97867

Αριθμός τεύχους

5283

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΤΑΥΡΟΥ -"'
  ΤΚΥΒΐΙΟΣ Σ'ΙΤΑΪΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ίτησία λ(ραι 3
  •ξάμηνος 8
  Άμερικής
  ειησία δολ, 16
  ίξάμηνος > 8
  μή
  πατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  3
  ΟΚΤΟΒΡΙΩΤ
  1939
  ηρακλειον κρήτης: · ετοε
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5283
  Ό καοοτικός λονος τού Λάρδοιι Τοώοτε-ιλ
  Ι ΑΓΓΛΙΑ ΚΛΙΗ ΓΑΛΛΙΑ ΟΑ ΣΥΝΕΙΙΣΟΥΗ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ
  ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥΠΛΓΙ1Σ1ΝΤΗΗΕΙΡΗΗΗΙΤΗΣ ΕΪΡΩΟΗΣ
  ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑΝ
  _ι -Λ0 ^ίτ¥ρ εΐχε τόν λόΥον είς την κήρυξιν τοθ πολέμου
  αλλα τό τελος τοϋ πολέμου δέν θά τό καθορίση ό Χίτλερ.»
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ό<τωβρίου (ίδ. ύπηρεσί· «Ανορθώσεως»).—Ό πρδτος λόρδβς τβΰ Άν ρςρς ρδβς τοΰ Άν γλικοΰ Ναυκρχείβυ χ. Τσώρτσιλ εξεφώνησε χ8ε$ τό έοπέρας λόγον άπό τοΰ ραδιοφώ- νου. Ό λόγος τού κ. Τσώρτσιλ έπέχει θέσιν Απαντήσεως τής Μεγ Βρεττανίας πρός τϊ,ν έτβιμαζβμένην ύκό τού κ. Χίτλβρ «ε¬ πίθεσιν εΙρ>ινπ£», ίχει δέ βΰτ/ω;:
  «Ή Αγγλία καί ή Γαλλία μάχβνται
  κύτήν την στιγμήν δια την ελευθερίαν
  τβν λαΰν, δια νά Ιξασφαλίσουν μίαν διαρ.
  κί, εΐρήνην, διά νάπαλλάξουν τα μικρά
  χράτη άπό την συνεχή απειλήν τοΰ έξαφα-
  νιαμοΰ των.
  «Δέν θάφήσωμεν τα ίπλα, συνεχίζβι ό
  χ. Τσώρτσιλ, πρό τής τβλιχης νίκης, πρό
  τής ολοκληρωτικήν συντριβής τού έχθρεϋ
  Ε|ίι τόν,Χίτλερ βναπέκειτο νά δώοη τι
  θύνθημα τής ενάρξεως τοϋ πολέμ·υ 'Αλλ'
  οδ:ε είς αυτόν <,&:» είς τ*ύς διαδόχβυ; τού έναπόκειται τού λοιπού νά χαθορί σ·υν τ· τέλος τοδ πολέμου τούτου. »Είβήλθομεν είς τόν δρόμον τοΰ κκθή- χοντος καί πρβχωροΰμβν ε»ς δτβυ φθάαυ μέν είς τό τέρμα τού. Θέλομεν νά δια- ιύαωμεν την ζ«ήν μας έν ειρήνη χαί ώς ίθνη χαί ώ; ατομκ, κλλα χάριν αυ¬ τής ταύτης τής είρήνης χαί των ελευθερι¬ ών τής ανθρωπότητος βά συνεχίσωμεν τόν πόλεμον μέχρις οτ«υ ίξολοθρεύοωμεν αύ τόν >>αί την συμμορίαν τού. Ή νίκη 8«
  είνε πβλύ ταχεΐοτ.
  Δέν είνε δύβχολβν νά έννοηθοΰν αί ί-
  πιδιώξεις τ*ΰ Χίτλερ · οκ·ι«ς ανέλαβε την
  «ίηίθβσιν είρήνη,», παίζων άτυχή κω-
  μωδίαν.
  •Έχομεν τό διχαίωμα των συμπαββι
  δν ολου τβθ χόσμου καί Ιδιαιτέρως τής
  ΆμερικΙΊς. Τό φίλον μεγάλο Ιταλικόν Ι-
  δνος μέ τό οποίον δβν ήλθομεν πβτέ είς
  πόλεμον βθεώρησκ χαλόν νά μην βναμιχθή
  ■1$ την παρούσαν σύρραξιν.
  »'Η Ρωσσία, Ισον χαί η Αγγλία χαί ή
  Γαλλία δβν ηθέλησαν νά Ιδουν τα χράτη
  των Βκλχανίων, την* Γιβυγκβσλαυΐαν, την
  Ρουμανίαν, την Ούγγαρίαν, την Ββυλγα
  ρίαν χαί Ιδιαιτέρως την Τουρκίαν μεσα
  είς την «γερμανικήν μπότταν». Κινητ··
  ποιηθεϊσα ή Ρωσσία υπέρ των συμ·
  φερβντων τη;, βπρβστάτευσε συνάμα κε-
  φαλαιώδη συμφέρβντα τής Αγγλίας χαί
  Γαλλίας είς την Βαλτιχήν χαί την Μαύ¬
  ρην Θάλασσαν.
  Περαιτέρω ό χ. Τσώρτσιλ άναφερόμενος
  είς τβν πόλεμον τβν οποίον ήρχιοβν ή Γερ
  μανία, ύπογραμμίζει ότι εί ν β τρία τα χαρα
  χτηριβτιχά σημεΐα άπό τής ενάρξεως των
  βχβροπραξιδν:
  1) Ότι μίαν επί πλέον φοράν ύπέχυψεν
  ή Ενδοξος . Πολωνία είς δύβ μεγάλας δυνά¬
  μεις των οποίων την πίεσιν ύφίστατ· εκ»
  Ενα χαί ήμισυ «Ιωνά. Ό ήρωΐσμός τβϋ
  λβιοδ της έν τούτοις απέδειξεν ϊτι η Πβ·
  λωνιχή ψυχή είνε πάντβτβ άδάμαστβς χαί
  ή ίθνιχή τβυ αυνείδηαις δέ ν θά παύση π··
  τέ νά υφίσταται.
  Ο
  ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  2βν) Ότι ή Ρωσσία άχολβυδεϊ αΐματό
  βρεχτβν πολιτικήν διά αά έγωϊστιχά της
  συμφέρβντα: Άλλαι πρβστατεύβυοα τα συμ
  φέρβντα ταυτα χαί ύποχρεωθεϊσα είς άγώ-
  να «ναχαιτίβεως τοΰ ναζισμοΰ ά&ελήτως
  της καί πρός τ* Ιδιχόν της συμφέρον ένι
  ί βδίζ ί έδώξ
  ης κ ρς ς μφρ
  σχύει χαί ο«μβ*δίζ«ι πρ·ί τίις έπιδιώξει;
  των Δυτιχων ουνάμεων.
  3βν) Ότι, ό Γερμανιχός ύπββρυχιαχβς
  κολεμος, ό αποβλέψας είς την κχμηδέ-
  νισιν τής 'Αγγλιχής χυριοτρχίας επί των
  θάλασσαν, ίέν εστέφθη υπό ^επιτυχίας. Άπό
  μιάς εβδομάδος ήδη τα γερμανικά υπο
  βρύχια ήτόνιιοαν τελείως χαί έξεμηδενί-
  βθηοαν. Ουδέν Αγγλικόν ατμόπλοιον ε¬
  βυθίσθη καίτοι αί μκταφοραί καί τό εμ¬
  πόριον μας συ εχΐζοντοιι παρά πβτε ζωηρό
  τερον. Έώ αντιθέτως έντβς της πρώτης ε¬
  βδομάδος μόνον τού πολέμου ημείς κα-
  τέσχομεν 150 χιλ. τόννων έμπορεύματα προ¬
  οριζόμενα διά Γερμανίαν.
  «Τό ότι εδηλώσαμεν, προσέθεσεν ό χ.
  Τσώρτσιλ, επι β πόλεμβς θά είνε τριετής,
  δέν σημαίνει ότι ή νίκη δέν θά εί* ε
  ταχυτέρα Τα ατρατβύματκ μας: μάχβνται
  ήδη παρά τό πλευρόν των ύπερόχων στρα·
  τευμάτων τής συμμάχβυ μας Γαλλίας. Ό
  Άγγλιχές λα«ς, ύπογραμμίζει ό χ. Τσώρτσιλ
  είνε άπεφασισμένβς νά πβλεμήση μέ τούς
  Γάλλβυς μέχρις εσχάτων χαί νά υποστή
  μέ αυτού; την Ιδ'αν τύχην. Ή Μ. Βρετ-
  τανία, άς εννοηθή καλώς, είνε άπβφκαισμέ-
  νη νά κάμη τό παν χαί νά μην ύπολογίαα
  καμμίαν θυσίαν μέχρις ότου φθάση είς την
  τελικήν νίκην».
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΡΩΖΣΙΚΟΗ
  Ή Γερμανία
  ήττήδη διπλωματικώς πρί ν
  ήττηδπ διά των όπλων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Όχτωβρΐου
  (ίδ.ϋτΐηρ.) —Ό Άγγλικόςτύπος
  καυτηριόζει δριμύτατα τό γερ
  μανορωσσικόν, τονΐζει δέ ότι
  ιό σύμφωνον τουτο αποτελεί
  διά την Γερμανίαν την με
  γαλυτέραν διπλωματικήν ή'
  ταν την οποίαν υπέστη ποιέ
  ίθνος προτοθ ιάκόμη ήττηθ()
  διά των δπλων.
  Μεγόλη δυσφορΐα
  έν ΓερμανΙςι.
  Πληροφορίαι ίκ Γερμανΐας,
  απολύτως έξηχριβωμένοι, ά
  ναφέρουν Οτι ή συμμαχΐα
  τοθ Χίτλερ μετά τοθ^ Στάλιν
  προεκάλεσε μβγάλην** δυσαρέ
  σκειαν μεταξύ των Γερμα
  ν ώ ν. Γνωστάς Έλββτός με
  γαλοεπιχειρηαατΐας, αφιχθείς
  ίκ ΓερμανΙος διηγήθη δτι ή
  κουσεν είς μεγάλο κέντρον
  τής Κολωνίας νά λέγουν 6η
  |>οο(α καί μιγαλοφώνως Γιρ
  μανοΐ άξιωματικοΙ: «Διατί νά
  πολεμήσωμβν πλέον; Μήιως
  δα νά φέρωμεν καί έδώ τόν
  Στάλιν τοϋ όποίου σκοπός εΤ
  ναι νά κάμη μπολσίβίκους
  τούς άνδρας μας»;
  Έξ αλλου, Άμερικανός 6η
  υοσιογράφος, έκθέτει τούς λό
  γους διά τούς όποίους ή·αγ
  κάσθη τό [Ράϊχ Α διατάξη
  γενικήν αποστρατευσιν έν
  ΣλοβακΕα, αναφέρων μεταξύ
  άλλον τό εξής χσρακτηοιστι
  χον γεγονός: «Τρείς χιλιάδες
  Σλτ βάκοι ήσαν παρατεταγμέ
  νοι 6ι' αναχώρησιν. Καθ* ή'
  δμως στιγμήν διετάχθησαν νά
  έπιβοθν τοθ σιδηοοδ^ομικοθ
  συρμοθ διά νά μετοβοθν είς
  τό μέτωπον καί νά τιολεμή
  σθυν καττά των Πολωνων, ή 5
  χιθαν βλοι μιφ φων|) νά
  ψάλλουν τόν εθνικόν Τσεχο
  σλοβακικΔν Ομνον. Ή άναχώ
  ρήσις Ανεστάλη άμεσος, άζιω
  |ματικοΙ δέ καί στρατιώται έ
  τέθησαν υπό περιορισμόν είς
  εΐδικόν στρατόπεδόν.
  ΑΙ προτάσειςεΐρήνης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 8)βρΙου (16.
