97872

Αριθμός τεύχους

5284

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΪΒΕιΒΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ΤΕΤΙΡΤΗ
  Ιτησίίΐ λίραι Β
  Ι ξά μηνός 9
  Άμερική;
  ίνηθια βο>. 10
  4
  ίϊόιιηνο; » 8
  Τιμή
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  *ατά φύλλον
  Δυαχ. 9
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΕΤΟΖ ««Ο*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5281
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΩΔΙΛ ΛΙΜΑΤΩΓ
  ΤΑΦΟΙ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΡΟΙ ΝΕΚΡΛΝ
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΙΕΡΟΝ! ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
  Οπως την περιέγραψεν ό αύτόπτης μάρτυς κ. Μποΰρκαρτ, τέως άρ-
  μοοτής της Κ. Τ.Ε. είς Αάντσιγκ πρός ενα Γάλλον δημοσιογράφον.
  Είς τό τελευταίον φύλλον τής
  παρισινής «Ζ^υρνάλ» δημοσιεύε
  ται συνέντευξις συνεργάτου
  τής εφημερίδος μετά τοθ κ Μποθρ
  «αρτ, τέως άομ-στου τής Κ.Τ Ε.
  είς Ντάνταιγχ, δ οποίος, ώς γνω
  στδν, ττρΐν μεταβή" ε'ς Λονδίνον,
  διήλθεν έχ Παρισίων. Ό κ.ΜποΟρ
  καρτ, είς την συνέντευξιν τού
  αυτήν περιγράφει μέ ζωηρά χρώ
  ματα τάς τελευταΕχς ώρας τής ή
  ρωΐκής άντιστάσεως τής Β*ρσο
  σουν είς δέματα τα απουδαιδτερα
  Ιγγραφγ, δια νά μειαφερθοθν
  είς τό εξωτερικόν, χ»1 τα 6πό
  λοιπά νχ καοθν.
  Πως ή:β ή ζαιί, είς την Βχρ
  σοβίαν κ-χτά τάς τελευταίας ήμέ
  ρας ποϋ προηγήθησαν τής πολιορ
  κία(;
  —Ό «ως κα! πρδτ*. ί» χαΐ οί
  β;μ6χρδιαμοΙ εί χά ν χαταντήσει έ
  νοχλητι*ο£. Διέκοπτ*. χάθε τό
  σον τδν ρυθμόν τής εργασίας.Κατ
  κυρίαν νΑ χρατδ"] άχό α είς ι ήν
  άγχαλιά της τό πχιδί της. Μέ
  την διαφοράν 8τι χχί οί δύί ή
  σ»ν νεχροί. .
  «Δύο χιλιδμετρα πρό τβθ Νχ
  λίτζω», ίνα μικρόν πανδοχείον
  έ<ίνησε την τιροοίχήν ;μας Άπε φχσίααμεν νά μείνιβμεν έκεί δύο τρείς ημέρας. Είχομεν ανάγκην αναπαύσεως. Ή τοπ&θεσ!α μα"; εφάνη ήΊυχος. ΈκεΙ", τοδλίχι στον οί ιΐμεθχ εξησφαλισμένοι νά επιστρέψη διά νά δΦ τί άπέγι ν«ν δύί φίλοι μου, πΐύ τοος ΐιχα άφήσιι έχεΐ Ο£ δρδμοι ήσχν γε μαΐοι πτώματα χαί ίρείπια σπι τι ών Οί φίλοι μου εΓχαν ίξχφα νισθή". Ου:ε χαΙ εί; τό νοοΐκο μιΐον δέν ήιπδρεσχν νά μοθ δώ αουν πληροφορίας δι' αυτού;. «—'Υπάρχουν βίς τδ νεκροτα φεΐον, —μοθ είπαν— πολλά πΐώ ματα των οποίων ή ταυτότης δέν εξηκριβώθη άχδμη». »*·&*:& '■·**·£ βίας^χαΐ ιάς 4γωνΐώ5εις[οτιγμάς ποδ ίιήλθον οί χάτοιχοί της πρΐν άποφαοΐσουν νά" ζητήσουν αναχω χήν: —"Αν μοθ ϋ Ιλεγάν προ τη Αν έδδομάδαιν είς την Βαρσεβί αν, ϊιν θά τό ΙπιΌτιυα! — μοθ είπε δ χ. ΜποΡρναρτ, άρμοσιή; τής Ε.Τ Ε. είς τδ Ντάνταιγχ, τόν οποίον δπείέχθην είς τδν σταθ¬ μόν τ&0 Σεμπλόν —'ϊξηρές—"Α! εί ΓερμανοΙ έή&γηααν είς την περίπτωσιν αυτήν μέ χιραυνο βόλον ταχύτητα. Μίχρι τής αύγής τής 1ης Σεπτεμδρίου. είμεθα πε πεισμένοι Βτι ι Ε ΓερμανοΙ Ην θά έπέμειναν περισσότερον ενώπιον τή: αποφασιστικώς στάσεως τής Αγγλίας χαί τής Γαλλίας. Έν τούτοις... Είς τάς 5 τα πραί, Ι να; νομίρχη; έτηλιφώνησε άπΰ τα ούνορα: «Γερμανινά τάνχς περ νοθν τώρα τή» μεθίριον!». Τοτερ' άπό δύο ώ;εί, έβομβνρδίζοντο χάΙ κατεοτρέφοντο χά άεροδρό μια τοθ Τορούν. Οί άεροπόροι μας έχΰτταζον, μέ άνίσχυρον δρ %ήν χαί απελπισίαν, τα χατε στραμμένα άιροπλάνα των, χω ρΐς νά ήμποροθν νά κάμουν ά πολύτιος τίτιοτε. —Έγχατΐλΐ'ψαχε άμίσως την Βαρσιβίαν χ Μκοθρχαρι; —"Οχι. Εΐχα άνβλάβει δπηρ» οίαν είς την παθητικήν άμυναν ΠαρΙμΐινα επί μίαν άχόμη έβδο μάδα είς την πρωτεύουσαν. "Ε πρεπε, δμιος νά φροντίαω διά την εγκατάστασιν ενός έργοστα οίοι», είς μίαν επαρχιακήν πτ5λιν χαί μέ την ευκαιρίαν οαιΐήν ήθε λ« νά άπομαχρΰνω χαί την κό ρην μοί» άπό τον κίνδυνον των βομβΐρδισμΐον. Δέν είναι ίιαι Βίντα; 'Η Βάντα, ίνα δψηλδν χαί λε πτίσωμον χορίται, ήλικίας 13 ττε ρίπου έτταν, μέ πρόσιοπον ώχρον, πλαιοιωμένον άπό χαατανά μαλ λιά. έσήκωσε τό χεφάλι της, έ χύτταξε τόν πατέρα της χαί Ιχα με μίαν άόριοιη χαταφατιχήν χί νηοιν. —Φαντάζομαι, χύριΐ Μποθρ· χαρτ, δτι ή δεαποινΐς Β ίντα θά έρββήθη... —Είς την Βαρσοβίαν, δχι, Κατά την διάρκειαν των άεροπο ριχθν Ιπιθέσεων, ήμουν άνεβα ομένο: είς τα κεραμίδια ενός οπιτιοθ διά νά αημιιώνω τα μί ρη είς τα ίποϊα Ιπιπτον αί 64μ βαι. Ή Β ίντα ί,θελε νά εδ?ίο*ε ται πάντοτε μαζό μου. "Ημην δ ποχρεωμένος νά την μαλώνω διά νά την άναγχάσω νά χατέβη χάιω .. —θυμΛβαι, μπαμπΛ—διέχοψΐ ή χίρη τού—τα χαρτιά πιΐ» Ι χαιαν διάφοροι χύριοι; ■—"Α! ν«ί! Τα δπουργεΐβ εί Χ«ν λίφιΐ εντολήν νά συοκευί τΐίξετε αυτήν την φωτογραφίαν Είνε ή πλατεΐα Ζαπαβιτσι/λ», μέ χαραχώματα γύρω τριγύρω. Δέν φαντίζεσθε πόσες φορές ήναγχά- σθτ/ν να φανώ άπίτομο;, 6άρβ ρος σχεδόν, διά νά άναγχίσω τεύς πολίτας νά μπιθν είς τα χατοφύ γΐο! Ένθυμοθμαι 8τΐ, μιά μερά, χατά την διάρκειαν ενός βομβαρ δισμοθ, έμάλλωσα σχεδόν μέ ίνα χωρικόν, πιύ ήλθε είς την Βαρ σ&βίαν μέ τό κάρρο τού, διά νά τον δποχρεώσω νά μπ$ είς Ινα χαράχωμα. «—ΚαΙ π(0 θ' άφήσω τό δλο γο χαί τίς πατάτες μου,» ίιεμαρ τύρετο. Ή άλήθεια είνε δτι οί χάτοι- χοι τής ΠβλωνΕας εΓχα» Ιξοινειω θί] τόσον μέ τού; βομβαρϊισμούς, ώστε ήρχισαν νά τού; θεωροΰν ί¬ να είδος δΐασχεδάσκικ. —Είναι γκνναΐοι οί ΙΙολωνοΠ —Είναι χκρίω: μοιρολάτραι. Μίαν ημέραν, εδέχθημεν την ε¬ πίθεσιν εϊχοσι περίπου γερμανι- χών άεροπλάνων. Ευρίσκομην τό¬ τε είς μίαν πλατείαν έξω άπό μί αν έχχλτ,σίχν. "Ε! λοιπέν, έ^ω τα άεροπλίνα έπετοθσαν είς χαμηλόν υψος επάνω άπό τό χεφάλι μας καΐ έρριπτεν βόμβας τό συγκεν τρωμένον πλήθος έχεΐροχροτοθσι είρωνιχά »Οί δρόμοι ήσαν γεμδτοι κάρ¬ ρα, αύτοχίνητιχ, &χάξια, σΐρατιω τικά χαί ίδιιοτιχά. Μεριχοί φίλοι είχαμε σχηματίαει ίνα μικρόν κα ρβάνι μέ τα ά^άξιά μας ναΐ ά πομανρυνόμεθα άπό την Βαρσο- βίαν, χωρίς νά γνωρίζωμεν ουτε εμείς ποθ διιυθυνόμιθα. Μέ την σχετικήν πείραν που άπεκτήσα- μεν χατωρθώναμεν νά διαχρίνω- μιν, ά πά τόν βόμδον, τα γερμανι κά άεροπλανα άπό τα ίδιχά μας. Ό:αν ε>6λί <ταμεν έχθριχά άερο πλάνα, χατεβαίναμεν άπό τα άμά ζιά χαί έχρυβίμεθχ είς γάνδαχας ή χάτω άπό θάμνους. Οί Γερμα νοΐ άεροπόροι χατήρχοντο πολύ χαμηλά διά νά σκοτώσουν τού; φυγάδχς. Μοθ συνίβη νά δω τρία άεροπλανα νά χαΐα5ιώ*ουν χαΐ νά φονεύουν ίνα μοτοσοχλετιστήν Έ άδ βή δλ άπδ χάθε άερκπορΐνήν επίθεσιν. Άςτοθ Ιφάγαμεν, έπήγαμεν είς την πόλιν διά νά ψωνίσωμεν διά φορα πράγματα. "Οίαν ίπεστρέ ψαμεν μετά παρέλευσιν ολίγη; ώ· ρβς, εδρήχαμεν τδ πανδοχείον είς ΐρείπια! Μεριχά γερμανιχά άεροπλάνα είχον περάσει άπδ έ- κεΐ! »Ήναγχάσ9ημεν, λβιπδν, νά χά τοφύγωμεν είς τδ Να/έτζωφ. Ή πόλις ήτο γεμάτη φυγάδας. Έχεΐ είχαν συγκεντρωθή δλοι οί πρε σβευταΐ των ξένων κρατων. Τδ βρά δυ, διεκόπη τδ ηλεκτρικόν ρεθ μα. Έν τούτοις, οί ξένοι διπλω ματιχοί συνέχισαν τδν δρόμον των. ΚαΙ ίχαμαν πο?ύ χαλά. Διό τι την επομένην, πριοί—πρωί, έ νεφανίσθησαν γερμανιχά άεροπλά να. Είς τόν σιδηρόδρομον σταθ μόν υπήρχον τότε δύο άμαξοστοι χίϊΐ. Ή μία ήτο πλήρη; στρατιω των χαί ή άλλη γυ'·αΐχόπαιδα. Δέ χά βόμβαι ίπΐσαν επί τή; τελευ ταία{. Φαντάζομαι δτι χανεΐ; ά πό τού; επιβάτας της ίέν θά ι μεινε ζωντανός, διότι οί Γερμα νοί άεροπόροι ήρχισαν νά βάλ λοϋν μέ μυδραλλιοβόλα εναντίον των άτυχων Πολωνίαν, π'ύ ίτρε χαν άλλόφρονες πρός δλας τα; διευθύνσεις. >Συνεχίζοντες την μαρτυριχήν
  πορείαν μας, παρευρέθημεν είς τό
  τραγικον θέαμα τοθ όλοχαυτώμα
  τος τοθ Λοθμπλιν, τδ οποίον έ
  βΐμβαρδίζιτο επί όΙο·<λή;ους ώ ρα;. Είχα πάρει μαζύ μου άπό την Βαρσοβίαν χαί ίνα άνιψ όν μου. ήλιχίας 17 έτών, δ οποίος επρόκειτο νά είσαχθή είς τδ Πό λυτεχνιΐον. Άλλ' δταν άντίχρυσε τδ φριχτόν θέαμα το9 φλεγομένου Λοθμπλιν, ή'ανίχτησε μίχρι τοθ σημείου νά εγκαταλείψη την άπδ φασιν τού νά μεταβή είς την Γαλ λίαν ή την Αγγλίαν, χαί ν' άνα φιονήση: «—Ή θέσις μου είνε έχεΐ χάτω μαζύ μέ τους άδελφούς μου που σχοτώνονται!». »Καί παρά τάς πχραχλήσεις μου, επήρε χαί πάλιν τδν δρόμον πρός την Βχρσοβίαν. Έκτοτε δέν τόν έπανεΐδον! »Τέλος έφθάσαμεν είς ίνα ση ιεΐον δπου ίπρεπε ν9 ά«ολουθήσω να άπδγευμα, χατεβή«αμε δλοι άπό τ' άμάξια μας διά νά η^ο φυλαχθώμεν άπό μίαν νέαν άε^ο πορικήν επίθεσιν. Μία χυρία, 8 | μΐν ϊνα άπδ τους δύο δίόμους: ή μως, ή δποία έχρατοθσε είς τήν,τοο Ρίβνε. πιύ ώϊηγηθσε είς την άγχαλιά της τδ μιχρδ της δέν ή ρωσσίαν ή τοθ Ν:ο0μπνο. πρός θέλησε νά μ«ς ακολουθήση |τάρουμανιχά σΰνορ*. Έιιροτιμή «—Έγώ θά μείνω είς τό άμά σχμε* τδν δεύτερον, ξι, μ£ς είπε. Βαςίθηχα πια νά »Μδλις άφίχθημεν είς Βλοτζι χατραχυλώ μίσα σέ χαράδρες χαΐ μίρλ—Σολύνσκι, οί χώδιονες των νά ματών» τα πδδια μου άπό τίς έχχλησιών ήρχισαν νά σημαίνουν πέτρες χαί τ' αγχάθια...». Ισυναγερμδν. Πέντε ίξ γερμανιχά «"Οταν, Οστερ' άπδ δέχα λιπτά άεροπλανα είχαιν εμφανισθή. Έν τής ω>ας έπεστρέψαμεν, εδρήχα νοεΐται δτι δέν παρέλειψεν νά
