97852

Αριθμός τεύχους

5280

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ετησία λίραι 8
  Ιξάμηνος 8
  Άμεριχής
  Ιτησία δολ. 16
  {ξάμηνος > 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΙΡ1ΣΚΕΥΙ
  29
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΗΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕ.ΒΪΙΟΣ ΣΤΙΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β 4 ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5280
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τό Κράτος ποΰ έλύνισε
  άλλά δέν άπέκοιιε νάνθίσταται
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ
  ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
  ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΚΩΝ
  Ιον
  Κάθι φοράν ποο ουνεζητΐΐτο Ι
  το μίλλον τής Εοριϊΐτηι;, ή συζή-'
  χηοΐί είς τό τέλος συνεχεντρώνε
  το πάντοτε είς την ΠελονΕαν.
  Είνε ϊέ αδύνατον νά κατανοή
  οη χανεΐς σήμερον την σημασί¬
  αν τής Πολωνίας, δν άγνο^) 8τι
  ή"ταν μΕα μεγαλη εύρωτιαϊκή Δύ
  ναμις,-τήν εποχήν πού ή Πρωσ
  σία δέν ήταν παρά Ινα μικρόν,
  Ίστορία κοί ζρή δέκα αί όνων.
  χατά των είσβολίων των
  πέραν των ουνόρων της ατεπηων.
  Τα προδλήματα αδτ4 τ&ν άρχών
  τής [στορίας της, παραμένοιιν
  καΐ σήμερον τα Ιϊι%. ΔΙν δπάρ
  Χ«ι είς την Ευρώπην χώρα
  τής οποίας χί συμφίροντα καί
  τα χαθήκοντα νά ήι*ν ευθύς άπ'
  άρχής τόσον οα?βς χαθωρισμέ
  να χαΐ νά μετεβλήθησαν τόσον
  λεσλϊθ, ήϊνήθηοαν νά δπαχοόσουν
  είς μίαν κεντρικήν αρχήν χαί ϊχ
  ααν την αίσθησιν τής Πολωνίας
  ώς Ιθνους. Τα ϊργον^τδν πρώτων
  δχσιλίω/ ήαν πρόωΐον, *αΙ 8)α
  ίπρετιε ν' άρχίσουν έ* νέου. Ή
  «ναρχία πού έβχσίλιυιν είς την
  χώραν χιΐή" Ιλλειψις χίθε ίσχυ
  ράς έξυσίας ήνοιξαν τα σύνορα
  είς τούς διαρκώς έλλοχεύοντας
  ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΒΑΛΗ /Ο ΕΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  Παρέλαοις τοϋ ενδόξου Πολωνικοΰ στρατοΰ πρό τοΰ Προίδρου τής Πο'ωνικής δημοκρατίας κ, Μοσίσκυ καί
  τοθ στρατάρχου Ρ^τζ Σμίγκλυ δταν άκόμη πρό 2μήνου μόλις ή Πολωνία ϊζη ελευθέρα,
  δευτερεθον χράτος χαί ή Ρωσσία
  μία όρδή άγρίιον.
  Ή Πολωνία ώς ώ?γανωμίνον
  χράτος είσέρχεται είς την ίστο
  ρίαν περΐ τό δεύτερον ή*αισυ
  τοθ ΙΟΐυ αιώνος. Προ τής βχσι
  λείας Μιέσχο τοθ Α' (962—992)
  ό χλάδος ούτος τής σλαυϊκής
  φΐιΛής συνεχροτείτο άπο καιροθ
  είς καιρόν είς συμπαγή σύνολον
  δια ν9 ανθίσταται είς τάςείοβι
  λας των βαρβάρων τής Άσίας.
  Έ διάδοσις τε Ο χριστιανισμοθ έ
  δημιούργηαε τό ένσυνείδητον πολω
  νιχον Ιθνος χαί το κατέστησεν
  ϊθνος Ινοηλον υπό τό σ*ήπτρον
  έ ί; ίσχυροθ βασιλέως. Είς διά
  στημα Ολίγων έτών Βολεσβαθ 6
  ΓενναΙος, δ πρωτος βασιλεύς πό
  λεμιστής, έπεξίτιινε τας χτήιΐις
  το^ πρός ίλας τας διευθύνοεις,
  μέ κέντρον την χοιλαδα τοθ Βι
  οτούλα, χαί έπίβ'λε τόσον στε-
  ριώς την εξουσίαν τού είς τάς
  παραμεθορίους επαρχίας, ώιτε
  ή χώρα τού εξήλθεν άπό μίαν
  περίοδον βαρβαρότητος χαί άνε
  γέρσεως χατά τοθ χριστιανισμόν"
  τόσον ίσχυρά, δσον πο'έ καί
  χωρίς νά χλονιοθ'.Ον τα θεμέλιά
  της. Ό 11ος δμως αίώ< δπήοξε μία περίοδος αβεβχιότητος διά την Πολωνίαν. Άπό καιροθ είς καιρόν, έμ<ιαν ζεται ώς χρατος σιερεώς ήΐραιωμένον χαί ικανόν ν' ανθίσταται είς χάθε εσωτε¬ ρικόν χαί εξωτερικόν >λινισμόν
  Είς ωρισμένας στιγμάς οί έσωτιρι
  κ«1 ανωμαλίαι χαί αί περιπλο
  κοΐ είς το εξωτερικόν κατέστρε
  φ«ν τδ Ι^γον των πρώτων βα¬
  σιλέων τη;.
  Άιϊο των πρώτων της έτδν,
  ευθύς ιϊμα τί ενάρξει τίίς Εσΐο
  ρίας της, ή μοΤρα τής Πολωνι
  άς φαίνεται οαφως διαγεγραμ
  μένη. Καί τόχε. δπως χαί αχο
  λούθως, οί χύριοι σχοποί της
  ήσαν: Ή χατοχή τοθ στομίου
  τοθ Β;στούλα χαί μία στερεά
  βίσις επί τής Βαλτιχής πρός
  προστασίαν τής οικονομικάς της
  ζωής χαί τής ασφαλείας τ*ς κατά
  των Τευτόνων μία διοίκησις ι
  σχυρά'χαΐ αυγχεντρωτι«ή, η μό
  νη κου ηδύνατο ν9 άντισταθμί
  ζΐ τΐυς χινδύνους τής γεωγρα
  ·ίΧτ)ς της θέσεως, χ«1 ενιαίον μι
  όλίιον, χαί είνε ζήίημα άν 2λ
  λο! Ιθνος υπίφεΐε περισσότε
  ρον, Άπδ τής στγμής που ή
  Πολωνία εισήλθεν είς την Καθο
  λικήν Ένχλησίαν, κατέστη άνα
  πόφευχτος 6 ρόλος της ώ; τεί
  χους τής Εύρώπης. Ευθύς ώς
  ή Πολωνία ήδραιώθτ) ώ; ίθνος,
  τό στόμιον τοθ Βιστεύλα χατέ
  στη δι' αδτήν απαραίτητον. Διά
  τής χαθιιρώσεως ίνές σιιστήμα
  τος αίρετής μοναρχίας ιίς αν ι
  κατάστασιν μιΛ; σλαυϊκής δυνα-
  σ-ε'ας χαί ενός Ζσχυρ'Ο συντάγ
  ματοΓ, ή Πολωνία ϊπέσϋρεν έπ'
  αυτή; δλας τάς άθλιότητ»; χαί
  τάς τραγωδίας άπο τάς οποίας
  υπέφερεν έιιΐ διακόσια χαί πλέον
  Ιΐη.
  Είς τάς αρχάς τοθ 12ου αίώ
  οί,νό Στετϊνον, ό λιμήν επί
  τοθ "Οντερ, ή"·αν πολωνικήν, άμ-
  λά διά 6ταχυτάτην μόνον περίο
  δόν, διότι ή χώρα ευρίσκετο είς
  τάς παραμονάς διαιρέσεων πού έ
  πέπρωτ'3 νά συνεχιαθοθν δύο οίώ-
  νοτς, διαιρΐσεων των οποίων ή Λ
  μεσος αίτία ή'αν ό άνταγωνισμός
  των φεουδαρχών, οί οποίαι με-
  τά τόν θάνατον τοθ τρίΐου Βο
  β. ΠερΙ τα μέσα τοθ ΙΓ'
  αιώνος, οί Τάρταρει διέβησαν τα
  σύνορα τής Ποδολίας, πυρπολοθν-
  τες χαί λιηλατοθντΐς την Πολω·
  ν [αν άπό τοθ ενός άκρου ώς τό
  άλλο. Δέν άνεχαιτίσ6η3ανάπο χαμ
  μίαν ώ-γανωμένην αντίστασιν,
  διότι έχεΐνοι π'-ύ θά ήμποροθσαν
  νά ήγηθοθν ενός έθνιχοθ στρατιύ-
  ματος, ήριζαν άναμεταξυ των. Έν
  θα?ρυνόμενοι άπό την ευκολίαν
  μέ την όποιαν έπραγματοτιοίησαν
  την α?παχτιχήν εκείνην έχστρατεί
  αν, ιί βάρβχροι έπανήρχοντο χάθι
  φοράν που εθρισχαν την εύχαιρί
  αν. Αί έπιδρομαι των κατέστη·
  σχν τό στερεότυιτον γεγονός δλων
  των περιόδων τής πολωνιχής ί
  στορίας. Τοθρχοι, Τάρταροι, Κε-
  ζίχοι, δλοι εθεώρουν τήν'Πολωνί
  αν, επί μακράν σειράν έτών, ώς
  Ινα είδος άπεριφράχΤου οίκοπέ
  δου, είς τό οποίον είσέβαλλεν Ε-
  ποίος ήθελεν. Ή κατάστασις αυ
  τή έτερματίσθη μόνον δταν δ Εύ·
  γένιος τής Σαβοίας συνεπλήρωσε
  τί Ιργον τοθ Σίμπιέσχι, μιάς των
  μεγαλειτέρον μορφών τής πολωνι
  κης ίστορίας καί ή μεγάλ<; όθω μανική Αύτοκρατορίαχατέρρευσεν Τό Ρόϊχ έν μειονεκτικήθέσει. Ό Ρίμπεντροπ καί ή Μόσχα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρ(οι> (Ιδ. ύ
  ■πηρεσίσ).—Ή προσοχή των πό
  λιτικών κοί διπλωματικήν κύ
  κλων στρέφεται πρός ιήν Μό
  σχαν δπου Εφθασε χθές ό,,φόν
  Ριμπεντροπ γενόμενος Βε,κτός
  μετ" Ιδιαίτερον τιμβν υπό των
  Σιβιέτ. Είς Μόσχαν έπίσης
  εύοΐσκοντσι ο( ύπουργοΐ των
  Εξωτερικών τής ΤουρκΙας κ.
  Σσράτσογλου καί Έσθονίας
  κ. Σέντερ.
  Κατ' ϊΐδήσβις έκ Μόσχας,
  μέσφ Ρώμης, πρΐν αρχίση συν
  ομιλΐας 6 κ. Μολότωφ μετά
  τοθ φόν Ρίμηεντροπσυνηντή
  θη καί συνειργάσθη μετά τοθ
  κ. Σσράτσογλου. Κατ' άλλας
  πληροφορίας πρόκειται νά
  πραγματοποιηθήσυνάντησι ςκσΐ
  «Ο κ. Σαράταογλου μετά τοθ
  κ. Ρίμπβντροπ. Ό κ. Σέντερ
  έφθασεν είς τό αεροδρόμιον
  τής Μόσχας έξ ΈοθονΙσς όλί
  γον μετά την άφιξιν τοθ κ.
  Ρ,μπεντροπ, άνσμένεται 6έ νά
  φθάση καί Βουλγαρική βντι-
  προσωπεία πρός διεξαγωγήν
  διαπραγματεύσεων διά τήν.σθ
  νοψιν ίμπορικοθ σομφώνου με
  τσξύΡ«σσΙα€ καί Βουλγαρίος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρ(βν(Ιβ.
  Ό ΰπουργός τώνΈξωτερικών
  τής" Γερμ^νίας Φόν Ρίμπεντροπ
  ύπηρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ
  Μόσχας οί κ. κ. Στάλιν καί
  Μολότωφ έδέχθησαν τόν φόν
  Ρίμπβντροπ είς τό Κρεμλΐνον
  είς πεντάωρον συνομιλίαν,
  άπό τής 22 νυκτερινάς μέχρι
  της 3 30' πρωϊνής, παρουσΙΡ>νήν συνείρίασίν της έν*
  κρινι τό σχέδιον τού χ. ΠΙτμαν
  π·ρί τρβπβποιήοβΜς τοϋνόμβυ τής
  βώδετερβτητος δι« φήφΝν 16 ίνβν
  τι 7 χ·1 άηεβασιοι τίιν αυζήτησιν
  τη; Γερ·ν>βΙ·τ$ τίιν Αέ
  ΜΙο σελίς δόξης κλει'ει
  Ή Βαρσοβία
  παραδίδεται σήμερον
  μετά ήρωϊκήν αντίστασιν.
