97837

Αριθμός τεύχους

5277

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΙ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  Ιτησία λίραι Β
  ίξάμηνος 9
  Άμερικης
  ίτησια δολ, 16
  «ξάμηνος * 8
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  26
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΤΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ηρακλειον κρήτης: · ετοσ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5277
  ΤΗΕιβΐΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΒΑΡΣΟΒΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΛΟΓΑΣ
  ΑΑλ' ΕΞΑΚΟΑΟΥβΕΙ ΝΑ ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΜΕ
  ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΗΡΟΙ ΣΜΟΝ
  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ΤΗΝ ΙΥΡΙΑΙΗΝΙΑΙ ΧΟΕΣ 1ΕΥΤΕΡΙΝ ΕΒΟΜΙΑΡΔΙ2ΕΤΟ

  ΑΔΙΑΚΟΠΩΣ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΗ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ
  ΠΟΛΏΝΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
  εξ ρκιινων πού έγραψαν σελίδας
  ήφθάστου ήρωισμοϋ είς τάς εναντίον
  των Γερμανών προσφάτους λυσσώδεις
  άρρομαχίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 2)βρίβυ <ίδ. ύττηρεσία τής«'Ανορθώσΐω$»). — Είδήσεις έκ Βαραεβίας ά- νβφέρουν ότι σφοδραί ίσον καί π*λύνεκροι μαχαι διεξά γβνται πέριξ τής πόλεως. Έν τούτοις ή μεγάλη μάχη δέν εδόθη ϊίαέτι, φαίνεται δέ ότι οί Γερμανοί άναμένβυν την άφιξιν των Ρωσαιχών σ:ρα· τευμάτων δια νά έπιχειρή- σουν την μεγάλην έφοδον πρβς έχπόρθησιν τής πόλεως. Τηλεγραφικήν ανακοινωθέν, καθυίτ ρήσ«ν κατα την μετβτβίβχσιν έκ Βχρ σ«β(ας, άναφέρει ίη την 23ιν Σίπτεμ βρίου έβομβχρδισαν μέ «ληθινήν μανί¬ αν τό κέντρον τής Πολωνικής Πρωτευ ούσπί, διά β*ρέος πυροβολικβϋ καί άε ρβπλβνων προξβνήσκντες άνυιτολογί- σΐ€υς ζημίας. Πλέον των χιλίων γυναι¬ κόπαιδων εφονεύθησαν έκ των βομβαρδι σμών. Κατά νυκτερινήν ανακοινωθεν τό βχ ρύ πυρββολικόν έβομβχρδισε κ«ί χθέ; μετ" έξαιρετιχής σφοδρότητος τό κέν¬ τρον τής Β»ρσε>βίχς. Βχρκα άεροπλάνα
  έπίαης ένήργησαν καταιγιβτιχόν βομβχρ
  δισμόν δι' έμπρηστικων βομβών. Τερά
  ατιαι πυρχαΐαΐ προΕκλήΘηααν έκ των
  βομβαρδισμων πλεΐατα δέ Ιατβριχά μνη
  μκία, μεγάλαι οίκοδομαι, δημοσία κτ(
  ρια, νβσοχομεΐν, έκκλησίαι, φιλανθρω
  πικ« Ιδρύματα, εγένοντο πχρκνάλωμα
  τού πυρός κ«· μετεβλήθησχν εί,
  αωρούς χχπνιζβντων άμόρφων έρειπί-
  ων Ύκέροχν καλλιτεχνικον μνημεΤα κα
  Ένα
  τέρρευσαν είς συντρίηματα καϊ τέφραν. Οί έμπρηαμοί επι
  χειροϋνται υπό των Γβρμανων διά νά δίδβυν μέ τάς
  φλόγας των κατα τάς νύ»τας στέχον είς τα πυρά των Ό
  ύπ' αριθμόν 1 ραδιοφωνιχές οταθμές τής πόλεως εσίγησε
  λόγω ζημιων τάς οποίας υπέστη έκ των βομβνροισμών.
  Ό άριθμός των Βυμάτων έκ των άπαιθρώπων αυτών βομ-
  βχρδιβμων δέν έγνώοθη εισέτι, φαίνεται ίμως ότι εί¬
  ναι άν«π·λ«γ»βτβ$. &ινκ «μ«*$ έηίσης άφάνταστ·$-ο ή-
  ρωΎσμός της θρυλιχής πρωτευούσης τής αίματοβαμμένης
  Πολωνίχς. Υπό βροχήν σφαιρών οί έπιβ'ρ^τευμένοι καί
  βί έθελονταί νβσοκόμοι σπεύδουν νά παράσχουν βοήθειαν
  εί; τούς τραυματίας.
  Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ ύττ' αριθμόν 2 ραδιοφωνικοΰ σταθ
  μόν, είς τα βορκιοανατολιχά τής πόλεως, είς τα πρό·
  θυρα των προαστείων, «Ι Γερμανοί ύποχωροΰν πρό
  τής θυελλώδους όρμής των άντεπιτιθεμένων Πολων&ν,
  μιλητής τοΰ στκθμού Βχρσββίας ανε¬
  κοίνωσεν είς τό τέλος τής έκπομπής,
  δ τι παρά την τραγικήν θέσιν είς την ό
  πβίαν περιήλθον οί κάτοικοι τής Βχρ-
  σοβίας λόγω των βκναυαοτήτων τοΰ
  έχθροΰ, διατηροΰν άκμαΐον τό ηθικόν
  των καί είνε αποφασισμένοι νά συνεχί
  σουν την αντίστασιν μέχρις εσχάτων
  προσφέροντες εαυτούς θυσίαν διά την
  τιμήν τής Πολωνί«ς.
  ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σ>βρίου (15 ύπηρκ-
  σία) —Ό στρατιωτικόν συνεργάτης τοΰ
  «Μικρεϋ Παρισινοΰ» ανεκοίνωσε σήμε
  ρον τα εξής ά πό ραδιοφώνου. «Οί Πό
  λωνοί έξαχολουθοΰν νά μάχωνται πέ¬
  ριξ τής Βχρσββ(«ς κ«ί τοΰ Μοντλίν μέ
  αξιοθαύμαστον ηρωϊσμόν χκί πρωτοφα·
  νή άνδρβίαν.
  Ή Βαροοβία υπέστη χθέςκαταιγισμόν
  βομβων.Έκχτόν βαρέκ πυρββόλχ ίβαλ
  λον συνεχώς κ«θ' όλην την ημέραν
  κατά τοΰ κέντρον της πόλεως.Ή πρω
  τεύουσχ τής Πολωνίας μετεβλήθη εί; κό
  τάαριϋμηΐα μάγαρα τής Βαοσοβι'α,, λ«Οΐν φρίχης Χ«ί άπβγνώαεως. Δύθ νβ
  σοκβμεϊα κατεστράφηβαν τελείως. Κκτέρρευααν είς έρείπια
  άπβτεφρωθέντα, εί δέ έν τος αυτών ευρισκόμενοι τραυμβτί-
  αι εύρον οικτρόν θάνατον. Σκηναί άλλοφροσύνης διβ-
  δραματίσ&ηβαν μέχρις (τού ο θάατος ήπλώθη χαί ένέ-
  κρωσε τα τάντα. Ίστβρικά μνημεΐα, πολυτελη μέ-
  γαρα, βιβλιβθήκ«ι, καλλιτεχνιχά καί φιλανθρωκικά ί·
  δρύμκτα, έχκληοίκι, έχβυν παραδοθη είς την μανίαν
  τβΰ ά&υβνπήτου πυρός πού προεκλήθη έκ των ά^ρίων
  ββρβ-ρδισμών. Αί φλόγες καί οί χαπνοί ίψώνβντϊι ε-
  ως τόν ουρανόν χαί φωτίζουν μέ την τραγικήν λάμ-
  ψιν των την σκαρασσομένην άπό τάς οίμωγάς των θυμά-
  των καί βυγκλονιζομένην άπό τό άνηλεές σφυροκά-
  πημα, πρωτεύονσαιν. Έν τούτοις ή Βχροοβία δέν παραδί-
  δεται. Ή ήρωϊκή δέ «ύτή άντίστνσις τώ ν Πολωνικ&ν
  ά £{ Ββ εί Βύλ
  ρ
  στρατευμάτων
  ί ΰ Μλ
  ς
  τής Βχρσοβιας, επί τοΰ Βιστούλα
  ί ί ξύ βΐ άω
  ρμ { ής ρβς,
  καί τβΰ Μοντλίν καί αί προξενβύμεναι βχρεΐαι άπω
  έγχαταλείποντες πολλούς νεκρβύς καί τραυματίβς. Ό ό- λειαι είς τούς Γερμανού; άποδεικνύουν ότι ή Πολω
  ΠΟΛΩΝΟΙ ΙΠΠΕΙΣ
  των οποίων αί έπελάσεις παρέμει
  ν αν θρυλικαί διά την ορμήν των,
  νία χατελήφθηΐ άπροετοίμα
  οτος, πρίν πραγματοποιηθή
  έν αυτή ή γενιχή έκιστρά-
  τευαις. Αύτός εναι ό κυριώ
  τερος λόγος δι χ τόν όπβΐ
  όν ή ήρωΐχή χώρκ ύπέκυψεν
  είς τόν εχθρόν.
  ΡΩΜΗ 25 Σ)βριου.-_ατ'ε.
  δήσΐιςέκΔάντσιγκ ή φρουρά
  τής Χερσοχήσβυ Χέλαδβν πά
  ρεδόθη είσέτιπαράτόνάνηλεϊΐ,
  άδιάχοπον^βομβαρδισμόν άπό
  ξηράς, θαλάσσης καί αέρος.
  ξξξξξξξ Ό αγών
  είςτό δυτικόν.
  Ή Γρσμμή Μαζινώ έκτός βολής.
  Ή γρσμμή ΖΙγκφριδ βάλλεταΐ διαρκώς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σ)βρΙου (15. £>
  πηοεσΐα «Άνορθώσε^1^)ς^) — Έ
  πΐσηαον ανοκοινωθέν τοθ Γαλ
  λικοθ στρατηγε(ου άναφέρβι
  τα εξής σχετικώς μέ την έξέ·
  λιζιν τ©ν επιχείρησιν τοθ
  ΔυτικοΟ μετώπου μέχρι ιή> *
  σπέρσς τής Κυριακήν «Τοπι·
  κή δρβσιο τ©ν προκεχωρημέ-
  νων αποσπασμάτων τοθ στρα
  τοθ μας, ίσηιιειώθη επί πολ-
  λών οημεΐων τοθ μετώπου
  Έπίσης εσημειώθη δράσις
  τοθ έχθρικοθ πυροβολικοθ, ΙΜ
  ως πρός νότον των &ύο γεφυ
  ρΟν ε(ς Σβοίμπροθκεν. Τα κα
  ταδιωκτικά άεροπλάνα μσς,
  προστατεύοντα τα ένεργοθντα
  πτήσεις άναγνωρΐσεως, συνή
  ψκν σφοδράς άίρομαχΐσς μέ
  τα έχθρικά καί ϊσημεΐωσαν
  μεγάλας επιτυχίας».
