97877

Αριθμός τεύχους

5285

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρ
  ε ·ί|Μ«».
  νίκην ^
  λ
  αεως
  :όν
  Γερμ,*>οΙ
  ίον λόφον
  «λοι £φε«
  λικώς τοβ
  οζέλλα έ-
  πυροβολι·
  -β *·*_
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ■ ■'' '·■ '
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  ΟΕΜΠΤΪ
  ίτησία λίραι
  ίξαμηνος
  Άμερικής
  Ιτησία δολ.
  8
  8
  10
  5
  Ιξάμηνος »
  β
  ΐΐμή
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ · ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ·4Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5285
  ΤΠίϊΟΥΙΪΣ ΣΤΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η «ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ>
  Όλόγος τοϋ Τσάμπερλαιν
  —=ζζζΐάνέτρεψε τα σχέδια
  τού Γερμανικοϋ Ρ(?ϊχ.ΞΞΞ
  αι
  £?ϊ 5ά σ1υνεΧ|σδή Μέχρις δτου έπανοροωθοΰν
  αδικΐαι καΙ κατισχϋσουν α! ελευθερία! των Λαών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 8)βρί
  «υ (ίδ. ύπηρεοια)— Ο¬
  μοφώνως ο 'Αγγλιχός
  τύιτος εξαίρει την ση¬
  μασίαν τβΰ'λβγου τού
  κ. Τσάμπερλαιν διά
  τού όκβίβυ, ώ; τβνίζει,
  χατεδείχθη ή σταθερα
  «ποφχσις των Δυτιχων
  δυνάμει» ν ν',^άπβχρβύ
  σουν οιανδήποτε χε·
  καλυμμένην ραδιουργί
  αν τβδ Ράϊχ. Ίδιχιτέ-
  ρως τβνίζεται ή σταδε
  ρέντης καΙ ή ήρεμος ά-
  κοφααιστικότης τοδ λ··
  γου τβδ χ. πρωθυπουρ¬
  γόν, είς τόν οποίον «ν
  τούτοις δέν περιέχεται
  ούδεμία άπειλή κατά
  τ·ΰ Γερμανικβϋ λκοΰ.
  61 «Τάϊμς» δημοσι-
  εύβυν βαρυσήμαντον
  αρθρον Είς τό οποίον
  ζουν: * «Άποδίδοντες δικαιο
  ούνην είς τόν Χίτλερ Βά
  παραδεχθώμεν «τι δέν σκέ¬
  πτεται ίτ^ Είναι δυνατόν
  ν· έκφοβίαη την Αγγλίαν
  χκί την Γαλλίαν διά. τής
  «έπιθέσεως ειρ ήν ής» την ό·
  ποίαν προετβιμάζει.
  Ή ραδιουργία αύτη Ιχει
  σκοπόν νά έπηρεάση τίς ού-
  θΕΤέρκς χώρας χαί νά ίπιρ-
  ρ(ψη τοις ευθύνας τού πολέ¬
  μου Είς την Αγγλίαν χαί
  την Γαλλίαν. Τέ ζήτημα έν
  τούτοις των εύθυνών τοδ πό
  λέμου δέν χρήζει χαν ουζη
  τήοεως. Ή Αγγλία χαί ή
  τονί
  Γαλλία «πέδειξαν επί σει¬
  ράν έτβν την πρός τήν£εί·
  ρήνην αγάπην χαί ΐτροθήλω-
  σίν των διά άνεκτιχότητος
  χαί ύποχωρήσεων πού ύπερέ-
  βησαν πολλάκις Γάν όριον.
  Αί εύβύναι τοϋ πολέμου βα¬
  ρύνουν έξ ολοκλήρου τόν
  Χίτλερ χαί τό περιβάλλον
  τού. Τα σημερινά σχέδια πε¬
  ρί ειρήνη «Κε καταφανές
  πανουργία, είνε χεχαλυμμέ-
  νη άπειλή. Τέ χαχόν πρέ-
  πει ν α έκχαθαρισβή, «Ι ά£ι
  χίαι πρέπει «α έπανορθω-
  θβϋν, πρέπει νά δεθβΰν χα-
  τηγορηματιχαί >αί άοφαλεΐς
  έγγυήβεις πρίς όλον τόν
  κόσμον διάτάς ελευθερίας,την
  τιμήν κκί την ησυχίαν τού»
  Τθ «Νταίηλυ Τέλεγκρκφ»
  γράφει: «Ό λέγβς τ*ΰ χ
  Τσάμπερλαιν πρεκάλεσε ζω
  ηρκν ικανοποίησιν είς την
  Αγγλίαν, την Γαλλίαν χαί
  τούς φίλους των συμμάχων.
  Ή κοινή γνώμη έπιδβχιμά
  ζει ομοφώνως την δοθείσαν
  απάντησιν είς τάς γερμανι
  κάς προτάσεις ειρήνη;, άν»
  ξίας σεβαβμοϋ.^ Εάν ήτο
  δυνατόν νά έλέγξη εαυτόν ό
  Χίτλερθάτόν έθιγανπερισσότε
  ρβν αί χρίσεις τού «πό μίαν
  πολεμικήν ήτταν. Τό όνομα
  Χίτλερ χαί Γίρμανία συνβ
  δεύβυν πάντοτε αί λεξεις προ
  δοσία χαί δολιότης. Ό Χί
  τλερ έλαβε την απάντησιν
  έκ μέρβυί της Αγγλία; χαί
  τής Γαλλίας, αί οποίαι ίξέ
  φρασαν χαί πάλιν διά οτβ
  ματος τοδ χ. Τσάμπερλαιν
  την απόφασιν των νά μην
  δεχθβδν προτάσεις ειρήνη;
  ουνοδενομένας άπό απειλάς
  χαί ά ύπβατβΰν οίβσδήποτε
  θυσίας διά νά έκπληρώσουν
  τάς ίπβχρεώσεις των χαί νά
  θέσουν τίλ·ς είς τάς διαρ
  κ είς απειλάς έν Εΰρώηη».
  Ό «Ήμερήσιες Κπρ黣»γρά
  φεΐ ότι μόιον έάνήΓερμανία
  άπεσυρδή έκ τής Τσβχβσλ©
  βαχίας χαί της Πολωνίας χά.
  δώση ααφεΐς άποδείξεις των
  διαθέσεών της διά τό μέλ
  λον,Εά είνε δυνατόν νά συζη
  τηθοδνπροτάθΕΐς περίείρήνη;
  γαλλικοσ; συναιέρμοσ
  Είς τό Παρίσι έ|α)ίθλο».θΐ:ΐ πόντοτε ό πολε,μικόςουναγιρμός, Έκτός των εκατομμυράον Γάλλων ποϋ ίπεατοα
  τεύβησαν κα'ι μάχονται ήδη είς τό μέτωπον οί ξένοι. όλονέν κατατάσοοται νς έθ??οταί. 'Αωτέρω οί κατατασσο-
  μενοι είς τάς λεγεώνας των ξένων άποτιλοΰν ουράν όιελείωτον πρό ενός των οτραττλογικών γραφείων των Παρισίων,
  ■ ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
  διά τόν λόγον τοΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 8)0ρίου ({δ. ύπη
  ρεσΐο). — Έξ Ούασιγκτώνος
  αγγέλλεται δτι οί Άμερικα
  νοΐ ανέμενον μετ* έξαιρετι
  κοθ ένδιαφέροντος τόν λόγον
  τοθ κ. Τσάμπερλαιν διότι ήθε
  λάν νά γνωρΐζουν ποίαν ά
  πήχησιν είχον έν ΆγγλΓα οί
  προτάσεις τοθ Ράϊχ περί εί
  ρήνης. ΟΙ πολιτικοΐ κύκλοι
  τί|ς Άμερικής θεωροθν ώς τε
  λείως απίθανον νά είναι τοι
  οοτου περιεχομένου α( προτά
  σεις τοθ Χίτλερ ώστε ν' άν
  ταποκρΐνωνται είς τάς Άγγλι
  κάς άπόψεις δ τι ως τάς καθώ
  ρισεν 6 κ. Τσάμπερλαιν καΐ
  ττιστεοουν δτι αί κυβερνήσει
  Αγγλίας κοΐ Γαλλίας θά Εύ
  ρεθοθν είς την ανάγκην ν' ά
  κορρΐφουν τάς προτάσεις αύ
  τάς. θβωρεΐται πάντως βέ
  βαιον δτι ό κ. Τσάμπερλαιν
  δέν θ' άπορρΐψη τάς προτάσεις
  προτοΟ τάς εξετάση.
  Άλλ* 6 "Αγγλος πρωθυ
  πουργός πού είς άλλας πό
  λύ δυσκόλους έπίσης στιγμάς
  διετήρει την αισιοδοξίαν τού,
  εφάνη μέ τόν χθεσινόν λόγον
  τού ότι δέν πιστεύει νά έχη
  καλά άττοτελέσματα διά την
  εΐρήνην, ή έτοιμαζομένη υπό
  τής Γερμανίας «επίθεσις είρή
  ν ής» Σχετικώς ό «Ταχυδρό
  μος» της Νέας Υόρκης γρά
  φεΐ: *Ό σκεπτικισμός τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν ώς πρός την α¬
  ξίαν των ποοτάσεων τοθ Ββ-
  ρολΐνου είνε δικαιολογημέ
  νος.
  ΑΙ Βηλώσεις τοθ ύκουογοθ
  των "Εξωτερικών τής ΆμΕρι
  κης κ. Κόρντεν Χάλλ, γράφει
  ή Ιδία έφημΕΓ,Ις, διά των ό
  ποίων έτονίσθη ότι δέν άνα
  γνωρΐζεται ό διαμελισμός
  τής Πολωνίας, άποδεικνύουν
  δτι δχι μόνον ο( έμπόλεμοι
  άλλά καΙ κάθε πολιτισμέ
  νος λαός σεβόμενος τα διε
  θνή δίκαια δέν εΐμπορεΐ νά πά
  ραΒεχθΗ την υποδούλωσιν τοθ
  ήρωϊκοθ ΠολωνικοΟ Ιθνους».
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣΛΟΓΟΣΤΟΥ κ.ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΠΑΡ'ΣΙΟΙ 4 8)βρίου (Ιδ. Οππρ.)
  Ό χ Ντειλβντιέ ωμίλησεν άπίφ»
  τον(σ«ς *τι άρορμή τού πολέμου
  ΰπηρίβν ή άπϊΐλή της ΧιτλερΐΜΐϊς
  β(««, ότι πρβτάσεις (Ιρήνης »πο,
  βληβηαομενβι έκ μίρους τοθ
  XI
  τλΐρ δέν γΐνβντβι δεκταί κ«1 ότι
  *άν»»ν 0* «ννίχιββή ΐχρι; ·
  Ο ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  περί τού όποίου ΐπαναλαμβάνονται αί φήμαι παραιτήσεως. Ό χαγκελλάριος Χίτλερ μεταβαίνει ώς άνηγγέλθηεϊς
  Βαρσοβίαν, Άνιοτέρω είς £να σιδηρόδρομον σταθμόν ό κ, Χίτλερ ομιλεί μέ Γερμανούς τραυματιοθέντας πρό
  τής θρυλικής πόλεως, ^_^—————————ι._—.^_>^_^ ^__ι—
  -Η ΓΑΛΛΙΑ
  και ή επίθε¬
  σις είρηνης.
  Θά έπακολουθή-
  σουν δηλώσεις
  κ. Νταλαντιέ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 8)βριου (Ιδ. ύπη
  ρεσίσ).— Σήμερον την πρωΐαν
  συνήλθε τό υπουργικόν συμ
  βούλιον «Ις τα Ήλύσια ύ
  την προεδρΐαν τοθ Προέδρου
  τής Δημοκρατίας κ. Λεμ
  πρέν. Ό πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ προέβη ενώπιον
  τοθ ΰπουργικοθ συμβουλίου
  είς μακράς δηλώσεις επί τής
  καταστάσεως ώς διεμορφώθη
  μετά τό νέον ρωσσογερμανι
  κόν σύμφωνον. Άναμένεται
  δτι μετά τόν κ. Τσάμπερλαιν
  καΙ ό κ. Νταλαντιέ θά προβή
  είς μακράς, σαφεΐς δηλώσεις
  απαντών είς τα θρυλοΰμενα
  περί υποβολήν προτάσεων εί
  ρήνης.
