97887

Αριθμός τεύχους

5287

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙ^ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΧΑΥΡΟΥ ''
  ΥΠΕΥΒΥ1ΟΣ ΣΤΝΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΑΙγύπτου
  •τησία λίριΐι Β
  Ιξάμηνος Ι
  ήζ
  η βολ, )Β
  ίζάμηνος > 8
  5
  «ατά φύλλυ»
  Δραχ. *
  ΣίΙΒΙΤΟΗ
  7
  ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β40κ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5287
  Ο «ΟΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΘΕΟΡΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΤΟΜΔΙΑΜΕΑΙΣΜΟΝΤΗΣ ΠΟΑΟΚΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΟΝ ΤΗΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ή ΠολωνΙα πρόκειται νά επιζήση άλλ' ώς μικρόν κράτος
  υπό την άμεσον επιρροήν τού Γερμανικόν Ράϊχ κ α! των Σοβιέτ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6
  Όκτωβρΐου ((δ.
  ύπηρεσΐα ε'Ανορ
  θώσεως»). — Ό
  Φύρερ εξεφώνη¬
  σε ιήν Ιΐην πραϊ
  γήν τόν ττροαγ-
  γελθεντα λόγον
  τού ενώπιον τε Ο
  Ράϊχσταγ. Ίδιαι
  τίρως ετόνισεν
  Βτι ή Εύρώπη ε(μ
  τιορίϊ άκόμη ν'
  αποφύγη μίαν
  τραγικήν περίο¬
  δον, Τσως ► αί £
  να τραγικον τι ε
  πρωμένον.
  Τό πνεθμα τοθ
  λόγου τού ττεριε
  στραφή είς οει
  ράν δικαιολογι
  ών τής σκληράς
  καί άπανθρώτιου
  έπιθέσεως τής
  ΓερμανΙας κατά τής ΠολωνΙ
  σς. Είς εΐρωνεΐαν άτελείωτον
  διά τα 33 έκατομμύρια πού
  Ινικήθησαν τόσον γρήγορσ.
  Είς σορκασμόν διά τούς^ Πό
  λωνχύς στρατηγούς διότι δέν
  ηδυνήθησαν νά έξεύρουν τόν
  τρόπον νάντιστοθν είς τόν
  όγκον των μειάλλων τής άπό
  ζηρδς καί αέρος Γερμανικήν
  έπιθέσεως. Είς δικαιολογΐας
  διά τούς βομβσρδισμούς"" των
  γυναικόπαιδων καί γενικώς
  τοθ άμάχου πληθυσμοΟ. Είς
  την δήλωσιν όριστικοθ διακα
  νονιομοΟ των ζητημάτων ιί|ς
  ανατολικώς Εύρώτιης— υπό
  ■«ής Σοβ>ετικής ΡωσσΙσς κσΐ
  τής ΓερμανΙας. Είς έγγυήσεις
  είς τα γείτονα κράιη, είς υπο
  σχέσβις περΐ μή περαιτέρω
  βλίψ?ων. Είς έκεηλώσεις δια
  θέσεων φιλίας μετά ι ής Αγ
  γλίας καί -ιής ΓσλλΙας.
  Είς έκκλησιν δπως άφβθη
  άπερΐσπαστος νά άττολαύστι
  την μεγάλην νίκην τί|ς Γερ
  μανΐας. Είς την δήλωσιν 8η
  ή Τσεχοσλοβΐκία θά πσρατμεΐ
  νη κάντοτε ύ>τό την Γερμανι
  κήν κυριαρχίαν. Είς δήλωσιν
  Ιδρύσεως Π >λωνικοΟ μικροθ
  κράτους υπό την άμεσον κυ
  ριαρχΐαν τής Γβρμανίας καί
  τί)ς Ρα>σσ(ας. Είς άντάλλαγ
  μσ προέβςΐλε πρόιασιν άφο
  τιλισμοθ διά ιί|ς κατσργήσε
  ως των βομβαρδιστικων άε
  ροπλάνων καί ύποβρυχΐων,
  ώς εγγύησιν μελλοντικήν έξα
  σφαλΐσεως των σ μάχω ν πληθυ
  σμών. Είς την επανάληψιν
  των διικδικήσεων επί των ά
  ποικιών. Ιΐΐς την ρύθμισιν
  τοθ ΈβραϊκοΟ ζητήματος Είς
  απειλάς πρός τούς λαούς Αγ
  γλίας καί ΓσλλΙας διά την
  περίπτωσιν συνεχΐσεως τοθ
  πολέμου. Καί σαρκασμόν πρός
  τόν κ. Τσώρτσιλ είπόντα 6 τι
  «6 πόλεμος πρέπει νά συνεχι
  σθπ μέχρις εξαφανίσεώς τής
  Χιτλερικής απειλάς».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 8)?ρίου (Λ
  ύηηρεσΐα «Ανορθώσεως»).—
  Την 11 ττ. μ συν εκλήθη έ*τά
  κτως τό Ρόΐχσΐαγ διά νά ά
  κούση έκθεσιν τοθ κ. Χΐτλερ
  διά την μέχρι σήμερον |ξέ-
  λιξιν των γεγονότων καί νά
  λάβη γνώσιν των άττοφά
  σεών τού. Την Ιναρξιν τής
  συνεδριάσεως Ικήρυξβν ό στρο
  τάρχης Γκαίριγκ ακολούθως
  (έ έν μέσω άποθΐωτικων έκ
  δηλώσεων ανήλθεν είς τό βη
  μα ό Φύρερ καί ήρχισε τόν
  λόγον τού ώς εξής:
  «Ό Γερμανικός λαός ττα-
  νηγυρΐζει σήμερον μίαν νίκην
  μοναδικήν είς ιήν Ιστορίαν»
  Εν συνεχεΐβ 6 κ. Χ(τλερ έ-
  ξιστόρησε τα προηγηθέντα τοθ
  πολέμου, έπανέλαβε βτι ήτο
  πάντοτβ ττροσηλωμένος είς την
  είοήνην, άνεφέρθη είς τάς δι-
  εξοτχθί.Ισας διατΐρογματεύρεις
  πρός λύσιν τοθ " ζητήματος.
  τοθ Δάντσιγκ καί των μετά
  τής ΠολωνΙας διαφόρων, ώμΐ
  λησε διά τα δεινά τοθ Γερ
  μανικοϋ ίθνους έξ αίτΐας τής
  συνθήκης των Βερσαλλιών καί
  συνέχισε:
  Ή ιΐροκληηκότης ενός κρά¬
  τους, ένισχυομένου καί έξω
  θουμένου υπό τής Αγγλίας,
  μάς εξηνάγκασε νά έξέλθω
  μέν είς πόλεμον. Ή ΠολωνΙα
  των Βεοσαλλιών, ό δόβολος
  ούτος ό οποίος επρεπε νά έ-
  ξσφανιοθή μάς έξώθησεν είς
  πόλεμον. ΑΙ άχαλΐνωτοι φιλο
  διξΐσι τής ΠολωνΙας καί αί
  'ες κατά των έν Πολω
  την συνεργασίαν ού την ώς
  έξ*
  «Προσεπάθησσ, νά φβρω είς
  επαφήν τό Ρίΐχ μ?τά των Σο
  β.έτ ίπΐ τ^ βάσει κοινών άρ
  χων δικαιοσύνης καί έπέτυχα
  τοθτο κοθ' δτι Ο Στάλιν ένβ
  πνέετο υπό των αυτών άρ
  χών. Ούτω συνήφθη μ(σ τφο
  καταρκτική των δύο εθνών
  συμφωνΐσ, σταθερά κσΐ άμε
  τόβλητος, βασιζομένη ίίς τόν
  πλήρη σεβασμόν των άρχών
  επί των οποίων έστηρΐχθησαν
  τα δύο 1-θνη.
  »Περιφρονώ, συνέχσεν ό
  Φύρερ δσους με κατηγοροθν
  δτι δέν εκράτησα τόν λόγον
  μου. Διότι τόν λόγον μου
  τόν έτήρησα καί τόν έσεβά
  σθην ώς είχον υποχρέωσιν μό
  νόν άπέναντι τοθ ΓερμανικοΟ
  λαοθ.
  ΕΤχα δώσει τόν λόνον μου
  νά ξεσχΐσω την συνθήκην
  των Βερσαλλιών. Καί τό επρα
  ξα. Είς την λύσιν των διαφό
  ρων εύρωτταΐκων ζητημάτων,
  έχρηαιμοποΐησα καί έπεδΐωξα
  -άντοτε νά χρησΐμβυοιήσ»
  την μέθοδον των ειρηνικων
  διαπραγματεύσεων. Έπέτυχα
  νά λύσω πλείστα έξ αυτών
  διά τής όδοθ ταύτης. Άτυ
  χβς είς άλλα μοΟ ήονήθη
  σαν τοιαύτας διαπραγματεύ
  σεις. Ούτω ώδηγήθημεν είς
  πόλεμον.
  Περαιτέρω ό κ. Χίτλερ ώμΐ
  λεσε διά την ρύθμισιν των ζή
  τημάτων έκεΐνων άτινα θά έ
  πιφέρουν" πάλιν καθεστώς εί
  ρήνης, είτιών δτι ττρωτίσιως
  πρέπει νά λυθή τό ζήιημα των
  μειονοτήτων δχι μόνον έν Ά-
  νατολικβ Εύραπτ) άλλά καί
  άλλσχοθ. Διά ιό κοθε-
  σ,ώς της Μ^ροβΙσς καί τής
  εκατόν έ των. Διά νά γίνη &
  ρως σύτό, 6 ά νά επέλθη συν
  διαλλαγή δέών έξον
  τωσεως τοθ άμάχου πληθυ
  σμοθ εΐμτερίΐ νά είναι χρήσι
  μος είς τούς κατασκευαστάς
  βομβών καί συνέργων θονά
  τού είναι δμως άπαΐσιος δι'
  δσους τόν ύφίστανται ή τόν
  άντικρύζουν. Καί άν ό αγών
  αύτός εξακολουθήση θά Ιλθη
  ήμέρα καθ*
  V
  δέν θά ύπάρ
  χούν πλέον σύνορα παρά μό
  νόν έρεΐπια εκατέρωθεν. Ό κ.
