97857

Αριθμός τεύχους

5281

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  π Ι
  ΤΟΝ Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  '■ ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕΪΒΪΙΟΣ ΣΎΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ΣΑΟΟΑΤΟΝ
  ι
  Ιιηοία λίραι Β
  «ξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 1Β
  30
  ί|
  «ξάμηνος » 8
  Ί Ι
  Τιμή
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  ] ι
  κατά φύλλον
  '! Γ
  Δραχ. 2
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5281
  Ο *Γ«Ν ΕΝΟΣ ΗΡίϊΟΣ ΛΑΟΥ
  "Οσάκις ή πίεσις των εχθρικήν δυνάμεων έξηναγκαζε τον Πολωνικόν στρατόν είς ύποχώρησιν ούτος κατέβτρε
  φε τάς γεφύςας των ποταμών διά νά δυσχεράνχι τάς εχθρικάς κινήσεις, Ανωτέρω Γερμανοί στρατιώται έπιβΐ""'
  είς εΐδικάς σχεδίας διά νά διεκπεραιωθοΰν είς την άλλην όχθην τοϋ Βιστούλα.
  Βαίνουν
  Τα Κράτος πού έλάγιοε
  άλλά δέν άπέκσμε νάνθίσταται
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ
  ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
  ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΚΩΝ
  _2ον
  *Ενκ* ίΧΧο ακοτέλκβμκ τοθ χά-
  ούς είς την Πολωνίαν υπήρξεν ή
  αοχνος 8ιεία8ι»αις τ»ν τιυτονιχΑν
  ίδεων διά μίαου τλν πολωνι-
  χΑν συνίρων καί ή ίγχατά
  αταβις Γ»ρμα*·ν εμπόριον χαί
  αποίνων είς τίς πολωνιχάς πό
  λεις. Καί κατ' αδτήν άχόμη την
  εποχήν τό πιΐσμα χαί ή δύνα¬
  μις τοθ χαρακτήρος των χωρι
  κων ήσαν αί μοναι έγγυήσεις
  τής διαρχιίας τοθ βασιλείου.
  Οί εδγενεϊς Εεν ιίχαν άχίμη τε
  θή" είς δοκιμασίαν 4πό την μό
  ντ,ν απειλήν πού ήμποροθσε νά
  τούς δπομνήση δ,τι άχίμη εί
  χαν 8λοι των κοινόν: Την θρη¬
  σκείαν των.
  Κατά τόν 13ον αίλνα, <νί Τ»ύ τονες Ικπόται. χληρονόμοι τοθ τευτονιχοθ τάγματος τοθ 'Αγίου Ιωάννου τοθ 12ου αιώνος, Ιγ-α τεστάθησαν επί τής άκτής ιής Βχλτιχής, τί οίΐήοΐι ένβς έπι- οχόπου, χαί άφιερώθησ*ν είς τόν άγώνα κατά των είίωλολα τριχων φυλων αυτής τής περιο χής. Οί ΠολωνοΙ άγωνιζόμενοι ηαρά τό πλευρόν αυτών των ίπ πατων, έξώντωσχν τάς ίθαγΐνεΐς πρωσσιχάς φυλίς χαΐ Ινας δούξ τής Μαζο6!ας εδώρησιν είς τό τάγμα την περιοχήν τοθ Κίύλμ Την ίδ'χν εποχήν οί (ππόται ττ",ς σπάθηί, έλαβον παρά τοθ πάπα τό φέουδον τής Λιβονίας. Έτσι έαπάρησαν οί πρωτοι σπόροι τής συγχρόνου Πρωσυίας. Είς την Πολωνίαν ή τάξις Εέν άποχατέστη πρό των άρχων τοθ 14*υ αιώνος χαί τής τ·λιχτ;ς έ πιχρατήσεως Ααδισλάου τοθ Β;α χυσώμου. Τό έργον τής άνορθώ σεως 6ηήρξ( χοττιω!ες. Ή χωρία ιΐχι σ^ηθίοει είς μίαν χατά οταα:ν έμφνιλίου πολέμου, άλλ' ή παλι 6ρθω3ΐς είχε είς την ύ πτ-ρεοΐαν της 56ο οημαντιχοος παεάγοντας. Έν πρώτοις 4 Λαδίολαος εί χε την βύναμιν χαί τον χΐραχτίΐ ρα πιύ έχριιάζοντο διά μίαν παρομοίαν προσπάθειαν. Έπειτα χατά τού; ϊύο αυτού; αί ών άς των ανωμαλίαν ή έχχλησία δέν είχε παύση ν' αύξίνη την έηιρρ&ήν της, είς τρόπον ώ«ε, δΐαν ή χώρα εξήλθε τοθ χάίυς, ή Έχ χλησΐα εορίθη μέ την θέσιν της ίβχυρως ήδραιωμένην, Ετοίμη νά μεταχειρισΰή τό χθρος τη; είς τό έκπελιτιστικόν της έργον. Τα μο ναοτήρια ίέν είχαν ποτέ των οτα μκτήαει τί έργον των τής παί¬ ς, χαΐ ί;«ν «ποχοιτέσϊη έχ Ίοτορεθ κοί ζ*»ή 5έκα οΐώνων. ινίου ή κολιτιχή 4'·4ττ,ς, εί άν ώ τεροι χληριχοΐ παρεχάθηοχν είς τό εθνικον συμ! ύλιβν. Ό Λαδίσλαος είχι νά >ύα~ τρία
  π(ίβλήματκ ΏρΑτον Ιπριπε νά
  ;παρακάμψη την απέχθ·ι·ν την 6
  1 τιηχίων τού δι' !ν« ισχυρόν Βϊοι
  Ηχ χαί νά τους κάμη νά κατα
  ■ οήσο ν ίλα τα πλεανεχ· ήματχ
  π&υ θά ι [χε δι' αυτού; μία 11ο
  λωνία ή ωμίνη. Πρός επίτευξιν
  τούκυ ϊιτρεπε πρωτίστως νά φ?ον
  τίοη διά την εξαφάνισιν τοθ πά
  τροπαραΣότου σχεδόν ίθ'μου των
  Ιμφυλίων πολέμων είς τό Ισωτε
  ρικόν τεθ βασιλείου, άναδειχνυόμε
  νος ίσχυρόΐερος τής φεουδαρχιχής
  άριστοχρατίας.
  "Επειτα Ιπρεπε ν' άγωνισθή
  χατά των πολυάριθμον Γερμαν&ν
  άποίχων που ήρνοθντο νά χ-ιβερ
  νώνται άπό Ινα Οολωνίν Βασι
  λέα χαί μάλιστα άπό Ινα ήγεμό
  να, δστις ίέν άπέχρυπτι τό έθνι
  χον τού οΐσθημα. Τέλος Ιπρεπε
  νά έκμτ,ϊενίοη τάς επί τοθ πολω
  νιχοθ θρόνου διεχδιχήσιις μιίίς
  τσιχιχής Βυναστείας. Όταν απϊ
  θανε τί 1833 είχεν Ιτοιμασει τί
  Ιδαφος δια την ιΰημιιοθσαν Πό
  λωνΕαν τοβ τέλους τ·0 Μεσαίω
  νο<·. Είς τον υΕόν τού, Καζίμηρον τίν Γ'. αφΐνε μ'αν έξωτεριχήν π<- λιτιχήν (συμμαχίας, διά γάμων, μέ την Ουγν,αρίαν πρός νότον χ«1 την Λιθ&υανΕαν πρός βορράν), χαΐ τας άναγχαίας βίσεις δια μίαν ειρηνικήν ανάπτυξιν. Είς το τελευταίον αύτό οημεΐον συνεχέν τρωσιν δλας τάς προσπαθεία; τού 6 Καζίμηρος, μή διστάζων νά μετέλθη πολιτικήν εντελώς χαιροσχοπιχήν. ΔΙν ή:αν πολεμιστής, χαΐ διι ρωτβται χανεΐς χατά πόσον αί θυοίαι πού ΐχαμι διά νά διατη ρήση την χώραν τού έν είρή νη χαΐ ευτυχία, δέν ήσαν 6περ βολιχαί. (συνεχίζετα) Ό αγών είς τα Αοτικάν. Έκυκλώθηστενώς τόΣααρμπροϋκεν υπό των Γάλλον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 -βρίου (ίδ. ύπηρβοίκ «Άνορθώσε«5»)— Τό εκδοθέν σήμερον την πρωΐ*ν άν«Μβιω9έν τοδ Α¬ νωτάτου Γκλλιχοΰ Στρατη· νείβυ άναφέρει τα έξη : «Νύξ ηρεμος έν τώ συνόλω Τοκ»- κί, δράσις των έν έπαφή ατβιχε'ων μας Ιδίως πρός &υ ομάς τοΰ Σααρμπροΰκεν». ΒΡΥΞ,ΕΛΛΑΙ 29 Σ)βρίβυ (ίδ. ύηπρεσια).—Είς τα σύνο ρα τού Λουξεμβούργου, μετα ξύ Πέρλ καί Μουντόρφ ή δράο»; τ€ΰ πυροβολικοΰ είνε >^ατ« πολύ έντονωτέρα άπό
  εκείνην την οποίαν έγνωρΐ
  σαμεν χατα τόν προηνούμε-
  νβν μεγάλον πόλεμον. Τό
  Γαλλικόν β«ρύ πυρ'βολΐΜΟν
  ίβαλλε χόες άκαταπαύστω;
  βίς την περιοχήν αυτήν απο
  της 5ης πρωϊνής μέχρι τής
  έης *σ«ρινΙίς. Όλα τα πέ
  ρι{ β«ν·κλ·νιζ·ντ· λΐ
  κτιχώς άπό τόν ββμβαρδι·
  σμόν. Άκολονθνς τα Γαλλι-
  κά στρατεύματα έξαπέλυαχν
  Βυελλώδη έί<ρμπ3ΐν καί προ ήλασαν εί{ μέγα βάθβς. Ό· λόκληρίς ή περιοχή τοΰ Πέρλ περιήλθεν είς την κα· τβχήν των Γάλλων. ΡΩΜΗ 29 Σ)βρ(»υ (Ιδ. ύ πηρεβία).—Τα γαλλικα στρα τεύματ*, ουνεχ(ζ«ντα την προέλασίν των δυτικώς τοΰ Σααρμπρβϋκβν πρ6σήγγισ*ν τόν ποταμόν Σάαρ ό όηεΐβς αποτελεί φυσικόν οχυρόν τής γραμμής 2ίγκφριδ. Τέ· Γαλλικόν πυρββολικόν βχλ- λει συνεχως κατά τ&ν Γερ μανιι&ν γραμμών. Ή ε««υ- λις τού Τούρκου έν Γερμα ν(α πρεσβευτοΰ, ευρίσκεται υπό τό συνεχές Γαλλικόν πΰρ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρ(ου .— Πρ·κλ«ννον Ποϋ άπέληξαν αί συνεννοήσεις ΒΙΡΟΛΙΝΟΥ-ΜΟΖΧΑΖ Κρίνουν περιττόν τόν πόλεμον άφοΰ διεμέ- λισαν την Πολωνίαν. προτείνουν ειρήνην μέ την απειλήν κοινης δράσεώς. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Σ)
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Ά«ο
  κλβισμός». Μέ τούς Μαντελέν Κα
  ρόλ. Χένρυ Φόντα. Την Δευτέραν
  «Έρωτες μεσονυκτΐου». Μέ τούς
  Ζάν Γκαμιιέν, Μιρίϊγ Μτιαλέν.
