97847

Αριθμός τεύχους

5279

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  =* ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΗΕΥΒΥΙΟΣ ΣΥΙΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  □ΕΜΠΤΗ
  ι
  ίϊησία λίραι 8
  Ιξάμηνος 9
  Άμεοικής
  Ιιησία οολ. 10
  28
  ι
  ι
  ίζάμηνος » β
  Τι~
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ΕΤΟΣ Β 4 ΟΝ ||
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5279
  ΙΗ
  Τθ ΠΟΛΟΝΙΚΟΝ ΑΝΤΙΛΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΟΥΡ6ΒΟΛ1ΚΟΝ
  Πβρ' £λοτς τος Γερμανικόν άεροκβριχό( έπιδρομός οί Πολ»νοΙ άμύνονται σβεναρδς, χθές δέ
  κκλιν χκτέρριψαν 8 έχβρικά άεροκλάνα. Είς τίιν <1κ6ν« μας 6ι«γράφιται Α ΐτχίάτκςΊς μ'ά: άπό τά{ «Ιδικάς άντιαΐοοπορικάς πυροβολαρχί«ς τδν Πολνν&ν έν ΰρα ββλή{, έ{ έκΐίνων «ου προαβπΐζοον Ορυλιχήν Βκρβοβίαν. άμυνα ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ άπέβη μαρτυρική. ΟύδέποτιΓΤαός ηγωνίσθη τόσον διά τάς ελευθερίας καΐ την τιμήν τού. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρ(ου(ίδ. υπηρεσίαι).—Λόγω τής κατα¬ στροφάς των ραδιοφωνικων σταθμων της Βαροοβίας ή μετάδοαις είδησεων έκ τής Βρυλιχής πόλεως, κατέστη πλέον λίαν δυσχερής. Καθυ- στερημένον τηλεγράφημα α¬ ποσταλέν άπό της νυκτός τής 25ης *«» ληφθέν σήμε¬ ρον μόλις, περιγράφει ώ; κξήί την τραγικήν κατάστα¬ σιν τής Πολωνικής πρωτευ¬ ούσης: «Ή χθεσινή νύκτα καί ή οημερινή ήμάρα υπήρ¬ ξαν "Ι φββερώτεραι έξ ίσων Οιήλθεν ή Βαρσ·βΙα. Οί Γερ μανοί ανέλαβον άπό 24 ώρών συστηματικώς τό ίργβν τής κατοΐστροφής καί τής κληρώ¬ σεως τής πόλεως. Δεκάδες έχθρικών άεροπλάνων ϊπταν- ται άπό της αύγής υπέρ την πόλιν καί (.νβργβΰν μέ πρω. τβφανή άγριότητα βομβαρδι¬ σμούς. Κατερρίψαμεν όκτώ έξ αυτών, τα αλλα «μως κα¬ τώρθωσαν νά ρίψουν όλον τό απαίσιον φορτίβν των χαί %ά ίηιφερουν τρομακτικάς κα¬ ταστροφάς. Οί αωρβί των β- ρειπίων καί αί τεράστιαι ηυρχαΐαί καθιστοΰν πλέον αδύνατον την διάβασιν έκ κολλών οδώ ν τή; πόλεως. Ό άριθμός των θυμάτων εί¬ νε αδύνατον νά ύπολ·γιοθή Οί δρόμβι χαί αί πλατει¬ αι ίχβυν καλυφθή άπό πτώ ματα. Άπό την ωραίαν πρω τεύβυσαν μ έ τα μεγαλοπρε- ηή μέγοψα καί τα μχημεΐα δέν έχβι «πβμείνει πλέον τί» ηοτΕ. Όλα εχβυν μεταβλη¬ θή είς καπνίζβντα έρείπια χαί τίφραν. Ή κατάστασις κατέστη άπελπιστιχή. Ή Βαρ σββία άηεβη τόπβς φριχτής χβλάσεως. ΑΙ πολυπληθ&ϊς πυρχαϊαΐ έρημώνουν τα πάν τα. Είναι αδύνατον πλέον νά οβεσθβΰν λόγω ελλείψε¬ ως ύδατος καί άλλων μέσω ν, άφοϋ τό ύδραγωγεΐβν έχει χαταατραφη». Κντόπιν ουναινέβεως τβΰ Γερμανιχβΰ στρατηγείβυ τα μέλη τβΰ διπλωματιχβΰ σώ- ματο; απεφάσισαν νά φύ- γβυν εκ τής πόλεως. Κατά την ώραν ίμως τής αναχω¬ ρήσεως των βί ββμβαρ&ισμοί ένετάθποαν τόσον, ώστε απε¬ φάσισαν νά μείνουν μέχρι τέλους. Επί των ερειπΐων τή; τραγιχής πόλεως ή φρου ρά της ανθίσταται πάντοτε μέ πρωτοφανή ηρωϊσμόν χαί καρτεριχότητα. Τό Μόν- τλίν, στενώς περικυχλωμέ- νβν ανθίσταται Ιπίσης μέ γενναιότητα. ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρΙου ((Β. ύ τΐτι/εσισ).— "Ο στρατιωτικάς ουνεργάτης τοθ «ΜικροΟ Πά- ρισινοθ» δΐοει σήμερον τάς έ ξή·ς πληροφορίας διά την έν ΒαρσοβΙα κατάστασιν. «Ύπο- κεΐμβνοι είς "συνεχεΐς άκατα· παύστους βομβαρδισμούς οί ύπερασπισταΐ τής Βζρσοβίας ίξακολουθοθν ν' άνθΐστανται έν μέσω θλιβερων έρειπΐων. Όλαι αί έπιθέσεις τάς οποί¬ ας ένήργησαν οί ΓερμανοΙ είς τα νοτιοδυτικά τής πόλεως ά- πεκρούοθησαν. Ή άκρόπολις τοθ ΜοντλΙν πσρ' 6λον τόν άνηλεή βομβαρδισμόν άπό ζή ρσς καί αέρος, παρ' 6λον τόν σ-ενόν κλοιόν πού την περι- σφΐγγει καί κράτει καθηλω- την φρουράν της, προ· βάλλει αποτελεσματικήν αντί¬ στασιν. Ό ήρω'ίσμός αύιός των Πολωνών θα με(ντ) μνη- μει£θες παράδειγμα δι* όλον τόν κόσμον καί δι9 αύτούς ά- κόμη τούς Γερμανούς τιού Είν θ' άποκτήσουν παρά τα έρείπια μόνον τής ενδόξου ■πόλεωτ.». Ή πόλις τού μαρτυρΐου. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρ(·υ (15. ύπηρεοία).— Ή μαρτκρι- χή πόλις τής Βαρσββίας υφί¬ σταται (κ Χϊου άπό 24 ώρών συνεχδς την άπανθρωποτέ- ραν «πό ξηρας καί αέρος ε¬ πίθεσιν. Χθές την νύκτα ε¬ λήφθη τ· άνακ·ιν»ΒΙν τΙ,{ * ή πόλιως, τ* *· ποϊβν αποτελεί μίαν κραυ γήν διαμαρτυρίας χαί ήρωϊ σμβΰ συγχρόνως: «Διερχόμε- 6α, τονΐζει τό ανακοινωθέν, την 21ην ημέραν τής π·λι· βρχίας. Μετά 24ωρον άνά· παύλαν ήρχισεν έκ νέβυ ά νευ οΐκτου επίθεσις κατά τής πόλεως. Δβχιμάζομκν τάς τραγιχωτέρας στιγμάς άπό β σας έγνωρίσβμεν άπό τής άΡΧΠ5 τή; πβλιβρκίας. Διακό οια έχθρικά άερβπλάνα ββμ βαρδΐζβυν άνευ διακβπής την πόλιν έ ώ συγχρόνως βνλλει άκαταπαύστως καί . τό βαρύ ηυρεβελικέν άπό ξηράς. Τί ποτε δέν ίμεινε πλέον είς την θέσιν τού. Κάτω άπό τα ερείπια εχβυν ταφή έκατβν τάδε; νεχρών. Αί άπεγνω· σμέναι προσπάθειαι τή; πυ· ροοβ&τικης υπηρεσίας διά την «ατάοβεσιν των άναριθμη των πυρχαΐ&ν άπββαίνουν μάτνιαι. Περιήλθομεν είς δυ σχερή θέοιν. 'Η έλλειψις τρο φίμων χαθιστά Ι τι δυσχτρε οτέραν την κατάστασιν. Έ- χατβντάδες ΐιτπβι αφάζβνται εί; τάς όδοΰί χαί διανέμε ται τό χρέας των είς τβν πληθυσμόν. Κατά τό τέλει;· ταϊον είχίσιτετράωρον ό ά- μαχβς πληθυσμός υπέστη με γάλας απωλείας. Όλαι αί επι θέσεις τβΰ έχθρβΰ στρέφον- ται χατά των γυναικόπαιδων καί των γερόντων διά νά τβύς φέρβυν είς από¬ γνωσιν καί νά μας ύποχρεώ σβυν νά παραδβθώμεν. Άν θιστάμεθ». 'Αλλ' ή Βχρββ- βία δέν είνε πλέον παρά σωρ·$χαπνιζόν των βρειπίων» Γερμανικαί πληροφορίαι. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Σ)βρ(ου ((δ. ύκηρεσΐα) Σημερινόν άνα κοινωθέν τοθ ΓερμανικοΟ στρα τηγεΐου ίχει ώς εξής: «Ή προάσπισις τοθ [οχυροτάτου φρουρΐου ττ]ς Βατρσοβίας συ νεχΐζβται, χωρΐς νά λαμβάνε ται ύπ' δψιν ή δπαρξις έντός τής τόλεως έκατοντάδων χι λιά&ων άμάχου ηληθυαμοθ, 6 οποίος άγνοεΐ ότι ή Βαρσο β!α είναι ή τελευταία έστΐα άντιστάσεως των Πολωνων καί Οτι 6 ^ηόλιμος είς δλην ΟΙΤΟΜ-ΙΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ Είς τό Στρασβοϋργον καί πρός Βασιλείαν ΟΙ ΓΑΑΛΟΙ ΕΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ ΤΩΝ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)3ρΙου (15. ύ πηρεσΐσ).—Τό εκδοθέν σήμε ραν την πρωΐαν ανακοινωθέν τοθ Ανωτάτου Άργ,ηνείου τοθ ΓαλλικοΟ στρατοθ άνα Κ3ΐ την περ οχήν της. Έκ ου σΐηματικών πτήσεων άναγνω ρίσεως τής συμμαχικής άερο πορΐσς κατά μήκος των πό ταμων Μοζέλλα καί Ρήνου έ φεδρικών δυνάμεων έτοΐμων νά ριφθοθν δταν έπιστβ ή στιγ μή είς τόν άγώνα παρά τα Γαλλικά σύνορα. ΑΙ γερμανι καί αυταί πολεμικαι, δυνάμεις Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ .<ΒΥΕΛΛ.Α^ 2ΑΡΟΗΕΙ ΤΟ ΠΑΝ Ά «ο τα ερν« πολιτισμβΰ πού συμπαραούρει η έξαπβλυθείσοι χατά τής Πολνν(αβ ηολεμική θυελ- λα (!ν· καΐ αί γέφυρβΐ ποϋ έχρβιάοβησαν ειη καΐ ετη διά νά άνίγερθοΰν. ΆνΗτέρ&ι άπεικονιζετοπ μία Π όλω νίκη γίφυρκ άπό τάς σπουδαιοτέρας άνατιναχθεϊσ» πρός παρβμπόδισιν της γερμκνιχης προϊλάοβως. φέρει τα εξής: «Νύξ ηΌεμος. Δράσις τοθ έχθρικοθ τιυροβο λικοθ δττισθεν των νέων γρσμ μόν μας είς την περιοχήν τοθ Λουξεμβούργου». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύτιηρεσ(ο).— Παρά την λακω νικότητα τοθ ΓαλλικοΟ άνα κοινωθέντος, συνήθη άλλωστε, είδήσεις εξ άλλης έγκύρου ίΓηγής έκ Παρισίων βίβαιοθν δτι τα γαλλικά στρατεύματα Εσημείωσαν νέσς σημαντικάς επιτυχίας. ΠροήΧασαν είς άρ κετόν βάθος καί κατέλαβον πολλάς έπικαΐρους θέσεις. Έξ άλλου, 6 έν Παρισίοις άνταποκριτής τοθ πρακτο σεΐου Ρώυτερ μεταδΐδει έκ Παρισίων τα εξής: Τό Γενικόν άρχηγεΐον τοθ ΓαλλικοΟ στρα τοθ άπασχολεΐ ζωηρώς ή συγ κέντρωσις Γερμανικόν δυνα μεων είς την ΑΓξ λά Σαπέλ ξηκριβώθη ή συγκέντρωσις με γάλων έχθρικών δυνάμεων είς ολόκληρον την Ρηναν(αν. Ό¬ λαι αί οδοί αί βαΐνουσαι πρός την γραμμήν ΖΙγχφριδ κστέ χονται υπό μεγάλων τμημά των γερμανικοθ στρατοθ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρΙου (Ιδ. ύ πηρεσ(σ).—"Υπό των αρμοδίων κύκλων έπεβεβαιφθη σήμερον ή πληροφορΐα περΐ συγκεν τρώσεως μεγάλων Γερμανι κων στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων Βελ γΐου, ΌλλανδΙας καί ΈλβετΙ άς, παρά τόν Μέλανα Δρυ μόν. Ύτιάρχει έν τούτοις ή αν¬ τίληψις ότι α( προετοιμασίαι αυταί 6έν άποτελοθν απειλήν κατά τής ούδετερότητος καί τής ασφαλείας των ώς άνω χωρών, άλλ' άποβλέπουν είς την συγκέντρωσιν μεγάλων έ- ώς διεπιστώθη έκ τήςάγρύπνου πσρακολουθήσεως των Γαλλι- κών άεροπλάνων μετσφέρον· ται έκ τοθ έσωτερικοθ τής ΓερμανΙσς. Έκ τοθ Πολωνι- κοθ μετώπου δέν παρετηρήθη μέχρι τής* ώρας ούδεμΐα σο¬ βαρά μεταφορα στρατευμά- των. Νεώτεραι είδήσεις έκ τοθ μετώπου άγγέλλουν 8τι κατά μήκος τής γραμμής τοθ μετα· ξυ Στρασβούργου καί ΒασιλεΙ άς τομέως διεξάγονται σφο δραΐ μαχαι έξελισσόμεναι είς έπιχειρήσεις εώρεΐας κλίμακος Τα γαλλικά στρατεύματα Ι- χούν καί είς τόν τομέα αυτόν έξ ολοκλήρου την πρωτοβου¬ λίαν κατορθώνουν δέ νά προ· ωθοθν διαρκώς τάς θέσεις των διά προελάσεως είς μέγα βάθος επί τοθ ΓερμανικοΟ έ- δάφους. •'ήν άλλην χώραν έτερμστΐ σθη *Η κατάληψις τοθ φρου ρΐου Μογκο ώφ άνοΐγει ρωγ μην διασπάσεως των Ισχυράν φρουρίων τής πολεωσ, των 6 ποΐων ή έκπόρθησις άπαιτεΐ πολλον ημερών άγώνα». ΡΩΜΗ 27 Σ)βρίου (16. ύπη ρεσΐα) —Επίσημον άνακοινω θε ν διοβιβασθέν έκ ΒερολΙ- νου άναφέρει τα εξής: «Τό σύνολον των συλληφθέντων αΐχμαλώτων ανήλθεν είς 600 περΐπου χιλιάδας. Νοτίως τοθ ποτσμοθ Σάν οί μαχαι συνε χΐζονται. Ό ά>ών κατά
  τής Βσρσοβίας επανελήφθη.
