97892

Αριθμός τεύχους

5288

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■"Ι|
  ΒΕΡ
  *· Ήν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  "~ ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ "
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  Ιΐησία λιοαι 8
  Ιξΰμηνος 1
  Άμερικής
  Ιτησία δολ. 10
  ίξπμηνος » 8
  Τιμή
  •ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΑΙ!
  8
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΪΗΕτΒϊΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  3=—:
  ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΔΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ηρακλειον κρήτης: · ετοσ: 840*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5288
  ΟΙ ΒΑΛΚ·ΝΙ«ΟΙ ΔΓίΐΝΕΖ ΤΟΥ 1939
  ^ ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΓΩΝΩΝ.-Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, τό Δισδοχικόν ζεϋγος καί
  ο ΙΙρωθυπουργος κ. Μεταξάς καθ' ήν ώρον άνακροοονται οί έθνικ·ι υμνοι
  τιον βαλκανιων,
  ΑΓΩΝ ΔΡΟΜΟΥ.—"Ενα στιγμιότυπον τοϋ Σταδίου
  άπό τόν δρόμον 10 χιλ, μέφων και ένφ προτρέχει ό "Ελ
  λην δρομεΰς Ραγάξος.
  ΒΑΛΚΑΝΙΔΕΣ ΝΕΑΝΙΔΕΧ,-'Αντιπροσωπευσασαι τάς Βαλκαΐ'«ς
  χώρας με τάς έθνικάς των ένδυμασιας ίνφ «ροσέρχονται διά νά έπιδω
  σοιιν κλάδον έλαίας είς τον Βασιλέα.
  ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΝ:
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΜΗ
  ΕΚ ΤΟΥ Χ ΘΕΣΙ Ν ΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  Μετά τόν λόγον τού Χίτλερ: ΗΉ ειρήνη είνε πολύ μακράν11
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 ΌχτΜβρί·» (Ιδιαιτέρα Δπηρι
  ο(« «Άνβρθύοηκ»).— Ό καννοσυιος τύιτβς έπιτίθβ
  τόπ σήμερον μέ άσυνήβη όριμύτητα ΰνβυς κατά
  τβθ χθεσιι ου λόγον τού χ«γκ>λλ«ρ|βι> ΧΙτλερ. Έ
  {«ιριΐται τής εκστρατείας αυτής Α Βουδκπβστη
  χαί ή Μόσχα της «ποίας τ* δημοσιαν* «φιχά £ρ-
  γετνει φαίνοντο» ίκβτνοποιημίνκ άπο την απότομον
  μεταβολήν τάς γλώσσης τβθ κ. Χίτλβρ καί την το
  ίχββίτησιν είς τας χθεσινάς τού υβρείς χατέΐ της
  σοβιετικάς Ρνσσίκς φιλικ&ν Ιχφράσε*»ν υπέρ α»·
  τής. Γενιχ&ς ίλβς 6 διεθνής τύπος χρίνβι μέ πολ
  λϋν βύστηροτητβ τον λόγον τού χαγκελλαρΐου
  »«1 τάς αν«χ»λον.Μοι{ έηΐ τβν θΛβίυν έ**τ*(*ί{ε τό
  οΐχοδομημα τβν δικ«ιολογι&ν τού δι* την στερη
  βιν τβν ελευβερι&ν είς ίχοττομμύριβ ολ« άνβρώπΜν
  τοδ Λρνΐκου ΙΙβλΜνιχβΰ ίθνβυς.
  Αυταί «Ι ΊαπΜνιχβί έφημερίδες σχολιάζουσα·
  τον λόγον τοθ χ«γχελλ«ρίου.δέν ουγχρ«τουντ«ι
  είς έπιχρίσεις χαΐ δριμύτητα ΰφευς
  ΛΙ Σουηδιχαΐ έφπμερίδες τονίζουν μ«τβ{ύ «λ
  λ»ν «τι ουδέποτε πολιτικάς Λγετης ευρέθη (1$
  πλέον δύσκολον θέσιν έκείνης «Ις την οποίαν
  ευρέθη ε) Φυ»«ρ την στιγμήν χββ' ην διχαιβλο
  γβν τ* άδικαιολογπτα έπεχείρει ενώπιον τ&ν με
  λ*ν τβθ Ράϊχσταγ νβ καλύψη την εντύπωσιν της
  άνββΐβς βνζβύςΊνς τβθ Χτοτλινισμοϋ μέ τον Χι
  τλεριομβν χωρις νά δυνηθή καν νά αντιτάξη ίτι
  επέτυχε ϊν« στρατιωτικόν σύμφωνον μέ την σο
  βιετιχην Ρωσσίαν την οποίαν καθόβριζε ώς χθές
  άς χρατος τοδ ζοφου χαΙ τού χειροτέραν βχρβαρι
  ομού άλλά την οποίαν προσεκάλεσε κατβιτιν συν».
  ταΐρβν είς το ϊγχλημ» τοδ διαμελισμοδ τής Πό
  λννίας. < Ή εφημερίς «Άστήρ» της Νέ«ς ΎόβΜης γ?ά φεΐ μ·τα{ο *λλ«ν: «Ή σχ«ι* «ντη ομιλ.κ τοδ Χίτλβρ ή άπίυβονββΐσα πρός το πϊΐ86νιβν άκρο «τήριον τοδ Ράϊχσταγ δέν ςρέρει έγγυπρον την εΐρπνην». Ό «Τ«χνδρβμο{> τής Ν. Υόρκης γράφει
  άφ' έτίρου: «Ή νέ« συν«υλ(α όιτοοχίσεων κβιΐ άπβι
  λ&ν τού ΧΙτλιρ έλάχιβτκ αποτελεί βάσιν διά
  την οτηοχ«τάβτ«οιν της τάξιν; είς την Εύρώ
  πην η «Ιρήνη είνε μακράν».
  Ή εφημερίς «"Ηλιο;» γράφεΐ: «Ή ειρήνη ή
  προοφΐρομενη διά τοδ χθεαινοΰ λόγον τοθ Χί
  τλβρ, είνε «(Ιρηνη κ«τ«κτήβ(Μς>. Διά τό σημΐΐβν
  τοδ λόγον τής ά/τβπείρβς τοδ Χίτλβρ νά διαιρέβη
  την Γαλλίαν άπό την Αγγλίαν, ή οκοία άποτελϊϊ
  τον στόχβν τΑ{ μαρίας τον, Α αυτή 'Λμεριχανιχή
  εφημερίς γράφιι: <ι'Εάν ο χαγχελλάριοςπιστβύο ίτι οί Γάλλοι θ'άφήσβυν νά καρκπλανηβοδν μέχρι τοδ σηνβίον νά θβωρήσβυν τΐρματιοθβίσας τάς βλέψιις τον επί τής Άλσατίας χαΙ Λωρραίνπς κατόπιν τ&ν γλυκυτάτην χθβσινών τον ΰπβσχίσϊων τοδτο σημαίνΐι Ιτι είνε πΐριίργως ανίχανβς νάντιληφθή τόν διανοητιχον μηχανισμέν Τ&ν αλλων άνβρώ πων. Ο Γάλλοι δέν λησμονοδν 8τι 6 Χίτλβρ διέ ψενσι τόν Χίτλερ κατά τρόπον άβνγχώρητον έκ τής φΐλοδο{ία{ τον επί τής Αυστρίας, τής Τοεχβ βλοβαχία;, της Πβλωνΐας χαΙ &λλ&»ν χκρ&ν», ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7 Όχτνβρίον-ΟΙ 'ΑμϊρικανβΙ γβρβυσιασταΐ έπιχΐιρβϋν αήμβρβν ήνιιμένην έκ στρατείαν κατα τον λόγον τοδ Φύρβρ. Ό γβρονσιαατής Μπόρα «ιπβ: «Κανΐΐς δέν <1μ πβρεϊ νά Εχη έμπιβτοβύνην είς τάς πβρΐ »1ρή νης ίίπβσχίσβις τοδ Χίτλιρ». — Ό γερββσιαστης Νορρις-άπο τού; φανατικβύς βύδετΐροφίλους βΐ ηβν: «Ό Χίτλερ εΐιβ ψέμματα νπβρβολιχά αν χνά». Ό χ. Κίγχ: «Δέν πιστβύι» είς την είλικρί νειαν τοδ χαγκϊλλαρίοιι». — Ό ρεμκουηλικ&νοί μ. Νάϊ είπεν: «6 Γΐρμανές χαγκβλλάριο; ίχβι είπη παρά πολλάς άναχριβιίας». Ό χορνφοιΐβς γερόν σιαστής τβδ Δημοχρατιχοδ^χέμματος Μάκ Κάραν ε Τ (τι μβταξΰ άλλοαν: «Δέν Ιχει σημασίαν τί εί «β ν 6 Χίτλβρ διότι χανκΐς δέν Αμπορεϊ νά τον πιστεύση». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όχτνβριον.- Οί «Τάϊμς» γρά φονν επί τοδ λόγον τοδ Χίτλβρ: «Ή αντίληψις τοδ Χίτλερ πβρΐ «ζωτιχβϋ διαστηματο(» ή οπβία σημαίνβι καταχτήσεις χά Ι ηγεμβνίαν κοιΐ δολιότη τα κατΐτρόπωσβ τονς ϊΐρηνβφίλους. «Έπειδή έ Χίτλερ χαΙ 6 χιτλερισμος εΚ· άνυ πέρβλητοι είς την άτελεί&ιτβν χρββιν της βίβς χαί της ίξαπατήσϊκς είς τας διεθνβΤς αχίσεις δέν εΐνβ δυνατόν νά δια|αχθοδν διαπραγ ματεύαεις δι' αληθή «Ιρηνην. Διά τοδτο βΐ σύμμαχοι είνε άπβφβσισμίνβι νά μή (ΐσυχά σβυν μέχρις δ τού έχχαθαρισθά πλήρως ή 6 δός πρός διαπραγματευθή βασιζομίνας βμω$ επί τής διχαιοαύνης χαι της λαΐχής ιτΙατεΜς». Ή «Εσπερινή Σημαία» έξ άλλον γράφει χαΐ τα ί{πς· «Κατά πάοβν πιθανότητα πολυ βνντό μω; άντι ν« προτείνη (Ιρήνην ό Χίτλβρ β» έχλι πάρη γοννπεΐής δι' αύτην. Πάντως ίνα πράγμα «Ι ναι βέβαιον δτι δηλ εάν δπ&ις ιίιτεν ο ίύιος αί προ τάοβις τον αυταί §1νε α! τελευταίαι τον καί ο πόλεμος τόν οποίον Ηρχισε θά είνε έ τΐλενταΐ ος τον. Πολο συντβμως δέν θά είνε πλ*ον είς θε σιν νά προβαίνη αίς μονομερβΐς ένβργείχς. Ή δν ναμις τής ελευθερίας ή ό ποία έπιχρατβΐ έν Αγ γλία χαΐ Γαλλία ένισχύβι έχβίνονς οί όποΐοι άγα πβϋν την ελευθερίαν άν ά τόν κόσμον χαΐ τού; Εκαμαν ωστβ νά άναλάβονν αντοΐ την πρωτοβουλί αν άπό τόν Χίτλβρ χαϊ νάπβφβσίσβυν νά τβλβι ώνβνιν αιτα£ διά παντός μαζύ τον Ό Χίτλερ έξβ φώνηοε τόν έπιχηββιόν τον». _ ' ΒΡΥ3ΕΛΛΑΙ 7 'θχτ^βρίβν.- Ό Βελγιχός τώ πβς φρονβΐ ότι ό λόγος τοδ Χίτλβρ «πηρζβ μία αϋτβεξύμνησις ενώπιον τοδ Γερμανιχοδ λαόν 6 πό άνθρωπον όστις ευρίσκεται έν άναμβνΰ μβγάλης έπιθέσεως. ΑΓΚΥΡΑ 7 Όχτώβριβς — Ό Τονρχιχός τνιιβς έκφράζβται μέ πολύν σκβπτιχισμόν δικ την ψνχρΦ τητα μβθ' ής ό ΧΙ τλβρ άνιφέρβυ είς τάς μετα{ύ Ιταλίας χαι Γερμανίας σχεσβις χαθώς χαί διά Τβ γεγονός όπερ εσημειώθη χ ατά την χθεαινήν έχπομ πήν τον λόγον τού ΚαγχβλλαρΙβν. αίς τό τελος τοδ βποίον ό σπήχβρ τής Ρώμβς έαανΐλαββ είς ίν | ϊο-ν"βν ΰ;ός δ'ςη τρΐς: «η Ιταλία δέ θά βλ ύ5έ ί η ς ;ς ςη ρς η α δέν θά μτβχλα ού5έ χβττα χβραίαν την χαραχθεΐοαν πολιτικήν της βΰδβτερότητβς»._____________ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 ΌχτΝβρίον.