97842

Αριθμός τεύχους

5278

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^εΗΐ■ΐεΜΗΐΗ^^ΒΒΐ^^ΗΒΗΗΗΗΗΐ^^ΗΗΜεΒΗΐΐΐΒΒ^ΗΗΗΒ|||^^^^ΗΙΗΒΗΗΒΗΗΙΒ^^Η^ΗΗ^|^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ '-
  ΤΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΣΤΙΑ -Η ΚΟΛΑΣΙΤ ΠΥΡΟΣ
  Τό κέντρον τής Βαρσοβίας
  καίεται άπό προχθές χωρίς ελπίδας
  κατασβέσεως τού πυρός.
  ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΠΟΑΩΝΩΝ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  ΑΙγύπΐου
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  Ιτησία λΐραι 3
  ε|ά μηνός 8
  Άμερικής
  έτησία 8ολ. 1Β
  27
  εξάμηνος » 8
  ΤΪμϊϊ
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Ματά φύλλον
  Δραχ. 3
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΕΤΟΣ 8 4ΟΝ Ι
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5278 |
  ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΑ.
  ΡΩΜΗ 26 Σ)βρίου (ίδ. ύ·
  πηρεσία «Ανορθώσεως»). —
  Τηλεγραφήματα των έν Πό
  λωνΐα άπεσταλμένων των ε¬
  φημερίδων άναφέρουν ·τι οί
  έν τή χερσενήσω Χέλα παρά
  την Γδύνιαν αποκλεισμένοι
  Πολωνοί δέν παρεδόθησαν
  εισέτι. Ή Πολωνική φρουρά
  δέχεται άδιάκβπον βομβαρ-
  διομόν άπό ξηράς, θαλάσσης
  καί αέρος καί έν τούτοις δέν
  παρα&ίδεται. Όλοι άξιωμα-
  τικοί καί στρατιώται φαινον
  ται άπβφασισμένοι ν' άπβθά-
  νουν μέχρις ενός μαχόμενοι
  δια την τιμήν τής Πολωνίας.
  Ό ββμβαρδισμός κατά τής
  χερσονήσου συνεχίζεται είσέ-
  τι χωρϊς διακοπήν καί ·1-
  κτον.
  Κατ' άλλας είδησις ό Γερ
  μανό; Φύρερ επεσκέφθη
  χθές την περιοχήν τοΰ π·-
  ταμοϋ Κσοΰρα οπου πρό η¬
  μερών συνήφθη ή μεγαλυτέ-
  ρα έ{ βοών εδόθησαν έν Πό
  λωνΐα, μάχη. Αί αυταί πλη¬
  ροφορίαι οΗαφέρουν ότι ή
  ανάστασις τής Βαρσοβίας συ
  νεχίζεται αποτελεσματικήν
  λαός μένει άκλόνητος είς
  την άπόφααίν τού ν' αμυν¬
  θή Ηέχρις εσχάτων καί ή
  φρουρά οιατηρεΐ άριστον ή·
  θικον. Χιλιάοες προσφύγων
  ουρρέουν καθημερινώς έκ
  τής 'Ανατολικής Πολωνίκς
  και ενισχύουν την άμυναν
  της Βκροοβίας Τό μαρτύρι¬
  ον τής πόλεως έκ των συνε-
  χών βομβκρδισμών, έκ των
  πυρκαΐων καί των καταρρεύ
  σεων των χτιρίων είνε άφάν
  ταοτον. Άλλά καί ό ήρωΐ
  σμός τοΰ λαοΰ της είνε θρυ-
  λικός.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).—Ό άπεσΐαλμένος
  τοΰ «Μικροΰ Παρισινοΰ» είς
  τό Άνατολικόν μέτωπον τη
  λεγραφεΐ σήμερον τα εξής
  σχ&τιχώς μέ την εξέλιξιν
  των έπιχειρήσεων: «Ή Βαρ-
  οοβία δέχεται χωρίς διακο¬
  πήν τα καταιγιοτικα πυρά
  των Γερμανών. Έν τούτοις
  ανθίσταται.
  Ό στρατός καί ό λαός πού
  κποτελοΰν την φρουράν της
  διατηρβϋν. άκμαϊβν ηθικόν.
  Πρός στιγμήν δΐϊσπασβη υ¬
  πο τού εχθρβΰ τό μέτωπον
  Βαρσββίας—Μβντλίν καί αί
  δύο πόλεις διέτρεξαν σοβα¬
  ρώς τόν κίνδυνον της πλή¬
  ρους άιτομονώσεως. Χάρις έν
  τούτοις είς τόν πρωτβφανή
  ηρωϊσμόν τβϋ^ Πολωνικοΰ
  ίπηικοΰ, τοΰ έποΐου μία θυ·
  ελλώδης έπέλασις έτρεψεν
  εί; φυγήν τα Γερμανικαι
  στρατεύματα, ή ουνοχή τοΰ
  μετωπον αποκατεστάθη ^έκ
  ν έβυ πλήρως καί ή Βαρβο-
  βία ευρίσκεται χαί πάλιν είς
  ΰιαρχη επαφήν με τό φρού-
  ριον τοΰ ΜοντλΙν».
  Πολωνικόν
  ανακοινωθέν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Σ)βρίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).— Ανακοινοί·
  6 έν τής φρουράς τής Βαρσο¬
  βίας διαβιβασθέν σήμερον διά
  τού ραδιοφώνου αναφέρει τα
  εξής: «Παρά τούς συνεχεϊς
  άπό ξηρά; καί αέρος ββμ-
  βαρδισμούς έκ μέρους τβϋ
  έχθροΰ, ή Βοψοοβία συνεχι-
  ζει την άμυναν τη; άνθιστα-
  μβνη με ηρωϊσμόν καϊ κκρ-
  Τ·ρικ«τητ«. ΑΙ σφοδραί έπι-
  ΑΝΑΤ.
  ΠΡΩΣΣΙΑ
  ^^-«ν
  Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
  . /*&
  ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕαΐΧΕΙΡΗΣΕΩΗ
  Αί χθεβιναί μβις βίίησεις άνήγγϊΐλαν την ανάληψιν πρΜτοβουλίας δράσενς των Γαλλιχών στρατβυμάτων των ϊύριθΜβμένων ώς
  γνωστόν «πό ίεχαπεχδημίρου έντές ιβΰ Γίρμτχνικοϋ έίάφους αίς βάθος άρχετών χιλιομέτρΝν. "Ανωτέρω άπϊΐκονίζονται «{ δυο
  γραμμαί όχυρώαεως τ&ν δύο άντιπάλων ίυνάμεων Μαζινώ χαί Ζίγχφριδ, έπςυ κατά τάς σχετικάς ε'ίήοβις έγένβτο μονομαχία βα·
  ρίος πυροβολικοδ χ«τ' αρχαί, άπίπβιρα κατόπιν ίΐίΐσδύαβυς Γϊρμανικδν τάνκ$ βΐς τάς Γαλλικάς γραμμάς διά των Βοβγίων άπω
  βηθιίσα μέ σημαντικάς άηωλεΐβς των Γερματ&ν καΐ προέλασι; έν ουνεχβία^ των Γάλλων διά τού δόίσονς Βάντ πρός το δάσβς Νπιέντ,
  Πάντως ό άνκληφθεΐς αγών υπό τοΰ ουμμαχικβΰ στρατοϋ έπϊκτείνβται επί μετώπου 60 χιλιομέτρων μβταίύ Σάαρ μ«ι Βοαγίων
  οπου χαΐ α! έντονώτβρβ· ηολεμιχαΐ έπιχϊΐρήσίΐς τοδ παρβλθ. 24ώρου.
  θέσεις τας οποίας ενήργησεν
  ό έχθρός έκ δυσμών τής πό¬
  λεως εί; τόν τβμέα τοΰ προ-
  αστείον Πραγα, άπεκρβύαθη-
  σκν». ______
  ΑΙ συνέπειαι
  τού διαμελισμοϋ
  τής Πολωνίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύ
  •κηρεσΐο).—Ό γαλλικός τύπος
  άσχολεΐται καί σήμερον διά
  μακρών μέ τόν διαμελισμόν
  τής Πολωνίας καί ιήν γερμα
  νορωσσικήν συνεργασίαν. Ή
  «Ήχώ των Παρισίων» 6ημο·
  σιεύει χσρακτηριστικόν άρθρον
  είς τό οποίον μεταξύ άλλον
  τονΐζει: «Ό Χίτλερ ήτο κύρι-
  ος τής καταστάσεως μέχρι τής
  ημέρας έκεΐνης τοθ Αύγούστου
  καθ* ή ' υπεγράφη τό γερμα-
  νοσοβιετικόν σύμφωνον, Άπό
  τής στιγμής έκείνης δμωςτά γε
  γονότα κυριαρχοϋν επί τοθ
  XI
  τλερ». Καί τό αρθρον, συνεχΐ
  ζει: Ό Χιτλερικός μηχανι
  σμός «ίχωσε την μύτη τής
  Άσίας μέσα είς τα Βαλκά
  γισ». Έξ άλλου ή «Ζουρνάλ»
  γράφει: «Χάρις είς τό γερμα·
  νορωσσικόν, 6 διάβολος εγκα
  τεστάθη είς τό κέντρον τής
  Εύρώπης, επί τβν συνόρων
  τής Ουγγαρίας καί τής Σλο
  β οικίας».
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΩΡΓΑΝΩΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  ΜΑΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ
  ΡΩΜΗ 26 Σ)βρ(ου ((δ. ύπη
  ρεσίσ).— Ανακοινωθέν διοβι-
  βασθέν έκ ΒερολΙνου άναφέ
  ρει τα εξής: «Ό Φύρερ μετέ¬
  βη δι* άεροτΐλάνου χθές είς
  την περιοχήν ιής Βσρσοβίος
  ανατολικώς ι ής Κσούρα. Τώ
  Γερμανικά στρατεύματα τόν
  ύηεδέχθησαν ένθουσιωδώς. Ό
  ά^ών είς την ΒαρσοβΙαν συνε
  χΐζεται οκληρός. Μόνον τα
  Φρούρια τής πόλεως άνθΐσταν
  ται πλέον. Πρέτιει Κμως νά
  σημειωθή &τι ή ΒαρσοβΙα είνε
  πόλις καλβς ώχυρωμένη. "Εν
  έκ των φρουρΐων της περιή'λ
  θεν ίίς την Γερμανικήν κατο
  χήν. Είς τό κέντρον τής τιόλε
  ος έξερράγησαν πυρκαΐαΐ
  τάς οποίας δέν δύνανται οί
  κάτοικοι νά περιορΐσουν λό
  |γω ελλείψεως μέσον. ΟΙ άπο
  τελοθντες την άμυναν τής πό
  λεος άνθΐστανται παρά την
  πίεσιν των στρατευμάτων
  μας. ΟΙ ΠολονοΙ στρατιώται
  ήγειραν όδοφράγματα πρός
  παρεμπόδισιν τής πορεΐας
  των τάνκς. ΟΙ Πολωνοί δέν ύ
  ποχωροθν πρό ουδενός. Διά
  των λογχον άποθοθν τα Γερ
  μανικά στρατεύματα. Είς την
  πόλιν εχουν όργανοθή γυναι
  κεΐα τάγματα καΐ μάχονται
  είς την πρώτην γραμμήν μέ
  πρωτοφανές πεΐαμα καί άλη
  θή αυτοθυσίαν. Πολλαί έκ
  των μαχομένων ΠολωνΙδον ήχ
  μαλοτΐσθησαν υπό των Γερ
  μανον. Ό Φύρερ Ενήργησε ε¬
  πιθεώρησιν των μεταξύΚσούρα
  καί Βιστούλα στρατευμάτων».
  Καταιγισμός
  πυροβολικοϋ.
