εκτεθειμένα επί 24ωρον
  είς τόν ιΟΊΐον τή"ς έκτελέσε
  ώς. Σημειωτέον δτι ε!ς ι ήν
  εκτέλεσιν πσρΐσταντο χιλιάδες
  πλήθους τό οποίον παρη<<ολού θησε άφωνον άλλά μέ (κανο ποίησιν την έκοΐκησιν,,'τοΐ: Καλλινέσκο.' Ή κηδεΐα τοθ δολοφονηθέν τος πρωθυπουργοθ θά γίντ) τήν^ προσέχη Κυριακήν κοΐ κατ' επιθυμίαν του,'^έκφρσζο μένην διά τής διαθήκης τού τήν έκφοράν θά συνοδεύσουν χωρικοΐ της "Αργκε. Τό νί κριχόν φέρετρον θά σύρη χω ρική Δμαξσ μέ Εξ ζεύγη βο ©ν. Ό νεκρός θάςτοφη !>'< Κούρτα ντέ Άργκβ πλησίον των τόφων των γονέων τού. Ό νέος πΓωθυπουργός έ Μτιχάνΐ|(ΐα τού άμυνο|ΐίνου ΠοΛοίνι/οί! οτβα'θδ άναγγέλλον τήν προσεγ γισιν ε/Ορικών άρροπ)άν<ον άτ' άρχετής άποστασε(ι)^, πρός άμεσον λήψιν τώ άναγχβιον μέτρον, γράφει ή'Ελβετική εφημερίς,είς τήν δημιπργίαν ίσωτερικών Ινσστατώσεων έν Ρουμανία άπό την οποίαν νά έπωφελη' θ{) κσί νά εΐσβάλη έντός ττΐς ελευθέρας αυτής χώρας. Ά·| «τε δεί χ θη δμως ματσΐα ή ττροσ πάθεια αυτή διότι ή Ρουμα-1 νΐα διοικεϊται άπό τάς στιβα- οός γεΤρας τοΟ Βασιλέως Κα ρόλου». Νεώτεραι (Ιδήσεις έκ Βου κουρεστίου άναφέοουν'οτι οί δολοφόνοι τοθ Ρουμάνου πρω θυπουργοθ ίΐπαν άτιό τοθ μι κροφώνου τοθ^'ροδιοφωνικοθ σταθμοθ τα έξί|<: «Ό Καλλι νέσκο εξηφανίσθη. &Έν νέον κοθεστώς θά κυριαρχήσχιΓ είς Ρουμανίαν: Ό Χιτλερισμός»!.. ΜΕΓΑΘΗΡΙΟΝ ΤΑΝΚΣ Τ Λ μεγαλΰτερα κα'ι Ρπςιΐ'τερα τάνχς εις την σημερινήν εμπόλεμον κατάστασιν τα διαθι'ΐει ή Γαλλία κα'ι ή Αγ γλίο, Όμοιου τύπου πρός το εΐκονιϊομενον 75 τόννων παρατάσσουν οί οιιμμοχοι είςκ> Δυτικόν είς μεγάλον άριβιόν
  τοθ Άρμάνδου Καλλινίσκο.Ή
  ζωηροτέρα αγανάκτησις έκδη
  λοθται είς δλα τα σημεϊα
  κσΐ μετοξύ Βλων τβν τάξί-
  ών τοθ ΡουμανικοΟ ίθνους·
  Ό Άρμάνδος Καλλινέσκο έδο
  λοφονήθη είς τος έπάλξεκ
  καθ" ήν ώ3αν β'ργάζβτο δα
  την σωτηρίαν -ιής χώρας. Ή
  Ρουμανική Κυβέρνησις άποτί
  Εί ομοφώνως μέ τόν λαόν τής
  ΡουαανΙας φόρον τ·μής πρός
  έκϊΐνον πού έθυσΐασβ τήν ζω
  ήν τού υπέρ της πατρίδος»
  ΈτυφεκΙσθησαν
  οί δολοφόνοι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  όπηοεσΐο).— Τό πρακτορείον
  Χοβας πληροφορεΐται έκ Βου
  κουρεσιΐσυ οπ καθ" ί* στιγ
  μην εδολοφονήθη ό τΐρωθυ
  πουργός Καλλινέσκο έξβρράνη
  σαν βόμβαι είς πολλά σημΕΐα
  τής Ρουμανικής πρωτευούσης.
  Πρός στιγμήν εδημιουργήθη
  πανικός πολύ ταχέως δμως
  επεβλήθη κσΐ πάλιν ή τάξις
  Χάρις είς τα έξαιρετικά μέτρα
  άσφαλιΐας τα όΐτοίσ Ελαβεν ή
  δήλωσεν 8τι ή Ρουμανία θά
  συνεχίση ιήν πολιτικήν τή"ς
  αυστηράς ούδετερόιητος καΐ
  θά φροντΐοη νά διατηρήση
  αγαθάς σχέσβις μέ δλα τα
  κράτη ώστε νά εξασφαλίση
  την είρήνην.
  Ή εντύπωσις
  είς τό εξωτερικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)Ρρ!ου ('δ.
  ύπηρεσ(σ)— Ή εντύπωσις έκ
  τής δολοφονΐας τοθ Ρουμά
  νού πρωθυπουογοθ ένεποΐησε
  ζωηροτάτην 6σον καΐ 65υνη·
  ράν εντύπωσιν ϊΐς ολόκληρον
  τήν Γαλλίαν δ κως καΐ παν-
  τοθ.
  Κατ' εΙ°ήσεις έκ Βέρνης,
  τό γβνονός προεκάλεσε βα¬
  θείαν αίσθησιν είς την 'Ελβκ
  τίαν. Έγκυρον δηαοσιογραφι
  κόν όργανον τής Βέρνης γρά
  φεΐ: «Ή δολοφονία τοθ Ρου¬
  μάνου πρωθυπουργοθ δέν ό
  φεΙΛεται ασφαλώς είς έσωτε-
  ρικά οΤτια άλλ' είνε συνεπεία
  εξωτερικάς πολιτικης καΐ προ¬
  παγάνδας ξένης δυνάμεως Ή
  ξενη αύΐή δύναμις αποβλέπει,
  ΓολλικαΙ κρΐσεις
  διό τήν δοΑοφονίον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεσΐα).—Ό στρατιωτικός
  σιΐνβργάτης τοθ «Άδιαλλά-
  κτου» γράφει σήμερον τα έ
  ξής διά την δολοφονίαν τοθ
  Ρουμάνου πρ&θυπουργτ:0 «Με
  τα τήν Πολωνίαν ήλθεν ή
  σειρά ι ής Ρουμανίας. Ή Ρου¬
  μανία θέλει νά ζήση άνεξάρ·
  τη τος, ελευθέρα. Αύτό 6μως
  ολίγον ένδισφέρει την Γερμα¬
  νίαν. Ό Χίτλερ ζητεί νέα έ·
  δάφη πρός τα ό ποία νά στρα
  φβ. Ή χθεσινή δολοφονΐσ,
  μας άποδεικνοει Οτι δέν πάρη
  τήθη των βλέψεών τού επί
  τής ΆνατολικΛς Εύρώτιης καΐ
  τής Μαόρης Θαλάσοηζ».
  Ό «Μικράς Παριοινός» γρά
  φεΐ: «Είνε ευνόητον πλέον ότι
  δέν ευρισκόμεθα ενώπιον συ
  νήθους πολέμου. Πρόκειται
  δντως περΐ πολέμου όλοκληρω
  τικοθ. Ή συνωμοσΐα εΐχε ττρ 3
  ετοιμάσθη πρό πολλοθ άπό
  τήν κατασκοπείαν». Ή «Ζουρ
  νάλ» παρατΓρεΐ: «Ή δράσις
  τοθ Καλλινέσκο έσΐρέφετο κα-
  τά τής «ΣιΕηράς Φρουράς» ά-
  ποτελοιΐσης διακλόδωσιν τοθ
  Χιτλερ σμοθ έν Ρουμανία. Ό
  Κσλλινίσκο διέλυσβ την οργά¬
  νωσιν αυτήν καΐ κατεδίκασεν
  είς θάνατον τόν αρχηγόν της
  Κοντρεάνο. Απάντησις είς την
  καταδίκην ούΐήν υπήρξεν ή
  χθεσινή δολοφονία είς στιγμάς
  τραγικάς διά την Ρουμανίαν
  ή όποία βλέπει άπειλούμενσ
  τα σΰνορά της».
  «Δέν πρέπει ν' άμφιβάλλω
  μέν ο τι ή «Σιδηρα φρουρώ»
  ένϊθαρρύνθη έξωθεν προκειμέ-
  νου νά διευκολυνθή ή έκτέλε
  αίς γενικωτέρου σχεδίου στρε
  φομένου κατα ιήςΡουμανΙας».
  "Η «Όρντρ» τονΐζεΐ: «Θά ή¬
  το αδύνατον νά μην σκε·
  φθωμεν*δτι{ ή δολοφονΐα τοθ
  Κσλλινέσκο[όφε(λετσι είς δα-
  κτυλον τοθ Χίτλερ ό οποίος
  Οί Πολωνοί
  συνεχίζουν
  την άμυνάν^των.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΩΘΗΘΗΣΛΝ
  ΜΕ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ.
  Π 4ΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρ(ου (Ιδ.
  ύΐτηρΒθία).—Νυκτερινόν ανα¬
  κοινωθέν τού στρατηγείου
  των ύπερκσπιβτδν τής Βαρ-
  σοβίας, μεταδοθέν ραδιοφω-
  νικώς άναφίρει τα εξής- «Είς
  τόν τομέα των πραχστείων
  Πραγα καί Μκροΰντο όλαι
  αί σχληραί χαΐ έπίμονοι ε¬
  πιθέσει; τοΰ έχθροΰ άπεκρού-
  σθησχν. Μετα αίματηράς,
  πολυνέκρους μάχας, οί Πό-
  λωνοί άπώθησαν 6κ Δυαμών
  τής πόλεως πολύ μακράν
  των προαστείων τάς μηχανο
  κινήτους φάλαγγχς των Γερ¬
  μανίαν. Ίά έχθρικά στρατεύ
  ματα ύκέστηοαν βαρυτάτας
  απωλείας έγκατέλειψβν δέ
  χατά την άτακτον ύποχώρη-
  σίν των μεγάλον αριθμόν
  μυδραλλιββόλων».
  Έξ άλλου ο συνταγματάρ-
  χης Λιπίνσχυ εδήλωσε χθές
  τήν νύκτα, ομιλών άπό τού
  ραδιοφωνΐΜθϋ σταθμοΰ της
  Βαρσοβίας, τά.έ,ής:«Όλαι αί
  άπό διημέροο "έπιθέσδΐς κατά
  τής πόλεως άπβχρβύβθησαν
  χάρι; είς τόν αφάνταστον η¬
  ρωϊσμόν των μαχομένων Πό
  λωνών. Εί; την άμυναν, ε¬
  τόνισεν ό συνταγματάρχης
  Λιπί,σκυ, μετέχε» σύσσωμον ο!.Γ·Ρμ«νοΙ
  Ο πληθυομός τής πρωτευού¬
  σης, άκοφνσισμένος νά συνε¬
  χίση τόν άγώνα μέχρις έσχά
  των. Τα πρβάστεια Πραγα καί
  Μπρβΰντο ύφίστανται συνε
  χεϊς βομβνρ&ισμούς άλλά
  δέν παραδίδονται». Είδήσεις
  έκ Μόσχας άναφέρβυν ότι
  τό[ ήμισυ τής Βαροββίας κ«ί
  τοΰ κόσμου. ΑΙ μαχαι ,διεζά
  γοντ«ι πλέον μέ τάς λόγ
  χας. Οί Πολωνοί στρατιώ¬
  ται πίπτουν μέ μανίαν κ«
  τα των εχθριχών τάνχς. Εί¬
  ναι άπερίγραπτοι αί σκηναί
  ήρωΐσμοΰ, καθώς διαδέχον
  ται ή μία την άλλην. Ή
  Βκρσοβία βομβ»ρδίζεται «-
  νηλεώ;. _αί, τί εΙρωνκίαΙΜία
  βόμβα γερμκνιχή έζερράγη
  β αί τής Ρωσβική; πρεσβείας».
