97897

Αριθμός τεύχους

5289

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τόν λόγ
  Γβτβρτιιν,
  ΥΜΦΟΝ01
  Μί
  ν. Σχιπχί;
  ή ΤβυρκΙι
  Βρστητκ μΙ
  ί·ν»ν π)·!ιη
  ΑΑΕΚΤΙ1ΙΙ
  νκυκρχΐΐ»
  ναρχοουλλ.
  ιιέρβυς γιρρι
  ηώλιιβ ϋ (ιι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΧΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  ίνησία λίρα» 8
  άξά μηνός Ι
  "Αμερικής
  ετήσιαι 8ολ. 10
  έξά μηνός » 8
  ή
  κιχτά φύλλοτ
  Λραχ. 3
  ΤΡΙΤΙ
  10
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕίΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ · ΕΤθε »4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5289
  ΤϋΕΥβΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  =Νέα δράσις
  τής Άγνλικής άεροπορίας
  Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΙΓΚΦΡΙΔ
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΗΜΙΤΕΛΗΣ
  Ελήφθησαν νέαι φωτονροφ.αΐ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 β)3ρ(ου ((δ.
  ύπηοβσ'α τής «Ανορθώσεως»)
  — Τόύπουργεΐον των Πληρο
  φοριων έδωκε σήμβρον είς την
  δημοσία τη :α τος κάτωθι άνα
  κοινώσεις: Τρία Άγγλικά ά-
  εροπλάνα λαβόντα σχετικήν
  εντολήν ίνήργησαν επιτύχη
  πτί)σιν άναγνωρΐσεως, κατορ¬
  θώσαντα νά κατέλθουν είς
  τό ελάχιστον ΰψος των τριά
  κοντα μέτοων υπεράνω τΠς
  γραμμάς Ζίγκφριδ καΙ ί(ς τα
  δπισθβν των εχθρικήν γρσμ
  μόν, χωρίς νά συναντήσουν
  αντίδρασιν.
  ΟΙ "Αγγλοι άεροπόροι δι ε
  πΐστωσαν δι* επισταμένων πά
  ρατηρήσεων δτι παρά τάς πε
  ρί άντιθέτου διοβεβσιώσε ς
  τοθ ΓερμανικοΟ στρατηγείου
  καΙ τοθ Χίτλε>ρ τα όχυρωμστι-
  κά Εργα ττ]ς γραμμάς Ζ<γκ φριδ είνε άκόμη ήμιτελή, χιλι- άδες δ' έργατών καΙ τεχνιτόν έργόζονται έστιευσμένως πρός συμπλήρωσιν καΙ άποπεράτω σιν τόσον τής κυρίας γραμμής όσον κσΐ των άλλον φρουρΐ ών. ΟΙ "Αγγλοι άεροπόροι ά νέφΕραν έπίσης 8τι ουδέν αν, τιαεροπορικόν τηλεβόλον ήνοι ξε πθρ εναντίον των. Συνεχί σαντες την πτήσιν των χωρίς καμμίαν δυσκολΐαν είς μέγα βάθος παρετήρησαν ότι είς δ λας τάς πόλεις καΙ τα χω ρ[ς* ουδείς ττολΐτης ύπάρχει είς 64 τάς όδούς κυκλοφοροθν μόνον στρατιώται. Τα Άγγλι κά άβροπλάνα, (πτάμενα πάν τοτβ είς ελάχιστον Οψος 66ω καν την Ευκαιρίαν είς τούς Ι ■ηιβσΐνοντας αυτών πσρατηοη τάς 6χι μονον ν' άντιληφθοθν την έπικρατοθσαν είς τάς έχ θρικΊς γραμμάς κατάστασιν άλλά καΙ νά λάβουν ψωτογρα φΐοτς μεγάλης σπουδαιότητος καΙ άνυπολογΐστου άξΐας διό τό Αγγλικόν στρατηγεΐον. Η ΑϋστραΑΙα άποστέλλει ένισχίισεις. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσΐσ). — Ό πρωθυπουρ- γός τής Αύστρσλΐσς άνβκοΙ νωσε σήμερον 6τι θ' αρχίση σμέσως ή αποστόλη είς Ιάϋ ρώπην των στρατιωτικών άε ροπορικων δυνάμεων συγκει μένων έκ 3.200 άεροπόρων καί διαφόρων άλλων τεχνι κων καΙ βοηθητικών ύπηρε- σιων. ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΕ ΕΊΡΗΝΗΣ ""*~ ™ Ό αγών θά συνεχισθή. "Εντονος ορθρογραφΐα τού τϋπου Παρισίων καΙ ΛονδΙνου ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 σΊβρΙου (Ιδ. ύ- τιηρισΐα),— Ό Γαλλικός τύ· πος έξακολουθεΐ νά έπιτΐθε ται δριμύτατα κατά τοθ λό- γου τοθ Χίτλερ, είνε δέ άνέ,ν λομεν ν' απαλλάξωμεν την Εύρώτην άπό την απειλήν τής Γερμανι»·Γΐς κυρισρχΐσς. Ούδέ- ποτε υπήρξεν ολιγώτερον έγω ϊστι*ή ή άφορμή διά την ό· Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡ1ΣΜΟΥ£ κ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Ή Διβθνής "Εκθεσις τής ©ϊο- σαλονίχη; εσημείωσε εφέτος μίαν άπύ τάς σπανίας της έπιτυχί· «ς. Προυθήθη αίς τό ανώτατον σημείον τής ζΜτικότητος άλλά χαΐ τνν δονατοτήτων της μελ λβντιχής της υπάρξεως. Άπβτβλε αι συγκιντρωτην καΙ τβ καλύτβ ρον μέσον προοπτικης των τοηι κων προ6ό4ΐν. γβΝργικΜν, βιβμη χανΐΜ&ν, παραγωγΐΗΜν. Άνυφώ θη διτου Ιπρεπβ. Έπαγίωσ* την πΐποίθησιν της υπάρξεως καΐ τ^ς χρησιμβτητός της. Είς δλ« αύτά, είς τόν νίβν παλ μόν της Έκβίοβως, τβ 'ΥττουργϊΙ όν Τύπου καΙ Τουρισμοϋ, χατα δ·1ξαν «αί έν ηροΜΐμένω την ν - φηλήν τού άπβστ·λήν, αί υηηρΐ σΙ«ι τού δλαι καί προσ&ιπικώί αύτβς 6 'Υβουργός κ. Νικβλούδης 4χ» μόνον συνβτίλΐσαν άλλά καΐ όκδραμάτιοαν ρόλον «ρωτβύ οντα. Είς τάς 34 άιτβστολάς τής Έλβι τίας, τάς 57 τής Άμβριχης, τάς 63 της {Ήλλίβις. τας 78 τϋίΙ Βρεττανίας, της Γβρμανίας, της Ουγγαρίας, τής Όλλανόίας. τού Βίλγ(ου, τής Ιταλία;. τήςΦινλαν όί«ί, τής Αιγυπτου χ«1 τ&ν ά πβιραρίθμων των γβιτόνων καί φίλων Βαλκανικών κρατ&ν ή σφραγΐς τού ναού κράτους ύπήρ χβν Ικτυκος, έιτιβλητικη, ;μεν«λβ κρβιτής, οχι χράτους χ«λ«ίνον τβ{ καί διανύοντος τον δρόμον τού μέ {νλίνβυς πόδβς, άλλά Μρατβνς άληθνς κυβΕρναιμένου καΐ προχόπτοντος χάρις είς τό πιρίπτβρβν τού 'Υφυπουργείβυ Τύπον καΐ Τβυρισμοϋ, χάρις «1« την νέαν πνοπν την οποίαν Ι δωσ* είς την ζωην καί την ϋ παρξτν τής εκθέσεως βεοοβλονί κης τό Ιδιον ΰπουργβΐβν. Την συμβολην αύτην τού 'Υ πουργβΐου Τυηου είς την δλην κροιτΐΜΑν μας ζωην καί τάς ηρ·ο δούς τής χώρας 4έν μνημονβΰο μέν άκλ&ς. Την χαιρϊτίζομβν καί μάλιστ» ένθουσιωδως. νούν- *ίς τό περιθώριον- Ή Άμερική καί αυτή ή Ιταλία άρνοΰνται ν' άναλάβουν πρω τοβουλΐαν μεσολαβήσεως δι' άνακωχήν. Ή "Ιαπων[α ^ σιω $. Τοθτο σημαίνει δτι4δλα αύτά καταδικάζουν ομοφώνως την πολιτικήν τοθ Χίτλβρ. Αί προτάσεις τοθ ΓερμανοΟ καγκελλαρΐου, γράφουν αί Αγγλικαί έφημβρΐδες θ' άπορ ριφθοθν υπό τής "Αγγλίας καί τής Γαλλίας, θά ύποβληθοθν δμως ύπ' αυτών άντιπροτά σεις, διά ν' άποδεΐξουν οιι ή εύθύνη τοθ πολέμου βαρΰνει έξ ολοκλήρου τόν Χΐτλερ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Όκτωβρΐου —Πληροφορίαι τοθ πρακτορεί ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΕΙΑ.- Ή Έλληνική καί Τοιρκική σημαία ουμβολίζουοαι την άδίλφωσιν των λαών τής Βαλκανικής. ΑΡΙΣΤΕΡΑ.— Τοΰρχος δρομεΰς ερχόμενος πςιοτος είς τό άγώνισμα των 100 μετρων. -οίαν ελάβομεν τα δπλο». ου Στέψονι έκ Ρώμης άναφέ ρουν τα έξί]ς: «ΟΙ έν ΛονδΙ δοτος ([ς την επιμονήν νά συ νεχισθβ μέχρις Ιοχάτων ο πό λεμος. Ή «Έποχή» γράφϊΐ: « Εν •ΐναι τό κυριαρχοθν είς την ψυχήν τοθ Χΐτλερ οΐσθημα: Τό μΐσος διά ιήν Γαλλίαν. Δέν ύπάρχει Γάλλος 6 οποί¬ ος νά μην εννοβ αυτήν την αλήθειαν καί νά μή βιαβλέ τιπ τόν φοβερόν κίνδυνον ποο προέρχεται άπό ΐό μΐσος ού· τό». Ή Ιδία εφημερίς δημοσι- ε6ει άρθρον κατά τής Ρωσσι η εξ ί ΐζε ρ ης εξαπλώσεως καί τονΐζει: «Όλοι γνωρίζομεν πλέον ότι 6 μπολσεβικισμός είναι τό δρ γανον τοθ Ρώσσικου (μπερια λισμοθ». 'Ο «Φιγκαρώ» χονίζει: «θί Τό «Έργον» δημοσιεύβι μα κρόν Αρθρον Ιπί ιτ)ς κατσστά οεως κσΐ ίπάγετσι: «Την έλευ θίρίσν τοθ άτόμου, την έλευ θερΐαν τοθ ίργάτου, την έλευ θερΐαν τοθ άγρότου: Ιδού τί ύπβρασπΐζομεν· Ιδού διατί μα χόμεθα. ______ Ό Άγγλικόςτίιττος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρΙου ((δ. ύτΐηρεσΐσ).