97832

Αριθμός τεύχους

5276

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (
  «<αι β;γ. ην Σλθ· 'ύτής *»1 >αβί«ν «1
  χι ίνοιντΐ.
  Μαί γενι-
  »βί« «Ι
  ν άρχδν.
  ιηρεσία),-
  >©φ·ρί«ι .χ
  βρράν τή{
  μβτά πρ«·
  χλβιομίναι
  »νιχκί ου
  κγματι «ν-
  μά των ά·
  Βιστβύλβν
  ι
  >ίου (ι8· „
  »**ώ-Λΐ 0°.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"•"—•ε*^—·—^^^^»—1111^111—ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙεβ^ββ^^^^^^^^ΙβΙβΙ»β^Ιεβ^^^ΗΙΐ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙ1ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΉΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγιίπτου
  έτηπία λίραι 8
  Ιξάμηνϋς 9
  Αμερικής
  ϋτησία δολ, 10
  (ξάμηνος » 8
  Τ«μή
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΚΥΡΙΑΧΗ
  24
  ΣΕΠΤΕΜΒΡίΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 240κ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5276
  ΪΒΕτβΥΚΟΣ ΣΥΗΤ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ι.
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΕΝ ΕΔΟΘΗ ΕΙΣΕΤΙιΗΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ
  Ο «ΡΟΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟλΩΐΌΝ ΟΡΟΞΕΝΕΙΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σεττκμβρίου (Ι¬
  διαιτέρα ύπηρεσία «Ανορθώσεως).
  —Είς την σημερινήν τβυ έχχβμ
  πήν ό συνεργάτου τβΰ «'Αδιαλ-
  λάχτβυ» κ.,Ντευβέν έδωσκ την προ
  οκτιχήν τής σημκρινής ατρατΐωτι*
  κης καταστάσεως τή; Βχροββία;,
  έαΐ τή β* «ι αριθμών καί άηβλύ- (
  τω; έςηκριβωμένων πληροφοριών. ι
  Ό χ. Ντβυβέν εΐπε μεταξύ άλλων
  τα έξη;:
  «Παρά την πολυήμερον πολιορ- ;
  Μίαν τής Βοίραοβίας επί τέισχρας
  θυνβχεΐ; έβδβμάδας, παρά τβύς ά-
  τελβιώτβυ; βομβχρδισμού; βϋ; υ¬
  φίσταται αυτηάπό άέρες χαί ύκότοΰ
  βαρέος Γβρμανιχβΰ πυρββρλικοΰ,πα
  ρά τάς χιλιάδας των νεχρων χ«1
  τραυματι£ν »α! τα έρείπια οίχιων
  καί θημοσίων ίδρυμάτων τό ή8ι
  κόν των Πολωνων τής Βαροίβας
  παραμένει άχμ«Τ«ν. 'Η ζωή τοϋ ά
  μάχου κλτΐθίσμβΰ διαρρέβι χκνβνι
  χώ;, είνε δ' άξιοβημ&ίωτον βτι χά»
  εί; ώρας αερβπορικων έηιδρβμων,
  εί; τ»; οποίας έξοιχειώθηοαν βί χά
  τβιχβι, τα κοιταστήματα μένβυν ά
  νοικτά, ή δβ χίνηθίς έξαχβλβυθ&Ι
  .ζωηρά.Ήάπβφχαιστικημάχη τών^Πβ
  λωνών τής Βχρσεβίας πρό; τούς' πό !
  λιβρχητάς .των (έν εδόθη άχέμη 'κ
  σημειωτέον. Αυτή θά δβθή έκί με
  τώποα έξηχβντα χιλιβμέτρων θά
  είνε δέ άπ* τάς μεγαλυτέρας μά
  χ«ς τβΰ ΓβρμανβΓβλωνικεΰ πβλέ
  μόν. Άλλαι πληροφορίαι βαοίμευ
  ηηγής βββαιοΰν ότι *ί Γερμανεί ί»
  βτάζβυν νά έππε9«ΰν άπεφχοιστι
  χίς κατά τής Βαρστβίας έηειδή
  θχ συνήντων λυβσώδη αντίστασιν
  χαί θχ ύφίαταν;« τρομακτικάς άπω
  λείας δεδβμέ'βυϊτι ή χάδε βΐ
  Πρό τής έπιδρομής
  Β Α ΡΣΟΒΙ Α
  Μετά την έπΐδρομήν
  οή εις φρούριον αμύνης.
  Την πρό τή; Βχρσοβίνς όργά
  νωοιν άπροαπελάοτβυ πολεμιχοΰ
  μετώπου διηυκόλυνε μεγάλως ή μά
  χη τοΰ Κσοϋρα.
  ΑΝΩ: Ό περικαλλής καθεδρικός ναός τής πολιορκουμένης ρ
  , σοβίας,— ΚΑΤΩ: Τό μέγαρον τοϋ κυβερνείου, δπου συνήρχετο τύ Πό
  λωνικόν υπουργικόν συμβούλιον,
  Μία εικών άπό τάς προξενουμένας είς την Βι/ραοβίαν καταστρο
  φάς κατά τάς άτελεκότους άεροπορικός έπιδρομάς των Γερμανικήν
  βομβαρδιοτιχών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Σεπτεμβίου (Ι¬
  διαιτέρα ύΐτηρεαίκ τής «Ανορθώ¬
  σεως».—Υπό των ξένω^εφημερί¬
  δων δημοσιεύονται άνταποκρίβεις
  των πολεμικών των άπεσταλμέ
  νων είς τάς οποίνς έξιίρεται ό
  αφθαστος ήρω'ίιμός των Πολωνών
  ατρατιωτών καί «ξινματι»ών ·!
  τίνες ύΐτερασαίζβυν τόσον άποτε-
  λεσματιχως την θρυλικήν πρω
  τεύουσαν τής Πολωνίας.
  Είνε γεγονός δτι αί ισχυραί Π«
  λωνικαί στρκτιαί διατηροϋαχι ά-
  καμπτβν τό ηθικόν των άνθίσταν
  ται εΐσέτι έκτό; της Βχρσββίβς εί;
  την περιοχήν τβΰ Λβυμκλίν^καΐ
  εί; την περιφέρειαν τοΰ Λβόφ,;Ζ.
  που συνβχίζονται πεισματώδβις
  μαχαι.
  ΕΦΟΝΒΥβΗ Ο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ
  ΓΒΡΜΑΝΟΣ 2ΤΡΑΤΗΓΟ2
  Είς την χθεσινήν πολύνβκρον
  πρό της Βχρσοβίας, σύγκρβυσιν
  Πολωνικών κ«1 Γβρμανικων στρα
  τευμάτων χαθ' ήνάιτωβήθη μέ με
  νάλας απωλείας ό έχθρός τβ Πό
  λωνιχόν δέ ίππικέν έξαπέλυαβ
  επανειλημμένας έκβλάσεις έφονευ
  θη ό επί χεφχλή; των πολιορχου
  συν την Βχρσ;β(αν Γβρμννιχϋν
  δυνάμεων φόν Φρίτς τέως διοι
  κητής των *ατ« ξηράν δυνοτμεων
  τής Γερμαίας Ό φβνευθ&ίς στρα
  τηγές άντικατεατάθη ύτό τοΰ στοα
  τάρχου φόν Μκράουχιτς, νυν δ οί
  κητοΰ των χά ά ξηρχν δυνάμεων.
  Οάσιαστιχώς μαχαι διεξκγβνται
  &χβμη έφ' ολου τοΰ Πολωνικβΰ
  έδάφους. Παρ* όλην την βιχιβτη
  τα μέ την οποίαν οί Γερμανο.
  κάμνουν εκκαθάρισιν των πολω¬
  νικήν εδαφών ύφίστανται αοβχρας
  &πωλε(χς υπό των διασχορπισμέ
  νων Πολωνικήν ατρκτευμάτων τα
  όποΐα μετ' έξαιρετικής τβλμης έξα
  χβλουβοϋν να ^ιεκδιχοΰν σπιθκ
  μην πρός σπιθαμήν τό εδαφος τής
  ίΊολωνιχής πατρίδες.
  Ό ύίΐερασπιστής της Βσρσοβίας συν)ρχης ΛιπΙνοκο
  διαψεύδει την χαλάρωσιν τής Πολωνικής αμύνης
  Τό κέντρονΐήςΠολων. άντιστάσεως
  είς τόν τομέα Μοντλίν-Βαρσοβίας.
  150 χιλ. Γερμανοί νεκροι καί τραυματίαι.
  600 Γερμανικά άεροπλάνα κατερρίφδησαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 _)βρίου (1δ.
  ύπηρεοία).— Σημβρινόν ανα¬
  κοινωθεν «ΰ άρχηγείβυ των
  δπερβσπιστων τής Βαρσββίας,
  διαβιβασθέν ρα£ιοφωνιχ&ς, ά-
  ναφέρει τα έ{ής: «Ή Β«ρ·
  σοβια έββμβαρδίσθη χ£ές έχ
  νέου ύιό των Γερμκνιχών
  «εροπλάνων, έχ των ό-ιοΐων
  2 νατερρ(φ8ησχν. Στόχος
  των έπιδρομέων δέν ήσαν
  τόσον αί στρατιωτικαί έγχα
  ταατάίεις όσον τα χτίριχ τού
  Έρυθροϋ Σταυροΰ, τα Νοσο-
  κομεΐχ κ*ί αλλα ίδρύματχ.
  Κατά την διάρκειαν τοΰ
  βομβαρδισμοΰ, ό ραδιεφωνι
  κός αταθμός τής πόλεως έ-
  ξέπεμψεν έκκλησιν πρό; τού;
  χατί,ίχους ίνα σπευσουν πρός
  διάαωβιν των άοθενών. Οί
  Πολωνοί ουνέλοβχν χβέςά-
  χ«μη χατά τάς μάχας αί ό
  ποΐαι οιεςτΐχθοσαν προ; άν α
  τολοις Ίής Βαρσεβίνς, πολ-
  λού; Γερμανβύ; αίχμαλώ·
  τού;. Πρό; δυβμν; τής πόλε·
  ως ό ίχθρός δέν εσημείω¬
  σε δραστηριότητα». Έξ &λ·
  λου, ό ίη κεφαλής των ύπε-
  ρασπιστών τής Ββρσββία; συν
  ταγματάρχη; Λιπίνσχυ, όμι
  λώνάπό τοΰ ραδιοφωνικοΰ
  σταθμοΰ την »ύκταέδήλω·
  σε: «Τό κυριώτερον κέντρον
  άντιστάθίως των Πολωνών
  ευρίσκεται εί; τόν τομέα Βχρ
  αοβίας—Μοντλ(ν. Ή ίι*5«·
  γομένη εί; τόν τομέα αύ
  τόν βκληρ» μ*χη ΐιναιι π
  μεγαλι>τέρα έξ βοών συνή¬
  φθησαν μ*χρι τίΰδε έν Πό
  λωνία.
  Τα Πολωνιχα στρατεύμα-
  τ», παρά τάς λυσσώδει; επι
  θέσεις των Γερμανών, έ«ι-
  σχυβμένων διά των τελειο
  τάτων μηχκνιχων μέσων
  των, άνθιβτανται μετά γεν¬
  ναιότητος Αί Γερμανικαί
  πληροφορίαι καθ' άς οί Πό
  λωνοί διεσκορπίσθησαν ή
  ήχμαλωτ<σθησαν είς τόν το¬ μέα αυτόν είνε τελείως ψευ δεί; και άνυπόστατοι. Τα Πολωνιχα στρατεύματα προ· βάλλουν έηίοης ήρωϊχήν αν¬ τίστασιν εί; τόν τομέα Ζα· μόακ—Ζ«μαρούσκοτ. Ή Βχρ- σ«βί«, ευρίσκεται συνεχώ; εί> στενήν επαφήν μέ τα
  στρατεύΗ'χτα τού τβμέως αύ
  τοΰ χ«6ώ; χαί μέ ιόν στρα
  τόν ό οποίος μάχεται εί; τό
  Μβντλίν. Εί; την περιφέ¬
  ρειαν έπίαης τβΰ Λβόφ ή
  αμυνα των Πολωνικών στρ»
  τευμάτων συνεχίζεται άκοτκ
  λεσματιχη».
  Άλλαι πληροφορίαι ^x τοΰ
  μετώπου τής Πολωνίας άνα
  φέρουν ότι πρό τή; Βχρσεβί
  άς συνεχίζβνται πεισματώ
  δεί; μαχαι Έκ τβΰ χαταιγι-
  οτιχοΰ βομβνρδισμοΰ τό
  Μοντλίν μετεβλήθη είς α
  μορφον σωρόν έρειπίων καί
  ίν τβύτοι; ανθίσταται, βπβ-
  φασισμένβν ν« μην παραδβ·
  θή οπωσδι,ποτβ.
  ΠΟΛΩΝΙΚΟΝ ΠΕΖΙΚΟΝ ΕΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙ
  ΑΙ Γερμανικαί
  απώλειαι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσία) —Ό Διευθυντής τής
  υπηρεσίας Ραδιοφωνικών έκ-
  πομπών καί πληροφοριών,
  γνωστάς συγγραφεύς κ. Ζάκ
  Ζιρονιώ είς έκθεσιν τού επί
  τής έν Γερμανίσ. καταστάσε
  Γ, ετόνισε μεταξύ άλλων τα
  εξής: «ΟΙ φονευθέντες καί
  τραυματισθέντες ΓερμσνοΙ έν
  Πολωνΐο: άνέρχονται κατά
  τούς μετριωτέρους ύτΐολογι·
  σμούς είς 150 χιλιάδας. Τα
  κατσστραφέντα υπό τθν Πό
  λωνών Γερμανικά άβοοκλάνα
  άνέρχονται είς 400—600 ο( δέ
  φονευθέντες άεροπόροι Οπερ-
  βαΐνουν τούς 600—700.
