9785

Αριθμός τεύχους

125

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ούπουργός τής Εργασίας τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας κ. Μπέβιν, εδήλωσε σήμερον, ότι ή Βι·
  ομηχανική έπιστράτευσις είς τό κατακόρυφόν της
  άνήλθε είς 25 έκατομμύρια άτόμων. ι,'Ητο ή μέγα-
  λυτέρα κινητοποίησις πού έγινε είς Συμμαχικήν ή'
  εχθρικήν χώραν.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΉΝΑ
  ---------------------------------------
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΓΙλ: ΤΥΠογραφ. · 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΥΘΥΜΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125
  ΠΑΡΑΣΕΥΗ 23Μαρτίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΟΕΝ ΗΠΕΘγιΝΕ!
  "επέρασαν έννέα όλόκληρα
  χρόνια άπό τότε πού μάς ήλθε
  τό φοβερόν άγγελμα. Ή Άθή-
  να, πού επί είκοσιπέντε χρόνια
  ησθάνετο τα ήλεκτρικά ρεύμα-
  τα τής προσωπικότητός Σου αο
  την δονοθν, νά την θερμαίνουν
  καί νά την ζωογονοθν ή Άθή-
  να πού τόσες φορές Σέ εδέχθη
  θριαμβευτήν τόσων έπικών ά-
  γώνων, ένέκρωσε, πρός στιγ¬
  μήν. Έσταμάτησεν ή κίνησις
  είς τούς δρόμους. Όλα έσκο-
  τείνιασαν σάν νά έσβυσεν ό
  "Ηλιος. "Ολοι έδοκίμαζαν τό
  κενόν τής άβύσσου. Καί έγινε
  τότε κάτι τό μοναδικόν: £νας
  λυγμός έσεισε τα στήθη τής
  Αθήνας—ένας λυγμός έσεισε
  τα στήθη τής Ελλάδος σέ λί-
  γο. ΤΗτο ό φόρος τής έβνικής
  ψυχής πρός τό μέγα τέκνον
  τοό ΈλληνισμοΟ.
  Επέρασαν άπό τότε έννηά
  χρόνια, πού δέν είχαμε τό δι·
  καίωμα νά άναφέρωμε δημοσία
  τό δνομά Σου, Άλλά τουτο δέν
  σημαΐνει τΐποτε. Τα χρόνια αύ
  τα έκαμαν τό θαΰμα τους. "Ε¬
  δωκαν την προοπτικήν πού δί¬
  δει πάντστε ό Χρόνος διά νά
  κριθοΰν τα πρόσωπα, τα πράγ-
  ματα καί αί εποχαί. Σέ άνεβΙ-
  βασαν έκεΐ δπου Σέ έχει τοπο-
  θετήσει τό έ'ργον Σου: είς τό
  βάθρον τοθ Πανελληνίου θαυ-
  μασμοθ. Κανείς δέν πιστεύει
  δτι άπέθανες. Καί οΰτε, πράγ-
  ματι, άπέθανες. Διότι οί θνητοί
  είς τό μέτωπον των οποίων ή
  μεγάλη τους Μοΐρα απέθεσε
  τόν άσπασμόν της, είσέρχονται
  είς τόν φωτεινόν κύκλον τής
  Αθανασίας. Γινονται σύμβολα.
  Καί τα σύμβολα δέν^πεθαίνουν
  ποτέ.
  ΤΙ καί άν κρατδς την πλάκα
  τοϋ τάφου Σου έκεΐ κάτω είς
  τό Άκρωτήρι; Κανεΐς Έλλην
  δέν πιστεύει πώς άπέθανες.
  Μας κυβερνδς καί άπό τόν τά¬
  φον. Π' αύτό κάθε Έλλην πού
  πιστεύει στήν Έλλάδα θεωρεΐ
  χρέος τού καί ανάγκην τής ψυ¬
  χής τού νά ΣοΟ άποτΐστ) τόν
  φόρον εύγνωμοσύνης καί θαυ·
  μασμοθ. Κάθε Έλλην θά
  ρείας λιωφόρους πρός άντάξισν
  μέλλον.
  Έσφυρηλάτησες έ'να πελώ¬
  ριον Ελληνικόν Παρόν διά
  νά σύνδεσις μέσω αύτοθ τό
  Ελληνικόν Παρελθόν μέ τό Έλ
  ληνικόν Μέλλον. Μδς έξησφά-
  λισες την Εθνικήν Συνέχειαν
  μας έχαλύβδωσες την πίστιν
  την εθνικήν. Καί δ'" αύτό δλοι
  οί Έλληνες συναισθάνονται δ¬
  τι είνε όφειλέται Σου.
  Γυρίζομε στά μακρυνά περα·
  σμένα .. Τα πρωΐ των Χριστου·
  γέννων τού 1909 8νας άνθρω-
  πος έβγαινεν άπό τόν ήλεκτρι
  κόν σταθμόν τής Όμονοίας.
