97862

Αριθμός τεύχους

5282

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ~εεεε——ε—ε—Ηεεε-ε-εε-εε-εε-εε-εε-εε-^
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λίςηι 8
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίϊησία δολ, 10
  ίξάμηνος » 8
  Τ»μη
  «αΐά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΚΥΡΙ&ΚΗ
  1
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^· ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΗ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5282
  ΤΗΕΪΒΪΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τα Κράτος πού έλύνιο^
  άλλά δέν άπέκαμε νάνοΐοταται
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ
  ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
  ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΚΩΝ
  8ον
  Το 1335 λ χ., ή^ραβι τίς
  ΙπΙ τοθ Ηρόν&υ τσιχικάς διεκδι
  χήσεις εγκαταλείψη την μεθόρι
  όν τής Σι>εσίας καΐ την πεδιίδα
  χ!}ς Μοραβ'βς.
  Ίοτορία κσί ζωή οέκα ο,όνων.
  φί:ατ,
  χη χαχά τιύς Ηολωνούς
  ίατοριχιύ; Ινα οφβλμα, το9 άκηΐ-
  ου αί Ο^νίπΐιαι έπέπρωτο νά εί¬
  ναι τεράστιαι. *Η Πολωνία είχε
  ιίς ιήν πρωτεύουσαν β
  ίτΐϋυ έη'σης ίϊρόθη επί τ^ βάσει
  τοθ τΐίΐοίύττου τοθ πανεπιστημίου
  τής Β,λ«»»ίας, το 'περ[»τ]Αον πά
  νεπιστήμιον. Επι των η
  ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛίϊΝΙΚΟΣ ©ΡΥΛΟΣ
  Ή εικών μας εμφανίζει την Λρυλικήν ησίδα τοί λιμένΓς τοϋ /άντβιγκ «Βεστερπλάττε», όπως έ93ρίσθη άπό
  τα καταιγιστικά πυρά τού βσρέος Γερμανιχοϋ ηυροβολιχοϋ, Είς την Βεοτιρπλάττε·, αίς γιοοτόν ή μικρά Πολωνική
  φρουρά άντέταξε γενναιότητει την οποίαν διεκήρνξαν οί ϊδιοι οί Γερμανοί.
  Ή τελευταία αυτή επανήλθεν
  είς τού; χόλπους τίς Πολωνίας
  μετά Ινα α ιωνά, άλλ' ή Σιλεοία
  δέν ήνώθτ) έκ νέου μέ την Πο)ω
  * [αν παρά μόνον μετά τόν πόλε¬
  μον τοθ 1914 χ»Ι έν μέρει μόνον.
  Τώρα την άηέσπασαν πάλιν ιί
  ΓερμανοΕ.
  Κατά τό Ιβδί,μον ϊΐος τής 6α-
  σιλείας τού ό Καζιμηρος, είς άν-
  τιατάθμισμα των έδαφικ&ν άπω·
  λειών χαΐ εξύψωσιν τοθ γι-ήτρεο
  τού, ηξίωσε την νότιον περιοχήν
  τής Ρωσσίας την χαλουμίνην «έ-
  ρυθραν Ρωσσίαν», καΐ έν τέλει
  την εκυρίευσε διά των Βπλκν.
  Οί ΠολωνοΙ ίστοριχοί θεωροθν
  τδ γιγονός τοθτο ώς σημαντικήν
  μεταβολήν είς την ϊξωτιριχήν πό
  )ιτιχήν τοθ Ιθνους των. Πρό τ«.Ο
  τελους τής βαβιλείας τοθ Καζιμή
  ρου, μία σημαντιχή έξίπλωαις
  πρός ανατολάς δπήγαγιν 6πό την
  κυριαρχίαν τής Πολωνίας την Βι-
  λινΐαν καί την Ποδαλίαν. θα ίλι
  γι χανιίς Βτι ή Πολωνίαν στρέ-
  φουσα πρός στιγμήν την ράχιν
  πρός την Βχλτικήν θάλασσαν, ή
  τίνιζε μαχρυά πρός τον ΕΟζεινον
  Ιΐόντον είς τας νέος αύτάς άνατο
  λιχάς επαρχίας, ποΰ ήσαν αραιώς
  τώρα είς τώ βασίλειον της μία
  προφυλαχή ιής ανατολικώς, δ,.-
  ϋοδόξου εκκλησίαν Παρά την έγ-
  χατάστασιν των χαθολιχβν άπο£
  χ»ν ή άναχολιχή έχχληαία διιτή
  ρησε την επιρροήν τής. ΟΕ Πό
  λιονοί Γ,στομχοΙ θεωρεόν Βτι ήταν
  οαβλμα τοθ Καζιμήρου νά μή
  χαράξη ααφή γραμμήν μεταξυ
  Δύσιως χαΐ Άνατολής, μιταξυ
  τοθ δυτιχοθ χαΐ τοθ άνατολιχοθ
  π&λιτιαμ&Ο. ΑΙ συνέπειαι τοθσφάλ
  ματος έχείνου ίβάρυναν επί μα
  χρίν. Τό ουχρανιχον ζήτημα έχ
  χρεμεΐ πάντοτι. Έν ΐοαούΐφ, Β
  πως γράφει & Πολωνός συγγρα
  φιΰς Ρομάν Ντυμπόσχι, ή κίνη
  σις τοθ Καζιμήρου πρός ανατολάς
  ώθησε χά σύνορα τής πολιτισμέ
  νης Εύρώπης χατά διαχόαια μίλ
  λια πρός ανατολάς, ϋροώθησε την
  μιθόριον, ά>λ' ή γραμμή των ό
  ρ(ων μεταξυ των ίύο έχχλησιων
  χαί των δίιο πολιτισμόν ουδέποτε
  χαθωρίσθη σαφως.
  *
  • *
  Επί τής βασιλείς τοθ Καζιμή
  ρου οί Ιΐολωνοί νβμομαθεΐς χαί
  χληριχοί σΐίνιχίντρωσίν χαί έχ»
  ίιχβποίησ«ν χους νόμους 1]ς 11ο
  ς, συνέστησαν Ινα έφετιΐον
  τοθ Καζΐμήρου έπίσης ιί Έδροί
  οί έγχατιστϊθησαν είς τάς πελω-
  νιχάς πίλεΐί, ι?ς μίαν εποχήν
  πίύ βλη ή Εύ(ώπτ) διέχιιτο ηρες
  >ύτούς έχπΐινω;. Είς την Οολοι
  νίαν οί Εβραϊοι αφέθησαν έλιύ
  θεροι νά έπιδΕίωνται είς την το
  χογ>υφ!αν. Ή έβραΐχή ουνοιχία
  τί1,; Βιρσοβοτς Ινς τώρα ίφερε
  τί όνομα τοθ ίδρυτοθ τη; τοθ
  14ου εϊών-ς: τοθ Καζιμήρου.
  Μίτά τόν θάνατον τοθ Καζιμή
  ρου, έ ίπο.ϊος ?έν αφήκε »λτ]ρο
  νόμον ίβαοίλευσιν ϊνις Ούγγρος
  βασιλιΰ;, χωρΐς καμμίαν Εδιαιτέ
  ρα« Εχανότητα. Ή 6;μή δμως
  ττεύ ό μαχαρίτης Καζίμηρος ιίχε
  Σώσει είς την Πολωνίαν, την ου
  νεχράτησε χαί νατά τί Ε>δεχα Ι
  τη τής βασιλείας τοθ ΟΟγγρου
  Έττειτα, Οστερα άπο ενός ή ϊύο
  ίτ(Βν ιμςρυλίους πίλίμουί, ή 'Κν
  τβίγχ, >0^η τοθ ΑουϊοβΕχου τής
  Ουγγαρίας, άντ)/θεν επί τοθ θρό
  νού. Όλίγοιις μήνας μετά την
  στίψιν τη;, ένυμφεύθη χον ήγεμό
  α τοθ μεγάλου ίουχάτου τής Αι
  θουανίας. Μ'α νία πιρίοϊος ήρχι
  ζεν είς την Εστορίαν τής Πολω
  νίας...
  ΤΧ ΜΠ. ΜΟΡΤ·Ν
  ΜΙΤΓ:> ΔΙΙΑΟΜΑΙΙΑΙ ΚΑΙ ΐΗΑΕΒΡΛΟΥ
  Τό σύμφωνον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΜρΣΧΑΣ
  δέν μεταβάλλει τάς άπο-
  φάσεις Άννλίας-ΓαΑλίας.
  Ό αγών 8ά συνεχισθή μέχρις ότου
  εκλείψη ή Χιτλερική άπειΑή.
  ΡΩΜΗ 30 Σ)βρίου (Ιδ. ύτιη
  ρεσισ).—Τό ποακτορεΐον Στέ-
  φανι πληροφορεΐται έκ Παρι¬
  σίων δτι τό ν έον γερμανορωσ
  σικόν σύμφωνον εΤχε ζωηράν
  απήχησιν μεταξύ των πολιτι¬
  κών καί διπλωματικήν κύ¬
  κλων ιί|ς Γαλλικής πρωτευ¬
  ούσης- Καθ" δλην ιήν Ημέραν
  παρετηρήθη έξαιρετική κίνησις
  καί έλαβον χώραν άλλεπάλ-
  ληλοι στρατιωτικαί, πολιτικαί
  καί διπλωματικαί συνεργα¬
  σιαι. -Ις τό Λονδίνον έπίσης
  ένεποΐησε μεγάλην αίσθησιν
  τό νέον σύμφωνον Ράϊχ καί
  Σοβιέτ, τό πολεμικόν δέ συμ¬
  βούλιον συνήλθεν υπό την
  προεδρίαν τοθ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν καί εξήτασε την κατά¬
  στασιν, ώς εδημιουργήθη με¬
  τά τό σύμφωνον τουτο.
  Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προε¬
  κάλεσαν οί δηλώσεις τοθ κ.
  Ρ,μπεντροπ πρός τούς 6ημο·
  *ν Μόσχβ, *λίγον
  πρό τής αναχωρήσεως τού,
  τονΐσαντος δτι «ή Γερμανίσ
  καί ή Ρωσσία δέν θά έπιτρέ
  ψουν ανάμιξιν άλλης δυνάμε
  ως είς την Ανατολικήν Εύρώ
  τι ην καί ότι εάν α( Δυτικσΐ
  Δυνάμεις δέν δεχθοθν τάς προ
  τάσεις είρήνης θά δεχθοθν επί
  θέσιν ή όποία θά τάς κάμη
  συντόμως νά λογικευθοθν».
  Παραιηρεΐται έν τούτοις βτι
  αί απειλαί θέν Εχουν ούδεμί
  αν επίδρασιν καί ου τε είνε δυ
  νατόν νά μετσβάλουν τάς
  πρό πολλοθ εΐλημμένας άπο
  φάσεις των κυβερνήσεων Πά
  ρισΐων καί ΛονδΙνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30Σ)βρίου (ίδ. ύ·
  τιηρεσΐσ).— Κατ' εΐδήσεις έξ
  "Άμστερνταμ οί καλώς πλη
  ροφορημένοι ΌλλανδικοΙ κύ·
  κλοι τονΐζουν 8τι ή Γβρμα·
  νία δέν έλτιίζει δτι θά δεχθοθν
  αί ΔυτιχσΙ Δυνάμεις τάς πε·
  ρΐ είρήνης προτάσεις άλλά
  Ιπΐστβύιι *τι βά δννηβ^ ν*
  συνεχίση τόν πόλεμον καί νά
  ίξ«-·υί» Ίρώση τάς έ« τοθ άτο
  κλεισυοθ δυσχερείας χάρις
  |ε(ς τό νέον μετά των Σοβιέτ
  έν-τίι^ικήν σύμφωνον.
  ^ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Σ)βρίου (ίδ.