  Τό φρούριον Μογκοτώφ καί
  τό Γ]αισυ τοϋ όμωνύμου προα-
  στεΐου κατελήφθησαν υπό των
  Γερμανικήν στρατευμάτων».
  Ή Ρωσσικήπροέλασις
  ΡΩΜΗ 27 Σ)βρ[ου (16. ύπη
  ρεσ(α). — Τό πρακτορείον
  «Τάς» μεταδΐδει έκ Μόσχας
  τό κάτωθι ανακοινωθέν τοθ
  ΓενικοΟ έπιτελεΐου: «Την 26ην
  τμήματα τοθ Ρώσσικου στρα
  τοΟ κατέλαβον έν ΠολωνΙα
  τό φρούριον τοθ Όσοβ.έτς,
  τάς πόλεις Κόλμ, Ράβσ, ΡοΟ
  σκα, Σάμπορ, Γιαβορώφ κλπ.
  Κατά την εκκαθάρισιν τοθ έ-
  6ά»>ς>υς τής ΛιυκορωσσΙας συ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΑΙΝΕ1
  πρός συνδηκολόγησιν
  ▲14 ΛΟΓΟΥΣ ΕΖΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρ(ου
  (Ιδ. ύιτηρεσ(α).—Έξ έλβετι-
  χής πηγής, μετεδόθη σήμε¬
  ρον ή κάτωθι πληρβφβρία:
  «Ό χ. Χίτλερ φχίνεται νά
  φββήται βββαρω; τβύ$ Ρώα·
  σβυ; συμμάχβυς τού καί δι'
  αύτό σκέπτεται νά συνθηχβ·
  λβγήση ό>:ωσδήκβτε μέ τβύς
  γεΐτονάς τβυ τής Δύβεως.
  Κατ' έγχύρβυ; πληροφορίας
  ό Φύρερ σκέπτεται ότι ϊβως
  έπωφεληθρ τού πβλέμου καί
  τή; γειτνιάσεώ; της ή Ρωσ¬
  σία καί παρασχευάση εσωτε¬
  ρικήν επανάστασιν είς Γερ
  μανίαν».
  "Αλλη έν τβύτβις είδησις
  έξ 'Ελββτικής πηγής καί αυ¬
  τή, άναφέρει οιι ό άντικατα
  α τα της τού Χίτλερ, φόν Έ;
  εδήλωσε χά έξη;: «Ό
  νελήφθησαν μετοξύ Μπρέστ—
  Λιτόφκ καί Λοτάβας 25 χιλ.
  σΐχμάλωτοι ΠολωνοΙ. Κατά
  την κατάληψιν τοθ Κόλμ ήκ
  μαλωτΐσθησαν 8 χιλ. Πολω
  νοί».
  ρερ θά προτιμήση νά έγχαθι-
  δρύαο είς την Γερμανίαν £ο
  βιετιχήν Δημοκρατίαν παρά
  νά συνθηχβλβγήβη μέ τάς
  Δυτικά; Δυνάμεις».
  Έξ Όβλβ τηλεγραφείται
  «τι αί Νβρβηγι«αί έφημερί-
  δέ; άσχβλβύμεναι με τό γερ
  μανοσββιετικέ-ν γράφουν:«Ό
  χ. Χίτλερ είμπβρεΐ ν ά είνε
  βέβκιο; ίτι ό Στάλιν έλαβε
  την μερίδκ τβΰ λέοντβς έκ
  τή; πολωνιχής λείας κα· Ιτι
  άσκεΐ πλέβν κυριαρχίαν είς
  την Βχλκανιχήν. Ό τόπβς
  τή; Δανίας χατηγβρεΐ τόν
  Γχαϊριγκ ώ; διατάξαντα τόν
  τβρπιλλιομόν τβΰ «'Αθίνια»
  καί όΐγανώσαντα την δ·λ·-
  φβνίαν τοΰ Καλλινέοχο. ΑΙ
  Ίαπωνιχαί βφημερίδες, γρά·
  φβυν: «Κανείς δέν είμπορεΤ
  πλέον νά έχη ίμπιστβσύνην
  είς την Γερμανίαν, διότι κα
  ταφεύγει είς κάθΐ δυνατόν,
  θεμιτόν χαί άθέμιτβν μέσβν
  πρ·κειμΙν«υ νά ίπιτύχα τ·0
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  η
  ί Ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήαερον «Άπο
  κλεισμος». Με τούς Μαντελέν Κα
  ρόλ, Χένρυ Φόντα. Την Δευτέραν
  «"Ερω·Ές μβσονυκτΐου». Μέ τούς
  Ζάν Γ«αμπέν, Μιρίϊγ Μπαλέν.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμερον «Ού
  ρβνιε,ς ΜβλωΒΙες». Μέ τόν Μπεν
  τζσμίνο ΤζΙλι καΐ ιήν ΓχεραντΙνα
  Κάττ.
  Δευτέρα. Πέμττη, Σάρ"3ατο, Κυ
  ριακή &ρα 7. μ.μ ακριβώς άπογευ
  ματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμός Αθηνών.
  Προγροψμβ 28ηςΣ)β?ίου,
  12.23 Σήμα—ΈΘνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα Άσΐιροσκοπείου Αθηνών.
  12 30 ΠοιχΙλτ) μουβιχή (5ί·
  οχοι).
  13.30 Είδήσιις — Χή
  ριον.
  13 45. Έλαφρά μουσική (δπδ
  τή» ό^χήατρας Ανδρέα Άθχνασι
  ά5τ().
  14 15 Είϊήοεκ—Μετεωρολογι
  χον δελτίον — Κίνησις Άγορβς
  Ηιιραιώς.
  18.45 "Έργα Γάλλων συνθετδν
  (δίσκοι).
  19.30 Ή ώ;α τοθ παιδιοθ.
  19.50 Τραγ&ύδια «πό την ται
  νίαν ή «Χιονάτη αι οίΝά>οι» (δί
  οχοι).
  20 Ή ώ;α τ&0 άγρότου.
  20.15 Δη,ιοτική μουσιχή (υπο
  Τ,οΟ όμιλου Σ δέρη).
  2050 Είοήσεις.
  21 Συναυλΐα τής συμφωνιχής
  όρχήσΐρας τοθ ΣταθμοΟ (υπό την
  διεύθυνσιν τοθ χ. Ευαγγελάτου).
  22.20 ΝυχτιριναΙ είδήαεις.
  Μχχιδονιχή ώρα ίπ' εύχαιρία
  τ^ς 14ης Διβθνοθς Εκθέσεως
  θεσσαλονίκης.
  22.30 Ρισιτάλ τραγουδιοθ (δπδ
  τοθ χ. Βασ. Κεομοπιύλου τενό-
  )
  22.45 Ρ.σιτάλ πιάνου (ϊπό τοθ
  χ. Άθ. ΚοντοΟ, μέ 1>γα Α. Μαρ
  γαρίτη).
  23 Διαφημίαεις.
  23.10 Εθνική χορωδία θισαα
  λονΐχης (υπο την διιύθυνσιν τοθ χ.
  Ε. Κ. Φλώρευ).
  23.30 Διωδίαι υπό των χ χ.
  Διονυσίου θανου τινέρου, χαΐ Δή
  μητρίου Ευστρατίου, βχρυτον&υ.
  24 Τελευταίαι είδήσει'ς.
  0.10 Μ&υσική τζάζ (δίσχοι).
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  -ΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ένα χολοαοιαϊο Ινα
  καταπληκτιχό εργο:
  Σ
  Καθημερινώς διαβάζβτε
  βφηγήοεις, καΐ πβριγρα
  φές για τό 1Σ11ΑΜ&Ο
  ΔΡΛΜΑ. Μα οσο κι' άν
  αύτίς οί πβ^ιγραφές ήσαν
  ζωγραφισμένεί μέ τα ά
  ορότερα χρώματοτ, κοτβ
  δέν μπορεοαν νά οάς δώ
  ςβυν μιά, έστω άμυδρα
  είκβνα τού ηφαιστείου αύ
  τβΰ πού τρΐοτ χρβνια β
  ακέρπισε την κύρ.χ η λάβα
  τού άπ' άκρου είς άκρον
  στήν πολυπαθή αύτη
  χώρα.
  ΑΠΟΕΛΕ1ΣΜΟΣ: Ή
  ίατορΐα μιάς μεγάλης «
  γάπης πού γεννήβηχβ μέ
  σκ στά ερεΐπια »ύ ;οΰ τβΰ
  χαλασμοϋ, μια γιγαντιαία
  οημιουργία πού την έν
  σαρχώνβυν δύβ μεγάλα
  άστέρια.
  Μαντελέν Καρόλ
  καί Χένρυ Φόντα
  Την Δευτέραν
  Ένα ίργο γεμδτο άλή·
  θεισ, ρεαλισμό, Δυνσμι-
  ΕΡΩΤΕΣ
  Ζάν Γκαμπέν
  Μιρέϊγ Μπαλέν.
  Τό περιπαθέστερα*
  άνάγνωσμα
  Ή Μόδα θριαμβεύ«ι
  μόνον είς τα ηα«οΰ-
  Η στήλη
  τού ώραιδκοσμου
  Τό σχολείον ΓάΛυπε,
  Τώρχ ίπίτε γίνωνται αί τίπι
  θεΐήσεις των δίίασίάλων άπό τό
  Εποπτικόν Συμβούλιον πιστεύαμεν
  δτι θά συμπλπΓω.1} χ»1 ή θέσις
  τ;0 σχολείον Γά/υπβ πεύ μένει
  χενή άπί μαχροθ Τό ενδιαφέρον
  τής κυβερνήσεως χαΐ των τιπικίδν
  άρχων διά την παιδείαν χαΐ την ,
  μόρφωσιν των άγροτοπαίδαίν, μοί; ί
  δημιουργεΐ απόλυτον βιβ πόιητα
  περΐ τούτου.