- Ιδιαιτέραν έντύ πωσιν προεκάλεοεν είς τοΰς Βελγιχούς πολιτιχοΰς χύχλονς ή λαχννιχότης της περΐΜοκης τοδ λόγον τον Φυρερ της σχετιχής μέ την Ιταλίαν. Ή φρα σις την οποίαν διετύπωσεν ό χ. Χίτλερ «Ιδβολο γία χαΐ πολιτικόν σύμφωνον» αποτελεί διατύπωαιν πολύ μεμακρνσμβνην άιτό τόν όρον «χαλνββινον ούμφωνον» τόν ©«βίον τόσον είχον έξαρβι βτκόμη πρββφάτως αι Γερμανικαί έφηαερίδβς. Ό Ελβετικός τόπος ίξ Κλλον άποδοχιμάζει τόν λόγον τοδ Χίτλκρ τονίζ»ν ότι ούτος διέπρα{< σφάλμα άσνγχώρπτον θέαας την χώραν τού είς την διάθεσιν τής Ρναοίας έναντι Τής οποίας έχαν χατο ίτι αποτελεί φράγμα άδιαπέραστον». Ή «'βφημβρΐς τής Γενβύη.» γράφβι ότι ό Χί Τλβρ επέτυχε επί τού παρόντος β,τι ηθελε άλλ' υπέστη σνντριπτιχην ητταν βϊς τβν δρόμον της διπλνματίας χαΐ ηναγκάσθη ά έιτινδυθβ τόν βΐρηνόφΐλον». Ζήτημα γοήτρου τήςΓερμανίας ή έτοιμαζομένη επίθεσις Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΙΝΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΝ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 βρ (Ιδιαιτέρα ύηηρεσία τής «Ά νβρθώοιως«). — Τ· ίπιδβθέν την πρωΐαν σήμερον άναχβι ννθέν τού Άν«τάτου αρχη· γείβυ τοδ ΓαλλιχβΟ ατρατβθ ίχιι ώ; έ{(.(ί Δράσις τβν βτβιχείων άναγνωρίσεως ίπί διαφόρων βημείων τοϋ μετώ- πβυ, Ιδία νβτί«ς τοδ _ααρ- μηρβδχΐν». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όκτωβρί- •υ (15. ύπηρεσΐα).- Εβτ' ΐί· δήσεις ίχ Παρισίων, υπο τβν στρατιωτικών κύκλων παρε· χΐτο» ή βεβαίωσις ότι οί Γερ μκνβΐ πρβ·τοιμ«ζβΒν μ»γ«· λην επίθεσιν είς τό Δυτι¬ κόν μέτωπον, κατόπιν σχε- τικής διαταγής την οποίαν {λαββ τό Γΐρμανικέν «ρχη- γεΐον στρατβΰ υπό τοδ Φο· ίΐ άνάληψις ηρβ άς δράσεώς κατέστη κλΐ«ν ζήτημα γβήτρου δι» Γερμανούς διότι ούδΐίί βτρα τιώτηβ των ·ίοήλβεν είς τ* Γαλλικον ίδαφβς *νδ ·ϊ «ν- Τ.Μτ·υ χιλΐκθΐβ Γοιλλνν ·ύ ρίσκονται άπό ημερών με¬ τά ουνεχεΐί νικηφόρβις προ ελάσεις εί; Γερμανικαέοαφη. Ύηάρχΐι ή γνώμη, ενιβχυ ομενη *η τβν γενομένων παρατηρήσεων καί τής συστη ματικής παρακβλβυθήσεως των μετακινήσεων τβν Γερ- μανικών στρατιωτικών δυνά μεων ότι ή επίθεσις βά έκ- λθό είςτόν μεταξύ Ρή¬ νου κα» Μβζέλλα τβμέα, μ! σκοπόν νικ έπιχειρηθή προ¬ σέγγισις τήςγραμμής Μβζι- %ώ δι« νά διαπιστωθη ή ίχτα σις καί ή βντοχή των Γ«λ· λιχών δυνάμεων. Πιστεύεται έπίσης ίτι ταυ¬ τοχρόνως θα έπιχειρηθζί υπό τβν Γερμανβν επίθεσις καί πρβς νότον τβϋ Μπβργκ. Τό κρακτβρκΐον Ρώυτερ πληρο· φβρεΐται έξ αλλου τα έζης: Ή πεποίβησις ότι ο ίχβρβς θά επιχβιρήση επίθεσιν απ' εύθείας κατα της γραμμής Μαζινώ βαοΐζετβι είς τό γε γβνός (τι λέγω τβδ Ακικιιμέ ν·ν χ·ιμβν·( δέν Ββι διακιν- ό *«(·#β»ν ιΙ( την *- ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΟΜΒΑΡΔ1ΪΤΙΚΑ Ι είς ώραν προετοιμασίας πρός δράσιν κα'ι τοποθετήσεως παμμεγέθων βομβών, λώδη περιοχήν τί,ί Φλάν δρας ο&τΐ 8ά αηοφαοίοη ν« παραβιάοη την ούδετερότη· τα των γειτονιχών χ ρατώ ν. Έν τούτοις είνε βέβαιον ότι Θά είναι εζαιρετιχά δυσχερές νά κλησιάσουν οί Γερμκνοί την γραμμήν Ναζινω λέγω τβν μεγάλων πρβετβιμαοι- βν τβν Γάλλων. Σχετικώς μέ τβ{ πρβετοι- μασίας τβν Γΐρμανβν δι' Ι· ηΐββσιν, η συμμβ,χικη «« ροπορία διεπίστωσΐ δι' εηα- νιιλημμένΐίν ίηιτβχβν πτη· Ιν *νγν»»ρίαΐ»ίί ·τι ·»ί τα σύνορα τβδ Λουζεμβούρ Υ·υ γΐνοντοτι μεγαλαι ,συγ χεντρώβΐις στρατενμάτων διά μεταφβρδς καθημέραν κα) νέ ών δυνάμεων. Ή συμμαχιχή «βροπορία διεπίστωσενεπΐσης •τι χιλιάδας έργατ&ν καί τεχνικων ίργάζβνται ννχθη- μκρόν δια την συμπλήρω¬ σιν των όχυρωματιχβν έρ¬ γων τής γρβμμής Ζίγκφριδ ίδ ω5 «Ιί την περιοχήν τής ΑΙ, λα Σαπίλ. Έντβνπ προ ετοιμασίαι γίνβνται *πίση$ >>> την περιοχήν τβθ _«βρ.
  μηρφθχιν, Ι Μ
  'ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ κ, ΜΕΤΑΞΑ,,
  Υπό τόν ανωτέρω τίτλον ή Ρβυμανιχή Ιφη.
  μερίς «Όρνΐίνια» τού Βουκουρέστιον δημοσιεύει
  αρθρον ίν τω. ·π·ίω εξαίρει την ηρεμίαν χαί
  γαλήνην, μεθ' ών ό Έλληνιχός Λαός άντιμετ»
  πίζει την σημερινήν διεθ,ή κρίσιν. Ή ήρεμία
  αϋίη πηγάζει, γράφει, έκ τριών λ«γων: 1) Έκ
  τής επιτευχθείσης έθνιηής ίνβΐητβί τοδ Ελληνι¬
  κόν Λαοδ 2) Έκ τοϋ φανατικοϋ απβχλκισμοδ
  πού διοιχρίνει ολους τβύς "£λληνα;, άνδρας χαί
  γυναίκας χαί 3) Έκ τήί δυνάμεως τβϋ Έλληνικβΰ,
  στρκτοΰ όστις δύνκταιν'άνΐιμβτωκίβηηάσκνβπίθΐαιν
  καί είναι αρίστα έφωδιασμένβς. Πββαιτέρω άσχ·
  λεΐται ή εφημερίς μέ τόν τρόπον μέ τβν ότβϊβν
  επετεύχθη τό θα&μα «ύτο καί τάς λεπτομερείας
  τβΰ Ιργβυ τοϋ .κ. Ιωαν. Μεταξά, τβδ όπβίβυ έ-
  ςαίρει την προσωπιχότητα, έκφροζβυσα τάς συμ-
  παθδίχς της.
  τάς τελευταίας ημέρας καί
  μεταφορά στρατευμάτων έκ
  τοϋ Άνατολικοϋ μετώπβυ.
  Πρές νότον, ό έχθρβς επι-
  χειρβϊ ματαίβνς νά δι«β§
  τόν Ρήνον.
  Ό στρατιωτΐΜός συνεργά
  της τοΰ «Μιχροϋ Παριαινοδ»
  έν αντιθέσει πρός τ' ανω¬
  τέρω, γράφει ότι βί Γερμα
  νοί δέ* θά έπιχειρήσβυν στρα
  τιωτιχήν δρασιν πρό τοδ
  τερματισμοδ τβν διπλωματι
  χβν ζυμώοεων καί τής άιτβ-
  σαφηνίσεω; τής χατβστάσενς.
  6 κ. Λεμπρέν
  είς το Μέτωπον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 δ^ίβυ (Ιδιαι
  τέρα ύπηρεσία).—Ό Πρβε-
  δρβς τής Δημοκρατίας χ.
  Λεμπρίν σιινοδκυόμενος υπό
  τβδ στρβτάρχβυ κ. Γχβμιλΐν
  μΐτ<Ι1η βήμ·Ρ·ν δ ί ραν φοράν είς τό μέτωπον, επισκεφθείς τβύς στρατηγβύς Ζώρζ καί Βυγιεμεν είς τα στρατηγεΐα των. Γερμανικόν ανακοινωθέν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Όχτωβρί- ου (ίδ. ύηηρ ),-Τ· σημερινόν ανακοινωθέν τοδ Γερμανι· χοδ στρατηγείου ίχει ώς ε¬ ξής: Εί; τό Ανατολικήν αί- τωπον χαί κρός Ανατολάς τοδ Βοτβυλα τα Γερμανιχά στρατεύματα πρβχΜρβδν συ- ν.χβς πρις την γραμμήν έκ χωρπσεως. Γαλλικοι «βροπλά να βπιχειρήΐβντα πτήσκις «ναγωρ(σΐι$ είς την περιο χην τού Μηβυργχ απέτυχαν τβθ σχβπβδ των. Έν έχβρι κόν κ«τ.πε·κν εί; Γκοτεμ. η·ργ.
  ΡΑΣΠ0ΥΤ1
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Ό σατανάς
  ΡΑΣΠ0ΥΤ1Ν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήιιερον «Γι¬
  βραλτάρ·. Μ4 ιούΰ ΒΙβιαν Ρομάνς
  "Εριχ Φόν Στροχάιμ. Χαθ'έκάστην
  άνογευματινή ώρα 7 μ. μ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» - Σήμερον τό
  αριστοΰργημα τοθ 'Εμίλ Ζολά, «Τό
  άνθρώβινο κτήνος».
  ώραιόκοσιιου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Λκονευματινή ώο« 7
  μ. μ Εσπερινή ώρα 10
  μ μ. άχρ»βδς.
  ό κινηματογρκφιχός
  κολοσσό;:
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ
  Μέ τούς
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ
  ΑΥΡΙΟΜ
  "Ενα
  πείας:
  έργον κατασχο-
  ΚΑΓΛΗΟΤΛΪΗΗ
  ΔΙΑΤΑΓΗΝ
  Νέ Την
  ΑΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Νέ την
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  ιΐΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλούργημα τού
  ΕμΙλ Ζολά.
  ΤΟ
  ΚΤΗΝΟΣ
  'Ακατάλληλον 6Γ άνηλίκους
  ΓΚΑΗΠΕί*
  Τ.»ΜθΗΗ
  ΣΪΝΟΚ
  Πρωταγωνιατοΰν:
  ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
  Εαθ' εκάστην ΰρ« 6 1)2 μ.
  μ. άηογευματινιΐ.
  Την Δευτέραν μια χαρι
  τνμενη φάρσα:
  ΜΙΣΤΕΡ Χ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΖΟΖΕΤ
  Οί νέοι Εύέλπιδες,
  Είς τήν σχολήν των Εύελπίδων
  είοήλθίν εφέτος χαί μαλιατα έκ
  των πρώτων άρχετοί Κρήτες. Τό
  ,γεγονο; τοθτο είνε αξιοσημείωτον]
  ιδεδομ{νο^ δτι άποδειχνύιι τήν έ* ι
  παρχδέαΐω; κλίσιν των Κρητώ*ι
  προ; τό στρατιωτικόν στάδιον εί;,
  τό οποίον τόσαι χαί 3οι έξ α·} |
  των ά.εδεΐχθησαν χα'ά το παρελ
  θόν Έξ άλλου είνε σύμφωνον
  καί πρίς τάς άπαιτήσει; τοθ ση
  μερινοθ *ρ£τ3υ;, καθ' Λ. οί νέοι!