  «ΑΠΟΛΛΩΜ». - Σήμερον «Ού
  ράνιες ΜελωδΙες». Μέ τόν Μττβν
  τζσμΐνο ΤζΙλι καΐ την ΓχιραντΙνα
  Κάττ.
  Δευτέρα, Πέμττη, ΣόβΒατο, Κυ
  ριακή ώρα 7. μ μ άχριβ&ς άπογευ
  ματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρόγραμμ» 30ηςΕ>βριΌ»
  12.23 Σήμα—ΈΘνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  Ώρα °ΑσΕ«ροαχοπ«Ιου Αθηνών.
  12 30 Άποοπάσματα άπδ δπι
  ρέττες (δίσχοι).
  13 Άπΐσπάσματα άπδ ι τα
  λκές διΐερις (δίσκοι),
  13.30 Είδήσεις.
  1345Έλαφρά μουαική δπδ τή;
  ορχήατρΛ· 1]αγώνη—Πλισκίν.
  14.15 Είδήαεις—Μετ««·ρολογι
  κόν δελτίον
  18.40 Μικρά όρχήστρα τοθΣτιθ
  μοθ (υπό την διεύθυνσιν τοθ χ.
  Γ. Βιτάλτ;).
  19.30 Ή ώρα τοθ παιδιΌ.
  19.50 Βιλς (δίσκοι).
  20 Όμιλία.
  20.20 Δημοτιχή μουσΐλή υπό
  τοθ 'Ομίλου Κυριακάτη.
  20.50 Είδήσεις.
  21 Έλαφρά μουσιχή διά πιάνο
  (δίσκοι).
  21.45 Ρεσιτάλ τραγουδιοβ (δπό
  τής Κάς Κλ. ΚαραντινοΟ.
  21.45 Έλληνιχή χορωδία (αν
  δριχον τμήμα) υπο την διεύϋυν
  οιν τοθ χ.
  II
  Γλυχοφρύδη.
  22 20 Νυχτεριναί «ίδήσεις.
  22.30Μ»χ«δονική ώραίΊτ' ιυχαι
  ρίετής 14ης Διβθν&Ος Ίίχιίσεως
  θεσσαλονίκης.
  ι 22.45 Ρισιτόλ τραγουδιοβ υ¬
  πό τοθ χ. Αλεξ. Νίκη.
  22.45 Καλλιτεχνιχή άναα>ίπη
  σις ΜαχβδονΙας (υηέ τβθ χ. Άλ.
  Κοζανιζή.
  23 ΔιααημΕοιτς.
  23-10 ΑαΙχςΙ Μαχίδινιχβΐ ι χο
  ροΐ περιοχάς Γιί*.
  23.30 Μιυσιχή χοροθ (δίσχβι).
  24 Τελευταίαι ιίδήσεις.
  0.10 Μουσιχή τζάζ , (δΕοχοι).
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Ενα κβλοσσιβϊβ ίνα
  καταπληκτιχό έργο:
  Καθημερινώς διαβάζετε
  «φηγήοεις καΐ π&ριγρα
  φες γ,ια τό Ι-ΩΑΜ-Ο
  δΡαΜΑ. Μοί βοο κι' άν
  αύτές οί πκ^ιγραφες ήσαν
  ζωγραφισμενεί μέ τα ά
  ορβτερα χρώματα, πβτί
  δέν μπβρβοαν να οάς δώ
  ββυν μια, εοτω άμυόρα
  •Ικόνα τού ηφοηστείου αύ
  τού ηβύ τρια χρβνια έ
  οκβρπισετήν τιύρινη λάβα
  τού «π' ακρβυ εί, άκρον
  στήν πβλυπαθή αυτή
  χώρα.
  ΑΠΟΕΛΕΙ£ΜΟΣ: Ή
  ίοτβρια μιάς μεγάλης ά
  γάηης πού γεννηβηχ* μέ
  ο» βτα ίρεΐπια αύτοϋ τού
  χαλαομον, μι· γι^αντιαΐα
  ύημιενργΐα πού %ήν έν
  ααρκώνουν δύβ μεάλα
  βοχέρια.
  οντελέν Καρόλ
  καί Χένρυ ^Φόντα
  Ι ήν Δευτέραν
  Ένα εργο γεματο άλή-
  θεια, ρεαλισμό, Δυναμι-
  σμό,
  ΕΡΩΤΕΣ
  Ζάν Γκαμπέν
  Μιρέϊγ Μπαλέν.
  Τοχθτοται
  έπΐοκευοΙ ώροΑογΙων
  Τ*
  ,Τά περιπαθέστερα ν
  ονάγνωσμα
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΨΌΥΣ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
  Χιόνες, όπως έκεΐναι των Άλπεων χα'ι φλΓγομένη άμμος ΐί,ς Αίγυπτιακής έρήμου είνε δύο πράγματα άβυμβί
  Βαστά. Κα'ι όμως κυρίαι πβύ κάνετε εξοχήν ύγείας κσί σπόρ περιπάτου! Αύται αί 'ρανατικαί φίλαι τυΰ σκί έγκα
  τβλβιψαν τάς Ελβετικός Άληεις ναί κατευβύνοντβι μέ τα σύνερ',ά των μέσω τής φλεγομενης άμμου τής έρήμου πού
  «πλώνβται εξω τού Κκίρου, διά τάς πυραμίδσς. Συνδυασμοί: Ψυχαγωγίας, άθλητισμοΰ καί άπολαύσεος των
  έγκοσμίων.
  —»^
  ι»»'»»~»ιιιΐ
  Τα ελαια.
  Νέον υψωμόν εσημείωσαν χθές
  αί τιμαί των έλαιολάδων πρός
  μεγάλην χαράν των παραγωγών
  μας, οί οποΙΌι ευρέθησαν μέ
  άπώλητον τδ προ νόν των.
  Ό οψωμές αύτάς δμως ούτος
  χαταδειχνύιι χαί πάλιν τδ αφιίλ
  μα τής μονοχαλλκργιίας χαί
  την φρόνησιν έχιίνων ττεί» εί-,
  χαν ελαιόδενδρα χαί τα διετήΙ
  ρτ,σαν. Είς παρεμφερεϊς στιγμάς
  των σημερινών τδ Ιλαιον άπε
  δείχθη πριϊδν σταθε'Λς είχονο
  μιχής βάοιως χαί πηγή ηλουτι
  σμ&Ο των χατεχοντων.
  ***
  ΑΙ Αγγλικαί
  είσαγωγαΙ.
  Ό πάντοτε χαλβς .....
  μένος έν Αθήναις άνταποχριτής
  μας τηλ«γρααεΙ χ6ές ίτι ή Αγ
  γλία θά σι,μπιριλαδη «ίς τάς νέ
  άς «ίσαγ,ωγίς της 'Ιΐλληνιχ* χά
  τίνα, Ελληνικήν σταφίδα χαί Ι
  λαια.
  Έ πληροφορία ένδιαφέρει γε
  νεώτερον την χώραν, μας είδιχώ
  τερον δμως την Κρήτην, σημαν
  τιχδν μέρος των σταφίδων τής
  οποίας χαταναλίσχιι ετησίως ή με
  γάλη φιλή τής "Ελλάδος. Καί
  αναμένομεν την πραγμάτωσιν
  τής τηλεγραφηθίίστ,ς ί»ηδ τοθ άν
  ταποχριτοθ μας πληροφορίας διά
  νά διαπιστωθη διά μίαν άχέμη
  φοράν ή ιϋνοια τής μεγάλης φι
  λης πρός την 'Ελλάδα χαί τα
  προϊδντα της.
  Ή άγορανομΐα.
  Ευρισχέμεθα χαί πάλιν εί,
  ιήν ευχάριστον θέσιν νά διερμη
  νιύσιομιν τδ κοινόν αΐοθημα τοθ
  τόχιου διά τα λυσιτελή μέτρα
  χάρις είς τα δπ&Ια ή ΰηη
  ρία τής άγορανομίας παρημπδ
  Ιισε την άηδχρ»ψιν «ίθων πρώτης
  άναγχης άΛλ» χαί έταχτοποιτ,αε
  τιμάς είς τα 11 δή τα£τα «ίς τρό
  πον ώστ« νά μην άντιλαμβανιται
  σχεδόν δ χαταναΡωτής την ίυσχέ
  ρειαν ή δποία επήλθε ιίς τάς εί
  σαγιογάς /όιφ των πολεμιχών
  γεγονάτων.
  Ή Χωροφυλκχή έν γένει χαί
  αί κρμδδιαι τιπιχαί υπηρεσίαι
  έχα> αν έν προχειμίνφ χάτι παρα
  πάνω άπδ τδ καθήκον των. -αί
  διά τ&Οτο είνε άξιιπαινοι.
  αΐ Βιο'
  χημιχέν'Εργοιοτήριβν Ίατρβν
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ηράκλειον
  'Αναλύσεΐς ιϋρων, αίματος
  χοπρβνων, έμρόλια, αΰχεμδο
  Χιλ χαί έν γένει άπασαι αί
  μιχριβιολογιχαί χαί
  χαί ίξετάσιις.
  Ή Μόδα θριαμβεύβι
  μόνον είς τα αανοθ
  ΐσια Νιρατζούλι.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ
  (II
  ΙΑΗΤΙΣΤΚΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσστάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των εΐδικών ύφσσμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό αρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού κσί ιήν
  ουνεχή παρακολούθησιν τής μόδος των βαπτιστικών
  καί των γαμηλίων στεφάν ών έτελειοποιήθη είς τα
  ειδή τού καί διαθέτει ιήν τιλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν
  διαιηρεϊ όποκατάστημα είς Μοΐρες, τιλουτισμένον
  μέ τώ χρησιμώτερα είδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται
  ώς παράνυμφοι είς γόμους έχευν ενα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά έπιοκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙ-
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής κορόδου τοθ κατασιήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα σιέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μσς πράγματι οί πλέον συμφέρουσαν
  ΙΑΤΡΟ23
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδ«κτωρ τοδ Πανεπιστημίου τί,ς Λ»8νος.
  Επί έπτβΐτίκν σκουδάσα; έν Λν&ν« χκΐ Παρισίους, ϋ-
  χΐται «Ις τβ νέον Ιατρειον τβ», έ)ββς Άβερλΐφ
  (ουνβιχΐαν Ββιλιδέ Τζαμί) Ιναντι «ρτοιιοκΐο» ΆθανΜΐβ»
  Χφκχιανακιι: 9—12 ι», μ. μ«1 4—7 μ. μ.
  Τ«ς ΚυρικΜ«( το»ς 4«6ρβυς δκρεάν. Άρ. τολ. 6-63
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνοσίων μετεκπαιδεύονται έπσγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πορά πεπει¬
  ραμένον πολιτικών μηχανικόν ώκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
  δομικήν καί σχεδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έψαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον,
  Είναι μοναδική βύκαιρία δι' οσους άπερρΐφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτίθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπιαι, νά διοριοθοθν είς Έργολη
  πτικάς έιαιρεΐας όδοποιΐας, οίκοδομικάς ή* είς οίασ
  Βήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ττοτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλΐζβι τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες βΐ 1{ΐλ8έντι$ ίργβδηγ·! μέχρι οήμιρον
  ΐχ τ·ϋ «ΤΕΕΤΟΝΟΣ» διωρίββησαν «Ις
  Δήμβυς, Έταιρίας κλπ.
  Γρ«β(Ι« 'ΐΜνβς 5, Όμύνβιαι Άίήν«ι.
  Οί
  ΚΑΙ
  ΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ
  42βν
  Ό ίνθρωπο; αύτος είνε δ ΣοΟ
  μπεοτ...