  Οί Γερμανοΐ πρό σωρών πτωμάτων
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεσία «Ανορθώσεως»).—
  Είδήσεις έκ Βερολίνου άνα-
  φέρουν ότι ή Βαρσοβία θχ
  περιέλθη είς την Γερμανικήν
  κατοχήν τό άπέγευμκ της
  Παρκακευης (σήμερον) όπό-
  τε 100 χιλιάδες Γερμανιχών
  στρκτευμκτων θκ εισέλθουν
  είς την πόλιν.
  Μετά 24 ημερών σκληρόν
  αγωνα, ή Βκρσοβία ύποχύ·
  πτει. Άπβτέλεαεν άπό της
  πρώτης ημέρας τοΰ πολέμου
  στόχον δια τόν εχθρόν υπό
  τόκρέβχημαβτιέπρόκειτο περί
  ώχυρωμένης ατρατιωτικη; θέ¬
  σεως. Έκατοντάδες ύΐτήρξαν
  τα θύματα των βομβχρδισμών
  κατα τό πρώτον δήμερον.
  Άπό τής 8ης δέ Σ)βρίου ό-
  πότε εξεδηλώθη ή άμετάτρε-
  πτος «πόφααις της φρονράς
  καί των κατοίκων τής θρυ·
  λικης πρωτευούσης νά συνε-
  χίσουν την άμυναν καί ν'
  αντιστοΰν μέχρις εσχάτων
  είς την εχθρικήν έπιδρομην
  οί Γερμανοΐ ανέλαβον τόν
  σκληρότερον καί άπανθρω·
  πότερον άγωνα, Ή πόλις
  I-
  ζησε 15 ημέρας άκεριγρά-
  πτου τραγωδί«ς. Ό ήρωΐκός
  —ήμαρχος τής Βαρσοβίας δ-
  προτίμησε νά ίδη την ώραί-
  αν πάλιν την όηοίαν αύτός
  ό ίδιος έδημιούργηοε τελεί¬
  ως ' κατεστραμμένην, παρά
  νά την παραδώση χωρ)ς μά¬
  χην διά την τιμήν καί την
  ιστορίαν της είς τόν εχθρόν.
  Καί πράγματι την παραδίδει
  τελείως κατεατραμμένην, α-
  φοΰ τα τρόφιμα (ετελείωσαν
  καί ή ζωή τοΰ άμάχου πλη-
  θυσμοΰ άπέβη μαρτυριχή.
  Την παραδίδει, μετά την
  καταστροφήν ολων των έγ-
  καταστάοεων, των μνημεΐων
  καί των μεγάρων, φλεγομέ·
  νην καί ήρειπωμένην. Την
  παραδίδει διότι τό ήμισυ
  χρώματα την τραγικήν ίίκό
  να την οποίαν έμφανίζει ή
  πόλις. Φρικτόν, εδήλωσεν,
  είναι τό θέαμα της τραγιχής
  πόλεως άπό αέρος. Έξ Γερ¬
  μανικαί μεραρχίαι την έχουν
  κυκλώσει πανταχόθεν. Βρο-
  χή οβίδων την χαταχλύζει
  συνεχώς. Τεράστιαι φλόγες
  έρημώνουσαι τα πάντα ύψώ·
  νονται έξ ολων των σημείων.
  Τίποτε δέν μένει πλέον όρ-
  θιον. Ή κίνησις είνε έλαχί
  στη. Οί γέροντες καί τα γυ
  ναικόπαιδα δέν έγχαταλεί-
  πουν διόλου τα καταφύγι».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Σ)βρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).—Ή Βαροοβία
  παρεδόθη άνευ ορων. Την
  Παρασκευήν εξέρχονται είς
  την πόλιν τα γερμανικά
  στρατεύματα. "Ηδη είς ο-
  λους τούς τομεϊς πλησιάζουν
  διαρκώς την χαραχθείσαν
  μετά των Ρώσσων δικχωρι-
  ατιχήν γραμμήν.
  Ό κ. Χίτλερ διώρισε διοι
  κητήν τής υπό γερμανικήν
  κατοχήν Πολωνίας τόν στρα
  τηγόν ΦόνΡοϋντσκντκαίέκή
  ρυξε τόν στρατιωτικόν νόμον
  είς ολόκληρον την κατβλη-
  φθεΐσαν περιοχήν.
  ΣωροΙ πτωμάτων
  είς όλην τήνΠολωνΙαν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρίου (Ιδ. ύ-
  πηρεσϊα) — Ιταλός δημοσιο·
  γράφος συνοδεύων τα Γερμα-
  νικά στρατεύματα είς Πολω¬
  νίαν εδήλωσεν: «Ό πόλεμος
  αύτάς υπήρξεν όλέθριος δχι
  μόνον διά τόν μαχόμενον πο·
  λωνικόν στρατόν άλλά καί
  διά τόν άμαχον πληθυσμόν.
  Είς την περιοχήν Ιδία τοθ
  Λβόφ είς ολα τα χωρία έκ
  των οποίων διηρχόμεθα συνην
  τήσαμεν παντοθ πτώματα
  γυναικών, παιδιών καί γερόν·
  των. Τό θέαμα τό οποίον άν·
  "ΤΗ
  ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΑ
  Έκ των δροόντοιν ένεργώς είς τό Δυτικόν μέτωπον,
  των ήρωΐκών κατ*(χων της
  είχον με(νει χωρίς κατοικί¬
  αν, έν μέσω φρικτών έρειπί-
  ών, υπό τό καταιγιστικόν
  πΰρ των διαρχων βομβκρδι-
  σμών. Έν πάση ομως περι-
  ώσδΐ, ή άμυνα τής Βχρσο-
  βίχς θ' αποτελέση την ώραι-
  οτέραν σελίδα της Πολωνι-
  κης ίατορίας. Διά νά εΐοέλ-
  θη εί; αυτήν αύριον ό έχ·
  θρός, θά χρειασθή ν' ανοίξη
  δρόμον διά μέσου των πτω¬
  μάτων των ήρωΐκ&ν ύπερκ-
  οπιστων^καί των χατοίχων
  της.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρίου
  (ίδ ύπηρεσία).—Ή Βκρσββία
  ή όποία επί 24 ημέρας καθ'
  άς έπολιορκκΐτο, ευρίσκετο
  είς επαφήν μέ όλον τόν
  κόσμον διά τοΰ ραδιοφω·
  νικοΰ σταθμβΰ της μένει ά-
  Φωνος άπό τής στιγμής χαθ'
  ήν ανηγγέλθη ή παραδοσις
  της. Αί περί Πολωνίας είδή-
  σεις προέρχονται πλέον έκ
  γερμανικων μόνον πηγών.
  Συνταγματάρχην της Πό
  λωνιχής άερβπορίας διαφυ¬
  γών ώς έ« θβΰματβς δι' άΐ-
  ρβπλανβυ έκ Β«ρσ·β(ας πε-
  ριίγραψι μ! τα μ«λ«νώτιρ«
  τικρύζαμεν ήτο πράγματι άνα
  τριχιαστικόν».
  Μαχαι είς τό ΜοντλΙν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρίου (ίδ.
  ύπηρεσΐσ).— Τό Βερολίνον έ¬
  π'μένει δτι, είς Βαρσοβίαν έ¬
  παυσε κάθε άντΐστασις καί
  ότι ή πόλις παρεδόθη άνευ
  ορων. Καμμιά έν τούτοις βε·
  βαίωσις περί τούτου δέν ύ·
  πάρχει έκ Πολωνικής τιηγής.
  Βέβαιον πάντως είνε δτι
  πρός βορράν τής πόλεως σί
  μαχαι συνεχίζονται καί τό
  ΜοντλΙν ανθίσταται πάντοτβ
  παρ' δλας τάς έφόδους καί
  τούς άδιακόκους άπό [ξηρδς
  καί αέρος βομβαρδισμούς των
  Γερμανών.
  Έκ Λονδίνου τηλεγραφεί¬
  ται: Καθ' ήν στιγμήν ό φόν
  Ρ.μπεντροπ διεξήγε θερμήν
  συνομιλίαν είς Μόσχαν μετ'
  ίκεί' ών των οποίων υπήρξεν
  ό άσπονδότερος έχθρός, τα
  Ρωσσικά στρατεύματα κατε-
  λάμβανον τό Κρόντνο καί ίγ-
  καθίσταντο κατά μήκος των
  συνόρων τής'Ανατολικής Πρωσ
  σΐας. Τα Ρωσσικά στρατεύ¬
  ματα Εφθασαν έπίσης επί των
  Οογγρικών συνόρων,
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Μ Λ
  ι*
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Ά«ο
  κλεισμός», Μέ τούς Μαντβλέν Κα
  ρόλ, Χένρυ Φόντα. Την Δευτέραν
  «Έρωτες μεσονυκτΐου». Μέ τούς
  Ζβν Γκαμβέν, Μιρίϊγ Μπαλέν.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμερον «Ού
  ρανιες ΜελωδΙες». Μέ τόν Μττΐν
  τζαμίνο ΤζΙλι καΐ την ΓχιραντΙνα
  Κάττ.
  Δευτέρα. Πέμητη, ΣάβΒατο, Κυ
  ριακή ώρα 7. μ μ ακριβας άττογε,υ
  ματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμος Αθηνών.
  Πρβγρ«μμ« 29οςΣ)βρίου
  12 23 Σήμα—Έθνιχός Ομνος—
  Ομνος Νιολαίας.
  "Ωραι Άατεροαχοπείου Αθηνών
  12 30 Ή ώ;α τοθ ίργάτου
  13 Έλαφρά μουσική (δίοκοι)
  13.30 Είδήσεις — Χί-ηματιστή
  ριον.
  13 45 Ελληνικόν τραγ&ύϊια
  (ϋσκοι).
  14 15 Είδήσεΐζ—Μετε^ρολογι
  χον δελτίον — Κίνησις Άγορβς
  Πειραιώς.