  με τδ άμάξι διάΐρητον άπδ τάς βομβαρϊίοουν την μικράν πόλιν,
  σφαίρας ποΰ έρρίφθησαν άπδ τα Έπρολάβαμεν ν' άπομιχρυνθώμεν
  γιρμανικά άιροπλάνα, καΐ την άπδ έκιΐ. Τδ 6ρά5υ άπεφάοΐσα
  1
  >"0ταν ίπήγα είς τδϋ χοιμητή
  ριον είδα πτώματα πολλά έξαπλω
  μενά είς την σειράν, άλλα άχέ
  φαΐα. άλλαι χωρίς πόδια χαί χέ
  ρια. Μεριχοί νοσοχόμοι χαί άξιω
  ματιχοί προσπαθοθσαν νά συναρμο
  λογήσουν τα μέλη των φονευθέν
  των στρατιώτην—δπως έφαίνοντο
  άπδ την στολήν των—διά νά ήιι
  πορέσουν νά διαπιστώσουν την ταύ
  τότητά των. Φαντάζεσθε πόσον
  μαχάβριος ήτο ή άσχολία αυτή,
  άνάμεσα είς τίύς σταυρούς τοθ νέ
  χροταφείοιι. ΟΙ φίλοι μου δεν ήτο
  δυνατόν νά συγχαταλέγωνται είς
  τδν πένθιμον αυτόν σωρδν διότι
  έφοροθσαν πολιτικήν περιβολήν
  »ΙΤα;έχει ύψώνετο ίνα; ίγχος
  άπδ αίματωμένας σάρχας. Έπρό
  χειτο περί πτωμάτων ήκρωτηρια
  σμένων μέχρι τοθ σημείου νά χά
  θίαταται άδύνατος ή έξαχρίβιοσις
  τής ταυτότητίς των. Τα είχαν
  στοιβάξει έχεΐ διά νά τα θάψουν
  δλα μαζύ, είς ε'να κοινόν τάφον.
  Είς την κορυφήν τής φριχτής αύ
  'ής πυ?αμίδος είδα ίνα πτώμα
  τοθ δποίου τδ στήθος χαί ή χ οί
  λιά απετέλουν μίαν μεγάλην τρύ
  πά. Μυΐγις έσχέπαζαν τα μάτια
  τού, την μύτην τού. Είς τδ οί
  κτρδν αύΐό άνθρώπινο λείψανον ά
  νεγνώρισα Οΐτερ' άπδ κάποιαν
  προσπάθειαν τδν σωφέρ μου!
  »Είχα άρχίσει ν' άμφιβάλλω
  άν θά χατώρθωνα ν9 άναχαλύψΐι)
  τούς φίλους μου. Άλλ' ένψ έπρο
  χιοροθσα άνάμεσχ είς τάς δενδρο
  στοιχίας τοθ χοιμητηρίου, έσκόν
  ταψχ εί; ίνα χομμένο χέρι. Τα
  βλέμματά τού ίπεσχν είς τδ δα
  κτυλίδι π:υ έφοροθσε. .Έσχυψχ,
  τδ έκύτταξα άπό χοντά, χαί τέ
  άνεγνώρισχ: Άνή<ε είς ίνα άπό τού; φίλους μου... »...Εκείνην την ημέραν, μιά μόνον Γεΐμζνιχή βόμβχ είχε σκο τώσει εκατόν τριάντχ έπτά Πίλω νού;!... »ΤΙ περισσίτερα ήμπορώ νά ·2ς πώ; »"Ύστερ' άπδ έχεΤνα πού δπέ στημεν, άπεφασίσαμεν, διά λό γου; προνοίας, νά συνεχίσωμεν την πορείαν μας μόνον χατά την διάρκειαν τής νυκτός. Άλλά χαί πάλιν μί; χατεδίωχον άνηλεώς τα Γερμανιχά άεροπλανα. Έφ' ίθ3ν έπιρνοθσαν αί ήμέρε;. τδ χά ραβίνι μας ολοέν άπωρφανίζετο. Δέν έμιίναμεν πλέον ιυ:ε οί μι σοί... »Είς τάς 15 τοθ μηνός έφθά αχμεν είς Ζχλεσ<ίχι, χάτω άπδ Ι οχυρόν βιμβαρδισμόν. Αί ά^χαΐ |ΐ£ς εθεώρησαν τα διαβχτήρ'ά μας διά την Ρουμανίαν. Την ίΐτο μένηνβμως παρουσιάσθησαν οίμπολ οεβΐχοι, οί δποΐοι είχον λάβιι έν τώ μεταξδ δπδ την κατοχήν των τό Ζζλισχίχι, χωρ!; φυιιχ» νά ρίξοιιν ούτε μίαν σφαίραν, "ι Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τα ϊγκαίνια τής διεθνοΰς εκθέσεως Θεσσαλονίκης προσέλαβον εφέτος ώς γνωστόν ιδιαιτέραν επισημοτάτα, Είς την πρόπην φωτογραφίαν ή Α. Μ, δ Βασιλιυς μετά των Α. Υ. τής Πριγκηπίσσης Φρειδερίκης κα'ι τού Διαδόχου Παύλου εϋδοκι'ισαντες νά παραστοϋν είς τα έγκαίνια τής εκθέσεως, Είς την δευτέραν, ή Α. Υ. ή Πριγκήπισσα Φρειδερίκη με,τά τού Λιαδόχου Παύλου κα'ι τοΰ Ύφυπουργοΰ Τυΐτου κα'ι Τουρισμοΰ κ, Νικολούδη τοΰ όποίου ή ένερ- γβς ανάμιξις είς την έκθεσιν ΐδωσεν άλλον εντελώς τόνον καϊ λαμίτρότητα, Ό Αγών είς τό Δυτικόν Οί Γερμανοι ΠΙΕΣΘΕΝΤΕΙ ΕΞΗΛΘΟΝ της γραμμης Ζίγκφριδ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Όχτωβρίου (ίδ. ύπηρεοίκ «Ανορθώσεως») —Τό ανακοινωθέν τού Γενι κου Γαλλιχβΰ Άρχηγείου τής σήμερον έχει ώς εξής: «Πρωΐ* 3ης Όκτωβρίου. Καθ' όλην την διαρρεύσασκν νύκτα μεγάλη δράσις των έ κ*τέρωθεν περιπολιών έφ' δλου τού μετώπου». Γεγονές είνε ότι την α- σκουμένην άπό δύβ έβδομά δών πίεσιν των Γαλλικήν στρατευματων κατκ τοΰ έχ θροΰ, επί δύο Ιδ'α σημείον τοΰ μετωπον, πρός δυσμάς καί ανατολικώς της βπουδαι οτέρας Γερμανικης τοποθεαί άς είς τόν τομέα τοΰ Σααρ· μπροδκεν, τοΰ σημαντικωτέ- ρου ώς γνωστόν βιομηχανι κου κέντρου τή{ Γερμανίας, καί την μεθοδικήν Γαλλι¬ κήν προέλασιν εκατέρωθεν τοΰ Σκαρμπροΰ^κν, ό έχθρός την ησθάνθη μεγάλως έξη· ναγκάαθη δέ τβ τελευταίον 48ωρον νά εγκαταλείψη την τακτικήν τής άμυντικής καί νκ εκιχειρήση έπανκιλημμέ νας έπιθέσεις. Τάς επι· θέσεις ταύτας τοΰ έχθροϋ τα Γαλλικα στρατεύματα α- ιτέκρουσαν μετά μεγάλης εύ χερείας. Ή προέλασις των Γαλλι- κων στρατευμάτων πρκγμα- τοποιηθίΐβα άπό ημερών βά¬ σει σχεδίου είς βάθος πολ- λδν χιλιβμέτρων τβΰ έχθ^ι- χβϋ έδάφβυς, εΐχε χ αί τό πλεονέκτημα νά θέση την γραμμήν Μαξινώ έκτός βο- λής τοΰ Γερμανικοΰ πυρο- στερ' άπό] πολλάς διατυπώσεις, μοί; έπέτρεψχν νά συνεχίσωμεν τδν δρόμον μας. Έχράτησχν ^μόνον τδν "Αμερικανόν πρόξενον χ. Μόρ τον. Δέν άποχλείεται νά εδρίσχε ται άκόμη έχιϊ... ΚαΙ ό χ. Μποθρχαρτ συνεπίή ρωσε την δραματιχήν αυτήν άφή γησίν τού ώ; ίξής: —Τώρα, πηγαίνω νά χατατα γώ είς την πολωνιχήν Λεγεωνα. ΚαΙ μόλις παραδώση την κόρην μου είς την μητέρα τη;, θά φύγω διά νά έχδιχήοω την μαρτυρΐχήν πατρίδα μου.·. €14 ΤΙΗν βολικοΰ, τού όποίου «Ι όβί- δες πίητευν επί ΓερμανιχοΟ πλέον έδ«φου£, χά) έπιοθεν των Γαλλιχών γραμμών. Τό λήξαν εΐχοσιτετράωρον τα Γαλλικα ατρατεύματα <· πετέλεσαν μίαν προέλασιν μεγίστης σκουδαιέτητος είς τό Μπλίς ανατολικώς τοΰ Σάαρ της οποίας αί προπα- ρασχευαστιχαί κινησεις έξε- τελεΰντο άπό ημερών έν πλήρει μυατιχέτητι. Είς τό μεγάλο ίάσοςΒάρντ, τού όκοίβυ ή έχκαθάρισις συνετελεϊτο άπό δύο χαί πλέ όν έβδομάδων, έτερματίσθη· Ή έκκαθάρισις αυτή τβΰ Βάρντ ένέχει μεγάλην ση· μβσίαν διά την περαιτέρω δρασιν των Γαλλικήν δυνά- μεων. Διά νά χατανοηθή ή σημασία τοΰ γεγβνότβς τού· τού ύπογραμμιζ&ται ότι πλήν των παγίδων οΐτινες έξβυδε τερώθησαν, πβρισυνελέγησαν τρείς χιλιάδες βόμβκι έκ των 6 χιλιάδων τάς οποίας είχαν τοποθετήσει οίΓερμανοί μετά αύτομάτων τηλιβόλων κλπ. Αί έτεραι τρείς χιλιάδε; βέμ βαι έκ των εξ χιλιάδων είχον έχραγή κα) άχρηβτβυθη. Ή ορμητιχή πρ·έλασις των Γαλλικήν στρατευμάτων είς τό μέτωπον Σααρμπροϋκβν χαί ή στενή χύχλωσις της πόλεως έκ πολλών ταύτοχρό ν ως αηαβίων εξηνάγκασαν τόν εχθρόν νά εξέλθη επί τέλους των όχυρών τβΰ 2ίγχ· φριδ χαί νά έπιχειρήση άν τεπίθεσιν, ή όιτβί» χαί βυνκ τρ(βη. Ή £ξοδος αύτη των άμυνβμένων Γερμανικών στρατευμάτων έχ των όχυ· ρων τοΰ -ίγκφριδ ήτο κ!; έκ των αντικειμενικήν σκο πίν οΐτινες έπεδιώχθηβαν τό τελευταίον τριήμερον ύπ« τοΰ στρατάρχβυ Γκαμΐ' λέν διά της ολοέν αύξανβμέ νης πιέοεως τβϋ Γαλλικβΰ στρατβΰ επί των έχθρικών γραμμών. Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 8)βρ(ο» (Ιδ. υ πηρ.) ΕΙδησεις έ{ θύαβιγκτ&νος άναφίρουν ίτι ί συζήτησις τβδ ΚβνκρΙοου δια τβν νόμον ικρΐ βϋ βετερβτητβς «νιβλήβη βι' αυριον, ! 0",
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήαερον «Έ
  ρω·ες μεσονυκτΐου». Την Π'υπτην
  «Γιβραλτάρ·. Κ<»θ' εκάστην άιτο γΐυματινή &ρα 7 μ. μ. ΣΙΝΕ .ΜΙΓΊΩλ» — Σήμεοον τό άριστοόρνημα τοθ ΈμΙλ Ζολά «Τό άνθρώ«ινο κτηνος». Δευτέρα. Πεαττη, Σάββατο, Κυ ριακή ώρα 6 1)2 μ μ άκριββς άκο γευμβτινή. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμάς Αθηνών. Πρύνραμμ* 4ης 8■βρίου. 12 25 Σήμα—ΈΘνιχος Ομνος— 5μνος Νεολαίας. "_ρα Άστιρουκεπείοιι Αθηνών 12 30 Ή ώ;α τοθ έργάτου. 13 Έλαφο» τραγοόϊια (δίαχοι) 13 30 Είδήσεις — Χρηματιστή ριον. 13 45 Β*λς (5ίοκοι) 14 15 Είδήοιις— Μετε'«»ρολογι χον δελτίον—Κίνησις «γορβ, Πιι 18 45 Έμβκτήρια χαί έλληνι χοΐ χοροί. 18 55 Ποιχίλτ) μουσιχή (δί σχοι). 19.30 Ή &?χ «Ο παι5ιο0. 19 50 Τραγούδια μέ την Μάρ θα ΈγκερΗ (δίσχοι). 20 Ή ώρα τής δγείας. 20.15 Κρητική μουσι*ή (δπό τοθ ίμΐλου Καραβίιη). 20.50 Είδήσεις. 21 Μ^υσιχή τζίζ (δίσχοι) 21.15 Έλληνιχά τραγο05ια (δ τής Κάς Χρηατίνας Μπονάτη). 21 40 Μουαική Δοματίου (δίΐο των χ. χ. Κωνσταντίνου Κυδωνια τη πιβνο χαί Βχσιλιίου Σταυρια νοθ 6ιολί, 22 20 ΝακτιριναΙ ε'^ήσεις. Μαχεδονική ώρα ίπ' εΰχαι ρί* τΐ)ς 14ης Διεθνοθς "Εκθέσεως θεσσαλονίκτ,ς. 22 30 Ρισιτολ πιάνου δηό τήι δίδος Ελένης Παπάζογλου. 22.45 Διαφημίσεις. 22 55 Ρεσιτάλ τραγουδιοϋ δ πό τι Ο χ. Βαο. Κοομοπούλου, τε νόρου. 23 15 ΛαϊχεΙ Μαχεδονιχ&Ι χο ροΐ (ττεριοχής Κοζάνη:). 23.30 '*λληνι>ή χανΐάδα (δπί
  την διεύθυνσιν τιθ χ. Γ. "Αθανα
  ,)
  24 Τελευταίαι ιϋήσεις.