  ΈττΙ πλέον ανεκοινώθησαν
  τα εξής: «Είκοσιν ημερών εχ
  θροτΐρσξΐσι επί γερμανικοθ έξ
  ολοκλήρου έδάφους μας επι
  τρέπουν σήμερον νό βΊλλωμεν
  ίττΐ των σπου&αιοτέρων ό<υ ρών τοθ έχθροθ διά τοθ βτρέ ος πυροβολικοθ μας». Έξ άλλου, 6 στρατιωτικός συνεργάτης τοθ «Άδιαλλά- κτου^ εΐηε »·ατά την σηαερι ν ήν άπό ραδιοφώνου έχθεσΐν τού επί τής καταστάσεως είς τό Δυτικόν μέτωπον τα εξής: «Παρά τάς περιωρισμένας επι χειρήσεις των προφυλακων μας έν τούτοις περΐΓ]λθβν ήδη υπό την κατοχήν των Γάλλων ολη ή άπό των συνόρων τοθ Λ-υξ?μβούργου μέχρι τοθ Λ τεμττουργκ ττΕριοχή Ή άπί 48 ίηών ίντονος δρ&σις τοί έχθρικοθ τιυροβ3λικοΟ άποτι λεΐ Ενδβξιν τοθ δτι ό έχθιός έτοιμόζϊΐ μεγάλην άντεπΐθί σιν Τα Γσλ>ικά στρατεύματο
  δ<ι μόνον δέν έγκατέλε ψ^ν τάς παλαιάς έΐτί τ;Ο γερμαν κου ίδάφους θέσεις των άλ- λά τάς έβελτΐωσαν κστό πολύ πσρά την Ιντοτσιν των ίχ θρικΛν πυρων. Ή γρσμμή Μαζ νώ κατόττιν των τελευ ταΐων έπιτυχιων καί τής νέατο προελόσεως των στρατευμό των μας, ευρίσκεται έκτός β' λης των έχθρικων τηΧεβόΚων ένώ ή γερμανική γρσμμή ΖΙγκ φριρ δέχεται συνεχως τα πυ ρά τοθ βςιρέος γαλλικοΟ πυρο βολικοΓ». ΟΙ Γερμανοί χρησιμοποιοθν είς τό Δυτικόν μέτωπον μό νόν 24 Μερσρχίας στρατοθ δεδομένου δτι ούτοι ά- τιησχόλησαν 79 μερσρνίττς είς τάς έπιχειρήσβις τής ΠολωνΙ σς κοΐ είχον 100 χιλ. άπωλεΐ άς. Πιστεύεται ώς έ< τούτου βτι θ' άηαιτηθβ πολύς καιρός μέχρις βτου άνοσυγκροτηθβ ό Γερμανικός στρατός καί με τσφερθοθν νέαι δυνάμεις είς τό Δυτικόν μέτωπον. Είς την 4ην οελΙΟα: ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ Δ ΜΕΤφΠΟΥ Ή ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤνΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΤΟ ΤΟΡΠ1ΛΛΙΣΟΕΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ «©ΑΡΡΑΛΕΟΣ» ΕΝ ΠΛΩ Τα νεάτευκτα κοί τα ήδη υπό αποπεράτωσιν νέσ Άγγλικά άεροπλανοφόρα. «ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ» — Ό τορπιλλισμίς «Ο άΐεο πλανβφόρου «θαρραλίο(» άπασχολεΐ ιίσίτι τί Ναυ αρχεΐον χαί τ4ν αγγλικόν τύπον. Τί «θϊρρβλίος» είχ· ναυπτ,γτ,θί) χό 1917 ώ; χαταϊρεμιχον χαί με τΐτράπη αργότερον ιίς άΐροπλονεφίρον, ή άξία τού δέ δπίλογίζετο ιίς 2 1)2 διαεκατεμμύρια ίροχμδν. Ή Αγγλία Ιχει ε!οέιι Ιξ βιροπλανοφόρα έν 6πηρεσ'α. τα: «Γχλίριους», «Φιεόριους»,«Έρμη·ς», «Άετ4{» χαί τό «"Αλμπ«ρος» Είς α&τά προα» τεθή τό παριλθβν Ιτος χαί τό νιοναυπηγηθέν «Ρώ- αγιαλ "Αρχ», τό οποίον μαζΐ μέ τό Γαλλικόν «Μπεάρν» θεωρεϊιαι τί τιλειότερον τοθ χόσμοιι. Τό «Ρώαγιαλ "Αρχ» έχτοπίοματος 22 χιλ. τόννων φέριι 60 άεροπλάνα μιταξύ των ίποίων σμήνος βομδϊρδιστιχβν πο5 είναι τα χαλύτερα χαί ταχώτε ρα τοθ ιΐδους των. Ή Αγγλία Ιχιι *πίσης δπό χά φ 6 < Λλνοφίρβ Ι» *<&ν ίπο!»ν τα 5 θα είναι Ιΐοιμα έντίς τοθ 1939 χαί το Ικτον έντίς τοθ 1940. Έν συνόλω τ« άερΐτΐλανοφόρα θά αέρουν ττερί τα 600 αιροττλανα. Α[ Ηνωμεναι Πό λιτιΐαι ιίχαν τό 1937 4 άεροπλανοφόρα προσετέθη ϊέ είς αΰτά τό 1938 χαί Ιν άχόμη, τό «Έντερμ- πριίΊζ» κιΐ ναυιτηγεΐται άλλο ίν, Ιχει ίέ άτοφασι- σθή νβ ναυπηγηθς 5λλο Ιν άχόμτ}, διά νά γίνουν έν ουνίλψ 7 Ή Γαλλία Ι/.εί δύο χαί ή Ρωσσία Ιν μικρόν, 9 000 τόννων. "Οσον άφορ&ΐ την Ιαπω¬ νίαν β5:η Ιχιι 4 είς τα δαοΐα προστίθενται χαί 2 παλαιά χαταΐρομιχά, πισιεύεται ϊμιος δτι νααπη· γεΐ χαί νέα. Είς την είκόνα μας φαίνεται τό χατά σιρωμα τοθ τορπιλΧιοθέντος άεροπλανοφόρου «θαρ ραλέο(» μέ ίύι σειράς άιριπλάνων έ π' αύ(οθ χαί ε!ς το βίθος 86ο ίλλα 'Αγγλιχά πολιμιχά θβθντα τό άιροηλανοφίρον. Ή Ρωσσική προέλασις. ΡΩΜΗ 25 Σιβρ(ου (Ιδ. ύ· πηρεσ(α).— Τό επίσημον ά- νακοινωθςν τοδ Ρωσαιχοΰ στρατηγείβυ αναφέρει ότι ή προέλαβις των Ρώσβων ου νεχίζεται καί ότι πλησίον τοΰ Μπρέατ—Λιτόφαχ συνβ λήφθηααν ΙΟχιλιάδες Πολω· νοί αίχμάλωτοι. Έπίσης, ό στρατιωτικός συ νεργάτης τοθ «Άδιαλλάκτου» άναφέρει είς την σημερινήν "κ θεσίν τού τα εξής: «Ή Β*ρ σοβΐα έχει πσραδοθ[) είς τάς φλόγσς καί βμως άνθ·στα- τσι είς τόν εχθρόν. Έπειδή οί Γερμανοί δέν δύνανται νά εί σέλθουν είς την πόλιν διότι θά ήσαν ύποχρεωμένοι νά πολιορκοθν χωριστά μίαν έ κάστην οίκΐαν, κατέφυγον είς συνβχϊΤ,ς, σκληρούς βομβαρ δισμούς άπό ξηοας καί άέ ρος. Καί Αν Κμως έπιπτεν ή Βαρσοβία, ο( Γερμανοί δέν θά ήσαν άσφαλεϊς. Διότι οΙΠολωνοΙ έτοιμάζουν μυστικάς όργονώσεις είς ό¬ λην την χώραν των κατά τό σύστημα τό οποίον εφήρμοσεν ό Πιλσδοθσκι κατά τό 1914 —1918 διά νά συνεχΐσουν τόν άγωνα. "Αλλωστε δύο τε λευταΐαι όργανώσεις δροθν ή^η. Ή μ(α έτιΐ έδάφους εΰρι- σκομένου υπό γερμανικήν κα¬ τοχήν κοί η ετέρα επί τοθ έδάφους τό οποίον κατέ· λσβαν οί ΡΛσσοι. ΟΙ ΟύγνρικοΙ κόκλοι, άνη· συχοθν ήδη ζωηρώς έκ τής ρωσσικής γειτνιάσεως. Κατ' άίλας πληροφορίας έν Γερμα νίςι παρατηρεΐΓαι μεγάλη δυ- σφορΐα κατά τοθ Χΐτλερ έξ αίτΐας των επιτυχίαν των Σο¬ βιέτ καί τής πλεονεκτικής των θέσιω; έν Πολων(9·

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι *
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τα
  «7 ΣκβμπΙλια» μέ τούς ΒΙλλυ
  ΦρΙτο, Λ(λια Χάιρβίυ.
  Την Πεμπτην «'Λποκλεισμός»,
  ι Ό σατανάς καλογήρου
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμιρον ή«Μυ
  στηριώδης κυρία». Ι
  Δευτέρα. Πβμ*τη, ΣάβΒατο, Κυ
  ριαχη ωρα 7. μ μ ακριβώς άπογευ
  ματινή.
  Ή στ π λ η τού ώραιόκοσμου
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιτα&μάς Αθηνών.
  Πρό γραμμαί 23 »ςΣ)βρίου
  12 23 Σίίμχ—Έθνΐχδς Ομνος—
  ϋμ^ος Νεολαίας.
  *Ώ:>α Άστΐροσκδτίείου Αθηνών
  12 30 "Εργα δι' ορχήστραν
  (5ία<ο<). 13.30 Είδήαεις — Χοηματισιή ριον. 13 45 Έλαφρά μουσική (ϊί οχοι) 14.15 Είίήαεΐζ—Μετε<·<ρολογι χον δελτίον — Κίνησις Αγοραίς Ιΐιιραι&ς 18 38 Χρηματισ.ήριον—Μετεα» ρολογικον δελτίον. 18.45 Έλαφρά έλληνιχά τρα γοθδια (δίακοι). 19 15 Δ«μοτι*δ τραγοθδι (δ πό τοΟ χ. Άλέκου Μάαχου συνο δεί α λα'ικών όργάνων. 19.45 Όμιλία διά την Ε Ο.Ν. 20 Κλαοικά γερμανιχα τραγ«-ύ δια (δΐΌκοι). Μικρά όρχήστρα τοθ Σταθ μοθ (υπο την διεύθυνσιν ταθ χ. Γ. Βιΐάΐη. 20.50 Είίήσεις. 21 Έλαφρό τραγοϋδι (υπο τής Χοώλας Σιήβινς. 21.30 Όμιλία. 21.45 Ριοιταλ ΒΐολιοΟ (υπό τοθ χ. Φριιδερίχοιι ΒϊλωνΕνη . 22.20 Νυκτεριναί είδήσεις. Μακεδονιχή ώρα επ5 ευχαιρί$ι χήί 14ης Διιθνοθς Ίιχθέσεως θεσ σαλονΐκης. (Μετάδεσις άπ' ιύθείοις εκ τεΟ'ϊφυπουργεΕου Τύπου χαΐ ΤουριομοΟ τής Διιθνοθς Έκθίαε ως. Έχτελεσταί: Μακεδόνες καί θραχες χολλιιίχναι χαΐ λογοτέ χναι). 22 30 Ριοιταλ τραγουδιιθ υπό τοθ χ. Παναγ. Σχοινδ, βαθυφώ νού. 23 05 Διαφήμισις. 23.10 ΜαχΐδονιχοΙ χοροΐ (πι ριοχής Γιαννιταών. 23 30 Μουσική χοροθ (δίσκοι). 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Έλαφρά Μουσική (δί- σχοι). Γυναιρείο; άΒλητισμός Είς τόν ποταμόν Τάμεσιν ετελέσθησαν^ προ ημερών κολυμβηακο! ά/ώνες πέντε μιλλίων μετιξϋ ΆγγλίδωΛ Είς την φωιογραφίαν άπΐιχονίζετται .ή ρυθμική κατά5υσίς των κολυμβητριων πού ϊλαδον μέρος. Τα περιπαθέστερον άνάγνωσμα ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 2Τ©Υ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ "Ενα κολοβσιαϊο καταπληκτιχό έργο: Ιψ* (131-00113) Καθημερινώς διαβάζβτε κφηγήοει; και περιγρα φες για το ΙϋΙΑΝΙϋΟ _ΡαΜΑ. Μ* οοο κι' άν αυιές οί περιγραφάς ήσαν ζωγραφισμενεί με τα ά Οροτερα χρώμκτα, ποτε 6εν μπορεοαν να οάς οώ οουν μια, έστω αμυδρα είχονα τού ηφκιστεΐου αύ τού πού τρΐα χρονια έ ακοπισί την ηύρινη Ααβα τού άπ' άκρου είς άκρον στήν ποΑυπαθη αύτη χωρα. ΑΠΟΚΛΕ1ΣΜΟΣ: Ή ίστορΐα μιάς μεναλης ά γαπης πού γβννηβηκ* με οκ ατα ερειπια αύ >οϋ τ·»
  χαλκσμον, μια γιγαντιαία
  οημιουρν,Ια που την έν
  οαρκώνουν ουο μεγάλα
  άσ.έρια.