  18 45 ΆττΛστϊίσματα ά πό δπε
  ρις (5 σχοι)
  19 30 Η ώ,α τής 'Όληνίδος
  19 45 Συ αυ ι» ϊ.ιο δύί Φ,άου
  τα (υπο ι(«<ν κ. * Σπύρ&υ Μίγγ ιι χά Ν.κ.λά υ Σ αθ ι -ϋ* υ 20 Μικρά δρχήστρα τουΣι-θμ%0 (διτό -ήν διεύθυνσιν ΐοθ κ. Γ Β (δπό η) 20 50 Εί'ήσεις. 21 ^ημκτικό τραγεθδι ϊοϋ ίμ ΐου Νϊάβου). 21.30 Όμΐλία. 21 45 Ρ.σααλ τραγουδιοθ (δκ.4 τής διο&ς Κλάρας^Στάμευ). 22 20 Νυκιιριναί είδήσεις. 22 30Μ^κϊδονική ώραέπ* ιύκαι ρ(«τής 14ης Διεσνοθς "Εκθέσεως θεσσαλονίκης ΌμιλΙα (υπό τοθ χ. Πέτρου Ρο λογα). 22.45 Ριοιτάλ τραγουδιοθ (5 πό τής δΙδοςΒασ. Πΐτιη). 23 Διαφημίσΐις. 23 05 Ρισιτάλ πιανου (δπό τής δίδος Ματθίλδης Έλιαχείμ). 23 30 Μουαιχή τζάζ (υπό τής όρχήστραςΝεοκλή. 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μ&ασιχή χοροθ (δίσκοι) ΣΗΜΕΡΟΝ -ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ "Ενα κολοασιαΐο Ινα καταπληκτιχό έργο: Ό κ. Γ. Λουΐζος. Αυριον αναχωρεί άεροποριχως άπό την πόλιν μας διά την έν Πΐι ραιιί" θέσιν τού, 4 διευθυντής τίΐς Τραπέζης τής Ελλάδος χ. Γ. Λουίζος. Ή νέ·» τοποθίτησις τοθ χ. Λουίζου ϊχιι τον τόνον προα- γωγής χαΐ προαγωγί)ς άξιβλίγου "Οαοι ίέ ουνιΐίθησαν μαζύ τού φιλιχως ή δσοι λόγφ των έμπορι κων των συ^λλαγων μετά τής Τραπέζης τής Ελλάδος τόν έγνώ ρισαν χαί τόν ίζ^,σ «ν ώ; τραπεζι- τικόν, κατβ τό 24τράμηνον τής έ5ώ παραμονάς τού, δέν ειμπορούν παρά να χαροθν, δέν είμποροθν παβ* νά αυμμερισθιθν τής Γ.<ανο ποιήσεω; την όποιαν τοθ δίδει ή Δ ο'χησις τοθ Ε5ρϋμα:ο:, διά τάς έν γένει δττη ιαίας τού, μέ την ποοαγωγήν ού'ήν Άλλ' ό κ Λουίζος δέν είνε ά πλ'ίθ* α έλεγος Ιατω {κανέν, Ι στω ζωτι«ό·, Εστω δημιουργικήν τί)ς Τρα»ίζ'<. τής 'Ε-λάίος. Εί νέ μέ Καθημερινώς διαβάζβτε άφηγήοεΐί καΐ πβριγρκ φες γικ το ΙϋϋΑΝΙϋΟ αΡλΜΑ. Μα οσο κι' άν αύτίς οί περΐγραφές ήσαν ζωγραφ»σμενε$ μέ τα ά οροτερα χρώματα, ποτέ δ&ν μπορεοαν να οάς οώ οουν μια, έστω αμυδρα είκονα τού ήφοαστείου αύ τού πού τρΐα χρόνια έ σκορπισε την ηύρινη λαβα τού άπ' άκρου είς άκρον στήν πολυπαθή αυτή χωρ». ΑΠΟΚΛΕ1ΣΜΟΣ: Ή ίστορία μιάς μεγάλης κ γαπης πού γκννήθηκβ μέ οα στα ερεΐπια αύ :ού τού χαλασμου, μια γιγαντιαία οημιβυργΐα πβύ την έν βαρκώνουν ού· μενάλα άστέρια. Μοντελέν Καρόλ καί Χένρυ Φόντα Την Δευτέραν "Ενα ίργο γεμδτο άλή- θεια, ρεαλισμό, Δυνσμι- ΕΡΩΤΕΣ Ζάν Γκαμπέν Μιρέϊγ Μπαλέν. <αί άρετιίς τι&ύ δημιουργίαν χαί θίμε,λ ών-υ» σϋ(»παθ*'ας Έχε το δπλον τής εύριίας 4«τι*τίψ»«ις ίπΐ πλέον κοιΐ τδ χρησιμοτοιεΐ είς χά θΐ εμφάνισιν, είς χάθε εκδήλωσιν οθ μΐγά)ου τούτου ίίρύματοτ. Έλ'ώ'έδω είς μίαν εποχήν με- γάλου χ ονισμοθ τοθ ίξχνωγικοθ έμπορ'ου, Ιστάθη μέν θιμαΤθΐύ λάξ των συμφερόντων τής Τραπι ζης άλλα χαί χορηγές χαί στή ριγμα τής άναστηλώσιω; χαί άνα συγχροτήσιως τοθ έ^πορίοιι, τό οποίον ήτο χ»1 θά είνε πηγή ζω ής διά τόν τόπον μας. Ειργάσθη ίμόχθησε, χαί έφχρμέαας την γραμμήν τής Διοικήσεως τοθ ί δρύματος, έπανέίωσε ζωήν είς τό εμπόριον, τό εξήγαγε τής δίνη των πιριστάσεων χαί βάσει νέων εντελώς χατΐυθύνσιων τοθ ίξηοφά λισε θέσιν χαί ύπαρξιν. Ό χόσμος δ εμπορικάς χαί γε νιχώς ή χοινωνία τοθ Ήίαχλείου χατΐυοίώνουν τόν συμΐταθή φίλον χ. Λουΐζον, άλλά χαί χρατοθν ά νοιχτήν την σιλίδα των άναμνήσ< ών τής έοω παραμονάς τού, τής έργώδους δράσεώς χαί τής προσ παθΐίας την όποιαν κατέβαλε διά τόν τόπον. Τα έλαιουργεϊα. Είς πλιΐστα έλαιοπαραγωγιχά διαμερίσματα τής Κρήτης ίδρύον τα ι συνεταιρισμαΐ μέ σκοπόν την δημιουργίαν συγχρόνων σιινιται ριχών έλαιουργιίων. Σημειοθμεν τό γεγονός μέ ευχαρίστησιν. Έλ πίζομΐν δέ δτι ή 'Αγροτιχή Τρά πεζα θά ενισχυθή ήθιχώς χαί χ&ηματοδοτήση τούς συνΐταιρι σμούς αύΐούς διά την ίδρυσιν των ελοιΐοιιργείων.θά ώφεληθαθν πολ ;ά χαί οΕ παραγωγοΐ χαί έ τό πος >αΙ ή έϋνιχή οίχονομία γινι
  χώτερον.
  ***
  ΟΙ δρδμοι.
  'Η ίπισχευή των μιγάλων χεν
  τριχαν άρτηριων τοθ νομοθ συνε
  χίζεται μέ ταχΰν ρυθμόν. Πιστεύ
  ομεν δτι αί εργασίαι θά συνΐχι
  οθοθν ώστε ή έπισχευή τ Ο όδι
  κου δικτύου νά ίλοχληρωθή πρό
  τής ελεύσεως τ&Ο χειμώνος ώστε
  νά μην δυσχιρασθοθν αί συγκοι
  >ων(αι είς τό μίλλον. Τό ένδια
  φερον αόλλαστΐ τής χυβερνήσεως
  χ αί των άρχών τής Κρήτης διά
  τα συγχοινωνιαχά ίργα είνε ά-
  σφαλής περί τούτου εγγύησις.
  Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Διά τού; χ. κ. οτα^υλοπα
  ύ
  Γνωριζω είς τούς ένδιαφερο
  μένους στσφυλοπαραγωγούς
  δτι, αί άγοραί σταφυλών υπό
  τοθ κ.'Γιμοθέου Φαλατάκη ά·
  φοροθν αποκλειστικώς αυτόν
  καί μόνον.
  Γ. Φωτιάδης
  Άπό Ηρακλείου μέχρι Ρεδύ
  μνοιι άηωλέσθη πρό ημέραν χαθ'
  Οδόν μικρά χαπελλιέρ» χρώματος
  χαφΐ έχ λευχοσιδήρου μέ λουχε
  &χι. Π«αχαλεΙΐαι ό έδραν ταύ¬
  την να την παραδώση είς τα γρ*
  φ·1« τής «'Ανορθ(Ι»σι«ΐ{» χαί ίμιι
  ί ίδοντίατρος
  Σταύρος λογιάδης
  ΕΙδοιιοιεΙ την αξιότιμον κι
  λατιΐαν τού δτι ««ανήλθεν ικ
  τοθ ταζιδΐου καί δίχεται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 %. μ. καί 4-7 1)2
  Β. Β.
  Ή στήλη
  τού ώραιδκοσυου
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πιηειρκμΐνη ζή
  τε!ϊο.ι διά τα ξενοδοχεΐα Έλ·
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΙΗ ΤΣΑΡΟΝ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΒ
  155ον
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίχθησαν άΐροιιο
  ρικώς εξ Αθηνών οί κ. κ. Μιχ
  Κοζυράκης, Ιω. Παπαδάκης δημ)
  λος, "Ιω. Τσιλίνης, Ά. Άνεμογι
  άννης, Ά. Βαρζακιάν, Μιχ. Άλι
  —"1 Λ , ' κιώτης β βΗοχαρτέμποοος.
  — Εμαθες τίποτε, γιά τόν _Ανεχώρησε άεροπορικδτ: διά.
  πρΐγκηπα, Γρηγόρη; Πέστο! θεσσαλονίκην ό καθηγητάς γ.ω
  Κολλΐτίοα βΤνβ νΑ Σβύση π «όνος κ. Δηιιήτρ. Τσικριτζής.
  καλλίτερα είνε νά ζβυρη η β^ΠΤιΣΕιΣ.- Ή κ. Άσιιασΐα
  Νατουσκα... ΓκΙκα ανεδίξατο της κολυμβή.
  —"Ω δέν Ιμαθα τΐποτε τρο- θοας τ* θυγάτριον τοθ φΐλου κ.
  μερά! — λέγει ό Ρασποθτιν.
  ΜοΟ είπαν ττώς τόν τελευ
  ταΐο καιρώ ό πρΙγΛηψ συναν-
  ά ί
  ρ ργηψ
  τδται μέ κάτι τιρόσωτΐα είς
  Μηνα Στο^κινιϋτκη ονομάσασα αύ·
  τό Χαρ'κλειαν.
  Νά τοΐο ζήση
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- ΆΗίβ'ωσ· είς Λι·
  μενά Σητείας την ναοελθ. έβδο·
  ?μάδ« δ έχ Ζήοου Νικόλαος Δ.
  δ Πλακά ής. 'Η σορδς τουμεταοτάν
  ο ίΘ ύ3ό ί η
  2ΑΚΕΤΤΑ Φ©ΙΝΟΠ!?ΡΟΥ
  Μέ την έ'ναρΐιν τοϋ Γρθινοτοίςιου τα πλεκτά είνε παλι .στην ήμερησία
  γραμμή, 'Ιδου μιά χαριτο»μένη ζακπτο σπόρ πλεγμινη με τεφρο μαλλι, "Εχει
  φαρδειεί πράσινες γραμμάς και κουμπια σε σχήμα καρδίας, Είνε ή τελευταία
  δημιουργια τής πλεκτικής μοδας καί έχει μεγαϊνη διάδυσι «.εταξυ Ιδία τώ·
  κυρίων ποϋ άσχολοΰνται με τα σπορ
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ 1ΑΟΤΙΣ1ΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΊΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσσΐάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των είδικών ύφασμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συνεχή παρακολούθησιν τής μόδσς των βαπτιστιχών
  κοΐ των γαμηλΐων στεφάνων έτελβιοποιήθη είς τα
  ειδή τού καΐ διαθέτει ·>ήν πλουσωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυτιληθί} τού πελατείαν
  διστηρεΐ ύποκατάστηαα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΓδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτΐσεις καί δσοι παρΐστανται
  ώς παράνυμφοι είς γάμους Ι^ουν ίνα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής τιαρόδου τοθ καταστήαατος
  Τσσχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσύνκραα είς τέχνην. Αί τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΏΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνσσίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμεναι επί δεκάμηνον πορά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας ΰλης των Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
  δομιχήν καί σχέδια οίκιών, τοπογροφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδ'ων, έψαρμογών, μελειών καί άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική «ΰκαιρία δι1 δσους άπερρίφθησαν
  έ< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι 'Εργολήπται, νά διοριοθοθν είς 'Εργολη πτικάς έταιρείας όδοποιΐας, οίκοδομικάς ή" είς οίασ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε τιοτέ άνεργΐαν, άλλά έξα σφαλίζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες ο! <{ελθέντε; ίργοδηγοί μέχοι βήμβρον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπβυργεΤ», Δήμβυς, 'Εταιρίας χλπ. Γρ«φεΙ« 'ΐκνος 5, Όμόνβικ Άβήνοιι. την «'Εθηκήν Λβσχην».. -Είς την Λέσχη,- ^ ν -^-^^^ θ ού3ηϋ,οόν ι1ς τήν τσάρος Καί τί κάνβι; ,-ημεοο ν,.νέμτ6φαν του. ·Η κηδε(α τού Ι βρσδυάζεται παίζοντας χαρ ίγενετο έν συρροή συμπάσης τής τιά 1κοινωνΐ3ς Ζήρου καί των πέριξ —Όχι. Φιίνεται ττώς συζη χωρίων καθόσον δ ττροώοως 6<λι „ α ι ,« >. ~ * „. τιών συνεκ'ντρωνβ σ-σνΐαι- άοε-
  τοϋν γ.ά μένα|6χι ώς Φ λοι
  μου...—λέγει ό Ρασποθτιν —
  έκδιχούμενος την πριγκήπισσα
  γιά β,τι άνέφερε πρό όλίγου
  κων συνεκ'ντρωνβ
  τάς καί «ροτερήαατα ΛΐιήΧαυε δέ
  γβνικής £Κ'·ιμήσεως.
  Την δεινώς τρωθεΐσαν οΐκονκ*
  νειαν τοθ μΐταστάντος συλλυΐού
  γιά τό κσμπαρέ. Καί καταχθό>εθα 6·ρμ©<;· νια σατανικά, θέλοντας νά Ι έμπνεύση νέας ύπονο'ας είς ρΛοω στην Π6λΐ. τόν τσάρο κατά τοθ ττρΐγχη ; ~ ' — πος άλλά καί ταυτοχρόνως! ·Απΐληιστική ή χθεσινή. νοτιό. νά δείξη ^ώς είνε άνώτερος Ιδία λόγφ των συνν'φων τής σκό ολων αυτών καΐδένδίδει σημα^νηςτά δ«οϊα προβ^άλεσ* οίαν είς τάς σκευωο'ας »ών -'Ε" Τ» μ»ταξύ οί πι έχθρΛν τού προσθέτει: —"Ετσι λένε! Άλλ'έ>ώ δέ" Α"'"*Αλλως τβ ή βρογή άρχ(ζ<=ι τα πιστβόω. Έγώ τό>> άγαπώ νά γΐνπτοη κοί παρανων κως
  τόνίτΐρΐγκηπα...