  ΰ«ηρεσΙο) — Τό πρακτορείον
  Ρώυ.ερ πληροφορί},ται έκ Πά
  ρ,οιων 8τι θά ύποβληθοθν Ιν
  -οφα είς την επί των έξωτε
  ρικών επιτροπήν τής Γερου-
  σί'ΓΓ δια- τό γερμανορωσσιχόν
  εύ φωνον, των οποίων τό πε
  ρι«>''μίΐνον θά π> οκαλέσπ έ
  ΕηΙ τοθ ΐΓίρι?χομενου των
  έγνίθφων αύ'ων >ηρεΐΓαι ά
  ί>^υΐος ϋϋθι>.Λ.όιης. Τα «Νέα
  Χρονι«ο» άφιρ ώνουν υακρόν
  ά ^ρον 'ττΙ ο '"Όο<7σ»>γρρΐΑΐ
  νικοθ συμφώνου άναφερόμενα
  ι είς την βΐβησιν καθ" ήν
  πρόκειται 'ά ύποβληθοθν υπό
  της Γερμα- ΐος ποοτάσεις είρή
  Κ, τον ζουν: €*Εθν ύποβλη
  θοθν -οί *τον Οποβληθοθν
  προτόσεις είμήνης, θά έξετα
  σθοϋν φυσικά υπό των κυβερ
  νήσεων Άγγλίσς καί Γαλλί
  άς. Διότι Τσως όπάρχουν προ
  τάσεις πού θά ηδύναντο νά
  γίνουν δεκταί όπότε θά άπη
  λ*ισσ?το ό κόσμος άπό τα
  δεινά τοθ πολέμου. Δέν πρέ·
  πει δμως νά λησμονήται έν
  Ο ΦΟΝ ΦΡΙΤΣ
  ό φονευθείς ΐτς>ό τής Βαρσοβίας
  Γερμανός στρατηγός, τοϋ όποίου ό θά
  νατος ήγειρε τόσα σχόλια,
  πάση περιπτώσει ότι ή Αγ
  γλία καί ή Γαλλία γνωρί
  ζουν διατί Ισυραν τα ξ(φη
  καί έθκσαν είς ενέργειαν τη
  λίβόλα. ΈΦόσον ή άπειλή τής
  Χαλερικής β άς δέν έκλε'ψει
  είνε αδύνατον είς ημάς νά
  πούσωμεν τόν άγωνα. Θά ου
  νεχίσωμεν τόν πόλβμον, μέ¬
  χρις δτου απαλλάξωμεν τόν
  κόσμον άπό την απειλήν τής
  βΐ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)Ρρίου (16.
  ύπηρεσ(α). —Ό κ. Ζάκ Ζιρον
  τώ, άκαδημσϊκός καί διευ
  θυντής τής υπηρεσίας λογοκρι
  οίας των ρσδιοφωνικών έκπομ
  πδν, ομιλών άττό ρ^διοφώνου
  επί τοθ νέου Γερμανορωσσι
  κοθ συμφώνου ετόνισεν: «Ό
  κ. ΧΙτλβρ δέν ένεθυμήθη α¬
  σφαλώς βτι ή 29η ΣεπτεμβαΙ
  ου ιΐνε ή έπέτβιος τοθ Μο
  νάχου, καί βΐι τότε—πρό ενός
  ακριβώς Ιτους—μδς έβεβαίω
  νέ κατηγορηματικάς περ! των
  φιλειρηνικων διαθέσεών τού,
  διά νά καταπαιήση μετ* ό'Ι-
  γον την υπογραφήν καί τόν
  λόγον τού. Αί σημεριναί έπο·
  μένως τιερί είρήνης προτάσεις
  τού δέν είνε δυνατόν νά 6
  χούν δι* ήμδς καμμίαν αξίαν.
  Οϋδεμΐα έκ μέρους τί)ς Γερ-
  μανίας πρότασις εΐμπορεΐ νά
  γίνη δεκτή παρ' ημών. Πρό έ
  νός ίτους εδόθη είς την Γερμα
  νίαν ή εύκαιρία ν'άποκατσστα
  θ{) ήθικ—ς καί ν' άναδειχθ§ έν
  μέσςρ των άλλων κρατων, άλ
  λά δέν τό ηθέλησε. Σήμερον ή
  Γερμανία πρέπει νά θεωρή
  ται πλέον ώς οριστικώς χαμέ
  νηη.Όστρατιωτικός έπίσης συ
  νεργάτης τοθ «Άδιαλλάκτου»
  κ. Ζ4ν Ντουβνέν, ομιλών τό
  άπόγευμα άπό ραδιοφώνου εί
  πε: «Ό Χΐτλερ είνε αίχμάλω
  τος τοθ Στάλιν καί προσπα
  θϊΐ ν' άπβλευθερωθβ. Έπιθυ
  μεΐ ε(ρή>ην διότι δέν δύναται
  νά την επιτύχη, έφόσον διαρκβ
  όπόλεμος είς τό Δυτικόν μετω
  πον. Ό Παγγερμανισμός υπο
  χωρεΐ πρό τοθ Πανσλαυΐσμοθ.
  Ό ΧΙτλιρ ιΐνε έκ τβν προτι
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΟΛΑΝΑ ,ΜΑΧΗΣ
  Τό βμήνος αϋτό των Αγγλικών άεροπλάνων είνε άπό ιά δρώντα είς τό
  Δυτικόν μέτωπον. Τα ιδία πού έβομβάρδισαν πρό ημερών τάς ναυτικάς γερ
  μανικάς βάσεις τοΰ Κιέλου καί προχθές τόν Γερμανικόν στόλον είς την Έλι
  γολάνδην. Είνε τα ταχυτέρα έν συγκρίσει πρός τα άεροπλάνα άλλων Κρατών
  κ«Ί τα β«ρΰΐερον έξωπλισμένα.
  Ή πτώσις τοϋ
  Σααρμπρυκεν
  ζιητημα ώρών πλέον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)βρίου (ι¬
  διαιτέρα ύπηρεαία) — Τό έκ
  δοβίν την προεΐχν της σήμε
  ρον άνακ€ΐνωβέν τβΰ Άνω
  τάτου Άρχηγείου τοΰ Γαλ-
  λικοΰ στρατοϋ αναφερει τα
  εξής: «Νύξ άνευ έπεισοδί
  ών.* Δράσις των περιπολι&ν
  είς ολόκληρον την περιοχήν
  τού Σάαρ».
  Παρεσχέβη έξ άλλου παρ'
  έγχύρου πηγής ή πληρβφ·-
  ρίιχ βτι έξ αίτίας τβΰ κχατα
  σχέτου βομβαρδισμοϋ τ«ν ό
  ποίον ενήργησε τό βαρύ γαλ
  λιχόν πυροββλιχόν καί κα
  τόπιν τής επιτυχούς πρβε-
  λάσεως των γαλλικών στρα
  τευμάτων έξ Άνατολών
  καί δυομών τής πόλεως
  Σααομ^ρβύκεν οί Γερμα¬
  νοί ηναγκάσθησαν να έκ-
  κενώσουν ολόκληρον την
  βιομηχανικήν καί άνθρακο
  καραγωγικήν περιοχήν ΐβΰ
  Σάβρ, στερηθέντες ευτωβκβυ
  δαίων πηγων οΐνκφοδιασμοΰ.
  Δέον νά τονισθή άλλωστκ β
  τι άπό ημερών είχε κατα¬
  στή άδύνατος σχεδόν πασά
  έργαβία είς τα ανθρακωρυ
  χεΐχ καί τα έργοστάσια τού
  Σάαρ λέγω τής έντόνβυ δρά
  σεως τού 1 αλλικοϋ πυροββλι
  κου.
  Ό στρατιωτιχός συνεργά-
  της τοΰ «Μικρΐΰ Παρισινοΰ»
  άσχολβύμβνος μέ την εξέλι¬
  ξιν των έπιχειρήσεων κ«τα
  τό τελευταίον είκοσιτετράω-
  ρον, γράφει: «Κατόπιν τής
  νέας προελάΐεως των γαλ¬
  λικήν στρατ&υμάτων θ* εί¬
  ναι έξαιρετικά δύσκολον η
  καί τελείως αδύνατον είς
  τούς Γερμανβύς νά κρατή-
  σουν τό Σακρμπροϋκβν. Ή
  πόλις αυτή είνε πανταχί·
  θβν κυκλωμένη ύκό τοΰ γαλ-
  λιχβϋ στρατβΰ καθιστώντος
  τόν κλβιόν ολοέν στενώτε-
  ρον. Έκτός τούτου εύρίσκβ
  ται υπό τό διαρκέ; καται-
  γισηχόν πνρ των γαλλικών
  τηλεβόλων καί ούτω δέν
  έχει πλέον την δύναμιν ν'
  άντιστή. Ή κατάληψίς της
  περικλείει πιθανώς πολλάς
  δυσχερείας εισέτι, άλλά πρέ
  πει νά θεωρήται πλέβν τό¬
  σον βεβαίκ οσβν καί πρβσε-
  ρων ήττημένος έκ δυσμών υ¬
  πό τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας.
  Έξ άνατολων υπό τοθ Ρώσ·
  σου δικτάτορος Στάλιν. Τί β
  μως ακριβώς θέλει 6 Στάλιν
  ό οποίος εβεβαίωσεν έκ νέου
  την Αγγλίαν βτι θά μείνΓ) μα
  κράν τοθ πολέμου καί βτι
  τό Κρεμλΐνον είνε πρόθυμον
  ν' αρχίση διαπραγματεύσεις
  δα την σύναψιν έμπορικοθ
  συμφώνου μετά τής Αγγλίας;
  Το Γερμανορωσσικόν 6έν
  είναι τόσον σοβαρόν ου (ε
  τόσον εΐλικρινές δσον θά η¬
  δύνατο νά πιστευθή έκ πρώ
  της δψεως. Δέν άνσφέρβι τί-
  ποτε τό συγκεκριμένον περΐ
  αμέσου βοηθείας. Καί τό Ρωσ
  σωεσθονικόν στρέφεται κατά
  τής Γερμανίας. Τό Ράϊχ καί
  τα Σοβιέτ, ζητοθν νά μάς
  πεΐσουν βτι ή Γερμανορωσσι
  ή στρατιωτική συνεργασία
  θά καθορισθή σαφΛς καί θάέκ
  δηλωθή εάν άπορρίψωμεν τάς
  προτάσεις συνάψΐως είρήνης.
  Αλλ' αί Δυτικαί Δυνάμεις
  6έν θά συνόψαυν είρήνην έ¬
  φόσον δέν αναστηθή τό Πολω
  νικόν κράτος. Ή Αγγλία καί
  ή Γαλλία γνωρΐζουν διατί
  μάχονται.· Άγωνίζονται δχι
  μόνον διά την Πολωνίαν, δχι
  μόνον διά την ΤσεχοσλοβεχκΙ
  αν άλλά κοί διά νά συντρ'ψουν
  τόν παγγερμανισμόν ό οποίος
  άπειλεΐ την Ευρώπην καί την
  Ιδικήν των ασφάλειαν. Ιδού
  ή διαφορά μας. Ιδού τό συμ
  πέρασμα:
  Ή Γαλλία καί ή Αγγλία
  μάχονται διά νά έξασφαλί
  σου ν την Εύρωπαίκήν είρή·
  νην. Τό Ράϊχ καί τα Σοβιέτ θε
  λουν την είρήνην. διά νά δι
  αιωνίσουν την εμπόλεμον κα
  τάστα^ιν καί την απειλήν
  τής βΐας των είς την Ευρώ¬
  πην;».
  ΤΟ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 £)ρρίβυ.-Αι*
  την πρβοβχη έβίομάώα αυνικλή
  θη τό Ράϊχσταγ ίνα άκβόση ϊχθβ
  σιν τοβ Φύρκρ ΙηΙ τής χ«τ«9ΤΜ
  Ι^Β
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Άπο
  κλεισμός», Μέ τούς Μαντελέν Κα
  ρόλ. Χένρυ Φόντα. Την Δευτέραν
  «Έρωτβς μεσονυκτΐόυ». Μέ τούς
  Ζάν Γκαμπέν, Μιρέϊγ Μπαλέν.
  «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμερον «Ού
  ράνιες Μελωδίις». Μέ τόν Μπεν
  τζαμΐνο ΤζΙλι καί την ΓχιραντΙνα
  Κάττ.
  Δευτέρα. Πέμπτη, Σάββατο, Κυ
  ριακή ώρα 7. μ μ άκρφ&ς άπογευ
  μστινή.