—Άσχολούμενσι οί έφημερίδϊς μέ την διεθνή* κα¬ τάστασιν γράφουν: Δύο είνε τα χαρακτηριστικά τί|ς τια ρούσης τιεριόδου. α') 'Ο Χ(· τλερ (σχυρΐζΐται δτι έπιθυμεΐ την ειρήνην, β') Τό Βέλγιον ή ΌλλανδΙα, το Βατικανόν μ*· νω καί Παρισίοις άνταποκρι τοΐ των Ίταλΐκών εφημερίδων τηλεγρσφοθν δτι ελθόντες είς επαφήν μέ δλα τα κοινωνικά στρώματα, συνήντησαν», παν τοθ κατηγορηματικήν άρνησιν είς τάς ττερΐ εΐρήνης προτάσεις τοθ κ. Χΐτλερ καί θεωροθν ώς έκ τούτου περιττήν κάθε επι μονήν τοθ Ράϊχ νά θέλη νά επιβάλη ιήν εΐρήνην επί των βάσεων τάς οποίας Εθεσε διά τοθ λόγου τού 6 κ. Χΐτλερ. Είς τόν λόγον τοθ κ Χΐτλερ δέν ύπήρχε καμμΐα σοβαρά πρότασς τιερΐ εΐρήνης, νά συ ζητηθβ. Φαίνεται πάντως 6τι τρ(α πράγματα άνησυχοθν τόν Γερμανόν καγκελλάριον: 1) Ή έντασις τής Ισχύος Αγγλίας καί Γαλλίας. 2) Τό; δτι ουδέν ούδέτερον κράτος άπανιφ είς την Εκκλη σΐν τού περΐ ϊΐρήνης. 3) Ότι είς την Γερμανίαν είνε τελεί¬ ως άνεπιθύμητος ό παοατετα μένος πόλεμος. ΟΙ «Τάϊμς» Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΙ Βεβαία ή νίκη τού Ρουσβελτ. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΠΛΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΑΣΦΑΛΩΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ1ου ((δ. όπηο. «Ανορθώσεως»).—Τηλε γραφήματα έξ ΟύασιγιαΔνος άναφέρουν δτι αί εργασίαι τοθ Κογκρέσσου, διακοπείσαι τό Σάββατον, έπανελήφθησαν σή μερον Πιστεύεται ότι θά κα τορθωθβ νά τεθή είς τό τέ λος τής σημερινάς συνεδριάσε ως είς ψηφοφορίαν τό σχέδιον τροποποιήσεως τοϋ νόμου πε . Ι ούδετερότητος, ώς τό ύπέ βαλεν ό Γερουσιαστής κ. Πίτ μαν κατόπιν συνεργασΐας μβ τα τοθ Προέδρου Ροθσβελτ. Ή νίκη τοθ Προέδρου ΡοΟ- σβελτ θεωρεΐται βεβαία. Τό Κογκρβσσον θά ίηιτρέφη α¬ σφαλώς την εξαγωγήν δ πλώ ν καί πολεμοφοδίων είς τάς έμπολέμους χώρας τής Εύ ρώπης. Δβδομένου δΐι ή προ μήθεια θά γΐνεται τοίς μετρη τοίς, ή δέ μεταφορά θά διε ξάγεται δι* άτμοπλοΐων των άγοραστριών χωρών, ή τροπο· ποίησις τοθ νόμου θά ώφελή ση μόνον την Αγγλίαν καί Γαλλίαν αί οποίαι βχουν καί τό χρήμα καί την κυριαρχίαν των θαλασσών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 β^βρΐου (16. ύπηρεσία).— Καθ" ά τηλεγρα , φοθν έξ Ούσσιγκτώνος ο( άρ] μό&ιοι πολιτικοΐ κύκλοι τονΐ! ζουν δΐι είναι αδύνατον υπό τάς σημερινάς συνθήκας νά όεχθοϋν οί Ηνωμεναι Πολι τβΐαι τόν ρόλον τοθ μεσολα βητοθ καί νά ύποβάλουν προ τάσεις εΐρήνης καί τοθτο δι ότι ύπάρχει κίνδυνος νά θε ωρηθή μία τοιαύτη πρωτοβευ λία καί ενεργεια, ώς συγκα τάθεσίς των είς την ύποδοΰ λωσιν της Τσεχοσλοβακίας καί της ΠολωνΙας. Οί ϊδιοι κύ κλοι τιαρατηροϋν δτι ή κυβέρ νησίς των Ήνωμένων Πολιτει ών θά εδέχετο νά μεσολα βήσπ μόνον εάν άπεσύρετο ή Γερμανία έκ των εδαφών τα όποΤα κατέλαβΕ,καί ,άπο καθΐστατο ^τό παλαιόν κα θεστώς συνόρων έν ' Εύρώπη καί ίπαυεν ύφισταμένηή ση μερινή στρατιωτική κατάστα σις. Προστΐεεται επί πλέον δτι ό κ. Ροθσβελτ δέν θά δι εκινδύνευε τό γόητρόν τού καί τό κθρος τού διά τής άνα λήψεωςίπροσπαθεΐας καταδικα σμένης έκ των προτέρων είς άποτυχίαν. ΡΩΜΗ 9 8)βρΙου (ίδ. ύπηρε σία).—£1δήσεις έξ "Άμστερν ταμ άγγέλλουν δτι καθ' ά ά νακοινοθται έξ .αρμοδίας ττη γή·ς αί κυβερνήσεις Βελγίου καί Όλλαν6(ας άρνοθνται ν' άναλάβουν οιανδήποτε πρωτο βουλίαν μεσολαβήσεως μεταξύ Γερμανίας καί Δυτικων δυνά μεων πρός σύναψιν βίρήνης καί τοθτο διότι ώς τονΐζεται ή οημερινή κατάστασις δεν πά ρέχει ελπίδας επιτυχίας^ μιας τοιαύτης προσπαθείας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρίου ((δ. ύπηρεσία).— Πληροφορίαι εκ Ρώμης , άναφέρουν δτι ή κυ βέρνησις τής Ιταλίας θά έδέ χετο νά μεσολαβήση ."".διά την ούναψιν είρήνης μόνον είς πε ρίπτωσιν καθ' ήν ^θά( παρεκα λίΐτο πρός τοθτο ύπ'^άμφοτέ ρων των άντιπάλων. ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ Αγγλικώ τάνκς ήοκιμαζόμενα, μετά την παράδοσίν των άπό τα εργοστασιον είς τό αγγλικόν στρατόηεδον τού "Αλντερσοτ, πρό τής μεταφορίς τοιν είς τό δυτικόν μέτωπον, δπου κατά τάς τελευταίας πληροφορίας, εχουν συγκεν τρωθή εϊκοσι περίηου τεθωρακισμέναι αγγλικαί μεραρχίαι, δημοσΐΐύουν αρθρον δ ά τοθ όποΐου,άφοθ γΐνεται σύστασις ν ά έξεταοθοθν μετά προσο- χης οί προτάσεις περΐ είρή νης λσμβανομένης όπ' δψ ν τής φρικαλεότητος τοθ πολέ¬ μου, τονΐζεται: «Εάν ό Χί τλερ Εχη καμμίαν αμφιβολίαν διά την ύποδοχήν τής οποίας Ετυχεν ό λόγος τού, άς στρα φβ πρός τούς ούδετέρους λα· ούς. Θά αντιληφθή δτι ένώ πρό Εξ έβδομάδων όλόκληρος ή ανθρωπότης τόν ίκέτευεν ύ πέρ τής είρήνης καί δλοι προ σεφέροντο νά συμβάλουν ττρός αποκατάστασιν καί πά γΐωσίν της, σήμερον είναι δ λοι κοί ούτος άκόμη ό Πάπας έπιφυλακτικοΐ καί διστάζουν ν' άναλάβουν οιανδήποτε πρω τοβουλΐαν. 'ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ,, 'Υπό τόν ανωτέρω τίτλον ή Ρουμανική έφη>
  μερίς «Όρντίνια» τού Βουχουρεστΐου δημοσιεύει
  αρθρον έν τώ οποίω βςαίρΐι την ηρεμίαν καί
  γαλήνην, μεθ' ών β Έλληνιχός Ααός άντιμετω
  πίζει την σημερινήν διεθνή κρίσιν. Ή ήρεμία
  αυτή πηγάζει, γράφβι, έκ τρι&ν λόγων: 1) Έκ
  τής επιτευχθείσης έδνιχής ένότητος τοθ Έλληνι-
  κβΰ Λαοδ. 2) Έκ τοδ φανατικβθ πατριωτισμοΰ
  πβύ διακρΐνκι βλβυς τούς "Ελληνας, άνδρας καί
  γυναίκας καί 3) Έκ της δυνάμεως τ·ϋ Έλληνικοδ,
  στρατβΰ Ιοτις δύναταιν'άντιμετωπίοηπάσανίπίθεσιν
  καί είναι αρίστα έφωοικσμένος. Πεοαιτέρω άβχο
  λεΐται ή εφημερίς μέ τόν τρόπον μέ τόν οποίον
  επιτευχθή τό θαΰμα αύτό καί τάς λεπτομερείας
  τβδ Ιργβυ τοδ κ. Ιωάν. Μετβςα, χοδ βηβίβυ έ-
  ςαίρει την πρβσωπιχβτητα, λκφρνςβυ0κ τβς βυμ.
  παθιίβςτης. * " Γ
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  ΘΕΒΜλΤλ |"
  ΣΙΝΕ.ΜΙΝΩΑ» - Σήμερον ·Μ
  σΐ·ρ— Χ». Πίμπτη: «Ζοζέτ».
  Κάθε Δευτεοα-Πέμ'πη-Σάββι
  το—Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. απ
  γιυματινή. _____
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Ενι
  Εργο κατασκοπεΐας: «Λατ' Λνωτι
  τί|ν διαταγήν» μ* την Λΐλ Ντά
  κοβερ. Την Πέμπτην «Κάτια» μ
  την Ντανιέλ Νταριί
  Καθ' εκάστην άνογευματινή
  ρα 7 μ. μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιτα&μάς Αθηνών.
  Προγροτμμβ 5ης 8 βρίου
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχδς &>ο;—
  Ομνος Νίολαίας.
  "Ωρα Άσΐιρο3«πείου "Αθηνών
  12,30 ϋοιχΐλτ) μ:υιική(!(α«οι!
  13.30 Είδήαεις — Χ*ημ«ισι
  ριον.
  13 45 'Ελίη.ικά
  (δίσχοι)·
  14.15 Είδήσΐις— Μετε«·ρολαγ
  χον,δϊλΐίον—Κίνησις άγορδς Π»
  ραιβς.
  18 45 Έμβχτήρια χαΐ έλλην
  χοί χοροΐ (δισκοι).
  18 55 Όρχήαΐρα τοθ Σταθ
  μοθ (δπό την ίκύθυναιν τού
  Γ. Βιτάλτ,).
  19.45 Όμιλία διά την Ε Ο Ν
  20 Χίϋϊν: τρίο είς Σολ Μιίζο
  (δίοχοι). Μέ έχτελΐστάς τού; Κορ
  τώ. πιάνο, Τΐμπώ, βιολί Καζίλς
  βιολοντσΐλλο.
  20.15 Δημοτιχό τραγοθδι.
  20.50 Είδήαεις.
  21 Ρισιτάλ χραγουϊιοί (ί
  πό τής δίδος Λουχίας Νιφελουδη
  21.30 Όμιλία.