  Ό κ. Ζ'.Γ>ονώ συνεχίζων
  προσέθεσίν δπ τό εξαγωγικόν
  εμπόριον τής ΓερμανΙας έμειώ
  θη άπό ίής 1ης Σ)ΒρΙου κατά
  40 ο)ο. Τέλος εδήλωσεν Οτι ή
  ΓερμανΙα υπέστη απωλείας πό
  λεμικοϋ ύλικοθ διά την άνα
  πληρώσιν τοθ όττοΐου θ' άπαι
  τηθβ καιρός πολύς καί χρήμα
  άφθονον.
  Γερμανικαί έπιτυχΐαι.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Σ)βρΙου
  (16. ύπηρεοία).— Επίσημον.
  ΕΙδήσεις έκ Δάντσιγκ άναφέ·
  ρ ·υν Οτι ή Χερσόνησος Χέ
  λα κατελήφθη υπό των γερ
  μανικών στρατευμάτων κατό·
  ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΑΑΛΩΝ
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
  ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ.
  Όλόκληρος ή κοιλάς τού Σάαρ
  Άνεσκάφη υπό τοϋ Γαλ. πυροβολικού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)βρίβυ. (ι
  διαιτέρχ ύαηρεσΐα).—Τό Γε
  νιχόν αρχηγεΐον τ·δ , Γαλλι
  κου στρατοΰ εξέδωκε 'τό ύα'
  αριθ. 39 άναχοη ωδέν έχον
  ώ; εξής: «Πρό; τό τέλο; τή;
  χθεσινής ημέρας ό έχθοό; έ
  νήργησε σφοδρά; άντεπιθέ
  σεις μέ σκοπόν την άναχκ
  τάληψιν των εί; την κατο
  χήν μ»ς περιελθόντων έδα
  φων, άνατολιχΰ; τού Σ«αρ
  μχροϋχεν. Τάς άντεπιθέσει;
  αύτάς άπεκρουσαμεν μέ βχ
  ρυτ&τοτς διά τόν εχθρόν ά
  πωλείας. Κατά την διάρκειαν
  τή; νυκτός εσημειώθη . ζωη¬
  ρά δράσις τοΰ έχθροΰ έφ'
  ολου τοϋ μετώπου ιδία δέ
  μεταξύ τοΰ Σάχρ χαί τής
  ν«τι«κνατ«λικής πκριοχή;
  χαί έ αί τοϋ Λωτα(ρ».
  "Αλλαι πληροφορίαι έχ
  τβΰ μετώπου άναφέρβυν τα
  εξής: «Σήμερον την πρωΐαν
  οί Γερμανοί έξαπέλυσαν
  σφοδράν ,άντεπίθεσιν άνατο
  λικώς τοϋ Σάαρ, άλλ' άπε
  χρούοθηβκν άφοΰ έγχατέλει
  ψχν πλείστου; νεχρβύ; επί
  Χ€ϋ πεδίβυ τη; μάχης.
  Όλαι αί προσπάθειαι των
  Γερμβνών στρέφονται πρός
  ανατολάς τού Σααρμπρβΰχεν
  ίπβυ ^ή πίεσις την ό «βίαν
  ϋφίβτανται έκ μέρβυς των
  Γαλλιχών στρατευμάτων εί
  ναι έντβνωτέρα Παρά την
  σφβδρότητα των Γερμανι
  κων έζβρμήσκων, τα στρκ
  τεύματά μ«ς έκράτησαν όλας
  γενιχώ; τάς θέσεις τάς βπβ(
  άς ά πό ημερών χ«'έχουν πβ
  λύ έγγύ; τήςγρχμμηςΖίγφριδ.
  Οί άδιάκβποι βομβχρδισμβί
  τβύς όαβίβυς*ένεργεΐ ή άερβ
  πβρίχ χαί τό βχρύ πυρβββλι
  χον μας χατά των Γερμανι
  κων θέσεων ήβήμωσαν *αί
  χατέστησαν τελείως αχρη
  στβν την περιβχήν των μβ
  ταλλωρυχείων καί άνθρβκω
  ρυχείων όλβχλήρου τής κβι
  λάδβς τβΰ Σάαρ χαί τβϋ Σα
  αρμπρβΰκβν.Τά ένεργήσχντα
  τάς άντεπιθέσει; τμήματα
  τβΰ γερμανιχβΰ στρατοΰ άπε
  δεκατίαθησαν».
  πιν έντόνου β^μβαρδισμοθ τόν
  οποίον υπέστη άπό θαλάσ
  σης. ΟΙ Ι*5 αυτής 18 χιλ.
  Πολωνοί στρατιώται Οψωσαν
  λευκήν σημοΐατν καί θά σ(χ
  μαλωτισθοθν άπό στιγμή;
  είς στιγμήν υπό τΛν προε
  λαυνόντων Γερμανικήν ,οτρα
  τευμάτων.
  Ή ζωή είς τό Δάντσιγκ
  άπέκτησεν έκ νέου τόν · κανο
  νικόν της ρυθμόν. Τα γερμα
  νικά σιρατεύματα άπεχώρη
  σσν εκ τής πόλεως τοθ Λβδφ
  καί άντικατεστάθησαν άπό
  ρ^σσικά δεδομένου δτι ή πβ
  ριοχή αυτή συνεφωνήθη νά πβ
  ριέλθρ είς την Ρωσσίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Σ)βο(ου ((8.
  ύιΐηρεσΐα).— Κατ' εΐδήσβις έκ
  Βου<ουρεστ(ου οί έγκαταστα θέντβς έν Ρουμανία πολιτικοΐ καί στρατιωτικοΐ ηγέται τής Πολωνίας δέν πρό<ειται νά ά ναχωρήσου; εκείθεν πσρά τό 6τι ή Γαλλική κυβέρνησις προσ φέρει είς αότούς άσυλον.
  ?< ι ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ττασΐννωσ'ον δραματικό άριστούρ γημα τού ΜυΐΓών «Ή "Αγνω στος». μέ την Γκλίντκ; Τζώρτζ. Έκτός προγράμματος Ή Ά θήνα τοθ πσρελθόντος. (Έκ τοϋ φυσικοί). _____ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμερον :·Ό Άλήτης». μέ τόν Βίκτωρ-Φραν σέ. Δευτέρα. Πέμΐτη, ΣάβΒατο, Κυ ριακή ώρα 7. μ μ ά<ριβ4.ς άπογευ ματιή. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ άπογευμαπνή εσπερινή Τόπααίγνωατοδραματΐκόα ριστούργημα τού Μπισών; Η ί Έα £ργο πβύ Ιμεινε αίώνιο γιατΐ αίώνιβς εί¬ νε καί ό άθρώπινβ{ πβ· νος! Ή αλησμένητη θεατρι χή έπιτυχία τίς Βνβέλης κου τώρα έγινε ένας 8ρ(- αμβος τής οθόνη,! μέ την μεγάλη, την άπαρά μιλλη τραγωδό: ΚΑΕΗΤΥΣ ΤΖΟΡΤΖ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ όΒΙλλυ Φρίτς χαΐ ή Λίλιον Χόρβεΰ οτήν τελευταίαν των δημιουργίαν: ΤΑ 7 ΣΙΑΜΠΙΑΙΛ "£ν« άπό τα πιό μόν τέρνα χαί πρωτότνπα έρ γα μ Ι πεταχτή χαί γλ«- χειά μευοιχή. Ι Τα περιπαθέστερον άνάννωσμα Ο ΣΟΥΜΗΕΡΤ ΚΙΙΗ ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΒΥ 37ον 'Η ευγενώς αύΐή απάντησις κ νει τον Συθμπΐρτ νά τα χάοη: νά στίχεται ά;<αυ?ο<;, μή ξεύρονται πιά τί νά πη "Ο τιίήποτι &\' πε&ίμενε παρά γ.ώ; θά ή<ουε νο τδν εύχαρ-στ^ μια τίοον εδ/ενής τόβαν σιβασ η δέσποινα. €Η δού*ΐ3θ3! το3 λίγ«ι «ώς δέ1 ιίχβν ά*ίμη την ευτυχία »*' &*ο'» ση την μ^υΐιχή τού, χαΐ 5τι θα τ4ν άχούιουν, τόοον αυτή, δσο1 χαί εί πρασχεχλημένοι της μέ μ γάλο ίνδ'αφίρ'ΐν, ΰΐΓί'-α μάλιστι άπό τα ίνθϊυσιώϊη λόγια πού τής είπεν ό άργιιιοιισιχίς .. —Έλάτε νά κάμωμε μαζΐ ϊν: γθρο, χύρ:ε Σοθμπερτ νά οά ίΐα ιίς τού; προσκεκλη (-------------------------------ϊ "ΑΠΟΛΛΩΝ„ Την Δευτέραν "Ενα έςαιρετιχό φί>μ
  ΜΙ1ΤΗΡΙΩ1ΗΣ
  ΚΥΡΙΑ
  "Ενα άφθάστου πλοχής
  «αί δράσεώς έργο. Μέ τα
  γβητευτΐΜά άστέριβ:
  Λωρέττα Γιούγκ
  Φρανσότ Τόν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα κοινωνιχό δια-
  μαντι γεμάτο ζνή, Ρω·
  μαντισμο, ρεαλισμό καί
  συγκίνησΐ:
  ΡΑΛΗΤΗΣ
  "Ενα δραματιχό «ρι-
  στουργημα τού Γάλλβυ
  'Ακαδημβιΐκοΰ Ζάν Ρι·
  σπέν:
  Τό έργον πβδ δα αυγκι
  ήση χάθε αθρωπβ καί
  θα Ικανοπβιήση όλας
  τας τάξεις. Μέ τού; γϊ
  γαντας τής τέχνης:
  ΒΤΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  ΤΑΝΙΑ ΦΕΝΤΟΡ
  μίνου; μ υ πού 9χ είνε μιτ' ό*.ι
  γεν άκροαταί α»ζ! — ΐοθ λίγει ι
  δούχιτσϊ, καί σηχώιτεται άπ£ άκι
  την θέσι τη-. .
  Ό Σίθμηΐρτ ττίν άφήνει νά
  ιρή'Τ) μεριν.ά βήματα, γιατ
  ο)μ^ νά βαδίοη παρά τί
  της. Την ά<ολουθεϊ! —Κύριε Σ;0μπιρτ!— φω άζει ί^ισσχ >αί γυρίζει νά κοτ
  πίσΐο της, απορούσα πώς
  Γ ιτείτ Σέν είνε πλά': ττ,ς...
  Ό άρχιμουσικίς ιάρίσκει τί
  τρόπον νά ψιθυ^ίαη είς τίν Σοθμ
  περτ:
  ΈμπρόςΙ Ή χιιρΐα^δούχισι
  σόίς περιμίνει!
  Ό Συϋμπΐρτ φοβιϊται ίΐώ; όϊ
  χισεν ήδη νά φαίνεται νωμιχές
  ΠοΟ είνε δ φίλος τού δ Χόλτσάπ
  φΐλ, τό πειραχτήρι, νά πή:
  —Ό Φράντς ?έν είνε γι« νά
  τόν βλέπη χανείς .. Είνε μόνον
  γιά νά τέν άχοθς, δταν κάθετα
  σΐό πιάνο >ά παίξι,!
  -ΆλλάχαΙ,ό Χολταάτΐφΐλ—
  σκέπτεται δ Σοθμπερτ—νά ήταν
  11&, θά έθαμβώνετο χά! θά ί
  χανε!
  Καί ή σκέψις ούτή τοθ δίνε
  χάποιο θάρεος. Παρά τό πλιυρόι
  τής δουκίοσης διασχίζει άλλεπά
  ληλα διαμερίσματα χοί ϊχει μιί
  παρ^ξινη αΐιθτ,σιν σάν νά μή χ
  ί)ται ςύτές, σάν νά μή χίνζ τό
  ποίάρια τού, άλλά νά τίν τραβα
  ν ά ΐβν εέρνη ή δεύχισοα...