  Αί ΓαλλικαΙ έφημερίδες δή
  μοσιεόουν σήμερον τό πληρες
  κείμενον τοθ λόγου τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν, άφιερώνουσαι
  έν συνεχεία μακρά σχόλια
  ί(ς ούτον. Τα σχόλια γενι
  ίώς είναι χσρακιηριστικά τής
  ^τΐΓφασιστικότητος ^τών συμ
  μάχων δυνάμεων νά συνεχΐ
  σουν τόν άγώνα μέχρι πλή
  εους έπιτεύξεως τοθ έπιδιωκο
  μένου σκοποθ. Ί&ιαίτατα το
  νΐζεται δτι ό λόγος τοθ κ
  Τσάμττερλαιν είναι έκεΐνος ά
  χριβως πού έχρειόζετο είς τάς
  παραμονάς τής συγκλήσεως
  τοθ Ράϊχσταγ.
  Ό κ.Νΐ'Όρμεσόν δημοσιεύ
  εί σήμερον άρθρον είς τό
  οποίον ύπογραμμΐζει δτι ή
  νίκη των συμμάχων θά έλευ
  θερώοη δχι μόνον την Πολω
  νίαν καΙ την Τσεχοσλοβακί
  αν άλλά καΙ τα ούδέτερα
  κράτη τα όποΐα ζοθν υπό
  την διαρκή απειλήν τοθ άφα
  νισμοθ των καΙ κατέχονται ά
  πό συνεχτ) φόβον.
  Ό «Μικρός Παρισινός» γρά
  φεΐ: Ό Χίτλερ φοβείται τάς
  Δυτικσς Δυνάμεις σήμερον,
  δπως έφοβεΐτο αύτάς καΐ δ
  ταν ύτιέγραφε τό σύμφωνον με
  τα τή*ς Ρωσσΐας. Ό κ. Τσάμ
  περλαιν απήντησε χθές. ΑΟρι
  όν θ' απαντήση καΙ ό κ. Ντα
  λαντιέ.
  Η εντύπωσις
  έν Ιταλία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 ΌκτωβρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσ(α). — Αγγέλλεται έκ
  Ρώμης δτι αί ΊΐαλικαΙ έφημε
  ρΐδες ,δημοσιεύουν άνευ σχολί
  ών τόν λόγον τοθ κ. Τσάμ¬
  περλαιν. Μόνον ό«Έσπερινός
  ΤαχυΒρόμος» τοθ Μιλάνου
  γράφει δτι έκ τοθ λόγου τοθ
  Άγγλου πρωθυπουργοθ συνά
  γεται δτι ύπάρχει εΐσέτι έλ·|
  «Ις είρήνης. Ι
  ζζτΔυσχέρειαι
  είςτάςδιαπραγματεύσεις
  ΤΌΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Όκτωβρίου
  (Ιδ. ύπηρεεία).—Πληροφορίαι
  έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι
  παρά τάς άρχικάς προβλέψεις
  ή παραμονή τβϋ χ. Σκρά-
  τοογλου είς Μβσχαν θά πα¬
  ραταθή επί πβνθήμερβν είσέ
  τι. Εγνώσθη δτι τα Σοβιετ
  ζητοδν έκ μέρους τής Τουρ-
  χίας ωρισμένας έγγυήσει; τε
  λείως άσυμβιβάστους πρός
  τάς έναντι τής Άγγλ'ας χαί
  Γαλλίας άνειλημμένας τουρ-
  χιχάς ύποχρεώσεις. Ώς έκ
  τούτο», ό χ. Σαράτσογλου
  εζήτησε χαί νέκς όδηγίας
  π«ρά της κυβερνήσεως τού
  διά ν' απαντήση είς τα Σο¬
  βιέτ.
  ΡΩΜΗ 4 Όχτωβρίου (Ιδ.
  ύηηρεσία) —Σχετικώς ρέ τάς
  διε{αγομένας είς Μέσχαν
  Ρωσσοτουρχικάς διαπραγμα-
  τευσεις εγνώσθη δτι συζητεΐ-
  ται ή υπεγράφη συμφώνου
  άμοιβχίας βοηθείας χαί έγγυ
  ωμένου πλήρνς την κυριαρ¬
  χίαν των δύο χρκτΰν είς
  την Μαύρην θάλασσαν, άπα
  γορευομένης είς αυτήν τής
  είσόδου διά των Δαρδκνελ
  λίων, ξένων πλοίων. Ό τδ>
  λευταϊος ομως ορο; δέν γίνε
  ται δεχτός υπό τής Τουρχίας
  διότι άντιτίθεται πρός τάς έ¬
  ναντι τής Αγγλίας χαί Γαλ
  λίας άνειλημμέναςουμμαχι-
  χάς ύποχρεώσεις της χαί επί
  τοΰ σημείον αυτού προσέ-
  χρουσαν αί διαπραγματεύ-
  σεις.
  ΑΙ συνεννοήσεις
  μέ την Αγγλίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 8)βρ(·» (Ιδ.
  ύπηρεσ(α).— Πρός τιμήν τής
  Τουρχιχής στρατιωτιχής άπο·
  στολης εδόθη χθές υπό τής
  Άγγλιχής κυβερνήσεως με-
  γάλη δεξίωαι; είς τό ζενοδ··
  χεΐον «Κλάριτζ». Είς την
  δεξί«σιν παρέστησαν τα μέ-
  λη τής Τουρχιχής άποστολί,ς
  μέ τέν επί κεφαλής αύ
  της στρατηγόν Όρμπάϊ χαί
  την κυρίαν Όρμπάϊ, ο έν
  Λονδίνω Τοϋρχος πρεσβευ-
  τής χαί πολλαί ποοσωπιχότη-
  τες τής Άγγλιχής πρωτευού¬
  σης. Τα μέλη τής ΤουρχιχΙ,ς
  άποστολής έδεξιώθη ό πρώτος
  λόρδ·ς >τοΰ ναυαρχείου χ.
  Τσώρτσιλ χαθ' 2λην δέ την
  διάρκειαν τής δεξιώσεως έπε
  κράτηαε πνεΰμα εγκαρδιότη¬
  τος.
  Τα ύπο6ρύ|--ΗΡΩΣΣΙΑ
  διασπρι τόν
  =χια μονον
  ειςΒαλτικήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 ΌκτωβρΙου
  ((δ. οπηρεσΐα).— Δύο Σουηδι
  κά σκάφη συνελήφθησαν χθές
  υπό Γερμανικόν ύποβρυχίων
  έν ώ κατηυθύνοντα τό μέν έν
  είς Νορβηγίαν, τό δέ έτερον
  είς Αμερικήν υπό τό ττρόσχη
  μα δτι ευρίσκοντο έντός τής
  άπηγορευμένης διεθνοθς ζώ
  νης.
  Έξ άλλου ή Γερμανική Κυ
  βέρνησις επέδωκε χθές είς
  την Κυβέρνησιν τής Σουηδίας
  άπειλητικήν προειδοποίησιν
  παρομοίαν έκεΐνης την όπο(
  αν απηύθυνε ιίς την κυβέρνη
  •ιν των Ήνωμένων Πολιτει
  ών, διά τάς «ύπόπτους», ώς
  τονΐζει, ενεργείας των Σουηδι
  κων πλοίων τα όποΐα είδο
  »ιοΟν τ' Άγγλογαλλικά πό
  λεμικά περί τί)ς θέσεως των
  Γερμανικήν ύποβρυχίων».
  Τό Σουηδικόν ναυαρχεΐον
  συνέστησεν είς τα Σουηδικά
  πλοΐα νά πλέουν πάντοτε
  έντός των παρακτίων ύΒά
  των. Έκ παραλλήλου, αί κυ
  βερνήσεις Νορβηγίας Σουη
  δίσς καί Δανίας απηύθυναν
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΝ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 8)βρΙου ([δ. ύ-
  πηρεσία).— Είδήσεις έκ Στοκ
  χόλμης άναφέρουν δ τι προε-
  κάλεσεν εξαιρετικήν έντύπω
  σιν είς τάς Σκανδιναυΐκάς χώ
  ρας ή πρότασις τής ρωσσικΓ)ς
  κυβερνήσεως πρός τάς άτμο
  πλοΐκάς έταιρίας τής ΣουηδΙ
  σς καΙ ΝορβηγΙσς ν' άναλά
  βουν την μεταφοράν έμπορευ
  μάτων ξυλείσς κυρίως έκ των
  Ρωσσικών λιμένων τής Λευ
  κης Θαλάσσης είς Αγγλίαν,
  προτοΟ καλυφθή ή θάλασσα
  άπό ιτάγους. Είνε προφανές
  τονίζεται δτι ή Ρωσσία θέλει
  νά διασπάσρ τ°ν υπό τής
  Γερμανίας έπιχειρούμενον ά
  ποκλεισμόν διά χρησιμοποιή
  σεως ξένων σκαφων καΐ νά
  συνεχίση τάς εμπορικάς ου
  ναλλαγάς της μετά τής Μ.
  Βρεττανίας.
  νέας εντόνους διαμαρτυρίας
  πρός την Κυβέρνησιν τοΟΡάϊχ,
  διά την καταδίωξιν καΙ τούς
  τορπιλλισμούς των σκαφών
  των υπό Γερμανικών όποβρυ
  χίων,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι !
  |ι Ι
  ^

  " Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήαερον .Γι¬
  βραλτάρ·. Μ4 τοθς ΒΙβιαν Ρομάνς
  Έριχ Φόν Στροχάιμ. Χαθ'έκάστην
  απογευματινή ώρα 7 μ. μ.
  Σ'ΝΕ «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον τό Ό ρΟΑθς ΤΟΥ
  .._.·_Λ***ι — . · μ· ·λι1 Έ· 1 ,7Λ*·, Α *ΤΑ ·»—Ηε ***εειε—■ιι^^^ΒηΜΗΒΒΗΗΒΜΒ
  άριστοόργημα τοθ 'ΕμΙλ Ζολά
  άνθρώιινο κτήνος».
  Δευτέρα. Πίυ,ιΐτη, ΣάβΒστο, Κυ
  ριακή ώρα 6 1)2 μ μ άκριββς ανθ
  γΐυματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοδμάς Αθηνών.
  Προνρ»μμ« 5ης 8 βρίου
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχος Ο,ινος—
  ΰμνος Νεολα(ας
  "Ωολ Άσΐεροσκοπείου Αθηνών
  12 30 Μ-.υο:χή τζιζ (5'αχοι|
  13 Άποαπισ,ιοτα άτβ ότΐοίτ-
  τις (δίσχοι)·
  13 30 Εί5ήσεις — Χ^ματιατή
  ρΐον.
  13 45 Χϊβίγιες Κίχχ* Κρΐ
  μέζϊ).
  14 15 Είδήσιις— Μετΐη'ρολαγι
  χδν δελτίον—Κίνησις άγορά";
  II.