  ύηηρεσΐσ) —Κατ' είοήσβις έξ
  ίγ-ύρου πηγής ή κυβέονησις
  τοθ Βερολίνου πρόκειται νό
  αναθέση είς τόν κ. Μουσολ'
  νι νά μεσολαβήση διά ι ήν
  σύνοψιν Είρήνης. Άνταποκρι
  ταΐ ούδετέρου κράτους μετα
  δίδουν έκ Βερολίνου δτι οί
  προτάοεις είρήνης θά περιλαμ
  βάνουν τούς κάτωθι βρους:
  1) Την Ιδρυσιν ΠολωνικοΟ
  κράτους, τό οποίον θά έκτεΐ
  νεται άπό τής τΐεριοχής ττ)ς
  Βαρσοβίας μέχρι της περιοχήν
  τοθ ΛουμπλΙν καί θά έξαρτα
  ται πολιτικάς, στρατιωτικως
  καί οΐκονομικω ς υπό τής Γερ
  μανΐας 2) Την σύγκλησιν πεν
  ταμεροϋς διασκέψΕως Άγγλί
  άς, ΓαλλΙσΓ, Ιταλίας, Γεομα
  ν (άς καί ΡωσσΙας διά την ό
  ριστκήν ρύθμισιν των ζητηαά
  των τής Άνατολικί|ς )ιύοώ
  πης. 3) Την οριστικήν ρόθμι
  σιν των ζητημάτων των Άποι
  κιων καθώς καί των ζητημά
  των τής Μεσογεΐου.
  ΑΗΛΟ£ΒΙ£ κ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 8)βρ'βυ- 'θ ηρ«
  (Η>ηο»ρν«ς κ.Τσάμηερλ«ιν β* «Ρβ
  ρβ βήμερβν εΐί όηλώοεις ε!{ την
  Β·νλΛν τβν ΒΑ*ν
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  .Είς "Αγγλος κατά 15 Γερμανικόν
  άεροπλάνων μάχης. -=
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 8)βρΙου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐα «Ανορθώσεως}.—
  Τ* λήξαν 24»ρον εδόθησαν
  α& μεγαλότεραι άερομαχίαι
  μ^ταξύ συμμαχικής καί έχθρι
  κτ}ς άεροπορΐας είς τό Δυτι
  κόν μέτωπον. ΑΙ απώλειαι εί
  ναι Τσαι μέ τάς έχθρικάς, πάν
  τως δέν είνε έπακριβώς γνω
  έχθρικά ευρέθησαν 2 χιλ. πό
  δας υπεράνω αυτών, Ή σύγ
  κρουσις ήρχισε σκληρά καί
  λυσσώοης, εσυνεχίσθη δέ είς
  μέγα βάθος τοθ έχθρικοθ εδά
  φους.Έκ των 15 έχθρικών άνά
  τρία είχον έκλέξει ώς στό
  χον Ενα έκ των Αγγλικών τα
  ό ποία ίξέπεμπον φλόγας άκα-
  καΐ μετ' ολίγα δευτερόλεκτα
  δεύτερον Οπερ μεταβληθή είς
  συντρΐμματα άποκοπεισών
  των πτερύγων τού. Τα άπο
  μεΐναντα έχθρικά άτιεχώρησαν.
  Οί "Αγγλοι τηλότύι καί πό
  λυβοληταΐ των 4 καταστρα
  φέντων άεροπλάνων μας εί
  χον διασωθή έν τώ μεταξύ
  ΑΓΓΛΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Δ ΜΕΤΩΠΟΥ
  Ή δράσις τής 'Αγγλικής άεροπορίας σημειοίται εκτάκτως έπι{Ιετ.ική τάς δι5ο τελευταίας ρβδομάδας, Μετά τάς
  γνωστάς 'Αγγλικάς έπιθεσεις τοϋ Φριντρισχάφεν 5·α! τής Έλιγολάνδης νέα μεγάλη ώερομαχία ανηγγέλθη μεταξύ Αγ
  γλων κα'ι Γερμανών άεροπόςων είς τό Δυτικόν μέτωπον Ανωτέρω Άγγλοι άεροπόροι έκ των δρώντων είς τό Δυτι
  κόν μέτωπον, ^
  στοί έπειδή οί συγκρουσεις
  των άεροπορικων μας μονά-
  δων μετά των έχθρικών έγένον
  το είς Γερμανικόν Εδσφος εΤ
  νέ δέ εύνόητος ό λόγος τής
  μή Ιξακριβώσεως των έχθρι
  κων άπωλειών.
  Είς συνέχειαν των έξαιρετι
  κης σημασίσς άναγνωρίσεων
  τής άεροπορίας μας έφ' όλο
  κλήρου τής γρσμμής Ζίγκφριδ
  καί τ©ν μετόπισθεν ούττΐς ε¬
  δόθη χθές ή μεγσλυτέρα άπό
  τήζ ενάρξεως τοθ πολέμου ά-
  ερομαχΐα μετσξύ Αγγλικόν
  ταΐ Γαλλικον άεροπλάνων καί
  άεροπλάνων μάχης τοθ
  ίχθροθ. Είς αυτήν μετέσχον
  δύο στολΐσκοι συμμαχικων ά¬
  εροπλάνων· Δύο έχθρικά βσμ
  βατρδιστικά κατερρίφθησαν
  φλεγόμενα.______
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Ό<τωβρΙου.— Τό υπουργείον Πληοοφοριων τοθ Λονδίνου Ιδωσε είς την ζημοσιότητα τα εξής στοιχεΐα επί των τελευταίον άερομαχι- Λν τοθ Δυτ. μετώπου. εΆγγλικά άνιχνευτικά άε ροπλάνα ένήργησαν συνεχεΐς πτήσεις άναγνωρίσεως υπε¬ ράνω τής βορείου ΓερμανΙας. Όλα τα άεροπλάνα έπέστρε- ψον είς τάς βάσεις των. Κατά την χθεσινήν ημέραν εδόθη ή μεγαλυτέρα άερομα· χΐα των ημερών υπεράνω τής γραμμής Ζίγκφριδ, μεταξύ 5 Αγγλικών καί Ιδάεροπλάνων μάχης τύπου ΣμΙθ τοθ έχθροθ, δισρκέσασα ττερΐ τα 35 λεπτά τής ώρας. Τα Άγγλικά άερο πλάνα άπογειωθέντα κατόπιν διαταγής ένήργουν .πτήσιν κα τοπτεύσεως Οπισθεν των έχθρι κων γραμμων καί κυρίως είς την περιοχήν τής κοιλάδος τοθ Σάαρ. ΆφοΟ διήλθον άθικτα τα διασταυρούμενα πυρά των έχθρικών γραμμων αίφνιδί ως άντεμετώπισαν 9 έχθρικ* άβροπλάνα μάχης άτινα έπήρ χοντο έξ αριστεράν καί ϊ'βρα 6 άτινα έπιτίθεντο έ< διξιΛν Τα Άγγλικά άεροπλάνα ε6 ρΐσκοντο είς Οψος 20 χιλ. πό ββν όπερ τ ό ίδσίος, ένφ τ β τασχέτου πυρός πρός 8λα τα σημεΐα. Μβτά σκληράν πάλην τρία έκ των Αγγλικών κατερ ρΐφθησαν τό εν μετά τό άλλο ένώ ό αγών έσυνεχίζετο άν{ σως μέν άλλ'έκστέρωθεν μετά μεγάλης έ»ρμί|ς. Τό 4σν Άγγλι κόν άεροπλάνον βαλλόμενον πλέον πανταχόθεν υπέστη μεγάλας αβαρίας κ αί ούτω ό άρχηγός τοθ ΆγγλικοΟ στο λΐστου είς τα 25 περΐπου λε πτά τοθ σφοδροΟ αύτοθ άγω νος Εμβινε μόνος παλαίων είς κατά 15 έχθρικών. Λό γφ τής άνάγκης νά φέρη είς πέρας την αποστολήν τού έ σμνέχισε τόν άγώνα μ?τ' ά κατασχέτου όρμτ,ς. Τα πυρά τοθμόνου 'πλέον'ΑγγλικοΟάερο πλάνου υπήρξαν κεραυνοβόλα. Ό πιλότος καί Άρχηγός τοθ στολίσκου κατέρριψϊ Εν Γερμανικόν όπερ καί άνεφλέγη πεσόντες επί των γραμμων μας δι* αλεξίπτωτον. Ό άρχηγός των μέ ήμικα- τεστραμμένον τό άερσπλά- νον τού καί σοβάρως τραυ- ματισμένος κατώρθωσε νά ε¬ πανέλθη είς τάς γραμμάς μας, άλλά την στινμήν τής προσγειώσεώς τού το άερο πλάνον τού άνετράπη. Τότε τό άεροπλάνον τού άνεφλέγη παρά δέ τό ότι αί φλόγες εί¬ χον μετα δοθή είς τα ένδύμα τα τού εΤχε την ψυχραιμίαν ν' άναούρη 'όν πολυβολη· την τού εκ τοθ φλβγομένου άεροπλάνου. Είς τό νοσοκο μεΐον δ κου μετεφέρθησαν μετ* ολίγον αμφότεροι ό Άγγλος πιλότος είπεν: «Έξ αίτίας τοθ γέρω Χίτλερ ύπέφερα κα πως άπό μικρό πονοκέφαλο. 'Αλλ' αύτό δέν είνε τΐποτε έμ πρός είς δτι τοθ έτοιμόζομεν». Ή προέλασις ΞΞτώνΓάλλων ι είς τόΙ'Δυτικόν μέτωπον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 8)3ρ(ου ((δ. 6· πηρεσΐα «Ανορθώσεως».)—Τό Ανώτατον άρχηγεΐον τοθ ΓαλλικοΟ στρατοθ εξέδωκε την πρωΐαν τής 1ης 8)βρ(ου τό κάτωθι, ανακοινωθέν: ΒελτΙ ωσις των θέστών μας νοτιο- δυτικώς τοθ Σααρμπροθκε». "Αλλαι πληροφορίαι έκ τοθ μετώπου βεβαιοθν δτι τα Γαλ λικά στρατεύματα προελσύνον τα συνεχώς άσκοθν μεγάλην πίεσιν επί των Γερμανών, ά- ναγκοζομένων νά έγκαταλεί- πουν τάς θέσεις των κϊΙ νά ύποχωροθν διαρκώς, "Ηδη με τα την τελευταίαν προέλασΐν των, τα Γαλλικά σΐρατεύμα- τα πιέζουν έκ τριών σημε'ω' τό Σααρμπροθκεν, έντός τής ημέρας δέ κατά πασάν πιθα· νοτητα θ' άηοκόψοον τελείως πάσαν επικοινωνίαν τής πό¬ λεως μετά των Γερμανικόν δυνάμεων. Τό Σααρμπροθκεν θ' άπομονωθβ διά νά δεχθή τό τελειωτικόν κτύπημα καί νά υποκύψη. Κατά μή<ος των συ- νύρων τοθ Λουξεμβούργου επί σης άπωθήθησαν είς μέγα βα· θας τα γερμανικά στρατεύ· ματα καί ή 'αγκάσθησαν νά έγκαταλε'ψΐυν την σιδηρο¬ δρομικήν γραμμήν ύποχωρή- σαντα πέραν αυτής έ^άμισυ μΐλλιον. Πρέπει δέ νά σημειω θή ότι τό γεγονός είνε υψί¬ στης σημασΐας διότι ή σιδηρο- δρομική αυτή γρ?μμή άπετέ- λει τό σπουδαιότερον συγκοι νωνιακόν, μέσον ολοκλήρου τής περιοχάς καί εΐχε ζωτι· κήν αξίαν 8ιβ τούς Γερμα· νούς.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Έ
  ρα>τβς μβσονυκτΐου». Την Π'απτην
  • Γιβραλτάρ». Χαθ' εκάστην άπο
  γευματινή ώρα 7 μ. μ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΛ» — Σήμερον τό
  Λριστούργημα τοθ ΈμΙλ Ζολά «Τό
  άνθρώπινο κτη,νος».