  Ή δίύχισσα τόν παροΐ'σιάζε
  είς <.Κ προσχεχλημίνους της κοί είνε μοιρασμίνοι οέ μιχρές συ τρκφιές είς τα σαλόνια της, γιΐ πτλλεστήν φοράν ίπαναλαμβάνει: —Ό χύριος Σοθμπερτ, 6 νεα ;ός συν θέττ,ς ηιύ θ' αχούσετε μιτ' ολίγον... Καί γιά πολλεατήν φοράν χά μέ την Ιδιαν πάντοτε ά°χαρη άδιξιόχητα δ Σοθμπερτ δποχλίν ται. Κευράοθηχΐ νά δποχλίνετα διξιά χαί άριστερά. Πόσον χωμι χές θά τοθ εφαίνετο μέ τάς 5πο χλίσΐις τού δ έαυτός τού, άν Ιξα φνα συνελάμβανε τό ιΐδωλον τού μίσα είς τόν χαθρίφττ,! Κα6ώ; τόν χυττάζουν τδσοι στρατηγοί, δ Σοθμηερτ δ φτωχός δασκαλαχος, δέν ξίύρει π&ς νά ίξοιχονομήση τα χέρια τού πού Ης καί τοθ εί¬ νε αχρηστα δταν ίέν τα οχη&ίζη στά πλήχτρα τοθ πιάνου τού! ΚαΙ χάθε τόσο σηχώνιι, πότε τό ίνα, πέτε τό άλλο χέρι τού, πότε χαί χά δυό χέρια μαζί χαί στεριώνει χαί οιάχνει τα αίώνια γυαλιά σιή μύτη τού, ώσχν αύτάς νά είνε δ μόνος προορισμός γιά τόν οποίον ι θεός τόν ίφτιαξε μέ δυό χέρι»! (αυνεχίζεται) Τ_χ_ταται έπιοκευο! ώροΑογΙων —ΑσφαλβΙς Τ· ΜΗΤΑΚΗ Άριθμός 13871 Περίληψις προγράμματβς πλκιστηριασμβΰ. Ό Συμβολαιογρόφος Ήρο κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω έ δρεύων καί κατοικών δηλο ποιώ δτι: Ι Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ καστικόν πλειστηριασμόν τα έηόμενα άκίνητα άνήκοντα είς τούς 1) Ραδάμανθυν Ιωάν νού Λουκαδάκη κάτοικον Δα φνών. 2)/Ανναν χήραν 'Εμμα νουήλ Πατταε.ά<η τό γένος Ιωάννου Λουκαδάκη καί 3) 'Ελένην θυγατέρα Ιωάννου Λουκαδάκη κατοίκους Ήρα κλείου, πάντας ώς κληρονό μους τοθ αποβιώσαντος άρχι κου όφειλέτου πατρίς των Ιωάννου Λουκαδάκη,; κεΐμενα έ τ τή περιφερείσ τοθ χωρ! Ι ου Δαφνών ήτοι 1) είς θέσιν «Λαγκάδα» Αμπελον τής ποι κιλΐας σουλτανΐνας εκτάσεως £ξ οτρεμμάτων μετά συνεχο μένου Ανατολικώς όψ.γιά εκτάσεως τριών τετάρτων τοθ στρέμματος μετά συνεχομέ ν ής ίπΐοης Ανατολικώς άμπέ λου σουλτανίνας εκτάσεως 4 νός στρέμματος ουνορ· τοθ δ λου ακινήτου μ. κτήματα Ά »ατολικΛς κληρονόμων Χρυ Η στήλη τού ώραιόκοσιιου Κ«ΐτέ>λο 'Ανατολιχής εμπνεύσεως:
  Ένα νίο μιντί)λο ίδιαιιέρα'ς θοαμαοθέν διά την πρωτοτυπίαν
  τού. Τό ίλάνσαιε Ινας άπό τιύς μεγαλυτέρου; Π?ρ σινους εΐχοι/ς.
  Διχαίως ή Παρΐσινές τό ίτιτλεφό(ησαν «Χανούμ». Καβώ; βλέπετε
  ή γυναιχιία μόίοτ, ίπηριάζιται χαί άπό την Ανατολήν.
  σάνθης Ιωάννου Λουκαδάκη
  τό γένος Βαλεροπούλσ, Στερ
  γΙου Άττοστολάκη καί Ιωάν
  νού Μουλιανιάκη, Νοτίως Ί
  ωάννου Λουκαδάκη καί Νικο
  λάου Λουλουδάκη, δυτικώς
  μέ ρύακα καί Βορείως Άντω
  νΐου Χανιωτάκη κοΐ Μιχοήλ
  Άμπαλιζάκη καί 2) £(ς θέσιν
  «ΜαρΙνο» ή «Λειβάδια» άμ
  τΐελον τής τοικιλΐας σουλτα
  νίνσς εκτάσεως τεσσάρων κσ
  ημίσεως οτρεμμάιών ~ο*>ν
  ρευομένη Ανατολικώς μέ δρό
  μόν άγροτικόν καί μέ κτήματα
  νοτίως Εμμανουήλ Άμαριωτά
  κη δυτικώς Νικολάου Τσουδή
  καί ΓεωργΙου Πλούσου καί βο
  ρείοος Γεωργ ίου Λαμπράκη
  ή έτησττεύοει τής ένυποθήκου
  δανειστρΐας 'Εθν. Κτηματικής
  Τρατιέζης τής Ελλάδος πρός
  άπόληψιν τής ένυποθήκου ά
  παιτήσεώς της έκ Λιρών Στερ
  λινων ΆνγλΙας διακοσΐων τεσ
  σσράκοντα τριών,σελλινΐων δέ
  κα καί πεννων τριών 243—10
  —3) είς συνάλλαγμα δψεως
  επί ΛονδΙνου καί των έξό
  δών εκτελέσεως, στηριζομένη^
  είς τα ύπ' άριθμούς 14131
  καί 14151 έτους 1928 συμβό
  λαια τοθ συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου "Εμμανουήλ Μη
  λια^ά καί δι* ήν άπαΐτησιν
  έπετάγησαν οί ιΐ^ημένοι όφβι
  λέτσι διά τής υπό χρονολογΐ
  αν 20 Μαΐου ένεστώτος Ιΐους
  πιταγής ττ|ς έπισπευδούσης
  καθ' ά δεΐκνυται έκ των ύπ'
  άριθμούς 20932 20933 τί}ς 30
  Μαΐου ένεστωτος Ετους καί
  0°44 τής 31 ΙδΙου μηνίς καί
  τους άποδεικτικων τοθ δικα
  στικοθ κληιήρος τοθ πρωτοδ
  κεΐου Ηρακλείου "Εμμανουήλ
  Άρκουλάκη.
  Ό πλειστηριασιΐός γενήσβ
  ται ενώπιον μου ή τοθ νομί
  μου άναπληρωτοΟ μου την
  Ιην Όκτωβίίου ένεστώτος £
  τους ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 10—12 π. μ καί έν τώ
  ενταύθα καί τΐαρά την οδόν
  «Χάνδακοί» ίδιοκτήτφ συμβο-
  λαιεγροφεΐφ μου ένθα καί ότε
  κσλοιΐνται ^ι βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι.
  Ώς πρώτην προσφοράν ώ
  ρισε ή έπιστΐεΰδουσα διά τα
  έκποιούμενα ώς άνω άκίνητα
  τό ποσόν των δραχμών 20.000
  δ ά τό πρώτον καί 15(100 διά
  τό Είύτερον, δστις δέ προσφέ
  ρει την αναγκαίαν άσφάλει
  αν δικαιοθται νά πλειοδο
  τήση.
  Ό τελευταίας ύπερθεματι·
  στής ύποχρεοθται νά κατα
  βάλη τό έκπλειστηρΐασμα
  πρός την έπισπεόδουσςτν δα-
  νεΐστριαν συμφώνως τώ νό-
  μφ.
  Ή παροθσα δηαοσιευθήτω
  είς τάς ένταθθα έκδιδομένας
  εφημερίδας «Δράσιν» την 22
  Ίουλ'ου ένεστώτος 6τους «Ί
  δην» την 29 Αύγούστου ίδΐου
  έτους καί «Άνόρθωσιν» την
  24ην ΣεπτεμβρΙου (61ου έ¬
  τους.
  Έν Ηρακλείω τβ 20 Ίου
  λ(ου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος
  κλείου.
  Ήρα
  Β. Ο. Γαρεφαλάκης
  Άνακνινοΰται, 2τι είς το:
  ΛΥΚΕΙΟΝ Ό ΚΟΡΑΗΣ,
  κ«τά τό
  λίΐτουργήση:
  νέον σχολικόν {τος 1939—40
  Ιον 'Εξατάξιον Γυμνόσιον μικτόν παλαιοΟ τόπου.
  2ον 'Εξατάζιον Γυμνάσιον αρρενων νέου τύπου
  (Α', Β', Γ, τόξ.ς).
  Εζητήθη άπό τό σιβοστόν "Υπουργείον νά έηι
  τρίψη κα1 εφέτος την ουμφοΐιηοιν αρρενων κοί θηλέ¬
  ων καί είναι πιθανόν νά έππρατιή αθιη καί είς
  τό νέον τύπου Γυμνάσην.
  3ον Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
  4ον Νηιτιαγωγεΐον.
  5ον ΟΙκοτροφεΐον,
  Πληροφορίαι καθ' εκάστην είς τό Γραφεΐα τοθ
  ΛυκεΙου.
  Άριθμός τηλεφώνου 504.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  154ον
  Ό τσάρος 2χει Ενα ϋφος
  συλλογισμένο:
  —Καί δμως δέν 6χω τό δι-
  κα'ωαα νο σέ άκούσω, αυτήν
  την φορά, Γρπγόοη!—λέγει Είς
  τόν ΡασΐΌϋτιν. Δέν μττορθ νά
  σέ άφήσω έκτεθβιμένον είς τα
  μαχαίρια καί τας σφαίρσς των
  βχθ^ιών. Πρέτει νά σέ ηρο
  στατεύσω...
  Ό Ρασποθτιν σηκώνεται.
  Χςιμογι>9· Πλησιάζει πρός
  τόν Τσάρον.
  —Νά μέ προστατεύαΠζ· πσ
  τερούλη, Ό<ι, 6χ>! Μέ φθά
  νει ή κροστασΐσ τοθ ΘίοΟ
  Έμένα ή αποστόλη μου εΐνπ
  νά ποοσταΐεύσω έσένσ, την
  οίκογένειά σου, τόν θρόνο!
  —Καλώς την Νατάσα! λέ
  γει Ιξαφνα ή τσσρΐνα άτενΐ
  ζουσα πρό την θύραν.
  Μίσα είς τώ δωμάτιον ρί
  ήρχρτο ή πριγκήτασίΐα Νοττά
  σα. Καί· ώς βλέττει τόν Ρα
  σποθτιν, κάνβι νά φύγη.
  —"£λα, Νατούσκα!—ΐί]ς λέ
  γει ή τσβρΐνα. ΠλησΙσσε έλ,εύ
  θερα! Δέν λέμβ τΐποτα μυστι
  κά, δπως (οχυρίζονται οί ίχ
  θροΐ μας! Ό Γρηγόρης Γιεφή
  ιιοβας, θά τό Εμαθβς βίβαια!
  'Εκιν6ύνευσε πάλιν άτό τού
  έχθΓούς μας χθές τό βράδυ.
  —Νΐ(... Ιμαθα...—λέγει υέ
  άπάθειαν ή πριγκήπισσς». Ά
  κουσα τιώς ό Γρηγόρης Γιεφή
  μοβιτς υπέστη επίθεσιν χθές
  την νύκτα, γυρΐζοντας άργά
  άπό την «βΐλλα Ρόντε», Ενα
  καμπαρέ!
  Καί λέγοντας αύτά ή πριγ
  κήπισσα κυττάζβι τόν Ρασποϋ
  τιν αύστηρά, τολμηρά, ι σχε
  δόν μέ πρόκλησιν. Είς τό πρό
  σωπον τοθ τσάρου, ζωγραφΙ
  ζεται έκπληξις καί περιέργεια.
  Ευρίσκονται έν άμηχαν(α...Ό
  Ρασττοθτιν λοιπόν πηγαΐνει
  στά κσμπαρέ; 'Η μυστική εκ
  θέσις πού ύιέβαλαν οί άστυ
  νομικοί τή·ς Όχράνας β(ς τόν
  τσάρο, 6έν ανέφερεν αυτήν
  την λεπτομέρειαν. Άπό τότε
  πού ΰπουργός των Έσωτερι
  κων είνε ό έμπιστος τοθ Ρα-
  σποθτιν, ό Πρωτοπωτιώφ, οί
  άστυνομικοΐ τής Όχράνας 6
  χούν διαταχθή νά.μήν πορου
  σιάζουν — είς δ,τι τούλάχι
  στον άφθ(:α τάς κινήσεις τοθ
  Ρασποθτιν μέσα είς την Πε
  τρούπολιν— έκθεσιν είς τόν
  τσάρον άν πρωτα δέν λάβη
  γνώσιν 6 Ρασποθτιν ή τούλα
  χιστον ό Πρωτοπωπώφ... Ό
  τσάρος στρέφεται πρός την
  πριγκήπισσαν Νατάσα:
  —Αυτήν την λέξιν σάς πά
  ρακαλώ νά μη την έπαναλάβε
  τε Νατάσα, άλλην φορά μπρο
  στά είς τόν σύτοκράτορα καί
  την αύτοκρατειράν σας...
  (συνεχΐζεται)
  -------
  Δημοπραοία Μΐσθώσεως έ
  λαιοΜάρκου Μετβχίων —ρα
  κουλιάρη, Σχαλανΐβυ, Σχκ
  φιδαράς, Άϊτανιώτιχων Μπι
  μπίκι, Σκάλας—Μύλβυ, Βρυ
  σίδια χ«ί Κανακαράς καί ά
  νοικτών άγρδν £>ιαφιδαράς.