  Κανείς άπό τούς πρωϊνούς πε
  ριπατητάς δέν έφαντάσθη δτι
  αυτήν την στιγμήν έπατοθσε
  Καμουφλαρισμένη
  Βρεττανική περίπο-
  λος άναγνωρίσεως
  σέ δράση επί Γερμα-
  νικοθ έδάφους.
  τό ,έδαφος
  Παράκλητος
  τής
  τής
  Ελλάδος ό
  Θείας Προ
  μιά στιγμή σήμερα νά μείνη
  μόνος μαζί Σου, ν' άντλήσηπα
  ρηγορίαν καί πίστιν—νά γίνη
  καλλίτερος Έλλην. Διότι, Σύ,
  ύπήρξες ό εύαίσθητος δέκτης
  πάσης λαίκής καί έθνικής ανη¬
  συχίας. Καί ό άνεξάντλητος
  πομπός τής έθνικής πίστεως.Καί
  τής έλληνικής μεγαλουργίας ό
  όφθαστος άρχιτέκτων. Διότι,
  Σύ, ύπήρξες ό μέγας όραματι-
  στής, πού συνέλαβε την έννοιαν
  τοϋ Έλληνισμοϋ μέσα είς τα
  άπέραντα φωτεινά πλαΐσια τρι
  άντα αίώνων καί ό μέγας
  ηραγματοποιός πού άνοιξεν εύ·
  νοίας—(ής Έπαναστάσεως τοθ
  1909 ό Παράκλητος.
  Εϋρισκες μίαν Έλλάδα πει-
  ναλέαν- καί ρακένδυτον, βεβα-
  ρημένην μέ την κατάθλιψιν, μέ
  την ταπείνωσιν καί μέ την α¬
  πόγνωσιν τοϋ Ένενήντα Έ-
  πτά Εϋρισκες μίαν Έλλάδα
  άπιστον ή όλιγόπιστον, ζώσαν
  «μοιραίως καί τυχαίως», μέ ξε
  θωριασμένα τα ίδανικά τοθ
  Είκοσιένα, τείνουσαν τόν δΐσκον
  τής έπαιτείας.
  Αυτήν την Έλλάδα Σοϋ πά
  ρέδιδαν. Καί μδς παρέδιδες
  την Έλλάδα των Πέντε Θα·
  λασσών καί των δύο ήπεί-
  ρων. Ποτέ ή πραγματικότης δέν
  έξεπέρασε την φαντασίαν—
  καί την μάλλον άχαλίνωτον.
  Αύτό υπήρξε τό καταπλη-
  κτικόν Σου κατόρθωμα. Κα-
  τόρθωμα τής μεγαλοφυίαςΣου.
  Αυτή ανεκάλυψε καί αυτή ά-
  νερρΐπισε τό εθνικόν πθρ πού
  ύπέβοσκεν, αυτή έθεσεν είς
  κίνησιν τάς κεκρυμμένας έθνι-
  κάς "δυνάμεις, δλους τούς χυ-
  μούς τοθ "Εθνους, δλα τα ζώ
  πυρα καί τούς θρύλους καί
  τούς" πόθους καί τα έθνικά
  τραγούδια καί* τα έθνικά μοί-
  ρολόγια, δλα τα Σούλια καί
  τα Δραγατσάνια καί τα Με-
  σολόγγια καί τα Άρκάδια—
  διότι*δλα αύτά άποτελοθν την
  ΚΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ^ΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
  . ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ.
  ΤΑΣ
  αιωνίαν καί πάγκαλον Έλλάδα
  Εΐδες την εθνικήν υπόθεσιν καί
  διέκρινες έ"να όξύμωρον σχή
  μσ. μίαν άντινομίαν απαρά¬
  δεκτον: Μίαν μικράν Έλλάδα
  ελευθέραν καί ε"να μεγάλον
  Ελληνισμόν άλύτρωτον. Ήτέ·
  νισες την εθνικήν υπόθεσιν ώς
  υπόθεσιν Δικαιοσύνης καί επι-
  βιώσεως, ώς ζήτημα ήθικής τά¬
  ξεως. Έπρεπεν ό Έλληνισμός
  νά γίνη ή €Ελλάς—τό ελλη¬
  νικόν "Εθνος νά γίνη τό ελ¬
  ληνικόν Κράτος. Καί ύπήρξες
  ό μαγνήτης πού έτράβηξε τόν
  Πληροφορίαι άπό τάς Αθή¬
  νας άναφέρουν, δτι ό 'Άρης Βε
  λουχιώτης (καπετάν Κλάρας)
  μαζί μέ άλλους όπλαρχηγούς
  καί ένόπλους τό όλον 22, τρο-
  μοκρατοθν τα διαμερίσματα
  Φθιώτιδος καί Εύρυτανίας. Είς
  Αγ. Τριάδα Εύρυτανίας, δπου
  έφθασαν την Πην ΜαρτΙου ε¬
  ζήτησαν κατάλογον των άγγλο
  φίλων έθνικιστών, είς δέ- τό χω¬
  ρίον Δομιανούς συνέλαβον μέ
  την βοήθειαν τής έκεΐ πολιτικάς
  οργανώσεως τοθ ΕΑΜ τόν 'Η-
  λίαν Παπαγεωργίου, άλλοτε
  άντάρτην τοθ ΕΔΕΣ, τόν οποί¬
  ον παρέλαβον μαζί των ήμιθα-
  νή μέχρι τοθ χωρίου Μαυρο-
  μάτι, δπου συνέλαβον τόν έθνι-
  κιστήν Θεοδόσιον Λόζον, τόν
  οποίον εσφαξαν παρουσία τοθ
  πλήθους. Είς τό ΐδιο μέμος φαί
  νεται δτι εξετέλεσαν καί τόν
  Ήλίαν Παπαγεωργίου.