  ι
  ΜΑβΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΜΥΝΗ2
  Είς τόν σύγχρονον πόλεμον ό ρόλος των γυνσικών, Ιδία είς βοηθητικας υπηρεσίας καί πρό πάντων είς την
  οργάνωσιν τής παθητιχής άεραμυνης είναι σημαντικωτατος. Είς την εϊκόνα μα<:, φαινεται 'Αγγλίς διδασκάλισσα μαν θάνουσα είς τους λιλλιπουτειους μαθητάς και μαθητρίας της καί τάς μητερας των, τόν τρόπον προφυλάξε(ός των άπό τόν κίνδυνον τού έξ αέρος βομβαρδιπμοΰ. 18 45 Έμδχτήρια χαί έλλϊ,νι χοΐ χοροί (ξίακοι) 18.55 Έλαφρά μουσική (5£ο<οι) 19.30 Ή &?* τοθ παιδι&Ο 19 50 Δ σκοι μέ την Τσάρα Αεάντερ. 20 Ή ώρα τοθ άγρότου. 20. Μπετόβεν: Σονάτα Κρί'ι τσερ (δ(σχοι). 20.50 Είδήσεις. 21.15 ΣυναυλΙα τής ουμφωνι- χής όιχήστρας τοθ ΣταθμοΟ. Ή ώρα τοθ τουριομοθ. 22 20 ΝυκτεριναΙ είδήσεις. Μαχεδονιχή ώρα έπ' ευχαι ρίκ τής 14ης Διεθνοθς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 22 30 ΛαΊχο! ΜακεδονιχοΙ χο ροΐ (περιοχάς ΣιατΙστη·). 22.45 Όμιλία. 22 55 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ υ¬ πό τής ίίΙος Α. Σάλτα. 23.10 Δια^ημίσεις 23.15 Έθνιχή χορωδία θεσοα λονικης (δπό την ο)σιν Ε. Κ. Φλώρου). 23.30 Έλαφρό τραγοθδι (δπό τής χ, Μαριάνας Λάζου, συνοδεία , ,„ - . 1Γ .--„--- πΐάνου δπό τής ίϊίας) *«ι «·Ρ«ριζβυν ΐήν εξαγωγήν δρστχμών 24 Τελευταίαι ιίδήσεις. ουναλλάγματος Συγκεκριμένως Ιγ ό<τώ χι______ ___________ 0.10 Μουοιχή χοροθ (δίσχοι) "ϋ*Λ'ο« ™° δφυπουργείου Αγο (158 500) έκπλβιστηοιάοματος __________________________ρανομίας χοινοποιηθεΐσα τελ«υ το0 κατσ τήν ύπ· Αριθμόν Α>ε~*~ΗΗΗΒΗΒΗηΐΙεΠ——^·τα((ο;, ομιλεί περί τί)ς στ;μασ{ 14166 υπό χθεσινήν χρονολο
  άς τί)ς οΐχοαίτου χτηνοτροτίας γίαν ι^θεσίν μου άναγκαση-
  Άριθ. 14171.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολσιογράφος Ή?α
  κλεΐου Εύστράτιος ΘεοΡώρου
  Γαρεφαλάκης έν Ήρακλεΐψ έ
  δρεύων καί κάτοικον.
  Προσκσλώ την έπισπεύδου
  σσν Εθνικήν Κτηματικήν Τρά
  πβζαν ής Ελλάδος, την Ά
  γροτικήν Τράπεζαν τής Έλλά
  8ος, τό Ελληνικόν Δημόσιον
  ώς έγγεγραμμένον δανειστήν
  ώς καί πάντα άλλον εχοντσ
  «Ον την αϋτάρχειαν τής χώρας τυχον αξιώσεις επί τοθ έκ
  εκατόν πεντήκοντα
  τΐεντακοοΐων
  Ή οίκόσιτος
  κτηνοτροφΐα.
  Είς τον χύχλον των συστάσεων
  ίιά την επέκτασιν των χαλλιερ-
  γειών υπάγονται χαΐ οί συναφεΤς
  γΐωργικοΐ χλάίοι τής χτηνοτρο-
  φ'ας οί δποΐοι συμπληρώνβυν οί-
  χονομιχως τίς πρώτας, ξ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρα 10 μ. μ. ακριβώς
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  Τό έμβλημα τής άκατα
  βλήτου δυνάμεως.
  ΙΗΤΕΑΑ1ΤΖΕΗΖ ΣΕΡΗΙΣ
  Τό έμβληματης νευ,ώ·
  δούς δράσεώς.
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Τό έμβλημα τής γ·η-
  τεί«ς.
  ΕΡίΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΊ'Μ
  Ό τελειοτερίς έρμη
  νευτιις των μεγάλων μυ
  στηριωδών ρολων.
  Αύτοι είναι τα ούσιαστι
  κά στοιχεΐα πβύ συνθέ
  τουν τόν κολοσσόν!
  χαί πΐηνοτροφίας χαί τής άναγ
  ,χης τής Ιφαρμογτ]ς αυτής είς ιύ
  ρεϊαν αχτΖνα Καί. είναι ιύχής
  ίργον δτι την εγκύκλιον ταύ
  την, χαθ' αί διαπιστοθται. ή χοι
  νή γνώμη δπεδέχθη μετά τής
  δεούσης π;οσοχή; ώιχε νά προσ
  ταχεΐα ανάπτυξις τοθ
  τής &ίκοσ[ΐοκ χτηνοτρο
  άγ&θώ χαί τοθ χρίτους
  νλάδ&υ
  *;!ας έπ'
  χαί των
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  πολιτών.
  Διευκολύνσεις.
  1 Ή παράτασις των εγγράφων
  των μ»6τ)τών μίχρι τής 15ης
  Όχτωδρίου Σιιυκ&λύνιι τ^ύ; γο
  νεΐς χαί χηδιμίνας ίσον &ψο(%
  την πληρωμήν των σχετιχω
  τελών Δύναται &ί αΰ;η νά χανο
  νισθζ μέ δλην την ά»εσιν έφ
  ίσον οί μαθητα'έν τφ μεταξΰ ίέν
  θά παρεμποδισθοθν είς την παρα
  χολεύθησιν των μαθημάτων των.
  Συνεπώς τό υπουργιϊον τής Πά ι
  δείας είνε δξΐον πολλής ευγνω
  μοούνης χά! διβ τό άξιόλ'.γον
  τ&Οτο χαί συγχρονισμένον μέ¬
  τρον τού,
  *«*
  Οί 5ΙασοΝ
  των έπαρχιών.
  Ω. γνήσιον ή λειτουργία των
  «Άρματων τιθ θίσπιδος» ήρχισε
  άπό τιολλοθ. Είνε Σέ άσφ»λώ;
  σχιτιχή μέ την περιοδείαν των
  άνά τάς ιπαρχίας, ή φροντίς τ:·Ο
  χράτους άναφορΐχώς μέ την χά
  τίσταοιν των θΐάτρων των <παρ χιών ήτις Ιξείτ,λώθτ] μέ την γνωστήν εγκύκλιον τοθ γινιχοθ διευθυντεθ 'ών Καλών Τεχνών την άπικθυνθεΐοαν πρό ημερών πρός τους χ. χ Νομάρχας. Τί Ή^ά«?ειον πάντως, τό όπιΐον χ»Ι θέατρον εδπρόσωπον ίϊι» τιχον Ιχει χαί θά αποκτήση χαί Δημοτικόν τοιβθτον, θά χατα στη δυνατόν πιοτιύ μ ν νά προ· τιμηθή ώ; πρός την μέριμναν τοθ Βίσιλικ&Ο θιάτροα, δια νά μή στιρτ^ται δΐαν πρέπει θι« οίαν άξίοον καί τής παλα:βς θια τρικής οημαοΐας τού χά Ι τής παλαιοΐίρας φιλολογικήί τού πά ραδόσιως. κου πλειστη^ιασμοθ έκποιηθέν των άκινήτων τθν Άννης χή ρας Εμμανουήλ Παπαδάκη τό γένος "Ιωάν. Λ^υχαδάκη, Ελένης Ιωάν. Λουκαί>άχηκαί
  Ρα6αμάνθυος Ιωάν. Λσυκαδά
  κη κατοίκων των δύο πρώτων
  Ηρακλείου καί
  ου Δαφνών, ώς
  τοθ τελευταΐ
  κληρονόμων
  τοθ αποβιώσαντος άρχικοθ
  όφειλέτου Ιωάννου Λουκαδά
  κη, όπως προσαγάγωσι παρά
  ς> άρμοδΐφ δικασιηρ.φ παρ'
  φ γενησεται ή κατάταξις
  εντός τής νομίμου προθε-
  σμΐας τούς τίτλους κα!
  λοιπά δικαιολογητικά των ά-
  ξιώσεών των εγγροφχ καθ'
  δσον ή έκπροθεσμος τούτων
  προσαγωγή Ισεται άπαράδε-
  κτος. Εγένετο έν Ήρακλείφ
  Κρήτης σήμερον την δευτέραν
  τοθ μηνός Ό<τωβρίου τοθ χι λιοστοθ ένεακοσιοστοθ τριακο σΐοθ ένάτου (1939) 6τους ήμέ ραν Δευτέραν καί έν ι ώ έν- ταθθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτφ συμβ'ο λαιογραφεΐφ μου δι' ήν είσ πρακτέα τέλη καί δικαιώματα δραχμαΐ εκατόν εΐκοσι πέντε καί υπεγράφη παρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ. £ ) Ε ©. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον Έν Ήρακλεΐφ αυθημερόν. Ό Συ^βολαιογράφος Ήρα κλεΐου Β. 9. Γαρεφαλάκης ΠΙγΡΙΛΗΨΙΣ ΑΝ^ΚΟΠΗΣ Διά τής υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμβρίου 1939 άνακο πής τού ενώπιον τοθ Πρωτο δικεΐου Ηρακλείου άτΐευθυνο μέν ής ό Εμμανουήλ Π Παντε λάκης κάτοικος Ηρακλείου άνσκόπτει την υπό χρονολογΐ αν 25 Ιουλίου 1939 έττιταγήν τοθ Ρατχμί) Βέη Παπουτσαλά λη κατοΙΐΌυ Κωνσταντινουπό λεως δι" ή; έ~τάσσεται δυνά μ»ι τοθ οπ' αριθ. 12571 πωλη ϊη^ίου συμβολσίου τοϋ Συμβο λαιογράφου Ηρακλείου Εύ· στρατίου Βουρδουμπάκη νά καταβάλη δραχμάς 87 266 δι* υπόλοιπον τιμήματος. Ίσχυρ'ζβται δ τι ή έπιταγή είνε άκι,ρωτέα διότι κα¬ κώς εξεδόθη ή έπιταγτ. ;ύ- πό τοθ επιτάσσοντος χωρΐς νά νομιμοποιήται πρός τοθτο, ά τε μή άΐτοβ ώσσντος τοθ άρ χικοθ δικαιούχου, ούδ' δ τος κληοονόμου ποσώς τοθ έπιτάσ σοντος. Έξ άλλου πλήν τοθ ότι τό τε τΐμηαα κα( οί τόκοι έχωσι παραγρσφή, ή άιαΐτη σις έχει διαγραφή διά συμψη φισμοθ άπαγγελΛέντος διά ττ)ς οπ' αριθ 668 τοθ 1926 τελεσ.δΐκου αποφάσεως τοΟ Πδ εΗ Ο σατανάς καλογήρου ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΧΟΦΟ! ΤΟΝ ΤΣΛΡΟΝ ΠΩΝ Ι5έον καί —Αύτό τής είτα λέγει ό Σιμάνοβιτς. Ή Νιούνια εξακολουθή: —ΜοΟ εΤτιε τώς θά σέ ττεοι αένη νά γυρίοης, γιατΐ είνε γη νά τοθ μιλήσης· —Καλά, Ντούνια, πήγαινε! λέγει είς την υπηρέτριαν τού 6 Ρασποθτιν. Καί άφσθ ή Ντοόνια ϊφυγβ, 6 Ρασποθτιν πληαιάζει τόν Σιμάνοβιτς καί μέ φωνή ψ θυ- οιστή τόν ρω φ: —ΕΙπες στά «ταδιά» νά τόν νοθν τού , —Όλα έν τάξει! λέγει ό Σμάνοβιτς. "Αν τφς νά Λ<ΐς τόν πρίγκητα, θά φυλανε έξω άπό τό σ«ίτ. Τα «παιδιό» εΤνβ γ{ μυστι <οί άσΐυ^όμοι, οί σωματοφύ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Τής παρελθούσαν Παρασκευήν ή χ. ΆσιιασΙα 1. Σπα νάκη άνεδίζατο ττΐς κολυμβήβρας αίς τό χωρίον Σταανιούς, τΛ κορι τσάκι τοθ κ. Ί. Γαβριλάκη όνομα· σβοα σΰτό Μαρίαν Είς χοος γ0 νεΐς καί την ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση· —Την ναοελθ. Δευτέραν ό κ Μζ»τθ. Φραγηαδάκης ίβάητιο» είς Γέογερην τό άγοράκι τοθ κ Μιχ. Τζοαρτζάκη ονομάσας Κωνσταντίνον. Νά τοίς ζή Γυρο οτήν πάΑι. Ή Όκτωβριανή καλοκαιρία ου νεχίζβται άμβτάβνητος. —Δέν γνωρίζει κανβΐς άχόμη ηό-ε έ «Ι τέλευς θά άηοκαταστα' θώμεν είς τό κρανμστικόν φθινό¬ πωρον μέ τό ευεργετικόν βορια- δ-ίτκι τού. — Δεδομένου δτι εν τφ μιταξύ τό όψ μοκαλόκαιρον άρχΐζει να μάς ένοχλή. έΦ' δσαν συνοδβύεται δχι μόνον άαό ζέστην αλλά καί —Τα β βιο«ωλ«ϊα ευρίσκονται κατ' αύτάς είς άέναον άγοραση- κήν κίνησιν. —Άγοράζοντοι Α; γνωστόν τ* έ β ζ ν4« ββλία έφ β άζονται οί μ θητπτΐ μέ όλην σχεδόν την γρα ϋΛην τοθ βτους. πού μ^ρα καί νύχτα σπΐτι τοθ Ρ Καί φ βΡη |ι|0:χ; ^Κ^^ Σ μάνοβιτς φ^όντισε καί ελα'6σ:ιν ενδιοφίρβι βχι μόνον τούς θτιν --->- -=- -■'■>— *■»·
