9788

Αριθμός τεύχους

126

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  λς τ« κάνονμε σύνθημα, άς το κάνουμε όρκο' <-)ά |έρ?θοϋμε, άδελφωμένοι την 2,ό Μάρτιον! Ό ?ν θονσιασμός τοϋ Ρορτασμοΰ της ν ά γίνη φλόγα κα θαρμοΰ. Ή χαρά τοΰ πανηγυρισμόν της νά γίνη <ίτε- λυτρίομον Ή συγκίνησις τής λατρείας τη, ν ά οο γ*νη κολυμπηθρο: εξαγνισμοΰ! (Άπό τό μήνυμα τοΰ Υπουργόν των Εσωτερικώ^ ] γραφεια: ιιλ. αγ. μηνα Η Ό Κ ΡΆ ΤΙ Κ Η ΔΙΙΥΘΥΝΤΗΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Β ΠΕΡ1ΟΛΟΓ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 126 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24Μαρτίου 1945 ΤΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20 ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗ! ΟΕΜ Ρ.ΠΕΘΠΗΕ1! Τί καί άν ή Ελλάς έκείνη δέν μένη υπό την μεγαλειώδη μορφήν πού την έθαυμάσαμεν; ΟΟτε τοϋ Μεγάλου Αλεξάν¬ δρου τό «έργον δέν έπέζησε. Πά ραμένει, δμως, ώς λάμψις τού προβάλλουσα τοϋ Έλληνισμοϋ την δύναμιν—δπως καί τό Ιδι¬ κόν Σου. Παραμένει πάντως ή Ελλάς τοϋ Έβρου. Κάθε Έλ¬ λην πού κυττάζει τόν χάρτην καταλαμβάνεται άπό ίλιγγον, άτενίζων τό γιγάντιον έργον Σου. "Ολαι αί έκτάσεις αί πέ¬ ραν τής Μελούνας καί πέραν τοθ Μαλέα είνε δώρον ίοικον .Σαυ πρός την Έλλάδα. Ζοθμε μέ τό οικονομικόν οξυγόνον πού μδς έξησφάλισες, μέέκεΐνα πού μάς έχάρΐσεν ή μεγβτλο φυΐα Σου καί φωτιζόμεθα μέ τό «4>ώς πού έξέπεμψεν ό προβο
  λεύς τής διανοίας Σου.
  Τί καί άν Σοϋ έστήσαμεν ά-
  ναθέματα! Τί καί άν Σέ έδολο-
  φονήσαμεν δύο φορές! Τί καί
  άν δέν επετρέψαμεν είς τό ίε
  ρόν Σου σκήνος νά δεχθή την
  εύλάβειάν μας, νά έναποτεθή
  έδώ είς πανελλήνιον προσκύνη
  μα; Τίποτε δέν σημαίνουν δλα
  αύτά. Τώρα πού ή κομματική ά-
  ποτοξίνωσις επήλθεν, πού δέν
  όπάρχουν βενιζελικοί καί άντι-
  βενιζελικοί, άλλά Έλληνες άν-
  τιμετωπΐζοντες τάς μεγάλας
  στιγμάς, τώρα δλοι ηνωμένοι
  είς μίαν παράταξιν κοινοϋ θαυ
  μασμοθ έμπρός είς τό δνομά
  Σοϋ. Ή προσωπικότης Σου
  —αίρνει διαστάσεις τοϋ ίστορι-
  κοϋ Σου έργου. Έγινες ήδη Ε¬
  λευθέριος Βενιζέλος ό Μέγας.
  "Οσοι εΤχαν-ϊήν ευτυχίαν καί
  ιήν τιμήν νά ζήσουν επί έτη
  μαζΐ Σου, έκεΐνοι μποροΰν νά
  δώσουν την είκόνα τοϋ μέγα-
  λείου Σου καί τοϋ Ιργου Σου
  την εξήγησιν. Τίποτε τό κοινόν
  μέ τούς κοινούς θνητούς δέν
  εΐδαν ποτέ τους. "Ολα μεγάλα
  καί Ιερά καί ώραϊα. Μεγάλη ή
  σκέψις, πού άγκάλιαζε τό πρό-
  βλημα τοϋ Έλληνισμοϋ είς την
  ^αίωνιότητα. Μβγάλη ή ψυχή
  πού έθέρμαινε την ψυχήν τοϋ
  Έθνους, Μεγάλαι αί έμπνεύ·
  «εις, μεγάλαι αί πραγματοποιή
  σεις.—Μεγάλη Ελλάς, είς την
  όποίανΐέδικαιοθτθ νά διαβιώση
  ό αίώνιος Έλληνισμός. Κάθε ή-
  μέρα καί έ'να καινούργιο φώς
  ^πίστεως, καθήκοντος καί αίσιο-
  δθξίας έξετοξεύετο. Μέσα είς
  τα καταγάλανα μάτια Σου πού
  εΐχε συσσωρευθή δλον τό γα-
  λανόν φώς τοϋ έλληνικοϋ Ού
  ρανοθ, υπήρχεν ή Ελλάς μέ
  τούς πόνους της, μέ τα περα·
  σμένα της, μέ τάς ανησυχίας
  της, μέ τούς πόθους της, μέ
  τα ίδανικά της.