  Έκεΐ παρέμειναν μέχρι τής
  13 Μαρτίου, ευρισκόμενοι είς έ
  παφήν μέ τάς τοπικάς όργανώ
  σεις τοθ ΕΑΜ, είδοποίησαν δλα
  τα τμήματα τής πολιτοφυλα-
  κης Εύρυτανίας νά μή διαλυ
  θοθν. Κάτοικοι τοό χωρίου
  Μαυρομάτι καί άλλων γειτονα
  κων χωρίων πανικόβλητοι εφθι-
  σαν στό Καρπενήσι, δπου ύπάρ
  χει δύναμις 70 μόνον έθνοφυ-
  λάκων καί έ'χουν συγκεντρωθή
  πρός ασφάλειαν οί περισσότε-
  ροι των έθνικοφρόνων Εύρυτα¬
  νίας, παραμένοντες είς τό υ
  παιθρον.
  Διά νά καταστήση τα πράγ
  ματα γνωστά είς την Κυβέρνη
  σιν ό Νομάρχης Εύρυτανίας η¬
  ναγκάσθη
  μίαν.
  νά μεταβή είς Λα-
  Ο
  Ελληνισμόν γύρω άπό την έ-
  στίαν τοϋ έλευθέρου κέντρου.
  Π. ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ
  ΑΥΡΙΟΝ τό τέλος
  ΥΤ1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΤΑΔΑ
  Δέν είναι μόνο τό έθνικό
  συναίσθημα καί την άγάπη
  πρός την Έλλάδα ποϋ έξεμε
  ταλλεύθη αίσχρά καί έκμεταλ
  λεύεται γιά την κομματική τού
  προπαγάνδα τό Κ. Κ. Ε.—με-
  θαύριο στήν |έθνικήν έορτή θά
  ύπερθεματΐζτι πάλ,ι σέ πατρι-
  ωτισμό. Μαζί μέ τα άγιώτερα
  μεταχειρίζεται καΐ τα άθωότε-
  ρα πράγματα γιά νά καμου-
  φλάρη τούς ένόχους σκοπούς
  καί τα άκάθαρτα σχέδιά τού;
  «Οί καντάδες τής ΗΠΟΝ τή
  νύχτα νά μή σταματοΰν. Έ-
  χουν τεραστία σημασία, κα-
  θώς καί τα ώργανωμένα γλέν
  τια».
  Αύτά γράφει ένας καθογη
  τής πρός τούς ύποτακτικούς
  τού στήν έπαρχία, γιά νά μδς
  ύπενθυμίθΓ) δτι ή κομμουνισπ
  κή συνωμοσία δέν λείπει άπό
  πουθενά—οθτε άπό τόν ερωτα
  καί τα τραγούδια τής άγάπης
  Εύτυχώς τούς έ'μαθεν ό κό-
  σμος....
  τής Ελλάδος, ό οποίος τούς κα-
  ταγγέλλει ώς ήθικούς αύτουργούς
  τής εκτελέσεως 42 ίθννόντων έρ-
  γατικά σωματεΐα διά νά άπορφα-
  νίσουν την δεξιάν εργατικήν παρά
  τάξιν. Διά τής μηνύσεως προτείνε-
  ται ή έξέτασις 14 μαρτύρων κατη-
  γορίας.
  ΕΒΑ5
  Άντιγράφομεν άπό Αθη¬
  ναϊκήν συνάδελφον. «"Εχομεν
  είς χείρας μας φάκελλον επι·
  στολής σταλείσης «πρός τόν κ.
  Ευστρ. Καπετάν Στρατάκην, Δι
  ευθυντήν Έθνικής Τραπέζης,
  Νέαν Ίωνίαν Αθήνας» άπό τό
  Κεντρικόν Γραφείον Άλεξαν-'
  δρουπόλεως.
  χει τέσσαρα
  Ό φάκελλος ε-
  γραμματόσημα
  ϋΙΟΤΙ ΕΞΕΚΑΘΑΡΙΣΑΝ
  ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑΣ
  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών ό Εί
  σαγγελεύς των Πλημμελε'θδικών
  ήσκησε ποινικήν άγωγήν επί ήθι-
  αΰτουργίο:|φόνων κατά των Ι.