  Μαντελέν Καρόλ
  καί Χένρυ Φόντα
  Σήμερον μονον
  όΒΙλΑυ ΦρΙτς
  Λΐλιαν Χάρβεΰ
  των
  οτήν τελίυταίαν
  δημιουργίαν:
  ΤΑ 7
  ΣΙΛΜΠΙΛΙΑ
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πεπειραμίνη ζη·
  τιΐται 8ιά τα ξινοδοχιΐβ 'Βλ
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΙΑΙΗίΕΗΗΑΪΑΪΒΥ
  38ον
  Περγ? ϊύσχελες στιγμές ό φτω
  χβς ό δαοχαλβχος ίσον αίοθάνι
  ται τόν εαυτόν τού ατόχον των
  βλιμματων τόσων δΐίερηφάνων αρι
  στοχρατων. Το ήξευρε, τί ήσθάνε
  το καβώ; ϊνοιιοθεν επάνω τού τα
  περΕεργα βλέμματα των προσκε
  χλημένων τής δουχίσσης Γ.ώ; γιά
  νά τοθ συγχωρήσουν δτι τβλμησε
  μέ την άσημότητά τού ν3 άπασχο
  λήαη φ προοοχήν των, έπρεπι
  νά τιύς αποζημιωθή μέ ε'να ε*ξαι
  ρετικό παίξιμο οτό πιάνο...
  Κ«1 μόνον δταν επί τέλους 6ρί
  σκΐται καθιομένες μπροστά σία
  πιάνο, ξαναβρΐοκει —δπως πάντο
  τι—την ψυχραιμίαν τού.
  Πρίν άρχίοη νά παίζη ό Σοθμ
  πΐρτ, 6 άρχιμουσιχός' λέγει μβρι
  χά λόγια:
  —Ό χ. Φράντς Σ.Ομπερ, τόν
  ίποϊον θ' ακούσωμεν, άγαπητοΐ φ£
  λοι, είνε παρά τό νεαρόν τής ή-
  λιχΕας τ.ευ, συνθίτης άρκετών τρα
  γ'υδιών χαραχτηριζομένων άπό
  μιά ιύγενική μελαγχολΕα. Είνε
  μιά λαμπρά ύπόσχββις διά την
  μιυσ χήν τής προσ?ιλοΟς πατρί
  δος μας. Ό ΣοΕμπερτ θά μ άς
  εκτελέση μίαν συμφωνίαν τού.,.
  Καί ό Σ?Ομπερτ άρχίζει την
  εκτέλεσιν τής συμφωνίας τού. Μιά
  χαΐ εδρεθή χαθισμένος μπροστΐ
  ατό πιάνο ΐου £εν φοβάΐαι πιά τ£
  ποτε. Καί το άποδε χνύει μέ τόν
  τρόπον πςύ εκτελεί την σύνθεσιν
  τού. Γιά τούς άρισχοχράτας πού
  τόν άχούουν, χαί άπό τίυς άποίους
  πολλοί είνε προιχιαμένοι μέ ά·
  ληθινήν μουσικήν αϊοθηαιν, τό
  παίξιμί τού είνε μια άποχάλυ
  ψις... Το ακροατήριον κράτει την
  άναπνοή τού... Ό Σ-.Ομπερτ, μέ
  ίμπνιυσιν, μέ δύναμιν, παίζει την
  μ^υσική τού, χαί ό βιρτ&υέζος
  είνε άντώξιος τοθ συνθέτου! "Εχει
  προχωρήοη, χοντΐύΐι νά φϋά
  είς τό σημιΐον τής συνθέσεως
  τόν παίδιψε περισσότερον ά
  πό χάθι άλλο, τό τΐλευταΐον μί·
  ρος της... Τότι είς τάς τΐλευταί
  άς έντιλ&ς σειράς τοθ άχροατη
  ρ(ου δημιουργιΐΐαι κάποιος έλα-
  φρός,θο^υδος... Καθυστερημίνη τε
  λευταία είς την συγχέντριοσιν,
  είσίρχεται είς τό σαλόνι, ή νεα
  ρά χόμησσα Καρολίνα Έστιρχί
  ζυ... Άλλ' δ Σοθμπιρτ διά τόν
  οποίον χίντρον τοθ χόσμου, όλο
  χλήρου Τ6θ χόσμου Ιχείνη την
  στιγμή είνε τό πιάνο τού, δίν
  άντιλαμβίνιται τΐποτι... Δεν άντι
  λαμβανιται την είσοδον τής Καρο
  λίγας, δπως στό πιάνο πάλιν άλ
  λά οτό σαλόνι τής οί»ογενείας
  Γχρίμπ έχείνη την φορά, δεν εί
  χιν αντιληφθή την είσοδον τής
  Τιρέζας.
  (συνεχίζεται)
  ΕΓΚΑ1ΡΙΑ
  Πιβλΐΐται χαινουργής χαλτσο
  μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
  μάρχας Έλδετιχής Ντουπιέ είς
  τό ήμισυ τής άξίας της χαί μϊ
  . έχμϊθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι
  χασ' εκάστην ηαρά τώ χ. Ανδρ.
  Παηβδίχι χαφιπώλι Ιναντι η«
  Ψβ (δϊό£ 186ν(.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΟΡΟΣ ΤΟΥ! 1ΦΠΛΕΤ1Σ ΕΚ ΑΙΠΑ7ΜΑΤ0Η
  Καλοθμεν πάντας τούς Εχοντος έκκρεμεϊς όψει
  λός έκ Λιπασμάτων, είτε όφεΐλοντσς δόσεις έκ ρυθ
  μιοθεισών υπό τοθ ΆγροτικοΟ Νόμου παλαιών ό-
  Φειλών, 2π«ς έντός τοΰ τρίχοτ»ς μηνός Σεπτεμ
  βρίου έξεφλήσοϊσι τίς ύποχρειΐσεις των, πρός άπο
  φυγήν δικαστικών έξό?ων.
  Είς τούς άμπελουργούς παρέχομεν εφέτος την
  ευκολίαν νά δεχθώμεν είς τος αποθήκας μας Σία
  φΐδος (άκοπει) έναντι των χρεβν των οΐτινες νά
  παραμένουν διά λογαριασμόν των μέχρι πωλήσε
  ως υπό των Ιδίων παραγωγήν.
  Κατόπιν ΐΓ]ς πσρεχομένης ούττ|ς ευκολίας, θά ε¬
  νεργήσωμεν δικοσπκιίς τιασαν καθυστέρησιν των
  όφειλετΛν, ώς μόνην οίτΐαν έχουσαν την άδιαφο
  ρίαν περΐ τα χρέη των.
  ΚΟΥΦΑΚΗΣ &
  ΙΑΤΡΟ2
  Έμμ. Γ. /ν,σνωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟ5
  Λιπλωματοδχος Α551&Ι311 της χβιρουρνικής ούρβλογι
  κης Κλινιχής τής Ίατρικής Λχβλής Πανβπιστημίου Π«ρι
  σΐων.
  Παθήσϊΐς τοθ ούρβποιητικοθ συβτήματας ήτοι νεφρύν,
  Μ»βτβ»ς, προστάτου, γ«ννητικ&ν βργανκν κ.λ π Δεχεται
  9 12 (ΐ. μ 3-7 μ. μ. ίν τώ Ιοττεείν τβυ όδος Μχρβγιώργη,
  πάροδος Ολατείας Άρκαύιου (Χεϊτάν Όγλοΰ).
  Τηλέφ. 8—22
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'
  "ΓΑΛΛΙΑ Ι,,
  Πλατβΐα ΌμονοΙκς
  Όδός Σταδίβυ
  Τηλ. 30495
  Τηλ 30236
  70 ΔΩ^ιΑΤΙΑ
  70 ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών
  Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρόσ νερά.—ΎπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι κσΐ λογικαί.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Ι54ον
  —Έννοεϊτε μεγαλειότατε
  την λέξιν χσμπαρέ;—λέγει μέ
  σθένος ή πριγκήτιισσα.
  —Νατούσκο! τής λέγβι μέ
  ζωηοότητα ή τσαρΐνα.
  Ένόμιζα κως μ-ιτοροθσα ν
  άνσφέρω την λέξιν αυτήν
  είς την ύμετέραν μεγαλειότη
  τα, έφ' δσον ή άγιότης «-"
  Γρηγόρη Γιεφήβίβιτς άχπλ
  σβν επάνω της τα ράσσα
  τού...
  ΚοΙ σύτά ή πριγκήιισσα
  τα λέγρι μέ τόσην φυσικόιητα
  ώιηε δέν ποοδΐδζται όν μιλβ
  σοβαρά, ή άν ειρωνειόεται...
  Ό τσάρος εχει ταραχθή . "Η
  τσαρΐνα κυττόζει τόν Ρασΐτοϋ
  τιν, κρέμεται άπό τα χε'λη
  τού, έλτΐίζοντας τιώς ό Ρσ
  σποθτιν θά ομιλήση, θά δια
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—ΔιΠλθβ προχθές δι1
  Ίεράιτιτρσν ό κ. Έμμ Ν κολοκ
  Ό Ρασποθτιν δέν χάνει την
  άπάθειάν τού:
  —ΣοΟ είπαν την άλήθβια,
  κόρη μσυ! λέγει άποτβινόμε
  νος πρός την πριγκήπισσαν
  Ναΐ, γύριζα άπό τό καμπα
  ρέ, ήμουνα στό καμπαοέ...
  Καί άποτεινόμβνος πρός την
  τσαρΐνα πού τόν κυττάζει μέ
  κατάπληξιν, έξακολουθεϊ:
  —Ό Χριστός επήγαινε πρός
  τούς άμαρτωλούς: Κι' έγώ ό
  Ρασποθτιν δέν θά ,κατα&εχθώ
  νά πάω πρός την άμαρτία,
  ΤΙ μέ μέλλει τί λέγουν οί έχ
  θροΐ μου; Γιά τούς ναούς
  τοθ ΚυρΙου είνε οί παπάδβς.
  Άλλ' έγώ πρέπει νά πηγαΐ
  νω έκεϊ πού Βέν πηγαίνουν
  οί παπάδΕς... Πρέπει στά κέν
  τρα τής άμαρτΐας νά πηγαΐ
  νούν την ανάμνησιν τοθ
  ΘεοΟ!
  Ή έξήγησις αυτή προκαλεΐ
  είς την τσαρΐνα συγκίνησιν.
  Κυττάζει τόν Ρασποθτιν μέ
  θαυμασμό.
  Μόνον ότσάρος έξακολουθεΐ
  νά τόν κυττάζτ) κάπως περΐερ
  *... Σέ τέτοιες στιγμές δλη
  τού ή πίστις, βλη τού ή πε
  ποΐθησις γιά τόν Ρασποθτιν
  κλονΐζεται. . Άμφιβάλλει άν
  μπροστά τού στέκειαι Ενας αγ
  γελος ή ένας διάβολος— ό
  σατανάι,! Άλλ' 6 Νικόλαος
  ό Β' είνε 6νας χαρακτήρ ά
  σθ&νής... Ό Ρασποθτιν είνε ί
  σχυοός... Καί τοθ έπιβάλλεται
  ... Σέ λΐγα λεπτά αί στιγμιαΐ
  αι αμφιβολίαι τοθ τσάρου ύ
  ποχωροθν καί ό Νικόλαος ό
  Β' αίσθάνεται τύψεις συνειδή
  σεως διότι έπέτρεψεν είς τόν έ
  αυτόν τού έστω καί πρός στιγ
  μην ν' άμφ βάλλη γιά την ά
  γιότητα τοθ Ρασποθτιν, γιά
  την άθωότητα τής ψυχής
  τού...