  Τ4 γέλιο τδν άποσπ^ άττό τδ
  πιάνο τοθ φαίνεται σά" μιά ώμή,
  μια πρόστυχη άποδονιμασία. "Ε
  τσι λ·3ΐπόν φίρονται αύΐίΐ οί «ε
  ρίφημοι άριατοχράται; "Εξω φρΐ
  νων, μή ξεύΐοντας τί χάνει, ο£ν
  τρελλδς, δ Σοθμπερτ κλείνει, τδ
  πιάνο μέ πάταγο, χλΐίνει τδ τε
  τράϊιο μέ τίς νίτε;, τδ άντάζε;
  χαί φεύγει...
  Κάνΐι σάν τρελλές... Είνε ϊ
  νας δυστυχής ίνθρωπος... Γι4 τα
  ήθη των άρισ:οκεατων ή διαγΐο-
  γή τοθ νεαρ&Ο μουσιχοθ ίσοδυνα
  μεΐ πρός σκάνδαλον! Ή δούασσα,
  ή ο!κοδί3ποινα, τρέμε,ι άπο την
  σΰγχυσίν της. Ποτέ «ίς τδ σαλίνι
  της δέν είχι αυμδζ παρόμοιον
  πραΎμ». Δέ< ξΐύρει μέ ποίον πεέ ηιι νά θυμώςιη ,π«ρισαό:ιρον: Μέ την "«αρά χδμησσα πού γίλασε, ή μέ τδν νεαρό μουσικδ πού νόμ; αι πώ; ήΐαν σπίτι τού καί φερθή χε τδσον πρδστυχα; Τδ πρώτον πεύ κίνει είνε νά ζητήση συγ γνώμην άπό τούς προσκεκλτ,μΐ νους της... Καί δταν ή νιαρά κό· μησσα Καρολίνα Έσκρχάζυ την πλησιάζιι γιά νά δικαιολογηθή χαί νά τής ζητήση συγγνώμην, ή δίύχισσα τής λέ/ιι ρέ αύσιηρό· —Όταν θά γράψω είς τδν πά τέρα σας, κόμησσα, {έν θά έπαι- νέσω την διαγωγήν σας! Καί δταν δ άρχιμουσιχός πού είχε συστήση τδν Σοθμΐτερτ «ίς την δούχισσα εδρίσχεται μπροστά της, ή δούχισσα τοθ λέγει: —Καί άλλοτε, αίς παραχαλω φίλτατι, νά φροντίζετε νά μοθ συ νιστβτι άνθρώπους μέ χαλλιτέ ρους τρόπους άπδ τδν προστατιυδ μενόν σας τδν χ. Σοθμπερτ... Ό άρχιμουσιχίς δέν ξεύρει πως νά δικαιολογηθή .. ]Λίγει πώ; ήξευρε την μουσικήν τοθ χ. Σοθμπερ, δχι Τιυς τρέπευς τού... Καί είνε σιιντετριμμένος χαί χά- τοαχασμίνος... Άπό τδ επεισό¬ διον τής 6ραδυα~ς βγάγει την φι- λοσοφίαν τού: Σ' αυτδ τδν χόσμο βρίσχιι τδν μπε)3 τού ,,δποιος θέλει νά κάμη τδ χκλδΐ Καί δρ- κίζιται «ίς τδν εαυτόν τού νά μή ξανασυστήση άνθρωπον! Τδ επεισόδιον δέν δφησε την νεαρά χόμησσα Καρολίνα Έστερ χάζυ χωρΐς νά' την στινοχωρήση. Άλλ' δταν Οστερα άπδ ολίγον εύ &(σχ«ται χαθ' οδόν, χατευθυνομέ- ν τ] «ίς την τρίτην έσπερίδα πού ήταν προσχεχλημένη έχεΐνο τδ Ρράδυ, ίδΐε χλν σχέπτεται τδ άτυ χϊς επεισόδιον... Ό νοθς της είνε μόνον ΐίς τδν χορδ, είς την δια σχέία^ιν π:ύ την πιριμένει είς τδ μέγαρον πρδς τδ οποίον χατευθό νεται... (συνεχίζεται) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ (Ι ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό μεγαλύτερβς τενβ ρβς τβΰ κβσμου, ή πειό γλυκειά φωνή τού αίδνος μας. ΜΗίΰΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ Στίιν έφβτεινή τοι> άπββίωσι:
  Σ
  Τό πειό βνειρδδες μου
  σικό ρωμάντζο πβύ παρου
  σίασε μέχρι σήμερον β
  κινηματογράφος.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό μ»γ4λ«ς τραγωδβς τϋς
  όθεν ής.
  Πώλ Μιοΰνι
  ατόίργον: ΠΟΙΟΣ
  ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ
  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΓΑ-
  ΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ.
  ΤΟ ΑΗΒΡΟΟΙΝΟ -ΚΤΗΗΒ-
  τού ΈμΙλΖολά.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. Κωνστ.
  Βαρββράκης δικηγόοος εβίιιτισε
  ■ποοχΘέΓ είς "Αγίαν Βϊρβάραν τόν
  υϊόν τοθ κ. ΦοΙξου Δρακοντίδου
  ονομάσας αυτόν Ιωάννην. Νά τοίς
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- θεωρούμεν
  β«ιβ(βημ«νον καθήκον οΊιως καί
  Ρημοοΐςι ευχαριστήσωμεν τ,άντας
  τούς συμμερισθέντας τοθ πενθους
  μας καί παρακοουθήσαντας την
  κηδείαν τοθ «ροσφιλοθς μςχς «α
  τρός. Ιδιαιτέρως εύχαριστοθμεν
  τάς άξιοτΐμους οικογενείας τω/
  κ. κ. Έιιμ Ελευθέρας, Ίωιϊν. Γά
  τη. Χ" Κιΐσωτάκη, Ήλΐα Καματ»
  ροϋ καί Καλλιόπη; χήοας Βεργι
  νά<η διά τό εΐλκρινές καί βαΘΟ ■νδιαοέρον τό οποίον επέδειξαν κατά τάς στιγμάς τ Ο άδ^κή-ου τιένβους μας καί την *ν«ς 2ύ·)όρ μητον συμαετογήν των είς αύΐο. Σητεία τυ 26 Σ)βρίου 93β Ή βαρυνενθαθσα Ίκο * »ια Νικ. Δ Πλ«χ«χη *** Γύρω στήνπόΑι. Χθές τό κραΐ ιΐχαμβν την πρώ λβθλα τη ψιλβχ — Φαίνεται δή 6 Όίτώβριος είς τόν όΐοΐον ΐΐσερχόμίθα οΙ.ηον, — βί μετίβαλΓ) την καιρι^ήν κα τάστασιν λκΐ το χειμωνικώτερον. —Σχετικώς μέ την κατανάλ» σιν των σαφυων Κρήτης είς ΐάς άνοράς 'Αθί)νω·/ καί Πειραιώ ηι ρί τής ό «οίας τελ,ευταϊον ιηι- γράοημά μας. —Πληροφορούμεθα δτι τό Ύφυ κουργεϊον Άγορανομΐας είδοβοΐ· ησι τοϋς 4νδιαφ«ρομίνους συνε- ταιρισμούς νά βροντΐσουν διά την «ροσκόμ σιν .των σΐαουλων είς τάς ανωτέρω άγοράς. — Ή νροσκόμισις θά γ[η ιΙΐ« δι' άπ' ιύΐίΐας, «Ιτε διά των ιΐρα- ιηρίων τα δποϊα διαθέτει ή Άγρο τική Τραπέζα. —ΣυνεχΙζονται είς τόν λιμένα αί φορτώ·«ις σταφίδων. —Αί φορτώσεις οθται καί είς τάς έγγϋς ημέρας Θά λάβωσι πι· θανώτατα ««ρισσοτέραν έντασιν. —Λόγω των πσρουσιαζομένοεν «όνοΐκων διαθέσεων ά«ό με.· ρους των ξένων άγορδν. — Πρδς τούς νομάρχας εκοινο- ποιήθη λγχύκλιος τοθ «ρμοδίου ο •υπουργϊΐου ήτις αξιοί την αό· στηράν Ιφαρμονήν των διαταχθέν τ»ν προγενβστέρως διά την χρη· σιμοποΐησιν σταφιδίνης «Ις την κα ρασκ«υήν γλυκισμάτων. —Ή έγκύκλιος ύπομιμνή?κει ό¬ τι λόγςρ τοθ ηεριορισμοθ τής εΐσ- αγωγης, ζαχάρεως ή χρήσις τής οταφΐδΐνης έττβάλλίται δεδομε- νου #λ<·«ς τι δτι ένισχθΐι την στα φιδοκαραγωγήν, ανεδείχθη δέ σκό πιμος καί κατόπιν κατάλληλον δοκιμών. — Είς την πρωτεύουσαν Θά νίνα την προσέχη Δευτέραν Ασκησις α- εραμθνης καθ* ήν Θά οβισϋοϋν τα φεΐΐα τής πόλεως κ αί τα τοθ εξω τερικοθ φωτισμοθ των καταστημά των καί οίκιων. —Ή οβέοις των οώταν ΐΐδικβς άποτιλΕΐ σπουδαίον κλάδον των μετρων τής άεραμύνης. — Πρόκειται δέ «ς πληροφορού μ«6α νά εφαρμοσθή καί είς τος ΐ παρχίας δακιμασΐικως £ο' δσον Ι χούν γΐνει σχετικαί διαλέξεις καί διδασκαλίαι καί καθίστατοι αναγ καΐον νά εφαρμοσθούν οθΐαι καί έν ιη πράξει. —Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι ο β ριον τίθενται είς κυκλοφορίαν άνα μνηστικά γραμματόσημα έβ' εύ· καιρΐα των , Βαλκανικών άγώνων. —Τα γραμματΟσημα ταυτα Θά είναι τεσσάρων κλώσεων, ήτοι λε πτών 50 καί δραχμων 3. 6 καί 8. —Ταθτα Θά παραμείνουν έν «λή ρει ταχυδρομικί) Ισχύϊ χρησιμο· ποΐίύμενα διά την &ροκληρωμήν τής άλληλογραφίας μίχρι τής 31 ΌκτωβρΙου έ, 4. —Ή άπονευματινή καί νυ.νϊ«ρι νή κίνησις δέν εμειώθη άκόμη. —Έννοεΐται δτι ή κίνησις ούτή μέ την Ιΐλιιψ.ν *λ«ον μουσικής είς τα Οπαίθρια κ·ντρα καί τάς πρώτας φθινονωρινάς «κρούσεις». — θά ΰ«οσ.{) δσημέραι έλάττω σιν καί δ κλειστός χώρος Θά *ρ· χΐσο νά καταιιτ'ί «δικαιώματα. — Είς τόν κινηματογράοον Που λακάκη συνεχΐζΐτσι μέ κοσμοσυγ κέντρωσιν ή προβολή τοθ έξαιρε τι»οΟ καί ίαικαΐρου Φίλμ: «Ά«ο κλκ,'σμές». —_1ς τόν «Άτόλλωνα» ίπΐσης «ολύν κόσμον συγκεντρώνει τό ΦΙλμ: «ΟΟράνιις ΜελωδΙες» μέτόν ΜπενζαμΙνο ΤζΐΜ. ο Ρέκοατερ Εθνικόν Λοχεϊον. ΟΙ ΚΕΡΑΙΣΜΕΝΟ» ΑΡΙΘΜΟΙ Οί χληρωθέντες είς τδ άρΐιον άριθμοί χατά την 22χν ημέραν, 27ην Σ)βρίου. είναι: 8841, 19. 440, 32170, 46222, 46519, 53. 059. 71052, 91962, 99.680, 99. 691, 99697. —Οί χληρωθέντΐς άριθμοί χά τα την 23τ)ν ημέραν, 28 Σ)6ρ£ου είναι: 27724 χερδίζων δρ. 2000. Είς τδ άρτιον έχληρώθηααν οί εξής άριθμοί: 2923, 2953, 20. • 516, 20538, 24437, 27779, 27. 795. 51210, 51224, 67304, 67. 313, 75278. 85819, 85828, 91. 192, 99665, 67383, 75299. ' (Έ* τοθ ϋραχτορείου) Γ. ΦϋΤΙΑΔΗΣ ' ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Δια τούς χ. κ. ραγωγβύς. Γνωρΐζω είς τούς ένδιαφερο μένους σταφυλοπαραγωγούς δτι, αί άγοραί σταφυλών υπό τοθ κ. Τιμοθέου Φαλατάκη ά· φοροθν αποκλειστικώς αυτόν καί μόνον· Γ, φ»τιάδη;
  ΑΝΟΡΘΩΣ.Σ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ;
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις τον.