  52 Αγγλικαί ΜεραρχΙαι
  μάχονται είς την πρώτην γραμμήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρ(ου (15. ύ-
  πηρεσΐα «Ανορθώσεως»).—
  Είς τό μέτωπον τοθ Ρήνου, δ
  που επεκράτει σιγή άκό τής
  κηρύξεως τοθ πολέμου, ήχεϊ
  άπό χθές τό βαρύ γαλλικόν
  πυροβολικόν. Άπό τοθ Στρα·
  σβούργου μέχρι των Έλβετι-
  κων συνόρων, τα τηλεβόλα
  των Γαλλικων φρουρίων βάλ-
  λουν άκαταπαύστως κατά
  των Γερμανικών θέσεων καί ό
  λόκληρος ή περιοχή αυτή συγ
  κλονΐζεται άπό τοΰς βομβσρ·
  δισμούς. Τα Γαλλικά στρα·
  τεύματα, τα όποϊα δέν παρου
  σίαζαν δρασιν μέχρι σήμερον,
  ανέλαβον πρωτοβουλίαν καί
  ένισχυουν τάς συνεχώς προε·
  λαυνούσσς προφυλακάς, παρά
  την σφοδράν αντίδρασιν των
  έχθρικων δυνάμεων. Ό Γαλ·
  λικόο στρατός δέν προέβη ά-
  κόμη είς μεγάλης εκτάσεως
  έπιχειρήσεις. Ένεργων μεθο-
  δικώς, βάσει λεπτομεροθς σχε·
  δ(ου, κατέχει ήδη σπουδαιο-
  τάτας στρατηγικάς θέσεις Ι¬
  δία ιΐληαΐον τοθ Μπλΐτς.
  ΟΙ Γερμανοί αντιθέτως πε
  ριορΐζονται είς την δρδσιν
  τοθ πυροβολικοϋ, χωρίς άπο
  τέλεσμσ, άφοθ δέν κατορθώ
  νούν ν' άναχαιτίσουν την γαλ
  λικήν προέλασιν.
  Είς τό γαλλικόν Εδαφος εύ
  ρΐσκονται ήδη έξαπλάσιαι
  στρατιωτικαί αγγλικαί δυνά
  μεις εκείνον πού εύρισκον
  το κατά τόν προηγούμενον με
  γάλον πόλεμον. Ύπολογ'ζβ
  ται ότι ευρίσκονται είς ΓαλλΙ
  αν 32 "Αγγλικαί μεραρχΐαι
  καί πολλαί έξ αυτών μάχον
  ται άπό ημερών είς την πρώ
  την γραμμήν παρά τό πλευ
  ρόν των Γάλλων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρ(ου (Ιδ. ό
  πηρεσία).— Ό στρατιωτικάς
  συνεργάτης τοθ «Άδιαλλά-
  κτου», άνασκοπων την τελευ
  ταΐαν εξέλιξιν των έπιχειρή-
  σεων είς τό Δυτικόν μέτω¬
  πον, είς την σημερινήν άπό ρα
  διοφώνου ΕκθεσΙν τού, άνέφε-
  ρε τα εξής: «Είς τό ΑΤξ λά
  Σαπελ 6 έχθρός συγκεντρώ-
  νει μεγάλας δυνάμπς. Είς τα
  πρός την Όλλανδίαν καί
  ιήν ΈλβετΙσν σύνορα προβαί¬
  νει έτιίσης είς μεγάλας προ
  ετοιμασΐας, πβρά τό δτι α(
  κυβερνήσεις των δύο αυτών
  χώρον Εχουν διαβεβαίωσιν
  τοθ Ράϊχ περΐ σεβασμοθ τής
  ούδετερότητος των. Είς τόν
  νοτιοδυτικόν τομέα τοθ μετώ-
  που συνάπτονται α( μεγαλύ
  τεραι μαχαι. Τα βαρύ πυρο·
  βολικόν μας σημειώνει έξαιρε·
  τικώς έντονον όσον καί άπο
  τελεσματικήν δρασιν βάλ·
  λον αδιακόπως κατά των
  Γερμανικών θέσεων.
  Άπό έπιτυχεΐς άναγνωρΐ-
  σεις τής άεροπορΐας μας δπι
  σθεν των εχθρικόν γραμμων
  διεπιστώθη ότι οί Γερμανοί έ
  τοιμάζονται διά μεγάλην μά
  χην. "Ηδη άπό 48 ώρών ύπβ
  ράνω τοθ μετώπου συνάπτον
  ται σφοδρόταται άερομαχΐαι
  κατά τάς οποίας ό έχθρός ώ
  «ίσταται μεγάλας απωλείας.
  Ή Γαλλική άεροπορία εύρί
  σ<εται έν πλήρει δράσει. ΠρΙν παρέλθουν πολλαί ημέραι, ό αγών θά εΐσέλθη είς σοβα ράν καί αποφασιστικήν φά σιν. Ανακοινωθέν Γολλικού στρατηγεΐου ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (Ιδ. ύ πηρεσΐσ) —Τό προΐνόν άνα κοινωθέν τοθ ΓαλλικοΟ στρα τηγείου, έχει ώς εξής: «Επί μονος δράσις τοθ έχθρικοθ πυροβολικοθ νοτιανατολικως των δύο γεφυρών είς Σβαϊ' μπροθκεν. "Ολόκληρον την 4 ή μέραν τής 25ης ευρέθησαν άν τιμέτωπα τα καταοιωκτικά άε ροπλάνα μας μ έ τα έχθρι κά άεροπλάνα καί συνήψαν πολλάς άερομαχΐας μέ ίκανο ποιητικά άποτελέσματα». ΟΙ βομβαρδισμοΙ Γερμανικόν έγκαταστάσεων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Σ)βρΕου ((δ. ύπηο.)—Ή εφημερίς «Ήμερή- σιος Τηλέγραφος» ασχολου¬ μένη σήμερον μέ τάς χθεσι¬ νάς έπιτυχεΐς άεροπορικάς έ- πιδρομάς γαλλικων άεροπλά- νων κατά των βιομηχανι- κών έγκαταστάσεων των εργοστασιον τοθ Φριντρισχά- φεν, γράφει: «ΟΙ σΰμμαχοι ά- ποβλέπουν είς την καταστρο¬ φήν των κυριωτέρων βιομηχα νίκων κέντρων, των πολεμι¬ κον έγκαταστάσεων, τον πη· * γον άνεφοδιασμοθ, καί των εργοστασιον κατασκευάς άε· ροπλάνον, δι* έπιδρομων έξ αέρος, διά νά έξαναγκάσουν τόν εχθρόν νά ζητήση, έξην- τλημένος πλέον πλήρως, πραγματικήν εΐρήνην». "Αλλαι έφημερΐδες πληροφο ροθνται δτι ή κατάστασις είς τό εσωτερικόν τής Γερμανίας επιδεινούται συνεχώς. Ώς ε¬ γνώσθη έξ έγκύρου πηγής 2. 250 ΑϋστριακοΙ στρατιώται έλιποτάκτησαν, διαβαντες δέ τα σύνορα εισήλθον είς τό Γιουγκοσλαυΐκόν Εοαφος δ που ετέθησαν υπό περιορισμόν άφοθ άφωπλίσθησαν. Ό ραδιοφωνικός σταθμός τοθ ΒερολΙνου ανεκοίνωσεν 8 τι όλαι αί Γερμανίδες άπό ή λίας 17 £ως 25 έτών έπιστρα τεύονται δι* αναγκαστικήν υ πηρεσΐαν. 'ΕπΙοης έπιστρατεύ ονται δλα τα ανω των 14 έ των παιδία διά την καλλιέρ γειαν τής γής καί τάς γεωρ γικάς έν γένει εργασίας. Ό πόλεμος των ύποβρυχΐων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (16. ύπηρεσία).— Ή εφημερίς «Μι κρός Παριοινός» αναφερομένη είς τόν ϋποβρΰχιον πόλεμον γράφει ότι έντός τριών μόλις έβδομάδων, οί στόλοι τής Αγ γλίας καί Γαλλίας έβύθισαν 15 ύποβρύχια έκ των 65 τα ό- ποία διαθέτει έν συνόλφ ή Γερμανία. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία συνεχΐζει ή εφημερίς, δα πό ύ συντόμως ή Αγγλία καί ή Γαλλία θά έξουδετερώσουν τελείως την δράσιν των γερ μανικών_ύποβρυχίων,
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ! !
  Ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Αυριον «'Αβο
  κλεισμός», |
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμερον ή·Μυ
  στηριώδης κυρΐα».
  Δευτέρα. Πέμττη, ΣάβΒατο, Κυ
  ριακή ώρα 7. μ μ βκριβ&ς άπογευ
  ματινή.
  Τό περ.ποθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΪΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΛΙΗΣίΡΕΚΙΤΑΤΙΙ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμάς Αθηνών.
  Πρόγροιμμ» 27ηςΣ)βρ1ου
  12 23 Σήμα—ΈΘνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα Άστεροικοπείου Αθηνών
  12 30 Ή ώρα τοθ έργάΐοκ.
  13 Έλαφρά Άγγλιχά τραγού
  δια (δίσκοι).
  13.30 Είδήσιις — Χί>ηματιοτή
  ριον.
  13 45 Χ*6ανεζιχη δρχήστρα
  Μπέζου.
  14 15 Είδήσεις—Μεκ«>ρολογι
  κ4ν δελτίον — Κίνησις Άγορβς
  Πιιραι&ς.
  18.45 "Κογα διά πιάνο (5ίσ*οι).
  19 30 Ή ώ^α τοθ π«ι5ιοΟ.
  19 50 Τραγούϊια ,μέ τδν Τίνο
  Ρόοσι (δ'οχοι)
  20 Ή ώ5α τής δγείας.
  20 15 Δημοτιχό τραγ&Οδι δπδ
  τοθ χ. "Αλκη Παπαχωνσταντίνου
  σονοϊιίί λα'ικ&ν οργάνων.
  20 50 Είδήσεις.
  21 Μικρά όρχήατρα το3 Σταθ
  μοθ (δπό την διεύθυνσιν τοθ χ.
  Γ. Βιτά τ).
  21 45 Ρεαιτάλ τραγουδιοθ ύπδ
  τής χ. Κίταας Δαμασιώτη
  22.20 Νυχτεριναί είδήσεις.
  22 30 Μαχΐδονική ώρα έτ' ιύ
  χαιρίχ τής 14ης Διιθνοθς 'Κχθίσε
  ως θεσσαλονίκης.
  ΜαχΐδονιχοΙ χοροΐ (περιοχής
  ΓιδΛ).
  22.45 Όμιλία: «θρά'χις πελι-
  μιαταί», υπό τοθ χ. ΠολυΣώρου
  Παπαχριστοδιύλου.
  22 55 Ρισιτάλ τραγευδι&Ο δπδ
  τής δίδος Α. Σάλτα, μέ Ιργα Έλ
  λήνων αυνθετων.
  23.10 Διαφήμισις.
  23.15 Ρισιτάλ τραγουδιοθ δπδ
  τοθ κ. Άλιξ Νάόχη, τινόρου.
  23 30 Κοοορ-τέττο Αθηνών (Και
  Νέλλη Εοελπίδη, α' βιολΕ, χαΐ
  Σύλβα Κ&ύλα, 6' βιολί, χ. χ. Κων
  σταντΐνος Κίύλας, βιολα, χαΐ Ά
  χιλλεδς Παπα&ημητρίου, διολον-
  τσίλλο).
  24 Τελευταίαι ιΙΕήα«ις.
  0.10 Έλαφρό τραγοΟδΓ δπδ
  τής δίδος Σόνιας Κουρτίδου.
  ΑΥΡΙΟΝ
  -ΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  "Ενα κβλοσσιαϊο
  καταπληκτιχό εργβ:
  ένα
  Καθημερινώς διαβάζετε
  «φηνήθ6»5 *«· ηεριγρα
  φες για τβ 1Σ0ΑΝ11.Ο
  ΔΡΑΜΑ. Μα βοο κ.' άν
  αύτές οί περιγραφάς ήσαν
  ζωγραφισμένες, μέ τα ά
  δρβτερα χρώματοτ, ποτέ
  δέν μπέρεοαν να οάς δώ
  οουν μια, έοτω άμυδρα
  είχονα τού ηφαιστείου αύ
  τβΰ ηού τρΐα χρόνια έ
  οκβπισε την τιύρηη λάβα
  τού άπ' άκρου είς άκρον
  στήν πβλυπαθή αυτή
  χώρα.