  Καλομοίρη, Κ. Θέου, Δ. Παρτσα-
  λίδη, Γ. Σιάντου, Νεφελούδη,
  καί Τσαπόγα, άρχηγοΰ τής Πολι-
  τοφυλακής άναθέσας την ενέργειαν
  τακτικών άνακρίσεων είς τόν άνα
  κρ«τήν κ. Δαλιάνην.
  Ή άσκησις ποινικής άγωγής
  προεκλήθη κατόπιν μηνύσεως υπο
  βληθείσης παρά τοΰ κ. Δ. Κατσα-
  λίδου, έκπροσώπου τής Έθνικής
  Συνομοσπονδίας των Έργατών
  των 5, 10 καί 25 χιλιάδων
  δραχμών τής έποχής τοθ πλη-
  Θωρισμοϋ καί επάνω είς τα
  γραμματόσημα αύτά ύπάρχει
  μέ μαθρο μελάνι ή πρόσθετος
  σφράγισις:
  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ—
  ΕΑΜ—ΕΛΑΣ—ΛΕΒΑ 5. Κι' ά-
  κάμη μία σφραγίς: Κεντρικόν
  Γραφείον Άλεξανδρούπολης
  καί δίπλα μέβουλγαρικά γράμ-
  ματα: Οεάε&ς3ΐ;απε.
  'Εσιίότωσε λοιπόν καί τούς
  "Ελληνας καί την Έλλάδα, έ
  πισήμως καΐ μέ σφραγίδα, τό
  ΕΑΜ, ΕΛΑΣ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερο¬
  μένους δτι ή έναρξις των μαθη-
  μάτων τής Άγγλικής Σχολής α¬
  νεβλήθη διά την 26ην Μαρτίου
  λόγω τής μή καταβολάς των δι-
  δάκτρων παρά των πλείστων
  μαθητών.
  Παρακαλοθνται δθεν δπως
  προσέλθωσιν τό ταχύτερον καί
  τακτοποιήσωσιν τάς ύποχρεώ-
  σεις των.
  (Έκ τοθ Γραφείου Α. Ι. Σ.
  *
  ϊϊμώσετε άκομη πιο κοντα
  νά σάς είπω τό τί αίσθάνομαι.
  Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν
  δλα τα παιδία μου πού πέντ'
  νιλιάδεΓ νοόνια τώοα. υέ
  Στήν δΰναμί σου τίς έλττίδες μας στηρίζαμε. Λευτερωθήκαμε
  λεύτεροι τώρα τή γιορτή σου έορτάζρμίν αύτό τα )/ρ6Ό.
  Κι' άη' τή χαρά μας, ξεχνοΰμε τής 07Κλαβιάς τόν πόνο.
  Δυό λευτεριές μτΐροστσ στόν "Αγγελο υ,έ σέ σταθήκανε.
  έγγραφα ιτρός^ τακτοποίησίνΐψώθηκε ή σημοΊα τής Έλλην
  των. Ι κης 'Ε*π"αναστάσε«ς τα πολλάς
  Ημέραι παρουσιάσβως τώνΐκά καί εμπορικώ
  έκ τοΠ ΝηιιηΠ "Η Ιπαηώτηιινην τΛυ ΆννλΙητ
  πυμπο
  εξαγωγέων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 Μαρτίου 194*
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  το
  Την 25ην Μαρτίου 1945 ημέ¬
  ραν Κυριακήν επέτειον τής Έ-
  θνικής ημών Παλλιγγενεσίας
  θέλει τελεσθή υπό τοό Δήμου
  έπΐσημος Δοξολογία έν τφ Μη¬
  τροπολιτικώ Ναώ τοΟ Άγ(ου|
  Μηνά, την 10.45' ώραν, είς ήν
  καλοθνται δπως παραστώσι:
  ΑΙ Πολιτικαί καΐ Στρατιωτι¬
  καί Αρχαί.
  ΑΙ ΔικαστικαΙ Αρχαί. ΟΙ
  Διευθυνταί καί Προϊστάμενοι
  των Δημοσΐων ^Υπηρεσιών καί
  Νομικών Προσώπων μετά των
  αύτούς Ύπαλλήλων. ΟΙ
  υπ
  Άντιπρόσωποι τοΟ Τύπου. ΑΙ
  Όργανώσεις Έθνικής Άντιστά
  σεως. ΟΙ Άνάπηροι, καί Τραυ-
  ματΐαι τΛν Έθνικών άγώνων.
  ΟΙ Σύλλογοι, τα Σωματεΐα,
  μετά των Σημαιών καί Λαβά-
  ρων των, αί Έμπορικαί, Έπαγ
  γελματικαί καί ΈργατικαΙ Όρ
  γανώσεις καί Έπιμελητήρια
  καί ό σύμπας ό Λαός.