  ***
  ΟΙ συνεταιρισμόν
  Είς την Μιααχ(3./ ή σονιταιρι-
  σΐιχή ίϊέα ίχει σημειώυει τον
  τελευταίον καιρόν σημαντικάς ποο
  έδβυς.Ή δταςις δέ τής έ*<ίπεως Γε ωργιχων συνεταιρισαών >ί<ε πλέον· ή ίχανοποιητιχή. Είς πολλά 5μω; χωρία δέν Ιχουν Ιδρύθη άχόμη συ νεταΐρισμοί. Καί πρέπει νά Ε5ρυ θοθν. Ό πρόιδρος τής ενώσεως Συνεταιρισμόν χ. Ε χα! ό διευθυντάς τοθ τής Άγροτραπέζης χ. νάχηί, πρέχειται ν' άναλάβουν ώ; πληροφορ· ύμιθα νέαν σταυρο φορίαν, τΐεριοδιύοντες δλα τα χωρία πρίς τουτο.Άς τό κάμουν. Θ* επιτύχουν ασφαλώς. Καί θά πρεσφέρουν μεγάλην υπηρεσίαν είς τόν τόπον. *** Τό ελαιον. ΖιύψΛ ζήτησις έλαιων έσημει ώθη τελευταίως καί οί τιμαί ά νήλθον σημαντικαί. Καθ" δλας δέ τάς προβλέψεις αί τιμαί θά δια τηρηθοθν δψηλαΐ χαί είς τό μέλ λον. Τό γεγονές είναι εΰχάρι οίον, πολύ περισσότερον μαλιστα χαθίσιν χά Ι ή παραγιογή θά εί ναι ίπωοδήποτε πλουοία. Άπομί νει μόνον νά χαταβλτ,θή καθ ι δυνατή προσπαθεία διά την προ στασίαν τής παραγωγής, διά την καλήν συγκομιδήν χαί διά την έ| ξασφάλισιν καλών ποι&τήτων. Καί | ίέν είναι δύσκολον νά έπιτιυχθοθν βλα αυ:«. *♦* Τα λιμενικά. Πληροφορούμεθα 8τι ή Κιβίρ: νησίς εξεδήλωσε χαί πάλιν ζ<»η ρίν τό ενδιαφέρον της διά τα ?ι μενιχά Ιργα τής πόλεώς μας χαί δτι θά παράσχη δλην την ηθικήν ενίσχυσιν της διά την συνέχισιν χαί αποπεράτωσιν των. Ή > πληρο
  φορΐα είναι ευχάριστος. Διότι πρέ
  πει δντως ν' άποπερατωθοθν τα
  ίργα διά νά χαταστοθν παραγωγι
  χά χαί ώφέλιμα διά τόν τόπον.
  Ο
  ΙΑΙΙΣίΡΕΝΙΤΑΤΟΥ
  41ον
  "Ενας «ίγνιβσίος» γιά την νε«·5
  ρά. Άλλά τό δνομα «ύτοί5 τοθ
  «αγνώστου» θά περάοη »ϊς την ί-
  ίστορίαν επάνω άπδ τα δνομ» Έ
  | σίϊρχάζ'ί χλΙ δλίον μ"*ζί τΛν ά"·
  : στοχίατων τής Βιέννης καί τή;
  . Β;υ"απίσίης τής εποχάς τού!
  | Ό Σίθμπιρτ χαθ' δλον αύίά τδ ,
  ίτρό τού πολέμου
  ΠολωνΕδες άπολαμδάνουσαι την έκτασιν τής ελευθέρας των πα¬
  τρίδος, άπδ τοθ δψΐιις μιδς άγροχατο-.χίας. Έμπρίς των έχχύνιται
  δ Βιστούλας ποταμός.
  Ή κ. Μερ. Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Έισνακάμψασσ Ιζ Άθην*ν
  καί «λουτίσασα τό έργαστή
  ριόν της Βιά μηχσνημάτων νέ
  ωτάτου τύνου, εκτελεί ά*ά
  σας τάς μικροβιολογικάς καί
  βιοχημικάς Ιζιτσαείς είς
  τό ΙργαατήριΑν της *αρά την
  «λατιΐαν Κορνάρου.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΒΑΟΤΙΣΤΙΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔ4ΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν τ©ν έγκατσσΐάσεών τού,
  μέ τόν πλούτον των είδικών ύφασμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  ουνεχή" παρακολούθησιν τή*ς μόδας των βατιτιστικών
  καί των γαμηΧων στεφάνων έτελβιοποιήθη είς τα
  εΤδη τού κοί διαθέτει την ·πλουσωτέραν συλλογήν
  τθν πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την ττολυπληθη" τού ττβλατεΐαν
  διατηρεΐ ύποκατάστηασ είς Μοΐρες, τιλουησμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΓίη.
  Όσοι κάμνουν βαπτΐσεις κσΐ οσοι πσρ'σταντσι
  ώς πσράνυμφοι είς γάμους Ιγουν £να μυνάλο συα
  φέρον νά έπιοκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήαατος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψίτερα.
  Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μσς πράγματι οί πλέον συμφέρουσαι.
  |5λη τού την ψ^χήν1 μέ δλας τού
  ] τάς δυνάμεις είς την εκτέλεσιν
  [τής συμφωνίας τευ, ϊχει Ι«τελέ
  ση μέ απαράμιλλον τέχνην τό μ«
  ]γ«λ».£τβρον μέρος τη·, πλησιίζΐΐ
  |Ολοίνα, έτλησίΐχσε τό τοίτον χ
  ιτίλϊυταΤίν μέρος τη;, έχΐΐνο π
  'τδν π^ίϊεψϊ πιρισσόΐεοον άηό δλα
  τα δλλα, έ^ιΐνο τοθ δποίου χα'
  ή εκτέλεσις άκόμη τίν τροιιίζ«ι
  Τίτε συμβαίνιι χίτι τό φοβίρί
  γιά τόν μαιαιχό, Ινα έΓΤΐισίδιο'
  γιά τό όποϊϊν θά ψιθυρΐζιυν «υ
  ρΐον δλα τα ά?ιστοχρατικά σαλό
  νι-υ τής Βιέννης, 8 ν α έΐτεισόδιον
  π,οιΥ θί σωριίση χάμω ε!ς ίρείπια
  5*ον τίν τιύϊγον τ<1»ν ίλτΐίδων π£ΰ ϊχτιζί μέ την Τερέζα κ«ί μέ θε μίλ:α την άποψινή έσπερίδα... Την στιγμήν πού 6 Σ^μτε»1 ίχιι φθάσει είς τό χρισΐμώτεοιν γι' ούτον σημιϊον, τό τΐλειιτβΐον μέρος τής συμφωνίας τού, 8ν« ά χιάτητο γϊλοχότΐΓ;μ* ίκοΊεται είς τό βάθος τοθ σαιλονυθ... °Έ«α δρο- σεεό, μουσιχώτατον γυνα<κϊ?ον γελο^όπηϋΐο;, μΐά ί<ρτ;ξις χηΐί τΐΛύ τόν άτυχή δμως τόν μουσικό που μοχθεΐ σΐό πιάνο, τόν παγώ- νει. Οί άχροαταί, ή δούχισαα πρώτη, στρέφεται χά Ι μέ Ιχπλη ξιν καί αγανάκτησιν μαζΐ πρός την χατεύθυνσιν πού ακουσθή<ε τό γέ)ιο. Τί συνέβη; Τί συμβαί νει; Μεριχοί ?έν χρχτοθνται χά ψιθυρίζουν είς χεύς παραπλεύοωι | των χαθημένους: Τί αυθϊδειο! Άλ λοι διε;ωτώνται: Τί συμβαίνει; Κάποιος άπό τού; νέους άριστο χράτας, 8νας νέος, ωραίας χαί χομ ψ£τατος άξ ωματιχδς πεύ φλΐρτά ρει μέ την νΐαράν χόμησβα Κα 'ρολίνα περισσότερον άπό δλους Ι τούς άλλους, τής λέγει χάποιο ά ίστεΐο π^ύ την χάνΐι νά μή χραιη ,θη" άπό χά γέλια. Τόσην ώ?α πεύ τής έπιτίθενται άλλαι μέ φιλο φοονήσεΐς χαί αλλο: μέ άστ,ιϊα διά | των οποίων προσπαθοΰν νά φχ ]νο0ν τΐνευματώϊεις, ή νεαρά κόμησ σα χρατιέται γιά νά μή έκραγ$ στά γέλια. Άλλ' αύιό πού τήι ϊψ;θύρισεν ό ωραίας χαί κομψόι (άξιωματικός, κάποιος άληθινά ί ίξυπνος δπαινιγμός, τής φάνη-ετό σον άστιΐον ώστε τής είνε άδύνα ίτον νά κρατηθζ: Τό γέλιο τη; ξ< ;σπά άβ'αστο^, δυνατό. Δέν τό θε |λει. ΑυπεΙται πρώτη αυτή. Άλλά (τής ήΐαν αδύνατον ·νά συγχρατη ίθη,. Άν δμω; τούς ίλλους μέ ίσα είς τό σαλόνι τό γέλιο τής νέ* !ρ«ς χομήσσης ά-λ'δ; τούς έχπλήσ αη, Ινα ίνθρωπο τόν σχοτώνε : (συνεχίζεται) γ ιΠΑΑΛΑΑΙΟΝΛΥΚΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύτΐ' άριθμ. 86269 διαταγήν τοθ ΎπουργεΙου Παιδείος ίδρώει άπό τοθ άρχομέ- νου σχολικοθ Ιτους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξατοξΐου ιύπου. . Είς τό Γυμνάσιον τουτο θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί τής Δ' τάξε¬ ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολεΐου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρί- ων έξετάσεων. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ σχολείου διά την Β' τάξιν τοθ Γυμνασίου κατόπιν κατακτηρίων έξετάσεων. Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοΟ τόπου θά έξακολουθήσπ λει- τουργοθν ώς μεικτόν. θά λειτουργήσουν κατά τό Ιτος τοθτο αί τά- ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Σι'. Είς ιήν πρώτην τάξιν τοθ έξαταξίου Γυ· μνασίου παλαιοΟ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί. Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την οταδιοδρομίαν τού, ώς μέχρι τοθδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά κατοβαλλη, δέ πασάν προ¬ σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητών τού, άνα· δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε άξιον της πρός σύτό έμπιστοσύνης ττΊς κοινωνίας. Τ· οίκογενειακόν οΐκοτρβφεϊαν τβδ «Παλλαδίου», υπό την προ βνπιχήν διεύθυνσιν τβδ Διευθυντού τβ» εΐνΐ μοναδικόν έν Ελλαδι. ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν. ΑΙ ιΐσιτήριοι έ{ετ«σ6ΐ{ αρχονται την Μην Χεπτ«μβρίο«, «1 δ* Μίτε,τακτήρι·! την 25ην. Πληροφορίαι ηαιρΐχβντβιι ηο&' Ιχάβτΐιν έν τφ ΓραβεΙν τοθ ΛυΜείον. ΤαλίΦΜνβν 6-74, ννν "ΑΠΟΛΛΩΝ„ 1ΗΜΕΡΟΝ Ό μεγαλυτέρας τενό ρος τεδ κβομου, ή πειό γλυκειά φωνή τού αί&νο; μ«5· ΜΟίΖίΜΟΙΝΟ ΤΖΙΑΙ Στήν έφετΕΐνή το» Τό πειό ένειρδδες μου σικό ρνμάντζο πβύ παρβυ σίασε μέχρι σήμερον ό κινηματογράφος. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ό μεγάλος τραγωδός τής οθονης. Πώλ Μιοϋνι βτόΐργον: ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΓΑ- ΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ. ΤΟ ΑΗΟΡΟΟΙΙΗβ-ΚΤΗΗΟΧ τού ΈμΙΑΖολά. -.___.__._^_^—1^9<^^9βη^^.^Μί—1Λ0^^Β^^—ί^^ίίΒΝεΒΒΒΗΒϋ. [^Β^Εί==ίΈΖΖΖΖ Ι ιΙ π'ΒΜΒΜΗΒΒ κοιγιωμικηΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Νικ. Σπα νάκης δμηορος κσΐ ή 8νίς Ευστ. ΔημητροηούΧου καθηνήφΐα Εδω· σαν άαοιβϊΐαν Οιόσχεσιν νάμου. θ ^ΝΤΟΙ·— Μι«ρουλ« δέκα έ- των, γβμάτη ζωή καί ώαορφιά, ή •Η:·εκτραι Φραντζβσκάκη ϋσβυσϊν «οεμσ την ιταρελθοθσαν έβδομα· 6α είς Γέργβρην, π°ρΛ τβς άΚα· μάτους ιτεριιτοιήσϊΐς της Ιττιοτή· μης καί τάς στορνικ^ς φροντΐβας των συγνβνβν της. "Αφθονο λου· λο65ια άπό σγατττμιένοι χέρια 6· στόλισ^ν χωρΐς Φ^ιθώ τό φίρ«τρ6 της καί τή ν συνώδίΐυσαν ώς την τελευταία τηϊ κατοικΐ3 μαζύ μβ την κοινωνΐο τής Γέργ&ΟΓς καί δ λους έκείνους δσοι ιήν έγνώρισάν ■πού μ* αΐσδηαα ά>ηθ;νης συντρι
  β^ς κοί θλ!ψ:ως έιτληροφορήθη
  θϊν τόν ίί;3ΐφνικ6 θάνατό της.