  ΑΠΟΕΛΕ»£ΜΟ£: Ή
  ίοτορία μιάς μεγάλης ά
  γάηης πού γβννήβηχβ μέ
  βα βτα ερβίπια αύ ου τβυ
  χαλαβμον, μια γιγαντιαία
  δημιουργια πού την έν
  σαρχώνουν δύο μεγάλα
  άβΐέρια.
  Μοντελέν Καρόλ
  καί Χένριι Φόντα
  Την Δευτέραν
  Ένα 6ργο γεματο άλή·
  θεισ, ρεαλισμό, Δυναμι-
  σμό,
  ΕΡΩΤΕΣ
  Ζάν Γκαμηέν
  Μιρέϊγ Μπαλέν.
  39βν
  Ή νεαρά χόιησαχ Ιχει φθάσει
  είς την Β.ίννην έχείνας τίς ήμί
  ρας άπδ το μεγάλο χτΫίιια τής
  οικογενείας της είς την Οδγγαρί-
  αν. Έατερχαζυ! Αδ:ό τβ ί;2μα
  εί ι άτιό τα πρωτα τή; Οϊγγαοί
  άς, *αί ίνα άπό τα πρωτα τής
  διπλής αυτοχοατορίβί. Τάς ό'ί
  γας ημέρας πού εδρίσκεται είς
  την Β.ίννην ή νεαρά >ό^ησσ«
  ίέν προφΗάνε' νά δίχεται προσ
  νλήσεις. Κ»! ϊ.ας λίγ&ς π-.ίι ά>γη
  σε νά έλθη ιίς ν ήν έςιπε&ίδα τή;
  δουκίσσης εί-ε ά*ρι6ώς δ:ι ήίαν
  είς μίαν όϊ^λην συγκέντρωσιν...
  "Ερχεται άπδ μι* <Χλλη <υγχίν τ-ωιι, Βπως μει* ολίγον θα φύγη άπδ την έαπερίϊα τή; δουκίσσης γιά νά πάη σε άλλην .. Τρείς πρν σκλήσεις την Πιαν 6ρ»δυά1 Ή νεαίά χίμησσχ Σέν χοιιράζεται. Έξω είς τό κτήμα τ&0 παιίρ» ττ,ς, πλνιτιει τίύς περισσότερον μήνας τοθ ϊΐουί. Ένν>·1 λοιπήν
  νά χ»ρη" έντατικά τάς ολίγας ήμί-
  ρας πού θά μείνη είς την Β'έ«·
  νην Κλίβιι ώ;ες καί απά τόν Ο
  πνον της &κόμη γιά νά τάς κάμη
  χοοό, διασ*έ5ασιν .. "Ολα τα σα
  ίόνια τής Βιέννης διΐχδιχοθν την
  παρουσία της. .Η χίρη τοθ χίμη
  τος Έστερχάζυ είνε Ινχ κόσμημα
  γιά κάθε σαλονι ΐχι μόνον γιά
  τό δ/ομά της, άλλα χαί γιά
  την χάρι χ«1 την ώμορφιά της...
  ΟΕ νεαροΐ άρισΐοχραται τής Β.ίν·
  νης, έκ των οποίων οί περισιέτΐ-
  ροι είνε άξιωματιχοΐ χαί διπλω
  μάται—τδ στάδιον τής διπλωμα-
  τί«ς είνε είς νέας τιμάς Οστιρα
  άπό τούς θριάμδους τοθ Μέττερνιχ
  είς τό : συνέδριον τής Βιέννης—
  διατιλοθν δπό τδ χρατος μεγάλης
  συγχινήσειος. Φροντίζουν νά μή
  λεΐψουν άπό καμμιά συγκέντρωσιν,
  μέ την έλπΐδα νά συναντήσουν
  την νεαράν χόμησσα. Οί χόρες τοθ
  χομητος Έστερχίζυ είνε ^περιζή-
  τητες νύφες!
  Δέν είνε λοιπδν παράδοξον δτι
  πολλοί άπό τοδς νίους άριστοχρά
  τας ιδρ'σχονται χαί είς τό σαλόνι
  τής δουκίσσης, ίχουν έλθη 5χι τό¬
  σον γιά ν3 άκούσουν μουαιχήν, 8
  σον γιά νά συναντηθοΰν μέ την
  νεαρά χαί ωραίαν κδμησσα χαί
  νά τί)ς κάμουν μιά φιλοφρόνησιν...
  ΜεριχοΙ έχουν ήδη περιστοιχίση
  την χέμησσαν είς.τήν οποίαν ίνας
  άπδ δλους ϊσπΐυσε μόλις την ιΙ$ι
  νά παραχωρήση την θέσιν τού!
  Σχυμμένοι π^δς την νεαράν άρι-
  στοχράτιδα οί διάφοραι χαβαλλιί-
  ροι αμιλλώνται ποίος θά τής φα¬
  νή περισσότερον ευχάριστος... Ό
  νοθς τους δέν είνε πιά είς την μου
  σικήν... Σιγανά, ψιθυριστά μιλοθν
  γιά 8λα τα ζητήματα τής ημέρας,
  ϊρωτοθν την νεαράν χδμησσα Κα·
  ρολίνα 'ϋιστιρχάζυ γιά τάς έντυ
  ηώσεις της άπό, τον τελευΐαΐο χο·
  ρό τής άγγλιχής πρεσβείας, την
  έρωτοθν άν θά μείνη «κάμη ε ς
  την Βιέννη/ γιά νά μή λείψη άπό
  τόν μεγ&Λον άναχτοριχόν χορόν...
  —Ποιδς χαθεται στό πιάνο; ά¬
  παν να έξαφνα ή Καρολίνα ϊ
  —ϋάποιος άγνωστος! τής άπαν¬
  τα" >άποιος άπδ τούς νίους πού
  στέκονται χοντά της. ,
  Ένας «άγνωστον» είνε γιά «ύς
  νεαρου; καί αύθάδεις έχεΐνους ά
  ριστοχράτα(, ό Φράντς Σοθμπερτ.
  "Ενας «αγνωαΐος» για την νιαρά
  χόμησσα μέ τδ μεγάλο ίνομα.
  (συνεχΐζεται)
  Ό σατανάς καλόγηρος
  Ή στήλη τού ώραιάκοσμου
  ΔΕΞΙΑ — Ή>4ϊα προσίιορ'ζει β,τι φορεΐ Ιή χομψιυομένη
  γυνπΐχα. Άχόμη *αί τα ίσώρρουχα. Ανωτέρω άπειχονίζεται Ινα
  χομψίτατο νυχτιχδ άηδ μετϊξωτδ ύ?ασμα, οέ άχνδ πρασινο, στολι
  σμένο μέ χίτρινα χεντήματα χαΐ μέ ζώνη στδ 15ιο χρώμα.
  ΑΡΙΣΤΕΡΑ —Νίχαΐ Ινα φορεματάκι χατάλληλο γιά δεαποινίδες
  Π'-ύ έργάζονται σέ γραφιΤα. Είνε απλδ χαί πολδ χιχαιο Γίνεται
  άπά μαλλινο τεφρδ ΰ^ασμα μέ μαθρα τετραγωνάκια.
  Εθνικόν Λοχεΐον.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΙ,ΟΙ ΑΡίΘΜΟ!
  Οί χ)η(ΐ»6έντΐς άμθμοί χατά
  την 19ην ημέραν 23ην Σ)βρ(ου
  είναι 20524 χ»ρδίζων δρ. 2000,
  191117 δρ 4000, 99615 δρ. 4
  000 Οί χ/ηρωθΐντις άριθμοΐ είς
  ) τί, άρτι όν είναι οί εξής: 2904,
  2931, 8869, 19430, 19454, 19.
  460, 32191, 32195, 46277, 51.
  236, 51237, 51253. 53064, 53.
  099, 60186, 77712. 77771, 77.
  785, 77794, 85837, 85895, 96.
  945, 96961, 99611.
  Οί 'ληρωθεντες ά^ιθμοΐ την
  20ήν ημέραν 25 Σ<πτ·μ6;.[ου ιί ναι 51206 «ερδίζων δρ. 8000, 91196Λδρ. 2000, 99610 δρ. 2000. Οί χληρωθέντες άριθμοί είς τό άρτιον είναι οί εξής: 2930, 8840, 8857, 19472, 27773, 27796, 32. 137, 60193, 77791, 85807, 91. 138, 96954. ('Κχ τοθ Πραχτορι(ου) ΕΓΚΑΙΡΙΑ ' ΠωλεΙται χαινουργής καλταο μηχανή είς αρίστην κατάστασιν μαρχας Ελβετικός Ντουπιέ ιί( μόνον είς χά «· , Παηαβαχι χαφαηώλη Ιναντι η» Ψάϊ (δ£4 1866(. Ανακοινούται, ότι είς τό: ΛΥΚΕΙΟΝ Ό ΚΟΡΑΗΣ, κατά τό νέον οχολιχόν Ιτβς 1939—40 θά λειτουργήση: Ιον Έζατάξιον Γυμνάσιον μικτόν παλσιοθ τύπου. 2ον Έξατάξιον Γυμνάσιον αρρενων νέου τύπου (Α', Β', Γ, ιάξς). Εζητήθη άπό τό σίβσστόν Υπουργείον νά επι τρέψη καί εφέτος την συμφοΐιησιν αρρενων καί θηλέ¬ ων καί είναι πιθανόν νά επιτραπή αδτη καί είς τό νέον τύπου Γυμνάριον. 3ον Πί|ρες Δημοτικόν σχολείον. 4ον Νηπιαγωγεΐον. 5ον Οίκοτροφεΐον. Πληροφορίαι καθ" εκάστην είς τα Γραφεΐα τοθ Λυκεΐου. Άριθμός τηλβφώνου 504. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΙΑΕΤΑΣ ΕΚ ΛΙΟϋΜΑΤΟΝ Καλοθμεν τιάντσς τούς έχοντος έκκρεμεΐς όφει λάς έκ Λιπασμάτων, είτε όφεΐλοντας δόσεις έκ ρυθ μισθεισών υπό τςΰ ΆγροτικοΟ Νόμου πσλαιβν ό- φειλών, ίπ«ς έντό; τβΰ τρέχοτες μηνός Σεπτεμ βρίου έξϋφλήσασι ιες ύτιοχρΕΐίσεις των, πρός ά πό φυγήν δικσστικών έξόδων. Είς τούς άμπελουργούς παρέχομεν εφέτος την ευκολίαν να δεχθώμεν είς τάς αποθήκας μα< Στα φΐδας (ακοπεθ έναντι των γρεών των αΐτινες νά πσρσμένουν διά λογαριασμόν των μέχρι πωλήσε ως υπό των (61ων παραγωγήν. Κατόπιν ΐτ)ς πορεχομένης ούιής ίΰ»ολ(οΓ, θά ε¬ νεργήσωμεν δικοστικδς τιασαν καθυστέρησιν των όφειλετών, ώς μόνην αιτίαν έχουσαν την άδιαφο ρΐαν πβρΐ τα χρέη των. ΟΕΟΔΩΡΰΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙ ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ .ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' "Γ ΑΛΛΙΑ Ι,, Πλατιΐκ Όμονβίοις Όδδς Σταδίου Τηλ. 30495 Τηλ. 30236 70 ΔαΐΑΤΙΑ 70 ΔΙΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α Παρέχουσι συγχρονισμένα ώρσΐα μεγάλα δωμά· τια, εύάβρα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσιρ—ζβσϊά καΐ κροα νβρά.—'Υπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί. ΡΑΣΠΟΥΤ1Ν ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΗ 155βν Τοθ κάνει εντύπωσιν πώς 6 άπλός αύτάς άνθρωπος συγ χωρϊΐ τούς έχθρούς τού, θσυ· μόζει πΛς, βπως τούς θύμι σε -ρό ό(γου μόλις συγχώ οησε την Γκουσέβα πού θέ· λησε νά τόν σκοτώσΐ), πβς( ζήτησε την χάρι τοθ τσάρου, γιά τούς χωοικούς ττού άπβ πειράθη^αν χθές τό βράδυ νά τόν σκοτώσουν, πβς συνγώ οησε την αύθάδβια τής Να- τάσας, άφοΟ μέ καλωσύνη, την έρω'ά: —Δέν μοθ ιΤιτες βμωί, κό ρη μου... Εΐσαι κσλα τώρο, Ή τελευταία σου άρρώστεια σέ κατέβαλε; ΆντΙ τής τιοιγκηιι'σσης, άπαντφ είς τόν Ρασποθτιν ή ΐσαρ'νσ: —Ή Νατούσ<α εΤνβ καλά τώρο! Έού, Γρηγόι η, ιήν ε <ανες καλά καί αυτήν. Έσύ πού σοθ χρωστά την υγείαν τού καί ό Άλιόσσ... Ό Ροσιοϋτιν, άποτεινόμε νος είς την πριγκήττισσαν πάντοτε, έρω'ά: —Καί ό μνηστήρ σου, κόρπ μου; Ό πρίγκηψ Πσθλος είνε καλΛ; Ό τσάρος δέν πιστεύει τα αύτιά τού. Ή καλωσύνη τοο ΡασποΟ τιν δέν ίχει 6ρια! Άληθινά μόνον άγιος μπορεΐ νά είνε ό άνθρωπος αύτάς! Μόνον Ε νας άγιος μπορεΐ νά ένδιαφέ ρεται γιά την ύγεΐα καί τοθ άσττονδοτέρου έχθροθ τού. Ή πριγκήπισσο δέν άπαν τβ... —Γιατ(, κόρη μου, δέν έ τταντδ ,—ξαναρωτ^ί ό ΡασποΟ τιν. —Έλα, Νοτούσκο!—λέγβ είς την πριγκήιισσαν ή τσσ ρίνο!— Είς τόν Γρηγόρη μπο ρεΐς ν' άνοιξις την καρδιά σου. Μπορεΐς νά ζητήσπς... Δέν μι>φς; ΘΔ μιλήσω γιά σένσ
  έγώ .. Ή Νατοθσκα, Γρηγό
  ρη, Ιχει καιρό νά Ιδή τόν
  πρίγκητια...