  (συνεχΐζεται)
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό μεγαλύτερος τενό
  ρος τοΰ Μόσμου, ή πειό
  γλυκεια φωνή τοΰ αΙώνβ£
  μ«ς.
  ΜΠΕΖ4ΜΟΙΗ0 ΤΖΙΑΙ
  Στήν έφετϊΐνη τού άποθέωσι:
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΘΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ'
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζβται δι* τήνχκβαριότητα, διά την τάξιν
  ϊ·υ, δια την αχρκν περιποίησιν τής υπηρεσίας τού.
  Τα φαγητ» τβυ παρασκΐυάζβνται μέ άγνα
  βηβνιβι ύλικά.
  Τό πειβ όνειρϊδες μου
  σικό ρωμάντζο πβύ παρβυ
  αίασε μέχρι σήμερον ό
  κινηματβγράφβς. Ή ται
  νία πβύμέ τίς άπειρες ώ
  μορφιές της θά σάς μείνη
  VI*
  πάντα «λησμβνητη.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έν« (ξαιρκΐΜΟ φίλμ
  ΜΥΣΤΗΡΙΙΔ1Σ
  ΚΥΡΙΑ
  "Ενβ άφθάστου πλβχής
  Μ«1 δράσβως Ιργβ. Μ| Τκ
  τβυτ« άστέρια:
  Λωρέττα Γιούγκ
  Φρανσότ Τόν
  Σταφΐόικής ' Ενώσεως Σητείας
  καί Γ. ΠεδιαδΙτης φοιτητής τής
  Νομικής.
  ΘΛΝΑΤΟΙ —Απεβίωσεν καί έ
  κηβεύθη έν Βοαχασίω χρηστός
  χαΐ ενάρετοςοΐκογενειάρχης ό Γε
  ώργιος Παπαθεοδώρου Ό μετα
  στάς ή/αΐίδιο καί έξβτιμάτο καί
  ώ; δμττορος καί ώς ά-ομον 8α
  την εΟ9ύτητα κοΐ την τιμ ότηχα
  τοθ χΓϊριικτήρος τού. Την κη^ε όν
  τού παρηκολούθησε σΰμττ σα ή
  κοινωνΐα τοθ Βραχασιου κοΐ ττλίϊ
  στπ ίκ Νεαπόλεως καί ΆγΙ υ Νι
  κολάου τιμώντες την μνήμ ιν
  τού. Τούς οΐκεΐοι,ς τού καί [διο-ι
  τέρως τόν έΎγονόν τ-υ
  συλλυπούμεθα θερμώς.
  Γόρω οτήν πάΑι.
  Ή νοτιά τής «αρελθεύαιης Κυ-ιι
  ακης τεριωρ.οβ την κίνησιν τής
  ήέ
  ρ
  — ΤοΟλ*χιοτον κατά τάς ά το
  γευματινάς ώρας,
  — Βϊλτιωθέντος όνΐγον αργό¬
  τερον τοθ καιρο"1, ή έστερινή κγΙ
  νυκτερινί) κίνησις εσυνεχίσθη ώς
  συνήθως.
  —ΟΙ φΐ^οι τδν νοβμυατοσήαων
  ένδισφέρονται τβλευτοι»Γ υέ τα
  νραμαατόσηαα τής ΠολωνΙας καί
  τοθ Νΐάισιγκ.
  —Έ< παραλλήλου ττερζή ρΐνε καί τα γραμματόσημι ής ΤσβχοσλοβακΙας. —Άρκβΐ νά τα εύρουν τα γρομ. ματόσημο αύτα, οί Φ'λοτιλισταΙ καί τοθ Ηρακλείου, καί είναι οια· τεθειμένοι νά τα «ληρώσ-υν είς ακριβώς τιμάς. —'Κ καρά την Πύλην Χανίων συναλλανή ή ώφορίσα τό κύριον προΐόν μας. — Συνεχίζεται ηάντοτε μέ την συνήβη μορφήν των ημερών. —Ύιάρχει «ροσοορο καί ζήτη¬ σις καί γΐνονται άγοραΐ έν συν* δυασμω μέ εξαγωγήν τοθ τ/ροθν- τος είς τό εξωτερικόν —ΟΙ πρακτικοΐ καιροσκό'οι «ρο βλέπουν παράτασιν τοθ όψ.μοκα λόκαιρου —Άλλ' ώς γνωστόν τό 6ψ μοχα λόχαιρο διαρκεϊ καί τάς πρώτας τουλάχιστον ημέρας τοό Όκτα βρίου. —Καθοριζόμίνον μέχρι τίς έ»ρ τίϊς τοΰ 'ΛγΙου ΔημητρΙου, τοθ δ· τοϊου καί τό δνομα φέρει. —Ή θήρα τής παρελθούσηο Κυ ριακής είχεν άποτελέσματα αξιό· λογα. —Άν κρίνωμεν τα τιράγματα άπό την θέαν ωρισμένων έκ των β πανιρχομένων <υη/ων. —Των ότΐο'ων ήΐαν ύϊερττλήρεις οί κυνηγετικοΐ σάκκοι χωρΐς να λεΐηει οϋτε ό ίιηδιικηνώτερον κρβμάμενος λαγός... —Είς την πρωτεύουσαν κατήρ¬ τισθησαν, Ανά εν είς εκάστην πο ρΐφερειαν άστυνομικ^Ο τμήματος, τα πρωτα σχολεϊα διαφωτίσεως τοθ αμάχου πληθυσμοθ έ τι Ι τής «αθητιχής αεραμύντς Τα σχολειό ταυτα θά είναι διαρκβΐας 6 ημερών κοί θά λει τουργοΰν καθ* έκάσιην άπό 7-8 μ·μ. —Τοιαύται σχολεϊα λεγιται δτι θά λβιτουργήσουν καί είς τος ε¬ παρχίας μέ συμμετοχήν των άπό 19 έτων καί άνω πολιτων άτεξ^ρ τήτως φύλου. — ΟΙ τυχηροΐ των μικροποσών τοθ ϊθνικου λαχβίου ηυξήθησαν τελευταίως είς την πόλιν μας. —Έν τφ μεταξύ αί κληρώσεις τοθ λαχεΐου πλησιάζουν ^πρός τό τέρμα των. —Πραγμα πού διατηρεϊ τάς έλ πΐδας των μίχρι τής σπγμής μήεύ νοηθίντων εΐσίτι υπό τής τύκης. —ΟΙ ΰτταιθριόφιλοι 6έν ύστέρη σαν είς έξό5ους τάς τιλευταιας ήμίρας. —ΚαΙ συγκεκριμένως άτό τΡϊς εσπέρας τοθ παρε»8όντος Σοββα τοΐ-ΙΊιά τό απαραίτητον διήμερον άνοψοχήΓ. — ΕννοβΤται δτι οί ΐΉρισσότιροι έκ των έξβλβόντων ήααν ο(κο>ε
  νειάρχαι των οποίων αί οΐκο ένιι
  αι παραθερΐζουν άκόμη είς διώφο
  ρα χωρία,
  —Έξαιρετική πρεμι'ρα άηίψί
  είς τόν κινηματαγράφον Πουλα
  κάχη μέ τό άξιό)ογον Εργον ιά
  •7 σ<αμτι(λια>.
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» άπόψε
  προβάλλεται ή «Μυατηριώδης ηυ
  ρίαν· δογον λίαν ενδιαφερου
  σης πλοκής μέ την Λωρέτταν Π
  ουγκ καί τόν Φρανσδτ Τόν.
  6 Ρίποοτβρ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ,
  Ό Σύνδεσμος των "Ελλή
  νων έξαγωγέων νωπών στα-
  φυλών ανακοινοί επισήμως
  πρός τούς μέ τα μέλη αύτοθ
  συναλλασσομένους ότι ή 8.
  πελθοθσα άπρόοπτος καθυ·
  σιέρησ ς τής εκκαθαρίσεως
  των μετ' αυτών λογαριασμόν
  προήλθε έκ της άναστολτΐς
  της προεξοφλήσεως παρά τής
  Τραπέζης της "Ελλάδος των
  εμβασθέντων μάρκω» έκ Γ?ρ
  μανίσς μέτρον τό οποίον ή
  ναγκάσθη νά λάβη. ή Έθνική
  ήμθν κιβέρνησις λόγω τής δι-
  θνοθς καταστάσεως.
  Ή πληρωμή 8μως τΐάντων
  εΤναι εξησφαλισμένη καί ήν
  γυημένη δοθέντος δτι συνεχΙ
  ζεται ή κατά σειράν προτε
  ραιότητος δραχμοποίησις μάρ-
  κων έκ των άντιστοίχων ε(σα
  γωγών Γερμανικήν έμπορευ
  μάτων καΐ των επί προθεσμία
  υποχρεώσεων είς μάρκα.
  Συνεπώς δύνανται πάντες
  νά ώσιν ήσυχοι διι έντός όλ(
  γουχρόνου θά τακτοποιηθώσιν
  άπαντες οί λογαριασμοΐ
  (Έκ τοθ προίδρεΐου)
  μίΡ'
  Οίκονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Εγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐΓ>ν|
  τι μ»! είχον ώ; ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  " >. 12 50
  11.50
  10 -
  9 50
  8 50
  Αι/ έκεΐνους .τού οέλουν
  νά ττΑουτΙζουν τάς γνώαεις των.
  α
  6'
  ϊ'
  δ'
  13 —
  10 50
  6'
  ΤΑΧΤΑΣ λ'6
  » γ
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Καρπιύζια
  7 50
  0 50
  4 70
  4.30
  4 —
  4__
  2.—
  5.50
  Κριθή
  Β ώμη
  Οίνο: μ
  ΣΧΠΩΝΕΣ
  Λϊ(ΐ"θί α'
  » 6'
  - * γ',
  α'
  β'
  Υ'
  Μίκξτ
  4 50 Άλί65ανος
  3 —'
  4- 6-
  8 50
  4 50
  5 —-
  26 — 28 —
  30 —
  23.—
  22 —
  20 —
  ι».—
  18.—
  400 —
  100 —
  120 —
  Άπό δλα δι* δλους.
  425
  130 ι
  β Τα Μάλλια
  ό τόπος της άενάου
  εργασίας.
  (δ;
  ΣΤΑΦΥΑΑΙ —Ή είαγωγινή κίνηιις τιην στ7»υ
  γνωστόν άτονήσει ίξ αίτ'ας τω; πολεμικήν γβ'ονότΐβν Ή5η ή
  χισΐ άηδ προχΡίς ζωηίά, τΓχχαί τίν παριλθόντα μή Λ ΊΙ τοπι*ή
  Δ-οικητ >·ή ά?χή ιί;γά:θη μέ ζέοιν, ρέ στίρ(·ήν «ι επιμονήν
  π#{ τή« νηιτϊόθυνσιν αυτήν έ·Ίτι»χοθ3χ χυβεο ητι«ΐ έπεμβίαει ν*
  έπ»ν»ρνίσ^ν αί έξιχγωγηϊ σ'αφι»5©ν κ»ί είς τή« Κ*ντρι«ή/ Εΐρώ
  ιιτ-,ν 'Η Διεινη·ιχή αρχή έρύθμΐσϊ «υΜχρό'νί^ ϊ0 ζήτημα τ&ν Είς
  Αίγυπτον ΙξϊγωγΦν χατ* τρέχον λίαν ίξυκηρβτιχάν τ5θ τιαραγω
  γιχοθ χέσμου.