  Στήν βΐΗύτατα τρωθεΐσαν γΙ^ο
  νένει^ν της «αί Ιδιαιτέραν στ6 φ[
  λο κ. Φγ· Φ^ανιζβσκάκην άβευθύ
  νομευ τα ιιβ ό θερμά μαο συλλ
  ϊητήρια. Δ Δ.
  Γόρω στήν πάΑι.
  Όκαιρίςμ«τά τα συννϊφακιαι
  της ποοχθέΓ, έΐταντΐλθε πάλιν είς
  ■ϊήν δααλότηΐά τού.
  — "Ωστε νά θυμΐζη περισσότε¬
  ρον θέρος καρά φΒινόπωριν. -
  — Πάντως βΙν« αίσθητή ά«ό
  χθές κώηοια ϋφεσ,ς της Βερμοκρα
  σ άς πού εΤνβ τιιθοίνόν νά προα·
  ναγνέλΑτ) τίς πρωτες ψυχρΐτσες.
  —Τό ύίουργεΐον τής ΠαιδεΙας
  δ·' ένκυκλΐσυ τού ττρδς τούς κ. κ.
  έηθεωρητάς εντ'λλβται όπως οδ·
  τοι τω ύιοβάλουν τό ταχύτερον
  κίτ^σταισιν τθν σχολείων τα 6-
  τιοΐο ίχουν έφοδιασθή μέ κινημα
  τογραφικά: μηχανήματα.
  -Είς την κατάστασιν ταύτην δέ
  όν νά έμοαΐνωντσι δ χρ6ν ς καθ*
  δ-> ϊγινβ η τιρομήθεια τοθ μηχσνή
  μιιτος, ό τρόπος »αθ" δν έγινεν αϋ
  τη καΐ ό τύτιθΓ, τοθ μηχαή »ατοτ;.
  — Είς των λιμένα μας βΐ,ακολου
  θοϋν νά φορτώνουν ξένα φορτηγά.
  — Έκ τιαραλλήλου νουλοχοθν
  τελευταίως καί μβνάλα σχετικώς
  Ισποφόρα τα όποΐα είτε οορτώ-
  νουν είτε έκφορτώνουν διά<(υρο έμηορεύματα. —Μετσζύ τούτοον συγκαταλί· γονται δύο τρ ΐστια 6ν Ιταλικόν καί ϊν της Μάλτας. —Καί χθές κίνησις είς την Λοϊ κήν Άνοράν. — *Ο«ου ώ; συνήθοας ίξϊστρά- τευσαν άγορασταΐ έξ δλων των σημείων τής ηόλεως. -Αγοράζοντες άπό δλα τα έκ τιθΐμινα εΐάη καί Ιδιαιτέρας λα χανικά «αΙ ♦ροθτα. —Μεταξύ των δκρχομίνων ακό μα «ημέρας κρίσεως» μαθηιών καί σπουδαστών έν γένει. — Συγκαταλέγοντσι καί οί από φοιτοι εκεϊνοι των διαφόρων βκ παιδευτηρίων οί όποΐοι έτοιμάζον ται διά πανεκισιημιαιιας έξετά· σίΐς. —ΆρκετοΙ έκ τούτων εύρίσκον ται ή^η καί είς την πόλιν μας είς τα τιανιό, δεϋομίνου δτι την άλ λην έβδομαδα άρχίζουν αί ιΐσπή ριοι των πανεπιστημΐων καί των άλλων άνωτάτων σχολών. —Δι' έγκυκλΐου τοθ ύφυπουρ γοθ κ. Σττενΐζαιιαρ·κλή6ησαν οί νομάυχοι δπως προβούν είς την συγκρότησιν των υπό τού νόμου προβλεπομένων «ρωτοβαθμΐων ύ γειονομικών επιτροπών οΐτινες καί θά χορηγοθν άναρρωτικάς ά δ*ίας είς τούς έκναιδευτικούς. —Αί έπιτροπαΐ αθται θα σογ κρττηθοϋν είς τάς Μόρας των επι θβωρητων στοιχειώδςυς έκΐαιδεύ σεως άαοτελούμιναι έκ τού σχο λιάτρου, ενός κρατικοθ ϋπαλλή λον ΙαιροΟ καί ενός στρατιωτι κου χοιούΐίυ, —Δι' &λλτ}ς έγκυκλΐου παραχα λοΰνται οί γινικοί διοικήται καί νομάρχαι νά πρτβοΰν είς την συγ κρύτησιν νομαρχιακόν επιτροπών μαθητικων σοσοπίων. 6 Ρέηορτερ 'Ε5 τ ι κόν Λαχείον. ΟΙ ΚΕΡΔ1ΣΜΕΝ0Ι ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΕ κληιωθέντες άριθμοί κατά ήν 21ην ημέραν 26 Σ)βρίου, εί¬ ναι: 2929 κερδίζη δραχ. 2 000. Οί κληρωθίντις είς το ά?τιον: 2913, 8815. 19426, 27735, 27793, 32107, 46236, ' 53087,^60108, 75272, 91140, 96953, 99620, 99690. (Έκ τοθ Πρακτορείου) 75282, 99683, ο όδοντίατρος Σταύρος Λογιάδης ΕΙδοιοιεΤ την αξιότιμον τι λατ*(αν τού Οτι έ«αν"λθ«ν έκ τοθ ταξιδΐου καί δίχεται Β 1)2 Ιως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2 μ- μ· Άπό Ηρακλείου μέχρι Ρεθό· μνου &πα)λέσΗη πρό ημερών.χαθ' οίον μικρά καπελλιέρα χρώματος καφέ έκ λιυχοσιδήςου μέ λουκε- άι. Παίαχαλεΐται 6 ευρών ταύ¬ την νά την παραδώση είς τα γρα· φιϊα τής «Ανορθώσεως» καί άμκ φθήαεται. Τοχύτοτοι ώροΑογΙων :ι ρθί· Τό ——— ΐΙ( τ· ωρολογοποιείον ΜΗΤΑΚΗ
  -—=----------------------------- ■———====
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΤΑΦΙΔΕΣ.- ΑΙ τιμαί τδν σταφίδων ΙσημβΙωβαν νέαν υικ,
  ΰ,οχώρησιν. ΑΙ πράξΐ,ς βν τούτοις αγοράν καί π«λήσ£ων ¥θέΓ
  «,αν ζωηρότεραι καί «ολυ«ληθ4στεραι &ηό άλλας τφοΐνο^αίναΓ ς-
  ρας. ΑΙ τιμαί τώνπροίόντων μας εκομίζοντο χθές ώ? εξής:
  __,ι^ι —14 ΧΤΤ11Τ » Τ
  ϋεπόνια
  Σίτος
  11 — Κριθή
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » λ δρ.
  6'
  γ'
  »
  »
  »
  »
  6' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' »
  γ' »
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  " Ταχτά »
  12 —
  10.50
  10.-
  9.—
  8 —
  5 —
  7 50
  6 50
  4.80
  4 30
  4 —
  4__
  2.—
  Β ώμη
  Ι Οίνοι μίατατον
  6 -
  5.50
  4 50
  3__
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λιυχοί α'
  » Ο
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » β'
  6.-
  »
  4 —
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28.—
  31 50
  25.—
  23.—
  22 —
  20 -
  19.—
  18 —
  400 — 425
  100 —
  120.— 130
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Άγβρά Πώλησις
  Λίνδίνον
  Νία 'Υόρχη
  ρη
  "Αμστερδαμ
  Σόλ
  Βροξέλλα:
  'Αλεξάνδρεία
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Τό
  546.—
  137 —
  3 09
  31 —
  72 70
  32.00
  4.64
  560 —
  550.—
  139 —
  3 13
  3145
  73 70
  33.10
  4 70
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλ&νον
  Πραγα
  Ζ·.ιρίχη
  Βίυξίλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ>·>ν)πολις
  Βαρσοβ α
  Έλσινκφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3 03
  6.96
  4.31
  3160
  4 76
  23 45
  3.27
  10 4-
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  32 Ρ5
  4 82
  23.95
  3 30
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  £40ον
  ΆφοΟ άνέπνεισεν ολίγον, καί ιΐδεν δτι δέν έ
  κυηγεΐτο, έστρόφη πρός τό μέρος οπόθεν ήκούοντο
  οί τίφεκισμοΐ, ήγειρε ιήν αριστεράν χείρα είς τό
  Οψος τής ρινός τού, καί καθώς ουνηθιζουν τα ά
  γυιότιαιδα τ£>ν Παρισίων νά πράττωσι, θέλοντα νά
  μυκιηρΐεωσΐ τίνα, ήκόντιοεν ούτήν,,-ηρός τα έμπρός,
  τρΐς, έπικρούσος συγχρόνως τρ!ς τόν αύχένα τού
  διά τής δεξδς.
  Τουτο πσρά τοίς παιδΐοις έκείνοις είνε ΰπερίψη
  λος είρωνβΐα.
  Τότε δμως ένεθυμήθη δτι άπετιλανήθη έκ τής
  όδοϋ τού πολύ.
  —Σώπα κοί φθηνά ιήν γλυτώσσμε, εΐτΐεν δμα-ς
  τώρα θά χρειοσθή νά κάμωποΧύ γύρον, διά νά πά
  γω είς τό όδόφραγμα' κοί ποίος ξεύρει! Τοως θά
  εΐ>ε καί άργά.
  Ένώ Ετρεχε'—Μωρ' ά)ήθειο! ιΐτΐε* ποθ τό άφη
  σα τό ιρογοίδι μοΐ';
  Καί έπανίλοβε τό προλοβόν ασμσ, είσ&ύων είς
  τάς όδούς.
  Πβς τταν καί χάνουνται ς ούτσΐς ταΐ χώραις
  Ή ώμορφοις κόραις!
  Πώς παν καί λάνουνται μωρέ τταιδιό!
  Λόν λαριρά!
  Άκόμ' άν σώζουντσι «μως κακαΐς
  Είρκτοίς κοί κατσραις πολιτικαις,
  Τοίς διορΡώνουνε τώρα κι' ούταίς.
  Π&ς πάν καί χάνουνται 'ςούτοΐς ταίς χώραις
  Ή ώμορφαις κόρακ,!
  Πώς καν καί χώνουνται, μωρέ παιδία!
  Λον λαριρό!
  Μιά κολο»ύθα μας άν >υλιοθρ,
  Ό ιταληβς ^όσμος σου -κου θα πιαοθή,
  "Ολος άί-έρϋος θά κρημνισθή.
  Πώς τιθν καί χάνουνται 'ς ούταίς ταίς χώραις
  Ή ώμορφαις κόρακ!
  Π ώς Τ άν καί χάνουντοι, μορέ παιδία
  Λόν λσριόΐ
  Ή τοραχή έκεΐνη τοθ οτρατιωτικςθ σταθμοΟΕέν
  έμεινεν άνευ συνεπείας.
  Τό άμάξιον έ&ημεύθη, ό μέθυσος έκίΐνος άχθο
  φόρος έβλήθη υπό κράτησιν έήχθη ενώπιον των
  στρατοδικείον ώς συναΐτιος.
  Ή τότε κυβέρνησις κατίβαλεν είς την περΐστα
  σιν ταύτην ζήλον μέγαν υπέρ τής ασφαλείας των
  πολιτών.
  , Τό σιμβάν τοθτο τ^0 Γοβρά 6φί)κεν έκ ιχαρα
  δόσίως άνιξάλειπτον μνήμην είς τούς κατοίκοΐ'ς
  τής συνοΐίΐος έκεΐνης, άποκαλέσαντας αύτό: Νυ-
  κτερινήν επίθεσιν των στασιαστών κατά τοθ σταθ
  μοθ το 0 ΒασιλικοΟ ΤυπογραφεΙου.