  Τα φιλανθρωττικά Ίδρύματα
  Άνδρέου καί Μαρίας Καλο
  καιρινοθ» εκθέτουσιν είς φανε
  ράν πλειοδοτικήν δημο.πρασί·
  αν την μΐσθωσιν Α!) τοθ έλαι
  οκάρπου έφετεινής εσοδείας
  των έλαιο&ένδρων των Με
  τοχΐων, Δρακουλιάρη, Σκαλα
  νΐου, Σκαψιδαρας, καί των
  έλαιοφύτων είς θϊσεις €'Αΐτα
  νιώτικα», «Σκάλας Μύλου»,
  «Βρυσίδια» καί «Κανακαράς».
  β) Των άνοικτών άγρών είς
  περιφέρειαν Γάζι καί θέσιν
  «ΜπΙκου> τα Λειβάδια αγρόν
  εκτάσεως 15 στρεμ. Είς την
  περιφέρειαν Καβροχωρίου καί
  είς θέσεις «Κολοκι,θοΟ» καί
  «ΜπιμπΙκι Χαλάσματα» δύο ά
  γρούς εκτάσεως 11 μουζουρί
  ών καί είς την περιφέρειαν
  τοθ ΜετοχΙου Σκσφιδαρβς καί
  είς θέσιν «Μηχανές» αγρόν έ
  κτάσεως 50 Μουζουρίων. Έ
  πίσης είς θέσιν Σπήλια ά
  γρόν εκτάσεως 38 στρεμμά
  των, ώς καί εξωθί Πύλης ΧανΙ
  ών παρά τα Καμήνια αγρόν
  εκτάσεως 8 στρεμμάτων.
  Ή δημοπρασία τής μέν μι
  οθώσεως τοθ έλαιοκάρπου
  θά γίνη την 5 Όκτωβρίου ή
  μέραν Πέμπτην καί ώραν
  11—12 π. μ, ή δέ των άγρών
  την 1 Όκτωβρίου ημέραν Κυ'
  ριακήν καί περΐ ΰ>ραν 11—12
  π. μ. ίΐς ^ά Γραφεΐα ημών
  αμφότεραι. Ι
  Έν ΉρακλεΙφ τ« 23 Σεπτεμ
  βρίου 1939.
  (Έκ τοθ Γραψβίου)
  ΚγΛ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— 'Αθίχθήσαν άιρο
  τιορικώς 6ζ Αθηνών ό νοαικός
  σαμβουλος ττΐς Άγροτικτΐς Τραπί
  ζης κ. Γεώργ. Φανουράκης, ό δικη
  γόρος κ. Γ. Παπαδρσκσκη', οί κ.κ.
  Γ. ΦιλιττιΙδης καί Σκθρος Αλε¬
  ξίου. ^ , η
  —"Αβροτΐηρκβς αφίχθησαν επί
  σης ό εμκορτς κ. Έμμ. Δΐμιανά
  κης καί οί κ. κ. Γεώργ. Γ)Εοά<ης, "Εμμ Χαλκιαδάκης. Π. Χίιρετά «ής, Άρ. Μαυρο €0<ουλά*ης καί Κωνσ Λιναρδάκης τοΰ κινηματο γράΦου «'Λβόλλωνος». ΓΑΜΟΙ.-Ό ψΐλος κ. Νικόλαος ΑΜΟ ψ ς Σω. Πετράκης καί ή δνίς Ι»αννα Ί. Δημητροπούου έκ Πατρών ίΐέ λισαν τούς νώμους των. Παοανυμ φός παρέστη ό κ. Παν. Πρατικα κης. Συγχαρη ήρια. *** Γύρω στήνπόΑι. Ή χθεσιιή συνήθης Σαββα:ιάτι· κη ίνησκ τπί άγορδς. — Δέν ήΓο ζωηρά μόνον ιίς ια κοεοηωλεια. τα έδωϊιμοπωλίΐα καί τα μινάβικα. —Άλ^ά'καΙ είς τα Ιχθυοΐτωλεΐοτ, διτου τό ψ4ρι πάλιν ήτο σχετικώς άφθονον και προσιτόν είς κάϋι β^ άντιον. —'Ανάλογος κίνησις παρουσιΛ· αθη ϋάλιν καΐ είς την ΛαΗήν α γοράν. —Αί ίγγραφαΐ τί3ν μαθηΐών ιΐς τα διίτφορα έκηαιδευτήρια ϊήζ -6 λεως σονεχίζονται κάντοτε μέ εν τάσιν. —Άιτασχολουμένων είς αύιός των καθηγηιών καί διδασηώλων έ<ά'»του σχολείου. -Ώ; γνωστόν οί Ϊγγρα·α1 τό· σιν είς την μέσην δ^ον καί την στοιχειώ*νη έκηαΐδίυσιν >ήγουν τό
  βροσεχές Σάββατον 30ί)ν τρ'χον
  τος.
  —Τό θα^άσσιο μπάνιο εξακο
  λουθεϊ ά^όμη νά σημιιώνπ θιασώ¬
  ται είς τάς ηαραλΐαςμας
  —Άλλ* καί συγκεκριμένως είς
  την «λάζ τού Πόρου 8ΐου δέν
  στιανΐζουν αί ουγκεντρώοιις.
  —Σήμερον Κυριακήν «ροβλίττε·
  ται ή συνήθης έξοδος των Μεμ-
  ρώδ.
  -Καθ' όμάδας ή κατ' δτομα καί
  κατα «Ιδιότπτα» κυνηγιτικήν.
  —ΟΙ έρσσιτέχναι βλεπετε κυνη-
  γοί δέν είναι 'όλίγοι οΟ:ε αυτήν
  την εποχήν καί συνεττωο τιρέτιει
  νά γίνεται ή διάκρισις άπό τούς
  έμκείρους ή τούς έξ έπαγγέλμα·
  τος τοιούτους.
  —Τό κήρυνμα τοθ κ. Πρωθυπουρ
  γοθ ϊερΐ έιΐεκτάσεως των καλλι-
  εργϊΐών μέχρι καί τής τελευταίας
  σΒΐθαμίς νης.
  —ΈξακθΛουθεΐ νά ίμπνίη μαζύ
  μέ τούς άνρότας καί τούς αστούς.
  —"Αν κρίνωμβν τουλάχιστον άνό
  τάς προσπαθείας ωρισμένων έκ
  των δευτέρων, νά καλιεργήσουν
  καί την τελευταίαν γωνίαν τής ού
  λής των.
  —'Η Σεντεμβρισνή ζέστη συνι
  χίζεται άμεΐωτος,
  — Κάΐΐοτϊ μάλιστα, είνε ύπερβο
  λική ώστε νά έπανέρχβται έκΐ.τά
  «ητος ή θεωρία μερικών δΐιτιλευ
  ταίως άλλαξαν καί οί καιροί.
  —Άς ελπίσωμεν πάντως 8α ή
  αλλαγη αυτή θά ίΐνε έφίτος.,λο
  γική διά νά μή έτιηρρεάστι ολίγον
  αργότερον τάς καλλιεργβΐας.
  —'Η έπιβατική κίνησις, άεροπο
  ρική καί άτμοκλοική, «αρουαια·
  ζεται όπωσδήηοΐΒ ηυκνή καί τάς
  ημέρας αύτάς.
  — Είνε καιρός νά έτιιστρι'ψουν
  οί μεταβάντες πρός λουτροσερα
  πεΐαν, έξ άλλου δέν λβίνουν
  οϋΐε τα ταξίδια δι' Οποθεσεις.
  — Είς τρόπον ώστε αί ταξιδιω
  τικαΐ «εθκαιρίαι» νά συμκληρώ
  νονται ενωρίς καί κάποτε μάλι-
  σία νά μην ύπάρχουν θέσεις διά
  τούς καθυστερούντας.
  —Πυκνοτάτη καί ή χθεσινή «Ι
  δησεογραφία της «Ανορθώσεως».
  — Καί είς τρόπον ώστε νά μην
  αφήνη κανίνα κενόν προκειμένου
  γενικώς δι' δλα τα γεγονθτα.
  —1α σογκλονΐζοντα σήμερον
  την ύφήλιον καί άαασχολοϋντα κα
  θημερινώς τόν κόσμον.
  —Διά τελευταίαν φοράν «ρο
  βάλλεται σήμερον είς των κινημα
  τογράφον Πουλακάκη τό κοινωνι
  κόν καί δραματικόν Εργον ή «"Λ-
  γνωστος».
  —Δέν πρίπει νά τό χάση κα
  νείς.
  —Διά τελευταίαν ΙνΙσης φο
  ράν ηροβάλλειαι εί; τόν · Λκολ
  λωνα> ό «Άλήτης» £να Ερ/ον μί
  συγκλονισακην υπόθεσιν καί μέ
  τθ άρτιον «αΐξιμον τοϋ μεγάλου
  καλλιτέχνου Βίκτωρος Φρανσέν.
  ό Ρεπορτερ
  Εθνικόν Λαχεϊον.
  ΟΙ ΚΕΡ&ΙΙΜΕΝΟΙ ΑΡίΘΜΟΙ
  Οί χληριοθέντΐς αριθμοΐ χατά
  την 17ην ημέραν 21 ην Σ^βρίου εί
  ναι 85881 κερδίζων ορ. 8 000. ΟΙ
  κληρωθεντες ϊριθμοί είς τό άρτιον:
  20530, 20559, 20598, 27788,
  32118, 32159, 46203, 46260,
  53073, 53089. 71060, 75264,
  77768, 91165, 96920, 99650.
  Οί κλτ,ριοθεντες άριθμοί κβΐά
  την Ιδτ,ν ημέραν 22 Σ)βρίου εί
  ναι: 46550 κερδιζων ορ. 3.010,
  75261 δρ. 3 000, 60117 2.000,
  91185 δρ. 2 000. Οί κληρωθεντες
  άριθμ&ί είς τό άρτιον:
  2974, 8854, 8875, 19441,
  27706, 27777, 46201, 51258,
  53058, 60163, 77709, 91173,
  99612, 99676, 99696.
  (Έκ τοθ Ιΐραχτορε.ου)
  'Η Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα πανού-
  τσια
  6'
  γ'
  Ι'
  ■χ
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ««
  Ν.
  νον
  ιΐ?
  ΙΡ'α τής ϊ6
  'τοΐε με·(
  Υρα«αί το.
  >ν *αΙ τή»
  τρ.χον,
  ιας
  ριμίως είς
  β «ου 6έν
  ώ
  ρΐ.
  «ροβλίϊΐ.
  Των Μΐμ.
  :' βτομακοΐ
  γιτικήν,
  ε κυη·
  αυτή»
  ζ ατΐό τούς
  επαγγέλμβ·
  . Πρωθυπουρ
  των καλΜ-
  ; τελευταίας
  Ιμτΐνίη μαζύ
  τούς αστοίις.
  άχι σ ι όν 4*6
  ίΐσμένων Ικ
  *.λι*ργήσευν
  ωνΐον τής ού
  ζέσιη ουνι
  ι
  ■Τνε
  χεται 4ΐ1.τ4
  ιών 6τι τελευ
  Ι κσιροί.