  —Έχει καιρό νά τόν Ι
  —παρατηρεΐ ό Ρασποθτιν.
  Γιατί, κόρη μου, Μήπως πταΐ
  εί 6 Παθλος; Μήπως δέν 6ρ
  χεται... Μά τότε λοιπόν πρέ
  πει νά πιστεύσω αύτά πού
  μοθ λένε...
  Ή πριγκήπισσα Νατοόσκσ
  κυττάζει·, μέ περιέργειαν τόν
  Ρασποθτιν. Ή Τσαρίνα,
  ρωτφ:
  (συνεχίζεται)
  ιι
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό μεγαλύτερος τενό
  ρος τβΰ κβομου, ή πειβ
  γλυκειά φωνή τού αιώνος
  μ«ς.
  ΜΠίΖΑΜΟΙΝΟ ΤΖ1Λ1
  Στίιν έφετΐινη τού άποθένσι:
  Σ
  Τό πειό όνειρνδες μβυ
  σικό ρωμάντζο πβύ παρβυ
  σίασε μέχρι σήμερον ό
  κινηματβγράφος. Ή ται
  % ία πού μέ τίς απειρες ώ
  μορφιές της θ* σάς μείνη
  γιά πάντα &λησμβνητη.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εν» έξαιρβτικό φίλμ
  ΜΥΣΤΗΡΙΩ1ΗΣ
  ΚΥΡΙΑ
  "Ενα άφθάστου πλβκής
  καί δράσεώς Ιργβ. Μί τα
  γβητευηκά άστέριβ:
  Λωρέττα Γιούγκ
  Φρανσότ Τόν
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών Ινθα
  «αρηκολούθησε την εξέλιξιν τής
  μόδας ή μοΒίσια ΒνΙς Νίκη Κανα¬
  κάκη.
  ΚΟίΝΩΙΊΙΚη
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Εβανηλθβ έξ Άβη.
  νθν 6 κ. Εοτύχιος Βασιλάκης.
  —ΜεταβίΙνων ·1ς "Αγιον Νικ6
  λαόν διήλθε της π6λ«ώζ μας ό
  φαρμακουοιός κ. 'ί Κλώντζας.
  —Επανήλθεν έξ "Αθηνών ό κ.
  Γ. Παηαμαστοράκης ανθυπίατρος.
  ΘΛΝΑΤΟΙ.- Άττίθανβ καί έχη
  5εύ6η ηροχθές εν συρρο{ί κόσιιου
  6 συαβολΐτης έτταγνελματΐας θβό
  δωρος Βιλοΰρδος. Ό μεταοτας
  καταγόμβνος έκ Βρυούλλων τής
  Μ κρασίας διεκρίνετο δια ιήν προ
  σήνειαιν καί την καλωσύνην τού,
  Ικτιμώμενος ηαρά νάντων των
  γνωοισάντων ούτον καί των συμ
  πατριωτών τού γενικώς. Την οΐκο
  γένειάν τού συλλυπούμεθα θερμώς.
  —Έπιστημονική
  κΙνησΐΓ.
  Μβτά τριετη *οραμονήν (Ις
  Μττορντώ τβς ΓαλλΙας ιιαρα -φ
  καθπνητή κ. Πόρτμαν ίπανίίλθ»
  ε(ϊ την πόλιν κάς δ ίατρος «.Έαυ.
  Γαλανάκης εΐδικευββ'ς είς τήνώτο
  ρινολαρυγνολογίαν.
  ΚΑΗΑΡΙΕΡΑ η.πειρ«μ·νη ζή
  τιΤτβι Βια τα ξενοΒοχιΙα Έλ-
  λ*$—Κνωοός,
  Γύρω στήν πάλι.
  ΆφΙχΒη προχδές ξένον φορ-η
  γόν «ροΝειμενου νά φορτώση, σ,α
  —Συνεχιζομένης οδτω τής έξα
  γωγικής κινήσεως.
  —Είνε δέ φυσικόν ή κίνησις αύ
  τή εντεινομένη νά έπηρειΐζρ, την
  αγοράν μας έη' άγαθω τής γενι¬
  κωτέρας διαθέσιως ιοθ προϊόν·
  τος.
  —Ή χθεσινή νρωΧνή συννεοιά
  ύτενθύμισε δτι τό πρωτοβρόχι εί¬
  νε ένγύς.
  —Έν τούτοις είς την αντίληψίν
  ούτήν άντίτειναν οί ςύραιοσκό-
  ποι τού κσφβνεΐου.
  —ΈπιμεΙναντες δή ή βροχή θά
  $ραΐ>ύνβ επί τι αιόμη χρονικόν
  διόσ.ημα.
  — Αί εγγραφαί τ ών μ-«Ρηΐών ίν
  συνδυασμώ μέ τάς ιΐσ.τηρίους
  συμπληΐ-ωματικάς καί κατατα.τη
  ρΐαυς ίξετάσκις λήγουν ύίονοΰπω.
  —Καί άρχΐζουν ομαλώς τα μα
  θήματα των εκπαιδευτήριον.
  —Έννοείται δτι τής ενάρξεως
  αύ^ής προηγεϊται ή συμβαδίζει ή
  κίνησις τής άγοράς των βιβλΐων
  διά την ό «οίαν έιοιμάζονται τα
  βιβλιοπωΛεϊα μας.
  —Κατα την χθεσινήν κίνησιν
  των δψωνιστών παρετηρήθη πά ην
  συγκέντρωσις είς τα Ιχθυοκωλεϊα.
  —Ό πβριορισμός τής κρεωφαγΐ
  άς <5λως τε σήμερον σ«ό γενικω τέοους λόγους, ουμβΐλλει είς την αΰξηοιν εκάστοτε των πελατών τής ίχθυαγορσς. — Λαμβ3νομένη
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ο..
  «Ροΐίν
  Οίκονομική ζωή |Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τίμ*ί των εγχωρίων προϊόντων είχον χθέ; ώ; ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δα.
  » 6 »
  » γ' »
  » δ' »
  > ε' »
  Καραμπουζές »
  Ελεμέδες α'( »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣα'β' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  ζ
  Καρπούζια
  12 50
  11.50
  10.-
  9 50
  8 50
  6 —
  7 50
  6 50
  4 70
  4.30
  4 —
  4 —
  2.—
  13—
  10 50
  Πεπίνια »
  Σίτος »
  Κριθή »
  Β ώμη »
  ι ΟΕνοι μίστατον »
  "Ελαια »
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΔϊυχοΙ &' »
  » 6' »
  » γ' »
  Πράσινοι α' »
  » β' »
  » γ' »
  7.—
  5.50
  ξ
  4 50 Άλάβδανος
  3.—' Κουχούλια
  4— 6.—
  8 50
  4 50
  5-
  26 - 28 —
  50 50
  23.—
  22 -
  20 -
  19.—
  18 —
  400— 425
  100 —
  120.— 130
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέα Τ
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  Άμοτερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  Άγορά Πώλησις
  546 —
  137 —
  3 09
  81 —
  73 -
  32.00
  4.64
  560 —
  550.—
  139 —
  3 Π
  31 45
  74 —
  33 10
  4 70
  564 —
  Κοπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Ποάγα
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΒΡΙΓΕ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Τό μεγαλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  η
  Βυξίλλαι
  Βίυδαπίατη
  Βελιγράδιον
  Κ»<ν)πολις Βαρσοβ α Έλσινκφόρς Κόβνο 25 96 3 03 6.96 4.31 3160 4.76 23 45 3.27 10 4- 2112 2 60 22 — 26 16 3 13 7 02 4 35 32 05 ί 82 23.95 3.30 105 — 2132 2.65 22.50 Οί "Αθλιοι. «8ον Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των» Άπό δλα δι* δλους ΜοΤρες ή καρδιά της Μεσσαράς. Προέβη λοιπόν ό ύπαξιωματικδς μετά προφυλά· ξεως, τΐροσέχων μή ακουσθώσι τα βήματα τού. Αίφνης ό Γαβριάς, έν ώ ττροσωθάν τό άμαξιόν τού εφάνη ερχόμενος έκ τοθ άγκώνος μιας όοοθ, εύ ρέθη πρόσωπον πρός πρόσωπον ενώπιον μιας στρα- τιωτικής στολής, μιάς περικεφαλαΐας, ενός πτεροθ καί ενός τυφεκίου. "Ισταται πάραυτα. —Ά! λέγει, είναι ή άπ' αυτήν... («αί ξέει την κεφαλήν τού), ή κοινή εύταξΐα, ττού λέν. ΑΙ άπορίαι τοθ Γαβριά ήσαν βραχεΐσι, κσΐ διελύ οντο άμέσως, καθώς ό τιάγος υπό τόν τ).ιον. —ΠοΟ τφς, μωρέ, άνέκραξεν ό ύπα<;ιωματικός. —ΤΙ λές μωρέ! έ">ώ" σέ δβρισα, καί μοθ όμιλεϊς
  μέ αυτόν τόν τρόπον;
  —ΠοΟ ιΐάς, μωρέ μάγγα;
  —Κύριβ λοχΐα βλέπω πβς χθές θά ήσουν Τσως
  άνθρωπος μέ πνεθμα, σήμερον δμως τό άφησες νά
  κουρεύεται.
  —Μωρέ πσλΓ|οσφυρ(χτρα, ποθ πας σ' έρωτώ ποθ
  ·ηω δό! την πρώτην φο
  ρά δπου θά οέ βαλουν νά βυζόξης σάν μωρό, πρέ-
  πει τό στόμα σου νά τό σφουγγίσουν κάπως κσλλΐ-
  ρα.
  Ό όποξιωματικός προέτεινε την λόγχην,
  —Μωρέ, θά μοθ τιής ποθ ττθς' α,ούτιδανέ!
  — Στρατηγέ μου, εΐτιεν δ Γαβριδς, έ·ώ ποθ νά
  πάγω; Πάγω νά κράξω ιόν Ιατρό, δπου γενν,ά ή γυ
  νοΐκά μευ.