  Η ρωσσική
  προέλασις.
  ΜΟΣΧΑ 22 Σ)βρίου (16. ό
  πηοεσΐα) —-Το^ Ρωσσικά στρα
  τεύματα κατέλαβον τήν πόλιν
  Λβόφ καΐ έκκαθαρΐζουν τό ι
  οαφος τής Λευκορωσσίας ά
  τα διασκορτχισμένα Πολωνικά
  άποσπάσματα. Άπό τής 20
  Σ)βρΙου, τα ρωσσικά στρα
  τεύματα άφώπλισαν 3 πολωνι
  κάς μεραρχΐας καΐ δύο ταξι
  αρχίας πεζικοθ. Συνεχίζοντα
  τήν προέλασίν των τα σοβιετι
  «ά
  τό
  στρατευματα
  Κήντς (;) Τό
  κατέλαβον
  Ρόβνο, τό
  Ντοθβνο καΐ πολλάς άλλας
  πόλεις. Είς πολλά σημεϊα, ηλ
  θον είς επαφήν οί Ρώσσοι καΐ
  χαι
  8ξΐωματικοΙ αντήλλαξαν
  ρετισμόν. ______
  Ή διανομή τής λε.ας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ
  Μόσχας,
  εκείθεν ή
  αυριον αναχωρεί
  Γερμανική στρατι·
  ωτική αποστόλη έπιστρέφου
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ Ε12 ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ' «**
  Είς τό Δυτικόν μέτωπον οί Γερμανοί δεν είνε έπιθετικοί, Φρουροϋν αγρύπνως τα ώς άνω είκονιζόμενα ιπιιίν
  ματα, τα προοριζόμενα δια τα άρματα μαχης._________________ ·- '
  εΤχε Θιωρήοει πρόκλησιν την
  κατοδκην τοθ Κοντρεάνο καΐ
  δέν ενέκρινε τήν παροχήν φι
  λοξενΐας άπό μίρους τής Ρου¬
  μανίας είς τούς Πολωνούς».
  ΟΙ Γερμανοί
  άπεκδύονται
  τής ευθυνής.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Σ)βρίου
  ('8. ύπηρεσία). — Ό δόκτωρ
  Γκαΐμπελς όμιλον σήμερον
  πρός τούς δημοσιογράφους
  διά την δολοφονίαν τοθ Ρου
  μάνου πρωθυπουργοθ εΤπε:
  *Ή Αγγλία; καΐ ή Πολωνία
  εύθύνονται διά τήν δολοφονΐ
  αν τοθ ΚαλλινέσκΓ9.
  εται χαί ίτι τυφοειδή; πυ
  ρετός ενέσχπψεν είς την
  πόλιν. Οί τελευταΤοι.έναπο-
  μκίναντες ςέοι είς την Πό
  λωνιχήν πρωτεύουοαν άνε·
  χώρησαν χθές.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Ό στρατιωτικός
  συνεργάτης τού «Άδιαλλά-
  κτου» βςκτάζων είς την ση¬
  μερινήν εχθεσίν τού την
  έν Πολωνία κατάστασιν τονί
  ζβι μεταξύ αλλων τα έ.$ής:
  «Είς την Πολωνίαν συνεχί-
  ζονται αΐματηρβί μαχαι. Ή
  φρβυρά τής Βαροοβίας προ-
  βάλλει άντίσταοιν άπεγνω-
  ομΐνην βλλά καί προχαλοΰ
  «αν τόν θανμαομέν ολ«υ
  σα είς Βερολίνον.
  Κατά τάς Ιδίας είδήσεις έ-
  ■"ήλθε πλήρης συμφωνία προ-
  οωρινοθ διακανονισμοθ τής
  όροθεσίας, πρόκειται δέ νά έ
  πακολουθήσουν διοπραγματεύ
  σεις διά την σύναψιν όρισπκοθ
  συμφώνου, διά τοθ όποίου θά
  όρΐζωνται τα μεταξύ των δόο
  χωρών σύνορα Έν τούτοις, άν
  ταποκριτήςΓερμανικής έφημερΐ
  δος τηλεγρσφέΐ έκ τοθ Άνατο
  λικοθ μειώπου τα έξής^'Η Ά
  νατολική Γαλικία, ή όποία ά·
  νή^εν είς την Αύστρίαν καί
  ώς έκ τούτου άνήκει δικαίω·
  ματικώς οήμερον είς την Γερ-
  μανίαν, κατελήφθη κακώς καί
  αδικαιολόγητος όπό των ρωα
  σικών στρατευμάτω>->,
  ,'!&
  Ι·!
  ι Β
  1:1
  ΠΟΥΛ*ιΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  πασίγνωστον δραυατικό Αοιστούρ
  γημα τοθ Μπι·-ών «Ή "ΛγνΜ
  στοο>. μέ την Γκλέντυς Τζώρτζ.
  Έκτός προγράμματος Ή Ά
  θηνα τοθ παρελθόντος. (Έκ τοθ
  •υσικοθ). _______
  «ΑΠΟΛΛΩΝ·. - Σήμερον :·Ό
  **>ήτης·. μέ τόν Βίκτωρ-Φραν ,_
  Δευτέρα, Πίμβτη, ΣόβΒατο, Κυ Ι ;
  πιτκΛ ώρα 7. μ μ ακριβώς άτιογευ;
  ματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμάς
  12.23 Σήμα —Έθνικος Τμνος
  Ν
  Ύ^ς ς
  12.30 Έλαφρα Μουοιχή
  σχοι).
  13 Έλληνιχχ τραγούίια
  κοι)
  13.30 Εί5ήσ«ΐί.
  13.45 Έλχφϋέ μουαιχή 6πό
  τί;ς ό?χήστεας Κώατα Σ ίτανίδτ;.
  14 20 Είδήσεις—Μετΐωρολογι-
  χάν δελτίον.
  "Ωρα Άατερ&οκοπε(&υ Αθη
  νών.
  τοθ
  τοθ
  παιίιοθ.
  18.40 Μικρά όΐχήστρα
  ΣταθμοΟ δπό την διεύθυ σιν
  χ. Γ. Βιταλη.
  19.30 Ή ω;α τοθ
  19.50 Μδοαική τζίζ
  20 Όμιλία.
  20.15 Ρεοιτάλ ΤραγουδιοΟ δπό
  τοθ χ. Πέτρου Μπόταση, βαριπό
  νού.
  20.50 Είδήσεΐς.
  21 Δημοτιχύ τραγοθϊι (6πό
  τής Κάς Νίτοας Μωρέτττ— Άνα
  γνωαταρα, συνο&εία λαϊχων δργά
  ν ών.
  21.30 Βάλς τοθ Βίλνττίϊφελ
  δπό τή; Μικράς όρχήστρας τοθ
  ΣταθμοΟ καί υπο την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Γ. Βιτά>η.
  22.20 Είίήσεις.
  22 30 Χορωδία ΕΑθηνών υπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Φ. ΟΖχονο
  μίδη.
  23 Μουσική χοροθ ι(5ίσκοι).
  23.20 ΝυκτεριναΙ εΖδήοΐις.
  23 30Ρεσιτ«λ τραγουδιοϋ (δπό
  τή; δίδος Άφρ. ΙΙατρίλλη, δψι
  φώνου.
  24 Τελευταίαι είϊήσεις.
  0.10 Λαΐχΐς Καντάδες δπό τοθ
  Όμίλου Τσακίρη—Κοντογιώργου.
  τοϋ Ι ώραιόκοσυου
  ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τεχνητο!
  ταρράχτες στιυς όποίους άπολμ
  βάνΐι ή νεότης την
  γροθ στοιχεΐθϋ.
  ΔΕΞΙΑ: Φυαιολατρεία χαί θαλοβ-
  σολοττριία: Ανάπαυσις ΰσΐερα άπί
  την κοδρασι τής θαλάσσης χαί τοθ
  ηλίου.
  Τα περιπαθέοτερον
  άνάγνωσμα
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  «πογευματινή εσπερινή
  Τόπησίγνωστοδραματιχβά
  ριατβύργημα τοΰ Μπισών:
  Η
  "Εν α έργο πίύ ίμεινε
  αίώνιο γιατΐ αίώνιος εί¬
  νε χλ ο α8ρώπινο; πο-
  νος!
  Ή άλησμένητη θεατρι
  χή βπιτνχία τής Κυβέλης
  π«ύ τώρα έγινε Ινας θρΐ-
  αμβος τής ©Βονη.Ι μέ
  την μκγάλη, την άπαρά
  μιλλη τραγωδέ:
  ΧΛΕΝΤΥΣ ΤΖΟΡΤΖ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  όΒΐλλυ ΦρΙτς
  χαί ή
  Λίλιαν Χάρβεΰ
  βτήν τελευταίαν των
  δημιουργίαν:
  ΤΑ 7
  ΣΙΛΜΟΙΑΙΑ
  Ένα άπό τα πιό μόν
  τέρνα καί πρωτότυπα ερ
  γα μέ πεταχτή χαί γλυ-
  χειά μουσική.
  Ο
  III
  Ι ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΟΥ
  36©ν
  Δέν θά ττίστιυαν ποτέ πώ; 4
  περίεργος αυτ?ς νέος θά ίμπαιν»
  δι»αιω;ιατιχώς—ίφ' δσον Ιχει καί
  τούς δείχνει την πρόσκλησιν—
  είς τα σαλένια ιή; δψηλής χυ^ίας
  των...
  ·— Περάατί!—τοθ λέγουν ο£ δ
  πηοίτϊΐ δποκλινέμενοι.
  Ό άτυχής ό Σοθμηείτ τα χά
  ι. ,Μόλ ς . συγκρατιΐται γιά νά
  μή... δποκλιθη" καί ούτος μπρο
  ΙΑΤΡΟ2
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ2 ΟΥΡΟΛΟΓΟ5
  Διπλωματβΰχος ΑββΙ&Ιβη της χειρουργικϋς ούρβλογΐ
  κης Ελινιχης τής 'ίατρικής Ιχολής Πανεπιστημίου Π«ρι
  σίων.
  Παθήσϊΐζ τού ούρβποιητικβΰ συστήματος ήτοι νϊφρών,
  Νύστεαις, προστάτου, γβννητικ&ν βργάν«ν κ.λ.π. Λέχβταιι
  9 12 π. μ. 3- 7 μ. μ. έν τφ ίατρβίω τού όίος Μαρογιύργη,
  πβροδος Πλατείας Άρκαδίβυ (Χβϊτάν Όγλβδ).
  Τηλίφ 8-22
  Καταστή ματα
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΑΚΗ
  στά ιίς τοθς μεγαλοπρεπώς 6πη
  ρέτας τ,ής δουκίσστ/ς. ΠοΟ νά πε
  ράση; ΚαΙ ηω{; Τό πηϊγμα; δέν
  ι ίνε διίλου άττλό γι' αυτόν.
  —Σ5ς παρ«αλώ...—τραυλίζ»;
  μέ δειλίαν—2χετε την καλωσύνη
  νά μέ άναγγΐίλετε είς τόν
  Κα! λέγιι τό δνομα τοθ άρχι-
  μουσιχοθ τής αύλής, τοθ προστά
  τού τού.
  "Αν οί δπη;έται τοθ Ιλιγαν
  ι ώ; 6 αρχιμουσικίς ίέν ήταν μέ-
  ϊσα, τώ; ίέν ήλθεν άχόμη
  V
  ?έν Ιπρόχιιτο ναθόλου νά έλθη,
  6 Σοθμπ.ρτ έφοβεΐτο γ ώς δέν θά
  ■ ΐ>Ε τό νευράγιο νά πρ(
  είς τό ίσωτερικίν τοθ μεγάρου...
  Έφοβιΐτο τι ώ; θά ίστρίφιτο πρός
  -ιήν ίξοδον καί θά νατίβϊΐνε τρε·
  >;αίος, ίυό δυί άν ίχι καί τίσσε
  εις τίασιρις τίς σ*άλ«ι!
  Άλλ' δ άρχιμουσιχός ή:αν μέ
  σα χαί τίν πιρίμ«νε. Καί τοθ εί
  πε μάλιστα γ ώ; είχεν αρχίση νά
  φιβ#)ται μή τυχόν καί Εέν ήρχετο
  γιατί είχε ολίγον άργήαη...