  21 45 Ρεσιτάλ τσεμπάλο (δπδ
  τής Κάς "Αννας Βζρβχρας Γεωρ
  γιαδη Σπέκνερ.
  22 20 Είδήσιις.
  22 30 Έλληνιχή χορωδΐα .(Άν
  δριχβν Τμήμα) δπό την διεύθυν
  σιν τοθ κ. Π. Γλυχοφρύξη.
  23 Μουσιχή τζάζ (δίσχοι).
  23.20 ΝιιχτιριναΙ ιίίήσεις.
  23.30 Μουσιχή χοριΰ (δΐβχοι).
  24 Τελευταίαι είίήσεις.
  0.10 Έλσφρο τραγοθδι (δπό
  τής δίδος Βαρβάρας Παγανοπού
  λου.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό μεγαλειτέρον ρέχρι
  σήμερον κινηματογραφι
  »όν γβγονός:
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΑΙΚΟΥ2
  Τό περίφημον, τό πά
  σίγνυστον μυθιστέρημα
  τής Λβυσΐλ Ντε» ώ (Πριγ
  κηπίσσης Μπιμπέσχθ ή
  χολοσσιαία έημιουργία
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  μαζί μβ τόν γίητα:
  ΤΖΛΝ ΛΟΝΤΕΡ
  —Τό παθητικώτερον ρο
  μάντζο δλων των εποχδν.
  —Τό δράμα τοθ μέγα
  λου Ι[ωτος τής μικρούλας
  ΚΑΤΙΑΣ καΐ ™ Ο Τσάρου
  Αλεξάνδρου Β'.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό περιπετειώδδς άρι-
  στβύργημα:
  Κ ΑΙ' ΑΝΟΤΑΤΗΝ
  Μέ την
  ΛΙΑ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  Τό ^^
  άνάγνωοΜα
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  Φωτογραφικόν Ρεπορτάζ
  ;.■■ -*
  ΑΙ ΠΟΛΩΝΙΔΕΣ ;Ε1Σ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Κατά τόν τελευταίον άτυ/ή πόλεμον τΐ,ς ΙΤολι ίος αί υαϊκες εΐ/ο παπ?η(.«'οΐ) τοις ιΐχδρας Ης
  τάς ε'ργασίας άκόμη και τας βαρυτεροι:. Ανωτέρω Ποίωνιδες έργαζόιιενΓΐ είς χπριυνα'τικΐις εργασίας
  ίίλας
  Τα λαΐκά συσσΐτια.
  Κατά τάς έξ Αθηνών πληροφ
  ρίας ή μίριμνα διά τα λαΐχά συσ
  σίτια ήρχισεν ή5η έντατιχή. Εύ
  τύχημα είνε δτι το Ήράχλει
  όν Ιχιι μονΐμα ταΐαθτα σαασίτι%
  χάρις είς τα φιλανθριοπιχά ίδρύ
  μακ ΚαλοχαιρινοΟ. Άλλά καί
  ανεξαρτήτως τούτου ή άντΐληψ ς
  σχετικώς τόσον τοθ Δήμου δσον
  χαΐ τής ΔιοικητιχήςΆρχής ?έν {
  χει ανάγκην σκστάοειβν διά νά
  αποτελέση χχί εφέτος κέντρον
  καί φροντίδας χαΐ πάσης δυνα
  τής προσπαθείας διά νά τρέχων
  ται χατά τάς ημέρας τοθ χειμώ
  νος δβ.ν τδ,δυνατον πΐρισοότεροι
  1χ των ανέργων χαί άπόρων.
  ***
  Ή άνεργΐα.
  Ένδιαφέ?ουσαι λίαν είνε αί
  -αρασχεθεΐσαι δπό τοθ Κράτοις
  οταπστ χαΐ πληροφορίαι ώς πρός
  την αν«ργίαν. Έξ αυτών διαπι
  σκθται διά τής νλώοστ)ς των ά
  ριθμών, δτι χάρις είς τα χιιβΐρ
  ητιχά μέτρα ή άνεργία γενικώς
  περιωρίσθη. Υπάρχον έξ ίλλ'υ
  χαΐ είϊιχαΐ λεπτομέρειαι έχθέτου
  σαι πώς είς ωρισμένας βιομηχα-
  νίας χατέστη δυνατόν νά έπανα
  προσληγθοθν άπολυθέντες εργάται.
  Καί είνε φανερόν δτι τα γεγονό-
  τα ταθτα ίέν δύνανται νά πά
  ιοραθώην άπό κανέν» "Ελληνα 2 ν
  ίιαφερόμενον διά την κοινωνικήν
  μαλό ητα καΐ νά μην άποϊίθώ
  σιν είς την 8}ην πολιτικήν τοθ
  ράτους ήτις άπίβλ ψι πρωτ'στως
  Ις μίαν νόμΐμον χαί λογικήν χοι
  ω/ιχήν ίσότητα.
  Τί
  ΤΩΝ
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΩΝ
  Ίσχύοντα άπό ΊΟιΐς τρέχοντος
  ΑΦΙΞΙΣ άεροπλάνου ίξ Αθηνών είς
  αεροδρόμιον "Ηρακλείου
  6ρα 11.50* π.μ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ άεροπλάνου έξ άερο-
  δρομί·υ Ηρακλείου δι" "Αθήνας
  ώρα 1 μ. μ.
  ΗΜΕΡΑΙ ΑΙ ΑΥΤΑΙ:
  Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον.
  Λβπτομερεΐς πληροφορ(«ι
  Ε. Ε. Ε. 2. Ήραχλβίβυ.
  τώ Π{-«κτβρβίω
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤίΚΩΝ ΕΪΔΩΝ
  ΙΩΑΝ, Κ, ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  ΠρΙν
  Τβ Λιά ►ίστβρνασ'στν
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΧΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΔΟΪ ΛβΗΝΑΣβ
  Πλαβ(ον ΧχτΛ. Νβναβτιιράκι
  Παρέχη ηβοατν ηληρβφορί-
  •ν 6 οιε»κ*λ»νβιν ΙατρικΑ(
  μεταΡ«Ινοντ«( άοθενιΐς
  ΐ τβυ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΙΠΕΙΑί ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  Γνωρίζομεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ.
  πελάτας μας οΐτινες άναμένουν επί τόσους ήδη
  μήνας νά προμηθευθοΰν τα παγκοσμίως ανεγνω¬
  ρισμένης ύπεροχης Ραδιόφωνα.·
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπαθειών επε¬
  τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν ένα πολύ περι-
  ωρισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν
  μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγωγών.
  Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλούμεν
  τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη-
  μα, νά έπισπεύσουν ^ά όριστικοποιήσουν τάς
  παραγγελίας των καί τουτο διό·ι θάκρατήσω-
  μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως,
  καθόσον ώς προείπομεν ό αναμενόμενος άριθμός
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΜ είνε έλάχιστος.
  'Αποχλειστική 'Αντιπρβσωπεία
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ τΒχ.φ, Η.
  ΣΒΥΜΠΕΡΤ
  ΚΑΙΗΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ
  ΚΙΝΗΣΙΣ -Διτΐλθβ προχθές διά
  τόν νβΐτον ι τ) κ. Τράιιιιου ΕΙσαν
  γελέως ΠρωτοΒικδν ΛίσηβΙου.
  —Έττίσης διήλθον οί κ. κ. ρ
  Κούνδουρος «αί Έ. ΜηΧιαεας. "
  ΓΑΜΟΙ-ΕΙς Ρέθυμνον βτβλ*.
  σθησαν την παοβλθ. έβ5ομ«οι οι
  νάμο' τοθ κ. Ματθ Κ. Παβοδάθι
  βιομηχΑνου, μ«τά της δΐνος Γάρ,
  Παρά
  ♦5ον
  Ό Σιθμτιερτ δίνει είς τήν *·■
  ρίζα ϊ«α ίίμα τυλιγμένο μί προ· ίαρβσϊη ή διδασκάλισσα
  οοχήν: Είνε τό
  φοθ τη;..
  άδίλ-
  -Σ'
  ν·ς 8,τι
  Τιρίζ»!
  μποροθσες γι* ** μ» δ5Τϊ"
  —Τό ψράχο ϊέν οο3 ίφερΐ τυ
  γη! — λέγει μέ πι*ρ!αν ή Τε?ί-
  ζ<%. Καί ά«αστεν!ίζβντ»:ς' ή Τ"0 χβΐά «όρη, συμττληρώ^ει: —Κι' ϋμως σ-.Ο τό σι^έοωσα υδνη μου, μέ τα χέρια μου, μέ 5 ■η μου την χΐρϊιί. Κα' έχει οιδαοοοί λίγαυς γι4 / άνχατινάζη ή Τ.ρέζ-»: Ή ζωτ), τ4ν τιλιυΐβΐο χαιρό, Ιχιι χαταν τήση μαρτύριον γι' αυτήν. Ό χηϊβΛών τΓ,ς την πιέζει δα ροθλα Κρονβο*κη. Συγχαρί,,ηρΐ(1< «-Την ιΐαρελθ Κυριακήν 8 τρΐν, έτέλ*σαν τούς γ*μους των ίντάύ Β 6 Ν γ Στ,ανάη 72! Βα 6 κ. Ν. γ. δίδος Εύΐταθίας ης μιτα Δηι>ηΐρο«ούΐου%
  στη 6 « Γ'
  ! ΠαράνυμΦος παοίστη δ «. Γ»ώό'.
  •ούς βύχόμεθαι κάθβ ευτυχίαν.
  Γύρω στήν πάΑι.