  χαί μορφιομίνοι άξ ωμαΐιχοί άκο ]
  τελοθν τήν ρ"1α.ν τή; αυ <τελοι>με >
  νη; ιύ-ίείβς άναίηργανώσί*; χοϋ
  ατρατεΰματο; Καί ή Κοήτη δια
  τηρβΐ την εύγενί) φιλο5:ξΓα* νά
  έχη κ»Ι μεταξύ των άξ ωματι ών
  τούτων Ινα μεγάλον αριθμόν.
  Τό Μπεντενάκι.
  Τά Ιργα τί; λεω^όοου Νόελ συ
  νεχίζονται πάντοτι Ή χατασκευή
  τή; απαιτουμένης λιθοδομής Ι
  χει σχιδίν περατωθή, απομένοιιν
  £έ ήΤ<η αί εργασίαι πρός ένίσχυ σιν τοθ άπομένοντος ε!; τήν λεω· φόρον ταύτην Ένετιχ&Ο τείχου;. Λαμβανομένας δπ' ϊψ.ν τή; σηιια σία; των έργων άπο απόψεως έ- ξωραίσ,ιοθ τής ωραιοτέρα; παρα λ£ας τοθ Ηρακλείου χαί τή; μελ λοντιχή; εξελίξεως αυτής ταύτης τή; πόλεως, παρίσταται άνάγχη τά Ιργα νά μή μείνουν έχεΐ ποθ είνε άλλά νά προχωρήσουν δπωσ δήποτΐ. Καί συντόμως, εί δυνα¬ τόν. Ενας εύεργετικός θεσμός, 'Κκ τής συνεχιζομένη; χαί είς τό Ηράκλειον λαΓχή; άγορίς, ά ποδειχνύεται ή χρησιμότη; τοθ θεσμοθ. Άλλά χα( ή άνάγχη έν) καιρώ τή; οργανώσεως της γενι' χώτερον οθιω; ώκε νά καταστή άχόμτ) περισσότερον έξυπηριτιχή των λακων τάξεων, άποτελοθσαΐ χάτι το μόνιμον χαί τακτικόν Είς! τό παρελθόν εγένετο λόγος χαΙ| περί υποστέγων άνεγειρομίνων εί διχώς είς τόν χώρον ποθ γίνεται ή λαίκή άγορά. Φρονούμεν δέ δτι δέν θά ήτο άσκοπον άν έπαναλαμ βίνετο ή σκέψις αυΐη σήμερον Η ευθήνια είνε περισσότερον υπο λογίσιμο;, δταν συνοδεύεται χαί άπό την ευπρόσωπον {«θέσιν των πωλουμένων είδ&ν χαί έξυχηρε. τεΐ ίπωσδήποτε τιν κόσμον ό δ ποίος φθάνει έχεϊ διά νά άγβ ράση εδθηνά χαί χαλά εΐδη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τής Άνωνύμου Έταιρείας υπό την έτιωνυμίαν Τραπέζα Αθηνών έδρευούσης έν Άβή /αίς. Κατά 1) 'Εμμαν. Γ. Έλευθεράκη ώς προσωρινοΟ έπιτρόπου τής άνηλΐκου Μαρίας Άντ. Στα¬ θάκη, 2) Μαρίας Γ. Έλευθε- άκη, 3) Σοφίας συζύγου'Αντ. Σταθάκη τό γένος Γ. 'Ελευθε- ιάκη, 4; Έμμ. Γ. Ελευθέρα ;η δι' εαυτόν κατοίκων πάν- ών "Ηρακλείου καΐ 5) Γεωρ- γΙου Παπαδοκωστάκη γεωρ- όΟ κατοίκου Πραιτώρια Μο οφατσΐου ώς ένασκοθντος ήν πατρικήν εξουσίαν έτιί των άνηλίκων τέκνων τοι,Νικολάου αί ΊωάννουΠαπαδοκωστάκη Οί καθ* ών τόν παρόν όφβι Η ΜΟΔΑ: ΑΡΙΣΤΕΡΑ — Μία μπλοΰζα που συνηθίζεται πολυ τελευταίως, άπό τις πειο άπλες άλλά και τις πειά κομψάς άτο σατέν άνοικτών χρο>μάτων
  ΛΕΞΙ Α— "Ενα κομψό μοντε,ίο Σκια-ταρέλλι. Ή ζακέττα εχει τε·
  τραγωνα ρόζ καί γκρί και ή φουστα είνε κοκκινη
  καίτοι έπβτάγησαν διά
  τίς ύτιό χρονολογίαν 18
  Αΰγούστου 1939 κατασχετη-
  Ιου έ,πιτανίΐς μου ώς δείκνυ-
  αι έκ τθν ύπ' αριθ. 14895,
  4901, 14899 άτιοδεικτικών έ-
  πιδόσεως τοθ δικαστικοΟ κλη
  Λρος Άριστ. Δασκαλάκη καί
  2275 άποδεικτικοθ έπιδόσεως
  οΟ δικαστικοθ κλητηρος Αγ
  έλου Αγγελιδάκη ϊνα δυνά
  εέλ ή
  ΤΑ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  Ίοχύοντα σεπά 10ης τρέχοντος
  ΑΦΙΞΙΣ άεροπλάνου έξ Αθηνών είς
  αεροδρόμιον Ηρακλείου
  6ρο 11.50* π.μ.
  - - * ·
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ: άεροπλάνου έξ άερο-
  δρομίου Ηρακλείου δι" "Αθήνας
  ώρα 1 μ. μ.
  ΗΜΕΡΑΙ ΑΙ ΑΥΤΑΙ:
  Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον.
  Λεπτομερείς πληροφορίαι παρ* τώ Πρακτορείω
  Ε. Ε. Ε. £. Ηρακλείου.
  Ό Σιμάνοβιτς άπορβΐ... Δέν
  ξρύρει τί νά συμπεοάνρ .· Θ*
  Ιλεγε κανείς τιώς μέσα είς τώ
  γρσφ'ΐον μιλοθν δύο Φίλοι,
  δχι πως Ιχουν συνανη 'ή δύο
  άμείλικτοι έχθροί. Ό Σ<μάνο- βιτο, κουνεΐ τό κεφάλι τού Δέν ξεύρει νά συμπεράνη. . Άν θέν έφοβίϊιο τόν πρΐγ κηττα, θά γύριζβ τό πόμολο τής τιόρτας καί θά εμπτινβ μέσα είς τό δωμάτιον νιά νά τί συνίβΐινε. Τόση ί|τανή Ό καί τα εξοδατ σεων καί τροπτ)ς προσημειΑ αυτών Είς αποθήκας κοί τα εξοδα κστσ σχετηρΐου έπιταγής δρχ. 5732 έν τούτοις δέν μοί έπλήρωσαν τοθ τα μέχρι σήμερον, Διά ταυτα Πρός είσπραξιν των άνω ττο σών των τόκων αυτών ώς έν ι β κατσσχετηρΐω έπιταγ{| κα θορΐζεται καί των γενησομέ ν ών έξόδων έκθέτω είς δημό σιον αναγκαστικόν πλειστηρι ασμόν τα έπόμενα άκΐνητα κτήματα των όφειλετων κείμε να έν τβ κτηματιχή περιφε ρε'ςτ τοθ χωρίου Σμαρι Πεδιά δος τής περιφερείας τοθ ΕΙρη νοδικεΐου Κσστελλίου Πεδιά δος ήτοι 1) Είς θέσιν «Στιιτά κια» αγρόν 2 μουζουρίων μέ 8 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμσσι Ήρακλί) Έλευθεράκη, Μικ. Μπλοβάκη, κληρονόμων Γ. Μττλαβάκη, Μιχ. Μοχιανάκη. 2) Είς θέσιν εΡογδισ» αγρόν δόο μουζουρίων μέ μίαν έλαΐ αν συνορ. κτήμασι Μαρίας Κτιστάκη έκ δύο μερων, κληρ. κη, δρόμω καί θέσιν «Ξυδιανών άκη δυν._________(______,..„»„ ΚΛ,,Κ. εί καί πρός εκτέλεσιν τής Ι Δημ. Τζανάκη, τράφφ καί Βάν π' αριθ. 433 τοθ Ιτους 1939 Κσ. 3) Είς θέσιν «Πάτημα ή 6ριστικτ)ς καί προσωρινώς έκ | Έλληνικό» άμπελον 6 έργα τελεσττΐς ήδη δέ τελεσιδΐκου των μέ τινάς κυπαρΐσσους καί Ι αποφάσεως τοθ ΕΙρηνοδικεΙου συνεχόμενον αγρόν 1 μουζου ΑΠΩΛΕΣΘΗ προχθές άΐό τίς ι Ηρακλείου κεκηρυγμένης έκτε ρ[ου ουνορ, κτήμασιν Άναγν. Πολυκλινικης Ηρακλείου μέχρι λεσττ]ς έν ονόματι τοθ Βασιλέ Παπαδάκη, κλήρον. Χατζή" Πά ;ΛΪΧΠΡασίόη &??*5 «* Έλλήω μοί ηληρώ | 6ά ^ά" ί βΓ ) μ Έλλήνων μοί ηληρώ | έά έ καί 4) σο°θΓφ.ρΚον .ΙςαΤόΙΟμ*σοΤϊκΡΧαν;οωσιν καίτοί έπετάγησαν έκά | Είς θέσιν"«Απάκια»" έρϊμάμ' ήμισέλινον μετά σΐαυροθ καί σχη στη των τριών πρώτων δι επιΐττελον 5 έργατών συνορ. κτή ματίζον ίνα Μ μ8 ραβδώσεις. 'Ε δικσζόμενον κεφάλαιον άνά ι μασιν κληρονόμων Άναγν. κόθδκ.?^Τ.β^η>°.τ?Υ δ??^ώί 4 539-80· * Τέτ°Ρ^ Τζανάκη, κληρονόμων Κωνστ.
  ου%αρ«αλ«Ι^ό^ό
  %αρ«αλ«Ι^ό^ό « ζη ηρμ ω
  ίώνΚτό π"β»ομίοη ,ΐς τί 955,75, καί οί 60ο τελευταΐοι Τζανάκη δέτΠ καί βάγκβ 5)
  γραφεΐα μας καί Αμειφθήσιται μέ συμμέτρως δραχμάς 4.539,80, Είς θέσιν «Πίρβόλι» ώγρόν
  ό δέ δ έ 1)4 θ ζ
  ολόκληρον την αξίαν τού.
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΛ1 δωμάτιον έ*ι
  μμς ρχμ ς ρβ ώγρόν
  πρός δέ άπαντες οδΐοι συμμέ 1)4 τοθ μουζουρΐου μέ φρέαρ
  τριος δι' έπιδικαζόμενα Εξοδα συνορ. κτήμασι κληοονόμων
  ρόχαμπο» άγριάδα 8 μο· ζου
  οΐων συνοο κτήμασι συζυγου
  Φαν. Καλυκάκη, κληο Άνανν
  Τζανάνη κληρονόμων Παγώ
  νας Πβτιμίζάκη καί Κων
  Παχιαδάκη 7) Είς θέσιν «Λαγ
  κοθφΐ» τό 1)14 άγριάδ.ις 200
  μουζουρίων συνορ. κτήμασι
  κληρ. Δαυίδ Πετιμεζάκη, κληρ.
  Μιχ. Λουλάκη, Μιχ Πετιμε
  ζάκη καί ρύακι 8) είς θέσιν
  «Πλακάκι» άμπελον 4 έργα
  των συνορ. κτήμασι Μονής
  Άγκαρόθου, Κωνστ. Ροδιτά
  9) είς
  τ] Λαδισ
  νών» άλωνι τό ^ 1)2 άλωνοχω
  ρόφου 4 μευζουρίων μέ 1 χά
  ρουπέσν καί μίαν μωρέαν
  συνορ. κτήμασιν Ιωάν. Πά
  παδοκωστάκη, Άλεμαντίνης
  κοί Μαρίας Μαράκη καί δρό
  μω βκ δύο μεοων.
  10) είς θέσιν «Σπιτάκισ»
  αγρόν 2 μουζουρίων μέ 3
  έλαΐας συνορ. κτήμασι Ζα
  φΕίρας Μηλαθιανάκη, Άντ.