  Τσώρτσιλ καί Σ'α εΤναι πιθα
  νόν νά έ<λάβουν τάς δηλώ σες μου αύτάς ώς ένδειξιν φόβου καί άδυναμΐας. Άλλ' ίγώ προβαΐνω ιΐς αύτάς διότι έπιθυμώ νά καταΐοπίσω πλή ρως τόν λαόν μου. Μΐα είναι Η ΒΡΕΤ. ΑΓΤΟΚΡΑΤΟΙτΤΑ Ή έκτασις τής Βρεττανΐχίΐς Α.δτοχρατερίας ά έρχεται είς 38. 000 000 τιτρ. χμ. ΙΙληθκσμθς 603 000 000. Ή Βρΐττανιχή Αυτοχρατορία εί νΐ ή μεγαλιιτέρα είς τόν κόσμον άπό άπέψΐως εκτάσεως χαί πλη¬ θυσμοΟ ομόσπονδος χώρα. Ό χατά ξηοάν στρατός έν χαι ίώ είρήνης άνέρχιται είς ^530, 000 άνδρας, έχ των οποίων 240. 000 έϊρείουν είς την Μητρίπο- λιν<Εν χαι;ώ πολέμου ή Αύχο «Ρατορία * "« διαθέτει 1.300.000 άνδρας έχ των οποίων ή Μητρό¬ πολις πΡβ'φέριι 440.000 αλλ' ό άρΐθμίς αυϊίς χατίπιν των νί·βν στρατολογικόν μέτρων θ' ανέλθη «ίί 2 000.0°° άνδρών Το Αγγλικόν ναυτικόν διαθέτει 234 000 άνδρδν, ή ίέ ' 300.000 ρχ χι: ή μηχανοκίνηιος — πίζιχβν ή τελΕυταΙ» δήΧωσ'ς μου Νο συνέλθουν οί λαοΐ καί ν1 άνσ γνωρ(σ?υν τα δίκαια τής Γερ αανΐας. Είς άντάλλαγμα θά ιέρξωμβν είς αφοπλισμόν. "Εάν δμως δέν άκουσθώ τόχε. τονΐζω: Θά πολεμήσωμεν. Έ γώ διά λογαριασμόν μου τι ι στεύω &τι θά νικήσπ ή Γερμα νίσ, δπως ενίκησεν ήόη είς Πολωνίαν. Εΐθε βμως νά άπο φασΐσουν νά συνέλθουν οί λα οί καί ο( κυβερνήσει των καί νά φροντΐσουν διά τόν διακα νονισμόν των διαφόρων ζητη μάτων ώστε ν' άποκαταστα- θ{) ή ειρήνη. Άλλ' έπαναλαμ βίινω: Είνε αδύνατον νά αι, νΒδριάση μ'α διάσκεψ ς υπό τούς ήχους των τηλεβόλων. Άν άργά ή γρήγορα ττρόκει ται νά συνέλθη μιά τοιαύτη διάσκεψ.ς, δς έπιταχυθβ διά νά γίνη προτοθ έκατομμύρια άνθρωπον εύρουν τόν θάνα τον καί δισεκατομμυρΐων ύλι κά άγαθά καταστραφοθν. Ή συνέχισις τοθ αγώνος είνε ά κατανόητΓς τώρα πλέον. "Αν ή Γαλλία καταστρέψη τό Σ ι αρμπροθκεν ή ΓερμσνΙα θά β >μβαρδ(ση την Μυλούζ. Άν
  ή Γαλλία βομβπρ&Ιση την
  Καρλσρούην ή ΓερμανΙα θά
  κτυπήση τθ Στρασβοθργον Ή
  άεροπορΐα θά καταστρέψη, τε
  λίΐωτικώς δή τα τηλεβόλα
  δέν θά φθάνουν. Εΰχομσι δ
  μως νά μβς βοηθήση ή θεία
  πρόνοια ώστε όλόκληρος ή
  Εύρώπη ν' άπολαύοτ) εύημβρΐ
  αν έν πλαισΐω εΐρήνης.
  τϊΧοϋσίδς έφωοϊάσμΐνον μέ έλα
  φρά μυδραλλιοβόλα. Εκάστη ται
  αύτη μεραρχία διαθέτιι 9 τάγμα
  τα μέ πλήρες μηχανοχίνητον ηυ
  ροβολιχόν χαί άρματα μάχης.
  Τό ίλλόϊ είδος είνε ή τε
  θΐοραχιομένη μεραρχία χαί τα εί
  διχά σώματα. Εκάστη αύτοτελής
  μονάς πυρςδολιχοθ διαθέτει άντΐ
  των 6 πυροβόλων 12.
  "Εκαστον τάγμα άρμάτων μά
  χης διαθέτιι τρείς λέχους. Τό «μι
  κτίν» τάγμα διαθέτιι 49 ίρματα
  τό έλανρέν 59 χαί τό «σΐρατιωτι
  χον» 66. Έν δλίγοις πρόκειται
  περί στρατοθ έξ ολοκλήρου μηχα
  νοχ'.νήτου.
  Ή Αγγλία έδαπάνησε χατά
  την τελευταίαν πενταετίαν 1,5 έ
  χατομ. λιρων διά τόν ίξοπλισμόν
  τη;. Ό στρατιωτικίς τη; προθιτο
  λογισμίς τοθ 1939—40 (ίνεξαρτή
  τως των γενομένων επί τα πλέον)
  αειαίΑών προβλίπει δαπάνας 615
  ί<. λιρων. Ή ΒίΐίτΛνική Μητρόπολις εί ναι πλονσία είς γαιάνθραχα. Σι δηρομεταλλεύματος δμως πά.α την μεγάλην της παραγωγήν ένερ γεΐ ειΌϊγωγ/άς. Τής λιίπ-ϋν δμω; τα άλλα εί δή διά την βιομηχανίαν της. Συμ πλνρώνΐι δμως τας ανάγκας της είς πρώτας Ολας άπο τάς τερα στίας πηγάς τοθ άποιχιαχ^Ο της κρά ούς. Αί Ίνδίαι τής παρέχουν σιδηρομιταλλευμα, γραφίτην, βω ξίτην, βίμβαχα, γιοθταν, μανγκα νίζιον. πετρέλαιον, χαουΐσουχ είς κολοσσιαίας ποσότητας. ΈπΕοης αί Ίνδίαι τής παρέχουν δρυζαν, ζάχαριν, τίϊον, λχόμη χαί πολυ τίμους λΕθους. Ή Αυσιραλία, τόσον οτενβς συνδιδιμένη, μέ' την μητέρα—Πά τρίδα τή; προσφέρει χαλκόν, χρώμΐον, μόλυβδον, ψευϊάργκρον, χρυσόν, Ιρια, χτηνοτροφιχά εϊδη. 'Η Αύστραλία έξ άλλου παράγει δπλα, ίρματα μαχης, έχρηκτι· χά; Ολας. Ό ΚαναδΑς Πίοσφέρει τα αύ τα ειδή χαί τα οιτηρά τού. Ή αγγλικη πολεμιχή βιομηχα νία άχμαζει χαί είς τόν Κανα δβν Δέν ά>αφέρομιν.τάς άλλας αγ
  γλιχάς χτήσεις, έντολάς, προτε·
  χτορβτα διότι ό χόσμος τα
  γνωρίζιι.
  Είναι, έξ αλλου πρόϊηλος διά
  μ'αν τέσης εκτάσεως αύτοχρ*
  τορίαν δ ρόλος τοθ πολιμιχοθ
  στόλου χαί τής άεροπορίας. Καί
  οθδιίς άγνοεΐ την βρεττανιχήν ά
  εροποριχήν χαί ναοτικήν δύνα
  μιν.
  νμρχη(
  τοθ '£λβΐτικοΟ στρατοθ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ·Γι·
  βοαλτόρ». Μέ ίούο Βίβιαν Ρομάνς
  "Εριχ Φόν Στροχάιμ. Χαθ'έκάστην
  ατ.ογευματινή ώρα 7 μ. μ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΜΩΑ» - Σήμερον τό
  άριστούργημα τοθ 'Εμίλ Ζολά «Τδ
  άνθρώιινο κτήνος».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών.
  Πρβνρ*μμ* 5ης 8'βρΙβυ.
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχδς Ομνος—
  δμνος Νεολαίας.
  "ϋο* Άα:ερο3*βπείου "Αθηνών
  12,30 Ιΐοιχ'λη μςυ3ΐ*ή(οίσ«ι).
  13 30 Είϊήοΐις — Χ',ηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλβφρά Μοί.αική (υπο
  τ**ς δρχήοϊρας'Ανδρέβϋ Άθαναοιά
  5η.
  14 15 Είδήσιις— Μΐ««>ρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις αγορβς
  II
  κ
  ραι&ς.
  18 45 Έμβχτήρια χ«1 ίλληνι·
  χοΐ χοροί (δίσκοι).
  18 55 Όρχήστρα τοθ Σταθ-
  μοθ (υπό την ϊιιΰθυναιν τοθ χ.
  Γ. Βιτάλτ,)
  19.30 'Η ώρα τοθ παι5ιοΟ.
  19.50 Δ'.σχοι με τόν Χούμπιρ
  μαν (βκλί).
  20 Όμιλία.
  20.20 Δηιιοτιχή Μουσιχή (δπο
  τοθ ίμίλου Κυριακάτη).
  20.50 Είδήσΐις.
  21 Ρεσιτάλ πιάου (δπο χί,ς
  ΚαςΈλλάδες Σπανδωνίδου).
  21 50 Μουσιχή τζίζ (δπ4 τής
  όρ-χήατρας Νιοχλή).
  20.15 Έλαφρό έλληνιχδ τρα
  γοθδι (δίσκοι)
  22.20 ΝιιχτεριναΙ είδήσεις.
  Μακεδονική ώρα ίπ' εδκαι
  ρΓ* τής 14ης Διιθνοθς "Εκθέσεως
  θεσσαλονίκης.
  22 30 Ρισιτάλ ΒιολιςΟ (δπί
  τ&Οχ. Χρ. Δέλλα).
  22 45 ΡιοττόλτεαγουδιοΟ (ο
  πό τής δίδος Βασ. ΙΙίπη).
  23. Διαφημίσεις
  23 10 ΛίΐχοΙ Μακεδονικαί χο
  ροΐ (περιοχής Σιατίστης).
  23. 30 Λαϊκές καντάδΐς | (δπο
  τοθ Όμίλου . Τσζχίρτ;—Κοντογε
  ώργου.
  24 Τελευταίαι είϊήσεις.
  Ο 10 Μςυσική χορεθ (δ(σχοι).
  ΑΓΩΛΕΣΘΗ ττροχθίς άπό τίς
  Πολυκλινικής "Ηρακλείου μίχρι
  αής οΐκΐας Πρατσινάι η ή Μτάλια
  σχουλαρΐκι ναλαιοθ τ,ύπου χρυ
  σοθν, φέρον είς ιό μίσον μικράν
  ήμισέλινον μετά σταυροθ καΐ σχη
  ματΐζον ίνα Μ μέ ραβδώσειο 'Ε
  «ειδή πρόκειτσι τιερί οΐκογινεια
  κοθ κίΐμηλίευ πσρακολεΐτοι ό εύ
  ρών δπως τό προσκομΐση, είς τό
  γροφεΐα μος καΐ σμιι·θήσεται μέ
  όλόκ" ηρον την αξίαν τού.
  Τοχύτατοι
  έπιοκευαΙ ώροΛογΙων
  εΙ( τ·
  ΛΛΗΤΑΚΗ
  Τό έλαιον.
  Τδ δφυπουργεϊον τής .Άγορανο
  αίας ανεκοίνωσεν βτι 6 δψι)μ«ζ
  τε)ευτα'ως τή"< τιμίίς τοθ ελαίου ίφείλεται είς την ίξ'ικερΐκήν ζή ιηΐΐν κοιί μόνον. ΚαΙ ι Εν* ι παρχήί 4 λίγος ι&ίβς διά ά ξ.χιιολο^ήοη καΐ ττν έν 'ώ έ τεριχφ μικράν ουϊησ.ν τής μήζ τού. Έξ άλλου ή άνακοί νιοοις ϊοθ &φ·.ιποΐ)ργΐίο.ι Άγορ» νομίοκ Ιμχετϊ' να έπχ?ηθιύβη τάς θτΊ<3τ>μ(νοτς ά πό τίνες αίσ:
  οδίξους Π3'βλίψεις Γιί την ίιά
  θέσιν ιίς τό έξω'ΐρικον τοθ
  έχλΐχτοθ τεύιευ πρί.ϊδντος μα^,
  τοθ όποίου ή έσοδΐία χαί έϊί
  τος είνε άρχιτά χχλή.