  Δευτέρα. Πίμπτη. Σάββατο, Κυ
  ριακή ώρα 6 1)2 μ μ άκριβ&ς άπο
  γευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρόγρβμμ» 3ης 8 «βρίου.
  12 25 Σήμα—ΈΘ^ικός 0>νος—
  Ομνος ΝεολαΕας.
  "Ωρα 'Αοτεροσκοπείου "Αθηνών.
  12 30 Συμφωνική συναυλία
  (δίσκοι)
  13 30 Είδήαεις — Χ^ηματιστή
  ριον.
  13 45Έλαφρά μοασιχή δπό τής
  ίρχήοτρβ' ΣεΙτανΙδη—Β:σβ4ρδτ).
  18.38 Χρηματιστήριον — Μετΐ
  «ρολογιχον δελτίον
  18.45 Έμβατήρια καί έλληνι
  χοί χοροί (5ίοχοι)
  18 55 Μικρά όίχήστρα τοθ
  ΣταθμοΟ (Ειπο την διεύθυνσιν τοθ
  χ. Γ, Βιιάλη).
  19.15 Δημοτιχδ τραγοθδι (δπδ
  τοθ ΌμΕλου Άνεστοπούλου).
  19 45 ΌμιλΙα διά την Ε.Ο.Ν.
  20 Μουσιχή τζάζ (δίσχοι).
  20.15 Έλαφρά μουσιχή (δπό
  τοθ ομΕλου Κεφαλλωνίτη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Έργα διά πιάνο (δίσκοι).
  21 30 Όμιλία.
  21.45 Βάλς τοθ Λίνχε δπδ τΐ]ς
  μικρ*; δρχήστρας τοθ ΣταθμοΟ
  (υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ.
  Βιτάλη).
  22 20 Νυχτεριναί είδήσιις.
  Μαχιδονιχή ώρα επ9 εύκαι
  ρΓ* τής 14ης Διεθνοθς "Εκθέσεως
  θεσσαλονίκης.
  22.30 Ρισιτβλ πιάνου δΐιδ τοθ
  χ. Αθαν. ΚοντοΟ.
  22.45 Διβφημίοεις.
  22.55 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ υ¬
  πό τής δίδος Γχιζίλας Κώφμαν.
  23.10 ΛαΙ'χοΙ Μαχιδονιχίί χο
  ροΐ (περιοχής Σιατ(οτη()·
  23.30 Έλαφρδ τραγοθϊι δπδ
  τής δίδος Μάρας Ίβανωφ.
  24 Τελευταίαι ιΐδήσεις.
  0.10 Μουαιχή χοροθ (δίσκοι).
  Τό έμβλημα τής άχατα
  βλήτου δυνάμεως.
  ΙΗΤΕΑΑΙΤΖΕΝΖ ΣΕΡΒΙΣ
  Τό έμβληματής νευρώ-
  δους δράσεώς.
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Τό ίμβλημα τής γοη-
  τείας.
  ΕΡρΧ ΦΟΝ ίΤΡΟΧΜ Μ
  Ό τελειότερβς έρμη
  νευτής των μεγάλων μυ
  οτηριωδων ρβλων.
  Αύται είναι τα «ύσιαστι
  χά στοιχεία πβύ συνθέ
  τβυν τόν κολβσσόν!
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΧ
  κου πρεβάλλεται την
  ΠΕΜΠΤΗΝ στοϋ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΩΤΕΣ
  Πρωταγωνιστοθν:
  Ζάν Γκαμπέν
  Μιρέΐγ ΜπαΑέν.
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.: Πέμπτην
  χαί Κυριακήν βτέλϊΐαι
  δέν Ιαχυοβν.
  Ή στήλη τού ώραΐάκοσμοο
  ΑΙ ΓΑΛΛΙΔΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  Είς τό Παρίσι ΐ'γινε διανομή άντιασφυξιογονων προσωπίδος και είς μινρα παιδία 8 καί δβκα έτων Ίδοΐι
  μητέρες πού όδηγοϋν μερικά άπ' αιιτο ρνώ εξέρχονται τοο Μεγάρου των ,Αποιιάχων όπου γίνεται ή ί>ιαομη
  αί
  Τα σχολεϊα.
  'Από χθές ήρχισαν τα μαθήμα
  τα τεθ νέοιι σχολιχοθ Ιτους. Δι
  δασκάλοι χαί μαθηταί ίπανήλθον
  και πάλιν είς τα σχολεϊα καί ή
  προσπαθεία μορφώαεως τής νεό
  τητος επανελήφθη. Είμεθα 6έ
  βκιοι δτι εφέτος δέν θά μείνη
  κανέν σχολείον χωρΐς διδάσκα
  λον, χωρΐς πλήρες χαί αΐτιον
  προσωπικόν. Ή κυβέρνησις διώ
  ρισε χατά εκατοντάδας χαί χι |
  λιάδας νέοας διδασκάλους χαΐά
  την τελευταίαν τριιτίαν. θά ίμε
  ρίμνηααν λοιπόν ασφαλώς χαί
  τα εποπτιχά συμβούλια διά την,
  τοποθέτησιν παντοθ, χαί είς ^τδν:
  πλέον ατιέμερον συνοικισμόν δι [
  δαοχάλων, ώστε χανέν σχολείον
  νά μή μείνη κλειστόν.
  Ποικίλη καλλιέργεια.
  Πρός τριάκοντα δρ. κατ' έναν
  άγοράζεται τό σισσάμι εφέτος.
  Καί4 είναι ή ζήτησις τού ζωηρά.
  Καί τό βαμβάχι έπίσης ζητεϊται
  ■ίς τιμάς Ικανοποιητικάς, χαθώ;
  χαί τό λινάρι. Τό αυτό συμβαί
  νει χαί μέ τα δσπρια. "Οσον δέ
  διά τό μέλι, διατηρΐ. πάντοτε
  σταθερώς τάς υψηλάς τιμάς τού,
  μέ τάοΐις άνάδ&υ. Ή παραγάγη
  έν τούτοις δλων αυτών των είδών
  είναι σχετικώς μικρά, θά πρέ
  πει λοιπόν νά χαΐαβληθζ κάθε
  προοπάθιια διά την αύξησιν της.
  Ό τόπος μαςεΰτυχώς εύνοεί 15ιαι
  τέρως δλα * αύτά τα είδη. Χριιά
  ζ«ται μόνον διαφώτιαις χαί ώ^
  γανωμένη προσπαθεία. ΚαΙ αύΐό
  πρέπει νά γίνη «πό χςύς άρμο
  δίους.
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ τοδ Πανεπιστημίου τής Λυ8νος.
  •Επί ίπτοιετίκν σπουδάσας έν Λυ&να μ«1 Παρισίους, δέ-
  χ>τ«ι «Ις το νέον Ιατρείον τού, 66ος Άββρείφ
  (συνοικίαν Βαλιβέ Τζαμί) ϊνβντι κρτοποιΐίου ΆΒανασίο»
  Σφακιανάκη: 9—12 π. μ. χαί 4—7 μ. μ.
  Τβς ΚνρΐΜΧβς τβ»{ άκέρονς όι»ρ«4ν. Άρ. τηλ. 6—63
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΗΑΠΤΙΣΤΙΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκατοστάσεών τού,
  μέ τόν πλούτον των είδικών ύφασμάτων πού δισθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συνεχή* παρακολούθησιν τής μό&ας των βαπτιστικών
  καί των γαμηλΐων στεφάνων έτελειοποιήθη είς τα
  εΤδη τού κοί διαθέτει ιήν πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν
  διατηρεΐ ύποκατάσιημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα είδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί 8σοι παρίστανται
  ώς ποράνυμφοι είς γόμους Ιχουν ένα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαι.
  Ρ
  Ταχύτοται
  ώρολογΐων /
  Υ 1
  Δρ·λογ·η·ι·Ι·ν ·)
  ΜΜΤΑΚΗ
  «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ* ΛΥΚΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
  Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ.
  86269 διαταγήν τοθ Ύπουργεΐου ΠαιδεΙας Ιδρύει άπό τοθ άρχομέ-
  νου σχολικοθ Ιτους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξΐου
  τύπου.
  Είς τό Γυμνάσιον τοθτο θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί τής Δ' τάξε¬
  ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολεΐου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρί-
  ων έξετάσεων. Κσί μαθηταί τής Ε' καί Στ'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ
  σχολείου διά την Β' τάξιν τοθ Γυμνασίου κατόπιν κατακτηρΐων
  έξετάσεων.
  Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοΟ τύπου θά εξακολουθήση λει-
  τουργοθν ώς μεικτόν. θά λειτουργήσουν κατά τό 6τος τουτο αί τά-
  ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Στ'. Είς την πρώτην τάξιν τοθ έξατσξίου Γυ¬
  μνασίου παλαιοΟ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν 6ά
  γίνωσι δεκτοί μαθηταί.
  Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση την σταδιοδρομίαν τού, ώς
  μέχρι τούδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά καταβάλλη δέ πασάν προ¬
  σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητών τού, άνα·
  δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε άξιον τής πρός αύτό έμπιστοσύνης
  της κοινωνίας.
  Τ· ·Ιχ·γΐνΐι«Μ·ν ·1χ·τρ·φΐι·ν τοθ «Παλλαδί·»», ύη· την πρ·
  ανηιχήν διεύθυνσίν τοδ Διενθνντ·6 το» ΐΐνΐ μοναδικόν Ιν Ελλάδι.
  ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν.
  ΑΙ ΐ.αιτήρι·ι έξετάσεις αρχο^ται την 20ήν Σΐπτχμβρίου, αί δ!
  χαταταΜτήρι·» την 25ην.
  Πληροφορίαι ηβρίχοντα. χαβ' Ιχαβτην έν τφ Γραβείφ τοδ Λ»Ηΐίο«.
  Ταλίφννον 6—74,
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  156ον
  Μα
  θά πή
  —Πές, κόρη μου,
  τρόνια τΐώς σέ λΐγο
  γσΐνωμε... |
  Έχει σγεδόν σκοτεινιάση
  δταν ό Ρσσποθτιν μέ την
  κόρη τού φεύγουν άπό τό ά
  νάκτορον.
  Έχουν ά-ομηκρυνθή/νρ'<ετά άπό τό τταλάτι,δΓα·»· ό ΡασποΟ στρέφεται ξαφνικά τιρός ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΔιήΚθον προχθΐς τής βόλ·ώ€ μας δι* Νεάπολιν οί κ. κ. Κ. Λουμπούνης μηχανικΟΓ, Ί. Λουμβούνης τϊλΕΐόφοιτος ττΐς νομικής καί Ί. Δατσέρης έμοορορ ρ6«της. ——ΆφΙχθη «Ις την τιόλιν μας έξ ΊϊρατΙτρας 6 6μ«ορος κ. Ιωάν. Ά ■ράκης. Γύρω στήνπόλι. τιν . . ιήν κόρη τού ποθ είνε κα θισμένη πλάΐ τού είς τό ά μάξι, καί την έρω α: —ΑΤ, τΐΓτβες λοιπόν τΐποτε λόγισ, άπό τα κορΐτσισ; Ή Όλγσ, ή Μαρία, ή Ανάστα σία, σς5παν τίποτε γιά την Νοτάσσ; —ΜοΟ εΤταν βλες τιώς γαποϋν την Νϊτάσο, τ άγαποθν πολύ! Μέχρι τήϊ στιγμάς ό Όκτώβρι. ος άκολουθεί τόν προκάτοχόν τού ωοτε νά δικαιωθοθν οο>ή προ»,
  β εψαν παράτασιν τοθ όψιμοχα-
  λόκαιρου.
  —Επ" αρκετόν άκόμη χρονικόν
  Βιάστημα._
  —'Εννοει·σι βί οτταρχουν καί
  οί Ιμφβ^λοντβς, οί ινες ό,ιιλοθν
  ιιερΐ προσεχούς άποτόμου μετα·
  β3ί|ς τοθ καιρΌ.