  Μηλαθιανάκη Κων. Μοδά
  τσου καί δρόμφ 11) είς θέσιν
  «Άγκάραθο» τό 1)2 άγροθ 2
  μουζουρίων συνορ. κιήασσι
  Νικ. Ροδιτάκη, Έμμ. Τζανά
  κη καί δέτη 12) είς θέσιν
  €^τ^αγκάλου^ τό 1)2 άγροθ 2
  μουζουρίων συνορ. κτήμασι
  Κωνστ. Ροδιτάκη καί δρόμφ
  13) είς θέσιν «Κολύμκους» τό
  1)2 άγροθ 2 μουζουρίων συ¬
  νορ. κτήμασι Νικ. Ροδιτάκη,
  Φραγ. Σταθάκη καί ρύακι
  14) είς θέσιν «Δάσος» αμπε
  λον 4 βργατων συνορ. κτήμα
  σι Γεωργ, καί Μαρίας Ροδι
  τάκη καί δέτη έκ δύο μερων
  15) Είς θέσ.ν ιΠβτράδια» ά
  ρ β
  ιτεριέργειά τού!...
  <όμη τιέντρ. δέκα λεπτά... Σιμάνοβιτς βηματ ζβι είς δωμάιιον επάνω καί σάν ιό θηοΐον μέσα είς τό κλουβ'... "Υστερα πάλιν, σΐΐς άκρες των ποδι·δ«, πλησιάζη είς την πόρτα, βίζει ού τί. Άπομακρύνεται πάλιν... Έξα Φνα ά-<ούβι είς τό παρσπλεύ οως γοσφεΐον βήαατσ. . Ό Σ· ιΐάνοβιτς στβμα'9 .. ΈντεΙνει την ποοσοχήν τού ν' ακούση . —ΧοορΙς άλλο, χωρΐς άλλο —άκούει ν ά λέγη ή φωνή τοθ Ρασποθτιν —Σύμφωνοι λοιττόν! άκούε ται είς απάντησιν ή φωνή τοθ τΐρΐγκηπος Παύλου Τσεγκόν τιεφ. Ό Σιμάνοβιτς άκούει σέ λΐγο τό βήμα τοθ πρΐγκηπος 6να βαρύ, σΐρατιωτκόν βήμα, νά διασχΐζπ τό γραφείον. —Λοιπόν 6πως εϊκαμεί α¬ κούεται, κάπως άσθενέστερη τώρα ή φωνή τοθ ποίγκηπος... Καί Οστερα ό Σιμάνοβιτς δέν άκούει πλέον τΐποτε .. Γυ ρΐζει τό πόμολο τής κλειστής θύρας τοθ γραφείον·.. Μισοα νοΐγει την θύραν μέ προσοχήν μέ προφυλάξη νά κάμη θορυ βσν .. Μόλις προφθάνει τόν Ρασποθτιν την στιγμή ιτού δια σκελ'ζει την άλλην θύραν τοθ γρατφεΐου, έκεΐνη πού βγάζει είς τόν διάδρομον... Διότι συ ήθως 6 Ρασποθτιν εδέχετο τούς επισκέπτας τού είς την τραπεζσρία, τούς ώδηγοθσεν —οσάκις επρόκειτο νά μιλήση μέ χά ποίον ιδιαιτέρως—είς τό γραφείον τε υ άπό την πόρτα είς τό γραφείον, καί δΐαν τε λειώση ή άκρόασις τούς βγά εί άπό την πόρτα τοθ γρα- φεΐου πού όδηγεΐ' στό δ άδρο μο καί στήν έξώπορτα. Ό Ρασποθτιν ξεπροβ^δΐζει τόν πρίγκηπα... Έχει βγή μα ζ( τού στόν διάδρομο. Τόν πά εί έως την έξώπορτα... 'Υστε ρα γυρΐζει στό γραφείον τού... Ό Σιμάνοβιτς, μόλις τόν άντι λσμβάνεται όπισθοχωρεΐ καί κάνει τάχα τιώς έκείνη μόλις τή στιγμή έπιχειρεΐ ν' ανοίξη την πόρτα. (συνεχ(ζεται) σους συνορ. κτήμασι Σοφίας Χρονάκη, Ζαχ. Κομπολάκη, Φωτεινής Μαράκη καί ρύακι 16) ιίς θέσιν «Σπιτάκια ή Βαθειά> αγρόν 4 μουζουρΐ
  ών χωριζόμενον διά βάγκας
  μέ 7 έλαΐας κσί 4 % άπιδέας
  συνορ. κτήμασι Γεωργ. Έλευ
  θεράκη, δρόμφ. κληρ. Ιωάν.
  Χρονάκη κοί κλήρον. Ιωάν.
  Σφακιανάκη 17) είς θέσιν «Πή
  γαίδοΟλες»»άγρόν 2 μουζου
  ρΐων μέ άλώνιον μίαν μωρέαν
  συνορ κτήμασι Γεωργ. Έλευ
  θεράκη, Ιωάν. Πετράκη, Μιχ.
  Παπαδάκη κληρ, ΒΑηα. Ροδι
  τάκη καί δέτη καί 18 είς θε
  σιν «Βερυκοκιές» αγρόν 15
  οκάδων συνορ. κτήμασι Σταμ.
  Κτιστάκη, Δημ. Βιτσαλάκη δέ
  τη καί δρόμφ.
  Ό πλειστηριασμός των ά
  νωτέρω κτημάτων γενησεται
  την 3 Δεκεμβριού 1939 ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10
  12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβο
  λαιογράφου ΚαστελλΙου Πε
  διάδος Εμμανουήλ Ίδομενέ
  ως ή τοθ νομΐμου αύτοθ ά
  απληρωτοθ καί έν τώ δημο
  σ(φ γραφεΐφ τού κβιμένφ έν
  ΚαστελλΙφ Πεδιάδος δπου καί
  δτε καλοθνται οί θέλοντες
  ά πλειοδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένερ
  γησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Έαανήλθον
  ρικδΓ έξ "Αθηνών ή κ. καί 6
  Μανδαλβνάκης Ιατρος, ό »,
  Μιτσοτάκηο, κ. Έμμ. Κρουστα
  κης. Κωνστ. Ζαχαριάδης ου
  λαιογράθοο. κ κ. Δ. ΓαοβΙκα7
  Στασόβουλοτ;. Γεωρ. Λιαναντα*
  κης, Ά. Βοοιάδηο, Σιτζβνάκπο
  'Αρ. ΣτβΦανίδης Χο. Δημηϊρ6 ';·
  λοΓ, 2ί. Δ αχάκης. "
  — Ανεχώρησαν άεοοιτορι*ηΡ
  είς Αθήνας οί κυρίαι Έλίνη κ
  "ΑνβμογιΑννη καί Βάν&α * '
  τΐδου
  ΒΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό κ.
  Παναγιωτάκης ταγματάρχην β
  τιτισίν είς Σαάρι τό κοριτσάκι τοθ
  ο. Κωνστ. Δαβάκη ονομάσας αύ?Α
  Κατίναν Νά τοίς ζήσΠ °
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ -Μηότης Μ4,
  "Αννα Γ. Σαριδάκη Ιδωσαν όμ
  Α ρη σαν
  βαΐον υπόσχεσιν γάμου είς
  όμοι.
  Χανπκ Σίτυ Άμερικής.
  Συγν,αοητήοια. Ε. Δ.
  ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΓΞΕΤΑΣΕΙΣ.-Μ{.
  ταξϋ τβν υοώτων «Ισήχθη κατό
  πιν έΐιτυχών ίζετάσεων είς την
  Σχολήν Έαποροπλοιάργων "Υ"
  ό υΐός τοθ ·'λ<-υ κ. Ε£ Δεληγιαννάκη, Ιωάννης. *** Γόρο στήν πάΑι. Καθ" δ νληροφορούμιθα α«ό Επαρχιακάς συναϋέλοους είς αλ· λα δυμερίσματα τοΟ>οάτουε καί
  (δία τής βορβΐου
  —Ή άνομβρΐα
  Ελλάδος.
  δέ υπήρξεν 5«
  σον είς Κοήτην ηαρατεταμΐνη
  —Έν τω μιταξύ είς τόν νομόν
  μας καί τυύς γιιτονικούς ακ·μη
  αναμένομεν βροχήν.
  —Ό Ύουιτουργός τής Έμιορι-
  κης ΝαυτιλΙας, μιτά σχετικόν τη
  λεγράοημα τοθ ϋπουργοθ ΓενικοΟ
  ΔιοικητοΟ Κρήτης.
  —'Εγνώρισεν Οτι χάριν τή^ κα·
  λυτίρας εξυπηρετήσεως τή« 4μΐο·
  ρικής κινήσεως Κρήτης.
  —Έδρομολόνηίε Ακό τής 2—3
  Όκτωβρ'ου τα άΐμόιιλοια «'Εσκε
  ρος» κ αί ·θράκη·.
  —Έκτός τοθ διορισμοθ τελευ·
  ταίως μεγάλου άριθμοθ καθηγη
  των, εγνώσθη ότι έτοιμάζεται Δ
  διορισμός έξακοσΐων εν συνόλφ
  νέων διδασκάλων.
  —ΟΙ οχιτικοί αίνακις καταρτΐ
  ζονται ήδη, τού διορισμοθ τβν 6ι-
  δασκάλων τούτων νραγματοκοιη
  θησομένου βαθμιαίως καί άναλό
  γως των ηαρουσιαζομένων κενών.
  — Είς τούς,διορισθησομένους νί·
  ούς διδασκάλους «ιριλαμβάνοντσι
  ώς είμεθα είς θέσιν νά ννωρΐζο
  μέν καί άρκετοΐ 6κ τής ανατολι¬
  κώς Κρή'ης.
  —Είς τό· χθεσινόν φύλλον ττ)ς
  «Ανορθώσεως» εδημοσιεύθη ;*λ(|
  ρες τό κείμενον τοθ λόγου ατο0
  XI
  τλερ.
  — Είς τρόπον ώυτβ νά βοθχϊ μιά
  ακριβής εΐκών τβν αντιλήψιων
  τού άρχηνοθ των έθνικοσοσιαι
  στων ε«1 της εξελίξεως τής κατα
  στάσεως.
  — Καί νά βροκληθη Ενα σαθές
  συμηβραομα διά τα κιραιτέρω γε
  γονότα.
  —Πληροφορούμεθα δτι τό τρό-
  γραμμα τής Ικτελέσεως Ιργων
  σχέσιν εχόντων μέ την έξυπηρέτη
  σιν τής ύγεΐας τοθ λαοθ είνε ιύ
  ρΰτατον.
  —Ειδικώτερον διά τήν Κρήτην
  εκτός τής συμνληρώσεως βι' έηί
  «λων καί εΐδών των διαφόρων νο
  σοκομΐιακων Ιδρυμάτων.
  — Προβλ,ετιεται ή ανέγερσις νέ
  άς «τέρυγος είς τό Σανατόριον
  Χανίων κ°1 Ιξυΐηρέτησις Αλλαν
  οΐκονομικων καί υλικών αναγκβν
  των νοσακομείων Κρήτης έν οΐς
  καί τοθ ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ μας
  Νοσ^κομείου.
  —'ΥπενθυμΙζομεν τό σημερινόν
  ρεσιτάλ τής μικροθλας χοριυτρΐ
  άς 'Λθηνοθλας Παποδάκη, τό δο
  θησόμενον τήν 11 ν. μ. είς τό θέα
  τρον Πουλακάκη.
  —Τό ρεσιτάλ άποτίλεϊ άΐοχαι
  ρετιστήριον ματινέ τής δίδος Πά
  παδάκη άνσχωρούσης μετ" ολίγον
  τίς τό εξωτερικόν Οι' ευρυτέρας
  σΐουδάς καί άνάδειξιν.
  —ΆξΙζει δέ άπό πάσης άπίψι
  ως νά ύαοστηριχθυ άπό τούς συμ
  πατριώτας της γενικώς.
  ο ΡΙπβρτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Εναντίλθιν Ικ θεσ
  σαλονίκης καί Αθηνών άεροπορι
  κβς, ό κ Ιωσήφ Κουναλάκης Ιαηο
  ρορράιτης, κομίσας πλουσιωτάτην
  συλλογήν κασμηρΐων τής νίας χει
  μερινής σαιζόν.
  ΒΩΑΟΥΝΤΑΙ μυλόπετρεί ε!{
  αρίστην κατάστασιν χατίλληλες
  πρός ϊλεσιν δημητριαχβν. Πλτ,ρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  προκβιμένου δημοσιευθήτω δέ
  -ό παρόν διά τή-ς έν Ήρα
  ;λε(φ εκδιδομένης εφημερίδος
  Ανάρθωσις ».
  „ !Εν "ΗρακλΚφ τβ 6 Όκτω
  βρίου 1939.