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΓΟΥ ΤΟΜΟΥ
  Ι Το
  !___
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής άπολΰτοο προτιμήσεβς δλων τ&ν
  Ήρακλειωτ·ν.
  τό κεντρικώτερον των Άδηνών.
  Άναχαινισβίν χαί πβλιν 4{·α»/«λίζει Ιλα τ*
  κλΜνεχτήματε, τίί ΛνίΛ**ί κ·· ετθχειρ{·τ·» βιει-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι' έκεΐνους ηού οέλουν
  νά ηλουτΐζουν τος γνώσεις των.
  'Ατΐό δλα δι* δλους.
  Ό Άμπελοΰζος
  και αί πηγαι Πλουτης
  ΑΜΠΕΛΟΓΖΟΣ Σ)5ριος («ντα Ι
  !τ;ο'«ριτοΟ μα ).— Μίσα σέ ποκνο'
  ' φυΐευμίνη β >θύσ<ιζ ρεμμ^ιτιά κτΐ, |σμίνος 4 Άμττ,ελοθζος, δίίβι *! γμαΐΐκ'* «ίδυλλιακής ώ. Είνίχι Ινα άληΐινδ *ο χοντοχώίΐ τλιύτ.ο δσο κ Ι γρ*3> χό Τα άφθονα νΐϋά πεΰ &
  νβδλύζουν άτΐδ τίς πηγές τής ρΐμ'
  μαχι3;π5τίζ'ίυν τ4 έ5άφη χαΐ τα |
  γονιμοπαιοθν χαΐ κάνουν να φί.ιν'
  χώνουν χαί ν' άνθίζουν τί περι ι
  δόλια "Επβιτα, ή γϊΐτνΕΐσις,
  τί!
  Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝβ
  Άφ' δτου δ άνταγωνΐσμος μεΐαξύ των διαφόρων φυλών.
  πόλεων «αί των κοινωνιών, έξημιεύργησε τούς πιλίμους, οί ίν-
  θρωποι έπενόηαοιν διάφιρα μίσα προφυλάξίως χαί φρουρήσεω; των
  αυνίρων χαι των πόλεων των. ΤΑ τείχη δπήρξ-χν απδ χά ποωτα
  φρούρια. "Ετσι άνηγέρθησ*ν τα Σινικά τείχη, τα τείχτ) των Έλλη
  νιχίδν χοί Αίγυπτ·αχβ)ν πόλ·η<ν, χά τΐ'χη των Ένιτιχων ττίλΐων διΖγμα των οποίων είναι τα τείχη τιθ ΉρβκλιιΌυ. Άλλ' ούΐά είναι άν?οχϋρα σήμερον λβγφ τής έξίλξεως τής χβχνινή".; ποϋ έϊημιούργη οί τεραστία δηλοί. ΚαΙ τα ίθνη έτενέηα^ν νία φρούρια των οποίων την χοχασκ»οήν διευχ^λύνΐι τό μΐτεϊόν. Η γραμμή Μαζΐ'.ώ τής Γαλ λΕας, πρός τα Γερμανικά σύνβρα θ«ωριΐ:αι το τΐλειότιρον οόγχρο νόν φρουριακόν συγχρίτ'μα τοθ χίσμου, δπως διεπιστώθη απο ίλους τοος είδικεύς. Διεπιστώθη ϊμως χαί άπό τό δτι οί Γερμανοί ίέν τολμεθν νά ίνΐργήσ-;υν επίθεσιν χατ' αυτής. Είς χήν είχόνα μας δ πρωτος λόρδος τοΟ'Αγνλ-.χοΟ Νχιιαρχΐίου χ. Τσωραιλ χαχά πρίσφα χον έπίακιψ'ν χου είς χήν γραμμήν Μίζι ώ, συνοίευόμενος χαί άπό χον άκαρχηγον χεθ ΓαλλικοΟ {πιχελείςυ στρατηγόν χ. Ζώρζ. τής Γβωογιχής Σχολής, π-υ σας προόδους Ιχιι σημειώσιι χά1 τα χά τελϊυταϊχ £ τη. συντελεί είς την διαφώτισιν των χατοΕχων τού χαί είς την επιστημονικήν καλλιέ ίγειαν τής γής. Καί είναι ίχϊηλος ή πρίοδος χαί ή εξέλιξις χαί 4 σιιγχρονισμβς των καλλιέργειαν Όπως είναι σ^νεχής Υ.Λ ή αΰ ξησΐς τής παραγωγήν άπδ ΙχουςΙ ιίς ϊιος. Παράγει δέ άπ' δλα δ] μζ]μηρκ5ί, ϊλ-χια άμπελουργιχά, έσπεριδοειδή, ά π' δλα χαί είς μεγάλας ποσότητας. ΚαΙ επί πλέον ίχβι χαί σημαντι Τα πετίραγμένα τής τριβτίας Η ΕΚ1ΕΣΙ! ΤΗΣ ΓΕΚΙΚΒ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ 1ΙΑ ΤΟ ΕΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΤΟΜ 1) ΠειραμαχιχιΟ ίγροθ Σιχη- τη ών χοό Κ Ε Ε. 2) ΠιιραματιχςΟ άγρεθ τκιχι λιων τοθ Ι.Κ.Φ. 3) Δύο ιτεραμαχιχοΐ χολλιτι ρεύσιως φυτών χοθ 5π. Κ.Φ.Λ. 4) ΠΐιραματιχιΟ αμπιλώνΕς τοθ Κ Ε.Ε. 5) ΠειραματιχοΟ ίλαιώνίς χοΟ Κ.Ε Ε, 6) ΠεκαμαχιχοΟ χιχρεωνος τοθ Κ.Ε Ε. 7) Δύο πειρρματιχων αμπε?ώ νων επί αμερικ. υτιοκιιμίνων προσέτι δύο ριη ρ πρότυπα χραχιχά χτήματα ϊν είς χήν επαρχίαν Μυλοποτάμου χαί Ιτερον είς χήν επαρχίαν Ρεθύ¬ μνης. Έν αύχ&ϊςΐ εγένετο έπισαημο νιχή εκμετάλλευσις των χαλλιερ γουμένων είς ταυτα αυτών χαί πά ρήχθησαν δγιιΐς οπέροι χοί φυ· χά προσοτρμ&ζομενα είς την περι¬ φέρειαν Ρεθύμνης καί έτιωλή6η· σαν είς χοΰς γεωργούς. Είς τβθτα έηίσης εγένοντο πει ραματιχαί εργασίαι οί £έ καλλιερ γη-ιχαΐ εργασίαι έιτΐ των μονί- μ ών έν α6τ(1ς φυχΐιων εγένοντο δποϊειγματιχως. Έλειτούργησαν ίμοίως δύο πει ραματικοΐ άγρ· ί συγχριτινών δο χιμών ποιχιλιών σίχου χαί ιΐ; πειραμντιχος λιπάνσεως σίχου. 3) Έν τ^ πιριφερεία Ααση- θ.'ου. Τό μοναδικόν ϊδρυμα δπερ υ φΓστβται έν χζ περιφερεία είνε τό Άγροχήπιον ΚαλοΟ Χωρίου. Ή χυριέτης ούτεθ είς τό Δημόσιον μετεβιβάσθη χαχά τό ΙΊαρριΟσαν £χος 1938 ολλά χαί αί εργασίαι διά την , αυσχημαχοποίησίν χου χαί χήν ευξησιν χής παραγωγής τού ένετά6ηοαν χατά τό παρελθόν περισσότερον έν σχέσει μέ χά πριηγ&ύμενα ίΐη. Απεδείχθη 51 δχι τό έν λόγω Αγροκήπιον βελχΐούμενον χαί δ· λοκληρκιίμενον θά δυνηθή νά πα¬ ράσχη σημαντικάς υπηρεσίας διά ιήν βελτίκσιν τής γεωργίας ναί δενδροκςμίας ολοκλήρου τοθ Νο- μεθ. Ό άριθμός τ&ν διατεΡέντων έ· ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ —=— Ο "ΤΕΚΤΩΝ" == ΜαθητοΙ γυμνοσίων μειεκποιεεύονται έπαγγβλ- μαιικ^ς διίασκόμεναι επί δεκάμηνον τιορά τιεπει- ρομένων -πολιτικών μηχανικών ηκολούθουν1!ών τό πρόγρσμμα διδακτίας Ολης των Ανώτατον Σχο- λών Πολιτικών Μηχονικων τοθ ΠολυτίχνεΙου, οίκο- δομικήν καί σχέ&ια οίκιών, τοπογροφίαν καί χρή¬ σιν χωρι βάΐου καί τοχυμέτρου κλπ., ό&οποιΐαν, ύ· δραυλινήν καί πάντα τα τεχνικά μοθήματα μετά σχεδιον, έφαρμογών, μελετων καί άσκήσεων είς τώ ύπαιθρον. Είναι μοναδική ϊόκαιρΐα δι* δσους άπερρΐφθησαν έ.< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολών ι·λπ., ίσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι ΈργολΓ)πται, ά διοριοθοθν είς 'Εργολη πτικώς έΐαιρεΐος ό6οιιοιΐας, οΐκοδομικάς ή ιίς οΐασ Βήποτε τεχνικώς ύτιηρΕσιας κοί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε τιοτέ άνεργίαν, άλλά έξα σφολΐζει τα μεγολότερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί ίξίλθέντεί βργοδηγοί μέχρι βήμκρβν έκ τεΰ «ΤΕ-ΤΟΚΟΣ» διωρίσδησαν είς ύπβυργβϊοι, Δήμβυς, Έταιρίας κλπ. Γρ«τε1βι Ί«νος 5, Όμόνβι* 'Αθήναι. ΙΑΤΡ02 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοΰ Πανεπιοτημίο» τϋς Λυ&νο{. 'ΒκΙ ΐΛταετΙαν σηβ»ίάβ«ί Ιν Α«δν« μ«1 Πβρισίβυς, βί· χετβι είς τ· νέον Ι α τ ρ ■ ϊ β ν τβ», βοο« 'Α(ίέρε»φ (ββνβΐϊΐΐϊιν Βαλιβέ Τζαμί) ίναντι «ρτοηοιιίβ» 'ΑΒαναβΑβ» 9-12 κ. μ. καί 4-7 μ. μ. βχιη Τάς Κβριακαι τ·*ί *«*·ο»« Ιβρεα». ·Α*. τηλ. ί-ϋ κήν χτηνοτροφίαν. είς τα £γθονα χαί Έτσι χάρις έχλεκτά είσο δήματά τού, τό ώραίο α5τό · χω ριό £κί μόνον δέν ύποφίρεΐ ο!<ο νομι«ως ποτέ άλλ' ίχιι χά! τα μίσα τής δορκοθς άνα<α:ν!σειο:. τ!?υ3ΐάζει είς δλους τού;
  τομείς χαί είς δλας τάς ίχδηλώ
  οεις τής ζωής χου, ζηλιυτήν έξέ
  λιξιν.
  —Τό ταχυδρομειον 'Λμερι·
  Έμ τοΰ Οΐτουργβιου Συνκοινω-
  νίας άνίκοινώθη δτι β! έχ των
  άποστολέυν έπιθνμοΰντες δι' εί
  δικοΰ; λόγους όπως ή διά Β.
  "Αμερικην άλληΧογρβφία των
  ύιαβιβάζετα· ύι' άτμοπλοίων βύ·
  6«τερων κρατών, δέον νά ποιοΰν
  ται σχετικήν μνείαν επί τοϋ πβ-
  ρικαλύμματο; τής έπιατολής. Έν
  τοιαύτη περιπτώσει αί επιστολαί
  θά βιάβιβάζωνται διά τ&ν έκ
  Πειραιώς αν αχωρούντων άτμο·
  πλοίων της 'Αμέρικαν "Εξπορτ
  Λάϊν η οιίρχϊΐ» της διαδρομής
  των οποίων ίΐναι 22 ημέραι, έ¬
  ναντι 11—13 Λμερών αΐτινες ά
  παιτοδνται διά την διαβίβασιν
  τού ταχυδρομείου έξ Ελλάδος
  μέσω Γαλλίας καί πέραν ταύτης
  διά Γαλλικήν ή ΆγγλιΚΝν άτμο-
  πλοίων.
  φέτος μέχρι σήμερον δενϊρυλλίων
  ανήλθεν είς 13 136 τεμάχια.
