97882

Αριθμός τεύχους

5286

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΙΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοί: μινωταυρου ■-
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  ετ,ησία λϊραι 3
  Ιξάμηνος β
  Άμερικής
  Ι«ΐ|βία δολ. 10
  «ξάμηνος » 8
  Τι"
  «ατά φύλλον
  Λραχ. 3
  ΒΑΡΑΣΚΕΥΗ
  6
  1959
  ΥΙΕΤΒΤΙΒΣ ΣΤΙΤΗΤίΣ ©Ρ. Ν. '.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5286
  ΛΟ'Υ'Δ ΤΖβΙ»ΤΖ
  ό κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον Πρωθυπουργός τής Μεγ. Βρεττανίας, /με
  ταβαΐνων είς την Βουλήν των Κοινοτήτων, ενώπιον τής οποίας ίπρόνεινβ νά
  βιιζητΐ|9οϋν αί Ορυλούμεναι προτάσβις πβρί εΐο,ήνης.
  Ό αγών είς τα Δυτικόν.
  Ήπρώτημάχη
  ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ-;
  =ΚΑ1 ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΤΑΝΚΣ.
  Οά κοτισχύση ή διπλωματίο
  τότηλεβόλον;
  ΞΞΞΉ Άμερική
  και ή επίθεσις είρήνης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 8)β?1ου (ίδ.
  ϋτιηρεσΐα). — Τό ημιεπίσημον
  Γερμανικόν πρακτορείον πλη·
  ροφορεϊται δ;ι 6 δημοκρατι¬
  κάς γερουσιαστής κ. Τζόνσον
  υπέβαλεν ίίς ι ήν Γερουσίαν
  πρότασιν όπως πσρακληθή ό
  κ. Ροθσβελτ κσΐ αναλάβη ττρω
  τοβουλΐαν ενεργείας πρός α¬
  ποκατάστασιν τής εΐρήνης έν
  Εορώτΐη. Τό Ιδιον πρακτορ&ΐ·.
  6(νου καΐ Παρισ'ων, εΐπβ, δέν
  θά δεχθοθν προτάσεις είρήνης
  μέ μόνην εγγύησιν τόν λόγον
  τοθ Χΐτλερ. Θ* συνεχίσωμεν
  τόν πόλεμον μέχρι τής τβλι
  κης νίκης ή δττοΐα ΘΛ έξασφα
  λΐση μίαν διαρκή ιίοήνην έν
  τος των πλαισΐων τής ασφα
  λε(ας 6λων τ©ν χωρών. "Εάν,
  ετόνισε, ή άμεσος άφορμή
  τοθ πολέμου ύιήοξβν ή γερμσ
  ονμεταδιδειδτι εΐνεπιθανόν νά] νοπολωνική σύρραξις ή βαθυ
  ΡΩΜΗ 5 8)βρί*υ (Ιδ.ύπη-
  ρεοία «Ανορθώσεως»). —Α¬
  νακοινωθέν τοΰ Γερμανικοϋ
  στρκτηγείου μβταδο6έν σήμε
  ρον εκ Βερολίιου άνβφέρει
  τα έ£ής: αΜερική δράσις τεΰ
  πνρββολικβϋ πρός δυσμάς
  & θ 'Αόλ
  β ρς μ
  *α«ρμπρβθ*εν. 'Απόλυ
  τος ηουχίκ είς όλον τό μέ¬
  τωπον».
  παρισιοι 5 8)βΡι·υ (ίδ.
  ύππρ.) — Τό σημερινόν ανα¬
  κοινωθέν τού ανωτάτου αρ·
  χηγιΐε» τού Γαλλικοϋ στρα-
  τ*δ Ιχιι ώς εξής: «Διαλειπτι
  ή δά βλϋ
  χ
  δράσις τοϋ ρβ
  είς διοϊφορα οημΐΐα τοΰ με
  τώπου».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 8)βρίβυ (ίί.
  ύηηρεσι») — Ειίήσιι* ικ Λ*>ν
  ςεμβιύργου αναφέί,βυν ότι
  β
  ργ
  4£<Βπ ή ηρώιη μάχη με τα$ό ΓαλλΐΜ&ν *βΐ Γερμαν κων τανχ$ π»ι:α το Οαοβς, Ββρντ. 'Η μάχη υπήρξε π*» οματώ&ιις οβον κκΐ θιαματι- *η διήρκεσε δέ έα' αρκετόν. Τίλος *μω(, τα Γερμανι»ά τάνχς, άποδεχατιαθβντα η¬ ναγκάσθησαν «α τρκπβΰν είς φυγήν «αταοιωκβμενί» ύ- κθ των γαλλικήν, άπομει ιάντων κυρίων τ«ΰ πεοι«υ. Έ{ αλλ«υ, οί πολεμικο. άπε αταλμένοι των Αγγλικών εφημερίδων, είς άντβποκρί- οιις των έκ τοΰ μετώπου πλεχβυν τό εγκώμιον των Γαλλικών ποΛ*μι*ων δυνά¬ μεως δια την Βανμασ.αν ορ¬ γάνωσιν, την απαράμιλλον μαχητικό:ητα >α« τό υπέρο¬
  χ ηθικόν των καί τβνί-
  ζβυν ότι τό Γαλλικόν πυρβ-
  βολιχόν ύπερέχβι χατα πβ-
  λύ καθβ αλλου πυροββλιχβδ
  τδν εύρωπβϊκών χωρ ών. Τό
  Γαλλικόν πυροβνλΐΜόν ύπο-
  γραμμίζουν, είνε σήμερον
  τ· καλύτερον τοΰ κόσμον
  όπως »ατα τό 1914 τό πυρο»
  βολικόν τοΰ Κάϊζερ, ήτ· α¬
  νώτερον σλων.
  Τα «Νέαι χρονικά» δημο-
  σιευοον άντκπόκρισιν είς την
  οποίαν μεταξϋ &λλ_ν άνα-
  έ έ5
  μ
  φέρονται τα
  λέ
  «Πρό τοΰ
  δ
  φρ 5|^ ρ
  ηολέμευ ακόμη εΐχε διαιτυ·
  ηωθή ύηό των Επιτελείων ή
  γνώμη καί δϊχε γΐνει παρα-
  &εκιή γενικνς ©τι ό σνρατός
  ό όπ«1ες θά κατώρθωνε νά
  λ πρώϊίς την μβτα
  Μζώ
  β ρς μ
  ςύ των γραμμών Μαζινώ χαΐ
  ΖΙγκφριΟ η&ριοχήν. Βα ι*νε-
  δεικύε*ο κμέοως ίβχυρ«τε-
  ρ«ς, 6» ύηβρτερκυσι και 6ά
  εξησφάλιζε μκγάλα πλνονε-
  κτήματα όχυρώσεωί;. "Ηδη
  τα γαλλικά οτρατεινματα, χά
  ΐανι».ήβαντα όλας τάς δυοχε
  ρείας κ*ί ύπερβάντα 8λκ τα
  έμπβδια, τας χιλιάδας ' ηαγί-
  ο»4, τα ©χυρα τού εχθρόν
  κ. λ. π. έκέτυχαν αύτό τό ά-
  τοϋ. Εατόκιν σνστηματτικής
  πρβελάσεως αί προφυλαχαΐ
  τής ΥΡ*μμής -Ιγκφριντ, κα-
  ταΑηφθεΙσαι υπο των Γάλ-
  λων μεϊϊβλήδησαν είς προφυ
  λ«<νάς *ή$ γ^οιμμή; Μαζιώ. Επί των προφνλαχών «υτων, όχυ.βΰνται σήμερον οί Γ«λ- λοι» / Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΩΜ. &8 0;1·ν<13 ύπτ, ρεσ(οτ). - Ίέ> πρακτορείον Ρώυτερ
  Ανακοινοί: «Κ«τ« τ«ν κυνιχώτβ
  ρβν τρόπον β ομιλητπς τβθ ροιδι
  ο·»νι«οΟ οταβμοδ τοθ ΒερολΛ-
  ν·« περιίγρβψ» χβές τηνύχτ«
  είς τβυς Γερμοχιούς «χςοβτας
  την είχεν* τή; Βαροοβίας
  μ·τ*{ύ άλλαν. «Ό ναός *που φυ
  λάοαονται τ« βστά τού Σοπέν
  είναι ήμικατεατραμμίνβς έκ τβν
  βομβκροιομών Ή πόλις Ιχει με
  τ»βλη6$ *·« σωρβύς ίρειπΐων. ς,Ι
  της ίβτερημένοι των ««ν
  κει>αομέ««ι,
  ημΐγυμνβι χά) ένδεβΐς «Ιί τβύς
  ορβμου;, άνιστιοι οί «ίρισσβτ·
  ροι. ελπίζοντες ν« επιτύχουν μ&
  τι «πό την εύίΐτλαγχνκχν ι6ν
  Γερμβνών στρατιώτην δια νά χο
  ρέβονν την πείναν των». Τβλβυ
  των ο Γερμ«ό{ όμιλητής έτονι-
  οβ: «'Η Ιύιαι αθλιότης κεριμβνΐι
  τας άνγλιχάς πόλεις καί
  αγγλικόν λαόν έαν Α
  αίς τοϋ Λοιο1νο>> άονηβή τίιν
  ειρήνην την όποιαν βά της προ
  Τ(ίν»μιν».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 - Ό καγκϊλλβ
  ριβς Χίτλερ εΐοηλβ* χβές βριαμ·
  *(( τίιν Β«ρβββ(αν.
  συνέλθηέκτάκτωςήέτιΐτών Έξω
  τερικών έπιτροπή τής Γερου
  οίας διά ν' άσχοληθή μέ τήνι
  πρότασιν τοθ κ. Τζώνσον. Διά
  τής προτάσεως τού ό κ. Τζών
  σον συνιστφ την σύγκλησι
  συσκέψεως των μεγάλων κρα
  των πρός οριστικήν λύσιν των
  υφισταμένων διαφόρων κα
  αποκατάστασιν τής εΐρήνης
  επί σταθερών κβΐ μονΐμων
  βάσεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Όχτωβρΐου
  (Ιδ. ύπηρεσΐα). —Τηλεγραφοθν
  εξ Οϋασιγκτώνος δτι ο γερου
  σιαστής κ, Τζώνσον Απρότει
  νεν είς τό Κογκρέσον δτιως
  άναληφθή τΐρωτοβουλί^τ συ
  νεννο^εως των ούδεΐέρων
  κρατων καί ζητηθή ή άμεσος
  διακοπή των έχθροπραξιών
  καί ή συναψις άνακωχής διά
  νά διεξαχθοθν διαπραγμαΐεύ
  σεις πρός σύναψιν είρήνης
  Έν τούτοις, ή Άμερικανική
  δημοσία γνώμη θεωρεΐ ματαί
  αν τοιαύτην επέμβασιν
  κύς λόγους των κ. κ. Τσάμ
  κερλαιν καί Νΐαλαντιέ.Έγνώ
  σθη δ' έπΐσης δτι ή Άμερικα
  νίκη κυβέρνησις δέν πρόκει
  ται νά δεχθή συμμετοχήν είς
  την ρωσσογερμανικήν «συνω-
  μοσΐαν είρήνης», καταοικασμέ
  νην άλλωστε εκ των προτέ
  ρων είς άποτυχΐαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 8)βρ(ου (Ιδ. ύ
  πηρεσΐα).— 'Η «επίθεσις είρή
  νης» έξακολουθεΐ ν' άποτελβ
  ίό κύριον θέμα των συζηττ)
  σεων μεταξύ τον διεθνωνπο
  λιτικών κύκλων καί τής κοι
  νής γν-ώμης. 'Η υπόθεσις αύ
  ι η εν τούτοις δέν εσημείωσεν
  ουδεμίαν πρόοδον έξ αΐιίας
  τής έπιφυλακτικότητος τής'ΐια
  λΐας.