  Τιμαί ΣυναλΑάγματος
  Άγορκ
  Πώλησις
  Κοπεγχάγη
  25 96
  26 16
  Λονδίνον
  546 —
  550 —
  Παρίσιοι
  3.03
  3.13
  Νία 'Υάρχη
  137 —
  139 —
  ΜΟαναν
  7.—
  7 06
  Παρίσιοι
  3 09
  3 Π
  Πραγα
  4.31
  4 35
  Ζυρίνη
  31 —
  31 45
  Ζυρίχη
  31.60
  32 05
  Άμστερδαμ
  73-
  74 —
  Βρυξέλλαι
  4.76
  4 82
  Σΐοχχίλμη
  . 32 60
  33 10
  Βοαεαπέστη
  23 45
  23.95
  Βρυξέλλαι
  4.04
  4 70
  Βελιγράδιον
  3.27
  3 30
  Άλεξάνδρεια
  560.—
  564.—
  Κ'«)ν)πολις
  10 4—
  105 —
  Βαρσοβ α
  21 12
  21.32
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΗΡΙΓίί
  Έλσινκφόρς
  2 60
  2 65
  Βιρο) ϊνον
  42.—
  43.-
  Κόβνο
  22 —
  22.50
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  παλαιόν όνειρον τ&Ο άιθρώπ,υ. νά πε-α είς τ.ύς ο'ίθέ-
  _ ρ»ς έπραγματοπΐΊήΜη πρό πολλοά χάρις είς τό άιροπλάνον. Άλλ'
  ό άνθ?οιτΐ5ς δέν ίχαν&ποιήθη μέ αυτήν την χατάχτησ.ν "Ηθε>« νά
  Ιπετάδτιως τι πουλιά. "Ηθε)ε δτλκίή ν'άνασχήση εις ζωντανήν
  ! Γϊραγμοιτινότητβ, τόν θρθλον τοθ Ίχάρου χαί τό κατώρθωσε χάοις
  ι την άνακάλυψ ν τοθ άνΐμοπτέρου Είς πολλάς χώρας οί, άγρίται
  ' βλίπουν πολλάκις ένα πιρίεργ&ν τίουλί, άθίρυβον, μέ μακρά πτερά
  νά γλυστ^ μέ την κοιλίαν είς την γήν.
  Έπιιτοτ, Ιχπληχτοι διέπουν ν' άνο'γη ίνα χάλυμμα χαί νά
  έξ<£.χιται Ινος άθ;ωπος Οιόχειτοι περί άνεμοπτί^&υ, τό οποίον τιετόΐ χωρΐς μ^χανήν. 'Ας σημειωΕ^ δτι »( ττρέοδοι τής άνεμοπλοΐ σς είναι μεγάλαι. Είς την Ρωσσίαν επραγματοποιήθη πτήσις 625 χΐλιομέτρων. Είς την Γιρμανίαν έπίτοχον νά πετοθν 50 ώρας σιινε- χ&ς χαί ν' άνίλθουν ΐ?ς Οψές 9 000 μέτρων. Είς την είχόνα μας !ν νέον άνεμάπτερον. Τα ττεπραγμένα της τριειίας Οί Άθλιοι. Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΟΙΧΗΣΕΟΣ ΤΟ ΕΗ ΚΡΗΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 638ον Ό άχθοφόρος έρρόγχσζεν. Ό Γοβριας Ισυρεν ησύχως τό άμάζιον^κ των ότΐιοθΐων, τόν ΔχθΓ,φάρον έκ των έμπροοθ(<Λν, όη λο?:ή άτιό τβν ποδών, καί ιιετ' όίνος στιγμάς, ό μέν άχθοφόρος ευρέθη κοιτόμενος άναπαι,τΐΗώτατα , έιιί τού λιθοστρώτου, τό Ι έ άμάξιον υπήρχεν δ- λως άτιηλλαγμένον. Ό Γαβριάς έφωδιασμένος ώς -πάντοτε πρ'ς παν απροσδόκητον ήοεύνησε τότβ είς δ/α των ών τού, εξήγαγε τμήμα χάρτου άγράφου κράν τεμάχιον μο) υβΰίδος κοιίκΐνης, ήν εΤχε σει τίς οΤ6εν έκ τινος ξυλουρνοθ, κοί εξής: Άξιεση|;ε?ωτος είναι ή παρα- τη^τ,θιίσΛ αδξηβις τής χαλλιερ- γευμένης ίκτ^σεως χαλυ^θιίοης διά φυτειών Σουλτανίνης. Επί σης ή χα,λλιέργεια των έσπεριδο άλματω!ώς αύξάνει άπό £ ν-υς είς £τος. Ή παραγω χθίντων γή των πορτοχαλλειών ηύξή- ■ οκμένης θη κατά 1 742.000 τεμάχια των | τε την Διά τα έσπιριδοειδή καθόσον ά φορα την ποιότητα αύτω* σημει οΟτ-»ι άλμ·χιώ5ης πρόίδος διαδε 86ιΤ£.τ)ί "ευρύτατα τ*1ς έΛλεχ'ή πειχιλιας «λοι.άτου» Τελος 4ση μειώϋη χαλή διάθεσις των παρα λαδώ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Ελήφθη τό άμόξι τοθ έπιφέροντος» Καί ύτιέγροψε «Γοβράτ». θυλακί μανδαρινίων κατά καί μι χών λεμονίων χατά 440 000 χαί των νεραντζίων χατά 8 750 τεμά- χια Είς τα πυρηνόκα^-πα ή αυ ξησις των ίένδριον έφθασε τόν αριθμόν των 44 800. Κυρίως φυ τιύονται άμυγδαλίαι,βερυχοχέαι, δομαακηνίοΐι χαί χερομηλέαι. Είς χϊ διάτορα άλλα χαρπο?ό ρα δένδρα χαρυ£έ»ς, χαοτανέας, χερατέας χλπ παρετηρήθη επί ατις &δξησις σ'μαντιχή. Είς την σΐαφιδοπαραγωγήν πά προΐέντων σιιστηματοποι τή; έξαγωγής αυτών είς λοιπήν Έλλάδα χαί τό 13 500 000 έξίβτεριχόν ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ α) Ζώα εργασίας (Γπποι, ήμίονοι, 5,οί) παρετηρήθη σις χατά 1800 χεφαλίς. β) Ζιδϊ γαλαχτοφίρα Τούτου γενομένου, Ιβολεν £« γ,ορτί* ν τίς ιό θυ λάκιον τοθ έσωκαρδίου τοθ άχθ.φόρου, έξακολου θοθντος νά ρογχάζΐ), τρπαο& δι* αμφοτέρων των χειρών τό άμόξιον, καΐ ι-αΐΓυθύνθη πρός τάς Ά γοράς, ώθτ2»ν 'ττρό σύτοθ τό άμόξιον καί καλ πάζων μετά κρότου θρισμβευτικοθ καί δόξης με στοθ. , Τοθτο ήτο επικίνδυνον. Παρέκει 1<ειτο τό βι (Όργανισμούς σιλικόν τυπογραφείον, είςιδιΐτν θύραν ΐσταντο'ρ^^^ν^^/ σκοποί έκ τής έθνοφυλσκής. Ό σταθμός ε διός είχεν ή^η άρχΙσΗΐ νά έξυ •ιινβ, άνησυχήσας -πρώτον έκ τοθ κρόίου των συν τρφ'έντων δυο φανών, Ιπειτα δέ κοί έκ τοΓάσματος, 6περ ό Γοβριας έξϊφώνει οθΐως, ώστε 6χι μόνον έκεΐνης τής συνοικίας τόν Οπνον νά διαταράξη· άλλα καί των -πέριξ. Μίαν όλην ώραν τό άγυιόπσιδον τουτο άνη ούχει τούς κατοίκους τθν φιλησύχων έκείνων ό δών, συνήθως κοιμωμένους άμα δύοντος ΐοθ η¬ λίου. Ό ύποξωματικός τοθ σταθμοθ ήκροάτο. Επε ρΐμενε. *Ητο φρΔ*ιμος άνθρωπος. Άλλά τδ" μανιώδες έκεΐνο κύλισμα τοθ άμοξί ου είς τό λιθόστρωτον. κατά τοιαύτην ώραν, όπε ρέβη τό μέτρον τής υπομονήν τοθ ύπαξ ωματικοθ, καί απεφάσισεν ι διός νά προχωρήσπ, ϊνα Ιδ8 τί συνέβαινε. — Είνε μία όλόκλη<.η πβγανιά, εΐπε καθ* έαυ τόν. Προφανίς ή Οδρα τής άνσρχίας, έξελθοθσα έκ της τρώγλης της, περιεφέρετο είς την συνοικίαν εκείνην μσινομένη. (συνεχίζεται) ρη σημαντιχη βίλτίωσις τής τιοιοτητίς χάρις είς κύς λιι τουργ&Οντας Σιαϊΐδιχούς Όργα νισμΐύς Έπίσης ΐταρεχηρήθτ] 6ελ χίωαις τής πειόΐητος τοθ παρα γεμένου ιίνου χάρις είς τιύς των Οίν&πι.ΐων. (κίγες ηρίβ»τα). Πίχρεΐηρτ,θη μείωσις τώ» έχτεεφομίνων ί&ίω; αίγών /όγψ των ίυσμενών δρων διαχρο- Κατόπιν προσπαθειών τής 5πη ρεσία; χαί ίνισνύσιω: τής Ά γροχιχής Τραπέζης ήρχισε δια δέ Χ γ η δ.δέμενον χό πρέβατον διά την οίχιακήν προβατοτρο^ίαν ώ; χίί ή φυλή Μ^λτας χαθίσον ά τάς οίγα(;. Ή νομαδιχήαί ί Ή ώ>χί» χωμόϊΐολις τού άν»
  τολιχοθ άκρον τής ίπαρχίας Π«
  διάδος δίδει πάλιν νέα α-ηχίΐ-χηο
  λ-τισμοθ μέ τάς νέας βιλτιώσΐι;
  τής π«τ-.αγωγίίς της, μέ τάς νί*ς
  έιιδΐώξεις πλουτισμΐθ των εΐβέβν
  πού δίδει ίλοχρΐνίως είς την χά
  τανάλωσιν. Κα> τα Μίλλια, & τό
  ■τος τής άενίου έργασ'ας ναί τή;
  προίδου, μέ τόν άχούραστον σ:ρα
  τόν των φιλοπροίϊων ίργκτίΤ»ν τή;
  γής, π'ύ μετίβα'αν όλί»λη5θ^
  κάμπον είς παοάϊεισνν 4λίφυ:ον
  χιι κερδοφόρον, δέν γνωοίζου' τί
  θά ιίπ{ έ.ιπόδίον βταν
  νά >ίάίουν χαί την ξηοάν
  παρχ-ίωγίκήν, δίν σ*έπτονται χά
  πο,ις πβοχεψίν υ νά δώσουν ε!ί
  -ό χωράφι των αξίαν χαί Οτταρξιν
  φ αιε
  ρίντοιις χ«1 ίξεχέρσωΐΛν μίρη χαί
  )ωρ(5ες γής δλοτελω, άγονΐς
  κχΐ κατίσιηιαν χαί τή* πειό μι-
  χρή σπιθαμήν τής περιφερείας
  των παραγωγινήν, επεδόθησαν καί
  είς την δενδροκαλλιέργειαν δχ:
  δμως μέ Ιμπιιριαμϊύς αλλά μέ
  σιίστηαα χαί μέ επιμονήν. Καί οί
  ό δέ ή
  χόΐηι των δέν
  νά άποφί

  ήγ φ
  ρουν τοίίς βΧαστους των. "Η5η τό
  πράσΐνον χαλύϊττει ϊλην την ίχτα
  σιν, ί)5η ή δλάβΐηαΐς χυρίαρχεΐ
  παντοθ καί είς τόν πλοθΐον των
  Μχλλιώΐΐκων χητουρΐχών, προσε¬
  τέθη άτιο τινος ή πίρτοχαλλοχαλλι
  έργεια, ή άνάπ:υξ ς τής «πανάνβς
  ή προώθησις τή; χιτρίας καί γενι
  κως των β3περιδοειδ(&ν.
  Πί^υσ; τα Μίλλια ϊσΐειλαιν τα
  πρωτα πορτοκίλλιοι καί
  νιι είς την ά^οοάν λεο
  κϊθώ; χαί είς τό^ Πιιραΐά, γλυ·
  κύτΛΤ», χυμώ5η, ώρ*ιότχτ«. Έ
  φίτος ή παραγωγή των μΐγαλιι ί
  ρ% καί χαλυΐίοα θά αποδώση
  τίύ; καρπούς της είς Ικείνους πού
  μοχθοθν κ»Ι Ε^ρηΐκοηοθν ίλοχρο
  νίως διά τό καλόν τής τοπικής
  οίχονομίας χαί διά την κ?&(Λιν
  τής κα) ιοπόλεως, τής οποίας την
  δψιν &ς ύιΐογραμμισθ^ ιδιαιτέ¬
  ρως έ χούν τελείως αλλάξη α£
  νέαι οίκοδομαί χαί τα ώραιίτατα
  νοιχυρευμίνα χτίρια.