  'Από δλα δι* δλους.
  λίαν
  ΕΛΙ4.— Άπ4 προχθές ί0η*, ώθη άνατίμη,,ς «
  : 4ρ«τ.Ι έσημβιωθησχν χαΐ χθές είς τάς 32 50
  Η άγορά «Ο ίλ ίο« είνε αΐοιθιρά.
  τά
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α δρ
  » 6' »
  » γ' »
  » δ'
  » ΐ'
  Βαρβμπουζές
  :«'
  6'
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  » Υ'
  2ΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζ«»ί
  Καρπούζια
  >
  »
  »
  12—
  11.—
  10. -
  9-—
  8 -
  6—
  7 20
  6.20
  4.80
  4 20
  4 —
  4—
  2.—
  1150
  Πιπίνια
  Σίΐος
  Κριθή
  Β ώμη
  ι Οίνοΐ »[
  7.—
  5.80
  ξ
  4 5θ|Άλά65χνος
  8— Κουχο6)ια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Αΐυκοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πρασινοι α'
  » β'
  » γ'
  »
  4 —
  150
  4 50
  5 -
  26 —
  32 20
  25 —
  23.—
  22.—
  20 -
  19 —
  18 —
  400 —
  100 —
  120 —
  8-
  28 —
  ττ]ς αγορΛς χατά την
  Ή κίνησις ]ς γρς η ρσα Ιβϊομ
  ζωηροχίρα τής προηγουμένης. Αί κατ' αυτήν σημίίωθίΤίαι
  γ«1 Ιχουν ώς εξής: Σουλτανίναι 1150 000 χιλιόγραμμα,
  180 000, σταχμλαί 560.000, ταχτάδες 80.000, οίνοι 170 000
  425
  130
  Ιβϊομάϊα ήτο
  ϊλχια
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Άγορά Πώλησις
  Κοπεγχάγη
  25 96
  26 16
  Λίνδίνον
  546.— 550.—
  Παρίσιοι
  3.03
  3 13
  Νία 'Υόρχη
  137 — 139 —
  ΜιλΧνον
  6.96
  7 02
  Παρίσιοι
  3 09 3 13
  Πραγα
  4.31
  4 35
  Ζυρίχη
  31.— 31.45
  Ζυρίχη
  81.60
  32 05
  "Αμστερδαμ
  72 70 73 70
  Βρυξελλαι
  4.76
  4 82
  Ιτοχχόλμη
  32.60 33.10
  Βιυδαπέστη
  23 45
  23.95
  Βρυξέλλαι
  4.64 4 70
  Βελιγράδιον
  8.27
  3.10
  Άλεξάνδρεια
  560.— 564.—
  Κ»ν)πολις
  10 4-
  105.—
  Βαρσοβ *
  21.12
  2132
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  "Ελσινχφίρς
  2 60
  2 65
  Βερολίνον
  42.— 42.-
  .ε«'^_ε^>ε^_^·*___«ι·___ει_^*_.
  Κόβνο
  22 —
  22.60
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Ή έπαρχία Σητείας
  άπέραντο περιβόλι.
  ΣΗΤΕ1 Σ)β?ιος (ίνταπ^κριτοθ Ι ρο, χαί άπδ τή* Μαριονιά εί: τίς
  μ»ς)—'Η σ^<ο.«ιδή τής σιαφ'δ ί ΑιθΙνες, τ ί>ς Ιεύους, τίν Μΐχ&υ
  επερατώθη είς βλην την επαρχίαν' Γ λ4, τί Στ*υ οχ/δρι χχί την
  καί οί άγρίτ*ι μζς 6:οΐ|»άζοντ*ι Ρ^κ-ίικα, ατοίιιΐιχ δυσΐυχίδί χ«>
  τώρα δια την συλλογήν κκί τή* ρι*. τί πε"ΐσ·5ί .<.% λίγφ ίλλείψε ε* «.θλίψιν τ.Ο ιλτϋθ-τάρπ·;, ίΐά ω συ'χ-ίΐνβ 'ύ-, *,τ'ϊπου χΐί αν την χαλλιέργε α> των Δήμητρα-1 πε3*ση ανεΕς Η* άνΐικεύυη τό
  χων χαί των ά^λα» είδών *Ε5ω. πέλαγος τ^Ο πο-χσίνου, θΐ εδΐεθς
  ή έντατιχή χ^λΧιίργεια δπή'ξε»'είς δάση ελαιών καί χαρουπειον,
  άΓί4παλαιόΐερα τό διαχριτιχδν | θ' αναπνεύση τό ά^ωμα των άν·
  τοθ τίπου. Οί χατοιχοι βέ# άνέμε θών των πολυιτοίχιλων καρποφό
  ναν τό χήίυγμα τοθ Κραιοι*;.
  ΚαΙ δταν ανό^η, πρό πολλών έ
  των, το Κίάτος είχ< λσηιιο<ήσεΐ τελείως χαί είχε παραγνιορίσει τον τόπον αυτόν, οί χάτοιχοί τού είχον επιδοθή μέ ζήλον χαί ϊψο σίιοσιν είς τή* καλλιέργειαν τή; γής των Εφύτευσαν τούς χάμ μέ άμπέλια χαί έληιςκαί Ή προοτασία τού άμάχου πληθυβμοδ Ή πρόοδος τής τεχνιχής έίημιούργησι νία τρομερά !πλα, τά ,όποΐα μέ χαραχτηρΐστιχήν άσυνειδησίαν χ(.ησιμοποιοΟν οί ούγχρονοι ιάνθρωποι είς χον πόλεμον τής άλληλοιξοντώσεως. Τά φριχτότερα | δμως έξ δλων των δπλων είναι τα δηληιηριώδη άέρια, τά όποΐα ΐχρησιμοποιοθνται διά την εξόντωσιν δχι μόνον των μαχομένων είς Ι τά μίτωπα άλλά χαί τοθ άμάχου πληθκσμοθ. Εύιυχώς, ανεκαλύφθη σαν χαί τά μέσα προφυλάξεας: Αί άντιασφυξιογόνοι προοωπίδες. "Ηξν| ΐίς δλχ τά μεγάλα χράτη δλοι οί χάτοιχοί Ιχουν έφοδιααθή μέ τοιαύτας άντιασφυξιογόνευς προσωπίδας. Είς την Αγγλίαν μάλι στα διενεμήθησαν δωρεάν υπό τής χυβερνήσιως 35 έχατομμόρια προσωπίίε; είς τόν λαόν. ΚαΙ είς την Γαλλίαν, έπίσης, έχορηγήθη σαν (ίς τούς πτωχούς δωρεάν προσωπΐδες. Άλλχ χαί ή χώρα μας ίέν ύστέρησι. 'Η κυβέρνησις μεριμνβ σχετικώς. Είς την είχόνα μας φαίνονται μέλη τής Έθνιχής Όργανώσεως Νεολαίαι;, τάίποΤα άσχοθν τα ι είς Ιν άλαβς των προκστΐίων τής πρωτευούσης είς την άντιααφυξιογόνων προσωπίδων. Τά πεπραγμένα της τριετίας Οί Άθλιοι 642 ο» Ή αγανάκτησις τοθ ο'μόσσοντ,ο κοί διινοπα θοθντος τούτου πλήθους, οίεναντΐαι πρός τάς ά- ποτελούσας αυτήν την ζωήν ούτοθ αρχάς βιαιότη τες, οί κατά τοθ δικο^υ άτιόπειροί τού ^ΙσΙ λα'ίκό προξικοπήματα καί άνάγκη νά κατσσταλ&σιν. Οί χρηστοί δνδρες άπεκδύονται είς τόν τοιοθτον άγώ να έν όφωσιώοει καί άντιτασσόμενοι είς τάς τοιαύ τος τού διαθέσεις άποδεικνύουσι την αγάπην ού των, διό καί τόν παιδεύουσιν, άντιστρατει,όμενοι, διά τόν απλούστατον λόγον δτι υπάρχουσι στιγ μαί σπάνιοι. κοθ' άς τόν σέβονται καί άνθ.στά μενοι' πράττων τις δ,τι ιω έπβάλλβται νά 'πράξη οίοθάνεταί τι παραλύον αυτόν καί κωλύον νά προ βή περαιτέρω, κοί τόιε εμμένει μέν είς την Ιδέαν, διότι όφείλει, άλλ' ή συνείόησις άπαξ (κανοποιου μένη θλιβεται, διότι ή έκπλήρωσις τοθ καθήκον τος έρχεται είς σύγκρουσιν πρός ιήν πίεσιν τής ψυχής. Τό γεγονός τοθ 1848 υπήρξεν ίργον δ>ως κε
  κεχωρισμβνον, σχεδόν £έ άνεπιδεκτον ίστορικί]ς έ
  ρεύνης.
  Πάσαι οί τΐροειρημέναι λέξεις δέν πρέπβι νά
  ληφθώσιν ύπ' δψ.ν, προκειμένης τί|ς έκτάκτου έκει
  νης στάσεως, καθ9 Γ)" εγένετο αίσθητοτάτη ή ίε
  ρά άγωνια τοθ έργατου διεκδικοθντος τό έαυτοθ
  δίκαιον.
  Εδέησε νά καταιΐνιγβ, διότι έτιέτασσεν
  τό καθήκον, άφοθ; δι* αυτής προσεβάλλετο ή δή
  μοκρατΐα. Άλλά κατ' οόοΐαν τί άπηύγασεν έκ
  τοΟ 1848; Τό δτι ή στάσις έκείνη ήτο άπεσιαοΐα
  λαοϋ εναντίον έαυτοθ.
  "Υποθέτομεν δτι δέν τ.αρεξέβημεν τοθ ήμετέ
  ρου θέματος, μησθέντες τ6>ν γεγονότων τοθ
  1848.
  "Ηδη άς έλθωμεν είς την έκτύλιξιν τί|ς δράσεώς
  των 66ο όδοφραγμάτων, των μόν ών άτινα δΐδουσι
  τόν χορσκτηρισμόν τής άντσροίας ίκεΐνης.
  Τό ό&όφρογμα Ά>ίου Άνιωνίου ήτο ολόκληρον
  ϊν τερατούργημα· είχεν Οψος τριών όροφών καί πλά
  τος έπτακοσΐων ποδών άτιέφραττεν άτιό μιάς £ως
  τής άλλης άκρας ολόκληρον προάσιειον, ήτοι τρείς
  όδούς· είχεν 6λα τού τα άπαιτοόμενα άπορθήτου
  φροιιρίου, τάς έπάλξεις τού, τάς τάφρους τού.