  —Άλλά πρώτον—τοθ ιίπε γε
  λίδνταζ—εΐθισται νά ιΐξοηοι^ χά
  χίς άν γιά τόν !να ή τόν άλλο λό
  γοΓ ?έν μπορέβη νά φανή συνΐηής
  είς μίαν πρόσκλησιν. Καί Οστερα
  ?έν ήλθαν άκομη δλα &[ προσχε
  χληαένοΓ...
  Καί παραλαμβίνει τόν φτωχό
  μευσιχό γιά νά τόν οδηγήση μέ
  οχ είς τό σαλον ι, νά τόν παρουσι¬
  άση είς την δούκισσαν. Τό σαλό
  νι εΓνεμεΊάλο, βχλμένο μι έξαι
  'ρετιχήν πολυτίλεια Ό Σΐθμπερτ
  χαθώ; μέ διιλά, άίέξια βήματα
  προχώρει θυμαιαι τό σαλόνι τής
  χυρΕας Γχρόμπ καί χωρΐς νά θί
  λη κάνει την σύγκρισι: Πόσον γυ
  μνό, πόσον φτνχό τοθ φαίνεται
  τό σαλόνι τοθ σοιτιοθ ιή,Τερέζας
  μπρίσεά είς τό σαλόνι αύτό π^ύ
  άπαατράπτει μέ δλ»ς τίς άστρα-
  πές τοθ γυαλισμίνου παρχέττου
  τού, τίς άστραπές των καθ^ιφτων
  στούς τοΐχους, τίς άσΐραπές των
  χοσμημάτιον πού φοροθν αί κυ¬
  ρίαι χά! την λάμψιν των μεγαλο-
  πρεπών πολυελαίων πιύ χρίμον-
  ται άπό τό ταβίνι...
  Ό άρχιμουσΐχός παρουσιάζει
  τόν Σ-.Ομπιρτ ιίς την ίοόχισσχν,
  μιά συμπαθητιχή χυρ(« μέ χάτα
  σπρα μαλλιά...
  —θίλ» νά αίς ιόχαριατήβω,
  ιδγενιστίτη, γιά την
  ΤΟ 'ΤΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
  Διευθύνεται υπό
  ακαλάχη.
  ΑΘΗΝΏΝ
  τβδ συμ«βλίτβ« μας η. Γεωργ. Δ«·
  ^.......Τ. Παιρίρτημα έν σας..:—λέγει 6 Σοθμπιρτ οάν ν1
  Πυρνν. 8<ν«οβχ·Ιον Κ άποοττ,θζη Ινα μάθημα. 2ν. ^ ^^ΧΪ νατνν Ικ ΚοκΝΐνβ», Πύ^βν κ«1 «ι. Ή^κΜ>·ν μ, μ. 2 Ι », α, ,
  ΛΣΦΙΛΕΙΙΙ ΒϋΛΛΠΗΣ ΠΡΑΕΜΟΪ
  Παρά ταίς ΆγγλΝκαϊς ΈταιρΙαις:
  ΥΟΠΚδΗΙΚΕ
  -Ι0ΕΝ0Ε5 & ΟΕΝΕΡΑί
  Πράκτωρ: ΙΩ. Γ. ΝΙΚΟΛ ΑΙ ΛΗ£
  (Π«ρ« τφ ύποχατβοτηματι Έβνιχής
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  Θά βρήτε δλα τώ νία μοντέλσ σκελετΔν.
  Παρελάβαμβ μηχανήμοττα διά χατίργςτβΐβτν κρυσταλλβν.
  ΠρΙν β
  Ό σατανας καλόγηρ__
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  153ον
  Άλλ' οθτε τό κσκό μπορβΐ
  νά κάνη: Γιατί ό θεδς δέν
  τόν άφΐνει νά βλάψη τούς δι
  καΐου^
  Κ01Μ Ω ΓΗ ί
  Ό Θεάς μέ Ισωσε κι' άπό
  τ'ς μαχαίρας τής Πουσσέ
  βος... _
  Καί ό Ρασποθτιν άναπολει
  δλας τάς λεπτομερείας τή
  πρώτηο έκεΐνης δολοφονική
  εναντίον τού άττοττεΐρβς···
  —Όπως τό συνήθιζα κάθε
  κσλοκαΐρ:, Ιτσι κσΐ ιό καλο
  κοΐρι έκεΐνο τοθ 1914 εΤχσ
  οη<ωθή καί πή/α είς χά χω ριό μοΐ', είς τό Πικροφσχ γιε... Μιά ήμέρι ό ταχυδ^όμο μοθ φέρνει ίνα τηλε>ρ3
  φηασ...
  Τρέχω νά τόν —ροφ^άσω
  γιά νά τοθ δώσω 8'α φΐλοδώ
  ρημϊ. Στή γωνιά τοθ δρίμ
  μέ σταμοτά ή Γκουσσέβ^· «'Ε
  λέησέ με, Γρηγόρη Πεφήμο
  βιτς!» μοθ λέγει καΓ στέκβτβ
  μπροστίί μου... Κάνω νά βγά
  λω νά τής δώσω λΐγα χρήμα
  τα, ιότε έκείνη βγόζειε»α μα
  χοϊρι πού εΐχβ κρυμμένο κά
  τω άπό τό σάλι της καί μοθ
  τό μπήγει είς την κοιλιά. Φ
  ροίσα μόνο Ενα λειττό που
  κάμισσο, καί τό μαχοϊρι μέ
  πέρασε πέρα γιά τιέρσ, κα
  τα οϊμστα δτρεχαν... Έγώ
  έαωφελήθηχα καί κτυπώ μέ
  8να ξύλο πρό βςέθηκβ μπρο
  στά μου την Γκουσσέβα κα
  ] τής πετώ τό μαχαΐρι άπό τό
  χέρι της... "Υστερα κρατών
  τας την κοιλιά μου γιά νά μή
  χυθοθν ίξω τα Ιντερα, τρέ
  χω στιίτι μου...
  Έν τώΐ μετοξύ εΤχε μα
  (ζευθί) κοσμος καί ήθελε νά
  λυντσάρπ την Γκουσσέβσ
  ι Άλλ' έν ώ τούς φώναζσ
  Γιά δνομα τοθ ΘεοΟ, άφή
  στε την! Ή πληγή ί|ταν βα
  θειά, κσΐ οί (ατροΐ τό θεώ
  ίρησαν ώς θσθμα πώς ίζη
  σα... Ο( ϊστροί δέν πιστεύ
  ουν στόν Θεό.
  Έγώ δμως πιστεύω στόν
  Θεό. Καί γι' σύτό δέν μέ σκό
  τωσεν ή Γκουσσέβσ, καί γι
  ούτό δέν μέ σκότωσαν χθές
  τό βσάδυ ο Ι χωρικοί...
  Ή τσαρίνα <;έν κατορθώ νει νά συγκρατήσΓ) £να λυγ μό·.: —Μοθ κάνει κακό, Γρηγό ρη— τοθ λέγει — ν" άκοΰω τί έχεις πάθει μόνον κσΐ μό νόν γισιί μάς εχεις άγάπη καί αφοσίωσιν! Ή (ύγνωμοσύ νη μας γιά τό καλό τΐού μας κανκις εΤ.β τόσον μβγάλη! Π»ς θά σοθ την ξεπληρώσω με; (συνεχίζβται) ΚΙΝΗΣΙΣ -'Λνϊχώρησυν ίερ3 πορικώς Βι' Άθήνος ή κ. καί ό κ. Μιχ. Κοίυοάκης διευθυντής τοθ α ερηδρομίου ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ— Την ιτορελθοθ σαν Κυριακήν είς τΑ χωρΐιν ΓΙρ. γερη δ κ. Μιχ. Μβταξ<ϊκης καί ή 5νΙς Μαρίκα Κριαράχη ανεδίξαν- το τό κοριτσάκι τοθ κ. Μύρωνος Ε Φραγχιαδά<.η όνομασαντβς οθ· τό "Όλγαν— 'Αθηνδν. Πά τοίς Γόρω στήν πάΛι. "ΑΠΟΛΛΩΝ,, Την Δευτέραν "Ενα έξαιρετιχό φίλμ ΜΥΣΤΗΡΙΟ1ΗΣ ΚΥΡΙΑ "Ενα άφθάστου πλοχής χαί δράσεώς έργο. Μέ τα γβητευτιχα άστέρια: Λωρέττα Γιούγκ Φρανσότ Τόν ΣΗΜΕΡΟΝ "£να κοινωνιχό δια- μάντι γεματο ζνή, Ρω· μαντισμό, ρεαλισμό καί συγκίνησΐ: Ενα δραματικό άρι- στβυργημα τβΰ Γάλλου ΑχαδημαΥχοΰ Ζ*ν Ρι· σπέν: Τό Ιργβν πβδ θά σογχι νηση χάβί άνθρωπβ καί 8* Ιχανβπβιιίσπ ίλ«ς τ»ς τ«ϊ«{. Μ< τβύς γ( γβντβς τή{ τέχνης: ΒΪΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ ΤΑΝΙΑ ΦΕΝΤΟΡ Ή Μόδα θριαμβεύει ό Μέ τόν θβρινόν καιρόν οί ϊ£ο Βοι των συμπολίτδν «Ις τό Ο αι. θρον έξοικοΧουθοΟν. —'Ρξακολουθεϊ βηΐσης *ι αρα μονή τβν ίξελθόντων οπό ηο>οΟ
  πρός ιταοαθβρισΜΟν «Ις διάφορα
  χωρία τοΰ νοαοϋ μα(.
  —ΛΙ φοοντΐδβς άλλως τε της
  σΐ)γ<ομι''(ΐς έπιβίλλουν *κίμη γ8 νικώτεοον τάς έξόδους είς τό Ο ,αιθρον των ενδιαφερομένων καΐ την ιταρ'ϊμονήν ξτων #κεϊ. — Μέ την 6^αρζιν των έιγασιων των δικσστηοΐων ένυκνώθη άτιο ή μερων ή σχετική κίνησκ. —Δ άδικοι κοΐ άντίδικοι, μίχο τυρες υσΐ γενκώς *όσμος Βέν λ«( «ίΐ Αν(> τούς Βιαδρόιαους των εν
  συνδυασμφ φυνικά μέ την ιΐαρου·
  οίαν τβν ειτουρνβν -ίί^ν θέμιδος.
  — Πυχνώ.β'αι έξ <5λου καί τό «ακροατήριον» των δικδν πού ου- νήθως δέν εΐνβ εύ^ριθμον. —"Ανεκοινώθη <4·τό μ«ρους τοθ Ύϋθυργείου τής Γεωργίας δτι χ^. ριν της επεκτάσεως είς όσον τό δυνατόν ευρύτερον χδρον των καλ 3 ργ -Δΐϊτάχθησχν αί κατά τόηους υπηρεσίαι δ«ω^ βιΐιτρέψιυν την χρησιμοβο'η-ΐιν ωρισμένων μηχα- νίκων μ«σων. —Καί γενικόν ν* τονώσουν δι" οιουδήποτε τρόΐου κυρΐως τάς προπαρασκΐυαστικάς εργασίας σΐτορας, παραμϊριζομένης ίηΐ τΌ βαρόντος πάσης άλλης γεωργικής Εργασίας — ΣυνβχΙζονται οί εργασίαι είς την λΐω»όρον Νόβ (Μπεντενάκ»). —ΑΙ εργασίαι οΰται ώς καί 4λ λοτε^ένράφομβν γΐνονιοι μέ βρα- δύν σχετικώς ρυθμόν. —Πράγμα δμως πού δίν άττο κλεΐβι τος ελπίδας διά ττν,ν έιτί- στκυαΐν των έν καιρώ κοΐ άναλό γως της σημασίσς των διά τόν ί- ζωροϊσμόν τής «ολείίς κοί Ιδιαι¬ τέρας τής καραλιακής αΰ ής πε¬ ριοχάς —Τα οροθτα ίξακολουθοθν νά £<ουν την πρώτην θέσιν είς την ά. γοράν μας. —ΟΙ συμπολίται άνλως τ* συνη θίζουν νά διαττραγματεύωνται αυ τα προτοθ άκόμη άγοράσουν Από τα αλλα τρόφιμα τής ήμΐρας καΐ μάλιστα τα κε#αλαιωδεστερα. —Συνκεκριμεννς τό ενδιαφέρον περιστρέφεται γόρω από τα έκλε κτά σταφύλια τής έποχης τα ί· ποία δέν λεΐαουν κάποτε «ροσφϊ ρόμενα καί είς τιμάς εύχαιρίας. —Διά διατάγματος κοινο^οιη ΘΙντος κρός τάς έκπαιδευΐικάς μας Λρχσς μαθηταί κεκτημένοι ά πολυτήριον ήμιγυμνε σΐου ή ένδει κτικόν διυτίρας τάξεως έξα-αί.1 ου γυμνασΐου—παλαιοΰ ιϋτΐου—ή άντιστοΐχου τάξ«ως ετέρου σχο λείου μέσης έκναιδεύσιως. —'Επιτρέτεται νά εγγράψουν κατόπιν εΰ&οκΐμων (ξετασεων είς τα έλληνικά καί μαίτηαατικύ, είς ιήν τρίτην τάξιν έξαταξίου ίμπο ρικής σχολής ή τετραταξΐου νρα ής —Συνεχ'ζεται ή προβολή είς τόν κινηματογράοον Πουλακάκη τοθ έξαιρβτικοΰ ϊργου ή «"Λννω στος» *ίό τό δημοφιλες , δραμα τοθ Μπισών νού καί επίκαιρον 1.1 · νέ σήμερον καί κοινωνικάς ένδια Φέρον. -Έξ άλλουεΐς τόν «Άπόλλω να» προβάλλεται ό «Άλήτης» τού Ζαν Ρ>σ (έν άπό) τάς ωραιοτέρας
  ίημιουργιος τοθ Βίκτωρος Φ
  σεν καί της Ίανιας Φεντώ^.