  »«*
  'Η Αιεθνής "Εκθεσις.
  Ή έφιτιινή έπιτυχία τ-ϊ,ς ίκθί
  σιως θεσσαλονίκης ίξϊίρειαι Ιδι
  αιτέρως 'Η χΓντρις αυτής άπδ
  διΐθν&Ος ά'-.ίψιως χαί ώς πρός
  τα χυριώτΐρα των χρατων τής
  Εδρώπης έχτδς τδν Βχλχανιχων,
  δκογραμμ'ζεται ώς έξαιριτιχή,
  *ποδιι*νύουσα χυρίως την ζωτι
  τητα τής Έκθίοεως. δίδομέ
  νού μάλισια δτι »υ:η ήνοιξε
  τάς πύλας της είς ώραν πό) εμού.
  Το γεγονος βεβαία «Ιναι άπό
  πάαης άπιίψΐως ευχάριστον διά
  την Έλλά«α. Ί5ιοιτέρως ϊμως
  ΕκανοποΐίΙ την Κρήτην χαί τ*
  Ηράκλειον λομβινομένης δπ' δ
  ψιν τής συμμετ&χής χαί τής με
  γαλονήσου χαί ιίδικώτερον τοθ
  νομοθ μας είς την διεθνί] Ιχ
  θέσιν, ήας άλλως τε τίσον ά
  ποτίλισματιχή άπίβη χαί είς τό·
  παρελθόν, συντελέσασα Ιδίως ·ίς
  την , διαφήμισιν χαί άναγνώρι
  σ.ν τίΐς οημασίας, ^ειοργιχτίς τι
  χαί βιυμηχανιχί)ί, τοθ παραγω
  γιχοθ μας πλεύτου.
  ***
  'Η κοινωνική πρόνοια.
  Ό πρ ωθυπουργβς κ. Ί. Μετα
  ξδς 4μι)6ν προχδές διά
  την χοινωνιχήν πρόνβιαν άνίφε
  ρ* τβ Εαπανηθίντα δπιρ ο&τΐ)ς
  ποαά άνερχίμε^α είς σεΡαστόν
  ποσόν χαί ετόνισε την άπόφα
  σιν τίΐς Χϋβερνήσεως νά σονεχί
  οη αδιήν αναλόγως. Αί δηλώ
  σιις τοθ χ. Μετοζα άποτελεθν
  την ι&γλωττ&τέραν διαπίστωσιν
  τοθ ίνδιαφέροντος τοθ χράτους δ
  τέρ τής ιυημερίας τ&Ο λαοθ
  ΆλλάχΒί μίαν εισέτι ρηΐήνδπίσχε
  σ.ν διά την ΙξανολοΙθηπν τού
  φιλοχεινιονιχοθ χοί φιλολαϊχοθ
  ϊργοο τής «υβερνήσεως ; είς χά
  μίλλον χαί είς ηίσαν παρουσι
  αοθησιμίνην πιρίοτααιν, ιθτως
  ώστι οί άνάγχαι τ&0 >«6θ χ«1
  ίϊ'α τ6ν πτιι χοτέρων τάξεων νά
  έξυπηρ«τ&Ονται μέ χον άποτελε
  σματιχώτερον τρόπον.
  Ή στήλη
  τού ώραιόκοσμου
  ΕΠΑΝΩΦΟΡΙ Φ©ΙΝΟΠΩΡΟΥ
  Ένα άκόμ>| νε,ο έπανοορορι που εδόθη άπο την Πορισινΐ,ν μόδα διά
  το έφετεινό φθινυπωρο. Αι πτυχώσεις κα'ι είς τό σχέδ.ο αΰτο ίΐνε ιίς την
  πρώτην γραμμήν προτιμήσεο>ς
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Κωνσταντίνου Γ. Περάκη
  έμπόρου κατοΐχου εΗρακλεΙου
  Κατά
  ΓεωργΙου Έμμ· Μελσμπισ
  νάκη κατοΐκου Πλώρας Και
  νουρΐου.
  Έτιειδή ό καθ" ου τό τισρόν
  έτιετάγη νομίμως διά τής υπό
  χρονολογίαν 12 Ίοι,λ'ου 1939
  άπλής έπιταγής μου ώς δεί-
  κνυτοι έκ τοθ ύπ' αριθ. 5461
  έπιδοτηρΐου τοθδικαστικοθ κλη
  ιήρος Γ. Πωλιου?ά>η καί τής
  υπό χρονολογίαν 21 "Ιουλίου
  1939 κατασχετηρΐου τοιαύτης
  ώς δεΐκνυται έκ τοθ ύπ' αριθ.
  5462 έπιδοιηρΐου τού ούτοϋ
  δικοστικοϋ κλητήρος Γεωργ.
  Πωλιουδάνη δπως δυνάμει
  »αΙ πρός εκτέλεσιν τΓς ύπ'
  αριθ. 257 έ. Ε. άποφ. τοθ Πρω
  τοδικεΐου Ηρακλείου νομίμως
  χεκηρυγμένης εκτελεστής έν
  ονόματι τοθ Βοσθέως μοί κα
  τοβά>Γ) διά κιφάλαιον τόκους
  καί Ιξοδα μέχρι τής τελευταΐ
  άς κατσσχετηρΐου έπιταγής
  δραχ. 9831 άλλ' άπέσχε νά
  πρόξη τουτο >.έχρι σήμερον.
  Διά τοθΐα
  Πρός είσπραξιν των δραχ
  μών 9831 καί των τόκων κοί
  ϊξόδων μέχρις έξοφλήσεως έκ
  τΐθημι είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμόν τα έπό
  μενά άκΐνητα κτήματα τοθ
  όφειλέιτυ μου κεΐμενα είς την
  περιφέρειαν τοθ χωρίου Πλώ
  ρας τής όμωνύμου κοινότητος
  ττΐς περιφερείας τοθ Είρηνοδι
  κρΐου κσί ΎποθηκοφυλακεΙου
  Μοιρβν ήτοι Ιον) Είς Ρέσιν
  «Ραγκοβδ» αμπέλου εΤδους
  λογάδου έκτόσεας 18 έργα·
  των ττεριιχΓύσης 10 άμυγδα-
  )άς, 3 άγριελοΐος ουνορ. κτή
  μσσι Δημ. Μσρκογιαννάκη.
  Αλεξ. Τσαγκσράκη, κ?ηρον.
  Μαρίας Κτιστάκη κσί Έχκλη
  οίας ΧριστοΟ. 2) Είς θέσιν
  !«Σονώρα» άνροθ εκτάσεως 5
  στρεμμάτων έμπεριέχοντος 12
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Απογευματινή ώρα 7
  μ. μ. Εσπερινή ώρα 10
  μ. μ. ακριβώς.
  ό κινηματογραφικός
  κολοσσός:
  ί
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ
  Μέ τούς
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΙΝΣ
  ΕΡ)Χ ΦΟΝ ΣΤΡΟΗΐΜ
  ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡ Ν
  Ένα έργον χατασκο-
  πεί«ς:
  Κ ΑΙ' ΑΗΩΤΛΤΗΗ
  ΔΙΑΤΑΓΗΝ
  Νέ τίιν
  ΑΙΛ ΝΤΛΓΚΟΒΕΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΚΑΤΙΑ
  Νέ την
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  ελαιόδενδρα συνορ. κ^ήμασι
  Μιχ. Πετρογεωργά» η, Νικολά
  ου καί Χαραλ. Πατρικαλά'-η
  Άνδρέου καί Είρήνης χήρας
  Χατζη5άκη κσί δρόμω Βημο
  Ό πλειστηοιασμός των κτη
  μάτων τούτων γενή&ετάι την
  26ην Νοεμβριού 1939 ημέραν
  Κυριακήν και ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιο
  γράφου Μο'ρβν ΚωνσταντΙ
  νού Τζεΐρανάκη ή τοθ νομΐ
  μου οΰτοΟ άναπληρωτοθ καί
  έν τώ έν Μοϊρες εημοσίφ αύ
  τοθ γραφείω Ενθα καί δ τε κα
  λοθνται οί ττλειοδοιήσοντες.
  Έν Ηρακλείω τβ 5 Όκτω
  βρίου 1939
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ έπισπεύδοντος
  Ήρ, Πολεμαρχάκης
  III
  ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ!
  ΝΙΚ. ΑΛΊΚΙΩΤΗ
  ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑ» ΕΦΕΤΟΣ:
  Μεγάλαι παραλαβαϊ βιβλίων είς πλήρεις σειράς παλαίον και νέον έξαταξίον Γν-
  μνασίου, ώς και των Δημυτικών σχολείων»
  'Όλα τα έγκεκριμένα και βοηΰητικά νέον έκπαιδεντικοϋ έτονς.—Ή πλονσιωτέρα
  σνλλογή γραφικής νλης.—Χαρτοφύλακες, τσάντες, τετράδια είς έξαιρετικάς ποιότητας.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΟΥΔΟΛΩΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΜΑΣ.
  ΚΑΤΑΪΤΙΙΜΛ: Πλατεία Βενιζέλου.
  νΠΟΚΑΤΑΪΤΒΜΑ χαί ΕΡΓΟΧΤΛΧΙΑ: όδός 1866.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έηαντΐλθβν έζ ·Λ9η
  νδν άεροτιορικώς δ βιομήχσνος
  κ Κανστ. Άλετιου5*λης.
  —·Ε«ΐσης επανήλθεν δ κ. Κων.
  Μαροΰ^ας έμιοροροάπτης.
  ΓΑΜΟΙ.—Νΐ«ος ίΒιβουρανάκης
  ταγματάρχης έν άττ. Τιτίκα Ι Μη
  λιωτάκη έτέλβσαιν τους νά^ους
  των άναχωρήσαντβς δι" Αθήνας.
  θιομΛ συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Κ«θηκο«
  μας θεωοοθμεν δπως ναί διά τοθ
  τύνου εκφράσωμεν τάς άπεΐοους
  ίύχαρ στΐσς μας είς τούς τολμη.