  Ή χθβσινή πρωϊνή βρο<ή κατε". λσβιν έξ άπροόβτου τούς συμΒ0. Μτας. —ΟΙ δΐτοΐοι καί Εονευδον είς τα ύκ^σ'βγα των διαφόρων καταστή. μάτων. — *Η είς τάς οΙ<Ιας των, διά να βφοδιασθοθν μ έ Δμβμίλλας. έν» φορτινώΐερα νά ««νδρϊυθφ. —ΜιρικγΙ ίσΐϊυ'ίον καί διά νά Άτι4 τίς ά^ρίστους συμδίυλάς, Ι ^^ο^Τ^ά!^ δΐδομίνου χΐι πΐίάση ^ς τίς οκγ<ρ:μ^ας| -Είς την ϊγκύκλ'ιον την χορη. γοθσαν ωρισμένας ΐΰχολίσς βια την πληρωμήν των έκηαιδευτικδν ΤΒλδν. —Παοέχεται ή διευκριΎισις 8τι μαθηταί όφεΐλοντβς τα εκνσιοευ- τικά τέλη καί τοθ σχολικοθ βτουο 1937-38. Ν —Ύχοχρβοθνται νβ κατοβάλ· λουν ολόκληρον τό «όσον των ό· φειλομίνων τοθ Βτους τούτου 6ε, θομένου δτι τής τμηματικής π)η. ρωμής άπολσύουν μόνον τα 6·ει· λθμινα τοθ βτους 1928 -39. —Ή -ισσόστρωσις τής λεωφό' ρου Βασιλέας Κωνσταντίνου συν ε χΐζετσι. — Ούτως ωοτ· νά προτάσιις: Τής Τής φίρνει γαμπρί! Τόν χύριο Γιόχαν Μπτργχμαν. —Ένα πρώτης τίξιως πιΐ τής λέγει δ χηξιμών της.'Εγ γυωμαι την τιμΐότητά τού! θϊ είνε πρώτης τάξεως σιίζυγος. Π?ώ της τάξεως οίχογενκάρχης Καί γιά ίνα νά είσαι βιβχία: Στά χέ ρια τού δέν θά πεΐνασης! Πόσον ξίνη είνε ή γλώβσα αυ¬ τή πού ομιλεί ό χηδεμών της, πρός δ,τι σίοθάνεται ή χαρδιά τής Τΐρέζας! Αυτή νοΐώθει την 4γ4πη, τον έρωτα ώ; μιβ μιγάδη δύναμι, π?ύ ϋά την χαμηΕχανή χαί πρίθυμη χαί νά πεινάαη άχίμη μέ τόν ανδρα πού ά/οιποΟσε."Αν δεν έφοβείΐο τδν χηδεμόνα ττ}ς, την μητέβα της, χ' ίΐταιρνε τόν Φράντς τί θά την ένοιαζΐ χι9 5ν θά πει νοθσιν άχόμη μαζί ομ, άφοθ τόν »; Καί τώρα νά πού & χούιι νά τής προβάλλευν ώς ίδε ώ*ες βτι ίέν θά πεινάση μέ τέ ν π'.ύ την πιέζαυν νά πάρ! Αύτό λοιπόν είνε ή ευτυχία τοθ ανθρώπου; Νά έχη μόνον νά τρώ Καί τό χειρό'τιρον είνε πώς τόν τελΐυταΐο χαιρό σύμμαχος τοθ χτ; δεμόνος της έχ»ι ταχθϊ, χαί ή ϊ- 5 α ή μητέρα της. Αύιή βεβαία δέν την πιέζει. Περιορίζιται νά την συμβθϋ>εύη. Άλλά τής Τερέ
  ζας τής χάει τ^σβ χαχό νά ά
  χοόη την άγαπημίνη της μητέρα
  νά Οίλτβ νά ιήν πείση προχειμέ-
  νου περΐ τοθ γάμου της ποίι ουτή
  ή Τΐ{ έζα θεωρεΐ ώς Ινα ζήτημα
  κατ' εξοχήν αίαθηματολογιχόν, μέ
  πεζα, έμποριχά έπΐχειρή-
  ματο!
  Σκίψαο Τερέζα, πευλάκι μου!
  —την συμδουλεύΐι ή χυρία μαμμα
  της. Είς αυτόν τόν χδομο δυστυ
  χώς, παιδί μου, ίέν μποριΐ χά
  ν·ίς ν' άχοώη ηάντοτε την φ»νή
  τής χαρδι&ς τού. Ή χαρ?ιά τού
  ίέν λογικευεται ποτέ...
  —Μά έγώ, μαμμδ, θέλω ν' άγα
  πήσω τόν άνδρα πού θά παρω.
  (ουνιχίζιται)
  ρβται
  ταχεΐα συμ«λ.ήρωσις των εργασι¬
  ών είς την οδόν ταύτην.
  —Ήτις κατέστη ήδη. έν συνδυα·
  σμφ καί μέ δλλας ές,ωραΐσΐικας
  «ρασπαθειας τοθ^αήμ'.υ, άνάλογος
  πρός την σημοσ,αν τ(;«, ώς κιντρι
  κης όδοθ.
  —Ζωηρά ή κίνησις τοθ λιμένος
  μας «ροχθίς.
  —Άλλως τ· ή ζωηρότης αυτή
  δέν λεινιι γενικώς τας τελευταίας
  ημέρας.
  —Μέ την δυνατήν ηύκνωσιν τής
  άτμοπλο'ι.ίίίς συγκοινωνίας, άλλά
  μέ την &λην των έξ,χγωγών των
  προΐόντων.
  — Είς ίξαιρετικήν ζωηρότητα
  μανθάνομεν δτι πϊρΐσκβται κατ'
  ούτος τό οροπέδιον Λασηθίου.
  — Λόγω τής συνεχιζομένη^ συγ·
  κομι6ής τής κατύτας, των μή·
  λων κλπ.
  —Έπαναλαμβανεται δτι ή καρά
  γωγή τής πατάΐας εφέτος εΐνι ηε
  ριωρισμενη έξ άφορμής των χαΐρι
  κω' συνθηκων, ή ιιμή της δμως
  δέν κΐν* κατωτέρα των αΐθιοθύ·
  ξων ύπολογισμών των «αραγο·
  γ(ΰν.
  β ΡΙπορτερ
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άκρον αυτόν
  κωμικής τεχνης:
  ΜΙΣΤΕΡ Χ.
  ΣΕΡΑΟΚ' ΧΟΛΜΣ Ο Β'.
  Μέ τούς δύο μεγάλους
  κωμικούς τόν Ρ«λφ Ρβμ·
  περτς τόν Χέρμαν ΤΙμιγκ
  καί την ώραιοτάτην Μαίν
  τη Ράπ. Μιά φάρσα στισρ
  ταριστή, μιά συναρπαστι-
  κή περιπέτειας Ενα άπό τα
  πλέον εύχάριστα φΐλμ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Εν« γ·ητευτιχό ρω
  μάντζο γεματο ίρωτβ χ«1
  ζή
  Πρωταγωνιστβϋν: -^_ ·__
  ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
  Ντόν '/μίτσι
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
  την ακόλουθον ίνιστολη»:
  Ή Ίοτβρία της Κρήτης
  Κύριβ Δι»υθυντσ,
  Σ' £να τού «ρθρο Α κ. Μενέλα
  ο<. Άλυγιζάκης στό _·Βήμα τοθ Λατϋ» των Χανίων βξιτάζει τό ά τιοκαρδιωτικθ φαινθμενο νά μην ξιρωμβ εμείς οί Κρήτες την Ιστο ρΐαν τής Ιδιαιτέρας μας «ατρΐοος καί ν' άγνοοθμΐ τςύς ΰΐερόχους ήοωώς μας Ό κ. Αλυγιζάκης μέ καλωσύνην επαινει την πμοοκααιιαν μου νά ηαραδώσω εΙ<, τθν Κρητικόν λαόν μίαν αρτιοποιημέιην Ιστορίαν τής Κρήτης καί συι,αχιι,ων κάμνει αο γοκ καί «ιρΐ τής μικράς έπιτόμου Ιστορίας μου. Δυστυχ&ς δμως ή μικρά έπΐτο μοτ, ίσιορια μου, ή ότιοΐα εγράοη ΰιά τούς μΐΑροϋς Κρήτας, είς τούς όποΐους ε*βοΐωξα καί έβιδιώκω νά δώσω τά,,στοιχεϊα τουλάχιστον τής Ιστθ' ίας τής «ατρΐδος μας, δέ συνήντησε έκ μερους δλων ν 6ι6ασκαλων καί διδασκαλισ· συν τό ενδιαφέρον νού ϊαβρεΐε να συναντήση, παρά την ιιιρυσι νήν κοινήν εγκύκλιον των έυιθε ω^ητών των Δημοτικων Σχολείων και καρά την ρητήν διάταξιν τού ηροιψαμματος 5κως συγχρονΐζε ται τ> νοσική μέ ιην γενικήν Ιστο
  ρίαν,
  ΐ,Λτιίζω δμως δτι σιγά σιγά θά
  έννοήσουν την ηθικήν ύχοχρεωσΐν
  των καί βκεΐνοι έκ των 6ι6αακά
  λων νού δέν την ήνόησαν ώς τώ
  ρα και εϋιω να κατορϋω ρ ή εκ.
  μερους των νΐαρών Κρητων γνώ
  σιΐ τής ΙστορΙος των «ρογόνων
  των.
  Ηράκλειον τβ 6) 0)39
  Μΐια τιμής
  Ί. Δ. Μουρίλλβς
  ΖΗΤΕΙΓΑΙ μικρύς ύκάλληλος
  μέχρι ϋ> έτών ΐΐς τό κατάσιημα
  Π.κολ, Σταυρακάκη παρά τ ο Γι
  νί Τζαμί «όοος Φαιστού·.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίχοτποφεΐ·
  όν θηλέων τοθ Λυχείου «ί Κο¬
  ραής» δισποινΐς, 6-^ηθος τής μιλέ
  της χαί ουνοδος των οίχατρβφων
  μοιθητριΔν.
  Έίτίσης ζητείται δΐϊηρίτρι* μλ
  καλάς συσΐασεις.
  μυλόπιτρις είς
  η κατάστασιν χαχαλλτ)λΐ(
  πρός άλιοιν δημητριαχιδν. 1ΐΛ~ρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  Ταχθταται
  έττΝσκευαΙ ώροΑογΙυν
  είς τό ύρολ·γο-·ιιΐ·ν
  ΜΗΤΔΚϋ
  Αι.
  Κα1
  ης 5
  εΚιΐαΛ,
  «η
  «οοόν χίΓν 6.
  ; τούτου 1Ε
  »ατικί
  ή ιω»6
  οντΐνου ουνι
  ΡΡ
  των
  ην.
  η. έν συνδυα·
  κ,ωραιοιικόί
  ΐ'-υ,αναλογο; Ι
  'Λ ώς κινιρι Ι
  λιμένος
  >ωνΙος,
  τή;
  λ
  IV
  ζωηρότητα
  ίΐσκεται κατ'
  Λασηθίου.