  ΚΟΙΙΊΩΠΙΚΗ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η στήλη
  τού ! ώραιοκοσυου
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  —•Ήρχισαν άπό Χββς αί
  βχπομπαί τβΰ σταβμβδ Λ«ν-
  δίνβυ εί; την Ελληνικήν
  Παρν τοθίντβϋθα ΰτοπρβ{ίν€ί
  β» της Μβγάλης Βρεττανίας μάς
  απεστάλη Α άκβλουθβς άνακοί
  νωσις: «Ό ΆννλΐΜβς Σύνδεαμος
  ραοιον&ινΐΜ&ν έκπομπ&ίν Αρ
  χισκ ραδιοφωνικάτς έχπομπας βΐς
  τίιν Ελληνικήν γλ&σσαιν άττβ
  χθές 30 ϊϊατϊμβρΐου, ώρ« Έλλη
  νίκη 20 15' άηό τβΰ ατβθμβθ 6.
  5. Ρ είς τα 19 60 μέτρα 15 31 μΐ
  γακύκλους κατά δευτερόλεπτον
  χκΐ άπό τού σταδμοΰ 6 5. Ο
  είς τα 3131 μέτρα 9 58 μβγα
  Μύχλονς χατά δευτερόλεπτον».
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό μεγ«λύτ?ρβς τενό
  ρβς τβΰ χύαμου, ή πειό
  γλυκειά φωή τβΰ αιώνος,
  μ«ί·
  Μ'ΜΗΝ ΤΖΙΑΙ
  ϊτίιν έφΐτιινή τβυ
  1
  [/.Το πειο όνε,ιρ&δες μόν
  σικό ρωμάντζο πού παρβυ
  σίασε μέχρι σήμερον ο
  κινηματογράφος.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό μεγ&λος τραγωδός τής
  όθένης.
  Πώλ Μιοθνι
  βτό Ιργον: ΠΟΙΟΣ
  ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ
  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΓΑ-
  ΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ.
  ΤΟ ΑΝΒΡαΠΙΝΟ -ΚΤΗΝΟΣ
  τού ΈμΙλΖωλά.
  "Ενός χάρτης.
  'Υπδ τδν χαταστημάτιον Άλιχι
  ώτη ίξεΒόθη χάρτης τί); Κρήτης,
  ουντ,αχθΐΐς χαΐ έκπονηθεΐς δπ4
  τοθ %■ Στέλιου 'Αλι'ζευ άξε'α
  τοθ ΓενικοΟ ΈπιτελεΙΌυ τοθ σΐρχ
  τοθ, θχυμάσ ο; δμολ-,γουμίνως
  καί πολΰ-ιμος άπδ πίση; άπόψε
  ως. Ό χάοτης ι ι «αι πολιτικάς,
  πκρέχει δμως συγχρόνως είχεν*
  καί πληροφορίας τώ' θαλασοίων
  χαί έναερίων θϋγχοινωνιών, των
  υγειονομικών χέντρων χαί ίδρυμά
  των, των γεωργιχών δπηρεσΐών
  χαί των αρχαιοτάτων χαί άποτε
  λεΐ πολύτιμον δοήθημα δια την
  μελέτην χαί γνώσιν τή; νήσου.
  Είναι πραγματικαί απαραιτήτως
  δια κάθβ σχολείον καί γρζφιΐ
  όν καΐ ή ί<δοοίς τού περ ποι εί Τιμήν τόσ^ν ε!ς τόν κ. Άλο ΐζον 8αον καί »!ς τα καταστ,ήμα τα Άλιχ'ώΐΥ). *** 4.1 καλλιέργειαι. Τό χήρυγμα τοθ χ. Π&ωθυ πουογοθ δ ά την ανάγκην έ*τα τικής χαλλιΐβγείας τής γ*"ς ·υ ρΐ χαί ΐταρ' ημίν βχθεΤαν ά πή χησιν. ΠαντοΟ είς ϊλην την ύ¬ παιθρον τοθ νομοθ μας γίνονται ίνιατικαΐ παρασκευαι & ά την εί: ιύ;ιΙαν χλίμαχκ καλλιέργειαν τέ·ον των δημητριαχών ίσον χαί δλων των ίλλων γιωργιχων είϊ&ν. Καί δντιος είναι ανάγκη ν' άποδλίψωμεν είς την δια παν¬ τός τρ.ίπου χβί μίσοα Ιξασφάλι σιν τής αΰταρχιίας μας. Ό πό λιμος θά διαρκέση επί ίτη. Καί αί δυσχέρειαι διά την προμήθει αν είίών θ' οδξτ,θοθν Ιτι περισσό τερον, "Οφείλομεν λοιπον νά θε ραπεύσωμεν έξ ίδίων τας ανάγ¬ κας μας. *** Ή Ιεραπέτρα. "Οσοι επεσκέφθησαν τελευταί ως την Ίεράπετραν βμιιναν Ιχ πληχτοι άπό τάς προόδους τής ωραίας δοον χαί πλουσίας έπαρ χίήΚ. Οράγματι ι όσον ή Τπό¬ λις δοον χαΐ τα χωρία παρουσιά ζουν εξέλιξιν αξιοθαύμαστον είς δλαυς τούς τομιΐς. Είναι δέ Ιχ ίηλος ή ίχπολιτιατιχή πρόοδος είς δλας τάς έχδηλώσεις τής ζωής χαί τής δράσεώς των Ίι ραπιτριτιϋν. Έίώ διν ετέθη μόνον τό υλικόν βίθρον, αλλα χκΐ τα πνευματικόν έπιοτέγασμα. Ή πνευματιχή καί καλλιτεχνική άν 6ησις ικο παρατηρεΐται έχ πα- ραλλήλου πρός την ανάπτυξιν τ&ν καλλιεργειών χαί τοθ υλιχοθ πλούτου, είναι ή καλυτέρα άπό διιξις τής ουντελιοθείσης βαθιίας μεταβολής. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ Την παραμονήν τής κηρύξεως τοϋ πολέμου ύπο^τής Αγγλίας εληξαν «Ι έορταΐ τοϋ Καρναβάλοιι είς το "Έσσεξ. Ανωτέρω ή μ'ις Ίρις Ντώνκαν κατά την στέψιν της ώς βασιλίασης τοθ Καρναβαλου υπο τής ήθοποιοϋ μίς Ετιντ Στάμπ Ταυλορ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ! Προσεχώς ότου Πουλακάκη. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ Τό Εκκλησιαστικήν Συμβού λιον Βσρβάρω Πεδιάδος έκτί θησι είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν την άποπεράτω σιν τοθ ΙεροΟ νσοθούτοθσυμ φώνως πρός την άνοσυντα χθιΐσαν βάσει των τρεχου σών τιμών καί έγκριθίΐσαν μελέτην καί συμφώνως πρός την λεπτομρρή διακήρυξιν. Ό πρίϋπολογισμίς ττ)ς δα τιάνης διά την αποπεράτωσιν τοθ ναοθ άνέρχεται είς τό ποσόν των δραχμών 300.000 ο( εργασίαι δμως οΐτινες πρόκΕΐτσι νά έκτελεσθοϋν καΐ δι" δ ποσόν θέλει συντα χθή τό συμβόλαιον άνέρχον ται είς τό ποσόν των δραχ. 80.000. Είς την Δημοπρασίαν γΐ νοντσι δεκτοΐ έργολόβοι δή μοσΐων έργων ή καί έμπειρο ιέχναι ανεγνωρισμένης ίκανό ιητος έκτελέσαντες δμοια 6ρνσ. Ή εγγύησις διά την συμ μετοχήν όρΐζετσι είς δραχ μάς 5 000 είς γραμμάτιον πά ρακαταθήκης. Ή δημοπρασΐα διεξσχθήσε ται ιήν 15 ΌκτωβρΙου κσί είς τό Γραφείον Εμμανουήλ Μαρ "Ενα Μθλοβοιαίο, Ινα καταπληκτιχό εργο: ί ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ ΛΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Ή ίστορία μιάς μενάλης « γάιτης πού γκννήθηκε μέ σα στκ ερείπικ αύ :οΰ τ·ΰ χαλασμοΰ, μι« γιγαντιαία δημιβυργίκ πού την &ν σαρκώνουν δύβ μεγάλα αστέρια: Μαντελέν Καρόλ καί Χένρυ Φάντα ΑΥΡΙΟΝ , Μιά μβγάλη Γαλλια ή πσραγωγή, 8να κινηματο γρσφικόν αριστούργημσ: ΕΡΩΤΕΣ Μιά συγκλονιστική, μιά δρσματική ίστορια ενός τρσγικοθ έρωτος μέ σκη νές τόσο ζωντανές καί γβ ματες ρεολισμό πού κρα- τοθν τόν θεατή σέ διαρκή" άγωνΐα. 'Ερωτες Μεσβνυκτίου δέν είναι 8να Φΐλμ' είναι ένα κομμάτι ά π' τή ζωή, άληθινό, τολμηρό, συγκινη τικό. Πρωταγωνιστοθν: Ζάν Γκαμττέν Μιρέϊγ Μπαλέν. κοποΰλου Άρχιτέκτονος μηχα νικοΟ ημέραν Κυριοκήν καί &ραν 11 ην π. μ. "Απαντα τα σγετικά εύρ σκονται είς τα Γραφεΐα τοθ Άρχιτέκτονος Εμμανουήλ Μαρκοπούλου καί τοθ Έκ κλησιαστικοθ ΣυμβοΙιΧϊου Βαρ βάρω Πεδιάδος. (Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμ βούλιον. Άπό Ηρακλείου μίχρι Ρίθύ· μνου απωλεσθη πρό ημερών χαθ' ίδόν μικρά χαπελλιίρα χρώματος χαφέ έκ λευχοσιδήρου μέ λουχε τάχι. Παεαχαλΐΐται ό εδρών ταύ¬ την νά την παραδώση είς τα γρα φιία τής «Ανορθώσεως» χαί αμει φθήσεται. ΕΝΟ1ΚΙ*ΖΕΤΑ1 δωμάτιον επι «λωμένον ή μή. Πληροφορίαι τ,αρ' ημίν. ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ III II ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ: Μεγάλαι παραλαβαι βιβλίων είς πλήρεις σειράς παλαίον καί νέον έξαταξίου Γυ· μνασίον, ώς καϊ των Δημυτικών σχολείων. 'Όλα τα έγκεκριμένα καί βοηΰητικά νέον έκπαιδευτικοϋ ετους»—Ή πλουσιωτέρα συλλογή γραφικής ϋλης.—Χαρτοφύλακες, τσάντες, τετράόια είς έξαιρετικάς ποιότητας. ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΟΥΔΟΛΩΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΜΑΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΜ!%ΙΑ ί Πλατεία Βενιζέλου. νΠΟΚΑΤΛΪΤΗΜΑ «Ι ΕΡΓΟϊΤΛΪΙΛι όδός 18ββ. ΚΙΝΗΣΙΣ-Ά·1χθη άβόπροχθές ίΐς την «όλιν μας δ μεγαλεμτιο· ρος κ. Στυλ, Κονιόρδος. —Άνβχώρησβ άίροπορικώς &>'
  Αθήνας 6 κ. Ντϊνος Άλετου&έ
  λης.
  —Αφίκετο αΐροτορικως ο α·
  σφαλιστής κ. Γ. Γκριβάκης.
  ***
  Γύρω οτήν ττάλι.
  Έκτίς τοθ προχθισινοθ συννε·
  φιΛσαατος κ αί τΰν 61γων σταγό
  νων βροχτΐς
  —Τ(π·τ« αλλο δέν διέκεψε την
  ομαλήν δψιν τοθ καιροθ.
  —Τουναντίον χθές ό Γ|ιοζ ΙΛαμ
  ψ8 νλησιφΐής καί βπ8κρ4τη>7| ή
  χαρακτηρισθή δκεΐνη ·θι οτΐω
  ρινή ιΐθρίοτ τήνότοΐαν «ολλοΙ κρο
  τιμοθν άπό την άνοιξιν
  —Ώς γρά^ομεν είς δλ>ην β»τή-
  λην, Δ σταθμός τοθ Λονδΐνου ήο·
  χισεν τάς έκπσμπάς τού είς την
  •Ελληνικήν γλώσσαν.