  Πρωτοδικεΐου
  Έζσιτεΐται ν' ά<υρωθί) ή ώς άνω άνακοπτομένη έηιτα νή και νά κσΓοδ.κασθπ ό έπιτάοσων ιίς την Βικαστικήν δαπάνην. Δικάσμις τής άνακοπή; ώ ρΐσθη υπό τοθ Γραμματέω; τοθ Πρωτοδικείου ΉοοτκλεΙου ή 24 Ίανουαρΐου 1940 ήμέρα Τετάρτη καΐ ώραν συνήθης των συνεδριον, καλείται δ' ό καθ* ου ή άνακοπή ίνα έμφατ νιοθβ κατά την ώς άνω ήμέ ραν καί ώραν ενώπιον ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου δή μοοία έτΐΐ πολιτικών ύποθέσε ών συνεδριόζοντος έν ιω δι κατοσ'ήματι αύτοθ πρός οιιζή-ησιν τής άνακοηής άλλως ή σιζήτησις γενησεται οήμην. Ι Ηράκλειον 30 Σεπτεμβρίου 1939 Ό πληρεζούσιος δικηγόρος οΟ άνακόπτοντος Κ. Γ. Μ«μ«λ»ΜΠ{ 'Αηο Ήρκχλιίου μέχρ: Ρεθύ μνβυ άηωλίαθη πρό ημερών καθ, οδόν μιχρά χαπελλιέρα χρώματος χαφέ έχ λευχοοιδήρου μέ λουχΐ τάχι. Παοαχαλείΐαι 6 εδρών ταύ¬ την νά την παραδώση είς τα γρα· φεΤα τής «Άνορθώοιιος» χαί ΐμει Τοχάτατοι έπιοκευαί ι — ΟΥΥ©ΤΙ|Ι·νβΙ ι|| τέ ύρβλ·γ·ΐτ·ικΙβ«/ ΙΑΤΡ02 Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος Ε1Δ1ΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΖ Διΐτλ*)ματευχοί Α55ΐ»1αη τής χβιρβυργικΛς βύρολογι κης Κλινικής τής Ίατρικής 2.χολίί{ Πονεηιβτημίβν Παρι («ν ν. Παβήβεις τοδ ούροποητΐΜθϋ αυατπματβς ήτοι νιφρ&ν, χυστε»ς, πρβστβτου, ν·ννητικ&ν οργάνυν χ,λ π. Δεχεται 9-12 «. μ. 3- 7 μ. μ. έν «$ Ιατρείω χον έώβς Ναρονιιίρνα. πίρβδβς Πλ«τε(«ς Άρχκδίον (Χεΐτιχν 'θγλοδ). Τπλίφ. 8-22 βε τα μέτρα τού, ό Ρασποθτιν πηγαίνβι είς τό γραφείον τού, ίπου τόν περιμένει ό πρίγκηψ Παθλος Τσεγκόντιεφ. Ό Σιμάνοβιτς είς τό παρα πλεύρως δωμάτιον περιμένει μέ αγωνίαν... Ένα τέταρτον τής ώρας περιφ .. Βγάζβι κά θε τόσο τό ρολόι* τού καί κυτ τάζει νευρικά., Άλλ' άπό τό γραφείον μέσα είς τό οποίον ρύρΐσκεται ό πρίγκηψ ^καΐ ό Ρασποθτιν παραδόξως δέν α¬ κούεται ζωηοα συζήτησις, δ πως περΐμενεν ό Σ<μάνοβιτς... Τό πραγμα τοΟ φαίνεται τό¬ σον πσράξενο, ωστε κάθε τό σον, στίς άκρες των ποδιών, πλησιάζει την ττόρτα καί β_- ζει τό αύτΐ τού στήν πόρτα ν' άκούοη .. Άκούει την φωνή τοθ πρΐγκηπος Τσεγκόντιεφ σιγανή καί ήρεμη, άκούει καί τόν Ρασποθτιν νά λέγη κάθε τόσον: —Ευχαρίστως! ευχαρίστως! Τόν άκούει γιά μιά στιγμή πού είς τόνον ζωηρότερον λέ ι: —Τό ήξίυρα έγώ. "Ημουν βίβαιος τιώς θά έλθουν εισί τα πράγματσ... (συνεχίζβται) ,ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μεγαλούργημα τβΰ 'ΕμΙλ Ζολά. ΤΟ ΑΝΒΡΟΗΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ μαθητάς ττΐς «όλϊως άλλά καί των έτταρχιων —Ή οορολογία των ε15ων ιολυ τελεΐας, τής ό«ο(ος λβτττομέρϊΐαι ανεκοινώθησαν έν βκτάσει. —Ένδιαφέρει σχεδόν ή έξ όλο κλήοου τος εύπορούοας τώζβις <«■ δσον ό κύκλος ού ής περιλαμβά νει «ραγματικ&ς εΙ5η «ολυΐε· λεΐας. —ΈμβΙβτοντα έν γένει ιίς χήν χρήσιν «τοθ περιττοϋ» παρά τοό ώλΐ 'Αχ«τ*λλπλονΤδΓ «νηλίχονς ΓΚΑΗΠΕΗ ΧίΜΟΝΗ Σ8ΗΟΝ ^μ —Τό Ύιιουργεΐον τής ΓεωογΙας απηύθυνε καί νεαν εγκύκλιον πρός τούς καλλιεργητάς. —Διά τής ίγκυκλΐου ταύτης συν τεταγμένης σημειωτέον είς άΐλου στάτην γλώσσαν, παρέχονται αί πληροφορίαι εκεϊναι αί όχοΐαι είνε άπαραΐτητοι δχι μόνον διά την επιτυχίαν τής προσπαθείας πρός επέκτασιν των καλλιέργειαν άλλά καί τής γενικωτέρας τοιαύ της τής δφορώσης την αοτάρ· κειαν. —ΑΙ όδη/Εαι συγκεκριμένως πε ριστρέφονναι είς την σΐοράν, [δία των λαχανικών, την λΐπανσιν, τα προφυλακτικά μέτρα καί είς πολ λα άλλα συναεή των άποδοτικών καί έξυττηοετικων τής καθημερι· νής συντηρήσεως καλλιεργειων. —Τα Ιχθυοΐ'ωλεϊα μας δέν παύ ουν νά οημειώνουν αγοραστάς. — Χϋές επί παραδ«1γματι ημέ¬ ραν άκρεωθαγΐαι, δέν Ιλειαον πρωΐ — πρωΐ οί καταναλωταί. — Αναζητεϊτο ψϊρι δων των έκλεκτων εΐδων και ευρίσκετο είς τιμάς προσιτάς. —"Κ προβολή άοόψε ιίς τόν κι νηματογράοον Πουλακάκη τοθ 1· πικαΐρου οΐλμ: «Γ.βραλτσρ· άΐο τέλει τό κινηματογραφΐκόν γεγο νός τής εβδομάδος. —Πρόκειται τΐερΐ ίργου έξαιρε τικου είς έν&ιαοέρον είς τό ό «όϊ όν θριαμβεύσυν ή Β βίαν Ρομάνς καί ό τόσον χαρακτηριστι«ός·.ε[ς παρομοΐους ρόλους, Έρικ Φόν Στροχάΐμ. —Είς τόν «Άπόλλωνα» συνεχΐζε ται ή «ροβολή τοθ συναρπαστιιιοθ ίργου: «Ανθρώπινον Κιήνος» ά«ό τό όμονυμον Εργον τοθ 'ΕμΙλ Ζολδ. 6 Ρέηοατερ Πρωταγωνιβτοΰν: ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ Υ ί ογΜλβνισπ ενας τραγιχός {ρως, βχηνες ζωντανές γεμά- τες ρεαλισμό. Καθ" έχάατην ωροι 6 1)2 μ μ. «πονευματινή β οδβντίατρβς Σταύρος Λογιάδης Ειδοποιεί την αξιότιμον πε λοτείτχν τού δτι επανήλθεν έκ τοθ ταζιοΐου χαί δίχεται β 1)2 Ι»ς 12 1)2 ».. μ. καί 4-7 1)2 Ρ· μ· ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ Α·ΗΝΑ£8 Πλησίον ΣτλΘ. Μοναβτηράκι αν κάσβν κληρβφβρΐ- δΐίυκόλυνσιν Ιατρικήν μ·τοιββιίνοντ«ς άσβΐνεΐς αβμ· λΐ τού. ΕΓΚΑΙΡΙΑ ΠωλιΙται χαινουργής χαλτβο μηχανή είς βρίστην χατάοταβι» μάρχας Έλδετιχής Ντουπιΐ είς τό ή"μιου τής άξίας της χαί μέ έχμάθηυΐν διορεάν. Πλτ]ροφοριΊχι χαθ' εκάστην καρά τφ χ. Ανδρ. ΙΙαηαδάχΐ χαφεπώλΐ Ιναντΐ πά λαιΛν ΨαράΒικην (οδός 18β6(. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΝ ΕΙΔΟΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^α* θά βρήτε δλα τα νία μοντ&λα σχιλϊτΦν. Παρελαβαμε μηχανήματβ διά κατβργασΐαν κρυστάλλον. ΠρΙν ΙΑΤΡ02 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Αιδάχτωρ τ·6 Πονεπιοτημί·» τή; Λ&νς. ΈηΙ έπτ«ΐτί«ν σκβυδ«β«ς έν Λυβνα κβΙ Παριβΐονβ, δ!· χιταη είς τ* ν έ β ν Ι « τ ρ ■ Ι ο ν τού, έ)ο·< Άρ^ρε.· (αννοικίαν Ββλιδέ Τ(αμΙ) Ιναντι άρτοηβιείβι» ΆΙανασΙον ΖΒθΚΐανάΝΐι 9- α „, μ. κβι 4-7 μ. μ. τ·< Κβριεαιβ^ τους *ίτβρβ»ς ονρεάν. Άρ. «λ. 6-41 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ■ ι ^ ι ' ι —————=—~=^=~——
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΙ τιμαί
  θως:
  των διαφόρων εγχωρίων είδων είχον
  Χθές ώς ί
  ίχολού
  ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ Πεπόνια »
  4__
  κ__
  » α
  δρ. 12.— 13 —
  Σίτος *
  8 50
  » 6'
  • 10.— 10 50
  Κριθή »
  4 50
  » Υ'
  » 10.50 Π,— Β;ώμη »
  5 —
  » ν
  » 8.50 9 — ι Οίνοι μίστατον »
  26 —
  28 —
  » ε'
  » 7 50 8.—
  Ελαια »
  31 50
  Εζαραμπουζές
  » 5 —- 6 —
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  "Ελεμέδες α'
  » 7 20
  ΔιυχοΙ α' »
  2^__
  » β'
  » 6.20
  » δ' »
  23.—
  ΤΑΧΤΑΣ α'6'
  » 4.20 4.70
  » γ' »
  22 —
  » Υ'
  » 5.30
  Πρασινοι α' »
  20 —
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  » β' »
  — —
  19__
  Σουλτανί
  » — ,__
  * γ' *
  ί ν · ^^^
  18 —
  Ταχτά
  » 4—-
  400 —
  425
  Ρ*ζα*1
  » 4 — 4 50 'Αλάδδανος »
  100 —
  Καρπούζιχ
  » 2.— 3 — Κουχούλια »
  120 —
  130
  Τιμαί Συναλλάγματος
  'Λγορα Πώλησις Κοπεγχάγγ)
  25 96
  26 16
  Λονδινον
  546 — 550 —
  ΙΙαείσ οί
  3.03
  3.13
  Νία 'Υόρχη
  136 — 138 —
  ΜΧίνον
  6.96
  7 02
  Παρίσιοι
  3 09 3 13
  Πραγα
  4.31
  4 35
  Ζυρίχη
  31.— 31.45
  Ζυρίγη
  3160
  32 05
  "Αμστερδκμ
  72.70 73 70 Βίυξίλλαι
  4 76
  4 82
  Στοχχόλμη
  32.60 33.10 Βιυδαπίστη
  23 45
  23 95
  Βρυξέλλαι
  4.64 4 70
  Βελιγράδιον
  3.0&
  3 11
  'Αλεξάνδρεια
  560.— 564.—
  Κι«ν)πολις
  10 4- 1
  105 —
  Βαρσοβ α
  21.12
  2132
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  "Ελσινχφίρς
  2 60
  2 65
  Βερολίνον
  42.— 43.— Κόβνο
  22 —
  22 50
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ' Εγκυκλοττ,α ιδ ε ία
  ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Ήτο τι άκαταμέτρητον καΐ ζ&ν ζωήν κολσσμέ
  νων καΐ εΐδωλον τεράστιον εξέπεμπε σπινθήρσς
  κερσυνών. Τό έπσναστατικόν ιΐνεθμσ έχάλυπτε διά
  τοθ νεφους αύτοθ τό υψωμα έκεΤνο, ένθα εφαίνετο
  ή φωνή τοθ λαοθ πρός φωνήν ΘεοΟ όμοιάζουσσ,
  άλλόκοτόν τι μεγαλείον άπηόγαζε τα τιτάνειον έ
  κεΐνο καΐ γρανιτώδες συμτΐΐλημα. Ήτο σωρεΐα
  βορβόρου καΐ δρος Σιν δ έν τούτω,
  Τό όδόφραγμα ώς είπομεν ανωτέρω, προσέλοβε
  την Ιδέαν τής Έπαναστάσεως. Τίς ή 'Επανάστασις;
  Αύτό τό όδόφραγμα' τό τυχαΐον, ή αταξία, ό τρό
  μος. ή παρεξήγησις, τό άδηλον αύτό εναντίον τής
  Συντσκτικής Συνελεύσεως, ή λαϊκή χυρισρχία, ή κα
  θολική ψηφοφορΐα, τό ίθνος, ή δημοκρατία, ή λαι
  μητόμος άποτροπισζομένη την Μασσαλιώτιδα...