  ΐάντως δα ή
  Ιφίτς
  )ίάση Ολίγον
  ιεργιΙα<:· ησις, αιρο» ^, «αρου"*· οκνή καΐ τάς Ιρ λουτροοιρβ δέν ΐυ» αί ■7709. 911 «*2 *ζ0ύλ» Οίκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί τιμαί των πρΐϊίντων έκυμάθ»ίσαν χθές ώς ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ α' δρ. 6' » γ' » δ' » »' » ς » Ελεμέδες λ » » 6' » ΤΑΧΓΑΣ»'6' » » β'γ' » 2ΤΑΦΥΛΑ1 Σουλτανί » Ταχτά » 12.— 10— 9. — Β.— 7·— 5 — 7 50 6.50 5.50 4 50 3- 2 — 3 — 2.— 12 50 11.50 10 — Πιπόνια Σίτος Κριθή Β ώμη ΟΙ » 8.50 ΟΙνο: 7 50 0.- 6 — 5 — μ "Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιυκοΙ α' γ ΙΙράσινοι α' » β' 5— » γ* Μίτιξχ 3 50 Άλάδδανος 3.—'Κουκούλια 4— 6 - 8 50 4 50 5 — 26.— 28 — 29 80 23.— 22.— 20 — 19.— 18.— 400 — 425' 100.— ) 120.— 130! Έγκυκλοπαιδεία ▲Γ έκεΐνους ττού 5έλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπδ δλα δι" δλους. Τίμαΐ Συναλλάγματος Λονδίνον Νέ» Παρίσιοι Ζυρίχη Άμστερδαμ Στοχχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βιρολίνον Τό 'Αγορά 546 — 137 — 3 09 31 — 73 — 32. ΠΟ 4.04 560 — Παρίσιοι ΚΛΗΡΙΓΚ 42.— 43. Πώλησις 550 — 139 — 3 ΠΙ 31 45 74 —|Β:υξίλλ«ι 4 73!Βελιγρά5ιον Κ'·ν)πολις Βαρσοβ α "Ελσινχφίρς Κόβνο 504.— 25 90 3 03 7.— 4.31 31.60 4 76 23 45 3.27 10 4- 21 12 2 60 22 — 26 16 3.13! 7 06, 4 35! 32 Γ5 ί " 82! 23.95! 3.30 105 — 21 32 2 65 22.50 έργον Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 638 όν Κοτά τάς άπό άίρος ρ ο! Γείμανοΐ Γεν ίφΐίαθησαν δΐνδς είς την Πολωνίαν. Ο πίλιων, ι5» χωρίων, ιυΐε φ λανθρωπινών Εδρι,'μάτων, εύτε χαί ίχνλησιών. Ίδιαιτίραν δμως έν τύπωσιν προΐνάλισεν δ βομβαρ^ι σμίς τής Εστορικής έκχλτ,σ'ας τής Ή Παναγία της'Ταϊατέχοβας φι Είτιών δέ ταθτα πάντα καθ* έουτόν, κατέστη σκυ θρωπότατος. Έπειτα κατέβη καΐ έξύπνησε ΐόν θυ ρωρόν. Μβτά μίαν ώραν περΐττου, ό Άγιάννης εξήρχετο ιτ]ς οΐκΐσς τού τιεριβΕβλημένος την στολήν τοθ έθνο Κ%'( διχαίως. Ή Παναγία τής φϋλακος κ αί Ινοπλος. Διά τοθ θυρωροθέπρομηθεόθη έ< των γίΐτόνων δσα τής άποσκευής τού έλειπον. Εξήλθεν λοιπόν έχων πλήρη την φυσιγγιοθή^ην τού, ενγομον τό τυφέκιόν τού, καΐ κατηυθύνθη πρός τάς Άγοράς. Δ'. Έ υ χς μέ την «μαύρην Οανα γίαν». "Ολος Σέ δ διεθνής τύπος ήσχο}ήθτ] μ έ τό γεγονές αυτό. Κ% διχαίως. Ή Παναγία τής Ταΐατοχέβας είναι διά τού; Πό /ωνούς δτι ή Παναγ Εα ιί)ς Αιύρ δης διά τού; Γάλλους, δτι ή Με Δύο πλούσια χωρία Γρηγοριά - Μαγαρικάρι ΓΡΗΓΟΡΐν Σ τοθ μα;).— Έ Γρηγοριά χ»1 τ4 Μχγαριχάρι «ίνε τα οι>6 άκραϊχ
  χωρία τής Μισαχρά; ττοές τί σύ
  νορα χοθ νοιιοθ Ρ*6υμντ;ς. Είνε
  δμως σαγχρό.ως δυ* δπδ τα
  πλοασιώτερα, τα γραφ χώ*ε?α καΐ
  τί προοδειιτικώτερα χωρία τή:
  Κρήτης Κτισμένα στήν πλαγιά
  τοθ βνυνοό, στίς ΐιηώρειες τού
  ευρίσκονται είς θέσιν έ
  Κάτω άιλώνΐ'ταΐ δ «άμπ^ς τής
  Μεσσαρδ;. Πίρα άστρΐφτΐι τό
  Λιβυχά μέ τίς μαρμαρυ ές τού
  χαί πάνω δψώνονται οί ίγκοι
  των γιγάντιον* βοιινω'. Οί ^ύρω
  λόφοι καί οί ηλαγιές εί^ϊ κατ'χ
  άπΐ αίωνίβΐίς έ)ηές, άπό
  καρποφίριχ δίνίοα κα!
  πεύ οχημιιτΕζουν δα
  _ . όλόχληρο Καϊάφ'-*ϊϊς είναι
  έπίοης ο£ ριμιατιές δπου έ'χουν
  καλλιίργηθή π»ριβόλια χαί κ τ)
  ποι. Καί εί αι ίϊθ^να τα ιίιο
  δήματα των ϊύο αυτών χωρίων.
  Λά5ια χχί ναΓ.ούπια κ?ί δημη
  τρια ά χαί διάφοραι ξηοοί καρ
  ποΐ καί χτηνοτροφικά, τυριά,
  μαλλί καί 2λλα. Γι' αύτό καί οί
  κάΐοιχοι ίέν Ευστυχοθν ποτί. Ή
  ποικιλΕα των ειΐίίημάτων άποτε
  λεΐ άίφάλειαν. Άν ίέν επιτύχη
  ή Ισ^^εία τοθ ενός Θ1 είνε πλοιι
  σία ή παραγιογή των δλλων. "ί£·
  τσι δ τόπο; αυτος £έν άστογιϊ
  ποτέ. Πιδς 2λλω; τι νά άστοχή
  οη άφοθ εί χάτοικοί τού, ίργατι
  ■(οί κ«ί φιλοηρέΐδοι, προσηλωμί-
  νοι συεχ'Βς είς τα ίργα των, τόν
  άναμοχλεύουν διαρκώς χαί τδν
  γονιμοποιοθν μέ τόν Εδρωια χ α Ι
  την εργασίαν των;
  Άλλ' ά<ριβώς διότι ίχουν μ ε γάλα ιίσοδήματα τα δυό αύτα χω¬ ρία έχουν- ^*1Τ *β<5κ»δβν χχΐ (ξΐλι ξιν σημαντικήν. Ό δλικδς πλοί τος, δημιουργεΐ ν»1 τδν π-.λιτι σμόν. "Αν ιίχαν δέ καΐ ταχτική^ α/ετυν δι' αΰτοχινήΐου συγκοινω¬ νίαν, χαθ' 5λον τδ Ιΐος, ή πρίο 3ος θ^ ήτο άχόμη μεγαλύτιρη, 2ηως Οί ή:ο μιγαλύχερη χαί ή γεωργική καΐ χτηνοτροφική πκρα γο'γή. ΈλπΕζεται δμως δ«ι ταχέ ως θϋ ταχτοποιηθη χά! ο,ύΐο τό ζήτη^οι χάρ;ς είς τό ένδΐίΐφίρον καΐ τή< μέριμναν τής χυβερνήί· ω; δια την όλοχλήρωσιν τοθ ό2ι κοδ δΐχτύου. Καί αυτδ άποτελιΐ μίαν επί πλέον εγγύησιν 8τι ή" δδδς θα χατασχευσθ^. γαλίχαρη τής Τήνου ϊιά τοίις Έλληνας. Έμπνέιι την πίστιν χαί είναι αυνδεδεμένη μέ δλους τίϋς θίύλους τής πολυκυμάνου Πολωνιχτ'ς Εστορίαί. Άνω, ή σε «τή είχών τής «Μαύρης Παναγί α?» τής Τοιατοχόβας. Τδ είχόνι σμα είναι γναστδν άπδ τα 1382. Έκτοτε περιήλθεν είς- διαφέρ&υς κβτόχους χαί συνεδίθη μ έ δ) άς τάς περιπετείας τοθ ΠολωνιχοΟ' λαοθ. Οί Πο>ωνοΙ ηιστεύουν 5τΐ
  ωνο ηιτεύυ
  είς πολλάς χριαΓμευς στιγμάς, ή
  Παναγία τής Τσεστοχέβας ίσωσε
  την χώραν άπό την καταστροφήν.
  Τα πειτραγμένα της τριετίας
  4 * ^ Έ '
  Ύπέρμετρος ζήλος τ*υ Γ#βριά
  Έν τούτοις ιΤχε συμβτΐ τι άξιοδιήνητον είς τόν
  Γαβριαν.
  Άφοθ συνέτριψε κοί τόν φανόν τής ό5οΟ ήπς
  συνήπτετο μ*τά τής τοθ Άγιάννη, προέβη είς την
  περαιτέρω, δπου ευρέθη πβρικυκλωμένος υπό ζ"οφε
  ροθ σ*ότους, ενόμισεν ώς κατάλληλον την ώραν
  νά δοθή1 είς ιά τραγούδια τού δλη τβ δυνάμει των
  πνευμόνων τού.
  Τα βήματά τού άντΐ νά βραδύνονται υπό τοθ ά
  σματος, κατεσπεύδοντο τουναντίον καί ε υ τω προέ-
  βϊΐνβ διασττίίρων κστά μήκος τθν καθευδουσών τ)
  έντρόμων οΐκών έπαναστατικωτάτας ποημάτωι/
  στροφός.
  Άδων δέ δ Γοβρά1./ συντΐδευε τάς λέξεις καί
  διά σχημάτων. Τό τΐ(:όοωτιόν ι ου άνεξάντλητος τιη
  γή μορφασμών, παρΐστα άλλετιάλληλα προσωπιΐα
  φανταστικώιερα των όπών τρυτιημένου ύφάοματος
  παραδεδομένου υπό των ά έμων. Δυστυχβς έπειδή
  ήτο μόνος καί είς τό οκότος ττ]ς υ τος, ολα ταθτα
  Ιμενον άόρατα. Πόσα ύπάρχουν τΐλούιη χαμένο!
  Αίφνης ίσταται άκΐνητος.
  —"Ας μεΐνρ τό τραγοθδι κατά μέρος εΐττε.
  Τό πσμπόντρον τού δρμα διέκρινεν τό τόξον
  μεγάλης τινός θύρας ώς πράγμάτι καί ώς άνθρω
  πόν τίνα1 τό πράγμα ήτο άμόξιον δΐτροχον, εξ έκεΐ
  νων άτινα κινθϋνται διά των χειρών πρός μεταφο¬
  ράν πραγμάτων, ό δέ άνθρωπος ήτο άχθοφόρος κοι
  μώμενος εντός τοθ άμαξΐου.
  Οί βραχίονες τοθ άμαξΐου έστηρίζοντο επί τοθ
  έδάφους, καί ή κεφαλή τοθ άχθοφόρου έστηρΐζβτο
  ί[ς τόν τιυθμένα τοθ άμσξΐου. Τό υώμά τού μόλις
  εχώρει έντός αύτοθ' οί πόδες ήπλοθντο είς την γήν.
  Ό Γοβριδς, πείραν έχων πολλήν των πραγμά
  των τοθ δρόμου, έμάντευσεν 8τι ύ άχθοφόρος ήτο)
  βεβαρυμένος υπό τοθ οίνου.
  — Αύτό τό καλόν έχουν ή νιϊχτες τοθ καλοκαι-
  ριοθ, είπεν ό Γσβρ'άς κατά νοθν. Κοιμάΐσι τώρα
  σύτός μέσα είς τό άμάξι τού, άν κοίΐ δίτροχο. Τί γί
  ετα·; ΠοΙρνεις ιΰμορφα εθμορψα τό άμάξι διά την
  ίημοκρστΐαν, κοί άφίνεις τό βοσιάζον είς την μοναρ
  χΐα. Αύτό τό άμόξι ημπορεί νά χρησιμεύσπ είς τό
  όδόφραγμά μας· άς τό άποκτήσωμεν κι' αύτό.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΟΕΣΙ! ΤΗΣ ΓΕΗΗΕΙ1Σ 1ΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΙΗ ΚΥΒίΡΧΒΤΙΧΟΗ ΕΡΓΟΝ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής Απολύτου προτιμήσεος δλαν των
  Ήρακλειωτ·ν.
  τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  χά) πάλιν έςαιβφαλίζει Ιλει τ*
  *έ «βι ιδχκρ(·τ·» δια-
  1$
  ·<ρ{Η.νη|—λβιιτρλ χ. λ. %. Διετέθησαν δωρεαν είς πλΐί- ατας χοινέτητας φορητοί άπο- πνιχτικοί χλίδανοι. Δια την βελ- τίωβιν των τιμών ίδρύθησαν χαί ί/ιιτεύργησαν μΐ έξαίρετα ά ποτελίσματα χαΗ' δλην την Κρή την Δημόσιαι άγοραί χουχευλί ών είς μιγάλα χουχουλοπαρα- γωγιχ» χέντρα βπου προσήλθον οί αγορασταί χαί διά τοθ συναγω νισμοθ επετεύχθη ή είς καλάς τιμάς πώλησις χαί ή αποφύγη έ'χμν.ταλλεύσ ών. ΜϋΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Συνεστήθησαν είς τιύς Νβ- μούς Χανίων χά! Ριθύμνης. Μετα βατικά οχολιΐα ,ιελισσοχομίας χά ταβληθείαης αποτελεσματικώς προ σπαθιίας είσαγωγής τής Εύρωπα- ϊκίίί Κκψίλης. ΚΤΗΝΟ1ΡΟΦΙΑ Ή Κρήτη παρουσίασεν είς την αγοράν εχλε*τ-ύς τύκους τυρών, τούς δποίους ουδέποτε άλλοτε εί χε τϊαρουαιάσει χαί επέτυχε τι¬ μάς πωλήσεως άπελότως Εκανο ποιητιχάς διά τοΰς χτηνοτρέ^ους. Είς ταθτα αί Γεωργιχαί 6κη· ρεσίαι συν! β «λάν τα μέγιστα διά των είδιχών αύΐών όργάνων πά ρακολουθούντων αγρύπνως τάς τυ ροχομιχάς εργασίας, ίδ-,ύσασαι πρέτυηα τυροχομεΐχ, έξ ώ/ με τεδόθη παρά πάσι τοίς χτηνοτρέ φοις δ τρόπος τής χατασχευής δελτιωμένων τύπων τιιρβν. Ή προ σπάθεια αθιη ουνΐχίζιται διά των λειτουργούντυν είς 1<αα:ον Νΐμδν Μεταβχτιχών Σχολείων Τυροχομίας. Είς τα χατά τόπους άγροχή ηια λιιτουργοθν πρότυποι χτη νοτροφιχοί χαί πτηνοτροφιχοΐ σταθμοΐ διαθέτοντες χατά χιλιά δας έχλιχτής ράτοας νε&γνά δι' ών βελτιοθται όσημέραι ή -ρη ή Κτηνοτρο|)ία. Αί χτηνοτροφιχαί υπηρεσίαι ς Νήσου ίργάζονται «γρύπνω; διά την χαταπολίμησιν χαί την περιστολήν των νόσων των ζώων. Είς Μεσσαράν λειτουργιί έ*πι- οταθμία ίπιβητόρων ίππων ίχλε- χτής γενεβς. ΡΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ Ή κατωτέρα Γία»ργιχή ένπαί- διυσις ουντελιΐται έν τ$ Νήσφ] διά δύο Γεωργιχών σχολείων έξ δ)ι άποφειτοθν νατ' ίτος περί τοϋς 20 μαθηταί τέκνα γεΐίργών χα- θιστ^μενοι άρισΐοι γεωργοτεχνΐ- ται γίνεται Ιϊ πραχτιχή διδα· σχαλία είς μεγάλον αριθμόν γε| ωργών των περιφκρειών είς τάς δκοίας είναι έγχατεστημίνα τά' σχολεΐα ταθτα. Είς τάς Σχολ^ς' ταύτας ίξεπαιδεύθησχν τεχνίται χλαδευταί χαί τυροκίμοι έξ 5- ί λης τής Νήίου έπ' άγαθώ τής Δινδροκομίας χαί τής Τυροχο¬ μίας. Διά την πληρεστέραν λει τουργίαν των Σχολων τούτων χατεβ^ήθη προσπαθεία διά την συμπλήρωσιν των έγχαταστάσι- ών αυτών. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αί άποδοΌεις τοθ σίτου υπήρ¬ ξαν καλαί χαί έξα:ριτιχαΙ χατά θέσεις (80-120 στρέμ ). Αί δι' δΐπρίων χαλλιΐργηθεϊσαι έχτά σεΐς ηυξήθησαν σημαντικώς Αυ ξησις ίμοίως παρετηρήθη καί είς την καλλιέργειαν των κτη- νοτροφικών φυτών χαθώ; χαί των βιομηχανικήν. Έπίσης ΐταρετη1 ρήθη αθξησις παρΛγωγή; είς1 τα λοιπά έίώϊιμα. | 'Η παραχθεΐσα ποσότης έλαί ου χατά μέν τδ γεωργικόν {τος 1937—38 υπερέβη χατά 9 510. 126 δχ. την τοθ προηγοιιμένου ίΐους 1936—37 κατά δέ τδ Ι- τος 1938-39 αθτη ανήλθεν είς 9 608.250 δ χ. Είς τοθτο συνέτει- ναν αί χαιριχαί συνθήκαι, ή ε¬ πέκτασις τής λιπάνσιως χαί ή βελτίωσις τής καλλιεργείας. (συνιχίζιται) —Τό όριον ήλικίας δικαστι- κών. Είς την εφημερίδα της χυβϊρ νπσεως έίημσοιεύδη ό νομο; περί έρΐου ήλικίας των ώικοστικίάν υ παλλη'Λων. Διά τού νίμου κα ταλοΐμβάνονται υπό τού έρίου ηλικίας 50 ύικαστικοί Διά νά άποςρευχθίί ομιινς ή όημι^υργΐα πολλών κενών εκρίθη σκ.όπιμον όπως επί τοΰ παρύντβς άηοχω ρήσουν τής υπηρεσίας 20 μονον δικασταί, παραταθή δέ τό όριον ήλικίαςδιά τςύς λοιπούς. 'β πί ναξ των άποχωρούντων θά άν» κοινωθη έντός των ημερών. —ΔιημερεύΌντα καΐ διανυ κτερεύοντα φκρμακεϊα. Σημερον 2*ην τρέχ. θέλουν διημερκύση τα φαρμαχεία Έμμ Μκΐζαπίτακη, Έμμ. Ζαχαριά6η καί Γεωργ. Σφακιανάκη- Φέλουν δέ δικνοκτερεΰση τα ψ«ρμακεΐ« Έμμ. Γ-ίατζαπειάκη κβί Μιχ. Τζομπανάχη. Αυριον 25ην τβέχ θά διανυκτερεύσονν τα φαρμα κεΐα ®ίού. Γεωργιάδου καΐ Κων. Κανακάκη. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΈκτΙθεται είς μυστικήν έπα ναληταικήν μειοδοτικήν δημο πρασίαν ή προμήθεια είς την Έπιτροτιήν Εκμεταλλεύσεως 100 τόννων άκαβάρ ου πε τρελαΐου. Ή Εη-οπρασΐα θέλει λάβη χώραν είς τό Δημαρχιακόν Κατάστημα καί ενώπιον τής ΈπιτροτΐΓ]ς Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρικόν Έγκατοστάσεων Ηρακλείου ιήν 2αν ΌκτωβρΙ ου 1939 ημέραν Δευτέραν κσί ώραν 11 —12 π. μ. ΟΙ δροι ουγγρσφής ύποχρε ώσεων είσί κοτατεθειμένοι είς τα Γραφεΐα των Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεων Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύναν ται νά λάβωσιν γνώσιν. Έν Ήρακλείφ τβ 22 Σ)βρΙ ου 1939. Ό πρόβδρος τής ΈπιτροτΐΓ)ς Εκμεταλλεύσεως. Μήνας Γεωργιάδης —Φιλάνθρωποι ίωρεαί. Ή κ Μαρία Καλοκαιρινοΰ προ σίςρερεν είς τό "Ασυλον της Γερόν τισαας δοχβΐον ελαίου μ«τά όια φόρων άλλων τροφΐμων, —Ή μ. Χρυσή Κατβχάκη προ βέφερεν εί; τό αουλον της γβ· ρόντισσας διάςρορ« ΐϊδη τροφί- μων Είς μνημόσυνον των νβ· κρ&ν της. ~ Ό χ Πκπαχατζάκης Ιατρός, προοέφΕρπ έχλεχ-.ον φαγητόν μετα φρούτων, άρτον κοί οίνου εις μνημόσυνον τοϋ υΐοΰ , τού Οαντας τού; ανωτέρω ό Μορ· ςρωτΐΜος Σΰλλογος βύχαριστβΐ θβρ μ»>ς.______
  —Ή σπβρά γευμήλων έν
  Κρήτη.
  Δϊίομένου δτι η σπορά γεω·
  μήλων ε!νέ άκόμη δυνατή είς
  τα μεοημβρινά καί θερμά χλΐ
  ματα τής Ελλάδος (Κρήτη) τό
  υπουργείον τής Γεωργίας συνέ¬
  στησε δια των αρμοδίων υπηρε¬
  σίαν είς τούς πατατοκαλλιεργη
  τάς γενικάς όπως προμηθεΰωντβιι
  χβλόν καϊ κατάλληλον σπόρον,
  έρ' δοον άπκσοιι «Ι πρββφΕ
  ρομεναι είς τό εμπόριον ποαό
  τητες γεωμήλων δέν βΐναι χ«·
  τκλληλβ» τ ρές σποράν. Έν προ
  κειμενω οί πατατοκαλλιεργητκΐ
  θα ζητώσι ν έδηγίβς άπό τάς
  γΕΝργικάς ΰπηρβσίας των π«ρι·
  ψίρειών των.
  —Αί είσιτήριοι έξετάσεις είς
  την Παιδαγωγικΐίν 'Ακα-
  δημί«.ν.
  Ώς πληροφορούμεθα «ί εϊσιΐή
  ριοι έξετβσίΐς ώια την ΠαιδαγΗ
  γιχην Ακαδημίαν Ηρακλείου
  θα δΐεξαχθώαιν άπό 1 εως 5 Ό-
  κτνβρίου έ έ. Τα δι»αιολογητι
  κα των ύποψηφίων δέον να χά
  τατεθοϋν είς τό γραφείον τής
  ίχολής μεχρι της Ιης Όκτωβρί
  ου. Έκ των έπιτυγχανόντων θά
  γίνουν _ δεκταί πεντηχοντα (50),
  ο! δέ έγγραφόμβνοι είς την Α'
  τάξιν Βεωρουνται σπουίαοταΐ ά
  νωτάτης έΜπαιδεΰσεως χ»1 λαμ
  βανουν αναστολήν προσελεύσβ
  ως έν τώ στρατώ μίχρι π·ρατος
  των σπουώων των, ως χαί οί
  φθΐτπταΐ των Οανεπιστημίων. Κα
  τβπιν ΐοΰ έβχατως όημοσιευ9<ν τος άναγχββΐικοΰ νύμου, δι' ού ηϋζήθη έ μιοθός των νεοδιορι ζβμένων δημοοιύαβκαλων, οί διο ριζομενοι ύημοδιδκβκαλοι θά β- χούν βαθμόν κ«» μισθόν άκολού θβο. ΙΑΤΡ02 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδκκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου τής Λ»&νος. Επί έπταΕτίαν σπουδάσας έν Λυών« χαί Παρισίους, δέ>-
  χεται εΐςτό νέον ϊ « τ ρ ε ι ο ν τ«υ, όδός Άββρωφ
  (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) ϊναντι άρτοποΐίίου Άθαναοίου
  £φαχιαναχη: 9—12 η. μ. κ*ί 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς τους απόρους δωρβάν. Άρ. τηλ. 6—63
  Ο ΙΑΤΡ02
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΑΡΔΙΑ£
  Τ. Ε. Ιατρός τοθ Καρδιβλβγιχοθ ββΓνΙοβ τής Α,
  Παβολογιχής ϋλινικής τβδ Πανϊπιοτημίου Αθηνών.
  Δέχεται έν τφ (ατρείφ τού, παραπλεύρως όφθαλμο
  λογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό
  λα, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3-7 μ. μ.
  Άριί. τηλ. β-21
  ΙΑΤΡΟΣ
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟ£ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ
  Διπλωματοδχος ΑβχΙ&Ιαη της χειρουργιχης οΰρολογι
  κης Κλινικης τής Ίατρικης ^,χολής Πανΐπιατημίου Παρι
  οΐΝν.
  Παθήσεις τού οΰροποιητικοθ συστήματος ήτοι νεφρδν,
  χΰατεως, προστάτου, γεννητικων οργανων κ.λ.π. Δέχΐται
  9-12 π. μ. 3-7 μ. μ. έν τφ ιατρείω το» όδός ΝαρογΐΜργη.
  πάροδος Πλατείας Άρκαδίου (Χεϊτάν Όγλον).
  Τηλέφ, 8-22
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε Ολα τα νέα μοντελα σκελετθν.
  ■ ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Κυριακής
  24 Σεπτεμβρίου 1939
  120 Ώρα
  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣΣΜΥΡΝΗΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΘΕΣΙΜΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
  μετιλαι ζημιιπιπην. πέργαμον
  Ό κ. Ροΰσβελτ
  ευρίσκει σοβαράν αντίδρασιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σ)βρίΌυ (τβΰ &ντ*πβκριτοΰ
  μας).—Ή χθεβινή σφοδρά σεισμική δόνη-ί
  αίς είς τό άνατβλιχόν Αίνα&ΐ; ίτ^ρ^βν^ι
  _ ίβλιν καί τα περίχωρκ,
  ^Σμύρνης.
  Είς την Πέργαμον ·που έπηνέχθησχν
  έκ τβΰ βεισμβδ μεγάλαι καταστροφαί, ύ/τ«ρ-
  χούν 36 νεκροί. Ό άοιθμός των τρχυμα·
  τιων είνε διπλάσιος. Τό σύνολον των νέ ι
  χρων εί; ολόκληρον την σεισμόπληχτον
  περιοχήν άνέρχεται είς 150. Ι
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 23 Σ)βρΙου
  ((δ. ύπηοεσίσ).— Τό νομοσχέ
  διον τροποποιήσεως τοθ νό-
  μου περΐ.ούδετερότητος έπεξ
  εργάζεται ό Γερουσιαστής
  κ. ΠΙτμαν, θά υποβληθή
  δέ είς την Γερουσίαν πρός
  συζήτησιν την προσέχη Δευτέ
  ραν. Είς τό νομοσχέδιον πε-
  ριλσμβάνεται όρος δ ά τού
  όποΐου άπαγορρύεται ή μετστ-
  φθθά έϋΤΧΟΡ^υ^ά^^ν ^-ΧΡ!^-
  εμπόλΕμου<:, υπό των Άμερι κανικθν Η ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕΦΥΑϋΞΕ ΒΕΡΜΟΤΑΤΗΝ ΥΠΟΑΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Α. Μ. ΤΟΝ Β4ΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)βρΙου ((6. ύ ττηρεσίο)— Κατ' είδήσες έξ ΟύασιγκτΛνος όργανοθτσι όμΛς έξ 24 μελων τη συαμε τοχβ καί τ&ν κ. κ. Χοίβερ πρώην προέδρου καί ΛΙντμ πεογκ καί υπό την ττοοεΒρίαν τοΟ γερουσισστοθ Μτόρα, ή όιΐοΐσ θ' άγωνισθη διά νά ταρεμποδΐαη ανάμιξιν τής Ά μερικής είο τόν πόλεμον. Ό πρόεδρος Ροθοβελτ είναι άπο φασισμένος ν ά διεξαγάγη σφο δρόνάγώα μέχρις δτου πεΐ ση τό Κογκρέσσον δ.ά την ανάγκην τής άρσεως τοϋ νό- μου περΙ έξαγωγτ]ς δπλων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Σ)βρου (15. ύπηρεσΐσ).— Τό πρακτο- ζ φ ρεΐται έκ Ν*σς Υόρκης "δτι άνσμένεται μζι' ίξαιρετικοθ ένδ'.σφέροντίς ή έισναληψις τβν εργασιών τοθ Κογκρέσσου Ζωηροτάτη κίνησις τταοατη ρίΐται τόσον είς την κυβερνη τικήν παράταξιν δίον καί με ταξύ τΛν κΰ<λων ττ]ς άντιπο λιτεύσεως. Μυστικαί συνεννο ήσεις γίνονται μετοξύ τΛν παρσγόντων τΠς άντιπολιτεύ σεως δ ά την όογάνωσιν καί διεξα^ω/ήν τοθ αγώνος κατά τής αναθεωρήσεως τοΟ νόμου τής ούδετερότητος. Δέν είνε ομως γνωστόν ε¬ άν ή αντιπολίτευσις θά υπο στηΐηχθί) κσΐ άπό έξωκοινοβου λευτικάς προσωηικότητσς. Δέν είνε έπίσης γνωστόν άν θά με'άσχουν είς τόν άγδνα κα ■τα τφν^άπίψίων τοϋ κ. ΡοΟ σβελτ, ώς ελέχθη,ςΙ κ. κ. ΧοΟ βεο, ΛΙντμπεργκ καί Φόρδ (;). Λέγετσι πάντως 6τι ή κίβέρ νησίς κσταβ4λλει άπβγνωσμέ νας προσπαθείας δ κως άπο τρίψη τ<*ς έν λόγω προσωπι <ό-!ηταςάιτό άνάμιξΐν των είς τόν άγώνα διά τόν νόμον -Λ~ ού^εΐερότηιος. 3Π Πρωϊνή 01ΚΙΝΕΖ01 Βλ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΗΩΝΗΕΜΟΝ ΑΒ4ΣΙΜΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΠΝ 9ΣΛΑΥΤΣΜΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΘΗ άπό τόν 25ετή τού λήσαργον. ί ΡΩΜΗ »3 Σ)6ρίου (ίδ. ύπηρ.)- Τηλεγραφήματα έκ Νανκίν άναφέρουν ότι ό ύπουργόςτώ·.»Εξω·!ερικών τής κ.ι>
  βερνήσεως τού Τσάγκ—Κάϊ~Σέ* δίέ-
  ψευσε κατηγορηματικώς την μεταβοθιϊ.