  —Είς τα δπλο! άνέκραξεν ό ύποξιωμστικός.
  Τ£>ν μεγάλων ανδρ ών Ιδιον είνε νά σώζωνται
  έν ωρα κινούνου διά ιοθ αύτοθ μέσου,|έξ ου άπω
  λ§σθησαν.
  Ό Γαβριδς καχεμέτρησε δι* ενός βλέμματός τού
  όλην την θέσιν τοθ τριγματος.
  Τό άμάξιον ιόν εξέ«εοεν ιΐς τόν κίνδυνον, τό ά
  μάξ'ον τουτο ώφειλε νά τόν υπερασπίση.
  Κοθ' ήν στιγμήν ό ύπαξια.ματικθς έκινεΐτο κατά
  τοΟΓοβρια, τό άμόξιον έκυλΐσθη μεταζύ των σκελών
  τοθ υποξιωματικοθ διά σφοδρότητος τόσης, ώστε
  Ιτιεσεν αύτός ΰπτιος είς ιό ,ρυάκιον τοθ δρόμου,
  έκτιιρσοκροιησας έν τούιώ είς τόν άέρσ.
  Είς τάς φωνός τοθ ΰποξιωματικοθ εξήλθον έκ
  τοθ στοθμο Ο οί στρατιώται φύρδην μΐγδην έπειδή δέ
  6 άνώτερός των έτιυροβόλησεν, έπυρεβόλησαν καί
  ούτοΙ ΰλοι ουδένα σκοτκύοντες, όλλά ιυχαΐως.
  Έσπευσαν 6έ μετά τοθτο νά γεμίσωσιν έκ νέου τα
  δπλα των, καί πάλιν νά τα κενώσωσιν.
  Ό τουφεκισμύς ούτος είς τα σκοτεινά διήοκε-
  σεν £ως τέταρτον τής ώρας, καί Ικανάς ύάλους πα-
  ραθυρων συνέτριιψεν.
  ΚαΙ έν τούτοις ό Γοβριάς, 6στις εΐχε βάλει πτερά
  είς τούς πόδας τού, έσΐαθη είς. απόστασιν πέντε ή
  έξ τιοδών άτιό τοθ τόπου Ινθα συνέβη ή σκηνή, καί
  6λος ασθμαίνων έϊωσεν^,άκρόασιν.
  (συνεχΐζεται)
  Ό άπο αέρος ηέ>λεμος.
  Εί; τον ούνχρονο^ πόλεμον, οί άντίπαιλ ι δίν φείδονται ουδενός.
  Διά των άΐροπλάνων ένεργοθν έηιδρομϊς χά! ββμβχρδ'ζουν πόλεις
  έργοστάσια, φρ&ύρια, συγχοινωνακα μέσα, τα πάν-α. Καταστρέφουν
  άκόμη καί νο3'.κ5μ5ΐ-« χαί έκκλτρίας χαΐ χαλλιτιχνιχά ίδρύματα χαΐ
  ίστορικά μνημεΐα καί ίργα τέχντ^ς.
  Δι' αύτο αί χυβερνήσεις φροντίζουν διά την προφύλαξιν των
  χαλλιτεχνιχών χαί αρχαιολογικήν θησαυρών. Είς την εϊκόνα φαίνε
  νεται, δνω: Μία γωνία αίθούοης τής έθνιχίίς πιναχοθήκης τοθ Λον
  νου μέ τα πλαΕοια μόνον των είκόνων ΟΕ πΕναχες {χούν άφαιρεθή
  χαί τοποθετηθή είς άσφαλή μίρη. Κίτω: Πλήθος Παρισινων έξω
  ό Ινα πρατήριον διανομήν προσωπίδων χατά των ασφυξιογίνων
  άερίων.
  Τα πεπρανμένα τής τ-ριβτίας
  Η ΕΚΟΕΣΙ! ΤΗΣ ΙΕΝΙΚΗ! ΛΙΟΙΧΚΣΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΪΒΕΡΜΗΤΙΚΟΗ ΕΡΤΟΗ
  ΙΑΤΡ622
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοδ Πανεπιοτημίο» τής Λυΰνος.
  Επί έπταετίοιν σκονβκβας έν Λυδνει κ«1 Παριβΐονς, όί·
  χεται είς τό ν ί β ν Ιατρείον τού, «οβς ΆρίρΝφ
  (συνβΐΜ(«ν Βαλιδέ Τζαμί) ϊνοιντι άρτοχοιείβν Άβ«ν«β(β»
  Χφ«κι«ν«Μη: 9—12 π. μ. Η«1 4—7 μ. μ.
  Τ«ς ΚυριακβΙ τβύς «ιιορβνβ βειρεάν. Ά6. τηλ, 6-«
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά ρρ<}τ· βλα τα ν*ο μοντίλα 2) Ή βμπελευργΐα. Ή παρα· γωγή ήτο σχετικώς μικρά, ή διά θέσις τοθ προιάντος άρνετά χαλή πλήν τής σταφίδος. Γενικώς δ χλά δος £ Ο:ος ίέν έπίδρασεν συντελε στιχώς επί τοθ οίχονομιχεθ ίσο ζυγίου τοθ άγρότου ϊέν είχεν δ- μως οδτε δυσμενή επίδρασιν. 3) Έσπεριδοχαλλιέργεια. Ή εκμετάλλευσις αθτη αποδίδει σή¬ μερον την μεγαλυτέραν χαθαράν πρόσοδον χατά στρέμμα. Ζημίαι τινές κατά την άνθίφορίαν χαί λό γφ τίς χορυφξήρας παρετηρήθη¬ σαν Είς περιοχάς τινάς δπου ή έαπεριδοχαλλιέργεια αποτελεί τό χύριο δενδρ&κομικ&ν είδος ή ά- γροτιχή οίκογένεια ευημερεΐ. 4) Κηπευτιχή εκμετάλλευσις. Ή οίκονομία τής γεωργιχής τ»ύ τη; εκμεταλλεύσεως λόγφ τοθ πολλαπλοΟ χτΐ ά/ληλοδιαδόχου των είσο^ημάτων της ϊέν παρουσι άζιι άποτό|*ους διαχυμάνσεις κα τα δέ τό θειορούμενον ίτος παρα- μένει εί; τό αύτό δπω; χαί χατά τό προηγούμενον στάδιον σχετι χώς ίχανοποιητ κης εξελίξεως. 5) Ή Μι'κτή Γεωργιχή εκμε¬ τάλλευσις τδιν ιύνοικών χαιρι%ων συνύηχώ' βιλτιωμίνων μιθόδω' χαλλιεργείας ίμφανίζιται χαλυτέ ρα τοθ πα? ίΐους. 6) Ή μιχτή Γεωργοχττ,νοτρο φιχή έκμετάλλειισις χατά τό θεώ ρούμενον 2;ος έδοκιμάσθη χαί ίέν έφθασεν ή έπιτυχία τής Γεωργι κης εκμεταλλεύσεως ν9 άνυψώση τό Ι ιερόν σχίλος την χτηνοτροφι χήν ή; τό είσόδημα εμειώθη ση μαντιχώς είς σημείον νά έγχατα λειφθή τρΐπομένων των άγροτδν τοθ τύπου τούτου πρός την μι χράν Γεωργιχήν εκμετάλλευσιν. 7) Κτηνοτροφιχή έχμιτάλλιυ σις. ΙΙαρά τάς Εχανοποιητιχάς τι μάς των παραχθέντων χτηνοτροφι χιον προϊόντων λόγφ τοθ παρατε τεμένου χαί 6*ρέος χειμώνος, λό γφ τοθ περιορισμοθ τή; αίγοτρο· φίας σημαντιχβς, ή οίχονομία τής εκμεταλλεύσεως ταύτη; υπέστη καίριον πλήγμ» χατά το δπο έξ* τάσιν Ιτος. -ΠΕ1ΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ. 1) 'Ε' τή πιριφερεία τοθ Νο· μοθ Χανίων. Α.') Διά την Μελιοοοχομί«ν. Ιδρύθη μεταβχτιχον Σχολείον ' ιίς 'Αχριβφιβν Κυδωνίας τριμήνου ϊνθα έδιδάχθησαν την νεωτέραν μιλισσοκιμίαν θεωρητικως χαί πραχτιχώς 20 ταχτικοί μαθηταί καί σημαντιχός άριθμός άχροα- των. ^ Είς την προπαγάνδαν τής δπη ρεσίας έφείλεται έξ ετέρου ή διά θέσις 220 ιύρωποιχών χυψΐλών ώς χηρυθρών Μελισσοχομιχών δρ γάνων καί έργαλείων. Διετέθη δέ δωρεάν πρός χρησιμοποίησιν δπό των Μελισσοτρόφων είς χύλινδρος χίντοο τί,ς Μισσαρβ;, οΕ , ιι-ΐ'ΐ οθν χήν χαο?ιά αδτοθ ταθ ΐυλ-γηιιί ου χάμπ'ΐι πού ϊδω «ν ατί-ν χκιού τδ»ν Ι «ν τία ι»ς ή^ωες καΙ γ τής Κρητική; ελευ θ.ρίας καί 4π?τελεί τώ;» την χρι φόν δλης τί); Κοήιης. Αίσθί*ε ται κανείς τον πϊλμόν τί), ζωή". χαΐ τής δράσιω; αυτής τής κω μοιόλεως, »υθύί ώς την άντκεύ ση, μίλις βρεθή κοντί της Ραθ μίς ϊηονο; π 6 δίδει τόν τόναν καί τή» απόδειξιν μιδς ίργώδους προσπαθείας, μιδ; δημιουργιχ«ίς ά'ατάσεω; επικρατή είς 5λας έ**ηλώσεις ής ζωί)ς των Μοιρών Καί επί πλέον, τάξις καΙ νοιχοχυρωΐόνη. Πρ2οδ?ς καί ποίιτ,ισμός. Ή συνεχβς άναπτυΐ αο,ιίνη οίκονομική ΰραατηριότης έχ ώς λογικήν συνέπειαν την έκ πολιτιοτικήν εξέλιξιν. "Εται ή κο»μίπολις αυτή ?έν είναι κατ' δ νομ,χ καί κατά τύΐτους μόνον ττρω τιύουσα τής Μισσχε3;. Είναι κατ' οικίαν. Διότι αυτή δίδει τό παράίειγμα, αυτή αποτελεί τί πρότυπον χαΐ διά τάς άλλας χ» μοπάλεις καί τα χω?ι<4. °8δρα Είρηνοδικείου, Δημοσίου Ταμεί ου, Έφορίας, Πρακττιρείου τίς Άγοοτραπέζης, γραφείου Τ Τ Τ. 'Υποδιοικήσεως χωροφυλακήν,'Υιτο θηκοφυλακείου Άγρονομείου καί τόσων ίλλων δπηρεσιών είναι συγ χρίνιο; τό σπουδαιότερον ίμπορι χον κέντρον τής δπαίθρου. ΑΕ χατά Σάββατον έμπίροπανηγύρεις συγχεντοώνουν χιλιάδας κόσιιον 4< των νο ι®ν Ήοαχλϊίου χϊ! Ρε ΗίυΛη; πολλάκις δέ χύΙ άπο την ί λ»)ν Κοήτη-, Κ-χ! ή ίμτοοκή 1 την θαυμαιίβς
  λΐιτουργοθσαν ιιοσύστατον Ένω
  σιν Γεωργιχων Συνεταιρισμών, ή
  κίνησις δπήίξε μεγαλυτέρα χαί
  χατά τα; έργασ'μους ήμίρχς.
  ΚαΙ συνιχ[ζ«ται δεδομένου 8τι
  χαί ή συγκέντρωσις τοθ σ'του θά
  συνεχισθή μέχρι τέλους τοθμηνός.