  ΆπερΙσκεπτος, άκατανόητος άποτροπιασμός, άλλ'
  ήρωΐκός συγχρόνως, διότι τό Αρχαίον τροάστειον
  τοθτο άποτελεΐτο έξ ήρώων. Τό προάστειον κοί 6
  προμαχών τού άλληλεβοηθοθντο. τό προάστειον
  ττροστατευόμενον υπό τοθ προμαχώνος, ό προμα¬
  χών έπερειΕόμενος ιίς τό προάστειον. Τό τεράστι
  όν όίόφραγμα ήπλοθτο ώς ιΐψηλή άπορρώξ, καθ" ής
  έθραύετο ή στρατηγικόιης των Άφρικανών στρατη
  γών.
  Αί κοιλότητες. τα έξογκώματσ, τα σιδηρα τού
  διαζώματα οί έπάλξεις καΐ οί ττθργοι τού έμόρφα
  ζον ατιαισΐως, εθτως εΐπιϊν, γελώντες μωρβς ίιτιό
  τόν καπνόν. (συνεχΐζεται)
  ϊ
  Πισκοκέφαλο Σητείας,
  ή άρχοντική κωμόπολις.
  Ή Δΐϊθνίις Έκθεσις ©ίσσοτλβνίχης
  Χιλιάδ» χόσμου έξαχολουθοθν νά συρρίουν καθημερινώς ε'ς
  την Διεθνή* Έκθεσιν θεσσαλονίκης, τής οποίας τα έχθέματα χαθώς
  χαΐ τα διάφοραι θεαματα προκαλοθν. ζιοηϊόταϊον ενδιαφέρον. Ορέ·
  πει δέ νά σημειωθή δπ είς την επιτυχίαν τής ίχθίσιω; συνίβίλε
  σιτϊυδα-ως χαΐ ή Ε.Ο.Ν τμήμα τής ίτιοΓας φαίνΐται είς την ιί-
  χίν« μα; παρατεταγμέν&ν είς την είσοδον κενταχοθ περιπτέρου
  Τα πεπραγίίένα τής τριετίας
  II
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΝΙΚΗ! ΛΙΟΙΚΗΣΕΟ!
  Λ» ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡίΟΗ
  Άντεμετωπίσθη τό σπουδαιότε¬
  ρον ζήτημα πρίδλημα τοθ ποτί-
  σμαιος χατά τό θίρος των νεα
  ρών δινϊρυλλ'ων διά τή; χατα
  ακευής 65ατοδιξ μενων (σΐιρνών)
  έντός των άναδαοουμένων έ«τϊ
  σιων δπου βυλλέγονται χατά
  τόν χειμώνα τα ίμδρια υίατα.
  Αί δημοτικαί αρχαί ΉρανλιΙ
  ου χαΐ Ρεθύμνης παρά τό άνε-
  παρχές τοθ 55ατος διά την Οίρευ
  σιν των πόλειον διαθίτουσι χαΐ,^μέ
  ρος τούτου διά τό πίτισμα των
  δενδρκλλίων χατά τα θίρος.
  ΟΟΐω Ιφυτεύθτ/σαν ή ίσπάρη
  σαν είς διαφόρους θέαιις των πε
  ριφερειών:
  1) Χανίων περί τάς 30 000
  λάχχοι.
  2) Ρεθύμνης περί τάς 25 000
  λάκκοι.
  3) Ηρακλείου περί τιυς 25.000
  4) Νεαπόλεως περ^ τάς 4 000
  λάχχοι.
  5) Αγ. Νιχολάου πΐρΐ τάς 1000
  λάλχοι.
  6) Ιεραπέτρας περί τάς 15 000
  λάχχοι χαί.
  7) Σητείας πιρί τού; Γ500
  λάχχοι.
  Εάν τα φυτιυθίντα δενδρύλ-
  λια ε*ν άνέρχονται είς ί<ατον τάδας χιλιάδων τοθτο δέν δφί λιται είς δλιγωρΕαν τής Δασικής Άρχής ή των χατά τόπους Φ.Β άλλά είς τάς άντιξάους συνθήκας οί'ΐινες έηιχρατοθσιν ένταθθα, πε ρί ών αναφέρομεν ώ; άνω Κυρΐως δμω; είς την ϊχλειψ ν ίψ' ίνίς μέν Δημοσίων, Δημοα κων ή Κοινοτιχών έκτάσιων χαί άψ' ετέρου είς την ίλλειψ.ν 05α τος λίαν απαραιτήτου διά τό πό τισμα χατά τό θέρος-, άν δχι καί χαΐά τα δύ: πρώΐα Ιτη άλ¬ λά τουλάχιστον χατά τό πρώτον τής φ-ιτεύοεω;. Ή σεντελεσθεϊαχ έργασία έν ί Νήσω άντιστοιχιΓ πρός ηολ λαπλασιασμόν ομοίας φύσεως &Χ λων περιφερειών τής χώρας. ΔΑΣΙΚΑ ΦΓΤΩΡΙΑ Τόση είναι ή ζή ησις των διν δρυλλΕων χατά τα τελευταία ίτη ώιτε τό παρά την Σούδαν δασι χον φυΐώριον άπό τοθ εφετεινού θινιπώρου πρίχειται νά έπεχτα είς διηλασΕαν σχεδον Ιχτα σ;ν _!_τερον τοιοθτον ιδρύθη τ)5η είς Ρ·θ^μνον χαί δπαρχουν βί σιμοι έλπΐϊες ϊτι μίχρι τοθ έρ χομένου Σ)ρίου θά Ιχη έξευρΐ θη χαί είς Ηράκλειον δ άπαι τούμινος χωρος πρός ['ίρυσ-ν χ«1 •χιΐ ετέρου τοιούτου. •ΗΡΑ Είς την Νήσον Κρήττ,ν χαί έ πΐ των λευχών έρίων διαιτβται τό μοναδικόν είς τόν,,, κόσμον ε! δος ι & Ο αίγάγρου «Κρητικός ΑΙ γαγρες>, δστις λόγφ τής λαθρο
  θηρΐας ήρχισεν τελευταίως νά
  μειοθται είς αριθμόν τοιοθτον ώ
  στε Ιτεινε νά <ξαφανισθ( τι λεΐως. (συνεχίζεται) ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΑΟ (χνταποχριτοθ μ άς) — Πεοάστειο χαί μητρόπολις αυγχρίνω; τοθ Λιμένος ΣψιΙας ιϊηι το Πισκο χί$αλο. Είναι ή ηλτ]3ΐεσ:έρα πρές τό Λιμάνΐ χωμίπολις. Ά π' έδώ χατάγανται οΕ περισσίτίροι χάτρικοι τοθ Λιμένος, χαί πολ λο>1 διαΐηρβθν χαταστήμαΐα χαί
  εργασίας σιό Λιμάνι χαί τα 6ιά
  ϊυα μένουν ί5ώ. Άλλά ϊέν είναι
  μόνον ή πλησ.ίστίρα πρός την
  πρωΐεύουσχ τή: Σητείας χωμό
  πόλις. Είναι χά! ή πλουσι>«τί
  ρα. Καί μΐα ά—1 τίς μάλλον
  πεοωδευμίνις είς δλου; τού; το
  μεΐς είς δλΐς τίς έκδηλώσιις ή;
  ζιοη'ς.
  Το Πισχοχέφκλο εδρ'σχιται χά
  ταμεσΓς τοθ χΐμπου τής Σητείας
  Καί αποτελεί τον &μψ-χλ6 της.
  Τκ έδαφκ) τού είναι άπο τα γο
  νιμώιερα ττ); Κρήνης. Τα γονι
  μοποιεΐ ό ποταμ'ς τής Μαρωνιά;
  ττί>ύ παρασόρει τίς λιπωσιές άπ
  δλις τίς βοιινοπλαγιές τής έπαρ
  χίας χαί την ατϊοθέτει έ5ώ χίΐω
  Τ* γον μοποιιί δμω;, άχόμη, δ
  μόχθβς, δ Εδρώτας τής άινάου έρ
  γασΕας τΑν χατοίκω/. Κ«1 είναι
  τάφυΐ-χ άπό άμπέλια σΐυλτχνί
  νας χαί εληές. Άπο τα ώραιέτε
  ρχ άμπέλια πού δκάρχουν σ' όλά
  χληρη την Κρήτη Καί σΐΐς γιι
  ροποταμΐες δπαρχουν περιβίλια
  καςΐ χήηοι μέ δλα τα δένδρα χα'.
  τίς πίΐχίλιε; των χ*?πων. Έξ
  άΧλου τό Ιΐισκοκέφχλο παράγει
  έχτός άπί τα λάδιχ χαί τίς σία
  φίδες χαί δνμητρΐίχνά %%1 χαρού
  πια χαί διάφ?ρα άλα προΐίνια
  χαί Ιχει είσοΐήματα σημαντικά.