  0.10 Ταιγγάνιχη Μουαιχή (δί
  σχοι).
  Τό έμβλημα τηςάκατα
  βλήτου δυνάμεως.
  ΐΝΊΕΛλΙΙΖΕΗΣ ΣΕΡΟΙΣ
  Τό έμβληματής νευ;ώ-
  δβυς δράσεώς.
  Β1ΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Τέ) έμβλημα της γοη-
  τεΐας.
  ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ
  Ό τελειότερίς έρμη
  νευτθς των μεγάλων μυ
  στηριωδών ρολων.
  Αύτά είναι τα «-ύσιαστι
  Μά στοιχεΐα πβύ συνθέ
  τουν τόν κολοσσόν!
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ Δι' ΑΝΗΛΙΚΟΥΖ
  κου πρεβάλλεται την
  ΠΕΜΠΤΗΝ στοΰ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΩΤΕΣ
  Πρωταγωνιστοθν:
  Ζάν Γκαμπέν
  Μιρέϊγ Μπαλέν.
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πέμπτην
  Μαί Κυριακήν ατέλειαι
  δέν
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα ηαηού-
  Ή στήλη
  τού ώραιόκοσαου
  Τα άγροτικά.
  Αί ΐηλ'όσεις τοθ χ.
  γοθ διά την πληρωμήν τιϊν άγρο
  τιχων χρεων υπήρξαν χατηγορη
  μϊτιχαί. Παράτασις, Ιτίνΐσ», 1·*
  θά δ&θ$. ΚαΙ είναι έπιβιβλημέ
  νόν νά πληρΐιθίθν αί Είσεΐς.
  διά ν' άποφευχθοθν τί μίτρα|
  έχτελίοιως. Οί αγρόται έπεμένως
  άς φροντίσουν μέ χάθι κόπον νά
  φνοθν συνεττε'ς, διά νά μή στε
  ρτ,θί,Ον των εύεογετημάτω' τοθ νέ
  μνυ περΐ ρυθμίσειβς των
  ***
  Τα πεζοδρόμια.
  Ή άοτυνομιχή διάταξις ή ά
  φορϋάΐΛ την έλευθίρωσιν τδν πε
  ζοδρομ'ων χαί πλατειών χαΐ
  τάς Κυριχκάς καΐ τάς έξαιρεσ
  μοι>ς ημέρας άναποχρΐνΐται πρός
  ϊά πράγματα 'Κγ' δαον τα χέντρα
  ταθτα είνε χλΐ σία κα)
  IV
  χ κι
  τα τάς ώ:ας τελετων ή θ^ησχιυ
  τικών έί.νων χοί ί>ε «υργιίδν ή
  παραμένη ίκ»Τ. θα.ώω-' χαί &Όχο
  τίος είνε καΐ ά'οσμτ/ς Άλ)α>ί τε
  ίλίγοι ή:αν ί<εϊ^οι οί οποίαι τα; ώρας αύτάς εκάθηντο είς τα δπάρ χοντα εξωθί των χέντρων χαθίομ» τα, χβΐ συνβπδς ή διάταξις ίχει ίνα επί π/ίον οίΐΐολίγικίν κ α! είνε χαΐ χ» τα τ:0ΐο λογιχή χαΐ δικαία. *** Τα μοθητικά συσσΐτια. Είς τα μίτρα τα ίποϊα έθεσπί σθησαν τελευταίως διά τα μαθητι κάί-συσσίτια, συγχαταλίγετϊΐ χαΙ ή άσχηθεΤοα σχετικώς πρωτοβΐο λία τοθ 'Υφυπουργείου Συνιταιρι σμων. ΰς γνωστόν τό δφυπουρ γιϊον δι' έγκυχλίου τού πρΐς τού; συνιταιρισμούς, συνιστά δπως ένι οχύσωσι ήθιχως καΐ δλικ&ς την όργάνωπν των μαθητικων συσσι τίιβν είς τρόπον ώκε χαΙ τό τε λιυταΐον χωρίον νά αποκτήση ουσσίτιόν τού. Έ σύστασις η αποτελεί £>τως μίαν πρεσπίθει
  αν άξιίπαινον, δπάρχουν Σέ πολ
  λοί ίλπίδις δτι θά την άποδεχθοθν
  ευχαρίστως ιί ουνεταιρισμεΙ καί
  αύτοι (ύ;οι (ι αγρόται διά λί
  γους κ^ινωνοής αλληλεγγύης άλ
  λά χαί ττολιτισμβθ.
  Γ
  ιΜΙΝΩΑ'
  1ΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλβύργημα τ«ΰ
  'ΕμΙλ Ζωλά.
  ΓΚΑΗΠΕΗ
  Πρ»ταγ»νΐ3τοΰν:
  ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
  Ζ4Ν ΓΚΑΜΠΕΝ
  Ύπέθεσις συγχλβνισπ-
  χή, έας τραγιχβς ίρνς,
  ο«ηνες ζωντανδς γεμά-
  τες ρβαλισμο.
  β οδοντίατρος
  Σταύρος Λογιάδης
  ΕΙ&ο*οιεΙ την αξιότιμον νι
  λατεΐαν τού δτι έ«ανπλθεν |κ
  τοθ ταξιοΐσυ καί Βίχΐται 8 1)2
  Ιως 12 1)2 «. μ. καί 4-7 1)2
  α. μ.
  ΤΑ Φ0ΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ....
  Οί Παρισινοι οΓκοι μοοαο £τοί|ΐ"ΐτ·ν δια την ((ϋινοπίορινή1 ν επίδειξιν
  των συλ>τγών τοιν μιον |ΐε«η)ην ποι> ιλίαν ιτνο ηοριιΐιν ίίς διόφορα πχήμα
  τα καί νφάσματα, έκ των οποίον τα μάλλινα (ταίνονται νά προτιμώνται
  δι' ε'ηε'τος.
  Ίδομ ίνα ιϊ ραϊο μοντίίο άπό κοφέ μάλ?ινο ΰφασμα μέ κουμπιά απο
  ?οιίτρ, Αί πτυχο'ισεις ι-Ινε έξαιρετι» α τήο μόδος εφέτος τόσον είς τα φορέ
  ματα καΐ τίς τοιαλ^ττες ίσον νυί εϊε τα έό^
  I
  ΤΟ5
  Ή μοναάικη είς τόν
  κόβΜηΐή
  κόβμονΜηχθΐνή,
  αιο το μοιντάριόμα
  Αώ
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  Σάς έτπί|υλάοσομεν μιά
  λετιτομέρεια σωτηρίας γιά
  τήν ΚΑΛΤΣΑ ΣΑΣ.
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτ»ρ τβΰ Πανεπιστημίου τίΊς Λυϋνβς.
  Επί έπταιτΐαν σπουδάσα; ^ν Λυβνα μιχ} η«ρια(ους, ίε
  χετα.ι βΐς τέ> νέαν Ι β τρ ιί ο ν τει, έδώς 'ΛβίοΗν
  (συνοικίβν Βκλιδβ Τζκμΐ) »ν»ντι άρτοίτβιβίβκ 'Λββνααίον
  Σάκ 9~ 12 η. μ κκΙ 1—7 μ. μ
  τού{
  ίωριιάν
  (3
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  ——= Ο "ΤΕΚΤΩΝ" -------
  Μαθηταί γυμνσσΐων μετεκπαιδεύονται Ιπογγελ-
  ματικώς διδασκόμβνοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει¬
  ραμένον πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας δλης των Άνωτάτων Σχο¬
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οίκο
  δομΐχήν καί σχέδια ο (κ ιω ν, τοπογροφΐαν καί χρή¬
  σιν χωοοβάτου καί τσχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ΰ·
  δρσυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μοθήμστα μβτά
  σχεδ'ων, εφαρμογήν, μελετών καί άσκήοεων είς
  τό ύπαιθρον,
  Είναι μοναδική εύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησον
  έ< τ&ν Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐας όδοτιοιΐσς, οίκοδομικάς ή ιΐς οΐσσ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος 6έν εγνώρισε ττοτέ άν?ργ{σν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί Εξελβοντδς έργοδηγοί μέχ^ι σήμερον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπβυργεϊ», Δήμβυς, Έταιρίας κλπ. Γρβιβεΐαι "Ιλΐνος 5, Όμβνοια 'Αβήναι. ΙΛΙΗΣΕΡΕΙΑΤΑΙΟΥ ♦3ον Διν δποπτεύΐται τήν^ «νέ πανόρθωτον καταστροφήν τΐ'-ύ χω ρ!ς νά Θέλη έπροξίνησε μέ τ* ά- Θω^ν γέλιο της οέ δυί νέα χαΙ έ· ρωτευμένα πάσματ?: Ά πό την έΐπερίδα τή; δίυ«ίσσης δ Σίθμ περτ χαΙ ή Τερέζα είχαν έξ»ρτή οη την ευτυχία, τον γάμο, το μέλλον των. Κι' άπω βλα αύΐά δέν μίνει πιά τίποΐε. Τό γέλιο τής νεα(3ς άριατοχράτιδος θά γίνη ά φορμή ν* γεμίσίυν δάχρυχ τα μά τια μιδς δλΑης χίρης. Ή Τερέζβ «ά χλάψη μέ λυγ μούς άχ&όιντα; άπω τβ αιίμα τοθ άγαπημένου της πϊί» περιμέ νει μέ άγιονία να τής αναγγείλη τ4ν"θρίαμβον, την φριχτή ιΠησιν τής άνεπανορΡώτου καταστροφάς... °(ίαο γιά τδν Φράντς Σιθμπκρτ, οϋτε χι' «υιός ξεύρει πώ; έφ^σι οΐιίτι τού! _λκέσθη<α είς τί δ.*« μάτιόν τ!.υ... Πετ^ τό τετράδιον μέ τίς νόΐες ίπίνοο στό πιάνο ■ Γ&0 φαίνεται τ, ώ; δλοι έκεΐνοι 'ί ά[:ιστοκράται είχαν ουνωμοτήση. τοθ ιίχαν ιιήίη παγίδα χαΙ ε^1- π,αριΌυραν ε!.ς το «ίντρον»ϊων— έτσι χαρακτηρίζιι επάνω είς τόν θυμί τού δ Σοθμπερτ τό σαλον ι τής δοιιχίσσης—μόνον χαι μίνον γιά νά τόν έςςευτΐλίσουν! Τί στ«Χ μα, σκέπτεται, νά δΐχ'>χωρή'η
  μπροοτά στήν έπιμονή τής Τ.ρΙ*
  ζας, ν' αφήση νά χαμφθη^ είς τάς
  παραϊλήοεις της, «Οήγαινΐ. οί
  έξορχίζω νά τ$ΐ. Κάνι το γιά
  τό μέλλον μας, γιά την ευτυχία
  μας γιά τό χατήμ μας». Π#1γε
  ΚαΙ όρίσΐε τώρα τα άποτίλεσμα!