  ιζομενης συγ·
  ιας, ιω» μί|< αι δτι ή ιαρα 'Φετος ΐΐνκι μής των «οιρι μή της δμως των αΙοιοΜ' ΐαραγ» Ρίπορτερ δημοσιιύίμιν ιοληι: ΐς Ερπτπ{ βτ_! ——------------------ ' ιιι , —. Οίκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διαφίρων ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ » α' » 6' » γ' δρ. » » » » » «' Καρομπουζές Έλεμί5»ς α' » 6' ΤΑΧΤΑΣχ'δ' » » γ' » ΣΤΑΦΥΛΑΙ Σουλτανί » Ταχτά » Ραζα«ί » Καρπούζια » 12.— 11.— 10.— 9.— 7 50 5- 7 30 6.20 Ο»—"*■ 4 80 4—· 4— 2.— Ηεπδνια Σίτος Κριθή 13- 1150 10.50 9 501 Οίνοι μίστατον » 8.— 6.— 4.50 4 50 3.__ μ Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΔιυχοΙ λ' » 6' » γ' Πραοινοι %' ξ Άλά,δδανος » Κουχουλια » είχον ώς 4— 6- 8 50 4 50 5- 26 — 28 — 29 50 2 23.— 22.— 20- 19 — II — 400 — 100 — 120 — 425 130 ΕΛΑΙΑ — Εξαχολουθεί ζωηρά ή ζήο,ικ Έλληνιχφν έλ*ιο- λάϊων έχ τί); Βΐρείο^ χαί τί); Νηίου Άμ^ιχής. Αί έ< Νίας 'Υ 09»ης προσφερίιιεν*ι τιμΐΐ χυμαίνονιαι είς τί 31 δολλάίΐα δι" όξύτητα ενός βχθμοθ Ίκανοποιητιχαί χρΕνοντοιΐ αί προσφερόμεναι τιμαί χαί έξ Άγγλίϊς ή όποία πληρώνει 54 λίρας χον τόννον δι' ΐμπόρευιια μΐτρίος ποιότητος. ΟΙΝΟΙ.— Αντιθέτως πρές την βημειουμί^ην ζωηράν ζήτησιν των έλαιων ή έξωχεριχή άγορβ τ&ν οΐνων Εέν παρουσιάζη μεγά¬ λην κίνησιν επ* εσχάτων λόγψ τής έμπολέμου χαχαστάσει·;. Έκ μέρους μεγάλων έξαγωγέων έλ)ί)νι*6ν οΐνων χατοβάλλονται προσπά¬ θειαι πρός έξίύρισιν νίων άγορων διά την διάθεσιν των οΐνων μ«ς. ΣΤΑΦΙΔΕΣ.— Ή κίνησις τίδν σταφίδων είς την αγοράν μας συνεχίζεται είς τα Ιδία έπίπεδα χιμβν. Τιμαί Συναλλάγματος Λβνδίνον Νέα Ύορκη Παρίσιοι Ζυρίχη Άμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι "Αλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον ΚΑΗΡΙΓΚ 42.— 48__ Κοπεγχάγη Παρίσιοι Μιλβνον Πραγα Κυρίχη Βρυξέλλαι Βίυδαπέστη Βελιγράδιον Κ»ν)πολις Βαρσοδία Έλοινχφόρς Κόβνο 25 96 3.03 6.96 4.31 30.30 4.55 23 45 3.08 10 4— 21.12 2 60 22 — 2616 313 7 02 4 35 30.75 4.61 23.95 3.11 105.— 2132 2.65 22.50 Τό μεγάλο έργον ιου Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκεΐνους ηού θέλουν νά πΑουνΙζουν τάς γνώσεΐς των. Άπό δλα δι' 6λους. Ή Σητεία τιμα τα έκλεκτά τέκνα της. , Κ ΑΙ ΕΙ£ ΤΑ ΪΥΝΟΡΑ Μ 4% Ή Ελλάς άπίχτησΐ σήμερον φρουριανά σϋγχροτήματο μιγά· λης έχτάσιως χβΙ δορυτάτιυ ΙξοπλιομδΟ. Πρό ήμίρών πρ6ε6λήθ>3 ή
  ταινία των φρουρΐαχών μας αυτών συγκρ&ττ,μάτιον είς "Αθήνας κ»!
  αί έφημερίδες τί;ς πρωτευούσης τιλέκ&υαοι τύ εγκώμιον τή; κυβερ
  νήσΐω; τιθ χ. Μεΐοξά, επί των ημερών τή; οποίας ήρχισε χαΐ
  άπΐπιρατώθη δ τεραστίας ^αατβς συνοριακός μας έξοτιλισμός, άνέ
  γροψαν δτι άτΐέχιησι χαΐ ή Έ>λ*ς την Μαζινώ της.
  Τα ττΕΤψαγμένα της τριετίας
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗ! [ΕΝΙΚΗΣ ΑΙΙΙΚΗΣΕΟ!
  1ΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡίΤΗ ΚΪΒΕΡΜΗΤΙΚΟΗ ΕΡΓΟΗ
  Έν χαταχλΐΐδι δέον νά σημειω δαχτηρίων, χαΐ έχδρομαΐ γυμνα
  %% δτι χό Νέον Κράτος άπο τής! σΐήρια, χβΙ άγώνες, χαΐ συσσίτια,
  ΐ άθλητισμος χαΐ χουρισμος
  [σΐορικής
  παρέσχεν
  4ης ,Άύγούστου 1936
  είς την έχπαίίΐυοιν
  ηρ
  έπινεύον
  Ή διαφορά μετοξύ των ίύο τούτων όδοφραγμά
  των ήτο, 6τι, τό μέν ήτο φοβερόν, ι ό δέ απαίσιον.
  Τ6 μέν ώμοίοζε πρός σπήλαιον πλήρες θηρίων ώριο
  μίνων τό δέ ώμοίαζε πρός προσωπιδοφόρον.
  Εάν παραδεχθβμεν δτι την γιγαντιαΐαν καΐ άρε
  βώδη άντσρσΐαν τοθ Ίουνΐου έσφυρηλάτησαν μία
  6ργή καΐ εν αΐνιγμα, δπισθεν τοθ πρώτου όδοφρά-
  γμβτος ύπΐΐρχεν ό δράκων τής εξοντώσεως καΐ τοθ
  όρυμαγδοΟ, όπισθεν δέ τοθ δευτέρου εν τέραΐ: Ή
  ΣφΙγξ. Τα δύο ταυτα ώχυρώματα Βκτισαν
  δΰο ανθρωποι, οΐτινες απετέλουν την προσωποποΐη-
  σιν αυτών τούτον.
  Ό μέν Κουρνέ καλούμβνος, υψηλάς, εύρύστερνος,
  την 6ψιν έχων ττυροειδΓ), γρόνθονς συντρΐβοντας τό
  τιδν, καρδίαν ιΰτολμον, βλέμμα είλικρινές άμα καί|
  φοβερόν. "Ατρόμητος, δρασχήριος, άκσμτος, θυελλώ.
  δης, συμπαθέστατος άνήρ, έπιφοβώτατος μαθητής. |
  (συνεχΐζβται) ι
  ής περιφερείας Κρήτης ώς χ«1
  είς άλλας περιφερείας τοθ Κρά
  τους, τα μίσα χαϊ την δυνατότη
  τα νά έπιτόχγ, τού: έθνοφελεΐ;
  σκοπους χούς όηοίους έξήγγειλεν
  άπό τής (στορικής έχβίνης ηέ
  4 Έθνικός Κυβερνήτης έ
  τος τής Α. Μ. τιθ μφ
  Βχσιλίως ημών Γεωργίου τού Β'.
  Είναι όφθ^λμοφανής ή συντελε
  σθιΐσα τεραστία μεταβάλη ιδίως
  δοον άφορόΐ την άναζωπΰρωϋΐν
  τοθ πατριωτιχοθ χαϊ θρησχευτι
  χοθ συναισθήματος χαϊ ή ίμπνευ
  σις είς πάντας τοΰς διδάσχοντας
  χ«ί διδασχομένους πειθαρχίας
  χαϊ έντόνου παραγωγιχής έργα
  οίας έσωσχολικής χαί έξωσχολι
  χί)ς, βίσΐι των οποίων σφυρι-
  λαχεΐται δ τρίτος Έλληνιχός
  Πολιτισμές 6 βασισθείς χνρίως έ
  πΐ τής φιρέλπιδος Έθνιχής Νεο
  λαίας ή ηροστασία τής οποίας
  ετέθη ώς πρωταρχιχθς σκοπός υπό
  τοθ νέου Κρα:οας.
  Τα συνθημα έ^θη άπό τον Έ
  θνιχόν χυβερνήτην χαϊ ιδού δρ
  γανώσεις Έθνιχής Νεολαίας χαϊ
  χήππ π«ιδιχί)ς χαρ*ς, χ«1 βρεφο
  χομικοΐ σταθμοί, καί σύστασις νη
  πιαγωγείων χαϊ ίδρυσις δημοτι
  κων σχολείων, χαί ανέγερσις δι
  χαϊ έκχλησιασμός χαϊ φρονιματι
  σμος επί τ®ν οποίων έϊράζϊται
  ή δημιουργία τού τρίτου Έλλη
  νιχοθ Πί/λιτισμοΟ δ οποίος άπίβτ)
  πλέον πραγμκτιχός προωθών τό
  θνος πειθαρχίαν χαϊ ηνωμένον είς
  την λεωφόρον των
  ηρωμένων χαί
  των ίδανιχιον
  φυλί)(.
  την
  τής
  έθνικών πε
  εκπλήρωσιν
  Έλληνιχής
  ΣΗΤΚΙΑ Όχτώβριος (
  κριχοθ μ«ς).—Είνε γνωσιή ή
  αι; τοθ λχμ,ποεθ
  αυλλόγου «Βιτσίντζος
  δχι μόνον είς τή< έκΰΐρχίαν τής Ση άλλα χλΙ πέραν αυτής, είς η την Κ(-ήΐην χαί την λοιπήν Έλλάδα ΙΙροιΐοϋ^ριΐ είς δλ«ς τάς έ'.δηλώσϊΐς τής πνευμα τική; χαί κοινω·ι»ή; ζ>οής τοθ
  τ&που χαί δίδει τον ΐόνον <«ί τ^ν ρΐ/Ημίν τής προόΐου χαί τής έξι λ ξιως. Έφρίν,ΐισ! χαί φραντίζκι δ·Λ την σιιλλθγήν τοθ Εστορΐχοθ καΐ >αογρ»φιχοΟ υλιχοθ τή; έπαρ
  χίας, δια την ?ίρυ3ΐν β 6ι%θή·
  κης διά την άνύψιοσίν τής σ:άθ·
  μης τοθ ηνευματικοθ καί χοινωνΐ
  χ(0 έπιπίΐου τϊθ τέπου. Κ»1 ε¬
  πί πλέον απέδωκε φίρον τιμής
  είς ττι μβγά>α τέκνα τής έπαρχί
  α; τα καθ οίονΕήποΐε τρόπον έρ
  γασθέντα διά την πρόοδον χ<χΙ την Ανάπτυξιν τοθ τόηιυ. Αύτί £έ τίν σκοπόν είχ< χαί ή δ^γανωθεΐσα την τταρΐλθίθσαν Κυριακήν έορτή πρός τιμήν τοθ παρεηηημίθντος ενταύθα έχλεχτοθ ιέκνου τή; Ση τιία;, διαπρεποθς έπιατήμονος χαϊ συγγραφέως Έμμ. Άγγελάκη, ά φιερώοαντος ολόκληρον την ζωήν τού είς την υπηρεσίαν τής γενε τείρας τού, χαί πολυειδώς τιμή σαντος τό κρητικόν ονομα. Ή έορχή εδόθη είς την μεγάλην υϊθίυααν τοθ δημοτιχοθ σχολείου καταλλήλως διαχοσμηθιΐσαν, πά ρέστησαν ?έ δλα τα μίλη τοθ «Κορνάρου» χαί δλοι γενικώς ιί διανοούμενοι χαί οί π^ίχριτοι τή; η χά! πλήθτ] λ«3θ Μετά την συγκέντρ'βοιν τοθ >03μου,
  προσήλθεν δ χ. Άνϊ·ελΛχης συ
  νοδιυόμΐνυς υΐΐο των πκλαιμάχαιν
  συναγωνυτών τβυ χ. κ Μιχ, Κυ
  λυβίχη Χίΐί Κΐϋ/αΐ. Δΐαχά'η χ χ Ι
  κατέλαβον θέσιν εί; την έαί τού
  τφ χατασίϊυχσθεΓσ ιν έξίδρ«ν.