  Ή κ. Μερ. Λυδόκη
  Ματζαπετάκη
  Ένανακάμψασα Ιξ Άθηνβν
  καί νλουτισαοα τό έργαστή
  ριόν της διά μηχανηματων νέ
  ωτάτου τύ«ου, εκτελεί Λ%ά
  σας τάς μικροβιολογικάς καί
  βιοχημικάς ίζετασεις είς
  τό έργαστήριόν της καρά την
  «λατιΐαν Κορνάρου.
  ο οδοντίατρβί
  Σταύρος Λογιάδης
  ΕΙδονοιι! την αξιότιμον «ε
  λατιίαν τού δτι επανήλθεν *χ
  τοθ ταξιδίου καί δεχεται 8 112
  «ως 12 1)2 *. μ. καί 4-7 1)2
  μ· μ.
  Ταχύταται
  έπιοκευαΐ ώροΑογΙων
  άσφαλεΐς
  —ήγγοηαβναι
  τ· ώρβλβγ·π·ιεΙ·ν
  ΜΗΤΑΚΗ
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ίνθα
  πσρηκολούθησβ την εξέλιξιν τής
  μόδας ή μοδίσια δνΐς Νίκη Κανα¬
  κάκη.
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πεπειραμίνη ζη-
  Βιά τα (ινοδοχιΐα 'Ελ-
  αι.
  μι
  *
  »ν «Ού
  όν.
  ή
  Οσον
  >ν των χ
  >νώο>ουν όϊ
  υρίως τάς
  έρναΙ
  ρ
  ε-κΐ
  ΐγασΐαι ιΐς
  )
  ώς καΐ 41.
  > αι μέ β^.
  ύ δίν άιτο
  * την
  ' δια τόν ε*
  . κοΐ Ι&,ο,.
  ς αύ ής «ι.
  λουθοϋν νά
  ν είς την Α
  .ως τε βυνη
  ευωνται ού
  ράσουν αιο
  ήμΐρας καί
  :
  ψρ
  Ιιτό τα ίκλΐ
  τα 4·
  ιοτε «ροσ|ΐ
  ιόχαιριας.
  κοινοιοιη
  .τ,αι&ευΐικ&ς
  ικτημενοι 4
  ϊΐου ή ενδει
  ως έζα-αίΐ
  ϊΟ ιυκοιι-ή
  ετέρου σχο
  ισιως.
  4>γρα·οϋν
  ,ετάσιων ιΚ
  ό ·1< «ροβολή ιΚ Πουλα«.α«ΐ) υ ή «Άνν« ίιιΐκαιρο»» ίνοια ,ιωρος Φεντώ, Λυδόκη: εί, ' ο ,ς «ι 2555=5 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Οίκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΦΙΔΕΣ -5,1 χθές έξη.χολούθη«ν< άθοδ^ι β£ άγοραΐ αχα φ[δ»ν «λλ· *ίς τΐϋΑς σχετικώς χαμηλάς Οί Ιξαγα,γ,Τς π3οχ|[μίν0ϋ πιθανώς νά κάλυψιν εδθηνάς πωλήαεις χατά πρδτίμγιτν ϊΐ/ίοαΓαν χαμπανοος είς τα ι 8-8 50 χ,Ι 9 δραχμίς. ^ ηΤ Ρ ^ ΕΛΑΙΑ —Είς τάς τΐμίς των έλ*ία>ν έ^μι,ώ'ιη μιχρ1 δπ,χώ
  ιτ,οΐί άπό προχοίς. Λ"ίς οί τιμαί των έλαιων «χυμαίναντο είς τάς
  29. 29 50καί30 δραχμάς. Αρκεταί πράξεις εσημειώθησαν.
  Γενικώς αί τιμαί των δι«φί;ω* πάντων έχυαά-.θΓ,σαν ίε
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκεΐνους ποΰ δέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Πόμπηα
  ---------|ή κωμόπολις των ήρώων.
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Ι
  Πιπίνια
  4__ β__
  » Λ
  δ?.
  13 -
  15
  -ΙΣ'τ,ς
  8 50
  » 6'
  »
  11 50
  153
  50 Κοιθή
  4 50
  » γ'
  »
  10.-
  11
  — Β ιίιμη
  »
  5-
  » δ'
  8.—
  9
  .— ι Οίνοι μίσ
  τατο; »
  20.— 28 -
  » «'
  »
  7.—
  30 50,
  Καρβμπουζές
  »
  5 —
  ΣλΓΙΩΝΐ!

  Έλεμίδ'ς λ'
  »
  7 50
  ΛτϋϊοΙ
  »' »
  2;,__
  » 6'
  »
  6.51
  »
  6' »
  23.—
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  »
  5.50

  »
  γ' »
  22 —
  » β'γ'
  »
  4 50
  5
  Πρασινοι α,' »
  20 —
  22ΤΑΦΥΛΑΙ
  >
  IV
  »
  19.-
  Σουλτανί
  »
  ·! ___
  « ) "—*
  5
  _
  »
  γ' »
  18.—
  Ταχτά
  »
  2 —
  Μ?:-«ξϊ
  400 — 425
  Ρίζα^ί
  »
  3 —
  3
  50 '4λά63χνος »
  100 —
  Κ3£-πούζια
  2__
  3
  .—
  Κ"ουχίύ»ι
  120.— 13< ΪΞ4ΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Τό λήξ^ν έπταήμ.οΓ.ν Ιξήχθησαν τοθ λιιιίνες μας 1 100 ΟΟΟ χιλγ. ο υλτανινϊς, 275.000 τχχτάδις, 30 000 ϊλκια, δίΟΟΟΟ χιλγ. σ Τιμαί Συναλλόγματος Λβνδίνον Νέα 'Υόρκη Παρίσιοι * Ζυρίχη "Αμστερδαμ Στοχχίλμη Βρυξέλλαι Άλιξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον Ά γορ« 540 — 139 50 3 09 31.61 74 20 33 20 4.76 560.— 550 — 141.50 3 Ι* Κοττεγχάγη ΙΙί οί Πραγα 32.25 ,Ζορίχη 75 20 33.70 4 82 564.— Β?υξίλλαι ΚΛΗΡΙΓΚ 42.— 43.- η Βίλιγράίιον Κ<ον)πολις Βαροοβ α Έλσινκφόρς Κ^ 25 96 3 03 7 — 4.31 31 60 4 76 23 45 3.27 10 4— 21.12 2 60 22 — 26 16 3.13 7 06 4 35 32 05 4 82 23.95 3 30 105.— 21.32 2 65 22.50 Τό μεγάλο Εργον «ου Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι 638 «ν Τέλος έχάθισε πλησίον τής τραπέζης, έστήοιξε ύς άγκώνας. έΛΐ' αυτής, έξ£8Επλωσε τώ χαρτίον καΙ γ Όταν 6 άνθρωπος διετελή υπό σφοΓρϊν συγκί νησιν, κοί ττρόκειται ν' άνογνώα^, Ρέν άναννώσ*ει, άλλά κάμνει έφοδον, ώ; ιυτως* είπεΐν, £(ς δ κρά¬ τει έΎΥΡσΦ°ν·> τό οφΐγγει ώς βοράν, τό στραπατσά
  ρει, χώνει έντός τιυ τούς όνυχας έκ τής όργής ή
  τής χορθς, τρέχει είς ιό τέλος, άναπηκ.δ είς την
  αρχήν, ή προσοχή τού ττυρέσσρι· καταλαμβάνει ιή'
  Εννπσν, την ούσιαν πβρΐπου1 έ» μόνον έννοεϊ, τα
  δέ άλλα ίζσλείφοντσι.
  Έν τ{) έηιατολ|) τοθ Μΐρίου πρός την Ταί<αν τοθτο μόνον είδεν ό Άγιάννης. «..,. Ά τοθνήσκω. "Ο.αν άντιγινώσχης τα πσρόν μου, ή ψυχή μου θά ευρίσκεται πλησίον σου» Ενώπιον των δύο τούτων στίχων τώ ήλθε θάμ βος τι αποτρόπαιον" Ιμεινε πρίς σΥιγμήν άκΐνητος, υπό ιό άχθος τής άλλοιώσΕως, η*' Ιηοθεν αίφν.δί ως ή τής ψυχ^ς τού ουγκίνησις- πσρετήρησβ 'ό γραμ μάτιον τού Μαρίου έν έκπλήξει άνθρώΐκυ μεθό σου" εΤχε πρό των όφθαλμών τού νέον τι Φ&ς, τόν θάνατον έκείνου δν έμΐσει. "Εβαλε φρικώδη φωνήν ένδομόχου χαρας. Ο0 ω λοιπόν ήσύχαζεν. Ή καταστροφή τοθ δράματος ή >
  χ&το ταχυτέρα των έλπΐδων τού Τόδν τόνινόμενον
  πρόσ^ομμα είς την εΐμαρμένην τού έζηλείφετο. Ά-
  ■πήοχετο διά παντός, καΙ απήρχετο οϊκοθεν έλευθέ
  ρως, έκοΐ'σως Αύιός απήρχετο ν'άποθάνρ, καΐ
  ό Άγϊάννης κατ' ουδέν συνετέλει είς τουτο,κατ' ού
  6έν σύτός ύπήοχε ενοχος. Ίσως μάλιστα ήτο καΙ
  νεκρός κατ' αυτήν την ώραν.
  Ενταύθα ήρξατο έντός τοθ τιυρετοθ 6φ' ^δ κα
  τεΐχετο νά ύπολογΐζη— Ότι, εΤπε, δέν πρέπίΐ νά
  είνε άκόμη θανατωμένος. Πμοφανθς, ή έπιστολή
  οΰτη έγράφη διά ν' άναγνωοθ{} υπό τής Τιτΐκας
  την άλλην ημέραν τό πρωΐ' μετά τάς δύο έκπυρσο
  κροτήσεις, οΐτινες ή«οόοθησαν μεταξύ ένδεκάτης &
  ρσς καΙ μεσυνυκτΐουδέν συνέβη τίποτε· άν θάπροοβά
  λουν οί στρατιώται τό όδόφραγμσ, θά τό προοβά
  λουν σπουδα'ως την ού>ήν, άλ' όπωσδήποτε,άφοθ
  αύτός ανεμίχθη ε(ς ταύτην την ρήξιν, είνε άφσνι
  σμένος' έπιάσθη είς την μηχανήν.
  Ό Άγϊάννης επίστευεν δα άηελυτρώθη, δα Ι
  μελλε πάλιν νά είνε αύτός μόνος μετά ιής ΙιτΙκος.