  — Χ*>ές πρώτην ήμίραν τής ίνσρ
  ζεως τής λειτουργίας των σχο¬
  λείων,
  | —Ή μαθητική κίνησις εβυκνώθη
  α είς τα διά«ορα έκπαιδευτήρια τίϊο
  σ πόλεως.
  'ί —Πάντως τα μ~θήματα <-θσια· σΐικώς δέν ήρχισαν λόγω των τε- σοθ λευτα'ων φροντΐδων των λειτουρ . γων τής έκπαιδιυαεως γύρω άπό ι τα ζητηματα των ίγγραφών καί δλλα συναφΓ) τοιοθτα. —Αί εργασίαι κατεδαφΐσεως τοθ τταλαιοθ, νομαρχιακοθ κτιρίου συνεχίζονται —Ύπολείπβται άκόμη μικρόν σχετικώς τμήμα τοθ κτιρίου τοθ όποΐου ή κατβδάφ σις διον νά ά· ναμένεται έντός τής εβδομάδος κατβ- —"Αλλο τΐποτε δέν είπαν; — ΜοΟ είπαν... —ΜΙλα πιό σιγά! Μπορεΐ ν5 ακούση δ άμαέάς. —Μου είπαν τιώς ή Νατά σα είνε τόσον καλή. —Κι' άλλο τίποτε δέν τίς ψάρεψες; Δέν σοθ είπαν άν ή Νατάσα τούς μιλεΐ έναντι όν μοί.... -Όχι! —Ζωντόβολο! λέγει τότε δ Ρασκοθτιν είς την χόρη τού. Δέν θά σέ ξαναπάρω είς τό άνάκτορον! Καί δσην ώραν κάνουν ά κάμη νά φθάσουν σπίτι τους δέν τής λέγει ου τε λέξιν! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28ον Είς τό σπίτι τού τόν ύποδέ χεται δ γραμματεύς τού, ό Έβραϊος, δ Άρόν; Σιμάνο βιτς. Είνε ταραγμένος... Άνησυ χία είνε ζωγραφισμένη καίΙ είς τό πρόσωπον τής ύπη -_ ρετρίας τού, τής χωρικής Ντού ών κο1 ε10[κώτερον των ελαιοδίν- ή συντελεσθεΐσα [ δάφισις είνε 1<ανή νά ! πόσον ή πόλις θά κερδίση είς το μέρος ούτό άπό απόψεως έξωραί σμοθ καί άερισμοθ. —"Εληξον άπό προχθές αί κ>η
  ρώσεις τοθ έθνικοϋ λαχεΐου
  —ΤυχηροΙ καί άτυχοι σκέπτον
  ται την νέαν Εκδοσιν τοθ λαχείου.
  —'Οπότε κοΐ έλβΐζουν νά είναι
  τυχηρότεροι οί πρωτοι άλλά καί
  ολιγώτερον αΐυχοι οί δεύτεοοι.
  — ΚαΙ προχθές δέν Βλειψαν αί
  εξοδοι των κυνηγων.
  —Άλλως τε αί εξοδοι αυταί
  είναι καθιερωμέναι πλέον συστη
  ματικως έκαστην Κυριακήν.
  —ΚαΙ μεχρι λήξεως τής κυνηγι
  τικής περιθ&ου.
  —Πληροφορούμεθα ότι τα πρω-
  τοβριξια τ,ύνόησαν τάς περιφερεί
  άς τοθ γείτονος
  —Όπου συγκεκριμένως εβρεξε
  νια.
  —Ξέρεις ποίος είνε μέσα
  καί σέ περιμένει; λέγει είς
  τόν Ρασποθτιν ό Σιμάνοβιτς.
  —"Αν είνε κσμμνά ώραία
  κυρίσ! άπανττ^ μέ κυνισμόν
  δ Ρασποθχιν—πές ι ής τιώς
  δέν μπορώ άπόψΜ ΕΙμσι κου
  ρασμένος! "Ας ερθη αθριο,..
  'Ο Σιμάνοβιτς κάνει ν' ά
  παντήση άλλά τόν προλαμ
  βάνει ή Ντούνισ:
  —Μέσα είνε δ πρίγκηψ
  Παθλος Τσεγκόντιεφ!
  —Δέν τοθ εΤπατε πώς ε
  λειπσ;
  —Τοθ εΤπα πώς Ιλειπες
  στό άνάκτορον!... λέγει ή Νΐού
  νια.
  Άνόητη χήνα! τής λέγει
  δ Ρασποθτιν. ΤΗταν άνάγκη
  νά τοθ δώσης ραπόρτο πού
  ήμουν;
  (συνεχ(ζεται)
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλούργημα τού
  'ΕμΙλ Ζολά.
  ΤΟ
  ΚΤΗΝΟΣ
  Πρ«ταγ«νιβτβδν:
  ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
  Υπόθεσις βυγχλονιστι-
  Μή, ενας τραγικός έρως,
  οχηνίς ζωντανές δ
  τες ρεαλισμβ.
  δρων,
  —Παρά την Οφεσιν τής έμτιορι
  κης κινήσεως τελευταίως δέ» λεΐ
  νούν αί έμηορικαΐ πράξεις καί
  συνεπως καί ή κίνησις γορω άπό
  τα προιόντα τής έποχής.
  —Των οποίων την διάθεσιν δι·
  ευκολύνιι γενικάς δσον είνε δυ
  νατόν τό κράτος.
  —Έν συνδυασμώ καί μέ τάς εί
  δικωτερας ενεργείας τοΰ ϋφυτουρ
  γειου 'Λγορανομίας.
  —Τα λεωφορεϊα των άστικΰν
  γραμμών έξυχηρετΐ-Ον παντοτε
  την κίνησιν τοθ κόσμου είτε έντός
  τής πόλεως, είτε καί πρός τα προ
  άστεια.
  —Έξυπηριτοθν άκόμη καί τάς
  πρός τό ύπαιθρον έν γένει εξ··
  δούς αί όιοΐαι ώς γνωστόν 6έν
  διεκόπησαν.
  —Λόγω τοθ καλοκαιρινοθ έντε
  λως καιροθ.
  —ΆξΙζουν πολλής προσοχήν
  τα ίπιπλα τοθ κ. Γ. Καρέλλη πά
  ρά τόν "Αγιον Μηναν,
  — "Ετοιμα τοιαΰτα ϊΐιπλα Ικ
  τίθενται . ήδη είς τό κατάστημά
  τού άποτελοϋντα μίαν ωραίαν εί
  κόνα λεπτής εργασίας καί δεϊγ
  μα τής έξαιρβτικής τΐχνης τού.
  — "Οσοι ενδιαφέρονται δι* είδη
  έπιπλοποιΐας πρέπιι νά επισκε¬
  φθούν τό κατάοιημά τού.
  —Πολύς κόομος παρηκολούβη
  σι την χθεσινήν πρεμιεραν τοΟΠου
  λακάκη μέ τό δυνατό φίλμ: «Έρω
  τις τοθ ΜεοονυκτΙου» δβου ό Ζάν
  Γκαμπέν καί ή Μιρέΐγ Μπαλέν
  δημιουργοϋν δύο κοινωνικούς ρό
  λους έξαιρΐτικά παθητικούς καί
  ένδιαοέροντας.
  ο Ρέκβρχερ
  β όδοντίατρο;
  Σταύρος λογιόδης
  Ειδοποιεί την αξιότιμον πε
  λατεΐαν τού δτι ·πανΙ)λθ«ν 1κ
  τοθ ταξιδίου καί δέχιται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2
  μ· μ·
  Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Διά τβύς μ. μ. στα^υλβπα-
  ραγωγούς.
  ΓνωρΙζω είς τούς ένδιαφερο
  μένους σταφυλοπαραγωγούς
  δτι, αί άγοραί σταφυλών υπό
  τοθ κ. Τιμοθέου Φαλατάκη ά·
  φοροθν αποκλειστικώς αυτόν
  καί μόνον·
  Γ. Φατιαδηβ
  Ι 'Από Ηρακλείου μίχρι Ρεθώ-
  μνου απωλεσθη ηρό ημερών χαθ'
  οδόν μιχρά χαπελλιίρα χρώματος
  χαφέ έχ λΐυχοοιδήρου μέ λουχβ·
  τάχι. Παραχαλεΐται ί ευρών ταύ¬
  την νά την παραδώση είς τα γρα·
  φιΐα τής «Άνορθώοιιος» χ«1 άμ«
  θή
  «=— ' —^^— .=——?——.__
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμα' των διαφόρων προϊόνχων είχον χθές ώς
  20ΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α' δρ.
  6 $>
  γ' »
  δ' »
  ■' »
  Βαραμπουζές »
  •Ελεμέδ*ς α'( »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' »
  » γ' »
  2ΤΑΦ1ΆΑ1
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Ραζανί »
  Καρπούζια »
  12.—
  11 —
  10.—
  9 —
  6.—
  7 20
  6.20
  4 80
  4 20
  1150
  7.
  Πεπόνια
  ΣΕτος
  Κριθή
  Β ώμη
  4—·
  4 —
  2.—
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  4- 6.-
  150
  4 50
  5-
  26 - 28.—
  32 20
  Έγκυκλοττα ιδ ε ί α
  5.30 » γ' » 22.—
  20 —
  19.—
  18.—
  400.__ 425
  4 50|Άλά65ανος » ιοο__
  3—'Κουχούλια » 120.— 130
  ΤΑ ΧΑΡΟΓΠ1Α —Τ4 ενταύθα τταράτρημα τοθ Γενιχοθ Χημείου
  «Ο Κράτους Θ1 δέχεται μέχρι χί)ς 15ης χρέχοντος δηλώαε.ς τιροσ
  »ορα"ς χαρίυπίων πέρυσιν*); χαί εφετινής εσοδείας πρός 2 20 χατ'
  οχΛν φίμπ. Περισσοτέρας πληιεφορίας δύνανται νά ζητοθν οί χάτο
  χοι πρ'Λ'ίντος παρά τοθ παραρτήματος τοθ ΓενιχΌ Χημείοί.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  Άμστερδαμ
  Στοχχό)μη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Πώλησις
  550 —
  139 —
  3 13
  31.45
  73.70
  33.10
  4 70
  564.—
  ΚΛΒΡΙΓΚ
  42.—
  43.—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μίλατον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ<«ν)πολις Βαρσοβ'α Έλσινκφόρς Κόβνο 25 96 3.03 6.96 4.31 31.60 4.76 23.45 3.27 10 4— 21.12 2 60 22 — 26; 7 02 4 35 32 05 4 82 23.95 3.30 105.— 2132 2.65 22.50 Δι' έκεΐνους ποΰ ΒέΑουν ττλουτ.ζουν τάς γνώσεις των. Άτΐό δλα δι* δλους. Ο /•.©ΛΗΤ1ΣΜΟ2 "Οπως δλαι αί ώοοΤ»ι ναί ευγενεί! έπιϊόσεις. αί άποσχο- ποθσ <ι είς την σωματικήν χβί πνευματικήν ανάπτυξιν τοθ άνθρώ· που, >α' δ άθλητισμίς εγεννήθη καί ανεπτύχθη είς την Έλλάδα.