  ρούς καί δραστηρΕους καρραγω·
  γίΙς'ΐΛάν. Φανουράκην καί Λυ·
  κοθρνον Χουστου^άκην κατοΐκους
  Γαλιάς Κ,αινουρΙου οϊην?ς μΐτί,
  φΐρον <4κό τό ν,ω:1ον Γιηγορι* ιί- Β^ρρΙζα. μέρος άδιόβοτον διά τροχοφότα τρείς «έτοβς ίλαιοτριΐ· βΒΐου μεγΐστου βάοους. ΟΙ εύχαοιστοθντϊς Δημ. Γ. Πηηνδάκης Έμμ. ΧαρΛλϊμιτ,ίχης Γύρω στήν πάλι. Πάντοτβ άμβτάβλητος δ κσιρός ίη' άγα6φ των ύκαιθριοφΐ'ω/ καί τθν εχόντων λόγους νά μή ϊρο. τιμοθν καί τόσον τόν χειμωνα. —Έν ιιάση «εριβτώσβι καλόν είνε «λέον ν ά., άλλόζη καί λιγά κι τό Φύλλο χάριν των άναγκθν των καλλιερνειων. — Δεδομένου δ-ι αί τβλιυταΐαι δέν έζυπηρβτοθντσι ασφαλώς μέ ιιίαν υπέρ τό δέον παράτασιν τής Ιδίας κσιρι*ήτ: καταστάσεως. —"Υπό τής ύτιηρβσΐας τοθ Έθνι κοθ ΛοχβΕου εξεδόθη συγχεντρωτι κός πίναξ των κερδισάντων αριθ μων τής τελευταίας κληρώσεως, —Ό πίναξ οοτος έτίθη ήδη είς κυκλοφορίαν καί θά δύνανται όϊ συνδρομηταί τοθ λαχεΐου δσοι βέν «σρηκολούθη?αν τάς κληρώσεις μέ την άπαιτουμένην προσοχήν. -Νά πεΙθωντοΊ διά τρόπου ά· πλοθ εάν δ άοιθμός των σϋμπερι· λαμβάνεται ή δχι είς τούς κερδΐ- σαντας. —Α Οριον Κυριακήν τής Άγίας "βλαγίος έορτο-ζει δ παρά τόν Άγιον Φανούριον δμώνυμος ναΙ· σκος. —Ώς εΐθισται την πσνήγυριν ταύτην άπό τής εσπέρας της σή¬ μερον θά ναρακολουβήσουν εί φι λέορτοι. --Συρρ'οντες καί άπό τας γύρω θεν συνοικΐας^κσΐ άπό την λοιπήν πόλιν γβνιχδς. —Παρά τό δτι τα ύκαΐθρια κέν τρα κ>ε(ουν την 12ην νυκτερινήν.
  —ΟΙ ξενύκτηδες ίέν λιΐΐουν—
  καί εννοούμεν έκεΐνους οί δποΐοι
  καί μετά τό κλεΐσιμο παρατεΐνουν
  τό κουβιντολόΐ... ι,πΐριπατητικδς.
  —Τό υπουργείον τδν Οίκονομι
  κων ανεκοίνωσε πρός τος πολ«
  τικάς καί στρατιωτικάς αρχάς ά
  ■»όφασιν τοθ ΈλεγκτικοΟ συνε·
  δρΐου.
  — Διά τής αποφάσεως ταύτης δ
  ρΐζβται δτι διά ^τήν προσαύξηοην
  τής μισθοδοσίας λόγω πολυετοθς
  ύ'ηρεσας των δημοσΐων ύπαλλή
  λων. ·
  — Δύναται ν ά σιΑυπολογισθβ ή
  παρά ·»Η Κρητική ΠολιτεΙα ϊμμι·
  σθος δημοσία πολιτική ή στρατιω
  τική ύπηρεσία ώς καί ή τοιαύτη
  είς δημοσία σχολεια τής άλλο&α·
  «ής.
  —Έφ' δσον άαο&εικνύεται δι'
  έτιιοήμων εγγράφων καί ύπερβα!
  νει την πενταετίαν.
  — Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη δ αναγκάση
  κοςνόμος δ προβλέπων διά την
  εφαρμογήν έν καιρφ τής πολιτι
  κης καί οΐκονομικής έτιστρατεύοε
  ως.
  —"Επί τη βάσει τεθ νόμου τού
  τού θά έκοιδωνται υπό των οΐκεΐ
  ών ύηουργων διαταγαί εφαρμό¬
  ζουσα! νεριορισμούς είς την Ιμπο
  ρεΐαν καί κατανάλωσιν των οίκο
  νομικων αγαθών. 6 Ρίκοατιρ
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλβύργημ» τού
  Έμίλ Ζολά.
  10
  ΚΤΗΝΟΣ
  'Ακοιτάλληλον δι' άνηλίχους
  Πρωταγωνιατούν:
  ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
  Κββ' έκάοτην ΰρ« 6 1)2 μ.
  μ. αηβνευματινή.
  Την Δευρέραν μιόι χαΐρι
  τ«μίνη φ«ρσα:
  Μ1ΣΤΕΡ Χ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΖΟΖΕΤ
  νο(
  τ·5
  Οικονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ήη σταφίδων συνιχ'ζεται είς εύ?εϊ*ν χλίμαχα μέ τας Ιδίας
  πίντως τιμάς. Είδήσκς σχετικαί μέ την ζήτησιν έν τφ εξωτερικώ
  άναφέρουν διι εκδηλούται άξΐόλογίΐ προθέσεις δι* φ αγοράν αη
  μαντιχών ποσοτήιων.
  Αί χθεσιναί τιμαί προΐδντων είχον ώς εξής:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Πεπόνια »
  4 — 6.—
  » «' δο.
  12 —
  13
  ν;
  8 50
  » 6' 3>
  11.—
  11
  50' Κριθή »
  4 50
  » γ' ^
  10 -
  10.50 Β ώαη »
  5-
  » Ε' »
  9 —
  9
  50 ΟΝοι μΐστατΐ" »
  26 - 28 -
  » ε' »
  7 50
  8
  — ι "βΧΐ'β »
  31 20
  Καουμπχυζες »
  Γ, _____
  6
  — ΣΑΠΩΝΕΣ
  Έ)ιμέδ'ς «'# »
  7 30
  ΛιιινοΙ &' >
  2· —
  » 6' »
  6.20
  23.—
  ΤΑΧΓΑΣα'β' »
  5.—
  4
  50 ι » γ' »
  22.—
  » γ' »
  4 30
  Ιΐράσινοι α' »
  20 —
  2Τ4ΦΥΛΑΙ
  » ν »
  1-9 —
  Σουλτανί »


  » γ' »
  18 —
  Ταχτά »
  4 —■
  400.— 425
  Ραζα*Ι »
  4 —
  4
  50 Άλάβδανος »
  100 —
  Καρπούζια »
  2.—
  3

  Κουχούλια »
  120.— 130
  Κατά τ4ν λήξαντα μήα Σιπτίμβΐιον εξήχθησαν εκ τοθ λιμί
  νος Ήοαχλείοι» 3.859 742 χιλιόγραμμα χαθαρά σταφίδος «ουλτανί
  νατ;, 337 673 ξανθής χαί 91 903 οκάδες «λ*ίευ. Κίτρ·* ουδόλως έ
  ξήχθηααν λδγφ δλοσχεροθς Ιξαντλήαιω; των άποθιμάτων. Κατά το
  αντΙ«ιοιχον"'χοονιχόν διάατημα ιίιήχθΓ,αα* 321.939 χλμ. χαΒαοά
  σίτου, 7.823 όρύζης χαΐ 49 298 ζαχάοιω:. 'Η αημειωθεΐαα έξ άλ
  λου έξ»γωγιχή κίνησις χατά ιήν διαρρεύα-σχν ί65ομ*δα ϊχει ώ; έ
  ξη-ς: Συυλτανί-αι 750 000 χλμ.. ίΐαι» 200.000, σταφυλ&Ι 430 000.
  ταχτάδες 755 000 καΐ οΐνοι 260 000.
  Τιμαί Χυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  />^***
  Κοπεγχάγη
  Παοίσ.οι
  Μιλβνον
  Πραγα
  ι Ζυρίχη
  1 Β;υξιλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ·ον)πολις
  Βαρσοβ α
  Έλαινκφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  30 30
  4.55
  23 45
  3.08
  10 4-
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  30.75
  4.61
  23.95
  3 11
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκεΐνους ποΰ οέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Αιχό δλα δι* δλους.
  Έπισκοπή Ιεραπέτρας
  καί ΚάτωΧωριό.
  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ "Ιεραπέτρα; (*ν Ιχήπους δ>οπράσινους δίδουν το
  ταποχοιτοθ μοί;) — Άληθινός χή μίζρο χαί την ιίκόνα τοθ πολιτι-
  πος Έ5έμ είναι ό χάμτιος τίΐς σμοθ τοδ τίπου αύτοθ. Τα &?χϊχ
  Ίεοαπίτρκ. Κ Γ άνάμεα* σ' 3ΰ μεγαλοπρεπί). σύγχοονα. σχολεΐα
  το χον ν.ήη·3 ξεχω?ιβι*ι θέσι ενίχαί οί επιδλητιχες ίκχλν)3ίις τϊλ
  τελίος ί)ζουν το Κάτω Χθίΐο χαί
  ή Έπισχοπή ΒΙναι 66ο χωρία
  φιλοπρόο δίρ»γ<ογιϊχ χαί τί άλλα ίργα χοι Δ4 δίν Ή έκθεσις Θεσσαλονίκης Πλη;οφ2ρ[>ι έχ θεσσαλονίκης άναφέρουν δτι χιλιάδες κόσμοι·
  ίξακολουθοθν νά επισκέπτωνται καθημερινώς την έχθισιν τής οποίας
  ή έπιτυχία χαταδεικνθεται ανωτέρα πάσης προηγουμένης, ΊϊιαΕτε-
  ρον ενδιαφέρον προχ»λι! τάσιν είς τού; "Ελληνας ίσον κα' είς
  χςύς ξίνους τό περίπτερον τοθ 6?υπουργείου Τύπου χαί ΤουρισμοΟ,
  με την ίπιβλητικήν εμφάνισιν τού χαί το πλούσιον καί διαφωϊΐσΐι-
  χον περιεχόμενον τού. Εί; τό περίπτερον αδτό είνε συγχεντρωμίνη
  καΐ ί*τυπος ή ίατορία τοθ ΈλληιχοΟ ϊθνου; ιίς ίορας γραμμάς
  φαίνεται δέ χαί ή αυντελεαθεΐσ* άναδημιουργική ίργασΐα^ιίς το διά·
  σιημα τής μί^κγουσ;ιανί)ς τριεΐίας.
  Ε ί Τ
  άλτ,θ.νΐ
  δχ καί β!διλλια<ώς 'ση έλαιων χαί όιτω?οτ4εω< ' δρων τα πεοιδίλλουν. Νιρά π'.ύ ■ τΓέχου^ ι»έ δρμή απδ πηγίς χλΙ ! άπό κρουνούς 65ραγωγείων τα δοοοίζουν χαϊ τόΐ γονΐμοποιοθν. 'Έϊοι ζθν τα χωρία δύ:ά μέ τ* τριγοθϊι τοθ νεροθ, μκ το ψιθύ ρισμα τοθ δάαου;, μέ τό χελαη διομα των πουλιων χαί με τί ά μ ή μγ) ρ ξ^^ Εις την ΐΐχίνχ μας: Τό πΐρΐπτιρον ΤύπουκΊ ΤουρισμοΟ διά την ανέγερσιν χαί οργάνωσιν τοθ όποίου ίνδιιφίρθη αύτοπρίσίί)πως δ ύφυπουργος χ. Θ. ιΝοολού5ης. τιεπρανμένα της τριετΐας ■*^>*
  Τό μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Η ΕΧΒΕΣΙΣ ΤΙΣ ΙΕΝΙΧ1Σ ΑΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
  Λ» ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤ1 ΚΪΪΕΡΗΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Έκ τοθ δψουςέμαντεύετο τό βάθος αύτοθ, τό δ' έ
  πιστέγασμα ήτομαθηματικ&ς, ανάλογον ηρός την βά
  σιν.
  Κατά διασιήματσ. επί τής φαιδς επιφανείας τού
  διεκρΐνοντο τουφεκήθραι σχβδόν όψανεΐς, όμοιάζου
  σσι πρός άμαυρά σύρματα, κσΐ είς άττοστάσεις Τσσς.