  Άλλά οί Μοΐρες είπομεν ίχουν
  σπουδαίαν πρόυδ-ν χαί ώ; χιομό
  πόλις. Τα τόσα χοινπιχά χαί ι
  διωτικά Ιογα παρίχουν άπϊήν
  άπόδειξν. Τδ δδραγωγεΐον μέ
  τα θαυμασία νερά ποδ τρέχο ν ά
  διάκοπα άπ' τίς βρθσες ποΰ Ι^ουν
  τοποθετηθή είς δλα τα σημεΤχ
  ι ίνα ι τό ώραίότερο δεΐγμα τής
  ρ
  Τώ,α, οί Μοΐρες άποχτοθν
  χαΐ σχέδιον πόλεως, ένώ έν τώ
  μβταξί» χατασχευάζεται δίκτυον
  άποχετεύσεως των νερων. Καί δ
  ταν μετ3 ολίγον έγχριθζ χαί τε
  θή είς εφαρμογήν τό σχέδιον
  πόλεως θά παρατηρηθή πραγματι
  χίς οίχοδομιχδς όργασμός χαί ή
  χωμόΐτολιςθί μεταμορφωθή χαί θ'
  άναχ<χινισθή έξ όλονλήρου. "Ισως βέΐως τότε νά λυθή χαΐ τόπρόβλη μα τοθ ήλεχτροφω-ισμοθ. Γιά την χωμόπολι, "των Μοιρών δλα εί ναι δυνατά, —Μονιμοποίησις Κρητών ύ· παλλήλων. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ ύπουργείΌυ Γεωργίας έμονιμοποι ηα< τούς Κρήτας έκτακτους Ο πκλλήλους: Άντ. Παπαδαντωνά- κην καί Ν- Μιχβλιοκίάνιην. 'Αμ φότεροι έμονιμοποιήθηβαν εί; τόν βαθμόν τοϋ γραμματέως β'. —Νέος Έπέπτης Εργασίας. Αφίκετο καί ανέλαβε άπο προ χθές τα ΰπηρβσιαχά τού κ«θήκον τχ & νεος Έηοπτης 'Κργχοίας Ή ρακλείου μ. Π. Ντβΐμενη;. διά την κατασκευήν τεχνητών κη ρυθρών καί ιίς μελιτοιξαγωγεύς Β.') ΔΓά την Σηροτροφίαν. Καί κατά τό θειορούμενον ίτος έλειτούργησαν κανονικώς τό ψυ γείον μεταξοσπόρου είς δ είσή χθησαν 2412 χυτία μεταξοσπόρου ιδρύθη £ε χαί έλειτούργησεν ίπί Ινα μήνα Μκταβατικόν Σχολείον Σηροτροφίας καί έδιϊάχθησαν παρ' ιίδικ&Ο θεωρητιχώς χαί πρα κτιχώς τήννεωτέιαν Σηροτροφίαν 20 μαθηταί καί μαθήτριαι. 2) Έν τή περιφερεία τοθ Νβ μοθ Ρεθύμνης. 'ΐδρύθησαν ναί έσυνεχίσθησαν αί εργασίαι των κάτωθι πειραμα τιχών άγρών. (συνεχΕζεΐαι) ΤΟ 'ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,, (Μ«λ6κ*|. τ·δ ΑΦΗΝΩΝ Χ. —Ή έχδίκασις των άγροτι· κων άδικημάτων. Σχβτικώς μέ την έκδίκασιν των άγροτιχών άδικημάτων κ*ΐ συν κβκριμενως των τροποποιήοεων τοΰ κώίικος Άγροτικής 'Λοφ*· λβίκς, «Ι οποίαι άφοροΰν είς την σόλλϋψιν τού ώραστου, σαγχω ρουμενην καί αν άκομπ τό α- ίίκημα έπράχβη έκτός τής έ5ρ«ς τοΰ δικαστηρίου, τό ύΐτουργΐίον τδν Έσωτερικών απηύθυνεν έρώ τπμα πρός τόν ΕΙσαγγβλία τοΰ Άρβίου αάγου δι« την γνωμχ Τβνοιν επί των ακολούθων ζητη· μάτων τα ό ποία προεκυψκν: 1) "Αν δύνανται πταίοματαέπ' αϋ· τοφώρω τής μκρικωτερας πίριφβ· ρείας νά βίσαχθοθν είς άλλην περιφερβιαν μερικιιτέραν ή γενι κωτερον καί γενικώς είς την μό νιμον έδραν τού πταισματοίι- κβίοο καί εΐρηνοίικείου και 2) "Αν τα πταισματα έπ' αύτοφωρω καταληφθίντα έν μβρικωτβρα πβ ριφΐρεία, εΐτν καί τής αυτής πό λβωί, βίσάγονται νομίμως βίς τό αύτοφωρον ηταισματούικείον της εώροις τοΰ οικαοτπρίου ή δέον να είβαχθοΰν βίς τό της Εορ«ς της μβρικωτβρας περιφερείας. —Ή κοινοτική φορολογία επί μεταλλείων. Τ ό υπουρ γβΐον ΈσΜτϊριχών γν&>
  ρίζϊΐ πρός τους χ. χ, «βμβρχβς
  ότι επι τοϋ παρόντος βεν χρι
  νεται σκοπιμος η ένχρισις πρκ
  ξβων ίημοτΐΛών η κοινοτικών
  συμβουλι&ιν διά των οποίων επι-
  βκλλεται διά τό τρέχον οικονομ ι
  κόν έτος 1939-40 ό αΰτοτελής
  φόρος επί των ^προϊοντων των μα
  ταλλε ών.
  —"Ιδρυσις τοπογραφικβθ γρ»
  φειου.
  Υπό τού ύπουργϊίου Γβωργίας
  ένβΝριθα ή Ίδρυοις γροΐφϊιου 1ο·
  πογρβφΐκης υπηρβσιβις μέ έ'ίρβιν
  τα Χανιά.
  —Τα δημοσία κτήματα.
  Τό υΐιουργβίβν τής Γΐωργίας δι
  βτα;τ τας καΐβι τοηους ν6ΜΡΥ>κας
  υπηρκβιας όπως, πρθΜ4ΐμενου η·
  (.ι μΐΜ(.α$ α»ι«ί 6ημοοιων κτη·
  μαχων, π«ρι>χουν αίς τας οικονο¬
  μικάς ΐφβρια^ την γνώμην των
  ανβυ βπιτο,-αβυ μεταβνοεως, προ
  βίοκ ομω$ πά, ι σημαντικάς
  ί{ χιηματων οίοουν την γνω
  μην των παντοτί κατόπιν έηι
  τοπΐου μελβτης των ουνθηχΜν
  τού χτημβιτος,
  — Ή κίνησις τοϋ βλαιενλ*.
  δβυ.
  ϋατα την παρϊλβοΰσχν έββομβί
  δα ηαρετηρηβπ ζητηαις βλαιου
  •χ τού εςωτβριχ^υ **.,* προτι
  μησιν χοΐΑης ποιότητος ©ίύτητος
  ενός βκβμου ιβι« έκ της ΆγγΜ
  »ί ή όηοΐκ πληρωνΐι 52-53 λ μκ
  τ* τόννον και της 'Αμίριχής
  πρός 2ι δολλαρια τα 100 χιλιο
  γραμμα. Άντιθκως αί Βΰρωπαϊ
  καί αγοραΐ άν καί έβελτΐωβαν
  τας τιμάς των θεωρουνται ώς ά
  ουμφβροι συγκρινβμβναι με τας
  ΆγγΛΐκας κβτι 'Λμβί,ΐΗανιχας προ
  οφβρας. α πρββλβπομβνη έφ(
  τ·ινη ίλληνική παραγωγή τόσον
  πβιβτικΜί βαβν χαί ποαοτικΗβ
  άριοτη.
  φ«ρμ«.
  κβΐχ.
  Σημερον 2?ην τρέχ. θ« ίιανο
  τερεύοο τό φαρμακείον ΓεΝρν,
  ιΙΙ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Τετάρτης
  27 Σετΐτεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  ·· 1
  ΑΠΟΔΙΑΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΛΣΙλ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ
  ΤΩΝ *· κ. ΧΡΑΙΦίΞ ΚΑΙ ΜΑ'ΓΣΚΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύηηρεσ(α).—
  Υπό των κύκλων τβΰ Λβνδίνβυ χ«ί των
  Παρισίων αποδίδει»ι μεγνλη οημασία είς
  την συνάντηβιν τβΰ έν Λβνδί< ω πρεοβευ- τοδ της Ρωσσίας κ Μαΐοκυ μετα τοϋ λόρ δβυ Χάλιφνξ καί τβΰ Βρεττανοΰ ύφυπβυρ- γβΰ των Εξωτερικών. Κατά τούς ίίίβυς κύχλους αί ουναντή- σεις ούται οχετίζονται μέ τό ταξίδιον τεϋ κ. Σνράτβογλβυ είς Μόσχαν τό οποίον α¬ ποβλέπει είς τό νά καθορισθή σαφδς ή θε σις της Ρωσσίας. ΟΙ ΧΒΕΣΙΝΟΙΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΙ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΗΙΚΩΗ ΥΠΟΒΡΥΧίΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (ίδ. ύπηρεσ(α).— "Αγγλικόν πλοΐον έτβρπιλλίσβη χβές έντβς των Αγγλικών υδάτων. 12 έκ τοΰ πληρώ· ματος αύτοΰ άπωλέσθησαν. Έπίσης Γαλλικόν εμπορικόν σκβφβς 2. 000 τόννων έτορπιλλίοθη υπό Γερμανικοΰ ύπββρυχίβυ. Έτορπιλλίσθη ωσαύτως χθές τό άπόγευμα καί τό Σβυηβικέν «Σιλεσίη» 2.250 τόννων. Τό πλήρωμά «υ έαώθη. Ση μΐιωτέον ίτι ο τορπιλΑισμ·ς χαί ίνέου Σβυηδικβΰ βχάφονς υπό Γερμανικβϋ υπο· βρυχιου, άνεστάτωσε την κοινήν γνώμην έν Σουηδία. ΤΐΤΑΛΟΙ Ο' ίΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΒΣΣΙΚΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (Ιδ. ύηηρεσ(α) - Τό πρακτορείον Χοβάς πληρβφβρεΐται έκ Ρώμης ότι η δημιουρ^ηθεΐοα κατάστασις έκ τής ρωσσιχής είσβολής είς Πολωνίαν χαί τής παρομοίας των Σοβιέτ είς .την καρδίαν τής Εύρ&πης, δέν ά φ ήν εί άίιαφόρους ϊβύς Ιταλικού; χυχλβΐίς. Ή Ιταλία, σιιεπής είς την άντικομμουνιστιχήν πολιτικήν τπί, σκέπτεται τρόπον αντιδράσεως χαιάτής Σ© βικτιχής έπίκιάθίως τής οποίας την άπκι λην αίςθάνεται ζωηρώς. ΊΪΨίΥΔΕΤίΙ Ν ΕΐΊΟΟΑΪ! 1111 ΙΒϋΒΗ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΡΩΜΗ 26 Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεοί»).—Έξ Άγγλιχής πηγής έκυκλβφόρησεν ή φήμη •τι 10 μεραρχΐαι Ρ&σσικβΰ ατρατβΰ είσ;βα< λάν είς τό Ρουμανικόν εδαφβς. Την φή μην αυτήν διέψευοεν ή κυβέρνησις τβΰ Βου χουρεστίου, ώ; άνωτόστατβν. Ουδείς Ρόίσ- ςβς στρατιώτην, τβνίζει έπίσημβς άνκχοίνω αίς, βίοήλβεν είς το Ρουμανικόν εδαφος χ«ι βύίέν επεισοδιον έλ»βε χώραν μεταξΰ Ρου μάων καΐ Ρώααων. Αί συγχοηωνιαι Ρβυ μαίας χαί Πολωνίνς διεκόπησαν αί συγχβι νωνίαι ομως τής Βεσσαραβίας μετά της Ρωσ οίας διεςάγονται χανονικως. οαΙλρϊιΙΠΪοηηριξισ ΕΙΣ ΤΟΙΣ ΚΡ»1Α> Σΐί,ΦΥΑϋΡΑΡΑΙΟίίΥΣ