  ΙΙαλαίστραι χαί γυμνοσΐήρια χαί στάίια δπήρχον είς δλας τάς πό¬
  λεις τής άρχαίας Έλλάϊες. Οί Όλυμπΐακοί δέ χαί εί άλλοι άγδνες
  διήγιιρον τό ενδιαφέρον ολοκλήρου ή; "Ελλάδος Οί "Ελληνες εί-
  γον την αίσθησιν τοθ μέτρου. τοθ καλοθ χαί τοθ ώραίου. Δίγμα
  ίΙχο·γ, τί: «νοθς δγιής είς σδμα δγιές». Κ«ί τ4 ίφήρμοΤαν έπιδιδί
  μενοι είς την άθληαιν, Μέ την χατάρρευσιν βμως τοθ άρχαίου Έλ·
  "ηνιχοθ πολιτισμοθ, ένεκρώθη χαί ή άθλητιχή ιδία, άναστηθιϊσα
  χαί πάλιν τα τελευταία ίτη. ΠαντοΟ τα σπορ άπασχολοθν σήμερον
  την νιότητα. Καί εί( την '&λάΐα 6 άθληπσμος ίχει έκ νέου ση
  μειώσει προόδους. Αί δέ Αθήναι ϊχουν γίνε'. χαί πάλιν χέντοον
  άθλητιχής χΐΝήσεως, βπως άποδειχνύουν χαί οί ΒαλχανιχοΙ άγώνες
  ήρχισαν προχθές Κυριακήν είς τό Παναθηναϊχον στάδιον.
  ΑΝΩΤΕΡΩ: Έν στιγμιότυπον τοθ ΠαναθηναϊκοΟ σταδίου, χαθ'
  Τό μεγάλο Εργον
  «ου Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Είτε λόχμη, είτε φράκτης, εΤτβ ταχύσκαπτον,
  ό Ιλιγγος
  σμαοιν.
  εφαίνετο άνεγεΐρος, τοθτο έν πτερυγί
  Έν τφ προμαχώνι τούτφ υπήρχεν όχετός καί έν
  ιω φυρόματι κάτι τι τόν όλύμτΐειον.
  Διεκρίνοντο φύρδην μί^δην έν οΐκτροτάτφ καΐ έ
  λεεινώ ουναγελασ-ώ γειοώματα οίκιών, ά
  ποσπάσματα στεγών καί ύττερώων (.έ τα χρω
  ματιστά των χσριώματα πλβισιώματα πσραβύ
  ρων κεχωσμένων έντός τοθ κυκεώνος τού¬
  του· καπνοδόχαι, έρμάριαι, τράπεζαι, θρανίσ, ιΐς
  φρι,άσσων σΐΛφωιιομός κσΐ άτιειρα μηδομινά άντι-
  κείμενσ, μηδεμίαν Εχονισ όνομοσΐαν, βόρβορος καί
  έκβράσμοτα όχετβν καί άτιοτινάγματα έτιαιτΛν. άν
  τικείμενα τέλος έμπέοννα φρίκηνέν τούτω καί έξου
  θένωσιν.
  θά Ιλεγες 8τι ήσαν ράκη τοθ λαοθ, ξύλα, οίδη
  ρα, λΐθοι, ορείχαλκος, τα οποΐα ιό προάστειον τοθ
  "Αγ. ΆντωνΙου δι* ενός χειρισμοθ κολοσσιαίου σα
  ρώθρου έξετΐνοξεν έκεΐ καί έκ τί(ς άνεχείας τού κα
  τεσκεύαοεν έν όδόφραγμα.
  (συνεχ(ζβται)
  ήν στιγμήν οί άθληταί δίδουν
  των αγώνων.
  χον Βρχον ολίγον πρό τής ενάρξεως
  Τα πεπραγμένα τής τριετίας
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΝΙΚΗ! ΐΊΟΙΚΗΣΕΟΣ
  ΛΙΑ ΤΟ ΕΚ ΚΡΗΤΗ ΚΥΟΕΡΗΗΤΙΚΟΗ ΕΡΓΟΝ
  3) Αί έπιχροπα! απολλοτριώσε¬
  ων των τισσάρων Νομδν ήρξαντο
  εργαζόμεναι μ έ όλον έν εντεινομέ¬
  νην γοργβχητα, δια την οριστικήν
  κατάταξιν των δικαιούμενοι άπο-
  καταστάσεως προσώπων, διά την
  εφαρμογήν τοθ Νόμου τΐερΐ Ιμ?υ
  τιυ'.ών χαί διά την ρύθμισιν των
  λοιπών έποχιστιχών ζηιημάτων
  τής βρμοΓιίχητος αυτών.
  00 ω έξε8ά6ησαν 370 πιρίηου
  άπεφάσεις των Επιτροπών τού¬
  των.
  4) Άνελήφθηοαν δπό την δια
  χείρισιν τί;ς Έθνιχής Τραπέζης
  τής "Ελλάδος πολλαί έχ των υ¬
  παρχουσών διαθεσίμων άνταλλα
  ξίμων έχτάσεις.
  5) Διενεμήθηααν ίρΐστιχώς αί
  γαΤαι 8 πρεοφυγιχων Σκνοιχι-
  σμων, χατιμιτρήθησαν αί γαΐαι
  80 Γίρίποο συνοιχισμών χαί ήρ
  ξατο ή ίριστιχή διανομή έτίρων
  70 πΐρίπευ συνοιχισμών.
  6) Ήρξαντο Ιξετοζόμενα λε¬
  Σταυροχώρι- Ρουκάκα
  μιά πλουσία περιφέρεία.
  ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ Σ)δριος (δντα μίνωίίν της ή περιφέριια αύ-ή
  ποχριτιθ μας).—Μιά περιφερβια [ παρουσΐάζει πρόοδον χαί εξέλιξιν
  άγνοημένη εντελώς, ά5ικη^έ*η σημαντικήν. Φιλοπρόοδοι δσον
  άπω τδ άμϊρτωλόνπαρελθδν,παΐηγ'χαί εργάται οί χάτοιχοι, προοη
  χωνισμένη χαί άπροπέλααΐη λίγω λω^ένοι είς την γήν, μοχθοθν νυ
  τή; παντ«λοΟς έλλε'ψΐω; συγκοι-' χΒημερον χαί χαταβάλλουν μίαν
  άέναον προσπάθειαν αυξήσεως τής
  ; χαί βελτιώιεως τής
  των πρί'ιίντιον των. Έ
  προσπαθεία τή; ίίρύσιως συνεται
  ίλαιουργείου είναι άπτή ά-
  τοθ όρεινοθ τού
  χαί
  είνε το3 Σταυροχωρίου—
  Ρουχάκας. Καί δμιος ή πε'-ιφέ
  ρεια αυτή είνε άπο τίς πλοασ.ώ
  τερες χαί γραφινώτερες. Έαπρύς
  είς θαθμα άποχαλύψιως ·ύ?ίσ<ε ται ί ξίνος πΐύ θά έιΐιχειρήσΐϋ τί ίπίπονο βσο «αί ούσχολο ταξίδι ώς έδω. ΒιυνοπλαγιΙς χαί ρεμμα τιες κ»1 3?οπί5ια δλα είνε χατά φυτα άτιό εληές χαί έπωροφορα χαί χαρουπΐές δένδρα. Ν«ρά τρέχουν άηό παν ο5, χαί ποτί ζουν χαί γονΐμ.ποιοδν τα περιβό λια. Καί είνε άνμοιστά τα βεεύχ- χαχά, τα ραδακινα χά! τ' £λλα φροθτα τή; περιφερείας. Άπό την Ρουχάχα χαί τό Σταυροχωρι ώ; χάτω στδύς Πεΰκους χαί τό Μα χρύ Γιαλό δκάρχιι §/ας άληθινό; ρ μέ τευ; πλέον γλυκό χυμους γευστικούς χαί έξαισί-ους είς εμφάνισιν καρπούς. Καί 5ν υπήρχε συγχοινωνία χαί ήτο ιύ χολος ή ιξαγωγή, ή παραγωγή θχ ήτο πολύ μεγαλυτέρα. Παρ' δλην έν τούτοις την απο ρ ργ ή πόδειξις τής προοδευτιχότητδς των. Ή έπιμονή των ν' άνοίξουν διά προσωπικάς των εργασίας άμαξιτήν ό54ν διά νά έπιχοινωνή· σουν μέ τό λιμάνι τής Σητείας είνε άλλο δεΤγμα τής φιλοπροόδου τάσεως των. Άλλά χαί χά χωρία, μέ τα χαταχάθαρα σπίτια, μέ τα ώραι* χέντρα, μέ τα σχολιΐα χαί τίς έχχλησίκς παρέχουν εΐχάνα τοθ πολιτισμοθ'πνύ ίχει άναπτυ- χθ^ έδώ είς το αχραΐ^ν χαί ά- πόμερον αύτο διαμέρισμα τής Έλ ληνιχής έπιχρατείας. Καί είναι πραγμχτιχά αξιοί θαυμασμοθ άλ¬ λά χαί ένισχύσεως, χαί Ιδιαιτέ¬ ρας εντελώς στοργής οί δνθρωποι τοθ τόπου αύτοθ πού έργάζονται χαί μοχθοθν τόσον έπίμονα διά χήν αύξησιν χαί χήν βελτίωσιν της παραγωγής. πτομερώς άπαντα τα συνάψη* πρός τόν έποιχισμόν ζητήματα τής Νή 'Αλλ' ή γενομένη^χατά τ' άνω τέρω έργασία αποτελεί απλώς την προπαρασκευήν τής έφαρμο- γής έν Κρήτη χυβερνητικοθ έ ποιχιστικοθ προγράμματος, δηερ πιριλαμβάνει: 1) Την Ιξ δλονλήρου διχαί«ν διά τεϋς χληρούχους χαί συμφέ¬ ρουσαν διά την Εθνικήν ΟΖκονο μίαν, δρ-στικήν διανομήν των γαι ών χαί των είκοπέδων των προ οφϋγιχων συνοιχισμών. 2) Την έξ ολοκλήρου διάθεσιν δπέρ άκτημόων" γηγενών χαί προσφύγων, των δπαρχουσων δια· θΐσίμΐίν ανταλλαξίμων γαιών. 3) Την στίγασιν των προαφυ γιχών οίχογενειών χαί την έχτέ- λισιν έργων χοινής ώρΐλβία; είς τοδς συνοικισμόν; αυτών, χαί 4) Την προστασίαν των κτηνο- τρόφων. (συνΐχίζεται) —Άγορά χαρουπίων. Ό υκουργός Γεν. Διοιχητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης διά τη λεγραφήματός τού πρός τάς νο μαρχίας τής νήσου γνωρίζβι ότι πρός εξασφάλισιν ικανοποιητικόν τιμων των χαρουπίων τό Γεν Χημϊΐον [τοΰ Κράτους θ' άγο ράση μέχρι ώβκαπεντακ σχιλίων τόννων μέ τιμήν 2 20 δρ. κατ' οκάν. Δηλώσίΐς παραδέσϊως δέ χβνται τα κατά τόπους παραρ τήματα τβΰ "Γεν. Χημκίου μέχρι τής 15ης άρ£«μέου μηνός, —Διανυκτερεύοντα φαρμα· κεϊ«. Σήμερον 3ην ΌχτωβρΙου θά δι· ανυκτβρϊύσουν τα φΐρμακεϊα ©βοδ. ΓβΜργιάδου Κανακάκη. μμ! Κωνατ. Μικροβιβλονιχον καΙ'Βιο' χημιχόν'Εργαοτηριον Ίατρβδ Μερόπης Λυδάκη Ματζαπετάκη Ήράκλβιον 'Αναλύσεις ουρων, αΓματος χοπράνων, έμβόλια, αύτΐμβό λια χαί εν γένει άπασαι αί μικοοβιολογικαΐ χαί βιοχημι χαί έξετάσΐις. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έϊΐ «λωμένον ή μή. Πληροφορίαι παρ' ημίν. 111 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ! ΝΙΚ. Α7ΜΚΙΩΤΗ | ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ; § Μεγάλαι παραλαβαί βφλίων είς πλήρεις σειράς παλαίον καϊ νέου έξαταξίου Γυ- ^ μνασίου, ώς καϊ των Δημυτικών σχολείων. —ϋ "Ολα τα έγκεκριμένα κάί βοηΰητικά νέου έκπαιδευτικοϋ έτους.—Ή πλουσιωτέρα συλλογή γραφικής ϋλης.—Χαρτοφύλακες, τσάντες, τετράδια είς έξαιρετικάς ποιότητας. ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΟΥΔΟΛΩΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΜΑΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΐ Πλατεία Βενιζέλου. νΠΟΚΑΤΑΪΤΗΜΑ κ»1 ΕΡΓΟΪΤΑΪΙΑ: όδός 18ββ. —Άβτυνομική διάταξις δια τ* πεζβδρόμια. Υπο τής Διοικήσεως Χωροφυ- λακής Ηρακλείου εξεδόθη άστυ νομιχή διάτκξις διά της έκοί κς άπαγορίύϊται ή μ«τ« τάς Κυ ριακας καί έίαιρεσίμους ημέρας τοποθβτηαις καβισματων καί τροτ πεζών εί; τα πρό των διαφό¬ ρων κέντρων πεζοδρόμια έφ' 2 σον ταυτα είναι κλβιστά. ΟΙ π« ραβάται τής διατάξεως τί τις Ιβχΰ ϊΐ άπό της ημέρας τής δημοστ εύσεώς της θα τιμωροΰνται συμ φώνως πρός το αρθρον 697 τβΰ II. Ν, έφαρμεζομένης ταύτης έκ τος των ζαχοψοπλασΐβινν, ζυβο πωλείων καφενείων κ λ. π. καί έ πΐ των έμπορικων καταστημάτων έν γένει, — Αύτοκτονία είς Σέλινον. Είς τό χκρίον Σιδ&ρικνά Σελί νού ηυτοκτόνησε άπαγχονισθεΐ σα ή Στυλιανή Περάκη έτών 55. Ή αΰτόχΐιρ έ'πασχβν έκ νευ ρασθΐνείας. —Τραυματιομός. Συνελήφθη 6 Χρ. Τβαρδαζής εκ Πύργου Μονοφατσίου διότι δι' ασήμαντον αφορμήν έτραυ μάτισκ διά λίσοκ είς την κ(φ« λήν τόν ομοχώριον τού 7ω. Ά βανίδην προξβνήοας είς αυτόν άλ βπάλληλα τραύματα, —Διότι ήλίευον διά δυναμί τιδος. ΟΙ Νικόλ. Γεωργ. Τσουκαλάκης Ράτσατς χαί Μιχ. Τριαντβτφύλ λου έξ Άλικαρναοοοΰ συνελή¬ φθησαν χαθ' Ην στιγμήν ήλίευ όν διά δυναμΐτιδος παρανόμω;. —Τα δάνεια συγκομιδής. Καθ' ά πληροφορούμεθα η 'Α· γροτιχή Τραπβζ* σκέπτεται νά χβρηγηοη είς τοϋς έλαιοπαρανω γοΰς ωρισμένων περιφερειών δα νϊια αυγχομιδής. —Ή θεατριχή κίνησις είς τας έκαρχίας. Ό γβνιχός διΐυθυντής Καλών Τβχνών πρθΜβιμ&νου να ρυθμίση την κίνησιν των Διαφόρων θια σων εΐτινβς πβριοδεύουν είς τάς επαρχίας εζήτησε δι' έγκυκλίου τού απευθυνθεισης πρός ήμΐρών πρός τους νομάρχας όπως ούτοι χατατοπιββυν την διεύθυνσιν ό¬ σον άφβ(ό; τόν αριθμόν την θβ «τρών της περιφερείας των. τό εΐδος αυτών (θ&ρινθν, χειμερινόν) την κατάστασιν είς την οποίαν ευρίσκονται σημερον, τόν αριθ μόν των θβατων τα έ ποία βΐν· δυνατόν να περιλάβουν, άν* Φέροντες προσβτι ότι τα έν λο γω θέατρα είναι δημοπκά ή Ιδι ωτιχα. —Κατά της άστυφιλίας. Πληροφορούμεθα ίτι κατηρτί οθη νομοσχεδιον άποβλεπον είς την λήψιν συστημαιιχών μετρων διά την καταπολέμησιν τής ά· στυφΐλίας. 1ό νομοσχέδιον θά εΐιαχθη λίαν προσεχώς αίς τό υπουργικόν συμβουλιον πρός Ιγ κρίσιν καΐ εφαρμογήν. είς Σφακιά. Συνελήφθη βϊς Σφακιά ό Σταϋ ρβς Γ. Βίγλης καθ' βτι άπεηβι _—; Ρ*9η να ελβυββρώαη τοΰς συλλη ——: φθενταί ί«εϊ επί ζυοκλοπή «α ----- τίρα αυτού καί τους δύο άδελ φού; καθ' Ην ώραν ούτοι ηδη ----- γοϋντβ συνοδβί» είς την οίχ·ί Μί~= «ν ύποδιοίΜησιν χωροουλακής δι —= ερχόμενοι έκ τΑβ φάραγγος Σ>»
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣ. Σ
  Πρωία Τρίτης
  3 Όκτωβρίοο 1939
  120 Ώρα
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ ΑΑΑΕΠΑΑΛΗΛΟ1
  ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  «ΑΛ' ΑΝΕΥ ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Όκτωβρίου (.ίδ. ύ
  πηρεσία).— Επίσημον ανακοινωθέν νυ
  κτός τοΰ Γαλλικού : στρατηγείου άναφέ
  ρει: Δύο τοπικαί έπιθέσεις τού έχθρού
  άπωθήθησαν.Ή.μία είς Σααρλούην καί
  ή αλλη πρός ανατολάς τού Σάαρ. Επί
  σης άιατολικώς τοΰ Σάαρ εντονος δρά
  σις τού έχθρικού πυροβολικού επί γερ
  μανικών θέσεων όπισθεν των γραμμών
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΣΥΝΕΚΑΗΒΗ
  ΜΥΪΤΙΚΟίΥΜΒΟΥΛΙΟΗ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟ!
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 8)βρίβυ (ίδ. ύπηρ ):-Ό
  Βασιλεύς Γεώργιος προήδρευσε χθες την
  8.30' μ. μ. μυσηκεσυμββυλίου τ©8 Στέμμα
  τος. Μετά τό πέρας των εργασιών τού
  μυατιχοουμββυλίον, ό Βασιλεύς εκάλεσε διά
  ιτροκηρύξεως βλβυς τ«ύς έν Αγγλ α νέ·υς
  από ήλικίας 20 εως 22 έτών διά να ύπηρε-
  τήσουν είς τάς τάξεις τοΰ ατρατον. Διά τής
  έπιστρατεύσενς αύτη; θά συγκεντρνθοΰν 250
  χιλιάοες άνδρες.
  ΚΑΤΑΦίΝΗΣ Κ ΥΠΕΡΟΧΗ
  ΤΗΣ 1ΥΜΜΛΧΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 8)βρΙου (Ιδ ύιτηρεσίοΐ).- Ή έφη
  μερίς «'ΑδιάλλοτΜτοι» πληροφορεΐται δ τι βί ά πό
  τριήμερον» διε{αγ6μεν0» άερομαχίαι υπεράνω
  τού Δυτιχοΰ μετώπου «Τναι ~1 μΐγαλΰτεραι καί
  π·ισματωδεοτ·ραι έ{ ίλθίν δσων έλαβον χώραν
  άπο τίς ατχης τού πολέμου. Αί μαχαι ϊχουν
  σοβαρώτερον χαρακτήρα διότι λαμβανουν αίς
  αύτάς μέρος πολλαί ουγχ;όν»ς μοΐραι Αγγλικών
  χαί Γαλλικήν άει,οπλάνων. ΑΙ απώλειαι είναι ση
  μαντιχαι εκατέρωθεν, η υπερέχη δμως τής συμ
  μαχικής άϊροπορίοις ιΐναι καταφανής καί άδιαμ
  φΐοβήτητος. Ιδιαιτέρως έξαίρεται ο όίθλβς ίνίς
  "Αγνλου άβροπορου, ό οποίος, άφοϋ κατέπεσε μβ
  τα τού άβροπλανου τού βληθβντος έηανειλημμέ
  νως υπό τού έχθρού, κατώρθωσε ν' άννψυβτ) έκ
  νεον *αΙ ν ά κτυπήσα χαιρΐΝς τβν αντίπαλον
  ποΰ ίίχΐ προχαλιοβι την πτώσιν τού.
  ΟΒΟΥΛΓΑΡΟΣΚ0Μ)ΝΙΣΤΗΣΔΗΜΗΤΡΩΦ
  ΔΙΩΡΙΣΘΗ Δ1ΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Σ)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσία) —
  ΛΕίίήοεις έκ Μβοχας άναφέρουν ότι ό
  Στάλιν διώρισε διοικητήν των υπό Ρωσσι
  Μην κατοχήν Πολωνικήν εδαφών τ όν Βούλ
  γαρον κομμουνιστήν χαί πρόεδρον τής Δι
  εθνοΰς Δημητράφ. Ό έιοριορός αύτ·ς κρΑ
  νεται χαραχτηριοτικός των διαθέοεων τού
  Στάλιν.
  Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙ^ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 8)βρ(βυ (ίδ. υπηρεσίαι).-
  'Αφ χθη χθές ή οτρατιωτιχή αποστόλη
  τής Ιευρχΐας υπό τβν στρατηγόν Κιαμίν
  Ούρμπαϊ, δια την τελικήν διατύπωσιν χοϋ
  Άγγλβτουρχιχοϋ ουμφώνβυ.
  ίϊ~ΧΘΕΣΪΝΗ ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  ΑβΗΝΑΙ 2 Χχι«βρίε,υ (τού άνταποκριτοθ μας)
  — Χ6(( εγίνετο μετ1 (πιβλητιχότητοι «'ς το στα
  διον Α εν«[{ι$ των Βαλκανικών άγώνων.