  "Η όδός ήτο Ιρημος, μέχρις ςΰ διέκρινεν ό όφθαλ·
  μός. "Ολα τα ιτσρόθυρα. κοΐ Ολαι οί θύραι κλει
  σταΙ. Είς τό βάθος ήγεΐρετος Φρογμός, δι' ίθ έσχη
  ματΐζετο άδιίξοδος τοΐχος, άπΐνητος καί ήσυχος'
  ουδείς ύπ' αύτοθ διεκρίνετο, ούδΑν εκείθεν ηκούετο,
  οΰτε φωνή, ουτε θόρυβος, οθτε πνοή. τΗτο μΐα νέ-
  κρόπολις.
  Ό θαμβερός ήΜος τοθ Ίουνίου έλουε διά τοθ
  φωτός τού τό αποτρόπαιον τουτο κατασκεύσμα ΤΗ
  το ό τοΐχος οΰτος τό όδόφραγμα τής όδοθ Τάμπλ.
  Άφικόμενος επί τόπου καί προοβλέπον αύτό
  ήτον αδύνατον τΐαρ' δλην την τόλμην σου νά μή συ
  ΟΙ χάτειχοι τής δηαΐθρου ένθαρ
  ρυνθίντες έχ τ&νληφθίντων μέτρων
  χαί άποβλέποντεςμετ" απεριορίστου
  έμπιοτοσύνης ιίς την Άγροφυλα
  χήν ίπεδόθησανάπότής 4ης Αύγού
  ότου χαί εντέυθεν μετ' ίξαιρετι-
  χοθ ζήλου είς την δινδροχαλλιέρ·
  γΐιαν χαί την ίχμιτάλλιυαιν των
  ίγροτιχών χτημάτων.
  Είς την βΐλτίωσιν τγ]ς αγροτι-
  κής ασφαλείας σονετέλεσεν ή τρο
  ποαοίηοις χλΙ ένοποίηαις τί)ς Ν3
  μοθισίας Άγροφυλαχίΐς, διά τοθ
  ΆναγχαοτιχοΟ Νόμου 1010 τοθ δ
  ποίου ή «φή ήξ άδ 30
  Ίανουαρίου
  3
  μγή ήρξατο άπδ 30
  1938. Τώ νομ&θέτη-
  ά ά
  Ίανουαρ μη
  μα τοθτο 3?ιΐον άπΰ πάοης άπό·
  ψιως συνεπλήρωσε τάς ατελείας
  των ίσχυόντων πρό αύτοθ περΐ ά
  γροφυλαχ<)ς νδμιον, έμιρΐμνησι η χιΐαν δίιοξιν τ©> «γρο
  ρφ
  διά την
  ά
  μμ
  δίιοξιν τ©> «γρο
  νοφρυωθβς πρό
  σεως.
  Συμμετρικόν
  τής μυστηριώδους ταύτης έμφανΐ-
  __,_,__.,___ . βύθύγραμμον, έντέχνως προσηρμο-
  σμένοςΤάλλά πένθιμον. *Η έπισιήμη καί τό Ιρεβος
  ουνεδυάσθησαν έν αυτώ.
  Συνησθάνεσο άμέσως δτι ό άρχηγός τοθ όδο-
  φράγμσΐος τούιου ή(θ ή γεωμέτρης ή Μν φάντσσμσ.
  Τό Ιβλεττες κσΐ ίμβνες βφωνος, σέ καταλάμβανε
  φόβος καί ϊλιγγοο
  Άπό ορας είς ώραν εάν τις, εΤτβ στρατιώτης εί
  τε άξιωματικός είτε λαίκόςάντιπρόσωτος, ίρριψσκιν
  ούνευε νά διασχίση την μονήρη)λεωφόρον, ή<ούετο συριγμός όξύς καί ασθενής, ό δέ διερχόμενος επιπτβ τετραυματισμδνος ή φονβυμένοι;, ή εάν &έφυγβ διεκρίνετο σφαΐρα, κατ' εναντίον διεύθυνσιν έρχο ιένη είς την τιηλώδη σωρείαν εΐοδύουσα ή είς τό βπΐχρισμα τοθ τοΐχου ή είς τι κλειστόν παράθυρον ΈνΙοτε ή σφαΐρα ήτο όβίς, διότι οί ύπερασπισταΐ τοθ δδοφράγματος είχον κατασκει,άσει εΐδος τηλε βόλων έκ των σωλήνων τοθ φωταερίου. ΟΰδεμΙα δαπάνη πυρΐτιδος επί ματαΐφ, σχεδόν ■παν βλήμα έπεχύγχανεν ύπηοχον πτώματα ιβ δέ κάκεΐσε καί αΐματοκηλΐδες επί των λιθοστρώτων. ΈνθυμοΟμαι χρυσαλλΐδα 1<τταμένην άνησύχβς έν τβ 66φ, διότι τό θέρος δέν τΐαραιτεΐται τοθ θρόνου αύ· τοθ. , Είς τα πέριξ τα Ιν&ον των αύλείων θυρών ήσαν •πλήρη σωρείας τραυματιών, Έκεΐ ένόει τις δτι έσκότιευεν άοράτως, όλον δέ τό μήκος ιΤ]ς 6ΒοΟ ήτο κατάμεσον σκοτιευΐών. Συνηθροισμένοι ττρός την είσοδον τοθ προαστεΐου Τάμπλ οί στρατιώται ενός λόχου, πσρετήρουν σο βαροί καί προφυλακτικοΐ τόν απαίσιον τοθτον πρω μαχώνσ, την άκινησΐαν καί την άπάθειαν εκείνην, άφ' ής έξβπέμπετο έν είδει καταποτΐου ό θάνατος. (συνεχΐζεται) διά την τχ τιχδν άδιχημάτων, ϊλοσΐ τό ζήτη μα τ<)ς έχτΐλέσιως των έπ' «γρο τιχεΐς άδιχήμαοι άποφασιων ««Ι τΐΐν τιμωρίαν τίδν άγρ·ζημιωτών άνεξ«ρτήτως φύλου χαί ηλιχίας, παρίσχι ευχέρειαν έπιλογίΐς δργά νων αγροφύλακος χαί βιλτιώοεως τίίς οΙχονομ'Χ*)» των θέσεως εδελ τΕωσΐ την θέοιν των ιΊπαλλήλων άγροφυλαχίίς ««Ι παρέσχε ιίς τού τους τ» μέοα διά νά έξαο»αλίσουν άγροτιχήν ασφάλειαν είς την Ο Γινιχως διά τοθ Νομοθενήμα τος τούτου έγένιτο ριζική άναδιορ γάνιοσις τ6ν δπηρεσιων άγροφυλα χί)ς, χαί κατέθεσε ταύτην σίδμα μέ ιυριΐαν αποστολήν μή περιορι ζομένην είς τα άτινα δρια των κυρίων της χαθηχδντων, την φύ λαξιν τιον άγροτικών χττ,μάτων, άλλά χαί είς την πρόοδον τής δεν δροχαλλιιργιίβς, την χατατιολέμη σιν των άαθενειών των δένδρων χαί φυτδν, την δΕιβξιν τοθ λαθρε μπορίου, τής-διά δυναμίτιδος «λι είας, τής λαθροβηρίας, χαί την πά ροχήν χατά πάσαν στιγμήν ίνι- αχύοιως ιίς την δημοσίαν «σφά λιιαν διά την αποτελεσματικήν δίωξιν χαί την έξυχνΕασιν των διαφόρων αδιχημάτων τής δπαΕ θρου. ΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Κατά την τριιτίαν απδ τής μι- τάβολής τής 4ης Αύγούστου 1936 χατιβλήθη πάσα προσπαθεία διά την άπρόσχοπτον ομαλήν χαί α¬ ποτελεσματικήν λειτουργίαν των δημοτικήν σχελιίων Ή επικρατήσασα Κρήτης, σταθιρότης έν τη" διαχυ^ερνήσιι τ*3ς χώρας χαί ή όριστιχή απαλλαγή Έ- πιθιωρητων χαί διδασχάλων άπό τάς δχλήσιις χαί την χηδιμονίαν των διαφόρων κομματικήν πά- ραγόντων έδωκαν τό άναγκαΐον θάρρος χαί την ψυχιχήν ηρεμί¬ αν διά την μιτ άφοσιώσιως εκτέλεσιν τοθ δψηλοθ ίργου των. Έμπνιόμΐνοι χαί άπό τόπαράδειγ μα τοθ Έθνιχοθ Κυβερνήτου μετ» ζήλου ν αί ιύσυνιιδησίας έπιδόθησαν είς την πραγμχτο ποίησιν των σχοπών τοθ νίου Κρατους. (συνΐχίζεται) καί των χαρ των ΚχΙ οί ΣυιτκχοΠν πό Καί οί £οωμα των ανθ&ν πδν των π*ο κάτοιχοί των τέ Έργάζονται σκληρά νύχτα χ«1 μέρτι όλοχρονίως. "Η Ιργ»σί» των 2μω; γονιμοποιεϊχαι λεται είς χθοι των Εσι χάρις είς τα πλουσ·α ι! σοδήματα καί την πρα'.δευϊΐν.ότη τα τ(δν χατοίχων των, τό Κ^τιο Χωριό χαί ή Έπισχοπή προο δεύουν διαρκώς χαί έξ'λίσσον ται. Τα σπίτια τουν, κομψ* χά λοβαλμίνα, χατα^άθαρα, μίσα οέ ργγ ργ ής ώ^ελι'.ας παρίχςυν τό τιχμή ριον τ*ίς χοινοτιχής χαί τί)ς δ- μαδιχής Οράσεως Οί συνιται?ι σμο', τα έρ^οίΐάσ α ίλαιοιιργίας, τα ούγχρονα μίσα χαλλιεργιίας καρέχουν άλλην απόδειξιν τοθ πνιύματος πβδ χυριαρχεΐ χαί διέπει τοδς αγρότας τί)ς περι- φερεία; αυτή;. 'Η εξέλιξις έ5ώ είναι πραγματιχχ ραγδχία, Καί ή πρόοϊος ΐίνχι χατζφανής ιίς τού; τομιΤς ιίς δλας τάς τής ζωής. Θ1 συνιχι αθ-ξ} δέ ασφαλώς χαΐ ιίς τό μίλ λον. Τα χωιιά α&ΐά τοθ χάμ- που τής 'Ιιραπέορας προνομιοθχ* άιό την φύσιν ϊχουν επί. πλέον την ι&λογίαν τή"; ανθρωπίνης έ; γασίας. Καί δίδουν είχδνα πραγ ματιχά ευρωπαΐχο!) πολιτισμοθ χι' άς ιΙ·>αι ιίς τό νοτιώτερον
  άΊίρον τής έπιχρατιίας, πλησιέ
  στερα πρός την Άφ?ιχή παρά
  πρός την Εδρώπί].
  ΨΗΦΙΣΜΑ !
  Τό Διειχ. Συμβούλιον τοθ
  ΣΑΑΚ Ποτοιμιών συνελθόν έ «τα
  χτως επί τω θλιβε;ώ άγγίλματι
  τοθ θανίτου τοθ ΔιοιχητιχοΟ Συμ
  βούλου αύτοθ Νιχολάου Βχσιλά
  χη, έπισυμβίντος έν Αθήναις χαί
  έν τω ',Ν σικομιίφ «Εΰαγγελι
  σμΐς», διατελίσαντος έηΐ σειράν
  ίτών Διοκ ^Σ)λου καί Άντιπροέ
  δρου τοθ Σ',ινεταιρισμου καί τής
  Κοινότητος, τής διδακτ^ρΐαχίίί
  Έπιτριπής χ«1 τής Σχολιχής
  Έφορείας Ποταμιων, πολλαπλώς
  ο3τω δράσαντας δπέρ των Κοινω
  φελών σκοπων.