  Όταν είς τα 1920 ή Βουλή
  Έλλήνων Σέ ονΕκήρυξεν
  «άξιον τής Πατρίδος» καί δ Έλ
  ληνισμός Σέ έστεφάνωνε μέ
  χρυσουν στέφανον είς τό Στά*
  διον, έπετέλει ιερόν καθήκον.
  Διότι ήσουν ή Ελλάς είς την
  άποθέωσΐν της "Ησουν ή Ίστο-
  ρία τής Ελλάδος καί ή συνέ·
  χεια τής Ίστορίας τής Έλλά
  δος. "Ησουν ή Ελλάς, δχι φύ
  λάξ άρχαιολογικών κειμηλίων,
  άλλά είς την αίωνΐαν καί ώ-
  ραιοτέραν αποστολήν της—ό
  "Ηλιος τοθ Αίμου καί τής Με-
  σογείου. Ό "λη—ΒασΙλης ή
  σουν πού έρχόσουν πάντοτε
  φορτωμένος μέ τα θεΐα δώ
  ρα πρός τό "Εθνος. Όλοι οί
  Ελληνες έπιστρατεύθησαν καί
  άπεστρατεύθησαν. Καί μόνον,
  έμεινες έπΐστρατευμένος επί
  ένα τέταρτον αιώνος μέ τόν
  δίκωχον σκοθφον Σου - ώς σήμα
  υπηρεσίας. ΤΗλθες νέος καί
  έλευκάνθης είς την ύπηρεσΐ
  αν τής Πατρίδος. Άνύψωσες
  την Έλλάδα μέχρις έβδόμου
  ΟύρανοΟ καί εξησφάλισε^ είς
  κάθε "Έλληνα διαβατήριον δι-
  θνοθς κυκλοφορίας. Ό Λέων
  Φερρέρο πού Σέ επεσκέφθη τόν
  Ιούλιον τοθ 1931, έδωσε τό
  μέτρον τοϋ μεγαλεΐθυ Σου.
  «Αυτή ή συνέντευξις—εΐπε—μέ
  έμβάλλει είς μακρούς ρεμ-
  βασμούς. Εάν αύτός ό άν-
  θρωηος πού είνε φτιαγμένος
  γιά μεγάλα σχέδια, Ισχυράς,
  τολμηρός, συνετός καί έπιδέ-
  ξιος, λεπτός, γοργός καί γε
  μδτος θερμήν, εΐχε πΐσω τού
  μίαν άπό τάς μεγάλας δυνά¬
  μεις τής Εύρώπης, δλος ό δυ
  τικός πολιτισμός κατά την ε¬
  ποχήν αυτήν τής κρίσεως θά
  έ"φερε την σφραγΐδα τού. .».
  Θά κυλοΰν τα χρόνια καί οί
  αίώνες. Ή στάχτη τής λήθης
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ
  ΖΗΤΗΓηΠ
  Διά τό ζήτημα τής διαθέσε-
  ως τής σταφίδος, τής όργανώ
  σεως των άμπελουργών, τής
  προμηθείας θεΐου καί λοιπών
  άλλων Γεωργικών ζητημάτων
  συνήλθον είς Μαλεβύζι οί πρό
  εδροιΣυνεταιρισμών καί κοινο-
  τήτων καί συνέταξαν τό κάτω¬
  θι ψήφισμα τό οποίον παρέδω¬
  καν είς τόν κ. Γεν. Διοικητήν
  την παρελθοϋσαν Δευτέραν
  μετά τοθ προέδρου τής Ενώσε¬
  ως κ. Γ. Βαρούχα.
  Ό κ. Ύπουργός συνεφώνησε
  μέ τάς άπόψεις των παραγω-
  γών καί εδήλωσε δτι ευμενώς
  θά διαβιβάση τό ψήφισμα είς
  την Κυβέρνησιν, δηλώσας δτι
  τόσον διά την πώλησιν τής στα
  θά καλύπτη τάς εποχάς κα
  τό πρόσωπα. Άλλά, Σύ, θά
  ζής είς αίώνας αίώνων. Κά
  θε επέτειον τοθ θανάτου Σου
  ή έθνική ψυχή θά απευθύνη
  έπιμνημόσυνον ίκεσίαν ψάλλου
  σα:—Ελευθερίου Βενιζέλου αί-
  ωνία ή μνήμη Καί έκεϊ, μέ¬
  σα είς την αίθουσαν των συ-
  νεδριάσεων τής Βουλής των
  Έλλήνων, θά ύψωθή κάποτε
  ό άνδριάς Σου—αίώνιον σύμ¬
  βολον τής άξίας καί τής γο-
  νιμότητος των έλευθέρων θε-
  σμών, είς τούς όποΐους ε"δω
  σεςδλην την άκτινοβολίαν των.
  Καί οί έκπρόσωποι τοΰ Έ¬
  θνους θά ύποκλίνωνται ευλα¬
  βώς καί θά κραυγάζουν:
  —Ζήτω ό Ελευθέριος Βενι·
  ζέλοςΐ
  Π. ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ
  φίδος δσον καί διά την προμή¬
  θειαν τοϋ θείου, ή Κυβέρνησις
  καταβάλλει ενεργείας καί πι-
  στεύει δτι ή πώλησις τής στα¬
  φίδος θά συντελεσθή μέσω τής
  Κ.Σ.Ο.Σ. καί τό θείον θά αφι¬
  χθή εγκαίρως.