  πρός τάς επικρατούσης συνθή
  χας βοσκής χαί ποτίσματος.
  Τα γαλαχτομικά προιίντα όλο
  ν έν βελτιοθνται λόγφ των λει
  τουργούντων συνεταιριχών ταρο
  χομείων κ»ί των Μ<ταβατιχών Σχιλι'ων Τυροκομίας ώς χαί των ί δϊηγΐων των τεχνιτών μων τής Υπηρεσίας. Ακολούθως δέον νά σημει ωθξ είς τόν τομέα τΊ]ζ Μελισ σοχομίας & διπλασιασμός των 5 παρχευσών εύρωπΛΪκών χυψ()ώ^ χάρις είς χήν ένεργουμίνην εύ ρε'αν προπαγάνδαν των αυσταθέ/ των μεταβατιχών Σχολείων Με λισσοχομίας ώ; χαί ή αύξησις τ:ΰ παραχθέντο; μέλιτος χαί κη ροθ. Είς χήν χοιροχροφίαιν την χονιχλοχροφίαν χαί χχ όρνιθοει δή ή υπηρΐσία ίέν ίχει νά οη μειώση συγχοιτικήν πρέοδον. Η Ο1ΚΟΝΟΜΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΪ Έ ι* γένει *ολ^ ΙαΛιΙχ τοθ προηγουμένου Ι;ους σΐίνδι»αζο]ιίνη με την πλουσίαν έλαιοεσοδείαν τοθ θεωρευμίνου Ιτους, την Εκα νοποιη'ΐχήν νού χαί την παραγωγήν χ καλήν τούτου οί διά θέσιν την αρίστην παραγωγήν των εσπεριδοειδών χαί των περισ σοτίρων λοιπών χαλλιΐργειών χαί έχμεταλλε&σεω' συνέτε ναν ώιτε ή Γεωργιχή οίκογίνεια νά βελτι ώνη σημαντικώς την οίχονομι χήν της θέσιν άπό ϊτους είς 2 τος ώστε σήμερον νά προσεγγί ζή την 6*θμίδα τή; εδημερίας. Κατά νλίδους γιωργιχων έκ μεταλλεύσΐων ή υπηρισ'α παρατη ρεΐ δ:ι: 1) ή Έλαιοχομία: Άπέϊωΐεν τόσον ώιτε παρά την μικράν ς}χε τιχώς τιμήν διαθίσεως δεδομέ νης τής έχ:άσεω; αύΐή; ί> έ
  χάστη πεμφερεία, έπέδρασεν ση
  μαντιχώς είς την βΐλτίωσιν τής
  γοπροβΛτοτροφία χρησιμοποιιΐ εί ίοίκονομικής κατασΐάσιως τοθ "Α
  οέιι τόν δρόμωνα τύπον αίγών
  χαί προ β ί τω ν προσαρμοζόμενον '
  (συνεχίζεται)
  ΙΑΤΡ02
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδ«κτ»ρ τοδ Πανεπιστημίου τής Λ»8νος.
  Επί ειττ««τί«ν οπβ«ί«β«5 *ν Λ»δνβ χ«1 Παριοίβυί, δί·
  χβται βΐς τί) ν έ β ν Ι α τ ρ 11 ο,ν «υ, όδβς ' Αβίρκφ
  (συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ινκντι κρτοποιιίο» Άβκνοιβίον
  ϊφαχιβνάχη: 9-12 «. μ. καί 4—7 Ι»· Ρ·
  ϊβς Κυρικκ&β τβώί 4«βρο«« ίε*ρε«ν. Ά>. τηλ. ί—63
  ιΠΑΑΛΑΑΙΟΝΛΥΚΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
  Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ.
  86269 διαταγήν τοθ Ύπουργείου Παιδείας ίδρύει άπό τοθ άρχομέ-
  νού σχολικοθ ετους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξίου
  ιύπου.
  Είς τό Γυμνάσιον τουτο θά γίνωσι δεκτοΐ μαθηταί τής Δ' τάξε¬
  ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολείου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρί-
  ων έξετάσεων. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ
  σχολείου διά την Β' τάξιν τοθ Γυμνασίου κατόπιν κατακτηρίων
  έξετάσεων.
  Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοθ τύπου θά εξακολουθήση λει-
  τουργοθν ώς μεικτόν. Θά λειτουργήσουν κατά τό ετος τουτο αί τά-
  ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και -τ'· Είς την πρώτην τάξιν τοθ έξαταξίου Γυ·
  δέν θά
  μνασίου παλαιοθ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου
  γίνωσι δεκτοΐ μαθηταί.
  Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την σταδιοδρομίαν τού, ώς
  μέχρι τοθδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά καταβάλλη δέ πάσαν προ¬
  σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητων τού, άνα·
  δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε άξιον τής πρός αύτό έμπιστοσόνης
  τής κοινήν Ιας.
  Τό οίκογενειακόν οΐχβτρβφεΐβν τοδ «Παλλαδίου», υπό την προ
  οωπικήν διεύθυνσιν τού Διευθυντβδ τού ίΐνϊ μοναδικόν έν Ελλάδι.
  ΑΙ εγγραφαί ήρΧ»β*ν.
  ΑΙ εΐσιτήριοι έςετάσεις αρχβνται την 20ήν Σεπτεμβρίοΐί, «Ι δέ
  κ«τ«ταχτήριβι την 25ην.
  Πληρ6β©Ρ'«· «αρεχβνται χαιΒ' έκάβτην έν τ») Γρβφεί* τοθ Λυχείβ».
  9 Τηλέφωνον 6-7*.
  Δαράτσο Χά-
  —Φόνβς είς
  νίων.
  Την παρελθούσαν έβδομάύα
  είς Δαράτσβ Χανίων έ Νικό¬
  λαος Κυριακού Δϊϊκούσης έκ τοθ
  Ίδίου χωρίου έφόνευσε τόν όμβ
  χωριόν τού Δημ Αλεξίου πυρο
  βολήσας εναντίον τού διά κονη
  γβτιχοΰ δ.ιλου. Τα αί πά τού φό
  νού όφϊίλονται είς χρπματικ«ς
  διαφοράς ιθ δοάστπς τραπεΐς αίς
  φυγήν μετότ την πράξιν τού συ
  νεληφβη άογότϊρον είς Πλατοχ
  νιάν ίξ ου μετβφβρθη είς την
  Β1αχγνελ(αν Χανίων.
  —Αικασπκαί τοποθετήσεις.
  'Αφιχθη είς Νεάπολιν «αί άνέ
  λαβε τα καΒπχοντά τού ώς προ
  εδρου ΠρωτοδΐΜΜν έ κ. Ίσίδω
  ρος Χριατόπουλος. Κπίσης «φί
  χθη καί ανέλαβε καθηκοντα έ
  πρωτοδίχης χ. Γραικέτης.
  —Θανάσιμος τραυματισμές.
  Ό Αντώνιος Ββρίγος άγροφύ
  ξ έκ Λαγοΰ Λασηθίου έτραυ
  ματιββ προ ημερών θανασίμως
  χον Μιχ. Φαζόν άποβιωσαντβΕ μβ
  τ» διήμερον. Ό φβνευς παρείό
  θη <{ς την Εισαγγελίαν Λ«αη θίου —Διανυπτερεύοντα φχρμα* κεΐχ. Σήμερον 2έην τρέχ θά διοτνυ κτερϊύσουν τα φ«ρμ«Μεϊβ( Σωκρα τους Χανιωτάκη καΐ Ιωάννου Λογιάίο«. —Αί καταταχτήριβι έξετά σεις είς τό Γυμνκσιον Πόμ πηας. ΑΙ « καταταχτήριοι έξβτάαϊΐς των άιτοφοίτων μάθη των Ε' χαί Στ' ταξβυς Δημοτικοϋ Σχολίίου διά την β' τα{ιν τού Γυμνασί ου Πομπηας ήρχισαν άπό χθβς 25 Σκπιεμβ,ιΐου. Γινοντοι δεκτοΐ «αί άρρεχβς κοιί θήλεις μαβητκΐ. —Αί είβιτήριοι έξετάσεις δια τας Παιδαγωγικάς Άκα· δημίας. Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ υπουρ γβίου ©ρπσκευμαΐΜν καΐ 'Εθνι κης Πκιδεΐοις «Ι εϊσιττιρΐεΐ έξβτ* ββις δια τας ΠαιδαγΜγικας Ά καώημίας ωρίσθησαν α πό 1—5 ΌκτϋβρΙου. Ό αριθμός εΐσακτειιν δια την α 'ΑΛαύομιοιν Ήρα κλίΐου ώρ(ο8η[εϊςπβντηκοντ« (50) αρρίνβς Ιίτλοι σπουδΜν: Ά πολυτηριον ,η αποδεικτιχον ά πολύσϊως Γυμνασίου ή Πρκκτι χοΰ Λυκείου άνευ περιορισμοΰ βχβμοϋ καΐ δικγωγη κοσμιωτατη. ΉλΐΜία μέχρις 45 έ των και άνκ στπμα Ιδδ — Ό Οίκονομικός Έπιβεωρη τής Κρήτης. Κατοιληςρθίΐς υπό τοΰ βρίου ή λιχίας άπβχωρηοβ τής ύπηρεοίβς ό ίπί 40»τίαν «ύδοκίμως άσκησας τό ά^ιωμα τβϋ Οίκονομικοϋ Επι θ«ωρητοϋ Κρήτης κ. Ν. Ιΐαλίδης. Η κ. Μερ. Λυδάκη Ματζαπετάκη Ένανακάμψασα έζ 'ΑθηνΑν καί «λουτΐσασα τό έργαστή ριόν της διά μηχανημάτων νι ωτάτου τύνου, εκτελεί ακά σας τάς μικροβιολογικάς καί βιοχημικας ίζεταοεις ·1α τύ «ργαστήριέν της «αρά την «λατεΐαν Κορνάρου. Ή Μόδα θριαμβεύει μόνον είς τα παπού* «σία
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα ΤρΙτης
  26 Σεπτεμβρίου 1939
  123 Ώρο| Καί οί ούδέτεροι
  δύματα τού ύποβρυχίου πολέμου.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΒΝΟΥΣ
  ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σ)βρ(ου (τβΰ βνταπβχρι·
  τού μ«£), —Μέ εξαιρετικήν έιτιβλητιχότητα
  εγένοντο χθές την πρωϊχν είς Θεσσαλονί¬
  κην τα έγκαίνια τής έφετεινής διεθνβϋ; έκ
  θέσεως. Είς τα έγκαίνια παρέστη τό Δια-
  δοχιχόν ζίΰγβς χαί ό ύρυηβυργός Τύΐτου καί
  Τουριβμον. Παρέστησαν έπίσης πολλαί των
  έν Αθήναις πρεοβευτών χαί άλλοι επί·
  βημοι, αί Μακεδονικαί αρχαί έν σώματι
  καί πλήθβς χόσμου έχ τής ά» ωτέρας κοι
  νωνίας τής Θεσσαλονίκης·
  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  Κ1Ι ΤΟΝ ΕΟΙΤΕΑΙΚΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ
  ηΡΟΙΒΑΗΟΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΝ ΟΙίΥΡΟΗ. ΕΡίΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σ)βρ(ου (τοΰ άνταποχριτβϋ
  μα{).— Είς τόν »ινηματβγράφον τεΰ Οεκ-
  τρβυ «Ρέξ» κροεβληθη σήμερον ιήν πρωΐ
  αν ται«ία άττειχον ίζουοα λεπτομερώς τα
  μεγάλα όχυρωματιχα έργα τής σΐίνορια
  κης μ«δ γρ«μμής·
  Την Πίββολήν παρηκολούθησαν ό πρω>
  θυαουργέ>ς χ. Μεταξάς ό ύφυπβυρνός των Ι
  στρατιωτικών κ. Παπαδήμαςχαί όκρχηγόςτβΰ'
  Έπιτελείου άντιστράτηγβς κ. Παπάγος μετ'
  άλλων άνωτάτων αξιωματικών.
  ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΝΕΑΝ ΔΡΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σεητεμβρίου (τοΰ άνταπο·
  χριτοΰ μαζ).— Κατά τηλεγράφημα έχ Θη-
  ρας είς την ήφαιστειβγεή περιοχήν τής
  νήσβυ εσημειώθησαν άπό χθές νεα έχρηκτι·
  κα φαιόμενα μεθ' ύΐτβγείων κρότων χαί
  έκχύοεως λββας. Τα φαινέμεχα ουεχί-
  ζονται.
  ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΟΡΟΣ ΤΗΝ 2ΦΒΙΕΤΙΚΜΗ Κ1ΟΕΡΝΗΣΙΝ
  | ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σ)β,ίου (Ιδ ύ
  (πηρ6σ1α;.— Σημεριναί πληρο
  φορΐαι άναφέρουν δτι πσρά
  τάς Νορβηγικάς ακτάς έτορ
  πιλλΐσθη χθές καί άλλο Φιν
  λανδικόν εμπορικόν σκάφος,
  τό «Βάλμσ» υπό γερμανικοθ
  ύποβρυχίου. Τό βυθ σθέν σκά
  φός μετέφερεν ώς εξηκριβώθη
  χάρτην καί άλλα έμπορεύμο
  .τα είς Αγγλίαν. Έπίσης. Κατ'
  'ϊΐδήσεις έξ Όσλο τό Σουη5ι
  [ κόν ατμόπλοιον «Ζαζάν» έΐορ
  ' πιλλίσθηχθές είς την Βόρειον
  Θάλασσαν υπό γερμανικοθ ύ
  | ποβρυχΐου. Αμφοτέρων των
  | τιλοΐων τό πλήρωμα διεσώθη
  Πάντως δμως οί τορπιλλισμοί
  ούτοι προεκάλεσαν ζωηροτά
  τας ανησυχίας είς τος κυββρ
  νήσεις καί τοΰς λαούς των
  ουδετέραν κρατΛν. Ή Σουη
  δική Κυβέρνησις είδοποΐητε
  τό Βερολίνον ότι εάν είς τόν
  ύποβρυχιακόν πόλεμον συμπε
  ριλάβπ ή ΓερμανΙα καί τα ού
  δέτερα κράτη, ή Σουηδΐα θά
  διακόψη τήν προμήθειαν ίίς
  την Γερμανίαν μεταλλεύματος
  σιδήρου.
  Τό πλήγμα έκ μιδς τοιαύ
  της ενεργείας θά ήτο βαρύ
  διά την Γερμανίαν δεδομέ
  νού δτι ή ΣουηΉα προμηθεύει
  είς αυτήν έξ έ<ατομμιόρια τόν νους σιδήρου, έκ τοθ όποίου εχει απόλυτον ανάγκην καί μάλιστα είς αυτήν την περίο δόν τοθ πολέμου. Ή πολιτική τού Βελγίου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σ)βρΙου ((5. ύπηοεσία) —Είς λόγον τόν ό ποίον εξεφώνησεν ό ύπουργός των "Εξωτερικών τοθ Βελγίου έν Βρυξέλλαις έπ' εύκαιρΐα μνημοσύνου υπέρ των πεσόν¬ των Βέλγων κατά τό 1830 έΐό νισεν: «Μένοντες πιστοί είς τό υπέρ τής ελευθερίας ίδεώδες τβν ήρώων τοθ 1830 θά έγερ θΛμεν ο Οριον μέ ενθουσια¬ σμόν εάν παραστβ άνάγκη διά ν' άγωνισθώμεν ίνα δια τηρήσωμεν ανέπαφον την χώ ραν μας». Έντονος δράσις των δυνάμεων Αγγλίας καί Γαλλίας κατά ξηράν καί θάλασσαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σ)βρίβυ <1δ. ύπηρεσία).—Τό σημερινόν α¬ νακοινωθέν τού Γαλλιχοϋ στρατηγείβυ έχει ώ; εξής: «Τοπιχή βελτίωσις των Θέσε ών μας. Δράσις τεΰ έχθριχβΰ Γ.υρββολικβΰ νοτι©*» ατολι κώς των δύο γρομμών εί; Σβ&ϊ'μπροΰκε% ». Άλλαι πληροφορίαι άνα φέρουν ιά εξής: Μετά διήμε ρον ζωηράν αντίδρασιν τ·ΰ έχθρο&, τα Γαλλιχά στρατίύ ματα ήρχισαν σήμερον νέοτς έκιθέσεις. Εάθβ αντίδρασις των Γερμανών «πεβαίνει μα ταία κα1 πάσα άντεπίβεσίς των άποτυγχάνει διότι ιά Γαλλιχά στρατεύματκ έχουν δή είς τας δέσίΐς τάς οποίας κατέλσβκν καί τάς Ιχονν περιβίλει μ έ συρμα τΰπλέγματ<χ τριπλών καίττε- τρβπλών συν δέσεων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σεπτεμβρί ευ (Ιδ. ύπηρεο(α).— Έπίση μόν. «Δια τβν πόλεμον κα τα των ύποβρυχ'ων χρησιμο ποιοΰμεν εντελώς έπιστημο νιχάς μιθέέους. Μέγα μέ ρος των έχβρι>ών ύπ€βρυχΙ
  ών εχει ή£η βυθιοδή. Ή κα
  ταδ'ωξις θά είνε εί; τό εξής
  έντοχωτέρα έφόσεν βπειλ«ϋν
  ται καί σχαιτη εύδετέρων
  χροιτών. Άπό 28 ημερών τα
  έχθρικά ύπεβρύχια διατελοΰν
  ύπότόν αυεχή έφιάλτην τής
  άπηνβΰς,χαταδιώξενς Ύγο
  τοιαύτας συνθήχνς, τό ήθι
  χον των έγχλείστων εί; τα
  ύπ«βεύχια ίέν είμπορεΐ βε
  βα'ως νά διατηρήται άχμαϊ
  όν. Ή πρός,τήν Βόρειον Θά
  λαρσκν δίοδες φρου:εϊτ«ι
  αγρύπνως χαί ή διέλευσις
  των ύποβρυχίων τ«ύ έχθροΰ
  είνε άδύνατος ]
  Τα ΰΐκβρύχια θά έξαναγ·
  χαοβοΰν νά διαχινδυνεύ-
  σουν επάνοδον είς τ«ς βκ·
  σεις των, οταν έξαντληθ»ΰν
  τα έντός αυτών Ιφόδια, έφο
  ο·ν §ξω τής' Γερμανίας ό άνε
  ςρετδιασμός είναι αδύνατος.
  Ουδέποτε είς τόν πρβηγβύμβ
  νόν πόλεμον θά ήδυνάμκ
  8α νά διανεηδώμβν τόσον
  επιτύχη διωγμέν των έχθρι
  χίν ύποβρυχίων».
  ΤΟΤΒΙΟΝΤΟΥιΣΑΡΛΤΣΟΓΛΟΥ
  ΕΧΕΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ
  II
  "
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΣΥΝΕΝΝΒΗΣΕΙ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπηρϊσΐ*
  «Ανορθώσεως»).—Τηλβγραφβΰν έχ Π«ριο(
  ών ίτι β διάσημβς Γάλλβς δημβσιονράφ·ς
  Περπναϊ(κ Άντρέ Ζδρώ) άσχολβύμενβς
  σήμερον μέ τό ταξίδιβν τβδ Τβύρχβυ Ύ.
  πουργοΰ των Έξωτερικΰν χ. Σαράτσογλβϋ
  είς Μόσχα ν γράφει 8τι τό ταξίδιβν αύτό
  εχει εύρυτέρβυς σχβΐτβύς χ«ί ότι έπραγμα.
  τοπβιήθη έν στενή συνεννοήσει των χυβςρ
  νήβεων Τουρκίαί, Αγγλίας χαί Γαλλία$.
  ΗΓΡΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
  ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ[ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σεπτεμβρίου (ίδ. ύιτηρε·
  οίοι).—Ό Γαλλιχός τύπος «σχολεΐται χαί σή.
  μερβν μέ την Ρνσαιχήν επέμβασιν είς την
  Ευρώπην. Ή «Ζβυρνάλ» δημοσκύιι την
  πληροφορίαν ότι έπ' εύκαιρία τής Ρωσσιχής
  είοββλής εί; τή ν Ευρώπην, ή Βουλγαρία
  διεχδικεΐ την Δββρουτσάν.
  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑ1 ΔΕΚΤΗ
  ΑΕΡΟΗΟΡΙΚΗ ΑΑΑΙΙΑΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ' ΕΥΡΟΟΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σεπτέμβριον (τοΰ άνταπο·
  χριτουμα<.).—Ανεκοινώθη άρμοδ ως 8η *· ερ·κ·ριχή άλληλογραφία δια την Σερβ αν, Ρουμανίαν, Ρωσσίαν, διά την Κεντρικήν κα. την Βόρειον Ευρώπην δέν γινεται δε¬ χτή λόγω τής έμπολέμευ καταστάσεως. Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΣΘΟΝΙΑ ΔΙΑΠΡΛΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΩΜΗ 25 Τ)βρίου (Ιδ ύπηρίσίοι). — ΆναχοινΜ θέν τοθ ΠρβκτβΕβίου Ρώυτερ βϊβοιιοΐοτι ο λόνος . ^»,..»,-.«, ο- »,. , .. . , ._ τοΰ Ντοδτοβ έξετιμήβη ύΐτό τίν Άγγλικδν κόνλιιν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σ)βΡ«*« »}«· ύπηρϊοίοι). - "Ο β|ί| τίιν έγχίάτ«,οιν τού Ιίφους χοιΙ την διο.βϊβ«Ι«Ι «ίϊσβ^της τ«ν Σεβιιτ χ,Μοιαχυ έπεο«?θη χβες οιν ηβρ, τΒ{ άίΐβϊάοβοίς τής Ίταλίοτς ν ά π«ρ«μβίνΓ>
  διαπίΜτην ϊβραν απότης Ρ»ισσΐ).ης επεμβαοββίς βύί<Ιίία ·ΑνβιρβρΐΛες μέ την επιθυμίαν τού Χ. ία«£Γν *ύτ*ν ίϊβΚεϊ. Ίίϊίίτίϊ Όίίμ«ο.«! «"«λίν, π«ρί άποκ«τβστάσε«ί τής εΐρήνης, έ Αγ διότι ίι χνβέρνησις τής Αγγλίας »Ιν«ι άπβφα! γλιχός ιύηβς γρβφεΐ: «Δέν ύπάρχουν βάσβις διά την σιομένηνά 6κκβ8αι.ίοη βπωσίήποτί την κατά ! ειρήνην την οποίαν ζητεί έ χ. Μουσολίνι. Νία εί στάσιν την βικιαν δημιβυργβΐ.ή «ρι-οιλιοτιχή _πο,Ιρηνη οημερβν βέν θά ήτο &χι μβ»ον ϊντιμβς άλλ' λιτιχη» ^οΰ Σταλιν ΚοιΕώς εγνώσθη ο λβρίβς Χβλιφβϊ ίζήτησ» παρά τού χ. Μαΐσχυ νά καβο ρίση σαφϋς την στάσιν της έν τώ μέλλοντι ή χυ βΐρνησις των Σοβιέτ, σννϊζήτησϊν δέ επί ήμί σΐιαν έϊρβν επί τού θέμοττος. Ό χ. Ναΐβκυ ύηα σχέθη να δώσα το ταχότϊρον άιτάντησιν. ουτβ χ ά ν άοφαλής. Ό Φύρερ είνε πάλιν ετοιμος νά δώση νέας έγγυήοβις, άλλ' έχβι ίώσίΐ τοιαύ τας τόσας φοράς π«ύ δέν εχουν πλέον καμμίαν ά ϊίαν». ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝΤΟΥΦΟΝΦΡΙΤΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σ)βρΙου (Ιδ. ύππθϊσία). — Το «Ντβιίηλυ Εξπρές» ασχολούμενον σήμερον μέ τόν Βάνατον τβΰ φόν Φρΐτς γίάφϊι: «Ό βτρατηγος φόν Φρΐτς πρβτοΰ αναχωρήση δια τό μέτωπον έδήλωβε τα εξής: «Ή Γϊρμανίχ θά χάση τόν πόλεμον. 4 έν θίλω νά ζησω νά την ϊίω καί πά λιν κατβστραμμένην. Προτιμώ ν' άπβθάνω ι'ς το μέτωπον. Ό Γβρμανικος στρατός δέν είναι ίκανος ν' αντιμετωπίση τάς άγγλογαλλικάς δυνάμεις». Ό Φόρβο δυοηρεβτηθη, τού επέτριψεν δμως την ΐ'ϊτββασιν είς τό μέτωπον ώ; διοικητοΰ τού 3ου σνντκγματος. Είς τό μετωπον έ νόν Φβΐτς ίξετέθη χαΐ ώ; έκ τούτου εφονεύθη. Ό Φύρβο ίιέταξϊ νά γίνη μϊγαλοπρίπής χηδβία Τουτο δμως δέ» διαλώει το μυστήριον πού καλύπτβι τόν θάνατον αυτόν. Ύστάτη Στινμή. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σ)&ιίίν (Ιδ ύπηρεσία). - Β««λ ναριχη άντιπροοωπεία μβτοβαίνδΐ είς Νβοχαν ίνα διαπραγματευθή την σύναψιν έμποριχοθ βυμ φώνου μέτα£τβι*τ. 1ό γβγβνίς ϊχιι ίίιαιτπ ραν ι οημβσΐαν διότι μ*χρ> αοδδπ τα 2)3
  τβν Βονλγαρικ&ν προϊόντων έξΑγοντο βΐς Γϊρμα
  νΐαν, είς τβ εξής δέ θ' άηορροα&νται ΰηό των
  Σοβιετ.