  —Ώστβ νά ναρίχιται ή ιύκαι·
  ρ(α βΐς τούς μή γλωσσομαθεΐς Λ·
  κροατάς τοθ ραδιοφώνου, νά άκού
  ου ν τα νέα καί άηό τό Λονδίνον,
  — Σχετικώς μέ την άιροπορικήν
  άλληλογραφΐαν ήπς ώς ννωστόν
  διεκόπη δι' ωρισμένας χώρας τής
  κεντρικάς καί βορβ'ου Εύρώΐηι;.
  —Ανεκοινώθη οΐι τοιαύτη άλ·
  ληλογοαφία γΐνβτοι δβκτή μετ* |,
  «ιφυλάξιως δμως ώς «ρός την τα
  χεΐαν αυτής διαβΐβισιν διά την
  Βουλγαρίαν, την Τουρκίαν, τδ Βέ
  γιον καί την "Ολλανδίαν.
  —Διά τάς λοινάς χώρας ή άερο
  ιχορικίΐ άλ>ηνογοαφΙα γΐνβται δ·
  κτή καί διοΡ βάζεται μβι· σχετι
  κης βνημβρότητος
  —Άρ<βιή κίνησις καί είς την χθεσινήν λαϊκήν αγοράν. — Άλά κοΐ άνό τή' κενρικήν δέν βλίΐψαν άνό πρωίας οί 6ψα νισταΐ. Διδομίνου δτι επρόκειτο ·ς συνήθεος ιερΐ των τροθΐμαν καί λοιηών εΐδών δύο ημρρων. —Ή μικτή συμφοΐτησις τ]τιί Ινε τράιτη διά τα ίδιβετικά οχολεΐβ, —'Λφορφ κοΐ τό έν τ{ «·λει μας «·5οκιμω
  ■ <«' Οίκονομική Α.ΝΟΡΘΩ.Σ.Σ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΓϊν ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ α δρ. δ' Υ' δ' Καρνμπευζέ; Ελεμέδες α' » 6' ΤΑΧΤΑΣ *'6' » γ' 2ΤΑΦΓΛΑΙ Σουλτανί Ταχτβ Ρίΐζα» Ι » » » » » » 12.— 11.— 10— 9.— 8.— 6.— 7 20 6.20 4 80 4 20 4 — 4 — 2__ Πεπόνια » Σίτος , 150 Κριθή , Β:ώμη Λ ■ ΟΓνοι μΕοταχον » Έλα.α » 7.— ΣΑΠΩΝΕΣ ΑιυχοΙ λ' » » δ' » 5.80 » γ' » Π(,ασινβι κ' » » Ρ' » .— » γ' » Μίτιξα ^ 4 50 'Λλάβδανος » 3__ Κουχοάλια » εξ*|ς: 4- 6— 150 4 50 δ — 26 — 28 — 32 20 23.- 22 - 80 - 19.— 18 — 400— 425 100.— 120.— 130 Τιμαί Ιυναλλάγματος Αβνδινον 546.— Νέ» 'Υόρκη 137 — Παρισιοι 3 09 Ζι»ρί>η
  31 —
  "ΑμστεΒδαμ
  Τ2Τ0
  2τοχχόλμη
  32.00
  Βρυξέλλαι
  4.64
  Άλεξάνϊρεια
  560 —
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΒΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.—
  Πώλησις
  550.—
  Κοπεγχάγη
  Πακίσ οί
  139— Μ·)«ν-5ν
  3 1«|Οοάγ«
  31.45: Ζυρίγη
  Τ3 70|Β:υξέλλ«ι
  33.10
  4 τα
  564.—
  43.-
  η
  Βελιγράδιον
  Κ"/<ν)πολις Βαι σοβ κ 25 96 8 03 6.96 4.31 3160 4 76 23 45 8.27 10 4- 21 1ί 2 60 22 — Έγκυκλοττα ιδε ία ΑΓ έκεΐνους πού βέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. Ή Τύλισος πρόοδοι καί άνάγκαι της. ΤΥΛΙΣΟΣ χοθ μας).—Παλιιι* πρωΐεύουσα δΐχαΐ αυτή τοθ δπΐρόχοιι Μινϋ)ϊ«ο(1 μωνύμου Δήαου ή Τύλιθίς, είνιΐπολ τιομ,Ο "Εόι ή Τύλιβίο; εί γνωστή δοίων 26 16 3 13 7 02 4 35ί 32Γ5| 23.95 ϊ 8 30! 105—ί 21 32' 2 65 22 50 Τό μεγάλο έργον €θΟ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. ΠΛς κατεσκβυάσθη τό όδόφραγμσ έκεΐνο; 'Εκρτ) καΐ οήιι«ο'5ν Ιϊο-χ κοινότητος 4 στυνοΐΛΐχϋΟ αταθ^αθ, ·,03φΐί Τ Τ Τ. κκΐ άποτε··Τ χέ'»τρον περιοχάς ιϊ οαι καΐ ττλίιν χ ών. 'Ως έκ τούτου ϊχει κίνησιν σημαντικήν καΐ ουγκιντρώνει κα θημερινδς π)ήθη ξίνων. Δια«ρΙ νεται δέ ιδιαιτέρα), ΐιϊ την προ Ιευτικότητ* καΐ την φιλοξεν'αν των χατοΐκιβν τη; χαΐ δι» την β? γάνωαιν χαΐ συσ ημαϊοπ»ίτ;α.ιν τής Γεωργίας, διά την ποιχιλίαν των καλλιέργειαν χαΐ τδν πλοθ χον των προϊό»τ<ι>ν. Ή ,Τώλια-^ς
  αποτελεί ευχάριστον πραγματι
  κώς εξαίρεσιν ίξ δλων τδν δια
  μερισμάτων τοθ Μ*λε6^ίου. Δέν
  περιορίζεται είς την άμπελουργΐ
  αν μόνον. Στρέφΐται καΐ πρός δλα
  χά 4λλα «Ιδη των καλλιέργειαν.
  ΚαΙ παράγει ίλαια είς μεγάλαςπο
  σότητας χαΐ ΪΥμητριαχά χαί χά
  ρ&ύπια χαΐ φροθτα διάφορα χαΐ
  χτηνοτρο»ιχα πρ&ϊίνχα.
  Έξ ευλοιι ή Τύλισος ϊχει χαΐ
  ιδιαίτερον χοΐιριβτιχδν ένδιαφέ
  ρον. Αί άρχαιότητές της είνε
  άπδ τάς σπουδαιοτέρας ΑΕ κνα
  σταφαί πού ίγιναν πολιΐότερον
  ίφε^αν είς φδς σπουδϊΤα εδρήμα
  τα, χοαμοθνχα τό μουσείον τή;
  πόλεώς μας καΐ «πεχάλυψαν δίΐ
  έκεΐ είς την σημερινήν μικράν
  ν·
  κ»!
  χί)ς Κίήτη:, είς δ
  λον τόν πολιτιβαένον χόομον.
  Καί προσελκόιι π ήθη {πιαχεπτΑν
  κατ' ίτος,'Ίτού {χχινοθν άπ4 τα
  πέρατα τή; γή~; διά νά Ιδουν χιΐ
  ά
  ν*
  χά;
  τή; Κρήτης, Είναι
  αρχαιότητάς
  ο^ω; άηαραΐ
  ή ή
  τη τον νϊ ίπισ<ευασθϊ] δ δρόμος δδηγεϊ ιΐς ή ηγ άρχαιοτήτων μετάβασις νη χ»1 ή ά χον χώρον των νά ιυ«όλος ή δπιος είνε έπιβεβλημέ ρυμοτόμισι; τής χ εν ϊ ίλ κωμόπολιν τ)κμαζ«ν άλλοτε μια'πόλιν. η ή μμ τρικής άρχηρϊας τή; διά νά.. είνε «ύκολος ή διίλιυαις χοθ οιύτοκινήτ'υ πού δυαχεραίνε ται τώρα μεγάλως Άκόμη δέ είνε «νάγχη νά λυ<ίΐ χδ πρίβλη μα τή; Οϊρεύΐεω; χαΐ νά ί ουργηθή μικρόν ϊστω αν διά χούς δρΐιβαχας καΐ χους πιριηγηχάς είς Στρούμπουλαν. Δι' δλα ίε αατά θά ειμπορούσε νά λά βη μέριμναν ή κοινότη; χαΐ ή ή χιπίκή έπιτροπή Τουρι σμοθ. Οί χάτοιχοι είνε πάν τοτε πϊοθομοι νά αυνδράμουν διά προαωπικής εργασίας είς την έ«- τελεσιν δλων αυτών των ϊργιον θά ήτο καλόν έπΐση; νά επιδιώξη ή κοινότη; την ίδρυσιν ίβδομαδι αίας λαϊ<η~ς άγορα;. θί Ιδιδε ζωήν χ«ί κίνησιν εί; χήν χωμό- Ή "Εκθεσις θεσσαλονίκης Ή Διιθνής Έχθιοις θίσσολονίχης, δργκνωθεϊαα,Γ εφέτος 6ηδ χήν εποπτείαν τε Ο 'Υφυποαργείου Τύπου χαί ΤουρισμοΟ, έαημιίω σεν ίξαιοετιχήν επιτυχίαν. Δύναται μάλιστα νά μοθ κατ' οικτράν 5βιχ®ν ™Ρ* Φ β'·βντ1 —Πδς διεχανονίσθησαν αί ώραι κλεισΐματβς κα· φ«· τισμοϋ των Ματβσΐημάτων τής κεριφερείας'Ηρακλείου Υπό τής Διοικήσεως Χωρβφυλα κης Ηρακλείου εξεδόθη νέα άστυ Ρ_τα Τίς άνήΥειρ. ,οθτο; _·Χ1* ί δημοο'ιων κέντρων ,τβϋ Ήρακλκί είς εμφάνισιν περι'βυ. Διά τής διατάξεως ταύτης τρο μας δέ εκπροσωπή «οιτοιβΐτβι ή υ«' άρ. 25)1937 τοιαύ κατέσχρεψβν; ή αίφνιδΐα ένσάρκωσις κονλσζούσης ί*4",^1* ·"< ϊ""** "** ·*-<»»—,, »/. <""·"(;·· "' ·»·<ί—»-ί* «-' σΐων ββαματων την « 30 ω?«ν οί και Ιοού «βς. Θύραι, κιγκλίδες. ΦωΑκτΪτ ίύ ^*λλι"Χνιχί1« &·?«.">«· 1δια.1ϊίΡ«. ** δλ«< |νχ6*ω(".ν "ροχαλ.ΐ ο.ρφβτ.ροτς τάς «Ρ.*β·»ίΜ%«»_,Ρ) δργης, καΐ Ιοοο πβς. θύραι, κ·γκλ16βς. φΡάκτ°ν· ™ το π,ρίπτΐρον χοθ &»υικυ!γι(ου ΤΔκοιι χαί Τουρ σμοθ μέ την λιτήν κλείσιμον των βίς τάς Πλ««ί<χς ραυνσ συντετριμμένα χυτρβι, εδόθησαν, έρΐφθησαν. :«λ * *„ νΟ«^»τιν χαί τΛν επιβλητικόν έυ,χάνιαΕν τού είς τδ '*λβυθερίο<ς, Νικηφόρου Φ»χ«. 4,,Λΐ/,ο^,>, Λ^τΠΑ.ηΓ.η« »Λ,ίηη..,^,. Α..~,.ηα« «ΛΑηνιχην γραμμήν χαι την ΐπιρλητικην εμφάνισιν τού, εις το, ,„- θ , „ -έλ , ,
  χαι οίων θεαμάτων την 24 30 ωρ«ν δι'
  τάς περιόδους χαΐ β)
  των είς τάς Πλατίίας
  εκυλΐσθησςχν, άνετράπησαν κατέρρευσσν,άπεσπασθη
  σαν^ κατσσκάφησαν τΐανια τ$ τροστυχθντα καί συ)
  νειργάοθησαν τ ο λιθόστρ&ετον, 6 βόρβορας, οί πλά Ί
  κες, τα σ.δηρά έλάσματα, τα ράκη, κορμοΐ δένδρων, '
  καί αυτώ
  μενά
  οηρουργών, των χαλκομάτων τα περιτρΐμματα τής
  ------ . , , «-,ιΐ , « ·ε-,ι^ Ελϊυθίρίου Βενιζέλου Μ«ί λβω
  είναι συγχεντρωμένη καί ϊχτυπος δλη ή Εστορία τΫ)ς Ελλα φβρβ^ Βασιλέως Κωνστβντίνο»
  «ό των λαχάνων τό στυηπος, αυτά τα άπερ.μ| -^^ ^ χη- Πριγι;--Γασί|ς Φρειδε-Ενη; περιεργαζόμενοι τδ
  καί άχρηστα καί σκωριΛντα τεμάχΐα τθν σι- [πϊ,ρονμΤύπ^ χαΙ Τουρισμ^Ο. Κατ». Χιλιάδας χόσμου πιύ ί
  ή ιίχών τή; έπιτελεαθείσης άναδημιουρ|
  διάσιημα τί!; μεταυγουατιανής τριετίας. πλκστβίων την 2*.30'ώραν.