  Χάίΐς δέ είς την άφθονΕα των
  είσοδημάτω' τού έχει λάβει με
  γάλγ]< ποδοδον πρός τον πολιτι σμΟΛ "Εχει ωραίαν μεγαλοπρε πή έκχλτ)σ'αν, σχολιίι ο5γχρο νόν ά αί πάση; άπίψϊω;, υϊραγω νΐΓί, έ;γα χοινω^ελή διάφορα. Γενιχω; δέ παρουσιάζιι ίψ ν πό λεω; με τα ώ;αίχ χέντρα, μέ τα χατα3(ήμχτα μέ τα χομψί χαλο βχλμένα σπίτια πού άποπνέουν πίντοτε τό άρωμχ των λουλουδι ών καί τή; παροιμιώδου; πράγμα τι χχθαριότητος. Τό Πισχοχίφα λο είναι πραγματικώς μία άρχον τιχή χωμίπολις Έδώ βλίπει χά νκΐς άνάγλυφί τόν ιδιαιτέρα άνε πτυγμένο πολιτισμό των Σητεί αχών. 'Ενα πολιτισμό'πού ίχει την σ^ραγίδα τού είς δλες τίς έχδηλώσιις τόσον τής δλιχής δ σον χαί τής ΐτνευματικής ζωής. —Τα άρδευτικ* έργα Κρήτης. Υπό τοϋ ύΐτουργ.ίου της Γε«ρ γίας προβκηρΰχβη διά λ)σμόν τού Αναγκαστικόν Ιυνεταιριαμοδ έγ γείων βϊλτιώσϊων Σχηνέ Κυ δωνίας Χανίων μΐιοίοτικη δή μοπρασία διά την χκτκσκευην τριβν πρωτβκουσΜν άρδβυτικΰν δι νρύγιιν πρό; άρδΐυβιν της πιρι φϊρ·ίας Σηηνέ Χανίων Κρήτης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοθνται οί ιδιοκτήται ή διευθυνταί των βιομηχανικών έρ γοστασίων, βιοτεχνιχών έργαστηρί ών, εμπορικώ ν χαταστημάτων καί παντός ιΐδους γραφείων, δπως δποβάλωσι μέχρι τής 10ης Ό χτωβρΕου έ. Ι. πρός θεώρησιν χαταστάσεις ώρων εργασίας τοθ άπασχολουμένου προσωπιχοθ χει μερινής περιόδου. (Έκ τής Επιθεωρήσεως Εργα¬ σίας Ηρακλείου). ΜΐΜροβιβλογΐΜον χ«1 Βιο' χημΐΗΟν'Εργαοτηριον Ίατροΰ Μερόπης Λυδάκη Ματζαπετάκΐ) Ήράχλβιον 'Αναλύσεις οθρων, αΓματος χοπράνων, ίμ$6λι&, αύτεμβϊ λια χαί έν γένει άπασαι αί μιχροβιολογιχαί καΐ βιοχημι χαί έξετάσεις. ιιιιιιιιι ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΧΑ ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ: Μεγάλαι παραλαβαΐ βιβλίων είς πλήρεις σειράς παλαιοϋ και νέον έξαταξίου Γυ· μνασίον, ώς και των Δημυτικών σχολείων. "Ολα τα έγκεκριμένα και βοηϋητικά νέον έκπαιδεντικοϋ ετους.—'Η πλουσιωτέρα συλλογη γραφικής ϋλης.—Χαρτοφύλακες, τσάντες, τετράδια είς έξαιρετικάς ποιότητας. ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΟΥΔΟΑΩΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΜΑΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ: Πλατείαι Βενιζέλου. νπΟΚΑΤΑΧΤΒΗΔ κνΐ ΕΡΓΟΧΤΑΪΙΑ: όδός 18ββ. —Διορισμός Κρητην (1$ την μέσην εκπαίδευσιν. Διά διατάγματος τοΰ ύποιιργοΰ τής Παιδείας διορΐζονται οί χα· τμΘι έχηαιδευτιχοΐ λειτουργοΐ είς την μέσην εκπαίδευσιν: Φι· λύλονοι: Δ. Οανουσάκης είς Φλώ ριναν, Η. Χταυράκης είς Καστρον Λήμνου. Χ. Συννεφάκης είς Δι δυμότειχον, Π. Άλμπανβκης είς 'Αίτόν Φλωρίνης, Ελένη Κατκ λακτάχη είς Καστέλλι Κιασβμου, Είρ. £έργη είς Νάξον, Ί, Πακαγε ράκη;ϊί; Άρναίαν, Ν,Φυσ;ικάχη; είς Ίθχκην, Ί Καπετανάκης είς Κιλκίς, Εύφροοόνη Λιοναράκη είς Βέρροιαν, Ί Βενετσενάχης είς Νολάους, Κ Τσχτβάκης (Ις "Αρτον, Κλειώ Φβεν&ρη είς Με ρέηην. Γ, Οαπ«γ(υργΙου (Ις Λι τνχώριον, Χρ. Πολυχρονάχπς (1$ Λαγχβδά, Μ. ΓΜνιωτάχης, Μβιργ. Φυντιχάχη είς Άταλάντην. θε ολέγοΐ: Γ. Κωνσταντουλάκης είς Άμύνταιον, Γ, Καπλάχης (Ις Με γβν Παλοιμάν, Ά. Δουρλβυλ* χης (Ις *#ρροτς, Μαθημκτιχοί: Ί. Κ'Ασηρουλκκης είς Φλώριναν, Κ. Ποντιχάκης είς Παραμυθιάν, Φυσιχοί: £τ. ηαπαγιαννάχης (Ις Πλάτσπν. Γαλλικής: Αίκ. Μ« ραγχάχη (Ι; Τρίπολιν 'βδιχής Ν. Δεληγιαννάκης (Ις 'Αργοστό λιον, Μ. Ζββερδινοΰ είς Κιλκίς. Έ{ αλλου τοποβετοδνται νεο διοριζομενοι είς, Ρεθυμνον ο φι λόλογος Ν. Καλιμάνης, είς Χβ νιά έ βεολόγος Κ. Μαντής, είς Άρχαναις ο θεολόγος £ Κονο μάρβς χ«1 είς Άγιον Νικόλαον έ καθηγητή; τής Γαλλικής Χρ. Φουρνιαδης. —Ή τιμή των έμπβρευμά των. Τό ύφυπουργείον τής 'Αγορκ νχμίβς βυνεστηοεν επιτροπήν η τις θα έξεταζα τα παράπινα των έμπορων οΐτινες ίσχυριζ-.νται δτι ϋφίσταντβι ζημίας πωλοδντες τα (ίδη των μέ τάς τιμάς τής 22κς Αύγούστου. Ή ενεργεια «ΰτη κυρΐως άιρορι? τα έμπορεύματ» τα είοαχθίντα χαί ίχτελωνισβίν τ« μέ ηύ£ημέν«ς τιμάς συναλ λάγμκτος η μέ επιβκρύνσεις ναώ λων. δασμών χ. λ. κ. δεδιχοιιο λογπμένας χαί τα 6κβΐ« θά δι ατεθο&ν είς την χ«τανάλ&»σιν μιτά την ε{άντλη»ν των πάλαι ών άπβθεμάτων, —Ή άπκγόρβυσις των χβ· ρδν. Σχετικώς μέ την άιταγόρευσιν των χορών περΐ τής ύποΐαις τε λευτκΐον τηλεγράφημά μ άς. πλη ροφοροόμεθα συμπληρωματιχώς £ <ι θα εκδοθή έν καιρώ εΐδϊκη απόφασις διά την περίοδον των άπό'ρεω. Όαον χφορ% τους χβ ρού; μέ καθαρώς φιλανθρωπικόν χαρακτήρα η σχετιχη αδεία βά χορηγήται υπό τής αρμοδίας ά στυνομιχής άρχής κατόπιν ίμως προηγουμένης βεβαιώσεως τού υ πουργείοι» Κρατικής Ύγκινής χαί Αντιλήψεως π στοποιουντος τον «ιλανθρΝηιχον ο κόπον. —Οί ίπιτυχβντίς Κρήτες εΙ{ τόν διαγωνισμόν των Έ- ποπτών £υνεταιρισμων. Κατά τον δκνεργηβέντα διαγν νισμόν ΰπβ τής Άγροτιχής^Τρα πίζης πρός πρόβληψιν 'ίποπτών £υνεταιριβμ&ν Δ'. τ·{(»ς έπέτυ χον κατά οειράν χκι βΓ' ί£ής Κρήτες: Αρχοντάκης Κννστ, Μα μαλάκης Ιωάν., Όρφβνβς Μιχ.. Κ(φ>λάχης 'Αγγ., -ΐαρμισαχης
  Εύαγ, ΓλενταδάκηςΕυάγ., Λεκ
  νιδάχης, Χαρ. χαί Πετράκης
  Εμμανουήλ.
  —Διαινυχτεριύβντβι φ«ρμ«.
  κεϊα.
  Σημερον 5ην ΌχτΜβρίβυ Βά δι
  τό φαρμακείον Γ,
  1 Λ

  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Πέμπτης
  5 Όκτωβρίοϋ 1939
  120
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 8)βρΙου (16. ύ·
  ( πηρεσΐσ) — Σχετικώς μέ τάς
  συνομιλΐας τοϋ ΒερολΙνου ε¬
  γνώσθη σήμερον έξ έγκύρου
  ι πηγής δτι ό κόμης Τσιάνο ή
  ρώτησεν έκ μερους τοθ κ.