  Έπαυεν 6 συναγωνισμός, έπανελαμβάνετο τό
  μέλλον. Δέν Ιμελλεν άλλο νά κάμτι, εΐμή νά κρα
  τήση τό γραμμάτιον ιοθτο είς τό θυλάκιον τού. 'Η
  Τιτίκα δέν θά έμάνθανε ποτέ τί άπέγινεν έκεϊνος
  ό φίλος. «Τα πράγματα θά γίνουν μόνα των. Αύ
  τος είνε αδύνατον νά διαφύγη· ΚαΙ άν δέν έθανα
  τώθη Κως τώρα, βεβαία θά θανατωθή. ΌποΙα χά
  ρά!»
  συνεχΐζεται.
  ΙΑΤΡΟ-
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Αιδάχτωρ τοθ Πανεπιστημίο» τή; Λυΰνος.
  Έ«1 Ιπτα»«τί«ν σηβυδάοας έν Λ»6νβ χαΐ Πβριοίβυί, όέ·
  χ«τ«ι «1« τβ ν έ β ν Ιατρείον τού, *δ6{ 'Α|1έρΜ·
  (συνοιχίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ιναντι άρτοηοκίο» ΆθανΜίβ»
  ΣφακιανάΜα: 9-12 η. μ. χαΐ 4-7 μ. μ.
  Τ*« Κυριακάς τβύς άηορονβ β»ρε«ν. 'Αρ. τηλ. 6—63
  Ό στρατάρχη;"»·'Πιλ'55ιιθ3κτ, δητ/Γξίν 6 δτμιευργίς τής νεωτέ·
  ο»ς Π -λωνΐϋίς κ«ί δ έθνιχίς τη< ήϊως. Ό τάφος τού δέ εΖς την Κρανοβίαν, την ηαλα'άν Πολωνικήν η;ω'ΐύουσαν άπετέλει τόπον προσ'υνήιιατος διά τούς Πολωνού; Είς την ι?<όνα μας φαίνεται δ πεόεΐρο; τής Δημοκρατίας κ Μοσίσκυ καταθέτων προσφάτως άκόμτ;, ολίγας μόλις ημέρας πρό τής γερμανιχής εϊοβολής, στέφανον είς χον τάφον τοθ ενδόξου οτρατάρχου. Τα ιτειτραγμένα τής τριετίας ΕΚΟΕΣΙ! ΤΗΣ ίΕΗΙΚΗΪ ΑΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ϋί ΤΟ ΕΝ ΧΡΗΤΗ ΚΥ11ΡΧΙΙΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ "Ιίρυσι χαί συντηριΐ τρείς πει- ραματικους αμπελώνας άμΐρικα νιχων κληαάτων. Καί έν τέλει διενήργησεν τόν νόμιμον ίλ*γχον τής έξχγωγής των νωπών στανυλων. Ν.μος Ρεθύμνης. Έλιιτούργηααν χατά την τι λευχαΕαν Βιετίαν 8 μιταβχτιχά Σχολ<ΐ3 άμπελοκλαδευ;ιά:ων χαί έξεΐΐιιδεύθη άρκετος άριθμος τι χνιτΦν, παρ" είδικών άμπελουρ γών. "Υπο άυμο'-ίων δργάνων παρα κολουθεΐται επισταμένως ή επί¬ πλωσις τής αίυλτανίνης έν τφ Ν,μψ παρεχομίνων των σχεχι κων όίηγιών είς τού; κ^λ'.εεγη τάς Έηίσης ίλειτούργησεν έπιτυ χιΤις εί; πειρΐχματικίς άγρός σουλ τανίνς χαί 2 πιιοαματικοΐ άμπι- λώνις άμερικανΐ'ών χλημάτων. Νομός Λασηθίου. Έλειτο6ργησαν τρείς πΐιραμα τινοί αγροΐ γλω?ας λιπάνσεως σιαλτανίνης. Παρηκολουθήθη ά γρδπνως ή ίμπιλουργΕα1 τοθ νο μ-ϊθ κϊΐ Ιχορηγήθησαν αί α- ναγκαΐαι έΐηγίαι καλλιεργείας «αί ναταΐϊθλιμήσεως νίσων. ΣΙΤΗΡΑ Νομός Χανίων, Ρίθύμν»]ς, 'Ηρα χλε'ου καΙ Λασηθίου. Κυρίοις αί εργασίαι των Γεωργ, οπηρισιών χατάτήν τελευταίαν διε τίαν σχετικώς πρίς την χαλλι' ίργιιαν των οιτηρών πιριιοχρα φηααν περΐ την διάδοσιν ιίί «ύρυτάτην κλίμακα τής σχαλιστ' χής χαλλιιργιΕας τοθ σίτου καί τής εϊσαγωγής νέων έκλιχτών λ Σοβαρώς άττησχόλησεν έπίσης την υπηρεσίαν τό ζήτηια τής λιπάνσιως των οιτηρών. Πρός τούτοις Ε5ρύΒησαν είς τάς χεντρίχωτίροτς Κοινίχητας πιιραματιχοί χαί άποδιιχτικοί ά^ροί σίτου σχαλισΐΐκής χαλλι- εργείας χαΐ λιπάνσεως. Ή δλη ίργασΕα έπέτυχΐν ι εν ι κώς ιξαπλωθείσης τής αχαλιστι κης χαλλιιργιΕας είς σημείον ώςιτε νά έλπίζεται ή έντός δλίγου χρό νού γενίκευσίς ττ;ς, έχλιχταί δέ ποικιλίαι σίτου πρό<ειται νά ΐΖσαχθοΟν είς την Κρητιχήν χαλ λιέργΐιαν Παραλλήλως διετίθ/,σαν φάρ μακ α χαί έργαϊε'α παρά των Γεωργιχών Ταμιΐιον είς πο?ύ εύ θηνος τιμάς, ώ; χά Ι σιτοχαθαρι- οτήρια £ιά τόν χαθαρισμόν τ&ν σπόρων υπεδείχθη δέ χαί ένηρ γήθη πο/λαχοθ άπολύμανσις σπό ρων σιτηρών. ΣΗΡΟΤΡΟΦΙ* 'Η προαγωγή τής Σηοετροφίας ήτς αποτελεί σημαντικόν πλοθ τον είς την πιριφίρειαν χαί τής οποίας τό μίλλον είναι εύρυ α¬ πετέλεσε αντικείμενον ιδιαιτέ¬ ρας μερίμνης των Γεωργικών δ- πηρισιδν Κρήτης. Οί άντιχειμε νιχοΐ αχοποΐ δι* ιδς ήσχολήθ»} ή ΠΟΜΠΗΑ Σιβριος (ίνταποχρι τοθ μας).— Μέ την έναρξιν τοθ νέ?υ σχολιχοθ ϊΐους, ή Πίμιτηα παρουαιάζιι πάλιν μεγάλην *£νη 3ΐν. Μαθηταί μέ τ&ύς γονεϊς ή ηϊΐμόνΐχς των δρχονται «π' δλην -ήν Μισ3αρά< δια νά έγγραφοθ^ ιίς τό Γυμνάσιον η ύ λιιτουρ γεΐ άπδ έτΛ» μέ τόσον ιύχάρι στι χαί ίχανοποιητίκχ άτιοτελέ . ατα ΚαΙ αύΐοί Ιδωκαν την νέ < ζωήν είς ιή> κωμί πόλιν.
  Ιρέπει ίέ νΐ οημειωΗτ} 8τι δι
  «α!ω; προτ;μαΊαι τό Γομνάαιον
  τή; Πίμπη-χς 'Έχει διδακτικόν
  ηρ'.σ ί>πιχον άίΐστον. "Εχει τό
  Είλειότερ,ον έργασ'ήριον χηαιίας
  <αΙ φυσικής, έξ δλ'·>ν των Γιιμνα
  3(ών τή; Κρήτης ΚΔ ατεγάζιται
  »?ς μέγαρον μεγαλοπριηέ;, υγιιι
  νόν, ευρύχωρον ηού δισπόζει
  3λων των πέειξ καΙ παρίχει θε
  αμα μαγιυτιχόν μέ τόν χίμπον
  τής Μεασαρδ; άηλωμένον εί; δλην
  τού την ,Ικτασιν, μέ τό Ανβιχόν
  πίλαγος πρός δυσμας χαί μέ τίς
  όπΐρήφχνες χορ^έ;. τοθ Ρούβϊ
  χαί τοθ 'Ρηλορείτη άπίναντι,
  πρός βορράν.
  Άλλά ή Πόμπηα Σέν ϊχ«ι τό
  Γυμνάσιον μόνον πού τή; δημιουρ-
  γιΐ κίνησιν καί ζωήν. Έχει πρό
  πάντων τόν ιδικόν .της παλμίν.
  Την φιλοπρόοδον κοινωνίαν τη;,
  τού; άνθρώπ^υς μέ την έργώδη
  ίχπολιτιατιχήν προσιτίθιιαν. ΚαΙ
  βλέπιι χανΐΐ; τταντοθ τ' άποτιλέ
  σματα αδτί); τ^ς προσπαθείας.
  ΚαΙ ϊξω στούς άγρούς χαΐ μίσχ
  είς την χωμίπολιν.
  "Εξω, χυρίω; χάτω πρός τόν
  κάμπον, ή καλλιέργιια είναι συ
  σττ,ματοποιημίνη, έντατΐχή. Έ
  ληί:|: καί4άϋΐτέλια χαί έσιτ,εριδο
  ειδή καί άλλα καρποφόρχ ίίν
  ϊρα φυτιύονται ουνεχως. Τα δή
  μητριαιά καλλιεργοθνται μέ έιτι
  αχημονΐκί; μ*θό5ου: Καί ή χτη
  νοτροφ'α αποτελεί «αί πάλιν βηου
  δαίαν ένισχοΧησιν χαί δίδει αη
  μαντιχά είαοδήματα εί; την Πί
  μπηιν.
  Μίαα δέ ή χωιιίπολις άνχχαινί
  ζιται, μιταμορφώνιται, συγχρονί
  ζιται πλουτίζετχι μέ νέχ Ιργα
  διαρκΐς. Άπέκΐησΐν δδραγαγιΐ
  όν, νέας πλατείας, νέους δρόμους,
  νέας δενϊροστοιχΕας Τώρα άνήγει
  ρΐ χαί μνημεΐον των πεσόντων χαί
  έτοιμζζει τόν άνδριά«τα τίθ μιγά
  λαυ τέχνου της Γινιχοθ άρχηγοθ
  των Κρητιχών έπαναστίαεων
  Μιχ Κόρακα, έ^γα χαί τα δύο
  τοθ Κρητός Γλύπτου χ. Καναχά
  χη. 'Η Πέμπηα π«,ύ είχεν άλλο
  τι την πρωτοβουλίαν ιίς τού; ά
  πελευθερωτιχοΰ; αγώνας, πρωτο
  ΐτορεΐ σήμερον εί; την οδόν τοθ
  εϊρηνιχοθ πολιτισμοθ.
  — ΑΙ εΐσιτήριβι τής Έμπορι·
  κης Σχολής.
  Μετατρεπομένης τής Α.' τάξϊ
  ως τής Έπμορικης £χολης Ήρα
  κλείοι» είς πρώτην Άατιχοϋ Σχο
  λείου μέ εμπορικήν κατίύθυνσιν
  γνωστοπΰΐβΐται, δ τι θέλβυν ύιεξα
  χθή είσιτπριβι έξβτάσβις είς τας
  οποίας γίνονται δϊχτοΐ μαθηταί
  κεκτημένοι απολυτήριον "Εξατα
  ξιου Δημοτικοΰ σσολείου δομο
  σίου ή 16 ωτικοϋ Τβλβυταία ήμέ
  ρα ϋποββλής αΐτήσεως όρίζβται η
  25η ϊεπτβμβρίου έ. έ Περισαοτβ
  ρας πληροφορίας δύνανται ο έν- ]
  διαφβρομΕνοι νά λαμβάνωσιν προ
  σϊρχόμενοι είς τό γραφείον
  της Έμιτοριχής Σχολης.
  Γεωργιχή Ί'πηρεσία ήσαν ή βιλ
  τίωσις των έκτροφών, ή αϋξη
  αίς των μωριοδένδρων διατεθίν
  των τοιούτων δωριχν χαί ή βελ
  τίωσι; αυτών δι3 έμδβλιασμοθ
  ώς χαί ή λήψ:; μέτρων δα την
  βελτίωσιν των τιμών των κου
  χουλίων.