  Ψηφίζει
  1) Νά μεταβή έν σώματι τό Δι
  οικητικον Συμβούλιον είς την οί
  κίαν τοθ μϊταστάντος χαί υποβά
  λη τα συλλυπτμήίΐα τού είς την
  οικογένειαν αύτοθ.. ,
  2) Νά άργήσουν τα Γραφεϊα
  τοθ Σ)σμοΟ επί 24 ώρας
  3) Νά κοινοποιηθή αντίγραφον
  τοθ παρόντος είς την οικογένειαν
  τοθ μεταστάντος χαί δημοσιευθή
  διά τοθ τύπου.
  Ό πρόεδρος
  Άλ Γ. Βρετάκη;
  Τα μέλη
  Κωστ. Τζ«ναχ*χης
  £τυλ. Βάϊλάχη;
  Κωνστ. Τσαπάχης
  Άπό Ήραχλιίου μέχρι Ριθύ
  μνου απωλεσθη πρό ημερών καθ,
  οδόν μικρά χαπ«λ?ίέρα χρώματος
  χαφέ έχ λευχοσιδήρου μέ λουχε
  τάχι. Παοαχαλεΐται δ εδρών ταύ
  την νά την παραδώση είς τα γρα·
  φεΐ» τής «Ανορθώσεως» χιχί άμει
  θή
  ΓΕΩΡΠΟΥ
  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Πλκτεΐε» Χι'ίτάν'θγλοΟ.
  τϊχνη, τβχύτπί. «οφβλΐια, «Ικβνβμΐαι
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΡΑ1Ι0ΦΩΝΩΝ
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  Γνωρίζομεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ.
  πελάτας μας οίτινες άναμένουν επί τόσους ήδη
  μήνας να προμηθευθοϋν τα παγκοσμίως ανεγνω¬
  ρισμένης ύπεροχής Ραδιόφωνα:
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕιΝ
  "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπάθειαν επε¬
  τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν ένα πολύ περι-
  ωρισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν
  μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγωγών.
  Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλούμεν
  τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη-
  μα, νά έπισπεύσουν νά , όριστικοποιήσουν τάς
  παραγγελίας των καί τουτο διότι θά κρατήσω-
  μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως,
  καθόσον ώς προείπομεν όΛ αναμενόμενος άριθμός
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ είνε έλάχιστος.
  Άπβκλειστική Άντιπρβαωπϊία
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ τ,*.,, ι-».
  —Οί κλη3έντες πρός μετεκ
  πχίδευσιν ύηάλληλοι των Συ
  νεταιρισμών.
  Είς τού; κληθέντος προ; μ«τ<κ παίόευσιν ύηαλλήλους των συνί ταιρικών οργανώσεων ουγκ«τ« λέγοντοιι καί ο! εξής Κρήτες: Έμμ. Λυδάκης τής 'Κνώαϊως Γε ωργικών Συνεταιρισμών .Ηρα¬ κλείου, 'Ελ. α«τβράκης τής Β. Γ £. Λασηθίου, @. Τζαρδής τής Ε.Γ.Σ Ξάνθης Έμμ Βαρδάκης τής Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης, Τ. Μανωλιουδάχης τής Ε.Γ.ί,. Κρήτης, 'ϊμ. Βάμβουχας τής Ε Γ £. Μυλοιιοτάμους, Έμμ. Μκχρυνάχη; τής 'ΙΐνώοεΜς θίνβπ. £. ίηιβίας, Άλ. Άποστολάκης τής Ε. £. Καατελλίου. Φρκγχΐ σκος Μαλανδράχης τής Ε.Ο £. Κολυμβαρίου, Μιχ Σαρρής της Ε.Γ λ. Κυδωνίας, Ν. Κατσαράχης τού Ε.Π.£ Βιάννου Κρήτης. —ΟΙ αμνοί τοϋ γάλακτος. Δι' «γορανομιχνΐς δι«τά§«ως τε θείσης έν ισχύϊ άπαγορεύβται ή σφαγη.άμνων γάλβικτος έφ' δ οον δέν έχουαι συμπληρώσει κα θαρόν βάρβ; χρίατο; μΐτ' έντο ηέντΕ οκάδων. —'Η τιμή τού άρτβυ. Λΐ' άΐτοφάσεως της 'Επιτροπής Διατιμήσεων αί τιμαί τ&ν άλβό ρων χαί τού άρτου καθΐίρίσθησαν ώς άκβλούβως: "Αλίυρβ λευκά δραχ. 10 09 πιτυρουχ» 9.10 άρτος λευκός δρκχ 9.60 πιτυροΰχος 8,20. —Οί νΐβι Κρήτες Εύέλπιδες. Μβταζύ των έπιτ^,χόντων βΐς τάς βίααγΜγικβς έξϊτασβις τής σχολής ΕΟϊλπίδαν συγκκταλέγον τ«ι καί οί εξής Κρήτες: Χαριτά χης ΟΙ., Μουριζάκης ι., Δαμιανά χης Ζ , 1ταυριαν*«πς Ε., Μποτο νάκης £., Μαχριδάχης Β, Ψ"αρ ραχης Στυλ, Φουρναρακης Ο,, Κοκολάκης 'ϋλ , Μαλαβάκης 'Αρ. Μαντωνανχκης Π., Ξανθάκης Άθ , Τσολάχης Α , Ραφ*ϊλ*κης Ν , Βλκχαχης £., Δρανύάχης Ε,. Φιωτακης Στ, Παπαδάκης Λ., Μπβλκ«Μης Γ. Καϊμακης Γ., Φρουζάκη; Ο, Κατσιφαράκης Χρ., Β,ατσικάχης Δ , Παπαίουρα κης Ε , ϊομαρι*κάκης £., Σαμηα τακάκης Ί, Κουμαντάκης 6, Καντιΰοχκπς Σ., Καλογεραχης 1.. Μανουσάκη; Χρ., Φϊλουζάχπς 'αρ.. υ&ρ«χης Α.. Μιχρχουλαχη;. Μ., Στεφανάκης Ε,, κ«1 Μ«νι«Ααι κης Α. —Αί πωλήσιις έμπορευμά των. Διά τηλεγραφηματύς τού πρός τα Ίμπβρικα χκΐ Βιβμηχανιχαι Έπιμελητηρια κτό Ύπουργβΐον 'Εθν. &1κβνομί»ς παροικαλ ϊ νά εΐδοποιηθδσι οί κατά τόποος έ {αγωγεί; δπω; είς τας ΰποββλλο μ* ν άς ηΐτηοΐις έίαγωγής άναφί ρνσι εάν τό έμπόρευμκ ϊ!ν«ι «μ λημίνον χαί είς ποίαν τιμήν τσίφ η Φόμη. —Ή αερβπορική 4συγκοινω· νία. 'Επβναληφθείσης τή; άϊροπβρι κης ουγχοινωνία; γίνεται δεχτή άεροποριχή άλληλογραφία | δια Γιουγκοσλαυία ν, υύγγβιριαιν, Γβρ μανίαν χαί Αύστρίβν. } —Διανυκτερεύβντα φκρμβ κεϊα. £ημερον7ην Όκτ«βρίου Οα δια νυκτεριΰβουν τ* ««ρμακεΐ» Ά ριστ. Χκλκιαδάκη χ«1 Άποβτ. Ζαφειρίου. >ιιι »ΑιΛ/-^^^ν^ ^^^_0
  Ή Μόδα θριαμβεύβι
  μόνον Είς τα βαβού-
  ■—3—■
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτοο
  7 ΌκτωβρΙου 1939
  , ■ ————-
  123 Ώρα
  Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΠΑΡΑΜΕΝΗ ΑΜΕΤΑΒΑΗΤΟ1
  ΚΛΙΜΕΤΑΤΟΝΧΒΕΣΙΝΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ ΚΑΓΚΡΡΙΟΥ Χ1 ΤΑ Ε Ρ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ βΌκτωβρίου—Έγ
  κύρου ηηγής πληροφορίαι μετβδίδουν
  ότι οί πολιτικαί κύκλοι τής ^ Ρώμης
  φρονούν άδιστάχτως «αί μετά τόνέκφωνη
  θέντα λόγον ύ«ό τού καγκελλαρίοο Χί-
  τλ·ρ ό^ι ή πολιτική τής Ιταλίας δέ" έ-
  πηρεάαθη ποσώς κτ-ί θά παραμείνη ά-
  μετάβλητος ώς πρός την είλημμένην α¬
  πόφασιν τής ούδετερότηΐος έναντι των
  έμπολέμων.
  Όκ.Γκαμελέν ΪΟΠρωινή
  ανέτρεψε τα σχέδια τού Μττράουχιτς.
  Νέα προέλασις των Γάλλων.
  Παρεβιάσδη ή Βελγική ούδετερότης.
  ΟΛ ΒΥΒΙΙΟΗ ΤΟ 'ΙΡΟΚΡΟΥΑ'
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΆ ΥΔΑΤΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Όχ'ΐβρίβυ.— Όάρχιναύ
  αρχος τής Γερμανίας χ. Ραϊντερ απηύθυνε
  ειδοποίησιν πρός την κιβέρνησιν των Ήνω
  μένων Πολιτ$ι»ν ίτι τβ Αμερικανικόν
  σχάφος «Ίροχρβυά» δια τοϋ όκβίβυ έπιστρέ-
  φ·υν 1500 ΆμεριχανοΙ |ς ίύρώιτπς είς Άμζ
  ριχήν, πρόκειται νά βυϋισθή μόλις εισέλθη
  είς τοί «μεριχανιχά υδατα, κατά τόν αυτόν
  τρόπον καταβυθίσεως τβΰ «'Αθήνιαν». Ή
  είδησις πρβεχάλεσε άλγεινήν^ εντύπωσιν είς
  Αμερικήν.
  ΛΙ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΑΟίίΥ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Οκτωβρίευ.- Έκ Ρώμης
  μεταδίδεται ή πληροφβρΐα ίτι αί εντυπώ-
  οεις.τής κοινής γνώμη( τής Ιταλίας έκ τβΰ
  χδεοινβΰ λόγβυ τοΰ χαγχελλαρίβυ Χίτλερ
  ίέν ηααν βιόλβυ ίΰν*ΐκαί. Διότι διεπιβτώ
  θη έκ τούτου δτι δέν πρέχεπαι νά με
  ταβκλη ιήν κατάστασιν ίπΐ |>τ· καλύτερον.
  Τό Πρακτερεΐε,ν Ρώυτερ άαχβινβϊ ίτι
  είς την Ρώμην η περιχβηη τού λόγβυ τ·ΰ
  κ. Χίτλερ ότι ή τύχη της 'ΑναΤ·λιχη$ Εύ-
  ρώπης ενδιαφέρει αυτόν μόνον χαί τί ν
  £τάλιν, θεωρεΐται ώς θρασεΐα.