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Οί πρόεδροι των κοινοτήτων
  καί Συνεταιρισμών τής Έπαρ
  χίας Μαλεβυζίου πληροφορη
  θέντες τάς καταχθονίους ένερ
  γείας έμπόρων τινών τής πό¬
  λεώς μας καί τοϋ Πειραιώς 1)
  πρός τορπιλλισμόν τοϋ ζητή-
  ματος τής άπό κοινοθ πωλήσε¬
  ως υπό τής Κ Σ.Ο.Σ. τής σταφΐ
  δος των παλαιών άποθεμάτων
  των ευρισκομένων έν Κρήτη καί
  άνερχομένων είς 4 χιλ. τόννοος
  πρός ίδιτελεΐς σκοπούς. 2) Τάς
  ύπούλους ενεργείας τοθ Έμπο¬
  ρίου πρός κατάργησιν τοθ θ€·
  σμοϋ τής Κοινοπραξίας.
  Άποφασίζουν
  Πρώτον. — Άποδοκιμάζουν
  μετ" άγανακτήσεως την ανάμι¬
  ξιν παντός άτόμου πρός πώλη¬
  σιν τής σταφίδος έκτός τής Κοι
  νοπραξίας. Ή άναβίωσις των
  παλαιών μεθόδων τοθ έμπορίου
  δέν θά επιτραπή ουτε ανάμιξις
  των έκμεταλλευτών τοϋ προίόν
  τος.
  Δεύτερον.—Διαδηλοθν τήνπί
  στιν καί άφοσίωσιντων πρόςτόν
  θεσμόν τής Κοινοπραξίας ό ο¬
  ποίος ιδρύθη κατόπιν άγώνων
  πολλών έτών ώς τόν σωτήριον
  διά τό προίόν θεσμόν. Πάσαν
  έπομένως απόπειραν πρός κα¬
  τάργησιν τοϋ θεσμοθ αύτοθ θά
  πατάξουν μέ δλας των τάς δυ¬
  νάμεις καί διά παντός μέσου.
  Τρίτον.— Ζητοθν άπό την Κυ
  βέρνησιν δπως προβή είς την ά¬
  μεσον δημοσίευσιν τοϋ Διατάγ-
  ματος συγκεντρώσεως τής στα¬
  φίδος των έσοδειών 1943—1944
  άντί ίκανοποιητικής προκατα·
  βολής, διά νά δυνηθοθν έγκαί
  ρως νά καλλιεργήσουν.
  Τέταρτον. — Παρακαλοϋν 8-
  πως ή Γενική Διοίκησις καί ή
  . Ι «
  Τό ά'νω γραφείον μάς παρεχώρησε εύγεγίδς-ποός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΚΟΥΡΚΑΣ (ΙΝΔΙΚΗΦΥΛΗ)
  ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ
  Έξ παράσημα τοϋ σταυρόϋ
  τής Βικτωρίας άπονεμήθέντα
  σέ στρατιώτας τής Ίνδικής φυ-
  λής των Γκούρκας, μαρτυροθν
  την άνδρεία τής πολεμικής αύ
  τήςφυλής. Ξέρομε βεβαία πόσο
  δύσκολο είναι νά τιμηθή κανβίς
  μέ τόν Σταύρον τής Βικτωρίας.
  Η μάχη είναι ή παράδοση τους
  καί ή καθημερινή τους άσχο,
  λία. Άφίνουν την καλλιέργειαν
  τής γής, των τεχνών καί των
  έπαγγελμάτων τοϋ πολιτισμοό
  των σέ άλλους. Αύτοί έχουν ώς
  άσχολία τόν πόλεμο.
  'Απ' αύτούς άποκλειστικά έ
  χει σχηματισθεΐ ή στρατιά τής
  Νεπάλης (45 χιλ. άνδρες) πάρα
  πό;λοί δέ προσέρχονται σία
  συντάγματα των Γκούρκας τοδ
  Ίνδικοϋ στρατοϋ. Οί άρχηγοί
  τους κυβερνοϋν την χώραν μέ
  έ'να σύστημα τελείως δικό τους.
  Γιατί δέν έχουν καμμιά άνάγκη
  νά είσάγουν πολιτικές (δέες ξέ-
  νες πρός αύτούς.
  Τό πρώτο πράμμα πού θά μάθω
  με γιά τούς Γκούγκας είναι δτι
  δέν είναι Βρεττανοί ύπήκοοι. Ή
  Νεπάλτ), ή πατρίδα ΐους, είναι ά-
  νεξάρτητο βασίλειο σύμμαχο τίίς
  Μεγάλης Βρεττανίας. Τόσο άνε
  ξάρτητη είναι ή Νεπάλη ωστε
  διατηρεΐ άκόμη άνενόχλητη την
  προαιώνια ίδιαίτερη πολιτική ττ}ς.