  —Τό ήξευρα—μονολογεΖ δ Σού
  μπερτ—κώς ο' αύτό τό χαταραμέ-
  νο τρίτον μέρος τής συμφωνίας
  μου, ϊχω γρουσουζιά.
  ΚαΙ έξαφνα άνοίγει τό τετρά
  διον μέ τίς νότες τής συμφωνίας
  τού, τό φυλλομιτρεϊ χοί σταματ^
  είς τό τρίτον μέρ&ς τής ^συμφωνί
  άς τού, που άπλώνεται ιίς αρκε¬
  τάς σελίδας Κανει νά δοκιμάση
  ίρθιος χαθώ; στέχιται- -νά τό
  παίξη στό πιάνο: Άλλά στά αδ
  τιά τού άντηχιΐ τό γέλιο έχεΐνο
  που τοθ φάνηχι αάν μιά <5γρια εί ρω>ε(α, σάν μιϊ ώμή άποΕοχιμα-
  σία, τό γέλιο πού ήταν γι' αυ¬
  τόν ή χαταδίχη τού. Πό ά γέλα-
  σι! Ποία τόν >σρεΠ<ψ ; ΙΙ^ιά έ¬ δει ξϊ μέ (όσην άγρΐότητα την πε¬ ριφρόνησιν της πρές αυτόν χαί την μουσικήν τοι<; Ό Σ-Ομπερτ £έν ίνδιοιγέρ&ηχε νά ζητήση νά μά(-η τό δ-εμά της. Τι τόν ένδιε φερε ποία ακριβώς ήταν, δταν αύτάς ύπευθύνους γιά τό ; φοβερόν έ»εΐνο γέλιο χαθιστ^ δλους τιυ; άριστοχράτΐς πού (ιεωρε! πώς έ πίτηίε; τόν κάλεσαν γιά νά τόν ίξιυαλίσουν; Δΐχιμάζει άλλη μία φορά νά παίξη την αυμφοία τού. Άλλά χαί πάλιν σι9 αΰαά τού άντηχεΐ τό φοβερό γέλοιο... Τβτε ό Σοθμπΐρτ μ έ λύιςια άπο- στα άπό το τιιράδιον τα φύλλτι μέ τό τελευταίον μέρος τής συμ φωνίας τού. Τδ σχίζβι ιύ χάνει χομμάτια. Καί ή συμφωνία τού μίνει πάλιν ,ατίλειωΐη... Άιίλιιωτη . Τί τίλος ίλλοί- μο-ον έϋεφιιλάοσιτο είς τό είδύλ- λιόν τού μέ την Τερίζα .. Μικρββιβλονιχόν καί Βιο χημικόν'Εργ»οτή?ιον Ίαιτρου Μερόπης Λυδάκη Ματζαπετάκη Ηράκλειον Άναλύσεις οδρων, οΓματας χοτΐράνων, ίμρόλια, αότεμβό* λια χαί έν γένει άπασαι αί μιχ^&βιολογιχαΐ χαί βιοχημι χαί ίξετάσεις. ΚΙΜΗΣ1Σ.— Άνεχώοησαν δι' Ά.· θήνας οί κ. κ. 'Α«οοτ. Βρεττύτκηρ καί Κ. Μαρκάκης δ)οι «ρώς μι. παΐ&ευσιν £πί 5ι·τΙαν. -ΆθΙχθη άεροκορικώς ο 4ν Αθήναις ίγ<ατεστημένος Ιατρός κ. Γ. Κονιωτάκης. ΓΑΜΟΙ.- Την πορβλθ. Κυοια κήν είς Άλόϊδις Μυλοποτάμου 6 κ. Βασ. Β ;λΐ'ά ής καί ή δνΐς «κ»., νη Καλογεράχη βτέλεσαν τούς γα μους των. Παράνυμψος «αροιη δ κ. Μηνάς Σταματάκης. Συγχαοη'ήρισ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ— Τόν βια« κριμίνον Ιΐτρόν κ. Στέλιον χΟι. στο·οράκπ. θεωρδ 6»οχοία,ο(ν «ου νΛ εύχοριστήσω κοΐ δηιιοίΐΓΥ Βιότι έπισκεθθβΐς διά πρώτην «□ ράν την άτό μηνών τάσχ υ,αν σύζυνόν μου. διέγνωσεν αμ»σω' την νόσον καί υπέδειξε την όβθΛθ θεραπείαν χάοις «Ιο Τήν ότιοΐα» καί τήν Εσωσεν ίκ β«βί(ου «ανά τού. Έν Λούκια Μϊσσαράς ιη 2 'η κτωβρΐου 1939. ιι υ" Ό ευχαριστών ίλ Π *♦* Γυρω στήν πάλι. Είς τούς ατο*υθ*ντας οΐραΐϊυ. σίμους τοθ ·937 β' συγκαταλίνον· τσι Φυσικά κ αί υολλοΐ Κρήτες. —Τινές έξ αυτών καταγόμενον 8κ τοθ νομοθ μος ήοχισαν ή5η ά· ψικνούμενοι άπό προχθές. —Διά νά μετοβοθν ΐ[ς τάς ανά τάς έβαρχίας '|-ίρακλ·1ου γενβτιΐ ρος των. —Ό καιρός μάλλον σμετόΒΧη τος καί χθβς. μ Π — "Ωοπβ νά δίδουν καί νά -' νούν παντοθ αί θεριναΐ ' των συμπολιτών. ^βις των συμπολίτην. -ΚαΙ ΙδΙςι των συμηολΐτιδων γ-Ι οποίαι παραμένουν παντοτε Άπω: καί τόνχ'Ιούλιον, βπό άπό· ψτως κΐριβολης. — Η παραθεριστική κίνησις Κρ. χισε κ,οιτά τάς τελευταίας ούτος ημέρας νά άραιοθται δπωσδήποιβ. -Τοοτο δέον νά ά«οδοβϊΐ είς την έναρξιν τ&ν μαθημάτων των σχολείων. -Πράγμο «ού άναγκάζβι τούς οΐκογβνίΐαρχας καί πατέρας νά 4 ι^τρέΦαυν ίίς τήν πόλιν, θέ Σάββ πι^τρέΦαυν ίίς τήν πόλιν. — "Λτιό προχθές Σάββατον ήρχι σαν αί «ΙσαγωγικαΙ ίξετάσεις των φπτών π -Τα άιοτελέσματα των έξετά σεων τούτων θά άνακοινωθωοιν συντόμως. — Είς τούς βΐσαγομίνους είς τό Πανβνιστήμιον θο συμπεριλπψθοόν ώς συνήθως καί «ολ,λοΐ Κρήτες καί εΐδκως Ηρακλειώται τελειέ- φοιτοι γυμνασΐου. —Είς την ΛοΛκήν αγοράν θά γΐ νη κοΐ ι σημερον ή καθκρωμΐγη έξόρμησις. -Δι&ομένου άλλως τι δτι ή ίύ θηνΐα καί ή ςίκονομία συνεκώ·,, ίίον νά άποτϊλοθν αυτήν ι ήν έβυ χήν βάσιν ιής ζωής. —'κξυκηριτούμιναι αναλόγως καί ά«ό τας πρώτας άκόμη καθη μερινάς αγοράς τάς δνοΐας τό¬ σον ττροώγει δ θεσμός τής ΛαΙ κήν. ά/οράς, -Είς τα σχολϊϊα εγίνοντο προ χ6ές ά/ιασμοΐ έκι τί) ενάρξει των μαθημάτων. -Χ9ές έσυνεχΐσθησαν οί »ρώ ται ναραδόσεις τος οποίος ιαρα κολουθοΐν ώς γνωστόν κανονικάς τα μαθήματα. —"Εφ-οιαζομένων έν τφ μεταξύ των μάθη των καί μέ τα β.βΛία τής τάξεως των Ι ά υπουργείον Δικαιοσύνην ανεκοινώθη δτι μβλετά τόν «εριο ρισμόν ώι-ΐσμένων καλυμάτων διά την σύναψιν γάμου. —Τό μβτρον τιροβ^έπεται ώς £ν των κυριωτέρων μισων τα όιοΐα θά συ^τελεσουν είς τδν π·ριορι αμόν των παρανόμων συμβιωσε- ών. -Σημειωτέον δτι ή άρσις των κωλυμαΐων τούτων θο είνε σύμψω νος πρός τα οεσπισμένα σχετικώς ύϊΰ τής'Εκκληΐΐ'^ς, άφορωσα μό νόν τυπικά τίνα κωλύματα. — "Μ έπιτροπή χορηγήσεως βι βλιαρΐων τρςϋ ιητεσ άς καί μιοκο λογικήν, κατατάξεως έγνωστο»οη σ«ν καί δια Όθς ν,αρ' ημίν ύπα λήλους κατασιημάτων χονδρικής νωλήοεως. —""Οβως τό ταχύτερον ύποβά λωσιν ύαιυθύνους οηλώσεις μετά δικαιολογητικων άΦσρώσις τόν κα θυρ.σα-ίν τής καταστάσεως των σΐι'"'ίΰ9είας είς τό Ύουτουρνιΐον '<£ργοσιας {γρώψιϊον 24), *1τβ μέ σω τοθ σωματεΐου των. 6 Ρειτοοηρ Τοχύτοτοι έπιοικοοΙ ώροΑογΙων ■Ις τό ύρολ·γ·η·ιε!·ν ΜΗΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΠΛΠΧΡ1Α .ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' Πλατείαι Όμονοίας Τηλ. 30495 70 "Γ ΑΛΑΙΑ Σ,, Όδος Σταδίου Τηλ. 30236 70 Δ1ΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών Άνσκαινισθίντα καί 6πό τήν νέαν διεύθυνσιν! ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α τ.« Π°Ρ6Χ°υσι συγχρονισμένσ ώρσΐα μβγάλσ δωμά- X ·Αθ^νΡβνΚα1 μ* θσυμσσ1σν θέσν β1^ τό **ντρον Ασανσίρ-.-ζβστά καί κρόα νερά.—'ΥπηοβσΙα άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικσί.
  —————— ■■■ --------- ■ ..·■■- ......■—ι. Ι.. ι. ι—. Ι —.....——,^-—^——^--———,—.
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ πράξεις επί σταφίδων συνεχίζονιαι ΐίς τ* ϊϊια έτιίΐΐεδχ τι
  μδν. Ελαια έπίοης ίγοράζονται γίρω των 32 δραχμίδν κατ' ί*&*
  ή ζήΐτρις των οποίων είς ΐό εξωτερικόν χαί δή ίν Άμερι** ε!νΐ
  λίαν Εχ«νοιτοιητιχή 'Αναλυτιχως αί τιμα> των διαβόητον έγϊωΜων
  εΐδών είχον χθις ώ; ακολούθως: Α
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α δρ.
  6' »
  Υ'
  δ'
  Καραμπουζές
  Έλεμέδίς α'
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣα'β' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Ραζαχί »
  Καρπούζια 9
  12 —
  10.—
  10.50
  8.50
  7 50
  5__
  7 20
  6.20
  4.20
  13-
  10 50
  Π,-
  9 —
  £ __
  6 —
  5.30
  4 —
  4 —
  2 —
  4 50
  Πεπένια
  Σίτος
  Κριθή
  Β ώμη
  ϋίνοί μ ίστατο ν
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α
  ' » β'
  » γ'
  ξ
  Άλάβδανος »
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 —
  32 50
  22.—
  20-
  19.—
  18.—
  400 — 425
  100 —
  120.— 130
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  — Γ' ....... .ι" ~
  Τα πΕΤΐρανμένοι τής τριετίας
  Η ΕΚ8ΕΣΙΣ ΤΗΣ ίΕΝΙΚΒΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΜ ΚΡΗΤΗ ΚΜΡΚΙΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΗ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λ«νδ£νον
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίνη
  Άμστερδαμ
  Στοκχίλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρΐι»
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άνορα Πώλησις
  546 —
  136 —
  3 09
  3^__
  721Τ0
  32.60
  4.64
  550.—
  138 —
  3 13
  Κοπ«γχάγη
  Πα;ίσ οί
  Μιλβνβν
  Πραγα
  4 70
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.—
  31.45 ρη
  73.70'Βρυξίλλαι
  33.10 Β-υδαπέατη
  Βελιγραδιον
  Κ™ν)πολις
  Βα;.σοβ α
  Έλαινχφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  31.60
  4.76
  23 45
  3.27
  10 4-
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3.13!
  7 02
  4 35
  32 05
  4 82
  23 95
  3 30
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  ΑΝΑΔ4ΣΩΣΕΙΣ
  ΦΥΤΩΡΙ.4—ΘΗΡΑ
  Κατά την μιτ,ζυγαιοτιανήν ηι-
  ρίοδον^ πλήν τής ένδΐλεχοθς
  εΊτιβλι'ψιως καί τής χτιτά τΐν
  ττλίον δυνατόν κ«ί λιλογισμί
  νόν τρόπον διαχειρίσεως των δα
  οων, νέα ώθρ,σις έ5ίθη, είς τί ί?