  τάς τουφεκήθρας τού, τούς τιύργους τού, τούι,
  προμαχώντας, τος προεξοχάς τού, τάς είσοχάς,
  έν είδει κόλυων καί άκρωτηρΐων, έχον έϋ-εισμα δύο
  μεγάλας οίκοδομάς' προεξέχον, ώς κυκλώπειος τιόρ
  γος είς τό βάθος τοθ φοβεροθ φρουρίου, οίον εί
  δεν ή 14 Ιουλίου.
  Δέκα καί έννέα όδοφράγματα είχον σχηθή οπι
  όθεν τοθ κολοσσοθ τούτου τοθ ΆγΙου Άντωνίου.
  Μόνον εάν Ιβλεπβς τό τοιοθτον, έννόεις δτι έν τώ
  προαστεΐω έκείνφ Ιπνεε τα λοΐσθια ή δεινοπαθοθ
  σα τάξις των σταοιαστών, ή δποία καταφυγοθ
  σα είς τό έσχατον έκεΐνο μέτρον παρεΐχεν .Ιδέαν
  τινά τής άπελτιΐσίας έτοίμης νά μετατραπή είς κα
  τ,αστροφήν.
  (συνεχΐζεται)
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤ1ΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ α_.
  θά ΡρίΙτε βλα τά νέα μοντέλα σκελβτών.
  Παριλάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλβν.
  ΟρΙν -ρομοθαυθ^τε ε«ισκ*Φ0τ]τι μ«< ? 1 ΕΚΒΕΣΙΣ ΤΙΣ ΤΕΝΙΧιΊ! 1ΙΟΙΚΗΣΕΟ! ΛΙΛ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΙΙ ΚΥΒΕΡΗΒΤΝΚΟΗ ΕΡίΟΝ τό Ή Γαρατη^ηθιΐσκ πρόοϊος είς σημιΐον τουτο είνε ή τής έ τής λλ φρμγή ή ρμη άγραναηαύσεω; ήας άπέδωχι χαλ λίτερα άποτιλίοματοτ. Έτέρ& πρό- οδος τταρατηργ^θεΐσα είνε ή οΰν τώ χρόνφ ευρυτέρα. διάδοσις τι Ο άπλοθ εύρωποίκοθ άρότρου είς άν τιχαταστασιν τοθ Ήσιοδίου. Είς τό υπ' εξέτασιν Ιιος ή β^ο χομετριχή πτώσις υπήρξεν χατά τάς παρατη ρήσεις τής Σχολής α¬ νωτέρα τοθ μέοου δρου τής μι- ας δεχαετίας ,(860 χιλ.). Τουτο Ιέν έπίίρααεν ιύνοΓχώς επί των σιτηιών λίγφ άναπτύξεως των σχιβριάσεων. 'Η παρατηρηθεΐσα λίαν ζωη¬ ρά ζήτησις οπόρου βίκου προ ήλθεν έχ τή; είσαγωγής των 4υ χανθών έν τφ χύχλφ τής άμει ψ.σπο^ας είς αντικατάστασιν τής άγραναπαύσεως. Παρετηρήθη ίπίσης σημαντι- χή ηρόοδος είς την άντιχατά σΐασιν τής χριθής ^χαί βρώμης διά σίτου έχλεχτιον ποιχιλιιον χορηγουμένων υπο τνθ δποσταθ μοιι χαλλιτιρεύαεως φυιών χι»Ζ τής Άγροτιχής Τραπέζης, ή διά θέσις σοβαρών ηοσοτή ών χημι κων λιπασμάτων 1.30 000 ήμΐσ. είς 2 επαρχίας τής περιφερείας τής Σχολής).ώςχαΙ είς την 6ελ τΕωσιν των μεθόίων χαλλιερ γείας. Είς τίς προόδους ταύτας ή Σχολή ηαίζιι ρόλον πολυ ση μαντιχέν. 2) Έλαιοκοιλλιέργ«ι«ι. Ή παρατηρτ,θιΐσα πρόοδες είς την χαΗιέργειαν ταύτην, ήτις ώ; άναφέριι ή Σχιλή οφείλεται είς την καλήν διάθεσιν τοθ ττρί,ιόντος συνίσταται είς τά εξής έν ό μφ, "Επαυσιν ή παραηρη χατά τά προτ,γούμενα ϊτη έπικίν δυνος τάσις πρός έχρΐζωσιν ιων έλαιοδένδρων, τιεριωρίοθη αίσθη τιΐς ή συγκαλλιίργεΐα, ή χαλλΐέρ γεια γίνεται ουοτηματικώτερον λΐ είς μεγαλυτέραν χλί μακ α. Ή περί ής 6 λόγος χολλιέρ γεια οΰν ιω χρόνφ ΐπεχτείνεται φοτευομένου ίχανοΟ|άριθμοΟ χατ' έτος άγρίων. έλαιων οίτινες αύιο φύίνχαι είς τάς πλευράς ι&ν Ά στερ&υσίων δρίων χαΐ επί τιβν χλιτύων τής "15ης. 3) Άμπελβ,ργία. Π»ρεΐηρή6η επέκτασις τής στα φιίαμπίλου. "Οίον άφο($ την στα^ιδοποίησιν »υιη ύστεριΐ ίλ λων περι^ερειων τοθ ΝβμοΟ. 4) Λοικαί οκνδίώοος καλλιίρ 'Η Σχολή άναφέρει δτι ταίς παρατηρεΐιαι επέκτασις δεν δριφιιτιύσιως. ΚυρΙως οί χαλλιερ γηταί έστράφησαν κρός τά έσπε ριδοιιδή κ Είναι τελιθν υπό εύν&Ί χωτέρους &ίιζυς. ϋ ΚτηνοτροφΙα. ΚαΙ είς την περιφέρειαν τής έ Σχολτ]ς έχτοπισμώς τής βελτίωσιν. Σχ]ς ίηρήη της χιηνοτροφίας λόγφ, ιής καλ λιεργείας των εδαφών υπό σιτη ρών χαι ίλαιώνων. Τά προίέντα φίας παρουσιάζουν ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΙΜΡΟΙΡαΜΜΑϊΟΣ Πρός εκτέλεσιν ΓεωργιχοΟ προ γράμματος ιί; τάς χασ' Ιχαστον Νομόν περιφερείας έδαπανήΗησαν άθ ά μ ρφ τά κάτωθι ^,π 1) Είς τβν Νϊμάν Χανίων. Διά την εξυπηρέτησιν των ά- ναγχων τής Γεΐβργιχης Τπηρεσί άς, τοθ Γειοργιχ&θ Ταμείου, τοθ ΠροτύΓ.ου χτήματος Χανίων χαί τής Διευθύνσεως. Γεωργίας έδαπα νήθη περίηου ποσ&ν δρ. 1.100.000 Διά την καταπολέμησιν τοβ δάχου 4 500.000 δρ. περίποκ. (συνεχΐζιται) Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, απολύτου ^ δλ·ν τ·ν τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισβεν ΛλΜνεκτίίματα πάλιν ε$βοφαΑΐς*ι ·λβ τ* «νέα>%·£ κβ· εύχαρίβτε-υ β
  η
  άλλα δένδρα, άνεμοχλευσχν τίς
  πλαγιές χαί ■χύ^ύ; τούς βραχδ
  τοποκ(, τού; ίγονιμοποίησαν, τούς
  έ<αλλιέργησα< μέ δημητριακά, τού; εφύτευσαν μ* εληές χχΐ δλλα δένδρα. 'Εξημέριοσχν τίς άγριε¬ ληές χαί άγριοχαροιΐπιές καί με τέ6αλαν την επαρχίαν των είς £<α απέραντον, έλοπράσινο περφόλι. 'Από την Λίστρον, την την Τουρλωτή, την Μερσίνη, τά Μουλιανά, τό Χαμαΐζι, τούς Σχοπου; χαί τό Αιμάνι χαί πέρα ίως την Ροθσσχν Εκκλησίαν, τό Τοπλοθ, τό Παλαίκασΐρο χαί την Ζχχρο χαί άπό τό Διμανι είς τό Πισχοχέφαλο, την Μαρωνιά, Άάδ ή Ζ ρων δένδρ'βν των χαί θ' ακούση τό προβίτων καί τό χτ.υδούνισμα των χυυδουνιων των που δίσκουν ατϊς πλαγιές χαί τά ρου ο άν; α. ΚαΙ πχντοθ θά δοχιμά ση τχ εύγεσιώιεοα πρ ϊόντα άπ' δσα πχράγιι ή έλληνική γή Διό τι πρέπει νά σηιειωθζ χι' αΰΐί: Ή 2ηΐεία δέν παράγει μόνον άφθρνα προί,'ίντα Άλλά χαί έ «λ ε χτά. Οί χαρποί είναι χυμώδεις, άρωματιχοί, ιυ/ευΐτοι. Τα ίλαια είναι χωρίς όξύτητα. Τά κρα οιά είναι άρωματώδτ;, μεγάλας , εφάμιλλα πρός τά καλυτέρα ίσπχνιχΑ χαί γαλλιχά. Ή σιυλτανίνα είνε ή καλυτέρα τής Ελλάδος, Καί τά φροθτα, όνομαστά. ΚαΙ αύτά τά χτηνοτρο^ιχά προϊόντα είναι εξαιρεΐιχά. Ή Σητεία είνε τόπος τής θιϊ*ής εΰλογίας. Άλλά χαί τόπος τής ανθρωπίνης δημι- ουργιχότητος, τοθ μόχθου χαί τής άενάου εργασίας. Είνε μιά έπαρ χία πού άξίζει πραγματικώς ίδι αιτέρας στοργής, μερίμνης, ένδια- τούς Άρμινοχανδράδες χαί τή Ζή φίροντος χαί προσοχής. —Ή τιμή τοΰ άρτον. ΔΓ άκοφάσϊως της έχΐ των δια τιμήσκων τοΰ άρτου έπιτροπής αί τιμαί των αλεύρων καΐ τβυ άρ τοο καβωρίσ8ησ*ν ά πό χθβς ώ; άκολεύβως: "Αλευροτ λευκα δρχ. 10 09, πιτυροί,χα 9.10 &ρτο( λευ κός 9.60, ηιτυροΰχος 8 30. — Αί διχάσιμοι τβΰ χακουρ γιβδικβίου. λ Είς την ΕΙσαγγιλίαν Ήρβχλεί ου εκοινοποιήθη προχθές τό πι νακιον τί)ν οΐΜββ6ηβομέννν άύι χηματων ενώπιον τβυ ένταίθα ΚΜΜονργιοοιχβίου κατά τον προ σβχη μην α Χκτοϋβριον. Κατ' «ΰ τα 6ά έ>ιώιχαο£Γ| μια μόνον υπό
  ββσις, την έ Όκτωβριου είς ιήν έ
  ποίαν καιηγορουμενος ιΐναι 6
  Αντώνιος Δασκολαχης έκ ΙεμΐνΙ
  ών Σελινιου διά φβνον τοδ '1:μμ.
  Μιχ. @Εθδοαράχη έπιουμβάντα
  τόν παρϊλθίντα Μάρτιον λέγω
  π;οηγουμένων ά
  —Αί χατκταχιήριοι έ§ετά
  σεις της Εμπορικάς.