  Ό Ρασποθτιν κυττάζβι την
  Νατάσσα έπΐμονα ώ"ϊάν νά
  θέλη νά μαντεύση τή σκίψν μοις σταθμοθ ίξακολουθοθν ·υσι
  της... Ή -ριγ*ήτισσ·< Λ π 6 την «α υβ «-«ασχολ^Ον τούς συμττο , τουλάχιστον δια. τα έαιέ· άλλο καί βν,λας τινάς ».αλ «Ιδήσζις τοθ σαδιο·ω«ικ Ό ιΐ|-*· ιι ΐιμι γ- ι] 'ΐινυ " '*ι»«^ *·|' ,.ι στιγμή πού δ Ρασποθτι έκανε) τσοι Οποΐθι τΛς καΒωρισμίνας υπαινιγμόν γιά τάς συνσντή ώρας βιναι τακτικοΐ είς τα πό· σεις τοθ πρίγκήττος είς την λέσχη, είνε άνήσυχος, φοβεΐ ται νέας συνεπείας εναντίον τοθ άνθρώπου τόν οποίον ά γαπδ, Εχει χλωμιάση, είνε κα τακίτρινη. 'Η καρδιά της κτυ τΐ$. Φ βάται τόν Ρασποθτιν... —"Ολοι μας τόν άγσποθμε τόν πρΐνκηπα! λέγει ή τσαρί να. Μόνον ή Νατουσκα δέν τόν άγατιφ όσον θάπρεπε... Άλλοιώς θ' άπεφάσιζε νά τόν πάρη μιά ωρα άοχήτερα, γιά νά τόν έπανσφέρη είς τόν δρόμο τοθ ΘεοΟ .. Καί στρεφομένη πρός την πριγκήτΐ σσσ,, ή τσαρίνα ττ|ς λέγει: —Πάρε τόν πρίγκηπα Να· τούσκα, θά έχης την εύχή 6 λων ιιας. Ό Ρασποΰτιν πριγκήπισσαν... κόν μειδίαμα κυττάζει την Έ σατανι· πλανάται είς τα χεΐλη τού... Λές καί αίσθά νεται απόλαυσιν νά την βλέ ωη νά υποφέρη... —Νατουσκα! Νατουσκα! α¬ κούονται κάτι φωνές εξω είς τόν διάδρομον. Είνε οί δροσερές φωνές των μεγάλων δουκισσών. Φω νάζουν την Νατάσσα. ^Ί'ΗχπριγκήτΐισσαέπωφΒλβΐται γιά νά ζητήση άπό τό αότο κρατορικόν 'ζεθγος την δδεια ν' άποσυρθή. Καθώς άπομα κρύνεται, ό Ρασποθτιν τής λέ γει: (συνεχΐζεται) "ΑΠΟΛΛΩΝ,, ΣΗΜΕΡΟΝ Ό μεγαλυτέρας τενό ρος τοΰ κβσμου, ή πειό γλυκεια φωνή τού αΙβνβ{ μας. ΜΒίΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΑΙ Στην έφϊ;<ιή τού ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ Σ Τό πειβ ονειρώδες μου σικ· ρωμάντζο πού παρβυ σίασε μέχρι σήμερον έ κινηματογράφβς. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ό μβγάλβς τραγωδβς τής οθονης. Πώλ Μιούνι βτ·ΙΡγ.ν: ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΙΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΓΑ- ΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ. ΤΟ ΑΗΒΡαθΙΗΟ-ΧΤΗΗ02 τού ΈμΙλΖυλά. σία των. —Καί συγκεκριμένως γορω άπό τα κέντοα έκεΐνα «ού οιατηροθν ραδι6φωον· — ΑΟπιον λήγουν αί ΙγγραψαΙ των μαθητων καί μετ* ολίγας ήμε ρας σρχίζσυν κανονικώς τα μάθη ματα. —"Ηδη ήοχισαν νά σημειώνων ται εί<2 τα τΐροαύλια των ίκηαι δΐυτηρΐων αί νρωται μαθητιχαΐ συγκεντρώσεις — Χαρακτηριστικαί μιάς γνώρι μης ζβαής ή δποΐα δίδει νέαν β ψιν είς τα πράγματα καί κοικΐλ λη τα κάντα υ.έ τό χ^μόγελο τής ιιαιϊικης χαρας καί ΑμεριμνησΙας. —Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ εν· ταθθα άνταλλακτηρίου ταχυδρο με(ου ή διανομή τοθ ταχυδρομεΐου των συνοικισμόν Άτσαλένιο καί Μασταμπά. —θά ένΐργηται δι* άστικοθ δια νομέως καί ουχί άγροτικοθ ώς Ι γΐνβτο μέχρι τούδε. » —Ή διανομή αυτή Θά αρχίση ά«ό τής προσβχοθς Κυριακής 1ης Όκτωβρίου καί Θά εξακολουθήση καθ' εκάστην ώς γΐνβται καί δια τα λοιπά διαμερΐσματα τής πό· λεως. —Τό ώραϊο φενγάρι των νύκταν αυτών συντελεί καί είς ι ήν 6*αΟ ξησιν τοθ φωτισμοθ τής πόλεως. —Μετά την έπιβηθΐΐσαν εκ των νραγμάτων έ>άττωσιν τοθ ήλεκ
  τροφωτισμοθ.
  —Σημειωτέον ότι την ίλάττω
  σιν αυτήν τοθ ήεκτροφωτισμοΟ
  βΐναι πολλοΐ νού την νροτιμοθν,
  διότι ώς λέγουν ένθυμίζιι «καλούς
  παλαιούς καιρούς».
  —Πολύς καί έκλικτός κόσμος
  «αίηκολούθησε τό προχθεσινόν
  ρεσιτάλ τής μικρούλας χορευτρί
  άς 'ΛθηνοΟλας Παπαδάκη.
  —Τό πρόγραμμα κεριιλάμβανε
  πολλάς άηό τος νέας χορευτι
  κάς δημιουργίας τής Θαυμαστήν
  δντως Κρη·ικοττούλας καλλιτί·
  χνιδος.
  —Προεκάλεσεδ'ΙάΘρόα τα χειρο
  κροτήματα τοϋ κόσμου καί εδι
  κα'ωσε την Φήμην καί την εξέ¬
  λιξιν τήςχοοευΐρΐας ή ότΐοία «ρο
  βλέπιται εΰρυτάτη καί ίξαιρετι
  κως τιμητική διά την Ιδιαιτέραν
  νατρΐδα της.
  —Είς τοθ Πουλακάκη χθές έ·
  ξαιρετική «ρεμιίρα μέ την με
  γάλην κινηματονραφικήν δημιουρ
  ■γΙι: «Άποκλεισμός» άπό την τρα
  γωδΐαν τοθ ΊσκανιχοΟ πολέμου.
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» προεβλή
  Θη διά πρώτην φοράν τό εξαιρε
  τικόν Οΐ>μ «Οΰράνιες ΜελωδΙις·
  μέ τόν ΜπεζαμΙνο Τζίλι.
  β Ρεηορτερ
  "Η κ. Μερ. Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  'Επανακάμψασα Ιζ 'Λθηνβν
  καί «λουτίσασα τό έργαστή
  ριόν της διά μηχανημάτων νι
  ωτάτου τόπου, εκτελεί άκά
  σας τάς μικροβιολογικάς καί
  βιοχημικάς Ιζετάσεις είς
  τό εργαστήριον της «αρά την
  «λατεΐαν Κορνάρου.
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Πωλεΐται χαινουργής χαλτβο
  μηχανή είς αρίστην χατάαταοιν
  μάρχας Έλβετικής Ντουπΐέ είς
  τό ήμισυ τής άξίας της καί μέ
  έχμάθηοιν δωρεάν. Πληροφορίαι
  χαθ' εκάστην καρά τφ χ. Ανδρ.
  Παπαίάκη χαφεπώλ) έναντι κα
  λ Φάδ (δδό 18ββ(.
  Ταχύτατοι
  έπισκευα! ώρολογΐων
  ΜΗΤΑΚΗ

  ι»' ------------ —^=^=5=—^————-
  Οικονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  20ΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Πεπόνια
  » 4.__
  ο
  » Λ
  δρ. 12.—
  ΣΙτος
  » κ 50
  0.—
  » β'
  » 10.50
  11.—
  Κριθή
  ► 4 50
  » Υ'
  » 10.—
  Β;ώμη ,
  ► 5 —
  » δ'
  » 9.—
  Ι ΟΙνοι μίστατον :
  » 26.—
  28.—
  » ■
  » 8.—
  Ελαια ι
  » !1Ο ___
  Καρομπουζές
  » 5 —
  6.—
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Ελεμέδες α'
  » 7 50
  ΛιυκοΙ α' >
  ► 25.__
  » 6'
  » 6 50
  » 6' ι
  ΟΟ ___
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  » 4.80
  5.50
  » γ' »
  ► 22___
  » γ'
  » 4 30
  Πρασινοι λ »
  ■Μ Ο · ^^^
  20 -
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  » β' >
  10 __
  Σουλτανί
  » —_
  » γ' ι
  Χ Ο · —~■
  18__
  Ταχτά
  » 4-

  Μίτιξα τ
  > 400 —
  425
  ΡαζανΙ
  » 4-
  ■ 4 50
  Άλάδδανος χ
  100 —
  Καρπούζια
  » 2.—
  ■ 3 — Κουχούλια χ
  120.—
  130
  Τιμαί Συναλλάγματος
  ι
  *
  Άγορά Πώλησις Κοπεγχάγη
  25 96
  26 16
  Λβνδίνον
  546 —
  550.—
  Παοίσ,οι
  8 03
  3 13
  Νία Ύ6ρ*η
  137 —
  139 —
  ΜΐλΛνον
  6.96
  7 02
  Παρίσιοι
  3 09
  3 13
  Πραγα
  4.31
  4 35
  Ζυρίχη
  31 —
  31 45 Ζυρίγη
  3160
  32 05
  "Αματερδαμ
  72 70
  73 70 Β-.υξέλλαι
  4 76
  Λ 82
  Στοκχόλμη
  32.60
  33.10 Β3υδαπίσ:η
  23 45
  23.95
  Βρυξέλλαι
  4.64
  4 70 Βελιγράδιον
  3.27
  3 30
  "Αλεξάνδρεια
  560 —
  564 —
  Κ'·ν)πολΐς
  10 4-
  105.—
  Βαισοδ α
  21.12
  2132
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΑΒΡΙΓΚ
  Έλαινχ-ρόρς
  2 60
  2.65
  Βερολίνον
  42.—
  43.— Κόβνο 22 —
  22.50
  ~ι«τ^βΓ £
  Τό μεγαλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδεία
  Δι' έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άπό δλα δι* δλους.
  Οί Άθλιοι
  641ο*
  ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΝΝΗΣ
  ΒΙΒΛΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
  ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΙΣΑΡΟΝ ΤΟΙΧΩΝ
  Α'.
  Άπό την Χχύλλκν είς την Χάρυβδιν
  Τα δύο μάλλον άξιομνημόνευτα όδοφράγματα
  δεν άνήκουσιν είς την τοθ παρόντος β βλΐου περίο¬
  δον. Τα ?ύο έκεΐνσ όδοφράγματα, αμφότερα ούμ
  βολά υπό διαφοράν δψιν, άλλά φοβερά έν τοίς ά-
  ποτελέσμασιν αυτών, εγέννησαν την έκτοτε όλο-
  θρΐαν τοθ 1848 άνταρσΐαν, ΐόν μέγιστον, εκείνον,
  £ξ ίσων ή ΙστορΙσ μνημονεύει,πόλεμον των άγυιών.
  ^ ΣυμβαΙνεισυνήθως ή ύποστάθμη οθιη, ό δχλος,
  νά διαμαρτυρηθή, συγκρουόμενος μετά τοΟ λαοθ,
  σφαδάζων υπό χον δγκον τής άγωνΐας καΐ δυσπρα-
  γίας τού, άποτεθαρρυμένος έν γυμνητεία τιυρέσσων
  άπό των μυχών τής μαύρης πενΐας τού, άπό ττ)ς
  μιασματοδους άτμοσφαΐρας έν β κυλινδεΐτσι, μεθ'
  δλην ιήν άμάθβιαν τού κοί άπό τής ζοφερας τού
  Εΐμαρμένης' καΐ ταθτα εναντίον των παρ' αύ'ώ κυ
  ριαρχουσων άρχ&ν, εναντίον τής ελευθερίας τού,
  τής [σόιητός τού, τής αδελφότητος τού, εναντίον
  τής καθολικης ψηφοφορίας τού, ήν εθεώρει ώς κα-
  ρωνΐδα τής υπάρξεώς τού, εναντίον τοθ συστήμα
  τος τού κυββραοθαι τούς ιτάντας υπό πάντων ά·
  λήται προβάλλονιες τό κοινόν δίκαιον, δχλος έξα
  νιστάμενος εναντίον τοθ δήμου.