  ΟΙ ένταθθα Άντιπρόσωποι
  καί Άξιωματικοί των Μεγάλον
  Συμμάχων Δυνάμεων ώς καί
  οί Άντιπρόσωποι τοΟ Δ.Ε.Σ.
  παρακαλοθνται δπως ευαρε¬
  στούμενοι παραστώσι.
  "Αμα τή ανατολή τοϋ ηλίου
  ή Μουσική τής Φρουράς θά παι·
  ανίση άνά τάς όδούς τό έωθι-
  νόν. Μετά την Δοξολογίαν θά
  επακολουθήση δεξίωσις έν τώ
  ΔημαρχεΙω καί ακολούθως κα
  τάθεσις στεφάνου είς τό μνη·
  μεΐον τοΰ Αγνώστου Στρατι-
  ώτου υπό τοΟ κ. 'ΥπουργοΟ Γε-
  νικοθ ΔιοικητοΟ μεθ' δ θά λά¬
  βη χώραν παρέλασις έν τή
  Πλατείσ. Ελευθερίας, τοΟ
  ΣτρατοΟ, των Σχολείων, τοΟ
  Σώματατος Προσκόπων κλπ.
  Μετά μεσημβρίαν άπό τής
  4ης ώρας θά εκτελεσθώσιν Έ
  θνικοί χοροί έν τή Πλατεία
  Ελευθερίας υπό μαθητών καί
  μαθητριών.
  Παρακαλοθνται αί Δημόσιαι
  Υπηρεσίαι, τα Νομικά Πρό-
  σωπα καί οί Ιδιώται δπως ση
  μαιοστολίσωσι τα Καταστήμα-
  τα καί οικίας αυτών άπό τοΟ
  άπογεύματος τής 24ης Μαρτίου.
  Άπαντα τα Καταστήματα
  παρακαλοθνται δπως ωσι κε-
  κλεισμένα άπό τής 10.30' Ιως
  τής 12ης ώρας τής ημέρας
  ταύτης.
  Ό κ. Φρούραρχος Ηρακλεί¬
  ου παρακαλεΐται δπως μερι
  μνήση τα τής τάξεως έκτός
  τοΟ Ναού, 6 δέ κ. Διοικητής
  Χωροφυλακήν έντός αύτοΟ.
  Έν Ηρακλείω τή 22α Μαρτίου
  1945.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  ΔΗΜΗΤΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'Η Άμερικανική ύπηρεσία τής
  Έμ Έλ ανακοινοί τα κάτωθι:
  1) Πάντες δσοι ύπηρέτησαν
  είς τόν Αμερικανικόν στρατόν
  κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον
  1914—1918 καίέλάμβανον άπο
  ζημίωσιν παρά τής Άμερικανι-
  κής Κυβερνήσεως, αύτοι ή οί νό
  μιμοι κληρονόμοι αυτών κα·
  λοΟνταιΛόπως παρουσιασθώσιν
  είς τα Γραφεΐα τής Έμ Έλ
  καί είς τόν Αμερικανόν έκπρό-
  σωπον κ. Δ. Συμβουλάκιν μέ
  πάντα τα δικαιολογητικά των
  έγγραφα πρός τακτοποίησίν
  των.
  Ημέραι παρουσιάσεως των
  καταγομένων έκ τοΟ Νομοΰ Ή
  ρακλεΐου ωρίσθησαν ή 24η, ή
  26η καί 27η Μαρτίου 1945.
  2) ΟΙ ΆμερικανοΙ ύπήκοοι οί
  έχοντες ανάγκην νά άναθεωρή-
  σουν τα διαβατήριά των ή όφεί
  λουν νά μεταβαίνωσιν αΰτοπρο
  σώπως πρός τουτο είς την έν
  Αθήναις Άμερικανικήν Πρε¬
  σβείαν ή νά άναμένωσιν επί τί¬
  να χρόνον όπότε θά αφιχθή είς
  Ηράκλειον ό επιτετραμμένος
  Άντιπρόσωπος τής Πρεσβείας,
  δστις θά αναλάβη τό έργον
  τουτο. Ή άφιξις τού θά γνω-
  στοποιηθή διά των εφημερίδων.
  Οί τελευτσΐοι ούτοι νά μην
  παρουσιάζωνται είς τούς άντι-
  προσώπους τής Άμερικής είς
  τα γραφεΐα τής Έμ Έλ διότι
  δέν θά λαμβάνουν ούδεμία πλη
  ροφορίαν.
  ΑΦΙΞΕΙΣ.— Επανήλθε έξ Α¬
  θηνών όπου εΐχε μεταβή πρός
  πλουτισμόν τοΰ Καταστήματός
  τού ό ΔΗΜΗΤΡ. ΤΖΕΡΜΠΗΣ
  κομίσας πλουσίαν συλλογήν Γυ-
  ναικείων ύφασμάτων, βαμβακερών,
  μαλλίνων καί μεταξωτών ώς καί
  κασμήρια δι' άνδρικά κοστούμια.