  Ανταποκριτάς Όλλανδικής
  εφημερίδος ίν Ί.ολίς» τη^ε
  γροφιΐ ίκιΐβεν τώ έξίΐς: 'ί:
  ',ιΐνοι οί όποΐοι ττ,οτευουν ι [<, μ (ο ν «προοφοραν ιίρηντ,ς» εκ μεροιις τοθ κ. Μουσολίνι ά πατωνιαι μεγάλως. Είναι ψο νερον 6*ι ή γιρμανική γΐα ίΤ·Όΐ εκ των προτύρβν καταοιηασμένη εΙςάτιοτυ/Ιαν». έ-(ς ιήν «επίθεσιν ιίρηνης» α πηντηοε χ&ές ό κ. Νταλαχτιέ, όμιλον ενώπιον τής επί ιών εξωιερικών έπιτροπής τής Βουλής. Αί κιβερνήσεις Λον τέρα άφορμή τού είναι ή πρό θέσις τής ΓεομανΙας νά κυ ριαρχήση έν Ε κάθε Ο κ. ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ όστις μετά την επιστροφήν τού κόμητος Τσιάνο έκ Βερολίνου άπεποιήθι] ανάμιξιν είς την «οιμαζομένην «επίθεσιν είρήνης». ΑΙ δυνάμεις των εμπόλεμον. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Καταπλήσσοντες άριθμοΙ. ...Πρέπει νά χλίνωμεν γονυ έ νώπιον τοθ ήρωΐσμοθ τοθ Πολωνι χοθ ΙΘνοιις. Είς τό Δυτικόν Μέτωπον, πρός τον Ρήνον, αί άντΕπαλοι δυνά¬ μεις άλληλαχυττάζονταΐ. Είς τάς εφημερίδας ευρΕοκει χχνεΐς τάς .. λύοιις τάς οποίας οί άρχιοτρά- τηγοι των δύο στρατών θά Ι κριπε νά ίφαρμόσουν. ΑΕ γκτο ν&αΐ ούδετΐραι χώροιι ε&ρίσκυν ται επί ποδός πολέμου. Κατά την παροθααν ώραν, έν περιπτώσει, δ ττόλεμος Ιχει ρχει χαΐ διά νά αντιληφθή χά νεΐς τα γεγονότα π&υ έξελίσ σοντ«ι σήμερον θά έπρεπε νά Ι χη 6'·π' δψιι τού τα οτοιχεΤα τα ; τταραθίτομεν κατωτέρω, ϊσχυριζόμεθα δτι οί αριθ- μιραρχΕας πεζικοθ έξ ίλοκλή ρου μηχανοχινήΐοϋί, 2 μιραρχΕας ΕηπιχοΟ, 3 μιραρχΕας έλαφροθ μηχχνοκινήτου ίττπικοθ χαΐ τεθιο ραχισμίνας άνιξαρτήτους μονάδας. Τό Γαλλικόν 6λικδν, άπό τα πλέον ουγχρονιομένα, περΐλιμβα νιι πολλάς χιλιάδας ά;μάτων μάχης παντός μιγέθους χαΐ πολ λάς εκατοντάδας πυροββλων μΐ γάλου οΊαμιτρήιιατος χαϊ μεγίστοιι δληνεκοθς Πολλαί έχατοντάδες δισεκατομ μυριΊβν φράγκων "διετέθησαν διά την εθνικήν άμυναν χατά τ* τε λιυταΐχ ταθτα ίΐη. Ό πριϋιτολο γισμός τοθ 1938—39 προέβλιπε δτι θά έδαπανών'το 37,5 δισεχα τομμύρια. Έκ των τριαχοοΕων χιλιάδων 80.000 άνδρων είς τοος δποίους πιριλαμβάνονται χαϊ τα ναυτιχά άγήμχτα. • ΈκεΙνο δμ»ς τδ οποίον Ιχει Βλως ιδιαιτέραν σημασίαν είναι τό γιγονος δτι ή ιδιαιτέρως άν θρωπιστιχή ουμηερΐφορά των Γάλ λων πρός τούς ίθαγενεΐς Ιχει συντελέσει είς τό νά είναι ου:οι απολύτως αφωαιωμίνοι είς την Γαλλίαν. Άπό τάς άποιχΐας, λοι πόν, άντλεΐ ΐιχρχώς ή Γαλλία νέ δά άς δυνάμεις Εάν ή φράσις τοθ «Τα άΊομα ήιποροΰν ή ΐ ά Ντισραέλι: νά δημιουρ λ Ιθ μ ήρ ημρ γήσουν χοινωνΐας άλλά τα Ιθνη τα δημιουργεΐ ή εϋνομΕα», προ σαρμοζιται είς την Αγγλίαν, ή αυτή φράσις προσαρμόζιται χά ρει πω παρ μοί ναι Ο ΙΝΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΚΑΝΤΙ ίύβϋς ίΐεΐά την κ.ίρι·£ιν τού παρόντος πολέμου εξεδηλώθη υπέρ των Αγγλικών άποψεων ίονισαΰ εις χαι τ'-ν■ οποίον άΓηύβυΙε ποές τούς άγωνιζομένους τοτε Πολωνοϋς ότι κανενός λαοδ ή {ελευθερία δεν οςιζει ιιφωνικός στα6μος ΐοΰ Λονδίνοιι, ο κ. Γκάντι Οά μεΐοβη μετά των άν * -χοΰ ίν'ογκβεσοιι είς Βομβάην διά νά λάβουν αποφάσεις ώς πρός την συμμετοχήν των 'Ινδιών είς τΰν πόλεμον Α τό πείραν τής Μ, Βρεττανίας, λύτερον είς την Γαλλίαν. τάς άποικίας 200 000 έστάθμει^ν Ή Γαλλία είναι πλοι>3ία λόγφ
  είς την Άφρικήν, μετοξΰ αυτών τοθ έ!άφους χαϊ τοθ
  της,
  τη«
  « 6χ. ί »ρ
  '*πολυτ3βΑ;·''Ρΐβείας. Συν, εν
  ϊ έε1©; ναΐ
  έν
  ΝΑΥΤΑΙ
  τού βι/θισθε'ντος είς την ι
  θάλασσαν Ελληνικόν ατ(ΐ<κνλοίον χίτηΓα.', -Ας ίϊωμ,ν λοιηον πρώτοις,,τ4ς Γ^λλικας • * Ή Γαλλία Ιχει* Ιχτασιν 000 τΐτρ 113 000 000-, Στοατδν έ/ ειρήνη: 800.000, τδν δποίω* αί 300.000 είναι τος άηοιχιαχίς. Ή τί)ς Γ^λλίας ντίτοποιήση ίν Ε&ρώπη 5.500. 000 στρατςθ, έ« τ&ν 6ποία,»ν 1. 000 °00 4'ΚΗΧΐΛτά στρΛτΐώΐΜΐα, βν χαιρφ εΙρήΜ,ς 5 χ^χοο οτρ«τ/,ς άτϊοχε Ι*· 25 θά περιλ·»μ6άν«ται ή Αιγίω/ των Ξίν'ον βιαθίτουΐα 20 000 άνδρ&ν μιγάλη; μαχητι χί){ άξ'ας. 'Η μεγάλτ) ίόναμις τοβ γαλι κ&Ο οτρατοθ έγκειται είς την προ βιβπικήν άξ·αν τοθ Γάλλου 4πλί- ■ου καί είς την μίρφωΐ'.ν των . ωματκων χαϊ δπαξιΐβμαικών ^ Οί άξιωματιχοΐ οί δποΐοι εί ιι των ίπιστήμο·ΐς, άτΐί ίκλεκτδν οίΒμα διότι ν.'Λ ((ί ' άνθρώπων μέ εύιυ ο^5»'Φ ν χαϊ Ιί Ι35υ εύ ναι 1· τελοθ/ χιιτχι Τί Πιΐ δι.«3ε«ν έν )ς ειρήνη; Τδ τεράιτιον άποιχιακίν χράτος τής προαφέρει π4ν Ιχει ανάγκην, έν άφθονία Ή Άφρική είναι διά την Γαλ πρώιων δλών. Τό Ιργον τοθ Λ» ω:αί είς τδ Μα?ίκον κατίσιη ά πό τή; πλευ α; α5ιή; θιυ^χ σιδν. Αί ΓαλλιχαΙβι-μηχανίιι αί οτη ριζόμιναι είς τδν γαιχ»θρα«χ καί τόν σ!δη-ον είναι σπ-υΐαι δταται. Αί άλλαι ϊίν έξια >0>
  ται πρδς τάς αγγλικαί χ<*1 τάς γερμανικαί. Αυριον: 'Η Ββ«ττ«νιχίι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Γι¬
  βραλτάρ». Μέ τούς ΒΙβιαν Ρομάνς
  "Εριχ Φόν Στροχάιμ. Χαθ'έκάστην
  απογευματινήν ώρα 7 μ. μ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον τό
  άριστοΰργημα τού ΈμΙλ Ζολά «Τδ
  άνθρώπινο κτήνος».
  Δευτέρα, Πέμπτη, ΣάβΒατο, Κυ
  ριακή ώρα 6 1)2 μ μ άχριββς άπο
  γευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταδμάς Αθηνών.
  Πρόγροψμοτ 5ης 8'βρΙου.
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα 'ΑσιεροαχοπειΌυ Αθηνών
  12,30 Ή ί"ο?Λ τοθ έργατου.
  13 Έλαφρά τραγοόίια (5ίσ<οι). 13 30 Είδήσεις — Χρηματιστή ριον. 13 45 Γ&ΐυμη Μουσΐκή (ίίσχα) 14 15 Είδήσΐις— Μετεωρολογι χδν.δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πιι ραιβς. 18 45 Έμβχτήρια καί έλληνι- κοΐ χοροΐ (δίακοι). 18 55 Δημοτιχό τραγοθδι ,(δπό τοθ Όμίλου Νχίτη Καλλίργη. 19.30 Ή ώρα τής Έλληνίδος 19 45 Μουσιχή φυσαρμόνιχας (δίσκοι). 20.15 Έλβφρό τραγοθδι (υπό τοθ χ. Χριστ, Λαμπρ'νούδη. 20.50 Είδήσεις. 21 Μουσιχές έπιτυχίις άπό πά ληβς αθηναι*ές έπιθεωρήσεΐς. "£ρ γα Μπάμπη Άννίνου. 21.50 Όμιλία. 22 55 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ δ- τΐό τής χ. Φωτεινής Σκαραμαγκάν 22 20 ΝυκτεριναΙ είδήσεις. Μακεδονική ώρα έπ' εδχαι ρί« τής 14ης Διιθνοθς Εκθέσεως Φωτογραφικόν Ρεπορτάζ ΑΓΓΛΙΔΕΣ Κ£Ι ΑΓΓΛΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ Ό ένθουσιασμος με το οποίον προσερ/οντοι οί Αγγλοι στρατευπμοι ίπο τάς σημαιος τής Μεγάλης Βρεττα ισς καταφαινεται είς το ανωτέρω στιγμιοιυπον, οπου νεαρα φοιτητρια (,ιετά τής μικράς αδελφής της συνοδε,υουν τβν αδελφόν των μετοφαινοντα πρός κατάταξιν. Θεσσαλονίκης. 22 30 «Τα περίεργα τής ΙχΘέ σεως», χιουμοριστιχόν σημείκμα τοθ χ. Στάμ. Σιάμ. 22 45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ υπό τής δίδος "Ιντας Άρ&έσΐ. 23. Διαχημίσεις 23 10 ΛαιχοΙ ΜαχεδονιχοΙ χο ροΐ (περιοχής Κεζανης). 23. 30 Έπιλογαΐ άπό Άμερι χανιχές όπίρέτχες υπό τής Μι χ (άς όρχήΌτρας χςθ ΣταθμοΟ χαί υπό την διεύθυνσιν χεθ χ. Γ. Βαάλη. 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μουσιχή τζάζ (δίσχοι). Τα κτήματα των Μονών. Ή Ίερά Σύνοδος θέλουβα να συμβάλη είς τάν σημερινον κοι¬ νόν δπέρ τής αοτβρχιίας αγων», συνίστησε πρός τα ήγςυμενοσυμ- βςύλια των μοί ών την έντατι>ήν
  Ιχμειάλλευιπν των έδαφικών χ ώ
  ρων τού; όποίους ίχοαν υπό την
  κατοχήν των. Ή εάλλ
  | μ4
  μολονίτι αποτελιϋσα μίλη
  |2ί ή
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρα 10 μ. μ. ακριβώς
  Τό έμβλημα τής άκατα
  βλήτου δυνάμεως.
  ΙΝΤΕΛΑΙΤΖΕΝΣ ΣΕΡΗΙΣ
  Τό έμβληματής νευ;ώ-
  δους δράβεω;.
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Τό ίμβλημα της γοη·
  τείας.
  ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ
  Ό τ,ελειότκρες έρμη
  νευτής των μεγάλων μυ
  οτηριωδων ρολων.
  Αύϊά είναι τα εύσιαστι
  χά στοιχεία πού συνθέ
  τουν τόν κολοοσόν!