  Κανείς Εύρωπ<«ΐος δέν μπορεΐ νά μπή στή χώρα χωρίς εϊδική αδεία πού δίδεται πολύ δύσκολα. Κα νείς ξένος έπαγγελματίας δέν μπο- ρεϊ νά έγκατασταθή μέσα στό κλει στό αύτό κράτος. Τόσο αύστηρά άκολουθεΐται ή -πολιτική αύτη άρχή, ή^Νεπάλη γιά'τούς Νεπα- λέζους, ώστε σέ μιά μόνο-ίπαρ- χία στό Κοτμαντοΰ μποροΰν νά μποϋν οί Εύρωπαΐοι. Τό ιιλο- λο·πο ·,ης χώςας «ί-ναι *κ*»στό σ' αύτούς έκτός μόνο σέ πολύ είδικές περιπτώσεις. Ποΐέ οί Βρευτανικές έπνΐςοπές Στριατολυγίας 'δεν σκαοφαλώνουν στά όρεινά χωρτά γιά ·νά ·ψάλ- λουν επαίνους τής Βρεΐτανικής Διοικήσεως ή νά δελεάσουν τούς νέους νά έγγοαφοϋν σΐό · ν«να· τό Έν τούτοις τό ρεϋμα - των στρατολογονμένων δέν στοματά πό τέ. Γιά πολλές γενεες οί νέοι των πολεμικών αυτών οίΐιογενειών συνεχίζουν νά άφίνουν-τα *σπί· τια τους γιά την άπό παραδό¬ σεως περιπέτεια νά ύπηρετήσουν τόν Βασιλέα Αύτοκράτορα. Ό¬ ταν έπιστρέψουν στά σπίτια τους οί διηγηθείς -τους γιά -ό'μοίΐφα πλοΐα, καλή πληΝρωμή, καλή τρο φή καί ρουχισμό καί γι« την τιμητική συμπεριφορά πού τούς δβίχνουν στό στρατό, κάνουν τούς νεώτερους άδελφούς «όν -νά ά- κολουθήσουν την οίκβγενβιακή παράδοσιν καί νά καταΐα&τοϋν στό στρατό. Γι' αύτό οφείλεται έ'νας έξαιρετικός φορος τιμής ο- χι μόνο στίς ήθικές άρχές καί βάσεις τής Αύτοκρατορίας ή καί τής Μεγάλης Βρεττανίας Ιδιαιτέ¬ ρως, άλλά πρό πάντων «αί στήν άτέλειωτη σειρά των άνδρών (Συνέχεια είς την 2αν._βλίδα) Κυβέρνησις διαφωτίσουν τάςΐδιάσπασιν · των 'άμπελουργών Άγγλικάς Αρχάς ώστε τάς ά-1 άποδοκιμάζουν, δηλοϋντες δτι γοράς σταφίδων διενεργοϋν μό¬ νον μέσω τής Κοινοπραξίας καΐ ούχι μέσω τοϋ έμπορίου προ- στατευομένων οΰτω άπό πάσης εκμεταλλεύσεως χιλιάδων πτω- χών παραγωγών. Πέμπτον. Πσρακαλοϋν δπως ή Κυβέρνησις καταβάλλει πα¬ σάν ενέργειαν πρός έγκαιρον άφιξιν τοθ Θείου καί θειΐκοθ χαλκοθ Έκτον. Θεωροθν έπιβεβλημ μένην την οργάνωσιν τοϋ άμ πελουργικοϋ κόσμου είς συν δέσμους Άμπελοκτημόνων κα τα χωρία καί ύπαγομένους είς Παγκρήτιθν Άμπελουργικήν Ένωσιν μέ έδραν τό Ήρά. κλειον πρός προστασίαν των άμπελουργών καί μελέτην των πολλαπλών άμπελουργικών ζη¬ τημάτων. Την έκδηλωθεϊσαν ενέργει¬ αν στοιχείων ξένων πρός τόν άμπελουργυ<ον κόσμον πρός δέν θέλουν άναγνωρίσει —άν- τα άμπελουργικόν Σύλλογον ώς έκπροσωποϋντα την όλό· τητα των άμπελουργών τσθ Νομοϋ,έφ' βσον δέν -σομμε- τέχοον β(ς αότόν καί αί κατά χωρία όργανώσεις. 'Εκλέγουν επιτροπήν έκ των κ. κ. .Στρατάκη Έμμ., 'Ιΰάν. Βλσχάκη, Κωνστ. Μπινιχάκη, Ζαχ. Φαϊτάκη, Μιχ. Σπινθου¬ ράκη, Ι. Διαμαντάκη, Κωνστ. Ξενάκη, Στ. Ξυλούρη, Γεωργ. Ι. Βαρούχα, Μιχ. Βαρβεράκη, Έμμ. Κβυγιουμουντζάκη, Νικ. Λινσρδάκη, Γεωργ. Τζωρτζου- λάκη καί Νικ. Χστζάκη ήτις- θά επιδώση τα παρόν ψήφισμα είς τόν κ. Υπουργόν Γενικόν Διοι¬ κητήν Κρήτης πρός διαβίβα¬ σιν είς Την Κυβέρνησιν καί δη¬ μοσίευσιν είς τόν τθπ·ν. Εν Άγίω Μύρωνι τή 18 Μαρ- τίου 1945. ΟΙ συνελθόντες Σιμώσβτε άκόμη πιό κοντά νά σδς είπω τό τί αίσθάνομαι. Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν βλα τα παιδία μου πού πέντ' νιλιάδεο νοόνια τώοα. νέ Μητέρα τοΰ ΧριστοΟ γΐργημ Στήν δΰναμί σου τις έλπίδϊς μας στηρΐζαμε. Λευτερωθήκαμε λεύτεροι τώρα τή γιορτή σου έορτάζομίν αύτό τό. 3β»0νσ. Κι' άη' τή χαρά μας, ξεχνοθμε τής σκλαβιδς τόν πόνο. Δυό λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκοινε. Ι Α —ί. — παντα τα οικαιθΛογητικα τωνΐ'νυμβνν* υνμψβρ«νιν*. υων ιλ< έγγραφα κρός τακΐοποίηοίνΐψώθηκε ή σημοΊα τής Έλλη* Ι των. "" Ικής"'ΕΤανθ(στάσΈ«ς τα πολι^ας των συμπ0 Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καί έμπορικάΝ-βΰμφΛΡονίόρων έξαγωγέων κατανουένων έκ τοϋ ΝοαοΟ Ήΐπαοώτουναν την Άννλία ΐίί.ί- «■Λ^^·«Λι«.~.—
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δράχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24:Μαρτίου 194
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ
  Προσκαλοϋνται οί γεννηθέν¬
  τες κατά τα έτη 1920 έως 1925
  συμπεριλαμβανομένου κσΙ έπιδυ
  μοϋντες νά καταταγώσιν ώς 'Α-
  στυφύλακες όπως υποβάλλωσι
  τάς σχετικάς αΐτήσεις των αυτο¬
  προσώπως είς την έξ άστυνομι
  κων Επιτροπήν κατατάξεως έ-
  δρεύουσαν έν Ηρακλείω, παρα¬
  πλεύρως τού Φρουραρχεΐου,προ-
  σκομΐζοντες καϊ τα σχετικά πι-
  στοποιητικά μέχρι τής 5ης "Απρι¬
  λίου έ. έ.