  , ο κ. μπενεσΊεφθασεν
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΛΟΝΔΚΟΝ 6 Όκτωβρίου - Ό τελευ·
  ταΐβς πρόεδρβς τη; Τσεχββλοβακιχής Δημο
  κρατία; χ. Μπένες έφθασεν άπό χβές είς'
  Παρισίους.
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΟΙ ΠΡΟΤΟΙ^ΟΛΟΝΟ[ ΕΚ ΒΕΛΓΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Όχτωβρί^υ- Έχ Βελγί-
  ου έφθασαν σήμερον «Ι πρωτοι 600 Πό
  λννοί βϊπνες κκτετάγησαν άμέοως είς τάς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ έ 5)βρίου (Ιδ.
  ύκηρεσα).— Τό πρωΐνόν άνα
  χοιννθέν τοϋ Ανωτάτου άο-
  χηγείου τοΰ Γαλλιχοΰ στρα·
  τοΰ έχει ώ; εξής: Νύξ ήρε·
  μος. Δράβις των περιπολιΰν
  ΪΜα νβτιοδυτικως τοΰ £καρ·
  μτρβΰ<εν». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 8)βρίβυ (15. ύκηρεαία).—Είδήαεις έκ Βου· ξελλων άναφέρουν ίτι χθές π«ρ>τη:ήθη έκ νέου μεγάλη
  δραστηριότης των Γκρμανΰν
  κ*τά μηνός των Ββλγιχων
  κκΐ Όλλανδικων βονίρων
  πρβδίδβυσκ σοβαράς προετοι
  μκσ(«ς πρός επίθεσιν, χωρις
  ομως χαί νά γίνη κινητοποί·
  η3ΐς στρατιωτικών μονάδων.
  "Αλλαι πληροφορίαι έξ έγκύ
  ρου πηγής αναφέρουν ότι με
  τα την ολοκληρωτικήν χατά
  λήψιν ύτό των Γάλλων τβϋ
  δάσους Μπόργχ, τό οποίον
  άπο-ελεΐ σπουδαιοτάτην στρα
  τηγιχήν θέαιν, χβθίσταται
  πλέον αδύνατον είς τού; Γερ
  μανβύς νά είσβάλουν είς τό
  Λουϊεμβοΰργον χαί ένεργή·
  σβυν δι' αύτοΰ επίθεσιν χα-
  τά τής Γαλλίας. Ήδη μετά
  την κατάληψιν τού Μπόργχ ι μετώ«βυ δτι προβλέπεται ώ;
  τα Γαλλικά στρατεύιιατα προ|λ(«ν πιθκνή ή εκδήλωσις με
  ελαύνουν άκολβυθοΰντα την γάλης έπιθέσεως έκ μέρους
  οδόν Μεστριέρ (;) σπουδαιο· των Γβρμανών λόγω τβν
  τάτης έπΐσης ατρκτηγιχής ση παρκτηρβυμένωνέσχάτως ουν
  μασίας. Άλλαι είδηβεις έκ τόνων προβτοιμασιδν των.
  Παρισίων τονίζουν ίτι συν- Πάντως, επίθεσις είς τόν το·
  τέμως θ' «ναγγελθή μεγάλη μέχ τβϋ Λου{εμβούργου θ'
  προέλασις των Γαλλιχών άτββτ) ματαία διότι αί θέσεις
  στρατευμάτων έντός τοΰ γερ των συμμάχων ένισχύθησαν
  μανιχοΰ εδάφβυ:. μεγάλας μετά την χατ&λη-
  Οί πολεμΐχβί σινεργαται ψιν τοΰ Μπόργχ.
  των Άγγλιχων εφημερίδων ΠΑΡΙΣΙΟΙ έ Όχτωβρίου
  γραφουν ότι οστρατάρχηςΓκα (15. ύηηρεσ(α). — Κατ' βΐδή·
  μελέν, γνωρίζων κνλβς την σεις έξ Βρυξελλών &ξ Γερμα
  μέθοδον την οποίαν έφήρμο-; νιχά άεροπλάνα μέ καταφα-
  σαν οί Γερμανβϊ είς την Πό νές τό ίμβλημά των ένήρ-
  λωνίαν επέτυχε νά μην άφή'νησαν πτήσεις υπεράνω τοΰ
  οη θέαιν διά την ανάπτυξιν | Βελγικου έδάφευ; κατά μή·
  τοΰ στρατηγικβΰ οχεδίου τβΰ κβς των ουνόρων χαι εί; μέ-
  φόνΜπράουχιτς, έχων ύΐτό δι γα βάθβς. Τα Βελνικα άντι-
  οχρχές σφοδρόν πΰρ δλ«ς τας|«Βροπβριχα τηλεβόλα πνοι-
  συνκοινωνιαχης γραμμάς καίίξαν σφοδρόν πΰρ εναντίον
  ΟΚΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΔ1ΙΟΙ
  ΕΞΗΚΟΑΟΥΒΟΥΝ Νλ ΜΑΧΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΟΥΜΠΛΙΝ
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΚΛΕΜΟΕΡ
  ΡΩΜΗ β 8)βρίου (ίβ. ύ«ηρεβ£α
  «* «Ανορθώσεως».—· Γερμανικόν άνακοι.
  νωθέν αγγέλλει ότι χθές την ΙΟην προ»,
  ϊνήν κατέθεσε τα όπλα κιΐ ή τελευταία,
  στρατιά τή; Πολωνςκής &ντιστάαεως.
  Ταύτην Απετέλουν 8 χιλιάδες Πολω·
  νών στρατιωτών οΐτινες έξηκολούθουν
  νά μάχωνται ανατολικώς τού Αουμ·
  πλίν υπό τόν βτρατηγόν Κλέμπερ.
  Χό ανακοινωθέν άναφέρει έπίσης ότι
  ανατολικώς τού Βιατούλα τα Γερμανι
  κά σ-βρατεύματα προήλασβν πρός τα
  Γερμανορωσβικά σύνορα.
  έ δούς των Γερμανών. Τό
  Γαλλικόν βκρύ κυροβολικόν
  βάλλει συνεχως χατά των
  Γερμανικήν θέσεων χαΐ πά
  ρεμπβδίζει απολύτως τάς με·
  ταΜΐνήβεις οτρκτβν. Οί απβ-
  σταλμένοι έπίση; των εφη¬
  μερίδων τηλεγραφοΰν έκ τοΰ
  των.
  Τα Γερμανι χά άεροπλάνα
  συνέχισιν τάς πτήβεις των
  καί άφοΰ διέγραψχν δύβ—
  τρείς κύχλους ετράπη ααν είς
  φυγήν μέ κατεύ9υναιν πρές
  τό Τρέβ.
  ΗΗΤΕΗ -ΜΙΛ
  1Ρ0Σ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚ
  ΣΕ
  Χβ
  ΑΑ1
  3
  II
  Νέαι δυσχέρειαι
  είς τάς[ρωσσοτουρκικάς συνομιλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 ΌκτκβρΙου
  (Ιδιαιτέρα ΰτιηρεσία ιτΐς «Ά
  νορθώσεως»). — Έκ Μόσχσς
  αγγέλλεται δτι οΐρωσσοτουρκι
  κοί δΐαπραγματεύσεις προχω-
  ροθν μετά μεγόλης βραδύτη
  τοΓ.Ό κ. Σαράτσογλου συνην
  τήθη την Τρίτην καί την Τε-
  τόριην μετά τοθ κ. ΒοροσΙ-
  λωφ κοί τοθ ύπουργοθ τοθ
  έξωτερικοθ έμπορίου κ. Λικο-
  γιόν χθές Ρμως δέν συνηντή
  θη μέ εύΡένα άτιολύιως υπουρ
  γόν τ] άλλον επίσημον έκπρό
  σωπον τΛν Σοβιέτ.
  ΡΩΜΗ 6 Οκτωβρ{ου (Ιδ.
  ΰτιηρεσ'σ). — Τό πρακτορείον
  Στέφανι ττληΓθφΓρεϊτοι ότι
  τόσον είς Μόσχαν όσον καί
  είς Άγκυραν ιηρεΐται ή με·
  γαλυιέρσ έτπφυλακτικόιης ώς
  πριίς την εξέλιξιν των ρωοσο-
  τουρκικβν διατ'ραγματεύσεων.
  Λέγετοι τιόνιως δτι οί άξιώ
  σεις των Σοβιέτ άτιοτελοθν
  έμπόδιον είς την διατήρησιν
  των συμμαχικον σχέσεων καί
  δεσμών ιτ)ς Τοι-ρκΙας πρός
  ιήν Αγγλίαν κοί Γαλλίαν καί
  είς ιήν εκπλήρωσιν τ&ν άνει
  λημμένων υπό ιτ]ς πρώιης έ¬
  ναντι των άλλων συμμαχικον
  υποχρεώσεων της.
  Άναμένεται έν τούτοις 8τι
  οί ρωσσοτουρκικαΐ διοπραγ
  μστεύσεις θά καταλήξουν Χ
  αν συντόμως είς ιήν σύνοψιν
  νέου συμφώνςυ φιλίσς καί ά-
  μο βοιότητος.
  Έξ άλλου, κατ' είδήσεις
  έκ Παρισ'ων ό κ. Ντσλαντιέ
  συνωμθησε χθές έττΐ μακρόν
  μετά τοθ πρεσβευτού τής Τουρ
  ► Ιας. Ανεκοινώθη σχετικώς
  ότι ή Γσλλική κυβέρνησις κα·
  τοβάλλει προσπάθειαν διά νά
  επιτύχη 1ήν δσον τό δυνατόν
  ταχυτέραν υπογραφήν Γαλλο·
  τουρκικοθ συμφώνου διά την
  σύνοψιν τοθ ΟποΙου διεξήχθη-
  σαν πρό πολλοθ σχετικαί ου
  νομιλίαι.
  —Άλλα τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχσς άγγέλλουν δτι ή νέα
  συνάντησις Μολότωφ—Σαρά
  τσογλου ή όποΐα εθεωρείτο
  βέβαιον δτι επρόκειτο νά
  πραγματοποιηθή σήμερον ωρί¬
  σθη δι' ο Οριον όπότε καΐ θά
  γίνη ασφαλώς.