  ΙΙς «ύς αγώνας παρέστησαν ή Α. Μ. έ Βα
  οιλεύς, τό διαδβχικέν ζιΰνος, ο ' ρωβυπουργός
  Μ. Μετοχάς πο)λο< άλλοι έκ τ&ν επισήμων καί ηληθη λαοΰ ΝΕΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Οχτωβρίβυ (τού άνταποχρι- χεθ μας).— Τηλεγραφοϋν έχ Σμύρνης, ότι νεαι σεισμικαί δονήσεις έλαβον χώραν είς την περιφέρειαν ι αυτής και Ιδία την τής Περγάμου κ«Ι είς άλλ« σημεΐχ των πλη- σιοχωρων τής Σμύρνης, ηερισσότεραι λε¬ πτομέρειαι έλλεΐπουν μέχρι τής οτίγμής. θΓκΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ Α6ΗΝΑΙ2 "Οκτώβριον (τού άνταποχρι τε δ μας). 1 ενομένη ς αημερον την 5 30 π. μ. ιπί κληίώοιως, τ·υ Λαχείνυ τού στίλου ε ξήχβηααν οί κάτωθι άρι6μ·(: 32ς56 κερδί ς*.ν 300 000 δραχ. 29 441 οραχ 40.000 κοιί 7 635 20.0ε0 ορ. α «ριθμεί 14005, 27543 ·χέοδΐ0κν άνά 10 χιλιάόα; δραχμάς έκαστος. Άν» 4.0(0 δρ. Ιχέρδιοαν εί αριθμοί 1700, 5511, 6366, 13220, 19042, 20(355, 25124, 35652, 39496; 39696 Τό ταξείδιον τού κόμητος Τσιάνο είς Βερολίνον ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 8)βρίβυ,(1δ ύπηρε- οίοο- Την Π15' χσές άφίχθη είς Βκρολΐνον 6 ύπουργος τ&ν ΈξΝτεριχών κόμης Τσιάνο, γε νέμβνος δεχτός υπο τού ςρον Ρίμπβντροπ, βΐς τέν βιδηροδρομι κβν στββμόν. Μβτ* βραχβϊβιν ουνομιλίαν ό κόμης Τσιίινο χ«· τηυθόνθη αίς την νέ«ν Μαγ κβλλαρίαν β«ου ένίνβτβ 4μϊσι»ς δεχτός υπο τού Φύρερ καί έσχε ματ' αΰ'ού μακράν σιινομιλ(*ν παρουοία καί τού φόν Ρίμπεν- τροπ. Ώς εγνώσθη έξ ούδβτ* ρας πηγης κατά την συνομιλί «ν των ν. κ. Χίτλιρ, Ρίμπβντρβπ καί Τσιάνο, έτονίσθη βπ ή ι δρυσις Πολωνικού κράτους θά έ ξκβτηθη έξ ολοκλήρου έχ της πορείας των ίιαπραγματεύσιων «Ι όποΐΜΐ θ' άρχίσβυν μβτά των δυτιχ&ν ίυνάμβων διά την σύ νβψιν είρηνης Εάν ή Αγγλία καί Γαλλία άπορρίψουν τάς προ τάσεις της Γερμαινίας, έ Φύρΐρ θά προοαρτήση οριστιχνς την Πβλωνί«ν είς το Ράϊχ. Όσον άφορά την στάσιν της Ιταλίας, εγνώσθη £τι ό Χίτλϊρ θβωρεϊ περιββότβρον συμφέρουσαν είς αυτόν την Εύίετβρέτητα της 'Ι ταλίας ά πό την ανάμιξιν της είς τον πόλεμον, άφοϋ μάλιβτα, ώ; τΐνίζει δέν Ιχβι πρός τό πά ρον ανάγκην έξωθεν βοηθείας. ΤονΙζεται έν πάση πβριπτ»β«ι 2 τι τίποτε τό θίτιχόν δέν δύναται νά λϊχθό επί τίν συνομιλιών τοθ Βερολίνον πρό τοθ τβρματισμβΰ των. Εγνώσθη μονον έκ βκτικής ούδετέρας πηγής ότι ο Χίτλερ πρβΐπαθεΐ νά προσεταιρισθή την Ιταλίαν κατά την περΐ βίρηνης ο«διουργ(αν την οποίαν έτοιμά ζειαι νά έπιχειρΑση. ΡΩΜΗ 2 δ)βρίου «13. ΰππρεοία Έηίσημβν γερμανικόν άνακοινω θέν τβ«ίζει ότι τό ξιδυ χομητος Τσιάνο εχβι χββαοδς ψυ χβλογικόν χαραχτηρα χ»1 σκο πόν. Μβτά την σύναψιν τού γερ μα» ©ρώσσικου, συνεχίζβι τό άνα χοινωθέν τοΰ Βερολίνβυ, ήτο φυ οικον νά λάβη λεπτομερή γνώσιν αότοθ ή Ιταλία. "Αλλνστε οί Α νίται τού αξονος ϊχουν την συνή θείαν νά συναντώνται κατά τάς μεγάλας στιγμάς. Καί είναι τοδ το χαραχτηριστιχόν της πλήρους άρμονίας των σχέσεων των. * ι προσπάθειαι δπως παρασυρ θοΰν τα Βαλκ4νι« είς πόλεμον, τονίζβι τό ανακοινωθέν, άπέτυ χκν. "Ηδη οί χ χ. Χίτλβρ χαί Στάλιν είναι άποφβσισμένοι να έιαναφέρουνδσον τό δυνατόν τα χύτεριν την ειρήνην χαί κρός την κατεύθυνσιν αύτην τείνουν α< ενέργειαι των. Ό κόμης Τσιάνο ανεχώρησε την μεσημβρίαν έχ ΒτρολΙνου επ στρέφων «1$ Ρωμη ν. Ό κ. Σαράτσονλου παραμένει εισέτι εις την Μόσχαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 8)βρ(ου ((δ ύ- ■πηοεσί'"« Ανορθώσεως >) —Έκ
  Μόσχσς τηλεγραφείται 8τι ό
  ΤοΓρκος ύπουργός των Έξω
  τεπκών πσρσμένει εισέτι είς
  Μόσχαν. 'Ο κ. Σαράτσογλου
  συνηντήθη χθές διά δευτέραν
  φοράν μετά τοθ κ. Μολότωφ
  κοί Ισχε μετ* σύτοθ συνομιλί
  αν διαρκέσασαν επί 4_6λοκλή
  ρους ώρας. Κστ6 ίήν συνομι
  λίαν αυτήν, είς την οποίαν &
  λοβον μέρες καί οί κ. κ. Στά
  λιν, Ποτέμκιν καί άλλαι προ
  σωπικότητες των Σοβιέτ, κα
  Γώ; καί (ι πρεσβευταί τής
  Τΐιυρκΐας έν Μόσ>α καί τής
  ΡωσσΙσς έν Αγκύρα, έξητά
  οθη ή διεθ.ής κατάστσσς [δι
  ααέρως δέ τα Ρωσσοτουρκικά.
  ΡΩΜΗ 2 8)βρΙου (Ιδ. ύπη
  ρεσΐο) —Εγνώσθη δτι έκτός
  τής στρατιωτικάς άποστολής
  μετσβαίνει είς Λονδίνον καί
  οΐκονομική άντιτροσωτιεΐα τής
  ΤουρκΙσΓ, διά την διαπραγμά
  τευσιν δαν&Ιου 60 έ<.ατομμυ ρ'ω; λιρών στερλινών, τό ό ποίον θά χρησιμοποιηθβ δ ο την προμήθειαν πο>εμικοϋ ύ·
  λικο0;.*&λιν έξ Αγγλίας.
  Λ©ίίΔ1ΝΟΝ 2 8)βρ'.ου (ί5.
  ύπηοβσία) —Ή άφιξις ενταύθα
  τής ΤουρκικΓΤς σϊρατιωτικής
  άποστολής υπό τόν στρατηγόν
  Ούρμπό'ί ίχσΐρετΐσθη με ίξαι·
  ρετικήν ΙκανοποΙησ ν.
  Έξ Άγκίρας εγνώσθη 8τι
  ό κ. Σσράτσογλου υπέβαλε
  τήνπσρελθοθσαν Τετάρτην ϊ(ς
  τόν κ. Μολότωφ ύπόμνημα
  σχετικόν μέ την υπογραφή
  σομένην'Αγγλοτουρκικήν στρα
  τιωτικήν συμφωνίαν. Λέγεται
  δμως ότι ουδεμίαν απάντησιν
  Ιλσβε μέχοι ττ]ς στιγμής.Άλ
  λαι πληροφορίαι άνσφέρουν
  αντιθέτως δτι ή Ρωσσία έζή
  τησεν άηό την Τουρκίαν την
  παντελη" διακοπήν των σχέσε
  ών της μετά της Αγγλίας. Α
  πληροφσρίαι έν τούτοις αύτα
  δέν έπιβεβαιοθνται οΰδαμό
  θεν. Εγνώσθη έξ άλλου 6τ
  ό κ. Γκαφένκο μεταβαΐνει είς
  Κωνστάντζσν οπου θά συναν
  τηθί) μετά τοθ κ. Σαράτσο
  γλου νατά την επιστροφήν τού
  έκ Μόσχας. Ό κ. Σσράτσο
  γλου αναχωρεί κατά τιασαν
  πιθανόιητα σήμερον έκ τή(
  Ρωσσικής πρωτευούσης.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ήτοή φωνή ολοκλήρου της Αγγλίας.
  ΛΟΝΔ'Νί λ 2 8)ίρΕοκ (ίδ. δ-
  κηρισί») — Όλοχληρος δ Άγ·
  γλιχίς τύπος δπείέχθη μέ εν¬
  θουσιασμόν καί έγχωμι«σΐι·ά
  οχόλια τίν λόγον τοθ χ. Τσδρ-
  τσιλ.τάν ίπιίον θιωριΐ ώς την
  κυλιπίραν απάντησιν είς την προ
  ετοιμαζιμένην υπό τοθ χ. Χί-
  τλΐρ «επίθεσιν ιίρήνης», είς την
  οποίαν αλλωστι 5έν άποδίΓουν
  ουδεμίαν σημασίαν ιυτε οί Ιπί-
  σημοι ιδτε ή χοινί) γνώ^η τής
  •Αγγλίας.
  Τό «Νταίηλυ Έξπ^έί» γράφΐι
  βτι ό λόγος αύτίς είναι άπαν
  τηοις έχ χών προτέρων χκί
  ίποκλείει χίθε ούηπίτην διά
  μίαν «χωλαίνουσαν εί, ήνην». Το
  «Νταίηλυ Τέλίγχία?»γράφϊΐ: Ή
  το ή ο;ωνή τής Αγγλίας 4λο
  κλήρου τκύ ήχούοθη έχ στόμα
  τος «Ο χ. Τσιορτσιλ». Ο£ «Τ<ί ημοσιιύουν ίχτινίατατ'-ν ρ είς τό οποίον τονίζευν: «Ό φονεύς προσπαθιΐ ν' άποφύ γη την μοίραν τςυ. Ή ^διχαιοσί νη τοθ πολιτισ,ιένου χοσμιυ ι έν ειμπορεί νά δώση δίκαιον είς τέ ν φονια ενός ϊθνους μή ίυνηθέν τος ν' αντισταθή. Καμμιά πρότα σις ειρήνη; μέ &£ουδήποτε την μεσολάβησίν £(ν είνε δυνατόν νά γίνη δεχτή. Ουδείς πλέον (ύναται νά έχη εμπιστοσύνην είς τόν Χί τλΐρ». Ή ένγιίπωοις έν Άμερική. ΟΥΑΣΙΙΚΊΩλ 2 8)βρίου (ίδ. &πηρια£α).— Ό λόγος τοθ χ. Τσώρτσιλ ίΐοχΐν έξαιρετικής 5 ποδοχής είς ολόκληρον την Άμε ριχήν προεκάλεσε {,ίέ βλθιϊαν έν ιύπωσιν. Ό λέγος α&ιός. γρα φουν αί εφημερίδι; τής Ούασιγ κτώνος, άποτιλιΐ Ιν δπϊροχον πά ράδειγμ* τοθ τί δύναται νά επι δ;ώχη χαΐ νά είνε δ πόλεμο; δταν ίιιξάγεται υφ' ενός δημοκρατι κ&Ο κράτου;. ' Ο λόγος τοθ λ. Τσωρτο λ άνίχοψε την σπουδήν ίκείνων οί όποίοι προετοιμάζουν «άμυναν ειρήνη;». Ό κίσμ·ς ή5υ νήθη νά τόν ακούση καί νά τόν έννοήση. Άξ ζει πολύ περισαότε ρον άπό πο/λ£ βχρέα τη^εβίλα. Ή δλκή τού είνε μΐγαλυχίρα άπό την δύναμιν μιάς στρατιλς χαΐ αποτελεί απόδειξιν τής άποφασι στιχότητος ττονιΔϋτιχών Δυνάμιων ν' άναστοθν είς την ραίιουργίαν την οποίαν έτοιμάζει δ Χίτλερ διά τής «Επιθέσει»; ειρήνη;». ΕΞΗΤΑΣΘΗΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ Γερμανικης έτιιθέσεως έν τφ Δυτικφ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 ΌκιωβρΙου (Ιδ. ύπηρεσΐσ).