  1) Πιστοπσιητικόν Δήμου ή
  Κοινότητος έμφαΐνον τόν τόπον
  γεννήσεως, τό έτος, καί ότι ό
  αίτών είναι άγαμος. 2) Απολυ¬
  τήριον τουλάχιστον Στ' τάξεως
  Δημοτικοϋ Σχολείον. 3) Πιστο-
  ποιητικόν Στρατολογικοΰ Γραφεί
  ου. 4) Πιστοποιητικόν Είσαγγε-
  λίας ότι δέν καιαδιώκεται. 5)
  Πιστοποιητικόν Ποινικοΰ Μη-
  τρώου. 6) Δελτίον ταυτότητος τής
  ΆστΗΐνομικής Άρχής έκδοθέν
  τό 1ί>44 ή 1945.
  "Ετερα προσόντα. α) Άνά-
  στημα τουλάχιστον 1.05, β) Στη
  θική περίμετρος έν έκπνοή 0,83
  μ. γ) Καλή Ύγιεινή κατάστασις.
  Οί έκ των καταταχθησομένων
  μή έκπληρώσαντες τάς Στρατιω¬
  τικάς των ύποχρεώσεις εάν ήθε¬
  λον άπολυθχ) ή παραιτηθή έκ
  τής Άστυνομίας πρό τής συμ
  πληρώσεως πενταετοΰς ύπηρε
  σίας παρ' αύτη, υποχρεούνται
  νά εκπληρώσωσι τάς Στρατιωτι
  κάς των ύποχρεώσεις.
  Πρός διευκολυνσιν των ένδι
  αφερομένων, ή Έπιτροπή θέλει
  μεταβή καί είς Ρέθυμνον, όπ&υ
  θά δεχθή αίτήσεις πρός κατάτα
  ξιν άπό τής 7ης μέχρι καί τής
  14ης Απριλίου 1945, είς τό έ
  κεΐ Φρουραρχεΐον.
  "Ιδρυμα Κοινων. Άσφαλίσεων
  Περιφ. Ύηοκ)μα "Ηρακλείου.
  Οί Γερμανοί έξετοπίσθησαν άπό
  τόΜάϊντς- 3ΟΟΟΟ νεκροί
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΚΟ1ΝΟΝΙΚΠ
  ΕθΡΤΑΙ'- Ή Εύαγγελία σύζυ-
  γος Νικολ. Κοπιδάκη δέν έορτάζει
  λόγω πένθους.
  —Ευάγγελος Χάλαρης δέν έορτά
  ζει οϋτε δέχβται έττισκέψεις.
  —Ή Δεσποινΐς Βαγγέλα Παπα¬
  δάκη δέν έορτάζει αθριον οΰτε δέ-
  χεται έτιισκέψεις.
  —Αθριον εορτήν τοϋ Εύαγγελι-
  σμοθ δέν έορτάζει οθτε δέχεται έ-
  πισκέψεις ή κ. Εύαγγελία Πόρταλη.
  —'ΕτιΙσης ό κ. Ευάγγελος Χρυ-
  σός δικηγόρος δέν έορτάζει οΰτε
  δέχεται έπισκέψεις.
  —Ή κυρία Εύαγγίλία Ι. Γρυλλιω
  νάκη δέν έορτάζει οϋτε δέχετοι έ¬
  πισκέψεις διά την δνομαστικήν της
  εορτήν.
  (συνέχεια έκ τής 1ης Σϊλίδος)
  πού έγιναν άξιωματικοί τού Ίν-
  δικοϋ στρατού καί οί όποΐοι κα-
  τωρθώνουν πάντοτε νά κερδί-
  ζουν την άγάπη, την άφοσίωση,
  καί την πίστι των στρατιωτών
  τους.
  Οί Γκούρκα είναι όρεινή φυλή,
  όπως άλλωστε καί όλες οί φυλές
  τής Νεπάλης άν καί οί «λλες
  αύτές φυλές έ'χουν λιγώτερα πό
  λεμικά ενστικτα. Άπό όλες οί
  Γκούρκας είναι πιό ρωμαλέοι. Τα
  κοντά τους σκέλια μπορεΐ νά τούς
  δυσκολεύουν στό δρόμο στά ϊ·
  σία μέρη, άλλά στά βουνά βα-
  δίζουν μέ έ'να έκπληκτικό τρόπο.