  Ό πληρβξούσιος δικηγόρος
  της ίπισπευδούσης καί παραν
  γελούσης '
  γελούσης.
  Νικροβΐ6λογικον χαΐ Βιο'
  χημΐΜβν'Βρνκοτήριον ΊατρβΟ
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ηράκλειον
  Άναλύσεις οδρων, αΓματος
  χοπράνων, ίμβόλΐα, αύτεμίί
  λια χαί έν γένει Λ πάσαι α!
  μιχροβιολογιχαί χαί
  χαί έξιτάσεις.
  «λωμένον ή μή. Πληροφορίαι «ορ' δια το «««λεστικόν άπόγρσ Τζανάκη, Ήρακλτΐ Ελευθέρα' γρόν 3 μουζουρίων"μέ ~12 έ ε*»νθν βΐς Τ<χ 1ΚΧ~θύ- ίί»Ιν. ψον καί ιπόμενα έξοδα ώς κη καί δρόμφ, $> Είς θέσιν *μ,% λαιόδενδρα καί % κυησρΐσ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. £_ΟΥΛΗΕΑΡΗ
  ΟΔΟΪ ΑβΗΝΑΧβ
  Πλησίβν Χταβ. Νβνκατηράχι
  .Παρέχη χασάν κληββφβρ','
  «ν ϋ βιενκολνναιν ΐΛτρικίίί
  «ύοΐΜς, είς ιιύς ΐΙ( 'βαν«(
  μ«τ«9ετινοντ«< «σβ«νιΙ| ηολίτ«< χον.
  Κ*
  Ι
  ύιιίΐρςιν
  ταί

  ως Φ βμτ,ο
  «ό τής 2-3
  λοια «·Εο.|
  σμοϋ
  'μοθ
  μζιτ,θ! 6
  »ν συνόλω
  ς ίβρτΐ
  σμοθ τβν 6ι·
  γμκιη
  ι καΐ άνολί
  μένων κενδν,
  ΐσομένοιις νί·
  ιλαμβανοντοι
  ν4 γνωρΐζο
  τής άνατολι·
  Φύλλον τής
  ιβσιεόβη ;ΛΙ|
  ό ύ
  νά οοθήμιά
  άντιλήψίβν
  Ιθνικοσοσιαΐι
  ως τής καΐα
  ) ίνα σαιΐ;
  «εραπίρω γι
  ι δτι ΐό ΐρό·
  έσεως Ιογων
  :ήν 4ξυιηρ.«|
  ιαοθ είνι ι»
  ί την Κρήτην
  :σεωι οι' ΙΐΙ
  , διαφόρων νο
  των.
  ανέγερσις ν!
  > Ιαναιόριον
  έτησιί Λλλβν
  κβν άναγκ»ν
  5ήτης Ιν «Κ
  ϋημοτικοθ μαί
  τό σημιριν»»
  Ιλας χορΐΒίΡΐ
  ιοΒάκη. τ
  μ. είς ι*
  .·■"'
  Ιΐ·ν
  ■ '■ »■ - ■ ιι ι ———————Β"—■^————-——■-—.
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΙ χθεσιναί τιμαί προΓόντων ε!χον|ώς έξήζ:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α' δρ.
  6'
  γ'
  δ'
  ε'
  Καρημπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  » γ'
  ΣΤΑΦΥΛ.ΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζαχί
  12 —
  11.—
  10.-
  9.—
  7 50
  5 —
  7 30
  6.20
  5.__
  4 30
  4 —»
  4 —
  2.—
  13 —
  1150
  10.50
  Οεπόνια
  Σίτος
  Κριθή
  Β ώμη
  9 50 Οίνοι μίστατον »
  μ
  "Ελ*«χ
  Λ«υ»οΙ
  8.—
  6—
  4.50
  ΜΙηξι
  4 50 'Λλάβξανες
  3—!
  4 —
  8 50
  4 50
  5-
  26-
  3120
  25» —
  23__
  22 —
  20 -
  19 —
  18 —
  400 —
  100 —
  120 —
  6.—
  28 —
  425
  180
  Τιμαί Ζυναλλάγματος
  Λϊνδίνον
  Νέα Ύόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχό"λμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43__
  Κοπεγχαγη
  Παρίσιοι
  γ
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βυυδαπέοιη
  Βελιγράδιον
  Κ«>ν)πολις
  Βαρσοδ α
  Έλσινχφίρς
  Κόβνο
  25 96
  3 03
  6.96
  4.31
  30 30
  4.55
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  12 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30.75
  4.61
  23.95
  3 11
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Τινές εΤρπον Ινα φθΑσωσι αέχρι τοθ υ
  ψώμστος, φροντΐζοντες νά μή φανβ ε·τε τό τιηλήκι
  όν των.
  έθαύ
  Ό γενναΐος συντσγμστάρχης Μοντΐϋνάρ
  μαζε τό όΒόφραγμα τοθτο φρικιών.
  —ΠΛς είνε καιεσχευασμένον! Ελεγεν είς ίνα δή
  μόσιον όπάλληλον.
  —ΟΟτε λΐθος δέν τιροξέχει· νομΐζεις 6π είνε
  τεΐχος έκ προσελάνης.
  —Την στινμήν εκείνην μ!α σφαΐρα τοθ συνέ
  τριψϊ τόν επί τοθ στήθους τού σταύρον καΐ κα¬
  τέπεσε.
  —"Ε, τούς< δειλοος, τοός ά'τίμους άς πσρουσια- σθασιν! άς τούς Ιδωμεν άπαξ! δέ ν τολμοθν! κρ6 «τονται! έφώνησε. Τό όΒόφραγμα τοθ Τάμπλ -ροασ-ιζόμενον πσρ' ογδοήκοντα άνδρών καΐ προσβαλλόμενον ύκό δέ κσκισχιλΐβν αντέστη έ«1 τρείς ημέρας. Την τετάρτην διετρύπησαν τας οΐκΐσς, ώς έν Ίσάξα καΐ ΚωνστανιΙνπ καΐ διά των στεγΑν έκυρ( ευσαν τό όΒόφραγμα. Ουδείς έκ των όκδοήκοντα έκεΐνων δειλθν διε νοηθή νά διαφύγη καί ηλήν τοθ άρχηγοθ Βσρθε λεμή ιιερΐ οδ άμέσως γενησεται λόγος, πάντες έ φονεύθησαν. Τό όδόφραγμα τοθ Αγ. Άντωνΐου ήτο ή πρόσω -οποΐησις βροντης διασκορπιζούσης τούς κεραυνούς της, έώ τό τοθ Τάμπλ ήτο αυτή ή σιγή. (συνεχίζεΐαι) ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. Ή άλματική εξέλιξις της Παχείας "Άμμου. ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ Όχτώίριος (ΙνταποχριτοΟ μας).—Είς τό βϊ θος τοθ χόλπου τοθ Μεραμβέλλου ή Παχεΐχ "Αμμο; είναι μία πραγ ' μιτική ^ιχρή ίρχόντ'οσϊ πού λού ή θίλ έ Ό Κωνσταντίνος ΠΛπαρηγίττουϊος χαχίχϊΐ θία:ν ίξϊχοϋσαν είς την χοριιφήν των 'Κλληνΐκων γραμαατων, δπήίξϊ ίέ 6 πρύτανις Ε σιορικος χοθ Έλληνΐ'Όθ ϊθνου;. Ή ίστορ'α Παπαίηγοπούλίυ ώς γναοτίν πολύιομος αποτελεί μνηαειώϊις εΐογον δι' δλα: τοίς Έλλη νικσς γενεάς καί γενικώς διά την Έπιοτή^ην καί τού; ανθρώπους των γραμμϊτων. Ουδέν σύγγραμμα Έλληνι*όν Ιχει την βΐρύτητα τής ΕατορΕας Παπαρηγοηούλου χαΐ ίύϊέν σύγγραμμ» παρά την ίχ, ύΐη τα αυτήν άναγινώσχεται μετά τόεη; άνέσιως παρ' Βλον τό πλήθος των ιστορικήν στοιχείον τα δποΤα συ/χεντρώνει άπό τής άρχήί μέχρι τοθ τίλους τού. Ε!ς τόν άείμνηστον Παπαρρηγόπουλον καταγόμενον 1< Β^τΕντ]^ τής 'ΑρχαίΕας ηγέρθη προτομή διβιωνίζουσχ την μορφήν τοθ ύπερό χοιι τούτου (οτοριχοθ χαΐ "Ελληνος. Ανωτέρω μία εικών τής γε νομένης τελετάς τ6ν άποχαλυπττ]ρ[»ν. έ;ών δή μιούργτ]Λ3 ή Παχιΐα "Αμμο; εί ναι άίόμη μικτή κωμότολις, άλλ' Ίχει !ΐί"|ίλη< κ!νηι:ν κχ! ά«όμη ι μεγαλύτερον μίλ<ον. Είνοίΐ Ι ιν?ς τοτός πΐοιορισμιένος άΐτ4 την μ.Ι?α νά προοίιύση κΐί ν' ίναττυ Ι χθχ] Ή θέσις τού εί αι ποονο |μίοθχ->(. "Εχει !Χε; τίς εύ«οΐ<ές 'πρεϋτοθέσεις νά εξελιχθή, ν' άν» πτυχθ^, νά προοΐεύ^η 'Ε/ει δύο μεγίλ'υ; συμμάχους: Τή θάλασ όϊ καί τή στερηά Ή θάλϊσσΐ εύνοεΐ την άνίπτυξι τής ναυτιλί άς, τή; άλιεΕας χαί τοθ ίμπορί ου. Καί ή στερηί, τ*]ς Γεωργίας τής χτηνοτροφίας, τή; πτηνοτροφί α; χαί τής μελισσ«ομ(«ί. "Ετσι ήΠαχιΤ* Άμμος ·!νίΐ Ινα άκό τί σπουδαιότερϊ έμπορικά χίντρα ττϊς Άνατολιχής Κοή;ης; έ^ώ συγχρόνως (χει χαί άνεπτυγμένην γεωργίαν. Τα πεπραγμένα τής τριετίας Ι ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΙΣ ΙΕΝΙΪΙΪ ΑΊΟΙΗ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡ1ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ Τό νέον χράτος έχαλλιέργτ,σεν γενιχιος την αγάπην πρβς την Πά τρΕδκ, την Θρησκείαν, την Α. Μ. τόν Βασιλέα χαί την οικογένει¬ αν, ανέπτυξεν είς τούς μαθητάς τό ττνεθμα τής πιιθαρχΕα;, πρωτο β^υλίας χαί ουνεργασίας ώσ:ε νά γίνουν δημιουργιχοΐ χαί γενικώς απέχχησαν ααφή συνείδησιν των άπαιτήσεων τής πολιτεΕας χαί των πρός αυτήν υποχρεώσεων. Τό συντελεοθεν έργον έν γενι- χωτάταις γραμμαίς συνίσταται χαθ'δλην την τριετίαν είς τα εξής: Ή Έθν. Κυβέρνησις έν τή έ- πιΐυμία αυτής δπως ή στοιχειώ- 5ης έχπαΐδευσΐς άποβί έπωφε- λής δι' δλους τιύ; Έλληνο- καιδας ίδρυσεν δημοτιχά οχολιΐα χαί είς τούς μάλλον άποχέντρους συνοιχισμού; τής Κρήτης άπαλλά ξασα ιθ:ω τιυς μαθητάς των τα· λαιπωριων νά διανύωσι μαχρυ- νάς άποσιάσεις χαί νά έχτίθενται είς μεγίστους σωματικάς χαί ήθι χους χινδΰνους. Μετά την μετα¬ βολήν τής 4ης Αδγούοτου σανετε λέοθηοαν ή πλήρωσις των κενών θέσεων πάντων τον Δτίμοπχών Σχολείων διορισθέντας 178 δι δα σκάλων χαί .^δι$α3χ«λισιών [επι¬ τευχθείσης οί ιω τή; τοποθετήσεως πάντων των αρρενων διδασκαλίαν χαί άρχετών διδααχαλ-σσών. Ή χατάργησι; των διδασκαλείων χά! ή αντικατάστασις τούτων διά των Παιδαγωγικων Άκαδημιών συ«έ- βαλσν είς "την πλήρη μόρφωσιν των δημοδιδασκάλου, τό Η έργον τωνχατέσττ] άποδοτιχόν των άρχών τής έκπαιδεύσιω; πρός τα έθνιχά ίδεώϊη. Παραλλήλως πρός την μέριμναν διά την μόρφωσιν πάντων των ά- νηλίχων παίδων ελήφθη πρόνοια διά τού; εκ των άκομεινάντων Ινεχα των έλλεΕψεων των παρελ- θόντων ιτών άναλφαβήτων διά τής ιδρύσεως νυχτερινων Σχολων είς τα μεγαλύτερα χέντρα, είς άς φοι τώσι χατά τό τελευταίον Ιτες 150 ά-ολφάβητοι χαί τυχόντες έλλει- ποθς έχπαιδεύσεως χατά την μι χράν αυτών ηλικίαν, ένήλιχοι. Τό Ιργον των νυχτερινων Σχολων ίστί φθη 6πό πλήρους έπιτυχΕας. Ή Κυδίρνηαις έμερίμνησΐ διά την λύσιν τοθ διδαχτηριαχοθ ζή τήματος έν τζ ,Νήςΐφ Κρήτη. Εχο ρήγησε χατά την τελευταίαν τριε Πρέπει ίλλκσιε νά η δτι μέγα μέρος τοθ είσαγωγιχοθ χαί έξαγωγιχοθ έμηορΕου ττ]ς ε¬ παρχίας, χαί αυτής τής πόλεως Ιεραπέτρας γίνεται δια τής Πα¬ χείας "Αμμΐυ Κ·χ το'ίτο διότι ή συγκοινωνί* είνι τακτιχώτερη ά· φ;δ ίχτός τοθ π'οίου τής περιφε ριχί]ς νρ-Λμμήί τής Κρήτης τό ό π'.Ι^ν πε'Λ^ί κατ* ϊε<απενθήμ»ρ·)ν περνί καθ* έβϊομαία χαί τό οκά »ϊς τής γραμμάς τής β^ρείας χρη τιχή*; αχτή*;. Τώρα δέ ό πό τε χά τασχευίζϊται χαί ή <τροβλής χαί θχ είνε ευχολωιέρχ ή φόρτω σ ς κχί ή έ<φό?τα'σ.ς, ή κίνησις έμτορευαάνω^ ΘΛ αυξηθή περισαί τερον. Καί Λ* ληφθή υ α" δψιν ή ττροοδϊυΐικόΐης των χϊτοίχων πού δημιουργιΐ την βιβαιότητΐ δτι θά χατασχευασθοθν χαί είς τό μέλ λ-.ν χαί ί)λκ άχέμη συμπληοωμα τιχά λιμενιχχ ί>γ/, θε πρέπει νά
  πιστεύσωμεν δτι εξέλιξις τή; 11%
  χείας "Αμμου θι είνε είς τό μίλ-
  λον δχι μίνον διαρχής άλλά χαί
  άλματική
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοττοιοθνται (Ιιχντες οί Ιξε
  τασθέντες δπό τή; Έπιτροπής ή·
  νίοχοι διτως προσέλθωΐιν έντός
  10 ημερών άπό σήμερον είς τό
  "Αστυνομικον τμήμα Ηρακλείου
  πρός λήψ'ν των άδειών ήνιοχίας
  καί άπό τίς ώρας 12—1 χαθ' έ·
  χάστην.