  γον τήί δασώσε'ος καΐ άνχδα
  αώιεως των πίο ξ των πόλεων
  γύμνιαν χώ;ων.'Υ«4 την (ιείμουρ
  γδν πνοήν τής Έθ*. Κυδίρνή-ΐ
  ως δχι μόνον αί τέσδαρες ά
  νά την ΝήΌον δφιοτά'ΐϊναι Φ λ·>
  δχσιχαΐ ΈττιτοοτϊαΙ (Χανίων, Ρ*
  θυμνης, Ήΐανλιίου, Αγ. Νικο¬
  λ 4ου) οί'ι νες Ιως τίτε ήίράν^υν
  σχεδίν, ήρχισαν λειτουίγοθσαι
  απιϊϋτιχώιατχ ίλλ>. χά! ίξ νίαι
  τοιαύται Ιορύθησκν χαΐ δή είς
  Σητείαν, Ίιαίηΐχιχι, Νεάπολιν,
  Ψυχρο Λασηθίου, Αγ. Δίκα χ*1
  Βίαν όν.
  ΔΙχα χ'λ ά5«: ίενξίύλλια έφυ-
  τει5θησ*ν 6ηό των Φ Ε χαΐ ού*
  ολίγα τοιΐΠτα διενβμήθηαϊν διβ
  ρείν είς ιδιώτας είςτην ΟιτΊθρον.
  Τέλος διά κίχαλλήλου προπα
  γάνδχς ά'εζωπυρώθη τί φΐλοδα
  οιχέν αΐσθημα χλΙ ή νοηθή χ«λ(δς
  ή ίξ'.χ χίιΒ δένδροιι χαΐ έ' γέ«ει
  ή άνάγχη πρός τί πρίσιναν τεί
  νει νά γίνη θρησκε!».
  Το Ιργον άνοχϊασώΐεων είς την
  Νήσον είχεν ανάγκην ιδιαιτέρας
  ηροσοχή; ή {ποία οϋ'ίιτοτε Ι?ό
  θη είς τό παρελθόν.
  Τό επιτελεσθέν τιλτυτχίως έ";
  γον είς τβ πεδ'ον των άναδαιώ
  σεων διαχρΕνεται άλλων έργων
  τή; λοιπής Έτΐΐχρατείας χατ*
  τουτο: Έ·ω είς άλλας περιφερε!
  άς τή; Έπιχοατείας αΕ Ι5αφ3λ·3
  γιχαΐ χαί χλιμαίολογιχαί σ^ Ι
  θήχαι ιΰνοοθν ίπωσδήπ'ίτε τίς ά
  ναδασώσε:ς, είς την μεγβλόνησον
  Ρούσσα Έκκλησιά,
  όπαράδεισοςτηςΣητείας.
  )ςξ
  'Η μιχρχ διάρχειαι ο Ο χιιμβ
  νος, τί χυνιχά χαύματα τοθ θε
  ρους, οΕ μικραί ποσίτηΐις των
  άψοσφκιριχων χαταχρημνΐσμαΐων
  *α ή ίλλε ψις 55ατο(, ήνίγχα
  ζον χαί τού; πλέον χολμηρού; νά
  θ:ωριθν τα άναδαοώσΐις ένταθθα
  ώ; οδτοπίαν.
  Πλήν δέ τούτου χαί δημίαιαι
  έχτάαεΐς πρός άναδίσωσιν £έν υ
  ρχ
  Καί δμως χά! αΕ έχτάσεΐς εδρέ
  θησχν χαΐ αί φΐίαικαΐ άκόμη δυ-
  σχολίαι δπίεενιχήθηααν Έ5άφτ)
  ώ χαί τελείως γυμνά Ι εν
  θ ή
  Τό μεγάλο έργον
  «ου Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  645 ο*
  Όνκοι έκ χώματοΓ. άλύσβις, στθλοι, σανΐδες,
  τροχοΓ, απετέλουν μίαν τεραστίαν ποικιλίαν είς οί
  κοδομήν, ήν ή άναρχΐα ήγειρε τόσον είδεχθή, ώσεΐ
  ήθελε νά άποτυπώση την μορφήν των δεινοπαθη-
  μάτων οσα 6 λαός υφίσταται.
  Τό όδόφραγμα τοθ Αγ. ΆντωνΙου ήτο πανο-
  πλ(α όλόκληρος, ήν ό έμφύλιος τιόλεμος δόνα
  τσι νά ρ'ψη κστά τής κεφαλής τής κοινωνΐας, ώς
  την στυγερωτέραν των άρων.
  Δέν ήτο μάχη, άλλά παροξυσμός" οί προσσπιζό
  μεναι τόν προμαχώνα τοθιον καραβίναι έξεσφεν
  Βόνιζα** σοντρΓμμαια φαγέντΐάνίθ τιηλόϋ, δστρσκσ,
  όστα, κομβία κσΐ ούτούς §τι τούς τροχίσκους τβν
  τραπεζΐων κοιιώνος.
  Τό ό^ίφραγμα τουτο έξέτιεμτιε είς τα νέφη
  άπερΐγρατιτον βρυχηθμόν, κσΐ ένΐοτε προκσλοθν τόν
  στρατόν ίκαλί,πτετο ύτό τού δχλευ χαί μΐα τριχυ
  μ(α έξερήγνυτο, ιΓς 6έ συνογερμός λσμπουοών κε
  φαλβν τό έτιέστϊφεν, έπ>ηρο0·Ό ώμίοως μυρμηκιάί
  ένόττλου, μέ τυροβόλσ, μέ ξ'φη >αΙ μέ ρότΐσλα, μέ
  •Πίλίκεις, μέ κοντόρισ μέ ξιφολέγχσς, μ έ τουφέκιο.
  Μ α οημσΐα -τεροστιων διοσιάοίω^ έ"υμάτιζεν
  έπ' σύτοΟ ·πλσ·!αγΙζουοα έν ιώάνέμφ, Φωναί προ
  σταγμάτων ή*ούονιο, άσμοτα τροοβολήΓ, ττάτα
  γος κυμβάλων κοί όΧοφυρμοί γυνσικβν κοί άπαί
  σ>οι γέ>ωτες λιμωττίντων. (συνεχίζεται)
  ρφη αοΐλή
  δενδρυλλίω'Λ Ήνοίχθηαχν είς Ρέ
  θκμνον χαί Ή.άχλΐιον λάχχοι δι"
  έχβοαχιομώΛ είς Ίεράπετραν ί-
  δομάσθη ή άμμος τίίς'- θαλάσσης,
  ά«ιξτ)ρανθη τί -νοοογόνον έ'λος
  χα,Ι ι£ενδρ&φυτεύθ?}.
  (αυνεχίζιται)
  Αριθ. 14170.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφας Ήρσ
  κλκΐου Εύστοάτιος Θεο?ώρου
  Γαρεφαλάκης έν ΉρακλεΙφ έ
  δρεύων καί κατοικών.
  Προσ'-αλΟ την έτιισπεό^ου
  σαν Εθνικήν Κτηματιχήν Το*
  πεζαν τής Ελλάδος, τό Έλ
  ληνΐλόν Δημόσιον, την Άγρο
  τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
  καί εγγεγραμμένος δοτνει
  στάς, τό έ/· εΗοακλεΙφ ύαοκα
  τάστημα ττΐς Έθνι·<ής Τρα »έ ζης τής "Ελλάδος, Μηνάν Φουντουλάκην έμπορον κάτοι κον ΉοακλεΙου, πήν έν Πει ρσιεΐ εταιρείαν Χοήστος Χοι στΐδης καί Σία, Μηνδν Πολυ ξύγκην κάτοικον Ηρακλείου καί Γεώργιον Λογιάδην δικη νόρον κάτοικον Ηρακλείου ώς καί τιάντα άλλον έχοντσ τυχόν άξώσεις έ τι Ι τοθ έκ δραχμών τεσσαράκοντα έΐττά χιλιάδων (47 000) έκπλειστηρι άυματος τοθ κατά την ύπ' Αριθμόν 14165 υπό χθεσινήν χρονολογίαν εεθεσΐν μου ά ναγκσσπκοθ πλειστηριασμοθ έκτΐοιηθέντων άκινή^ων των 1) Μάριος >ησσς Έμμ. Τζανάκη
  τό γένος Έμμ. Κοζβνσράνη,
  2)Βσσι)ε(ου Έμμ. Τζανάκη,
  3) Κωνσταντίνου Έμμ. Τζανά
  κη, 4) Νικολάου Έμμ. Τζανά
  κη. 5) Χριστοθέσς σΐ-ζύγου
  Έμμ. Δερμι-ζάκη τό γένος
  Έμμ. Τζανάκη, 6) Ελένης χή
  ρος ΔημητρΙου Πετράκη τό γέ
  νος Έμμ. Τζανάκη, 7) Χαρι
  κλεΐσς Έμμ. Τζανάκη,,8) Καλ
  λιόπης Έμμ. Τζανάκη, 9) Μαρ
  γαρΐτας χήρσς Ιωάννου Έμμ.
  Τζανάκη δι" εαυτήν καΐ ώς νο
  μΐμου έπιτρόπου τ©ν άνηλΐ
  κων όρψανών πατρός τέκνων
  της Εμμανουήλ, Γεωργίου,
  Χρήστου, Σοφίας, Καλλιόπης
  καί Ίωάνου, κατοΐκων πάντων
  Ηρακλείου καί 10) Γεωργίου
  Έμμ. Τζανάκη κατοΐκου τέως
  Ηρακλείου καί ή5η αγνώστου
  διαμονής, ώς κληοονόμων πάν
  των τοθ αποβιώσαντος άρχι
  κοθ όφειλέτου Εμμανουήλ
  Τζανάκη, δπφς προσαγάγωσι
  •καρά τοθ άρμοδΐου δικασιη
  ρ!οτ παρ' φ γενησεται ή κα
  τάταξις έντός τής νομΐμου
  προθεσμΐας τούς τΐτλους καί
  λοιπά δικαιολογητικά των ά-
  ξιάσεών των έγγροφβ καθ'
  δα όν ή έκπρόθεσμος τούτων
  πρσσαγωγή Ισετσι άπαράδε-
  κτος. Εγένετο έν ΉρακλεΙφ
  Κρήτης σήμερον την δευτέραν
  τοθ μηνός Ό*τωβρ!ου τοθ χι
  λιοσκθ ένεακοσιοστοΟ τριακο
  σΐοθ έν ά τού (1939)ετους ήμέ
  ραν Δευτέραν καί έν ι ώ έν-
  ταΰθαί καί πσρά την οδόν
  «Χάνδακος» ίδιοκιήτω συμβο
  λαιογραφεΐω μου δι" ήν είσ
  πρακτέα τέλη καί δ.καιώμοτσ
  δραχμαΐ εκατόν εΐκοσι πέντε
  ΡΟΓ2ΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Σητεί
  άς Όχτώδίΐος (ίνταιτοχριτοθ
  μας) — θϋύρίΧι τής Σητείας ά
  πενάλεσε κάπιιΐ'ς την Ρίθοσαν
  Έχχλησιά. Καί ε!ν«ι πρ*γμ·ζτι
  θεωρεΐο ήγεμονιχί Δειηίζιι 5
  Χ-μ τοθ χάμπου χαί το9 λιμανΐοΰ
  κα! Ιχει θίχ ττί:α ώ; το ΤαπλοΟ
  χχΐ Ιΐΰί τ) 6ίθος το9 ΚρητκοΟ
  πελάγοιις Είναι δέ δπίροχο τό
  θίαμα άπ' έίώ, μέ τό πράσινο
  των κμπΐλιών, χ»1 των έληώ< χά! μέ τα χάτααπρα χωοιά χαί την πόλι τοθ λιμα'ΐοθπού λούζεται ά διαχοπα σ:6 χθμχ τή; θαλάσσης. IV αύιό χαί θϋγ<εντρώνει πλή θη ξίνιον χαί άπ'ϊτελεΐ τ4 ίίεω δίστερϊ μίρος π»ρα^εοισμ-)Ο. Δέν Ιχει άλλωσ:ε την θία μόνον ή ΡοΟοοα'Εχχληΐίά Είναι αυτή χϊΟ' εαυτήν Ινα υπέ'-οχι τοπίίο. Δίν δρα π»λώ?ια υ}ιώνοντζι χαί την περιβόλου* μέ τό πράσινό τα>ν.
  Νιρά τρίχ^υν παντοθ μέ όρμή καί
  γονιμοπίΐο3ν τα περιβίλΐα πεύ
  μσχ&βολοθν άπ' τούς ανθ ύ;
  χά Ι τ'.ύ, χαρπΐύ;. ΚισσοΙ ίχ'υν
  πλίξΐι τα δέ»δρα χά! τούς βρά
  χους. Κι' -υΐε μΐά σπιθαμή εδά
  φ>υς £έν ιχει μείνει άχαλλιίργν)
  τη, οίίΐε Ινας βράχος δέν μίνει
  φαλχχρίς. "Ολα είναι είς τό πρά
  σινο πνιγμίνα Καί μίσλ ά πό τίς
  λίχμες χαί τίς βραγιές άκούει
  χανεΐς τό χελϋ"5ισμα των που
  | λιων πού σμίγει μέ τό θρΓι'3μα
  Ι τοθ δίαους χαί τό μουρμούρισμα
  τοθ νεροθ χαΐ αονθέτοιινι τό ώ
  ραιόιερο τραγοθδι στήν ώμορφιά
  τής φύΐίω;.