  Ά/ιίσω-, δμ^ς χαλλιφύνων μάθη
  τριών Ιψιλλε πΐοσευχήν, μ»θ' 3
  ίλιβι τον λόγον δ πίίεϋοος τοθ
  ό/ου χ. Έμμχν. Σΐχυρακα·
  κης εκφράσας χά σαγχαρηϊή-
  τήρια χ^Ι τάς εύχχ:ιστ!*ς τοθ
  σ^λλίγ^ι^ πρός τον χ. Άνγελ{
  χην δια δ?άΐιν ήμ'σεος χαί πλέον
  αιώνος είς την έξ^πηρέιησιν
  τής Κρήτης χαί τοθ έθνου; γενι
  χώΐερον χά! τονίσας 8:ι ή έορ
  τή αυτή άπίτελιΐ άπότισιν
  έλαχίστου φόροιι εύγνωμοσύνη;
  των χιχτοίκων τής Σητείας. Ώιί
  λησεν έν αυνεχεΓα, δ χαθηγητής
  χ. Δχουράχης δια χό πολυσχιδές
  έργον χαί την έν γένει δράσιν τοθ
  τιμωμένου άνξρίς τοθ δηοίαυ, ώς
  έ;όνισεν, ή ζωή αποτελεί υπόδειγ
  μα διά την νέαν γενεάν.
  Έψίλη έν σϋνεχιία δ Ομνος
  τής Κρήτης, άπηγγέλθησαν έπί-
  καιρα ποιηματα, ίψαλη δ Ομνος
  τής 4ης Αύγουστον χαί τέλος δπό
  τα παρατεταμένα, χειροχροτήματα
  ηγέρθη δ κ. Άγγΐλάχης καί λίαν
  συγχιχινημίνος ηυχαρίστησι τεύς
  όργανώσαντας την εορτήν χαί τον
  λαόν τής Σητείας διά τάς υπέρ
  αυτοθ εκδηλώσει; τού, τονίσας δτι
  £έν έπραξε π»ρά χό καθήκον τού
  ώ; άντιλαμβάνεται.
  —Ίδρυσις νέων έργοστασίων
  έν Κρήτα.
  "Υπό τού υπουργβίβυ Συγκοινω
  ν(ας έδ*θησ«ν αδβιαι ιδρύσεως
  νένν έργβστασίων καί βιοτβχνι
  κων έργαστηρίΝν είς χοΰς κάτωθι
  Κρητεις: Είς χον Ν. Κ. Παπουτσά
  Μην δι' «λβυρόμυλον αίς τό χωρί
  αν Μουρνιές. Είς τβν κ. Νικόλ
  Άλϊξβκην δι' ελαιοτριβείον είς
  "Εργ« έκπαιδευτικής φύθϊως. "Αγ. Νικόλαον. Είς χον χ. Κλ.
  Κατά την περίοδον άπβ 4-8 'βΡ»«νουδ«χην δι« στ«Φιδ6«ργο
  .„„„ , _ . „ -„„„ , στ4οιον βις το χωρίον Βυζήρι.
  -1936 μέχρι τής 4-8 1939 έ Εΐί τβν „' Λβυχάν !Αρ«β«ντι
  ξετελέσθησαν τα κάτωθι διδακτη νόν διά χ«φκκοπτ«ίον κΐς Χανιά
  ριαχ<ίς φύσεως Ιργα έν Κρήτη. ,^1 β1« τόν * 'Αα *------"'"" (συνεχ'ζεται) αίς Σητ«ίαν. χίΐροκίνητον άρτοποιεϊον Ό Δερματολόγος—Ίατρβς ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ γ»»ιστον είς τούς άοθενεΐς τής βΐδικότητος Τ όν. Χτι μ»τίφ»Γϊ τ6 («τρεϊον τβυ επί της βδοϋ Λασηθι ου πετρύδου τής οδοθ "Αλμπβρ, πλησίον τού οΐκήματσς τής Ιταλικάς Αρχαιολογικήν 'Αποστολήί. Συνοικίει Ηαυχβς. άραιεκατωκημίνη, κβντρική, καΐ ά ηβχβντρος. Πλησίον της Πλατβίας Βκλιδέ -Τζαμί. ©ά δβχβται ώς κ«1 πρότερον 9 -12 π μ. κ»1 4 8 μ. μ Τοΰς Μβσσαρίτας τβύς πάοχοντας έχ δβρματιχών νο σημ&των, τό τελευταίον Σάββατον εκάστου μηνός είς το έν Μοίραις Φαρμακείον μ. Μουντράκπ. ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Είς τα χαρτοπωλεΐα Νικολ. Άλικιώτη έκομίσΰησαν δλα τα νέα βιβλία Δημοτιχών σχολείων, καΰώς καί πλήρεις σειραί βιβλίων των νέων καί παλαιών Γυμνασίων (όκταταξιών). Είς τα σχολεϊα παρέχονται επί πιστώσει. —Ή έμπορική κίνησις κατκ τ·ν μηνα Σεπτέμβριον. Κατά τον λήξαντα μην» Τ«· πτίμβριον ή κατάοταοις .τής έμ· πορικης κινήσεως Ήρκκλείου έμ ΦκνίζετΜΐ ώς ακολούθως: Εΐση χθησαν έν συνόλω δια τού Τελω νϋΐοο Ηρακλείου έμπορεύματα βάρους 2 014,085 χιλιογραμμων ά ξιας οώ.9 016 373, εξήχθησαν δέ έγχώρικ προϊόντ» βαρους 6 378. 477 χιλιογράμμων συνολικης κξί άς ορ. 81 795.707. Κατά τόν άν τίστοιχον μήνα τού παρελθόντος £τους «Ι οημεικθεϊσαι ίξαγωνοτι άντϊπροοώπϊυον έμπορϊύμβτα ά ξίας δρ. 11 521 498, αί δέ έ£«γω γαΐ έγχώρια προϊοντα άξίας ορ. 96.504.338 —Ή τιμή τού ελαίου. Συμπληρωματικώς κρός τελευ ταΐον τηλεγράφημβ μας διά τας τιμάς τοϋ ελαίου πληροφορουμβ θα δ τι ο ύφυπουργός τής Άγο ρανομία; χ. Ζαφβιρόπουλος έύή λωσεν ότι ουγΜβκριμμενως ή οη μειωίιϊσκ αύξησις τής τιμής τού ελαίου όφβΐλίται βΐς τάς έξ«γοι ι γας «Ι οποίαι γίνονται την έΐτο χήν αύτην είς την Αμερικήν. (Κατά την γνώμην τού χ. υφυπουρ ' γβΰ αί τιμαί θά άποκβταστα θουν μετ» πάροδον δύο η τριών 'μηνών ιδία λόγω τής νέας έσο ,δείας Ητις προβλβπειαι πλουσι 'ωτκτη, —Νέαι παραγγελίχι ζαχάρε ως κα! καφέ. Κατά σχετικάς μας πληρβφορί άς ««ρηγγελθηοαν εί Ίάβας 9. 000 τόννβι ζαχάρβως. Έκ παραλ λήλου παρηγγέλθησαν βϊς Βρκζι λίαν 10.000 σαχχοι χ«φέ Ρί*υ. —Διανυκτερεύβντα φαρμα κεΐα. Σημερον ΙΟην 'θχτΐίβρίου θά δι ανυκτίρεώσουν τα φαρμακεϊο» Ε. Ματζαπβτακπ καί Μιχ, ίζομκ«- νά»η. Βασίλκιον της Ελλάδος ^Υπουργείον ^υγχοινωνΐας Ε.Τ.Μ,Λ Ε. Ή Διεύθυνσις τού ΕΙδιχου ΤοιμεΙ ου Μηχανημάτων Λιμΐνιχ&ν Ερ¬ γων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ότι την 24ην Όκτωβρίου 1939, ημέραν Τρίτην, καί ώ¬ ραν 11—12 π. μ. καί έν τώ γραφείω τοθ Νομομηχανικού Ρεθύμνης, γεννήσεται δημο πρασΐα θι' ένσφραγίστων προ· αφορών, διά την επισκευήν καί κατασκευήν διαφόρων μη χανημάτων καί έξαρτημάτων τής έν Ρεθύμνφ εϋρισκομέ- νης Βυθοκόρου τοθ Ε. Τ. Μ. Λ. Ε. Κρήτη. Διά περισσοτέρας πληρρφο- ρΐας δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι καθ εκάστην γνώσιν έν τφ γραφείω τοθ Νο μομηχανικοθ Ρεθύμνης, ένθα γίνονται,δεκταί καί αί σχετι¬ καί προσφοραί. Κατά διαταγήν τοθ Ε. Τ. Μ. Λ. Ε. Έν Ρεθύμνη *β 7 Όκτω¬ βρίου 1939. •Ο Μηχανικάς τής Βυθοκό¬ ρου. Ήρ«Ηλ. Γιβννίρης
  !*< ι Ηράκλειον — Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Τρίτης 10 Όκτωβρίοο 1939 125 Ώρα ΣΥΝΕΛΗΦΟΗΣΛΝ 36 ΓΑΛΛΠί Β ΟΥΛΕ Υ Τ ΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΕΙΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣίΟΚΙΕΠΙ ΕΧΘΡΟΝ ΘΑ ΚΑΤΰΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίβυ (τού άνταΐτοκρι· τοϋ μας).—Τό ζήτημα των συλλήψ;ων των Γάλλων βουλεντ£ν »©μμοννιστδν ηροαέλα- βεν έκτασιν έν Γαλλ'α.Συνελήφθηααν έντός ελαχίστων ώρδν 36 έξ αυτών, μέ την βαρυ- τατην κατηγορίαν ίτι πρβήρχοντο είς συ- νεννοήσεις μέ τόν εχθρόν Τονίζεται έκ Παρισίων έιι πάντες οί ου'ληφθέντες δα κα ταδικααθβΰν είς θάνατον εάν τελικ&ς ά- ποδειχβςί ή ά*ωτέρω χατηγορία. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 β)βρ'ου.— Ή χατηγβεΊΌι Α βπβία βαρύνει τούς συλληφθέντος χθες 36 κε>μμε·νιατάς βουλευτάς είνε ότι άπό
  ηττοπάθειαν ήλθον είς ουενν< ηαεις μ β τα τής σοβιετικάς Ρωσσίας. ΑΙΧΜΑΛΟΣΙΑΣΟΥΗΔΙΚΩΝΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ^ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ(ευ <ίδ. ύπηρεσία).— Τα ΣουηδΐΜά πλεϊα «Φράτεν» χαί «Σβάγ- χεν» μέ έμπορεύματα πρεωρισμένα διά την Αγγλίαν, ήχμαλωτιοθησαν υπό γερ μανιχων ύΐκβρυχΐων χαί ώδηγήθηεαν είς τόν λιμένα τού Ειέλου. ΟΙ ΒΛΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ /βΗΝΑΙ 9 Χχτι βρίου ΐτοϋ άνταποχριτοΰ μκς) - Χβές ίληξαν ο Β»λκα«ικβ1 άγδνες. ή * βλητιχη στ,νεμοοπονίία «*{ εββσΐν έηΐ τή λήί«ι τβίν άπβχαιρετιστηριςν νκΰμα είς τούς ξβνονς κθλη τά{. £»νολικβς ο( 'ίλληνβς Ελαβον 112 βαθμβυς Ι νβιντι 128 &λο»ν ι&ν άλλων βμάδων τής Βαλκα νίκης. ΑΝΤΑΑΑΑίΗ ΠΛΗΟΥΣΜΟΝ~ ΓΕΡΜΑΜΑΣ Κ ΑΙ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ(ς« ιΐί ίιπη,βοί*).- Κατ'εί δήοβις έκ Ρίγο ς μ*το{ύ Γε;μκνΐας καΐ Λεττο νΙ«ς επήλθε συμιΐωνίοι άντα>λαγης τ&ν ηληθυ
  ομ&ν βασ»ι πρβτοςϊων τοΰ λΐτλιρ. ΙΙς τα Βαλ
  τιχ« ύτίίχουν έν οΐΛίλω 120 χιλ. Γε^μανςΐ έ{
  ών 50 χιλ. ιΐς ΛΐτιονΙαν οί οποίαι ηρχισαν
  χβές άν«χΝ«οΰντες δια Γερμανικήν πλοΐων Ή
  άνβχύρησις επισπευδεται λον* τού «τι Ρνσοικα
  οτρατβύματα είναι Ετοιμα νά •{οίλίον.ν είς το
  Λιττονιιιίν ίδβφος Ή άχταλλαγή τ&ν πληθυ
  ομών βΐΜΐΐΐται συνεπεία τοϋ τελευταία λογου
  ι·ΰ ΧΙτλερ καΐ τού Ρ&,σσογΐρμανιχοϋ σνμφώνβυ,
  Δια να μείνη ελευθέρα ή ΡαιβοΙα να ύράση είς
  τα Βαλτιχα.