  Έν Ήραχλείφ τϊ 6 Όχτω
  βρίου 1939.
  (Έν τοθ Άστυνομιχοθ τμήιΐα-
  τος Ηρακλείου).
  τίαν υπέρ τα δέχα έχχτομμύρΐα
  δραχμών είς ενίσχυσιν των σχολι
  κων έφορειών των Δηυιοτιχών
  Σχολείων. Ή χειρονομία αυτή
  τής Σεβ. Κυβερνήσεως Ιτόνωσεν
  τόν ζήλον των χατοίχων είς την
  ανέγερσιν έν εκάστω σχολείφ 6
  γιεινοθ διδακτηρίου οί'τινβς < προ σφίρουν ένθβυσιωΐώς την πρόσω πΐχήν αυτών εργασίαν χαί άμιλ λώνται αυτήν εί; εκάστην πε ριφέρειαν. Πολλά των σχολείων έφωίια σθησχν παρά τοθ 'Υποιιργείου Παι δεί»; διά σχολινών όργάνων χαί ιέπίπλων συνεχιζομίνου τοθ τοιού τού έφοδΐασμοθ χαί των λίΐπών σχολείων. (συνεχίζεταΐ) Τοχύταται έπισκευαΙ ώρολογΙον είς Δρ·λ·ν·κ·ιεΙ·%>
  Είς τα χαρτοπωλεΐα
  Νικολ. Άλικιώτη
  —Ή τιμή τή; ζ«χάρεως.
  ΔΓ αποφάσει»·, τοθ ύκουργοβ
  τής Έθνικϋς ΟΐκβνβμΙκς όρίζεται
  2τι ώ; βάσις διά τβν υηολογι·
  σμόν τού κβΐμ 20 ·)ο έιτί τής *■
  {ίοις της ζ«χ>ρ«ι>ς λ«μβάν«ται
  π στκθερά τιμίι τβν 15 λιρ&ν
  κατ& , τόννον Ασχέτνς τϋς &{1ας
  ■Ις ην διβικκνονΐζεται Α ζ*χ«ρις·
  —Ή πρβαγωγή ύιαςΊωμιιτι-
  κών.
  ΔΓ άν«νχ«·τικβθ νόμον βη·
  μοβιιυβέντβς «Ις τίιν έφημ·ρί·
  δα τής κυβερνήσεως έι.ΐτ·εκετ«ι
  είς τον υπουργόν τ&ν στρκτι·
  ειτιχ&ν όπως περιορίζο τον ετ·
  χκιτούμενον χρόνον υχηρεο(«ς
  πρός προΜγυγην είς το»( Ρ«βμούς
  δεΜοινέΜς χαί λοχΐο» μόνον προ¬
  κειμένον ιιερΐ στρ«τ·υβΙμ«ν ή
  έφέδρων ώς ίξής: Δτα τόν β «β
  μόν τβθ δ(Ν«νΪΜς είς δύο μη·
  ν&ν υπηρεσίαν έν τφ ατ««τ$
  χ*1 δι« τον βαθμόν τού λοχίοϋ
  είς δύο μηνδν ύπηρ·οί«ν δβΗ«·
  νέως, διανυομενην είς άμφοτΙ
  οας τας πβριπτώοβις είς έκκαιδιυ
  τικβν ούλαμόν.
  —Οί τελειόφβιτοι τ·0 1937.
  ΟΙ τελειόφβιτοι της νομικής
  τοδ ίτους 1937 ίσβι διά λογους
  άνβξαρτήτβυς τής βελήσεώς τ«ν
  δέν ηδυνήβπσαν ν* καταρτισθούν
  καί νά λάβουν το πτυχίον τη ν
  έντβς τοδ ϊτους ά «ο τοθ πίρα
  τος τ&ν σπουδβν των νπέβοιλον
  6κ6μνπμ« πρός τό υπουργείον
  της Δικκιοσυνης π«ρ«κειλοδντες
  Βηας δι' αυτού; τροποποιηθά ή
  διάταξις Μαθ' Ην ουμφώνι»ς πρός
  αρθρον σχετικοδ νόμον οί φοι
  τητα» νομικής διβρΐζονται δικη
  νοροι χειθ' ύηέρβασιν περιοριζο
  μίνον άριθμοΰ έφ' όσον λάβονν
  το κτνχίον τ»ν έντος Κΐονς άαο
  τοδ περκτος τβν σκονδβν τ«ν.
  -Αί δικαβτικαί θέοει;.
  Είς το υπουργείον της Δικοαο
  βύνης συνέρχΐτβιι έντος τής έβδο
  μάδος τό 'Ανώτκτον Δικαατικόν
  Συμβούλιον δια την πληρΝβιν
  των χεν&ν τα όπβϊα έδημιουρ
  γηθησαν έκ της έφοιρμογής τοθ
  νόμον περΐ τοΰ βριον ήλικίας
  τ&ν διχαβτικ&ν. ΙΤο οιτβνργεΐον
  Διχκιοτύνης διεβΐβκσε τα σχετι
  κ» έρκτημοιτα διά την κλάρα
  σιν των κενών τοώτ&»ν θίσεον
  «ϊ τίνες είνε 3 άρεοκ«γιτ&ν, 1
  άντισαγγβλέωί τοδ Άρείβυ Ο*
  νού, έ εΐσαγγελέων έφετ&ν, 9
  έφετβν χαί 2 πρβέδρων πρ«τβ
  βΐΝ&ν. Ή πλήρΝσις τ&ν χεν&ν
  8ίσε»ιν1θ« γίνο δια «ροβγκγής.
  -Διημερεύοντα καί διανυ·
  κτερεύβντα φαρμακεΐα.
  Σήμερον Κυριαχην θβ διημε
  ρεύοουν τα φβτρρκχεΐβι Άριστ.
  Χ«λχιεΐδ·κη, Άπβστ. Ζ«φειρ(ον
  καί Γβωργ. ΜκβειρΐΗτκΗη ©ά δι
  «νυχτεπίύσουν δέ τα φ«ρμαχεΙ«
  Χριβτ. Ζουράΐρη χ«1 Γεωργ. £««
  κνάκη. Αυριον 9 τρέχοντος
  θ« δικννχτερενσονν τα φαρμαι
  ία Γ. Μ«δκριβ«τ«χη χ«1 ·εββ.
  ΦεοβΗρίδη,
  εκομίσθησαν δλα τα νέα βιβλία Δημοτικών σχολείων, καΰώς καί
  πλήρεις σειραί βιβλίων των νέων καϊ παλαιών Γυμνασίων (όκταταξίων).
  Είς τα σχολεΐα παρέχονται επι πιστώσει.
  Ι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Παραβχευή χήρα Κωνστ.
  Ζωγραφάχτ) τό γένος Λαμπράχη
  χάτοιχος τοθ χωρίου Κεράσσα
  Μαλεβυζίου, ένοιχιάζει διά μίαν
  τριετίαν αρχομένην άπό τής 31
  Όχτωβρίου 1939, τα χτήματά της
  τα χείμενα είς την περιφέρειαν
  τοθ χωρίου Κεράσσα, άτινα έ
  χληρονόμησε παρά τοθ ουζύγου
  τη;, χαί προσκαλεΐ τούς θέλοντας
  νά ένοιχιάοωσι ταθτα, δπως προ
  σέλθωσι είς την χατοιχίαν της
  χαί λάβωσιν γνώσιν περί των δ
  ρων τής μισθώσεως.
  Έν Ηρακλείω τή 6 ΌχτωίρΙ
  ου 1939.
  Ή είδοποιοθσα
  Πκρκαχευη Ζνγραφάχτ)
  ϋ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  8 Όκτωβρίου 1939
  120 Ώρα
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
  ΑΝΕΠΤΥΧΘΗ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΕΙΣ ΣΑΛΡΜΠΡΟΥΚΕΝ, ΜΠΛΙΣ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΙΣΕΜΠΡΟΥΚΕΝ
  Π λΡΙΣΙΟΙ 7 8)βρίου (ίδ. ύηη
  ρεσία α* ανορθώσεως».) — ' Ή προαπά
  Οεια τούέχθρού όπως άνακ*λύψη άσθενή
  σημεϊα των γραμμών μας έξηκολούθη
  σε έντονος άπό τής χθεσινάς νυκτός. · κ
  ξιόλογοι έχθρι*αί δυνάμεις &η*%Λΐρ·η
  σαν έηιθέσιις είς τού; τομεϊς ,,τοΰ οί
  σεμπουργκ καί τού Μηλίς. Νοτιανατο
  λικώς τού Σααρμπρούκεν ανεπτύχθη ή
  μεγαλυτέρα έχθρική δρασ«ηριότη; άλλ
  άνευ ουδενός άηοτελέσματος.
  Είς Μπρές, παρά τα Όλλανδινά σύ
  νορα εσημειώθη συγκέντρωσις σοβαρών
  έχθρικών ουνάμεων. "Ισως ό εχθράς με
  λ·τά επίθεσιν άπό τό Βάντ, άπό όπου
  είχεν είσβάλει τόν προηγούμενον πόλε
  μόν!
  ΥΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΡΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Όκτυβρίου (ίδ. ύκηρ.).-
  Τό έκ 5 έκατοιιμυρίων λιρών δάνειον τέ
  όπ«1ον ή Αγγλία εΐχε παραχωρήσει εί;
  την Πολωνίαν καί έμε> ε είσέτι είς Λονδί¬
  νον θά παραχωρηθή είς την νέαν έν
  Γαλλία Πολωνικήν κυβέρνησιν δια νά συ¬
  νεχίση τόν άπελευθερωτικόν άγώνα. Αί είς
  χρυσόν καταθέσεις τής Πολωνίας είς Τρα
  πέζας τής Αγγλίας, "Ολλανδίας καί Έλβε
  τίας θά περιέλθη ν έπίοης είς την κυριέτη
  τα τής νέας Πολωνικής κυβερνήσεως.