  Τό νά δή κανείς Γιούρκας νά
  τρέχουν άνεβοκατεβαίνοντας τα
  βουνά είναι ενα μάθημα, τα
  κοντά μά γερά τους πόδια, τούς
  δίδουν μιά σταθερότητα στό βά-
  δισμα πού δέν μπορεΐ νά την
  κλονίσει καμμιά ταχύτης ή τράν
  ταγμα.
  Αύτη είναι μιά μικρή σκιαγρα-
  φία των άνδρών ποΰ πολέμη-
  σαν γιά τή Μεγάλη Βρεττανία
  στή Μπούρμα, στήν Άφρική καί
  στήν Ιταλία μέσα στή μεγάλη
  παράδοση τής φυλής τους.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
  γνώσιν τού κοινοθ δτι δεχόμεθα
  Σϊτον πρός παοασκϊυήν Μακαρο-
  νΐων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σί-
  του πέντε οκάδες Μακαρόνια,
  Έκ τοΰ Έργοστασίου Ζυμαρικών
  Καρούζου & Κασιελλάκη
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ Ε· ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ^ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού.
  Πλατεΐα Δασκαλογιάννη Τηλ. 244
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΚαθΙσταται γνωστόν είς τούς
  έργοδότας Ηρακλείου καί Ρεθύ
  μνης δτι κατά τόν Νόμον 6298
  ύποχρεοϋντσι:
  α ) Νά τηρώσι βιβλία μισθο
  λογΐου διαφυλάσσοντες ταυτα
  επί 5ετΙαν
  β') Νά θέττωσιν είς την διάθε
  σιν των όργάνων τοό Ίδρύμα
  τος καί τοΰ Κράτους τα μισθο
  λόγια πρός διενέργειαν έλέγ-
  χου, παρέχοντες καί πάσαν ζή-
  τουμένην πληροφορίαν δυνσμέ
  νη νά καταστήση εΰχερή καί ά
  ποτελεσματικήν την ένάσκησιν
  έλέγχου.
  Είς τούς δυστροπούντας τό ΐ-
  δρυμα έκτός τής ποινικής διώ
  ξεως θέλει άσκήσει τό δικαίω
  μα τής έπιβολής πράξεων κατά
  κρίσιν.
  γ') Νά καταβάλωσιν εγκαί¬
  ρως τάς είσφοράς δηλ. έντός 7
  ημερών άπό την ημέραν πληρω
  μής των εργαζομένων. Ώς γνω
  στόν αί είσφορσί καθωρίσθησαν
  δι' αποφάσεως τοϋ ύπουργείου
  Εργασίας είς 10 ο)ο, μέ άναλο
  γΐαν 8 ο)ο είςβάρος ήσφαλισμέ
  νων.
  Αί είσφοραί καταβάλλονται
  προσωρινώς μέν τοίς μετρητοΐς
  λίαν δέ συντόμως δι' άγοράς
  καί έπικολλήσεως ένσήμων.
  Έν περιπτώσει καθυστερή
  σεως τό Δημόσιον Ταμείον κατ
  εντολήν τοό Ίδρύματος κα! τοΟ
  νόμου έκτός των όφειλομένων
  άσφαλίστρων θά εισπράττη κα
  20 ο)ο πρόστιμον καΐ τέλη, έ
  νεργοΰν την είσπραξιν διά προ
  σωποκρατήσεως.
  Ό Διευθυντής
  Α. Μαλτέζος
  ΑΦΙΞΕΙΣ.— Επανήλθε έξ Ά
  θηνών όπου εΐχε μεταβή πρό
  πλουτισμόν τοΰ Καταστήματό
  τού δ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΖΕΡΜΠΗΣ
  κομίσας πλουσίαν συλλογήν Γυ
  ναικείωνύφασμάτων, βαμβακερών
  μαλλίνων καί μεταξωτών ώς κα
  κασμήρια δι' άνδρικά κοστούμια
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ καί πωλοΰντα
  κυνηγεαχά δπλα κα'ι έξαρτήμα·
  τα αυτών, ομοίως κα'ι (άνταλλάσσοντ ι)
  Έπισκευάζονται δπλα χα'ι πιοτό
  λια καί πάσης φύσεως όπλο
  μηχανουργικαί εργασίαι. Βαφα'ι δ τ
  άπαράμιλλαι έργοστασίων.
  Έργαοτήριον έναντι Ίχθυοπωλείο)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή
  μάχη διά την εκκαθάρισιν των
  ερμανών Δυτικώς τοΰ Ρήνου
  πλησιάζει πρός τό τέλος της.
  Ό έχθρός κράτει άκόμη έκτα¬
  σιν μικροτέραν των 50 χιλιομέ
  τρών επί τής Δ. δχθης τοΰ Ρή
  νού.
  Είς τώ Λούτβιχσχάφεν συνε·
  χίζονται αί όδομαχίαι. ΟΙ {Γερ-
  μανοί έξετοπίσθησαν ούσιαστι-
  κώς άπό τό Μάϊντς. Έντός 9
  ημερών συνελήφθησαν 100 χι·
  λιάδες αίχμάλωτοι είς τό τρί-
  γωνον Ρήνου—Μοζέλα.