  σαν *£ Ίαπωνικής πηγής πληροφορίαν
  περί διενεμγουμένων δήθεν διαπραγμα-
  χεύσεων πρός σ~5να<ΤΤΡίΓ'1«^ζ'..ϊαπωνιηής λίρήνης. Ό ύπουργός ετόνισεν ότι ή ϋί να θα συνεχίση τόν ,άγώνα μέχρις ότ<»« καταστή δυνατή ή σύναιψ'.ς έντίμου'είρή. νηί δι*"αποφάσεως καί των 9 Κρατών τα όποϊα έχουν ύπογράψ»ι τό σύμφωνον της »Αλή ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)βρΊβυ (Ιύ. ΰκη&βΐία «'Ανορβώ σβως-) — Όδυνηράν εντύπωσιν προκχάλεβι βΐς την παγκόσμιον δημοσίαν γνώμην χά) ε'ς ούτον ά«ό μη τόν γερμανικόν λαόν ό βυντελββββΐς διαμ* ΑΘΗΝΑΙ 23 Σ)βρίβυ (τοΰ άντακοχριτοΰ λισμός της Πολωνίας μβτ»ξύ τβδ Ράϊχ καί τ&ν - - - - ϊβί μα().—Είς την Α. Μ. Διάδοχον Πα&λον καί Φρειδερίχην, εγένετο ί θ τόν Βααιλέα, τόν την πριγ,κήπισσιχν μς ϊοβιίτ Κατ' έγκόρους εΐδήσεις έκ Συ Ιχης ό γβρμανι κίς λα*ς αΐοθάνεται ευλογον αγανάκτησιν διά ς η ; γ μετέβησαν δια τα ούριανά (ίημεριν*) έγ καίνια τής έχ»ΐ διεβνίϋί εκθέσεως. * β Βαοιλευς >α. ΤΟ Λιαδβχιχον
  ργ
  Βερμοτατη υπ^δβχή Τί,ν — άίιν ταύτην τθν 18υνόντ«*ν σήμερον την
  ώ | Γί δό λύ θδ ΐ ίέ ίχυ
  Πολ«ι
  γ ρμ χ , ί η μρ
  είς την θεσσαλονικην, οπβυ ώ; γ%ωατβν| Γερμανίαν διότι ηολύ β.-θδς παρατηρεΐ ίέν
  έβ δ ύά έ ί 1 «* ί ίδί
  μαναν ιότι λύ β.θδς πρηρ
  σ« τί) ο.1μ*τβ» «ι* ν* «ρβσςρίρο ίδρβντίιν
  νΐαν είς την βΓβιεπκίιν ρ«οσ»«ν
  Ό Χίτλ«ρ,
  έπεσχέφβηααν σήμερον τόν χώρον τής εκ¬
  θέσεως τόν οποίον κβί περιήλθον ολόκλη¬
  ρον άποχομίσαιντες ικανοποιητικάς έντυπώ-
  σεις.
  ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΠΝΑΝ
  Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΣΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σ)βρί«υ (*οϋ άνταποκριτοϋ
  μα).—Είς Αΐγιναν ένένετο οήμερβν ή βα·
  νατική εκτέλεσις τοϋ πρό μηνών καταδι< χααΒέντος είς την εσχάτη ν των π«ηνώ οτυγερβΰ £ολβφόν·« τής 'Αγιάςαβυ Μυτι· ληνης___________________ ψ~- ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΝ ΙΣΧΥΪ ΑΙ ΙΊΑΤΑΙΕΙ! ΑΝΑΣΙΟΑΒΣ .ΟΡΟΣΕΛιϊΣΕΟ ΑΘΗΝΑΙ 23 Σ)βρίου (τού άλταποκριτβ μας).—Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι παραμέ νούν έν ισχύϊ διά τ<ύ$ χληρωτεύς 1939 α διατάξεις χορηγήσεως αναοτολής π{,βσε· λεύοεως είς τούς φοιτητάς. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΝΕΧΏΡΗΣΕΝ ΕΙΠΗΝΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ί ©ΗΝ/Ι 23 Ζ)βρί«;υ ιτοθ άντοποχριτοϋ μας).— Ό ίιπουργές τ&ν Οι>ι€νςμι>&>ν κ Αποστολίδης
  σημερον είς Μαχεδονίαν.
  ΗΔΙΩΡΥΞΤΗΙΚΟΡΙΝθΟΥ
  «Η8ΑΙΑΕΙΑΙ ΗΣ ΤΗΗ ΝΑΥΣΙΟΑίΪΑΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σ)βρ1ευ (χοϋ άνταποχριτοϋ
  μ«ί) — ΈγνώσΒη ότι περΐ τα τέλη τοΰ μη
  θ£ ή δινρνζ, της Κορίνθου τής όπεΐας αί έ
  ηισκευαί περατβυνται, άπβδΐώεται κανονι
  ιίς την νκνσιπλεΐαν.
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧίΙΡΗΙίΙΣ ΔΥΤΙΚΟΥ
  ΡΩΜΗ 23 Σ)βρ(ου ιίδ. ύπηρεσίβ).— Τό
  επίσημον γερμανικόν άναχο νωβέν διά τάς
  επιχειρήσας τοΰ Δυτικού μετώπβυ άνκφέρει
  τα εξής: «Άπβμεμονωμέναι μαχαι μετά των
  έξ επαφής στοιχείων».
  1ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΒΟΡΟΣΙΛΟΦ
  ΜίϊΑΒΑΙΜΕΗϋΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΠΑΡΙΖΙΟΙ 23 2 )βρίβυ (Ιδ. ύπηρβσί») — Κατά
  πληροφορίας της εφη> ερίύος «'λ{ίλσ»ορ» ο Βορο
  σίλωφ μεταβαίιει πρεβεχϋς είς τό Βερολίνον οπβυ
  βά πι,βελίη μετά τβϋ οτρατβρχβυ Γχαΐριγχ ε'{
  οννεννοήοεις Διά τβν πλπρ<στ(ρον διαΜα» βνισμβν τδν ΠβλΜνΐΜ&ν ζηιπμάΤΜν. ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΛΗΦθΗ ΤΟ ΤΟΥΤΣ1Ν ΠΑΡΙΙΚΙ 23 Σιβρίου ΐΐδ ΰπηρίσία)- Κατ'εί· ίπσεις έκ Νανχιν βί Κινέζοι κατόπιν μεγάλπς μά χης «ναΝατίλαββν τβ 1βι3—ΤβΙν ϊν άπό τα οπβυ οαιότερα οτρατηνικα κεντρα τα βηβΐα εΐχβν χ«τ« <| Ίαηννεΐ' ΰιχαίως όλόκλττρον την δΐίθνη δημοσίαν γνώ μην Ίβΐ'χιτέρ'νις 2λνς άκκβχολεΐ τα Βαλκάνια ίι τοιαύτη χχτάαταβις. Είς τα Ούνγριχά σύνορχ ίσημβιωβηααν ήδη αί πρώται βυμπλθΛχί. Ό συνεργάτπς τού «'Αδιαλλάκτβιι» προσθίΐίΐ ϊΐ; τάνωτϊρω τα έ{ής: 150 χιλιομϊτρα οποχωροΰν οί ΓκρμανοΙ διά νά παραχωρηθούν τα Οβλωνικά έδχφη είς την Ρωσσίαν, ή οποία ίπε}ϊτάθπ κατά ιταλλχ χιλιόμετρα πρός δυσμάς. Δεχ« τέσσαρα έκατομμΰρια Πολωνων περιήλθον είς τή/ κυριαρχίαν των Ρώοσων - 'Η μία έπιτυχία θά προκαλέση άλλας Τα Βχλκάνια σπβύδουν ό ξένος τύπ<τς χατ<χόμε<ος νά τονΐσονν απόλυτον οΰδετβρότητα Μ«τ« την οποίον τοθ έμπνέει *> άπβ Γιβυγκοσλανΐχν σπ*ύσ>οαν νά έκαναλάβη τάς Αι
  νλβισμος των Δυτικήν δυνάμίων έγκ^τέατησϊ τβν ; πλωμχτικάς της βχέσβις μέ την Ρωααίαν, ή
  μπολσεβ χισμον είς τό κέντρον τής Εύρώπη-. | Βουλγαρία ήτις έμβνί μόνη έν μέσω τής Βαλκα
  προτιμΓσας νά £χη χοινά σύνορα μέ τα ί οβιβτ νιχης βυνοχής Θάύηοχρ(«θ$,νάκα9ορίαη σαφήβίσιν.
  παρά να παρβιτηβή τδν βλβψβών τβ» έ«1 τβθ Ι Π ΡΙ 2ΙΟΙ 23 Σ)3»ίου ιΐδ ύηηρβοία) - Συσα&ί
  Δάντσιγκ. το βπίίον χαθώς άποδβικνύίτα μ«τ« μβ5 β τ0Λβς άαχολϊϊΐαι σήμβοον μέ τον ύιβμε
  χιιρίσθη ώ« πρόσχηιΐα διά νά αΐματοκυλίσπ την λισμόν τής ΟολΜνίας Ή «Έ«οχη» γράφβι οπ ο
  Ευρώιτηι. Μέ την επέκτασιν γραφουν αι Ε^ημΚΐΐ -.-....
  δβς τής Ζυρίχηι-, της Ρωσσίας μέχρι των Καρπα
  βίνν καΐ τον ΒιστοΰΧα τα ΣοβιΙτ άιέκτηαχν
  Ηοινά ουνορΜ μέ
  ρίον άκίμη χαί την Ζλοβακ αν αί οποίαι 8ά
  ΰφΐσταντβι η^η τον Χοβιετιχόν ίλ5νχον· Πβρι
  ηλ6( είς την κατοχήν της ο^όνληρος η πετρίλαι
  Οφόοος περιοχή της Γαλικ'ας. τό Μπρεστ Λι Ι Ή «"θρντρ» γράφΐι 'Η Γΐρμανία κινδυνβΰίΐ
  τοφσκ, το Μπυαλιατο», το Λβίςρ Ιδού ό θίίαμβος'νά πέση είς τοΰς πόδας τής Ρωσοίας την οποίαν
  τού ίξάλλου Γΐρμανοΰ δικτάτορος ι κατίστησι πανισχυ;ον, ςύδέποτ» αίς την Ιστορίαν
  'Η έγκαθίδρυβις αυτή τής Ρωσβίας άπασχολϊϊ κράτβς έιτβτυχε τβσα χνρΐς σταγβνα αϊματβ;».
  Ό κ. Μουσολίνι
  καθορίζει την Ίταλικην πολιτικην.