  . ι ί ■ - - "- Ι · " ~Γ '
  συμβουλιον χαί μάλΐστα άπό χά
  ζωτιχώτερα διά την προαγωγήν
  των μόν ©ν, αξ'ζει νά λάβη σή
  με;ον έντατιχωτέραν μορφήν συγ
  χρονισμένην μέ τάς γενιχάς προ
  σπαθείας διά χήν αύξησιν τοθ
  έθνιχοθ είαοίήματος. Κατά τοθ
  το Σέ ή σύστασις τής Ίεΐ δς Συ
  >όδου αποτελεί γεγονός άξιον πολ
  λής έξάρσιως.
  Ή έκπαίδευσις.
  Μεταξυ τφν διεριαθέντων ι...
  διοριζομένων χαθηγητών χαί ?ι
  δαβχίλων συγχατα/έγονται χαί
  πολλιί Κρήτες. Διά των διορι
  σμών τούτων έξυπηρεχοθνται γε
  νιχιίς πολλοΐ νέει έχπαιδευτι
  χοί χαί άλλοι παραμίνοντες άδι
  όρισκι. Ιδιαιτέρως ?μα·ς διά την
  Κ{ήτην ιί διορισμοί ιύΐοι είνε
  χαραχτηριστιχοΐ τοθ ενδιαφέρον
  τος τοθ χράτους υπέρ των νέων
  Κρητών έπιστημόνων χαί εϊδιχώ
  τερον των εκπαιδευτικήν οί ό
  βς τή
  Ιφώσεως.
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥ1
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ποϊοι χαί τα πρ&σόντα χαί την
  θέλησιν Ιχουν νά συμβί?ουν
  είς την υπέρ τής έχποιδιύσιω;
  άναδημιουργιχήν προσπάθειαν τοθ
  χράτους
  ***
  Ή ύγιεινή.
  Τό υπουργείον Τγ εινής έζήχη
  σεν Λπό το υπουργείον Οαιδεί.ας
  την εφαρμογήν προγράμματος 6
  γιε ν?ς ίκπαιδεύσεω; των λαι
  χών μαζών. Τό πρόγραμμα τοθ
  το θά εφαρμοσθή ώς αφήνετο»
  νά εννοηθή επί τή βάσει των ό
  δηγιών τοθ δπουργείου 'Υγιεινής
  Κ&ί θά συντελέση ασφαλώς διά
  τοθ σχολείου είς την απόκτησιν
  μορφώσεως άπαραιιή
  χάθε κοινωνίαν ειδικώς
  είς την Ελληνικήν ήτις είς
  τό παρελθόν τόσ* έπλήρωσΐ χαί
  είς τάς πόλεις χαί είς την Ο
  παιθρον χώραν έξ υίτίας άχρι
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής έν Ηρακλείω έδρευού
  σης ομορρύθμου εμπορικάς έ·
  ταιρεΐας υπό την έπωνυμΐαν
  «Ίωάνου Μ. Παπαδάκη ΥΙοΙ»
  νομίμως έκπροσωπουμένης υ¬
  πό των διαχειριστών αυτής
  Εμμανουήλ καΐ Χριστοφόρευ
  Ιωάν. Παπαέάχη ο'ερματεμπό
  ρων καΐ ούτω ν τούτων άτομι
  κώς κατοΐκων Ηρακλείου.
  Κατά
  Γεωργίου Ν. Μιχελάκη υπο
  δηματοποιοθ κατοΐκου τοΟ χω
  ρίου Άγιαΐς Παρασκιοΐς Πε¬
  διάδος.
  Δυνάμει καΐ πρός εκτέλε¬
  σιν τοθ ύπ' αριθμόν 2721 τής
  τής 12ης Μσρτίου 1930 δανει
  στικοθ ληξιπροθέσμου ένυπο-
  θήκου ουμβολαίου τοθ συμβο
  λαιογράφου Ηρακλείου Νικο
  λάου Φραγκιοιδάκη νομίμως
  κηρυχθέντος έκτελεστοθ είτε·
  ταγη ό καθ* ςδ τό πσρόν διά
  τής υπό χρονολογίαν 27 Φε-
  βρουσρίου 1931 κυρίσς έπιτα-
  γη"ς μας ώς δείκνυται έκ κ Ο
  ύπ' αριθμόν 1479 καΐ χρονολο
  γΐαν 10 ΜαρτΙου 1931 άπο
  δεικτικοθ έπιδόσεως τοθ δικα
  στικοθ κληιήρος τής περιφε
  σαι, μετά την άφαίρεσιν των
  ύπ' αύτοθ καταβληθεισών
  έναντι τόκων καΐ ίξόδων τβ
  24η Ό<τωβρΙου 1932 δραχμών 2000, κοί τα Ιξοδα τής συμ πληοωματικής μας έπιταγής έκ δραχμών 404 ήτοι έπετά γη νά μας κατοβάλη έν όλω δραχμάς 9267,40 πλήν άπέσχε νά ττράξη τουτο. Δια ταυτα Πρός εΤσπραξιν τοθ ποσοθ των δραχμών 9767,40 των τό κων αυτών, πλήν τοθ κονδυ λίου των τόκων καΐ των γενή σομένων έξόδων εκτελέσεως έκτΐθρμεν ίίς δημόσιον άναγ καστικόν πλειστηρισσμόν τα κατωτέρω λεπΤΓμβρβς άνα γραφόμενα καΐ περιγραφόμε να ένυττόθηχα είς ήμδς άκίνη τα κιήματα τού ανωτέρω όφει λέτου μσς άτινα διά τοθ πά ρόντος κατάσχομεν κείμενα , ,γ-ι --ι·. ·—Ι---Γ- ρείας χοϋ ΠρωτοδικεΙου Ηρα κλεΐου Εμμανουήλ Κυρκικά- κη νά καταβάλη (^ ή(-3ί διά κεφάλαιον τόκους κοί Ιξοδα μέγρι τής χρονολογίας τής έ- πιταγτ]ς τούτης δραχμάς 6736 κσί 20)οο καί τούς έκτοτε τό χ δγιεινής τού είς χώραν έξ οίτίας άχρι τής ίλλείψιως τοΐαύΐης μορ κους τοθ ποσοθ τούτου νομί μως λογιζομένους μέχρις έξο φλήοτ'ως, είτα £έ διά τής υπό χρονολογίαν 24 Ιουλίου 1939 συμπληρωματικήν έπιταγτΐς μας νομίμως έπιδοθείσης αυ¬ τώ ώς δείκνυται έκ τοθ ύπ' αριθμόν 20100 τής 29 ΊουλΙ ου 1939 έπιδοτηρίου τοθ δικα στικοθ κλητήρος τής περιφε¬ ρείας τοΟ Πρωΐοδικεΐου Ήρα κλεΐου Κωνσταντίνου Πετρίδη έπετάγη γ δ τος καΐ ου9ις υφ' ημών νά μάς π)η3ώθΓ| τό ώς άνω π<~σόν των δραχμών 6 736 20 καΐ προσέτι τούς τό κους τοθ ποσοθ τούτου πλήν τοθ κονδυλίου των τόκων ά¬ πό τής χρονολογίας τής πρώ· της έπιταγή"ς μας ήτοι άπό τής 27ης Φ βροιαρΐου 1931 είς την κτηματικήν περιφέρει αν τε Ο χωρίου Άγιαΐς Παρα σκιοΐς Πεδιάδος τής Είρηνοδι κειακής περιφερείας τέως Κα στελλίου Πεδιάδος καΐ ν Ον Αρχανών Τεμένους-, ήτοι 1) Έντός τοθ χωρίου Άγιαΐς Πά ρσσκιοΐς κατά την συνοικΐαν Μεσοχωριά τό ήμισυ (1)2) έξ άδιανεμήτου ενός μαγοζίου συνισταμένου έξ ενός (σογείου μονορρόφου δωματίου έκχάσε ως τοΟ γηττέδου τού περί τα εΓκοσι πέντε τετραγωνικά μέ τρα καΐ συνορεύοντος κτήμασι Νικολάου Πολυζωάκη, Χριστο φή" Περβολαράκη καΐ δρόμω έκ δύο μερών. 2) Είς θέσιν «Τσικοθρι» εν ελαιόφυτον έκ τάσεως ενός μουζουρίου ή έ νός στρέμματος περιέχον 6έ χά τρΐα (άρ,θμός 13) έλαιόΡεν δρα καΐ συνοοεθσν κτήμασι κληοονόμων Ματθαίου Αύγου ____ χ_____ — Τα περιπαθέστερα ν άνάγνωσμα Π ΣΟΥΜΟΕΡΤ (ΙΙΙΣΕΡΗΑΤΑΙΙΙ 44ον " "Οταν την οίλλη ήμίρα ή άτα· χής νέα άχούει &πϊ τό σχόμΐ τού την φριχτή πληροφορία. ίέν έ*χει την δύναμι να κρατήση τα δά· χρυα. Δ^στυχισμένη Τερέζα! Μία άλλη χόρη, τί)ς Ιδίας περίπου μέ αυτήν ήλιχίας, ή νεκρά χόμησσχ Κ"αρολ1να Έσΐερχάζι», δέν μπί'ΐ· σε νά κρατήση χά γίλια... Είς την Τερέζα ή:αν γραμμένο νά μή μπορέση νά κρατήση χά δάχρυα .. Γέρνει τό χεφίλι της ατό σΐήθ'ς ιοθ Σοθμπΐρτ χαί χλα'ει, χλαίει μέ λυγιιούς: —Κι' ό Θί4ς μβς έγχατέλειψι, Φράντ$! — Κι' ό θ.ός νά μ' εγκαταλεί¬ ψη, Τε;έζα. δέν μέ μέλλει! Φθί- νει νά μή μέ έγχαταλείψης έσ»! Καί γιά νά παρηγορήιη την χόρη πείι άγαπ^ ό φτωχός μου σιχός. ό συνήθως τελείως άδιά- φορος γιά χήν πολιτικήν, γίνε ται γιά μιά σχιγμή έπανασχάχης χαί Λίνΐι: — Πά)ς μισώ Βυΐεύ; τευ; άρι· στοχράτεί, Τερέζ»! Ό πλοθτος χους τεύς κανει αύθά^ειςΐ Συνει θισμένοι νά χά ε5ρ[σκουν δλα ϊτοι μοί, μή ίχονχας καμμιά ίγνοια, καμμιά άλλη φρονχίδα, καρά μό¬ νον κώς θά γ/ενχήΌουν. άγνοοθν- τες την δυστυχία, ίέν ξεύρουν χά δάχρυα, δέν έχουν καμμιά άφορ- μή νά χλάψουν. Δ4ν ξέρουν παρά νά γελοθδ! Έγέλασαν ά»όμη χαί δχαν έγώ Ιβαζα δλη μου χήν ψυ χή, δλα μου χά δνειρκ, χον Ιρωΐά μα?. έσίνα, άγαπημένη Τερέζα, σ ό πιάνο! ΓιαχΙ έσένα είχα 8λη την ώρα μπροστά σία μάχια μου, μέσα είς χό σαλόνι — χΐ Ζέγω;— μέσα είς χό ίνχρον έχιΐνο των άριστοχρατών! Μόνον ό λαός, ό χά πεινίς, δΐίστυγισμένος λαός δπάρ- χει. Τερέζο! Ό λαός μέ χ£υς χο ρούς χου, μέ χά χραγούδια χου, μέ «ύς χαυμούς χου, μέ έμπνέει, μοθ «μπνέει χά χραγού5ια μου. Οί ά ριστοχράται μοθ έμπνέουν μόνον ! |ΚΟΙΠΟΝΙΚΒ ! ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Φανούριος Παυ λ(δης-"Αννα ΠαραδεΙσου ϊδωσαν αμοιβαίαν ύαόσχβσιν γάμου | θερμά συγχαρητήρισ. ΙεΓ Μ ι ΘΑΝΛΤΟΙ.-Απέθανε είς Άθή. νας μετά μακοάν νόσον ό Γίικώ λαος Βασιλάκης εκ Ποταμιαν Ό μεταστάς υπήρξε πρότυπον κα. . ινιΐ|μΛΐ.ιυυ ινι»ι οχιιιρΒ ΧΙνΙΚΤ 'τιμήσΕως καΐ άγάπης. .Τούς οΐκεΐ •ούς τού καΐ Ιδιαιτέρως τόν βδ·λ φόν τού φίλον κ. Βασίλειον Β^σϊ λάκην θερμώς συλλυποόμβθο Γόρω στήν πάΑι. Λιακάδα καΐ χθές τό πραΐ 4ε,,.. ρετικτί. Η ι -'Ωοτβ νά δικαιολογτΐται π8. όν Λ πεποίθησις «τι χειμωνα β«ν θά Εχωμεν πρό τής παρ,λεύσεωρ τΠς Ζ6ης Όκτωβρίου. ί"Λΐυσιω<: -•Οιτότε ώς γνωστόν λήγουν κατά την παράδοσιν οί οΐθρΐαΐ τού <ρ9ινο ΐώρου. Η ' -ιήν εΰιργετικήν των δχουν τάς ημέρας αύτάς καΐ άιό βίβΐί. άς πρω-ίΐς οί πλανόδιοι όπωοο.β, λαι. κ··»» -ΟΙ όποΤοι καΐ διαλαλοθν «γρ τάς συνοικίας τα ραζακιά ποό «α« τος άλλά καΐ βλλα άπό τα ιΛ« κτά ιρροθτα τίϊς έποχής. Αί* —Καΐ είς τιμάς εύκαιρίαΓ, -Ή κίνησις της αγοραίς συνεχί ιται κατά τό μάλλον κσ' * Καΐ σέ μιά έχρτ,ξΐν άγαναχτή σεως, στό ξεχείλισμα τής πικρίας τού, ό φτωχός μουσιχός συμπλη ρώνει: χά — £2στε ή Πόλη Χανίων νά μή μένη χωρΚ ζωήν «αί αί ίργατικαι χΐιρ'Λ νΑ *πασΧ°λ0°«αι άρκ«2: -Έξ. δλλου αί έξαγωγιΚοι συν. θηκαι δχι μόνον δια την σταοιδα -6Εδομεν<.υ βτι καΐ αί σταουλαΐ μας ευρίσκουν κατανάλωσιν είς την Αίγυπτον- φίρονται Ιάρ«τα βελτιωθεισαι τελευταίως. -•Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι καΐ αί οικογένειαι των μετατιθεμένων δημοσΐων ύπαλλήλων, —"Οταν ταζιδεόουν μέ άτμό» πλοια τής κοινής διειθύνσεως τυν χανουν έκπτώσεως 50 ο)ο. — Είς την αυτήν βκπτωσιν 0«ά>
  γοντοι καΐ αί άποσκευαΐ τβν τα·
  ξιδευόντων ύπαλλήλων.