  Είς Μοσχαν ε'φβασεν ό ύπουργός τδν Έξωτίρι
  κων τής Έσθονίας πρός διβ$«γωνήν πολιτιχής Χ«»
  οΐχονομικής «ύβΐΜς δι«πραγματ>όβ«ιιν μιτα τβν
  επισήμων τού Κρεμλίνου.,
  Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ^ΚΑΛΛΙΝΕΣΚΟ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σ.πτεμβρίου (Ιδ. ύπηρε¬
  σία).—Μετά μεγάλης έπιοημότητος 2νιν*
  χθές ή χηδεΐα τού δολοφονηθέντος πρωθ
  υπουργοΰ Καλλινέσχο. Ιήν κηδείαν παρη¬
  κολούθησαν ό Βασιλεύς Κάρολο;, ό διάοο-
  χος Μιχαήλ, ή κυβέρνησις, τό έν Ββυκου
  ρεατίω διπλωματικόν θώμα καί χιλιάδες
  λαοΰ. Ό νεχρός εφέρετο είς αμαξαν συρβ
  μένην άπό ε§ ύπερόχβυς βοΰς, μετεφέρθη δέ
  είς Κούρτικ ντέ 'Αργχες γενέτειραν τοδ
  Καλλινέσχο σπου καί ετάφη.
  ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΗΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΣΥΝΗΦΘΗ ΠΟΛΥΩΡΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΓΑΛΛΙΚΑ 1ΕΡΟΟΛΑΝΑΙίΑΤΕΣΤΡΕτΑΝΕΙΣ ΦΡΙΝΤΡΙΣΙΑΦΕΝ ΤΑΣΣίΜΑΝΐΙΙΙΟΤΕΡΛΣ«ΕΡΟΟΟΡΙΙΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 5 Σ)βρίου (ίδ. υ
  ίΐηρισία αΆ%ορτ)ώσεω<.»),—· Λυΐττεριν τηλεγραφήματα έκ τού Αυτικού μετω πον, άναφέρουν τα εξής: αΆπό των πρώιων »»ρωϊνών ώρών χης σήμερον-ιό βαΐ,ύ Γαλλικόν πυροβολιχόν βάλλιι α¬ διακόπως κατά των σπουδαιοτέρας ό· χυρωμάτων τής Γερμανικής γραμμής Ζίγκφριδ επί μετώπου βθ χιλιομέ· τρών μεταξύ Σάαρ καί Βοσγίων. Όλό κλήρος ή περιοχή αυτή άνασκάπτεται καί συνταράσσεναι κυριολεκτικώς άπό τό ακατάσχετον πθρ τού Γαλλικού πυρο βολιχοθ. Πρός νότον τού Σααρμπρούκεν είς την περιοχήν τοΰ Λάουτερ ή βράσις τού βαρέος πυροβολι,κού είνε έτι έντονωτέρα έξ αμφοτέρων των με- ρών διότι είς τό σημείον »ύτό ότπέ- χούν ολιγώτερον άπ' αλλήλων αί δύο γραμμαί, Μαζινώ χαί Ζίγχφριδ. Έν τούτοις παρά την έντονον αντίδρασιν καί τό σφοδρόν πθρ τού έχθροθ, τα Γαλλικά ατρα,τεύματα. προατατευόμε- να υπό τοθ πυροβολικού προήλαααν είς βάθος πολλών έκατοντάδων μέ· τρών ά»ιό ιου δάσους Βάντ πρός τό οάαος Μπυέντ καί έπέφεραν μεγάλας καταστροφάς είς τα ύποχωρήσανια τμήματα τού Γερμανικοΰ βτρα,τοθ. Είς Σααρμπροθκεν οιεξάγοντ»ι πεισματω· β ί *Ι ω βύο γεφυρών καί τής πέριξ περιοχάς. Έχθρικά τάνχς έπεχείρηααν προέΐασιν επί των Βοσγίων άλλ' ηναγκάσθησαν νάύποχω· ρήσουν ά φού ύπέστησαν βαρυτάτας α¬ πωλείας υπό τοΰ Γαλλικού βαρέος πυ¬ ρο βολικού άνοίξαντος καταιγιστικόν πθρ κατ' αυτών. Οί Γερμανοί μ ε-ιέφεραν έκατοντάδες τηλεβόλων πρός ενίσχυσιν τής αμύνης των. Τό Γαλλικόν πθρ είνε ι όσον σφο δρόν πού ένθυμίζει τάς μεγάλας μάχκς τού προηγουμένου πολέμου. Σφοδραί άερομαχίαι συνήφθησαν κυιτά την διάρκειαν τής ημέρας μέ άπο- τέλεβμα την καταστροφήν καί την πτώσιν πολλών άεροπλάνων ιδία Γερμανικών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Σ)βρίου (ίδ. ύ· πηρεσία-).— Τηλεγραφήματα έξ "Οσλο άναφέρουν ότι άπό τής αύγής τής αήμε· ρον ήρχισε καί συνεχίζεται μεγάλη ναυ· μαχία δυτικώς τού Μπέργχεν. | "Ο λα -ι ά ευρισκόμενα είς την περιοχήν έ κείνην έμπορικά σκάφη κατέφυγον είς τα Φιόρδ. ΑΪ οικίαι των νήσων 6ο· νοθνται συνεχώς έκ των κρότων των τηλεβόλων. Λεπτομέρειαι Γεν μετεβό θησαν ούτε χ»Ι τό ναυαρχεϊον προέβη είς ουδεμίαν ^απολύτως σχετικήν αν·· κοίνωσιν. Χ)βρίου (ΐο. βέ )βρ ( ηηρεβίαι)·— Κατ' εξηκριβωμένας πλη·ι ροφορίας οί Γερμοινοί συγκεντρώνουν έ·Ι ηΐ δύο σημείων των τρός την Έλβε- τ£αν συνόρων των μεγάλας «εροπορι- κάς δυνάμεις. Τό γεγονός κρίνεται ώς «πιβλβχέωσις τής πληροφορίας *αθ' ή« ή Γερμανία σχοπεύει νά ηαραβιάση την Έλβετικήν ούδετερότητα, διά νά χρη σιμοποιήση τα άεροδρόμια τής χώρας ώς βάσεις των άεροπλινων της. Κατ' άλλας πληροφορίας ό κ. Χ£· τλερ άναμένεται νά φθάση είς τό δυτι¬ κόν μέτωπον. «1»αίνεϊαι όμως ότι ό κ. Χίτλερ ταλαντεύεται μεταξύ δύο αηό- ψεων: Τού κ χ Γκαίριγκ ό οποίος φρο¬ νεί ότι πρέπει νά έκιδειχθή μετριοπά. θεια καΐ τού φόν Ρίμπεντροπ υποστή· ρίξοιντος ότι πρέηει νά ενεργηθή μεγά¬ λη επίθεσις επί τού Δυτιχού μετώηου πρός διάσπασιν τής Γαλλικής αμύνης όπότε θά δυνηθή ή Γερμανία νά έπιβά· λη τάς θελήσεις της. Ό κ. Γχαίριγκ ύ>
  πεσχήριξεν είς σημερινήν σύσκεψιν ότι
  τα «εροπλάνα τής Γερμανίας ύπέστησαν
  μεγάλας φθοράς είς τό Άνατολικόν μέ¬
  τωπον καί νρήζουν γενιχής έπ<σ»ευής. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2Κ Σ)βρίου (ίδ. ύ· πηρεσία).—· Την νύκτα τής 24ης Σε· πτεμβρίου (χθές) Γαλλικά άεροπλάνα έβομβάρδιααν ιόΦριντρισχάφενπαρά τα 'Έλβετικά σύορα όπου ευρίσκονται τα μεγαλύτερα έργοστάσια άεροπλοίων καί αί ιελειότεραι άεροηορικρΐ έγκαταστά· σεις τής Γερμοινίας. Είς τή ν ρειαν αυτήν ευρίσκονται καί τα έργο- στ*σια Γιοΰγκιρς καί Ζέππελιν. Έ* των βομβαρδισμών έηηνέχθησαν τερά· στιαι καταστροφαί. Είδήσεις έξ Ελβετίας άναφέρουν ό¬ τι έκ τής ό'χθης τής λίμνης τής Κων στάντζας ηκούσθη ο Θόρυβος των μοτέρ των βεροκλάνων καΛΤ ό έκκωφαντικος κρότος ύπερτριάχοντα βομβών ριφθει σών έκ των άεροπλάνων καθώ; καί συν ταρακΐΐκός κρόιος έκρήξεων των έγ- καταστάσεων. Τα Γερμανικά άντιαερο· πορικά τηλεβόλα ήνοιξαν σφοδρόν πθρ άλλ» ήτο πνέον άργά. Τα Γαλλικά άε· ροπλανα είχον έπιτύχει τού βκοπού των. Έπίσης Άγγλιχά άεροπλάνα ένήργη- σαν πτήσεις αναγνωρίσεως είς ευρεί α ν έκτασιν κ»ι έρριψαν είς πλείστας Γερ· μανικάς πόλεις έκατομμύρια προκηρύ· ξεων. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Σ)βρίου (Ιδ. ύχηρεσία)— Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν τού ΓαλλικοΟ στρατηγειΌυ εχει ώ; εξής: "Έντονος δράσις τ&ν πρβφυλαχών μας πρός ανατολάς τοΰ Σάαρ. Ίσχυρκ δβάσις τοΰ έχθρικβΰ πυρβ βολιχου έκ! τής Ιδίας θέσεως. Την νύκτα τα καταδιωχτικά άεροπλάνα μα;, συνοδεύοντα άεροπλάνα άναγ»ωρίοεως συνεχρούσθησαν μέ καταδιωχτικά τοδ έχθροΰ αριθμητικώς α¬ νωτέρα. * Πολλά Γερρανιχά χατέπεσαν. Δύο έχθρικά Ιηεσαν επι γαλλικοϋ ίδάφους».