  Η ΣΙΔΗΡΑ ΦΡΟΥΡΑ
  ΥΠΟ Λ Π11Ν Η ΔΏΓΜΟΝ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 25 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύκη
  ρεσί«) — Κα·όπιν αποφάσεως τή; Κυβΐονη
  σεως την νύκτα τής Πέμπτης π;ός την Πχ
  ρκσκευήν καί κα9' ήν στιγμήν εξετελέσίη
  σ«ν οί δβλβφβνοι τ«ΰ Καλλιέακο έτϊ
  της Ος χη γρφ
  λώνβς δι* 8ν 6 · ίτλβρ ίκα»β τοιαύτην διανομήν
  οφβΐλβται είς την ευλον σχίψιν τού νά βτρέψη 4
  β η λ*ς τού τάς δυνάμεις χατά τής ίύσίως. Άλλά
  την Ρουμανίαν, μέ την Ουγγα μετ' αΰτί> τό ολϊθριον σχέδιον ό πανολαυιβμός
  | άφοπνίσθη άιτ© τόν 2δ«τή τού λήθαργον χαι «ίς το
  Γ«ρμ5<νβ5ωσσικ4ν 6 Χίτλϊρ άπώλίσβ τβ παιγνιδι ΡΩΜΗ 23Σ)β;Εου (ίδ. σίο). — Σήμερον έπισχέφβηοαν Νχοθτοΐ ίξιωματΐθχοι τοθ χόμμα τος χαΐ διοικήται των έπαρχιών Λαβών αφορμήν ό χ. Μουσολίνι έκ τής συναντήσεως αυτής ίξΐφώ νησε δαρυσήμαντον λίγον είς τόν οποίον χαθώρισΐ τος γραμμάς τής Ίΐαλιχής πολιτ'.κής {ναντι τής σημερινής χαταβτάσεως. «Συναν ιώμεθα, ετόνισεν δ Ντοθτσε, είς μίαν θυιλλώίη περίοδον. Διερχό¬ μεθα στιγμάς χαθ' &ς δΊαχυβεύΐ ται ή χύχη τοθ χά&χου τής Εύ· ρώπης χαί Ισως ή τόχη όλοκ)ή ρου τής γηραιά( ηπείρου. Είς τάς στιγμάς αύτάς, ή ηολιτιχή μας άνταποχρίνιται είς την επιθυμίαν δλων τ&ν λαώ ν, μηίέ τοθ Γερμανι χοΟ ιξαιρ'υμεΎου, διά την έπιχρά νησιν τής ειρήνη;. Την πολιτικήν ΐΐ]ς φασιστιχής ΊταλΕο-ς έχαράξαμεν άπό τής πρώ της ήμίρρς τής συρράξεως εν £ύ ρώηη Συμφώνως πρός την πελι τι>ήν αυτήν, ή Ιταλία άπεφάΐΐσε
  μείνη μακράν πάοης στρατιω
  ϊς πρωτ'-6;υλ!οις.
  Τϊποτε Ε έν «μεσολάβησεν έν ιφ
  μεταξύ τό οποίον νά επιβάλη μετα
  6ολήν τής πο/ιτιχής αυτής τή;
  Ιταλίας.
  Ενώπιον τής γενιχής άναοτα-
  τάσεα'ί ή Ιταλία δφείλει νά τη
  ί,ήση ιήν Ιξ ίρχής χαΘοριοΘεΤ-
  πολπιχήν( χηί. Αύιή είνε ή
  ϋαστς τής Φασιοτΐχής χυβερνή
  οεως χαί αυτή πρίπει νά ι (νέ ή
  απόφασις καί ίλων των Ίταλδν.
  Μετά την χατάρρευσιν τής Πό
  λωνίας δύναται να εΐηη τις δ τι
  δ πόλιμες δέν ήρχισεν άκίμη είς
  την Ευρώπην,
  Καί ίέν είναι επιτετραμμένον
  ν' αρχίση. Όπό^εμος είναι δυνα
  τβν
  Καί
  κατιύθυνσιν αυτήν θά
  δλ
  «ρίς χήν
  στρεψωμεν
  δλας μας τάς1 προσπαθείας. Τό 5
  τι αΧλωστε ίέν άν:ί5ρ3σ»ν ίνεο
  γητιχώς ή Αγγλία καί ή Γαλ
  λία ε?ς την έπίμβχοιν τής Ρωσ
  οίας έν Πολωνία είναι μία άπό
  ίειξις δτι ίέν έπιθυμοθν γεν'κευ
  σιν τής συρράξεως χα< δίδει έλ πίδας διά την ειρήνην. Οί στροι τοΐ των κρατών Σέν σανεκρούαθη σαν ά/όμη Έφόσον ι ι/αι χαιρός &ί αποφευχθή ό πόλεμος. Είνε μάιαιον ν' άγωνιοθξ 6 χέαμος ν' άποχαταοτή^ 8,τι ή ίατορία χαί ί δυναμιομός ;ών χρατων κατε- δΕκασε. Βλ έργαοθώμεν διά την συνδιαλλαγήν χαί την συνεννόησιν επί διχαίων βάσε ών. Έν ·φ μεταξύ, ή θίσι< μας έχει καθιρισθή σαφώ;. Με ΐ»ξύ τοθ ΊιαλιχοΟ λαοθ, ϊν σύνθη σθησαν 300 μέλη τής Σιδη:άς Φρουρχς καθ' «λην την Ρουμανίαν, διότι απεδείχθη δτι ένείχοντο είς την έηανάατααιν πού ε¬ πρόκειτο νά έκρ«γή. Ό νβκρβς τού δολοφονηθέντβς π^ωβυ πουργοΰ Καλλινέσκο μετεφέρθη είς τό Ά θήναιον κ«ί έξβτέβη είς δημόσιον προαχύ νημκ. Ή τελετή τού έ^ταφιχσμου θχ δι«ρ κέβη κβθ' όλην την ημέραν τής Κυριακή; (σήμερον). ΕΙΣ ΗΟΗΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΡ4Β1ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπη?εσία) — Ή άντίατασις των Τσβχων χατά των Γερ μιΐΛών συνεχίζετκι έν Μοραβ-α καί Βοημία Εί; τάς πόλε ς καί την ύπαιθρον βί κχτή κοι εύρίσκβντιι έν εξεγέρσει. Αιματηραί συγχρούσεις ^αμβχνουν χώ:αν εί; τας όϊού; των πόλεων μεταιξύ Τσίχων πολιτων κ«» Γεραανών άστυνομικών. Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΐΥΨΥΧΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΩΝΟΥΣ μα ηγέρθη: 2ί»ντονος ή Έ σΐρατιωτιχή παρα ύ Π ς ρή ρ σκευή. Έπαγρύπνισις. Παραχο λούθησις χήςίξελίξεως τής χατα στάσεως χαί έργασία, δι9 άποτε λεσματιχήν αντιμετώπισιν παν τος ίνδεχομίν&υ». 'Η απάντησις τής Αγγλίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Σ)6ρίου (ίδ. δ πηςεσία).— Τώ δπουργιΤον τ©ν Πληροφοριών άνεκοίνωςΐΐν δτι ή ά πάντησις είς τίν λόγον χοΟ ΝτοΟ τοι έοόθη υπό τοθ χ. Τσάμπερλαιν έ-ώπιον τής Βίυλής, είπίντο': «Άγωνιζίμιθα διά νά σώσωμεν την Ευρώπην άπό τ,4ν διιρχή φό 6ον τή; άπειλής τοθ ΧιτλερισμοΟ. Κ»ί οΰϊιμΕα άπειλή θά μ2ς κάμη νάυποχιο.ήσωμιν τόσον ήμ«Ι; ίσον καί ή σιίμμαχό; μις Γαλλία». Ή γραμμή Ζίγκφριδ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΩΣ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Σ)6ρίου (ίδ. ύ πηρεσία).— "Ομιλών άπόψε άπο τού ρα διοφωνιχοΰ σταθμού τής Βαρσοβίας ό άρχηγός των ύηερασπιστών της συνταγ ματάρχης κ. Λιπίνσκυ ετόνισε: «Ή α πόφασις τής Αγγλίας νά κάμη τριετή πό λεμον αποτελεί ήδη τόν έφιάλτην τού Χίτλερ. Ή πεποίθησις ότι ή τελική νίκη μάς άνήκει, μάς δίδει τό θάρρος να σηκώσωμεν σήμερον τό βαρύ φορτίον τό οποίον ή μοϊρα μάς έπέρριψιν». ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)β;ίβυ (Ιδ. ύπηρεσία).- Σήμερον ανεμένετο νά καταπλεύση είς Λιβ σαβώνα ίσχυρά μβϊρα τβΰ Άμκρικανικβΰ στόλον. Τα πολεμικά των Ήνωμένων Πολι τειών βά παραμεινιυν είς τ·ν λιμένα τή; Πορτογαλλιχής πρωτευούσης επί μακρόν χρονικόν διάατημα. εβυβΙϊΤπΠΙ" ϊίΐΝ ΚΙΙ ΙΛΑΟ ΤΕΡΜΑΝΙΚΟΙΙ ΥΒ8ΟΡΥΧΟΝ ΡΩΜΗ 23 Σ)βρίβυ (Ιδ. υπηρκσία).- Κατ' «ίδη σεις (η Νίβς Υόρκης Άνεριχανές πλοίαρχος ΐϊ· δέ νά βυβ ζίται Γερμανικόν ύποβρύχιον χατό πιν έπιτυχςϋς βολϋς εναντίον το» υπο 'Αγγλΐ'ου άντιτορπιλλΐΜΟϋ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Σ)βρ(ου (ί6. ύηηρεαία).— Είδήσεις έκ Παρισίων με ταοίδουν μακράς περιγραφάς των διε· ξαγομένων χατά τό τελευταίον ·ί«οσι τετράωρον έπιχειρήσεων είς τό δυτι¬ κόν μέτωπον. Κατά τάς είδήσεις αύ¬ τάς άλλεπάλληλαι έπιθέσεις ένεργούν- ται έκ μέρους των Γερμανικών προ· κεχωρημένων στρατιωτικών τμημάτω", άλλ' επί ματαίω- Οί Γάλλοι άπάκρου ουν τάς Γερμανικάς έξορμήσεις παρα- μένοντες ακλόνητοι είς τα εβάφη τα όποία κατέλαβον τας τελευταίας ημέ¬ ρας. 'Η'αγγλικη άεροπορία ένεργεϊ ητήσεις εύρείας άναγνωρίσεως είς τό Γερμανικόν έδαφθί, συνήψ» δέ καί σφο δράν αερομαχίαν μετά Γερμανικών ά· εροπλάνων έκ των οποίων καλ κα· τέρριψι τινά. Τα Γερμανικά ατρατεύ· ματ» κ«ταβ*λλουν άπεγνωσμίνην προ σηάθειαν προααπΓσΐω; τής πόλεως Σα· αρμπρούκεν ή όποία διαςρέχει ήδη σο¬ βαρώτατον κίνδυνον λόγω *ή? παντα- χόθεν χυκλώσεώς της υπό των Γαλλι· κων στρατευμάτων. Πέριξ τής πόλεως αυτής συνΐπτονται β«ληραΙ μαχαι. Οί ΓερμανοΙ έ<εργούν διαρκώς άντεπιθέ- βεις χωρίς άποτέλεσμ» ένω τό Γαλλι χον πυροβολικό/ βάλλει αδιακόπως ν αί ένεργεί καταιγισίΐχόν βομβαρδι· βμόν τής γραμμής Ζίγκφριδ.^ Κατ' είδήσεις έξ Έλβετι»ής πηγής τα 25 ο) ο των έντός τής γραμμής Ζίγ φριδ ατρατ ιωτών άσθενοϋν έκ παθήαεως το5 σιομάχου λόγω **χοΰ ίερισμού καί έκ διαφόρων άλλων «όσων. Κατ' άλ¬ λας έκ Παρισίων είΒήσεις οί Γερμα¬ νοΙ συγκεντρώνουν μεγάλας δυνάμεις είς τό Αΐξ λα Σαπέλ. ΠΛΡΕΒΙΑΣΒΗ ΥΠΟ Α Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΟΥΔ [ΡΟΠΛΑΝΟΚ ίΤΕΡΟΤΗ- ΡΩΜΗ 23 Σ)βρίου ιίύ ύπηρισία) - Κατά τηλ· γρ«φημ*»α έ« Βέρνπς ή ,'ϋλβίτιχή ούδίτίροτης παρεβιααβη επανειλπμμέχως την παρελβούοαΐ' Τ· ταρτην υπό ξένιιν άερβπλ*ν»»ν. '£{<ικριβώθη δτι επρόκειτο πβρΐ Γ«λλικ«ν καί Γΐρι>«νίκων ά»ρο
  πλβνων έξ έπιίνων τα όιτοϊα μβτέσχον είς άϊρβμα
  χίαν ύπεροινΜ της Άλσατίας καί Λωρραίνη;
  II
  ΠΛΕΙ0ΨΗΦ1Α ΤΗΣ [[ΡΟΪίΙΑί ΕΤ>ΧΘ.
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤίΙΝ 23 Σ)βρ(βυ (Ιδ. ύπηρΐ-
  οία).— Υπό τοϋ γραφείβυ Νελετών καί Δια
  φωτίαιως τής κοινής γνώμης ένηργήθη
  ίρβυνα έξ ής προέκυψεν ότι επί 96 Γερβυ
  ακχστών οί 35 είναι κατά τής τρβποποιήσε
  ως τβϋ νέμβυ τής βύϊετερότητος καί οί 61
  κτάχβησχν υπέρ των άιιέψεων τοΰ κ. Ροδ
  οβελτ. Τονίζεται πάν ι ως ότι θά διεξαχθή
  αγών καί ίη 6' άηαιτηθβΰν *{ ίβδομάδ·$
  διά την τροποποίησιν τ·0 νόμον.