  Τό προγεφύρωμα τοΟ Ρέμαγ-
  κεν έχει τώρα πλάτος 50 καί
  βάθος 15 χλιομέτρων. "Εγινε
  προέλασις 8 χιλιόμετρον καί
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΤΗΣ ΟΥΝΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου.— Έ
  γνωσθή ότι οί άντιπρόσωποι τοΰ
  Πανελληνίου Έμπορικοΰ Συλλό
  γου θά ζητήση άπό την Κυβέρνη
  σιν όπως τα υΐδη τα όποΐα ή Ουν
  ρα κομίζει είς την Έλλάδα, πα·
  ραδίδονται είς τάς ένώσεις εϊσα
  γωγέων έμπόρωνκλπ. αί οποίαι μέ
  τό ήμισυ περίπου τοΰ κόστους
  γενικών έξόδων τα όποΐα διετίθεν
  το μέχρι σήμερον διά τόν Διεθνή
  Έρυθρόν Σταύρον, θά άνελάμβα
  νόν την μεταφοράν καί διανομήν
  των εισαγομένων εϊδών, μέ όλας
  τάς απαιτουμένας έγγυήσεις.
  κατεσκευάσθησαν περισσότε-
  ραι πλωταί γέφυραι επί τοΰ
  Ρήνου.
  Είς τό βόρειον τμήμα τοΟ
  Μετώπου τό συγκρότημα τοΟ
  Στρατάρχου Μοντζκόμερυ συγ·
  κεντρώνεται δπισθεν προπετά
  σματος καπνοΰ εκτάσεως 100
  χιλιομέτρων πρός νότον άπό
  τού Νήμεγκεν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—
  Ό Έρυθρός στρατός έξαπέλυ-
  σεν επίθεσιν είς την Άνω Σιλε-
  σίαν. Προήλασε 40 χιλ. καί συ·
  νέλσβε 15 χιλ. αίχμαλώτους.
  Δΰο Σοβιετικαί φάλαγγες διέ-
  σπασαν τάς Γερμανικάς άμυν-
  τικάς γραμμάς νοτιοδυτικώς
  τοΟ "Οπελν, καί ήνώθησαν είς
  τό Νόϊστα πλησίων των συνό-
  ρων τής Μοραβίας. Κατά την
  μάχην αυτήν εφονεύθησαν 30
  χιλ. Γερμανοί. Μεταξύ των λα-
  φύρων συμπεριλαμβάνοντσι 500
  τηλεβόλα καί 50 τάνκς.
  Είς τό άλλο άκρον τού με¬
  τώπου Ρωσσικά στρατεύματα
  ευρίσκονται είς απόστασιν 4χιλ.
  άπό την Γδύνια.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Είς τάς
  ΦιλιππΙνας οί 'Αμερικανοί κα¬
  τέλαβον μίαν μικράν νήσον νο¬
  τιοανατολικώς τής Πανάϊ
  Είς την Βιρμανίαν έξηκολου
  θησε ή προέλασις νοτιοδυτικώς
  τής Μσνταλέϊ πρός τάς πετρε-
  λαιοπηγάς τοΟ Ίραγουάντι.
  * νν»νννννννννν%ν νν» νν· νν» νν«*ν«/νν» /νν«<νν«ννν _ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ένωσις Δωδ)νησ[ωνΉρακλε(ου Καλοΰνται σήμερον ημέραν Σάββατον καί ώρα 6 μ.μ. άπαν τες οί Δωδεκανήσιοι τοΟ Νομοϋ Ηρακλείου είς τό κατάσιημα κ. Μηνδ ΛαμπρινοΟ Πλατεΐα Καλλεργών. (Παραπλεύρως κα φενείου «"Ολυμπος»). Σκοπός.— 1) "Εγκρισις ψηφΐ- σματος πρός την Ελληνικήν Κυ βέρνησιν δι' ένσωμάτωσιν Δω- δεκανήσου Μητέρα Έλλάδα. 2) Καταρτισμός προγράμμα- τος συμμετοχήν «ίς Εθνικήν Έ ορτήν 25 Μαρτίου. 1 (Ή προσωρινή Έπιτροπή) ΣΥΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαρτίου.— Ό Στρατάρχης Άϊζενχάουερ ίστειλε μήνυμα πρός τούς ερ¬ γάτας τοΟ Ρούρ είς τό οποίον τούς λέγει νά μή μετσβοθν είς άλλας βιομηχανικάς περιοχάς άλλά νά καταφύγουν είς την ύπαιθρον καί νά βοηθήσουν τούς ξένους συναδέλφους των άν θε λουν νά άποφύγουν την κατα στροφήν. ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου.— Σή μερον είς την Ιην μ. μ. έφθασε είς' Πειραια τό άντιτορπιλλικόν «Ναυαρΐνον> μεταφέρον την
  Σεπτήν είκόνα τής Παναγίας
  τής Τήνου. Όλόκληρος ό λαός
  τοΟ Πειραιώς εΤχε κατέλθει είς
  τόν λιμένα καί τόν σιδηροδρο-
  μικόν σταθμόν Σ.Ε.Κ. καί ύπε·
  δεχθή μετά κατανύξεως την
  Θαυματουργόν είκόνα.Παρέστη
  σαν δλαι αί αρχαί τής πόλεως.