  Άλλα 8έν είναι ή φύσις μίνβν
  'π.ύ έσκόρπισε μ' άπλοχερια τί
  δώρα της α' αυτόν τόν τίπο Εί
  ναι χαί οί χάτοιχοΕ τού πού συ
  νΐ'ργησχν μέ την 4έ/αη προοπί
  θιιά των οτήν πρίοϊο χαί στήν έ
  ξέλιξι ττ]ς Ρίύσαας Έκχλησιας.
  Χάρις είς την &ξιοθαύμαατον
  έργατ χίΐητά των Ιχοιιν μετοβί
  λει ά<όμα χά! τιύ; δράχου; χαί τίς 5γονες πρίν βουνοπλαγιές είς περιβίλΐΡ.Χαρις είς την προοδιυτι χήν διάθεσιν των ίχουν δημιουρ γήσει τό ώί^ιότερο,'το χαθαρώτε ρο χωρία*. Λίμπουν τα σπΓτια χαί τα χατασιήματα χαί οί δ;όμοι. Καί θά είνε μεγαλυτίρα ά*4- μη ή «ξίλιξις τΐ)ς Ρ^ύσίας Έχ χλησιας 6ταν αποπερατωθή ή ό- δίς την όποιαν χατασχευίζαυν τό έπαρχιαχίν ταμείον χαί οί χά τοιχοι διά προσωπική; εργαα'ας κχί προχιορήαη πί?α Ιω; την ΖΪ χρο. θΐχατασχή τόΐε ίνα άπό τα ίδεωδίαΐερα χωρία τής Κρήτης άπό άπίψιως παραγιβγή; χαί άπό άπόψΐω; διαμονής τίσον τ5>ν ίνιοπίων ίσον χαί των ξέ-
  νων.
  —Τα ειδή πρώτης άνάγχης.
  ΔΓ άποζράσεως της αρμοδίας πά
  ρά τω υπουργείω ΟίκονομΐΗών
  ϊπιτροπη; αί τιμαί των κατω
  τέρω εΐδών πρώτης κνάγκη; κκ
  τα χιλιόγραμμον ίι« τόν υπο
  λβγιαμόν τού φόροο κύχλον) έρ
  γασιών. κ«θω:ίσ8ηαανώ; άκολού
  θως: Σίτος 4.60, κριθή »50, βρώ
  μη 3.50, άραβύσιτος 3 80, φασόλιοι
  πάσης κχτηγορίας 15.50, μπ,ξϊλια
  πάσης κατπνορί«ς 11. Φ«»*ι 11
  50, πιπέοι 17, μπαχάρι 44, κα
  νίλλα 38, Μ«φές 26, τεϊον 95,
  ςάβρΐξ 8. βχΜβΐλάος ΰγράλατος
  ξηρός έ «τος οτοχορίσι 13.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθνται οί ίδι&χτή*ται ή
  διευθυνταί των βιομηχανιχών έρ
  γοστασίων, βιοτεχνιχων ίργααιηρί
  ών, «μπορινδν καταατηματων καί
  τταντίς εΐδους γραφΐίων, δτιιβς
  υποβάλωσι μίχρι τΐ)ς 10ης "Ο
  χτωβρίου Ι Ι. πρός θεώρησιν
  χαταατάσεις ώ;ών έργασ'ας τοΓ
  απασχελ&υμένευ πρ&σωπιχοΟ χει
  μερινής περιέδου.
  (Έχ τής Επιθεωρήσεως Εργα¬
  σίας Ηρακλείου).
  καί υπεγράφη ιτσρ' ίμοθ.
  Ό ΣυμβολαΐΓγράφος
  (Τ. £) Ε Ο Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Ήρακλείφ αυθημερόν.
  Ό Συ^,βολαιογράφος Ήρα
  κλείου
  Β. β. Γαρεφαλάκης
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  — Παράτασις των έγγραφον
  των μαθητών.
  Ό ΰφυπον(5νλς της Παιδβίας
  χ. ϊπίντζας απηύθυνε την κάτιι
  θι τηλϊγραφικήν διαταγήν πρός
  τούς γενικούς έιτιθΐΝρητάς της
  μέσπς έχκκιδβύαβνς:
  »αρός ΰιβυκόλυναιν των μά¬
  θη των τδν δυσχΐραινομένων διά
  λογους οίχοομΐΜους νά έννρ«-
  φοΰν μβχρι τίλβυς ίεπτβμβρίου,
  παραγγβλλομβν νά παήσετε γβνι
  κην χρήσιν τοθ δικαιώματος τής
  παρατάσεως των εγγράφων μίχρι
  τής 15ης Όκτ«βρίου. Ορος τού¬
  τοις δέον νά έπιτρίψετα είς τβύς
  μαθητάς τούτους να παρακολου
  θοϋν τα μοιθήματα άπό τής έ·
  νάρξεαις αυτών, πρός αποφυγήν
  συνε,πιιών έχ των μβχρι τής έγ
  γραφής αυτών άπουσιών».
  —Αί αίτήσεις των έξαγωγέ-
  ων έμπόρων.
  Τό ύφυπουρνεΐβν Έθνιχής ΟΙ
  χονομΙβτ« διά τηλβγρβιφηματός
  τού πρός τα έμποροβιομηχανι
  »χ Επιμελητηρίω παρκχαλεϊ νά
  ύποδκιχθη βΐς τούς αίτουμβνους
  άώϊίαί έξοιγωγής έμπόρβυς ότι
  οφείλουν απαραιτήτως νά ά νος
  φίρβυν ,. έν ταίς αίτηοκσιν αυτών
  την «ατά νόμον 1490 μνΐΐαν
  τής Ιδιότητος τού έξαγωγβως χά Ι
  τόν αριθμόν τού μητρώου «ύ
  των άλλως «Ι αΐτύσβις των θά
  άπορρίπτωνται,
  —Αί εΐοπράξεις τοΰΤελωνείου
  ΑΙ βίαπράξεις τού Τβλωνείου
  Ηρακλείου κατά τόν λήξαντα
  μην* Σεπτέμβριον κνήλθον αίς
  δρ. 11.154.938.
  ΤΤΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΠΗΗΑΤΑ
  ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ:
  Μεγάλαι παραλαβαι βιβλίων είς πλήρεις σειράς παλαίον καϊ νέον έξαταξίου Γν
  μνασίον, ώς καί των Δημυτικών σχολείων.
  "Ολα τα έγκεκριμένα καί βοηϋητικά νέον έκπαιδευτικοϋ έτους.—Ή πλονσιωτέρα
  συλλογή γραφίκής νλης.—Χαρτοφνλακες, τσάντες, τετράδια είς έξαιρετικάς ποιότητας.
  ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΟΥΔΟΑΩΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΜΑΣ.
  των άγροφυλά-
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατεία Βενιζέλου.
  ΓΠΟΚΑΤΑΪΤΒΜΑ κ»1 ΕΡΓΟϊΤΑϊΙΑ: όδός 1866.
  —Ό μισθός
  κων.
  "Υπό τοϋ ϋπουργιίου των Οίχο
  νομικΐιν διετάχθησαν οί διευ¬
  θυνταί τ&ν Ταμίίνν όπως προ
  βαίνουν ΐΐς την θεώμησιν πρός
  πληρωμήν των χρηματι^ών ένταλ
  ματων των μισθών των όργάνων
  τής Άγροφυλαχής άπό τής 2ϊης
  έχάστοκ μηνός αίς τρόπον ωσΐ£
  νά έπιτυγχάνβται ή έξό^ληοίς
  των μβχρι τέλονς τοδ μηνός, δβ
  ύομενου ότι οί διχαιοΰχοι δια
  μβνβΰν μχκράν τής εδρας των.
  —Διά την τιμήν των γεωμή
  λων.
  1ό υπουργείον τής Γ«»ργί»ς
  δι' έγγρ»φου τού κρός τό ϋφ»
  πουργβίον Αγοράν ομΐας συνιαΐφ
  όπως ληφθούν «πό τούδε μ*ρι
  μναι δια την προσταοΐαν των
  νενμήλνν ίΐς ο,τι άφ&ρά την
  προστασίαν των τιμήν τής πατά
  τας, πράγμα ί,τό οποίον θά ένι
  σχύση την υπό τοδ κράτους χ«
  ταβαλλομίνην σήμερον προσπά
  θείαν διά την έπ*<τ«σιν τής καλ λκρν'Ιας των γεωμπλων. £χετ· κώς τό ύπουργβϊον τής Γεωργίας συνιστά ',οπως βίαοφαλισθί) κατω τ«τη τιμή είς λογικα ίπίπβδα των γεωμήλων, ηράγμα τό βποϊ όν θά διαοφαιλΐση την παραγν γήν διά τάς χά τω τοθ κόοτβυς ύποπμήοεις, —Ό Τβυρισμός. Αφιχθη χβές ό έραβιτέχνη« Φωτογράφος χ. Κουτουλοτχη;, τοδ εποίου είναι γνωοταΐ «Ι τβυρι στικαί φωτογραφίαι χ«1 ή βνμ βολή τού βΙ( τό ϊργον τοδ ί»φυ πουργεΐου Τόπου κ«1 Τονρισμοδ. —Διανυχτερδύοντα φαρμα- κεΐαι. ΞΞ Σημερον 4ην ΌκτΜβρίου 0ά δι· ανυχτΒρεύσουν τ* φαρμοικεϊοί Ιωάννου Λογιάδου χ*ι Σ κ ΧβνΐΜτάχ ίϋί 7
  Ι ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Τετάρτης
  4 Όκτωβρίοο 1939
  122 Ώρα
  Ο ΟΡΥλΟΣ ΤΗΣ ΗΡα Ι ΚΗΣ
  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΟΣ ΤΗΣ ΧΕΛΑ
  ΕΠΕΣΦΡΑΠΙ8Η ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΓΗΝ
  ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΗΙΣΤΟΥ ΤΟΣ ΠΟ Λ Ο ΝΟΥ
  ΝΑΥΑΡΧΟΥ κ. ΟΥΝΡΟΥΧ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 8)βρ(ου (15. ύκηρεσία «Ά
  νορθώσϊω;»).—Κατ' είδήσεις έκ ΣτοχχόΧ·
  μης ό ήρωΐχός ύπεριχοπιστής τής θρυλιχής
  Χερσονήσβυ της Γδύνιας Χέλα Πολωνός
  άρχιναύαρχος χ. Ουνρβυχ δια νά άπβφύγη
  την αιχμαλωσίαν χαί δια νά συνεχίση τβν
  άγ&να μδ τού; άλλ*υ; Πολωνβύς βπεβιβά-
  σθη Πολωνιχοϋ πλοιαρίου μετά 17 άξιωμα
  τιχών καί στρατιωτών καί κατώρθωσε να
  διεκπεραιωΒή είς την νησον Γκότλανδ της
  Σουηδίας. Κατ' αυτόν τόν τρόπον έπεσφρχ
  γίσθη ή ώρα(α σελίς της αδαμάστβυ ψυχής
  των Πολωνων ύπερασπιστων τής Χέλα.
  Ί ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΚιΙ Η Β1ΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 3 δ)βρίου(ίδ.ύ!τηρεσία).
  —Έπίοημον Γ,ουγχεσλαυΐχβν άναχβινω·
  θέν τονίζίΐ ότι ή Γιουγκοσλαυία άπό χβι-
  νοΰ μετα των χρατών τής Βχλνανικϊίς Συ
  νεννοήσεως θ* ύιχερααπίοη τό χαθεσ ώ; τής
  Βκλχανικής Χερσονήσου από πάση; επι-
  βουλής χαι θά συνεχίση τί εμπόριον της
  μετά τβν Δυτιχων δυναμεων, ώ; πράττει
  καί ή Ελλάς, ή ό ποία διατηρεΐ άρίστας 4μ·
  ποριχάς σχέσεις μετά τής Αγγλία;.
  Τί ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΚΛΦΗ
  ΗΡΟΛΙΑΟΙΝΤΑΙΙθρΐΙΤΗΣΤίΡΜΑΝΙλ!
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 δ)βρ{ου (Ιδ. ύπηρεσίο) —
  ΕΙδήοεις έξ Ούβσιγχτώνος άναφέρβυν ίτι
  χαθ' ήν στιγμήν συνεζητεΐτο χθές είς τέ
  Κβγχρέσοον τό σχέδιον αναθεωρήσεως τοϊ,
  νόμβυπερί «ύδειερότητβς, ή Άμεριχκνιχη
  κυβέρνησις έλαβε έντονον διαμαρτυρίαν έχ
  μέρους της Γερμανίας. Ή χιβέρνησι; τοϋ
  Βερολίνον οιαμαριύρεται διότι τα Άμερι
  κανιχά άτμόπλοια, άποφεύγευν τάς νικψί·
  άς, δροΰν ύπόπτως, ταξΊδεύουν μέ έοβεσμέ
  να τα φωτα, άλλαςσβνν πορείαν έκτελοΰν
  τα έλιγμεύς χαί ειδοποιοϋν διά τοΰ άσυρ-
  μάτου τα Αγγλικαί χαΐ Γαλλιχά πολεμικα
  περί τής θέσεως των Γερμανιχών ύπββρυ-
  χίων. Ή Γερμανιχή κυβέρνησις τβνΐζει ίτι
  δεν θ' ανεχθή την συνέχισιν αυτής της χά»
  ταστάσεως.
  ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟΝ ΣΥΖΗΤΕΙ
  ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΗΣ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΡΩΜΗ 3 ΌχτΜβίίου (Ιδ. ύπηρβο(α)-Καθ' &
  τπλεγραφοΰν έξ ε ΰκσιγχτ&νβς άπω χθές διΐξάγε
  ται είς την >μβρι»«νικήν Βιυλήν ή μβγαλυτβρα
  χοινβρΌυλβυτιχή μάχη, η ©ποία προβλέπεται ότι
  βά διαρκέση τρείς ολοκλήρους έβδομάίας. Κκτα
  την ΙνβρςΊν των εργασιών τού Κβγκρέαβυ ώμίλπ
  ο εν 6 χ, ΙιΙιμαν εΐοηγηθεΐς τό νομςσχεΰιον τρο
  ποποιΑσβως τού %όμβυ της βύδβτβροτητβς. Κατό
  «ιν ωμίλησεν ό χ. Μπορκ τονΐσβις ότι ή '4μερικη
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΗ
  όττ,οτεδηττ,οτε τό Βερολινον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 ΌκτωβρΙου
  ((δ. ύπηοεσΐα τής «Άνορθώ
  σεως»). —Ή εφημερίς «Ντσΐη
  λυ Χέραλδ» έξουσιοδοτημένη
  ύττό τοθ ύπουργεΐου των Πλη
  ροφοριών νά τΐσρέχη είδήσεις
  διά την δράσιν τής άεροπορΐ
  άς γράφει σήμερον: «Διά πρώ
  τη' φοράν ίίς ιήν Ιστορίαν
  Άγγλικά βιρέα βομβαρδιβιι
  κά άβροπ-λάνα, ένήργησαν πτί)
  σιν υπεράνω τοθ Βερολίνου
  κσΐ τοθ Πότσδαμ. Αί ένεργη
  θεΐσαι πιήσεις Ιχουν μεγ'στη '
  σποοδαιότητα άπό πολλάς ά
  πί'ψεις. ΟΙ παρατηρήται των
  άεροσκσφών, έβεβαΐωσαν, ιιε
  τάτήν έττιστροφήντων 8τι εβτε
  κάν ειδοποιηθη τό Βερολίνον
  υπό τής άντ^αεροπορικής άμύ
  νης διά την παρουσίαν τί4ν
  Αγγλικών άεροπλάνων έκ
  τοθ γεγονότος δέ αύτοϋ συνά
  γεται τό άσφαλές καί άδιαμ
  φισβήτητον πλέον συμπέρα-'
  σμα δτι, παρά τάς καυχησιο
  λογΐας τβν Γερμανίαν δτι ε-
  χούν όογανώσει την άρτιωτέ
  ρσν άντισεροττορκήν άμυναν,
  ή άμυνα τοθ Β'.ρολίνου είνε
  άτελεστάτη. Τό Βερολίνον, ά
  νέφεραν οί παρατη οητα', εύρΐ
  σκετο βυθισμένον είς τό σ<ό τος καί οί πτήσεις εγένοντο υπό τό σεληνόφως. Άνενόχλητα * έή Άγγλικά χ άεροπλάνα ένήργη^αν πΐήαιν διαρκεΐας κσΐ κατώρθωσαν δ χι μόνον νά κάμουν διαφό ρους άνσγνωρΐσεις άλλά καί νά ρ'ψαυν έκατομμόρισ προκη ρύξεων είς τόν λαόν τής Γερ μανικη"ς πρωτευούσης. Έν συμτΐεράσματι ή έφηαβ ρ!ς -αρατηρεΐ: Ή πτήαις αύ τή άποδεικνύει δτι ή άεροπο ρ(α εΐμπορβϊ νά δράση άποτε λεσματικώς είς όλόκληοον την Γερμανίαν καί νά βιμβαρδΐση τάς κυριωτέρας πόλεις καί τάς βάσεις της. εύχεοέστερον 6'εΙσέτιτόΒερολΐνον,'ΉΒη όγβρ μανικός λαός γνωρΐζβι καλώς ■?1 ειμπορεί νά έπιτελέση ΐίς β&ρος τού ή "Αγγλικη άεροπο ρία εάν αποφασίση νά δράση εΐςτόέσωτερικόν τήςΓερμονΙας. θΓ ΧΟΥΒΕΡ ΠΡΟΕΞΟΦΛΕ1 ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤ1ΚΗΗ ΗΤΤΑΝ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΓΕΡΜΛΝΙΑ! ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΛΙΛΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΒΗΜΕΡΟΥ ΟΙ τορπιλλισμοί έξεγείρουν τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 8)βρίου (Ιδ ύκη- χ&ν χωρδν. Διότι πρέκΐι νά ση ύκοβρτιχι«Μον ■"πόλεμον μέ οχο ρΐσία) — Κλτ' εΐύήαεΐς έκ Στοχ μ«ιω9ή δτι τα Γερμανικαι υπο πόν νά έξ*ν«γκ*σουν τας κυ χώλμπς ή Γουηδική κυβίρνπσις ά βρΰχια χατοδιώκοον τα Χουηδι· βερνήίβις των νά ύιατάξουν την πϊφάσισε νά λάβη έίαιρετιχά μ* | χά έμηβρικά σκάφη χαί έντος διακοπήν των μβτά τής "Αγγλίας τρ« προστοισίας της νκνοιπλοΐ των χωριχών υδάτων τη$ Σουη' έ^μποριιιων συναλλαγών καί νά «ς έντός των υδάτων της, μϊχοι | δ Ι άς. Κατά τάς τελβυταίας ήμέ; μβτάβχουν βΐς τόν κατ' αυτής των οποίων είσϊχώρησαν τα Γβρ ρας ηχμα>ωτία8ησαν ©ιιτώ Σβοη [ Γερμκνιχον άΐτοκλβισμόν. Διά
  μανικά ύπββρύχι» καΐ ένβργ«»ν
  τορηιλλιβμούς Έπίσης άπεφ*σι
  σ( την άμϊίλικτον καταδίωξιν
  τάς χατασκοπίίας της οττβίας ή
  δράσις έξβδηλώθη έβχάτως είς
  Χουηδικούς λιμένα;.
  Ό ύηοβρυχιαχός ιτόλεμος τόν
  οποίον έιτβξέτβιιβν ή Γβρμχνία
  καταδιώκουσα πλοΐα κάθΐ έθνι
  κότητος μέ άπβτέλεσμα τόν τορ
  πιλλισμόν πλείστων σκαφών ού
  δβτίρων χωρών έξήνβιρ* την δή
  μοσΐαν γνώμην των Σκανδιναυϊ
  διχα, εν Νορβηνιχόν καί εν Φι τβδ τρέΛβυ «οΙβδ
  λ«νδιχόν Τό ·ϊ:ί.οηδικόν «Γχέν» θέ 1
  λ«νδιχόν. Τό
  «Γχέν»
  Γβρμβνίοι
  Τί|ν άπει
  ΝΈ Α ΥΟΡΚΗ 3 Όχτωβρίου (ί-
  διαιτέρα ύπηρεσία «Άνορθώσ·ω;»)._
  Ό κ, Χοΰβερ είς των μεγαλυτέρων άν-
  τιπάλων τού κ. Ρούσβελτ είς δηλώ-
  βεις τού ειηεν δια τόν παρόντα πόλε¬
  μον: «Ήρκεσε ένα δεκαπενθήμερον βιά
  να «εριορίαουν βημ*ντικώς την κατά θά¬
  λασσαν δράσιν τού 4ν«πάλου £των ή
  Αγγλία καί ή Γαλλία. Αί δύο αύβαί
  δυνάμεις θά διατηρήσουν την χυριαρ.
  χίαν των θαλασβών, την οποίαν δέν ού.
  ναται τό ύποβρύχιον η τό άεροπλάνον
  να άμφισβητήσουν. Ούδιίς δέ ·ίμπο.
  ρεί ν* τούς αμφισβητήση την νίκην μέ
  μίαν συντριπτικήν ητταν τής Χιτλερικής
  Γερμανίας.________
  σέκοουσεν «Ις νάρχπν χαί «βυ
  Θίβθη. Δύο 6ιτοβρύχι« τα όπςία
  πϊριιτολοΰν χ«< δρ·ΰν έντός τ«ν £ουηδι«ών οδάτ&ιν έδίχθπσαν δος τοθ "θσλο. Ή Σουηδικίι κυβέρνησις ΰιτέ βνλε νέαν ϊντονον διαμαρτυ ,_......._. ____ ___......., . - ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 8>6ρίου ΐίδ. ύηη.
  έπίββσιν τβ«ηδικϋν πολβμικών ««ν «Ρβς την κυβέρνησιν τού ρ%αίΛφ —"Έγκυροι πληροφορίαι άνα-
  ΚλΟΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΕΝΟ
  Ο ΚΛΟΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΛΡΜ
  ΕΡΟΣ
  η
  άλλά χ«τώρθΜ0«ν νά
  ΟΙώλ α Ζ
  ς η βρη
  , Ρ*·Χ δι* τόν ύιτοβρυχιβχόν πό
  * θώ 1 δά
  λά χ«τώρθΜ0«ν νά διβτ^ΰγβυν., Ρ*·Χ βχ
  ΟΙχώκλοι <αν ΖκχνοινεηΓϊκβν *εμον Η«θώς χ«1 δ.ά την «« κρ«τδν φρονούν ίτι οί Γ«ρμ«νο1 ραβίβσιν τβδ έδάφβυι της 6κό βά ουνβχίίβυν τόν κατ'αυτών Γβρμοινικών άεροπλάναν. Ό κ. Τσάμπερλαιν διά την έπικειμένην επίθεσιν είρηνης ηρεπει ν'. «χολουθήσα νώαεωί, πολιτικήν «ύοτηράς άπομο Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 δβρίου ιΐδ. ΰπη^εσία).- Κατ' «Ιδή σβις έχ Καΐρου, η Αίγνπτιακΐι Βουλή ουνήλββν έχτάχτβίς ποι^ουοΐα τοϋ Βασιλιως Φβιρούκ. 'βί λ έ έύ ή βή ί ς ^ ς ρ μ λησεν έ πρέιύρος τής χνβΐρνήοββ.ς τονίοας βτι ή οτάβις ιης/Αΐγύπτου ι Κ αι άμνντική καί οχι έπιθ(τιχη· Ό άρχηγές της άντιτ ολπεύαιως έύη λωαεν ότι ύλόκληρος 6 λαές της Αιγυπτου εί ναι οτπβφασιομίνος μοιΙ προβυμος νά υποστηρίζη τόν άγών« των Δπμοκ< «τικ».ν Δυνάμβων μοιΊ έ ζήτησιν «πό την κυβερνησιν νά στρίψη π, ό$ την κατεύθυνσιν αύτην την πολιτικήν της. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ1 ΕΝ Ίύ ΣΤ Α ΔΙ _ 01 ΒΛΛΚΑΜΚΟΙ Α Γ ΩΝ Ε Σ ΑβΗΝΑΙ 3 8 βρίευ (τού «νταηοκριτοΰ μας).- Εΐς τ ό Πανβ6ηναϊ>όν οτάώιεν ουνβχίοβποαν καί
  αήμερβν οί ΒαλχανΐΜθ) άγ&νες.
  ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
  ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΙΙΚΑ ΜϋΤΡΑ
  ΡΩΜΗ 3 δ,βρίβυ (Ιδ. ύπη;εα(α).-Κατ'(12ηοεις
  έξ Άματϊρντβμ τό Βέλγιον μ*ταφέρει έσπβυσμέ
  νυς ικ οτρατευματα τού έχ τνν πρός την Γαλ
  λίαν σονέρων τού κ'.ς χ* οόνορα πρός την 'Ολλαν¬
  δίαν χαί ιήν Γερμανίαν.
  ΕΟΡΤΑΣΟΗ ΕΠ1ΒΛΗ1ΙΚΩ2
  Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟ£ ΤΩΝ ΑΟΗΝΙίΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 8)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεοία «Ανορθώσεως»).—
  Ζωηρότατον ένδιαφέρεν προ
  εκάλεσεν ή άπ<ψινή ουνεδρί ασις τής Βονλής τίν Κοινο τήτων. Ή ουρρβή τοΰ χό- σμου υπήρξε πρωιεφαχής. Ό λοκληρον τό διπλνμαιιχόν πρεπε νά τροκβττοιήοη την πολιτικήν της ή χυβέρνηοις «χαί νά μεταβάλη την οτά σιν της. Ή κατάληψις της Πολωνίνς έτροποποΐηαε τό υπάρχον &ίς την Ανατολι¬ κήν Ευρώπην έδαφιχέν χά θεστώς. Δέν τροποποιεΐ ί σΰμα παρίστατο χαί ολα τα μ»ς τ«ς ιδικάς μας άπβφά θεωρεΐα ήσαν κατάμεστον.Με τα£ύ των πρώτων κατέφθα. σαν καί κατέλαβον τα 8εω· ριΐα των εί πρεσβευταί τής Κίνας καί των Σοβιέτ κ. Μαΐσχυ. Ό πρωθυπευργός κ. Τσάμ περλαιν ανήλθεν είς τό βή μα έν μέσω έ θβυσ ωδων έκ δηλώσεων κνί προέβη είς τάς κάτωθι βαρυοημάντβυς δηλώσει<: Δύναμαι ευθύς έξ άρχής νά δηλώσω ότι «ύδεμία άπει- λή θά αναγκάση την Αγ¬ γλίαν χαί την Γαλλίαν ν ά παρεχχλ(νουν οΰτε κατά έν ίώτα έκ των άπεφάσεών των ΑΦΗ^ΑI 3 8)βρ(ου (τού άντοιηοχριτοΰ μκς _ Σημερον εγένετο επιβλητιχκς β έορτοσμος τβθ ύ '/β6 Άί ΔΙ Σημερ γ βης ρμ Λβλιβύχβυ '/βη6ν Ά>ίβ» ΔιβννοΙον τβν
  ηβιγΐτου.