  ίιατα
  γής τού Ύπουργειου ^ημ
  των καί Έθνιχης ϋαιύϊί*; έπβ
  τράπη κατκτακτήριος ώιαγω.ισμβς
  δια την Ι'. ταςιν τής Δημοσία;
  Έμποριχης £χολης Ηρακλείου
  των χβκτημίνων ίδεικτικόν β'
  τάξεως έξαταξΐου Ι υμνασίου η*
  λαιοΰ τύηου. Έηίοης έπιτρίηβται
  β Μ«τατ«Μτηριος δικγωνιομύς δι»
  την β'. τας"ΐν τής '£μποριχης ίχο
  λ έ έ
  η β ςής μ
  λή( των ΚΒΗτημένΜν ,
  Α' τάξεως έςκτοις'ίου Γυμναοίου
  πβλαιοϋ τυπο».
  —Αί τιμαί πωλήσεως διδα
  κτιχών βιβλίων..
  Το υπουργείον της Παιδείας
  ανεκοίνωσεν ότι τά οχολιχά βι
  βλΐκ πωλοϋντα» υπο τού οΐχβί
  ου όρν«νιομοϋ χονύρικνς εί;τους
  έ Αθήναις ίχύοηχϋυ οϊους
  ρνμ
  έν Αθήναις
  ά πό τούς οποιους
  ί έ
  ς ς
  θά προμηθε»
  Αθή έ
  ς ς ρμη
  ωνται τοοον οί έν Αθήναις έοον
  καί ο! έν επαρχίας βιβλιοηϊιλαι.
  ΑΙ τιμαί των βιβΛίων καθΝρΙοθη
  οαν υπο τοΰ Ίργανιομου, θα ,,πω
  λοϋνται ομως μ& ηΰξημι,νην κα
  τά 10 ο)ο τιμήν δια τα σχολεΐα
  τά εΰρισχέμενα έκτος της Διοι
  ή Ού
  —Διανυχτερεύβντα φβρμα*
  κεΐχ.
  Σήμερον 30ήν Σ)βρίου θά δια
  ύ τά φαρμαχεϊα Χρ.
  Γ λά
  ρ φρμ
  Ζουραρη χβί Γεωργ,
  χη.
  —ΑΊ άδειαι είσαγωγής άνευ
  4 συναλλάγματος.
  ΔΓ άπβφάβενς τοθ δπουργβϋ
  τής Έθνικής ΟΙκονομίκς έ{βυοι·
  δοτήθηοαν αί άρμύοιαι ίπιτρ·
  π«ί όπως χορηγοΰν αδείας βΐ9«
  γωγης άνβυ παροχης συναλλάγ
  ματος, των κάτωθι £ΐίών: 1) ΕΙ
  6ων ρουχιβμοΰ καί άλλων είς μι
  κρός ποσότητας κομιζομένων παρ'
  έπιβατών ώς χαί μεταχβιρισμένων
  έπΐπλων >αι σκβυών. 2) Νβταχΐι
  ριομένων βίδ&ν η καινουργων τοι
  ούτων άτομιχής χρήσεως, εί; μι
  χράν ποαοτητκ χαί αξίαν, άπβ
  στελλομένων δωρεάν έκ τοΰ έ
  ξωτίριχοϋ. 3) ΡαδιβφώνΜν. νραμ
  μοφώνων χαί ραπτομπχανών, βϊ
  τ6 χομιζβμινων ηαρ' ίπιβατών,
  είτε αποστελλομενην ίωρβάν ίφ'
  όσον προορίζοντο» πρός άποχλει
  στιχήν χρήσιν τού χομΐζοντος.
  4) Εΐό&ν μικράς ά^ίας χομιζομέ
  νην ηαρ' Έλλην ών ναυτιχ&ιν. 5)
  Γινιχών δβιγμάτων ά£ίας μέχρι .3.
  000 δρ. αποστελλόμενοι είς πά
  ραγγελιοδόχους. έ) Εί δών μικράς
  αξιοί; εισαγομένων διά διαφημι
  οτιχΰϋς σχοποΰς. 7) Εί δών άπο
  σΐβλλομενων ώωρεαν βΐς άντικα
  τάστβσιν αλλων έμοίων άφΐχβίν
  των έχ καχη καταστασει. 8) Έν
  τΰπων καί ^σφαλΐΐτηρίων σ»μβ·
  λ«ίων αποστελλομένων είς άοφ«
  λιστηρίου; έτκιρκΐαςέφ' όσον τ<χυ τ« δεν ίΰνανται «α κατασχϊυ» σθίσιν έν Κλλαδι, χαί 3) κΐβιτη ρίων αποστελλομένων υπό ξενων μβτβΐφοριχΜν έπιχειρήσΐων είς τα έν τή ήμεδ«ηό πρακτορεϊα των. —'Η επέκτασις των καλλιερ γειών. Υπό τού ί»πβυργείο« τβν ©ρη σχβυμάτων καί τής Παιδείας ά ι» στάλη πρός ολους .τού; έφημ«ρ{ ούς χαί έχπκιίευτιχούς λειτουρ γους της ατοιχβιωίους κ«ί μίσης ίκπαιίεύσεως έγκΰκλιο; ,τβνίζβυ α* την άναγχην της γβνιχωτέ ρας ουμββλής αυτών είς τόν ά γ&να υπέρ της επεκτάσεως των καλλιβργβιών. —Τα βιομηχανικ» σήματα. Είς τον χαταρτισθέντα έβχά τως νόμον περί β ομηχανικών σημάτων περιελήφθησβιν έπίσης χαί είδιχαΐ διατ꣫ις αφορώσαι την συσκευαοίαν των προϊοντων η ίμπορίυματων δεδομένου ότι διά της θϋσκευασίαςΛ βπιδιώχε; ται ό βιΰτός σχοπβς ώ; χ«ι δια τοΰ. οήμκτος, η δικχρισις δηλ, των πρβϊοντων ωρισμένης έπιχ(ΐ ή ΕΝΟΙΛΙ^ΖΕΤΑΙ δωμάτιον επι «λωμβνον ή μή. Πληροφορίαι ηαρ' ημίν. ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ < ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' ΠλατιΙα Όμονβίας Τηλ. 30199 70 Δα.ΊΑΤΙΑ "ΓΑΛΛΙΑ 2. Όδός Σταδίου Τηλ. 30236 70 ΔΙΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ Τά κέντρα των άπανταχου Κρητών Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τια, εΰάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσέρ—ζεστά καί κρόα νερά.—.'ΥπηρεσΙα άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  α 4.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  ΑΓιΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Σαββάτου
  30 Σεπτεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  Ο ΓΕΡΜΙΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  8Α ΕΙΣΕλΟΗ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΗ
  ■1*1! 1ΙΝ
  Τό σύμφωνον
  Ράϊχ-Σοβιέτ, άπειλεΐ την Ευρώπην.
  ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ Η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΟΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Σεπτεμβρίβυ (15. ύτη
  ρεσία).—Σήμερον ήρχισεν κανονικώς ή α
  πβχώρηαις τοϋ Πολωιχοϋ στρατοΰ έκ Βχρ
  σοβίας. Ή συμπλήρωσις τής εκκενώσεως τή
  πόλεως υπό των Πολωνδν θά έχει συντελ
  σθή έντβς τριημέρου. Τα Γερμανικαι βτρα
  τεύματα θά εισέλθουν είς την Βκρσββίκν
  μόλις την 2αν Όκτωβρίου-
  Κατόπιν σφοδροΰ βομβαρδισμοΰ τοΰ βα
  ρέος γερμαχιχοΰ πυρββολικοϋ κ«ί άκό άέ
  ρβς ή διοίκησις τής αμύνης τ·ϋ Μοντλί
  ένέδωσε είς την παράδοσίν τβυ.
  Έντές τοΰ φρουρίβυ τβΰ Μοντλίν ήμύ
  νοντο 1200 αξιωματικόν 30 χιλ. στρατιωτα
  ήσαν δέ καί 4 χιλ τραυματίαι.
  ΑΚΑΤΟΑΙΚα. ΤΟΥ ΜΟΖΕΛΛΑ
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΕΞΗΝΙΓΚΑΣΒΗΣΑΝ
  Η [ΙΚΑΤΑΑΕΙΨίΥΗ ΤΑΣ ΟΕΣΕΙΙ ΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Χεπτεμ βρίου (Ιδ. ύπη£ )—
  Σχετικώς με την τοπιχήν επίθεσιν ταϋ Γαλ
  λικοϋ ατρατοΰ την αναγγελθεΐβαν διά τοΰ
  χθΐοινοΰ ανακοινωθέντος τοΰ Γαλ. άρχηγβ
  «υ άνατβλιχ&ις τού Μοζελλα βεβαιούται ότ
  είχε σημαντικαί άποτελέσματα τεθ εχθροδ
  ε$αναγκαο§ίντ«ς ά εγκαταλείψη τ«ς θί-
  αεις τού πρό τής ·ρμής τοΰ Γαλλικοΰ πε>·
  ζικοδ.
  Η ΕΝΤΟΑΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ
  ΣΑΦΩΣ ΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 _)βρίου.- Βεβαιούται
  έξ αύΒκντικής πηγής ότι έ* των χυριωτέ
  ρων σκβπών τής διπλωματικάς απβστολής
  τβΰ μ. Σβράτββγλευ είς Μόσχαν είνε ή (ν
  τολιΐ τϋί Βαλχανικής Συνεννοήσεως ίπως
  ζηιήοη ·£η.γήαεις επί τβΰ Ρωσοβγερμανι
  κου αυμφώνου Ιδία είς ί,τι άφορά την ν··
  τιανατολΐΜήν Ευρώπην.
  .ΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ 1ΪΝίΡΑ_ ΡϋίΙΙίί ΚΑΙ ΙΑΟΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σ)βρίου (τού ανταποκριτοΰ
  μα£).—Ίηλεγραφήματα έκ τής "Απω Άνα-
  τολής άναφερουν ότι τα έπεισόέια μετα-
  ςύ Ιαπων ών *αϊ Ρώσσων ουνεχίζονται είς
  ιά σύνβρβ Μανιζ·υρίας χα4 Σοβιέτ.