  Γ'ί1,αΐ6λυσι(! ιβν κληρωτθν
  τοθ 1937β ώς ανηγγέλθη πΐρατοθ
  ται όσονούπω.
  ΤΡ1 *λδϊ.στ0' των κληρωτών με
  ταζο των οποίων πολλοΐ Κρή«ς
  έπανήλθον ήδη είς τάς έστΐας
  —Πλήν έκεΐνων οΐτινες διά δια
  οορους λόγους άπορρέοντας έκ
  των στρατιωτικών κανονισμων πά
  ρέμειναν είς τάς τάξεις των.
  —Ζωηρά άκόμη ή κίνησις είς
  τα ύπαΐθρια κέντρα.
  -Καΐ βικαίως άφοθ δ κλειστός
  χδρος δέν κατεσιη οθτε θά κατα
  °νΒ·αΙνεται άκόμη πραγματική
  - ΟΟτω οί
  ημ Μαη
  στάκη, ΓεωργΙου
  καί ρύακι κοί 3)
  ύγυ
  Χαλβπά«η
  Είς θέσιν
  μέχρι της „.
  συμπληρωματικής
  μας ήτοι μέχρι
  , - ιί)ςι
  6πιταγΓ]ς Ι
  τής 24
  μς ή μχρ ής 24
  ΊουΗου 1939 δραχμάς 2751
  κα! 80 ώς έν τή έπιταγή ταύ¬
  τη, καθορΐζονται ώς άπομένου
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα ηανοΰ·
  Τό εντελώς (χνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαίας κέντρον
  δλυν των Κρητών ταξιδιωτόν.
  Τό εονοεΐ ώς ενα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τοΐ/ΐ Είνε ιίς τό κέντρον ιί)ς
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως ύπηρεσ(α?, κομφόρ, άνέσβως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτοΰσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, ίγκατσστάσεων λουτρών, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «21ΤΥ ΠΑΛΛΑ£» δι.ϋδυνεται
  Κρήτα μ. Γεώργιον Δχσχαλάχην.
  τον
  «Σώπατσ» άμπελον τβσσάρω-
  έργατθν ή ενός στρέμματος
  εΐδους λογάδο περιέχουσαν
  μίαν κουδουμσλιάν καΐ συνο
  ρβύουσαν κτήμασι Ιωάννου
  Εμμανουήλ Καλογεράκη, 151
  ου Ιόοκτή^ου Γεωργίου
  Ν. Μιχελάκη, δέτη κάτωθεν
  τοθ ότοίου κείται κτήμα άντ)
  χον είς τόν Γεώργιον Ιωάν¬
  νου Χαλεπάνην, έέρφ 6έτρ
  άνωθεν τοθ ό*ο(ου κείται κττ)
  >"χ τής Ίερας Μόν ής Άγκαρά
  _ _ιι».
  Ό πλειστηριασμός των κτη
  μάτων τούτων γενησεται την
  26ην Νοεμβριού 1939 ημέραν
  Κυριακήν καΐ ώραν 10 εως 12
  π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιο
  γράφου Άρ·χαν&ν Νικολάου
  Μαυρογιάννη ή τοθ νομίμου
  άναπληΓωτοθ αύΐοθ καΐ έν
  τώ έν Άρχαναις κβιμένω δή
  μοσΐω γραφείω αύτοθ ένθα.
  καΐ ότε καλοθνται οί πλειοδο
  τήσοντες
  Άρμόοιος δικαστινός κλη
  τήρ ενερ>ησάτω τα νόμιμα.
  προστατεύουν την μουοιχήοίχύριοι
  άριστοχράται, Δέν είμαι πιά δια
  τιθειμένος νά δώσω πίστιν καΐ νά
  δεχθώ χάς προσκληθείς των...
  Καί δμως δέν θά έχη περάση
  πολύς καιρ&ς καί θέλοντας καΐ
  μή, άγωνιζόμενος πάντοτε γιά την
  πραγματοποίησιν τοθ ό,είρου χαί
  τή; φιλοδοξίας τού, τοθ γάμου
  μέ την Τερέζα, ό Φράντς 2ο0μ
  περτ θά φα* ή ασυνε«ής πρός τα
  δπερήφανα αύτά λόγια χο^. θά
  λάβη αλλη μιά πρόσκλησιν άρι
  στοχράτου. Καί θά την δεχθή,
  (συνεχίζεχαι)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλούργημα τβΰ
  'Ι-μΙΑ Ζολά.
  ΤΟ ΑΝΒΡΩ
  ΚΤΗΝΟΣ
  Άχατάλληλ«ν ίι' άνηλίκβυς
  Ό πληρεξοόσιος δικηγόρος
  των έτ-ισπευδόντων καΐ ηα
  ραγγελλόντων
  Ε
  __,__ κυριολεκτικώς ι«
  κΐντρα Ιδία τής πλατβίας Έλευθε
  ρίου Βενιζέλου καΐ τής πλατείαι
  Τριών Καμάρων.
  —Έπαναίη·θβΙσης της άεροπο»
  ρικής συγκοινωνίας ΰ»ο τής έταν
  ρίας Λοότφ-Χάνσα γίνεται δεκτή
  Οπό τών^ Ταχυδρομιίων άλληλο
  γραφία προοριζόμενα διά την κιν
  τρικην ΕΌρώηην.
  -Σχετικη ανακοίνωσις εγένετο
  καΐ υπό τής ταχυδρομικής υπηρε*
  σίας Ηρακλείου.
  —Χάριν τής Ε Ο Ν. καΐ των εκ
  παιδευτηρΐων τής πόλεως ίπανα
  λαμβάνιται την προσέχη Κυρια
  κήν καΐ ώραν 11 π.μ. είς τό θεα
  τρον Πουλακάκη.
  —Τό ρισιτάλ χοροθ τής μικράς
  χορευτρίας Άθηνούλας Παπαοά
  κη μέ εκλεκτόν πρθγραμμα.
  —Τιμοί. βΐσόδου ωρίσθησαν δο.
  20 διά τα Βεωρεϊα καΐ 10 καΐ 13
  δ ά την πλατείαν,
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν
  ετελέσθησαν επιτυχώς έν Χανίοις
  οί Παγκρήτιοι άθΛητικοΙ ογώνες,
  της ΙιΟ.Γί.
  — Είς τούς άνθνσς ο'^ρμετεΐ
  σχον καΐ αί δργανώσεις Ε.Ο Ν.
  Ηρακλείου, Ρεθύμνης κοί Λαση
  θίου.
  -Τούς άγώνα;· ναρΐ)*οο6θη
  σεν επί κεθαλη/, των ύρχών ΧανΙ
  ών δ Υπουρ/ός Γβνικός Διοικη
  τής Κρήτης ». Σφακιανάκης δστις
  καΐ άτίιίίιμε τα διπλώματα είς
  τούς νικητάς.
  6 Ρέιτορτιρ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ προχθές άπό τί|ς
  Πολυκλΐνικης Ηρακλείου μεχρι
  τής οΐκΐας ΠρατσιναΓη ή Ντάλΐα
  σχουλαρίκι παλαιου τύπου χρυ
  σουν, φερον είς ι ό μέσον μικράν
  ήμισέλινον μετά σΐαυροθ καΐ σχη
  ματΐζον £να Μ με ραβδώσεις. 'Κ
  πειδη πρόκειτοι περΐ οΐκογινεια
  κοθ κειμηλίευ παρακαλεΐται ό ·ύ
  ρών δπως χο προσκομίσο είς τβ
  γροφεϊα μας καΐ άμΐιοθησεται μέ
  όλόκ' ηρον την αξίαν τού.
  Μικροβιβλονιχον Μαΐ
  Μβρόπης
  "Ηράκλειον
  Πρωταγωνιστβθν:
  ΣΙΜΟΝ
  ΓΚΑΜΠΕΝ
  έπισκ«ΗαΙ ώρολογΐων
  Τ·
  ΜΗΤΑΚΗ
  - —ε- -—ι·ινν ■
  }- 'ΑνςίΆύσεις οδρων, βΓμαχο{ "
  1. Χ.&πράνων, έμρ^όλιβ, αύτεμδό ·
  ; λι« χαί έν γένει άΊταοαι αί Ι
  (■ μΐχροβΐολογιχαί χαί Βιοχημι ■
  ί κ«1 έξεΐάσείς. ** .
  'Αί? '?-?α?λ·£θΜχ Η»1 ρ«β«·
  μνου απωλεσθη πρό ημερών χαθ
  οδόν μιχρά χαπελλιέρβ χρώαβχοε
  χαφέ έχ λευχοσιδήροϋ μέ λοϋχ·
  χάχί ΠαρβχΒλεϊχβί ό εδρών χαΐ.
  ά Χήν Πβρβδώθϊ Ι%
  ~ε~■—»- ..ι — ■ ,| -=—-===:^^~~~=---=~Β~=
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Συνεχίζεται μβλλον ίκχνοποιητιχή ή χίνηιις τής σταφιδαγο-
  ρας Ηρακλείου. Τ '
  Αί τιμα' τβν διαφόρων εγχωρίων εΐδων είχον χθες ώς άκολού
  ΣΟΓΑΤΑΝΙΝΑΙ
  13-
  1150
  10.50
  9 50
  α
  6'
  τ'
  δρ-
  Καραμπουζές
  Έλεμέδ·; α'
  » β'
  ΤΑΧΤΑΣ α'6'
  » γ'
  ΓΓΑΦιΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζα.ί
  Καοπβυζιχ
  12 —
  11.—
  10.—
  9.—
  7 50
  δ —
  7 30
  6.20
  4 —-
  5 30
  4 —
  4 —
  2.—
  Πεπόνια
  Σίτος
  Κριθή
  Β ώμη
  ΟΝοι μίστατον
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λιυκοί «'
  » β'
  » γ'
  Πράσινοι λ
  » ρ"
  γ'
  Κ ——■
  6.—
  4.50
  4 50; Άλάβδανο;
  3—'Κουχούλια
  6-
  4—
  8 50
  450
  5-
  26 — 28 —
  31 20
  2* —
  23.—
  22.—
  20 —
  19.—
  18 —
  400.—
  100.—
  120.—
  Έ γκυκλοπα ιδ ε ί α
  ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  425
  130
  Τιμαί Ζυναλλάγματος
  Αονΐινον
  Νέα
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άν·»· Πώληαΐί
  646.— 550 —
  136 — 138 —
  3 09 3 1»
  31.— 31.45
  72.70 Τ3.70
  32.60 33.10
  4.64 4.70
  660.— 564.—
  ΚΔΒΡΙΓΚ
  4Ϊ.—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Ηιλ«νον
  Πραγα
  ΖυρΙχη
  Βρυξέλλαι
  Βΐυδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βαρσοβ!α
  Έλσινκφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.81
  81.60
  4.76
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  32 05
  4 82
  23 95
  3.11
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Τό μεγάλο Εργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί ΆΘλιοι.