  ΚΟΙΜΩΗΙΚΠ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την Πην τρέχον¬
  τος ημέραν Κυριακήν ή Δεσποιν'ις
  Δέσποινα Καταλαγαριανου έβάπτι
  σε τό χαριτωμένο άγοράκι τοθ Ί-
  ατροθ κ. Κίμωνος Μελετάκη είς
  Μεσοχωριό Μονοφατσίου δώσασα
  είς αύτό τό δνομα Γεώργιον.
  Είς τούς γονεϊς καί την ανάδο¬
  χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΕΟΡΤΑΐ—Τό Σάββατο έορτή των
  Αγ. θεοδώρων δέν έορτάζει οϋτε
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. θεόδωρος
  Κου φάκης.___________________
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τ.Ε.Β.Ε. — ΕΙδο-
  ποιοΰνται άπαντες οί Επαγγελμα¬
  τιαι καί Βιοτέχναι Ηομών Ηρα¬
  κλείου—Λασηθίου, δτι αφίχθησαν
  τα άναμενόμενα ϊνσημα τοΰ Ταμεί
  ου Άσφαλίσεως Επαγγελματιαι
  καί Βιοτεχνών Ελλάδος καί παρα-
  καλοΰνται δπως προσέρχωντβι καθ"
  εκάστην καί κατά τάς ώρας 9—11
  π. μ. καί 3—6 μ.μ. είς τό 'Επαγ-
  γελματικόν 'Ετΐιμελητήριον Ηρα¬
  κλείου φέροντες τα άσφαλιστικά
  των βιβλιάρια, πρός τακτοποίησίν
  των έναντι τοϋ Τ.Ε.Β.Ε.
  Οί ύτΐερήλ κες ήσφαλισμένοι καί
  αί χήρες θανόντων ήσφαλισμένων
  δύνανται νά υποβάλωσι ττιστοτιοιη-
  τικά διά συνταξιοδότησίν των.
  ("Εκ τοΰ Γραφείου Τ.Ε-Β.Ε.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.—Φέρομεν είς
  γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι
  την Ιην Απριλίου 1345 ημέραν Κυ¬
  ριακήν θέλει διεξαχθεΐ μειοδοτική
  δημοπρασία διά την έκμίσθωσιν
  των ταχυδρομικών γραμμών καί πά
  ρακαλοϋνται οί βουλόμενοι νά προ
  σέρχωνται είς τό ενταύθα Ταχυ¬
  δρομειον ίνα λαμβάνωσι γνώσιν
  των δρων τής μειοδοσίας.
  Ό Διευθυντής
  Χαράλ. Νιωτάκης
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ καί πωλοΰνται
  κυνηγετιχά δπλα καί έξαρτήμα-
  χα αυτών, ομοίως κα'ι (άνταλλάσσοντ ι).
  Έπισκευάζονται δπλα καί πιστό-
  λια κα'ι πάαης φΰσβίος όπλο-
  μηχανουργικαί εργασίαι. Βαφα'ι ΰπλων
  άπαράμιλλαι έργοσΐασίων.
  Έργαστήριον έναντι ίχθυοπωλείων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΙΙΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΑΝΑΡΟΕ Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τ^υ
  Πλατεΐα Δασκαλογιάννη Τηλ. 24
  Σφοδραί μαχαι είς Χάϊγκενμπάϊλ
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:—Ά-
  μερικανικά άρματα επέρασαν
  τό βιομηχανικόν κέντρον τοϋ
  Λούτβισχάφεν καί ίφθασαν τόν
  Ρήνον. Κατελήφθησαν τό Νόϊ-
  στατ καΐ Χόμπουργκ. Ή 3η καί
  7η στρατιαί συνηντήθησαν είς
  πολλά σημεϊα καί καταλαμβά-
  νουν .τάς τελευταίας Γερμανι·
  κάς θέσεις δυτικώς τοθ Ρήνου.
  Έντός 2 ήμίρώντή 3η στρατιά
  συνέλαβε άνω των 30 χιλ. αί-
  χμαλώτων.
  Ανατολικώς τού Ρήνου ή 1η
  στρατιά προήλασε 5 χιλ. πρός
  βορράν καί εφθασΐ τόν ποτα-
  μόν Σΐγκ επί μετώπου 10 χιλ.