  ΑΣΘΕΝΕΙ ΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
  ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
  Ή καταπο)έμησις τής ψωρια
  σιως των έιπεριδοειδων διενηργή
  θη δπό των ίδίων παραγωγών υπό
  την καθοδήγησιν, επίβλεψιν καί
  έλεγχον των Κοινοτικόν καί έ-
  παρχιαχών Γΐωπόνων.
  Τα άποτε/ έσματα τής καταπολε¬
  μήσεως υπήρξαν {χανοποιηχιχά.
  Άφ' έτερον διά την χαταπολέμη
  σιν τής κορυφοξνρρς των έσπερι
  δεει^ών προεκλήθη ή υπ' αριθ.
  39230)20—10 π. ίΐ. απόφασις
  Γενΐνής Διοικήσεως Κρήτης περί
  υποχρεωτιχής λήψεως των ίνδε
  δειγμένων μέτρων δπό των ίδίων
  ίδιοκχητών, υπό την επίβλεψιν
  χαί τόν έλεγχον των Κοινοτιχων
  χαΐ Έπαρχιαχών Γεωπόνων επι
  χουρουμένων είς τό έργον των υπό
  των έργάνων τής Άγροφυλαχής.
  Διά την χκταπ&λίμησιν των μυ
  χητολογιχων άσθενειων τής άμπέ
  λου (σκληροτινίας καί περονοσπό
  ρου) έχινηχοποιήθη κατά την έπο
  χήν των ευνεϊχων διά την έχδή
  λωσιν τής προεβολής δπό τούτων
  συνθηνών, ολόκληρον τό τεχνικόν
  προσωπικόν τής υπηρεσίας διά
  την χορήγησιν" δδηγιων προλήψε
  ως τής προσβολής καί ι_έν συνι
  χεία διά την επίβλεψιν χαί τόν
  Ιλΐγχον καταπολεμήσεως.
  ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
  Έν τή πιριΤιρ*'α Χανίων.
  Κατά τό θεωρεύμενον γεωργι
  χον Ιτος ή Γεωργιχή δπηρεσία
  Χανίων είχεν δπό την έπφλιψίν
  της διά των Κοινοτιχών έηαρχι*
  κων γεωπόνων τούς αχολούθους
  οχολιχοδς χήπους.
  (συνεχίζιται)
  —Τα άγροτιχά χρέη.
  Έκ τού πολιτιχού γραφείονι α¬
  νεκοινώθη βίς απάντησιν άνα·
  φβρών των άγροτών. δτι βΰδεμία
  παράτασις πρόχειται νά δοθή Είς
  τάς οφειλάς τ&ν άγροτών τάς
  ρυθμισθε»σας βάσει τοΰ γν«στοϋ
  νεμου, δεδομβνχυ δτι μκτά τάς
  μενάλας διευχολώνσεις οΛ'τινις
  έδόΒηοαν είς «ύτούς διά τοδ ΐδί
  ου νέ μόν, ύ ττ(«θυπουργος κ'Ι.
  Μεταξάς θεωρώ ζητημα τιμής καί
  των άνροτών κ*1 ιδικήν τού νά
  πληρωθϋσιν τα τόσον έλαφρωμί
  ν« ΰττολίΐφθϊντα χρίη.
  — Ή είσαγωγή χάρτου.
  αι' αποφάσεως τοΰ ύπβυργοϋ
  τ&ν θίκονομικ&ν άναγνωρίζβτβι
  φύρα δύο τής εκατόν έηΐ τού ε¬
  πί προσωρινθ άτΕλβία παρνλαμ
  βανβμενου χάρτου κατά την κα
  τασκβυήν Ιξ βϋτοΰ χαρτοπΐτσβ
  τ&ν έξακτίων &1ς την άλλοδκ
  ππν.
  —Ή δίωξις τοΰ λαθρεμπορίου
  Πρός τάς τελωνειακόν αρχάς
  τοϋ κράτους εκοινοποιήθη γνω
  μάτευσις τοΰ εισαγγελέως τού
  'Αρίίου Πάγου κατά την οποίαν
  το δικαίωμα νά κρ(νο><ν αν ελ« βί χώραν ή οχι άδίκημα λαθρεμ πορίου αίς πβρίστασιν [,τινα, έχουν μόνον αί δικαστικαι αρχαί. —Διανυχτερεύβντα φκρμα- κεϊα. Σήμερον 28ην τρέχ. θίλουν δια νυκτϊρεύση τα φαρμικκιΐα Λάμ πρου Κανακάχη καΐ Έμμ. 2«χ« ριάδη. —Εύκρέσκεια είς ύπαλλή* λβυς ΤΤΤ. Ό ύφυπουργος τής Συγκοινω νίας ΑΓ έγκνκλίου τού έξέφρα σβ την βυαρέσκβιαν είς τούς προϊ3τ«μίνους .των. Τ.Ι.Τ. γρ« φείων καί δι«χβιριστής τοΰ Τκχυ ύρομΐΜοϋ Τκμιευτηρίου διά την εξαιρετικην δραστηριότητα πού έηέδϊΐξαν διά την αμβαον έξ» ππβέτησιν τ&ν πβλατ&ν τοΰ Τα χυθρομικοΰ Τβμιβυτορίβυ. —Ή καταπβλέμηοις τβΰ δα κου. Υπό τοΰ υπουργείον των ΟΙμο νβμικών εδόθησαν δι' έγκυκλίου πρός τάς τελωνβιακάς αρχάς οδη γιαι αφορώσαι αίς την άτελή πά ράδοσιν είς τα γβωργικά ταμβϊα μελασσης, πρός καταπολέμησιν τού δακου των έλαιων. Διά την παραδοθϊϊβαν ποσότητβ με λάβσης πλέον τοΰ καθοριζομβ νού ποοοϋ, 6ΐσαγωγή(, τα τβλω νεϊα ένετάληβαιν νά ΰποβίλωσι καταστάσβις διά την έκ των υατέ ρων εκίοσιν διαταγής συμπλη ςωματικής ατελείας. ΚΛΜΑΡΙΕΡΑ πεπεΐραμίνη ζη· τεΤτκι διά χά ξενοδοχεΤα Έλ- λάς—Κννσές. ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' "Γ ΑΛΛΙΑ Σ,, Πλατβΐα Όμβνοίας "βδος Σταδίου Τηλ. 30495 Τηλ. 30236 70 ΔΟΜΑΤΙΑ 70 Δ1ΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ1Α Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τια, εύάερα καί μέ θαυμάσιον θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσίρ—ζβστά κσΐ κροα νερά.—'Υπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι κοί λογικαΐ.
  ι !>'
  •Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  28 Σειττεμβρίοο 1939
  ΟΙ 1ΑΠ0ΗΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ
  ΝΑ ΕΠ1ΖΗΤΗΣ0ΥΝ ΙΙΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρ(ου (ίδ. ύαηρεσία) -
  Κατά πληροφορίας τοδ πραχτορείου Ρώΰ
  τερ ό εν Χόγχ—Κόγχ πρεοβευτής τής Ι
  απωνίας βδήλναεν είς έπισκεφθέντας αυτόν
  δημοαιογράφους (τι υπό της κυβερνήσεως
  τοΰ Τόκιο άντιμετωπίζεται σοβαρώς ,ή δυνα
  τότης τής προσεγγίσεως καί τής φιλιχής
  συνεννοήσεως της Ι«πω*ί«ς μετα τής 'Αγ
  γλίας καί Άμεριχής, μετά την ύποδούλω
  σιν τής Γερμανίας είς την Μβσχαν.
  Πληροφορίαι έκ Τόκιο μέσω Ρώμης αγ
  γΐλλσυν ίτι ό Ιάπων Αύτοχράτωρ ύχέγρα
  ψε νόμον δια τοθ όκβίου δίδονται Εξαιρβ'ΐ
  χά δικαιώματα είς τόν πρωθυπουργόν καΐ
  διβρίζεται ύΐτβυργές των Εξωτερικών ό κ.
  Νβμβΰρβ», θιασώτης τής προσεγγίσεως μέ
  την Αμερικήν καί Αγγλίαν.
  Η ΠΑΡΛΜΟΚΗ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΤΟΝ Μ0!ΐ:ΐΙ 1ΜΚΜΡΙΠ ΚΑΙ ΜΠΕΚ
  ΒΟΥΕΟΥΡΕΣΊΙΟΝ27 £)βρ(ευ (Ιδ. ύηη
  ρεσίβ)— Ό πιέείρος τής ήολωνικής Δή
  μοχρατίας ». Μεοΐσχυ, ό ατρατνρχης Σμίγ
  χλυ Ριτς χαί ό ύπουργές των Εξωτερικών
  κ. Μπεχ, οΐτινες ώ; γνωστόν ευρίσκονται
  είς Ρουμανίαν τελοδντες υπό περιορισμόν,
  θ« δυνηθούν νά εγχαταλε ψουν την Ρου
  μανίαν μόνον οτοιν θά παραιτηθή ν τδν
  αξιο.ματλΐν των.
  ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
  ΑΙΦίΛΙΐΑί ΜΕΤΑΞΥ ΤΒΥΡΚΙΑΣ · ΡΟΣΣΙΑΣ
  ΡΟΜΗ 27 Σ)βρ(ου (Ιό. υπηρεσίαι)- ΕαΟ' εί έγνώ
  οβο έ{ Άγ*ι6>«( σκοιτο-, τοΰ ταςΊδιΌυτβΰ κ. Ζα
  ραταιγλου ιΐς Αβσχαν εΤν« ή ουναψ>ς ουμφώ
  νού αμοιβαίαν έγγυησιων—άλληλοαοφαλεΐκς— μ·
  τ β {ο Τουρκίας χαι Ριισοίβς,
  Μ 1ΚΣΕΙΣ ίΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΒΣ
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  Έκτρα χύ νο ντα ι
  αί σχέσεις Σοβιέτ καί Έσδονίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρΙου (Ιδ.
  ύπηοεσ(σ) Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας άναφέρουν δτι ή Σο
  βιετική Κυβέρνησις εξέδωκεν
  ανακοινωθέν σχετικώς μέ την
  διαφοράν Ρωσσΐας— ΈσθονΙ
  άς, είς τό οποίον τονΐζεται
  6τι αί δικσιολογΐαι τής 'Εοθο
  νίκης κυβερνήσεως ώς πρός
  την δρσπβτβυσιν τοθ Πολωνι
  κοθ ύποβρυχΐου «Όγκέλ» έκ
  τοθ έσθ^νικοθ λιμένος Τάλιν
  είναι τελείως όνεπσρκεΐς. Τό
  ανοκοινωθέν τονΐζβι 6τι τό
  Πολωνικόν ύποβρύχιον είχεν
  υποστή μεγάλας αβαρίας ο
  ταν κατέφυγεν ιίς τόν έσθανι
  κόν λιμένα καί ότι έπομέ^ως
  έπεσκευάσθη, άνεφωοιάσθη
  καί διηυκολύνθη οχό των 'Ε
  27 Σ)βρ(ου ιΐδ. υπηρεσίας- ρς
  αποκατάστασιν ι ών σχιοΐΝν Ήννμ. Οβλιτειων κ β Ι
  Ράϊχ π Γερμανιχή κυβέρνησις άποστελλει 1χ νέ
  ο» ϊντδς τ*ν ήμερ&ν είς όύαοιγχτ&να ύς πρβ
  οβευτήν τβν χ. Τυρχιέφ ';)
  ΕΠΑΥΘΗ Ο ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚ1ΑΣ
  ΡΟΜΗ 27 Σ)βρ(βυ (!δ. ύπηςεοία)- Ό έν Λβν
  δ(ω πρεοβββτής της ΙλοβαχΙας κληθείς νά επι
  οτΜψθ κβιΐεπειγβντΜί είς Μηρατισλββαν Αρνηθή,
  Εκτβηιν τούτου ο πρεοβευιης έποιύθη δηλούται
  βε ότι π&οα άηβ ραδιοςώχου «μιλία τού θά ϊχη
  Ιοιντιχον χαρακτήρα.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Τ ΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρίχ« (Ιδ. ύπηρϊθίοι) - Ό διοι
  κητπ( Ί»ν ΙΙβΐριβΐΜν οτρατηγος "Ερικ απηύθυνεν
  θνγχηητικέν οι&γγελμα πρβς τβν λαβν τής πρ»>
  τευβίσπί, ουιοτ&ν είς αυτόν νά έηλισβή μέ
  δύναμιν διά ν ά αντιμετωπίση όλας τάς δβκιμα
  σΐβς είς τάς οποίας θό* υπεβλήθη έξ άφορμής τοΰ
  πολέμου.
  σθονων καί ούτω κατώρθωσε
  νά άποπλεύση.