  φαΕνονται: "Ανω ή Α Κ Υ Α Διί8ονηίι συμπλήρωσιν τής προηγουμένης
  κατάρας συνηδελφώθησσν, συνανεμίγησαν, συνε-
  ■πήχθησαν; συνεκολλήθησαν, δλα μικρά καί μβγάλα,
  τεραστία καί μικροοκοπικά, παρφδΐα άβύσσου ένίΤά
  άναβροσμώ τ©ν έν ούιβ στοιχεΐων εκτε της Ολης*"~~
  καί τοθ αέρος, εκτε τοθ ζοφου καΐ τθν δαιμόνων. |
  Όλόκληρος συνασπισμός ίρίΐπίων. |
  Ό Σΐσυφος έρριψεν έκεΐ ενα βράχον καί ό 'ΙΛβ
  εν ούτοθ ρακος, έν σύντιμμα φιαλιόίου. Έν μ>ς! λέ]
  ί,ει δβινόν καί άπειλιτικόν τερατούργημα, άκρόπολις
  των άνυποδήτων. Κάρα άνεστρσμμένα προσεπετΐ-
  θουν καί ταυτα είς την ανύψωσιν τοθ βσβυλωνίου
  ρρ
  σχν νά παρεκρεθοθν είς χά έγκοιίνια τή; εκθέσεως.
  της τριετίας
  ΕΚΒΕΣΙ! ΤΗ! [ΕΝΙΚ1! ΑΙΟΙΚΗΣΕΟ!
  Λ» ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΙΟΗ
  2) Είς τδν Νομδν Ρεθύμνης:
  ήν εξυπηρέτησιν των αναγ-
  .ΧΟ -- . )—" ·*!ί Γ|ωρ. Υπηρεσίας χαί
  δαιδάλου, καί ήνΐα όχηματων τΐροεξέβαλλον ως'χο0 ΓεωργιχοΟ Τ^μείοο ποσδν
  λόγχαι γιγάντων καΐ τα ζυγώματσ ώς ροβδώσεις , 1.100.000 διά την χαταπολέ
  ΙσορροπΙας τιβριέοφγγον τθν άκατανόμσστονσυμφυρ| Γ ----------- -
  μόν εκείνον τής ΟλΓ,ς" δλόκληοον λεωφορείον διε %
  κρΐνετο είς την κορυφην τής όψόχου καί άχρήστου|
  έκεΙΛης σορο», άπεικονιζούοης χυδαΐως τό μβτά
  ... άρ. 25)1937 διατάξεως
  π( ται δπως ό ςρωτισμός των προβή
  ϊσπιυ χών των καταστημάτων καί αί
  ; φωτβιναΐ επιγραφαί καί διαΐφη
  ' μίβεις π«ρ«μβνωσιν άνημμέναι
  . μέχρι τής ώρας τοΰ «λ«ισίμ»τβί
  εκάστου καταοτήματος είς τό ΐαω
  τεριχον τοΰ έποίου δέον νά
  λειτουργο μόνβν ό φωτισμός ά
  σφ»λιίας. Αί λοιπαί φωτειναί
  διαφημίσϊΐς οιί κβ.μβναι είς γΐνι
  Μβΰς χώρβυς καί κτίρια ώύναν
  ται νά ώιατηρηθΐσι μβχρι τής 21
  ώρας, Ή π«ρβυαα διχταξις Ισχυ
  Ήχι,βί&ντιαΐί τΫίί 4·¥ΐί Αδνού- ·ι άΐχβ 20ί'» 2ε«τ«μβρίβυ, οί πά
  α χι,ρΐρνησις τής 4ης Αθγοθ- ράτβι 6έ βίί τιμ4)ρβδντ«ι συμ
  ότου άντεμετωπισεν άμέσω; χαί ^Μς τ^ &ρθρΗ 697 τβΰ Ποινι
  άποτιλισματιχώς χήν κατάστασιν χοΰ νομου.
  χαύχην.
  Α
  το0
  ουντόνοιι διοιχητιχής έργα —Έμπρηομός έξ άμελ&ίας.
  3 250.000 δρ. οίας, δι' άμίσου χαί συχνής επι Ι Συνίλήιρ8η ό Νικόλ. Γ. Καραγ
  χοινωνίας χοθ Κέντρου μετά των; χιόζης κβτοικος Λιγορτύνου Μο
  Ε[ς χ&ν νομίν Ηρακλείου:
  χί]ν ίξυΠΤ]ρίτηαιν των ά-
  Υί Γ
  «κ·ιν πι, «οη>-·, «ιιβ»ι»Μ»»ι»ν»/«ΐ|>, λ«#»».»Ν .« ,.».— -—ι β^ χΊ^ν ΐςυπηρετησιν των α-
  νατον τοθ βΐου καχάνιημα, ώς εί οί βρχιτέκτονβς»νβγχβν Γιωργ. -Υπηρεσίας, Γεωρ.
  της ΙνσωμαΐΔθεΐοης έκ*1ης αγριότητος ηθέλησαν | ^αμ|{Οϋ τ&Ο προτύπου Κτήματος
  να προσθέσωσι την δρασιν τοθ χαμινίου είς τόν5 υαϊαΒμπίχ χαι το0 Φαχοπαθο-
  χρόμον καί την κατάπληξιν. Ή γιγώντειος έκεΐνη οο?^ογικοο ΣταθμοΟ Έραχλείου έ5α
  ρθς, τό Ιιφρασμα.τουτο τί,ς σταοεως, παρεΐχεν Ιόέ» ανήθη ποοβν πιρίποϋ ι δΟΟ.ΟίΙΟ.
  αν της Όσσης καθημέ>ης επί τοθ ΠηλΙου δλων των
  επαναστάσεων τβθ 1793 επί τοθ 1789. τής 9 Θβρ
  μιδώρου έτιΐ τής 10 Αύγούστου, τής Ιδδμιχλώοους
  επί τής 21 ΊανουαρΙου, τοθ μηνός τής μεγάλης έ-
  παναστασεως επί τοθ ^θανάτου τοθ Ροβεσπιερου,
  τοθ 1848 επί τοθ 1830. Τό όδόφραγμα τοθΐο Επρε-
  ■πε να στηθβ έφ ής θέσεωζ εξηφανίσθη ή Βα-
  στΐλλη.
  Έαν ό ώκεανός Ικαμνε φραγμούς, ούτω πως ε
  πρεπε νά τούς οΐκονομήσπ· ή μανΐα τοθ κύματος ά
  ιτό τής άμόρφους ταύτης οωρβίας είχεν άπορρεύσει.
  Καί οποίον κθμσ; Τό κθμα τοθ δχλου. Ένόμιζες
  δτι βλέπεις την άπολΐθωσιν '.όρυμαγδοθ. Ένόμιζβς »
  τι άκούεις ρομβούσας ύιιεράνω τοθ όΒοφρό.γματος
  ΙκεΙνου, ώς εί υπήρχον έκ&ΐ, έντός τ©ν κυψελών α&
  των μελίσσας ρεμβώδεις τής έκβιαζομενης προοδον.
  ίσυνεχίζεται)
  πβραλΤαρί
  Προσεχώς στού Πουλακάκη^
  ΙΑΤΡΟ-
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τ·Β Παν»η.οτημί·»
  Έ«ι Ι«τ««1«ν ο«ιβ»δάσ«ς έν Λ»6ν* χ«| Παριοίονς, «έρ¬
  χεται εΙ$ »« νέον Ι « τ ρ · Ι ο ν τε»», ·β*β 'Αρέρβφ
  *σ»νβΐΗί«ν Βκλιδέ Τζαμί) έναντι άρτοπβ,εΐβ» Άβαναβίββ
  Χ*«Νΐαν*χα: 9-12 χ. μ. Η«1 «-7 μ. μ.
  Τα* Ε»-ι«Ηάί τ·ύς «κόρον* *ε.ρε«ν. Άρ. τηλ.
  Διά δέ την χαταπο)έμησιν τοθ
  δαχου ποσδν πιρίπου 3.000 000.
  4) Είς τδν Νομδν Λασηθίου:
  Διά την εξυπηρέτησιν των «·
  ναγχβν τής Γεωργιχής Υπηρε¬
  σίας χαί τοθ Γεωργ. Τκμείου
  πιρίπου δρ. 900 000.
  Δια δέ την καταπολέμησιν
  τοθ δακου δρ. 3 500 000.
  ΤΟ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Μίχρι τΐ)ς 4ης Αδγούστου 1936
  τί έποικιστιχά ζητήματα τή; νή
  οου Κρήτης είχον επί τοσούτον
  παραμεληθί) υπό των χαχά χαι
  ρεύς χυβιρνήσεων, ώστε άπδ τή;
  έποχίΐς τής έν χ? Νήοιρ έλεύσιιος
  των προσφύγων (1923—1924) ί)
  χοι επί 12 δλ» Ιτη, νά μή έχη
  γίνει ουδεμία οχεδδν ταχτοποΕησις
  τοθ δπό τ6ν δπηρεσιβν τή; Επι
  χροπής 'Αποχαχαστάσεως προσφύ
  γων δημΐουργηθένχος προσιορινοθ
  χΐηματιχοθ χαθεσιωτος.
  ΠάντΛ τ* ποικίλης μορφάς χαί
  φύσεως έποιχιοτιχά ζητήματα ά
  φέθησαν ή έλαβον προχείρον χ»1
  σφαλεράς λύσιις. Ή αύθαιρεσΕα
  άφέθη ελευθέρα νά έπιτείνη την
  σύγχυσιν χαί &βιβ«ιότηχα. Πρό
  σφυγε; χαί γηγενεϊς δικαιούμε¬
  νοι άποκαταστασειος, πιριιπλέχθη
  σαν είς πολυπλόχους πρός αλλή¬
  λους χ«ί «ρδς χδ χράχος σχέσιις
  ΟΟτω Η εδημιουργήθη «νηλεής κ«
  χιών συμφερόντων, χαταστάσειβν
  χαί διχαιιομίτων, μέ άποχέλεσμα
  χήν βαρείαν ζημίαν, τοθ Έποιχι
  οχιχοθ Ιργου χαί τοθ χρίϊθυς γ*
  ν·φατσίου διότι δια νά αυλλάβη
  πβρδικβν ίν βΐχβ τραυματίββι έ
  πΰρ είς β» μ ν ούς ρύακος μέ
  χοπιχιυν υπηρισιών, έμελετήθησαν
  χά πλείστα των έποικιστικών προ
  βλημάτων, ελήφθησαν χ άπαιτού &ηοτέλΙανί* νά έπβκταβή τό πϋρ
  μενά νομοθετιχά μέτρα χαί ήρξαν, αίς πβρακϊίμβνον ελαιόφυτον κ>·
  το μέ γοργδν ρυθμδν αί εργασίαι διάςρορα αλλοι όπωροφορ» δβνδρο»
  τής δ,ιστιχής διανομής τ®ν γαι »2Π«ϊΛ«Τ&ΪΚιί^Β?
  ών, ήτις αποτελεί την δλοχληρω βρΜν§
  σιν χαί κατασφάλισιν τοθ δλου
  έποιχιστιχ&Ο Ιργου.