  Μουσολίνι τούς κ. κ. Χΐτλερ
  καί Ριμπεντροπ ποΐου εΐδους
  ύποχρεώσεις θ' ανελάμβανεν
  ή Ρωσσία έναντι τής ΓερμανΙ
  σς είς περίπτωσιν καθ" ήν
  θ' άπετύγχανεν ή εέπΐθεσις εί
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ Α Π Ο ΧΩΡ ΕΙ
  ΟΣ ΕΔΗΛΟΣΕΝ ΧΟΕΣ Ο ΙΑΠΩΝ
  ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΜΙΤΕΡΝ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΜ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΜ
  ΡΩΜΗ 4 Ό*τωβρίου (ίδ. ύ~ηοε>
  σία «^Ανορθώσεως»).— ΝυκτεριναΙ εί-
  δήσβες εκ Τόκιο μεταοίδουν σημερινάς Ρήνης» κσΐ εζήτησεν όπως
  δηλώσεις τού νέου Ύ«ουργού των Έ-{πΡ1ν έκφωνήοη ό κ. ΧΙτλερ
  ξωτερικΛν τής Ίαπωνίας κ. Νομούρ», Ι *ον λ<*γον του είς τό Ράϊχ- καθ'άς ή Ίαπωνία κατόπιν ιτής διαμορ <™αΥ· αποστείλη, αντίγραφον φωθείσης τελευταίως διεθνοθς καταστά- Του «Ι(: τόν Κ· Μουσολίνι ϊ αεως οιποα*άται *οΰ άξονος θεωροΟσα!ν" '*"""«* «""' »*ταη. Εί απηλλαγμένον εαυτήν τού συμφώνου τής άντικομιτέρν. Ό κ. Νομούρ» ώ; γνωστόν είνε κε· κηρυγμένος υπέρ τής προσεγγίσεως τής Ίαπωνίας μέ την Αμερικήν καί »Αγ¬ γλίαν. Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΙΑΚΗΡΠΣΕΙ ΟΤΙ ΕιΊΕΔΙΟΞΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΑΛΤΙΚΑΣ ΧΩΡΑΣ Εξεδηλώθη διαφωνία Βερολίνου καί Ρώμης. να ίξεταοθί) τΐορ* ούτοθ. Εν τώ μεταξΰ εγνώσθη δτι ό κ.; τό συμπέοασμα δτι μετσζύ ΧΙτλερ άνέβαλε την έ<φώνη σιν τοθ λόγου τού ενώπιον τοθ Ράϊχσταγ διά τό προσε χές Σάββατον. Νεώτεραι πληροφορίαι βε¬ βαιούν δτι οί συνομ'λ'.αι μετα ξύ ΧΙτλερ καί Τσιάνο δέν άπέ λήξαν είς όριστικά άποτβλέ- σμστα καί συγκεκριμένον ά ποφάσεις. Όταν μάλιστα λη φ9 άκόμη οιτ' όψιν βτι είς την χθεσινήν άττό ραδιοφώνου ά νακοΐνωσιν τοθ ΒερολΙνου ά- νεφέρθη 6τι ό ρόλος τί|ς Ιτα¬ λίας κατά την «εκστρατείαν είρήνης» δέν εΐνβ εισέτι καθω ρισμένοΓ, συνάνεται άσφαλές Ρώμης—ΒερολΙνου δέν έπή"- θβν όριστική συνεννόησις. Συ· νάγεται έπΐσης δή έξ αυτής τής έπιφυλακτικάτητος τής Ρώμης καί των διαφωνίαν της πρός τ6 Βερολίνον, τό Ράϊχ ένέτεινε την κατά τής Αγ νλίσς καί Γαλλίας προπαγάν δαν του καί προσπαθεΐ νά τ*ς εμφανΐση ώς μόνσς ύπευθύ νους διά την συνέχισιν τοθ πολέμου, μέ την έλπΐδα προ· φανώς 6τι διά τής μβθόδου αυτής θά έπηρβάσπ τα ούδέτ.·; ρα κράτη καί θά επιτύχη την ύποστήρξίν των Είς την σχε δ'αζομένην «επίθεσιν £ίρήνη<» 33^Τρωϊνή Η ΡΩΜΗ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΙΣ ΤΙ ΕΠΕΜΒΗ ΟΜΟΥΣ Ν ΕΤΟΙΜΑΖΟΜ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΠΡΟΗΛΑΣΑΝ επι μετώπου 60 χιλιομέτρων. ΜΟΣΧΑ 4 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρεβία).— Τά αό βρ ρ) Τό πρακτορείον «Τάς» αναφερόμενον [βίς εκδοθέν τονίζει, έν άντιθέ τάς διαπραγματεύϋεις τάς οποίας 'ή Μόσχα'σει πρός την λακωνιχότητα διεξαγάγει σχετικάς μέ τα έμκοριχά συμ- ,'τβΰ ανακοινωθέντος τού στρα φέρβντα τή« Ρωσσίας τβνίζει 8τι ή Ρωσσία, τηγείβυ, δτι είς τό μέτωπον έπιδιώχει την κυριαρχίαν είς τάς Βαλτικάς, διεξάγεται οκληρός αγών. Τα ώ Γαλλικά ατρατεύματα κατό πιν έντόνου προπαρασκευήν τού πυρββολιχοΰ, ένήργησαν όρμητικήν επίθεσιν κ«ί προή λκσαν έη. χαμπυλενγράμμου μετώπου εκτάσεως 60 όλο χώρας. Ο ι ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 δ)βρί€υ (ίδ. υπηρεσίαι).— Τό πρακτορείον Χ»βάς< πληροφορεΐται έξ ©ύοισ.νκτωνες ίτι ό κ. Ροΰσβελτ^έόήλωσεν ίτι ουδεμίαν πρότασιν έλαβε διάΤτής οηοί άς νά τοΰ ζητήται νά ενεργήση «πό κβι νού μετά τού μ. Μουσολίνι διά την σύνα ψιν είρήνης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 8)βρίου (Π.ικλήρων χιλιομέτρων είς βάΙ Δυτικόν μέτωπον ύπηρβσί* «Άνορθώβεωί»).— &€ς άρκετών μιλλίων. "ΗΙΤβι.8ΐ5.509~ |Τό σημερινόν ανακοινωθέν τβΰ Ανωτάτου ά?χηγείβυ , τ*ΰ Γαλλιχοΰ στρατοΰ έχει ώ; εξής: «Νύξ ήρεμίς. Δρ ά {αίς τοΰ πυροβολιχβΰ έχατέ ρωθεν είς την ν οτίνς τοΰ Τσβκΐμπρβΰχκν περιοχήν». Ημιεπίσημον ανακοινωθέν άνέρχβν ύ είς ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΧΟΥ ΡΑ ΝΙ Ν II <| ΕΠΝΘΕΣΙΝ_Ε Ι_Ρ Η Ν Η 2" ΡΩΜΗ <& Όκτωβρίου (ίδ. ύηηρ*. σία «Ανορθώσεως».}— Ή δημοσιευ¬ θείσα πληροφορία καταρτήσεως καταλό· νού υπό τοΰ κ. Μουσολίνι των κρατων άτινα Θά μετάσχουν είς τάς περί είοή. νης βϋζητήβε'.ς διαψεύδεταε. Έξ άλ« λου δι* «.να,κοινώσεως επισήμου τονίζ». ται δ«ι είς την έτοιμαζομένην έκ Γερ. μανίας «επίθεσιν είοήνης» ό κ. Μουσο¬ λίνι δέν απεδέχθη ουδεμίαν ■£-.—--«- Η ρως πρός τάς πόλει- Μπερ| χ»μεν, Σααρμηροΰκεν, Τοβα ΐσμπροΰχεν, Πιρμάζεν καί Βκΐσκνμπούργχ. Οί Ι ερμανοί δκχθέντες χατκιγισαόν των γαλλικήν πυρών ηναγκάσθη σχν νά ύποχωρήσουν έγκατα λείποντε; τάς, θέσεις των εί; τούς Γάλλ«υ& Ή Καρλορούη χαίώς χαί όλαι αί κατά μή κος τβΰ μετωπον ©πϊοθεν τής γραμμής Ζίγχφριδ γερ μανικαί πόλεις έκκενοΰνται έν τάχει. Κατα τάς ύπαρχβύ σας πληρεφορίας ο απώλειαι των Γερμανων άπό τής άρ χής των έκιχειρήσεων είς τό λώτους. Έπίσης κατκρρίφθη σαν 24 γερμανικαι άεροπλανα έναντι 8 μόνον γαλλιχών. Τό πολεμικόν συμβουλιον συνελθόν υπό την προεδρ(αν ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΜΒΗ ΕΙΠΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Όκτωβρίοϋ (Ιδ. ύκηρ.).— Κατ' ίίδήσιις έξ Ούάσιγκτων ή Άμεριχι Ιχει την στιγμήν ταύτην έν κινήσει 320 νεα πολΐμικά καί 40 υπό χαταοκευήν: 150 ευρίσκονται είς τόν Ειρηνικόν, 40 είς τ« τοθ κ. Ντ«λαντιβ εξήτασε Άσιατικά ΰδατα, 10 φρουροΰν την διοίρΗ. επί δίωρον την κατάστασιν. | να τ«ϋ Παναμά κ») 5 ευρίσκονται είς Λιβ- Αθέ εδθέ ά Πίθ ίί έ | μ ρ ς Λιβ Ανακοινωθέν εκδοθέν μετά σχβωνα Πρβστίθβται ίτιαί νέαι παραγγελίαι τό πέρας τή; συνεδριάσεως 329 βχρέων τάνκς άξΐας 6 περίπ«υ έκατβμ. τονίζκι ότι αί προτάοεΐί τοΰ μυρίων δολλαρίων άποτελοδν μίαν ε τί πλ<· Χίτλερ δέν είνε δυνατόν νά,'βν ένδειξιν δή ή Άμεριχή ίπιςητεϊ νά εί. ληβθβϋν ύπ' όφιν βΰτε τό ν" ετοίμη άνά πάσαν στιγμήν είσνδβυ της γερμανορωσσικόν δύναται να συντελέση είς τό ν' άκολου θηθδ αλλη τακτιχή τής χά ραχθβίσης. ΘΑ ΣΥΝΑΦθΗ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΡΩΣΣΙΑΣ, ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ Α@ΒΝΑΙ 5 'θκτνβρΐου (τού άνταιτοχριτοϋ μα|) —Άνν'λλιται έκ τού ίξΜτβριχβΰ 2τι προσεχϋς ϋ λει ύηογρβφό βώμφωνον Ρναοίχ{, ΛιττονΙκς Λιβοοβινίας. ____________ ΠΑΡΙΧΙΟΙ 4 Όκτνβρίου (Ιδ. Οπηρϊσίει) — Ή ρΝσσιχή εφημερίς «■Ιοβεστια» βεβακΐ ότι την 6π© γραφήν τού ουμφώ·υ άμοβαΐας βοηθ«1βς μ<τ- {υ Λιβουανίας Λεττονίας χαι ^«(!ι£τ 0ά έπβχολου βήσο ή υπογραφή καί έμηορικοθ αυμφώ«ου μιτα {υ τ «ν τριών χωρών. Η Ρωσσί»: β* ζητήοη έηΐση νά εγκαταστήση βάαιις είς τ» έΰάφη των ου» Βαλ τιχ&ν χω?ών. ΤΚΟΙΝΗ ΓΚΟΜΪ ΤΗΣ ΑΜίΡΙΚΗΣ ΥΙΕΡ ΤΗΣ ΑΡΙίΟΣ ΤΗΣ 0Ϊ-ΕΤΕΡ0ΤΗΤ01 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Όκτωβρίοϋ (Ιδ, ρππρβοία) - Έκ Νέβς 'Υόρκης τηλβγραφεϊται ότι τό Άμεριχαν Κε>ν Ίνατιτοϋτον χοι ής γνάιμη; άνίχοΐνωοϊν οί
  άφ' ής 6 κ Ροίιοβίλτ έ{βφ»ινησβ τον γνυστέν λι
  γον τού είς τέ Κογχρίοβν 62 οο τί Ο Άμιριχχχ
  κου λαοΰ έιαχ£ηοαν υπέρ τής άρσεκς τή; άπαγο
  ριΰθίΜς *£ανωνή{ 4πλων κ«ί 38 β)ο κατ'κύτης
  ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ ΔΕΝ ΑΓΜρ._Ρ)ΖΕΙ
  ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΑΙΙΐνΐϋΝ ΤΗΣ ΠΟΑΟΝΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 4 ΟκτΜβρίβυιΙβ ίιηηρϊβίβ).- Μετά τάς
  Ηνωμένας Οΰλιτκιοΐς χβιΐ τό Ρίβ{ι>βν ίίήλωοεν έ
  τι άρχίϊται β ηαρβίΐεχββ τόν ώιομβλισμον τής
  Οβλ-νίας χκΙ άνοιγνώσει την νέαν αολωνικήν
  χυββρνποιν μέ την οποίαν [θα έ{«κολθί8ήση ά
  δικιπρο διπλωμαΐιχας ί
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ
  ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ
  κ· ΚΟΤΖΙΑ
  _______________ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
  ΛΟΗΝΑ1 ί ΌχΐΜβρίβυ (τού άνταποχριτίϋ μας).
  — Ό (ιηβυρν^ς όιοιχητης της πρωτευούσης χ „©
  τζιάς θ« δι{ι«ιβά οπμκρον τους άϊλητβς τ£ν Β «λ
  χβινιχών χρατων ΐίυ{ Μτβσχοντα. «'ί τοϋς τΐλΐυ
  τκΐονς άγκνβς. Ιπν έσηεραν ή χοινοΐπί Κηφισσι-
  άς 0» π«ραβ*οη γεΰμκ πρός τιμήν ιων.
  Έν ιφ μβτβ{υ (ϊ( τβ £τάοιον βΐ άγ&ινις συνβ
  χίζο>τ*ι, ώΐϊςΛγομί»ου σήμερον χον άγωνιομ«τ·ς
  δρύμου 3 000 μετρων.
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ_ΤΗ2^Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ
  ΑΦΗΝΑ1 4 8))βρίου τού άντβικοχριτοΰ μας>,
  Σήμερβν η Α. Λ. έ Βαβιλευς εδέχθη τα μ«λη τής
  Ίεράς ϊυνόίβ» τής Ιτλλαδβί, —Ι εργασίαι τή; £
  πβίας άρχβνται αϋριβν.
  ΚΑΓΡς Ν 4 ΌχτκβρΙβυ (ίδ. ύπηρ,)- Ό τύπος
  τής Αΐννηιβν ΰ—δεχθή χλινοιοτΐΝάς την πεΐ 1
  Οί 'Αμερικανοί
  υπέρ των άπόφεων κ. Ροΰσδελτ.