  ΤΟ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚθ¥
  Συνετρίβησαν
  νέαι άντεπιδέσεις των Γερμανών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 δ)βρίου (ίδ.
  υπηρεσίαι τής «Ανορθώσεως»)
  — Τό ανακοινωθέν τοΰ άν»
  τάτου Άρχηγείου τοϋ Γαλ·,
  λικοΰ στροιτοΰ, τό εκδοθέν
  την νύκτα τής Κυριακης
  άναφέρει τ* εξής: «Μφνιδι·
  ασμβί τοΰ έχθροΰ πρός α¬
  νατολάς τού Μοζέλλα άπε ι
  κροιί^θηϋαν. Δράσις τού πυ
  ροβαλιχοΰ εκατέρωθεν πρός!
  νότον καΐ νοτιοδυτικ&ς τού
  Σα«ρλούι»
  Εξ άλλοι>, έ στρατιωτικάς
  οιινεργάτης τοδ «Μικροΰ Πά
  ρισινοΰ» άσχβλούμενες μέ
  την εξέλιξιν τδν έπιχει<5ήσε ών γράφε·: Άπό 24 ώρων αύ ξάνει διαρκώς ή όλική η με ρική δράσις των περιπολι- ών τοΰ έχθροΰ Τα στρατεύ ματά μ%ξ Ευρίσκονται π«ν- τε τε είς τάς θέσεις τάς ο¬ ποίας κατέλαβον καί αί ο¬ ποίαι είναι αρίστα ώχυρωμέ- ναι. Πολλοί αίφνιδιασμεί τ*ΰ έχθροΰ αποσκοπούντα; ν' άπωΒήσουν τας ιτρβφυλα κάς μαο. άπεκρβύαθησαν εύ- χερως. Όλαι οί γερμανικαί άντεπιθέσεις συνετρίβησκν. Πρός βορράν τοϋ Τουχβίλ είς τα σύνορα τοΰ μι βούργου ό εχθράς έντείνει τάς προετβιμασία; τβυ. Έκ τοΰ γεγονότος αυτού χαί έκ τής συνβχοΰς δράσεώς τοΰ' πυρββ«λικ«ΰ είς την περιο χήν αυτήν συνάγεται τό1 συμπέρασμα 2τι «ί Γερμχ! νοί έτοιμβζβυν μεγάλην επί θδσιν μέ σχοπβν την πρβ έλκσιν είς την περιφέρειαν τής Λωρραίνη;. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ό«τωβ?(βυ (Ιδ. ύπηρ.) — Ύκό των άρμβ δίων στρβιτιωτικΰν κύκλων τβνίζΐτοα ότι αί συνδχ&ΐς άν τεπιθέσει; των Γβρμανών είς τβν μεταξύ Ρήνβυ κχί Μο· ζέλλα τομέα άποδ&ικνύβυν πέσην σημα:ί«ν αποδίδει τό Γερμανικόν 'Κπιτελεΐβν είς την έπιτβυχΒεϊσαν γαλλικήν πρβέλασιν. Αί άντεπιΒέΐεις άιιοκρούονται επιτυχώς καί οί ΓερμανοΙ ύφίβτανται βαρεία; άκωλβίας Τα; τελευ ταίας ημέρας σημβιοΰται ε- πίοης Ιντονος δράσις τοϋ έχ θρου είς την περιοχήν τού Σααρμπροΰχεν κοιΐ ίδ'α είς τα άκρα τοϋ τ·μέως αυτού. Συγχρόνως εί Γίρμανβίσυμ "ληρώνουν, διά κατασκευής νέων όχυρωματιχδν έργων την γραμμήν Ζίγκφριδ. Έ* άντιθέτου οί Γάλλοι απεπλήρωσαν την εκκαθά¬ ρισιν τοϋ δάσιυς Βχρντ καί 2λων των δχσωδών πβ ριφερειΰν τάς οποίας χατέ χτη3«ν, άπβ τ*ς παγίδβί, χαί τάς ύχβνόμους χ«ί κατεοκεύ ασχν όχυρά όργανώβαντες την άμυναν των. Τηλβγραφήματ» έξ Βρυξβλ λΰν άναφέρονν 2η ή έφημ$ ρ)ς «Είχοστός Αίών» δημο σιεύει άρθρον έτιφκνβνς στρα τιωτικοΰ είς τό οποίον τβνί- ζεται ίτι εάν ή Γερμκνία έ πιχειρήβη έπίθ&βιν πρός Δ.· ομάς θ« ύτοσΐή ήτταν άνβ- πχνόρθωτον. Είνε δμως έ—ί αηζ αδύνατον νά διατηρή· σουν επί μκκρέιν άμυντι^ήν νραμμήν οί Γερμκνοί, «φ' ενός μέν λόγω τής επικινδύ¬ νου βι' αύτούς προελάσεω; τοΰ Γαλλικ«ϋ στρκτβΰ «αί άφ' ετέρου λόνω τοϋ ότι δέν είνε είς θέσιν ή Γβρμανία νά διεξαγάγη μακροχρόνιον πόλεμον. 30 Πρωϊνή Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΗΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΟΔ ΠΑΡΑΤΑΘΗ ΣΤΡΑΤΟΝ ΙΣΟΑΥΝΛΜΟΝ ΤΗΣ ί Α ΛΛΙ ΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ Διπλ. ζυμώσεις έξακολουδοΰν είς Βαλκανικάς χώρας. 9 8,βρίου (Ιδ. ί)πηρ.)-Έξ Άγχυ ρας αγγέλλεται δτι μολονότι 6 κ. Σαρατοογλου ώ έν είχεν άηβ έξαημέρου ουδεμίαν συνάντησιν μι τα Τβΰ κ. ΜολοτΜφ, έν τούτοις οί τουρκικόν εφπμϊ ρ<δε$ ■χφραζαυν την πεποίθησιν δτι τελικ&ς 8α ου νβφθή νεον ρ4ΐοοοτουρκι*ό Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧεΤ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Οκτώβριον (Ιδ. ύπηρεοίο). —■Αγγέλλεται έκ Μοοχας ίτι είς τ έ· ν επιδό σαντα σήμερον τα διαπιστευτήριά τού νέον Ρουμάνον πρεσβευτήν, ό κ. Μβίέτωφ ί£ή. λνοε κατηγορηματικάς ότι ή Ρωσσία δέν εχβι καμμίαν βλέψιν επί τής Ρουμανία; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Όκτωβρίου (ίδ. ύηηρεοία).— Ή έπελθίΰ οα προσέγγισις μεταξύ των κνβερνήσεκν Ρονμανίας καί Ουγγαρίας συνεπεία τής ό* ποία; αί δύβ χδραι άηοού ρβυν τάς πρό μηνός συγ· κεντρνθείσας στρατιωτικάς των δυνάμεις είς τού; συνο ριαχούς των τβμεΤς, καταδει κνύβι,ν την χαλάρωσιν τής εντάσεως ιίς τάς σχέσεις των δύο χωρών, η όπβία ίχει δημιουργηθή έκ τοΰ ζητή ματος των μδΐβνβτήτων. Ή προσέγγισις οϋ:η «πέτε λεσβ την άπαρχήν σοβαρω¬ τάτων διπλωματικήν ζυμώσε ών μεταξύ τ&ν χυβερνήαβων τ&ν Βχλχανικών χωρών. Συνέν&ια των ζυμώσεων αυτών θεωρεϊται ή συνεχι¬ ζομένη προσπαθεία περί Ούγ ν«ρογιουγκοσλ«υΐκής προσεγ γίσεως. Έχ των υπαρχουσών πληροφοριών έξάγεται {τι αί σχέσεις μεταξύ των δύο χρα των ευρίσκονται είς πολύ κα λόν σημείον. Είς την Σοφίαν έκίσης αγ γ'λλκται εκείθεν ότι ύττάρ- χει μεγάλο ρεΰμα ύτίρ μιάς • Ββυλγαρορουμανιχής προσεγ Ι γίαεως. ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ έλαβε χώραν είς Βόρειον Θάλασσαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Όχτίβρί ου (ίδ. ύπηρ «Άνορθύσεως») —Τό υπουργείον Πληροφο¬ ριών μεταδίδει: Χθές Κυριακήν Αγγλικόν άνιχνευτιχόν άεροπλάνβν έ νεργοΰν πτήβεις αναγιωρί- σεως ύ^έρ την Βέρειον ©ά λασβαν αντελήφθη μεγάλο Γερμανικόν ύδροπλάνβν εί{ άρκετέν υψβς χαί τοΰ επε¬ τέθη. 'Επηχολεύ?ηοε σφε· δρά άερβμαχία όπότε ένε· φχνίσθη καί δεύτερον βα ρύ Γερμανικόν ύδροπλά- νόν σπεΰδον ιίς βιήθεικν τοΰ πρώτον. Ταυτοχρόνως έ- πενίβησαν είς τόν άγώνα χαί ίύο άλλα Άγγλικά κα· ταδιωχτιχά άεροηλκνα. Ή μάχη διεξήχθη μετά πολλης σφοδρότητος διά των μυ5ραλ λιββόλων. Τα Άγγλικά άΐροπλάνα ανέλαβον 1{ άρχή; την πρω- τββσνλίαν κατέρριψαν δέ τό ίνα των Γερμανιχών άερο- πλάνων τό δ' ίτερον έτρά- ηη είς φυγήν ύποστάν σοβα¬ ράς βλάβνς. Τό πλήρωμα τβΰ χαταρριφθέντος ύδροπλάνου διεοώθη ύκό Άγγλικβϋ σχά- φους. Τα δύβ τ&ν Άγγλι κ&ν άεροκλάνων έβλήβηΐαν υπό των έχθριχ&ν έηανήλ- θον ομως εί; τάς βχσκι; των χωρί; καμμίαν σοβαράν βλά βπν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΜΕΤΛΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ'ου (δ ύηηρεοί») — Αί οίκβνομικής φύσεως διαπραγματεώσεις μεταξύ των χυβερνήσεων Βελγίου χ»Ι Αγγλίας προχωεοΰν χανβνιχ&ς. Μ6τα την υπογραφήν τβΰ μεταξύ των * δύο χωρών συμφώλβυ, τό Βδλγ,ιον θά παύβη ά προμη θβύη ίϊίη είς την Γερμανίαν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 6)^ίβ» (Ιδ. ύπηρεαίβ).— Τόβον έκ Λβνδίχουίσβν καί έκ Βρυξελλών διοψιυδεται κκτηγορηματιχ&ς ή έκ Γερ μχνική; πηγί,ς πληροφερία περί ναυαγί Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΠΕΣΤΡΑΤΕΥΟΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 '^κτωβρίου, Ή Φινλιχν5(« έτοι μίζβται νά προβάλη οτβαράν άντίστααιν βΐς την Ρνσσί»ν έχάλϊαΐ ύέ υπό τα 4«λ* σπμανπ χέν αριθμόν έςρϊύριχών ηλκιών ό π ό τ» £>ιλ«
  Ή Φινλανίία ώς γνωστόν δια ν' αποφύγη την
  τ«π«ίνωσιν των λίΐπών Βαλτικϋν κρ«τ»ν ϊνβνπ
  τϋς Ρωασίας δέν ύπέκυψϊ είς την πρόσκλησιν
  τίς Μώσχβςνά στ» λη τ*ν υπουργόν της
  Ή Ρωασίβ εζήτησε νά έγχατκατήσΐ] 40 χιλ
  ατρ«τοΟ «Ις 'ίσθονΐαν κ«1 80 χιλ »1 Λί
  ου
  τ&ν 'Λγγλββίλγικων Όίκ«ν·τμιχ&ν 6ια
  πρχγματεύσίων. Άΐτλδς απεχώρησε έκ Λον
  δΐνου ή Βελγική άποατολή, θχ επιστρέψη
  ομως χ«ί πάλιν άφοΰ λάβη νέας όοη
  γίας έ< μέρους τής κυβερνήσεως τ&ν Βρυ ξκλλϋν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Όι«τωβρ(βυ(ιδ «Άνο',θώσεως»).—Αί στρατιωτιχ*! πρβπ« ρβσκευαί της Άγνλ<«ς χ«ί «Ι χολβσ3ΐ«ΐ*ι μετβφοραΐ ιιηχαν^χινήτων φχλάγγων χαί στρατβΰ είς τό Δυτικόν μέτωπον αυνεχίζβν ται πυρετωδδς. Την άΓΤοφκσισηκότητα τής Μεγ Βρετ τανίας είς τόν άναληφθέντα άγώνα χ«τά τής Γερμανίας, διατρανώνουν «ί χθιΟ>ν*ί
  δηλώβεις τοϋ ύτ«υργοϋ της επί τ&ν Στρ«.