  Έ< των ληφθέντων άπό τής 4ης Αύγούστου 1936 μέχμ σήμε έ 6' αέ άλύ δρων. —ΑΙ νυκτεριναί τηλεγρκφι- κ*ί συνδιαλέξεις. Διά διβτάγματος χά τέλη ' των ρον μέτρων 6' ανα,ίρα,μ,ν «κολού ^^^^«^η των θως τβ χυριαηερα: | αλεξεων αϊτινβς διεϊάγοντβή ά· 1) Διά τοΰ άν<χν*«στιχοΰ νο, «β Τήί 8ί>» «σ«ερινηί ώριχς, μέ·
  μου 1244)1938 Ι ΧΡ» ™« 7η« «Ρ«»νΠί Μοιβως Μ*ί
  >ρ ο ι α α ι» , Ι Μ«τά τάς ϋυριαλβς, χοιθβριςοντοιι
  Ερροθμίσθη χατ* χδν διχαιό ,1ς τίι *ρ1β π,μητ« τΜν αυνήθων
  _ρον χαί σιιμφερώτερον διά τό χβλών μέ ελάχιστον βριον «Ισ
  δημόσιον τρόπον χδ ζήτημα των πράξεως δρ. 5.
  παρανόμων χαί αύθαιρέχων έν πολ Ι
  εμφυτιύσΐων οΐτινες εγένοντο; —Τρβπεζικά.
  υπο τε γηγενών χαί προσφύγων) Ανεχώρησε άερβπορικώς δι' Ά
  είς τας έν Κρήτη ανταλλαξίμους' βήνοις β ίιευβυντής τής Τραπ*
  γαίας, οθτω δέ έξέλιπε μ(α έξαι' ?«·« τής Έλλάίος κ. Γεωρ. Λβυΐ
  ρετιχώ; άνώμαλος, έα-ιχΐνδυνος ?βδ· ___________________
  χαί έπιζημία χαχαοχασις. } Λυ—------
  2) Διά τβΰ άναγΜ«σ«»ίοδ νβ Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ;
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δια τούς χ. χ. οταφυλοπα-
  μου 1321)1938.
  Ιδρύθη χαί παρά τ$ Γεν. Δι
  οιχήσει Κίήιης, ώ; δφίστατο χαί
  παρά ταίς λοιπαί; Γενικαίς Διοι ραγωγούς
  χήσίσι, Τμήμα 'ΕποιχιαμοΟ. | ΓνωρΙζω είς τούς ένδιαψερο
  Ή Είρυσις χοθ χμήμαχος τούχου μ6ν0υς σταφυλοτΐαραγωγούς
  άποχελεΐ χδ έπισχέγασμα χί]ς δ- οτι> α1 αγ0ραί σταψυλών υπό
  λης χυδερνηχιχΐΐς προσπαθείας έν το0 κ. Γιμοθέου Φαλαΐάκη ά-
  σχέσιι πρδς χά έποιχισχιχά ζητή φοροον αποκλειστικώς αυτόν
  μαχα τής νήσου, καθόσον χοθ λοι, κα1 μόνον,
  ποθ θά υπάρχη άμεσος χαί συν· ι Γ. Φωτιάδης
  χής παραχολούθησι; των δπηρεσι ] —________,
  ΰν χαί των ζητηματιον χαί θά
  επιτευχθή συντονισμδς ενέργειαν
  πλήρη; χαί ώφέλιμος.
  (συνεχίζεται)
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πΐηειραμένη ζη·
  τΐΐτκι ίιλ τα ξινοδοχιΐβ Έλ-
  λ4Κ4
  Ταχύτοται
  έπισκευαΙ ώρολογΐων
  1
  ΜΗΤΑΚΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Πρός τούς Έφέδρβυς
  Πολεμιστάς Κρήτης άνα-
  κβινοΰνται τα κάτωθι:
  Ή Γβνική Διοίκησις Κρή¬
  της επιθυμούσα δ πως παρά¬
  σχη πασάν δυνατήν καί νό·
  μιμον βΰκολίαν είς τού; Έφ4
  δρους Πολεμιστάς οβοι έλα¬
  βον δάνβια βραχυπρόδβσΜα
  καί προ της Ιβχύος τού Α¬
  Ν 862)37 (21 Σ)βρίου 1937) Ικ
  τος των ρυθμισββντων διά τοΰ
  άνροτικού Νόμου 677)37, κ«·
  θώριοκ δι' αποφάσεως της τα
  κάτωθι:
  Διά τ' ανωτέρω δάνβια
  Έφ Πολεμιοτων ή ανανέω¬
  σις των γραμματίων θά γίν«
  ται δι' 'έν έ τος επι τή κατα¬
  βάλη των οφΕΐλομένων τόκων
  ϋΐτερπμερίας ώ; συνεφωνήθη
  οχν μέν διά τό χρονικόν
  δι&στημα μέχρι 21 Σ)βρΙου
  1937, πρός 4 ©)© δέ άπό 21 £)
  βρίου 1937 καί εφεξής.
  Έκτος των τώκων θά κατιχ
  βληθϋσιν υπό τοθ όφειλέτου
  τυχόν γκνόμανκ δικαστικά ή
  ίτερα Εξοδα, τό δέχατον μό¬
  νον .τοΰ όφειλομένου κβφχ
  λαίου καί ό τόχος ενός ϊτους
  επί τοΰ άπομίνοντο; Κ
  λ(
  ΆνακοινοΰντΒς τ' ανωτέρω
  μέτρον καί εΰβργέτημ« πρός
  τούς Έφέδρους Οολϊμισΐάς
  Κρήτης, έπερ ελήφθη πρός
  οριστικήν ρύθμισιν τοΰ σοβα
  ρωτάτου τούτου ζητήματος
  συνιστώμεν είς αΰτούς δπως
  απεύαωοι νά έηωφΐληθώσι
  των παρΐχομένων «ύβργετη
  μάτων.
  (Έμ της Γενιχής Διοιχήσβ
  ως Κρήτη;).
  —Νέος συμβολαιογράφος.
  'ίΐρκίσθη χ«ί ανέλαβε χά μιχ
  θήχοντά τού ό νίος συμβολβιβ
  Πύργου μ. Ίωχνν. Ν. Πι
  ά
  τρομιχβλάκης.
  —Λιημερεύβντα χαί διανυ-
  χτερεύοντα φαρμακεϊοι.
  Σήμερον Κυριακήν θά διημβρβυ
  σουν τα φχρμκχβϊα Κωνστ. Κ«
  νακάκη, &ίού, βεοδωρίύη, ©βοδ.
  Γβωργιάδη. <9α διανυκτΐρεύαουν δέ τα φκρμακεΐχ Γ. Μαδαριωτά κη καί «3εο4. ββοδωρίδη. Αυριον 2 Όκτ&ιβρίου θά διανυκτβρεϋσουν τα φαρμακεϊα Έμμ. Ματζαπβτά χη καί Μιχ. ϊζομπβτνάκη. —Επαξία προαγωγή. Υπό τοδ ΔιοΐΜητιχοΰ ΣυμβουλΙ ου τοΰ ύπουργείου Γεωργί«ς έν* χρίθη ή προβγωγή τοΰ Διευθυντοΰ τής Γΐωρνιχής £χολής Μεσσαράς μ. Γ. Καβουρα είς τον βαθμόν τμημκτάρχου β' —'Αποχωρήσεις δικκστικών. Μεταξώ των άπαλλαγεντων λό γω όρΐβυ ήλικίας ύικαστιχών συν κιχταλέγοντοιι καί οί Κρήτες έφε ται Γ. Βογιατζάκη; καί Μ. Παν θερουίάκης Ές άλλου εγένετο δι κτή ή παραίτησις τής όπηρβσίας τοΰ ιΐρηνοδίχου Ηρακλείου χ. ο. ρη ρ Π«π«μιχβλοπούλου θ δ λλ δ παρβτά εί μχ ρτ θη δι' άλλον δι«τάγμ«τος επί τρι«τΙ«ν τό βριον ήλΐΜίοτς τοΰ Μ. Άριστ, Λκσηβιωτάχη ιΐρηνοδί χβυ λ' τάξεως. —ΑΙ δίβιτήριβι τής Έμηβρι- κης. Κατόπιν διβταγής τβδ Ύ ηβυργβίου βρηοκευμάτων κ«1 'κβνΐΜής Παιβΐίκς «Ι βΐσιτήρι βι έξετάοεις διά την πρώτην τα {ιν τής άοτΐΜής Έμκοριχή; £χσ λής ώρίσθηοβν την 3ην ΜβΗ *ην ΌχχωβρΙον έ. Ι.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ ΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  1 Όκτωβρίοο 1939
  123 Ώρα
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΟΗΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
  ΝΕΑ ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Σ)βρίβυ (ίδ ύπηρεσία) —
  Ό πρέεδρος τής Πε>λωνικης Δημοκρατίας
  χ. Μβσίσκυ ευρισκόμενος είς αδυναμίαν
  εκτελέσεως των καθηχόντων τού λόγω τβΰ
  περιορισμβΰ υπό τόν οποίον διατελεί έν Ρβυ
  μαν'α παρητήθη τεΰ άξιοίματό; τβυ.
  ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ. ΡΑΣΚΙΕΒΙΤΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)βρίβυ.— Τάς άπογευμκ
  τινάς ώρας ενώπιον τοΰ Πολωνβϋ πρεοβευ
  τοΰ κ. Λ«υκατσ(εβιτς καί άλλων προσ»πικοτή
  των τής Πολωνίας §5ωσε ορκον πίστεως ι*
  νέος πρόεδρος τής Πολωνι*ής Δημοκρατί
  άς κ. Ράσκεβιτς. Πρώτη πράξις τοΰ νέοιΐ
  προέδρου υπήρξε ή έχδεσις οιατάγματος
  σχηματισμοΰ νέας Πβλωνιχης κυβεονήσε
  ως έν Γαλλ'α υπό τόν στρατηγόν Σικόφ
  σκυ, ϊατις είνε συγχρόνως ύπβυργος τβν
  στρατιωτικών καί άρχηγός των Πολωνιχων
  δυνάμεων έν Γαλλία. Ή έ<* κιβέρνη σΐς θ' αναλάβη άγώνα απελευθερώσεως τβΰ Πβλωνικοΰ κράτβυς. Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕΙΒΕΥΤΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑ-ΑΝ ΛβΗΝΑΙ 30 Σεπτεμβρίβυ (τ«ϋ άν τα πό κριτοΰ μα$).— Σήμερον ο Ιταλΐς πρεσβευ τής κ. Γκράτσι έπεσχίφΒη τόν Πρωθυπουρ γον κ. Ι. Μεταξάν μβτά τβΰ ·πβί>υ καί συν
  ωμίλησεν επί τίνα ώραν.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ ΟΑΣΙΛίΟΣ
  ΚΙΙ ΤΟΥ ΗΡΟΟΥΒΒΥΡΤΟ» ΤΣΑΜΒΕΡΛΑΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο
  κριτεδ μ«ς).—Κατά τα εκ Λονδίχου τηλι
  γραφήματα έ Βεβτταχβς ηρ&θυπ*υργός κ
  Τσάμπερλαιν θα συνβμιλήαρ οοτί'ψε μετ»
  τοΰ Βασιλέως Γεωργίβυ τβΰ Σ«'. Πιθανώτα
  τα ό *. Τσαμπερλαιν θα ανακοινώση 11»
  τόν "Λγγλβν Βααιλία τό κείμενον των δη-
  λώσιων εί$ τάς οποίας θά τ>ρββ$ ούτος την
  προσέχη Δευτέραν ενώπιον τη$ Βουλής των
  Κοινοτήιων.
  ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)βρίβυ (Ιδ. ύπηρκο(α).-
  Κβτ' είδήαεις έξ Άματβρνταμ τα Άγγλικκ
  άερβπλβινα έρριψκν προ*ηρύ;εις είς το Γερ
  μανικβν έύα^ος μέ περιεχόμενον τας άαβ
  καλύψεις Άμερικα«ών δημοοιβγράφων σχε
  τικώς μ» ι«$ καταθέσβις είς τό εσωτερικόν
  των ηγκτών τβϋ Ράϊχ. λϊ προχηρύξεις αύ
  ται προεκάλεσαν μεγάλην εντύπωσιν είς τβν
  Γερμανικόν λαεν δ&δβμένευ ότι οί ραδιο-
  οταθαοί τοϋ ΒεροΑίνου επανελάμβανβν διαρ
  κώς έξηγηοεις καί θιαψ&υσεις επί τβϋ περι»
  χβμένβυ των ηροκηρύ^εων.
  ΪΔΤΗΡΤΠΟΙΙ ΙΑΙΔΙΤίΡΑΝ ΤΔΓΜΑ
  ΣΙΙΜΑΙΙΦΥΑΑΚΐί1Ι.»ΚΑίΚίΑΑ»ΡΙίΙΧΙΤΛ[Ρ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Σκπτερβρίβυ (Ιδ. ύπηρε
  σία).— _.!$ Βερολίνον κατηρτίσθη Ιδιαίτε¬
  ρον τάγμα σωμ«τ«φυλ«κη$ το ό,τβϊον 8ά
  συνβοευοη χον Φυ^&ρ ίΐ, .»{ άα τό μέτω
  πβν περιούβΐΐκς -»βυ. *τ.Ινε ή τεταρτη καια
  σειράν άκβλβυώία ή όποΐα ομού μετά των
  αλλων ίχει άναλαβ&ι ν α προστατεύση τόν
  κ. Χίτλερ «πό τβύ$ Γερμανβύ£.
  ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΛΗΡΩ1 ΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 1937
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Χ)βρ(βυ (τού άνταηοχριτοθ μκς).—
  Αυριον ιοΑμερον) αρχιζβι ή απόλυσις των κληρω
  τί>ν των Ανηκόντων είς την κλασιν 1937.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΛΗΜΟΣ1ΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  Τελευταία πράξις
  τοΰ μεγάλου Πολωνικοΰ δράματος.
  Ό Πάπας διά τό χύθεν αΐμα.
  ΑβΗΜΑΙ 30 Σ,βί^υ (τοϋ άντ«Λθ«ριτβύ μ«ς).—
  τής βιεβνοΰς χΜταβταιαος απηγορεύθη ή βρ
  ν&νΜβις ύπμβοιων χοί&ν. ΐοθ μίτρου έξηρέθη ή
  οργάνωσις χβρ&ν εχόντων α»στηρ»ί φιλανβρωπι
  Μβν ή
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  01 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩιΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Ζ)βρίβυ (τοθ άντβιτοχριτβθ μας).—
  Αυριον (σημείον) «ρχίζουν είς τό £ταβιον ο! Βαλ
  χοινιχοΐ άγκνβς. Καίτοι την £ναρ$ιν των άνωνων 6*
  λβον παρβοτή ή Α. Μ. ό Βααιλιύ;, τό Διβοοχικβν
  ςεβγοςο αρ«0νηβυΡιτ«( κ. Μΐτ«{«ς, «Ι {ένοι ήρε
  μ·1 &λλβι έί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Σ)βρίβυ
  (ίδ. ύπηρεσία) —Ή Βχρσοβι~
  Ιμετέδωχς την νύκτκκνκχοί-
  νωσιν διά τής οποίας άνήγ
  γειλεν ο τι συνεφωνήθη μετ*
  τϋν Γερμανών ή παράδοσις
  της πόλεις ύαό των άρχών
  αυτής. Ή συνθηκολόγησις
  εγένετο λόγω τής άπελπι
  στιπής κκταοτάαβως είς ην
  εΐχβ περιέλθει ό πληθυ3μό$
  έ<<τών ηανΓβϊΐδών στ&οήαε ών κχί λόγω τή; έλλε^ψϊως πυ^βμκχικων. Οί Γβρμανβί έδέχθηοαν ο τω; έπιτρκηή είς τβύς άξιωματιχβύ', λόγω τής μεγχλης άνδρείας καΐ τοΰ ήρωϊσμοΰ πβύ επέδειξαν, νά φίρβέν τα ξίςρη τ_ν. ΟΙ στρα τιΰται, έξερχβμενοι τής πό λεως θ' άφοπλίζωνται, θ' ά- ποστρατ&ύωνται καί θ' άπβ σιέλλωνται είς τάς έβτίας των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)β3(ου (15. ύΐτηρϊσία).— Ό ένταϋθκ πρε οβευτής τής Πολωνίας βκλε χ9ές οικμαρτυρίαν είς την Γαλλικήν κυβέρνησιν εναντίον τοΰ νεου Γερμχνο- ρωσβικοΰ συμφώνου, δι« τοΰ ό.τοίου διαμελίζεται τό Πό λωνιπόν έδχφος χκί χαταδι- κάζεται είς διάλυσιν τό Πό λωνικβν κράτβς. Είς παρό μοιβν διάβημα προέβη χαί ο εν Λονδίνω πρεσβευτάς πρό; τή «τ ' Αγγλικη ν κυβέρνησιν. Αί κυβερνήσει Παριαίων καί Λονδίνου έβεβχίωσχν τβύς πρεσβευτάς τής Πολω νία£ «τι θχ συνεχίΐβυν τβν μέχρι τέλου; χαί ότι θέ ίλ ν μχ ; δέ ν θχ χαταθέαουν τα προ τής αναστάσεω; τοΰ Πο· λωνικοϋ κράτβος. Έκ Μ^σχας τηλεγραφείται ότι τα μέλη τήί, ϋολ» νίκης πρεσβείας «νερχβμενα είς 100 άνεχώρησχν έκΕΐ9εν δι» Δχνίβν. Ό ατρατηγβς Σιχοφσκυ τέως πρωθυπου?γός Ι τής Πολωνίκς ετέθη επί κε Ιφαλής της Πβλωνιχής στρα τιάς ή όποίκ καταρτίζεται έν Γαλλία διά νά πολεμήβη είς τό Δυτικόν μέτωπον χατα των Γβρμχνών. Λόγοι τού Πάπα. ΕΙδήαεις έκ Ρώμης άννφέ ρουν ότι ό Πάπας Πίος 12ος ό.ιιιλίν πρός έαισκεφ9ίντ«ς ύτόν Πολωνβύ; εξήρε τόν Πολωνικήν ηρωϊσμόν χαί έ τόνισ$: «Έχετβ έμπιστοβύ νην είς την θείαν Πρένοιαν. Περιμένη τε χαί αεΐ,-, βιτως τα άνθα τής πατρίδος βας χ«τω άηβ τ* χιόνια, νά έλθη · και ρός ν' (κναΐτηθί,τε. Δεν λέ γομεν νά στβγνώβετε τα δα χρυν τα ό ποία χύνετε επάνω εί; τούς άγαιτημενβυς σχς νέ κρβύ;. 'Αλλ' έλπΐζετε με πε ποθΐιαιν ότι μίαν ημέραν τα δάκρυχ ,σ«; αύτά θχ βυρνυν δικαίνσιν καί ανταμοιβήν» 'Αμετάβλητος ή έξωτερική πολιτικη της Τουρκίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Χ)6ρίοϋ (15. δηηρβοί»).— Έξ ίγχόρου πηγής άναχοινοθται >τι ή πολιτιχή
  τής Τουρκίος παραμίνει άμετά-
  βλτ,τος χαί ή Τουρχΐα είναι στα
  θιρδς άποφασισμένη νά έχπλη-
  ρώσ~ τάς Ιναντι των ίυτικών
  δυνάμεων δποχρεώσιις της. "Ο
  λαι αί προκαταρκτικαί εργασίαι
  9ιά τή/ υπογραφήν τοθ ίριατι
  χοθ συμφώνου στραπυετικής βομ
  μαχίας τής Τουρκίας μΐτά τής
  Αγγλίας ν.αί Γα)λ!ας ϊτερμντΐ-
  οθησαν ήδη χαί τί σύμφωνον
  θά όπογρβφφ άμα τή ίπιστροφ^
  τγΟ χ. Σαράτσογλου έκ Μόσχας.
  Ή Τουρκική στραπωτική άποσιο
  λή ευρίσκεται ήδη καθ" οδόν
  ταξιΐιύουσα διά τό Λονδίνον.
  Υπό των καλώς πληροφορημέ-
  νιον χύχλ»ν τονίζιτϊΐ δ τι ο Ε
  διαπραγματεύσιΐς τής Μίιχας δέν
  πρόκειται νά Ιχουν ςυΐεμΕαν έ
  π!8ραοιν έ αί τ6ν σχέσεων ττ]'
  ΤουρχΕας μετά τί)ς Αγγλίας χαί
  Γβλλίας. Ό χ. Σαράτσογλου έ
  πιδιώκει νά ρυθμίση είς Μόσχαν
  τα ζηΐήμκτα. τα όποΐα σχετΐζον
  ται μέ την Μιύρην θίλασσαν
  χαί την ανατολικήν Ευρώπην, ά
  ποβλέπιον συγχρόνως είς ήν 1%
  σ$άλισιν τής τάξεως καί τής εί
  ρήνης είς την Μεαόγΐιον Ό
  κ. Σϊράτσογλου, δέν συνη τήθη
  χθές ου» χαί προχθές έν Μίαχα
  μετά τοθ κ. Μΐλότωφ, π?οφα-
  νως διίτι ευρίσκεται έν άναμο-
  γ% όΒηγιβν *ής κυβερνήσεως τβιι,
  έπιβιβλημίνων λέγω τής νέας
  Γερμινορωσ3ΐκτ]ς συμφωνίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)6ρ!ου (18.
  ρεσίο).— Τί «Εξέλσιορ» άσχο
  λΐόμενον μέ τό τβζίδιον τ^Ο χ.
  Σϊ^άτσογλου είς "Αγκυραν ,γρά
  φεΐ: «Ή ΤουρχΕα ίέν Ιχει την
  συνήθειαν ν' άθετη' τόν λόγον τη,ς,
  όπως ή Ρωσσία. Ή Τουρχία ά
  πίδε ξιν δτι είναι χκί «ρίρεται ώ;
  ι Εί ϊ/τ·μος άνήρ τής Ανατολήν»
  Ή «Ζίυρνάλ» ίπίσης τονίζεΐ: «Τό
  τοξ διβν τοθ ,χ. ΣΛ&άτσογλου εί
  χε σκοπόν πληροφοριαχόν. "Οσον
  διά την πολιτικήν τής Τουρχίας
  βθ.η άπ'.δλιπει σταθερΑς είς τί
  8ιατη;ή?η έξίΐρετικάς σχέσεις μ
  την Ρωσσίαν άλλ£ χαί νά μείνη
  πισΐή είς τάς πρός την 'Αγγλί
  αν χαί ΐήν Γαλλίαν συμμαχικάς
  ύποχριώσεις της».
  Ή Γερμανία
  προσεδέδη είςτό άρμα τοΰ Στάλιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Σ)βρίου (Ιδ. ίιπηρ. ^
  ως>).—"Εγχυρβ οργανα τοΰ Άγγλικϋΰ ιύπβυ άσχο
  λούμΐνκ μέ τα Ρωοβογίρμανικά γράφουν έν κατα
  κλκΐδι: «Άγνοϊΐτοι υπό πολλών κύκλων δτι το
  Ρΐ)σσβίοθονι>'όν στρέςρβται κατά τής Γβρμανίβς
  'Αλλ' ημέραι {έν βά παρίλθουν καί θά τό οιαηι
  στώσβυν».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 — Α ΣουπδιχαΙ ίφημΐρίίτς ά
  αχβλούμεναι μέ τό Γωοσβγερμανιχον σύμφωνον έ
  πιμβνχυν έηί τριών σημείων. 1) Ή Ρωσσία διν θά
  Ε'σέλθη είς τέν πόλεμον 2) Ό Ζτάλιν είνε ό κ«ρ
  διομένος ά'ό την αημβςινήν κατάστασιν 3) Ή «Ιρή
  νη ίέν εΐμπορεϊ νά γίνη Διχτη μιτά τόν δι«μελι
  σμόν τής ΟολΝνΙετς. ΚαΙ χαρακτηρίζον τό νέον
  Ρωοσογβ'-μανικόν ώς ίνα άτυχές έφβύρημα τβΰ «β
  λέμβυ τ&ν νεύρων χατά την Δυτιχών δονάμεων,
  Ό Ά μεβικανικίς τώπος φρονεί ίτι έ ίτβλιν
  δέν θά ιΐοίλίη είς τον πέλϊμβν έφ' 4·ον μέων
  έκτές »ύ«δ χερδΐζβι άνβιμάκτως τα περιβαέτβρ».