  ΜίΟΑΙΡΙΟΝ Ο Κ. ΤΣΑΜΗΕΡΑΑΙΗ ΒΑ ιΊΡΟΒΗ
  ΕΙ! .ΙΑΟ.ΕΙΣ ΙΠΙ ΤΟΥ ΙΕΡΜΑΗΟΡΟΣΣΙΚΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σ)βρί<:υ (ίί. ύπηρϊσίοθ- Ό κ Τοβμπερλαιν 8α προβή την Δευτέραν είς δηλώ σειι ενώπιον της Βουλης τϋν ϋβινοτήτων επί των προτάοεων τής Νί·οχας χαί τοΰ Βερολίνου πβ ρί όιοιχοπης των ίχβροπροξιών χαΐ ουαψϊως εί ή μ«τα(ύ τ&ν έμπολίμων χωρ«ν. Η ΧΘΕΣ1ΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣ1ΛΕΒ. ■ 11ΡΩΘΥΠ0ΥΡΓ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 29 £)βρίευ (τοΰ άνταποχριτβϋ μβ()— Σημερον ό πρωθυηβυργβς κ. Ί. Με- τα^ας εγένετο δικ.ος π«ρα τής Α. Μ. τού Βασιλέως μεθ' ού χβΙ συνειργάσθη ία' άρ κΐτόν. ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΜΓΟΥ^ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΦΗΝΑ129 Σίβρίου ιτβδ άντβποκριτοδ μ«ς).— Αυριον (οήμερον) άρχβνται «Ι εΐςαγωνικαι έςετά οειςτου αΐ €1 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΕΒΥΟΙΣΑΝ 24 ΓΕΡΜΑΜΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΒΕΡΟΛ1Ν€Ν 29 Σ)βρί·ν (ίδ. ύπηρεσία). —Ό Καναδιχος στόλος(;) έβύθισε μέχρι σήμερον 12 γερμανικαι ύποβρυχια. Ό Άγ- γλιχ«ς 10, χαί ό γαλλιχός στόλος 2, ήτοι ίν συνόλω εχβυν βνιθιοθή μέχρι τής ώρας 24 γερμανικά ύπ·βρύχια. Β ΝΕΟΣ ΡΟ1ΜΑΝΟ2 ΟΡ11ΙΟΟΙΡΙΟΣ ΚΑΙ II Ε10ΤΕΡΙΚΗΟΑΙΙΙΚΙΙ11! ΧΙΡΙί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 £)0ρίου (ίύ. νπηρισ(α).—Ό νί«ς ΚΒΝθνκονβγοι ·ί){ Ρρυμ*νί« θά ηρββτ) βπμερον, τ« «κβν·ν»β «ιϊ οηλώβεις ίη τήβ έϊντεριχή; η· λιτΐκϋΙ τπί Ρβνμανίβί. { ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σ)?ρίου (Ιδ. ύπηρεσία).—ΟΙ κκλ&ς πληρο φορημένοι Γαλλιχβί κύχλοι τβνίζβυν ότι σήμερβν την πρωΐχν, οί κ χ. Στάλιν, Μο λότωφ καί Ρίμπεντροπ κα ταπ«τ«ϋντες τα δίκαια καί τάς ελευθερίας των £λαων, έ θεσκν έν Μόσχα τάς βάσεις μιάς είρήνης στηοιζομένης επί τής κκταστροφης καί τοϋ οριστικοΰ διαμελισμοΰ τής Πολωνίας. ΚκΙ διερωτώνται οί ίδιοι κύχλ·ι κβίαν έγγύ ηοιν καί πβίαν ασφάλειαν ειμπορούν νά αίσθάνωνται πλέον τα άλλαι κράτη κατό¬ πιν αυτής της αδικίας. Τό νέον σύμφωνον μεταξύ Ράϊχ καί Σοβιέτ έστέρησε την ση μερινην σύρραξιν παντός Ι δέ ολογικοΰ σκοπβΰ χαί περιε χομένου. ΛΟΝ_ΙΝΟ 29 Σ)βρίου (ίδ. ύπηο.) —Αί χυβερνήαεις τ&ν Σοβιέτ χαί τοΰ Ράϊχ δ» ί λυσαν τό Πολωνιχόν χράτος κκί ευρίσκουν ότι πρός τό συμφέρον δλων των χρατων ο πολεμος μετα}ύ Αγγλίας καί Γερμ«νί*ς πρέιτει νά παύση. Απεφάσισαν την όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρανάνάπτυ ξιν των εμπορικήν των σχέ¬ σεων καί την ανταλλαγήν π»ώτ»ν ύΧών μέ βιομηχανι κα προΐόντα Ήδη ή τύχη τής Πολωνίχς εκρίθη. Τα ούνορα ώρίαθπσαν μετκξύ τΰν Σοβιέτ καί τοΰ Ράϊχ. Πρός δυβμνς οί Νκζισταί κ«' πρίς άνατβλάς οί χβμαουνι- αταί.ΕΙς τα Σοβιέτ έ·5·θ«ι τό ήμισυ της Πολωνίας. 'Αλλά τό Βερολίνον έχοάτηΐεν την Βκρσββίαν καί ολόκλη¬ ρον την περιοχήν της. ΕΙδήαεις έκ Κοπεγχάγης βςβχιοΰν δτι ή Ρωσσία θ' α¬ παιτήση μετ* την βύαιασπ· κήν προαάρτησιν της 'Εαθο. νίας, να ένεργη Ιλβνχβν καί επί τής Λεττβνίαί. Ο* διβκ- διχήση την Βεσβαραβ(αν χ«ί 8' άξιώση «Λβ την Τουρκίαν ν« της αναγνωρίβη δικαίω- ματα έλίγχου είς τ·ν Εϋ*«ι·. νόν καί νά διακόψη τάς με· ι τα της "Αγγλίας καί Γαλλί άς σχέοΕΐς της. Επί πλέον δέ ή Ρωσσία θ* διεκδικήαη χυριαρχιχά διχαιώμκτα καί έπ' αυτών των Σκανδιναυϊ ι κων χωρδν. 30 Πρωίνη ΑΓΓλΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝλ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΝΕΛΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗΝ Ή Έσθονία ύπέκυφε εις την βίαν των Σοβιέτ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσία). — Μβταξύ Σοβ έτ καί ΈσθανΙ^ς ύπινράβη οή μερον σύμφωνον άμοφαίας βοηθείας καθώς καί εμπορικόν τοιοθτον. ΑΙ διεξαχθεΐσσι πρός τοθτο Ιν Μόσχα μεταξό ιής 'Εσθονικής αποστολάς καί τοθ κ. Μολότωφ διαποαγμα τεΰσεις Ελαβον, κατ' εξηκρι¬ βωμένας έξ ούδετέρας πηγής πληροφορίας, δρσματικήν μορ φήν λόγω των διαρκώς αύξσ νομένων πρός μεγάλην άτιογΰ ήτευσιν τοθ κ. Σίντερ, άπαι τήσίων τΛν Ζοβιέτ. Χαρακτη ριστικώς άναφέρεται δτι είς μίαν στιγμήν καθ" ήν ό κ. Μολότωφ ηξίωσε την ίγκατά στάσιν 25 χιλ- ίρυθροθ οτρα τοθ είς Έσθονϊαν μέχρι τέ- λους τοθ πολέμου, ό κ. Σέν τεο ίξατνέστη Είς τοιοθτον ση μεΐον 0&7Τ6 ηγέρθη κσί Ιγκατέ λριψϊ την αίθουσαν τής ουνβ δοιάσεως. Ή συνομιλΐα διεκό τιη Μετ" ολίγον ομως έπέστρβ ψίν 6 κ. Σέντερ όττότε ήναγ κάσθη νά υποκύψη καί ν ά υ¬ πογράψη σύμφωνον δπως α¬ κριβώς τό επεθύμει ό κ. Στά λνν. Τό σύμφωνον τοθτο πβρι λαμβάνει τα εξής: Τ) Τώ δύο συμβαλλόμενα κρά- τη ύπογρεοθνται άμοιβο'ως είς άμεσον στρατιωτικόν βοή θείαν είς πβρΐπτωσιν εΐσβολής άλλης δυνάμεως είς τα εδά φη τοθ ενός έκ τΛν δύο. 2) Ή Έσθονία παραχωοιΐ τάς νή σους Όέζελ καί Νιάγκοε κα θώς κοί την είς τα Βαλτικά παράλια ιτόλινΜτΐάλτισκυ Ίνα χρηαιμοποιηθοθν ώς ναυτικαι" βάσεις υπό τής ΡωσσΙας. Πά; ραχωρεΐ έπΐσης ωρισμένα άε ροδρόμια είς τα Σοβιέτ μετόΐ δικαίωμαέγκαταστάσϊωςίπ'αύ των, στρατιωτικών καί άερο πορικών δυνάμεων. 3) ΑΙ δύο χΛραι δέν δικσιοθνται νά ΰ- πογρόψουν σύμφωνον στρεφό μβνον εναντίον τής μιβς έξαύ τβν.Τόσύμφ»νονθά είνε δ αρ κεΐας 10 έτών καί άν δέν κ α ταγγελθή ΰττό τής μιβζ των δύο δυνάμεων θά Ισχύση αύ τομάτος ίττΐ μίαν είσέτι πεν ταετΐαν. Την ύτχογραφήν τοθ συμφώ νού τούτου επηκολούθησεν υ¬ πογραφή καί ετέρας συμφωνΐ άς Ιμπορικής φύσεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ »» Σιβρίου (ίο. ύπηρ.). —Βαρέα βομβαρδισ.ικά άβρο· πλάνα τής » %γγλικής Βασιλάκης άεροπο ρίας βνήργησαν τάς νυκτερινάς ώρας νέ. αν επίθεσιν χατα τού Γερμανικού ατό· λου είς τόν κόλπον "ής ΈλιγολάνΒης. Τα άγγλικά βομβαρδιστικά π«ρά τό σφοδρόν πΰρ των έχθρικών πολεμικήν κατήρχοντο είς ελάχιστον ΰψ»ς καί έξ». πέλυον βροχήν βαρέων βαμβών κ»τα των Γερμανικών σκαφών. Μέχρι τού μεσονυχτίου δέν είχον έ- πιβιρέψει όλα τα ' %γγλικά «εροπλάνα είς τάς βάσεις των. Ανεκοινώθη πάντως ότι επέτυχον πλήρως τού σκοπού των καί έπέφεοαν μεγάλας καταστροφάς είς τόν εχθρόν. Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΠΕΣΤΡΑΤΕΥΣΕ ΚΛΙ ΑΛΛΑΣ ΕΦ ί&ΡΙΚΑΣ ΗΛΙΚΙΛΣ Ή Γερμανία έττιδιώκει ήγεμονίαν έν Εύρώπη. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σ)?ρ(ου ((δ. ΰπηρ*οία),- Ό συ ρνάτης τού «Άδιειλλάκτου» χ. Ζάν Ντουβνέν «ναακβπδν την χατάοτασιν κ«τα την άπογπυμα τινήν «ιΐο ραδιβφώνβυ ϊχθεσίν τού, ιΙπ« μβταίύ αλλων: «Τα γ«γ·νότα τοϋ τελβυτειίου 2*ώρου ηλ βον νά μάς βιΡαιώσουν δτι ή Γ'ρμανία ύπολο γίζει νά βασίαη την δι αρκή «Ιρήνην επί της κα ταστρ·φή; της Ιΐολωνίας. Είς την πρανυατινότη τει · διαμελισμές της Πολωνίας αποτελεί εν επί πλέον βήμκ τής Γβρμανίας είς την οδόν την οποίαν άκβλουβεϊ διά την κυριο·ρχίαν είς την Ευρώπην. ' *λλ' π Αγγλία καί ή Γολλία εδέχθη ο αν τέν πόλεμον άκριβώ'-, διά νά μή έπιτοέψουν είς την Γερμανίαν νά ηγεμονΐύση της ήπβίρου μας. Ή Γαλλία κάμνει τέ ν πόλεμον £χι μόνον διά τα Ιδικά της ουμφίρβντα άλλά διά την άσφά λειαν καί τα δίκαι» δλων των λβών της Εύ ρώπης. Άνεμεναμβν την πςβσφοράν τής βΐρήνης μιτά την χβτάχτηβιν χαΐ τόν διοΐμ·λι·μόν της Πβλωνίας υπό των δύβ ©ψίμων συμμάχων. Είναι χαρακτΐτριστικόν ότι ίέν γίνβται πλ(·ν λόγο; δι' ίνα μικρόν άνϊξάρ·»ητον Πολωνι«όν «ράτος. Ο Χίτλΐρ παρητήθη τ&ν διεχδικήββών τού επί της Άνατβλικής Εύρώπης κοί είς άντάλλαγμα της μεγίστης αυτής θυσίας εξησφάλισε την συν δρβμήν τ&ν Σοβιέτ ·1ς τάς ηοοοπαβείαις τού νά επιτύχη ειρήνην μΐτα τ&ν *«τικθν Δυνβμεων καί είς ην ·>πρΙπτΝ·ιν αί τελευταίαι δέν χ«τοι·έ
  οουν τα δπλα, μίαν «Δευτέραν συν«ργασί«ν. Πρ
  π»ι λαϊκόν ν' άναμένκμιν 5τι ό Χίτλπρ θά στη
  ριχθη είς τό σύμφωνον οιΰτό δια νά υποβάλη προ
  σβχνς πλϊσιγραφικά; προτάβεις εΐοήνης Άλλά αί
  δυτικαΐ δυνάμεις γνωρίζουν δτι οί προτάσβις
  τού Χίτλβρ περΐ είρήνπς, Ιχουν αξίαν μόνον έ«ό
  σον χαονικόν διάατημα χρειάζεται διά νά πρ
  ετβιμααδή διά νέας κκτκχτηοεις. Καί θ' άπ*ντπ
  βουν άναλόνως».