  ΑΘΗΝΑ Ι 26 Σ)βρίου («ΰ άνταποχριτοΰ
  μας).—Ό ύφυπουργος τής 'Αγοεανβμίας ί
  δήλωσεν βτι τό 1>ράτ«ς @ά παράσχη πάσαν
  ύηοστήριξιν εί, τ<ύ; σταφυλοπαρανωγούς Κρήιης χαί Εορινθίας διά την διάθεσιν των οταφυλων των είς την αγοράν Αθηνών— Πειραιώς. ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΑΗΜΗΤΡΙΑΚΡΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεητεμβρίευ (-ου άνταπο χριτοϋμας).—Διά διαταγήςτοΰ άρμβδίβυ Ύ ηουργεί<υ απηγορεύθη ή έςαγωγη δημητ^ια κων, μετάλλων παντός εί δούς, τρβφίμων πλήν ελαίου, ©Κου, άμυγδάλων, χαρουπί ών, τυρβΰ χαί κκστάχων. ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΟΡΤΙΟΝ ΖΑΧΑ Ρ Ε Ω Σ ΑΘΗΝΑΙ 26 Σ)βρίου (τοΰ άνταποχριτοΰ μ«ς).—ΊνγνώσΒη οιι καταπλέει είς Πειραια ά μόπλιιον με φβρτΐον ζ*χάρ«ως 2 500 τόν¬ νων. ΤΟ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΑΝ ! ΕΣΟΟΝΙΙΣ Τα Γαλλικά πυρά 3Π Πρωινη άπέκλεισαν τελείως τούς Γερμανούς της γραμμης Ζιγκφριό. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσ(α) —Καθ' όλον τό μη κο$ τοΰ ποταμοΰ Ρήνου, τό Γαλλικόν πυρβββλικβν β«λ λει άκαταπαύοτως «πό τής χθές κατά των Γερμανικήν θέσεων. Όλοκληρος ή περιο χή έχει άναμοχλευθη καί τα πέριξ δονοΰνται άπό τα γαλλικά πυρά. Ή έντονβς δράσις τοΰ Γαλλιχοϋ πυρββο· λικοΰ είς τόν τομέα αυτόν δέν όφείλεται, ώ; άνεχβινώ θη αρμοδίως, είς ύπένοιαν •τι ό έχθρός ίχει απόφασιν ν' άπβπειραθή διάβασιν τοΰ ποταμβϋ δι' έφόδβυ, άλλ ά πββλέπει είς την παρεμπόδι σιν συγκεντρώσεως έχθρικών δυνάμεων εί; ΜπΙλ χαί είς την καταστροφήν των στρα τιυτικών έγχαταστάσεων των Γερμανϋν. Αί έκ τβΰ τομέ· ως αυτού δινβιβκζβμεναι'είδή σεις άναφέρουν βπ είνε τό σ«ν άποτελΕβματικη ό άδιά κοπος καί σφοδράς ββμβαρδι σμός των ίβχυρων οχυρόν τοϋ έχθρεΰ έκ μέρβυς τοΰ Γαλλιχοϋ πυροββλιχβΰ ώβτβ ί ι- ΙΠ- ΑΜΙΠΙΙΠί Ό ήρωϊσμός των Πολωνών άνευ προηγουμένου, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Σ)βρΙου (ίδ. ύπηρεσΐα). — Ή εφημερίς «Νταίηλυ Χέραλντ» ασχολου¬ μένη μέ την άμυναν τής Βατρ σοβΐσς ράφει: «Είνε άδύνα τον νά ευρεθή παρομοία περΐ πτωσις είς την Ιστορίαν τοθ αιώνος μας ΟΙ ΰπερασπισταΐ τής Βαρσοβίας μάχονται χω ρίς έλπΐδα δι* εαυτούς καΐ μέ μόνον σκοπόν ττλέον νά βοη- θήσουν τούς συμμάχοις. 'Αττο δύο έβδομόδων (ί Γερμανοί δέν κατώρθωσαν πσρά τάς ά γρΐας άπό ξηράς καί αέρος έπιδρομάς των νά έκτοπΐσουν τούς Πολωνί ύς άπό τάς θέ- | σεις τάς οποίας κατέχουν με Ι ταξύ Βαρσοβ!«ς καί Μόν τλίν. Εάν τα Σοβιέτ 6έν είσ ήρχοντο ανάνδρως είς τό Πό λωνικόν Ιδσφος, ό ττόλεμος είς τό άνατολικόν μέτωπον θά συνεχ ζετο πέραν τοθ χειμώ¬ νος κσί την άνοιξεν κσΐ ΐσως δέν θά κατέρρεε ποτέ ή άμυ να ',τών Πολωνών. Έξακόσιοι στρατιώται ανθ ίστανται είς την Χερσόνησον τής Χέλα πσρ' δλον 6τι δέ χοντσι άδιάκοπον βτμβσρδι- σμόν άπό ξηρδΓ, θαλάσσης καί αέρος. 'Εφωδιασμένοι οί άπεκλείσθη τελείως ή γερ μανική γραμμή καί κατέστη .——.-■%«.—■■—*» «δύνατος ή Ιξοδος των Γερ-ίπ Ν0ΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ νων έκ των όχυρών των καί ** ιΐυιιιν*- _·,_"------------- ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρ(βυ (15. ύ«ηρϊσΤ«) - Κατά τηλεγράφημα έξ Ούασιγχτώνβς ή έ αί τβν εξωτερικών ζητημάτων έ«ιτρβπη τβΰ Κβγκρέβσου εδέχθη νά συζητήση τό σχέδι- όν τοΰ Γερονσιαστοΰ Πίτμαν βάσει τβΰ ό. πβίβυ θ' ά να θεωρηθή β νόμο; πίρί «ύδετε ρότητβς τής Αμεριχής· 'Αλλα τηλεγραφή. ματα άναφέρουν ίτι τό ρεΰμα συμπαθείας υπέρ των δυτικων δυνάμεων αύξάνει συν ε- χδ{ έν 'Αμεριχή.____________________ ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ!; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπηρεβία)— Ή εφημερίς «Όρντρ» γράφει σήμερον ότι ψιθνρίζεται είς εύρεΐαν χλίμακα έν Παρισί· βις καί Ρωμη «τι ευρισκόμεθα είς τάς κ« ραμονάς μιάς στενής Γαλλο'ΐταλιχής προ. σεγγίσεως. «Λιόλβυ περίεργον δέν θχ ^εί¬ νε, έπιλέγει η Ιδία εφημερίς, νά άπομα- κρυνθή τοΰ Βερβλίνβυ ο κ. Μουσολίνι χάριν της όριστικης μεθ' ημών συμφιλιώ- χατά συνέπειαν διεκόπη τε λβίως ό άνεφοδιασμός των. Αί αυταί είδήσίΐς προσθέ- τβυν ότι τα Γαλλικά άνι- χνευτιχά αεροκλάνα παρα· κολουθοϋν αγρύπνως πάσ«ν κίνησιν τβΰ έχ3ροϋ καί είδο ποιοϋν τό στρατηγεϊβν, ουμ- βάλλβντα βΰτω σπβυδαίως είς τόν συντονιβμβν τοΰ ά¬ πό ξηρδς αγώνος. γεννοΐοι αύτοΙ ΠολωνοΙ μέ βατρύ πυροβολικόν θά ήδύναν το κάλλιστσ νά βομβαρδΐ- σουν την πόλιν τοθ Δάντσιγκ καί νά την μετοβάλουν είς έρίΐπια. Έχουν δμως διατα γήν νά σέβωνται τόν άμαχον πληθυσμόν καί δέν κάμνουν χοήσιν τοθ πυροβολικοθ των. Είναι άποφασισμένοι νά συ·; νεχΐοουν μέχρις ότου έχουν» δυνάμεις νά μάχωνται δέν προ β ιΐ νούν δμως είς άπαν- θρώπους ενεργείας. Πολεμοθν μέ ΐσην αξιοπρέπειαν καί τιμι ότητα μέ όσον καί ηρωϊσμόν. ΕΙΣ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ συνεχίζεται εισέτι σφοδράς αγών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βΐίου (Ιδ ί» ηηβκσΐα)— ϊφοδροιί <χΐ(ΐμαχίαι έσνινίχίαβηοαν χβές χαί οήμβρον ΰπΐράνω τοΰ Δυτικοϋ μίτώκυ. Τα άνιχνευτιχά μας άεροπλάνα ά»*?£ρον δτι £ ίχΐρίς ουγκεντρώ ν«ι μεγάλας δυνάμεις είς Α ΐ§ Λά Σαπέλ καΐ τον Μίλανα Δρυμον. Έμ ΑανΐΜίϊς πηγής μβτκίίοβται 4τι μ*να μέρος τνν γΐρμβνιχων δυνάμίων μετατέρβται έκ Πβλω ν(ας είς ιό Δ. Μέτωπον. "Ολαι βί κατά μηκος ι ής γροψμήςΖίγχφριί γβρι «νιχαί πόλεις έξεχενώδηοαν 7βλε{»ς, ονμπληρβϋνται ίέ τα ό χυρνμαιικΜ εργα χαί ζονται βίσεις τηλεβολβιν είς πβριοχήν τού Σααρμπροδκβν, £1 οβίμπούργκ χ λ.π. 'ϊξ αλλευ τό πρακτορείον Ρίϋ τΐρ μβτοιώίίει ότι είς την ττβριφέ ρειοιν τοΰ Στροοβούργβυ καί τού ΜπΙλ δκξάγεται μαχη είς εύρβί β ν χλίμακα. Τ ό νυκτερινόν άναχοινωβέν Τβΰ Γ»λλιχ< ΰ στρατηγβίου άναβέ ρΐι τα εξής: «Δράσις τοΰ έχθρ κου πυροβρλικοΰ είς την περιοχήν των δύο γβφυρ&ν είς 7 βαϊμπροΰ κεν καί « οτίως τοθ Μπιρμάοβν. Την βΰγην άπωδήσαμεν έπίδεσιν τού ίχθροΰ είς την περιοχήν τοϋ Λάουτερ». ΝΝ6 Σ)βρίβυ (Ιδ. ϋ , ππρβοΐβ) — Μετα 11 ημερών πό Ι λιβρκίαν τϋς Βαρσοβίας κ»ι συ 'νεχβΐς β^ρβκρδισμούς οί Γ·ρμ« νβΐ κατέλαβον τό προάστειον Νολχοτώφ, 2π«υ έλβιτούργϊΐ 6 ΰπ' αριθ 2 ρβδιοφωνικός σταθ μοί. Ίσχυρά έπιδρομή κατά τοΰ προαστείου Πραγα άπβκβοΰαθη & πό των Πολωνών. Γ&ρμανι»ή εφημερίς νεοΐφΜ σήμερον τα έ ξΠ4· «Λαμβάνοντες εν ωραίον μ« θημα έχ τής έποποιΐοτς αυτής οί ναζισταΐ έπλήρωσαν καί θά πλη ι ώσουν πολΰ άκριβά την χατ&χτη σιν των έρειπίων της Βαρσο βίας». Ό χθεσινός λόγος τοί3 κ. Τσάμπερλαιν είς τήν|Βουλην. ΔΕΝ ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΠΟΑΟΝΟΣ ΠΡΟΕΑΡΟΣ Κ. ΜΟΣΙΣΚΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρβσίαι).— Έκ Βουχουρεστίβυ διεψεύβθη ή πληρβφο- ρία 2<ι παρητήθη ό Πολωνός Πρόεδρβς μ. Μοσίσχυ υπέρ τοϋ τέως Προέδρβυ κ. Π«δκ- ρέφσχυ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΓΛΛΛΙΛΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίβυ (ίδ. ύηηρεσίο) — Τηλεγραφβΰν έξ Άγκυρας ίτι έ πρόεδρβς τής Τουρκιχής Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ίνβ- νοϋ, εδέχθη είς ήμίωρον συνομιλίαν τόν έν Αγκύρα πρεσβευτήν της Γαλλίας Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΛΝ ΤΟΥ Κ. ΣΟΥΚΡΗ ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσΐοι).- Τόν κ. Σαράτσογλου έχαιρέτισε κατά την αφιξίν τού είς την Μόσχαν ό επί των Ές*ω τεΡ»Ηδν έπίτρβπος κ Ποτέμχιν, ό φροόραρ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σΐβρίου (13. ύπηρεβία) - Γ(ρμ« νικά χαί Έοββνικα πολϊμιχά έξαχολουθοδν νά ώΜβυν το δραπϊτεϋοαν πρό ημερών έ{ '£ ' λιμ«νο£ Οολννικβν ϋ^ύ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Σ)βρ(ου (16. ύτΐηρεσ(ο).—Ενώπιον τής Βου λής των Κοινοτήτων προέβη άτι(!ψε είς την έβδομαδιαΐαν έτιί τής πολεμικής κατοστάσε ως ΕκθεσΙν τού δ πρωθυπουρ- γός κ. Τσάμπερλαιν: «Πρώτον Ιργον μου, είπεν, είναι νά κάμω Εκθεσιν των ά ποφάσεων ι ής Βευτέρας συν ε δριάσεως τοθ Ανωτάτου πό λεμικοΟ συμβουλΐου τοθ όποΙ ου μετέσχον οί κ. κ. Νταλαν τιί, Γκσμελέν, Νταρλάν καί Ντωτρύ έκ μέρους τής ΓσλλΙ σς κοΐ εί κ κ. ΧάλιφοΓ, Τσά τσφηλδκαΐ έ^ώ έκ μέρους τής Αγγλίας. Ήτο μεγάλη χαρά μσς νά ύποδεχθωμεν τούς Γάλλους ηγέτας είς τα παρά λιά μας. Εύρέθημεν δέ άπολύ τως σιόμφωνοι εφ' δλων των ζητημάτων. Τα άποτελέσματ- τα τής δράσεώς των Σοβέτ είς την Πολωνίαν κατέστησαν ή^η σοφτ]. Κατά τό Σοβιετικόν άνακοι νωθέν μετοξύ των Κυβερνήσε ών Μόσχας καί ΒερολΙνου κα ιηοτΐσθη γραμμή διαχωρίσεως έν Πολων'α άφήνουσα δλας ιάς πετρελαιοπηγάς τής Γαλ λικίσς καβώς καί τό μεγαλύ τερον τμήμα τοθ ΠολωνικοΟ έδάφους είς την Ρωσσίαν. Τα ρωσσικά 8μως στρατεύματα δέν κατέλαβον δλα τα έδάφη εΙσέτι, προελαύνοντα δέ βάλ λουν έκ των νώτων κατά των μαχομένων καί εναντίον των Γερμανον Πολωνων. Ό πό λωνικδς λαός διεξάγει διμέ- τωττον τιόΧεμον άλλά δέν πά ρητήθη τοθ αγώνος. Όλος ό κόσμος θουμάζει τόν ήρωϊ σμόν των Πολωνων. Είς τό Δυτικόν μέτωπον, είπεν ό κ. Τσάμπερλαιν συνε χίζεται ή προέλασις των συμ· |μαχι«ών στραιευμάτων καί 6 βομβαρδισμός τής άμυντικής γραμμάς καί των πολεμικών κοΐ βιομηχανικήν έγκαταστά σεων ·>ής Γερμανΐες. Έτι(οης
  συνεχΐζονται οί άιό αέρος ά
  νιχνεύσεις κο6ώς καί ή κατα¬
  δίωξις των ύποβρυχΐων. Άπε
  δείχθη δέ σπουοοΐα ή συμβο
  λή των άεροπλάνων είς τόν
  πόλεμον κατά των ΰτιοβρυχί
  ών. Άναφερόμενος είς την
  συμμετοχήν των κίήσεων είς
  τόν πόλεμον 6 κ. Τσάμπερ¬
  λαιν Ν έτόνιοε: Σώματα στρα
  τοθ οργανουνται είς τάς κτή
  σε.ς κοΐ άεροπορικαί δυνά
  μεις είναι ετοιμοι διά νά σπεύ
  σουν είς βοήθειαν μας έν Εύ
  ρώτιτ) Επί πλέον ο( κιήσεις
  μας προσφέρουν άφθόνως διά
  φποα ιΐδη χαί πρώτας Ολας.
  Ώς πρός την προστασίαν τοθ
  άμάχου πληθυσμοθ,ή όργάνω
  σις τής Αγγλίας απεδείχθη
  τελεία- Ή προσπαθεία θά συ
  νεχιοθή Είς τόν τομέα αυτόν.
  Όργανώνομβν έπ(σης τάς
  άπαρσπήιους ύπηεσΐας διά
  νά κερδηθή ό πόλεμος. Τό ύ·
  πουργιΐον ΟίκονομικοΟ Πολέ
  μου θά έπιτελέση τό Εργον
  τό οποίον επετέλεσε κα
  τα τόν προηγούμενον πόλε
  μόν τό υπουργείον Άποκλει
  σμοθ. Δι* Εκαστον άνδρα είς
  το μέτωπον πρέπει ν' άπασχο
  λοθνται πολλοΐ είς τα μετόπι
  όθεν διά την παραγωγήν το
  λεμοφοδίων καΐ εΐδων διατρο
  Φής. Άν επιτύχωμεν τόν άπο
  κλεισμόν, ή ΓερμανΙα θά υπο
  κύψπ- Δέν πρέπει δμως νά έκ
  δηλούται ύτιερβολική αίσιοδο
  ξΐα διότι ή ΓερμανΙα Εχει ή*η
  μεγάλα άποθέματσ.
  Κατέσχομεν 256 χιλ. τόν
  νους έμπορευμάτων προοριζο
  μένων διά την Γερμανίαν έξ
  ών 6 χιλ. τόννοι πετρελσίου,
  65 χιλ. τόννοι σιδηρομετσλ
  λεύμστος κοί 37 χιλ. τόννοι
  μετολλεύματος μαγγανΐου.
  Μδς καιηγοροθν δτι έφαρμό
  ζομεν τόν άποκλεισμόν καΐ
  ώς πρός τα τρόφιμα. Άλλά ό
  άπό θαλάσσης άποκλεισμός
  είναι δμοιος μέ τόν άπό ξη
  Γ άς. Καΐ ό άποκλεισμός περι
  λσμβάνει κοί τα τρόφιμα. ΕΤ
  μεθα διατεθειμένοι νά σεβα
  σβώμεν τό εμπόριον των ούδε
  τέρων. Διεξάγομεν πρός τοϋ
  το διαττραγμστεόσεις μέ πολ
  λάς κι^βερνήσεις. Ευκόλως
  δέ δύναται νά γΐνρ σύγκρισις
  μετοξύ τής Ιδικής μας πολιτι
  κης καΐ των Γερμανικόν ά
  ττειλών. Έν συνεχεΐα δ κ.
  Τσάμπερλαιν άνεφέρθη είς
  τόν ρόλον των έργατών καΐ
  κατέληξε: Ουδέποτε ό Άγλι
  κός λσός ήτο τόσον
  νος δαον αυτήν την
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΟΑ ΕΝΙΗΥΗ
  ΤΕ_ΤΟΟΛΓΗΛΐ-ίίΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίβυ (Ιδ ύκηρεσίι»).-
  Κατ' εί£ήσει$ έχ|Τόκιο όένΚίχα πρεοβΐυ
  τής τής '/ατωνίας Τβυχάτβ έδήλωαεν οη
  καί αν άκόμη διεξαχθβϋν μεταξύ Κίνας
  χ«ί 'Ιαπωνίας διαπραγματεύσει; ή Μόσχα
  δέν θά παύση νά ένισχύη τόν Τσάγχ Καΐ
  -Σέχ.
  Ο ΕΣΟΟΚΟΣ ΥΗΟΥΡίΟΣ ΤΟΝ ΕΙΟΤΕΡΚΟΝ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (Ιδ. ύΐτηρϊσία) —Ό «αι
  χθεΐς είς την Μόσχαν υπουρ γος των Έ{«(οι·
  »&ν Τής Έσθονίας, εκλήθη έπϊΐγόντως κοιθ' Ην
  ώραν παρηκολούθει παράστασιν ΐ)ς την Ρωοαι·
  κί»ν "Οπβοαν υπό τοϋ ΙΗβλότωφ ΐν.ετά τό πέρας
  της συομιλ(ας ό 'Εσθονίς υκουρνός άνβχώ
  ρησβ ύιά νυχτές έκ Μόαχας δι' άίροπλάνου έ
  . πιστρέφων είς 'Ρσβονίαν. Ίοϋτο άπούίίίτβΐ εί; άνκ
  στιγμήν! κοιώοβις τοϋ κ. Μολοτωφ οχβτικάς ηρΐξ τίιν '«
  οβονικην ούδβτβρότητα αΐτινες πρβφανίς
  έκρίθπσ*ν «ύμίνβϊς διά την ΊΌθονίαν Χ«
  πού είναι άποφασισμένος
  απαλλαγή άπό την απειλήν!δέν «*ρίβησ*ν «ύμίνβϊς διά την 'ΙΌθον'ίάν" χ«
  τ«ο Γεοιϊονικίΐρ *τΓ1«4γ.»γ^ ! Ρ«>«ΤΠΡΐοτιχβν βΐνβι βτι «ί Ριισσικ*1 έφπμερ'δβς
  •Ρ-Α ?ΑΡ>Γ'Κ1ς,^Αέ:ΐθ1σΕω,ς:! ««"'ώπησαν την «νκχώρη,,ν τοϋ ΈσβονΌϋ'ί,πο4
  Άπό τα ιδία αΐσθήματα έμ
  πνέεται καΐ δ Γαλλικός λα
  ός. Κσί οί δύο λαοΐ, θ' άγωνι
  σθοθν μέχρις βτου άπαλλά
  ξουν τόν κόσμον άπό τή/ ά
  πειλήν τής Χιτλερικής Γβρμα
  γοΰ
  ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)6ρίου (ί!. &πηρεο£β) —Συνήλ
  , ■ . ■- _· " --ι-Γ—,θε δΐιό την προεδρίαν τοθ χ. Λιμπρέν τό δπουρνι
  νΐΓς».Μετάτόνκ.Τσάμπερλσιν, Χ6ν συμβούλιον χοί έ έχρινι έκτος των αλλων νό
  καταχειροκροτηθέντα, ώμΙλη'μον -,ρι ίιαλίσιως «0 χομμουνιοτιχοθ χόμματος
  σεν ό πρωτος λόρδος τοθ; χ^ς Γαλλίας.
  ναυαρχεΐου κ Τσώοτσιλ εί Έχ Μόσχ«ς διαψίόδιται ή συγκεντρώση Ρωσ
  ττων μβτοξθ άλλων: Την πρώ ΟΙχων στραιιυμάτων είς χά σύνοΓα τής Έαθονίας
  τ1ν ΛΡ.Ω°μ °1 Γερμανο1,Κατ·δλ?α; είδήσεΐς ή ΡωσσΕα ηξίωσε διά τελεσι
  μ άς ίρυθισαν πλοΐα 65 χιλ. | γράφον Τήν χρησιμοποίησιν των Ίσ9ονιχ©ν λ-ι»έ
  τόννων την δευτέραν 45 χιλ. Ι νων καΐ την απορρόφησιν δλου τοθ έξαγωγιχοθ
  έ ΐπορίου τής Έσθονίας.
  Τ' Ά^γλικά άεροπλάνα Ιρριψχν τΊς τελευταίας
  ημέρας 18 έ<αιομμύρια προκηούξε'ς είς Γερμανίαν. Τό πρακτορείον «Τά(» μειαδΐδει 8τι ί φόν Ρι'μπβνϊροπ θά μΐταδ^ αδριον (σήμερον) ΐίς Μόαχαν διά τόν οριστικόν διακανονισμόν τοθ Ηολω.ιχοΟ ννων την δευτέραν 45 χ τόννων την τρ[τΓ,ν26 χιλ. καΐ τάς τελευταίας ημέρας μόνον Χ * 'οννων· Πολΰ σ^τό μως ή άπβιλή των Γβρμ-ϊνικων υποβρυχΐων θά Εχει έξουδετε ρωθή καΐ θάεΤμεθα άπόλυτοι κύριοι των θαλασσών.