— Ό ιΐρωθυπουρ γός κ. Νταλαντιέ συνειργά οθη χθές επί μακρόν μετά τοθ στραιάρχου Γκαμελέν καί τοϋ άρχηγοθ τής άεροπο^Ιας στραιηγοθ Βιγιεμέν. Κατά την συνεργασίαν αύΐήν έξητά σθησαν, ώς εγνώσθη, ζηιήμα τα έξαιρετικής στρατιωΝτ]ς ση μασίας. ΚυρΙως, εξητάσθη σαν, ώς ανεκοινώθη τρείς ύ ποθέσβις: 1) Ότι ίσως ένεργή σουν οί ΓερμανοΙ μεγάλην έ τιίθεσιν κατά τής γραμμάς Μαζινώ. 2) Ότι ΐσως έπιτεθοθν κυ κλωτικβς άπό "Ολλανδίας καί Βελγίου ή* μόνον άπό μι άς πλευρας καί 3) ότι Τσως άναμένει τό Γερμανικόν επι τελιΐον νά συντριβοθν τα συμμαχικά στρατιύματα επί τής γραμμάς Ζίγκφριδ. Κατά ίήν γνώμην των αρμοδίων ή πρώτη υπόθεσις θεωρεΐται ά πίθανος λόγφ τοθ δτι ή γραμ μή Μαζηώ ίΐναι άπόρθητος. Ή δευτέρα θεωρεΐται ώς πιθανωτέρα καί ή τρΐτη χω ρ'ς ουδεμίαν έλπΐδα καιόπιν τ&ν έπαυχιών των Γαλλικήν στρατευμάτον. Η κυριαρχΐα θαλασσών καί αέρος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ό*τωβρ[ου! (ίδ. ΰτιηρεσίο).— Έκ Ρώμης αγγέλλεται Οτι ό Ιταλικάς τύ ηος, άνσφερόμενος {[ς τάς έπιχειρήσεις τοθ Δυτικοθ με τώπου γράφει: «Είναι βέβαιον ότι ό πόλεμος θά κριθβ είς τόν άέρα καί την θάλασσαν. Καί θά τόν κερδίση έκεΐνος πού θά έχη την κυριαρχίαν των θαλασσών καί των αί θέρων. Ή Αγγλικη άεροπο ρΐα, επέδειξε μέχρι σήμερον καταφανήν ΰπεροχήν ^είς τό Δυτικόν μέτωπον. Όσον διά τάς θαλάσσας ευρίσκονται ώ πό την απόλυτον κυριαρχίαν των ήνωμένων στόλων Αγ γλίας καί Γαλλίας. Ο ΑΓΩΝ ΚΙΝΑΣ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 8)βρ(ου^(ίδ. ύπηρεαί»).—Έχ Τβχ ο αγγέλλεται ·τι χαθ' ά κναχοιοΐ τό Ίαπωνιχβν στρατηγεΐον είς την Κίνανί- λοβε χώρ'«ν με^άλη μάχη μέ άποτέλεσμα αληθή πανωλεθρίαν των Κινεζων είς ίήν επαρχίαν τού Χοχάν οπου άπό ημερών είχον άποχλειοθή δέχα έν ν έκ όλο· χληροι μεραρχΐαι Κηέζων. ΟΙ Ιάπων ες έ- ςαπελυσαν όριρητιχήν ιπίθεσιν μέ έξαιρε- τιχά άποτελέσματα. Ό Ει εζιχός. στρατός ήττήθη έ$ ολοκλήρου. Έκ των 19 _ινεςι· χων μεραρχιών δέν «πέμεινε τίποτί. Νέ μρρχ νάλ« τμήματα Ι ί δ μ έ διΐσχορπίοΒηβαν. 10 χιλ. 1 λ*>ιπ«1 λ(Ρ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 8)βρ{ου (ίδ. ύκιιρεσ(«).—
  Αί έπιτυχΐαι τοΰ Γαλλιχοϋ στρατοϋ συνεχί
  ζονται είς τό μέτωπον. Όλόκληρον τό με¬
  τ αξύ Λουζεμβούργβυ καί £άαρ τρίγωνον
  κατεληφ6η καί το έέαφος έκκαθαρΐζεται
  άπό τας παγίδας καί τας ύπονβμους με τάς
  εχρηΗτιχβιτ, υ;«{τ«ς όηβίσς εΐχε τοοποθε
  ιήοει ό έχΗ«ί· *« γαλλιχα πυρα βάλλουν
  άκαταπβύοτως επί των χυρίωι έχυρών τής
  γραμμής Ζίγκφριδ. Άπβπειρα των Γερμα-
  ών να έ>ερνήοονν άντεηΐθεσιν συνετρΐβη
  καί εί Γαλλοι πρεήλαοαν είς αρκετόν βά·
  θβ£. Οί Γερμανοί ά* ησυχΦδντες μεταφέρευν
  ίί δυνάμεις #κ τ·δ <θωτερικ«ΰ, 30 Πρωΐνή ΟΙ ΓΑΔΔΟΙΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΑΜ1ΑΑ0ΝΤΑΙ ΕΙΣ ΗΡΩ'ΣΜΟΝ ΤΟΥΣΑΓΓΛ0ΥΣΣΥΗΑΔΕΑΦ0ΥΣΤΟΗ ΜΕΤΛ ΣΦΟΔΡΑΝ ΑΕΡΟΜΑΧΙΛΝ ΚΑΤΕΡΡΙΨΛΝΠΕΝΤΕΓΕΡΜΙΝΙΚΛ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Όκτωβρίσυ (ίβ. υπηρεσίαι.).—%ί άερομαχίαι τού Δυτι- κοΰ μετώπου βυνεχίζονται μέ την «ύ· την σφοδρότητα εκατέρωθεν. Χθές τό άπόγευμα υπεράνω των έχθρικών γραμ· μών δύο Γαλλικά άεροπλάνα άνιχνεύ· σεων συνοδευόμενα υπό μικρού> α.ολί·
  σκου άεροπλάνων μάχης βιελθόνχα τάς
  γραμμάς τού έχθρού αονεκρούαθησαν
  μεΐά 15 Γερμανικών άεροπλάνων μά¬
  χης. Επηκολούθησε λυσσώδης αγών
  κατά τόν οποίον χατερρίφθησαν « 5 έχ.
  θρικά φλεγόμενα. Όκτώ έ« των Γαλλι·
  κων έπέστρεψχν είς τάς βάσεις των] άφού
  έλαβον φωϊογραφίας καί άλλα σΐοιχεία
  των έχθρικών θέσεων.
  0ΡΓ1ΝΟΝΕΙ ΟΚΤΟ ΜΕΡΛΡΧΙΛΣ
  ΙΙ1ΑΟΝΙΚΟΥ ίΐρΐΕΙί ΤΜΙ ΓΙΑΛΙΛΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Όκτωβρίου.—Ό Πολύν*;
  στρατάρχης καί πρω9υκουργός τής νέ«ς
  Πολωνικής κυβερνήσεως χ. £ικόφσκυ έδή.
  λωσε σήμερον ότι ίχει ήδη τα στελέχη
  8 μεραρχι&ν Πολωνικοΰ στρατοδ τόν έ-
  πεϊον είνε βέβχιος ότι Θκ ε^ισχύΐσυν τα 5
  ίχατομμύρια Πολννών άιτοίκων τίίς Άμε-
  ρι«ί,5.
  Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ «ΡΟΑΓΙΑΛ ΑΡΚ»
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 ΌχΤΝ0ρ(ου (Ιδ. ίιππρεαία) -Ο{
  τβλεκταία άποστομωτικη άκάντηαις αίς τάς άβαυί
  μονς πλη;οφορΙας τής γβρυανι*ής προπκνάνοκς
  περΐ Μβταστροφης τβΰ ά«ροπλανοφ<4ρου «Ρβγιαλ *Αρκ> ανακοινούται βτι έ 'Αμ«·ΐΗαν#ς ναώβρχβς
  Αλπν Κέρ* έπ«σΝ*φθη τίιν πολεμικήν ταύτην μο
  νάδβ προχθές Κυριακην.
  ΑΓΓΑΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΜΝ_ΚΑΙ ΠΟΤΣΔΑΜ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Όκτωβρίου (Ιδ. ύπηρ.)-Τόσον «Ι
  τελευταίαι άερομβχίαι τοΰ Δυτικοϋ μετώπου βσβν
  *1 μβγίστης σπουδαιότητος πτήσεις άν«γνωρίσ«»»ν
  της ΆγγλΐΜής άβροπορίβς Μααιστβϋν άναμφισβήτη
  τον τό απαράμιλλον θαρρος καθ»; καΐ την Ικανβ
  τητ« των Αγγλων άβρβπβρων. Χόες την νύκτα
  έπανϊλήφβησβιν μεγβλης διαρκείας πτησεις τβν
  Αγγλων αεροπόρων οΐτινες ϊφθοισαν μίχρι Βερο
  λίνβυ και Οοτσίβμ, κ«1 άφοϋ ίιεγραψβν πββ«1«ν
  διαρκείβς Οπερ την Γερμανικήν πρωτεύουσβν Ιρρι
  φκν έκατβμμυριοτ προκηρώ^βων μέ περιεχόμενον
  τας αποκαλύψεις τού Άμΐρικβτνοΰ δημοσιογράαου
  Νικ«ρμπ6ρκ·ρ δια τάς περιβυσίας των ήγ«τών τ*0
  Ράϊχ.
  ΠΑΡΑΑΙΑΕΊΑΙ Η ΧΕΛΑ
  ΡΩΜΗ 2 8>βρ(ου (Ιδ. ύαηρ·σία) -Ή ή-
  ρωϊκη φρουραί τής Χέλα, ή όαοίν. επί τοβας
  ημέρας 6τνθίσ(οιτο είς τας «πβ {ηράς, θα¬
  λάσσης χκί αέρος έπιθέσεις τδν Γερμανών,
  δψωβε σήμερον λευκήν σημαίαν καί δια·
  πραγματεύεται την παράδοσίν της. Ά πέτε·
  λεΐται άπό 4 χιλ. ανδρ» πολλβύς άϊιωμα-
  τικβύς καί Ινα ναύαρχον. Επίσημον ανα¬
  κοινωθέν εκ Βερολίνβυ άνβφέρει ϊτι τβ
  πρώτα γερμανικαι στρατεύματα» είβηλθον ιίί
  Βχρσ«β.αιν χωρί{ ναι οημειωδη βυήβν ■*„—.
  σβοιβν.
  ΗΡΒΪ5Μ0Σ___ΓΑΛΑΩΗ___ΑΕΡΟΗΟΡΟΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 ·βκτ«βρίου.-Ε1$ χθ.σινίιν «ερβ
  μαχίαν Γαλλικόν αεροπΑανον λόγω οιροβρβϋ ηυρβς
  τό όποϊβν εδεχθη κατέπιπτε κατκκορύφως μέ μενά
  λην «ρμην άλλ' ·1ς ϋψος μίλις εκατόν μετρων άπό
  τοΰ εδαφβυς 6 πιλοτος τού καΐώρθωσβ να τό άνυ
  ψώσπ κ»ι νά κατβρρίψο δι' ακατασχέτου ηυροβ
  τ« εχθρικόν ά«ροπλανον μβτά τού οποίον· εΐχκ
  συνκρουο8ή."Αλλθί Γαλλος άεροπορος ίατιςεΐχβ π·
  ο*ι τραυματισμίνβς εκ τοϋχβροπλβνου τού οι' άλεϊι
  πτώτου άπβγϊΐώθη ά μέσω; δι' άλλου αοροηλανου
  κβΐ κατερριψβ τον αντίπαλον τού Καΐ ςί δύο Γάλ
  λοι άεροπθροι έπαραοημοφορήΒηοαν βύβημερίν.
  ναοκνητοΥΗ εισ τα σοβιετ
  ΚΑΙ Η ΦΙΗΛΑΗΑΙΑ ΚΑΙ ΑΕΤΤΟΗΙΑ
  ΠΑΡΙΙΙΟΙ 2 8)βρίου (Ιδ. »πηρ).-Μιτα*τήν Έ
  σθονΐαν καΐ ή Λ·ττο ί« καί ΦιλανδΙα, τίθενται
  ίιπβ την Ρωοοικην κυριαρχίαν, ΐΐδήοΐις έκ Ιάλιν
  άνκβ,ίρουν ότι αμφότεραι *1 χίιραι κεόκΐιτκι νά
  0πβγρ»ψουν μ*τα των Αοβιετ σύμφωνον καρόμβιον
  πρός τό ρωσσοίοβονικόν.'Ήδη ό ϋπουρνβς τ&ν Έ?ω
  τεριχών της ,Λ*ττονΙας κ. Νβυντερς μιταβαΐνει
  ■1( Μόσχαν κατόπιν πρβσχλποεως τής Λββι·»,,*.
  κνβερνηοε«ς δια την υπογραφήν αυμφώνβυ ουνβ
  βενομεν·( χαΐ ύηβ πολΐτΐκί»ν καΐ «ΙκβνομιχΑν έα
  ηειρβγννμονΝν, *