  Άρ«β
  φ
  »αί ά έγκαταλε(ψ»υν
  αγών». Κατά την παρελθόν-
  οαν έβδβμάδα, μεγάλα γε
  νανότα έλαβον χώραν. Την
  26ην ό κ.Ρίμπεντροπ μετέβη
  άεςοπορικώς είς Μβσχαν.
  Καί την 27ην ανεκοινώθη¬
  σαν τ' άπβτελέσματα τβΰ τα
  ξιδίου χαί των συνβμιλιων
  τού μετά των Ρώσσων χυ-
  βερνητων. Τα άποτελέσματα
  είνε τριπλά: 1) Εγένετο εα
  διαχομή της Πολωνίας *κ
  καθωρίσθη σαν τα όριστικά
  ούνορα, εύνεοϋντα περισβέ-
  τερον την Γερμανίαν, άπ'
  ί,τι τα άρχιχώς καθορισθέν-
  τα. 2) Ή Γερμανία καί ή
  Ρωσσία εδήλωσαν «τι ή συμ-
  φωνία των εδημιούργησε
  σταθεράς βάσεις μακράς εί
  ΐήνης είς την Ανατολικήν
  Ευρώπην καί ότι δέν ύπάρ-
  χει πλέ«ν λόγος νά συνεχί·
  οβυν τόν πόλεμον. Διεκήρυ·
  ξ*ν ότι εάν δέν γί*ουνδϊχτα!
  αί προτάσβις των περί είρή-
  «ής θά συνεννοηθοΰν έκ νέ·
  βυ διά κοινήν δράσιν κ»· 3)
  Ετέθησαν αί βάσεις οίκονο-
  μιχής συμφωνίας βάσει τής
  οπο<«ς ή Ρωσσία 6ά προμη- θεύη πρώτας υλ«ς είς την Γερμανίαν έη' άνταλλαγή βιομηχανικ&ν προϊόντων. Διετυπώθη κατόπιν των γε γονοτυν αυτών υπό κύκλων ή γνώμη ίτι έξετάβωμεν τάς προτά- σεις αύτάς μόνον εάν δεν συνοδεύωνται άπό απειλάς. Όπωσδήποτε βμως δέν θά πά ρεκκλίνωμεν άηό την γραμ μην μας χαί δέν θά παραιτη Εώμεν τού σχοπβϋ μας ν' απαλλάξωμεν τόν κόσμον ά¬ πό την απειλήν τής βίαςτοϋ Χιτλερισμεΰ. Ούδε); θέλει νά συνεχισθή ό πόλεμος εύτε μίαν ημέραν περισσότερον όη'οαφβ'ς την στάσιν τη;, τοΰ ίσον είνε άναγχαϊος. Άλλά δΐν βλίΐχω διατί Βά Ι Άλλά χ*ί ·ύδεί$ βά εϊττο τίνων ή χυ βέρνηοις ώφειλε νά καθβρί σεις. Ή Μεγάλη Βρεττανία θά κατέλθη δι' ίλων των & χατββ^ήτων δυνάμεων καί των άνεξαντλήτων πόρω^ τής αύτοκρατορίας της εί τόν άγώνα χαί θά τόν συνέ γ μέχρι τέλβυς. Άναφερόμενβς είς τα α τια τοϋ πολέμου ό κ Τσάμ περλαιν ετόνισεν. Εάν ή επι δρομή χατά τής Πολωνίας προίχάλϊσε, την έκρηξιν τοΰ Ηπ*λέμου δέν ήτο ομως αυτή ή χυρία άφβρμή ιής ρή ξεως. Ήβοιθυ'έρα αίτία εύρ σκεται είς τό χυριοψχήσαν είς την χώραν αύτην (την Αγγλίαν) χαί την Γαλλίαν κΐσθημα ότι δέν ηδύνατο ό χέσμες νά ζή υπό την διαρ χή απειλήν τής Χιτλερικής βΐας. Ότι δέν ηδύναντο οί λαοί νά ζοϋν υπό τέν διαρ χή φόβον νά χάσουν την έ λευθερίαν των. Ότι ίέν ήίΰ ναντο χά Κράτη ν' άνε χθοϋν μίαν κατάστασιν ή ό ποία τα ύπεχρέωνε κάθε τέ σο νά χηρύοσβυν έηιατράτευ αιν. Ώς πρός τάς προτάβειτ, ειρήνη; περί των οποίων ομιλεί τό Γερμανορωβσικόν ανακοινωθέν, ό κ. Τσάμπερ· λαιν εδήλωσε: Δέν δύναμαι νά πρβεξοφλήοω ποίας φύσβ ως θά είνε αί προτάσεις αυ¬ ταί. Δύναμαι βμως νά είπω προκατβΐβολιχώς Ιτι τίποτε ίέν είνε Ικανόν ν ά μεταβά λη τάς άπεφάσεις τής Άγγλί «ς καί Γαλλ'ας ν' άγωνι- αθοΰν μέχρι τίλοι,ς διά την επίτευξιν των σκοπών τβύ( όποίους ευθύς έξ άρχής έθε σαν. ν ά σταματήση ηρίν έπιτευ χ&οΰν οί έπιοιωχόμενβι δι αύτοΰ σχοπβί. Διββίβαιώ οεις £έ παρεΧόμεναι έκ μέ¬ ρους άνθρώηων οί όποΤοι δέν έχεάτησαν τέν λόγον των ποτέ, πνρ' ίσον χρόνον μό νόν είχον ά» άγχην πρ·ς τοϋ το,δέν είνε δυνατόν ν ά λ«μ βάνωνται έκ μέρβυς μ«ς ύπ όψιν. Στρέφων τόν λόγον έ χ Τσάμπερλαιν είς τάς πολεμι κ«ς έπιχειρήσεΐί, εδήλωσεν 2 τι έν σώμα 'Αγγλικοΰ στρα τβΰ μάχεται ήδη έν Γαλλία εξήρε την δράσιν τής Άν γλιχής άεροπορίας είς τό Δυ τινέν μέτωπον κ«1 είς τόν Υ&να διώξεως των ύποβρυχ ών χαί συνέχισε· Άπό τή( 24 Σ)βρίου, ουδείς τορπιλλ σμός Άγγλικοΰ σχάφους έγέ νετο. 'Η καταδίωξις των ύ· ποβρυχίων συνεχίζεταιμέ ίχα νοποιητικά άκοτελέσματα. Είναι ψεΰδ^ς ότι τα σχάφη μας ύπέβτηοαν ζημίας έξ έ- πιθέσεως Γερμανιχών άερο¬ πλάνων. Όλ* τα πβλεμιχά μας καί ή «Βασιλική κιβω τος» ευρίσκονται είς τάς θε σεις των χά) φρουροΰν τάς θαλάσσας. Τέλος ό κ. Τσάμ. περλαιν «νεφέρθη είς την συμβολήν των Κτήσεων καί των Άποιχιών καί εξέφρασε την βπόλυτον πεποίθησιν διά την νίκην. Μετά τόν κ. Τσάμπερλαιν ωμίλησαν εί κ. κ. _ίγχλ«ιρ Λέϋ5 Τζώρτζ χαίΆτλυ συμφωνήσαντες μέ αυτόν πλήρως Κ ΕΣΟΕΥ1ΜΕΝΙ ΕΟΙΝΟ1ΟΣ ΤΟΥ 80ΜΗΓ0Ϊ ΤΣΙΑΝΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 8)βρΙου (ίδ. ΕΙδήσεις έκ Κοπεγχάγης ανα φέρουν βτι οί έκεϊ καλώς τιλη ροφορημένοι κιόκλοι άποδΐδουν την οΐφνιδΐαν αναχώρησιν τοθ κόμητος Τσιάνο έκ ΒερολΙνου ίς προκύψασαν βαθείαν δια φωνΐαν λόγφ κατηγορηματι¬ άς αρνήσεως τής Ιταλίας νσ λόβπ ένεργόν μέρος είς τόν ρ ς όν ουνασπισμόν των έπιχειρούν των την «επίθεσιν είρήνης» Ό «"Ημερήσιος Τη>έγραφος»
  νρόφει δτι οί γερμανικαί έφη
  μερίδες άττοφεΰγουν νά κά¬
  μουν λόγον περί επεμβάσεως
  τοθ κ. Μουσολίνι υπέρ της Ε[
  ήνης.
  | οί ρ- ηχ
  βαρώς εκ τής νίας προελασεως
  Γαλλικών βϊρατευματων εις τον τομέα
  τού Σααρμπροΰκεν. Χθές οί Γερμανοί
  έγκα.τέλειψαν καί τόν τελευταίον λόφον
  έξωθι τής πόλεως καί οί Γάλλοι έφε·
  ραν είς πέρας την μεθοδικήν επιχείρη¬
  σιν των. Ό κλοιός τού Σααρμπροΐκεν
  καθίσϊαται συνεχώς στενώτερος.
  ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝιΚΟΙΝΩΟΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗίΕΙΟΪ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 8)βρίου.—Έπίαη.
  μόν έσπερινόν 3ης Όκτωβρίου.—· Αί-
  φνιδιασμοί τού έχθροΰ ανατολικώς τού
  Σάαρ καί ανατολικώς τού Μοζέλλα ά.
  πεκρούσθησαν. Δράσις τοΰ πυροβολι·
  κου επί τ ών ι ίδίων θέσεων.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΛΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΕΒΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΡΩΜΗ 3 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύκηρεοία). |
  Ή Γερμανιχή εφημερίς «Άγχριφ» δημβ
  σιεύει τα έξϊ>ς: Ή έβδομοϊς αυτή Θα είνε ά
  ποφασιςτιχή διά την διεθνή πολιτικήν. Οί
  Χΐτλερ καί Στάλιν θά ύποβάλουν προτά
  σεις είρή νης επισήμου χαρακτήρος κ«ί θά
  έπιδιώξβυν νά επιτύχουν διά τής νομίμου
  όδοΰ. Ό κ. Μουσολίνι θά διαδραματίση.
  είς την περίπτωσιν αύτην ρόλον πρωτΐύ
  β ν τα.
  ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
  ΤΟΥ ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ_ΕΙΣ ΙΜΟΣΧΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 8)βί(ου (Ιδ. ύπηρΐοίβ).- Έχ Μ*·
  οχ«ς άγγέλλβται ότι ό χ. £«ρ«τσογλου βύδεμί
  «ν συνβμιλίαν διεξήγαγβ χθές μβτά τβδ χ. Μο
  λότωφ, έν «ναμβνη νέων όύηγιών έχ μέρους
  τής χυββρνίσβΜς τής Άγχώροίί.'θ Γιουγχοβλ«υΐιιβ< τυπβς γραφ«ι σχβτικώς ότι ό χ Σβράτσογλβυ βέν μ'λβΙί1ί Γβσχ?ν έ§ ών ή Τί ό μΙ,ίί όν άλλα ργ χ? § οματβς τής Τβυρκίβς μό μέρους δλ«ν τίιν χρατβν τήϊ Βαλ νοήσεως μρυς χανιχής Συνεννοήσεως. Νεώτερβιι εΐδήσβις άνοιφβρουν βπ ό χ. Χαρ*· ονλου θ« παρβμβί»η βπ1 «λύ «Ις Μβσχ«ν *ι έτι «ί διαπραγματεύσβις ««ρβυοιάζβυν δυσχερΐί «ς λογν τβδ βτι τό μβτά τής Ρωσσίας οόμφ» νόν «ρεπβι ν* ουντ«χβό κατά τβιβυτβν τρβιιβ» ωοτβ νβ μην ανοτγχαίη την Τουρκίαν ν' άβετΛ οα τβς πρός την Αγγλίαν χαί Γαλλίαν ύηοχρ» ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΡΑΣΚΙΕΒΙΤΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΊ0Α0ΝΙΚ0Ν ΑΓΟΝΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Όκτωβρίβυ (τοϋ άντα«β ηγό{κ. Ράσκιεβιτς εξέδωκε «πέψε διάγγελ ι« δια τοϋ όποίευ τβνίζειίτι είνε πεκει μένβ5 περί τής τελικής νίκης. Οί Πολω οί πρβσβέτει θά έξαχολουθήβουν τόν «γώνα δέν θά καταθέσουν τα δπλα μέχρις «τού ό Υφιστοςβξβλβθρεύσα την συμφβράν άπό την Ευρώπην. Λ @ΗΝΑΙ 3 8)βρ(βυ (τβθ άντ«πβκριτβΰ ιιβκ) - ηλβγραββθν έχ Ρώμης βτ, την 28ην τρέχοντοΐ ελ«· »··β·λ>.«ββ8 τ* Ιταλιι,βν ««ρηχϊον .?ΐ5«|οβ!
  ' 35,000 τόννον.