  Έξ άλλου. ή Σοβιβτική Κυ
  βέρνησις, λέγει, 2χβι λόγους
  νά πιστεύη έξ άφορμής τής
  εμφανίσεως ΠολωνικοΟ υπο
  βρυχΐου είς τα Φινλανδικά Ο
  δατα, 8 τι είς την Βαλτικήν ύ
  πάρχει μυσΐιχή β*σις όποβρυ
  χΐων καί κατόπιν τούτου άπε
  φάσισε νά λάβη σοβαρά μέτρα
  ασφαλείας των έν τβ Βαλτι
  κή παραλίαν της».
  Τό ανωτέρω ανακοινωθέν,
  πεΐθει, ώς τιαρατηροθν οί άρ
  μόδιοι άγγλικοί κύκλοι, δτι ή
  κυβέρνησις τής Μόσχας άνε
  κοΐνωσε σοβαράς άποφάσεις
  χθές την νύκτα είς τόν κ. Σ
  τερ. 8σον ά$θ ? την άν
  30 Πρωϊνή
  τησίαν τής ΈσθονΙας γβγονός
  τό οποίον προεκάλεσε είς έ
  σθονΐαν ζωηράν συγκίνησιν έ
  πιταθεΐσαν καί έκ τής συγχεν
  τρώσεως μεγάλων δυνάμεων
  ρώσσικου στρατοθ κατά μήκος
  των 'Εσθονικων συνόρων.
  Ό πρόβδρος τής ΔημοκραΙ
  τ(ας εδέχθη είς συνεργασίαν
  τόν έττανελθόντα έκ Μόσχας
  ύπουογόν των Εξωτερικών
  κ. Σέντερ καί τόν υπουργόν
  των Στρατιωτικών. Είς όλό
  κλήρον την ΈσθονΙαν λαμβά
  νονται ε«τακτα μέτρα. Ό κ.
  Σέντερ, άφοθ συνεννοήθη με
  τα τοθ προέδρου της Δημο
  κρατΐας καί τής Κυβερνήσεως
  Ανεχώρησεν έκ νέου διά Μό
  σχαν.
  ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΙΕΛΥΘΗ ,
  τό κομμουνιστικόνκόμμα είς Γαλλίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Χωρίου (15. ύπηρ «'Ανορβώαβ
  «{«).—Ό πρέεδρος της Δημοκρατίας μ Λτμπςέν ύ
  πίγροψβ χ£ές την διαλυσιν τού κομμουνιστικβΰ
  >όμμ«Τ€ς τής ΓΜλλίβτς.Ήάηόφβιβις οϋτη ηροικίλβσί
  ζνηρκ οχόλι« υηέρ της κυβερνπβίΜς τοΰ χ. Ν τ»
  λοτντι*.
  Ή «"Όρντρχ γράτΕΐ οχετιχ&ς: «Ή κυβέρνησις
  ανέμενε επί μήνα ά πό τής συνόψεως τοΰ γερμανο
  ρκσσιχου συμςρώνου >α! της κατβρρακώυε
  μ; τδν γνωστδν κπρυγμάιων μέ τα οπ«Τ« Ιτρ·
  γον τί>ν κόσμον τα Σοβιέτ, αναλάβη μόνον
  τού τό έν Γαλλία κομμουνιστικήν χομμ« την
  πρ'πουσαν απόφασιν. 'Αλλ' οί οκαδοΐ τοΰ χβμμκ
  τος επροτίμησαν ν* με4νουν πιστεΐ είς τβν
  £τάλιν π«ρά είς τβϋς ΙδΙβυς εαυτούς τνν»
  Ό άρχηγος τοΰ σοσιαλιστιχβΰ χέμμκτος χ.
  Νπλαϋμ νράςρβι σχετικάς είς την «Δημοκρατίαν»
  «Χωρ)ς νά χβιρβΜροτ6μ(ν την διάλυσιν τοΰ κομ
  μουνιβτιχοΰ κόμματθ; μας έν τούτοις τό μέγα
  λύτερον αύτοΰ μέρος ΐυρΐοκβι νομιμον κ«1 άιχο
  λύτως Α;6όν την άπβφβισιν αύτην τής χυβερνηοε
  νς τοΰ χ. Ντκλαντιι».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 ίβπτεμβρΐου -Ό γ·«λλιχο{ τώ
  ηος έ{ακολου0εΤ νά ασχολήται μέ τό Γιρμοινορωβ
  οικον καί τος έχφάνσεις τάς «ποίας 6ά ηαιρουοι
  άζα «πό ημέρας είς ημέραν
  Ό Πβρτινάί γΓ,οΤφει είς την «"Ορντρα»: °€α·
  διατίέχουν αμααον κίνδυνον έκ τής Γερμανορνσ
  σιχής συμιτρά{<»ς οτρίφοιιν τάς έλπίδ* των είς το τμήμβι τουτο τής Εύρώπης τό άγωνιζβμβνβν διέι τάς ελευθερίας των λαδν χαί τβν μικράν χρατ&ν Ιδιαιτέρως ίέ κ»ι προ; την Τουρκίαν. Ή «Έ*οχη» γράςρει διά την είς Πολωνίαν έκ α-ρατε'αν «Ιβ μεγαλύτερον βφάλμα τοΰ Χ(τλβρ ήτο Ικστρατϊία χατά τής Πβλωνίας. ΙΙαντοΰ πλέον μβταξύ [ή; Γβρμκνίβτς χαι τ«ν όνβίρων άτινα έσκίπτβτο νά πραγματοποιηθή παρβμβάλ , λΐται ή Ρωσσία». Ή «Βικτονάρ» γ;άφ8ΐ βχΐτικβς μέ τβν ακοχλβι σμόν της Γβρμανϊας: «Πρόκειται περΐ τεραστίας πολιορκΐας ενός λαοΰ εκατόν σχβδβν έχατβμμυ ρίων καί ένές δβινβυ όντως στρατοΰ δατις εί ν» υποχίβωμένος ν' άρχβοθή ιίς 2,τι τού δώση η έ{ην τλημένη έκ τής ίρημώσβως τοΰ πολέμου ΠολωνΙα είς τρόφΐμα καί σιτηρά». Ή «Ζουρννλ» γράφει διά τβ μίτωπον: «Π Γιρ μανοΐ θχ ηύχοντο νά διαιτρα{«μ«ν την άνβησΐ αν νά έηιτεθΰμβν ανευ πεοηαρασΜ«υη*ς κατά τής γραμμής ΖΙγκνριβ καί τό πιοτεύβυν βΐσίτι έ{ αΐτίας τβν «ροελβσεών μας άνααίνοντες νά μάς έξαντλήσουν χαί νά έπιχιιρήσουν εναντίον μας επίθεσιν. Ή (ΐ'Ρφημερις τής ΊτβλΙβτς» γράφβι έ{ άλλον: «Ο Ι ούμμαχοι θά έιτιτεββθν χατά τής Γερμανίας είτε άπ' εΰθείας διά τής γραμμής ΖΙγχφριδ Λ όηβΐα ίέν είνε βέβαιον αν θά άν θίξη είς τα κτυπηματα τοΰ Γαλλικοϋ πυρίβολικοθ, είτε μίσω οΰδετέρων χωρδν. πάντως ό διενΐργΐόμε νος οτΐνβς άπβχλεισμές τής Γβρμανίας είνε ίνα οπλον είς χείρας τδν συμμάχων. Ή Γερμανία ύπεδουλώδη τελείως είς τα Σοβιέτ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Σ)6ρΙου (ίδ. δπηριοΐα «Άνορθώσΐωί») — Την 9ην πρωϊνήν £ φόν Ρίμπεντροπ ανεχώρησε διά Μόαχαν, μετά πολύωρον αυνομ'λίαν μέ τόν Φύ ριρ έλθοντα επί τιύ'.φ έχ τοθ μιτώπου ·1ς Βερολίνον. Ό φόν Ρίμπιντροπ θά έπιστρίψη έχ Μί σχας την Παρασκευήν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)6ρ£ου.— Έν τίς ενός μήνις ό φόν Ρίμπιντροπ μεταβαίνει διά δευτέραν φοράν είς Μόαχαν χωρΐς δ χ. Μολδ- τωφ νά επισκεφθή τό Βερολίνον. Άσχίτως τής διπλωματικάς υπο ϊουλώσιως τοθ Βερολίνου πρός ιήν Μίσχαν την δπο'αν περι- χλιίει, τό τοξίδιον αϋτό τοθ χ Ρίμπεντροπ, φαίνετχι νά συνδυ- άζεται καί μέ την παρουσίαν τοθ χ. Εαράτσογλευ είς την Σο- βιετιχήν πρωτιύουσαν. Διότι εί¬ νε έξηκριβωμίνον δτι τό ίτοιμα ζίμενον Ρωσσοτευρκικόν αύμφΐο νόν είνε αχρως ανίθετον ττράς τάς δρίξεις χαί αύτά τα συμφί ροντα τοθ Βΐρολίνου χαί τοθ Χιτλιρΐσμοθ Οί κύκλπ τοθ Ρόϊχ είνε χατάδηλον 8τι ?έν • ίνε διόλου ιύχαριστημίνοι άπό την Ρωσσοτουρκικήν πρίσέγγισιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)6ρίου (ίδ. 5 ττηρΐσΐβ).— 'Υπάρχουν λδγοι νά άναμίνΐυν οί Άγγλικοί πολιτιχοΐ κύχλοι κ»Ι νίΐς προτάσιις τής ΓερμανΕας πιρΐ είρήνης Αύΐαι θά Ιχουν έντυπωσιακόν χαρακΐτ) ρα διά την διιθνή δημοσίαν γνώμην χαί θΐ τεθοθν είς τάς συμμάχους δημοχρατίας τής Δύσι ω; υπό μερφήν τελεσιγράφου. Πρίς την άποψιν αυτήν συνδυ ίζιται τό δεύτερον ταξίδιον τοθ φόν Ρίμπεντροπ είς Μδσχαν χαί μ έ τόν απώτερον σκοπόν ιχφθβι σμοθ τή; Αγγλίας χαί Γαλλία; αί δποΐαι ένδιχομένως Βϊ Ιπηρεα οθοθν άπό την στενήν συνιργασί αν Σοβιέτ—Βερολίνω χαί θά έν δώσουν ευκολώτερον ιΐζ τάς περΐ ε!ρή-τ]ς προτασεις τοθ Χ'.τλερ. 'Η απάντησις έν τούτοις έ5ό θτ] 1κ των προτέρων υπό τοθ χ. Τσάμπερλαιν πρό τί]ς Άγγλιχίΐς Βουλής. Ή διαΐηλιβθεΤσχ χατά τίς σχετικάς Τηλώσεις τοθ "Αγ λου πρωθυπουργοθ απόφασις τής Αγγλίας χαί τή"; Γαλλία; πιρΐ τής πλήρους άποχαταστάσεως τοθ II λωνιχοθ κρατους χαί οριστι¬ κάς απαλλαγή; τί): Εύ;ώττης ά πό την απειλήν τοθ ΧιτλερισμοΟ, ίέν αφήνει χανέν περιθώριον είς τάς πιρΐ ειρήνη; δοξχσΕας τοθ Βιρολίνου. ΤΟ ΣΑΑΡΜΠΡΥΚΕΝ ΗΠΕΡ1ΟΧΗΤΟΥ ΣΑΑΡ ΚΛΙΕΤΛΙΕΚΤΟΙΒΙΒλΡΔΙΣΜΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρίβυ (15. ύπηρεβία «Ανορθώσεως») —Είδήσεις βκ τοΰ ΔυτιχοΟ μετώκου βεβχιβΰν (τι ή πόλις τοΰ Σααρμ προΰχεν, έξ αίτίκς τοΰ χαταιγιστιχοΰ ββμ βαρδιβμοϋ τοΰ βνρέος Γχλλιχοΰ πυροβολι κβΰ έίβχβνώθη όλοσχερως. Τό Σααρμκραΰ κεν, τονίζβται κινδυνβύβι νβ πέσρ λ·γω τοΰ ότι είνε στενώς περιχυκλωμένβ· £κ« νότβυ.Προστίθεται &1; τ' ανωτέρΐι ίτιτό Γαλ λιχόν πυρββολιχόν άνασχάπτον ολόκληρον την περιοχήν τοϋ Σ«αρ άκοβλέπει είς την όλοσχςρή καταστρβφήν των βιομηχανιχνν έγχαταστάσβων τής περιφεοείας. Ώβαύτως τονίζεται ότι κατεστράφη έξ ολοκλήρου μέ γκς αριθμός Γερμανικήν τάνχς άπειλεΐται δέ σοβαρώς ή πόλις των Λύο Γεφυρών Μεγάλη δράσις τής Γαλλικής άεροπορί άς καβ' όλην την χθεσινήν ημέραν. Συν ήφ9ησ*ν άλλβπβλληλοι άερτμαχίχι χαθ' &ί κκτβρρίφθησαν 4 γεομανιχά άεροπλάνα Ήρχισαν αι συνομιλιαι μολοτωφσαρατσογλου ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 ϊ)βρίο» (Ιδ. Οκηρεβια) - Χβίς. αμα τή άφίξ·ι τού «Ις Μόοχαν * χ Σαράτσο γλβυ έηρογευμάτιοα είς .