  Μ7ον
  ΟΙ μιΐδροι ΐ"ξοι.δετβροΟντο έκοφεν&ονιζόμενοι έν
  τφόμόρφω έκεΐνω κολοσοφ, τα όβοίζια, κατεχώ
  νοντο Ιξβφανιζομίνσ, έξοιδετεροομενα, ο( όβΐδες
  μόνον όπως Εσχημάτιζον πρός τί λοιπήν ό κατά
  τοθ χόους κανονιοβολισμός;
  Τα συντάγματα έν ώ ήσαν εΐθισμένα είς άγριώ
  τατα «ολεμικά θεαματα, ήτένιζον άν ησύχως πρός
  τό μεγαθήριον έκιΐνο, τόν αγριον ούτον ττρομαχι
  να, ώς εί Εβλεπον άτΐοθηριούμενον τα Ορον ή μβγε
  θυνέμενον δρος.
  "Επί αποστάσεως τετάρτοϋ λεύγης άπό τοθ μέ
  ρους τούτου έκ τής γωνΐας τής όδοθ Τόμπλ, εχού
  σης Ιξοδον πρός ΐό βουλεβάρτον, προχωρΛν τις εύ
  τόλμως μέ ι ην κεφαλήν ύτιερκεψένην ικιός, άπό τής
  τφθθήκης τοθ καταοτήματος Δελβμάνιε, θά διέκρι
  νέ μακράν, πέραν τής διώρυνος, έντός τής είς Βε
  λεβίλ αγούσης όδοθ, είς τόϊψηλότατον ούτής μίρος
  άλλόκοτόν τίνα τοΐχον φθάνοντα μέχρι τοθ Βευτέ
  ρου όρόΦου τΔν οίκοδομών, ώς τι ένωτικό ν σημιΐ
  όν άτιό των διζιων οίκιων πρός τάς άρισιεράς,
  οεΐ ή ό&ός συνέπτυξε τόν ύψηλότατον έκεΐ τοΐχον
  οιά νά κλεισθή αποτόμως.
  Ήτο εύβύς,' ίρρυθμος. ψυχρός, πσράλληλος, Ισο
  μεγέθης, έστοθμισμένος, έν (£θΐ/γρσμμ'α, μόνον τής
  κολλητικης ΰλης έλλειπούοης, άλλά χωρΐς νά δια
  ταραχθβ ή αύστηρά άρχιτεκτονική τού, ώς είς τι¬
  νάς αρχαίον ρωμαΐκοθ τοΐχους.
  (συνεχΐζεται)
  Ό Σκοινιάς,
  ένα προοδευτικό χωριό.
  ΑΙ Α Α. Β. Β. 'Υψηλίτητες ό^Διάδοχες ϋαϋλίς χαί ή πριγ-
  ιήπισσα διαδόχου Φρειδερίκη, ϊέν παραλείπςαν ευκαιρίαν νά έ<· ϊηλώσουν τό ενδιαφέρον τ»ν διά την χώραν χαί τόν λαόν. Είς την εί«όνα μας φαΐνιται τό Διαδοχιχόν ζεθγος έώ παραχολουθιΐ την διανομήν συσσιτίου είς μίλη τής Ε. Ο. Ν Τα πεπραγπένα τής τριετίας ΣΚΟ1Ν1Α2 ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Όχτιίιβοιος (4ν αποχριτοθ μα<) — Πριοτεύουαα παλαιοθ Δήιιου ό Σκ^ινΐΑ; άαοτελεΐ ναί τώ;α τό κέντρον τοθ άνατολικοθ διαμερί σματος τής επαρχίας ου. *Έδρχ κοινότηιος χ*ί μικο9 στχθμοθ, ιί/^ι άπό τα με γαλύτεβα κα! π&οοϊιυτιχώτιρΐ χ ι» ί τής επαρχίας Μονοφϊΐοίου Επί ί η μακρά άπομονωμένος λόγφ έλεΐψιως συγΌΐνωνΙα;, δέν έμεινεν εν τούτοις χιθυοιερημέ οί. ΈΐγατιχοΙ χΐί φίλοι τί); ΐίοόδου οί χάτοικοί τού ά?ΐε .ώ'ΐησχν Ιξ ολοκλήρου εί; την καλλιέργειαν τής γτ*,ς των χαί εί; την έ» γένει ανάπτυξιν το3 ί>
  λιχοθ χαί τοθ πνιυματιχοθ πολι
  τισμιθ των.
  Εφύτευσαν χιλιάδας έλαιοδέν
  δρων, έχαλλιέργ^σχν άμπέλια, έ
  ξεχέρσωΐαν πλαγιές, ίσυΐτηματο
  πβίησαν την χτηνοτροφίαν. ΚιΙ
  σήμερον ό Σχοιν Λ; είναι άκό
  τα παραγωγιχώΐερα διαμερίσμα
  ται
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΝΙΚ1! ΑΙΟΙΚΗΪΕΟΖ
  Λ» ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Πρός διάσωσιν άφ' ενός χαί
  πολλαπλασιαομόν τούτου άφ' έχέ
  ρου, δχι μόνον ελήφθησαν δρα
  χόντεια μέτρα πρός περισκλήν της
  λαθροθηρίας άλλά χαί άπιφασί
  οθη ή Γδρυσις είδιχων έχτρο
  φείων.
  ΟΟΐω είς την Ιναντι τής πόλε¬
  ως Άγίου Νιχολάου μικράν νη·
  σίδα «Αγ. Πάντες» άξαπιλύθη-
  σαν δύο ζεύγη χίγάγρων, «τίνα
  ού μόνον έπέζησαν άλλά χαί ηύ
  δοχίμτ,σαν πο>)απλασιασ6έντα χά
  ταπληχτιχας. Άπό δέ τοθ πρ&οε
  χοθς 8)βρίου ίλίχληρ(ς ή άηέ-
  ναντι τής πόλεως "Ηρακλείου νή
  σος «Δία» θά. χρησιμοποιή^ άπο
  χλειστι>ως πρός τόν σκοπόν «Ο
  τον.
  ϊ 2; Χανιά χαί έντός τοθ έχεΐ
  άγροχηπίου υπάρχει χαί Ιτερ&ν
  ρφ φοσιαών, δπου π&λλα
  ϋλασιίζεται τό σπανι&ν είς την
  Έλλάδα ιοθτο πτηνον. Κατ' Ιΐος
  είς διαφορα οημιία τής Νήσου ά
  πιλΐκθεροθνται ζεόγη άτινα, τΐθεν
  τα ι (Οΐως ειπείν 6πό την προοτα
  οίαν χων Κυνηγετιχων Συλλίγων.
  Ή δλη έργασία έπαναλαμβίνο
  μέν δτι συνετελέσθη άπό τής 4τ,ς
  Αύγούστου 1936 χαί εντέυθεν καΐ
  δπό τήν'θερμουργόν πνοήν τής 'Ε
  βνικής Κυβερνήσεως.
  ΑΓΡΟΊ1ΚΗ ΑΙΦΑΛΕ1Α
  Είναι γνωστόν είς πάντας δτι
  πρό τής 4ης Αυγούστου 1936 ή
  Άγροτι»ή δχι μόνον δέν προ·έ·
  φερεν την ελαχίστην εξυπηρέτησιν
  είς τον άγροτιχόν κόσμον άλλ'
  ήτο χαί δργανον των χομματοφ
  χβν χά Ι τό κατ' εξοχήν μέσον
  εκδικήσεως μεταξύ δύο άλληλομι-
  οουμένων οίκογενειβν. Τφ λίγφ
  τούτφ ήάγροτιχήάαφάλειαοΰδεμ(αν
  θέσιν ΐΐχε παρά τ^συνειίήσει των
  άγροτων χαί ή χαταχραυγή τ&Ο
  χόσμου είς δάρος τής ^δπηρεοία
  ταύτης ε!χε ?θίσει είς τό χατα
  χόρυφον.
  Ή κατάστασις Εμως ττ]ς 4τ,ς
  Αυγούσιου ίέν ήτο δυνατόν ν'άφί
  έθέ η 'Αή
  οη έχτεθιμένην
  ασφάλειαν.
  υ ή
  φ
  την 'Αγροτιχήν
  υθτβ ή ΈθνιχήΚυβέρνησις προέ
  βη είς την ριζιχήν άναδιοργάνω
  οιν τοθ θεσμοΟ Άγροτικής 'Ασφκ
  λείας χαί έλαβε τοιοθτα μέτρα
  δηέρ τής σπουδαιοτάτης 6ηηρεσί
  «ς τή; Χώρας μας ώστε το Σω
  μα ττ}; Αγροφύλακος κατέστη
  πρωτοττίρον είς την μεγάλην προ
  σπίθειαν τής Έθνικής Αναγεν-
  νήσιιος χαί οί δπάλληλοι χαί τα
  ίργανα αΰτιθ άποτελοΕν σήμερον
  παράίιιγμα ττρ&ς μί^ηοιν ιίςτιβ
  σαν ϋπηρεσιαχήν χαί χοινωνιχή
  έχίήλωσιν. Ή.άναχεύφισις χαί δ
  ένθουσιασμός τβν άγρ&ταν διά
  την έξαοαάλισιν των περιουσιω'
  των ιίναι Ιχίηλος.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ιχ
  «λωμίνον ή μή. Πληροφορίαι χαρ
  ημίν.
  τα τοθ νομοθ. Παράγει ελαια είς
  μεγάλας ποσότητας, δημητριαχά,
  διάφορα άλλα προΐ'όντα γεωργι
  χά χαί χτηνοτροφιχά χαί Ιχει
  διαρκή αύξησιν τή; παραγωγής.
  Άλλ' είπομεν. Δέν πχρατηρεΐται
  ανάπτυξις των καλλιέργειαν χαί
  αύξησις τής παραγωγής μόνον.
  ΣυντελεΓται γενική πρόοδο; χαί
  Ιναδημιουργία είς δλα. Τα έργο
  στάσια έλακυργίας πού &ψών&ν-
  είς τό χωριό, τα σχολεΐα, «ί
  ι , τί νέ» ώραΐχ οίκημα
  τι, τα χέντρχ χ«ί τα κχτ*στή
  άστυνο ματα είναι λλλη έκίήλωιι; κΐί
  χειροιτιασΐή απόδειξις ττ)ς σ,ιντε
  λεΐΐιείση; τελευταίως έξελ'ξεως.
  Ή ά>ιξ τή δέ όδός την όποιαν
  οί χάτο'χοι διήνοιξχν δι ά
  ττικής των έργασία;,
  χαί 6πό τβν χατοίκων των διαμέ
  α ών χωρίιβν. μέχρι το3 Άρκαλο
  χωρίου είναι μ!α Λλλη απόδειξις
  τί); ϋεληματικόΐητος, τής έργκτι
  κίτητος χαί τής φιλοπροόϊου
  τάσεως τβν χατοίχων τοθ Σ«οι·
  ν α Η ό!ό; αυτή είναι άναμφι
  σβητ,ήτως άπό τα μεγαλύτερα χοι
  νωφελή Ιργα πΑ εξετελέσθησαν
  τα τελευταία Ιτη είς τόν νομόν
  μας διά πρωτοβουλίας χαί προ
  αωπικής εργασίας των χατοίκων.
  Τοθτο άνεγνώρισε χΐί ή Γενική
  Διοίκησις χ»1 είς ίπφράβευσιν
  ταθ μόχθθ4 _τβν Σνοινιανβν ά·
  μχ _
  πεφίοισε την χορήγησιν πιστώ
  σεων διά την σχυρόστρωσιν τής
  όδοθ, ώατε νά εξασφαλισθή μο
  νίμως, χειμωνα χϊλοκαΐρι ή δι*
  αύτοχινήτβυ συγχοινωνία. Τότε
  £έ πράγματι θ' αρχίση μ(α νέα
  περίοδος διά τόν Σκοινια χαί
  την περιφέρειαν τού.