  Περιστάσεις τοιαύται αφίνουσιν άνεξαλείπτους
  κηλΐδας επί τής έποχής, βίκόνα απαισίαν έν μέσψ
  αίγλήενρος στερεώματος' έχουσι τι τό άκρως πένθι
  μόν καί όδυνηρόν, άλλ' έν τούΐώ καΐ ποιάν τίνα
  δόσιν δικαΐου καί έν ταύιώ ετι τώ πσραληρήματι
  αυτών. Έν τβ μοναρχΐα ταύτη, διαμαρφοθται εϊδός
  τι αύτοκτονΐας, οί δέ λέξεις άς βνασμενιζόμεθα νά
  χαρακτηρΐζωμεν ώς υβρείς, Οπως π. χ. κοινωνικά
  έκβράσματα, δχλος, ή όχλοκρατΐσ, άποδεικνόουσι,
  φεϋ! έναργέστερον το παράπτωμα καί τό πλημμε
  λές τής ίξουσΐας. ήν άσκοθσιν οί άνάσσοντες. πά
  ρα τό πτοΐσμα των δύσπραγούντων,'καί τό άμάρτη
  μα μάλλον των προνομιούχων, παρά τό σΦάλμα
  των άποκλήρων,
  Ημείς τάς λέξεις ταύτσς δέν έκφωνοϋμεν πό
  τέ Ανευ πόνου καί σεβασμοθ, διότι ό σώφρων, όσά
  κις β&λιδοσκοπεϊ άναζητών τα άντιστοιχοθντα πρός
  τό σημαινόμενον έκείνων γεγονότα άνακαλύπτει
  συχνάκις άπειρον μεγαλείον έν αύτβ τβ άθλιότητι.
  Τάς Αθήνας εκυβέρνησε .ό δχλος υπό την ήγεσΐαν
  δημα>ωγ©ν, την "Ολλανδίαν ^εμόρφωσβ ή κατωτέ
  ρα τάξις· 6 δχλος πλέον ή ατιαξ Ισωσε την Ρώ
  μην, καί οί κοινωνικοΐ παρΐαι ηκολούθουν πάντο
  τε τόν ΊηοοΟ. Πάντες οί τής .ανθρωπότητος έτα
  σταΐ άνεΐρον λομτιηδόνα έν τοίς δικαιώμασι των
  τοιούτων άποκλήρων κοινωνικών στρωμάτων.
  Ό Κόριος ημών άναμφιβόλως είς τόν δχλον
  τοθτον απέβλεψεν, είς τούς ιιένητας τούΐους άνε
  ζήτησεν, είς τούς άλήτας τούτους διέκρινεν, είς πά
  ντας τούς άθλΐους τούτους ήλπισε, διαπλάσας άπό
  τής μάζης ταύτης τούς δ>ατιρυσιωτέρους άποστό
  λους καί τούς γνησιωχέρους τού μάρτυρας, λέγων
  άποκαλυπτικως τιως· « ή πράξις τοθ λαοθ είνε νό-
  μος παγκόσμιος».
  (συνεχίζεται)
  ΙΑΤΡ©_
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Δι6(Ικτ*>ρ τ·8 Πανεπιστημίο» τής Α»6ν·
  Έηϊ Ικταετΐαν οκονο«·α( εν ΛνΒνοι κκΐ Παριοίβνι, οί-
  χετο» είς τέ. νεον Ιατρείον τβ», *6έ»ς Ά)1έρε·«
  (β»ν·ι>ιΙβιν Βαλιδέ Τζαμί) Ινβντι *βτβ«ε·ιεΙ·β 'Μαν
  Χά 9-12 Λ. μ. Κ«Ι 4-? Ι»· «»·
  Άρ. τηλ.
  Ή π,ϊοσοχή χβν πολιτικών καίνδιπλωματΐί<ων κύκλων τής Ευ ά-πης σΐρέφΐτϊΐ χαΐ πάλιν πρός ιήν Τουρκίαν, τής οποίας δ ρόλος είς την σημιρινήν περίοδον βϊναι απουΐαιίταΐος. Ίδιαίτίρον ένδιαφέ ρον προκαλεΐ τό τ&ξ'διον ..τοθ δπουργοα των Ιξωτερικβν χ. Σαρί- ταογλου είς Μόσχαν «αί χΐ σιινομιλίαι τού μετά των Ρώσσων επισή¬ μων δια την εγγύησιν τοθ καθιστΜΤος των Βχλκανίων έκ ιίροαί των Σ βιίτ καί τής Ιταλίας. Πρέπει δέ νά σημειωθή δΐι έκ παραλλή Χου, ή Τουρκία διιξάγει συνεννόησις χαΐ μετ» τής Αγγλίας χαΐ Γαλλία; διά την σύνοψ.ν δριστικοϋ βυμφώνου μετ* αυτών. 05:ω ή φιλή χαΐ ούμμαχος Τουρκία κατέλαβε χαΐ πάλιν πρωτεύουσαν θέ- είς τόν διεθνή διπλωματικόν στίβον. Είς την είκόνα μας, δ διά- τ%0 ΆναμαρφωτοΟ «αί δημιουργοθ τής Νίας Τουρκίας Κεμαλ ίιρχ, πρόεδρος τής Δημοκρατίας χ. "Ισμέτ ΊνονοΟ μετά τοθ Γάλλου στρατηγοθ χ. Χούΐοι^κε χατα πρόσφατον επίσκεψιν τοθ τε- λευΐαίου είς "Αγκυραν. V» >~>»^-%
  Τάπεπραγμένα της τριετίας
  II
  ΕΚ1ΕΣΙ! ΤΗ! ΤΕΝΙΚΗΣ ΑΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
  1» ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΙΕΡΧΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΗ
  Κυδωνίας, Γχαλαγχάδο, Άλη-
  χιανοθ, Σχηνέ.
  Κι·σαμαυ, Βουχολιών, Δραπα
  νιδ, ΡοδωποΟ.
  Σιλίνου, Κανδάνου, ΚαμπανοΟ,
  ΡβδοβανΕου.
  Άποχορώνου. Καλυβών, Καλα
  μιτσίου Αλεξάνδρου, Βαφί.
  Είς Ιχαστον των ανωτέρω χή
  ττων παρισχίθτ] ή έγχεχριμένΐ] ε
  πιχορήγησις έκ δρ. 500 δπό μορ
  φήν σπίρων χαΐ λιπασμάτων.
  Πάντες οί ανωτέρω σχολιχοΐ
  χήποι έλειτούρΊησαν ευδοχίμαις
  χατά τό θεωρούμενον γεωργιχόν
  ίτος χ«ί ιίδιχ&ς ώς φυΐώρια 6
  πωροφόρων δένδρων διαθέσαντα
  σημαντιχώτατον αριθμόν δινδρυλ
  λίων επί μειωμένη τιμ$ είς τίύς
  ιταραγωγους τής περιφερείας τού
  ϊκασχος.
  Ιδία διετέθησαν δενδρύλλια νέ
  ρατζέας, {6 Σχολικός κήπος Σχτ]
  νέ διίθεσε μέγα αριθμόν τοιού
  των) άμυγδαλέας, πυ^ηνεκίρπων
  ροδακινέας, _βΐρυχοκέας, μεβπιλέ
  άς, χορομηλέας, δ δέ Σχολικός χή
  πος Κανδάνου διέθεσεν χαΐ σημαν
  τικόν αριθμόν δενδρυλλΕων χ»
  στανέας.
  —Έν τή περιφερεΓα ' Ηρα¬
  κλείου.
  Τούς Σχολιχοΰς χήπους ή Τ
  πηρεσΐα ίθεώρησεν μέσα μεγαλης
  μορφΐύΐιχής χαΐ γεωργιχής οη
  μασίας. .
  Κατά τό 1938 διετέθησαν ση
  μαντικός άριθμος είς τιύ; σπου
  δαιοτέρους σχολιχούς κήηους
  τοθ ΝΐμοΟ έμβολίων χαΐ χημιχών
  λιπασμάτων ώς χαί σποροι άν
  θέων χαί φυτών.
  —Έν τή περιφερεΓα Λαση
  θίου.
  Διά τού; σχολικσύς χήπους ή
  Γεωργική 6πηρεσία Λασηθίου
  ειργάσθη δλιος ιδιαιτέρως, ίΐλήν
  τής μερίμνης διά την θργάνω
  σιν των δηαρχόντων χαί την Γ
  δρυσιν νίων τοιούτων έπεδιώ
  χθη διά των Σχολείων χαί ή διά
  δοσις τής Αμυγδαλής επί τή 6α
  σει σαφών εγγράφων δδηγιων.
  Ελήφθη μέριμνα μάλιστα διά την
  προκήρυξιν χαί την διάθεσιν δέ
  χά χιλιοδράχμων βραβιίων όπερ
  των Σχολείων άτινα θχ δπο^εί
  κνυον τον μεγαλειτέρον ζήλον.
  ^Τέ άποτελΐσματα υπήρξαν ί?ι
  στα. Διετέθησαν υπό των Σχολι
  κων χήπιον εφέτος πρός φώτευ
  σιν υπέρ τάς 25 000 δενδρύλλια
  αμυγδαλής χαι όπερ τα 40 000
  προβλαστημένα άμύγδαλα.
  Έξ άλλου είς τα σχολεϊα έχο
  ρηγήθηοαν δωρεάν διάφορα δεν
  δρύλλια έκ τοθ Αγρόν ηπΕου Κα
  λοθ Χωρίου Γνα έμφυτευθίδσιν
  είς τιυς σχολικούς κήπους πρός
  διάδοσιν των έκλεχτών ποικιλιών.
  Έχορηγήθησαν έπίσης παρα
  φυάδες πυρέθου κα! χαμαικεράσου
  χαί χημικά λιπάσματα. Έπίσης
  χαί σηδροι σιτηρών χαί πίσων ώ;
  ανωτέρω.
  ΓβωργιχαΙ Σχολαί κχΐ Ίδρύ
  ματ«.
  1) Γεωργική Σχολή Μΐσσα
  Ρ«;.
  Ή Γεωργική παραγωγή έν τή
  περιφερε'α ένθα λειτουργεΐ ή
  Σχ^-λή Ιμφανίζϊται ό πό μορφήν
  πολυκαλλιεργείας χαι συγχεχρι
  μένως ώς εξής:
  1) Έντατικόν σύσΐημα, έκμε
  τα>λΐύσειος τοθεδάφουςξιασιτηρών.
  2) Έλαιοκαλλιέργεια.
  3) Άμπελουργία.
  4) Λοιπαί δενδρώδεις χαλλιέρ
  γειαι.
  5) Κτηνοτροφία.
  Επί μίρευς 1) ίσον άφορα' τό
  έκτατιχόν σύστημα.
  Ή αγρανάπαυσ ς παραμένει ώ;
  βάσις τής έναλλαγής των χαλλι
  εργειών.
  (συνεχίζεται)
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  4 ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεβς δλβν τ·ν
  Ήρακλειωτβν.
  τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  ΆνακαινισΒΐν καί πάλιν έζαοφαλίζει ·λα τ*
  κλεβνεκτήματα τής εΙν<αΜ»| κ«1 εύχαρί.τ·» 6ια- |··νΙ,ς. ·<ρ|ΙΒν·Ι(--λ·ΗΤρ*» Κ. λ. Χ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤίΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Θά βρί|τε δλα τα νέα μοντέλα σκελετον. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλον. ΠΙ θ9)ε 4πισκεφθί]τε μβς Πρ ρμ Τιμαί λ·γικ«(. Τό Άποδούλου και τα εύγενη τέκνα τού. ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ Σ)βριος (ανταπο χριτοθ μας).—ΣτΙς δπώρειες τοθ Κέδροιι χτισμένο τό Άποΐούλου είνε ίνα απο τα γραφιχώτερα ναΐ προοδευτικώτερα χωρία τής Ρεθύ μνης. Δέν ϊχει ττλούσια είσοδή ματα. Τό ϊδαφος είνε μάλλον ο ρΐινόν χαί ή χαλλιέργεια είς ΐΰ ρεΐαν χλίμαχα ίέν είνε^ιύκολος. Παράγει ϊμως ά π' δλα. 'Έλαι·», δημητριαχά, φροθτα. Καί ίχει σημαντικήν χτηνοτροφίαν. Έν τούΐοις παρά τό δ:ι δέν είναι ά¬ πό τα πλούσΐα χωρία, είναι άπό τα μάλλον φιλ-;π·όο5α. Ο£ χάτοι «οί τού ίχουν ϊμφυτον μαζΐ μέ την ευγένειαν, την ςριλιξβνίαν καί την πνευματικήν εύσΐροφίαν κ«ί την τάσιν τής ποοέδου. Ειμπορεί κανείς νά ειπή 8ΐι δ πολιτισμός τρέχει είς τό βίμα των. Έχοιιν αλλωστε καί ε'< άλλο μεγ», καλόν Ά κάτοΐχοι τοθ Άποδούλου. Έν1 διαφέρονται διά τό χωριό των, 5σ;ν χαί δι' εαυτούς. Μιριμνοθν διά τα κοινά, δαον καί διά τάς α¬ τομικάς των όποθέσεις Καί αν ξνηπυθίΰί, δεν λησμονοθν ποτέ τό Άποδούλου Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι είς παλαιδτερα χρόνια τό κθμα τής μεταναιτιύσεως παρέσυρε πολλούς πρίς δλα τα αημεϊα τής γής. Σΐήν βόρειο καί νδτιο Άμερική, στήν ΆφΒΐχή, παντοθ Καί οΕ πε ρισσδτεροι άπό αυτουςπροώδευσαν, έσταδιοδρδμησαν,έτίμησαν τέϊνομα τής πατρίδος των είς την ξίνην. "Ε··α; άπό αύΐ'.ύ; είνε χαί δ έν Άμεριχή έγχατεστημένος χ. Κλε άνθης Γιαννάκης Ειργάσθη είς την πέραν τοθ Άτλαντιχοθ χώ ραν, απέκτησε χοήιιατα, άγαθά Δέν έλησιιόνησεν δμως τό χωριδ τού. θ^ όίται πάντα μϊ νοστχλνία τό Άποδούλοϋ Κ«1 τό βοηθεΐ. Πρό τινοςδιέθεσε 200 χιλ δραχμάς διά την κατασκευήν όίοαγωγεΐου. Καί τώ:α ήρχισεν ή ϊβγασία, παροιισ'α τοθ νομάρχου Ρεθύμνης κ>1 άλλων τόπ ι κων άρχών. Έλπί
  ζεται δέ 'άτι έντός όλίγου θ' άκο
  περατωθή τό 8λ?ν έργον καί τό
  Άποδούλου θ' αποκτήση θαυμάσι
  όν δΐραγωγεΤον χάρις "είς τό εύ
  νενές τέκνον τού, τόν Κλιάνθην
  Γιαννάκην. Άλλ' ιΐπαμεν: Τό Ά
  ποδούλΐυ προοδεύει είς 8λους
  τού; τομιΐ;. Διότι δλοι οί χάτοι
  χαί τού γενικώς έργίζονται, μο-
  χθοθν, ένδιατέρονται τόσον διά
  | τό γενικόν καλόν ίσον χαί διά
  τό ατομικόν των.
  τδν μισθ&ιτδν
  —Ό φόρος
  ύιτηρεσιών.
  Ό ΰ(το· ργος των Οικονομικήν
  έχοινοποίυσίν έγκΰκλ όν αυτού
  πρός τού; έφ^ρους τοΰ Κράτους
  καί τούς έπιδεωρπτάς των οΐκο'
  νομικων έφοριων διά της 6ποί
  «ς γνωρίζει ότι ίιά τα νομικά ]
  ηρόαΝπα. Δήμους, Κοινότητος
  μ. λ. π. άρνανισμούς, ΰφίστο«ντ«ι
  ΰποχρεώσϊΐς £ιτνς ο ϋΐτ' αυτών
  παρακρα^υμβνος φόρος των μι
  σθωτών ύπηρεσιών κχτατίθεται
  καθ' έκοστον μήνα είς το άρμό
  διον τμήμχ. Έν συνβχεία έντέλ
  λονται οί έφορ&ι ίπως προβούν
  είς την βιβαίΝβιν των καταθέσε
  «ν καΐ έιτιδιώξουν την εϊσπρα
  ξιν τοθ ποσοϋ τούτου άπό τα
  μη καταβίλλοντα μέχρι ^τοϋδβ
  νομικά πρόαωιτα κλπ. όργανι
  σμούς.
  —ΟΙ δαοικοί συνεταιρισμοί.
  Υπο τής 'Αγροτικης Τραπέζης
  μελετάται ή ενίσχυσις των δα
  σιχων ουνϊταιρισμΰν διά την
  παραγωγήν τραβερσών δια τάς
  ανάγκας των αυδπρβδρόμων^τϊΤς
  ■Ελλάδος £ Ε.Ε.)
  Ταμείον ΈφέδρΜν Πολιμιστών
  Νομοΰ Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ίδόντες τόν άναγκαστ.κίν
  νόμον 862 τοθ έΐους 1937
  άρθρ. 5 «περΐ άναδιοργσνώ-
  σεως Ταμείον Έφέδρων Πό
  λεμιστών Κρήτης» προσχσλοθ
  μέν τούς έχοντος τα νόμιμα
  προσόντσ έφέδρους παλαι¬
  ούς πολεμιστάς πρός κατά
  λήψιν τής θέσεως τοθ λογι
  στοΟ τοθ Τσμείου, όπως υπο
  βάλωσιν ήμΐν δι' αιτήσεων
  των.
  1) Απολυτήριον Γυμνασίου
  ί ίσοβ&θμου 'Εμπορικής Σχο
  λής.
  2)'Αντίγραφον φύλλουΣτρα
  τολογικοθ Μητρώου.
  3) Πιστοποιητικόν τής Είσοτγ
  γελικής άρχής.
  4) Πιστοποιητικόν ύγείας
  δύο Ιατρών ή ενός ΙατροΟ Δή
  μοσίου ΰπαλλήλου.
  5) Π,στοποιητικόν κοινωνι
  κων φρονημάτων.
  6) Πιστοποιητικόν τής Άστυ
  νομΐας κσλής διαγωγής.
  7) Συστατικά εύδοκίμου
  λογιστικής υπηρεσίας παρά
  τινι δημοσ'α, Τραπεζιτική ή
  Έμπορική ύπηρεσία.
  Έν Ήρακλείφ τβ 26 Σεπτεμ
  βρίου 1939.
  Ό πρόεδρος τοθ Διοικητι
  κοθ ΣυμβουλΙου.
  Σταύρος Τοοΰσος
  —Ή οργάνωσις των μαθητι
  κων συσαιτίων.
  Συμΐτληρωματικώς πρός τα άν
  γελθέντα διά την οργάνωσιν των
  μαθητικων συσσιτίων ανεκοινώθη
  ότι αί συνκροτηθησόμβνηι υπό
  των νομαρχ&ν έπιτροπα'ι δέον £
  σον τό δυνατήν ταχύτερον νά
  άρχΐσουν τό έργον των. ΟΙ κ.
  μ. Γενικοί Διοικήται καί Νομάρ
  χαι παρεχλήθησαν νά γνωρίσοκν
  είς τό ύπουργϊϊβν της ΙΙαιδΕ(«ς
  τάς ανάγκας τής περιφερείας
  των σχετικώς πρός τα μαθητι
  κά συααίτια, ώ; ΙπΙσης κ«ΐ νά
  άποστείλουν προϋιτολογισμούςτών
  έσόώων καί έξόίων των μαθητι
  κων συσσιτίων τής περιφερείας
  των. Τό ποσοστόν των .άπόρυν
  δέν πρέπβι νά ύπερβά τα 20 β)ο
  επί τοΰ άριθμοϋ των φοιτώντων
  μαθητών. Καί πρέπβι άχέμη νά
  ληφθή ύπ' όψιν δτι είς μικρά
  χωρία δέν πρόκειται νά ϋρο
  βοΰν έφ' όσον οί δροι διοβιώσϊ
  ως είνε καλοί.
  —Αί θεωρήσεις τιμολογίων
  εξαγωγήν
  Διά της ύπ' αριθ 86916 τηρ
  φΐκής διαταγης τού ποος τάς επι
  τροπάς έλέγχου τιμολογΐων, ο ύ
  πουργόβ τής Έθν. θίκονομίας
  γνωρίζει ότι κατά την θεωρή
  σιν καί τιμολογίων έξαγωγής δκ
  όν νά αξίωσιν αυται την προ-
  σαγωγήν ενός επί πλέον άντιγρά
  φού τοθ τιμολογίου δπΐρ θά θ«
  ωρωαΐ, διά τόν πλοίαρχον τοΰ
  μκταφέροντος τό έμπόρβυμα ατ¬
  μοπλοίου. Ι ό ανωτέρω άντίγρα
  φόν μεθ' ενός άντιγράφβυ τής
  φορτωτικης θά παραδίδβται είς
  τόν πλοίαρχον π^ός διευκόλυν
  σιν αυτού κατά τόν πλούν.
  —Δωρεά.
  Ή οίκογίνίΐα ΓβΜργίβυ Κ Κοκ
  χινάκη προσέφϊρεν είς τό Πτωχο
  κομβίον εκλεκτόν φαγητόν δι«
  τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυ
  νόν τής θυγατρός καί αδελφής
  των Μερόπης. ΰ! τρόφιμοι καί
  τό ' προσωπικόν τοθ ίδρύματος εύ
  χαριοτοθν θίρμώς.
  —Αί έξετάβκις δια την Παιδα
  γωγικήν Ακαδημίαν.
  Πληροφορούμεθα ότι τό υπουρ*
  νεΐον ααιδβίας έγνώρισβ τηλβ-
  γραφικώς πρός την Οαιδαγωγι
  κην Ακαδημίαν, ότι γίνονται
  δϊκτοΐ διά τάς εΐσιτηρίους έ{ε
  τάσβις τής Παιδαγωγικής Άκα
  δημίας κ «Ι οί πτυχιούχοι Ίβρα
  τικής Χχολής
  —Διανυκτερεύβντα φ«ρμα·
  κεΐα.
  Σημερον 29ην- τρβχ. θά διανυ-
  κτερεύση τό φαρμακείον τού
  κ. Γ. Γεπεσάκη,
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δνΐς νοσοκόμος 6ι-
  Ιατρεΐον. Πληροφορίαι «αρ' ήμΐν
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ'
  "ΓΑΑΑΙΑΣ,,
  Πλατείαι Όμβνοίας
  Όδός Σταδίου
  Τηλ. 30495
  Τηλ. 30236
  70 ΔΩΝΑΤΙΑ
  70 ΔΙΠΛΛ 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'*
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσερ—ζεστά καί κροα νερά.—Ύπηρεσία
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, ΝομαρχΙας
  —^
  120 Ώρα
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Παρασκευής
  29 Σεπτεμβρίοο 1939
  ΑΓΓΑΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛλΙΚΑ
  ΚΑΤΛΔΙΩΚΤΙΚλ Λ
  [ΡΟ Π ΛΑ Ν Α
  ΕΒΕΤΥΧΑΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ 2
  II
  Μ ΑΣΙ ΑΙ
  ΑΝΑΙΝΟΡΙΣΕΙΣΤΟΝ ΕΧΟΡΙΚΟΗ ΧΙΝΗΣΕΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 _)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσΤα
  «Ανορθώσεως»).—Έγχυροι πληροφορίαι της
  νυκτός έκ Παρισίων βεβχιοΰν,ίτι συνδεδυα·
  σμένη άεροπορική δράσις Αγγλικών κα
  Γαλλιχων „ χαταδιωκτικΰν εσημείωσε κα
  καβ' ίλην την χθεαιν ήν νύκτα καί κατά
  την σήμερον σπβυδαίας επιτυχίας άναγνω-
  ρϊσεων καθ' όλον τό μήκος των έχδριχών
  γραμμών χαβώς καί επί των γενομένων
  μετακινήσεων καί συγκεντρώαεων τβΰ έχ
  θρβΰ. Παρ' ίλας δέ τάς προσπαθείας τή
  έχθριχής άερβπορίας τα 'Αγγλικά καί Γαλ
  λιχά «ερβπλάνα διηλθον κατ' επανάληψιν
  άνωθεν των έχθρικών γραμμών χαΙ επέτυ¬
  χον την εξακρίβωσιν βαρνσημάντων λε-
  πτομερειών των έχθρινών χινηαεων. Μετα
  ζύ των άλλων εξηκριβώθη ότι μεγάλαι
  στρατιωτικαί συγκεντρώσεις εσημειώθησαν
  είς Βάντ χαί συγκεκριμένως επί τοϋ Βί·
  σενταλ μέ κατεύθυνσιν πρός την κοιλάδα
  τοϋ Ρήνου.