  ραδιοφώνου διά την
  της ούδετερότητος εΐπβ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤί2Ν 4 Οκταιβρίβυ- Ό γβ
  τουσιοστής κ. Μορίί, είς των κεχηρογμέ
  νων κατά τής άναμίξεως τϋς ΑμερΐΜής
  εί; τόν πόλεμον τοϋ 1914, *μι>ών χθες
  την νύκτα «πό
  άρσιν τβΰ νβμου
  μεταξύ άλλων:
  »Κατά την σημερινήν σύρραξιν {λη μας
  ή συμπάθεια, Ιλβι μας αί έλπίδχς, ·λη μας
  ή πίστις βτρέφονται πρός την Αγγλίαν
  καί τβύς συμμάχβυς τη;.Εάν διά τής δρ σεως
  τοΰ άνελευδέρου νόμον τής εύδετερότητος
  πρόχειτοιι νά τβύς συνδράμωμεν, άς μή
  διατάσωμεν ούδε στιγμήν. ΒοηΙβδντες ιήν
  Αγγλίαν καί τούς συμμαχους της συμβάλ
  λομεν υπέρ τοΰ πολιτισμόν κκί τής ίλευ
  θερίοτς των λαών.
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 4 Όκτωβρίου.-Ό Άμχ-
  ριχανικός τύπος άφιερώνει μακρά άρθρα
  υπέρ των άπόψεων τοΰ κ. Ροΰοβελτ περί
  άρσενς τοΰ νόμ«υ τής εύδετερότητος. Ε αί
  γροίφει μεταζύ άλλων:
  »Διερωτώνται εί 'Αμερικανοί
  πολίται:
  Πώς ή Άμεριχανιχή χυβέρνηοις έαπατάλη
  σε εν« ολόκληρον μηνα συζητοΰσα άν
  έπρεπε νά τρβτοποιήση τόν νόμον πού
  πκρεμποδίζει την άμεσον βίήθειαν των
  συμμκχων.
  »"Αλλη εφημερίς γράφει: «Θά ήτο γε-
  λοΐον ό φιλελδύθε^οί λαος τί ν "Ηνωμέ
  νων Πολιτειών τής Άμεριχής νά πιστεύη
  είς μίαν ν<»ην τοΰ νισμοΰ. Έπρεπε νά πρός την άποψιν τβΰ Πί ή ό Λδ ναζισμοΰ χαί Σταλι είνε οί άντιδρώντες κ. Ροΰσβκλτ εί; τό ρς ψ Πνρίσι ή τό Λονδίνον διά νά' «ίσθβνθοϋν την ένότητα, τέν ένθευοινσμβν καί τβύς δεσμβύς οΐτινες ένώνβυν την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν είς τόν άγώνα πού ήρ χισαν υπέρ τβΰ πίλχτιαμβΕ, δα νά μή «μ φιβάλλβυν ότι αί δύο δυνάμεις είναι άήτ<η τοι». ι ι; τέ ν πόλεμον. Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΝ. Διάγγελματοί3στρατάρχουΣικόφσκυ. ΠΑΡΙΖ1ΟΙ 4 «βρίου -Ό ιΐ^_βιπβυργές τίς ΓολωνιχοΟ ατΓατ«0 έν Γβλ)Ια, ϊνα παρβ το πλ«υ Πολωνίοχς στραιτάρχης Γιχίφσ*υ ωμίλησε άηό ραίιβφώνου ιΐτών μίτ»{υ ά>λων ιά ίξής: «Ός
  στρατιώτης χ«1 ώς πολίτης μιάς πατρίί·ς βαρίως
  τραυμ*τιεμίνης μετίφϊ(α την φλογα τής έβνικήί
  ■ τέν " ■" - ---------
  οποίας τον
  τής
  έλαγχαλισμον χαί
  ρον τ ών ενίίζων οιμμά^ων μας συνϊχίσωμΐν τόν
  αγών α τοθ »€λιτιομ<ϋ κ«τά της ίονλΐίας καί τής β«(βαρέτητθΓ. Καί «πβλ)άσσβντΒ{ τόν χόσμον άηβ την διορχή απειλήν τού πολέμουνοί|ί5*σφοιλίσωμΐν ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΡΩΣΣΙΚΟΥ ΜΛΔΡΙΤΗ 4 8)βρίβυ,-Ό «βχηγός τβδ Ίβηβινι κοθ κράτους κ. Φράνκο εξΑφρασε βίς νυχ'πρινβς δηλύββις τού κρές τόν τύπον την ζωηράν «νηβυχι αν του διά την τύχην τής άνατολιχής Εΰρώππς. ΚαΙ ετόνισεν: Άκό τής στιγμής τής υπογραφή»: τοΰ Γβρμ«νορΝβσιχοδ έσκίφβην: Ό κθβος αρρί φθη. ΚαΙ προοΐΐτάθησ* νά αυμβάλω είς τόν ίντα ηισμόν τοϋ πολεμιχοΰ ολέθρου. Πάντως οκοιαδή ποτι χαΐ άν είνε Α ίκβασις τοθ πο»ίμου Λ κ«ρ·υ ο(α τής Ρωσβίβς άηοτβλεΐ μίαν σοβαράν απειλήν δια την Ευρώπην». [ΕΡΜΑΝΟΙ ΙΥΝΑΠΤΟΥΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΏΣ ΜΑΧΑΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΜΥΝΟΜΕΙΙΟΙί! ΟΙΙΑΟΝΟΥΣ ΡΩΜΗ 4 Όχτωβρίβϋ (Ιδ. ύπηρ.).-Κ«τ· έγκύρους πληροφβρίας τα Γερμανικά στρα· τεύματα ουνάπτβυν έξ«χβλουθητικό3$μάχ«$ τούς άμυνβμένβυς εισέτι Πολωνούς μΐταξύ πρίςτδν δύο γραμμών έκχωρήσεως—παλαιάς. χ«1νέας. ΑΙ μαχαι αυται είνε έξ ΐβου πβι- οματώώεις πρός τάς προηγουμένας. χήν δέν θά λησμονήσωμβν £λοι μβις. Ιδρύσαμεν ηολιτιχήν χκΐ στρατιωτικήν κι βερ νηαιν ίικ την ουντελανμένην οργάνωσιν μεγάλον νεϊ«.τηοίαν χ«Α την βΙρΛνπν 1ελ«ιών_ν Θά7 ναλάβΜ τ·ύς λέγους τοδ Βολταίρου. Έχάοαμεν & λίγον, πβλϋ ολίγον ίψ' ίσβν ίιεχηρπσαμβν αθιχχον την τιμήν μας». Νυκτεριναί δηλώσεις τοΰ λόρδου Χάλιφαξ. ρΐζει ώς χωμωίΐαν, ηοιρα το «τι κβτοιίΐικνύίΐ την «όννβμιιχν τής Ι ΐρμανίας πρός οι«{-γ»νην πβλί ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 8)β?ίβυ._ Είς σημερινόν λόγον ό λόρ δος Χάλιφαξ κατά την άπβ γευματινήν συνεδρίασιν τής Βουλής των λορδων έπανέλα βε την διαβεβαίωσιν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν περί συνεχίαεως τοΰ αγώνος χαί άπορρίψεως κάθε προτάσεως περί είρή νης.Εαί προσέθεοεν: «Πολλοί λαοί είνε ήδη έχ πείρος έν γνώσει οτι,βί Ν»ζι σταΐ εχουν ώς σύστημα χαί σκοπόν των την καταστρο φήν των κρατων χαί τάσιν είς τό νά παραοόρουν τού; άδυιάτβνς νά παραιτβΰνται κρατορίας ν« μή χο,τ-βϊσουν τ«ΐΙΙ ΐπ^ή τδν δ««·«μ·.Τ·*ν, τής δεν δύνατκι ν» παρβσχη οϋιμίχν θΐτικήν ^ρίας, της συνβιδήσίως ... .... Γ,ρμβν1βίν# τή). άν«5βρΤηα(βί ΤΜν. έλευ καί Εάν ό κόβμβς εξακολουθή ση νά «νέχεται την σημερι νήν καταστασιν είνε ώσαν νά προσχωρή ε'ί 1|1ν π9ιχήν ύ ρχρή ί τού «ύτβχτβνίαν. Ίδ»υ διατί ή Αγγλία > αί ή Γαλλία έ
  προτίμησίν νά λοίβουν τα
  δπλα καί νά άγωνισθοΰν μέ
  χρις εσχάτων.
  Έν συνεχεία ό κ. Χάλι?α£
  εΐΐχε: Ή Αγγλικη χυβερνη
  σις άναγνωρίζει την νομιμο
  τη τα τής κ«ταρτισ9ε(σης Πό
  λωνιχής κυβερνήσεως έν Γαλ
  λία καί βεβαιοί {τι θά τής
  παράσχη τ» μέσα διά την
  ελευθέραν άσκησιν των κ«
  θηχόντων της- Προχωρων ό
  χ Χάλιφαξ ετόνισε: Πολλά
  θρυλβδνται περί ίπικίψένων
  πρβτάσεων είρήνης:Ύκβγραμ
  μίζομεν 2η δέν άρχ«ΰν βΐαι
  δή «β τε πρβτάσεις ίταν πρβέρ
  χβνται «πό τούς κυβερνώντας
  σήμερον την Γερμανίαν.Πάν
  τως θχ έξεταοθοΰν καί θά χρι
  θβϋν μέ τό μέτρον όπερ άρ
  μό^ει είς αύτάς. Διά τόν κ«
  τα θάλβσααν πόλεμον ό λόρ
  δος Χάλιφχξ
  παρελθοΰσαν
  δ!«βν ίτι την
  έβδομάδα χ«
  τεσχέθησαν 38 χιλ. τόννοι
  έμπορευμάτων καί μετεφέρ
  θησαν είς άγγλιχβύς λιμένβς.
  Οδτω μβχρι τούδε ί ί
  η ς γγχβύς λιμένβς.
  Οδτω μβχρι τούδε χαί είς
  ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύ»ιηρ«·
  σίβ)._.Ό βρχηγές τής Γουρκικϋς άπβσΓβλήβ
  στρατηγό5 Όρμπάΐ επεσκέφθη σήμερον
  τ·ν «ρνηγόν τ«ϋ «ύτοκρατορικεϋ έπιτΐλΐί·
  «υ τής Μ. Βρεττανίας στρατηγόν Άΐρβν-
  σάϊντ. Αί διαπραγματβύσεις τής άποστολπί
  ταύτης μ6Τά τού Άγγλικβά Έπιηλι'·» ου
  νεχΐζβνται.
  εΓακολουοει η εοιοετικοτησ
  τον ιβν εισ ϊην κιναν
  ΤΟΚΙΟ 4 Όκτωβρίου (Ιδ. ύπηρ.).-Κατό.
  πιν τής συντριπτικής ήττης Τς5ν Κινβζιχδν
  μκρκρχιων είς την επαρχίαν τοΰ Χονάν
  ή πρωτβύουσα αυτής Τσάν—Τσ« περιήλθε
  είί την κατοχήν των Ίαπώνοίν. Είς τό £ούν
  —Τσίγκ έπέ&ραμον πβντάκις έντός τής σή¬
  μερον τα Ί-πωνιχ* «ίροαλάν α. Ώσαύτνς
  βννέα Ίαπωνικά άερβπλάνα ένήργησαν διά
  πρώτην φοράν πτήσιν ύαεράνωτβΰ Χβγκ-
  Κόγκ.
  ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΗ
  ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΙΙΡΑΤΙΙΓΕΙΟΥ
  δια
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Όπτωβρίου. - Πιρ.κολοι
  ένέδραι επί πλείστων αημείων τβΰ μβ
  9υ. Αΐφνιδιασμός τοθ έχθροΰ νβτίως τοΰ
  {Πιρμάσβν απεκρούσθη.Γαλλικόν ύπββρύχιβν
  Γ-ϋί!!βχΡΙ»®ιβϋνίλ"ΡΙ Γβρμανικόν εμπορικον σκάφ·£
  * ■ρμβνίβν.' κ«1 Τό ωδήγησεν είς Γαλλικον λιμένα.