  Είς τόν βόρειον τομέα προπέ
  τασμα καπνοθ καλύπτει τάς
  προετοιμασίας τοθ Στρατηγοϋ
  Μοτγκόμερυ, διά την έπικειμέ-
  νην επίθεσιν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ό Έρυθρός Στρατός διαμελίζει
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΟΣΙΔίίΟΝ
  Διά τοΰ καταπλεύσαντος χθές
  την πρωίαν ατμοπλοίου με-
  τεφέρθησαν υπό συνοδεΐαν καί
  κρατοΰνται είς τό τμήμα Μεταγω-
  γ ών Ηρακλείου συλληφθέντες έν
  Αθήναις οί κάτωθι δοσίλογοι:
  1) Έμμ. Ξανθάκης Νομάρχης
  Ηρακλείου επί κατοχής, 2) Χαρί¬
  κλεια Δαμάσκου έκ Σητείας, κα-
  τηγορουμένη επί συνεργασία μετά
  των Γερμανών, 3) Μανουσάκης
  Νικ. Πρόεδρος Κοινότητος Λάρα
  νίου, 4) Κοζύρης Ιωάννης Νομάρ
  χης Λασηθίου επί Γερμανικής κα¬
  τοχής, 5) Γαρμπής Διονύσιος Έ-
  ποπτης άγορανομίας επί κατοχής
  καί 6) Δαλέντζας Έμμαν. Ταχ.
  ύπάλληλος έκ Ρεθύμνης.
  Νέα Ρωσσική προέ-
  λασις πρός τό Ντάν
  τσιγκ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου.— Κα¬
  τά πληροφορίας τοθ Γερμανι-
  κοΟ Πρακτορείου Τρανζόσεαν
  ή 1η Άμερικανική στρατιά έξα
  πέλυσε επίθεσιν έκ τοϋ προγε-
  φυρώματος τοθ Ρεμάγκεν πρός
  βορράν, πρός την κατεύθυνσιν
  τής Κολωνίας.
  ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑ¬
  ΝΑΓΙΑΣ
  Είς τόν Ιερόν Ναόν τοϋ Ά-
  γίου Τίτου θά ψάλλονται οί
  Χαιρετισμοί τής Παναγίας κατά
  τάς ώρας 4,30 καί 6,30 μ. μ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ· — Καλοϋνται οί
  Χανιώτες οί όποϊοι έπιθυμοΰν νά
  έτΐιστρέψουναε1ς Χανιά νά προσέλ¬
  θουν είς τα γραφεΐα τής "Ενώσεως
  Προσφύγων Χανίων (Μέγαρον Νο-
  μαρχίας, γραφείον Γεωργικης Υπη¬
  ρεσίας) σήμερον καί αυριον είς τάς
  10—12 τι. μ. προκειμένου ^νά κατα-
  βληθοΰν ενέργειαι διά την έκδοσιν
  σχίτικής αδείας.
  ("Εκ τής "Ενώσεως Προσφύγων
  Χανίων).
  τόν Γερμανικόν θύλακα είς την
  Άν. Πρωσσίαν καί σφοδραί μα¬
  χαι συνάπτονται διά τό Χάϊγκεν-
  μπάϊλ τόν τελευταίον κόμβον εις
  Γερμανικάς χείρας.
  ΕΙ; τό Μπράουνσμπεργκ με·
  ταξΰ των λαφύρων συμπεριλαμβά
  νονται 200 ά'ρματα, 1000 φορτη-
  γά αύτοκίνητα καί^ 600 βαγονια;
  Κατά την προέλασίν των πρόςτό
  Ντάντσιγκ οί Ρώσσοι κατέλαβον
  τό Γερμανικόν οχυρόν τοϋ Γκρό
  σκατς, 4 χιλιόμετρα έκ τοϋ κόλ-
  που τοΰ Ντάντσιγκ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Τα επί τής
  νήσου Πάναϊ άποβιβασθέντα
  Άμερικανικά στρατεύματα κα¬
  τέλαβον την πρωτεύουσα Ίλόϊ-
  λο καί τόν λιμένα της ό οποί¬
  ος εΐχε μείνει άθικτος.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Μεγάλοι στόλοι Συμμαχικών
  βομβαρδιστικών επετεθησαν ε¬
  ναντίον σιδηροδρομικήν κέν-
  τρων καί άεροδρομίων.
  Βόμβαι 10 τόννων έρρ(φθη·
  σαν επί τής σιδηροδρομικήν γε-
  φύρας τού Βέζελ καί επί σιδη.
  ροδρομικών .έγκαταστάσεων είς
  Ράϊνε καί Μύνστερ. Έπίσης
  έβομβαρδίσθησαν έργοστάσια
  άρμάτων καί παραγωγήν ιΐε.
  τρελαίου καθώς καί 2 διθλι-
  στήρια είς την περιοχήν της
  Βιέννης. Μοσκΐτος κατέστη,
  ψαν τό άρχηγεΐον τής Γκε-
  στάπο είς Κοπεγχάγην κσί έ-
  νήργησαν την 30ήν κατά συ¬
  νέχειαν επίθεσιν εναντίον τοθ
  Βερολίνου.
  Έπίσης ή Ρωσσική άεροπο-
  πορία έβομβάρδισε τό Ντάν·
  τσιγκ καί τό Μπρεσλάου καί
  επετέθη εναντίον τής Γερμανι·
  κης ναυτιλίας είς την Βαλ·
  τικήν.