  ΕζΘΝΙΚΟΝΛΑΧΕΙΟΝ ,
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό εθνικόν λιχιίον διά Λ αυ
  ξήαη άχόμη πιριοοότερ&ν τάς εΰ
  νο'ιχβς διά τό κοινόν άνβλογΐας
  χαί διά νά συντομεύση την μα-
  κροχρόνιον διαδιχασΐαο των χλη
  ρώσεών τού, προέβη είς έπναελείς
  Ιιά τούς αγοραστάς χαί τό έν γέ
  νει σύστημα τής λειτιυργΐας τού,
  μεταρρυθμίσεις, οί οποίαι έγχαι
  νιάζονται άπό τής παρούσης πέμ
  πτης τού έχδόσιως. Μέ τάς νέας
  αύτάς μεταρριθμίσεις. έ>φ Δ1Ι1ΛΑ
  ΣΙΑΖϋΝΤΑΐ αί πιθανότητες τω»
  άγοραστβν διά τα μεγάλα χέρδη
  —διότι άντΐ τβν 100 000 γραμ
  ματίων τβν προηγουμένην έκδόσε
  ών έκδίδονται μόνον 50.000—·έΜ}>
  αύξάνονται τα ποσά των χερδων
  μέ δβρον 3.000.000 δρ. μέ πρω
  τον λαχ>όν 2 000.000 δρ. μέ μέ
  γιστον χέρδος 5.000 000 δρ. χοχ.
  έώ διατηροθνται άμείωτοι χαί
  οί λοιπαί έξ άρχής ιΰνοΐχαΐ διά
  τό χοινόν άνα^ογίαι, έ.ώ όοα
  νέα πλεονεχτήματα χαθιερώνονται
  «ι τιμαί τβν γραμματίων παρά
  την νέαν των διαδαθμισιν παραμέ
  νούν ιύσιαστιχβς α( ούιαί. Καί
  τοθτο διότι τό 2ΟΟχμον ήμισυ
  γραμματίου τής παρούσης έκόόσε
  ως χερδίζει μέ περισσοτέρας πι
  θανότητας επιτυχίας δαα περίπου
  —Μαθήματαείςαγροτόκαιδας.
  Τέι υπουργείον της Γεωργίας έν
  τι) προσπαθεία χον έπως ετΰςΊιση
  την ν·νργιχην ηβιροιγωγιιν άπ«·
  φάβισε νά ηειράσχςι είς την ηλει
  βνέτπτοι τίιν άγροτΐκαΐονν τί»ν
  δυνοαοτητοι ν« άηοχτΐιβουν τ*ς
  «πκροιιτήτους γενργικά; γνώοεις
  καί τάς ΘΙσουν είς έςρβρμογήν
  είς τα , πατρικ* των ΜτΑμ«τε>.
  ΧχετΐΜ&ς προβλίιτετβι π οργαινοι
  αίς έν Μ«ιρώ χ·ιμ«ριν&ν μ«8β·
  μάΤΜν γ«»ίργικί»ν έφαρμβγών 6
  πό εΐβιχ&ν γΐωηόλΗν ή νεειιι·
  νε»ν εΙόΊκευβέντΜν είς τ*ς εν λβ
  λΙ
  ΤΥΠΡΓΡΑΦΙΧΑ ΚΑΤΑΣΤΗγγΙΑΤΑ
  ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ;
  Μεγάλαι τταραλαβαί βιβλίων είς πλήρεις σειράς παλαίον καί νέον έξαταξίου Γν-
  μνασίου, ώς και των Δημυτικών σχολείων,
  "Ολα τα έγκεκριμένα καί βοη&ητικά νέον έκπαιδευτικοϋ έτους.—Ή πλουσιωτέρα
  συλλογή γραφικής ϋλης.—Χαρτοφύλακες, τσάντες, τετράδια είς έξαιρετικάς ποιότητος.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΔΕΝ ΕΠΗΡΕ ΑΣ ΑΝ ΟΥΔΟΛΩΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΜΑΣ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑι Πλατείαι Βενιζέλον».
  νΠΟΚΑΤΛΧΤΗΜΑ κοΐ ΕΡΓΟΧΤΑΧΙΑ: όβος 18ββ.
  —Ή χρηβιμβπο(τ|αις
  Κκτ' κνκχοΐνωσιν τοθ δηβυργιΐ
  ου ΓίΐιργΙβς οί επ Ι συμβάσει
  σποροπαραινωγοΐ υηοχρ«ο0ντκι να
  έπιατρέψουν την ά{ΐ«ν ,τβν ο «ο
  ρα*ν πού ηοιρέλαβον ηρος πολλαί
  πλβοιβομον Αντ! τής Ιπς £)βρΙ
  ου ώς χαβώριζαν τ» σχετΐΜβι πι
  στοποιητικα ΤΓΐν Ιην ΌΝΤΜ0ρΙου.
  Τβ μέτρον το&το έφκρμθζετετι
  άπό τής τρεχούσης περίοδον.
  Έ{ αλλου οί οπορβπ«ρκγ«ιγοΙ
  τ&ν ' οποίων ή έαβδεΐει Ιχει «ο»ο
  ρικνωθθ» λόγω τ&ν κβιρικών συν
  Οηκ&ν, θά άποδώσβυν την ά{ιβν
  τβΰ ληφθέν τος ί»η' αϋτ&ν σπο
  ρου κβτ* 50β)β ώς μέχρι τοθ
  Λε εγένετο._______
  ΑΙ πιστώσεις 'Αγροφυλακής.
  Ή Διεύθυνσις 'ΑγροτΐΜής Ά
  σφβλείβς παρ* τφ Οηουργείν τβν
  ΈθΜτεριχ&ν γνωρΐζει πρός »τβώς
  νέονς επόπτας Άγροφυλεηιης *
  τι κβτβπιν τΑς Μο>τειρνΑβε*ις τβν
  σχιτΐΜ&ν ίιαΐ·ίεων ικρΐ ουμηλα
  ρωμβτιχών πιοτωοεων όέν επι
  τρίπιτβι ή τροηοκοΐηβις τ&ν προ
  ΰκολβγισμ&ν των π·ριφερ«ιβΐΜ6ν
  ταμείων 'ΑγρονυλαΜή; μετβ την
  λήίιν έκάοτοο «ΙχονομΐΜθΟ ϊτο«ς.
  Κειτ· ουνίπειβν οΙαΔύποτΐ πλη
  μή Ματθ' ακερβεταιν τ&ν έγχ·
  χριμένων τακτιχ&ν η άνβκληρ·*
  μβττΐΜ&ν πιστώσεκν είς ββρος των
  έν λόγω ταιμΐΐΜν βά καταλογΐ
  ζεται είς βάρος τ&ν ύκολβνΜν.
  τό 200χμον' ακέραιον των προη
  γουμένων έκδόσενν, ήτοι Ινα δβ
  ρον 1.500 000 δρ. Ινα πρώτον
  λαχνόν 1.000.000 δρ. μέγιστον
  δυνατόν χέρδος δρ.2.500 000 κ-χ.
  Τό 100 χμον ν,ραμματίου τής
  παρούσης εκδόσεως &σα τό ήμισυ
  των προηγουμένας, χαί τό 50
  βχμ. λαϊκόν γραμμάτιον ίιατηρεΐ
  ται δσον άφο(φΗ την τιμήν τού
  χά Ι τα χέρδη τού ϊθιχτον. Ή μό
  νη δημιουργηθείσα αύξησις συν.
  σταται είς την δυνατότητα τή; ά-
  γορας ταύταρίθμων γραμματίων ά
  ξΐας 400 δρχ. διά τβν όποίβν οί
  έπιδιώχοντες μεγάλα χέρδη δύ
  νανται νά επιτύχουν τα 3000.
  000 τοθ δώρου, τα 2 000.000
  τοθ ττρώτου λαχνοθ, ' τό μέγιστον
  δυνατόν χέρδος 5.000.000 χ.ο.χ.
  δρ. διά τοθ αύτοθ αριθμοθ. Ή
  αύξησις αθΐη ή όποία χαθιερώνει
  ενα είδος άχεραίου γραμματίου
  400 δρ. χαθιστ&Ι δυνατήν την
  πρός ευχέρειαν των χληρώσεω*
  μείωοιν τοθ άριϋμόθ των γραμμα
  τίιον χωρίς έχ παραλλήλου νά
  μειώνωνται τι έχ τοθ Λαχι(ου |
  σοδχ τοθ Δημοσίου χαί χωρΐς νά
  θίγωνται τα ποσΐ των χερδων
  τοθ χοινοθ τα όποία τουναντίον
  αύξάνονται άνερχόμενα συνολιχβς
  κατά την παροθσαν δψ Ιχδοαιν
  (Νοεμβρίοιι—Μαρτίου 1940) είς
  62.064 000 δρ. Τα χέρθη Μ
  αυτά άντ! νά διανεμηθούν είς
  45.000 τυχηρους βπως χατά τάς
  προηγουμένας έχΒόσεις, θά δια
  νεμηθοθν είς 22 500
  (Έκ τοθ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Παρασκευής
  6 Όκτωβρίοο 1939
  12Π ΉραΤό Ρωσσοτουρκικόν 3!]Πρωινή
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
  ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΙΤΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΒΕΡΟΥ
  ΕΚΗΡΥΧΒΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ
  ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ^ 1ΡΗΝ ΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Όκτωβρίβυ.—Ό άρχηγβς
  τ·ΰ 'Εργατιχοΰ κόμματος τής 'Αγνλίβς κ.
  Γκρήνγβυντ άναφερόμενβς εί; τβύς λόγους
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν χαί Χάλιφαξ ετό¬
  νισεν ίτι δέν ύηάρχβυν λέγει «ί ογτοΤοι νά
  μ*ς πεΐθουν ίτι ή Γερμανία ήλλαξε την
  τακτικήν τοϋ σκέπτεαθαι ώστε «ά ένδώβω-
  μεν νά βλλάζωμεν καί ημείς τακτικήν.
  Έπίσης ό σέρ £άμουελ άοχηγάς των Φι
  λελευθέρων είπεν «Δέν θχ ήτο ανεκτόν νά
  επιτύχη ό Χίτλερ μέ τό τέρμα *οΰ πολέμου
  περισσβτερα άπό ίσα ηλπ>ζεν: μέ την Τσεχ
  σλοβχχίαν οριστικώς ύπεδουλωμένην καί μ
  τό νέον θδμα τού την Πολωνίαν. Ή Αγ
  γλί* καί Γαλλία διεξάγβυν άγ£να τό--· ό·
  πβΐον πρέκει νά συνεχίσωμεν καί νά φέρω
  μέν είς πέρα$».
  Ο ΧΙΤΛΕΡΘΑ ΠΡΟΤΕΙιΝΗ
  ΔΗΐνΐϋΨΗΦΙΣΐνΐΑ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 5 Όχτνβρίρυ (ίδ. ύπηρεοία).—
  Κατά την σημερινήν έκτακτον συνεδρίασιν
  τού Ράϊχσταγ δα όμιί ήαη ό κ. Χίτλερ.
  Δέν άποκλείέται βύτος ν»· προτείνη »ά γί
  νη έν Γερμανία ίημεψήφισμα ^α καταδβι-
  χθό ότι ό λαβς αντιθέτως πρές τάς έν τω ε¬
  ξωτερικώ δι«οόοεις 6ΐαι π«ρά τό πλευρόν
  αυτού, απολύτως ουμφωνο; διά τβν πό>ε
  μόν τόν οποίον διεξάγει.