  τιωτιχών κ. Μηελίσσα ίσπς άνεχοίνωβεν
  ότι έντός τοΰ ίτους ή ΆνγΧία θχ παρ«.
  τάσαη 11; τό Δυτιχίν μέτωπον στρατόν
  ΐβης άριθμη ιχής δυνάμεως μέ τόν Γαλλι
  χον, δηλ. έ περίπου έκατομμυρίων άνδρδν.
  ΤΣΕΧΪΣΐΕΡθηθΡΟΣ ΗΡΝΗΘΗ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΕΙΣΤΟΥΣΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
  ΗΡΩ ΓΚΟΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜ4
  Α ©ΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίβυ (τοΰ άντακοχρι
  Τβΰ μ«ί).— Τηλεγραφείται έκ Πραγα; «τι
  μέλη τής Γκεσταπό ήξίωσαν άπό Τσέχον «
  εροπορον νά.τβϊς άπβχαλύψη τάς μυστικάς
  θέσεις ύττονόμων τοΰ αεροδρόμιον τής Βοη
  μίας. 'Αρνηθείς ωδηγήθη ύιό μελβν της
  Γκεβταΐχό είς «ύτο. Την στιγμήν δμν; τής
  καθόίου των ό Τσέχβς άεροκόρβς θυσιάσας
  την ζωήν τον άνετίναξε την ύπόνομον υπό
  τα έρείπια της οποίας έτάφηβαν οί Γερμα-
  νβί της Γκεσταπό μεχ' αύτβΰ. Τό «εροδρέ·
  μι«ν κατεστράφη.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΑΜΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
  ΜΕ ΟΜΗΙΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΗ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ 20 ΝΕΚΡΟΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Όκτωβρίον (Ιδ. ύπηρε¬
  σία).—Κατ' είδήοεις έκ Βερολίνον είς Ινα
  των σιδηροδρομικήν σταθμών τής Γερμα
  νιχής πρωτευούσης ταχεΐα άμαξοστοιχία
  συνεχρούσθη χθές μετά λεωφορείον (ίμνι
  μπους) Έκ τής σνγχρούσεως δύο άηό τα
  τελευταία βαγόνια τού όμνιμπους χατεστρά
  φησαν Τα θύματα είνε πολλά. Έκ τ&ν
  συντριμμάτων άνεσύρθησ*ν μέχρι της ώ¬
  ρας, 20 νεκροί καί πλήθος τραυματιδν. Οί
  λόγοι της συγχρούσΐνς παραμένων α
  γνωστοι.
  ΟΙ κ. κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ-ΝΤΛΛΛΝΤΙΕ
  ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ο«τωβρίον (Ιδ. ύπηρεσία).
  —εΟ πρωθυπβυργό; χ. Τσαμπερλαιν προΐβη
  άπόψϊ >ίς δηλώοεις τονίσας 2» μ&ταξύ Αγ-
  γλίκς, Γαλλία; ύ ταρχει πλήρης συμφωνΐα ώς
  πρός τού; λόνου; ό»ά τεύς έιτοίβυ{ έκ βχλ
  λεται ή διεξαγωγη τβυ άγ&ν*ς μέχρις έαχά»
  των.
  Έκ Παρισίων αγγέλλεται ί'ΐ ό χ Ντα·
  λκντιέ θά ομιλήση αυριον την 8 30' 1ακε;ι·
  νπν άχό ρ«διοφών*υ διά την πολιτικήν
  χαί ατρατιωτικήν κατάστασιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8,βρ!βυ,-Ό έν Μόσχα άνταηο
  κριτπς τοθ «ΤίλεγκραφΛ πληοβςρβίεΐται ξχχ 4 μ
  ϊτβλιν εδήλωσεν είς τβν φόν ΡικικιντΕθη: «Δέν Ι
  χβμΐν «υτ« ίνα στρατιώτην ίι« την Γερμανίαν».
  ΥΣΤΑΤΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Όχτωβρίου (,ίβ.
  ύηηρεσία «*Ανορίώσεως»). -—Δύναται
  %ά θεωρηθή απολύτως πλέον έξηχριβω·
  μένη ή πληροφορία τής έιοιμοζομένης
  άπό ημερών μεγάλης έηιϋέσεως τού Γερ
  μανικοθ οτρατού «ίς τό Δυτικόν μέτω¬
  πον. Τό εχθρικόν πυροβολιχόν έξακο-
  λουθεί ουνεχείς βομβαρ*5ισμ< ύς προπα· ρασχενιής έτοιμαζομένης έπ.θέσεως. Έξ άλλου σημειούνται μέγα) αι βυγχεντρώ· σεις έχθριχών ατρατευμάτων καθ' όλον τό μήχος τού Ρήνου χά Ι *υρ£ως άπό τής λίμνης Κοστανς μέχρι τοθ Μπάλ. Ει^ την δεξιάν όχθην τού Ρήνου βυντελεΐται ηυρετώδης ή έκχένωσις των πόλεων άπό το&ς πληθυβμούς τούς ό- ποίους χό Γερμανικόν επιτελείον άπο· μβιχρύνει είς βάθος **& χτλιομέτρων. Τό Γαλλικόν ηυροβολιχόν έν συνβυ* ΠΡΟΗΑΑΣΑΝ ΜΕΣΟ ΤΟΝ ΙΥΝΤΡΙΜΜΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΉΝ ΤΑΝΚΣ βμώ μέ τα ββρέα πολυβόλα βτιώθησαν επιτυχώς τρείς σοβορας έπιθέβεις κρού σεων ανατολικώς τού Λΐοζέλλ», νοτ(ως τού Σααρμπροθνεν χαί είς Τοραντέλ- Πρός ανατολάς τού Μοζέλλα τό βνρύ Γαλλικόν άναπτύσσει συνεχώς δρασιηριό τητα πρός άνοχαίτισιν σφοβρών έπιθέ σεων τού έχθροΰ στρεφομένων καιά τού Ντουανβέλ. Είς τό δάβος τοΰ Μπόργχ αυτόπται αξ(α>μ«τΐκοΙ μετέβησαν είς οημοβιο·
  γράφους έντυηώσεις τής πρώτης βφο-
  6ροτάτης βυγνρούβεως μεγάλου βριθμοθ
  Γερμανικών τάνκς μετ ά των Γαλλι-
  »ών. Γαλλικά τάνκς προελαύνοντα είς
  την <5αβώ6η περιφέρειαν Μπόργκ εύρε· θησαν άντιμέτωπ* πρός μεγάλον αριθ¬ μόν Γερμανικών άρμάτων μάχης καί ά Οί Γερμανοί έπέπεσαν λυσσωδώς χατά των Γαλλικών τάνχς έντός ίέ όλί γου ή μάχη βΰτη προσέλαβε πρωτο φανή «γριότητα καΐ έκτασιν. Ό αγών βι ήρκεσε έτ<1 οίωρον έκ τού συστάδην σφο δρότατος διά τού ,πυροβολικού των τα· χυβόλων μο,Ι των βορέων πολυβόλων των τάνχς. Ή λυσσώδης αυτή σύγκρουβις έτελεί· ωσεμετά την πλήρη εξουδετέρωσιν των εχθριχών, των οποίων βιετρήθησαν οί θώρακες χαί εφονεύθησαν μέχρις ενός οί έπιβαίνοντες. Τα βαρέα Γαλλικά τάνχς προήλασαν μετά τούτο μέσω των συντριμμάτων των έχθρικών σαρώνοντα τα πάντ». ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 8)βρ(·ν -Τό νυκτερινόν ά ΝΦΐννΙΙν τ·0 Γ«λλ·κ·0 βτρατηγείου άν« φέρει ότι εσημειώθη μιγά)η δράσις των κε ριπολι&ν χαί τού εκατέρωθεν πνροβ·λιχ«6 είς την χοιλάδα τοδ Σάαρ. Γερμανικόν ύπββρύχιον έβλήΐη άηοτελί σματικώς υπό Γαλλικον άντιτορπιλλικεΰ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ(ον — Μ«Ιρ« Γερμε,νι κδν πολεμικ&ν σκαφ&ν εθεάθη ΐί; τα νότια παράλικ,τής Νορβηγίας διαφυγοθσα την καταδίωξιν τ&ν 'Αγγλικβν πολεμιχβν λέγφ τής έμίχλη{. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 8)βρ{βν.-Όλ«5κληρον την ημέραν ββμβαρδιοτικά Γερμανιχά άεροπλά να έ«ήργησαν έπιθέσεις χατά 'Αγγλιχ&ν πολεμικ&ν σκαφ&ν της Βορείου θαλάβοης· Τα πολεμιχά σκάφη δέν ύίϊέστησαν «ύδ· μίαν βλάβην. ΑΙ Γερμανικαί άηώλειαι