  νννν*νννννννννννννννν/%ν«'νν»*ν»«ίννννννννννν/»(ν»·«ίν»νν«/ν»»«(ν<«ίνν»/νν»<νν>ννν
  ΣΥΤιΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου.—
  Ό άντιβασιλεύς των Ίνδιών
  Στρατηγός Γουέϊβελ αφιχθη είς
  Λονδίνον διά νά συζητήση τα
  πολιτικά προβλήματα των Ίνδι¬
  ών καί την συμβολήν των είς
  τόν κατά τής Ίαπωνίας πόλε¬
  μον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου. —
  Ανταποκριταί έκ τοθ ΔυτικοΟ
  μετώπου τηλεγραφοθν δτι έκ
  των 80 χιλιάδων Γβρμανών πού
  άπέμειναν είς τόν θύλακα Ρή¬
  νου—Σάαρ—Μοζέλα αί 38 χι-
  λιάδες συνελήφθησαν αίχμάλω-
  τοι, πολλοί δέ εφονεύθησαν.
  Δηλώσεις τού κ.
  Τσώρτσιλ είς την
  Βουλήγ των Κοινο-
  τήτων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου.—
  Ό κ. Τσώρτσιλ ομιλών χθές είς
  την Βουλήν των Κοινοτήτων ε¬
  πί τοθ έπισιτιστικοθ ζητήματος
  είπεν δτι τα άποθέματα τής
  Μεγ. Βρεττανίας έμειώθησαν
  είς 6 έκατομμύρια τόννους καί
  έξακολουθοϋν νά μειώνωνται
  λόγφ τής βοηθείας πρός τα ά-
  πελευθερωθέντα κράτη. Μέχρι
  τοθ Ίουνίου δέ θά φθάσουν τα
  4 έκατομμύρια τόννους οί ό-
  ποϊοι μόλις έπαρκοθν διά τάς
  τακτικάς διανομάς. Αί χώραι
  τής Εύρώπης έπομένως θά αί-
  σθατνθοθν τάς έλλείψεις αύτάς
  είς διαφόρους βαθμούς. Αύτός
  είναι ό λόγος, εσυνέχισεν ό κ.
  Τσώρτσιλ, πού μδς κάνει νά έ-
  πιταχύνωμεν τό τέλος τοθ πο¬
  λέμου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαρτίου.—Ή
  έπισιτιστική κατάστασις είς την
  Γαλλίαν καί Ιδίως είς τάς μέγα
  λουπόλεις είναι άνησυχαστική
  Είς την ύπαιθρον καί συγκεκο -
  μένως 40-50 χιλιόμβτρα μα¬
  κράν των Παρισίων ύπάρχουν
  άφθονα τρόφιμα. Ύπάρχει δ-
  μως τό πρόβλημα των μεταφο·
  ρών. Ή Βρεττανική κυβέρνησις
  απέστειλε διά τόν σκοπόν αυ¬
  τόν χΐλια αύτοκίνητα, ή Γαλ·
  λική δέ κυβέρνησις διπλασιάζει
  τόν αριθμόν των φορτηγών βα
  γονίων.
  Όμολογίαι Γερμα¬
  νών αίχμαλώτων
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου.— Άν
  ταποκριταί έκ τοθ ΔυτικοΟ Με
  τώπου τηλεγραφοθν δτι μετα-
  ξύ των αίχμαλώτων συμπερι-
  λαμβάνονται πολλοί άξιωμα·
  τικοί οί όποϊοι έφεραν μαζί
  τους βαλίτσες καί έφοροθσαν
  τάς καλυτέρας των στολάς.
  Γερμανός άξιωματικός κατέ¬
  θεσεν δτι εΤχαν διαταγή άπό
  τόν Χίτλερ νά πολεμήσουν δυ¬
  τικώς τοθ Ρήνου μέχρι τοθ τε-
  λευταίου. Κάθε άνδρας πού
  θά περνοϋσε στήν άνατολική
  δχθη θά έξετελεΐτο.
  Μετά ταυτα Ιπλεξε τό έγκώ
  μιον τής 3ης στρατιδς ειπών
  δτι ό Στρατηγός Πδτον είναι
  τό καθημερινόν σχόλιον των
  Γερμανών Στρατηγών Ό πό·
  λεμος, εσυνέχισεν, είναι τώρα
  ζήτημα ημερών ή έβδομάδων
  μετά την υπό των συμμάχων
  διάβασιν τοθ Ρήνου.
  Νέα επίθεσις έκ τού
  προγεφυρώματος ά
  νατολικώς τού Ρή¬
  νου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου.—
  Αγγέλλεται έκ Μόσχας δτι
  κατά τάς νέας Ρωσσικάς επι·
  θέσεις είς τόν τομέα τοϋ Ντάν
  τσιγκ οί Ρώσσοι διέσπασαν
  2 άμυντικάς γραμμάς τής πό
  λεως καί κατέλαβον μίαν το·
  ποθεσίαν 9 1)2 χιλιόμετρα έκ
  τοθ λιμένος τοθ Νά
  Ι δη
  ιΓκττηιι ητΐίηιτ-ι Αι