  Ό διαμελισμός
  της Πολωνίας μεταξύ Ράϊχ-Σο6ιέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ € Όκτωβρίου.—Ό κ. τΗν
  τεν έξερώνηΐε άργά την νύκτα φιλο<τολε μβν λόγον πρός τόν 'Αγγλκβν λαόν χαΐ τάς κτήσεις τής Μ. Βρεττανίας. Ό χ. Ήν τβν ετόνισεν ©τι αί βυνβχεΐς απειλαί κ« τα των χεφαλών πρέπει νά βκλβίψουν. Θά άφιβρωθίμεν είς τόν άγϋνχ πού άπαι. τβΐται Θά ύηβστώμεν θυσίας χ«Λ ϊσ«; με γάλας θυσίας άλλά θά επιτύχωμεν τοΰ σχβπβΰ μας. Δέν ειμπορούμεν νά εύρισχ» μεθα δια&χως ώπλισμένει μέχρις οδόντων. Καί νά είμεθα διαρκώς εί; την διάθεσιν ε¬ νός άρπαγος των ελευθεριών. Φά άγωνισββ μέν χ«ί θά έαιχύχωμεν». ΔΥΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ Α Ο Γ Ο Υ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Όχτνβρίβυ.- ΟΙ πολιτι¬ καί χύχλβι της Ούασιγκτωνος έχφράζβνται δυσρβνως δια τόν εκφωνηθέντα λόγον τοΰ κ. Χίτλερ φρονούντες βτι τό περιεχό¬ μενον τούτου δέν βμπνέει ίμπιστοούνην έφ' όσον ίέν περιλοιμβάνει βάσεις επί των οποίων νά δύναται νά στηριχθα συζήτησις περί είρήνης. Ό γερουσιαστής κ. Μ·ρίς έρμηνεύων τάς γνώμας κ«ί αλλων συναδέλφων τού εί¬ πεν ότι ή Αγγλία χαί ή Γαλλία δ«ν πρέ πει ν ά ίχουν εμπιστοσύνην είς τόν Φύρερ καί τβύς λόγον; τού. Ο Ν' κ. Ρ ΑΓΝΟΗ ΙΥΣΕ ΕΛΤ ΗΒΕΛ ΟΝ ΛΟΓΟΝ XI Ι! ΛΕ καταρτιζομένας Πολωνιχας μεραρχίας νέ; θά πβλεμήσβυν παρά τό πλευρόν των ουμμαχι*ών βτρατευμάτων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Όκτωβρΐου (Ιδ. - Κατ' έγκύρους Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΥ- ΑΘΛΗΤΛ2 ΤΩΝ Β4ΛΚ4ΜΚΩΝ Α ©ΗΝ ΑΙ έ ΌκτΜβρΙου (τού άντ^ποκριτοδ μ*ς) — Σημερον την πρωΐαν όϊ άθληταΐ των Βχλ««νι χ&ν χ«ιε&ν οί μετασχοντις είς τβυς τβλευταίβυς ά γ&νας εγένοντο δικτοΐ υπό τοϋ πρωθοπουρ γοδ χ Ι. Μεταξά. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΝΑΚΩΧΗΝ ΕΙΝ%£-ΙΑΠΩΝΙΑ£ ΡΩΜΗ έ ΌχτΜβρ(βτ) Ιίδ. ύιτη;βοίβ).- Ή 'Λγ γλιχή χυβίρνησις βΐδοπβίηοϊ την «υβιρνηβιν τοθ στρατάρχου Τσαγκ-Καϊ-Ιϊκ έ" «Ιν< διατβββτμέ νπ νά σ«ν·χίοη καρέχουσκ βΐς την Κΐναν την ϋπβ στήριξιν καί την σονορβμήν της, έν τούτοις δέν 6'άντίπθβτο αίς την βυναφιν «νοΐΜΜχής μ«τα$υ Ί« πωνίας—Κίν«{, ΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ£ΧΕ_ΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ϋΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ έ 8)βρίβυ (τού Ανταποκριταί} μ«() - Κβτά τ© σημερινον υπουργικον σνμβούλιον ένΐκρί θησαν μ(τα{υ άλλω^, τα νομοαχεδια πβρΐ των κω· λυματων τβϋ γάμου μ«1 τής οτναστολής των ποινήν τ6ν κπηματΐΝν Χανίων. κα1 ύπό το0 Γερμ^νικο0 στρα τηγβΐου είς τιολλά σημίΐα τής Πολωνίας ίδ'α ?έ είς την ά νατολικώς τοθ Β σιούλα πβ ριοχήν, μεμονωμέναι μονάδες Πολωνκοϋ στρατοθ έζακολου θοθν^' άντιτάσσουν ήρωίκήν άμυναν είς τού· Γερμανούς μή καταθέτουσαι τα δττλα. Έξ άλλου, έκ Μόσχας αγ¬ γέλλεται 6π κατόπιν τής υπο- γραφής τοθ συμπληρωματικοϋΙ μει τοθ νέου Ρωσσογερμανι •πρωτοκόλλου τοθ ρωσσογερ ' κοθ συμφώνουπαρατχωρούμενα μανικοθ συμφώνου ύπό τοθ Πολωνικά έδάφη. Τα Γεομαν κ. Μολότωφ καί τοθ έν Μό- σχα ΓερμανοΟ πρεσβευτοθ θα καταρτιοθί} επιτραπή έκ Γερμανών καί Ρώσσων δ ά τόν άκρ·βή καθορισμόν των μετα ξύ των δόο χωρών ουνόρων έτιΐ τής ΠολωνΙας. —ΟΙ έν Πολωνία αντα¬ ποκριταί τβν εφημερίδων τηλε γραφοθν δή τό Ρωσσικά στρα τεύματα εκκενώνουν τα ουνά η μ κά στρατεύματα, ττροελούνον τα τΐρός κατάληψ ν των έθ φών αυτών συνη-τήθησαν είς πολλά σημεΐα μετα των Ρώσ οβλ Την παρελθοθσαν Τε τάρτην είς τα σύνορα τη Ανατολικώς Πρωσσΐσς συνην τήθησ^ν ΓεομανοΙ καί Ρώσσο ά^ιωματικοΐ καί άνήΧλαξαν χαιρετισμόν καί τυπικώς φ λοφρονήσ€ΐς. Τα Βαλκάνια δα μείνουν αυστηρώς ούδέτερα. Χθεσιναί δηλώσεις τοΰ κ. Γκαφένκο. ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ1ΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΓΥΜΝΑ£ΙΑ ΑΦΗΝΑΙ 6 8)βρίβυ (τοθ άνταπβχριτοϋ μοις). Υπό τοθ ΰηονργκου τής Παιδιΐαΐ ενεκρίθη ή ιίσα γβίγη είς τα Ι υμνασι» πάντκν των έηιτυχόντων ■1$ τάς εΐσιτηρΐους έ{βτ*σ<ι$, ΙΔΡΥΣΙ2 ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΩΝ Α©ΗΝΑΙ 6 8)βρίονι (τοθ άνταηοχριτβθ μκ().— Ύηβ τής Διοικήσεως αρΜΤΐυβύαηβ άπ«φασΙσβη ή {δρυαι, *'ί τοϋ{ ύκ' «υτήν Αήμονς ηρβΐώιτΜν όρ- νι··τρ«νε(«ν. ΒΟΥΚΟΥΡΕ-ΠΟΝ 6 Ό κτωβρίου (15. ύπηρεσίκ τής «Ανορθώσεως».— Ό ύ.τουρ- γός των Εξωτερικών τής Ρουμανία; καί προεδρος τοΰ των μακράν Συμβουλίβυ τής Βκλκανι· , κης Συ εννοήσεως κ. Γκα φένχβ προέβη σήμερον είς μακράς άνακοινώσεις πρός τβύς άντιτρβσώΐχβυί τοΰ τύ· που καθβρίσ»ς την στάσιν των Βαλχανίων ίναντι τής σημβρινής έν Εύρώκη κκτα οτίβκως. Ό χ. Γκαφένκο έ τόνισεν ίτι υπό των χυβχρ· νήσεων των χωρων τού ΑΙ μβυ ίπιδιώχετβι ή επίτευξις δι«τήρηοι$ μι*{ «Ινσω ματωμένης Βκλκανικής Ού δετδρβτητβς», ή όποία θά κρατήση τα φίλχ καί σύμμοχ χα χροίτη καί τούς λαούς τής συρράξεωί· νίκην κυβέρνησιν ρητήν δια βεβ«(«σιν πΐρί τδν φιλικων «ίσθημάτων των άπέναντι τής Ρουμννίας. χ - -χ -ϊ Ό·« Ι» * 'ΕΥνώσβη βξ «λλβυ ότι ή Τουτο ομω;, είπε, θα έςαρ- Ρουμανική κυβέρνησις άπο τηθ0 έν πβλλοϊς άπο την ίχ βλέπουσα είς την δημιουρνί βααιν καί τ' άποτελέαματα αν Βαλκανικιΰ συναβπι των διεξαγομένων ήδη είς σμοΰ βύδετερότητβδ, έπιδιώ- Μόσχαν ρωβββτβυρχικών δι απραγμοηεύσβων. Έν συνεχεία ό κ. Γχαφέν κο εδήλωσεν ίτι βύβεμία πρότασις υπεβλήθη ίπ μέρους της Ρωσσία; είς την Ρουμα¬ νίαν σχετικώς μέ την Βεσ οκρκβίαν. Αντιθέτως τα Σο βιέτ ίδωχαν ·ί£ την Ρουμα κει την έναρξιν διαπραγμα τεύσεων μετά τής κυβερνή¬ σεως τής Ουγγαρίας δι* την σύσφιγξιν των ρουμοινοουγγρι κων σχέσεων καί τόν ίναρ- μονιβμον της οΰγγριχής η€. λιτιχής πρός την των Βκλχανίνν. πβλιτικήν ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 6 Όχτωβρίβυ— Ό πρό εδρος Ροΰοβελτ ανεχώρησε δια Χάϋδ Πάρκ πρός διήμερον ανάπαυσιν. Αναχωρών ή- ρωτή9(ΐ παρά δημοσιογράφων διά τάς έν- τυπώσεις τού έκ τού λόγου τοΰ Χίτλερ καί είπεν: «Δέν εΐχα την ευκαιρίαν νά τόν ά· κούσω». Διά την Γερμανικήν ειδοποίησιν τβϋ ίπιχειμένου τβρπιλλισμβύ τοΰ «Ίρβκρβυά», ό κ. Ροΰσβελτ εδήλωσεν ότι «πεστάληβαν ήδη πβλεμιχά πρβστασίας τοΰ σκάφβυς. ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΝ 41* ΤΟΝ ΤΟΡίΙΑΑΙίΗΟΗ ΤΙΥ ,,ΙΙΙΝΙΑΝ" ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Οκτωβρ(βυ.-Τό Άγγλι κόν ναυαρχεΐβν δημββιεύει επίσημον ανα¬ κοίνωσιν επί της Γερμκνιχής πρβειδβηοι- ήσεως διά την έπιχειμένην καταβύθισιν τοΰ «Ίροκρουά» τονΐζον ότι είνε εχτός ου· ζητήσεως ίτι τό «'Αθήνιαν» εβυθίσθη υπο Γερμανικοϋ ύποβρυχίχυ. Τα γεγονότα δεί κνύβυν συνεχίζει τό ανακοινωθέν, ίτι ή Γερμανία έξαχβλουθεΐ την απάνβρωπβν τα κτιχήν της είνε δέ ανεξήγητον πως πάλαι ος άξιωμντιχός τοΰ Γερμανικβΰ στόλου ο ΡαΤντερ ήνέχθη νά καλύψη τοιαύτην άπάν- θρωπον τακτικήν. ΝΥΚΤ ΤΟΥ [ΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΙ ΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑ 1Ν0Ι ΕΝ ΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 ΌκτωβρΐΌυ.— Εξεδόθη τέ κάτωθι έοπερινόν ανακοινωθέν τοΰ Γαλλι κου άρχηγείβυ στρατβΰ. «Δράσις των ίν έ- παφϊί ελαφρών οτοιχείων είς πολλά σημεΐα τβϋ μετώπβυ. Επίθεσις τβΰ έχθρβϋ έκ δυ· σμών τοΰ Λβυξεμββύργου άπωθήθη». Τό στρατηγεϊον άναγγέλλει σημερινίιν συνάντησιν των άρχηγών των στρατιωτικ&ν δυνάμεων Αγγλίας—Γαλλία^ Αΐρονσάϊτ, Γκόρτ, Γκαμελέν, Ζώρζ χαί Βυγιεμέν, καθ" ήν διεπιστώθη πλήρη; ταύτότηί άντιλη [»εων.