τβ Βρεμλΐνον μετά τοΰ κ- Μβλβτωφ Ό κ £αράτβογλου βιχι κροκαταρ χτιχην ουνομιλίαν μβτά τού Ι'ώβσου (πιτρόιτβυ των Έξωτεριχδν. Σημερον πρόχιιται νά άρχίσβυν αί τακτικαί ΡωσσοτουρκικαΙ συνομιλΐαι. Σχετικώς μέ τό έδανικβν κ«9·στώ; των Β«λχ« νΙ«ιν τονίζβται δτι ό κ. Σαράτσογλβυ β» ζητήσβ έγ γυηαιις, παρά τ« τής Ροισοίας χαί Ιταλίας. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΥΑΕΤΕΡΟΥ ΛΟΝΑΙΝΟΝ 27 Σ)βρ1ου (13. υπηρεσίβθ- ΕΙςτά Χλλανδικά σύνβρα έπιβατικόν'θλλανβικβν (;)άερ· πλάνβν εδέχθη σφοδράν επίθεσιν υπο) βαρέος βομ βαρδιοτικοΰ Γερμανιχοΰ άεροπλάνου τβ οποίον χ«1 Ιβαλλο ένειντίον τού διά μνρρ«λλκβολΜν. 'Βκ των 9 έπιβατ&ν τοΰ αεροπλάνου είς έφονεά θη, αλλοι έτραυματίοθηοαν, έβλήθη δέ καί το άεροπλανον κατορθίσαν έν τούτοις νά προσγει ωβά είς "Αμοτβρνταμ βπβυ καί κατηυβύνετο. Τό Βερολίνον άναγγβλλβν τβ έηβισόδιβν τουτο Ιοχυ βίζΐίβτ ίτι τβ άνβτίρι» άερβπλάνον ύμοΐαζε κβταηληκτικώς μέ εχθρικόν χαί ότι μόλις είνε γννρΐοθη η Ιβνικθτης τβυΐπαυσετβηθρέναντΐβνίτβ». Ο κ. ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ_ΜΟΣΧΑΝ ΧΘΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ5)βρίβυ (Ιδ. ΰηηβεσία).- Την 8ην νυκτερινήν αφιχθη είς (νοσχαν έπιβ«ίνι»ν τοΰ άεροπλάνβυ τοΰ Φϋρερ 6 Φόν Ρίμικντρβπ' έηΐ δύο αλλαιν άβρβπλάνων έπιββίνβυν 38 μέλη τής άκολουθίας τού. ό διοικητης τοΰ Δάντβιγκ κ. Φόρστερ καί ό Ρ&σβος έν Βερολίνω πρεοβευτής. ΑΙ Γερμανικαί έφημερίίες γραφβυν ϊτι η ,ουνάν τηβΐί Ρίμπβντροπ, λτάλιν, Μβλότωφ βάΐχο ώς α ποτέλΐβμα την έπανόρθωσιν των άδικιϋν τής συν θοκης των Ββρααλλι&ν χαί την δημιουργίαν ενός μιχρού Οολ«νικοΰ Κράτονς. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΛΩΝΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΟΥ__ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α©«ΝΑΙ 27 ΣβκτεμβριΌυ (τοΰ άνταποκβιτοΰ μας).—»1ς τβν λιμένα Οειραι&ς σημερον ό Πβλν νός ΧίλΛ έπιστρετων ί{ Αύστρβλίβς χαί [ηληρο ίφορηθΐΐς την κατάληψιν τής πατρίδος τού ηύτο Ι χτβνησε ριφθείς είς την θαλαββαν. Η Ε ΤΗΝ β» II. Μ. ΤΗΣ ΧΟΕΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΕΒΑΗΒΗ ΑΟ' ΑΚΡΟΥ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ ΕΙΣ ΣΟΡΟΝ ΧΑΠΝΙΖΟΝΤΟΝ ΕΡΕΙΙΗΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρίευ (Ιδ. ύπηρ. «Άνορ ίώσίωτ,»).—Ή ηαροιμιώδης άντίστασις ι ής Βαρσεβίας χαί τού Μοντλίν συνεχίζετο προ ολίγων αχέμη^ώρδν. Είς ανακοινωθέν τοΰ Πβλωνικοΰ νρχηγείου ετονίζον» τα εξής: Είμεθα άποφασιομίνβι νά άμυ>6ώμεν
  μέχρις ίσχά'ων έαντίβν πρωτβφανβΰς με
  γάλης έηιθεοεν;, ή όπβία έχδηλώνεται έντβ
  ωτέρα έχ τής ύυτιχής οχβης τβΰ Βιστού-
  λα. Ββμββρδιζβμεβα αδιακόπως άπό ξηράς
  καί αέρος, ΕατερρΙψαμεν 13 άεροπλάνα τεϋ
  ίχθρβΰ. β&τω τα Γειμαινιχά άεροπλάνα ατι
  να χβτερρΐψοτμβν είς την περιφέριιαν ιης
  Βαροεβίας^ανήλθον είς 106.
  Τέ) πάν κατεστράφη βντές τής πόλεως.
  Άπό έννέα νβοοχβμεΐα τού έρυθρβΰ σταυ-
  ρβδδένίμεινανπαρά μόνον τα ϊχνηθλιβερων
  έρειπίων. Οί ναοί μκς χαί τα Ιατοριχά μνη
  μεΤα ύηέστησαν «ληθή όλεθρον. Βοήθειαν
  είς τόν εν διαρκεΐ κινδυνω πληθυσμόν είνε
  αδύνατον πλέον νά παράσχωμεν, τα τρόφι
  μά μας (Ίηντλήβησαν Στερούμεθα Ιδίως υ
  δατος. Ό διοιχητής τή; αμύνης της πέλε
  «ί εζήτησε 24ωρον άναχωχήν παρά των
  Γερμαν&ν, άλλά μέχρις ώρας ουδεμίαν ά
  η^ντηβιν (λ«βομεν.
  Δΐν δυνάμΐθα πλέον νά παρκτείν»
  μέν τέ) μαρτύριον τοϋ «λη8»0Ρ«Ό τής Β«ρ
  α«βί«(· 'ϋ*«τ·ντο.δ·4 ατρατιντβν μας Ιία
  ΛΙ6 * ΐύ ήΐβ
  ν*
  ς
  ας Ιί
  ιΐ| τη
  Βρυλικήν Χέλλαν π«ρά τό Δάντσιγχ δέ
  χόμενοι καταιγισμόν ηυιων άπό ξηρας,
  αέρος χαί θαλάσσης. Πρός ανατολάς τοΰ
  Βιστούλα συνεχΐζονται είς πολλαί οημεΐα
  πεισματώδεις μαχαι».
  Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ®ΡΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΑΟΛΑ1ΛΟΝ »7 Σ)βρ£ου (ίΒ.
  ύπηρεσία «Ανορθώσεως»).—Μετα εί-
  χοσι δύο ημερών στενωτάτην πολιορχί·
  αν ή Βαρσοβία παρεδόθη. Την βην
  πρωϊνήν «Ι πολιορκούμενοι ήρωες έοέ»
  χθησαν να ύποστουν τό ανεπανορθώτου,
  ε»·ή έχοντες νά περιμένουν τίποτε πλέον
  •ίιπό τας έηιοημίας, τόν λιμόν καί την
  απόγνωσιν τής τελειωτιχής καταστρο-
  φής. Τα τρόφιμα έχουν έξαντληθή *«ό
  τριών ημερών, τα ύδραγωγεία καί αί
  έγκαταστάσεις ήλεκτροφωτισμού είχον
  κατ«στραφή άπό τόν αυνεχή βομβαροΐ'
  σμόν, παρά τούτο ό λαός έπειθάρχει
  παρ' όλα τα βεινά των φρικτών τού στε·
  ρήσεων. Ό νεώτερος 'Α,ττίλλας υπήρ¬
  ξε περισσότερον σκληρός κ»1 β,κηνής
  οια τούς πληθυσμοϋς τής Βαρσοβίας.
  Συνεκέντρωνε τα πυρά τού άπό βυνοι·
  κίας είς συνοικίαι τής πόλεως μέχρις
  ότου την μετέβαλε %1% μάζαν καί τέ-
  φρ»ν>έρ·ιν»ίων. Ό πληθνχϊμός οέν «γ-
  έλ ά ί τού άλλ' ξβώ
  κετο μάλλον ά«<ό τας φλόγας πού τόν «εριέζωνον. χό μεγαλύτερον δράμα ήτο τής ελλείψεως ΰδυΐτος διά τα πλή θη των γυναικόπαιδων χαί τούς μαχο- μένους. Ό διοι^ητής τής Βαρσοβίας δια να τερματίοη την τραγωδίαν τού πληθυσμοΰ της εδέχθη νά παραδώση την πόλιν ζητήσας 24 ώρών προθε¬ σμίαν, πρός Βιεξαγωγήν συνεννοήσεων διά τούς δρους τής παραδόσεως. Δι· αιτητής άνέλαβεν*,ό κ. Μπλάσκοβΐτς. ΙΠΑΙΧΙΒΟΑΕΜΙΚΑ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΜΕΤλ ΟΙΡίΒΝ ίίΡΜΑΝΙΚΟΝ Υ&ΡΟΠΛΑΗΟΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρίου (ίδι. αιτέρα υπηρεσίαι «* Ανορθώσεως»).— Χθές τό άπόγευμα, είς τό κέντρον τής Βορείου Θαλάσσης είς απόστασιν 24Ο μιλλίων έχ των Νορβηγικών άκτών δ· που περιπολοθν βυνήθως τ' άγγλικα σχάφη έλαβε χώραν βφοοροτάτη σύγ· χρουσις μεταξύ 3Ο βαρέων γερμανι· κων ύδροπλάνων κ» Ι των Αγγλικών πολεμικήν μεταξύ των οποίων 2ν άερο- πλανοφόρον, τρί» θωρηκτα καί &ρκετ« &ντιτορπιλλι«α καί τορπιλλοβόλα. Πρό κείται «ερί τής πρώτης μάχης πού ο( υ·ι ·1ξύ οων κ»* ϊ· ι εροποριχών βκαφών. Παρ' όλην δέ την σφοδρότης* των βομβαρδισμών των γερμανικών υδροπλά ών ουδεμίαν βλάβην ύηέστηααν τα ηολεμικά σκάφη ούϊε καί απώλειαν είχον τα πληρώμα- τα των. Τουναντίον §ν γερμανικόν ύορο πλάνον κατεστράφη τελείως, έτερον υπέ¬ στη σοβαρωτάτας βλάβας καί τρίτον κατέπεσε είς την θάλασσαν. Τό πλήοω- μά τού περισυνελέγη αίχμαλωτισθέν. Οί ΓερμανοΙ έσπευσαν μεγαλτυχούν- τες νά έξαγγείλουν ότι δήθεν έβύθισαν 'έν άεροπλανοφόρον. Ερωτηθείς ό ύ· πουργός των Ναυ^ικών είς την Βου· λήν των Κοινοτήτων, διέψευσε κατη. γορηματικώς ώς τελείως φανταστικάς τας γερμανικάς άνακοινώσεις. Συμπλη- ρών ό κ. Τσώρτσιλ εβεβαίωσεν ότι κα- τεσϊράφησαν τρία γερμανιχά ύοροπλάνα καί ετόνισεν ότι οί Γερμανοί έλαβον σκληρόν μάθημα έκ τοθ τολμήματόςτων. ΑΕΝ ΠΑΡΕΔΟΘΗ Η ΒΑΡΣΟΒΪΑ; ΑΘΗΝΑΙ 27 Σ)βρίβυ (τβΰ άνταπβκριτοβ μ«ς).— Νεώτεραι πληρβφβρίαι ίχ Παρισίων κβί Λβνδίνου διαψ*ύδ·»ν την πτβοιν τή{ Β«ρβ·βί«{. 'Αντιβέτ»{ ή Π«λννιχή πρωτεύ •υβε. φ<ρ·ται ιΐαέτι «μυνομένη ·1 * 4Βέ) 0ΙΙ{ τβν Γερμβνβν.