  Γ.ΙΝΕΙΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΕΣΕΟΗ
  ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύκπρεσία).—
  'Απαντών είς τον ·δοκτορα Γκαϊμπελς ο
  οιάσημος'Αμεριχανβς δημοσιογράφνς κ. Νι
  κερμπόρκερ, βημοσιεύΕΐ είς Παρισινήν έφη
  μερΐδα άρθρον είς τό όπβΐον ύπβστηρίζει
  ίτι οί ηγέται τβϋ Ράϊχ κ. κ. ΓχκΙριγκ, Γκαϊ
  μπελς, Ές, Ρίμπεντροπ καί Σχίλμκρ {χούν
  χαταθ οϊι έν αυνβλω είς Τραπέζβς τοΰ έ{ω
  τερικβΰ 34 βκατομμύρια δολλάρια. Ό Άμε
  ριχανβς οημβσιβγράφος πβιραθέτβι λεπτομε
  ρή οτβιχβΐα διά χαταθέοεις χαί πλείστων
  αλλων εθνιχεσβσινλιστων ήγετών είς ξένας
  τραπέζα;, ί ίδιχϋς ό άρχηγος τής Γχεσταπό
  έχει έμπιστευβή «ύχί είς τραπέςας Λάλλ' είς
  φΐλ«υς τβυ είς τ· εξωτερικόν 2 βχατομμύρια
  £ολλάρια.
  ΗΑΙΓΛΙΑΟΑ ΑΓΟΡΑΣΗ ΕΛΑΗΝΙΚΑ
  ΚΑΠΝΑ,ΙΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΑΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τβΰ ανταπο
  κριτοΰ μα<).—Εατ' αύΒεντικβς πρββλέψεις ή Αγγλία πρόκειται νά αγοράση έξ '-λ λάδος ίχανάς ποσότητας καπνών, έλ«·«υ καί σταφίδος. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρίου <1ί. ύπηρεοίοθ -Ό λόρ ίίς Χάλιφβξ εδέχθη χθές τόν έν Λονδίνω Ρ«β αον πρεσβευτήν κ Μαΐβχυ όστις τοϋ έπ*δ»χΐ ά ηάντηοιν της κυβερνήσεως τού δοον άφο;α ι ήν μελλοντικήν σταοιν τής Ρωσσίας. 'Λπιφοσιοθη ο πως αρχΐοουν διαπρκγματεΰοεις διά την σύνοψιν έμπορι»οϋ ουμφώνιυ μετ»ξύ Αγγλίας κβΐ Ρνσ Ή γραμμή Ζίγκφριδ φλέγεται άπό τα Γαλλικά πυρά. Συνεχίζεται ή Γαλλική προέλασις. Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΒΙΛΕΛΜΣΧΑΦΕΝ Π Α Ρ1ΣΙ0Ι 28 Σ)βρίβυ (Ιδ ύι-ηρ.).—Ό λως αιφνιδίως μετέβη σημερον «Ι; Βιλεμ οχάφεν έ καγκ&Αλάριος Χίτλίρ μετά τοΰ ναύαρχον Ραΐντερ ι χαί έπεβεώρησκ την ναυτιχην βάοιν χαί 'τά σκάφη. ΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡ Μ Α Ν ΙΑ Σ Α4&ΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοθ ανταποκριταί μ«() — Κοιθ' α λεγβται μετοξύ Ρουμανία; καί Γερ μανΐας *Τε6η είς εφαρμογήν ί| ϋπογραφεϊσα πρό χαιροΰ υπό των χωί&ν τούτων έμποριχή ουμφω νΐα. ΑΝΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ ΧΘΕΣ Η ΡΟΥΜΑΜΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύπηρεσΐα) - Έκ Ββυχευρεστίου αγγέλλεται ίτι άνεσχη ματίοθη ή Ρουμανιχή Κυβέρνησις μέ πρω Βυπουργαν τέν χ. Κωνστάντε 'Αργχεντο- γιάν. 'Υηουργοί παρεμειναν εί μετέχοντες τής κυβερνήσεως Άρσεζιάνβ. ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΗΣΔΙΩΡΥΓΟΣΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού άντακοκριτοδ μα()- Το προσεχές 2οίββατον (αυριον) άρχεται χαονιχ&ς η λεικνργΐα τήςύιώρνγος τής ϋβρίν 6ου.___________________________ ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΒΡΟΧΕΡΟΣ /6ΒΝΑ128 Ζεπτεμβρΐβυ (τού άντακοχριτοθ μ«().— 'Ακό χθές ηκρϊτηρηθη [.πτνοις των βιρμο Ι χρβσιβν. £χ·τΐΜ&( ή ΜΐτεΝρολογιχή Ύηηρίβία ά ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σε¬ πτεμ βρίου (ίδ. ύπηρεσία). —Τό ανακοινωθέν τής πρωΐας σήμερον, τού ' %.- νωτάτου Γαλλικοΰ στρα· τηγείου άναφέρει τα εξής ι «Νύξ ήρεμος είς τό σύνο¬ λον τού μετώπου. Μία άντεπίθΐσις τού έχθρού πρός δυσμάς τού Σααρ· μηρούχεν άπέτυχε. Χθές τό άπόγευμα σμήνη γαλλι κων άεροπλάνων, συμμετο χή καί πολλών αγγλικών επετεθησαν κατά των γερ- μανικών άεροπλάνων ύ«ε· ράνω τής Λωρραίνης. Κα τερρίφθησαν πολλά ά«ρο- πλάνα τού έ,θροΰ. Ή ά- εροπορία μας ένεργεΐ επί- ση« έπιτυχε ϊς]άναγνωρίσε(ς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σε πτεμβρίου (ίδ. ύπηρεσία). —Έκ τού Δυτικού μετώ κου τηλεγραφεϊτβι όττ. συ νεχείς βομβαρδισμοΐ τού βαρέος Γαλλικοΰ πυροβο λικού εξηνάγκασαν τούς Γερμανούς νά έκκενώσουν έξ ολοκλήρου τό Σααρ- μπροακεν. Οί Γερμανοί, δεχόμενοι τάς συνεχεΐς γαλλικάς έκιθέσεις, βομ- βαρδίζουν τό "Οχεντάου μέ σκοπόν νά έξουδετερώ- σουν την απειλήν τού Σα· αρμπροθχεν υπό των γαλ λικών στρατευμάτων. Έν τούτοις ή Γαλλική προέ¬ λασις συνεχίζεται μεθοδι- κώς είς μέγα βάθος έν ώ τα τηλεβόλα κοί τα αερο· πλάνα βάλλουν αδιακόπως επί τής γραμμής Ζίγκ- φριδ, φλεγομένης κυριολε κτικά έκ των γαλλικών πυ ρών. Σχετικώς μέ την σημε¬ ρινήν εξέλιξιν των έπτχει ρήσιων ό στρατεωτικός συ νεργάτης τού «Άδιαλλά· .κτου» άναφέρει τα εξής είς την απογευματινήν ά¬ πό ραδιοφώνου έκθεσιν τού: «Είς καμμίαν περί¬ πτωσιν οί Γερμανοί δέν κατώρθωσαν παρά τάς λυσ σώδεις άντεπιθέσεις των νά διασπάσουν την Γαλλι¬ κήν γραμμήν. Ή άπόπει ρα διασπάσεως τής γραμ¬ μής μας έξ άνατολών τού Σααρμπροΰκεν απέτυχεν οικτρώς. ΛΙαταία έπίσης άπέβη καί ή έκ δυσμών τής πόλεως επίθεσις. Έξ άλλου ή ύπεροχή τής συμ- μαχικής άεροπορίας είναι πλέον ή καταφανής. Την 24ην καί 2 εί ην τού μη¬ νός οί Γάλλοι έχασαν εις άερομαχίας 4 έν όλω &ε· ροπλάνα έναντι 14 τα ό· ποία άπώλεσαν οί Γερμα¬ νοί». 50 Πρω'ι νη Ι ΠΡΟΕΛΑΣΣ ΡΑΓΔΑΙΙ! ΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρίου (13. ύπηρβο(α).- Δι« πρώτην φοράν σήμερον τό άναχοινω Θέν τοδ Γαλλιχοΰ στρατ'ηγείβυ άναφέρει ένεργόν δράσιν των Αγγλικών άεροτλά νων είς τό Δυτικόν μέτωπον ίπου ο ά γών ένκτάθη. Τό Σααρμπροΰχεν χαί τό Σβαϊμπροΰχβν τελείως περιχυκλωμένα χιν δυνεύουν σββκρως άη· τα άχαθέκτως προ ελαύνοντα Γαλλιχα στρβτεύματα. Ό Χί- τλκρ άνησυχων έκ των έκιτυχιων των συμ μάχων, φαίνβται αποφασισμένσς ν' άναλά βη μεγάλην μάχην είς τό Δυτικόν μέτω Ι πον εάν άηβρριφθβΰν αί ιτροτάσεις εΐρήνης [τας οποίας πρόχειται νά υποβάλη. Οί Γερμανβί σκέπτονται τόν τρόπον διά τοΰ όποίου θά ηδύναντο νά έηιτεθοΰν είς τό Δυτικόν μέτωπον, μετά τάς άλλεπαλ λήλους άποτυχίας των. Καί ύπολογΐζουν είς μίαν μεγάλην επίθεσιν έν συνδυασμώ των βχρέων τηλεβέλων, της άεροπορίας χαί τβΰ στρατόν τής ξηράς. Ύπολβγίζουν δηλα δή είς νέον όλβχληρωτικόν πόλεμον, εί; 2να δεύτερον πβλωνιχόν πόλεμον, άλλ« ύπολογ(ζ«υν κακώς». Αί διαπραγματεύσεις τής Μόσχας δέν δα έπηρεάσουν τάς Δ. Δυνάμεις. ΜΟλΙΣ ΕΝΑ ΧΙΛΙ χαριζει τον γαααικ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΑΑΡΜΠΡ ΤΡΟΗ ΤΡΑΤΟΝ ΥΚΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρΙου (Ιδ. ύτιηρεσίο) — Ό συνβργάτης τοθ «Άδισλλάκτοί» άσχολού μενος μέ τάς έν Μόσχα διπλω ματικάς ζυμώσεις παρατηρεΐ: «Ουδείς άμψιβάλ,λει διά την σοβορόιητα των διεξαγομέ- νων ιΐς Μόσχαν διαττρσγμα τιύσεων δταν μάλιστα λάβη ύπ' 6ψιν την παρουσίαν τρι Αν συγχρόνως αντιπρόσωπον διαφόρων κρααών. Είς τάς διαπρογματεύσεις αύτάς, 6 κ.Σαράτσογλου προσπαθεΐ νά έπηύχη μίαν έτιέκτασιν τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως δι' ειδικώς συμφωνίας τής ΡωσσΙ άς καί τής ΤουρκΙας, άποφα σισμένης νά τηρήση την Ιδίαν ώς κοΐ μέχρι σήμερον στάσιν είς τα Βσλκάνια καΐ την Α¬ νατολικήν Μεσόγειον. Ό Φόν Ρίμτιεντροπ θά επι οιώξη την τταντελή διακοπήν πάσης σχέσεως, πολιτικάς εί τε οικονομικάς τής Ρωσσΐας μετά τής Αγγλίας καί Γαλ λίας, διά νά Βχη ή χώρα τού τό μονοπώλιον τής Ρωσσικτ|ς ένισχύσεως. Διά τόν ΧΙτλερ αποτελεί βύτήν την στιγμήν ούσιώδες ζήτημα ή κατάθεσις των δ πλων. Είς τώ Βερολίνον μά λιστα κυκλοφορεΐ ή φήμη δτι τό Ράϊχ θά έπιχειρήαη νά επιτύχη εΐρήνην προβάλλοντήν απειλήν ενός όλοκληρωτικοθ πολέμου είς τό Δυτικόν μέτω πον. Λέγεται έπίσης δτι ό Χίτλερ είναι διατεθειμενος ν' άποσυρθή τής πολιτικάς άρ κεΐ νά επιτύχη το° σκοποθ τούτου. Άλλ' οθτε αί απει¬ λαί ο0τε αί πανουργΐοι τοθ Ράϊχ είναι δυνατόν νά πεΙ· σουν τούς συμμάχους νά με- ταβάλουν τάς ληφθεΐσας τε- λειωτικάς άποφάσεις περΐ ου νεχΐσεως τοθ αγώνος μέχρις εσχάτων». Ο ΑΓΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ μέχρις ότου σαρωδη ό Χίτλερ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρ(οτ> (ίδ. ί)
  πηρεοίοι).—Ή «Ζουρνβλ» άσχολου
  μένη μέ τάς οι«πραγματεύσεις
  τής Ρόαχας γραφει: «Ό Στάλιν
  θα έπ·.φΕλη£ό διά νά πραγματο
  ιηοτ) την παλαάν Ιδίαν τοΰ
  ποινσλοιυϊαμοϋ. έφοιρμόζων αύστη
  ρέν Ελεγχον ιΐς την Β»λτι»(ιν.
  Εζ αλλου «Ι ΓερμανοΙ δίδουν
  μεγάλην σημασίαν «Ις την επι
  χειρονμίνην υπο τ«ν Σεβιέτ με
  γ»λυτεραν πρϋσένγιβιν μέ τα
  κράτη τής Άνατολιχής Μίσογεί
  ου διά τον φόβον της ιαισαιχης
  βΐ'κοχομικής κυρικρχΐεις έφ' όλο
  χλήρου της Μεσόγειον».