  Διά την βελτίωσιν των ικτρο
  φ&ν ιδρύθηιαν χαί έλειτούργηυαν
  χαθ' δλην την Νήςιον ΣχολιΙα
  Σηροτροφίας εχπαιδεύσαντχευαρίθ'
  μου; μαθητρίας αΙΈινις θά χρη
  σιμ·3ποιηθο0ν ώ; στΐλέχη διά την
  ί'νρυσιν μεταβχτιχών Σχολείων
  μεγάλου άριθμοδ, πρός τόν άρχι
  κώς διατυπωθέντα σκοπόν.
  Ίϊρύθηιαν φυτώρια μωρεοϊέν
  δρων αΐινα πρόκιιται νά διατί
  θοθν είς ιύριϊαν χλίμχχα πρίς
  αύξησιν των μωρεοδένδρων καί
  ένοφθαλμιασμόν των υπαρχόντων
  δι' έμβολίων έχλεκτή; λευχή; μω
  ρέας.
  (συνεχίζεται)
  ιΠΑΛΛΑΑΙΟΝ> ΛΥΚΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
  Τό «Πσλλάδιον» Λύχειον συμμορφούμενον πρός την ΰπ' άριθμ.
  86269 διαταγήν τοθ Ύπουργείου ΠαιδεΙσς Ιδρόει ά πό τοθ άρχομέ-
  νου σχολικοθ ετους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξϊου
  τύπου.
  Είς τό Γυμνάσιον τουτο θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί τής Δ' τάξε¬
  ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολείου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν εΐσιτηρί-
  ών έξετάσεων. Καί μαθηταί τής Ε' καί Σι'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ
  σχολείου διά την Β' τάξιν τού ΓυμναοΙου κατόπιν κατακτηρΐων
  έξετάσεων.
  Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοθ τύπου θά εξακολουθήση λει-
  τουργοθν ώς μεικτόν. Θά λειτουργήσουν κατά τό Ιτος τοθτο αί τά-
  *ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Σι'. Είς ιήν πρώτην τάξιν τοθ έξαταξϊου Γυ·
  μνασίου παλαιοθ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν θά
  γίνωσι δεκτοί μαθηταί.
  Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την σταδιοδρομΐαν τού, ώς
  μέχρι τοθδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά καταβάλλη δέ πασάν προ¬
  σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητών τού, άνα·
  δεικνυόμενον, ώς καΐ μέχρι τοθδε άξιον τής πρός αύτό έμπιστοσύνης
  τής κοινωνίας.
  Τό οίκογενειακόν οίκοτρβφεϊβν τοδ «Παλλαδίου», ύιτό την προ
  σνπικήν διεύθυνσιν τού Διευθυντοϋ τού είνε μοναδικόν έν Ελλάδι.
  ΑΙ εγγραφαί ηρΧ»0«ν.
  ΑΙ ιΐσιτήριοι ίίετάαεις άρχ·ται την 20ην Σεπτεμβρίο», «1 δέ
  κατατακτήριοι την 25ην.
  Πληρβφορίαι ηαρεχβνται καβ' έχάστην έν τ·} Γραφείς τοθ Λυκεΐο».
  Τηλέφννβν 6—74,
  —Ό έφβδιασμός έμπόρων
  χαί έπαγγελματιών.
  Τό ΰφυπβυργΐϊβν της 'Αγβρ»·
  νομίας έπειδή παρβτηρήθη βτι τι
  νές έκ των μ. χ. Νομαρχών ύκε
  βα>ον μβμονωμένας αΐτήσβις
  έμπόρων πρός χορήγησιν ζαχοι
  ρεως, κα^έ κ«ΐ ορύζης, πκρβχάλε
  σβν αύτοΰςδηω{μήοποβάλουνπ*ρο
  μ οίοτς Μΐτηββις άλλά συνολικας
  δι' α ίταντοις τούς παντοπώλας χά
  τα επαρχίας πρός πρόληψιν ένδ(
  χβμένων παράπονον μεταξΰ των
  έ παγγελματιϊίν έκ των βπο(»ν
  άλλοι θά είναι έφΗδιασμένοι έκ
  των ανωτέρω εί δών, άλλαι δέ βά
  στβροΰνται τοιούΐΝν.
  — ΑΙ έξετάσβις κατωτέρων
  δικαατικδν καί δικηγόρων.
  Τό ύπβυργίΐβν χϋς Δικαΐοού·
  νης ίχΐι ύιτό μελέτην νέαν όβ
  γάνωσιν των έ£βτάσϊων Είρηνβδι
  κων, παρίόρων, άνκιααγγΐλίων
  χά» ώικηγόρων. Έν τω καταρτι
  σθπσομένω προγρχμματι θά προ
  βλείτϊται, αύν τοίς άλλοις ή ύ·
  ποχρεωτιχη έξίτασις είς μίαν {··
  νην γΧνααχν, τής έχλογής τβθ
  εξΐταζομένου, χαθ' όσον χρίΛβται
  «τι τυγχάνει άπαρβίτητβς ή γνώ¬
  σις μιάς τουλάχιστον ξβνης γλώσ¬
  σης διά την επιστημονικήν χατάρ
  τιβιν τδν ίιπβψηφίων ίπως χκθΙ
  {«σιν αν των άνω λιιτουργημ*·
  των.
  —'Η κατάστασις τής Τρβπέ-
  ζης της Ελλάδος.
  "Εκυκλοφόρησεν Α έβδομβδιαία
  κατάστασις τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος υπό ημβΐομηνΐαν 15ης
  Σεπτέμβριον. Είς αύτην άνοιγρά
  Φΐτβτι ότι τό είς χρυσόν καΙ έ-
  {ωτεριχόν ουνάλλνγμα χάλυμμα
  τής Τραπέζης έσημίΐωσβν «ΰξηβιν
  27.080 205.30. Ό λογαριασμβς τβθ
  'Ελληνικοϋ Δημοσίου έν αυσχετι
  σμφ πρός τάς χ«τ«θΐσ«ις π«ρά
  τό Δι« Εν ΟΙχονβμιχη Έπιτροπτ}
  παρουσιάζει πιοτωτικόν ΰπόλβι
  πον 529 319 23186. Τ ό έν χυχλο
  φβρίοΐ χαρτονόμισμα έσημβί*»σ«
  μείωσιν «1 531 000 οραχμβν.
  —Διανυχτβρεύοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σήμιρον 23ην τρίχ βά διανυχτι
  ρεύοουν τα φ*ρμοιχ«!α Γ. Μ«·
  βαρΐΜτάχΐι χβί ©, ©βοδΜρίδη.
  — Αί άναρρωπκαί άδειαι των
  δημοσίων ύπαλλήλων.
  Συμπληρωματικώς πρός τηλε
  γράφημ* μας δι* τάς άδιΐας των
  δπμβσιων ΟΐχαλλήλΜν πληροφο
  ρβύμβθα δτι αίς τβύς τβχτιχούς
  πολιτΐΝβύς δημοσίους , ύπαλλή
  λους, τοΰ| κβχτημίνους τριετή
  τουλάχιστον πραγματικήν δημο
  ο Ι «ν υπηρεσίαν, άσβενοΰντβς ή
  μετά την πάροδον τής άοθ«·
  ν·1ας κβϊ πρό τής άποθΐραπβίβς
  αυτών χρήζοντχς άναπαύσίως χβ
  ρηγΐΐτβΐι υπό τού άρμοδίου υπουρ
  γου ή τού νομώ πρθς Τ(ϋτο έξου
  σιοδοτημινου άναρρωτική άδειβι
  άπβυσίας μβτά πλήρων άποδο
  χδν. ΤκχτΐΜβΙ βημόσιβι ύπάλλη
  λοι κ«1 ΰπηρέται μή Μΐχτημε
  νοι τριιτή δημοσίαν πραγματι
  χ ήν υπηρεσίαν δικβιοθνται άναρ
  ρΜΤΐκής αδείας μεχρι 12 μην&ν
  έ{ ών ο είς μετά πληρων άποδο
  χβν.
  —Φιλάνθρωπος δωρκά.
  Ή βίχονένεια '/ωάννοι» Περδι
  χογιάννη προβέφΐριν είς μνημό
  ουνον έννεβομερβν τ*ΰ άλησμο
  ν ήτου νεκρόν «ύτής εκλεκτόν
  χαί πλούσιον φαγητόν μ»τά φροό
  των, κρτου χ«1 οίνου είς τό &
  αυλβν τής γιρόντισσβς. Ό Μβρ
  φβιτΐΝβς £νλλογ«ί εϋχαριατεΐ
  •Ι
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊαι Σσββάτου
  23 Σετΐτεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  Ν*—%Λ^^^"^Λ*ι
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΛΛΙλΣ
  ΣΟΒΛΡΟΤΑΤΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
  Π%ΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία της «Ανορθώσεως»). —Είς τό
  Λονδίνον σανήλθε σήμερον τό Α¬
  νώτατον πολεμικόν Συμβούλιον εις τό
  οποίον μετέσχον έκ μέρους μέν τής
  Γαλλίαςό κ. Μταλανττέ καί οί άρχηγοί
  τών κατά Εηράν, θάλασσαν καί άέρα
  ηολιμικών δυνάμιων, στρατάρχης Γκα
  μελέν, ναύαρχος Νταρλάν καί στρατη-
  γός Ντωτρύ έκ μέρους δέ τής Αγγλίας
  οί κ. κ. Τσαμπερλαιν, λόρδος Χάλι-
  φαξ καί λόρδος Τσάτσφπλθ. Τό συμ¬
  βούλιον συνήλθε δ'ς καί εξήτασε την
  κατάστασιν έλαβε δέ σοβαράς άποφά
  σεις τάς οποίας θά θέοη άμέσως είς ε¬
  φαρμογήν.
  ΤΑ "
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ! ΤΟΥ ΡΟΥΜΙΝΟΥ
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΝ Ε Σ Κ Ο
  ΑΘΗΝΑΙ 32 Σ)βρίου (τού βντα-
  «οχριτοΰ μας).— Ή Έλληνική χυβέρ>
  νησίς διά τηλεγραφήματος αυτής πρός
  την κυβέρνησιν τού Βου»ουρεστίου συ-
  νελυπήθη την τελευταίαν διά την δολο·
  φονίαν τού πρωθυπουργού Καλλινέακο
  φίλου τής είρήνης καί έκ τών πρωτερ·
  γατών τής Βνλχανιχής συνεννοήσεως.
  Σχετικώς τό τηλεγράφημα τής Έλ-
  ληνικής κυβερνήσεως ιινε χαρακτηρίση-
  τόν διά τό κενόν τό οποίον αφήνει έν
  κοΐς Βαλκανίοις ό έκλι«ών πολιτιχός
  άνήρ.___________________
  ΠΟΛΙΜΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣιΊΑΝΙΑΣ
  ΠΑΕΟΥΝ ηΡ0Ι_Ι0 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3» Σ)βρίου (ί!5. ύ·
  <τηρ«σία).— Κατ' εί?)ήσ«ις έκ Γιβραλ¬ τάρ Ίσπανινά πο)εμικά έρχόμενα έξ άνατολών έστάθμευσαν «ίς Άλγεθίρας καί κατόπιν ουνέχιοαν τόν πλοόν των πρός δυσμάς.^ Κατ' άλλας είοήσεις τού Ρώυτερ ίσπανικά τολεμικα «πο· π>εύσαντα έκ Φερόλ καί Βίγκο κα·
  τευϋύνονται πρός τό Γιβραλτάρ.
  ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΝ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΠΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  /©ΗΝ ΑΙ 22 Σ)βρί*υ (τοΰ άνταποκριτβΰ
  μ»ς)— Κατα το ουνελδόν ςήμερβν υπό
  την ηροεδρίαν τ«.ΰ κ. Ι. Με;»ν« έβδομα
  διοιΐον υπουργικόν συμβούλιον έχεκρίθηβαν
  άναγκαατιχο. νόμοι σχετικαί μέ την εκ¬
  παίδευσιν, τό μετοχικεν τβμεΐον «εροηο
  ρίας χαί -.ά βιομηχανιχά σηματα.