  Τα καταστήματα ήσαν κλειστά
  καί ή πόλις σημαιοστόλιστος.
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 23 Μαρτίου.—
  Είς την Ίαπωνική Βουλήν έσυ-
  ζητήθησαν τα ληφθέντα μέτρα
  διά την αντιμετώπισιν τής επι¬
  κειμένης Άμερικανικής άποβά-
  σεως είς την Μητροπολιτικήν
  Ιαπωνίαν. Ό Ιάπων πρωθυ-
  πουργός ανεκοίνωσεν δτι κατηρ
  τίοθη νέον σώμα έθνοφρουρας
  περιλαμβάνον τάς αστυνομικάς
  μονάδας καΐ τούς πολίτας πού
  ύπερέβησαν την μάχιμον ηλι¬
  κίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαρτίου.—Γαλ
  λικά [[στρατεύματα έξακολου-
  θοϋν άνθιστάμενα είς την Ίνδο
  κΐναν κατά μήκος τής άκτής
  παρά την Κινεζικήν μεθαύριον.
  Αί ύποβληθεϊσαι προτάσεις, έκ
  έκ μέρους τής Γαλλικής κυβερ
  νήσεως πρός την Ούασιγκτώνα
  περί αποστολάς έφοδίων άερο-
  πορικώς πρός τα Γαλλικάστρα
  τεύματα τής Ίνδοκίνας, έτυχον
  εύμενοθς απαντήσεως.
  'Αντεκατεστάθη ό
  Ροϋνστεντ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαρτίου.—
  Έν άναμονή τής ενάρξεως τής
  μάχης είς την Δύσιν οί Γερμα¬
  νοί άντεκατέστησαν τόν ανώ¬
  τατον Διοικητήν. Τό άρχηγεΐ-
  ον τοΟ στρατηγοθ Μοντγκόμε-
  ρυ ανήγγειλεν δτι ό φόν ΡοΟν-
  στεντ άντεκατεστάθη υπό τοΟ
  Καίσερλιγκ.
  Ό φόν ΡοΟνστεντ θεωρεΐται
  άπό τούς καλούς καΐ μάλιστα
  άπό τούς καλυτέρους Γερμα-
  νούς Στρατηγούς. Υπέστη δ-
  μως συντριπτικάς ήττας καί θε¬
  ωρεΐται πολιτικάς άξιόπιστος
  διότι άφ' ενός πρό ΙΟημέρου
  έστειλε είς τόν στρατάρχην "Α-
  ϊζεν Χάουερ μήνυμα νά παρα
  δοθ{) «αί άφ' ετέρου διότι δέν
  εΤναι Χιτλερικός. Ό Κα(σερ-
  λιγκ δμως απέκτησε κάποια
  φήμη είς τό "Ιταλικόν Μέτω¬
  πον καί είναι μέχρι μυελοΰ
  όοτέων Χιτλερικός. Έπίσης εί¬
  ναι προσωπικάς φίλος τοϋ
  Γκαΐριγκ καί έχει καλάς σχέ·
  σεις μέ τούς Ναζί καί τό α¬
  νώτατον Γερμανικόν Στρατη-
  γεΐον. Καθ* ά μεταδΐδουν αν¬
  ταποκριταί έκ τοϋ ΔυτικοΟ Με
  τώπου ήρχισε καί αυτόν νά
  τόν άνησυχή ή άναμενομένη
  επίθεσις τοΟ στρατηγοθ Μον-
  τγκόμερυ.
  "Ηρχισεν ή άναμε¬
  νομένη Συμμαχική
  επίθεσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαρτίου.—
  Τό Γερμανικόν Πρακτορείον εί-
  δήσεων ανήγγειλε σήμερον ό¬
  τι ήρχισεν ή άναμενομένη συμ
  μαχική επίθεσις είς τόν βόρει¬
  ον Ρήνον. Τό Βρεττανικόν πυ
  ροβολικόν ήρχισε νά βάλη επί
  τής άνβτολικής δχθης τοϋ Ρή¬
  νου έναντι τοΟ Βέζελ καί συμ
  μαχικά στρατεύματα διέβησαν
  ήδη τόν ποταμόν.
  Τό συμμαχικόν άρχηγεΐον έ·
  ξακολουθεϊ νά τηρ{| σιγήν επί
  των διεξαγομένων έπιχειρήσε-
  ων καί δέν επεβεβαίωσεν ά¬
  κόμη την διάβασιν τοΰ" Ρή #
  νού καΐ είς τ»ν τομέα αύτόν'
  ΣυνεΛήφθησαν καί
  Ίσπανοΐ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαρτίου.—
  Τηλεγραφοΰν έκ Μόσχας δτι
  κατά τάς μάχας τοΟ Άνατο-
  λικοΟ Μετώπου συνελήφθησαν
  εσχάτως καί 2 Ίσπανοΐ Λε·
  γεωνάριοι. Ή Βρεττανική Κυ¬
  βέρνησις διέταξε τόν έπιτετραμ
  μένον της είς Μαδρίτην νά
  προβή είς παραστάσεις πβός
  την Ίσπανικήν Κυβέρνησιν λαμ
  βανομένου ύπ' δψιν καΐ τό δτι
  ό Φράνκο έστειλε καΐ την Κυ¬
  ανην Μεραρχίαν νά πολεμήση
  κατά των Ρώσσων άλλά την
  άπέσυρε κατόπιν πιέσεως των
  Συμμάχων.