  "ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΠΙΤΫΧΙΑΤ
  ΤΩΝ ΙΑΠΏΝΡ,Ν ΕΝ ΚΙΝΑ
  ΡΩΜΗ 7 Όκτωβρίου (Ιδ. ύπηρ ).—Ήμι
  επίσημον ανακοινωθέν έκ Τόκιο άνκφέρει
  ίτι οί Ιάπωνες χατήγαγον μεγάλην νίκην
  είς την γειτονικήν περιοχήν τής Καντώ-
  νος καταλαβόντες την πόλιν Σ©0—Σάγκ.
  Δεκα χινβζιχαί μεραρχίβι άπεβυνετέθηοαν.
  Έξ χιλιάδες νεχροί καί τραυματίαι έμειναν
  είς τό πεδίον τής μάχης καί 1019 συνελή
  φθησαν αίχμάλωτοι.
  ΟΑΫΓΪΡΑΛΟΙΠΡβθΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όκτνβρίου (ίδ. ύπηρισίβ).
  —Είς δηλνσεις τού επί τβΰ λόγου τού κ.
  Χίτλερ, ό πρωθυπουργός τής Αύστραλίατς
  εΐπε μεταξύ άλλων; «_εν πρόκειτβιι περί
  πρβΐάσεων εΐρήνης άλ/ά περί αποπείρας ε¬
  νός φαμφαρόνου νά δικαιολογήση τόν πό¬
  λεμον. Αί πραγματικαί πρβτασεις εΐρήνης
  πρέπει νά βκοίζωνται είς δύο δρους: 1) 'Α-
  νεξαρτησία τής Πολωνίας καί τής Τσεχοσ)ο
  βακίας. 2) Παρέχη βασίμων έγγυήοεων περί
  ώιαρκοϋς εΐρήνης. Άλλ' ό λόγος τοϋ Χί¬
  τλερ δένάνταπβκρίνεται Είς τούς ίρ«υς αύ·
  τβύς».
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Όκτωβρί·υ.— (ίδ. ύπηρε·
  οί»)·—Κατ' είδήαεις έκ Ββυκβυρεστίβυ ή
  Ρουμανιχή κνβέρνησις προβαίνει μέ εξαιρε¬
  τικην οπευδήν είς την συμπληςωσιν των
  μέτρων αμύνης τετς χώρας. Συχνότατα
  διατάσσεται άντιαερβπορικβς συναγερμό;
  τβΰ πληθυίμοΰ τάς νύκτας δέ ή πρωτεώβυαα
  βυθίζβται &ίς τό σκότος.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ
  Α11ΑΠ0ΣΤ0ΑΑΙ ΆΓΓΛΩΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 8)βρ(βυ (ίδ. ύπηρεσ(α).-
  Αί αποστολαί Αγγλικών στρατευμ,άτων εί;
  Γαλλίαν ουνεχ.ζονται δι" ημέρας καί νυ¬
  κτός ανευ έκεισβδίβυ. Σχετικαί άναχεηνώ-
  08ΐς τής 'Αγγλικής κυβερνήσεως περ. των
  μεταφΌρών τεύτων, θά γίνουν πρεσεχΰς.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ-ΠΡ_©ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 7 8)βρίου (τβΰ οτνταηοχοιτοθ μα;).—
  Τέ) άηόνευμα οημιρον 6 πρωθυπουργός κ. Ί Μετ»
  {άς έγίνβτο ίβκτές υπό ι ής Α. Μ, τού Βασιλέ-
  ν· μετ* τοθ ίποίου καί συνειργάσθη.
  *ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩ©ΫΠΟΥΡΓΟΥ""
  ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΑβΗΝΑΙ 7 8)βρ1ου (τοθ «νταηοχριτβυ μ«$) —
  Σημείον την πρωΐαν ο πρκβυηουργίς χ Ί. Μϊτ«)
  ί&ς σννοργάβίπ μ«τβ τβΰ ί>φυικνργβϋ τής Παι
  3εΙ«( χ Χηέντζκ επί ζηιημάτνν άφβρώντνν την
  είδ
  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΝΩΜΗ
  καταδικάζει_τόν_λόγον τοΰ Χίτλερ.ι__"~
  Αποτελεί κήρυξιν γενικσϋ πολέμου.
  33 Πρωίνή
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 8)5ρ£ου (ίδ.δπη
  ρΐσία τής «Ανορθώσεως).— Ύπδ
  των πολιτικών καί δημοσιογραφι
  κων κύκλων παρατηρεϊται σήμε
  Ρ'.ν δΐι δ λόγος τοθ Χίτλερ ουδό¬
  λως συνεκίνησε την παγκόσμιον
  γνώμην. Αί κικαλυμμέναι προτα
  σιις τοθ ΓερμανοΟ καγχΐλλαρίου
  περί ειρήνη; είναι άπαράδίκτοι
  καί !έν είναι δυνατόν νά χρη-
  οΐμεύσουν ώ; βάσις διά την α¬
  ποκατάστασιν δΐαρκοθς ειρήνη;.
  Ό χ. Χίτλερ ίχει λόγους νά έπι-
  θυμ^ την ειρήνην. Φοβείται τέν
  οϊκονομικ4ν πόλεμον, τδν απο¬
  κλείομεν καί την εξέγερσιν τοθ
  Γερμανικαί) λαοΰ, ή όποία θά έκ
  δη>ωΊ^ δΐαν ιυτος αντιληφθή
  τί ν δλίθρον ι!ς τόν οποίον
  δϊηγεΐται.
  Π4ΡΙΣ"ί0Ι 7 8)6?Εου (ίδ. δπη-
  ρεσίοι).— Ή δτϊμεσΕα γνώμη τής
  Αγγλίας, τή"; Γαλλίας καί τοθ
  χόσμου όλοχλήρευ παρατηριί Βτι
  6 λόγος τοθ Χίτλερ £έν προαφί
  ρει ιύδέν νέον στοιχιϊον ιότι
  πρίς βελτίωσιν ιυτε πρόςχειρο·
  τέρευσιν τήί σημερινάς χαταατά-
  σεως. Ό λϊγος τοθ Χίτλΐρ, τονί-
  ζιι δ Γαλλιχίς τύπος, ήτο μία
  διαρκής δικαιολογΕα καί ίξύμνη-
  σΐς τής δράσεώς τού χωρίς νά
  συντελή είς τίποτε νέον.
  ΑΕ προτάσεις τού πεϋΐ είρήνης
  θεωροθνται αμφιβόλου άξίας, σκο·
  τειναί καί άηολύΐως άπαράδεχτοι
  «Είνι ιΙ<ολ&ν νά εννοηθή, λέγει δ διπλωματικίς οανεργατη: τοθ «Άδιαλλάχτου» δτι δ Χίτλ'ρ ε5 ρίσχεται είς αμηχανίαν όφειλεμί νην είς τάς διπλωματικάς τού ά ποτυχίας Ό φόν Ρίμπεντροπ ίπε χβίρησε διά δευτέραν φί^άν ταξί διον είς Μίσχαν καί δμως δέν κατώρθωσε νά έτιτύχη γερμανο ρωσσικήν αΐρατιωτΐκήν αυμμαχί αν. Ό κάμης Τσιάνο εκλήθη είς ι Βερολίνον, άλλ9 ή Ιταλία, έπτμέ) νουσχ είς την πολιτικήν τή; ού5ε τερέτητος, παραμένει είς τδ περι θώριον. Καί ή Ούάσιγχτων Σέν ?έ χιται νά μεσολαβήση διά την σύναψιν ειρήνη; χωρίς την άποκα τάστασιν καί απελευθέρωσιν τής Πολ(βν(ας χαι Τσεχοσλοβακίας, των οποίων δέν άνεγνώρισε την χαθ.»πότ«ξιν. Ή "Αγγλία χαί ή Γαλλία, έγνώριζαν έκ των προ τίεων 8τι δ λόγος τοθ Χίτλερ δέν επρόκειτο νά δώση λύσιν είς την κατάστασιν. Είς πολλά ση μεϊ* δ λόγος αδτίς δμοιόζΐι πρός τούς λΐγους των ήγετων των Σο ί.έ: χαί χηρδσσει τδν πόλεμον τώ> κρολεταρίων χατα τοθ
  λαίου».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 8)6ρίου(ίδ . .
  —Ή γενιχή εντύπωσις έ χ τοθ
  λόγου τοθ Χίτλερ άνά. τάς πρωτευ
  ούσας των μεγάλων χρατ5>ν συνο
  ψ ζεται είς τα εξής: Έν Ρωμη: δ
  Χτλερ δεν ϊκαμε καμμίαν αυγ
  νΐχρΐμίνην πρότασιν. Είς ϋύίσιγ
  κτων: δ Χίτλερ θέλει «ν,αττκτη
  τι/ήν ειρήνην» Είς τάς ηρ,ιοτευ
  ού-α; των οϋδετέρων χαηδν: Ό
  λόγος τοθ ΧΕτλεο άττεγοήτευσΐ 5
  σους ανέμενον άληθεΐς ηροτάσΐις
  είρήνης. Είς την Τουρκίαν: Ό
  λόγος ούτος άντιστοιχεΐ πρός κή
  ρυξιν γενιχοθ πολίμΐυ.
  Επήλθε συμφωνία
  Ούγγαρίας-Σερβίας καί Ρουμανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όκτωβίου.
  —Κατ' εΐδήσεις έκ Βουκου
  ρεστΐου α> κυβερνήσεις Ούγ
  γσρ(ας, Γιουγκοσλαυΐσς, Ρου
  μανίας διεξήγαγον τάς τε
  λευτα'ας ημέρας μακράς ου
  νεννοήσεις σχετικώς μέ τα
  συνοριακά των ζητήματα. Κα
  τα τάς συνεννοήσεις τ&ν τρι
  ών κι,βερνήσεων κατεδείχθη
  συντούτισις αντιλήψεων ώς
  πρός πλείστα ζητήματα άπα
  σχολοθντα λόγω τής διεθνοθς
  καταστάσεως καΐ τα τρΐα κρά
  τη καθώς καί ή μή ΰιταρξις
  διαφόρων μεταξύ των.
  Την πρωτοβουλίαν των συ
  νεννοήσεων εΤχβν ή Ρουμανία
  ή όπεΐα καί έττρότεινε μετό
  την διαπιστωθείσαν άμοιβαιό
  τητα φιλικών διαθέσεων με
  ταξύ καί των τρι©ν κρατών
  καί τα τρΐα κράτη νά άποσύ
  ρουν τα στρατεύματά των ά
  πό τούς συνοριακούς των το
  μεΐς. ΑΙ σχετικαί συζητήσεις
  άπβκρυστσλλώθησαν ήδη. είς
  άποφάσβις πρόκβιτσι δέ ή
  ΓιουγκοσλαιΓα, ή Ρουμανία
  καί ή Ούγγαρία νά άποσύ
  ρουν έκ των συνόρων των
  τάς στρατιωτικάς των δυνά
  με ς τό ταχύτερον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ό<τωβρ!ου. —Αγγέλλεται έκ Βελιγραδί ου δτι πρόκειται νά ύπογρα φή έντός των ημερών σύμφω νόν μεταξύ Ιταλίας, Γιουγ κοσλαυϊας κσί Ουγγαρίας τό οποίον Θ4 παγιώση την σημερινήν έν ιβ Άδριατικβ κατάστασιν. ΑΙ σχετικαί δια πραγματεύσεις φέρονται εύ ρισκόμεναι είς τό πέρας των. Σημειωτέον δ τι αναχωρεί έν τος τής αυριον έκ ΛονδΙνου αποστόλη διά Βελιγράδιον πρός συζήτησιν καί ύπογρα φήνέμπορικοθ συμφώνου Προσ τίθεται δτι ή Γιουγκοσλαυία ε15οτΐο(η?6 την Γερμανι κήν κεβέρνησιν δτι θά παύ ση νά τής χορηγή επί πιστώ σει έμπορεύματα πρό τοθ δια κανονισμοθ των όφειλομένων παρά τής ΓερμανΙσς είς την Γιουγκοσλαυΐαν 3 δισ. δηνορ. Ήρωϊκός άθλος Άγγλων άεροπόρων εις τό Δυτικόν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όχτωδρίου. —ί'Ο δπογράφων τίς έχ Γαλ λίας άνταποχρίσεις τού πρίς τάς ίφημερίίας τοθ Λονδίνου "Αγγλος δημισ ογράφες υπό τό ψιυϊώνυ μόν «Ό αύτόπτη;» παρέχει την χατωτέρω αφήγησιν την οποίαν τοθ έκαμεν Ούχ?λ:ς πολυβολητής άΐροπλάνου άπδ τή; κλίνης τού είς τδ νοσοκομείον" δπου νοση ,ευεται: «Εδρισχόμην έ αί τοθ άε ιοπλάνου μας, μέ τδ οποίον, μα [Ι μέ ολίγα αλλα Αγγλ ί χά έπίσης «εροπλάνα, έκίμναμεν άναγνωρι στιχίς πτήσεις υπεράνω τής γρ»μ· μή; Ζίγχφ^ιντ, ίπόΐε ιξαίφνη; .8 έχθρικά άεροπλάνα, τριπλάσια :όν αριθμόν, μ άς π^οσίβχλον έκ ;ών κάτω, άνοίξιντα πθρ έναντι όν μας. Έν έξ αύΐων ήλθε καί προσε κολλήθη κυριολεκτικώς είς τό άε ροπλάνον μας. Τότε ήρχισε τρο μερά μονομαχία. Ήκουα τάς σφαίρας νά συρίζουν περί τδ άε ροπλάνον μα; καί είδα τδν παρα τηρηιήν σωριασμέν?ν είς τό χάθι σμά τού, νεκρόν άπδ ε*ν βλήμα, τδ δπ Ιον είχε διαπεράσει νή^ χεφαλή > τού.