  Η «Βικτουάρ» γράφβι: «Γνωρί
  ςιτβ τί ζητεί 6 μ. Ρίμπεντροπ
  είς την Μόσχα ν; Άνοδ ήνοιξε
  τα ?ράγμ«τα χοΐ τα κύματα
  τοΰ ηασλαυΐσΐ7θδ κοΐ τ«ΰ μπολ
  σεβικιομοϋ έ{ιχύθποαν άπειλητι
  χά (Ις την Ευρώπην, έπιδιώΐΊΐ
  την ούνοψιν ότε*ής συμμαχίας
  μ* την Ρωσσίαν», 'θ .«Δημοχρκ
  τη(» τονΐζίΐ: «@ά αυζητπσουν «υ
  σικά είς την Μόσχαν τό Πολω
  νιχόν άλλ' αΰτο χυρίως το οιτοΐ
  όν 8ά έΐΊίι^ξουν 8α ιΚαι ο δεύ
  τεςο{ σταβμίς αυτής της συνερ
  γασΐας Ράϊχ χαί Σοβιέτ»
  Ό <Φιγχ«;ώ» έπάγετβι: «Ή έκ στρατϊία είς την Πολωνίβν έ τ» λεΐωσεν χαί ,ϊοως ντμίοονιν δι ι έπλιίωοι χαί ο πβλιμος. Άλλ' 6 ηύΧίμος μόλις ήρχισε. Διότι εΐμϊθει ίάντοτϊ άποφασι ομένοι ν ά ώβήσνμεν τόν άγ&ινα αυτόν ϊως είς τ* δχρα» Ή «Έ ποχή» παρε^τηρεΐ: «»Ιρή«η ή ό ποία δέν βά εσήμαινε την βριβτι κήν καταατροιρήν των Ιβυνόντων την ϊεομανίβν ίέν θά ήτβ εΐρά νη. ©ά ήτο νέαι Βίρσαλλίαι. (Θά ήτο ή εΐρπνη κβί ή εϋτυχίοτ τής ανθρωπότητος επί τής άμμου χά ραγμένη». Τό «Νταίηλυ Μαίπλυ» ϊηίβης τού Λονδίνον γράφει τα έ{ής: «Ή έκτασις των διαπρο>γμ«
  τεύσεων της Μββχας θά έχο ώς
  άποτέλεομκ ά ώιεζαχβή ύί
  σνζήτησις περι ε(ρήης «
  λια τοθ ΒερολΙ<ο» άεροΰ π-βη γουμένως ουναφΒή στρατιωτικόν οϋμφονβν μετα(ύ Ροϋσσίπς καί Γερμανίας. Άλλ' είναι μάταιον νά γίνΐτκι λόγος π*ρΙ εΐρήνης». ΛΟΝΔΙΝΟΝ *8 Σ)6ρίου (ίβ. ύ. πηρεσία β»Ανορθώσεως»).—Καί σήμε- ρον έξηκολούθηαε συνβυασμένη ενερ¬ γεια τού Γαλλικού πυροβολικοΰ καί τής (άεροπορίας μέ την προώθησιν σημαντι κων δυνάμεων τού Γαλλικοΰ πεζικού. Μετά όλοήμερον σφοδρόν βομβαροι σμόν τού Γαλλικού πυροβθλιχού κατά των όχυρών τού Ζίγκριφδ, ^ σημαντικαί δυνάμεις πεζικού^ μετά τάνκς προήλα σαν ραγδαίως είς αρκετόν βάθος τού έχ θρικού έδάφους. Τάς εσπερινάς ώρας μόλΐς ενός χιλιομέτρου απόστασις έχώ ριζε τα προελάσαντα Γαλλικά στρα- τεύματα άπό τού Σααρμπροΰκεν. Λόγω τού σφοδρού βομβαρδισμού αί μεγαλύτεραι πόλεις τής περιοχάς τού Σάαρ έξεκενώθησαν όλοσχερώς.Ά. κόμη καΐ ή πόλις τού Καρλορούη πολύ πέραν των Γερμανικών γραμμών έξεχε νώθη. 1ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ ΕΞΗΣ0ΕΝΗΣΕΛ1ΑΙΣΟΗΤΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 £)βρ(ου (ίδ. ύκηρκαίβι). —Τα Αγγλικόν ναυκρχεΐον ανακοινοί ϊτι ο ύηοβρυχιαχός πολεμο; έξησ9Ινησβ λίαν αίσθητώς τάς τελευταίας ημέρας. Σήμερον μετεφέρθηααν είς Λονδίνον νέα πληρώ ματα αίχμαλώτων έχ χαταατρκφέντων υπο βρυχίων. Ή άπηνής καταδίωξις υπό Αγ γλικών μονάέων εςηνάγχααε τα έχθριχά ύποβρύχια νάττομαχρυνθοΰν των βάβεών των χαί νά χαταφύγβυν είς άνοιχτάς θαλάα αας ίπου ή δράσις των είνε κβταδικααμέ νη «·ί «ποτυχίαν. ΓΑΑΛΟΙΕΡΜΑΗΙΚϋΗ ΑΕΡΟΗίίΙΑΗ ΕΠΕ^ΑΗ ΡΕΗΤΕ ίΞ ΕΗΗΕΑΙΕΡΜΑΜ1Μ0Η ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)8ρΙου (Ιδ. ύπηρεσία).- Ό στρατΐΝτικός συνϊργάτης τού «ΜΐΜροδ α«ρι·ινοδ» έ{ονοιοβοτήθη υπό τοΰ γενικοΰ Γαλλι κου αρχηνιί ου να δώση τούς άκριββΐς άριθμούς τ&ν τιλευταΐ «ν άιρομοιχι&ν. Μετά τουτο ανεκοίνωσεν ευ:ος ίτι κατα την μεγάλην άερομαχΐαν της παρελβ. Κ« ριαχής κατερρίφθηβιχν 8 Γβρμανικά καταβΐΜκτΐΜα άβροπλάνα. Είς μιταγβνεστέραν σύγκρουσιν 5 Γαλ λικά επετεθησαν κατά 9 Γερμανικών. Έκ των έχ θριχνν 2 χατιρρΐφθησκν κατ' αρχήν τής συγχρβύ σβΜί, δύο Ιπεσαν κατόπιν φλεγόμβνα καί πίμπτβν ουνετρΐβη πεσόν επί Γοΐλλιχου έδάφους. Έχ των ΓκλλΐΜνν ίνα κατέπεσε μοιΙ ίνα συν«τρ(βη, τοθ ο/τοίοο ομως ό πιλότος εσώθη ίι' «λε{ιπτώτου, 0 ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΠΚΟΥ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΕΙΣ ΕΣ0ΟΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (ιοθ άνταποκριτβθ μβς>.— Τηλ«γρβφοδν έχ τβδ ίίωτερικβθ ότι έκ
  ι φρβςονται ζωηρεΐ φίβοι «Ισβολής τής Ρωσσίας είς
  Ι την Έσθονΐαν μέ πρόοχημα 5τόν τορπιλλισμόν
  Σοβικτικοδ αχάφους ι{ς τα ΈσΒονικά υδ«τ«.
  Καί έτερον Ιοβιβτιχον τό «ϋυλ.ίν» έτοπιλλί
  αθη χβές κοχΐ ηροοηρ«£«ν είς τα '&οβονικά παρα
  λια.
  Ή Βαρσοβία
  εξηκολουθεί την άμυναν της
  μέχρι της 8ης έσπερινης της χδές.
  1ΛΛ ΡΙΣΙΟ1 2 8 Σεπτεμβρίου (ίδ.
  υπηρεσίαι τής α'Ανορθώσεως»).— Σήμε»
  ρον την πρωΐαν ελήφθη τό κάτωθι α¬
  νακοινωθέν έχ Βαρσοβίας: «Περιήλθο-
  μέν είς άπελπιστιχήν θέσιν, άλλά μία
  φωνή έξεχύνετο άτό παντοΰ ν ά συνεχί¬
  σωμεν τόν αγών α ύπερασπίσεως των ε¬
  δαφών μ«ς. Καί θά τόν συνεχίσωμεν
  μέχρι τέλους. Την νύκτα τής 26ης
  χαί* ολόκληρον την 5£7ην τρέχοντος
  λυσσώδεις μαχαι διεξήχθησαν είς την
  δυτικήν δχ^ην τού Βιστούλα. Ή ήρωϊ
  κή φρουρά τής πόλεως άπώθησε τρίς
  τα Γερμανικά στρατεύματα, προξενή
  σασα είς αύτά τρομακτικάς απωλείας.
  Κατά τάς επανειλημμένας ατάχτους
  ύποχωρήβεις τού έχθρού συνελάβομεν
  πολλίϋς «ίχμαλώτους χαί περιήλθον
  είς την κατοχήν μας τέσσαρα, άρματα
  μάχης κ»1 τρία βαρέα τηλεβόλ». Ό
  ίγών διεξήχθη πολλάκις δια των λογ.
  χών μας»
  ••V
  «κ«0«ν βχ«δόν την χύ;αν.
  νωθέν, τό εξής: «Ή Βαρσοβία άνθίβτ*
  ται ίίάντοτε, πβρ» όλον ότι μετεβλή
  θη είς άμορφον μάζαν φρικτών έρειπί
  ών. Είς 16 χιλ. άνέρχονται οί τραυ
  ματίαι της «ξιωματικοΐ καί στρατιώ
  ται. Καί είς 2Ο χιλ. τα γυναικόπαι·
  δα, όλα τραγικά Θύματα τού λυσσώδους
  έχθρικού βομββρΒισμού. Ή παροχή
  ίατρικής περιθάλψεως είς τάς χιλι¬
  άδας αύτάς των τραυματιών κα¬
  τέστη δυσχερεστάτη λόγω τής πλή.
  ρους άποτεφρώσεως των νοσοχομείων.
  Οί ίατροΐ παρίστανται ώς άπλοί θεαταΐ
  των θνηακόντων τραυματιών χωρίς να
  έχουν ουδέν μέσον ποτροχής ούδεμιάς
  βοηθείας. Κατεβτράφησαν τελείως αί
  αποθήκαι τροφίμων. Καί σοβιρά προ-
  βλήματα ύγείας προέκυψαν. Έν τού·
  τοις ό πληθυσμός δέν έχασε τό ηθικόν
  τού καί αμύνεται μετ'ίφαντάστου ήρω'ί
  σμόν. Λόγω όμως των έξαιρετιχώς ου·
  σχερών βυνθηκών ύφ» άς ευρισκόμεθα
  ό διρικητής τής αμύνης εζήτησε 34ω·
  ρον α,νβκιβχήν η όποία λήγει βήμερον
  την »βην τρέχοντος βιά νά ζθ
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΪΟΙΣΙΣ
  ΜΟΝ ΑΔΩΝ ΪΟΥ ΑΙ ΓΛΙΚΟΥ 2ΤΟΛΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρ(ου (ίδ. ύπηρΐοία).
  — Έπιοήμως διαψεύδεται ή γερμανικής πή
  γής πληρβφορία περί κατββυβίσίως Άγγλι
  χοϋ χαταύρομιχοΰ υπό Γερμανιχοϋ υπο
  βρυχίου είς τα 'Αγγλικά υοατα. Έπίσης δια
  ψίύδεται ότι μονάς τοΰ Άγνλιχοϋ στόλβυ
  χατεβυθίσΒη χθες κατόπιν έχθριχοΰ τορπιλ
  λισμοϋ.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ
  ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ2.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρίου (Ιδ. ύπηρ.)- Τ·
  νυκτερινόν ανακοινωθέν τοΰ Γενικοΰ Στρα
  τηγείου Ιχει ώς εξής: «Τοπική επίθεσις των
  στρατευμάτων μας ακριβώς επί τής άνατολι
  κης όχθης τού Μβζέλλα έξειλίχθη εύνοΐκ&ς.
  Συν ελάβομεν πολλούς Γερμανεύς αίχμαλώ·
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)βρ(ου ,(16. ύπηρ&σ(α).~
  Έχ Μόσχας αγγέλλεται ότι ή Έσθονία α¬
  πεδέχθη όλας τάς σοβιετικάς αξιώσεις ώς
  πρός τό εμπόριον χαί τούς;λιμένας της Έ
  σθονίας. Ό Σοβιετικβς στόλος απέπλευσεν
  έχ Κροοτάνδη$ ··£ καταδίωξιν των ύποβρυ·
  χίων των δρώντων είς Βαλτιχήν.
  οί όροι τής παραδόσεως τής Βαρσοβί-
  ας καί τού Μοντλίν».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28.— Έκοχτόν χιλιάδες
  Γερμανοί εισήλθον είς Βκρσββίαν, παραδο
  θεϊσ*ν.Ή φρουρά αμύνης τού Μοντλίν κ«
  ρέδωσε τό φρούριον μετ* την «τδοιν
  Ββ{