  ιΜΙΐθΠ-ϊίι
  ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΑΙ ΠίΛΑΙΑΙ ΟΙΚΙΑΙ
  ΑβΗΝΑΙ 3 2 Σ){:ρ(ου (τ«,ΰ άν τα-
  πονριτοΰ μας).-Κα ά τηΐεγράφγμα έκ
  Μυτιλήνησ ίαρυΐ-ός οειομός έοόνησ» σή¬
  μερον την «ιόλιν καί την περιφέρειαν
  αύτήί, γενόμενος οίοθητός ναί ε<ς άλ· λα ον.μΐϊα τής Λέεβου, Έκ ι ου οειαμΐ,υ νατί(. ρευσαν άρκε* ταί έκ ι ών «ολαιών οικίαν τής πόλεως ώς καίάριθμός τις έκ των ν έ" ών οικοδο' μών. "Αλλαι οικίαι ύπέστησαν ρωγμάς καί γενικωτέρας ζημίας. ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΧΟΑΙΑ διά τόν λόγον τοΰ κ. Νταλαντιέ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρ(ου (ίδ. ύΐχπ ρκσιΌθ.- Ό χθβσΜος λόγος τού κ. Νταλαντι» ένβπβίηαβ βαθείαν αίσθησιν είς την Οΰασιγχτώνα. 61 Άμερικκνικοΐ κΰκλοι έξαί ρουν ιδίως τόν σαρή καθορισμόν υπό τβΰ Γάλλου Πρωθυπουργοΰ τής θεσβΜς τής Γαλλίας, μετά των λόγον τοΰ Χίτλεο. ωΐτ» νά δια κιστωθό ή σταθεροτης κ»1 ή ά κλονητο; απόφασις αύτη; νά συνεχίση δι' όλων των δυναμένων της τόν άγώνα τον οποίον άνέλα βε Ζωηροτάτην εντύπωσιν προβκά λβσεν έξ άλλβυ έ λόν*ς τοΰ κ Νταλαντιέ είς τό Λονδίνον «διά την ύραατηριότητα καί την άιτο νκβιβτικότητκ την οποίαν έξβδή λωσ» σαφως καί άπεΕΐφράστως». Είς Χτοκχόλμην πεοϊχβλίθβ κα ταπληξιν ή «ποχάλνψι: τού κ ' Νταλβντ έ περΐ ύπάρξβως μυβτι κου σύμφωνον μίταξϋ Ρωίσίας καί Γϊρμανίας διά ,τόν διαμβλι σμόν τής Πολωνΐας. Τον υπέροχον λόγον τοΰ μ. Ντα λαντιέ σχολιβζβυν ευρύτατα καί αί Γαλλικαί έφημερίδες. Ό Μικρός Παοισινός» γράφει: « Ο κ. Ντβλαντιέ άφήρβσε τό γαν τι τού καί ύμίλησβ μέ την φω ν ήν της αληθείας ή οιτοί» τό¬ σον μάς συνεχίνησε Καί έτβνι αβν ότι Βά πολβμηση καρά τό πλευρόν της Αγγλίας μέχρι τής τελιχης νίκη;». «Ό κ ,Νταλβιντιέ συνεχίζδΐ ή Ιδία εφημερίς—έπλημμυριαβ τάς ψυχάς μας μέ τα λόγικ τού. Δυ ναται νά βασΐζϊτβΐ είς ημάς ο πως καί ημείς βασιζόμβθα είς αυτόν». Ή «*Όρντρ> γ£4φϊΐ: "Μέ λό
  για αιιλα καί ββτικά ο κ. Ντα
  λαντι* απήντησεν είς τόν χ«τ*
  λόγον τών ψΐυδολογιδν τοΰ Χί
  τλβρ».
  Ή «Νίκη» τονίζβι: «"Εκαμε κ«
  λά έ κ Νταλοτντιέ πούμάςέ·
  ξήγησε τού; λβγβυς διά τβύς
  έιτοίους η Γαλλία έκαμε, τόν
  πόλεμον. "Οταν μετ1 ολίγας η¬
  μέρας ό έχθρός επιτεθή είς την
  γραμμήν Μαζινώ θά γνΝρΙςνμιν
  καλώς ολβι ότι μαχομϊθ* υπέρ
  τής έλεοθβρΐβτς κ*1 τής άσφαλβΐ
  άς τής πατρίδος μ«ς». ,
  Ή «Ήμέρβ» γράφιι: ««.«τος β
  «όλβμος 'έχιι «ύτό τί» Ιδιβίτβ
  ρον: "Οτι οί άρχηγοί τδν αντι
  πάλων κοατών μάχονται διά των
  λόγων. Όανβδηποτβ 6 κ. Χίτλβρ
  κάμνει κατάχρησιν τοδ ίπλου
  αυτού, ένφ δ κ. Νταλαντιέ κ*
  άιτλήν χρήσιν».
  Ή προέλασις
  τοΐ3 Γαλλικοΰ στρατοΰ συνεχίζεται.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Σ)βρίβυ
  (Ιδ. ύκηρβΒοία) —Είίήαεις έκ
  Παρισίων άναφέρβυν τα έ-
  ξης ώς πρός την εξέλιξιν των
  έπιχεκήσεων είς τό Δυτικόν
  μέτωπον: «Ό έχθρός άνα-
  πΐύσσβι μεγάλην £ρ»οτηριό·
  τητα, Ιδίως τοΰ πυρεββλικβΰ,
  νοτίως τ«ΰ Σααρμπροΰκεν.'
  Τα Γβτλλικά στρατεύματα
  I-
  ((θισαν εί; Σβλΐμπρβϋκεν,18
  μίλλια ανατολικώς τοϋ Σααρ
  μπροΰκβν επί τής γραμμής
  Ζίγκφριδ. Ύποχωροΰντβς *ί
  Γκρμανοί «φήνβυν είς τα
  έκκενβύμε^ α έδάφη όπως
  χαί είς την γραμμήν Χίν
  τεμπβυργκ χατά τόν προ-
  γούμβνεν πόλεμον, διαφό¬
  ρους παγίδας, ύπονέμου; αί
  οποίαι ανατινάσαβνται μόλις
  άνοίςουν αί 6ύρ«ι τών έγκα*
  ταλβλειμένων οίκιών των
  Γερμανικήν χωρίων, δηλητη
  ρινσμένα φ«γητα κ«ί άλλα.
  Τό ύπ' άριβμόν 25αακ«ι-
  νωθέν τού Γενικβΰ άρχηγεί·
  «υ Τίΰ Γαλλιπβϋ στρατεΰ ί-
  χβι ώς εξής: Τα ατρ-»τεύματά
  μας ευρίσκονται είς επαφήν
  μέ τόν εχθρόν νοτίως τβΰ
  Σααρμπρβδκεν καί ανατολι¬
  κώς τβΰΜπλίτς. Έφ' όλοκλή
  ρβυ τοΰ μετώπου σημειβΰται
  βντονος δράσις τεΰ πυρββολι-
  κοδ εκατέρωθεν».
  "Αλ)αι πληρ<φβρίοιι άνα· φέρευν ότι εί Γερμανοί ά- ποσύρουν μεγάλας δυνάμεις έκ τεΰ 'Ανατολικβΰ μετώ- π«υ καί τ»ς μεταφέρουν είς τό Δυτικόν. Ό ύπ«υργός τών Στρατ'ωτι >ών Χόοτρ Μπβλίσσα έπιστεέ
  ψ»ς σήμερον έκ Γαλλίας έ-
  δήλνσεν ότι ή θέβις των
  Γαλλικών στρατευμάτων είνε
  αρίστη Ό* δούς* τοΰ Οΰΐν-
  δσωρ άφίχθη είς Παρισίους
  πρβκβιμένου ν* αναλάβη έ-
  πιτελικήν θέσιν είς τό άρχη
  γεϊον τών έν Γαλλ'α 'Αγγλι
  χών στρατευμάτων. Είς τόν
  κ. Νταλαντιέ πρεσέφερε σή¬
  μερον ξέ» η πρεσωπικότιις εν
  εκατομμύριον ν«λ φράγκων
  δι* ενίσχυσιν τ<ΰ αγώνος. , ΣΙΔΗΡΑ ΦΡΟΥΡΑ ΗΤΟΙΜιΖΕΝΕΐΊΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ 0Λ0ΚΛΗΡ0Η ΤΗΝΡΟΥΜΑΗΙΑΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ Διαμελίζεται ■ι Πολωνία μεταξύ Ράϊχ-Σο6ιέτ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Σ)βρί·« (ίδι«ιτέρ« «πή. ρεβί») -Κατ' είδήσεις έκ Ββυκουρεστίου ή ((Σιδπρά φρουρ>» ειχε πρββτοιμάσει έπννά
  στάσιν καθ" ίλην την Ρουμανίαν τής ό-
  πβί« πρώτη πράξις καί εκδήλωσις υπήρξεν
  ή δολοφβνία τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Καλλι-
  νέσκβ. Χάρις ·μως είς τβ ληφθέντα μέτΡ«
  ή έπανάσϊασις κατεπνίγει ααα τη έκδηλ».
  σει τη; *** π κυβέρνηβις είνε κυρία τής
  καταστάσεωί, έξ όλοκλήοβυ. Είς ίλην την
  Ρουμανίαν έηιχρατεΐ ηδη απόλυτος τάξις.
  εϊΤην μοραβιαν οί τσεχοι
  ΜΙΧ9ΝΤΑΙ ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΤΟΗ ΓΕΡΜΑΗΟΧ
  ΟΙΑΙΑΙ ΣΥΤΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙ! ΤΚΝ ΣΑΟΙΙΚΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Σιβρίου (15. ύιτηρτβ!»).-
  Κατ' έγχύρους πληροφορίας καί ηαρ' 2λ«ς
  τας διαψεύσ£ΐς των Γερμανών β αιαι σ^ν
  κρούσεις λαμβχνουν χώραν εί; την Σλο·
  β*κ(αν μετ«|ύ των κατοίκων αυτής »αί
  των Γερμανών. Έπίσης είς Μοραβίαν οί
  Τσέχοι έξακολουθοΰν νά μάχωνται εναντί¬
  ον των Γερμανών αστυνομικον καί γενι-
  χώς των έκΐτρβσώπων των έν Μβραβία καί
  Βοημία Γερμανικών στρατιωτικών άρχΰν.