  'Αναφΐρόιΐϊνο; β'ς τό ζήτημα τής άναβϊϋρησβ
  &ις τού νόμου περί ούδβτκρότητος της Άμεριχη
  τό όιτοΐον ό χ Πίτμαν πε^ιώρισϊν είς άρσιν της β
  παγορεύοβΜς της έξαγΜγήϊ δηλών αίς τούς έμπολι
  μ«υς, έ χ Ντουβνέν έτόνισ»; «Ή πλϊΐοψηφΐα τήι
  όποιαν έπέτυχβν είς την επί τ&ν Εξωτερικών επ
  τροπήν ο χ. Πίτμαν, ανέτρεψε; τα σχΐδια καί τα
  πβποιθήσεις τ&ν χε»ηρυγμένων υπέρ τής άπομονώ
  σβω; τ&ν Ήνωμίνων Πολιτΐιών. "Αλλωστβ. 1<{ν« γ* γονος δτι ή πλειοψηφία τής Άμεριχανικης κοινης γνώμπς δέν έπηρεαζετβιι ά πό τβΰς πτοπαγανδιστά της άπομονώαεως, άλλ' άπό τα νιγονότα: άπό τοϋ βεμβαρδισμοΰς άνοχυρώτων πόλεων, άπό τάς σφα γός τ&ν άμάχων πληβυαμ&ν ι χαί άπό τοΰς τορκιλ λισμούς, τ&ν εμπορικώ ν κ«1 έπιβατικών πλοίων υπο τ&ν Γ<ρμ«ν&ν». ΉΜ.Βρεττανία δα συνεχίση τόνπόλεμονμέχριτέλους, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσΐο) — Επί τοϋ νέου ΡωσσογερμανικοΟ συυφώνου δέν ανεκοινώθη εισέτι ή έπΐση μος γνώμη τής Άγγλικί|ς κυ βερνήσεως. Εξεδόθη έν τού τοις ανακοινωθέν τοθ Ράϋΐερ, διερμηνεθον προφανβς τάς έ πισήμους άντιλήψεις, είς τό ό ποίον τονΐζονται τα εξής: Τό Ράϊχ προσπαθεϊ δι* άπει λών κοινής μετά των Σοβιέτ δράσεωΓ, νά έξαναγκάση τάς Δυτικώς Δυνάμεις νά δεχθοθν τόν δισμελισμόν τής ΠολωνΙ άς καί άτιμάζουσαι την υπο¬ γραφήν καί τόν λόγον των ά παύσουν τόν πόλεμον. Σχετικώς τονΐζεται ότι εάν δέν γίνουν δεκταί οί προτά σεις εΐρήνης τό Ράϊχ καί τα Σοβιέτ θά λόβουν άπό κοινοθ άποφάσεις δράσεώς. Τίς οίδε μέ ποία άνταλλάγματα θά δεχθή ή Ρωσσία την λήψιν αύ των των νέων άποφάσεων. Ό πωσδήποτε ή πολεμική κυβέρ νησίς τής Αγγλίας έξετάζει την κατάστασιν καί θά συμ Ιουλευθβ την Γαλλικήν κυβέρ νησιν διά την λήψιν άκό κοι νοθ άποφάσεων. Έν πάση πε | ριπτώσει ό κ. Τσάμπερλαιν ιΐχει δώσει την απάντησιν προ Ι χ-αταβολικώς είς την συνεργα σΐαν αυτήν Ράϊχ—Σοβιέτ την οποίαν ανέμενε, τονίσας είς προσφάτους δηλώσεις τού: «Η επέμβασις τής Ρωσσίας δέν θά μετΕβαλλε ποσώς την άπό φασιν ιτ)ς Αγγλίας καί Γαλλί σς νά φθάσουν ίίς τόν σκο πάν των». Όσον δέ καί δν κάμνη έκ πρώτης δψεως έντύ πωσιν τό νέον ρωσσογερμανι κόν σύμφωνον, ή περίπτωσις τού καί ή έιΐδρασΐς τού είχον ληφθή ύιχ' 6ψ ν υπό των Δυτι κων Δυνάμεων πρΐν άποφασΐ σουν νά κατέλθρυν είς πόλε μόν. Ή Ρωσσία δέν πρόκειται νά προσφέρη οισ του νΕΟυ συμ φώνου μεγαλυτέραν ενίσχυσιν είς την Γερμανίαν έκείνης την οποίαν τής προσέφερε διά τοθ προηγούμενον ΟΟιε τό μετα- ξύ των δύο χωρών"* εμπόριον εΐνβ Γυνατόν ν' άναιττυχθ9 περισσότερον. Δύναται λοιπόν νά λεχθτ] ότι οιά τοθ νέου συμφώνου 6 κ. Χίτλεο άπίβλβ τιε είς μίαν νέαν επίθεσιν επί τοθ διπλωματικοθ κυρίως πε· δΐου, άλλ' άπέτυχε. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρίου ( ύπηΊεσΙα)— Τό πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί: Έν ώ ή ά- ναγγελΐα τής συνόψεως τοθ ΡωσσογερμανικοΟ αποτελεί την σημαντικώτερον είδησιν τής ημέρας ή αγγλικη κοινή γνώ^η δέν φαΐνεται ν' άποδΙ δή είς αυτήν σπουδαίον σημα οίαν. Αντιθέτως μάλιστα έν Λονδίνω παρατηρήται είρωνι κως: Ή Ρωσσία ίχει την κυρι σρχΐαν είς ιήν Βαλτικήν. Ή Αγγλία ίίς την Βόρειον Θά¬ λασσαν. Καί ή Γερμαν [α είς την διώρυγα τοθ Κιέλου! Έ πίσης παρατηρεΐται δτι μετά την υπογραφήν τοθ συμφώνου ή Ρωσσία ή θά επέμβη είς τόν πόλεμον ή θά μείνη α¬ πλούς θεατής "Αν συμβή τό πρώτον, 6 πόλεμος θά μετα φβρθπ άπό τί|ς εύρωπα'ίκή-ς σκηνάς είς τόν παγκόσμιον στΐ βον. Τότε δέν θά είνε δυνα τόν νά μείνη καμμιά χώρα οΰδετέρα. "Αν τό δεύτερον· τότε ό Στάλιν καί 6 Χΐΐλερ θά έξακολουθήσουν ν' άλλη λοϋποβλέπωνται. ι ΕΝΙΣΧΥΟΥΪΑ ΤΗΗ ΒΕΣΑΡΑΒΙΑΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 99 _)ρίου__Νυκτε ριναί είδήσεις έκ Βουχουρεστίου βε¬ βαιούν ότι , ή Ρουμανία έκινητοποίησ* σημαντικάς στρατιωτικάς δυνάμεις πρό; ενίσχυσιν -νής άπιιλουμένης υπό τής Ρωσσίας Βεσαραβίοις. Προατίθεται ότι έπεβτρα,τεύθηοαν καί νέαι ήλικίαι έφέ· δρων. Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΛΕΗ ΣΥΝΗΝΤΗΒΗ ΜΕΓΑ ΤΟΥ κ. ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 £)βρ(ου.-Την 12ην καί 50: ανεχώρησε άεροπορικ&ς έκ Μόσχα; ό φόν Ρίμπεντροπ. Αξιοσημείωτον είνε ίο παρά την εκοηλωθεΐσκν αντίθετον διάθε σιν · κ. ϊαράτσογλου δέν ένέδωσι ε.{ συνάντησιν μετκ τοΰ φόν Ρίμπεντροπ. Ό κ. Ρίμπεντροπ βηέστρεψε τό,έσπέρας είς Βερολίνον χαί εγένετο αμίσως δνκτός ύκ· τοΰ Φύρερ είς μακράν συνεργασίαν. Η ΕΙΣ ΧΑΒΑ Γ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΑ Ο Υ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΗΝ ΙΑ ΠΟ Ν Ι ΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σ)βρίου.-Οί «ο λιτικοί χύκλοι τού Τόκιο άνησυχοθν διά την έπιβεβαιωθεΐσαν συγκέντρωσιν ίσχυρών μονάοων τού Αμερικανικόν στόλου είς τάς νήσαυς Χαβχ'ί. ΕΙΣ ΕΝΤΑΣΙΝ ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΕΠ1ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΡΩΜΗ 29 Σ)βρ(ου. —. Άγγίλλβται έκ Τόκιο ·τι τα Ιαπωνιχά οτρατβύματα φθ«· νούν είς την πρωτεύβυσβιν τοΰ _βνα Τσάμ —-Τσά. Έ, αλλβυ σμήνη άερβπλάνων έ- βομββΐρδιβοιν σήμερον τό Ταούγκ—Είγκ. ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝ ΤΟΥ ΙΛΑΛΙΚΟΥ 2ΤΡΑΤΗΓΕΙ0Υ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Χ)βρίβυ.- Έσκερινόνβ· ημον άνβκοινωβέν άνκφέρει ·τι: «£φο δρος βομβαρδιομό; τού εχδριχβΰ πυροβοΑΐ- κβΰ πρός ανατολάς τβϋ £άαρ επί των θέσι- ών Μπιρμάοεν χαί ύύ» γεφυρών. Δράσις έ κατέρωθεν των άβροπλάνων άνιχνεύοεως». ΠΑΡΙ2ΙΟΙ 29 >)βρίου.-Ό Ορέεδρος τής Δημ*
  χρατίας χ. Λεμπρέν συνο£<υ«μ<νος υπό τού στρ« τη νού Φοστόρ επεσκέφθη τα βορ·ιοανατολικά τοθ μ«τωπο«. £υναντηθε1ς μβτά τού διβιχητβδ τοδ οώματος άπένβιμβ μιτάλλια άνίρείας ·1ς τρα«μ«τί Μ{ της ήμ«Ρ*{. Σήμβρβν ώοαύτκς ίπβσκέφβηοβν, τάς μονάδοις ά«ροπορικής ύράσιως (τοϋ μβΐωπου ό ΰπβυργός της Άεροπορίιχί Ντέ Λαοαμπρ μετά τοΰ άρχηγοΰ ιης Γκλλιχης άεροπορίβί ατρκτηγβΰ Βιγβμέν. ΤΡΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΤΟΡΠΙΛΑΙΣΘΗΣΑΝ ΧΟΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρίο«).- Ν*« Ούμκτα τ6ν βύίετίρων χρκτ&ν έοημίίωοε σήμερον 6 τορκιλ λισμβς τριών Νορβηγιχνν οκ«φί»ν είς την βορειον θοιλαοοαν, ΑβΒΝΑΙ 29 Ζ)βρίο» (τού άνταπβχριτβθ . άνβχβΐνωοιν τής μετεωρβλογιχής »«,„___ _ χκιρές οτιμιρβν χαΐ χ«·' «παοαν σχεδβν την Βλλάβ* ίβημείκβεν κΐοβητήν βιλτίνβιν.