  ΤΑ ΜΕΑΙ ΤΗ! ΟΟΑΟΚΙΙΒ! ΚΙΒΕΡΙΙΙΙΣΕ1Σ
  ΡΑΡΑΜΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 8)βρΙβυ ιΐδ. ΰπηρϊοίβ),- Κατ'«(δή
  οεις έκ Ββυχβυρβστίου τα μελη τή; παροατηθβΐσης
  ΟβλΜιχής χυβερνήοΕΜς «γχατίλβιψίν τό £λάτιν
  βηβυ βύρΐσχοντο υπό πκριορισμόν καί ΐγχατΐστά
  θοακν είς πό?ιν εύριβχομένην ηοΐρέι τ« Ρ·υμ«
  ν βγΐίυγχςολουϊ>ά ούνορβτ. 11ς τόν κ. Κβσίβκυ
  πρβαεφε^θη φιλϊξβνία υπο τβυ χ. Ι'εθοβελτ, άλλ'
  βυτβΐ άηεααοιο· κ έγχαταοιβείί επί ιβϋ παρβν
  Τβς ι!« την Ί^βετίβν. Ό χ. Νπέκ μ«τκ τής οί
  »βγ(Λ<ία< Τ6» ,ίγκαΐϊοτάΕη αίς οανκτόριον τής Ρουμανία;, διότι πάοχβι έχ δέν άντιτίθεται είς τάς ύποχρεώσεις της Τουρκίας πρός τάς Δ. Δυνάμεις.; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σ)βρ(ου (ίδ. ύ πηρεσΐσ).— Έκ Μόσχας αγ γέλλβται βτι ό κ. Σαράτσο γλου επεσκέφθη τόν ΈπΙτρο ' πον στρατάρχην ΒοροσΙλωφ λωφ καί συνειργάσθη μετ* αύ τοΟ επί μακρόν διά ζητήμα τα στρστιθ3τικτ)ς φύσεως. Ό , Τοθρκος ΰτιουργός των Στρα Ι τιωτικΏν επεσκέφθη έπΐσης τόν επί τοΟ ΈξωτερικοΟ έμπορίου Έτ (τρόπον τοθ λαοθ καί ε σχε μετ" αύτοθ πολύωρον συ ι νομιλΐαν. Είς αμφοτέρας τάς συναντήσεις κσί συνομιλΐας παρίστατο καί ό έν Μόσχα πρεσβευ'ής τής Τουρκΐας. | Πρός τιμήν τοθ κ. Σσρά τσογλου εγένετο χθές την νύ 'κτσ δεξίωσις είς την έλληνι κήν πρεσβείαν τής Μόσχας. Ο ΙΤΡΑΤΑγλΗΣ ΦΟΝ ΜΑΚΕΝΖΕΝ ΠΕΡΙΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΔΥΙ1Υ1ΕΝΕΙΑΝ 5 δ:βρίβυ(ίί. ΰπηρεοίοι).- Είίήοεις έκ Ζνρίχπς όινοφί^ουν έτι υπο τονστραταρχβυΓκαΙ ρΊγχ απηγορεύθη β έορταομος της 90ής έπετείβυ τής γεννήσεως τού οτεατάρχον ({όν ΛΛχενσεν 'βς έ)ώο£η έ ?ίν Λόχινοβν ηεριΐηεοεν «Ιι_ την δυομενϊΐαν «ΰ Γχβΐριγχ διότι Ιξίφροοϊ την δυςαρέσχϊ άν τβυ δια τβν ύποπτον θ««*ον τβΰ προ.ην αρχιστράτηγόν φόν Φρΐτς π| ο τής Β«ροββι«(, ΙΪΑΟΣΕΪΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤ*!* ΔΙΑ ΤΑΠ.2Α ΤΑ ΑβΒΙΜΑ' 5 δ,βρίου (τού άνταπβχριτβΰ μ«().— Είς οημβρι» άς ίηλοίθϊ ς τού ο κ. π;.«ιβυπευργά$ ετόνισεν ότι διετέθησαν μβχρι Εήνερον ύηέρ τή; χοιχωνικπ; προνβΐος 947 έχατβμμύρικ δραχμ&ν Έν ουν&χεία ανέφερεν ότι βά ρν(χιο6ο π., προ οπαβεικ τής χνβερνήσβΝς διά την χαταπολεμη οιν τής ίλβιβοιβς, κ ν τραχώματος καί τίιν άφρο διοιΉν νβαημάτων, ΕΡΡΥΘΜΙΣΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΝ ΤΕΛΩΝ ΑΦΗΝΑ1 5 ΌχτΜβρίβυ (τβδ άντκηβχριτβΰ μας) - Λι' άπςφβθϊως τού νηβνρν<ίον της Έθνικης Οαι οιιας «ρρνβμίαβη τό ζητημκ των όφβιλβμίνων υπο τί»ν μαβητνν έΛπαιύβυτικών τελνν. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΥΨΒΜΟΣ ΤΟΥ ΕΑΑ1ΟΛ4ΑΟΥ ΑΰΗΝΑΙ 5 ΧκτΝβρίου (τον άνταποχριτοθ μας). -Κατ' άνιχκοινώοεις έκτον ύφυπβυργείου ΗΆγοροι νομίας ο ύψ&ιμ«ς ιελευιαιι,ς τής τιμης τού έλαί ου βφείλϊτα» βίς την εσωτερικήν ζήτηβιν. ^ΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΙΝΕΖΩνΓ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΙΣ 2ΑΓΚΑΗΝ ΡΩΜΗ 5 Όχτωβρίου (ίδ. ύπηρεσίκ).— Κατ' ιίίησεις έκ Σαγκάης ή Ίαπωνιχη ά- οη.νομία πρ«(βη είς την ούλληψιν 394 Κινέ ζων τρβμεκρατ&ν τί,ν οποίων ο^ωςο «ρνη- γός διέφυγε την ούλληψιν. ΡΩΜΗ 5 ΌΜτνβρίευ (Ιδ. ύπηρκοίβ).— Κατ' είίήσεις έκ Ίοοϋ Εΐγκ ό Κινβζο; στρα την^δ Τοοδ—Πέ ίά μειαβπ πρβοεχίς &1£ Μβσχ*ν ϊνα ουμρβυλε^Εη την Σεβικτιχήν κνβέρ*«ηοιν διά την συνέχισιν τοϋ αγώνος! έν &ί? ηρό πκνταιν ίμως διά ά "δοθο&ν' νέαι δι»βίβ«»ώσβις διά την έγκαρδιότητα τδν ΡΜθββχ.νΐζ.Λων οχέαιων. ] Είς τό δοθέν έν τβ πρεσβίία γεθμα παρεκάθησαν έκτός των άλλων κσίό έν Μόσχα πρβ σβευτής τβν Ήνωμενων Πό λιτειΛν. Κατ' έγκύρους έξ άλλου έξ Άγκυρας πληοσφορΐας αί συ νομιλίαι τοΟ κ. Σσρά τσογλου μετά τοθ κ. Μολόΐωφ άπο βλέπουν είς την σύναψιν συμ φώνου άμοιβαΐας βοηθείας με ταξύ Ρωοσ σς καί Τουρκίας είς την Μαύρην θάλασσαν. Πσρέχεται ή έξήγησις δα τό έν λόγφ σύμφωνον δέν πρό κείται νά είναι άσυμβΐβατ- πτον πρός τάς ύποχρεώσβις τής Τουρκίας Εναντι τής Αγ γλ(ας καί ΓαλλΙας. ΑΘΗΝΑΙ 5 ΌκτωβοΓου (τοθ άνταποκριτοθ μσς) — Έκ Μό σχας αγγέλλεται 6τι ό κ. Σα. ράτσογλου συνηντήθη έ< νέ] ου μετά τοθ κ. ΒοροσΙλωφ καί 6τι σήμερον κατέθβσε στέφανον είς τό μνημεΐον τοθ Λένιν. ______ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 8)βρ(ου (ίδ. ύπηο.).—Νεώτεραι πληοοφορί αι έκ Μόσχσς άγγέλλουν δτι ό κ. Σαράτσογλσυ ευρίσκεται ; είς διαρκή* επαφήν μετά των πρεσβευτών Άνγλίας καί Γαλ λ(ας είς τοθς όποίους καί πά ρέσχε ρητήν διαβεβατίωσιν 8τι δέν πρόκειται νά υπογράψη μετά τής Ρωσσίας σύμφωνον αντίθετον πρός τάς έναντι τής Μ. Βρεττανίας κσί ΓαλλΙ άς ύποχρεώσεις τής Τουρκίας. ΑΓΚΥΡΑ 5 Όκτωβρίβυ.- Ό ΤουρΜΐχός τύπος καταδι- κοίζει δριμύτατα δι' έντένου άρθρογραφίνς τού; ένσπδί- ροντας είς το εξωτερικόν τάς διαφόρους φήμας ότι τα Βαλ- χάνια καί συνεπ&ς καί ή Τουρκία έπαυσαν νά διάχειν- ται φιλιχώς πρός τας δύο αύ· τοκρατορίας τής δύσεως. «Ή «Τζονμχ«υριέτ» έκ των ήμιεπιοήμων δημοοιβγραφι· κων οργάνων τής Τβυρκίας γράφει είς έντονον ΰφος ότι ό Τουρκικός λαβς γνωρίζει καλ£ς πβΐοι είνε οί φί λει «υ χαί ίτοϊβι εί έχθροί τού. ΟΥΔΕΠΟΤΕ Ο ΚΟΙΜΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ! ΟΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 8)βρ(ου (τοδ άνταιΐβχριτοδ μαί) _Τό Αθηναϊκον Πρακτορείον πληρο αορεΤται ότι κατά την γνώμην των αρμοδί «ν πολιτικών κ«1 οτρβτιωηκδν κύκλων τήί Εύρώπος «*ί τής 'Αμίρικής ή χινητ«. ποίηβις της 'Αγγλικης Αύτοκρατβρίας βκέδν κεν άΛβτελέσματα «βλύ ανωτέρα των ίτρβ. σδβκωμέων. Ήδη ή Μεγάλη Βρκτταν(α συγκβντρώνει δυνάμεις πρωτοφανεΤς {είς την ίβτβρίαν τού κόσμβυ. Προση9εμέν«ν δέ κ«ί των τεραστίων δυνάμβων τής Γαλλί· άς οχηματίζεται πολεμικός ό^κβς πράγμχπ κολοσσιαίας κ«ί «κατάβλητβς. «ΟΙ λαοί των Βχλκανικβν κρατών, συνεχίζει ή Ιδία έ-, φπμερίς.'διαπνέονται ά πό φι·| λειρηνικέν αίσθημα άλλά £έν θα έπιτρέψουν είς ουδέ· να δικτάτβρα νά τβύς στε¬ ρήση, τής ελευθερίας καί των δικαιωμάτων τής άνεξαρτη- οίας των». Έκινητοποιήθη ό πολεμικός στόλος της Σουηδίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 8)βρίου ((5. ύτ.ηρεσίο)—Κατ' εΐίήσεις έκ Στοκχόλμης ίσχυρά μοΐρα Σου ηδικοθ στόλου τιεριλσμβάνου σα πολλάς μονάδας ήρχισε περιπολοΓσα ι ά Σουηδικά 0· 6ατσ μέ σκοπόν νά προστα¬ τεύση τα εμπορικώ σκοφη τα όπεΐα ύφΐστανται συνε>ή δι
  οογμόν υπό των Γερμανικόν
  ύποβρυχίων.
  Άλλαι είδήσεις άναφέρουν
  διι ό Σκονδΐ' αίϊκός τύπος επι
  τίθεται δριμύτατα κατά τής
  Γερμανΐος διά τούς τορπιλλι
  σμοός οϋεειέρων οκοφΛν κοΐ
  μάλιστα σκοψβν των οποίων
  ιτόφορτίον δέν περιβλσμβάνετο
  Ι είς τόν κατάλογον των εΐδών
  λαθρεμπορΐου πολέμου καί
  προωρίζετο διά λιμένος ούδε
  τέρων έπΐοης κρατών. Συγκε
  κριμένως άνοφέρεται ή -πες.1
  πτωσις τοθ ΣουηδικοΟ «Βέν
  τιο» τοϋ όττοΐου ό ιτλοΐσρχος
  ώς τονΐζουν οί σχετικαί πλη
  ροφορίαι, ύτιεχρεώθη υπό την
  απειλήν τοθ ρεβόλβερ νά υπο
  γρέψη Ιγγροφον διά τοθ ό-
  ΙποΙου έδιδε βεβαίωσιν 6τι δέν
  κατηυθυνετο είς Βέλγιον έ> ώ
  δντως έταξίδευε διά Βελγι
  Ι κόν λιμένα.
  Εγνώσθη μάλιστα επί πλέ
  Ι όν δτι άφοθ τό πλοΐον άνέκο
  ψε τόν πλοθν τού, ύποκύπτον
  είς την απειλήν, οί ΓερμανοΙ
  άζιωματικοΐ τοθ ύποβρυχΐου ά
  νήλθον επί τοθ σουηδικοθ σκά
  φους κοΐ διά των περίστροφον
  1 ηνάγκασαν τό πλήρωμά τού
  Ι νά παραδώση τα σιγαρέττα
  καί τα τρόφιμα τα όποΐα ύ
  {τίί)ρχον είς τό πλοΐον.
  Ή Σουηδική Κυβέρνησις
  χει απόφασιν ν' αρνηθή είς
  τό εξής την προμήθειαν μβταλ
  λευμάτων καί Ιδίως σιδήρου
  είς την Γερμανίαν εφόσον συ
  νεχΐζονται οί τορπιλλισμο
  σκαφών της. *
  Η ΓΕΡΜΑΝ
  ΤΗΝ ΟΥΔΕΤ
  1
  ΕΡΟΤΗΤΑ
  ΟΥ Β
  Τα Βαλτικά κράτη
  ύποκύπτουνιείς την βίαν των Σοβιέτ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Όχτοβρίου (ίδ.