  1 ΑΝΤΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Π
  Ρ
  ΛΣΣ ΤΩΝ
  ΗΣ ΓΔΥΝΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Σ)βρ(ου ((δ
  ύτιηρίσΐο)—Σήμερον τό ά?ό
  γευμα εδόθη πρός εημοοίευ
  σιν τό κάτωθι άνσκοινα.θέν
  Ή Κυβέρνησις τοθ Ράϊχ καί
  «ή Κιβέρνησις τ&ν Σεβιέι ου
  ντ~ψαν σύμφωνον κοθορΐζον
  τα δρια τών Γύο χωρών έν
  Πο)ων'α. Τα σύνορα κοθορΙ
  ζοντσι έτιί τοθ ροθ τβν ποία
  μών Π [ζιά, Νάρεβ, Β στούλα
  καί Σάν».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Σ)βρΙου ((δ
  ύτιηρεσΐα).—Διά τής έπελθού
  σης συμφωνίας μεταξύ Γερ
  μανίας καί ΡωσοΙας ώς πρός
  την δροθεσίαν έν
  ή ΓερμονΙα παραχωρεΐ είς
  την Ρωσσίαν τα άναιολικά
  προάστεια αί|ς Βαρσοβΐσς. Ή
  ΡωσοΙα θά συνορεθτ) κατά τό
  ήμισυ μετά τής Ανατολικώς
  ΠρωσσΙας καί ι(ς πλάτος πολ
  λών χιλιόμετρον μετά τής
  Σλιβακίας. Ή ΓερμανΙα πά
  ραιτεΐται ι ής πρό τοϋ μέγα
  λου πολέμου δροθεσΐσς επί
  τοθ Μπυαλιστόκ την οποίαν
  έσκόπει ν ά επιδιώξη Τό Βίλ
  νο έπανέρχετσι είς την Ρα:σ
  οίαν καθώς καΐ 6>ό<ληρος ή περιοχή τοθ Λβόφ μέ<ρι συνόροον τής Σλοβα-ιίσς Ή άντΐστασις τών Πολωνών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεο(ο).— Ή άμυνα τής άν θιστσμένης ήρούΐκβς Βαρσοβΐ άς ενισχυθή] διά τσξιαρχιών ΙππικοΟ καί πολλών νέων έ θελοντων. Ή άντίστασις τής Πολωνικήν πρωτευούσης άντΐ νά εξασθενή γΐνεται ολοέν έν τονωτέρσ, ό δέ ρυθμός τής ζωής έν τβ πόλει διατηρεΐται κανονικάς παρά τόν κατακλυ σμόν τών κανονιοβολισμβν ·<α! τούς άγρΐους βομβσρδι σμούς τούς όποίους ένεργεΐ ά ϊό έ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρκβί»).- Έξηκριβωμέναι απολύτως πληροφορίαι έκ Πολωνίας βεβαιεϋν ότι πρός βορράν τής Γόύνιας αί μαχαι συνεχίζονται μετά πρω- τοφανοΰς σφοδρότητος. Αί άποκεκλεισμέναι δ,Ις την περιοχήν αύτην Πολωνικαί δυ ά ηρεβάλλουν Θρυλιχήν πράγματι αν¬ ί ά ί ό ίά ά ο έχθρός. ΠΩΣ Εί ΤΩΝ Η ΩΙΙΚΩΝ ΑΥΙ&Κ11ΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σ)βρΙου (τ<ϋ ανταπεκριτεΰ μ«().— Καθ ά άνβκοινώθη ,,ή ΜΜΜλεφορία Τ6ν Ιδιωτικών αύτοκινήτων θά περιορισθή έν Αθήναις είς άκιΐνα 20 χιλιομέτρων άπ· Τής Πλατείας Όμονοία;, είς τάς επαρχια¬ κάς δέ πίλεις 10 χιλιομέτρων άπό τοΰ κέντρου τής πόλεως. ΜΕΛΪΤΑΤΛΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΥ ΝΕΟΥΤΥΠΟΥ Α&ΗΝΑΙ 22 Σ)βρ(ου (τοΰ «νακοκριτοΰ μβ() — Εγνώσθη ·τι μελκιάται αρμοδίως ή χαθιέρωσις άρτον νίου τόηου δυνβμι. β επέη είκβνομΐαν χαί μΐ τ·$ Ι ό τ·& βήμιρβν πά. Ή Γαλλική δράσις ανέτρεψε τα Γερμανικά σχέδια. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 _)βρίου (ίδ. < ρωματικών έργων, τών οποίων ώρισμέ· υπηρεσίαι). — ΝυχτεριναΙ π>ηροφορίοι! να σημιία κατεδέχθησαν άσθενή κοί κα¬
  τ'κ Παρισίων άναφέρουν τα εξής ώς προς| τα, συνέπειαν ε,ύπρόοβλητα».
  την εξέλιξιν τών έπιχειρήαιων είς ι ό Τό Υπουργείον Ηληρο;
  Δυτικόν μέτωπον. «Τό βαρϋ πυριβο
  λικόν τής γραμμής Μαζιν ώ βάλλει, είς
  πι*λ>ά οημ·ία επί τής γερμανικής γραμ
  μής Ζίγχφριδ. Παρά ι ά σύνορα τοθ
  Λουΐεμβούργου οί Γάλλοι χατέλββαν
  τό γερμανικόν χωρίον Μηέργκ καί
  πολλι ύς λόφους τής περιοχής αυτής
  σπουΕαίας στρατηγΐΜής αημασίας. Λυσ-
  ίώδεις αερομαχιαι συνάπτονται μεταΐύ
  σιμμαχιχα'ν καί έχθρικών βεροπλάνων
  είς τάς οποίας νατα^αίνετ,αι ή ύηεροχή
  τών ουμμαχινών άιροπορικών Βυνάμε-
  ών χαί είς έμψυχον ύλι>όν καί είς μη
  χανάς χοί οπλισμόν. Έξ άλλου ό άν·
  ταπονριτής τού οΝιαίηλυ ΛΙαί^λ»
  εξής:
  τηλιγραφεϊ έκ τού μετώπου τα
  «Αί μέτριαι άλλά μεθοβιχαί
  οεις τάς οποίας διέταξε την παρελθού·
  ο αν έ6δομ(»*δα ό στρατάρχης Γναμε>έν
  ινέτριψαν τελείως τ^ύς ύπολογισμού^
  των Γερμα.νών οί όποίοι «τροβαίνουν ή
  6η είς ενίσχυσιν των δυνάμεων των χαί
  είς έσπενσμένην συμπλήρωσιν τών όχυ·
  . . Πληροφοριών ανα¬
  κοινοί ότι τα άγγλικά άεροπλάνα τα
  δρ ώ ντα είς τό Δυτικόν μέτωπον νατέρ-
  ριψαν έν Γερμανικόν χαταδιωκτικόν.
  Ανακοινούται έηίοης ότι ό Δούξ τοθ
  ίΐστασιν καί γράφβυν μ έ τό αίμά των ά.
  ληθως έπικάς σελίδας. Είς τόν Βιστούλοιν
  καί είς τό Μβντλίνή άντίστασις. ύπερβαίνει
  την νροαδεκίαν καί τής τολμηροτέρας φαν-
  τασΐας.
  ΣΥΚΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙ! ΒΕΡ
  ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΙΙΧΑΙΑ Π Ο Π
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύκηρεαΐα) -
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορεΐται έκ
  Βκρολίνου ο ι πλήν τής βόμβας ή · ό ποία
  ίξερράγη καί κατέστρεψβ μίαν πτέρυγα τβΰ
  ύίτουργείου 'Αεροπο&ίας έΕβρράγησ«ν καί
  άλλαι βομβχι εί; την Διεύθυνσιν Αστυν©
  μίας κχί τ* εργοστάσιον άεριοφΜτος. Τρι·
  άκοντα άτομα βυνεΛήφ3ησχν ώ; έν«χόμι
  να κί; την τοποθέιηαιν των βομβνιν
  [ΙΡΑΙ
  ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ2
  ΥΟΟ ΤΗΗ ΒΡΟΣΤΙΣΙΑΝ ΤΟΥ ΗΐΗΑΕΟί
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σ)?ρίου (τοϋ ανταποκριτοδ
  μας,)— Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ανέλαβον υ-
  πό την προστασίαν τού τούς προσκχιΐς
  Βαλ»ανικούς αγώνας
  Ή Α Μ θέλ
  Γκλώστ.ρ ανέλαβε καθήκοντα είς τό Η Α. Μ. βέλΜ πάραβιΑ κατά την Ι
  πρώτον βγγλικον ίχστρατευτινόν σώμα' " ' ' . ·- -
  τό οποίον άηοσιέλλεται είς Γαλλίαν.
  Σήμερον έφθασαν καί ένεκλείοθησαν
  είς ειδικόν στρατόπεδόν ,οί πρώτοι Γ·ρ
  μαοΙ αξιωμαιτιχοΐ χαί στρατιωτιχοί αίχ
  μάλωτοι.
  Επισήμως ανεκοινώθη ότι "'Αγγλι-
  νόν άλιευτιχόν «ατεβύθισε Γερμανικόν
  ύποβρύχιον. Έν σχέσει μ έ την απειλήν
  τού κ. Χίτλερ ότι ή Γερμανίαν κατέχει
  μυστικόν δπλον οί "Αγγλοι έμπειρο-
  γνώμονες παρατηροΰν ότι τούτο δεν φαί
  νεται άληθες. Έλάχιστα μυστικά όπλν,
  λέγουν ύπάρχουν. Καί άν όμως υπάρ.
  χη, ταχέως θά ευρεθή τό άντίρροπόν
  τού. Ποιρά τάς διαψεύσεις τών Γερμα
  νών, έξ Ολλανδίας έηιβεβχιούται & «ι
  τό Αϊ% λά Σαπέλ εξεκενώθη.
  ρς
  «β επιβέςη
  ύΙ«ς ύγ,»ίΐν«ί Ι
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΚ ΒΕΛΓΙΟΥ
  ΝΕΑ ΎΧΡΚΗ 22 Σ)βρίου Ρουμανία ενίσχυσιν τα πρός σε πρό; τόν τύπον ότι δύο ύ
  ναρξιν των αγών ών τούτων ·ις τό Στά-
  διον καί Θέλει άπβείμη ίέιοχείρως τα Ι·
  παθλα εί; τεύς νικητάς
  ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΛΔΙΟΚΟΥΝ
  ΒΝΙΚΟΝ ΥΟΟΒΡΪΧΙΒΜ
  ΛΟΐν'ΔΙΙΜθΝ 2» Σ)βρίου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Τό Ρώυτερ πληροφορείται
  ότι μεγάλος άριθμός γερμανικών κατα.
  διωχχικών σχαφών χαταϋιώχει τό^ Πό
  λωνιχόν ύποβρύχιον α'Ορ ϊέ*» τό όπιϊ
  όν οιέφυγεν έκ Αιθουανίας όπου είχεν
  αίχμαλωτισθή, μέ την απόφασιν να βυθί
  ζή χάθε γερμανικόν πλοίον τό οποίον θά
  συναντά είς την Βαλτικήν.
  (ίδ. ύπηρκοία).—£ί Γαλλικβίι την,.Γερμανίαν σύνορά των.
  καί 'Αγγλιχοί χύκλοι φεββϋν Χαρακτηριατικόν είνε ίτι
  ται ότι η Γερμαχία έτοιμά-
  ζει επίθεσιν χατά τής Γαλλί
  άς μ^ω τ*ό Βελγίου ίεδβμέ
  νού ίτι ή γραμμή Μαζιχώ εί
  ν κ άπέρδη«ς. ΓονίζθΗν πάν
  τως ίτι κ«1 τε» Βελγίου τα
  τως γ
  ούνβρα βΙνε^έ;ΐσο«άπβρβητα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 £)βρ(ου
  —Ή Γιβυγκββλαυΐκ, «ι ά
  τν Χ56«ι, ή Έλ^ί
  καί ή Ιταλία Ιχει συγκεν
  τράαίΐ δυνάμεις επί των
  πρός την Γερμανίαν συνό
  ρων τη;.
  ΝΕΑ ΥΰΡΚΗ 22 Σ)βρί«υ
  —Ό 'Αμερικανικός στολος
  θά συγκβντρωβή είς τάς νή
  αοι#$ Χαβ*ϊ τοΰ Είρηνικοδ
  έ/ϊβυ θά παραμείνη τόν χει
  μ&ν«. Ό μ. Ροδββελτ,,Ιδήλω
  ΡΩΜΗ 22 Σ)βρίου (15. ύίΐηρ5οία).-Κα-
  τόπιν διαπραγματεύσεων μεταζύ Ίαπώνων
  καί Κινέζ^,ν άίΐεφασίσθη « σχηματυμέί
  , Β, -----.- —--1 νί«5 -ΐνεζικής κυβερνήσεως υπό τόν κ. Β*ν
  τον Ειρηνικόν ΏΜε! — Τσ.-Γκβνίϊ καί ή συναψις είρήνης μι-
  ανον τό έν κα>ί εί; τόν Α¬
  τλαντικόν τό έτερον.
  χρ«ς δηλωεεις τονίσας την'γός των 'Εδ«τερικων η. Σουκρη £«ρ*
  ή
  ταξύ Κίνας καί Ίαπωνίας.
  ΕΩΝΣΤΑΝΊΓ1ΝΟΥΠΟΛΙΣ
  —Ανεχώρησε σήμερον δια
  22 Σ)βρ(ον.
  ν ό υπουρ
  μου ^ή
  Πιστ.υβται
  ,. .4 *.«Υ«γή------
  Αγγλίαν κ«ί ΓαλλΙβν.
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Σ>0ρίβ» (Ιί. Οπηρεβία) — ΕΙ( τίιν
  ηεριοχήν τής ίμύρνπς έοημιινβη οήμερον Ιοχυ
  ;έ( οειομόβ. Πολλαί οικίαι ^κατΐρρενοαν καί με
  γαλαι ζημίαι προεκλήθησαν είς την ηολιν κ«1 τ*
  πιρίχ·ιρα.
  Ι