  Όί.θρδς έΊίαμνε χρίσιν έμ
  πρηστικών σφαιρών. Εσκέφθην
  5τι δέν θά παρήρχετο πλέον πολ
  λή ώ:α καί αί φλόγες θί ίφθα
  νόν μέχρι τοθ σημείον δπου εϋρι
  σιιόμην. Τή^ βτιγμήν κατί την
  όποιαν τα ένδύμχτά μοιι ήρχισαν
  νά καίω ται, τ4 εχθρικόν άιροπλά
  νόν ήλθεν είς θέσιν ά<ρι6ώς 5νω θεν τοθ ίδικοθ μας καί δ άεροκδ ρος παρεΐχεν άριστον στόχον, Κα 6ώ; αί ορλόγες ϊφθαναν πλέον είς τδ πρόσωπον,μόλις ηδυνήθην νά διακρίνω τό ·χθριχδν άεροπλάνον νά ταλαντεύεται καί νά πίπΐη κάτωθεν τού ίδικεθ μας, Ιξαφα νισθέν έν τέλει. Οί σύντροφοί μου χχτέρριψΐιν καί αύεοΐ τρία άλλα Ημιαναίοθητος καί ίνφ ή γωνιζόμην νά έξέλθω τοθ θαλαμί σχου φαίνεΐαι δτι ίσιψατό σχοι νίον τοθ αλεξίπτωτον μου, τδ δ ποίον έξαίφνης ήνοίχθη καί μέ παίέσυρε Τδ μόνον τδ δποΐον έν θκμοθμαι κατόπιν είνε δτι αίω 5θόμη< κατερχίμενος ένφ ή άε?ο μχχία εξηκολουθεί». ΛΟΔΕΚΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ! ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΐΣΠΟΛΛΑΣΗΜΕΙΑΤΟΥΜΕΤΟΠΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όκτωβρίβυ (ίδιαιτ. ύπη9( σία «Ανορθώσεως» )— Αί εξακολουθή τι χ«ί έπιτυχίαι των Γαλλικδν σΓρατευμάτΐιν ιύ. θύς άπό τδν πρώτων ημερών των έχθρο. πραξιδν χαί ή ύπ' αυτών μεταφορ& τοδ πβ λβμικβΰ άγδνβί έντός τοδ Γερμ«νι*οδ 4δ« φ«υί Ιχειφέρει τέν εχθρόν εΐςιβλύδύακβλβν θέσιν.Τβύτβυ Ινβκεν οΙΓερμανβιπροσπκθίδν άπό 4$ ώρων νάναλάβουν πρωτοβουλίαν έ νεργείας έν τώ μετώιω. Την πβτρελθϋ νύκτα οί σύμμαχοι βπέκρβυααν μετά λης δύχδρϊίβς 12 άλλεπ&ίλλήλονς έ αΐφνιδιαομβυ-. ΑΙ ΑΝΑΜΕΝ3ΜΕΝΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 'Οχτωβρίβυ (ίδ. ηρ) Λόγω τού*"εξαιρετικόν ένδιαφέροντος μς9' βύ" αναμένονται αί δηλώσεις τοϋ κ. Τοοίμ. περλαιν ούτος είνε ενδεχόμενον νά προββ είς μερικήν δήλωσιν την Δευτέραν ενώπι¬ ον τής Βουλής των Κβινβτήτων καί ,μέχρι τής επισήμου άπαντήοεως πρές τόν λόγβν τοΰ Φύρερ κατά την προσέχη Τετάρτην. Κ ΡΟΜΗ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΡΟΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΪ ΡΩΜΗ 7 8)βρ(ου.—Κατ' εΐδήσεις έκ Μ« σχας σήμερον πρόκειται νά υπογραφή το νέον ρωσαοτουρκικόν σύμφωνον. £χεηκ£{ ό τουρκικό; τύπος γράφει ίτι ή Τβυρχία θχ τηρήση όπωσδήπβτε ούδετερότητα κ«) δέν θά επιτρέψη την διέλευσιν ξένων π>ο!«ν
  έκ Δαρδανελλίων.
  Ή Γαλλία έθεσε
  υπό άπηνη διωγμόν τούς κομ)στάς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Οκτωβρίβυ (ίδ. ύπηρ ) —
  Ή δ<ω§ις των κβμμουνιστιχων στπχείων ένετάθη άπό 2ημέρου καθ' άπασαν την Γαλλίαν, μή έξαιρουμένων τοϋ μέτρβυ των σχετικών άποφάοεων τής χυβερνήαε ως Νταλαντιέ ουδέ των ββυλευτών. Αφορμήν είς τάς νέας άπβφάοεις τής Γαλλικής ^νβερνήσεως έσωσεν έκ<στ«λη άπενδανθεΐσα ύηό κομμοννιοτών βουλευτών πρές τβν πρόεδρον της Γαλλική; Ββυλής κ. Έρριω. Τό κείμενον τής έπιστβλης δέν έγνώοθη, «ν κρίνη ίμως τίς έκ τή; κατηγοΙ ρίας έσχάτης πρβδβαίας ή όποία βαρύνει τ«ύς διωχθέντβς >.ομμουιστ«ς βουλευτάς
  τουτο άπετέλει όχι άαλώς έκνομον ένέρ
  γειαν άλλά σαφως άντιποίτριωτικήν.
  Σημειωτέον ότι πέντε η εξ τδν Γάλ-
  λων κομμουνιστων βουλευτών, έπιχαλεσΒέν
  των τό άλλοθι απεδείχθη ή μή ουνενοχή
  είς την υπό κατηγορίαν η^ά|ν των συνα
  δίλφ«ν των. Ούτοι άπηλλ*γπσ«ν τής διώ
  ξεως πρβσωρινίς. Γεγον^ς πάντως είνε δ»
  ή Γαλλία έθεσε υπό άπηνή διωγμόν τα
  κομμουνιστικαι στοιχεΐα,
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΚΑΤΑ ΜΓΛ1Κ0Η ΗΑΡΚΟΣΥΑΑΕΚΤΙΑΟΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 8)βρίου.—Τό ναυκρχεΤον
  ανεκοίνωσεν ότι δύο αγγλικαί ναρκοσυλλέ
  κτιδες ύπέστησαν επίθεσιν έκ μέραυς γερμκ
  νίκων ύδροπλάνων. Ούδεμία άκώλεια ή ζή
  μία εσημειώθη εκατέρωθεν.
  1 ΣΤΡϋΤΑΡΧΗΣ ΝΙΟΥΕΛΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 8)βρί«υ.-Ό άρχηγός τπς
  'Αγγλικής άεροπορία^ στρατηγβς Νιουέλ;
  έξέφραοε είς τούς Γάλλβυς δημβσιογράφους
  την πλήρη ίκανοκοίησίν τού διά την δρά
  σιν τής '^γγλικης άερβπορίβΓ. Πρβσθέοβς
  ίτι αί ευρισκόμεναι ήδη είς Γαλλίαν «εοο
  ποριχαί δυνάμεις άπβτελβϋν απλώς έμ τρο3
  θβφυλακήν τεΰ έκστρατευτικβϋ Άγγλικβδ
  σώμαΓος θχ γίνη ό' έντός των ημερών βη
  μαντική αύ|ησ(ς των.
  Ό Μουσολίνι δέν έκαμε νύξιν
  επι τοΰ λόγουτου Χίτλερ.
  ΑβΗΝΑΙ 7 8)ρ>ίου (τ(0 άνταΐτοκριτβθ μ{
  Αυριον (σήμεραν) ον έρχεται ή ουνβμβοπβνδία τδν
  Ιρνατ&ν διά την ρύβμιυιν-τΛν ζητημάτνν τής «
  ν«ργίβί·
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όκταβρίου
  (Ιδ. ϋπηρ) — Νυκτεριναί Ε(δή
  σεις έ< Ρώμης άνήγγειλαν ση μερινήν συγκέντρωσιν των άρ χηγβν τοθ φοσισμοθ ιής όποΐ άς τροήορευσε ώ τΐροίθυπουρ γός τής ΊΐολΙας κ Μοι,σολίνι. Ό Ντοθτσε ωμίλησε έτιΐ εΤκοσι λεπτά ιή·ς ώρας μέ θέ· μά την διιθνή κατάστασιν καί ιήν θέσιν ιής Ιταλίας έ¬ ναντι τής δισμορφωθε'σης κα τσσιάσεως. Ό κ. Μουσολίνι οτήρξε διεξοΒΐε ώτατος 6έν όφή«ε ίέ σημείον τίΐς διεθνοθς καταστάσεως ώς οΰτη παρου σιόζεται σήμερον πού νό μή,; τό θΐζτι, άναπ-υσων τίς ά ίτίψεις τού. Χαρακτηριστιΐ'όν εημίΐον τής συν εργασίας ταύτης ΝιοΟ τοε καί άρχηγών τοθ φασι σμοθ ήτο δτι ό κ. Μουσολίνι δέν Ικσμε κοθ' δλην την διόρ κειαν τοθ λόγου τσυ εύδί ά πλήν νύξιν τοθ χθεσινοθ λό γου τοθ καγκελλαρΙουΧίιλερ Έκ Ρώμης έπανσλαμβάνβταΐ καΐ οήμερον ένδεικτικβς δτι ό κ. Μουσολίνι ουδεμίαν πρωτοβουλίαν πρόκβιται ν' ά ναλάβη έναντι της καταστά¬ σεως. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 ΌΝτνβρΙα».—. Δράσις τβύ πυροββλικβϋ εκατέρωθεν μεταξύ Μβζίλλ» κ«ί Σάαρ. Περιπολίαι εκατέρωθεν πρός νβ χον τβϋ Εβαϊσμπρΰκεν (δύο γέφυραι). Άπβ 1ης Όκτωβρίου κατέσχομεν 30 χιλ. τόννων έμπβρευμοιτων προοριζομέννν διά Γΐρ μανίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Όκτωβρίου.-Σονεχίζετβι νυχθημερέν πυρετώδης μεταφορά ίσχυρδν Βρεττανιχών δυνάμεων πεζικεϋ Έπίστ'ί ίξακολο«θ«ΰν αί μεταφοραι πυρ»ββλΐΜθϊ>,
  μηχ«νβκινήτων φαλάγγων καί άερβπλάν«ν
  καταδιώξεως καί βομβαρδισμοϋ
  ΗΙΑΠΟΝΙΑ ΔΕΝ ΙΙΓ
  ΤΟΗ ΑΙΑΜΕΑΙΙΜΟΜ ΤΗΣ ΙΙΛΟΝΙΑ!
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ό«τωβρίβυ.- Έκ Τόκιβ
  διαψεύδεται έκ κυβερνητικΐ,ς πηγης ·τι ή
  Ίαπωνία απεδέχθη τόν διαμελισμόν τήί
  Πολωνίας. Τβύναντίον τονίζεται 2τι β
  πρεσβευτής τής Πολωνίας επεσκέφθη βήμε
  ρον τόν Ίάπωνα υπουργόν των Έξωτερι
  κων καί τβϋ ανήγγειλε τόν σχηματισμόν
  της νέας Πολωνικής κυβερνήσεως
  Καί έ·« Ρώμης αγγέλλεται δα ή Ιτα¬
  λία δέν έπαυσε νά άναγνωρίζη την έν Ρώ
  μη Πολωνικήν πρεσβείαν και' νά δδ
  μΐτ' αύτη. χ«ν«νικά$ διπλ»μ«τι«ά(