  αιτίρα ϋηηριοία).— Κατ' είίή
  αιις έκ Καουνας αί αξιώσεις των
  Σοβιέτ γίνονΐαι συνεχώς μεγαλύ
  τΐραι. Ήτη ή νοβίρνηαις τής
  Μόσχας άπαιτιΐ άπό την χυβέρ
  νησιν τής Έοθονΐας νά τής επι
  τρέψη νά χαταλάβη ίξ ίλονλή
  ρου τάς νήσους Νΐβγχαι χαί "Ο
  ζεν τάς οποίας ώ, γνωστόν έζή
  τηαε κατ' αρχάς νά χρησιμοποι-
  ήση Απλώς ώς ναυτιχάς καί άι-
  εροποριχάς βάσει;. "Αλλαι πλη
  ροφορΕαι έκ τής ιδίας πηγής ά «
  δτι τί ίύϊίτερα χράχη
  χατέχονται δπό ζωηρώς άνησυχΕ
  άς Ιξ αίτίας τής εξαπλώσεως
  ΐής Ρωσσία; είς την Βαλτιχήν.
  Νιώΐερα τηλΐγραφήματα ίκ
  Κάουνα; άγγίλλουν 8τι τό.Σ'μβού
  λιον Αμύνης τής Α.θουανίας συνΐ
  δρίασε χθές χαϋ' δλ^ν την ήμί
  ραν αδιακόπως κα14 δτι είς την
  Λιθουανικήν πρωΕεώουσαν.ηαρατη
  ρεΓται μεγάλη κίνησις χαί νιυρι
  κότης. Επί των αποφάσιων τοθ
  πολεμικοθ συμβαυλίου ούίέν άνα
  χοινωθέν εξεδόθη ςύ;ε ,άλλη ίηΐ
  σημο; πληροφορία Ιϊίβη εί; την
  δημοσΐότητα.
  ΡΩΜΗ 5 8)6ρίου (ίδ. δπηΐΐ
  σία) —Κατόπιν τής συνάψεως τοθ
  ρωσσοισθονικοθ συμφώνου τα ;ωσ
  σιχά στρατεόματα μετεφίρθησαν
  ώς άναφίρουν σχετικαί εΐδήσεις
  έκ των συνόρων τής Λιθουανίας
  είς τα ούνορα τή; Λετ'ονίοις.
  Δυνάμει τοϋ ϊδίου ουμφώνου
  ή Ρωσσία μΐταφέριι είς τάς
  παραχωρηθείσα; βάσεις των νή
  σων Νιάγκοι χαί "Οζεν 500 ά*
  ροπλάν», 8 χιλιάδας άεροπόρους,
  πολυαριθμα ϊ'ρματα έφόδου, χιλι
  άδα; αυτομάτων δπλων χαί με
  γάλας οτρατιωτι άς δυνάμεις.
  Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  απέτυχεν προτοϋ εκδηλωθή.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 8)βρίου (Ιδ. ύ
  τιηρεσΐα).— Έξ άφορμής τοθ
  λόγου τε0 κ. Νταλανιιέ κατά
  ιήν χθεσινήν συνεδρίασιν τής
  επί τθν εξωτερικών έπιτροπής
  ιής Βουλής, όλόκληρος ό Γαλ
  λικός τύπος έπαναλαμβάνει
  καί πάλν την υπέρ ιής σενβ
  χίσεως τοθ πολέμου μέχρι τής
  τελικής νίκης, εκστρατείαν
  τού. Ό «Μ. Πσρισινός» υπο
  γραμμΐζβι: «Ό κ. Μουσολίνι
  δέν δέχεται νά λάβη μέρος
  είς τάς δολιχοδρομίας των κ.
  κ. Στάλιν καί Χίτλερ. Πσρά
  τό ΰτι έπιθυμεΐ την είρήνην,
  δέν ένεργεΐ παρά σύμψωνα
  μέ τάς άποφάσεις τάς οποίας
  λαμβάνει ό Γθιος.».
  Υπό τό αύτό πνεθμα γρά
  φούν σήμερον καί οί έφημερί
  δες τοθ Λονδίνου. Τό «Νταίη
  λυ Τέλεγκραφ» τονΐζει: «Μέ
  δσην έπισημότητα καί άν άπευ
  Θυνθβ ό Χιτλερ διά νά ζητή
  σΠ βΐρήνην, δέν δυνάμεθα νά
  έχωμεν εμπιστοσύνην είς τόν
  λόγον τού. 'Η Εύρώπη δέν
  είνε δυνατόν νά ζήση έν είρή
  ν η καί άσφαλεία έφόσον ύπάρ
  χει ό Χιτλερισμός».
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ
  κατέδειξαν την ύπεροχήν των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Όκτωβρίβυ—Τό νυκτερι¬
  νόν ανακοινωθέν τού Στρατηγείβυ τοΰ
  Γαλλικβΰ στρατβϋ Ιχει ώς εξής: «Ήμέρα ή·
  ρεμος είς τό σύνολον τ«ΰ μκτώπευ. Δρά¬
  σις των εκατέρωθεν ανιχνευτικών ατνιχβί-
  ων επί διαφέρων σημείων τού μετώπςυ».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Όκτωβρίβυ.—Μετκ την
  μάχην ή όπβΐα διεξήχθη μβταξύ Γαλλιχων
  καί έχθρικών τάνκς καί την οημειωθβϊσαν
  ύπερβχΐ,ν των πρώτην, οί Γαλλβι πρβελά-
  σαντεί κατέλαβεν τό δκοο; Μπίρμπ, τέ ό-
  ηοϊβν ουνβρεύει μέ τό Λβυ£εμβ*ΰργβν καί
  θεωρεΐται άπβ τάς σπουδαιοτέρας στρατηγι·
  # θέσεις-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Όχτνβρίου,- Έπ'
  ρί« .ής οημερνινής νικηφόρου βω
  των Γαλλικήν τάνκς χαί της καταδειχθεί
  σης μειβνεχτικότητος τβν έχθρικών νβ «ν-
  τιηαραταχθβδν πρός αΰ.ά βί.έν τώ μετώπω
  ανταποκριταί των Αγγλικών εφημερίδων
  τηλεγραφβδν ότι ή Γαλλία Ιχει έφεδρείαν
  τανκς ίικ μίαν κβλεμικήν πενταετίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Οκτωβρίεΐί.-ΟΙ "Αννλοι
  άντβποκριταί τηλεγραφβδν Ιτι είς τΑν
  κατεχήν τού «νωτατβυ άρχηγιίβυ Το0 Γαλ
  λικου βτρατβδ ευρίσκονται φωτ.γοαφΠ»
  μεγίστης σπουδαιότητος μέ όλας τΑβ ί
  πτομεριίας τού σνστήματος αμύνης
  ΥΡ«μμή5 -.γχφριδ,οφϊΐλέμενβιι είς ^
  »ιινδυν·υς πτήοεις τής ΓβλλΙ ά
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 8)βρ(βυ (ιδ. ύπηρΐσία).—
  Είς Βέλγιον κυκλοφβρεΐ ευρύτατα ή φήμη
  •τι ή Γερμανία έ'οιμάζεται όπως είς ωρι¬
  σμένην περίπτωσιν θεωρήση εαυτήν λελυμέ
  νην άηέναντι τής υποχρεώσεως ίπως σεβ«.
  Ο%# την βύδετερότητα τού Βελγίου. Την
  φήμην ταύτην ήτις σημειωτέον σνγκεντροί·
  νει το>ς έηιθέσεις τού Βελγικου τύπβυ ένι·
  σχύει ή κινητοποίησις ίσχυρών δυνάμεων
  Γερμανικεΰ στρατοΰ είς τα ούνοροτ.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
  ΑΠΟΑΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 ΌκτΜβρίβυ.— Το Εοσιαλιοτικβν
  κέμμα έΕ«δοί>·« σπμβρον ανοκοινωθέν διά τοδ β.
  ποίβυ καταγγέλλβι τό ψΐυδος έηΐ τού βιτοΐου έ·
  στπρ(χβη ή ουνεργασία Ρωοσί«ί κα» Γερμβνίβς
  διά τον ίιοιμΐλιαμβν της Πολων(«ς κοτΐ τονίζειδτι
  τα Σοβιέτ ώιβπρα£αν την μβγαλυτίραν χ«ι ταηει
  »ωτέραν ηροδοσίαν βΐς βάρος των άθρ«ηίν«·ν έλευ
  θβριών κοΐ των σοσιαλιστικΰν ΙβενδΜν. Έπίση; ό
  Γϊνικός γρ»μματ«ΰς της Συνομοσπβνδίβΐς τδν Γαλ
  λων έογατβν κ. Ζονώ έδηλωκν 5τι ή Συνομοσηβν
  δία θ' «ναδιβργανΜ9$ διά της άποβολϋς. τδν
  κομμουνιστήν έκ τβν κέλπων της. Πίντε κομμβν
  νισταΐ ΒουλβυτοιΙ έξεδΝχαν ηροΜίΐρνξιν καιταδιχβ
  ζοντβς την προδβτικην πολιτικήν τής Κομμιντΐρν
  καίτης £οβ Ρωασίας.
  ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ λ)Π
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τβΰ άντοτποκριτοθμκς).
  — Καβ' & τηλ(γρ«φ·Ιτ«ι «Ις τε>ς ακτάς ,τής 'ΑγγΑ(
  «ς έτορπιλλίοθη το Ελληνικόν φβρτηγβν «Δια·
  μαντήί».
  Τ β Γερμανικόν ύκοΐρύχιον μετκ τβν τορηιλ-
  λισμβν άΐΗβίβασε τό πλήρ«ιμοι τοδ φορτηγο&ε'ς
  Ίρλανδίκν ΟΙ Έλληνις ναυτικοΐ π«»έμειναν έ«Ι
  3^ ϋρβς «ντός τοΰ β'
  Ρ12ΣΣΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ2ΕΙ2
  £12 ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ 1ΝΔΙΩΝ
  Λ©ΗΝΑΙ 5'Οκτ^βρίου (τού άνταηοκρι
  τοδ μας) — Πληροφορίαι έκ τού έξωτερικβδ
  άναφέρβυν ίτι κατβ μήκος των πρ·ς τ«ς
  Ίνδιας συνόρων των, είς την περιοχήν τβδ
  Τουρκεστάν, τα Σοβιέτ συγχεντρώνουν τας
  τελευταίας ημέρας μεγάλας δυνάμεις στρα
  τοδ.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ Χ>ΓΛΕΡ^Σ_ΤΟ ΡΑ ΙΧΣΤΑΓ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Όχτωβρίου (Ιδ. υηηρισ.*).
  —Ό «ύρικνος λόγος τού κ. Χίτλερ είς τό
  Ράϊχσταγ «ναμένεται μέ ενδιαφέρον. Ό
  Η. Ντβυβ έν τού «'Αδιαλλάκτου» λέγει ίτι
  ήδη ό Χίτλερ ζητεί μεοολαβητήν ώι« τάς
  προτάσεις είρήνης.
  ΕΠΙΤΡΑΠΗ Η ΕΕΑΓΩΓΗ
  ΘΠΛΩΝ ΕΚ ΑΜΕΡ1&ΗΣ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤί2Ν 5 Όχτωβρίου (Ιδ. ύπηρε
  σία).—Αί συζητήσεις τού Κογκρεσσου διά
  την άναθεώρηοιν τβΰ νόμου της βύδετερό
  τητβς συνεχίζονται. Ήδη 60 γερβυσιασταί
  έτάχθησαν ύιτέρ τής αρσεως τής «παγβρευ
  σβως έξαγωγη; ίπλων, προβλέπεται δέ «τι
  τελικώς ή άποψις τοΰ Ροΰσβελτ θά συγκεν
  τρώση μεγάλην πλειοψηφίαν.
  Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Όχτωβρίου (Ιδ. ύπηρεοία.
  —Έν μεαω τδν καιομένων εισέτι έρειπίων
  ς Πολωνικής πρωτευούσης, ή οποία έ{α
  κολβυθεΐ νβ εμφανίζη είχον» καταθλιπτι
  κως θλιβεράν εγένετο παρέλασις έπιθεωρή
  σεως πρό τού χ. Χίτλερ όστις ανεχώρησε
  τό εσπέρας άεροπορικδς δια Βερολίνον.
  ΡΩΜΗ 5 Όκτκβρίου.-ΤβάναχβινΜ8έν νυκτβς
  τοθ Γ«ρμ«νικοΟ αρχηγειΌυ στρατοδ Ιχει 6$ είή{:
  Είς το βινατολικον μίτωηβν 4συν«χίσθη ή έχκο^ίοι
  ρςσις τδν έδαφ&ν άηβ διεβιτκρμένβι Οβλννικά βτρ«
  τεοματβ. άν«τολικ&« τβδ Βιστβύλβ.
  Επί τβδ δυτικβδ μβτώπβ» άββΐνής δρότσΐί τοθ
  πνρβββλιχβν ** τής άεβοηορ(«( ^νγί