  Τώρα ό ΧΙτλβρ, γράφουν αί '<· μκριχανικαΐ έφπ μεβίβις, θέλει την ίίρήνην. Πρέπβι έμως να 6πο κύψη διά νά την αποκτήση ΑΙ ΈλβετιχαΙ έφημ·ρ(δ«ς γοάφουν δτι ή Ρ«σ σία έηέτνχα χάρις είς τα σφάλματα τού Χίτλερ τρία Γιβρνλτάο είς την Βαλτιχήν. Τό Λβττονικόν ζήτημα προσβέτονιν, {έν έτβρΗατΙσΟη άχομη, άλλ' ή Λϊττονία δέν θά δννηθΓ} νά άντισταθό, ΠΑΡΙ2.1ΟΙ 30 Σ)βρ(ου — Ό «Φιγκαρώ» γράφβ σήμερον: «Τό Ράϊχ ηθέλησε τόν πόλεμον καί ό Γβρμανικίς λαος (Ινα ΰπβχρεωμίνβς νά τβν ύ στή. ^ύδεμία έν τούτοις ειρήνη «ίνϊ δυνατή υπο τάς σημερινάς συνθήκας. Ό Περτιναξ γραφϊΐ είς την «Όρντρ»: Ή Γερ μανΙΊχ άπέκτι-,σε την ουνήθααν ν ά καταβροχβΐζςι νάθϊ εξάμηνον εα κράτος. Κ αί άφβθ σήμερον κατεβρΐχθισε τίιν Πο'ωνίαν χατά τβν γνωατον ά καθρΝΐκν τρόκβν, έηιμένβι νά την άφησουν ά νενβχλητον διά νά την χωνεύση. Ή 'Αγν^ί Μαΐ Α Γαλλία θ' άπαντήσουν βχι, δσοις φοράς χαί άν παραβτή άνάγκπ. Ή «Μικρά Εφημερίς» νράγΐι: «'Ενώ σπαράσαει άκομη ή Πολωνιχη ποωτΐύβυσ» τό Ράϊχ καί τα £β έ: προβοιίνουν ΐίς θεατριχάς παραστάσεις». Ό «Ιημοχράτηι» γραφβΐ: «Κάμνουν ματαίους ίι πολονισμεύς, Μάς προτιΐνουν ειρήνην, ίην είρή ν ηγγυημένην μήπ»ις ά πό τβν Φύρερ ή τβν £τάλιν»; 'Αλλά -οιαύτην ειρήνην ή οωφρονοθσ» ανθρωπότης δβν θά την η9(λ* ποτε, @ά έπροτίμα χιλιάκις ενα πόλεμον άτελίίΝΤβν». 0 Πρωΐ νη Έφωτογραφήθησαν ολα τα σημεΐα των όχυρών Ζίγκφριδ υπό Αγγλικών άεροπλάνων. ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΧΥΡΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΛΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕΡΟΠΛΛΝΩΝ ΜΑΧΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ^ΑΙ_ΓΕΡΜ4ΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3Ο Σ*π«εμβρίου (ίδ.ύπηρεσία αΆνορθώσεω^»).—-Είς μέ γα ΰψος καί άνωθεν των όχυρών τού Ζίγκφριδ * «χγγλι*ά καταδιωκτικά άερο- πλάνα συνήψχν σφοδροτάτην μάχην μέ Γερμανικά βομβαρδιστικά. διαρκέση· ακν επί πολύ- Ό αγών υπήρξε λυαεώ· δης *%1 μέ πολλάς διακυμάνσεις. 'Η. ύπεροχή των * Αγγλικών κατα.οΊωκτκχών είς οπλισμόν καί ταχύτητα έΚιγυιών υ¬ πήρξε καταφτνής. Πλείστα έχθρικά ά· εροπλάνα κ«τέπ·σαν φλεγόμενα αηό μ*, γάλου 5ψους. Ό εκατέρωθεν άριθμός των αυγκρουαθέντων ήτο αημαντι«ό;» Τα * *γγλικά άεροηλενα δέν έπα^ήλ· Ο γ»ν όλα είς τας βάσεις των. Όλίγον μετα την σφοδροτάτην αυτήν άερομα χίαν Άγγλικά χαί πάλιν αερηπλάνα έ* νήργησαν αλλεπαλλήλους πτήσεις ί γνωρίσεων μεγίστης δό ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3Ο Σ)βρίου (ίδ. υ- πηρεσέα «Άνορθώβεως»). — 'Λ,γγλικά άεροπλάνα ένήργησαν χθές έξαιρετικής σημασίας άναγνωρίβεις καθ* όλην την έκτασιν των ζωνών τής εχθρικήν άμύ νης καί έφ' όλων των σημείων των όχυρών τής γραμμής Ζίγκφριδ. Τό άρχηγεϊον των έν Γαλλία »Αγ· γλιχών δυνάμεων μετα τάς άναγνωρί· βεις ταύτας κατέχει άνυπολογίστου ά- ξίας στοιχεϊαέπΐ φωτογραφιών, λη- φθεισών άπό έλαχίστου ϋψαυς, των θέ· σεων έχθρικοΰ πυροβολικοθ, των ου· ητημάτων καμουφλάζ, των αμυντικών όχυρωμάτων, ηαγίδων καί γραμμών συγκοινωνιών τού έχθροΰ, βάσει των οποίων θά δ:εξάγουν τόν περαιτέρω άγώνα τα συμυ αχικά στρατεύματ*. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3Ο Σ)βρίου (ί5. ύπηρεσία).— Αί χθεσιναί π,ήσεις άνα- γνωρίαεων των Αγγλικών άεροπλάνων είς ελάχιστον ϋψος άπό των έχθρικών γραμμών καί τα ληφθέντα στοιχείχ συσ.ήμοΐτος αμύνης τού έχθρού χρί· νονται ύψίαιης σπουδαιότητος. Ύπογρβμμίζεται υπό των αρμοδίων ή τόλμη τοΰ "^γγλου Πιλότου όστις ϊ-χτατο περΐ την ώραν είς ΰψος άλλο¬ τε έχατόν καί άλλοτε διακοαίων μέ· τρών υπέρ τα έχθρικά όχυρά κινημχ. τογραφων τας ζώνας κ»ί τας θίσεις πυροβολιχού. Τό άεροπλάνον ί'ητατο συνεχώς τόσον έγγύς τού έδάφους ώ· σ*ε άπεμάκρυνε κάθε υπόνοιαν ότι πρό κείται περί έχθρικοΰ άνιχνευτικοΰ. Τό ίιροπλά.ον ίπτάμενον είς ΰψος εκατόν μέτρων κατώρθωσε να κινηχατογραφή* ση τό πλήρες σύστημ» τώνόχυρών τής γραμμής τού Ζίγκφριδ. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΗΣ .ΝΥΚΤΟΣ ΤΟΥ ΓΛΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ Π%Ρ1ΣΙΟΙ 3θΣ)βρίου (ίδ. ύ¬ πηρεσία). Νυκτερινόν επίσημον τής 3Οής:— «Δράσις τού έχθρικού πυρο-ι βολικου ιδίω, είς τα ινατολικώτερα τού Μοζέλλα. Έύρεία απάντησις υπό πυροβολικού μας. Ζωηρά δράσις άεροπορίας εκατέρωθεν». ΕΓΙΝΕ ΛΙΑΝ ΕΥΑΙΑΚΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Σ)βρίου (ίδ. υπηρεσίαι). —Έκ Βρυξϊλλδν μεταδίδεται ή πλη^οφο· ρία ίτι οί ήχ«ι τοδ βκρέος Γαλλικον ττυρο. βολΐΜβϋ ήκεύοντο κπό χθές είς Λουξεμβοδρ· γον Λέγω τής μεταφορας των Γαλλικήν τηλεββλων μεγάλης ολκής είς τα προκε- χωρημένα αημεΐχ των Γαλλικών γραμμών οί συνεχεΐ; ββμβχρδισμοί είνε λίαν εύύιά· κριτοι «Ι; βίθος τοΰ Γερμανιχοΰ έδάφους 35 κ«ί πλέον χι>ιομέτρων. Τό γιγονέ; άνησυ·
  χϊΤ μεγάλως τό Γερμανικόν άρχηγεΐον, τό
  όπυΐον χαταβαλλει προστταθίΐας άναχαιτίοε-
  ω; τής Γαλλικής προελάσεως.
  Ο κ. ΓΚΑΦΕΚΚΟ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΡΩΣΣίΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 £)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσίν).
  —Εγνώσθη άπέψε ίτι ό υπουργές των Έ·
  ξωτερι-ών τής Ρονμανίας κ. ΓκαφΙνχο θκ
  μεταβή εί; Μόσχνν. Ή είδησις προεκάλεοε
  ζωηράν αίσθησιν μεταξύ των κύκλων τής
  'Λγγλκής πρωτκυούσιις οί όποΐοι παρχτη-
  ροΰν ί :ι είχομεν συνηθίσει τό Βερολίνον
  ώς κέντρον διπλωματικών ζυμώσεων καί
  •χι την Μόσχαν.
  Ο ΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑΝΟ~
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ_ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 _)βρίου (Ιδ. ύπηρεαί».
  —Τηλεγραφοΰν έκ Ρωμη; έη ό ύπβυργός
  των ΕξΜτκριχών ανεχώρησε σήμερον τέ)
  άιτόνευμα σιδηροδρομικώς διά Βερκλΐεον
  οπου άναμένετβι να φθάση αυριον (βήμ«
  ρον).
  Ό κόμης Τσιάνο θά συναντηδή μετ»
  τοΰ φόν Ριμπεντρβη κκΐ τοΰ Φύρερ, φαίνε
  ται Ιϊ δα πρβσεκλήΡη είς Βερβλΐνον διά νά
  τοΰ ανατεθή υπό τής Γερμ«νι»ής κυβερνή
  σάως ή μϊσβλάβπίΐς πχρά τή Αγγλία καί
  Γ<χλλ(α κρός σύναψιν ειρήνη;. ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ Σ Υ Μ Β Ο Υ ΛΙ ΟΝ' ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Σ)βρίου (ίδ. ύκηρκαία).- 'Υπό την «ροεδρίαν τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Νταλαντιέ ·υ ν ήλθεν σήμερον πολεμικον αυμβούλιον ουμμκτοχή των άρχπγών των πολεμικήν δυνάμεων, στρατάρχου Γκαμε λέν,, ατρατηγων Γχυγιεμέν καί Ζώρζ καί ναυάρχου Νταρλάν διαρκέσαν επί μακρόν. Τό συμβούλιον ήσχολή9η, ώ; τον.ζει σχετι χον ανακοινωθεν, μέ σπουδαιοτάτης σημ* σίας σ'ρατηγιχά προβλήματα. ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ Π Ρ0 θ ΥΠΟ Υ ΡΓΟ Υ ΔΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Β0ΥΚ^ΥΡΡΣΤ1ΟΝ 30 Σ)Ρρίου (Ιδ. £·«πρ«σ(«).- Ό νέος κρνθνπουργές τής Ρουμανΐας προέβη χόες >Ις δηλώοβις πρός τόν τύπον τονίσας βτι ή Ρουμκ
  νία θκ ίπιμεΙ»η ■!{ την απόλυτον ούύετεροτητ»
  την ίπβίαν έξ άρχή{ έτήρηβΐ ίναντι τής Εύριιη»
  ϊχής συρράξβ»)(. Ε'ς τόν Ρο^-μανικ^ν λ««ν ό κ '*ρ
  τζΐντογιβννβυ συνέστησε ν* λησμονήβο τί η*
  λ·ι« μΐβπ κ«Ι νά ίίΐιδοβή είς τ« ΐΐρηνικέι Κργεΐ
  Τβ»,
  Ι
  II
  ί -1